Sunteți pe pagina 1din 4

.

,
E~ecurile dezastroase Rusiei in timpul Rdzboi Mondia~ Primului au dus ale detronarea rarului, in 1917: la octombrie, infiintarea regim comunist a marcat primului incein putul unei noi ere in

an~ in 1914, guvemul tarist pare s~ fi controlat mi~c~rile revolutionar~ care li amenintasern existenta, In~bu~ind revolutia din 1905. Tarul a r~mas un autocrat (conduc~tor absolut), ~i singura concesie In favoarea ideilor liberale ~i democratice a fost tolerarea unui "parlament" lipsit de putere, Duma. Izbucnirea Primului R~zboi Mondial a Int~rit ~i mai mult acest regim. Ca In multe alte t('[ri, r~zboiul a generat un val de entuziasm patriotic, casigurand guvemului sprijin popular. Sentimentul national s-a accentuat atat de mult Incat numele german al capitalei, St. Petersburg, a fost schimbat cu varianta sa rus~, devenind Petrograd. Schimbarea situa,iei Aceast~ situatie a inceput s~ se schimbe, deoarece Imprejurnrile au pus In evident~ inapoierea Rusiei ~i incompetenta conduc~torilor s~i. Numeroase armate au fost conduse pe campul de lup~, Ins~ fabricile nu erau capabile s~ le aprovizioneze cu destule arme. Sistemele admi11istrativ ~i de transport au fost distruse, provocand dificult~ti atat In ora~e, cat ~i pe front. Armatele au luptat cu darzenie, dar nu au putut s~ fac~ fat('[ fortelor germane, bine organizate ~i aprovizionate. Deoarece milioane de ru~i erau masacrati ~i alte milioane de soldati erau recrutati pentru a le lua acestora locul, moralul ru~ilor era la p~mant. Liderii politici el;au Imp~rtiti In tabere, instigandu-se unii pe altii; In decembrie 1916 a izbucnit un mare scandal, cand aristocratii l-au O Mul1imea se imbulze~te in c3utare de ziare revolu1ionare in Moscova, in februarie 1917. O Cazaci in anul 1914. Ace~tia au fost impart,i,i in timpul rascoalei din octombrie 1917 insa, armata Albilor care a ajuns cel mai aproape de Moscova (320 km) venea din teritoriile cazacilor .

istorie.

O Lenin, liderul bol~evicilor, partidul care a preluat puterea in octombrie 1917. Lenin s-a intor5 in RU5ia, in urma exilului din Elve~ia, in aprilie 1917 ~i i-a 5fatuit pe ceilal~i bol~evici sa pregatea5Ca O in5Urec~ie ~i sa preia puterea. in dreapta tribunei 5e afla Leon Trot5ky.

ucis pe c~lug~rul Rasputin, despre care se credea c~ are o influent~ negativ~ asupra guvernului. In ciuda atmosferei generale ap~s~toare, revolutia din februarie 1917 a fost nea~teptat~, spontan~ ~i s-a Incheiat f~r~ v~rsare de sange. In data de 23, o grev~ a izbucnit la Petrograd, care a evoluat rapid lntr-o grev~ general~. Regimentele din capital~ au refuzat s~ lupte lmpotriva muncitorilor ~i a autorit~tilor nou create. Cand generalii de pe front au refuzat s~-l sprijine, tarul Nicolae II a abdicat pe 2 martie, oferind tronul fratelui s~u, marele duce Mihai. Observand c~ situatia creat~ nu avea ie~ire, Mihai a refuzat, iar dinastia Romanov, veche de 300 de ani, a luat sfar~it. Duma fusese dizolvat~ de tar, dar o parte din membri aflaJ;i la conducerea acesteia s-au unit pentru a forma un Guvem~Provizoriu 245

REVOLUTIA RusA

nistru. Totu~i, politica lui Kerensky de a purta r~zboi, se af1a In opozitie cu dorintele sovietelor, reprezentate de soldati atra~i de ideea p~cil imediate. Lenin ~i bol~evicii Aceast~ politic~ a p~cil imediate era politica bol~evicilor, ce constituiau unul dintre partidele politice. Ace~tia formau un partid marxist (bazat pe principille ~i ideile lui Karl Marx), a~teptand cu nernbdare izbucnirea unei revolutil socialiste ~i Infilntarea unui stat muncitoresc. Conform teoriei marxiste, acest lucru trebuia s~ se 1:ntample In t~rile "capitaliste" industrializate, unde clasa muncitorilor, denumi~ ~i proletariat, era foarte dezvoltat~ -~i nu Intr-o societate forma~ cu prec~dere din t~rani, cum era Rusia. Cei mai multi bol~evici considerau c~ trebuie s~-~i amane intentille ~i s~ rnman~ In opozitie pan~ cand Rusia avea s~ devin~ un stat industrial modern. Lenin (1870-1924), liderul bol~evic, nu era Ins~ de aceea~i p~rere. Vechi revolutionar, acesta s-a Intors In Rusia In aprilie 1917, dup~ perioada de exil petrecut~ In Elvetia; autorit~tile germane ~i-au dat seama c~ el ~i O Prizonieri ru~i pe frontul polonez, in 191 5. Milioane de solda~i ru~i au fost captura~i sau uci~i in timpul Primului Razboi Mondial. Moralul ru~ilor a scazut, iar regimul ~arist a inceput sa se clatine. O "Te-ai inrolat?" -un poster pentru recrutare al Armatei Ro~ii, tiparit in 1920. Bol~evicii au triumfat in Razboiul Civil, in special din cauza lui Trotsky, care crease o mare ~i eficienta Armata Ro~ie. adica un guvem temporar care detine puterea piina la desfa~urarea alegerilor libere. Sustinut de printul Lvov, Guvemul Provizoriu a fost constituit din conservatori ~i liberali, cu un singur socialist, Alexandru Kerensky. Guvernul a introdus ciiteva reforme democratice, dar multe probleme -legate de soarta proprietatilor intinse ce apartineau tarului, Bisericii ~i marilor proprietari de pamiint -nu au fost puse in discutie. Puterea sovietelor Practic, guvemul a avut mai putina autoritate deciit sovietele. Acestea erau consilii, alese direct de inuncitori ~i tarani, soldati ~i marinari ~i functionau in ora~e, fabrici ~i cazarmi. Cel mai mare a fost Sovietul din Petrograd, care a jucat un rol important in evenimentele din anul 1905, inainte de a fi suprimat, dar a fost format din nou in primele zile ale Revolutiei din februarie. Reflectiind in mod direct opiniile celor mai active elemente ale maselor; sovietele reprezentau o forta revolutionara foarte putemica; de exemplu, in ziua dinaintea abdicarii tarului, Sovietul din Petrograd a emis un ordin prin care comitetele de soldati aveau sarcina de se ocupa de trupe, permitiindu-le ofiterilor sa-~i exercite autoritatea doar pe ciimpul de lupta. De~i majoritatea delegatilor in Sovietul din Petrograd apartineau unui grup socialist, la inceput au fast de acord sa coopereze cu Guvemul Provizoriu. De asemenea, guvemul a admis mai multi rpini~tri sociali~ti, in timp ce Kerensky s-a ridicat treptat, devenind ministru de razhoi ~i, in final, in iulie 1917, prim-mi246

tovarn~ul s:lu de exil vor z:ld:lmici eforturile de rnzboi ale Rusiei ~i le-au pennis s:l traverseze Germania intr-un tren blindat, pentru a ajunge in tara lor prin Finlanda. Dup:l sosire, Lenin a incercat s:l-i conving:l pe ceilalti bol~evici s:l preg:lteasc:l o .. insurectie, pentru ca apoi s:l preia puterea. La . inceput, bol~evicii au respins aceast:l idee dar , in final, Lenin a reu~it s:l-i conving:l. Aparent o persoan:l indiferent:l, acesta a dat dovad:l de sinceritate, onestitate ~i O mare putere de convingere, care au dep:l~it toate obstacolele, f:lcindu-l cel mai mare lider revolutionar din acea vreme. T oata puterea sovietelor Evenimentele ce se petreceau in Rusia au favorizat politica lui Lenin. in timpul verii, o nou:l ofensiv:l a dat gre~, iar conditiile de pe front s-au inr:lut:ltit mai mult Ga niciodat:l. in toate zonele t:lranii au inceput s:l impart:l p:lmanturile, f:lr:l s:l a~tepte prevederile refonnelor promise. Multi soldati au dezertat, fie pentru a-~i primi partea de p:lmant ce revenea fiec:lruia, fie pentru a ingro~a randurile activi~tilor politici din ora~e.

'-' pand

Alexandru din iulie

Kerensky Pravizariu trupele.

a fast

ministru de mai Pravizariu actambrie.

a! incesus, a

de a opune rezistent~, a plecat in exil in SUA. Insurectia a fost programat~ s~ aib~ loc in timpul Congresului national al sovietelor de la Petrograd ~i a fost desf~~urat:l in numele acestuia. Congresul a numit atunci un nou guvem bol~evic -Consiliul Comisarilor Poporului cu Lenin in frunte; acesta a rostit cel~bra declaratie: "Vom incepe acum s~ cl~dim ordinea socialist~." Noul guvem ~i-a ineeput activitatea prin nationalizarea b~ncilor ~i p~mantului -fapt ce insemna acordarea unor mari propriet~ti t~ranilor. Printre alte metode de modemizare, s-a aflat ~i adoptarea calendarului gregorian, folosit pretutindeni in Vest; pan~ la aceast:l reform~ Cianuarie 1918), calendarul rus fusese cu 13 zile in urm~, a~a c~, socotind dup~ calendarul vestic, Revolutia din februarie a avut loc in martie, iar cea din octombrie in noiembrie. Asigurarea pacii Bol~evicii au elaborat ~i un program pentru pace. in noiembrie 1917, Trotsky a negociat un armistitiu prin care sa suspende ostilitatile cu Germania. Conditiile pentru pacea permanenta, impuse de Germania, au fost at3-t de dure, Inc3-t p3-na ~i bol~evicii au ezitat sa le O Deta~amente ale Armatei Ro~ii, formate in fabrici, au jucat un rol important in Revolu1ia din octombrie ~i in Razboiul Civil care avea sa urmeze. Bol~evicii s-au dovedit eficien1i in mobilizarea opiniei publice. nu aveau de giind sa Irnparta puterea nici rnacar cu tovara~ii lor sociali~ti, Partidul Bol~evic a fost redenurnit Partidul Cornunist, iar noua constitutie dadea teoretic putere politica sovietelor, asiguriindu-se In acela~i tirnp ca acestea vor rarniine sub controlul Partidului Cornunist, Dupa desfiintarea tuturor celorlalte partide, "dictatura proletariatului" -de fapt dictatura Partidului Cornunist -s-a instaurat cu adevarat, Dramaticul Rizboi Civil Masura In care aceste lucruri au fost justificate de presiunea actiunilor revolutionare, este discutabila. Adevarat era Insa ca atiit-a~teptata libertate Intiirzia sa apara. La sfii~itul anului 1917, cazacii de pe Don s-au revoltat, iar In cursul anului 1918, Rusia bol~evica s-a sirntit arnenintata din toate partile de Armata Alba Ccontra-revolutionara), Aceasta a fost ajutata de expeditiile rnilitare ale mai rnultor tari, inclusiv Marea Britanie, Franta, SUA ~i ]aponia, Armata Alba a fost Incurajata ~i de Aliati, indignati de faptul ca bol~evicii Incheiasera o pace separata cu Germania; dar actiunile lor reflectau ~i nernulturnirile claselor conducatoare de pretutindeni, vis-:j:-vis de un regirn care nu respecta proprietatea privata, Revolutia Rusa era deja un fenornen international, puternic dezaprobat sau sustinut In celelalte tari, Razboiul Civil, In care Teroarea Alba s-a opus Terorii Ro~ii Cbol~evicii), a fost devastator. In ciuda celor Intarnplate, noul regirn a supravietuit, a Invins Armata Alba, i-a fortat sa se retraga pe cei care le-au stat In cale, angajiindu-~i propria 'armata Intr-un razboi cu Polonia. Acestea au fost, In mare, realizarile Armatei Ro~ii, organizata de Trotsky , la care au contribuit obiectivele confuze ~i parerile 247

Guvernului acesta fast O salut3

~i prim-ministru Guvernul din

191 7; in imaginea de Revalu1ia

inl3turat Trupe dup3

germane semnarea

intrand

in Kiev, tratat

in martie de la

1918,

asprului

Brest-Litavsk.

Sloganele bol~evicilor, "P~mant, paine ~i Pace" ~i "Toat~ Puterea In Mainile Sovietelor", atr~geau din ce In ce mai multi suporteri, iar num~rul bol~evicilor In cadrul sovietelor cre~tea In mod constant. Totu~i, vara anului 1917 a fost o perioada foarte agitat~: Lenin a trebuit s~ se ascund~ (dup~ ce nu a reu~it s~ preia puterea printr-o lovitura de stat), iar cel mai abil dintre ceilalti lideri bol~evici, Trotsky, a fost arestat. jn cele din urm~, criza a trecut, ~i, pana In luna octombrie, bol~evicii erau preg~titi s~ preia puterea. Sustinuta de soldatii ~i muncitorii din Petrograd, revolutia din octombrie a constituit de fapt o lovitur~ de stat rapid~, desfa~urata In noaptea de 24-25 octombrie 1917, care a implicat lupte scurte. Palatul de Iam~, re~edinta Guvemului Provizoriu, a fost capturat. Kerensky a sc~pat ~i, dup~ Incerc~ri zadamice

accepte dar, In cele din urrn:l, in martie 1918, v:lzand c:l nu au alt:l salutie, au semnat tratatul de la Brest -Litavsk. Teritarii Intinse au fast cedate, Ins:l Rusia p:lrea s:l-~i fi ca~tigat libertatea. Partidul Cornunist Bol~evicii ~i-au tinut promisiunea de a organiza alegeri pentru o Adunare Constituanta (adunare sau parlament insarcinat cu elaborarea unei constitutii). insa, majoritatea voturilor au fost in favoarea Revolutionarilor Sociali~ti, un partid anti-marxist, cu radacini putemice in mediul rural; bol~evicii, care se bazau pe mediul urban ~i fabrici, au ca~tigat cam un sfert din voturi. Adunarea Constituanta s-a reunit in ianuarie 1918, dar a fost imediat destramata de Armata Ro~ie a bol~evicilor. Curand, s-a dovedit ca bol~evicii

REVOLUTIA RusA

O Razboiul mondial, urmat de razboiul civil, a adus foamete in randul poputa1iei -imaginea acestei familii de 1arani dateaza din 1920. O Armata Ro~ie a Muncitorilor ~i T3ranilor a fost infiin~at3 in ianuarie 1918. Sub Leon Trotsky, dintr-o armat3 de voluntari a ajuns o fort,3 de 5,5 milioane de membri.

Impartite ale Annatei Albe, de la opozitia socialista la reactionarii tari~ti. Printre victimele Razboiului Civil s-au numarat ~i tarul cu familia sa, Impu~cati In timpul captivitatii lor la Ekaterinburgh, de c1Itre bol~evicii hotaclti sa Impiedice eliberarea lor prin interventia Armatei Albe. groaznice ale r3zbolului pana la sfar~itul anului 1920, Razboiul Civil s-a Incheiat, dar consecintele sale au fost teribile. Aflandu-se Intr-o situatie complicata, bol~evicilor le-a scazut febra idealismului, impunandu-le muncitorilor disciplina militara, confiscand cereale de la tarani ~i folosindu-se de Cheka, politia secreta, la fel de dura ca ~i Okhrana tarista (cuprindea aproape aceia~i indivizi), dar mult mai eficienta. De vreme ce pierderile ~i deziluziile devastatorului Razboi Civil au spulberat sprijinul dat de mase bol~evicilor, acettia au Inceput sa se supuna conducerii represive a unui singur partid ~i, astfel, o noua era a autocratiei s-a instalat m Rusia. Consecintele

Razboiul Civil a ruinat economia Rusiei, iar dupa terminarea acestuia, bol~evicii au ajuns la concluzia ca nationalizarea, constr.1ngerea taranilor, precum ~i alte trasaturi ale "Comunismului de razboi", nu dadeau rezultate. In martie 1921, lenin a introdus Noul Plan Economic (NPE), autoriz.1nd numeroase activitati ale afacerilor private ~i comertul cu produse agricole. In ciuda foametei din 1921/22, Rusia a Inceput sa-~i revina. URSS Nerevenindu-~i complet dupa ce a fost ranit de un asasin, lenin a suferit atacuri cerebrale In mai ~i decembrie 1922, ram.1n.1nd partial paralizat. la conducerea guvemului se aflau In special asociatii sai, care interveneau deja In treburile statului. Unul dintre ei, Iosif Stalin, a negociat tratatul care prevedea unirea Rusiei

cu republicile bol~evice formate din regiuni ale vechiului imperiu rus, recuperate In timpul Razboiului Civil. Noua federatie, ce se Intindea de la Belorusia ~i Ucraina pana In Siberia, a fost denumita Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), prescurtata adesea Uniunea Sovietica. Trei saptamani mai tarziu, pe 21 ianuarie 1924, Lenin a Incetat din viata, lasand nesigur viitorul noului stat.

O Solda,i ~i muncitori pazesc Institutul Smolny, re~edin,a Sovietului din Petrograd, in timpul revolu'iei. Sovietul din Petrograd a jucat un rol important in anul 1917.

24R