Sunteți pe pagina 1din 7

CAUZE DE INCENDIU DE NATURA TERMICA SURSELE DE APRINDERE de acest tip se caracterizeaz\ prin nivelul termic ridicat, ac]ionat fie

n contact direct cu materialele combustibile (conduc]ie temric\), fie la distan]\ prin radia]ie [i convec]ie, n ambele cazuri ridicndu-se temperatura materialelor la valori superioare temperaturii de autoaprindere. Temperatura de autoaprindere este temperatura pn\ la care este necesar s\ se nc\lzeasc\ o substan]\ combustibil\ pentru a se aprinde f\r\ a veni n contact cu o surs\ de aprindere. Radia]ia Orice corp emite radia]ii electromagnetice. Aceast\ emisie se face prin suprafa]\ [i nu depinde dect de natura suprafe]ei [i de temperatura sa. Energia radiant\ ajungnd pe un corp, o parte din ea p\trunde n corp, transformndu-se n energie termic\, iar restul se reflect\ la suprafa]a corpului. Rolul radia]iei este redus n ini]ierea incendiului, dar mult mai important n evolu]ia sa ulterioar\ (radia]ia fl\c\rilor, a corpurilor supranc\lzite). Conduc]ia termic\ Reprezint\ transportul direct al c\ldurii n interiorul aceluia[i corp, n masa c\ruia exist\ diferen]e de temperatur\ sau n corpuri diferite atunci cnd acestea sunt n contact [i exist\ diferen]\ de temperatur\ ntre ele. Acest mod de transmitere a cl\durii este caracteristic corpurilor solide [i joac\ un rol esen]ial n faza de ini]iere a incendiilor: prin contactul direct dintre un corp cu nivel termic ridicat (sursa de aprindere) cu un material combustibil, c\ldura transmis\ acestuia i ridic\ temperatura pn\ la valoarea de autoaprindere. unele corpuri bune conduc\toare pot transmite c\ldura preluat\ de la un obiect incandescent sau n urma unei ac]iuni la distan]\ (sudur\, t\iere) chiar [i n alt\ incint\ - pn\ la contactul cu un material combustibil, provocnd aprinderea lui.

Convec]ia Este o transmitere de c\ldur\ datorat\ unui fluid n mi[care, n care elementul conduc\tor (fluidul) vehiculeaz\ energia temric\ din zona de temperatur\ mai ridicat\ n zona de temperatur\ mai joas\. Convec]ia este un fenomen complex ce intervine cu deosebire n propagarea incendiilor (deplasarea fumului [i gazelor arse). CAUZE DE INCENDIU de natur\ termic\ pot fi: 1.-Corpuri incandescente (]igara, becul, topiturile metalice) pot atinge temperaturi ridicate (700-1500 oC).

Un indice al temperaturii unui metal l constituie culoarea. 700 oC 900 oC 1000 oC 1200 oC 1300 oC 1500 OC

Tigara prin teste s-a constatat c\: materialele din bumbac 100% se pot aprinde de la resturi de ]igar\ chiar n 30 secunde, arznd mocnit n ntregime. materialele din bumbac 67% s-au aprins n medie dup\ 6-7 minute. materialele din bumbac 50% s-au aprins dup\ 5-10 minute [i au ars mocnit pe por]iuni limitate. materialele n ntregime din fire [i fibre sintetice s-au degradat sub form\ de topitur\ f\r\ s\ se aprind\. materielele de origine animal\ (ln\, m\tase natural\) se carbonizeaz\ foarte pu]in [i nu favorizeaz\ arderea mocnit\ a ]ig\rii. vatelina se carbonizeaz\ f\r\ a prezenta puncte de incandescen]\ [i f\r\ a se aprinde. rumegu[ul arde mocnit 2-3 ore dup\ care se aprinde cu flac\r\.

Becurile incandescente se caracterizeaz\ prin temperatur\ ridicat\ la suprafa]a balonului de sticl\ care pot aprinde materialele combustibile cu punct de aprindere sc\zut (hrtie, unele textile) cnd intr\ n contact cu acestea.

Aten]ie: Incendii de acest tip sunt posibile n magazii, depozite, pivni]e unde prin aglomerarea m\rfurilor, ndeosebi prin a[ezarea n stive nalte, ambalaje vechi sau alte materiale combustibile ajung n apropierea becurilor incandescente. Producerea incendiilor este favorizat\ [i de ventila]ia slab\ ce mpiedic\ evacuarea c\ldurii becurilor.

Topituri de metale sau alte substan]e In cazul n care n urma unor manevre gre[ite sau defec]iuni (fisuri, dezetan[\ri), cantitatea de material topit deversat este mare, propagarea incendiului este rapid\, iar interven]ia de stingere dificil\. Brocuri de sudur\ [i particule incandescente Cele mai multe metale au densitate mare, ceea ce face ca particulele de metal s\ cad\ repede [i s\ p\trund\ n cele mai mici fisuri sau cr\p\turi. Un broc de sudur\ poate ajunge pn\ la o distan]\ de 10 m de punctul de lucru, la o temperatur\ de 500-800 oC. Jar, cenu[\, zgur\ In condi]iile n care depozitarea [i stingerea acestor reziduuri solide ale arderii nu are loc conform reglement\rilor, prin contact accidental (vnt, curen]i de aer, etc) cu materiale combustibile (fn, resturi vegetale, menajere sau textile) poate avea loc aprinderea acestora. Scntei de la co[uri Au poten]ial termic suficient pentru a ini]ia aprinderea nveli[ului combustibil al unui acoperi[ sau al unor materialele combustibile din vecin\tate. Distan]a de ac]iune este de circa 10-30 m.

2.-C\ldura degajat\ de aparate termice Sobele metalice apar ca surse de autoaprindere, ndeosebi ca urmare a unui situa]ii anormale de func]ionare: fuga fl\c\rii (dispari]ia brusc\ a fl\c\rii n arz\tor) fenomen ntlnit n condi]iile n care co[ul nu este dotat cu ap\r\toare contra vntului.

Aten]ie: In caz de stingere a fl\c\rii n arz\tor, instruc]iunile fabricantului recomand\ nchiderea accesului combustibilului n arz\tor, r\cirea acestuia [i abia apoi reaprinderea lui. In caz contrar, combustibilul ajuns n arz\torul nc\lzit, se evapor\ imediat [i la reaprinderea arz\torului se produce explozia.
amplasarea gre[it\ a sobelor poate conduce la r\sturnarea acestora, ndeosebi de persoane n stare de ebrietate sau copii. neetan[eit\]ile la mbin\rile conductelor sau fisurarea conductelor conduce la scurgeri de combustibil pe elementele supranc\lzite ale sobei, cu posibilitatea ini]ierii unui incendiu.

Aparatele de nc\lzit electrice (aeroterma, caloriferul, re[oul, radiatorul) [i aparatele electrocasnice (fierul de c\lcat, televizorul) pot ini]ia incendii ca urmare a unor defec]iuni de natur\ electric\, ct [i prin c\ldura transmis\ de aparate, prin conduc]ie sau radia]ie, materialelor combustibile pe care sunt amplasate sau din vecin\tate. Re[ourile constituie un risc ridicat de incendiu atunci cnd sunt executate artizanal, cu improviza]ii sau nesupravegheate.

Radiotorul electric (eleveuza), utilizat n cresc\torii de p\s\ri a generat un num\r mare de incendii prin: ruperea leg\turilor contactul cu paiele. de suspendare determinnd

a[ezarea prea aproape de a[ternutul de paie. scurtcircuit (corodarea conductorilor).

Radiatorul electrocasnic constituie surs\ de incendiu dac\ este l\sat sub tensiune n cursul nop]ii la distan]e prea mici de paturi sau dac\ se usuc\ mbr\c\minte pe el. 3.-Efectul termic al curentului electric La trecerea curentului electric prin orice conductor se degaj\ o cantitate de c\ldur\, care n cazul unei izola]ii corecte se disipeaz\ n mediul nconjur\tor. In cazul unei exploat\ri gre[ite, amplasarea pe materiale combustibile (lemn) favorizeaz\ aprinderea acestora. Din cauza supranc\lzirilor conductorilor, are loc [i deteriorarea izola]iei cu favorizarea unor defec]iuni electrice de tip arc electric sau scurticircuit, la rndul lor poten]iale surse de aprindere.

MASURI GENERALE PENTRU EVITAREA INCENDIILOR DE NATURA TERMICA

In vederea evit\rii producerii incendiilor de natur\ termic\ se vor lua urm\toarele m\suri generale: Interzicerea fumatului n locuri cu pericol de incendiu [i explozie. Amenajarea unor locuri speciale pentru fumat, dotate cu mijloace de prim\ interven]ie n caz de incendiu. Executarea lucr\rilor de sudur\ pe baza permisului de lucru cu foc, de c\tre personal specializat [i instruit, controlarea la finalizarea lucr\rii [i asigurarea mijloacelor de prim\ interven]ie n caz de incendiu. Amplasarea instala]iilor de nc\lzit, respectndu-se distan]ele de protec]ie fa]\ de materialele combustibile. Utilizarea numai a instala]iilor de nc\lzit f\r\ improviza]ii sau defec]iuni. Cur\]area periodic\ a instala]iilor de nc\lzit. Protejarea l\mpilor cu incandescen]\ cu globuri [i gr\tare de protec]ie. Verificarea permanent\ a suspend\rii radiatoarelor electrice tip eleveuz\. Depozitarea n gropi speciale a cenu[ii, jarului [i stingerea cu ap\ n caz de vnt.

Se recomand\ ca aceast\ lec]ie s\ fie predat\ de profesorul de fizic\ sau un pompier profesionist.