Sunteți pe pagina 1din 11

CAUZE DE INCENDIU DE NATURA ELECTRICA Incendiile provocate de instala]iile electrice au o pondere ridicat\ n totalul incendiilor cu pierderi de vie]i omene[ti

[i pagube materiale importante. INSTALATIA ELECTRICA este ansamblul de echipamente interconectate ntr-un spa]iu dat, iar ECHIPAMENTUL ELECTRIC este orice dispozitiv folosit pentru producerea, transportul, distribuirea sau utilizarea energiei electrice. In instala]ia electric\ se utilizeaz\ un num\r mare de aparate electrice care din punct de vedere al func]iunilor pe care le ndeplinesc se clasific\ n: aparate de conectare (ntrerup\toare, comutatoare, etc) aparate pentru pornirea motoarelor autotransformatoare de pornire, etc) aparate de semnalizare (relee, l\mpi, etc) aparate de masur\ (ampermetre, voltmetre, etc) aparate de protec]ie (relee, siguran]e, etc) (reostate,

O aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ echipamentelor electrice utilizate n zonele cu pericol de explozie, care trebuie s\ aib\ asigurat\ o PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA. APARATELE DE PROTECTIE sunt aparate care sesizeaz\ situa]iile anormale n func]ionarea unor instala]ii electrice (suprasarcini, scurtcircuit, etc), protejnd-o fie printr-o comand\ pentru deconectarea automat\, fie prin semnalizarea apari]iei situa]iei anormale (cnd nu exist\ un pericol imediat). Ele pot fi: siguran]e fuzibile contactoare cu relee ntrerup\toare automate

a).-siguran]ele fuzibile au rolul de a ntrerupe circuitul, n care sunt montate n serie, prin topirea unui element conceput [i calibrat n acest scop, atunci cnd curentul care le parcurge dep\[e[te o anumit\ valoare. In func]ionare normal\, fuzibilul nu trebuie s\ se topeasc\ [i nici s\-[i schimbe caracteristica de protec]ie. Cel mai mare curent care poate trece prin fuzibil, timp nelimitat, f\r\ ca acesta s\ se topeasc\ sau s\-[i schimbe caracteristica se nume[te curent nominal al fuzibilului. Acest curent este cu 20-30% mai mic dect curentul minim de topire.

Aten]ie: Alegerea unui fuzibil cu un curent nominal mai mare dect cel reie[it din calcule faceca el s\ nu se topeasc\ la suprasarcini sau s\ se topeasc\ cu ntrziere la scurtcircuite, putnd conduce astfel la distrugerea izola]iilor sau la incendiu.

b).-releele de protec]ie [i semnalizare sunt utilizate n instala]iile electrice mai complexe pentru protejarea acestora contra diferitelor situa]ii anormale de func]ionare (supracuren]i, tensiune minim\, etc) prin comanda deconect\rii instala]iei. c).-ntrerup\toarele automate asigur\ protec]ia mpotriva suprasarcinilor, a curen]ilor de scurtcircuit de valori medii [i a lipsei tensiunii de alimentare, ac]ionnd printr-un impuls mecanic direct de declan[are a ntrerup\torului. MATERIALELE ELECTROTEHNICE se clasific\ n: materiale conductoare (conductori din cabluri, conductori neizola]i ai liniilor aeriene, bobinajele ma[inilor [i aparatelor electrice, barele dispozitivelor de distribu]ie, etc) materiale izolante (mantale izolante)

CAUZE DE INCENDIU de natur\ electric\ pot fi: 1.-Regimurile anormale de func]ionare care apar n instala]ia electric\ pot pune n pericol att via]a personalului de exploatare ct [i instala]ia. Cele mai frecvente regimuri anormale care pot apare n func]ionarea unei instala]ii electrice de joas\ tensiune (utilizat\ n gospod\rii) [i care constituie cauze principale de incendiu de natur\ electric\ sunt: supracuren]ii supratensiunile sc\derea tensiunii sub anumite limite apari]ia tensiunii pe piese care n mod normal nu sunt sub tensiune

Principalele SURSE DE APRINDERE de natur\ electric\, rezultate n urma func]ion\rii n regim anormal a unei instala]ii sunt: cre[terea temperaturii datorit\ suprasarcinii sau curen]ilor de scurtcircuit n conductoare [i aparate producerea anormal\ de c\ldur\ n izola]ii producerea local\ de c\ldur\ ca urmare a contactelor defectuoase arcuri amorsate ntre conductori sau ntre conductori [i mas\

SUPRACURENTII constau n dep\[iri ale intensit\]ii curentului nominal n instala]ii [i aparate electrice. In practic\, un caz particular l constituie contactele imperfecte, care determin\ cre[terea intensit\]ii curentului electric [i nc\lzirea contactelor peste limitele admise. Cnd fenomenul dureaz\ o perioad\ lung\ se poate ajunge la topirea [i sudarea contactelor, fiind posibil\ producerea incendiilor. Contacte imperfecte pot apare de exemplu la tabloul electric (siguran]e nefixate corespunz\tor) sau la aparate de conectare (ntrerup\toare uzate).

O alt\ categorie de defecte ce nu trebuie neglijat\ o reprezint\ curen]ii de defect care iau na[tere ca urmare a unui defect de izola]ie a aparatului electric. Curentul care se stabile[te prin izola]ie ntre un conductor [i masa metalic\ pus\ la p\mnt poate provoca scurtcircuit dac\ nu exist\ aparate de protec]ie. SUPRATENSIUNILE reprezint\ dep\[irea tensiunii n regim permanent. La materialele izolante solide, chiar dac\ are loc la valori mici, are ca efect mb\trnirea izola]iei, reducndu-se durata de via]\ a acestora. SCADEREA TENSIUNII DE ALIMENTARE poate crea pericole n exploatarea aparatelor electrice (exemplu: pentru un motor cu putere constant\, sc\derea tensiunii duce la cre[terea intensit\]ii curentului, care provoac\ supranc\lziri). Prin apari]ia TENSIUNILOR PE PIESE care n mod normal nu sunt sub tensiune, se produc supranc\lziri locale periculoase. In afara regimurilor anormale de mai sus, n func]ionarea instala]iilor [i echipamentelor electrice pot apare evenimente ce se pot transforma n incendii n urma: suprasolicit\rilor mecanice polu\rii [i coroziunii ac]iunii gre[ite a utilizatorului 2.-Arcul electric este o desc\rcare disruptiv\ continu\, ntre doi electrozi sub tensiune. Arcul electric apare n instala]iile electrice [i n condi]ii normale de func]ionare, n momentul deschiderii [i nchiderii circuitelor electrice prin intermediul contactelor mobile ale ntrerup\toarelor. Cu ct contactele sunt mai uzate, din cauza num\rului mare de conect\ri, apar nc\lziri locale. Efectele periculoase ale arcului electric ca surs\ de aprindere [i de ini]iere a incendiilor rezult\ din temperatura mare ce se produce (3000-5000 oC) [i cantit\]ii relativ mari de energie disipat\ n timp foarte scurt. Datorit\ temperaturilor mari, arcul electric poate provoca topirea elementelor metalice ale instala]iei [i aprinderea materialelor izolante combustibile (uleiuri, hrtie, carton, cauciuc, etc) Arcul electric poate apare ca surs\ de aprindere n incendii de lanuri sau p\duri ca urmare a ruperii [i c\derii la sol pe timp de vnt puternic a unui conductor de linie de nalt\ tensiune. Aparatele de protec]ie

automate ale re]elei asigur\ deconectarea rapid\, dar, mai ales n perioada secetoas\, arcul produs este suficient pentru a aprinde materialele celulozice din apropiere. 3.-Scnteile electrice sunt desc\rc\ri disruptive n aer sau alt dielectric. Comparativ cu arcul electric care poate aprinde materiale combustibile din apropierea locului unde s-a produs, o scnteie electric\ poate aprinde doar amestecuri explozive sau inflamabile. 4.-Scurtcircuitul este contactul accidental, f\r\ rezisten]\ sau printr-o rezisten]\ de valoare mic\ a dou\ sau mai multe conductoare aflate sub tensiune. Scurtcircuitul apare cnd izola]ia dintre dou\ conductoare ale unei instala]ii electrice, ale unei re]ele sau ale unui aparat se degradeaz\ [i cele dou\ conductoare, ntre care exist\ o diferen]\ de poten]ial, ajung n contact. Curentul care trece prin circuitul astfel nchis se nume[te curent de scurtcircuit [i este foarte mare n compara]ie cu curentul nominal al instala]iei. Potrivit legii lui OHM:

I=U/R
In condi]ii de tensiune constant\, la contactul direct al conductoarelor, rezisten]a electric\ scade foarte mult, iar intensitatea curentului electric va cre[te. Cum efectul termic al curentului electric printr-un conductor se exprim\ prin rela]ia:

Q=I2Rt
se constat\ u[or cantitatea mare de c\ldur\ degajat\ n urma unui scurtcircuit.

Aten]ie: Un scurtcircuit produs ntr-o instala]ie electric\ poate sau nu s\ ini]ieze un incendiu. De regul\, scurtcircuitele n instala]iile electrice sunt eliminate prin ac]iunea elementelor de protec]ie. In gospod\rii, scurtcircuitele pot deveni surse de aprindere n urm\toarele condi]ii favorizante: a.-montarea instala]iei direct pe elemente combustibile.
Arcul electric format n urma scurtcircuitelor poate ini]ia aprinderea suportului combustibil (lemn, carton, material plastic). O m\sur\ preventiv\, n acest caz, o constituie ngroparea instala]iei electrice sub tencuial\ sau protejarea ei cu tuburi metalice.

b.-str\pungerea unor pere]i, platforme, panouri combustibile f\r\ luarea unor m\suri de protec]ie. c.-nerespectarea distan]elor fa]\ de elementele combustibile sau depozitarea de materiale combustibile n

apropierea electrice.

circuitelor

d.-supradimensionarea elementelor de protec]ie. e.-suprasolicitarea instala]iei electrice prin folosirea de consumatori cu puteri ce dep\[esc puterea calculat\ prin proiect pentru re]eaua respectiv\. f.-instalarea sau nlocuirea unor echipamente electrice de persoane nespecializate
(cauz\ frecvent ntlnit\ ndeosebi n mediul rural).

g.-utilizarea de cordoane neizolate electric [I mecanic sau deteriorate h.-folosirea aparatelor electrice cu improviza]ii

5.-Electricitatea static\ In timpul mi[c\rii, prin frecarea de alte corpuri, corpurile lichide, solide sau gazoase, ndeosebi cele cu 5 rezistivitate mare (peste 10 cm) se pot nc\rca cu electricitate static\). Electricitatea static\ poate conduce la explozie sau incendii atunci cnd apar simultan trei condi]ii: atmosfer\ ambiant\ exploziv\ desc\rcare disruptiv\

energia eliberat\ prin desc\rcare este suficient\ pentru aprinderea amestecului aer-gaz sau aer-pulbere.

Exemple de materialele capabile s\ produc\ desc\rcarea electricit\]ii statice sunt: cauciucuri naturale [i sintetice, mase plastice, fibre artificiale, r\[ini sintetice, p\rul uman, sulfur\ de carbon, eter, benzin\, hidrocarburi. Activit\]ile tehnologice care favorizeaz\ producerea sarcinii electrostatice [i care genereaz\ frecvent incendii prin desc\rcarea acestora sunt: transportul lichidelor prin conducte cu vitez\ relativ mare (de regul\ peste 0.7 m/s) transvazarea lichidelor [i umplerea sau golirea recipien]ilor (exemplu: viteza recomandat\ la ie[irea din ]evile ce asigur\ umplerea unui rezervor este de maxim 10 m/s pentru acetone [i alcooli, 3,5-1 m/s pentru benzin\ [i motorin\ [i maxim 1 m/s pentru ulei [i sulfur\ de carbon mi[carea particulelor la m\cinare, malaxare, amestecare, comprimare benzi transportoare sau transmisii (cu curea) n mi[care mi[carea rotoarelor de la turbine, compresoare, ventilatoare. derularea filmelor, peliculelor, benzilor de hrtie [i textile, foliilor din material plastic ambalarea substan]elor pulverulente n saci

Aten]ie: Corpul uman intervine n aceste fenomene n trei moduri: 1.-generator de electricitate static\ datorit\ mi[c\rii corpului operatorilor (ndeosebi cei cu mbr\c\minte de nylon sau

plastic) ori n timpul deplas\rii (un om cu nc\l]\minte din cauciuc care merge pe un covor n mediu uscat acumuleaz\ un poten]ial de 14.000 V) 2.-transfer de sarcini electrostatice de la un material nc\rcat la corpul uman (ndeosebi la persoanele cu piele uscat\) 3.-desc\rcarea electrostatic\ de la corp la p\mnt (mai rapid\ la persoanele cu piele umed\).

MASURI GENERALE PENTRU EVITAREA INCENDIILOR DE NATURA ELECTRICA In vederea evit\rii producerii n gospod\rii a incendiilor de natur\ electric\ se vor lua urm\toarele m\suri generale: Executarea [i montarea instala]iilor electrice conform prevederilor reglement\rilor n domeniu. Amplasarea instala]iilor [i aparatelor electrice n mediu uscat [i la distan]e corespunz\toare fa]\ de materialele combustibile. Exploatarea [i ntre]inerea aparatelor electrice potrivit preciz\rilor produc\torului. Utilizarea n tabloul electric doar a siguran]elor calibrate sau montarea disjunctorilor. Folosirea doar a conductorilor cu izola]ii f\r\ deterior\ri, nesolicita]i mecanic. Interzicerea conect\rii la priz\ a unui num\r mai mare de consumatori fa]\ de cel pentru care a fost proiectat\ instala]ia electric\. Asigurarea leg\turilor la p\mnt. Solicitarea unei persoane autorizate [i calificate pentru remedierea defec]iunilor constatate la o instala]ie sau aparat electric.

Se recomand\ ca aceast\ lec]ie s\ fie predat\ de profesorul de fizic\ sau un pompier profesionist.