Sunteți pe pagina 1din 4

LA TARA Florian este n vacan]\. El a decis s\-[i petreac\ dou\ s\pt\mni la ]ar\ al\turi de bunici.

Bunicii sunt n vrst\ [i s-a gndit s\ le dea o mn\ de ajutor. Ast\zi i-a propus bunicului s\ verifice mpreun\ dac\ n gospodaria lui sunt asigurate m\surile de prevenire mpotriva incendiilor.

De aceea, a preg\tit o list\ a[a cum a nv\]at la [coal\ la lec]ia de ap\rare mpotriva incendiilor. Aceea[i list\ a completat-o [i pentru propria lui cas\ mpreun\ cu tat\l lui. Pentru fiecare din activit\]ile din lista de autocontrol, a bifat n dreptul lui DA sau NU, n func]ie de situa]ia existent\. Dup\ ce a completat lista de autocontrol, Florian a observat cu surprindere c\ pentru toate activit\]ile a bifat doar n dreptul coloanei NU.

Aten]ie: Fiecare din situa]iile unde se bifeaz\ n dreptul coloanei NU sunt nereguli n activitatea de prevenire a incendiilor manifestate n gospod\rie.

LISTA DE AUTOCONTROL NR ACTIVITATEA CONTROLATA CRT 1 Cnd siguran]ele se ard n mod frecvent, apelezi la electrician ? 2 Folose[ti ntrerupatoare, prize sau cabluri electrice f\r\ defec]iuni ? 3 Folose[ti doar aparate electrice omologate ? 4 Folose[ti elemente de protec]ie mpotriva cre[terii diferen]ei de poten]ial (siguran]e electrice)? 5 Se respect\ distan]a de montare a circuitelor electrice din gospod\rie fa]\ de materialele combustibile ? 6 Folose[ti numai butelii de aragaz omologate ? 7 Verifici etan[eitatea buteliei de aragaz cu spum\ de sapun ? 8 Inchizi butelia de gaz dup\ folosirea aragazului ? 9 Ai montat o cutie metalic\ n fa]a sobelor alimentate cu lemne ? 10 Este interzis s\ torni benzin\ peste jar ca s\ a]]i focul ? 11 Stingi focul din sob\ nainte de culcare ? 12 Verifici co[ul de fum n fiecare an ? 13 Ai amenajat\ n curte o groap\ pentru depozitarea cenu[ii [i a jarului din sob\ ? 14 Solici]i permis de lucru cu foc de la conducerea prim\riei nainte de a efectua lucr\ri cu foc deschis n gospod\rie ? 15 Supraveghezi n permanen]\ focul f\cut n curte, gr\din\ sau pe cmp pentru arderea gunoaielor sau a resturilor vegetale [i l stingi nainte de a p\r\si zona ? 16 Depozitezi lichide inflamabile n pod, pivni]e sau alte spa]ii ventilate ? 17 Distan]a ntre locul unde ai depozitat furajele [i construc]iile din vecin\tate dep\[e[te 15 m ? 18 Depozitele de materiale combustibile sunt iluminate electric ? 19 Casa are instala]ie de paratr\znet verificat\ ? 20 Ai mijloace de prim\ interven]ie (ap\, sting\toare, p\turi, etc) ? 21 Exist\ un serviciu pompieri (civili sau profesioni[ti) n apropiere ? 22 Ai ncheiat o asigurare imobiliar\ cu o cas\ de asigur\ri ? DA NU

Acolo unde a putut (activit\]ile de la numerele 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 [i 22) bunicul a intervit singur n repararea

neregulilor, iar unde nu (activit\]ile de la numerele 1, 2, 12, 19 [i 21) a chemat speciali[tii s\ le remedieze. Florian este mul]umit. Acum lista de autocontrol pentru activit\]ile din casa bunicilor este bifat\ doar n dreptul coloanei DA. Bunicii sunt n siguran]\ n ceea ce prive[te ap\rarea mpotriva incendiilor.

Exerci]ii:

nr. 1-Profesorul va explica elevilor cum trebuie procedat corect n cazul fiecarei activit\]i din lista de autocontrol [i va argumenta de fiecare dat\.

nr. 2-Incearc\ [i tu s\ completezi mpreuna cu p\rin]ii lista de autocontrol pentru activit\]ile din casa unde locuie[ti. Este asigurat\ ap\rarea mpotriva incendiilor n locuin]a ta ?

Re]ine: Este mult mai u[or s\ previ un incendiu, dect s\-l stingi. Aparatele electrice, cablurile electrice, [i ntrerup\toarele cu defec]iuni sunt frecvente de incendiu. Siguran]ele electrice aparatele electrice scurtcircuitelor. protejeaz\ mpotriva [i se

prizele surse

Pentru remedierea aparatelor instala]iilor electrice defecte apeleaz\ la speciali[ti.

Este interzis s\ folose[ti flac\ra pentru verificarea etan[eit\]ii buteliei. In cazul n care butelia este defect\, flac\ra, n prezen]a gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.

Cutia metalic\ din fa]a sobelor cu lemne, protejeaz\ fa]\ de c\derea accidental\, direct pe podea, a lemnelor aprise, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni n contact. Orice foc, fie c\ este n interiorul locuin]ei sau n exteriorul ei, trebuie supravegheat.