GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.html 24. 3. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan.11. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului.4.20. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică.2011 . 3. 3.4.18. 3. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: .4. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum). pompe pentru montaj pe postament.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării. gradului de asigurare al funcŃionării. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid. 3.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.16.4. destinaŃia clădirii. cu turaŃie variabilă continuu. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică.4. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. cu turaŃie în trepte. 3. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3.22. Pompe 3..4.4. Page 5 of 40 3. 3.21.GHID DE PROIECTARE. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională.9.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan. .17. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie.13. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale. .4.10. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă.12. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%.4.chm::/gp051-2000. 3. de minimum 90% (fără condensaŃie). cu aprindere şi control electronic al flăcării.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii. Schimbătoare de căldură 3. randament ridicat.8.19.” 3. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%.4.4. la puterea nominală. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice.4. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă.. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0.4.14.4. Pompele sunt: .după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). 3. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei.11.

3. .GHID DE PROIECTARE.2011 . tubulare. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. cu serpentină sau registru. ocupă spaŃiu mai redus. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare. 3. 3. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.4.4.4. rezistenŃă la coroziune.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci. 3.. 3. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise.29. micşorează pierderile de căldură. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă.4. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz.4. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi.24.32.4. reduce pierderile de agent termic. limitarea temperaturii maxime admise.html 24.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă.26. Page 6 of 40 cu acumulare.4. conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.27.chm::/gp051-2000. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise. posibilităŃi de curăŃire facilă.4. 3. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. fiabilitate ridicată.4. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise.. 3. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise.34. cu membrană (cazane de tip manual). 3.11.25. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii.31. 3. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. Calculul capacităŃii. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil). .30.4.28. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică.33. fără acumulare.4.

Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens.4.2. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. robinete de golire. înaintea oricăror elemente de închidere.4.html 24.5.44. Page 7 of 40 şi sonore. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. pe ramurile principale de distribuŃie. 3.39. conducte 3. pe aspiraŃia şi refularea pompelor.4. 3. 3. Armături. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental.3.4. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. aspiraŃie-refulare pompe.5. 3. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589.40. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.41.4. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37.37.2011 . ventile de dezaerisire.4.GHID DE PROIECTARE. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor.11.46.4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei. intercalând dispozitive de contorizare. intrările-ieşirile din cazane. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control. 3. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar).43. 3..42.4. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei. 3. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan.4.36. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi.35. 3. înainte şi după schimbătoarele de căldură. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. 3. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire.5.4.1. 3. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii. Aparate de măsură şi control 3.5.5.chm::/gp051-2000. robinete cu 3 căi. 3. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.4. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. în general.5. 3.4. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice. Se prevăd. 3.5. 3.45. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare). 3.4.38. 3. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. asigurarea temperaturii de gardă.

în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori. etc.5.7.GHID DE PROIECTARE. timpul combustibilului. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. 3. 3. 3. care acŃionează asupra arzătorului. colector şi distribuitor.6.7. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj.1.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.3. Aparatura de automatizare 3.6. 3.2. supape. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator.chm::/gp051-2000.5.1. încălzire cu aer cald.9. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. puterea termică a centralei.6. 3.6.5.6. în măsura în care acest lucru este posibil. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură.5o C. la care se face reglarea temperaturii prin amestec. etc.7. corelarea cu temperatura exterioară.11. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3.4. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă.6. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie. încălzire.6.. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta.8. ventilare şi apă caldă de consum.5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. numărul de cazane. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). 3. nou construită. 3.6.2011 . încălzire prin radiaŃie.6. 3. 3. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune.6..). ramurile de întoarcere.html 24. 3. Page 8 of 40 3. 3. 3. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor.6. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice.8. individuali. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire. ramurile de ducere. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi.6. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică. preparare apă caldă de consum). Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă.

EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. alimentat cu agent termic de la cazan.2. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc.45 şi cap. 3.11. 3. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic.7. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. reglarea se poate face cu un termostat de interior. 3. 3.7. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă).7. completate cu una din variantele menŃionate mai sus. debitul agentului termic (reglare cantitativă).7.4. 3.8. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală).14.18. 3.4.7. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. 2 (fig.30-3. 3. 3.7. motorizat. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere. 3. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor.7.15.7. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art.7.7.. Aparatele de măsură.6. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.4.9. cu limitarea temperaturii maxime.html 24. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice.5. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului. 1 (fig.19. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă.12. 3. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. 3. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3. 3.16.5.7. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB. 3.chm::/gp051-2000. 3. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. 3.17. 3. 3.7. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire.10. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative.. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler.7.7. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori.2011 . Schema nr.11.7.7.7.3. variind temperatura agentului termic produs de cazan.13.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7.GHID DE PROIECTARE.

3. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare.7.31. cu ventile cu trei căi.7. 3. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă. 4 (fig. 3.7. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.37.35. 3. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3.GHID DE PROIECTARE.7.7. cu robinete cu trei căi. 3. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. SoluŃia nr.html 24. cu robineŃi cu 3 căi. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură.7.33. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. 3. limitându-se temperatura maximă. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală.7. numai apă caldă de consum.39. Centrale termice cu cazane de perete 3.36.24. Schema nr.34. 3.7. 3. 4. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.7.27. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică. 3 (fig. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. 3. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune.22. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 1.25. 3. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL). 3.7..7. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec.38. Page 10 of 40 3. protecŃie şi automatizare. 3. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare.chm::/gp051-2000..7.30.7.7.28. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire. 5 (fig. reglarea se face local prin amestec.32.20.29. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3.2011 . Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic.21. 3. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic.11. cu robinete cu trei căi.7.23. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3.7. 3.7. 2 SoluŃia nr.7.7.

47. diluanŃi de vopseluri.1. prin pornirea-oprirea automată a cazanului. programare orară diurnă sau săptămânală etc.7.html 24. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului..8. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi.42. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. Organizarea centralei termice 3.chm::/gp051-2000. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu.3.8. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu. 3. etc.7.43.7.7. Page 11 of 40 natura consumatorilor.4.11. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă.8.7. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora.2011 . supraveghere şi întreŃinere. detergenŃi. tipul agentului termic necesar. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate.7. clor. parametrii agentului termic necesar. 3.. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. 3. 3.GHID DE PROIECTARE. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3. 3. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie.7.46. după caz.40. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.41. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare.45.48. 3. 3.7. să fie protejate contra îngheŃului.8. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.). Centrale termice pentru încălzire 3. cu robinete cu 3 sau 4 căi. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia.44. 3.2. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3.

8.5. modul de reglare. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului.8.8. ele putându-se monta lipite. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată.10. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului. tipul arzătorului. 3.GHID DE PROIECTARE. 3.2011 .12. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Amplasarea centralelor termice modulate 3. Page 12 of 40 3. dar nu mai mic de 800 mm. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare.14. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11.8. asigurarea stabilităŃii. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali. minimum 500 mm în faŃa cazanului. 3.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte..15.11. dacă sistemul constructiv al acestora permite. numărul cazanelor.html 24.8. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali.7. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan.8.8. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente.17. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. Dacă spaŃiul permite. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei.18.8. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare.16. b) Montare în nişe 3.8. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise. 3. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.8.6.13.8. 3.8. în spatele cazanului – minimum 500 mm. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. În cazul amplasării în nişe închise. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii.chm::/gp051-2000.8. 3. 3.9.4. 3. modul preparare apă caldă de consum. tipul combustibilului utilizat. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1. evacuarea corectă a gazelor de ardere. 3. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare.8.. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. acestea putând fi montate alipite. 3. 3.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi. 3.8. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate.8. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. modul de siguranŃă etc.8.

3. La cazanele de tip mural montate în nişe. 3.2.8. 3.1.9.12. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.8.8. 3. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. 3. 3.9.9. 3. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia.html 24. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie.5. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice. 3.6. 3. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere.9.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.22. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente. 3. buteliilor de egalizarea presiunilor.11. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum.9. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6.50 m de arzător..9. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.9. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”. 3.9. 3. 3. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. 3.13.8.8.19.5 dm2.18 şi 3. 3.9. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează.14. indiferent de locul de amplasare.8. În fig. 3. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară. dar nu mai mică de 2. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil.9.GHID DE PROIECTARE. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal.10. 3.9. 3. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. Pentru asigurarea aerului necesar arderii.8.8.9. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3.3..11.9.chm::/gp051-2000.9. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie.21. Amenajări constructive 3. a pompelor de circulaŃie. 3.4.20. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.7. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice.23. Când această distanŃă nu poate fi asigurată. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. pentru demontarea acestuia. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.2011 . ventilarea centralei termice este obligatorie.9.9. Amplasarea vaselor de expansiune.

