Sunteți pe pagina 1din 115

Legea nr.

7/1996 republicata 2013, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 83 din 7 februarie 2013 Republicata in temeiul prevederilor Art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012, dandu-se textelor o noua numerotare. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1006 a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin: Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si instituii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012; Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 789 din 23 noiembrie 2012; Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 17 aprilie 2012; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2012; Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 30 mai 2012; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea Art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 605 din 23 august 2012, aprobata prin Legea nr.

206/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012; Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012. Titlul I - Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 (1) Cadastrul si cartea functiara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este: a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile; b) asigurarea publicatatii drepturilor reale imobiliae, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara; c) furnizarea de date insitutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare; d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar. (2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale. (3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierea referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. (4) Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara. (5) Prin imobile, in sensul prezentei legi, se intelege terenul, cu sau fara

constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic. (6) Imobilul definit la alin. (5) se inscrie intr-o carte funciara. (7) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul. Art. 2 (1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile in timp sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc. (2) Prin sistem integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza: a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea si inregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate; d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile. (3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se inscriu in cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara. (4) Daca un imobil este traversat de limita de demarcare intre intravilanul si extravilanul unei localitati din cadrul unei unitati administraativteritoriale, acel imobil va fi despartit in doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan. (5) Rectificarea coordonatelor imobilelor inregistrate in planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. (6) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor invecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art. 3 (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primministrului, printr-un consilier de stat. (2) La nivelul fiecarui judet si in municipul Bucuresti se infiinteaza oficiile

de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara. (3) In subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit in continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. (4) In vederea specializarii relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si Agentia Nationala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instantei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozitie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agentia Nationala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, in conditiile stabilite prin protocol de colaborare. (5) In indeplinirea obligatiilor ce le revin, institutiile publice si notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cartile funciare in format electronic, in vederea obtinerii pe cale electronica a extraselor de carte funciara si transmiterii actelor instrumentate in vederea inscrierii acestora in cartea funciara. Agentia Nationala va asigura pana la 31 decembrie 2012 punerea in aplicare a acestor dispozitii. Procedura comunicarii actelor catre si de catre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, protocol care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispozitia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. (7) In subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia intreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie. (8) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie. (9) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a prim-ministrului. (10) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de

administratie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin hotarare*) a Guvernului. (11) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administratie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agentiei Nationale. (12) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. -----------*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012. Capitolul II - Organizarea activitatii de cadastru Art. 4 Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale: a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari; b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari; c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare; d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora; e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara; f) asigura, in conditiile elgii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale; g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale; h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor atlaselor, ghidurilor

si al altor documente cartografice destinate uzului public; i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile; j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate; k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare; l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus for fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei; m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara; o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate; q) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale; r) realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; s) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica. Art. 5 (1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ. (2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, in care sunt inscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale in activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru. (3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul

electronic al nomenclaturilor stradale. (4) Modificarea adresei adminsitrative a imobilului se noteaza in cartea funciara. Prin exceptia de la prevederile Art. 31 alin. (1), incheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate. Art. 6 (1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. (2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile Art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Natioanla sau de oficiile teritoriale, dupa caz. (3) Informatiile inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate. (4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil inregistrat in baza de date se poate face de catre orice persoana utilizand datele de identificare a imobilului. (5) Cererile de inscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si in format electronic, fiind inregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile incheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face in format electronic sau pe suport hartie, conform solicitarii. Art. 7 Insitutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu mijloace proprii in domeniul specific de activitate, lucrari de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii, cu avizul Agentiei Nationale. Art. 8 Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniul de activitate. Art. 9 (1) Activitatea Agentiei Natioanle si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.

(2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din: a) servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) inchirieri de spatii si aparatura; d) alte sume incasate in conditiile legii. (3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile Art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normtiv al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, in baza unui comision stabilit prin negociere intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea prezentei legi. (5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala. (6) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale. (7) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului. (8) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romana sau straine de specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate. (9) Agentia Nationala isi asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si

Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei. (10) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala. (11) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara, in scopul eliberarii certificatelor pentru inscrierea in cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, al intocmirii documentatiilor cadastrale si inregistrarii gratuite a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara. (12) Programul prevazut la alin. (11) se realizeaza pe baza strategiei Agentiei Nationale, aprobate de consiliul de administratie, iar finantarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale. (13) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realziarea programului prevazut la alin. (11), vor incheia protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de inscriere in cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii. Persoanele fizice si juridice interesate vor incheia un acord de finantare in conditiile legii. (14) Specificatiile tehnice continute in documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetectie si aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, inainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de incepere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu efectueaza plati pentru aceste lucrari intocmite fara respectarea celor mentionate anterior. Capitolul III - Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara Art. 10 (1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate. (2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si

constructiilor, rezultata din masuratori. (3) In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile. (4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara. Art. 11 (1) Inceperea lucrarilor de inregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale in care se vor desfasura lucrarile. (2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si cuprinde, in principal, urmatoarele etape: a) instiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, dupa caz, privind inceperea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel national si local; b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale; c) stabilirea sectoarelor cadastrale; d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice; e) identificarea amplasamentelor imobilelor in cadrul sectoarelor cadastrale; f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor detinatori, precum si preluarea actelor in original sau in copie legalizata a acestora; g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, in cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent; h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din inregistrarea sporadica si intocmirea documentelor tehnice cadastrale; i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale; j) publicarea si afisarea, in conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale; k) inregistrarea si solutionarea contestatiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate; l) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, in urma solutionarii cererilor de rectificare si actualizarea evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cerere, in perioada de afisare; m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru inscrierea in

cartea funciara a posesorilor ca proprietari; n) inchiderea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara; o) deschiderea noilor carti funciare; p) inchiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; r) comunicarea incheierii de inscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral; s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si inscriere in cartea funciara. (3) Lucrarile tehncie de cadastru se realizeaza utilizand reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita in acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, in conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Hotarele mentioate in procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale defin oficiale si sunt utilizate in activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale. (5) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecatii, autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitatilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale in activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de inscrierea in cartea funciara. (6) In cazul in care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea raman definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitati administrativ-teritoriale. (7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste infiintarea, reinfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii. (8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate in acest scop: a) din aparatul de specialitate al primarului; b) de la nivelul structurilor jduetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica; c) din cadrul Centrului National de Cartografie. (9) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor inregistrate anterior in planul

cadastral sau topografic si in cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, in situatia in care aceasta nu coincide cu situatia reala constatata la teren. (10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, in urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren ditnre suprafata inscrisa in actul de proprietate si cea existenta in teren in acea tarla poate fi alocata in alta tarla din cadrul unitatii administrativteritoriale, cu acordul proprietarului in cauza, exprimat prin inscris incheiat in forma autentica notariala, tinand seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru. (11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarare a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. In cazul in care imobilul a fost instrainat, la inscrierea in documentele tehnice cadastrale si in cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul in cauza. (12) In cadrul lucrarilor de inregistrare sistematica in cartea funciara se inscriu suprafetele rezultate din masuratori. Art. 12 (1) Documentele tehnice ale cadastrului se intocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadasatru si constituie temeiul inregistrarii din oficiu a imobilelor in evidentele de cadastru si in cartea funciara. Documentele tehnice sunt: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori. (2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru inv ederea inscrierii in cartea funciara. (3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale in care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv: a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile; b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile; c) de a identifica limitele imobilelor impreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate; d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, in etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

(4) In vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, in termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici in a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde: a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului; b) data decesului, in format zi, luna, an; c) data nasterii, in format zi, luna an; d) ultimul domiciliu al defunctului; e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului inregistrate in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol; f) date despre eventualii succesibili, in format nume, prenume si adresa la care se face citarea. (5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila. (6) Primarul va urmari indeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare. (7) Neindeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile. (8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face in lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificatele si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse in: a) registrul agricol; b) registrul de rol nominal unic; c) nomenclatura stradala; d) listele cuprinzand urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de inregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice; e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara. (9) comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Receptia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de receptie va fi numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si in etape, pe sectoare cadastrale, inainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, in masura in care persoana autorizata a finalizat lucrarile in unitatea administrativ-teritoriala sau intr-o parte a acesteia. Dupa receptia documentelor tehnice

cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritatii administratiei publice locale in vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute persoanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora. (10) Reprezentantii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta in identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si intocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral in parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista in arhiva oficiului teritorial sau a primariei. (11) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri in administrare, aflate in proprietatea statului roman sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor in cauza. (12) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru. (13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior receptionarii de catre oficiul teritorial, in vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehncie cadastrale are drept consecinta insusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existentei constructiilor si altele asemenea. (14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac in termen de 30 de zile de la inregistrarea solicitarii. (15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate. (16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor. Art. 13 (1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi inscrisa in cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte indeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar. (2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se indeplineste de catre norarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin

eliberarea certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar, in baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate. (3) In cazul in care in perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este insotita de dovada sesizarii instantei de judecata cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedand in conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate in copie certificata cererii: a) adeverinta din care sa rezulte ca: (i) s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati; (ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie; b) planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, intocmite de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial; c) certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca: (i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar; (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost inscris in evidenta ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale; d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca: (i) poseda imobilul sub nume de proprietar; (ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; (iii) nu a instrainat sau grevat imobilul; (iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; (v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; (vi) imobilul este detinut sau nu in cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut in cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor; (vii) inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul in care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris; e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista; f) copie de pe actele de identitate si stare civila. (4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea

posesiei faptice in favoarea posesorului, in conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile inregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a incheierii notariale de respingere. In acest caz, oficiul teritorial va inainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul in cauza. (5) In cazul prevazut la alin. (4), dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, in urmatoarele conditii: a) din oficiu, la implinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii in cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta inscrierile din cartea funciara; b) la cerere, in baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau in temeiul hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. (6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de inscriere in cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului. (7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (8) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se inscriu in baza actelor juridice prevazute de lege. (9) Dispozitiile alin. (1)-(6) nu se aplica imobilelor neimprejmuite situate in extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar. In acest caz, surplusul de teren ramane la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau paote atribui diferenta de teren celor din tarla, in baza hotararii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii. (10) In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, in baza unei documentatii care va cuprinde: a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a certifica faptul ca imobilul actual din actul de proprietate corespunde cu cel din plan; b) actul care atesta dreptul de proprietate; c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidentele fiscale sau, dupa caz, in registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil. Art. 14 (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija ofitiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale in cauza. In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii

sarcinilor inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora in cartile funciare, in termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se intelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara. (2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 30 de zile de la afisare, in scris, si sunt insotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare in termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din incheierea de inscriere din oficiu in cartea funciara. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial. (3) Incheierea de carte funciara poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile Art. 31 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator. (4) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru in cadrul lucrarilor de cadastru. (5) Raspunderea pentru corectitudinea intocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor in concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate. --------------*) A se vedea Regulamentul privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 844/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010. Art. 15 (1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor inlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza in arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse in titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare isi pierd valabilitatea.

(2) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu. (3) In cazul imobilelor inscrise in cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral. Art. 16 Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit unitatilor administrativ-teritoriale. Art. 17 Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere. Art. 18 Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale. Art. 19 Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie. Art. 20 Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin lege speciala. Titlul II - Publicitatea imobiliara

Capitolul I - Evidenta cadastral-juridica Art. 21 (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului

are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scoul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri. (2) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora. (3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv. (4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii. Art. 22 (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii-registratori efectueaza inscrierile in cartea funciara in baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si indeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice. (2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. (3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este responsabilitatea registratorului-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs. (4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile; b) este licentiat in drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei; g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar public, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica. (5) Vechimea in functia de registrator de carte funciara, respectiv in functia de asistent-registrator principal constituie vechime in specialitate juridica, cu conditia ca persoana in cauza sa aiba studii superioare de

specialitate juridica. (6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare. (7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile legii. (8) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele in care beneficiari sunt el sau sotul/sotia, rudele sau afinii pana la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care el ori una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precums i cauzele care au ca obiect documentatii intocmite de ei anterior dobandirii calitatii de salariat al institutiei, de persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care el sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori. (9) In cazul in care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (8), angajatul este obligat sa se abtina si sa instiinteze de indata, in scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane. (10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa execute, in calitate de persoane fizice autorizate sau de experti juridiari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la Art. 4 lit. a) si b). (11) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea respectarii legilor si reglementarilor in materie. Art. 23 Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din 3 parti: A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului; b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate in intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizatia de construire. Continutul documentatiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate in extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al directorului general al

Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, intocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; B. partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept; c) stramutarile proprietatii; d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice; e) servitutile constituite in folosul imobilului; f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate; g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de inscriere, in cazul imobilelor cu carte funciara deschisa; h) obligatii de a nu face; interdictiile de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare; i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit Art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit Art. 2.329 alin. (3) din Codul civil; j) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute; C. partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta; b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte; c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte. Art. 24 (1) Inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea. (2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de inscriere in cartea funciara, de prezenta

lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. (3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza inscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, incheiate de un notar public in functie in Romania, a hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, in cazurile in care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis in mod valabil. (4) Drepturile reale inscrise in baza unor acte juridice in care partile au stipualt rezilierea sau rezolutiunea pe baza unor pacte comisorii se radiaza in baza unei: a) declaratii in forma autentica a partilor; b) incheieri intocmite in forma autentica prin care notarul public constata indeplinirea pactului comisoriu; c) hotarari judecatoresti irevocabile. Art. 25 Proprietarii unor imobile invecinate, in vederea ueni mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca intr-un imobil, in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii. Art. 26 (1) Daca un imobil cu constructie condominiu , din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna. (2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta. (3)*) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile Art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. (4)*) In cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se paote realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. (5)*) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, in caz de

neintelegere, pe cale judecatoreasca. (6)*) Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor. (7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din instrainare se va inscrie in cartea funciara urmand procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1). (8) Operatiunea de impartire a unei constructii condominiu in mai multe unitati individuale se numeste apartamentare. Operatiunea de impartire a unei unitati individuale in mai multe unitati individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operatiuni se fac in baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, intocmite in conditiile legii. ----------------*) Articolele (3)-(6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare Art. 26) au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Art. 45 alin. (3)-(6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012. Art. 27 (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege. (2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului teritorial. Capitolul II - Procedura de inscriere in cartea funciara Art. 28 (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se dconstata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului teritorial. (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor. (4) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se va transmite la biroul teritorial in circumscriptia caruia este situat imobilul. (5) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana

care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoreti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular. (6) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi ceruta: a) de mandatarul general al celui indrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept. (7) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (8) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii. Art. 29 (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii limitative: a) este incheiat cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege; b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, daca este atribuit, numarul de identificare fiscala, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora; c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz; d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana. In cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie incheiat de un notar public in functie in Romania; e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului, cu exceptia cazului in care se face mentiune despre acestea in cuprinsul actului; f) este insotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor stabilite prin lege sau a situatiei in care dovada incasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale incheiate potrivit Art. 9 alin. (4) si (5); g) indeplinriea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla in competenta registratorului. (2) Directorul general al Agentiei Nationale poate delega, prin ordin, asistentilor-registratori principali atributiile registratorilor. (3) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si apartii cartii functiare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor. (4) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila,

pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi. (5) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila ce poarta mentiunea "conform cu originalul" se comunica de indata, din oficiu, biroului teritorial de care instanta care s-a prontat ultima asupra fondului, in vederea efectuarii inscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabilare, actele si faptele juridice, precum si la oricare raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobilele inscrise in cartea funciara. Art. 30 (1) Daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, precum si aceasta din urma nu intrunesc conditiile de forma cerute de lete pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata. (2) Daca registratorul va respinge cererea de inscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta in mod expres de lege sau pentru neindeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile in vigoare. (3) Despre respingerea cereri se face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara. Art. 31 (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a incheierii de admitere sau de respingere, in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza in termen de 20 de zile prin incheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial in raza caruia este situat imobilul. In vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef. (3) Impotriva incheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plangere, in termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plangerea impotriva incheierii se depun la biroul teritorial si se inscriu din oficiu in cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare. (4) Plangerea impotriva incheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie in care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului incheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plangerii in cartea funciara. (5)*) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata numai cu apel.

