Sunteți pe pagina 1din 29

ffiruffi@ffitutuwffituffis

pentru pregcolari gi gcolari mici

Editura Diamant

MARIACUCU ELENAGALAN

ANATRANDAF VOICH|TA ROTARTU

CATENDAPUL NATUPII
pentru pregcolari gigcolari mici

EdituraDiamant

DescriereaCIP a Bibliotecii Nationale a Romflniei CUCU, MARIA Calendarul naturii / Maria Cucu,Ana Trandaf,Elena 2009 Galan.- Pitegti: Diamant, 06-92045 -7-3 ISBN 978-6 I. Trandaf,Ana Elena II. Galan, 371.671:373.24

Lucrare avizatdde Ministerul Educafiei, Cercetdrii, Tineretului qi Sportului

Editor: Diana Gritianu Liliana Bratu Tehnoredactare: ElenaGalan Graficdgi desen: autoarele Corectura: Designcoperti:ElenaGalan

rsBN 978-606-92045:7 -3

Informafli gi comenzi: judefulArge$ Editura I)iamant, Piteqti, teVfax:02481647378 5 7A | 52333 telefonmobil: 0723I 387199 ; 0740I 076600;A7 e-mail: offi ce@edituradiamant.ro www.editwadiamant.ro

@ CopynghtEdituraDiamant2010

Safutt lEusunt$forufel, noufv ostrupricten. sdurmdrim tmpreund '/d propun cum vafi wemea tn acestanScokr! nai tntdi imnginca Cotorapi care vd aratdtn cefund neaffdm in cercuf finfucare zi a sdptdminiivepiscrie fata, Simhoturite fe maijos vd vor ajuta sd compfetapi cafenfaruI '/d forescmuftsucces 6undl fL..weme

ffi'
Q
ot do

Legendd:

ffi
I

Furtund
Roud
,

V6nt ?O1 (J ffi,


JJt14-

Vreme bund innorat

Chiciurd
2,

#
Jr\.o- \
tt e'-

V\-'
,

,Q,

"5\
V
*

Ploaie
cersenin

\+;?

)(

Ninsoare @
Ceati

Brumd

ffi,
w.r?t

"

Lapovird

/*+*e ,+??l*w 4+w*vvat

ol.

o o ,

doo
o

'r1a/P' tltl//rf/
dtlrpte

" ,

r a \ I SEPTEMBRIE
)^,-p r. r I

e,
o olo (

ilil
z

ffi"

lt4tW

l>?vuj*..+t &./?a*, ' /t&'t""o tu/r.lrl/ "


4ll,l;t'

Si i:l!:,-'i-i_l !.",'i i:iiiii i:


t0M

r-

^ilART.I
(,

wrgqcuW

a- a- r-

JOI

-vrsvu{ jAwaArf dasut\rr{A

r-

a-

LUM

r\

wnW fu-rcscrlcfr
t,

r\

JOI

a- a\

-rltttE(Lf

Aatutnfiffi TAvvrcArT

r--

a-

m)g{r

a\

WELTI
()

gvtIE(RCUW JOI

a\ r-

'/Ig'tEW
.-

jAsrrcA,fidagilttfiffi

a-

-l-7

( ocroMBRrE \
)^/

/a
/a
/

U/

e
o tl '

( / /, / /

d/

ffi"

I zl. D g'y\, a >s% {/ gtz

\6

/ 2 AE r

; !i !i \_,, '._., ! \_,,' l\r ' ;.lq,:!; !r ! !_-i i\.._L r---

,/-'r

,r--\

--i-

,'-'r

:|

rrr !--!

!--r -i i-'

LOl{I

a\

%-AWI
tl tl

%rERg)q,I

a- r10r

10r

'/1h'lEW

a- a- rr-

iAsrgi'rf aawno{A

LUNI
(\

w.Aqrr fius,RcUfr
() (\

a- r,/ITWR,I
.-

,/tg,lBKi

jAwaA,rf, dawrwffi

r-

LUM

a\

tutAwI
(\

%.rERCaW

a- a-

JOI

jAsrrci,lf, du*uwffi

a-

LONI

fivtAWI
rt
t,

gvtrEcRCr)W 10r
(\

e e

QtNwcKt

jAwai,rE da%nrr(A

a-

\-7 )

I NOIE M B R IE .
^..r I

)^

&lt

/*a,|n.|p,v fwraPrwv AiUttrvr'/ " /r4tY* rt tnl/r?r n" ill?tt/

i.-,i !'''j I i-l i:ii.ili:. !'."'l


L'UWI
(

,il.Aqf.r
()

%rBqcaw
(

JOI
(

'/Igr/Eq,!

iAwairl

aw aa

aUgvlttilCA

t0M

r-)

%nw furcracuffi
{l

10r
(\

-,/tg,lB{

a- r-

-^

SA1vl(BAfA dasilrwffi

a-

LUNI

a\

MAWI
() \/

dus,FcUfr

a- a-.
JOI

JOI

,r4tWW jAsrrcir{ cDUtyttttt&


.-

a-

m)wt

fuTAryI gvtIEKCUW
() (

a- r-

'l/U,4E(&I

iAwaArEdawuts{,q

a-\

eYIIEKCPW

\-7 )

\ \ DE C E M B R IE

)^/

))

@,

\ \
/l

o ,td, o'. $oo


o

#" #
o o
I

ffir

o o

W
o
o
\,

/t

o
o

o
o

o
o

-rl\,o- ls,.

6
ll 9/

z+fi',

/nr

{ L YVo- ., c,tl ^ ^- I ^ v9Itvv

.n '^-/

,+twv /b'r.**!*/ /t4.r/"tf tv,//ra,


4tl/r/'s'

' 22

i,o

t\

rl .l

i:: l'""1 i:ii.iii-l Lli:.


JAI
(

n)M
(\

1vt.ARf.I %rBqcuKl
{l

'fi!,/ERI

(\

r-

izsrrcirf duwrwffi

r-

LUg'{I
(\

*uW
()

fitts,RCUfu lor
( (

-VnlBqr- jAwairf, cduwtw&

a- r-

IUWI

e4.AW ilnnqcrtfr
/'r
t,

10r

(--

a- a- r-

'Wgr{EW

jAwair{ duwrwffi

a-

)" 7
t
)^/

IANUARIE \

\)

aoar
l--'*-o

o
a

o
o

ffi
od o' d o o 't o

ez
J'

3\

Wv *tl.rptYv *tc7:ttvv*tl

&4'1/*
lvL/r'rltl r$l y'tc/

" trt

al

lo \

,60
-J,

i-;Ai.iii.l IAi'.j
JOI

LUM

wnW.r %rBqcuw

O
t0M
(

a- a-\ a-

'/nlEq.I

iAsilaj{rf duwrwrffi

foTAryI

fu.rcqcufr
(

JOI
(

-qIwwrRl- SAwcnir{ cdUgylu,rTA

a-

.-

a-

n)gtt

a\

1vIAKr,I 9v{IEqgUW
t,

r-

10r

a- r'/19'lER!

Qtwwc4t

sSwairl aawrwA

a-

LUM
(

1vIAW.I %.IBqfl)c&r
1\ \, (\

10r

a- r-

sSwa;{'riaawrwffi

r-

la \ FEBRUARIE .
)^ ft, /

a-r
5Q

<aoq$s

4!

o\
s
o
3

\3

ss\
ess
J !\- - ..

---

{Q ffi ew
\

Vr
!r;o

16.?r,
rlt a >J
0 s

5r\-

\s

i:
'/(L; \ . j'-V

otlo

((rt;

o ^ --\t' --\^
!!

'-....-t

/jlr.t*t* a*tYr|t*+e

o d .o -6 o 'o do

/*u*vq" /ta.1/*'
2t1//rl/ 4ll// " etr

i' i-: i:ii.ii_j A i.lj i_l


LUM
(-

uawl
()

%rERCI.)W
(\

10r

a-

,r/Itww iflsrtBirf eoU*tttfid

r-

T.IJNI

r\

nzW
,
f) \_-/

iAnXC-tlfr

1\

rcr

-,/tgrlBKt-

r\

r-

iAsrtBArf dUgrlI!,ilffi
(\

ras$

r-

w,aw ilrs,Rtflfr

f,

a-

JOI

a-

,/Ig{EW
t
T

i;|s,nArT dayrttwtffi

r-

a-

rUg,$

a\

%AryI nrcqfi)qr
()

r\

10r

a- a' a-

'/ItfEW

jAwaArf, oU*uw{A

L'UM

a- O

wrqwl

tutrE(PCUW JOI
( (\ \__./

,l/IgvBw jAwaA.rf, aUgvttg,$&

a- a\__-,/

W - --\

MARTIE \

;- A od

(t-7'ffi: -?14 o l,ji)it".


-9 s 'l

-, - - UuO 'd -o -

^-,tn-

'N r l a r r r r r ,

).t CS Yv&
* -

nn**n

,J

(#&3
ww.r
(l

nn GO

\ f\

; "".r ! i--\ . ; -r.


I l, ll

'. -r'

! r--r

n ,l

l-\- --r-i ,r :

-l- i--

't<,

ii

| !--

LOM

gvtIEKCOW
(\

10r

rl

a- a- r'/ItIEM

,/Ig,{Eq,J

iAsnlai'ti

(DUgYIIMCA

' LT-)Wr
(\

,vffiK'f,I
i)

iltts,&Cufu
(\

JOI

a-

cDuwnlffi SAwaA,rF

L'UM
{

fivl,AWI
{l

gytIEKCUq,!
(

I- JoI

,/rgvBw
(

dusvuwffi sawaA,rI
(

LUM
t

fivtAWI
\.-,

tutrBqcuw
(

10r

,/IttEW

jAwaAffi duwtg,trffi

t
-

a-.
\--1

LilWI
\,

AvlAK[.1 *I.IE(RC'UW
/i
(

JOI
(

,/1n{EW iAwgA,rf, AUgvIIMA

a- r -

&

ff

#
Il

ffi

ry

#
-r[\^-- t
9r'

ffi

1 ). ( L ^ ).-\.-/e et l^- l^. - . Y- @


lt

Cr

-^

.\
J ) ^,-/ ^ s ,|

tu+*try
*+r.+w /*t *./,t*t /g1rr/F !vt,/t//.. r 'v t f l r f , '. ' -

It

(
I

,'

ii!-- -'li';:i.j Ii-: r. I i t..-L t---

LU9,{I

r\

%.Aryl dtrcqcrtfr
()

a-\

10r

,/I^,IEK|
\-

iAwca;Lrfdrtwrwffi

r-

tUg,fi
(\

fivl'qryI
()

dunqcrtfr
(

10r

a\

,/IWER,!

r-\

i;|svgArf du*ug,nffi

a-

r-\

It

!^-1 -- - - L-

\MAI \
= +--..rt I

ffi
&
I
/

)^=

/ /

td
/

d
/

# #
rr\,o- \

ffi

4
/

offi
,l

tll
/

U l/
t*tt+zt* /*tyV*+aa/ /*W*V*e,t /t1t1/F' 1y47rt//
Alty'/tt/ tt

ffi
Ile

t.
t

l'",'iAI
Luni

tuLarti -foIiprcurT
{; {:

loi
{1
ti

'/incri

f:
'ta*-"J

-Samhatf buminicE
ti
Jra

t: u ,J

l
- Luni { 1
J,''-\

' fol-arti- -fol.iercurT loi


{l t)
-I '1-

'/inerij*ll

-stun6dtrbuminicE
*

J'*'"\ <1 '2,

{1 ir LJ

1*l

t: 1.*J

' f,uni . l- - L

' *l-orti>l

htierqn{
{}

Joi
1"i
.fa

-'/insri*

-Sdm6dt{ bumini"c7
li

l:

1i

fa
LJ

5? JI ),J

Luni
li
J---t1

fotarti

-tolicrani
1i

loi
tr '? tl ) ,J

'l/ineri
< i '?.
5'z
J

-Sdm6dtf, buminicfr
5; AJ

L*;

J"--t1

5t

5: ti AJ

Luni

toLarti -fot-iercurT Joi

il

'/ineri
ti

-Sdm6dtf TDuminicT

ti >r

zr

5-? <a

1r

a:

L;
-f""-a

{t
:-J

\-7 )

\
)^

IU N IE I
r->, I

ffi Q ,il #
otdo
-d\^e- b.

6
ll e-'

i r(

r-?14 rc (r^Uffi1
]r--dVo ^ o rl ,t ^- o ^- O - . - ^U-

/r.12VF

-iJ))"r..

'

/!)
\ \

anr
a -*

f t r y 'l r r . r ,

Y*-,fi, * -*

5
*

oo o
{
3-

i i-ji'i i i:
gvlIEaCAW
JOI
(\

t0wt
(\

w.nw

,l/I!\tF;q.I
(

O
fu|.,4K,fi

sjsvrcAri du%nflffi
(-

LUg{I

r)

fitrcqcufr

a-

JOI

a- r'fi^'ltrW

-,/Ig,IEqI-

s^

SA9((BftTA 6ugyltg,trffi

4?

tiAsrwA'rf,duwrwffi

tUWI

%_AK,[I
\,

iusq9fr
\_/

JOr

O
. L'UNI

a\

*tAw

wBqg)Kr

a?

JOI

O
tut{t

r-

,r4g,lBKt

a- r-

iftwaA,rfldawnt{A

a-

eilAw
\,

%rBqc:uw

a\

JOI

r-

,/IwEW

a- r-

j4wai,rrt du*uwffi

t,

:, ?

1-7

I ULI E

r ] f

&

\l
\-/

# #
ll 9/

ffi

,,t,/l/ /' +,/.

/:/:;/M/fuh
,//

-d\^e-

ffi
b,.

W,
(-r ).
{ L J^ I o
.aA.

.ht I )
--/ v

,hi*'* tvauvr*w
l*lt*wt'r

W^
"r , -vItv^ ' - .gt

,tLi /N '
fttvfrfa" N +y'7'ese2'

?3 \^/H
* I*

scGt

ii
rl
\- t-

ii ii-:
u-Jt---

fesencefmomenaf nnturii te-a impresionat in acestd funnl

* I *

l*vr*jw 4+Utttv*t'r

a4r1/*F' tvllr''rfr *-?/rr*

"

l,^'-'n--\-7 )

)^t

AUGUST \

@1 ffit,

o o ( ol

#
ffi"

;a,
t**i*

*vu**a* tl+U*v*ot

/nn/*'
tt L//r/t 4 y '/ r ,

,, et '

g/-;
-_4\"^.

AUGUST

/.'-\Jfs.r\*_

tn ocestd fu,nd! ,Wrndpwinfixenreefinomenafnatwii; te-a irnpresionot

e
o o ol

ffir

#
JL5

t**vt/w+w *7'1"A.yt*/

4.1"1/8' tuv/rf/
rlty'li/

r''
tt'

()fihtt

ilillilililillililll