Sunteți pe pagina 1din 6

MODULUL 1 Prelucrarea i mbinarea evilor n instala ii

1. No iuni introductive. Descrierea instala iilor


1.1. Locul i rolul instala iilor pentru construc ii civile i agroindustriale n cadrul cl dirilor se prev d o serie de instala ii care au drept scop facilitarea activit ilor ocupan ilor sau desf ur rii anumitor procese tehnologice i asigurarea unui grad de confort corespunz tor ocupan ilor. Principalele tipuri de instala ii care se pot ntlni ntr-o cl dire sunt: instala ii de nc lzire instala ii de alimentare cu ap rece i ap cald menajer instala ii de alimentare cu ap rece pentru combaterea incendiilor instala ii de canalizare (evacuare ape uzate) instala ii de alimentare cu gaze naturale combustibile instala ii de ventilare i climatizare instala ii electrice i de automatizare instala ii de fluide tehnologice, etc. faptului c n cadrul acestui curs se insist asupra instala iilor de

Datorit

nc lzire, instala iilor de alimentare cu ap rece i ap cald de consum i instala iilor de canalizare, se prezint n continuare cteva elemente introductive privind aceste instala ii. Prin instala ii de nc lzire (fig. 1.1) se n elege o instala ie pentru ob inerea c ldurii din alte forme de energie i utilizarea ei n scopul nc lzirii cl dirilor. Instala iile de nc lzire servesc pentru a crea i men ine n interiorul nc perilor o anumit temperatur care s asigure confortul termic favorabil desf ur rii n bune condi ii a vie ii i activit ii oamenilor. Caracteristicile fiec rui sistem de nc lzire depind, n principal de: natura fluidului nc lzitor, tipul corpurilor de nc lzire i de amplasarea acestora, modul de distribu ie ales i sistemul de reglaj al instala iei. Instala iile sanitare (alimentare cu ap rece i ap cald menajer , fig. 1.2) au ca elemente componente, pe lng conducte i arm turi, i obiectele sanitare al c ror rol este

de a permite folosirea apei n anumite scopuri i de a asigura evacuarea apei dup ce aceasta, prin acumulare sau n timpul folosirii, devine ap uzat .

Fig. 1.1 Instala ie de nc lzire Acc ap cald de consum; AG alimentare i golire; Ar ap rece; CA conduct dezaerisire; C corp de nc lzire; Cz cazan; DA ventil automat de dezaerisire; Rdr robinet cu dubl reglare; R1, R2- robinete; SS supap de siguran ; B schimb tor de c ldur ; VEI vas de expansiune nchis; conduct de ducere ; conduct de ntoarcere; conduct de semnalizare ; conduct de siguran ducere ; x Instala iile de canalizare au rolul de a colecta apele uzate i meteorice i de a le transporta i evacua ntr-un bazin natural numit emisar (ru, lac sau mare), dup ce n prealabil, au fost epurate, pentru a nu polua mediul nconjur tor. n fig. 1.3 este prezentat un exemplu de instala ie interioar de canalizare, cu elementele sale componente.

Fig. 1.2 Schem instala ie interioar de alimentare cu ap

Fig. 1.3 Schem instala ie de canalizare 1.2 Cerin e generale ce se impun instala iilor de nc lzire central , instala iilor tehnico-sanitare i de gaze Exigen ele de calitate ale instala iilor de nc lzire central trebuie s satisfac urm torul set de cerin e:

A) asigurarea confortului termic B) adaptarea la utilizare C) izolarea termic mediului E) siguran a n exploatare F) siguran a la foc G) rezisten a i stabilitatea H) durabilitatea I) etan eitatea J) protec ia mpotriva zgomotului (confortul acustic) K) puritatea aerului L) confortul vizual M) economicitatea i economia de energie D) asigurarea igienei, s n t ii oamenilor (ocupan ilor), refacerea i protec ia

n aprecierea unei instala ii de nc lzire, unele dintre cerin ele de mai sus au o importan mai mare, iar altele mai redus . Astfel, confortul termic, adaptarea la utilizare i economia de energie sunt exigen ele care trebuie ndeplinite cu prioritate de c tre instala ie; de asemenea, au o importan major siguran a n exploatare, siguran a la foc, rezisten a i stabilitatea, etan eitatea, s n tatea oamenilor i protec ia mediului. Legea privind calitatea construc iilor (Legea nr. 10/1995) prevede obligativitatea realiz rii i men inerii, pe ntreaga durat de existen aferente, a unor niveluri de performan a unei construc ii i a instala iilor corespunz toare pentru categoriile de exigen e

C), D), E), F), G) i J). Este clar c specificul instala iilor de nc lzire impune includerea n aceast clas de obligativitate cel pu in i a categoriilor de exigen e A) i B). Proiectarea i executarea instala iilor sanitare, de alimentare cu ap , canalizare, gaze naturale i fluide tehnologice, se face astfel nct acestea s realizeze i s men in , pe ntreaga durata de utilizare, urm toarele cerin e esen iale de calitate (conform Legii nr. 10/1995): A) rezisten i stabilitate B) siguran n exploatare C) siguran la foc D) igien , s n tatea oamenilor, refacerea i protec ia mediului E) izola ie termic , hidrofug i economie de energie F) protec ie mpotriva zgomotului 5

Proiectarea, executarea, montarea, exploatarea i postutilizarea acestor instala ii se efectueaz n conformitate cu reglement rile tehnice specifice, cuprinse n: acte legislative (legi, decrete, hot rri i ordonan e guvernamentale) normative de proiectare i executare, respectiv de exploatare a instala iilor ghiduri, regulamente, instruc iuni standarde

De exemplu, n domeniul instala iilor tehnico-sanitare i de gaze, cele mai importante reglement ri sunt: Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor sanitare, I 9 Normativ pentru exploatarea instala iilor sanitare, I 9/1 Ordinul ministrului economiei i comer ului nr. 58/2004 privind Normele tehnice pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NT DPE 01/ 2004 Norme tehnice de proiectare i realizare a construc iilor, privind protec ia la ac iunea focului, P 118 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e, socialculturale, agrozootehnice i industriale, P 100 Norme tehnice ISCIR Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii construc iilor Regulament de recep ie a lucr rilor de construc ii acestora, nr. 273/1994 STAS 1478 Instala ii sanitare. Alimentarea cu ap la construc ii civile i industriale. Prescrip ii fundamentale de proiectare STAS 1795 Instala ii sanitare. Canalizarea interioar . Prescrip ii fundamentale de proiectare i instala ii aferente

S-ar putea să vă placă și