P. 1
LEGEA Fondului Funciar Nr

LEGEA Fondului Funciar Nr

5.0

|Views: 49|Likes:
Published by Blogg Anca
jk
jk

More info:

Published by: Blogg Anca on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

Art. helesteie. terenuri in suprafata de 10. se vor atribui in proprietate. 15 (1)Membrii cooperatori care. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. 14 alin. Art. 14 alin. amenajari piscicole. precum si. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. (4)Dispozitiile art. care au optat si carora li s-a atribuit. fara a se depasi 10 ha de familie. in echivalent arabil. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. Pentru terenurile atribuite. pe baza optiunii proprietarilor. dupa caz. au parasit cooperativa agricola de productie. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat .ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . la data improprietaririi. pepiniere. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. (5)Se vor atribui. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. in cadrul unor sole stabilite de comisie. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. raman.in proprietate.000 m2 in echivalent arabil. la dispozitia comisiei. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. la cererea lor sau a mostenitorilor. cu exceptia celor care l-au instrainat. de asemenea. (3)De prevederile alin. mostenitorilor acestora. cu sau fara personalitate juridica. 14-17. sere. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. Art. (2)Dispozitiile art. cu sau fara titlu. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944. la cerere. dupa caz. (2)La atribuire. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. teren arabil. potrivit prevederilor prezentei legi. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. viticole. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate. (2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. la cerere. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. Art. constructii administrative si agrozootehnice. . 37.

(1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art. orasului sau municipiului. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. comisiile vor atribui in proprietate. cu deficit de forta de munca in agricultura. 18.cooperatori. 17 si 19 alin. dupa caz. in conditiile legii. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. la cerere. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. oras sau municipiu. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. se pot restitui.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. din aceeasi localitate sau din alte localitati.din mediul rural -. precum si pentru persoanele prevazute la art. Art. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. de familie. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. sau din domeniul privat al statului. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. Art. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult . 14-16. precum si celor care.000 m2 in echivalent arabil. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. 8. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. ramase la dispozitia comisiei. au lucrat in orice mod. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. (3). o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. care solicita in scris. pana la 5.(3)Terenurile neatribuite.000 m2. neavand calitatea de . dupa caz. 22 (1)Din terenurile agricole. 14 alin. in folosinta agricola. el sau membrii familiei din care face parte. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. (2)Prevederile alin. in perioada cat lucreaza in localitate. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. Art. din extravilan. Art. (3)Se pot atribui. in masura in care toate aceste asezaminte au . (1) si (2). cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. apartinand cultelor recunoscute de lege. din terenurile prevazute la art. la cerere. si de a cultiva pamantul primit. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art.

schiturile si manastirile din mediul urban. in registrul agricol sau in alte documente funciare. c)protoieriile. (5) se aplica in mod corespunzator. 4 din Decretul-lege nr. Art. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. cu exceptia celor stramutati. dar nu mai mult de 50 ha. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. 9 raman aplicabile. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. potrivit legii. Art. recunoscute de lege. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. din mediul rural. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. a mostenitorilor acestora. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. 9 alin. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. la propunerea acestora. si suprafata pe care au avuto in proprietate. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. astfel: a)centrul patriarhal. (5)Pentru parohiile. b)centrele eparhiale. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. (21)In cazul instrainarii constructiilor. (2)Dispozitiile art. pana la 10 ha. determinate potrivit art. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. pana la 10 ha. 42/1990. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. 8 din Decretul-lege nr. pana la 100 ha. pe care le-au edificat. in cartea funciara.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. in extravilan. (3) si (4). (4)Dispozitiile alin. care nu au avut calitatea de cooperator. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. potrivit prevederilor art. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. d)parohiile din mediul urban. In zonele necooperativizate. e)filialele din mediul rural si urban. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. pana la 200 ha. in cazul parohiilor. dovedite prin orice mijloc de proba. pana la 50 ha. raman si se inscriu in . dar nu mai mult de 10 ha. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. precum si curtea si gradina din jurul acestora. in cazul manastirilor si schiturilor. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. prin ordinul prefectului. dupa caz. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. in limita suprafetelor pe care le-au avut. (4)Dispozitiile art. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate.

consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. 36/1995. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. Art. daca nu pot fi ridicate. (1). trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. se vor acorda despagubiri. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. respectiv. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. . asemenea terenuri revin. (1). (3)Prin investitii. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. acceptata de ei. 64. in extravilan. titluri de proprietate conform prezentei legi. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. (2). de drept. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. potrivit legii. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. daca nu mai exista teren. le consemneaza in documentele constatatoare. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. prin comisiile de fond funciar. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. in acest sens. eliberarea titlurilor de proprietate. in lipsa.proprietatea actualilor detinatori. Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. Art. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. iar. in sensul alin.

in conditiile prevazute de lege. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. pentru descarcare. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. a societatilor agricole in cauza. 27. la propunerea primariei. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. amplasamentul. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. Art. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. masinile. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. comisiile locale si cele judetene. 18/1991. atelierele de industrie mica. ca si cele necesare utilizarii lor normale. cu personalitate juridica. de a lua masuri de recuperare a pagubelor. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. cu propuneri de rezolvare. constituite in temeiul Legii nr. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. prin ordinul prefectului. organele de urmarire penala. in termen de 12 luni. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. (3)La expirarea termenului prevazut la art. III din Legea nr. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. Art. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. 27. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. si de a sesiza. conform legii. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. iar comisiile judetene. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. daca se vor infiinta. intocmite de catre comisia de lichidare. daca este cazul. investit cu atributii de control financiar. de drept. numele beneficiarilor.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. potrivit legii. la realizarea activului si la plata pasivului. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. (1) se vor stabili in cota valorica. planurile parcelare.cumparare sau in alt mod. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. precum si terenurile de sub acestea.

bunurile si animalele prevazute la alin. (7)Bunurile prevazute la alin. conform prevederilor art. care fac obiectul alin. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. orasenesti sau municipale. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. (2). (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. in proprietatea comunelor.(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. fara nici o despagubire. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. a atelierelor de intretinere. dupa caz. in natura sau in bani. li se va stabili dreptul de proprietate. potrivit hotararii comisiei de lichidare. Plata creantelor se va face de catre asociatie. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. (6). (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. in echivalent arabil.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. prevazute la alin. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. si volumul valoric de munca efectuat. (1). Partea I. Art. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. Fac exceptie bovinele si ovinele. iar materialele vor fi valorificate de primarii. in regim de drept public. si in administrarea primariilor. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. Prin exceptie. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. la propunerea comisiilor comunale. 31 . iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. precum si plantatiile de vii si pomi. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. este interzisa. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. 27 alin. (1). oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. Art. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. trec in proprietatea privata a comunelor. 14 si 15 din prezenta lege.

In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). 12. (2)Terenurile proprietate de stat. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. conform legii. a municipiilor si in administrarea primariilor. potrivit legii. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. Art. (2)Terenurile neatribuite. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. oraselor sau. la data prezentei legi. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Guvernul.trec in proprietatea privata a comunelor. trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. in proprietatea .prevazute la art. trec. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor .pajisti si arabil . Art. inclusiv zonele de protectie aferente. 26. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. in conditiile legii. vor trece in domeniul privat al comunei. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite. dupa caz. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. oraselor sau a municipiilor. situate in intravilanul localitatilor. atribuite. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. orasului sau al municipiului.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. ramase la dispozitia comisiei. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . (3)Dispozitiile alin. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. (2)Terenurile proprietate de stat. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. agricole si silvice. Art. trec in proprietatea comunelor. la data prezentei legi.

trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului. (2)-(5) se va face. 3 lit. aflate in administrarea consiliilor locale. 15/1990. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. din intravilanul localitatilor. la cerere.acestora. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. in conditiile dispozitiilor art. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. potrivit art. altele decat cele de expropriere. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. 187/1945. la cerere. precum si persoanele care au calitatea de locatori. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. proportional cu cota detinuta din constructie. in termenul. ca efect al unor legi speciale. potrivit Legii nr. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. in baza Legii nr. (5). in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. dupa caz. Art. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. dupa caz. 46/1992. pana la limita suprafetei prevazute la art. (1). (2)Cererea se depune. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. 37. h) din Legea nr.(2) Persoanele prevazute la alin. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si a altor acte normative speciale. actionari la societatile comerciale infiintate. (4)Dispozitiile art. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. 23 raman aplicabile. dupa caz. cu modificarile ulterioare. 9 din prezenta lege. cu confirmare de primire. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. in echivalent arabil. 30 din Legea nr. in limita suprafetei de pana la . personal sau prin posta. neafectate de lucrari de investitii aprobate. potrivit legii. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. prin ordinul prefectului. din actualele unitati agricole de stat. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. sub sanctiunea decaderii din termen. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. (5)Terenurile fara constructii. 25 din Legea arendarii nr. la propunerea primariilor. pana la data de 1 noiembrie 2001. proprietari ai locuintelor. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. 16/1994. Art. integral sau. cu procedura si in conditiile prevazute la art. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. trecuta in patrimoniul statului. se depun la primaria localitatii sau. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale.

h) din Legea nr. in cazurile prevazute la art. 37 alin. in echivalent arabil. ca echivalenta. pana la limita suprafetei prevazute la art. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. se aplica corespunzator prevederile art. la cerere. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. (3)Prevederile art.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima.se poate atribui in proprietate. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. (2)Restituirea terenurilor se face. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. cu procedura si in conditiile prevazute la art. . sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. izolarea . pentru a fi atribuite in proprietate. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. in echivalent arabil. 83/1949. 43 (1)In zona montana . altele decat imbunatatiri funciare. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. altitudinea. de familie. Art. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. in conditiile art. Art. 3 lit. la propunerea primariei. amenajari de interes public. 38 si 39. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. pot face cerere. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5. Art. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii.10 ha in echivalent arabil. la cerere. suprafata de teren putea depasi. instalatii. panta. Art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. la cerere. din terenurile proprietatea statului. Art. in termenul. din raza teritoriala a localitatii. 11. in termenul. 187/1945. 9. 41 (1)Terenurile agricole fara constructii.(9). indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. 131/1991. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. 9 alin. (3) .000 m2 de familie. 37. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta. (9) raman aplicabile. 9 alin. prin ordinul prefectului. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. potrivit prezentei legi. (4) se aplica in mod corespunzator. (2)Dispozitiile art. 10 ha teren arabil.

a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. tufarisurilor. vor fi restituite in proprietatea comunelor. (5)Persoanele prevazute la alin. Padurilor si Protectiei Mediului. prin grija Ministerului Apelor. dupa caz. Art. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. Art. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. dar nu mai mult de 30 ha. oraselor sau a municipiilor. fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. dupa caz. sau terenurile sunt defrisate. precum si la art. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. de familie. (4)Terenurile prevazute la alin. pentru suprafata situata pe raza acestora. Art. Art. potrivit legii. destinate cercetarii agricole. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. transmise unitatilor de stat si care. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (3)Dispozitiile art. seminceri furajeri. (1) vor formula cererile in termenul. paduri. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. 45 alin. in cadrul obstilor nedivizate. (1) vor formula cererile in termenul. lacuri sau cele destinate producerii de legume. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. si in administrarea primariilor. pomi. 45 (1)Persoanele fizice sau. se vor atribui alte suprafete de teren.(9). (2)Dispozitiile alin. cererea se face la fiecare dintre ele. zavoaie. oraselor si a municipiilor. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. fanete si arabil. 45. in imediata apropiere. mostenitorii acestora. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. cu respectarea acelorasi conditii. dupa caz. 9 alin. helesteie. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). sunt folosite ca pasuni. dupa caz. dupa caz. 46 (1)Fostii composesori sau. Punerea in posesie a padurilor. orezarii si campuri experimentale. (1). pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. a acestor terenuri. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. (2) raman aplicabile. in prezent.(9). (3)Persoanele prevazute la alin. zavoaielor.orasului sau al municipiului. (3) . 46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. (3) . tufarisuri. (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. precum . 9 alin.

9 alin. dar nu mai mult de 30 ha. Art. in termenul. Art. de familie. pentru terenurile agricole. comisia locala este autoritate publica cu activitate . indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. fanete si pasuni impadurite.si ale institutiilor de invatamant. 45. (2) raman aplicabile. fanete si pasuni impadurite. Art. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. care le-au apartinut in proprietate. cu procedura si in conditiile prevazute la art. prevazute la art. care.(9). 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. (4)Dispozitiile art. 52 (1)In sensul prezentei legi. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. 45 alin. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. paduri. (3) . prin ordin. 9 alin. si nu mai mult de 30 ha de familie. (3) . 9 alin. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. Pentru teren nu se vor acorda despagubiri. Art. 3 lit. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. dar numai pana la limita prevazuta la art. zavoaie. rezultate din aplicarea prezentei legi. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. (2) este prefectul. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. 19. tufarisuri. cu procedura si in conditiile prevazute la art.(9). (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. zavoaie. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. 187/1945. in proprietatea privata a comunei. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. care le-au apartinut in proprietate. dupa caz. (3)Consiliile locale ale comunelor. 21 si 43. cu procedura si in conditiile prevazute la art. pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. iar pentru constructii. paduri. (3) . pentru terenurile cu destinatie forestiera. tufarisuri.(9). h) din Legea nr.

274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. conform dispozitiilor cuprinse in cap. Art. acte administrative contrare propriei hotarari. Art. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. 57 Plangerea formulata potrivit art. (2) raman aplicabile. Art. activa.administrativa. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 53 alin. (2) ramanand aplicabile. Art. Art. calitate procesuala pasiva si. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. dispozitiile art. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. de catre unul dintre membri. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. il va inlocui sau il va desfiinta. 53-56 suspenda executarea. comisia judeteana. 37. respectiv primar sau. dispozitiile art. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. in conditiile prevazute in cap. cand este cazul. 53 alin. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. 56 Plangerea prevazuta la art. pe baza unui mandat conventional. Art. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. care a emis titlul de proprietate. 54 (1)Dispozitiile art. II. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. 15/1990. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. cu respectarea dispozitiilor legale in materie. (2)Dispozitiile alin. in temeiul hotararii comisiei judetene. (2)Dispozitiile art. III. Art. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. fiind reprezentate legal prin prefect. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. (2) ramanand aplicabile. il va modifica. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. in termen de 30 de zile de la comunicare. 53 alin. Art. (2)Comisia judeteana si cea locala au. 53 alin. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. (3)Prevederile art. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. .

sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. Art.000 lei/ha. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. 61 Dispozitiile art. al unitatilor administrativ-teritoriale. cu plata unei sume de la 50. din motive imputabile lor. vor fi somati in conditiile art. tinand insa seama. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. 74. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. 62 Persoanelor prevazute la art. in raport cu categoria de folosinta a terenului. dupa caz.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Art.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 894 din Codul de procedura civila. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. Art. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. si de dispozitiile prezentei legi. 60 si art. (1). Art. (3)Dispozitiile art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. 75 alin. dupa caz. orasenesti sau municipale. Art. Art. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi.000 lei la 100. 53 alin. vor fi sanctionate. punerea efectiva in posesie. sa execute aceste obligatii. cand este cazul. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. (2)Daca instanta admite plangerea. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. indiferent de faza procesuala in care se afla. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. anual. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local. Art. dupa caz. (2) se aplica in mod corespunzator.

(3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. Padurilor si Protectiei Mediului. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. rachitarii. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. pot fi amenajate in bazine piscicole. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . care are obligatia sa o inregistreze. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. altele decat cele prevazute la art. b)terenurile arabile din zonele de ses.se aproba de Ministerul Apelor. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. in alte categorii de folosinta agricola. Art. pasuni. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi.anului in curs. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. judetean sau al municipiului Bucuresti. 77. de alunecari active sau semistabilizate. d)terenurile inregistrate la arabil. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. ansamblurilor si siturilor istorice. detinute de persoane juridice . suportand . care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. afectate de eroziune de suprafata si adancime. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. Art. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. culturi de arbusti. vii si livezi. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. Art. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. fanete. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole.paduri.

la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. Padurilor si Protectiei Mediului. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. care va decide. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. Daca proprietarul nu este de acord. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. 33/1994. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. vor stabili programele de proiectare. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. impreuna cu ministerele si departamentele interesate. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. gospodaririi apelor. indiguiri. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. Art. cai de comunicatii. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. cailor de comunicatie.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. prevazuta de Legea nr. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. silviculturii. cand pe terenul acestora . se vor executa concomitent cu lucrarile de baza.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. Art. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. pastrand dreptul de proprietate. Art. o suprafata de teren corespunzatoare. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. titularului terenului in cauza. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru.utilitate publica. Padurilor si Protectiei Mediului. finantare si executie. Art. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. desecari. obiective economice si sociale. (2) in perimetrul de ameliorare. (1) se poate face cu acordul proprietarului. primaria face propuneri motivate prefecturii. total sau partial. Art. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . orase si municipii. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. (1). potrivit cu nevoile agriculturii.

primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. podete. evaluare. conform proiectului de ameliorare. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor.samanta de ierburi. prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. Art. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. Art. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. fixari de soluri. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. Art. inierbari. poduri. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. inregistrat in documentele de cadastru funciar. impaduriri. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. prin act autentic. judet sau comuna. nivelari. oraselor. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. drumuri. puieti. detinatorii terenurilor. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. Art. proprietarii. drumuri. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. in mod individual sau asociati. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. impaduriri. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. corectari de torenti si imprejmuiri. incluse in perimetrul de ameliorare. municipiilor si a judetelor. care. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. cai ferate.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. ca: terasari. 85 Terenurile degradate si poluate. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. in functie de specificul lucrarilor. cu caracter permanent. se asigura. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. modelari. Ministerul Apelor. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". poduri. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari. cuprinse in perimetru. pe baza . Art. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. se realizeaza pe cheltuiala statului. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. in functie de specificul lucrarilor. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor.

(2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. unele constructii. de clasa I si clasa a II-a de calitate. la nivelul tarii si al judetului. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata.unui sistem informational. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. regularizarea cursurilor de apa. liniile electrice de inalta tensiune. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. cu destinatie militara. caile ferate. a Ministerului Apelor. (2)Prin exceptie. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. Art. soselele de importanta deosebita. prin natura lor. precum si adaposturile pentru animale. respectiv. prealabile. prin natura lor. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. 1 si 2 la prezenta lege. nu se pot amplasa in intravilan. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. precum si a celor plantate cu vii si livezi. avizate de organele de specialitate. lucrarile de imbunatatiri funciare. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. (3)De asemenea. In acest caz. cu asigurarea de banci de date. rezervatii. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. cu avizul Ministerului Agriculturii. forarea si echiparea sondelor. Padurilor si Protectiei Mediului. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. fac exceptie constructiile care. pot fi amplasate in extravilan. monumente. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. se face la propunerea consiliilor locale. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. care. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. parcuri nationale. in suprafata de pana la 500 m2. . precum si pe cele plantate cu vii si livezi. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. Art. (4). prin extinderea intravilanului localitatilor. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. privind protectia mediului inconjurator. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. a taxelor prevazute in anexele nr. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare.

(4) si pentru garantia prevazuta la alin. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. ramas neutilizat la finele anului. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. Art. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. organul agricol sau silvic de specialitate. pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. 92 alin.(7)De asemenea. si de Guvern. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. (1). b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. Padurilor si Protectiei Mediului. b) si c) si art. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. dupa caz. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. c)de Guvern. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. De asemenea. (2)Pentru taxa prevazuta la art. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. Art. aflate in curs de reconstructie. . pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. 94 lit. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. de Ministerul Apelor. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. Art. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha. pana la 1 ha. in baza constatarii situatiei de fapt. Art. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara.

dupa caz. Art. precum si alte instalatii similare. (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. pentru ocrotirea monumentelor. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. dandu-le o folosinta agricola. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. conductele de transport pentru alimentare cu apa. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. el poate fi modificat numai in conditiile legii. dupa caz. al Ministerului Culturii. (1) se da de organele prevazute . (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. daca este cazul. argila. Art. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. produse petroliere. din fondurile prevazute de beneficiari. Padurilor si Protectiei Mediului. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. gaze. iar daca aceasta nu este posibil. Art. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. vor fi amenajate pentru productia agricola. caolin. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. Padurilor si Protectiei Mediului. pentru terenurile forestiere si cu ape si. evidentiat in cadastrul funciar. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. indiferent de marimea suprafetei necesare. Art. Art.sosele. in conditiile legii. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive.Art. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. indicate de organele agricole sau silvice. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. pietris . silvica. canalizare. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare. judetean sau al municipiului Bucuresti. cai ferate -. a digurilor. o folosinta piscicola sau silvica. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii .de la sondele abandonate si altele asemenea. piscicola sau.

(2)In toate cazurile. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. in caz de refuz. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. proiectare si cercetare de specialitate. Art. Art. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. Art. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. contraventionala sau penala. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. rezultate in urma asocierilor. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. 107 . 94 si 95. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. dupa caz. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. centrale sau judetene. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. 102. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie.la art.

1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. distrugerea si degradarea culturilor agricole. b)neafisarea datelor mentionate in art. cu amenda de la 50. efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 9 alin. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. 1101 si art.Degradarea terenurilor agricole si silvice. a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. g)fapta oricarei persoane de a impiedica. Art. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . e)cea de la lit. 110 Incalcarea prevederilor art. detinute efectiv. g).000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).000 lei.000 lei. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. Art. a imprejurimilor acestora. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea. Art.si in orice mod.000 lei la 300. dupa caz. care nu corespund realitatii. Art.000. c) si ale art. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. prefect sau imputernicitii acestuia. in timpul programului de lucru. c)cea de la lit. precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. 292 din Codul penal. (5) lit. d)cele de la lit. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia.000. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art.000 lei la 100.000. 1102 Contraventiile prevazute la art.000 lei (RON). f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar. cu amenda de la 2. prin orice mijloace . 27 alin. e) si f). b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. pentru fiecare absenta nemotivata. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite.000 lei (RON) la 10. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. d). precum si inlaturarea acestor masuri. 10.000.000 lei (RON). a lucrarilor de imbunatatiri funciare. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice.

dupa caz.000 lei la 2. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris.catre prefect sau imputernicitii acestuia. in termen de 30 de zile de la aprobare. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. pe terenurile situate in extravilan. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. topografice.000. bornate si predate. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control.000 lei la 1.cu amenda de la 10. a)-c). resturi menajere. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. Art. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. inainte de a fi delimitate. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. b)cele de la lit. incat.000 lei. a reperelor metalice de nivelment. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. 112 Contraventiile prevazute la art.000. d)-h). potrivit legii penale. prefabricate. de . reziduuri. cu amenda de la 5. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte.000. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune.000 lei la 20. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. nisip. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. dupa caz. b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori. argila. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora. constructii metalice. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. in cazul membrilor comisiilor locale. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. a)-c).d)-h). 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta.000.000. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. pietris. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. Art. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa.000 lei. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica.000 lei la 10. cu exceptia celor prevazute la art. moloz. sonde abandonate si altele asemenea. Art. gunoaie si altele asemenea.000. 111 lit.000 lei. protectia. 92. Art. organele de politie. cu amenda de la 500. caolin. cu amenda de la 1.000 lei. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit. b)cele de la lit.000.

in termenul prevazut la alin. 12. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. precum si de catre primar. dupa caz. sa . CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. (1). (2)Comisiile prevazute la alin. din competenta lor. dupa caz. 19 alin. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. dupa caz. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. (5)Comisiile comunale. Padurilor si Protectiei Mediului. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. 17. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. inaintand aceste lucrari. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. contraventiilor prevazute la art. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. respectiv emiterii ordinului prefectului. comisiilor judetene sau prefectului.Ministerul Apelor. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. prin hotarare a Guvernului. cu modificarile ulterioare. Art. 37. membrii acestora. Art. vestigiile si obiectivele arheologice. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. Art. comisiile judetene. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. a municipiului Bucuresti. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. 21. 119 (1)Monumentele istorice. (3)In cazurile prevazute la art. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. 116 (1)Comisiile comunale. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. (2) si la art. constituite potrivit prevederilor art. respectiv. 30 alin. art. orasenesti si municipale. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. precum si comisiile de lichidare. la propunerea comisiilor comunale. restabilirea situatiei anterioare. iar comisiile judetene si. Art. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. 8 din Decretul-lege nr. dupa caz. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. orasenesti si municipale. (1) ori ale art. orasenesti si municipale. se considera delegati. incadrati cu contract individual de munca.

orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.art. publicata in Buletinul Oficial nr. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii. la nivel judetean si national. nr.M. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. 74 din 16 iulie 1975.Legea nr. 122 Anexele nr. dupa caz. folosirea.H. publicata in Buletinul Oficial nr. Art. fotogrammetrice si organizare a teritoriului. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. nr. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. se va realiza de la buget. precum si a bancilor de date aferente acestora. 2. Partea I. 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. Art. 59/1974 cu privire la fondul funciar. 138 din 5 noiembrie 1974. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. Art. sau cu teren echivalent. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. . Art. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. . Partea I. 1-36 si 51-79 din Legea nr.Decretul nr. .sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare.C. 811. in bani. nr. . 95 din 1 august 1990. cu exceptia art. . a lucrarilor geodezice. 10 din 30 martie 1959. 17 din 30 ianuarie 1990.Decretul-lege nr. cu exceptia art. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. . 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: .

34/2013 . incepand cu luna mai 2013. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. din 13 mai 2013.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.organizarea. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. in conditiile in care Legea nr. afla te atat in domeniul public. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. Citeste mai mult: http://www. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.avocatnet. in considerarea faptului ca Legea nr. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. Partea I. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.OUG nr.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. 34/2013 privind organizarea. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. 267. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. nr. iar termenul-limita de solicita . 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial. 214/2011 pentru organizarea. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. 22/2007.

(1) al art. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. 247/2006. 1.4. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. asa cum este prevazut la alin. 2. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . cu modificarile si completarile ulterioare. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. naturale sau cultivate. (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii.782/2003. denumite in continuare pajisti. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. b) pasunile alpine. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. Art. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin.290/2005. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. 1. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. . administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. .toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.re a acestora este 15 mai 2013. (CE) nr. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 30 din 31 ianuarie 2009. (2) al art. cultivate pe termen scurt. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. (CE) nr. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. nr. seria L. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 6 din Regulament. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. pe baza carora se calculeaza productia. Art. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013.In sensul prezentei ordonante de urgenta.

sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. . potrivit legii civile. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. c) unitate vita mare (UVM) . g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin.Sunt supuse regimului de organizare. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. . cu modificarile si completarile ulterioare. astfel cum sunt definiti la art. Art. caprinelor si bovinelor. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data.titularii dreptului de proprietate. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. oraselor. oraselor. (2) al art. f) pajisti proprietate publica a statului. 3. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. municipiilor si a municipiului Bucuresti. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. care permite conversia diferitelor categorii de animale. administrate de consiliile locale ale acestora. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. d) utilizator . f) detinatori de pajisti . Art. b) pajisti proprietate publica a comunelor. (1) Detinatorii de pajisti. conform practicii agricole locale.b) faneata . administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. 28/2008 privind registrul agricol. (1). 2 lit. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. administrate de Agentia Domeniilor Statului.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. administrate de consiliile locale ale acestora. ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. f).crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala. 6 din Regulament. 4. municipiilor si a municipiului Bucuresti. d) pajisti proprietate privata a comunelor.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. denumita in continuare ADS. ovinelor. c) pajisti proprietate privata a statului.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania. (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . administrate de ADS.

115 alin. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. republicata. 7. (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. in temeiul art. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. . republicata. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. 6. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. ordinea publica si siguranta nationala. c) refugii montane in caz de urgenta. 5. declarate de utilitate publica. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. 33/1994.Art. Art. . (2). 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. republicata. judetean sau local. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. (4) din Constitutia Romaniei. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. Art. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. judetean sau local. e) amplasarea obiectivelor de interes national. judetean sau national. f) lucrari privind apararea tarii. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. in conditiile legislatiei in vigoare.Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. in conditiile Legii nr. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor.

primarii comunelor. incheie contracte de concesiune/inchiriere. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. in corelare cu suprafetele utilizate. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. oraselor. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. oraselor. in baza cererilor crescatorilor de animale. in conditiile legii. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. 3 lit. orasului. prin primari. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract.Art. pentru suprafetele de pajisti disponibile. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. oraselor. Art. pentru anul 2013. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. respectiv al municipiului (4) Anual. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti. (3). dar nu mai mica de 0. consiliile locale ale comunelor. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. 8. in baza hotararii consiliului local al comunei. oraselor. oraselor. in conformitate cu hotararile consiliilor locale.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. oraselor. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. oraselor. prin primari.3 UVM/ha. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. pentru suprafetele de pajisti disponibile. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. 9. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. incheie contracte de inchiriere. unitatile administrativteritoriale. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora. . respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. pana la data de 1 martie. in conditiile legii. . proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. in baza cererilor crescatorilor de animale. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere.d) si e). unitatile administrativteritoriale.

contraventionala. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. 13. Art. respectiv cu amenda de la 25.3 UVM/ha. cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. . persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. Art. 11.000 lei pentru persoana juridica.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. altele decat cele stabilite prin contract. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. 9 alin. se face potrivit prevederilor Legii nr. 10. atribuirea contractelor de concesiune. 1 alin. cu mentinerea categoriei de folosinta. 9 alin. (1) si (2). c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. (2). arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. civila sau penala. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. 12.Art. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. . inclusiv cu atelaje. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS. g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. incheiate de ADS. . d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. (3). Art. care indeplinesc conditiile prevazute la art. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale. Art.000 lei la 50. oraselor.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. f). 14. h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. .In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. faptele prevazute la lit. 5 alin. dupa caz.

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. a).Legea fondului funciar nr. dupa caz. respectiv cu amenda de la 4. 17. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. 180/2002.000 lei. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. 20. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. d) cu amenda de la 1. 18.000 lei la 3. Art. Legea nr. faptele prevazute la lit.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. .000 lei pentru persoana fizica. Partea I. nr. 78. faptele prevazute la lit. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (1) lit. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.000 lei la 8.000 lei la 10.000 lei pentru persoana juridica. La articolul 78. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective. - . Art. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. Art. 14 alin. administrarea si exploatarea pajistilor. .Prevederile art. 16. se abroga. (1) lit. i) (3) Contraventia prevazuta la alin.000 lei pentru persoana juridica. e) cu amenda de la 5. g) si h). aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 19. 1 din 5 ianuarie 1998. 14 alin.000 lei la 4. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 15. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei. fapta prevazuta la lit. 214/2011 pentru organizarea.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. Art. . Art. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. d) si e). d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane.000 lei.b) cu amenda de la 500 lei la 1. faptele prevazute la lit. . b) si c). persoane fizice sau juridice. Art. 18/1991. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Partea I.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. 819 din 21 noiembrie 2011. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art. respectiv cu amenda de la 2. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu. . nr.

asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. 34. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. Anghel Andreescu. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice. Ministrul afacerilor externe. Daniel Constantin Viceprim-ministru. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. cu modificarile si completarile ulterioare. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. este interzisa. 78 alin. nr. 247/2006. (CE) nr. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. vii si livezi. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. seria L. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. (CE) nr. in Registrul agricol. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. La articolul 78. . (2) al art. Relu Fenechiu p. 1. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 23 aprilie 2013. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. (11) terenurile ocupate de pajisti care. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. 1. . de modificare a Regulamentelor (CE) nr. Liviu Voinea Viceprim-ministru. In tot textul legii. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. fara aprobarile legale in vigoare. 77. prin degradare sau poluare.” 2.782/2003. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. Constantin Nita p. Ministrul afacerilor interne.” 4. potrivit reglementarilor legale in vigoare.290/2005. ministrul finantelor publice. altele decat cele prevazute la art. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Adrian Ciocanea. cu urmatorul cuprins: „Art. George Ciamba. secretar de stat Ministrul apararii nationale. asa cum sunt evidentiate la art.000 lei la 10. 30 din 31 ianuarie 2009. paduri si piscicultura. 6 din Regulamentul (CE) nr. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. 1071.” 3. secretar de stat Bucuresti.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. articolul 1071. NicolaeLiviu Dragnea p.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. Nr. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. (11). Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala. alineatele (11)-(13). Ministrul economiei. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor.

18/1991 si ale Legii nr. (3) si (4). cu modificarile si completarile ulterioare. 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 3 In intelesul prezentei legi. 18/1991. in natura sau prin echivalent. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . 24 alin. (4) Punctele prevazute la alin. Lege nr. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata.Dispozitii generale Art. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. (2). cererile formulate potrivit Legii nr. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.22 decembrie 1989.notificarile formulate in temeiul Legii nr. 169/1997. c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. cu modificarile si completarile . d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. republicata. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. precum si unele masuri adiacente. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. b) principiul echitatii. ale Legii nr. prevazuta in Capitolul III din prezenta lege. Art. cereri .

aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. orasenesti si municipale. comisiile comunale. grila notariala . republicata. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. 3. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. 4 . dupa caz. 4. 94/2000. in intelesul Hotararii Guvernului nr. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. entitatea investita de lege . cu modificarile si completarile ulterioare. 2. 250/2007. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (5) din Legea nr. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. organ de specialitate al administratiei publice centrale. 4.persoana care a formulat si a depus. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . 7. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. d) comisia judeteana de fond funciar sau. persoana indreptatita . cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. cu personalitate juridica. cu modificarile si completarile ulterioare. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. republicata. Art. persoana care se considera indreptatita . al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. la masuri reparatorii. 6.ulterioare. prevazuta la pct. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. decizia entitatii investita de lege . 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 77^1 alin. constituite in temeiul Legii nr. actualizate in conditiile impuse de art.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare.22 decembrie 1989. cereri din categoria celor prevazute la pct. restituirea in natura . republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. c) comisia locala de fond funciar. in termen legal. 83/1999. 5. la entitatile investite de lege. in ceea ce priveste terenurile. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. in intelesul Hotararii Guvernului nr. infiintata potrivit prezentei legi. dupa caz. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii. dupa caz. 1.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. constituite in temeiul Legii nr. 18/1991.

(1) va indica. Art. atributiile Comisiei. referent agricol). la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. in termen legal. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. si forestiere. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. subinginer agricol. Capitolul II . e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. la entitatile investite de lege. situatia terenurilor agricole. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. aflate pe rolul instantelor. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu sau fara investitii.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. inginer agricol. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. conform normelor de aplicare a prezentei legi. (2) Situatia prevazuta la alin. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. prin ordin al prefectului. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. 5 intocmeste. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. cu sau fara investitii. (3) In functie de specificul localitatii. cu sau fara investitii. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. . modul de functionare. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Romsilva. (4) Procedura de constituire. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. comisia prevazuta la art. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . dupa caz. al unitatii administrativ-teritoriale. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. inginer topograf. b) primarul comunei/orasului/municipiului.

dupa caz.d) terenurile ocupate de izlazuri. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. pentru returnarea dosarului la comisia locala. dupa caz. Art. Art. dupa caz. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. . 42. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. dupa caz. (1). comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. aflate in proprietatea publica a statului. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. cu propuneri de despagubiri. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. dupa caz. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. (3) Situatia prevazuta la alin. eliberarea titlurilor de proprietate. in conditiile legii. in termenul prevazut la alin. si trecerii acestora. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. (2) Dispozitiile alin. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. in conditiile art. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. in vederea atribuirii de teren.

(2) Dupa finalizare. de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. (2). (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin.Art. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. Art. dupa caz. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. 6 alin. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. 9 (1) Institutele. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. Art. (1). (5). 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. dupa caz. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. terenurile care fac obiectul acesteia. b) pe izlazul comunal. (1). Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. in conditiile prevazute la art. statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului. comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. . in termen de 30 de zile. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. pentru fiecare judet si la nivel national. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. Art. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (3). in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. (1). 6 alin. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

sau pe terenul proprietate privata a statului. Art. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. Capitolul III . cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. Art.Acordarea de masuri compensatorii . 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. republicata. (2) Pentru terenul prevazut la alin. agricole la data preluarii abuzive. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. republicata. 9 alin. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet. b). care a fost administrat de institute. sau pe terenul proprietate privata a statului. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. aflate in acelasi judet. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. (3) din Legea nr. (1) lit. 18/1991. cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. in termenul prevazut la art. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. formulate potrivit Legii nr. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. dupa caz. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. propus in vederea restituirii. d) pe terenul proprietate publica. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. (1). Art. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. statiuni de cercetare si alte institutii publice. (1). cu modificarile si completarile ulterioare. 6 alin. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art.c) pe terenul proprietate publica. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti.

h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.Art. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. (5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. 21 alin. dupa caz. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. in principal. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. Art. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. denumita in continuare Comisia Nationala. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) In indeplinirea atributiilor sale. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. care se determina potrivit art. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. (6) si (7) din prezenta lege. in echivalent. . in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. dupa caz. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. in conditiile prezentei legi. Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. de drept. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national.Art. valoarea se publica in termen de 30 de zile. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. denumit in continuare Fondul national. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. (3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. Art. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . (4) Pana la data de 1 iulie 2014. Art. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. administrat de Agentia Domeniilor Statului. dupa caz. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. 16. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national.

(3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 11 alin. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. cu modificarile si completarile ulterioare. Dispozitiile art. Un punct are valoarea de un leu.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. in baza documentelor transmise. 31 din Legea nr. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. cu modificarile si completarile ulterioare. aproba punctajul stabilit potrivit alin. (6) si (7).22 decembrie 1989. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. Art. Art. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. 30 din Legea nr. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. cu modificarile si completarile ulterioare. raman aplicabile. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. 6 alin. (4) si art. (6). 21 alin. 21 alin. (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. dupa caz. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. cu modificarile si completarile ulterioare. 10/2001. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. (7). republicata. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 10/2001. . identificate la nivel local. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. 554/2004. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. 10/2001. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. (5). republicata. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru clarificarea aspectelor din dosar.

(5). Art. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. Art. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (6) si (7). (6). un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. o copie a documentelor prevazute la alin. in termen de 15 zile. in termen de 60 de zile de la data emiterii. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. 21 alin. la incetarea activitatii Comisiei Nationale. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. la Cancelaria PrimuluiMinistru. 21 alin. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (6). (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. in termen de 45 de zile de la data emiterii. 21 alin. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. in termen de 5 zile de la primire. cat si entitatilor investite de lege. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. Art.

Art. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. in termen de 10 zile. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. (1). (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (2) In aplicarea alin. Art. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. prin unitatile sale teritoriale. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. un proces-verbal de adjudecare. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. . Art. anual. 29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. detinatorul poate solicita. dupa 1 ianuarie 2017.

(2) Termenele prevazute la alin. Art.Capitolul IV .500 si 5. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal.000 de cereri. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. cu modificarile si completarile ulterioare. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. c) in termen de 36 de luni. republicata. (1). (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.500 de cereri. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege. o singura data. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. (2) Termenul prevazut la alin. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. cu exceptia dosarelor de fond funciar. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. cu exceptia dosarelor de fond funciar. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr.000 de cereri. actele doveditoare solicitate. Art. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. pentru o perioada de 60 de zile. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. de 90 de zile. b) in termen de 24 de luni. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. 10/2001. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin.

(1). (4). persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. (1). in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. la cerere.alin. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. Art. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. (3). persoanelor indreptatite. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. in conditiile art. e) refuzul institutelor. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege.000 lei la 100. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. 37 Contraventiile prevazute la art. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. Capitolul V . acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. 9 alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. Art. Agentiei Domeniilor Statului.000 lei. 5. dupa caz. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. (1) si (2). 33 si 34.Sanctiuni Art. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. (3) In cazurile prevazute la alin. 6 alin. potrivit legii penale. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. 6 alin. Art. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. (3) sunt supuse numai apelului. dupa caz. (1). 12 alin. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. 38 In cazul in care. 6 alin. daca nu sunt comise in astfel de conditii incat.

cu modificarile si completarile ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor.000 lei. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. respectiv. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. 41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. Capitolul VI . pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile . 21 din prezenta lege. (1). punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. Art. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. (1). 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.Dispozitii tranzitorii si finale Art. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. (2) In termenul prevazut la alin. 180/2002. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. se face in termen de 5 ani.si de prezenta lege. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. Art. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in transe anuale egale. incepand cu 1 ianuarie 2014. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 40 Dispozitiile art.

(6) In perioada prevazuta la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 83/1999. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. 1/2000. 2 si 4 la Legea nr. republicata. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. 94/2000. prin hotarare. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/1991. a) pct. republicata. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. republicata. stabileste imobilele prevazute la alin. Art. si art. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. 10/2001. republicata. 43 Cererile depuse in temeiul art. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. se restituie fostilor proprietari sau. 10/2001 in vederea solutionarii.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. 94/2000. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. (2) Dispozitiile alin. Art. 2 lit. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. dupa caz. (1) si (2). dupa caz. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Guvernul. si la art. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. 1. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 1 alin. la art. cu modificarile si completarile ulterioare. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. mostenitorilor acestora. dupa caz. Art. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. republicata. republicata. (4). (5) din Legea nr. plata cheltuielilor de intretinere aferente . 83/1999. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. al institutiei sau. 36 alin. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. (1) si (2). mostenitorii acestora. 1 alin. 34 din Legea nr. 10/2001.

va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. a)-f) din Legea nr. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 247/2005.`` . cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. in perioada prevazuta la alin. in natura sau prin echivalent. cu modificarile si completarile ulterioare.`` Art. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. 10/2001. stabilita in functie de valoarea de piata. obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. Art. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. (4) Dispozitiile art. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. prin hotarare a Guvernului. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.`` Art. (1). (8) In situatia in care. cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. dupa caz. republicata. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. 169/1997`` al Legii nr. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. se introduc trei noi alineate. 18/1991 si ale Legii nr. alin. 3 lit. (2)-(4). cu modificarile si completarile ulterioare. (2) raman aplicabile. 18/1991. republicata. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. cea afectata servitutilor legale.imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. aceasta poate fi restransa. 53 alin. republicata. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera.

cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 18^6. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. 14. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. 18^8. articolele 16.Art. 18^3. 14^2. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 214/2011 pentru organizarea. cu modificarile si completarile ulterioare. 15 literele a)-d) si f). 247/2005. Partea I. nr. c) articolele 13. 10/2001. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. in perioada regimului comunist in Romania``. 10/2001. 52 La data de 1 ianuarie 2016. republicata. 18^4. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 14^1. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. cuprinsa in Legea nr. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. 18/1991. republicata. 18^7. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. prevazute in Legea nr. republicata. 3 din 27 aprilie 2001. Partea I. 17. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si a prevederilor Legii nr. 18^2. 18^1.`` Art. 819 din 21 noiembrie 2011. 18^5. in natura sau prin echivalent. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. administrarea si exploatarea pajistilor. cu modificarile si completarile ulterioare. Art. . 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. se abroga. a imobilelor preluate in mod abuziv. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. Art. republicata. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. se abroga. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. nr. 18.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->