GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

. 3. pompe pentru montaj pe postament.4.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă.16. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului.4.4.. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei. cu turaŃie în trepte. Page 5 of 40 3.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic.2011 .4. Pompe 3. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice. 3.12. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. 3.11. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%.8.14. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan. 3. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum).10.9. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului. randament ridicat. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică. 3. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă. 3. .4. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii.” 3.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: .17.4. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0.21. cu aprindere şi control electronic al flăcării.4.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan.4. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%.4. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. gradului de asigurare al funcŃionării. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică. destinaŃia clădirii. la puterea nominală.13. .chm::/gp051-2000. 3. cu turaŃie variabilă continuu. 3.4.4.4. Schimbătoare de căldură 3. Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW.după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă).4. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse. 3. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă. Pompele sunt: .18.html 24.22.11.20. de minimum 90% (fără condensaŃie).GHID DE PROIECTARE.4.19.

reduce pierderile de agent termic. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.28. limitarea temperaturii maxime admise.4.4.33.4.2011 .4. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise.25.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă.chm::/gp051-2000. cu membrană (cazane de tip manual). rezistenŃă la coroziune. ocupă spaŃiu mai redus. 3. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi. 3.27. 3. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise.32. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. 3. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3.31.4.30.4. 3. 3.4.24.26.. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise.html 24.11. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare. tubulare. 3. micşorează pierderile de căldură.4. 3.29. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii.4.GHID DE PROIECTARE. . La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise. 3. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică.. 3.4.34. Calculul capacităŃii. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil). amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. Page 6 of 40 cu acumulare. fiabilitate ridicată. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. . conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise. fără acumulare. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. cu serpentină sau registru.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă. posibilităŃi de curăŃire facilă. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic.

EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere.4. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei. aspiraŃie-refulare pompe. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental.35. Se prevăd. intercalând dispozitive de contorizare. 3. 3.38. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare). utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control.4. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor. 3.45. 3.4.GHID DE PROIECTARE. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.html 24.11.4.4. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. 3.5.40. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice.5. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. 3.39. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii.chm::/gp051-2000. înainte şi după schimbătoarele de căldură. pe aspiraŃia şi refularea pompelor..43. Page 7 of 40 şi sonore. în general. 3. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire. Aparate de măsură şi control 3..46. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar). asigurarea temperaturii de gardă. conducte 3.2. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. robinete de golire. pe ramurile principale de distribuŃie.36.4. 3. 3. 3.4. înaintea oricăror elemente de închidere.5.4. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.42.5.2011 . ventile de dezaerisire.37.41. intrările-ieşirile din cazane. 3.5.3. robinete cu 3 căi.4.1. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37. 3. Armături. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens.5.5.4. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. 3. 3.4. 3.4.44.

ventilare şi apă caldă de consum. 3.11.6. ramurile de întoarcere. corelarea cu temperatura exterioară.6.7. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. etc.4.6. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice.8. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. încălzire cu aer cald. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator.GHID DE PROIECTARE. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. colector şi distribuitor. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi.6. supape. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică.7. 3. 3. 3. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3. 3. în măsura în care acest lucru este posibil.6. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire.6.6. 3. ramurile de ducere. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. 3.5. 3.5.6. Page 8 of 40 3.5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune.9.chm::/gp051-2000. timpul combustibilului. încălzire. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta.1. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă.1. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură.7. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori.. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor.6.). preparare apă caldă de consum). 3. Aparatura de automatizare 3. puterea termică a centralei.2011 . parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). numărul de cazane. etc.5o C.5.6. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.6. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală.3.8. individuali..html 24.7. care acŃionează asupra arzătorului. 3. 3. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum).2. 3. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. la care se face reglarea temperaturii prin amestec. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. nou construită. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. încălzire prin radiaŃie.

cu limitarea temperaturii maxime. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală).7.7.17. 3. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.18. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art. 2 (fig.4.3.2011 .4.GHID DE PROIECTARE.7. 3. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. 3.7. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme.11.14. completate cu una din variantele menŃionate mai sus. 3.chm::/gp051-2000. 3.12. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. 3. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire. 3.4. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului.7.7.7. debitul agentului termic (reglare cantitativă). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. Schema nr. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului. 1 (fig.html 24. 3.15.7. 3. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere.7. Aparatele de măsură.45 şi cap.11. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi.30-3. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.7. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice. 3.7.7.7.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3.10.5.. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. variind temperatura agentului termic produs de cazan. reglarea se poate face cu un termostat de interior.2. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc.7. 3.13.7. 3.5. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei. 3. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. 3. 3.19.9. 3. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.16. alimentat cu agent termic de la cazan. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. motorizat..7.6. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă). Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS.7. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB.7. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor.

36.20. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare. 3.11. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.GHID DE PROIECTARE.37.. 3. cu robineŃi cu 3 căi. 3. 3. reglarea se face local prin amestec.7. 3.7. 3. 3. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic.7.21.7. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică.39.7.chm::/gp051-2000. 3. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers. 3. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire. protecŃie şi automatizare. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală. Centrale termice cu cazane de perete 3. 3. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr.32.7. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. numai apă caldă de consum. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor. 3 (fig.7.7. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr.35. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald. Page 10 of 40 3. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3. limitându-se temperatura maximă. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic. 4 (fig. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă. Schema nr. 2 SoluŃia nr.38.28.7. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec..24. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. 3.7. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. cu ventile cu trei căi. cu robinete cu trei căi.7. 3. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3.34. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.29. cu robinete cu trei căi.7. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec.2011 . corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr.31.33. SoluŃia nr.7.7. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune.7.7. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL).html 24.27.22.30. 3. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3.7. 5 (fig.23.25. 1. 4.7.

).GHID DE PROIECTARE. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare.2011 . 3. clor. supraveghere şi întreŃinere. să fie protejate contra îngheŃului.8.8. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3. 3. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere.40. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă.44.7.42. parametrii agentului termic necesar. 3.47. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.48. etc. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora.8. 3. programare orară diurnă sau săptămânală etc.11. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului.4. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. 3. după caz. Centrale termice pentru încălzire 3.7.7. tipul agentului termic necesar.. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie.7.html 24. detergenŃi. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan).8. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C.7.7. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată. Page 11 of 40 natura consumatorilor. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.chm::/gp051-2000. cu robinete cu 3 sau 4 căi. 3. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.46. prin pornirea-oprirea automată a cazanului. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului.45. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu.41. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia. Organizarea centralei termice 3. 3.2.7. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.3.. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. diluanŃi de vopseluri.1. 3.43.

asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare.8.7. Dacă spaŃiul permite. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.GHID DE PROIECTARE.8. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3..17.8. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei. 3.chm::/gp051-2000.html 24. 3.8.10.8.8. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului.15. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali. modul de siguranŃă etc.14.13.5. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului.18. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. tipul combustibilului utilizat.8. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului.11.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. 3. dacă sistemul constructiv al acestora permite. asigurarea stabilităŃii. Amplasarea centralelor termice modulate 3.. evacuarea corectă a gazelor de ardere.11. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente.8.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei.8. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. 3.12. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor.16.8. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii.8. dar nu mai mic de 800 mm. minimum 500 mm în faŃa cazanului. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise. în spatele cazanului – minimum 500 mm. 3.8. tipul arzătorului.8. modul preparare apă caldă de consum. modul de reglare.8. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată.8. 3.6.4. 3. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1. acestea putând fi montate alipite. Page 12 of 40 3. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele. 3. 3. numărul cazanelor. ele putându-se monta lipite.9. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. În cazul amplasării în nişe închise. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. 3.2011 .8. b) Montare în nişe 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate.8.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare. 3. 3. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare.

11.20.4.18 şi 3.9.9. Amplasarea vaselor de expansiune. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm. În fig..9. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. 3. 3. 3. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum.2011 .1. 3. 3.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan. 3. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon. 3. Când această distanŃă nu poate fi asigurată. 3. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. 3. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente.8.chm::/gp051-2000. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”. 3.9.23. buteliilor de egalizarea presiunilor. 3. Amenajări constructive 3.11.html 24. 3.7.9. La cazanele de tip mural montate în nişe.21.22.9.9. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.9.9. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31. indiferent de locul de amplasare. ventilarea centralei termice este obligatorie.9. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor.8.8.9. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. 3. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal.13.8. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2.5. 3. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează.5 dm2.6. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.9. Pentru asigurarea aerului necesar arderii.9.9.3. a pompelor de circulaŃie. pentru demontarea acestuia.9.50 m de arzător. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. 3. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat.8.19. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate.GHID DE PROIECTARE. 3.14. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă..8.2. 3. 3.12.8. dar nu mai mică de 2. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun.9.10.8. de înălŃimea necesară accesului personalului etc.

Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan. în caz de defecŃiuni. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.9. 9). cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. 3.3.chm::/gp051-2000. 3. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. STAS 6724. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. 3.11. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. STAS 3417.4.10.20.10.10. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum.19.13. 3. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig.10. 21. Evacuarea gazelor de ardere 3.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare.10.. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate. 7). 3. ziduri antifoc etc. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m. tipul arzătoarelor (atmosferic. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald).html 24.10. 3.10.10. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.16. aceasta scăzând de la bază către partea superioară.14.5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile.10. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă. trebuie să depăşească coama cu minimum 0. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului.12. 3.10. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie. 3. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului.10. de coama acoperişului.1. 3.10. 3.10.10..8. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417.10. 3. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m.10. 3. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului.10.15. 3.GHID DE PROIECTARE.5 m în plan orizontal.2011 .10. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii.10. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.10. 3.5. 3. certificate sau agrementate cu astfel de sistem). Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete.18.10. 3. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. 3. 3. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793.2.11.17. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor.6.10. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.

8. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului.11. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11.12.80 m.8. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.5. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare.2011 .23.11. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului.8. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13. 3. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate.11.13.11.11.7. I 6.html 24. 3. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art.23.23. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.9.11.11. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. Page 15 of 40 exterior (fig. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii.2. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc.11.14. 11). Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face.10. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului. Alimentarea cu combustibil 3. 3.11.).11. gradul de asigurare a instalaŃiei. 3..8. stingerea flăcării. 3. modul de exploatare al centralei termice etc. omologate sau cu agrement tehnic. 3.. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.GHID DE PROIECTARE. 3.22.11. şi 3.22. 3. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii.4. 3. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia. 3. 3. 3.1.11.11. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. se prevăd arzătoare mixte. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului. Ńinând seama şi de prevederile art. 3.11.1.11. 3.10. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic.11. 3. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic. 3.11.11.10. 3..15. întreruperea alimentării cu energie electrică.6. presiuni ale gazului sub limita admisă.chm::/gp051-2000.16. 3. 3. P 118.

un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. 3.19.22. 10). InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu.. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ.11. comandă şi automatizare. 3. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal. instalaŃiile electrice de forŃă.12. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis. 3. 3. sau pe căile de evacuare.13.4. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă.3.1. 3.20.4.21.13.13. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului.11. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia.23. 3. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. în timpul funcŃionării centralei termice. general şi local. 3. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic. InstalaŃiile electrice de forŃă. tablourile electrice ale cazanelor etc. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică.3. 3.2. 3.13.11. 3.12. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate.12.html 24. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă.25. pompa de circulaŃie a cazanului. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente.. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.24. 3.2011 .GHID DE PROIECTARE. acesta se prevede pe conducta de ducere.2. 3. 3.chm::/gp051-2000. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. umplerea instalaŃiei de încălzire. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii. respectând şi precizările din normativul P 118. Iluminatul normal. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie). Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător.11. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare. Pentru clădirile existente. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. 3. 3. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei. 3. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă.1. un robinet de reŃinere (clapetă de sens). acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului.26. 3. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum.11.17.11. Dacă arzătorul nu are filtru propriu. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar.11.11. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.12. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice.11.18. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic.12.11. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc. 3.11.

la priza de pământ. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat.9.7. 3. 3.12. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum.) să fie amplasate de câte ori este posibil. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. în conformitate cu reglementările în vigoare.11. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori.14.1. 3. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a. schimbătoare. Amplasarea cazanelor.2.14.4. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. formată din priza de pământ. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică.14. 3. etc.14.2011 . vase de expansiune. aparatelor etc.). ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. utilajelor.8. 3. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL.GHID DE PROIECTARE. alimentare cu apă rece şi energie electrică. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor. 3.14. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. rezervor de consum zilnic. Prevederea unei centrale termice de imobil.14. b.14.6. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire.13. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale.13. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL.14. 3.chm::/gp051-2000. accesul la utilaje. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii. autocisternă). care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. utilajelor. într-o încăpere comună. pompe de circulaŃie. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane.7. 3. 3. 3. masele metalice.14. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime.13. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil. receptoarelor. 3. 3.14. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. tablourilor.3. În cazul folosirii GPL drept combustibil.. 3. 3.4.8. Page 17 of 40 3. utilităŃi.11. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor. 3.html 24.9. centură şi derivaŃii.5..6.14.13. 3 şi respectiv 4. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi.13. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. limita de proprietate.10. etc. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare. 3.10.5.14. 3.13.

Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. 3..14. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL.14. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare. apă canal. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier.13.4. Alegerea spaŃiului centralei termice. 3.).2. 3.3.8.15. băi.4.1. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică. responsabili cu execuŃia lucrărilor. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33.1. Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire.7. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. instalaŃii electrice etc. CondiŃii generale de execuŃie 4.15.5.14. luându-se măsuri de atenuare a acestora.chm::/gp051-2000. I 31 şi I 33.14. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie.6. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3. 3. I 33 şi I 6. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.9. [top] 4. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr. 114-96.15.. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.14. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3. 3. 3.1. 3. 3. I 7. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. consultanŃi tehnici etc. 3. 3.2. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. 4. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte.1.1. încăperi cu agenŃi frigorifici.11. 3.15.15.2011 . Pe parcursul execuŃiei centralei termice.8.3.15.4.16. – 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării. 3.8. gaze. 3.1. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap.8.5. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice. depozite de solvenŃi. conform legii.15.).1.15. precum şi a deficienŃelor proiectelor.html 24.4. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL.1.9.. 3.15. 3.1.1. 3. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit. etc. 2. I 31 şi I 5. conform proiectului.) 4. 4.15.15. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. etc. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii.GHID DE PROIECTARE.1. 4.

11. 4. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. 4. Vasele de expansiune.10. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic.2. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii.3. Page 19 of 40 proiectant.7.1.3.5. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor.. Conductele se izolează termic.2.2.7. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală. mozaic.3. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii. livrată împreună cu cazanul.2.4.3. 4. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune.3. Pompele de circulaŃie.1. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. 4.3. cele din oŃel se protejează contra coroziunii..). 4.2.6.2.3. etc. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante.3. 4. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. pe suporŃi proprii. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare.2. 4.chm::/gp051-2000.4.6. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător.2.2. 4.html 24. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii.8.2.2. 4. iar peste O 3/4" prin sudură.GHID DE PROIECTARE. 4. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6. 4. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii. 4. 4. ceramică. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate. 4. I 31 şi I 33. 4. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect.8.5.7. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. 4.3. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. uşi. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 .9. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci.9.6.10. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre.2.1. guri de ventilare. 4. 4. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile.2.3.3.3. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4.1. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7. Executarea instalaŃiilor termice 4.3. 4. 4.

4. 4.4. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi.GHID DE PROIECTARE.4.4.4.4.4. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm.6. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. 4. Coşurile de fum metalice. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31.. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4.17. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice. 4.9.4. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip.5.5. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. 4. 4.2011 . Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.3.2.4. Page 20 of 40 4. 4.11.5.5.12. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie.8. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31.4. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură. autoportante se montează pe fundaŃii de beton.3.. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4.7.html 24. pe pereŃii clădirii.1.11. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118. I 13 şi I 6.14.5.1. 4. 4. Coşurile de fum din zidărie. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice.10.chm::/gp051-2000. 4.15. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora. Conductele se montează aparent. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat.7.16. 4. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură.4.4. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel.4. 4.4. 4. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4. 4.5. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează.4.5. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. 4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.5. având grosimea de minimum 30 cm. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi.5. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice.4. 4.5. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe. 4. după care se execută umplutura.4. 4.4. fixate cu brăŃări metalice. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat.4. 4.13. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului.4. 4. 4. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi.2.4.6. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel.

6. 4. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca.7.14.6.7. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul.5. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet.7. Page 21 of 40 4. de garanŃie.5. conform reglementărilor specifice. 4. 4.7. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4.7.7.4. 4.6. 4.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie).5. se vor inscripŃiona.11.2. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior. 4. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie.7.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz. 4. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7.9.7. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.6. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate.1.5. Conductele cu ventuză.15. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare).2011 .chm::/gp051-2000.5. 4. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr.13. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector.. 4. îmbinată cu fitinguri uzinate. 4.50 m în ax la nivelul pardoselii finite. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.5. 4. Executarea instalaŃiilor electrice 4. 4. corpuri de iluminat etc.80 m. cu evacuare orizontală. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ.5.9.5. 4.12.1. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat. aparate şi utilaje omologate.a. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă. Se vor verifica la fiecare aparat.7. 4. 4. Prizele şi fişele. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4.5.3.11. 4.7. vor avea curent nominal de minimum 10 A.3. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor.11. diferit de cel de lucru.7. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere.8. Prizele de 220 V c. 4. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată..GHID DE PROIECTARE. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare.8. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş. 4. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor..2.6. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi. prize.12. verificarea.10. 4.10.html 24. 4.7. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. Aparatele electrice individuale care se instalează. conform proiectului (întrerupătoare.7.7. 4.

măsurarea randamentului. 4. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii. 4.7.2011 . funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă.15. 4. 4. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7).13.18. 4. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune. Page 22 of 40 4. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. 4. sezoniere etc. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. de eficacitate.8. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13.17.5.7. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului.1. la cald. 4.8.. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. 4. 4.5.20. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării.14. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.11.7.8. în toate regimurile prevăzute (nominale. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc. 4.8. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor.16.7..8. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer. 4. consumului de combustibil.7. 4.3. de izolare sau pentru suporturi.7.8.).7. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece.8. 4. 4. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde.8.7. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul. 4.chm::/gp051-2000. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate.19. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă. reduse.21.4.8. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane.GHID DE PROIECTARE. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5.8. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate. materiale incombustibile sau greu combustibile.6. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7.2. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte.7. Probe 4.

9.10. 5. Punerea în funcŃiune a centralei termice. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune. 4.8. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte.GHID DE PROIECTARE.2011 . Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale.1. 5.8. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie.1. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5. [top] 5. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic.chm::/gp051-2000.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2. dacă au fost efectuate probele.1. Probele se fac cu aer. 4. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice. de funcŃionare la apă rece şi caldă. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece. etc. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică.1. 4.3. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă.8. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min. recepŃia finală... 5. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie.1.11.7.5. RecepŃia instalaŃiei 5. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. În urma recepŃiei. 5. 5. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie. 4. 5.1.1.2.1.8. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”. extinderi. investitorul acceptă investiŃia.1.html 24.4. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor. După admiterea recepŃiei finale. etanşeitate.12. 5.1. alimentare cu combustibil şi apă. dacă lucrările sunt executate conform contractului. reparaŃii capitale.6.11. 5.1.2. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.

parametrii combustibilului.7.2.2.2. 5. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului.2. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii.8. 5.4.11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze.3. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora. 10%). 5.6. 5. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei.2011 . fără variaŃii de lungime şi luminozitate. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului. La instalaŃiile automate.2. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan.3. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor. 5. Verificarea instalaŃiilor electrice 5. 5. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar. Flacăra trebuie să fie stabilă.chm::/gp051-2000. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. setat corespunzător. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului. 5.GHID DE PROIECTARE. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie.1. 5.2. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.3. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor). Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ.3.2.2. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid.12.3.9. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim. 5.6.5.10. 5.html 24. Verificarea preliminară. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie.3. 5. 5. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic. dozelor. paratelor de comutaŃie. 5. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. 5. conductoarelor.. cotelor. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice..11. 5.3. Verificarea definitivă.7. Regimul de exploatare curentă 5.2.3.3. verificarea modului de montare a tablourilor electrice.2.4.5.3. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor. 5. 5.2.2. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat.2. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor. b.

Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil. diurnă.2..5.6. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic. 5. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic.4. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani. funcŃionare redusă.chm::/gp051-2000. aparatelor de comutaŃie.9. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au.10.6. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33.6.1. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. inclusiv legare la nulul de protecŃie. avarii.7.4.2.4. 5. 5.4. 5. Incidente.3.5.GHID DE PROIECTARE. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 . Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă. 5.4.5.2. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.8. 5. gaze de ardere sau agent termic. 5. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară. 5. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet..4. 5. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. 5. 5. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat.4.6.3. 5.6.11.3. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate.4.1. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. defecŃiuni 5.8.4.6. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2.3. 5.4. 5.4. orară etc.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora.4. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului. tablourilor electrice etc.html 24.5.4. 5.5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5. Combustibil gazos şi GPL 5. 5.4.1. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5. 3 sau 4 căi). 5. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător.5.

GHID DE PROIECTARE. boiler.presostat defect . pe conducte şi armături.se înlocuieşte senzorul . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.se curăŃă echipamentele murdare . după caz .alimentare insuficientă cu combustibil . spargerea serpentinei boilerului.nu este la curent electric aprinde .termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe .se verifică şi se reglează flacăra .se curăŃă .presiune scăzută a gazului .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .se înlocuieşte .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută ..se înlocuieşte .se schimbă sau se setează corect .senzor de temperatură defect .chm::/gp051-2000. scurgeri la îmbinări şi vane. arzătorul sau duzele sunt murdare .5.se înlocuieşte . ruperea îmbinărilor sudate. Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .se curăŃă duza .2011 .se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .pompele de circulaŃie nu se .se controlează racordul electric .html 24.cazanul este murdar .se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se . chiar dacă cazanul este în funcŃiune. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6.se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .electrodul nu realizează scânteia .duzele de aer blocate sau înfundate . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor. DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte ..presiunea combustibilului este mică . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.reglarea flăcării nu este bună . 5.se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .se verifică siguranŃele tabloului electric .senzor de temperatură defect .pompele de circulaŃie blocate .duza obturată .ventilatorul nu funcŃionează .cazanul. depuneri de nămol sau piatră în cazan.se deblochează sau se înlocuiesc.se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi.se verifică presiunea .11.se curăŃă .

14. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului.). 5. etanşeitatea.GHID DE PROIECTARE. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea.7. agreate de către furnizorii de aparatură. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. reparaŃii şi întreŃinere 5. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere).). InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă.7. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. 5. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele. 5.6.. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. etc. garnituri de etanşare). gradul de coroziune.6. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului. a pompelor. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. arzătorul şi schimbătoarele de căldură.4. stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră..7.3. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale.7. după îndepărtarea capacelor de acces.7.11. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. 5.13.7.). 5. a vanelor de combustibil. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor.2011 . etc. 5. etc.7.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. stării izolaŃiilor termice. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. vasul de expansiune.html 24. starea de coroziune). funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. etanşarea. . 5. 5.7. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate. etc.10. pompele de circulaŃie.). Revizii. 5.7. etc. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare.7. Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. arzătorului şi pompei. 5.2.12. corodarea chimică a instalaŃiei.7.5.).9.7. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. 5. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora. 5.7.6. ventilatoare. sistemele de evacuare a gazelor de ardere. filtrelor. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor.7.7. eficacitatea închiderii.11. circuitele de alimentare cu combustibil. 5. 5. 5.7.8. depuneri de funingine.chm::/gp051-2000. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine.1.

html 24. cu spumă chimică.8. 775/1998). În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor.11.7.chm::/gp051-2000. 1080/2000. 6. 6. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. 6.7. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare. 5. înlăturarea depunerilor – la 3 ani. 1 ladă cu nisip de 0.2011 . 5.7. 6. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.10.3. prevederea are caracter de recomandare. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.17. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor..1. aprobată cu O.GHID DE PROIECTARE. 1 lopată. 6. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. 5. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc.I. 6. cu spumă chimică. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor.I. 6. executare şi exploatare a centralelor termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. 5. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice.6. 1 stingător transportabil.7.7.7. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii.19. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu.7.18. minimum două pentru fiecare încăpere. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. cu limită de rezistenŃă la foc. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. 6.15.5 m3. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. Page 28 of 40 5. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor.5. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. golire. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente. nr. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane. 6.11.. minimum: 2 stingătoare portative.M. 6. 6.4.16. [top] 6.2.M. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. conform art. spălare.9. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice.

7. asigurarea căilor de acces. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7. CerinŃele privind protecŃia. Page 29 of 40 6. 7. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii.4. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen.13. [top] ANEXA 1. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice.html 24.5. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii. PROTECłIA.6. reziduurilor. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. 6.3. 7. 6. confecŃionate din materiale incombustibile. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură. evacuare şi intervenŃie.. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. fumatul.15. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii. fumatul. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori.1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.14. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare.7. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare.2.c. instruit în acest scop. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. [top] 7. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis.GHID DE PROIECTARE. distrugerea acestora). În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300.chm::/gp051-2000.12. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate.. 6. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. ambalajelor combustibile. 7. cu tensiunii până la 1000 V.a.16.11. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative.2011 . cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. 7.a. colectarea deşeurilor. 7. 6. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1.

Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea.GHID DE PROIECTARE.2011 ...11. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit.chm::/gp051-2000. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice. proiectarea. verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. agrozootehnice şi industriale.html 24. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.

Termotehnica. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Fizica construcŃiilor. PrescripŃii de calcul. Idem. Dimensiuni. [top] ANEXA 1. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. Necesarul de căldură de calcul. Termotehnica. Debite. Termotehnica construcŃiilor. CondiŃii tehnice generale de calitate. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. PrescripŃii generale. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. Mărimi caracteristice. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură.b. PrescripŃii de calcul. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. Idem. cu coloane unite de secŃiune eliptică.chm::/gp051-2000. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Elemente de radiator din fontă. simboluri. Necesarul de căldură de calcul. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor.2011 . Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. Numărul anual de grade-zile. Higrotermica. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. cu coloane libere de secŃiune circulară. Termotehnica. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală.html 24. Higrotermica. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. apă fierbinte şi apă caldă. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii.GHID DE PROIECTARE.. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Idem. Idem. Terminologie. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. Elemente de radiator din fontă. Terminologie. Idem. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Parametrii climatici exteriori. InstalaŃii de încălzire. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice. Dimensiuni. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. unităŃi de măsură. InstalaŃii de încălzire centrală. 5. Idem. presiuni şi temperaturi nominale.11. InstalaŃii de încălzire centrală. Fizica construcŃiilor. 4. Idem.. InstalaŃii de încălzire.

.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Coşuri. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile.. Idem. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare... slab agresive şi cu agresivitate medie... PrescripŃii de proiectare. PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. Gaze combustibile..... Pregătirea mecanică a suprafeŃelor. Idem. CondiŃii tehnice generale. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale.2011 .. Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr... ………………… eliberată de ……….... ………...... 7...... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor. 8..... 6.. Idem.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. cu valabilitate până la ……………. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane... PrescripŃii de proiectare.. PrescripŃii de proiectare.... Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală.... Acoperiri protectoare... Acustica în construcŃii. Reguli pentru verificarea calităŃii. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr. InstalaŃii sanitare. Combustibili solizi. Conducte pentru fluide. la ………. PrescripŃii generale.chm::/gp051-2000... 1. ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale.. Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……. Semne şi culori convenŃionale... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare...html 24.……………......………………... [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.. Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive. (nume şi prenume) 3...... Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C...11...……….GHID DE PROIECTARE. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă.. PrescripŃii fundamentale de proiectare. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor... DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare. pentru lucrările de …………………………........ de ventilare şi gaze naturale..... Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea . de încălzire centrală. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică.. încheiat între ………………. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice. din …………………….. Ventilare naturală... COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură. Clasificarea mediilor agresive. PrescripŃii de proiectare.. Idem. 2.

.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3. conŃinând ……… file şi …….. 4.. Constatările comisiei de recepŃie: 4. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului. la …………… în ……… exemplare.. a constatat următoarele: 3. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………….. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………. Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei.3. 3.. 6. 2. a fost încheiat astăzi ……….11..3.. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr.. Au mai participat la recepŃie: …………………………………………. Prezentul proces verbal.. în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. 5.. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr...html 24. (nume şi prenume) 2. ………. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr. din …………………….………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4. Comisia de recepŃie.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr. file.. Page 33 of 40 ………………………………………….. cu valabilitate până la ………………… de către …………………………………………………. 3..2.. 8..4. 1 4.. Comisia de recepŃie finală. 7..GHID DE PROIECTARE. 2 nu au fost executate. 1. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………...5.1..2. cu un total de …….1.. 1. Comisia de recepŃie finală şi-a ……………………………………………. 3. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.. Lucrările au fost complet terminate la data de: …………………….. 3.. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate... anexe numerotate. 3 nu respectă prevederile proiectului.chm::/gp051-2000.2011 .

EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE... Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… ………………….chm::/gp051-2000.. Page 34 of 40 3. cu un total de ……...7.. 5.. la …………… în ……… exemplare.GHID DE PROIECTARE..din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ……………………………….……………………… Din partea şantierului de montaj . în contul furnizorului.html 24. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate... exemplare. În baza constatărilor făcute. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………... file. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. cu prevederile proiectului). anexe numerotate.6. 3..2011 .. [top] Din partea furnizorului . Prezentul proces verbal. a fost încheiat astăzi ……….….. după care se va face o nouă verificare (control dimensional. conŃinând ……… file şi ……... Din partea beneficiarului ……………………. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. conform listei anexă nr.…………………………. 6... din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: ……………………………. 4. Valoarea obiectului este de ……………………. 7... respectiv pe o durată de ……… luni. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj... constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. lei. 1. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1.. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: ………………………………………………………………………….. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………. 3.11.. Membrii: …………. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………. 2. din instalaŃia: ……………………..

GHID DE PROIECTARE. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. etc. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4. [top] Din partea furnizorului . semicuple...……………………… Din partea şantierului de montaj ... presiune. din partea întreprinderii beneficiare ……………………. jocuri) etc. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr.): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.: 2. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: …………………………….2011 .... exemplare. din centrala: …………………………. a elementelor încastrate..………………………….. temperatură. ajustaje...chm::/gp051-2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. Constatări privind schema probei (natura fluidului. a buloanelor de fundaŃie etc. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ……………….. durată. cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………... instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată..11. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………………. etc..html 24...... Din partea beneficiarului ……………………. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. (centraje. din centrala: constatăm următoarele: 1..: 3. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………. presgarnituri...

........... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei............... temperatură........ din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.................. centrala ..................... din partea întreprinderii furnizoare ... Din partea beneficiarului ……………………...... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ................2011 ........................ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ... încercarea: presiune........................... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei.............. Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. .... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită.....GHID DE PROIECTARE..................chm::/gp051-2000.... durata................................. încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal..................................... Din partea beneficiarului ……………………....... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia ........................ [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ...... încercării................html 24......... Page 36 of 40 2.................. **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) ............ tensiune... verificarea.........................…………………………....... din partea întreprinderii beneficiare .............11.. [top] Din partea furnizorului ....... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: .......................... exemplare. exemplare.... verificării.... intensitate................... verificării........................ ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de .................................. debit etc......………………………….................. *) Se completează denumirea probei........ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….......................................................................... De asemenea.....……………………… Din partea şantierului de montaj ........ din partea întreprinderii beneficiare ....... Din partea furnizorului ......................*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: ............……………………… Din partea şantierului de montaj .....

.... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9... 4...... Din partea beneficiarului ……………………..... constatăm următoarele: 1.................... ...... curăŃarea zonei................... Urmare a celor constatate mai sus........... ......... .......................…………………………. ....... Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj........ ...... oxigen.......: 7.......... controalelor şi probelor...... ...... Temp.................. 5.... C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.................... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2.. .11... Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate.... din partea şantierului de montaj .. demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii...........html 24........ comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ..........……………………… Din partea şantierului de montaj .... evacuarea agregatelor de sudură etc.. .. întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ........... ............... Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile. .... Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3......GHID DE PROIECTARE........... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 ... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: .... luna.. anul .... .........2011 ..............: 6..... Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8.... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.......... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: ..................chm::/gp051-2000........ îngrădirea zonei.. ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ............... Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10........ Page 37 of 40 ........................... exemplare... şi colec.. din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr......... la distr.................. [top] Din partea furnizorului ...................... interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc.. secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale....................... aferente organizării de şantier...... acetilena... procese-verbale de efectuare a verificărilor..

............. Cine a efectuat controlul (revizia): 3................... [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: ...... Cine completează datele .. 1.... Cazanul (model........ ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:. Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL... Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3............... Executant .. Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6............chm::/gp051-2000. Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5....html 24.2011 .. Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1.....................GHID DE PROIECTARE.. tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice........ VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1. Perioada de execuŃie ... Arzător (model.... tip) 2.........................11. Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2...... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. Data: 2... Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4..

.......... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1........................ 3.................... Emisii CO (%) 8..... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10......11.............2011 ...... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9.............. Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună.... Temperatura fumului (oC) 5............ proprietar............html 24.. etc. deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.................. Calitatea (montator........GHID DE PROIECTARE.. necorespunzătoare ** Se indică: conectat............... tip ...... Emisii CO2 (%) 7........... instalator.. model. Cazanul .. Combustibil 4........... 2................................... mediocră........... Tel.. Firma ..........chm::/gp051-2000.......... Constatator Nume ... .................. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.) ....... Arzător ... Alte constatări Data ...... Temperatura ambiantă (oC) 6.................... Adresă ........................... Page 39 of 40 3.. model.... tip .. Combustibil .......................

EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2011 ...GHID DE PROIECTARE.11.chm::/gp051-2000.html 24. Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful