P. 1
Indicativ Gp 051-2000

Indicativ Gp 051-2000

|Views: 17|Likes:
Published by Nelu Menghes

More info:

Published by: Nelu Menghes on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.16. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă.4. randament ridicat.4. cu turaŃie în trepte. 3.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic.11. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică.4.17. pompe pentru montaj pe postament. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid. 3.4.4. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională. Pompele sunt: . . 3.4.4. 3.4. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă. 3. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă.21. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei.GHID DE PROIECTARE. de minimum 90% (fără condensaŃie). cu turaŃie variabilă continuu.19. 3.4.4. . Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: . 3.14.. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică.” 3. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale.22. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse. la puterea nominală. 3.18. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%. Schimbătoare de căldură 3.8.4. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum).. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă. cu aprindere şi control electronic al flăcării.2011 .chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3.12. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică. Pompe 3.11.13. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii.4.4. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%. Page 5 of 40 3. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului.20. 3.10.4. destinaŃia clădirii. gradului de asigurare al funcŃionării. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării.html 24.

conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare.4. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. Page 6 of 40 cu acumulare.4. 3. 3.27. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. rezistenŃă la coroziune.html 24.26. 3. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz.29.28.GHID DE PROIECTARE.4. 3.4. cu membrană (cazane de tip manual). limitarea temperaturii maxime admise. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.4.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci.4. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil).25.. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.2011 . 3. fără acumulare. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise. .4..4. fiabilitate ridicată. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.31. micşorează pierderile de căldură.4. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise. 3.24. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. posibilităŃi de curăŃire facilă.chm::/gp051-2000. Calculul capacităŃii.4. tubulare. cu serpentină sau registru. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. .34. ocupă spaŃiu mai redus.32. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii.11. 3. reduce pierderile de agent termic. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132.4. 3. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise.33.30. 3.

asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice.4.11.5. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii.4.40. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. 3. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare). 3. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.4.37. înainte şi după schimbătoarele de căldură. 3.5.35.39.2011 . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.46. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37.38. 3.html 24. 3. Aparate de măsură şi control 3.43. pe ramurile principale de distribuŃie. 3. 3. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire.4. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. Armături.3. 3. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. Se prevăd. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3.5. intercalând dispozitive de contorizare. 3. Page 7 of 40 şi sonore. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. robinete cu 3 căi.44.4. 3.5.4. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan.42.2. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei. robinete de golire.41. în general.1.5. 3. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei.4. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.4. 3.chm::/gp051-2000.5. 3. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică.5. pe aspiraŃia şi refularea pompelor.4.. înaintea oricăror elemente de închidere. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens.45.4. conducte 3. aspiraŃie-refulare pompe. asigurarea temperaturii de gardă. ventile de dezaerisire.4. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar).36. intrările-ieşirile din cazane. 3.GHID DE PROIECTARE..4. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”. 3.4. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control.

Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. 3.7. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3.2011 . conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică. 3. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice.5. colector şi distribuitor. 3. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta.3. încălzire prin radiaŃie. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. 3. care acŃionează asupra arzătorului.). la care se face reglarea temperaturii prin amestec. 3. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. 3. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. etc. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator.7. ramurile de întoarcere. supape. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). puterea termică a centralei.6.6. încălzire. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice.7. ventilare şi apă caldă de consum. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie.2.1.6. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. numărul de cazane. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune. 3. ramurile de ducere.7.4. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă.6.6.6.9.8. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.5o C. nou construită.chm::/gp051-2000.GHID DE PROIECTARE. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. timpul combustibilului. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. în măsura în care acest lucru este posibil. încălzire cu aer cald. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate.6.5. individuali.6.11. 3. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură.1.html 24. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. Page 8 of 40 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală. 3.6. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire. 3. preparare apă caldă de consum)...8.6.6. 3.5. corelarea cu temperatura exterioară. etc. Aparatura de automatizare 3.6. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. 3.5. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare.

3. variind temperatura agentului termic produs de cazan.7.7. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei. debitul agentului termic (reglare cantitativă).12. 3. 3. Aparatele de măsură.16. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.7.6. 3. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc.4.chm::/gp051-2000. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală). Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS.18.7. 3.2011 . 1 (fig. 3.7. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului. reglarea se poate face cu un termostat de interior. 3. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple.4.10. 3. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme.7.7.15..4.7. 3.5. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice. 3.9.13. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative. 3.14. 3. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă.2.11.11.7. 3.7. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. motorizat. cu limitarea temperaturii maxime.7. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic.GHID DE PROIECTARE. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori.7.7. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire.7. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB. 3.7. Schema nr. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi.html 24. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.30-3.19.45 şi cap.7. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului.3. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor.7.5. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă). corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI. 3.7. alimentat cu agent termic de la cazan.17.8. 3. 3. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. completate cu una din variantele menŃionate mai sus.7. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire. 2 (fig..

7.7.7. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.33. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare. 4. 4 (fig.25. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum.chm::/gp051-2000. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.39. 5 (fig. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum.7. numai apă caldă de consum. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune. 3.28. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec.38.7..7. 3. 3 (fig. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.7.7.7.34.7.2011 . reglarea se face local prin amestec. Page 10 of 40 3.7. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. 3. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers.31.7. 3. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr.35. Schema nr. limitându-se temperatura maximă. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare. 3.23..html 24.24.7. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică.32. SoluŃia nr. 3.22. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.7. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic. 1. 2 SoluŃia nr.21. cu ventile cu trei căi.7. 3.30. 3. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec. cu robinete cu trei căi.37.27. cu robineŃi cu 3 căi. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. protecŃie şi automatizare. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3. 3. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire.11. cu robinete cu trei căi.20.7. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă. 3. 3. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor.7. 3. Centrale termice cu cazane de perete 3.29.7.36.GHID DE PROIECTARE. 3. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL).7.

Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie.3.7. 3. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. supraveghere şi întreŃinere. detergenŃi. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora.7. 3. 3. prin pornirea-oprirea automată a cazanului.8. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.html 24. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3.41.7. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului.47.1.GHID DE PROIECTARE. parametrii agentului termic necesar.8. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia.chm::/gp051-2000.7.11. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată.2.45.8.7. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului. etc. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. diluanŃi de vopseluri. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. programare orară diurnă sau săptămânală etc.42. 3. 3. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată. 3.4.8.46.7. după caz. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). 3. 3. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere.7. să fie protejate contra îngheŃului. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3.48.43.. Page 11 of 40 natura consumatorilor. clor. tipul agentului termic necesar. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.44.). cu robinete cu 3 sau 4 căi. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. Centrale termice pentru încălzire 3. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare. Organizarea centralei termice 3.40.2011 .7.

Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. 3.11. În cazul amplasării în nişe închise.8. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului. modul de reglare.9. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei. Amplasarea centralelor termice modulate 3. 3. 3. tipul arzătorului.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.15.8. b) Montare în nişe 3. modul de siguranŃă etc.8. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii.17.16. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată.. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6. 3. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare.18. minimum 500 mm în faŃa cazanului.8. numărul cazanelor.14.8. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată.8. evacuarea corectă a gazelor de ardere.8. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1. 3.8.7.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi.8. Dacă spaŃiul permite. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului..8.12.13.8.10. 3.8.4.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte.8. Page 12 of 40 3. dar nu mai mic de 800 mm.chm::/gp051-2000. dacă sistemul constructiv al acestora permite. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. în spatele cazanului – minimum 500 mm.2011 . modul preparare apă caldă de consum. tipul combustibilului utilizat. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor.8.GHID DE PROIECTARE.5. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. ele putându-se monta lipite. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului.11. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. 3. acestea putând fi montate alipite. 3. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente. 3. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali.8.8. 3.8. 3. asigurarea stabilităŃii. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.

8.chm::/gp051-2000.8.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan.9.5..9.9.13. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.50 m de arzător.20. 3.22. 3. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere.10. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete.4. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon.9. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3.23.8. 3. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. Amenajări constructive 3.GHID DE PROIECTARE. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.18 şi 3.9.9.9. 3. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 .9. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal. 3. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere.9. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum. 3. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.9. buteliilor de egalizarea presiunilor. 3. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente.8. Pentru asigurarea aerului necesar arderii.11.9.7. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. Amplasarea vaselor de expansiune. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice.14. 3.5 dm2. 3. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia.html 24.9. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.9. 3. 3. 3.8. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate.12. 3.2.6.3.8.1. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil. 3. 3. pentru demontarea acestuia. 3. indiferent de locul de amplasare. dar nu mai mică de 2. 3.21.9. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. La cazanele de tip mural montate în nişe. 3. Când această distanŃă nu poate fi asigurată.8. a pompelor de circulaŃie. În fig. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”.9. ventilarea centralei termice este obligatorie.8.19.11. 3.

cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. 3. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.18.10.15. Evacuarea gazelor de ardere 3.8.6. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m.10. tipul arzătoarelor (atmosferic. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete. 3. 3. 3. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20.5. 3. 3. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.3.10. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.10.5 m în plan orizontal. în caz de defecŃiuni. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. aceasta scăzând de la bază către partea superioară. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie.10. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului.10.10. 3. 3. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe. 3. trebuie să depăşească coama cu minimum 0.20. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică.1.2. 7). certificate sau agrementate cu astfel de sistem). presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald). 3. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului.9.10.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice. STAS 3417.html 24.. 3.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m. 9).5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare.10.4. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan. 3. ziduri antifoc etc.10.10.11.10. 3.10. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417. de coama acoperişului.chm::/gp051-2000.10.13. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş.10..10. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă.16.17. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. 3. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural. STAS 6724. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.12.10.19. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig.10.5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare.10.10.11. 3.2011 .10.10. 3.GHID DE PROIECTARE. 21. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş. 3. 3. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului. 3.14. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793.

la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.10. 3. Ńinând seama şi de prevederile art. 3. presiuni ale gazului sub limita admisă. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului.11. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos.13. 3. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare.11.8.23. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz.15.8. 3.23. 3. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat.11. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile. 3.11. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. 3.7.23.2011 . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11.. gradul de asigurare a instalaŃiei. 3.6. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. 3. Alimentarea cu combustibil 3.11.11.11.11. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art. Page 15 of 40 exterior (fig.11. şi 3. 3.11.11. 3.11.11.16.80 m. 3. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii.5.4.8. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte. P 118. 3. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia.9.1.).14.GHID DE PROIECTARE. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului.11. omologate sau cu agrement tehnic.2. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 3. 3. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. 3. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale.11.22.html 24.chm::/gp051-2000.11. 11).10.11. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13.. 3. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate.11.8. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.10. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului.22.. stingerea flăcării. modul de exploatare al centralei termice etc. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc. 3. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic.12. 3. 3. întreruperea alimentării cu energie electrică.1. se prevăd arzătoare mixte. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. I 6.

instalaŃiile electrice de forŃă. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar.17.4.25. 3. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă. 3. 3.. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx.19.12. 3.11.11. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia.html 24. Iluminatul normal. 10). Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi.2.11.13.11. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal. sau pe căile de evacuare.11.11. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare.3. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie). instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii. 3. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice. 3.20. 3.chm::/gp051-2000.1. umplerea instalaŃiei de încălzire. 3.4. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător.24. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu..11.3. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig. tablourile electrice ale cazanelor etc.13. 3.12. 3. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. 3. 3. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului. acesta se prevede pe conducta de ducere. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei. comandă şi automatizare. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. 3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. 3. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.18. 3.1. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. general şi local. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică.11. pompa de circulaŃie a cazanului.21. în timpul funcŃionării centralei termice. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis.11.2. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.13. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate.12. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ. 3.2011 . Pentru clădirile existente. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă.22.11.11.13. 3. InstalaŃiile electrice de forŃă.GHID DE PROIECTARE. 3.12. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente.26. respectând şi precizările din normativul P 118. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.12.23.

Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor.10.13.2. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare.14. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii. într-o încăpere comună.4. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane.chm::/gp051-2000. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos. aparatelor etc. masele metalice. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri.6.8. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. 3.11. în conformitate cu reglementările în vigoare.1. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. la priza de pământ. tablourilor.14. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime. 3. 3. b. Amplasarea cazanelor.. accesul la utilaje.14. 3.13.7. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3.14.13. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. etc.7. ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există.5. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. 3. schimbătoare.14.6. utilităŃi.13. Prevederea unei centrale termice de imobil.GHID DE PROIECTARE. etc.12. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară.). Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale.13. alimentare cu apă rece şi energie electrică. 3. autocisternă). posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor.14. receptoarelor. În cazul folosirii GPL drept combustibil. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. 3.9.14. vase de expansiune. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap.2011 . Page 17 of 40 3.) să fie amplasate de câte ori este posibil. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. rezervor de consum zilnic. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor. 3.4.9.11. 3. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. 3. 3 şi respectiv 4.8. 3. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604. 3.14.html 24.14.10. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi.14. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. utilajelor. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum. 3. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..3. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31.14. 3. formată din priza de pământ. 3. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. pompe de circulaŃie.5. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori. centură şi derivaŃii. utilajelor.14. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a. 3. limita de proprietate.13.

13. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9. Alegerea spaŃiului centralei termice.14. 3.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL. 3. 3. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art.chm::/gp051-2000. 3.7.1.2.1.) 4. conform legii. 3.3. Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire.14. apă canal. luându-se măsuri de atenuare a acestora. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6. 3. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.. 3. CondiŃii generale de execuŃie 4.11.1.html 24. 4.15. 114-96. depozite de solvenŃi.15.. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică. conform proiectului.15.15. încăperi cu agenŃi frigorifici. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33.1. 2.. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice. I 33 şi I 6.4. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării.). Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art.1. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. 3.1.2. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap.15. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii.14. 3.15. 3. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate.15.1.15. – 3. 3. gaze.5. 3. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum. 3.1.8.1.4. Pe parcursul execuŃiei centralei termice.4.1. I 31 şi I 5. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit. 4. [top] 4.16.1. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. responsabili cu execuŃia lucrărilor. 4. instalaŃii electrice etc.5. 3.4. precum şi a deficienŃelor proiectelor. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. consultanŃi tehnici etc. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. I 31 şi I 33. 3.8.15.14.8.). Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia.15. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4.3. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. etc.6.14.9.8. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL.2011 . etc.15. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie.GHID DE PROIECTARE. băi. I 7. 3.

8. 4. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică.3.2. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.3.4. 4. 4.2. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre.. 4.5. Vasele de expansiune.1.3. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect.html 24.5. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii. Pompele de circulaŃie. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7.2011 .1.4. guri de ventilare.3.3. ceramică. 4. etc. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.6.11. iar peste O 3/4" prin sudură. 4.3.2.10. 4. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă.9.1. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile.6. Executarea instalaŃiilor termice 4.2.6.10.9. 4.2. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii.2.2.8.2.3. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. 4. mozaic. I 31 şi I 33. 4.GHID DE PROIECTARE.3.7.2. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare. 4. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii. livrată împreună cu cazanul. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală.7. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată. 4.7.). temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.3. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte.. 4. 4. 4. uşi. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2.1.chm::/gp051-2000. 4.3.3. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate.3.2. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante. 4.2. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4. Conductele se izolează termic. 4.3. pe suporŃi proprii. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune. 4. Page 19 of 40 proiectant.2. cele din oŃel se protejează contra coroziunii. 4. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor. 4.

EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4. 4.html 24. 4. Conductele se montează aparent..17. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice.4. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi. 4. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip.4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.1. fixate cu brăŃări metalice.chm::/gp051-2000. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului.4.5. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat.1. 4. Page 20 of 40 4. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri. 4. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4.5. 4. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor.9. după care se execută umplutura. Coşurile de fum metalice.13.5. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora.4.4.11.4.8.4.2011 .5.4. pe pereŃii clădirii. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice.6. Coşurile de fum din zidărie. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură. având grosimea de minimum 30 cm. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31. 4. 4.3.4. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil.4.14. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4.4. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm.12.15.6. I 13 şi I 6.2. 4.4. 4. 4.4. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4. autoportante se montează pe fundaŃii de beton. 4.5.5.16. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel. 4. 4.5.4. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118.4. 4.10.4.3. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4. 4. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31.2.4.11. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează.7.GHID DE PROIECTARE.5..4. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. 4. 4.7.4. 4. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat. 4. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură.5.5. 4.

Executarea instalaŃiilor electrice 4.5. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1. Se vor verifica la fiecare aparat.14.7. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale. 4. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig.7. 4.2.9. 4.5.. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea.7. conform reglementărilor specifice. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529.6.15.6. Page 21 of 40 4. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat.6.6. Aparatele electrice individuale care se instalează. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş.11. 4.12. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. 4. Conductele cu ventuză. 4.5. conform proiectului (întrerupătoare. 4.5.5. diferit de cel de lucru. 4.chm::/gp051-2000. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor.5.11.a.4. 4.2011 .5.3. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca.1.12.8.7. vor avea curent nominal de minimum 10 A. verificarea.8. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ.7.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.80 m. 4. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1.3. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4.6. se vor inscripŃiona.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie). 4..GHID DE PROIECTARE. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior. aparate şi utilaje omologate.7.5. 4.7.7. 4. 4. 4.7. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet. corpuri de iluminat etc. 4.10. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare). de garanŃie. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7. 4.7.1. prize.10.2. Prizele şi fişele. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24.7. 4.. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate. cu evacuare orizontală.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz.7. îmbinată cu fitinguri uzinate. 4.5. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate. 4.13. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Prizele de 220 V c.7.11. 4. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe.

4. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate.5.3. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul.8. 4. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă.20.8. 4. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane.GHID DE PROIECTARE.chm::/gp051-2000.7. în toate regimurile prevăzute (nominale. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte.2011 . modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte.17. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer. 4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. materiale incombustibile sau greu combustibile. măsurarea randamentului.html 24.).19. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie.2. consumului de combustibil. sezoniere etc.21. reduse. Probe 4.6.7.7. 4.1.8. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor.8. 4.7. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7).16.7. 4. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului.11.8. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. de eficacitate.5.8.7. 4. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă. 4..7. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate. la cald. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc. 4.4.14. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii. de izolare sau pentru suporturi. 4. 4. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5.15. 4.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.13..8.18.7. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.7. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. 4. 4.7. Page 22 of 40 4. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune.8. 4.8.

1.8. de funcŃionare la apă rece şi caldă. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale. 5.2.1. În urma recepŃiei. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.1.8. dacă au fost efectuate probele.11. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie. [top] 5. 5.3. 4. etanşeitate. extinderi. 5.2011 .) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor.8.9.GHID DE PROIECTARE. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă.1.2. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece.8. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. 5. etc. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. reparaŃii capitale.chm::/gp051-2000. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5.html 24.1.8. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic.1. recepŃia finală. investitorul acceptă investiŃia.5.2. dacă lucrările sunt executate conform contractului. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie.1. După admiterea recepŃiei finale. Punerea în funcŃiune a centralei termice. RecepŃia instalaŃiei 5. 4. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie. 5.1. alimentare cu combustibil şi apă.11.1. Probele se fac cu aer. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor.7. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere.1.12.. 5.4. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”. 5. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune. 4. 4.1..10.6.

iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim.3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim. 5. Verificarea definitivă. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor).2.3. 5.7. 5.2.2.2. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii.11. setat corespunzător. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora.html 24.2011 . cotelor. fără variaŃii de lungime şi luminozitate.5. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a.3.1. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului.3.2. 5. Verificarea preliminară.2. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei.2. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.4.3. 5. paratelor de comutaŃie. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice.2. La instalaŃiile automate..3.3. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. 5.8. Verificarea instalaŃiilor electrice 5.7. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor.chm::/gp051-2000.2. 5. verificarea modului de montare a tablourilor electrice.3. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). b.3.2.12. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ.2. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului.GHID DE PROIECTARE. 5.11. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat.10. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. 5.6. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7.9.5. 5. Regimul de exploatare curentă 5. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. conductoarelor. 10%).2.2. 5. 5. parametrii combustibilului. 5.3.. Flacăra trebuie să fie stabilă. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului. 5.6. 5. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid. 5. 5. dozelor.

2011 . 5.6. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă.4. diurnă. orară etc. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic.2. 5.5.GHID DE PROIECTARE. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului.8.4. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. defecŃiuni 5. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.1. 5. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile. tablourilor electrice etc.4. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor.4.1. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate.6.6.4. 5.3. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni..7. 5. 5. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. inclusiv legare la nulul de protecŃie.2. Incidente. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2.2. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. 5.5. 5. 5. avarii. Combustibil gazos şi GPL 5.5.. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5.4.10. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5. 5. 5.3.6. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor.6.4. 5. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară. gaze de ardere sau agent termic.5. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ.3. 5. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33.9.chm::/gp051-2000. 3 sau 4 căi).4.4. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. 5.html 24.4.11. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară.1. 5.4.8.6.5.4.5. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice.4.4. aparatelor de comutaŃie. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. 5.3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. funcŃionare redusă. 5.

termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .se controlează racordul electric .se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se .se curăŃă duza .se înlocuieşte . chiar dacă cazanul este în funcŃiune.se deblochează sau se înlocuiesc. arzătorul sau duzele sunt murdare .pompele de circulaŃie blocate . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor. spargerea serpentinei boilerului.senzor de temperatură defect .pompele de circulaŃie nu se . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .5.se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul. 5. DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.se înlocuieşte senzorul . boiler.GHID DE PROIECTARE.se curăŃă echipamentele murdare .termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe .reglarea flăcării nu este bună .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi..senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte . Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .presiune scăzută a gazului .presiunea combustibilului este mică . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.duza obturată .11.se înlocuieşte .electrodul nu realizează scânteia .duzele de aer blocate sau înfundate .2011 .presostat defect .se verifică şi se reglează flacăra .chm::/gp051-2000.se verifică siguranŃele tabloului electric . ruperea îmbinărilor sudate.6.ventilatorul nu funcŃionează .cazanul este murdar .nu este la curent electric aprinde . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.se înlocuieşte . scurgeri la îmbinări şi vane.se verifică presiunea . pe conducte şi armături.senzor de temperatură defect .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .alimentare insuficientă cu combustibil .html 24.se curăŃă .se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .cazanul.se curăŃă . depuneri de nămol sau piatră în cazan.se schimbă sau se setează corect . după caz ..

9. vasul de expansiune.3.11.2011 . funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. depuneri de funingine. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. 5.7. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . . Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs.).1.GHID DE PROIECTARE. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor.7. garnituri de etanşare). circuitele de alimentare cu combustibil.7. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. sistemele de evacuare a gazelor de ardere.7. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect. 5.7.7. gradul de coroziune.4. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare. corodarea chimică a instalaŃiei. 5. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor.11.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan.8. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. 5.7.5.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. etc.7. etc. 5. 5. etanşarea. a vanelor de combustibil. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului.7.).7. stării izolaŃiilor termice. 5.10.12.. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine.6.6.2. 5. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. 5. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin. 5. 5. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele. etc. 5. Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare.html 24.). 5. 5.6. filtrelor.7. arzătorului şi pompei. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. a pompelor.).. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare. Revizii. ventilatoare. reparaŃii şi întreŃinere 5. 5. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. după îndepărtarea capacelor de acces. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate. eficacitatea închiderii. arzătorul şi schimbătoarele de căldură. agreate de către furnizorii de aparatură. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere).13. etc. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. etc. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire.7. starea de coroziune). La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor.7. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare. pompele de circulaŃie.chm::/gp051-2000.7. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale. etanşeitatea.).14. stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră.

7.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13.10. prevederea are caracter de recomandare. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip.chm::/gp051-2000. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor. 1 stingător transportabil. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice.I. conform art. cu limită de rezistenŃă la foc.16. 6. înlăturarea depunerilor – la 3 ani. executare şi exploatare a centralelor termice. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. 6. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane.. 1080/2000. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral.17. 6.I. nr. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. 6. spălare. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani.7. 6. 6. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor.15.7. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. 6.11. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice. 5. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O.19. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor.5.1.7. aprobată cu O. 5.M. golire. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. 1 ladă cu nisip de 0. 6. 775/1998). Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. 1 lopată.9. 5.7.. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente. Page 28 of 40 5.M. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min.GHID DE PROIECTARE.html 24. 6. [top] 6. minimum două pentru fiecare încăpere. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii. minimum: 2 stingătoare portative. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc. 6. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. 5. 6.18. cu spumă chimică.11.5 m3.3.6. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale.4.8. cu spumă chimică.2011 . La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu.

sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen. 7. distrugerea acestora). SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7. CerinŃele privind protecŃia. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii.4. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. ambalajelor combustibile. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. PROTECłIA. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 7.15. [top] ANEXA 1.html 24.3. colectarea deşeurilor. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate.c.2. fumatul. 6. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat. confecŃionate din materiale incombustibile.. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. 6. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis.7. evacuare şi intervenŃie. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii.14. 7.a. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. fumatul. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură.5.6. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. cu tensiunii până la 1000 V. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. asigurarea căilor de acces. 7.a.11.12. 6.GHID DE PROIECTARE. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor.1.2011 ..chm::/gp051-2000. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. instruit în acest scop. [top] 7.16. 7. 6. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative. Page 29 of 40 6. 7. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare. reziduurilor.13.

întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2..2011 .. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit. proiectarea.11. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice.chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE.html 24. verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. agrozootehnice şi industriale. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea.

b. Idem. Mărimi caracteristice. InstalaŃii de încălzire centrală. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. Idem. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice.html 24. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Dimensiuni. Dimensiuni. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Necesarul de căldură de calcul. Necesarul de căldură de calcul. 3. Idem. cu coloane unite de secŃiune eliptică. InstalaŃii de încălzire centrală. Fizica construcŃiilor. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire.GHID DE PROIECTARE. InstalaŃii de încălzire. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. Fizica construcŃiilor. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Idem. Elemente de radiator din fontă. PrescripŃii de calcul.2011 . Parametrii climatici exteriori. 5. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. Idem. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire.. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. [top] ANEXA 1. Terminologie. Termotehnica. PrescripŃii de calcul. cu coloane libere de secŃiune circulară. apă fierbinte şi apă caldă. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Debite. Numărul anual de grade-zile. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. InstalaŃii de încălzire. Higrotermica. Elemente de radiator din fontă.. Idem. Higrotermica. presiuni şi temperaturi nominale.chm::/gp051-2000. Terminologie. CondiŃii tehnice generale de calitate. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Idem. Termotehnica construcŃiilor. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Termotehnica. Termotehnica. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. PrescripŃii generale.11. unităŃi de măsură. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. simboluri.

8....11. Acoperiri protectoare... Ventilare naturală...... PrescripŃii de proiectare. Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……. [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor.. Reguli pentru verificarea calităŃii..……………….. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală.. 7.. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale. Semne şi culori convenŃionale. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor.. Acustica în construcŃii.. cu valabilitate până la ……………. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane.. Coşuri.. InstalaŃii sanitare. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare. (nume şi prenume) 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE... din ……………………. Gaze combustibile. Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr...... ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale......…………….... PrescripŃii generale. Idem. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea ... Idem... DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare... de încălzire centrală.html 24.. Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C.............……….chm::/gp051-2000. 2. PrescripŃii de proiectare. încheiat între ………………... PrescripŃii de proiectare. ……….. la ………. Conducte pentru fluide. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor.... de ventilare şi gaze naturale.. Idem. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. pentru lucrările de …………………………. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.... ………………… eliberată de ………........ Combustibili solizi. PrescripŃii fundamentale de proiectare.. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr...GHID DE PROIECTARE.2011 ... PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel.. 6. PrescripŃii de proiectare. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică. CondiŃii tehnice generale. 1.. Idem... slab agresive şi cu agresivitate medie. COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură.. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice... Clasificarea mediilor agresive.. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive..

7.2. conŃinând ……… file şi …….. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr.. Comisia de recepŃie finală.. 3. 2 nu au fost executate.3.. ………. Comisia de recepŃie finală şi-a …………………………………………….. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr..1. 8. Page 33 of 40 …………………………………………. 1 4.2. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei.. Constatările comisiei de recepŃie: 4. 1. din ……………………. Lucrările au fost complet terminate la data de: …………………….. 6. file. 3. desfăşurat activitatea în intervalul …………………….1... InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului. (nume şi prenume) 2. în urma constatărilor făcute propune: …………………………………………………………………………….chm::/gp051-2000. Lucrările cuprinse în lista anexă nr... fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Comisia de recepŃie..………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4. 1. cu un total de ……. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.. la …………… în ……… exemplare. Au mai participat la recepŃie: …………………………………………...html 24.3. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr.. Prezentul proces verbal.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..2011 . 3. 5.. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.GHID DE PROIECTARE.11. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr... 4.5.. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………….. 3.4.. cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. 3 nu respectă prevederile proiectului..... anexe numerotate.. 2. a constatat următoarele: 3.. a fost încheiat astăzi ………. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….

.din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ………………………………. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. În baza constatărilor făcute. în contul furnizorului. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. exemplare.…………………………. a fost încheiat astăzi ……….. 3. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor.. cu un total de ……. conŃinând ……… file şi …….GHID DE PROIECTARE. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate..html 24. anexe numerotate. file. la …………… în ……… exemplare. respectiv pe o durată de ……… luni. Prezentul proces verbal.11. [top] Din partea furnizorului . Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. lei.2011 ... din instalaŃia: ……………………. 3.. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1.7... cu prevederile proiectului). 7. Valoarea obiectului este de ……………………. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 6... comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………... Din partea beneficiarului ……………………...... ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………... 5. Page 34 of 40 3.. după care se va face o nouă verificare (control dimensional.. 1. Membrii: …………..……………………… Din partea şantierului de montaj .6...chm::/gp051-2000. conform listei anexă nr. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: ………………………………………………………………………….…. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent. 2. 4.. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: …………………………….

temperatură..………………………….. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit.chm::/gp051-2000. semicuple.html 24.. exemplare.: 2....GHID DE PROIECTARE..... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………………….... din centrala: …………………………. jocuri) etc. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5. Din partea beneficiarului ……………………. din partea întreprinderii beneficiare …………………….11. presiune. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. din centrala: constatăm următoarele: 1. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. ajustaje. cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată.. Constatări privind schema probei (natura fluidului. etc. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………. durată. a elementelor încastrate.): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... (centraje. a buloanelor de fundaŃie etc.. presgarnituri....2011 . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..: 3. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. etc. [top] Din partea furnizorului . din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: ……………………………. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4..……………………… Din partea şantierului de montaj ...

............ din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice......................11..........2011 .......................................... încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal............................................... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba............ centrala .......... verificarea......................... Page 36 of 40 2........ De asemenea. din partea întreprinderii beneficiare ........ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ............... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită.......*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: .. din partea întreprinderii beneficiare . încercării.... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….................GHID DE PROIECTARE..........chm::/gp051-2000.......... durata.............. exemplare.. *) Se completează denumirea probei.......... intensitate................................................................. exemplare...……………………… Din partea şantierului de montaj . Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei... temperatură.... Din partea beneficiarului …………………….................... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: .. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) .. Din partea furnizorului ........................... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia ... verificării.................... [top] Din partea furnizorului ......... [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ........... debit etc.... încercarea: presiune.... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: ......................................... din partea întreprinderii furnizoare .................... verificării.............html 24.......... Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită.. tensiune.......…………………………....…………………………. ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ...................................................................... Din partea beneficiarului ……………………..........……………………… Din partea şantierului de montaj .............................. ................. se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei...

. ......html 24.......... C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2. ... ... secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale.... ... ....... din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr............ curăŃarea zonei...... Page 37 of 40 ........... Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile. din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 .........: 7.......................... Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8...……………………… Din partea şantierului de montaj .chm::/gp051-2000..2011 ............ luna............................... din partea şantierului de montaj .... aferente organizării de şantier..11....... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ........... oxigen............. [top] Din partea furnizorului ........ anul .............. Urmare a celor constatate mai sus..... exemplare............. ..................... şi colec............. Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9............... acetilena... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: ....... .. constatăm următoarele: 1. controalelor şi probelor. demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii........ evacuarea agregatelor de sudură etc.............. întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ...........: 6..... comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare......... .......................... Temp...... procese-verbale de efectuare a verificărilor. ... Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10... Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate...... la distr........ 4............ îngrădirea zonei............. Din partea beneficiarului ……………………............ .................GHID DE PROIECTARE........ interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc.... Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj.......………………………….... ........... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: ..... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ....... Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3... 5...................

............... tip) 2..... Cine a efectuat controlul (revizia): 3...... Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6.. Data: 2....... Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL. Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE......chm::/gp051-2000.... Arzător (model............ Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5..... Executant ........... Perioada de execuŃie .. tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1..........html 24. Cine completează datele ........... Cazanul (model......... [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: .......... Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3. Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4......11...GHID DE PROIECTARE.. 1... VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1................2011 ........ ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:............

... 3... instalator.. Temperatura ambiantă (oC) 6..............11....................2011 ................... necorespunzătoare ** Se indică: conectat... Emisii CO2 (%) 7....... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1.... mediocră.... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9......... Combustibil .......... Tel...........) ..............GHID DE PROIECTARE......chm::/gp051-2000.......... Page 39 of 40 3.html 24....... model... ................. model...... tip .......................... Combustibil 4........... etc....... Alte constatări Data ...... Cazanul .. FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10......... Calitatea (montator.......... Firma ....................................... Emisii CO (%) 8... tip . Arzător ..................... 2.......... proprietar.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE........................... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice........... Constatator Nume ..................... Adresă . Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună.... Temperatura fumului (oC) 5.....

Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE..chm::/gp051-2000.11..2011 .html 24.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->