P. 1
LEGEA Fondului Funciar Nr

LEGEA Fondului Funciar Nr

5.0

|Views: 52|Likes:
Published by Blogg Anca
jk
jk

More info:

Published by: Blogg Anca on Jul 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

LEGEA fondului funciar nr. 18/1991 (R).

Actualizata 2013 Actualizata prin Legea 76/2012 CAPITOLUL I: Dispozitii generale CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1 Terenurile de orice fel, indiferent de destinatie, de titlul pe baza caruia sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al Romaniei. Art. 2 In functie de destinatie, terenurile sunt: a)terenuri cu destinatie agricola, si anume: terenurile agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea -, cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive care pot fi amenajate si folosite pentru productia agricola; b)terenuri cu destinatie forestiera, si anume: terenurile impadurite sau cele care servesc nevoilor de cultura, productie ori administrare silvica, terenurile destinate impaduririlor si cele neproductive - stancarii, abrupturi, bolovanisuri, rape, ravene, torenti -, daca sunt cuprinse in amenajamentele silvice; c)terenuri aflate permanent sub ape, si anume: albiile minore ale cursurilor de apa, cuvetele lacurilor la nivelurile maxime de retentie, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale; d)terenuri din intravilan, aferente localitatilor urbane si rurale, pe care sunt amplasate constructiile, alte amenajari ale localitatilor, inclusiv terenurile agricole si forestiere; e)terenuri cu destinatii speciale, cum sunt cele folosite pentru transporturile rutiere, feroviare, navale si aeriene, cu constructiile si instalatiile aferente, constructii si instalatii hidrotehnice, termice, de transport al energiei electrice si gazelor naturale, de telecomunicatii, pentru exploatarile miniere si petroliere, cariere si halde de orice fel, pentru nevoile de aparare, plajele, rezervatiile, monumentele naturii, ansamblurile si siturile arheologice si istorice si altele asemenea. Art. 3 In sensul prezentei legi, prin detinatori de terenuri se intelege titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori detinatori precari. Art. 4 (1)Terenurile pot face obiectul dreptului de proprietate privata sau al altor drepturi reale, avand ca titulari persoane fizice sau juridice, ori pot apartine domeniului public sau

domeniului privat. (2)Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra sa, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care proprietatea, de asemenea, in regim de drept public, apartine comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor. (3)Administrarea domeniului de interes public national se face de catre organele prevazute de lege, iar administrarea domeniului public de interes local se face de catre primarii sau, dupa caz, de catre prefecturi. (4)Terenurile din domeniul public sunt cele afectate unei utilitati publice. Art. 5 (1)Apartin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate constructii de interes public, piete, cai de comunicatii, retele stradale si parcuri publice, porturi si aeroporturi, terenurile cu destinatie forestiera, albiile raurilor si fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare si al marii teritoriale, tarmurile Marii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apararii sau pentru alte folosinte care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public. (2)Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse in circuitul civil decat daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. (3)Terenurile pe care sunt amplasate retele stradale si parcuri publice, terenurile pentru rezervatii naturale si parcuri nationale, monumentele, ansamblurile si siturile arheologice si istorice, monumentele naturii nu pot fi dezafectate din domeniul public decat in cazuri de exceptie pentru lucrari de interes national. Art. 6 Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcatuit din terenurile dobandite de acestea prin modurile prevazute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel. Art. 7 Fondul funciar si, in mod corespunzator, dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale trebuie inregistrate in documentele de evidenta funciara si de publicitate imobiliara prevazute de lege.

CAPITOLUL II: Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Art. 8 (1)Stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor care se gasesc in patrimoniul cooperativelor agricole de productie se face in conditiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2)De prevederile legii beneficiaza membrii cooperatori care au adus pamant in cooperativa agricola de productie sau carora li s-a preluat in orice mod teren de catre aceasta, precum si, in conditiile legii civile, mostenitorii acestora, membrii cooperatori

care nu au adus pamant in cooperativa si alte persoane anume stabilite. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate in limita unei suprafete minime de 0,5 ha pentru fiecare persoana indreptatita, potrivit prezentei legi, si de maximum 10 ha de familie, in echivalent arabil. (4)Prin familie se intelege sotii si copiii necasatoriti, daca gospodaresc impreuna cu parintii lor. Art. 9 (1)Persoanelecarora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, in echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta, pana la limita suprafetei prevazute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, de familie, indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. (2)Persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie si carora li s-a aplicat cota de reducere, potrivit art. 14 alin. (3) din lege, pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit aceasta cota. Cererile se formuleaza in cazul in care cota de reducere a depasit procentul de 5%. (3)Cererea se depune la primaria localitatii sau, dupa caz, la primariile localitatilor in a caror raza teritoriala se afla terenul pentru care urmeaza sa fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confimare de primire, pana la data de 31 decembrie 1998, sub sanctiunea decaderii din termen. (4)Cererea va cuprinde: a)numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia; b)calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care i s-a reconstituit sau urmeaza sa i se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi; c)suprafata de teren care i s-a reconstituit si diferenta pe care o solicita. (5)La cerere se va anexa: a)copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, dupa caz, de pe procesul-verbal ori de pe fisa de punere in posesie; b)copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate in plus; c)o declaratie in care se va mentiona, pe propria raspundere, suprafata totala de teren atribuita in proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar daca aceasta s-a facut in mai multe localitati sau de la mai multi autori. (6)Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, in care se vor inregistra, in ordine cronologica, cererile depuse de persoanele indreptatite si va emite, la cerere, un bon cu numarul de inregistrare. (7)Pentru cererile depuse prin posta, pe confirmarea de primire se vor mentiona numarul de inregistrare a cererii si data acesteia. (8)Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primeasca cererea si sa o inregistreze, indiferent daca aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mentiunile precizate la alin. (4) si daca nu este insotita de toate actele prevazute la alin. (5). In acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, pana la data de 31

decembrie 1998, sa depuna toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decaderii acestuia din termen. (9)Nerespectarea obligatiilor prevazute la alin. (6) de catre primar sau secretar atrage atat raspunderea administrativa si disciplinara a acestuia, potrivit legii, cat si plata de penalitati in conditiile prevazute la art. 894 din Codul de procedura civila sau, dupa caz, si de daune-interese potrivit Codului civil. (10)Dupa data de 31 decembrie 1998, prevazuta la alin. (3), primarul este obligat ca, in termen de 30 de zile, sa intocmeasca situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comuna, oras sau municipiu in vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Inauntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (11)In termen de 15 zile de la primire, prefectul va intocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care le va transmite, in acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publica Locala. (12)Dupa intocmirea balantei fondului funciar la nivel de tara, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite. Art. 10 (1)Persoanele fizice si persoanele juridice carora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au in patrimoniu sau in administrare terenuri agricole ori detin in orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie in care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuita sau, respectiv, detinuta efectiv, in una sau mai multe localitati, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori. (2)Persoanele fizice vor face declaratia pe propria raspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor. Art. 11 (1)Suprafata adusa in cooperativa agricola de productie este cea care rezulta din: actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in co- operativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori. (2)Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in ceea ce priveste suprafetele preluate de cooperativele agricole de productie in baza unor legi speciale sau in orice mod de la membrii cooperatori. (21)Terenurile preluate abuziv de cooperativele agricole de productie de la persoanele fizice, fara inscriere in cooperativele agricole de productie sau de catre stat, fara nici un titlu, revin de drept proprietarilor care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, pe vechile amplasamente, daca acestea nu au fost atribuite legal altor persoane. (3)Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situatiei terenurilor detinute de cooperativa agricola de productie la 1 ianuarie 1990, inscrisa in sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectata cu instrainarile legal efectuate de catre cooperativa pana la data intrarii in vigoare a legii. (4)Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune si se inregistreaza la primarie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Art. 12 (1)In scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia,

atribuirii efective a terenurilor celor indreptatiti si eliberarii titlurilor de proprietate, in fiecare comuna, oras sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului*), o comisie condusa de primar. (2)Comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea unei comisii judetene, numita prin ordinul prefectului si condusa de acesta. (3)Procedura de constituire si modul de functionare a comisiilor, precum si modelul si modul de atribuire a noilor titluri de proprietate se vor stabili prin hotarare a Guvernului in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi. Din comisii vor face parte cetateni desemnati de obste din toate categoriile indreptatite, specialisti si functionari publici, precum si conducatorii unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, dupa caz. in comunele constituite din mai multe sate, cetatenii vor fi desemnati proportional cu ponderea numerica a locuitorilor din fiecare sat. (4)Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate reprezinta informatii de interes public si sunt deschise liberului acces al cetatenilor. Asigurarea accesului la aceste informatii de interes public se face in conditiile si potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Art. 13 (1)Calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotararii judecatoresti definitive ori, in lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea mostenirii. (2)Mostenitorii care nu-si pot dovedi aceasta calitate, intrucat terenurile nu s-au gasit in circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept in termenul de acceptare cu privire la cota ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor. Ei sunt considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea pe care o fac comisiei. (3)Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. (4)Pentru fiecare pozitie dintr-o anexa pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu conditia ca suprafetele inscrise in aceste titluri sa nu depaseasca suprafata totala validata in anexa. Art. 14 (1)Terenurile cooperativelor agricole de productie situate in extravilanul localitatilor devin proprietatea cooperatorilor sau, dupa caz, a mostenitorilor acestora, corespunzator suprafetelor aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. (2)Atribuirea efectiva a terenurilor se face, in zona colinara, de regula, pe vechile amplasamente, iar in zonele de campie, pe sole stabilite de comisie si nu neaparat pe vechile amplasamente ale proprietatii, in cadrul perimetrelor actuale ale cooperativelor agricole de productie. (3)In cazul in care intre suprafata de teren a cooperativei agricole de productie, rezultata prin insumarea suprafetelor de teren aduse de cooperatori sau preluate in orice alt mod de cooperativa, si suprafata de teren actuala au intervenit modificari atat in ce priveste suprafata totala, cat si pe categorii de folosinta, stabilirea proprietatii cooperatorilor sau a mostenitorilor acestora se face prin reducerea unei cote proportionale rezultate din scaderea suprafetelor legal folosite in alte scopuri din suprafata totala initiala si proportional cu categoriile de folosinta agricola existente. Nu vor fi afectati detinatorii de suprafete care au proprietati mai mici de 1 ha.

(2)Toate terenurile cooperativei agricole de productie care nu sunt atribuite conform art. se vor atribui in proprietate. (3)De prevederile alin. pe baza optiunii proprietarilor. constructii administrative si agrozootehnice. mostenitorilor acestora. (2)Dispozitiile alineatului precedent se aplica si persoanelor ale caror terenuri au trecut. in cadrul unor sole stabilite de comisie. dupa caz. 15 (1)Membrii cooperatori care. (2)Dispozitiile art.in proprietate. acesti beneficiari nu datoreaza taxe sau impozite. in echivalent arabil. viticole. precum si. Art. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. au parasit cooperativa agricola de productie. helesteie. persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si mostenitorilor celor care au decedat . la cererea lor sau a mostenitorilor. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. dupa caz. 18 (1)Terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice alt mod in patrimoniul cooperativei agricole de productie de la cooperatori sau de la alte persoane care au decedat si nu au mostenitori. la cerere. Art. precum si mostenitorii acestora pot primi terenurile din extravilan aduse sau preluate in orice mod in patrimoniul cooperativei. sere. "Mihai Viteazul cu Spada" si mostenitorii lor. pepiniere. Art. fara a se depasi 10 ha de familie. cu sau fara titlu. raman.(4)Suprafetele ocupate de plantatii pomicole. Pentru terenurile atribuite.ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 . aport la constituirea unor forme de asociere de tip privat. precum si cele necesare bazei furajere aferente capacitatilor de productie zootehnice existente in cooperativele agricole de productie pot reprezenta. la dispozitia comisiei. ei vor fi repusi in proprietate si li se vor restitui suprafetele in cota echivalenta. 14-17. urmand a fi atribuite altor persoane indreptatite. apartinand minoritatii germane sau in care locuiesc persoane care au fost deportate sau stramutate. care au optat si carora li s-a atribuit. (4)Dispozitiile art. suprafete de teren din rezerva aflata la dispozitia comisiilor sau se va proceda conform art. la data improprietaririi. 16 (1)In cazurile in care in perimetrul unor cooperative agricole de productie au fost comasate si terenuri agricole ale unor proprietari particulari. 37. 14 alin. precum si terenurile extravilane proprietatea statului aflate in folosinta cooperativei. Art. potrivit prevederilor prezentei legi. precum si terenurile pentru care nu s-au formulat cereri de restituire raman la dispozitia comisiei. in patrimoniul cooperativei agricole de productie fara ca ele sa fi dobandit calitatea de cooperatori. cu prioritate acestora sau mostenitorilor. (2)La atribuire. nu au muncit in cooperativa sau nu locuiesc in localitatea respectiva. (5)Se vor atribui. teren arabil. 14 alin. de asemenea. terenuri in suprafata de 10. deposedate de terenuri prin acte normative intervenite dupa anul 1944.000 m2 in echivalent arabil. . la cerere. 17 (1)In localitatile cu cetateni romani. amenajari piscicole. iar acestia nu au preluat in compensatie alte terenuri. (2) beneficiaza si persoanele detinatoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul". cu sau fara personalitate juridica. cu exceptia celor care l-au instrainat. se va avea in vedere suprafata de teren pe care acestia au avut-o in proprietate.

(3)Se pot atribui. 8. Suprafata atribuita in proprietate se va determina tinand seama de suprafata terenurilor. personalului de specialitate din serviciile publice comunale. in conditiile legii.000 m2 in echivalent arabil. numarul solicitantilor si de suprafataatribuitacelorcare au adus pamant in cooperativa agricola de productie. cu consimtamantul prealabil al proprietarului si daca sunt utile pe suprafata atribuita. pot primi in proprietate pana la 10 ha teren in echivalent arabil. in masura in care toate aceste asezaminte au . din terenurile prevazute la art. de familie. 21 (1)In localitatile cu excedent de suprafata agricola. la cerere. comisiile vor atribui in proprietate. in folosinta agricola. din aceeasi localitate sau din alte localitati. (4)Atribuirea in folosinta nu se poate face in cazurile in care in localitatea respectiva s-au operat reducerile prevazute la art. neavand calitatea de . oras sau municipiu. o suprafata de teren de pana la 5 ha in echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit. apartinand cultelor recunoscute de lege. ramase la dispozitia comisiei. care solicita in scris. precum si pentru persoanele prevazute la art. daca sunt stabiliti sau urmeaza sa se stabileasca in localitate si nu detin teren in proprietate in alte localitati. 19 (1)Membrilor cooperatori activi care nu au adus teren in cooperativa agricola de productie sau au adus teren mai putin de 5. li se pot atribui in proprietate loturi din terenurile prevazute la art. (1) se aplica si persoanelor care au fost deportate si nu beneficiaza de dispozitiile art.cooperatori. 14-16. (5)La plecarea din localitate persoanele mentionate la alin. Dreptul de proprietate asupra acestor terenuri apartine comunei. daca nu are teren in proprietate in aceasta localitate. 20 In situatia in care in unele cooperative agricole de productie nu mai ramane teren disponibil pentru a se atribui suprafata minima prevazuta la art. fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora care au fost inscrisi in anexele privind despagubirile la regulamentele de aplicare a legilor fondurilor funciar. orasului sau municipiului. Art. la cerere.(3)Terenurile neatribuite. 17 si 19 alin.000 m2. in perioada cat lucreaza in localitate.(3) au dreptul la despagubiri pentru investitiile facute. ca angajati in ultimii 3 ani in cooperativa sau in asociatii cooperatiste. (2)Prevederile alin. ori de pana la 10 ha teren agricol in echivalent arabil in cazul manastirilor. (1) si (2). Art. cu obligatia de a-si stabili domiciliul in comuna. pana la 5. renuntand la proprietatea avuta in localitatea lor. 14 alin. 22 (1)Din terenurile agricole. 18. 18 se poate atribui in proprietate teren pana la 10 ha in echivalent arabil tuturor familiilor care solicita in scris si se obliga sa lucreze aceasta suprafata. dupa caz. au lucrat in orice mod. precum si celor care. dupa caz. (2)Familiile fara pamant sau cu pamant putin din alte localitati. el sau membrii familiei din care face parte. cu deficit de forta de munca in agricultura. din extravilan. si de a cultiva pamantul primit. sau din domeniul privat al statului. se pot restitui. comisia va hotari reducerea in cota proportionala a suprafetei ce se repartizeaza pentru a se atribui terenuri in proprietate si acestor categorii. Art. la cererea comisiilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunitatilor locale de cult .din mediul rural -. (3). Art.

In zonele necooperativizate. si suprafata pe care au avuto in proprietate. (1) se aplica si persoanelor din zonele cooperativizate. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. la data intrarii in cooperativa agricola de productie. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezinta diferenta dintre suprafata de 5 ha. in cazul manastirilor si schiturilor. 42/1990. (4)Dispozitiile alin. iar in prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafete restranse. consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate in conditiile alin. raman si se inscriu in . (2)Dispozitiile art. care nu au avut calitatea de cooperator. pana la 10 ha. astfel: a)centrul patriarhal. recunoscute de lege. pana la 10 ha. si pentru suprafata ce reprezinta diferenta dintre suprafata de 10 ha. (4)Dispozitiile art. precum si curtea si gradina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare in actele de proprietate. e)filialele din mediul rural si urban. si organele reprezentative ale altor unitati de cult. dar nu mai mult de 10 ha. (2) sunt cele convenite de parti la data instrainarii. indiferent daca acest teren se afla in continuarea gradinii in intravilan sau in alt loc. in extravilan. terenurile aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. din mediul rural. reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate in proprietatea statului si in administrarea primariilor. potrivit prevederilor art. dar nu mai mult de 50 ha. 24 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publica. pana la 200 ha. indiferent de ocupatia sau domiciliul lor. 4 din Decretul-lege nr. dupa caz. pana la 100 ha. pe care le-au edificat. cu exceptia celor stramutati. la propunerea acestora. (2)Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. (3) si (4). determinate potrivit art. Art. Art. (5) se aplica in mod corespunzator. dovedite prin orice mijloc de proba. schiturile si manastirile din mediul urban. (21)In cazul instrainarii constructiilor. (6)Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut in proprietate. (5)Pentru parohiile. si suprafata pe care au avut-o in proprietate. 9 raman aplicabile. suprafetele de teren aferente prevazute la alin. 8 din Decretul-lege nr. in limita suprafetelor pe care le-au avut. prin ordinul prefectului. d)parohiile din mediul urban. nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei careia i s-a atribuit. precum si curtea si gradina din jurul acestora. potrivit legii. (3)Pentru suprafata de teren agricol atribuita de cooperativa agricola de productie ca lot de folosinta. care au fost atribuite de cooperativele agricole de productie. pana la 50 ha. in cartea funciara. 23 (1)Sunt si raman in proprietatea privata a cooperatorilor sau. pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti. cooperatorilor sau altor persoane indreptatite. c)protoieriile. b)centrele eparhiale. a mostenitorilor acestora. 9 alin.posedat in trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de productie. in registrul agricol sau in alte documente funciare. (3)Organele reprezentative ale unitatilor de cult. in cazul parohiilor.

in acest sens. in termen de 30 de zile de la inregistrarea fiecarui deces al persoanelor respective. Art.proprietatea actualilor detinatori. 36/1995. 26 (1)Terenurile situate in intravilanul localitatilor. in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public. de drept. stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei. nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate vor putea cere prefectului. (3)Prin investitii. (1). in sensul alin. prin comisiile de fond funciar. daca nu pot fi ridicate. (2)Schimbarea regimului juridic al terenurilor prevazute la alin. asemenea terenuri revin. in gradinile din intravilan ale fostilor proprietari. (11)Suprafata terenurilor prevazute in alin. (2)Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta in intravilan sau. de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori. (21)Proprietarii sau mostenitorii acestora care nu s-au inscris in cooperativa agricola de productie. (2). Neindeplinirea de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei prevazute in prezentul alineat se sanctioneaza administrativ. aferente casei de locuit si anexelor gospodaresti. iar. in extravilan. Art. respectiv. Art. sa comunice camerei notarilor publici competente datele prevazute la art. in lipsa. nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in actul de atribuire provenit de la cooperativa de productie. le consemneaza in documentele constatatoare. secretarul unitatii administrativ-teritoriale are obligatia ca. chiar daca atribuirea s-a facut din terenurile preluate in orice mod de la fostii proprietari. acceptata de ei. Acestor categorii de proprietari si mostenitori le sunt aplicabile numai prevederile art. 27 (1)Punerea in posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor indreptatiti nu pot avea loc decat numai dupa ce s-au facut in teren delimitarile necesare pentru masuratori. 64. cu ocazia masuratorilor comisia locala ia act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini. . titluri de proprietate conform prezentei legi. eliberarea titlurilor de proprietate. amplasamentului stabilit si intocmirea documentelor constatatoare prealabile. 68 din Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale. este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea absoluta. din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale respective in proprietatea privata a acestora. (1). (2)Persoanele care au primit terenuri in conditiile alin. (1) si pe care au efectuat investitii au dreptul la o despagubire egala cu contravaloarea acestora. trec in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective. daca nu mai exista teren. (2)In toate cazurile in care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente. se vor acorda despagubiri. consiliul popular sau primaria din localitatea respectiva. in vederea dezbaterii procedurii succesorale. 25 (1)In cazul in care cooperativa agricola de productie a atribuit loturi in folosinta unor cooperatori. se intelege lucrarile destinate exploatarii agricole a terenului. in proprietatea detinatorilor initiali sau a mostenitorilor acestora. intocmind planurile parcelare si inainteaza documentatia comisiei judetene sau prefectului pentru validare si. potrivit legii. cu modificarile si completarile ulterioare.

numele beneficiarilor. ramase dupa terminarea operatiunilor de lichidare. (2)Sumele recuperate in conditiile alin. a societatilor agricole in cauza. 27 au obligatia de a constata si stabili orice fapte de incalcare a legii. daca este cazul. atelierele de industrie mica. (41)Primarul va afisa lunar suprafata constituita sau reconstituita. fostul proprietar se va adresa justitiei pentru constatarea nulitatii absolute a titlului respectiv potrivit prevederilor art. (3)Pentru terenurile aflate in exploatarea societatilor agricole de tip privat. va proceda in termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei. (4)Membrii si conducerea acestor societati agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale sa efectueze operatiunile prevazute la alineatul precedent. daca se vor infiinta. 27. comisiile locale si cele judetene. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate. vor fi avizate si centralizate de catre Ministerul Finantelor. (1) se vor stabili in cota valorica. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura. o comisie de lichidare constituita in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. vor efectua toate operatiunile prevazute la alin. utilajele si alte asemenea mijloace fixe. in conditiile prevazute de lege. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. Art. (1) constituie activ lichidat si urmeaza destinatia celor prevazute la art. masinile. 28 (1)Comisiile de lichidare prevazute de art. precum si terenurile de sub acestea. (3)La expirarea termenului prevazut la art. amplasamentul. Daca respectivele titluri de proprietate au intrat in circuitul civil prin acte de vanzare . III din Legea nr. pentru descarcare. (6)La desfiintarea cooperativei agricole de productie. in termen de 12 luni. iar comisiile judetene. planurile parcelare. intocmite de catre comisia de lichidare. daca acestea nu au intrat in circuitul civil. conform legii. 29 (1)Constructiile agrozootehnice. comisiile de lichidare vor prezenta bilantul de lichidare si raportul explicativ organului de specialitate al prefecturii sau al Primariei Municipiului Bucuresti. cu personalitate juridica. prin ordinul prefectului. ca si cele necesare utilizarii lor normale. precum si suprafata ramasa in rezerva comisiei locale. potrivit legii. comisiile de fond funciar vor revoca titlurile emise cu incalcarea legii. plantatiile de vii si pomi si animalele devin proprietatea membrilor asociatiilor de tip privat. constituite in temeiul Legii nr. cu propuneri de rezolvare. 18/1991. proportional cu suprafata de teren adusa sau preluata in orice mod in . si de a sesiza.(22)In cazurile in care s-au emis titluri de proprietate in mod abuziv altor persoane decat fostii proprietari iar acestia detineau la acel moment adeverinte de proprietate si aveau posesia terenului. organele de urmarire penala. (2)Drepturile fostilor cooperatori asupra bunurilor prevazute la alin. sa solicite eliberarea titlurilor de proprietate. la propunerea primariei. la realizarea activului si la plata pasivului. ce au apartinut cooperativei agricole de productie desfiintate. (5)Incalcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea. 27. investit cu atributii de control financiar. Art. dupa care Guvernul le va prezenta Parlamentului. de a lua masuri de recuperare a pagubelor.cumparare sau in alt mod. (4)Actele de constatare a datoriilor fata de stat si fata de alte persoane juridice. de drept.

Plata creantelor se va face de catre asociatie. (1) se vor vinde prin licitatie publica persoanelor fizice sau juridice. nu vor opta pentru a deveni actionari ai societatii comerciale. 27 alin. Membrii asociati vor constitui aceste drepturi ca aport in natura la noua asociatie. si in administrarea primariilor. care fac obiectul alin. in regim de drept public. 31 .(3) Fostilor cooperatori care nu devin membri ai acestei asociatii li se vor stabili drepturi de creanta proportional cu cota valorica ce li se cuvine din patrimoniul cooperativei agricole de productie. in echivalent arabil. (5)In termen de 9 luni de la desfiintarea cooperativei agricole de productie. in proprietatea comunelor. (6)Fostii membri cooperatori vor primi cota cuvenita din valorificarea prin licitatie a bunurilor comune. precum si plantatiile de vii si pomi. este interzisa. (7)Bunurile prevazute la alin. iar cooperatorii si celelalte persoane indreptatite a-si reconstitui proprietatea asupra terenurilor ce apartin societatii. orasenesti sau municipale. precum si salariatii acesteia pot deveni actionari in conditiile legii. care vor fi atribuite fostilor cooperatori. proportional cu suprafata de teren adusa in cooperativa agricola de productie. Hotararea in aceasta privinta se adopta de catre comisia judeteana. (9)Constructiile afectate unei utilizari sociale sau culturale trec fara plata. oraselor sau a municipiilor si in administrarea primariilor. se vor putea desfiinta unele ferme neeficiente ale asociatiei. Partea I. (2). Prin exceptie. 14 si 15 din prezenta lege. (1). (4)In cazul in care nu s-au constituit asemenea asociatii. Art. a atelierelor de intretinere. a instalatiilor si a anexelor gospodaresti si de industrie mica. 30 (1)Asociatiile intercooperatiste sau de stat si cooperatiste de orice profil se pot reorganiza in societati comerciale pe actiuni. li se va stabili dreptul de proprietate. urmand ca sumele rezultate sa intre in activul operatiunilor de lichidare. Fac exceptie bovinele si ovinele. (1). bunurile si animalele prevazute la alin. (8)Demolarea constructiilor agrozootehnice. la propunerea comisiilor comunale. daca sunt degradate sau din orice alt motiv nu pot fi utilizate. se vor stabili drepturile banesti ce revin fiecarui fost membru cooperator de catre comisia de lichidare constituita potrivit art. daca nu au fost acoperite in alta modalitate. ele pot fi desfiintate cu autorizatia prefecturii. trec in proprietatea privata a comunelor. in termen de 90 de zile de la publicarea legii in Monitorul Oficial al Romaniei. oraselor si a municipiilor unde acestea sunt situate. in natura sau in bani. conform prevederilor art.cooperativa agricola de productie si cu volumul muncii prestate. Art. (2)Terenurile si celelalte bunuri aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. fara nici o despagubire. potrivit hotararii comisiei de lichidare. din terenurile care nu au fost aduse de cooperativa agricola de productie in asociatie. care nu se vand in termen de un an de la data desfiintarii cooperativei agricole de productie. prevazute la alin. (6). precum si bunurile dobandite de aceasta devin proprietatea societatii comerciale. (3)In cazul in care unii cooperatori sau alte persoane indreptatite. dupa caz. iar materialele vor fi valorificate de primarii. urmand ca din pretul realizat sa se achite datoriile de orice fel ale fostei cooperative agricole de productie. (4)In localitatile in care nu exista aceste posibilitati. si volumul valoric de munca efectuat.

oraselor sau a municipiilor. In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). la data prezentei legi. in folosinta vesnica sau in folosinta pe durata existentei constructiei. destinate cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si a animalelor de rasa. in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti. la cererea proprietarilor actuali ai locuintelor. va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetarii si producerii de seminte si material saditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasa si pe cele destinate productiei. urmand a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje si seminte pentru culturi furajere. (3)Dispozitiile alin. situate in intravilanul localitatilor. 36 (1)Terenurile aflate in proprietatea statului. potrivit legii. (2)Terenurile proprietate de stat. in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau cu ocazia cumpararii de la stat a unor asemenea locuinte. agricole si silvice. orasului sau al municipiului. 12. administrate de institutele si statiunile de cercetari stiintifice. 35 (1)Terenurile proprietatea statului sunt acele suprafete intrate in patrimoniul sau in conformitate cu prevederile legale existente pana la data de 1 ianuarie 1990 si inregistrate ca atare in sistemul de evidenta al cadastrului funciar general si in amenajamentele silvice. 33 Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale . Art. urmand regimul juridic al terenurilor prevazute la art. la data prezentei legi.prevazute la art. la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. trec. de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic si care trec in administrarea acestora. atribuite.(1)Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor . Art. dupa caz. trec in proprietatea comunelor. 34 Lucrarile de imbunatatiri funciare care se afla pe terenurile primite.trec in proprietatea privata a comunelor. CAPITOLUL III: Dispozitii privind terenurile proprietate de stat si unele prevederi speciale Art. ramase la dispozitia comisiei. in conditiile legii. precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor de Plante de Cultura si a centrelor sale teritoriale apartin domeniului public si raman in administrarea acestora. Art. vor trece in domeniul privat al comunei.care s-au aflat in folosinta cooperativelor agricole de productie . in proprietatea . 26. (2) se aplica si terenurilor proprietate de stat folosite. din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola. Guvernul. (2)Terenurile neatribuite.pajisti si arabil . trec in proprietatea unitatilor specializate de exploatare a unor astfel de lucrari. (2)Terenurile proprietate de stat. conform legii. situate in intravilanul localitatilor si care sunt in administrarea primariilor. oraselor sau. inclusiv zonele de protectie aferente. a municipiilor si in administrarea primariilor.

din actualele unitati agricole de stat. la cerere. la propunerea primariilor. cu confirmare de primire. pana la data de 1 noiembrie 2001. aflate in administrarea consiliilor locale. in conditiile dispozitiilor art. pana la limita suprafetei prevazute la art. sub sanctiunea decaderii din termen. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945. 712/1966 si a altor acte normative speciale. (2)Cererea se depune. impreuna cu copiile de pe actele de proprietate. se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. potrivit art. trecuta in patrimoniul statului. la primariile localitatilor in raza carora se afla situat terenul. (4)Dispozitiile art. 9 din prezenta lege. cu exceptia persoanelor precizate in Decretul-lege nr. in limita suprafetei de pana la . in echivalent arabil. (4)Nu beneficiaza de dispozitiile acestui articol persoanele ale caror terenuri au fost confiscate ca efect al unor condamnari penale. facuta pe baza verificarii situatiei juridice a terenurilor. precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri. in termenul. si care se afla in administrarea unitatilor agricole de stat devin. 187/1945. (6)Atribuirea in proprietate a terenurilor prevazute de alin. persoanele carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol. la cerere. De aceleasi prevederi beneficiaza si mostenitorii acestor persoane. potrivit Legii nr. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie. din intravilanul localitatilor. ca efect al preluarii terenurilor aferente constructiilor. (5)Terenurile fara constructii. dupa caz. in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. proprietari ai locuintelor. h) din Legea nr. 15/1990. prin ordinul prefectului. (3)Numarul de actiuni primite va fi proportional cu suprafata de teren in echivalent arabil. la primaria in a carei raza teritoriala este situat terenul. (3)Terenurile atribuite in folosinta pe durata existentei constructiilor dobanditorilor acestora. cu modificarile ulterioare. 38 (1)Persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar in temeiul art. Art. 37 (1)Persoanele ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietate de stat. in baza Legii nr. considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. precum si persoanele care au calitatea de locatori. (1). Art. actionari la societatile comerciale infiintate. personal sau prin posta. altele decat cele de expropriere. cu procedura si in conditiile prevazute la art. fara a putea depasi insa valoarea a 10 ha teren de familie. proportional cu cota detinuta din constructie. 3 lit. dupa caz. ca efect al unor legi speciale. 25 din Legea arendarii nr. (2)-(5) se va face. neafectate de lucrari de investitii aprobate. indiferent daca reconstituirea urmeaza sa se faca in mai multe localitati sau de la autori diferiti. potrivit legii. (51)Cererile de restituire prevazute la alin. 16/1994. carora li s-a stabilit dreptul in actiuni. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului si localitatilor urbane si rurale.(2) Persoanele prevazute la alin. 23 raman aplicabile. (5). 46/1992. 37. se depun la primaria localitatii sau.acestora. dupa caz. integral sau. 30 din Legea nr. trec in proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinta a terenului.

37 alin. pot face cerere. (4) se aplica in mod corespunzator. pana la limita suprafetei prevazute la art. (2)Pentru diferenta de teren pana la care sunt indreptatiti fostii proprietari sau mostenitorii lor. in care terenurile fostilor proprietari se afla in proprietatea statului si acestia nu opteaza pentru actiuni in conditiile art. prin ordinul prefectului. primarul va intocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevazute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comerciala si institut sau statiune de cercetare si productie agricola ori regie autonoma cu profil agricol. cu procedura si in conditiile prevazute la art. Art. prevazut in regulamentul aprobat de Hotararea Guvernului nr. (3)Prevederile art. (3)Nu pot fi atribuite suprafetele de teren pe care s-au efectuat investitii. 38 si 39. . sa se ocupe de cresterea animalelor si sa exploateze rational pamantul in acest scop. 37. (2)Terenurile prevazute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei. precum si al oricaror alte acte normative de expropriere. 37 si nu li se pot atribui lor sau mostenitorilor suprafata minima prevazuta de prezenta lege. se vor restitui fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora. 10 ha teren arabil. sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecuta in proprietatea statului. panta. in echivalent arabil. cu procedura si in conditiile prevazute la art. 42 (1)In localitatile cu deficit de teren. in echivalent arabil. 9 alin. altele decat imbunatatiri funciare. (9) raman aplicabile.10 ha in echivalent arabil. altitudinea. 11. suprafata de teren putea depasi. Art. se aplica corespunzator prevederile art. 187/1945. intrate in proprietatea statului si aflate in administrarea primariilor la data prezentei legi. potrivit prezentei legi. de familie. 40 (1)Dupa expirarea termenului de 90 de zile. la cerere. fara a se putea depasi suprafata de 10 ha de familie. Art. in termenul. 131/1991. 9 alin. in conditiile art. din raza teritoriala a localitatii. Art.000 m2 de familie. indiferent daca reconstituirea urmeaza a se face in mai multe localitati sau de la autori diferiti. comisiile judetene vor hotari atribuirea unei suprafete de 5.(9). (2)Restituirea terenurilor se face. Art. izolarea . 41 (1)Terenurile agricole fara constructii. 9. (4)Plantatiile de vii sau pomi pot fi afectate in astfel de cazuri numai in situatia in care nu exista terenuri din alta categorie de folosinta.defavorizata de factori naturali cum sunt: clima. 43 (1)In zona montana . la cerere. 3 lit. au priceperea necesara si se obliga in scris sa-si creeze gospodarii.se poate atribui in proprietate. in cazurile prevazute la art. 83/1949. in termenul. h) din Legea nr. la cerere. o suprafata de teren de pana la 10 ha in echivalent arabil familiilor tinere de tarani care provin din mediul agricol montan. din terenurile proprietatea statului. in cazul in care prin aplicarea coeficientului de echivalare. (3) . amenajari de interes public. ca echivalenta. pentru a fi atribuite in proprietate. 39 Persoanele fizice ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. instalatii. la propunerea primariei. (2)Dispozitiile art.

46 si 47 vor fi gospodarite si exploatate in regim silvic. transmise unitatilor de stat si care. tufarisurilor. cu respectarea acelorasi conditii. Regimul silvic pentru padurile proprietate privata se va elabora si se va aproba in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*). precum . cererea se face la fiecare dintre ele. cu procedura si in conditiile prevazute la art. ori sunt in curs de executie sau in faza de proiectare. Punerea in posesie a padurilor. 45 alin. precum si la art. 44 (1)Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale. Art. vor fi restituite in proprietatea comunelor. lacuri sau cele destinate producerii de legume. ale caror terenuri cu vegetatie forestiera. Art. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii. fanete si arabil.(9). 9 alin. in imediata apropiere. in cadrul obstilor nedivizate. (1) vor formula cererile in termenul. 9 alin. pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha. (1) vor formula cererile in termenul. orezarii si campuri experimentale. a pasunilor si fanetelor impadurite se va face numai dupa stabilirea regimului silvic al acestora. dupa caz. ce vor fi compensate in suprafata egala cu teren de aceeasi calitate de catre societatile comerciale pe actiuni. potrivit legii. (3)Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordinul prefectului la propunerea primariilor. pasuni si fanete impadurite au trecut in proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale. Padurilor si Protectiei Mediului. de familie. pe baza actelor care le atesta aceasta calitate si in limitele suprafetelor prevazute in acele acte. (1). fructe ori alta materie prima pentru fabricile de conserve. seminceri furajeri. zavoaie. sunt folosite ca pasuni.(9). 46 (1)Fostii composesori sau. sau terenurile sunt defrisate. in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*). (2)Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept in proprietatea comunelor. cu procedura si in conditiile prevazute la art. dupa caz. (2)Daca pe suprafetele de teren ce urmeaza a fi atribuite in conditiile alineatului precedent se afla constructii sau amenajari forestiere. pomi. destinate cercetarii agricole. dupa caz. (5)Persoanele prevazute la alin. in prezent. si in administrarea primariilor. oraselor sau a municipiilor. prin grija Ministerului Apelor. tufarisuri. (3) . 45 (1)Persoanele fizice sau. (2) raman aplicabile. 47 (1)Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si manastirilor. pentru a fi folosite ca pasuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Art. Art. se vor atribui alte suprafete de teren. paduri.orasului sau al municipiului. helesteie. 45. dupa caz. (1) se aplica si in cazul terenurilor exploatate in devalmasie de catre fostii mosneni sau razesi. pentru suprafata situata pe raza acestora. (3)Dispozitiile art. (3) . mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor prevazute la art. dar nu mai mult de 30 ha. a acestor terenuri. (4)In cazurile in care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritoriala a mai multor localitati. (3)Persoanele prevazute la alin. dupa caz. zavoaielor. mostenitorii acestora. (4)Terenurile prevazute la alin. (2)Dispozitiile alin. oraselor si a municipiilor.

in termenul. h) din Legea nr. (3)Organul imputernicit sa constate situatiile prevazute la alin. 9 alin. 19. in proprietatea privata a comunei. care. 45 alin. 9 alin. prevazute la art. pentru terenurile cu destinatie forestiera. paduri. iar pentru constructii. dar nu mai mult de 30 ha. Art. fanete si pasuni impadurite. CAPITOLUL IV: Dispozitii procedurale Art. cu procedura si in conditiile prevazute la art. care le-au apartinut in proprietate. (3)Consiliile locale ale comunelor. fanete si pasuni impadurite. zavoaie. paduri. cu procedura si in conditiile prevazute la art. precum si fostii cetateni romani care si-au redobandit cetatenia romana. in baza actelor care le atesta aceasta calitate. 187/1945. dar numai pana la limita prevazuta la art. porneste de la actuala organizare a teritoriului si se face pe baza unor proiecte de parcelare intocmite de catre organele de specialitate. pentru terenurile agricole. (2) este prefectul. (3) . Art. in limita suprafetelor pe care le-au avut in proprietate. 48 Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. (2) raman aplicabile. (2)Cererile impreuna cu actele doveditoare de proprietate se fac in termenul. (3) . pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestiera. pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestiera. tufarisuri. 51 Comisia judeteana este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale. oraselor si municipiilor pot cere restituirea in proprietate privata a terenurilor cu vegetatie forestiera. a orasului sau a municipiului in a carui raza teritoriala este situat terenul.(9).(9). si nu mai mult de 30 ha de familie. atesta pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia. tufarisuri. de familie.(9). Art. (4)Dispozitiile art. 45. rezultate din aplicarea prezentei legi. 9 alin. 49 (1)Persoanele carora li s-au constituit drepturi de proprietate asupra terenurilor agricole sunt obligate sa respecte intocmai conditiile prevazute la art. dupa caz. prin ordin. zavoaie. cu procedura si in conditiile prevazute la art. (2)Nerespectarea acestor conditii atrage pierderea dreptului de proprietate asupra terenului si a constructiilor de orice fel realizate pe acesta. 21 si 43. indiferent daca si-au stabilit sau nu domiciliul in tara. Art. care le-au apartinut in proprietate. 50 Delimitarea teritoriala a noilor proprietati. 52 (1)In sensul prezentei legi. 3 lit. proprietarul va primi o despagubire egala cu valoarea reala a acestora. in legatura cu stabilirea domiciliului si intemeierea de noi gospodarii. indiferent daca sunt situate pe raza mai multor localitati. (3) . comisia locala este autoritate publica cu activitate . Pentru teren nu se vor acorda despagubiri.si ale institutiilor de invatamant.

cand este cazul. 53 alin. fiind reprezentate legal prin prefect. (1) se aplica si in cazul in care plangerea este indreptata impotriva ordinului prefectului sau oricarui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului. 55 (1)Poate face obiectul plangerii modificarea sau anularea propriei hotarari de catre comisie. 58 este supusa cailor de atac prevazute in Codul de procedura civila. 37. de catre unul dintre membri. (2)Comisia judeteana si cea locala au. in conditiile prevazute in cap. Art. 53 poate fi indreptata si impotriva masurilor de punere in aplicare a art. III. (2)Impotriva hotararii comisiei judetene se poate face plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. in temeiul hotararii comisiei judetene. (2) raman aplicabile. Art. si cele asupra masurilor stabilite de comisiile locale se comunica celor interesati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. (2)Dispozitiile alin. dispozitiile art. Pe baza hotararii judecatoresti definitive. 56 Plangerea prevazuta la art. Art. dupa incheierea procedurii de definitivare a activitatii sale. conform dispozitiilor cuprinse in cap. respectiv primar sau. 53-56 suspenda executarea. 59 Sentinta civila pronuntata de instanta mentionata la art. comisia judeteana. 58 Instanta solutioneaza cauza potrivit regulilor prevazute in Codul de procedura civila si in Legea nr. 57 Plangerea formulata potrivit art. iar comisia judeteana este autoritate publica cu autoritate administrativjurisdictionala. il va modifica. (2)Dispozitiile art. activa. reorganizate in societati comerciale conform Legii nr. acte administrative contrare propriei hotarari. dispozitiile art. (2)Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. calitate procesuala pasiva si. care a emis titlul de proprietate. Art. (2) ramanand aplicabile. (2) ramanand aplicabile. Art. Art. 15/1990. in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila. 53 alin. 53 (1)Hotararile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privata asupra terenului. 54 (1)Dispozitiile art. 591 (1)Indreptarea erorilor materiale inscrise in titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectueaza de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.administrativa. 53 alin. (3)Prevederile art. 53 alin. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile. Art. . cu respectarea dispozitiilor legale in materie. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca. (1) se aplica si in cazul in care comisia judeteana a emis. II. in termen de 30 de zile de la comunicare. nefiind obligatorie asistarea prin avocat. Art. cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni in unitatile agricole de stat. pe baza unui mandat conventional. il va inlocui sau il va desfiinta.

vor fi somati in conditiile art. dupa caz. dupa caz. punerea efectiva in posesie. (2)Persoanele care nu dau curs somatiei si nu executa obligatiile in termenul stabilit de primar. potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizarii. Art. (2) se aplica in mod corespunzator. 894 din Codul de procedura civila. Art. Art. 60 si art. 65 Litigiile in curs se vor judeca in continuare de catre instantele sesizate. cand este cazul. sub sanctiunea platii de penalitati in conditiile prevazute la art. 74 vor fi somati in scris de catre primariile comunale. tinand insa seama. CAPITOLUL VI: Folosirea terenului pentru productia agricola si silvica Art. cu plata unei sume de la 50.(3)Procedura de indreptare a erorilor materiale si de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobata prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. (3)Dispozitiile art. 75 alin. litigiul se judeca potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevazute in prezentul capitol. persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza teritoriala este situat terenul. vor fi sanctionate. (1). Art. 76 (1)Toti detinatorii de terenuri atribuite in folosinta in conditiile prezentei legi. 75 (1)Proprietarii de terenuri care nu isi indeplinesc obligatiile prevazute la art. primarul va fi obligat sa execute de indata inmanarea titlului de proprietate sau. Art. dupa caz. indiferent de faza procesuala in care se afla.**) (2)Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosinta asupra terenului la sfarsitul . 62 Persoanelor prevazute la art. 64 (1)In cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie. in raport cu categoria de folosinta a terenului.000 lei/ha. din motive imputabile lor. anual. (3)Obligarea la plata sumei se face prin dispozitia*) motivata a primarului si sumele se fac venit la bugetul local.000 lei la 100. sa execute aceste obligatii. al unitatilor administrativ-teritoriale. 53 alin. orasenesti sau municipale. 74. si de dispozitiile prezentei legi. 61 Dispozitiile art. 63 In toate cazurile in care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice. 60 se aplica si in cazul incalcarii dreptului de proprietate publica sau privata al statului ori. 74 Toti detinatorii de terenuri agricole sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului. Art. Art. 61 nu le sunt opozabile hotararile date de comisiile judetene. (2)Daca instanta admite plangerea.

Art. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei. in corelare cu cele de amenajare si organizare a teritoriului. c)terenurile arabile cu soluri nisipoase pot fi amenajate si transformate in plantatii viticole si pomicole. 77 Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile ale persoanelor juridice. Padurilor si Protectiei Mediului. fanete. (2)Lucrarile necesare pentru protectia si ameliorarea solului se stabilesc pe baza de studii si proiecte. (3)Schimbarea categoriei de folosinta silvica . culturi de arbusti. ce constituie enclave din masivele de vii si livezi. care nu pot fi folosite rentabil pentru alte destinatii agricole. 79 (1)Protectia si ameliorarea solului se realizeaza prin lucrari de prevenire si de combatere a proceselor de degradare si poluare a solului provocate de fenomene naturale sau cauzate de activitati economice si sociale. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. (2)Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosinta a terenurilor agricole pe care le detin in proprietate sunt obligate sa comunice. detinute de persoane juridice . in termen de 30 de zile de la data la care a avut loc aceasta operatiune. pot fi amenajate in bazine piscicole. (4)Schimbarea folosintei terenurilor agricole ce constituie zone de protectie a monumentelor se face cu acordul Comisiei nationale a monumentelor. judetean sau al municipiului Bucuresti. (3)Statul sprijina realizarea lucrarilor de protectie si ameliorare a solului. Art. b)terenurile arabile din zonele de ses. pasuni. care are obligatia sa o inregistreze. altele decat cele prevazute la art. in alte categorii de folosinta agricola. care nu mai pot fi ameliorate si mentinute la aceasta folosinta. 77. stabilite de organele de specialitate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.paduri. din podgoriile si bazinele pomicole consacrate. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole. d)terenurile inregistrate la arabil. vii si livezi.se aproba de Ministerul Apelor. necesare completarii masivelor viticole destinate pentru struguri de masa si stafide si bazinele pomicole destinate culturii piersicului si caisului. numai in urmatoarele cazuri: a)terenurile arabile situate in zonele de deal. rachitarii. suportand . detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. e)terenurile arabile situate in albiile raurilor si a Dunarii. si se executa de catre detinatorii terenurilor sau prin grija acestora. de catre unitati specializate in executia unor asemenea lucrari. intocmite la cerere de organele de cercetare si proiectare de specialitate. se pot amenaja si transforma in pasuni si fanete. Art. afectate de eroziune de suprafata si adancime. pot fi transformate in plantatii viticole si pomicole.anului in curs. se poate face cu avizul organelor agricole de specialitate judetene. situate in zonele de deal si munte pe pante nemecanizabile. de alunecari active sau semistabilizate. modificarea intervenita oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. ansamblurilor si siturilor istorice. 78 (1)Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile.

potrivit cu nevoile agriculturii. insusite de organele agricole de specialitate judetene si aprobate de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.utilitate publica. (2)Includerea de catre primarie a unui anumit teren in categoria mentionata la alin. la propunerile ce au la baza situatiile inaintate de comune. vor stabili programele de proiectare. documentatiile tehnico-economice si ecologice se vor elabora in comun de partile interesate. (2) in perimetrul de ameliorare. orase si municipii. cai de comunicatii.partial sau total cheltuielile in limita alocatiei bugetare aprobate. se vor executa concomitent cu lucrarile de baza. pe toata durata realizarii lucrarilor de ameliorare. desecari. 83 (1)Detinatorii sunt obligati sa puna la dispozitie terenurile din perimetrul de ameliorare in vederea aplicarii masurilor si lucrarilor prevazute in proiectul de ameliorare. al carei regulament de organizare si functionare se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. primaria face propuneri motivate prefecturii. statul poate face schimburi echivalente de terenuri cu proprietarii din perimetru. (1). (4)In cazul in care statul nu dispune in localitatea . Art. (3)Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de catre o comisie de specialisti. pastrand dreptul de proprietate. cand pe terenul acestora . impreuna cu ministerele si departamentele interesate. (4)Documentatiile intocmite se avizeaza de organele judetene agricole si silvice si de protectia mediului si se inainteaza la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei care. Padurilor si Protectiei Mediului. se va aplica procedura de expropriere pentru cauza de . Art. care va decide. a lacurilor de acumulare ori a altor lucrari hidrotehnice. consiliul local este obligat sa-i atribuie in folosinta. prevazuta de Legea nr. 80 Pentru realizarea coordonata a lucrarilor de interes comun. o suprafata de teren corespunzatoare. cailor de comunicatie. gospodaririi apelor. Art. iar proprietarul nu este de acord sa primeasca un alt teren la distanta mai mare. 81 Lucrarile de regularizare a scurgerii apelor pe versanti si de corectare a torentilor.respectiva de un alt teren asemanator pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. care servesc la apararea si conservarea lucrarilor de irigatii. (3)Daca prefectul decide includerea terenului prevazut la alin. Art. indiguiri. (2)Grupele de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor. asezarilor omenesti sau altor obiective economice si sociale. 84 In interesul lucrarilor de corectare a torentilor si de gospodarire a apelor. titularului terenului in cauza. 82 (1)Terenurile care prin degradare si poluare si-au pierdut. total sau partial. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Art. silviculturii. Daca proprietarul nu este de acord. Prin documentatii se vor stabili contributia partilor interesate si ordinea de executie a lucrarilor. Padurilor si Protectiei Mediului. obiective economice si sociale. capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite in perimetre de ameliorare. pe baza notelor de fundamentare elaborate de unitatile de cercetare si proiectare. 33/1994. finantare si executie.

in functie de specificul lucrarilor. evaluare. inregistrat in documentele de cadastru funciar. Art. municipiilor si a judetelor. societatile comerciale sau regiile autonome ale caror lucrari de arta. vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere. poduri. incluse in perimetrul de ameliorare. Padurilor si Protectiei Mediului impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti". care. Art. fixari de soluri. cai ferate. proiectarea si executarea lucrarilor prevazute in proiectele de amenajare. se realizeaza pe cheltuiala statului. 88 (1)Fondurile necesare pentru cercetarea. puieti. pe baza . prin contributia in munca sau in bani a tuturor celor interesati la aceste lucrari. in functie de specificul lucrarilor. (2)Fondurile necesare pot fi sporite prin participarea comunelor. 89 Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. (2)Lucrarile ce se executa pentru consolidarea terenului. sunt scutite de taxe si impozite catre stat. 85 Terenurile degradate si poluate. Art. 86 (1)Executia in teren a lucrarilor de amenajare si punere in valoare a terenurilor degradate din perimetrele de ameliorare se face de unitati specializate. oraselor. nivelari. Padurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate. corectari de torenti si imprejmuiri.samanta de ierburi. din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare. Schimbul se face numai cu acordul proprietarilor. conform proiectului de ameliorare. poduri. modelari. impaduriri. statul le va pune la dispozitie gratuit materialul necesar . cuprinse in perimetru. constructii si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de amenajare si ameliorare a terenurilor. inierbari. Art. (2)Detinatorii care au primit materiale pentru inierbari.urmeaza a se executa lucrari de amenajare cu caracter permanent. drumuri. ca: terasari. in mod individual sau asociati. primaria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de catre cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrarile de refacere si de ameliorare a solului. judet sau comuna. chiar daca nu sunt cuprinse intr-un perimetru de ameliorare. prognoza si avertizare cu privire la starea calitatii solurilor agricole si silvice. prin act autentic. Art. pe timpul cat dureaza ameliorarea lor. locuitorii care trag foloase directe sau indirecte de pe urma acestor ameliorari si institutiile. podete. Ministerul Apelor. amendamente si asistenta tehnica la executarea lucrarilor. datorita faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice. impaduriri si amendari si nu le-au intrebuintat in vederea scopului pentru care le-au cerut sunt obligati sa plateasca valoarea lor. ameliorare si punere in valoare a terenurilor degradate si poluate. drumuri. (3)In cazul in care se constata ca anumite suprafete au fost scoase din productia agricola sau silvica prin degradare sau poluare a solului. cu caracter permanent. proprietarii. 87 (1)Detinatorilor de terenuri degradate. impaduriri. vor sa faca din proprie initiativa inierbari. detinatorii terenurilor. se asigura. corectare a reactiei solului sau alte lucrari de ameliorare pe terenurile lor. de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor.

in suprafata de pana la 500 m2.unui sistem informational. unele constructii. pot genera efecte poluante factorilor de mediu. care. Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Padurilor si Protectiei Mediului. cu asigurarea de banci de date. prin extinderea intravilanului localitatilor. amplasamentele se vor stabili pe baza de studii ecologice de impact. se face la propunerea consiliilor locale. In acest caz. 92 (1)Amplasarea constructiilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I si a II-a de calitate. a Ministerului Apelor. precum si a celor plantate cu vii si livezi. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar. precum si pentru terenurile agricole sau silvice. CAPITOLUL VII: Folosirea temporara sau definitiva a terenurilor in alte scopuri decat productia agricola si silvica Art. prealabile. caile ferate. avizate de organele de specialitate. pot fi amplasate in extravilan. privind protectia mediului inconjurator. prin ordin al directorului Directiei Agricole si de Dezvoltare Rurala. a celor amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. nu se pot amplasa in intravilan. rezervatii. (2)Prin exceptie. forarea si echiparea sondelor. Art. (3)Scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan. (4)Scoaterea definitiva din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate in extravilanul localitatilor se face cu plata. parcuri nationale. prin natura lor. monumente. a taxelor prevazute in anexele nr. lucrarile de imbunatatiri funciare. liniile electrice de inalta tensiune. aflate in proprietatea persoanelor in varsta de pana la 40 de ani si care doresc sa isi construiasca o locuinta. nu se datoreaza taxele prevazute la alin. precum si pe cele plantate cu vii si livezi. soselele de importanta deosebita. (6)Pentru terenurile scoase definitiv din circuitul agricol si silvic pentru constructii care deservesc activitatile agricole si silvice. aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si. Art. lucrarile de gospodarire a apelor si realizarea de surse de apa. respectiv. realizarea de surse de apa potabila si obiective meteorologice. . (3)De asemenea. pe cele amenajate cu lucrari de imbunatatiri funciare. fac exceptie constructiile care. cu destinatie militara. la nivelul tarii si al judetului. 91 (1)Amplasarea noilor constructii de orice fel se face in intravilanul localitatilor. conductele magistrale de transport gaze sau petrol. si vor propune masurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor. in scopul mentinerii si cresterii capacitatii de productie. de clasa I si clasa a II-a de calitate. precum si adaposturile pentru animale. ansambluri arheologice si istorice este interzisa. (4). cu avizul Ministerului Agriculturii. 90 Folosirea temporara sau definitiva a unor terenuri agricole si silvice in alte scopuri decat productia agricola si silvica se face numai in conditiile prevazute de prezenta lege. (2)Se excepteaza de la prevederile alineatului precedent constructiile care servesc activitatile agricole. 1 si 2 la prezenta lege. de catre persoanele fizice sau juridice solicitante. lucrarile aferente exploatarii titeiului si gazului. regularizarea cursurilor de apa. prin natura lor.

pentru obtinerea aprobarii prevazute la art. aflate in curs de reconstructie. b)de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. depuse in Fondul de ameliorare a fondului funciar. Aprobarea pentru orice extindere a acestei suprafete de teren se da de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. organul agricol sau silvic de specialitate. 96 (1)Aprobarea prevazuta la art. dupa caz. (4) perimetrele agricole din satele sau catunele demolate. intr-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar. se excepteaza de la plata taxelor prevazute la alin. De asemenea. (4)In cazul in care titularul aprobarii nu executa lucrarile de calitate si la termenele prevazute in actele aprobatoare. dispune sa execute lucrarile de redare cu cheltuieli din garantia depusa. 94 si 95 este conditionata de acordul prealabil al detinatorilor de terenuri. pentru cele ce depasesc aceasta suprafata. titularul aprobarii este obligat sa depuna o garantie in bani egala cu taxa prevazuta pentru scoaterea definitiva a terenurilor din circuitul agricol sau silvic. titularul va primi garantia depusa si dobanda bancara. Padurilor si Protectiei Mediului. si de Guvern. 95 Folosirea definitiva sau folosirea temporara a terenurilor forestiere in alte scopuri decat silvice se aproba de organul silvic judetean. pana la 1 ha. Art. (3)Dupa indeplinirea obligatiilor prevazute cu privire la redarea terenurilor. Art. pentru terenurile agricole de pana la 1 ha.(7)De asemenea. (1). (2)Pentru taxa prevazuta la art. se primeste de catre titular o dobanda aplicata de societatea bancara pentru perioada de depozit. in baza constatarii situatiei de fapt. 95 este necesar avizul organelor agricole sau silvice judetene si al municipiului Bucuresti. 93 (1)Pentru scoaterea temporara a terenurilor din productia agricola si silvica. c)de Guvern. 94 lit. pentru terenurile agricole in suprafata de pana la 100 ha. (4) si pentru garantia prevazuta la alin. (2)Refuzul nejustificat al detinatorului terenului de a-si da acordul prevazut la alin. pentru terenurile in suprafata de pana la 100 ha. prin oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetean sau al municipiului Bucuresti. 94 Folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole in alte scopuri decat productia agricola se aproba dupa cum urmeaza: a)de organele agricole judetene. de Ministerul Apelor. Art. se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (8)Soldul fondului de ameliorare a fondului funciar constituit potrivit legii. 92 alin. Art. b) si c) si art. la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului. ramas neutilizat la finele anului. hotararea acesteia inlocuind consimtamantul celui in cauza. (5)Daca titularul aprobarii nu executa lucrarile intr-un nou termen si la calitatea stabilita de organul agricol sau silvic. pentru terenurile agricole a caror suprafata depaseste 100 ha. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecata. intreaga garantie ramane in Fondul de ameliorare a fondului funciar. .

el poate fi modificat numai in conditiile legii. care detin terenuri pe care nu le mai folosesc in procesul de productie. pentru terenurile forestiere si cu ape si. Acestia nu pot fi obligati la nici o plata pentru sporul de valoare astfel obtinut si nici nu pot pretinde despagubiri pentru perioada de nefolosire a terenului. iar daca aceasta nu este posibil. (1) nu li se va mai aproba scoaterea din productia agricola sau silvica a altor terenuri. a digurilor. vor fi amenajate pentru productia agricola. pietris . (2)Aprobarea ocuparii terenurilor in astfel de cazuri se da de catre oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. 97 La aprobare de catre Guvern se va prezenta in mod obligatoriu si avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.de la sondele abandonate si altele asemenea. sunt obligati sa ia masurile necesare de amenajare si de nivelare.Art. (3)Aprobarea in alte conditii decat cele prevazute la alin. al Ministerului Culturii. de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate. o folosinta piscicola sau silvica. o data cu lucrarile de baza executate de titularii acestora. caolin. indicate de organele agricole sau silvice. dupa caz. Art. Padurilor si Protectiei Mediului. daca este cazul. precum si alte instalatii similare. (2)Beneficiarilor lucrarilor prevazute la alin. dupa caz. gaze. piscicola sau. pentru terenurile agricole si al Ministerului Apelor. (1) se da de organele prevazute . Art. Art. judetean sau al municipiului Bucuresti. Padurilor si Protectiei Mediului. pentru ocrotirea monumentelor. argila. daca nu s-au conformat dispozitiilor din acest articol. 102 (1)Liniile de telecomunicatii si cele de transport si distribuire a energiei electrice. canalelor de irigatii si de desecari si a altor limite obligate din teritoriu. 101 (1)Titularii lucrarilor de investitii sau de productie. 100 (1)Titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenuri agricole si forestiere sunt obligati sa ia masuri prealabile executarii constructiei obiectivelor. se vor grupa si amplasa de-a lungul si in imediata apropiere a cailor de comunicatii . dandu-le o folosinta agricola. Art. pe baza acordului detinatorilor si cu plata despagubirilor convenite. in asa fel incat sa nu se stanjeneasca executia lucrarilor agricole. conductele de transport pentru alimentare cu apa. in vederea punerii in valoare sau a ameliorarii acestora. in termen de 2 ani de la incheierea procesului de productie. pe care sa-l depoziteze si sa-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. 99 Terenurile din albiile abandonate ale cursurilor de apa. canalizare. cai ferate -. din fondurile prevazute de beneficiari. produse petroliere. devenite disponibile in urma lucrarilor de regularizare. (3)Executia acestor lucrari se face de unitati specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor. silvica. Art. cum sunt cele ramase in urma excavarii de materii prime-carbune. (2)Depozitarea se poate face numai cu acordul proprietarilor terenurilor. 98 Intravilanul localitatilor este cel existent la data de 1 ianuarie 1990. indiferent de marimea suprafetei necesare. evidentiat in cadastrul funciar.sosele. in conditiile legii.

Art. Art. in caz de refuz. stabilirea perimetrelor fiecarei proprietati. CAPITOLUL IX: Sanctiuni Art. 106 Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila. 107 . In cazul adoptarii lor cu majoritatea de voturi a proprietarilor care detin 2/3 din suprafata si aprobarii de catre organele agricole judetene. proiectare si cercetare de specialitate. 103 (1)Ocuparea terenurilor necesare remedierii deranjamentelor in caz de avarii si executarea unor lucrari de intretinere la obiectivele prevazute la art. aplicarea masurilor si lucrarilor prevazute devin obligatorii pentru toti proprietarii. si se supun discutiei proprietarilor de terenuri din zona interesata. 105 Studiile si proiectele de organizare si amenajare a teritoriului agricol se elaboreaza de unitatile de studii. rezolvandu-se urmatoarele probleme: a)corelarea dezvoltarii agriculturii din zona cu celelalte activitati economice si sociale. care au caracter urgent si care se executa intr-o perioada de pana la 30 de zile. cu aprobarea prefecturii judetului sau a Primariei Municipiului Bucuresti. c)elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a exploatatiilor agricole. integrate in organizarea si amenajarea de ansamblu a teritoriului. comasand terenurile dispersate si rectificand hotarele nerational amplasate. 102. rezultate in urma asocierilor. detinatorii de terenuri au dreptul la despagubire pentru daunele cauzate. d)stabilirea retelei drumurilor agricole ca o completare a retelei de drumuri de interes general. in scopul efectuarii transportului productiei si accesului masinilor agricole necesare procesului de productie. 94 si 95. CAPITOLUL VIII: Organizarea si amenajarea teritoriului agricol Art. 104 Organizarea si amenajarea teritoriului agricol are ca sarcina crearea conditiilor pentru o mai buna folosire a terenurilor in scopul productiei agricole si se executa pe baza de studii si proiecte la cererea proprietarilor. b)gruparea prin comasare a terenurilor pe proprietari si destinatii in concordanta cu structurile de proprietate si cu formele de cultivare a pamantului. stabilind masuri care sa conduca la cresterea productiei agricole si la exploatarea in ansamblu a teritoriului. centrale sau judetene. contraventionala sau penala.la art. (2)In toate cazurile. se vor face pe baza acordului prealabil al detinatorilor de terenuri sau. dupa caz. Art.

1101 se sanctioneaza astfel: a)cea de la litera a) cu amenda de la 100. cu amenda de la 2.inclusiv prin refuzul de a prezenta documentele sau informatiile solicitate . b)neafisarea datelor mentionate in art. fara a desemna o persoana in masura sa ofere toate informatiile si documentele necesare controlului efectuat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor sau prefect ori imputernicitii acestuia.000 lei. Art. a imprejurimilor acestora. c)afisarea de catre primar a unor date privind reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate.000 lei (RON). 1102 Contraventiile prevazute la art. 10. a dreptului de proprietate ori eliberarea titlului de proprietate catre persoanele indreptatite. 1101 si art.000 lei (RON). efectuarea controalelor de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.000. b)cele de la literele b) si c) cu amenda de la 50. cu amenda de la 500 lei (RON) la 1. Art. cu amenda de la 50.si in orice mod. e)cea de la lit. ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri. care nu corespund realitatii. constituie infractiune de fals in declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. detinute efectiv. a lucrarilor de imbunatatiri funciare. 292 din Codul penal. prin declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren.000. 1103 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. g)fapta oricarei persoane de a impiedica.Degradarea terenurilor agricole si silvice. d). dupa caz. Art. (5) lit.000 lei (RON) la 10. c) si ale art.000 lei la 300. d)fapta oricarei persoane fizice care are calitatea de membru al unei comisii de aplicare a prezentei legi de a absenta nemotivat de la oricare sedinta a acesteia. in timpul programului de lucru. pentru fiecare absenta nemotivata.000. g). precum si eliberarea titlului de proprietate fara indeplinirea conditiilor legale. a bornelor si semnelor topografice sau geodezice. 9 alin. 110 Incalcarea prevederilor art.000.000 lei (RON) la 100.000 lei la 100. e)fapta presedintelui comisiei de a lipsi de la sediul acesteia. 1102 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si de . c)cea de la lit. 1101 Constituie contraventii la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate urmatoarele fapte: a)fapta persoanei fizice care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi de a impiedica in orice mod sau de a intarzia nejustificat reconstituirea sau constituirea.000 lei (RON). d)cele de la lit. prin orice mijloace . a monumentelor istorice si ansamblurilor si siturilor arheologice. 27 alin. (41) de catre primar in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii precedente. precum si inlaturarea acestor masuri. Art.000 lei. constituie infractiuni de distrugere si se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal. prefect sau imputernicitii acestuia. f)fapta oricarei persoane fizice de a impiedica sau de a limita accesul cetatenilor la informatiile de interes public privind aplicarea legilor fondului funciar. distrugerea si degradarea culturilor agricole. e) si f).

gunoaie si altele asemenea. e)amplasarea obiectivelor de orice fel. in cazul membrilor comisiilor locale. precum si pentru indeplinirea oricaror alte activitati necesare in acest scop. a piramidelor si balizelor de semnalizare a punctelor geodezice. precum si folosirea definitiva sau temporara a terenurilor agricole si silvice in alte scopuri decat pentru productia agricola si silvica. constituie infractiuni: a)efectuarea de schimburi de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a terenurilor de la superioara la inferioara. a)-c). inainte de a fi delimitate.000.cu amenda de la 10. 112 Contraventiile prevazute la art. caolin. a reperelor metalice de nivelment.000. cu amenda de la 500. si nedepozitarea acestui strat pe suprafetele stabilite de organele agricole. c)neluarea masurilor de catre posesorii de terenuri si de catre persoanele autorizate.000 lei. folosirea si ameliorarea terenurilor agricole sau silvice urmatoarele fapte. pentru pastrarea in bune conditii a bornelor geodezice. incat. 113 Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice. in termen de 30 de zile de la aprobare. b)cele de la lit.000. dupa caz.000 lei la 10. 111 se sanctioneaza astfel: a)cele de la lit.000 lei. protectia. inainte de executarea lucrarilor de amplasare a unor obiective. a schimburilor de terenuri si a schimbarii categoriei de folosinta a acestora.d)-h). b)nedeclararea la organele judetene de cadastru funciar de catre posesori. f)ocuparea si folosirea terenurilor aprobate a fi scoase definitiv sau temporar din productia agricola. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii. fara avizele si aprobarile prevazute de lege. jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice. cu exceptia celor prevazute la art.catre prefect sau imputernicitii acestuia. dupa cum urmeaza: a)cele de la art. d)nedecopertarea de catre beneficiarii de investitii a stratului fertil de sol. g)degradarea terenurilor si culturilor prin depozitarea de materiale ori deseuri de pietris. Art.000 lei la 1. moloz. resturi menajere. constructii metalice. 92. 114 (1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre specialistii imputerniciti in acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si. b)cele de la lit. 111 lit. (2)In cazul in care organul de control considera necesar. organele de politie. cu amenda de la 1. potrivit legii penale.000 lei. Art. argila. precum si degradarea si distrugerea lor din culpa. 111 Constituie contraventii la normele privind evidenta.000. Art. topografice.000. reziduuri. precum si a datelor cu privire la marimea suprafetelor si categoria de folosinta a acestora. pe terenurile situate in extravilan. dupa caz.000 lei.000. sunt obligati sa ii acorde concursul pentru obtinerea datelor si informatiilor necesare desfasurarii activitatii de control. prefabricate. h)neluarea unor masuri corespunzatoare de catre persoane juridice sau fizice pentru evitarea afectarii terenurilor limitrofe prin reziduurile provenite din activitatea de productie si prin scurgeri de orice fel. cu amenda de la 5.000 lei la 2. nisip. precum si neluarea masurilor de amenajare si nivelare a terenurilor ramase in urma excavarii de carbune. Art. sonde abandonate si altele asemenea.000. de . d)-h). bornate si predate. pietris. a)-c).000 lei la 20.

(5)Comisiile comunale. CAPITOLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale Art. (2)Proprietarii si detinatorii de terenuri sunt obligati sa asigure integritatea acestora. art. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor. la propunerea comisiilor comunale. indiferent daca se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului. de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean. 115 In masura in care prezenta lege nu dispune altfel. intocmind in acest scop procese-verbale pe care le vor inainta comisiilor judetene. iar comisiile judetene si. sa . 17. 21. 111 li se aplica dispozitiile Legii nr. 19 alin. comisiilor judetene sau prefectului. inaintand aceste lucrari. (1) ori ale art. in vederea stabilirii dreptului acestora la actiuni. dupa caz. incadrati cu contract individual de munca. respectiv. iar ceilalti membri ai comisiilor primesc o indemnizatie ce se va stabili prin regulamentul de aplicare a legii. dupa caz. 37. (2)Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de catre cei vinovati si. orasenesti si municipale. dupa caz. 12. Art. vor efectua lucrarile si operatiunile stabilite de lege. care si-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale. 118 Personalul de specialitate prevazut la art. precum si de catre primar. orasenesti si municipale. 8 din Decretul-lege nr. respectiv emiterii ordinului prefectului. cu modificarile ulterioare. (4)Hotararea comisiei judetene se va transmite persoanelor fizice interesate si societatii comerciale in cauza. vestigiile si obiectivele arheologice. in vederea eliberarii titlurilor de proprietate. constituite potrivit prevederilor art. Padurilor si Protectiei Mediului. restabilirea situatiei anterioare. comisiile judetene. orasenesti si municipale.Ministerul Apelor. orasenesti si municipale isi inceteaza activitatea prin ordinul prefectului. a municipiului Bucuresti. dupa caz. Art. din competenta lor. 117 Pe perioada cat functioneaza comisiile comunale. precum si comisiile de lichidare. (1). (3)In cazurile prevazute la art. 30 alin. in termenul prevazut la alin. de imputernicitii prefectului si specialistii imputerniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultura si alimentatie sau. Art. se considera delegati. tezaurele care se vor descoperi la fata solului sau in subsol sunt sub protectia legii. vor emite hotarari pentru titularii indreptatiti. 116 (1)Comisiile comunale. Art. (1) vor efectua operatiunile de punere in posesie. contraventiilor prevazute la art. 119 (1)Monumentele istorice. (2) si la art. prin hotarare a Guvernului. (2)Comisiile prevazute la alin. beneficiaza cu prioritate de dispozitiile art. membrii acestora. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat.

nr. cu exceptia art. 121 Finantarea activitatii de cadastru funciar general. 42/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii. 9/1990 privind interzicerea temporara a instrainarii terenurilor prin acte intre vii.sesizeze organele de stat si sa permita efectuarea lucrarilor de cercetare si conservare.Decretul nr. cu exceptia art. precum si a bancilor de date aferente acestora. sau cu teren echivalent. 120 Timpul lucrat de fostii cooperatori in cadrul cooperativelor agricole de productie se considera vechime in munca la acordarea pensiei si a celorlalte drepturi de asigurari sociale. 74 din 16 iulie 1975. folosirea. se va realiza de la buget. in bani. 811. Art.orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.C. . Partea I. 138 din 5 noiembrie 1974. 17 din 30 ianuarie 1990. publicat in Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane nr. Art. Partea I. . la nivel judetean si national. 10 din 30 martie 1959. 656/1975 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind evidenta. Art. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 2. (2)Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: .Legea nr. fotogrammetrice si organizare a teritoriului.Decretul-lege nr. 95 din 1 august 1990. in scopul ridicarii continue a nivelului de trai material si cultural al taranimii muncitoare si al dezvoltarii constructiei socialiste. 115/1959 pentru lichidarea ramasitelor oricaror forme de exploatare a omului de catre om in agricultura. . 122 Anexele nr. Art. protectia si ameliorarea terenurilor agricole. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.H. nr. 1-36 si 51-79 din Legea nr. a lucrarilor geodezice. 59/1974 cu privire la fondul funciar. . nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege. publicata in Buletinul Oficial nr. publicata in Buletinul Oficial nr. (3)Proprietarii terenurilor vor fi despagubiti pentru daunele suferite si pentru terenurile preluate in domeniul public. . 123 (1)Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. dupa caz.art.M. .

avocatnet. 34/2013 . in conditiile in care Legea nr. cat si in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale.html#ixzz2Y7qOrIeK Follow us: Avocatnetro on Facebook In contextul crizei economico-financiare actuale din Romania care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol. avand in vedere nevoia stringenta de redresare economica in conditiile actualei crize economice mondiale. administrarea si exploatarea pajistilor cuprinde prevederi neuniforme care au condus la imposibilitatea implementarii acestora in termenul prevazut. afla te atat in domeniul public. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.ro/content/articles/id_33152/OUG-nr-34-2013organizarea-administrarea-si-exploatarea-pajistilor-permanente-si-pentru-modificarea-sicompletarea-Legii-fondului-funciar-nr-18-1991. aprobata cu modifica ri prin Legea nr. afla te in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale. in condi tiile in care pentru majoritatea crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este masa verde obtinuta de p e pajisti. in considerarea faptului ca Legea nr. 267. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. tinand cont de importanta cresterii animalelor si de facilitarea accesului acestora la suprafetele de pajisti disponibile.organizarea. incepand cu luna mai 2013. resimtita in mod drastic si la nivelul economiei nationale. 22/2007.OUG nr. Citeste mai mult: http://www.ro Vezi cele 8 comentarii! Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/1991 16 Mai 2013 AvocatNet. doar asociatiilor locale de crescatori de animale si avand in veder e ca suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale nu pot fi concesionate in baza Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. nr. iar termenul-limita de solicita . Partea I. 34/2013 privind organizarea. 214/2011 pentru organizarea. Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe suprafata. din 13 mai 2013. administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. este necesara reglementarea in regim de urgenta a modului de utilizare a pajistilor. 214/2011 instituie obligativitatea concesionarii suprafetelor de teren ocupate cu pajisti. 18/1991 a fost publicata in Monitorul Oficial.

cu modificarile si completarile ulterioare. . (1) al art. denumit in continuare Regulament (3) In categoria pajisti sunt cuprinse si: a) pasunile impadurite cu consistenta mai mica de 0. cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera efecte negative. a evitarii blocajului implementarii sch emelor de plati pe suprafata pentru anul 2013.782/2003. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 247/2006. 30 din 31 ianuarie 2009. concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor. sunt suprafete agricole de pasuni si fanete. calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. administrarii si exploatarii pajistilor permanente (2) Pajistile permanente. Luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. in vederea eliminarii inadvertentelor ce conduc la producerea de efecte juridice negative. 1. fapt care conduce la diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra asigurarii resurselor alimentare pentru populatie. . (1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il reprezinta reglementarea organizarii. asa cum este prevazut in ultimul paragraf al alin. nr.290/2005.4. 1. situatia extraordinara se motiveaza prin necesitatea urgenta de adoptare a unei noi reglementari in domeniul pajistilor. din familiile de graminee si de leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. naturale sau cultivate. b) pasunile alpine. (CE) nr.In sensul prezentei ordonante de urgenta. 6 din Regulamentul (CE) nr. folosite pentru productia de iarba sau de alte plante erbacee furajere. c) pasunile situate in zonele inundabile ale raurilor si in Lunca Dunarii si Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” (4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pajistilor care urmeaza sa fie impadurite. cultivate pe termen scurt. (CE) nr. 6 din Regulament. (2) al art.re a acestora este 15 mai 2013. Art. daca impadurirea se realizeaza cu respectarea conditiilor de mediu potrivit legii. seria L. pe baza carora se calculeaza productia. termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) iarba si alte plante furajere erbacee . 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. 2. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.toate plantele erbacee care se gasesc in mod traditional pe pasunile si fanetele naturale sau care sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari. asa cum este prevazut la alin. exceptand plantatiile de brazi de Craciun si speciile cu crestere rapida. care nu au fost incluse timp de cel putin 5 ani in sistemul de rotatie a culturilor si care sunt utilizate pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje. denumite in continuare pajisti. valoarea nutritionala a pajistii si capacitatea de pasunat. 1. Art.

conform practicii agricole locale. f). (1) se actualizeaza in registrul agricol potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.crescator de animale persoana fizica/juridica inscrisa in Registrul national al exploatatiilor care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala.Sunt supuse regimului de organizare. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. c) pajisti proprietate privata a statului. 3. care permite conversia diferitelor categorii de animale. cu modificarile si completarile ulterioare. administrate de Agentia Domeniilor Statului. e) Registrul national al exploatatiilor (RNE) . (2) al art.unitate de masura standard stabilita pe baza necesarului de hrana al fiecarei specii de animale. administrare si exploatare urmatoarele categorii de pajisti: a) pajisti proprietate publica a statului. d) utilizator . prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa. sunt obligati sa mentina suprafata totala ocupata cu pajisti la 1 ianuarie 2007. si inregistrata in registrul agricol ca pasune/faneata la acea data. astfel cum sunt definiti la art. . c) unitate vita mare (UVM) . 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor. (1) Detinatorii de pajisti. este destinata recoltarii prin cosire de plante erbacee furajere pentru animale. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. au calitatea de posesori ori detinatori precari ai pajistilor permanente. f) detinatori de pajisti . 28/2008 privind registrul agricol. municipiilor si a municipiului Bucuresti. g) schimbarea destinatiei suprafetelor de pajiste-schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor/scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste.titularii dreptului de proprietate. e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice. denumita in continuare ADS.suprafata agricola inscrisa in actele de proprietate cu aceasta categorie de folosinta care. potrivit Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care. inclusiv cele aflate in administrarea ADS (2) Suprafata totala de pajisti prevazuta la alin. Art. caprinelor si bovinelor. 4. . b) pajisti proprietate publica a comunelor. potrivit legii civile. administrate de consiliile locale ale acestora. este autoritatea competenta pentru verificarea respectarii prevederilor alin. oraselor.colectia de date in format electronic care cuprinde informatiile de identificare a fiecarei exploatatii din Romania.b) faneata . 6 din Regulament. municipiilor si a municipiului Bucuresti. d) pajisti proprietate privata a comunelor. (1). 2 lit. 98/2009 (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. oraselor. ovinelor. administrate de ADS. f) pajisti proprietate publica a statului. administrate de Regia Nationala a Padurilor Romsilva. Art. administrate de consiliile locale ale acestora.

b) retele de comunicatii electronice sau elemente de infrastructura necesare sustinerii acestora. 5. (4) se efectueaza toate lucrarile necesare pentru refacerea covorului vegetal. pentru: a) amplasarea de constructii care deservesc activitati agricole. declarate de utilitate publica. e) amplasarea obiectivelor de interes national. in conditiile Legii nr. f) lucrari privind apararea tarii. (1) Suprainsamantarea pajistilor se realizeaza numai cu seminte de plante erbacee furajere perene din familiile de graminee si leguminoase sau amestecuri ale acestora (2) Suprainsamantarea pajistilor cuprinse in ariile protejate se realizeaza numai cu seminte din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. c) refugii montane in caz de urgenta. Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta (6) Pajistile pot fi incluse in intravilanul localitatilor cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu conditia respectarii prevederilor alin. 7. 33/1994. in conditiile legislatiei in vigoare. declarate de utilitate publica in conditiile Legii nr. Art. Art. in temeiul art. . g) lucrari in cadrul unor programe de dezvoltare locala/judeteana/regionala initiate de autoritatile administratiei publice locale (4) Exceptiile prevazute la alin. (2).Folosirea si exploatarea pajistilor se fac cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu. dupa caz (5) Pe terenurile prevazute la alin. republicata. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (1) Pajistile se folosesc pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje (2) Se interzice scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor (3) Prin exceptie de la prevederile alin. astfel incat sa nu scada suprafata de pajisti la nivel local. ordinea publica si siguranta nationala. (3) se face numai in conditiile prevazute de legislatia in vigoare. d) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile. judetean sau local. judetean sau national. republicata. (4) din Constitutia Romaniei. (4) (7) Scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajisti pentru realizarea obiectivelor de investitii prevazute la alin. care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 115 alin. republicata. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat. declarate de utilitate publica pentru lucrari de interes national. . (3) se realizeaza cu obligatia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajistilor sa recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafata egala cu cea aprobata a fi scoasa definitiv din circuitul agricol. judetean sau local. cel mai tarziu pana la data stabilita in actul prin care se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol a acestor suprafete. 6. in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.Art. precum si cu respectarea metodologiei ce se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

in baza hotararii consiliului local al comunei. oraselor. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. (3). respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora.d) si e). unitatile administrativteritoriale. prin primari. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. prin primari. in baza cererilor crescatorilor de animale. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. Metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la initierea procedurii de concesionare/inchiriere pana la data de 1 martie a fiecarui an. . pentru suprafetele de pajisti disponibile. oraselor.Art. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 9. . Art. respectiv ai municipiilor verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract. respectiv al municipiului (4) Anual. (1) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul public al comunelor. pentru anul 2013. intocmit pe baza contractului-cadru aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. in baza cererilor crescatorilor de animale. in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta (7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau privata a comunelor. emis in termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta (6) Pentru contractele incheiate potrivit alin.3 UVM/ha. respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale comunelor. orasului. in corelare cu suprafetele utilizate. 8. in conditiile legii. noul proprietar este obligat sa mentina categoria de folosinta a terenului. persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE. dupa caz (8) Prin exceptie de la prevederile alin. unitatile administrativteritoriale. si stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare (5) Lucrarile de intretinere a pajistilor si a utilitatilor zoopastorale se vor efectua de catre crescatorii de animale care le folosesc. pe o perioada de maximum 5 ani (3) Consiliile locale ale comunelor. proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie. pana la data de 1 martie. consiliile locale ale comunelor. incheie contracte de inchiriere. in conformitate cu hotararile consiliilor locale. dar nu mai mica de 0. primarii comunelor. oraselor. in conditiile legii. oraselor. incheie contracte de concesiune/inchiriere. oraselor. 3 lit. oraselor. pe o perioada de maximum 5 ani (2) Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor. (1) si (2) se va asigura o incarcatura optima de animale pe hectar. respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora.In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. respectiv ale municipiilor trebuie sa initieze procedura de concesionare/inchiriere in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. oraselor. pentru suprafetele de pajisti disponibile. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere. municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti.

g) concesionarea/inchirierea pajistilor aflate in domeniul public sau privat al comunelor. 9 alin.000 lei pentru persoana fizica. (1) si (2). 13. (3). h) amplasarea pe pajiste a altor obiective de investitii decat cele prevazute la art. . Art. inclusiv cu atelaje. (6) (3) Beneficiarii constituirii si reconstituirii dreptului de proprietate potrivit legilor proprietatii au obligatia de a mentine categoria de folosinta pajisti. faptele prevazute la lit. 9 alin. persoanele fizice si juridice proprietari/utilizatori de pajisti au obligatia sa asigure o incarcatura minima de 0. (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) pasunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajisti in afara perioadei de pasunat. atribuirea contractelor de concesiune. oraselor. .000 lei pentru persoana juridica. civila sau penala. . b) introducerea pe pajisti a unor specii de animale. e) nerespectarea bunelor conditii agricole si de mediu asa cum se prevede la art. . respectiv cu amenda de la 25. 12. (1) pot fi utilizate numai de catre crescatorii de animale.3 UVM/ha. 10. se face potrivit prevederilor Legii nr. (1) Pentru pajistile aflate in proprietatea publica si privata a statului administrate de ADS.Art. respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt indreptatite potrivit prevederilor art. incheiate de ADS. f). cu modificarile si completarile ulterioare (2) Pajistile prevazute la alin. 11. Art.In vederea accesarii fondurilor europene aferente platilor pe suprafata. contraventionala. Art. decat cele folosite pentru activitati agricole de cel care utilizeaza pajistea. dupa caz.Utilizatorii pajistilor au obligatia de a lua toate masurile pentru intretinerea acestora. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cu amenda de la 3. arenda si a altor contracte de exploatare eficienta a acestora. altele decat cele stabilite prin contract. f) arderea vegetatiei pajistilor permanente. d) circulatia pe pajisti cu orice alte mijloace de transport. 1 alin. 14. 5 alin.000 lei la 50. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului. (2). Art. cu mentinerea categoriei de folosinta.Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea administrativa. care indeplinesc conditiile prevazute la art.000 lei la 6. i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avand categoria de folosinta pajiste fara aprobarile legale in vigoare (2) Contraventiile prevazute la alin. c) neindeplinirea de catre detinatorii sau utilizatorii de pajisti a obligatiilor prevazute in contract. persoane fizice/juridice avand animalele inscrise in RNE.

000 lei. cu modificarile si completarile ulterioare. - . 15. persoane fizice sau juridice. i) se sanctioneaza si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului.000 lei la 4. nr. Art.La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. cu modificarile si completarile ulterioare.000 lei pentru persoana fizica. 18/1991.000 lei la 3. se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. i) (3) Contraventia prevazuta la alin. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se transmit crescatorilor de animale. faptele prevazute la lit.000 lei la 10. Art. respectiv cu amenda de la 4. 18. Art. d) cu amenda de la 1. g) si h). . a). respectiv cu amenda de la 2. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „ Art.Legea fondului funciar nr.b) cu amenda de la 500 lei la 1. faptele prevazute la lit. administrarea si exploatarea pajistilor. 180/2002. se abroga. 19. La articolul 78. Partea I. Art. republicata in Monitorul Oficial al Romaniei.Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului. aflate in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. precum si de catre ofiterii si subofiterii din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste (3) Sumele provenite din aplicarea amenzilor prevazute la art.000 lei. care au incheiat contracte de concesiune/inchiriere pentru suprafetele de pajisti respective. Partea I. (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite de structurile centrale si locale cu atributii in domeniu.000 lei la 8. precum si de catre politistii de frontiera pentru faptele constatate in zona specifica de competenta (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor pentru faptele prevazute la art. 20. 14 alin. Art.000 lei pentru persoana juridica. . .Prevederile art. 14 alin. dupa caz. 1 din 5 ianuarie 1998. c) cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica. 14 si 15 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. (1) lit. (2) se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local. Art. 214/2011 pentru organizarea. 78. . e) cu amenda de la 5. de catre primar si persoanele imputernicite de acesta. fapta prevazuta la lit. (1) lit. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16. 17. d) si f) se fac si de catre personalul din cadrul Jandarmeriei Romane. la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. in termen de 45 de zile de la intrarea sa in vigoare. b) si c). faptele prevazute la lit. nr. Legea nr. d) si e).000 lei pentru persoana juridica. 819 din 21 noiembrie 2011. .

ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice. Relu Fenechiu p. cu urmatorul cuprins: „Art.” 3. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. . Constantin Nita p. Anghel Andreescu. asa cum este prevazut in primul paragraf al alin. dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate. Ministrul economiei. cu urmatorul cuprins: „(11) Schimbarea categoriei de folosinta in alte categorii de folosinta a pajistilor. secretar de stat Ministrul apararii nationale. prin degradare sau poluare. secretar de stat Bucuresti.782/2003. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. seria L. constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5. Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape. 78 alin. . asa cum sunt evidentiate la art. (CE) nr. 6 din Regulamentul (CE) nr. (13) Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin.” 4. La articolul 78. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaza: Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale.Schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor. Adrian Ciocanea. Ministrul afacerilor interne. (2) al art.000 lei si cu sanctiunea complementara constand in desfiintarea lucrarilor si aducerea terenului in starea initiala pe cheltuiala contravenientului. secretar de stat Ministrul delegat pentru energie. NicolaeLiviu Dragnea p. Dupa articolul 107 se introduce un nou articol. (12) Fac exceptie de la prevederile alin. Ministrul afacerilor externe. 30 din 31 ianuarie 2009. Dan Nica Ministrul mediului si schimbarilor climatice.” 2. cu modificarile si completarile ulterioare. de modificare a Regulamentelor (CE) nr. ministrul finantelor publice.(1) Schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor arabile. (11) sunt lovite de nulitate absoluta. vii si livezi. este interzisa. altele decat cele prevazute la art. potrivit reglementarilor legale in vigoare. fara aprobarile legale in vigoare. nr. inregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007. (11) terenurile ocupate de pajisti care. paduri si piscicultura. 34. si-au pierdut total ori partial capacitatea de productie. 77. publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. in Registrul agricol. Liviu Voinea Viceprim-ministru. Daniel Chitoiu Ministrul delegat pentru buget. George Ciamba.000 lei la 10. (11). Mircea Dusa Ministrul pentru societatea informationala.290/2005. se va aproba de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 1071. Lucia Ana Varga Ministrul transporturilor. Nr. terenuri pe care se vor executa lucrari de ameliorare si amenajare. (CE) nr. In tot textul legii. alineatele (11)-(13). 1. 23 aprilie 2013. 247/2006. sintagma „pasuni si fanete” se inlocuieste cu termenul „pajisti”. Daniel Constantin Viceprim-ministru. detinute de persoane juridice in care statul detine majoritatea actiunilor. 1. articolul 1071.

cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991. solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 165/2013 Publicata in Monitorul Oficial nr. (4) Punctele prevazute la alin.Dispozitii generale Art. d) principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii. Lege nr. (3) In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . 169/1997.notificarile formulate in temeiul Legii nr. (2) In situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei. 3 In intelesul prezentei legi. precum si unele masuri adiacente. cu modificarile si completarile ulterioare. singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art.Legea 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. (3) si (4). a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cererile formulate potrivit Legii nr. 24 alin. Art. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. prevazuta in Capitolul III din prezenta lege.22 decembrie 1989. expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: 1. cu modificarile si completarile . republicata. ale Legii nr. singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte. cereri . b) principiul echitatii. republicata. 1 (1) Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi. Art. 18/1991 si ale Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. in natura sau prin echivalent. (2). 2 Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt: a) principiul prevalentei restituirii in natura. 278 din 17 mai 2013 Capitolul I . c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii.

organ de specialitate al administratiei publice centrale. Art. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . la entitatile investite de lege. in ceea ce priveste terenurile. cu modificarile si completarile ulterioare.ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici. prevazuta la pct. aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau. persoana care se considera indreptatita . 4 . 571/2003 privind Codul fiscal. la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. 77^1 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. persoana indreptatita . 6. republicata. f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata.restituirea imobilului preluat in mod abuziv. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. 3. cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. comisiile comunale. g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor.ulterioare. decizia entitatii investita de lege . 250/2007. in termen legal. infiintata potrivit prezentei legi. constituite in temeiul Legii nr. 94/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 18/1991. cu personalitate juridica. c) comisia locala de fond funciar. precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. republicata. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament. 18/1991. 5. orasenesti si municipale. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 2. entitatea investita de lege . dupa caz. actualizate in conditiile impuse de art. e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania.22 decembrie 1989. in intelesul Hotararii Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania. 7. restituirea in natura .decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege. care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. b) entitatea investita cu solutionarea notificarii.persoana care a formulat si a depus. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii: a) unitatea detinatoare. grila notariala . constituite in temeiul Legii nr. 1. republicata. si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. (5) din Legea nr. 83/1999. d) comisia judeteana de fond funciar sau. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz.persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau. cereri din categoria celor prevazute la pct. 4. cu modificarile si completarile ulterioare. la masuri reparatorii. republicata.

5 intocmeste. la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie. cu sau fara investitii. situatia terenurilor agricole. Capitolul II . (2) Situatia prevazuta la alin. prin determinare grafica pe ortofotoplan: a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar. la data intrarii in vigoare a prezentei legi. al unitatii administrativ-teritoriale. modul de functionare. care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. (4) Procedura de constituire. (2) Comisia se compune din urmatoarele persoane: a) un reprezentant al institutiei prefectului. atributiile Comisiei. (3) In functie de specificul localitatii. care are si calitatea de presedinte al Comisiei. b) primarul comunei/orasului/municipiului. cu sau fara investitii. e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara. b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe IonescuSisesti``. pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei. precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art. Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane: a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului. inginer agricol. conform normelor de aplicare a prezentei legi. cu sau fara investitii. subinginer agricol.Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist Art. cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv. dupa caz. (1) va indica. c) secretarul comunei/orasului/municipiului. d) un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru. comisia prevazuta la art. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. aflate in domeniul public sau privat al statului sau. d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura. c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor . 5 (1) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. 6 (1) In termen de 180 de zile de la data constituirii. b) terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului. aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice. aflate pe rolul instantelor.Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse.Romsilva. si forestiere. Art. care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. Comisia locala pentru inventarierea terenurilor. la entitatile investite de lege. prin ordin al prefectului. referent agricol). in termen legal. c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare. precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010. inginer topograf. . nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. Art. (1) nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile. dupa caz. Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare. de Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire. 7 (1) Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local. eliberarea titlurilor de proprietate. comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate. si trecerii acestora. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti. in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau. in cazul in care persoanele indreptatite opteaza. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestora. pentru returnarea dosarului la comisia locala. cu propuneri de despagubiri. e) alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. c) cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. dupa caz. in conditiile art. in conditiile legii. dupa caz.d) terenurile ocupate de izlazuri. 42. (2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. Art. (5) In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet. valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. (3) Situatia prevazuta la alin. e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau. . dupa caz. se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau. dupa caz. (1). aflate in proprietatea publica a statului. dupa caz. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. (3) Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau. avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren. b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau. Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar. 8 (1) In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire. punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar. in vederea atribuirii de teren. dupa caz. (4) Comisia judeteana de fond funciar sau. (1) se au in vedere: a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. d) hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti. (2) Dispozitiile alin. in termenul prevazut la alin.

Art. fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament. terenurile care fac obiectul acesteia. Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala. b) pe izlazul comunal. dupa caz. (3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri. in termen de 30 de zile. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in urmatoarea ordine: a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar. persoana care se considera indreptatita poate formula plangere la judecatoria in a carei raza teritoriala este situat terenul. in conditiile prevazute la art. (1). (1). Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire. aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat in cauza. (2). comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate in cadrul procesului de restituire. Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza. Art. (2) In termen de 30 zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului. situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren. Hotararea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. (5). in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hotararii de Guvern initiate conform art. (3). de a efectua punerile in posesie si de a elibera titlurile de proprietate pana la data de 1 ianuarie 2016. 11 (1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau. 12 (1) In situatia in care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila. (1). statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului.Art. 10 (1) Pana la data de 1 martie 2014. dupa validarea intinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau. 6 alin. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. (3) In termen de 30 de zile de la implinirea termenului prevazut la alin. Art. 6 alin. dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015. pentru fiecare judet si la nivel national. dupa caz. . Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru. (2) Dupa finalizare. 9 (1) Institutele. (2) In situatia neindeplinirii obligatiilor in termenul prevazut la alin. (4) In situatia in care plangerea formulata potrivit alin. de catre Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti.

18/1991. 15 Cererile vizand restituirea terenurilor intravilane. (2) In situatia in care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil. sau pe terenul proprietate privata a statului. aflate in acelasi judet. regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala. in termenul prevazut la art. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. (3) din Legea nr. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet.Acordarea de masuri compensatorii . 9 alin. au intrat ulterior in proprietatea statului sau au fost incluse in amenajamente silvice dupa aceasta data. care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute. sau pe terenul proprietate privata a statului. 10/2001. propus in vederea restituirii. cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva. reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Art. dupa caz. punerea in posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. 6 alin. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului.c) pe terenul proprietate publica. b). cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. formulate potrivit Legii nr. 13 (1) In situatia in care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila. republicata. cu modificarile si completarile ulterioare. Capitolul III . chiar daca acestea s-au aflat in proprietatea statului roman inainte de anul 1948. Art. (2) Pentru terenul prevazut la alin. (1). Art. agricole la data preluarii abuzive. (1). (3) Notiunea de teren forestier in sensul prezentei legi este definita in normele de aplicare ale acesteia. d) pe terenul proprietate publica. (3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face in ordinea de inregistrare a cererilor initiale de restituire. Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal. acord exprimat in urma organizarii unui referendum. statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor invecinate. care a fost administrat de institute. (1) lit. republicata. se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat. trecut in conditiile legii in proprietatea privata a statului. cu modificarile si completarile ulterioare. statiuni de cercetare si alte institutii publice. 14 In situatia in care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decat cea notificata. cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar. cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor. care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. care se determina potrivit art. urmatoarele atributii: a) valideaza/invalideaza in tot sau in parte deciziile emise de entitatile investite de lege. Art. a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. in principal. in echivalent. e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului. (4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. denumita in continuare Comisia Nationala. d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului. g) doi reprezentanti ai Ministerului Justitiei. dupa caz. Comisia Nationala lucreaza in sedinta in prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti. h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne. (2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. care functioneaza in subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are. 17 (1) In vederea finalizarii procesului de restituire in natura sau. b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. (2) In indeplinirea atributiilor sale. Art. (3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pana la finalizarea procesului de retrocedare. in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 16 Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire in natura la nivelul entitatilor investite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte. se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor. 21 alin. 18 (1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. (6) si (7) din prezenta lege. . (3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a primuluiministru. b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.Art. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a primului-ministru. c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru. d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi. c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile.

(3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului la propunerea institutiilor publice detinatoare. (7) Pana la data de 1 ianuarie 2015. se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile. de drept. 16. a presedintelui acesteia se face prin decizie a primului-ministru. Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national. in Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. in conditiile prezentei legi. aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea Agentiei Domeniilor Statului. (4) Pana la data de 1 iulie 2014. entitatile investite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii. (6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului. intreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei. (2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii in natura. valoarea se publica in termen de 30 de zile. 19 In scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale. Art. (2) Deciziile entitatilor investite de lege vor fi insotite de inscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii in compensare totala sau partiala a unor alte . Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul in care comisiile locale si judetene sau. in aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri: a) inlocuirea membrilor Comisiei Nationale si. administrat de Agentia Domeniilor Statului. b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. (5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale in vederea finalizarii procesului de restituire. dupa caz. Indemnizatia se acorda in lunile in care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta. 20 (1) In vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. 21 (1) In vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite in natura. inclusiv orice inscrisuri cu privire la constructii demolate. asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national.Art. afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi. dupa caz. dar nerestituite fostilor proprietari pana la data de 1 ianuarie 2016 intra. Art. Pentru imobilele trecute in Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015. denumit in continuare Fondul national.

11 alin. (6). cu modificarile si completarile ulterioare. titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante. aproba punctajul stabilit potrivit alin. (8) Ulterior verificarii si evaluarii. (9) In cazul validarii deciziei entitatii investite de lege. dupa caz. 10/2001. 554/2004. 30 din Legea nr. (7). 21 alin. (5) Secretariatul Comisiei Nationale. (5). in baza documentelor transmise. Art. (4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de fond funciar a municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii in natura. 10/2001. republicata. Pentru clarificarea aspectelor din dosar. procedeaza la verificarea dosarelor din punct de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera indreptatita la masuri reparatorii. Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise in temeiul art. cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. 31 din Legea nr. Un punct are valoarea de un leu.imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea investita de lege. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. raman aplicabile. se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale. Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat in mod abuziv. cu modificarile si completarile ulterioare. 22 Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art.22 decembrie 1989. Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente in completare entitatilor investite de lege. Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii investite de lege si. 6 alin. . (7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor incasate pentru imobilul evaluat conform alin. la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale. cu modificarile si completarile ulterioare. 23 (1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice in temeiul art. republicata. pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si nevalorificate in cadrul unei oferte de capital disponibil emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. (6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima in puncte. se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 . (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. republicata. si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii investite de lege. identificate la nivel local. Art. (3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. (2) Comisia Nationala ia in discutie dosarul transmis de entitatea investita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala in original de catre persoana indreptatita. (4) si art. 21 alin. (6) si (7). 10/2001. Dispozitiile art.

in termen de 60 de zile de la data emiterii. o copie a documentelor prevazute la alin. Art. Art. in termen de 45 de zile de la data emiterii. (5) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atat titularilor. 21 alin. 26 Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun. incepand cu data de 1 ianuarie 2016. (6) Documentele transmise dupa implinirea termenului prevazut la alin. (6). (2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamanal la sediul central al Agentiei . (5). la incetarea activitatii Comisiei Nationale. Art. 21 alin. (5) nu se iau in considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei. in termen de 5 zile de la primire. 21 alin. acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale. se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali sau testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pana la valoarea imobilului stabilita conform art. punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decat cea stabilita potrivit art. in termen de 15 zile. persoanele care incheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 25 (1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor indreptatite. nu pot fi afectate prin masuri de plafonare. (7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor. fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia.(3) In situatia in care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii investite de lege in baza careia s-au emis titluri de valoare nominala. Art. cat si entitatilor investite de lege. 27 (1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala. (3) Numarul de puncte acordat in conditiile alin. un exemplar al actului prin care s-a incheiat tranzactia. (6) si (7). (2) In dosarele in care se acorda masuri compensatorii altor persoane decat titularul dreptului de proprietate. (4) In cazul in care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate. 24 (1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate. (6). fost proprietar sau mostenitorii legali sau testamentari ai acestuia. la Cancelaria PrimuluiMinistru.

29 Persoanelor adjudecatare de imobile in cadrul licitatiilor li se elibereaza. (1). Art. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate. (2) In aplicarea alin. are obligatia intocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national. (4) Punctele netransformate in numerar se pot valorifica in continuare in cadrul licitatiilor nationale de imobile. cu conditia inscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Ageniei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. in termen de 10 zile.Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara in regim de videoconferinta. Art. (6) In vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere. (5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri. anual. detinatorul poate solicita. dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017. (5) Modalitatea de valorificare in numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi. Art. dupa 1 ianuarie 2017. membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentand 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea inscrierii in Cartea Funciara. emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate in cadrul licitatiilor nationale de imobile. (3) Sumele cuprinse in titlurile prevazute la alin. un proces-verbal de adjudecare. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si in numerar. a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 31 (1) In termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte. c) trei reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. . prin unitatile sale teritoriale. (3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita. astfel: a) doi reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului. (4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pana la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului. Art. 30 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza inscrierea in Cartea Funciara in termen de 60 zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare. 28 Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. b) doi reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

pentru o perioada de 60 de zile. inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. o singura data.Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare Art. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. 32 (1) Se instituie un termen de decadere in procedura administrativa. in situatia in care persoana care se considera indreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului in raport cu alte institutii. (3) Cererea de prelungire a termenului se va formula in interiorul termenului prevazut la alin.Capitolul IV . Art. 33 (1) Entitatile investite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare.000 de cereri. de 90 de zile. de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. 10/2001. prin decizia conducatorului entitatii investite de lege sau a persoanei imputernicite de catre acesta. (3) Numarul dosarelor prevazute la alin. (1). (2) Termenul prevazut la alin. (4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera. (3) Entitatile investite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor inregistrate si nesolutionate. (2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data inregistrarii lor. (2) Termenele prevazute la alin. actele doveditoare solicitate. 34 (1) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate in termen de 60 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5. dupa cum urmeaza: a) in termen de 12 luni. care vor fi solutionate in termen de 36 de luni. (1) si data inregistrarii dosarelor prevazute la . entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar de pana la 2. Datele transmise de entitatile investite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. cu exceptia dosarelor de fond funciar.500 si 5. (1) si va fi insotita de dovada demersurilor intreprinse.500 de cereri. cu exceptia dosarelor de fond funciar. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica in scris documentele necesare solutionarii cererii sale. (4) Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii. in care persoanele care se considera indreptatite pot completa cu inscrisuri dosarele depuse la entitatile investite de lege.000 de cereri. c) in termen de 36 de luni. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera indreptatita sau a reprezentantului legal. b) in termen de 24 de luni. entitatile investite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins intre 2. republicata. Art. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

in urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar . (1).alin. (3) In cazurile prevazute la alin. g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire. 37 Contraventiile prevazute la art.Sanctiuni Art. (4) Hotararile judecatoresti pronuntate potrivit alin. dupa caz. Art. potrivit legii penale. in conditiile art. 36 Constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte. a Comisiei de fond funciar a municipiului Bucuresti. persoanelor indreptatite. 6 alin. 12 alin. 38 In cazul in care. in termen de 30 de zile de la data comunicarii. persoana care se considera indreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. c) fapta persoanei care impiedica in orice mod intocmirea situatiei prevazute la art. Agentiei Domeniilor Statului. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru. (2) In cazul in care entitatea investita de lege nu emite decizia in termenele prevazute la art. h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege. d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau. b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. dupa caz. acordarea de masuri reparatorii in conditiile prezentei legi. 35 (1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 6 alin. 6 alin. Art. e) refuzul institutelor. sa fie considerate infractiuni: a) neindeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. Art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii. 5. (1) in termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.000 lei. f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute de art. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica. (5) Cererile sau actiunile in justitie formulate in temeiul alin. 33 si 34. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10. (1). Capitolul V . (4). 9 alin. la cerere. statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate in termenul prevazut de art. (3). daca nu sunt comise in astfel de conditii incat. (1) si (2). (1). (3) sunt supuse numai apelului. instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si intinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea in natura sau.000 lei la 100.

41 (1) Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi. (2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane. dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau. Capitolul VI . 37 se fac de catre imputernicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori imputernicitii acestuia. Comisia Nationala emite titluri de despagubire. prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor. Art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. (5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 180/2002.si de prezenta lege. cu modificarile si completarile ulterioare. in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. incepand cu 1 ianuarie 2014. punere in posesie si emitere a titlului de proprietate. ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 42 (1) Persoanele indreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar in vederea restituirii in natura a terenurilor. (1). aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (3) Pentru indeplinirea obligatiilor stabilite la alin. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere. Art. (1). 21 din prezenta lege. 40 Dispozitiile art. pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile .000 lei. (4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor in conditiile alin. 39 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. (2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5. in transe anuale egale. respectiv.Dispozitii tranzitorii si finale Art. se face in termen de 5 ani. salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Art. precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. (2) In termenul prevazut la alin. presedintele comisiei locale continua sa intarzie finalizarea procedurii de validare.

(5) din Legea nr. stabileste imobilele prevazute la alin. 38 (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale. (5) In vederea promovarii hotararii prevazute la alin. (1) si (2). Guvernul. in vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. 18/1991. plata cheltuielilor de intretinere aferente . prin hotarare. al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia ii incumba aceste obligatii``. 83/1999. Art. 1. 1 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani. a) pct. la art. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2 si 4 la Legea nr. (4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali. dupa caz. 44 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 94/2000. al institutiei sau. (2) Dispozitiile alin. Art. alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. republicata. 83/1999. care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii. si la art. (1) se aplica in mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. cu modificarile si completarile ulterioare. si art. Art. 36 alin. republicata. dupa caz. 94/2000. (3) Dosarele inregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale. republicata. 10/2001. datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public. 34 din Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. se transmit comisiilor constituite pe langa autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi. au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public. 43 Cererile depuse in temeiul art. (3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (6) In perioada prevazuta la alin. republicata. detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. mostenitorilor acestora. mostenitorii acestora. 1 alin. 45 (1) Imobilele prevazute in anexa nr. 1/2000. republicata. in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 10/2001. se restituie fostilor proprietari sau. 2 lit. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor. republicata. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau. republicata. (1) si (2). cu modificarile si completarile ulterioare si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de interes public. (4). dupa caz. 10/2001 in vederea solutionarii.

solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.`` Art. in natura sau prin echivalent. 3 lit.`` Art. la articolul II din Titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. se introduc trei noi alineate. 47 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. masurile reparatorii se stabilesc in echivalent. 46 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. republicata. (8) In situatia in care. (2)-(4). 169/1997`` al Legii nr. stabilita in functie de valoarea de piata. cu modificarile si completarile ulterioare. republicata. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. prin hotarare a Guvernului. alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) In cazul in care pe terenurile preluate in mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate. Art. (3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu in locul celui anulat sau. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii. spatiilor verzi asa cum au fost stabilite prin art. 48 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. 10/2001. 247/2005. cu modificarile si completarile ulterioare. 53 alin. dupa caz. cu modificarile si completarile ulterioare. alin. alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. (4) Dispozitiile art. a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. iar pentru suprafata ocupata de constructii noi. dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr.`` .imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. republicata. va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire. II (1) Se infiinteaza in cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar. (1). obligatia mentinerii afectatiunii inceteaza de drept. asigurand aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor in domeniu. comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu. 18/1991 si ale Legii nr. (2) raman aplicabile. precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale. cu urmatorul cuprins: "(2) In cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente. in perioada prevazuta la alin. (7) In situatia in care pentru activitatile de interes public nu este necesara intreaga suprafata a imobilului. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. chiria recalculandu-se in mod corespunzator. 18/1991. imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public. aceasta poate fi restransa. persoana indreptatita va obtine restituirea in natura a partii de teren ramase libera. cea afectata servitutilor legale. a)-f) din Legea nr.

cu modificarile si completarile ulterioare. 15 literele a)-d) si f). cuprinsa in Legea nr. c) articolele 13. 10/2001. cu modificarile si completarile ulterioare. 14. alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. precum si a prevederilor Legii nr. 10/2001. alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18^3. cu modificarile si completarile ulterioare.`` Art. 18^6. a imobilelor preluate in mod abuziv. se abroga. 18^4. in natura sau prin echivalent. 17. b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent. republicata. 50 La data intrarii in vigoare a prezentei legi: a) sintagma "despagubiri acordate in conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv``. 18^8. precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga. Art. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei. 18. 14^2. cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a Romaniei prin Ordinul nr. 247/2005. 10/2001. 18^7. prevazute in Legea nr. 14^1.Art. Art. 229 din 4 mai 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica. nr. 51 La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. articolele 16. . republicata. in cazul in care bilantul este anterior acesteia. se abroga. administrarea si exploatarea pajistilor. 214/2011 pentru organizarea. republicata. se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Recalcularea valorii actiunilor se face in baza valorii activului net din ultimul bilant contabil. Partea I. 49 La data intrarii in vigoare a prezentei legi. cu modificarile si completarile ulterioare. Partea I. republicata. 18^5. 819 din 21 noiembrie 2011. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni. 18^2. 18^1. Actualizarea se face pana la data de 14 februarie 2001. 3 din 27 aprilie 2001. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. 18/1991. 18^9 si articolul 22 din Titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv`` al Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. se inlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii in conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire. 52 La data de 1 ianuarie 2016. in perioada regimului comunist in Romania``.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->