(6)*) Hotararea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului. (7) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial. (8)*) In cazul respinerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva, notarile facute se radiaza din oficiu. ------------*) Intra in vigoare la data de 15 februarie, potrivit Art. I pct. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013. Art. 32 Solutionarea plangerii impotriva incheierii de carte funciara, a actiunii in justificare tabulara, in rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial. Art. 33 (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat in baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale. (2) Prevederile Art. 31 se vor aplica in mod corespunzator. Art. 34 (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nicio alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se fac de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate. (2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile Art. 31 alin. (2). Art. 35 (1) Notarul public care a intocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, inscrierea in cartea funciara. In acest scop, va trimite cererea de inscriere a actului respectiv, in ziua intocmirii lui sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de

mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorarla s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si in cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele inscrise in cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru autentificare. (2) In baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operatiunile notariale necesare intocmirii actului in vederea caruia acesta a fost solicitat. (3) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului inceteaza, prin implinirea termenului, la momentul inregistrarii cererii de inscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul. (4) Cererile depuse in perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se solutioneaza in conditiile alin. (3), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, in ordinea si cu procedura prevazute de lege. (5) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial in a carui raza de activitate se afla imobilul. (6) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara. Art. 36 (1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se inscrie in cartea funciara in baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritatii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata constructia, precum si a unei documentatii cadastrale. (2) In cazul constructiilor realizate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, inscrierea se face in baza: a) autorizatiei de construire sau, in lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atesta informatiile referitoare la constructie si detinatorul acesteia, conform evidentelor fiscale sau, dupa caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;

b) documentatiei cadastrale. (3) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate inscrie in cartea funciara si pe stadii de executie, in baza urmatoarelor documente: a) certificatului de atestare a stadiului realizarii constructiei, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale; b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiei; c) documentatiei cadastrale. (4) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia, cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize. (5) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se paote intabula in conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesuluiverbal de receptie partiala. (6) In toate cazurile cand prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara. (7) Persoana fizica ce a imprumutat, in baza unui contract incheiat in forma autentica, o suma de bani pentru dobandirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobandit un drept de ipoteca pentru restituirea imprumutului. (8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, privilegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor. (9) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului. (10) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu. (11) Dispozitiile alin. (6) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani. (12) Promitentul achizitor al imobilului inscris in cartea funciara va putea cere, in temeiul inscrisului original al promisiunii de a contracta incheiate cu cel inscris in cartea funciara, inscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei platite in contul acesteia. In acest caz, ipoteca se inscrie in termenul si conditiile prevazute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiaza, din oficiu, daca imobilul este dobandit de catre promitentul achizitor ori, in cadrul vanzarii silite, de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile debitorului. (13) Dreptul de ipoteca se radiaza in conditiile Art. 885 alin. (2) din Codul

civil, cu exceptia ipotecilor constituite in favoarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, care se pot radia in baza acordului titularului exprimat prin inscris oficial emis de institutia in cauza, care poarta semnatura conducatorului institutiei sau a persoanei delegate de acesta, numarul si data inregistrarii. (14) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare. (15) Coproprietarul, in afara de cazurile prevazute la alin. (11) si (14), va putea cere, in temeiul inscrisului original d epartaj si al copiei legalizate a cererii de chemare in garantie, inscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalti coproprietari le-au dobandit prin efectul partajului, pentru garantarea creantei rezultand din evictiune. (16) Arhitectii si antreprenorii vor putea cere, in temeiul inscrisului original doveditor al contractului incheiat cu titularul inscris in cartea funciara, inscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa le faca, pentru garantarea pretului acestor lucrari. (17) In cazurile prevazute la alin. (15) si (16), registratorul de carte funciara va incuviinta inscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata in inscrisul de partaj sau in contractul prevazut la alin. (16), iar in lipsa, pentru o suma maxima, aratata in cererea de inscriere. In acest din urma caz, titularul inscris in cartea funciara va puea solicita direct, prin plangere, instantei competente potrivit Art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea inscrierii provizorii se va face potrivit Art. 899 alin. (2) din Codul civil. (18) In cazul prevazut la alin. (16), se va putea cere radierea inscrierii provizorii, potrivit Art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai daca au trecut 3 luni de la predarea lucrarii. (19) Cesionarul unei creante ipotecare garantate cu o ipoteca imobiliara va putea cere in favoarea sa inscrierea transferului ipotecii in cartea funciara, pe baza inscrisului de cesiune a creantei incheiat in forma autentica. In acest caz, debitorul cedat va putea cere, in termen de o luna de la comunicarea incheierii prin care s-a incuviintat inscrierea ipotecii imobiliare, notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare si pe care intelege sa le opuna cesionarului. Registrtorul va incuviinta in intregime sau in parte radierea dreptului de ipoteca imobiliara ori notarea exceptiilor invocate de debitorul cedat, in temeiul hotararii judecatoresti definitive prin care instanta s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiilor invocate de debitorul cedat. (20) Daca creanta ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la randul ei, ipotecata cu o ipoteca imobiliara, data in gaj ori data in garantie in orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea impotriva creditorului sau, daca sunt intemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare. (21) Daca inscrisul de ipoteca cuprinde clauza de ordin sau la purtator, se va face mentiune despre aceasta in inscriere. In acest caz, dreptul de

ipoteca imobiliara sau dreptul de ipoteca mobiliara ori de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi si va fi opozabil fara inscrierea in cartea funciara, prin insasi constituirea ipotecii mobiliare, stramutarea, darea in gaj ori darea in garantie in orice alt mod a titlului la ordin sau la purtator. (22) In cazul in care cesiunea creantei ipotecare nu fusese anterior notificata sau acceptata in conditiile Codului civil, comunicarea incheierii de incuviintare a inscrierii cesiunii ipotecii ori a incheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare. (23) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii. (24) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea. (25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza in conditiile Codului civil. Titlul III - Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

Capitolul I - Dispozitii tranzitorii Art. 37 (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul legii. (2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele. Art. 38 Actul juridic privind constituirea sau transmitera unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in cartea funciara, isi produce efectele de la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 39 (1) In cazul in care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu

mentionarea numerelor topografice ale parcelelor in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situatie in care pana la realizarea cadastrului se va inscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. In cazul in care dupa verificarile facute de oficiul de cadastru avand la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul se constata diferente, titlul de proprietate va fi inscris in cartea funciara in baza unei documentatii cadastrale. (2) Pana la deschiderea noilor carti funciare, in conditiile Art. 40, in regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice in legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi. (3) In cazul inscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile inscrise in carti funciare intocmite in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va intocmi o documentatie cadastrala in vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi. (4) Titulurile de proprietate emise in baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor inscrie din oficiu in cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. Art. 40 (1) Prima inregistrare a imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si in baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar si a documentatiei cadastrale. (2) Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) In cazul lucrarilor de inregistrare in cadastru si in cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata inscrisa in cartea funciara, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, cererea de receptie si

inscrierea in cartea funciara se solutioneaza astfel: a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului; b) daca suprafata din masuratori ete mai mare in proportie de pana la 10% inclusiv, in cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se inscrie in cartea funciara in baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului; c) daca suprafata din masuratori este mai mare decat procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la Art. 13 alin. (2). In acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul incheiat in conditiile Art. 13 alin. (7). (4) Directorul general al Agentiei Nationale va putea emite instructiuni in vederea stabilirii procedurii administrative de inscriere in cartea funciara a suprafetei masurate. (5) In cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabilarea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern in conditiile legii, certificate pentru conformitate. (6) Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativteritoriale, in lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune inscrierea provizorie in baza hotararii emise in conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale. (7) In cazul proprietatii private, in lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia in baza documentelor prevazute la Art. 13 alin. (3) lit. c)-f) si a unei documentatii cadastrale. (8) Drepturile reale care pot fi dobandite in temeiul uzucapiunii vor ramane valabil dobandite, daca titularul dreptului le-a posedat cu bunacredinta, potrivit legii, timp de 5 ani de la inscrierea posesiei in cartea funciara. -------------*) A se vedea Regulamentul privind continutul, modul de intocmire si receptie a documentetiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 41 Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala.

Art. 42 (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului, primarul va dispune instiintarea proprietarilor interesati. (2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativteritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza. (3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comuncia celor in cauza si primarilor. Art. 43 Orice neintelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti. Art. 44 (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si fucntionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda in baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale. Capitolul II - Sanctiuni Art. 45 (1) Agentia Nationala este imputernicita sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) folsoirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in docmentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare; c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate documentatiile de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii

Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz; e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz; f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala; g) nerespectarea sau incalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret; i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara; j) nerespectarea de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a obligatgiei de a furniza si de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie, conform Art. 5 alin. (3); k) nerespectare obligatiei de catre secretarul unitatii administrativteritoriale sau de catre delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defunctii cu ultimul domiciliu in unitatea administrativ-teritoriala in cauza; l) refuzul semnarii sau eliberarii de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizarii lucrarilor de cadastru sau pentru inscrierea in cartea funciara; m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevazut la Art. 36 alin. (1), (2) si (3); n) refuzul avizarii planului parcelar de catre primar. (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevazutge la alin. (2) lit. c)-n) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei de a desfasura lucrari de specialitate. (4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Art. 46.*) (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai. (2) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile

Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol ori pe constructii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor Codului penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege. --------------*) Art. 66, devenit prin renumerotare Art. 46, a fost modificat prin Legea nr. 187/2012, care intra in vigoare la data de 1 februarie 2014. Capitolul III - Dispozitii finale Art. 47 Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice. Art. 48 Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala in cadrul programului prevazut la Art. 9 alin. (11). Art. 49 (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a sgtatului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricarori persoane fizice sau juridice contra cost. (2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national. Art. 50 In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin

protocolul incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania, protocol*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. --------------*) A se vedea Protocolul de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile ulterioare. Art. 51 (1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Pana la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor inscrise in registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele in cauza, in conditiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor. (3) Sarcinile care sunt stinse prin implinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi inscrise in cartile funciare, iar daca s-au inscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor mentionate in cuprinsul Art. 15 alin. (2) sau din oficiu. (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: Art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare; anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale; Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971; orice alte dispozitii contrare prezentei legi. NOTA: I. Reproducem mai jos dispozitiile Art. II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012, care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia: "Art. II

Pana la data de 31 decembrie 2020, receptia documentatiilor cadastrale si deschiderea cartilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea: a) titularilor drepturilor reale inregistrate in vechile registre de publicitate imobiliara; b) titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938; c) titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise in baza Legii nr. 242/1947 si a Decretului nr. 2.142/1930. Art. III Structura, organizarea si functionarea registrului electronic national al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. IV De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma cadastru general se inlocuieste cu sintagma cadastru." II. Reproducem mai jos dispoziiile Art. II din Legea nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia: "Art. II In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, documentatiile comisiilor de delimitare, in care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiectiuni de membrii comisiei de delimitare,vor fi inaintate prefectului judetului, de catre Agentia Nationala, prin institutiile sale subordonate. Prefectul, in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei de delimitare, initiaza concilieri sau, in caz contrar, sesiseaza instantele de contencios administrativ cu privire la actiunea privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale."

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial Poate fi de interes si: Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea OUG 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe. Lege nr. 2

Cadastru si Cartea funciara Iacobescu Ovidiu , Bos Nicolae

Legea 73/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru protectia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de aparare impotriva rachetelor balistice. Lege nr. 73/2013 OG 9/2013 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OUG 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului HG 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Hotarare 1288/2012 - ANCPI Legea 219/2012 pentru aprobarea OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si p Legea 199/2012 pentru aprobarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare. Lege nr. 199/2012 Ordinul 1026/2012 pentru aprobarea Actului aditional nr. 2 la Protocolul de colaborare nr. 429312/1040/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de e OUG 16/2012 privind stabilirea unor masuri de organizare in cadrul administratiei publice centrale Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte norm Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru. Ordin nr. 844/2010 Legea 222/2010 pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. Lege nr. 222/2010 Legea 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996. Lege nr. 170/2010 OUG 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

COMANDA ACUM Cautare legislatie:


Cautare

Ordonanta de urgenta 64/2010 Legea privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente 247/2005 - partea 3

Legea nr. 36/1995 Cadrul legislativ | Cadrul organizatoric | Istoric | Dimensiunea internationala a UNNPR | Activitatea notariatul roman in CNUE Legea nr. 36/1995 | Regulament | Statut | Cod deontologic LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 a notarilor publici si a activitatii notariale*) - Republicare CAPITOLUL I: Dispozitii generale Art. 1 Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea. Art. 2 Activitatea notariala se realizeaza de notarii publici prin acte notariale si consultatii juridice notariale, in conditiile prezentei legi. Art. 3 Notarul public este investit sa indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome. Art. 4 Actul indeplinit de notarul public, purtnd sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de lege. Art. 5 Actele notariale pot fi efectuate si de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romniei, precum si de alte institutii, in conditiile si limitele prevazute de lege. Art. 6 (1)Notarii publici si celelalte institutii prevazute la art. 5, care desfasoara activitate notariala, au obligatia sa verifice ca actele pe care le instrumenteaza sa nu cuprinda clauze contrare legii si bunelor moravuri, sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convinge ca le-au inteles sensul si le-au acceptat efectele, in scopul prevenirii litigiilor. (2)In cazul in care actul solicitat este contrar legii si bunelor moravuri, notarul public va refuza intocmirea lui. (3)Daca inscrisul prezentat are un continut indoielnic, iar notarul public nu poate refuza instrumentarea actului, va atrage atentia partilor asupra consecintelor juridice la care se expun si va face mentiune expresa in act. (4)Daca partea se opune la inserarea mentiunii, notarul public va refuza intocmirea actului. Art. 7

Activitatea notariala se infaptuieste in mod egal pentru toate persoanele, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. CAPITOLUL II: Competenta notarilor publici Art. 8 Notarul public indeplineste urmatoarele acte notariale: a)redactarea inscrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor; b)autentificarea inscrisurilor redactate de notarul public, de parte personal sau de avocat; c)procedura succesorala notariala; d)certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege; e)legalizarea semnaturilor de pe inscrisuri, a specimenelor de semnatura, precum si a sigiliilor; f)darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti; g)primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti; h)actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin si al cecurilor; i)legalizarea copiilor de pe inscrisuri; j)efectuarea si legalizarea traducerilor; k)eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le-a intocmit; l)orice alte operatiuni prevazute de lege. Art. 9 Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala, altele dect cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa, in calitate de specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. Art. 10 In indeplinirea atributiilor ce-i revin, notarul public are competenta generala, cu exceptiile prevazute in situatiile urmatoare: a)procedura succesorala notariala este de competenta notarului public din biroul notarial situat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care defunctul si-a avut ultimul domiciliu; b)in cazul mostenirilor succesive, mostenitorii pot alege competenta oricaruia dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care si-a avut ultimul domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma; c)actele de protest al cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor se fac de notarul public din circumscriptia teritoriala a judecatoriei in care urmeaza a se face plata; d)eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public in al carui birou se afla originalul acestora. Art. 11 (1)Conflictele de competenta intre birourile notarilor publici situate in aceeasi circumscriptie a unei judecatorii se solutioneaza de acea judecatorie, la sesizarea partii interesate. Hotarrea judecatoriei este definitiva. (2)Cnd conflictul intervine intre birouri notariale situate in circumscriptii diferite, competenta apartine judecatoriei in a carei circumscriptie se afla biroul de notar public cel din urma sesizat. Art. 12

(1)Secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri ale notarilor publici vor indeplini, la cererea partilor, urmatoarele acte notariale: a)legalizarea semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti; b)legalizarea copiilor de pe inscrisuri, cu exceptia inscrisurilor sub semnatura privata. (2)Actele prevazute la alin. (1), in cazul in care depunerea lor este necesara la unele institutii sau operatori economici, vor fi indeplinite de acestea. Art. 13 (1)Activitatea notariala a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romniei se desfasoara pe baza legii romne si a intelegerilor internationale la care Romnia este parte, precum si potrivit uzantelor internationale. (2)La cererea persoanelor fizice avnd cetatenia romna, precum si a persoanelor juridice romne, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romniei indeplinesc urmatoarele acte notariale: a)redactarea de inscrisuri in vederea autentificarii sau legalizarii semnaturii; b)autentificarea inscrisurilor, cu exceptia transmisiunilor imobiliare incheiate prin acte juridice intre vii; c)legalizarea sigiliilor si a semnaturilor; d)darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti; e)certificarea unor fapte; f)legalizarea de copii de pe inscrisuri; g)efectuarea si legalizarea traducerilor; h)primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti; i)eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunile diplomatice sau oficiile consulare. (3)Activitatile notariale prevazute la alin. (2), care produc efecte juridice in Romnia, pot fi indeplinite de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romniei si la cererea persoanelor fizice sau juridice straine, in masura in care legile si reglementarile statului de resedinta sau acordurile bilaterale nu se opun. (4)Actele notariale se indeplinesc la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, precum si la bordul navelor si aeronavelor sub pavilion romnesc care se afla stationate in raza de activitate a acestor organe, precum si la domiciliul cetateanului romn ori in alt loc, daca acest lucru este prevazut in conventiile internationale la care Romnia si statul de resedinta sunt parti sau legea locala nu se opune. CAPITOLUL III: Organizarea activitatii notarilor publici SECTIUNEA 1: Organizarea si functionarea birourilor notarilor publici Art. 14 (1)Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. (2)Prin asociere, notarul public nu-si pierde dreptul la birou notarial individual.

(3)Notarul public sau notarii publici asociati, titulari ai unui birou, pot angaja notari stagiari, traducatori, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii notariale. (4)Evidenta birourilor de notari publici si lucrarile privind numirea si incetarea functiei notarilor publici se intocmesc de personalul de specialitate notariala din Ministerul Justitiei. Art. 15 (1)In circumscriptia unei judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de notari publici. Numarul notarilor publici si al birourilor in care acestia isi desfasoara activitatea se stabileste de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. (2)Numarul de notari publici se actualizeaza anual de catre ministrul justitiei, potrivit propunerilor Camerelor Notarilor Publici si, cu prioritate, in raport cu numarul notarilor stagiari care au promovat examenul de notar public. (3)In cazul in care in circumscriptia unei judecatorii functioneaza mai multe birouri de notari publici, competenta teritoriala a fiecaruia se intinde pe tot cuprinsul acelei circumscriptii. Art. 16 Notar public poate fi cel care indeplineste urmatoarele conditii: a)are cetatenia romna si domiciliul in Romnia si are capacitatea de exercitiu al drepturilor civile; b)este licentiat in drept - stiinte juridice - sau doctor in drept; c)nu are antecedente penale; d)se bucura de o buna reputatie; e)cunoaste limba romna; f)este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei; g)a indeplinit timp de 2 ani functia de notar stagiar si a promovat examenul de notar public sau a exercitat timp de 5 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat sau o alta functie de specialitate juridica si dovedeste cunostintele necesare functiei de notar public, prin promovarea unui concurs organizat, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi, de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Art. 17 Notarul public este numit de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, in baza cererii celui interesat si dupa ce face dovada indeplinirii cerintelor aratate la art. 16. Art. 18 (1)Inainte de a-si incepe activitatea, in termen de 60 de zile de la numire, notarul public este obligat sa-si inregistreze biroul la Curtea de apel in circumscriptia careia isi are sediul biroul de notar public. Pentru inregistrarea biroului, notarul public va prezenta sigiliul si specimenul de semnatura. (2)Ministrul justitiei poate, in cazuri temeinic justificate, sa prelungeasca acest termen. (3)Neindeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) atrage revocarea numirii notarului public. Art. 19

(1)Dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 18, notarul public va depune juramntul in fata ministrului justitiei si a presedintelui Uniunii Nationale a Notarilor Publici sau a reprezentantilor acestora. (2)Juramntul are urmatorul continut: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" (3)Referirea la divinitate din formula juramntului se schimba potrivit credintei religioase a notarului public. (4)Notarul public fara confesiune va depune juramntul fara formula religioasa, pe constiinta si onoare. Art. 20 Poate fi notar stagiar cel care: a)indeplineste conditiile prevazute la art. 16 lit. a)-f); b)este angajat intr-un birou de notar public; c)se afla in perioada de stagiu pna la promovarea examenului de notar public. Art. 21 (1)Notarul public poate delega pe notarul stagiar sa indeplineasca urmatoarele atributii: a)efectuarea lucrarilor de secretariat; b)legalizarea copiilor de pe inscrisuri; c)legalizarea semnaturii traducatorului; d)darea de data certa a inscrisurilor prezentate de parti; e)redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut juridic. (2)Conditiile de incheiere a contractului de munca si formarea profesionala a notarului stagiar sunt in sarcina Camerei Notarilor Publici si se stabilesc prin statutul Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Art. 22 Examenul de notar public se sustine in fata unei comisii formate din: un membru al Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, reprezentantul Ministerului Justitiei, un membru al corpului didactic din invatamntul superior de specialitate si doi notari publici cu pregatire si cu prestigiu profesional, desemnati in conditiile prevazute in regulamentul de aplicare a prezentei legi. Art. 23 (1)Calitatea de notar public inceteaza: a)la cerere; b)prin pensionare sau in cazul constatarii incapacitatii de munca, in conditiile legii; c)prin desfiintarea biroului notarului public, urmata de neexercitarea fara justificare de catre titularul acestuia a profesiei, in conditiile legii, intr-un alt birou de notar public, in termen de 6 luni; d)prin excluderea din profesie, dispusa ca sanctiune disciplinara, in conditiile prezentei legi; e)in cazul vaditei sale incapacitati profesionale, constatata in urma unor inspectii repetate; f)in cazul condamnarii definitive pentru savrsirea cu intentie a unei infractiuni grave sau care aduce atingere prestigiului profesiei;

g)in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute de art. 16 lit. a), d) si f). (2)Incetarea calitatii de notar public se constata sau se dispune, dupa caz, de ministrul justitiei. Art. 24 Exercitiul functiei de notar public se suspenda: a)in caz de incompatibilitate; b)in situatiile prevazute la art. 42 lit. c) si art. 43 din prezenta lege; c)in caz de neachitare a obligatiilor banesti profesionale, dupa 6 luni de la scadenta acestora, pna la achitarea debitului; d)in caz de incapacitate temporara de munca. Art. 25 (1)Suspendarea se dispune de ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici. (2)Incetarea suspendarii se poate dispune cu respectarea conditiei prevazute in alineatul precedent. SECTIUNEA 2: Camera Notarilor Publici Art. 26 (1)In circumscriptia fiecarei Curti de apel functioneaza cte o Camera a Notarilor Publici, cu personalitate juridica. (2)Din Camera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia Curtii de apel. (3)Camera Notarilor Publici este condusa de un colegiu director format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si 3-5 membri. Colegiul director este ales de adunarea generala a membrilor Camerei, pentru o perioada de 3 ani, dintre notarii publici. (4)Presedintele Colegiului director va primi o indemnizatie al carei cuantum se va stabili de adunarea generala. (5)Colegiul director va avea un secretar salarizat si personal auxiliar, in numarul si in structura stabilite de adunarea generala a notarilor publici din judetele ce compun circumscriptia Camerei. (6)Colegiul director al Camerei Notarilor Publici are urmatoarele atributii: a)rezolva plngerile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor stagiari, lund masurile corespunzatoare si aducndu-le la cunostinta Uniunii Nationale a Notarilor Publici; b)deleaga, in cazuri exceptionale, pentru o perioada determinata, un notar public, din aceeasi circumscriptie a judecatoriei, care sa asigure functionarea unui alt birou de notar public, cu incunostintarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Cheltuielile cu delegarea se suporta din veniturile biroului notarului public la care este delegat; c)informeaza Uniunea Nationala a Notarilor Publici in legatura cu activitatea birourilor notarilor publici, asupra necesarului de notari publici si notari stagiari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de uniune pentru numirea lor in functia de notar public de catre ministrul justitiei; d)reprezinta, camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei Curtii de apel; e)intocmeste documentarea juridica si asigura consultarea si informarea curenta a notarilor publici;

f)tine evidenta veniturilor si cheltuielilor Camerei si a contributiei membrilor sai; g)procura datele si lucrarile necesare pentru Buletinul Notarilor Publici si asigura difuzarea acestuia; h)indeplineste alte atributii prevazute de lege si de regulament. SECTIUNEA 3: Uniunea Nationala a Notarilor Publici Art. 27 Notarii publici din Romnia se constituie in Uniunea Nationala a Notarilor Publici, organizatie profesionala cu personalitate juridica, care isi alege un consiliu de conducere si alte organe stabilite prin statutul propriu. Art. 28 (1)Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici este constituit din cte un reprezentant al fiecarei Camere a Notarilor Publici, din care se aleg presedintele si doi vicepresedinti, in conditiile stabilite prin statutul uniunii. (2)Consiliul uniunii are urmatoarele atributii: a)propune ministrului justitiei numirea, suspendarea, revocarea ori incetarea calitatii de notar public; b)propune ministrului justitiei numarul necesar al birourilor de notari publici si conditiile de desfasurare a examenelor de notari publici; c)stabileste, cu aprobarea ministrului justitiei, onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici; d)aproba cotele de contributie ale birourilor notarilor publici la Camera, precum si cele ale Camerelor la Uniunea Nationala a Notarilor Publici, potrivit statutului acesteia; e)reprezinta Uniunea Nationala a Notarilor Publici in raporturile cu tertii, pe plan intern si international; f)indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de regulament. Art. 29 In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se va organiza si va functiona o casa de asigurari pentru garantarea responsabilitatii civile a notarilor publici, cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statut propriu, aprobat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici. Art. 30 (1)In cadrul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romnia se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza Institutul Notarial Romn, entitate cu personalitate juridica, in conditiile stabilite prin statutul propriu, aprobat de Consiliul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romnia. (2)Institutul Notarial Romn asigura perfectionarea activitatii notariale, pregatirea notarilor stagiari, precum si pregatirea profesionala continua a notarilor publici si a altor specialisti licentiati in drept, avnd dreptul de a elibera diplome recunoscute de institutiile abilitate. (3)Institutul Notarial Romn are stampila si sigla proprii si se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza fara indeplinirea altor formalitati. (4)Statutul Institutului Notarial Romn, Regulamentul de organizare si functionare, precum si modalitatile de formare profesionala continua a notarilor publici si a notarilor stagiari se vor aproba prin hotarre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romnia. Art. 31 La nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici se infiinteaza Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale. Organizarea si functionarea

acestui registru, precum si procedura de inscriere si consultare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei. CAPITOLUL IV: Drepturile si indatoririle notarilor publici SECTIUNEA 1: Drepturile notarilor publici Art. 32 Notarii publici isi exercita personal profesiunea si se bucura de stabilitate in functie, neputnd fi mutati in alta localitate fara acordul lor. Art. 33 Notarii publici au dreptul la onorarii pentru fiecare serviciu prestat, in conformitate cu art. 28 alin. (2) lit. c). Art. 34 Notarul public are dreptul la concediu de odihna, in conditiile stabilite prin statut. Art. 35 Notarii publici beneficiaza de drepturile de asigurari sociale pe baza contributiei la sistemul asigurarilor sociale de stat, in conditiile legii. Art. 36 Exercitarea profesiei de notar public este incompatibila cu: a)desfasurarea unei activitati salarizate sau de executor judecatoresc, avocat ori consilier juridic, cu exceptia: - activitatii didactice universitare; - activitatii literare si publicistice; - calitatii de deputat sau senator ori a celei de consilier in consiliile judetene sau locale, pe durata mandatului; - calitatii de membru in organele de conducere sau in alte organisme ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Camerelor Notarilor Publici ori in alte organizatii interne si internationale la care Uniunea Nationala a Notarilor Publici si Camerele Notarilor Publici sunt afiliate sau cu care colaboreaza; b)desfasurarea unor activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse; c)calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv, de asociat comanditat in societatile in comandita simpla sau pe actiuni, administrator al unei societati cu raspundere limitata, presedinte al unui consiliu de administratie, membru al consiliului de conducere, director general sau director al unei societati pe actiuni, administrator al unei societati civile. SECTIUNEA 2: Indatoririle si raspunderile notarilor publici Art. 37 Notarii publici si personalul birourilor notariale au obligatia sa pastreze secretul profesional cu privire la actele si faptele despre care au luat cunostinta in cadrul activitatii lor, chiar si dupa incetarea functiei, cu exceptia cazurilor in care legea sau partile interesate ii elibereaza de aceasta obligatie. Art. 38 (1)Notarul public nu poate absenta mai mult de 5 zile consecutiv, fara a asigura functionalitatea biroului sau, in conditiile legii. (2)In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (1), camera Notarilor Publici poate delega, dupa caz, un alt notar public pentru indeplinirea atributiilor notarului public absent, in conditiile prevazute de statutul uniunii. Art. 39

(1)Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cnd acesta a cauzat un prejudiciu. (2)Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza prin casa de asigurari, constituita in acest scop. Art. 40 Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru urmatoarele abateri: a)intrziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor; b)lipsa nejustificata de la birou; c)nerespectarea secretului profesional; d)comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. Art. 41 (1)Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca de Consiliul de disciplina. (2)Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul director. (3)Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea. (4)Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarre motivata, care se comunica acestora. (5)Impotriva hotarrii partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, in termen de 10 zile de la comunicare. (6)Hotarrea Consiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, civila sau de contencios administrativ, dupa caz. (7)Hotarrea definitiva se comunica si Ministerului Justitiei. (8)Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulament. Art. 42 Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitatea faptelor si constau in: a)observatie scrisa; b)amenda de la 5 lei la 20 lei, care se face venit la bugetul Camerei Notarilor Publici. Neachitarea in termen de 30 de zile de la data ramnerii definitive a hotarrii atrage suspendarea de drept a notarului public pna la achitarea sumei. Hotarrea definitiva constituie titlu executoriu; c)suspendarea din functie pe o durata de maximum 6 luni; d)excluderea din profesie. Art. 43 (1)In cazul in care impotriva notarului public s-a luat masura arestarii preventive, ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, va lua masura suspendarii din functie pna la solutionarea cauzei penale, potrivit legii. (2)Daca hotarrea de condamnare a ramas definitiva si ea se refera la infractiunile prevazute de art. 23 alin. (1) lit. f) din lege, cu acea data ministrul justitiei dispune excluderea din profesie a notarului public condamnat. (3)Sigiliul, registrele si lucrarile notarului public suspendat sau exclus vor fi depuse la, Camera Notarilor Publici, sub luare de dovada.

CAPITOLUL V: Procedura actelor notariale SECTIUNEA 1: Dispozitii comune Art. 44 (1)Toate actele notariale se indeplinesc la cerere. (2)Inscrisurile redactate de parti sau, dupa caz, de reprezentantii lor legali sau conventionali vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putndu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor. (3)Inscrisurile referitoare la actele notariale se redacteaza potrivit vointei partilor si in conditiile prevazute de lege. (4)Inscrisurile vor fi redactate citet, ingrijit si fara prescurtari; mentiunile in cifre se vor inscrie si in litere, iar locurile goale se vor completa prin tragere de linii. (5)In cadrul lucrarilor de indeplinire a actelor notariale, notarul public stabileste identitatea, domiciliul si capacitatea partilor, in afara cazurilor in care se solicita dare de data certa, intocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultatii juridice notariale. Art. 45 (1)Inscrisurile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte ele, sotii, ascendentii sau descendentii lor. (2)Consultatiile date de notarul public in domeniul juridic notarial sunt scrise sau verbale si se dau persoanelor fizice sau juridice, la solicitare sau pe baza de contract cu durata determinata. Art. 46 (1)Notarul public are obligatia sa desluseasca raporturile reale dintre parti cu privire la actul pe care vor sa-l incheie, sa verifice daca scopul pe care il urmaresc este in conformitate cu legea si sa le dea indrumarile necesare asupra efectelor lui juridice. (2)De asemenea, el trebuie sa ceara partilor, ori de cte ori este cazul, documentele justificative si autorizatiile necesare pentru incheierea actului sau, la cererea acestora, va putea obtine el insusi documentatia necesara. (3)Actele din care rezulta drepturi ce urmeaza a fi supuse publicitatii mobiliare sau imobiliare se vor comunica de indata, la locul unde se tine aceasta evidenta, de notarul public, care va face si demersurile necesare in numele titularilor pentru aducerea la indeplinire a tuturor lucrarilor de publicitate. Se excepteaza cazul in care partile interesate vor cere in scris sa indeplineasca ele insele formalitatile de mai sus. (4)In vederea indeplinirii obligatiilor ce-i revin potrivit alin. (2) si (3), notarul public va avea acces liber la birourile de publicitate mobiliara si imobiliara. (5)Notarul public nu poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat dect in conditiile aratate la art. 6. Art. 47 Organele de ordine publica vor acorda sprijin notarilor publici, in cazul in care acestia sunt impiedicati sa-si exercite atributiile. De asemenea, autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca in cadrul

atributiilor lor sa acorde notarilor publici concursul solicitat pentru indeplinirea actelor notariale. Art. 48 (1)Actele solicitate de parti si orice acte de procedura notariala se intocmesc in limba romna. (2)Cetatenilor apartinnd minoritatilor nationale sau persoanelor care nu vorbesc sau nu inteleg limba romna li se acorda posibilitatea de a lua cunostinta de cuprinsul actului printr-un interpret. Functia de interpret poate fi indeplinita, in afara de notarul public, si de un angajat din cadrul biroului notarial, care cunoaste limba acelei persoane, precum si de traducatorii autorizati. (3)Actele redactate de parti si prezentate pentru efectuarea operatiunilor notariale vor fi in limba romna. (4)La cererea justificata a partilor, notarul public poate indeplini acte in legatura cu inscrisurile intocmite de parti intr-o alta limba dect cea romna, numai daca notarul instrumentator cunoaste limba in care sunt intocmite actele sau dupa ce a luat cunostinta de cuprinsul acestora prin interpret, caz in care un exemplar tradus in limba romna si semnat de cel ce a efectuat traducerea va fi atasat la dosar. (5)Inscrisurile destinate a fi traduse intr-o limba straina se vor redacta fie pe doua coloane, cuprinznd in prima coloana textul in limba romna, iar in cea de-a doua, textul in limba straina, fie in mod succesiv, mai inti textul in limba romna, continundu-se cu textul in limba straina. Art. 49 (1)Actele notariale se indeplinesc la sediul biroului notarului public in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator. (2)Un act notarial se poate indeplini in afara sediului biroului notarului public, in limitele circumscriptiei sale teritoriale, daca la incheierea lui este interesat un numar mai mare de persoane sau partea care-l solicita este impiedicata sa se prezinte, din motive temeinice, la sediul biroului. (3)In cazul in care intocmirea unui act notarial nu sufera amnare din motive obiective, acesta va putea fi indeplinit si in afara programului de lucru, la cererea partii interesate. Art. 50 Indeplinirea actelor notariale, in afara de redactarea inscrisurilor si de consultatiile juridice notariale, se constata prin incheiere, care va cuprinde: a)sediul biroului notarial; b)denumirea incheierii si numarul acesteia; c)data indeplinirii actului notarial; d)numele si prenumele notarului public; e)locul unde s-a indeplinit actul notarial, in cazul indeplinirii in afara sediului biroului notarial, precizndu-se imprejurarea care justifica intocmirea inscrisului in acel loc; f)numele sau denumirea partilor, domiciliul sau sediul acestora si mentiunea faptului prezentarii lor in persoana, reprezentate ori asistate, precum si modul in care li s-a constatat identitatea, cu exceptia incheierilor prin care se da data certa inscrisurilor sau se legalizeaza copii de pe inscrisuri;

g)aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma ale actului notarial intocmit in raport cu natura acelui act; h)constatarea indeplinirii actului notarial si a citirii acestuia de catre parti; i)mentiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului si cuantumul acestora; j)semnatura notarului public; k)sigiliul biroului notarului public. Art. 51 (1)Partile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin mentiunea in incheiere ca ele sunt cunoscute personal de acesta. In cazul in care notarul public nu cunoaste partile, este obligat sa se convinga de identitatea acestora, stabilita, dupa caz, prin: a)acte de identitate sau legitimatii oficiale prevazute cu semnatura, stampila si fotografia posesorului; b)atestarea avocatului care asista partea; c)doi martori de identitate, cunoscuti personal de notarul public sau legitimati conform lit. a). (2)Nu poate fi martor de identitate cel care: a)nu a implinit 18 ani; b)figureaza in act ca parte sau ca beneficiar; c)din cauza unei deficiente psihice sau fizice nu este apt pentru dovedirea identitatii. Art. 52 (1)In situatia in care se refuza indeplinirea actului notarial, incheierea de respingere se va da numai daca partile staruie in cerere, dupa ce li s-a atras atentia ca actul solicitat este contrar legii sau bunelor moravuri. Incheierea va cuprinde si motivarea refuzului, calea de atac la judecatorie si termenul de exercitare. (2)Indeplinirea actului notarial poate fi respinsa si pentru urmatoarele motive: a)solicitarea lucrarilor in afara orelor de lucru, cu exceptiile prevazute la art. 49 alin. (3); b)neprezentarea documentatiei necesare sau prezentarea ei incompleta; c)neplata taxelor si a onorariului stabilit; d)imposibilitatea identificarii partilor sau lipsa lor de discernamnt. Art. 53 Incalcarea cerintelor prevazute la art. 50 lit. c), f), j) si k) se sanctioneaza cu nulitatea, iar a celorlalte cerinte cu anularea, in afara de cazul in care indeplinirea acestora rezulta din lucrarile actului. Art. 54 Actele notariale care prezinta erori materiale sau omisiuni vadite pot fi indreptate sau completate prin incheiere de catre notarul public, la cerere sau din oficiu, cu acordul partilor, daca lucrarile cuprind date care fac posibila indreptarea greselilor sau completarea omisiunilor. Acordul partilor se prezuma daca, fiind legal citate, nu-si manifesta opunerea. Despre indreptarea sau completarea efectuata se face mentiune pe toate exemplarele actului. Art. 55 (1)Actele care au disparut fara a mai fi ramas un exemplar original se reconstituie la cerere, prin incheiere, pe baza acordului partilor sau, dupa

caz, a succesorilor acestora. Reconstituirea se face la biroul notarului la care s-a intocmit actul. (2)In lipsa acordului partilor, reconstituirea actelor disparute se va face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a intocmit actul, in conformitate cu dispozitiile din Codul de procedura civila. (3)In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte institutii cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul institutia care a intocmit acel act sau se afla domiciliul ori sediul uneia dintre parti, dupa caz. Art. 56 (1)La cererea partii de a i se da un duplicat al actului original, biroul notarial care a intocmit acel act poate incuviinta eliberarea duplicatului. In acest scop, notarul public va cita partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora. (2)In textul duplicatului se reproduc, cuvnt cu cuvnt, cuprinsul inscrisului, ct si al incheierii prin care s-a constatat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturilor originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar. (3)Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul. Art. 57 Notarul public nu poate indeplini acte notariale, sub sanctiunea nulitatii, daca: a)in cauza sunt parti sau interesati in orice calitate, el, sotul, ascendentii si descendentii lor; b)este reprezentantul legal ori imputernicitul unei parti care participa la procedura notariala. Art. 58 (1)In cazul in care, pentru valabilitatea in strainatate a actului notarial, este necesara supralegalizarea semnaturii si a sigiliului notarului public sau apostilarea actelor notariale, aceste proceduri se indeplinesc de catre Camera Notarilor Publici, la sediul principal sau la sediile judetene ale acesteia, in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea notarul public care a instrumentat actul, in conditiile stabilite prin regulament. Notarul public va pune in vedere partii obligatia indeplinirii acestei cerinte. (2)Birourile notariale nu pot lua in considerare actele care emana de la autoritatile altui stat, dect daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romniei din acest stat sau de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romniei. (3)In cazul in care prin conventii internationale la care Romnia este parte se prevede altfel, se aplica acele conventii. SECTIUNEA 2: Autentificarea actelor Art. 59 (1)Pentru autentificarea unui act, notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor. (2)Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. In aceasta situatie, notarul este obligat sa verifice in Registrul national notarial daca acea procura a fost revocata, iar in cazul revocarii va respinge cererea de autentificare.

