Calcularea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicat contribuabililor plătitori de impozite şi taxe pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată

Penalitatile de intarziere Penalitatile de intarziere se calculeaza pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale. Penalitatile de intarziere se stabilesc in functie de data stingerii obligatiilor fiscale principale, asftel:  daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse  daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, se datoreaza o penalitate de 5% din obligatiile fiscale principale stinse  daca stingerea se realizeaza dupa expirarea celor 90 de zile de mai sus se datoreaza o penalitate de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse Dobanzi de intarziere Dobanzile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. De la 1 octombrie 2010, nivelul dobanzii de intarziere pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere. Pentru diferentele suplimentare de creante fiscale rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei creantei fiscale pentru care s-a stabilit diferenta si pana la data stingerii acesteia inclusiv. Daca diferentele rezultate din corectarea declaratiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative in raport cu sumele stabilite initial, se datoreaza dobanzi pentru suma datorata dupa corectare ori modificare, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii acesteia inclusiv. Pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silita, se datoreaza dobanzi pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. in cazul platii pretului in rate, dobanzile se calculeaza pana la data intocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat de catre debitorul declarat insolvabil care nu are venituri si bunuri urmaribile, se datoreaza dobanzi pana la data trecerii creantei in evidenta separata. In concluzie, pentru intarzieri de pana la 30 de zile, contribuabilul datoreaza doar dobanzi de 0,04% pe zi din suma neplatita. Pentru intarzieri intre 30 si 90 de zile, contribuabilul datoreaza dobanzi de 0,04% pe zi plus

Ar echivala cu un credit bancar cu o dobanda de 74. De exemplu pentru o intarziere de 1 an calendaristic ar trebui platita o dobanda de 14.15% 0. precum si sumele reprezentand echivalentul in lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt gasite la locul faptei. cheltuieli de executare silita.50% 0.25% 0. sumele confiscate.60% Dobanzi Penalitati pe zi 0.12% 0.16% 0. La 31-ian-1997 31-mai-1997 28-ian-1998 06-mai-1999 31-iul-2000 28-oct-2001 31-aug-2002 31-dec-2002 14-iul-2005 31-aug-2005 31-dec-2005 30-iun-2010 30-sep-2010 0.06% 0.30% 0.6% pe an pentru primele 3 luni si o dobanda de 14. Pentru obligatiile fiscale neachitarea mai vechi de 1 octombrie 2010 se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere conform normelor legal in vigoare pe parcursul timpului dupa cum urmeaza: De la 01-mai-1996 01-Feb-1997 01-iun-1997 29-ian-1998 07-mai-1999 01-Aug-2000 29-Oct-2001 01-Sep-2002 01-ian-2003 15-iul-2005 01-Sep-2005 01-ian-2006 01-iul-2010 01-Oct-2010 Exceptii Nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel.15% 0.07% 0.05% 0.penalitati de 5% din suma neplatita.10% 0.5. obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii.06% 0.5.6% pe an pentru lunile urmatoare.04% pe zi plus penalitati de 15% din suma neplatita. Iar pentru intarzieri mai mari de 90 de zile dobanzi de 0. Nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei deschiderii procedurii insolventei.15% 0.05% 0. cheltuieli judiciare.60% 0. dupa data deschiderii procedurii insolventei.6% si o penalitate de 15%.04% .10% 0.25% 0.

pentru obligatiile de plata de la buget la data primirii. fiind deopotriva certe. In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare. dupa caz  la data comunicarii deciziei. in limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisa de organul fiscal  la data comunicarii unei decizii de solutionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adaugata. dupa termenul de 3 zile.Nu se datoreaza si nu se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere pentru creantele fiscale nascute anterior si ulterior datei inregistrarii hotararii de dizolvare a contribuabilului la registrul comertului. republicata. in vederea executarii silite Baza legala: art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. . 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala. se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere. pana la data la care creantele exista deodata. de catre organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte institutii. pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil   la data comunicarii actului de individualizare a sumei. Se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere in cazul in care unitatile bancare nu efectueaza decontarea sumelor cuvenite bugetului general consolidat in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platitorului. pentru obligatiile fiscale principale. se calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere intre data inregistrarii la registrul comertului a actelor de dizolvare si data ramanerii irevocabile a hotararii de desfiintare. Partea I.12. in situatia in care actul care a stat la baza inregistrarii dizolvarii este desfiintat prin hotarare judecatoreasca irevocabila. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. lichide si exigibile. precum si pentru obligatiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie  la data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative. 941/29. cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv:   la data scadentei la termenul prevazut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.2003. in conditiile legii. incepand cu aceasta data. nr.