Sunteți pe pagina 1din 4

DE AVERE DECLARATIE

uv.
aclive si datoliipe propriaraspurdere,ca impreunacu familia') detin urmatoarele IMOBILE I. BUNURI .I.TERENURI Se vor dedara indusiv cele afate in alte tali Adresa Categoria Anul dobandirii Suprafata Cota pa e Valoarea de knpozitare de Modul dobandire Titularul

J0t/1., PFI\ii t

2000 AGPlcor

#i*u

,ivrA4vir4t 2000

>lsfr-n lIma4

3f00

ryoL ucLuJ .
/.
e{+

u)ruMfuk vlT,#"r)a
_//_

5000

luciu apa, (s)attecategoriide terenudextFvilane' dacase afla in circuitul (2Foreslier,(3)inhavilan,(4) categofiile indicalesunt(1)agdcot, civil. 2.CLADIRI Se vor dedara indusiv cele aflatein alte tali

categoriileindicatesunt(1)gpartament,(2)casadeloc{,it,(3)casadevacanta,(4)spatiicomerciale/depoduc'ie MOBILE: It. BUNURI potrivit si alte miloace de transportce sunl supirseinmatricularii, tractogre,masiniagricole,salupe,iahturi 1. Autovehicilte/autoturisme, legii

de arta si numisrnatica,obiectecarefuc parte din prtrimonlul 2. Bunuri subfoms dc mctdc pctioasc, hijuterii, obiectede arta si.de cult, colectii 5000 Eurod@ases{e in*mrata *r *ivorsal saualtelc asmcne4a caror valoare pe tetitoriul Romaniei la momsntrrldecla.arii. nu afla sau elg s daoa indifgrnt ""rr*"f propriitstc, ""GJ in Sc vo" -cntiona toatobunurilo aflato Dscricrc sumara

Anuldoban@ll

Valoarca estimata

---'.4,
/'t'

EIJRO FIECARE SI BUNTJRIIMOBJLE INSTRA]NATE IN ULTTMELE I 2 IN. BUNTJRIMOBILE A CAROR VALOARE DEPASESTEI OOO LUNI

TV. ACTTVEFINANCIARE itrsumataa tuhuor acstora si invostire, dacavaloarEa de Economisirc I . - Coqtilli si depozitebancarc,foDduride iqvestitii, forme achivalenxe 5000 EURO. dpas8G Se vor ieclara inclusiv celc aflalEitr banci sauitrslitulii fifinsiare din shainalale

sauechivalent{ioolusiv card), ,{tffiiurent ;di""l" "ttt privatc dc pcnsij saualte sistrme crr acrrmularp' echiialeote, inclusiv fonch.ui

bancar sarl

5000 EURO' depaseste dacavaloareade piata insumataa tuturor acestora investitii directesi imprumuturi acordate, 2. plasamente, s&ainalato padioiparile in si S?vor rota inclusiv itrvgstitiile Emitent actionar sflu este in carepersoana de

Calegoriile indicate sutrt(l)hartii de vatoa (3)imprumuturi acordatein numepeEonal

(z)actiunisau

socialcin societaticomercialc,

3.

ehivalantul a 5(n0 EuRo pe an : de venitu.i netq care insumatedepasesc Arte active prcducatoa.

Sevor declaraitcluw cele aflat itr straiDatato

V, DATORII

roeu"hitat"), bunud' schizitionateiD sisternleasingsi alte asemenea ipotoi, ganntii eniJe^inbncficial unui tc( bunuri 5000ELTRO' , a a tuturor acesoradepase$e in stainatate financiar&cumulafg ri,asivele

vLcADot'RIsERvIcIISAUAVANTAJEPRIMITEGRATUITsAUSIIB-VENIIONAIEFATADEVAI-,oAREADEPIATA"DIN cor,mncrarnnicn auroNotuc,coMPAl'nvsocIETATI

pERsoANE , oRcAi;;Tri;b"&ian UNOR PARIEA

toi

NATT'NALEsAUINrt-*r,r"ii6iio1iil#*iii'oJin*F*,"F-ry"1m.*S1g,nE'GARANTII'DE..NTARIDE fti",i"i"-*o'*n-^ib;nuruowrouer-*rspasEslE30oEURo

i#l"#r",:ii,xi"#'^"ri"":*fi
lim a realizatvenirul

de la SeqrcsPtaza

primite

palta

vII-VEMTUNALEDECLARANTULTIIsIALEMEMBRILoRSAID-ETAMILIE.RI'ALZATEINULTIMUL;ANFISCAL sICoMPLETARIIEULTETIoARE)

o,o^#tiiffiiirl'fri*-c.:pti.mscar,6ur'lir-omcaxns rNclrEr,{r(porRrvrr*r. provenitedin stahalate


S" voJ"ctata itrcfusiv vedtudle a realizatvenitr

I
I

L . Veniut ditr salsrii l.l- Titular L .2. Seg soti

z.v
1.1. 1.2.Sot/sotie' 3.Venib.rd l.l. Titular 1.2.Sot/sole

1.2.SoVsotie

S.Venituri din pensii

1.1. Titutar 1.2. SoV sotic


6. Vet turi din sclivitati asicole l.l. Tiftlar l.2d<d sotie 7. Vedturi ditr Drmii si iocuri do noroc

T. eLcr-|A

-x:c,

1.1. Titutar
L2. Sod sotic 1,3,CoDii 8. Verituri din alte surso

Titular 1.1I 2- Sot/sotie l,3.CoDii

si copiii aflali in intretioereascestort& l. Prin familie s intelegesotuVsotia slpilul), iar in cozulbunurilor in 2. 2. l,a,,titrrlar,, se mcitioneazl in caanlbunurilor propri! numeleproprietarului(titularul,sonrVsotia' coproprietarilor' si numele cot!-pafie copropriatate, _ pre"-ena<fechrartieconstituieact public si raspm4 potivit legii penale,penttu incr(adftateasaucaraci{ulhcomplet al ddclor mdiorate.
i

^ -.1 rt rr .r,nA/

(- !.'.!.{,c..!,' etatii. D atzcampt

/'

Semnatufa.: