Sunteți pe pagina 1din 14

Documentar TVA

Inregistrarea normala in sc de TVA 1. La infiintare: Art. 153, NM 66, 66(1) -daca declara ca urmeaza sa depaseasca plafonul de scutire -daca declara ca urmeaza sa realizeze o CA inferioara plafonului, dar opteaza pt aplicarea regimului Se depune D098 + anexa nr.1 cu descrierea modului de detinere a spatiului de lucru, a situatiei fiscale si juridice a asociatiilot/administratorilor (doar pt soc comerciale). Inreg in sc de TVA prin obtiune, in cazul soc comerciale, este conditionata. Inreg in sc de TVA se considera valabila de la data comunicarii. ??? Pt o pers impozabila nou infiintata, in primul an de activitate, plafonul nu se recalculeaza proportional cu nr de luni. ??? CA pt calculul plafonului = livrari/prestarii ce ar fi fost supuse TVA daca sunt realizare de o pers inreg in sc de TVA + avansuri facturate pt livrarii/prestari + urmatoarele servicii scutite de TVA: serv finbancare, serv asigurare/reasig, inchirearea de bunuri imobile (cladiri, terenuri), vz de imobile vechi si terenuri neconstruibile. Nu intra in CA = vz de A fixe corporale si necorporale cand acestea sunt livrate de o pers impozabila + livrarile intracomunitare de mijl de transport noi. ! Obs. Daca activele corporale, val> 1.800 lei, sunt marfuri, nu sunt active fixe ci sunt active circulante. ! 2. Pe parcursul desfasurarii activitatii: daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire, in termen de 10 zile de la sf lunii in care l-a depasit. Inreg in sc de TVA se considerea valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare solicitarii, a depunerii D010. Daca pers nu solicita sau solicita cu intarziere, organul fiscal stabileste obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inreg in sc de TVA. Organul fiscal poate inreg pers impozabila din oficiu, daca aceasta nu si-a indeplinit aceasta obligatie. Se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la data comunicarii. prin obtine (inreg in sc de TVA se considera valabila la data comunicarii, in cazul in care se opteaza la infiintare, sau la data de 1 a lunii urmatoare solicitarii, daca se opteaza pe parcursul desfasurarii activitatii) daca ef operatiuni scutite de taxa dar opteaza pt taxarea acestora (arendare, concesionare, inchiriere, leasing, livrarii de constructii/terenuri). Art 141, alin.3 Inreg in sc de TVA se considerea valabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare solicitarii, a depunerii D010. ........................................................................................................................ Perioada fiscala TVA [CF:Art. 156(1), NM pct 80; CPF Art.77, alin.1] 1. PF = LUNA, CA < 100 000 E*, NU s-a efecuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL -pana pe 31.01 se depune D010 sau D070, in care se declara CA realizata pe anul precedent si se bifeaza schimbarea perioadei fiscale de la luna la trimestru 2. PF = TRIMESTRUL, CA > 100 000 E ===> PF = LUNA -indentic 1 3. PF = TRIMESTRUL, CA < 100 000 E, NU a efectuat AIC de bunuri ===> PF = TRIMESTRUL -pana pe 25.01 se depune D094, in care se declara CA si se mentioneaza faptul ca nu s-au efectuat AIC

de bunuri in anul precedent * se foloseste cursul de la sf anului, din data de 28 decembrie anul 20xx, care este valabil pt 31 decembrie ** Pers impozabile care au avut in anul precedent ca perioada fiscala LUNA pt ca au ef AIC de bunuri, vor avea LUNA si pt anul curent. ........................................................................................................................ Anularea inreg in sc de TVA 1. este declarata inactiva fiscal: - anularea inre = din oficiu - data anularii = data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate, adica data de 1 a lunii urmatoare interventiei starii de inactivitate fiscala N.B. Inactivitatea fiscala este declarata de ANAF iar inactivitatea temporara este declarata la Reg. Comertului. ??? - reinreg in sc de TVA =la solicitarea p impozabile, daca inceteaza situatia care a dus la anulare (solicita inreg ca pl de TVA in termen de 15 zile de la data afisarii ordinului ANAF, daca nu solicita va fi inreg din oficiu -data inreg fiind data reactivarii) -nu inteleg cum vine ??? N.B. Solicitarea se face prin depunerea D099, se completeaza in 2 ex si se depune la registratura. 2. a intrat in inactivitate temporara inscrisa in Reg. Comertului: identic 1 -data anularii = data de 1 a lunii urmatoare inscrierii starii de inactivitate temporara in Reg. Comertului. *(solicita inreg ca pl de TVA in termen de 10 zile de la ef inregistrarii in reg comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, daca nu solicita va fi inreg din oficiu -data inreg fiind data inreg mentiunii in reg comertului) N.B. Contribuabililor inactivi si cei in inactivitate temporara se radiaza din oficiu si din Reg operatorilor intracomunitari. 3. asociatii/administratorii sau p impozabila au inscrise in cazierul fiscal: identic 1 -daca nu solicita reinreg in sc de TVA dupa incetarea starii care a dus la anulare, NU vor fi inreg din oficiu 4. nu a depus pe parcursul unui sem niciun decont de TVA, dar nu este declarata in situatiile de la pct 1 sau 2: - anularea = din oficiu - data anularii = prima zi a celei de-a 2 luni urmatoare respectivului sem (-1 august -pt pers care nu au depun nici un decont de TVA pt primul sem calendaristic -1 februarie -pt pers care -||- pt al doilea sem calendaristic) - reinreg in sc de TVA => la solicitarea pers impoz (D099) pe baza urmatoarelor doc:
prezentarea deconturilor nedepuse la termen

prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termen deconturile certificatul constatator emis de Reg comertului (dupa prima abatere -vor fi reinreg in sc de TVA, daca indeplinesc toate conditiile, numai dupa 3 luni de la perioada anularii, daca abaterea se repeta, organele fiscale vor anula codul de inreg si nu vor mai aproba cererile ulterioare de reinregistrare) 5. in deconturile de TVA depuse nu au fost evidentiate achitizii/livrarii -pt 6 luni consecutive in cursul unui sem, in cazul pers care au perioada fiscala luna si -pt 2 perioade fiscale consecutive in cursul unui sem, in cazul pers impoz care au trimestriul ca perioada fiscala: identic 4, cu exceptia ca declaratia trebuie sa cuprinda angajamentul ca p impoz va efectua achiizitii/livrari cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat reinreg in sc de TVA N.B. In situatia in care p impoz nu depune cerere de reinreg in max 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba ulterioarele cererii. -strict pt pct 5 Data reinregistrari = data comunicarii, pt pct 4 si 5. 6. pers nu era obligata sau nu avea dreptul sa solicite inreg: anularea se face din oficiu sau la

solicitare 7. solicitarea anularii in cazul in care nu a depasit plafonul de scutire de 65 000 E: anularea = la solicitare prin D096, care se depune intre data de 1-10 a fiecarei lunii urmatoare perioadei fiscale. Formularul va fi insotit de certificatul de inreg in sc de TVA, in original. -Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei, pana la aceea data pers impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile pers inreg in sc de TVA. -Mai au obligatia sa depuna D300, indiferent de perioada fiscala, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de scoatere de la TVA. -In acest decont se cuprind toate ajustarile de taxa. -Daca ulterior pers impoz depaseste plafonul, are dreptul sa faca ajustarile de taxa in favoarea sa. -Pers impozabile care nu au efectuat ajustarile, sau le-au declarat gresit in decont, completeaza D307. (Atentie !!! -daca pers care a solicitat sc de la TVA are calitatea de locator/utilizator intr-un contract de leasing care are ca finalitate transferul dreptului de proprietate, si care se realizeaza efectiv dupa scoaterea de la TVA, acestea au obligatia ajustarii TVA si a depuneri D307 pana la data de 25 a lunii urmatoare transferului.) 8. Pt categoriile enumarate la Art. 141, alin.3, lit. E, daca inceteaza contractele de inchiriere, spre exemplu, se comunica la ANAF in 15 zile de la incetarea activitatii, pt a se anula inreg in sc de TVA. ??? Atentie !!! -pers impozabile carora li s-a anulat inreg in sc de TVA NU beneficiaza de dreptul de deducere al TVA af achiz ef in perioada in care nu au cod valid de TVA, dar AU OBLIGATIA sa colecteze TVA emitand fact cu TVA pt operatiunile desfasurate in aceea perioada. -TVA colectata se declara in D311, pana la data de 25 a lunii urmatoare exigibil TVA -in cazul in care aceste p impoz ef livrari de bunuri prin organele de executare silita, depun D311 dar plata taxei se ef de organul de executare silita, dupa caz de cumparator. -cumparatorii care ef achizitii de la p impoz care au codul de TVA anulat, NU au dreptul de deducere al TVA pt achizitii, cu exceptia achizit de bunurii prin procedura de executare silita -inactivii fiscali -NU beneficiaza de dreptul de deducere al TVA -NU au dreptul de deducere a ch cu achizitiile efectuate -cumparatorii care ef achizitii de la p impozabile aflate in inactivitate fiscala, NU au dreptul de deducere a ch si a TVA af achizitiilor, cu exceptia achizit de bunurii prin procedura de executare silita. ........................................................................................................................ Ajustarile de taxa Ajustarile la anularea inreg in sc de TVA -stocurile existente Se ajusteaza TVA dedus integral la achizitie. ex. s-a achizitionat bunuri in val de 1000 lei + TVA 24% ==> se va ajusta suma de 240 lei. Note contabile: 378 = 371 120 4426 = 371 (100 x24/124)= 19.35 371 = 4428 (120 x24/124)= 23.23 371 = 378 [(120 x24/124= 23.23120)(100-100x24/124)]=16.12 -bunurile de capital (Art.149, NM pct 54) = activele ce au o durata de amortizare fiscala mai > de 5 ani, perioada de ajustare = 20 de ani pt cladiri si 5 ani pt celelalte bunuri de capital. Se ajusteaza proportional cu perioada de neutilizare a activului in perioada stabilita de lege (20 de ani pt caldirii si 5 ani pt celelalte bunuri de capital). N.B. In cadrul ajustarii, anul achizitiei se considera un an intreg, indiferent de luna in care s-a facut achizitia, iar anul in care A isi schimba destinatia se considerea tot un an intreg.

??? Perioada pana la sf anului 2007 -nu se ajusteaza TVA. Pt perioada pana in 2007 -calculul ajustarii se face per luna, nu per an calendaristic cum se face de la 1 ian 2008. Se ajusteaza TVA si pt modernizarii. Pana in 2007 ajustarile pt inchiriere se calculeaza per luna, pt vanzare se calculeaza per an intreg. ??? OBS: NU se ef ajustarea bun de capital in situatia in care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1000 lei. Se declara la rd 29 din D300. ex. in anul 2010 s-a achizitionat un echipament, val= 10000lei+ TVA 24% durata de am fiscala = 7 ani in 2012 se anuleaza inreg in sc de TVA rezolvare: perioada de ajustare = 5 ani (nu este cladire) bunul s-a utilizat in activitati taxabile anii 2010, 2011, adica 2 ani. ==> 2 ani/5 ani perioada de ajustare x 2400 TVA = 960 (trebuie achitat la buget pt diferenta anilor 2012, 2012, 2014). -alte bunuri decat cele de capital (Art.148, lit.c, NM pct 53) = sunt cele cu durata de am fiscala mai < de 5 ani. Ajustarea TVA se ef pt val ramasa neamortizata. Se calculeaza pe luni. Se inreg cu semnul - in Jurnalul de cumpararii si se declara la rd 28 in D300. ex. in 15.09.2010 s-a achzitionat un echipament in val de 10000 + TVA 24% durata de am fiscala = 4 ani, am a inceput in oct 2010 in sept 2012 se aproba anularea inreg in sc de TVA rezolvare: din oct 2010 pana la sf lui sept 2012 = 2 ani => procent de am = 50% ajustarea TVA = 10000 x 50% x 24% = 1200 Note contabile(trecerea la platitor): 281 = 213 (soldul ct 281) 4426 = 213 (TVA la valoarea de intrare) -se modifica si valoarea in tabela de amortizare Obs: ajustarea taxei deductibile nu se ef in situatia in care are loc o livrare/prestare catre sine. (Art. 128, alin.4 si Art.129, alin.4.) Atentie !!! La vanzarile sub pretul de achizitie nu se ajusteaza TVA. Art 149, ajustarile se fac pt: vz in regim de scutire, casare, isi inceata existenta. ex. 01.01.2008 achizitie mijloc fix PA= 2000 TVA= 380 Perioada de ajustare= 5 ani Situatia I -vanzare la 01.07.2009 Situatia II -casare la 01.07.2009 PV = 1000 TVA = 190 ===> nu se fac ajustari ===> ajustarea = 380/5 ani x 4 ani (per ramasa)= 304 N.B. Procentul cu care se ajusteaza TVA este cel ce a fost in vigoare la data achizitiei bunurilor. Doc justificativ = autofactura. Nota contabila: 635 = 4426 Ch va fi deductibila la calculul impozitului pe profit. ........................................................................................................................ 27 februarie (Art.156.3) - 392 A p i inreg in sc de TVA, CA < 65 000 E

se declara livrarile/prestarile catre platitori/neplatitori de TVA - 392 B p i neinreg in sc de TVA, CA minus V din vz b de transp intern < 65 000 e (N.B. La depasirea plafonului de 65 000 E => obligatia inreg in sc de TVA) se declara livrariile/prestarile catre platitori/neplatitori de TVA se declara achitiziile catre platitori/neplatitori de TVA - p i neinreg in sc de TVA care desfas exclusiv operat scutite cu drept de deducere (ex. Cab med) dar cu exceptia celor de la Art. 141, alin.3 => NU depun 392 B - 393 p i inreg in sc de TVA care obtin ven din vz b de transport inter Se depun la registratura. ........................................................................................................................ 301 -se depune numai de pers care nu sunt si nu au oblig inreg in sc de TVA -nu se depune niciodata de platitorii de TVA, pl de TVA depun D300 -se depune lunar, numai pt perioada in care intervine exigibilit TVA -codul TVA obt din inreg in sc spec de TVA, poate fi folosit numai pt AIC Obligatii sa depuna: 1. AIC > 10 000 E: - instit publice - p neplatitoare de TVA (CA < 65 000 E) - p care desfasoara operat scutite fara drept de deducere (banci, spitale) -oblig sa se inreg in sc speciale de TVA inainte de ef AIC care duce la depasirea plafonului de 10 000 E, prin depunerea D091 -depun D301 si ef pl TVA numai pt AIC care duce la depasirea plafonului, si de la inreg in continuare ?? -depun si D390 -au obligatia depunerii si D095, pt inreg in ROI -se pl TVA incepand cu data solicitarii inreg in sc speciale de TVA N.B. -AIC sub 10 000 E (este obtionala inreg in sc spec de TVA) => vor fi facturate de furnizorii din SM cu TVA, in RO nedatorandu-se TVA. -Inreg este obligatorie 2 ani. -AIC in cazul inreg in sc spec de TVA => vor fi facturate de furnizorul din SM fara TVA, in RO se va declara si pl TVA -Daca nu se solicita inreg in sc spec de TVA, organele fiscale vor inreg din oficiu. -Inreg este obligatorie pt anul in care s-a solicitat inreg in sc spec de TVA + pt anul fiscal urmator. !!! Nu exista plafon de scutire pt achizitiile/prestarile intracomunitare de servicii => persoana juridica datoreaza TVA pt aceste achizitii, indiferent de valoarea achizitiei. Inreg in sc speciale de TVA se va face numai cand serviciile sunt in categoria reglementata de art.133, alin.2, adica locul prestarii de servicii este la beneficiar persoana impozabila (B2B). Toate celelalte exceptii de la art 133, alin 3-7 sunt excluse de la obligatia solicitarii codului special de TVA. !!! - nu inteleg cum vine 2. Beneficiarii care primesc serv de la un prestator care nu e stabilit in RO si pt care locul prestarii este in RO (daca prestatorul este stab in SM se depune si D390) -oblig sa se inreg in sc spec de TVA 3. Achiz mijl de transport noi: D301 se depune inainte de inmatriculare dar nu mai tarziu de 25 a lunii urmat exigibilit TVA. Nu au oblig inreg in sc spec de TVA. 4. Prod accizabile: nu au oblig inreg in sc spec de TVA, depun numai D301

5. Achiz de gaze nat + en electrica: depun D301, nu au oblig inreg in sc spec de TVA intrucat sunt deja inreg obligatoriu. 6. Beneficiarii de livrari/prestarii care au loc in RO dar sunt realiz de furnizori care nu sunt stab in RO si nu sunt inreg ca pl de TVA in RO -depun numai D301 7. Alte cazuri -depun numai D301 ........................................................................................................................ 390 -de depune lunar, numai pt lunile in care interv exigibilit TVA -rectificativa: se completeaza toate datele valabile, nu numai datele corectate -perioada fiscala: pt p impoz care utiliz trimestrul ca si per fiscala si ef o AIC, per fiscala devine luna calend (se depune D092 in max 5 zile lucrat de la sf lunii in care interv exigibilit TVA). N.B. Daca in cursul anului urmator nu se ef nici o AIC de bunuri, pers impoz va reveni la trimestru ca si perioada fiscala si va trebui sa depuna in acest sens D010, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator in care au fost ef AIC. Exigibilitatea TVA: -pt livrari intracomunitare de bunuri: in ceea de-a 15 zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea intracomunitara (data livrarii intracomunitare este data cand incepe transportul in SM al furnizorului) cu exceptia in care se emite o fct inainte de ceea de-a 15 zi a lunii urmatoare => exigibilitatea intervine la data emiterii fct -pt prestarii de servicii intracomunitare: la data prestarii serviciilor cu exceptia in care se incaseaza un avans sau se emite o fct inainte de data prestarii Oblig sa depuna: 1. P inreg normal in sc de TVA pt LIC de bunuri scutite de TVA (in baza dovezii transp in SM + cod valid de TVA al beneficiarului din SM) 2. P inreg ca pl de TVA care ef AIC de bunuri taxabile 3. P -||- care primesc SI dintr-un SM 4. P -||- care presteaza SI unui benefic din SM Oblig p j romana care face o AIC: -sa comunice codul valid de TVA furnizorului => furnizorul va face fct fara TVA -sa aplice taxarea inversa -sa inscrie TVA romanesc pe fct primite + autofact* in cazul neprimirii fct -sa completeze D390 * obligatia de autofacturare intervine: 1. beneficiarul din RO nu a primit fct externa de la furnizorul extern pana cel tarziu in a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare nasterii faptului generator 2. pers impozabila inreg in sc de TVA ef livrarii/prestarii catre sine 3. pers inreg in sc de TVA depaseste plafoanele legale stabilite pt protocol, sponsorizare, mercenat. Autofactura se face pana la termenul de depunere a situatiilor financiare anuale. 4. pers inreg in sc de TVA ef in alt SM un transfer de bunuri 5. pers inreg in sc de TVA ef achizitii de bunuri second hand destinate revanzarii, de la furnizorii care nu au oblig sa emita factura. ........................................................................................................................

Registrul operatorilor intracomunitari [Art.158(2)] Contrib au oblig sa se inreg in ROI: -de la data inreg ca si pl de TVA, daca intentioneaza sa ef operatiuni intracomunitare -inaintea ef operat intracomunitare, de catre pers inreg deja ca platitoare de TVA *prin depunerea D095, insotita de urmatoarele doc: -cerere de eliberare a certificatului de inreg in sc de TVA -D010 -certificatele de cazier judiciar ale tuturor asociatiilor si administratorilor -se depune la registratura. N.B. 1) SA -vor prezentat certificate de cazier judiciar numai pt administratori. 2) Entitatile care nu sunt constituite in baza legii soc comerciale, gen: institutii publice, PFA, II, IF, organizatii nonprofit, NU prezinta certificat de cazier judiciar. Nu pot fi inscrisi in ROI: -pers impozabile/neimpozabile care nu sunt inreg in sc de TVA -pers care au asociat/administrator impotriva caruia s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale in legatura cu operatiuni intracomunitare -pers care au asociat/administrator care au inscrise in cazierul judiciar infractiuni in legatura cu operatiunii intracomunitare -contrib declaratii incativi -contrib aflati in inactivitate temporara, inscrisa in Reg comertului ........................................................................................................................ Art.133, Alin.2, Lit.c TIC = orice transport de bunuri ale carui: -loc de plecare si loc de sosire sunt situate in doua SM diferite -loc de plecare si loc de sosire sunt situate in acelasi SM, dar transportul este ef in legatura directa cu transportul intracomunitar de bunuri *exceptie: in cazul in care serv de transport este prestat unui cl care pt prestarea respectiva, furnizeaza un cod valabil de inreg in sc de TVA, atribuit de autoritatile din SM, altul decat cel de plecare a transportului, caz in care se considera ca transportul are loc in SM care a atribuit codul de inreg in sc de TVA. Obs: daca locul de plecare al transportului este in RO si locul de sosire este in alt SM => locul taxarii cu TVA este in RO. Pers obligata la plata TVA este transportatorul, acesta emite fct cu TVA. In situatia in care societatea din SM comunica un cod de TVA valid, si in situatia in care locul de plecare al transportului este altul, nu in acel SM atunci => se considera ca locul transportului este in SM care a comunicat codul valid de TVA, acesta este obligat la plata TVA prin taxarea inversa, astfel transportatorul nu are obligatia sa emita fct cu TVA Concluzie: locul taxarii cu TVA este in SM de plecare a transportului, exceptia daca se comunica un cod valid de TVA, atribuit de autoritatiile din SM, altul decat cel de plecare al transportului, atunci locul taxarii cu TVA este in SM de sosire al transportului ........................................................................................................................ LIC -locul = locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe transportul (atunci cand bunurile nu se transporta dintr-un SM in alt SM, nu se considera LIC, ci o livrare obisnuita

de bunuri cu locul taxarii acolo unde se gasesc bunurile cand sunt puse la dispozitia cumparatorului) -faptul generator are loc la data livrarii bunurilor -exeptie art 133, alin4, lit a, norme 14, alin1, lit b = locul prestarii este considerat a fi locul unde este situat bunul imobil ===> nu se raporteaza in D390 chiar daca are loc intre doua pers impozabile din state membre diferite. Pt aceasta tranzactie avem NC 4426 = 4427 si se declara in D300 la rd 7, fara a se raporta la rd 7.1 si 20. AIC -locul = este in SM unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie transportul ........................................................................................................................ Taxarea inversa -conditie: atat furnizorul cat si beneficiarul trebuie sa fie inreg in sc de TVA -taxarea inversa este procedura aplicata de beneficiarul unei livrarii/prestarii care devine pers obligata la plata TVA, cu exceptie de la regula conf careia plata TVA ar cadea in sarcina furnizorului -avem 2 categorii de operatiuni: * operatiuni interne: livrarea de deseuri feroase si neferoase, deseuri de materiale reciclabile, livrarea de masa lemnoasa, livrarea de cereale si plante tehnice, transferul de certificate de emisi de gaze cu efect de sera Pe fact emise in aceste cazuri: furnizorul -nu inscrie taxa colectata ci face mentiunea TAXARE INVERSA conf. Art 160 beneficiarul -calculeaza TVA si o inscrie in fct, nota 4426=4427 * operatiuni externe: in principal prestarii de servicii care au locul in RO si achizitii intracomunitare de bunuri unde obligatia de plata a TVA revine beneficiarului pt a nu fi obligat furnizorul sa se inregistreze in sc de TVA in RO. ........................................................................................................................ 394 - nu se depune pe 0 - perioada de raportare = perioada fiscala folosita si pt D300 - nu se declara: - cele cu bon fiscal - operatiunile cu pers neinreg in sc de TVA - fct emise prin autofacturare - rectificativa: ex. daca fact emisa in dec se primeste in ian, in saga la document se trece data fct din dec, se face rectificativa la D394 pe dec. iar in D300 se trece suma la regularizari pe luna ian. - se depune la registratura - o fact primita in ian 2013 si incasata in feb 2013, se declara, in decontul de TVA pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale (luna/trimestru) in care a incasat contravaloarea integrala sau partiala; in mod corespunzator se declara si in declaratia 394 ........................................................................................................................ TVA la incasare: Faptul generator = intervine la data livrarii/prestarii [Art.134, alin.1 si Art.134(1), alin.1] Exigibilitatea TVA = data de la care autoritatea fiscala devine indreptatita sa solicite plata TVA -in cazul nostru -la data incasarii* *exceptii: -daca contravaloarea livrarii/prestarii nu se incaseaza in termen de 90 de zile de la data facturii (se i-au zilele libere, neintrand la calcul ziua in care a inceput si nici ziua in care s-a sfarsit termenul) -daca fct nu a fost emisa in termenul limita*, exigibilitatea TVA intervine in a 90-a zi calendaristica de la termenul limita *termenul limita: -fct se emite pana cel tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare nasterii faptului generator -pt suma avansurilor incasare, fct se emite pana cel tarziu in a 15-a zi a lunii urmatoare incasarii avansului

........................................................................................................................ Exportul: Exportul are la baza obligativitatea intocmirii declaratiei de export care se depune la biroul vamal in a carui raza de competenta se afla sediul exportatorului sau locul in care marfurile sunt ambalate sau incarcate in vederea exportului. -daca declaratia de export nu este intocmita, livrarea nu poate fi considerata scutita cu drept de deducere, conf art.143, alin.1, lit.a si b, deci operatiunea se considera o livrare pe teritoriul national care va fi purtatoare de TVA romanesc. ................................................................................................................... D318: -rambursarea TVA achitata pt importuri, achizitii de bunuri/serv ef in alt SM de pers impozabile stabilite in RO [Art.147(2)] -se transmite electronic pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare -organul fiscal din RO va transmite electronic autoritatii din SM de rambursare cererea completata corespunzator (D318) ................................................................................................................... Pro-rata -Art. 147 -se calculeaza numai in cazul unei soc care inreg operatiuni mixte. Deci pro-rata se calculeaza cand se realiz ven la care nu se colecteaza TVA si pt care nu exista drept de deducere al TVA-ului ex. ven din chirii la o firma care pe langa activit de zi cu zi, inchiriaza si cateva spatii comerciale pt care nu a optat la plata TVA Persoana impozabila cu regim mixt va proceda astfel: achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se deduce integral. achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere se inscriu intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce. achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia in care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza intr-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata. Mod de calcul = ven obt din operat care dau drept de deducere, inclusiv subventii legate direct de pretul acestora / ven de la numarator + ven din operat care nu dau drept de deducere + alocatii si subventii care nu intra in sfera de aplicare a TVA sau care finanteaza activit fara drept de deducere Se exclud: ven fin daca acestea sunt accesorii activit principale ven af serviciilor ef de prestatori stabiliti in starinatate care au obligatia pl TVA Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile de livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care exigibilitatea taxei ia nastere in timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata provizorie pentru un an este: pro-rata definitiva determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate in anul calendaristic curent, in cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor

se modifica in anul curent fata de anul precedent. La inceputul fiecarui an fiscal, cel mai tarziu pana la data de 25 ianuarie inclusiv, trebuie sa comunicati Fiscului: pro-rata provizorie care va fi aplicata in anul respectiv; modul de determinare a pro-ratei. -in cazul persoanelor impozabile nou-nregistrate, pro-rata aplicabil provizoriu este pro-rata estimat pe baza operaiunilor preconizate a fi realizate n timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicat cel mai trziu pn la data la care persoana impozabil trebuie s depun primul su decont de tax pe valoarea adugat. -pt cei care au mers cu deducere integrala tot anul, se aplica urmatoarele reguli: -daca se poate ef separa achizitiile/prestarile pe destinatii: din taxa dedusa se scade taxa de dedus (rezultata din aplicarea pro-ratei definitive) iar diferenta in plus sau minus se trece in ultimul decont la randul de regularizari, din ultima per fiscala a anului -daca nu se poate separa pe destinatii: se aplica pro-rata definita asupra tuturor achizitiilor/prestarilor ef in cursul anului, iar diferenta se trece in ultimul decont. Note contabile: Reflectarea in contabilitate. 1. Cumpararea de bunuri in valoare de 400.000 lei, T.V.A. 19%. Aceste bunuri urmeaza a se utiliza intr-o activitate care cuprinde atat operatiuni taxabile, cat si scutite cu drept de deducere. % = 401 476.000 Furnizori 400.000 76.000

371 Marfuri 4426.1 T.V.A. deductibila

2. Se efectueaza o vanzare care se incadreaza in categoria operatiunilor taxabile, in valoare de 200.000 lei, TVA 19%. 411 = Clienti % 238.000

707 200.000 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 38.000 T.V.A. colectata 3. Se efectueaza o vanzare de marfuri, in valoare de 100.000 lei, care se incadreaza in categoria operatiunilor scutite cu drept de deducere. 411 = Clienti 707 100.000 Venituri din vanzarea marfurilor

4. Se efectueaza o cumparare destinata operatiunilor scutite fara drept de deducere, in valoare de 100.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 Furnizori 119.000

371 Marfuri 4426.2 T.V.A. deductibila

100.000 19.000

Concomitent, se inregistreaza pe cheltuieli T.V.A. ce nu poate fi dedusa. 635 = 4426.2 19.000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe T.V.A. deductibila si varsaminte asimilate ATENTIE! Se observa ca in aceasta situatie, chiar daca se inregistreaza in prima faza si T.V.A. deductibila, simultan aceasta va fi trecuta pe cheltuieli, deci contul 4426.2 va avea in permanenta sold 0 si nu va participa la regularizare. 5. Efectuarea unei vanzari din categoria operatiunilor scutite fara drept de deducere, in valoare de 238.000 lei. In contabilitate operatiunea se inregistreaza fara T.V.A. aferenta. 411 = Clienti 707 238.000 Venituri din vanzarea marfurilor

6. Se efectueaza o cumparare din categoria operatiunilor mixte, in valoare de 150.000 lei, T.V.A. 19%. % = 401 Furnizori 178.500 150.000 28.500

371 Marfuri 4426.3 T.V.A. deductibila EXEMPLU

Reflectarea in contabilitate a bazelor de impozitare din jurnalele de vanzari, respectiv cele de cumparari, in conditii de prorata. O societate comerciala Y, efectueaza operatiuni mixte din punctul de vedere al T.V.A., motiv pentru care utilizeaza o prorata de 90% (stabilita la finele execitiului N) in exercitiul financiar N+1. Utilizarea proratei s-a efectuat pe tot parcursul anului N+1 pe baza jurnalelor de vanzari si cumparari, care la luna noiembrie cuprind urmatoarele informatii, referitoare la T.V.A.: Jurnal de vanzari (cont 4427) operatiuni taxabile cu 19% - T.V.A. aferenta 57.000 lei operatiuni taxabile cu 9% - T.V.A. aferenta 9.000 lei Jurnal de cumparari 1 Cumparari destinate operatiunilor taxabile si scutite cu drept deducere (cont 4426.1)

cumparari cu T.V.A. 19% - T.V.A. aferenta 19.000 lei cumparari cu T.V.A. 9% - T.V.A. aferenta 9.000 lei Jurnal de cumparari 2 Cumparari destinate operatiunilor scutite cu drept deducere (cont 4426.2) cumparari cu T.V.A. 19% - T.V.A. aferenta - 7.600 lei Jurnal de cumparari 3 Cumparari destinate operatiunilor mixte , atat scutite cu drept deducere, cat si fara drept de deducere (cont. 4426.3) cumparari cu T.V.A. 19% - T.V.A. aferenta - 19.000 lei Situatia rulajelor conturilor de T.V.A. din jurnale se prezinta astfel: In In In In contul contul contul contul 4426.1, rulajul debitor este de 28.000 lei (19.000 + 9.000). 4426.2, rulajul debitor este la nivelul rulajului creditor de 7.600 lei. 4426.3, rulajul debitor este de 19.000 lei. 4427, rulajul creditor este de 66.000 lei.

Inainte de inchiderea conturilor de T.V.A., societatea calculeaza T.V.A., care poate fi dedusa conform proratei din anul precedent. T.V.A. de dedus = cont. 4426.1 + cont. 4426.3 x prorata T.V.A. = = 28.000 + 19.000 x 90% = = 45.100 lei T.V.A. nedeductibila = 19.000 (1 - prorata T.V.A.) = = 19.000 x (1 90%) = = 1.900 1) Se inregistreaza T.V.A. nedeductibila: 635 T.V.A. = 4426.3 1.900 Cheltuieli cu alte impozite, taxe T.V.A. deductibila si varsaminte asimilate 2) Inregistrarea T.V.A. deductibila, cu drept deducere: 4426 = T.V.A. deductibila % 4426.1 T.V.A. deductibila 4426.3 T.V.A. deductibila 45.100 28.000 17.100

3) Inchiderea conturilor de T.V.A.: 4427 = T.V.A. colectata % 47.000 4426 45.100 T.V.A. deductibila 4423 1.900 T.V.A. de plata 512 1.900 Conturi curente la banci

4) In luna decembrie se plateste T.V.A.-ul pentru luna noiembrie, anul N+1: 4423 = T.V.A. de plata

EXEMPLU Regularizarea proratei de T.V.A. la finele exercitiului In luna decembrie societatea comerciala X face regularizarea T.V.A. pana pe 25 ianuarie a anului N+2 pentru anul N+1. Se considera ca entitatea a inregistrat urmatoarele venituri: venituri venituri venituri venituri venituri venituri din din din din din din operatiuni taxabile cu 19% - 2.000.000.000 lei operatiuni taxabile cu 9% - 600.000.000 lei operatiuni scutite cu drept de deducere 600.000.000 lei operatiuni scutite fara drept de deducere 800.000.000 lei dobanzi 300.000.000 lei reluarea provizioanelor 300.000.000 lei

Prorata efectiva pentru anul N+1 va fi calculata astfel: La sfarsitul anului, rulajele cumulate ale conturilor de T.V.A. deductibila (cont 4426) prezinta urmatoarele sume: Rulaj debitor Rulaj debitor Rulaj debitor Rulaj debitor Rulaj debitor debitor cont. Rulaj Rulaj Rulaj Rulaj debitor debitor debitor debitor = Rulaj creditor cont. 4426.1 - 270.000.000 lei = Rulaj creditor cont. 4426.2 - 98.000.000 lei = Rulaj creditor cont. 4426.3 - 150.000.000 lei = Rulaj creditor cont. 4427 - 420.000.000 lei = Rulaj creditor cont. 635 - 12.200.000 reprezinta Rulaj 4426.3 la luna noiembrie x (1 prorata T.V.A.) = = = = Rulaj Rulaj Rulaj Rulaj creditor creditor creditor creditor cont. cont. cont. cont. 4426.1 - 42.500.000 lei 4426.2 - 19.000.000 lei 4426.3 - 28.000.000 lei 4427 - 94.000.000 lei

Rulajele conturilor de T.V.A. in luna decembrie a anului N+1 sunt urmatoarele:

Pe baza datelor din conturile de T.V.A. coroborate cu informatiile din jurnalele de T.V.A., la finele anului se determina valoarea T.V.A. nedeductibila din timpul anului. Aceasta valoare se poate determina pe doua variante: Varianta 1 In cursul anului s-a dedus T.V.A. in suma de 337.300.000 lei, determinata astfel: T.V.A. dedusa = (rulaj cont. 4426.1 + rulaj cont. 4426.3) x 90% = (227.500.000 + 122.000.000) x 90% = 337.300.000 lei (din rulajele totale la sfarsitul anului s-au scazut rulajele lunii decembrie) In luna decembrie se recalculeaza T.V.A. de dedus conform proratei efective, pe baza rulajelor cumulate in luna decembrie: T.V.A. de dedus, 390.000.000 lei [(270.000.000 + 150.000.000) x 80%] T.V.A. de dedus in luna decembrie, 52.700.000 lei (390.000.000 337.300.000) T.V.A. nedeductibila de regularizat, 17.800.000 lei [(42.500.000 + 28.000.000) 52.700.000]

Varianta 2 La sfarsitul anului, T.V.A. nedeductibila in urma regularizarii se va calcula astfel: T.V.A. nedeductibila, 30.000.000 lei, determinata astfel: rulaj cont. 4426.3 x (1 prorata T.V.A. efectiva), adica [150.000.000 x (1 0,80)] T.V.A. nedeductibila inregistrata in rulajul contului 635, adica 12.200.000 lei T.V.A. de regularizat de 17.800.000 lei (30.000.000 12.200.000) In urma calcularii operatiunilor de regularizare a T.V.A., in contabilitate se fac urmatoarele inregistrari: 1. Inregistrarea T.V.A. nedeductibila: 635 T.V.A. = 4426.3 17.800.000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe T.V.A. deductibila si varsaminte asimilate 2. Inregistrarea T.V.A. deductibila, cu drept de deducere: 4426 = T.V.A. deductibila % 4426.1 T.V.A. deductibila 4426.3 T.V.A. deductibila 52.700.000 42.500.000 10.200.000

3. Inchiderea conturilor de T.V.A.: 4427 = T.V.A. colectata % 4426 T.V.A. deductibila 4423 T.V.A. de plata 94.000.000 52.700.000 41.300.000

4. Presupunand ca in luna noiembrie societatea avea de recuperat 3.000.000 lei, se inregistreaza compensarea T.V.A. de recuperat din luna precedenta, cu T.V.A. de plata din luna curenta: 4423 = T.V.A. de plata 4424 T.V.A. de recuperat 3.000.000

5. Se efectueaza plata T.V.A. in luna ianuarie N+2, pentru luna decembrie N+1: 4423 = 512 T.V.A. de plata Conturi curente la banci 38.300.000

........................................................................................................................