GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER...

Page 1 of 40

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI
Indicativ GP 051-2000 Cuprins
* GENERALITĂłI * AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT * PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE * EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ * EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE * MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR * PROTECłIA, SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII * Anexa 1.a.: REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ * Anexa 1.b.: STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ * Anexa 2: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR * Anexa 3: PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ * Anexa 4: PROCES-VERBAL tip * Anexa 5: PROCES-VERBAL tip * Anexa 6: PROCES-VERBAL tip * Anexa 7: PROCES-VERBAL tip * Anexa 8: PROCES-VERBAL tip * Anexa 9: REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR * Anexa 10: REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL, VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 11: REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE * Anexa 12: REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE * Anexa 13: REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE

1. GENERALITĂłI
1.1. Obiect. Domeniu de aplicare 1.1.1. Prezentul ghid se referă la proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice mici cu puterea maximă de 0,3 MW care alimentează cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă de consum, consumatori grupaŃi într-o singură clădire. 1.1.2. Ghidul se aplică centralelor termice aferente următoarelor categorii de clădiri noi sau existente: individuale sau colective; administrative; financiar-bancare; comerciale; de cultură; de sănătate; de turism. 1.1.3. Centralele termice prepară agent termic pentru următoarele folosinŃe: încălzire; încălzire şi preparare apă caldă de consum; preparare apă caldă de consum; ventilare. 1.1.4. Amplasarea centralelor termice se face: într-o încăpere având doar funcŃia de centrală termică; în încăperi care au şi alte destinaŃii (holuri, băi, bucătării etc.), fără blocarea căilor de evacuare sau reducerea gabaritelor acestora.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 2 of 40

1.1.5 Agentul termic produs la centralele termice mici este apa cu temperatura maximum 95oC şi presiunea maximă de 6 bari. 1.1.6. Nu fac obiectul prezentului ghid centralele termice pentru abur, apă fierbinte sau alt tip de agent termic (ulei), precum şi centralele termice cu cazane electrice. 1.17. Proiectarea, execuŃia şi exploatarea centralelor termice trebuie să asigure cel puŃin nivelurile de performanŃă pentru cerinŃele de calitate privind: - rezistenŃă şi stabilitate; - siguranŃă în exploatare; - siguranŃă la foc; - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecŃia mediului; - izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie; - protecŃia împotriva zgomotului. 1.1.8. Terminologia de specialitate utilizată de ghid este conform STAS 4379 „InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Terminologie.” [top]

2. AVIZE ACORDURI DE FUNCłIONARE PENTRU ÎNCADRARE ÎN MEDIUL CONSTRUIT
2.1. Proiectarea şi executarea centralelor termice cuprinse în prezentul ghid se fac de către persoanele autorizate conform prevederilor legale în vigoare. 2.2. Proiectele pentru centralele termice se verifică obligatoriu de verificatori atestaŃi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului, conform prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii. 2.3. La proiectarea, executarea şi exploatarea centralelor termice trebuie respectate prevederile cuprinse în reglementările specifice cuprinse în anexa 1. 2.4. Pentru centralele termice la care este necesară obŃinerea certificatului de urbanism se vor solicita avizele şi acordurile prevăzute de acesta. 2.5. Acordul de mediu este obligatoriu atât pentru centrale termice la clădirile noi sau la clădiri existente cât şi pentru centrale termice care se modernizează sau se transformă. Se va obŃine, după caz, şi avizul PSI. 2.6. Studiile de impact asupra mediului se realizează dacă sunt necesare, de către persoane fizice sau juridice atestate sau de către institute specializate şi vor fi efectuate conform „Normativului de conŃinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului de mediu” (Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecŃiei mediului nr. 125/1996). 2.7. PoluanŃii emişi prin funcŃionarea centralelor termice vor trebui să se încadreze în limitele prevăzute în Ordinul 462/1993 „CondiŃii tehnice privind protecŃia atmosferei.” 2.8. Proiectarea şi executarea alimentării cu gaze naturale sau GPL a arzătoarelor se execută numai după obŃinerea aprobării utilizării gazelor naturale şi a avizelor conform legislaŃiei în vigoare şi vor fi efectuate numai de către instalatori autorizaŃi. 2.9. DocumentaŃiile tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale sau GPL se întocmesc conform normativelor I 6 şi I 31. 2.10. Este necesară obŃinerea avizelor şi acordurilor de la furnizorii de utilităŃi (apă, gaze, energie electrică). [top]

3. PROIECTAREA CENTRALELOR TERMICE
3.1. CondiŃii privind amplasarea centralelor termice 3.1.1. Amplasarea centralelor termice se face respectând prevederile cuprinse în normativul P 118 – „Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor.”

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 3 of 40

Stabilirea locului de amplasare a centralei termice în spaŃiul unei clădiri se face pe baza unor criterii funcŃionale şi economice, Ńinând seama de posibilităŃile de evacuare a gazelor de ardere, posibilităŃile de alimentare cu combustibil şi respectând prescripŃiile din normativele I 6, I 13, I 31 şi I 33. 3.1.2. Centrala termică se amplasează: a) în exteriorul clădirii într-o construcŃie proprie, sau într-o încăpere dintr-o clădire alăturată; b) în interiorul clădirii. 3.1.3. Centralele termice pot fi amplasate la orice nivel al clădirii (subsol, parter, etaj curent, ultimul nivel sau pe terasă), cu excepŃia centralelor termice funcŃionând cu GPL care nu se pot amplasa la subsol. 3.1.4. Se interzice centralelor termice: sub încăperile din categoria A sau B de pericol de incendiu sau alipite de acestea; sub săli aglomerate şi căi de evacuare ale acestora; sub încăperile şi dormitoarele pentru copii de vârstă preşcolară – când se utilizează drept combustibil gazele naturale; sub saloanele de bolnavi sau sălile de operaŃii din clădirile spitaliceşti; în zonele clădirilor cu înălŃime peste 28 m înălŃime, cu excepŃia centralelor termice de apartament; în spaŃii cu risc mare şi foarte mare de incendiu. Amplasarea centralelor termice de apartament se face conform prevederilor din cap. 3.15. 3.1.5. Centralele termice se montează în încăperi la care se asigură ventilarea acestora. 3.1.6. Coşurile de fum şi instalaŃiile de evacuare a gazelor de ardere se proiectează, execută şi exploatează astfel încât să respecte cerinŃele din normativele P 118, I 13, I 13/1 şi I 6 precum şi STAS 3417. 3.1.7. Proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu combustibil a arzătoarelor trebuie făcută corespunzător normativelor I 6; I 6/1; I 33; I 13. 3.2. Agentul termic 3.2.1. Temperatura agentului termic furnizat de centrala termică se alege corespunzător sistemului de încălzire utilizat (încălzire cu corpuri statice, prin pardoseală sau panouri radiante, etc.) şi destinaŃiei clădirii şi a încăperilor încălzite Ńinând seama de prevederile art. I.1.3. şi I.1.5. 3.2.2. Pentru încăperile din clădiri de sănătate, creşe – grădiniŃe, sanatorii etc., temperatura nominală a agentului termic va fi maximum 80o-85oC. 3.3. Combustibili 3.3.1. Combustibilii utilizaŃi în centralele termice sunt: lichizi; gazoşi (gaze naturale sau gaze petroliere lichefiate GPL); solizi (lemne, cărbuni, deşeuri etc.). 3.3.2. Alegerea tipului de combustibil se face pe criterii economice, ecologice, în funcŃie de posibilităŃile de asigurare cu combustibil, de posibilităŃile de depozitare, de evacuare şi depozitare a cenuşii, de evacuare a gazelor de arde. 3.3.3. Corespunzător gradului de asigurare cu combustibil, pot fi utilizate arzătoare cu funcŃionare mixtă (lichid/gaz). 3.3.4. centralele termice pot fi dotate cu cazane diferite, fiecare funcŃionând cu combustibil diferit (solid + lichid sau gazos). 3.4. Echipamente principale GeneralităŃi 3.4.1. Echipamentele utilizate în centralele termice trebuie să fie performante, fiabile şi să aibă un randament ridicat. 3.4.2. Se utilizează numai echipamente omologate sau agrementate de către organisme abilitate în România. 3.4.3. Echipamentele livrate pentru montare trebuie să fie însoŃite de: certificatele de calitate întocmite de producători (furnizori), care să confirme caracteristicile tehnice ale produsului

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

GHID DE PROIECTARE, EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER... Page 4 of 40

(inclusiv declaraŃii de conformitate al produsului conform normelor în vigoare); cărŃi tehnice cu caracteristicile tehnice şi funcŃionale; instrucŃiuni de montare, probare, întreŃinere, exploatare; certificate de garanŃie şi service; agremente tehnice (pentru produse noi). 3.4.4. Se utilizează echipamente care prin exploatarea lor conduc la: siguranŃă în exploatare; economii de energie; protecŃia mediului ambiant; cheltuieli de exploatare minime. Cazane şi arzătoare 3.4.5. Cazanele pentru prepararea agentului termic se clasifică după cum urmează: - după modul de montare: pe perete (murale) pe pardoseală - după alcătuire: compacte; alcătuite din module specializate; - după materialul din care este confecŃionat corpul cazanului: din oŃel; din fontă; - după existenŃa sistemelor de recuperare a căldurii din gazele de ardere: fără sistem de recuperare a căldurii; cu recuperare, inclusiv cu condensaŃie. 3.4.5.1. Cazanele de perete sunt minicentrale termice montate pe perete echipate cu întreaga aparatură necesară realizării funcŃionării în siguranŃă. Cazanele de perete includ arzătoare complet automatizate, schimbătoare de căldură, pompe de circulaŃie, ventilator pentru evacuarea gazelor de ardere şi introducere aer de combustie, vase de expansiune, supape de siguranŃă, ventile de reglare şi amestec, termostate, sonde de temperatură, armături etc. 3.4.6. Arzătoarele utilizate la cazane sunt: - după combustibilul utilizat: arzătoare pentru gaze; arzătoare pentru combustibil lichid; arzătoare pentru combustibil solid; arzătoare mixte (gaze/combustibil lichid); - după aportul de aer de combustie: atmosferice; cu aer insuflat; - după modul de reglare al arderii: fără reglarea arderii; cu reglare în trepte; cu reglare continuă. 3.4.7. Se recomandă utilizarea arzătoarelor automatizate la care iniŃierea flăcării se face automat prin diverse sisteme (flacără de veghe, piezoelectric etc.), într-o succesiune care cuprinde preventilarea focarului, aprinderea în trepte etc.

mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.html

24.11.2011

4. Pompele sunt: .după posibilităŃile de variaŃie a turaŃiei: cu turaŃie fixă (constantă). se face Ńinând seama de: necesarul de energie termică.4.17. .8.după sistemul de vehiculare al fluidului: pompe centrifugale – pentru vehicularea agentului termic. 3. Pentru capacităŃi termice ale centralei peste 0.20.19.după modul de montare: pompe pentru montaj pe conductă. cu excepŃia situaŃiilor în care prevederea acestora este precizată de către producătorul cazanului.4.16.. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie cu montare pe conductă.după sistemul de preparare a apei: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4. proiectantul va stabili necesitatea cazanelor de rezervă în funcŃie de gradul de asigurare cu căldură al clădirii şi de cerinŃele beneficiarului. Schimbătoarele de căldură utilizate în principal pentru prepararea apei calde de consum în centralele termice mici sunt: . posibilităŃile de amplasare a echipamentelor centralei termice. Page 5 of 40 3. Emisiile de noxe rezultate în urma arderii combustibilului la cazane nu trebuie să depăşească valorile cerute de „Legea protecŃiei mediului şi condiŃiile tehnice privind protecŃia atmosferei. nu este obligatorie prevederea unor pompe de circulaŃie a apei în cazan. La centralele tehnice de apartament se recomandă utilizarea cazanelor cu cameră de ardere închisă. Prevederea de cazane de rezervă nu este obligatorie.” 3. Nu este obligatorie prevederea unor pompe de rezervă. destinaŃia clădirii.4.html 24. 3.4.4.4. Alegerea numărului de cazane care echipează o centrală termică. cu turaŃie în trepte.22. Ńinând seama de necesitatea de a varia debitul de apă vehiculat şi de a păstra presiunea constantă sau proporŃională.10. cu turaŃie variabilă continuu.chm::/gp051-2000.4. 3. Schimbătoare de căldură 3. Pompe 3.11. . pompe pentru montaj pe postament.21. la puterea nominală. 3.4.14. pompe manuale cu clape – pentru evacuarea apei sau combustibilului.GHID DE PROIECTARE.4. variaŃia sarcinii termice pe durata utilizării.1 MW se recomandă să se prevadă mai mult de un cazan. Pompele cu turaŃie variabilă sau fixă se utilizează corespunzător schemei adoptate pentru centrala termică. Randamentul cazanelor cu combustibil solid este de minimum 80%. Se recomandă utilizarea de cazane comune cu aceleaşi caracteristici tehnice (pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum). gradului de asigurare al funcŃionării. pompe cu roŃi dinŃate – pentru vehicularea combustibilului lichid.4. cu aprindere şi control electronic al flăcării.11. fiabilitate mare şi consum redus de energie electrică. Se utilizează pompe de circulaŃie cu nivel de zgomot şi vibraŃii reduse.2011 . 3.9. Pentru cazanele cu puteri termice sub 70 kW. 3. Cazanele cu combustibil lichid sau gazos trebuie să aibă randamente globale. 3. de minimum 90% (fără condensaŃie). 3.13. este permisă o reducere de maximum 3% a randamentului la funcŃionarea în sarcină redusă de 50%..12. randament ridicat.18. posibilităŃile de întreŃinere şi reparaŃii. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.4.4. 3. 3.

după agenŃii termici – primar/secundar: apă – apă: gaze de ardere – apă. 3.. se va verifica capacitatea acestora de a prelua volumul de apă provenit din dilatare. limitarea temperaturii maxime admise. Page 6 of 40 cu acumulare. cu membrană (cazane de tip manual). . fără acumulare.4. amplasarea vaselor de expansiune şi legarea acestora la instalaŃie se face conform STAS 7132.GHID DE PROIECTARE.24. Cazanele se prevăd cu termostate pentru: menŃinerea temperaturii prescrise. 3.32. evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi ca urmare a creşterii temperaturii sau presiunii peste limitele admise. Toate instalaŃiile de producere a căldurii se asigură împotriva creşterii presiunii şi temperaturii peste limitele admise.11.4.26. . conform prevederilor din STAS 7132 şi a prescripŃiilor ISCIR C 31. fiabilitate ridicată. 3.4.29.după sistemul constructiv al suprafeŃelor de schimb: cu plăci.4.4. 3. Asigurarea instalaŃiei se face prin vase de expansiune deschise (în legătură permanentă cu atmosfera) sau supape de siguranŃă şi vase de expansiune închise. Se recomandă utilizarea vaselor de expansiune închise. rezistenŃă la coroziune. cu serpentină sau registru.34.30. Asigurarea instalaŃiilor din centralele termice impune realizarea următoarelor funcŃiuni principale: asigurarea expansiunii prin preluarea excedentului de apă provenit din dilatare ca urmare a creşterii temperaturii. 3. deoarece: împiedică dizolvarea aerului în apă în vederea reducerii coroziunii. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.html 24. 3. Echipamente pentru asigurarea cazanelor şi instalaŃiilor 3. 3.25.4. Se recomandă ca limitatoarele de temperatură maximă a agentului termic să fie dublate cu sisteme de avertizare optice mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. reduce pierderile de agent termic. Se recomandă ca schimbătoarele de căldură cu acumulare (boilerele) să fie protejate cu dispozitive contra depunerii de piatră şi cu filtre de impurităŃi. limitarea temperaturii şi presiunii agentului termic în valorile prescrise.2011 . necesită mai puŃine conducte de legătură şi de lungime mai mică. micşorează pierderile de căldură. 3.28. protejarea cazanelor împotriva lipsei de apă.33. Se recomandă ca volumul util al vaselor de expansiune închise să fie mai mare cu 10% ca volumul apei rezultat în urma dilatării.chm::/gp051-2000. Schimbătoarele de căldură care se utilizează în centralele termice trebuie să aibă: dimensiuni reduse în raport cu capacitatea de transfer termic. tubulare.4. Calculul capacităŃii.4. ocupă spaŃiu mai redus. cu membrană elastică de separare între apă şi perna de gaz. 3.31. 3.4. Limitarea temperaturii agentului termic în domeniul admis se face prin sistemele de automatizare ale cazanului care cuprind termostate (elemente sesizare şi de comandă) şi organe de execuŃie (asupra alimentării cu combustibil).4. La instalaŃiile care au prevăzut din construcŃie vase de expansiune închise..4. posibilităŃi de curăŃire facilă.27.

Evacuarea excesului de apă sau a vaporilor rezultaŃi accidental. Cazanele cu putere termică mai mare de 60 kW sunt prevăzute cu minimum două supape de siguranŃă cu diametrul minim de 1”.4.4. 3. 3. Se recomandă montarea de manometre înainte şi după filtrul de impurităŃi în vederea determinării gradului de colmatare al acestuia. ventile de dezaerisire. conducte 3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.4.5.5. 3. 3.4. distribuitoare-colectoare sau racordurile buteliei de egalizare a presiunilor. Supapele de siguranŃă se montează pe conducta de ducere sau pe cazan.GHID DE PROIECTARE.5.40. asigurarea temperaturii de gardă. 3. Cazanele se protejează împotriva lipsei apei.1.2011 .4. pe ramurile principale de distribuŃie. 3.5.4. în general. asigurarea parametrilor instalaŃiei şi a cerinŃelor utilizatorilor. 3. robinete de golire. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. 3.html 24.chm::/gp051-2000. porniri-opriri de scurtă durată ale centralei termice. 3. se face prin supape de siguranŃă dimensionate Ńinând seama de prescripŃiile conŃinute de normativele C 31 şi C 37. aspiraŃie-refulare pompe. intercalând dispozitive de contorizare.4.5. 3. Se prevăd manometre sau prize de presiune cu robinete de închidere: pe conductele de ducere de la cazane.44. înaintea oricăror elemente de închidere. Se recomandă adoptarea unor scheme funcŃionale a centralelor termice care să asigure un grad suficient de automatizare privind protecŃia şi siguranŃa funcŃionării instalaŃiei.4.39.45. Se prevăd.5. Butelia de egalizarea presiunilor va fi prevăzută cu armături de golire şi aerisire. Armături..2.4. 3. pe aspiraŃia şi refularea pompelor.42.43. 3. 3.37. Corespunzător schemei funcŃionale a centralei termice vor fi prevăzute: clapete de sens. Page 7 of 40 şi sonore. robinete cu 3 căi. Se recomandă realizarea instalaŃiei din centrala termică din conducte metalice. 3.4. înainte şi după schimbătoarele de căldură.11.3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER.36..4.46. Clasa de precizie a manometrelor şi limitele maxime de lucru ale manometrelor cor fi conform STAS 3589. utilizarea de antigel sau golirea instalaŃiei. Pe conductele de întoarcere la cazan se prevăd clapete de reŃinere. 3. pe toate racordurile hidraulice ale schimbătoarelor de căldură (pe agentul primar şi secundar).41.5. Pe conductele principale de întoarcere a agentului termic la centrala termică se prevăd filtre de impurităŃi. Protejarea instalaŃiei împotriva îngheŃului se face prin următoarele metode: asigurarea unei circulaŃii minime în perioadele de utilizare redusă din sezonul rece.4. 3.38. înainte şi după separatoarele de impurităŃi. robinete de sectorizare pe: conductele de intrare-ieşire agent termic din centrala termică (când nu sunt prevăzute distribuitoare).4. Este obligatorie prevederea aparatelor de măsură şi control.35. Nu se recomandă utilizarea conductelor de mase plastice pentru instalaŃiile din centrala termică. Aparate de măsură şi control 3. Se prevăd prize pe canalele de fum pentru măsurarea presiunii. intrările-ieşirile din cazane.

8. intrarea şi ieşirea apei calde de consum în/din schimbătorul de căldură. care acŃionează asupra arzătorului. în cazul centralei care alimentează mai mulŃi consumatori. 3.6.8.6. etc.1. 3. timpul combustibilului. Vor fi utilizate echipamente de contorizare omologate de către Biroul Român de Metrologie Legală.2011 . puterea termică a centralei. supape.5o C.1.2. ventilare şi apă caldă de consum. colector şi distribuitor. conductele care ies din butelia de egalizare a presiunilor.6.html 24.3. încălzire.7. corelarea cu temperatura exterioară. Contorizarea căldurii este obligatorie pentru consumatori nou proiectaŃi. 3.7. vor fi completate cu sisteme de avertizare sonoră sau optică.7. 3. 3.6. ramurile de ducere. Pentru consumatorii existenŃi care se racordează la o centrală termică proprie. preparare apă caldă de consum). regulatoare directe de temperatură (recomandate în special la sistemele de preparare apei calde de consum). Aparatura de automatizare 3.6. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. inclusiv transmiterea la distanŃă a sistemului de avertizare. 3. Scheme funcŃionale GeneralităŃi 3. 3. Se recomandă ca aparatura de protecŃie să fie distinctă de aparatura de reglare. cu viza la zi şi agrementate (cele de import). Se recomandă ca distanŃa de amplasare a termometrelor pe ramurile care pleacă din butelia de egalizare a presiunilor să fie de minimum 80 cm de aceasta. încălzire cu aer cald. Limitarea temperaturii maxime a apei din cazan se realizează cu termostatul de siguranŃă. Termometrele se prevăd pe: conducta de ducere de la cazan. individuali. nou construită. parametrii de temperatură ceruŃi de consumatori (încălzire cu corpuri statice. Sistemele de limitare a temperaturii apei sau de sesizare a lipsei de apă. ramurile de întoarcere. contorizarea căldurii va fi făcută cel puŃin global pe întreaga centrală termică. Pentru aceşti consumatori pot fi realizate şi contorizări individuale. la care se face reglarea temperaturii prin amestec.4. Stabilirea schemei funcŃionale şi de automatizare a centralei termice se face Ńinând seama de: natura consumatorilor (încălzire.5.5. ProtecŃia contra supraîncălzirii şi suprapresiunii prin automatizare nu suplineşte protecŃia prin vase de expansiune.. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. 3. 3. Prin automatizare se urmăreşte realizarea următoarelor funcŃiuni principale: protecŃia elementelor componentelor ale centralei termice. Reglarea parametrilor agentului termic de încălzire sau prepararea apei calde din consum se face corespunzător schemei funcŃionale şi de automatizare adoptate. Contorizarea căldurii nu este obligatorie pentru centralele termice care alimentează un singur consumator. 3.7. intrarea şi ieşirea agentului termic primar în/din schimbătorul de căldură.9.11. ramurile care intră în colector sau butelia de egalizare a presiunilor.5.. în măsura în care acest lucru este posibil.5.6. Page 8 of 40 3. numărul de cazane.GHID DE PROIECTARE.6. 3. reglarea furnizării energiei termice conform cerinŃelor utilizatorilor. prin ventile motorizate cu 2 sau 3 căi. încălzire prin radiaŃie.6.6.6. Gradul de precizie minim al termometrelor va fi de ±0. Repunerea în funcŃiune a cazanului se poate face numai după înlăturarea cauzei care a condus la starea de avarie.).chm::/gp051-2000.6. La instalaŃiile la care nu s-au prevăzut sonde de măsurare a temperaturii exterioare se prevăd termometre montate în exteriorul clădirii pentru reglarea temperaturii după graficul de reglaj. etc.6.

SoluŃia este recomandată pentru consumatori care necesită aceiaşi parametri pentru agentul termic de încălzire.4.7.7.7. cu limitarea temperaturii maxime.3. În cazul în care centrala termică asigură încălzirea unei singure unităŃi locative.7. completate cu una din variantele menŃionate mai sus. Aparatele de măsură. Page 9 of 40 caracteristicile tehnice ale echipamentului.14. 3. 3. Reglarea sarcinii termice se face global pentru toŃi consumatorii de încălzire corespunzător temperaturii exterioare citită de o sondă exterioară şi a graficului de reglare din memoria regulatorului electronic al centralei termice.11.6.7. 3. Reglarea debitului de căldură furnizat de centrala termică se realizează prin variaŃia: temperaturii agentului termic (reglare calitativă). SoluŃia este recomandată pentru consumatori de puteri mici sau medii cu ramuri de încălzire cu cerinŃe de temperatură ale agentului termic diferite (încălzire cu corpuri statice şi încălzire prin pardoseală). Tipuri reprezentative de scheme funcŃionale Schema nr.8. Schemele prezentate în ghid nu sunt limitative. Pornirea-oprirea pompei de circulaŃie PS.16.12. în funcŃie de condiŃiile concrete de aplicare pot rezulta combinaŃii între variantele prezentate sau alte scheme. 3.7.30-3.7.7. 3. 3. 1) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu 1 circuit direct de încălzire 3.html 24. Temperatura agentului termic – ducere este măsurată de sonda de temperatură Sc. 3. Schemele funcŃionale trebuie să fie concepute cu trasee cât mai scurte şi mai simple între aparatele şi utilajele centralei termice şi să cuprindă toate elementele de protecŃie necesare funcŃionării în siguranŃă a instalaŃiei.7.2011 .18. Schemele funcŃionale şi de automatizare trebuie să cuprindă întregul echipament pentru asigurarea instalaŃiilor şi o exploatare eficientă. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TER. Pentru consumatorii care necesită temperaturi mai scăzute ale agentului termic (încălzire prin pardoseală) reglarea se face prin amestec prin intermediul unui robinet cu 3 căi. 3.7.7. 2 (fig.7..7. se face în funcŃie de temperatura apei calde din boiler măsurată cu sonda SB. 1 (fig. variind temperatura agentului termic produs de cazan. 3. reglarea se poate face cu un termostat de interior. Schema nr.7. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. alimentat cu agent termic de la cazan. 3. 3. 3.10. Realizarea reglării sarcinii termice a consumatorului se face prin următoarele mijloace: acŃionarea asupra debitului de căldură furnizat de cazan prin acŃionarea asupra arzătorului. motorizat.2.17.9. 3. Se recomandă utilizarea unor scheme funcŃionale cât mai simple. 3.7.5. prin măsurarea temperaturii agentului termic ducere..15. 3. prin pornirea-oprirea în cascadă a cazanelor.45 şi cap. 2) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire cu un circuit cu reglare prin amestec 3.7.chm::/gp051-2000.7.7.7. 3. control şi siguranŃă sunt prevăzute conform art.13. Reglarea sarcinii termice pentru consumatori de încălzire cu corpuri statice se face corespunzător temperaturii exterioare (măsurată prin sonda SE) şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului electronic. debitul agentului termic (reglare cantitativă). Prepararea apei calde de consum se face cu un boiler. 3.GHID DE PROIECTARE.19.5. care să satisfacă strict necesităŃile de asigurare şi adaptare la cerinŃele consumatorilor. corespunzător temperaturii interioare indicate de o sondă de temperatură SI.4. Regulatorul electronic acŃionează asupra arzătorului corespunzător necesarului de căldură al consumatorului. 3. Schemele utilizate să fie prevăzute cu un grad de automatizare prin care să rezulte siguranŃă în exploatare şi p întreŃinere facilă.11. SoluŃia nu este recomandată pentru sistemul de încălzire prin pardoseală.4. reglarea temperaturii agentului termic livrat prin intermediul unor robinete cu 3 sau 4 căi care realizează amestecul dintre agenŃii termici ducere de la cazane şi cei de întoarcere de la consumatori.

Agentul termic este furnizat de cazan la temperatură nominală. 4. Cazanele sunt prevăzute cu pompe de circulaŃie proprii. Parametrii agentului termic sunt reglaŃi pe fiecare ramură prin amestec. Prepararea apei calde se face identic ca şi la schema nr. cu robineŃi cu 3 căi.22.7. corespunzător cerinŃelor specifice ale consumatorilor.11.. SoluŃiile de racordare şi alimentare cu energie termică a consumatorilor dintr-o clădire de la cazanele de perete trebuie să Ńină seama de: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. numai apă caldă de consum. CirculaŃia agentului termic este asigurată cu pompe de circulaŃie prevăzute pentru fiecare ramură.35.. corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglaj. 3.30. Page 10 of 40 3.7. 3. reglarea se face local prin amestec.33.7.21. Prevederea pompei se recirculare PR este opŃională în funcŃie de distanŃa de amplasare a consumatorilor de apă caldă faŃă de centrala termică. 3. Reglarea sarcinii termice se face corespunzător temperaturii exterioare şi graficului de reglare din memoria regulatorului electronic. SoluŃia este recomandată pentru consumatori care au încăperi cu cerinŃe diferite de temperatură şi regimuri diferite de funcŃionare.25. Schema permite un grad mare de adaptabilitate şi se aplică în cazul consumatorilor diferiŃi şi cu regim de funcŃionare divers.7. cu 1 circuit de încălzire direct şi două circuite cu reglare prin amestec 3. 3. Centrale termice cu cazane de perete 3.34.7. Pentru circuitele de agent termic care alimentează bateriile de încălzire cu aer cald.29. 3.23. 3. 1. 3.7. Reglarea sarcinii termice pentru circuitele de încălzire cu corpuri statice şi pentru circuitele de încălzire prin pardoseală se face prin amestec. 5) Centrală termică cu două sau mai multe cazane pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum cu circuitele de încălzire şi prepararea apei calde de consum racordate prin intermediul unei butelii de egalizare a presiunii 3.39. 3.7. 4 (fig. protecŃie şi automatizare. Cazanele de perete (microcentralele) sunt echipate cu toate elementele de siguranŃă.20. 4) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum.GHID DE PROIECTARE. SoluŃia nr. Pentru circuite de încălzire care alimentează încăperi cu alte cerinŃe de temperatură sau ai încălzire prin pardoseală se face reglajul sarcinii termice prin amestec.27. inclusiv pompele de circulaŃie şi vasul de expansiune.31. 3.2011 .36.7. 3. Cazanele sunt specializate şi prepară: numai agent termic de încălzire.chm::/gp051-2000.7. În consecinŃă se prevede o butelie de egalizare a presiunii între circuitul cazanelor şi ramurile de încălzire şi apă caldă de consum. SoluŃia se aplică acolo unde consumatorii de încălzire au regimuri de funcŃionare variabile care pot perturba circuitul hidraulic.28. cu ventile cu trei căi.7.7. 3. cu robinete cu trei căi.32.7.html 24. Cazanele funcŃionează cu arzătoare automatizate alimentate cu gaze naturale sau gaze lichefiate (GPL). 2 SoluŃia nr. cu robinete cu trei căi. 3. 3. Cazanele pornesc în cascadă funcŃie de puterea termică cerută de consumatori furnizând agent termic corespunzător graficului de reglaj şi temperaturii exterioare.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.7. sau atât agent termic de încălzire cât şi apă caldă de consum. 3. Prepararea apei calde de consum se face identic ca în soluŃia nr.38. 5 (fig. 3 (fig. FuncŃionarea instalaŃiei este asemănătoare cu cea descrisă la soluŃia nr. 3) Centrală termică cu 1 cazan pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum. limitându-se temperatura maximă.7. cu circuite de încălzire şi circuite de încălzire cu aer cald (ventilare) 3.7.7. Schema nr.7.7.37.24.

Page 11 of 40 natura consumatorilor.7.7. după caz.3. detergenŃi. Prepararea apei calde de consum se face cu prioritate faŃă de încălzire.8. Unele cazane fiind prevăzute cu instalaŃia de neutralizare proprie. Centrale termice pentru încălzire şi prepararea apă caldă consum 3. să nu aibă temperatura interioară peste 35% C.48. 3. să nu existe substanŃe acŃiuni agresive şi degajări de vapori ale acestora (hidrocarburi halogenate.2. Amplasarea cazanelor de perete (murale) 3.7.7. parametrii agentului termic necesar.8.7. 3.7. Cazanele de perete sunt prevăzute cu sistem de automatizare care permite o serie de facilităŃi: programarea în regim nominal sau redus.41. Organizarea centralei termice 3.4.44.47. Centrale termice pentru prepararea apei calde de consum 3. 3. Reglarea sarcinii de încălzire se face prin comanda automată a pornirii-opririi cazanului sau prin amestecul agentului termic ducere-întoarcere. diluanŃi de vopseluri. să respecte cerinŃele din cartea tehnică a cazanului. 3.40. cu robinete cu 3 sau 4 căi.2011 .7.7.42. cu un neutralizator pentru condensatul rezultat şi o instalaŃie de evacuare a acestuia. Centrale termice pentru încălzire 3.8.43. Organizarea amplasării utilajelor din centrala termic se realizează astfel încât să se permită posibilitatea montării şi demontării independente a utilajelor şi accesul la acestea în vederea efectuării operaŃiilor de exploatare. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3.46. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. să fie bine aerisite şi să nu aibă obturate orificiile de ventilare.html 24. prin pornirea-oprirea automată a cazanului. programare orară diurnă sau săptămânală etc. 3. nu necesită decât prevederea instalaŃiei de evacuare a condensatului. Încăperile în care se amplasează cazanele trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii: să nu prezinte pericol mare de incendiu sau pericol de explozie.1.8.11.. La amplasarea lor se respectă cerinŃele prevăzute în normativul I 6. Prepararea apei calde de consum se face corespunzător consumului instantaneu.GHID DE PROIECTARE. Preparatorul pentru producerea apei calde de consum poate fi inclus în cazanul de perete sau poate constitui o unitate separată complet automatizată. 3. posibilităŃile de amplasare a cazanului de perete. 3. Reglarea sarcinii termice cerută de consumatori se face prin acŃionare asupra arzătorului cazanului sau prin amestec cu robinete cu 3 sau 4 căi (furnituri cazan). tipul agentului termic necesar. Organizarea spaŃiului din centrală termică Ńine seama de tipul elementelor componente ale centralei termice şi modul de cuplare al acestora.).. să asigure acces facil şi să nu stânjenească alte activităŃi. Reglajul global al sarcinii termice se poate completa prin reglaj local – robinete de reglare termostate montate pe corurile de încălzire. să nu aibă umiditatea interioară peste 70%.45. clor.chm::/gp051-2000. Comandarea pornirii-opririi cazanului se face prin intermediul unui termostat reglabil propriu sau cu un termostat de ambianŃă montat într-o încăpere semnificativă. Corespunzător tipului de cazan (centrală termică) utilizat – cu condensaŃie sau fără condensaŃie – instalaŃia va fi completată. supraveghere şi întreŃinere. etc. Se interzice amplasarea cazanelor murale în încăperi cu risc mare şi foarte mare de incendiu. să fie protejate contra îngheŃului.

8. Pentru panourile frontale care se deschid prin rabatare. dar nu mai mic de 800 mm.15. Amplasarea cazanelor pe pardoseală 3.8. ele putându-se monta lipite.8. 3.50 m de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului Ńinând seama de necesităŃile de exploatare. 3. DistanŃa faŃă de alte elemente ale centralei termice (boilere) montate pe acelaşi perete nu este normată.9. 300 mm între partea superioară a cazanului şi acoperişul nişei. în faŃa arzătorului cazanului: minimum 1000 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.GHID DE PROIECTARE. se recomandă ca modulele să fie montate în lungul unui perete pentru a avea acces facil la toate modulele.8. 3.17. asigurarea posibilităŃilor de curăŃire şi demontare.5. 3.) se montează astfel încât să rezulte legături hidraulice cât mai scurte. se recomandă ca înălŃimea de montare să fie 1. minimum 300 mm faŃă de pereŃii laterali.11.11.7.8.8.html 24. se prevăd deschideri pentru ventilare şi asigurarea aerului necesar arderii. minimum 500 mm în faŃa cazanului. DistanŃa între module sau între acestea şi perete nu este normată. măsuri de atenuare a vibraŃiilor şi zgomotelor. tipul arzătorului. 3. Pentru cazanele din oŃel se recomandă următoarele distanŃe de montare: de la părŃile laterale până la perete sau alte elemente de construcŃie – minimum 500 mm. Amplasarea centralelor termice modulate 3. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de echipamente. Dacă spaŃiul permite. se recomandă ca spaŃiul prevăzut în faŃa acestora să fie cu 300 mm mai mare decât lăŃimea panoului cel mai mare. Pentru o corectă amplasare a cazanelor vor fi respectate indicaŃiile producătorului.4.. tipul combustibilului utilizat.18.8.8. dacă sistemul constructiv al acestora permite.chm::/gp051-2000. 3.8. 3. 3.8. modul de reglare. Cazanele pot fi montate în nişe deschise sau închise.. dar se Ńine seama de indicaŃiile producătorului. 3.8.8.8. în spatele cazanului – minimum 500 mm. acestea putând fi montate alipite.13. b) Montare în nişe 3.14. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 100 mm între partea frontală a cazanului şi elementul de închidere al nişei.8. 3. În faŃa modulelor se recomandă prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm şi de 300 mm faŃă de pereŃii laterali. modul de siguranŃă etc. Elementele componente ale centralelor termice alcătuite din module specializate (modul cazan.2011 . 3. 3. SpaŃiile frontale se asigură Ńinând seama de prevederile din art.8. minimum 500 mm de la pardoseală până la partea inferioară a cazanului. modul preparare apă caldă de consum. Se prevăd următoarele distanŃe minime: 100 mm între părŃile laterale ale cazanului şi pereŃii nişei. Page 12 of 40 3.12. La amplasarea cazanelor pe pardoseală se Ńine seama de următorii factorii: tipul cazanului.8. DistanŃele dintre modulele montate “spate în spate” nu sunt normate. evacuarea corectă a gazelor de ardere.16.6. asigurarea stabilităŃii.14 asigurându-se posibilitatea de circulaŃie în jurul modulelor prin prevederea unui spaŃiu de minimum 800 mm măcar pe trei din cele patru părŃi. Cazanele de perete necesită următoarele spaŃii: a) Montarea aparentă minimum 300 mm deasupra cazanului. În cazul amplasării în nişe închise.8. numărul cazanelor.10.

2. pe direcŃia de evacuare a gazelor de ardere sau a clapetelor de explozie. Page 13 of 40 minimum 1500 mm – pentru cazane funcŃionând cu combustibil solid. Centralele termice prevăzute cu cazane cu introducerea aerului şi evacuarea forŃată a gazelor de ardere (tip “ventuză”) nu necesită guri de introducere a aerului separate.13.8.9.12. Gurile de introducere şi evacuare a aerului se amplasează astfel încât să se ventileze întreaga încăpere a centralei termice. La stabilirea acesteia se Ńine seama de modul de racordare al cazanului la instalaŃie. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.9. dar nu mai mică de 2. Centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos se prevăd cu ferestre spre exterior cu suprafeŃe vitrate conform normativului I 6.8. 3.9. Amplasarea vaselor de expansiune.1. Accesul în centrala termică se face astfel încât să conducă direct în spaŃiul de supraveghere al utilajelor: Uşa de acces va avea deschiderea în afară.. 3. alimentarea cu combustibil se face direct din rezervorul depozitului necarburant sau din rezervorul de zi montat în altă încăpere.18 şi 3. 3. se prevăd cu praguri în vederea evitării răspândirii combustibilului în încăperi adiacente.9.9. 3. se face astfel încât să fie permis accesul la acestea în vederea executării operaŃiilor de exploatare şi întreŃinere. Încăperile în care sunt amplasate rezervoare de combustibil lichid.chm::/gp051-2000. 3. buteliilor de egalizarea presiunilor. direct în exterior sau într-un spaŃiu comun. Pentru cazanele din fontă distanŃele de montare sunt aceleaşi cu cele recomandate la art. 3.6. 3. Dimensiunile uşilor şi a spaŃiilor de acces în centrala termică trebuie să asigure introducerea sau montarea echipamentelor şi un acces normal. Se exceptează de la această prevedere centralele termice de perete. 3.19.22. 3.10.21.3.8.23.9. Pentru centralele termice funcŃionând cu combustibil gazos vor fi respectate prescripŃiile din normativele I 6 privind mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. se asigură suprafeŃe libere în peretele frontal al nişei cu o suprafaŃă totală minimă de 600 cm2. Amenajări constructive 3. DistanŃa între partea superioară a cazanului şi planşeu incombustibil rezistent la foc nu se normează. a pompelor de circulaŃie.GHID DE PROIECTARE. de înălŃimea necesară accesului personalului etc. Se recomandă prevederea ventilării naturale ori de câte ori acest lucru este posibil. 3.8.9.7. SuprafaŃa gurilor de introducere a aerului va fi calculată corespunzător tipului de combustibil utilizat la arzătoare Ńinând seama de indicaŃiile din normativele I 6 şi I 31.5. Accesul în centralele termice situate pe terasă este posibil de pe terasă sau din casa scării printr-o încăpere tampon. ventilarea centralei termice este obligatorie.14. Rezervorul de combustibil pentru consum zilnic nu se va monta deasupra cazanelor. 3.4. pentru demontarea acestuia. 3.20. Aceste suprafeŃe sunt astfel amplasate (la partea inferioară şi superioară a cazanului) astfel să se asigure o ventilare eficientă. 3.8.9. de amplasarea şi funcŃionarea elementelor de siguranŃă.50 m de arzător. Rezervorul de zi nu se montează pe direcŃia arzătorului ci lateral la o distanŃă de minimum 2.9. Pentru situaŃiile în care nu poate fi asigurată ventilarea naturală a centralei termice se prevede ventilarea mecanică a acesteia. 3.11.9.8.9. 6 sunt indicate câteva soluŃii de introducere a aerului şi evacuarea gazelor de ardere la centrale termice prevăzute cu coş tip “ventuză”.2011 .19 cu precizarea că se Ńine seama de prevederea unui spaŃiu lateral egal cu lăŃimea unui element de cazan.9.5 dm2.. Când această distanŃă nu poate fi asigurată.11.8. în directă legătură cu exteriorul care nu poate fi blocat. 3.9.9. 3. La cazanele de tip mural montate în nişe. Se recomandă ca această distanŃă să fie de minimum 800 mm.9. Nu se permite accesul direct de la un etaj inferior prin deschideri sau trape în pardoseala centralei termice.html 24. 3. Pentru asigurarea aerului necesar arderii. 3.8. Amplasarea altor elemente componente ale centralei termice 3. În fig. indiferent de locul de amplasare.9. SuprafaŃa gurilor de evacuare a aerului viciat din centrala termică este cel puŃin egală cu secŃiunea totală a coşurilor de fum. 3.

12.15. 3.10. cu pantă de maximum 2‰ spre mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Evacuarea gazelor de ardere şi dispersia lor în atmosferă se face astfel încât să rezulte o concentraŃie a noxelor sub limitele admise.10. presurizat) şi de condiŃiile cele mai defavorabile de funcŃionare (sezonul cald).20. 3.50 m înălŃimea elementelor de supraînălŃare a terasei (atice.17.10. Evacuarea gazelor de ardere se face de regulă prin tiraj natural.19. 3. condiŃie necesară pentru a păstra o viteză cât mai constantă a gazelor.10. 3. STAS 6724. numărul schimbărilor de direcŃie va fi redus la minimum. 9). aceasta scăzând de la bază către partea superioară.10.10.5 m în plan orizontal. 3.18.10. La cazanele cu evacuare mecanică se prevede oprirea automată a arzătorului în cazul opririi exhaustorului. 3. Când evacuarea gazelor de ardere nu poate fi efectuată direct în exterior de la cazanele de perete.10. normativul P 118 şi a altor prescripŃii în vigoare. 3. Coşurile de fum se prevăd cu termoizolaŃie pentru realizarea tirajului şi evitarea scăderii temperaturii gazelor de ardere sub temperatura punctului de rouă.10. 3.10. 3. Coşurile sunt prevăzute cu guri de vizitare etanşe şi cu ştuŃuri de evacuare a condensatului amplasate la partea inferioară.10. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.5 m faŃă de coama acoperişului va avea înălŃimea de cel puŃin 1 m faŃă de învelitoare. Coşurile de fum se protejează contra trăsnetului conform prevederilor din normativul I 20.10. 3. 8) sau prin tubulatură individuală legată direct la exhaustor (fig.2011 .GHID DE PROIECTARE.10..5 m pentru învelitori incombustibile şi 1 m pentru învelitorile combustibile. Coşurile cazanelor cu combustibil lichid şi gazos se prevăd cu clapete de explozie.1. acestea pot fi racordate la o instalaŃie de evacuare mecanică. Pe racordurile dintre cazane şi canalele de fum se prevăd dispozitive de reglare a tirajului. cu condiŃia ca la funcŃionare parŃială şi în condiŃiile cele mai defavorabile. 3.11. 3.10. Pentru coşurile înalte la care se produce o răcire a gazelor se prevede o secŃiune variabilă a coşului. Coşurile de fum se realizează conform prevederilor STAS 6793. 3.13. Coşurile de fum trebuie să depăşească cu minimum 0.6.html 24. Se admite racordarea mai multor cazane la un coş de fum cu tiraj natural. piese de compensare a dilatărilor şi guri de vizitare etanşe.14. 3. ziduri antifoc etc.5. Page 14 of 40 asigurarea aerului necesar arderii. Se recomandă ca racordarea mai multor cazane la coş să se facă prin canale de fum cu secŃiune variabilă (fig.2. ÎnălŃimea coşului faŃă de terasa acoperişului trebuie să fie de minimum 1 m. trebuie să depăşească coama cu minimum 0.10..16. ÎnălŃimea coşului de fum cu tiraj natural se calculează conform STAS 3417. 3.11. în caz de defecŃiuni.10. 3.) când sunt situate la mai puŃin de 3 m de marginea terasei şi cu minimum 1 m.3. Racordarea prin tubulatură comună necesită prevederea unui dispozitiv de securitate colectiv care detectează funcŃionarea normală a dispozitivului de extracŃie a gazelor de ardere şi opreşte funcŃionarea cazanelor.10. Coşul de evacuare a gazelor de ardere tip “ventuză” de la cazanele tip mural etanş.10. Racordarea poate fi făcută prin tubulatură comună de pe aceeaşi verticală (fig.4. Canalele de fum au panta ascendentă de minimum 10% spre coş. 3. 7). cu excepŃia situaŃiilor în care cazanele sunt prevăzute din construcŃie cu tiraj forŃat sau cu coşuri de fum tip “ventuză” (numai pentru aparatele omologate.10. Coşul de fum amplasat la distanŃe mai mari de 1. tipul arzătoarelor (atmosferic. Ńinând seama de tipul cazanelor racordate la coş.9.10. de coama acoperişului.8. 3. Se recomandă ca lungimea canalelor de fum să fie minimă şi să nu depăşească 1/3 din lungimea coşului. Evacuarea gazelor de ardere 3. 21. STAS 3417. Coşul de fum situat la mai puŃin de 1. când sunt situate la peste 3 m de marginea terasei.10.chm::/gp051-2000. SecŃiunea coşului de fum (în cazul racordării unui singur cazan la acesta) nu va fi mai mică decât secŃiunea racordului de evacuare a gazelor de ardere de la cazan.10. viteza gazelor de ardere să se încadreze în limitele recomandate de STAS 3417. certificate sau agrementate cu astfel de sistem). 3.

Pentru clădiri la care se doreşte realizarea unei funcŃionării sigure a centralei termice şi la care există posibilitatea întreruperii alimentării cu gaz. întreruperea alimentării cu energie electrică.22.5. 3.11.80 m. Fiecare arzător trebuie să aibă inscripŃionate presiunea de utilizare şi debitul de GPL şi trebuie să corespundă capacităŃii termice a aparatelor de utilizare pe care le deserveşte. Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a unei temperaturi a combustibilului care să nu conducă la mărirea exagerată a vâscozităŃii combustibilului.7. 3. 3.8.10. Orificiile de evacuare ale coşurilor tip “ventuză” se montează la distanŃe minime faŃă de elementele constructive ale clădirii. şi 3.11. 3. 11).11.11. Rezervorul de consum zilnic are o capacitate de maximum 2 m şi se amplasează conform specificaŃiilor din art. 3.11. stingerea flăcării.11.10. ProtecŃia mediului la rezervoarele montate îngropat sau semiîngropat se realizează prin prevederea unor rezervoare cu pereŃi dubli sau montarea acestora în cuve cu un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat.11.12. I 6.10.8. Arzătoarele de combustibil lichid sau gazos trebuie prevăzute cu dispozitive de protecŃie minime care să realizeze blocarea alimentării la: nerealizarea aprinderii.11.11. 3. 3.8.11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3. dintr-un rezervor de consum zilnic amplasat de regulă în încăperea centralei termice şi rezervoarele depozitului de carburant din care se alimentează rezervorul de consum zilnic. presiuni ale gazului sub limita admisă. 3. 3. modul de exploatare al centralei termice etc.. 3. Alimentarea cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a arzătoarelor se face Ńinând seama de prescripŃiile din normativul I 31 şi de indicaŃiile cuprinse în cărŃile tehnice puse la dispoziŃie de producătorii (furnizorii) arzătorului.22.chm::/gp051-2000. În cazul în care nu se pot asigura distanŃele de montaj pentru rezervorul de consum zilnic.11. InstalaŃiile de alimentare cu combustibil se prevăd cu sisteme de asigurare în vederea înlăturării pericolului de incendiu şi explozie (blocarea admisiei combustibilului la lipsa flăcării şi a presiunii scăzute de alimentare etc. Utilizarea GPL este permisă numai în clădiri neracordate la reŃeaua de distribuŃie a gazelor naturale. Ńinând seama şi de prevederile art. 3. Proiectarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil se face Ńinând seama de normativul I 13.9. se admite c alimentarea cu combustibil lichid să se facă direct din rezervorul depozitului de combustibil. Este admisă numai folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor standardizate. Alegerea tipului de combustibil este impusă de posibilităŃile de stocare şi procurare ale acestuia.11. în conformitate cu prevederile legale în vigoare. omologate sau cu agrement tehnic.11.2. 3.8.15.23.14.6.2011 .11. Alimentarea cu combustibil 3.11. existenŃa flăcării înaintea admisiei combustibilului. Deblocarea va fi făcută numai manual după înlăturarea defecŃiunii. 3. 3. 3. 3.). Stabilirea distanŃei maxime de amplasare a rezervorului depozit faŃă de arzător se face Ńinând seama şi de precizările producătorului arzătorului.11. 3. se recomandă ca rezervoarele din care se alimentează direct arzătoarele (fără rezervor mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Alimentarea cu combustibil lichid a arzătoarelor se face.1.GHID DE PROIECTARE.html 24.11. ÎnălŃimea minimă de amplasare a coşului “ventuză” faŃă de zona pietonală este de 1.16.23.11. La instalaŃiile funcŃionând cu combustibil lichid sau gazos se prevăd dispozitive de blocare a admisiei combustibilului. Page 15 of 40 exterior (fig. Se recomandă ca rezervoarele depozitului de combustibil să aibă o capacitate minimă care să asigure o funcŃionare în condiŃii normale a centralei termice de 15 zile.. 3.4. se prevăd arzătoare mixte.13. astfel încât să nu se producă o poluare a spaŃiilor interioare. gradul de asigurare a instalaŃiei.1. DistanŃele minime de montare ale rezervoarelor depozitului de combustibil faŃă de clădiri sunt conform precizărilor din normativul I 13.11. la întreruperea alimentării cu energie electrică şi la întreruperea alimentării cu gaze sau reducerea presiunii sub valoarea indicată de fabricantul arzătorului. P 118.23. cu funcŃionare cu combustibil lichid şi gazos. 3..

general şi local. Principalele receptoare ale centralei termice sunt: pompa de circulaŃie a agentului termic.22. acesta se prevede pe conducta de ducere. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil arzătoarele să fie alimentate prin conducte individuale de combustibil lichid. 3. Depăşirea distanŃelor duce la neasigurarea debitului de combustibil necesar. Dacă arzătorul nu are filtru propriu. Alimentarea cu apă se face din branşamentul de apă al clădirii care va fi dimensionat corespunzător.11. 3.11. se va realiza cu corpuri de iluminat etanşe incandescente sau fluorescente.11.11.3. comandă şi automatizare ale centralei termice asigură alimentarea cu energie electrică. 3.12.13. un robinet de reŃinere (clapetă de sens).19. cu pereŃi incombustibili şi rezistenŃi la foc. Pe conducta de apă care alimentează centrala termică se montează un contor de apă pentru măsurarea consumului. buncăre de combustibil solid şi depozite de cenuşă. 3. tablourile electrice ale cazanelor etc.13. Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă se face pentru: prepararea apei calde de consum.23. 3. Pe conducta de apă rece care alimentează schimbătorul de căldură pentru apă caldă de consum se montează filtru de impurităŃi. Arzătorul se racordează la conducta de combustibil prin racorduri elastice.11.17.1. un robinet de închidere şi o supapă de siguranŃă reglată la presiunea maximă de lucru a schimbătorului respectiv. La centralele termice funcŃionând cu combustibil solid se admite depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 m3 combustibil într-un buncăr metalic. Pentru clădirile existente. pentru evitarea legăturii directe între instalaŃia de încălzire şi cea de apă.11. InstalaŃia de alimentare cu combustibil lichid se realizează Ńinând seama de recomandările producătorului privind distanŃele maxime pe verticală (H) şi orizontală (L) între arzător şi rezervor (fig. comanda şi automatizarea receptoarelor din centrala termică. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 3. 3. Iluminatul normal. Este interzisă montarea conductelor pentru alimentarea cu combustibil în încăperi. InstalaŃiile electrice aferente centralelor termice mici constau din: instalaŃii electrice de iluminat general (normal) şi de siguranŃă pentru intervenŃii. canale şi ghene în care se pot produce explozii sau incendii datorită acestuia. Se asigură căile de acces ale autovehiculelor la rezervoare.2. casa scărilor sau staŃiile pompelor de incendiu. sau pe căile de evacuare.4. 3.13. 3. 3. branşamentul se va redimensiona sau se va executa cu branşament suplimentar.chm::/gp051-2000. 3. InstalaŃiile electrice de forŃă. 3. 3. Racordul de umplere (elastic) al instalaŃiei de încălzire se va decupla după umplerea instalaŃiei. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.4. instalaŃii electrice de protecŃie împotriva electrocutării. Se iau măsuri de ancorare a rezervoarelor îngropate..12. Page 16 of 40 de consum zilnic) să fie montate îngropat. Totodată se prevăd robinete de sectorizare şi robinete de prelevare probe pe această conductă. la o adâncime mai mare decât adâncimea minimă de îngheŃ.12.25. InstalaŃiile electrice de iluminat ale centralei termice asigură iluminatul normal.2011 . umplerea instalaŃiei de încălzire.11. instalaŃiile electrice de forŃă. Nivelurile de iluminare medie sunt cuprinse între 150 lx şi 200 lx. în timpul funcŃionării centralei termice.1.11. 3. 10).12.2.24. 3. acolo unde nivelul maxim al apei freatice este mai ridicat decât partea inferioară a rezervorului.. respectând şi precizările din normativul P 118. Depozitarea cenuşii rezultate în urma arderii combustibilului solid se face în exteriorul clădirii într-un spaŃiu închis. uzura pompei şi apariŃia de zgomote în instalaŃie.21. Pot fi racordate până la 3 cazane la o singură conductă de alimentare. pompa de circulaŃie a cazanului.20.3. 3.12.18.13. Numărul şi caracteristicile receptoarelor electrice diferă după capacitatea centralei termice şi schema tehnologică aleasă.26.11. 3.html 24.GHID DE PROIECTARE.11. 3. general şi local şi iluminatul de siguranŃă pentru intervenŃii (când centrala termică este amplasată într-o încăpere proprie). 3.11. pompa de circulaŃie a apei calde menajere. comandă şi automatizare.

.4. centrala termică trebuie să îndeplinească condiŃiile impuse de normativul I 31. 3. care pot fi puse accidental sub tensiune la instalaŃia de legare la pământ. rezervor de consum zilnic.5. În cazul folosirii GPL drept combustibil. pompe de circulaŃie. Prevederea centralelor termice şi alegerea tipurilor de cazane corespunzătoare (de apartament sau comune întregului imobil sau scării) se face pe baza unei analize tehnico-economice şi cu luarea în considerare a posibilităŃilor de racordare la utilităŃi (Alimentarea cu combustibil gazos. utilităŃi.10. 3.14. vase de expansiune.14. autocisternă).14. posibilităŃile de poziŃionare a coşurilor. Page 17 of 40 3. va fi realizată astfel încât să nu fie afectat aspectul estetic al clădirii.11. 3.14. Probleme specifice ale centralelor termice care deservesc consumatori existenŃi 3.2.14.8. 3. 3. limita de proprietate. De asemenea se vor respecta distanŃele minime de siguranŃă dintre depozitele de GPL şi obiectivele învecinate (clădiri.14. Prevederea unor centrale termice de imobil în cazul unor consumatori existenŃi racordaŃi la sistemele centralizate de alimentare cu căldură se face pe baza unei analize de oportunitate. 3. va fi făcută în urma măsurătorii pe circuitele hidraulice ale instalaŃiei în vederea determinării pierderilor de sarcină în instalaŃiile interioare.14. precum şi cu electrovană pentru închiderea instalaŃiei în cazul prezenŃei unor scurgeri de gaze.14. utilajelor. 3.13. Acest lucru permite alegerea unor scheme de distribuŃie a instalaŃiei interioare cu posibilităŃi de contorizare pe fiecare consumator şi de realizare a unei funcŃionări optime.13. 3.9. 3. 3.7. în conformitate cu reglementările în vigoare.14. alimentare cu apă rece şi energie electrică. 3. Centralele termice montate în spaŃii existente pot alimenta: a. utilajelor. 3. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. schimbătoare.chm::/gp051-2000. 3. cu luarea în considerare a indicatorilor tehnici şi economici ai soluŃiilor. 3.9. ProtecŃia prin legarea la pământ constituie o măsură suplimentară şi se realizează prin legarea carcaselor aparatului electric. etc. Prevederea unei centrale termice de imobil.2011 . Coloanele şi circuitele electrice se vor proteja împotriva suprasarcinilor şi scurtcircuitelor prin siguranŃe fuzibile sau întrerupătoare automate prevăzute cu relee maximale. Amplasarea centralei termice (în special a cazanelor) va fi făcută având în vedere tipul de combustibil utilizat.GHID DE PROIECTARE.6.3.10. Se recomandă ca toate utilajele componente ale centralei termice (cazane.. Amplasarea centralei termice şi a coşurilor de fum. – instalaŃiile din clădiri care se reabilitează sau modernizează. situaŃie în care se recomandă prevederea unui spaŃiu adecvat pentru centrala termică. aparatelor etc. Se admite montarea utilajelor în încăperi diferite cu condiŃia îndeplinirii funcŃiilor de asigurare şi protecŃie a instalaŃiei şi a mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. – instalaŃiile de încălzire şi apă caldă de consum din clădiri care nu se reabilitează sau modernizează. ProtecŃia utilizatorilor împotriva şocurilor electrice se face prin legarea la conductorul de protecŃie PE sau dacă acesta nu există. pentru alimentarea unor consumatori existenŃi se recomandă să fie făcută după reabilitarea din punct de vedere termic al căldurii şi cu ocazia consolidărilor clădirilor.4.14.14.11. accesul la utilaje. receptoarelor.6. Dimensionarea conductoarelor circuitelor de alimentare şi alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecŃie se face conform I 7. 3. 3.12. Se au în vedere şi implicaŃiile asupra instalaŃiilor celorlalŃi consumatori. posibilităŃi demontare a rezervoarelor de combustibil lichid sau GPL.8. centură şi derivaŃii.7.13.html 24.13. Acolo unde este posibil se recomandă utilizarea prizei naturale de legare la pământ în conformitate cu STAS 12604.) să fie amplasate de câte ori este posibil. Amplasarea cazanelor.14. masele metalice.13. tablourilor. Legarea la nulul de protecŃie se asigură prin conductorul suplimentar din componenŃa circuitului electric al tablourilor. Este interzisă folosirea GPL pentru cazanele montate în încăperile amplasate la subsol şi demisol. etc. Se recomandă ca ori de câte ori este posibil. Cazanele se protejează prin prevederea unor filtre de impurităŃi pe conductele de întoarcere de la instalaŃia interioară. 3 şi respectiv 4.5. Fac excepŃie încăperile de la demisoluri dotate cu instalaŃii automate pentru detectarea scurgerilor de GPL. formată din priza de pământ.13.). b.1. într-o încăpere comună. prevederea unei centrale termice pentru alimentarea cu căldură a unor consumatori existenŃi să fie însoŃită şi de o modernizare a instalaŃiilor interioare de încălzire. 3. Dimensionarea pompelor de circulaŃie pentru centralele termice noi care vor deservi instalaŃii vechi. rezervoarelor se face Ńinând seama de precizările din cap. la priza de pământ.

precum şi a deficienŃelor proiectelor. Încăperile în care se montează centralele termice de apartament trebuie să ie ventilate conform cerinŃelor normativelor I 6. – 3.2. 4.8.14.. instalaŃii electrice etc.5.15.13. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Executarea instalaŃiilor din centrala termică se face numai pe baza unor proiecte elaborate de către proiectanŃi autorizaŃi pentru specialităŃile care concură la proiectarea acestora (instalaŃii termice. În interiorul apartamentelor din clădirile de locuit colective cu regim de înălŃime peste P + 2E se pot amplasa numai centrale termice alimentate cu gaze naturale sau GPL.11.1. gaze.1. 3. 3. Montarea centralelor termice de apartament în clădiri existente se face în urma unor calcule tehnico-economice privind implicaŃiile asupra instalaŃiilor interioare de încălzire şi apă caldă de consum.chm::/gp051-2000. admiŃându-se numai alimentarea de la rezervoare exterioare de GPL. Cazanele de perete nu se montează în spaŃiile de locuit sau în spaŃii cu degajări de substanŃe agresive (saloane de coafură.1. Executantul este obligat să sesizeze investitorului neconcordanŃele constatate în proiecte.14.3.7. conform proiectului.15.15. I 31 şi I 5.5. Page 18 of 40 mediului înconjurător construit precum şi asigurării funcŃionalităŃii acesteia în bune condiŃii. I 33 şi I 6. 3.2011 . 4. EXECUTAREA INSTALAłIILOR DIN CENTRALA TERMICĂ 4.1. Se interzice alimentarea arzătoarelor cazanelor de la butelii individuale de gaze petroliere lichefiate. Alegerea spaŃiului centralei termice. Montarea centralelor termice în clădiri existente se face respectându-se prevederile cuprinse în Legea nr. Ńinând seama şi de capacitatea instalaŃiei exterioare de alimentare cu gaze naturale. pentru a fi soluŃionate de către mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Investitorul are obligaŃia să acŃioneze în vederea soluŃionărilor eventualelor neconcordanŃe faŃă de proiect sau a situaŃiei de pe teren privind execuŃia. CondiŃii generale de execuŃie 4. 4.8. sau cu pericol mare de incendiu precum şi cu pericol de explozie. Calculele tehnico-economice vor avea în vedere şi măsurile care se iau în vederea îmbunătăŃirii protecŃiei termice a anvelopei clădirii. 2. Într-un apartament se poate monta o singură centrală termică.4. băi. prin persoane specializate şi atestate (diriginŃi de şantier. Pe parcursul execuŃiei centralei termice.1. Amplasarea cazanelor de perete se face conform art. 3. apă rece sau energie electrică de a alimenta noi consumatori. 3. etc. 3. 3. etc.15. [top] 4. luându-se măsuri de atenuare a acestora.). Se interzice montarea centralelor termice de apartament în cămări de alimente şi camere de dormit. a evacuării gazelor de ardere şi a prevederilor cuprinse în reglementările specifice. Proiectarea şi amplasarea centralelor termice de apartament se face Ńinând seama de prevederile din cap.1. Probleme specifice ale centralei termice de apartament 3. 3.html 24. I 7. 3. 3. se face astfel încât prin funcŃionarea acesteia să nu se transmită zgomote şi trepidaŃii încăperilor înconjurătoare. conform specificaŃiilor normativelor I 31 şi I 33. Centralele termice de apartament e amplasează în orice încăpere cu excepŃia celor cuprinse în art.2.15.) 4. depozite de solvenŃi. 3.14.15. conform legii.8..15. 3.). Executantul poate începe execuŃia lucrărilor numai după obŃinerea autorizaŃiei de construire. Montarea centralelor termice de apartament care au arzătoarele alimentate cu GPL sau gaze naturale se face cu respectarea prevederilor din normativele I 31. 114-96.14.9. 3. 3.1.6.15.3.14.1. încăperi cu agenŃi frigorifici. 3..) cu condiŃia asigurării ventilării încăperii. consultanŃi tehnici etc. Centralele termice cu cazane funcŃionând cu gaze naturale sau GPL trebuie să aibă asigurate suprafeŃe vitrate conform normativelor I 6.1.8.15.9.1.GHID DE PROIECTARE.15. apă canal.16. Ventilarea şi asigurarea aerului de combustie se fac cu respectarea prevederilor din cap 3.4. I 31 şi I 33. 3.15. investitorul are obligaŃia să verifice execuŃia corectă a lucrărilor.1. Cazanele de perete pot fi montate în spaŃii cu alte destinaŃii decât centrala termică (bucătării.4. responsabili cu execuŃia lucrărilor.4.

4. 4. cazanele şi restul echipamentului se racordează la instalaŃie prin îmbinări demontabile. ceramică. prin prevederea fixării suporŃilor de pardoseală.10.2.1. 4. 4.5. Armăturile se montează în poziŃii în care să fie facilitat accesul la dispozitivele de manevră a acestora. 4. Page 19 of 40 proiectant.3. excepŃie făcând cele la care producătorul specifică prevederea expresă a unor suporŃi speciali. guri de ventilare. Se recomandă ca îmbinarea Ńevilor de oŃel cu diametre mai mici de 3/4" să se facă cu fitinguri.2.3.3. Executarea instalaŃiilor eferente centralelor termice se realizează numai cu materiale şi echipamente omologate şi agrementate. 4..chm::/gp051-2000. 4.7. eşaparea fluidului la declanşarea supapelor de siguranŃă nu trebuie să pună în pericol utilizatorii.1.3. 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.6.3. 4.2. temperatură şi rezistenŃă cerute de agentul termic. Se utilizează numai produse şi echipamente prevăzute în proiecte. Alimentarea cu combustibil gazos şi asigurarea aerului de combustie sau a aerisirii încăperii se face Ńinând seama de normativele I 6. acestea vor fi agreate de firmele furnizoare de echipamente şi trebuie să îndeplinească condiŃiile depresiune.2.6.2. 4. soluŃionarea defectelor sau neconcordanŃelor vor fi efectuate numai pe baza soluŃiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.4. 4.2.3.2.2. Conductele se izolează termic.1. I 31 şi I 33. 4.3.GHID DE PROIECTARE.. uşi. Se recomandă utilizarea cazanelor asamblate de către producător. 4. Executarea instalaŃiilor electrice şi amplasarea cazanelor în încăperi în care există pericolul de electrocutare se face Ńinând seama de normativul I 7. Pompele de circulaŃie. Supapele de siguranŃă se reglează corespunzător presiunii de declanşare prevăzută de proiectant şi fabricantul cazanului. de capacităŃi mai mici pot fi fixate şi pe ziduri portante sau suporŃi proprii. Montarea echipamentului Ńine seama de conformarea antiseismică. Conductele de legătură dintre cazanele de perete şi boilere pot fi de tip elastic.7. 4.html 24.2.9. livrată împreună cu cazanul. 4.2. însoŃite de certificate de calitate şi care corespund prevederilor din proiect. 4. cu certificate de calitate şi pentru cele noi care au agremente tehnice. mozaic.3.3.2.3. Vasele de expansiune. Supapele de siguranŃă se montează astfel încât mişcarea dispozitivelor mobile să nu fie blocată. Materialele utilizate se supun unui control vizual înainte de punerea în operă. cele din oŃel se protejează contra coroziunii. Amplasarea coşului se face astfel încât să se asigure evacuarea gazelor de ardere fără pericolul ca acestea să pătrundă în clădiri prin ferestre.9. 4.8. Montarea cazanelor şi echipamentelor pe pardoseală 4. Se recomandă utilizarea pompelor de circulaŃie montate pe Ńeavă care nu necesită suporŃi proprii. Montarea pompelor pe postamente se face cu luarea de măsuri de evitare a transmisiei vibraŃiilor la elementele de construcŃii.3. închise cu membrană şi schimbătoarele de căldură cu plăci. Executarea instalaŃiilor termice 4. 4. pe suporŃi proprii.11.8.1. iar peste O 3/4" prin sudură.7. Cazanele se montează pe pereŃi incombustibili asigurându-se o fixare adecvată pentru consola de montare. Schimbările de direcŃie se realizează prin fitinguri sau prin îndoire la cald sau rece a Ńevilor.5.3. Echipamentele pot fi montate direct pe pardoseală. Buteliile de amestec şi distribuitoarele-colectoarele se montează pe suporŃi proprii pe pardoseală sau fixate de ziduri portante. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Montarea cazanelor Probleme specifice montării cazanelor de perete 4.6. etc. a modulelor hidraulice şi de siguranŃă livrate împreună cu acestea şi a coşurilor de fum prefabricate.). 4.2.2011 .2. 4. Cazanele şi alte echipamente se montează pe pardoseli din materiale incombustibile (beton.4.10.3. 4.

7.4. Înainte de racordare conductele se spală şi se suflă cu aer. Executarea instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere 4. Racordarea arzătoarelor se face rigid cu excepŃiile prevăzute în normativele I 9 şi I 31. Conductele metalice se protejează contra coroziunii.4. înglobate în clădiri se şamotează la partea interioară. rezervoarele vor fi ancorate de o placă din beton turnată sub rezervor. Arzătoarele vor fi montate de către personalul autorizat şi calificat. fixate cu brăŃări metalice. 4. 4.6. 4. 4.4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Rezervoarele de depozitare fără pereŃi dubli se montează într-o cuvă din beton sau zidărie.4. Coşurile de fum metalice. Se recomandă ca Ńevile de alimentare cu combustibil să fie din oŃel.4. 4. 4.1.9.4.2. SpaŃiul dintre rezervor şi cuvă se umple cu nisip. Page 20 of 40 4. Probleme specifice privind executarea instalaŃiilor de alimentare cu gaze naturale sau GPL 4.4. pe un strat de nisip cu grosimea la partea inferioară de minimum 15 cm. 4. care au o înălŃime de minimum 30 cm faŃă de nivelul solului. având grosimea de minimum 30 cm. 4.3.3.15.. I 13 şi I 6. La executarea coşurilor se are în vedere ca acestea să nu străbată spaŃii cu pericol de incendiu sau explozie sau să nu ajungă în contact cu elemente combustibile ale şarpantelor sau incombustibile cu rezistenŃă scăzută la foc luându-se măsuri de realizare a protecŃiei acestora. Îmbinările nedemontabile se execută cu fitinguri pentru sudare din oŃel. 4. 4.7. Coşurile de fum se execută din materiale ceramice rezistente la temperatură. Rezervoarele cu pereŃi dubli se montează într-un pat de nisip. îmbinările pot fi nedemontabile sau demontabile. Conductele se montează aparent.5.5. 4.html 24. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu combustibil 4.4. Se asigură accesul în vederea umplerii cu combustibil.13. Nu se utilizează zgura în loc de nisip sau umplutură deoarece în contact cu apa aceasta devine acidă datorită compuşilor de sulf conŃinuŃi. Rezervoarele nu se montează în zone carosabile. 4.5. Coşurile de fum şi canalele de fum montate în exteriorul clădirii se termoizolează.8. 4.17. Ńinând seama şi de indicaŃiile producătorului de cazane şi reglementările specifice.4. Executarea instalaŃiilor de evacuare a gazelor de ardere se face Ńinând seama de precizările cuprinse în normativul P 118.6.2011 .5.4. Pentru protecŃia la coroziune se iau şi alte măsuri.. după care se execută umplutura. 4.4.GHID DE PROIECTARE.5. Îmbinările demontabile se execută cu fitinguri din fontă maleabilă şi flanşe din oŃel cu şuruburi. 4.4.4.12.1.2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4.5. utilizând electrozi pentru sudură sau sârmă pentru sudură.5.14.4. autoportante se montează pe fundaŃii de beton. inclusiv acoperiri rezistente la temperatură a suprafeŃelor metalice. 4.4. metal sau alte materiale rezistente la coroziune şi temperatură.10. Rezervoarele metalice se protejează contra coroziunii şi contra curenŃilor vagabonzi.5. în aceleaşi condiŃii ca şi cele montate în cuve.4.chm::/gp051-2000.16.5. Pentru executarea instalaŃilor de utilizare de gaze naturale sau GPL se vor respecta cu stricteŃe prevederile normativelor I 6 şi I 31. 4. Dacă nivelul pânzei freatice este ridicat.4. pe pereŃii clădirii.5.11. 4. La alegerea traseelor pentru conductele GPL sau de gaze naturale condiŃiile de siguranŃă au prioritate faŃă de orice alte cerinŃe. Coşurile de fum din zidărie. 4.11.4. Arzătoarele pentru combustibil lichid se racordează la conductele de alimentare cu combustibil prin racorduri clasice. 4.4. 4.4.

îmbinată cu fitinguri uzinate. 4. 4. Armăturile se îmbină cu echipamentele cu mufă sau cu flanşe. Prevederile specifice instalaŃiilor de evacuare gaze de ardere cu “ventuză” 4. 4.4. Aparatele de conectare folosite pentru circuitele electrice ale corpurilor fluorescente. corpuri de iluminat etc. 4.7. se vor inscripŃiona.5.7.10. Executarea instalaŃiilor electrice 4. 4. 4. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.11. agrementate conform Legii 10/1995 şi HGR nr. localizarea defectelor şi reparaŃiile să se poată realiza cu uşurinŃă. 4. cu grad de protecŃie corespunzător mediului în care este prevăzută instalarea lor. ÎnălŃimea minimă a orificiului de evacuare a gazelor de ardere faŃă de căile de circulaŃie exterioare este de 1.6.html 24. 4. Corpurile de iluminat de orice tip se vor alimenta între fază şi nul.7..7.6. 4.90 m pentru fiecare schimbare de direcŃie).5. prize.7.GHID DE PROIECTARE. Canalele de fum se racordează la coşuri cu pantă ascendentă spre coş. Racordarea cazanelor la canalele de fum metalice se face prin intermediul unor coturi de 30o sau 45o înclinare în sensul evacuării gazelor de ardere. 4.7.6.7. aparate şi utilaje omologate. Se ca evita montarea aparatelor electrice în locuri în care există posibilitatea deteriorării lor în exploatare.15.7. Pe conducte de folosesc armături ce se îmbină cu filet.5.2. Montarea orificiilor de evacuare se face astfel încât să nu polueze spaŃiile construite învecinate.6.1. 766/97 şi certificate conform Legi ProtecŃiei Muncii 90/96 astfel încât să fie în concordanŃă cu prevederile Normativului I 7. diferit de cel de lucru. 4. Racordarea la nulul tabloului se va face printr-un conductor. 4. orificiul de evacuare se prevede cu un deflector. 11) şi se etanşează faŃă de pereŃi. Prizele de 220 V c. Amplasarea şi montarea aparatelor şi tablourilor electrice trebuie să se facă astfel încât întreŃinerea.5.13. Etanşarea îmbinărilor se face cu fuior de cânepă şi miniu de plumb sau ale materiale omologate.6. 4. Aparatele electrice individuale care se instalează.a. Page 21 of 40 4.3.8. conform reglementărilor specifice.3. 3 m) care va livra împreună cu cazanul şi ansamblul instalaŃiei de evacuare (inclusiv elementele de etanşare).11. 4. Conductele de evacuare trebuie să aibă cât mai puŃine schimbări de direcŃie. conform proiectului (întrerupătoare. în cazul existenŃei mai multor schimbări de direcŃie lungimea maximă admisibilă a tubulaturii se diminuează corespunzător (de regulă cu 0.14. Conductele cu ventuză..5.7. 4. 4. Se interzice suspendarea corpurilor de iluminat direct prin conductele de alimentare.2.10.7.5. Prizele şi fişele. 4.9.7.7. 4.5. Canalele de fum din zidărie se şamotează în interior.7. Executarea instalaŃiilor de alimentare cu apă (rece şi caldă) 4. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4.2011 . se vor monta pe traseul de conducte într-o astfel de succesiune încât atunci când contactele fişelor nu sunt în priză să nu fie sub tensiune. InstalaŃiile de alimentare cu apă rece se execută din Ńeavă de oŃel zincată.11.80 m.1. 4. se montează în pantă descendentă spre exterior (fig. Aparatele de conectare montate local vor fi de tip capsulat.12.9. Se vor verifica la fiecare aparat.8. Executarea instalaŃiilor electrice interioare se va face cu materiale. tensiunea nominală şi ceilalŃi parametri prevăzuŃi în mod expres în proiect şi în mod special de protecŃie conform SR EN 60529. Lungime tubulaturii de evacuare – introducere nu va depăşi lungimea indicată de producător cazanului (de regulă cca. 4..50 m în ax la nivelul pardoselii finite.5.7.5.) vor fi însoŃite de certificate de calitate şi după caz.12. nulul fiind racordat la instalaŃia de legare la pământ. ca urmare a loviturilor mecanice sau acŃiunii agenŃilor corozivi. Corpurile de iluminat la care este prevăzut prin proiect racordarea la instalaŃia de protecŃie se vor racorda la nulul din tabloul de alimentare. de garanŃie.chm::/gp051-2000. Întrerupătoarele şi comutatoarele aflate în spaŃiile interioare se vor monta la o înălŃime de 1. verificarea. cu evacuare orizontală. vor avea curent nominal de minimum 10 A.

funcŃionarea accesoriilor de reglare şi siguranŃă. 4. În afară de acestea se prevăd o serie de verificări funcŃionale şi de siguranŃă specifice: funcŃionarea dispozitivelor de siguranŃă şi a limitatoarelor de temperatură şi presiune.7.7.7.14. de eficacitate. Conductoarele instalaŃiilor de legare la pământ sau la nul se prevăd conform STAS 12604/5.7.2011 .11. Materialele şi produsele folosite de executant trebuie să fie însoŃite de certificate de calitate. 4.7.3.18. 4. Se verifică modul de legare al vaselor de expansiune la instalaŃie şi funcŃionarea sistemelor de expansiune.8. 4. de izolare sau pentru suporturi.7.5. măsurarea randamentului.chm::/gp051-2000. 4. 4. Probe 4. funcŃionarea pompelor de alimentare cu combustibil pe circuitul rezervoare-cazane. pornirea-oprirea automată a cazanelor şi reglarea arderii corespunzătoare schemei termomecanice şi de automatizare adoptate.2. Se vor utiliza ca materiale de protecŃie. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 4.8. sezoniere etc.8. 4.8. 4.8. etanşeitatea canalelor şi a coşului de fum. Page 22 of 40 4.8. 4. La instalaŃiile de combustibil se verifică: oprirea automată a arzătorului la întreruperea alimentării cu combustibil sau a scăderii gazelor sub valoarea minimă sau a întreruperii alimentării cu aer..19.7.7. Centurile interioare din clădiri cor fi din bandă de oŃel zincat.20.8.8. Se recomandă ca întrerupătoarele să se monteze astfel încât contactele lor mobile să nu fie sub tensiune atunci când aparatele sunt deschise şi să nu poate fi închise sau deschise sub efectul vibraŃiilor. temperaturii şi conŃinutului gazelor de ardere conform metodologiei ISCIR şi a instrucŃiunilor producătorului cazanului.1.13.4. în toate regimurile prevăzute (nominale. 4. La instalarea cablurilor electrice şi conductoarelor protejate în tub se vor evita traseele din zone calde.). mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. La instalaŃia de automatizare se verifică: funcŃionarea termostatelor. materiale incombustibile sau greu combustibile. 4. oprirea arzătorului în cazul neiniŃierii flăcării. 4. În vederea asigurării dezaerisirii în punctele cele mai ridicate ale instalaŃiei şi golirea în punctele cele mai coborâte.15. pornirea-oprirea pompelor de circulaŃie. consumului de combustibil. modul e amplasare al sondelor de temperatură astfel încât acestea să dea informaŃii corecte.. reduse. InstalaŃiile termice se supun la următoarele probe: la rece.8.16.6.GHID DE PROIECTARE. 4. La instalaŃia de evacuare a gazelor de ardere se verifică: tirajul.html 24.17.8.21. Aparatele de conectare trebuie să întrerupă simultan toate conductoarele de fază ale circuitului pe care îl servesc.5. respectându-se prevederile normativelor I 7 şi PE 107 privind condiŃiile de pozare şi distanŃele faŃă de alte instalaŃii sau construcŃii. Utilizarea paratelor electrice fixe şi mobile se va face cu respectarea prevederilor STAS 12604/4. la cald. încadrarea acestora în aceste categorii stabilindu-se pe baza prescripŃiilor specifice în vigoare (I 7). funcŃionarea instalaŃiei de automatizare şi a robinetelor motorizate. 4.7.7. la lovirea aparatelor sau datorită greutăŃii proprii a părŃilor mobile. Utilizarea altor materiale în afara celor specificate în proiectul de detalii de execuŃii se va putea face numai cu avizul proiectantului. ConstrucŃiile metalice suport al materialelor electrice şi alte accesorii de montaj din oŃel sau tablă se vopsesc pentru protecŃie anticorosivă. 4. Probele se execută conform recomandărilor cuprinse în normativul I 13.

5..9. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativul I 9. la presiunile stabilite prin STAS 8281 în funcŃie de destinaŃia şi treapta de presiune a conductelor. oprirea automată a alimentării cu combustibil la atingerea presiunii şi temperaturii limită a agentului termic. 4. RecepŃia la terminarea lucrărilor este organizată de către investitor prin numirea unei comisii de recepŃie care examinează: dacă au fost respectate prevederile din autorizaŃia de construcŃie. centrala termică poate fi pusă în funcŃiune. Admiterea recepŃiei se face dacă în final nu există obiecŃii sau observaŃii care să afecteze lucrarea conform destinaŃiei sale. dacă au fost efectuate probele. După admiterea recepŃiei finale. Probele se fac cu aer. 4..10. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. referatul privind comportarea instalaŃiilor şi utilajelor în perioada de garanŃie.11. 5.1. EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE 5. după efectuarea probelor cuprinde următoarele operaŃii: umplerea instalaŃiei cu apă care îndeplineşte condiŃiile de agent termic. Înainte de punerea în funcŃiune conductele de gaze naturale sau GPL se supun la încercări de: rezistenŃă. a “Regulamentului de recepŃie a lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente a acestora” şi a altor reglementări specifice.2.1. dacă executarea lucrărilor a fost făcută conform documentaŃiei de execuŃie. pornirea instalaŃiei – care se face după 30 min.1.8.GHID DE PROIECTARE.1.1.1. 4.chm::/gp051-2000. alimentare cu combustibil şi apă. Punerea în funcŃiune a centralei termice. dacă lucrările sunt executate conform contractului. Conductele de apă rece şi caldă de consum se supun la următoarele încercări: de etanşeitate la presiune la rece. 5. 5.1. RecepŃia finală a lucrării se face după expirarea perioadei de garanŃie prevăzută în contract examinându-se: observaŃiile făcute cu ocazia recepŃiei la terminarea lucrărilor şi finalizarea lucrărilor cerute cu aceeaşi ocazie.8. extinderi.6. 5. 5. 5. 5.1. investitorul acceptă investiŃia.8. certificând că executantul şi-a îndeplinit obligaŃiile conform contractului şi a documentaŃiei de execuŃie. reparaŃii capitale. în urma verificării nivelului apei din instalaŃie şi a celorlalte instalaŃii ale centralei termice (instalaŃia de ardere şi evacuarea gazelor de ardere. Punerea în funcŃiune a centralei termice 5.11.1.) se realizează în două etape: recepŃia la terminarea lucrărilor. Page 23 of 40 asigurarea trecerii automate de la un combustibil la altul – la arzătoarele mixte.html 24. instalaŃia mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.3.8. etanşeitate. Se respectă cu stricteŃe prevederile referitoare la probe din normativele I 6 şi I 31. RecepŃia se face conform Legii 10/1995 “Legea privind calitatea în construcŃii”.1.7.2. În urma recepŃiei. recepŃia finală.2.8.4. RecepŃia instalaŃiei 5.1. RecepŃia lucrărilor (atât pentru lucrări noi cât şi pentru cele la care se efectuează modernizări. RecepŃia este acŃiunea prin care investitorul acceptă şi preia centrala termică.5.2011 . etc. 4. de funcŃionare la apă rece şi caldă.12. [top] 5.

Se verifică legătura tablourilor la nul şi racordurile cablurilor la tablouri.11. rezultatul consemnându-se în buletinul de încercare care se păstrează la cartea tehnică a construcŃiei.2. Verificarea instalaŃiilor electrice 5.7.11..6. Page 24 of 40 electrică şi automatizare). Centrale termice trebuie menŃinute într-un regim de exploatare corespunzător în vederea funcŃionării acestora în deplină siguranŃă şi în scopul asigurării furnizării energiei termice la consumatori corespunzător cerinŃelor acestora.3. La instalaŃiile automatizate se verifică intrarea în funcŃiune a elementelor centralei termice corespunzător schemei termomecanice şi de automatizare şi a graficului de reglaj din memoria regulatorului. 5.5. După aprinderea focului se controlează realizarea tirajului având în vedere arderea completă a combustibilului (prin aspectul flăcării şi prin analiza gazelor). Se măsoară periodic temperatura şi componenŃa gazelor de ardere în vederea reglării arderii. se face după executarea instalaŃiei electrice şi se controlează obligatoriu concordanŃa instalaŃiei cu schemele proiectului. 5. care cuprinde verificarea în timpul aşezării tuburilor. pornirea se face corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. 5. parametrii combustibilului.5. 5.3.2.html 24.3. controlul siguranŃelor şi aparatelor de protecŃie. 5. fără variaŃii de lungime şi luminozitate.3. Se recomandă ca exploatarea centralelor termice să se facă în regim automat. Verificarea definitivă.8.4. Flacăra trebuie să fie stabilă. parametrii agentului termic şi nivelul apei din cazan. dozelor.2.6.2.3.10. 5. 5..2.2. controlându-se dispozitivul de iniŃiere automată a flăcării arzătorului.2. iar cel de cameră (dacă există) în poziŃia maxim.3. 5. se deschide clapeta de tiraj şi se face preventilarea focarului. Se urmăreşte ca temperatura apei să crească uniform. caracteristicile fizico-chimice ale agentului termic.3. Exploatarea centralelor termice se face conform reglementărilor în vigoare şi a instrucŃiunile tehnice ale producătorilor echipamentelor.3. 5. se controlează poziŃia închis a clapetei de explozie. 5.2.3. se controlează poziŃia deschis a admisiei aerului secundar în focar.2011 . 5. 5.12. 5.2.GHID DE PROIECTARE. modul de executare a legăturilor conductoarelor în doze. Înainte de pornirea instalaŃiei se efectuează următoarele operaŃii: se aeriseşte încăperea centralei termice. La instalaŃiile automate.2.chm::/gp051-2000. 5. Verificarea se va face înainte de racordarea instalaŃiei electrice la reŃeaua de alimentare cu energie electrică şi cuprinde 2 etape: a.7. Verificarea instalaŃiei electrice se va face în conformitate cu prevederile Normativului C 56 şi I 7. verificarea modului de montare a tablourilor electrice. Indiferent de modul de urmărire a funcŃionării se supraveghează: sistemele de siguranŃă şi avertizare. setat corespunzător. 5.4. felul şi secŃiunile conductoarelor şi tuburilor. Regimul de exploatare curentă 5. 5.1. InfiltraŃiile de aer fals la cazan trebuie să se menŃină la valori relativ scăzute (cca.2. b. cotelor.2.2. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. La punerea în funcŃiune termostatul de reglare al cazanului va fi în poziŃia minim.9. se verifică presiunea combustibilului gazos sau a nivelului combustibilului lichid. Una din verificările esenŃiale constă în măsurarea rezistenŃei de izolaŃie a conductoarelor faŃă de pământ şi între ele. Se verifică presiunea şi temperatura agentului termic şi presiunea şi debitul combustibilului.3. 10%). conductoarelor. paratelor de comutaŃie. 5. Se va face de asemenea controlul rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Verificarea preliminară.

5.4. diurnă.2.5.4.2.5. 5.4.10.) corespunzător schemei de funcŃionare a instalaŃiei. 5.5. 5.8. Cazanele şi elementele din centralele termice se prevăd cu sisteme de semnalizare a avariilor sau defecŃiunilor. 5.4. Înlocuirea aparatelor defecte se va face numai cu aparate omologate. Periodic se urmăreşte starea instalaŃiei de legare la pământ conform STAS 12604/5.html 24. în vederea asigurării unei funcŃionări raŃionale şi corespunzătoare destinaŃiei pe care o au. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.4.6.2011 . 5.4. Combustibil gazos şi GPL 5.11.. Incidente mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. 5. Incidentele care pot apare în funcŃionarea centralelor termice sunt de ordin funcŃional şi conduc avarii şi defecŃiuni.6.5. Se verifică periodic starea corespunzătoare a armăturilor montate înainte de arzător şi a conductorilor de alimentare cu energie electrică. 5. 5.6.4. 5. În vederea evitării avariilor şi pentru siguranŃa în funcŃionare acestora. Exploatarea instalaŃiilor de gaze naturale se face conform prevederilor normativului I 6/1.3. Când arzătorul este scos din funcŃiune pentru o perioadă de timp mai lungă.6. chiar în situaŃia defectării sondelor de temperatură exterioare sau interioare şi a celor de pe conductele de agent termic.chm::/gp051-2000. cauzele care le pot produce şi remediile recomandate. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare trebuie să urmărească controlul. Periodic se verifică şi înlocuiesc filtrele de impurităŃi. funcŃionare redusă.GHID DE PROIECTARE. Corectarea se face prin acŃionare asupra arzătoarelor (modificare regimului arderii) sau pornirea succesivă a cazanelor (în cascadă) prin acŃionarea armăturilor de reglare (cu 2. Page 25 of 40 Corectarea regimurilor de exploatare 5.5. Exploatarea instalaŃiei electrice şi de automatizare 5. Aceste sisteme trebuie să funcŃioneze limitativ. Reglarea debitului de combustibil şi debitului de aer se face conform precizările producătorului arzătorului. Exploatare sistemelor de alimentare cu GPL. verificarea şi întreŃinerea lor de către un personal calificat. 5. 5. Corectarea regimului de exploatare se face în funcŃie de graficul de reglaj şi Ńinând seama de regimul de funcŃionare al consumatorilor (iarnă – vară.3.4.4. 5. avarii. gaze de ardere sau agent termic. respectându-se cu stricteŃe regulile de protecŃia muncii. Se verifică periodic etanşeitatea instalaŃiei de alimentare cu combustibil.9.1. Se recomandă ca centralele termice care necesită un grad important de asigurare şi care nu sunt supravegheate de personal permanent să fie dotate cu sisteme digitale de autodiagnosticare a defecŃiunilor principale pentru arzător (senzori de temperatură exterioară. tablourilor electrice etc. inclusiv legare la nulul de protecŃie.4.7.1. se închid robinetele de alimentare cu combustibil. 5. 3 sau 4 căi).4. Măsurarea rezistenŃei de dispersie a prizei de pământ se va face cel puŃin o dată la 2 ani.4. Se asigură verificarea periodică a instalaŃiei electrice.8. Se elimină apa care se adună eventual în rezervorul de consum zilnic. Incidente.6. proporŃia trebuie să se înscrie în valorile indicate de furnizorul arzătorului. prin închiderea robinetelor de pe conductele de racord şi deschiderea robinetului de golire până când apa şi impurităŃile depuse la partea inferioară a acestuia sunt eliminate complet.1. 5.3.6. aparatelor de comutaŃie.2. 5. Exploatarea gospodăriei de combustibil Combustibil lichid 5.4.4. Periodic se verifică dacă presiunea de alimentare cu combustibil se încadrează în limitele prevăzute pentru arzător. În continuare sunt prezentate câteva incidente posibile. inclusiv gospodăria (rezervorul) de combustibil se face respectând prevederile normativului I 33.3.. Reglarea corectă a proporŃiei de aer – combustibil se face prin măsurarea compoziŃiei gazelor de ardere cu un analizor.5. defecŃiuni 5. 5. orară etc.

ventilatorul nu funcŃionează .se curăŃă duza .se verifică presiunea ..se controlează presiunea gazului Arzătorul nu se . ruperea îmbinărilor sudate.chm::/gp051-2000. Page 26 of 40 posibile Cauza Remediul .se verifică siguranŃele tabloului electric . mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.6.se controlează alimentarea cu energie electrică sau motorul.se verifică şi se reglează flacăra .pompele de circulaŃie nu se .se înlocuieşte .se verifică motorul sau rotesc alimentarea cu energie electrică Nu se atinge temperatura dorită în încăperi.se deblochează sau se înlocuiesc.se controlează racordul electric .senzor de temperatură defect . blocarea pieselor în mişcare ale agregatelor.presiune scăzută a gazului . după caz .termostatul de cameră reglat la temperatură prea scăzută .reglarea flăcării nu este bună .senzorul de temperatură defect Cazanul funcŃionează dar temperatura nu creşte . spargerea serpentinei boilerului.se curăŃă echipamentele murdare .11.duzele de aer blocate sau înfundate .cazanul este murdar . arzătorul sau duzele sunt murdare . boiler.se verifică presiunea gazului sau filtrul de combustibil lichid . 5.se schimbă sau se setează corect . chiar dacă cazanul este în funcŃiune. DefecŃiunile uzuale în centrala termică pot fi: fisurarea unui element de cazan sau a schimbătorului de căldură.se înlocuieşte senzorul .electrodul nu realizează scânteia .se înlocuieşte .alimentare insuficientă cu combustibil .termostatul de reglare nu funcŃionează sau este setat la temperatură prea scăzută .se reglează corect Cazanul se murdăreşte cu uşurinŃă Radiatoare reci iarna .se curăŃă .pompele de circulaŃie blocate .cazanul.5..html 24.duza obturată .termostat de reglare setat la temperatură prea mică Arzătorul se întrerupe . EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. depuneri de nămol sau piatră în cazan.GHID DE PROIECTARE.2011 .nu este la curent electric aprinde . pe conducte şi armături. sau alte cauze de defecŃiuni mecanice .senzor de temperatură defect .se curăŃă .presostat defect .presiunea combustibilului este mică . Prioritate pentru prepararea apei calde de consum Se aşteaptă ca boilerul să prepare apa caldă de consum. scurgeri la îmbinări şi vane.se înlocuieşte .

starea electrozilor şi a sistemelor de iniŃiere a flăcării. 5.7. arzătorului şi pompei. pompele de circulaŃie. funcŃionării arzătoarelor (depuneri de funingine. arzătorul şi schimbătoarele de căldură. funcŃionării instalaŃiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea.1.). OperaŃiile de revizie constau în verificarea: funcŃionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine. Page 27 of 40 întreruperea alimentării cu energie electrică. a vanelor de combustibil.7. conductelor şi armăturilor (funcŃionarea părŃilor în mişcare.11. La curăŃirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibra orificiile de ieşire ale duzelor. după îndepărtarea capacelor de acces.9.6. inclusiv funcŃionarea corectă a acestora. reparaŃii şi întreŃinere 5. 5. 5.7. ventilatoare. 5.7. Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare.3. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.7. 5.7.11. După operaŃia de curăŃire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcŃionarea termostatelor. etc.7.). stării şi funcŃionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră.7. se verifică şi se revizuiesc de către unităŃi specializate.10.14. depuneri de funingine. stării izolaŃiilor termice. Remedierile şi înlocuirea elementelor defecte se realizează după înlăturarea cauzelor care le-au produs.. etc.6. filtrelor. starea de coroziune).7. sistemele de evacuare a gazelor de ardere. a pompelor.7. 5. După curăŃirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor de fum. . Ńinând seama de indicaŃiile producătorului cazanului. CurăŃirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele. 5. agreate de către furnizorii de aparatură. 5. Reviziile se efectuează pe baza observaŃiilor şi constatărilor personalului de întreŃinere şi exploatare din perioada anterioară de funcŃionare a centralei termice.7. ReparaŃiile reprezintă operaŃiile prin care se aduc instalaŃiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuŃi în proiect.funcŃionării şi stării echipamentelor de reglare.chm::/gp051-2000. corodarea chimică a instalaŃiei. etanşarea.13.). garnituri de etanşare).5.7. etanşeitatea.2. starea şamotei şi a termoizolaŃiei coşului.GHID DE PROIECTARE. funcŃionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere). CurăŃirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranŃă pentru gaze de ardere. 5. sistemele de iniŃiere a flăcării la cazan.4. la: dispozitive de siguranŃă şi comandă. ReparaŃiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcŃionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia . 5. etc. InstalaŃiile de automatizare şi siguranŃă se întreŃin.2011 .. gradul de coroziune. Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon. 5. CurăŃirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire. funcŃionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare. elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor. funcŃionării sistemelor de siguranŃă – conform prevederilor ISCIR. Reviziile instalaŃiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaŃii care să asigure funcŃionarea în condiŃii optime şi de siguranŃă a instalaŃiilor până la revizia următoare.7.7. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. etc. vasul de expansiune. 5. funcŃionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe. funcŃionării şi stării instalaŃiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor.8.7.12. etc. Se recomandă efectuarea anuală a cel puŃin următoarelor controale. 5.).7. Revizii.). 5. circuitele de alimentare cu combustibil.html 24. eficacitatea închiderii.6. 5.

înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani. Reglementările privind măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor se vor respecta în toate etapele de proiectare.chm::/gp051-2000. Golurile de acces se protejează cu uşi rezistente la foc.7. spălare. mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. MĂSURI DE PREVENIRE ŞI STINGEREA INCENDIILOR 6. 6. Perioadele dintre reparaŃii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcŃionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere: indicaŃiile furnizorului de echipamente. Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaŃii capitale: curăŃirea interioară a depunerilor la cazane.. 6. 5. nr.5. se face şi verificarea stării tehnice a instalaŃiilor electrice. înlăturarea depunerilor – la 3 ani. 1 ladă cu nisip de 0. Pentru centralele de apartament amplasate în apartamentele din blocul de locuinŃe. înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani.1.7. Cu ocazia reviziei şi a reparaŃiilor capitale în centrala termică.17. minimum două pentru fiecare încăpere. La exploatarea instalaŃiilor se respectă prevederile specifice cuprinse în „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor” (O.M.11. 6. curăŃirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor. 6. 6.7. 6. 1080/2000. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Încăperile în care se depozitează maximum 10 m3 combustibil lichid şi maximum 20 m3 combustibil solid se separă obligatoriu de restul clădirii prin planşee şi pereŃi fără goluri. Sub arzătoarele de combustibil lichid se prevăd tăvi cu nisip. 6. 6. proiectate şi realizate prevederilor reglementărilor specifice. cu spumă chimică.M.8. ObligaŃiile şi răspunderile sunt permanente privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi revin beneficiarilor instalaŃiilor în funcŃiune şi personalului de întreŃinere în timpul exploatării şi a persoanelor care efectuează reparaŃii sau revizii.. ele putând fi reduse sau extinse conform indicaŃiilor furnizorilor şi a condiŃiilor locale. 6. cu spumă chimică. prevederea are caracter de recomandare. înlocuindu-se porŃiunile de instalaŃii electrice uzate fizic şi moral. în conformitate cu prevederile normativului I 9 şi ale reglementărilor specifice. golire. 1 stingător transportabil.5 m3.11. 775/1998).7. 5. Pentru depozitele închise cu combustibil lichid din exteriorul construcŃiei se asigură pentru fiecare 20 t capacitate. la armături de închidere – înlocuirea garniturilor. frecvenŃa apariŃiei defecŃiunilor.2. Se menŃionează că aceste perioade nu sunt limitative. aprobată cu O. refacerea protecŃiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani.9. 6.10.15.7. 5. La centralele termice alimentate cu combustibil solid se prevăd hidranŃi interiori de incendiu. minimum: 2 stingătoare portative.6. În centralele termice cu combustibil lichid sau gazos se prevăd stingătoare cu spumă sau pulbere şi CO2.16. cu limită de rezistenŃă la foc.7.I.GHID DE PROIECTARE. 1 lopată. Personalul care exploatează instalaŃiile se instruieşte înainte dării în funcŃiune şi periodic în timpul exploatării instalaŃiilor. conform art. în conformitate cu prevederile DispoziŃiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor DG PSI 002.7. ReparaŃiile capitale se fac în scopul realizării siguranŃei şi de funcŃionare la parametrii proiectaŃi ai centralei termice.html 24. gradul de uzură al elementelor instalaŃiilor.I.19. 6. executare şi exploatare a centralelor termice. Încăperile în care sunt amplasate rezervoarele de combustibil lichid se echipează cu mijloace de semnalizare a incendiilor conform normativului I 13. 5. repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi a etanşărilor – la 4 ani.2011 .3.4.18. [top] 6. 3 ore pentru pereŃi şi 2 ore pentru planşee. Page 28 of 40 5. Comunicarea cu sala cazanelor se face prin uşi etanşe la foc cu o durată de 45 min.

6. [top] ANEXA 1. dublate de dispozitivele de avertizare corespunzătoare. 7.14. 6.a. sau cabluri şi minim 5 m faŃă de butelia de oxigen. Normativ pentru proiectarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor sanitare Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru exploatarea instalaŃiilor de încălzire centrală Normativ pentru protecŃia contra coroziunii construcŃiilor metalice Normativ privind proiectarea şi executarea protecŃiei contra trăsnetului la construcŃii mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. sau utilizarea de unelte ce produc scântei. 7. 6. CerinŃele privind protecŃia. OperaŃiile de exploatare se efectuează numai de personalul calificat. ele vor fi completate de cei ce execută şi de beneficiarii centralelor termice cu instrucŃiuni specifice. Evacuarea zgurii şi cenuşii se face în locuri amenajate. Conducătorii unităŃilor ce realizează execuŃia sau exploatarea centralelor termice au obligaŃia să asigure: luarea de măsuri organizatorice de creare a condiŃiilor de securitatea muncii. controlul aplicării şi respectării normelor şi măsurilor de protecŃia muncii.5.15. evacuare şi intervenŃie. siguranŃa şi igiena muncii se respectă în toate etapele privind executarea şi exploatarea centralelor termice. confecŃionate din materiale incombustibile. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.a. instruit în acest scop. fumatul. 7. ambalajelor combustibile. fumatul.. [top] 7. Acestea vor fi afişate în fiecare centrală termică. 7.11. 7. În timpul executării instalaŃiilor se iau măsuri specifice de prevenire şi stingerea incendiului normativului C 300. Page 29 of 40 6. SpaŃiile în care se execută vopsitorii sau decapări. cu tensiunii până la 1000 V.GHID DE PROIECTARE.7. verificarea cunoştinŃelor asupra normelor şi măsurile de protecŃia muncii. 7. În vederea evitării riscului producerii exploziilor şi incendiilor generatoarele de acetilenă folosite la sudură pentru centrala termică se amplasează în spaŃii ventilate şi situate la distanŃe de minim 10 m de sursele de căldură.6. InstalaŃiile vor fi echipate cu dispozitive de protecŃie necesare în vederea evitării accidentelor. 6. Privind ordinea interioară (lucrări cu foc deschis. realizarea instructajului de protecŃia muncii al personalului la intervale de minim 30 zile. InstalaŃiile cu pericol de accidentare se prevăd cu dispozitive de protecŃie necesare.13.4. Instructajul va conŃine şi măsurile ce se impun pentru manevrele necesare în vederea evitării unor accidente.12. SIGURANłA ŞI IGIENA MUNCII 7.c. asigurarea căilor de acces. colectarea deşeurilor. cenuşa şi zgura vor fi stropite cu apă. PROTECłIA.2.chm::/gp051-2000. reziduurilor.2011 .1.html 24. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea instalaŃiilor Indicator I 5-98 I 6-98 I 6/1-98 I 7-98 I 9-94 I 9/1-94 I 13-94 I 13/1-96 I 14-76 I 20-2000 Titlu Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaŃiilor de ventilare şi climatizare Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentarea gazelor naturale Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale Normativ privind proiectare şi executarea instalaŃiilor electrice la consumatori. distrugerea acestora). se ventilează fiind interzisă aprinderea focului.16. REGLEMENTĂRI DE REFERINłĂ 1.. Măsurile de protecŃia muncii indicate în prezentul ghid nu sunt limitative.3.

Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaŃiilor din materiale bituminoase la lucrări de construcŃii InstrucŃiuni tehnice pentru executarea şi recepŃionarea termoizolaŃiilor la elemente de instalaŃii. PrescripŃii privind proiectarea şi executarea construcŃiilor Indicator P7-92 P 100-92 C 112-86 C 142-85 C 300-94 C 107-92 C 107/1-97 C 107/2-97 C 107/3-97 C 107/4-97 GP039-99 NP 016-97 Titlu Normativ privind proiectarea şi executarea construcŃiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire Normativ pentru proiectarea antiseismic a construcŃiilor de locuinŃe social-culturale. încălzire şi ventilaŃie în medii cu pericol de explozie InstrucŃiuni tehnice pentru protecŃia anticorosivă a elementelor de construcŃii metalice.GHID DE PROIECTARE. Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora. agrozootehnice şi industriale.2011 . verifică şi predau la beneficiari instalaŃii electrice de automatizare.11. întreŃinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranŃă din dotarea instalaŃiilor de încălzire cu apă cu temperatura maximă de 115o C 139-87 NP 48-86 H 16 P 118-99 GP 028-97 SC 001/96 GT 020-98 GT 015-97 GP 041-98 Regulament privind protecŃia şi igiena muncii în construcŃii Indicator C 300-94 CE1-95 Titlu Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii aferente acestora Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinŃei de siguranŃă în exploatare 2.chm::/gp051-2000..html 24. Page 30 of 40 I 22-29 I 29-77 I 31-99 I 33-99 I 35-82 I 36-93 I 37-81 I 43-89 Normativ pentru proiectarea şi executarea conductelor de apă şi canalizare realizate din tuburi de beton armat simplu şi gresie ceramică InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea instalaŃiilor de încălzire permetrală la clădiri industriale Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalaŃiilor cu încălzire cu radiatoare din tablă de oŃel – ROTERM InstrucŃiuni tehnice pentru proiectarea automatizării instalaŃiilor din centrale şi puncte termice InstrucŃiuni tehnice pentru echilibrarea hidraulică prin diafragme a instalaŃiilor şi reŃelelor termice cu apă caldă şi fierbinte InstrucŃiuni tehnice privind autorizarea întreprinderilor care execută. Norme tehnice provizorii pentru protecŃia termoizolaŃiilor la conducte şi aparate cu plăci flexibile din hârtie stratificată tip HAS 1-c Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcŃii şi a instalaŃiilor aferente Normativ de siguranŃă la foc a construcŃiilor Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaŃiilor electrice din clădiri SoluŃii cadru pentru montarea contoarelor la instalaŃii sanitare şi de încălzire din clădiri existente Ghidul criteriilor de performanŃă pentru instalaŃii din clădiri Ghidul tehnic privind diagnosticarea regimului de funcŃionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise Ghid pentru alegerea.. proiectarea. Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaŃii termice la clădiri Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri de locuit. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaŃie decât cele de locuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor Ghid pentru calculul termotehnic al clădirilor de locuit Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinŃe pe baza cerinŃelor conform Legii 10/95 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.

Necesarul de căldură de calcul. PRESCRIPłII GENERALE 1647-85 4369-81 SR 4839-97 Căldură. 5. Calculul permeabilităŃii la aer a elementelor şi materialelor de construcŃii. unităŃi de măsură. Coşuri şi canale de fum pentru instalaŃii de încălzire centrală. Higrotermica. apă fierbinte şi apă caldă. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. 3.. Dimensiuni. Caracteristici termice şi hidraulice ale corpurilor de încălzire. simboluri.GHID DE PROIECTARE. Terminologie. Page 31 of 40 Regulament de verificare şi expertizare de calitate a proiectelor. Dimensionarea corpurilor de încălzire din Ńevi netede. PrescripŃii de calcul. cu coloane libere de secŃiune circulară. PrescripŃii generale. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcŃie ale clădirilor. 2 TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCłII 1797/1-79 1797/2-88 1797/3-79 7109-86 6472/2-83 6472/3-89 6472/4-89 6472/5-73 6472/6-88 6472/7-85 6472/9-76 InstalaŃii de încălzire centrală. InstalaŃii de încălzire centrală. Elemente de radiator din fontă. Debite. CENTRALE TERMICE 2764-86 3417-85 Cazane de abur. Necesarul de căldură de calcul. [top] ANEXA 1. Termotehnica. Elemente de radiator din fontă. InstalaŃii de încălzire. Idem.2011 . Principii de calcul şi de alcătuire pentru acoperişuri ventilate. CALCULUL INSTALAłIILOR INTERIOARE SR 1907-1-97 SR 1907-2-97 InstalaŃii de încălzire. Fizica construcŃiilor. Termotehnica. CondiŃii tehnice generale de calitate. Temperaturi interioare convenŃionale de calcul. SuprafaŃa echivalentă termică a corpurilor de încălzire. Idem. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice cilindrice.11.html 24. PrescripŃii de calcul termotehnic mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Proiectarea termotehnică a elementelor de construcŃii cu punŃi termice. 4. Higrotermica. Idem. CORPURI DE ÎNCĂLZIRE 1676-90 7363-86 7364-86 11247/1-79 11984-83 Elemente de radiator din fontă pentru instalaŃii de încălzire centrală. Parametrii climatici exteriori. Idem. Numărul anual de grade-zile. Idem. PrescripŃii de calcul. Comportarea elementelor de construcŃie la difuzia vaporilor de apă. InstalaŃii de încălzire centrală.b. Idem. execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi instalaŃii. Dimensionarea radiatoarelor de fontă. Terminologie şi simboluri InstalaŃii de încălzire şi ventilare. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Mărimi caracteristice. STANDARDE DE STAT UTILE LA PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ 1.. Dimensiuni.chm::/gp051-2000. InstalaŃii de încălzire. Termotehnica construcŃiilor. presiuni şi temperaturi nominale. Idem. Terminologie. cu coloane unite de secŃiune eliptică. Fizica construcŃiilor.

. ……….. 1. Coşuri. încheiat între ……………….. (Combustibil lichid greu pentru focare industriale) Combustibil lichid uşor. Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare.... Acoperiri protectoare pentru construcŃii situate în medii neagresive. ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor din oŃel supraterane..... Idem. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor. InstalaŃii sanitare.. PrescripŃii generale. PrescripŃii fundamentale de proiectare....... Gaze combustibile. pentru lucrările de ………………………….. PROTECłIA CONTRA COROZIUNII 10128-86 10166/1-77 10702/1-83 10702/2-80 ProtecŃia contra coroziunii a construcŃiilor supraterane din oŃel. Idem.11. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Semne şi culori convenŃionale. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. Ventilarea dependinŃelor din clădirile de locuit.. [top] ANEXA 2 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr... ………………… eliberată de ………... (nume şi prenume) 3. Limitele admisibile de zgomot şi parametrii de izolare termică.……………... 8... Ventilarea mecanică cu ventilatoare individuale de evacuare. Combustibili solizi. Ventilare naturală.. de încălzire centrală. PrescripŃii de proiectare.. Pregătirea mecanică a suprafeŃelor. Ventilare mecanică cu ventilator central de evacuare. Comisia de recepŃie şi-a desfăşurat activitatea ...... de ventilare şi gaze naturale.html 24.. 6... Lucrările au fost executate pe baza autorizaŃiei nr..... Au mai participat la recepŃie: în intervalul ……... COMBUSTIBILI 51-83 54-80 1308/1-90 3317-67 Păcură...………………. Alimentarea cu apă la construcŃii civile şi industriale.chm::/gp051-2000. Acustica în construcŃii. CondiŃii tehnice generale. din …………………….... PrescripŃii de proiectare.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… executată în cadrul contractului nr... canale de fum pentru focare obişnuite la construcŃii civile. Idem... Conducte pentru fluide..... 2.. Reguli pentru verificarea calităŃii.GHID DE PROIECTARE. PrescripŃii de proiectare. slab agresive şi cu agresivitate medie. Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. 7.. Cărbuni şi brichete de cărbuni destinaŃi scopurilor energetice... Măsuri de siguranŃă la instalaŃiile de încălzire centrală cu apă având temperatura maximă de 115o C..………. DIVERSE ELEMENTE DE PROIECTARE 485/1-89 1478-90 6156-86 6877/9-76 SR 6724-3-1996 STAS 6724-1-1995 STAS 6724-2-1995 STAS 6724-3-1996 InstalaŃii sanitare....... Acoperiri protectoare.. Page 32 of 40 7132-98 6793-86 InstalaŃii de încălzire centrală....... ProtecŃia împotriva zgomotului în construcŃii civile şi social-culturale.. PrescripŃii de proiectare... cu valabilitate până la ……………..2011 ... Clasificarea mediilor agresive.... la ………...... Idem.

Lucrările au fost complet terminate la data de: ……………………. 1. 2 nu au fost executate. Au mai participat la recepŃie: …………………………………………. a fost încheiat astăzi ……….... anexe numerotate..3. 4. 3 nu respectă prevederile proiectului. Lucrările cuprinse în lista anexă nr. la …………… în ……… exemplare..5.1.. Comisia de recepŃie recomandă următoarele: …………………………………………………………………………….3.4. ……………………… [top] ANEXA 3 INVESTITOR PROCES-VERBAL DE RECEPłIE FINALĂ Nr. Din documentaŃia scrisă şi desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr... Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ………… ……………………… Membrii: ………….html 24....GHID DE PROIECTARE. din ……………………..... în urma examinării lucrării şi a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcŃiei... Comisia de recepŃie motivează propunerea făcută prin: ……………………………………………………………………………. Page 33 of 40 ………………………………………….. 7. 3. Comisia de recepŃie.. 3. Prezentul proces verbal..11. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE..2. cu valabilitate până la ………………… de către ………………………………………………….. (nume şi prenume) 2. 5. 1 4. fiind formată din: mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.chm::/gp051-2000.2011 . CantităŃile de lucrări cuprinse în lista anexă nr. InstrucŃiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului.1. Comisia de recepŃie finală. 1. Comisia de recepŃie finală şi-a ……………………………………………. a constatat următoarele: 3. desfăşurat activitatea în intervalul ……………………. conŃinând ……… file şi …….. 3. Cartea tehnică a construcŃiei şi fişa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate.……………………………………… (nume şi prenume) (calitatea) 3.. file.………………… (nume şi prenume) (calitatea) 4.. în urma constatărilor făcute propune: ……………………………………………………………………………. Constatările comisiei de recepŃie: 4. 6. ObservaŃiile făcute de comisia de recepŃie finală sunt prezentate în lista anexă nr. 8. cu un total de …….. 2. ……….2..... Lucrările pe specialităŃi au fost executate şi recepŃionate conform listei anexă nr.. 3. …………… din ……………… Privind lucrarea …………………………………………………………… autorizată cu nr.

3.. conŃinând ……… file şi …….…………………………. 7.. conform listei anexă nr.2011 . Comisia de recepŃie Specialişti: Preşedinte: ……………… …………………. 3.. comisia de recepŃie finală propune: …………………………………………………………………………….. Membrii: …………. cu un total de ……..7.chm::/gp051-2000.. În baza constatărilor făcute. Prezentul proces verbal.11. 1.. Din partea beneficiarului …………………….. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ……….. 2.din partea întreprinderii beneficiare …………………………………din partea întreprinderii furnizoare ………………………………. 4. 6. Comisia de recepŃie finală motivează propunerea făcută prin: ………………………………………………………………………….….. cu prevederile proiectului). la …………… în ……… exemplare.... Utilajul se poate/nu se poate prelua la montaj. cu ocazia verificărilor caracteristice tehnice ale următoarelor utilaje şi identificarea acestora cu prevederile proiectului (cu ocazia controlului dimensional al următoarelor echipamente ce urmează să fie montate): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. anexe numerotate. Page 34 of 40 3. exemplare.. [top] Din partea furnizorului . Valoarea obiectului este de ……………………. a fost încheiat astăzi ……….6. respectiv pe o durată de ……… luni. 5.……………………… Din partea şantierului de montaj . din instalaŃia: ……………………. lei.. Remedieri se vor executa în uzină/pe şantier de către furnizor/montor. file. în contul furnizorului. Comisia de recepŃie finală recomandă următoarele: …………………………………………………………………………. ANEXA 5 mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea caracteristicilor tehnice şi identificarea cu prevederile proiectului (pentru controlul dimensional) ale utilajelor sus-menŃionate..html 24. constatăm că: prezintă/nu prezintă următoarele defecŃiuni: Urmare a celor constatate mai sus se hotărăşte: 1. ConstrucŃia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de ……… până în prezent...GHID DE PROIECTARE. constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr..... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE. din centrala: …………………………………… SubsemnaŃii: ……………………………. după care se va face o nouă verificare (control dimensional... ………………… [top] ANEXA 4 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ……….

cu ocazia controlului dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: din centrala: SubsemnaŃii: ……………………... instalaŃia …………………………………………… fiind corect montată...GHID DE PROIECTARE... din partea întreprinderii beneficiare …………………….…………………………. (centraje. SubsemnaŃii: ……………………… din partea întreprinderii beneficiare ……………………… din partea întreprinderii furnizoare ……………………… din partea şantierului de montaj ……………………… din partea şantierului de construcŃii întruniŃi în comisie cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): 1... Constatări privind montarea agregatelor rotative: lagăr. [top] Din partea furnizorului .……………………… Din partea şantierului de montaj . presgarnituri. Din partea beneficiarului …………………….. ajustaje.. din centrala: constatăm următoarele: 1. Constatări privind montarea ramelor şi plăcilor de fundaŃie. Constatări privind execuŃia şi montarea conductelor: 5.chm::/gp051-2000. durată. Constatări privind verificarea suporturilor de conducere 4.. Constatări privind schema probei (natura fluidului. ANEXA 6 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ……………….): mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice.. etc.2011 .html 24. din partea întreprinderii furnizoare ……………………. cu ocazia probei de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit): aferente instalaŃiei …………………….: 2. din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru controlul dimensional înainte/în timpul şi după montarea instalaŃiei: …………………………….. Page 35 of 40 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ………………. etc. presiune.. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.. din centrala: …………………………. a buloanelor de fundaŃie etc.. exemplare.. a elementelor încastrate. semicuple.. jocuri) etc.. Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în …………………... Alte constatări: a) existenŃa unor paşapoarte (formulare) de montaj completate b) remedieri executate cu ocazia montajului în baza soluŃiilor date de proiectant sau furnizor: Urmare a celor constatate mai sus se consideră acest control ca fiind reuşit..11. temperatură.: 3...

..... din partea întreprinderii beneficiare ....................................... Din partea beneficiarului ……………………........... încercării...........................GHID DE PROIECTARE.......2011 .... Urmare a celor constatate mai sus se consideră această verificare (probă) ca fiind reuşită...................................... .............. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.... temperatură...……………………… Din partea şantierului de montaj ......................... debit etc. **) Se completează principalii indicatori tehnici care caracterizează proba............………………………….......... ANEXA 7 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ................................ centrala ...... Page 36 of 40 2........................................ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ………….......................... cu ocazia începerii operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de: din centrala: SubsemnaŃii: ............. [top] Din partea furnizorului .. din partea întreprinderii furnizoare mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice....... din partea întreprinderii beneficiare ..........……………………… Din partea şantierului de montaj .................... tensiune....................... Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în ...*) din instalaŃia din centrala: SubsemnaŃii: ... cu ocazia verificării (probei) funcŃionării a: .. intensitate... verificarea........chm::/gp051-2000....………………………….............................. durata........ [top] ANEXA 8 PROCES-VERBAL tip încheiat în ziua de ................. Din partea beneficiarului ……………………...............html 24..... verificării..................... constatăm următoarele**): a: funcŃionării din instalaŃia ........ exemplare.. din partea întreprinderii furnizoare .......... De asemenea................... încercării întrucât în caz de nereuşită nu se încheie proces-verbal....................... din partea şantierului de montaj întruniŃi în comisie pentru verificarea (proba) ........................................ Din partea furnizorului .......... încercarea: presiune.............. *) Se completează denumirea probei........ exemplare...... inclusiv curăŃenia circuitului (instalaŃiei) şi control vizual al sudurilor: Urmare a celor de mai sus se consideră această probă de presiune (etanşeitate) (de umplere şi evacuare a apei din circuit) ca fiind reuşită..................... se completează eventualele aspecte importante care nu infirmă reuşita probei... verificării........11....... Constatări privind desfăşurarea şi rezultatele probei...................

. care să ateste execuŃia corectă a lucrărilor de montaj: .. Constatări privind organizarea turelor de exploatare: 10........ Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal în .. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE...................... Constatări privind necesitatea unor instructaje speciale de protecŃie a muncii impuse de substanŃele şi procesele chimice aferente spălării: 9..... ....... procese-verbale de efectuare a verificărilor... din CT T R Temperatura exterioară C1 Temperatura la plecare din cazanul: Presiune la Temperatura apa caldă apa rece apa caldă DefecŃiuni în exploatare (felul şi durata) AnunŃarea defecŃiunii ivite în exploatare (cui i s-a comunicat) Echipa care a remediat defecŃiunea (numele şi prenumele) C2 ............. ... ............. Constatări privind luarea unor măsuri generale de protecŃie a muncii: evacuarea tuturor materialelor şi echipamentelor nemontate... controalelor şi probelor.......... întruniŃi în comisie pentru începerea operaŃiilor de spălare mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare din centrala: .... curăŃarea zonei... luna.. demontarea (scoaterea de sub tensiune) a tablourilor electrice provizorii....... Temp............... oxigen..... din partea şantierului de construcŃii din partea comisiei de punere în funcŃiune: numită în baza Ordinului nr. evacuarea agregatelor de sudură etc... Constatări privind schema şi succesiunea fazelor operaŃiilor de spălare: ......11.... şi colec. .................................... .. constatăm următoarele: 1.html 24................. secŃionarea (blindarea) conductelor de gaze naturale................. ................ .. ............ 5...........: 7................... acetilena................... Constatări privind luarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: evacuarea tuturor materialelor inflamabile........ Din partea beneficiarului ……………………...... Page 37 of 40 .............. ........ .................. îngrădirea zonei.... aferente organizării de şantier..............2011 ....…………………………. Urmare a celor constatate mai sus......... la distr.........……………………… Din partea şantierului de montaj ............. ................. ANEXA 9 REGISTRU DE ÎNSCRIERE A PARAMETRILOR Centrala termică Ziua ...................... comisia declară că se poate începe spălarea mecanică şi chimică a instalaŃiei de termoficare. C17 C18 Data Ora Numele Semnătura mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice...... 4.................. interzicerea accesului personalului străin (cu excepŃia personalului întreprinderii de exploatare sau a echipei de intervenŃie de pe şantierul de montaj) etc..... exemplare....... Constatări privind terminarea lucrărilor de montaj care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 3...GHID DE PROIECTARE. [top] Din partea furnizorului . Constatări privind necesarul de dotare cu mijloace PSI în timpul spălării mecanice şi chimice a instalaŃiei de termoficare: 8.chm::/gp051-2000.. din partea şantierului de montaj ...: 6.............. Constatări privind terminarea lucrărilor de construcŃii care condiŃionează începerea operaŃiilor de spălare: 2.... anul . Constatări privind existenŃa documentelor: paşapoarte (formulare) de montaj...........

...chm::/gp051-2000...... tip) mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice........ Cine a efectuat controlul (revizia): 3.......... Executant ...... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.... Arzător (model.GHID DE PROIECTARE.. Executant şi perioada de execuŃie propusă: 6........... ObservaŃii: Semnătura celor care au efectuat controlul:.. Perioada de efectuare a controlului (reviziei): 4.......... 1... Descrierea lucrărilor de reparaŃii executate: 2...11......html 24............. Page 38 of 40 [top] ANEXA 10 REGISTRU DE EVIDENłĂ A ACTIVITĂłILOR DE CONTROL..... VERIFICARE ŞI REVIZIE A INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE 1.... Cine a verificat lucrările executate Data: Numele şi prenumele: 3.... Data: 2....................... Cine completează datele ........ [top] ANEXA 11 REGISTRU DE EVIDENłA LUCRĂRILOR DE REPARAłII ALE INSTALAłIILOR DE ÎNCĂLZIRE Data: ..... Perioada de execuŃie . Cazanul (model...... tip) 2.2011 ...... Cine a luat în primire lucrările executate: Data: Numele şi prenumele [top] ANEXA 12 REZULTATE CONSTATATE LA PUNEREA ÎN FUNCłIUNE 1.......... Constatări şi propuneri de măsuri pentru remedierea defecŃiunilor constatate: 5..........

.... tip .... Constatator Nume .................................................................... etc. mediocră.11... 2... Arzător .. Temperatura ambiantă (oC) 6..chm::/gp051-2000...... Alte constatări Data .......... model................. Firma ........... instalator..............................) ........ tip ... Consum de combustibil la încărcarea nominală 9.GHID DE PROIECTARE...................... 3.... Cazanul .................... model................... Tel...... .... deconectat sau în funcŃionare manuală mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. Combustibil 4.2011 ... Data Temperatură fum (oC) Temperatură ambiantă (oC) Emisii CO (%) Consum de combustibil la putere nominală Starea coşului de fum * Starea canalului de fum * Starea dispozitivelor de reglare şi control ** Persoane sau firma care a efectuat verificările (semnătura autorizată) * Se indică: bună.... Page 39 of 40 3... Temperatura fumului (oC) 5. [top] ANEXA 13 REZULTATELE VERIFICĂRILOR PERIODICE DE ÎNTREłINERE 1... Calitatea (montator.......... Combustibil .... EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE...html 24... necorespunzătoare ** Se indică: conectat............... Adresă ......... Emisii CO (%) 8.. FuncŃionarea elementelor de siguranŃă 10............... Emisii CO2 (%) 7........................... proprietar....................................

.2011 .chm::/gp051-2000.html 24.GHID DE PROIECTARE.. Page 40 of 40 [top] mk:@MSITStore:C:\Matrix\termice. EXECUłIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TE.11.