Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE

………………………… reprezentat legal, etc.)………………………., pentru firma ………………………

avand numar de ordine in registrul comertului…………………………, cod unic de inregistrare………………………….,

cu sediul in localitatea………………………

administrator,

Subsemnat(ul/a)

in

calitate

de(asociat,

,

, ………, scara……, ap. ……., telefon/fax/e-mail………………………,

solicit autorizarea/revizuirea/prelungirea autorizatiei pentru desfasurate la sediu/punctul de

str. ……………………………., nr………, bl.

lucru: localitatea……………………… ………, scara……, ap. …….,

,

str. ……………………………., nr………, bl.

Clasa

Denumire activitate

Observatii

CAEN

Mentionez ca am/nu am obtinut acord de mediu conform Ord. MMGA nr. 860/2002.

Alaturat va depunem:

- fisa de prezentare si declaratie avand continutul cuprins in anexa nr. 2;

- dovada ca a facut publica solicitarea prin cel putin una dintre metodele de informare specificate in anexa nr. 3;

- planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului;

- procesul verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu intocmit conform Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu sau nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dupa caz;

- copia certificatului constatator eliberat de ORC.

- copia autorizatiei de mediu.

Data

Semnatura,