Sunteți pe pagina 1din 8

i:

HoriRine
HCLnr. 144/2@4 referitoare lo si completoreo Privindmodificoreo de OrdineInteriooro cu Codulde conduitospecificfunctionorilor Regulomentul si Codulde conduitool personolului Colorosi puUti"idin PrimorioMunicipiului Colorosi' controctuoldin PrimorioMunicipiului
judetul Calarasi. Consiliul Local Municipal Calarasi, Avand in vedere: de motive a Primaruluimunicipiului Calarasinr.27929128.08'2008; Expunerea din"cadrulPrimarieimunicipiului Calarasi Umanesi Salarizare RaportulBiroului Resurse nr.27930128.08.2008; Avizele comisiilor de specialitate ; prevederile art. 24 dini"g"u nr.7/2004privind Codul de conduitaa functionarilorpublici, republicata; privederile art 25 dinl.egeaw.47712004privind Codul de conduitaa personalului din autoritatilesi institutiile publice; contractual art.36, alin.2,lit.,oa" din Legeaadministralieipublicelocalenr. 215/200I; prevederile decizionalain administratia prevederileart 6 din Legeam.52/2003 privind transparenta publioa in temeiul art.45 din Legea ru.2l5l200l privind AdministratiaPublicaLocala,

HOTARAsTE
referitoarela fut.1. Seaprobamodificareasi completareaHCLw. 144/2004 de Ordine Interioaraqu Codul de conduitaspecificfunctionarilorpublici din Regulamentul priiraria Municipiului Calarasisi Cbdul de conduita al personaluluicontractualdin Primaria Municipiului Caiarasi,in sensulca dupa Capitolul VII se introduc 2 noi capitole, conform anexei hotarare. ce face parte integrantadin prezenta prevederi HCL nr. 144/2004ramanvalabile. ale Art.z.Celelalte Primarul Municipiului hotararise insarcineaza Art.3. Cu ducereala indeplinirea prezentei Calarasi. Municipiului din cadrulPrimariei Umanesi Salarizare Calarasisi Biroul Resurse celor interesa{i' a prezenta municipiului C6liragi va comunic Secretarul Prezentahotararea fost adoptatacu 19 voturi pentru din 19 voturi exprimate.

DE 5EDINTA PRESEDINTE CONSILIER,


IIAAR6INEANU

Nr.212 Adoptotd lo Cdldrogi "rt*f eoo8 Astdzi 25 septembrie (..

municipiului. Sorbu lAorgorit

CAP IX

Codul de contluita a personalulni contractual din cadml Primerriei lf{tunicipiului Calnrasi

Art.46. Domeniu dc aplicnre din caclrul Frimariei l\ltunicipiului Calarasi, (i) CoAut de conduita a persclnalului contra,cfual personalului proftsionaia contractual. a normelede conduita reglementeaza (2) No:rmelede conduitaprofesionalaprevazutede prezentul cod de conduita suttt ohligator:i:i penku personalul contractual din cadrul Primar:iei Municipiului Calarasi, incadrat in baza - Codul muncii, cu modificadle ulterioare,cu exceptiapersoanelor prevederilorLegii nr. 53/20A3 alesesau numite politic. Art"47. Obiective Obiectiveie prezentului cod de conduita unnaresc sa asigure crestereacalitatii serviciului puhlic. o buna administrarein realizareainteresului public, precum si eliminarea birocratiei si a fbptekrr de coruptie din administratiapublica, prin: realizarii uflor rapofiuri sociale nonnelor de conduita profesionalanecesare 1) reglementarea crearii si mentinsrii [a nivel inalt a prestigiului institutiei si profesionalecorespunzatoare publice si al persr:naluluicr-rntractuai; 2) informarea publicului cu privire la conduita profesionala la catr este indr:eptatitsa se asteptedin parteapersonalului contractualin exercitareafunctiei; 3) creareaunui climat de increderesi respectreciptoc intre cetateni si personalulcontractual din cadrul Primariei Municipiului Calarasi,pe de o pafie, si intre cetateni si autoritatiie publice,pe de alta parte. administratiei Art"48. Principii generale conduita profesionalaa personalului contractualsunt urmatoarele: Principiile care guvorneaza 1. prioritatea interesului publie - principiu conform caruia personalul contractual are indatodrea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exsrcitareaatributiilor functiei; 2. asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilorin tbta autoritatilor si institutiilor publice principiu confonn caruia personalul contractualare indatorirea de a aplica acelasi reginT juridic in situatii ideritice sau simiiare; 3. pr:ofesionalismul- principiu confomrr caruia personalul contractual are obligatia de a competenta,eficienta, corectitudine si irrdeplini atributiile de sen.iciu cu responsabilitate, constiinciozitate: 4. impartialitatea si nediscriminarea- principiu conform catuia angajatii contractuali sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva. nerrtra fata de orice interes politic, economic, relisios saude alta natura. in exercitareaatributiilor fi.rnctiei:

integritatea n:orala- pnincipiuconfcrnn caruia1:ersorralului contrfietuill ii este interzissa solicite sau sa accepte,dirrcclori indit'ect,penlru *l s*u p*ntru altul- vrorrn uvantaj cnj treneficiumoral saumatedal; - prineipiucunlbrnl aaruiapusonalulc()nffaclualpoate gandidi si a e"xprimarii 6 . libertatea sa-siexprinr* si sa-si litndamr;ntsx$ $piniil*" {u rt}spsi}l*r'ert rlrelinii qledrept si a bunelor
).

c&W

" pritt*igriueonJi:r:m **rccti!uqlin**l *rttuia, in oxercitarea lunctiei si in pt*I:s*tr{rl'nl e-#lmt{ilrr: .trsryi*ilt, trebuiesa fie de buna*medinra sfintr{li}tual q irttl*plinirca$rrnf6r** &tributiiloreleserviciu; desfasurate de angajatii $fl:,Frulipiugsnfonn*erulsflotivitatile publice pot {:-bnstiil*r lor sunt si n supuse
'l

cond lulul erntractual uftss p*f*unfi *+nsrnlsds publi+ decslitnt$ e*rujeiu


oonbaon tt tt* obligatia do a asigura un serviciupublicde calitare in heneficiul 1l) Personalul
cetatenilor,priu pa.r,tioinarea ar;tivs ln luarea deqisiil$r si la [ranspunerea lor in practica. irr scopul realizar:ii competontelor institutiei,in linritolenu:ibuliileir prin fisa postului. stab,ilite (2) in exercitarea lbnctiei personalul oontrsetual are obligatia de a a\rea fir comportarnent profesionist, prsculn si de a asigura, in conditiile legii, transparentaadministrativa, perrtru a castigasi a mentine incredereapublicului in integi'itatea,impartialitateasi elicacitatea autoritatilor:si institutiilor: publ ice. Art.S0.Respectarea Constitutiei si a legilor (1) Angajatii contractualiau obligatia ca. prin actelesi faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actionezepentru punereain aplicare a dispozitiilor legale. in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. (2) Personalulcontracfualtrebuie sa se confonnezedispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datr:ratanaturii lunctiilor detinute. Art.51. Laialitatea fata de Primaria Nlunicipiului Calarasi (1) Personalulcontractual are obligatia de a aparacu loialitate prestigiul I'rimariei lr{unicipiului Calarasi in care isi desfasoaraactivitatea, precum si de a se abtine de ia orice act ori fapt care poateproduceprejudicii imaginii sauintereselor iegaleale acesteia. (2) Angajatilor contractuali le esteinterzis: 7. sa exprime in public aprecieri neconfonne cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu politicile si sh-ategiile acesteiaori cu pr"oiectele de acte cu caracternonnativ sau individual; 2. sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs cle solutionaresi in care instirutia are caiitateade parte, daca nu sunt abilitati in acestsens; 3. sa rlezvaluieinforinatii carenu au caracter public, in alte eonditii decatcele prevazutede lege;

4. sa dezvaluieinlormatiile la care au accesin exercitarea ftrnctiei, dacaaceasta ctezvaluire este de natura sa atra-{aavantaje necuveniteori sa pre"judicieze imaginea sau dreptur.ile institutiei ori ale unor functionari publici sau angajati cctntractuali, precum si ale persoanelor fizice saujuridice; 5. sa acordeasistenta si consultanta persoanelor fizice saujulidise, in l.eclerea prornovariicle actiunijuridice ori de alta naturaimpofriva stahrluisau autcritatii ori institutieirruhlicein careisi desfasoara activitatea. (3) Fr:evederilealirr. (2) |it. a) - d) se aplica si dupa incetarea r:apomuluide munca, penrru o perioacla de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale 'nu prevad alte termene. (4) Prevederileprezentului corl de conduit& nu pot fi interpretate ca o derogarecle la obligatia legala a personalului contracfual de a furniza informatii de interes public celor interesati" in conditiilelegii. Art.S2. Libertatea opiniilor (1) in indeplinirea atributiilor de sen.iciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei detitrute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intercseigr Prinrariei Municipiului Calarasi. (2) in activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respe*a liber:tatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale. (3) in exprimarea opiniilor, personalul conlractual treb-uiesa aiba o atitudine concilianla si sa generarea er..ite conflictelor datorateschimbului de pareri. Art. 53. Actil.itatea publica (l) Relatiile cu rnijloacelede informare in rnasase asigurade catre persoanele desemnate in acest sensde conducatorulinstitutiei, in crinditiile legii, (2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbatertpublice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele manclatului de reprezentnre incredintat de primarul Municipiului Calarasi. (3) in cazul in carenu sunt desemnatiin acestsens,angajatii contractuali pot participa la actir.itati sau dezbateripublice, avand obligati.ade a fuce cunoscutfaptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedereoficial ai institutiei. Art.54. Activitatea potitica In exercitareafunctiei detinute,personalului contractnalii esteinterzis: 1. sa participe la colectareade ftrnduri pentrn activitateaparlidebr politice; 2. sa fuinizeze sprijin logistic candidatilor la functii de dernnitatepublica; 3' sa colaborcze, atatin cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestoru,cu persoanele fizice saujwidice care fac donatii ori sponsorizaripartidelor politice; 4' sa afiseze in sadrul institutiei insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau clenumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora. Art. 55. Folosireaimaginii propr:ii

t0

in cr:nsiderarea furtctiei pe care o detine,personaiulccxrtractual ar:eohligatia de a nu perrnite utilizarea nuntelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru pr"onlovarea unei activitali comerciale, precrlr!-r si ir-lsc<lpuri electorale. Art.56. Cadrul relatiilor [n exercitnre* atrihutiilor functiei (1) in relatiiie cu persi.rnalul contractualsi functionariipublici dirr cadnrl institutiei precum si cLr persoaneie fizice saujuridice, angajatiicontracfuali sunt otrligati sa aiba un comportament ba.zat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate. (2) Personalul contractual are obligatiade a nu adur:eatingereonoarei.reputatiel -siclernnitatii persoanelordin caclrulinstitutiei, precum si ale persormelor{Jncare intra in legaturain exercitarea functiei, prin: l. intrebuintarea unor expresiijignitoare: 2. dezvaluirea aspectelor vietii private; 3. fcrrmularea unor sesizarisauplangericalonmioase. (3) Personalul contractualtrebuie sa adopteo atitudineinrparlialasi justificata pentru rezolvarea slara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personaiul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin: i. promovarea unor solutii coetente, conlonn principiului traianrentului neditbrentiat, raporlatela aceeasicategoriede situatii de fapt; 2. eliminarea oricarei forme de discrin:inarc baz,tte pe aspecte privincl nationalitatea, convingerile religioase si politice. starea materiala, $anatatea. varsta, sexul sau alte aspecte. Art. 57. Conduita in cadrul relatiilor internationale (1) Personalul contmctual care reprezinta institurtia in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatanmnt, conferinte, serrrinarii si aite actir.itati cu caracter intemational are obligatiasapromoveze o imagine far.orabila tarii si PrinrarieiMunicipiului Calarasi. (2) in relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima privind aspectenationals saudisputeintemationale. opinii personale (3) in deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si sa respecte legile si obiceiurile tarii gazda. Art.SS.Interdictia privind acceptareacadourilor, sen{ciilor si avnntajelor Angajatii contractualinu trebuie sa solicite ori sa acceptecadouri. servicii, f'avoruri. inrritatii sau orice alt avantaj,care le sunt destinatepersonal,familiei, parir*ilor, prietenilor ori persoanelorcu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica" care le pot influenta impartialitatea in exercitareafunctiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu acestefunctii. Art.59. Pnrticipnrea la procesul de luare a deciziilcr (1) In procesul de iuare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actionezeconftrrrn prevedetilor iegale si sa isi exercite capacitatea de aprecierein rrrocl fundamentatsi ilnpartial. (2) Angaiatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii cle catre Primaria Mruricipiului Calarasi,de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat. Art.60. Obiectivitate in evaluare l1

(1) in exercitai:ea atributiilor specificefunctiilor:de ct:rrrducere, an6;ajatii contractualiau obligatia sa asigure egalitateade sanse si tratament cu privire la dezvoltal'eacar:iereipentni personaltil conlractual din subqrrdine. (2) Personalulcontractualcie conclucere are otrligatiasa exarnin*zesi sa apiice cu obiectivitate criteriile de evaluarea competenteiprof'esionale pentru personalul din suborciine, atunci cand propune ori aprobaavatuari, promovari, transfbruri, numiri sau eliberari din fiinctii ori acordarea de stirnulentematerialesaumorale, exclnzanclorice lbrma de favoritism ori discriurinare. (3) Personalul contracfual de coriciucere are obligatiaciea nu favoliza sau clefavoriza accesulori prornov&reain lunctiile contmctuale pe criterii cliscriminatorii, cle rudenie, alinitate sau alte crit*rii neconforme cu prirrcipiilepr:evazute la art. 3" Art,6 l,Folosi r$B nb uzivn a atritrutelor functiei detinute (1) llersonalulcontractual obligatia de a nu folosi atributiitre zu:e functiei detinutein alte scopur-i deoateeleprevezute clelege. (2) Ilrin activitateade luare a deciziilor, de corrsiliere, de er.aluare sau de participerela anchete ori actiuni de control, personalul contractualnu poateunnari obtinereade toloase sau avanta,je in interespersonalori producereade prejuclicii materiaiesaumorale altor persoane. (3) Angajatii contractualiau obligatia de a tru interveni sau influenta.vreo anchetade orice nafr.;ra, din cadrul institutiei sau ttin afhra acesteia, in considerarea lirnctiei pe care o detin. (4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu inrpune altor angajati c*ntractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indifbrent de natura acestora, r:ri de a nu le sugera acestlucru, promitandu-leacotdareaunor avantajernaterialesauprofesionale. Art.62.Utilizarea resurselor publice ('i) Personalul contractual esteobligat sa asigureocrotireapropdetatii publice siprivate a statului si a unitatii administrativ-teritoriale, sa evite protlucereaoricarui prejudiciu. actionand in orice situatie ca un bun proprietar. (2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de iuclu, precum si bunurile apartinandinstitutiei numai pentru desfasurarea activitatilor afbrentefunctiei detinute. (3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, fblosireautila si eficientaa banilor publici, in contbmritate cu prevededlelegale. (4) Personaluluicontractualcare desfasoara activitati publicistice in interespersonalsau activitati diiiactice ii esteinterzis sa foloseascatimpul de lucru ori logistica autoritatii sau a , institutiei publice pentru r ealizarea acestora. participarii Art.63. Limitarea Ia achizitii, concesionarisau inchirieri (1) Orice angajatcontractualpoate achizitiona un btrn aflat in propdetateaprivata a statului sau a unitatii aclministrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri: 1. cand a luat cunostinta,in cursul sau ca urmarea indeplinirti atributiilor de serviciu, despre valoareaori calitateabunurilor care unneazasa fie vandute; 2. cand a participat, in exercitareaatributiilor de serviciu, la organizarcavanzarii bunului respectiv;

l2

3. cand 1:roate influenta t-rperatiunile de vanzare sali canci a ohtinut informatii la care persoanele interesateciee.unipararea bunului nu ar] avut acces. (2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in rnod corespunzator si in caeul concesionadisau irrchiderii unui bun aflat in proprietateapublica ori privata a stalului sau a unitatii aciministr"ativ-teritoriale. (3) Angajatilor contractuali le este intezisa furnizarea infon-natiilar releritoare la bunurile proprietate publica sau privata a sta.tului ori a unitatii adinirristrativ-terjtoriale. supuse sauinchiriere. in alte conclitii decatcele prevazutede lege. operatiunilor clevanzare,concesiclxlare (1) (3)se aplicalnrnod corespurlzator si in eaz:ulreaJizariitranzactiilorpr:in {4) Pr:evederjleaiin. interpussauin situatiaconllictului de interese. Art"64, Coordonarea si controlul aplicarii normelor de condnita profesionala pentru per$0nillul contrnctunl Sesizlrrea (t) MinieterulAdministratiei si Internelor,Ministerul Afacerilor Externesi AutoritateaNatiouala elee*ntrol pot fi sesizate de orice persoana cu privire la: prevederilor prezentului cod de conduita de catre angajatii contractuali; l. inealcaren 2. constrangerea sau atnenintarea exercitata asupra angaiatului conhactual pentru a-l determina sa incalcedispozitiile legalein vigr:areori sa le aplicenecorespunzator. prevazlrtala alin. (l) nu excludesesizarea (2) Sesizarea rrganului disciplinarcompetent, potrivit legii. din cadrulPrimarieiMunicipiului Calarasl (3) Angajatii contractuali nu pot li sanctionati sau prejudiciati in nici un fi:l pentru sesizareacu buna-credinta a organelordisciplinarecompetente, in conditi:ilelegii. (4) Ministerul Aclminiskatiei si Intemelor, Ministerul A{bcerilor Externe si Autoritatea Nationala de Control vor vedfica actele si faptqle pentru cate au fost sesizate, cil respectarea confidentialitatii prir.ind identitateapersoaneicare a.facut sesizarea. (5) Sesizarile inaintateMi:nisteruluiAdrnirristratiei si Internelor.Ministenrlui Afacerilor E^xteme si Autoritatii Nationale de Clontrol vor fr centralizate intr-o baza de date la Ministerul pentru: Administrati ei si Internelor, necesam . f identificareacauzelorcare de.termina incalcareanormelor de conduita i:rnf-esionala; 2. identificareamodaiitatilor de prevenirea incalcarii norrrrelorcleconduita prol'esii:nala; 3. adoptarea masurilor pr:ivind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare & " prcvederilor legale. Art.65. Solutionareasesizarii (i) Rezuitateleactivitatii de centralizarea sesizarilor sau petitiilor se conserrlneaza intr-un raport pe baza caruia Ministerul Administr:atiei si Internelor, Ministerrrl Afaceriior: Hxteme si Autoritatea Nationala de Control vor formula recomandari catre Primaria Municipiului Calarasi cu privire la rnodul de corectarea deficientelor constatate. (2) RecomandarileMinisterului Adrninistratiei si Intemelor. Ministerului Afacerilor Externe si Autoritatii Nationale de Control vor fi comunicate: 1. angajatuluicontractualsaupef,soanei carea formuiat sesizarea; 2. angajatuluiconfractualcare face obiectul sesizarii; 3. primarului.

13

(3) itt termen de 30 de zile lucratclare cle la data solutionarii, Ilrimaria Municipiului Calarasiare obligatia de a cotnunica autoritatilor coinpetente in monitorizarea inrplernentarii si aplicarii prezentultti cod de conduita,moclulde solutionaremasudlorprevazute in recomandare. (a) in cazul in care in situatia sesizata este implical conducatorul institutiei (primarul sau viceprimarul), rccomandarea autoritatilor competentein monitorizarea impleurentarii si aplicarii prezenfului cod de conduitava fi transrnisasi prefectuXui. Art.6(i. Il.aspunderea ' (1). incalcarea dispozitiilor prezentului sod de conduita atrage raspunderea. clisciplinal'aa personalului contractual, in conditiile legii. (2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea pi:evederilor prezentuluicod de conduitasi de a propuneaplicarea sanctiunilordisciplinarein cond.itiileLegii nr. fi/?AA3, cu modificarileulterioare. (3) in cantnle in care faptele savarsiteintrunescelementeleconstitutive ale rmor infiactiuni. vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conclitiile legii. (4) Personalul contractual raspunde patrimonial. potrivit legii, in cazurile in care, prin faptete savarsite cu incalcarea normelor de conduitaprofbsionala, aducsprejudicii persoanelor fizice sau juridice. Art.67 . Asigurarea publicitatii Pentru informareacetatenilor,hotarareade modificare si completare aRegulamentuluide Ordine Interioara se va afisa la sediul institutiei publice, intr-un loc vizibil, precum si pe site-ul Primariei Municipiului Calarasi. Art.6S.Intrarea in vigoare Modificarea si completareaRegulamentului..deOrdine Interioara intra in vigoare de la data aprobarii prezentei hotarari.

t4