Sunteți pe pagina 1din 82

SFNTUL MUCENIC FANURIE

27 august
Troparul glas T, Podobie:Locuitor pustiului...

P re la u da ce lor din Ro dos i sla va mu ce nici lor pre cel ce lu mi nea a z pre ce ei cre din cioi cu ra

ze le dum ne ze ie ti lor mi nuni pre Fa nu u u ri e s-l

cin stim cre din cio ii ca pre un ma re ne vo i tor al Mn

tu i to ru lui c iz vo r te tot ha a rul ce lor

ce din su u flet stri g c tre el. Sla v lui Hris tos ce e lu ui ce

te-a sl vit; sla v Ce lui ce te-a + a r tat mi nu nat; sla
'
v Ce lui ce lu crea z prin ti ne t m du iri tu u tu u ro or.
Alt tropar glas T, Podobie: Degrab ne ntmpin

pre noi...

C a o stea + ai r s rit Bi se ri cii lui Hris tos i pe

toi i-ai lu mi nat, n chip mi nu nat a r tn du te, sl vi te

Fa nu ri e. Pen tru a ceas ta iz vo r te ha rul mi nu

ni lor ta le ce lor ce i la u d,mu ce ni ce ne vo i in

e le ru gn du te Dom nu lui pen tru su fle te le noa as tre.
1
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Troparul glas T

]
P re la u da ce e e e e lo o o or din Ro o o o
]
o o o do o o os i sla a va a mu u ce ni i i ci
] ]
i i lo or pre cel ce lu mi nea a z pre ce e e e ei
'
cre e e di i in cio oi cu ra a a ze e le dum ne ze
] ' ]
ie e e ti i i lo o or mi i i nuni pre Fa nu u u
]
ri e s-l ci i in sti i i i im cre e e din cio o o
' '
i ii ca pre un ma a a a a re e e ne vo o i i i

to or a al Mn tu u i to o o ru u u lu ui c
] '
iz vo r te to o ot ha a a a a rul ce lor ce
' ] '
din su u u u u fle e e et stri i i g c tre e
]
e el. Sla a a a a v lu ui Hri i is to os Ce e e e e lu
]
u u ui ce te-a a sl vi it; sla a v Ce lui ce te-a
'
a a r ta a a at mi i i nu u u na at; sla a
] '
a v Ce lui ce lu crea a a a a z prin ti i i ne
' '
tu u u tu ro or t m du u u iri.
2
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Condac glas T, Podobie:Fecioara, astzi...

]
A i iz b vi it pe pre e e oi din ro bi a ce lui
]
f r de Dum ne e e ze eu i le-ai dez le ga at

le g tu u ri le cu dum ne ze ias c pu te re cu ge t

to ru le de Dum ne e e ze eu ai ru i na a

a at cu cu get cu ra a a at a ti ra ni lor n drz ni i i

re ai ve se li i i it ce te le n ge re e e

eti Ma re Mu ce ni i i ce. Pen tru a ceas ta te cin stim
'
dum ne ze ies cu le os ta Fa nu ri e sl vi i i i te.
Sau astfel cu sfrit:
T

...Fa nu ri e e sl vi i te e e e.
3
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Condac glas T, Podobie:Fecioara, astzi...

]
A i iz b vi it pe pre e e e e e e e o o o

oi din ro bi a ce e e lui f r de Du um ne
]
e e ze eu i le-ai dez le ga at le g tu u ri i i

i i i le e e cu dum ne ze ias c pu te e e

re cu ge t to ru le de Du umne e e ze eu ai ru
'
i na a a a at cu cu u ge et cu u u ra at
'
a ti ra ni lor n drz ni i i i re e ai ve se li i

i i it ce e te le e n ge e e re eti Ma

re Mu ce ni i i i ce e pen tru a ceas ta a te cin stim
'
dum ne ze ies cu u le os ta Fa nu u ri e sl vi i i i

te
Sau astfel cu sfrit:
T

...Fa nu ri e e sl vi i te e e e.
4
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
VECERNIA MIC
Cntri pe scurt
Stihirile de la Doamne strigat-am glas T,

Podobie: Cnd de pre lemn mort...


T

D in stra ja di mi ne ii p n n noap te
T

din stra ja di mi ne ii s n dj du ia as c

Is ra i il spre Do omnul.

C nd sf n t bi se e ri i ca ta ca re sub p mnt e

ra + as cun s no u s-a+a r tat a tunci lu mii s-a f cut

cu nos cu t p ti mi i rea a ta cu ca re te-ai ne vo

it Mu ce ni ce Fa nu ri e i ai bi ru it pre vrj ma ul

ce el vi i clean; pen tru a ceas ta i prin mi nu ni le str i

ne i prin fo lo si in e le ce le mul te ma a re

te-ai a r ta at n tre mu ce nici.
T

C la Dom nul es te mi l i mul t mn tui re la El i El va iz b vi pre Is ra el
T

din toa a te f r de le e gi le lui.
5
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

C nd cin sti i t i coa a na a ta + a + a r ta at tu tu

ror chi pu ri le os te ne e li lor ta le a tunci

toi s-au spi mn tat de bu n t i le ta a a a le sl

vindpre Hris tos cei ce le-au v zut pre a ce stea pe ca re nu

le ti au mai na i in te Fa nu u ri i e; pen tru

ca a re i sfn t bi se ri c i-au nl at do bn dind

din bel ug da ru ri le o cro ti i rii ta a le.
T

L u dai pre Dom nul toa te nea mu ri le
T

l u da i-Lpre El toa a te e po poa re le.

C nd pe pre e o ii cei ro bii i-ai+i iz b vit cu mij lo

ci rea ta Sfin te a tunci s-a rs pn di it pre tu tin deni

da rul cel dumne ze iesc al mi nu u ni lor ta a a a le

toa t lu u u mea te-a + a vut pre ti ne fier bin te fo

lo si tor Mu ce ni i ce Fa nu u ri i e; pen tru a

cea as ta iz b ve te tot dea u na din ne ca zuri de

trei ori fe ri ci te pre ce ei ce te fe ri ce esc du u
6
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

p a de vr.
T T

C s-a n t rit mi la Lui pes te noi i

a de v rul Domnu lui r m ne n veac.

O s tro vul cel sl vit al Ro o do o su lui n tru ti

ne se la a u d i se bu cu r Mu ce ni i ce Fa

nu ri e c pre ti ne te-a+a flat dum ne ze ias c sla a

a a v i o cro ti tor i fier bin te mij lo ci tor c

tre Dom nul i toa t Bi se ri ca te la u d pre ti i

i i ne cci m pa ari da ruri la toa t lu mea i

le m pli ne eti ce e re ri le ce lor ce te la u d

pre ti i ne.
Slav... glas T

'
S la a a v Ta a a t lui i Fi u u lui i
'
Sf n tu u u lu u ui Duh.

L up ta ne vo in e lor s v r ind i zdro bind

me te u gi ri i le ne v zu tu u lui vr j ma a ne cu
'
nos cu ut a ai fost Bi i se e e ri i i cii dar cu nos
7
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
cu ut lu ui Du u um ne e e e zeu, Ce lui ce lu mi i
] '
na a at te-a a sl vi i it pre e e ti i i i i ne, Ma
] '
re Muce ni i i i i ce e e Fa a a nu u u ri i i e.
'
n s n zi le le di in u u ur m fi ind cu nos cu ut ma
'
a a ar gi i i ni i lor iz vo r ti r uri
'
de e e mi i i nuni a r tnd n drz ni rea a ta c
'
tre Hri is tos ca u nul ce te-ai lup ta at bi i i i i ne
'
e i du u u p le e e e e ge i tu tu ro
! '
or d ru u ieti prin ru g ciu u u u ni le ta a a a a
!
le cu r i re de gre e ea a a a le i i i i ma

a re e mi i i l .
i acum... glas leghetos T


i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min.

D e toa a te pri mej di i le p ze e te pre

ro bii ti bi ne cu vn ta a t de Dum ne zeu Ns c

toa a re ca s te sl vim pre ti i i i ne n de e ej dea
T

su fle te lor noas tre e e e e.
8
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile Stihoavnei glas T, Podobie: Casa

Efratului...

M a re te-ai a r tat cu a le ta le ne e vo in

e mi nu nat sco n du-i di in pri mej dii pre cei ce te

chea m Sfi in te Fa nu ri e.
T

M i nu nat es te Dum ne zeu n tru sfin ii
T

Si Dum ne ze e u ul lui Is ra il.

T nr fi ind la trup zdro beti prin ne e vo in pre

n ce p to rul cel vechi al r u t ii de Dum ne zeu cu

ge t to ru le Sfi in te Fa nu ri e.
T

P rin sfin ii ca re sunt pre p mn tul lui mi
T

nu nat a f cut Dom nul toa te vo i le Sa a le e

n tr n ii.

D e m ni e i iz b veti de ne caz i v t

ma re pre cei ce s vr e esc cu u cre din sfn t po me

ni rea ta mi nu na a te Fa nu ri e.

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.
9
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

F i re n trei lu mini P rin te Fi u le i Du hu u le

Sfin te po po ru lui tu d ru ie te-i mi le le ta le

ce e le bo ga te pen tru ru g ciu ni le lui Fa nu ri e

i a cum i pu ru rea i n ve ci ve e ci lor. A min.

C u vn tul a str lu cit cu chi pul nos tru din cu ra te

le ta a le sn giuri deDum ne ze eu N s c toa re i a

dez le gat n e l ciu nea Prea cu ra a t Fe cioa a r.
10
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
VECERNIA MARE
Cntri pe scurt
Stihirile de la Doamne strigat-am...,glas T

Podobie:O, preaslvit minune...


T

D e Te vei ui ta la f r de legi Doam ne Doam
T

ne ci ne va su fe rii c la Ti ne es te mi los

ti vi rea

O, prea sl vi t mi nu ne ca o mi nu na a t lu

mi i n ves ti tul Fa nu ri e ce lor de pre p mnt cu prea bu

n n sem na re se fa a ce cci prin lu up te le ne vo i in e

lor sa le n chip ne a r tat a zdro bi it pre vrj ma a ul

i mar gi ni lor lu mii s-a f cu ut cu nos cut prin a r ta

rea dum ne ze ie tii sa a le bi se e rici. Pe en tru a ceas

ta prz nu im sfn t po me ni rea lui pre Mn tu i to rul l u
'
dnd, Cel ce lu mi nat l-a prea sl vi it pre e el.
T

P en tru nu me le Tu Te-am a tep tat Doam ne
T

a tep ta t-a su fle tul meu spre cu vn tul Tu n
11
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

dj du i t-a su fle tul meu n Dom nul.

C in ste t ri ei ta le n e lep te cci ai s vr

i it lup te le mai pre sus de fi i re i ma re te-ai a r tat

n tre ne vo i tori Fa nu ri e a poi fi ind as cu uns n p

mnt te-ai a r tat Bi se e ri cii lui Hris tos ca un soa a re nou

a r tat n tru ce e le de sus du p vo o ia lui Dumne zeu

i cu ra ze le mi nu u ni i lor lu mi nezi mu ce ni i ce pre
'
toi ce ei ce a lear g la grab nic a ju to o ru ul tu.
T

D in stra ja di mi ne ii p n n noap te
T

din stra ja di mi ne ii s n dj du ia as c Is

ra i il spre Dom nul.L u d mne vo in a ta sl vi i te Fa nu ri e

ne vo i to ru le al lui Hris tos cci du p le ge ai s vr it

a ta ne vo i in i ia ri te-ai f cu ut cu nos cut no u

tu tu ror prin cin sti i t i coa na ta ca re n chi ip prea

sl vit s-a+a r tat spre a noas tr ve se li e a ce e

lor ca re stri gm: la u da mu ce ni ci lor bu u cu r te
12
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

n fru mu se a rea i ci in stea tu tu ror ce lor din Ro
'
dos i n t ri rea Bi se e ri i cii.
Alte stihiri glas leghetos T, Podobie:Ca pe un viteaz...

T

C la Dom nul es te mi l i mul t mn tu i
T

re la El i El va iz b vi pre Is ra el din

toa te f r de le e gi le lui.

C a u nul ce te-ai ne vo it cu t ri i i e pen tru dum

ne ze ias ca iu bi i re n a nii ne a r tai pur t

to ru le de chi i nuri Fa nu ri e te-ai n vred ni cit str

lu ci tei sla a a ve i pa ar tea ce re e ti lor bu n t

i ai lu at r m nnd mul t vre e me ne ti ut de noi dar f

c n du te cu nos cut n a a nii din ur m mu ce

ni i ce Bi se e ri ca lui Hris tos ai ui mi i t-o prin ha rul tu.
T T

L u dai pre Dom nul toa te nea mu ri le l

u da i-L pre El toa a te po poa re le.

B i se ri ca ta cea sf n t n Ro dos as cu un s

prin dum ne ze ias ca n sem na re au a fla a t-o i
13
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

s-au um plut de bu cu ri e cre din cio o o ii che ma a

rea ta cu nos cn du o i lu mi na te lu up te le ta le

pe ca re nu le ti au mai na i in te i te-au l u da

at ca pe un mu ce nic sl vit al Dom nu lui s vr ind cu

bu cu ri i e pra az ni cul tu cel str lu ci it n tru to o tul.
T T

C s-a n t rit mi la Lui pes te noi i a

de v rul Domnu lui r m ne n veac.

C u ti ne re ea tru pu u lui ai zdro bit pe ba la u rul

cel n ce p tor al r u t ii mu ce ni i ce Fa

nu ri e i prin dum ne ze ies cul Duh fi ind sl vit te-ai a

r ta at cre din cio i lor prea fier bin te o cro ti tor pe cei

ro bii iz b vi in du-i cu mij lo ci rea ta a r tnd ce le as

cu un se ce lor ce se a pro pi e de ti ne i-m pli

nind ru g ciu ni le ce e lor ce cer a ju to rul tu cel gra ab nic.
14
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas TS la a a v Ta a t lui i Fi u u lui i Sf n
'
tu u u lu u ui Duh.
'
A r ta tu u te-ai Bi se e ri i cii stea a nou a
'
a a r ta a a a a t n c i no o u a
'
r t n du u te pur t to ru le de e chi i nu uri
] ' ]
Fa a a nu u u ri i i e i i prin a r

ta a rea a a ta bo g i i i i a da a a

a ru u ri i lor ce lor n tru u u ti ne e a as cu u un
]
se cu a de v ra a a at o a a ri ce lor ce

la a u d po me e ni rea a ta cea cu to o tul l u da
'
a a a a t i cu un glas stri i i g m i i i

e e e: Bu cu r te prea mi nu nat os ta a a a al lu
'
u ui Hri i i is tos ca re ai dus cu ne e e vo o in
! '
lup ta bu u u u nei cre di i i [i i i in e; Bu

cu r te ce el ce te-ai de e es f tat n tru lu mi

i na Do o o om nu u u u lui i pur tnd nu me e po
15
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

tri i vi it a ri cu noa te rea ce e lor ne e a r ta a
' ]
a a a [a a a a te; Bu u u u u cu r te str

lu ci i i rea ce lo or di in Ro o o dos lu mi na

rea mu ce e ni ci i lor i al tu tu ror cre din cio o o i i
'
lor mij lo ci to o o o or c tre e e Do o o o
]
omnul. C ru u ia a roa g te e e ru g

mu u te e pen tru su u fle te e le
'
e e noa a a as tre.
16
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile samoglasnice ale Litiei glas T


S e ve se le te n tru Domnul Ro o do o sul de e ha
'
a a ru u u ul tu i toa t ce ta tea i i i to ot

lo cul de fier bin te o cro ti rea ta Ma re Mu ce
! '
ni i i i ce e e Fa nu u u ri i i i e cci te
' ]
a ri cu a de e e v rat ma a a a re e n
'
tru u u mi i i nuni i mai ma re n tru fo o o lo o
]
sin e ca un str lu cit lup t to o or a a al lu
'
u ui Hri i is tos cci pre cei ro bii i i i iz b veti

sr gu ieti la cei di i in i is pi te i tu tu ro o or
'
le pli i neti ce re ri le ce e e le e e spre m n tu
'
i i i i re ci ca u nul ce ai n dr z nea a a
'
l nu n ce ta a a+a te e e ru u ga s se d
!X ]
ru ias c no u mn tu i i i i i re pa a a a
'
ce e e i ma a a re e e mi i i i i l.
Glas


m p ra tu lui a toa te e o o os t i ind cu ar
'
me le lu u mi i i nii ai bi ru u it pre n ce p
17
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
to o ru ul n tu ne e e e ri i i cu u u lui pur

t to ru le de chi nuri Fa a a nu ri i e i rb dnd fe
]
lu ri i i i te du u reri tu tu ror te-ai a r ta
!] '
a a at prea a vi i i i teaz n t rin du te cu fo o
'
cul iu bi i i ri i ii lu u ui Hri i is tos i ne

te mn du te de n v li rea fia re e lo or i su fe
'
ri ind n te i i rea chi i i nu u u ri i i lor
' !
tu tu ror ai a r tat pu u te e e rea dre e e ep tei
'
cre e e di i i in e ci ca u nul ne bi ru

u i it n lu u u up te roa a g te pen tru cei ce
'
te e ci in stesc pre ti i i i i ne.
Glas

'
n t rit ne mi cat pe te me li i i i a a cre din

ei nici de cum nu te-a a ai cli i in tit de su fl ri i

le e e ce le e e po tri i iv ni i i ce e
'
i sf rmi cu pia a a a tra a cea ma re pes te Pia

tra a a vi i e e e ii toa t min tea cea nl

a a a a t tre cnd cu ve de rea a vre e e mea ti i
18
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
i ne re e e i ii i tru u u pu ul zdro bi i in du u-i

ai dez br cat ve mn tu ul vi e ii i ai m br cat
'
n chip pro o o o ro o o ce esc m br c mi i i in tea a
'
a ne stri i i c ciu u u ni ii i hai na mn tu
]
i ri ii Fa a nu ri i e e prin ca re fi i ind m
'
po do o bi i i it lu u u mi i i nat i n cu vi
]
in at cu di i a de e ma a de e lu u up t

to or roa a g te pe en tru u noi fru mu se ea
]
mu u u u ce ni i ci i lor.
Glas


C u br b tesc cu u ge et te-a a ai g tit spre lup
' ] '
te e le ce e e le e mu u u ce e e ni i i ceti
'
pur t to ru le de chi i i i nu uri Fa nu u u ri i i

i e i n tru a ces tea bi ne ne vo o o in du u
]
te n ce p to ri i le ce e lor po tri i i iv ni ici
'
le-ai ro o o bi it i te-ai n vred ni i cit de mul te rs
'
pl ti iri de e la Du u um ne e e e zeu. Pen
'
tru a a cea a as ta lu crnd cu pu te ri le e e mi nu ni
19
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
i lor pre tu tin de e nea gr beti fi i i i ind che e e e

mat i iz b vind pre pre o ii ce e ei ro o bii cu cer
'
ce ta rea a ta cea n fri i co toa a a a a re i-ai

spi mn ta at cu pe de ep se e le pre cei ce e i ro o
'
o o beau nu n ce ta d ru u u ind a ju to rul tu la
'
bu u n vre e e me i n ne ca a a a zuri ce lor ce

vi in c tre mi ij lo o ci rea a ta a.
20
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T

'
S la a a v Ta a a t lui i Fi u u lui i
'
Sf n tu u u lu u ui Duh.

C he ma rea ta a cea cu nu me e po o o tri i i vi it
'
ai a r ta t-o a de v ra t pri in fa a ap te Ma a re

Mu ce ni i i i i ce Fa a a nu u u u ri i i e e e

e c a r tn du te no u cel mai na a i i i
'
in te e e a a as cuns tu tu ror ai a r tat str lu
'
ci i i i i i str lu ci i i rea da a ru ri lor mu

ce e e ni i ce eti i lu cr ri le mi nu na te e
] '
ei ta a le fo o o lo o o si i i i in e ca un
'
sl vit ne vo i to or a al lu u u ui Hri i i i stos.

Pen tru a cea as ta prz nu i ind fe ri ci t ne vo in a

a ta i a fla a rea lu mi na tei i coa a ne ei ta
'
a a le e ves tim a ju to o ru ul tu ce el c tre e

e noi i cu un gla a a as stri g m i i i
' ] '
i i i i stri i g m i i i i i e: Roa g te Cu
21
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
v n tu u u lui pur t to ru le de ne e vo o
'
o i i i i in e ca s a flm mi i i i i

l n zi i ua Ju u de e c i i ii.
22
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
i acum... glas leghetos T


i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min.

D e toa a te pri mej di i le p ze te pre

ro bii ti bi ne cu vn ta a t de Dum ne zeu Ns c

toa a re ca s te sl vim pre ti i i i ne n de e ej dea
'
su fle te lor noas tre e e e e.
i acum... glas leghetos T


i a cu um i pu ru u rea i n ve cii ve
'
e ci lo o or.A a a min.
'
D e toa a te pri me e e ej di i i i i le p

ze e e e te e pre e ro o bi ii t i bi ne cu u
'
v n ta a a t de Du uumne ze e eu N sc
'
toa a a re e ca s te e e e sl vi impre e ti
'
i i i i ne n de e e e e ej dea su u fle e te e
T
'
lo or noa a a a as tre e e e e.
23
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile stihoavnei glas T

Podobie:Bucur-te cmara...
'
B u cu r te ne vo i to ru le al lui Hris tos

cel ce ai zdro bit me te u gi ri le vrj ma i lor lup tn

du-i pe ei mu ce ni i ce cu al tu su fle et vi teaz i cu
'
toa te ar me le dre ep tei cre di in e; cel ce ca u u nul f

r de trup nu ai i nut sea ma de du re ri le tru pu

lui pen tru iu bi rea Ce lui ce te-a n t rit lu mi

nat cu ge tnd cu n drz nea a a l L-ai sl vit pe A

ce es ta; floa rea cea prea a n mi res ma a t sl vi i te Fa

nu ri e ca a re rs pn deti n lu u u me cea prea bu

n mi reas ma ta. Pre Hris tos l roa a g su fle te lo or noa

a as tre s dea ma re mi la Sa.


Stih: T

M i nu nat es te Dum ne zeu n tru sfin ii
T
'
Si Dum ne ze e ul lui Is ra il.
'
B u cu r te ne vo i to ru le al lui Hris tos

n fru mu se a a rea cin sti t-a mu ce ni ci lor cel ce
24
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

de mult te-ai ne vo it cu t ri i e i ai fost cu u nos cut

prin dum ne ze ias ca vo o ie p n la ma ar gini cci a
'
fln du se n chip sl vit prea cin sti t i coa na ta

ca re a ra t fe lu ri i mea mun ci ri lor te-ai f

cut sfin te Fa nu ri i e n tre mu ce nici sl vit; Pen tru a

cea as ta l u dn du te al Dom nu lui vi teaz os ta lup t

to or pur t tor de bi ru u i i in as tzi toi stri gmi

i e pre Hris tos l roa a g su fle te lo or noa a as tre s

dea ma re mi la Sa.
Stih: T

S fin i lor ce lor de pe p mn tul Lui mi nu
T

na te a f cut Dom nul toa te vo i le Sa a le

n tr- n ii.
'
B u cu r te ne vo i to ru le al lui Hris tos

ne clin tit a p r tor al Bi se ri cii i sla va os

tro vu lui Ro o dos i o cro ti tor lu u mi nat i mij

lo ci to o o rul no os tru c tre Hris tos a ju to rul ce lor
'
ce p ti mesc slo bo zi rea ce lor ce sunt ro bii grab
25
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

ni c a r ta re a lu cru ri lor ce lor as cun

se al ce lor din boli i din ne ca a a zuri grab ni c t m

du i i re i iz vo ru ul ca re re va ar s ha a rul mi

nu ni lor spre ve se li a a tu tu u ror ma re mu ce ni ce

Fa nu ri e pre Hris tos l roa a g su fle te lo or noa

a as tre s dea ma re mi la Sa.


26
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T

'
P ur tnd pla to a tai ni c a cre e di i in ei ai bi

ru it Fa nu u ri i e pre e ti ra a nul ce e
'
el vi i i clean cci n fe lu ri te e e chi i i nuri

te-ai f cut ca u u un f r de e e tru up pe toa te pu tn
'
du le n tru u u Hri i i is tos Cel ce te n t
]
rea a pre ti i i ne i prin ne pu ti in a a fi i
'
rii ri di c nd lu u u mi i i nat semn de
'
bi ru i i i i i i i in te-ai n vred ni
'
i cit n chi i i ip str lu u ci i it de rs pl ti
'
ri i le che m ri ii ce e e le e ei de e e sus i a
'
cum cu n ge e e rii dn u ind m pre e u u u
]
n roa a g te fe e e e ri i ci i i te pe
'
en tru su u fle te e le e e noa a a a as tre.
i acum... glas T


i a cum i pu ru rea i n ve ci ii ve e ci lor. A

min.

S t p n m p r tea s pri me te ru g ciu u u ni
27
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

le ro o bi lor ti i ne iz b ve e te de toa t ne vo ia
T

i ne ca a a zu u u ul.
28
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
VECERNIA MARE
Cntri pe larg
Stihirile de la Doamne strigat-am...,glas T

Podobie:O, preaslvit minune...


T

D e Te vei ui ta la f r de legi Doam ne Doam
T

ne ci ne va su fe rii c la Ti ne e es te mi
'
lo o os ti vi i i rea.
'
O, prea sl vi i t mi nu u u ne ca o mi nu

na t lu u mi i n ve e es ti tu ul Fa nu u u

ri i i e e ce e e e lor de e pre p mnt
'
cu prea bu n n sem na a a a re se fa a a ce e

cci prin lu up te le ne vo i in e lo or sa le n chi
] '
ip ne a a r ta at a zdro bi i i it pre vrj ma a a

u ul i mar gi ni lor lu u mii s-a f cu ut cu no os cut
]
prin a r ta rea a dum ne e ze ie e tii sa a a a le
'
bi se e e ri ici pe en tru a cea as ta a pr z nu

u u i i i i im sf n t po me ni i i rea a a lu
29
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

ui pre Mn tu i to o rul l u u u d nd Cel ce
' '
lu mi na at l-a a a prea sl vi i i i it pre e e

el.
T

P en tru nu me le Tu Te-am a tep tat Doam ne
T

a tep ta t-a su fle tul meu spre cu vn tul Tu n
'
dj du i t-a su fle tul me eu n Do o om nul.
'
C in ste t ri ei ta le n e le e ep te cci ai
]
s vr i i it lu up te e le ma a ai pre su us de e
'
fi i i re e i ma a a a re te-ai a r

tat n tre ne vo i to o o ori Fa a nu u u ri i i

e e a poi fi i ind as cuns n p mnt te-ai a a r
]
ta at Bi se e e e ri cii lu u ui Hri i i sto os ca
]
un soa a re nou a r tat n tru ce e le de su us

du p vo o o o ia lui Du u um ne e e ze eu i cu

ra a ze le e mi i nu u u ni i i lo o or lu mi ne
'
e e ezi mu ce ni i i ce e pre toi ce ei ce e e a
' '
lea a ar g la a gra ab nic a a ju u to o o o o
30
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
ru u u ul tu.
T

D in stra ja di mi ne ii p n n noap te
T

din stra ja di mi ne ii s n dj du ia a as c
'
Is ra i il spre Do o om nul.

L u d m ne e e vo i in a a ta sl vi te Fa
] '
nu u ri i e ne vo i to o o ru le e a al lu ui

Hri i is to os cci du p le e e e ge a ai s
'
v r it a ta a a a ne vo i i in i ia
]
ari te-ai f cu ut cu no os cut no u tu u tu ro or prin

cin sti i i i t i coa a a na a a ta a ca re n

chi ip prea sl vit s-a + a r tat spre a noas tr ve e se
]
li i e a ce e lo or ca a re e e stri i i g

m la u da mu ce ni ci lor bu u u u cu u u r
'
te e e n fru mu se a a a a rea i ci i in stea
'
a tu tu ro or ce e e lor din Ro o o dos i n t ri
' '
rea Bi i se e e e e ri i i i cii.
31
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Alte stihiri glas leghetos T, Podobie:Ca pe un viteaz...

T

C la Dom nul es te mi l i mul t mn tu i
T

re la El i El va iz b vi pre Is ra el

din toa a te f r de e le e gi le lu ui.
!}
C a u nul ce te-ai ne vo i i it cu u t ri i i e

e pen tru dum ne ze ia a a as ca a iu bi i i re
'
e n a nii ne a a r ta a a ai pur t to ru le
!}
de chi i i nu uri Fa nu ri i e e te-ai n vred ni ci
'
i i it str lu u ci i tei sla a a ve e e e i pa ar tea ce e

re e e ti lo o o or bu u n t i a a ai lu

at r m n nd mu ul t vre e e me e ne ti i ut
]
de e noi dar f c n du te cu nos cu u
'
ut n a ni i ii di i in u u u u ur m mu ce

ni i i i ce e Bi se ri i ca lu u ui Hri i is to os
!}
ai ui mi i i t-o o pri in ha a ru ul t u.
T T

L u dai pre Dom nul toa te nea mu ri le l

u da i-L pre El toa a te po poa a re e le e.
32
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
!}
B i se ri ca ta a a cea a sf n t n Ro

o o o do os as cu u un s prin dum ne ze ias ca
' !}
n se em na a a a re e e a au a fla a a t-o o i

s-au +um plut de bu cu ri i i i e e e cre e din cio o o i
'
i i ii che ma a rea ta cu no os c n du o i lu

u u mi na a te lup te le ta a a a le pre ca

re nu u u u le e ti a a au ma ai na in te
]
i te-au l u da at ca a pre un mu ce ni i ic sl
' '
vi it a a al Do o o om nu lui s vr i i ind cu

bu u cu ri i i e pra a az ni i cul t u cel str lu ci
!} !
i it n tru u Do o om nu ul.
T T

C s-a n t rit mi la Lui pes te noi i a

de v rul Domnu lui r m ne n vea ac.
!}
C u ti ne re e e ea a tru pu u lu ui ai zdro bi

i i it pre e ba la u u ru ul cel n ce p tor al
' !}
r u u t ii mu ce ni i i ce e Fa nu ri i

e e i prin dum ne e ze ies cu ul Du uh fi ind sl vi
33
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
i it te-ai a r ta at cre di in cio o o i lo o o or prea

a fier bin te o cro o o ti tor pre cei ro bi i i ii

i iz b vi i in du u-i cu mij lo o ci re ea ta a r tnd
]
ce le as cu u u un se ce lor ce se a pro o o pi
'
i e e e de e e ti i i i i ne i-m pli ni

i i ind ru u g ciu ni i le ce e e lo or ce ce er a
!
ju to o ru ul t u ce el gra a ab ni ic.
34
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihir matim la Litie glas din Ke T


S e ve se le e e e e e e e e e e se e e ve
'
se le e e e e te e e e e e ]e e e e e e

e e e e n tru u u u u Do o o o
' ''
o o o o o o o [o o o om nu u u ul Ro o o o o o o
'
do o o [o o o o sul de e e e e ha a a [a a a
' '
a a a a a a a a a a [a a de ha rul t u
!
i i toa a a a a a a t ce ta a a a a a a a toa
'
a t ce ta a a tea [a a a a a a a a a a i i i
]
i i i i [i i i i to o o o o o o o o o o o ot

lo o o i to o ot lo o o o o o o cu u u ul de

fier bi i i i i i in te o o o cro o ti i i i i
] '
i i rea a a a a a [a a a a ta ma a a [a a
' ''
a a a a a a re e e e e e mu u ce e ni i i i i i
] ' '
i ce e e e ]e e e e Fa a a a nu u u u u u

u u u u u u u u u u u u u u u u [u u u ri

i i i e e e e e e e e e e e ]e e e e e e e e
35
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
' '
e e e e e e Fa nu ri e e e e e c
'
ci te e e ]e e e e e e a a a a a a a
' '
[a a cci te a a r [ i cu u

u u u a [a a a a a a de e e e e e e ]e e e
'
e e e e e v [ cu a a de
]
v ra a a [a a a a a a a a a at ma a a a
] ' '
a a a re e e e ]e e e e n tru u u
! '
mi i i i nu u u u u u u u u u u u u u [u u

u u u u u u u u u u u u u u n tru u mi nu u
' '
u u u u u uni i mai ma a a a a a a a a a a
'
a a a [a a a a a a a a a a a a a a
'
a a a a a i ma a ai ma a a a a a re e e e
'
n tru fo o lo si i i i i i in e e e e
'
ca a a a a u u u u un str lu ci i i i i i i
'
it lup t to o o o o o o or a a a a a [a a

al lu u ui Hri i i i i i i i [i i i i i is to
' '
o o o o o o [o o al lui Hris to os cci pre ce e e
36
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
]e e e e e e e e e e e ei ro o o o o o bi

i i i i i i i i i i ]e e e i i i i i i i i i
' '
i i pre ce e ei ro o bi i i i ii i

i i iz b ve e e e e e e e e e e e e e
' '
e e e e e e ]e e e i iz b ve e ]e e e eti
' ] '
s r gu u u u u u [u u u u u u u u u
'
sr gu ie e e e e e eti la a a a a a ce e e
'
ei di i in pri i i i i i i i i i i i i i i i i i

i me e e e ]e e e e e e e e e e e e e e e
' '
e din pri me e e e e e e e ej di i i ii i i i i
'
i tu u u u i tu u tu ro o o o o [o o o o o
'
o o o o o o o o o o i tu u tu ro o o o o o o
'
or le pli ne e e e e e e e eti ce e e e e e
'
e e e re e e e e e ri le ce e e ]e e e le e
'
e e e e e e spre e e mn tu u i i i i i i

i i i i i i re e e e e ci ca u u u u u u

nu u u u u u ul ce e e e e e e e e e a a
37
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
'
a a a ai n dr [
' '
z nea a a a a a a [a n drz nea a l
'
nu u u u u u u nu n ce e e ta a
' ]
a a a a nu u n ce e e ta a a a a [a a a a
]
a a a a a a a te e e ru ga a a a
'
[a a a a a a a a a a a a a + a te ru u ga a a a
'
[a a a a a a a a a a a a a te e ru ga a a [a

a a a a a a a a a s se d ru ia a a a
'
a a a a a a a s se e d ru u ia a a a
' '
a a a a a a as c no o o o o o o u m
'
n tu u u u i i [i i mn tu u i i [i i i re
' ] '
pa a a a a a a a a a ce e e ]e e e e i i

ma a re e e e e ]e e e mi i i i i [i i i ma a

a a re e e e e e e e e ]e e e e e e mi
' '
i i i i i i [i i ma re mi i i i i l
38
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile stihoavnei glas T,

Podobie:Bucur-te cmara...
]
B u u u cu r te ne vo i to ru le e a al lu

u ui Hri i is tos cel ce a a ai zdro o bit me te

u gi i ri le vr j ma i i lor lu up tn du u u-i pre e + ei

mu ce ni ce e cu a al tu su u u u u u flet vi i teaz i

cu toa te ar me e le dre eptei cre di i in e cel ce ca u

nul f r de trup nu ai i nut sea a a ma de e
!
du re e e ri le e tru pu u lui pen tru iu bi rea Ce lui
!
ce te-a n t rit lu mi nat cu ge t nd cu
!
n drz nea a a l L-ai sl vi i it pre A a ce e es
'
ta floa a a rea cea prea a n mi i res ma a a t
'
sl vi i i te e Fa nu ri i e ca a re e rs pn de
'
eti n lu u u u me cea a a prea bu u u n mi reas

ma ta. PreHris tos l roa a a g su fle e te lor noa
!
a as tre s dea ma a re mi i la a a a Sa a.
Stih: T

M i nu nat es te Dum ne zeu n tru sfin ii
T
!
Si Dum ne ze e e e u ul lui I i is ra a a
39
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

i il.
]
B u u u cu r te ne vo i to ru le e a al lu

u ui Hri i is tos n fru mu u u se e a a a rea

cin sti i t-a mu ce e ni ci i lor cel ce de de e mult te-ai

ne e vo o it cu t ri e e i i ai fo o o o o ost cu no os

cut prin dum ne ze ias ca vo o o ie p n la ma a argini

cci a fln du se n chi ip v dit prea cin sti i i
!
t i i coa na a ta ca re a ra t fe lu ri i i i

mea mu un ci ri i lor te-ai f cut Sfi in te Fa a nu ri i e e
! '
e n tre mu ce e nici sl vit; pe e en tru a cea as
'
ta a l u dn du u te e e al Do om nu lu ui vi teaz o os

ta lup t to or pur t tor de bi i ru u i i i in
'
a a a stzi to o oi stri i gmi i i e; pre Hri stos

l roa a a g su fle e te lor noa a as tre s dea
!
ma a re mi i la a a a Sa a.
Stih: T

S fin i lor ce lor de pe p mn tul Lui mi nu
T

na te a f cut Dom nul toa te e vo o o i le
40
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

Sa a le n tr- n ii.
]
B u u u cu r te ne vo i to ru le e a al lu

u ui Hri i is tos ne e e cli in tit a a p r to o

or al Bi i se ri i cii i sla va a O os tro vu lui Ro

doos i o cro o ti to o o o o or lu mi i nat i mij

lo ci to rul no o os tru c tre Hri is tos a ju to

rul ce lor ce p ti mesc slo bo zi rea ce e e e lor

ce e sunt ro o bii grab ni c a r ta re e a lu cru ri
!
lor ce e e e lor a as cu u un se al ce lor din boli i din ne
!
ca a a zu u uri grab ni c t m du u i i i re

i iz vo o o ru ul ca a re e re va a ar s ha
'
a a ru ul mi nu ni i lor spre ve e se e li i a tu u tu u
'
ro o or Ma re mu u u ce ni i i ce e Fa nu ri i e

pre Hris tos l roa a a g su fle e te lor noa a as
!
tre s dea ma a re mi i la a a a Sa a.
41
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T

' '
S la a v Ta a a a t lui i i i Fi i
' '
i u u u u u lu u u ui i i i i i Sf
' '
n tu u u u i Sf n tu u u u u lui Du u uh.
'
P ur t nd pla a a a a a a a to o

o o o o o a ta a a a a a a a a a a a ai ni
' '
i ta ai ni i i i [i i i i c a a a a cre e e

di i [i i in ei ai bi i ru u i i [i i i i
' ]
it Fa a a a a a nu u u u u u [u u u Fa

nu u ri i e ]e e e e pre e ti i ra a ca a a

a a a [a a a nu u u u u u u ul ce e e e el
]
vi i i i i [i i i i i i i clea a a a a a a
]
a a a ce e el vi clea a a [a a a a an cci cu
'
fe lu ri i i i i te e e e e e e e chi i i

i i i i i i i i i chi i i i i i i i nu

nuri te-ai f cu u u u u [u u u u u u u u u u
' ' '
u u [u u u ut ca un f [ r de e tru
42
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

u ca un f r de e tru u [u u u up pre toa a a
' ]
a a a a a a a te pu t n du u u pu t
' ' ]
n du u le n tru u u u u Hri i

i n tru Hri is to o [o o o os Ce e ce e e e e
'
e e e e e e el ce e e e e e te-a a n
'
t ri i i i i i i i i [i
' ] '
i te-a n t ri i it pre e ti i i i i i i [i i i i ne
]
i prin ne pu ti i i i i i i i i in a a
'
a a a a a fi i i i i prin ne pu ti in a a fi i i i
' ]
i i i rii ri i di i c [ nd lu
]
u mi i na a a a a [a a at se e e e e e e e emnde

bi ru i i i i i i i i i i i i i i i
' ' ] '
i i i de bi i ru u u i i i i i i [i i i in
'
te-a a a ai n vre e e e e e e e e e ed ni i
' '
i i i i ci i i i i i i i i i te-ai n vre e
'
e ed ni i ci i i it n chi i i i ip
'
str lu u u u u u [u u u u cu u u u
43
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

ci i i i i i i i i i i ]e e e i i i
'
i i i i i i i i i i i i i i i ]e e e i
' '
i i i i i i i n chip str lu u ci i i [i i i i i i

i i i it de rs pl ti i i i i i i i i
] '
i i i i i i [i i i i ri le che m
' H
che m ri i i [i i i i ii ce e e e
' '
ce e e e e e ]e e e e e e e le e e ei de
]
e e e su u u u u u u [u u u ce le e e ei de

su u u [u u u u us. i a cu u u u u u u u u

u u u u u um cu u n ge

e e e e e e e e e e e e e e e e ri ii
' '
d c [ n u u u u u

[u u u u u u u i i i i i i i i i i i
] ' '
]e e e i i i i i i i i i i dn u i i i i ind m
] ' '
pre u u u u u u u u mpre u u u u n roa a
]
a a a a [a a a a a a a a a a a a a a roa a a

a a g te e Fe e e ]e e e e ri i i i
44
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

i i i i i i i i i i i i ci i fe ri ci
'
i i te e e e e e e e pe e e e e e e e en
'
tru u u u u u u u su u u u u fle e e e ]e e
'
te le e e e noa a a a a a a a a a a a
' ' ! X
a a a a a a a a a a a a a a a a a a as tre
'
e e e e e e e e e e e e e e e.
i acum... glas T


i a cum i pu u ru u rea i n ve e ci
'
ve e e ci lo o or. A a a a a min.
] !X
S t p n , St p

n pri me e e e te e e e ru
'
g ciu u ni i le e ro o bi i lo or t i i i i
] ' ]
i ne iz b ve e e e e e e e e i i ne e e
'
i i iz b ve e e te e pre e no o o o o o oi

de e toa a a a t ne vo ia i i ne e
T
'
ca a a i i i ne ca a a a zu u u u u u
'
u u u u u u u u u u ul.
45
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
UTRENIA
Cntri pe scurt
Sedealna glas T, Podobie: Mormntul Tu...C a pre un t nr ne vo i tor te l u dm mu u ce ni

ce cci cu t ri e te-ai ne vo i it cu muli ani ma ai na in

te prin dum ne ze ias ca rv n i de e cu rnd te-ai

f cut lu u u mii cu u nos cut d ru ind Fa nu u ri e

prin ru g ciu ni i le ta le har i mi l ce e lor ce i s

vr esc po o me ni rea str lu ci rea mu ce ni ci i lor.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea


C e ea ce ai ns cut cu tru up pre St p nu ul a toa te

i n drz nea l ma re c tre El ai Prea l u da t Ns

c toa re e e de Du um ne ze eu deci roa g -L ne n

ce tat s ne d ru ia as c no o u ier ta re de e p

ca te i-n drep ta re vi e e ii ce lor ce cn tm cu u cre

din ne gr i t sla va a ta.
46
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Sedealna glas T, Podobie: Pentru mrtrisirea...


F o cul ne e tru pesc pur tnd prea fe ri ci te de fo cul ce

el fi resc nu i-a fost fri c ci n e el ai r mas ne e ars

i n v li rea fia a re lor su pu nnd te-ai sl vi

it mai pre sus de fi i re Fa nu ri i e Mu ce ni ce sl vi i

te roa g pre Hris tos Dum ne zeu s ne d ru ias c no o u

ma re mi i i i l.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea


M un te sf nt i a co pe ri it um brit de Du hul pro

o ro o ci lor te-ai a r ta at Prea cu ra t i din ti

ne S-a + a r ta at Dum ne zeu n tru pat rs pl tind cu

iz b vi rea pre cei ce stri g: Bu u cu r te St p

n cu r i i rea ce lor c zui i ce ta tea de sc pa

re cea n t ri i t a tu u tu u ror.
47
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Mrimurile glas TT

D um ne zeu es te sc pa rea noas tr i pu te
T

rea a ju tor n tru ne ca zu ri le ce le

ce ne-au a fla a at pre noi foa a ar te e.
] ]
M ri i i mu u u te e pre ti i i ne rb

d to ru le e de e chi i i nuri Sfin te Ma a a a a re Mu

ce ni i i ce e Fa nu u ri i e e i cin stim cin
'
sti i i te le ta a a le e chi i i i nuri pre ca
]
re le-a a ai r b da at pe e en tru u u u u Hris to o

os.
T T

V r sa t-au sn ge le lor ca + a pa m

pre ju rul I e ru u u sa a li mu u lu ui.
]
V e ni i ii to o oi iu bi to ri lo or de e

mu ce e ni ici s l u dm pre pur t to o o o o rul
h
de chi i nu uri Fa nu u ri i e e zi i i i i
]
c nd: Pre cel ce s-a + a a a r ta at n chi i i

i ip mi i nu na a at.
48
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
T T

C pen tru Ti ne sun tem u cii toa a t

zi i i ua a.
T T

S o co tii sun tem ca ni te oi de jun

un ghi i e e e re e.
T T

T re cu t-am prin foc i prin a p dar ne-ai

scos pre noi la a a o o di i ih n .
T

S fin i lor ce lor de pre p mn tul Lui mi nu
T

na te a f cut Domnul toa te vo i le Sa le

e e n tr n i ii.
49
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Sedealna dup polieleu glas T, Podobie:

Spimntatu-s-a Iosif...

B r b te te mr tu u ri sind pen tru sla va lui Hris tos mul

t vre me a ai r mas sub o bro cul t ce e e e rii dar

te-ai f cut cu nos cut n Ro dos prin se emn dum ne ze e ie esc

de un de a r tn du te tu tu ror ma ar gi ni lor prin mu

ul te mi nuni mu ce ni i i i ce tot dea u na+a peri Bi se ri

ca n m pre su rri i i i ne ca a a zuri. Pen tru u a

cea a as ta te l u d mpre ti i i ne pur t to ru le de

chi nu uuri Fa nu u u ri e.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea


A du cnd ce lor de pre p m nt cu trup pre Dum ne zeu

Cel ne tru pesc Cu ra a a a t ca s mn tu ias c pre

e A dam cel c zut prin n e l ciu u u u nea u ci

ga u lu u ui de oa a a meni cu a de v rat te-ai a r

tat sca un n chi pul fo o cu u lui pur tnd n bra a e

le ta le pre Cel ce poar t toa a a a te i pn te ce le

tu cel cu rat s-a cu nos cut mai des f tat de e e ct ce e ru ri
50
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

le. Ci, o o, St p n ce re e tii sla a a ve pre noi

ne n vre e ed ni ce e e te.
51
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Prochimen glas leghetos T

M i nu na at es te Dum ne ze eu n tru sfin iiSi Dum ne ze ul lui Is ra il. (de dou ori)
Stih: T

S fin i lor ce lor de pe p mn tul Lui mi nu
T

na te a f cut Domnul toa te vo i le Sa a le

n tr- n ii.

M i nu na at es te Dum ne zeu n tru sfin ii
T

S i Dum ne ze ul lui Is ra i i i i il.
52
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.P en tru ru g ciu ni le pur t to ru lui tu de chi nuri Fa nu ri
'
e, Mi i los ti ve cu r e te mul i mea gre ea a le lor

noa stre.
i acum... glas T


i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

P en tru ru g ciu ni le Ns c toa rei deDumne zeu, Mi i i los
'
ti ve cu r e te mul i mea gre ea a le lor noastre.
53
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihira glas T


T

Stih:M i lu ie te ne Dum ne ze u le du

p ma re mi la Ta i du p mul i mea n du
T

r ri lor Ta le cu r e e e te f r de le e e
' '
e gi i le noa a as tre.

Z dro bind la+a r ta re pre e e vr j ma ul prin nfrun ta a a rea a lu u up tei n chip str lu ci it te-ai

sl vit n ce er ne vo i to ru le Fa nu u u ri
'
i i e. Pen tru a cea as ta i tot p m
'
n tul cu nos c nd sla a a va a a ta pre ca re mai

na i i i in te nu u u u o o ti i a prin a r

ta rea cin sti i i tei i coa a a ne ei ta a a le lu mi
'
na at te la a a u u u d s vr i ind sfn t po me

ni i i rea a ta n tru ca re d ru u ie e e

e e te da ruri de m n tu u u i i i i re
l
ce e lo or cre di in cio oi prin ru g ciu ni i le e ta
'
le ce e le c tre e e Hri i is to o o o os.
54
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Sedealna dup cntarea a III-a a Canonului
glas T, Podobie: Pre Cuvntul ...


A ler ga rea mu ce ni ci ei bi i ne s vr in

du o i prin cu ge tri pre Hris tos sl vin du-Lcu n drz nea
'
l te-ai n vred ni cit n chi ip lu mi nat de ce re e ti le

da ruri i ca un mij lo ci tor c tre Dum ne zeu dai tot dea

u na a ju to or cre din cio i lor pur t to ru le

de chi i i nuri Fa nu ri e ce lor ce a lea ar g

la a co pe r mn tul t u.
Slav...i acum ... a Nsctoarei, asemenea

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.Amin.

P re Cu vn tul cel mai pre sus de Dumne ze i i re cu trup

ns cn du-L Fe cioa r ai dez le gat ble ste e mul cel vechi
'
i ai re vr sat ne de er ta at i iz vor de mi los ti

vi re ce lor ce se n chi n cu e vla vi e n fri co
'
toa rei na te rii ta a le Fe cioa r i te mr tu ri sesc

Prea cu ra a t a de v ra t Ns c toa a re de Dum

ne ze eu.
55
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Luminnda glas T, Podobie: Cu ucenicii

s ne suim...

M u ce ni ce e te te-a ai lup tat cu i ni m vi

tea a z i ai zdro bit n drz nea a la cea ne bu neas

c a a vrj ma a u lui n chi nu ri le ce le de mul te

fe e luri vor bind cu b r b i i e Ma re Mu ce

ni ce e sl vi i te i lu mi nat te-ai m po do bi i i

it cu cu nu ni le bi ru in e ei de la a Hris tos C

ru ia roa g te e ru g mu te pen tru ce ei ce te e cin stesc.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea


C u trup ai ns cut pre e Cu v n tul Cel mai pre sus de

dum ne e ze i i re n chip ne mai a u zit Prea a cu ra a

t pre Cel ce es te n s nu ri le ce e le e de sus i

s-a s l lu it n p n te ce e le tu din mi la

cea a ne spu u s spre n no i i rea lu u mii i zi

di rea din no ou a tu tu ro o o or ce lor ce se n

chi n cu u e vla a vi e pur t rii ta le e n p n te ce

i te la u d St p n ca pre Mai ca a lui Du um
T

ne ze e e eu.
56
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile laudelor, glas T, Podobie:

Ceea ce eti bucuria...


'
P re Mu ce ni cul cel no ou a r tat Fa nu u ri i e

ce de de mult pen tru Domnul s-a ne vo it cu t ri e

i n vre mea di na in te e ra a ne ti ut dar mai a

poi n i in su la Ro o dos din i co no mi e prin mi nu

u ne s-a+a r tat iu bi to ri lor de mu ce ni ici s-l cin stim.


n chip a se me nea nu u me lui tu tu ro or str lu ceti

lu mi na ta Sfin te cci r s rin du ne no u noap tea

is pi te lor, pri me ej di i lor i a ne ca a zu ri lor a lungi

i lu mi na t o cro ti i rea ta d ru ieti i te rogi lui

Dum ne ze eu pen tru noi.

'
i-ai s vr it ne vo i in a Sfin te Fa nu u ri i e

a r tn du-i cre din a i rb dnd mul te le chi nuri cci

mai pre sus de foc tru pul t u l-ai c lit cu fo cul iu bi i

rii St p nu lui. Pen tru a ceas ta cu nu u n de la Hris tos

i bo ga te rs pl ti iri ai pri mit.

57
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

P re cum pe pre o ii Do om nu lui mai na i in te le gai

i-ai iz b vit, n e lep te prin n drz ni rea c tre St p

nul ast fel iz b ve te ne pre no oi din ne voi i din pri me

ej dii Fa nu ri e cei ce ve nim la + a co pe r m n tul
'
tu cel cin stit i l u d mne vo i in a a ta.
58
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T

'
P rin mu ce ni ce ti le ne vo in e l-ai sl vi i

i it pre Hris to os de ti ne n sui le p dn du u te pur
'
t to o ru le de chi i i i i nuri Fa a a nu u u ri i

i e i de bu n vo ie te-ai g ti it spre lup
'
ta cea pri in s n ge i moar tea o ai a a r tat so
' ]
li toa a re a a ne e mu u ri i i i i rii pe en
' '
tru vi a a a a tu u u u u u tu u u [u u u u

ro o or. Pen tru a ceas ta a te-a a a ai n vred ni i
'
cit de e ve e e ni ce e le da a a a ruri i pr ta

a a te-a ai f cut ne mu ri toa a re lor rs pl
]
ti iri i te-ai dat Bi se e ri cii ca ald o o cro o
'
o o ti i i i tor. Ci, o o o, fru u mu u se e e e
' '
ea mu ce ni i ci i lo o o o o o [o o o o

o o o o o or nu n ce ta a+a-Ln du ple e ca spre e
] !
no o o oi pre e Hri is tos iu bi to ru ul de oa a a

meni.
59
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
UTRENIA
Cntri pe larg
Sedealna glas T, Podobie: Mormntul Tu...


'
C a pre un t nr ne vo o o i i i to o or te

l u u d m mu u u ce e ni i i ce cci cu
'
t ri e te-ai ne e e vo o o i i i i it cu mu uli a

ani ma a ai na a i i in te prin dum ne ze ia
' ' '
ca r v n i de e e cu u r nd te-ai f cu ut
'
lu u u u u mii cu u u u u nos cut d ru i i
' '
i ind Fa nu u u ri i e e e prin ru g ciu u ni i

i le e ta a a le har i mi i i i l ce e e
' '
lo or ce e e i s v r e esc po o o me e ni i

i rea str lu ci rea mu ce e ni i ci i i i lo o or.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea

'
C e ea ce ai ns cu u ut cu u u tru u u u up pre

St p nu u ul a a toa a a te i n drz
'
nea l ma a a re e e c tre E el ai Prea
60
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

l u u da a a t Ns c toa a re e e
' ' '
e e de Du u umne e ze e e e eu deci roa a g
'
-Lne n ce tat s ne d ru ia a a
' '
as c no o o o o u ier ta re e de e e p

ca a a te i n drep ta a a a re vi e e
' '
e i ii ce e e lor ce c n t m cu u u cre e di

i in ne gr i t sla a va a a a ta a.
Sedealna glas T, Podobie: Pentru mrtrisirea...

'
F o o cul ne e tru pe e e esc pur t nd prea fe e
'
ri ci te de fo o cul ce el fi re e e esc nu i-a
] '
a fost fri c ci n e e el a ai r ma as ne e

e a ars i n v li i i rea a fia re lor su

u pu u n nd te-ai sl vi i it mai pre su us de e fi i i
] '
re e Fa a nu u ri i i e e Mu ce ni ce sl

vi i i te roa a g pre e Hri sto o os Du u umne e

e ze eu s ne d ru ia a a as c no o o u ma re

mi i i i i i i l.
61
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea

'
M u un te sf nt i a a co o o pe ri it um bri
'
it de Du hul pro o o ro o ci lo or te-a a ai a r

tat Prea a cu ra t i din ti ne S-a a r ta
]
a at Du um ne e ze eu n tru u u pa at rs pl

ti ind cu i i iz b vi rea pre ce e ei ce e stri i i
]
g: Bu cu r te St p n cu u r i i rea a
]
ce e lo o or c zu ui i ce ta a tea a
'
de e sc pa a a a re cea n t ri
! ]
i i t a a a a tu u u u tu u u u u u

ro o or.
62
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Sedealna dup polieleu glas T, Podobie:

Spimntatu-s-a Iosif...
' '
B r b te te mr tu u u u ri si ind pen tru sla a a
' '
a va lu u ui Hris to o os mul t vre me a a a ai
' '
r ma as su ub o o o o bro o o o o o o cul t ce e e
' '
e rii dar te-ai f cu u u u u ut cu u no o o os cut

prin se e emn dum ne e e e ze e ie esc de u u un de e

a r tn du u te tu u u tu ro or ma a a ar gi i ni i

lor prin mu u u u ul te mi nu u u uni mu u u ce ni i

i i i i i i i i i i ce tot dea a a a u u
'
na a a + a a a a peri Bi se e e e e ri ca n

m pre su r ri i ne e e ca a a a a a zuri.
]
Pen tru u u u u a a cea a as ta a te l
] ''
u d m pre ti i i i i i i i ne pur

t to ru le de chi nu uuri Fa nu u u u u ri e.
Slav... i acum..., a Nsctoarei, asemenea

'
A du cnd ce lor de pre p m nt cu tru up pre Dum
' '
ne zeu cel ne tru u u u pesc Cu u u ra a t
63
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
' '
ca s mn tu ias c pre e e e A da am ce el c zu u
'
u ut pri i i in n e l ciu u u u nea u
' '
ci ga a a a a a u u u u u u lui de oa a a de

oa a a a a me eni cu a de v ra a at te-a ai a r

ta a a at sca a a un n chi i i pul fo o cu u lui

pur tnd n bra a a a a e le ta a a le pre e e Cel ce

e poa a a a ar t toa a a te i pn te ce le t
'
u ce el cu u u ra at s-a a cu u nos cu u u u

ut mai des f tat de e e ct ce e e ru u u ri i i le.
]
Ci, o o o o o St p n ce re
' ''
e e e e e tii sla a a a a a a a ve pre noi ne n

vre e ed ni ce e e e e te.
64
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Prochimen glas leghetos T

]
M i nu na a a at e es te e Dum ne e zeu n

tru sfi in i ii Si Dum ne ze e e ul lui I i is ra


(de dou ori)
a a i il.
Stih: T

S fin i lor ce lor de pe p mn tul Lui mi nu
T
'
na te a f cut Domnul toa te vo o i le Sa a a

le n tr- n i ii.
]
M i nu na a a at e es te e Dum ne e zeu n

tru sfi i in i i ii S i Dum ne ze e e ul lui I
T
'
i is ra a a i i i i il.
65
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Slav... glas T


S la v Ta t lui i Fi u lui i Sf n tu lu ui Duh.
'
P en tru ru g ciu ni i le pur t to ru lui tu de e chi i i
'
nuri Fa nu ri e e e Mi i i los ti i i i i ve
' '
cu r e e e e e te mul i i i i i mea gre ea a
''
a a le e lo or noa a a a a as tre.
i acum... glas T


i a cum i pu ru u rea i n ve cii ve ci i lor. A a

min.

P en tru ru g ciu ni i le Ns c toa a a rei de Du um
'
ne e e ze e eu Mi los ti i i i i ve cu r e
' ' '
e e e e te mul i i i i i mea gre ea a a a le e
'
lo or noa a a a a as tre.
66
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Stihirile laudelor, glas T, Podobie:

Ceea ce eti bucuria...P re Mu u ce ni i cul cel no o ou a r ta at Fa a nu
' '
u u u u ri i i i e ce de e e de mu ult
' ]
pe en tru Do o o om nul s-a ne e e e vo it cu u t
]
ri e e i n vre mea di na i i in te e ra a a a

ne e e ti i ut dar mai a poi n i i i i in su
'
u u la a a Ro o o o o dos din i co no mi i
' ]
e e prin mi nu u u u ne e e s-a + a a r tat iu bi
'
to o ri lor de e e mu ce e ni i i i ici s
'
-l ci i in stim.


n chi ip a se e me nea nu u u me lui tu tu ro o or
' '
str lu u u u ceti lu mi i i i na a
' ]
ta sfi i i in te cci r s rin du u ne e no
]
u noap tea is pi te e lor pri me e e ej di i i i i
]
lor i a ne ca a a a a zu u u ri i i lo o or a
' ' ]
a a lungi i lu mi na a t o cro ti i i i rea

a a ta d ru u ieti i te rogi lui Du um ne e ze e
67
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
' '
e e eu pe e en tru u u noi.


i-ai s vr i it ne vo i i in a Sfi in te e Fa a nu
' '
u u u u ri i i i e a a a r t n du
' ]
u-i cre di i i in a i r b dnd mul te e le e chi
]
nuri cci mai pre sus de fo o oc tru pul t u l-a a
]
ai c lit cu fo cul iu bi i i i i ri i ii St
' '
p nu u u lui Pen tru a cea a a a sta cu nu u
]
u u n de la a Hri is tos i bo ga te r s
' '
pl ti i i i iri a a ai pri i i mit.


P re cu um pe pre e o ii Do o om nu lui ma ai na a i
' '
i i i in te e e le e e gai i-ai i i iz b vi
' ]
it n e le e e ep te prin n drz ni i i i rea c
]
tre e St p nu ul ast fel iz b ve te e ne pre no o

o oi di i in ne e voi i din pri me e e e ej di i ii
' '
Fa a a nu u u ri i i e cei ce ve ni im la a
]
a co pe r m n tu u ul tu ce el ci in stit
' '
i l u d m ne e vo o i i i i in a a a
68
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

a ta.

a ta.
69
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
ACATISTUL
Cntri pe scurt
Condacul Sfntului Mucenic Fanurie (pe scurt)
glas T, Podobie:Aprtoare Doamn...


A p r to ru lui cre di in ei or to do oc i i

i lor ma a re lui Mu ce ni ic Fa nu u ri i i e s-i

a du cem din i ni m mr tu ri siri de e mu ul u mi

re toi ca re prin a le lu ui n e le ep te n v

turi ne-amlu mi nat cu cre di i in a a i s-i cntm:

Bu cu r te Sfi in te Fa nu ri e Ma re f c tor de mi nu uni.

B u cu r te Sfi in te Fa nu ri e Ma re f c tor de mi

nu uni. Sau astfel:

B u cu r te Sfin te Fa nu ri e Ma re f c tor demi nuni.
'
A li lu u i i a.
'
A li lu i a, A li lu i a, A li lu u i i a.
70
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
ACATIST
Cntri pe larg
Condacul Sfntului Mucenic Fanurie (pe larg)
glas T , Podobie: Aprtoare Doamn...

'
A p r to o o o ru u lu ui cre di in ei o
'
or to do o o o o o o o ci i i lo o o or ma a

a a re e lu ui Mu u ce ni ic Fa nu u u u u u

u u ri i i e e e e s-i a du cem din i i ni

m mr tu ri si iri de e mu ul u mi re to oi ca re prin
'
a le lu u u u u ui n e le ep te e n v
]
tu u u uri ne-am lu mi na at cu
] '
cre di in a a i i i i i s -i c n t
'
m: Bu u u u cu u u r te

Sfin te Fa a nu u u ri i e ma a a a a re f
T

c to or de mi nu u u u u u u u uni.
'
A li lu u u i i i i a.

A li lu i a , A li lu i a, A
'
li lu u u i i i i a.
71
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Alt variant dup Petru Berechet
glas T , Podobie: Aprtoare Doamn...

] '
A p r a p r to o
' ]
o o o o o o o ru lui cre e di i i i i i i
' '
i i i i i in ei or to o do o o o o o o o o
' ]
o o o ci i i lo o o o o o 'o o or to do o

o o ci lo o o 'o o o o or.
] '
M a a re e e e ma re e e e e lu u u
]
u u u u u ui Mu ce ni i i i i i i i
' ' '
i i i i ic Fa nu u u u u u u u u u u u u
]
u u u u ri i i i i i ' i i i Fa nu u u u

ri e e e e e e e e.
'
S -i a du ce em di in i i i ni i i i m
] '
m r tu ri i siri de e mul u u u u u u u de
'
mul u u u mi i i i i i i i i i i i i
]
'i i i de e mu ul u mi i i i re to o o o o

o o oi.
72
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

C a a re prin a le lui n e e le e e e e e
' ] '
ep te e e n v tu u u u u u u
'
u u u u n v tu u u u u u u u u u
]
u 'u u u n v tu u u u u u u uri.

N e-a am lu mi nat cu u cre e di i i i i i in a
' ] '
a a i i i i s-i c n t
'
i s-i c n t
'
i i s -i c n t m.
' '
B u u u u u u u u u u u u u u u u u
' ] '
u u u u cu u u u u u u r Bu u cu u
'
r te e e e Sfin te Fa nu u u u u u u
] '
ri i i i i i i i i i i i i i i i Fa
]
nu u ri i i e e ma a re f '
'
c f c to or
] ]
de mi i i i i i i nu u de mi nu u u u u
T T
] '
u u u u u u u u u u u u u u u
73
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

u u u u u u u u u u u u u u u u u
' '
u u u u u u u u u u uni.
'
A a a li i i i i i lu i i A li lu
T T
] ]
i i i i a a a a a a a a a a a a
'
a a a a a a a a a a a.
74
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
SFNTA LITURGHIE
Fericirile glas leghetos T, stihirile din canonul

Utreniei (cntarea a III-a i cntarea a VI-a)


T

n tru m p r i a Ta po me ne te ne

pre noi Doam ne cnd vei ve ni n tru m p r i aTa.
T T

F e ri cii cei s raci cu du hul c a a ce

lo ra es te m p r i a ce ru ri lor.
T T

F e ri cii cei ce plng c a ce ia se vor

mn g ia.
T T

F e ri cii cei blnzi c a ce ia vor mo

o te ni p m n tul.
T T

F e ri cii cei ce fl mn zesc i n se

to ea z de drep ta te c a ce ia se vor s tu ra.
T T

F e ri cii cei mi los tivi c a ce ia se

vor mi lu i.
75
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Cntarea a III-a glas leghetos T, Irmos:

Pre ai ti cntrei...

C hi pu ri le ne vo i in e lor ta a le mu ce

ni i ce pe ca re cu t ri e de de mu ult le-ai rb dat din

cin sti t i coa na ta a cu nos cn du le cei bi ne cre din cioi Fanu ri e au l u dat lup te le ta le ce le lu mi na a te.
T T

F e ri cii cei cu rai cu i ni ma c

a ce ia vor ve dea pre Dumne zeu.

T re c nd cu ve de rea v r sta ti ne re e ii cu

cu get ta re ai s vr it a ler ga rea mu ce ni ci lor prea mi nu

na te Fa nu ri e i pre vrj ma ul cel vi clean l-ai r

nit cu su li a ne vo i in ei ta a le.
T T

F e ri cii f c to rii de pa ce c

a ce ia fi ii lui Dum ne zeu se vorche ma.

A l Do om nu lui ma re pur t tor de chi i nuri ce vi

te je te de de mult te-ai ne vo it n vre mu ri le mai de pe

u ur m Dum ne ze eu te-a f cut Fa nu ri e cu nos cut

la toa t lu mea ca s te l u d mn cn tri a cum.
76
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
T T

F e ri cii cei pri go nii pen tru drep ta te c

a a ce lo ra es te m p r i a ce ru ri lor.

S ca a un prea lu mi nat al Ce lui Prea nalt Fe cioa a r

bu cu ri a ce te lor n ge reti din ne cu r i i a

pa ti mi lor me e le nal -mi cu ge tul i cu lu mi

na bu n t ii ta le n tre eg lu mi nea a z-l.
T

F e ri cii vei fi cnd v vor o c r i v
T

vor pri go ni i min i ind vor gr i tot cu vn tul r

u mpo tri va voa as tr.
Cntarea a VI-a glas leghetos T, Irmos:

nelepii lui Dumnezeu...D in s nu ri le p mn tu lui i coa na ta cea sfn t a r
'
s rit ca o prea lu mi noa s f cli i e Fa nu u ri e ca

re mai n ti a fost ne a a r ta t i mai pe ur m

te-a f cu ut cu nos cut la toa t lu u mea.
T T

B u cu ra i v i v ve se lii c pla

ta voa str mul t e es te n ce e ruri.
77
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august

V es ti tori n drz ni rii ta a le ce lei c tre Domnul s-au a

r tat cei trei pre oi mai na i in te e le gai pe ca re Sfin

te cu a a ju to rul tu i-ai iz b vi it din a ma a ra ro bi

i e.

S la v Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh.

P rin sfin te le ta le lu up te i prin Du hul Sfnt n e le ep te

din ii le i lor n e le g to ori i-ai zdro bit pre cum

i Da ni il o di i ni oa r a n cu ia at gu u ri le

fia re lor sl ba ti ce.

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min.P re F c to rul a toa a te f r stri c ciu u ne n
'
pn te ce l-ai pur tat Fe cioa r Prea cu ra t mai pre su us de gnd.

Pen tru a ceas ta din stri c ciu nea pa ti mi lor i iz b ve
T

te m n drep t n du m la vi a a a ne p ti ma

.
78
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
Chinonic glas aghia T

'
n tru u u po o o me e e ni i i

i i i i i i i i i i i i i i i i

i i i [i i i i ci i i i i i i i i i i i

i i i i i [i i n tru po me ni i i re e e e
' '
e e e e ve e e e e e e e e e e e e e e
'' '
ce e e e e e e e e e e e e e e e e e e
''
e e e e e e e ce e e e ]e e e e e e e e e
' ]
e e e ce e e e ]e e e e e e ve e e e e e

e e e e e e e ]e e e ve e ni i c va fi i dre
' '
e e e e e e e e e e e e e e e e e e
' '
e e ce e e e e e e e ce e e e e e e e
' '
e e ce e e e e e e e e e e e e e e e ]e e
' '
e e e e e e e e e va fi dre e e ep tu u u
'
u u u u ul A ]e e e ]e ]e [a [a a a ]e
' '
]e e [[a a a ]e [a [a a ]e e e ]e [a [a a ]e [a
'
]e e te ]e [a a a a [a a a ]e [[a [a a ]e E
79
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
' '
e ]e [a a a a [a a a ]e [[a [a a ]e ]e e e

]e [a [a a ]e [a a ]e e ]e [a a [a a ]e e ]e [a a
'
[a a ]e e e ]e [a [a a ]e [a a ]e ]e ]e [a ]e ]e
'
[a ]e ]e [a a a ]e e A li lu u u u i i
'
i a a a a a a a a a a a a a a a a a.
80
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
SFNTUL MUCENIC FANURIE
27 august
Irmos calofonic glas T

'
F i i ii n tru u u u a a
'
a a ju u u u u to o o o or Bi i i i
!X
i i i i se e e e e e e e e e e e ri i i
' ]
Bi se e e ri i i ci i i i i i i i ii Mi i i
]
i i i re e e e se ei lu u ui Hri i i i i i i
] !
i i i i i sto o os i i i pri i in ru g
] ]
ciu u u u u ni le e ta a a a a a le e e e li ni
] ]
i te e e e li ni te e e e e e e e e e e e
'
te e e vi i i fo o o o o o o o o o

o o o o ru u u u ul cel sl ba a a a a a a a a
' ' ]
a a a a a a a a a a a a te e e ce el sl ba
' ]
a a a a te e ec ca a a a a a a a a re
! ]'
e e e se e ri di i i i i i i c
'
m po o o o o o o o o tri i m po tri i
' ' ' ]
i va a a a e e ei ca a u u u u nu u u ul ce e e
81
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august
' ]
e e e a a a ai n drz nea a a a ai n dr z nea

a a a a a a a a a a a a a l
] ' ]
c tre St p
' ' ]
nu u c tre e St p
' ]
nu u ul i iu bi to o o o ru u u
!'
ul de e e e oa a a a a me e e e e e e e e
' ] ' ]
e e eni sl vi i i i i i i te e e Fa a a
' ! X
a a nu u u u u u u u u u u u u ri i i i Fa
'
nu u u ri i i e e e.
82
www.stavropoleos.ro Virgil Ioan Nanu, 27 august