Sunteți pe pagina 1din 8

RIDICAREA EFICIEN EI ENERGETICE A CL DIRILOR

Sectorul ter iar i reziden ial, constituit n cea mai mare parte din cl diri, reprezint peste 40% din consumul energetic final din rile membre ale Comunit ii Europene, dup cum se arat n Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16.12.2002, privind performan a energetic a cl dirilor. Datorit extinderii acestui sector, este clar c va cre te consumul de energie, deci implicit i emisiile de CO2. Conform Directivei 89/106/CEE a Consiliului Europei din 21.12.1988 se impune ca instala iile de nc lzire, ventila ie i r cire a cl dirilor s fie proiectate astfel nc t cantitatea de energie necesar s fie redus . M surile care trebuiesc luate pentru cre terea performan ei energetice a cl dirilor trebuie s in seama de condi iile climatice locale, de ambian a climatic din exterior i de raportul cost eficien . n acela i timp, datorit apari iei fenomenului de nc lzire global , n ultima perioad a crescut cererea de sisteme de climatizare. Aceasata poate duce la probleme la orele de vrf energetic, determinnd cre terea balan ei energetice. De aceea, este important i cre terea performan elor energetice ale cl dirilor pe timp de var . Directiva 2002/91/CE stabile te cerin ele legate de cadrul general pentru o metodologie de calcul a performan elor energetice, aplicarea cerin elor minime privind performan a energetic a cl dirilor noi i de asemenea, la cl dirile existente, supuse renov rii, certificarea energetic a cl dirilor i inspec ia periodic a cazanelor i sistemelor de climatizare, precum i evaluarea instala iilor de nc lzire ale c ror cazane au o vechime de peste 15 ani. Performan a energetic a unei cl diri este reprezentat de cantitatea de energie efectiv consumat sau estimat pentru a face fa necesit ilor legate de utilizarea standard a cl dirii, care presupune ntre altele: nc lzirea, apa cald , sistemul de r cire, ventila ia i iluminatul. Aceast cantitate se reflect ntr-unul sau mai mul i indicatori numerici care se calculeaz lundu-se n considerare: Izola ia; Caracteristicile tehnice i de montaj; Proiectarea i amplasarea n raport cu parametrii climatici; Expunerea la soare; Influen a structurilor nvecinate; Resursele proprii de generare a energiei; Al i factori (climatul interior, etc.). Ceritificatul de performan energetic a unei cl diri (Anexa 3) este un certificat recunoscut de stat sau de o persoan juridic desemnat de acesta, care cuprinde performan a energetic a unei cl diri, calculat n conformitate cu o metodologie stabilit la nivel na ional. n Romnia este stabilit aceast metodologie prin Legea nr.372 din 13.12.2005 privind performan a energetic a cl dirilor. Metodologia cuprinde, n special, urm toarele elemente: a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alc tuiesc anvelopa cl dirii, compartimentarea interioar , inclusiv etan eitatea la aer; b) instala iile de nc lzire i de alimentare cu ap cald de consum, inclusiv caracteristicile n ceea ce prive te izolarea acestora; c) instala ia de climatizare; d) ventila ia; e) instala ia de iluminat integrat a cl dirii, n principal sectorul nereziden ial; f) pozi ia i orientarea cl dirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; g) sistemele solare pasive i de protec ie solar ; h) ventila ia natural ; i) condi iile de climat interior, inclusiv cele prev zute prin proiect.

Performan a energetic a unei cl diri

Metodologia cuprinde, dup caz, i alte elemente, n situa ia n care influen a acestora asupra performan ei energetice a cl dirilor este relevant , precum: a) sisteme solare active i alte sisteme de nc lzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabil ; b) electricitate produs prin cogenerare; c) centrale de nc lzire i de r cire de cartier sau de bloc; d) iluminatul natural. Certificatul de performan energetic al cl dirii este un document tehnic care are caracter informativ i este valabil 10 ani. Certificatul este nso it de recomand ri privind mbun t irea performan ei energetice i se ntocme te de c tre auditorii energetici pentru cl diri. Cerificatul se elaboreaz att pentru cl dirile vechi ct i pentru cl dirile noi i se p streaz la cartea tehnic a construc iei. n cazul cl dirilor noi, certificatul, elaborat n baza proiectului tehnic, a detaliilor de execu ie, a proceselor verbale pe faze de execu ie specifice, se cuprinde n documetele recep iei la terminarea lucr rilor. Auditul energetic al cl dirii este o procedur specific , avnd drept scop ob inerea datelor privind: 1. Profilul consumului energetic al cl dirii; 2. Identificarea i cuantificarea m surilor pentru realizarea unei economii de energie; 3. Raportarea rezultatelor. Auditul se realizeaz pe baza datelor existente n cartea tehnic a construc iei sau pe baza releveului cl dirii i cuprinde: Analizele termice i energetice ale cl dirii, pe baza c rora se elaboreaz certificatul de performan energetic a cl dirii; Stabilirea m surilor n vederea cre terii performan ei energetice a cl dirii, cu estimarea costurilor, a economiei de energie precum i a duratei de recuperare a investi iilor. Auditul se finalizeaz printr-un raport de audit energetic. n acela i timp se realizeaz i inspec ia energetic a cazanelor, a centralei termice i a instala iilor de nc lzire astfel: Se determin performan ele energetice ale acestora; Se stabilesc m surile pentru reducerea consumului de energie i limitarea emisiilor de CO2, a gazelor i a compu ilor chimici pentru ncadrarea n valorile prescrise privind protec ia mediului, n conformitate cu reglement rlie tehnice i legisla ia specific . Se realizeaz de asemenea i inspec ia energetic a sistemelor de climatizare din cl diri: Se urm resc debitele de aer de introducere i de evacuare; Datele privind caracteristicile constructive ale cl dirii: structura, anvelopa, materiale, tipul de folosin al cl dirii - reziden ial, nereziden ial, etc.; Identificarea sistemului de climatizare; Evaluarea randamentului i dimensionarea n raport cu necesita ile; Datele cu privire la tipul de agent frigorific utilizat i ncadrarea acestuia n categoria acceptat din punct de vedere al polu rii mediului,etc.

Reabilitarea termic a cl dirilor


No iuni introductive Reabilitarea termic a cl dirilor existente i a instala iilor aferente const ntr-un ansamblu de m suri tehnice i financiare pentru mbun t tire performan elor de izolare termic a elementelor de construc ie care delimiteaz de exterior spa iile interioare nc lzite, precum i cre terea eficien ei energetice a instala iilor interioare de nc lzire i de alimentare cu ap cald de consum. Prin reabilitarea termic a cl dirilor se urm re te reducerea consumului de energie pentru nc lzire i prepararea apei calde de consum, sc derea costurilor efective pentru nc lzire i reducerea importului de combustibili, cre terea eficien ei energetice n general, cu efecte n protec ia mediului i asupra st rii de s n tate a popula iei. M surile pentru reabilitarea termic a cl dirilor de locuit constau n: 1. Interven ii la nivelul elementelor de construc ie exterioare care alc tuiesc anvelopa cl dirii prin termoizola ii, modernizarea ferestrelor, etan ri; 2. Contorizarea utilit ilor la nivel de cl dire; 3. Gestionarea individual a utilit ilor prin montarea n apartamente a repartitoarelor; 4. Termoizolarea conductelor din subsoluri; 5. Modernizarea echipamentelor de producere a utilit ilor termice (cazan de producere energie termic , boiler pentru preparare ap cald de consum, corpuri de nc lzire); 6. nlocuirea arm turilor defecte i modernizarea acestora. Reabilitarea i modernizarea termic a cl dirilor existente, precum i a sistemului de alimentare cu c ldur pentru nc lzire i preparare ap cald reprezint necesit i general acceptate ca urmare a nevoii de conservare a energiei. Coform Vasilache M, activitatea implic n practic parcurgerea unei foi de drum la nivel na ional cu puncte obligatorii (figura 5.1). Este un circuit continuu care se perfec ioneaz treptat dar care se opre te cnd oricare din etapele 1...11 nu este asigurat .

Figura 1. Foaie de parcurs pentru reabilitarea termic a fondului construit existent

K. Steemers distinge trei direc ii de ac iune: m suri pentru atenuarea modific rilor climatice, m suri pentru adaptarea construc iilor i m suri privind educarea comport rii locatarilor. El constat c proiectan ilor ar trebui s li se cear ntre altele: m rirea cu 5...10% a sarcinilor din vnt, ploi mai intense, rezisten e sporite la radia ii ultraviolete, adncimi sporite de

fundare, eficient termic superioar i ventilare natural mbun t it n special pentru a evita utilizarea aparatelor electrice de aer condi ionat. Legisla ie La aceast dat sunt n vigoare o serie de acte legislative: - Legea 199/2000 privind Utilizarea eficient a energiei (rep. M.O. 734/8.10.2002); - Legea nr. 325/ 2002, privind Reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice (precedat de O.G.29/31.01.2000 M.O.41/31.01.2000). - Legea nr 211/16 mai 2003 privind Instituirea m surilor speciale pentru reabilitarea termic a unor cl diri multietajate (precedat de O.U.G174/9.12.2002 M.O.890/9.12.2002). - Legea nr. 372/13 dec. 2005 privind Performan a energetic a cl dirilor. Ca urmare a fost creat cadrul legislativ pentru reabilitarea i modernizarea termic a tuturor cl dirilor existente i a instala iilor aferente acestora, din mediul urban i rural (rezinden iale, pentru s n tate, pentru nv mnt, publice, de productie etc.). OG 29/2000 instituie i obligativitatea ntocmirii certificatului energetic al cl dirii, act oficial de atestare a performan ei cl dirii la un anumit moment (nivelul de izolare termic , randamentul instala iei de nc lzire, prepararea de ap cald menajer , consum specific de energie din combustibili fosili etc.). Acest document va reprezenta, n perspectiv , un instrument legal de evaluare a cl dirii n cazul opera iunilor de vnzare-cump rare, nchiriere, ipotecare etc. Pentru speciali ti dar i pentru publicul larg se simte nevoia concentr rii diverselor legi, hot rri, ordonan e i norme de aplicare, care sunt acum prea numeroase, devenind de aceea greu accesibile pentru a fi puse n practic . Totodat legisla ia va trebui s urm reasc noile hot rri luate n U.E. prin care se accentuiaz reducerea consumului de energie ob inut din petrol, gaze sau c rbuni i se stimuleaz utilizarea resurselor alternative. n esen , toate aceste reglement ri tehnice privesc : - caracterizarea cl dirilor din punct de vedere al eficien ei energetice prin expertiza termic (denumit i diagnostic termic sau energetic) i certificatul energetic (document sintetic necesar n rela iile economice). Spre deosebire de certificatul energetic, exist i certificatul privind economia de energie. Deoarece este necesar o solu ie prin care furnizorii mari de energie termic i electric s fie mobiliza i n reducerea consumurilor. n prezent ei sunt, dimpotriv , interesa i s vnd ct mai mult energie i la pre uri ct mai mari. Acela i lucru se poate spune i despre furnizorii de combustibili fosili indigeni sau importa i. De aceea furnizorii (de energie electric i termic , combustibil lichid, gaz) sunt obliga i s realizeze economii de energie. n acest sens, ei pot : - determina pe clien ii lor s utilizeze mijloace n acest scop, informndu-i i subven ionndu-i. La rndul lor, ei pot primi certificate de economie de energie care le d dreptul la subven ii - realiza economii de energie n propriile lor instala ii i cl diri ; - cump ra certificate de economie de energie de la orice entitate care realizeaz astfel de m suri. Dimpotriv , dac nu pot realiza economiile de energie impuse, furnizorii de energie sunt obliga i s pl teasc penaliz ri importante. Reglement ri tehnice Ap rute n perioada 1998...2008 reglement rile tehnice specifice lucr rilor de reabilitare termic i energetic reprezint o baz complex pentru adaptarea cl dirilor civile la exigen e de performan ameliorate fa de normele na ionale anterioare. Se remarc abordarea caracteriz rii elementelor de nchidere la nivel global cu includerea efectului pun ilor termice : C 107 /0 -02 Normativ pentru proiectarea i execu ia lucr rilor de izola ii termice la cl diri - (Revizuire C107- 82) Buletinul Construc iilor. 8/2003

C107/1-97 Normativ privind calculul coeficien ilor globali de izolare termic la cl dirile de locuit Buletinul Construc iilor nr. 14/1998 C107/2-97 Normativ privind calculul coeficientului global de izolare termic la cladirile cu alt destina ie dect cele de locuit; Buletinul Construc iilor nr. 14/1998 C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor Buletinul Construc iilor nr. 13/1998 C107/4-97 Ghid pentru calculul performan elor termotehnice ale cl dirilor de locuitBuletinul Construc iilor nr. 14/1998 C107/5-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie n contact cu solul Buletinul Construc iilor nr. 1/1999 C107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin elementele de construc ie Buletinul Construc iilor nr. 14/2002 C107/7-2002 Normativ pentru proiectare la stabilitate termic a elementelor de nchidere ale cl dirilor - (Revizuire NP200/89) Buletinul Construc iilor nr. 8/2003. n esen seria normativelor C-107 con ine urm toarele aspecte: modalit i de calcul privind performan ele higrotermice ale elementelor de construc ie i cl dirii n ansamblu, folosind simularea numeric ; caracteristicile de calcul ale materialelor de construc ie i tmpl riei; prescrip ii privind nivelurile de performan minime, considerate de necesitate public n aceast etap . La acestea s-a ad ugat seria: - NP 048 Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente si a instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construc iilor nr.4 -2001) ; - NP 049 Normativ pentru elaborarea i acordarea certificatului energetic al cl dirilor existente (Buletinul Construc iilor nr.5 -2001) ; - NP 047 Normativ pentru realizarea auditului energetic al cl dirilor existente i al instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construc iilor nr.5-2001). - GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cl dirilor de locuit existente i a instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora ((Buletinul Construc iilor nr.3 -2003) ; - MP 024 - 02 Metodologie privind efectuarea auditului energetic al cl dirilor existente i a instala iilor de nc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora (Buletinul Construc iilor nr.10-11/2002) ; - GT 037- 02 Ghid pentru elaborarea i acordarea certificatului energetic al cl dirilor existente (Buletinul Construc iilor nr.2-2003) ; - NP 060 - 02 Normativ privind stabilirea performan elor termo-higro-energetice ale anvelopei cl dirilor de locuit existente, n vederea reabilit rii i moderniz rii lor termice (Buletinul Construc iilor nr.18 -2003) - SC 007 - 02 Solu ii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei cl dirilor de locuit existente (Buletinul Construc iilor nr.18-2003) ; - SC 006 - 01 Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de nc lzire din cl diri de locuit, (Buletinul Construc iilor nr. 5-2002) ; - MP 019 - 02 Metodologie privind reabilitarea i modernizarea anvelopei i a instala iilor de nc lzire i ap cald de consum la blocurile de locuin e cu structura din panouri mari, (Buletinul Construc iilor nr. 2-2004). n ansamblu se stabilesc metodologii de apreciere detaliat a performan elor cl dirilor existente i baze pentru modernizare n scopul conserv rii energiei. n esen toate aceste reglement ri tehnice privesc: - caracterizarea cl dirilor din punct de vedere al eficien ei energetice prin expertiza termic i certificatul energetic (document sintetic necesar n rela iile economice);

- orientarea proiectelor de modernizare energetic prin raportul de audit energetic n care sunt nscrise solu iile tehnice de eficientizare a anvelopei i instala iilor. Se remarc num rul foarte mare de normative, ghiduri, metodologii, solu ii cadru, f r a mai men iona i standardele. Astfel apar multe suprapuneri iar utilizarea lor de c tre proiectan i, exper i tehnici, verificatori i auditori este ngreuiat . Probabil ar fi util o concentrare i sistematizare a tuturor acestor documente, concomitent cu traducerea i adaptarea celor din U.E. n general reabilitarea termic propus de audit are in vedere un num r mic de solu ii pentru anvelop i instala ii, f r a recomanda c i de utilizare a energiilor neconven ionale i monitorizarea permanent a cl dirilor care au f cut obiectul reabilit rilor termice. De fapt ansamblul reglement rilor tehnice este marcat prin: - considerarea pun ilor termice la evaluarea rezisten ei termice corectate R care devine principala caracteristic a unor elemente de construc ie (pere i, acoperi , ferestre, plan eu peste subsol, etc.), nlocuind vechea rezisten n cmp Ro; - aprecierea global a eficien ei termice a cl dirii prin coeficientul de izolare termic GN impropriu denumit astfel deoarece este propor ional cu consumul. n acest fel noile reglement ri introduc valori minime ale rezisten elor termice pe element (prescrip ii de tip garde - fou) i o valoare maxim G dependent de raportul A/V pe care proiectantul o poate satisface prin diverse solu ii tehnice (protec ie termic , efect de ser , utilizarea de resurse regenerabile, recuperare de c ldur , etc.). Efectele reabilit rii termice a cl dirilor Din punct de vedere termotehnic reabilitarea termic a cl dirilor nseamn cre terea rezisten ei termice a anvelopei cl diri, eliminarea fenomenelor de condens precum i asigurarea exigen elor de confort termic, att n regim de var ct i n regim de iarn (Srbu- efectele reab). Izolarea suplimentar a unei cl diri are multiple urm ri att asupra bilan ului energetic al cl dirii, asupra propriet ilor termotehnice ale cl dirii, asupra confortului termic. Coform (Sarbuefecte) rezisten a termic a pere ilor exteriori din panouri prefabricate este mai redus n realitate dect valoarea ob inut n urma calculelor, datorit afect rii conductivit ii termice a materialului termoizolant de c tre factori mecanici, termici sau de umiditate pe parcursul procesului de execu ie i a pun ilor termice. Printr-o protec ie termic suplimentar a pere ilor exteriori se demonstreaz c rezisten a la transfer termic cre te pn ce materialul termoizolant atinge o anumit grosime, dup care aceast cre tere devine nesemnificativ . Efectul izol rii termice la exterior este diferit n func ie de tipul mbin ri: bun laa mbin ri n form de T (perete exterior-perete interior, perete exterior- plan;eu intermediar), mai pu in bun la col uri, are o influen redus la balcon, depinznd de modul de realizare al ferestrelor. Datorit existen ei pun ilor termice la elementele de nchidere poate apare fenomenul de condesa ie capilar pe suprafe ele respective. Reabilitarea termic conduce la reducerea influen elor negative ale pun ilor termice cu efect pozitiv i asupra distribu iei temperaturii la nivelul suprafe elor interioare ale elementelor de construc ie exterioare, ceea ce duce la dispari ia condensului. De asemenea, stratul de izola ie exterior protejat cu un strat de tencuial hidrofob duce la o sc dere a efectelor combinate ploaie vnt, nepermi nd umezirea structurii ini iale, crescnd rezisten a termic i ducnd la o sc dere a pierderilor de c ldur prin evaporare. Gradul de permeabilitate al structurii la aer i la vapori cre te. Prin reabilitarea termic a cl dirii se realizeaz n acela i timp i reducerea polu rii mediului ambiant, prin reducerea consumului de energie.

Eficien a energetic a cl dirilor Conceptul de dezvolate durabil n domeniul energiei impune mbunatatirea managementului energiei ceea ce conduce la cre terea economic , reducerea polu rii, economisirea resurselor astfel nct acestea sa fie folosite ntr-un mod ct mai productiv. Majoritatea rilor Comunit ii Europene au aplicat facilit i fiscale pentru ridicarea eficien ei energetice n domeniul cl dirilor(Mladin): Credite de stat cu dobd mic ; Tarife diferen iate la energie termic ; Scutire de impozite; Impozite diferen iate,etc. De asemenea, s-a ncurajat utilizarea de materiale de construc ii performante, s-au perfec ionat tehnologiile astfel n ct rezisten a termic a crescut. n Romnia, consumurile specifice de c ldur i de ap cald menajer au valori aproape duble fa de cele din rile Uniunii Europene, deci i emisiile poluante sunt mai mari ceea ce reclam existen a unei politici de cre tere a eficien ei energetice la nivelul ntregii societ i (Mladin). Pe ansamblul cl dirilor de locuit, din Romnia, eficien a utiliz rii c ldurii pentru nc lzire, ap cald i prepararea hranei este de numai 43% din cantitatea de c ldur furnizat de surse; pentru municipiul Bucure ti, aceasta este de 63%, dar tot foarte de redus . Valorile foarte ridicate ale indicilor de consum de c ldur pentru asigurarea confortului termic n spa iile locuite, atest pe de o parte caracterul puternic disipativ al cl dirilor existente dar i poten ialul ridicat al solu iilor de modernizare energetic a cl dirilor. Pentru a ridica eficien a energetic pe viitor se urm resc: Realizarea cl dirilor civile cu consum foarte mic de energie; Realizarea cl dirilor cu autonomie energetic ; Realizarea cl dirilor active energetic. Proiectarea unei cl diri cu consum de energie redus nseamn : 1. Ad ugare la anvelop a unui strat de izola ie termic ; 2. O bun orientare a cl dirii; 3. Forma cl dirii; 4. Ferestrele i iluminarea natural ; 5. Ventilarea ra ional i riscul de condens; 6. Modul de dispunere a straturilor de izola ie termic ; 7. Utilizarea energiei solare; 8. Eficien a echipamentelor i a instala iilor de nc lzire; 9. Posibilitatea de reglare, contorizare i automatizare. Indicatori ai eficien ei energetice a solu iilor de reabilitare termic a cl dirilor existente Cei mai importan i indicatori economici lua i n considerare sunt (Metodologie): Valoarea net actualizat aferent investi iei suplimentare datorat aplic rii unui proect de modernizare sau reabilitare energetic i economiei de energie rezultat prin aplicarea proiectului VNA [lei]; Durata de recuperare a investi iei suplimentare care apare ca urmare reabilit rii NR [ani] timpul scurs din momentul realiz rii investi iei i momentul n care valoarea acesteia este egalat de valoarea economiilor realizate prin implementarea m surilor de reabilitare adus la momentul ini ial al investi iei; Costul unit ii de energie economisit e [lei/kWh] - raportul dintre valoarea investi iei suplimentare datorat aplic rii reabilit rii i economiile de energie realizate prin implementarea acesteia pe durata de recuperare a investi iei.

Valoarea net actualizat VNA este proiec ia la momentul 0 a tuturor costurilor men ionate, func ie de rata de depreciere a monedei considerate sub forma deprecierii medii anuale. Pentru ca solu ia de reabilitare s fie eficient economic trebuie ca: VNA<0; Valoarea NR ct mai mic i n primul mic maio mic dect o perioad de referin T, impus din considerente economico-financiar sau tehnice; Valoarea e ct mai mic . Conform (metodologie), considernd c rata de depreciere anual a monedei este constant i c pre ul energiei are o cre tere uniform , VNA este dat de rela ia: , (6.1) Unde: Co costul investi iei totale n anul 0 [Euro]; CE costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referin [Euro]; CM costul anual al opera iunilor de mentenan la nivelul anului de referin [Euro]; f rata anual de cre tere a costului c ldurii se consider c are o valoare constant pe durata de via a cl dirii ; i rata anual de depreciere a monedei Euro; k- indice n func ie de tipul energiei utilizate: 1- gaz natural, 2 enegie termic , 3energie electric ; N durata fizic de via a sistemului studiat [ani]. Se consider c performan a energetic a cl dirii se men ine aceea i pe ntreaga durat de via a cl dirii dac se asigur verific ri periodice n cadrul activit ii de monitorizare a acesteia. n urma constat rilor acestor verific ri se pot realiza i interven ii care pot remedia anumite defec iuni.