Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI 1.

Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT KINETOTERAPIE I DISCIPLINE TEORETICE EDUCAIE FIZIC I SPORT LICEN KINETOTERAPIE I MOTRICITATE SPECIAL / Kinetoterapeut

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei KINETOTERAPIA N AFECIUNI ORTOPEDICO TRAUMATICE 2.2 Titularul activitilor de curs Conf. dr. Szplaki Attila Ph D 2.3 Titularul activitilor de seminar Kinetoterapeut Lector Suciu Adrian 2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul III 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 6 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 84 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 66 3.8 Total ore pe semestru 84 3.9 Numrul de credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Sal de curs dotat cu aparatur de videoproiecie Sala de kinetoterapie i saloane pacieni, videoproiector, plane, material de osteosintez, proteze, endoproteze, orteze

4 56 ore 14 20 14 6 8 4

6. Competenele specifice acumulate C1 Proiectarea modular (Kinetoterapie i motricitate special) i planificarea coninuturilor de baz ale domeniului cu orientare interdisciplinar.

Competene profesionale

C2 Organizarea curriculumului integrat i a mediului de instruire i nvare, cu accent interdisciplinar (Kinetoterapie i motricitate special, Sport i performan motric, Educaie fizic i sportiv). C3 Evaluarea clinic primar (funcional) i diagnoza nevoilor de intervenie kinetoterapeutic. C4 Realizarea programelor de intervenie kinetoterapeutic, cu caracter profilactic, curativ sau de recuperare. C5 Utilizarea metodelor i tehnicilor de intervenie kinetoterapeutic. CT1 Organizarea de programe kinetoterapeutice n condiii de asisten calificat, cu respectarea normelor de etic i deontologie profesional. CT2 ndeplinirea n condiii de eficien i eficacitate a sarcinilor de lucru pentru organizarea i desfurarea activitilor specifice interveniilor kinetoterapeutice

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice nsuirea niiunilor de patologie traumatic i netraumatic a aparatului locomotor, stabilirea rolului kinetoterapiei n recuperare. Cunoaterea i utilizarea noiunilor de patologie ortopedic i traumatologic Diagnosticarea afeciunilor traumatice i netraumatice ale aparatului locomotor Cunoaterea metodelor principale de tratament chirurgical i nechirugical al afeciunilor aparatului locomotor Aplicarea metodelor adecvate de kinetoterapie ale afeciunile aparatului locomotor

8. Coninuturi 8.1 Curs 1. Definiia, obiectul i istoricul dezvoltrii ortopediei i traumatologiei 2. Fiziopatologia procesului de recuperare a leziunilor posttraumatice 3. Leziuni i sechele posttraumatice: articulare, msuculo-tendinoase, nervoase, osoase 4. Entiti nosologice i procese specifice aparatului locomotor: algoneurodistrofia, ischemia Volkmann, sindromul compartimental

Metode de predare Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv Curs interactiv

Observaii 4 ore 4 ore 8 ore 4 ore

5.

Osteoporoza i fracturile la vrstnici

Curs interactiv

4 ore

6. Metode de osteosintez i endorpotezare Curs interactiv 4 ore Bibliografie Burghele, Th. (1976), Patologie chirurgical, Vol. II, Bucureti, Ed. Medical Baciu Cl (1981), Locomotor.Bucureti, Ed. Medical Cordun M., (1999), Kinetologie medical. Editura Axa, Bucureti Degeratu Cornelia (1983), Algoneurodistrofia.., Bucureti, Ed. Medical Sbenghe T.(1981), Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor. Bucureti, Ed. Medical 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii Kinetoterapia n perioada de imobilizare Explicaie, 8 ore posttraumatic a membrelor superioare (fractura, demonstraie, leziuni articulare). repetare Kinetoterapia n perioada de imobilizare Explicaie, 8 ore posttraumatic a membrelor inferioare (fractura, demonstraie, leziuni articulare). repetare Kinetoterapia n perioada de imobilizare Explicaie, 6 ore posttraumatic a membrelor superioare dup tenorafii, demonstraie, neurorafii. repetare Kinetoterapia n perioada de repaus la pat dup Explicaie, 8 ore fracturile de coloan vertebral fr afectare medular. demonstraie, repetare Kinetoterapia n algoneurodistrofii. Explicaie, 6 ore demonstraie, repetare Kinetoterapia preoperatorie la endoprotezaii de old, Explicaie, 6 ore genunchi. demonstraie, repetare Kinetoterapia preoperatorie la reconstruciile Explicaie, 8 ore legamentare (LIA) ale genunchiului. demonstraie, Reeducarea mersului la ortezai dup reconstrucie repetare LIA a genunchiului. Kinetoterapia n sindromul compartimental. Explicaie, 6 ore Kinetoterapia n sindromul ischemie (Volkmann) demonstraie, repetare Bibliografie Burghele, Th. (1976), Patologie chirurgical, Vol. II, Bucureti, Ed. Medical Cordun M., (1999), Kinetologie medical. Editura Axa, Bucureti Degeratu Cornelia (1983), Algoneurodistrofia.., Bucureti, Ed. Medical Sbenghe T.(1981), Recuperarea medical a sechelelor posttraumatice ale membrelor. Bucureti, Ed. Medical Sbenghe, T. (1999), Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei. Editura Medical, Bucureti

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul disciplinei este coroborat ateptrile reprezentanilor comunitii, a asociaiilor profesionale i angajatorilor. 10. Evaluare Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din

10.4 Curs

Explicarea corect a conceptelor i noiunilor specifice kinetoterapiei n ortopedie Execuia corect a tehnicilor nsuite n timpul seminariilor

nota final 60%

10.5 Seminar/laborator

40%

10.6 Standard minim de performan Cunoaterea i aplicarea metodelor adecvate de kinetoterapie n afeciunile aparatului locomotor.

Data completrii ..........................

Semntura titularului de curs ...............................

Semntura titularului de seminar ...................................

Data avizrii n departament ...........................................

Semntura directorului de departament ............................