Sunteți pe pagina 1din 30

PARACLISUL

SFNTULUI ierarh nectarie


Preotul face nceputul obinuit: Binecuvntat este Dumnezeul nostru ...
mprate ceresc...Sfinte Dumnezeule... Preasfnt Treime... Tatl nostru... C a Ta
este mpria... Doamne miluiete (de 12 ori). Slav... i acum... Venii s ne
nchinm (de trei ori), Psalmul 142: Doamne auzi rugciunea mea...apoi:


Dumnezeu este Domnul glas 4D
um ne ze - - eu es te Dom nul i S-a a r ta at no -
u bi ne e es te cu vn tat cel ce vi ne n tru nu me le Dom nu lui.
(De trei ori


TROPARELE GLAS 4


L
a f c to - ru ul de mi nu uni prea - - sl vi
te la I e ra ar hu ul lui Hris to os cre - - din cio ii
cu cu get de sme re ni e c znd s-i stri gm P rin te Nec ta
- ri e cu vn tul tu ce - el prea dul ce pe toi iz b ve e te
ne din tru ne vo oi i - - ne ca zuri i toa t boa la
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

)

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


u

slav[

vi in de c-o de grab de la St p - nul ier ta re ce r n


du ne.

D
um ne ze ie es cu ul har P ri in te - - a vn
du-l de-a vin de ca - gra ab nic de to ot be - - te gul
pe cei ce vin Cu vi oa - se la moa te le ta - le vin de c
ru g - mu te de n tris ta - rea - - cum pli t de boa l de
pa - ti m i de a ma - ra - - du re re pe cre din
cio ii ca - re te cin stesc n pa ce p zi in du-i Sfin i te Nec
ta - ri e .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

]I acum

i cio da - t nu vom t cea de Dum ne ze eu N


- s c toa re a ves ti - noi ne vre ed ni cii pu te -
ri - - le ta le c de nu ai fi st tut na i in te
ru gn du - te pen tru noi ci ne ne-ar fi i iz b vit din tru a t
- tea - - pri mej dii sau ci ne ne-ar fi - p zit p n a cum slo
- - - - - bozi de la ti ne St p n nu - ne vom de
pr ta c pe ro bii ti pu - ru - rea i iz b veti din toa
te ne vo i le - - .
N
glas 8


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


Cntarea nti


pa tre cn du o ca pe us cat i din r u ta tea
e gip te ni - lor sc pnd is ra i li tea nul stri ga iz
b vi to ru lui i Dum ne ze u lui nos tru s-I cn tm .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
nit de s gea ta vrj ma u lui la ti ne P ri in te
cu cre din ma d pos tesc m pa c-mi vi ia a I e ra ar
he t m du in du-mi i tru pul i su fle tul .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
A
S
R
S


i a -n sfin e ni e pe tre cnd sfin eti tot dea u - na
i de re veti de Dum ne zeu pur t to ru le P
ri in te pe cei ce vin la cin sti t i coa na ta .


la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh


u crnd cu pu te rea mi nu ni lor P ri in te
de la cei ca re te che mm de grab p ti mi rea cea tru pea as
c cu ha rul tu I e rar he Nec ta ri e .


i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min


a Mai ca Prea bu nu lui Dum ne zeu prea bu n St p - n
i de mi ne n du r te i toa t cum pli ta bn tu ia -
l a ne v zu tu lui ar pe a lun g o .

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


le i iz b

.
a lun g


.
V
S
L
S
C


oam ne ce la ce ai f cut ce le de dea su pra cru gu
lui ce resc i ai zi dit Bi se ri ca Ta Tu pe mi ne m n t
re te n tru dra - gos tea Ta c Tu eti mar gi nea do ri ri
lor i cre din cio - i lor n t ri - re U nu le Iu bi to
ru le de oa - men


fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .


e du reri fe lu ri - te i n tris t ri i ne voi
i de u nel ti ri le-as cu un se i n v li ri le n ce
p to ru lui r u t ii p ze e te-i P rin te Nec ta ri
e pe cei ce te la u d .


fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Cntarea a treia

Di .


S
D
S


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

u tu ror iz vo r te dum ne ze ie es cul tu cap n
e le g toa rea dul cea - a ha - ru lui ce l ai de la
Hris tos Dum ne zeu ca re ne-a lun g P ri in te a m rea la
pa ti mii din su fle te pu ru rea .
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
n is pi te i chi - nuri i n cum pli - te du reri Sfin
te pe tre cn du-mi vi ia - a la ti - ne ma d pos tesc s
nu m le pezi dar ci cu a ta cer ce ta - re din tru toa
t pa ti ma de grab iz b ve te m .

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min .
T
S
I
S
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Preotul zice ectenia ntreit: Miluiete-ne pe noi, Dumnezeule...la care pomenete pe cei
pentru care se face Paraclisul. Strana:Doamne miluiete (de 12 ori). Apoi preotul zice
ecfonisul: C milostiv i iubitor de oameni... i ndat sedealna.
d pos ti re zi di - rii i spri ji ni - re fi ind
cu har d ru i t fe cioa - r pe cei ca re ca u t a d
pos ti rea ta de vi clea nul ba la - ur l p ze te pu ru
rea i de toa t smin tea - la .
z b ve - e te de tot ne ca zul i v t ma - rea
pe cei ca re cer mij lo cii rea ta de Dum ne zeu pur t to ru
le Sfin te I e rar he Nec ta ri e .
a u t Fe cioa - r de Dum ne zeu Ns c toa re Prea l u
da - t spre ne ca zul cum plit al tru - pu lui meu i vin de c
du re rea su fle tu lui me - - eu .
A
I
CIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Sedealna glAS 2
Glas 8

Cntarea a patra

z vor m bel u gat de t m du iri n tru Du - hul


s-a a r tat n e le ep te ra cla moa te lor ta le c
vin de c pe cei ce p ti mesc i s n ta te i t ri e d
- ru ie te ce lor ce vin cu cre di in prea Sfin te P rin te
Nec ta ri e - - .
u zi t-am Doa am ne tai na rn du ie lii Ta - le
n e le s-am lu cru ri le Ta le i am prea sl vit Dum ne ze i rea Ta
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
I
A
S


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

b tea ta I e ra ar he ne n v lu i t pu ruri
p ze te o de is pi te le vrj ma u lui i de tul bu r
ri le a ces tu ia .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
u tu ror ca re su fe r i i cer a ju to rul Sfin
te Nec ta ri e vin de ca re d ru ie te le ri si pind de
gra b n tris ta rea lor .
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
in de ca rea cea du p duh i cea du p trup P rin te
Nec ta ri e d ru ie te le cu ha rul tu ce lor ce te
La u d cu dra gos te .
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min .
O
S
T
S
V
S


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Cntarea a cincea
rea cu ra t n dreap t m la a po c in ei c ra re
pu ru rea i n ra vul ru al pa ti mii de la mi ne-a lun gl
cu pu te rea ta .
P

L
u mi nea z - ne pe noi Doam ne cu po ru un ci le
Ta - le i cu bra ul T u ce el nalt pa cea Ta d ne-o
no - u Iu bi to - ru le de oa - meni .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
ald a ju t tor te-a a flat os tro vul E ghi nei pen tru
a ce ea c tre ti - ne ve nind se iz b ve - e te de tot
ne ca zul i pa ti ma .
S
C


fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .


ne tu tu ror a pe tre ce via ni c i de
n va la vrj ma u lui pu ru rea ne tul bu ra - - t I e rar
he Nec ta ri e .


la v Ta t lui i Fi u lui i n tu lui Duh .


re-a p r tor cre din cio ii ti a vn du te n tru
is te P te Nec ri e cu a ju to - - rul cel de
la ti ne se la u d .


i a cum i pu ru rea i n ve cii cii lor a min .


ea ce-ai ns cut ne gr it pe Zi di to rul tu de v
t ma re i toa t pri mej di a pu ruri p ze - e te-i pe cei
ca re te la u d .
Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova


pa


Sf
a
pi rin ta

ve
e


S
D
S
M
S
CIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Cntarea a }asea
u g ciu nea mea voi vr sa c tre Dom nul i Lui voi spu ne
ne ca zu ri le me - le c s-a um plut su fle tul meu de r
u ti i vi ia a mea de iad s-a a pro pi iat ci m ro og ca
I o na Dum ne ze u le din stri c ciu ne scoa te m .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
u re - - rea cea su fle teas c P rin te i
cea tru peas c de gra - b a li n-o ce lor ce-i ce rem a ta ru
g ciu - ne de bu cu ri e um pln du ne i ni ma i cea a gre
lei n tris tri de la noi ca un bun ri si pin du o .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
R
S
D
SIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

ri - in te de n cer cri de tot fe lul i
de-a vrj ma u lui cum pli - t smin tea l de strm to rri i ne voi
i is pi - te Mn tu i to ru lui pu ru rea roa g te s-i a
pe re pe cei ce vin cu cre din i cer mij lo ci rea ta .
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
u mi - - l a cer ce ta tot dea u na i-a o
cro ti nu-n ce ta - I e rar he de Dum ne zeu pur t to ru le
Sfi in te pe cre din cio ii ti ca - re au do bn dit co moa r de
ne pre u it ra cla moa te lor ta le Nec ta ri e .
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min .
e cioa - - r ce-ai z mis lit de la Dom nul pe
Hris tos Iu bi to - rul de oa meni cu o cro ti rea ta grab nic m
P
S
C
S
F


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Apoi preotul zice ectenia mic cu ecfonisul: C Tu eti mpratul
pcii..., dup care urmeaz condacul:

sca - p de ti ra ni a vi clea n a r u lui i bi ne le al
s vr i n t re te-mi St p na mea su fle tul .
z b ve - e te de tot ne ca zul i v t ma - rea
pe cei ca re cer mij lo ci rea ta de Dum ne zeu pur t to ru
le Sfin te I e rar he Nec ta ri e .
a u t Fe cioa - r de Dum ne zeu Ns c toa re Prea l u
da - t spre ne ca zul cum plit al tru u pu lui meu i vin de c
du re rea su fle tu lui me - - - .
I
C


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Condacul glAS 2

r ta tu te-ai ce lor c zui ri di ca - re i t


ri e de Dum ne zeu pur t to - ru le n tru vre mi le de
pe ur m prin ha - rul cel de sus pen tru a ceas ta i - pe
noi ne v t mai p ze te ne de is pi ta vrj ma - u lui tru
pu - lui s n ta te i su fle - tu lui ier ta re ne n ce
ta at de la Hris tos I e rar he ce rn du ne - - .
A

Prochimen GlAS
2Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaStih: Gura mea va gri nelepciune i cugetul inimii mele pricepere .
(De dou ori)
re o ii Ti Doa am ne se vor m br ca n tru drep ta
- te i Cu vi o ii T i se vor bu cu ra .
P
(i a treia oar:)
re o ii Ti Doa - am ne se vor m br ca n tru drep ta
- te i Cu vi o - ii Ti se vor bu cu ra - - .
P
Evanghelia
De la Matei (XXIV, 42-47)
Privegheai c nu tii m care zi vine Domnul.,,


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

SLAV{ GLAS
2

la v Ta t - lui i Fi u lui i Sf - n tu lu ui Duh .en tru ru g ciu ni le I e rar hu lui Tu Mi - los ti ve cu
r e e te mul i mea gre a - le lor noa as tre .

i pu ru - rea i n ve cii ve ci - lor a - i a cum
min .

en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei de Dum ne zeu Mi - los ti ve
cu r e e te mul i mea gre a - le lor noa as tre .
S
P
S
PIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Stih: Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mulimea ndurrilor Tale ,
Stihira GLAS
2

Preotul: Mntuiete, Dumnezeule, poporul Tu... Strana: Doamne miluiete (de 12 ori),
apoi Preotul zice ecfonisul: ,,Cu mila i cu ndurrile...
te er ge f r de le - gi le noa as tre .
o u stea - te-ai a r tat n a nii cei de - pe ur m
Bi se ri cii lui Hris tos prin cu r i a vi e - ii str lu cind
Cu vi oa se cu lu mi - na ha ru lui ce lui din tru ti - ne
lu mi n - n du ne su fle tul i go ni ind pu ru rea cu a vin de
c - ri lor str lu ciri i ne gu ra vrj ma i lor i n tu ne
c ri le bo li lor deci stri gm c tre ti - - - ne nu n ce
ta - s ne iz b veti de tul bu ra - - rea vi clea nu lui i de
a su pri - rea - lu - ui .
S
NIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
Glas 8

Cntarea a }aptea

i ne rii cei ce au mers din Iu de ia n Ba bi lo on oa re


cnd cu cre din a Tre i - mii v pa ia cup to ru lui au cl
ca - to cn tnd bi ne cu vn tat eti Dum ne ze ul p
ri in i lor no tri .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
e du reri i is pi - te de pri mej dii ii oa meni gl ce
vi to ori i ne voi de moar tea f r ves te i toa t-m pre su
ra - rea I e rar he Nec ta ri e pe toi cei ca - re
cin stesc i coa na ta - p ze tei .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
T
S
D
S

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahovar ta tu te-ai Sfi in te I e rar he prea grab nic a
ju t to or tu tu ror n a nii de pe ur m i bo li le cum
pli - te vin de c nd ce lor ca re vin i cu cre di in
cim stesc ra cla moa te - lor ta le .
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
um ne ze ias c po doa - b i cu nu n prea no u
te-a a r tat Hris tos os tro vul lui E ghi nei ce pu ru rea
a lea ar g c u tnd mij lo ci rea ta i-a go ni se e
te me reu roa da iu bi - rii ta le .
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min .
a c ra rea cea str m t a po run ci lor Fi u lui tu
n toar ce m St p n ri di cn du-mi din pof te le de a ar
A
S
D
S
L


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

CNTAREA A OPTA
te ti c loa sa mea i ni m ca mn tu it cu ha rul tu
de-a pu ruri s - te la ud .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
ul r u t - - ii ca re-mi cu prin de cu to
tul a le i ni mii bra az de u su c-l P rin te cu pu te
- rea ru g ciu - nii ta le .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
toa t boa - - la vin de c tor cu nos cn du te
a ler gm toi la moa a te le ta le i cu-a ta pu te - re lu
m t m - du i re .
S
R
S
A


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Stih:S ludm, bine s cuvntm i s ne nchinm Domnului ctndu-i i prea nlndu-L pe
Dnsul ntru toi vecii.
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
u ruri p ze - e te ob tea a ceas ta P rin te
cu a ta ru g ciu - ne prea cal d dn du-i I e ra ar he
i da ru ri - le ta le .
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor a min .
m du ie - e te su fle tul meu Prea cu ra t
de a ar pe lui rea - bn tu ia l i-a ne p ti mi - rii lu
mi n d - ru ie te .
S
P
S
T
e m p ra - - tul ce resc pe Ca re l la u d
n ge re ti le ce te cn ta i-L i-L prea nl a-i po poa -
re n tru toi ve - cii - - - .
P


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

Preotul: Pe Nsctoarea de Dumnezeu i Maica Luminii... i n timp ce cdete sfntul altar i
biserica, se cnt aceste tropare, acelai glas:
e lu mi n to - rul bu nei cin stiri i no u f
cli - e a Bi se ri cii lui Hris tos pe o cro ti to - rul
fier bin te al E ghi - nei s l cin stim cu to - ii pe Sfn tul
Nec ta ri e .
u cu r te r - ul nou iz vo rt prin dum ne ze
ia as c re vr sa re Bi se ri cii ca re-a dpi i vi in deci
cu ha rul cel prea du ul ce pe cei ce i se roa - g P rin te
Nec ta ri e .
e pe nl i mea vir tu i lor lu mi nezi P rin
te n tru ce - le din ur m vremi pre cum o f cli e de Dum ne
zeu a prin s sim i rea min ii noa as tre Sfin te Nec ta ri e .

P
B
DIerom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

u cu r te gra ab nic iz b vi tor de toa tn tris
ta - rea i vrj ma ii cei ne v zui t m du i to - rul
bo li lor ce lor ca - re moa te lor ta le sfi in te sen chi n
cu dra gos te .
fin te I e rar he Nec ta ri e ca u t cu mi
l c tre ce ei ca re te cin stim i d ne P rin te ier ta
re de gre a le de la Mn tu i to - rul cu mij lo ci rea ta .
u cu r te Sfi in te Nec ta ri e co moa ra E
ghi - nei f c to ru le de mi nuni la u da cea no - u
scu tul Or to do xi - ei po doa ba cea a lea - s a ce tei Ie
rar hi lor .
B
S
B


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

CNTAREA A NOUA
ta o cro ti re no de pr ta Sfin te I e rar
he de la o ob tea ro bi lor ti i pli ne te grab nic ce re
rea ce lor ca re i s vr esc cu r v n me reu po me ni rea ta .
u toa te o ti ri le n ge reti cu Bo te z to - rul
cu A pos to lii cei sl vii i cu tot so bo - rul Sfin i
lor Prea cu ra t Fi u lui tu te roa - g toi s ne mn tu im .
u a de v ra at Ns c toa re de Dum ne zeu te
mr tu ri sim pe ti ne Fe cioa r cu ra t cei iz b vii prin ti ne
din ne ca zuri sl vin du te cu ce te le ce - le de sus .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
A
C
C
S


Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

ze te ne P rin te de toa t tul bu ra - rea
ca re ne fa ce vrj ma - ul cel ne v zut i de pri mej di
a mo or ii Sfin te Nec ta ri e .
fin te Nec ta ri e roa - g te pen tru noi .
lun g I e rar he du re rea su fle tea as c i
cea din trup su fe ri in cu ha rul tu pe ca rel ai de la
Do om nul P rin te Nec ta ri e .
la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lui Duh .
a Dom nul Iu bi to rul de oa meni mij lo ce e te
pen tru os tro vul E ghi - nei ne n ce tat i pen tru a ra a
cea as ta Sfin te Nec ta ri e .
i a cum i pu ru rea i n ve cii ve cii lor a min .
P
S
A
S
S
L

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-PrahovaApoi: Sfinte Dumnezeule ..., Preasfnt Treime ..., Tatl nostru ..., preotul
ecfonisul: C a Ta este mpria...
Dup aceea se cnt troparul urmtor:
u to ii l u dn du-i ha rul tu Fe cio - r ne n
ce tat ca o mai c cu dra gos te de fii pe fi e ca re ne-a
co - peri ne mn gi i ne hr neti .
u vi ne se cu - a de v ra at s te fe ri cim
Ns c toa re de Dum ne zeu cea pu ru rea fe ri ci t i
cu to - tul f r pri ha n i Ma - ai ca Dum ne ze -
u lui nos tru . Pe cea mai cin sti t de ct he ru vi mii i mai
prea sl vi - t fr de-a se m na re de ct se ra fi - mii
ca re f r stri c ciu ne pe Dum ne zeu Cu vn tul ai ns
cut pe ti ne cea cu a de v rat Ns c toa - - re de Dum ne
ze eu te m rim .
C
C

troparul GlAS
2

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
u tu ror a ju tor n tru - ne voi i o cro ti tor n


ne ca - zuri f te Nec ta - ri - e ce lor ce la ti - ne
cu cre di in - vin i dum ne ze ie ti le ta le moa te P ri
in te i le cin ste esc pu - ru rea pe ca re le-a sl vit Hris tos
cu da rul mi nu - ni - lor ca - re ne a lun g du re -
rea i pa ce d ru iesc tu tu ro ra i de sus ier ta - re
gre a le lor .

T

S-ar putea să vă placă și