LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

(3)De prevederile alin. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat.in proprietate. Pentru terenurile atribuite. Art. 37. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . teren arabil. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei.000 m2 in echivalent arabil. cu sau fara personalitate juridica. potrivit prevederilor prezentei legi. Art. (2)Dispozitiile art. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. terenuri in suprafata de 10. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. precum si. la cererea lor sau a mostenitorilor. (4)Dispozitiile art. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. in cadrul unor sole stabilite de comisie. in echivalent arabil. cu exceptia celor care l-au instrainat. de asemenea. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. dupa caz. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. 14 alin. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. dupa caz. (2)La atribuire. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. raman. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. 14 alin. (5)Se vor atribui. pe baza optiunii proprietarilor. se vor atribui in proprietate.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . au parasit cooperativa agricola de productie. 15 (1)Membrii cooperatori care. Art. 14-17. la data improprietaririi. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. . Art.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. la cerere. care au optat si carora li s-a atribuit. sere. amenajari piscicole. la cerere. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. constructii administrative si agrozootehnice. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. fara a se depasi 10 ha de familie. viticole. mostenitorilor acestora. cu sau fara titlu. la dispozitia comisiei. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. helesteie. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". pepiniere.

(1) si (2). daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. dupa caz. in folosinta agricola. Art. 8. dupa caz. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. la cerere. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. din extravilan.cooperatori. si de a cultiva pamantul primit. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. la cerere. care solicita in scris. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. in perioada cat lucreaza in localitate.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. Art. au lucrat in orice mod. precum si pentru persoanele prevazute la art. Art. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . Art. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. precum si celor care. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. din aceeasi localitate sau din alte localitati. (3)Se pot atribui. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. in masura in care toate aceste asezaminte au . oras sau municipiu. din terenurile prevazute la art. ramase la dispozitia comisiei. orasului sau municipiului. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. 14 alin. neavand calitatea de . ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. in conditiile legii. se pot restitui. (2)Prevederile alin.(3)Terenurile neatribuite. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. 18. el sau membrii familiei din care face parte. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei.din mediul rural -. sau din domeniul privat al statului. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. comisiile vor atribui in proprietate. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. cu deficit de forta de munca in agricultura. apartinand cultelor recunoscute de lege. 22 (1)Din terenurile agricole. 17 si 19 alin.000 m2 in echivalent arabil.000 m2. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. pana la 5. (3). de familie. 14-16.

la data intrarii in cooperativa agricola de productie. 9 raman aplicabile. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. schiturile si manastirile din mediul urban. 8 din Decretul-lege nr. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. care nu au avut calitatea de cooperator. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. recunoscute de lege. astfel: a)centrul patriarhal. c)protoieriile. in cazul manastirilor si schiturilor. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. pana la 50 ha. in extravilan. din mediul rural. b)centrele eparhiale. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. In zonele necooperativizate. la propunerea acestora. (4)Dispozitiile art. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. determinate potrivit art. pana la 10 ha. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. in cazul parohiilor. (5)Pentru parohiile. precum si curtea si gradina din jurul acestora. dupa caz. (21)In cazul instrainarii constructiilor. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. pana la 10 ha. (2)Dispozitiile art. dar nu mai mult de 10 ha. potrivit prevederilor art. in limita suprafetelor pe care le-au avut. 42/1990. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. raman si se inscriu in . terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. potrivit legii. (3) si (4). nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. pe care le-au edificat. 4 din Decretul-lege nr. dar nu mai mult de 50 ha. dovedite prin orice mijloc de proba. (5) se aplica in mod corespunzator. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. cu exceptia celor stramutati. (4)Dispozitiile alin. Art. a mostenitorilor acestora. si suprafata pe care au avuto in proprietate. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. prin ordinul prefectului. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. e)filialele din mediul rural si urban. d)parohiile din mediul urban. pana la 200 ha. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. Art. in cartea funciara. 9 alin. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. pana la 100 ha. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. in registrul agricol sau in alte documente funciare. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse.

iar. asemenea terenuri revin. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. in extravilan. Art. 36/1995. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. 64. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. in sensul alin. titluri de proprietate conform prezentei legi. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. eliberarea titlurilor de proprietate. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. cu modificarile si completarile ulterioare. daca nu pot fi ridicate. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. prin comisiile de fond funciar. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. . potrivit legii. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini.proprietatea actualilor detinatori. le consemneaza in documentele constatatoare. (1). (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1). (3)Prin investitii. de drept. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. respectiv. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. (2). in acest sens. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. Art. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. se vor acorda despagubiri. daca nu mai exista teren. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. acceptata de ei. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. in lipsa. Art.

la realizarea activului si la plata pasivului. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. 27. in termen de 12 luni. conform legii. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. a societatilor agricole in cauza.cumparare sau in alt mod. (1) se vor stabili in cota valorica. daca se vor infiinta. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. pentru descarcare. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. in conditiile prevazute de lege. planurile parcelare. si de a sesiza. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . daca este cazul. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. numele beneficiarilor. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. 27. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . amplasamentul. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. cu personalitate juridica. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. Art. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. constituite in temeiul Legii nr. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. masinile. de drept. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. III din Legea nr. intocmite de catre comisia de lichidare. iar comisiile judetene. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu propuneri de rezolvare. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. ca si cele necesare utilizarii lor normale. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. prin ordinul prefectului. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. investit cu atributii de control financiar. potrivit legii. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. comisiile locale si cele judetene. (3)La expirarea termenului prevazut la art. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. atelierele de industrie mica. organele de urmarire penala. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. Art. precum si terenurile de sub acestea. 18/1991. la propunerea primariei.

iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. Fac exceptie bovinele si ovinele. care fac obiectul alin.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. si volumul valoric de munca efectuat. Prin exceptie. precum si plantatiile de vii si pomi. in proprietatea comunelor. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. Plata creantelor se va face de catre asociatie. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. si in administrarea primariilor. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. (1). din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. Art. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. a atelierelor de intretinere. este interzisa. in natura sau in bani. orasenesti sau municipale. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. iar materialele vor fi valorificate de primarii. in regim de drept public. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. la propunerea comisiilor comunale. fara nici o despagubire. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. li se va stabili dreptul de proprietate. (6). (2). Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. (1). potrivit hotararii comisiei de lichidare. 14 si 15 din prezenta lege. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. dupa caz. prevazute la alin. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. (7)Bunurile prevazute la alin. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. bunurile si animalele prevazute la alin. in echivalent arabil. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. 31 . Partea I. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. Art.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. conform prevederilor art. trec in proprietatea privata a comunelor. 27 alin. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica.

la data prezentei legi. inclusiv zonele de protectie aferente. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. atribuite. oraselor sau a municipiilor. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. (3)Dispozitiile alin. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice.pajisti si arabil . de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. (2)Terenurile neatribuite. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. 26. potrivit legii. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. 12. Art. (2)Terenurile proprietate de stat. ramase la dispozitia comisiei. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. orasului sau al municipiului. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. conform legii. (2)Terenurile proprietate de stat.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor .prevazute la art. agricole si silvice. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . in proprietatea . in conditiile legii. trec in proprietatea comunelor. a municipiilor si in administrarea primariilor. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. situate in intravilanul localitatilor. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. vor trece in domeniul privat al comunei. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. Art.trec in proprietatea privata a comunelor. Guvernul. Art. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. dupa caz. oraselor sau. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. trec. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. la data prezentei legi.

(2)-(5) se va face. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. in conditiile dispozitiilor art. sub sanctiunea decaderii din termen. (2)Cererea se depune. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. Art. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. 37. in echivalent arabil. din actualele unitati agricole de stat. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 187/1945. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. din intravilanul localitatilor.acestora. pana la data de 1 noiembrie 2001. dupa caz. 15/1990. proprietari ai locuintelor. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. proportional cu cota detinuta din constructie. altele decat cele de expropriere. 25 din Legea arendarii nr.(2) Persoanele prevazute la alin. potrivit legii. se depun la primaria localitatii sau. (5)Terenurile fara constructii. (1). cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. dupa caz. 9 din prezenta lege. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. la cerere. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. la propunerea primariilor. neafectate de lucrari de investitii aprobate. potrivit Legii nr. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. personal sau prin posta. in baza Legii nr. dupa caz. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. aflate in administrarea consiliilor locale. 712/1966 si a altor acte normative speciale. 30 din Legea nr. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. la cerere. in limita suprafetei de pana la . 3 lit. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. cu confirmare de primire. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. ca efect al unor legi speciale. 16/1994. actionari la societatile comerciale infiintate. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. integral sau. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. 23 raman aplicabile. (4)Dispozitiile art. prin ordinul prefectului. precum si persoanele care au calitatea de locatori. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. in termenul. potrivit art. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. cu modificarile ulterioare. trecuta in patrimoniul statului. h) din Legea nr. pana la limita suprafetei prevazute la art. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. (5). 46/1992. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. Art.

10 ha teren arabil. ca echivalenta. pana la limita suprafetei prevazute la art. altitudinea. (4) se aplica in mod corespunzator. 11. se aplica corespunzator prevederile art. de familie. prin ordinul prefectului. (3) . (2)Restituirea terenurilor se face. Art. din raza teritoriala a localitatii. 37 alin. in conditiile art. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. Art. din terenurile proprietatea statului. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. suprafata de teren putea depasi. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. la cerere. h) din Legea nr. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi.10 ha in echivalent arabil. (2)Dispozitiile art. in termenul. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. la cerere. .(9). instalatii. 38 si 39. la propunerea primariei. pot face cerere. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii.se poate atribui in proprietate. 9 alin. in echivalent arabil. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. in echivalent arabil. Art. pentru a fi atribuite in proprietate. amenajari de interes public. altele decat imbunatatiri funciare. (9) raman aplicabile. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. in cazurile prevazute la art. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. potrivit prezentei legi. Art. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. Art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9. 9 alin. 83/1949. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. in termenul. cu procedura si in conditiile prevazute la art.000 m2 de familie. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. 37. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. 43 (1)In zona montana . (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. panta. 131/1991. izolarea . 3 lit. 187/1945. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. la cerere. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. (3)Prevederile art.

lacuri sau cele destinate producerii de legume. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (3)Persoanele prevazute la alin. 46 (1)Fostii composesori sau. 45. Art. oraselor sau a municipiilor.orasului sau al municipiului. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). pomi. Padurilor si Protectiei Mediului. (1) vor formula cererile in termenul. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. fanete si arabil. (1) vor formula cererile in termenul. paduri. (3) . (4)Terenurile prevazute la alin. 45 alin. si in administrarea primariilor. vor fi restituite in proprietatea comunelor. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. Punerea in posesie a padurilor. Art. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. zavoaielor. orezarii si campuri experimentale. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. cererea se face la fiecare dintre ele. dupa caz. precum si la art. transmise unitatilor de stat si care. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. 9 alin. in imediata apropiere. Art. sau terenurile sunt defrisate. precum . tufarisurilor. dupa caz. 45 (1)Persoanele fizice sau. sunt folosite ca pasuni. (3)Dispozitiile art. (5)Persoanele prevazute la alin. destinate cercetarii agricole. dupa caz. 9 alin.(9). seminceri furajeri. mostenitorii acestora. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. in prezent. dupa caz. dupa caz. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). pentru suprafata situata pe raza acestora. tufarisuri. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. prin grija Ministerului Apelor. zavoaie. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. de familie.(9). ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. helesteie. cu respectarea acelorasi conditii. se vor atribui alte suprafete de teren. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. Art. (1). (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. a acestor terenuri. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. (2) raman aplicabile. (2)Dispozitiile alin. in cadrul obstilor nedivizate. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. potrivit legii. oraselor si a municipiilor. dar nu mai mult de 30 ha. (3) . ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor.

dupa caz. fanete si pasuni impadurite. 3 lit. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. 9 alin. 9 alin. iar pentru constructii. 19. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Art. dar nu mai mult de 30 ha. care le-au apartinut in proprietate. (2) raman aplicabile.(9). cu procedura si in conditiile prevazute la art. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. pentru terenurile agricole. de familie. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. 21 si 43. cu procedura si in conditiile prevazute la art. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. zavoaie. h) din Legea nr. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. (3) .(9). comisia locala este autoritate publica cu activitate . paduri. fanete si pasuni impadurite. care. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. 52 (1)In sensul prezentei legi. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii.si ale institutiilor de invatamant. in termenul. 187/1945. pentru terenurile cu destinatie forestiera. dar numai pana la limita prevazuta la art. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. (3) . in baza actelor care le atesta aceasta calitate. 45. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. si nu mai mult de 30 ha de familie. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. 9 alin. zavoaie. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. 45 alin. tufarisuri. in proprietatea privata a comunei. prevazute la art. Art. (3)Consiliile locale ale comunelor. (2) este prefectul. (4)Dispozitiile art. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. paduri. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. tufarisuri. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. Art. (3) . prin ordin. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. Art. care le-au apartinut in proprietate.(9). rezultate din aplicarea prezentei legi.

92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. dispozitiile art. de catre unul dintre membri. care a emis titlul de proprietate. Art. (2)Comisia judeteana si cea locala au. il va inlocui sau il va desfiinta. calitate procesuala pasiva si. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. 53 alin. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. respectiv primar sau. (2)Dispozitiile alin. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. 53 alin. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. pe baza unui mandat conventional. 37. comisia judeteana. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. Art. 53 alin. cand este cazul. in temeiul hotararii comisiei judetene. il va modifica. 54 (1)Dispozitiile art. activa. (2)Dispozitiile art.administrativa. dispozitiile art. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. Art. Art. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. Art. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. 15/1990. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. II. Art. (2) raman aplicabile. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. in conditiile prevazute in cap. fiind reprezentate legal prin prefect. (3)Prevederile art. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. (2) ramanand aplicabile. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Art. in termen de 30 de zile de la comunicare. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. (2) ramanand aplicabile. 57 Plangerea formulata potrivit art. . cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Art. 53-56 suspenda executarea. 56 Plangerea prevazuta la art. conform dispozitiilor cuprinse in cap. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. III. acte administrative contrare propriei hotarari. 53 alin.

61 Dispozitiile art. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. punerea efectiva in posesie. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. cand este cazul. Art. vor fi sanctionate. orasenesti sau municipale. Art. 60 si art. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 53 alin. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. Art. Art. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. 75 alin. din motive imputabile lor. (2)Daca instanta admite plangerea. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. tinand insa seama. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. si de dispozitiile prezentei legi. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art.000 lei la 100. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. (3)Dispozitiile art. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. indiferent de faza procesuala in care se afla. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. (2) se aplica in mod corespunzator. Art. dupa caz. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. sa execute aceste obligatii. dupa caz. 62 Persoanelor prevazute la art. Art.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. vor fi somati in conditiile art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. Art. cu plata unei sume de la 50. dupa caz. (1). primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. 894 din Codul de procedura civila. al unitatilor administrativ-teritoriale. 74.000 lei/ha. anual. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice.

ansamblurilor si siturilor istorice. rachitarii. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. Padurilor si Protectiei Mediului. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. pot fi amenajate in bazine piscicole. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . pasuni. Art. judetean sau al municipiului Bucuresti. in alte categorii de folosinta agricola. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. fanete. 77. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. detinute de persoane juridice . si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. culturi de arbusti. care are obligatia sa o inregistreze. de alunecari active sau semistabilizate. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. suportand . stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. Art.se aproba de Ministerul Apelor. Art. altele decat cele prevazute la art. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. afectate de eroziune de suprafata si adancime. d)terenurile inregistrate la arabil. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului.anului in curs.paduri. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. b)terenurile arabile din zonele de ses. vii si livezi. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice.

consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. indiguiri. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. finantare si executie. primaria face propuneri motivate prefecturii. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.utilitate publica. (1). 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. Daca proprietarul nu este de acord. Art. Art. care va decide. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. pastrand dreptul de proprietate. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. Art. obiective economice si sociale. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. o suprafata de teren corespunzatoare. Art. silviculturii. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. 33/1994. (1) se poate face cu acordul proprietarului. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. Art. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. cand pe terenul acestora . (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. cailor de comunicatie. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. desecari. orase si municipii. cai de comunicatii. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. (2) in perimetrul de ameliorare. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. gospodaririi apelor. Padurilor si Protectiei Mediului. Padurilor si Protectiei Mediului. titularului terenului in cauza.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. prevazuta de Legea nr. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. potrivit cu nevoile agriculturii. total sau partial. vor stabili programele de proiectare.

drumuri.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. nivelari. inierbari. fixari de soluri. pe baza . puieti. Art. evaluare. proprietarii. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. oraselor. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. Art. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. in functie de specificul lucrarilor. cai ferate. poduri. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. corectari de torenti si imprejmuiri. se asigura. Art. cu caracter permanent. conform proiectului de ameliorare. impaduriri. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. prin act autentic. Ministerul Apelor. drumuri. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. poduri. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". podete. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului.samanta de ierburi. in mod individual sau asociati. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. ca: terasari. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. detinatorii terenurilor. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. impaduriri. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. modelari. Art. judet sau comuna. municipiilor si a judetelor. cuprinse in perimetru. in functie de specificul lucrarilor. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. incluse in perimetrul de ameliorare. se realizeaza pe cheltuiala statului. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. 85 Terenurile degradate si poluate. Art. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. care. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. inregistrat in documentele de cadastru funciar.

la nivelul tarii si al judetului. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. precum si adaposturile pentru animale. In acest caz. prin natura lor. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. cu destinatie militara. fac exceptie constructiile care. forarea si echiparea sondelor. prealabile. unele constructii. . precum si pentru terenurile agricole sau silvice. nu se pot amplasa in intravilan. liniile electrice de inalta tensiune. regularizarea cursurilor de apa. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. pot fi amplasate in extravilan. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. (3)De asemenea. rezervatii. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. avizate de organele de specialitate. cu avizul Ministerului Agriculturii. cu asigurarea de banci de date. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. lucrarile de imbunatatiri funciare. Padurilor si Protectiei Mediului. monumente.unui sistem informational. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. 1 si 2 la prezenta lege. prin natura lor. caile ferate. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. se face la propunerea consiliilor locale. privind protectia mediului inconjurator. prin extinderea intravilanului localitatilor. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. Art. precum si a celor plantate cu vii si livezi. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. (4). si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. respectiv. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. parcuri nationale. soselele de importanta deosebita. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. de clasa I si clasa a II-a de calitate. care. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. Art. a Ministerului Apelor. (2)Prin exceptie. a taxelor prevazute in anexele nr. in suprafata de pana la 500 m2. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice.

si de Guvern. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. . Art. (2)Pentru taxa prevazuta la art. aflate in curs de reconstructie. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. (1). (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. ramas neutilizat la finele anului. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. Art. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. De asemenea. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. de Ministerul Apelor. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. pana la 1 ha. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. Art. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. dupa caz. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. organul agricol sau silvic de specialitate. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. c)de Guvern. 92 alin. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. in baza constatarii situatiei de fapt.(7)De asemenea. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. 94 lit. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. Art. b) si c) si art. Padurilor si Protectiei Mediului.

indicate de organele agricole sau silvice. gaze. dandu-le o folosinta agricola. dupa caz. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. Art. conductele de transport pentru alimentare cu apa. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. (1) se da de organele prevazute . in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. al Ministerului Culturii. silvica. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Art. daca este cazul.sosele. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. produse petroliere. el poate fi modificat numai in conditiile legii. in conditiile legii. pietris . (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. argila. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. Art. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. piscicola sau.de la sondele abandonate si altele asemenea.Art. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. vor fi amenajate pentru productia agricola. evidentiat in cadastrul funciar. indiferent de marimea suprafetei necesare. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. din fondurile prevazute de beneficiari. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. Padurilor si Protectiei Mediului. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. judetean sau al municipiului Bucuresti. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . pentru ocrotirea monumentelor. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. a digurilor. pentru terenurile forestiere si cu ape si. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. Art. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. Padurilor si Protectiei Mediului. dupa caz. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Art. precum si alte instalatii similare. cai ferate -. o folosinta piscicola sau silvica. caolin. iar daca aceasta nu este posibil. canalizare. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite.

107 . in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. dupa caz. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. 94 si 95. proiectare si cercetare de specialitate.la art. (2)In toate cazurile. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. Art. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. centrale sau judetene. Art. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. Art. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. 102. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. in caz de refuz. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. contraventionala sau penala. rezultate in urma asocierilor.

pentru fiecare absenta nemotivata.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. Art. e)cea de la lit. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar.000 lei. c)cea de la lit. 27 alin. Art.000 lei (RON). cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei. 1102 Contraventiile prevazute la art. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite.000 lei la 300.000. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.000. 10. care nu corespund realitatii. prefect sau imputernicitii acestuia. g)fapta oricarei persoane de a impiedica. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. Art. 292 din Codul penal. prin orice mijloace . detinute efectiv.000. 1101 si art. d). d)cele de la lit. distrugerea si degradarea culturilor agricole. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia.000. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. (5) lit. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.000 lei (RON). 110 Incalcarea prevederilor art. Art. a lucrarilor de imbunatatiri funciare. in timpul programului de lucru. a imprejurimilor acestora. c) si ale art.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) la 100. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. b)neafisarea datelor mentionate in art. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. g). constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.Degradarea terenurilor agricole si silvice. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. 9 alin. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art.000 lei (RON).si in orice mod. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. precum si inlaturarea acestor masuri. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. e) si f). a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. dupa caz. cu amenda de la 2.

jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. prefabricate. Art. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. reziduuri. a)-c). 111 lit. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. (2)In cazul in care organul de control considera necesar.000 lei la 1. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. dupa caz. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. pe terenurile situate in extravilan. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. d)-h). 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.000.000. cu amenda de la 500. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. moloz. a reperelor metalice de nivelment. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si.cu amenda de la 10.000 lei. nisip. 112 Contraventiile prevazute la art. a)-c). pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. topografice. protectia. sonde abandonate si altele asemenea.catre prefect sau imputernicitii acestuia. potrivit legii penale.000. Art. gunoaie si altele asemenea. cu amenda de la 5. resturi menajere. Art. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii.d)-h).000 lei la 20. organele de politie. dupa caz. cu exceptia celor prevazute la art.000. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. b)cele de la lit. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. de . Art. 92.000 lei. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. constructii metalice. in termen de 30 de zile de la aprobare. b)cele de la lit.000. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control.000. inainte de a fi delimitate.000 lei. caolin. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. argila. cu amenda de la 1. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol.000 lei la 10. incat. in cazul membrilor comisiilor locale. pietris.000 lei.000 lei la 2. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. bornate si predate.

(3)In cazurile prevazute la art. (1) ori ale art. 116 (1)Comisiile comunale. iar comisiile judetene si. se considera delegati. cu modificarile ulterioare. 21. dupa caz. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. 30 alin. incadrati cu contract individual de munca. in termenul prevazut la alin. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. Art. comisiilor judetene sau prefectului. dupa caz. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. 37. din competenta lor.Ministerul Apelor. membrii acestora. a municipiului Bucuresti. orasenesti si municipale. vestigiile si obiectivele arheologice. 119 (1)Monumentele istorice. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. 17. respectiv. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. contraventiilor prevazute la art. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. (1). Art. inaintand aceste lucrari. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. Padurilor si Protectiei Mediului. respectiv emiterii ordinului prefectului. Art. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. constituite potrivit prevederilor art. (5)Comisiile comunale. dupa caz. precum si comisiile de lichidare. 8 din Decretul-lege nr. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. (2)Comisiile prevazute la alin. comisiile judetene. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. orasenesti si municipale. 19 alin. 12. Art. la propunerea comisiilor comunale. orasenesti si municipale. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. restabilirea situatiei anterioare. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. (2) si la art. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. prin hotarare a Guvernului. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. sa . dupa caz. art. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. precum si de catre primar. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si.

orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu exceptia art. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. . dupa caz.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. 74 din 16 iulie 1975. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 2. . (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. Art. 811. nr. 10 din 30 martie 1959. nr. se va realiza de la buget. Partea I. Art.Decretul nr. a lucrarilor geodezice. 122 Anexele nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. . (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. . precum si a bancilor de date aferente acestora.art. sau cu teren echivalent. cu exceptia art. .H. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. 59/1974 cu privire la fondul funciar. publicata in Buletinul Oficial nr.Legea nr. publicata in Buletinul Oficial nr. . 17 din 30 ianuarie 1990. 1-36 si 51-79 din Legea nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.M. 95 din 1 august 1990. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura.Decretul-lege nr. 138 din 5 noiembrie 1974. folosirea. Partea I. la nivel judetean si national. in bani. Art. Art. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.C. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general.

34/2013 . tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 267. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. din 13 mai 2013. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. in considerarea faptului ca Legea nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol.avocatnet. 34/2013 privind organizarea. in conditiile in care Legea nr. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. 214/2011 pentru organizarea. Citeste mai mult: http://www. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. 22/2007. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. incepand cu luna mai 2013. iar termenul-limita de solicita . afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. nr. afla te atat in domeniul public.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale.organizarea.OUG nr. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. Partea I. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut.

asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. (CE) nr. seria L. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. denumite in continuare pajisti. asa cum este prevazut la alin. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. 1.4.290/2005. nr. . Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. (1) al art.re a acestora este 15 mai 2013. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. (2) al art. cultivate pe termen scurt. 1. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. 1. pe baza carora se calculeaza productia.782/2003. b) pasunile alpine. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. (CE) nr. Art. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. 2. de modificare a Regulamentelor (CE) nr.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. 30 din 31 ianuarie 2009. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 247/2006. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. cu modificarile si completarile ulterioare. 6 din Regulament. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. Art. naturale sau cultivate.In sensul prezentei ordonante de urgenta. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. . 6 din Regulamentul (CE) nr.

administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. f) pajisti proprietate publica a statului. 6 din Regulament. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. (1) Detinatorii de pajisti. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. (1). e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. denumita in continuare ADS. 2 lit. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. conform practicii agricole locale. care permite conversia diferitelor categorii de animale. astfel cum sunt definiti la art.titularii dreptului de proprietate. municipiilor si a municipiului Bucuresti. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. oraselor. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. d) utilizator . b) pajisti proprietate publica a comunelor. oraselor.b) faneata . ovinelor. 3. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. municipiilor si a municipiului Bucuresti. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. d) pajisti proprietate privata a comunelor. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. Art. f). 4. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. . Art. c) pajisti proprietate privata a statului. caprinelor si bovinelor. administrate de consiliile locale ale acestora.Sunt supuse regimului de organizare. potrivit legii civile. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. .colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. f) detinatori de pajisti .crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. administrate de ADS. administrate de consiliile locale ale acestora.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. 28/2008 privind registrul agricol. c) unitate vita mare (UVM) . este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. administrate de Agentia Domeniilor Statului. (2) al art.

5. in conditiile legislatiei in vigoare. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. in temeiul art. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 33/1994. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. Art. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. . 6. declarate de utilitate publica. in conditiile Legii nr. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. judetean sau national. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 115 alin. c) refugii montane in caz de urgenta. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. f) lucrari privind apararea tarii. Art. judetean sau local. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.Art. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. (4) din Constitutia Romaniei.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. ordinea publica si siguranta nationala. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. . Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. republicata. republicata. (2). republicata. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. e) amplasarea obiectivelor de interes national. 7. judetean sau local.

in conformitate cu hotararile consiliilor locale. pentru suprafetele de pajisti disponibile. in baza cererilor crescatorilor de animale. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. prin primari. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. oraselor. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract.Art. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. in conditiile legii. pentru suprafetele de pajisti disponibile. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. oraselor. oraselor. (3). persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. 9. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. oraselor. pana la data de 1 martie. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. in baza cererilor crescatorilor de animale. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.d) si e). in conditiile legii. unitatile administrativteritoriale. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. . incheie contracte de inchiriere. respectiv al municipiului (4) Anual. prin primari. primarii comunelor. 8.3 UVM/ha. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. 3 lit. oraselor. incheie contracte de concesiune/inchiriere. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. . in corelare cu suprafetele utilizate. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. orasului. oraselor. dar nu mai mica de 0. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. in baza hotararii consiliului local al comunei. unitatile administrativteritoriale. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. consiliile locale ale comunelor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Art. oraselor. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. pentru anul 2013. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor.

000 lei pentru persoana juridica. Art. Art.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. oraselor. . 12. cu mentinerea categoriei de folosinta. se face potrivit prevederilor Legii nr. f).000 lei la 6. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora. 9 alin. b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. incheiate de ADS. faptele prevazute la lit. 1 alin. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. care indeplinesc conditiile prevazute la art. inclusiv cu atelaje.Art. 14. .In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. 10. (1) si (2). respectiv cu amenda de la 25. dupa caz.3 UVM/ha. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. (3). d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport.000 lei pentru persoana fizica. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. Art. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. . civila sau penala. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. 9 alin. contraventionala. (2). e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. atribuirea contractelor de concesiune. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. 11.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. . (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. altele decat cele stabilite prin contract. 13. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat.000 lei la 50. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. Art.

c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu. d) cu amenda de la 1.000 lei pentru persoana fizica. Art. dupa caz. administrarea si exploatarea pajistilor. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 819 din 21 noiembrie 2011. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. - . 17. Legea nr.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.000 lei. faptele prevazute la lit. 18/1991.000 lei pentru persoana juridica. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. fapta prevazuta la lit.000 lei la 10. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. faptele prevazute la lit. persoane fizice sau juridice. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. respectiv cu amenda de la 2. . 15. se abroga. cu modificarile si completarile ulterioare. La articolul 78. g) si h). Art. 20. nr. . nr. . 214/2011 pentru organizarea. 16. Art.000 lei. Art.000 lei la 3. Partea I.000 lei pentru persoana juridica. 78. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 19.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.b) cu amenda de la 500 lei la 1. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. 180/2002. b) si c).000 lei la 8.000 lei la 4. . d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. . respectiv cu amenda de la 4. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 14 alin.Legea fondului funciar nr. Partea I. Art. e) cu amenda de la 5. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. faptele prevazute la lit. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 18. 1 din 5 ianuarie 1998. d) si e). la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (1) lit. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 14 alin.Prevederile art. a). in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare.

in Registrul agricol. Adrian Ciocanea. 78 alin. La articolul 78.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. fara aprobarile legale in vigoare. In tot textul legii. asa cum sunt evidentiate la art. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 23 aprilie 2013. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. paduri si piscicultura. cu urmatorul cuprins: „Art. 1071. Constantin Nita p.000 lei la 10. este interzisa. 34.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. alineatele (11)-(13). secretar de stat Ministrul apararii nationale. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin.” 3. (11). (11) terenurile ocupate de pajisti care. Anghel Andreescu. 247/2006. 30 din 31 ianuarie 2009. Daniel Constantin Viceprim-ministru. ministrul finantelor publice. Liviu Voinea Viceprim-ministru. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. 77. secretar de stat Bucuresti.” 4. potrivit reglementarilor legale in vigoare. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol.290/2005. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. Nr. . cu modificarile si completarile ulterioare. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. (CE) nr. 1. NicolaeLiviu Dragnea p. (2) al art. Ministrul afacerilor externe. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. seria L. articolul 1071. 6 din Regulamentul (CE) nr. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. George Ciamba. nr. altele decat cele prevazute la art. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. . (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. de modificare a Regulamentelor (CE) nr.782/2003.” 2. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. prin degradare sau poluare. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. vii si livezi. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. Relu Fenechiu p. 1. Ministrul afacerilor interne. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. Ministrul economiei.

22 decembrie 1989. cereri . (2). (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. Art. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. cu modificarile si completarile . 18/1991 si ale Legii nr. (4) Punctele prevazute la alin. b) principiul echitatii. (3) si (4). cererile formulate potrivit Legii nr. 18/1991. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii.notificarile formulate in temeiul Legii nr. 3 In intelesul prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. cu modificarile si completarile ulterioare. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 169/1997. in natura sau prin echivalent.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. republicata. ale Legii nr. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte.Dispozitii generale Art. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . Art. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. Lege nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. 24 alin. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . precum si unele masuri adiacente. republicata.

comisiile comunale. dupa caz. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. 7. d) comisia judeteana de fond funciar sau. 250/2007. 4. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. 6. c) comisia locala de fond funciar. cu modificarile si completarile ulterioare.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. 4 . 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . cu personalitate juridica. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. 1. 77^1 alin. in ceea ce priveste terenurile. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. la entitatile investite de lege. decizia entitatii investita de lege . la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. republicata. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 571/2003 privind Codul fiscal. republicata. 18/1991. republicata. constituite in temeiul Legii nr. persoana care se considera indreptatita . cu modificarile si completarile ulterioare. entitatea investita de lege . actualizate in conditiile impuse de art. constituite in temeiul Legii nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. restituirea in natura . si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5. in intelesul Hotararii Guvernului nr. republicata. grila notariala . republicata. in intelesul Hotararii Guvernului nr. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 2. 94/2000. 83/1999. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. cereri din categoria celor prevazute la pct. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. prevazuta la pct.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. infiintata potrivit prezentei legi.ulterioare. orasenesti si municipale. la masuri reparatorii.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. organ de specialitate al administratiei publice centrale.22 decembrie 1989.persoana care a formulat si a depus. persoana indreptatita . dupa caz. (5) din Legea nr. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. in termen legal. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. 3. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. Art.

aflate pe rolul instantelor. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. b) primarul comunei/orasului/municipiului. . in termen legal. comisia prevazuta la art. Art. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. si forestiere. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. (3) In functie de specificul localitatii. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. 5 intocmeste. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. dupa caz. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. conform normelor de aplicare a prezentei legi. cu sau fara investitii. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. (1) va indica.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. (4) Procedura de constituire. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. al unitatii administrativ-teritoriale. atributiile Comisiei. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. subinginer agricol. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. situatia terenurilor agricole. cu sau fara investitii. cu sau fara investitii. inginer agricol. (2) Situatia prevazuta la alin. Capitolul II . inginer topograf. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. referent agricol). d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. la entitatile investite de lege. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. prin ordin al prefectului.Romsilva. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. modul de functionare. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor .

pentru returnarea dosarului la comisia locala. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. Art. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in termenul prevazut la alin. (1). comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau.d) terenurile ocupate de izlazuri. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. cu propuneri de despagubiri. dupa caz. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. eliberarea titlurilor de proprietate. (3) Situatia prevazuta la alin. in conditiile art. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. . e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. (2) Dispozitiile alin. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. dupa caz. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. si trecerii acestora. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. dupa caz. in conditiile legii. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. aflate in proprietatea publica a statului. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. 42. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. in vederea atribuirii de teren. dupa caz. Art. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa caz. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. dupa caz. dupa caz. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau.

(1). Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. dupa caz. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. (5). dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. 6 alin. in conditiile prevazute la art.Art. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. pentru fiecare judet si la nivel national. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. 6 alin. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. (3). (1). (1). . (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. 9 (1) Institutele. b) pe izlazul comunal. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. Art. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. Art. dupa caz. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. (2). 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. in termen de 30 de zile. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. (2) Dupa finalizare. terenurile care fac obiectul acesteia.

cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. (1). au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. Art. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. (3) din Legea nr. d) pe terenul proprietate publica. in termenul prevazut la art. (1) lit. aflate in acelasi judet. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. formulate potrivit Legii nr. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Capitolul III . statiuni de cercetare si alte institutii publice. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. 6 alin. dupa caz. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. (2) Pentru terenul prevazut la alin. agricole la data preluarii abuzive. 18/1991. propus in vederea restituirii. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. Art. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. (1). reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. sau pe terenul proprietate privata a statului. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului.c) pe terenul proprietate publica. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. sau pe terenul proprietate privata a statului. care a fost administrat de institute. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. republicata. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. b). cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin.Acordarea de masuri compensatorii . republicata. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. 9 alin. 10/2001. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale.

in principal. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. Art. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. care se determina potrivit art. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. . 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. Art. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in echivalent. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. (2) In indeplinirea atributiilor sale.Art. dupa caz. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. (6) si (7) din prezenta lege. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. 21 alin. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. denumita in continuare Comisia Nationala. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru.

(3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. dupa caz. de drept. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. in conditiile prezentei legi. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. 16. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. Art. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. denumit in continuare Fondul national. Art. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. valoarea se publica in termen de 30 de zile. administrat de Agentia Domeniilor Statului. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015.Art. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. dupa caz. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. republicata. 554/2004. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. 10/2001. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. 11 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. Art. republicata. raman aplicabile. (6). 31 din Legea nr. (4) si art. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. 30 din Legea nr.22 decembrie 1989. . Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. identificate la nivel local. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. in baza documentelor transmise. Dispozitiile art. Un punct are valoarea de un leu. cu modificarile si completarile ulterioare. 21 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 6 alin. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . (7). procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. 10/2001. Art. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. aproba punctajul stabilit potrivit alin. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. dupa caz. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. (5). (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. (6) si (7). republicata. 10/2001. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. cu modificarile si completarile ulterioare. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. cu modificarile si completarile ulterioare. 21 alin. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si.

un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. in termen de 5 zile de la primire. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. (6). la incetarea activitatii Comisiei Nationale. 21 alin. o copie a documentelor prevazute la alin. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. Art. Art. (5). fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. Art. 21 alin. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. in termen de 60 de zile de la data emiterii. cat si entitatilor investite de lege. la Cancelaria PrimuluiMinistru. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 21 alin. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. in termen de 45 de zile de la data emiterii. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. (6) si (7). acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. in termen de 15 zile. (6).

(4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. dupa 1 ianuarie 2017. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. . 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. Art. prin unitatile sale teritoriale. anual. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. un proces-verbal de adjudecare. Art. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. (1). (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. in termen de 10 zile. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. detinatorul poate solicita. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. (2) In aplicarea alin.

de 90 de zile. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. c) in termen de 36 de luni. Art. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii.500 de cereri. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. cu exceptia dosarelor de fond funciar. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. o singura data. (1).500 si 5.000 de cereri. republicata. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. 10/2001.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . (2) Termenele prevazute la alin. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera.Capitolul IV . actele doveditoare solicitate. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. cu exceptia dosarelor de fond funciar.000 de cereri. Art. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. pentru o perioada de 60 de zile. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. b) in termen de 24 de luni. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) Termenul prevazut la alin.

Art. (1) si (2). (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. Agentiei Domeniilor Statului. dupa caz. 9 alin.Sanctiuni Art. in conditiile art. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. 12 alin. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. 5. e) refuzul institutelor. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . dupa caz. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. 38 In cazul in care. 6 alin. potrivit legii penale. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. la cerere. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art.000 lei la 100. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. 37 Contraventiile prevazute la art. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat.alin. (1). (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. 6 alin. Art.000 lei. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. (3) sunt supuse numai apelului. Capitolul V . (1). statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. persoanelor indreptatite. (1). (3). (4). sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. Art. (3) In cazurile prevazute la alin. 33 si 34. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. 6 alin. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art.

000 lei. se face in termen de 5 ani. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. Art. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. 21 din prezenta lege.Dispozitii tranzitorii si finale Art. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. incepand cu 1 ianuarie 2014. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. in transe anuale egale. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . (1). precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. 40 Dispozitiile art. (1). punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. (2) In termenul prevazut la alin. respectiv. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 180/2002. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.si de prezenta lege. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. Art. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. Capitolul VI . (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art.

al institutiei sau. cu modificarile si completarile ulterioare. stabileste imobilele prevazute la alin. dupa caz. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 18/1991. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 34 din Legea nr. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. republicata. Art. (1) si (2). 10/2001. si la art. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. a) pct. dupa caz. 36 alin. republicata. 94/2000. 83/1999. si art. 2 lit. cu modificarile si completarile ulterioare. 1 alin. 1/2000. (2) Dispozitiile alin. (4). (6) In perioada prevazuta la alin. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. republicata. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. la art. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. plata cheltuielilor de intretinere aferente . Art. republicata. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. mostenitorilor acestora. dupa caz. Guvernul. 10/2001 in vederea solutionarii. republicata. 2 si 4 la Legea nr. 94/2000. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. mostenitorii acestora. republicata. republicata. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. se restituie fostilor proprietari sau. (5) din Legea nr. 1 alin. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 10/2001. 83/1999. cu modificarile si completarile ulterioare. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (1) si (2). necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. 43 Cererile depuse in temeiul art. prin hotarare.

3 lit. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. cea afectata servitutilor legale. 18/1991. aceasta poate fi restransa. prin hotarare a Guvernului. in perioada prevazuta la alin. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. (2) raman aplicabile. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. republicata. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. stabilita in functie de valoarea de piata. a)-f) din Legea nr. (1).`` . dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. republicata. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. alin. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. 18/1991 si ale Legii nr. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. in natura sau prin echivalent. se introduc trei noi alineate. cu modificarile si completarile ulterioare. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. (2)-(4). dupa caz. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. 53 alin. republicata. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept.`` Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 247/2005. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii.`` Art. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. 169/1997`` al Legii nr. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. 10/2001. (4) Dispozitiile art. (8) In situatia in care. cu modificarile si completarile ulterioare. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente.

alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. 10/2001. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. c) articolele 13. 18/1991. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. cu modificarile si completarile ulterioare. articolele 16. 14^2. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 214/2011 pentru organizarea. 17. cu modificarile si completarile ulterioare. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 18^7. 3 din 27 aprilie 2001. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 52 La data de 1 ianuarie 2016. 18^2. Partea I. Partea I. se abroga. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. Art. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. republicata. 18^8. Art. 819 din 21 noiembrie 2011. 14^1. 18^5. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. prevazute in Legea nr. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. republicata. 18^4. in perioada regimului comunist in Romania``. cuprinsa in Legea nr. a imobilelor preluate in mod abuziv. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 18. administrarea si exploatarea pajistilor. 10/2001. 18^3. cu modificarile si completarile ulterioare. 247/2005. 14. 18^1. republicata. 18^6. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. in natura sau prin echivalent.Art. se abroga. 10/2001. precum si a prevederilor Legii nr. nr. 15 literele a)-d) si f). republicata.`` Art. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. cu modificarile si completarile ulterioare. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful