CERERE

Subsemnat(ul/a) ………………………….., in calitate de(asociat, administrator, reprezentat legal, etc.)………………………., pentru firma ……………………… avand numar de ordine in registrul comertului…………………………, cod unic de inregistrare…………………………., cu sediul in localitatea……………………….., str. ……………………………., nr………, bl. ………, scara……, ap. ……., telefon/fax/e-mail………………………, solicit autorizarea/revizuirea/prelungirea autorizatiei pentru desfasurate la sediu/punctul de lucru: localitatea……………………….., str. ……………………………., nr………, bl. ………, scara……, ap. ……., telefon/fax/e-mail………………………. .

Clasa CAEN

Denumire activitate

Observatii

Mentionez ca am/nu am obtinut acord de mediu conform Ord. MMGA nr. 860/2002. Alaturat va depunem: - fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2; - dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3; - planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului; - procesul verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz; - copia certificatului constatator eliberat de ORC. - copia autorizatiei de mediu.

Data Semnatura,