(3)In vederea aplicarii alin. (2), regulamentul va prevedea organizarea si modalitatile de intocmire si de consultare a Registrului national electronic al revocarilor procurilor autentice. Art. 60 Cnd notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintre parti, procedeaza la autentificare numai daca un medic specialist atesta in scris ca partea poate sa-si exprime in mod valabil consimtamntul in momentul incheierii actului. Art. 61 (1)Pentru a lua consimtamntul partilor, dupa citirea actului, notarul public le va intreba daca au inteles continutul acestuia si daca cele cuprinse in act exprima vointa lor. (2)Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar in aceeasi zi, consimtamntul partilor care figureaza in act. In acest caz, in incheierea de incuviintare a autentificarii se va mentiona ora si locul luarii consimtamntului fiecarei parti. Art. 62 (1)Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdomutului, stiutori de carte, se va da in scris in fata notarului public, prin inscrierea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii "consimt la prezentul act, pe care lam citit". (2)Daca surdul, mutul sau surdomutul se gasesc din orice motiv in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret. (3)Pentru a lua consimtamntul unui nevazator, notarul public va intreba daca a auzit bine cnd i s-a citit inscrisul si daca cele auzite reprezinta vointa sa, consemnnd acestea in incheierea de autentificare. Art. 63 In cazul acelora care din pricina infirmitatii, a bolii sau din orice alte cauze nu pot semna, notarul public, indeplinind actul, va face mentiune despre aceasta imprejurare in incheierea pe care o intocmeste, mentiunea astfel facuta tinnd loc de semnatura. Art. 64 Notarul public sau partile pot solicita ca martorii prevazuti la art. 51 sa fie prezenti si la semnarea actului. Art. 65 (1)Toate exemplarele originale ale inscrisului autentificat, cerute de parti, precum si cel ce se pastreaza in arhiva biroului notarial, impreuna cu anexele care fac parte integranta din acest inscris, se semneaza in fata notarului public de catre parti sau reprezentantii lor si, dupa caz, de cei chemati a incuviinta actele pe care partile le intocmesc, de martoriiasistenti, atunci cnd este ceruta prezenta lor, si - daca este cazul - de cel care a redactat inscrisul, in conditiile prezentei legi. (2)Fiecare parte poate solicita cel putin un exemplar original al inscrisului autentic. Art. 66 Incheierea care constata autentificarea unui inscris va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, pe lnga datele prevazute la art. 50, si urmatoarele mentiuni: a)constatarea ca s-a luat consimtamntul partilor;

b)constatarea ca inscrisul a fost semnat in fata notarului de toti cei tinuti sa-l semneze. Mentiunea notarului public ca una dintre parti nu a putut semna tine loc de semnatura pentru aceasta; c)numarul anexelor cuprinse in actul autentic; d)dispozitia de investire cu forma autentica, care se exprima prin cuvintele: "Se declara autentic prezentul inscris". Art. 67 Actul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia. In lipsa actului original, titlul executoriu il poate constitui duplicatul sau copia legalizata de pe exemplarul din arhiva notarului public. Art. 68 (1)In cazul in care notarul public respinge cererea de autentificare, incheierea va cuprinde mentiunile de la art. 52 alin. (1). (2)Daca se face plngere impotriva incheierii de respingere si judecatoria o admite, notarul public va da incheierea de autentificare a actului, conform hotarrii judecatoresti ramasa definitiva si irevocabila, si va mentiona ca actul produce efecte de la inregistrarea cererii de autentificare. SECTIUNEA 3: Procedura succesorala Art. 69 (1)Procedura succesorala notariala se deschide la cererea oricarei persoane interesate, precum si a secretarului consiliului local al localitatii in raza careia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii mostenirii. (2)Notarul public sesizat are obligatia de a verifica in prealabil competenta teritoriala, iar daca constata ca succesiunea este in competenta altui birou notarial, se desesizeaza, fara sa mai citeze partile, trimitnd cauza notarului public competent. (3)In cazul in care intr-o circumscriptie teritoriala sunt mai multe birouri de notari publici, competenta de indeplinire a procedurii succesorale apartine primului birou sesizat. Notarul public va verifica daca procedura succesorala nu s-a deschis la un alt birou de notar public din aceeasi circumscriptie, cercetnd, in acest scop, registrul de evidenta a succesiunilor, potrivit regulamentului. Art. 70 (1)In cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi mentionate datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral. (2)Cererea va fi inscrisa in registrul succesoral al notarului public. Art. 71 (1)In cazurile prevazute de lege sau la cererea celor interesati, notarul public, personal sau printr-un delegat, va face inventarierea bunurilor succesorale. Daca nu exista cerere anterioara pentru deschiderea procedurii succesorale, cererea de inventariere tine loc si de cerere de deschidere a acestei proceduri. (2)Inventarierea notariala se va putea face numai cu acordul persoanei in posesia careia se afla bunurile defunctului. In caz de refuz, se va incheia un proces-verbal, semnat de cei prezenti.

Art. 72 (1)Dupa ce constata ca este legal sesizat, notarul public inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire, iar daca exista testament, citeaza si pe legatari si executorul testamentar instituit. (2)Citatia trebuie sa cuprinda, sub sanctiunea nulitatii acesteia, pe lnga elementele prevazute de Codul de procedura civila, si precizarea ca, daca succesibilul nu si exercita dreptul de a accepta n termenul prevazut la art. 1.103 din Codul civil, va fi prezumat ca renunta la mostenire. n cazul n care, astfel cum rezulta din informatiile existente la dosar, domiciliul actual al succesibilului nu este cunoscut, se poate proceda la citarea sa, n mod cumulativ, prin afisare la ultimul domiciliu al defunctului, afisare la ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului, publicare ntr-un ziar cu raspndire nationala. (3)Daca printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal, se citeaza, in lipsa de mostenitori rezervatari, numai legatarul; daca testamentul este olograf sau mistic, se citeaza si mostenitorii legali. In ambele cazuri se va cita si executorul testamentar, daca a fost desemnat prin testament. (4)In succesiunea ce urmeaza a fi declarata vacanta, notarul public citeaza autoritatea administratiei publice competenta a prelua bunurile. (5)In cazul mostenitorului incapabil, se citeaza reprezentantul sau legal si autoritatea tutelara. Art. 73 (1)In cadrul procedurii succesorale, notarul public stabileste calitatea mostenitorilor si legatarilor, intinderea drepturilor acestora, precum si compunerea masei succesorale. (2)In cazul existentei unui testament gasit la inventar sau prezentat de partea interesata, notarul public procedeaza la deschiderea lui. Daca testamentul este olograf sau mistic se constata starea lui materiala si se intocmeste un proces-verbal. (3)Pe baza de declaratie sau probe administrate in cauza se va stabili daca succesorii au acceptat succesiunea in termenul legal. (4)Declaratiile de renuntare la succesiune si cele de acceptare sub beneficiu de inventar se inscriu intr-un registru special. Art. 74 (1)Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau orice alte mijloace de proba admise de lege. (2)In succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobndirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. Art. 75 (1)Procedura succesorala se poate suspenda in urmatoarele cazuri: a)a trecut un an de la deschiderea mostenirii si, desi au fost legal citati, succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorala, fara a cere eliberarea certificatului de mostenitor si exista dovada ca cel putin unul dintre ei a acceptat mostenirea; b)succesibilii isi contesta unii altora calitatea sau nu se inteleg cu privire la compunerea masei succesorale si la intinderea drepturilor care li se cuvin;

c)mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s-au adresat instantei de judecata pentru stabilirea drepturilor lor. (2)In incheierea de suspendare se consemneaza elementele care au rezultat din dezbateri, pna la momentul suspendarii, cu privire la identitatea celor prezenti, optiunea succesorala a acestora si compunerea masei succesorale. (3)In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), notarul public stabileste prin incheiere masa succesorala, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contesta, intinderea drepturilor mostenitorilor si motivele neintelegerii, indrumnd partile sa solutioneze neintelegerile dintre ele pe cale judecatoreasca. (4)In cazurile de suspendare a procedurii succesorale prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca nu s-a facut dovada ca cei in cauza s-au adresat instantei sau cei interesati n-au cerut repunerea pe rol a cauzei, notarul public va stabili taxele succesorale provizorii si onorariile si le va comunica organelor financiare. (5)La cererea partilor, notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricnd, daca se constata incetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui. Art. 76 In cadrul dezbaterilor succesorale, la fiecare termen notarul public intocmeste o incheiere motivata, care va cuprinde mentiunile referitoare la indeplinirea procedurii, declaratiile partilor, prezenta martorilor si masurile dispuse in vederea solutionarii cauzei. Art. 77 Daca notarul public constata ca in masa succesorala nu exista bunuri, dispune prin incheiere inchiderea procedurii succesorale si claseaza cauza ca fara obiect. Art. 78 (1)In succesiunea in care exista bunuri, s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare, notarul public intocmeste incheierea finala a procedurii succesorale. (2)Incheierea finala va cuprinde, pe lnga mentiunile comune incheierilor notariale, numele, prenumele si ultimul domiciliu al defunctului, data decesului, numele, domiciliul si intinderea drepturilor tuturor mostenitorilor si legatarilor, bunurile si datoriile succesiunii, taxele de timbru, onorariul, precum si alte date care au fost necesare la solutionarea cauzei. (3)Daca mostenitorii si-au impartit bunurile prin buna-invoiala, in incheiere se va arata modul de imparteala si bunurile succesorale atribuite fiecaruia. Actul de imparteala va putea fi cuprins in incheierea finala sau se va putea intocmi separat, in una dintre formele prescrise de lege. Art. 79 (1)Incheierea procedurii succesorale se poate face si inainte de expirarea termenului de acceptare a succesiunii, daca este neindoielnic ca nu mai sunt si alte persoane indreptatite la succesiune. (2)De asemenea, procedura succesorala se poate incheia de indata, in temeiul unui testament, daca acesta indeplineste conditiile legale de forma, nu contine dispozitii contrare legii si nu aduce atingere drepturilor mostenitorilor rezervatari sau exista acordul acestora. In aceleasi conditii,

notarul public va putea stabili drepturile legatarului particular asupra bunurilor determinate prin testament. (3)Notarul public, avnd acordul tuturor mostenitorilor, va putea proceda la reducerea liberalitatilor, pna la limitele prevazute de lege. Art. 80 (1)Pe baza incheierii finale, in termen de 20 de zile, se redacteaza certificatul de mostenitor sau de legatar, care va cuprinde constatarile din aceasta incheiere referitoare la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. (2)Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecaruia dintre mostenitori sau legatari, dupa caz, dupa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. (3)In cazul in care s-a instituit un executor testamentar, se va elibera, in conditiile de mai sus, un certificat constatator al acestei calitati. (4)Dupa suspendarea procedurii succesorale in conditiile art. 75 alin. (1) lit. b) si c), certificatul de mostenitor se elibereaza in baza hotarrii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila. Art. 81 In cazul in care nu s-a facut dovada existentei unor bunuri in patrimoniul defunctului ori determinarea acestora necesita operatiuni de durata si mostenitorii solicita sa li se stabileasca numai calitatea, se poate emite certificat de calitate de mostenitor. Art. 82 In lipsa mostenitorilor legali sau testamentari, la cererea reprezentantului statului, notarul public constata ca succesiunea este vacanta, elibernd certificat de vacanta succesorala, dupa expirarea termenului legal de acceptare a succesiunii. Art. 83 (1)Dupa emiterea certificatului de mostenitor nu se mai poate intocmi alt certificat, dect in situatiile prevazute de lege. (2)Cu acordul tuturor mostenitorilor, notarul public poate relua procedura succesorala, in vederea completarii incheierii finale cu bunurile omise din masa succesorala, elibernd un certificat de mostenitor suplimentar. Art. 84 Erorile materiale cuprinse in incheierea finala, precum si eventualele omisiuni se vor putea indrepta, la cererea mostenitorilor, in baza unei incheieri, facndu-se mentiune despre aceasta in incheierea finala si pe toate exemplarele certificatului de mostenitor. Art. 85 (1)Cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Pna la anularea sa prin hotarre judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte. (2)In cazul anularii certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotarrii judecatoresti definitive si irevocabile. In acest scop, instantelor judecatoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent in solutionarea cauzei o copie de pe

hotarrea ramasa definitiva si irevocabila, impreuna cu dosarul notarial, daca a fost cerut in timpul judecatii. SECTIUNEA 4: Alte proceduri notariale A. Legalizarea semnaturilor si a sigiliilor Art. 86 (1)Notarul public poate legaliza semnatura partilor numai pe inscrisurile pentru care legea nu cere forma autentica ca o conditie de valabilitate a actului. (2)Pentru legalizarea semnaturii, partile vor prezenta exemplarele inscrisului nesemnate. (3)Notarul public va identifica partile, se va convinge ca acestea cunosc continutul inscrisului, dupa care le va cere sa subscrie in fata sa toate exemplarele inscrisului. (4)In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii de semnatura, in sensul art. 50 lit. g), prin urmatoarele mentiuni: a)data (anul, luna, ziua); b)numele partii si faptul prezentarii ei in persoana; c)constatarea subscrierii in fata notarului public a tuturor exemplarelor inscrisului. (5)La cererea partii, notarul public poate legaliza specimenul de semnatura al persoanei care se va prezenta personal la sediul biroului notarial si care va semna in fata notarului public. (6)Pentru legalizarea sigiliului, partea il va prezenta notarului public care, dupa verificare, va intocmi incheierea de legalizare. B. Dare de data certa inscrisurilor Art. 87 (1)Inscrisul caruia urmeaza sa i se dea data certa se intocmeste in numarul de exemplare cerut de parte. (2)In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale pentru dare de data certa, in sensul art. 50 lit. g), prin urmatoarele mentiuni: a)data (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora; b)starea in care se afla inscrisul. C. Certificarea unor fapte Art. 88 (1)Notarul public poate certifica urmatoarele fapte pe care le constata personal: a)faptul ca o persoana se afla in viata; b)faptul ca o persoana se afla intr-un anumit loc; c)faptul ca persoana din fotografie este aceeasi cu persoana care cere certificarea; d)faptul ca o persoana, ca urmare a unei somatii sau notificari, s-a prezentat sau nu intr-o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial si declaratia acesteia. (2)In incheiere se vor mentiona si ora constatarii, precum si fapta care se certifica. Art. 89 (1)Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotarrile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale, printr-o incheiere in care se vor mentiona data si locul adunarii, faptul

semnarii procesului-verbal sau a hotarrii de catre presedintele adunarii generale sau de catre toti participantii. (2)La cererea presedintelui sau a unei parti dintre participantii la adunarea generala, notarul public poate stabili identitatea participantilor. D. Legalizarea copiilor dupa inscrisuri Art. 90 (1)Notarul public elibereaza copii legalizate dupa inscrisurile originale prezentate de parti, dupa confruntarea copiei cu originalul. (2)In incheiere se va arata ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale legalizarii copiei, in sensul art. 50 lit. g), prin urmatoarele mentiuni: a)atestarea conformitatii copiei cu inscrisul prezentat; b)starea in care se afla inscrisul; c)semnatura secretarului care a facut colationarea. (3)Daca se legalizeaza un inscris sub semnatura privata sau din arhiva biroului notarial, in incheiere se va face mentiune expresa in acest sens. (4)In cazul in care confruntarea copiei cu originalul inscrisului cere o pregatire de specialitate, copia se va elibera numai pe baza confruntarii efectuate de catre un expert desemnat de notar, potrivit prevederilor legale. In acest caz incheierea este semnata si de expert. (5)Copii legalizate de pe actele autentificate din arhiva biroului notarial se elibereaza numai partilor, succesorilor si reprezentantilor acestora, precum si celor ce justifica un drept sau un interes legitim. E. Efectuarea si legalizarea traducerilor Art. 91 (1)Pentru efectuarea traducerii, daca aceasta nu este facuta de notarul public autorizat in acest scop, traducatorul atestat potrivit legii, care a intocmit traducerea, va semna formula de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnatura traducatorului. Legalizarea semnaturii traducatorului se poate face si dupa specimenul de semnatura depus la biroul notarului public. (2)Daca inscrisul se traduce din limba romna intr-o limba straina sau dintr-o limba straina in alta limba straina, att certificarea traducerii, ct si legalizarea semnaturii traducatorului de catre notarul public se vor face si in limba straina in care se face traducerea. F. Primirea in depozit de inscrisuri si documente Art. 92 La primirea in depozit a unor inscrisuri si documente, notarul public va mentiona, in incheiere, ca s-au indeplinit conditiile esentiale ale primirii in depozit, in sensul art. 50 lit. g), prin urmatoarele mentiuni: a)data depunerii (anul, luna, ziua), iar la cererea partii, si ora; b)identificarea inscrisurilor predate, aratndu-se toate datele necesare in acest scop; c)numele deponentului si al persoanei careia trebuie sa i se elibereze inscrisurile; d)termenul de pastrare. G. Acte de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin Art. 93 Intocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor si al altor titluri la ordin se face in conditiile stabilite prin legile speciale. H. Eliberarea de duplicate ale inscrisurilor notariale

Art. 94 (1)La cererea partii, notarul public poate elibera un duplicat al unui act original aflat in arhiva sa. In acest scop notarul public va cita toate partile sau, dupa caz, pe succesorii acestora. (2)In textul duplicatului se reproduc cuvnt cu cuvnt att cuprinsul inscrisului, ct si cel al incheierii prin care s-a incuviintat intocmirea inscrisului original. In locul semnaturii originale se mentioneaza numele de familie si prenumele fiecarui semnatar. (3)Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original. (4)Competenta eliberarii duplicatelor de pe actele emise de notariatele de stat sau de alte organe cu activitate notariala apartine institutiei care a preluat arhiva acestora. I. Reconstituirea actelor originale Art. 95 (1)In situatia disparitiei unui act din care nu mai exista niciun exemplar original se va proceda, la cererea si cu acordul partilor, la reconstituirea acelui act. (2)Reconstituirea se va face la biroul notarului public unde s-a intocmit actul, cu citarea tuturor partilor sau, dupa caz, a succesorilor acestora. (3)In cazul in care actul disparut a fost intocmit de alte organe cu activitate notariala, reconstituirea se face de judecatoria in raza careia si-a avut sau isi are sediul organul care a intocmit actul, in conditiile prevazute la alineatele precedente. CAPITOLUL VI: Controlul activitatii notariale, arhiva si evidenta activitatii SECTIUNEA 1: Controlul activitatii notariale Art. 96 (1)Actele notariale sunt supuse controlului judecatoresc, in conditiile art. 97. (2)Activitatea notarilor publici este supusa controlului profesional administrativ, in conditiile prezentei legi. Art. 97 (1)Actele notariale pot fi atacate de parti sau de orice persoana interesata prin actiune in anulare la instanta judecatoreasca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura civila. (2)Totodata, partea nemultumita poate introduce plngere impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial, in termen de 10 zile de la data cnd a luat cunostinta, la judecatoria in circumscriptia careia isi are sediul biroul notarial care a refuzat indeplinirea actului. (3)Plngerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va inainta de indata instantei, impreuna cu dosarul cauzei. (4)Judecarea plngerii se face cu citarea tuturor partilor interesate in cauza. In cazul admiterii plngerii, instanta indica in hotarre modul in care trebuie intocmit actul. (5)Notarul public este obligat sa se conformeze hotarrii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila. Art. 98 (1)Controlul profesional administrativ se exercita de catre Uniunea Nationala a Notarilor Publici prin consiliul sau de conducere si va avea in vedere:

a)organizarea Camerelor Notarilor Publici si a birourilor notarilor publici; b)calitatea actelor si lucrarilor incheiate de notarii publici. (2)Consiliul uniunii poate delega Colegiului director al Camerei Notarilor Publici exercitarea controlului prevazut la alin. (1) lit. b), in circumscriptia sa. (3)Ministrul justitiei poate ordona controlul activitatii notarilor publici prin inspectori generali de specialitate. SECTIUNEA 2: Arhiva si evidenta activitatii Art. 99 Arhiva activitatii notariale este proprietatea statului si se pastreaza, se conserva si se preda in conditiile legii. Art. 100 (1)Biroul de notar public va avea arhiva si registratura proprii. (2)Secretariatul va efectua operatiuni privind primirea, inregistrarea si expedierea corespondentei, inregistrarea si indosarierea actelor, pastrarea registrelor, precum si alte lucrari cu caracter auxiliar, necesare bunei desfasurari a activitatii notariale. (3)Notarul public va tine si o evidenta financiar-contabila. CAPITOLUL VII: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 101 Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului civil si cu cele ale Codului de procedura civila. Art. 102 In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, notarii publici vor proceda la constituirea Camerelor Notarilor Publici si a Uniunii Nationale a Notarilor Publici**). **) Prezenta lege a fost publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995. Art. 103 Regulamentul de punere in aplicare a prezentei legi va fi adoptat de Ministerul Justitiei, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia***). ***) A se vedea Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995 pentru adoptarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 104 (1)La implinirea termenului prevazut la art. 102 de la intrarea in vigoare a legii, atributiile de publicitate mobiliara si imobiliara, toate lucrarile, evidentele, registrele de transcriptiuni-inscriptiuni, mapele de amanet, precum si cartile funciare vor trece in competenta judecatoriilor in circumscriptia carora se afla notariatele de stat. (2)Pe aceeasi data denumirile de "notariat de stat" "notar de stat" "secretariat" sau "secretar", prevazute in reglementarile in vigoare privind atributiile de publicitate imobiliara si mobiliara introduse prin Decretul nr. 378/1960, se inlocuiesc cu cele de "judecatorie", "judecator", "grefa" sau "grefier", dupa caz.

(3)Pentru indeplinirea atributiilor de la alin. (1), judecatoriile vor prelua numarul necesar de notari de stat, precum si personalul cu astfel de atributii de publicitate, existent la notariatele de stat. Art. 105 Notarii publici isi vor incepe activitatea dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Art. 106 Consiliile locale si judetene, prefectii, precum si Ministerul Justitiei au obligatia de a pune la dispozitia notarilor publici, la cererea acestora, spatiile necesare in vederea organizarii si functionarii corespunzatoare a serviciilor publice pe care le presteaza, prin inchiriere, fara licitatie. Art. 107 (1)Notarii publici vor angaja, cu prioritate, notarii debutanti, personalul auxiliar administrativ si de serviciu de la notariatele de stat. (2)Personalul ramas disponibil va fi incadrat prin redistribuire de catre Ministerul Justitiei, in sistemul sau, in conditiile legii. Art. 108 (1)Lucrarile notariale in curs de rezolvare la notariatele de stat vor fi finalizate pna la data preluarii activitatii de catre notarii publici, in conformitate cu procedura stabilita in prezenta lege. (2)Arhiva notariatelor de stat care isi inceteaza activitatea se va preda judecatoriilor in a caror circumscriptie teritoriala se afla. (3)Cauzele succesorale care au in continuare termene de dezbatere, dupa incetarea activitatii notariatelor de stat, se vor preda notarilor publici ale caror birouri sunt situate in circumscriptia judecatoriei in raza careia defunctul si-a avut ultimul domiciliu, potrivit criteriilor stabilite de Colegiul director al Camerei Notarilor Publici. Art. 109 Competenta teritoriala a birourilor de notari publici cu sediul in municipiul Bucuresti se intinde pe tot cuprinsul municipiului. Art. 110 (1)Birourile notariale constituite in conditiile prezentei legi isi pot organiza sedii secundare in localitatile din aceeasi circumscriptie teritoriala in care nu au luat fiinta birouri de notari publici. (2)Sediile secundare isi vor inceta activitatea odata cu constituirea in acea localitate a unui birou de notar public. (3)Inregistrarea sediului secundar se face cu respectarea procedurii prevazute la art. 18 alin. (1). Art. 111 Ori de cte ori in alte acte normative se foloseste expresia "notariat de stat" sau "notar de stat" se va intelege "biroul notarului public" si, dupa caz, "notar public". Art. 112 La expirarea termenului prevazut la art. 105, Decretul nr. 387/1952 privitor la urmarirea unor datorii pe cale notariala, Decretul nr. 40/1953 privitor la procedura succesorala notariala, Decretul nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat si Regulamentul privind aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 377/1960 pentru organizarea si functionarea Notariatului de Stat, aprobat prin H.C.M. nr. 1.518/1960, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

* NOTA: Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 care nu se regasesc in forma republicata a Legii nr. 36/1995 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator: "- Art. II Concursul de admitere in profesia de notar aflat in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ramne supus dispozitiilor in vigoare la data anuntarii acestuia." -*****) Republicata in temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, dndu-se textelor o noua numerotare. Legea nr. 36/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, iar ulterior a mai fost modificata si completata prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 378 din 29 decembrie 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, respinsa prin Legea nr. 206/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000, respinsa prin Legea nr. 223/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 229 din 4 mai 2001; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgenta ale Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001; - Legea nr. 267/2003 pentru completarea art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora si a art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 424 din 17 iunie 2003; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2005 pentru abrogarea art. 31 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 278 din 4 aprilie 2005, aprobata prin Legea nr. 178/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 499 din 13 iunie 2005; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor masuri necesare in procesul de integrare europeana, publicata in

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 332/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 629 din 20 iulie 2006; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2007, aprobata prin Legea nr. 9/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 105 din 20 februarie 2009; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 166/2008 pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 789 din 25 noiembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009; - Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 732 din data de 18 octombrie 2011. ultima modificare 24.10.2011

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii actualizata 5.10.2012

CAPITOLUL I Autorizarea executrii lucrrilor de construcii Art. 1

(1) Executarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de construire sau de desfiinare, emis n condiiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil teren i/sau construcii identificat prin numr cadastral, n cazul n care legea nu dispune altfel. (2) Construciile civile, industriale, inclusiv cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, emis n condiiile prezentei legi, i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor.

Art. 2 (1)Autorizaia de construire constituie actul final de autoritate al administraiei publice locale pe baza cruia este permis executarea lucrrilor de construcii corespunztor msurilor prevzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea i postutilizarea construciilor. (2) Autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, elaborat n condiiile prezentei legi, n temeiul i cu respectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, avizate i aprobate potrivit legii. (21) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de construire i cuprinde urmtoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism; b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului; d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului; e) elaborarea documentaiei tehnice necesare pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, denumit n continuare documentaie tehnic D.T.; f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei publice competente; g) emiterea autorizaiei de construire. (3) Autorizaiile de construire pentru reele magistrale, ci de comunicaie, amenajri pentru mbuntiri funciare, reele de telecomunicaii ori alte lucrri de infrastructur, care se execut n extravilanul localitilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate i aprobate potrivit legii. (4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizaii de construire i fr documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism aprobate, pentru: a) lucrri de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare i de conservare a cldirilor de orice fel, cu condiia meninerii aceleiai funciuni, a suprafeei construite la sol i a volumetriei acestora; a1) lucrri de supraetajare a cldirilor cu nc un nivel, o singur dat, n suprafa de maximum 20% din suprafaa construit desfurat a cldirilor, cu condiia siturii acestora n afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecie a monumentelor, dup caz; a2) lucrri de extindere a cldirilor sociale, de nvmnt, de sntate, de cultur i administrative aparinnd domeniului public i privat al statului i unitilor administrativ-teritoriale, dac extinderea se ncadreaz n

prevederile regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general PUG sau planului urbanistic zonal PUZ, aprobat, n vigoare; a3) schimbarea folosinei construciilor existente, dac noua folosin corespunde prevederilor regulamentului local de urbanism aferent planului urbanistic general PUG sau planului urbanistic zonal PUZ, aprobat, n vigoare; b) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea traseului i, dup caz, a funcionalitii acestora; c) lucrri de reparare privind mprejurimi, mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri i grdini publice, piee pietonale i celelalte lucrri de amenajare a spaiilor publice; d) lucrri de cercetare i de prospectare a terenurilor foraje i excavri , necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, exploatrilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze i petrol, precum i altor exploatri; e) organizarea de tabere de corturi.

Art. 3 (1) Construciile civile, industriale, agricole, cele pentru susinerea instalaiilor i utilajelor tehnologice, pentru infrastructur de orice fel sau de oricare alt natur se pot realiza numai cu respectarea autorizaiei de construire, precum i a reglementrilor privind proiectarea i executarea construciilor, pentru: a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaie sau de reparare a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora, cu excepia celor prevzute la art. 11; b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate n acelai imobil teren i/sau construcii, la construcii amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcii cu valoare arhitectural sau istoric deosebit, stabilite prin documentaii de urbanism aprobate; c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de comunicaie de orice fel,

drumurile forestiere, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele de utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente; d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, locuri de joac i agrement, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor publice; e) lucrri de foraje i excavri necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospeciunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatrilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precum i a altor exploatri de suprafa sau subterane; f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor, n condiiile prevzute la art. 7 alin. (1) i (13); g) organizarea de tabere de corturi, csue sau de rulote; h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu: chiocuri, tonete, cabine, spaii de expunere, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine i pergole situate pe cile i spaiile publice, anexe gospodreti, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor agricole situate n extravilan; i) cimitire noi i extinderi. (2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute la alin. (1) lit. d), g) i h), autorizaia de construire se emite n baza documentaiilor tehnice D.T. cu coninut simplificat n raport cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1.

Art. 4 (1)Autorizaiile de construire se emit de preedinii consiliilor judeene, de primarul general al municipiului Bucureti, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, ai oraelor i comunelor pentru executarea lucrrilor definite la art. 3, dup cum urmeaz: a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut: 1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ-teritoriale; 2. n extravilanul comunelor ale cror primrii nu au organizate structuri de specialitate; b) de primarii municipiilor, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1;

c) de primarul general al municipiului Bucureti, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut: 1. pe terenuri care depesc limita administrativ-teritorial a unui sector i cele din extravilan; 2. la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b); 3. lucrri de modernizri, reabilitri, extinderi de reele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafa, de transport i de distribuie, pentru: ap/canal, gaze, electrice, termoficare, precum i lucrri de modernizri i/sau reabilitri pentru strzile care sunt n administrarea Primriei Municipiului Bucureti; d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureti, pentru lucrrile care se execut n teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepia celor prevzute la lit. c), inclusiv branamente i racorduri aferente reelelor edilitare; e) de primarii oraelor i comunelor pentru lucrrile care se execut: 1. n teritoriul administrativ al acestora, cu excepia celor prevzute la lit. a) pct. 1; 2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedur de clasare potrivit legii, aflate pe teritoriul administrativ, n condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef al judeului; f) abrogat. (2) Pentru lucrrile care se realizeaz pe amplasamente ce depesc limitele judeului, respectiv ale municipiului Bucureti, n vederea armonizrii condiiilor de autorizare pentru ntreaga investiie, autoritatea administraiei publice centrale competente, potrivit legii, va emite un aviz coordonator n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru lucrrile amplasate n unitile administrativteritoriale din aria lor de competen.

(2 ind. 1) Pentru lucrrile de instalare i dezvoltare a reelelor de comunicaii electronice, Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului va emite un aviz coordonator, n baza cruia preedinii consiliilor judeene implicate, respectiv primarul general al municipiului Bucureti vor emite autorizaii de construire pentru toate lucrrile din aria lor de competen. (3) Autorizaiile de construire prevzute la alin. (2) i (21) produc efecte de la data intrrii n vigoare a ultimei autorizaii de construire emise n condiiile prezentei legi. (4) Abrogat. (5) Abrogat.

Art. 5 (1) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicit de ctre investitor/beneficiar i se obin de la autoritile competente n domeniu naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritile administraiei publice competente pentru: a) asigurarea i racordarea/branarea la infrastructura edilitar, n condiiile impuse de caracteristicile i amplasamentul reelelor de distribuie/transport energetic din zona de amplasament; b) racordarea la reeaua cilor de comunicaii; c) securitatea la incendiu, protecia civil i protecia sntii populaiei; d) cerinele specifice unor zone cu restricii stabilite prin reglementri speciale. (2) Actele de autoritate emise de autoritile competente pentru protecia mediului prevzute la art. 2 alin. (21) lit. b) i d) se solicit i se obin de investitor/solicitant n condiiile legii. (3) Avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, mpreun cu punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului sau, dup caz, actul administrativ al acesteia, obinute potrivit prevederilor alin. (1) i (2), se anexeaz i devin parte integrant din autorizaia de construire.

Art. 6 (1)Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritile prevzute la art. 4: a) fac cunoscute solicitantului informaiile privind regimul juridic, economic i tehnic al terenurilor i construciilor existente la data solicitrii, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dup caz, avizate i aprobate potrivit legii; b) stabilesc cerinele urbanistice care urmeaz s fie ndeplinite n funcie de specificul amplasamentului; c) stabilesc lista cuprinznd avizele/acordurile necesare n vederea autorizrii; d) ncunotineaz investitorul/solicitantul cu privire la obligaia de a contacta autoritatea competent pentru protecia mediului, n scopul

obinerii punctului de vedere i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, necesare n vederea autorizrii. (11) Punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului reprezint documentul scris emis de aceasta dup etapa de evaluare iniial, respectiv dup etapa de ncadrare a investiiei n procedura de evaluare a impactului asupra mediului, iar actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului este, dup caz, acordul de mediu sau avizul Natura 2000. (2) Certificatul de urbanism se emite de autoritile prevzute la art. 4, abilitate s autorizeze lucrrile de construcii, i se elibereaz solicitantului n termen de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii cererii, menionndu-se n mod obligatoriu scopul emiterii acestuia. (3) Certificatul de urbanism se semneaz de ctre preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de ctre persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (4) n vederea eliberrii certificatului de urbanism, solicitantul orice persoan fizic sau juridic interesat se va adresa autoritilor prevzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde att elementele de identificare a imobilului pentru care se solicit certificatul de urbanism, respectiv localitate, numr cadastral i numr de carte funciar, unde este cazul, dac legea nu dispune altfel, ct i elementele care definesc scopul solicitrii. (5) Certificatul de urbanism nu confer dreptul de a executa lucrri de construcii. (6) Certificatul de urbanism se emite i n urmtoarele situaii: a) n vederea concesionrii de terenuri, potrivit legii; b) n vederea adjudecrii prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice n faza de Studiu de fezabilitate, potrivit legii; c) pentru cereri n justiie i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar atunci cnd operaiunile respective au ca obiect mpreli ori comasri de parcele solicitate n scopul realizrii de lucrri de construcii, precum i constituirea unei servitui de trecere cu privire la un imobil. Operaiunile juridice menionate, efectuate n lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

Art. 6 ind. 1

(1) Msurile specifice pentru protecia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului vor fi avute n vedere la elaborarea documentaiei tehnice D.T. i nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizaia de construire. (2) n situaia n care o investiie urmeaz s se realizeze etapizat sau s se amplaseze pe terenuri aflate n raza teritorial a mai multor uniti administrativ-teritoriale nvecinate, evaluarea efectelor asupra mediului se realizeaz pentru ntreaga investiie.

Art. 7 (1) Autorizaia de construire se emite pentru executarea lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor, n cel mult 30 de zile de la data depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care cuprinde, n copie, urmtoarele documente: a) certificatul de urbanism; b) dovada, n copie legalizat, a titlului asupra imobilului, teren i/sau construcii i, dup caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi i extrasul de carte funciar de informare actualizat la zi, n cazul n care legea nu dispune altfel; c) documentaia tehnic D.T.; d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia; e) abrogat; f) dovada privind achitarea taxelor aferente certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire. (11) Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru construciile reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole termenul de emitere a autorizaiei de construire este de 15 zile de la data nregistrrii cererii. (12) Documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se depune i se nregistreaz la autoritatea administraiei publice competente numai dac solicitantul prezint toate documentele prevzute la alin. (1). (13) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n situaia n care apar modificri pentru care este necesar emiterea unei autorizaii de construire distinct pentru organizarea executrii lucrrilor, aceasta se emite numai dac autoritatea competent pentru protecia mediului

constat c modificrile aduse se nscriu n limitele actului administrativ emis anterior. n caz contrar, autoritatea competent pentru protecia mediului reface evaluarea efectelor lucrrilor de baz i a celor aferente organizrii executrii lucrrilor i emite un nou act administrativ. (2) Documentaia tehnic D.T. se elaboreaz n conformitate cu coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordant cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin certificatul de urbanism i se ntocmete, se semneaz i se verific, potrivit legii. (21) Documentaiile tehnice D.T. aferente investiiilor pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a evaluat efectele asupra mediului i a emis actul administrativ se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii c) igien, sntate i mediu, potrivit legii. (22) n situaia n care, dup emiterea actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului i naintea depunerii documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, investiia sufer modificri care nu au fcut obiectul evalurii privind efectele asupra mediului, acestea vor fi menionate de ctre verificatorul tehnic atestat pentru cerina esenial c) igien, sntate i mediu n raportul de verificare a documentaiei tehnice aferente investiiei, iar solicitantul/investitorul are obligaia s notifice autoritatea public pentru protecia mediului emitent, cu privire la aceste modificri, potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (23) Documentaiile tehnice D.T. pentru reabilitarea termic a cldirilor se verific n mod obligatoriu pentru cerina esenial de calitate n construcii f) economie de energie i izolare termic, potrivit legii. (3) n situaia depunerii unei documentaii tehnice incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului, n termen de 5 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii acesteia. (31) Persoanele fizice cu atribuii n verificarea documentaiilor i elaborarea/emiterea autorizaiilor de construire rspund material, contravenional, civil i penal, dup caz, pentru nerespectarea termenelor prevzute la alin. (1) i (3). (4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic i a detaliilor de execuie. (5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. n aceast situaie,

valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n conformitate cu proiectul tehnic. (6) Nenceperea lucrrilor ori nefinalizarea acestora n termenele stabilite conduce la pierderea valabilitii autorizaiei, fiind necesar emiterea unei noi autorizaii de construire. n situaia n care caracteristicile nu se schimb fa de autorizaia iniial, se va putea emite o nou autorizaie de construire, fr a fi necesar un nou certificat de urbanism. (7) Prin excepie de la prevederile alin. (6), n cazul justificat n care lucrrile de construcii nu pot fi ncepute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritii emitente prelungirea valabilitii autorizaiei cu cel puin 15 zile naintea expirrii acesteia. Prelungirea valabilitii autorizaiei se poate acorda o singur dat i pentru o perioad nu mai mare de 12 luni. (8) Investitorul are obligaia s ntiineze autoritatea emitent a autorizaiei de construire, precum i inspectoratul teritorial n construcii asupra datei la care vor ncepe lucrrile autorizate. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua urmtoare datei de emitere a autorizaiei. (9) Autorizaia de construire se emite dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitent a autorizaiei nu este responsabil pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existena, n momentul emiterii actului, a unor litigii aflate pe rolul instanelor judectoreti privind imobilul teren i/sau construcii , responsabilitatea aparinnd solicitantului. (10) Lucrrile de consolidare la cldirile ncadrate prin raport de expertiz tehnic ori prin not tehnic justificativ n clasa I de risc seismic i care prezint pericol public se autorizeaz n regim de urgen, n condiiile prevzute la alin. (16). (11) n condiiile prezentei legi nu se emit autorizaii provizorii. (12) Autorizaiile de construire/desfiinare se emit numai pe baza unei documentaii complete, n conformitate cu coninutulcadru prevzut n anexa nr. 1, cu excepia situaiilor prevzute la alin. (16). (13) Autorizaia de construire se semneaz de preedintele consiliului judeean sau de primar, dup caz, de secretar i de arhitectul-ef sau de persoana cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului din aparatul propriu al autoritii administraiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizaiilor revenind semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii.

(14) Valabilitatea autorizaiei se menine n cazul schimbrii investitorului, naintea finalizrii lucrrilor, cu condiia respectrii prevederilor acesteia i a nscrierii n cartea funciar a modificrilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. (15) n situaia n care n timpul executrii lucrrilor i numai n perioada de valabilitate a autorizaiei de construire survin modificri de tem privind lucrrile de construcii autorizate, care conduc la necesitatea modificrii acestora, titularul are obligaia de a solicita o nou autorizaie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi. (151) Pentru obinerea unei noi autorizaii de construire, potrivit prevederilor alin. (15), solicitantul va depune o nou documentaie tehnic D.T., elaborat n condiiile modificrilor de tem survenite, urmnd ca autoritatea administraiei publice locale competente s decid, dup caz: a) emiterea noii autorizaii de construire, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem se nscriu n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial; b) reluarea procedurii de autorizare n condiiile prezentei legi, dac lucrrile corespunztoare modificrilor de tem depesc limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, precum i ale avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial. (152) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele avizelor i acordurilor obinute pentru autorizaia de construire iniial se realizeaz de ctre structurile de specialitate ale autoritii administraiei publice competente, precum i de verificatorii de proiecte atestai n condiiile legii, pentru fiecare cerin esenial de calitate n construcii, cu participarea reprezentanilor instituiilor avizatoare. (153) Verificarea ncadrrii lucrrilor corespunztoare modificrilor de tem n limitele actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului se realizeaz de ctre aceasta potrivit prevederilor legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (16) Cu respectarea legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului, n cazul construciilor care prezint pericol public, autorizaia de construire pentru executarea lucrrilor de intervenie n prim urgen, care constau, n principal, n sprijiniri ale elementelor structurale/nestructurale avariate, demolri pariale i consolidri la structura de rezisten, obligatorii n cazuri de avarii, accidente tehnice, calamiti ori alte evenimente cu caracter excepional, se emite imediat de ctre autoritatea administraiei publice competente potrivit prezentei legi, urmnd ca documentaiile tehnico-

economice corespunztoare fiecrei faze de proiectare expertiz tehnic, studiu de fezabilitate/documentaie de avizare, documentaie tehnic D.T., proiect tehnic P.T., detalii de execuie D.E. s fie elaborate i aprobate pe parcursul sau la ncheierea executrii lucrrilor, cu respectarea avizelor i acordurilor, precum i, dup caz, a actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului. (161) Prevederile alin. (16) se aplic n mod corespunztor i construciilor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) care prezint pericol public. (17) Primriile pot dezafecta construciile, proprietate a unitii administrativ-teritoriale, aflate n stare avansat de degradare i care pun n pericol sigurana public, cu excepia construciilor monument istoric, pe baz de autorizaie de desfiinare emis n condiiile alin. (16), cu obligaia de a se ntocmi documentaii specifice n conformitate cu prevederile cuprinse n anexa nr. 1. (18) Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire se calculeaz potrivit legii. (19) Taxa pentru prelungirea valabilitii autorizaiei de construire se calculeaz la 30% din valoarea iniial a taxei de autorizare. (20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5 alin. (1) au urmtoarele obligaii: a) s stabileasc coninutul-cadru al documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe pagina proprie de internet i prin afiare la sediu; b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei specifice complete, sub sanciunea aplicrii prevederilor legale privind aprobarea tacit, fr alte proceduri prealabile. (201) Prevederile alin. (20) lit. b) nu sunt aplicabile actelor de autoritate emise de ctre autoritile pentru protecia mediului competente, respectiv punctului de vedere i actului administrativ al acestora, care se emit potrivit legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului. (21) Autorizaia de construire i anexele acesteia au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre informare pe pagina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul acesteia, dup caz. (22) n aplicarea prevederilor alin. (21), autoritile prevzute la art. 4 au obligaia de a respecta restriciile impuse de legislaia n vigoare n

legtur cu secretul comercial i industrial, proprietatea intelectual, protejarea interesului public i privat, precum i fr a se aduce atingere garantrii i protejrii drepturilor i libertilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la via intim, familial i privat, potrivit legii. (23) Autoritile prevzute la art. 4 fac public emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii i pun la dispoziia publicului urmtoarele informaii: a) coninutul autorizaiei de construire i al anexelor aferente, care includ toate condiiile necesare a fi ndeplinite de solicitani, sau, dup caz, coninutul actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii; b) principalele motive i considerente pe care se bazeaz emiterea autorizaiei de construire sau, dup caz, a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, ca urmare a examinrii comentariilor i opiniilor exprimate de public, inclusiv informaii cu privire la desfurarea procesului de consultare a publicului; c) descrierea, dup caz, a principalelor msuri pentru evitarea, reducerea i, dac este posibil, compensarea efectelor negative majore, conform actului administrativ emis de autoritatea competent pentru protecia mediului. (24) Autorizarea de construire pentru construirea unui drum public nou sau modificarea substanial a unui drum public existent, cuprins n reeaua rutier, nu se va emite n condiiile n care proiectele de infrastructur respective nu conin rapoartele de audit de siguran rutier sau de evaluare de impact asupra siguranei rutiere, dup caz, realizate n conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranei circulaiei pe infrastructura rutier, cu modificrile i completrile ulterioare.

Art. 8 (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parial sau total, a construciilor i instalaiilor aferente construciilor, a instalaiilor i utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcii de susinere a acestora, nchiderea de cariere i exploatri de suprafa i subterane, precum i a oricror amenajri se fac numai pe baza autorizaiei de desfiinare obinute n prealabil de la autoritile prevzute la art. 4. (2) Autorizaia de desfiinare se emite n aceleai condiii ca i autorizaia de construire, n conformitate cu prevederile planurilor urbanistice i ale

regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepiile prevzute la art. 11. (3) Prin exceptare de la prevederile art. 2 alin. (21), pentru emiterea autorizaiei de desfiinare a lucrrilor/construciilor nu este necesar emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului ori a actului administrativ al acesteia.

Art. 9 (1) Documentaiile tehnice D.T. i proiectele tehnice se elaboreaz de colective tehnice de specialitate, se nsuesc i se semneaz de cadre tehnice cu pregtire superioar numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construciilor i instalaiilor pentru construcii, astfel: a) de arhitect cu diplom recunoscut de statul romn, pentru proiectarea prii de arhitectur pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i a celor subterane; b) de ingineri constructori i de instalaii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru prile de inginerie n domeniile specifice, pentru obiective de investiii cuprinse la toate categoriile de importan a construciilor supraterane i subterane, precum i la instalaiile aferente acestora; c) de conductor arhitect, urbanist i/sau de subinginer de construcii, cu diplom recunoscut de statul romn, pentru cldiri de importan redus i aflate n afara zonelor protejate, stabilite conform legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplic i pentru documentaia de execuie. (3) Semnarea documentaiilor de ctre persoanele prevzute la alin. (1) angajeaz rspunderea acestora n condiiile legii.

Art. 10 Pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii n zonele asupra crora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecie prevzut n planurile de amenajare a teritoriului i n documentaiile de urbanism aprobate, se va proceda dup cum urmeaz: a) n zonele construite protejate, n zonele de protecie a monumentelor istorice, definite potrivit legii, i n ansamblurile de arhitectur i siturile arheologice, solicitantul va obine avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate i aprobate conform legii;

b) n cazul lucrrilor de intervenii asupra construciilor monumente istorice, pe lng avizul Ministerului Culturii i Cultelor se vor obine avizele specifice cerinelor de calitate a construciilor, potrivit prevederilor legale; c) abrogat; d) n zonele de siguran i de protecie a infrastructurilor de transport de interes public, precum i n zonele aferente construirii cilor de comunicaie, stabilite prin documentaiile de amenajare a teritoriului i/sau de urbanism, se va obine i autorizaia Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, conform prevederilor legale; d1) n perimetrele limitrofe construciilor reprezentnd anexele gospodreti ale exploataiilor agricole, delimitate prin planuri urbanistice cu respectarea distanelor prevzute de normele sanitare n vigoare, n care s-a instituit un regim de restricie privind amplasarea cldirilor de locuit i a obiectivelor socioeconomice, solicitantul va obine avizul direciei pentru agricultur i dezvoltare rural judeene, respectiv a municipiului Bucureti. e) n zonele unde s-a instituit alt tip de restricie solicitantul va obine avizul organismelor competente. modificat de

Art. 11 (1) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri care nu modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor: a) reparaii la mprejmuiri, acoperiuri, nvelitori sau terase, atunci cnd nu se schimb forma acestora i materialele din care sunt executate; b) reparaii i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz forma, dimensiunile golurilor i tmplriei, inclusiv n situaia n care se schimb materialele din care sunt realizate respectivele lucrri, cu excepia cldirilor declarate monumente istorice, n condiiile legii; c) reparaii i nlocuiri de sobe de nclzit; d) zugrveli i vopsitorii interioare; e) zugrveli i vopsitorii exterioare, dac nu se modific elementele de faad i culorile cldirilor; f) reparaii la instalaiile interioare, la branamentele i racordurile exterioare, de orice fel, aferente construciilor, n limitele proprietii, montarea sistemelor locale de nclzire i de preparare a apei calde

menajere cu cazane omologate, precum i montarea aparatelor individuale de climatizare i/sau de contorizare a consumurilor de utiliti; g) reparaii i nlocuiri la pardoseli; h) lucrri de reparaii, nlocuiri ori reabilitri fr modificarea calitii i formei arhitecturale a elementelor de faad, dac aceste lucrri nu se execut la construciile prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel: 1. finisaje interioare i exterioare tencuieli, placaje, altele asemenea; 2. trotuare, ziduri de sprijin ori scri de acces; 3. lucrri de reabilitare energetic a anvelopei i/sau a acoperiului dac nu se schimb sistemul constructiv al acestuia, respectiv teras/arpant la cldiri de locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt monumente istorice clasate sau n curs de clasare, respectiv situate n afara zonelor de protecie a monumentelor i/sau a zonelor construite protejate stabilite potrivit legii; i) lucrri de ntreinere la cile de comunicaie i la instalaiile aferente; j) lucrri de investigare, cercetare, expertizare, conservare i restaurare a componentelor artistice ale construciilor prevzute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii i Cultelor i al autoritii administraiei publice judeene sau locale, dup caz; k) lucrri de foraje i sondaje geotehnice pentru construcii de importan normal sau redus, situate n afara zonelor de protecie instituite pentru zcminte acvifere; l) lucrri de construcii funerare subterane i supraterane, cu avizul administraiei cimitirului. m) lucrri de compartimentare provizorie nestructural. (2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr fundaii i platforme, precum i fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice. (3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e) i j), se execut la construciile menionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire.

Art. 12 (1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi anulate de ctre instanele de contencios

administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect, inclusiv la sesizarea expres a organelor de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii. (2) O dat cu introducerea aciunii se pot solicita instanei judectoreti suspendarea autorizaiei de construire sau desfiinare i oprirea executrii lucrrilor, pn la soluionarea pe fond a cauzei.

CAPITOLUL II Concesionarea terenurilor pentru construcii Art. 13 (1) Terenurile aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vndute, concesionate ori nchiriate prin licitaie public, potrivit legii, n condiiile respectrii prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, n vederea realizrii de ctre titular a construciei. (2) Terenurile aparinnd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai n vederea realizrii de construcii sau de obiective de uz i/sau de interes public, cu respectarea documentaiilor de urbanism aprobate potrivit legii. (3) Concesionarea se face pe baz de oferte prezentate de ctre solicitani, cu respectarea prevederilor legale, urmrindu-se valorificarea superioar a potenialului terenului. Art. 14 Pn la reglementarea prin lege a situaiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de construcii, aflate n administrarea consiliilor locale i care pot fi revendicate de fotii proprietari. Art. 15 Prin excepie de la prevederile art. 13 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fr licitaie public, cu plata taxei de redeven stabilite potrivit legii, ori pot fi date n folosin pe termen limitat, dup caz, n urmtoarele situaii: a) pentru realizarea de obiective de utilitate public sau de binefacere, cu caracter social, fr scop lucrativ, altele dect cele care se realizeaz de ctre colectivitile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuine de ctre Agenia Naional pentru Locuine, potrivit legii; c) pentru realizarea de locuine pentru tineri pn la mplinirea vrstei de 35 de ani; d) pentru strmutarea gospodriilor afectate de dezastre, potrivit legii; e) pentru extinderea construciilor pe terenuri alturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia; f) pentru lucrri de protejare ori de punere n valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor, pe baza documentaiilor de urbanism avizate potrivit legii.

Art. 16 (1) Terenurile prevzute la art. 13, ce fac obiectul licitaiei, se aduc la cunotin public de ctre primarii unitilor administrativ- teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaie afiat la sediul acestora i tiprit n cel puin dou ziare de larg circulaie, cu minimum 20 de zile nainte de data licitaiei. (2) Publicaiile privind licitaia vor cuprinde data i locul desfurrii acesteia, suprafaa i destinaia terenului, stabilite prin documentaiile de urbanism, precum i taxa anual minimal de redeven. (3) Oferta solicitanilor va fi nsoit de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dup caz, cuprinznd n mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea funcionalitii i a capacitii construciei, a gradului de ocupare a terenului, precum i a celorlalte elemente cuprinse n certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate dect oferte care corespund prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii. (4) Licitaia se efectueaz, n condiiile legii, de comisiile instituite n acest scop, prin hotrre a consiliilor locale i/sau judeene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, n conformitate cu competenele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile funcioneaz la sediul consiliilor locale n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate terenurile. Art. 17 Limita minim a preului concesiunii se stabilete, dup caz, prin hotrrea consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, astfel nct s asigure recuperarea n 25

de ani a preului de vnzare al terenului, n condiii de pia, la care se adaug costul lucrrilor de infrastructur aferente.

Art. 18 Terenurile prevzute la art. 13, ce se concesioneaz pentru realizarea de locuine i spaii construite asociate acestora, n funcie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmtoarele suprafee: a) n localitile urbane: 1. pn la 450 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter sau parter i etaj; 2. pn la 300 m2 pentru un apartament ntr-o cldire cu parter i etaj, cu dou apartamente; 3. pn la 250 m2 pentru un apartament, n cazul cldirilor cu parter i mai multe etaje, avnd cel mult 6 apartamente; 4. pentru cldirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafaa de teren va fi stabilit potrivit documentaiilor de urbanism; b) n localitile rurale, pn la 1.000 m2 pentru o locuin.

Art. 19 Pentru realizarea unei case de vacan se poate concesiona un teren n suprafa de pn la 250 m2.

Art. 20 mpotriva licitaiei, pn la momentul adjudecrii, se va putea face contestaie, de ctre orice persoan interesat, la judectoria n a crei raz teritorial are loc licitaia. Contestaia suspend desfurarea licitaiei pn la soluionarea sa definitiv.

Art. 21 Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitaiei sau a hotrrii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti, pentru situaiile prevzute la art. 15, se va ncheia actul de concesiune,

care se va nregistra de ctre concesionar n evidenele de publicitate imobiliar, n termen de 10 zile de la data adjudecrii sau emiterii hotrrii.

Art. 22 (1) Concesionarea terenurilor prevzute la art. 1319 se face n conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilit de ctre consiliile locale, consiliile judeene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, n funcie de prevederile documentaiilor de urbanism i de natura construciei. (2) Anterior concesionrii terenurile vor fi nscrise n cartea funciar.

Art. 23 (1) Intravilanul localitilor se stabilete prin planurile generale de urbanism PUG , aprobate potrivit legii. (2) Ulterior aprobrii Planului General de Urbanism PUG pot fi introduse n intravilanul localitilor i unele terenuri din extravilan, numai n condiii temeinic fundamentate pe baz de planuri urbanistice zonale PUZ , aprobate potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii. (3) Terenurile destinate construirii, evideniate n intravilan, se scot din circuitul agricol, definitiv, prin autorizaia de construire. n cazul n care proprietarul terenului dorete s scoat din circuitul agricol doar o parte din terenul deinut, pentru ndeplinirea acestei proceduri, autorizaia de construire va fi nsoit de documentaia tehnic cadastral.

CAPITOLUL III Rspunderi i sanciuni

Art. 24 (1) Constituie infraciuni urmtoarele fapte: a) executarea, fr autorizaie de construire sau de desfiinare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrrilor prevzute

la art. 3 lit. b); b) continuarea executrii lucrrilor dup dispunerea opririi acestora de ctre organele de control competente, potrivit legii; c) ntocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum i a proiectelor pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii pentru alte specialiti dect cele certificate prin diplom universitar, n condiiile prevzute la art. 9. d) refuzul emiterii certificatului de urbanism. (2) Infraciunile prevzute la alin. (1) se pedepsesc cu nchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Art. 25 n cazul svririi faptelor prevzute la art. 24, organele de control prevzute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate s sesizeze organele de urmrire penal.

Art. 26 (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii, s fie considerate infraciuni: a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor menionate la lit. b), de ctre investitor i executant; b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), precum i continuarea executrii lucrrilor autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre investitor i executant; c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri la reele pentru construcii noi neautorizate; d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu; e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a

amplasamentului i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz; f) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate; g) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (8); h) neemiterea certificatelor de urbanism n termenul prevzut la art. 6 alin. (2), precum i emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii, sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori condiionarea furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1); h1) neemiterea autorizaiilor de construire n termenul prevzut la art. 7 alin. (1); i) emiterea de autorizaii de construire/desfiinare: n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de construire/desfiinare; n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii; n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutuluicadru al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu conin avizele i acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii; n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare; n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege; j) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n unitile lor administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii, potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3); k) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii la controlul anterior;

l) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7); m) abrogat. (2) Contraveniile prevzute la alin. (1), svrite de persoanele fizice sau juridice, se sancioneaz cu amend dup cum urmeaz: de de de de la 1.000 lei la 100.000 lei, cele prevzute la lit. a); la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. f); 10.000 lei, cele prevzute la lit. c); la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevzute la lit. b), d) i e);

de la 5.000 lei la 30.000 lei, cele prevzute la lit. h), h1) i i) de la 1.000 lei la 5.000 lei, cele prevzute la lit. j) i k); de 2.000 lei, cele prevzute la lit. l); de 1.000 lei, cele prevzute la lit. g). (3) Cuantumul amenzilor se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului. (4) Sanciunea amenzii poate fi aplicat i reprezentantului persoanei juridice. (5) Sanciunea amenzii pentru faptele prevzute la alin. (1) lit. h) i i) se aplic funcionarilor publici responsabili de verificarea documentaiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire sau de desfiinare, precum i semnatarilor, potrivit atribuiilor stabilite conform legii. (6) n condiiile prezentei legi nu se aplic sanciunea avertisment.

Art. 27 (1) Preedinii consiliilor judeene, primarii i organele de control din cadrul autoritilor administraiei publice locale i judeene au obligaia s urmreasc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii n cadrul unitilor lor administrativ-teritoriale i, n funcie de nclcarea prevederilor legale, s aplice sanciuni sau s se adreseze instanelor judectoreti i organelor de urmrire penal, dup caz. (2) Arhitectul-ef al judeului i personalul mputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii pe teritoriul administrativ al judeului, precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a construciilor.

(3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. h)l), se constat i se sancioneaz de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru faptele svrite n unitatea lor administrativ-teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare. (4) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. h), i) i j) se constat i se sancioneaz de ctre organele de control ale Inspectoratului de Stat n Construcii. (5) Procesele-verbale de constatare a contraveniilor, ncheiate de organele de control ale administraiei publice locale, se nainteaz, n vederea aplicrii sanciunii, efului compartimentului care coordoneaz activitatea de amenajare a teritoriului i de urbanism sau, dup caz, preedintelui consiliului judeean ori primarului unitii administrativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureti n a crui raz s-a svrit contravenia. (6) Abrogat.

Art. 28 (1) O dat cu aplicarea amenzii pentru contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) i b) se dispune oprirea executrii lucrrilor, precum i, dup caz, luarea msurilor de ncadrare a acestora n prevederile autorizaiei sau de desfiinare a lucrrilor executate fr autorizaie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, ntr-un termen stabilit n procesulverbal de constatare a contraveniei. (2) Decizia meninerii sau a desfiinrii construciilor realizate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de ctre autoritatea administraiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice i a regulamentelor aferente, avizate i aprobate n condiiile legii, sau, dup caz, de instan. Pentru lucrri ce se execut la cldirile prevzute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii i Cultelor. (3) Msura desfiinrii construciilor se aplic i n situaia n care, la expirarea termenului de intrare n legalitate stabilit n procesul-verbal de constatare a contraveniei, contravenientul nu a obinut autorizaia necesar.

Art. 29

(1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construcii, pe ntregul teritoriu al rii, i de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege. (2) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de desfiinare, dup caz, atunci cnd constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic ori pe baza unor autorizaii nelegal emise. (3) Inspectoratul de Stat n Construcii i inspectoratele teritoriale ncunotineaz autoritatea administraiei publice pe teritoriul creia s-a efectuat controlul asupra constatrilor i msurilor dispuse. n aceast situaie organele de control ale consiliilor judeene sau locale, dup caz, au obligaia s urmreasc modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii.

Art. 30 (1) Cheltuielile pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de construcii se suport de ctre investitori, n valoare echivalent cu o cot de 0,1% din valoarea lucrrilor autorizate, cu excepia celor prevzute la art. 3 lit. b) i a lcaurilor de cult. (2) Virarea sumelor stabilite conform dispoziiilor alin. (1) se face n contul inspectoratelor teritoriale n construcii, judeene, respectiv al municipiului Bucureti, dup caz, o dat cu transmiterea ntiinrii privind data nceperii lucrrilor, astfel cum se prevede la art. 7 alin. (8). ntrzierea la plat a cotei prevzute la alin. (1) se penalizeaz cu 0,15% pe zi de ntrziere, fr a se depi suma datorat. Disponibilitile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaz n anul urmtor i au aceeai destinaie. (3) Cota stabilit la alin. (1) se aplic i diferenelor rezultate din actualizarea valorii lucrrilor autorizate, care se face o dat cu recepia la terminarea lucrrilor.

Art. 30 ind. 1 Abrogat

Art. 31

Dreptul de a constata contraveniile i de a aplica amenzile prevzute la art. 26 se prescrie n termen de 2 ani de la data svririi faptei.

Art. 32 (1) n cazul n care persoanele sancionate contravenional au oprit executarea lucrrilor, dar nu s-au conformat n termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraveniei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanciunea va sesiza instanele judectoreti pentru a dispune, dup caz: a) ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei; b) desfiinarea construciilor realizate nelegal. (2) n cazul admiterii cererii, instana va stabili termenele limit de executare a msurilor prevzute la alin. (1). (3) n cazul nerespectrii termenelor limit stabilite, msurile dispuse de instan, n conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la ndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliie, cheltuielile urmnd s fie suportate de ctre persoanele vinovate. (4) n situaiile prevzute la art. 24, organele de control vor putea cere instanei s dispun, prin hotrrea de condamnare, msurile menionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmrire penal sesizate i, dup caz, instanei s dispun oprirea temporar a executrii lucrrilor, pe tot parcursul procesului penal. (5) Persoanele care au beneficiat de subvenie pentru construirea unei locuine i pentru care s-a dispus msura prevzut la alin. (1) lit. b) vor restitui subveniile primite, cu plata dobnzilor legale pentru perioada n care le-au folosit.

Art. 33 (1) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al statului, ct i construciile, lucrrile i amenajrile cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor i comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-teritoriale unde se afl construcia, fr emiterea unei autorizaii de desfiinare, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (2) Procedura prevzut la alin. (1) se poate declana din oficiu de autoritatea administraiei publice de pe raza unitii administrativ-

teritoriale unde se afl construcia sau la solicitarea proprietarului ori a administratorului legal al terenului aparinnd domeniului public sau privat al statului. (3) n cazul nendeplinirii de ctre autoritatea administraiei publice competente a procedurii de desfiinare, n termen de 15 zile calendaristice de la data solicitrii prevzute la alin. (2), proprietarul sau administratorul legal al terenului aparinnd domeniului public ori privat al statului va putea trece de ndat la desfiinarea construciilor executate fr autorizaie de construire. (4) Prin excepie de la prevederile art. 32, construciile executate fr autorizaie de construire pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, oraelor ori comunelor vor putea fi desfiinate pe cale administrativ de autoritatea administraiei publice competente, fr sesizarea instanelor judectoreti i pe cheltuiala contravenientului. (5) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) autoritile publice competente pot contracta efectuarea acestor servicii cu societi comerciale specializate n astfel de lucrri, n condiiile legii.

Art. 34 (1) Studiile de teren i documentaiile elaborate pentru realizarea investiiilor de orice fel, a elementelor de infrastructur, de gospodrie comunal, precum i a lucrrilor de amenajare a teritoriului i de urbanism studii i proiecte de sistematizare elaborate nainte de 1990 la comanda fostelor consilii populare sau a altor instituii ale statului sunt i rmn proprietate public a judeului sau a municipiilor, respectiv a municipiului Bucureti. (2) n nelesul prezentei legi, prin studiile i documentaiile menionate la alin. (1) se nelege exemplarul-martor compus din piesele scrise: tema de proiectare, memorii generale i pe specialiti, breviare de calcul, avizele i acordurile obinute, precum i piesele desenate. (3) Arhivele cuprinznd studiile i documentaiile menionate la alin. (1), intrate, la constituire, n patrimoniul societilor comerciale nfiinate pe structura fostelor uniti de proiectare judeene i din municipiul Bucureti, se gestioneaz, potrivit legii, de ctre consiliile judeene sau de ctre primriile municipiilor, respectiv de Primria Municipiului Bucureti. (4) Inventarierea arhivelor se face de ctre comisii constituite n acest scop prin hotrri ale consiliilor judeene, municipale, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucureti.

(5) Refuzul inventarierii i/sau al predrii studiilor i documentaiilor se sancioneaz potrivit prevederilor Legii Arhivelor Naionale nr. 16/1996, cu modificrile ulterioare. (6) n situaia refuzului predrii arhivelor, consiliile judeene, municipale i/sau Primria Municipiului Bucureti, dup caz, se vor adresa n termen de 90 de zile instanelor judectoreti, care vor soluiona cererile n procedur de urgen, potrivit legii. Aciunea n instan este scutit de taxa de timbru. (7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentanilor persoanelor juridice la arhivele cuprinznd documentaiile prevzute la alin. (1), precum i la documentaiile de urbanism elaborate ulterior acestora i gestionate de administraiile publice locale, n vederea ntocmirii documentaiilor tehnice, este nengrdit i se stabilete prin hotrre a consiliului judeean, municipal, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti.

Art. 35 (1) n condiiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contravenie se face cu indicarea locului, datei i orei constatrii, n conformitate cu dispoziiile art. 31. (2) mpotriva procesului-verbal de constatare i sancionare a contraveniei se poate face plngere n termen de 15 zile de la data nmnrii sau comunicrii acestuia. Plngerea suspend executarea sanciunii amenzii, dar nu suspend msura de oprire a executrii lucrrilor, dispus o dat cu aplicarea sanciunii contravenionale n condiiile art. 28 alin. (1) i ale art. 29 alin. (2). De asemenea, plngerea nu suspend msura desfiinrii n condiiile art. 33 alin. (1) a lucrrilor de construcii executate fr autorizaie pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor sau comunelor ori a construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu executate pe terenuri aparinnd domeniului public sau privat al judeelor, municipiilor, oraelor ori comunelor al cror termen prevzut prin autorizaie este expirat, dispus n condiiile art. 28 alin. (1). (3) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile ulterioare, cu excepia dispoziiilor art. 28 i 29.

CAPITOLUL IV

Dispoziii finale i tranzitorii

Art. 36 (1) Persoanele fizice i juridice, care beneficiaz de teren n condiiile prezentei legi, sunt obligate s solicite emiterea autorizaiei de construire i s nceap construcia n termen de cel mult un an de la data obinerii actului de concesionare a terenului. (2) n caz de nclcare a obligaiei prevzute la alin. (1) concesionarea i pierde valabilitatea.

Art. 37 (1) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii n condiiile prezentei legi au obligaia de a executa integral lucrrile pn la termenul prevzut n autorizaie. (2) Lucrrile de construcii autorizate se consider finalizate dac s-au realizat toate elementele prevzute n autorizaie i dac s-a efectuat recepia la terminarea lucrrilor. Efectuarea recepiei la terminarea lucrrilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcii autorizate, inclusiv n situaia realizrii acestor lucrri n regie proprie. Recepia la terminarea lucrrilor se face cu participarea reprezentantului administraiei publice, desemnat de emitentul autorizaiei de construire. (3) La terminarea lucrrilor, beneficiarul autorizaiei de construire are obligaia s regularizeze taxa pentru autorizaia de construire, potrivit legii. (4) O dat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i celelalte cote prevzute de lege. (5) Construciile executate fr autorizaie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum i cele care nu au efectuat recepia la terminarea lucrrilor, potrivit legii, nu se consider finalizate i nu pot fi intabulate n cartea funciar. n aceast situaie se aplic n continuare sanciunile prevzute de lege.

Art. 38

(1) Sunt de utilitate public lucrrile privind construciile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizaiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora. (2) n vederea realizrii lucrrilor prevzute la alin. (1), autoritatea administraiei publice locale pe teritoriul creia se afl construciile va aplica prevederile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea public n proprietatea privat i valorificate, n condiiile legii.

Art. 39 Toate construciile proprietate particular, realizate n condiiile prezentei legi, se declar, n vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitile subordonate acestora, dup terminarea lor complet i nu mai trziu de 15 zile de la data expirrii termenului prevzut n autorizaia de construire.

Art. 40 (1) n cazul cnd ntr-o cldire se realizeaz mai multe apartamente i suprafee locative cu alt destinaie, proprietarii acestora dobndesc i o cot-parte de proprietate asupra tuturor prilor de construcie i instalaii, precum i asupra tuturor dotrilor care, prin natura lor, nu se pot folosi dect n comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situat proprietatea lor. (2) O dat cu dreptul de proprietate asupra construciilor, n situaia celor realizate n cldiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobndete i o cot-parte din dreptul de concesiune asupra terenului aparinnd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale. (3) Cotele-pri prevzute la alineatele precedente se determin proporional cu suprafaa util a locuinelor, a caselor de vacan ori a suprafeelor cu alt destinaie din cldire, dup caz.

Art. 41 Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite n caz de succesiune sau de nstrinare a construciei pentru a crei realizare acesta a fost constituit. n aceleai condiii se transmite i autorizaia de construire.

Art. 42 (1) Autorizaia de construire pentru lucrrile de intervenie n scopul asigurrii cerinelor de rezisten, stabilitate i siguran n exploatare a construciilor asupra crora au intervenit factori distructivi de origine natural sau uman se emite pentru consolidarea ntregii construcii. (2) Emiterea autorizaiei de construire/desfiinare n vederea executrii lucrrilor de intervenie n prim urgen pentru punerea n siguran a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, care prezint pericol public, indiferent de destinaie, precum i a lucrrilor la lcauri de cult ori la monumente istorice clasate ori aflate n curs de clasare, indiferent de proprietar, cu excepia celor n care se desfoar activiti comerciale, este scutit de taxa de autorizare.

Art. 43 Prin excepie de la prevederile art. 4, autorizarea executrii lucrrilor de construcii: a) cu caracter militar se face de ctre ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale interesate, n baza unor proceduri stabilite mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Locuinei; b) aferente infrastructurii de transport rutier de interes naional se face de ctre Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, prin direcia de specialitate, cu respectarea prevederilor legii privind unele msuri prealabile lucrrilor de construcie de drumuri de interes naional, judeean i local i ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 43 ind. 1 (1) Publicul are dreptul s participe efectiv i din timp la procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii, s se documenteze i s transmit comentarii i opinii autoritilor administraiei publice locale competente, naintea lurii unei decizii asupra cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii aferente investiiei pentru care autoritatea competent pentru protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii efectelor acesteia asupra mediului. (2) Informarea i consultarea publicului se realizeaz n conformitate cu prevederile legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

Art. 43 ind. 2 (1) Orice persoan interesat, care se consider vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, se poate adresa instanei de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizaia de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, emise de autoritatea administraiei publice locale competent pentru investiiile prevzute la art. 431alin. (1). (2) nainte de a se adresa instanei de contencios administrativ competente, n termen de 30 de zile de la data aducerii la cunotina publicului a autorizaiei de construire sau a actului de respingere a cererii pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, dup caz, persoanele prevzute la alin. (1) vor solicita autoritii administraiei publice locale emitente revocarea actului, n tot sau n parte, dac acesta nu a produs efecte juridice. (3) Procedura administrativ prealabil prevzut la alin. (2) este scutit de taxa de timbru i trebuie s fie echitabil, rapid i corect.

Art. 44 (1) n condiiile prezentei legi, n vederea realizrii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrrilor de construcii, toate reglementrile tehnice norme, normative, instruciuni , cu aplicabilitate n domeniul construciilor i urbanismului, elaborate de ministere i de alte organe centrale, se transmit n mod obligatoriu spre avizare Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. (2) Ministerele i celelalte organe centrale care au elaborat reglementri tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligaia de a le transmite Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, n vederea avizrii n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi, sub sanciunea ncetrii aplicabilitii acestora.

Art. 45 (1) n termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului Bucureti, precum i consiliile locale municipale, oreneti i ale sectoarelor municipiului Bucureti vor organiza, n cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru ndeplinirea atribuiilor aflate n responsabilitatea arhitectului-ef, funcionar public cu funcie de conducere, eful compartimentului/structurii de specialitate, cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii, i pentru:

a) avizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism, precum i eliberarea certificatelor de urbanism; b) abrogat; c) ntocmirea i eliberarea autorizaiei de construire/desfiinare; d) organizarea i exercitarea controlului propriu privind disciplina n construcii. (11) Autoritile administraiei publice competente pot organiza n cadrul structurilor de specialitate prestarea serviciilor privind obinerea, contra cost n condiiile legii, la cererea solicitantului, a avizelor i acordurilor necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii. (2) Consiliul local al comunei poate organiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, n condiiile prevzute la alin. (1), n baza unei hotrri adoptate n acest sens. (3) Structurile de specialitate constituite n cadrul consiliilor judeene acord asisten tehnic de specialitate, analizeaz i avizeaz cererile depuse pentru emiterea certificatelor de urbanism i documentaiile pentru emiterea autorizaiilor de construire din competena de emitere a primarilor comunelor i oraelor care nu au constituite nc structuri de specialitate, n condiiile prevederilor alin. (1) i (2), precum i ale art. 4 alin. (1) lit. e), la cererea acestora. (31) Prin excepie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. e), preedinii consiliilor judeene pot emite autorizaii de construire pentru lucrri din aria de competen a primarilor comunelor i oraelor care nc nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea acestora. (4) n cazul n care, din cauza lipsei de specialiti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevzute la alin. (1) la nivelul oraelor sau al municipiilor se vor aplica n mod corespunztor prevederile alin. (3). (5) Funcia de arhitect-ef, prevzut la alin. (1), se nscrie n nomenclatorul funciilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i locale i se echivaleaz dup cum urmeaz: a) ef de departament sau director general, pentru arhitectul-ef al municipiului Bucureti, respectiv pentru arhitectul-ef al judeului, arhitecii-efi ai municipiilor, precum i ai sectoarelor municipiului Bucureti; b) ef serviciu, pentru arhitecii-efi ai oraelor; c) ef birou, pentru persoanele cu responsabilitate n domeniul amenajrii teritoriului, urbanismului i al autorizrii executrii lucrrilor de construcii din cadrul primriilor de comun, efi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, n condiiile prevzute la alin. (2).

(6) Pentru constituirea bncii de date, toi posesorii de reele tehnicoedilitare, supra- i subterane, sunt obligai s transmit autoritilor administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti planurile cadastrale cuprinznd traseele reelelor existente pe teritoriul judeului i al localitilor, respectiv al municipiului Bucureti. Aceste planuri vor fi puse de autoritile administraiei publice judeene, respectiv a municipiului Bucureti la dispoziia tuturor primriilor municipiilor, oraelor i comunelor, respectiv primriilor sectoarelor municipiului Bucureti n a cror raz administrativ-teritorial sunt situate reelele tehnico-edilitare.

Art. 46 Abrogat

Art. 47 Anexa nr. 1 privind coninutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii i anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii fac parte integrant din prezenta lege.

Art. 47 ind. 1 Orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.

Art. 48 Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine i vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie, publicat n Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea msurilor de executare a dispoziiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea construciei de locuine, vnzarea de locuine din fondul de stat ctre populaie i construirea de case de odihn proprietate personal, publicat n Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberrii autorizaiilor de construire, reparare i desfiinare a construciilor, precum i a celor referitoare la nstrinrile i mprelile terenurilor cu sau fr construcii, publicat n Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasrii construciilor, precum i a trecerii n proprietatea statului a terenurilor i construciilor necesare efecturii unor

lucrri sau unor aciuni de interes de stat, publicat n Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotrrea Consiliului de Minitri nr. 2.490/1969 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele privind amplasarea i autorizarea construirii, reparrii i desfiinrii construciilor i a altor lucrri, publicat n Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum i orice alte dispoziii contrare prezentei legi se abrog.

ANEXA Nr. 1 CONINUTUL-CADRU al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta lege i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor legale n vigoare, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritii pentru protecia mediului competente, precum i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism. Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocmete pentru: autorizarea executrii lucrrilor de construire D.T.A.C.; autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare D.T.A.D.; autorizarea executrii organizrii lucrrilor D.T.O.E. Coninutul-cadru al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare. A.Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire P.A.C. I.Piese scrise 1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu 2.1. Date generale: Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de construcii, fcndu-se referiri la: amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor; clima i fenomenele naturale specifice;

geologia i seismicitatea; categoria de importan a obiectivului. 2.2. Memorii pe specialiti Descrierea lucrrilor de: arhitectur; structur; instalaii; dotri i instalaii tehnologice, dup caz; amenajri exterioare i sistematizare vertical. 2.3. Date i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru autorizare: suprafeele construit desfurat, construit la sol i util; nlimile cldirilor i numrul de niveluri; volumul construciilor; procentul de ocupare a terenului P.O.T.; coeficientul de utilizare a terenului C.U.T. 2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a documentaiei tehnice D.T., n conformitate cu legislaia n vigoare privind calitatea n construcii, inclusiv n situaiile prevzute la art. 7 alin. (21) i (23) ntocmite de verificatori tehnici atestai de Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, alei de investitor. 2.5.3. abrogat. 2.5.4. abrogat. 2.5.5. Avizele i acordurile privind asigurarea, branarea i racordarea la infrastructura edilitar, dup caz, precum i avizele, acordurile i actele administrative specifice ale organismelor administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dup caz Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile, Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Ministerului Sntii Publice, precum i ale Ministerului Culturii i Cultelor, Ministerului Aprrii, Ministerului Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Romn de Informaii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementrilor legale n vigoare i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament i/sau a funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale n vigoare, exprimat n form autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata lor vecintate i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora , pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum i n cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dect cea a cldirilor nvecinate. II.Piese desenate 1.Planuri generale 1.1. Plan de ncadrare n teritoriu plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz, emis de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial 1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor reprezenta: imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare; amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi; cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distane de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea); denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie; sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute; planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii. 1.3. Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor radier i capac , i va fi redactat la scara 1:500.

n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. 2.Plane pe specialiti 2.1. Arhitectur Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz: planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a suprafeelor; planurile acoperiurilor teras sau arpant , cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile; seciuni caracteristice n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul , care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului cotele la coam i la corni , fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate; toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat; n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent. 2.2. Structura 2.2.1. Planul fundaiilor Se redacteaz la scara 1:50 i va releva: modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic; msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate. 2.2.2. Detalii de fundaii 2.2.3. Proiect de structur complet Se prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri i cel puin 10 niveluri. 2.3. Instalaii 2.3.1. Schemele instalaiilor Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.

2.4. Dotri i instalaii tehnologice n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta: 2.4.1. Desene de ansamblu 2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II Piese desenate va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect. B.Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare P.A.D. I.Piese scrise 1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu 2.1. Date generale Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat: scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice; descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic; menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva; fotografii color format 9 12 cm ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri rezultate din asamblarea mai multor fotografii; descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare. 2.2. Abrogat. II.Piese desenate 1.Plan de ncadrare n teritoriu plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz. 2.Plan de situaie a imobilelor

plan pe suport topografic vizat de oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz: parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism; amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina; modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor; sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale; plantaiile existente i care se menin dup desfiinare. Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz. 3.Planul privind construciile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor radier i capac , i va fi redactat la scara 1:500. n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnicoedilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare. 4.Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate Planele se vor redacta la o scar convenabil 1:100 sau 1:50 care s permit evidenierea spaiilor i a funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente: planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului; principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz; toate faadele. n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a lucrrilor. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II Piese desenate va avea n partea dreapt jos un cartu care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect. C.Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor D.T.O.E.

Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor D.T.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii. Documentaia tehnic de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz: I.Piese scrise 1.Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care rspund. 2.Memoriu Acesta va cuprinde: descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i depozitelor de materiale; asigurarea i procurarea de materiale i echipamente; asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului; precizri cu privire la accese i mprejmuiri; precizri privind protecia muncii. II.Piese desenate Plan general a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile provizorii necesare realizrii acesteia; b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II Piese desenate va avea n partea dreapt jos un cartu, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.

ANEXA Nr. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizai n cuprinsul legii Anexa Art. III Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog: anexa la Legea nr. 50/1991, republicat, art. 8 alin. 5 i pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea proteciei mediului nr. 137/1995, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum i referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrrile de construciimontaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum i orice alte dispoziii contrare prevederilor prezentei legi.; NOT: Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, ale art. II alin. (2) i ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, care nu sunt ncorporate n textul republicat al Legii nr. 50/1991: art. III din Legea nr. 453/2001: Art. III La data intrrii n vigoare a prezentei legi se abrog litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.; art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004: (2) n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica Normele metodolgoice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 1.943/2001, cu modificrile ulterioare. art. II alin. (2) i art. III din Legea nr. 401/2003: (2) n termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului va modifica normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor necesare acestei proceduri. n acelai termen se vor efectua operaiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren i a documentaiilor prevzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal ncheiat ntre pri dup inventarierea arhivelor menionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3)], fr a mai fi nevoie de punerea n ntrziere. Acord unic Abrogat. Autorizaia de construire/desfiinare Actul de autoritate al administraiei publice locale consilii judeene i consilii locale municipale, oreneti i comunale , pe baza cruia se pot realiza lucrri de construcii. Procedura de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare este reglementat prin prezenta lege i prin normele metodologice elaborate de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului. Anexe gospodreti Construciile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite s adposteasc activiti specifice, complementare funciunii de locuire, care, prin amplasarea n vecintatea locuinei, alctuiesc mpreun cu aceasta o unitate funcional distinct. n categoria anexelor gospodreti, de regul n mediul rural, sunt cuprinse: buctrii de var, grajduri pentru animale mari, ptule, magazii, depozite i altele asemenea, n mod similar, sunt asimilabile noiunii de anexe gospodreti i garajele, serele, piscinele i altele asemenea. Anexe gospodreti ale exploataiilor agricole Construciile situate n zone izolate n extravilan i ndeprtate de localitatea de reedin a lucrtorilor agricoli, menite s adposteasc maini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum i spaii pentru cazare temporar pe timpul campaniilor agricole. Avizare/aprobare Avizare procedur de analiz i de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administraiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avnd ca

obiect analiza soluiilor funcionale, a indicatorilor tehnico-economici i sociali ori a altor elemente prezentate prin documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea execuiei lucrrilor de construcii i proiectul tehnic (P.Th.) pe baza cruia se vor executa lucrrile. Avizarea se concretizeaz printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Aprobare opiunea forului deliberativ al autoritii competente de nsuire a propunerilor din documentaiile prezentate i susinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confer documentaiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic n vederea realizrii programelor de dezvoltare teritorial i urbanistic, precum i al autorizrii lucrrilor de execuie a obiectivelor de investiii. Cldiri de important redus Construcii cu funcii obinuite, cu un grad de risc sczut, care afecteaz un numr redus de oameni: a) cldiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodreti ale acestora; b) cldiri pentru nvmnt cu cel mult 4 uniti funcionale; c) dispensare comunale fr staionar; d) sedii administrative n mediul rural: primrii, posturi de poliie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii potale i altele asemenea; e) cldiri pentru comer i alimentaie public, cu o suprafa de pn la 200 m2 i cu deschideri pn la 6 m; f) hale i ateliere pentru activiti meteugreti care nu genereaz vibraii, cu o suprafa de pn la 200 m2 i deschideri pn la 6 m; g) dependine i anexe gospodreti: garaje, buctrii de var, grajduri, uri i altele asemenea; h) construcii cu caracter provizoriu. Construcii cu caracter provizoriu Construciile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul funciunii adpostite ori datorit cerinelor urbanistice impuse de autoritatea public, au o durat de existen limitat, precizat i prin autorizaia de construire.

De regul, construciile cu caracter provizoriu se realizeaz din materiale i alctuiri care permit demontarea rapid n vederea aducerii terenului la starea iniial (confecii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) i sunt de dimensiuni reduse. Din categoria construciilor cu caracter provizoriu fac parte: chiocuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe cile i n spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. n sensul prezentei legi realizarea construciilor provizorii se autorizeaz n aceleai condiii n care se autorizeaz construciile definitive. Construcii speciale Construciile cu caracter militar care se autorizeaz n condiiile prevzute la art. 43. Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism Ansamblurile de documente scrise i desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaz situaia existent i se stabilesc obiectivele, aciunile i msurile de dezvoltare pe o perioad determinat. Structura documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism cuprinde: a) planurile de amenajare a teritoriului; b) planurile urbanistice; c) regulamentele locale de urbanism. Definirea i continutul-cadru al documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se fac prin legea amenajrii teritoriului i urbanismului. Documentaie tehnic D.T. Documentaia tehnic simplificat care prezint elementele tehnice eseniale necesare emiterii autorizaiei de construire/desfiinare i prin care se stabilesc principalele coordonate privind ncadrarea n indicii urbanistici aprobai, amplasarea construciilor i relaiile acestora cu vecintile, schemele i fluxurile funcionale, compoziia spaial, structura de rezisten, expresia de arhitectur, dotarea i echiparea construciilor inclusiv soluiile de asigurare, branare i racordare a acestora la infrastructura edilitar, dup caz. Dup emiterea autorizaiei de construire, documentaia tehnic D.T. se dezvolt n proiectul tehnic P.Th. i constituie parte integrant a acestuia, respectiv a detaliilor de execuie, fiind interzis modificarea prevederilor documentaiei tehnice D.T., sub sanciunea nulitii autorizaiei de construire. Coninutul-cadru al documentaiei tehnice D.T. este prevzut n anexa nr. 1 la prezenta lege.

Documentaie pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Totalitatea documentelor prevzute la art. 7 alin. (1) din lege care constituie dosarul ce se depune la autoritile administraiei publice locale prevzute la art. 4 n vederea emiterii autorizaiei de construire. Drept de execuie a lucrrilor de construcii Dreptul asupra construciei i/sau terenului care confer titularului dreptul de a obine, potrivit legii, din partea autoritii competente, autorizaia de construire/desfiinare: 1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobndit prin: contract de vnzare-cumprare, de schimb, de donaie, certificat de motenitor, act administrativ de restituire, hotrre judectoreasc); 2. drept de crean dobndit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locaiune. Emiterea autorizaiei de construire n baza unui contract de comodat/locaiune se poate face numai pentru construcii cu caracter provizoriu i acordul expres al proprietarului de drept. Firma Elementul constructiv aplicabil pe cldire sau independent, pe care se inscripioneaz date de identificare a unei instituii publice, societi comerciale, fundaii, denumirea comercial, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoan fizic sau juridic i exercit activitatea ntr-o cldire sau ntr-o incint. Instalaii aferente construciilor Totalitatea echipamentelor care asigur utilitile necesare funcionrii construciilor, situate n interiorul limitei de proprietate, de la branament/racord la utilizatori, indiferent dac acestea sunt sau nu ncorporate n construcie. Instalaiile aferente construciilor se autorizeaz mpreun cu acestea sau, dup caz, separat. Intravilanul localitii Teritoriul care constituie o localitate se determin prin Planul urbanistic general (PUG) i cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel, cu/fr construcii, organizate i delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate n circuitul agricol sau avnd o alt destinaie, nuntrul cruia este permis realizarea de construcii, n condiiile legii. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea n extravilan numai pe baz de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrndu-se ulterior n Planul urbanistic general (PUG) al localitii.

Extravilanul localitii Teritoriul cuprins ntre limita intravilanului i limita administrativ-teritorial a unitii de baz (municipiu, ora, comun), nuntrul cruia autorizarea executrii lucrrilor de construcii este restricionat, n condiiile prezentei legi. mprejmuiri Construciile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafee, arii sau parcele asupra crora exist forme de proprietate, executate pentru protecie mpotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale beton, crmid, piatr, lemn, metal, inclusiv srm ghimpat ntins pe bulumaci , ori prin planii specifice. Locuri de joac i agrement Construcii specifice pentru divertisment, recreere i sport pentru populaie. Lucrri de construcii Operaiunile specifice prin care: se realizeaz construcii de orice fel civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, ci de comunicaii, lucrri inginereti, de art etc.; se desfiineaz astfel de construcii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. Lucrri de modificare Lucrri de intervenii asupra elementelor constructive, structurale i/sau nestructurale, avnd ca efect modificarea total sau n parte a acestora. Lucrrile de modificare pot fi: a) lucrri de modificare structural, din care fac parte, n principal, lucrrile de consolidare, de supraetajare i/sau de extindere a construciei; b) lucrri de modificare nestructural, din care fac parte, n principal, lucrrile de amenajri interioare i recompartimentri uoare, care nu afecteaz n mod semnificativ structura de rezisten a construciei i pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.

Pentru executarea lucrrilor de modificare, cu excepia lucrrilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesar emiterea unei autorizaii de construire n condiiile legii i cu respectarea prevederilor legale privind calitatea n construcii. Lucrri de intervenie n prim urgen Orice fel de lucrri necesare la construciile existente care prezint pericol public ca urmare a unor procese de degradare a acestora determinate de factori distructivi naturali i antropici, inclusiv a instalaiilor aferente acestora, pentru: a) punerea n siguran, prin asigurarea cerinelor de rezisten mecanic, stabilitate i siguran n exploatare; b) desfiinarea acestora. Lucrri de reabilitare Orice fel de lucrri de intervenii necesare pentru mbuntirea performanelor de siguran i exploatare a construciilor existente, inclusiv a instalaiilor aferente, n scopul prelungirii duratei de exploatare prin aducerea acestora la nivelul cerinelor eseniale de calitate prevzute de lege. Lucrri specifice la cile de comunicaie, care nu necesit autorizaie de construire Lucrrile de ntreinere care nu necesit proiect i deviz general, constnd dintr-un complex de lucrri care se execut n mod permanent, n vederea meninerii construciilor-instalaiilor n condiii tehnice corespunztoare desfurrii continue, confortabile i n deplin siguran a circulaiei, la nivelul traficului maxim. Mobilier urban Elementele funcionale i/sau decorative amplasate n spaiile publice care, prin alctuire, aspect, amplasare, confer personalitate aparte zonei sau localitii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate construciilor dac amplasarea lor se face prin legare constructiv la sol (fundaii platforme de beton, racorduri la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice), necesitnd emiterea autorizaiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bnci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice i altele asemenea. Modificare de tem Orice schimbare iniiat de ctre investitor/proprietar care are n vedere funciunile i/sau capacitile funcionale caracteristice, indicatorii tehnicoeconomici aprobai, soluiile spaiale i/sau de amplasament i alte asemenea cerine, care au fundamentat elaborarea documentaiei tehnice D.T., care a stat la baza emiterii autorizaiei de construire.

Parcelare Operaiunea de proiectare urbanistic prin care se determin divizarea uneia sau mai multor proprieti funciare distincte, destinate construirii, n scopul atribuirii, concesionrii sau vnzrii loturilor rezultate. Proiect tehnic (P.Th.) Documentaia tehnico-economic piese scrise i desenate , elaborat n condiiile legii, care dezvolt documentaia tehnic D.T., cu respectarea condiiilor impuse prin autorizaia de construire, precum i prin avizele, acordurile i actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, anexe la autorizaia de construire. Proiectul tehnic (P.Th.) cuprinde soluiile tehnice i economice de realizare a obiectivului de investiii, pe baza cruia se execut lucrrile de construcii autorizate. Detalii de execuie (D.E.) Documentaii tehnice cuprinznd reprezentri grafice realizate la scrile 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 sau, dup caz, la alte scri grafice, n funcie de necesitile de redactare, precum i piese scrise pentru explicitarea reprezentrilor grafice, elaborate n baza proiectului tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, care detaliaz soluiile tehnice de alctuire, asamblare, executare, montare i alte asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiii. Detaliile de execuie, elaborate n condiiile legii i verificate pentru cerinele eseniale de calitate n construcii de ctre verificatori tehnici atestai n condiiile legii, detaliaz proiectul tehnic, n vederea executrii lucrrilor de construcii autorizate. Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii Abrogat. Recepia lucrrilor Recepia lucrrilor constituie o component a sistemului calitii n construcii i este actul prin care se certific finalizarea lucrrilor executate n conformitate cu prevederile proiectului tehnic i cu detaliile de execuie. Recepia lucrrilor de construcii de orice categorie i de instaltii se efectueaz att la lucrri noi, ct i la intervenii n timp asupra

construciilor existente, conform legii. Recepia lucrrilor de construcii se realizeaz n dou etape, potrivit prevederilor legale n vigoare, dup cum urmeaz: recepia la terminarea lucrrilor; recepia final. Schimbare de destinaie n nelesul prevederilor art. 3, este necesar emiterea unei autorizaii de construire i/sau de desfiinare, dup caz, numai n situaia n care pentru realizarea schimbrii de destinaie a spaiilor sunt necesare lucrri de construcii pentru care legea prevede emiterea autorizaiei de construire. Zone protejate Teritoriile delimitate geografic, n cuprinsul crora se afl elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebit. n raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt: a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea i punerea n valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebit; b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea i punerea n valoare a patrimoniului construit, cu valoare istoric, cultural sau memorialistic deosebit. Republicat n temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea nr. 50/1991 a fost republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997 i a mai fost modificat prin: Ordonana de urgen a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii construciilor i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000, respins prin Legea nr. 413/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 402 din 20 iulie 2001; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicrii sau abrogarea unor ordonane i ordonane de urgen ale Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobat prin Legea nr. 109/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001; Legea nr. 453/2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 431 din 1 august 2001, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001; Ordonana Guvernului nr. 5/2002 pentru modificarea i completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 70 din 31 ianuarie 2002, aprobat prin Legea nr. 455/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 504 din 12 iulie 2002; Ordonana Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele i taxele locale, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, abrogat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; Legea nr. 401/2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 749 din 27 octombrie 2003. Potrivit art. II,art. III, respectiv art. IV din Ordonana de urgen nr. 214/2008, n tot cuprinsul legii se nlocuiete termenul Proiect din sintagmele Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, Proiect de organizare a execuiei lucrrilor i Proiect pentru autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare cu termenul Documentaie tehnic D.T, se nlocuiesc abrevierile P.A.C., P.O.E. i P.A.D. cu abrevierile D.T.A.C., D.T.O.E. i D.T.A.D., respectiv se nlocuiete sintagma oficiul judeean de cadastru, geodezie i cartografie cu sintagma oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial. Potrivit art II alin (2) din Oug 214/2008, cu modificrile aduse prin Legea 261/2009, n tot cuprinsul prezentei legi, sintagma verificator tehnic se nlocuiete cu sintagma verificator de proiecte. Art. 35, fost art. 30, modificat prin Legea nr. 453/2001 i Legea nr. 401/2003, era alctuit din 4 alineate. Alin. (4), al crui coninut era: (4) n msura n care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968., nu a fost modificat sau abrogat expres prin Legea nr. 401/2003. Alin. (3) al art. 35, aa cum a fost modificat prin Legea nr. 401/2003, a preluat prevederile alin. (4), ns cu trimitere la Ordonana Guvernului nr. 2/2001.

Alin. (4) al art. 35 nu este inclus n forma republicat, aplicarea acestui text ncetnd o dat cu abrogarea Legii nr. 32/1968 prin Ordonana Guvernului nr. 2/2001.