LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

17 (1)In localitatile cu cetateni romani. cu sau fara titlu. (2)Dispozitiile art. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. 14-17. in cadrul unor sole stabilite de comisie. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. helesteie. cu exceptia celor care l-au instrainat. (4)Dispozitiile art. la dispozitia comisiei. terenuri in suprafata de 10. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. 37. 14 alin. la cerere. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. 15 (1)Membrii cooperatori care. pe baza optiunii proprietarilor. Art. raman.000 m2 in echivalent arabil. la cererea lor sau a mostenitorilor. potrivit prevederilor prezentei legi. la cerere. (5)Se vor atribui. teren arabil.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. 14 alin. de asemenea. Pentru terenurile atribuite. fara a se depasi 10 ha de familie. precum si. viticole. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. . pepiniere. Art. se vor atribui in proprietate. aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. in echivalent arabil. au parasit cooperativa agricola de productie. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. amenajari piscicole. (3)De prevederile alin. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. mostenitorilor acestora. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. sere. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. dupa caz. constructii administrative si agrozootehnice. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . care au optat si carora li s-a atribuit. la data improprietaririi. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. Art.in proprietate. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. (2)La atribuire. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". dupa caz. Art. cu sau fara personalitate juridica.

22 (1)Din terenurile agricole. din extravilan. in masura in care toate aceste asezaminte au .000 m2 in echivalent arabil. orasului sau municipiului. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. in conditiile legii. Art. Art. 18. cu deficit de forta de munca in agricultura. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. 14 alin. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. sau din domeniul privat al statului. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. 14-16. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. in perioada cat lucreaza in localitate. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. el sau membrii familiei din care face parte.(3)Terenurile neatribuite. ramase la dispozitia comisiei. precum si pentru persoanele prevazute la art. 17 si 19 alin.cooperatori. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. neavand calitatea de . in folosinta agricola. Art. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. se pot restitui. de familie.din mediul rural -.000 m2. din aceeasi localitate sau din alte localitati. la cerere. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. apartinand cultelor recunoscute de lege. (3). din terenurile prevazute la art. au lucrat in orice mod. oras sau municipiu. dupa caz. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . si de a cultiva pamantul primit. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. care solicita in scris. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. precum si celor care. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. (3)Se pot atribui. (2)Prevederile alin. dupa caz. la cerere. pana la 5. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. comisiile vor atribui in proprietate. Art. 8.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. (1) si (2). daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor.

d)parohiile din mediul urban. (2)Dispozitiile art. Art. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. in extravilan. pana la 100 ha. pana la 10 ha. pana la 10 ha. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. astfel: a)centrul patriarhal. dovedite prin orice mijloc de proba. in cazul parohiilor. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. 9 alin. suprafetele de teren aferente prevazute la alin.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. dar nu mai mult de 10 ha. si suprafata pe care au avuto in proprietate. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. pana la 50 ha. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. c)protoieriile. (3) si (4). si suprafata pe care au avut-o in proprietate. In zonele necooperativizate. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. 9 raman aplicabile. pe care le-au edificat. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. care nu au avut calitatea de cooperator. in cazul manastirilor si schiturilor. (5)Pentru parohiile. schiturile si manastirile din mediul urban. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. Art. pana la 200 ha. prin ordinul prefectului. potrivit prevederilor art. cu exceptia celor stramutati. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. recunoscute de lege. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. potrivit legii. 4 din Decretul-lege nr. in cartea funciara. a mostenitorilor acestora. (4)Dispozitiile art. (5) se aplica in mod corespunzator. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. dupa caz. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. (4)Dispozitiile alin. raman si se inscriu in . 42/1990. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. precum si curtea si gradina din jurul acestora. 8 din Decretul-lege nr. (21)In cazul instrainarii constructiilor. din mediul rural. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. la propunerea acestora. e)filialele din mediul rural si urban. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. in limita suprafetelor pe care le-au avut. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. determinate potrivit art. b)centrele eparhiale. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. in registrul agricol sau in alte documente funciare. dar nu mai mult de 50 ha.

intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. prin comisiile de fond funciar. Art. in extravilan. . in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. (2). daca nu mai exista teren. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. Art. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. 36/1995. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. in sensul alin. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. potrivit legii. de drept. acceptata de ei. in acest sens. daca nu pot fi ridicate. (1). consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. iar. se vor acorda despagubiri. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. in lipsa. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. asemenea terenuri revin. (1). aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (3)Prin investitii. le consemneaza in documentele constatatoare. Art. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. titluri de proprietate conform prezentei legi. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. eliberarea titlurilor de proprietate. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. 64.proprietatea actualilor detinatori.

si de a sesiza. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . constituite in temeiul Legii nr. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. (3)La expirarea termenului prevazut la art. prin ordinul prefectului.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. investit cu atributii de control financiar. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. intocmite de catre comisia de lichidare. cu personalitate juridica. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. precum si terenurile de sub acestea.cumparare sau in alt mod. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. atelierele de industrie mica. in termen de 12 luni. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. comisiile locale si cele judetene. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. 27. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. daca este cazul. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. masinile. cu propuneri de rezolvare. III din Legea nr. la realizarea activului si la plata pasivului. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. amplasamentul. pentru descarcare. iar comisiile judetene. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. a societatilor agricole in cauza. ca si cele necesare utilizarii lor normale. de drept. 18/1991. numele beneficiarilor. organele de urmarire penala. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. 27. daca se vor infiinta. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. la propunerea primariei. in conditiile prevazute de lege. (1) se vor stabili in cota valorica. conform legii. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . Art. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. planurile parcelare. potrivit legii. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. Art. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent.

in natura sau in bani. (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. orasenesti sau municipale. dupa caz. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. Prin exceptie. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. bunurile si animalele prevazute la alin. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. (6). la propunerea comisiilor comunale. Art. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. potrivit hotararii comisiei de lichidare. a atelierelor de intretinere.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. (7)Bunurile prevazute la alin. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. in echivalent arabil. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. 14 si 15 din prezenta lege. si volumul valoric de munca efectuat. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. Fac exceptie bovinele si ovinele. iar materialele vor fi valorificate de primarii. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. (1). este interzisa. trec in proprietatea privata a comunelor. Art. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. fara nici o despagubire.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. in proprietatea comunelor. (1). conform prevederilor art. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. prevazute la alin. li se va stabili dreptul de proprietate. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. precum si plantatiile de vii si pomi. si in administrarea primariilor. 27 alin. Plata creantelor se va face de catre asociatie. (2). din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. 31 . 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. care fac obiectul alin. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. Partea I. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. in regim de drept public.

prevazute la art. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. agricole si silvice. oraselor sau a municipiilor. la data prezentei legi. Art. (2)Terenurile proprietate de stat. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. 26. in proprietatea . urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. 12. (2)Terenurile proprietate de stat. a municipiilor si in administrarea primariilor. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*).trec in proprietatea privata a comunelor. Art. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. Guvernul. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice.pajisti si arabil . (3)Dispozitiile alin. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. la data prezentei legi. oraselor sau. inclusiv zonele de protectie aferente. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. atribuite. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. (2)Terenurile neatribuite. Art.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. trec in proprietatea comunelor. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. conform legii. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. trec. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. potrivit legii. orasului sau al municipiului. vor trece in domeniul privat al comunei. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. dupa caz. in conditiile legii. ramase la dispozitia comisiei. situate in intravilanul localitatilor. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa.

trecuta in patrimoniul statului. 46/1992. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. proportional cu cota detinuta din constructie. (2)-(5) se va face. in limita suprafetei de pana la . dupa caz. precum si persoanele care au calitatea de locatori. in baza Legii nr. din intravilanul localitatilor. pana la limita suprafetei prevazute la art. (1). impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Art. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. potrivit legii. proprietari ai locuintelor. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.(2) Persoanele prevazute la alin. in termenul. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. personal sau prin posta. potrivit art. potrivit Legii nr. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. 712/1966 si a altor acte normative speciale. dupa caz. ca efect al unor legi speciale. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. h) din Legea nr. 15/1990. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. 187/1945. altele decat cele de expropriere. integral sau. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul.acestora. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. in conditiile dispozitiilor art. (5). in echivalent arabil. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. pana la data de 1 noiembrie 2001. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. (2)Cererea se depune. Art. se depun la primaria localitatii sau. la cerere. 30 din Legea nr. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. 3 lit. 9 din prezenta lege. (5)Terenurile fara constructii. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. cu confirmare de primire. (4)Dispozitiile art. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. cu modificarile ulterioare. neafectate de lucrari de investitii aprobate. aflate in administrarea consiliilor locale. 23 raman aplicabile. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. din actualele unitati agricole de stat. 37. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. la cerere. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. sub sanctiunea decaderii din termen. dupa caz. la propunerea primariilor. actionari la societatile comerciale infiintate. prin ordinul prefectului.

37 alin. altele decat imbunatatiri funciare. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. in cazurile prevazute la art. . pot face cerere. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. 10 ha teren arabil. potrivit prezentei legi. la cerere. (3) . prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. 11. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. prin ordinul prefectului. Art. in termenul. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. (4) se aplica in mod corespunzator. 83/1949. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. din raza teritoriala a localitatii. 37. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. 3 lit. amenajari de interes public. in termenul. Art. 43 (1)In zona montana . pana la limita suprafetei prevazute la art. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. 131/1991. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. 187/1945. 9 alin. in conditiile art. instalatii. 9. (2)Restituirea terenurilor se face. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5.(9). in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. la cerere. in echivalent arabil. Art. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii. Art. altitudinea. izolarea . (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei.10 ha in echivalent arabil. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. se aplica corespunzator prevederile art. de familie. 38 si 39. (9) raman aplicabile. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. pentru a fi atribuite in proprietate. (3)Prevederile art. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. cu procedura si in conditiile prevazute la art.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. 9 alin. din terenurile proprietatea statului. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti.se poate atribui in proprietate. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi.000 m2 de familie. cu procedura si in conditiile prevazute la art. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. h) din Legea nr. panta. suprafata de teren putea depasi. la cerere. Art. la propunerea primariei. ca echivalenta. in echivalent arabil. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. (2)Dispozitiile art.

mostenitorii acestora. transmise unitatilor de stat si care. zavoaielor. destinate cercetarii agricole. 46 (1)Fostii composesori sau. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. dupa caz. 45 (1)Persoanele fizice sau. in imediata apropiere. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. tufarisuri. (3)Dispozitiile art. 45 alin. paduri.(9). dupa caz. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Padurilor si Protectiei Mediului. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. oraselor sau a municipiilor. (1) vor formula cererile in termenul. a acestor terenuri. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. seminceri furajeri. Art. cu respectarea acelorasi conditii. precum . sunt folosite ca pasuni. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. in cadrul obstilor nedivizate. cererea se face la fiecare dintre ele. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. potrivit legii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). si in administrarea primariilor. 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. oraselor si a municipiilor. 9 alin. pentru suprafata situata pe raza acestora. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. dar nu mai mult de 30 ha. (1) vor formula cererile in termenul. helesteie. precum si la art. vor fi restituite in proprietatea comunelor.(9). pomi. de familie. (3)Persoanele prevazute la alin. sau terenurile sunt defrisate. zavoaie. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. 45. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (2)Dispozitiile alin. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. (4)Terenurile prevazute la alin. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. Art. Art. (3) . se vor atribui alte suprafete de teren. in prezent. Punerea in posesie a padurilor. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. Art. (1). in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). (5)Persoanele prevazute la alin.orasului sau al municipiului. tufarisurilor. dupa caz. prin grija Ministerului Apelor. orezarii si campuri experimentale. lacuri sau cele destinate producerii de legume. dupa caz. (2) raman aplicabile. dupa caz. fanete si arabil. 9 alin. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. (3) .

care le-au apartinut in proprietate. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara.(9). 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. fanete si pasuni impadurite. tufarisuri. 9 alin. in termenul. (4)Dispozitiile art. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (2) este prefectul. tufarisuri. (3) . in baza actelor care le atesta aceasta calitate. 187/1945. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Art. 3 lit. prin ordin. h) din Legea nr. zavoaie. 45 alin. (3)Consiliile locale ale comunelor. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera.(9). a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. 52 (1)In sensul prezentei legi. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. dupa caz. iar pentru constructii. (3) . in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. si nu mai mult de 30 ha de familie. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. comisia locala este autoritate publica cu activitate . Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. 45. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. care le-au apartinut in proprietate. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.si ale institutiilor de invatamant. pentru terenurile agricole. fanete si pasuni impadurite. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. dar nu mai mult de 30 ha. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. (3) . 19. care. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. dar numai pana la limita prevazuta la art. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. pentru terenurile cu destinatie forestiera. paduri. 9 alin. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. prevazute la art. in proprietatea privata a comunei. Art. Art. rezultate din aplicarea prezentei legi. cu procedura si in conditiile prevazute la art.(9). pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. Art. (2) raman aplicabile. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. 9 alin. 21 si 43. zavoaie. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. de familie. paduri.

si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. 53 alin. comisia judeteana. activa. dispozitiile art. (2) raman aplicabile. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. care a emis titlul de proprietate. Art. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. 53 alin. II. fiind reprezentate legal prin prefect. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. (3)Prevederile art. Art. 53 alin. cand este cazul.administrativa. . 15/1990. de catre unul dintre membri. 37. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. (2)Comisia judeteana si cea locala au. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. respectiv primar sau. Art. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. Art. (2) ramanand aplicabile. 53 alin. 57 Plangerea formulata potrivit art. III. 56 Plangerea prevazuta la art. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. in temeiul hotararii comisiei judetene. (2)Dispozitiile alin. calitate procesuala pasiva si. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. (2) ramanand aplicabile. Art. in termen de 30 de zile de la comunicare. il va inlocui sau il va desfiinta. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. pe baza unui mandat conventional. Art. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. (2)Dispozitiile art. dispozitiile art. conform dispozitiilor cuprinse in cap. il va modifica. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. acte administrative contrare propriei hotarari. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. Art. Art. in conditiile prevazute in cap. 53-56 suspenda executarea. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 54 (1)Dispozitiile art.

(3)Dispozitiile art. dupa caz. indiferent de faza procesuala in care se afla. Art. Art. 60 si art. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. Art. din motive imputabile lor. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. (1). sa execute aceste obligatii.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. (2) se aplica in mod corespunzator. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. vor fi sanctionate. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. orasenesti sau municipale. Art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. dupa caz. Art. al unitatilor administrativ-teritoriale. 894 din Codul de procedura civila. vor fi somati in conditiile art. dupa caz. 62 Persoanelor prevazute la art. cu plata unei sume de la 50.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. punerea efectiva in posesie. anual. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. (2)Daca instanta admite plangerea. Art. 75 alin. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. 53 alin. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. si de dispozitiile prezentei legi. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice.000 lei/ha.000 lei la 100. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 74. Art. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. cand este cazul. 61 Dispozitiile art. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. tinand insa seama. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate.

din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. care are obligatia sa o inregistreze. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari.anului in curs. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . d)terenurile inregistrate la arabil. Padurilor si Protectiei Mediului. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. Art. ansamblurilor si siturilor istorice. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. fanete. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale.paduri. rachitarii. pot fi amenajate in bazine piscicole. culturi de arbusti. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. suportand . Art. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. altele decat cele prevazute la art. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. 77. detinute de persoane juridice . ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. Art. b)terenurile arabile din zonele de ses. judetean sau al municipiului Bucuresti. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole.se aproba de Ministerul Apelor. in alte categorii de folosinta agricola. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. pasuni. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. de alunecari active sau semistabilizate. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. afectate de eroziune de suprafata si adancime. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. vii si livezi. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. Art. (1). prevazuta de Legea nr. orase si municipii. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. cailor de comunicatie. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. Art. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. (1) se poate face cu acordul proprietarului. 33/1994. (2) in perimetrul de ameliorare. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. indiguiri. gospodaririi apelor.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. o suprafata de teren corespunzatoare. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. Padurilor si Protectiei Mediului. cand pe terenul acestora . silviculturii. Daca proprietarul nu este de acord. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. impreuna cu ministerele si departamentele interesate.utilitate publica. total sau partial. potrivit cu nevoile agriculturii. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. care va decide.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . primaria face propuneri motivate prefecturii. desecari. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. finantare si executie. obiective economice si sociale. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. Art. titularului terenului in cauza. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. pastrand dreptul de proprietate. cai de comunicatii. vor stabili programele de proiectare.

poduri. inierbari. Art. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. proprietarii. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. podete. impaduriri. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. 85 Terenurile degradate si poluate. prin act autentic. inregistrat in documentele de cadastru funciar. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. care. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. Art. puieti.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. Art. Art. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. drumuri. drumuri.samanta de ierburi. cai ferate. judet sau comuna. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. se realizeaza pe cheltuiala statului. oraselor. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. in functie de specificul lucrarilor. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . fixari de soluri. Art. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. ca: terasari. poduri. conform proiectului de ameliorare. incluse in perimetrul de ameliorare. evaluare. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. detinatorii terenurilor. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. municipiilor si a judetelor. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". in mod individual sau asociati. cu caracter permanent. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. modelari. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. Ministerul Apelor. pe baza . locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. corectari de torenti si imprejmuiri. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. in functie de specificul lucrarilor. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. nivelari. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. impaduriri. se asigura. cuprinse in perimetru. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare.

(4). cu avizul Ministerului Agriculturii. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. a Ministerului Apelor. a taxelor prevazute in anexele nr. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. respectiv. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. (3)De asemenea. monumente. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. pot fi amplasate in extravilan. soselele de importanta deosebita. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. prealabile. (2)Prin exceptie. nu se pot amplasa in intravilan.unui sistem informational. rezervatii. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. regularizarea cursurilor de apa. prin natura lor. prin extinderea intravilanului localitatilor. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. cu destinatie militara. de clasa I si clasa a II-a de calitate. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. In acest caz. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. avizate de organele de specialitate. se face la propunerea consiliilor locale. unele constructii. lucrarile de imbunatatiri funciare. caile ferate. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. la nivelul tarii si al judetului. precum si a celor plantate cu vii si livezi. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. cu asigurarea de banci de date. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. care. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. liniile electrice de inalta tensiune. precum si adaposturile pentru animale. 1 si 2 la prezenta lege. Art. prin natura lor. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. Art. parcuri nationale. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. privind protectia mediului inconjurator. fac exceptie constructiile care. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. . forarea si echiparea sondelor. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. in suprafata de pana la 500 m2. Padurilor si Protectiei Mediului. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar.

93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. in baza constatarii situatiei de fapt. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. dupa caz. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. Art. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. aflate in curs de reconstructie. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. (2)Pentru taxa prevazuta la art. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. de Ministerul Apelor. organul agricol sau silvic de specialitate. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. (1). ramas neutilizat la finele anului. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. b) si c) si art. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. Art. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Padurilor si Protectiei Mediului.(7)De asemenea. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. 94 lit. si de Guvern. Art. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. 92 alin. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. pana la 1 ha. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. . c)de Guvern. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. Art. De asemenea.

caolin. gaze.de la sondele abandonate si altele asemenea. cai ferate -. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. canalizare. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. iar daca aceasta nu este posibil. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.sosele. Art. dandu-le o folosinta agricola. piscicola sau. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. Art. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. dupa caz. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. indicate de organele agricole sau silvice. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. (1) se da de organele prevazute . cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. Art. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. a digurilor. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. evidentiat in cadastrul funciar. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie.Art. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. vor fi amenajate pentru productia agricola. Art. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. precum si alte instalatii similare. pietris . al Ministerului Culturii. judetean sau al municipiului Bucuresti. el poate fi modificat numai in conditiile legii. argila. dupa caz. o folosinta piscicola sau silvica. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. indiferent de marimea suprafetei necesare. din fondurile prevazute de beneficiari. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. pentru terenurile forestiere si cu ape si. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. daca este cazul. produse petroliere. pentru ocrotirea monumentelor. Padurilor si Protectiei Mediului. silvica. in conditiile legii. conductele de transport pentru alimentare cu apa. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.

Art. dupa caz. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. Art. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. 107 . Art. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. (2)In toate cazurile. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor.la art. centrale sau judetene. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. rezultate in urma asocierilor. proiectare si cercetare de specialitate. in caz de refuz. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. 94 si 95. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. 102. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. contraventionala sau penala. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate.

precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale.000. 1101 si art.si in orice mod. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. e)cea de la lit. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice.000 lei (RON).000 lei. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. 1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. 10. d)cele de la lit. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50.000. Art. cu amenda de la 2. Art. e) si f). b)neafisarea datelor mentionate in art. Art. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. a imprejurimilor acestora. Art.000. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar.Degradarea terenurilor agricole si silvice.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . prin orice mijloace . precum si inlaturarea acestor masuri. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren. 110 Incalcarea prevederilor art.000 lei (RON) la 10. a lucrarilor de imbunatatiri funciare. detinute efectiv. 1102 Contraventiile prevazute la art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . 292 din Codul penal. cu amenda de la 50. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei. distrugerea si degradarea culturilor agricole.000. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. g)fapta oricarei persoane de a impiedica. g). pentru fiecare absenta nemotivata. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. prefect sau imputernicitii acestuia. c) si ale art. care nu corespund realitatii. (5) lit. d). c)cea de la lit.000 lei la 100. in timpul programului de lucru.000 lei (RON). dupa caz. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.000 lei la 300. 27 alin.000 lei (RON) la 100. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia.000 lei (RON). d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. 9 alin.

pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. 92. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. b)cele de la lit. in termen de 30 de zile de la aprobare. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. dupa caz. incat. argila. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. prefabricate. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel.000. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. Art. cu amenda de la 1.000 lei la 10. nisip. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. protectia. resturi menajere. Art. cu amenda de la 5. Art. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. a)-c). b)cele de la lit.000. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori.000. de . 111 lit. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop.000 lei. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune.000. a)-c). reziduuri.000 lei.000 lei la 2.000. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta.000. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. pe terenurile situate in extravilan.000 lei la 20. potrivit legii penale. sonde abandonate si altele asemenea. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice.000 lei. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. constructii metalice. pietris. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. bornate si predate. Art. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. caolin.000. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. organele de politie. a reperelor metalice de nivelment. 112 Contraventiile prevazute la art. moloz. cu amenda de la 500. gunoaie si altele asemenea.catre prefect sau imputernicitii acestuia. inainte de a fi delimitate. cu exceptia celor prevazute la art. in cazul membrilor comisiilor locale.d)-h).000 lei. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice. dupa caz. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte.000 lei la 1. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola.cu amenda de la 10. d)-h). topografice.

orasenesti si municipale. (5)Comisiile comunale. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. orasenesti si municipale. constituite potrivit prevederilor art. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. precum si comisiile de lichidare. 19 alin. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. Art. dupa caz. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. dupa caz. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. Art. restabilirea situatiei anterioare. (2)Comisiile prevazute la alin. Art. art. (1). prin hotarare a Guvernului. incadrati cu contract individual de munca. iar comisiile judetene si. sa . 17. in termenul prevazut la alin. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. 8 din Decretul-lege nr. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. membrii acestora. comisiilor judetene sau prefectului. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. se considera delegati. inaintand aceste lucrari.Ministerul Apelor. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. dupa caz. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. (3)In cazurile prevazute la art. comisiile judetene. cu modificarile ulterioare. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. 30 alin. contraventiilor prevazute la art. din competenta lor. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. 116 (1)Comisiile comunale. precum si de catre primar. 37. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. (1) ori ale art. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. (2) si la art. dupa caz. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. la propunerea comisiilor comunale. 119 (1)Monumentele istorice. 21. respectiv emiterii ordinului prefectului. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. a municipiului Bucuresti. 12. orasenesti si municipale. respectiv. vestigiile si obiectivele arheologice.

115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. se va realiza de la buget. la nivel judetean si national. cu exceptia art. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. folosirea. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. 95 din 1 august 1990. . publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. . 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. precum si a bancilor de date aferente acestora. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. dupa caz. in bani. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. Art.art. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. nr. . publicata in Buletinul Oficial nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: . 10 din 30 martie 1959. 138 din 5 noiembrie 1974. 2.Decretul-lege nr.C. Art. 811. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. . Partea I. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta.Legea nr. .H. 1-36 si 51-79 din Legea nr.Decretul nr. sau cu teren echivalent. 122 Anexele nr. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public.M. Art. nr. a lucrarilor geodezice. . nr. 17 din 30 ianuarie 1990. 74 din 16 iulie 1975. publicata in Buletinul Oficial nr. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. cu exceptia art. Partea I.

18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica. nr. 267. Citeste mai mult: http://www. Partea I. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. iar termenul-limita de solicita . aprobata cu modifica ri prin Legea nr. incepand cu luna mai 2013. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. 34/2013 privind organizarea. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. afla te atat in domeniul public. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. in conditiile in care Legea nr. 22/2007. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.avocatnet. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti.OUG nr. in considerarea faptului ca Legea nr. 214/2011 pentru organizarea.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991.organizarea. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. din 13 mai 2013. 34/2013 . cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. b) pasunile alpine. 6 din Regulamentul (CE) nr. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. denumite in continuare pajisti. seria L. (2) al art. naturale sau cultivate.4.In sensul prezentei ordonante de urgenta. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. Art. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. Art. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0.782/2003. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. 1. 247/2006. 1. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. (CE) nr. 30 din 31 ianuarie 2009. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. nr. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. . cultivate pe termen scurt. (1) al art. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013. (CE) nr. . valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative.290/2005. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. 6 din Regulament.re a acestora este 15 mai 2013. asa cum este prevazut la alin. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . 1. cu modificarile si completarile ulterioare. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 2. pe baza carora se calculeaza productia. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari.

administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. b) pajisti proprietate publica a comunelor. care permite conversia diferitelor categorii de animale. f) detinatori de pajisti . potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 4. cu modificarile si completarile ulterioare.titularii dreptului de proprietate.b) faneata . administrate de ADS. 3. (1). au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. caprinelor si bovinelor. municipiilor si a municipiului Bucuresti. (2) al art. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . administrate de Agentia Domeniilor Statului. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. d) pajisti proprietate privata a comunelor. f). c) unitate vita mare (UVM) . municipiilor si a municipiului Bucuresti. Art.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. denumita in continuare ADS. ovinelor. 2 lit. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. oraselor. potrivit legii civile. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. administrate de consiliile locale ale acestora. .crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. astfel cum sunt definiti la art. f) pajisti proprietate publica a statului. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. . este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. 28/2008 privind registrul agricol. c) pajisti proprietate privata a statului. administrate de consiliile locale ale acestora. (1) Detinatorii de pajisti. d) utilizator . 6 din Regulament. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin.Sunt supuse regimului de organizare. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. Art. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. conform practicii agricole locale. oraselor. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva.

dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. (2). g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. Art. judetean sau local. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. in temeiul art. 5.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. c) refugii montane in caz de urgenta. declarate de utilitate publica. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. . pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. . republicata. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate.Art. judetean sau national. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. 115 alin. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (4) din Constitutia Romaniei. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. Art. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 7. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. 33/1994. in conditiile Legii nr. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. ordinea publica si siguranta nationala. e) amplasarea obiectivelor de interes national. judetean sau local. republicata. f) lucrari privind apararea tarii. in conditiile legislatiei in vigoare. 6. republicata.

in conformitate cu hotararile consiliilor locale. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract.3 UVM/ha. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. 3 lit. dar nu mai mica de 0. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. (3). oraselor. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. oraselor. . emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. consiliile locale ale comunelor. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. oraselor. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. prin primari. incheie contracte de concesiune/inchiriere.d) si e). orasului. in baza cererilor crescatorilor de animale. pentru suprafetele de pajisti disponibile. oraselor. pentru anul 2013. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. primarii comunelor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. in conditiile legii. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. 9. oraselor. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. in baza cererilor crescatorilor de animale. Art. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. in corelare cu suprafetele utilizate. oraselor. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. 8. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. respectiv al municipiului (4) Anual.Art. in baza hotararii consiliului local al comunei. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. oraselor. prin primari. .In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. incheie contracte de inchiriere. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. unitatile administrativteritoriale. pentru suprafetele de pajisti disponibile. in conditiile legii. pana la data de 1 martie. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. unitatile administrativteritoriale.

b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. oraselor. Art. cu mentinerea categoriei de folosinta.000 lei pentru persoana juridica. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. civila sau penala.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa.Art. se face potrivit prevederilor Legii nr. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. 13. dupa caz.3 UVM/ha. 9 alin. . (1) si (2). c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. 11. . respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art.000 lei pentru persoana fizica. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. contraventionala. f). decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. . faptele prevazute la lit. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. (2). inclusiv cu atelaje. 10. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. Art. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. 1 alin. incheiate de ADS. atribuirea contractelor de concesiune. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. 14. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. (3). altele decat cele stabilite prin contract. Art. respectiv cu amenda de la 25. . arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora. 9 alin. 12.000 lei la 50. 5 alin. Art.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. care indeplinesc conditiile prevazute la art. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3.000 lei la 6. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente.

La articolul 78. 18/1991.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. - . Legea nr. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. e) cu amenda de la 5. 16. b) si c). de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. Art. . 180/2002. d) si e). republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000 lei pentru persoana fizica. nr. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local.000 lei. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. a). 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu.b) cu amenda de la 500 lei la 1. Art.000 lei pentru persoana juridica. persoane fizice sau juridice. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (1) lit. dupa caz. Art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.000 lei la 10. Partea I. . d) cu amenda de la 1. administrarea si exploatarea pajistilor. . g) si h). i) (3) Contraventia prevazuta la alin. Art. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. faptele prevazute la lit. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. Art. 19. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 18. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. . care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective. 819 din 21 noiembrie 2011.000 lei la 3. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 214/2011 pentru organizarea. faptele prevazute la lit. 14 alin. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. cu modificarile si completarile ulterioare.Legea fondului funciar nr. Partea I. . 15.Prevederile art. nr.000 lei la 8. respectiv cu amenda de la 4.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. 20. 14 alin. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica.000 lei la 4. se abroga. respectiv cu amenda de la 2. Art. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei pentru persoana juridica.000 lei. 17. 1 din 5 ianuarie 1998. fapta prevazuta la lit. 78. (1) lit. faptele prevazute la lit.

potrivit reglementarilor legale in vigoare. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. alineatele (11)-(13).290/2005. La articolul 78. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. In tot textul legii. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. prin degradare sau poluare.” 3. este interzisa. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. Ministrul afacerilor externe. Constantin Nita p. (2) al art. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. 30 din 31 ianuarie 2009. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. (11) terenurile ocupate de pajisti care. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. Ministrul economiei. 34. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. Anghel Andreescu. 1. in Registrul agricol. (CE) nr. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. 78 alin. . George Ciamba. Ministrul afacerilor interne. Adrian Ciocanea. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. 247/2006. ministrul finantelor publice. . inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. nr.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. seria L. cu modificarile si completarile ulterioare. Liviu Voinea Viceprim-ministru. secretar de stat Ministrul apararii nationale. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 77. Relu Fenechiu p. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice.” 2. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10. (CE) nr. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. paduri si piscicultura. 1. fara aprobarile legale in vigoare. Nr. NicolaeLiviu Dragnea p. 23 aprilie 2013. vii si livezi.” 4. Daniel Constantin Viceprim-ministru. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. articolul 1071. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. secretar de stat Bucuresti.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. (11). Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin.782/2003.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. altele decat cele prevazute la art. cu urmatorul cuprins: „Art. 1071. asa cum sunt evidentiate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr.

1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. 24 alin. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.22 decembrie 1989. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. 169/1997.Dispozitii generale Art. (4) Punctele prevazute la alin. 18/1991. (2). 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. cu modificarile si completarile . 18/1991 si ale Legii nr.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. in natura sau prin echivalent. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. republicata.notificarile formulate in temeiul Legii nr. Art. republicata. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. ale Legii nr. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. b) principiul echitatii. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. cu modificarile si completarile ulterioare. cererile formulate potrivit Legii nr. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. cu modificarile si completarile ulterioare. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . Lege nr. precum si unele masuri adiacente. cu modificarile si completarile ulterioare. cereri . (3) si (4). 3 In intelesul prezentei legi. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. Art. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr.

cu personalitate juridica. 18/1991. grila notariala . 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. c) comisia locala de fond funciar. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. republicata. infiintata potrivit prezentei legi.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. 4 . 2. 94/2000. republicata. 4. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. constituite in temeiul Legii nr.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. restituirea in natura . care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 5. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. la entitatile investite de lege. in termen legal. 83/1999. persoana indreptatita . b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. republicata. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. republicata. orasenesti si municipale. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. 250/2007. 7. actualizate in conditiile impuse de art. 571/2003 privind Codul fiscal. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 .ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. 3. dupa caz.22 decembrie 1989. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania.ulterioare. constituite in temeiul Legii nr. d) comisia judeteana de fond funciar sau. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. cereri din categoria celor prevazute la pct. cu modificarile si completarile ulterioare.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. entitatea investita de lege . comisiile comunale. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 77^1 alin. persoana care se considera indreptatita . si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Art. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. in ceea ce priveste terenurile. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. prevazuta la pct.persoana care a formulat si a depus. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 4. 1. organ de specialitate al administratiei publice centrale. (5) din Legea nr. decizia entitatii investita de lege . dupa caz. la masuri reparatorii. cu modificarile si completarile ulterioare. 6.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. cu sau fara investitii. (1) va indica. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. conform normelor de aplicare a prezentei legi. cu sau fara investitii. Art. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art.Romsilva. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. subinginer agricol. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. Capitolul II . dupa caz. cu sau fara investitii. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. aflate pe rolul instantelor. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. in termen legal. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. modul de functionare. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) Situatia prevazuta la alin. (3) In functie de specificul localitatii.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. comisia prevazuta la art. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. 5 intocmeste. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . referent agricol). aflate in domeniul public sau privat al statului sau. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. .Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. inginer topograf. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. (4) Procedura de constituire. inginer agricol. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. la entitatile investite de lege. b) primarul comunei/orasului/municipiului. situatia terenurilor agricole. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. atributiile Comisiei. al unitatii administrativ-teritoriale. si forestiere. prin ordin al prefectului. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei.

in conditiile legii. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. Art. . cu propuneri de despagubiri. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. in vederea atribuirii de teren. pentru returnarea dosarului la comisia locala. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.d) terenurile ocupate de izlazuri. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. 42. aflate in proprietatea publica a statului. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. in termenul prevazut la alin. dupa caz. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. (1). dupa caz. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. dupa caz. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. dupa caz. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. eliberarea titlurilor de proprietate. dupa caz. dupa caz. (3) Situatia prevazuta la alin. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. dupa caz. Art. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. si trecerii acestora. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. in conditiile art. (2) Dispozitiile alin. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate.

(1). 6 alin. (1). Art. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin.Art. dupa caz. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. dupa caz. 9 (1) Institutele. terenurile care fac obiectul acesteia. Art. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. (2). (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (3). aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. in conditiile prevazute la art. (1). pentru fiecare judet si la nivel national. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. Art. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. b) pe izlazul comunal. Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. (2) Dupa finalizare. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5). fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. 6 alin. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. in termen de 30 de zile. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. . (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

d) pe terenul proprietate publica. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. sau pe terenul proprietate privata a statului. republicata. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. 10/2001. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. (1) lit. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. sau pe terenul proprietate privata a statului. aflate in acelasi judet. formulate potrivit Legii nr. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. (1). (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia.c) pe terenul proprietate publica. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. republicata. 9 alin. Capitolul III . Art. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. cu modificarile si completarile ulterioare. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. 6 alin. cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. (2) Pentru terenul prevazut la alin. (3) din Legea nr. 18/1991. cu modificarile si completarile ulterioare. statiuni de cercetare si alte institutii publice. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. Art. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. (1). Art. propus in vederea restituirii.Acordarea de masuri compensatorii . cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. b). cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. in termenul prevazut la art. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. care a fost administrat de institute. dupa caz. agricole la data preluarii abuzive.

16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. denumita in continuare Comisia Nationala. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. Art. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. .Art. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. (6) si (7) din prezenta lege. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. dupa caz. Art. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. 21 alin. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. (2) In indeplinirea atributiilor sale. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in echivalent. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. care se determina potrivit art. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in principal. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru.

(4) Pana la data de 1 iulie 2014. de drept. administrat de Agentia Domeniilor Statului. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. in conditiile prezentei legi. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau.Art. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national. dupa caz. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. dupa caz. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. denumit in continuare Fondul national. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. 16. valoarea se publica in termen de 30 de zile. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. Art.

in baza documentelor transmise. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. Art. (5). Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale.22 decembrie 1989. republicata. republicata. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. cu modificarile si completarile ulterioare. 21 alin. 554/2004. (4) si art. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. 21 alin. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. cu modificarile si completarile ulterioare. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. dupa caz. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. (7). Art. (6). raman aplicabile. (6) si (7). 6 alin. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. identificate la nivel local. 11 alin. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. Dispozitiile art. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. republicata. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 30 din Legea nr. Un punct are valoarea de un leu. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. 31 din Legea nr. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. 10/2001. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 10/2001. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. cu modificarile si completarile ulterioare. . 10/2001. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. aproba punctajul stabilit potrivit alin. cu modificarile si completarile ulterioare. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art.

(6). un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. Art. 21 alin. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. Art. Art. in termen de 45 de zile de la data emiterii. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. 21 alin. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. (6) si (7). persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in termen de 15 zile. (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. o copie a documentelor prevazute la alin. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. la Cancelaria PrimuluiMinistru. (5). se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. Art. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. in termen de 60 de zile de la data emiterii. cat si entitatilor investite de lege. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. (6). fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. in termen de 5 zile de la primire. 21 alin. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. (1). 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. Art. (2) In aplicarea alin. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. dupa 1 ianuarie 2017. . detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. in termen de 10 zile. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. un proces-verbal de adjudecare. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. Art. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. anual. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. Art. detinatorul poate solicita. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. prin unitatile sale teritoriale. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

actele doveditoare solicitate. cu exceptia dosarelor de fond funciar. (1). in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . Art.000 de cereri. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. (2) Termenele prevazute la alin. cu exceptia dosarelor de fond funciar. c) in termen de 36 de luni. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.500 si 5. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. b) in termen de 24 de luni.500 de cereri. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. o singura data. 10/2001. Art. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. pentru o perioada de 60 de zile. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin.000 de cereri. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. de 90 de zile. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (2) Termenul prevazut la alin. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.Capitolul IV .

in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . Art. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. Art. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. Capitolul V . e) refuzul institutelor. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. persoanelor indreptatite. dupa caz. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. 38 In cazul in care. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. 5. 37 Contraventiile prevazute la art. 6 alin. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. 9 alin. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. la cerere. (3). 12 alin. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art.Sanctiuni Art. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. in conditiile art. Art. Agentiei Domeniilor Statului. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat.000 lei. (1). (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. (3) sunt supuse numai apelului. potrivit legii penale. (4). acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. dupa caz. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. 33 si 34. (1) si (2).000 lei la 100. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. 6 alin. (1). statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. 6 alin.alin. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. (1). (3) In cazurile prevazute la alin.

2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in transe anuale egale. cu modificarile si completarile ulterioare. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40 Dispozitiile art. se face in termen de 5 ani. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. (2) In termenul prevazut la alin. (1). (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Capitolul VI .000 lei. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. respectiv.si de prezenta lege. 180/2002. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. 21 din prezenta lege. (1). Art. incepand cu 1 ianuarie 2014. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. Art. Art.Dispozitii tranzitorii si finale Art. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. mostenitorilor acestora. 18/1991. 1. (1) si (2). 1 alin. 36 alin. 1/2000. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. republicata. (4). in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. republicata. republicata. (5) din Legea nr. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. 83/1999. cu modificarile si completarile ulterioare. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. republicata. 10/2001. dupa caz. 94/2000. 2 si 4 la Legea nr. si art. 83/1999. Art. 10/2001 in vederea solutionarii. 43 Cererile depuse in temeiul art. dupa caz. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. (2) Dispozitiile alin. a) pct. se restituie fostilor proprietari sau. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (6) In perioada prevazuta la alin. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. mostenitorii acestora. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. cu modificarile si completarile ulterioare. si la art. plata cheltuielilor de intretinere aferente .locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 34 din Legea nr. (1) si (2). (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 1 alin. 2 lit. republicata. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. prin hotarare. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Art. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. Art. republicata. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000. republicata. la art. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. dupa caz. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. stabileste imobilele prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. al institutiei sau. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 10/2001. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Guvernul. cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. dupa caz. republicata. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. 10/2001. (2) raman aplicabile. cea afectata servitutilor legale. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. alin. 18/1991. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau.`` . cu modificarile si completarile ulterioare. se introduc trei noi alineate. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire.`` Art. in natura sau prin echivalent. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. 53 alin. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. (1). stabilita in functie de valoarea de piata. prin hotarare a Guvernului. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. a)-f) din Legea nr. in perioada prevazuta la alin. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. 247/2005. aceasta poate fi restransa. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. (4) Dispozitiile art. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept.`` Art. republicata. (8) In situatia in care. republicata. 3 lit. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2)-(4). 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 18/1991 si ale Legii nr.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. 169/1997`` al Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art.

se abroga. 52 La data de 1 ianuarie 2016. republicata. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. republicata. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 10/2001. se abroga. 247/2005. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 18^4. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare.Art. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 10/2001. 18^2. 14^2. articolele 16. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. Art. 14^1. prevazute in Legea nr. 18^5. in natura sau prin echivalent. Art. 18^1. 819 din 21 noiembrie 2011. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. a imobilelor preluate in mod abuziv. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. 14. administrarea si exploatarea pajistilor. in perioada regimului comunist in Romania``. precum si a prevederilor Legii nr. c) articolele 13. 3 din 27 aprilie 2001. 18^7. 214/2011 pentru organizarea. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr.`` Art. cuprinsa in Legea nr. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 18. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. 17. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 18^8. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. . nr. 18^3. cu modificarile si completarile ulterioare. 15 literele a)-d) si f). Partea I. 18^6.