LEGEA Fondului Funciar Nr

LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

17 (1)In localitatile cu cetateni romani. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. care au optat si carora li s-a atribuit. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . (3)De prevederile alin. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori.in proprietate. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". constructii administrative si agrozootehnice. teren arabil. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. 14-17. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. dupa caz. viticole. pe baza optiunii proprietarilor. se vor atribui in proprietate. Art. fara a se depasi 10 ha de familie. au parasit cooperativa agricola de productie. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. (2)Dispozitiile art. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. helesteie. cu sau fara titlu. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. terenuri in suprafata de 10.000 m2 in echivalent arabil. precum si. potrivit prevederilor prezentei legi. in cadrul unor sole stabilite de comisie. dupa caz.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . la data improprietaririi. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. in echivalent arabil. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. (4)Dispozitiile art. la dispozitia comisiei. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. pepiniere. . 14 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. 14 alin. mostenitorilor acestora. la cererea lor sau a mostenitorilor. la cerere. Art. raman. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. la cerere. amenajari piscicole. 15 (1)Membrii cooperatori care. Art. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. sere. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. de asemenea. cu sau fara personalitate juridica. 37. Pentru terenurile atribuite. (2)La atribuire. Art. (5)Se vor atribui. cu exceptia celor care l-au instrainat.

19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. se pot restitui. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. 18.000 m2 in echivalent arabil.(3)Terenurile neatribuite. care solicita in scris. au lucrat in orice mod. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. (2)Prevederile alin. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. oras sau municipiu. (3). cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. in folosinta agricola. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. precum si celor care. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. si de a cultiva pamantul primit. Art. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. (1) si (2). in conditiile legii. in masura in care toate aceste asezaminte au . 8. ramase la dispozitia comisiei. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. in perioada cat lucreaza in localitate. Art. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. Art. apartinand cultelor recunoscute de lege.cooperatori. la cerere. 14-16. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. sau din domeniul privat al statului. comisiile vor atribui in proprietate. el sau membrii familiei din care face parte. cu deficit de forta de munca in agricultura. 17 si 19 alin. precum si pentru persoanele prevazute la art. (3)Se pot atribui. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. de familie. la cerere. neavand calitatea de . 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. 14 alin. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. orasului sau municipiului. din extravilan.din mediul rural -. Art. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. din aceeasi localitate sau din alte localitati. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . dupa caz. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. 22 (1)Din terenurile agricole. dupa caz. pana la 5.000 m2. din terenurile prevazute la art. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna.

la propunerea acestora. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. in limita suprafetelor pe care le-au avut. d)parohiile din mediul urban. in registrul agricol sau in alte documente funciare. b)centrele eparhiale. 9 raman aplicabile. (4)Dispozitiile art. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. din mediul rural. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. in cartea funciara. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. potrivit prevederilor art. in cazul manastirilor si schiturilor. dar nu mai mult de 10 ha. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. 42/1990. (4)Dispozitiile alin. in extravilan. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. e)filialele din mediul rural si urban. dar nu mai mult de 50 ha. in cazul parohiilor. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. Art. pe care le-au edificat. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. prin ordinul prefectului. c)protoieriile. pana la 50 ha. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. care nu au avut calitatea de cooperator. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. precum si curtea si gradina din jurul acestora. (3) si (4). cu exceptia celor stramutati. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. (2)Dispozitiile art. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. dovedite prin orice mijloc de proba. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. pana la 10 ha. (5) se aplica in mod corespunzator. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. pana la 200 ha. 8 din Decretul-lege nr. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. a mostenitorilor acestora. astfel: a)centrul patriarhal. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. (5)Pentru parohiile. Art. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. pana la 100 ha.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. potrivit legii. dupa caz. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. pana la 10 ha. 4 din Decretul-lege nr. si suprafata pe care au avuto in proprietate. raman si se inscriu in . In zonele necooperativizate. recunoscute de lege. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. (21)In cazul instrainarii constructiilor. schiturile si manastirile din mediul urban. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. 9 alin. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. determinate potrivit art.

aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. daca nu pot fi ridicate. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. daca nu mai exista teren. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. Art. se vor acorda despagubiri.proprietatea actualilor detinatori. 36/1995. de drept. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. (2). . Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. 64. (3)Prin investitii. in extravilan. le consemneaza in documentele constatatoare. potrivit legii. iar. in lipsa. acceptata de ei. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. asemenea terenuri revin. respectiv. titluri de proprietate conform prezentei legi. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. prin comisiile de fond funciar. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. Art. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. Art. in acest sens. (1). stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. eliberarea titlurilor de proprietate. cu modificarile si completarile ulterioare. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. in sensul alin. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1). nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului.

daca acestea nu au intrat in circuitul civil. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. si de a sesiza. organele de urmarire penala. la realizarea activului si la plata pasivului. daca este cazul. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. planurile parcelare. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . masinile. comisiile locale si cele judetene. iar comisiile judetene. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. conform legii. 18/1991. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. daca se vor infiinta. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. precum si terenurile de sub acestea. constituite in temeiul Legii nr. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. a societatilor agricole in cauza. prin ordinul prefectului. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. (3)La expirarea termenului prevazut la art. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. atelierele de industrie mica. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. 27. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.cumparare sau in alt mod. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. intocmite de catre comisia de lichidare. in termen de 12 luni. ca si cele necesare utilizarii lor normale. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (1) se vor stabili in cota valorica. pentru descarcare. amplasamentul. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. la propunerea primariei. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. potrivit legii. cu personalitate juridica. III din Legea nr. de drept. Art. cu propuneri de rezolvare. in conditiile prevazute de lege. numele beneficiarilor. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. Art. investit cu atributii de control financiar. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. 27.

Partea I. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. trec in proprietatea privata a comunelor. (1). Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. (1). (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. 27 alin. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. orasenesti sau municipale.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. si volumul valoric de munca efectuat. a atelierelor de intretinere. prevazute la alin. (2). urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. Plata creantelor se va face de catre asociatie. Art. (7)Bunurile prevazute la alin. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. si in administrarea primariilor. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. in echivalent arabil. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. conform prevederilor art. in regim de drept public.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. fara nici o despagubire. in natura sau in bani. precum si plantatiile de vii si pomi. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. li se va stabili dreptul de proprietate. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. la propunerea comisiilor comunale. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. dupa caz. Prin exceptie. 14 si 15 din prezenta lege. in proprietatea comunelor. care fac obiectul alin. Art. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. Fac exceptie bovinele si ovinele. iar materialele vor fi valorificate de primarii. bunurile si animalele prevazute la alin. 31 . (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. (6). (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. este interzisa. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. potrivit hotararii comisiei de lichidare. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor.

Art.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. oraselor sau a municipiilor. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. oraselor sau. in proprietatea . destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului.prevazute la art. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. Art.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . (2)Terenurile proprietate de stat. conform legii. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. vor trece in domeniul privat al comunei.trec in proprietatea privata a comunelor. potrivit legii. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. Art. agricole si silvice. inclusiv zonele de protectie aferente. (3)Dispozitiile alin. in conditiile legii. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. 12. trec in proprietatea comunelor. a municipiilor si in administrarea primariilor. ramase la dispozitia comisiei. orasului sau al municipiului. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. situate in intravilanul localitatilor. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. atribuite. (2)Terenurile neatribuite. (2)Terenurile proprietate de stat. dupa caz. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. Guvernul. la data prezentei legi.pajisti si arabil . In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. la data prezentei legi. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. 26. trec.

la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. sub sanctiunea decaderii din termen. (5)Terenurile fara constructii. proportional cu cota detinuta din constructie. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. 15/1990. (2)Cererea se depune. altele decat cele de expropriere.acestora. cu procedura si in conditiile prevazute la art. in conditiile dispozitiilor art. 187/1945. 712/1966 si a altor acte normative speciale. (1). potrivit legii. pana la data de 1 noiembrie 2001. 30 din Legea nr. aflate in administrarea consiliilor locale. dupa caz. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. 9 din prezenta lege. din actualele unitati agricole de stat. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. (4)Dispozitiile art. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. in limita suprafetei de pana la . precum si persoanele care au calitatea de locatori. cu confirmare de primire. actionari la societatile comerciale infiintate. personal sau prin posta. se depun la primaria localitatii sau. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. potrivit art. pana la limita suprafetei prevazute la art. trecuta in patrimoniul statului. in baza Legii nr. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. cu modificarile ulterioare. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. la propunerea primariilor. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat.(2) Persoanele prevazute la alin. la cerere. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. 37. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. Art. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. 46/1992. 3 lit. (5). integral sau. 23 raman aplicabile. in echivalent arabil. dupa caz. Art. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. ca efect al unor legi speciale. din intravilanul localitatilor. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. in termenul. (2)-(5) se va face. 25 din Legea arendarii nr. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. potrivit Legii nr. 16/1994. h) din Legea nr. la cerere. proprietari ai locuintelor. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. prin ordinul prefectului. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. neafectate de lucrari de investitii aprobate. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. dupa caz.

la cerere. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. 131/1991. prin ordinul prefectului. in termenul. altele decat imbunatatiri funciare. la propunerea primariei. 9. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. 3 lit. panta.000 m2 de familie. amenajari de interes public. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. in echivalent arabil. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. (2)Restituirea terenurilor se face. potrivit prezentei legi. in termenul. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. in cazurile prevazute la art. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. Art. altitudinea. suprafata de teren putea depasi. (3)Prevederile art. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. 9 alin. izolarea . (3) . (4) se aplica in mod corespunzator. la cerere. pana la limita suprafetei prevazute la art. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. 11. la cerere. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. se aplica corespunzator prevederile art. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. Art. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. de familie. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (9) raman aplicabile. 83/1949.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. in echivalent arabil. Art. ca echivalenta. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. 37 alin. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. cu procedura si in conditiile prevazute la art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. . 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. in conditiile art.se poate atribui in proprietate. instalatii.(9). Art. 187/1945. din raza teritoriala a localitatii. 9 alin.10 ha in echivalent arabil. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. h) din Legea nr. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. 37. pot face cerere. 10 ha teren arabil. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. din terenurile proprietatea statului. 43 (1)In zona montana . Art. 38 si 39. (2)Dispozitiile art. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. pentru a fi atribuite in proprietate.

cererea se face la fiecare dintre ele. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. pentru suprafata situata pe raza acestora. dupa caz. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. prin grija Ministerului Apelor. (2) raman aplicabile. tufarisuri. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. paduri. oraselor sau a municipiilor. in prezent. pomi. zavoaie. seminceri furajeri. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*).orasului sau al municipiului. Padurilor si Protectiei Mediului. vor fi restituite in proprietatea comunelor. dupa caz. sunt folosite ca pasuni. in cadrul obstilor nedivizate. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. transmise unitatilor de stat si care. potrivit legii.(9). (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. Art. 9 alin. Punerea in posesie a padurilor. lacuri sau cele destinate producerii de legume. (3) . 46 (1)Fostii composesori sau. dupa caz. orezarii si campuri experimentale. (4)Terenurile prevazute la alin.(9). (1) vor formula cererile in termenul. cu procedura si in conditiile prevazute la art. destinate cercetarii agricole. se vor atribui alte suprafete de teren. (1) vor formula cererile in termenul. (3)Dispozitiile art. oraselor si a municipiilor. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. de familie. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. fanete si arabil. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). in imediata apropiere. (5)Persoanele prevazute la alin. helesteie. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. mostenitorii acestora. precum si la art. precum . cu respectarea acelorasi conditii. si in administrarea primariilor. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. (2)Dispozitiile alin. Art. (3)Persoanele prevazute la alin. sau terenurile sunt defrisate. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. a acestor terenuri. tufarisurilor. zavoaielor. 45 alin. dupa caz. (3) . pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 45. dupa caz. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. 9 alin. Art. Art. dar nu mai mult de 30 ha. (1). 45 (1)Persoanele fizice sau. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor.

9 alin. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. care. paduri. 21 si 43. in termenul. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. Art. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. 45. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. (3)Consiliile locale ale comunelor. paduri. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. fanete si pasuni impadurite.(9). cu procedura si in conditiile prevazute la art. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. zavoaie. 9 alin. 52 (1)In sensul prezentei legi. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. h) din Legea nr. Art. dar numai pana la limita prevazuta la art. 9 alin. fanete si pasuni impadurite.si ale institutiilor de invatamant. de familie. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. (2) raman aplicabile. iar pentru constructii. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. (2) este prefectul. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. si nu mai mult de 30 ha de familie. dupa caz. 3 lit. 45 alin. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. tufarisuri. (3) . in proprietatea privata a comunei. rezultate din aplicarea prezentei legi. zavoaie. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. (3) . CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art.(9). (4)Dispozitiile art. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. care le-au apartinut in proprietate. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 187/1945. prin ordin. pentru terenurile cu destinatie forestiera. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. tufarisuri. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. comisia locala este autoritate publica cu activitate . in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate.(9). 19. Art. Art. care le-au apartinut in proprietate. (3) . cu procedura si in conditiile prevazute la art. dar nu mai mult de 30 ha. pentru terenurile agricole. prevazute la art.

Art.administrativa. (2) ramanand aplicabile. activa. 53-56 suspenda executarea. cand este cazul. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 56 Plangerea prevazuta la art. (3)Prevederile art. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. 37. Art. (2) raman aplicabile. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. III. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. . Art. (2) ramanand aplicabile. 53 alin. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. 57 Plangerea formulata potrivit art. (2)Dispozitiile alin. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. comisia judeteana. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. dispozitiile art. calitate procesuala pasiva si. pe baza unui mandat conventional. 53 alin. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. (2)Comisia judeteana si cea locala au. in temeiul hotararii comisiei judetene. 53 alin. 54 (1)Dispozitiile art. il va modifica. il va inlocui sau il va desfiinta. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. de catre unul dintre membri. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. acte administrative contrare propriei hotarari. II. fiind reprezentate legal prin prefect. in termen de 30 de zile de la comunicare. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. Art. Art. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. care a emis titlul de proprietate. Art. conform dispozitiilor cuprinse in cap. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. (2)Dispozitiile art. in conditiile prevazute in cap. dispozitiile art. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. Art. 53 alin. Art. respectiv primar sau. 15/1990.

63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice.000 lei/ha. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. (3)Dispozitiile art. Art. vor fi sanctionate. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. (1). (2)Daca instanta admite plangerea. cand este cazul.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. 75 alin. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. din motive imputabile lor. orasenesti sau municipale. cu plata unei sume de la 50. dupa caz. 62 Persoanelor prevazute la art. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. Art. vor fi somati in conditiile art. Art. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. Art. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. Art. 894 din Codul de procedura civila. 60 si art. 74. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. si de dispozitiile prezentei legi. 53 alin. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. anual. dupa caz. Art. punerea efectiva in posesie. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. al unitatilor administrativ-teritoriale.000 lei la 100. sa execute aceste obligatii. dupa caz. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. Art. (2) se aplica in mod corespunzator. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. 61 Dispozitiile art. tinand insa seama. indiferent de faza procesuala in care se afla.

din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. Art. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora.se aproba de Ministerul Apelor. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. vii si livezi. b)terenurile arabile din zonele de ses. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. d)terenurile inregistrate la arabil. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. de alunecari active sau semistabilizate. pasuni. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. Art. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. rachitarii. pot fi amenajate in bazine piscicole. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . fanete. culturi de arbusti. detinute de persoane juridice . ansamblurilor si siturilor istorice. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. suportand . (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. care are obligatia sa o inregistreze. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 77. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. in alte categorii de folosinta agricola.anului in curs. afectate de eroziune de suprafata si adancime. Art. judetean sau al municipiului Bucuresti. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. altele decat cele prevazute la art. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole.paduri. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Padurilor si Protectiei Mediului. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.

desecari. orase si municipii. (2) in perimetrul de ameliorare. Art. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. vor stabili programele de proiectare. finantare si executie. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. Art. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. cai de comunicatii. o suprafata de teren corespunzatoare. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. Art. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. silviculturii. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. 33/1994. Padurilor si Protectiei Mediului.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. Daca proprietarul nu este de acord. Art. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. primaria face propuneri motivate prefecturii. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. Art. obiective economice si sociale. cailor de comunicatie. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. titularului terenului in cauza. prevazuta de Legea nr. indiguiri. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. total sau partial. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. potrivit cu nevoile agriculturii. cand pe terenul acestora . se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. pastrand dreptul de proprietate. gospodaririi apelor. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. care va decide.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. Padurilor si Protectiei Mediului. (1). statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun.utilitate publica. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea .

89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. in functie de specificul lucrarilor. pe baza . (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. incluse in perimetrul de ameliorare. oraselor. municipiilor si a judetelor. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. conform proiectului de ameliorare. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. corectari de torenti si imprejmuiri. detinatorii terenurilor. evaluare. cuprinse in perimetru. impaduriri. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. cu caracter permanent. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. puieti. inregistrat in documentele de cadastru funciar. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. cai ferate. care. drumuri. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. Art. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. se asigura. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. Art. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. proprietarii. nivelari. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. impaduriri. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. in functie de specificul lucrarilor. Art. inierbari. judet sau comuna. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . poduri. Art. se realizeaza pe cheltuiala statului. ca: terasari. prin act autentic. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. podete. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. poduri. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. in mod individual sau asociati. modelari. Art. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. 85 Terenurile degradate si poluate. fixari de soluri. drumuri. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. Ministerul Apelor.samanta de ierburi.

prealabile. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. privind protectia mediului inconjurator. respectiv. precum si adaposturile pentru animale. regularizarea cursurilor de apa. a Ministerului Apelor. care. cu asigurarea de banci de date. (4). prin natura lor. unele constructii.unui sistem informational. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. rezervatii. forarea si echiparea sondelor. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. precum si a celor plantate cu vii si livezi. (3)De asemenea. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. Padurilor si Protectiei Mediului. soselele de importanta deosebita. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. fac exceptie constructiile care. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. pot fi amplasate in extravilan. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. la nivelul tarii si al judetului. lucrarile de imbunatatiri funciare. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. Art. Art. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. liniile electrice de inalta tensiune. prin extinderea intravilanului localitatilor. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. nu se pot amplasa in intravilan. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. caile ferate. de clasa I si clasa a II-a de calitate. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. monumente. In acest caz. (2)Prin exceptie. 1 si 2 la prezenta lege. prin natura lor. . Padurilor si Dezvoltarii Rurale. cu destinatie militara. cu avizul Ministerului Agriculturii. parcuri nationale. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. avizate de organele de specialitate. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. se face la propunerea consiliilor locale. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. a taxelor prevazute in anexele nr. in suprafata de pana la 500 m2.

Padurilor si Protectiei Mediului. b) si c) si art. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. Art. in baza constatarii situatiei de fapt. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. dupa caz. 94 lit. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. aflate in curs de reconstructie. c)de Guvern. . De asemenea. Art. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. si de Guvern. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. 92 alin. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. (2)Pentru taxa prevazuta la art. organul agricol sau silvic de specialitate. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. pana la 1 ha. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. Art. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. (1). titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. Art. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. ramas neutilizat la finele anului. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. de Ministerul Apelor.(7)De asemenea.

sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. Art. indicate de organele agricole sau silvice. iar daca aceasta nu este posibil. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. Padurilor si Protectiei Mediului. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . evidentiat in cadastrul funciar. cai ferate -. argila. o folosinta piscicola sau silvica. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. al Ministerului Culturii. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. vor fi amenajate pentru productia agricola. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. daca este cazul. indiferent de marimea suprafetei necesare. (1) se da de organele prevazute . Art. in conditiile legii. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. el poate fi modificat numai in conditiile legii. dandu-le o folosinta agricola.Art. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. caolin. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. dupa caz. Art. din fondurile prevazute de beneficiari. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie.sosele. silvica. conductele de transport pentru alimentare cu apa. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. a digurilor. pentru terenurile forestiere si cu ape si. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. Art. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. gaze. dupa caz. judetean sau al municipiului Bucuresti.de la sondele abandonate si altele asemenea. Art. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. pietris . canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. precum si alte instalatii similare. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. canalizare. produse petroliere. pentru ocrotirea monumentelor. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. Padurilor si Protectiei Mediului. piscicola sau.

(2)In toate cazurile. 94 si 95. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. Art. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. Art. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. 107 . 102. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. rezultate in urma asocierilor. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. in caz de refuz. contraventionala sau penala. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. Art. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. dupa caz. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. proiectare si cercetare de specialitate. centrale sau judetene. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art.la art. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata.

a lucrarilor de imbunatatiri funciare.000 lei (RON). constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. precum si inlaturarea acestor masuri. 10. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei la 100. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. pentru fiecare absenta nemotivata. 1101 si art. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. g). a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. a imprejurimilor acestora. c) si ale art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . distrugerea si degradarea culturilor agricole.000 lei. 292 din Codul penal. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. Art. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia.000 lei (RON) la 10. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. c)cea de la lit.000. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar.000. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 27 alin. e) si f).000 lei la 300.Degradarea terenurilor agricole si silvice. prin orice mijloace . d).000. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice.si in orice mod. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. g)fapta oricarei persoane de a impiedica. cu amenda de la 50. Art. b)neafisarea datelor mentionate in art. dupa caz.000 lei (RON). 1102 Contraventiile prevazute la art. in timpul programului de lucru.000 lei (RON) la 100.000 lei. care nu corespund realitatii.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . d)cele de la lit. prefect sau imputernicitii acestuia. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.000. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. Art. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. e)cea de la lit. 9 alin.000 lei (RON). 110 Incalcarea prevederilor art. (5) lit. Art. cu amenda de la 2. detinute efectiv.

catre prefect sau imputernicitii acestuia. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. in termen de 30 de zile de la aprobare. Art.000. pietris. Art.000 lei. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice.000 lei la 1. nisip. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta.000. d)-h). c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. Art.000 lei la 2. gunoaie si altele asemenea. sonde abandonate si altele asemenea. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori. inainte de a fi delimitate. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. moloz.000 lei la 10. b)cele de la lit. potrivit legii penale.cu amenda de la 10. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. constructii metalice. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. argila. 92. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. Art. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. caolin. b)cele de la lit. pe terenurile situate in extravilan. de .d)-h).000 lei.000. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si.000. reziduuri. a)-c). cu amenda de la 500. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. bornate si predate. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole.000.000 lei la 20. 112 Contraventiile prevazute la art. in cazul membrilor comisiilor locale. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara.000 lei. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. dupa caz. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. incat. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola.000. topografice. protectia. prefabricate. organele de politie.000 lei. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. a reperelor metalice de nivelment. 111 lit.000. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. cu amenda de la 1. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. cu amenda de la 5. resturi menajere. dupa caz. cu exceptia celor prevazute la art. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. a)-c).

17. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. 21. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. cu modificarile ulterioare. (3)In cazurile prevazute la art. 119 (1)Monumentele istorice. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. comisiile judetene. 19 alin. (2) si la art. dupa caz. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. contraventiilor prevazute la art. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. vestigiile si obiectivele arheologice. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. orasenesti si municipale. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. a municipiului Bucuresti. comisiilor judetene sau prefectului. respectiv emiterii ordinului prefectului. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie.Ministerul Apelor. sa . (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. membrii acestora. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. Art. din competenta lor. art. (1). (5)Comisiile comunale. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. inaintand aceste lucrari. dupa caz. restabilirea situatiei anterioare. iar comisiile judetene si. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. dupa caz. 30 alin. incadrati cu contract individual de munca. 116 (1)Comisiile comunale. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. precum si de catre primar. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. precum si comisiile de lichidare. prin hotarare a Guvernului. 12. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. orasenesti si municipale. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. orasenesti si municipale. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. dupa caz. se considera delegati. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. (1) ori ale art. in termenul prevazut la alin. (2)Comisiile prevazute la alin. respectiv. constituite potrivit prevederilor art. la propunerea comisiilor comunale. Art. Art. 8 din Decretul-lege nr. 37.

publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. Partea I. 811. precum si a bancilor de date aferente acestora. 138 din 5 noiembrie 1974. se va realiza de la buget. .Decretul-lege nr.Decretul nr. Art. 2. 74 din 16 iulie 1975. .M.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. . cu exceptia art. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. 17 din 30 ianuarie 1990.C. . dupa caz. a lucrarilor geodezice. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . publicata in Buletinul Oficial nr. publicata in Buletinul Oficial nr. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. 95 din 1 august 1990. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. folosirea. 10 din 30 martie 1959. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. Art. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. la nivel judetean si national.Legea nr. . nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar. 122 Anexele nr. cu exceptia art. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. Art. Partea I. Art. in bani.art. nr. . 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general.H. nr. sau cu teren echivalent.

in considerarea faptului ca Legea nr. iar termenul-limita de solicita . 34/2013 . este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor.avocatnet.OUG nr. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. incepand cu luna mai 2013. 214/2011 pentru organizarea.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. din 13 mai 2013. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. Partea I. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. Citeste mai mult: http://www. afla te atat in domeniul public.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. 34/2013 privind organizarea. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. in conditiile in care Legea nr. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. 22/2007. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. nr. 267.organizarea. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

1. nr. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. 2. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. denumite in continuare pajisti. Art. 1. .re a acestora este 15 mai 2013. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. cu modificarile si completarile ulterioare. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. 6 din Regulament. cultivate pe termen scurt. (CE) nr. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. b) pasunile alpine. Art. (CE) nr. . exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. pe baza carora se calculeaza productia. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. asa cum este prevazut la alin.290/2005. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. 6 din Regulamentul (CE) nr. (1) al art. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 30 din 31 ianuarie 2009. 247/2006.782/2003. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . seria L. 1. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.In sensul prezentei ordonante de urgenta. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. (2) al art. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii.4. naturale sau cultivate.

inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. f) detinatori de pajisti . c) unitate vita mare (UVM) . este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. oraselor. (1). . 3. Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.b) faneata . d) pajisti proprietate privata a comunelor. denumita in continuare ADS. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. (1) Detinatorii de pajisti. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 4. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit legii civile. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. 2 lit. caprinelor si bovinelor. b) pajisti proprietate publica a comunelor. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. municipiilor si a municipiului Bucuresti. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. administrate de consiliile locale ale acestora. administrate de Agentia Domeniilor Statului.titularii dreptului de proprietate. Art. astfel cum sunt definiti la art. conform practicii agricole locale. (2) al art. 6 din Regulament. administrate de ADS.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. f) pajisti proprietate publica a statului. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. 28/2008 privind registrul agricol. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. care permite conversia diferitelor categorii de animale. . ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. administrate de consiliile locale ale acestora.Sunt supuse regimului de organizare. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. d) utilizator .colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. c) pajisti proprietate privata a statului. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. municipiilor si a municipiului Bucuresti.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. ovinelor. oraselor.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. f). sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007.

115 alin. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. e) amplasarea obiectivelor de interes national. 33/1994. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. . . 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. (4) din Constitutia Romaniei. republicata. judetean sau national.Art. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. 6. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. in conditiile Legii nr. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. 5. in temeiul art. republicata. in conditiile legislatiei in vigoare. Art. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. republicata. (2). judetean sau local. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. c) refugii montane in caz de urgenta. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Art. f) lucrari privind apararea tarii. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. declarate de utilitate publica. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. 7. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. judetean sau local. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. ordinea publica si siguranta nationala.

8.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. primarii comunelor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. unitatile administrativteritoriale. in baza cererilor crescatorilor de animale. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. prin primari. incheie contracte de concesiune/inchiriere. . 9. dar nu mai mica de 0. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. in corelare cu suprafetele utilizate. oraselor.Art. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. unitatile administrativteritoriale. in baza hotararii consiliului local al comunei. oraselor. .d) si e). oraselor. pentru anul 2013. pentru suprafetele de pajisti disponibile. (3). si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. prin primari. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora.3 UVM/ha. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. in conditiile legii. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. oraselor. in conditiile legii. orasului. in baza cererilor crescatorilor de animale. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. pentru suprafetele de pajisti disponibile. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. Art. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. oraselor. incheie contracte de inchiriere. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. 3 lit. pana la data de 1 martie. oraselor. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. respectiv al municipiului (4) Anual. oraselor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. consiliile locale ale comunelor.

atribuirea contractelor de concesiune. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract.Art. 10. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. 5 alin. 14. (1) si (2). 12. altele decat cele stabilite prin contract.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora.000 lei la 50.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata.000 lei pentru persoana fizica. se face potrivit prevederilor Legii nr. Art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. incheiate de ADS. cu mentinerea categoriei de folosinta.000 lei pentru persoana juridica. 1 alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. f). 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. . 11. Art. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. faptele prevazute la lit.000 lei la 6. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. contraventionala. . . . decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. 13. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. (3). b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. Art. dupa caz. d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. inclusiv cu atelaje. 9 alin. oraselor. respectiv cu amenda de la 25. Art. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora.3 UVM/ha. 9 alin. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. (2). care indeplinesc conditiile prevazute la art. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. civila sau penala. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0.

17. Legea nr. . alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. g) si h).000 lei la 8. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. . a).000 lei.b) cu amenda de la 500 lei la 1. respectiv cu amenda de la 2. Partea I. Partea I. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. . republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 819 din 21 noiembrie 2011. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. 14 alin. faptele prevazute la lit. 20.000 lei pentru persoana juridica. 19. . 14 alin. administrarea si exploatarea pajistilor.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. cu modificarile si completarile ulterioare. faptele prevazute la lit. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. nr. (1) lit. dupa caz. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 78. Art. Art. La articolul 78.Legea fondului funciar nr. 16. 180/2002. 18/1991.000 lei pentru persoana juridica. nr. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu. - .000 lei la 3. respectiv cu amenda de la 4. 1 din 5 ianuarie 1998. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. (1) lit. e) cu amenda de la 5. Art.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Art. b) si c).000 lei la 10. 214/2011 pentru organizarea.000 lei la 4.Prevederile art. d) cu amenda de la 1. persoane fizice sau juridice. faptele prevazute la lit. se abroga. . 18. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.000 lei pentru persoana fizica. 15. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.000 lei. d) si e). fapta prevazuta la lit. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art.

000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. Ministrul economiei. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. 77.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. fara aprobarile legale in vigoare. In tot textul legii. Anghel Andreescu.782/2003. Relu Fenechiu p. seria L. este interzisa.000 lei la 10. cu urmatorul cuprins: „Art.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. in Registrul agricol. (CE) nr. alineatele (11)-(13). dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. . Daniel Constantin Viceprim-ministru. Adrian Ciocanea. Constantin Nita p. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. secretar de stat Bucuresti. NicolaeLiviu Dragnea p. vii si livezi. 34. asa cum sunt evidentiate la art. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. 30 din 31 ianuarie 2009. (11) terenurile ocupate de pajisti care. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. 6 din Regulamentul (CE) nr. 247/2006. George Ciamba. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. secretar de stat Ministrul apararii nationale. prin degradare sau poluare. Ministrul afacerilor interne. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. articolul 1071. altele decat cele prevazute la art. (2) al art.290/2005. 1. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. potrivit reglementarilor legale in vigoare. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape.” 3. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie.” 4. (11). cu modificarile si completarile ulterioare. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. 78 alin. 1. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. (CE) nr. 23 aprilie 2013. . sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”.” 2. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. paduri si piscicultura. Liviu Voinea Viceprim-ministru. Nr. ministrul finantelor publice. Ministrul afacerilor externe. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. nr. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. La articolul 78. 1071.

cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr.Dispozitii generale Art. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) si (4). singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . precum si unele masuri adiacente. (2). republicata. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. Art. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. Lege nr. republicata. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. cu modificarile si completarile ulterioare.22 decembrie 1989. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. cererile formulate potrivit Legii nr. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. 24 alin. in natura sau prin echivalent. cu modificarile si completarile . cu modificarile si completarile ulterioare.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. 3 In intelesul prezentei legi. 169/1997. prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . 18/1991 si ale Legii nr.notificarile formulate in temeiul Legii nr. cereri . 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. b) principiul echitatii. (4) Punctele prevazute la alin. Art. ale Legii nr. 18/1991.

94/2000. la entitatile investite de lege. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. constituite in temeiul Legii nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. cu modificarile si completarile ulterioare. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 4 . d) comisia judeteana de fond funciar sau. 4.ulterioare. cu personalitate juridica. la masuri reparatorii. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. prevazuta la pct. republicata. (5) din Legea nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 250/2007. persoana care se considera indreptatita . cu modificarile si completarile ulterioare. grila notariala . dupa caz. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. 2. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. infiintata potrivit prezentei legi. c) comisia locala de fond funciar. republicata. dupa caz. organ de specialitate al administratiei publice centrale. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. orasenesti si municipale. 83/1999. in termen legal. republicata. decizia entitatii investita de lege . actualizate in conditiile impuse de art. 77^1 alin. constituite in temeiul Legii nr. republicata. cereri din categoria celor prevazute la pct. 18/1991. in intelesul Hotararii Guvernului nr. entitatea investita de lege .ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. 6. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. Art. in ceea ce priveste terenurile. dupa caz.22 decembrie 1989. restituirea in natura . 571/2003 privind Codul fiscal. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 .persoana care a formulat si a depus. republicata. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 5. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. comisiile comunale. cu modificarile si completarile ulterioare. persoana indreptatita . cu modificarile si completarile ulterioare. 7. 3. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . subinginer agricol. Art. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. cu sau fara investitii. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. comisia prevazuta la art.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. al unitatii administrativ-teritoriale. cu sau fara investitii. . referent agricol).Romsilva. inginer topograf. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. si forestiere. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. atributiile Comisiei. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. cu sau fara investitii. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. situatia terenurilor agricole. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. b) primarul comunei/orasului/municipiului. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. (3) In functie de specificul localitatii. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. in termen legal. 5 intocmeste. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. conform normelor de aplicare a prezentei legi. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (4) Procedura de constituire. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. modul de functionare. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. prin ordin al prefectului.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. inginer agricol. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. la entitatile investite de lege. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. Capitolul II . d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. (1) va indica. dupa caz. (2) Situatia prevazuta la alin. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. aflate pe rolul instantelor.

punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. cu propuneri de despagubiri. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. Art. 42. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. in vederea atribuirii de teren. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. Art. . dupa caz. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. dupa caz. in conditiile legii. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. eliberarea titlurilor de proprietate. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. dupa caz. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. aflate in proprietatea publica a statului. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. dupa caz. in termenul prevazut la alin. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi.d) terenurile ocupate de izlazuri. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. dupa caz. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. si trecerii acestora. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa caz. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. (3) Situatia prevazuta la alin. dupa caz. pentru returnarea dosarului la comisia locala. (2) Dispozitiile alin. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in conditiile art. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. (1).

statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. (5). 9 (1) Institutele. (3). (1). Art. dupa caz. (1). de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. terenurile care fac obiectul acesteia. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. pentru fiecare judet si la nivel national. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. in termen de 30 de zile. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2). Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. dupa caz. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. Art. (2) Dupa finalizare. 6 alin. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. Art.Art. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. in conditiile prevazute la art. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. (1). b) pe izlazul comunal. 6 alin. . (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin.

Art. cu modificarile si completarile ulterioare. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. in termenul prevazut la art. cu modificarile si completarile ulterioare. d) pe terenul proprietate publica. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.c) pe terenul proprietate publica. (1). (2) Pentru terenul prevazut la alin. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate.Acordarea de masuri compensatorii . a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. 18/1991. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. republicata. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. dupa caz. sau pe terenul proprietate privata a statului. b). 9 alin. Art. propus in vederea restituirii. (3) din Legea nr. Art. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. care a fost administrat de institute. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. formulate potrivit Legii nr. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. (1) lit. Capitolul III . se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. (1). 10/2001. agricole la data preluarii abuzive. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. republicata. statiuni de cercetare si alte institutii publice. aflate in acelasi judet. sau pe terenul proprietate privata a statului. 6 alin. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Art. in echivalent. denumita in continuare Comisia Nationala.Art. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (6) si (7) din prezenta lege. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. . d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. 21 alin. (2) In indeplinirea atributiilor sale. Art. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. dupa caz. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. care se determina potrivit art. in principal. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. denumit in continuare Fondul national. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. Art. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. administrat de Agentia Domeniilor Statului. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. dupa caz. Art. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. in conditiile prezentei legi. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. 16. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . (4) Pana la data de 1 iulie 2014. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art.Art. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. valoarea se publica in termen de 30 de zile. de drept.

Art. (6) si (7). Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. 10/2001. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu. 30 din Legea nr. (5). 21 alin. in baza documentelor transmise. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect.22 decembrie 1989. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. raman aplicabile. 31 din Legea nr. 10/2001. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. (4) si art. republicata. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. (6). (8) Ulterior verificarii si evaluarii. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. Art. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. 10/2001. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . cu modificarile si completarile ulterioare. 554/2004. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. (7). Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. Dispozitiile art. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. 21 alin.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. cu modificarile si completarile ulterioare. identificate la nivel local. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. republicata. . 11 alin. 6 alin. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. aproba punctajul stabilit potrivit alin. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege.

(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. 21 alin. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. o copie a documentelor prevazute la alin. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. in termen de 60 de zile de la data emiterii. 21 alin. in termen de 5 zile de la primire. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. Art. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. (6) si (7). (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. (5). (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. Art. cat si entitatilor investite de lege. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. (6). Art. 21 alin. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . in termen de 15 zile. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. (6). (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. in termen de 45 de zile de la data emiterii. la Cancelaria PrimuluiMinistru.

are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. . Art. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. anual. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. Art. Art. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. dupa 1 ianuarie 2017. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. un proces-verbal de adjudecare. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. detinatorul poate solicita. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. (2) In aplicarea alin. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. prin unitatile sale teritoriale. in termen de 10 zile. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. (1). (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. c) in termen de 36 de luni. de 90 de zile. (2) Termenele prevazute la alin.500 de cereri. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. 10/2001. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la .Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. pentru o perioada de 60 de zile. b) in termen de 24 de luni. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. o singura data. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. republicata. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate.Capitolul IV . 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr.000 de cereri. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (2) Termenul prevazut la alin. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.000 de cereri. cu modificarile si completarile ulterioare. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta.500 si 5. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. Art. (1). cu exceptia dosarelor de fond funciar. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. actele doveditoare solicitate. cu exceptia dosarelor de fond funciar. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. 38 In cazul in care. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. (3) In cazurile prevazute la alin. 9 alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. la cerere. statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. Art. 6 alin. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. (1) si (2). 33 si 34. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. (3). 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. e) refuzul institutelor. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art.Sanctiuni Art. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. (1). 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. 37 Contraventiile prevazute la art. 12 alin. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte.000 lei la 100. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. 6 alin. 6 alin. in conditiile art. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat. (4). Art. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. Agentiei Domeniilor Statului. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin.000 lei. (1). 5. (1). dupa caz. dupa caz. potrivit legii penale. persoanelor indreptatite. (3) sunt supuse numai apelului. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. Capitolul V .alin. Art.

(2) In termenul prevazut la alin. Art. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. Capitolul VI . dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. Art. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. se face in termen de 5 ani. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. cu modificarile si completarile ulterioare. incepand cu 1 ianuarie 2014. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare.si de prezenta lege.Dispozitii tranzitorii si finale Art. 40 Dispozitiile art. (1). 21 din prezenta lege. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. respectiv. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. 180/2002. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. in transe anuale egale. Art. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. (1). prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art.000 lei. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile .

34 din Legea nr. prin hotarare. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. republicata. 2 si 4 la Legea nr. Art. (4). in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Art. stabileste imobilele prevazute la alin. republicata. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. se restituie fostilor proprietari sau. plata cheltuielilor de intretinere aferente . (2) Dispozitiile alin. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. republicata. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. 94/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. (1) si (2). dupa caz. mostenitorii acestora. cu modificarile si completarile ulterioare. 83/1999. si art. al institutiei sau. la art. 1. republicata. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 10/2001 in vederea solutionarii. 2 lit. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. cu modificarile si completarile ulterioare. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. Art. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 1 alin. 18/1991. 10/2001. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000. 1/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. (5) din Legea nr. Guvernul. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. a) pct. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 43 Cererile depuse in temeiul art. 83/1999. si la art. mostenitorilor acestora. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. 36 alin. (1) si (2). (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. dupa caz. (6) In perioada prevazuta la alin. republicata. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public.

se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. (2) raman aplicabile. a)-f) din Legea nr. 169/1997`` al Legii nr. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. cea afectata servitutilor legale. 247/2005. 3 lit. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 53 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. dupa caz.`` Art. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001. (1). (2)-(4). (4) Dispozitiile art. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. alin. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. republicata.`` . precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. in natura sau prin echivalent. republicata. (8) In situatia in care. stabilita in functie de valoarea de piata. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. 18/1991 si ale Legii nr. republicata. chiria recalculandu-se in mod corespunzator.`` Art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. aceasta poate fi restransa.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. prin hotarare a Guvernului. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. cu modificarile si completarile ulterioare. in perioada prevazuta la alin. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. se introduc trei noi alineate.

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. a imobilelor preluate in mod abuziv. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 18^1. 10/2001. 14^2. 15 literele a)-d) si f). 18^4. se abroga. cu modificarile si completarile ulterioare. 18^7. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. . se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. in natura sau prin echivalent. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. republicata. 10/2001. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. 10/2001. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 247/2005. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 18^6. Art. 3 din 27 aprilie 2001. cu modificarile si completarile ulterioare. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. precum si a prevederilor Legii nr. se abroga. cuprinsa in Legea nr.`` Art. republicata. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. prevazute in Legea nr. administrarea si exploatarea pajistilor. Partea I. 214/2011 pentru organizarea. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. 18. in perioada regimului comunist in Romania``. 819 din 21 noiembrie 2011. 18^5. 18^3. 18^2. nr. 18^8. 17. Partea I. 52 La data de 1 ianuarie 2016. nr.Art. 14. republicata. articolele 16. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. cu modificarile si completarile ulterioare. c) articolele 13. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. 14^1. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful