CADASTRU GENERALITATI

Studenta:Voicu Georgiana Planificare teritoriala

Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență
tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul. Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară. (Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării. )

 Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.  Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.  Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară  Publicitatea imobiliară are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la imobilele din același teritoriu administrativ și se realizează de către oficiile teritoriale(O.C.P.I.) pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora. Una sau mai multe parcele alăturate de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosință, aparținând aceluiași proprietar, formează un imobil care se identifică printr-un număr cadastral unic și se înscrie într-o carte funciară. Cărțile funciare întocmite și numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localități alcătuiesc, împreună, registrul

cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se ține de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui rază teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. Acest registru se întregește cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor și numărul de ordine al cărților funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor și cu o mapă în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

Cartea funciară este un registru public din Romania, care
cuprinde evidența juridică integrală și exactă a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice și juridice din aceeași localitate.

 Cartea funciară dovedește existența dreptului real înscris, în folosul

persoanei care a dobândit sau constituit cu bună-credință un drept real imobiliar, cât timp nu se dovedește contrariul. Publicitatea imobiliară se îndeplinește pe tot teritoriul tarii prin carte funciară și are ca obiect înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate și a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifică sau care, după caz, se sting și se radiază, ca urmare a actelor și faptelor juridice referitoare la un bun imobilial. În cartea funciară se mai înscriu, sau, după caz, se radiază și alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legatură cu bunul imobil.

 Orice întăbulare a unui contract de vânzare-cumparare (echivalentul

transcrierii în Registrul de inscriptiuni și transcriptiuni imobiliare) trebuie precedată de deschiderea Cărții funciare. Deschiderea cărții funciare nu este condiționată de o vânzare, dar se realizează cel mai adesea în această situație.

Principii ale cadastrului funciar general

 Conform Art.1 din Legea nr.7 cadastrului si a publicitatii

imobiliare, cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar.
 Entitatile de baza ale acestui sistem sunt:  -parcela  -constructia  -proprietarul  Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu

sau fara constructii.
 Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati

administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tarii.
 Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

 -identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele

cadastrale, a terenurilor si acelorlalte bunuri imobile prin natura lor, masurarea si prezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
 -asamblarea si intergrarea datelor furnizate de cadastrale de

specialitate;
 -identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor

detinatori legali de terenuri si de alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;
 -furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru

stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor.
 Cadastrul general indeplineste trei functii:  -tehnica  -juridica  -economica  Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin

determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor, terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.
 In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza

destinatia, categoriile de folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.
 Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea

proprietarului pe baza actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.
 La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale: comuna, oras si

municipiu lucrarile tehnice de cadastru constau in:
 -marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului;

 -indentificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau,

in lipsa acestora,pe baza posesiei exercitate sub numele de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curtii precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica, pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor, incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;
 -inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre

proprietar si/sau posesorii invecinati;
 -masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.  Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor,

oraselor si municipiilor, precum si limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de catre comisia stabilita in acest scop prin ordinul prefecului. Din comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local, delegatul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si, dupa caz, delegatul directiei generale amenajarea teritoriului si urbanism.
 Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor

intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:
 -registrul cadastral al parcelelor;  -indexul albabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;  -registrul cadastral al proprietarilor;  registrul corpurilor de proprietate;  -fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe

categorii de folosinta;
 -planul cadastral.

 Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul

specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru, sa admita, in conditiile legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnalelor si semnelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora.
 ■ terenuri cu destinatie speciala  In functie de modul de folosinta, terenurile se Impart fn:  terenuri agricole  terenuri neagricole  Terenurile de folosinta agricola sunt:  arabil  pasuni  hamei  iivezi  vii  Terenurile de folosinta neagricole sunt:  paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera  terenuri cu ape si ape cu stuff  drumuri si cai ferate  terenuri cu construct^ curti sj alte folosinte  terenuri neproductive  In functie de asezare, terenurile sunt:  intravilane  extravilane  Terenurile mentionate mai sus sunt detinute de diferite persoane

fizice si juridice.
 Prin detinatori de terenuri se Tnteleg titularii dreptului de

proprietate, al altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile au calitatea de posesori sau detinatori legali.

 Proprietatea privata asupra terenurilor sau altor drepturi reale,

poate avea ca titulari persoane fizice sau juridice, iar terenurile care apartin domeniului public sunt proprietatea statului.
 Domeniul public este de interes national (terenuri Tn proprietatea

exclusiva a statului) sj local (terenuri Tn proprietatea comunelor, ora§elor, municipiilor §i judetelor).
 Bunurile din domeniul public, Tn ceea ce priveste caracterul sunt de

trei feluri:
 inalienabile  insesizabile  imprescriptibile  Bunurile publice inalienabile - acele bunuri ce fac ca obiectul sau sa

fie scos din circuitul civil. Bunurile nu pot fiTnstrainate pe cale voluntara. Este interzisa dezmembrarea dreptului de proprietate sj nu pot fi gajate sau ipotecate.
 Bunurile publice insesizabile - nu pot fi supuse executarii

silite sj asupra lor nu se pot constitui garantii reale.
 Bunurile publice imprescriptibile - nu pot fi dobandite bunurile de

catre alte persoane prin uzu capiune sau posesie de buna credinta.
 Dreptul de proprietate publica se dobande§te pe cale naturala prin

achizitii publice sau prin expropiere pentru cauza de utilitate publica.

 1.2. Cadastrul agricol

 Cadastrul agricol are o importanta deosebita ptr. economia nationala

§i are scopul de a furniza o serie de date cu privire la cantitatea si calitatea terenurilor agricole.
 Numeroasele probleme pe care le ridica agricultura noastra ca:

modernizarea, concentrarea si specializarea productiei, dezvoltarea multilaterala §i intensiva, ameliorarea §i amenajarea terenurilor degradate, extinderea suprafetelor irigate, planificarea agriculturii §i toate actiunile
 care se due pentru folosirea cat mai rationala a fondului funciar,

impun o evidenta cat mai completa asupra fondului funciar sj, Tn special, pentru terenurile agricole.
 Toate aceste actiuni de gospodarire cat mai buna a pamantului nu se

pot realiza fara o cunoastere temeinica a tuturor caracteristicilor tehnice sj economice ale principalului mijloc de productie din agricultural - pamantul.
 Datele principale care stau la baza cadastrului agricol se extrag din

cadastrul funciar general §i se completeaza cu datele economice necesare.
 Spre deosebire de cadastrul funciar general, care pentru

Tntocmirea documentatiilor cadastrale foloseste numai planul topografic, pentru realizarea cadastrului agricol este necesar sj planul pedologic.
 Introducerea cadastrului agricol presupune o organizare teritoriala

de perspective, care sa-i asigure o mai mare stabilitate chiar Tn conditiile proprietatii private.iar documentatia cadastrala ar cuprinde:
 informatii generate, ce sunt utile cadastrului general respectiv:

posesorul, sectorul cadastral, nr. topografic al parcelei,

categoria de folosinta, suprafata, clasa de calitate, venitul net cadastral;
 informatii speciale, necesare conducerii procesului de

productie (clima, relieful, solul), a lucrarilor agrotehnice (lucrari de amenajare -desecari, irigatii, bonitarea, eroziunea) §i date economice (accesibile, starea drumurilor, productivitatea medie, cheltuieli, venituri).
 Cadastrul agricol confine urmatoarele elemente:  Categoriile §i subcategoriile de folosinta ale terenurilor;  Categorile de terenuri amenajate prin lucrari de fmbunatatiri

funclare ca:
 terenuri amenajate pentru irigat;  terenuri fndiguite;  terenuri desecate;  terenuri cu lucrari de combatere a eroziunii solului.  Terenuri degragate:  terenuri cu exces permanent de apa;  terenuri saraturoase;  terenuri nisipoase;  terenuri cu eroziune de suprafata;  terenuri cu eroziune de adancime;  terenuri cu alunecari si prabusiri;  terenuri cu pietre, bolovani, stand si degradari artificiale.  Terenuri in panta (clasificate dupa gradul de mecanizare)  terenuri mecanizabile fara restrictii, cu pante sub 5%;  terenuri mecanizabile cu restrictii minime, cu pante cuprinse

Tntre 5 si 10%;
 terenuri mecanizabile cu restrictii mari, cu pante cuprinse Tntre

10 si 20%;

 terenuri mecanizabile cu restrictii foarte mari, cu pante cuprinse

Tntre 20 si 35%;
 terenuri foarte greu mecanizabile, cu pante cuprinse Tntre 35 si  50%;  terenuri mecanizabile cu pante peste 50%;  Terenuri agricole incadrate in cfase de calitate $i productie.  Terenurile arabile si pajistile, Tn functie de Tnsusirea esentiala pe

care oau.se clasifica Tn cinci clase de calitate, dupa cum urmeaza: Clasa l-a - terenuri de calitate foarte buna; Clasa a ll-a terenuri de calitate buna; Clasa a lll-a - terenuri de calitate mijlocie; Clasa a IV-a - terenuri de calitate slaba;

 Clasa a V-a - terenuri de calitate foarte slaba.

Terenurile total neproductive situate Tn perimetrele agicole, reprezentate prin: stancarii, grohoti§uri, bolovani§uri, pietrisuri, nisipuri zburatoare, rape, ravene, torenti, saraturi de crusta, mocirle sj smarcuri, gropi de Tmprumut, se Tncadreaza Tntr-o clasa aparte:
 Clasa a Vl-a - terenuri neproductive.

 1.3. Cadastrul forestier
 Fondul forestier este constituit 6m'padurile §i terenurile afectate

Jmpaduririlor sau care servesc nevoilor de culturS, protectie oh administrare forestiera' (Codul silvic, art.1); suprafetele respective pot fi proprietate de stat (majoritatea) sau particulars! si sunt

supuse regimului silvic. Acesta este definit, la randul sau, ca 'sistem unitar de norme tehnice, economice §i juridice privind amenajarea, cultura, paza, exploatarea §i protectia padurilor' (Legea 26/96). Regimul silvic se aplica obligatoriu Tntregului fond forestier national, indiferent de natura dreptului de proprietate §i de calitatea proprietarului.
 Amenajamentele silvice sunt documentatii complexe Tn care se

inventariaza, se descriu si se reprezinta pe planuri toate terenurile din fondul forestier, cu multiple elemente specifice dintre care unele stau la baza cadastrului de specialitate. Aid se prevad totodata §i masurile tehnice, economice §i juridice menite sa asigure continuitatea forestiera, sporirea productiei §i productivitatii padurilor, folosirea lor rationala si ameliorarea functiei de protectie.
 Cadastrul fondului forestier are ca punct de plecare datele din

aceste amenajamente, care cuprind: planul si harti amenajistice (ca aspect tehnic), descrierea statiunii sj arboretului Tn cadrul unui sistem de clasificare
 propriu (parte economics), descrierea hotarelor, dreptul de

administrare operativa a ocolului (ca parte juridica).
 Documentatiile se revizuiesc din 10 in 10 ani, cand se reactualizeaza

cea mai mare parte a elementelor componente.
 Elementele de baza pentru Tntocmirea cadastrului forestier, ca

limite teritoriale §i de posesie, suprafata sj categorii de folosinta, se extrag din cadastrul funciar general si se completeaza cu elementele necesare din amenajamentele silvice.
 Planurile cadastrale rezultate Tn urma efectuarii masuratorii

fondului forestier, pe parcele, unitati de productie §i mari unitati forestiere stau la baza Tntocmirii registrelor de cadastru forestier.

 Registrele folosite pentru inventarierea fondului forestier cuprinde

urmatoarele parti:
 Evidenta suprafetelor dupa modul de folosinta al

terenurilor;
 Evidenta suprafetelor pe functii de paduri;  Evidenta arboretelor cu capacitate de productie redusa

pentru ameliorat;
 Evidenta repartizarii suprafetelor padurilor sj a masei

lemnoase pe specii sj varste;
 Evidenta terenurilor degradate din fondul forestier;  Evidenta suprafetelor cu padurile ce urmeza a fi exploatate.

 1.4. Cadastrul apelor
 Fondul apelor cuprinde suprafetele acoperite, Tn permanenta sau Tn

cea mai mare parte a anului, de ape statatoare(lacuri, balti, marea teritoriala) sau curgatoare (fluvii, rauri, paraie). In legea fondului funciar aceste terenuri, aflate permanent sub ape, sunt nominalizate prin albiile
 minore ale cursurilor de apa, cuvelele lacurilor la nivelul maxim de

retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale.
 Apele, Tn ansamblul lor, au o importanta economica deosebita luand

Tn considerare diversele Tntrebuintari pe care le ofera: pisciculture, producerea de energie electrica, navigatia.
 Cadastrul apelor are scopul de a da o imagine de ansamblu a

cursurilor de apa privind caracteristicile de scurgere sj a lucrarilor hidrotehnice executate. Se urmare§te inventarierea, sistematizarea si sinteza informatiilor privind caracteristicile cursurilor de apa, precum si lucrarile de stapanire, folosire sj protectia calitatii apelor.

 Actiunea a fost precedata de clasificarea retelei hidrografice prin

introducerea unui mod simplu de notare a cursurilor de apa si realizarea unui 'sistem de referinta cadastral' sub forma unei 'axe de kilometrare' Tncadrata Tn reteaua geodezica. Pe baza unei ' inventarieri primare', Intocmita pe teren si redata pe fi§e §i schite, se tine evidenta cadastrala, cu Tnregistrarea noilor objective si a modificarilor survenite Tn timp.

 1.5. Cadastrul cailor ferate si drumurilor

 In aceste doua categorii se considera terenurile ocupate de caile de

transport terestre, cu zonele legale definite de ampriza lor, inclusiv cele ocupate cu cantoane, depozite si gari. Din punct de vedere functional si al administratiei, caile de eomunicatii rutiere se clasifica Tn mai multe subcategorii, Tn conformitate cu Ordonanta Guvernului Nr. 43/97 si regimul lor juridic.

 Drumurile pot fi:  - drumuri de interns national: autostrazi, drumuri nationale

europene, principale sau secundare;
 drumuri de interes judetean care leaga capitalele de judet, ora§ele,

municipiile, porturile, aeroporturile si obiectivele importante Tntre ele;
 drumuri de interes local: strazi, ulite;

 drumuri de exploatare: agricole, forestiere, petrolifere si

miniere. Strazile din localitatile urbane sunt clasificate Tn categorii de la I la IV,
 Tn functie de importanta, cu dimensiuni variabile ale latimii

carosabile.
 Strazile din localitatile rurale sunt: principale sj secundare si au

denumiri si numerotari specifice.
 Caile ferate: simple, duble §i Jnguste, cu terenurile si constructiile

aferente (gari, magazii, depouri si altele).

 1.6. Cadastrul imobiliar - edilitar
 Cunoasterea precisa a elementelor constructive ale cladirilor se face

cu ocazia ridicarilor topografice si a introducerii cadastrului funciar general Tn localitati.
 Cu aceasta ocazie se culeg si date tehnice, economice §i juridice

privind constructiile.
 Scopul lucrarilor de cadastru imobiliar este acela de a inventaria

imobilele din localitati, pe posesori, Tn vederea cunoasterii sistematice a fondului locativ si pentru asigurarea documentatiei necesare sistematizarii.
 Introducerea cadastrului imobiliar Tn localitati prezinta unele

particularitati determinate de densitatea detaliilor si situatia juridica a posesorilor de imobile.
 Densitatea detaliilor planimetrice, fiind destul de mare, impune ca

introducerea cadastrului funciar sa se faca pe planuri la scari mai mari cum arfi: 1:2000, 1:1000 si 1:500.
 Valoarea economica mare pe care o au aceste terenuri, impune ca

suprafata fiecarui detaliu sa fie exprimata Tn hectare sj metri patrati.

 Inventarierea tehnica a cladirilor nu se margineste numai la

indicarea numarului total de cladiri sj la evaluarea lor, ci se face sj o caracterizare tehnica a constructiilor, indicand chiar sj cauzele care au dus la eventualele uzuri premature.
 Prin lucrarile de cadastru funciar Tn localitate, odata cu operatiile

de ridicare sau reambulare a planurilor topog. se identified posesorii de imobile sj terenuri.
 Cadastrul imobiliar fiind un complex de operatii tehnice,

economice sj juridice, Tnseamna ca pentru fiecare din partile sale constitutive, este necesar sa se execute lucrari specifice care se concretizeaza Tn docum. corespunzatoare cu natura fiecareia dintre cele trei laturi ale cadastrului:
 planul cadastral  registrele cadastrale  fi§a tehnica (cadastrala) a imobilului  Planul cadastral derivat din planul topografic de baza Tntocmit la

scara 1:1000 sau 1:500 contine:
 limitele parcelelor;  cladirile prin proiectia la sol a contururilor;  strazile - intrari - cai de acces - sosele - drumuri -. traseele

edilitare.
 Registrele cadastrale contin:  numerele cadastrale ale parcelelor;  numerele postale ale constructiilor;  suprafata parcelei sj suprafata cladita;  modul de folosire a cladirilor;  titularul dreptului de proprietate;  domiciliul §i sarcinile acestuia. F/$a cadastrata a

imobilului cuprinde date tehnice, economice §i juridice cu privire

la fiecare imobil, evidentiindu-se toate schimbarile ce se produc Tn timp.

 2. CATEGORH DE FOLOSINTA ALE TERENURILOR
 Categoria de folosinta a unui teren este determinate de destinatia

economica a acestuia, stabilita, fie Tn mod natural, fie artificial de posesorul terenului respectiv.

 In lucrarile de cadastru funciar general se deosebesc doua grupe

mari de folosinta si anume:
  

Grupa folosintelor agricole; Grupa folosintelor neagricole.

 Fiecare din cele doua grupe de folosinta au cate 5 caregorii de

folosinta:
 Grupa folosintelor agricole:  terenuri arabile;  pasuni;  fanete;  vii;  livezi.  Grupa folosintelor neagricole:  paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera;  terenuri cu ape si ape cu stuf;  terenuri neproductive;  drumuri si cai ferate;  terenuri cu constructs curti si alte folosinte.  Fiecare din cele 10 categorii de folosinta a terenurilor se subdivid la

randul lor Tn subcategorii, cu scopul de a evidentia Tn detaliu

folosinta terenului constatata la fata locului si Tnregistrata Tn lucrarile de cadastru funciar general ca atare.
 •a-

 2.1. Terenuri arabile
 Prin arabil se Tnteleg acele suprafete care se ara Tn fiecare an sau

la mai multi ani o data (2-6 ani) sj sunt cultivate cu plante anuale sau perene: cereale, plante tehnice si industriale, plante medicinale sj aromate, plante furajere, leguminoase pentru boabe, legume etc.
 Tn cadrul categoriei de folosinta arabil deosebim urmatoarele

subcategorii:
 arabil propriu-zis;  pajisti cultivate;  gradini de legume;  orezarii;  sere;  rasadnite;  solarii;  capsunarii;  alte culturi perene.  Se Tnregistreaza ca terenuri arabile urmatoarele:  terenuri destinate culturilor furajere perene ca: trifoi§ti,

sparcetiere, lucerniere etc.
 terenuri arabile desfundate  terenuri arabile ramase neansamantate datorita inundatiilor,

colmatarilor sau altor cauze
 terenuri arabile amenajate sau ameliorate prin lucrari de desecare,

terasare, irigatii

 terenuri cu sere, solarii sj rasadnite sistematice.  Pasunile sunt terenuri Tnierbate sau Tntelenite Tn mod natural sau

artificial prin reansamantari la 15 - 20 de ani o data si care se folosesc pentru pasunatul animalelor.
 Subcategoriile de folosinta a pasunilor sunt:  pasuni curate acoperite numai cu vegetetie ierboasa;  pasuni cu pomi la care producpa secundara sunt fructele;  pasuni fmpadurite care sunt acoperite, in diferite grade, cu

vegetape arborescent^;
 pasuni cu tufarisuri si maracinisuri.  Anumite suprafete acoperite cu esente lemnoase, cum sunt cele

acoperite cu jneapar, este mai bine sa fie Tncadrate ca zone de protectie a solului, deoarece aceste terenuri nu se pot transforma niciodata Tn pasuni bune. Pe de alta parte, constituie un rezervor de Tnmagazinare a apei din precipitatii cu un deosebit rol Tn regularizarea debitului apelor de munte.
  

 2.3 TERENURI CU FANTE
Categoria de folosinta faneata cuprinde terenurile Tnierbate sau Tntelenite Tn mod natural sau artificial prin Tnsamantari si exploatate prin cosirea ierbii.

 Subcategoriile de folosinta sunt:  fanete curate;  fanete cu pomi la care producpa secundara sunt fructele;  fanete fmpadurite in diferite grade;  fanete cu tufisuri si maracinisuri.

 'IS'  Dupa cum se poate observa, Tntre categoria de folosinta pasune si

faneata deosebirea consta numai Tn modalitatea de valorificare a ierbii.ln realitate, exista suprafete ce se pot folosi alternativ ca pasune sau fanete, dupa cum exista suprafete obligate de pasune sau faneta. Astfel, cea mai mare parte a pasuniior din muntii Tnalti nu se pot folosi ca faneata, adica sunt terenuri obligate de pasune; dupa cum terenurile joase umede sunt obligate de faneata.
  2.4. Terenuri cu plantatii de vi si livezi  Categoria de folosinta we cuprinde terenuri plantate cu vii nobile si

hibride, cu urmatoarele subcategorii de folosinta;
 vii nobile - cuprinde viile altoite, care au la baza un portaltoi si  viile indigene care se dezvolta din radacini proprii; t vii hibride -

denumite si 'producatori directi'
 pepiniere viticole - in care sunt cuprinse terenurile folosite  pentru producerea materialului saditor viticol, Tn care se disting  plantatii portaltoi si scoli de vite;  hamei - cuprinde plantatiile de hamei care se sistematizeaza la

categoria de folosinta vie.
 Livezile cuprind terenuri plantate cu pomi si arbusti fructiferi cu

urmatoarele subcategorii de folosinta:
 livezi pure Tn care pomii sunt plantati dupa un pichetaj;  livezi intensive si superintensive - care au o foarte mare densitate

de pomi la unitatea de suprafata, apropiata de cea a viilor, si care, ca si la acestea, coroana se conduce dirijat pe spalieri
 plantatii de arbusti fructiferi - cuprinde terenuri plantate cu

zmeura, agri§e, coacaze, trandafiri pentru dulceata;

 pepiniere pomicole;  plantatii de duzi. 

 2.5. Terenuri cu paduri
 Padurile sunt terenuri acoperite cu arbori §i arbusti forestieri,

destinate de a produce materialul lemnos sau de a Tndeplini o functie de protectie. Tot din aceasta categorie de folosinta fac parte si lastarisurile, plantatiile tinere de arboret, padurile pare, padurile pentru regenerare, plantatiile de protectie pe formatiile torentiale, padurile arse sau cele doborate de vant si padurile taiate, dar carora nu li s-a schimbat destinatia.
 Poienile din interiorul padurilor folosite ca pasuni sau fanete, precum

si terenul arabil aflat Tn administratia silvica, chiar daca fac parte din fondul forestier, se Tnscriu Tn evidenta cadastrala la terenuri agricole.
 Tn aceasta categorie se mcadreaza terenurile Tmpadurite Tn mod

natural sau artificial, cu urmatoarele subcategorii de folosinta:
 paduri - cuprinde terenurile acoperite cu arbori si arbusti

forestieri destinate productiei sau protectiei solului;
 perdele de protectie - cuprinde terenurile acoperite cu esente

silvice sau silvo-pomicole sub forma de benzi, plantate Tn lungul unor terenuri;
 tufari§uri $i maracini§uri  rachitarii - cuprinde terenuri cultivate special cu rachita pentru

protectie;
 pepiniere silvice - cuprinde terenuri destinate producerii

materialului saditor.

   

  

    2.6 Terenuri cu ape si acoperite temporar 

In aceasta categorie de folosinta intra terenurile acoperite permanent cu ape, precum si cele acoperite temporar, dar care, dupa retragerea apelor, raman totusi cu un exces de umiditate si nu pot fi cultivate.
 Subcategoriile de folosinta sunt:  -ape curgatoare - Tn care intra fluviul Dunarea, raurile, paraiele,  garlele etc., Tnregistrate pe albia minora; - lacuri si balti naturale

Tnregistrate pe limita nivelului mediu al
 apei;  -ape amenajatepiscicol- cuprinde helesteele, pastravariile;  -ape cu stuf - cuprinde terenurile acoperite permanent cu ape de  mica adancime unde creste trestia si papura; -marea teritoriala si

marea interioara - Tn aceasta categorie intra
 suprafata marii teritoriale.precum si a marii interioare; -canaluri-

cuprinde terenurile ocupate de canaluri deschise de irigatii,
 desecare, transport etc.

 2.7. Terenuri neproductive
 In categoria terenurilor neproductive se cuprind toate acele

suprafete care nu produc nici-un venit cadastral si care nici nu se

pot transforma Tn terenuri productive prin amenajari eficiente economic, datorita unor procese
 excesive de degradare.  Subcategoriile terenurilor neproductive sunt: - nisipuri zburatoare -

sunt nisipuri nefixate de vegetatie si pe care vantul le deplaseaza dintr-un loc Tn altul;
 rape, ravene, torenti - cuprinde terenuri degradate prin eroziune

si alunecari;
 stancarii, bolovani§uri §i pietri$uri - cuprinde terenurile

acoperite cu blocuri mari de stanci, bolovani sau pietre sj care nu sunt acoperite de vegetatie;
 saraturi cu crusta - cuprinde terenurile foarte sarate care au la

suprafata o crusta albicioasa sj care sunt complet lipsite de vegetatie;
 mocirle si smarcuri -sunt terenuri cu exces de apa, datorita unor

inundatii sj pe care nu se poate instala nici-un fel de vegetatie;
 halde - cuprinde terenurile pe care s-a depozitat material steril

Tn mari cantitati, Tn urma unor activitati industriale;
 gropi de fmprumut sunt terenuri devenite neproductive datorita

activitati! omului, prin depunerea diferitelor materiale pe terenuri agricole. Aceste terenuri pot deveni utile pentru agricultura sau constructii prin masuri sj lucrari cu costuri accesibile.

 2.8. Terenuri destinate transporturilor

 In cadrul acestei categorii de folosinta intra terenurile ocupate de

caile de transport terestre, Tnregistrate pe limita zonelor legale, inclusiv cele ocupate de cantoane, depozite sj gari.
 Subcategoriile de folosinta sunt:  autostrazi - sunt drumuri publice pe care circulatia se desfa§oara

pe doua benzi paralele sj separate, cu un singur sens pe o banda;
 drumuri nationals - sunt artere de circulate rutiera terestra care

fac legatura cu tarile vecine sj pe care circulatia se desfa§oara Tn ambele sensuri;
 drumuri judetene - circulatia se desfa§oara Tn ambele

sensuri sj fac legatura Tntre diferite judete ale tarii;
 drumuri comunale - fac legatura Tntre comune, se circula Tn

ambele sensuri sj sunt administrate de organele locale comunale;
 strazi $i ulite - sunt artere de circulate Tn interiorul localitatii;  drumurile tehnologice de exploatare agricola, silvica sau

industrials - servesc circulatiei publice sj locale sj sunt administrate de organele locale comunale;
 drumuri §i poteci turistice - servesc acestui scop limitat §i sunt

proprietate de stat Tn administrarea organizatiei de turism;
 cai ferate - care pot fi: simple.duble sau Tnguste sj care sunt

proprietatea statului.

 2.9. Terenuri cu constructii

 In aceasta categorie de folosinta se cuprind terenuri cu diverse

utilizari Tn scopuri economice sau sociale, terenuri ce nu sunt direct productive, dar au o mare valoare sj o mare importanta Tn viata sociala.
 Subcategoriile de folosinta sunt:  constructii - sunt terenuri ocupate cu constructii;  constructii si curti - cuprinde terenurile cladite sj necladite ale

unei parcele;
 diguri;  cariere;  parcuri - care pot fi naturale sau artificiale;  cimitire;  terenuri de sport;  targuri si piete;  plaje §i stranduri;  taluzuri pietruite;  fasie de frontiera;  exploatari miniere si petroliere;  alte terenuri cu construct!! - terenurile ce nu fac parte din cele

aratate mai sus, dar nici reproductive nu sunt, cum ar fi: aeroporturi;
 poligoane de exercitii;  perimetre cu importanta istorica sau arheologica.  3. TEMA §1 SCOPUL LUCRARII  Ridicarea cadastrala a unei portiuni din teritoriul comunei Leu.  Scopul lucrarii este de: identificarea, Tnregistrarea si

descrierea in document, cadastrale a terenurilor si a celorlalte bunuri imobile, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale si stocarea datelor pe suporturi informatice;

 identificarea si Tnregistrarea tuturor proprietarilor si altor

detinatori legali de terenuri si alte bunuri imobile, Tn vederea asigurarii publicitatii.
 Furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru

stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor. Portiunea ridicata este situata Tn intravilanul §i extravilanul satului Leu. Comuna Leu are ca vecini urmatoarele localitati:
 Nord - Com. Dragotesti si Com. Cosoveni  Est - Com. Teslui  Vest - Malu Mare  Sud - Com. Castranova  . METODE DE LUCRU

 4.1. Delimitarea teritoriului administrative

 Delimitarea cadastrala, cuprinde ansamblul de lucrari cadastrale prin

care se stabilesje Tn cadrul oficial, limite de hotare ale teritoriilor administrative.
 Delimitarea cadastrala sj marcarea pe teren a hotarelor se executa

Tn mod obligatoriu la Tnceputul lucrarilor de introducere a cadastrului general sj vizeaza Tntinderea unitatilor administrativteritoriale.
 Hotarele se clasifica Tn: -

hotare ale unitatilor administrativ-

teritoriale, comunale, ale intravilanelor si judetene,

 hotare ale terenurilor cu diferite destinatii (paduri, ape,

transporturi etc.)
 hotare ale terenurilor persoanelor particulare (persoane fizice).

Delimitarea si marcarea hotareior se realizeaza de catre comisia
 stabilita Tn acest scop, prin decizia consiliului judetean. Din comisie

face parte: primarul, secretarul consiliului local, specialist cadastru si 2 - 4 localnici care cunosc bine situatia terenurilor.
 Stabilirea hotarului comunei se face Tmpreuna cu delegatii comunei

vecine. Cu acordul ambelor parti Tn locul punctului de hotar, se marcheaza la Tnceput cu pichet din lemn sj sant Tnconjurator, iar mai tarziu cu borna de beton armat sau piatra masiva, tip cadastru, sj materializate Tn subsol (cu coordonate cunoscute).
 De regula, distantele dintre punctele de hotar marcate pe teren

trebuie sa fie Tn mediu 1 km.
 La sfarsit se Tntocmeste dosarul de delimitare care trebuie sa

cuprinda:
 nota de prezentare si informarea asupra lucrarilor.  procese verbale de delimitare.  schita generala a hotarelor.  calcule si explicatii privitoare la rectificarea hotarelor sau

dezmembrari.
 copii ale scrisorilor de convocare a reprezentantilor din comunele

vecine.

 4.2. Numerotarea cadastrala a tarlalelor si parcelelor

 Numerotarea cadastrala a tarlalelor se face Tncepand cu tarlaua

numarul 1 din partea de NV al teritoriului administrativ si continuandu-se din aproape Tn aproape, Tn ordinea normala a numerelor.
 Conturul tarlalelor trebuie sa fie bine definit, pe teren si pe planul

cadastral, de limite artificiale si naturale (cai de comunicatii, ape curgatoare, canale, forme naturale ale reliefului, limite de paduri sau exploatatii agricole) astfel meat sa poata fi usor de identificat si delimitat.
 Intravilanul satelor sau comunelor se contureaza ca tarla separata,

iar eel al oraselor ca teritoriu cadastral distinct fata de restul terenurilor. La conturare, se cauta, pe cat posibil, ca tarlalele sa fie de aceeasi marime.
 In cazul pa§unilor sau padurilor cu suprafete Tntinse fara detalii

naturale, tarlalele se pot stabili pe un traseu artificial, materializat pe harta prin linie punctata.
 Tn cazul detaliilor topografice ce se Tntind pe toata suprafata

teritoriului (drumuri, cai ferate, ape), acestea se Tntrerup prin linie punctata la limita tarlalei.
 Dupa determinarea numerotarii tarlalelor si parcelelor din

extravilan, se numeroteaza Tn continuare cu numere de tarta si intravilanul, Tncepand
 cu satul resedinta de comuna sj apoi cu celelalte sate, Tn ordinea

indepartarii lor fata de sediul comunei.
 Inscrierea numerelor cadastrale de tarla se face Tn centrul tarlalei

cu cifre bloc filiforme, Tnclinat spre dreapta cu Tnaltimea de 5 mmv
 Exemplu: comuna Leu.  Incepe numerotarea tarlalelor nr. 1 din partea de NV, hotar cu

comunele Dragotesti si Cosoveni. Avem un numar de 119parcele. Satul

Leu = 1—► 55 parcele Satul Zanoaga = 56—► 87 parcele Satul Leu = 88-^ 119 parcele. Parcela 89 este situata la sud de DN 6.
 In intravilan, tarlalele se numesc cvartale si sunt delimitate de

strazi sau ulite. Numerotarea Tncepe cu cvartalul nr. 1 din partea de NV al fiecarei localitati.
 Numerele cadastrale se Tnscriu aproximativ Tn centrul cvartalului,

Tntr-un cere cu diametrul de 7 mm, cu acelasi tip de scriere si dimensiuni care s-au folosit Tn extravilan.
 Numerotarea cadastrala a parcelelor se face de la 1 - n, Tn fiecare

corp de proprietate, Tncepand cu cvartalul nr.1,respectiv cu corpul de proprietate nr. 1. Se continua cu numerotarea parcelelor Tn ordinea numerelor cadastrale ale cvartalelor si ale corpurilor de proprietate, pana la numerotarea ultimei parcele din ultimul corp de proprietate.

Lege 7 1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Forma actualizata la data 05.06.2008 a Legii nr. 7 din 13.03.1996 Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare. - Decizie nr. 467 din 22.04.2008 Republicata in temeiul ART. 2 al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum

si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare. - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996 si a mai fost modificata si completata prin: - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 308/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 312 din 12 iunie 2001, cu modificarile ulterioare; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 78/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 154 din 4 martie 2002; - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 499/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004. TITLUL 1 Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica a tuturor imobilelor de pe intreg teritoriul tarii.

(2) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. (3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se inteLege una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, apartinand aceluiasi proprietar. (4) Prin parcela se inteLege suprafata de teren cu aceeasi categorie de folosinta. (5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate inscrierea in registrul de publicitate imobiliara. ART. 2 (1) Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. (2) Prin sistemul de cadastru general se realizeaza: a) identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice; b) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv; c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate. ART. 3 (1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata in subOrdinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la Ministerul Justitiei. (2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza

oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica in subOrdinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara. (3) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se infiinteaza birouri de cadastru si publicitate imobiliara, denumite in continuare birouri teritoriale, in subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea birourilor teritoriale pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin Ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale. (4) Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca unitate cu personalitate juridica in subOrdinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie. (5) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie. (6) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de ministrul administratiei si internelor. (7) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se vor stabili prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin Ordin al ministrului administratiei si internelor. (8) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de Ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international.

CAP. 2 Organizarea activitatii de cadastru ART. 4 Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale: a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari; b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari; c) elaboreaza Regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare; d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile Legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora; e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului de cadastru general; f) asigura, in conditiile Legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale; g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale; h) Avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public; i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile Legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile; j) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate; k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare; l) Avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in

specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui Regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei; m) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; n) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara; o) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil; p) asigura formarea si specializarea personalului de specialitate in publicitate imobiliara prin intermediul Institutului National al Registratorilor; structura, organizarea si modul de administrare ale institutului se stabilesc si se aproba prin Hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi; r) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica. ART. 5 (1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin Regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale. (2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in conditiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. (3) In cadrul oficiilor teritoriale functioneaza baza de date a cadastrului. ART. 6 Institutiile din domeniul apararii, Ordinii publice si al sigurantei nationale pot executa, cu mijloace proprii, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie

necesare apararii tarii si pastrarii Ordinii publice, conform normelor tehnice ale Agentiei Nationale. ART. 7 Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii, Ordinea publica si siguranta nationala se pastreaza, dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si persoanele juridice din sectorul de aparare. ART. 8 (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se asigura integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) incasari din servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) inchirieri de spatii si aparatura; d) donatii si sponsorizari primite potrivit Legii; e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite; f) alte venituri. (3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A. si se deduc din taxa notariala de timbru, fiind incluse in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depasi 80% din valoarea taxei notariale de timbru. (4) In cazul serviciilor de publicitate imobiliara pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. (5) Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul protocolului de colaborare. (6) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi incasate si

de alte institutii sau persoane, in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agentia Nationala. (7) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale. (8) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului. (9) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in conditiile Legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate. (10) Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de Lege. (11) Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (12) Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator. (13) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei. (14) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala. (15) Cadastrul general se realizeaza pe baza planului anual propus de Agentia Nationala impreuna cu ministerele interesate si aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrarilor de cadastru general reprezinta subventii de la bugetul de stat prevazute in bugetul Ministerului Administratiei si Internelor si virate in contul Agentiei

Nationale cu unica destinatie. (16) Organele si autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrarilor de cadastru general in afara planului anual aprobat de Guvern, vor incheia un acord de colaborare cu Agentia Nationala privind caietul de sarcini, modalitatile de verificare, receptie si inscriere in sistemul de publicitate imobiliara si folosirea acestor informatii. CAP. 3 Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru ART. 9 (1) Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor. (2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor si calcularii impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzactii imobiliare. (3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate si prin inscrierea in cartea funciara. ART. 10 (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale – comuna, oras si municipiu – lucrarile tehnice de cadastru constau in: a) stabilirea, potrivit Legii, a hotarelor unitatii administrativ-teritoriale si a limitelor intravilane componente; b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar si determinarea formei si dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecarei unitati administrativ-teritoriale;

c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instantelor judecatoresti; d) intocmirea documentelor tehnice cadastrale. (2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la alin. (1), precum si limitele intravilanelor localitatilor se fac de catre comisia stabilita in acest scop prin Ordin al prefectului; Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de delimitare se aproba prin Ordin al ministrului administratiei si internelor. ART. 11 (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor intocmi la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt: a) registrul cadastral al imobilelor; b) indexul alfabetic al proprietarilor; c) registrul cadastral al proprietarilor; d) planul cadastral si anexele la partea I a cartii funciare. (2) Detinatorii de imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru general, sa admita, in conditiile Legii, amplasarea, pe sol sau pe constructii, a semnelor si semnalelor geodezice si sa asigure protectia si conservarea acestora. (3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor, avand aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a inscrisurilor in baza carora au fost inregistrate. (4) Primarii localitatilor au obligatia sa instiinteze detinatorii imobilelor, in scris, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa se prezinte personal pentru a da lamuriri privitoare la imobile si a participa la identificarea si marcarea limitelor acestora. Daca detinatorii imobilelor nu se prezinta, identificarea limitelor se face in lipsa acestora. (5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele obtinute se prelucreaza, se

inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza si se introduc in baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarui imobil se transmit de catre oficiul teritorial consiliului local, care are obligatia sa le aduca la cunostinta detinatorilor prin instiintare scrisa si prin afisare la sediul primariei. (6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, insotite de documente doveditoare, pot fi prezentate de detinatori, in scris, in termen de 60 de zile de la instiintarea scrisa, oficiului teritorial care le va solutiona in termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul teritorial pot face plangere la judecatoria in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, in termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) Inscrierea in cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ si expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, in baza unui Regulament aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale. ART. 12 (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale – comune, orase si municipii -, si se pastreaza la oficiul teritorial. (2) Registrele, planurile cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se pastreaza in arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit la consiliile locale. (3) Planurile, registrele cadastrale si anexele la partea I a cartii funciare se tin la zi, in concordanta cu documentatiile cadastrale intocmite pentru inscrierea actelor si faptelor juridice, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit Legii. ART. 13 Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subOrdine au obligatia de a

furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere. ART. 14 Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale. ART. 15 Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie. ART. 16 Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin Regulament aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale infiintate prin Lege speciala.

Lege 7 1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Forma actualizata la data 05.06.2008 a Legii nr. 7 din 13.03.1996 Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare. CAP.2 Procedura de inscriere in cartea funciara ART. 47 (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile

teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din Ordinea cronologica a depunerii lor. (4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si priviLegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile. (5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea. (6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular. (7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui indrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept. (8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o Hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de Lege printr-o Decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea

unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii. ART. 48 (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii: a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de Lege; b) indica numele partilor; c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic; d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana; e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului. (2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor. (3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi. ART. 49 Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata.

Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara. ART. 50 (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara*). Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare. (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel. (4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului. (5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial. (6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu. NOTA: Prin Decizie Curtii Constitionale nr. 467 din 22.04.2008 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecata competenta. Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din Regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, incepand cu data de 5 iunie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmand sa-si inceteze efectele juridice, incepand cu data de 21 iulie 2008, daca legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. ART. 51 (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale. (2) Prevederile art. 50 se vor aplica in mod corespunzator. ART. 52 (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se

face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate. (2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 50 alin. (2). ART. 53 (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate. (2) In acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 36-38. ART. 54 (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. (2) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al

judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul. (3) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara. ART. 55 (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu autorizatia de construire eliberata potrivit Legii, precum si a unei documentatii cadastrale. (2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize. (3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile Legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala. (4) In toate cazurile cand prin Lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara. (5) PriviLegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima

aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, priviLegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de Legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta Lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor. (6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului. (7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu. (8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani. (9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare. (10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii. (11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea. TITLUL 3 Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale CAP. 1 Dispozitii tranzitorii ART. 56 (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile

de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul Legii. (2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele. (3) Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912. ART. 57 Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991. ART. 58 (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-Legea nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi. (2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, priviLegiile si ipotecile legale, sechestrul,

urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara. (3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza DecretuluiLege nr. 115/1938 , precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. ART. 59 Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala la care se refera inscrierea, intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre Agentia Nationala. ART. 60 Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, Ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala. ART. 61 (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului general, consiliile locale ii vor instiinta pe proprietarii interesati. (2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-

teritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza. (3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor. ART. 62 Orice neinteLegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti. ART. 63 (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza Legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale. Lege 7 1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Forma actualizata la data 05.06.2008 a Legii nr. 7 din 13.03.1996 Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare. TITLUL 2 Publicitatea imobiliara CAP. 1 Evidenta cadastral-juridica

ART. 17 (1) Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din acelasi teritoriu administrativ si se realizeaza de catre oficiile teritoriale pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora. (2) Una sau mai multe parcele alaturate de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinta, apartinand aceluiasi proprietar, formeaza imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un numar cadastral unic si se inscrie intr-o carte funciara. (3) Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv. (4) Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de Ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii. ART. 18 (1) Activitatea de publicitate imobiliara in cadrul oficiilor teritoriale este indeplinita de registratori de carte funciara, denumiti in continuare registratori, numiti prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs organizat de aceasta. (2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se

stabileste prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale. (3) In cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este in responsabilitatea unui registrator-sef, iar in cadrul birourilor teritoriale, in responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale, in urma unui concurs. (4) Poate fi numita registrator persoana care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) are cetatenia romana si are capacitatea drepturilor civile; b) este licentiat in drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucura de o buna reputatie; e) cunoaste limba romana; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei; g) a indeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica. (5) Absolventii Institutului National al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai daca acestea nu au fost ocupate de absolventii institutului. (6) Pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu indeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare. (7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, in conditiile Legii. (8) In cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, in vederea

respectarii legilor si reglementarilor in materie. ART. 19 (1) Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicand numarul ei si numele localitatii in care este situat imobilul, precum si din trei parti: A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numarul de Ordine si cel cadastral al imobilului; b) suprafata imobilului, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile; c) planul imobilului cu vecinatatile, descrierea imobilului si inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil in parte, constituie anexa la partea I, intocmita conform Regulamentului aprobat prin Ordin al directorului general al Agentiei Nationale. B. Partea a II-a, referitoare la inscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea inscrisului pe care se intemeiaza acest drept; c) stramutarile proprietatii; d) servitutile constituite in folosul imobilului; e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate; f) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face in titlu, in partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la inscrierile facute. C. Partea a III-a, referitoare la inscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinta, abitatie, servitutile in sarcina fondului aservit, ipoteca si priviLegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale inscrise in aceasta parte; c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificari, indreptari sau insemnari ce s-ar face cu privire la inscrierile facute in aceasta parte. (2) Datele din cartea funciara pot fi redate si arhivate si sub forma de inregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probatoare echivalenta cu inscrisurile in baza carora au fost redate. ART. 20 (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor inscrie in cartea funciara pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis in mod valabil. (2) Drepturile reale se sting numai prin inscrierea radierii lor din cartea funciara, cu consimtamantul titularului dreptului; acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin implinirea termenului aratat in inscriere; daca dreptul ce urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane. (3) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila sau, in cazurile prevazute de Lege, actul autoritatii administrative va inlocui acordul de vointa cerut in vederea inscrierii drepturilor reale, daca sunt opozabile titularilor. ART. 21 Modificarea continutului unui drept ce greveaza un drept real imobiliar se inscrie, daca Legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea si stingerea drepturilor reale.

ART. 22 Inscrierea unui drept se poate efectua numai: a) impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta; b) impotriva aceluia care, inainte de a fi inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se cer deodata. ART. 23 Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit va putea cere inscrierea dobandirilor succesive odata cu aceea a dreptului sau, dovedind prin inscrisuri originale intreg sirul actelor juridice pe care se intemeiaza inscrierile. ART. 24 Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea face si dupa ce dreptul mostenitorului a fost inscris, in masura in care se dovedeste ca mostenitorul este tinut de aceste obligatii. ART. 25 (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor; Ordinea inregistrarii cererilor va determina rangul inscrierilor. (2) Daca mai multe cereri de inscriere a drepturilor reale au fost depuse deodata la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelasi rang, urmand ca instanta sa hotarasca asupra rangului fiecareia. (3) Daca au fost depuse deodata mai multe cereri avand ca obiect inscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiasi imobil, ele vor primi acelasi rang. ART. 26 (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti, fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din

succesiune, accesiune, vanzare silita si uzucapiune. Aceste drepturi se vor inscrie, in prealabil, daca titularul inteLege sa dispuna de ele. (2) In aceleasi conditii sunt opozabile fata de terti si drepturile reale dobandite de stat si de orice persoana, prin efectul Legii, prin expropriere sau prin hotarari judecatoresti. (3) Titularul drepturilor dobandite prin modurile enumerate nu poate insa dispune de ele decat dupa ce acestea au fost inscrise in prealabil in cartea funciara. (4) Inscrierile sunt de trei feluri: a) intabularea, avand ca obiect inscrierea definitiva a drepturilor reale; b) inscrierea provizorie a drepturilor reale sub conditia justificarii ulterioare; c) notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare, in legatura cu imobilele din cartea funciara. ART. 27 (1) Cel care s-a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa ii predea toate inscrisurile necesare pentru inscrierea acelui drept. (2) Daca un drept inscris in cartea funciara se stinge, titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii. (3) In situatia in care cel obligat nu preda inscrisurile, persoana interesata va putea solicita instantei sa dispuna inscrierea in cartea funciara. Hotararea instantei de judecata va suplini consimtamantul la inscriere al partii care are obligatia de a preda inscrisurile necesare inscrierii. (4) Dreptul la actiunea in prestatie tabulara este imprescriptibil. (5) Actiunea in prestatie tabulara se va indrepta si impotriva tertului

dobanditor inscris in cartea funciara, daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii: a) actul juridic in baza caruia se solicita prestatia tabulara sa fie incheiat anterior celui in baza caruia a fost inscris dreptul tertului in cartea funciara; b) tertul sa fi dobandit imobilul cu titlu gratuit sau, daca l-a dobandit cu titlu oneros, sa fie de rea-credinta. ART. 28 Dobanditorul anterior poate cere instantei judecatoresti sa acorde inscrierii sale rang preferential fata de inscrierea efectuata la cererea unui tert care a dobandit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinta la data incheierii actului. ART. 29 (1) Inscrierea provizorie devine opozabila tertilor cu rangul determinat de cererea de inscriere, sub conditie si in masura justificarii ei. (2) Inscrierea provizorie poate fi ceruta in urmatoarele situatii: a) cand dreptul real ce se cere a fi inscris este afectat de o conditie suspensiva; b) cand se solicita intabularea unui drept real in temeiul unei hotarari judecatoresti ce nu a ramas irevocabila; c) daca se dobandeste un drept tabular care, anterior, a fost inscris provizoriu; d) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisa ipoteca ori privilegiul imobiliar; e) daca pentru solutionarea cererii sunt necesare inscrisuri suplimentare, care nu aduc insa atingere fondului dreptului ce se cere a fi inscris si nu fundamenteaza noi capete de cerere. (3) In acest din urma caz, solicitantul va fi instiintat pentru a depune intr-un termen stabilit, dupa caz, de registrator inscrisurile necesare,

sub sanctiunea radierii inscrierii provizorii. Daca inscrisurile vor fi depuse in termenul fixat, se va proceda la justificarea inscrierii provizorii, printr-o incheiere data de registratorul de carte funciara. (4) Justificarea inscrierii provizorii se va face in temeiul consimtamantului celui in contra caruia s-a efectuat inscrierea provizorie, a unei hotarari judecatoresti irevocabile ori a incheierii registratorului de carte funciara, in situatia ultimului caz de inscriere provizorie mentionat. (5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face in baza consimtamantului dat in forma autentica al titularului dreptului de ipoteca ori in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. ART. 30 (1) Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real, in conditiile prezentei legi, in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei, daca a fost dobandit sau constituit cu buna-credinta, cat timp nu se dovedeste contrariul. (2) Daca un drept s-a radiat din cartea funciara, se prezuma ca acel drept nu exista. ART. 31 (1) Cuprinsul cartii funciare, in afara ingradirilor si exceptiilor legale, se considera exact numai in folosul acelei persoane care, in virtutea unui act juridic cu titlul legal, a dobandit cu buna-credinta un drept real inscris in cartea funciara. (2) Dobanditorul este considerat de buna-credinta daca, la data inregistrarii cererii de inscriere a dreptului in folosul sau, nu a fost notata nici o actiune prin care se contesta cuprinsul cartii funciare sau daca din titlul transmitatorului si din cuprinsul cartii funciare nu reiese vreo neconcordanta intre aceasta si situatia juridica reala.

ART. 32 Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la: a) suprafata terenurilor, destinatia, categoria de folosinta, valoarea sau alte asemenea aspecte; b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor si alte asemenea aspecte. ART. 33 (1) In cazul in care cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, se poate cere Rectificarea sau, dupa caz, modificarea acesteia. (2) Prin Rectificare se inteLege radierea, indreptarea sau mentionarea inscrierii oricarei operatiuni, susceptibila a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara. (3) Prin modificare se inteLege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteaza esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decat la cererea titularului dreptului de proprietate. (4) Rectificarea inscrierilor in cartea funciara se poate face fie pe cale amiabila, prin declaratie autentica, fie in caz de litigiu, prin Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila. (5) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor in cartea funciara pot fi indreptate la cerere sau din oficiu. (6) Procedura de rectificare a inscrierilor in cartea funciara, a modificarilor si cea de indreptare a erorilor materiale se va stabili prin Regulament aprobat de directorul general al Agentiei Nationale. ART. 34 Orice persoana interesata poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciara daca printr-o Hotarare judecatoreasca definitiva si

irevocabila s-a constatat ca: 1. inscrierea sau actul in temeiul caruia s-a efectuat inscrierea nu a fost valabil; 2. dreptul inscris a fost gresit calificat; 3. nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea; 4. inscrierea din cartea funciara nu mai este in concordanta cu situatia reala actuala a imobilului. ART. 35 (1) Actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei dreptului material la actiunea in fond, va fi imprescriptibila. (2) Fata de tertele persoane care au dobandit cu buna-credinta un drept real prin donatie sau legat, actiunea in rectificare nu se va putea porni decat in termen de 10 ani, socotiti din ziua cand s-a inregistrat cererea lor de inscriere, cu exceptia cazului in care dreptul material la actiunea in fond nu s-a prescris mai inainte. ART. 36 Actiunea in rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea inscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului inscris, se va putea indrepta si impotriva tertelor persoane care si-au inscris un drept real, dobandit cu buna-credinta si prin act juridic cu titlu oneros, bazandu-se pe cuprinsul cartii funciare, in termen de trei ani de la data inregistrarii cererii de inscriere formulata de dobanditorul nemijlocit al dreptului a carui rectificare se cere, afara de cazul cand dreptul material la actiunea de fond nu s-a prescris. ART. 37 (1) Hotararea prin care s-a admis rectificarea unei inscrieri nu va fi opozabila persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa. (2) Daca actiunea in rectificare a fost inscrisa in cartea funciara,

Hotararea judecatoreasca va fi opozabila si tertelor persoane care au dobandit dreptul dupa inscriere. ART. 38 Actele si faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea si capacitatea persoanelor in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara, vor putea fi inscrise, la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terte persoane. ART. 39 (1) Proprietarul unui imobil poate cere ca intentia sa de a instraina sau de a ipoteca sa fie inscrisa, aratand, in acest din urma caz, suma ce urmeaza sa se garanteze prin ipoteca. (2) Daca se savarseste instrainarea sau ipotecarea, dreptul inscris va avea rangul inscrierii intentiei. ART. 40 (1) Inscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca isi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data inregistrarii cererii. (2) Anul, luna si ziua in care inscrierea isi pierde efectul vor fi aratate atat in inscriere, cat si in incheierea care a ordonat-o. ART. 41 (1) Orice persoana poate cerceta cartea funciara si celelalte evidente care alcatuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliara, cu exceptia evidentelor care privesc siguranta nationala. (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cartile funciare, planuri sau inscrisuri, cu dovada platii tarifelor legale. (3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cartii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor. (4) Mapa inscrisurilor privind inscrierea atacata poate fi cercetata de catre instanta de judecata si organele de cercetare penala, in conditiile

Legii. ART. 42 (1) Imobilul inscris in cartea funciara se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin marirea sau micsorarea intinderii acestuia. (2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, daca se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil se face impreuna cu sarcinile care greveaza imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, in caz de dezlipire, un imobil separat. ART. 43 (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca o parcela trece dintr-o carte funciara in alta, sau reinscrieri, daca, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece in aceeasi carte funciara ca un imobil de sine statator. (2) Daca se transcrie o parte din parcela intr-o alta carte funciara, se va forma un imobil distinct cu numar cadastral nou, iar restul se inscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral si a suprafetei imobilului, iar daca toate imobilele inscrise intr-o carte funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri. ART. 44 Mai multi proprietari nu pot fi inscrisi in aceeasi carte funciara decat daca se gasesc in cazul coproprietatii, caz in care se va arata partea indiviza a fiecarui proprietar. ART. 45 (1) Daca un imobil cu constructie – condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se intocmeste o carte funciara colectiva pentru intreaga constructie, si cate o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi

reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna. (2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta. ART. 46 (1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor inscrie in carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de Lege. (2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului de cadastru si publicitate imobiliara. CAP. 2 Procedura de inscriere in cartea funciara ART. 47 (1) Cererea de inscriere in cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi insotita de inscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui inscriere se cere; copia legalizata se va pastra in mapa biroului de cadastru si publicitate imobiliara. (2) In cazul hotararii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila. (3) Cererile de inscriere se vor inregistra de indata in registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din Ordinea cronologica a depunerii lor.

(4) Daca mai multe cereri au fost depuse deodata la acelasi birou teritorial, drepturile de ipoteca si priviLegiile vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmand ca prin judecata sa se hotarasca asupra rangului si asupra radierii incheierii nevalabile. (5) Inscrierile in cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede inscrierea din oficiu; cererea de inscriere se indreapta la biroul unde se afla cartea funciara in care urmeaza sa se faca inscrierea. (6) Intabularea sau inscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit inscrisului original, hotararii judecatoresti sau hotararii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobandeasca sau sa stinga un drept tabular. (7) Inscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui indrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept. (8) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un inscris sau printr-o Hotarare judecatoreasca, ori in cazurile anume prevazute de Lege printr-o Decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, in numele si in folosul debitorului sau, inscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris in cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca infatiseaza inscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii. ART. 48 (1) In cazul in care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau inscrierea provizorie prin incheiere, daca inscrisul indeplineste urmatoarele conditii: a) este incheiat cu respectarea formelor prescrise de Lege;

b) indica numele partilor; c) individualizeaza imobilul printr-un identificator unic; d) este insotit de o traducere legalizata, daca actul nu este intocmit in limba romana; e) este insotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza intocmirii actului. (2) Incheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare in care urmeaza a se face inscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui in favoarea sau impotriva caruia s-au facut inscrierile, indiferent de felul lor. (3) In cazul in care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale intocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi. ART. 49 Daca se constata ca cererea de inscriere in cartea funciara nu intruneste conditiile legale, se va respinge printr-o incheiere motivata. Despre respingerea cererii se va face mentiune in registrul de intrare, in dreptul inregistrarii acesteia, precum si in cartea funciara. ART. 50 (1) Incheierea se comunica celui care a cerut inscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul in cauza, in termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (2) Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu

plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plangerea impotriva incheierii se depune la biroul teritorial si se va inscrie din oficiu in cartea funciara*). Oficiul teritorial este obligat sa inainteze plangerea judecatoriei in a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, insotita de dosarul incheierii si copia cartii funciare. (3) Hotararea pronuntata de judecatorie poate fi atacata cu apel. (4) Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului. (5) Inscrierea facuta in temeiul acestei hotarari judecatoresti isi produce efectele de la inregistrarea cererii de inscriere la biroul teritorial. (6) In cazul respingerii plangerii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, notarile facute se radiaza din oficiu. NOTA: Prin Decizie Curtii Constitionale nr. 467 din 22.04.2008 a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 constatandu-se ca acestea sunt neconstitutionale in masura in care nu permit accesul direct al contestatorului si la instanta de judecata competenta. Conform art. 147 din CONSTITUTIA ROMANIEI republicata, dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum si cele din Regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interval, Parlamentul sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile

Constitutiei. Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept. Prin urmare, incepand cu data de 5 iunie 2008, dispozitiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmand sa-si inceteze efectele juridice, incepand cu data de 21 iulie 2008, daca legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. ART. 51 (1) Inscrierile si radierile efectuate in cartile funciare nu pot fi rectificate decat pe baza hotararii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, in baza unei declaratii date in forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, in baza unei documentatii cadastrale. (2) Prevederile art. 50 se vor aplica in mod corespunzator. ART. 52 (1) In cazul in care o carte funciara urmeaza a fi intocmita ori completata prin inscrierea unui imobil care nu a fost cuprins in nici o alta carte funciara, precum si in cazul in care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, in tot sau in parte, din diferite cauze, intocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se face de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei incheieri. In acest scop se folosesc toate inscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele in cauza, precum si situatia dreptului de proprietate. (2) Incheierea poate fi atacata, dupa caz, in conditiile art. 50 alin. (2). ART. 53 (1) Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin incheiere motivata, de catre registratorul de la

biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate. (2) In acest caz se vor aplica, prin asemanare, dispozitiile art. 36-38. ART. 54 (1) Notarul public care a intocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara la biroul teritorial in a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. (2) Instanta judecatoreasca va transmite, in termen de 3 zile, hotararea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul de carte funciara al judecatoriei in a carei raza de activitate se afla imobilul. (3) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea in fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus inscrierii, daca acesta nu a fost inscris, in prealabil, pentru informare, in cartea funciara. ART. 55 (1) Dreptul de proprietate dobandit prin construire se va putea inscrie in cartea funciara pe baza unui certificat eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul, prin care se atesta, cand este cazul, faptul ca proprietarul a edificat constructiile in conformitate cu

autorizatia de construire eliberata potrivit Legii, precum si a unei documentatii cadastrale. (2) Ipoteca se poate inscrie numai asupra unui imobil in intregul sau sau asupra cotei-parti apartinand unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi inscrisa atat asupra acesteia cat si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize. (3) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula in conditiile Legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca in prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala. (4) In toate cazurile cand prin Lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor inscrie din oficiu in cartea funciara, cu exceptia situatiei in care partile renunta in mod expres la acest beneficiu; inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, in temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara. (5) PriviLegiile sau ipotecile legale se vor inscrie pentru suma prevazuta in inscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere, precum si cuantumul dobanzii. In toate cazurile, priviLegiile se inscriu si capata rang numai in conditiile determinate de Legea care le-a instituit, iar in lipsa vreunei mentiuni in aceasta Lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la inscrierea ipotecilor. (6) Cand in inscrisul doveditor al vanzarii se invedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit in intregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu, in folosul vanzatorului. (7) Daca vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.

(8) Dispozitiile alin. (4) se vor aplica in mod corespunzator in cazul schimbului sau impartelii, pentru diferenta de valoare datorata in bani. (9) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus impartelii se va inscrie in temeiul actului de adjudecare. (10) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va inscrie, in rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, in temeiul inscrisului care face dovada novatiunii. (11) Cel subrogat in drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere inscrierea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului in temeiul inscrisurilor ce dovedesc subrogarea.

Lege 7 1996

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

Forma actualizata la data 05.06.2008 a Legii nr. 7 din 13.03.1996 Actul a fost publicat in M.O nr. 201 din 03.03.2006. Aceasta este forma actualizata pana la data de 05.06.2008 cu modificarile si completarile ulterioare. TITLUL 3 Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale CAP. 1 Dispozitii tranzitorii ART. 56 (1) Inscrierile facute in conformitate cu actele normative in vigoare in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, in cartile funciare si in cartile de publicitate funciara, inainte de data intrarii in vigoare a prezentei

legi, isi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor in care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate in orice mod prin efectul Legii. (2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale in a caror raza de activitate se afla imobilele. (3) Executarea silita imobiliara va urma dispozitiile Codului de procedura civila si pentru actele de executare incepute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificarile aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912. ART. 57 Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil incheiat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, netranscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neinscris in cartea funciara, isi produce efectele la data inscrierii in cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil incheiat, va fi luat in considerare daca are data certa anterioara intrarii in vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 . ART. 58 (1) In regiunile de carte funciara supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea si in conditiile dispozitiilor prezentei legi. (2) In regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, pana la deschiderea cartii funciare, priviLegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea in miscare a

actiunii penale, precum si actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neinscrise in cartea funciara vor continua sa fie inscrise in vechile registre de publicitate imobiliara. (3) In cazul inscrierii unei constructii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar inscris intr-o carte funciara intocmita in baza DecretuluiLege nr. 115/1938 precum si pentru inscrierea imobilelor dobandite in temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. ART. 59 Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor inscrie in cate o carte funciara. In aceleasi conditii, se vor inscrie si titlurile de proprietate emise in temeiul legilor funciare. La cererea de inscriere se va atasa documentatia cadastrala la care se refera inscrierea, intocmita de o persoana fizica sau juridica autorizata de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de intocmire al acesteia se stabilesc de catre Agentia Nationala. ART. 60 Modul de inscriere a imobilelor apartinand institutiilor din domeniul apararii, Ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, impreuna cu Agentia Nationala. ART. 61 (1) Daca se constata unele diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru intocmirea cadastrului general, consiliile locale ii vor instiinta pe proprietarii interesati. (2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativteritoriala se compenseaza intre proprietarii in cauza.

(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor in cauza si primarilor. ART. 62 Orice neinteLegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti. ART. 63 (1) Agentia Nationala intocmeste, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, vor proceda, in baza Legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale. CAP. 2 Sanctiuni ART. 64 (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, este imputernicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei. (2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) folosirea in documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decat cele inscrise in documentele cadastrale realizate in conditiile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de

executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare; c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate a documentatiilor de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate in administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz; e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, dupa caz; f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala; g) nerespectarea sau incalcarea Regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la intocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret; i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara. (3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda

de la 200 lei (RON) la 500 lei (RON), iar cele prevazute la alin. (2) lit. c)-i) cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON) si/sau suspendarea autorizatiei. (4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si se vor actualiza prin Ordin al ministrului administratiei si internelor, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica. ART. 65 (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin imputernicitii sai. (2) Contraventiilor prevazute in prezenta Lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate in subsol, pe sol ori pe constructii, sau impiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de Lege. CAP. 3 Dispozitii finale

ART. 66 (1) In termen de 10 zile de la data definitivarii lucrarilor de introducere sau intretinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritoriala – comuna, oras sau municipiu -, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, in vederea intocmirii din oficiu a cartilor funciare ale imobilelor. (2) Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice. ART. 67 Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. ART. 68 (1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul general si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt in administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost, cu exceptia informatiilor privind siguranta nationala. (2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale in vederea realizarii proiectelor de interes national. ART. 69 (1) Prezenta Lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) La data finalizarii lucrarilor de cadastru general si a registrelor de publicitate imobiliara pentru intreg teritoriul administrativ al unei unitati administrativ-teritoriale isi inceteaza aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, urmatoarele dispozitii legale: - art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil; - art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet; - Decretul-Lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare; - Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri; - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare. (3) Dupa definitivarea cadastrului la nivelul intregii tari, se abroga: - art. 1801, 1802 si 1816-1823 din Codul civil; - art. 710-720 din Codul de procedura civila, cu exceptia prevederilor referitoare la amanet; - Decretul-Lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificarile ulterioare; - Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, publicata in Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificarile ulterioare;

- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri; - Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silita imobiliara, cu modificarile ulterioare. (4) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: - art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974 publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare; - ANEXA 1 la Decretul nr. 146/1985 privind infiintarea colectivelor de lucrari cadastrale; - Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat in Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971; - orice alte dispozitii contrare prezentei legi. NOTA: Reproducem mai jos prevederile ART. 2, IV, IV^1, V si VIII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 499/2004 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 7/1996 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii acestei ordonante de urgenta: ―ART. 2. – (1) Pana la preluarea lor, birourile de carte funciara si personalul acestora isi vor continua activitatea in cadrul judecatoriilor, in acord cu procedurile mentionate in cadrul titlului II CAP. 2 din Legea

cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului justitiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor, cu modificarile ulterioare. (2) Birourile de carte funciara din cadrul judecatoriilor vor continua sa colecteze taxele si tarifele cu privire la activitatea de publicitate imobiliara pana la data la care vor fi preluate efectiv de oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. ……………………………………………………….. ―ART. 4. – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va intocmi si va publica un plan si un raport anual de activitate. ―ART. 4^1. – In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. ―ART. 5. – (1) Spatiile aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, respectiv in administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciara in care isi desfasoara activitatea aceste oficii si cel al municipiului Bucuresti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti si a Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie. (2) Spatiile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului

Bucuresti, respectiv in administrarea judecatoriilor pentru birourile de carte funciara care isi desfasoara activitatea in imobile separate, trec in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si in folosinta gratuita a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara judetene si al municipiului Bucuresti. (3) Spatiile aflate in incinta instantelor judecatoresti se elibereaza pana la data de 31 decembrie 2004. (4) Patrimoniul Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, al oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie si bunurile materiale si arhiva utilizate de birourile de carte funciara trec in proprietatea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile in cauza vor fi preluate de structurile nou-create, prin protocol, conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al ministrului justitiei, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2004. ……………………………………………………… ―ART. 8. – In cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta, trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le inlocuiesc, cu exceptia sintagmei «cadastru de specialitate», care se redefineste ca «sistem informational specific domeniului de activitate».‖ Cadastru funciar Lucrările de cadastru funciar general se organizează pe teritorii administrativ-cadastrale şi cuprind un ansamblu de operaţiuni

cadastrale prin care se asigură identificarea, delimitarea, măsurarea şi evaluarea imobilelor funciare, ce sunt nominalizate pe teren şi pe planurile cadastrale. Planul cadastral este un document tehnic de bază al cadastrului, care conţine reprezentarea grafică la scările 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 şi 1:10000 a tuturor parcelelor, cu toate datele şi codurile cadastrale ale acestora, dintr-un teritoriu administrativ. Funcţia cadastrului general ca sursă primară de date topo-cadastrale, presupune atât efectuarea de măsurători pe teren, cât şi evidenţierea lor sub formă numerică sau grafică în registre şi planuri cadastrale. Conţinutul planurilor cadastrale: Planurile cadastrale rezultă în urma echipării planurilor topocadastrale cu datele şi codurile specifice cadastrului general funciar. Elemente de hotărnicie. În funcţie de importanţa hotarelor, se disting următoarele categorii de hotar: hotare teritoriale administrative cadastral (comună, oraş, hotare ale intravilanelor din teritoriul cadastral; hotare ale terenurilor cu diferite destinaţii şi folosinţe: municipiu), cu numerele punctelor de hotar actualizate;

exploatări agricole, ocoale silvice, reţele de transporturi, gospodărirea apelor, exploataţii miniere etc.; hotare ale corpurilor de proprietate ce aparţin persoanelor fizice cu parcele subînscrise pe categorii de folosinţă.

Elementele de hotărnicie se reprezintă prin formă şi dimensiunile prevăzute în atlasul de semen convenţionale, în funcţie de scara la care se întocmeşte planul cadastral. Categoriile şi subcategoriile de folosinţă ale terenurilor. Categoriile de folosinţă se reprezintă pe planurile cadastrale la scările 1:2000, 1:5000 şi 1:10000. când suprafaţa lor depăşeşte pe plan 25 mm2. Inscripţii ale planului cadastral. După definitivarea planului cadastral din punct de vedere al conţinutului, se trece la completarea lui, prin elementele specifice ale diferitelor inscripţii, după cum urmează: numerotarea cadastrală a tarlalelor (cvartalelor), a parcelelor şi înscrierea datelor de identificare a proprietarilor; înscrierea elementelor de toponimie: localităţi, ape, păduri, denumirea teritoriilor administrative vecine; înscrierea datelor de executare a lucrărilor de cadastru şi, a corpurilor de proprietate;

câmpii, forme principale de relief etc.;

respectiv, de introducere sau aducere la zi a cadastrului general funciar; întocmirea schemei de dispunere a foilor de plan care pe lângă nomenclatura trapezului va cuprinde şi numerotarea foilor, conform ordinii de asamblare a lor, din cadrul teritoriului cadastral. Întocmirea registrelor cadastrale Registrele cadastrale reprezintă documentaţia de bază a lucrărilor de cadastru general funciar, în care se înscriu datele tehnice, economice şi

juridice pentru fiecare parcelă, fiind întocmite la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor. În Legea de organizare a cadastrului general şi a publicităţii imobiliare sunt menţionate tipurile de registre cadastrale:

Registrul cadastral al parcelelor (realizează centralizarea datelor de ordin cantitativ, calitativ şi juridic asupra fiecărui imobil din cuprinsul unui teritoriu administrativ). Registrul cadastral al parcelelor se completează în ordinea crescândă a numerelor cadastrale ale parcelelor din extravilan şi intravilan, după care se finalizează printr-o serie de recapitulaţii şi totaluri cu rol de verificare a modului de calcul şi de centralizare a datelor primare ale cadastrului general funciar. Registrul cadastral al proprietarilor. Se întocmeşte în baza datelor înscrise în registrul cadastral al parcelelor, din care se va extrage pentru fiecare proprietar de teren toate parcelele deţinute de acesta, cu toate informaţiile cadastrale, si se întocmeşte pe foi separate, în două părţi. Cele două părţi ale registrului cadastral se completează în ordinea numerotării cadastrale a parcelelor din teritoriul considerat şi se finalizează pe grupe de proprietari: fond funciar public şi fond funciar privat, din însumarea cărora rezultă suprafaţa totală a teritoriului administrativ. Indexul alfabetic al proprietarilor. Este un document care face legătura între registrul cadastral al parcelelor şi registrul cadastral al proprietarilor, în care se înscriu toţi posesorii în ordine alfabetică, indifferent dacă aceştia sunt persoane juridice sau fizice. În indexul alphabetic al proprietarilor se înscriu

următoarele date: numărul de ordine; numele, prenumele şi domiciliul posesorului; numărul foii cadastrale. Scopul indexului alphabetic al proprietarilor îl constituie identificarea cu uşurinţă a partied cadastrale a fiecărui posesor şi obţinerea informaţiilor tehnice şi economice asupra imobilului.

Fişa centralizatoare pe proprietary, categorii şi subcategorii de folosinţă. Această operaţiune de sinteză al cadastrului general cuprinde: numărul current (unde se înscriu numerele de ordine ale posesorilor de terenuri), denumirea posesorilor de teren, numărul tarlalei, suprafaţa categoriilor de folosinţă, suprafaţa totală a categoriei de folosinţă, suprafaţa totală a tarlalei, venitul net total al tarlalei, observaţiuni.

Situaţia generală a suprafeţelor pe proprietary şi, respectiv, pe categorii de folosinţă se utilizează atât în sistemul informaţional al cadastrului, cât şi pentru diferite studii de organizare a teritoriului, statistici agricole etc. Bonitatea terenurilor agricole Partea sau funcţia economică a cadastrului general funciar cuprinde o metodologie de stabilire a valorii economice a imobilelor fără şi/sau cu construcţii. Prin aceste metodologii se efectuează bonitatea cadastrală a terenurilor agricole şi neagricole. Cadastrul agricol se organizează în vederea furnizării datelor cu privire la partea calitativă şi cantitativă a terenurilor agricole, pe categorii de folosinţă, posesori şi clase de bonitate cadastrală. Din punct de vedere al suprafeţei teritoriale, cadastrul agricol se execută în funcţie de

cerinţele beneficiarului, pe zone agricole specifice, bazine pomicole, podgorii, sisteme hidroameliorative etc. Pentru reprezentarea grafică a datelor cadastrului agricol se întocmesc planuri topografice destinate cadastrului agricol, la scări mai mari decât cele folosite la cadastrul general. Datele de bază ale cadastrului forestier se evidenţiază pe planurile topografice la scările 1:5000 şi 1:10 000 ale cadastrului general, pe care se numerotează: unităţile de producţie silvice cu cifre romane, parcelele cu cifre arabe şi unităţile amenajistice cu litere mici. Cadastrul apelor constituie un subsistem de inventariere primară şi de ordonare sistematică a caracteristicilor morfometrice si hidrologice ale cursurilor de apă, precum şi al;e obiectivelor amenajate pe cursurile de apă. În baza operaţiunii de calcul a suprafeţelor prin mijloace clasice sau de prelucrare automata pe teritorii administrativ-cadastrale şi a definitivării fişei elementelor cadastrale, se trece la întocmirea registrelor cadastrale, care trebuie să aibă un conţinut unitar. Registrele cadastrale reprezintă documentaţia de bază a lucrărilor de cadastru general funciar, în care se înscriu datele tehnice, economice şi juridice pentru fiecare parcelă, fiind întocmite la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Cadastrul Imobiliar

Cadastrul este un sistem unitar de evidenta a proprietatilor, terenuri si constructiilor permanente pe baza planurilor cadastrale. La ce foloseste?

Cadastrul asigura: · identificarea amplasamentului terenurilor si constructiilor · o inregistrare corecta a drepturilor de proprietate asupra terenurilor si constructiilor · un sistem de impozitare realist Cum se face (intocmirea documentatiei)? Documentatia tehnica pentru obtinerea numarului cadastral se intocmeste de catre o persoana fizica sau juridica autorizata pentru executia acestui tip de lucrari. Ce acte sunt necesare? Pentru intocmirea documentatiei cadastrale, proprietarul trebuie sa asigure accesul si identificarea limitelor imobilului respectiv si sa puna la dispozitia persoanei autorizate, o copie dupa actul de identitate, dupa actele de proprietate si schitele aferente (daca acestea exista). Care sunt pasii? Proprietarul trebuie sa: - sa contacteze o persoana autorizata care sa intocmeasca documentatia cadastrala pentru proprietatea ce urmeaza a fi tranzactionata - persoana autorizata sa depuna la oficiul de cadastru documentatia -Oficiul de cadastru va verifica documentatia si va atribui numarul cadastral. Acesta reprezinta identificatorul unic al respectivei proprietati. Important! - ANCPI coordoneaza, controleaza si asigura inregistrarea cadastraljuridica a imobilelor.

- Pentru realizarea oricarui tip de tranzactie imobiliara trebuie sa aveti in vedere timpul necesar pregatirii documentatiilor specifice fiecarei etape descrisa mai sus. -ANCPI deleaga autorizati de specialitate pentru intocmirea acestor lucrari.Lucrarile de cadastru nu pot fi intocmite decat de autorizati.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.