LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

14 alin. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . (3)De prevederile alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. in cadrul unor sole stabilite de comisie. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. fara a se depasi 10 ha de familie. .in proprietate. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. potrivit prevederilor prezentei legi. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. la cerere. dupa caz. au parasit cooperativa agricola de productie. 14-17. se vor atribui in proprietate. 14 alin. amenajari piscicole. 15 (1)Membrii cooperatori care.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . (4)Dispozitiile art.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. de asemenea. viticole. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. pe baza optiunii proprietarilor. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. la dispozitia comisiei. (5)Se vor atribui. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.000 m2 in echivalent arabil. (2)Dispozitiile art. sere. Pentru terenurile atribuite. Art. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. terenuri in suprafata de 10. raman. teren arabil. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. Art. 37. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. cu exceptia celor care l-au instrainat. care au optat si carora li s-a atribuit. cu sau fara personalitate juridica. in echivalent arabil. Art. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. constructii administrative si agrozootehnice. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. cu sau fara titlu. la cerere. dupa caz. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". precum si. la data improprietaririi. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. pepiniere. mostenitorilor acestora. (2)La atribuire. la cererea lor sau a mostenitorilor. helesteie. Art.

sau din domeniul privat al statului. precum si celor care. comisiile vor atribui in proprietate. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art.000 m2. dupa caz. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. de familie. ramase la dispozitia comisiei. oras sau municipiu. in folosinta agricola. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. dupa caz. la cerere. Art. orasului sau municipiului.cooperatori. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. din aceeasi localitate sau din alte localitati. 18. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. cu deficit de forta de munca in agricultura. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. personalului de specialitate din serviciile publice comunale.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. se pot restitui. neavand calitatea de . din terenurile prevazute la art. 14-16. (3). (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. din extravilan. 17 si 19 alin. in perioada cat lucreaza in localitate.din mediul rural -. Art.(3)Terenurile neatribuite. in masura in care toate aceste asezaminte au . care solicita in scris. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. la cerere. au lucrat in orice mod. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. Art. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. precum si pentru persoanele prevazute la art. pana la 5. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. 22 (1)Din terenurile agricole. (1) si (2). Art. 14 alin. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . in conditiile legii. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. apartinand cultelor recunoscute de lege. 8.000 m2 in echivalent arabil. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. si de a cultiva pamantul primit. (2)Prevederile alin. (3)Se pot atribui. el sau membrii familiei din care face parte. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita.

Art. (5)Pentru parohiile. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. in cazul parohiilor. pana la 50 ha. e)filialele din mediul rural si urban. Art. astfel: a)centrul patriarhal. potrivit legii. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. a mostenitorilor acestora. pana la 10 ha.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. raman si se inscriu in . dar nu mai mult de 50 ha. potrivit prevederilor art. (4)Dispozitiile alin. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. pana la 200 ha. pe care le-au edificat. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. schiturile si manastirile din mediul urban. (2)Dispozitiile art. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. in extravilan. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. (21)In cazul instrainarii constructiilor. cu exceptia celor stramutati. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. (5) se aplica in mod corespunzator. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. care nu au avut calitatea de cooperator. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. in registrul agricol sau in alte documente funciare. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. dovedite prin orice mijloc de proba. c)protoieriile. determinate potrivit art. in limita suprafetelor pe care le-au avut. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. in cazul manastirilor si schiturilor. 9 raman aplicabile. din mediul rural. prin ordinul prefectului. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. in cartea funciara. (4)Dispozitiile art. 9 alin. pana la 100 ha. 42/1990. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. si suprafata pe care au avuto in proprietate. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (3) si (4). d)parohiile din mediul urban. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. pana la 10 ha. precum si curtea si gradina din jurul acestora. recunoscute de lege. dupa caz. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. b)centrele eparhiale. 4 din Decretul-lege nr. la propunerea acestora. 8 din Decretul-lege nr. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. dar nu mai mult de 10 ha. In zonele necooperativizate. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta.

asemenea terenuri revin. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. cu modificarile si completarile ulterioare. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. (1). acceptata de ei. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. 36/1995. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. respectiv. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. daca nu pot fi ridicate. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. Art. daca nu mai exista teren. (2). (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. in acest sens. in lipsa. de drept. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. . sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. Art. in extravilan. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. in sensul alin. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora.proprietatea actualilor detinatori. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. titluri de proprietate conform prezentei legi. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. prin comisiile de fond funciar. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. potrivit legii. iar. eliberarea titlurilor de proprietate. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. se vor acorda despagubiri. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. (3)Prin investitii. le consemneaza in documentele constatatoare. Art. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. 64. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. (1).

(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. si de a sesiza. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. 18/1991. masinile. atelierele de industrie mica. intocmite de catre comisia de lichidare. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. comisiile locale si cele judetene. potrivit legii. organele de urmarire penala. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. cu personalitate juridica. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. daca se vor infiinta. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. Art. a societatilor agricole in cauza. iar comisiile judetene. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. la realizarea activului si la plata pasivului. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. constituite in temeiul Legii nr. pentru descarcare. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. de drept. ca si cele necesare utilizarii lor normale. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. III din Legea nr. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. in termen de 12 luni. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . prin ordinul prefectului. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. Art. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. (3)La expirarea termenului prevazut la art. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. 27. la propunerea primariei. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. cu propuneri de rezolvare. precum si terenurile de sub acestea. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. amplasamentul. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. planurile parcelare. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. in conditiile prevazute de lege. investit cu atributii de control financiar. 27. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. conform legii. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in .cumparare sau in alt mod. (1) se vor stabili in cota valorica. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. daca este cazul. numele beneficiarilor.

(9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. Partea I. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. Art. a atelierelor de intretinere. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. trec in proprietatea privata a comunelor. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. prevazute la alin. iar materialele vor fi valorificate de primarii. conform prevederilor art. li se va stabili dreptul de proprietate. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. precum si plantatiile de vii si pomi. bunurile si animalele prevazute la alin. potrivit hotararii comisiei de lichidare. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. Plata creantelor se va face de catre asociatie. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. dupa caz. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. (1). fara nici o despagubire. Art. si in administrarea primariilor. Fac exceptie bovinele si ovinele. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. 27 alin. (1). (7)Bunurile prevazute la alin. in echivalent arabil. (2). (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. 31 . care fac obiectul alin.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. in natura sau in bani. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. este interzisa. 14 si 15 din prezenta lege. (6). iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. in proprietatea comunelor. orasenesti sau municipale. la propunerea comisiilor comunale. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. in regim de drept public. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. Prin exceptie. si volumul valoric de munca efectuat.

(2)Terenurile proprietate de stat. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. conform legii. (2)Terenurile neatribuite. 26. oraselor sau. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . vor trece in domeniul privat al comunei. dupa caz. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte.trec in proprietatea privata a comunelor. Art.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . ramase la dispozitia comisiei. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. trec in proprietatea comunelor. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. a municipiilor si in administrarea primariilor. 12. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. in proprietatea . urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei.prevazute la art. trec. (3)Dispozitiile alin. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. Art. la data prezentei legi. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora.pajisti si arabil . Guvernul. potrivit legii. Art. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). in conditiile legii. agricole si silvice. (2)Terenurile proprietate de stat. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. orasului sau al municipiului. oraselor sau a municipiilor.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. la data prezentei legi. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. inclusiv zonele de protectie aferente. atribuite. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. situate in intravilanul localitatilor.

la cerere. ca efect al unor legi speciale. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. altele decat cele de expropriere. h) din Legea nr. in conditiile dispozitiilor art. (2)Cererea se depune. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. in baza Legii nr. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. integral sau. sub sanctiunea decaderii din termen. la cerere. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. se depun la primaria localitatii sau. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. 15/1990. aflate in administrarea consiliilor locale. personal sau prin posta. potrivit Legii nr. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. prin ordinul prefectului. in termenul. 3 lit. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. 37. 23 raman aplicabile.acestora. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. (1). 30 din Legea nr. Art. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. din actualele unitati agricole de stat. din intravilanul localitatilor. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. (5). si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. proprietari ai locuintelor. potrivit legii. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. (2)-(5) se va face. potrivit art. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. dupa caz. 16/1994. cu modificarile ulterioare. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. neafectate de lucrari de investitii aprobate. 46/1992. (4)Dispozitiile art. proportional cu cota detinuta din constructie. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. dupa caz. Art. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. (5)Terenurile fara constructii. 25 din Legea arendarii nr. in echivalent arabil. dupa caz. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. in limita suprafetei de pana la . in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 187/1945. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. cu confirmare de primire. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 din prezenta lege.(2) Persoanele prevazute la alin. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. actionari la societatile comerciale infiintate. pana la limita suprafetei prevazute la art. la propunerea primariilor. precum si persoanele care au calitatea de locatori. pana la data de 1 noiembrie 2001. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. trecuta in patrimoniul statului.

se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. panta. (4) se aplica in mod corespunzator. Art. in termenul. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. 187/1945.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. la propunerea primariei. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. ca echivalenta. 37 alin. in termenul. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. instalatii. 37. 83/1949. 3 lit. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta.000 m2 de familie. 10 ha teren arabil. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. izolarea . (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. in conditiile art. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. (9) raman aplicabile.se poate atribui in proprietate. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. amenajari de interes public. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. 43 (1)In zona montana . prin ordinul prefectului. din raza teritoriala a localitatii. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. cu procedura si in conditiile prevazute la art. h) din Legea nr. 9. la cerere. din terenurile proprietatea statului. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. in echivalent arabil. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. de familie. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. suprafata de teren putea depasi.10 ha in echivalent arabil. (3) . Art. se aplica corespunzator prevederile art. pot face cerere. la cerere. in echivalent arabil. 38 si 39. in cazurile prevazute la art. 131/1991. altitudinea. 9 alin. Art. 11. (2)Dispozitiile art. pana la limita suprafetei prevazute la art. pentru a fi atribuite in proprietate. altele decat imbunatatiri funciare. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. 9 alin. Art. potrivit prezentei legi. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Restituirea terenurilor se face. .(9). Art. (3)Prevederile art. la cerere.

Padurilor si Protectiei Mediului. (1) vor formula cererile in termenul.(9). 45 (1)Persoanele fizice sau. 45. potrivit legii. sau terenurile sunt defrisate. Punerea in posesie a padurilor. cu respectarea acelorasi conditii. transmise unitatilor de stat si care. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. 46 (1)Fostii composesori sau. (3) .orasului sau al municipiului. dar nu mai mult de 30 ha. seminceri furajeri. dupa caz. oraselor si a municipiilor. mostenitorii acestora. prin grija Ministerului Apelor. lacuri sau cele destinate producerii de legume. tufarisurilor. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. Art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (2) raman aplicabile. pentru suprafata situata pe raza acestora. in imediata apropiere. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. paduri. precum . oraselor sau a municipiilor. dupa caz. destinate cercetarii agricole. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. vor fi restituite in proprietatea comunelor. dupa caz. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. cererea se face la fiecare dintre ele. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). Art. dupa caz. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). 9 alin.(9). 45 alin. (2)Dispozitiile alin. tufarisuri. si in administrarea primariilor. a acestor terenuri. dupa caz. se vor atribui alte suprafete de teren. orezarii si campuri experimentale. in cadrul obstilor nedivizate. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. Art. precum si la art. (3)Dispozitiile art. (1) vor formula cererile in termenul. (3)Persoanele prevazute la alin. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pomi. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. zavoaie. (5)Persoanele prevazute la alin. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. zavoaielor. (1). (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. fanete si arabil. (4)Terenurile prevazute la alin. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. de familie. 9 alin. in prezent. helesteie. Art. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. sunt folosite ca pasuni. (3) .

porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. in proprietatea privata a comunei. fanete si pasuni impadurite. care. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. 187/1945. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. (3)Consiliile locale ale comunelor. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul.(9). care le-au apartinut in proprietate. h) din Legea nr. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. dar numai pana la limita prevazuta la art. zavoaie. tufarisuri. 19. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (4)Dispozitiile art. dar nu mai mult de 30 ha. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. prevazute la art. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate.(9). (2) raman aplicabile. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. prin ordin. (3) . 52 (1)In sensul prezentei legi. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. zavoaie. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. 9 alin. pentru terenurile agricole. Art. 9 alin. (2) este prefectul. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. Art. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. paduri. Art. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. in termenul. 21 si 43. care le-au apartinut in proprietate. paduri. 45. si nu mai mult de 30 ha de familie. 45 alin.si ale institutiilor de invatamant. (3) . proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. 3 lit. fanete si pasuni impadurite. iar pentru constructii. rezultate din aplicarea prezentei legi. cu procedura si in conditiile prevazute la art. in baza actelor care le atesta aceasta calitate.(9). dupa caz. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. tufarisuri. comisia locala este autoritate publica cu activitate . Art. 9 alin. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. de familie. pentru terenurile cu destinatie forestiera. (3) .

il va inlocui sau il va desfiinta. dispozitiile art. il va modifica. fiind reprezentate legal prin prefect. (2) ramanand aplicabile. (2) ramanand aplicabile. (2)Comisia judeteana si cea locala au. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. III. 53-56 suspenda executarea. in temeiul hotararii comisiei judetene. activa. Art. Art. pe baza unui mandat conventional. (3)Prevederile art. dispozitiile art. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Art. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. Art. 54 (1)Dispozitiile art. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. 53 alin. cand este cazul. 53 alin. 37. Art. 53 alin. (2) raman aplicabile. Art. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. acte administrative contrare propriei hotarari. II. . 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. 53 alin. calitate procesuala pasiva si. conform dispozitiilor cuprinse in cap. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. (2)Dispozitiile alin. Art. in termen de 30 de zile de la comunicare. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. care a emis titlul de proprietate. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. 56 Plangerea prevazuta la art. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala.administrativa. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. 15/1990. de catre unul dintre membri. 57 Plangerea formulata potrivit art. in conditiile prevazute in cap. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. Art. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. (2)Dispozitiile art. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. comisia judeteana. respectiv primar sau. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

dupa caz. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. al unitatilor administrativ-teritoriale. dupa caz. Art.000 lei/ha. Art. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. Art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. (3)Dispozitiile art. 53 alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. Art. (1). 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art. 61 Dispozitiile art. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. vor fi somati in conditiile art. 75 alin. in raport cu categoria de folosinta a terenului. tinand insa seama. Art. 62 Persoanelor prevazute la art. anual. Art. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. vor fi sanctionate. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. din motive imputabile lor. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. sa execute aceste obligatii. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. dupa caz. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. 894 din Codul de procedura civila. si de dispozitiile prezentei legi. (2)Daca instanta admite plangerea.000 lei la 100. 60 si art. indiferent de faza procesuala in care se afla. punerea efectiva in posesie. cu plata unei sume de la 50. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. cand este cazul. 74. orasenesti sau municipale. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul.

judetean sau al municipiului Bucuresti. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. Art. d)terenurile inregistrate la arabil. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. afectate de eroziune de suprafata si adancime. Art. care are obligatia sa o inregistreze. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. suportand .paduri. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor.se aproba de Ministerul Apelor. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. in alte categorii de folosinta agricola. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului.anului in curs. ansamblurilor si siturilor istorice. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. b)terenurile arabile din zonele de ses. detinute de persoane juridice . rachitarii. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. Padurilor si Protectiei Mediului. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. culturi de arbusti. pot fi amenajate in bazine piscicole. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. altele decat cele prevazute la art. fanete. pasuni. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . vii si livezi. de alunecari active sau semistabilizate. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. 77. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. Art.

vor stabili programele de proiectare. o suprafata de teren corespunzatoare. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. titularului terenului in cauza. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. desecari. prevazuta de Legea nr. cand pe terenul acestora . obiective economice si sociale. potrivit cu nevoile agriculturii. Daca proprietarul nu este de acord. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun.utilitate publica. Art. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. Padurilor si Protectiei Mediului. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. cai de comunicatii. primaria face propuneri motivate prefecturii. total sau partial. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. Art. (2) in perimetrul de ameliorare. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. gospodaririi apelor.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. finantare si executie. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. orase si municipii. cailor de comunicatie. 33/1994. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. (1) se poate face cu acordul proprietarului. indiguiri. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. pastrand dreptul de proprietate. Art. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. Padurilor si Protectiei Mediului. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. care va decide. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. Art. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. (1). la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. Art. silviculturii.

85 Terenurile degradate si poluate. conform proiectului de ameliorare. inregistrat in documentele de cadastru funciar. nivelari. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. puieti. modelari. impaduriri. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. detinatorii terenurilor. pe baza . 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. ca: terasari. impaduriri. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. fixari de soluri. oraselor.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. in functie de specificul lucrarilor. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. in mod individual sau asociati. Art. prin act autentic. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. Ministerul Apelor. Art. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. judet sau comuna. se realizeaza pe cheltuiala statului. evaluare. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. podete. drumuri. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. Art. poduri. care. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. poduri.samanta de ierburi. incluse in perimetrul de ameliorare. inierbari. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. se asigura. corectari de torenti si imprejmuiri. Art. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. Art. municipiilor si a judetelor. cu caracter permanent. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. proprietarii. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. cuprinse in perimetru. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. in functie de specificul lucrarilor. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. cai ferate. drumuri. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate.

avizate de organele de specialitate. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. monumente. caile ferate. a Ministerului Apelor. (2)Prin exceptie. prin extinderea intravilanului localitatilor. precum si adaposturile pentru animale. regularizarea cursurilor de apa. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. de clasa I si clasa a II-a de calitate. Art. (4). forarea si echiparea sondelor. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. pot fi amplasate in extravilan. (3)De asemenea. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si.unui sistem informational. liniile electrice de inalta tensiune. soselele de importanta deosebita. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. rezervatii. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. nu se pot amplasa in intravilan. prin natura lor. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. prealabile. unele constructii. la nivelul tarii si al judetului. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. prin natura lor. a taxelor prevazute in anexele nr. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. Padurilor si Protectiei Mediului. parcuri nationale. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. care. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. in suprafata de pana la 500 m2. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. cu asigurarea de banci de date. fac exceptie constructiile care. Art. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. . cu destinatie militara. respectiv. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. 1 si 2 la prezenta lege. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. cu avizul Ministerului Agriculturii. In acest caz. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. lucrarile de imbunatatiri funciare. se face la propunerea consiliilor locale. privind protectia mediului inconjurator. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. precum si a celor plantate cu vii si livezi.

(7)De asemenea. . ramas neutilizat la finele anului. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. (2)Pentru taxa prevazuta la art. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. (1). Art. dupa caz. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. organul agricol sau silvic de specialitate. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. de Ministerul Apelor. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. b) si c) si art. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. Art. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. si de Guvern. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. pana la 1 ha. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. 94 lit. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. De asemenea. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. c)de Guvern. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. Art. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. Padurilor si Protectiei Mediului. 92 alin. in baza constatarii situatiei de fapt. Art. aflate in curs de reconstructie. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin.

in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. Art. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. silvica. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. Art. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. o folosinta piscicola sau silvica. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. Art. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. in conditiile legii. piscicola sau. al Ministerului Culturii. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. canalizare. a digurilor. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. produse petroliere. pentru ocrotirea monumentelor.de la sondele abandonate si altele asemenea. dupa caz. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. iar daca aceasta nu este posibil. Art.sosele. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor.Art. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. el poate fi modificat numai in conditiile legii. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. Padurilor si Protectiei Mediului. pietris . pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. conductele de transport pentru alimentare cu apa. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. dupa caz. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. argila. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. Padurilor si Protectiei Mediului. cai ferate -. pentru terenurile forestiere si cu ape si. indiferent de marimea suprafetei necesare. evidentiat in cadastrul funciar. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. (1) se da de organele prevazute . judetean sau al municipiului Bucuresti. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. indicate de organele agricole sau silvice. vor fi amenajate pentru productia agricola. daca este cazul. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. caolin. din fondurile prevazute de beneficiari. precum si alte instalatii similare. Art. dandu-le o folosinta agricola. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. gaze.

integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. Art. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. in caz de refuz. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. 102. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. dupa caz. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. (2)In toate cazurile. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. 94 si 95. Art. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art.la art. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. Art. rezultate in urma asocierilor. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. contraventionala sau penala. centrale sau judetene. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. 107 . 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. proiectare si cercetare de specialitate. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului.

000 lei (RON). Art.000 lei la 100. 10. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. care nu corespund realitatii. c) si ale art. e) si f). b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. detinute efectiv.000 lei (RON) la 10.000. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. 27 alin. in timpul programului de lucru. b)neafisarea datelor mentionate in art. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. a imprejurimilor acestora.000 lei (RON) la 100. a lucrarilor de imbunatatiri funciare. g). d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. 292 din Codul penal. distrugerea si degradarea culturilor agricole. cu amenda de la 50.000.000 lei (RON). 1102 Contraventiile prevazute la art. Art. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. prefect sau imputernicitii acestuia. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea.Degradarea terenurilor agricole si silvice.000 lei (RON). precum si inlaturarea acestor masuri. (5) lit. 1101 si art. pentru fiecare absenta nemotivata. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . cu amenda de la 2. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. 110 Incalcarea prevederilor art. e)cea de la lit. 9 alin. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar.000. g)fapta oricarei persoane de a impiedica. c)cea de la lit.000 lei. Art. Art.000 lei la 300. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite. d). dupa caz.000. prin orice mijloace . d)cele de la lit.000 lei.si in orice mod. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art.

a)-c). fara avizele si aprobarile prevazute de lege. in cazul membrilor comisiilor locale. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. reziduuri. e)amplasarea obiectivelor de orice fel.catre prefect sau imputernicitii acestuia.cu amenda de la 10. cu amenda de la 5. b)cele de la lit. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. de . cu amenda de la 500.000 lei. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. sonde abandonate si altele asemenea. 92. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice.000. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta.000 lei. 111 lit. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. moloz. 112 Contraventiile prevazute la art. caolin. topografice. d)-h). a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa.d)-h). gunoaie si altele asemenea. organele de politie. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. potrivit legii penale. in termen de 30 de zile de la aprobare.000. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. Art. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. b)cele de la lit. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. nisip.000 lei la 10. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. protectia.000 lei. Art. incat. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. a reperelor metalice de nivelment. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice.000 lei la 1. Art. constructii metalice. inainte de a fi delimitate.000 lei. cu amenda de la 1. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. cu exceptia celor prevazute la art. bornate si predate.000. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. prefabricate. dupa caz.000.000. resturi menajere. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. Art.000 lei la 20. pietris. a)-c). pe terenurile situate in extravilan. argila.000. dupa caz.000 lei la 2. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective.

12. (2)Comisiile prevazute la alin. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. in termenul prevazut la alin. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. sa . dupa caz. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. Art. orasenesti si municipale. Padurilor si Protectiei Mediului. precum si comisiile de lichidare. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. (5)Comisiile comunale. 116 (1)Comisiile comunale. incadrati cu contract individual de munca. orasenesti si municipale. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. Art. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. comisiile judetene. dupa caz. 21. inaintand aceste lucrari. din competenta lor. prin hotarare a Guvernului. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. 19 alin. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. a municipiului Bucuresti. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. (2) si la art. iar comisiile judetene si. cu modificarile ulterioare. art. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. respectiv. (1) ori ale art. comisiilor judetene sau prefectului.Ministerul Apelor. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. orasenesti si municipale. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. (3)In cazurile prevazute la art. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. vestigiile si obiectivele arheologice. restabilirea situatiei anterioare. Art. 8 din Decretul-lege nr. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. contraventiilor prevazute la art. dupa caz. precum si de catre primar. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. constituite potrivit prevederilor art. la propunerea comisiilor comunale. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. se considera delegati. (1). Art. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. 17. respectiv emiterii ordinului prefectului. dupa caz. 30 alin. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. membrii acestora. 37. 119 (1)Monumentele istorice.

orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. sau cu teren echivalent.H. la nivel judetean si national. publicata in Buletinul Oficial nr. Partea I. Art.C.art. . 59/1974 cu privire la fondul funciar. . in bani. folosirea. se va realiza de la buget. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 95 din 1 august 1990. 1-36 si 51-79 din Legea nr. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: .Decretul-lege nr. . Art. a lucrarilor geodezice. 138 din 5 noiembrie 1974. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.Decretul nr. nr. 10 din 30 martie 1959. . 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.Legea nr.M. Art. dupa caz. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. 2. cu exceptia art. 17 din 30 ianuarie 1990. cu exceptia art. publicata in Buletinul Oficial nr. 122 Anexele nr. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. .sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea I. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. 74 din 16 iulie 1975. Art. . precum si a bancilor de date aferente acestora. nr. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. nr. 811. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei.

22/2007. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. afla te atat in domeniul public. in considerarea faptului ca Legea nr. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. din 13 mai 2013. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. 267. Citeste mai mult: http://www.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.OUG nr. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. in conditiile in care Legea nr. nr. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti.organizarea. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 34/2013 privind organizarea. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. Partea I.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. incepand cu luna mai 2013.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. 34/2013 . avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale.avocatnet. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. 214/2011 pentru organizarea. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. iar termenul-limita de solicita .

73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. (2) al art. 30 din 31 ianuarie 2009. 1. . 6 din Regulamentul (CE) nr. denumite in continuare pajisti. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite.290/2005. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. b) pasunile alpine. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. 6 din Regulament.782/2003. 2. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. naturale sau cultivate. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. (CE) nr. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. 1.4. seria L. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. pe baza carora se calculeaza productia. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . Art. . cultivate pe termen scurt.In sensul prezentei ordonante de urgenta. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. asa cum este prevazut la alin. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. (1) al art. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. Art. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. 247/2006. nr. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. (CE) nr.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.re a acestora este 15 mai 2013.

administrate de ADS. . potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. cu modificarile si completarile ulterioare. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. caprinelor si bovinelor. astfel cum sunt definiti la art. c) unitate vita mare (UVM) . b) pajisti proprietate publica a comunelor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 28/2008 privind registrul agricol.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. denumita in continuare ADS. care permite conversia diferitelor categorii de animale. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . municipiilor si a municipiului Bucuresti. ovinelor. municipiilor si a municipiului Bucuresti. 6 din Regulament. (1) Detinatorii de pajisti. Art. . si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. d) utilizator .unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. (2) al art. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. 4. f) detinatori de pajisti .titularii dreptului de proprietate. potrivit legii civile.Sunt supuse regimului de organizare. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. oraselor. conform practicii agricole locale.b) faneata . ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. 3. d) pajisti proprietate privata a comunelor. f) pajisti proprietate publica a statului. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. c) pajisti proprietate privata a statului. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. (1). administrate de consiliile locale ale acestora. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. administrate de Agentia Domeniilor Statului. 2 lit.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. oraselor. Art. f). g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. administrate de consiliile locale ale acestora.

judetean sau local. (4) din Constitutia Romaniei. 115 alin. 6. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. f) lucrari privind apararea tarii. republicata. 7. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. republicata. . 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. . (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. (2). (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 33/1994.Art. judetean sau local. in conditiile Legii nr. ordinea publica si siguranta nationala. republicata. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. declarate de utilitate publica. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. Art. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. c) refugii montane in caz de urgenta. judetean sau national. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. in temeiul art. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. Art. e) amplasarea obiectivelor de interes national. in conditiile legislatiei in vigoare. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. 5.

(1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. in baza cererilor crescatorilor de animale. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. 3 lit. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. in baza cererilor crescatorilor de animale. pana la data de 1 martie. respectiv al municipiului (4) Anual.Art. prin primari. unitatile administrativteritoriale. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. pentru suprafetele de pajisti disponibile. in corelare cu suprafetele utilizate. dar nu mai mica de 0. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. incheie contracte de concesiune/inchiriere. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. . oraselor. in conditiile legii. primarii comunelor. Art. pentru anul 2013. orasului. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. oraselor. prin primari. incheie contracte de inchiriere. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. oraselor. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. oraselor. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. in baza hotararii consiliului local al comunei. oraselor. 8. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. oraselor. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. unitatile administrativteritoriale. consiliile locale ale comunelor. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. 9. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. (3). pentru suprafetele de pajisti disponibile. oraselor. in conditiile legii. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere.3 UVM/ha. . persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie.d) si e).In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art.

se face potrivit prevederilor Legii nr. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat.000 lei pentru persoana juridica. care indeplinesc conditiile prevazute la art. civila sau penala.3 UVM/ha.000 lei la 6. . b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. atribuirea contractelor de concesiune. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. respectiv cu amenda de la 25. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. 5 alin. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. . (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale. (2). 13. (3). f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. 1 alin. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. inclusiv cu atelaje. 10. faptele prevazute la lit. cu mentinerea categoriei de folosinta. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. . d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. . f). arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. (1) si (2). 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.000 lei la 50. contraventionala. incheiate de ADS.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. 12. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. 9 alin. altele decat cele stabilite prin contract.000 lei pentru persoana fizica. 14. Art. Art.Art. Art. Art. oraselor. 9 alin.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. 11.

. e) cu amenda de la 5.000 lei.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. cu modificarile si completarile ulterioare.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) lit. La articolul 78. Art. 78. 19. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Partea I. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 1 din 5 ianuarie 1998. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. respectiv cu amenda de la 2. 214/2011 pentru organizarea.b) cu amenda de la 500 lei la 1. 18. 20. administrarea si exploatarea pajistilor. Art. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. g) si h). 819 din 21 noiembrie 2011. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. - .Legea fondului funciar nr. Legea nr. . cu modificarile si completarile ulterioare. 14 alin. nr. d) cu amenda de la 1. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu.000 lei la 4. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. persoane fizice sau juridice.000 lei la 3. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. a). 16.000 lei la 8. faptele prevazute la lit. 15. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. Partea I.000 lei la 10. Art. fapta prevazuta la lit. dupa caz. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. d) si e). .000 lei. Art. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. .000 lei pentru persoana juridica. respectiv cu amenda de la 4.000 lei pentru persoana fizica. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. se abroga. Art.Prevederile art. 18/1991. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective.000 lei pentru persoana juridica. Art. faptele prevazute la lit. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 17. nr. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. (1) lit. 14 alin. faptele prevazute la lit. b) si c). 180/2002. .

de modificare a Regulamentelor (CE) nr. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. (11). seria L. Liviu Voinea Viceprim-ministru.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. cu urmatorul cuprins: „Art. Nr. 23 aprilie 2013. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. secretar de stat Bucuresti. (11) sunt lovite de nulitate absoluta.” 2. fara aprobarile legale in vigoare. Anghel Andreescu. In tot textul legii. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. George Ciamba. paduri si piscicultura. ministrul finantelor publice. (CE) nr. 77. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. 78 alin. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. cu modificarile si completarile ulterioare. Daniel Constantin Viceprim-ministru. Adrian Ciocanea. secretar de stat Ministrul apararii nationale. 30 din 31 ianuarie 2009. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.000 lei la 10. altele decat cele prevazute la art. Ministrul afacerilor externe. 1. Constantin Nita p. potrivit reglementarilor legale in vigoare. 1. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. Ministrul economiei. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. vii si livezi. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. Ministrul afacerilor interne. . Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. (2) al art. 6 din Regulamentul (CE) nr. alineatele (11)-(13).” 4. La articolul 78. (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. NicolaeLiviu Dragnea p. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. 1071. Relu Fenechiu p.782/2003. asa cum sunt evidentiate la art. (11) terenurile ocupate de pajisti care. nr. este interzisa. in Registrul agricol.” 3. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. articolul 1071. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 247/2006. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. prin degradare sau poluare. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile.290/2005. 34. .

165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. 18/1991. precum si unele masuri adiacente. 3 In intelesul prezentei legi.22 decembrie 1989. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. in natura sau prin echivalent. cereri . (4) Punctele prevazute la alin. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. republicata. 18/1991 si ale Legii nr. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. cererile formulate potrivit Legii nr.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. b) principiul echitatii. ale Legii nr. (3) si (4). 169/1997.Dispozitii generale Art. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 24 alin. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte.notificarile formulate in temeiul Legii nr. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. (2). (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. Lege nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. cu modificarile si completarile . cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. Art.

cu personalitate juridica. 83/1999. dupa caz. republicata. republicata. in intelesul Hotararii Guvernului nr. republicata. dupa caz. 18/1991. in intelesul Hotararii Guvernului nr. decizia entitatii investita de lege .22 decembrie 1989.ulterioare. prevazuta la pct. cu modificarile si completarile ulterioare.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. republicata. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. orasenesti si municipale. 3. la masuri reparatorii. 77^1 alin.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. 2. cu modificarile si completarile ulterioare. infiintata potrivit prezentei legi. republicata. persoana care se considera indreptatita . 571/2003 privind Codul fiscal. Art. cereri din categoria celor prevazute la pct.persoana care a formulat si a depus. cu modificarile si completarile ulterioare. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. 6. 18/1991. actualizate in conditiile impuse de art. cu modificarile si completarile ulterioare. constituite in temeiul Legii nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. c) comisia locala de fond funciar. la entitatile investite de lege. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. 250/2007.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. constituite in temeiul Legii nr. persoana indreptatita . f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. republicata. 4. in ceea ce priveste terenurile. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 4.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. grila notariala . b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 5. cu modificarile si completarile ulterioare. d) comisia judeteana de fond funciar sau. 94/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. 4 . (5) din Legea nr.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. dupa caz. 7. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. 1. entitatea investita de lege . in termen legal. restituirea in natura . organ de specialitate al administratiei publice centrale. comisiile comunale.

inginer agricol. modul de functionare. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. . b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. situatia terenurilor agricole. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. (4) Procedura de constituire. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. 5 intocmeste. al unitatii administrativ-teritoriale. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. cu sau fara investitii. dupa caz. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. (2) Situatia prevazuta la alin. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. subinginer agricol. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. inginer topograf. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. in termen legal. conform normelor de aplicare a prezentei legi. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. (1) va indica. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. aflate pe rolul instantelor. prin ordin al prefectului. la entitatile investite de lege. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. Art. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Romsilva. cu sau fara investitii. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. (3) In functie de specificul localitatii. comisia prevazuta la art. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. b) primarul comunei/orasului/municipiului. referent agricol). si forestiere. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. Capitolul II . care are si calitatea de presedinte al Comisiei. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. cu sau fara investitii. atributiile Comisiei.

in conditiile art. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1). dupa caz. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau.d) terenurile ocupate de izlazuri. eliberarea titlurilor de proprietate. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. dupa caz. Art. in conditiile legii. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. in termenul prevazut la alin. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. dupa caz. dupa caz. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. aflate in proprietatea publica a statului. dupa caz. Art. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. pentru returnarea dosarului la comisia locala. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. dupa caz. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. in vederea atribuirii de teren. si trecerii acestora. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. 42. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. cu propuneri de despagubiri. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. (3) Situatia prevazuta la alin. (2) Dispozitiile alin. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. . dupa caz. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau.

6 alin. 6 alin. (5). terenurile care fac obiectul acesteia. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament.Art. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. dupa caz. Art. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) Dupa finalizare. (2). . aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. pentru fiecare judet si la nivel national. b) pe izlazul comunal. (1). in termen de 30 de zile. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. Art. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. (3). in conditiile prevazute la art. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. (1). dupa caz. 9 (1) Institutele. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. (1). (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. Art. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

sau pe terenul proprietate privata a statului. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. Capitolul III . statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. Art. 9 alin. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. propus in vederea restituirii. d) pe terenul proprietate publica. cu modificarile si completarile ulterioare. sau pe terenul proprietate privata a statului. in termenul prevazut la art. 6 alin. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Art. Art. (1). cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. agricole la data preluarii abuzive. aflate in acelasi judet. (1). (2) Pentru terenul prevazut la alin. (1) lit. 18/1991. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data.c) pe terenul proprietate publica. republicata. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. cu modificarile si completarile ulterioare. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. care a fost administrat de institute. statiuni de cercetare si alte institutii publice. (3) din Legea nr.Acordarea de masuri compensatorii . cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. b). republicata. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. 10/2001. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. formulate potrivit Legii nr. dupa caz. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia.

Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.Art. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. . h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. (6) si (7) din prezenta lege. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. (2) In indeplinirea atributiilor sale. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. denumita in continuare Comisia Nationala. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. Art. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. 21 alin. dupa caz. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. in echivalent. care se determina potrivit art. Art. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. in principal. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor.

in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. de drept. administrat de Agentia Domeniilor Statului. denumit in continuare Fondul national. in conditiile prezentei legi. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi.Art. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. dupa caz. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. Art. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. valoarea se publica in termen de 30 de zile. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. dupa caz. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Art. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. 16. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale.

498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. Art. in baza documentelor transmise. (5). (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6) si (7). 554/2004. republicata. (6). 6 alin. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. 11 alin. 10/2001. 30 din Legea nr.22 decembrie 1989. 21 alin. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. Un punct are valoarea de un leu. Art. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. republicata. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 10/2001. republicata. 21 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. (7). (4) si art. raman aplicabile. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . aproba punctajul stabilit potrivit alin. cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. identificate la nivel local. . Pentru clarificarea aspectelor din dosar. 31 din Legea nr. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. (5) Secretariatul Comisiei Nationale.

(6). (6). 21 alin. in termen de 60 de zile de la data emiterii. Art. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. in termen de 15 zile. Art. 21 alin. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. Art. o copie a documentelor prevazute la alin. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. in termen de 45 de zile de la data emiterii. (6) si (7). (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. (5). (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. in termen de 5 zile de la primire. 21 alin. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. la Cancelaria PrimuluiMinistru.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. cat si entitatilor investite de lege. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.

anual. (1). 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. in termen de 10 zile. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. Art. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. (2) In aplicarea alin. . Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. prin unitatile sale teritoriale. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. detinatorul poate solicita. Art. un proces-verbal de adjudecare.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. dupa 1 ianuarie 2017. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. Art. Art.

(4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. (2) Termenele prevazute la alin. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege.000 de cereri. republicata. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. c) in termen de 36 de luni. de 90 de zile. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor.500 si 5. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2.500 de cereri. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. b) in termen de 24 de luni. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . o singura data. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (2) Termenul prevazut la alin. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. cu exceptia dosarelor de fond funciar. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale.000 de cereri. cu exceptia dosarelor de fond funciar. (1). entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.Capitolul IV . pentru o perioada de 60 de zile. 10/2001. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. actele doveditoare solicitate. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Agentiei Domeniilor Statului. (3). potrivit legii penale. (1). Art. Art. 38 In cazul in care. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat.000 lei.000 lei la 100. 5. (1). g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. 6 alin. 6 alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. Capitolul V . d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau.alin. (3) In cazurile prevazute la alin. 9 alin. Art.Sanctiuni Art. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . (1) si (2). a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. in conditiile art. 33 si 34. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (4). la cerere. (1). 12 alin. dupa caz. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. dupa caz. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. 37 Contraventiile prevazute la art. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. 6 alin. persoanelor indreptatite. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. e) refuzul institutelor. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. (3) sunt supuse numai apelului. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art.

36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. 40 Dispozitiile art. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. incepand cu 1 ianuarie 2014. respectiv. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. se face in termen de 5 ani. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. Capitolul VI . aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.Dispozitii tranzitorii si finale Art. (1). 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. (1). Art. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti.si de prezenta lege. Art. 21 din prezenta lege. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. in transe anuale egale. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau.000 lei. 180/2002. Art. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) In termenul prevazut la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 1/2000. la art. mostenitorilor acestora. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001 in vederea solutionarii. se restituie fostilor proprietari sau. 2 lit. 43 Cererile depuse in temeiul art. 10/2001. (1) si (2). si la art. cu modificarile si completarile ulterioare. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. a) pct. republicata. 94/2000. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. dupa caz. republicata. prin hotarare. 36 alin. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. si art. dupa caz. (1) si (2). cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34 din Legea nr. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. al institutiei sau. Art. republicata. republicata. 1 alin. (5) din Legea nr. (2) Dispozitiile alin. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. Guvernul. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. 83/1999. (4). mostenitorii acestora. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 83/1999. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. 10/2001. stabileste imobilele prevazute la alin. 94/2000. 1 alin. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2 si 4 la Legea nr. 1. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. plata cheltuielilor de intretinere aferente . (6) In perioada prevazuta la alin. republicata. republicata. Art. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``.

dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. 247/2005. 53 alin. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. cea afectata servitutilor legale.`` . imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. cu modificarile si completarile ulterioare. (1). 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. republicata. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept.`` Art. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. (4) Dispozitiile art. (2)-(4). alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 18/1991. republicata. stabilita in functie de valoarea de piata. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. prin hotarare a Guvernului. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. (2) raman aplicabile. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. cu modificarile si completarile ulterioare. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Art.`` Art. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. in perioada prevazuta la alin. (8) In situatia in care. se introduc trei noi alineate. a)-f) din Legea nr. aceasta poate fi restransa. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. 169/1997`` al Legii nr.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. cu modificarile si completarile ulterioare. in natura sau prin echivalent. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. republicata. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 3 lit. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. alin. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. dupa caz. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991 si ale Legii nr. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. 10/2001. chiria recalculandu-se in mod corespunzator.

18^6. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. republicata. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. nr. 18. 14^2. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 15 literele a)-d) si f). cuprinsa in Legea nr. articolele 16. 10/2001. 10/2001. 14. Art. republicata. 52 La data de 1 ianuarie 2016. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. republicata. . Partea I. administrarea si exploatarea pajistilor. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 18^7. 819 din 21 noiembrie 2011. 18^2. 18^8. cu modificarile si completarile ulterioare. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. in natura sau prin echivalent. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. in perioada regimului comunist in Romania``. prevazute in Legea nr. 10/2001. 3 din 27 aprilie 2001. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. 17. 247/2005. se abroga. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. Art. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. precum si a prevederilor Legii nr. 18^5. 214/2011 pentru organizarea. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. c) articolele 13. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 14^1. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. 18^3. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. a imobilelor preluate in mod abuziv. se abroga.`` Art. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr.Art. 18^4. 18/1991. Partea I. 18^1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful