P. 1
Indicativ Gp 051-2000

Indicativ Gp 051-2000

|Views: 17|Likes:
Published by Nelu Menghes

More info:

Published by: Nelu Menghes on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

Schimbătoare de căldură 3.9. 3. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse. destinaŃia clădirii. cu turaŃie în trepte. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%. Page 5 of 40 3.10. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică.4. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică.4.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă..4.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.13. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0. la puterea nominală. 3. 3.4. 3.4.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan.21.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic. Pompe 3. Pompele sunt: .după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan.” 3. 3.4. 3.4. 3.18. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: .html 24. gradului de asigurare al funcŃionării.chm::/gp051-2000.14. de minimum 90% (fără condensaŃie). cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului.11. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum).17. cu aprindere şi control electronic al flăcării. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.4.16. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. . pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă.4.19. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă.11. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice.4. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică.12. 3.22. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei.. 3. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale.4. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid. pompe pentru montaj pe postament.20. cu turaŃie variabilă continuu. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării.8. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%.4. . Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.4. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă.4.2011 . 3.GHID DE PROIECTARE. randament ridicat.

conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. posibilităŃi de curăŃire facilă. 3.29.. rezistenŃă la coroziune. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi.11.. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare.4.31. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.4. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise.27. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil).34.4.4.2011 .24.4. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz.GHID DE PROIECTARE. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise.chm::/gp051-2000.4. cu membrană (cazane de tip manual). 3. Calculul capacităŃii. 3.33. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă.4. 3. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă. fiabilitate ridicată. 3. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. Page 6 of 40 cu acumulare.28.4. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise. reduce pierderile de agent termic. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. cu serpentină sau registru.html 24.25. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise. 3. limitarea temperaturii maxime admise.4.4.26. 3. ocupă spaŃiu mai redus. fără acumulare.30. 3. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise. 3.32. . . amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. tubulare. micşorează pierderile de căldură.4. 3.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci.

39.5. pe aspiraŃia şi refularea pompelor. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. 3.40.. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare). Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”.37. intercalând dispozitive de contorizare. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. 3. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control. ventile de dezaerisire. pe ramurile principale de distribuŃie.46.html 24.4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. conducte 3. 3.45.2011 . 3. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens. 3.36. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. 3.5.4. 3. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar). Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. intrările-ieşirile din cazane.4.4. în general.4. Page 7 of 40 şi sonore.41.43. Aparate de măsură şi control 3.GHID DE PROIECTARE.38.42. înainte şi după schimbătoarele de căldură. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei.2. 3.4. înaintea oricăror elemente de închidere.44. 3. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. robinete de golire.5.4.4.3. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică. robinete cu 3 căi.4.1. 3. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor.5. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental. 3.5. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece. 3.4. 3.5. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. Se prevăd.. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor.4. 3. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. aspiraŃie-refulare pompe. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii.4.5.11. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan.35. Armături. asigurarea temperaturii de gardă.4.chm::/gp051-2000. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.

puterea termică a centralei.5.6.5. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0.1.7.chm::/gp051-2000. 3. numărul de cazane. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori. cu viza la zi şi agrementate (cele de import).2.8. 3. 3.6. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală. Page 8 of 40 3. nou construită. 3.6.6.2011 .6. etc.6.. încălzire cu aer cald. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire.6. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. supape.6. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică.html 24. 3. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice.5. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. încălzire prin radiaŃie.6. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor.5. 3. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. 3.1. Aparatura de automatizare 3. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. 3. la care se face reglarea temperaturii prin amestec. ventilare şi apă caldă de consum. în măsura în care acest lucru este posibil.GHID DE PROIECTARE. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3. încălzire. 3.11. etc.7. individuali.5o C. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. colector şi distribuitor. 3. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.). inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune. ramurile de întoarcere. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură.9. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). care acŃionează asupra arzătorului..6. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta.3.6.7. preparare apă caldă de consum).8. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. timpul combustibilului.6.4. ramurile de ducere. corelarea cu temperatura exterioară.7. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. 3.

prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor.45 şi cap. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic. 3.15.2. Schema nr. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative.11.7. alimentat cu agent termic de la cazan. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS.7. motorizat.7. 3. 2 (fig.7. 3. 3.30-3. 3. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă).chm::/gp051-2000.10.7. debitul agentului termic (reglare cantitativă). Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului.4.4. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere.7.16. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme. 3. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală).14. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului.5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art.7. reglarea se poate face cu un termostat de interior. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă.7. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. 3.7. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei.7. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor.19. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice. 3.7.8.7. completate cu una din variantele menŃionate mai sus.GHID DE PROIECTARE. 3.7. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.11.4. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3. 3.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler.5. 3.7. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire. cu limitarea temperaturii maxime.7.7. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc.13. Aparatele de măsură. 3. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi.7.18.. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.3.2011 .6. 3. 3. 3.9.7. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori. 1 (fig. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.html 24.7. variind temperatura agentului termic produs de cazan. 3. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală.12.17. 3.

27. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum.7. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7. Centrale termice cu cazane de perete 3.33. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec. 3. protecŃie şi automatizare. 3. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3. cu robinete cu trei căi. 3. 2 SoluŃia nr. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec.37. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă.7.39.30.34.11. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3.25. Page 10 of 40 3. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.7. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune.22. 4 (fig. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare.7.20.28.7. 3. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. 3. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr. cu robinete cu trei căi. cu ventile cu trei căi. 3. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL). 3.38. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. 1.7. limitându-se temperatura maximă.35. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr. 3 (fig.32. numai apă caldă de consum. 5 (fig.7. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.chm::/gp051-2000. 3..7.23. 3.7.. Schema nr.36. 3. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală.7. cu robineŃi cu 3 căi.html 24.7.7. 4.24.GHID DE PROIECTARE. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire.7. 3. 3. reglarea se face local prin amestec. 3.7.21. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic.7. SoluŃia nr.29.7. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3. 3. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii.2011 .31. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.7. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic.7. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare.

). Centrale termice pentru încălzire 3. după caz.7. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare. tipul agentului termic necesar. 3.chm::/gp051-2000. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. programare orară diurnă sau săptămânală etc.2.7..7. 3. detergenŃi.GHID DE PROIECTARE. 3. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere. să fie protejate contra îngheŃului. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului. parametrii agentului termic necesar.44. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3.1.3. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3. 3. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului.41.46. 3. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia.11. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete.7. 3. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. 3.45.8. 3.40.7. diluanŃi de vopseluri. cu robinete cu 3 sau 4 căi. Organizarea centralei termice 3.7. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire..42. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată.html 24. Page 11 of 40 natura consumatorilor. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C.8. clor.7.48.2011 .7. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu.8. supraveghere şi întreŃinere. prin pornirea-oprirea automată a cazanului. etc. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată.43. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.4. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie.8. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3.47.

numărul cazanelor.8. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art.8.8.8. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului.13. modul de siguranŃă etc. 3.8. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare. tipul combustibilului utilizat.8. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului.8. dar nu mai mic de 800 mm. În cazul amplasării în nişe închise..8.8. 3.12. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei. 3. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. modul preparare apă caldă de consum. Amplasarea centralelor termice modulate 3. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte.8. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali. Page 12 of 40 3. minimum 500 mm în faŃa cazanului. evacuarea corectă a gazelor de ardere.8.6. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii. modul de reglare.11. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise.8. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. dacă sistemul constructiv al acestora permite. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei. tipul arzătorului. 3. 3.html 24.18. în spatele cazanului – minimum 500 mm. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Dacă spaŃiul permite. 3. 3.GHID DE PROIECTARE. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului.14.chm::/gp051-2000. 3. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. ele putându-se monta lipite.17..10. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată. asigurarea stabilităŃii. acestea putând fi montate alipite. 3. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.8. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor. b) Montare în nişe 3.2011 . 3.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare.8.5. 3.16.8. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11.4. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului.15. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate.8.9.7. 3.8.

3.12. 3. 3. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2.2011 .9.6. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie.3. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid. Când această distanŃă nu poate fi asigurată. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.10. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art.9. pentru demontarea acestuia. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”. 3.8.23.9. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2. 3. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.1.9.9. 3. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate.9. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum.50 m de arzător. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice.9.7. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. 3.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan.18 şi 3. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun.8.9.2.9. 3.21. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente.19.20. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. dar nu mai mică de 2.html 24.11. indiferent de locul de amplasare. buteliilor de egalizarea presiunilor. 3. 3. 3.. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6.8.8. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă.4.9. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.9. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere.5. La cazanele de tip mural montate în nişe. În fig.22.9. 3. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.8. 3.13. 3.GHID DE PROIECTARE. 3. 3. 3.9. Amplasarea vaselor de expansiune.9. ventilarea centralei termice este obligatorie.11. Amenajări constructive 3.5 dm2..8. 3. Pentru asigurarea aerului necesar arderii. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară. a pompelor de circulaŃie.14. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia.8.9. 3.chm::/gp051-2000.8.

3. 3.10. 3..10.chm::/gp051-2000.2011 . Evacuarea gazelor de ardere 3. 21.10.13. trebuie să depăşească coama cu minimum 0. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare. 9). acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. 3.10. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1.10.10. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.1.19. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului. tipul arzătoarelor (atmosferic. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0.10. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş.15.10. în caz de defecŃiuni.2. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.5 m în plan orizontal. 3. 3. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1.GHID DE PROIECTARE.11. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. de coama acoperişului. 3.3. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor.5. 3.20. 3. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului.10.10. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan.10.10. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig.11. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe.10.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m. 7).10. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. ziduri antifoc etc. STAS 3417. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.14. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.17. 3.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice.18.10. 3. 3.10. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.16.9.. 3. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie. 3. 3.10. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793.6. certificate sau agrementate cu astfel de sistem). 3. 3.10. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.10. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă. 3. 3.10. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise.8.10. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald).10.12. 3.html 24.5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile.4. STAS 6724. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m. aceasta scăzând de la bază către partea superioară. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417.

3. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte.11.22. 3.12. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate.11.8. 3. Alimentarea cu combustibil 3. 3.11.11.11.16. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic. P 118. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil.).1. 3. 3.7. 3.2011 . Ńinând seama şi de prevederile art.html 24. I 6. 3.14. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. Page 15 of 40 exterior (fig. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare.11. se prevăd arzătoare mixte. modul de exploatare al centralei termice etc. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului. 3.23. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13.23.11.11. întreruperea alimentării cu energie electrică. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. 3.13. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. 3. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.8. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art.11.1.8.11.10. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic.11.. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia.11.80 m..11. 3.11. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. 3.11.15.GHID DE PROIECTARE. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului.10. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului.5.11.8.10. presiuni ale gazului sub limita admisă. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat. stingerea flăcării. 3. în conformitate cu prevederile legale în vigoare.2. şi 3. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii. 3.9..11.chm::/gp051-2000.11.11. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. 3. 3. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului.22. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc. 3.6.4. 11). 3. omologate sau cu agrement tehnic. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face. gradul de asigurare a instalaŃiei.23. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.

18. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător.21. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu.11.11. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. 3. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic.24. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.3. Pentru clădirile existente. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). 3. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.GHID DE PROIECTARE.chm::/gp051-2000. în timpul funcŃionării centralei termice. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului.11.23. 3.11. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice.13.2. comandă şi automatizare. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare. 3. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.20. 3.11. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. general şi local. respectând şi precizările din normativul P 118.11.12. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii.13.19. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat.12. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv.12. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă.11.html 24. 3.26. 10). 3. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis.13. instalaŃiile electrice de forŃă. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei..11. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal. 3. 3. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. acesta se prevede pe conducta de ducere. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx. 3. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. pompa de circulaŃie a cazanului. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie).2.12.13.11.12.4..2011 .25. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. umplerea instalaŃiei de încălzire. 3. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ. 3. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic.17. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. tablourile electrice ale cazanelor etc. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. sau pe căile de evacuare. InstalaŃiile electrice de forŃă.11. 3.3. 3. 3.4.1.22.11.1. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică. Iluminatul normal. 3.

9. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. 3.5.14. aparatelor etc.7.).4.14.6. la priza de pământ. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL. centură şi derivaŃii. 3. utilajelor. 3.chm::/gp051-2000. 3. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime.6.14. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604.13. rezervor de consum zilnic.. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii. Page 17 of 40 3. accesul la utilaje.13. 3. 3. b. 3. 3. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat. alimentare cu apă rece şi energie electrică.14.html 24. În cazul folosirii GPL drept combustibil.14. schimbătoare. 3 şi respectiv 4. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. 3. etc. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. etc.1. 3.13. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori.3. 3. Prevederea unei centrale termice de imobil.11.13. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos.14. 3. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire.8. limita de proprietate. 3.12. pompe de circulaŃie.2011 . receptoarelor. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi.14. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor.14.5.11.10. în conformitate cu reglementările în vigoare.GHID DE PROIECTARE.4. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane. Amplasarea cazanelor.8. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare.14.9.2. utilităŃi. formată din priza de pământ. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. autocisternă). 3. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. tablourilor. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. 3. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil.14. utilajelor. masele metalice. 3.13. într-o încăpere comună. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. vase de expansiune.) să fie amplasate de câte ori este posibil.7.13. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor.14.10.14. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a. 3. ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum.

4. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art.1. etc. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier.15. 3.4. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale.5.GHID DE PROIECTARE. 4. etc. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3.8.) 4. Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire. instalaŃii electrice etc. 114-96.). investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori. 3. I 31 şi I 33.1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.3.2. I 7.6.15. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3.15.4. apă canal. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie.8. 3.14. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. – 3.1. Pe parcursul execuŃiei centralei termice. I 33 şi I 6. 3. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art..15. conform legii.1.15.9. Alegerea spaŃiului centralei termice. 3. 3. 3.1. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte.1. 2. luându-se măsuri de atenuare a acestora. 3. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr.4. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. încăperi cu agenŃi frigorifici.7. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6.3.14. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii.13. precum şi a deficienŃelor proiectelor. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6.4.1. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit.1. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice.html 24.15.15. 3. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate.5.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33..1. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică.1. conform proiectului.9. 3.11.15. consultanŃi tehnici etc. 4. I 31 şi I 5.). În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL.2.chm::/gp051-2000.2011 .14. 3.1. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare.8. 3. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4. gaze.15. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31.14. 3.15.14. 3. [top] 4.15. depozite de solvenŃi. responsabili cu execuŃia lucrărilor. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3.16. CondiŃii generale de execuŃie 4.8.. băi.

4.4. 4. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune.6. I 31 şi I 33. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. Pompele de circulaŃie. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii. mozaic. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6.3. livrată împreună cu cazanul. etc. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică.3. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic.).8.3.3.6. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. 4.6. pe suporŃi proprii. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. 4.3. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. 4. 4. 4. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.2011 .2.2. ceramică. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4.2. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. 4. 4. guri de ventilare.10. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare..4.7.9.html 24. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii. 4.2.1.9. Conductele se izolează termic. uşi. cele din oŃel se protejează contra coroziunii.2.3. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.3.5. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată.1. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri.7.2. 4. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate.5. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii. Executarea instalaŃiilor termice 4.3. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.1. 4.3. iar peste O 3/4" prin sudură. Page 19 of 40 proiectant. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. 4.11.1.3.3. 4.. 4. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii.2. 4.3.7. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre.2. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor.2.3.2. 4. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă. 4. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante.2. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic.10.GHID DE PROIECTARE. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. 4.chm::/gp051-2000. Vasele de expansiune. 4.8. 4.2.2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7.

5.15.4. Conductele se montează aparent. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură.4. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31.5. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel.4. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4.4.2.3.4.11. 4. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. 4.7.2. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. Page 20 of 40 4. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice.4.4.8.5.6. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm.GHID DE PROIECTARE. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură. 4. 4.html 24.4. I 13 şi I 6.5.3. 4.7. fixate cu brăŃări metalice.17. 4.14.4.5.4. având grosimea de minimum 30 cm. după care se execută umplutura.4.1.2011 .6.chm::/gp051-2000. 4.12. autoportante se montează pe fundaŃii de beton.11.4.5. 4. Coşurile de fum metalice. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează.4. 4. 4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură. 4. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4.5.5. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora. 4. 4. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4. 4.4. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31. Coşurile de fum din zidărie.4.5.. 4.5. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat.16. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice.13.4. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe.1. 4. pe pereŃii clădirii. 4.4. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat.10.. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi.9.4. 4. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile.4.4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer. 4. 4. 4. 4. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi.

