GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

8. 3.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan.16. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă. . 3. cu turaŃie variabilă continuu. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului.. cu aprindere şi control electronic al flăcării. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3.22. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice. la puterea nominală.” 3. 3. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%. Pompele sunt: .4. Page 5 of 40 3.4. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă.4.9.12. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0. pompe pentru montaj pe postament.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic.4. 3. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale.21. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. Schimbătoare de căldură 3.4. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă. gradului de asigurare al funcŃionării. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum).chm::/gp051-2000. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională.17. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: . Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.4.4. de minimum 90% (fără condensaŃie). Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă.14. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.11.11. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării.4.după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%.4.4. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse.4. 3. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii.19.html 24. 3. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. randament ridicat.2011 . 3.13.20. 3. .4.. cu turaŃie în trepte. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid.4. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei.18.GHID DE PROIECTARE. Pompe 3. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie. destinaŃia clădirii.10. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului. 3.4.

.28. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise.11. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise.31. . 3. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.4. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. 3. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci. 3. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.4.. cu membrană (cazane de tip manual). rezistenŃă la coroziune. Calculul capacităŃii. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise.4.4. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. 3.GHID DE PROIECTARE.4.4. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă.html 24.29. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. limitarea temperaturii maxime admise.27. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000. posibilităŃi de curăŃire facilă.30. fără acumulare. conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise.33. 3. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă. ocupă spaŃiu mai redus.4.26. fiabilitate ridicată.25.2011 . Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic.34.32.4. 3. reduce pierderile de agent termic. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. 3. cu serpentină sau registru. tubulare. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii. 3.. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii.24.4.4.4. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil). micşorează pierderile de căldură. Page 6 of 40 cu acumulare.

Aparate de măsură şi control 3. 3. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.4.html 24. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.5. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor. Page 7 of 40 şi sonore.46.5. 3.3.GHID DE PROIECTARE. 3. 3. 3. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. asigurarea temperaturii de gardă. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare).39. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor.5.4.37. aspiraŃie-refulare pompe. înaintea oricăror elemente de închidere. Se prevăd. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.4.44.4.5. 3.2011 . 3. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37.11. 3. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice.35.4. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii. intercalând dispozitive de contorizare. ventile de dezaerisire. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan. 3.4.38. 3.1.42.45. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. 3. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar).chm::/gp051-2000.5.5.4. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control.4.36. 3. pe aspiraŃia şi refularea pompelor. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere.4. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. în general. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire. 3.40. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. Armături. 3.4.41. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică.4.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”.4. robinete cu 3 căi. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. 3. robinete de golire.2. intrările-ieşirile din cazane.5..43. conducte 3. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. înainte şi după schimbătoarele de căldură.4. pe ramurile principale de distribuŃie.

6. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. 3. 3. Page 8 of 40 3.6. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune. preparare apă caldă de consum). Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale.. supape.GHID DE PROIECTARE.5.6. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală.6. care acŃionează asupra arzătorului. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. Aparatura de automatizare 3.2011 . ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor. ramurile de întoarcere.. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică.4. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi.8. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi.6.6.5o C.6. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta. timpul combustibilului.5.7. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3.6. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. 3. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire. 3. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. în măsura în care acest lucru este posibil. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. etc.html 24. corelarea cu temperatura exterioară. 3.8. 3.11. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare.5. nou construită.6. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori.7.).1. individuali. colector şi distribuitor. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. 3. puterea termică a centralei. încălzire. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. 3. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice.5. 3.6. la care se face reglarea temperaturii prin amestec. numărul de cazane. încălzire prin radiaŃie. etc. încălzire cu aer cald. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.7. ramurile de ducere. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură. ventilare şi apă caldă de consum. 3.6. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare.2.6.1.7. 3.9.3.chm::/gp051-2000.

17. 3.13.7. 3.8. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă).7.7.14.7. 3. Aparatele de măsură. 3. variind temperatura agentului termic produs de cazan. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală).7.7.7. cu limitarea temperaturii maxime.10. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS. debitul agentului termic (reglare cantitativă). reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3.4.19.7. 3. 3. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme.45 şi cap.. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice.4.16. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative.7. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului..9. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă.5. completate cu una din variantele menŃionate mai sus.18.7. 3. 3.html 24.12.7. 3. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului.GHID DE PROIECTARE.7. motorizat.11. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire.11.4. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi. 3.30-3.7. reglarea se poate face cu un termostat de interior. 2 (fig. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler. 3. 3. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. 1 (fig.7.7. Schema nr.7.7. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative. 3. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.chm::/gp051-2000. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.6. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB.7.2011 . corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.7. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei. 3. 3.15. alimentat cu agent termic de la cazan.2. 3.3. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere.5. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr.

7.24. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic.22.30. 3. limitându-se temperatura maximă. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor.27.11.7. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.7. 4 (fig.7.7. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare. 3. 3.7.38.7. cu ventile cu trei căi. reglarea se face local prin amestec.7.7. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic. 3.36. Schema nr. cu robinete cu trei căi. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.28. 3. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum.31.7.7. SoluŃia nr. 1.32. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3. 3 (fig. 4. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL). protecŃie şi automatizare. cu robinete cu trei căi. 3.html 24. 3. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală.7.33. 3.39. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. 3. 3. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.21. 2 SoluŃia nr. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec. Page 10 of 40 3. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică. 3. 3.7. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3. 3.7. 3.7.37.7.7.34.7. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj..25. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Centrale termice cu cazane de perete 3.chm::/gp051-2000. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr.29. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare.2011 . numai apă caldă de consum.20.. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune. 5 (fig.GHID DE PROIECTARE. cu robineŃi cu 3 căi. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec.7.23.35. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr.

Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu. parametrii agentului termic necesar. 3. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete.8. clor. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată.GHID DE PROIECTARE. 3.11.44. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire. etc. diluanŃi de vopseluri. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului.. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare.. Organizarea centralei termice 3. Centrale termice pentru încălzire 3. după caz. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu.43.8. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C. programare orară diurnă sau săptămânală etc. tipul agentului termic necesar. 3.7. 3.7. cu robinete cu 3 sau 4 căi.48.7. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere. supraveghere şi întreŃinere. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. 3.chm::/gp051-2000.40.46.7.2. să fie protejate contra îngheŃului.3. prin pornirea-oprirea automată a cazanului.4.7.html 24.7.41. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3. detergenŃi. Page 11 of 40 natura consumatorilor. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan).). să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3.42. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.47. 3. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare.1. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora.8. 3.45.7.2011 . Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată.7.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.

7. Dacă spaŃiul permite.8. asigurarea stabilităŃii. modul de reglare.9. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei.10.8. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului.html 24. ele putându-se monta lipite. modul de siguranŃă etc. 3.GHID DE PROIECTARE.8.18. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. 3. Page 12 of 40 3. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului. În cazul amplasării în nişe închise.8. 3..14. minimum 500 mm în faŃa cazanului.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte.8. acestea putând fi montate alipite. tipul arzătorului.11. dar nu mai mic de 800 mm. tipul combustibilului utilizat. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor. modul preparare apă caldă de consum.8.8.8.12. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.8. 3. 3.8.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului.6.15. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare.8. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. 3.8. 3. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului. 3. b) Montare în nişe 3.13. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii.8. evacuarea corectă a gazelor de ardere.chm::/gp051-2000. 3.8..8. în spatele cazanului – minimum 500 mm.8. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei.5. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. 3. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. dacă sistemul constructiv al acestora permite. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali.4. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.16. numărul cazanelor.8. Amplasarea centralelor termice modulate 3. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente.11. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate. 3.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali.17. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1.2011 .

Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal.9. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. 3.8. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. 3. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. Pentru asigurarea aerului necesar arderii. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă.9. Când această distanŃă nu poate fi asigurată.9. În fig. 3.4. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează.14. Amenajări constructive 3.8.21.9. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3.9. 3.20. 3. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2. 3.8.11.7. Amplasarea vaselor de expansiune. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia. ventilarea centralei termice este obligatorie. buteliilor de egalizarea presiunilor.3.23.6.9. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.22. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum.18 şi 3. 3. La cazanele de tip mural montate în nişe.9. 3.9. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”.10. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid.8. a pompelor de circulaŃie. pentru demontarea acestuia. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice.8. 3.9. 3. 3. 3. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate. 3.5 dm2.8. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art.. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. 3. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. dar nu mai mică de 2.5. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. 3.2.9.8.50 m de arzător. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară. indiferent de locul de amplasare. 3. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor.GHID DE PROIECTARE.html 24. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.13. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. 3.1.9. 3.9.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan.8. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon.19. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6.2011 . alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere.9.12. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.11. 3.chm::/gp051-2000.9.9. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil.

Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.2011 . Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig.10.8. certificate sau agrementate cu astfel de sistem).5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile. 3.2. 3.4. 3.13.16.10. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. 3.10. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m.17.10.GHID DE PROIECTARE. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe. 3.html 24.5 m în plan orizontal.. 9). condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor.10. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate.10.10.18. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0.19. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.10. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m. 3. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie. STAS 6724.11. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă.20. 3. 3.5. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.12. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.10. tipul arzătoarelor (atmosferic.3. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1.11. 3. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete.10.chm::/gp051-2000. Evacuarea gazelor de ardere 3.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare.14.1. 3.10. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.10.10. 3.10. 3. în caz de defecŃiuni. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. 3. ziduri antifoc etc. 3. 3.10.10. 7). La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. trebuie să depăşească coama cu minimum 0. de coama acoperişului.. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. STAS 3417.10.15. 21. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald).10.10. 3. 3.9.6.10. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. 3.10. 3. aceasta scăzând de la bază către partea superioară. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793.10. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş. 3.

Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art. presiuni ale gazului sub limita admisă. 3. 3.9.11.11.GHID DE PROIECTARE. 3.11.6.11. Ńinând seama şi de prevederile art. 3. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic. 3. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. 3. întreruperea alimentării cu energie electrică.11. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. modul de exploatare al centralei termice etc. P 118. omologate sau cu agrement tehnic.11.14. stingerea flăcării. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului. se prevăd arzătoare mixte. 3.15.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11. I 6. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc.chm::/gp051-2000.80 m.11. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic.23.8. 3.html 24. 11). 3.).11.11. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat.11. 3. 3. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare.10. 3.23. 3.7. Alimentarea cu combustibil 3.22. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. 3.11.11. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.11. 3.10. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face. 3. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile.. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate.23.8. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.4.. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului.1.11.13.8..10. Page 15 of 40 exterior (fig.2. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii. 3. gradul de asigurare a instalaŃiei. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte.11.12.11. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului.11.22. şi 3. 3. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2011 . 3.1.11. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz.5. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii.16. 3.

Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice.22. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal.12. 3.2.20.4. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. respectând şi precizările din normativul P 118. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică.1. InstalaŃiile electrice de forŃă. 3. umplerea instalaŃiei de încălzire. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă. pompa de circulaŃie a cazanului. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis. general şi local.11. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie). EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. 3. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică. 3.13. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. în timpul funcŃionării centralei termice.html 24.2.3. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.1. Iluminatul normal.17.13. sau pe căile de evacuare.11. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig.13. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu.26. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare.11. 10).13. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei. 3.11. 3. instalaŃiile electrice de forŃă. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii.GHID DE PROIECTARE.21.chm::/gp051-2000. 3. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx.11.24. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ. 3.18. 3. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.12. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului. Pentru clădirile existente..25.19. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum. tablourile electrice ale cazanelor etc.12.11. comandă şi automatizare. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate. pompa de circulaŃie a apei calde menajere.11.11. 3. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3.4.11. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului. 3.12. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.12. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente. 3. 3. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic.2011 .11. 3.23. 3. 3. 3. 3.3.11. acesta se prevede pe conducta de ducere. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi.

2. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. formată din priza de pământ. b. 3. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos.13.. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. receptoarelor.. centură şi derivaŃii.7. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL.4. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum.14. accesul la utilaje. Page 17 of 40 3. utilajelor.6. 3. ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. autocisternă). etc. 3.) să fie amplasate de câte ori este posibil. în conformitate cu reglementările în vigoare. schimbătoare. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.4. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat.11. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate.GHID DE PROIECTARE. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze. utilităŃi. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil.2011 . aparatelor etc. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. 3. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL.13.14.11. tablourilor.1. 3. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare.3. 3. 3. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor.13.13.9. pompe de circulaŃie.14.14.9. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire.14.14. într-o încăpere comună. 3.14. 3.8. 3. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric.12. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. rezervor de consum zilnic.6. 3.14. 3. la priza de pământ. vase de expansiune.14. 3. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează.).14.10. utilajelor.13.13. etc.html 24.chm::/gp051-2000. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap.7. 3. 3. În cazul folosirii GPL drept combustibil. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime.10. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. limita de proprietate. 3 şi respectiv 4.5. Amplasarea cazanelor. Prevederea unei centrale termice de imobil. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii. alimentare cu apă rece şi energie electrică. masele metalice.14. 3. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a.14.8.5.

Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire. 3. 114-96.. 3. 3.14. Alegerea spaŃiului centralei termice.15. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură. responsabili cu execuŃia lucrărilor. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6. 3. instalaŃii electrice etc. I 33 şi I 6. luându-se măsuri de atenuare a acestora. I 7. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii. Pe parcursul execuŃiei centralei termice. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare.1.2.2011 .1.1.2. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării. 3. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3.11.9. etc. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor.15.14. 3. CondiŃii generale de execuŃie 4. gaze.16. consultanŃi tehnici etc.6..15.8.3.13. 3.4.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii.1. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit. 3. 4.3. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie.7.14.14. 3. conform proiectului. conform legii.GHID DE PROIECTARE.1.html 24. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4.1.1.15.15. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate.1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.15. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.1. 3. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31.4. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori.8. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. precum şi a deficienŃelor proiectelor. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte.8.). I 31 şi I 5. 3. I 31 şi I 33.) 4. apă canal.14. – 3. depozite de solvenŃi.1. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3.5. 3. 4. 4.15. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr.15. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier.15. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. încăperi cu agenŃi frigorifici.9. etc.15.4.5.15. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6.4. 3.8. băi. 3.chm::/gp051-2000. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. 3. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. 3. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33..). [top] 4. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică. 2.1.

3.3.2.1.). uşi. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.2. 4. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.. 4. ceramică. Page 19 of 40 proiectant. I 31 şi I 33.2. 4. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci.3.3.9.2. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7.10. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă.6. 4. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. 4. 4. pe suporŃi proprii.2.3.7. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect.9.6. 4. 4.3. 4. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. 4. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. Executarea instalaŃiilor termice 4. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. 4.8.7. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice.10. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali.3.. Pompele de circulaŃie. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului.html 24. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora.2. etc.4.chm::/gp051-2000. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală.3. 4.11. Vasele de expansiune.3. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. 4. Conductele se izolează termic.7. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii. cele din oŃel se protejează contra coroziunii.8.2. mozaic.2. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii.6.3.3.2.3. guri de ventilare. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.1. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare.5. 4. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii. 4.2. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate.2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. livrată împreună cu cazanul. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6.3.1.2011 .2. iar peste O 3/4" prin sudură. 4.5. 4. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.GHID DE PROIECTARE. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată.4. 4.2.1. 4. 4. 4.

înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură. după care se execută umplutura.4.. fixate cu brăŃări metalice. 4. I 13 şi I 6. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe.html 24.4. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi.5. Coşurile de fum metalice. 4. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31. 4.7. 4. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi. Conductele se montează aparent.8. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului.4.4.5.5. 4.5.16. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve.1.4.4. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri.14.15.4.17. 4.4. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură. 4.11.4. 4. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31.4.5. 4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.6. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice..9. 4. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat.4. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4.4.10. 4. 4.4.5. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. 4. 4.4. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4.5.2011 . Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor.4.5.4. 4.3. Coşurile de fum din zidărie.7. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură. 4.4.chm::/gp051-2000. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip.5. 4. 4. 4.2.2.4.13. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi. având grosimea de minimum 30 cm. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil. autoportante se montează pe fundaŃii de beton. pe pereŃii clădirii. 4. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. 4.12.4. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie.5.GHID DE PROIECTARE. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora.1. 4.4.11.6. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat. Page 20 of 40 4. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile.3.

6.7. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea.2.8.html 24.3. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet. Prizele şi fişele. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere. conform reglementărilor specifice.5. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca.5. 4.6. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ. de garanŃie.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie).GHID DE PROIECTARE.5.80 m.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior. diferit de cel de lucru.5. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4.12.. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. 4. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector.7. Conductele cu ventuză. îmbinată cu fitinguri uzinate. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale.5. 4. 4. se vor inscripŃiona. Prizele de 220 V c.7. Page 21 of 40 4.6.a.11. verificarea.10.7. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată. 4.2011 . Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4. Se vor verifica la fiecare aparat.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz.chm::/gp051-2000. 4.15.7.14. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. prize.5.11. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.5.3. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat.2..7.10.1.5. 4. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe.5. 4. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare. Executarea instalaŃiilor electrice 4. 4.1. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare). cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor. 4. 4..7. 4. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă.9.12.7. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi.7. vor avea curent nominal de minimum 10 A.8. 4. 4. 4.6. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.13.7. aparate şi utilaje omologate. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7.4.6. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune.7. 4. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr. cu evacuare orizontală. 4. corpuri de iluminat etc. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş. 4.9. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig.11. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.7. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1. conform proiectului (întrerupătoare. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. 4. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Aparatele electrice individuale care se instalează. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.7. 4.7.

Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.7. 4. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile.).8.7. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul. 4. Probe 4.8.13.. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer.8.21. 4.8.7. 4.8.20. sezoniere etc. de izolare sau pentru suporturi. măsurarea randamentului.1.8.8.8. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii.7.4. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului. 4. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.14.7.html 24.8.GHID DE PROIECTARE. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor.17. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. materiale incombustibile sau greu combustibile.7. 4.2011 . 4. 4.5.7.. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. 4. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc. de eficacitate. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde.18. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune.7.chm::/gp051-2000. la cald.8.7. 4. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie.15.6. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte.16. 4.7. 4. 4.5. reduse. în toate regimurile prevăzute (nominale. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune. 4.2. 4. consumului de combustibil.19.11.3. Page 22 of 40 4. 4.

11. alimentare cu combustibil şi apă.1. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”.1. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie.GHID DE PROIECTARE.2011 . În urma recepŃiei.. investitorul acceptă investiŃia.5.1. După admiterea recepŃiei finale.2. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24.2. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. dacă au fost efectuate probele.. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie.8. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece.7.1. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic. 5. reparaŃii capitale. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. [top] 5. extinderi.1.9. de funcŃionare la apă rece şi caldă.8. 4. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale. 4. 5.chm::/gp051-2000. 4. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.1. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor.4.1. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie.6.1. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5. etc. recepŃia finală. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă.11. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune.8.1. 5. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor.8.1.1. Probele se fac cu aer. 5. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie. etanşeitate. Punerea în funcŃiune a centralei termice. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte.10. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min. 4.12. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere.3. 5. 5.2. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic.8. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. 5. dacă lucrările sunt executate conform contractului. RecepŃia instalaŃiei 5.

Flacăra trebuie să fie stabilă.3. La instalaŃiile automate. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului. Verificarea instalaŃiilor electrice 5. 5. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7.2. 5.7..2. 10%).3.3. 5.2.2. 5.3.GHID DE PROIECTARE. 5. dozelor. verificarea modului de montare a tablourilor electrice. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a.8. Verificarea preliminară.10. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). 5. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat.3. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri.html 24.5. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii. 5. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze.2.3.3.2.2. 5.2.6. 5. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. setat corespunzător.12. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid.2. Regimul de exploatare curentă 5. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ.5. 5.6. 5.7. 5. b.3.chm::/gp051-2000. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim.3. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim. paratelor de comutaŃie.2011 . Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele. 5. Verificarea definitivă.2. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului..4. 5. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar.1. 5.11.3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. cotelor. parametrii combustibilului. fără variaŃii de lungime şi luminozitate. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie.2. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor).9. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor. 5.11. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului. 5.2. conductoarelor.2.4.

5. diurnă. 5. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. Combustibil gazos şi GPL 5.9. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice. 5.1.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.3. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5.3.3. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului.5.8. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic.4. avarii. aparatelor de comutaŃie..4. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic.5. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. 5.5.4.3. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni.5.4. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului.4. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora.1. 5. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile.2011 . Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil.4.6. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate.4. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5. funcŃionare redusă.8.5.2.2. tablourilor electrice etc.1. 3 sau 4 căi). Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani.GHID DE PROIECTARE. 5.chm::/gp051-2000. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au.11. inclusiv legare la nulul de protecŃie. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.5. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. 5.4. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. 5. 5. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă.4.10. 5. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ. 5. 5.6. orară etc. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. Incidente.4.6.4. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. 5. 5.. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat. gaze de ardere sau agent termic. 5.html 24.4. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară. defecŃiuni 5.6.4. 5.6.4.6.7.2. 5.

se schimbă sau se setează corect .ventilatorul nu funcŃionează . chiar dacă cazanul este în funcŃiune. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.se înlocuieşte senzorul .se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se .se verifică presiunea . DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.. pe conducte şi armături.se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul.GHID DE PROIECTARE.pompele de circulaŃie blocate .duza obturată .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .5.se verifică siguranŃele tabloului electric .pompele de circulaŃie nu se .chm::/gp051-2000. arzătorul sau duzele sunt murdare ..duzele de aer blocate sau înfundate .presiunea combustibilului este mică .cazanul este murdar .senzor de temperatură defect .reglarea flăcării nu este bună .se controlează racordul electric .presiune scăzută a gazului .6. 5.cazanul.se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .alimentare insuficientă cu combustibil . sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .senzor de temperatură defect . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .se curăŃă echipamentele murdare . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24.se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna . spargerea serpentinei boilerului.se deblochează sau se înlocuiesc.2011 .nu este la curent electric aprinde . Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul . după caz . depuneri de nămol sau piatră în cazan.se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi.se curăŃă .se verifică şi se reglează flacăra .se înlocuieşte .presostat defect .se curăŃă duza . ruperea îmbinărilor sudate. boiler.senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte . scurgeri la îmbinări şi vane.se înlocuieşte . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.se curăŃă .electrodul nu realizează scânteia .se înlocuieşte .11.termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe .

după îndepărtarea capacelor de acces. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect. stării izolaŃiilor termice. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. reparaŃii şi întreŃinere 5..11.12.6. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere). starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului. 5.7.2011 . inclusiv funcŃionarea corectă a acestora.html 24. 5.7. 5.chm::/gp051-2000. arzătorului şi pompei. 5. starea de coroziune).7. depuneri de funingine. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare.5.7. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale.7.7. agreate de către furnizorii de aparatură.3.). Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică.7. gradul de coroziune.4.6. vasul de expansiune. a vanelor de combustibil. 5. a pompelor.6. corodarea chimică a instalaŃiei. .). eficacitatea închiderii.). Revizii. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare.7.7. 5.11.7. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. etc. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor. etc. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului.7. etanşarea. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă.). se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate.2. etc. sistemele de evacuare a gazelor de ardere. 5. 5.). stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră. etc. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice.7. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR.9. circuitele de alimentare cu combustibil. 5. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea. 5.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia .7. 5. etanşeitatea. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. arzătorul şi schimbătoarele de căldură. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. etc.. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele. 5. pompele de circulaŃie. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor.10.7.7.14.13. 5. 5.GHID DE PROIECTARE. ventilatoare. garnituri de etanşare).1. 5. filtrelor.8.

1 ladă cu nisip de 0. spălare. minimum: 2 stingătoare portative.7.11. 6. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente.. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O. 775/1998). Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor.2.11.17. prevederea are caracter de recomandare. conform art. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice. 5. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. cu spumă chimică. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. 6.5 m3. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor. 5. înlăturarea depunerilor – la 3 ani.7.1.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii..2011 . Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. 5. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu.16.8. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor. 1 lopată. 6. [top] 6. minimum două pentru fiecare încăpere. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. nr. cu spumă chimică. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale.html 24. 6. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative.3. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. 1080/2000.10. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7.I.19.7. 6.7. 1 stingător transportabil. 6. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor.5. cu limită de rezistenŃă la foc.9.18.6.GHID DE PROIECTARE. Page 28 of 40 5. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane. 5.I. golire. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002. executare şi exploatare a centralelor termice.M. 6. 6.4. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.chm::/gp051-2000. aprobată cu O.M.15. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. 6.7. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. 6. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min. 6.

Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. 6. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii. 7.2011 . 6. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. 7. colectarea deşeurilor. 7. 6.6. ambalajelor combustibile.13. [top] ANEXA 1.12. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor.14.11. fumatul. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice.c. fumatul. PROTECłIA. asigurarea căilor de acces.html 24. 7. Page 29 of 40 6. 7. 7. CerinŃele privind protecŃia. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7.3. confecŃionate din materiale incombustibile. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate. evacuare şi intervenŃie. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. reziduurilor. 6.. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente.15. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat.chm::/gp051-2000. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. cu tensiunii până la 1000 V. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori.a.GHID DE PROIECTARE. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.4.2.. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. instruit în acest scop. [top] 7.7. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică.5. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare.16. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen.1.a. distrugerea acestora).

Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit.11.chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută. verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii.html 24. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..GHID DE PROIECTARE. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. agrozootehnice şi industriale.2011 . proiectarea.. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice.

InstalaŃii de încălzire. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. Numărul anual de grade-zile. simboluri. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice.chm::/gp051-2000. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. Termotehnica. Higrotermica. Terminologie. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice. 3. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. Elemente de radiator din fontă. Elemente de radiator din fontă. Dimensiuni. apă fierbinte şi apă caldă. Terminologie. Termotehnica. PrescripŃii de calcul. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. cu coloane unite de secŃiune eliptică. Necesarul de căldură de calcul. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Idem. InstalaŃii de încălzire. Dimensiuni. CondiŃii tehnice generale de calitate. Debite. cu coloane libere de secŃiune circulară. [top] ANEXA 1. Idem..html 24. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. Idem. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Higrotermica. Termotehnica. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Fizica construcŃiilor. InstalaŃii de încălzire centrală. presiuni şi temperaturi nominale. Idem. Idem. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. InstalaŃii de încălzire centrală. Idem. 4.11. Idem. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Fizica construcŃiilor. Parametrii climatici exteriori. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii.GHID DE PROIECTARE. Necesarul de căldură de calcul. PrescripŃii generale. Termotehnica construcŃiilor.b. unităŃi de măsură.2011 .. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. Dimensionarea corpurilor de încălzire. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Mărimi caracteristice. PrescripŃii de calcul. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire.

. de încălzire centrală. cu valabilitate până la ……………. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C. Acustica în construcŃii..GHID DE PROIECTARE.... PrescripŃii generale.……………. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor.html 24.. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare... [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare. Combustibili solizi. Idem.. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr.... PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel......... Semne şi culori convenŃionale.. Idem... Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive. Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr... fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. InstalaŃii sanitare. 7. pentru lucrările de ………………………….. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea .. ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale...... încheiat între ………………. Idem... canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile. ………... PrescripŃii de proiectare.. COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură. Reguli pentru verificarea calităŃii. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.. din ……………………. Conducte pentru fluide...11. de ventilare şi gaze naturale.. (nume şi prenume) 3. CondiŃii tehnice generale. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. PrescripŃii de proiectare.... PrescripŃii de proiectare..... PrescripŃii fundamentale de proiectare....………..... PrescripŃii de proiectare. 1... ………………… eliberată de ……….. 8. la ………..... Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. slab agresive şi cu agresivitate medie... 6. Clasificarea mediilor agresive. Idem.... Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale.. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor.... 2.. Gaze combustibile. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice. Ventilare naturală.……………….chm::/gp051-2000. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane....... Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică....... Coşuri.. Au mai participat la recepŃie: în intervalul …….2011 . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor. Acoperiri protectoare. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.....

……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr.. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr.. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….1. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr... CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr. 3 nu respectă prevederile proiectului. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 3. 3. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate... 7. anexe numerotate... InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.. ……….………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4. în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. din ……………………. a constatat următoarele: 3. 5...11.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3..2.5.. Comisia de recepŃie finală şi-a ……………………………………………..3. file. Comisia de recepŃie.4...GHID DE PROIECTARE.. 1 4.. 3.. Prezentul proces verbal. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………. cu un total de ……. la …………… în ……… exemplare. 4.1. Au mai participat la recepŃie: …………………………………………. 2 nu au fost executate. Comisia de recepŃie finală. Constatările comisiei de recepŃie: 4. Page 33 of 40 ………………………………………….... Lucrările au fost complet terminate la data de: ……………………. 8. 2. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………. 1...... 6. cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. (nume şi prenume) 2. 1. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei.2011 .html 24.2. a fost încheiat astăzi ……….. 3. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: ……………………………………………………………………………..3..chm::/gp051-2000. conŃinând ……… file şi …….

din instalaŃia: ……………………. 3. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………. Valoarea obiectului este de …………………….. În baza constatărilor făcute.2011 ... ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Membrii: …………..…………………………. la …………… în ……… exemplare.. [top] Din partea furnizorului .. cu un total de ……. Page 34 of 40 3. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1. în contul furnizorului. 3.GHID DE PROIECTARE.7. 5... conŃinând ……… file şi ……. comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………. conform listei anexă nr.……………………… Din partea şantierului de montaj . din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: ……………………………. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. 7.din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ………………………………. 6..6.. file. exemplare.…... anexe numerotate. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… ………………….html 24.. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.....11. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. respectiv pe o durată de ……… luni. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate.. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj.. a fost încheiat astăzi ………. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. Prezentul proces verbal. 2. 1.. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent.. după care se va face o nouă verificare (control dimensional..chm::/gp051-2000. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………. Din partea beneficiarului ……………………. lei. 4. cu prevederile proiectului).... Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………..

... din partea întreprinderii beneficiare ……………………. durată.. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ……………….... etc.. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………………….11... presiune..... SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. Constatări privind schema probei (natura fluidului. (centraje. a elementelor încastrate.……………………… Din partea şantierului de montaj .. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit..2011 . cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. presgarnituri.GHID DE PROIECTARE. din centrala: constatăm următoarele: 1... [top] Din partea furnizorului . din partea întreprinderii furnizoare ……………………. ajustaje.: 2. a buloanelor de fundaŃie etc. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5. temperatură.: 3.…………………………. semicuple. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată... Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr.): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. exemplare. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………..html 24. etc.. jocuri) etc. Din partea beneficiarului ……………………. din centrala: …………………………. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: …………………………….chm::/gp051-2000. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………..

..... debit etc................... Din partea beneficiarului ……………………..... centrala ...................... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE............................ **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba.. temperatură...... încercarea: presiune....html 24...... verificării.. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) . încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal................................... tensiune. intensitate........................ De asemenea................………………………….................. inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită.............. cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: ................2011 .... Page 36 of 40 2............ [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ......................... *) Se completează denumirea probei............. exemplare..GHID DE PROIECTARE........................ constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia ........................................................... Din partea beneficiarului ……………………...... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei.... verificarea.... din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice............ din partea întreprinderii beneficiare ....... .........11.. încercării......... din partea întreprinderii beneficiare .......................................................................... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei....... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ...……………………… Din partea şantierului de montaj ........ exemplare.... Din partea furnizorului .........chm::/gp051-2000..... durata. Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită...............…………………………................. verificării............................................... din partea întreprinderii furnizoare .... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ..... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….. ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de .........................*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: ...……………………… Din partea şantierului de montaj ........................ [top] Din partea furnizorului ...........................

........ Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate........... 5... demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii... .......11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE......chm::/gp051-2000........ aferente organizării de şantier.. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ............... îngrădirea zonei........ şi colec......................... Temp......... Page 37 of 40 ...... ........... la distr............ . [top] Din partea furnizorului ....................... ......2011 ........ ............ Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8................... interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc....................... anul ...... din partea şantierului de montaj . luna..........html 24.. secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale.....…………………………........................ din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr.. constatăm următoarele: 1............. ..GHID DE PROIECTARE...... procese-verbale de efectuare a verificărilor..... exemplare................ din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 .. controalelor şi probelor. ..... ... ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua .. Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj..... oxigen.................... evacuarea agregatelor de sudură etc. comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare.................. Din partea beneficiarului ……………………........... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ...... ......: 6....... acetilena....: 7........ Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10... Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile.. C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice............……………………… Din partea şantierului de montaj ..................... ... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: ........ Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: . ....... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2. 4..................... Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3....... Urmare a celor constatate mai sus.... curăŃarea zonei..... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9.......

........................ Data: 2...... 1.. Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4..... Executant ...... Cazanul (model..... tip) 2...html 24.......... [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: ....... Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1. tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2.......... Cine completează datele .......... Cine a efectuat controlul (revizia): 3........... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE........ ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:...............11.. VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1.......chm::/gp051-2000.................2011 .... Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL... Perioada de execuŃie .. Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3... Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5. Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6. Arzător (model......

............. Temperatura fumului (oC) 5..chm::/gp051-2000....html 24.. Emisii CO2 (%) 7............... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.... Firma ............................... Alte constatări Data ... Constatator Nume ......................................2011 ......... 2.... Emisii CO (%) 8..... tip .. Calitatea (montator. Arzător ................... proprietar.. etc................ tip .......... Tel.............................. 3......... Page 39 of 40 3. Combustibil 4................. Cazanul ......GHID DE PROIECTARE............................. Combustibil ....... ........... instalator... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice...... model............. Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună..... mediocră. Temperatura ambiantă (oC) 6....... necorespunzătoare ** Se indică: conectat........ Consum de combustibil la încărcarea nominală 9...... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10..........) ..... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1.. Adresă . model.......11.........................

Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE.2011 ...chm::/gp051-2000.11.