LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

Art. la data improprietaririi. (5)Se vor atribui. Pentru terenurile atribuite. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. (2)La atribuire. pepiniere. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. fara a se depasi 10 ha de familie.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. la dispozitia comisiei. pe baza optiunii proprietarilor. dupa caz. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. amenajari piscicole. in cadrul unor sole stabilite de comisie. la cererea lor sau a mostenitorilor.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. Art.000 m2 in echivalent arabil. au parasit cooperativa agricola de productie. . 15 (1)Membrii cooperatori care. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. sere. 14 alin. 14-17. care au optat si carora li s-a atribuit. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. (4)Dispozitiile art. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. la cerere. viticole. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. precum si. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". cu sau fara titlu. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. constructii administrative si agrozootehnice. teren arabil. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . la cerere. cu exceptia celor care l-au instrainat. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. mostenitorilor acestora. 37. se vor atribui in proprietate. de asemenea. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. in echivalent arabil. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. potrivit prevederilor prezentei legi. 14 alin. helesteie. (2)Dispozitiile art. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. dupa caz. Art. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. raman. cu sau fara personalitate juridica. terenuri in suprafata de 10.in proprietate. (3)De prevederile alin. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. Art.

(4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. la cerere. in conditiile legii. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. 18. si de a cultiva pamantul primit. 14-16. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. 17 si 19 alin. dupa caz.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . in masura in care toate aceste asezaminte au . (1) si (2). personalului de specialitate din serviciile publice comunale. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. el sau membrii familiei din care face parte. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. oras sau municipiu.000 m2 in echivalent arabil. din extravilan.(3)Terenurile neatribuite. comisiile vor atribui in proprietate.cooperatori. pana la 5. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. Art. din terenurile prevazute la art. apartinand cultelor recunoscute de lege. precum si pentru persoanele prevazute la art. din aceeasi localitate sau din alte localitati. la cerere. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. precum si celor care. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. sau din domeniul privat al statului. Art.din mediul rural -. dupa caz. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor.000 m2. ramase la dispozitia comisiei. au lucrat in orice mod. cu deficit de forta de munca in agricultura. Art. care solicita in scris. 8. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. de familie. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. (3). ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. orasului sau municipiului. neavand calitatea de . cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. in perioada cat lucreaza in localitate. in folosinta agricola. 22 (1)Din terenurile agricole. se pot restitui. Art. (3)Se pot atribui. (2)Prevederile alin. 14 alin.

potrivit legii. pana la 100 ha. a mostenitorilor acestora. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. in cartea funciara. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. astfel: a)centrul patriarhal. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. (21)In cazul instrainarii constructiilor. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. b)centrele eparhiale. Art. (4)Dispozitiile alin. c)protoieriile. in extravilan. 42/1990. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. 9 raman aplicabile. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. 8 din Decretul-lege nr. dupa caz. la propunerea acestora. (5) se aplica in mod corespunzator. (2)Dispozitiile art. si suprafata pe care au avuto in proprietate. determinate potrivit art. in limita suprafetelor pe care le-au avut. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. pana la 200 ha. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. precum si curtea si gradina din jurul acestora. d)parohiile din mediul urban. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. pana la 10 ha. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. schiturile si manastirile din mediul urban. raman si se inscriu in . prin ordinul prefectului. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. (3) si (4). (4)Dispozitiile art. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. in cazul manastirilor si schiturilor. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. potrivit prevederilor art. pe care le-au edificat. recunoscute de lege. in cazul parohiilor. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. Art. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. in registrul agricol sau in alte documente funciare. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. e)filialele din mediul rural si urban. care nu au avut calitatea de cooperator. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. dar nu mai mult de 10 ha. din mediul rural. 4 din Decretul-lege nr. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. In zonele necooperativizate. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. pana la 50 ha. (5)Pentru parohiile. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. dovedite prin orice mijloc de proba. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. cu exceptia celor stramutati. pana la 10 ha. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. dar nu mai mult de 50 ha. 9 alin. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii.

Art. (1). sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. in extravilan. titluri de proprietate conform prezentei legi. in sensul alin. 64. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. . (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. Art. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (2). consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. daca nu pot fi ridicate. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. 36/1995. (3)Prin investitii. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. se vor acorda despagubiri. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. de drept. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. in lipsa. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. eliberarea titlurilor de proprietate.proprietatea actualilor detinatori. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. prin comisiile de fond funciar. respectiv. in acest sens. cu modificarile si completarile ulterioare. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. Art. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. acceptata de ei. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. (1). de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. le consemneaza in documentele constatatoare. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. asemenea terenuri revin. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. iar. daca nu mai exista teren. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. potrivit legii. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor.

masinile. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. in conditiile prevazute de lege. comisiile locale si cele judetene. 27. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent.cumparare sau in alt mod. Art. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. 27. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. la realizarea activului si la plata pasivului. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. precum si terenurile de sub acestea. amplasamentul. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. Art. iar comisiile judetene. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . atelierele de industrie mica. conform legii. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. daca este cazul. (1) se vor stabili in cota valorica. planurile parcelare. in termen de 12 luni. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. III din Legea nr. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. (3)La expirarea termenului prevazut la art. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. constituite in temeiul Legii nr. daca se vor infiinta. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. la propunerea primariei. cu propuneri de rezolvare. 18/1991. prin ordinul prefectului. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. si de a sesiza. investit cu atributii de control financiar. organele de urmarire penala. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . numele beneficiarilor.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. intocmite de catre comisia de lichidare. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. potrivit legii. de drept. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. pentru descarcare. cu personalitate juridica. a societatilor agricole in cauza. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. ca si cele necesare utilizarii lor normale.

dupa caz. 14 si 15 din prezenta lege. fara nici o despagubire. Partea I. in proprietatea comunelor. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. 31 . care vor fi atribuite fostilor cooperatori. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. trec in proprietatea privata a comunelor. in natura sau in bani. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. prevazute la alin. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. si volumul valoric de munca efectuat. Plata creantelor se va face de catre asociatie. (7)Bunurile prevazute la alin. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. a atelierelor de intretinere. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. iar materialele vor fi valorificate de primarii. bunurile si animalele prevazute la alin. li se va stabili dreptul de proprietate. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. in regim de drept public.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. (6). precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. orasenesti sau municipale. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. precum si plantatiile de vii si pomi. 27 alin. potrivit hotararii comisiei de lichidare. Art. (2). 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. in echivalent arabil. Fac exceptie bovinele si ovinele. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. Art. (1). si in administrarea primariilor. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. conform prevederilor art. (1). urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. este interzisa. care fac obiectul alin. la propunerea comisiilor comunale. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. Prin exceptie. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie.

(2)Terenurile proprietate de stat. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. inclusiv zonele de protectie aferente. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. vor trece in domeniul privat al comunei. a municipiilor si in administrarea primariilor. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . oraselor sau. in proprietatea . Art. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. (2)Terenurile neatribuite. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari.prevazute la art. in conditiile legii. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. (2)Terenurile proprietate de stat. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. 12.trec in proprietatea privata a comunelor.pajisti si arabil . de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. Art. trec. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. 26. ramase la dispozitia comisiei.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. dupa caz. potrivit legii. orasului sau al municipiului. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. la data prezentei legi. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. trec in proprietatea comunelor. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. oraselor sau a municipiilor. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). agricole si silvice. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. situate in intravilanul localitatilor. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. atribuite. conform legii. (3)Dispozitiile alin. la data prezentei legi. Art. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. Guvernul.

in limita suprafetei de pana la . cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. in echivalent arabil. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. aflate in administrarea consiliilor locale. pana la limita suprafetei prevazute la art. din actualele unitati agricole de stat. ca efect al unor legi speciale. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. potrivit legii. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. prin ordinul prefectului. dupa caz. 23 raman aplicabile. (2)Cererea se depune. potrivit Legii nr. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. Art. (1). pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora.acestora. 9 din prezenta lege. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 16/1994. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. altele decat cele de expropriere. 15/1990. 712/1966 si a altor acte normative speciale. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. in baza Legii nr. trecuta in patrimoniul statului. personal sau prin posta. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. 46/1992. (5)Terenurile fara constructii. potrivit art. 25 din Legea arendarii nr. in conditiile dispozitiilor art. cu confirmare de primire. actionari la societatile comerciale infiintate. din intravilanul localitatilor. (5). proprietari ai locuintelor. (4)Dispozitiile art. precum si persoanele care au calitatea de locatori. la cerere. dupa caz. pana la data de 1 noiembrie 2001. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. sub sanctiunea decaderii din termen. neafectate de lucrari de investitii aprobate. la cerere. integral sau. 187/1945. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. h) din Legea nr. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. se depun la primaria localitatii sau. Art. la propunerea primariilor. (51)Cererile de restituire prevazute la alin.(2) Persoanele prevazute la alin. 30 din Legea nr. cu modificarile ulterioare. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. dupa caz. 37. 3 lit. proportional cu cota detinuta din constructie. (2)-(5) se va face. in termenul.

(9) raman aplicabile. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta.se poate atribui in proprietate. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. prin ordinul prefectului. din raza teritoriala a localitatii. pentru a fi atribuite in proprietate. panta. (2)Restituirea terenurilor se face. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. suprafata de teren putea depasi. (4) se aplica in mod corespunzator. 9. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. la cerere. (2)Dispozitiile art. amenajari de interes public.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. 11. Art. instalatii. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. 131/1991. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. in echivalent arabil. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 37 alin. h) din Legea nr. 43 (1)In zona montana . altitudinea. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. pot face cerere. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. la cerere. in conditiile art. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. in cazurile prevazute la art. 187/1945. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi.000 m2 de familie. 83/1949. 37.(9). cu procedura si in conditiile prevazute la art. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. la propunerea primariei. (3)Prevederile art. altele decat imbunatatiri funciare. din terenurile proprietatea statului. potrivit prezentei legi. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. de familie. (3) . 3 lit. Art. 10 ha teren arabil. in echivalent arabil. 9 alin. izolarea . 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. la cerere. ca echivalenta.10 ha in echivalent arabil. in termenul. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. se aplica corespunzator prevederile art. 9 alin. Art. Art. in termenul. 38 si 39. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. Art. pana la limita suprafetei prevazute la art. .

(1) vor formula cererile in termenul. cererea se face la fiecare dintre ele. (5)Persoanele prevazute la alin. paduri. in cadrul obstilor nedivizate. precum . mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). Art. zavoaielor.(9). (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. (3) . potrivit legii. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni.orasului sau al municipiului. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. dar nu mai mult de 30 ha. (1). in imediata apropiere. Padurilor si Protectiei Mediului. helesteie. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. (3)Persoanele prevazute la alin. precum si la art. orezarii si campuri experimentale. (2) raman aplicabile. mostenitorii acestora. dupa caz. lacuri sau cele destinate producerii de legume. (2)Dispozitiile alin. (3)Dispozitiile art. cu respectarea acelorasi conditii. sau terenurile sunt defrisate. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. seminceri furajeri. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. de familie. oraselor sau a municipiilor. a acestor terenuri. tufarisuri. se vor atribui alte suprafete de teren. si in administrarea primariilor. 45 (1)Persoanele fizice sau. dupa caz. destinate cercetarii agricole. Punerea in posesie a padurilor. dupa caz. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. vor fi restituite in proprietatea comunelor. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. oraselor si a municipiilor. Art. 9 alin. prin grija Ministerului Apelor. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). 46 (1)Fostii composesori sau. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. transmise unitatilor de stat si care. dupa caz. dupa caz.(9). 45 alin. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. pomi. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. 45. in prezent. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. (1) vor formula cererile in termenul. tufarisurilor. (4)Terenurile prevazute la alin. Art. zavoaie. sunt folosite ca pasuni. (3) . pentru suprafata situata pe raza acestora. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. Art. 9 alin. fanete si arabil.

atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. tufarisuri. 21 si 43. Art. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. fanete si pasuni impadurite. care. 3 lit. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. dupa caz. iar pentru constructii. zavoaie. care le-au apartinut in proprietate. tufarisuri. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 52 (1)In sensul prezentei legi. (2) este prefectul. pentru terenurile agricole. pentru terenurile cu destinatie forestiera. 19. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. (3) . in proprietatea privata a comunei. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. dar numai pana la limita prevazuta la art. Art. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. paduri. fanete si pasuni impadurite. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. care le-au apartinut in proprietate. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. prin ordin. h) din Legea nr. Art. paduri. rezultate din aplicarea prezentei legi. 9 alin. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera.si ale institutiilor de invatamant. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 45 alin. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. in termenul. dar nu mai mult de 30 ha. Art. (3)Consiliile locale ale comunelor. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. comisia locala este autoritate publica cu activitate . zavoaie. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. (2) raman aplicabile.(9). (4)Dispozitiile art.(9). si nu mai mult de 30 ha de familie. 9 alin. prevazute la art. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. 187/1945. 45. (3) . proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. (3) . 9 alin.(9). Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. de familie. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii.

cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. cand este cazul. (2)Dispozitiile alin. calitate procesuala pasiva si. acte administrative contrare propriei hotarari. de catre unul dintre membri. pe baza unui mandat conventional. Art. 53 alin. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. respectiv primar sau. 53 alin. II. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. activa. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. comisia judeteana. 15/1990. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. . 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.administrativa. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Art. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. il va modifica. Art. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. 56 Plangerea prevazuta la art. dispozitiile art. conform dispozitiilor cuprinse in cap. il va inlocui sau il va desfiinta. 53 alin. (2) raman aplicabile. 53 alin. Art. 53-56 suspenda executarea. in termen de 30 de zile de la comunicare. fiind reprezentate legal prin prefect. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. (2) ramanand aplicabile. Art. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. dispozitiile art. in conditiile prevazute in cap. Art. care a emis titlul de proprietate. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. 37. in temeiul hotararii comisiei judetene. 54 (1)Dispozitiile art. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. III. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. (2) ramanand aplicabile. (2)Dispozitiile art. Art. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. Art. (3)Prevederile art. (2)Comisia judeteana si cea locala au. 57 Plangerea formulata potrivit art. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr.

primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau.000 lei/ha. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. Art. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. vor fi somati in conditiile art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. indiferent de faza procesuala in care se afla. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. cu plata unei sume de la 50. Art. tinand insa seama. 60 si art. (2)Daca instanta admite plangerea. si de dispozitiile prezentei legi. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. dupa caz. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. 61 Dispozitiile art. vor fi sanctionate. cand este cazul. sa execute aceste obligatii. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. Art. 53 alin. 75 alin. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. Art. anual. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. din motive imputabile lor. al unitatilor administrativ-teritoriale. 74. dupa caz.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. (1). punerea efectiva in posesie. 894 din Codul de procedura civila. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. Art. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. Art. 62 Persoanelor prevazute la art. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. (3)Dispozitiile art. dupa caz. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. (2) se aplica in mod corespunzator. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art.000 lei la 100.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . orasenesti sau municipale.

78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. d)terenurile inregistrate la arabil. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Art. judetean sau al municipiului Bucuresti. pot fi amenajate in bazine piscicole. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. fanete. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. vii si livezi. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. pasuni. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. culturi de arbusti. care are obligatia sa o inregistreze. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. detinute de persoane juridice . (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. in alte categorii de folosinta agricola.anului in curs. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. rachitarii. Art. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. afectate de eroziune de suprafata si adancime. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. de alunecari active sau semistabilizate. ansamblurilor si siturilor istorice. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. b)terenurile arabile din zonele de ses. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile.paduri. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. altele decat cele prevazute la art. Padurilor si Protectiei Mediului. Art. suportand . detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.se aproba de Ministerul Apelor. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. 77. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii.

pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. (1). se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. Padurilor si Protectiei Mediului. Padurilor si Protectiei Mediului. cai de comunicatii. total sau partial. Art. Art. potrivit cu nevoile agriculturii. care va decide. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. silviculturii. (1) se poate face cu acordul proprietarului. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. vor stabili programele de proiectare. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. finantare si executie. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. primaria face propuneri motivate prefecturii. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. indiguiri. pastrand dreptul de proprietate. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. cand pe terenul acestora . consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. Art. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. desecari. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. obiective economice si sociale. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. prevazuta de Legea nr. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de .utilitate publica. Art. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. 33/1994. (2) in perimetrul de ameliorare. titularului terenului in cauza. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. orase si municipii. Daca proprietarul nu este de acord. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . Art. o suprafata de teren corespunzatoare. gospodaririi apelor. cailor de comunicatie.

drumuri. se realizeaza pe cheltuiala statului. cuprinse in perimetru. impaduriri. conform proiectului de ameliorare. ca: terasari. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. Art. puieti. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. evaluare. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. pe baza . 85 Terenurile degradate si poluate. inierbari. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. Ministerul Apelor. oraselor. Art. nivelari. cai ferate. proprietarii. judet sau comuna. cu caracter permanent. poduri. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. in mod individual sau asociati. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. poduri. corectari de torenti si imprejmuiri.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. in functie de specificul lucrarilor. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. drumuri. se asigura. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. Art. municipiilor si a judetelor. impaduriri. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor.samanta de ierburi. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. Art. in functie de specificul lucrarilor. fixari de soluri. modelari. inregistrat in documentele de cadastru funciar. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. prin act autentic. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. care. incluse in perimetrul de ameliorare. Art. podete. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . detinatorii terenurilor. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile.

(3)De asemenea. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. In acest caz. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. Padurilor si Protectiei Mediului. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. a Ministerului Apelor. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. cu avizul Ministerului Agriculturii. prin extinderea intravilanului localitatilor. rezervatii. nu se pot amplasa in intravilan. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. fac exceptie constructiile care. de clasa I si clasa a II-a de calitate. privind protectia mediului inconjurator. precum si a celor plantate cu vii si livezi. cu asigurarea de banci de date. la nivelul tarii si al judetului. parcuri nationale. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. Art. precum si adaposturile pentru animale. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. forarea si echiparea sondelor. 1 si 2 la prezenta lege. a taxelor prevazute in anexele nr. . cu destinatie militara. (4). avizate de organele de specialitate. monumente. (2)Prin exceptie. caile ferate. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. lucrarile de imbunatatiri funciare. prin natura lor. pot fi amplasate in extravilan. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. se face la propunerea consiliilor locale. unele constructii. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. liniile electrice de inalta tensiune. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. soselele de importanta deosebita. Art. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. prin natura lor. pot genera efecte poluante factorilor de mediu.unui sistem informational. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. in suprafata de pana la 500 m2. regularizarea cursurilor de apa. care. respectiv. prealabile.

intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. organul agricol sau silvic de specialitate. b) si c) si art. in baza constatarii situatiei de fapt. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. De asemenea. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. c)de Guvern. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. Art. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. (1). 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. 92 alin. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. dupa caz. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. si de Guvern. Art. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. . (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. Art. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. aflate in curs de reconstructie. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. pana la 1 ha. Padurilor si Protectiei Mediului. Art. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. ramas neutilizat la finele anului. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica.(7)De asemenea. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. de Ministerul Apelor. 94 lit. (2)Pentru taxa prevazuta la art. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha.

Art. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Art. produse petroliere. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. caolin. dupa caz. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. pentru terenurile forestiere si cu ape si. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. Padurilor si Protectiei Mediului. in conditiile legii. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. al Ministerului Culturii. (1) se da de organele prevazute . Art. silvica. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. o folosinta piscicola sau silvica. iar daca aceasta nu este posibil. Art. indiferent de marimea suprafetei necesare. argila. conductele de transport pentru alimentare cu apa. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. judetean sau al municipiului Bucuresti. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. gaze. piscicola sau. daca este cazul.Art. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. vor fi amenajate pentru productia agricola. indicate de organele agricole sau silvice. cai ferate -. pentru ocrotirea monumentelor. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. evidentiat in cadastrul funciar. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. precum si alte instalatii similare. din fondurile prevazute de beneficiari. Art. dandu-le o folosinta agricola. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. Padurilor si Protectiei Mediului. el poate fi modificat numai in conditiile legii. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora.sosele.de la sondele abandonate si altele asemenea. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. canalizare. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. dupa caz. pietris . a digurilor. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990.

detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. 102. Art. dupa caz. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. centrale sau judetene. (2)In toate cazurile. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. 107 . rezultate in urma asocierilor. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. contraventionala sau penala. 94 si 95. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. Art. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. proiectare si cercetare de specialitate. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. Art. in caz de refuz. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene.la art. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor.

a lucrarilor de imbunatatiri funciare. 1102 Contraventiile prevazute la art. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. 10. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. a imprejurimilor acestora.000.000. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. 9 alin. b)neafisarea datelor mentionate in art. cu amenda de la 2. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar. in timpul programului de lucru. 27 alin. prefect sau imputernicitii acestuia. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.000 lei. precum si inlaturarea acestor masuri. prin orice mijloace . b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. Art.000 lei (RON). d). ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. g)fapta oricarei persoane de a impiedica.000 lei (RON) la 100. e) si f).000 lei la 100. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. 292 din Codul penal. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. d)cele de la lit. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale.000 lei (RON) la 10. c) si ale art. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. pentru fiecare absenta nemotivata. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. Art.000. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. g).inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate .000. dupa caz. c)cea de la lit. (5) lit. distrugerea si degradarea culturilor agricole.000 lei (RON). Art. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren.000 lei la 300. Art. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu amenda de la 50. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 110 Incalcarea prevederilor art.Degradarea terenurilor agricole si silvice.000 lei (RON). care nu corespund realitatii. e)cea de la lit.si in orice mod. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite. detinute efectiv.000 lei. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. 1101 si art. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia.

000.000 lei. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000 lei la 20. potrivit legii penale. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit.000. cu exceptia celor prevazute la art. resturi menajere. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta. incat. cu amenda de la 5. organele de politie. dupa caz. de . cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei. moloz. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice.catre prefect sau imputernicitii acestuia. a)-c). Art. dupa caz. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice.000 lei.000 lei la 1. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol.000.000. constructii metalice. argila.000. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. a)-c). Art. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. nisip. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. b)cele de la lit. prefabricate. pe terenurile situate in extravilan.000.000 lei. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris.000 lei la 2. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. 111 lit. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. d)-h). a reperelor metalice de nivelment. in termen de 30 de zile de la aprobare. gunoaie si altele asemenea. sonde abandonate si altele asemenea. cu amenda de la 500. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.d)-h). b)cele de la lit. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. bornate si predate. in cazul membrilor comisiilor locale. protectia. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. 92.cu amenda de la 10. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. topografice. Art. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. 112 Contraventiile prevazute la art. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. Art. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. inainte de a fi delimitate. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. caolin. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. pietris.000. reziduuri.

iar comisiile judetene si. a municipiului Bucuresti. incadrati cu contract individual de munca. 21. Art. (5)Comisiile comunale. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. din competenta lor. respectiv emiterii ordinului prefectului. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. se considera delegati. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. vestigiile si obiectivele arheologice. dupa caz. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. Padurilor si Protectiei Mediului. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. orasenesti si municipale. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. (3)In cazurile prevazute la art. cu modificarile ulterioare. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. membrii acestora. 19 alin. restabilirea situatiei anterioare. sa . 119 (1)Monumentele istorice. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. dupa caz. dupa caz. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. (1) ori ale art. comisiile judetene. 116 (1)Comisiile comunale. Art. 30 alin.Ministerul Apelor. art. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. (2) si la art. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. constituite potrivit prevederilor art. Art. orasenesti si municipale. in termenul prevazut la alin. inaintand aceste lucrari. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. orasenesti si municipale. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. respectiv. prin hotarare a Guvernului. comisiilor judetene sau prefectului. dupa caz. precum si de catre primar. 37. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. precum si comisiile de lichidare. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. 12. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. (2)Comisiile prevazute la alin. 17. contraventiilor prevazute la art. la propunerea comisiilor comunale. (1). 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. Art. 8 din Decretul-lege nr.

121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. 122 Anexele nr. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. publicata in Buletinul Oficial nr.C. . la nivel judetean si national. Partea I. cu exceptia art. . nr. . 138 din 5 noiembrie 1974. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale.Decretul-lege nr. . Art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 95 din 1 august 1990. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. se va realiza de la buget. folosirea.M. in bani. 17 din 30 ianuarie 1990. 1-36 si 51-79 din Legea nr.art. cu exceptia art. Art. . Partea I. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.Decretul nr. 2.Legea nr. precum si a bancilor de date aferente acestora. dupa caz. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar. 10 din 30 martie 1959.H. . nr. 811. Art. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. publicata in Buletinul Oficial nr. Art. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. a lucrarilor geodezice. sau cu teren echivalent.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. nr. 74 din 16 iulie 1975. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. Partea I. 34/2013 privind organizarea. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. nr. Citeste mai mult: http://www. in conditiile in care Legea nr.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata.OUG nr. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. in considerarea faptului ca Legea nr. afla te atat in domeniul public. 34/2013 . resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. 214/2011 pentru organizarea.avocatnet. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. 22/2007. 267. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. iar termenul-limita de solicita . incepand cu luna mai 2013. din 13 mai 2013.organizarea.

73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 6 din Regulamentul (CE) nr. . b) pasunile alpine. nr. naturale sau cultivate. 30 din 31 ianuarie 2009. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. 1. denumite in continuare pajisti. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore.290/2005. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. (CE) nr. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. seria L. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. asa cum este prevazut la alin. (CE) nr. Art. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. (2) al art. 1. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje.782/2003. (1) al art. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative.re a acestora este 15 mai 2013. .In sensul prezentei ordonante de urgenta. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. 6 din Regulament. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. pe baza carora se calculeaza productia.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. 1. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. cultivate pe termen scurt. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. cu modificarile si completarile ulterioare. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. Art. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. 247/2006. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida.4. 2. de modificare a Regulamentelor (CE) nr.

administrate de ADS. f) pajisti proprietate publica a statului. b) pajisti proprietate publica a comunelor. oraselor. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. f) detinatori de pajisti . Art. 6 din Regulament. caprinelor si bovinelor. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. 3. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. 28/2008 privind registrul agricol.Sunt supuse regimului de organizare. Art.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. administrate de Agentia Domeniilor Statului. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. 2 lit.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. . municipiilor si a municipiului Bucuresti. (1) Detinatorii de pajisti. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr.titularii dreptului de proprietate. astfel cum sunt definiti la art. oraselor. administrate de consiliile locale ale acestora. potrivit legii civile.b) faneata . (1). ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. d) utilizator . inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. d) pajisti proprietate privata a comunelor. denumita in continuare ADS. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. 4. municipiilor si a municipiului Bucuresti. (2) al art. administrate de consiliile locale ale acestora. f). c) pajisti proprietate privata a statului. conform practicii agricole locale. ovinelor. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. .suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. care permite conversia diferitelor categorii de animale. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. c) unitate vita mare (UVM) .

(4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Art. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. republicata. Art. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. republicata. judetean sau national. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. republicata. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. f) lucrari privind apararea tarii. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. . 7. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. ordinea publica si siguranta nationala. in temeiul art. . (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 33/1994. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. (4) din Constitutia Romaniei. 6. judetean sau local. in conditiile Legii nr. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. judetean sau local. c) refugii montane in caz de urgenta. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. e) amplasarea obiectivelor de interes national. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 115 alin. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. (2). declarate de utilitate publica. in conditiile legislatiei in vigoare.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. in conformitate cu prevederile legale in vigoare.Art. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. 5.

in baza cererilor crescatorilor de animale. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. (3). persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. incheie contracte de concesiune/inchiriere. consiliile locale ale comunelor. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor.3 UVM/ha. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. . proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. dar nu mai mica de 0. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. oraselor. oraselor. in corelare cu suprafetele utilizate. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. oraselor.d) si e). oraselor. oraselor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. oraselor. incheie contracte de inchiriere. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. orasului. unitatile administrativteritoriale. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. . dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. in baza hotararii consiliului local al comunei. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. pentru anul 2013. prin primari. pentru suprafetele de pajisti disponibile. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pentru suprafetele de pajisti disponibile. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. unitatile administrativteritoriale. pana la data de 1 martie. in conditiile legii. prin primari. respectiv al municipiului (4) Anual. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. 8. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. in conditiile legii. in conformitate cu hotararile consiliilor locale.Art. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. oraselor. Art. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. in baza cererilor crescatorilor de animale. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. primarii comunelor. 9. 3 lit.

(3).000 lei la 50. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. 9 alin. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente.000 lei pentru persoana fizica.000 lei pentru persoana juridica. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor.3 UVM/ha. f). se face potrivit prevederilor Legii nr. . d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. altele decat cele stabilite prin contract. civila sau penala. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. . Art. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. oraselor.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. (1) si (2).000 lei la 6. Art. 12. dupa caz. (2). care indeplinesc conditiile prevazute la art. 10. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. cu mentinerea categoriei de folosinta. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. 9 alin. atribuirea contractelor de concesiune. faptele prevazute la lit. respectiv cu amenda de la 25. . (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale.Art. Art. . incheiate de ADS. Art. contraventionala.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. 14. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. 11. 1 alin. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. inclusiv cu atelaje. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. 5 alin. 13. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3.

(1) lit. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. administrarea si exploatarea pajistilor. persoane fizice sau juridice. (1) lit. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. .b) cu amenda de la 500 lei la 1. respectiv cu amenda de la 4. 214/2011 pentru organizarea. Art. d) cu amenda de la 1. fapta prevazuta la lit. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective. a). e) cu amenda de la 5.Legea fondului funciar nr. Legea nr. . Art. se abroga. 180/2002. . La articolul 78.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. nr.000 lei pentru persoana juridica.000 lei la 8. 14 alin. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. i) (3) Contraventia prevazuta la alin.000 lei pentru persoana fizica. 14 alin.000 lei. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. respectiv cu amenda de la 2. b) si c). . aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. faptele prevazute la lit. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 18/1991. Art. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.000 lei. 1 din 5 ianuarie 1998. Art. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 19. 18. - . d) si e). publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 16. Partea I. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. faptele prevazute la lit. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. 819 din 21 noiembrie 2011. Art. Art. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare.Prevederile art. 15. g) si h). 17.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. nr. 78. 20.000 lei la 3. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Partea I. . faptele prevazute la lit. dupa caz.000 lei la 10.

(12) Fac exceptie de la prevederile alin. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. asa cum sunt evidentiate la art. articolul 1071. altele decat cele prevazute la art. Nr. 247/2006. 30 din 31 ianuarie 2009. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. Adrian Ciocanea. Ministrul afacerilor interne. 1. 1071. (11) terenurile ocupate de pajisti care. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. Daniel Constantin Viceprim-ministru.782/2003. 23 aprilie 2013. Anghel Andreescu. (2) al art. NicolaeLiviu Dragnea p. seria L.” 4.000 lei la 10. La articolul 78. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. cu modificarile si completarile ulterioare. paduri si piscicultura. este interzisa. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. cu urmatorul cuprins: „Art. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. secretar de stat Bucuresti. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. 78 alin. fara aprobarile legale in vigoare. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. ministrul finantelor publice. secretar de stat Ministrul apararii nationale. (CE) nr. 34. in Registrul agricol. 6 din Regulamentul (CE) nr. Constantin Nita p. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.” 3. George Ciamba. Liviu Voinea Viceprim-ministru.” 2. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (11). 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. prin degradare sau poluare. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. alineatele (11)-(13). 1.290/2005. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. Relu Fenechiu p. nr. Ministrul afacerilor externe. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. . Ministrul economiei.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. potrivit reglementarilor legale in vigoare. vii si livezi.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. In tot textul legii. . 77.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. (CE) nr.

expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991. cererile formulate potrivit Legii nr. cereri . Lege nr. cu modificarile si completarile ulterioare.Dispozitii generale Art.notificarile formulate in temeiul Legii nr. b) principiul echitatii. 3 In intelesul prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. 18/1991 si ale Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. precum si unele masuri adiacente. (4) Punctele prevazute la alin. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . ale Legii nr. 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 24 alin. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. republicata. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. 169/1997. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. cu modificarile si completarile . prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. in natura sau prin echivalent. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. republicata. Art. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I .22 decembrie 1989. (3) si (4). singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. (2).

republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania.22 decembrie 1989. persoana indreptatita .persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. infiintata potrivit prezentei legi. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. restituirea in natura . comisiile comunale. entitatea investita de lege . 4. 4 . in termen legal. la masuri reparatorii. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 18/1991. dupa caz. 3. 571/2003 privind Codul fiscal. in intelesul Hotararii Guvernului nr.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5. actualizate in conditiile impuse de art. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 94/2000. republicata. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. constituite in temeiul Legii nr.ulterioare.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 4. in ceea ce priveste terenurile. decizia entitatii investita de lege . dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. grila notariala . Art. organ de specialitate al administratiei publice centrale. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cereri din categoria celor prevazute la pct. 250/2007. c) comisia locala de fond funciar. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 83/1999. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. in intelesul Hotararii Guvernului nr. republicata. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. orasenesti si municipale. 1. cu personalitate juridica. 77^1 alin. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. prevazuta la pct. 18/1991. 7. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania.persoana care a formulat si a depus. 6. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. republicata. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. persoana care se considera indreptatita . 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. constituite in temeiul Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 2. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. la entitatile investite de lege. d) comisia judeteana de fond funciar sau. republicata.

care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Romsilva. subinginer agricol. in termen legal. Capitolul II . (4) Procedura de constituire. 5 intocmeste. cu sau fara investitii. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. inginer agricol. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. . (2) Situatia prevazuta la alin. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. al unitatii administrativ-teritoriale. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. si forestiere. conform normelor de aplicare a prezentei legi. cu sau fara investitii. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. inginer topograf. (3) In functie de specificul localitatii. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. cu sau fara investitii. atributiile Comisiei. la entitatile investite de lege. dupa caz. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. comisia prevazuta la art. aflate pe rolul instantelor. modul de functionare. (1) va indica. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. prin ordin al prefectului. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. referent agricol). situatia terenurilor agricole. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. b) primarul comunei/orasului/municipiului. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. aflate in domeniul public sau privat al statului sau.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. Art.

8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. dupa caz. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. Art. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. in vederea atribuirii de teren. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. dupa caz. (2) Dispozitiile alin. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. cu propuneri de despagubiri. dupa caz. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare.d) terenurile ocupate de izlazuri. . dupa caz. Art. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. si trecerii acestora. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. (3) Situatia prevazuta la alin. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. in conditiile art. 42. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. dupa caz. aflate in proprietatea publica a statului. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. dupa caz. pentru returnarea dosarului la comisia locala. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. eliberarea titlurilor de proprietate. (1). in termenul prevazut la alin. dupa caz. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. in conditiile legii.

6 alin. (5). (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. pentru fiecare judet si la nivel national. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. (1). aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. b) pe izlazul comunal. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. in termen de 30 de zile. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. Art. 9 (1) Institutele. . Art. dupa caz. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (1). (2). in conditiile prevazute la art. Art. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. 6 alin. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. (2) Dupa finalizare.Art. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. terenurile care fac obiectul acesteia. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. dupa caz. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. (3). (1). in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016.

sau pe terenul proprietate privata a statului. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa caz.c) pe terenul proprietate publica. 9 alin.Acordarea de masuri compensatorii . 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. republicata. Art. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. aflate in acelasi judet. Capitolul III . care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. 10/2001. (3) din Legea nr. (1) lit. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. Art. care a fost administrat de institute. (1). 6 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. agricole la data preluarii abuzive. d) pe terenul proprietate publica. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. sau pe terenul proprietate privata a statului. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. formulate potrivit Legii nr. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. propus in vederea restituirii. (1). se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. in termenul prevazut la art. 18/1991. Art. (2) Pentru terenul prevazut la alin. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. b). cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. statiuni de cercetare si alte institutii publice. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. republicata.

(2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. care se determina potrivit art. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. (6) si (7) din prezenta lege. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. Art. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 21 alin. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. in principal. . dupa caz.Art. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. (2) In indeplinirea atributiilor sale. denumita in continuare Comisia Nationala. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. in echivalent.

in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. valoarea se publica in termen de 30 de zile. Art. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. denumit in continuare Fondul national. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. de drept. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. dupa caz. 16. dupa caz. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului.Art. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. Art. administrat de Agentia Domeniilor Statului. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. in conditiile prezentei legi. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. 21 alin. Art.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 10/2001. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. Art. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. Dispozitiile art. (7). cu modificarile si completarile ulterioare. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. (4) si art. in baza documentelor transmise. republicata. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 21 alin. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . identificate la nivel local. 10/2001. 31 din Legea nr. . (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. 10/2001. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. (6) si (7). (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. 554/2004. Un punct are valoarea de un leu. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. 11 alin. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. republicata. (5). Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. 6 alin. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. aproba punctajul stabilit potrivit alin. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (6). cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. raman aplicabile. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. republicata. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege.22 decembrie 1989. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. 30 din Legea nr.

27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (6) si (7). 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. in termen de 60 de zile de la data emiterii. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. in termen de 15 zile. Art. Art. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. cat si entitatilor investite de lege. in termen de 5 zile de la primire. (6). (5). (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (6). (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. 21 alin. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. 21 alin. la Cancelaria PrimuluiMinistru. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. Art. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. Art. o copie a documentelor prevazute la alin.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. in termen de 45 de zile de la data emiterii. 21 alin.

30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. (2) In aplicarea alin. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. (1). in termen de 10 zile. prin unitatile sale teritoriale. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. Art. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. Art. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. anual. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. detinatorul poate solicita. . Art. dupa 1 ianuarie 2017. Art. un proces-verbal de adjudecare. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

(1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora.500 de cereri. b) in termen de 24 de luni. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. pentru o perioada de 60 de zile. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . de 90 de zile. Art. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. Art. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa.Capitolul IV .500 si 5. (2) Termenul prevazut la alin. 10/2001. (1). republicata. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. cu exceptia dosarelor de fond funciar. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.000 de cereri. actele doveditoare solicitate. o singura data. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. c) in termen de 36 de luni. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. cu exceptia dosarelor de fond funciar. (2) Termenele prevazute la alin. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege.000 de cereri. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii.

36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. la cerere. 38 In cazul in care. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi.000 lei. dupa caz. in conditiile art. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.000 lei la 100. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. 6 alin. (1).Sanctiuni Art. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. (1). statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. potrivit legii penale. 12 alin. Art. (1) si (2). (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. 5. (3). (1). Art. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. e) refuzul institutelor. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. 33 si 34. 6 alin. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat. Capitolul V . 37 Contraventiile prevazute la art. 6 alin. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. persoanelor indreptatite. (3) In cazurile prevazute la alin.alin. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . 9 alin. Agentiei Domeniilor Statului. dupa caz. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. (4). Art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau.

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (1). in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane.si de prezenta lege. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 40 Dispozitiile art. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. (1). Art. incepand cu 1 ianuarie 2014. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. cu modificarile si completarile ulterioare. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. se face in termen de 5 ani. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate.Dispozitii tranzitorii si finale Art. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Art. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. Art. (2) In termenul prevazut la alin. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. 180/2002. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. in transe anuale egale. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. respectiv. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21 din prezenta lege. Capitolul VI .000 lei. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

(10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. republicata. Art. dupa caz. republicata. se restituie fostilor proprietari sau. mostenitorii acestora. 2 si 4 la Legea nr. dupa caz. 10/2001 in vederea solutionarii. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. dupa caz. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 1 alin. republicata. 1/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. la art. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 83/1999. mostenitorilor acestora. republicata. (1) si (2). 2 lit. (6) In perioada prevazuta la alin. 1. 10/2001. Guvernul. a) pct. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. prin hotarare. si art. al institutiei sau. Art. republicata. 94/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. stabileste imobilele prevazute la alin. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. (5) din Legea nr. republicata. republicata. 94/2000. (1) si (2). (4). 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 34 din Legea nr. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. 18/1991. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. plata cheltuielilor de intretinere aferente . datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Art. (2) Dispozitiile alin. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. 43 Cererile depuse in temeiul art. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 36 alin. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. 83/1999. 1 alin. si la art. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

republicata. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. (1). 53 alin. cea afectata servitutilor legale. republicata. alin. se introduc trei noi alineate. (2) raman aplicabile. 10/2001. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. prin hotarare a Guvernului.`` Art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. 18/1991. republicata. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 247/2005. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere.`` . Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. 18/1991 si ale Legii nr. Art. stabilita in functie de valoarea de piata. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. in perioada prevazuta la alin. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. (4) Dispozitiile art. (8) In situatia in care. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. dupa caz. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. in natura sau prin echivalent. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. aceasta poate fi restransa. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. 169/1997`` al Legii nr. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar.`` Art. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. 3 lit. a)-f) din Legea nr. (2)-(4).

cuprinsa in Legea nr. 819 din 21 noiembrie 2011. republicata. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. Partea I. 18^1. in perioada regimului comunist in Romania``. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 18^7. 18/1991. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 18^3. cu modificarile si completarile ulterioare. prevazute in Legea nr. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. 214/2011 pentru organizarea. republicata. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. 18^2. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. a imobilelor preluate in mod abuziv. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001. in natura sau prin echivalent. c) articolele 13. . 18^5. 52 La data de 1 ianuarie 2016. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. cu modificarile si completarile ulterioare. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 247/2005. 14^1. 14.`` Art. articolele 16. Art. republicata. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. administrarea si exploatarea pajistilor. 17. Art. precum si a prevederilor Legii nr. 14^2. se abroga. se abroga. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 18^8. Partea I. 15 literele a)-d) si f). republicata. nr. 3 din 27 aprilie 2001. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. 10/2001. 18^6. 18.Art. 18^4. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``.