GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

9. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică. la puterea nominală. 3. cu aprindere şi control electronic al flăcării. 3. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan.4.12.13.10. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii.17.4.4.14. Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4.după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă).html 24. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum). Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă. Schimbătoare de căldură 3.4.4.16. 3.21.22. 3.4.GHID DE PROIECTARE.11. . . Pompele sunt: .4.4. 3. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării. 3. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0.4. 3.8. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă.chm::/gp051-2000.20..11. se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică. gradului de asigurare al funcŃionării.2011 . Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse. de minimum 90% (fără condensaŃie).” 3. 3.19.4.18. Pompe 3. pompe pentru montaj pe postament.4. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%..1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan. 3. posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice. 3.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului.4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Page 5 of 40 3.4. cu turaŃie în trepte. destinaŃia clădirii. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: . cu turaŃie variabilă continuu. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. randament ridicat. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%.

28. cu serpentină sau registru. reduce pierderile de agent termic.27.4. fără acumulare. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil).29. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3. . Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4. conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. 3.4. rezistenŃă la coroziune.4. posibilităŃi de curăŃire facilă.26. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise.4.chm::/gp051-2000. Calculul capacităŃii. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise. micşorează pierderile de căldură.4. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise.34.. Page 6 of 40 cu acumulare.html 24. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. tubulare. limitarea temperaturii maxime admise.. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării. 3.4. 3. cu membrană (cazane de tip manual). fiabilitate ridicată. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi.11. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise. 3. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise.32.după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă.25. 3. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise.4. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă.24.4.33. ocupă spaŃiu mai redus.2011 . 3.4.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci. . 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.GHID DE PROIECTARE.30. 3.31. 3. necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. 3.4.

43. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare). EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3.2011 .5. 3. robinete de golire.4. 3. 3.1.5.4.11. înaintea oricăror elemente de închidere.41. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică.3. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.4. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. ventile de dezaerisire.. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. intercalând dispozitive de contorizare.44. robinete cu 3 căi.4. înainte şi după schimbătoarele de căldură.5.4. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar). pe ramurile principale de distribuŃie. conducte 3.4.36.4.35.4. 3. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.html 24. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei.4. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire.46. Page 7 of 40 şi sonore. în general.4. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice. 3. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. 3.5.GHID DE PROIECTARE. 3. asigurarea temperaturii de gardă.. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. aspiraŃie-refulare pompe. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. Armături. pe aspiraŃia şi refularea pompelor.4. 3. 3. 3. Se prevăd. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. 3. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei. 3. 3.39.2.4.37. 3.4.45.38. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens. Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental.5. Aparate de măsură şi control 3. 3.5.5. intrările-ieşirile din cazane.42.40. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane.chm::/gp051-2000. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii. înainte şi după separatoarele de impurităŃi.

cu viza la zi şi agrementate (cele de import). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6. timpul combustibilului.6. etc. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. numărul de cazane.)..5.4.9.8.7.6. care acŃionează asupra arzătorului. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune.chm::/gp051-2000. Aparatura de automatizare 3. puterea termică a centralei. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală.7. 3. 3. 3. corelarea cu temperatura exterioară. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. supape. 3. ramurile de întoarcere.6. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. 3. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate.GHID DE PROIECTARE. la care se face reglarea temperaturii prin amestec. nou construită.5.2011 . contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică.1. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. colector şi distribuitor. în măsura în care acest lucru este posibil.6. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire.5o C. individuali.6.5.6. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3.1. 3. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi.6. 3.11.5.6. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică.7. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. încălzire.6. regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice. 3.6. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor. Page 8 of 40 3. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. încălzire prin radiaŃie. ventilare şi apă caldă de consum.. Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.2. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură.6. încălzire cu aer cald. ramurile de ducere.3. 3.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 3. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. preparare apă caldă de consum). etc. 3.8. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. 3. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare.7.

control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art.15.. cu limitarea temperaturii maxime. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. Aparatele de măsură.GHID DE PROIECTARE. 3.14.7.7.. 3. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.10. 3. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă.17. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme.7. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative. alimentat cu agent termic de la cazan.8. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire.5.4.6. SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală). motorizat. 1 (fig.2011 .16.7. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc. 3. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3.18. 3.7.7. 3. 2 (fig.11.7. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. reglarea se poate face cu un termostat de interior. 3.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3.html 24. completate cu una din variantele menŃionate mai sus. 3. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere.4. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative. 3. 3.7.30-3. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.13.12. 3.7.chm::/gp051-2000. Schema nr. 3. 3. Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori.7.7.4. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS. 3. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.7. debitul agentului termic (reglare cantitativă). Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi.7.5. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului.7.2.7. 3. 3. 3.3. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB.9.7. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă).7. variind temperatura agentului termic produs de cazan.45 şi cap.19. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală. Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler.7.11. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului.

35. cu ventile cu trei căi.34. protecŃie şi automatizare.39. 4 (fig.7. 1. 3. 3. 3.html 24. Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală.36.32. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. Schema nr.7. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare.7.2011 .7. cu robinete cu trei căi. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. 4.24. 3.22. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare.. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr.21.7. SoluŃia nr. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic.11. 2 SoluŃia nr.37.7. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă. limitându-se temperatura maximă. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3. numai apă caldă de consum.27. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj.7.7.7.23. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor.7. 3.33.7.20. 3. reglarea se face local prin amestec. 3.. Centrale termice cu cazane de perete 3. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec. cu robineŃi cu 3 căi. 3. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire. 3. 3 (fig. 3.7. 3. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL).25.7. 3. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.30.7. Page 10 of 40 3. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. 3. 5 (fig.chm::/gp051-2000. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3.7. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.29.7. 3. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr.GHID DE PROIECTARE.31. cu robinete cu trei căi. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.7. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec.38. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică.7.28.

programare orară diurnă sau săptămânală etc.GHID DE PROIECTARE. parametrii agentului termic necesar.40.7. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3.html 24.7. detergenŃi. 3.). cu robinete cu 3 sau 4 căi. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare.2011 . La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului.43. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă.chm::/gp051-2000. diluanŃi de vopseluri. etc.2.47.48.8. clor.44.4.1. 3. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie..7. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia.41.7. supraveghere şi întreŃinere. să fie protejate contra îngheŃului. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată. tipul agentului termic necesar. Organizarea centralei termice 3.7.7. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.42. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere.8. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare.45. după caz. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C. 3. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire.. 3.11.7. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Page 11 of 40 natura consumatorilor. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu.46. Centrale termice pentru încălzire 3.3.8. 3. 3. 3. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus. prin pornirea-oprirea automată a cazanului. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora. 3. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3.8.

b) Montare în nişe 3. 3. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.8.8. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele.2011 . DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate.11. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.16. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali.html 24.10.8.8. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului.5.12. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului.8.8. Amplasarea centralelor termice modulate 3. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare. modul preparare apă caldă de consum. ele putându-se monta lipite.9..4. 3. modul de reglare. dacă sistemul constructiv al acestora permite.15. modul de siguranŃă etc. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.18. 3. 3. tipul combustibilului utilizat. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art. 3.13. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii.8. numărul cazanelor. 3.6. 3.8. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare.8. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului.. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise.14. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei. 3. 3. Page 12 of 40 3. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali. 3.chm::/gp051-2000. dar nu mai mic de 800 mm.8.8. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei.GHID DE PROIECTARE. minimum 500 mm în faŃa cazanului.8.8.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi.11.7.17. tipul arzătorului. Dacă spaŃiul permite.8. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1.8. 3. acestea putând fi montate alipite. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan. evacuarea corectă a gazelor de ardere. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. asigurarea stabilităŃii.8. în spatele cazanului – minimum 500 mm. 3. În cazul amplasării în nişe închise. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei.8.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte.

11.5 dm2. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează.chm::/gp051-2000.GHID DE PROIECTARE. 3. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete.html 24.3. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid.5. buteliilor de egalizarea presiunilor. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6.50 m de arzător.7.12. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon.9. În fig. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă.2011 .9. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”.22.13. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2.9.8.9.19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid.8.18 şi 3.8.9. 3. 3. 3. 3. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor.8. Pentru asigurarea aerului necesar arderii.9. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.8.10.9. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie..19. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.9.1. Când această distanŃă nu poate fi asigurată.9.9. 3. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice.9. 3.9. Amenajări constructive 3. 3. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat.11. a pompelor de circulaŃie. 3.20. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31. La cazanele de tip mural montate în nişe. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente.8. dar nu mai mică de 2.9.21. 3.2. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. pentru demontarea acestuia.. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil.14. Amplasarea vaselor de expansiune. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal. 3. 3.8. 3.4. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. 3. 3. 3. 3. 3. indiferent de locul de amplasare. 3. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. ventilarea centralei termice este obligatorie.8.9. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum.9.9. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.23.6. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară.

19. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. 3. 3.10. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793. 3. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe.1. STAS 3417. 3. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m.12.10. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă..2011 . 3.10. 9)..10.html 24. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete.15.5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile.10. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor. 3. aceasta scăzând de la bază către partea superioară.8.14.10. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei. Evacuarea gazelor de ardere 3.16.11. STAS 6724. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare.10. în caz de defecŃiuni.10.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m.chm::/gp051-2000. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.10.17. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. de coama acoperişului. cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.5. 3.5 m în plan orizontal. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald). Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1. 3.10. 3. trebuie să depăşească coama cu minimum 0.10. 3. 3. 3. 21.2. 7). Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor.18. 3.10.10. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan.10. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş. 3.10.10.10. certificate sau agrementate cu astfel de sistem). Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului.20.9.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.3. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural.6. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. 3. 3.13. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului.11. 3.10. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului.10. tipul arzătoarelor (atmosferic.10. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare.GHID DE PROIECTARE.4.10. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum.10. 3. ziduri antifoc etc.

12. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte.11..11.11.11.5. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia.11. Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului.14.8. 3.8.11. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc.11. 3.chm::/gp051-2000.11.11.80 m.2011 .11.html 24. 3.4. Alimentarea cu combustibil 3. 3. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic.7.1. se prevăd arzătoare mixte.11. 3. 3. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului. presiuni ale gazului sub limita admisă. Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.16. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.11.10. 3.11.6. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii. gradul de asigurare a instalaŃiei. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.8. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13.23. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art. 3.11.13. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate.22.GHID DE PROIECTARE. 3. întreruperea alimentării cu energie electrică.10. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. 3.11. 3. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 3. şi 3. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii. 3.15. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului. I 6. 3. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic. Page 15 of 40 exterior (fig. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1. P 118. 3. 3.11.)..11..10. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile.9. modul de exploatare al centralei termice etc.8.23. 3.1.11.2.11. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat. 3. 3. Ńinând seama şi de prevederile art.23. omologate sau cu agrement tehnic. 11). 3. stingerea flăcării.22. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii.

uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. 3. InstalaŃiile electrice de forŃă. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. 3. 3. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ. 3. 3..12.13.11. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic. umplerea instalaŃiei de încălzire. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis.11. 3. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum.11.4. 3. 10).GHID DE PROIECTARE. Pentru clădirile existente. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă.2. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. 3. 3. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului. comandă şi automatizare. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului.13.11.13.20. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate.19. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie). Iluminatul normal. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. în timpul funcŃionării centralei termice. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. 3.23.11. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică.13.11. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă.html 24. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă.22.12. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx. instalaŃiile electrice de forŃă. acesta se prevede pe conducta de ducere.11.11. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică.4.chm::/gp051-2000.1. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal.11. 3. 3.21. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic.12. Dacă arzătorul nu are filtru propriu.18.24.11.17. 3.12. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig.3. un robinet de reŃinere (clapetă de sens).12. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei.2. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. 3.11. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă.26. general şi local. respectând şi precizările din normativul P 118.1. 3. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. pompa de circulaŃie a cazanului. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc.25. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare. sau pe căile de evacuare. tablourile electrice ale cazanelor etc. 3.3.2011 .. 3.

ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. vase de expansiune.7. utilajelor. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor.4. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ.2011 . 3.4.6.1. 3 şi respectiv 4.14. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL. accesul la utilaje. 3.2. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. schimbătoare. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor. În cazul folosirii GPL drept combustibil. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap.14. 3. Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale.3. 3. limita de proprietate. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori.14.5.. alimentare cu apă rece şi energie electrică.11. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează.14. 3.7.12. formată din priza de pământ. 3.8. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum. 3.13.11.GHID DE PROIECTARE. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze.13. b.14. 3.9. Page 17 of 40 3. 3. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. etc. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. 3. masele metalice. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31.14. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii. pompe de circulaŃie. 3. utilajelor.10.14. receptoarelor.14. utilităŃi. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat. la priza de pământ. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare. aparatelor etc. 3.html 24. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. rezervor de consum zilnic. autocisternă). în conformitate cu reglementările în vigoare. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri. 3. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi. 3.5.13.) să fie amplasate de câte ori este posibil. 3.14. tablourilor. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire.). Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor.8. Amplasarea cazanelor. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane.6. 3.10.13. Prevederea unei centrale termice de imobil.14. 3.13.. centură şi derivaŃii.14.9. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. etc.13. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor.chm::/gp051-2000. într-o încăpere comună. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a.14.

3. Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire. etc. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii.1. instalaŃii electrice etc. apă canal.1.4. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor. 3.3. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. I 31 şi I 5. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. precum şi a deficienŃelor proiectelor.15. conform legii. luându-se măsuri de atenuare a acestora. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier. încăperi cu agenŃi frigorifici.. – 3. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate. 3.14.8.9.14. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33. gaze. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori.8. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice.1. 4.13.3. 3.11.5. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.GHID DE PROIECTARE. I 33 şi I 6.16. consultanŃi tehnici etc. [top] 4. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii. 4. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3. I 7. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării. 3. 3. băi.15. Pe parcursul execuŃiei centralei termice. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. 3.5. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6.15.15.1. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL.9. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3. 3.2. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.8.1.1.4.2.14.15.). 4. responsabili cu execuŃia lucrărilor. conform proiectului.) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii. 3. depozite de solvenŃi.. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art.1. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum.15. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap.2011 . 114-96.15.1. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr.8. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. I 31 şi I 33.15..html 24.15. 3.4. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare.1.14.1. etc. 3.) 4.4. Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit.chm::/gp051-2000. 3. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie. Alegerea spaŃiului centralei termice. 3.6.15. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte.7.). 2.1. 3. CondiŃii generale de execuŃie 4. 3.14.15. 3.

4. 4. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 4.10. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7. 4.7. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. pe suporŃi proprii.9. 4.3.3.3. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii.. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton. cele din oŃel se protejează contra coroziunii. iar peste O 3/4" prin sudură. 4. Conductele se izolează termic.GHID DE PROIECTARE. 4.5. Executarea instalaŃiilor termice 4. 4.8.3. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului.2. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. 4. ceramică.2011 .2. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4. livrată împreună cu cazanul.3. 4. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci.3. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă.2. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6. etc. 4.3.2. 4.2.3.6. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune.5.8. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4.chm::/gp051-2000. 4. Page 19 of 40 proiectant.3.1.2.3. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate. 4. Vasele de expansiune. 4. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii.2. 4. Pompele de circulaŃie.6.1. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect.. uşi. mozaic. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali.2.2. guri de ventilare.6. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.2. 4. 4.3.4. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic.html 24.4.1. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic.10. 4.). Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.2. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. 4. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică.7.9.7.3. I 31 şi I 33.11.1. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate.3.2.2. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. 4. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii.

4.1. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi.9. 4. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură.4.4.4. 4. 4.4. 4. 4.2.GHID DE PROIECTARE. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118.5.4.1. 4.14. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil.4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.5. după care se execută umplutura.html 24. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi.16.5.15. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. Page 20 of 40 4.4.5.10. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice.11. Conductele metalice se protejează contra coroziunii. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat.5. 4. 4. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4.5. 4.11.4. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. Coşurile de fum metalice. 4. 4.13.chm::/gp051-2000.2011 . îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile.7. Conductele se montează aparent. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură.12.4. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. I 13 şi I 6. Coşurile de fum din zidărie. 4. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora.6. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel.4. 4.4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer.4. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel. 4.4.6. pe pereŃii clădirii. fixate cu brăŃări metalice. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură.2. având grosimea de minimum 30 cm.. 4. 4. 4.. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie.5.4. 4. autoportante se montează pe fundaŃii de beton. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.8.5.3.5.4. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice. 4. 4.7. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat.3.4.4.4.5. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31. 4.17.4.

Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente.6. 4. 4.7. corpuri de iluminat etc.1.5.12.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz.10. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere..14. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ.7. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. conform proiectului (întrerupătoare.5.7. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare). vor avea curent nominal de minimum 10 A. 4. verificarea.2011 . Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul.6. 4. Se vor verifica la fiecare aparat. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă.GHID DE PROIECTARE.11.7. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea. Executarea instalaŃiilor electrice 4. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector.5. conform reglementărilor specifice. Page 21 of 40 4. 4. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. 4. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet.80 m. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior.7. 4. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.4.5. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe.7.html 24.5.7. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4.9.2. prize. 4.6. 4. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor.6. de garanŃie. îmbinată cu fitinguri uzinate. se vor inscripŃiona.1. 4. 4. 4.7.3. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş.chm::/gp051-2000. 4. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca. diferit de cel de lucru.11. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7.10. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.15.7. 4. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor. 4.7.2. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată.5. Conductele cu ventuză.11. 4.8. aparate şi utilaje omologate. 4.9. Prizele şi fişele.7.5. Prizele de 220 V c. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate.3.8.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie). tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig.7. 4.50 m în ax la nivelul pardoselii finite.5.5. cu evacuare orizontală.7.13. 4. se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune. Aparatele electrice individuale care se instalează.a.. 4.7. 4. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.12. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr.6.

4. Page 22 of 40 4. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile.7.18.8.html 24.8. 4. 4. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării. 4. reduse.2.11.8. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune.chm::/gp051-2000. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul.7. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer. în toate regimurile prevăzute (nominale. la cald. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune.16.14. 4.7.21. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului.8. funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. consumului de combustibil.7.20. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane.3. măsurarea randamentului.7.7. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13. 4. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă.8.17. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. 4. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc.2011 .19. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.8. Probe 4. de izolare sau pentru suporturi. 4.).8.7. de eficacitate. 4. materiale incombustibile sau greu combustibile.8.. sezoniere etc. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7).1.13. 4. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului.5. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece. funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate.15.6. 4.8.GHID DE PROIECTARE. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5. 4. 4. 4.5.. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte. 4. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie.7.8. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor. 4. 4. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii.

5. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie.3.1.2. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie.9. alimentare cu combustibil şi apă.1. recepŃia finală.1. 5.8.8. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări.html 24.5. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. 5. 5. 4. etanşeitate. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice.1. extinderi.2. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9.1.2011 .1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.4. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale. După admiterea recepŃiei finale. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min.1. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie. Probele se fac cu aer.GHID DE PROIECTARE. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5. RecepŃia instalaŃiei 5.. 4. dacă au fost efectuate probele. 5. investitorul acceptă investiŃia. dacă lucrările sunt executate conform contractului. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune. Punerea în funcŃiune a centralei termice.12. etc. de funcŃionare la apă rece şi caldă. [top] 5.1.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor.8. 5.10. În urma recepŃiei.. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte.1. reparaŃii capitale. 5.11.8.6. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor.7.8.1. 4.chm::/gp051-2000.11. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece.1.2. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”. 5. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie. 4.

5. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. 5. Regimul de exploatare curentă 5.2. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform.chm::/gp051-2000. 5.2.3.2011 .7. 5. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice.5. 5. b. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor.11. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor. 5. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului. dozelor.2.3. 5. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei.3. 5.3. cotelor. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.8.2. setat corespunzător. Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora.9. fără variaŃii de lungime şi luminozitate. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor.3.2.2. 5..2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ. 5.11.3. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim. 5.6.12.2.3. 5. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului.4. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid. conductoarelor. 5. parametrii combustibilului. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a. 5. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). 10%).4.html 24. Flacăra trebuie să fie stabilă.3. 5.GHID DE PROIECTARE.10. paratelor de comutaŃie.2. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca. Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri.2. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Verificarea definitivă. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele.3. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim. Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii. Verificarea preliminară.5. La instalaŃiile automate.. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului.6. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor).2.2. 5. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. Verificarea instalaŃiilor electrice 5.1. 5. verificarea modului de montare a tablourilor electrice.7.3. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic.2.

4. tablourilor electrice etc. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5. 5. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului.3. 5. Combustibil gazos şi GPL 5. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. 5. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil.. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul.5.4. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ.6.4. 5. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni.6. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1.chm::/gp051-2000.2. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani.5. 5. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. 5.html 24.4. 5. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL.9.4. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile.10. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor. Incidente. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului.4. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 5.11. inclusiv legare la nulul de protecŃie. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice.5.6.5.3.4.4.5.2. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară.5. 3 sau 4 căi).4. aparatelor de comutaŃie. 5.4.8. 5.4.2011 .GHID DE PROIECTARE.. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5.2. 5. avarii.4. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate. gaze de ardere sau agent termic. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.1.4. 5. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora.6. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au.6. orară etc. 5. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. funcŃionare redusă. 5.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei.1. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat.1. defecŃiuni 5. diurnă. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă.8.3. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. 5.6.4. 5.7. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate.3.

DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.. depuneri de nămol sau piatră în cazan. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.se curăŃă duza .se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul..se înlocuieşte .electrodul nu realizează scânteia .cazanul este murdar .reglarea flăcării nu este bună .se curăŃă echipamentele murdare .pompele de circulaŃie nu se .se schimbă sau se setează corect .se deblochează sau se înlocuiesc.alimentare insuficientă cu combustibil .se verifică siguranŃele tabloului electric .se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid .se înlocuieşte senzorul . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum.presostat defect .senzor de temperatură defect . boiler.chm::/gp051-2000.nu este la curent electric aprinde . ruperea îmbinărilor sudate.GHID DE PROIECTARE. arzătorul sau duzele sunt murdare .senzor de temperatură defect .html 24.se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte . chiar dacă cazanul este în funcŃiune.termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .2011 . scurgeri la îmbinări şi vane. 5.termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .se înlocuieşte .11. spargerea serpentinei boilerului. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .se controlează racordul electric .se înlocuieşte .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi.se curăŃă .se verifică presiunea . după caz .presiunea combustibilului este mică . pe conducte şi armături.duzele de aer blocate sau înfundate . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.presiune scăzută a gazului .cazanul.6.pompele de circulaŃie blocate .se curăŃă .5. Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe .duza obturată .se verifică şi se reglează flacăra .ventilatorul nu funcŃionează .

depuneri de funingine.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare. CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. circuitele de alimentare cu combustibil.12. etc. după îndepărtarea capacelor de acces.GHID DE PROIECTARE.). Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. 5. . funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. vasul de expansiune.2. etc.9.html 24. 5. 5. arzătorul şi schimbătoarele de căldură.10.7.7. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului. 5.7.6.7.. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs.7. agreate de către furnizorii de aparatură. starea de coroziune). ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia .13.3. 5. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.6. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea. Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică.). corodarea chimică a instalaŃiei. filtrelor.11. etanşeitatea.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. etc. arzătorului şi pompei. pompele de circulaŃie.11. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum.. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare.2011 . ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect. 5.7. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere). 5.7.7. OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine.7. stării izolaŃiilor termice.7. 5. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele.1.7.). stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră.5. 5. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor. starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. gradul de coroziune.4. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan. 5. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor. 5. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale. etanşarea. 5.6. reparaŃii şi întreŃinere 5. garnituri de etanşare). etc. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate. Revizii.7. 5. eficacitatea închiderii.14. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. ventilatoare. etc.7. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin. a pompelor.). conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare. a vanelor de combustibil. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon.chm::/gp051-2000.). funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora. 5.8. sistemele de evacuare a gazelor de ardere.7.7. 5.

Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică. 1 stingător transportabil. 775/1998). Page 28 of 40 5. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.19.15. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.4. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. 1080/2000. [top] 6.chm::/gp051-2000. aprobată cu O. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor.3. 6. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. 6.2011 . minimum: 2 stingătoare portative.2.I. înlăturarea depunerilor – la 3 ani. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor.5. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2. prevederea are caracter de recomandare. 5..16. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6.7.5 m3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min. înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. 1 lopată. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii.7.1.M. 6. 6. cu spumă chimică.9. golire. 5. 6.M. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee.7. cu limită de rezistenŃă la foc. 6. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane. cu spumă chimică. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice.7. 6. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe.11. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor. 6.11. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13.I. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O. 5. 6. 6. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor.18. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu. 6. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare.. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. 1 ladă cu nisip de 0. spălare.8. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice.7. 5. nr.GHID DE PROIECTARE.6. minimum două pentru fiecare încăpere.7.html 24. executare şi exploatare a centralelor termice.17. conform art. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice.10.7. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.

OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat.2011 . distrugerea acestora).a.GHID DE PROIECTARE. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate. instruit în acest scop. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1. 7. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7.14. 6. cu tensiunii până la 1000 V. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente. confecŃionate din materiale incombustibile.12. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii.5.2.4. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. fumatul.c.a. 7. 7.16. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. ambalajelor combustibile. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. Page 29 of 40 6.3. evacuare şi intervenŃie. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. 7.7. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice.15. 6. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare.6. [top] ANEXA 1. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii.13. 6. fumatul. [top] 7. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură.chm::/gp051-2000.. asigurarea căilor de acces. reziduurilor. 7. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. se ventilează fiind interzisă aprinderea focului. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen.1. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare. 6. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative. 7. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. colectarea deşeurilor. PROTECłIA.11. CerinŃele privind protecŃia.

GHID DE PROIECTARE. verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale..2011 . încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută.11.html 24.. Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. proiectarea. agrozootehnice şi industriale. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.

CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. Idem. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. simboluri.html 24.. 4. Mărimi caracteristice. Termotehnica. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Elemente de radiator din fontă. cu coloane unite de secŃiune eliptică. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. PrescripŃii de calcul. PrescripŃii generale. Termotehnica construcŃiilor. 3. unităŃi de măsură. Dimensiuni. 5. Debite. Terminologie. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor.b.2011 . Idem. Higrotermica. apă fierbinte şi apă caldă.. Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. InstalaŃii de încălzire. Idem. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă.chm::/gp051-2000. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. Fizica construcŃiilor. Idem. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. Parametrii climatici exteriori. Dimensiuni. Idem. InstalaŃii de încălzire. Idem. InstalaŃii de încălzire centrală. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice. Terminologie. Necesarul de căldură de calcul. Higrotermica. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. [top] ANEXA 1. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Dimensionarea radiatoarelor de fontă.GHID DE PROIECTARE. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. Elemente de radiator din fontă. CondiŃii tehnice generale de calitate. cu coloane libere de secŃiune circulară. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. InstalaŃii de încălzire centrală. Necesarul de căldură de calcul. presiuni şi temperaturi nominale. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1. Fizica construcŃiilor.11. Termotehnica. Idem. PrescripŃii de calcul. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Numărul anual de grade-zile. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. Termotehnica.

PrescripŃii de proiectare.. încheiat între ………………..... Reguli pentru verificarea calităŃii. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane... 7. Acoperiri protectoare.. PrescripŃii de proiectare.... …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr. Idem.. PrescripŃii de proiectare... din …………………….chm::/gp051-2000. slab agresive şi cu agresivitate medie.11.. Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr.2011 . COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură..………. Idem.. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă... Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit. ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale. PrescripŃii fundamentale de proiectare.... Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare...... CondiŃii tehnice generale.………………... InstalaŃii sanitare. PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. Ventilare naturală. Combustibili solizi.. de ventilare şi gaze naturale.. de încălzire centrală... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.... (nume şi prenume) 3. Clasificarea mediilor agresive.. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor. Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive. ………... canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile....... Idem.. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice.. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.html 24. Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C... [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr.……………... Conducte pentru fluide. ………………… eliberată de ……….. Gaze combustibile.. PrescripŃii generale. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea .... Acustica în construcŃii.... 1. Semne şi culori convenŃionale. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor.... pentru lucrările de …………………………. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... PrescripŃii de proiectare... cu valabilitate până la …………….. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică...... 8..GHID DE PROIECTARE. Coşuri. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE............ 2. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare. Idem... la ………... 6..

Au mai participat la recepŃie: …………………………………………. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. ……….3. 1. 3... ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr... Constatările comisiei de recepŃie: 4.... file.4.11. 1 4...chm::/gp051-2000..GHID DE PROIECTARE.. anexe numerotate. cu un total de ……. 8. conŃinând ……… file şi ……. 1. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Comisia de recepŃie finală.. Prezentul proces verbal. 3.. Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: …………. Page 33 of 40 …………………………………………..1. 3 nu respectă prevederile proiectului.2011 .. 2.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3.3. la …………… în ……… exemplare.2. 5. 2 nu au fost executate. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: ……………………………………………………………………………. Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: ……………………………………………………………………………. a constatat următoarele: 3.………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului... 3. cu valabilitate până la ………………… de către ………………………………………………….. în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei.1... Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr.5.. Comisia de recepŃie.. Lucrările au fost complet terminate la data de: ……………………. 4.2..html 24.. (nume şi prenume) 2. în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. din …………………….... 7.. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. a fost încheiat astăzi ……….. 6. 3.. Comisia de recepŃie finală şi-a …………………………………………….

5... a fost încheiat astăzi ……….din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ………………………………... Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor.……………………… Din partea şantierului de montaj . 4. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. după care se va face o nouă verificare (control dimensional...GHID DE PROIECTARE. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: …………………………….. anexe numerotate. cu prevederile proiectului)..2011 . Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………... comisia de recepŃie finală propune: ……………………………………………………………………………. în contul furnizorului. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1.…. exemplare. Valoarea obiectului este de ……………………. din instalaŃia: ……………………... ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. 6.7.. Membrii: ………….. 7. lei. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Prezentul proces verbal. 3. Page 34 of 40 3... 2. Din partea beneficiarului …………………….. În baza constatărilor făcute.………………………….... constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………..11. conŃinând ……… file şi ……. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………. file.. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: …………………………………………………………………………. 3.html 24.. Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj. [top] Din partea furnizorului . conform listei anexă nr. 1... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate.chm::/gp051-2000. cu un total de …….6.. respectiv pe o durată de ……… luni. la …………… în ……… exemplare.

...GHID DE PROIECTARE.: 3. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: …………………………….. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1. cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………………. presgarnituri... Din partea beneficiarului ……………………. Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. [top] Din partea furnizorului . a buloanelor de fundaŃie etc. presiune.……………………… Din partea şantierului de montaj . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.chm::/gp051-2000.html 24... jocuri) etc.…………………………...): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit..2011 . a elementelor încastrate..: 2..... semicuple.. (centraje. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. durată. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei ……………………. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. Constatări privind schema probei (natura fluidului.. instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată.. exemplare. ajustaje.. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………..11. din partea întreprinderii beneficiare ……………………. din centrala: constatăm următoarele: 1.. din centrala: …………………………. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4.. etc. etc.. temperatură.

.......... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei... exemplare............................ se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei...................... ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ..............................................................11. Din partea beneficiarului …………………….. din partea întreprinderii beneficiare ............. [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ........……………………… Din partea şantierului de montaj ........................…………………………. temperatură.... De asemenea...................... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE....chm::/gp051-2000.... Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită.... **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba. durata....... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ..................... Din partea beneficiarului ……………………................................. verificării. *) Se completează denumirea probei. verificarea....................... Page 36 of 40 2.................... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită..... încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal....... intensitate....*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: ................................ [top] Din partea furnizorului .......... Din partea furnizorului . debit etc............... centrala ........... din partea întreprinderii beneficiare ........... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: .............2011 ............................. tensiune..html 24.... exemplare...... din partea întreprinderii furnizoare .......................... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia .………………………….............. verificării............ din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice............ încercarea: presiune..... ...........GHID DE PROIECTARE.... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….......... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ....... încercării............................................................……………………… Din partea şantierului de montaj ............................................ din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) .....................

... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: ... curăŃarea zonei... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: ....11.. anul ..chm::/gp051-2000..... ......: 6.. Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate................................ ... 5.. ........................... Din partea beneficiarului …………………….. Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10...............2011 .... evacuarea agregatelor de sudură etc........ . ...................... Page 37 of 40 ... ......: 7.. Temp.html 24... oxigen.. Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile... ....... exemplare............................. Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8............ îngrădirea zonei................... luna..…………………………....... Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj..................................... Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3........... comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare.... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE...... constatăm următoarele: 1....... 4..................... ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ..... din partea şantierului de montaj ......... C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice..... Urmare a celor constatate mai sus. aferente organizării de şantier.................……………………… Din partea şantierului de montaj ........... din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr....... acetilena. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ........ procese-verbale de efectuare a verificărilor. ....... la distr...... controalelor şi probelor............. şi colec.... secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale........GHID DE PROIECTARE...... Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2... demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii....................... .................... [top] Din partea furnizorului ...... care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: .... .... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9......... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 .. .... interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc........

..... tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice........ Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1... VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1....................... Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL.. Data: 2....... [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: ........ Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5..... Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4........chm::/gp051-2000... Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3........ Cazanul (model.11. Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2.......... Executant ...html 24........... tip) 2........ 1................... Perioada de execuŃie . ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:....... Cine completează datele . Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6.. Arzător (model..2011 ...........GHID DE PROIECTARE....... Cine a efectuat controlul (revizia): 3... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE....

..... Temperatura ambiantă (oC) 6....... Combustibil ...... Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună.... Firma ...... tip .......................GHID DE PROIECTARE.....2011 .........chm::/gp051-2000........ Combustibil 4...html 24... proprietar....................... Calitatea (montator........................... [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1....................... Cazanul ... tip ......... Adresă ....................) .................. 2. Emisii CO2 (%) 7..................... Arzător .... necorespunzătoare ** Se indică: conectat......... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9..... Alte constatări Data ........ model...................... Emisii CO (%) 8...... model. Temperatura fumului (oC) 5....................... mediocră........ . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..... etc... Page 39 of 40 3..... Constatator Nume ....... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice......... FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10................................... instalator......... 3... Tel.11.

. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.html 24..2011 .GHID DE PROIECTARE. Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful