Sunteți pe pagina 1din 2
FACTS Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã 14 Prevenirea accidentelor de muncã prin alunecare,

FACTS

Agenþia

Europeanã

pentru

Securitate

ºi

Sãnãtate

în

Muncã

14

Prevenirea accidentelor de muncã prin alunecare, împiedicare ºi cãdere

Responsabilitãþile angajatorilor ■ ■
Responsabilitãþile angajatorilor

Alunecarea, împiedicarea ºi cãderea( 1 ) reprezintã cauzele cele mai frecvente ale accidentãrilor în toate sectoarele de activitate, de la industria grea la munca de birou. În Statele Membre, acestea au fost identificate ca fiind principalele cauze ale accidentelor care au ca rezultat absentarea de la lucru pentru perioade mai mari de trei zile( 2 ).

Riscurile de accidentare sunt mai mari pentru angajaþii din Întreprinderile mici ºi mijlocii (IMM) , în special pentru cei din întreprinderile cu mai puþin de 50 de angajaþi. Riscul de vãtãmare prin alunecare ºi împiedicare poate fi redus prin utilizarea unor mãsuri simple de þinere sub control. Recomandãrile din prezenta fiºã sunt aplicabile tuturor tipurilor ºi dimensiunilor de întreprinderi ..

Cerinþele cuprinse în Directivele Europene ( 3 ) (cum sunt cele referitoare la locul de muncã, la semnalizarea de securitate, la echipamentul individual de protecþie ºi la Cadrul pentru securitate în muncã) sunt importante pentru prevenirea alunecãrii ºi împiedicãrii, ºi includ:

Asigurarea, în mãsurã cât mai mare posibilã, a i l u m i n a t u l u i natural suficient la locurile de muncã, precum ºi dotarea acestora cu mijloace de iluminat artificial corespunzãtoare protejãrii sãnãtãþii ºi securitãþii muncitorilor; Mãsuri pentru ca pardoselile de la locurile de muncã sã fie fixe, stabile ºi nivelate, sã nu prezinte protuberanþe, gãuri sau pante ºi sã nu fie alunecoase;

Prevederea semnalizãrii de securitate ºi/sau sãnãtate, acolo unde pericolele nu pot fi evitate sau reduse în mãsurã corespunzãtoare prin mãsuri preventive;

Prevederea de echipament individual de protecþie ( de exemplu, încãlþãminte de protecþie), adecvat riscurilor ºi acolo unde aceste riscuri nu pot fi evitate prin alte mijloace. Echipamentul trebuie sã fie confortabil ºi bine întreþinut, ºi totodatã sã nu contribuie la generarea altor riscuri;

Respectarea unui Cadru general de gestionare a securitãþii ºi sãnãtãþii, cuprinzând: evaluarea ºi prevenirea riscurilor; prioritate acordatã mãsurilor colective de eliminare a riscurilor; asigurarea informãrii ºi instruirii; consultarea cu angajaþii ºi coordonarea cu sub-contractanþii în privinþa securitãþii în muncã.

Cerinþele minime stabilite prin Directive au fost implementate în legislaþiile naþionale, care pot include ºi cerinþe suplimentare.

Consultarea forþei de muncã reprezintã una din aceste cerinþe. Utilizarea cunoºtinþelor lucrãtorilor ajutã la identificarea corectã a pericolelor ºi la implementarea unor mãsuri de prevenire adecvate.

Menþinerea unui mediu de lucru sãnãtos ºi sigur nu constituie o responsabilitate exclusivã a conducerii. La rândul lor, angajaþii au datoria de a coopera ºi de a se îngriji atât de propria lor securitate cât ºi de cea a colegilor, precum ºi de a respecta instrucþiunile primite în cadrul instruirii. Fiecare angajat trebuie încurajat sã contribuie la îmbunãtãþirea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã.

Prevenirea accidentelor - Managementul riscurilor

Un sistem bun de management al securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã previne accidentele prin:

identificarea zonelor cu probleme; luarea deciziilor ºi adoptarea de acþiuni pe baza acestora; verificarea eficienþei acþiunilor întreprinse.

Un astfel de proces tipic implicã o serie de etape:

Identificarea problemelor ºi planificarea

Trebuie identificate zonele-cheie cu risc de alunecare, împiedicare ºi cãdere - cum ar fi, de exemplu, pardoselile denivelate sau scãrile slab iluminate - ºi trebuie stabilite obiectivele pentru îmbunãtãþire. Trebuie alese echipamente ºi adoptate practici de lucru care sã permitã prevenirea sau þinerea sub control a acestor riscuri.

Organizarea

Trebuie sã fie clar stabilite responsabilitãþile pentru asigurarea securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã, pentru diferitele zone de lucru.

Controlul

Verificãrile sunt esenþiale pentru asigurarea desfãºurãrii corespunzãtoare a procedurilor de lucru ºi proceselor de muncã. Trebuie sã se þinã evidenþe privind astfel de activitãþi cum sunt lucrãrile de curãþenie ºi întreþinere.

Monitorizarea ºi revizuirea

Este necesarã o revizuire periodicã, care sã rãspundã - printre altele - la urmãtoarele întrebãri: s-a redus numãrul de accidentãri? s-au identificat mai puþine pericole potenþiale, în cursul inspecþiilor privind securitatea în muncã?

Angajatorilor li se cere sã evalueze riscurile atât pentru angajaþi, cât ºi pentru alte persoane care pot fi afectate (incluzându-i pe vizitatori, sub-contractanþi ºi persoanele din public). Printre riscurile luate în considerare trebuie sã se afle ºi cele legate de alunecare. Evaluarea riscurilor trebuie sã fie revizuitã ºi actualizatã periodic, inclusiv ori de câte ori apar schimbãri semnificative, cum ar fi introducerea de echipamente sau de proceduri noi.

Bunele practici de lucru

Acolo unde este posibil, obiectivul trebuie sã fie eliminarea riscului la sursã (de exemplu, nivelarea pardoselilor care prezintã denivelãri). În ordinea prioritãþilor, urmãtoarea opþiune preferatã este substituirea

INRS
INRS

(de exemplu, utilizarea unei metode alternative de curãþare a pardoselii), urmatã de separare (de exemplu, folosirea unor bariere care sã-i þinã pe lucrãtori la distanþã de pardoselile umede). Ultima mãsurã de prevenire este protecþia (de exemplu, purtarea de încãlþãminte cu talpã antiderapantã). Utilizarea echipamentului individual de protecþie trebuie sã reprezinte ultima opþiune, dupã ce

( 1 ) Cãderea se referã la "cãdere de la înãlþime micã", respectiv de la mai puþin de 2 m. ( 2 ) Situaþia Securitãþii ºi Sãnãtãþii în Muncã în Uniunea Europeanã - Studiu Pilot 2000, Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã, ISBN 92-828-9272-7. ( 3 ) http://europe.osha.eu.int/legislation/ asigurã legãturi la Legisslaþia Unniunnii Eurroopenne, detalii ale îndrumarului Comisiei pentru IMM-uri ºi pentru evaluarea riscurilor, ºi legãturi la site-urile Statelor Membre unde pot fi gãsite legislaþiile nnaþioonnale ºi îndrumãri pentru implementarea Directivelor.

TE-35-01-279-RO-D

TE-35-01-279-RO-D Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã au fost epuizate toate celelalte mãsuri organizatorice

Agenþia

Europeanã

pentru

Securitate

ºi

Sãnãtate

în

Muncã

au fost epuizate toate celelalte mãsuri organizatorice ºi tehnice. Adeseori, pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de alunecare ºi împiedicare, pot fi gãsite mãsuri simple, dar eficiente. Acþiunile preventive ce pot fi luate în considerare includ urmãtoarele:

Buna gospodããriire - O cauzã majorã de alunecãri ºi împiedicãri o constituie proasta gospodãrire ºi, în general, dezordinea. Mediul de muncã trebuie menþinut în stare de curãþenie ºi ordine, fãrã obstacole pe pardoseli ºi pe cãile de acces. Îndepãrtarea gunoiului trebuie efectuatã cu regularitate, pentru a evita acumularea acestuia.

C u r ãã þ e n ii e º ii î n t r e þ ii n e r e - Dacã sunt efectuate cu regularitate, curãþenia ºi întreþinerea vor minimiza riscurile. Gunoiul trebuie îndepãrtat în mod regulat ºi trebuie menþinutã curãþenia zonelor de lucru. Metodele ºi echipamentele de curãþenie trebuie sã fie adecvate suprafeþelor ce urmeazã a fi curãþate. În timpul curãþeniei ºi întreþinerii trebuie avut grijã sã nu se creeze noi pericole de alunecare ºi împiedicare.

Ilumiinat - Trebuie sã se asigure niveluri corespunzãtoare de iluminat, funcþionarea ºi poziþionarea corpurilor de iluminat astfel încât toate zonele de pardosealã sã fie iluminate în mod uniform ºi sã poatã fi observate cu claritate pericolele potenþiale, cum ar fi obstacolele ºi scurgerile de fluide. Nivelurile de iluminat trebuie sã asigure condiþii de siguranþã pentru circulaþia în cadrul incintelor de lucru. Deoarece ºi locurile de muncã situate în aer liber trebuie sã fie iluminate în mod corespunzãtor, sunt necesare ºi instalaþii de iluminat exterior.

Pardoselii - Pardoselile trebuie sã fie verificate cu regularitate pentru depistarea deteriorãrilor ºi, atunci când acest lucru este necesar, trebuie efectuate operaþiuni de întreþinere. Trebuie urmãrite pericolele potenþiale de alunecare ºi împiedicare, care includ gãuri, crãpãturi, precum ºi covoare ºi ºtergãtoare care nu sunt bine fixate pe pardosealã. Suprafaþa pardoselii trebuie sã corespundã specificului activitãþii de la fiecare amplasament, spre exemplu - sã fie rezistentã la ulei ºi la produsele chimice utilizate în procesele de producþie. Prevederea unui strat superficial de protecþie sau tratarea chimicã a pardoselilor existente poate îmbunãtãþi proprietãþile antiderapante ale acestora. Aceste pardoseli trebuie sã fie pãstrate întotdeauna în stare de curãþenie.

Gãsirea de soluþii - Prevenire practicã

Studiul de caz aratã avantajele adoptãrii unor mãsuri preventive simple. În acest caz, s-a întâmplat un accident care a determinat adoptarea unor mãsuri. Dar întreprinderile pot învãþa din astfel de experienþe ºi pot preveni în mod activ accidente similare, în propriile

sedii. Reducerea frecvenþei producerii de accidente prin alunecare sau împiedicare poate fi obþinutã, adeseori, cu costuri mici sau fãrã nici un fel de cost.

Studiu de caz

Un muncitor s-a împiedicat de un furtun pentru aer comprimat suspendat, abandonat pe o alee. Furtunul nu a fost îndepãrtat dupã utilizare. Aleea era slab iluminatã, iar accidentul s-a produs dupã lãsarea întunericului. În urma investigaþiei, întreprinderea a instalat proiectoare în zonele slab iluminate ºi a schimbat amplasamentul conductei de aer ºi al furtunului. În prezent, tot personalul este instruit cu privire la buna gospodãrire ºi sensibilizat cu privire la securitatea muncii.

Informaþii suplimentare / Referinþe

Mai multe informaþii cu privire la buna practicã a gestionãrii securitãþii muncii sunt disponibile pe pagina web a Agenþiei http://osha.eu.int . Toate publicaþiile Agenþiei pot fi descãrcate gratuit. "Prevenirea accidentelor de muncã" constituie tema Sãptãmânii Europene pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã la care au participat Statele Membre în luna octombrie 2001 ºi mai multe informaþii se gãsesc la adresa http://osha.eu.int/ew2001/. Site-ul Agenþiei are conexiuni cu site-urile Statelor Membre unde pot fi gãsite legislaþiile naþionale ºi îndrumãri cu privire la prevenirea accidentelor prin alunecare ºi împiedicare:

S c ãã r ii - Multe accidentãri se produc pe scãri. Prevederea de balustrade, îmbrãcãmintea
S c ãã r ii - Multe accidentãri se produc pe scãri. Prevederea de
balustrade, îmbrãcãmintea antiderapantã a treptelor, perfecta
vizibilitate ºi marcajele antiderapante de pe marginile frontale ale
treptelor, precum ºi iluminatul adecvat sunt, toate, mãsuri care pot
ajuta la prevenirea alunecãrilor ºi împiedicãrilor pe scãri. Alte
diferenþe de nivel, ca în cazul rampelor, sunt adeseori dificil de
observat. Este necesar ca acestea sã fie bine semnalizate, prin
utilizarea unor indicatoare de securitate corespunzãtoare.
Scurgerii - Scurgerile de fluide trebuie sã fie imediat îndepãrtate, prin
folosirea unei metode corespunzãtoare de curãþare (poate fi
necesarã chiar tratarea chimicã). Acolo unde pardoseala este
umedã, se vor folosi semnalizãri de avertizare ºi se vor amenaja rute
de circulaþie ocolitoare. Ce a cauzat apariþia scurgerilor? Pot fi
schimbate metodele de lucru sau locul de muncã, pentru a minimiza
producerea scurgerilor?
Obst a col e - Acolo unde este posibil, obstacolele trebuie sã fie
îndepãrtate, pentru a evita pericolul de împiedicare. Dacã
îndepãrtarea obstacolului nu este posibilã, atunci trebuie sã fie
utilizate bariere adecvate ºi/sau inscripþionãri de avertizare.
Cablurii suspendate - Echipamentele trebuie amplasate astfel încât
cablurile sã nu se încruciºeze cu drumurile pentru pietoni. Se vor
utiliza mãºti de protecþie pentru cabluri, pentru fixarea acestora pe
suprafeþe în condiþii de siguranþã.
Î n c ãã l þ ãã m ii n t e - Muncitorii trebuie sã poarte încãlþãminte
corespunzãtoare mediului în care lucreazã. Se va þine seama de tipul
activitãþii, de suprafaþa pardoselii, de condiþiile tipice în care se
gãseºte pardoseala ºi de proprietãþile antiderapante ale tãlpii
încãlþãmintei.
Locuriile de muncãã în aer liiber - Locurile de muncã în aer liber trebuie
sã fie amenajate astfel încât riscurile de alunecare ºi împiedicare sã
fie minime, de exemplu prin adoptarea de mãsuri anti-derapaj în
condiþii de îngheþ ºi prin folosirea de încãlþãminte adecvatã.

http://ie.osha.eu.int/ pentru Irlanda http://uk.osha.eu.int/ pentru Marea Britanie

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS IS NO ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK

http://osha.eu.int/ew2001

European Agency for Safety and Health at Work
European Agency
for Safety and Health
at Work

TE-35-01-365-EN-P

© Agenþia Europeanã pentru Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Reproducerea este autorizatã cu condiþia specificãrii sursei. Tipãrit în România. 2001