3.10.10. 3.html 24.10. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald). numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. 3. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1. 3. 3. 21. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m. 3. ziduri antifoc etc. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.4. 3.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor.3. 3.10.GHID DE PROIECTARE.11. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor. aceasta scăzând de la bază către partea superioară.10.10. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417.10. 3.5. 3. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie. 3.19. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. 3. certificate sau agrementate cu astfel de sistem)..5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. 3. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan.10. 3. 3. STAS 3417. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului.10.18. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare.10. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului.8.5 m în plan orizontal.2011 . 3. trebuie să depăşească coama cu minimum 0.11.15.10.10.14.9. 9). Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş.10. 7). Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1.10. 3.1. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793.17. 3. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.2. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii.10. STAS 6724. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.10. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0. în caz de defecŃiuni. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. 3. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe.10.16.6. tipul arzătoarelor (atmosferic.10. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete. Evacuarea gazelor de ardere 3.13. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice.10.20. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.10.. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417.chm::/gp051-2000. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă. de coama acoperişului.10. 3.12.10. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.

1. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil.11. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.22.4. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului.11. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. întreruperea alimentării cu energie electrică. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13.12.5.11.11.11. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale.16. 11).11. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.1. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat...11. 3. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. 3. 3. 3.9.chm::/gp051-2000. 3.7.2.11.8. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate. 3.8.11.80 m. Ńinând seama şi de prevederile art. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. 3.11. stingerea flăcării.10. 3.23.. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. se prevăd arzătoare mixte. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii.6. 3.15. 3. Alimentarea cu combustibil 3. omologate sau cu agrement tehnic. 3. gradul de asigurare a instalaŃiei. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.13. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic.). InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc. 3. 3. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte.11.11.10. 3. I 6. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.11. 3. 3.23. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face. 3. şi 3.11. 3.11.8.11.23.11. 3. Page 15 of 40 exterior (fig. modul de exploatare al centralei termice etc.11. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic.8.10.html 24. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. P 118.11.14.2011 . 3.22. presiuni ale gazului sub limita admisă.GHID DE PROIECTARE.

comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică.23. Iluminatul normal.11.1.13.11. general şi local.11.3. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. în timpul funcŃionării centralei termice.3. 3. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie).4. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal. 3. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic.12.11. sau pe căile de evacuare.. 3.GHID DE PROIECTARE.11. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. 10). 3.2. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului.4.11. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare. acesta se prevede pe conducta de ducere.12. tablourile electrice ale cazanelor etc.11.1. 3. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic. InstalaŃiile electrice de forŃă. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.18. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ.12. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei. 3. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. 3. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. 3. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. respectând şi precizările din normativul P 118. 3. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum.21.2011 .11. 3. 3. 3. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.13. 3. comandă şi automatizare.13.17. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător. 3. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării.22. instalaŃiile electrice de forŃă.25. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.13.11. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. 3. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx.12. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului.chm::/gp051-2000.2. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. pompa de circulaŃie a cazanului.11. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi.html 24.26.19. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.. Pentru clădirile existente. 3.12. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. pompa de circulaŃie a apei calde menajere.20.11. 3.24. 3. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente. umplerea instalaŃiei de încălzire.

14.10. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil.13. într-o încăpere comună.6.1. 3. autocisternă). 3.14. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. alimentare cu apă rece şi energie electrică. aparatelor etc.4. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum. pompe de circulaŃie. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Amplasarea cazanelor. 3.5.13. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor.14. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap. schimbătoare. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare.8. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori.chm::/gp051-2000.14.3.2011 .14.). ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. 3. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale.13. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. 3 şi respectiv 4.13. 3.11.7. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL.11. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire. 3.14. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor. receptoarelor. rezervor de consum zilnic. vase de expansiune. utilajelor. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Page 17 of 40 3. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a. 3. utilajelor. 3. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat. utilităŃi. formată din priza de pământ. 3. 3. 3. limita de proprietate. centură şi derivaŃii. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii.2.GHID DE PROIECTARE.14. b. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi.13.14. 3.14. 3. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor.14. accesul la utilaje. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos. 3.9. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL. etc. 3.8. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică.12.5. Prevederea unei centrale termice de imobil. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604. 3.) să fie amplasate de câte ori este posibil. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane.13.9.7..6. etc. În cazul folosirii GPL drept combustibil.4.html 24.. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze.14. tablourilor. la priza de pământ.10. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol.14. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. în conformitate cu reglementările în vigoare. 3. masele metalice.

4.16.4. 4. luându-se măsuri de atenuare a acestora. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate.7. băi.15.5. 4.1.15. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit.1. 3. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.15.14. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3. 3.14. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori.15. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr.15. 3.1. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier.1. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum.15.14. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. etc. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. 3. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. CondiŃii generale de execuŃie 4. 3.3.chm::/gp051-2000.8. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 .15..14.9. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică.1.8. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. 2. I 31 şi I 5.).14. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie. [top] 4.8. încăperi cu agenŃi frigorifici. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL. 3. precum şi a deficienŃelor proiectelor. Pe parcursul execuŃiei centralei termice. 3. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării. 114-96.15. depozite de solvenŃi. Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire.1. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare.15.11. 3.6. 3. 3. 3.13. I 33 şi I 6. instalaŃii electrice etc. – 3. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii. conform proiectului. Alegerea spaŃiului centralei termice. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4. apă canal. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art. 4.4.). Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6.4.1.1. I 7.5.. gaze.9.8.GHID DE PROIECTARE. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice. 3. etc.) 4.15. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. 3.2. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii.html 24.3.1. 3.1. 3.2.15.. responsabili cu execuŃia lucrărilor. 3. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. consultanŃi tehnici etc.1. I 31 şi I 33. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte. conform legii.

7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.2.2. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4.2. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4.3.3.html 24.2. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic. mozaic.3. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect. Page 19 of 40 proiectant. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii. 4. Pompele de circulaŃie.3. iar peste O 3/4" prin sudură. 4. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6.6.2.). pe suporŃi proprii. etc.11. 4.2.1.10.6.2.3.3. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune. uşi. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică. guri de ventilare. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4.2. 4.4. 4.2011 . livrată împreună cu cazanul. 4.10. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7. 4. 4. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. ceramică. 4.2.8. Vasele de expansiune.3. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată.. 4.6. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. 4.3.1. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre. 4.3.1. 4. 4. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.3. 4.2.9.chm::/gp051-2000.2. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor. 4.7. 4.1.3.2. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci. 4. 4.2. Conductele se izolează termic. cele din oŃel se protejează contra coroziunii. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare. Executarea instalaŃiilor termice 4. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii.5.9. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate.3.3. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii.4.GHID DE PROIECTARE. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă.7. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.8. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. I 31 şi I 33..5.

Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118.13. Coşurile de fum metalice. 4. 4. 4.4. 4.GHID DE PROIECTARE.5. pe pereŃii clădirii.4. 4. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4.7. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil.4.4.5. 4.4.4. după care se execută umplutura.chm::/gp051-2000. I 13 şi I 6. Coşurile de fum din zidărie.12. Conductele metalice se protejează contra coroziunii.1.. având grosimea de minimum 30 cm. 4. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri. fixate cu brăŃări metalice. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31.5. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. 4. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie.2. Page 20 of 40 4. 4.11. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice. 4. 4.2011 . Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură.5. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora.1. Conductele se montează aparent. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel.4.html 24. 4. 4. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. 4.7.4.15.16. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.11. 4.6. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4.9.14.5.4.4.10. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului.4.5. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip.6.3. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31.4.8.5.4.4.4.. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară.5. 4.5.5.4.2. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. autoportante se montează pe fundaŃii de beton.4. 4. 4. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură. 4. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm. 4. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi. 4. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură.4.4.17.3. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi.

2. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig. 4. 4. 4.9.5. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare.3.8.13.5. cu evacuare orizontală. Se vor verifica la fiecare aparat.12. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale.5. 4.6. 4.html 24. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior. verificarea. prize. Executarea instalaŃiilor electrice 4. se vor inscripŃiona. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor.7.1.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.5.9.GHID DE PROIECTARE. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere.chm::/gp051-2000.6.7.15. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ.7.7. Prizele şi fişele.7. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi.2. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.6.11.7. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare).7.3.11. 4. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente.5.5. vor avea curent nominal de minimum 10 A.14. 4. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor. conform proiectului (întrerupătoare.7. 4.. 4. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.2011 . Aparatele electrice individuale care se instalează. 4. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7. 4. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate. de garanŃie.10. 4.7. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune.7.5. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1.7.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. 4. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet.80 m. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat. diferit de cel de lucru.5. 4.5. 4. Page 21 of 40 4. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Conductele cu ventuză. conform reglementărilor specifice.12. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. 4.7.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie).8.10. 4. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată.6. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector.6.7.4. 4. corpuri de iluminat etc. îmbinată cu fitinguri uzinate.1. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11.a.7. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. Prizele de 220 V c. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş. 4. aparate şi utilaje omologate. 4..) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare.

1. 4. 4.7. reduse. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă.. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.21.17.8. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5. Probe 4.chm::/gp051-2000. 4.). 4.8.3. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate.GHID DE PROIECTARE.15.7. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie. 4.11. 4. 4. 4. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece. 4. materiale incombustibile sau greu combustibile. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului.7.8.7. 4. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. la cald.4.14.6. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer.13. consumului de combustibil.2011 .8. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7). Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. 4. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile. 4. Page 22 of 40 4.5. de izolare sau pentru suporturi. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate.8.7.7.19.8. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc.8.html 24. de eficacitate. 4.8. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.8. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune.7.7. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. 4.5. în toate regimurile prevăzute (nominale. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune.20. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor. 4.7.18.2. 4.8. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. măsurarea randamentului. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă.7.16. sezoniere etc.

dacă lucrările sunt executate conform contractului. După admiterea recepŃiei finale. alimentare cu combustibil şi apă. de funcŃionare la apă rece şi caldă. 5. 5. etanşeitate.12. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere.8. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie.8.2. 5.6. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5.2011 . 4. investitorul acceptă investiŃia. 5. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min.1. 5.10. recepŃia finală. 4. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic.1.2.1.3.1.5.1. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie. etc. 5. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor. Probele se fac cu aer. În urma recepŃiei. dacă au fost efectuate probele.11. reparaŃii capitale.GHID DE PROIECTARE.1.1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. [top] 5.8. 5..chm::/gp051-2000.html 24. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică.4.11. 5.1. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. extinderi. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31.1. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. RecepŃia instalaŃiei 5..) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor.8.2. 4.7. Punerea în funcŃiune a centralei termice. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5.8.9.1. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. 4.1. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale.

conductoarelor.5. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. 5. 5. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului. 5. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor.3.2. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele.10. Regimul de exploatare curentă 5. 5. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7. Verificarea instalaŃiilor electrice 5. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului.3.11. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor.3.12. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a.7.6. La instalaŃiile automate.3. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului.2. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. 5. 5. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ. 5. 5. 10%). 5.2.7.3.GHID DE PROIECTARE.8.3.3. fără variaŃii de lungime şi luminozitate. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora.9. 5. setat corespunzător. 5. verificarea modului de montare a tablourilor electrice. b. paratelor de comutaŃie. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor.2. 5.2. Flacăra trebuie să fie stabilă. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid.2. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca.. 5.4. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. 5.2. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri.5. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). 5.chm::/gp051-2000.2. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei.3. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim. parametrii combustibilului.2.1. cotelor.html 24.2.2. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor).2.4..2.3. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. dozelor. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. 5.2011 .6.3. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice. Verificarea definitivă. 5. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii. Verificarea preliminară.

aparatelor de comutaŃie. tablourilor electrice etc.6.5.4.11. 5. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate.4. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului.5. 5.2011 . 5. 5.4.4. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat. 5.5.8.4. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător.2.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.GHID DE PROIECTARE.1. 5. avarii.3.1. 5.5. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1. 5.10. 5. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. funcŃionare redusă. Combustibil gazos şi GPL 5.chm::/gp051-2000.5. defecŃiuni 5. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor.4.1. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă. 5. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.6. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice.4.4. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică.4. diurnă. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor.4. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. gaze de ardere sau agent termic.7. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni.4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.6. 5. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară.4.5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5. 3 sau 4 căi).2.3. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. 5.3. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile. 5. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. 5.6.4. inclusiv legare la nulul de protecŃie.8. 5. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic. 5.2.3. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33..6. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară.9.html 24. 5.4.6.. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora. Incidente. orară etc.

cazanul este murdar .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .se curăŃă .se înlocuieşte .termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe . DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură. pe conducte şi armături. după caz . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.se curăŃă duza . ruperea îmbinărilor sudate. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice . scurgeri la îmbinări şi vane.senzor de temperatură defect .presostat defect .ventilatorul nu funcŃionează .pompele de circulaŃie nu se . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6.se verifică presiunea .se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .duzele de aer blocate sau înfundate .se înlocuieşte .nu este la curent electric aprinde .se înlocuieşte .duza obturată .senzor de temperatură defect .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi.2011 .se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul.se curăŃă echipamentele murdare .se controlează racordul electric . spargerea serpentinei boilerului.alimentare insuficientă cu combustibil .chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se . 5.senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte .11. blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.5.pompele de circulaŃie blocate .electrodul nu realizează scânteia . boiler.se schimbă sau se setează corect .se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .reglarea flăcării nu este bună .presiunea combustibilului este mică .se deblochează sau se înlocuiesc.html 24.. arzătorul sau duzele sunt murdare .GHID DE PROIECTARE..se verifică siguranŃele tabloului electric .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută . chiar dacă cazanul este în funcŃiune.cazanul.se înlocuieşte senzorul .se curăŃă . depuneri de nămol sau piatră în cazan.presiune scăzută a gazului . Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .se verifică şi se reglează flacăra .

După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. 5.6. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă.. ventilatoare. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. eficacitatea închiderii. 5. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . etc. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului. etc. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs.). 5. etanşarea. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. etc.11. 5.8.4.GHID DE PROIECTARE. etanşeitatea.7. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora.9. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea.). CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele.7.7.7. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului.11. corodarea chimică a instalaŃiei. 5.7. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine.).10. a pompelor. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. vasul de expansiune. 5. stării izolaŃiilor termice. 5.7. Revizii.html 24.7.13. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. pompele de circulaŃie. 5.1. 5. 5. garnituri de etanşare). arzătorul şi schimbătoarele de căldură.14. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. 5. filtrelor.6.7. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare. a vanelor de combustibil.7.6. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. agreate de către furnizorii de aparatură.12. depuneri de funingine. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.7. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin.7.). Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică.2. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere).2011 .. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect.7. starea de coroziune). 5. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare.7. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor. sistemele de evacuare a gazelor de ardere. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate.5.7. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. 5.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale. . reparaŃii şi întreŃinere 5. etc. etc.).3. arzătorului şi pompei.7.7. după îndepărtarea capacelor de acces. 5. circuitele de alimentare cu combustibil. 5. stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră. gradul de coroziune.

ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii. 5. 5. 6. conform art. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O.I. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc.I. minimum două pentru fiecare încăpere. minimum: 2 stingătoare portative. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.3. 6. 5. 6.19.7.chm::/gp051-2000. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. Page 28 of 40 5.4. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. nr.2. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor.1. 6. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe. 6.7. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor.7. 6.M. golire.2011 . executare şi exploatare a centralelor termice. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani. înlăturarea depunerilor – la 3 ani.11. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. 6.GHID DE PROIECTARE. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. spălare.7.html 24. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri..7. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor. cu spumă chimică.. 5.5 m3. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice.6. cu spumă chimică. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min. 6.17. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor.M. 6. 6. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. cu limită de rezistenŃă la foc. 1 stingător transportabil.18. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. 1 lopată.7. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane. prevederea are caracter de recomandare.11. 1080/2000. aprobată cu O. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani.8.16. 775/1998). 1 ladă cu nisip de 0.15. [top] 6.10. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. 6. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică.5.

3.5. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. instruit în acest scop. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. 6. fumatul. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. 7. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.1.a.6.16. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. distrugerea acestora).15. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. colectarea deşeurilor.html 24. [top] ANEXA 1.2011 .GHID DE PROIECTARE. 7. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. fumatul. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate. 7. 7. sau utilizarea de unelte ce produc scântei.12.7. 6. [top] 7.4.chm::/gp051-2000. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice. 6. PROTECłIA. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură. cu tensiunii până la 1000 V.. reziduurilor. ambalajelor combustibile.13. evacuare şi intervenŃie. confecŃionate din materiale incombustibile. 7. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen.2. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare. Page 29 of 40 6.c. asigurarea căilor de acces. CerinŃele privind protecŃia.11. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile.a. 7.14. 6..

verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. agrozootehnice şi industriale.html 24.. proiectarea.. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2.chm::/gp051-2000.2011 . Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora.11.

Idem.b.11.GHID DE PROIECTARE. Idem. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Dimensionarea corpurilor de încălzire. presiuni şi temperaturi nominale. Termotehnica. 4. Idem.. Mărimi caracteristice. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Fizica construcŃiilor. CondiŃii tehnice generale de calitate. Idem. Idem. Higrotermica.html 24. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. [top] ANEXA 1.. Terminologie. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice. Higrotermica. simboluri. Elemente de radiator din fontă. apă fierbinte şi apă caldă. cu coloane unite de secŃiune eliptică. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. Termotehnica. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. InstalaŃii de încălzire. Dimensiuni. Termotehnica. Necesarul de căldură de calcul. InstalaŃii de încălzire centrală. PrescripŃii de calcul. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Elemente de radiator din fontă. Idem. Terminologie. 5. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Idem. unităŃi de măsură. PrescripŃii de calcul. Fizica construcŃiilor.chm::/gp051-2000. Debite. InstalaŃii de încălzire centrală. cu coloane libere de secŃiune circulară.2011 . PrescripŃii generale. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Numărul anual de grade-zile. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. 3. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Parametrii climatici exteriori. InstalaŃii de încălzire. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. Dimensiuni. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Termotehnica construcŃiilor.

Gaze combustibile.. Idem.. Semne şi culori convenŃionale.2011 .. CondiŃii tehnice generale.html 24..……………. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare.chm::/gp051-2000. Ventilare naturală.. Idem. PrescripŃii fundamentale de proiectare...11.. PrescripŃii de proiectare. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile...... Reguli pentru verificarea calităŃii.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. InstalaŃii sanitare.. de ventilare şi gaze naturale. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C.. Idem.. Coşuri. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare.. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale.. (nume şi prenume) 3. 2.. COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură.. PrescripŃii generale.. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr... PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel..... Pregătirea mecanică a suprafeŃelor. Clasificarea mediilor agresive.. PrescripŃii de proiectare. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive.. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor.....GHID DE PROIECTARE..……….... Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr. ………. 6. Conducte pentru fluide. 7. Acustica în construcŃii. Combustibili solizi.. [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală........ cu valabilitate până la …………….. slab agresive şi cu agresivitate medie. 8.... de încălzire centrală. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare... încheiat între ……………….. PrescripŃii de proiectare... ………………… eliberată de ………. Acoperiri protectoare.. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică. la ………. pentru lucrările de ………………………….........………………............ 1. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice... Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. Idem.. Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea ..... din ……………………... ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..... PrescripŃii de proiectare..

... Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.. Comisia de recepŃie.2. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Page 33 of 40 …………………………………………. 2 nu au fost executate. 7.....11. 3. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr.. 3. la …………… în ……… exemplare... 2.. Prezentul proces verbal. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate. 6.. 3.html 24.. 3..... în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. conŃinând ……… file şi …….1... file.. Comisia de recepŃie finală şi-a …………………………………………….3.chm::/gp051-2000. anexe numerotate. Au mai participat la recepŃie: …………………………………………. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr. (nume şi prenume) 2.3.2011 ... ………. Constatările comisiei de recepŃie: 4. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei. 8. 3 nu respectă prevederile proiectului. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr. a constatat următoarele: 3. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr.2. desfăşurat activitatea în intervalul …………………….………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4.. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: …………………………………………………………………………….. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului..4. cu un total de ……. 1 4. cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Lucrările au fost complet terminate la data de: ……………………..……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3. 5.1. a fost încheiat astăzi ………. din …………………….. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………….5. 1.. Comisia de recepŃie finală.GHID DE PROIECTARE. 4..

conform listei anexă nr.. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………. Membrii: ………….. 5.... 1.. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate.. 3.html 24.GHID DE PROIECTARE.... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. [top] Din partea furnizorului . lei. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: …………………………….………………………….2011 . a fost încheiat astăzi ………. 4. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………...6.din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ………………………………. Page 34 of 40 3. exemplare. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. Prezentul proces verbal.. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: ………………………………………………………………………….…. 3.. 2. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. după care se va face o nouă verificare (control dimensional. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. cu prevederile proiectului).. comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………... file. În baza constatărilor făcute. Din partea beneficiarului …………………….... anexe numerotate. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 6. Valoarea obiectului este de …………………….7.……………………… Din partea şantierului de montaj . în contul furnizorului.....11. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. 7. conŃinând ……… file şi ……. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent. cu un total de ……. respectiv pe o durată de ……… luni. din instalaŃia: ……………………. la …………… în ……… exemplare.. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000..

jocuri) etc. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24. a elementelor încastrate.... Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată.....11.……………………… Din partea şantierului de montaj . (centraje.. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. etc. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. semicuple.chm::/gp051-2000... SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………. din centrala: constatăm următoarele: 1.. presiune. din centrala: …………………………. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………………. exemplare.. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr. din partea întreprinderii beneficiare …………………….. cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………. etc. a buloanelor de fundaŃie etc.. durată. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: ……………………………...GHID DE PROIECTARE.. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5.... temperatură. Constatări privind schema probei (natura fluidului..2011 .. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. presgarnituri.. [top] Din partea furnizorului .. Din partea beneficiarului …………………….………………………….: 2.: 3. ajustaje.): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.

..... intensitate. din partea întreprinderii furnizoare .......... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE................... [top] Din partea furnizorului ....... ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de .................... Din partea furnizorului ........................................... verificării......... verificarea... din partea întreprinderii beneficiare ............. debit etc............. centrala ...................... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită............................................................................... încercării.... Page 36 of 40 2................... exemplare........... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) .... [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ........... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei......... durata....... din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.............. Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită..............html 24....... ............................. cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ..........................……………………… Din partea şantierului de montaj ........2011 ........................ din partea întreprinderii beneficiare .. De asemenea..……………………… Din partea şantierului de montaj ... temperatură........................... Din partea beneficiarului …………………….... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: ..GHID DE PROIECTARE..…………………………...*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: . tensiune.…………………………....... verificării............... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia .........chm::/gp051-2000......... încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal.................... Din partea beneficiarului ……………………......................... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei......................... *) Se completează denumirea probei...................... exemplare................. **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba............11............ încercarea: presiune....................................... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ....

. ..................... Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj....... ..... curăŃarea zonei......... constatăm următoarele: 1..... 4.. luna............ la distr............... procese-verbale de efectuare a verificărilor............: 7...... [top] Din partea furnizorului ... .............. .... din partea şantierului de montaj ..... Urmare a celor constatate mai sus...... ................. Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8........ .....chm::/gp051-2000................. anul ....... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2.. Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3...... Din partea beneficiarului ……………………...... .... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 .... Temp.......... comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare.....…………………………....... demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii..............html 24...... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ................ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în . Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: ..... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE........ oxigen......... exemplare.. ...............11.. care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: ..... din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr... evacuarea agregatelor de sudură etc.... 5............ controalelor şi probelor.GHID DE PROIECTARE............ Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile.............. ..................................... interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc.... îngrădirea zonei.......... C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice............... Page 37 of 40 .......... aferente organizării de şantier.. Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9. Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10.... şi colec.. secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale. . ............. acetilena............……………………… Din partea şantierului de montaj ......: 6.... ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ............................... Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate.....2011 ........

Cazanul (model.... Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5. Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3.............................. Cine a efectuat controlul (revizia): 3.. tip) 2.... Perioada de execuŃie ........chm::/gp051-2000.. 1................... Executant ..... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: .. VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1.........html 24................. Data: 2... Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2. ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:.. Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6...........GHID DE PROIECTARE..... Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1........... Arzător (model.. Cine completează datele ........11.......2011 .... tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4... Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL........

...... model......... Combustibil 4............html 24... necorespunzătoare ** Se indică: conectat. mediocră................2011 .......... Temperatura fumului (oC) 5...... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..chm::/gp051-2000..... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10.... Emisii CO2 (%) 7......................... Page 39 of 40 3......................... Cazanul ................ ........... Adresă .....................) .... Combustibil ..... Firma ......... Arzător .................... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1................... Temperatura ambiantă (oC) 6...........11. proprietar......... Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună........ instalator......... 3... Constatator Nume .. 2.................GHID DE PROIECTARE......... etc..................... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9.... model... Tel. Calitatea (montator..... Emisii CO (%) 8... Alte constatări Data ................................ tip .............. tip .. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE......

Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.2011 ..11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..html 24.GHID DE PROIECTARE.chm::/gp051-2000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful