Comunitate juridica online: Dre ptO nline .

ro

AvocatR om ania.ro

Avocat-Divort.ro

Avocat-Partaj.ro

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate

Intreaba un avocat C auta in site
Sitemap

Legea 192/2006 actualizata privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Legea profesiei de mediator consolidata

Comunitate

Publicata in Monitorul O ficial, Parte a I nr. 441 din 22 m ai 2006 A tentie Ve rsiune a consolidata de fata nu are un caracte r oficial, are un caracte r pur inform ativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, Dre ptO nline .ro ne asum andu-si nicio raspunde re pe ntru e ve ntuale le pre judicii aduse de utilizare a e i, indife re nt de form a, de stinatie si scop. Pe ntru orice inadve rte nta ide ntificata, va rugam sa ne contactati la office @dre ptonline .ro Ve rsiune a a fost consolidata cu urm atoare le pre ve de ri: Le ge nr. 370/2009 O G 13/2010 Legea medierii - Legea mediatorilor. Legea profesiei de mediator Parlam e ntul R om anie i adopta pre ze nta le ge . Capitolul I - Dispozitii generale A rt. 1 (1) Me die re a re pre zinta o m odalitate de solutionare a conflicte lor pe cale am iabila, cu ajutorul une i te rte pe rsoane spe cializate in calitate de m e diator, in conditii de ne utralitate , im partialitate , confide ntialitate si avand libe rul consim tam ant al partilor. (2) Me die re a se baze aza pe incre de re a pe care partile o acorda m e diatorului, ca pe rsoana apta sa facilite ze ne gocie rile dintre e le si sa le sprijine pe ntru solutionare a conflictului, prin obtine re a une i solutii re ciproc conve nabile , e ficie nte si durabile . A rt. 2 (1) Daca le ge a nu pre ve de altfe l, partile , pe rsoane fizice sau pe rsoane juridice , pot re curge la m e die re in m od voluntar, inclusiv dupa de clansare a unui proce s in fata instante lor com pe te nte , conve nind sa solutione ze , pe ace asta cale , orice conflicte in m ate rie civila, com e rciala, de fam ilie , in m ate rie pe nala, pre cum si in alte m ate rii, in conditiile pre vazute de pre ze nta le ge . (2) Pre ve de rile pre ze nte i le gi sunt aplicabile si conflicte lor din dom e niul prote ctie i consum atorilor, in cazul in care consum atorul invoca e x iste nta unui pre judiciu ca urm are a achizitionarii unor produse sau se rvicii de fe ctuoase , a ne re spe ctarii clauze lor contractuale ori a garantiilor acordate , a e x iste nte i unor clauze abuzive cuprinse in contracte le inche iate intre consum atori si age ntii e conom ici, ori a incalcarii altor dre pturi pre vazute de le gislatia nationala sau a Uniunii Europe ne in dom e niul prote ctie i consum atorilor. (3) Pe rsoane le fizice sau pe rsoane le juridice au dre ptul de a-si solutiona dispute le prin m e die re , atat in afara, cat si in cadrul proce durilor obligatorii de solutionare am iabila a conflicte lor pre vazute de le ge . (4) Nu pot face obie ctul m e die rii dre pturile strict pe rsonale , cum sunt ce le privitoare la statutul pe rsoane i, pre cum si orice alte dre pturi de care partile , potrivit le gii, nu pot dispune prin conve ntie sau prin orice alt m od adm is de le ge . (5) In orice conve ntie ce prive ste dre pturi asupra carora partile pot dispune , ace ste a pot introduce o clauza de m e die re , a care i validitate e ste inde pe nde nta de validitate a contractului din care face parte . A rt. 3 Activitate a de m e die re se infaptuie ste in m od e gal pe ntru toate pe rsoane le , fara de ose bire de rasa, culoare , nationalitate , origine e tnica, lim ba, re ligie , se x , opinie , aparte ne nta politica, ave re sau origine sociala. A rt. 4 (1) Me die re a re pre zinta o activitate de inte re s public. (2) In e x e rcitare a atributiilor sale , m e diatorul nu are pute re de de cizie in privinta continutului inte le ge rii la care vor ajunge partile , dar le poate indrum a sa ve rifice le galitate a ace ste ia, potrivit art. 59. A rt. 5 (1) Me die re a poate ave a loc intre doua sau m ai m ulte parti. (2) Partile au dre ptul sa-si ale aga in m od libe r m e diatorul. (3) Me die re a se poate re aliza de catre unul sau m ai m ulti m e diatori. A rt. 6 O rgane le judiciare si arbitrale , pre cum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale inform e aza partile asupra posibilitatii si a avantaje lor folosirii proce durii m e die rii si le indrum a sa re curga la ace asta cale pe ntru solutionare a conflicte lor dintre e le . Capitolul II - Profesia de mediator Sectiunea 1 - Dobandirea, suspendarea si incetarea calitatii de mediator A rt. 7 Poate de ve ni m e diator pe rsoana care inde pline ste urm atoare le conditii: a) are capacitate de plina de e x e rcitiu; b) are studii supe rioare ; c) are o ve chim e in m unca de ce l putin 3 ani; d) e ste apta, din punct de ve de re m e dical, pe ntru e x e rcitare a ace ste i activitati; e ) se bucura de o buna re putatie si nu a fost condam nata de finitiv pe ntru savarsire a une i infractiuni inte ntionate , de natura sa aduca atinge re pre stigiului profe sie i; f) a absolvit cursurile pe ntru form are a m e diatorilor, in conditiile le gii, sau un program postunive rsitar de nive l m aste r in dom e niu, acre ditate conform le gii si avizate de C onsiliul de m e die re ;. g) a fost autorizata ca m e diator, in conditiile pre ze nte i le gi. A rt. 8 (1) Pe rsoane le care inde pline sc conditiile pre vazute la Art. 7 vor fi autorizate ca m e diatori de catre C onsiliul de m e die re , dupa achitare a tax e i de autorizare , al care i cuantum va fi stabilit prin re gulam e ntul pre vazut la art. 17 alin. (2). (2) C e tate nii state lor m e m bre ale Uniunii Europe ne , ale Spatiului Econom ic Europe an sau ai C onfe de ratie i Elve tie ne , pose sori ai unui docum e nt de calificare in profe sia de m e diator, obtinut in unul dintre ace ste state , dobande sc, in conte x tul dre ptului de stabilire , acce sul la profe sie in R om ania, dupa re cunoaste re a ace stor docum e nte de catre C onsiliul de m e die re , conform Le gii nr. 200/2004 privind re cunoaste re a diplom e lor si calificarilor profe sionale pe ntru profe siile re gle m e ntate din R om ania, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare . (3) Docum e nte le de calificare obtinute in profe sia de m e diator in alt stat de cat R om ania ori intr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , al Spatiului Econom ic Europe an sau in C onfe de ratia Elve tiana de catre pe rsoane le pre vazute la alin. (2) se re cunosc in conditiile pre vazute la alin. (5), care se aplica in m od core spunzator. Daca abilitatile si cunostinte le nu core spund ce rinte lor de calificare pre vazute de le ge a rom ana, C onsiliul de m e die re ia in conside rare si e x pe rie nta profe sionala dobandita de solicitant si ii poate ce re sa dove de asca faptul ca inde pline ste toate ace ste

Home Resurse Tribuna Jurisprudenta Stiri Dezbateri Cariere Comunitate Dictionar juridic Carti juridice Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial A rhiva Monitor

Raspunsuri juridice

Intreaba un avocat Raspunsuri juridice A rhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare Lista

Utile

Decizii RIL si NC Hotarari CEDO Informatii utile A vocat Legislatie Legislatie pag 2 Divortul Divort din strainatate Personalitati Interviuri Modele cereri Istorie A drese utile Institutii Curs valutar BNR Calculator TVA Verificare IBA N

Interactiv

Teste grila Confruntare Jurist vs Jurist Dezbateri spete A rgumente Jocul mintii Test cunostinte Fise tari A fla profesia

User

Contact Newsletter Login Inregistrare Echipa DreptOnline

Linkuri English

si e x pe rie nta profe sionala dobandita de solicitant si ii poate ce re sa dove de asca faptul ca inde pline ste toate ace ste ce rinte . (4) Pre ve de rile alin. (2) si (3) se aplica si ce tate nilor rom ani, pose sori ai docum e nte lor de calificare in profe sia de m e diator, obtinute intr-un stat m e m bru al Uniunii Europe ne , al Spatiului Econom ic Europe an sau in C onfe de ratia Elve tiana, dupa caz, intr-un stat te rt. (5) C e tate anul unui stat te rt, care a absolvit cursurile pe ntru form are a m e diatorilor in strainatate sau care a dobandit calitate a de m e diator in strainatate , si dore ste sa de sfasoare activitate de m e die re cu caracte r pe rm ane nt in R om ania, dobande ste acce s la profe sie , in urm atoare le conditii: a) pre zinta titlul de studii, insotit de ate statul de e chivalare e libe rat de Ministe rul Educatie i si C e rce tarii; b) pre zinta continutul program e i de form are parcurse , inclusiv durata pre gatirii si, dupa caz, docum e nte le care ate sta dobandire a calitatii de m e diator. C onsiliul de m e die re e value aza continutul program e i de form are pre ze ntate , inclusiv durata pre gatirii, com parand cunostinte le si abilitatile ate state de ace ste docum e nte cu ce rinte le stabilite conform Le gii rom ane si hotaraste , daca e ste cazul, acce sul in profe sie . C onditiile de e chivalare ori com pe nsare a calificarii, in situatia in care cunostinte le si abilitatile ate state nu core spund ce rinte lor de calificare pre vazute de le ge a rom ana, vor fi stabilite prin re gulam e ntul pre vazut la art. 17 alin. (2). (6) Me diatorul strain poate de sfasura in R om ania activitate a de m e die re cu caracte r ocazional, sub form a pre starii de se rvicii, in baza docum e ntului care ate sta ca e x e rcita le gal ace asta profe sie in statul de origine sau de prove nie nta, fiind e x ce ptat de la ce rinte le de autorizare si de inscrie re pre vazute in le ge , avand, insa, obligatia Instiintarii, in scris, a C onsiliului de m e die re cu privire la de sfasurare a ace ste i activitati. (7) C e tate nii altor state ale Uniunii Europe ne , ale Spatiului Econom ic Europe an sau ai C onfe de ratie i Elve tie ne , pose sori ai unui docum e nt de calificare ca m e diator, obtinut in unul dintre ace ste state sau in R om ania, dobande sc calitate a de m e diator in R om ania, in conditiile pre vazute la alin. (2) ​ ( 6). (8) C e tate nii pre vazuti la alin. (7), care au dobandit calitate a de m e diatO r in R om ania, pot de sfasura activitate a de m e die re cu caracte r pe rm ane nt in unul dintre state le m e m bre ale Uniunii Europe ne sau ale Spatiului Econom ic Europe an, daca in ace ste state dobandire a ace ste i calitati nu e ste re gle m e ntata, in baza docum e ntului care ate sta ca e x e rcita le gal ace asta profe sie in R om ania. (9) Pe ntru m e diatorii autorizati in conditiile art. 7 si 72 alin. (2), docum e ntul de calificare prin care se ate sta dobandire a com pe te nte lor profe sionale ca m e diator e ste e libe rat de catre C onsiliul de m e die re in conditiile stabilite de standarde le de form are in dom e niul m e die rii. (10) In cazul in care e ste ne ce sara ve rificare a docum e nte lor de puse in ve de re a autorizarii, ace asta se poate re aliza si prin Siste m ul de inform are in cadrul pie te i inte rne , in conditiile le gii. A rt. 8^1 (1) Autorizatia se e libe re aza solicitantului in ce l m ult 30 de zile cale ndaristice de la data constatarii inde plinirii de catre ace sta a tuturor conditiilor stabilite de le ge si de re gulam e ntul pre vazut la art. 17 alin. (2). (2) te rm e nul poate fi pre lungit o singura data, pe ntru o pe rioada de m ax im um 15 zile cale ndaristice . Valabilitate a docum e nte lor de puse initial nu e ste afe ctata de ace asta pre lungire . Pre lungire a te rm e nului de autorizare , pre cum si durata ace ste i pre lungiri se m otive aza in m od core spunzator si se notifica solicitantului inainte de e x pirare a te rm e nului initial. (3) In cazul in care solicitantul nu inde pline ste conditiile pre vazute de pre ze nta le ge sau ce re re a form ulata de ace sta nu e ste insotita de acte le dove ditoare , C onsiliul de m e die re com unica pe rsoane i inte re sate re fuzul m otivat de autorizare sau, dupa caz, ne ce sitate a com ple tarii dove zilor im puse de le ge . (4) Hotarare a de re fuz, re spe ctiv de re trage re a autorizatie i de m e diator poate fi atacata la instanta jude catore asca com pe te nta, in conform itate cu proce dura pre vazuta de Le ge a conte nciosului adm inistrativ nr. 554/2004, cu m odificarile si com ple tarile ulte rioare A rt. 9 (1) Form are a profe sionala a m e diatorilor se asigura prin cursuri de form are profe sionala organizate de catre furnizorii de form are si de catre institutiile de invatam ant supe rior acre ditate . (2) C ursurile si program e le de form are profe sionala a m e diatorilor vor fi autorizate de catre C onsiliul de m e die re cu re spe ctare a standarde lor de form are profe sionala in dom e niu, e laborate de catre ace sta. (3) Structura cursului de form are profe sionala va fi intocm ita conform pre ve de rilor privind form are a adultilor. (4) C onsiliul de m e die re va e m ite docum e nte le care ate sta com pe te nta profe sionala a m e diatorilor A rt. 10 Institutiile si ce le lalte pe rsoane juridice care de sfasoara, conform art. 9, program e de form are a m e diatorilor se inscriu, de catre C onsiliul de m e die re , pe o lista, care va fi pusa la dispozitia ce lor inte re sati la se diul sau, al instante lor jude catore sti si al autoritatilor adm inistratie i publice locale , pre cum si la se diul Ministe rului Justitie i si pe pagina de Inte rne t a ace stuia. A rt. 11 (1) C onsiliul de m e die re are dre ptul sa ve rifice m odul de organizare si de sfasurare a cursurilor si de aplicare a standarde lor de form are initiala si continua si poate solicita, daca e ste cazul, re trage re a autorizatie i, potrivit standarde lor de form are in dom e niul m e die rii si proce durilor e laborate de catre C onsiliul de m e die re . (2) R e trage re a autorizatie i ori e x pirare a pe rioade i pe ntru care a fost acordata atrage radie re a de pe lista pre vazuta la art. 10. A rt. 12 (1) Me diatorii autorizati sunt inscrisi in tabloul m e diatorilor, intocm it de C onsiliul de m e die re si publicat in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I. (2) In tabloul pre vazut la alin. (1), se m e ntione aza urm atoare le date : a) num e le si pre num e le m e diatorului; b) se diul profe sional; c) pre gatire a de baza a m e diatorului, institutiile la care s-a form at si titlurile cu care le -a absolvit; d) dom e niul m e die rii in care ace sta e ste spe cializat; e ) durata e x pe rie nte i practice in activitate a de m e die re ; f) lim ba straina in care e ste capabil sa de sfasoare m e die re a; g) calitate a de m e m bru al une i asociatii profe sionale in dom e niul m e die rii, pre cum si, dupa caz, al altor organizatii; h) e x iste nta une i cauze de suspe ndare . (3) C onsiliul de m e die re are obligatia sa actualize ze pe riodic si ce l putin o data pe an tabloul m e diatorilor si sa-l puna la dispozitia ce lor inte re sati la se diul sau, al instante lor jude catore sti, al autoritatilor adm inistratie i publice locale , pre cum si la se diul Ministe rului Justitie i si pe pagina de Inte rne t a ace stuia. (4) Profe sia de m e diator se e x e rcita num ai de catre pe rsoana care a dobandit calitate a de m e diator autorizat, in conditiile pre ze nte i le gi. (5) Ex e rcitare a profe sie i de m e diator de catre pe rsoane care nu au dobandit calitate a de m e diator autorizat, in conditiile pre ze nte i le gi, constituie infractiune si se sanctione aza potrivit le gii pe nale A rt. 13 Ex e rcitare a profe sie i de m e diator e ste com patibila cu orice alta activitate sau profe sie , cu e x ce ptia incom patibilitatilor pre vazute prin le gi spe ciale . A rt. 14 (1) Ex e rcitare a calitatii de m e diator se suspe nda: a) in cazul une i incom patibilitati pre vazute de le ge ; in ace st caz, m e diatorul e ste obligat sa incunostinte ze , in te rm e n de 3 zile , C onsiliul de m e die re , in le gatura cu ace asta incom patibilitate ; b) la ce re re , facuta in scris de catre m e diator; c) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c). (2) Ex e rcitare a calitatii de m e diator se suspe nda de dre pt, in cazul in care im potriva m e diatorului s-a luat m asura are starii pre ve ntive , pana la solutionare a proce sului pe nal, potrivit le gii. A rt. 15 C alitate a de m e diator ince te aza: a) la ce re re , prin re nuntare facuta in scris de catre m e diator; b) prin de ce s; c) in cazul in care nu m ai inde pline ste conditiile pre vazute la art. 7 lit. a) si d); d) ca sanctiune disciplinara, in conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d); e ) in cazul condam narii de finitive pe ntru savarsire a, cu inte ntie , a une i infractiuni, care il face ne de m n de a m ai e x e rcita ace asta profe sie . A rt. 16 (1) Suspe ndare a, pre cum si ince tare a calitatii de m e diator se dispune sau, dupa caz, se constata, de catre C onsiliul de m e die re . (2) In caz de ince tare a calitatii de m e diator, num e le ace stuia se radiaza din tabloul m e diatorilor. A rt. 16^1 In ce e a ce prive ste proce durile si form alitatile de autorizare , pre cum si e x e rcitare a profe sie i de m e diator, pre ve de rile pre ze nte i le gi se com ple te aza cu dispozitiile O rdonante i de urge nta a Guve rnului nr. 49/2009 privind

pre ve de rile pre ze nte i le gi se com ple te aza cu dispozitiile O rdonante i de urge nta a Guve rnului nr. 49/2009 privind libe rtate a de stabilire a pre statorilor de se rvicii si libe rtate a de a furniza se rvicii in R om ania. Sectiunea 2 - Consiliul de mediere A rt. 17 (1) In ve de re a organizarii activitatii de m e die re se infiinte aza C onsiliul de m e die re , organism autonom cu pe rsonalitate juridica, de inte re s public, cu se diul in m unicipiul Bucure sti. (2) C onsiliul de m e die re se organize aza si functione aza potrivit pre ve de rilor pre ze nte i le gi, pre cum si ale re gulam e ntului sau de organizare si functionare . (3) C onsiliul de m e die re e ste form at din 9 m e m bri titulari si 3 m e m bri suple anti, ale si prin vot dire ct sau prin re pre ze ntare de m e diatorii autorizati, in conditiile pre vazute in R e gulam e ntul de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re . (4) Mandatul m e m brilor C onsiliului de m e die re e ste de 2 ani (4^1) R e vocare a C onsiliului de m e die re sau a oricaruia dintre m e m brii ace stuia se poate face la initiativa une i patrim i din num arul m e diatorilor autorizati, de cizia fiind adoptata cu o m ajoritate de jum atate plus unu din num arul m e diatorilor autorizati. (5) Situatiile in care calitate a de m e m bru al C onsiliului de m e die re ince te aza in tim pul e x e rcitarii m andatului, pre cum si proce dura re vocarii sunt stabilite prin re gulam e ntul pre vazut la alin. (2). (6) Pot face parte din C onsiliul de m e die re num ai m e diatorii autorizati care inde pline sc conditiile stabilite prin R e gulam e ntul de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re . (7) C onsiliul de m e die re isi e x e rcita m andatul pana la pre luare a m andatului de catre noul consiliu de m e die re . A rt. 18 (1) C onsiliul de m e die re va ale ge un pre se dinte si un vice pre se dinte si va de se m na, dintre m e m brii sai, o com isie cu activitate pe rm ane nta, care pre gate ste lucrarile C onsiliului. Durata m andatului m e m brilor com isie i e ste de un an. (2) In structura C onsiliului de m e die re functione aza un se cre tariat te hnic, alcatuit dintr-un num ar de pe rsoane stabilit prin organigram a si aprobat de C onsiliul de m e die re . (3) Structura si atributiile com isie i pre vazute la alin. (1) si ale se cre tariatului te hnic pre vazut la alin. (2) se stabile sc prin re gulam e ntul pre vazut la art. 17 alin. (2). (4) Pe ntru activitate a de pusa, m e m brii C onsiliului de m e die re au dre ptul la o inde m nizatie lunara, in conditiile stabilite prin re gulam e ntul pre vazut la art. 17 alin. (2). A rt. 19 (1) C onsiliul de m e die re se intrune ste lunar sau ori de cate ori e ste ne ce sar, la convocare a pre se dinte lui. (2) Se dinte le C onsiliului de m e die re sunt publice , cu e x ce ptia cazului in care m e m brii sai hotarasc altfe l. (3) - ABR O GAT, Le ge a 370/2009 (4) In e x e rcitare a atributiilor sale , C onsiliul de m e die re adopta hotarari cu votul m ajoritatii m e m brilor care il com pun. (5) La lucrarile C onsiliului de m e die re pot fi invitate sa participe pe rsoane din orice alte institutii sau organism e profe sionale , a caror consultare e ste ne ce sara pe ntru luare a m asurilor sau pe ntru adoptare a hotararilor C onsiliului. A rt. 20 C onsiliul de m e die re are urm atoare le atributii principale : a) prom ove aza activitate a de m e die re si re pre zinta inte re se le m e diatorilor autorizati in scopul asigurarii calitatii se rviciilor din dom e niul m e die rii, conform pre ve de rilor pre ze nte i le gi; b) e labore aza standarde le de form are in dom e niul m e die rii, pe baza ce lor m ai bune practici inte rnationale in m ate rie ; c) autorize aza program e le de form are profe sionala initiala si continua, pre cum si pe ce le de spe cializare a m e diatorilor; d) intocm e ste si actualize aza lista furnizorilor de form are profe sionala care au obtinut autorizare a; e ) autorize aza m e diatorii, in conditiile pre vazute de pre ze nta le ge si de proce dura stabilita prin R e gulam e ntul de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re ; e ^1) coope re aza, prin inte rm e diul Siste m ului de inform are in cadrul pie te i inte rne , cu autoritatile com pe te nte din ce le lalte state m e m bre ale Uniunii Europe ne , ale Spatiului Econom ic Europe an si din C onfe de ratia Elve tiana, in ve de re a asigurarii controlului m e diatorilor si a se rviciilor pe care ace stia le pre ste aza, in conform itate cu pre ve de rile O rdonante i de urge nta a Guve rnului nr. 49/2009; f) intocm e ste si actualize aza tabloul m e diatorilor autorizati; g) tine e vide nta birourilor m e diatorilor autorizati; h) suprave ghe aza re spe ctare a standarde lor de form are in dom e niul m e die rii; i) e libe re aza docum e nte le care ate sta calificare a profe sionala a m e diatorilor; j) adopta C odul de e tica si de ontologie profe sionala a m e diatorilor autorizati, pre cum si norm e le de raspunde re disciplinara a ace stora; k ) ia m asuri pe ntru re spe ctare a pre ve de rilor continute de C odul de e tica si de ontologie profe sionala a m e diatorilor autorizati si aplica norm e le privind raspunde re a disciplinara a ace stora; l) face propune ri pe ntru com ple tare a sau, dupa caz, core lare a le gislatie i privind m e die re a; m ) adopta re gulam e ntul privind organizare a si functionare a sa; m ^1) organize aza ale ge re a urm atorului consiliu de m e die re , in conditiile pre vazute de le ge ; n) inde pline ste orice alte atributii pre vazute de le ge . A rt. 21 C onsiliul de m e die re isi acope ra che ltuie lile de organizare si functionare din ve nituri proprii, dupa cum urm e aza: a) tax e le prove nind din autorizare a m e diatorilor; b) donatii, sponsorizari, finantari si alte surse de ve nit, dobandite in conditiile le gii; c) incasari din vanzare a publicatiilor proprii; d) sum e le prove nind din am e nzile aplicate ca sanctiuni disciplinare ; e ) alte sum e re zultate din activitate a C onsiliului de m e die re , stabilite prin re gulam e nt. Capitolul III - Organizarea si exercitarea activitatii mediatorilor A rt. 22 (1) Me diatorii isi pot de sfasura activitate a in cadrul une i socie tati civile profe sionale , in cadrul unui birou in care pot functiona unul sau m ai m ulti m e diatori asociati, cu pe rsonalul aux iliar core spunzator sau in cadrul une i organizatii ne guve rnam e ntale , cu re spe ctare a conditiilor pre vazute de le ge . (2) Me diatorul sau m e diatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt pe rsonal de spe cialitate , pre cum si pe rsonal adm inistrativ si de se rviciu, ne ce sar activitatii de m e die re . (3) In e x e rcitare a profe sie i, m e diatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de m unca num ai in cadrul form e lor pre vazute la art. 22 alin. (1). A rt. 23 In de sfasurare a activitatii sale , m e diatorul autorizat e ste obligat sa tina arhiva si re gistre proprii, pre cum si o e vide nta financiar-contabila. A rt. 24 Me diatorii se constituie in asociatii profe sionale locale si nationale , avand dre pt scop re pre ze ntare a inte re se lor profe sionale si prote jare a statutului lor, si pot ade ra la asociatii profe sionale inte rnationale in conditiile le gii. Capitolul IV - Drepturile si obligatiile mediatorului Sectiunea 1 - Drepturile mediatorului A rt. 25 Me diatorul are dre ptul de a inform a publicul cu privire la e x e rcitare a activitatii sale , cu re spe ctare a principiului confide ntialitatii. C onditiile in care se poate face publicitate profe sie i de m e diator sunt stabilite de re gulam e nt. A rt. 26 (1) Me diatorul are dre ptul la plata unui onorariu, stabilit prin ne gocie re cu partile , pre cum si la re stituire a che ltuie lilor ocazionate de m e die re . (2) O norariul tre buie sa fie re zonabil, sa tina cont de natura si de obie ctul conflictului.

