Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII Nr.

_____/______2012

1 PARTILE CONTRACTANTE 1.1 Prestator: S.C. MEDIMPACT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Poenaru Bordea nr. 12-14, inregistrata la Registrul Comertului J40/3121/2003, Cod Unic de Inregistrare 15255428 , IBAN: RO41BRDE410SV19483384100, BRD- Sucursala Bratianu, reprezentata prin dr. Iulia Crull, telefon: 0745 110 180. Beneficiar: ....................................... , cu sediul in Pta ........................................................................., ........., inregistrata la Registrul Comertului ................., Cod Unic de Inregistrare ....................., IBAN: ............................................................... , BANCA : ........................................., adresa de e-mail : ........................, reprezentata prin _____________________________________, telefon: _____________________ 2 OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1 Obiectul contractului il reprezinta serviciile de medicina a muncii acordate de Prestator Beneficiarului. 2.2 Serviciile de medicina muncii oferite de Prestator Beneficiarului se vor desfasura, conform legislatiei muncii in vigoare(Lg. 100/1998 a asistentei de sanatate publica, Lg. 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Muncia, cu normele de aplicare Normele de aplicare a legii 319/2006, Normele Specifice de Securitate a Muncii, Lg 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, completata cu Ord. 107/2003, HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, modificata si completata cu HG nr. 1169/ 2011). 3 DURATA CONTRACTULUI 3.1 Contractul se incheie pe o durata de 12 luni, incepand cu data de si pana la data de . 4 PRETUL CONTRACTULUI/ MODALITATI DE PLATA 4.1 Pretul prestatiei este stabilit conform Anexei 1 la prezentul contract. 4.2 Modalitatea de plata ordin de plata. 4.3 Termen de plata 10 zile de la data facturarii. In cazul neplatii facturii in termenul stabilit se percep penalitati de 0.01% din valoarea facturii pe zi de intarziere. 5 OBLIGATIILE PARTILOR 5.1 Obligatiile Prestatorului: Prestatorului se obliga ca, pe timpul stabilit prin prezentul contract, sa ofere Beneficiarului servicii de medicina muncii, conform cu Anexa 1. 5.2 Obligatiile Beneficiarului: Beneficiarul serviciilor de medicina muncii se obliga: 5.2.1 Sa achite pretul serviciilor oferite de Prestator in modalitatea si la termenele stabilite prin prezentul contract;

5.2.2

Sa nu intervina prin nici un mijloc in influentarea Prestatorului in privinta serviciilor de medicina muncii oferite, respectiv a activitatii medicale, a continutului acesteia, a concluziilor si a masurilor medicale stabilite; 5.2.3 Sa respecte deciziile Prestatorului in privinta serviciilor de medicina muncii oferite si sa asigure fondurile necesare pentru realizarea urmatoarelor obiective : angajarea salariatilor in posturi corespunzatoare aptitudinilor lor fiziologice si psihologice; mentinerea si promovarea starii de sanatate, mentinerea capacitatii de munca a salariatilor; prevenirea accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a celor legate de profesie. 6 INCETAREA CONTRACTULUI 6.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitrar sau instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti isi incalca vreuna dintre obligatile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestuia va duce la rezilierea contractului. 6.2 Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante. 6.2.1 Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea contractului. 7 FORTA MAJORA 7.1 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzator a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora. 7.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti in termen de 15 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui. 7.3 Daca in termen de 15 zile de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza partile au dreptul sasi notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde daune-interese. 8 CLAUZE FINALE 8.1 Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor si numai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 8.2 Prezentul contract se prelungeste de plin drept, daca pe parcursul derularii sale nu au intervenit nici un fel de neintelegeri sau litigii intre partile semnatare si daca, cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea duratei sale, nici una dintre parti nu a notificat celeilalte prin scrisoare recomandata intentia de a-l denunta. 8.3 In cazul in care Beneficiarul doreste sa beneficieze si de alte servicii medicale pe care Prestatorul le poate oferi (in afara celor enumerate in cuprinsul anexei prezentului contract ), toate aceste servicii, modalitatea in care se vor efectua, pretul corespunzator serviciilor oferite, precum si modalitatea de plata vor face obiectul unui act aditional care va face parte integranta din prezentul contract fara a mai fi nevoie de incheierea unui nou contract. 8.4 Prezentul contract contine 2 pagini, a fost incheiat in 2 exemplare, fiecare parte primind cate 1 exemplar astazi, , data semnarii lui.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Anexa 1 la contract

Structura controlului medical de medicina muncii Oferta financiara: Profesia/ Funcia Lucratori comerciali Manager Pachet servicii medicina muncii Examen medical de angajare/ Control medical periodic: 45 ron 1. Examen clinic 1/an 2. Testarea acuitatii vizuale (visiotest). Conducatori autoturisme apartinand companiei Examen medical de angajare/ Control medical periodic: Examen clinic 1/an Testarea acuitatii vizuale (visiotest). Audiograma ECG Determinare glicemie sanguina Testare psihologica Pret baza/ pers/an

1. 2. 3. 4. 5. 6.

110 ron