LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

dupa caz. cu sau fara titlu. raman. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. Art. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. cu exceptia celor care l-au instrainat. in cadrul unor sole stabilite de comisie. cu prioritate acestora sau mostenitorilor.in proprietate. (5)Se vor atribui. viticole. . fara a se depasi 10 ha de familie. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". la cerere. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. au parasit cooperativa agricola de productie. Art. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. (2)La atribuire. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. mostenitorilor acestora. sere. 15 (1)Membrii cooperatori care. la dispozitia comisiei. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. (4)Dispozitiile art. 14 alin. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . la data improprietaririi. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. 37. pe baza optiunii proprietarilor. teren arabil. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. precum si.000 m2 in echivalent arabil. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. cu sau fara personalitate juridica. 14-17. terenuri in suprafata de 10. pepiniere. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. dupa caz. amenajari piscicole. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. la cerere. helesteie. Art. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. Art. in echivalent arabil. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. la cererea lor sau a mostenitorilor. care au optat si carora li s-a atribuit. (2)Dispozitiile art. se vor atribui in proprietate. Pentru terenurile atribuite. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. 14 alin. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. constructii administrative si agrozootehnice. de asemenea.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. (3)De prevederile alin. potrivit prevederilor prezentei legi.

(3). 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5.din mediul rural -. din terenurile prevazute la art. sau din domeniul privat al statului.cooperatori. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. el sau membrii familiei din care face parte. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. 17 si 19 alin. la cerere. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. neavand calitatea de .(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. 8. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. in conditiile legii. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. 14-16. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. orasului sau municipiului. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. in perioada cat lucreaza in localitate. se pot restitui. (1) si (2). cu deficit de forta de munca in agricultura. Art.000 m2. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. din aceeasi localitate sau din alte localitati. pana la 5. la cerere. de familie. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. apartinand cultelor recunoscute de lege. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. comisiile vor atribui in proprietate. precum si celor care. in folosinta agricola. din extravilan. Art.(3)Terenurile neatribuite. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. oras sau municipiu. (3)Se pot atribui. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. au lucrat in orice mod. si de a cultiva pamantul primit. 22 (1)Din terenurile agricole. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. (2)Prevederile alin. Art. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. Art. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. 14 alin. dupa caz. dupa caz. precum si pentru persoanele prevazute la art. in masura in care toate aceste asezaminte au . pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . care solicita in scris. ramase la dispozitia comisiei. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie.000 m2 in echivalent arabil. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. 18. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei.

dovedite prin orice mijloc de proba. in limita suprafetelor pe care le-au avut. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. (3) si (4). potrivit prevederilor art. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. dar nu mai mult de 10 ha. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. din mediul rural. determinate potrivit art. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. (5) se aplica in mod corespunzator. raman si se inscriu in . la data intrarii in cooperativa agricola de productie. (2)Dispozitiile art. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. precum si curtea si gradina din jurul acestora. b)centrele eparhiale. care nu au avut calitatea de cooperator. si suprafata pe care au avuto in proprietate. prin ordinul prefectului. pana la 200 ha. a mostenitorilor acestora. pana la 100 ha.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. (4)Dispozitiile art. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. 42/1990. pe care le-au edificat. potrivit legii. astfel: a)centrul patriarhal. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. schiturile si manastirile din mediul urban. c)protoieriile. dar nu mai mult de 50 ha. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. Art. Art. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. dupa caz. e)filialele din mediul rural si urban. 8 din Decretul-lege nr. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. pana la 10 ha. pana la 10 ha. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (5)Pentru parohiile. in cazul parohiilor. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. 9 raman aplicabile. in extravilan. pana la 50 ha. d)parohiile din mediul urban. 9 alin. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. recunoscute de lege. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. in cazul manastirilor si schiturilor. in registrul agricol sau in alte documente funciare. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. la propunerea acestora. 4 din Decretul-lege nr. cu exceptia celor stramutati. In zonele necooperativizate. (21)In cazul instrainarii constructiilor. in cartea funciara. (4)Dispozitiile alin.

. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. Art. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. respectiv. de drept. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 36/1995. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. acceptata de ei. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. iar. (1). 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. se vor acorda despagubiri. asemenea terenuri revin. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. 64. eliberarea titlurilor de proprietate. cu modificarile si completarile ulterioare. potrivit legii. prin comisiile de fond funciar. le consemneaza in documentele constatatoare. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. in sensul alin. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. Art. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. in lipsa. (1). daca nu mai exista teren. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. in extravilan.proprietatea actualilor detinatori. in acest sens. (3)Prin investitii. Art. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. daca nu pot fi ridicate. (2). este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. titluri de proprietate conform prezentei legi. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile.

(6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. cu propuneri de rezolvare. (3)La expirarea termenului prevazut la art. comisiile locale si cele judetene. ca si cele necesare utilizarii lor normale. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. atelierele de industrie mica. si de a sesiza. 27. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. 27.cumparare sau in alt mod. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. daca se vor infiinta. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. in termen de 12 luni. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. de drept. conform legii. investit cu atributii de control financiar. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. la propunerea primariei. numele beneficiarilor. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. 18/1991. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. in conditiile prevazute de lege. (1) se vor stabili in cota valorica. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. precum si terenurile de sub acestea. intocmite de catre comisia de lichidare. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. organele de urmarire penala. Art. masinile. iar comisiile judetene. constituite in temeiul Legii nr. prin ordinul prefectului. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu personalitate juridica. Art. daca este cazul. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. III din Legea nr. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. amplasamentul. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare .(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. planurile parcelare. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. a societatilor agricole in cauza. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. potrivit legii. la realizarea activului si la plata pasivului. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. pentru descarcare.

potrivit hotararii comisiei de lichidare. prevazute la alin.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. (1). si in administrarea primariilor. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. orasenesti sau municipale. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. dupa caz. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. iar materialele vor fi valorificate de primarii. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. precum si plantatiile de vii si pomi. (7)Bunurile prevazute la alin. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. bunurile si animalele prevazute la alin. Art. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. in natura sau in bani. in regim de drept public. Art. 14 si 15 din prezenta lege. in echivalent arabil. la propunerea comisiilor comunale. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. 31 . 27 alin. Plata creantelor se va face de catre asociatie. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. care fac obiectul alin. Fac exceptie bovinele si ovinele. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. fara nici o despagubire. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. Partea I. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. a atelierelor de intretinere. (2). proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. conform prevederilor art. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. trec in proprietatea privata a comunelor. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. (6). (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. li se va stabili dreptul de proprietate. si volumul valoric de munca efectuat. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. Prin exceptie. (1). este interzisa. in proprietatea comunelor. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie.

agricole si silvice.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte.prevazute la art. oraselor sau. trec in proprietatea comunelor. la data prezentei legi. situate in intravilanul localitatilor. 12. (2)Terenurile proprietate de stat. la data prezentei legi. (2)Terenurile neatribuite. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. vor trece in domeniul privat al comunei. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice.trec in proprietatea privata a comunelor. dupa caz. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. inclusiv zonele de protectie aferente. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. ramase la dispozitia comisiei. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. oraselor sau a municipiilor. trec. (3)Dispozitiile alin. orasului sau al municipiului. atribuite. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. conform legii.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . 26. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului.pajisti si arabil . Art. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. in proprietatea . 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. a municipiilor si in administrarea primariilor. potrivit legii. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. in conditiile legii. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. Guvernul. (2)Terenurile proprietate de stat. Art. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Art. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*).

prin ordinul prefectului. 712/1966 si a altor acte normative speciale. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. cu modificarile ulterioare. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. 30 din Legea nr. (1). precum si persoanele care au calitatea de locatori. trecuta in patrimoniul statului. dupa caz. actionari la societatile comerciale infiintate. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. integral sau. se depun la primaria localitatii sau. la propunerea primariilor. proportional cu cota detinuta din constructie. h) din Legea nr. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. din intravilanul localitatilor. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. potrivit legii. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat.acestora. 187/1945. (4)Dispozitiile art. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. altele decat cele de expropriere. (2)Cererea se depune. in conditiile dispozitiilor art. dupa caz. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. 15/1990. 37. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. personal sau prin posta. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. Art. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. sub sanctiunea decaderii din termen. in echivalent arabil.(2) Persoanele prevazute la alin. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. proprietari ai locuintelor. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. (5)Terenurile fara constructii. (2)-(5) se va face. pana la data de 1 noiembrie 2001. 9 din prezenta lege. in limita suprafetei de pana la . (5). 23 raman aplicabile. potrivit art. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. 25 din Legea arendarii nr. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. neafectate de lucrari de investitii aprobate. potrivit Legii nr. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. ca efect al unor legi speciale. cu procedura si in conditiile prevazute la art. la cerere. 3 lit. 16/1994. din actualele unitati agricole de stat. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. in termenul. 46/1992. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. pana la limita suprafetei prevazute la art. aflate in administrarea consiliilor locale. in baza Legii nr. cu confirmare de primire. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. Art. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. la cerere. dupa caz.

10 ha in echivalent arabil. . la cerere. 9 alin.(9). 10 ha teren arabil. prin ordinul prefectului. (3) . altitudinea. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. (4) se aplica in mod corespunzator.000 m2 de familie. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. (9) raman aplicabile. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. altele decat imbunatatiri funciare. la cerere. 9 alin. cu procedura si in conditiile prevazute la art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. in echivalent arabil. panta. 43 (1)In zona montana . 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. se aplica corespunzator prevederile art. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. 83/1949. 38 si 39. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. de familie. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. instalatii. 3 lit. pentru a fi atribuite in proprietate. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. Art.se poate atribui in proprietate. suprafata de teren putea depasi. 11. (3)Prevederile art. in termenul. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. in conditiile art. 187/1945. (2)Dispozitiile art. in cazurile prevazute la art. h) din Legea nr. 37 alin. pana la limita suprafetei prevazute la art.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. Art. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. pot face cerere. din terenurile proprietatea statului. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. in termenul. Art. 37. din raza teritoriala a localitatii. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. in echivalent arabil. amenajari de interes public. izolarea . sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. potrivit prezentei legi. la cerere. (2)Restituirea terenurilor se face. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. Art. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. Art. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. ca echivalenta. 9. la propunerea primariei. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. 131/1991. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5.

(2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. (3) . pentru suprafata situata pe raza acestora. de familie. (2) raman aplicabile. pomi. potrivit legii. cu respectarea acelorasi conditii. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor.(9).orasului sau al municipiului. dar nu mai mult de 30 ha. orezarii si campuri experimentale. (1) vor formula cererile in termenul. fanete si arabil. cu procedura si in conditiile prevazute la art. zavoaielor. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. oraselor si a municipiilor. precum si la art. dupa caz. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. (3)Persoanele prevazute la alin. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. (3)Dispozitiile art. oraselor sau a municipiilor. (5)Persoanele prevazute la alin. dupa caz. Punerea in posesie a padurilor. Padurilor si Protectiei Mediului. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. 45 alin. 45 (1)Persoanele fizice sau. cererea se face la fiecare dintre ele. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). dupa caz. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. in prezent. se vor atribui alte suprafete de teren. Art. Art. 9 alin.(9). (2)Dispozitiile alin. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 9 alin. prin grija Ministerului Apelor. (1) vor formula cererile in termenul. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. helesteie. (1). precum . (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. sunt folosite ca pasuni. zavoaie. in imediata apropiere. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. sau terenurile sunt defrisate. a acestor terenuri. Art. in cadrul obstilor nedivizate. Art. tufarisurilor. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. lacuri sau cele destinate producerii de legume. (4)Terenurile prevazute la alin. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). (3) . 46 (1)Fostii composesori sau. seminceri furajeri. destinate cercetarii agricole. si in administrarea primariilor. transmise unitatilor de stat si care. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. dupa caz. vor fi restituite in proprietatea comunelor. dupa caz. paduri. tufarisuri. mostenitorii acestora. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. 45.

dar numai pana la limita prevazuta la art. zavoaie. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. iar pentru constructii. zavoaie. (4)Dispozitiile art. (3) .(9). 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. paduri. si nu mai mult de 30 ha de familie. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. 45. (2) raman aplicabile. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. 21 si 43. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. Art. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. 9 alin. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. 187/1945. Art. comisia locala este autoritate publica cu activitate .si ale institutiilor de invatamant.(9). rezultate din aplicarea prezentei legi. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. h) din Legea nr. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. 45 alin. dar nu mai mult de 30 ha. cu procedura si in conditiile prevazute la art. care le-au apartinut in proprietate. dupa caz. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. (3) . tufarisuri. cu procedura si in conditiile prevazute la art. de familie. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. 52 (1)In sensul prezentei legi. fanete si pasuni impadurite. 3 lit. (3) . (3)Consiliile locale ale comunelor. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. pentru terenurile agricole. pentru terenurile cu destinatie forestiera. Art. in proprietatea privata a comunei. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. care le-au apartinut in proprietate. fanete si pasuni impadurite. prevazute la art. prin ordin. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. care. paduri. 9 alin. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. in termenul. tufarisuri. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Art. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. 9 alin. 19.(9). (2) este prefectul.

Art. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. II. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Art. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. III. respectiv primar sau. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. Art. cand este cazul. in conditiile prevazute in cap. 53 alin. il va modifica. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. Art. activa. in temeiul hotararii comisiei judetene. de catre unul dintre membri. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. (2) raman aplicabile. conform dispozitiilor cuprinse in cap. 53 alin. dispozitiile art. 53 alin. (2)Dispozitiile art. dispozitiile art. (3)Prevederile art. 15/1990. Art. Art. . il va inlocui sau il va desfiinta. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. (2)Dispozitiile alin. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. Art. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 57 Plangerea formulata potrivit art. fiind reprezentate legal prin prefect. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. 37. (2) ramanand aplicabile. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului.administrativa. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. (2) ramanand aplicabile. calitate procesuala pasiva si. 56 Plangerea prevazuta la art. 54 (1)Dispozitiile art. comisia judeteana. Art. acte administrative contrare propriei hotarari. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. 53 alin. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. care a emis titlul de proprietate. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. pe baza unui mandat conventional. (2)Comisia judeteana si cea locala au. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. 53-56 suspenda executarea. in termen de 30 de zile de la comunicare. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala.

indiferent de faza procesuala in care se afla.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. 60 si art. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate.000 lei la 100. 75 alin. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. dupa caz. dupa caz. Art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. Art. 61 Dispozitiile art. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar.000 lei/ha. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. 74. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. (3)Dispozitiile art. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. Art. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. punerea efectiva in posesie. Art. al unitatilor administrativ-teritoriale. dupa caz. si de dispozitiile prezentei legi. vor fi sanctionate. Art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. cand este cazul. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. tinand insa seama. (1). 62 Persoanelor prevazute la art. cu plata unei sume de la 50. 53 alin. Art. 894 din Codul de procedura civila. Art. (2) se aplica in mod corespunzator. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. orasenesti sau municipale. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. anual. vor fi somati in conditiile art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. sa execute aceste obligatii. din motive imputabile lor.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . (2)Daca instanta admite plangerea. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local.

de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. rachitarii. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. de alunecari active sau semistabilizate. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. 77. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. vii si livezi. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. pasuni. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului.se aproba de Ministerul Apelor. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. fanete. pot fi amenajate in bazine piscicole. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. suportand . c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. Art. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora.paduri. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. ansamblurilor si siturilor istorice. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. d)terenurile inregistrate la arabil. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. Art. in alte categorii de folosinta agricola. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. care are obligatia sa o inregistreze. b)terenurile arabile din zonele de ses. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. altele decat cele prevazute la art.anului in curs. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. detinute de persoane juridice . afectate de eroziune de suprafata si adancime. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. Art. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. judetean sau al municipiului Bucuresti. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. culturi de arbusti. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. Padurilor si Protectiei Mediului.

se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. desecari. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. gospodaririi apelor. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. Art.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. finantare si executie. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. orase si municipii. titularului terenului in cauza. Daca proprietarul nu este de acord. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. primaria face propuneri motivate prefecturii. potrivit cu nevoile agriculturii. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. Art. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. total sau partial. o suprafata de teren corespunzatoare. Art. cai de comunicatii. Padurilor si Protectiei Mediului. care va decide. cand pe terenul acestora . 33/1994. Art. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. pastrand dreptul de proprietate. (1). a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti.utilitate publica.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. silviculturii. vor stabili programele de proiectare. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. prevazuta de Legea nr. Padurilor si Protectiei Mediului. obiective economice si sociale. cailor de comunicatie. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. (2) in perimetrul de ameliorare. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. Art. indiguiri.

incluse in perimetrul de ameliorare. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. proprietarii. conform proiectului de ameliorare. in functie de specificul lucrarilor. drumuri. Ministerul Apelor. modelari. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. poduri. nivelari. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. fixari de soluri. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. 85 Terenurile degradate si poluate. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. judet sau comuna. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. corectari de torenti si imprejmuiri. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. Art. prin act autentic. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. impaduriri. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. in functie de specificul lucrarilor. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. inierbari.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. pe baza . de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. podete. evaluare. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. impaduriri. Art. oraselor. se asigura. inregistrat in documentele de cadastru funciar.samanta de ierburi. Art. cai ferate. Art. puieti. cuprinse in perimetru. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. cu caracter permanent. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. ca: terasari. care. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. se realizeaza pe cheltuiala statului. drumuri. municipiilor si a judetelor. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. detinatorii terenurilor. Art. in mod individual sau asociati. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. poduri.

92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. Padurilor si Protectiei Mediului. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. avizate de organele de specialitate. monumente. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. respectiv. Art. prin extinderea intravilanului localitatilor. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. la nivelul tarii si al judetului. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. In acest caz. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. 1 si 2 la prezenta lege. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. . 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. (3)De asemenea. soselele de importanta deosebita. unele constructii. prin natura lor. rezervatii. pot fi amplasate in extravilan. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. cu destinatie militara. in suprafata de pana la 500 m2. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. a taxelor prevazute in anexele nr. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. (2)Prin exceptie. liniile electrice de inalta tensiune. se face la propunerea consiliilor locale.unui sistem informational. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. prealabile. lucrarile de imbunatatiri funciare. nu se pot amplasa in intravilan. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. prin natura lor. precum si adaposturile pentru animale. care. regularizarea cursurilor de apa. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. cu asigurarea de banci de date. Art. precum si a celor plantate cu vii si livezi. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. parcuri nationale. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. caile ferate. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. a Ministerului Apelor. de clasa I si clasa a II-a de calitate. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. cu avizul Ministerului Agriculturii. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. fac exceptie constructiile care. (4). (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. forarea si echiparea sondelor. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. privind protectia mediului inconjurator.

95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. 94 lit. c)de Guvern. De asemenea. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. (2)Pentru taxa prevazuta la art. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. dupa caz. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. b) si c) si art. Art. 92 alin. Art. . pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. Art. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. ramas neutilizat la finele anului. in baza constatarii situatiei de fapt. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic.(7)De asemenea. Padurilor si Protectiei Mediului. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. de Ministerul Apelor. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. si de Guvern. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. aflate in curs de reconstructie. Art. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. pana la 1 ha. (1). pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. organul agricol sau silvic de specialitate. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene.

de la sondele abandonate si altele asemenea. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. al Ministerului Culturii. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. piscicola sau. precum si alte instalatii similare. in conditiile legii. canalizare. iar daca aceasta nu este posibil. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. gaze. Padurilor si Protectiei Mediului. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol.sosele.Art. indiferent de marimea suprafetei necesare. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. dandu-le o folosinta agricola. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. pentru terenurile forestiere si cu ape si. conductele de transport pentru alimentare cu apa. judetean sau al municipiului Bucuresti. argila. Art. evidentiat in cadastrul funciar. Art. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. Art. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. vor fi amenajate pentru productia agricola. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. daca este cazul. caolin. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. dupa caz. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. dupa caz. a digurilor. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. indicate de organele agricole sau silvice. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. cai ferate -. Art. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. din fondurile prevazute de beneficiari. produse petroliere. pietris . (1) se da de organele prevazute . 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. Padurilor si Protectiei Mediului. pentru ocrotirea monumentelor. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. el poate fi modificat numai in conditiile legii. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. Art. silvica. o folosinta piscicola sau silvica.

Art. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. contraventionala sau penala. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. in caz de refuz. rezultate in urma asocierilor. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. 94 si 95. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. (2)In toate cazurile. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. centrale sau judetene.la art. 107 . Art. proiectare si cercetare de specialitate. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. Art. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. 102. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. dupa caz. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general.

000 lei (RON). Art. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice.000 lei la 300. dupa caz. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.000 lei (RON). g)fapta oricarei persoane de a impiedica. care nu corespund realitatii. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. Art. d)cele de la lit.000 lei (RON) la 10. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar.000 lei (RON). prefect sau imputernicitii acestuia. a lucrarilor de imbunatatiri funciare.si in orice mod.000 lei (RON) la 100.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . 1102 Contraventiile prevazute la art. cu amenda de la 50. in timpul programului de lucru. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. 9 alin. precum si inlaturarea acestor masuri. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. (5) lit. cu amenda de la 2. a imprejurimilor acestora.000. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. Art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite.000. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. c) si ale art.Degradarea terenurilor agricole si silvice.000 lei la 100. detinute efectiv. e)cea de la lit. e) si f). 10. b)neafisarea datelor mentionate in art. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 110 Incalcarea prevederilor art. distrugerea si degradarea culturilor agricole. d). precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale.000.000. prin orice mijloace . g). 1101 si art. Art. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. 292 din Codul penal. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. pentru fiecare absenta nemotivata.000 lei. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000 lei. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. c)cea de la lit. 27 alin. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri.

000 lei la 20. moloz. in termen de 30 de zile de la aprobare.catre prefect sau imputernicitii acestuia. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. dupa caz. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000 lei.000 lei.000 lei. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. sonde abandonate si altele asemenea.000. 112 Contraventiile prevazute la art. e)amplasarea obiectivelor de orice fel.000. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice. 92. Art. de . f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. caolin. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. topografice. cu amenda de la 500. dupa caz. incat.000. cu exceptia celor prevazute la art. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. reziduuri. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. a)-c).000.000. pe terenurile situate in extravilan. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. a reperelor metalice de nivelment. b)cele de la lit. organele de politie. constructii metalice.000 lei la 2. in cazul membrilor comisiilor locale. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta. Art. gunoaie si altele asemenea. 111 lit. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. cu amenda de la 5. bornate si predate. resturi menajere. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa.000. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate.000 lei la 1. b)cele de la lit. cu amenda de la 1. Art. protectia. argila. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. nisip. d)-h). fara avizele si aprobarile prevazute de lege.000 lei la 10.000.cu amenda de la 10. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. potrivit legii penale. pietris. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica.d)-h). Art.000 lei. inainte de a fi delimitate. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. a)-c). prefabricate. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora.

12. Art. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. comisiilor judetene sau prefectului. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. orasenesti si municipale. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. 8 din Decretul-lege nr. orasenesti si municipale. 37. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. se considera delegati. Art. 21. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. 116 (1)Comisiile comunale. iar comisiile judetene si. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. respectiv emiterii ordinului prefectului. dupa caz. vestigiile si obiectivele arheologice. din competenta lor. (3)In cazurile prevazute la art. (5)Comisiile comunale. (2)Comisiile prevazute la alin. sa . constituite potrivit prevederilor art. 17. 19 alin. precum si comisiile de lichidare. Art. comisiile judetene. (1) ori ale art. precum si de catre primar. art. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. contraventiilor prevazute la art. in termenul prevazut la alin. inaintand aceste lucrari. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. (1). orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. Padurilor si Protectiei Mediului. (2) si la art. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. cu modificarile ulterioare. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. respectiv. Art. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. 30 alin.Ministerul Apelor. orasenesti si municipale. la propunerea comisiilor comunale. 119 (1)Monumentele istorice. restabilirea situatiei anterioare. incadrati cu contract individual de munca. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. prin hotarare a Guvernului. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. dupa caz. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. a municipiului Bucuresti. membrii acestora. dupa caz. dupa caz.

sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. nr. Partea I.C. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. nr. a lucrarilor geodezice. in bani. folosirea. Art. 95 din 1 august 1990. Art. sau cu teren echivalent. protectia si ameliorarea terenurilor agricole.M. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. se va realiza de la buget. 74 din 16 iulie 1975.art. 59/1974 cu privire la fondul funciar. .Decretul-lege nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.Decretul nr. 122 Anexele nr. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta.Legea nr. la nivel judetean si national. . publicata in Buletinul Oficial nr. . Art. 10 din 30 martie 1959. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. cu exceptia art. 811. 138 din 5 noiembrie 1974. Art. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. Partea I. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. nr. .H. . 2. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . 1-36 si 51-79 din Legea nr. 17 din 30 ianuarie 1990. cu exceptia art. . publicata in Buletinul Oficial nr. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi. dupa caz. precum si a bancilor de date aferente acestora. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

aprobata cu modifica ri prin Legea nr. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale.avocatnet. din 13 mai 2013. incepand cu luna mai 2013. 34/2013 . 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. iar termenul-limita de solicita . tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. nr. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. 267. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. 34/2013 privind organizarea. Partea I.OUG nr. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 22/2007. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. 214/2011 pentru organizarea. Citeste mai mult: http://www.organizarea. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. afla te atat in domeniul public. in conditiile in care Legea nr.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. in considerarea faptului ca Legea nr.

1. nr. 247/2006. asa cum este prevazut la alin. 30 din 31 ianuarie 2009.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari.re a acestora este 15 mai 2013. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. (1) al art. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. pe baza carora se calculeaza productia. Art. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. naturale sau cultivate.290/2005. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. 6 din Regulamentul (CE) nr. . sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje.782/2003. 2. (2) al art. cu modificarile si completarile ulterioare. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. (CE) nr. b) pasunile alpine. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. (CE) nr. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu.In sensul prezentei ordonante de urgenta. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. 1. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. denumite in continuare pajisti. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. seria L. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. Art. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. 1. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. cultivate pe termen scurt.4. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. 6 din Regulament. .

oraselor. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. potrivit legii civile. 4.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. caprinelor si bovinelor.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. municipiilor si a municipiului Bucuresti. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. c) unitate vita mare (UVM) . este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. c) pajisti proprietate privata a statului. municipiilor si a municipiului Bucuresti.titularii dreptului de proprietate. (2) al art. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. oraselor. b) pajisti proprietate publica a comunelor. ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. care permite conversia diferitelor categorii de animale. conform practicii agricole locale. Art. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. (1) Detinatorii de pajisti. denumita in continuare ADS. d) pajisti proprietate privata a comunelor. 2 lit. f) pajisti proprietate publica a statului. (1). 6 din Regulament.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care.Sunt supuse regimului de organizare. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. .b) faneata . d) utilizator . administrate de consiliile locale ale acestora. 3. administrate de consiliile locale ale acestora. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . ovinelor. f) detinatori de pajisti . aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. administrate de ADS. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. astfel cum sunt definiti la art. f). cu modificarile si completarile ulterioare. 28/2008 privind registrul agricol. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. Art.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. administrate de Agentia Domeniilor Statului. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. .

republicata. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. . 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. in conditiile Legii nr. republicata. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. judetean sau local. 7. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. in temeiul art. (4) din Constitutia Romaniei. c) refugii montane in caz de urgenta. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. .Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. Art. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ordinea publica si siguranta nationala. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. declarate de utilitate publica. in conditiile legislatiei in vigoare. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. Art. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. 5. republicata. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. judetean sau local.Art. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. 6. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. 115 alin. 33/1994. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. e) amplasarea obiectivelor de interes national. f) lucrari privind apararea tarii. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. judetean sau national. (2).

dar nu mai mica de 0. . 8. pentru suprafetele de pajisti disponibile.d) si e). proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie.Art. unitatile administrativteritoriale. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. oraselor. consiliile locale ale comunelor. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. (3). persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. respectiv al municipiului (4) Anual. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. oraselor. 9. oraselor. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. primarii comunelor. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. unitatile administrativteritoriale. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie.3 UVM/ha. . in corelare cu suprafetele utilizate. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. prin primari. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. incheie contracte de concesiune/inchiriere. in baza cererilor crescatorilor de animale. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. Art. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. pentru suprafetele de pajisti disponibile. in conditiile legii. pentru anul 2013. oraselor. in baza cererilor crescatorilor de animale. pana la data de 1 martie.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. in conditiile legii. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. orasului. prin primari. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. in baza hotararii consiliului local al comunei. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. oraselor. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. oraselor. oraselor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. 3 lit. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. incheie contracte de inchiriere.

000 lei la 6. cu mentinerea categoriei de folosinta. . 9 alin. dupa caz. Art. . inclusiv cu atelaje. (2). 1 alin. 11. Art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. 9 alin.000 lei pentru persoana fizica. f). respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. care indeplinesc conditiile prevazute la art. 12. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale.000 lei la 50. se face potrivit prevederilor Legii nr. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. 13. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. . 14. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.3 UVM/ha. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. incheiate de ADS. d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport.Art. (1) si (2). (3). oraselor. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. respectiv cu amenda de la 25. contraventionala. faptele prevazute la lit. . h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 5 alin. Art. Art.000 lei pentru persoana juridica. 10. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. altele decat cele stabilite prin contract. civila sau penala. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. atribuirea contractelor de concesiune.

Art. respectiv cu amenda de la 4. Art. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu. faptele prevazute la lit. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) lit. 18. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei la 3.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. La articolul 78. b) si c). care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. faptele prevazute la lit. 14 alin. . 1 din 5 ianuarie 1998. d) cu amenda de la 1. Partea I. Art. 214/2011 pentru organizarea. 20.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica. 19. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. 16. nr.000 lei la 10. - . d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. nr. faptele prevazute la lit. Partea I. Art. 180/2002. g) si h). 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15. 819 din 21 noiembrie 2011. persoane fizice sau juridice.Legea fondului funciar nr.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1.b) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei la 8. 78. .000 lei pentru persoana juridica. se abroga. 14 alin. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta.Prevederile art. 18/1991.000 lei. . fapta prevazuta la lit. . d) si e). a).000 lei pentru persoana fizica. 17. administrarea si exploatarea pajistilor. Art. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. (1) lit. dupa caz. respectiv cu amenda de la 2. Art.000 lei. cu modificarile si completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. Legea nr. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. . e) cu amenda de la 5.

(11) terenurile ocupate de pajisti care. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. paduri si piscicultura. secretar de stat Ministrul apararii nationale. este interzisa. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. altele decat cele prevazute la art. vii si livezi. (CE) nr. 23 aprilie 2013. 247/2006. Ministrul afacerilor externe. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Nr. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. Ministrul economiei. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. articolul 1071. Adrian Ciocanea.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. Relu Fenechiu p. cu modificarile si completarile ulterioare. NicolaeLiviu Dragnea p. (CE) nr. Liviu Voinea Viceprim-ministru. 78 alin. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. prin degradare sau poluare. nr. 6 din Regulamentul (CE) nr. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. cu urmatorul cuprins: „Art. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. Anghel Andreescu. fara aprobarile legale in vigoare. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 1.290/2005. alineatele (11)-(13). 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. asa cum sunt evidentiate la art.” 3. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin.” 4. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. . secretar de stat Bucuresti.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. Constantin Nita p.” 2. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. La articolul 78. in Registrul agricol. George Ciamba.000 lei la 10. seria L. ministrul finantelor publice. 1071. (2) al art. potrivit reglementarilor legale in vigoare. . 34. (11). 1. Daniel Constantin Viceprim-ministru. 77. Ministrul afacerilor interne. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. In tot textul legii. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. 30 din 31 ianuarie 2009. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape.782/2003.

165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. (3) si (4). 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. Art.notificarile formulate in temeiul Legii nr. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. Lege nr. cu modificarile si completarile . prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. 18/1991. precum si unele masuri adiacente. cu modificarile si completarile ulterioare. 169/1997. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. 3 In intelesul prezentei legi. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. cu modificarile si completarile ulterioare. cererile formulate potrivit Legii nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1.Dispozitii generale Art. cereri . ale Legii nr. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. cu modificarile si completarile ulterioare. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. b) principiul echitatii. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. in natura sau prin echivalent. Art.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. republicata. (2). 24 alin. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. (4) Punctele prevazute la alin.22 decembrie 1989. republicata. 18/1991 si ale Legii nr.

4 . si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. restituirea in natura . 2. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. republicata. 4. 250/2007. constituite in temeiul Legii nr. prevazuta la pct. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. persoana care se considera indreptatita . in ceea ce priveste terenurile. la entitatile investite de lege. dupa caz. 77^1 alin.persoana care a formulat si a depus. d) comisia judeteana de fond funciar sau. 83/1999. republicata. constituite in temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. infiintata potrivit prezentei legi.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. (5) din Legea nr. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. 5. comisiile comunale.ulterioare. orasenesti si municipale. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. organ de specialitate al administratiei publice centrale.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 7. Art. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. decizia entitatii investita de lege . cu modificarile si completarile ulterioare. 3. republicata. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. in intelesul Hotararii Guvernului nr. la masuri reparatorii. c) comisia locala de fond funciar. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. 94/2000. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. dupa caz. entitatea investita de lege . al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 6. cu personalitate juridica. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991.22 decembrie 1989. in termen legal. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. grila notariala . republicata. persoana indreptatita . 4. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cereri din categoria celor prevazute la pct. actualizate in conditiile impuse de art. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. republicata. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. cu modificarile si completarile ulterioare.

b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``.Romsilva. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. prin ordin al prefectului. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. (2) Situatia prevazuta la alin. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. atributiile Comisiei. (4) Procedura de constituire. (1) va indica. dupa caz. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. situatia terenurilor agricole. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. inginer topograf. (3) In functie de specificul localitatii. aflate pe rolul instantelor. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. cu sau fara investitii. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. cu sau fara investitii. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. 5 intocmeste. cu sau fara investitii.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . la entitatile investite de lege. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. inginer agricol. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. conform normelor de aplicare a prezentei legi. . aflate in domeniul public sau privat al statului sau. b) primarul comunei/orasului/municipiului. Capitolul II . Art. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. referent agricol). comisia prevazuta la art. si forestiere. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. modul de functionare. al unitatii administrativ-teritoriale. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. subinginer agricol. in termen legal.

se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. Art. in conditiile art. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. in vederea atribuirii de teren. dupa caz. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. in termenul prevazut la alin. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. dupa caz. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. . (1). pentru returnarea dosarului la comisia locala. dupa caz. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa caz. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. si trecerii acestora. 42. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. dupa caz. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. aflate in proprietatea publica a statului. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau.d) terenurile ocupate de izlazuri. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. (3) Situatia prevazuta la alin. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. eliberarea titlurilor de proprietate. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. in conditiile legii. dupa caz. cu propuneri de despagubiri. dupa caz. (2) Dispozitiile alin. Art. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire.

(2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. dupa caz. 6 alin. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. pentru fiecare judet si la nivel national. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. (1). situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. (1). (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. in conditiile prevazute la art. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. 6 alin. (2). in termen de 30 de zile. (1). (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. (2) Dupa finalizare. b) pe izlazul comunal. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. Art. (3). statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014.Art. terenurile care fac obiectul acesteia. dupa caz. (5). Art. Art. 9 (1) Institutele. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. .

reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. sau pe terenul proprietate privata a statului. 10/2001. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. republicata. republicata. Capitolul III . (1) lit. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. propus in vederea restituirii. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. care a fost administrat de institute. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. aflate in acelasi judet.Acordarea de masuri compensatorii . cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. formulate potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. Art. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. (3) din Legea nr. sau pe terenul proprietate privata a statului. in termenul prevazut la art. statiuni de cercetare si alte institutii publice. dupa caz. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. b). (1). se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat.c) pe terenul proprietate publica. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. agricole la data preluarii abuzive. Art. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. d) pe terenul proprietate publica. 6 alin. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. (1). cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. Art. (2) Pentru terenul prevazut la alin. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. 9 alin.

c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. Art. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor.Art. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. in principal. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. 21 alin. (6) si (7) din prezenta lege. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. denumita in continuare Comisia Nationala. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. . care se determina potrivit art. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Art. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. (2) In indeplinirea atributiilor sale. in echivalent.

intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. de drept. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. dupa caz. denumit in continuare Fondul national. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 16. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. administrat de Agentia Domeniilor Statului. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in conditiile prezentei legi. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. Art. dupa caz. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. valoarea se publica in termen de 30 de zile. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale.Art. Art.

Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. raman aplicabile. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. identificate la nivel local. Un punct are valoarea de un leu. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 31 din Legea nr. (7).22 decembrie 1989. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. cu modificarile si completarile ulterioare. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. dupa caz. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. 6 alin.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. republicata. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. (6) si (7). Art. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. 21 alin. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. 10/2001. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. aproba punctajul stabilit potrivit alin. 10/2001. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. 554/2004. 21 alin. 30 din Legea nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. Art. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. (6). (5). (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. (4) si art. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. . cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. 11 alin. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. republicata. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. in baza documentelor transmise.

(2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei .(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. in termen de 5 zile de la primire. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (5). (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. Art. Art. (6) si (7). 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. 21 alin. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. in termen de 15 zile. 21 alin. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. in termen de 60 de zile de la data emiterii. in termen de 45 de zile de la data emiterii. 21 alin. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. (6). (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. cat si entitatilor investite de lege. (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. o copie a documentelor prevazute la alin. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. la Cancelaria PrimuluiMinistru. (6). acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. Art.

(4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. (1). (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. dupa 1 ianuarie 2017. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. anual. un proces-verbal de adjudecare. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. detinatorul poate solicita. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art. (2) In aplicarea alin. prin unitatile sale teritoriale. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. Art. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. Art. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. . cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. in termen de 10 zile.

care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. cu exceptia dosarelor de fond funciar. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. (1). in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate.500 si 5. pentru o perioada de 60 de zile. Art. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor.500 de cereri. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. b) in termen de 24 de luni. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. 10/2001. o singura data. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. actele doveditoare solicitate. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. de 90 de zile.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni.000 de cereri. c) in termen de 36 de luni. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. Art. (2) Termenul prevazut la alin. (2) Termenele prevazute la alin. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa.Capitolul IV . (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.000 de cereri. cu exceptia dosarelor de fond funciar. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse.

la cerere. Art. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. (1). d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. dupa caz. 9 alin. potrivit legii penale. Art. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. in conditiile art. Art. 12 alin. 6 alin. 5. in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. Agentiei Domeniilor Statului. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. persoanelor indreptatite.000 lei. 38 In cazul in care. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. 6 alin. Capitolul V . (3). 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. e) refuzul institutelor. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat. (4). 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. 37 Contraventiile prevazute la art. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. (1). (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. (1). a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. (3) In cazurile prevazute la alin. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi.000 lei la 100. dupa caz.Sanctiuni Art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10.alin. 33 si 34. (1) si (2). persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. 6 alin.

si de prezenta lege. respectiv. in transe anuale egale. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. 40 Dispozitiile art.000 lei.Dispozitii tranzitorii si finale Art. (1). 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. se face in termen de 5 ani. 21 din prezenta lege. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. (2) In termenul prevazut la alin. incepand cu 1 ianuarie 2014. Art. 180/2002. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. Art. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. (1). 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. Capitolul VI . (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.

(1) si (2). Art. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. (1) si (2). a) pct. Art. dupa caz. 43 Cererile depuse in temeiul art. se restituie fostilor proprietari sau. 83/1999. dupa caz. 34 din Legea nr. stabileste imobilele prevazute la alin.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. (2) Dispozitiile alin. mostenitorilor acestora. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 94/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. 10/2001. 36 alin. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Art. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. si art. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (6) In perioada prevazuta la alin. 1/2000. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. 1. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. si la art. Guvernul. republicata. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. plata cheltuielilor de intretinere aferente . in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. 94/2000. 83/1999. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 1 alin. mostenitorii acestora. 10/2001 in vederea solutionarii. republicata. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 10/2001. prin hotarare. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. (5) din Legea nr. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. al institutiei sau. republicata. la art. republicata. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 alin. republicata. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. (4). 2 lit. 2 si 4 la Legea nr. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

(7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. (2)-(4). aceasta poate fi restransa. se introduc trei noi alineate. 3 lit. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. stabilita in functie de valoarea de piata. in perioada prevazuta la alin. (8) In situatia in care. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. 18/1991. a)-f) din Legea nr. republicata. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 53 alin. republicata.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) raman aplicabile. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare.`` Art. 169/1997`` al Legii nr. in natura sau prin echivalent. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. 247/2005. (1). 18/1991 si ale Legii nr. alin. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 10/2001. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. dupa caz.`` . prin hotarare a Guvernului. cea afectata servitutilor legale. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. (4) Dispozitiile art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. Art. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania.`` Art. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. republicata. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr.

cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. administrarea si exploatarea pajistilor. 18^3. 18^2. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. 18^8. republicata. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. in perioada regimului comunist in Romania``. nr. 52 La data de 1 ianuarie 2016. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. a imobilelor preluate in mod abuziv. 14^2. Partea I. precum si a prevederilor Legii nr. c) articolele 13. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 247/2005. Partea I. 18/1991. 10/2001. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. 3 din 27 aprilie 2001. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 18^5. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. . republicata. 15 literele a)-d) si f). cu modificarile si completarile ulterioare. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 10/2001. se abroga. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. cu modificarile si completarile ulterioare. in natura sau prin echivalent. prevazute in Legea nr. 18^7. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``.`` Art. in cazul in care bilantul este anterior acesteia.Art. nr. Art. articolele 16. cu modificarile si completarile ulterioare. 214/2011 pentru organizarea. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 17. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. cuprinsa in Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 14. republicata. Art. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. 14^1. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 18. 18^6. 18^1. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. se abroga. 819 din 21 noiembrie 2011. 18^4. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful