LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. in cadrul unor sole stabilite de comisie. au parasit cooperativa agricola de productie. 37. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. amenajari piscicole. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. la data improprietaririi. potrivit prevederilor prezentei legi. Art.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. sere. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. (2)La atribuire. pe baza optiunii proprietarilor. viticole. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. (4)Dispozitiile art. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. cu sau fara titlu. precum si. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. la cerere. dupa caz. mostenitorilor acestora. Art. 15 (1)Membrii cooperatori care. dupa caz. la dispozitia comisiei. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. teren arabil. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. de asemenea. la cererea lor sau a mostenitorilor. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. (5)Se vor atribui.in proprietate.000 m2 in echivalent arabil. (2)Dispozitiile art. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. Art. constructii administrative si agrozootehnice. la cerere. in echivalent arabil. . care au optat si carora li s-a atribuit. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . raman. cu exceptia celor care l-au instrainat. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. (3)De prevederile alin. 14-17. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. pepiniere. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. Art. cu sau fara personalitate juridica. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. fara a se depasi 10 ha de familie. Pentru terenurile atribuite. se vor atribui in proprietate. terenuri in suprafata de 10. 14 alin. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. helesteie.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. 14 alin. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art.

apartinand cultelor recunoscute de lege. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. personalului de specialitate din serviciile publice comunale.din mediul rural -. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin.000 m2. au lucrat in orice mod. (3)Se pot atribui. precum si pentru persoanele prevazute la art. precum si celor care. Art. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. in folosinta agricola. Art. 14 alin. de familie. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. 22 (1)Din terenurile agricole. cu deficit de forta de munca in agricultura. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. la cerere. sau din domeniul privat al statului.(3)Terenurile neatribuite. si de a cultiva pamantul primit. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. (3). daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. in conditiile legii. 8. dupa caz. Art. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. (2)Prevederile alin. la cerere. se pot restitui.000 m2 in echivalent arabil. in perioada cat lucreaza in localitate. in masura in care toate aceste asezaminte au . din extravilan. din terenurile prevazute la art. ramase la dispozitia comisiei. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. 17 si 19 alin. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. el sau membrii familiei din care face parte. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. dupa caz. 14-16. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. oras sau municipiu. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. Art. neavand calitatea de . comisiile vor atribui in proprietate. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult .cooperatori. care solicita in scris.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. pana la 5. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. orasului sau municipiului. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. din aceeasi localitate sau din alte localitati. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. (1) si (2). 18.

indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. in limita suprafetelor pe care le-au avut. pe care le-au edificat. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. 9 raman aplicabile. in cazul parohiilor. in extravilan. cu exceptia celor stramutati. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. 9 alin. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. e)filialele din mediul rural si urban. (5) se aplica in mod corespunzator. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. precum si curtea si gradina din jurul acestora. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. (4)Dispozitiile alin. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. dar nu mai mult de 10 ha. dupa caz. in cartea funciara. d)parohiile din mediul urban. potrivit prevederilor art. la propunerea acestora. 8 din Decretul-lege nr. (4)Dispozitiile art. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. pana la 200 ha. in registrul agricol sau in alte documente funciare. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. pana la 10 ha. a mostenitorilor acestora. Art. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. prin ordinul prefectului. (3) si (4). suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (2)Dispozitiile art. c)protoieriile. In zonele necooperativizate. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. Art. recunoscute de lege. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. care nu au avut calitatea de cooperator. pana la 50 ha. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. 4 din Decretul-lege nr. si suprafata pe care au avuto in proprietate. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. 42/1990. dovedite prin orice mijloc de proba. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. astfel: a)centrul patriarhal. (21)In cazul instrainarii constructiilor. potrivit legii. b)centrele eparhiale. pana la 10 ha. dar nu mai mult de 50 ha. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. din mediul rural. determinate potrivit art. (5)Pentru parohiile. raman si se inscriu in . terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. in cazul manastirilor si schiturilor. pana la 100 ha. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. schiturile si manastirile din mediul urban.

in lipsa. acceptata de ei. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. (2). le consemneaza in documentele constatatoare. in sensul alin. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. prin comisiile de fond funciar. . Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. se vor acorda despagubiri. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. (1). din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. cu modificarile si completarile ulterioare. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. potrivit legii. de drept. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. asemenea terenuri revin. Art. (3)Prin investitii. in acest sens. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. Art. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. iar. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. respectiv. daca nu mai exista teren. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. in extravilan. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. daca nu pot fi ridicate. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. 36/1995. 64. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. (1). de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. eliberarea titlurilor de proprietate. Art.proprietatea actualilor detinatori. titluri de proprietate conform prezentei legi. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca.

precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. ca si cele necesare utilizarii lor normale. cu personalitate juridica. daca se vor infiinta. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. planurile parcelare. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . Art. 18/1991. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. in conditiile prevazute de lege. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. prin ordinul prefectului. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. constituite in temeiul Legii nr. masinile. potrivit legii. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. si de a sesiza. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. Art. intocmite de catre comisia de lichidare. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. investit cu atributii de control financiar. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. cu propuneri de rezolvare. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. comisiile locale si cele judetene. conform legii. iar comisiile judetene. precum si terenurile de sub acestea. pentru descarcare. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. daca este cazul. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . (3)La expirarea termenului prevazut la art. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita.cumparare sau in alt mod. la propunerea primariei. 27. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. la realizarea activului si la plata pasivului. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. organele de urmarire penala. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (1) se vor stabili in cota valorica. a societatilor agricole in cauza. in termen de 12 luni. atelierele de industrie mica. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. de drept. numele beneficiarilor. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. III din Legea nr. 27. amplasamentul.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura.

cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. precum si plantatiile de vii si pomi. si volumul valoric de munca efectuat. (2).(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. trec in proprietatea privata a comunelor. Prin exceptie. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. care fac obiectul alin. conform prevederilor art. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. bunurile si animalele prevazute la alin. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. la propunerea comisiilor comunale. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. Partea I. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 14 si 15 din prezenta lege. Plata creantelor se va face de catre asociatie. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. in regim de drept public. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. (6). (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. dupa caz. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. (1). orasenesti sau municipale. fara nici o despagubire. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. (1). Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. si in administrarea primariilor. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. a atelierelor de intretinere. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. este interzisa. li se va stabili dreptul de proprietate. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. iar materialele vor fi valorificate de primarii. prevazute la alin. in natura sau in bani. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. Fac exceptie bovinele si ovinele. 27 alin. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. (7)Bunurile prevazute la alin. in echivalent arabil. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. in proprietatea comunelor. 31 . Art. potrivit hotararii comisiei de lichidare. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii.

in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. in proprietatea . oraselor sau. (2)Terenurile proprietate de stat. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. conform legii. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. (2)Terenurile neatribuite. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. 26. trec in proprietatea comunelor.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. Guvernul. Art. situate in intravilanul localitatilor. potrivit legii. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. dupa caz.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. ramase la dispozitia comisiei. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. 12. Art.prevazute la art. vor trece in domeniul privat al comunei. orasului sau al municipiului. la data prezentei legi.trec in proprietatea privata a comunelor. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. oraselor sau a municipiilor.pajisti si arabil . (2)Terenurile proprietate de stat. Art. in conditiile legii. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. agricole si silvice. a municipiilor si in administrarea primariilor. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. atribuite. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). la data prezentei legi. (3)Dispozitiile alin. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. trec. inclusiv zonele de protectie aferente. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor.

acestora. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. din intravilanul localitatilor. 712/1966 si a altor acte normative speciale. pana la limita suprafetei prevazute la art. potrivit Legii nr. se depun la primaria localitatii sau. in baza Legii nr. 187/1945. cu modificarile ulterioare. dupa caz. neafectate de lucrari de investitii aprobate. 16/1994. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. altele decat cele de expropriere. 3 lit. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. 46/1992. cu procedura si in conditiile prevazute la art. personal sau prin posta. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. ca efect al unor legi speciale. Art. 15/1990. 37. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. din actualele unitati agricole de stat. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. in limita suprafetei de pana la . la propunerea primariilor. 25 din Legea arendarii nr. integral sau. proprietari ai locuintelor. Art. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. in conditiile dispozitiilor art. proportional cu cota detinuta din constructie. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. actionari la societatile comerciale infiintate. (2)Cererea se depune. in echivalent arabil. 9 din prezenta lege. (4)Dispozitiile art. dupa caz. pana la data de 1 noiembrie 2001. 23 raman aplicabile. potrivit art. (2)-(5) se va face. (1). cu confirmare de primire. precum si persoanele care au calitatea de locatori. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. prin ordinul prefectului. la cerere. trecuta in patrimoniul statului. dupa caz. (5). 30 din Legea nr. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. sub sanctiunea decaderii din termen. in termenul. potrivit legii. (5)Terenurile fara constructii. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. la cerere. aflate in administrarea consiliilor locale. h) din Legea nr. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil.(2) Persoanele prevazute la alin.

la cerere. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr.(9). pot face cerere. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. in conditiile art. (2)Restituirea terenurilor se face. 83/1949. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. 10 ha teren arabil. in termenul.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. 187/1945. Art. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. in cazurile prevazute la art. (2)Dispozitiile art. pana la limita suprafetei prevazute la art. la cerere. 131/1991. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. 3 lit. altele decat imbunatatiri funciare. 9. 9 alin. de familie. la cerere. 37 alin. in echivalent arabil. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. . amenajari de interes public. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. suprafata de teren putea depasi. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. (4) se aplica in mod corespunzator. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. panta. la propunerea primariei. din raza teritoriala a localitatii. din terenurile proprietatea statului. (3) . in termenul. 43 (1)In zona montana . 37. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. se aplica corespunzator prevederile art. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. (3)Prevederile art. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. Art. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. in echivalent arabil. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. instalatii. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. 38 si 39. izolarea . 11.se poate atribui in proprietate. cu procedura si in conditiile prevazute la art. altitudinea.000 m2 de familie. Art. (9) raman aplicabile. cu procedura si in conditiile prevazute la art. h) din Legea nr. potrivit prezentei legi. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. pentru a fi atribuite in proprietate. prin ordinul prefectului. Art. 9 alin. ca echivalenta.10 ha in echivalent arabil. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. Art.

mostenitorii acestora. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. Art. prin grija Ministerului Apelor. helesteie. dupa caz.orasului sau al municipiului.(9). pentru suprafata situata pe raza acestora. 9 alin. cererea se face la fiecare dintre ele. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. cu procedura si in conditiile prevazute la art. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. sau terenurile sunt defrisate. precum . (3)Persoanele prevazute la alin. (5)Persoanele prevazute la alin. precum si la art. (3) . Art. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. (3)Dispozitiile art. (4)Terenurile prevazute la alin. oraselor sau a municipiilor. dar nu mai mult de 30 ha. dupa caz. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). tufarisurilor. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. (1) vor formula cererile in termenul. transmise unitatilor de stat si care. Punerea in posesie a padurilor. a acestor terenuri. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (1). in prezent. Art.(9). (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. (1) vor formula cererile in termenul. 46 (1)Fostii composesori sau. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. Padurilor si Protectiei Mediului. cu respectarea acelorasi conditii. (3) . ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. de familie. Art. in imediata apropiere. dupa caz. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. se vor atribui alte suprafete de teren. (2) raman aplicabile. seminceri furajeri. si in administrarea primariilor. destinate cercetarii agricole. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. sunt folosite ca pasuni. 9 alin. oraselor si a municipiilor. 45 alin. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. fanete si arabil. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. in cadrul obstilor nedivizate. (2)Dispozitiile alin. paduri. pomi. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. vor fi restituite in proprietatea comunelor. orezarii si campuri experimentale. dupa caz. lacuri sau cele destinate producerii de legume. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. 45 (1)Persoanele fizice sau. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. potrivit legii. tufarisuri. zavoaielor. dupa caz. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. zavoaie. 45.

tufarisuri.si ale institutiilor de invatamant. 9 alin. zavoaie. prevazute la art. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. Art. paduri. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. (3) .(9). Art. zavoaie. 9 alin. 45 alin. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. rezultate din aplicarea prezentei legi. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pentru terenurile agricole. dar nu mai mult de 30 ha. pentru terenurile cu destinatie forestiera. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. care le-au apartinut in proprietate. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. Art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 52 (1)In sensul prezentei legi. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. prin ordin. dar numai pana la limita prevazuta la art. (4)Dispozitiile art. iar pentru constructii. (3) . cu procedura si in conditiile prevazute la art. de familie.(9). 187/1945. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. (2) raman aplicabile. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. tufarisuri. (2) este prefectul. Art. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. comisia locala este autoritate publica cu activitate . (3) . care le-au apartinut in proprietate. dupa caz. 9 alin. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. si nu mai mult de 30 ha de familie. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. care. 21 si 43. 19. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. in proprietatea privata a comunei. 45. paduri. in termenul. 3 lit. (3)Consiliile locale ale comunelor. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.(9). fanete si pasuni impadurite. fanete si pasuni impadurite. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. h) din Legea nr.

dispozitiile art. respectiv primar sau. Art. Art. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. il va modifica. 56 Plangerea prevazuta la art. in conditiile prevazute in cap. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. Art. activa. calitate procesuala pasiva si. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. care a emis titlul de proprietate. cand este cazul. (2)Comisia judeteana si cea locala au. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. in temeiul hotararii comisiei judetene. Art. pe baza unui mandat conventional. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. . 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. il va inlocui sau il va desfiinta. (2)Dispozitiile art. fiind reprezentate legal prin prefect. Art. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. (2) ramanand aplicabile. 53 alin. Art. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. II. in termen de 30 de zile de la comunicare. (2) raman aplicabile. dispozitiile art. Art. 54 (1)Dispozitiile art. 15/1990. III. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. (2)Dispozitiile alin. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. acte administrative contrare propriei hotarari. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. de catre unul dintre membri. 53 alin. 53-56 suspenda executarea. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. conform dispozitiilor cuprinse in cap. (2) ramanand aplicabile. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila.administrativa. comisia judeteana. 53 alin. 57 Plangerea formulata potrivit art. (3)Prevederile art. 37. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. Art. 53 alin. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala.

000 lei la 100. 894 din Codul de procedura civila.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul .000 lei/ha. anual. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. Art. din motive imputabile lor. Art. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. Art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. (2) se aplica in mod corespunzator. 60 si art. (2)Daca instanta admite plangerea. 62 Persoanelor prevazute la art. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. vor fi sanctionate. cu plata unei sume de la 50. 74. indiferent de faza procesuala in care se afla. 75 alin. dupa caz. punerea efectiva in posesie. tinand insa seama. dupa caz. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. in raport cu categoria de folosinta a terenului. 61 Dispozitiile art. (3)Dispozitiile art. 53 alin. orasenesti sau municipale. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. (1). dupa caz. vor fi somati in conditiile art. cand este cazul. sa execute aceste obligatii. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. Art. si de dispozitiile prezentei legi. al unitatilor administrativ-teritoriale. Art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. Art. Art.

77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. ansamblurilor si siturilor istorice. 77. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. care are obligatia sa o inregistreze. rachitarii. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. judetean sau al municipiului Bucuresti. in alte categorii de folosinta agricola. b)terenurile arabile din zonele de ses. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. pasuni. pot fi amenajate in bazine piscicole. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. detinute de persoane juridice . d)terenurile inregistrate la arabil.paduri. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. afectate de eroziune de suprafata si adancime. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. fanete. altele decat cele prevazute la art. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. vii si livezi. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. Art. culturi de arbusti. Art. suportand .anului in curs. de alunecari active sau semistabilizate. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.se aproba de Ministerul Apelor. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.

insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . o suprafata de teren corespunzatoare. potrivit cu nevoile agriculturii. titularului terenului in cauza. primaria face propuneri motivate prefecturii. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. Art. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. prevazuta de Legea nr. Art. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. gospodaririi apelor. (1). (2) in perimetrul de ameliorare. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. Art. Daca proprietarul nu este de acord. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. desecari. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. (1) se poate face cu acordul proprietarului. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. obiective economice si sociale. vor stabili programele de proiectare. orase si municipii.utilitate publica. pastrand dreptul de proprietate. total sau partial. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . indiguiri. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. silviculturii. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. Padurilor si Protectiei Mediului. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. cailor de comunicatie. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. Art. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. finantare si executie. Padurilor si Protectiei Mediului. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. care va decide. cai de comunicatii. 33/1994. Art. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. cand pe terenul acestora . 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut.

in functie de specificul lucrarilor. Art. evaluare. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. in mod individual sau asociati. cai ferate. poduri. care.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. inierbari. pe baza . 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. puieti. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. corectari de torenti si imprejmuiri. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. impaduriri. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. se asigura. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . se realizeaza pe cheltuiala statului. detinatorii terenurilor. Art. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. Ministerul Apelor. judet sau comuna. modelari. 85 Terenurile degradate si poluate. impaduriri. cu caracter permanent. municipiilor si a judetelor. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. drumuri. poduri. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. drumuri. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. ca: terasari. incluse in perimetrul de ameliorare. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". Art. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. nivelari. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. in functie de specificul lucrarilor. proprietarii. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. fixari de soluri. prin act autentic. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare.samanta de ierburi. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. cuprinse in perimetru. podete. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. conform proiectului de ameliorare. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. Art. Art. inregistrat in documentele de cadastru funciar. oraselor.

90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. lucrarile de imbunatatiri funciare. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. soselele de importanta deosebita. precum si adaposturile pentru animale. precum si a celor plantate cu vii si livezi. cu asigurarea de banci de date. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. forarea si echiparea sondelor. cu avizul Ministerului Agriculturii. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. in suprafata de pana la 500 m2. avizate de organele de specialitate. cu destinatie militara. monumente. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. . (2)Prin exceptie. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. liniile electrice de inalta tensiune. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. prealabile. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. regularizarea cursurilor de apa. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. parcuri nationale. In acest caz. Art. prin natura lor. respectiv. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. pot fi amplasate in extravilan. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. caile ferate. (3)De asemenea. care. la nivelul tarii si al judetului. 1 si 2 la prezenta lege. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. privind protectia mediului inconjurator. a taxelor prevazute in anexele nr. (4). (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. fac exceptie constructiile care. prin extinderea intravilanului localitatilor. Art. prin natura lor. unele constructii. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. Padurilor si Protectiei Mediului. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. se face la propunerea consiliilor locale. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. rezervatii. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. nu se pot amplasa in intravilan. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan.unui sistem informational. de clasa I si clasa a II-a de calitate. a Ministerului Apelor. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului.

pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. in baza constatarii situatiei de fapt. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. de Ministerul Apelor. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. Padurilor si Protectiei Mediului. organul agricol sau silvic de specialitate. Art. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. pana la 1 ha. . pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. 92 alin. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. 94 lit. b) si c) si art. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. c)de Guvern. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. (2)Pentru taxa prevazuta la art. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. De asemenea. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. ramas neutilizat la finele anului. Art. Art. aflate in curs de reconstructie. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Art. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. si de Guvern. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. dupa caz. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (1).(7)De asemenea. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara.

pietris . canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. silvica. judetean sau al municipiului Bucuresti. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. al Ministerului Culturii.de la sondele abandonate si altele asemenea.sosele. caolin. in conditiile legii. canalizare. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. conductele de transport pentru alimentare cu apa. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. argila. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. dupa caz. cai ferate -. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. Padurilor si Protectiei Mediului. daca este cazul. Art. dupa caz. precum si alte instalatii similare. produse petroliere. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. pentru ocrotirea monumentelor. Art. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. el poate fi modificat numai in conditiile legii. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. iar daca aceasta nu este posibil. vor fi amenajate pentru productia agricola. (1) se da de organele prevazute . 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. evidentiat in cadastrul funciar. a digurilor. Art. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. din fondurile prevazute de beneficiari. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. dandu-le o folosinta agricola. Art.Art. pentru terenurile forestiere si cu ape si. piscicola sau. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. indicate de organele agricole sau silvice. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. gaze. o folosinta piscicola sau silvica. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. indiferent de marimea suprafetei necesare.

in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie.la art. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. dupa caz. Art. 107 . 94 si 95. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. (2)In toate cazurile. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. in caz de refuz. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. rezultate in urma asocierilor. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. proiectare si cercetare de specialitate. centrale sau judetene. Art. contraventionala sau penala. 102. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. Art. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general.

a imprejurimilor acestora. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. a lucrarilor de imbunatatiri funciare. 9 alin. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . 27 alin.000. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice.000 lei la 100.000 lei (RON) la 100.Degradarea terenurilor agricole si silvice. Art. g)fapta oricarei persoane de a impiedica.000 lei (RON). c)cea de la lit. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. 1102 Contraventiile prevazute la art. cu amenda de la 2. Art. care nu corespund realitatii. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. 10. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. 1101 si art.000 lei la 300.000.000 lei (RON) la 10. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. in timpul programului de lucru. prin orice mijloace . b)neafisarea datelor mentionate in art. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. pentru fiecare absenta nemotivata. detinute efectiv. prefect sau imputernicitii acestuia.000 lei. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100.000. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia.000 lei. g). 292 din Codul penal. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar. d)cele de la lit. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) lit.000 lei (RON).si in orice mod. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite.000 lei (RON). e)cea de la lit. Art. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice.000. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. cu amenda de la 50. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. c) si ale art. distrugerea si degradarea culturilor agricole. dupa caz. d). c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. e) si f). 110 Incalcarea prevederilor art. precum si inlaturarea acestor masuri. Art.

reziduuri. caolin.000. sonde abandonate si altele asemenea. pietris. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective.000 lei. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit.000. protectia. a)-c). sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. cu amenda de la 1. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora.000.000 lei. Art. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.000. topografice. in termen de 30 de zile de la aprobare.catre prefect sau imputernicitii acestuia. dupa caz. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. cu amenda de la 5. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. prefabricate.000 lei la 20. a reperelor metalice de nivelment. b)cele de la lit. nisip. bornate si predate. Art. Art. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000. resturi menajere.000 lei. dupa cum urmeaza: a)cele de la art.d)-h). 111 lit. gunoaie si altele asemenea.000 lei la 2. in cazul membrilor comisiilor locale.000. cu amenda de la 500. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice.000 lei la 10. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. cu exceptia celor prevazute la art. 92. de .000. Art. pe terenurile situate in extravilan. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune.cu amenda de la 10. inainte de a fi delimitate. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate.000 lei. b)cele de la lit. d)-h). organele de politie.000 lei la 1. argila. dupa caz. constructii metalice. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. incat. potrivit legii penale. moloz. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. 112 Contraventiile prevazute la art. a)-c).

(1). se considera delegati. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. vestigiile si obiectivele arheologice. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. 30 alin. 37. 17. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. respectiv emiterii ordinului prefectului. 12. sa . (2) si la art. (5)Comisiile comunale. constituite potrivit prevederilor art. comisiile judetene. cu modificarile ulterioare. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. a municipiului Bucuresti. 21. Art. dupa caz. 8 din Decretul-lege nr. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. Art. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. precum si comisiile de lichidare. incadrati cu contract individual de munca. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. (3)In cazurile prevazute la art. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. orasenesti si municipale. orasenesti si municipale. restabilirea situatiei anterioare.Ministerul Apelor. Art. 119 (1)Monumentele istorice. (1) ori ale art. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. membrii acestora. 19 alin. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. respectiv. comisiilor judetene sau prefectului. contraventiilor prevazute la art. Padurilor si Protectiei Mediului. inaintand aceste lucrari. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. (2)Comisiile prevazute la alin. iar comisiile judetene si. art. la propunerea comisiilor comunale. dupa caz. dupa caz. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. dupa caz. Art. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. prin hotarare a Guvernului. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. precum si de catre primar. 116 (1)Comisiile comunale. orasenesti si municipale. din competenta lor. in termenul prevazut la alin. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii.

Partea I. 10 din 30 martie 1959.Legea nr. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. 74 din 16 iulie 1975. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii.Decretul nr. . publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. la nivel judetean si national. Art. 811. se va realiza de la buget. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale.H. folosirea. 2. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. 17 din 30 ianuarie 1990. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. sau cu teren echivalent. Art. Art. . Partea I. nr.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare.Decretul-lege nr. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. . cu exceptia art. Art. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. nr. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . a lucrarilor geodezice. 95 din 1 august 1990. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. . nr. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. .M. . in bani. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. precum si a bancilor de date aferente acestora. 122 Anexele nr. publicata in Buletinul Oficial nr. dupa caz.art. cu exceptia art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 59/1974 cu privire la fondul funciar. 1-36 si 51-79 din Legea nr.C. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. iar termenul-limita de solicita . resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. in conditiile in care Legea nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti.avocatnet. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. 22/2007. afla te atat in domeniul public. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. Citeste mai mult: http://www. 34/2013 privind organizarea. din 13 mai 2013.OUG nr. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. Partea I. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. 214/2011 pentru organizarea. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. 34/2013 . Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.organizarea.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. 267. in considerarea faptului ca Legea nr. incepand cu luna mai 2013. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial.

din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. de modificare a Regulamentelor (CE) nr.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. (CE) nr. (1) al art. 1. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. 1. cultivate pe termen scurt. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. 247/2006. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 1. nr.782/2003. . folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. b) pasunile alpine. (2) al art. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. Art.4. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. naturale sau cultivate. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii.re a acestora este 15 mai 2013. Art. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. 2. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. seria L. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. cu modificarile si completarile ulterioare. 6 din Regulament. asa cum este prevazut la alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. pe baza carora se calculeaza productia. (CE) nr. 30 din 31 ianuarie 2009. . denumite in continuare pajisti. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida.290/2005.In sensul prezentei ordonante de urgenta.

astfel cum sunt definiti la art. Art. municipiilor si a municipiului Bucuresti.b) faneata . f) pajisti proprietate publica a statului.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. care permite conversia diferitelor categorii de animale. 2 lit.titularii dreptului de proprietate. f) detinatori de pajisti . inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. c) unitate vita mare (UVM) . 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. c) pajisti proprietate privata a statului. Art. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. f). . au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. 6 din Regulament. denumita in continuare ADS. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. oraselor. (1) Detinatorii de pajisti. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. administrate de ADS. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. . administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. municipiilor si a municipiului Bucuresti. ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. cu modificarile si completarile ulterioare. 4. (1). (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. b) pajisti proprietate publica a comunelor. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. d) pajisti proprietate privata a comunelor. conform practicii agricole locale.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. ovinelor. 28/2008 privind registrul agricol. (2) al art.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. caprinelor si bovinelor. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) .unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale.Sunt supuse regimului de organizare. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. potrivit legii civile. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. 3. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. administrate de Agentia Domeniilor Statului. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. d) utilizator . oraselor. administrate de consiliile locale ale acestora. administrate de consiliile locale ale acestora.

ordinea publica si siguranta nationala. (2). astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. 6. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. in conditiile legislatiei in vigoare. Art. 7. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. judetean sau local. judetean sau local. declarate de utilitate publica. 5. in conditiile Legii nr. (4) din Constitutia Romaniei. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. 115 alin. e) amplasarea obiectivelor de interes national. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. 33/1994. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. republicata. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. c) refugii montane in caz de urgenta. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. . precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. judetean sau national. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. in temeiul art.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. f) lucrari privind apararea tarii. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. republicata. Art.Art. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. . Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. republicata.

respectiv al municipiului (4) Anual. 3 lit. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. . consiliile locale ale comunelor. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. incheie contracte de inchiriere. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. prin primari. dar nu mai mica de 0. oraselor. in baza cererilor crescatorilor de animale.d) si e). oraselor. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. in baza hotararii consiliului local al comunei. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. (3). si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. prin primari. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. primarii comunelor. unitatile administrativteritoriale. oraselor. in conditiile legii. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. oraselor. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. pentru suprafetele de pajisti disponibile. in baza cererilor crescatorilor de animale. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. oraselor.3 UVM/ha. pentru anul 2013. oraselor. Art. 8. pentru suprafetele de pajisti disponibile. incheie contracte de concesiune/inchiriere. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. unitatile administrativteritoriale. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Art. pana la data de 1 martie. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. orasului.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. 9. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. in corelare cu suprafetele utilizate. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. . respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. in conditiile legii. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. oraselor. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora.

(1) si (2).000 lei la 50. se face potrivit prevederilor Legii nr. dupa caz.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. oraselor. Art. civila sau penala. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. (2). (3). e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. 13.000 lei pentru persoana juridica. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. 12. . (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. 10. . 9 alin. 14. contraventionala. . altele decat cele stabilite prin contract. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. Art. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat.3 UVM/ha. 11. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. cu mentinerea categoriei de folosinta. 9 alin. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. Art. 1 alin. respectiv cu amenda de la 25.000 lei la 6. atribuirea contractelor de concesiune. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin.000 lei pentru persoana fizica. incheiate de ADS. faptele prevazute la lit. f).Art. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. . care indeplinesc conditiile prevazute la art. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. Art. inclusiv cu atelaje.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. 5 alin. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale.

Partea I.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. Art. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. Art. 180/2002. faptele prevazute la lit. faptele prevazute la lit. nr.000 lei la 10. g) si h). cu modificarile si completarile ulterioare. . 19. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. fapta prevazuta la lit. a).000 lei la 4. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu. Art. - . 1 din 5 ianuarie 1998. 14 alin. .b) cu amenda de la 500 lei la 1. 214/2011 pentru organizarea. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. e) cu amenda de la 5. . se abroga. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. 15. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 78. nr. 17. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 819 din 21 noiembrie 2011. 20. Legea nr. d) si e). faptele prevazute la lit. 14 alin.000 lei pentru persoana juridica. 18/1991.000 lei. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane.000 lei. La articolul 78. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.Prevederile art. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. Art.000 lei pentru persoana juridica. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. Art. persoane fizice sau juridice.Legea fondului funciar nr. administrarea si exploatarea pajistilor. Partea I.000 lei pentru persoana fizica. . dupa caz. (1) lit.000 lei la 3. respectiv cu amenda de la 2. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 16. 18.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. b) si c). (1) lit. d) cu amenda de la 1. . in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. respectiv cu amenda de la 4.000 lei la 8.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului.

Constantin Nita p. George Ciamba. 1071. articolul 1071. paduri si piscicultura. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala.” 2. secretar de stat Ministrul apararii nationale. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. In tot textul legii. 78 alin. in Registrul agricol. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. Ministrul afacerilor interne. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. (CE) nr. potrivit reglementarilor legale in vigoare. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. La articolul 78. Liviu Voinea Viceprim-ministru. 30 din 31 ianuarie 2009. ministrul finantelor publice. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. NicolaeLiviu Dragnea p.782/2003. Nr. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. prin degradare sau poluare. Ministrul economiei. . (2) al art.000 lei la 10.290/2005. Ministrul afacerilor externe. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. vii si livezi. . publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. nr. 1. secretar de stat Bucuresti. este interzisa.” 4.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. fara aprobarile legale in vigoare.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 6 din Regulamentul (CE) nr. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. alineatele (11)-(13). (CE) nr. (11) terenurile ocupate de pajisti care. 77. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. (11). Daniel Constantin Viceprim-ministru. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. cu urmatorul cuprins: „Art. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. altele decat cele prevazute la art. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. seria L.” 3. 247/2006. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 23 aprilie 2013. asa cum sunt evidentiate la art. 34. Relu Fenechiu p. Anghel Andreescu. Adrian Ciocanea.

a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. cu modificarile si completarile ulterioare.Dispozitii generale Art. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.notificarile formulate in temeiul Legii nr. 169/1997. Art. 3 In intelesul prezentei legi. Lege nr. 18/1991. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. in natura sau prin echivalent.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. (2). ale Legii nr. republicata. b) principiul echitatii. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. precum si unele masuri adiacente. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. Art. (3) si (4). 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. cu modificarile si completarile . 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . (4) Punctele prevazute la alin. 24 alin. 18/1991 si ale Legii nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I .22 decembrie 1989. republicata. cererile formulate potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. cereri .

b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. 4. Art. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. dupa caz. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. republicata.ulterioare. constituite in temeiul Legii nr.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 571/2003 privind Codul fiscal. la entitatile investite de lege. 250/2007.22 decembrie 1989. cu modificarile si completarile ulterioare. decizia entitatii investita de lege . republicata.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. restituirea in natura . cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 .persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. c) comisia locala de fond funciar. 77^1 alin. in intelesul Hotararii Guvernului nr. republicata. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. constituite in temeiul Legii nr.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. (5) din Legea nr. 4 . precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. dupa caz. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. persoana care se considera indreptatita . 7. 4. 18/1991. organ de specialitate al administratiei publice centrale. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. d) comisia judeteana de fond funciar sau. 6. entitatea investita de lege . 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. persoana indreptatita . cu modificarile si completarile ulterioare. actualizate in conditiile impuse de art. 83/1999.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. 3. 94/2000. dupa caz. 5. 2. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. in ceea ce priveste terenurile. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. cereri din categoria celor prevazute la pct. orasenesti si municipale.persoana care a formulat si a depus. cu personalitate juridica. 1. republicata. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 18/1991. prevazuta la pct. republicata. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. la masuri reparatorii. republicata. in termen legal. grila notariala . in intelesul Hotararii Guvernului nr. infiintata potrivit prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. comisiile comunale.

conform normelor de aplicare a prezentei legi. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. situatia terenurilor agricole. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . 5 intocmeste. referent agricol). (3) In functie de specificul localitatii. aflate pe rolul instantelor. cu sau fara investitii. si forestiere. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. Capitolul II . 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. al unitatii administrativ-teritoriale. . inginer agricol. atributiile Comisiei. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. (1) va indica. cu sau fara investitii. in termen legal.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. prin ordin al prefectului. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. inginer topograf. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. (2) Situatia prevazuta la alin. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. subinginer agricol.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. la entitatile investite de lege. (4) Procedura de constituire. Art. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. b) primarul comunei/orasului/municipiului. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. dupa caz. cu sau fara investitii. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. modul de functionare. comisia prevazuta la art.Romsilva. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice.

aflate in proprietatea publica a statului. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. (3) Situatia prevazuta la alin. eliberarea titlurilor de proprietate. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. 42. dupa caz. in conditiile legii. dupa caz. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. si trecerii acestora. in termenul prevazut la alin. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. dupa caz. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. dupa caz. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Art. dupa caz. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. (2) Dispozitiile alin. . in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. in vederea atribuirii de teren. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. Art. dupa caz. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. cu propuneri de despagubiri. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. (1). pentru returnarea dosarului la comisia locala. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in conditiile art. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau.d) terenurile ocupate de izlazuri. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza.

6 alin. in termen de 30 de zile. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren.Art. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. Art. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. (5). Art. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. b) pe izlazul comunal. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. (3). (1). in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (1). Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. 6 alin. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. Art. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. dupa caz. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. (2). (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. in conditiile prevazute la art. (2) Dupa finalizare. pentru fiecare judet si la nivel national. 9 (1) Institutele. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. terenurile care fac obiectul acesteia. . 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. (1). Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. dupa caz.

chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. republicata. agricole la data preluarii abuzive. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. (1) lit. 18/1991. formulate potrivit Legii nr. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat.c) pe terenul proprietate publica. cu modificarile si completarile ulterioare. Capitolul III . b). Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. care a fost administrat de institute. Art. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. (3) din Legea nr. statiuni de cercetare si alte institutii publice. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. 6 alin. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. (2) Pentru terenul prevazut la alin. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. sau pe terenul proprietate privata a statului. 10/2001. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata.Acordarea de masuri compensatorii . regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. aflate in acelasi judet. (1). au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. sau pe terenul proprietate privata a statului. (1). Art. propus in vederea restituirii. in termenul prevazut la art. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. d) pe terenul proprietate publica. republicata. 9 alin. dupa caz. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau.

in principal. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. denumita in continuare Comisia Nationala. . f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. in echivalent. Art. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor.Art. dupa caz. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. (6) si (7) din prezenta lege. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. 21 alin. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. care se determina potrivit art. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) In indeplinirea atributiilor sale. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. Art.

in conditiile prezentei legi. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. Art. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. 16. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. dupa caz. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. administrat de Agentia Domeniilor Statului. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Art. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. dupa caz. denumit in continuare Fondul national. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. valoarea se publica in termen de 30 de zile. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.Art. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. de drept. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate.

11 alin. 21 alin. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. republicata. 31 din Legea nr. . Art. in baza documentelor transmise. cu modificarile si completarile ulterioare. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. 554/2004. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. 10/2001. 10/2001. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. republicata. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. Art. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. dupa caz. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. Un punct are valoarea de un leu. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. raman aplicabile. cu modificarile si completarile ulterioare. (4) si art. cu modificarile si completarile ulterioare. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. 30 din Legea nr. 6 alin. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . (5). 10/2001. 21 alin. republicata. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. aproba punctajul stabilit potrivit alin. (7). (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. (6).22 decembrie 1989. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. (6) si (7). identificate la nivel local.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege.

24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. in termen de 5 zile de la primire. 21 alin. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. in termen de 15 zile. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. in termen de 45 de zile de la data emiterii. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. Art. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . o copie a documentelor prevazute la alin. Art. (6) si (7). (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (6). 21 alin. Art. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. la Cancelaria PrimuluiMinistru. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. in termen de 60 de zile de la data emiterii. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cat si entitatilor investite de lege. 21 alin. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. (5). incepand cu data de 1 ianuarie 2016. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. Art. (6).

b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. prin unitatile sale teritoriale. (2) In aplicarea alin. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. in termen de 10 zile. detinatorul poate solicita. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Art. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. dupa 1 ianuarie 2017. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. anual. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. . Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. Art. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. un proces-verbal de adjudecare. Art. (1). are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national.

500 de cereri.000 de cereri. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. (1). in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. actele doveditoare solicitate. cu exceptia dosarelor de fond funciar. 10/2001. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. republicata. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. o singura data. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . de 90 de zile. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. Art. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. cu exceptia dosarelor de fond funciar.000 de cereri. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. Art. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.500 si 5. pentru o perioada de 60 de zile. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. b) in termen de 24 de luni. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. (2) Termenul prevazut la alin. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. c) in termen de 36 de luni. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Termenele prevazute la alin. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.Capitolul IV .

38 In cazul in care. potrivit legii penale. Art. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin.alin. 9 alin. (1). 33 si 34.Sanctiuni Art. 6 alin. 6 alin. 12 alin. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. (3) sunt supuse numai apelului. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. (3). (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. Art. e) refuzul institutelor. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. Agentiei Domeniilor Statului. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. 6 alin. 5. (1). (3) In cazurile prevazute la alin. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. la cerere. dupa caz.000 lei. Capitolul V . h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. 37 Contraventiile prevazute la art. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. in conditiile art. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . persoanelor indreptatite. dupa caz.000 lei la 100. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. (1) si (2). in termen de 30 de zile de la data comunicarii. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. (4). (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. (1). (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. Art.

(1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. (1). (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. respectiv. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. 40 Dispozitiile art. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. incepand cu 1 ianuarie 2014. Art. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau.si de prezenta lege. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. Art. Capitolul VI . presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. 21 din prezenta lege. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. in transe anuale egale. se face in termen de 5 ani. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Art. Comisia Nationala emite titluri de despagubire.000 lei. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1). 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia.Dispozitii tranzitorii si finale Art. (2) In termenul prevazut la alin. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane.

cu modificarile si completarile ulterioare. se restituie fostilor proprietari sau. mostenitorilor acestora. si art. a) pct. si la art. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. republicata. 83/1999. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. Art. (6) In perioada prevazuta la alin. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. 1/2000. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. Guvernul. cu modificarile si completarile ulterioare. la art. 1 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. (1) si (2). republicata. 18/1991. Art. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. republicata. 36 alin. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. 34 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. mostenitorii acestora. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. al institutiei sau. republicata. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. stabileste imobilele prevazute la alin. 94/2000. 94/2000. republicata. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. (2) Dispozitiile alin. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 10/2001. 10/2001 in vederea solutionarii. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 1 alin. 1. dupa caz. (4). al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. (5) din Legea nr. (1) si (2). 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 2 lit. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. plata cheltuielilor de intretinere aferente . care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. prin hotarare. dupa caz. republicata. Art.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. 83/1999. 43 Cererile depuse in temeiul art. 2 si 4 la Legea nr. dupa caz. in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) raman aplicabile. prin hotarare a Guvernului. 53 alin. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. 169/1997`` al Legii nr. in natura sau prin echivalent. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. se introduc trei noi alineate. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor.`` Art. republicata.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. (4) Dispozitiile art. (2)-(4). a)-f) din Legea nr. (8) In situatia in care. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art.`` . 18/1991.`` Art. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. 18/1991 si ale Legii nr. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. cu modificarile si completarile ulterioare. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. alin. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 10/2001. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. republicata. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. 247/2005. aceasta poate fi restransa. in perioada prevazuta la alin. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 3 lit. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. dupa caz. stabilita in functie de valoarea de piata. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cea afectata servitutilor legale. (1). republicata. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu.

republicata. se abroga. 18^2. cu modificarile si completarile ulterioare. 214/2011 pentru organizarea. 18^1. precum si a prevederilor Legii nr. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. 14. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 15 literele a)-d) si f). alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001. in perioada regimului comunist in Romania``. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. 52 La data de 1 ianuarie 2016. republicata. nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 18^4. republicata. cuprinsa in Legea nr. a imobilelor preluate in mod abuziv. cu modificarile si completarile ulterioare. 18^7. 17. 18. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. Art. . Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 819 din 21 noiembrie 2011. prevazute in Legea nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. articolele 16. Partea I. 10/2001. 18^5. 18^6. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 14^1. 18/1991. 247/2005. 3 din 27 aprilie 2001. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil.`` Art. cu modificarile si completarile ulterioare. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. Art. se abroga. administrarea si exploatarea pajistilor. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 14^2. Partea I. c) articolele 13. in natura sau prin echivalent. nr. 18^8. 18^3. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful