Sunteți pe pagina 1din 4

LECTURA SUPLIMENTARA In speran]a c\ lec]iile parcurse v-au strnit interesul [i dori]i s\ afla]i mult mai multe lucruri despre

activitatea de prevenire [i stingere mpotriva incendiilor [i ]innd seama c\ v\ afla]i la vrsta la care v\ gndi]i la meseria pentru care a]i dori s\ v\ preg\ti]I v\ propunem profesia de pompier profesionist Pentru a deveni pompier profesionist n Romnia, se pot urma cursurile {colii de subofi]eri pompieri Pavel Z\g\nescu din Bolde[ti sau ale Facult\]ii de pompieri din Bucure[ti {coala de subofi]eri Pavel Z\g\nescu din Bolde[ti este organizat\ [i func]ioneaz\ ca institu]ie de nv\]\mnt postliceal, cu durata de [colarizare de 2 ani cursuri de zi. Ea formeaz\ mai[tri militari auto [i subofi]eri pompieri. Facultatea de pompieri din Bucure[ti este o institu]ie militar\ de nv\]\mnt superior din cadrul Academiei de Poli]ie Alexandru Ioan Cuza, cu durata de [colarizare de 5 ani cursuri de zi, n specializarea Instala]ii pentru construc]ii pompieri . Este acreditat\ prin H.G.R. nr.135/1999. Pentru a participa la concursul de admitere, candidatul trebuie s\ ndeplineasc\ cumulativ urm\toarele condi]ii: s\ aib\ cet\]enie Romn\ [i domiciliu stabil n Romnia s\ fie absolvent de liceu (b\iat) cu diplom\ de bacalaureat -s\ nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare, dintr-o institu]ie de nv\]\mnt din sistemul de ap\rare, ordine public\ [i siguran]\ na]ional\ s\ aib\ vrsta de pn\ la 25 de ani, mplini]i n anul particip\rii la concurs s\ fi ob]inut la purtare n perioada studiilor liceale, media general\ de minimum 8.00

s\ fie declarat apt medical [i apt psihologic, precum [i apt psihotehnic (pentru mai[tri militari auto [i subofi]eri pompieri) s\ nu prezinte semne particulare evidente, neacoperite de vestimenta]ie s\ nu fi suferit condamn\ri sau s\ nu se afle n curs de urm\rire sau judecat\ penal\ s\ aib\ n\l]imea de minimum 1,70 m so]ia s\ nu aib\ cet\]enie str\in\ ori s\ fie apatrid\

Pentru nscrierea la concurs, candidatul se poate adresa compartimentului cu atribu]ii pe linie de management resurse umane ale Brig\zii / Grupului de Pompieri din jude]ul n care [i are domiciliul. Dosarul de recrutare este constituit din urm\toarele acte [i documente: cererea de nscriere diploma de bacalaureat (adeverin]a care atest\ absolvirea liceului cu diplom\ de bacalaureat, pentru candidatul care a absolvit n anul n curs) [i foaia matricol\ n original urm\toarele documente n copie legalizat\: certificatul de c\s\torie, certificatul de na[tere pentru candidat, so]ie [i fiecare copil. autobiografia [i tabelul nominal cu rudele candidatului cazierul judiciar al candidatului certificatul de examinare psihologic\ sau nota compartimentului personal, n cazul n care rezultatul examenului psihologic s-a comunicat pe baz\ de tabel nominal fi[a medical\ tip ncadrare n Ministerul Administra]iei [i Internelor. caracterizare de la ultimul loc de munc\ ([coal\ sau unitate militar\) declara]ia de confirmare a cunoa[terii [i acceptare a condi]iilor de recrutare copii ale urm\toarelor documente: livret militar, act de identitate, carnet de munc\ 3 fotografii tip buletin de identitate 2x3 cm Pentru particiarea la concursul de admitere, candidatul va achita o tax\ n prima zi de prezentare la sediul insitu]iei de nv\]\mnt. Este exceptat de la plata taxei de concurs, candidatul care probeaz\ cu acte c\ se afl\ n una din urm\toarele situa]ii:

familial

este orfan de ambii p\rin]i provine din casele de copii sau din plasament este copil de erou martir al Revolu]iei din Decembrie 1989 a fost r\nit n timpul Revolu]iei din Decembrie 1989 este copil de poli]ist/cadru militar decedat n timpul [i din cauza serviciului, ca urmare a unor ac]iuni militare, accidente, catastrofe sau acte de devotament excep]ionale ori a unor misiuni n cadrul for]elor interna]ionale destinate men]inerii p\cii ori constituite n acest scop. este absolvent al unui liceu militar din structura Ministerului Administra]iei [i Internelor (M.A.I.) este copil al unui cadru M.A.I., n activitate, pensionat sau decedat

Concursul de admitere de desf\[oar\ n dou\ etape: ETAPA I eliminatorie -testare psihologic\ -examinare medical\ -verificarea aptitudinilor fizice La probele din etapa I nu se admit contesta]iile ETAPA II sus]inerea lucr\rii scrise -matematic\ -fizic\ Particip\ numai candida]ii care au promovat etapa I Coordonate ale vie]ii de elev ncazarmare pe toat\ durata studiilor program zilnic riguros (06.00 de[teptare, 08.00-14.00 activit\]i didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) [i program la dispozi]ie smb\ta [i duminica nvoiri n cursul dup\ amiezelor, condi]ionate de rezultatele ob]inute la nv\]\tur\ activit\]i cultural-sportive Restric]ii sociale interdica]ia nscrierii politice sau secte religioase interzise n partide, organiza]ii

interzicerea particip\rii la organizarea acestora absen]a condamn\rii penale

greve

sau

la

Avantaje sociale la absolvire loc de munc\ asigurat pe durata a cel pu]in 10 ani (semnare contract) salarizare corespunz\toare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activit\]ii operative ob]inerea permisului de conducere auto profesionist (categoriile B [i C) recunoa[terea stagiului militar dreptul de ncadrare pe func]ii civile echivalente n cazul p\r\sirii structurilor M.A.I. Pentru informa]ii suplimentare, v\ pute]i adresa la sediul celor dou\ unit\]i de inv\]\mnt:
{coala de subofi]eri pompieri Pavel Z\g\nescu Facultatea de pompieri str. Poligonului nr.2, Bolde[ti-Sc\ieni str. Morarilor nr.3 jud. Prahova sector 2, Bucure[ti tel: 0244/12.21.50 tel: 021/255.58.55; 255.58.80; 255.51.60 Mijloace de transport: Tramvai: 16, 36, 40 (bd. Basarabia) Autobuz: 102, 253 Troleibuz: 70, 79 (bd. Lucre]iu P\tr\ [canu) Metrou: sta]ia ing. Costin Georgian