Se vor verifica la fiecare aparat. verificarea.5. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. vor avea curent nominal de minimum 10 A. aparate şi utilaje omologate. 4. prize. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate. 4. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior.1. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. 4. 4.11. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4.6.7. 4. corpuri de iluminat etc. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune.3.5.7. cu evacuare orizontală.10.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. 4. 4. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0. 4.80 m. 4. de garanŃie. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat.5. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr.11. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă.5.14. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale. conform proiectului (întrerupătoare. 4. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529.12.2011 . 4.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11.7.5.6. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare. îmbinată cu fitinguri uzinate.9. 4.15. Prizele de 220 V c. 4.5. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.5.7.8.5.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie).7.2.1. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul. Page 21 of 40 4. Conductele cu ventuză. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare). Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. se vor inscripŃiona.6.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz.7. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. 4.a. Prizele şi fişele. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor.8.GHID DE PROIECTARE.7. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.9. diferit de cel de lucru. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7. 4. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea. 4.7. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4.7.html 24. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4. 4. 4. Aparatele electrice individuale care se instalează.10..5.chm::/gp051-2000.3.13.. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor.7.7. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş.6. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată.4. 4. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig.6.7. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1.12. conform reglementărilor specifice.7. 4.2. Executarea instalaŃiilor electrice 4..

La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. 4. reduse.8. 4.2011 . La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul.14. la cald. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece.7. 4.8.8.6. de izolare sau pentru suporturi.7. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4.html 24.8. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile.7. 4. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte. 4.).7.7..18. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării.16. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7). măsurarea randamentului.5. în toate regimurile prevăzute (nominale.3.17. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie.7. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului.7. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.8. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde.8. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte.5. 4.7.8. 4.11. consumului de combustibil.21. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor.15. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7.8. Page 22 of 40 4. 4.8. 4.chm::/gp051-2000. 4. 4. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă. de eficacitate. 4. 4. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie.. Probe 4.1.4.GHID DE PROIECTARE.19. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului.13. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. materiale incombustibile sau greu combustibile. sezoniere etc.2.20. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum.8. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă.7. 4. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5. 4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.

10. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie. de funcŃionare la apă rece şi caldă. 4.6.1. 5.4. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă. 5. În urma recepŃiei. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. 5. RecepŃia instalaŃiei 5. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. După admiterea recepŃiei finale. [top] 5. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.1.1.1.1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”. extinderi. 4.8. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5.9.2.chm::/gp051-2000.. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie.2011 .1. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte. etc.2. recepŃia finală. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5.GHID DE PROIECTARE. 5. 4. alimentare cu combustibil şi apă.2. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor. Punerea în funcŃiune a centralei termice. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. etanşeitate. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min. 5. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic.8. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece.8. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie. 5.12. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor. dacă lucrările sunt executate conform contractului.1.8. dacă au fost efectuate probele. reparaŃii capitale.11.1.html 24.1.11.5. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie.8.1. investitorul acceptă investiŃia. Probele se fac cu aer. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie.3.. 5. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune.1. 5.7.

După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor).7.3.2. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze.2. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. dozelor. verificarea modului de montare a tablourilor electrice. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan.2. 5. Regimul de exploatare curentă 5. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice.4. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). 5. fără variaŃii de lungime şi luminozitate.2. 5. 5. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului.3. cotelor. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim.2.3.2. conductoarelor. 5. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic.. 5. 5. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare.2.9. paratelor de comutaŃie.2. 5. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. Verificarea instalaŃiilor electrice 5. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar.5. b. 5.6.2011 .. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii. La instalaŃiile automate. Verificarea preliminară.2.7. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului.1. 5.2.2.3.3. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a. 5.3.10. setat corespunzător.2. 5. 5.8. 10%). se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid.5. 5. Flacăra trebuie să fie stabilă.3.6.3. parametrii combustibilului. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor. 5. 5.12. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor.GHID DE PROIECTARE.3. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului.11.chm::/gp051-2000. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7.11.3. 5. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ.2. Verificarea definitivă. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim.4.html 24.

aparatelor de comutaŃie. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani.6. avarii..5. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. 5. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. 3 sau 4 căi).5.3. 5. gaze de ardere sau agent termic. orară etc.8. 5. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. 5.3.2.5. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ.6. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.4. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. diurnă.chm::/gp051-2000.10.4. 5. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5.4.11. 5. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4.4. 5. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă. 5.6. 5. 5. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic.3. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară.GHID DE PROIECTARE. 5.4. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile.4.3..5. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. funcŃionare redusă. 5.4.8. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. Combustibil gazos şi GPL 5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5.4.1.9. inclusiv legare la nulul de protecŃie. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33.1.2011 . Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil.6.1. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. 5.6. Incidente. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. 5.4. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. tablourilor electrice etc. 5. 5. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor.2. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat.6. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5.4.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.5. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi.2.7.5.4. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1.html 24. defecŃiuni 5. 5.4. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate.4. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au.

Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se .se înlocuieşte .se deblochează sau se înlocuiesc. depuneri de nămol sau piatră în cazan.presostat defect .6.alimentare insuficientă cu combustibil .electrodul nu realizează scânteia .html 24. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul.reglarea flăcării nu este bună .duzele de aer blocate sau înfundate . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. pe conducte şi armături.se curăŃă .GHID DE PROIECTARE. scurgeri la îmbinări şi vane..se înlocuieşte senzorul .se schimbă sau se setează corect . boiler.se controlează racordul electric .2011 .se verifică presiunea .se înlocuieşte .senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte .se curăŃă duza . spargerea serpentinei boilerului.presiune scăzută a gazului .presiunea combustibilului este mică . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.duza obturată .senzor de temperatură defect .se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi. ruperea îmbinărilor sudate.. chiar dacă cazanul este în funcŃiune.5.ventilatorul nu funcŃionează .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .nu este la curent electric aprinde . 5.se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna . DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.pompele de circulaŃie blocate .se curăŃă .se verifică şi se reglează flacăra . după caz .se înlocuieşte .cazanul este murdar .se curăŃă echipamentele murdare . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.chm::/gp051-2000. arzătorul sau duzele sunt murdare .senzor de temperatură defect .pompele de circulaŃie nu se . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.se verifică siguranŃele tabloului electric .11.cazanul.termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe .

). La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor. etc.7. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă.6. eficacitatea închiderii.). 5.). garnituri de etanşare). Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică. etc. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare.. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere). sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. a pompelor. 5.13.7. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin.7.7.1.7. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate.7. a vanelor de combustibil. arzătorul şi schimbătoarele de căldură.7.chm::/gp051-2000. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine. după îndepărtarea capacelor de acces. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe.11. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs. filtrelor.3. 5. 5.7.). arzătorului şi pompei. 5. ventilatoare. 5.12. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect. 5. circuitele de alimentare cu combustibil. etc.7. 5. starea de coroziune). CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele.6. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. 5.10. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. etc. etanşarea. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora.14.. etanşeitatea. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare.11.6. reparaŃii şi întreŃinere 5.4.9.8. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. 5. agreate de către furnizorii de aparatură. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor.7. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului.7. pompele de circulaŃie.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 . depuneri de funingine. 5.7. vasul de expansiune.5. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale. corodarea chimică a instalaŃiei. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare.7. 5. 5. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. 5.). Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului. gradul de coroziune. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea. .7.GHID DE PROIECTARE. etc.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Revizii. 5. stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră. stării izolaŃiilor termice.2.html 24. sistemele de evacuare a gazelor de ardere. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR.

6. Page 28 of 40 5.GHID DE PROIECTARE.2.html 24. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe.1.7. 6.6. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.I. [top] 6. cu spumă chimică. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc. 1 lopată. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. 1080/2000.chm::/gp051-2000. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu. golire. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O. aprobată cu O.15. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor. 6.16. conform art. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.4. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min.19. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor.17.9.18. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. 6. 6.5 m3. 6. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor. 5. nr. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice.10. 5.7.7. 6. 775/1998). refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. 6. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani.I.M. înlăturarea depunerilor – la 3 ani.5. 6. 1 ladă cu nisip de 0. executare şi exploatare a centralelor termice. 5.8. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor. prevederea are caracter de recomandare.7.2011 .7. cu spumă chimică. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane. 1 stingător transportabil. 6. spălare. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri.7.. minimum: 2 stingătoare portative. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice.11. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente.M. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11. cu limită de rezistenŃă la foc. 5. minimum două pentru fiecare încăpere. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.7. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. 6.3.

dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare.15. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7. 6. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen. reziduurilor.2011 . cu tensiunii până la 1000 V. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative. 7. 7. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat.14.a. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. fumatul. 7.4.2.chm::/gp051-2000. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente. [top] 7. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. 6. 7.3. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300.11.. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. colectarea deşeurilor. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului.12. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.13. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare.GHID DE PROIECTARE. confecŃionate din materiale incombustibile. asigurarea căilor de acces.6. 6. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate.html 24.1.. 7. fumatul. 6. distrugerea acestora). instruit în acest scop.5.7. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. [top] ANEXA 1. evacuare şi intervenŃie. PROTECłIA. CerinŃele privind protecŃia.c. Page 29 of 40 6.a. 7. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. ambalajelor combustibile.16.

proiectarea.. agrozootehnice şi industriale. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit.GHID DE PROIECTARE.html 24. verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.11. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice.chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale.2011 . Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2..

CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. 5. presiuni şi temperaturi nominale. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. Idem. Elemente de radiator din fontă.html 24. InstalaŃii de încălzire centrală. InstalaŃii de încălzire. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. Dimensionarea corpurilor de încălzire. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Terminologie. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. Termotehnica. Higrotermica. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. Dimensiuni. unităŃi de măsură. Necesarul de căldură de calcul. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice.2011 . cu coloane unite de secŃiune eliptică. apă fierbinte şi apă caldă.chm::/gp051-2000. 3. CondiŃii tehnice generale de calitate. [top] ANEXA 1. Fizica construcŃiilor. PrescripŃii de calcul.. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Numărul anual de grade-zile. InstalaŃii de încălzire centrală. Termotehnica. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Debite. Idem. Idem. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. InstalaŃii de încălzire. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Dimensiuni.GHID DE PROIECTARE.. cu coloane libere de secŃiune circulară. Termotehnica. Idem. Idem. Mărimi caracteristice. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Parametrii climatici exteriori. Terminologie. Necesarul de căldură de calcul. Idem. PrescripŃii generale.11. Higrotermica. simboluri. Fizica construcŃiilor. Termotehnica construcŃiilor. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Elemente de radiator din fontă. 4.b. PrescripŃii de calcul. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Idem.

. ………………… eliberată de ………. Conducte pentru fluide.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr.. [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. Idem... Ventilare naturală.... 7.11... ………. 1. 8. Combustibili solizi.. Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive... Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare.. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit......GHID DE PROIECTARE...... Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice. Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……. PrescripŃii de proiectare. slab agresive şi cu agresivitate medie..chm::/gp051-2000. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane.......2011 . Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C.... Clasificarea mediilor agresive...……………... fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea . încheiat între ………………. COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură. Acoperiri protectoare..html 24. Semne şi culori convenŃionale........ Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale.. cu valabilitate până la ……………. 6...... Coşuri. la ………. Idem. PrescripŃii fundamentale de proiectare.. Idem. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare... pentru lucrările de ………………………….. Reguli pentru verificarea calităŃii. Gaze combustibile. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.. 2. CondiŃii tehnice generale. ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale.. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă.……….. din ……………………. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală... PrescripŃii de proiectare.. Idem... de ventilare şi gaze naturale. (nume şi prenume) 3....... PrescripŃii de proiectare.. PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. InstalaŃii sanitare. PrescripŃii de proiectare. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit..... Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor... Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr... de încălzire centrală....……………….. PrescripŃii generale.... (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor... Acustica în construcŃii.

3. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului..2011 . Constatările comisiei de recepŃie: 4. Comisia de recepŃie finală şi-a ……………………………………………...chm::/gp051-2000... Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………..……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3. a constatat următoarele: 3. Au mai participat la recepŃie: ………………………………………….. anexe numerotate.3.. 1.5. 1 4.. 6.2. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 2.html 24... 5.………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate. 1. din ……………………... 2 nu au fost executate... 3.... cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. Prezentul proces verbal. 3. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………..1. 3 nu respectă prevederile proiectului. 3.. ……….1. Lucrările au fost complet terminate la data de: …………………….4.. 3. la …………… în ……… exemplare. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. (nume şi prenume) 2. 8. Comisia de recepŃie.. conŃinând ……… file şi ……. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: ……………………………………………………………………………. 4.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. a fost încheiat astăzi ………. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr.GHID DE PROIECTARE. în urma constatărilor făcute propune: …………………………………………………………………………….. Page 33 of 40 ………………………………………….. Comisia de recepŃie finală. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: …………. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr.. cu un total de …….. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr. file..2..11. 7.

chm::/gp051-2000...GHID DE PROIECTARE. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj.. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. în contul furnizorului....2011 . Din partea beneficiarului ……………………. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.……………………… Din partea şantierului de montaj . cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.. comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1.. conform listei anexă nr. respectiv pe o durată de ……… luni.…………………………. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………..... cu prevederile proiectului). Prezentul proces verbal... Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. din instalaŃia: ……………………. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: ……………………………. exemplare. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent. cu un total de ……...din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ……………………………….. a fost încheiat astăzi ……….html 24. 7.. În baza constatărilor făcute..11.6. 3.... Valoarea obiectului este de ……………………. conŃinând ……… file şi ……. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.….7. la …………… în ……… exemplare... anexe numerotate. Page 34 of 40 3. lei. file.. 5. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………. Membrii: …………. 2.. după care se va face o nouă verificare (control dimensional. [top] Din partea furnizorului . 4. 1. 3.

exemplare. Din partea beneficiarului …………………….. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ……………….....: 2. din centrala: constatăm următoarele: 1... (centraje.2011 . jocuri) etc.): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei …………………….... presgarnituri. din partea întreprinderii furnizoare ……………………... din centrala: …………………………. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie.html 24.11.……………………… Din partea şantierului de montaj .. etc. [top] Din partea furnizorului .. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit.chm::/gp051-2000. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată.…………………………. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.GHID DE PROIECTARE. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. din partea întreprinderii beneficiare …………………….. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5. semicuple... durată. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………………. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. a elementelor încastrate. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4. presiune. a buloanelor de fundaŃie etc.. etc. ajustaje. Constatări privind schema probei (natura fluidului..... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: ……………………………. cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: …………………….: 3.. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr. temperatură..

................ ........................... debit etc.... încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal........……………………… Din partea şantierului de montaj ............... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) .. cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: .......*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: ... verificării.......................... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia .11................. exemplare..... Din partea beneficiarului ……………………......... ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ................. Din partea furnizorului ..... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei................................................ durata....... exemplare....... intensitate...... temperatură.. încercării.. verificarea...... De asemenea...…………………………........................…………………………................................ din partea întreprinderii furnizoare ........html 24.......... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită... din partea întreprinderii beneficiare ...................................... încercarea: presiune................. centrala .................................... verificării...............chm::/gp051-2000...........……………………… Din partea şantierului de montaj ............... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: .............. din partea întreprinderii beneficiare ................... [top] Din partea furnizorului ............................................................................ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………............................... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. *) Se completează denumirea probei............. tensiune.........GHID DE PROIECTARE........ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ................ din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de .. Page 36 of 40 2...................... **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba..2011 . Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită..... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei.............. Din partea beneficiarului …………………….......

.................... 5... oxigen. procese-verbale de efectuare a verificărilor...... ...................... luna.. Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10..... comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare...... demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii............... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2........html 24........... exemplare. 4. interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc.......................11.......................... Din partea beneficiarului ……………………....... secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale............. la distr........... şi colec........................ EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE............ Page 37 of 40 .. . îngrădirea zonei.. Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8.................... evacuarea agregatelor de sudură etc....... ... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 ............... acetilena. Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj........ constatăm următoarele: 1..: 6............ .... .............. C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. din partea şantierului de montaj .............. curăŃarea zonei.chm::/gp051-2000...... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: .……………………… Din partea şantierului de montaj .. aferente organizării de şantier.. Urmare a celor constatate mai sus.. ........... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ............ .............. Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3......GHID DE PROIECTARE..... .............. . Temp........ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în .... Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile...... din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr.............. Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate........ anul ... [top] Din partea furnizorului .... controalelor şi probelor...... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: .. .................... .....: 7.. ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ..2011 ..........…………………………...................... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9....

...chm::/gp051-2000.....GHID DE PROIECTARE.... VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1....... ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:. tip) 2.. Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1...11...... [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: .... tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4.. Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5...........2011 ............ Perioada de execuŃie .....html 24.. Arzător (model............................. Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6. Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL. Executant ............. Cazanul (model... 1.......... Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2... Data: 2.............. Cine a efectuat controlul (revizia): 3.. Cine completează datele ...... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.................. Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3.

.. model....................) .... model... Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună. . proprietar...... tip ...... Temperatura fumului (oC) 5..... Cazanul ........... Firma ........................... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1... Page 39 of 40 3....... Alte constatări Data .......... mediocră......... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..... Constatator Nume ................................ Combustibil . Combustibil 4........ EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Calitatea (montator...................................... instalator........................ Emisii CO2 (%) 7.chm::/gp051-2000........ Emisii CO (%) 8... tip ............ Temperatura ambiantă (oC) 6....... Adresă ......... 2.. etc................ 3.......... necorespunzătoare ** Se indică: conectat.............GHID DE PROIECTARE..........html 24.......11.. Arzător ............... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10........................2011 ...... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9............ Tel........

11.2011 .GHID DE PROIECTARE.html 24. Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..chm::/gp051-2000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->