A rt. 27 (1) Fie care m e diator are dre ptul sa aplice un m ode l propriu de organizare a proce durii de m e die re , cu re spe ctare a dispozitiilor si principiilor statuate in pre ze nta le ge . (2) Me diatorul are dre ptul de a re fuza pre luare a unui caz, avand obligatia de a indrum a partile in ve de re a ale ge rii unui alt m e diator A rt. 28 (1) Se diul profe sional al m e diatorului e ste inviolabil. (2) Pe rche zitia se diului profe sional al m e diatorului poate fi dispusa num ai de jude cator si se e fe ctue aza de procuror sau de organul de ce rce tare pe nala, in conditiile pre vazute de C odul de proce dura pe nala. Sectiunea 2 - Obligatiile mediatorului A rt. 29 (1) Me diatorul are obligatia sa de a orice e x plicatii partilor cu privire la activitate a de m e die re , pe ntru ca ace ste a sa inte le aga scopul, lim ite le si e fe cte le m e die rii, in spe cial asupra raporturilor ce constituie obie ctul conflictului. (2) Me diatorul tre buie sa asigure ca m e die re a sa se re alize ze cu re spe ctare a libe rtatii, de m nitatii si a vie tii private a partilor. A rt. 30 (1) Me diatorul are indatorire a sa de puna toate dilige nte le pe ntru ca partile sa ajunga la un acord re ciproc conve nabil, intr-un te rm e n re zonabil. (2) Me diatorul tre buie sa conduca proce sul de m e die re in m od ne partinitor si sa asigure un pe rm ane nt e chilibru intre parti. A rt. 31 Me diatorul are obligatia sa re fuze pre luare a unui caz, daca are cunostinta de spre orice im pre jurare ce l-ar im pie dica sa fie ne utru si im partial, pre cum si in cazul in care constata ca dre pturile in discutie nu pot face obie ctul m e die rii, potrivit art. 2. A rt. 32 Me diatorul e ste obligat sa pastre ze confide ntialitate a inform atiilor de care ia cunostinta in cursul activitatii sale de m e die re , pre cum si cu privire la docum e nte le intocm ite sau care i-au fost pre date de catre parti pe parcursul m e die rii, chiar si dupa ince tare a functie i sale . A rt. 33 (1) Me diatorul e ste obligat sa re spe cte norm e le de de ontologie si sa raspunda, cu re spe ctare a dispozitiilor art. 32, ce re rilor form ulate de autoritatile judiciare . (2) Me diatorul e ste obligat sa com unice C onsiliului de m e die re orice m odificare a conditiilor, care face ne ce sara actualizare a m e ntiunilor pre vazute la art. 12 alin. (2). A rt. 34 Me diatorul are obligatia de a-si im bunatati pe rm ane nt cunostinte le te ore tice si te hnicile de m e die re , urm and, in ace st scop, cursuri de form are continua, in conditiile stabilite de C onsiliul de m e die re . A rt. 35 Me diatorul e ste obligat sa re stituie inscrisurile ce i-au fost incre dintate de parti pe parcursul proce durii de m e die re . A rt. 36 Me diatorul nu poate re pre ze nta sau asista vre una din parti intr-o proce dura judiciara sau arbitrala, avand ca obie ct conflictul supus m e die rii. A rt. 37 (1) Me diatorul nu poate fi audiat ca m artor in le gatura cu fapte le sau acte le de care a luat cunostinta in cadrul proce durii de m e die re . In cauze le pe nale , m e diatorul poate fi audiat ca m artor num ai in cazul in care are de zle gare a pre alabila, e x pre sa si scrisa a partilor si, daca e ste cazul, a ce lorlalte pe rsoane inte re sate . (2) C alitate a de m artor are intaie tate fata de ace e a de m e diator, cu privire la fapte le si im pre jurarile pe care le -a cunoscut inainte de a fi de ve nit m e diator in ace l caz. (3) In toate cazurile , dupa ce a fost audiat ca m artor, m e diatorul nu m ai poate de sfasura activitate a de m e die re in cauza re spe ctiva. Sectiunea 3 - Raspunderea mediatorului A rt. 38 R aspunde re a disciplinara a m e diatorului inte rvine pe ntru urm atoare le abate ri: a) incalcare a obligatie i de confide ntialitate , im partialitate si ne utralitate ; b) re fuzul de a raspunde ce re rilor form ulate de autoritatile judiciare , in cazurile pre vazute de le ge ; c) re fuzul de a re stitui inscrisurile incre dintate de partile aflate in conflict; d) re pre ze ntare a sau asistare a une ia dintre parti intr-o proce dura judiciara sau arbitrala, avand ca obie ct conflictul supus m e die rii; e ) savarsire a altor fapte care aduc atinge re probitatii profe sionale . A rt. 39 (1) Sanctiunile disciplinare se aplica in raport cu gravitate a abate rii si constau in: a) obse rvatie scrisa; b) am e nda de la 50 le i (R O N) la 500 le i (R O N); c) suspe ndare a din calitate a de m e diator, pe o durata de la o luna la 6 luni; d) ince tare a calitatii de m e diator. (2) Lim ite le am e nzii pre vazute la alin. (1) lit. b) se actualize aza pe riodic de catre C onsiliul de m e die re , in functie de rata inflatie i. A rt. 40 (1) O rice pe rsoana inte re sata poate se siza C onsiliul de m e die re , in scris si sub se m natura, in le gatura cu savarsire a une i abate ri dintre ce le pre vazute la art. 38. 15 (2) C e rce tare a abate rii se e fe ctue aza, in te rm e n de ce l m ult 60 de zile de la data inre gistrarii se sizarii, de catre o com isie de disciplina, alcatuita dintr-un m e m bru al C onsiliului de m e die re si 2 re pre ze ntanti ai m e diatorilor, de se m nati prin trage re la sorti din tabloul m e diatorilor. Me m brii com isie i sunt num iti prin hotarare a C onsiliului de m e die re . Invitare a ce lui in cauza, in ve de re a audie rii, e ste obligatorie . Me diatorul ce rce tat e ste indre ptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si form ule ze aparare a. In caz de ne pre ze ntare , se va inche ia un proce sve rbal, se m nat de m e m brii com isie i, din care sa re iasa faptul ca m e diatorul a fost invitat si nu s-a pre ze ntat la te rm e nul stabilit. (3) Dosarul de ce rce tare cu propune re de sanctionare sau de ne aplicare a une i sanctiuni disciplinare se inainte aza C onsiliului de m e die re , care hotaraste , in te rm e n de 30 de zile , cu privire la raspunde re a disciplinara a m e diatorului. A rt. 41 (1) Hotarare a C onsiliului de m e die re de aplicare a sanctiunilor pre vazute la art. 39 alin. (1) poate fi atacata la instanta de conte ncios adm inistrativ com pe te nta, in te rm e n de 15 de zile de la com unicare a ace ste ia. (2) Actiune a e x e rcitata potrivit alin. (1) suspe nda e x e cutare a hotararii atacate . (3) Hotarare a de aplicare a am e nzii pre vazute la art. 39 alin. (1) lit. b), ram asa de finitiva potrivit le gii, constituie titlu e x e cutoriu. Ne achitare a ace ste i am e nzi in te rm e n de 30 de zile de la data ram ane rii de finitive a hotararii de sanctionare atrage de dre pt suspe ndare a din calitate a de m e diator, pana la achitare a sum e i. A rt. 42 R aspunde re a civila a m e diatorului poate fi angajata, in conditiile le gii civile , pe ntru cauzare a de pre judicii, prin incalcare a obligatiilor sale profe sionale . Capitolul V - Procedura de mediere Sectiunea 1 - Procedura prealabila incheierii contractului de mediere

A rt. 43 (1) Partile aflate in conflict se pot pre ze nta im pre una la m e diator. In cazul in care se pre zinta num ai una dintre parti, m e diatorul, la ce re re a ace ste ia, va adre sa ce le ilalte parti invitatia scrisa, in ve de re a inform arii si acce ptarii m e die rii, stabilind un te rm e n de ce l m ult 15 zile . Invitatia se transm ite prin orice m ijloace care asigura confirm are a prim irii te x tului. Parte a solicitanta va furniza m e diatorului date le ne ce sare contactarii ce le ilalte parti. (2) In cazul im posibilitatii de pre ze ntare a vre une ia dintre partile convocate , m e diatorul poate stabili, la ce re re a ace ste ia, o noua data in ve de re a inform arii si acce ptarii m e die rii. In cazul acce ptarii m e die rii, partile in disputa si m e diatorul vor se m na contractul de m e die re . (2^1) In proce se le si ce re rile in m ate rie civila si com e rciala, inainte de introduce re a ce re rii de che m are in jude cata, partile pot ince rca solutionare a litigiului prin m e die re (3) Daca una dintre parti re fuza, in scris, in m od e x plicit, m e die re a ori nu raspunde invitatie i m e ntionate la alin. (1) ori nu se pre zinta de doua ori la rand la date le fix ate pe ntru se m nare a contractului de m e die re , m e die re a se conside ra ne acce ptata. (4) Me diatorul poate face si alte de m e rsuri le gale pe care le conside ra ne ce sare pe ntru invitare a partilor la m e die re , cu re spe ctare a dispozitiilor pre ze nte i le gi. A rt. 44 (1) Este inte rzisa de sfasurare a se dinte lor de m e die re inainte de inche ie re a contractului de m e die re . (2) C ontractul de m e die re se inche ie intre m e diator, pe de o parte , si partile aflate in conflict, pe de alta parte . Sectiunea 2 - Contractul de mediere

A rt. 45 C ontractul de m e die re tre buie sa cuprinda, sub sanctiune a anularii, urm atoare le clauze : a) ide ntitate a partilor aflate in conflict sau, dupa caz, a re pre ze ntantilor lor; b) m e ntionare a tipului sau a obie ctului conflictului; c) de claratia partilor ca au fost inform ate de catre m e diator cu privire la m e die re , e fe cte le ace ste ia si re gulile aplicabile ; d) obligatia m e diatorului de a pastra confide ntialitate a si de cizia partilor privind pastrare a confide ntialitatii, dupa caz; e ) angajam e ntul partilor aflate in conflict de a re spe cta re gulile aplicabile m e die rii; f) obligatia partilor aflate in conflict de a achita onorariul cuve nit m e diatorului si che ltuie lile e fe ctuate de ace sta pe parcursul m e die rii in inte re sul partilor, pre cum si m odalitatile de avansare si de plata a ace stor sum e , inclusiv in caz de re nuntare la m e die re sau de e suare a proce durii, pre cum si proportia care va fi suportata de catre parti, tinanduse cont, daca e ste cazul, de situatia lor sociala. Daca nu s-a conve nit altfe l, ace ste sum e vor fi suportate de catre parti, in m od e gal; g) inte le ge re a partilor privind lim ba in care urm e aza sa se de sfasoare m e die re a. h) num arul de e x e m plare in care va fi re dactat acordul in cazul in care ace sta va fi in form a scrisa, core spunzator num arului partilor se m natare ale contractului de m e die re ; i) obligatia partilor de a se m na proce sul-ve rbal intocm it de catre m e diator, indife re nt de m odul in care se va inche ia m e die re a. A rt. 46 (1) In contractul de m e die re pot fi pre vazute si alte clauze , in conditiile le gii. (2) Sub sanctiune a nulitatii absolute , contractul de m e die re nu poate cuprinde clauze care contravin le gii sau ordinii publice . (3) Daca, pe parcursul proce durii de m e die re , apar che ltuie li ne pre vazute , e fe ctuate in inte re sul partilor si cu acordul ace stora, se va inche ia o ane x a la contractul de m e die re . A rt. 47 (1) C ontractul de m e die re se inche ie in form a scrisa, sub sanctiune a nulitatii absolute . Ace sta se se m ne aza de catre partile aflate in conflict si de m e diator si se intocm e ste in atate a e x e m plare originale cati se m natari sunt. (2) Partile aflate in conflict pot da procura spe ciala une i alte pe rsoane , in conditiile le gii, pe ntru a inche ia contractul de m e die re . A rt. 48 C ontractul de m e die re constituie titlu e x e cutoriu cu privire la obligatia partilor de a achita onorariul scade nt cuve nit m e diatorului. A rt. 49 Te rm e nul de pre scriptie a dre ptului la actiune pe ntru dre ptul litigios supus m e die rii se suspe nda ince pand cu data se m narii contractului de m e die re , pana la inchide re a proce durii de m e die re in oricare dintre m odurile pre vazute de pre ze nta le ge . Sectiunea 3 - Desfasurarea medierii A rt. 50 (1) Me die re a se baze aza pe coope rare a partilor si utilizare a, de catre m e diator, a unor m e tode si te hnici spe cifice , bazate pe com unicare si ne gocie re . (2) Me tode le si te hnicile utilizate de catre m e diator tre buie sa se rve asca e x clusiv inte re se lor le gitim e si obie ctive lor urm arite de partile aflate in conflict. (3) Me diatorul nu poate im pune partilor o solutie cu privire la conflictul supus m e die rii. A rt. 51 Me die re a are loc, de re gula, la se diul m e diatorului. Daca e ste cazul, m e die re a se poate de sfasura si in alte locuri, conve nite de m e diator si de partile aflate in conflict. A rt. 52 (1) Partile aflate in conflict au dre ptul sa fie asistate de avocat sau de alte pe rsoane , in conditiile stabilite de com un acord. (2) In cursul m e die rii, partile pot fi re pre ze ntate de alte pe rsoane , care pot face acte de dispozitie , in conditiile le gii. A rt. 53 Sustine rile facute pe parcursul m e die rii de catre partile aflate in conflict, de pe rsoane le pre vazute la art. 52 si art. 55 alin. (1), pre cum si de catre m e diator au caracte r confide ntial fata de te rti si nu pot fi folosite ca probe in cadrul une i proce duri judiciare sau arbitrale , cu e x ce ptia cazului in care partile convin altfe l ori le ge a pre ve de contrariul. Me diatorul va atrage ate ntia pe rsoane lor care participa la m e die re in conditiile art. 52 asupra obligatie i de pastrare a confide ntialitatii si le va pute a solicita se m nare a unui acord de confide ntialitate . A rt. 54 (1) Daca, pe parcursul m e die rii, apare o situatie de natura sa afe cte ze scopul ace ste ia, ne utralitate a sau im partialitate a m e diatorului, ace sta e ste obligat sa o aduca la cunostinta partilor, care vor de cide asupra m e ntine rii sau de nuntarii contractului de m e die re . (2) Me diatorul are dre ptul sa inchida proce dura de m e die re , proce dand potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplica in m od core spunzator. In ace asta situatie m e diatorul e ste obligat sa re stituie onorariul, in parte , in conditiile stabilite prin contractul de m e die re . A rt. 55 (1) In cazul in care conflictul supus m e die rii pre zinta aspe cte dificile sau controve rsate de natura juridica sau din orice alt dom e niu spe cializat, m e diatorul, cu acordul partilor, poate sa solicite punctul de ve de re al unui spe cialist din dom e niul re spe ctiv. (2) Atunci cand solicita punctul de ve de re al unui spe cialist din afara biroului sau, m e diatorul va e vide ntia doar proble m e le controve rsate , fara a de zvalui ide ntitate a partilor. Sectiunea 4 - Inchiderea medierii A rt. 56 (1) Proce dura de m e die re se inchide , dupa caz: a) prin inche ie re a une i inte le ge ri intre parti, in urm a solutionarii conflictului; b) prin constatare a de catre m e diator a e suarii m e die rii; c) prin de nuntare a contractului de m e die re de catre una dintre parti.

c) prin de nuntare a contractului de m e die re de catre una dintre parti. (2) In cazul in care partile au inche iat num ai o inte le ge re partiala, pre cum si in cazurile pre vazute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adre sa instante i jude catore sti sau arbitrale com pe te nte . A rt. 57 La inchide re a proce durii de m e die re , in oricare dintre cazurile pre vazute la art. 56 alin. (1), m e diatorul va intocm i un proce s-ve rbal, care se se m ne aza de catre parti, pe rsonal sau prin re pre ze ntant, si de m e diator. Partile prim e sc cate un e x e m plar original al proce sului-ve rbal. A rt. 58 (1) C and partile aflate in conflict au ajuns la o inte le ge re , se poate re dacta un acord scris, care va cuprinde toate clauze le consim tite de ace ste a si care are valoare a unui inscris sub se m natura privata. De re gula, acordul e ste re dactat de catre m e diator, cu e x ce ptia situatiilor in care partile si m e diatorul convin altfe l. (2) Inte le ge re a partilor nu tre buie sa cuprinda pre ve de ri care aduc atinge re le gii si ordinii publice , dispozitiile art. 2 fiind aplicabile . (3) Inte le ge re a partilor poate fi afe ctata, in conditiile le gii, de te rm e ne si conditii. (4) In cazul in care conflictul m e diat vize aza transfe rul dre ptului de proprie tate privata privind bunurile im obile , partile vor pre ze nta acordul re dactat de catre m e diator notarului public sau instante i de jude cata pe ntru inde plinire a conditiilor de fond si de form a im puse de le ge , sub sanctiune a nulitatii absolute . (5) O bligatia pre vazuta la alin. (4) se aplica in toate situatiile in care le ge a im pune , sub sanctiune a nulitatii, inde plinire a unor conditii de fond si de form a. (6) In cazul in care le ge a im pune inde plinire a conditiilor de publicitate , notarul public sau instanta de jude cata va solicita inscrie re a contractului aute ntificat, re spe ctiv a hotararii jude catore sti in C arte a Funciara." A rt. 59 Inte le ge re a partilor poate fi supusa aute ntificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instante i de jude cata, in conditiile pre vazute la art. 63. A rt. 60 (1) In orice faza a proce durii de m e die re , oricare dintre partile aflate in conflict are dre ptul de a de nunta contractul de m e die re , incunostintand, in scris, ce alalta parte si pe m e diator. (2) Me diatorul ia act de de nuntare a unilate rala a contractului de m e die re si, in ce l m ult 48 de ore de la data prim irii incunostintarii, intocm e ste un proce s-ve rbal de inchide re a proce durii de m e die re . (3) Daca una dintre partile aflate in conflict nu se m ai pre zinta la m e die re , fara a de nunta contractul de m e die re in conditiile alin. (1), m e diatorul e ste obligat sa faca toate de m e rsurile ne ce sare pe ntru a stabili inte ntia re ala a partii re spe ctive si, dupa caz, va continua sau va inchide proce dura m e die rii. Sectiunea 5 - Medierea in cazul unui litigiu civil pe rolul instantelor de judecata A rt. 61 (1) In cazul in care conflictul a fost de dus jude catii, solutionare a ace stuia prin m e die re poate ave a loc, din initiativa partilor ori la re com andare a instante i, acce ptata de parti, cu privire la dre pturi asupra carora partile pot dispune potrivit le gii. Me die re a poate ave a ca obie ct solutionare a in tot sau in parte a litigiului. (2) La inchide re a proce durii de m e die re , m e diatorul e ste obligat, in toate cazurile , sa inform e ze , in scris, instanta de jude cata, daca partile au ajuns sau nu la o inte le ge re in urm a proce sului de m e die re . A rt. 62 (1) Pe ntru de sfasurare a proce durii de m e die re , jude care a cauze lor civile de catre instante le jude catore sti sau arbitrale va fi suspe ndata la ce re re a partilor, in conditiile pre vazute de art. 242 alin. (1) pct. 1 din C odul de proce dura civila. (2) C ursul te rm e nului pe rim arii e ste suspe ndat pe durata de sfasurarii proce durii de m e die re , dar nu m ai m ult de 3 luni de la data se m narii contractului de m e die re . (3) C e re re a de re pune re pe rol e ste scutita de tax a judiciara de tim bru. A rt. 63 (1) In cazul in care conflictul a fost solutionat pe cale a m e die rii, instanta va pronunta, la ce re re a partilor, o hotarare , potrivit dispozitiilor art. 271 din C odul de proce dura civila. (2) O data cu pronuntare a hotararii, instanta va dispune , la ce re re a partii inte re sate , re stituire a tax e i judiciare de tim bru, platita pe ntru inve stire a ace ste ia. (3) Hotarare a de e x pe die nt pronuntata conform pre ve de rilor pre ze nte i le gi constituie titlu e x e cutoriu. Capitolul VI - Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte Sectiunea 1 - Dispozitii speciale privind conflictele de familie A rt. 64 (1) Pot fi re zolvate prin m e die re ne inte le ge rile dintre soti privind continuare a casatorie i, e x e rcitiul dre pturilor parinte sti, stabilire a dom iciliului copiilor, contributia parintilor la intre tine re a copiilor, pre cum si orice alte ne inte le ge ri care apar in raporturile dintre soti cu privire la dre pturi de care e i pot dispune potrivit le gii. (2) Inte le ge re a sotilor cu privire la de sface re a casatorie i si la re zolvare a aspe cte lor acce sorii divortului se de pune , de catre parti, la instanta com pe te nta sa pronunte divortul. A rt. 65 Me diatorul va ve ghe a ca re zultatul m e die rii sa nu contravina inte re sului supe rior al copilului, va incuraja parintii sa se conce ntre ze in prim ul rand asupra ne voilor copilului, iar asum are a re sponsabilitatii parinte sti, se paratia in fapt sau divortul sa nu im pie te ze asupra cre ste rii si de zvoltarii ace stuia. A rt. 66 (1) Inainte de inche ie re a contractului de m e die re sau, dupa caz, pe parcursul proce durii, m e diatorul va de pune toate dilige nte le pe ntru a ve rifica daca intre parti e x ista o re latie abuziva ori viole nta, iar e fe cte le une i astfe l de situatii sunt de natura sa influe nte ze m e die re a si va de cide daca, in ase m e ne a circum stante , solutionare a prin m e die re e ste potrivita. Dispozitiile art. 54 sunt aplicabile in m od core spunzator. (2) Daca, in cursul m e die rii, m e diatorul ia cunostinta de e x iste nta unor fapte ce pun in pe ricol cre ste re a sau de zvoltare a norm ala a copilului sau pre judiciaza grav inte re sul supe rior al copilului, e ste obligat sa se size ze autoritate a com pe te nta. Sectiunea 2 - Dispozitii speciale privind medierea in cauzele penale A rt. 67 (1) Dispozitiile din pre ze nta le ge se aplica in m od core spunzator si in cauze le pe nale care prive sc infractiuni pe ntru care , potrivit le gii, re trage re a plange rii pre alabile sau im pacare a partilor inlatura raspunde re a pe nala. (2) Nici pe rsoana vatam ata si nici faptuitorul nu pot fi constranse sa acce pte proce dura m e die rii. A rt. 68 (1) In cauze le pe nale , m e die re a tre buie sa se de sfasoare astfe l incat sa fie garantat dre ptul fie care i parti la asiste nta juridica si, daca e ste cazul, la se rviciile unui inte rpre t. Proce sul-ve rbal intocm it potrivit pre ze nte i le gi, prin care se inchide proce dura m e die rii, tre buie sa arate daca partile au be ne ficiat de asiste nta unui avocat si de se rviciile unui inte rpre t ori, dupa caz, sa m e ntione ze faptul ca au re nuntat e x pre s la ace ste a. (2) In cazul m inorilor, garantiile pre vazute de le ge pe ntru de sfasurare a proce sului pe nal tre buie asigurate , in m od core spunzator, si in cadrul proce durii de m e die re . A rt. 69 (1) In cazul in care proce dura de m e die re se de sfasoara inainte a ince pe rii proce sului pe nal si ace asta se inchide prin im pacare a partilor, pe rsoana vatam ata nu m ai poate se siza, pe ntru ace e asi fapta, organul de urm arire pe nala sau, dupa caz, instanta de jude cata. (2) Daca proce dura de m e die re a fost de clansata in te rm e nul pre vazut de le ge pe ntru introduce re a plange rii pre alabile , ace st te rm e n se suspe nda pe durata de sfasurarii m e die rii. Daca partile aflate in conflict nu s-au im pacat, pe rsoana vatam ata poate introduce plange re a pre alabila in ace lasi te rm e n, care isi va re lua cursul de la data intocm irii proce sului-ve rbal de inchide re a proce durii de m e die re , socotindu-se si tim pul scurs inainte de suspe ndare . A rt. 70

A rt. 70 (1) In cazul in care m e die re a se de sfasoara dupa ince pe re a proce sului pe nal, urm arire a pe nala sau, dupa caz, jude cata se suspe nda, in te m e iul pre ze ntarii de catre parti a contractului de m e die re . (2) Suspe ndare a dure aza pana cand proce dura m e die rii se inchide prin oricare dintre m odurile pre vazute de pre ze nta le ge , dar nu m ai m ult de 3 luni de la data se m narii contractului de m e die re . (3) Me diatorul are obligatia sa com unice organului judiciar o copie de pe proce sul-ve rbal de inchide re a proce durii de m e die re . (4) Proce sul pe nal se re ia din oficiu, im e diat dupa prim ire a proce sului-ve rbal prin care se constata ca partile nu sau im pacat, sau, daca ace sta nu se com unica, la e x pirare a te rm e nului pre vazut la alin. (2). (5) Pe ntru solutionare a cauze lor pe nale in baza acordului inche iat ca re zultat al m e die rii, partile sunt obligate sa de puna la organul judiciar form a aute ntica a acordului sau sa se pre zinte in fata organului judiciar pe ntru a se lua act de vointa ace stora. (6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in m od core spunzator in cazul in care m e die re a e ste re com andata de catre organe le judiciare . Capitolul VII - Dispozitii tranzitorii si finale A rt. 71 (1) In te rm e n de 4 luni de la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi, se infiinte aza C onsiliul de m e die re , care va e labora re gulam e ntul privind organizare a si functionare a sa, pre cum si standarde le de form are in dom e niul m e die rii, ce vor fi publicate in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I. (2) In ve de re a constituirii prim ului C onsiliu de m e die re , m e m brii ace stuia vor fi de se m nati de com un acord de catre organizatiile le gal constituite din dom e niul m e die rii, avandu-se in ve de re crite riile cum ulative privitoare la ve chim e a activitatii organizatie i in ace st dom e niu conform pre ve de rilor statutului, num arul de m e m bri spe cializati, pre cum si pre gatire a si e x pe rie nta practica in m e die re a re pre ze ntantilor ace stor organizatii. (3) Pe ntru organizare a si functionare a prim ului C onsiliu de m e die re , in prim ul an de la ince pe re a activitatii se aloca de la buge tul de stat, prin buge tul Ministe rului Justitie i, fondurile afe re nte urm atoare lor cate gorii de che ltuie li: a) che ltuie lile de intre tine re si functionare ; b) salariile se cre tariatului te hnic al ace stuia. (4) Dupa e x pirare a pe rioade i de un an de la data constituirii C onsiliului de m e die re , finantare a sa se asigura in conditiile art. 21. A rt. 72 (1) In te rm e n de o luna de la data publicarii in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, a R e gulam e ntului privind organizare a si functionare a C onsiliului de m e die re , ince pe proce dura de autorizare a m e diatorilor. (2) Pe rsoane le care au absolvit sau care , la intrare a in vigoare a pre ze nte i le gi, urm e aza un curs de form are a m e diatorilor in tara sau in strainatate , daca inde pline sc conditiile pre vazute la art. 7 lit. a)-e ), pot solicita autorizare a ca m e diator, in conditiile pre ze nte i le gi, avand obligatia pre ze ntarii docum e nte lor care ate sta program a de form are parcursa. C onsiliul de m e die re va de cide autorizare a dupa e valuare a continutului program e i de form are pre ze ntate , inclusiv a durate i pre gatirii. Dispozitiile art. 8 alin. (5) se aplica in m od core spunzator. A rt. 73 (1) Dispozitiile pre ze nte i le gi privind m e die re a conflicte lor de vin aplicabile in te rm e n de o luna de la data intocm irii tabloului m e diatorilor autorizati. (2) Dispozitiile pre ze nte i le gi se aplica si in m e die re a conflicte lor de dre pturi de care partile pot dispune din cadrul conflicte lor de m unca. A rt. 74 (1) Institutiile si ce le lalte pe rsoane juridice care , la data intrarii in vigoare a pre ze nte i le gi, au in de rulare cursuri de form are a m e diatorilor le pot finaliza in conform itate cu re gle m e ntarile in vigoare la m om e ntul ince pe rii cursurilor. (2) Acordare a avizului pre vazut la art. 9 de catre C onsiliul de m e die re de vine aplicabila de la data publicarii in Monitorul O ficial al R om anie i, Parte a I, a standarde lor de form are in dom e niul m e die rii. A rt. 75 Avocatii, notarii publici si consilie rii juridici care dobande sc calitate a de m e diator potrivit pre ve de rilor pre ze nte i le gi pot de sfasura activitate a de m e die re in cadrul form e lor de e x e rcitare a profe sie i lor la se diul unde isi e x e rcita activitate a. Ace asta le ge a fost adoptata de Parlam e ntul R om anie i, cu re spe ctare a pre ve de rilor articolului 75 si ale articolului 76 aline atul (2) din C onstitutia R om anie i, re publicata. ------------Dre pt O nLine va pre zinta in cadrul ace ste i Se ctiuni cate va re gle m e ntari juridice de inte re s ge ne ral, cu m e ntiune a ca inform atiile pre ze ntate in ace asta se ctiune au un caracte r pur inform ativ, e x istand posibilitate a de a fi inte rve nit m odificari ulte rioare , abrogari, ne surprinse aici. -------------

Mate rialul de fata re pre zinta o pre lucrare si form atare ne oficiala a pre ve de rilor oficiale , avand la baza te x te publice pre luate de la: Monitorul O ficial Poate fi de interes si: Hotarare nr. 1044/2013 privind m odificare a si com ple tare a Standardului de form are a m e diatorului O UG 4/2013 privind m odificare a Le gii nr. 76/2012 pe ntru pune re a in aplicare a Le gii nr. 134/2010 privind C odul de proce dura civila, pre cum si pe ntru m odificare a si com ple tare a unor acte norm ative cone x e . O rdonanta de urge nta 4/2013 O UG 90/2012 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii nr. 192/2006 privind m e die re a si organizare a profe sie i de m e diator, pre cum si pe ntru m odificare a art. II din Le ge a nr. 115/2012 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii nr. 192/2006 privind m e die re a Le ge a 115/2012 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii nr. 192/2006 privind m e die re a si organizare a profe sie i de m e diator. Le ge nr. 115/2012 Hotarare a 195/2012 privind m odificare a si com ple tare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re , aprobat prin Hotarare a C onsiliului de m e die re nr. 5/2007 Hotarare 2450/2011 privind m odificare a si com ple tare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re Hotarare a nr. 2247/2011 privind m odificare a si com ple tare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re . R e guli de publicitate m e diator, codul de ntologic al profe sie i de m e diator Me die re pe ntru divort. Me diator divort Hotarare a 517/2010 privind m odificare a si com ple tare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re Hotarare 5/2007, R e gulam e ntul de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re Hotarare a 263/2010 privind m odificare a R e gulam e ntului de organizare si functionare a C onsiliului de m e die re , aprobat prin Hotarare a C onsiliului de m e die re nr. 5/2007 O G 13/2010 pe ntru m odificare a si com ple tare a unor acte norm ative in dom e niul justitie i in ve de re a transpune rii Dire ctive i 2006/123/C E a Parlam e ntului Europe an si a C onsiliului din 12 de ce m brie 2006 privind se rviciile in

Medierea in cauzele penale Editura C .H. Be ck

COMA NDA A CUM

Cautare legislatie:

C onsiliului din 12 de ce m brie 2006 privind se rviciile in cadrul pie te i inte rne Le ge nr. 370/2009 pe ntru m odificare a si com ple tare a Le gii nr. 192/2006 privind m e die re a si organizare a profe sie i de m e diator Hotarare pe ntru aprobare a Standardului de form are a m e diatorului, hotarare nr. 12/2007 Norm a de incadrare , activitate si salarizare ale m e diatorului scolar, 2007 R aport inde pe nde nt privind m e die re a si profe sia de m e diator Hotarare nr. 963/2008 privind m odificare a Standardului de form are a m e diatorului, aprobat prin Hotarare a C onsiliului de m e die re nr. 12/2007 C arie ra in profe sia de Me diator Le ge nr. 192/2006 privind m e die re a si organizare a profe sie i de m e diator

C autare

Alte re gle m e ntari

Te rm e ni juridici, grupare te m atica

Coordonator Magdale na Pope anga Website administrat de Alioth Software

Politica de se curitate Te rm e ni si conditii

67 useri online Useri autentificati: