GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

4. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice.4.html 24.4. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică. 3.20. cu turaŃie variabilă continuu. 3. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului.4.10.2011 .chm::/gp051-2000. Pompe 3.4.4. Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.4. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică.12.4. la puterea nominală. 3.21.22.4. de minimum 90% (fără condensaŃie).16.GHID DE PROIECTARE.4. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. Page 5 of 40 3. Schimbătoare de căldură 3. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%. destinaŃia clădirii.11. 3.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic..11.17. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid.4. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă.19. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională.4.” 3. 3. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: . pompe pentru montaj pe postament. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse.14. gradului de asigurare al funcŃionării. 3. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. Pompele sunt: . Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. . nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan.. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării.după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). randament ridicat. cu turaŃie în trepte.4. 3.4. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă. 3. cu aprindere şi control electronic al flăcării. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie.18.9.13.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei. . 3.8. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum).

24.34. fără acumulare.. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise.27.25. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii.33. Calculul capacităŃii. micşorează pierderile de căldură. conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31.4. ocupă spaŃiu mai redus.4.4. 3.31. tubulare. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. cu serpentină sau registru.GHID DE PROIECTARE. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise.chm::/gp051-2000. 3. 3.4. 3. cu membrană (cazane de tip manual).4. 3.29. posibilităŃi de curăŃire facilă.30.4. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. limitarea temperaturii maxime admise. rezistenŃă la coroziune. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz. 3. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. 3. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă. fiabilitate ridicată.4. 3.4. Page 6 of 40 cu acumulare. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării. .. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.28.2011 . 3. .4. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii.11.html 24. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil).32. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise. reduce pierderile de agent termic.4. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3.4.26. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.

conducte 3. 3. 3.2.37. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37.5.4.4. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control. pe ramurile principale de distribuŃie.42. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia.43. în general. 3.3.5. pe aspiraŃia şi refularea pompelor.5.4.4. 3. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare).5. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice. 3.36.. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei.4.5. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei. 3. robinete de golire. robinete cu 3 căi. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.4.chm::/gp051-2000.38. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor.40. 3.45.4.4. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar). EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.5.4. 3.4. Page 7 of 40 şi sonore.2011 . Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire. 3. 3. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. 3.46. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”.1.4.GHID DE PROIECTARE. intrările-ieşirile din cazane.39. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens.5. intercalând dispozitive de contorizare. 3. 3. Aparate de măsură şi control 3.4. ventile de dezaerisire. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.4. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi.41.35. Armături. asigurarea temperaturii de gardă. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.11. înaintea oricăror elemente de închidere. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii.. 3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică. 3. aspiraŃie-refulare pompe. înainte şi după schimbătoarele de căldură. 3.html 24. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.44. Se prevăd.

1. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice.7.).7. 3. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. 3. corelarea cu temperatura exterioară.6. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală.7. la care se face reglarea temperaturii prin amestec.5. ramurile de ducere.8. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan.5. numărul de cazane. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. individuali.6. 3.6. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta.11. 3.6.4.5. nou construită.7.6. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire.6. supape. 3. puterea termică a centralei.8. încălzire cu aer cald. 3. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune.3.1. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. preparare apă caldă de consum). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. ventilare şi apă caldă de consum. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. ramurile de întoarcere. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. 3. 3. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0.5o C. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie. Aparatura de automatizare 3.6. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică..2. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. Page 8 of 40 3. etc. etc. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). 3.6. care acŃionează asupra arzătorului. timpul combustibilului. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). colector şi distribuitor.6. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. 3. 3.9. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori.5. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi.. în măsura în care acest lucru este posibil.chm::/gp051-2000. încălzire prin radiaŃie. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj.6.6. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. încălzire.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie.GHID DE PROIECTARE.2011 .6.

7.7. 3. 3. 3..7. motorizat.7.12. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei.16. alimentat cu agent termic de la cazan. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3. 3.2.14.7. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă.13.7. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative.chm::/gp051-2000.10.19. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative.7. reglarea se poate face cu un termostat de interior.7. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi. 3.6. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă). 3.7. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.5. cu limitarea temperaturii maxime. 3. 3. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc.7. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple.30-3.9. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori.7.11.4. Schema nr. 2 (fig. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului.7. 3.8. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.11. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. 3.GHID DE PROIECTARE. 3. 1 (fig.. 3. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic.18.7. 3. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art.7. 3.html 24. 3. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB. variind temperatura agentului termic produs de cazan.4.45 şi cap.3. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală). Aparatele de măsură. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor.4.7.7. 3.5.2011 . 3. debitul agentului termic (reglare cantitativă). SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. completate cu una din variantele menŃionate mai sus.7. 3.7.17. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.15.7. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3.

7.31. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3. 3.30.37.7.32. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr. SoluŃia nr. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec. reglarea se face local prin amestec.35. 3. 2 SoluŃia nr.7. 3. 3.39.28.2011 . Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers.html 24. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL).7. 3.7. cu ventile cu trei căi.11..7. 3. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare. 4 (fig. numai apă caldă de consum. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec. 3. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.29.7.7.7. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală.27. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.20.34. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. Page 10 of 40 3.38.7. 3. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3.7. protecŃie şi automatizare.7. Schema nr. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii.21. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică.25.36. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3.7. 3. 5 (fig. limitându-se temperatura maximă. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă.22.7. 3. cu robinete cu trei căi. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor. cu robineŃi cu 3 căi. 3 (fig. 1. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare. 4.23.GHID DE PROIECTARE.7. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune. Centrale termice cu cazane de perete 3. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.24..7. 3. 3.33.7. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic. 3.7. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic.chm::/gp051-2000.7. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. cu robinete cu trei căi. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.

4. 3. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia. parametrii agentului termic necesar.7. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare.7.. clor. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată. după caz. supraveghere şi întreŃinere. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă. să fie protejate contra îngheŃului.47. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6.7. diluanŃi de vopseluri. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C.11. etc.46.3. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi.7.8. 3.43. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie.html 24.8. 3.48.. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.44. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3.). nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului.GHID DE PROIECTARE. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. detergenŃi. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. cu robinete cu 3 sau 4 căi. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. 3. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. 3. programare orară diurnă sau săptămânală etc. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată.42. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.40. Centrale termice pentru încălzire 3. prin pornirea-oprirea automată a cazanului.7. Organizarea centralei termice 3.7.7.2.41.45. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. 3.8.7. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3. 3. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu.8.1. Page 11 of 40 natura consumatorilor. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu.chm::/gp051-2000. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. 3. tipul agentului termic necesar.2011 .

12. 3. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate..14. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. b) Montare în nişe 3.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.8.8. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. 3.8. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei.18.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. minimum 500 mm în faŃa cazanului. 3.15. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.chm::/gp051-2000. tipul combustibilului utilizat. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului.17.11. 3.8.8.8.GHID DE PROIECTARE. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. evacuarea corectă a gazelor de ardere. Dacă spaŃiul permite.html 24.8. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente. 3. dar nu mai mic de 800 mm. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1.8. modul de siguranŃă etc. tipul arzătorului.8. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului. modul de reglare.13. dacă sistemul constructiv al acestora permite.8.8.8.8. în spatele cazanului – minimum 500 mm.8. 3. modul preparare apă caldă de consum.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare. Page 12 of 40 3. 3.4.8. asigurarea stabilităŃii. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. numărul cazanelor.7. ele putându-se monta lipite.9.8. 3. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali.8. 3. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.2011 . Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise.11. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii. 3. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată.5. 3.6. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor. 3..16. Amplasarea centralelor termice modulate 3. În cazul amplasării în nişe închise.10. acestea putând fi montate alipite.

8.8. 3.9. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă.1. 3.9. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. 3.8.19.GHID DE PROIECTARE. indiferent de locul de amplasare. pentru demontarea acestuia.10.8. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil.5 dm2. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. 3. 3. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente. buteliilor de egalizarea presiunilor.9.22.9. În fig.9. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. 3. 3.9. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice.21. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.9.18 şi 3.8.html 24. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum. 3.2. 3.11. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate. Amenajări constructive 3. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal. 3. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează. 3.9. 3. 3.. Când această distanŃă nu poate fi asigurată.2011 .9.9. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon. 3.12.9. 3. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere.6.8. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”.11. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2. a pompelor de circulaŃie.8.9.20. Pentru asigurarea aerului necesar arderii.. dar nu mai mică de 2.8. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.23. Amplasarea vaselor de expansiune. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.9.14.9. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. 3. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2.chm::/gp051-2000. La cazanele de tip mural montate în nişe. 3. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art.4. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia.7. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.5. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid.9. ventilarea centralei termice este obligatorie.9. 3. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară.3.50 m de arzător.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6. 3.13.

13. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară.10. STAS 3417.GHID DE PROIECTARE.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. 3. 3..4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.19. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie.10. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417.10. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.10.10. 3. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. în caz de defecŃiuni. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului. 3.1.5 m în plan orizontal. 7). Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0. 3. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m.10.10. de coama acoperişului. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417.8. 3.10. tipul arzătoarelor (atmosferic. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului.10.3. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald). 3. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. 3.11. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.chm::/gp051-2000.15.6. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe. 3. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate. 3.12.10. 3. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m. 9). STAS 6724. 3.10.10. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile.10.10.18. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.10. 21. 3.5. ziduri antifoc etc. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.html 24.9.10. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete.10. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.14. trebuie să depăşească coama cu minimum 0.10. 3.10. 3.10. aceasta scăzând de la bază către partea superioară. 3. 3.10.2011 . 3.10.5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile. 3. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor.17. certificate sau agrementate cu astfel de sistem). Evacuarea gazelor de ardere 3. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică.2.16. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan. 3. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş.11.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice.20.

22.8. 3. 3.23. I 6. 3.11.11. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1.14.12. 3. 3.html 24. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic. 3.6.80 m.11.9. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate. 3. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13. Alimentarea cu combustibil 3. 3. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile.8. 3. 3.2011 .. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face.. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului.11. omologate sau cu agrement tehnic.11. Ńinând seama şi de prevederile art.1. 11).. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului.11. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.11.15. se prevăd arzătoare mixte.11. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.16. gradul de asigurare a instalaŃiei.8.11. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.8.chm::/gp051-2000. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. Page 15 of 40 exterior (fig. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte.11.22. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.23.11.11.11. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. 3.11.10.11. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului. stingerea flăcării. presiuni ale gazului sub limita admisă. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare.23.10. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc.).11.11. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art.5.1.GHID DE PROIECTARE.11. 3.7.13. 3. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. P 118. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.2. întreruperea alimentării cu energie electrică.4.11. 3. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. şi 3. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. 3. modul de exploatare al centralei termice etc. 3. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic. 3. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat. 3. 3.10.

18. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum. InstalaŃiile electrice de forŃă. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului. 3. instalaŃiile electrice de forŃă. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ.3. 3. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică..24. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu.11. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.17.25.20. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar.26.1.13. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii.22. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.21. pompa de circulaŃie a cazanului.11. 3. 3. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării.2011 .2. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă. umplerea instalaŃiei de încălzire. 3..11. 3.11.11.13. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente. 3. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig.html 24. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. acesta se prevede pe conducta de ducere.12. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului.11.11. 3. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. Pentru clădirile existente.12.12.11. 3. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. 3. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. 3. tablourile electrice ale cazanelor etc.13. 3. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. 3. 3.2. general şi local. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. respectând şi precizările din normativul P 118. în timpul funcŃionării centralei termice. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. 10). 3.1. 3. Iluminatul normal. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.chm::/gp051-2000. comandă şi automatizare.4.11. 3.12. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic.3.4. sau pe căile de evacuare. 3.19.11. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei.GHID DE PROIECTARE.23.12.13. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie).11. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare.

3. 3. Amplasarea cazanelor.4. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. schimbătoare.chm::/gp051-2000. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604.12.14. 3. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. la priza de pământ.) să fie amplasate de câte ori este posibil. limita de proprietate. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există.14. tablourilor. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol.7.13. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a.GHID DE PROIECTARE. formată din priza de pământ. masele metalice. rezervor de consum zilnic.6. Page 17 of 40 3. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii.5.9. centură şi derivaŃii.14. 3. accesul la utilaje. 3.14. receptoarelor. 3. 3. 3.14. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum. în conformitate cu reglementările în vigoare.13.). Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze.13. 3.13.14. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap. vase de expansiune.10. 3.14. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. 3.13.14. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale. 3.6.2. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7.html 24. În cazul folosirii GPL drept combustibil.11. pompe de circulaŃie. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. 3.10. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL.14.4.1. etc. 3 şi respectiv 4. 3.2011 . centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. utilajelor.5..3. aparatelor etc. b.8.14. 3. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor.11.. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. etc. autocisternă). ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric.9.14. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil. Prevederea unei centrale termice de imobil.13.14. într-o încăpere comună. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare. 3. alimentare cu apă rece şi energie electrică. utilajelor. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor. utilităŃi. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos.8. 3.

15.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii.4.GHID DE PROIECTARE. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. 3. 3. 3. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori. 114-96. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii. 2.) 4.1. depozite de solvenŃi. CondiŃii generale de execuŃie 4.1.).5. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art. Alegerea spaŃiului centralei termice. 3. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării.9. I 31 şi I 33. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum.2.1. Pe parcursul execuŃiei centralei termice.2.8.1.. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate. 3. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6.11. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr. apă canal.14.chm::/gp051-2000.2011 . Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire.. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. 3.4.1. 3.9. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte..1.html 24. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. luându-se măsuri de atenuare a acestora.15. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie. încăperi cu agenŃi frigorifici.15. I 7.4.14.5.1.). Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit.8.15.16. 3.15.13. 3. 3. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare. – 3. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. consultanŃi tehnici etc.1. I 33 şi I 6.6. I 31 şi I 5.8. 4. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33.1. [top] 4. 3.15.14.15. 3. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. etc. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art. băi. gaze.1. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia.1. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier. responsabili cu execuŃia lucrărilor. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3.8. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.15. instalaŃii electrice etc.14.14.15.15.3. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică. conform proiectului. 4. 3. conform legii. etc. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL. 3.3. 3. precum şi a deficienŃelor proiectelor.15.4. 4. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice.

1.9. iar peste O 3/4" prin sudură. 4. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora.2. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6.html 24.10. livrată împreună cu cazanul. 4.8. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci.4.GHID DE PROIECTARE. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante.1. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre. ceramică. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate.7.3. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. mozaic. 4. 4.3.3.2. 4. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. 4. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă.1. guri de ventilare.6. Page 19 of 40 proiectant. 4.2.2011 . 4. 4.2. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii.4. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare. 4.10. 4. 4. 4. Conductele se izolează termic. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. 4. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.3. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.3. Pompele de circulaŃie. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată.2. 4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.5.). 4. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. etc. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali.2. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător.2.1.2. uşi. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7.2. 4. Executarea instalaŃiilor termice 4. 4.3. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. Vasele de expansiune. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7.2.3.7..5..2. 4.6.chm::/gp051-2000.3.9. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte.2.3. pe suporŃi proprii.11. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. 4.2. I 31 şi I 33.3.8. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate.6. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect.3.3. cele din oŃel se protejează contra coroziunii. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor.3. 4.

fixate cu brăŃări metalice.16. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi.5.4. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31. Conductele se montează aparent.14.4. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat.html 24.9. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului. Page 20 of 40 4.4. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează. 4.4.10.15. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat. 4.6. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil.4.4.5. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. I 13 şi I 6.5.5.13. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4.4. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. Coşurile de fum din zidărie.2011 . Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri.4. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. 4.7. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură.2.GHID DE PROIECTARE. 4.1.5. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice.5. 4.chm::/gp051-2000. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi.4. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel.3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4.2.4. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118. 4.3. pe pereŃii clădirii.11. 4.4.5. 4.7.11. 4.17.4. 4.4. autoportante se montează pe fundaŃii de beton. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură. 4. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară.. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4. 4. 4. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm. 4. 4.4. 4. 4. 4. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe.5. după care se execută umplutura. 4.4. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice.5. având grosimea de minimum 30 cm.12. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură.4. 4. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.6.4. Coşurile de fum metalice.4.1.8. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel.4.5.4..

Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1.. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare.5.7. conform proiectului (întrerupătoare. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. 4.5.12. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr. conform reglementărilor specifice. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.6.6. corpuri de iluminat etc. aparate şi utilaje omologate. 4.7. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior.12. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă.7. Prizele şi fişele. de garanŃie. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4.. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig.8. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate. vor avea curent nominal de minimum 10 A. Page 21 of 40 4.4. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ. 4.7. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7.6. 4. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.5. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale.7.3.5.chm::/gp051-2000. Executarea instalaŃiilor electrice 4.7.10.8. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. 4. Prizele de 220 V c.6. 4.7.7. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş. 4.7.10. 4.7. prize. 4. 4.5.a. 4.7.7. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor.2011 . Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare). 4. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi.5.5. Aparatele electrice individuale care se instalează.2. 4. 4. se vor inscripŃiona.1.7.14.11. 4.13. 4. Se vor verifica la fiecare aparat.9. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor. îmbinată cu fitinguri uzinate. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.80 m.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie)..11. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca. 4. Conductele cu ventuză. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1.2.11.1. 4.html 24.5. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector. verificarea.15.7.3.GHID DE PROIECTARE. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune. 4. 4.6.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4.5. diferit de cel de lucru.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. cu evacuare orizontală. 4.9.

8.17.11. 4.7. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii. 4. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte.7.). la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile.15.6.21. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului. de izolare sau pentru suporturi.8. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate. 4..8.13. în toate regimurile prevăzute (nominale. 4. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane.3.. 4.8. 4. 4.14. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune. 4. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie. reduse. 4. 4.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. sezoniere etc.2011 .7. 4. 4. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune. măsurarea randamentului. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării.4.chm::/gp051-2000. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece. la cald.5. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul.2. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum.16.8. materiale incombustibile sau greu combustibile.7. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5. consumului de combustibil. Page 22 of 40 4.7.8. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. 4.5. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7). Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc. de eficacitate.html 24. 4.7.8. 4. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor.1.8.19. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă.7. 4.18.8. Probe 4.GHID DE PROIECTARE. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate.7.8. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte.20.

9. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică. etc. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie. alimentare cu combustibil şi apă. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere. RecepŃia instalaŃiei 5.1. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale.11.7. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. 5.12.html 24. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.1. recepŃia finală. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. [top] 5. extinderi.8. dacă au fost efectuate probele. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min. de funcŃionare la apă rece şi caldă. Punerea în funcŃiune a centralei termice. investitorul acceptă investiŃia. 4. 5.5. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5. etanşeitate.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor.1. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5.1. 5. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. 4.4. reparaŃii capitale. dacă lucrările sunt executate conform contractului. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.1.8.8.2011 . 5. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9.2. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece. Probele se fac cu aer. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic. După admiterea recepŃiei finale.1. 4.1.3. 4. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”.GHID DE PROIECTARE. 5. 5.1.10.11. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.1. 5.chm::/gp051-2000.1. 5. În urma recepŃiei.2. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune.6.8.1. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie.2. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie...

controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului. Page 24 of 40 electrică şi automatizare).. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor.2. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 5. 5. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului.1.2. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului.4.11.2.4. parametrii combustibilului.3. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ. Verificarea instalaŃiilor electrice 5. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei..2. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim.html 24. Verificarea preliminară. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid. 5.GHID DE PROIECTARE. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. 5.chm::/gp051-2000.7. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a. 5.3.3. 5. b. 5.12.11. 5.2011 . setat corespunzător. 5. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar.2.3.3. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri.3. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim. 5. Regimul de exploatare curentă 5.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 5.2. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele.7. 10%).6. fără variaŃii de lungime şi luminozitate.3.6.9. La instalaŃiile automate.3. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii.3.10.2. conductoarelor.2. verificarea modului de montare a tablourilor electrice. 5.2. 5. 5. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului.3.2. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor. paratelor de comutaŃie.2. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. 5. dozelor.5. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice.2. 5. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7. Flacăra trebuie să fie stabilă. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor). cotelor. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor.2. Verificarea definitivă.5. 5.

5. 5. aparatelor de comutaŃie.3.8. 5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. 5.5. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară.chm::/gp051-2000. 5. inclusiv legare la nulul de protecŃie.4.3. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5..6. 5. 5.7. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice. 5.4. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic.4.1. 5. 5. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat. 5.4. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii.2. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. defecŃiuni 5.8.4. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate. funcŃionare redusă.4. avarii.5. 5.6. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au.6.6.1.4.4. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.6. 5.5. 5. gaze de ardere sau agent termic. orară etc. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.GHID DE PROIECTARE.11.4. 5. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5.6.3. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor.5. se închid robinetele de alimentare cu combustibil.4. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile.2011 . Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic.9..10.html 24. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil.4. Incidente. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi.3.4. tablourilor electrice etc.4.5. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. 5.5. 3 sau 4 căi).2. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ.1. 5.2. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani. Combustibil gazos şi GPL 5.4. diurnă.

termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe . depuneri de nămol sau piatră în cazan.senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte .ventilatorul nu funcŃionează .presostat defect . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.nu este la curent electric aprinde .reglarea flăcării nu este bună . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.presiunea combustibilului este mică .presiune scăzută a gazului .se înlocuieşte .se verifică şi se reglează flacăra .se schimbă sau se setează corect .duza obturată .duzele de aer blocate sau înfundate .se deblochează sau se înlocuiesc.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se . pe conducte şi armături.se curăŃă duza . scurgeri la îmbinări şi vane.alimentare insuficientă cu combustibil . arzătorul sau duzele sunt murdare .chm::/gp051-2000.senzor de temperatură defect .se verifică siguranŃele tabloului electric .se curăŃă .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi. ruperea îmbinărilor sudate. boiler.se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .se curăŃă .pompele de circulaŃie blocate . chiar dacă cazanul este în funcŃiune.pompele de circulaŃie nu se .se înlocuieşte .GHID DE PROIECTARE. Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.se verifică presiunea . DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.se înlocuieşte senzorul .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută . sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .se curăŃă echipamentele murdare .5.electrodul nu realizează scânteia .se înlocuieşte ..se controlează racordul electric .6. 5. spargerea serpentinei boilerului.cazanul.11.se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul.2011 .senzor de temperatură defect .cazanul este murdar . după caz .

pompele de circulaŃie.3.1. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. 5.chm::/gp051-2000. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele. a pompelor. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare.7. Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs. agreate de către furnizorii de aparatură.14.13.7. etc. 5. Revizii. 5. vasul de expansiune. circuitele de alimentare cu combustibil. 5.7. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora.10. starea de coroziune).11. gradul de coroziune. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere.7.html 24. filtrelor. 5. .11.2011 .6. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă.9. etc.8. etc.7. după îndepărtarea capacelor de acces.GHID DE PROIECTARE.).12.7. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect.6. 5. garnituri de etanşare). 5..7. corodarea chimică a instalaŃiei. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea.7.7. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. 5. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale.)..7.).4.5.).7. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare. ventilatoare. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului. 5. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine.). OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine. eficacitatea închiderii. arzătorului şi pompei.7. stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. 5. etc. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului. etanşarea. 5.7. a vanelor de combustibil. etanşeitatea. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. sistemele de evacuare a gazelor de ardere.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate. 5. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere).6. depuneri de funingine. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor.7. 5. 5.7. etc. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. arzătorul şi schimbătoarele de căldură.2.7. reparaŃii şi întreŃinere 5. 5. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. stării izolaŃiilor termice.

5. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. golire. Page 28 of 40 5.7. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor. 6. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. 6. 6.16. înlăturarea depunerilor – la 3 ani. minimum: 2 stingătoare portative. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu.8. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane.I. cu spumă chimică. prevederea are caracter de recomandare. aprobată cu O. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice.17. 6.11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2.2. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11.10. 6. [top] 6. 775/1998). Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. 5.chm::/gp051-2000. 1 stingător transportabil. executare şi exploatare a centralelor termice. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. 6.html 24. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente.2011 .19.7.GHID DE PROIECTARE. 1 ladă cu nisip de 0. 5. nr.M. conform art. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor.5 m3. 1080/2000. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min.7.7. cu limită de rezistenŃă la foc.5. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.3. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe.I.4. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor. 6. 6..1.9. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. spălare. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. 6. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.M.18.7.7. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice.6.7. 5. 6.15. minimum două pentru fiecare încăpere. 1 lopată. 6. cu spumă chimică.

În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură. ambalajelor combustibile. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative.chm::/gp051-2000. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen..a.c. 6. Page 29 of 40 6. 7.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. fumatul. sau utilizarea de unelte ce produc scântei.13.4. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente.16.2. PROTECłIA. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii.1. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. cu tensiunii până la 1000 V.html 24. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. 7. fumatul.15. 7. 7. 7. colectarea deşeurilor. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică.a.GHID DE PROIECTARE. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. instruit în acest scop. confecŃionate din materiale incombustibile. asigurarea căilor de acces.3.11. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. [top] ANEXA 1. [top] 7. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. reziduurilor.2011 . 6. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. CerinŃele privind protecŃia. 7. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări.6. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare. distrugerea acestora). 6. 6. evacuare şi intervenŃie.7. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice.12. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate.14. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare.5.

html 24. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale.2011 . verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare.. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice. proiectarea. agrozootehnice şi industriale.chm::/gp051-2000. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii.. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora.11. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit.GHID DE PROIECTARE. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.

. Terminologie. Terminologie. Idem. Fizica construcŃiilor. cu coloane libere de secŃiune circulară. Debite. PrescripŃii de calcul. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. Higrotermica. cu coloane unite de secŃiune eliptică. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Elemente de radiator din fontă. Idem. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Necesarul de căldură de calcul. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. Dimensiuni.html 24. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. Parametrii climatici exteriori. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. Numărul anual de grade-zile. Termotehnica.2011 . CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. InstalaŃii de încălzire. InstalaŃii de încălzire centrală.GHID DE PROIECTARE. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. [top] ANEXA 1. simboluri. Idem. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare.11. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Idem. Fizica construcŃiilor. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Termotehnica. Termotehnica. Necesarul de căldură de calcul. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă.chm::/gp051-2000. Termotehnica construcŃiilor. unităŃi de măsură. 4.b. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice. Idem. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. apă fierbinte şi apă caldă. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. presiuni şi temperaturi nominale. 3. Higrotermica.. PrescripŃii generale. Idem. Mărimi caracteristice. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. InstalaŃii de încălzire. InstalaŃii de încălzire centrală. PrescripŃii de calcul. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Dimensiuni. Idem. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Elemente de radiator din fontă. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. CondiŃii tehnice generale de calitate.

2011 .. Clasificarea mediilor agresive. ………………… eliberată de ………..GHID DE PROIECTARE. Idem. Semne şi culori convenŃionale.... 6. de ventilare şi gaze naturale....... Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive. Ventilare naturală. PrescripŃii de proiectare. la ……….. 8. ………. pentru lucrările de ………………………….html 24..…………….... DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare.……………….... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor.....………... PrescripŃii de proiectare. InstalaŃii sanitare.... Reguli pentru verificarea calităŃii. încheiat între ………………... Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală. Coşuri. PrescripŃii de proiectare. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor......... [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. de încălzire centrală.11... 7. slab agresive şi cu agresivitate medie.. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea . Idem.... Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale... 2.. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. (nume şi prenume) 3. Gaze combustibile. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice....... CondiŃii tehnice generale.... cu valabilitate până la ……………. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile... Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. Acoperiri protectoare.. 1... PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. Acustica în construcŃii... ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor... Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C.... PrescripŃii generale. COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură... din ……………………. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.... Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Idem.. Idem... ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale. Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr..... Au mai participat la recepŃie: în intervalul …….chm::/gp051-2000. PrescripŃii de proiectare. Combustibili solizi.... Conducte pentru fluide.. PrescripŃii fundamentale de proiectare.... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare..

fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000. 8.. 5.. anexe numerotate... a constatat următoarele: 3... cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. 1 4.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3. 1.. Page 33 of 40 …………………………………………. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr..11. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.4.. a fost încheiat astăzi ………. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr...3.. 6.html 24. la …………… în ……… exemplare.. în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. (nume şi prenume) 2. din ……………………. conŃinând ……… file şi …….GHID DE PROIECTARE. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr. Au mai participat la recepŃie: ………………………………………….1. Constatările comisiei de recepŃie: 4.. 3. file.. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: ……………………………………………………………………………. cu un total de …….2.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Comisia de recepŃie finală şi-a ……………………………………………. ……….. Lucrările au fost complet terminate la data de: …………………….2011 .. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr..... 2....………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4.. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei. Prezentul proces verbal. 4. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului..1..5. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 3.3. 1. 3.. 3 nu respectă prevederile proiectului. 3.. 7. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate. Comisia de recepŃie finală. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr.. Comisia de recepŃie. 2 nu au fost executate. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….2.

din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate. Page 34 of 40 3.11..GHID DE PROIECTARE.chm::/gp051-2000. cu un total de ……. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: ……………………………. 6..……………………… Din partea şantierului de montaj . 5..…………………………. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj. respectiv pe o durată de ……… luni. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1. 3..….. anexe numerotate. În baza constatărilor făcute... 7..html 24.. file..7. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ……….. 1. conform listei anexă nr.din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ……………………………….. lei. exemplare.6. 2. [top] Din partea furnizorului . Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………..2011 . Prezentul proces verbal. Din partea beneficiarului ……………………. în contul furnizorului.. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. cu prevederile proiectului). Valoarea obiectului este de ……………………... 3.. la …………… în ……… exemplare. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr... Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. din instalaŃia: ……………………. conŃinând ……… file şi ……. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..... comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………. după care se va face o nouă verificare (control dimensional. 4. Membrii: ………….... Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: ………………………………………………………………………….. a fost încheiat astăzi ………. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent.

. presgarnituri. din partea întreprinderii beneficiare ……………………. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5..chm::/gp051-2000..GHID DE PROIECTARE.. ajustaje. etc... ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit..): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. jocuri) etc. din centrala: constatăm următoarele: 1. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie.. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4...: 2.11. [top] Din partea furnizorului . Constatări privind schema probei (natura fluidului.: 3. a buloanelor de fundaŃie etc... cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: …………………….. Din partea beneficiarului …………………….. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………..html 24.. semicuple. a elementelor încastrate. presiune. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: ……………………………. etc. temperatură.2011 . exemplare. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr.... durată.……………………… Din partea şantierului de montaj . din centrala: …………………………..…………………………. (centraje.. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………………….

..2011 .................. Din partea beneficiarului ……………………....................... ......................... tensiune..............11...... ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ..................... temperatură........... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………........................ verificarea......... **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba..... din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.................... verificării........*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: .........……………………… Din partea şantierului de montaj ........ constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia ... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ........ Din partea furnizorului .......... centrala .......GHID DE PROIECTARE................... exemplare............... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE................ încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal...……………………… Din partea şantierului de montaj .................... din partea întreprinderii beneficiare .. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în .............…………………………... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei............ debit etc................. încercării.......... Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită....... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei.. inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită.............………………………….......................................html 24.......... încercarea: presiune...... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) ................. verificării...................................... durata................................... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: ............... exemplare................................. Din partea beneficiarului …………………….............................................. Page 36 of 40 2...... [top] Din partea furnizorului .............. intensitate....chm::/gp051-2000...... *) Se completează denumirea probei.. din partea întreprinderii beneficiare ........... De asemenea. din partea întreprinderii furnizoare .... [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ..........................

...... 4....................... ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua .... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ....... Temp..............GHID DE PROIECTARE.. Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile..........: 6...... . curăŃarea zonei. acetilena.. Page 37 of 40 ................................ comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare.................... 5... ........ luna......... Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10.... ......... C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.........……………………… Din partea şantierului de montaj .....2011 ........................... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 ...... la distr..................…………………………. îngrădirea zonei. Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3......... şi colec......................... Din partea beneficiarului …………………….. .... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: .. ...html 24.... .... controalelor şi probelor......... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9. ...........: 7.... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: ......... Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate. Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8................... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ..... .......... interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc. din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr. evacuarea agregatelor de sudură etc..................... ................. exemplare........ Urmare a celor constatate mai sus.............................. demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii..... din partea şantierului de montaj ...................chm::/gp051-2000.. procese-verbale de efectuare a verificărilor..... constatăm următoarele: 1........ .. anul . oxigen... Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj. Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2......... secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale.. aferente organizării de şantier...... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.......11.......... [top] Din partea furnizorului ............

... Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4. tip) 2...GHID DE PROIECTARE............. Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1.11... Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2.2011 ................... Arzător (model.. Cine a efectuat controlul (revizia): 3............ ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:. Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5.... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.......chm::/gp051-2000....html 24..... Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL........ tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice................. [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: .... Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6......................... Cazanul (model.. Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3.......... Perioada de execuŃie . VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1. Executant .................. 1.. Data: 2.. Cine completează datele ..

...... Alte constatări Data .....................2011 .. Calitatea (montator.............................html 24. Firma .. tip .............. tip ..... 3...... proprietar..... Adresă ..... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1...... Emisii CO2 (%) 7................... Combustibil 4. Tel........chm::/gp051-2000........... ....... Constatator Nume ...... Arzător ..........) ........................ instalator..... mediocră.................... Cazanul ............... 2......... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9.... Emisii CO (%) 8......... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10............ Temperatura fumului (oC) 5............... Page 39 of 40 3......11.....GHID DE PROIECTARE...... etc... model................. Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună........................... model.... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice......... Temperatura ambiantă (oC) 6............... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.......... Combustibil ....... necorespunzătoare ** Se indică: conectat...

chm::/gp051-2000.11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24.. Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..GHID DE PROIECTARE.2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful