Sunteți pe pagina 1din 162

ROMANESTE

Televizor Televizor cu
LCD plasm„
MANUALUL UTILIZATORULUI
Modele de televizoare Modele de televizoare cu plasm„
1 9 L U 4 0 * * 3 2 L H 5 0* * 5 0 P S 7 0* *
2 2 L U 4 0 * * 3 7 L H 5 0* * 6 0 P S 7 0* *
1 9 L U 5 0 * * 4 2 L H 5 0* * 5 0 P S 8 0* *
2 2 L U 5 0 * * 4 7 L H 5 0* *
2 6 L U 5 0 * * 3 2 L H 7 0* * 6 0 P S 8 0* *
1 9 L H 2 0 * * 3 7 L H 7 0* *
2 2 L H 2 0 * * 4 2 L H 7 0* *
2 6 L H 2 0 * * 4 7 L H 7 0* *
3 2 L H 2 0* * 3 2 L F 2 5* *
3 7 L H 2 0* * 3 7 L F 2 5* *
4 2 L H 2 0* * 4 2 L F 2 5* *
3 2 L H 3 0* * 3 2 L H 4 9* *
3 7 L H 3 0* * 3 7 L H 4 9* *
4 2 L H 3 0* * 4 2 L H 4 9* *
4 7 L H 3 0* * 4 7 L H 4 9* *
3 2 L H 4 0* *
3 7 L H 4 0* *
4 2 L H 4 0* *
4 7 L H 4 0* *
V„ rug„m s„ citi˛i cu aten˛ie acest manual Ónainte de a
folosi aparatul.
P„stra˛i manualul pentru consult„ri ulterioare.
Nota˛i num„rul de model ∫i seria monitorului.
Examina˛i eticheta de pe partea din spate a carcasei ∫i prezen-
ta˛i informa˛iile de pe etichet„ dealer-ului dumneavoastr„ atun-
ci c‚nd solicita˛i efectuarea de opera˛ii de service.
Utiliza˛i ∫uruburi cu lungimea de 12 mm (+0,5/-0,5) pe
partea lateral„ a ansamblului aparatului.
(Doar 42/47LH70**)
Partea lateral„ a Partea lateral„ a
ansamblului aparatului ansamblului aparatului
(cu distan˛ier de ghidare) (f„r„ distan˛ier de ghidare)

12mm 12mm
Distan˛ier de ghidare

Suport montare perete (Achizi˛ionat separat)


RW120 RW230 AW-47LG30M

(19/22LU50** (26LU50**/32LF25** (32/37/42LF25**


/19/22LU40** /26/32LH20**/32LH30** 32/37/42LH20**
/19/22LH20**) /32LH40**/32LH49** /32/37/42/47LH30**
/32LH50**/32LH70**) /32/37/42/47LH40**
/32/37/42/47LH49**
/32/37/42/47LH50**
/32/37/42/47LH70**)

AW-50PG60MS AW-60PG60MS

(50PS70**/50PS80**) (60PS70**/60PS80**)
ACCESORII
Asigura˛i-v„ c„ a˛i primit urm„toarele accesorii Ómpreun„ cu televizorul. Dac„ lipse∫te oricare dintre accesorii, contacta˛i
furnizorul de la care a˛i cump„rat produsul.
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

ACCESORII
AV
V
MO
DE
PO
W
ER

ENER
GY
SAVIN
G

LIS
T

M Q.V
UT IEW
E

sau
ME
NU

Q.M RETU
EN
U RN
IN / EX
FO IT
i
GU
ID
E
MA
R
FA K
V

Acest element nu este disponibil pentru toate modele.

Telecomand„ * ™terge˛i u∫or pata de murd„rie de


Manualul utilizatorului baterii pe exterior numai cu c‚rpe de
cur„˛it destinate exteriorului pro-
dusului dac„ exist„ murd„rie sau
urme de amprente pe suprafa˛a
extern„.

Nu ∫terge˛i aspru c‚nd


C‚rp„ de cur„˛are Óndep„rta˛i petele.
Cur„˛a˛i ecranul cu V„ rug„m s„ re˛ine˛i c„ praful Ón
Miez de ferit„ exces poate cauza zg‚rieturi sau
(Acest element nu este c‚rpa. decolorare.
disponibil pentru toate modele.) Cablu de alimentare

Modele de televizoare cu plasm„

x2
sau
x4

bol˛uri pentru Dispozitiv


Suport cablu Capac protec˛ie asamblarea suportului gestionare cablu
(A se vedea pagina 23) (Doar 50PS70**, 50PS80**)
(A se vedea pagina. 24) (A se vedea pagina.23)
(A se vedea pagina.17)

Modele de televizoare cu LCD

1-∫urub
Suport cablu Dispozitiv gestionare cablu
(Doar 19/22LU40**, (Doar 26LU50**, 32/37/42LF25**,
(Doar 19/22LH20**) 26/32/37/42LH20**, 32/37/42LH30**,
Dispozitiv gestionare cablu Capac spate suport 19/22/26LU50**) (A se vedea pagina.22) 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**,
(Doar 32/37/42/47LH70**) (Doar 37/42/47LH70**) (A se pagina. 22) 32/37/42LH50**, 32/37LH70**)
(A se vedea pagina. 23) (A se vedea pagina. 21)
bol˛uri pentru asamblarea suportului
(A se vedea pagina.16~18)

x4 x4 x2 x3 x8
x7 x8 x3 x4
(Doar 32/37/42LF25**,
26/32/37/42LH20**, (Doar (Doar (Doar
32/37/42/47LH30***, M4x20 M4x20 M4x16 M4x20 M4x16
32/37/42/47LH40***, 32/37/42 19/22LU50**) 26LU50**)
32/37/42/47LH49**, LF25**) (Doar 32LH70**) (Doar 37LH70**) (Doar 47LH70**) (Doar 42LH70**)
32/37/42/47LH50**)

x5 sau
Conector USB (se vinde separat)
Corp posterior suport (Doar 32/37/42/47LH70**)
(Doar Capac Brid„ de protec˛ie ∫i ∫urub
19/22LU40**) (Doar 19/22LU40**) Capac protec˛ie pentru cablu de alimentare Fixa˛i un cap„t al conectorului
(A se vedea (Cu excep˛ia 19/22LU40**, (Doar 32/37/42/47LH70**) USB la stick-ul de memorie USB
pagina. 18) 19/22/26LU50**) (A se vedea pagina. 23) ∫i cel„lalt cap„t la suportul pentru
(A se vedea pagina. 24) conectorul USB. 1
CUPRINS
Accesorii ......................................................... 1 Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD ANALOG) 56
Editarea programelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Amplificator (ŒN MOD DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . .60
PREG√TIREA ACTUALIZARE SOFTWARE . . . . . . . . . . . . . . 61
DIAGNOSTICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
CUPRINS

COMENZILE PANOULUI FRONTAL . . . . . . . . 4 INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAfi√


INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR . . . . . 10 OBI™NUIT√) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
INSTALAREA SUPORTULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Afi™area listei de programe . . . . . . . . . . . . . . . . 64
CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT . . . 65
Suport deta∫abil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 LIST√ INTR√RI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ATA™ARE TV LA UN BIROU . . . . . . . . . . . . . .20 SERVICIU DE DATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Instalarea pe piedestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Eticheta intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Pozi˛ionarea monitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 MANUAL SIMPLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
SISTEMUL KENSINGTON SECURITY . . . . . . . . .20
Instruc˛iune pentru instalarea Ón siguran˛„ . . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
SUPORT PIVOTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 MODUL AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pentru a utiliza capacul posterior al suportului 21 Ini˛ializare (Resetarea valorilor originale din
CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA CABLURILOR . 22 fabric„) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
F√R√ A UTILIZA STANDUL TIP BIROU . . . . . . .24
Montarea pe perete. Instalarea pe orizontal„ . 25
CONECTAREA ANTENEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH
Precau˛ii Ón cazul utiliz„rii func˛iei Bluetooth . . 74
CONFIGURAREA BLUETOOTH . . . . . . . . . . 75
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR . .76
CêTI BLUETOOTH
INSTALAREA RECEPTORULUI HD . . . . . . . . 27 - Conectarea la c„∫ti Bluetooth . . . . . . . . . . .77
Setare DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - Conectarea la c„∫tile Bluetooth Ónregistrate . 77
Setarea aparatului video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 - Deconectarea c„∫tilor Bluetooth Ón timpul uti-
INSERAREA MODULULUI CI . . . . . . . . . . . . . 34 liz„rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO . . . . . . . . 35
CONFIGURAREA C√™TILOR . . . . . . . . . . . . 35 - Solicitarea de conectare de la c„∫tile
INSTALAREA ALTOR SURSE A/V . . . . . . . . . 36 Bluetooth la televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR
INSTALAREA INTR√RII USB . . . . . . . . . . . . . . 37 BLUETOOTH CONECTATE . . . . . . . . . . . . . . 79
Setare pt. PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 INFORMAfiII MY BLUETOOTH . . . . . . . . . . . .80
- Configurarea ecranului pentru modul PC .42 RECEPfiIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN
INTERMEDIUL UNUI DISPOZITIV EXTERN . .81
Ascultarea fi∫ierelor muzicale de la dispozitivul
extern Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
VIZIONAREA TV / CONTROLUL
PROGRAMELOR
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√ . 46
PORNIREA TELEVIZORULUI . . . . . . . . . . . . . . . . 50 La conectarea dispozitivului USB . . . . . . . . . . 82
Selectarea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 LIST√ FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Reglarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 LISTA MUZIC√ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
QUICK MENU (MENIUL RAPID) . . . . . . . . . 51 List„ filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN . 52
Cod Ónregistrare DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Setarea automat√ a programelor . . . . . . . . . . . 53 Dezactivarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Setarea manual√ a programelor (ŒN MOD DIGITAL) 55

2
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU I/II
POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL) - Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog) . 123
- Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog) 124
Pornire/oprire EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - Selectarea ie™irii de sunet . . . . . . . . . . . . . 124
Selectarea unui post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

CUPRINS
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran 125
Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidare ACUM/URM√TORUL 96 SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL) 126
Func˛ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile . . . . . .97
Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„ . . 97
Func˛ie Butoane Ón Caseta de Descriere Detaliat„ 98 CONFIGURAREA OREI
Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire Setare 98
Setarea ceasului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Func˛ia butoanelor Ón modul Lista program. . . . . . . 98
DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI AUTOMAT . 128
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN . 129
CONTROLUL IMAGINILOR

CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII (FORMATULUI IMAGINII) 99 CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√


Expert Imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Economisire energie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DE BLOCARE . . 130
PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE BLOCARE PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
- Preconfigurarea modului imagine . . . . . . . 103 CONTROL DE C√TRE P√RINfiI (DOAR ŒN MOD
DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII
BLOCARE INTRARE EXTERN√ . . . . . . . . . .133
- Mod imagine - op˛iune utilizator . . . . . . . . 104 Blocare Tasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII 105
Control avansat al imaginii . . . . . . . . . . . . . . . . 106
RESETARE IMAGINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Teletextul
Indicator de nivel putere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Minimizarea remanenfiei imaginilor(ISM)Metoda 111 Activarea / dezactivarea teletextului . . . . . . . . 135
Sistemul SIMPLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Mod demonstrativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sistemul TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Setare mod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Sistemul FASTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Func˛ii teletext speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

CONTROL SUNET ™I LIMB√


TELETEXT DIGITAL
NIVEL VOLUM AUTOMAT . . . . . . . . . . . . . . . 114
VOCE CLAR√ II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 137
CONFIGUR√RILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET 116 TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL 137
REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR .117
SRS TruSurround XT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ANEX√
ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV . . .118
DTV Audio setting (Setare audio DTV) DEPANAREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
(DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 ŒNTREfiINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL . . . . .120 SPECIFICAfiII DE PRODUS . . . . . . . . . . . . . 141
REINIfiIALIZARE AUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Coduri IR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Descriere audio (DOAR ŒN MOD DIGITAL) . . . . .122 Setarea Dispozitivului de Comand√ Extern√; RS-232C . . 152

3
PREG√TIREA

COMENZILE PANOULUI FRONTAL


! OBSERVAfiIE
G Televizorul poate fi trecut Ón modul de a∫teptare pentru a se reduce consumul de energie. Dac„ nu
este utilizat pentru mai mult timp, televizorul trebuie oprit de la comutatorul de alimentare de pe aces-
ta, astfel reduc‚ndu-se consumul de energie.
Energia consumat„ Ón timpul utiliz„rii poate fi redus„ semnificativ dac„ se diminueaz„ nivelul de lumi-
PREG√TIREA

nozitate a imaginii, ceea ce va reduce cheltuielile de func˛ionare per total.


■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

Modele de televizoare cu plasm„


ATENfiIE
G Dac„ TV nu poate fi pornit cu ajutorul telecomenzii, ap„sa˛i butonul principal de alimentare de pe
TV.
(C‚nd opri˛i alimentarea cu ajutorul butonului principal de alimentare al TV, acesta nu se va putea
porni cu ajutorul telecomenzii.)
G Nu c„lca˛i pe suportul de sticl„ ∫i nu Ól supune˛i impacturilor.
Acesta se poate rupe, fragmentele de sticl„ put‚nd cauza r„nirea, sau TV poate c„dea.
G Nu deplasa˛i TV tr„g‚nd de acesta. Pute˛i deteriora podeaua sau produsul.

50/60PS70**

PROGRAM

VOLUM

OK

MENU
Senzor inteligent
Regleaz„ imaginea Ón
func˛ie de condi˛iile INPUT (INTRARE)
ambiante.

Senzorul pentru
telecomand„ POWER
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.

4
50/60PS80**

PROGRAM

PREG√TIREA
VOLUM

OK

MENU

Senzor inteligent
Regleaz„ imaginea Ón INPUT (INTRARE)
func˛ie de condi˛iile
ambiante.

Senzorul pentru POWER


telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Ledul este stins Ón timp ce TV r„m‚ne aprins.

Modele de televizoare cu LCD : 19/22LU40**


P

PROGRAM

VOLUM
OK

OK
MENU INPUT

MENU

indicator pus Ón INPUT


func˛iune/standby (INTRARE)
• Lumin„ ro∫ie pen-
tru modul standby. POWER
• Ledul este stins
Ón timp ce TV
r„m‚ne aprins.

Senzorul pentru telecomand„


ON

OFF Comutator
de alimentare
principal

5
PREG√TIREA

Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH70**

P
P

PROGRAMME
P
PREG√TIREA

VOLUME

OK
Senzor inteligent OK
Regleaz„ imaginea Ón
func˛ie de condi˛iile
ambiante.
MENU
Senzorul pentru tele- MENU
comand„
LED variabil
INPUT (INTRARE)
INPUT

POWER(Senzor tactil)

indicator pus Ón func˛iune/standby


• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• Se aprinde alb atunci c‚nd televizorul este
pornit.
Not„: Pute˛i regla indicatorul de alimentare din
meniul OPfiIUNI.
Comutator de alimentare principal

6
Modele de televizoare cu LCD : 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**

(Doar 19/22/26LH20**)
POWER INPUT MENU OK VOLUM PROGRAM
(INTRA
RE)

PREG√TIREA
INPUT MENU OK P

(Doar 32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)

P PROGRAM

VOLUM

OK
OK

MENU MENU

INPUT INPUT (INTRARE)


Senzorul pentru telecomand„
POWER

ON OFF

indicator pus Ón func˛iune/standby


Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd televizorul Comutator de alimentare principal
este pornit.

7
PREG√TIREA
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**

PROGRAM

VOLUM
PREG√TIREA

OK

OK
MENU

MENU
INPUT (INTRARE)
INPUT
POWER

Senzorul pentru telecomand„


Senzor inteligent
Regleaz„ imaginea Ón
func˛ie de condi˛iile
ambiante.
OFF ON

indicator pus Ón func˛iune/standby


• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd Comutator de alimentare principal
televizorul este pornit.

Modele de televizoare cu LCD :


32/37/42LF25** P PROGRAM

+
VOLUM
-

OK
OK
MENU
MENU
INPUT
POWER
INPUT (INTRARE)
Senzorul pentru telecomand„
indicator pus Ón func˛iune/standby
• Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
• se aprinde Ón culoarea albastr„ atunci c‚nd
8 televizorul este pornit.
Modele de televizoare cu LCD : 19/22/26LU50**

(Doar 19/22LU50**)

POWER INPUT MENU OK VOLUM PROGRAM


(INTRARE)

PREG√TIREA
INPUT MENU OK P
P

(Doar26LU50**)

P
PROGRAM
P

VOLUM

OK
OK
P
MENU
MENU
INPUT (INTRARE)
INPUT
POWER

ON
Comutato
OFF
r de
Senzorul pentru telecomand„ alimentare
principal

indicator pus Ón func˛iune/standby


Lumin„ ro∫ie pentru modul standby.
Se aprinde alb atunci c‚nd televizorul este
pornit.

9
PREG√TIREA

INFORMAfiII PRIVIND PANOUL POSTERIOR


A Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
Modele de televizoare cu plasm„
PREG√TIREA

10

11

2 3 4 5

12

6 7 8 9

1 Muf„ cablu de alimentare trol la jacul RS-232C.


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Acest port este utilizat pentru mod Service sau
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- Hotel.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie
electric„ Ón curent continuu. 8 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
2 Intrare HDMI/DVI IN un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. 9
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul Intrare anten„
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
3 Intrare audio RGB/DVI 10 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. pentru Cardurile de Memorie pentru
4
Calculator Personal)
IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
echipament.
Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„. 11 Intrare USB
Utiliza˛i un cablu audio optic. Conecta˛i dispozitivul de stocare USB la aceast„ muf„.
5 Intrare Component 12 Intrare S-Video
Conecta˛i un dispozitiv component video/audio Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis-
la aceste jacuri.
pozitiv S-VIDEO.
6 Intrare RGB IN Intrare Audio/Video
Conecta˛i ie∫irea de la un PC. Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
tiv extern la aceste jacuri.
7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
10 Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
VIDEO L/MONO AUDIO R
ON

OFF

H/P
Modele de televizoare cu LCD : 19/22LU40**, 19/22/26LU50** (Doar 26LU50**)
AV IN 3

H/P

HDMI
IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
1 ON

OFF

ON

1 OFF

H/P
H/P
10
AV IN 3

PREG√TIREA
H/P 11

(Doar 19/22LU40**)
(Doar 19/22/26LU50**)
12 2 3 4
11

HDMI
IN 3
HDMI
IN 3
5
(RGB)
USB IN
SERVICE ONLY

VIDEO L/MONO AUDIO R


VIDEO L/MONO AUDIO R
ON ON
13
2
OFFOFF

1(DVI)
HDMI / DVI IN AVAV
IN IN
3 3
ANTENNA IN 10

COMPONENT IN H/PH/P

5 6 7 8 9

1 Muf„ cablu de alimentare 8 Intrare Component


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- la aceste jacuri.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie 9 Intrare anten„
electric„ Ón curent continuu. Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
2 Intrare audio RGB/DVI 10 Casc„
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL
Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de 11 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
echipament. pentru Cardurile de Memorie pentru
Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„. Calculator Personal)
Utiliza˛i un cablu audio optic. Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
4
(Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
un dispozitiv extern la aceste jacuri. 12 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
5 Intrare HDMI/DVI IN 13 Intrare Audio/Video
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul tiv extern la aceste jacuri.
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
6 Intrare RGB
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.
7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
trol la jacul RS-232C.
Acest port este utilizat pentru mod Service sau
Hotel.
11
PREG√TIREA
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH70**

2
12
PREG√TIREA

1
4 5 6 7

(RGB)

8 9 10 11

1 Muf„ cablu de alimentare 7 Intrare anten„


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi-
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i 8 Intrare Component
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
electric„ Ón curent continuu. la aceste jacuri.
2 Intrare USB 9 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL
Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„. Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de
3 Intrare HDMI/DVI IN echipament.
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„.
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul Utiliza˛i un cablu audio optic.
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
4 Intrare S-Video 10 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)
Conecta˛i mufa S-Video de ie∫ire de la un dis- Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la
pozitiv S-VIDEO. un dispozitiv extern la aceste jacuri.
Intrare Audio/Video
Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
11 Casc„
tiv extern la aceste jacuri. Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.
Intrare RGB IN 12
5 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
Conecta˛i ie∫irea de la un PC. pentru Cardurile de Memorie pentru
Intrare audio RGB/DVI Calculator Personal)
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
6 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE) (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
trol la jacul RS-232C.
Acest port este utilizat pentru mod Service sau
Hotel.
12
AV IN 3

HDMI
IN 3
H/P

VIDEO L/MONO AUDIO R


(Doar 32/37/42/47LH50**/
32/37/42/47LH49**)
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
10 10
AV IN 3
(Doar 32/37/42/47LH50**/
32/37/42/47LH49**)
H/P
HDMI / DVI IN

PREG√TIREA
3
11 11

2
1

1(DVI)

5 2 3 4

HDMI
IN 3

HDMI
IN 4
5 5

MONO AUDIO R

VIDEO L/MONO AUDIO R


(RGB)

L/MONO
12 12

VIDEO L/
HDMI / DVI IN
2
AV IN 3 AV IN 3

1(DVI) 13 13
H/P H/P
ANTENNA IN

5 6 7 8 9

1 Muf„ cablu de alimentare 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- trol la jacul RS-232C.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i Acest port este utilizat pentru mod Service sau
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Hotel.
electric„ Ón curent continuu.
2 Intrare audio RGB/DVI 8 Intrare Component
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
la aceste jacuri.
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL
9 Intrare anten„
Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de
echipament. Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„. 10 Intrare USB
Utiliza˛i un cablu audio optic. Conecta˛i dispozitivul de stocare USB la aceast„ muf„.
4 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) 11 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la pentru Cardurile de Memorie pentru
un dispozitiv extern la aceste jacuri. Calculator Personal)
Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
5 Intrare HDMI/DVI IN (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. ˛„rile..)
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI. 12 Intrare Audio/Video
6 Intrare RGB IN Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
tiv extern la aceste jacuri.
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.
13
Casc„
Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.
13
H/P

HDMI
IN 2
PREG√TIREA

VIDEO L/MONO AUDIO R


Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42LF25**,
26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30** (Doar 32/37/42/47LH30**) (Doar 26/32/37/42LH20**)
(Doar 32/37/42LF25**)
AV IN 3
(Doar 32/37/42/47LH30**)

USB IN H/P
SERVICE ONLY
PREG√TIREA

10 10
HDMI 2

HDMI 1 10
/ DVI IN 1

5
13 2 3 4

HDMI

HDMI
IN 3

IN 2
5 5

L/MONO AUDIO R

VIDEO L/MONO AUDIO R

HDMI
IN 2
(RGB) 5

11 11
12

VIDEO L/
H/P
USB IN
SERVICE ONLY
AV IN 3 AV IN 3
HDMI 12 12
/ DVI IN 1
H/P H/P
ANTENNA IN

5 6 7 8 9

1 Muf„ cablu de alimentare 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)


Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- trol la jacul RS-232C.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i Acest port este utilizat pentru mod Service sau
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Hotel.
electric„ Ón curent continuu.
2 Intrare audio RGB/DVI 8 Intrare Component
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
la aceste jacuri.
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL 9 Intrare anten„
Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
echipament.
Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„. 10 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
Utiliza˛i un cablu audio optic. pentru Cardurile de Memorie pentru
Calculator Personal)
4 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2) Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.)
un dispozitiv extern la aceste jacuri.
5 Intrare HDMI/DVI IN 11 Intrare Audio/Video
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. Conecta˛i ie∫irea audio/video de la un dispozi-
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul tiv extern la aceste jacuri.
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
12 Casc„
6 Intrare RGB IN Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.
13 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE

14
H/P

Modele de televizoare cu LCD : 19/22LH20**

PREG√TIREA
11

12 2 3 4

10

H/P
COMPONENT IN (RGB)
USB IN
SERVICE ONLY

RGB IN (PC)
HDMI / DVI IN

ANTENNA IN

5 6 7 8 9
1 Muf„ cablu de alimentare 7 PORT DE INTRARE RS-232C-(CONTROL/SERVICE)
Acest televizor func˛ioneaz„ cu energie elec- Conecta˛i portul serial al dispozitivelor de con-
tric„ Ón curent alternativ. Tensiunea este indi- trol la jacul RS-232C.
cat„ pe pagina cu Specifica˛ii. Nu Óncerca˛i Acest port este utilizat pentru mod Service sau
niciodat„ s„ alimenta˛i televizorul cu energie Hotel.
electric„ Ón curent continuu.
2 Intrare audio RGB/DVI 8 Intrare Component
Conecta˛i ie∫irea audio de la un PC sau DTV. Conecta˛i un dispozitiv component video/audio
la aceste jacuri.
3 IE™IRE OPTIC√ AUDIO DIGITAL
Conecta˛i semnalul audio digital la diferite tipuri de 9 Intrare anten„
echipament. Conecta˛i antena sau cablul la aceast„ muf„.
Conecta˛i la o Component„ Audio Digital„.
10 Casc„
Utiliza˛i un cablu audio optic. Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.
4 Muf„ Euro Scart (AV1/AV2)
Conecta˛i intrarea sau ie∫irea mufei scart de la 11 Slot card PCMCIA (Asocia˛ia Interna˛ional„
un dispozitiv extern la aceste jacuri. pentru Cardurile de Memorie pentru
Calculator Personal)
5 Intrare HDMI/DVI IN Introduce˛i Modulul CI Ón FANTA PENTRU CARD PCMCIA.
Conecta˛i un semnal HDMI la HDMI IN. (Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate
Sau un semnal DVI(VIDEO) la portul ˛„rile..)
HDMI/DVI cu DVI cu un cablu HDMI.
6 Intrare RGB IN 12 PORT NUMAI PENTRU LUCR√RI DE SERVICE
Conecta˛i ie∫irea de la un PC.

15
PREG√TIREA

INSTALAREA SUPORTULUI
■Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
C‚nd asambla˛i suportul pentru birou, asigura˛i-v„ c„ ∫urubul este prins ferm. (Dac„ nu este str‚ns
complet, dup„ instalarea produsului exist„ riscul Ónclin„rii spre fa˛„ a acestuia.) Dac„ str‚nge˛i ∫urubul cu
prea mult„ for˛„, exist„ riscul devierii acestuia Ón zona de prindere.

Doar 32/37/42/47LH70** Doar 26/32/37/42LH20**,


PREG√TIREA

1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„


moale pentru a proteja ecranul de eventuale
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
deterior„ri. 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.

2 Asambla˛i piesele copului suportului cu baza


suportului televizorului. 2 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

32LH70** 47LH70** 37LH70**

Corp suport
M4x20 M4x16 M4x20

Baz„ suport

42LH70**

M4x20
Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din
Corp suport 3 spatele televizorului.

Baz„ suport

3 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

4 Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din


spatele televizorului.
32/37LH70** 42/47LH70**

M4x20 M4x16

16
Doar 19/22LH20** Doar 50PS70**/50PS80**
1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
moale pentru a proteja ecranul de eventuale
A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„ deterior„ri.
1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.

PREG√TIREA
2 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

2 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din


3 spatele televizorului.
Baz„ capac

Doar 19/22/26LU50**
A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.

C‚nd asambla˛i
2 Fixa˛i ferm cele 2 sau 3 ∫uruburi Ón g„uri.
suportul, asigura˛i-v„
c„ a˛i identificat ∫i
asamblat corect
partea din fa˛„ ∫i din
Fa˛„ spate a suportului.

(Doar 26LU50**)

17
PREG√TIREA
Doar 32/37/42LF25** Doar 19/22LU40**
A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale
1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„ deterior„ri.
moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.
PREG√TIREA

2 Fixa˛i ferm cele 2 sau 3 ∫uruburi Ón g„urile


din baza capacului.

2 Asambla˛i piesele standului la baza de


montare a televizorului.

Corp suport Baz„ capac


3 Asambla˛i piesele corpului posterior al
suportului cu TV.
Baz„ capac

3 Asambla˛i televizorul conform ilustra˛iei.

Corp posterior suport


Asambla˛i piesele capacului cu corpul
4 posterior al suportului TV.

Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din


4 spatele televizorului.
Capac

Corp posterior suport

18
Suport deta∫abil
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
Doar 19/22LU40** Doar 19/22/26LU50**
A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
1 moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri. 1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„
moale pentru a proteja ecranul de eventuale
deterior„ri.

PREG√TIREA
2 Deta∫a˛i capacul de TV.
Ap„sa˛i Ón direc˛ia s„ge˛ii pentru a deta∫a
capacul.

2 Desface˛i ∫uruburile ∫i apoi deta∫a˛i suportul de


TV.

Capac

3 Desface˛i ∫uruburile ∫i apoi deta∫a˛i corpul


posterior al suportului de TV.
(Doar 26LU50**)

3 Desface˛i ∫uruburile de pe TV.


Deta∫a˛i baza capacului de TV.

Corp posterior suport


Desface˛i ∫uruburile ∫i apoi deta∫a˛i baza
4 capacului de TV.

Baz„ capac
(Doar 26LU50**)

4 Deta∫a˛i corpul suportului de TV.

Corp suport

Baz„ capac
Desface˛i ∫uruburile ∫i apoi deta∫a˛i corpul
5 suportului de TV.

Corp suport 19
PREG√TIREA

ATA™ARE TV LA UN BIROU Pozi˛ionarea monitorului


(Doar 26LU50**, 32/37/42LF25**, 26/32/37/42LH20**, (Doar 19/22LH20**)
32/37/42LH30**, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, ■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televi-
32/37/42LH50**, 32/37LH70**) zorul dumneavoastr„.
■ Regla˛i pozi˛ia panoului Ón mai multe feluri pentru
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de tele un maxim de confort.
vizorul dumneavoastr„. • Intervalul de Ónclina˛ie
TV trebuie ata∫at la un birou pentru a nu putea fi
mi∫cat Ónainte/Ónapoi, provoc‚nd astfel r„nirea sau
PREG√TIREA

12 0 0 3

deteriorarea produsului. Utiliza˛i doar un ∫urub


ata∫at.

1-∫urub ! OBSERVAfiIE
(furnizat ca parte a produsului)
G Urm„torul model este un model de tip cu
suport fix, f„r„ caracteristicile Tilt (Œnclinare) ∫i
Stand Swivel (Rotire); prin urmare, aplicarea unei
presiuni excesive poate deteriora aparatul.
-19/22/26LU50**, 19/22LU40**)

SISTEMUL KENSINGTON SECURITY


■ Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

Televizorul este prev„zut cu un port pentru sistemul Kensington


Security pe panoul din spate. Conecta˛i cablul pentru sistemul
Kensington Security a∫a cum este ilustrat mai jos.
Pentru instalarea detaliat„ ∫i utilizarea sistemului
Birou Kensington Security, consulta˛i ghidul utilizatorului livrat cu
sistemul Kensington Security.
Pentru informa˛ii suplimentare, accesa˛i
! AVERTISMENT http://www.kensington.com, pagina de Internet a companiei
Kensington. Kensington comercializeaz„ sisteme de
G Pentru ca televizorul s„ nu cad„, trebuie bine securitate pentru echipamente electronice costisitoare, cum
ar fi computere portabile ∫i proiectoare LCD.
fixat pe podea / perete conform instruc˛iunilor
Observa˛ie :
de instalare. Ónclinarea, agitarea sau cl„tinarea - Sistemul Kensington Security este un accesoriu op˛ional.
aparatului poate cauza r„niri. Observa˛ie :
a. Dac„ televizorul pare a fi rece la atingere, este posibil s„
apar„ o mic„ “sclipire” pe ecran c‚nd acesta este pornit.
Acest fenomen este normal ∫i televizorul nu este defect.
INSTALAREA PE PIEDESTAL b. Mici defec˛iuni punctiforme pot fi vizibile pe ecran, ap„r‚nd
sub form„ de pete ro∫ii, verzi sau albastre. Totu∫i, acestea
nu au efecte negative asupra performan˛ei monitorului.
Pentru o ventilare corespunz„toare, asigura˛i o dis- c. Evita˛i atingerea ecranului LCD sau ap„sarea
Óndelungat„ a acestuia cu degetul(etele).
tan˛„ de 4 inci pe fiecare parte ∫i de la perete. Œn acest caz, se pot produce unele efecte de distorsiune
temporar„ pe monitor.

4 inci

4 inci
4 inci 4 inci

20
Instruc˛iune pentru instalarea SUPORT PIVOTANT
Ón siguran˛„ (Cu excep˛ia 19/22LH20**, 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul
A Trebuie s„ achizi˛iona˛i componentele necesare
de pe pia˛„ pentru a fixa TV Ón siguran˛„ pe dumneavoastr„.
perete. Dup„ instalarea televizorului, pute˛i regla televizorul manual
A Pozi˛iona˛i televizorul aproape de perete pentru a evita spre st‚nga sau spre dreapta cu 20 grade, pentru a fi Ón
posibilitatea ca acesta s„ cat„ atunci c‚nd este Ómpins. concordan˛„ cu pozi˛ia de vizionare.
A Instruc˛iunile prezentate mai jos definesc o cale sigur„ de
instalare a televizorului, fixarea acestuia pe perete,

PREG√TIREA
evit‚nd posibilitatea ca acesta s„ cad„ Ón fa˛„ dac„ este
tras. Aceasta va Ómpiedica televizorul s„ cad„ Ón fa˛„,
provoc‚nd accident„ri. Va preÓnt‚mpina de asemenea
deteriorarea televizorului. Asigura˛i-v„ c„ nu se vor urca
sau ag„˛a copii de televizor.

1 1
2
2
Pentru a utiliza capacul
posterior al suportului
(Doar 37/42/47LH70**)
■Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul
1 Utiliza˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile / col˛arii dumneavoastr„.
TV pentru a fixa produsul de perete dup„ cum Monta˛i capacul posterior al suportului conform indica˛iilor.
se arat„ Ón imagine.
(Dac„ televizorul dumneavoastr„ are ∫uruburi Ón
∫uruburile cu ureche, atunci sl„bi˛i ∫uruburile.)
* Introduce˛i ∫uruburile cu ochi sau bol˛urile /
col˛arii TV ∫i str‚nge˛i-le bine Ón orificiile
superioare.

2 Fixa˛i col˛arii cu bol˛uri pe perete. Potrivi˛i


Ón„l˛imea col˛arului montat pe perete.

CAPAC POSTERIOR SUPORT


3
Apuca˛i butonul ∫i trage˛i de acesta.

3 Utiliza˛i o funie solid„ pentru a lega acest


produs pentru a-l alinia. Se recomand„ s„
lega˛i funia astfel Ónc‚t s„ fie Ón pozi˛ie ori-
zontal„ Óntre perete ∫i produs.

! OBSERVAfiIE
G C‚nd muta˛i produsul Óntr-o nou„ loca˛ie desface˛i
mai Ónt‚i funia.
G Utiliza˛i un suport sau un dulap suficient de mare ∫i rezis-
tent pentru m„rimea ∫i greutatea produsului.
G Pentru o utilizare Ón condi˛ii de siguran˛„ a produsului
asigura˛i-v„ c„ Ón„l˛imea col˛arului montat pe perete este
aceea∫i cu cea a produsului.

21
PREG√TIREA

CAPACUL POSTERIOR PENTRU ARANJAREA CABLURILOR


■ Image shown may differ from your TV.

Modele de televizoare cu LCD : Modele de televizoare cu LCD :


19/22LH20** 32/37/42LF25**, 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
1 Conecta˛i cablurile dup„ cum
PREG√TIREA

este necesar. 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**


Pentru a conecta dispozitive
suplimentare, consulta˛i
sec˛iunea de Configurare a
echipamentului extern.
1 Conecta˛i cablurile dup„ cum
este necesar.
Pentru a conecta dispozitive
suplimentare, consulta˛i
sec˛iunea de Configurare a
2 Cum se scoate dispozitivu gestionare cablu echipamentului extern.

2 Deschide˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE


A CABLURILOR conform indica˛iilor.

Dispozitiv gestionare cablu

3 Instala˛i DISPOZITIVU GESTIONARE


CABLU conform ilustra˛iei. Dispozitiv gestionare cablu

3 Instala˛i DISPOZITIVUL GESTIONARE


CABLU conform ilustra˛iei.

Cum se scoate dispozitivul de gestionare a cablului


(Modele de televizoare cu LCD: 19/22LH20**)
Modele de televizoare cu LCD :
Apuca˛i DISPOZITIVUL DE 19/22LU40**, 19/22/26LU50**
GESTIONARE A CABLULUI cu
ambele m‚ini ∫i trage˛i Ón sus. Dup„ ce se conecteaz„ cablurile necesare,
instala˛i SUPORTUL DE CABLU conform figurii
∫i lega˛i cablurile.

! OBSERVAfiIE
G Nu utiliza˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE
A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sau
produsul poate fi avariat.

22
Modele de televizoare cu LCD : 32/37/42/47LH70** Modele de televizoare cu plasm„

1
Alinia˛i orificiul cu fi∫a de pe DISPOZITIV GESTIONARE
CABLULU.
1 Dup„ ce se conecteaz„ cablurile necesare, instala˛i
SUPORTUL DE CABLU conform figurii ∫i lega˛i
Roti˛i DISPOZITIV GESTIONARE CABLU conform cablurile.
indica˛iilor. Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consulta˛i
Not„: for˛a excesiv„ ar putea deteriora produsul atunci sec˛iunea de Configurare a echipamentului extern.
c‚nd este utilizat un Dispozitiv de gestionare a cablului.

PREG√TIREA
SUPORTUL DE CABLU

2 Cum se scoate dispozitiv gestionare cablu

Dispozitiv gestionare cablu


Conecta˛i cablurile dup„ cum este necesar.
2 Pentru a conecta dispozitive suplimentare, consulta˛i
sec˛iunea de Configurare a echipamentului extern.

Dispozitiv gestionare cablu

Cum se scoate dispozitivul de


gestionare a cablului
Apuca˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A
Fixarea cablului de alimentare CABLULUI cu ambele m‚ini ∫i trage˛i-l Ón sus.
(Doar 32/37/42/47LH70**)

1 Fixa˛i cablul de alimentare cu ajutorul bridei de


protec˛ie ∫i al ∫urubului, conform indica˛iilor. Astfel
ve˛i Ómpiedica desprinderea accidental„ a cablului de
alimentare.
™urub

Brid„ de protec˛ie

! OBSERVAfiIE
G Nu utiliza˛i DISPOZITIVUL DE GESTIONARE A CABLULUI pentru a ridica televizorul.
- Dac„ sc„pa˛i produsul, pute˛i fi r„nit sau produsul poate fi avariat.

23
PREG√TIREA

F√R√ A UTILIZA STANDUL TIP BIROU


(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**)
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
La instalarea unit„˛ii montate pe perete, utiliza˛i capacul de protec˛ie.
Modele de televizoare cu plasm„ Doar 19/22LH20**

1 A∫eza˛i cu aten˛ie ecranul TV pe o suprafa˛„


PREG√TIREA

moale pentru a proteja ecranul de eventuale


deterior„ri.

Capac protec˛ie
Introduce˛i CAPACUL DE PROTECfiIE Ón televizor
p‚n„ ve˛i auzi un clic. 2 Desface˛i ∫uruburile de pe TV.

Modele de televizoare cu LCD


Doar 32/37/42/47LH70**

3 Deta∫a˛i suportul de TV.

Capac protec˛ie
Dup„ Óndep„rtarea h‚rtiei de
protec˛ie de pe capac, lipi˛i pe
televizor conform indica˛iilor.
Doar 26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**,
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**
Introduce˛i capac protec˛ie Ón TV.
4

Introduce˛i CAPACUL DE
PROTECfiIE Ón televizor
p‚n„ ve˛i auzi un clic. Capac protec˛ie
Capac protec˛ie
Doar 32/37/42LF25** Fixa˛i ferm cele 4 ∫uruburi Ón g„urile din
5 spatele televizorului.

Introduce˛i CAPACUL DE
PROTECfiIE Ón televizor p‚n„ Capac protec˛ie

24 ve˛i auzi un clic.


A Televizorul poate fi instalat Ón mai multe moduri, cum ar fi
pe un perete sau pe o suprafa˛„ de lucru etc. 4 inci
A Televizorul este conceput pentru montare pe orizontal„. 4 inci
4 inci 4 inci
ŒMP√M¬NTAREA
Ave˛i grij„ s„ conecta˛i conductorul de legare la
p„m‚nt pentru a preveni eventualele electrocut„ri.
Dac„ nu sunt posibile metode de Ómp„m‚ntare,
chema˛i un electrician calificat s„ instaleze un 4 inci
disjunctor separat. Nu Óncerca˛i s„ lega˛i la p„m‚nt

PREG√TIREA
unitatea conect‚nd-o la firele de la telefon,
paratr„snete sau conducte de gaz.
Alimentare cu A
energie electric„
B

Œntrerup„tor de
scurtcircuit

VESA Standard
MONTAREA PE PERETE. Model (A * B) Screw Cantitate
INSTALAREA PE ORIZONTAL„ 19/22LU40** 100 * 100 M4 4
A V„ recomand„m s„ utiliza˛i un suport de perete al 19/22LU50** 100 * 100 M4 4
Firmei LG c‚nd monta˛i TV pe perete.
A V„ recomand„m s„ achizi˛iona˛i un suport de
26LU50** 200 * 100 M4 4
perete care accept„ standardul VESA. 32LF25** 200 * 100 M4 4
A LG recomand„ ca montarea pe perete s„ fie real-
37/42LF25** 200 * 200 M6 4
izat„ de instalatori califica˛i profesioni∫ti.
A Mai Ónt‚i conecta˛i cablul prelungitor USB la termi- 19/22LH20** 100 * 100 M4 4
nalul USB IN (INTRARE USB), apoi prinde˛i-l pe 26/32LH20** 200 * 100 M4 4
perete. (Doar 32/37/42/47LH70**)
37/42LH20** 200 * 200 M6 4
32LH30** 200 * 100 M4 4
! OBSERVAfiIE
37/42LH30** 200 * 200 M6 4
G Suportul de perete trebuie instalat pe un perete
solid perpendicular cu podeaua. 47LH30** 200 * 200 M6 4
G Trebuie utilizat un suport special de perete, dac„ 200 * 100 M4 4
dori˛i s„ Ól instala˛i pe un tavan sau un perete 32LH40**
Ónclinat. 200 * 200 M6 4
G Suprafa˛a pe care se va monta suportul de 37/42/47LH40**
perete trebuie s„ fie suficient de rezistent„ pen- 32LH49** 200 * 100 M4 4
tru a suporta greutatea TV; de ex:beton, piatr„
natural„, c„r„mid„ ∫i c„r„mida goal„. 37/42/47LH49** 200 * 200 M6 4
G Instalarea tipului ∫i lungimii ∫uruburilor depinde
de peretele de montare utilizat. Pentru informa˛ii 32LH50** 200 * 100 M4 4
suplimentare, face˛i referire la instruc˛iunile
incluse cu suportul. 37/42/47LH50** 200 * 200 M6 4
G LG nu este r„spunz„toare pentru niciun accident 200 * 100 M4 4
sau deteriorarea propriet„˛ii sau TV din cauza 32LH70**
unei instal„ri incorecte: 200 * 200 M6 4
- C‚nd se utilizeaz„ un suport de perete necom- 37/42/47LH70**
patibil cu VESA 50PS70** 400 * 400 M6 4
- Str‚ngerea necorespunz„toare a ∫uruburilor pe
suprafa˛„, care poate duce la c„derea TV ∫i la 60PS70** 600 * 400 M8 4
r„nirea persoanelor.
- C‚nd nu se respect„ Metoda de instalare reco 50PS80** 400 * 400 M6 4
mandat„.
60PS80** 600 * 400 M8 4

25
PREG√TIREA

■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea
tuturor echipamentelor.

CONECTAREA ANTENEI
■ Pentru calitate optim„ a imaginii, regla˛i direc˛ia antenei.
PREG√TIREA

■ Cablul de anten„ ∫i convertorul nu sunt incluse.

Locuin˛e/Apartamente multi-familiale
Muf„ de
(Conecta˛i la mufa de perete pentru anten„)
perete
pentru
anten„

Cablu coaxial RF (75 ohmi)


Anten„ de
exterior
(VHF, UHF) Locuin˛e/Apartamente uni-familiale
(Conecta˛i la mufa de perete pentru antena exterioar„)

UHF
Anten„ Amplificator
de semnal

VHF

■ Œn zonele cu semnal slab, pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, instala˛i un amplificator de sem-
nal la anten„, a∫a cum se prezint„ Ón imaginea din dreapta.
■ Dac„ este necesar s„ Ómp„r˛i˛i semnalul pentru dou„ televizoare, utiliza˛i un splitter de semnal pentru

anten„ pentru a realiza conexiunea.


Utilizarea miezului de ferit„
(Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.)
Miezul de ferit„ poate fi utilizat pentru a reduce undele
electromagnetice c‚nd conecta˛i cablul de alimentare.
Cu c‚t miezul de ferit„ este mai aproape de priza de
alimentare, cu at‚t este mai bine.
Instala˛i priza de alimentare c‚t mai
aproape.

26
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
■ Pentru a preveni stricarea echipamentelor, nu conecta˛i nici un cablu de alimentare Ónainte de conectarea tuturor
echipamentelor.
■ Aceast„ parte a CONFIGUR√RII ECHIPAMENTULUI EXTERN utilizeaz„ Ón principal imagini pentru modelele Plasma TV.
■ Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
INSTALAREA RECEPTORULUI HD
■ Acest televizor poate recep˛iona semnale digitale RF/cablu f„r„ un integrator digital extern. Cu toate
acestea, dac„ recep˛iona˛i semnale digitale de la un integrator digital sau de la un alt dispozitiv extern
digital, consulta˛i figura de mai jos.

La conectarea cu un cablu component


Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR) la
1

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


mufele C O M P O N E N T I N V I D E O de pe televizor.
1

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul


2 digital cu mufa jack C O M P O N E N T I N A U D I O de
pe televizor.
2
3 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de
utilizare al convertorului.)

Selecta˛i sursa de intrare C o m p o n e n t utiliz‚nd


4 butonul I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

G Format HDMI Audio acceptat: Dolby Digital, PCM

Semnal Component HDMI

480i/576i O X
480p/576p O O
720p/1080i O O
O O
1080p (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
(Doar 50/60Hz)

27
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

La conectarea cu un cablu HDMI


Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe convertorul digital cu mufa
1 jack HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2(Cu excep˛ia 19/22LH20**),,
HDMI IN 3 (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**) sau HDMI IN
4 (Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) de pe televizor.
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

2 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de utilizare


al convertorului.)

Selecta˛i sursa de intrare H D M I 1, H D M I 2(Cu excep˛ia


3 19/22LH20**), H D M I 3(Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**)
sau H D M I 4(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 1
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) utiliz‚nd
butonul I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

! OBSERVAfiIE
G Verifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sau
superioar„.
Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu
versiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranului
sau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mai recente tipuri de
cabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.

La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI

1 Conecta˛i mufa DVI de ie∫ire de pe convertorul digital


cu mufa jack H D M I / D V I I N 1 de pe televizor.

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe convertorul dig-


2 ital cu mufa jack A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televi-
zor.

3 Porni˛i convertorul digital. (Consulta˛i manualul de


utilizare al convertorului.) 1 2

Selecta˛i sursa de intrare H D M I 1 utiliz‚nd butonul


4 I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

28
SETARE DVD
La conectarea cu un cablu component

1 Conecta˛i mufele de ie∫ire ale DVD-ului (Y, PB, PR)


la mufele C O M P O N E N T I N V I D E O de pe televizor.
1

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD cu


2

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


mufele C O M P O N E N T I N A U D I O de intrare de pe
televizor.
3 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.
2

4 Selecta˛i sursa de intrare C o m p o n e n t utiliz‚nd


butonul I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


5 pentru instruc˛iuni de utilizare.

Porturi de intrare Component


Pentru a ob˛ine o calitate mai bun„ a imaginii, conecta˛i aparatul DVD la porturile de intrare component, a∫a cum se
arat„ mai jos.

Porturi component pe televizor Y PB PR

Y PB PR

Porturi de ie∫ire video pe Y B-Y R-Y


aparatul DVD Y Cb Cr
Y Pb Pr

29
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
La conectarea cu un cablu SCART

1 Conecta˛i mufa scart a echipamentului DVD la mufa


scart A V 1 de pe aparatul TV.

2 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

Selecta˛i sursa de intrare A V 1 utiliz‚nd butonul


3
I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.
1
Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa A V 2, selec-
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

ta˛i sursa de intrare A V 2.

A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


4 pentru instruc˛iuni de utilizare.
AUDIO/ (R) AUDIO (L)
VIDEO

Intrare Ie∫ire
Scart
Video Audio RGB Video, Audio
AV1 O O O Doar analogic„
AV2 O O X Ie∫ire analogic„, DTV, AV1/2/3 disponibil„.

Tip de ie∫ire AV2


AV1 AV2
(Ie∫ire TV) (Ie∫ire Monitor)
(C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Ón G Ie∫ire TV : Emite semnale
Mod intrare curent curs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)
TV analogice.
Digital TV X O O
Ie∫ire Monitor: Emite
Analogic TV, AV1/3 O O O imaginea curent„ de pe
Component/RGB O X (Modul de intrare este ecran.
convertit Ón DTV.)
HDMI X X
AV2 O O O

! OBSERVAfiIE
G Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.

La conectarea cu un cablu S-Video


(Doar 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Conecta˛i mufa S - V I D E O de ie∫ire de pe DVD la
1 mufa S - V I D E O de intrare de pe televizor.
VIDEO S-VIDEO L R ANT IN

2 Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe DVD la OUTPUT


SWITCH
ANT OUT

jacurile A U D I O de intrare de pe televizor.


1 2
3 Porni˛i aparatul DVD, introduce˛i un DVD.

4 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul


I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

5 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


pentru instruc˛iuni de utilizare.
30
La conectarea cu un cablu HDMI
Conecta˛i mufa HDMI de ie∫ire de pe DVD la jacul
1 H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(Cu excep˛ia
19/22LH20**),, H D M I I N 3 (Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**) sau H D M I I N 4 (Doar
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) de pe
televizor.
Selecta˛i sursa de intrare H D M I 1, H D M I 2(Cu excep˛ia
2 19/22LH20**), H D M I 3(Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**) sau H D M I 4(Doar 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) utiliz‚nd butonul I N P U T (INTRARE) de
pe telecomand„.
1

3 A se vedea manualul de utilizare al aparatului DVD


pentru instruc˛iuni de utilizare.

! OBSERVAfiIE
G Televizorul poate recep˛iona simultan semnale video ∫i
audio prin utilizarea unui cablu HDMI.
G Œn cazul Ón care DVD-ul nu accept„ Auto HDMI, trebuie
s„ seta˛i rezolu˛ia de ie∫ire Ón mod corespunz„tor.
G Verifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sau
superioar„.
Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu
versiunea 1.3, aceasta poate cauza clipiri ale ecranului
sau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mai recente tipuri de
cabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.

31
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

SETAREA APARATULUI VIDEO


■ Pentru a evita parazi˛ii (interferen˛ele), l„sa˛i o distan˛„ adecvat„ Óntre televizor ∫i aparatul video.

C‚nd face˛i conexiunea cu un cablu RF


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R

OUTPUT
ANT IN SWITCH

Muf„ de perete
2

Anten„

1 Conecta˛i mufa A N T O U T a echipamentului VCR la mufa A N T E N N A I N de pe televizor.

2 Conecta˛i cablul de anten„ la mufa A N T I N de pe VCR.

3 Ap„sa˛i butonul P L A Y de pe aparatul video ∫i potrivi˛i programul aparatului video cu programul


televizorului pentru vizualizare.

32
La conectarea cu un cablu SCART
Conecta˛i mufa scart a aparatului video la mufa scart
1 A V 1 de pe televizor.

2 Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i


butonul P L A Y de pe acesta. (A se vedea manualul de
utilizare al aparatului video).

3 Selecta˛i sursa de intrare A V 1 utiliz‚nd butonul


I N P U Tde pe telecomand„.

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


1

Dac„ a˛i realizat conectarea prin mufa A V 2, selec-


4 ta˛i sursa de intrare A V 2.

Intrare Ie∫ire
Scart
Video Audio RGB Video, Audio
AUDIO/ (R) AUDIO (L)
AV1 O O O Doar analogic„ VIDEO

AV2 O O X Ie∫ire analogic„, DTV, AV1/2/3 disponibil„.

Tip de ie∫ire AV2


AV1 AV2
(Ie∫ire TV) (Ie∫ire Monitor)
(C‚nd Ónregistrarea programat„ DTV este Ón G Ie∫ire TV : Emite semnale
Mod intrare curent curs cu ajutorul echipamentului de Ónregistrare.)
TV analogice.
Digital TV X O O
Ie∫ire Monitor: Emite
Analogic TV, AV1/3 O O O imaginea curent„ de pe
Component/RGB O X (Modul de intrare este ecran.
convertit Ón DTV.)
HDMI X X
AV2 O O O

! OBSERVAfiIE
G Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i cablul EURO scart, trebuie s„ utiliza˛i cablul Euro scart ecranat.

La conectarea cu un cablu RCA


(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)

1 Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor


∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor. (Video =
galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)
1
Introduce˛i o caset„ Ón aparatul video ∫i ap„sa˛i
2 butonul P L A Y (REDARE) de pe acesta. (A se
vedea manualul de utilizare al aparatului video).

3 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul


I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

S-VIDEO VIDEO L R ANT IN


! OBSERVAfiIE
G Dac„ ave˛i un VCR mono, conecta˛i cablul audio al VCR OUTPUT ANT OUT
SWITCH
la mufa jack AUDIO L/MONO de pe televizor.
33
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

La conectarea cu un cablu S-Video


(Doar 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
S-VIDEO VIDEO L R ANT IN

Conecta˛i mufa S-VIDEO de ie∫ire de pe VCR la


1 mufa S-VIDEO de intrare de pe televizor. Calitatea
imaginii este Ómbun„t„˛it„; Ón compara˛ie cu mufa de
intrare normal„ Composite (cablu RCA). OUTPUT
SWITCH
ANT OUT
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Conecta˛i mufele audio de ie∫ire de pe VCR la


2 jacurile A U D I O de intrare de pe televizor. 1 2

Introduceti o caseta video Ón VCR si apasati butonul


3 P L A Y de pe acesta. (A se vedea manualul de
utilizare al aparatului video.)

4 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul


I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

! OBSERVAfiIE
G Dac„ ambele mufe S-VIDEO ∫i VIDEO au fost conec-
tate la S-VHS VCR simultan, numai semnalul S-VIDEO
poate fi recep˛ionat.

INSERAREA MODULULUI CI
- Pentru a viziona serviciile codate (cu plat„) Ón modul TV
digital.
- Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.

1 Insear˛i modulul CI Ón SLOTUL DE CARD PCMCIA 1


(Asocia˛ia Interna˛ional„ pentru Cardurile de
Memorie pentru Calculator Personal) al televizorului
a∫a cum este prezentat.

Pentru informa˛ii suplimentare, consulta˛i p.63. Verifica˛i acest punct


conform indica˛iilor ∫i
introduce˛i Modulul CI.
! OBSERVAfiIE
G Verifica˛i dac„ modulul CI este introdus Ón fanta pentru
card PCMCIA Ón direc˛ia corespunz„toare. Dac„ modul-
ul nu este introdus corespunz„tor, acest lucru poate
cauza deteriorarea TV ∫i a fantei pentru card PCMCIA.

34
SETARE IE™IRE DIGITAL√ AUDIO
Trimitere flux audio televizor c„tre componentele audio externe prin portul Ie∫ire Audio Digital (Optic).
Dac„ dori˛i s„ beneficia˛i de emisie digital„ prin difuzoare pe 5.1 canale, conecta˛i terminalul OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT (IE™IRE DIGITAL√ AUDIO OPTIC√) din spatele TV la un sistem Home Theater
DVD (sau amp).

1 Conecta˛i un cap„t al cablului optic la portul de


Ie∫ire Audio Digital (optic) al televizorului.

Conecta˛i cel„lalt cap„t al cablului optic la intrarea

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


2
audio digital (optic„) a echipamentului audio.

Seta˛i op˛iunea “Op˛iune difuzor TV - Oprit” din


3 meniul AUDIO. (Gp .118). Pentru utilizare, consulta˛i
1

manualul de instruc˛iuni al echipamentelor audio


externe.

ATENfiIE
G Nu v„ uita˛i direct la portul optic de ie∫ire. Vederea
dumneavoastr„ poate fi afectat„ dac„ privi˛i direct
c„tre raza laser.

CONFIGURAREA CêTILOR
(Cu excep˛ia 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Pute˛i asculta sunete prin intermediul c„∫tii.

1 Conecta˛i casca la intrarea pentru casc„.

2 Pentru a ajusta volumul c„∫tii, ap„sa˛i butonul


+ sau butonul - Dac„ ap„sa˛i butonul MUTE
(SONOR OPRIT), sunetul c„∫tii este dezactivat.

! OBSERVAfiIE
G Func˛ia AUDIO este dezactivat„ atunci c‚nd se conecteaz„ un set de c„∫ti.
G Dac„ se schimb„ modul AV Ón timp ce un set de c„∫ti este conectat, schimbarea se aplic„ pentru
video, dar nu ∫i pentru audio.
G Ie∫irea optic„ nu este acceptat„ la conectarea unor c„∫ti.

35
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

INSTALAREA ALTOR SURSE A/V


(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 32/37/42LF25**)
Camer„ video

Consol„ jocuri video


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

VIDEO L R

1 Conecta˛i mufele jack AUDIO/VIDEO Óntre televizor ∫i aparatul video. Potrivi˛i culorile mufelor.
(Video = galben, Audio St‚nga = alb ∫i Audio Dreapta = ro∫u)

2 Selecta˛i sursa de intrare A V 3 utiliz‚nd butonul I N P U T (INTRARE) de pe telecomand„.

Ac˛iona˛i echipamentul extern corespunz„tor.


3 A se vedea ghidul de utilizare al echipamentelor externe.

36
INSTALAREA INTR√RII USB
(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**)

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


1 Conecta˛i dispozitivul USB la mufa de INTRARE USB de pe TV.

2 Dup„ conectarea mufelor USB IN, utiliza˛i func˛ia DVR. (G p .82)

37
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

SETARE PT. PC
Acest televizor are o capacitate Plug and Play, respectiv, calculatorul se adapteaz„ automat la set„rile tele-
vizorului.

La conectarea cu un cablu D-sub cu 15 pini

1 Conecta˛i mufa RGB de ie∫ire de pe PC la mufa


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

R G B I N ( P C ) de intrare de pe televizor.

2 Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa


de intrare A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televizor.

3 Porni˛i calculatorul.
2

Selecta˛i sursa de intrare R G B utiliz‚nd butonul 1


4 I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

AUDIO RGB OUTPUT

38
La conectarea cu un cablu HDMI c„tre DVI

1 Conecta˛i ie∫irea DVI a calculatorului la mufa


H D M I / D V I I N 1 din aparat.

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


2 Conecta˛i mufa de intrare audio a calculatorului cu mufa
de intrare A U D I O I N ( R G B / D V I ) de pe televizor.

1 2
3 Porni˛i calculatorul.

4 Selecta˛i sursa de intrare H D M I 1 utiliz‚nd butonul


I N P U T(INTRARE) de pe telecomand„.

DVI-PC OUTPUT AUDIO

39
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Rezolu˛ie de afi∫are suportat„


Modele de televizoare cu plasm„
mod RGB-PC, HDMI/DVI-PC mod HDMI/DVI-DTV
Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„
Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
720x400 31.468 70.08 640x480 31.649 59.94
640x480 31.469 59.94 31.469 60
800x600 37.879 60.31 720x480 31.47 59.94
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

1024x768 48.363 60.00 31.50 60


1280x768 47.78 59.87 720x576 31.25 50.00
1360x768 47.72 59.80 1280x720 37.50 50.00
1920x1080 66.587 59.934 44.96 59.94
1280x1024 63.98 60.02 45.00 60
1400x1050 65.317 59.979 1920x1080 28.125 50.00
33.72 59.94
33.75 60
27.00 24.00
33.750 30
56.25 50.00
67.433 59.94
67.50 60

Modele de televizoare cu LCD


mod RGB-PC, HDMI/DVI-PC mod HDMI/DVI-DTV
Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„ Frecven˛„
Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz) Rezolu˛ie orizontal„ (KHz) vertical„ (Hz)
720x400 31,468 70,08 720x480 31,469/31,5 59,94/60
640x480 31,469 59,94 720x576 31,25 50
800x600 37,879 60,31 1280x720 37,5 50
1024x768 48,363 60,00 44,96/45 59,94/60
1280x768 47,78 59,87 1920x1080 33,72/33,75 59,94/60
1360x768 47,72 59,80 28,125 50
1280x1024 63,595 60,00 26,97/27 23,97/24
(Cu excep˛ia
1920x1080 66,587 59,93 19/22LU40**, 33,716/33,75 29,976/30,00
19LU50**,
(RGB-PC) 19/22/26/32/ 56,25 50
1920x1080 67,5 60,00 37/42LH20**)
67,43/67,5 59,94/60
(HDMI-PC)

40
! OBSERVAfiIE
G Evita˛i men˛inerea unei imagini fixe pe ecranul G Dac„ utiliza˛i o plac„ de sunet, va trebui s„
televizorului pentru o perioad„ lung„ de timp. configura˛i sunetul calculatorului la nivelul
Imaginea fix„ poate r„m‚ne permanent impri- necesar.
mat„ pe ecran; utiliza˛i un program de G Acest televizor utilizeaz„ protocolul Plug and
protec˛ie a ecranului c‚nd este posibil acest Play VESA. Televizorul furnizeaz? date EDID
lucru. sistemului calculatorului cu protocol DDC.

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


G Ar putea s„ existe un zgomot Ón func˛ie de o Calculatorul se configureaz„ automat atunci
anumit„ rezolu˛ie, imagine vertical„, contrast c‚nd folosi˛i acest televizor.
sau str„lucire Ón modul PC. Apoi schimba˛i G Protocolul DDC este preconfigurat pentru
modul PC la alt„ rezolu˛ie sau schimba˛i rata modul RGB (RGB analog), HDMI (RGB digi-
de reÓmprosp„tare cu o alta sau regla˛i tal).
str„lucirea ∫i contrastul din meniu p‚n„ c‚nd G Dac„ este necesar, configura˛i set„rile pentru
imaginea devine curat„. Dac„ rata de func˛ionalitate Plug and Play.
reÓmprosp„tare a pl„cii grafice a calculatorului G Dac„ placa video a calculatorului nu poate oferi
nu poate fi modificat„, schimba˛i placa grafic„ un flux simultan RGB at‚t analog c‚t ∫i digital,
a calculatorului sau consulta˛i produc„torul conecta˛i fie RGB, fie HDMI IN (sau HDMI/DVI
pl„cii grafice a calculatorului. IN) pentru a afi∫a calculatorul la televizor.
G Forma de sincronizare a intr„rilor de frecven˛„ G Dac„ placa video a calculatorului poate oferi un
orizontal„ ∫i vertical„ este diferit„. flux simultan RGB analog ∫i digital, configura˛i
G V„ recomand„m s„ folosi˛i 1920x1080, televizorul fie pentru RGB, fie pentru HDMI;
60Hz(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19LU50**, (cel„lalt mod este configurat Ón mod automat
19/22/26/32/37/42LH20**), 1360x768,
60Hz(Doar 19/22LU40**, 19LU50**, pentru Plug and Play de c„tre televizor.)
19/22/26/32/37/42LH20**) pentru modul G Dac„ folosi˛i un cablu HDMI c„tre DVI, este
PC, pentru a ob˛ine cea mai bun„ calitate a posibil ca modul DOS s„ nu func˛ioneze, Ón
imaginii. func˛ie de placa video utilizat„.
G Conecta˛i cablul de semnal de la portul de G Dac„ utiliza˛i un cablu RGB-PC prea lung, ar
ie∫ire al monitorului calculatorului la portul putea exista un zgomot pe ecran. Recomand„m
RGB (PC) al televizorului sau cablul de semnal utilizarea unui cablu mai scurt de 5m. Asigur„ cea
al portului de ie∫ire HDMI al calculatorului la mai bun„ calitate a imaginii.
portul HDMI IN (sau HDMI/DVI IN) al televi-
zorului.
G Conecta˛i cablul audio de la PC la mufa de
intrare Audio de la televizor. (Cablurile audio
nu sunt achizi˛ionate Ómpreun„ cu televizorul).

41
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN
Configurarea ecranului pentru modul PC

Reini˛ializare ecran
Restabile∫te set„rile implicite din fabric„ ale Position (Pozi˛ie), Size (Dimensiune) ∫i Phase (Faz„).

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].


INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

IMAGINE Mutare OK
ECRAN Mutare Prec.
E
Rezolu˛ie
• Contrast 90
• Luminozitate 50 Config. automat„
• Claritate 70
• Culoare 60 Pozi˛ie Setare
• Nuan˛„ 0 R G
Dimensiune Da Nu
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran
Ecran
Resetare

1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK Selecta˛i R e s e t a r e.

4
OK
Selecta˛i D a.

5
OK
Executa˛i R e s e t a r e.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

42
Regl„ri pentru Pozi˛ionare, Dimensiune ∫i Faz„ ecran
Dac„ imagina nu este clar„ dup„ regl„rile automate ∫i mai ales dac„ litere tremur„, regla˛i faza imaginii
manual.

Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


IMAGINE Mutare OK ECRAN Mutare Prec.
E

• Contrast 90 Rezolu˛ie

• Luminozitate 50
Config. automat„
• Claritate 70
• Culoare 60 Pozi˛ie
• Nuan˛„ 0 R G
Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran
Ecran
Resetare

1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK Selecta˛i Pozi˛ie, D i m e n s i u n e sau Faz„.

4 OK
Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

5 OK

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

43
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

Selectarea rezolu˛iei
Pentru a vizualiza imaginea normal„, adecva˛i rezulu˛ia modului RGB cu selec˛ia modului PC.
Aceast„ func˛ie func˛ioneaz„ astfel : RGB[PC].
INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN

IMAGINE
ECRAN Mutare Prec.
Mutare OK
E
Rezolu˛ie 1024 x 768
• Contrast 90
1280 x 768
• Luminozitate 50 Config. automat„

• Claritate 70 1360 x 768


Pozi˛ie
• Culoare 60
• Nuan˛„ 0 R G Dimensiune
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran
Ecran
Resetare

1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i E C R A N.

3
OK
Selecta˛i Rezolu˛ie.

4
OK
Selecta˛i rezolu˛ia dorit„.

5 OK

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

44
Reglare automat„ (numai modul RGB[PC])
Regleaz„ automat pozi˛ia imaginii ∫i minimizeaz„ tremuratul imaginii. Dup„ reglare, chiar dac„ imaginea nu
este Ónc„ corect„, televizorul func˛ioneaz„ adecvat, dar necesit„ ∫i alte regl„ri.

Auto-configure (Autoconfigurare)
Aceast„ func˛ie permite ajustarea automat„ a pozi˛iei, dimensiunii ∫i fazei ecranului. Imaginea afi∫at„ va fi
instabil„ timp de c‚teva secunde, c‚t timp are loc configurarea automat„.

INSTALAREA UNUI ECHIPAMENT EXTERN


IMAGINE Mutare OK
ECRAN Mutare Prec.

E
Rezolu˛ie
• Contrast 90
• Luminozitate 50 Config. automat„
• Claritate 70
• Culoare 60 Pozi˛ie Setare
• Nuan˛„ 0 R G
Dimensiune Da Nu
• Control avansat
• Resetare imagine Faz„
Ecran
Ecran
Resetare

1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E. • Dac„ pozi˛ia imaginii nu este corect„, Óncer-
ca˛i din nou reglarea automat„.
2 • Dac„ fotografia trebuie reglat„ din nou dup„
OK
Selecta˛i E C R A N. reglarea automat„ din RGB (PC), pute˛i regla
Pozi˛ie, D i m e n s i u n e ∫i Faz„.
3
OK
Selecta˛i Config. automat„.

4
OK
Selecta˛i D a.

5
OK
Executa˛i Config. automat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

45
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√
(Doar 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)
C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.

Economisire energie Ajusteaz„ modul Economisire energie al TV. (G p . 1 0 2)

RATIO Selecteaz„ Format imagine dorit pentru imagine.(G p . 9 9)

POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.

INPUT Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.(G p . 6 6)

TV/RAD Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.


VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Q. MENU Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid.


(Format imagine, Voce clar„ II , Mod imagine, Mod
sunet, Audio, Temporizator oprire, Favorite , Dispozitiv
USB).(G p . 5 1)
MENU
Selecteaz„ un meniu.
™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu.(G p . 5 2)
GUIDE
Afi∫eaz™ agenda programului.(G p . 9 6)

THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran


(Sus/Jos/St‚nga ∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie de
Dreapta)
preferin˛ele dumneavoastr„.
OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau
afi∫eaz„ modul curent.

RETURN(EXIT) Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul aplica˛iei


(REVENIRE/IE™IRE) interactive, al EPG sau al altei func˛ii interactive.

INFO i Shows the present screen information.

AV MODE Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.(G p . 7 2)

BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-


COLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.
1

1 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.


TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea
Ñ T e l e t e x t ’.(G p . 1 3 5)
1 SUBTITLE Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón
mod digital.
Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.
C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„
meniul Simplink.(G p . 6 9)
46
Volum sus/jos Regleaz„ volumul.

MARK Bifa˛i ∫i debifa˛i programele din meniul USB.


(MARCARE)

FAV Afi∫eaz„ programul favorit selectat.

MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.

Program sus/jos Selecteaz„ un program.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


PAGE UP (ŒN Trece˛i de la un set complet de informa˛ii de ecran la
SUS)/DOWN urm„torul.
(ŒN JOS)

Butoane Selecteaz„ un program.


numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

LIST Afi∫area listei de programe.(G p . 6 4)

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.

Butoane de Controleaz„ meniul SIMPLINK sau USB(List„


control meniu fotografii ∫i List„ muzic„ sau List„ filme (Doar
SIMPLINK/USB 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)).

FREEZE Opri˛i imaginea prezent„ pe ecran. (Doar Plasma TV)


(ŒNGHEAfi√)

INSTALAREA BATERIILOR

■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din


spate.
■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii
vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Œnchide˛i capacul.

47
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

FUNCfiIILE BUTOANELOR DE PE TELECOMAND√


(Doar 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**)
C‚nd utiliza˛i telecomanda, Óndrepta˛i-o spre senzorul de telecomand„ de la televizor.

TV/RAD Selecteaz„ canalul Radio, TV ∫i DTV.


AV MODE V„ permite s„ selecta˛i ∫i s„ configura˛i imaginile ∫i
(MODUL AV) sunetele pentru conectarea dispozitivele AV.(G p . 7 2)

POWER POWER Comut„ televizorul Ón ∫i din starea de standby.


AV MODE ENERGY SAVING
INPUT Rotire mod extern de intrare Ón secven˛„ regulat„.(G p . 6 6)
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Economisire energie Ajusteaz„ modul Economisire energie al TV.(G p . 1 0 2)

Butoane Selecteaz„ un program.


numerice 0-9 Selecteaz„ o op˛iune numerotat„ dintr-un meniu.

Q.VIEW Revine la programul vizionat anterior.


LIST Q.VIEW
LIST Afi∫area listei de programe.(G p . 6 4)

MUTE

THUMBSTICK V„ permite s„ naviga˛i prin meniurile afi∫ate pe ecran


(Sus/Jos/St‚nga ∫i s„ regla˛i set„rile sistemului Ón func˛ie de
Dreapta) preferin˛ele dumneavoastr„.

OK Accept„ selec˛ia efectuat„ de dumneavoastr„ sau


afi∫eaz„ modul curent.
MENU Selecteaz„ un meniu.
™terge toate informa˛iile de pe ecran ∫i revine la
vizionarea programelor TV din orice meniu.(G p . 5 2)
RETURN(EXIT) Permite utilizatorului s„ revin„ cu un pas Ón cadrul
(REVENIRE/IE™IRE) aplica˛iei interactive, al EPG sau al altei func˛ii interactive.

MENU RETURN / EXIT


BUTOANE Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext. (doar la mod-
COLORATE elele cu TELETEXT) sau pentru Editarea programului.
1
Q.MENU INFO i GUIDE MARK
FAV
1 Butoane Aceste butoane sunt utilizate pentru teletext.
TELETEXT Pentru detalii suplimentare, consulta˛i sec˛iunea
Ñ T e l e t e x t ’.(G p . 1 3 5)
SUBTITLE Restaureaz„ subtitrarea dumneavoastr„ favorit„ Ón
mod digital.
Consulta˛i lista dispozitivelor AV conectate la TV.
C‚nd comuta˛i acest buton, pe ecran se afi∫eaz„
meniul Simplink.(G p . 6 9)

48
Volum sus/jos Regleaz„ volumul.

MUTE Activeaz„ sau dezactiveaz„ redarea sunetului.

Program sus/jos Selecteaz„ un program.


POWER

AV MODE ENERGY SAVING


PAGE UP (ŒN Trece˛i de la un set complet de informa˛ii de ecran la
SUS)/DOWN urm„torul.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


(ŒN JOS)

Butoane de Controale simplink.


control
SIMPLINK
LIST Q.VIEW

MUTE Q. MENU Selecta˛i sursa dorit„ pentru meniul rapid. (Format


imagine, Voce clar„ II , Mod imagine, Mod sunet, Audio,
Temporizator oprire, Favorite , Economisire energie.)(G
p . 5 1)
INFO i
Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul curent.
GUIDE
Afi∫eaz™ agenda programului.(G p . 9 6)
FAV
Afi∫eaz„ programul favorit selectat.
MARK Selecta˛i intrarea pentru a aplica set„rile Picture
(MARCARE) Wizard (Expert imagine).
MENU RETURN / EXIT

INSTALAREA BATERIILOR
Q.MENU INFO i GUIDE MARK
FAV

■ Deschide˛i capacul compartimentul de baterii de pe partea din


spate.
■ Introduce˛i dou„ baterii de tip AAA 1,5V. Nu amesteca˛i baterii
vechi sau folosite cu baterii noi.
■ Œnchide˛i capacul.

49
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

PORNIREA TELEVIZORULUI
- Dac„ porni˛i televizorul, ve˛i putea utiliza func˛iile sale.

1 Mai Ónt‚i, conecta˛i corect cablul de alimentare ∫i controla˛i alimentarea TV.


Œn acest moment, televizorul trece Ón modul standby.

2 Œn modul standby pentru a porni televizorul, ap„sa˛i butonul INPUT sau P D E (sau P ) de pe
televizor sau ap„sa˛i butonul POWER, INPUT, P sau Num„rul(0~9) de pe telecomand„ ∫i apoi
televizorul va fi pus Ón func˛iune.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Ini˛ializare configurare
Dac„ OSD (On Screen display) (Afi∫ajul pe ecran) este afi∫at pe ecran dup„ oprirea televizorului,
pute˛i regla L i m b a, S e t a r e m o d, fiara, A c o r d a u t o.
Not„:
a. Dac„ Ónchide˛i Ónainte de finalizarea configur„rii ini˛iale, meniul Initial Setting (Setare ini˛ial„) poate fi afi∫at din nou.
b. Ap„sa˛i butonul R E T U R N pentru a schimba afi∫ajul OSD curent cu cel anterior.
c. Pentru ˛„rile ce nu au adoptat standarde precise pentru difuzarea DTV, unele func˛ii DTV ar putea s„ nu func˛ioneze, Ón
func˛ie de mediul de difuzare DTV.
d. Modul "U t i l i z a r e a c a s„" este setarea optim„ pentru mediile tip re∫edin˛„ ∫i este modul implicit al televizorului.
e. Modul "D e m o m a g a z i n" este setarea optim„ pentru mediile comerciale. Dac„ un utilizator modific„ datele referitoare la
calitatea imaginii, modul "D e m o m a g a z i n" ini˛ializeaz„ produsul la calitatea imaginii setat„ de produc„tor dup„ o
anumit„ perioad„ de timp.
f. Modul((Utilizare acas„, Demo magazin) poate fi modificat prin executarea Setare mod din meniul OPfiIUNE.

SELECTAREA PROGRAMULUI
1 Ap„sa˛i butoanele P sau numerice pentru a selecta
num„rului unui program.

REGLAREA VOLUMULUI
1 Ap„sa˛i butonul + sau - pentru a regla volumul.

Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i butonul MUTE.

Pute˛i anula aceast„ func˛ie ap„s‚nd din nou butoanele


MUTE (SONOR OPRIT), + , - sau AV Mode
(Mod AV)..

50
QUICK MENU (MENIUL RAPID)
Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce se prezint„ Ón
acest manual.
Q Menu (Quick Menu) (Meniul rapid) este un meniu de func˛ii la care utilizatorii ar putea apela frecvent.

F o r m a t i m a g i n e: Selecta˛i formatul dumneavoastr„ A u d i o : Selecta˛i ie∫irea de sunet.


pentru imagine. entru configurarea func˛iei zoom, T e m p o r i z a t o r o p r i r e : Configureaz„ contorul de
selecta˛i 14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema Ón meniul Ratio
(Raport). Dup„ finalizarea configur„rii Zoom, afi∫ajul hibernare.
revine la Q.meniu. F a v o r i t e : Selecteaz„ programul favorit.
V o c e c l a r„ I I : F„c‚nd diferen˛ierea intervalului D i s p o z i t i v U S B : Selecta˛i “Deconectare” pen-
de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite
utilizatorilor s„ asculte vocile oamenilor mai tru a deta∫a dispozitivul USB.(Cu excep˛ia
bine. 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


M o d i m a g i n e : Selecteaz„ Modul de imagine pe 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
care Ól dori˛i. E c o n o m i s i r e e n e r g i e : Selecteaz„ modul
M o d s u n e t : Este o func˛ie pentru a configura Economisire energie dorit. (Doar19/22LU40**,
automat combina˛ia de sunet pe care o consid- 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
er„ cea mai adecvat„ imaginilor vizionate. 19/22/26/32/37/42LH20**,
Selecta˛i Modul de sunet pe care Ól dori˛i.
32/37/42/47LH30**)

F Format imagine G F Format imagine G

16:9 16:9

(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, (Doar 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,


32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
32/37/42/47LH30**)

1Q. MENU
Afi∫a˛i fiecare meniu.

2
Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

3
OK • Ap„sa˛i butonul Q.MENU (Meniu rapid) pentru a reveni la vizionarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

51
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SELECTAREA ™I REGLAREA MENIURILOR AFI™ATE PE ECRAN
Func˛ia OSD (Afi∫are pe ecran) a televizorului dumneavoastr„ poate diferi u∫or de ceea ce
se prezint„ Ón acest manual.

SETARE Mutare OK IMAGINE Mutare OK AUDIO Mutare OK

Acord auto Format imagine : 16:9 Volum auto : Oprit


Acord manual Expert Imagine Voce clar„„ II : Oprit
Editare program Economisire energie : Oprit • Nivel 3 - +

Amplificator : Oprit Mod imagine : Standard Balans 0 L R

Actualiz. software : Pornit • Surs„„ de lumin„„ 70 Mod sunet : Standard


Diagnostic • Contrast 90 • SRS TruSurround XT : Oprit
Informa„„ii CI • Luminozitate 50 • Înalte 50
• Claritate 70 • Joase 50
E E

OPfiIUNI Mutare OK TIMP Mutare OK


VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Limb„„ meniu (Language): Român„„ Ceas


Limba audio : Român„„ Temporizator oprire : Oprit
Limba subtitr„rii : Român„„ SETARE IMAGINE AUDIO TIMP
Temporizator pornire : Oprit
Auz dificil( ) : Oprit Temporizator oprire : Oprit
fiara : UK
Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit
OPfiIUNI BLOCARE BLUETOOTH USB
Blocare taste : Oprit
E
sau
(Doar 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
INTRARE
50/60PS80**)

BLOCARE Mutare OK BLUETOOTH Mutare OK INTRARE Mutare USB Mutare OK


OK
Blocare sistem : Oprit Bluetooth : Oprit Anten„„ List„„ cu poze
Seta˛˛i parola Cod PIN TV : 0000 AV1 List„„ muzic„„
Blocare program Setare casca Bluetooth : Deconectat AV2 List„„ filme
Indrum. parental : Blocare oprit„„ Inregistrare echipament Blutooh sau AV3 Cod înregistrare DivX
Bloc introducere Info Blutoothlutooh Component Dezactivare
RGB
HDMI1
HDMI2
E

(Doar 32/37/42/47LH40**, (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,


(Doar 32/37/42/47LH70**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
50/60PS70**, 50/60PS80**) 32/37/42/47LH50**) 32/37/42/47LH30**)

1 MENU
Afi∫a˛i fiecare meniu.

2
OK
Selecta˛i un element din meniu.
• Ap„sa˛i butonul INFO, pute˛i accesa meniul Manual simplu.
• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea
3 normal„ a televizorului.
OK Naviga˛i la meniul vertical. • Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul
anterior.

! OBSERVAfiIE
G M e t o d a I S M se pot utiliza doar Ón cazul modelelor Plasma TV.
G Lumina de fundal, Indicatorul de func˛ionare se pot utiliza doar Ón cazul modelelor LCD TV.
52 G Œn modul analog nu se poate utiliza Informa„„ii CI.
G Œn modul analog nu se poate utiliza A m p l i f i c a t o r.(Cu excep˛ia 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR
(Modele Plasma TV ∫i Pentru alte ˛„ri Ón afar„ de Finlanda ∫i Suedia Ón Modele LCD TV)
Folosi˛i acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele.
Atunci c‚nd ini˛ia˛i programarea automat„, toate informa˛iile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse.
Num„rul maxim de programe care pot fi stocate este 500. Acesta poate, Óns„, diferi Ón func˛ie de
semnalele emise.

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acord manual

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Acord manual
Editare program Editare program
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit
Verif. conexiunea antenei.
Diagnostic Diagnostic Info. despre canalul anterior vor fi
Informa„„ii CI actualiz. în timpul regl„„rii auto.
Informa„„ii CI

Cautare SECAM L
Numerotare auto.
Start
Închidere

1 MENU
Selecta˛i S E T A R E.
• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-
duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea B l o c a r e
2 s i s t e m ‘P
P o r n i t’.
OK
Selecta˛i A c o r d a u t o. • Dac„ dori˛i s„ p„stra˛i activ„ func˛ia de
reglare automat„, selecta˛i S t a r t folosind
butonul . Apoi ap„sa˛i butonul OK. Œn
3 caz contrar, selecta˛i Î n c h i d e r e.
OK
Selecta˛i S t a r t. • Numerotare automat„: decide dac„ se uti-
lizeaz„ numerele de programe a∫a cum sunt
transmise de sta˛iile de emisie pentru reglaj.
4
OK
Executa˛i A c o r d a u t o.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

53
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
SETAREA AUTOMAT√ A PROGRAMELOR
(Numai pentru Finlanda ∫i Suedia, Ón Modele LCD TV)
DVB-C Auto Tuning (Reglare automat„ DVB-C) este un meniu pentru utilizatori din ˛„ri care accept„ cablu DVB.
Folosi˛i acest mod pentru a g„si ∫i stoca automat toate programele.
Atunci c‚nd ini˛ia˛i programarea automat„, toate informa˛iile de serviciu stocate anterior vor fi ∫terse.
Dac„ dori˛i s„ selecta˛i Anten„,
SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto Selecta˛i conexiunea TV.


Acord manual Acord manual
Editare program Editare program Verif. conexiunea antenei.
Info. despre canalul anterior vor fi
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit actualiz. în timpul regl„rii auto.
Diagnostic Diagnostic
Cautare SECAM L
Informa„„ii CI Informa„„ii CI Numerotare automat„
Anten„„ Cablu Start

Închidere Închidere

1 MENU
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Selecta˛i S E T A R E. 5
OK
Executa˛i A c o r d a u t o.
2
OK
Selecta˛i A c o r d a u t o. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de
4 cifre Ón op˛iunea B l o c a r e s i s t e m ‘P
P o r n i t’.
3 • Dac„ dori˛i s„ p„stra˛i activ„ func˛ia de reglare automat„,
selecta˛i S t a r t folosind butonul . Apoi ap„sa˛i
OK
Selecta˛i Anten„„. butonul OK. Œn caz contrar, selecta˛i Î n c h i d e r e.
• Numerotare automat„: decide dac„ se utilizeaz„ numerele
de programe a∫a cum sunt transmise de sta˛iile de emisie
4 pentru reglaj.
OK Selecta˛i S t a r t.
• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„
a televizorului.
Dac„ dori˛i s„ selecta˛i Cablu, • Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto Selecta˛i conexiunea TV. F Implicit G

Acord manual Acord manual Frecven˛˛„(kHz) 362000


Editare program Editare program Frecven˛˛„ simbol(kS/s) 6875
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit Modula˛˛ie 640AM
Diagnostic Diagnostic
ID re˛˛ea 0
Informa„„ii CI Informa„„ii CI
Anten„„ Cablu OK

Închidere
Închidere

1 MENU 5
Selecta˛i S E T A R E. OK Selecta˛i S t a r t.

2 6
OK
Selecta˛i A c o r d a u t o. OK
Executa˛i A c o r d a u t o.
3
OK
Selecta˛i C a b l u. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón
op˛iunea B l o c a r e s i s t e m ‘P
P o r n i t’.
• Dac„ dori˛i s„ p„stra˛i activ„ func˛ia de reglare automat„, selecta˛i O K folosind
4 1 2 3
butonul Apoi ap„sa˛i butonul OK. Œn caz contrar, selecta˛i Închidere.
OK 4 5 6
Efectua˛i reglajele
7 8

0
9
corespunz„toare. • Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
Urm„toarele valori sunt necesare pentru a c„uta toate programele disponibile rapid ∫i corect.
Valorile utilizate Ón mod obi∫nuit sunt furnizate ca Üimpliciteá.
Totu∫i, pentru set„ri corecte, informa˛i-v„ cu privire la furnizorul serviciului de cablu.
La executarea Auto Tuning (Reglare automat„) Ón modul cablu DVB, selectarea op˛iunii Full (Complet) va determina
c„utarea printre toate frecven˛ele Óntre 110 MHz ∫i 862 MHz, pentru g„sirea canalelor disponibile.
• Frecven˛˛„ : Introduce˛i un interval de frecven˛„ definit de utilizator.
• Frecven˛˛„ simbol : Introduce˛i o frecven˛„ a simbolurilor definit„ de utilizator (Frecven˛„ simboluri: Viteza la care un dispoz-
54 itiv de tipul unui modem transmite simboluri c„tre un canal).
• Modula˛˛ie : Introduce˛i o modula˛ie definit„ de utilizator. (Modula˛ie: Œnc„rcarea de semnale audio sau video Ón purt„tor).
• ID re˛˛ea(Numai pentru Suedia): Identificator unic alocat pentru fiecare utilizator.
SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD DIGITAL)
Reglare Manual„ v„ permite s„ ad„uga˛i manual un post la lista dumneavoastr„ de posturi.
(Modele Plasma TV ∫i Pentru alte ˛„ri Ón afar„ de Finlanda ∫i Suedia Ón Modele LCD TV
& La selectarea op˛iunii Antenna (Anten„) atunci c‚nd a˛i selectat Finland (Finlanda) sau Sweden (Suedia)
la LCD TV Models (Modele LCD TV))
SETARE Mutare OK SETARE Mutare
F OK DTV G

Acord auto Acord auto Receptorul va ad„uga acest


canal la lista de canale.
Acord manual
Acord manual Acord manual
Editare program Editare program UHF CH. 30
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit
Diagnostic Diagnostic
Informa„„ii CI Informa„„ii CI Eronat Normal Corect

Actualizare

Închidere

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


1 MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2 4
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l. Selecta˛i num„rul de canal dorit.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o


3 parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea B l o c a r e s i s t e m
OK
Selecta˛i D T V. P o r n i t’.
‘P

(La selectarea op˛iunii Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dac„ a˛i selectat Finland
(Finlanda) sau Sweden (Suedia) la LCD TV Models (Modele LCD TV))
SETARE Mutare OK SETARE Mutare
F OK DTV G

Acord auto Acord auto Frecven˛˛„(kHz) 362000


Acord manual
Acord manual Acord manual Frecven˛˛„ simbol(kS/s) 6875
Editare program Editare program
Modula˛˛ie 640AM
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit
Diagnostic Diagnostic
Informa„„ii CI Informa„„ii CI Eronat Normal Corect

Ad„
„ug.

Închidere

1 MENU 4
OK
1 2 3
Selecta˛i num„rul de canal
Selecta˛i S E T A R E. 4 5 6

7 8

0
9
dorit.

2
OK • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„
Selecta˛i A c o r d m a n u a l. de 4 cifre Ón op˛iunea Blocare sistem ‘P
Pornit’.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la


3 vizualizarea normal„ a televizorului.
OK
Selecta˛i D T V. • Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.

Frequency (Frecven˛„), Symbol rate (Frecven˛„ simboluri) ∫i Modulation mode (Mod modula˛ie) sunt necesare pentru
ad„ugarea corect„ a unui program Ón modul cablu DVB.
Solicita˛i furnizorului serviciului de cablu informa˛ii despre valorile corecte.

55
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

SETAREA MANUAL√ A PROGRAMELOR (ŒN MOD ANALOG)

Setarea manual„ a programelor v„ permite s„ realiza˛i manual setarea sta˛iilor ∫i aranjarea acestora Ón ordinea
dorit„.

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acord manual Acord manual F TV G

Editare program Editare program Memorie 3


Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : PornitSistem
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

BG
Diagnostic Diagnostic
Band„„ V/UHF
Informa„„ii CI Informa„„ii CI
Canal 0
Fin F G

C„utare F G

Nume C 02
Salvare
Închidere

1 MENU 6
Selecta˛i S E T A R E. Selecta˛i V/UHF sau Cablu.

2 7 1 2 3
Selecta˛i num„rul
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l. sau 4 5 6

7 8 9
de canal dorit.
0

3 8
Ini˛ia˛i c„utarea.
OK
Selecta˛i T V.

9
OK
Selecta˛i S a l v a r e.
4 sau
1

4
2

5
3

6
Selecta˛i num„rul de
7 8 9 canal dorit la pornire.
0

5
Selecta˛i un sistem TV.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„


a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

• Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a introduce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea B l o c a r e s i s t e m ‘P


P o r n i t’.
• L : SECAM L/L’ (Fran˛a)
B G : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Europa de est / Asia / New Zealand / M.East / Africa / Australia)
I : PAL I/II (Marea Britanie / Irlanda / Hong Kong / South Africa)
D K : PAL D/K, SECAM D/K (Europa de est / China / Africa / CIS)
• Pentru a stoca alt post, repeta˛i pa∫ii de la 4 la 9.

56
SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acord manual Acord manual F TV G

Editare program Editare program Memorie 3


Actualiz. software : Pornit Actualiz. software : Pornit
Sistem BG
Diagnostic Diagnostic
Band„ V/UHF
Informa„„ii CI Informa„„ii CI
Canal 0
Fin F G

C„utare F G

Nume C 02
Salvare

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Închidere

A Atribuirea unui nume de stafiie


De asemenea, pute˛i atribui fiec„rui num„r de program un nume de sta˛ie compus din cinci caractere.
1 MENU 5 Selecta˛i pozi˛ia ∫i alege˛i al
Selecta˛i S E T A R E. OK
doilea caracter ∫i a∫a mai
departe.
Pute˛i utiliza o liter„ de la A la
2 Z, un num„r de la 0 la 9, +/ - ∫i
OK
Selecta˛i A c o r d m a n u a l.
spa˛iul gol.

3 6 OK
Selecta˛i Închidere.
OK
Selecta˛i T V.
7
4 OK
Selecta˛i S a l v a r e.
OK
Selecta˛i N u m e.

A Setare de finefie (Cu excep˛ia 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)


Setarea de fine˛e este necesar„ Ón mod normal doar dac„ recep˛ia este proast„.

1 MENU 4
Selecta˛i S E T A R E. Selecta˛i F i n.

2 5 Efectua˛i un reglaj fin pentru a


OK Selecta˛i A c o r d m a n u a l.
ob˛ine cea mai bun„ imagine ∫i
sunet.
3
OK Selecta˛i T V. 6 OK
Selecta˛i S a l v a r e .

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

57
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

EDITAREA PROGRAMELOR
Atunci c‚nd un num„r de post este omis, aceasta Ónseamn„ c„ nu Ól ve˛i putea selecta folosind butoanele P
Ón cursul vizion„rii TV.

Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, introduce˛i direct num„rul postului utiliz‚nd butoanele NUMERE sau
selecta˛i-l din meniul de Editare program.

Aceast™ func˛ie v„ permite s„ omite˛i posturile stocate.

Pute˛i schimba num„rul programului cu ajutorul func˛iei ÜMoveá (Comutare), dac„ op˛iunea ÜAutomatic
Numberingá (Numerotare automat„) este debifat„ c‚nd Óncepe˛i Auto Tuning (Reglare automat„).
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

1 YLE TV1 DTV RADIO TV

SETARE Mutare OK 1 YLE TV1 2 YLE TV2


4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Acord auto
6 CNN 8 YLE24
Acord manual
9 YLE Teema 14 TV4 Film
Editare program
Editare program
24 TV4 Fakta 50 TV400
Actualiz. software : Pornit
24 TV4 Fakta 84 Kanal Lokal
Diagnostic
24 TV4 Fakta 86 Info/3sat
Informa„„ii CI
87 Doku/Kika 88 TVE 1
E

Schimbare pr. Navigare P Schimbare pagin„„ Precedent

Omitere

1 MENU
Selecta˛i S E T A R E. • Utiliza˛i butoanele NUMERE pentru a intro-
duce o parol„ de 4 cifre Ón op˛iunea B l o c a r e
2 s i s t e m ‘P
P o r n i t’.
OK
Selecta˛i E d i t a r e p r o g r a m.

3
OK
Accesa˛i E d i t a r e p r o g r a m.

4 Selecta˛i un program pentru a fi stocat


sau ignorat.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

58
ŒN MODUL DTV/RADIO
A Blocarea unui num„r de program
• Dac„ un num„r de program este blocat, Ón
1 Selecta˛i un num„r de program pentru a fi timpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i
ignorat. putea selecta utiliz‚nd butonul P .
• Dac„ dori˛i s„ selecta˛i postul omis, intro-
2 duce˛i direct num„rul postului utiliz‚nd
ALBASTRU
Schimba˛i num„rul programului Ón albastru.
butoanele NUMERE sau selecta˛i-l din meniul
3 de editare post sau EPG.
ALBASTRU
Elibera˛i.

ŒN MODUL TV

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ∫terge˛i programele selectate sau s„ le bloca˛i.
Pute˛i, de asemenea, comuta Óntre anumite canale ∫i folosi anumite numere de programe.

A ™tergerea unui program


1 Selecta˛i un num„r de program pentru a fi 3
RO™U ™tergere. ALBASTRU
Elibera˛i.
∫ters.
2
RO™U Schimba˛i num„rul programului Ón ro∫u. • Programul selectat este ∫ters, iar pro-
gramele care urmeaz„ sunt deplasate Ón sus
cu o pozi˛ie.

A Mutarea unui program


1 Selecta˛i un num„r de program pentru a fi 3
VERDE Elibera˛i.
mutat.

2
VERDE Schimba˛i num„rul programului Ón verde.

A Ordonare automat„
• De la momentul activ„rii ordon„rii automate,
1GALBEN nu ve˛i mai putea edita programele.
Porni˛i Auto Sort (Ordonare
automat„).

A Blocarea unui num„r de program


1 • Dac„ un num„r de program este blocat, Ón
Selecta˛i un num„r de program pentru a fi timpul vizion„rii normale Ón modul TV nu Ól ve˛i
ignorat. putea selecta utiliz‚nd butonul P .
2 • Dac„ dori˛i s„ selecta˛i un program blocat,
ALBASTRU introduce˛i direct num„rul programului cu aju-
Schimba˛i num„rul programului Ón albastru. torul butoanelor numerice sau selecta˛i-l Ón
meniul de editare programe sau Ón lista de
3 programe.
ALBASTRU
Elibera˛i.
59
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Amplificator (DOAR ŒN MOD DIGITAL)


(Cu excep˛ia 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Dac„ recep˛ia este slab„, selecta˛i op˛iunea On (Pornit) a amplificatorului.
C‚nd semnalul este puternic, selecta˛i ÑOff ’(Oprit).

SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK


VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Acord auto Acord auto


Acord manual Acord manual
Editare program Editare program
Amplificator
Amplificator : Pornit Amplificator
Amplificator Oprit
: Pornit
Actualiz. software : Pornit Actualiz. software Pornit
Pornit
: Pornit
Diagnostic Diagnostic
Informa„„ii CI Informa„„ii CI

1 MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i A m p l i f i c a t o r.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

60
ACTUALIZARE SOFTWARE
Actualizare pachet software (Actualiz. software) Ónseamn„ c„ pachetul software poate fi desc„rcat prin
sistemul digital de transmisie terestr„.
SETARE Mutare OK SETARE Mutare OK

Acord auto Acord auto


Acord manual Acord manual
Editare program Editare program
Oprit
Actualiz. software :: Pornit
Pornit Actualiz. software :: Pornit
Pornit
Pornit
Pornit
Diagnostic Diagnostic
Informa„„ii CI Informa„„ii CI

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Selecta˛i Pornit sau Oprit.
1 MENU 3 • Dac„ selecta˛i Pornit, se va
Selecta˛i S E T A R E. OK afi∫a o caset„ mesaj pentru
confirmare din partea utiliza-
torului pentru a anun˛a c„ a
2 4 fost g„sit un software nou.
OK
Selecta˛i A c t u a l i z . s o f t w a r e. OK
Salva˛i.

* Pentru configurarea func˛iei “A


Actualiz. software”
Ocazional, o transmisiune a Selecta˛i DA folosind butonul Dup„ finalizarea Actualiz„rii
informa˛iei despre software-ul
actualizat va genera apari˛ia atunci c‚nd ve˛i vedea Software, Sistemul este
urm„torului meniu pe ecranul urm„toarea imagine.
televizorului. repornit.
Actualizare software disp. Progres desc„„rcare software.
E

Dori˛˛i s„„ desc„„rca˛˛i acum? Versiune 03.01.00 Versiune 03.02.00


(aproximativ 30 min ~ 2 ore)
Software-ul televizorului se actualizeaz„„ când opri˛˛i i Software nou instalat cu succes.
televizorul utilizând telecomanda sau tasta local„„. 65%
Nu scoate˛˛i din priza!

Da Nu Ascundere Stop

Actualizare simpl„: pentru fluxul de


actualizare curent„
Desc„rcarea porne∫te c‚nd alimentarea
Noul software este actualizat la ora de mai jos. este oprit„.
00/00/0 00:00
Dori˛˛i s„„ desc„„rca˛˛i acum? Dac„ alimentarea este pornit„ Ón timpul
actualiz„rii, se afi∫eaz„ progresul.

Da Nu

Actualizare programat„: pentru


fluxul de actualizare programat„
C‚nd meniul Actualizare software
este ÑOprit’, apare mesajul de
comutare Ón modul ÑPornit’.

- Pe durata Actualiz„rii Software, re˛ine˛i urm„toarele:


• Alimentarea televizorului nu trebuie Óntrerupt„.
• Televizorul nu trebuie oprit.
• Antena nu trebuie deconectat„.
• Dup„ Actualizare Software, pute˛i confirma versiunea actualizat„ a software-ului Ón meniul Diagnostic.
• Desc„rcarea software-ului poate dura o or„, deci trebuie s„ v„ asigura˛i c„ alimentarea este pornit„ Ón 61
timpul desc„rc„rii.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

DIAGNOSTICARE
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ afla˛i date despre Manufacturer (Produc„tor), Model/Type (Model/Tip),
Num„rul de Serie ∫i Versiunea Software.

Afi∫eaz„ informa˛ia ∫i puterea semnalului *MUX(multiplexorului) inversat. .


Afi∫eaz™ informa˛ia semnalului ∫i numele serviciului multiplexorului selectat.
(*MUX: Un director superior de canale Ón emisie digital„ (un singur MUX con˛ine mai multe canale.)

Diagnostic tehnic
Produc„„tor : LG Electronics Inc.
SETARE Mutare OK Model/Tip : 42LH7000
Nr. Serie : SKJY1107
Acord auto
Vers. software : V1.10.00
Acord manual
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Editare program Canal 30


Actualiz. software : Pornit Canal 34
Diagnostic Canal 36
Informa„„ii CI Canal 38
Canal 54
Canal 60
E

Prec. Pop up MENU Ie∫∫ire

1 MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i D i a g n o s t i c.

3
OK Afi∫a˛i Produc„tor, Model/Tip, Nr. Serie ∫i V e r s . s o f t w a r e .

4
OK Afi∫a˛i informa˛ia despre Canal.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

62
INFORMAfiII CI (COMMON INTERFACE - INTERFAfi√
OBI™NUIT√)
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ viziona˛i servicii codate (servicii cu plat„). Dac„ ve˛i Ónl„tura Modulul CI, nu ve˛i
mai putea viziona serviciile cu plat™.
Atunci c‚nd este inserat modulul Ón slotul CI, pute˛i accesa meniul modulului.
Pentru a achizi˛iona un modul ∫i un smart card, contacta˛i un reprezentant din zona dumneavoastr„. Nu
exagera˛i cu inserarea ∫i Óndep„rtarea unui modul CI din televizor. Ar putea genera probleme. Atunci c‚nd
televizorul a pornit dup„ inserarea unui Modul CI, adesea nu ve˛i putea auzi sunetul.
S-ar putea s„ constata˛i o imagine anormal„ conform modulului CI ∫i a smart card-ului.

Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de televizare din
˛ar„.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


i Viaccess Module
SETARE Mutare OK
Consultations
Acord auto Authorizations
Acord manual Module information
Editare program
Actualiz. software : Pornit
Diagnostic
Informa„„„iiii CI
Informa„ CI Select the item

• Acest OSD este doar pentru ilustrare, iar op˛iunile


meniului ∫i formatul ecranului pot varia Ón func˛ie de
furnizorul de servicii Digitale cu plat„.
• Este posibil s„ schimba˛i ecranul ∫i serviciile meniu-
lui CI (Common Interface - Interfa˛„ obi∫nuit„) prin
intermediul furnizorului dumneavoastr„.

1 MENU
Selecta˛i S E T A R E.

2
OK
Selecta˛i Informa„ii CI.

3
OK Selecta˛i elementul dorit. Informa˛ii modul, informa˛ii
smart card, limb„ sau desc„rcare software etc.
4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

63
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

AFI™A
AREA LISTEI DE PROGRAME
Pute˛i verifica programele memorate prin afi∫area listei de programe.

List„„ programe
Mini Glosar
1 BBC
Afi∫at Ón cazul
Programului Blocat. 2 BBC

3 BBC
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Ie∫ire

A Afi∫area listei de programe • S-ar putea ca Ón list„ s„ apar„ programe col-


orate cu albastru. Acestea au fost blocate prin
1 intermediul set„rii automate a programelor
LIST Afi∫a˛i PROGRAMME LIST. sau Ón modul de editare a programelor.
• Unele programe au num„rul de canal afi∫at Ón
lista de programe, ceea ce indic„ faptul c„ nu
li s-a atribuit un nume de sta˛ie.

A Selectarea unui program din lista de programe

1 Modul va fi comutat Óntre TV, DTV


Selecteaz„ un program.
TV/RAD ∫i Radio de la programul pe care Ól
urm„ri˛i curent.
2 OK Comuta˛i la num„rul ales pentru program.

A Selectarea unui program din lista de programe

1 2 Comuta˛i la num„rul ales pentru


P
P
A Selecteaz„ un program. LIST
G
E program.

64
CONFIGURAREA PROGRAMULUI FAVORIT
A Selectarea programului favorit
Programe favorite este o func˛ie util„, care v„ permite s„ v„ deplasa˛i rapid la programele dorite, f„r„ a fi
necesar s„ a∫tepta˛i ca TV s„ parcurg„ toate programele intermediare.

F Favorite G F Favorite G

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Favorite Favorite

(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, (Doar 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,


32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**) 32/37/42/47LH30**)

1 1 2 3
3
P sau 4 5 6
Selecta˛i programul Selecta˛i F a v o r i t e.
7 8 9

0
dorit.

2Q. MENU 4Q. MENU


Selecta˛i F a v o r i t e. Reveni˛i la vizionarea TV.

• Aceast„ opera˛ie va include Ón mod automat programul selectat Ón lista de programe favorite.

A Afi∫area listei de programe favorite

Favorite liste
1 MARK
1 BBC Afi∫a˛i Lista de programe favorite.
FAV
2 BBC

3 BBC

Ie∫∫ire

65
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

LIST√ INTR√RI
HDMI ∫i AV1, 2 (SCART) pot fi recunoscute prin intermediul unui pin pentru detectare ∫i activate Ón
consecin˛„ doar atunci c‚nd un dispozitiv extern confirm„ voltajul.
Utiliz‚nd butonul TV/RAD, pute˛i schimba Intrarea extern„ cu Intrarea RF ∫i cu ultimul program vizionat Ón
modul DTV/RADIO/TV.

Anten„„ AV1 AV2 AV3 Component


VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

HDMI4 HDMI3 HDMI2 HDMI1 RGB

(Doar 32/37/42/47LH49**, (Cu excep˛ia 19/22LH20**)


32/37/42/47LH50**, (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22LU50**,
32/37/42/47LH70**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42LF25**)
50/60PS70**, 50/60PS80**)

1 • Anten„
„ sau Cablu : Selecta˛i atunci c‚nd v„
OK
Selecta˛i sursa intr„rii. uita˛i la DTV/TV. (Intrarea digital„ pentru
INPUT
cablu este disponibil„ numai pentru Finland
(Finlanda) ∫i Sweden (Suedia) la LCD TV
Models (Modele LCD TV).)
• A V 1, A V 2, A V 3 : Selecta˛i atunci c‚nd v„
uita˛i la VCR sau la echipamentul extern.
• C o m p o n e n t : Selecta˛i atunci c‚nd utiliza˛i un
DVD sau un integrator digital, depinde de
conector.
• R G B :Selecta˛i atunci c‚nd utiliza˛i un PC,
depinde de conector
• H D M I 1, H D M I 2(Cu excep˛ia 19/22LH20**),
H D M I 3(Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**), H D M I 4(Doar
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) : Selecta˛i atunci c‚nd utiliza˛i
un DVD, un PC sau un integrator digital,
depinde de conector.

66
SERVICIU DE DATE
(Acest meniu este activ numai Ón Irlanda. )
Aceast„ func˛ie permite utilizatorilor s„ aleag„ Óntre MHEG(Digital Teletext)(Teletext digital) ∫i Teletext
dac„ ambele exist„ simultan.
Dac„ exist„ numai una dintre cele dou„ op˛iuni, MHEG sau Teletext se activeaz„ indiferent de op˛iunea pe
care a˛i selectat-o.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

Limb„„ meniu (Language): Român„„ Limb„„ meniu (Language): Român„„


Limba audio : Român„„ Limba audio : Român„„
Limba subtitr„rii : Român„„ Limba subtitr„rii : Român„„
Auz dificil( ) : Oprit Auz dificil( ) : Oprit
Data Service
Data Service :: MHEG
MHEG Data Service
Data Service :: MHEG
MHEG
MHEG
fiara : Irlanda fiara : Irlanda
Teletext
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit
E E

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


1 MENU 3
OK
Selecta˛i OPfiIUNI. Selecta˛i MHEG sau
Teletext.
2 4
OK OK
Selecta˛i Data Service. Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.


ETICHETA INTRARE
Selecta˛i o etichet„ pentru fiecare surs„ de intrare.
AV1
OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK
AV2
Limb„„ meniu (Language): Român„„ Limb„„ meniu (Language): Român„„
AV3
Limba audio : Român„„ Limba audio : Român„„
Component
Limba subtitr„rii : Român„„ Limba subtitr„rii : Român„„
Auz dificil( ) : Oprit Auz dificil( ) : Oprit RGB

fiara : UK fiara : UK HDMI1


Eticheta intrare Eticheta intrare HDMI2 (Cu excep˛ia 19/22LH20**)
SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit
HDMI3 (Cu excep˛ia
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
E E HDMI4 19/22LU40**,
19/22LU50**,
Închidere 19/22/26/32/37/
42LH20**,
(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42LF25**)
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**)

1 MENU 3
OK
Selecta˛i OPfiIUNI. Selecta˛i sursa.

2 4
OK
Selecta˛i Eticheta intrare. Selecta˛i indicatorul.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.


67
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

MANUAL SIMPLU
Pute˛i accesa cu u∫urin˛„ ∫i eficient informa˛iile despre televizor cu ajutorul unui manual simplu ce poate fi
vizualizat pe ecranul televizorului.
Œn timpul rul„rii acestei func˛ii, sunetul este oprit.

OPfiIUNI Mutare OK

Limba audio : Român„„


Limba subtitr„rii : Român„„
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Auz dificil( ) : Oprit


fiara : UK
Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit
Blocare taste : Oprit
Redare
Redare manual
manual pe
pe ecran
ecran
E

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i Redare manual pe ecran.

3
OK Selecta˛i sec˛iunea din manual pe care dori˛i s„
o vizualiza˛i.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

68
Func˛ioneaz„ numai la aparatele cu logo-ul SIMPLINK. Verifica˛i existen˛a logo-ului SIMPLINK.
Produsul ar putea s„ nu func˛ioneze corespunz„tor atunci c‚nd este utilizat Ómpreun„ cu alte produse cu
func˛ia HDMI-CEC.

Aceasta v„ permite s„ controla˛i ∫i s„ utiliza˛i alte dispozitive AV conectate la TV prin intermediul cablului
HDMI f„r„ cabluri ∫i configur„ri suplimentare.
Dac„ nu dori˛i meniul SIMPLINK, selecta˛i “O O p r i t”.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

Limb„„ meniu (Language): Român„„ Limb„„ meniu (Language): Român„„


Limba audio : Român„„ Limba audio : Român„„
Limba subtitr„rii : Român„„ Limba subtitr„rii : Român„„
Auz dificil( ) : Oprit Auz dificil( ) : Oprit
fiara : UK fiara : UK
Eticheta intrare Eticheta intrare Oprit
SIMPLINK
SIMPLINK :: Pornit
Pornit SIMPLINK : Pornit
Pornit
Pornit
Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
E E

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i S I M P L I N K.

3
OK Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

69
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR
Conectarea la un sistem Home Theater cu logoul SIMPLINK.

Conecta˛i terminalul H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2(Cu


1 excep˛ia 19/22LH20**),, H D M I I N 3 (Cu excep˛ia
19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**) sau H D M I I N 4 (Doar
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**) din spatele TV ∫i terminalul de
ie∫ire HDMI al sistemului Home Theater cu ajutorul
cablurilor HDMI.

2 Conecta˛i terminalul ie∫irii digitale audio din spatele


TV ∫i terminalul intr„rii digitale a sistemului Home 2
Theater cu cabluri optice. 1
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

3 Selecta˛i Home Theater Ón meniul Speaker (Difuzor),


prin ap„sare pe butonul SIMPLINK.

Home Theater

G C‚nd selecta˛i sau utiliza˛i mediul aparatului cu func˛ia


Home Theater, difuzorul se comut„ automat pe HT
Speaker (audiere la sistemul Home Theater).

! OBSERVAfiIE
G Conecta˛i terminalul HDMI/DVI IN (INTRARE HDMI/DVI) sau HDMI IN (INTRARE HDMI) al TV la
terminalul (HDMI) al dispozitivului SIMPLINK cu cablul HDMI.
G C‚nd sursa de intrare este comutat„ pe cealalt„ surs„, cu butonul INPUT de pe telecomand„ sau
cu alt buton, aparatul care func˛ioneaz„ cu SIMPLINK se opre∫te.

70
Func˛iile SIMPLINK
Redarea de pe disc
Controla˛i dispozitivele AV conectate ap„s‚nd butoanele , OK, G, A, l l, FF ∫i GG (Butonul * nu
ofer„ astfel de func˛ii.)
Redarea direct„
Dup„ conectarea dispozitivelor AV la televizor, este posibil s„ controla˛i direct dispozitivele ∫i s„
utiliza˛i suporturi media f„r„ a mai fi nevoie de configur„ri suplimentare.
Selectarea dispozitivului AV
V„ permite s„ selecta˛i unul dintre dispozitivele AV conectate la TV ∫i s„ porni˛i redarea.
Oprirea tuturor dispozitivelor
C‚nd opri˛i televizorul, toate dispozitivele conectate sunt, de asemenea, oprite.
Comutarea ie∫irii audio
Ofer„ un mod u∫or de a comuta ie∫irea audio.

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


Sincronizare pornire
Atunci c‚nd echipamentul cu terminalul HDMI conectat prin func˛ia Simplink Óncepe s„ ruleze, TV va
trece automat Ón modul Pornire.
*Un dispozitiv, care este conectat la televizor prin intermediul cablului HDMI dar care nu accept„
Simplink, nu asigur„ aceast„ func˛ie.
Not„: Pentru a ac˛iona SIMPLINK, trebuie s„ se utilizeze un cablu HDMI de versiune mai mare dec‚t
1.3 cu func˛ie *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control).

Meniul SIMPLINK
Ap„sa˛i butonul apoi OK pentru a selecta sursa SIMPLINK dorit„.
1 Vizualizare TV : Comuta˛i la canalul TV prece-
dent indiferent de modul curent.
2 Redare DISC : Selecta˛i ∫i reda˛i discurile 1

conectate.C‚nd sunt disponibile discuri multi-


E
E

2 Dispozitiv selectat
ple, titlurile acestora sunt afi∫ate Ón partea de
jos a ecranului.
3 C‚nd nu este conectat
3
niciun dispozitiv (afi∫at
Redare VCR : Reda˛i ∫i controla˛i VCR-ul conectat. cu gri)
4
4 Redarea Ónregistr„rilor HDD : Reda˛i ∫i contro-
la˛i Ónregistr„rile stocate pe HDD. 5 C‚nd este conectat un
E

dispozitiv (afi∫at Ón
E

Change Device OK
5 Ie∫ire audio spre un home theatre/ie∫ire audio culoare str„lucit„)
spre TV : Selecta˛i home theatre sau difuzor TV
pentru ie∫irea audio.

• Sistem cinema: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment


• DVD, Recorder: Maxim unul(19/22LH20**), dou„ (19/22LU40**, 19/22LU50**, 26/32/37/42LH20**,
32/37/42LF25**), trei (32/37/42/47LH30**, 32/37/42/47LH40**, 26LU50**, 50/60PS70**,
50/60PS80**) sau patru (32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**) sunt
acceptate simultan
• VCR: Doar o instan˛„ admis„ la un anumit moment

71
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

MODUL AV
Pute˛i selecta imaginile ∫i sunetele optime atunci c‚nd conecta˛i dispozitive AV la ie∫irea extern„.

Oprit Dezactiveaz„ AV MODE (MOD AV).


Cinema Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru vizualizarea filmelor.
Sport Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc Optimizeaz„ semnalele video ∫i audio pentru accesarea jocurilor.
VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR

Oprit Cinema

Joc Sport

1AV MODE
Ap„sa˛i butonul AV MODE (MOD AV) Ón mod repetat pentru a selecta sursa
dorit„.

2
OK

• Dac„ selecta˛i modul Cinema Ón Modul AV, modul Cinema va fi


selectat at‚t pentru Mod imagine, pentru Mod sunet Ón meniul PIC-
TURE (IMAGINE), respectiv Ón meniul AUDIO.
• Dac„ selecta˛i “OO p r i t” Ón Mod AV, vor fi selectate fotografia ∫i
imaginea pe care le-a˛i configurat ini˛ial.

72
Ini˛ializare
(Resetarea valorilor originale din fabric„)
Aceast„ func˛ie ini˛ializeaz„ toate set„rile.
Totu∫i, set„rile Z i ∫i N o a p t e din Mod Imagine nu pot fi ini˛ializate.
Func˛ia este util„ pentru ini˛ializarea produsului, sau atunci c‚nd v„ deplasa˛i Ón alt ora∫ sau Ón alt„ ˛ar„.
Dup„ finalizarea Reini˛ializare la set„rile din fabric„, trebuie s„ reporni˛i ini˛ializarea configur„rii.

C‚nd meniul Blocare sistem este “Pornit”, apare mesajul de introducere a parolei

VIZIONAREA TV / CONTROLUL PROGRAMELOR


OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK
E E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran


Toate set„rile utilizatorului ∫i
Set ID :1 Set ID set„rile :posturilor
1 vor fi resetate.
Continua˛i?
Indicator de nivel putere
Indicator de nivel putere
Mod demo : Pornit Mod demo : Pornit
Da Nu
Setare mod : Demo magazin Setare mod : Demo magazin
Set„ridin
Set„ri dinfabrica˛ie
fabrica˛ie Set„ri din
Set„ri din fabrica˛ie
fabrica˛ie

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. • Œn modul Blocare sistem “P
Pornit”, dac„ uita˛i
parola, ap„sa˛i “7”, “7”, “7”, “7” pe teleco-
2 mand„.
OK
Selecta˛i Set„ri din fabrica˛ie.

3
OK
Selecta˛i D a.

4
OK
Porni˛i Set„ri din fabrica˛ie (Reini˛ializare la
set„rile din fabric„).

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

73
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH
(Doar 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)

Bluetooth?
Bluetooth este o tehnologie re˛ea la distan˛„ scurt„. care utilizeaz„ frecven˛a de 2,4 GHz pentru a conecta
diferite dispozitive informa˛ionale cum ar fi un calculator, un telefon mobil sau PDA, precum ∫i echipamente
digitale prin conexiune f„r„ fir, f„r„ a fi nevoie de niciun cablu, pentru a permite schimbul de date
Cu ajutorul func˛iei de comunicare Bluetooth, v„ pute˛i conecta la c„∫tile f„r„ fir cu func˛ia Bluetooth
activat„, sau pute˛i primi imagini (numai JPEG) ∫i asculta muzic„ de la un telefon cu func˛ia Bluetooth
activat„, prin intermediul acestui televizor.

• Specifica˛ii de comunicare : Specifica˛ii Bluetooth versiunea 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate - Rat„ de transfer date
Ómbun„t„˛it„)
• Ie∫ire: Specifica˛ii Bluetooth Clasa de putere 2
• Distan˛„ maxim„ de comunicare: C‚mp deschis aproximativ 10m (30ft)
• Frecven˛„: Band„ 2,4 GHz (2,4 GHz ~ 2,4835 GHz)
• Modul Bluetooth: EAX57538201 (LG Electronics)
• Compatibilitate Bluetooth Profil: GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile - Profil de distribu˛ie general„ audio/video)A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile â Profil Distribu˛ie Audio Avansat„)
HSP(Profil c„∫ti)
OPP (Object Push Profile ã Profil Push Obiect)
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

BIP (Basic Imaging Profile - Profil de imagistic„ de baz„)


FTP (File Transfer Profile - Profil de transfer de fi∫iere) 0678

Precau˛ii Ón cazul utiliz„rii func˛iei Bluetooth


G Utilizare la distan˛„ de 10m(-45°~45°).
Exist„ riscul unei erori de comunicare dac„ utiliza˛i la distan˛e mai mari de 10m, sau Ón distan˛„ de
10m cu obstacole.
G Eroarea de comunicare depinde de dispozitivele aflate Ón preajm„.
G Produsele care utilizeaz„ aceea∫i frecven˛„ de 2,4 GHz (LAN f„r„ fir, cuptor cu microunde etc.), pot
cauza erori de comunicare deoarece folosesc aceea∫i lungime de band„.
G Timpul de c„utare al dispozitivului difer„ Ón func˛ie de num„rul de dispozitive Bluetooth ∫i de situa˛ia
de operare.
G Probabilitatea c„ut„rii cre∫te odat„ cu sc„derea num„rului de dispozitive.
G Undele electromagnetice pot fi interferate cu ajutorul dispozitivelor f„r„ fir compatibile.
G Deoarece dispozitivele Bluetooth compatibile pot interfera undele electronice, acestea nu pot fi uti-
lizate pentru servicii referitoare la via˛a uman„.
G Nu pute˛i conecta simultan mai multe dispozitive Bluetooth.
G Nu pute˛i primi fotografii (numai JPEG) sau asculta muzic„ de la alte dispozitive Bluetooth Ón timp ce
utiliza˛i c„∫tile Bluetooth.
G Pentru detalii despre Bluetooth, consulta˛i manualul utilizatorului furnizat Ómpreun„ cu dispozitivul
Bluetooth.
G Func˛iile USB (List„ „ cu poze, List„„ muzic„„, List„„ filme(Numai 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)) ∫i Bluetooth nu vor fi acceptate simultan.
G Operarea sa trebuie s„ ˛in„ cont de urm„toarele dou„ condi˛ii: (1) Este posibil ca acest dispozitiv s„
nu cauzeze interferen˛e (d„un„toare) ∫i (2) acest dispozitiv trebuie s„ accepte orice interferen˛„
primit„, inclusiv cele care pot cauza o func˛ionare necorespunz„toare (a dispozitivului).

QDID(Qualified Design Identity) : B014836

74
CONFIGURAREA BLUETOOTH
Dac„ dori˛i s„ asculta˛i sunetul difuzat cu ajutorul c„∫tilor Bluetooth, sau s„ primi˛i imaginile jpeg de la un
dispozitiv extern ∫i apoi s„ le vizualiza˛i pe TV, s„ asculta˛i muzic„ de la telefonul mobil (dispozitiv
Bluetooth), pute˛i utiliza conexiunea f„r„ fir, f„r„ a fi necesar s„ conecta˛i cabluri.

Pute˛i utiliza meniul BLUETOOTH select‚nd ÜPornitá.


Dac„ nu dori˛i s„ utiliza˛i func˛ia Bluetooth, selecta˛i ÜOpritá.

Dac„ a˛i realizat conexiunea cu un dispozitiv Bluetooth extern, pute˛i selecta ÜOpritá dup„ deconectarea
acestuia.

BLUETOOTH Mutare OK BLUETOOTH Mutare OK

Bluetooth : Oprit Bluetooth


Bluetooth ::Oprit
Oprit
Oprit
Cod PIN TV : 0000 Cod PIN TV :Pornit
Pornit
0000

PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH


Setare casca Bluetooth : Deconectat Setare casca Bluetooth : Deconectat
Inregistrare echipament Blutooth Inregistrare echipament Blutooth
My Bluetooth Info. Info Blutoothlutooh

1 MENU
Selecta˛i B L U E T O O T H.

2
OK
Selecta˛i B l u e t o o t h.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

75
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

SETAREA PIN-ULUI PENTRU TELEVIZOR


Pentru a accepta conexiunea cu un dispozitiv extern Bluetooth sau pentru a v„ conecta la un dispozitiv
Bluetooth extern, Trebuie s„ introduce˛i PIN.

Pentru detalii despre cum s„ seta˛i PIN-ul dispozitivului Bluetooth extern, consulta˛i manualul utilizatorului
furnizat cu dispozitivul respectiv.

PIN pentru TV este compus din numere de p‚n„ la 10 cifre.


PIN pentru TV trebuie s„ aib„ minim 2 cifre.

BLUETOOTH Mutare OK BLUETOOTH Mutare OK

Bluetooth : Oprit Bluetooth : Oprit


Set Cod PIN TV
Cod PIN TV : 0000 Cod PIN
Cod PIN TV
TV :: 0000
0000
0 0 0 0_
Setare casca Bluetooth : Deconectat Setare casca Bluetooth : Deconectat

E
Inregistrare echipament Blutooth ∫tergere
Inregistrare echipament Blutooth OK
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

Info Blutoothlutooh Info Blutoothlutooh

1 MENU
Selecta˛i B L U E T O O T H. • Ap„sa˛i butonul pentru a ∫terge
cifrele una c‚te una.
2
OK
Selecta˛i C o d P I N T V.

3 OK
1 2 3

7
5

8
6

9
Selecta˛i num„rul PIN dorit.
0

4
OK

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

76
CêTI BLUETOOTH
C‚nd selecta˛i c„∫tile Bluetooth, pute˛i asculta sunetul de la televizor Ón c„∫tile Bluetooth prin intermediul
unei conexiuni f„r„ fir.
Trebuie s„ Ól conecta˛i la un alt dispozitiv Bluetooth Ónainte de prima utilizare. Pentru detalii, consulta˛i
manualul utilizatorului furnizat Ómpreun„ cu dispozitivul respectiv.
Pot fi conectate maxim 12 dispozitive.
C‚nd dispozitivul caut„ c„∫tile Bluetooth, niciun buton, cu excep˛ia butonului ÑStopÑ (OK), nu func˛ioneaz„.

Conectarea la c„∫ti Bluetooth


Pute˛i c„uta noile c„∫ti Bluetooth doar Ón mod Deconectat.
C‚nd realiza˛i c„utarea, se va afi∫a lista tuturor c„∫tilor Bluetooth care transmit semnal.
Dup„ ce este c„utat un dispozitiv Bluetooth, num„rul PIN este validat pentru a realiza conectarea la
dispozitiv. Pentru detalii, consulta˛i manualul utilizatorului furnizat Ómpreun„ cu dispozitivul respectiv.
La selectarea op˛iunii Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dac„ a˛i selectat Finland (Finlanda) sau Sweden
(Suedia) la LCD TV Models (Modele LCD TV), nu pute˛i auzi sunet stereo prin c„∫tile Bluetooth.
* La selectarea op˛iunii Cable (Cablu) (mod cablu DVB), dac„ a˛i selectat Finland (Finlanda) sau Sweden
(Suedia) la LCD TV Models (Modele LCD TV)
1. Dac„ exist„ un set de c„∫ti Bluetooth, acesta este deconectat.

PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH


2. Toate listele de seturi de c„∫ti existente sunt ∫terse.
3. Modul Bluetooth este dezactivat.
4. La Óncercarea de conectare la un set de c„∫ti exclusiv stereo, se va afi∫a ÜInvalid formatá (Format eronat).

1 MENU 4 1 2 3
Selecta˛i num„rul PIN dorit pentru
OK c„∫tile Bluetooth.
Selecta˛i B L U E T O O T H. 4

7
5

8
6

9 Consulta˛i manualul utilizatorului furnizat


0
Ómpreun„ cu dispozitivul respectiv
2 Selecta˛i S e t a r e c a s c a 5 pentru a afla num„rul PIN.
OK OK
B l u e t o o t h. C„uta˛i c„∫tile Bluetooth.

3
OK VERDE C„uta˛i c„∫tile Bluetooth.

Conectarea la c„∫tile Bluetooth Ónregistrate


C„∫tile Bluetooth sunt listate Ón ordinea celei mai recente utiliz„ri, iar setul de c„∫ti cel mai recent utilizat este Ón partea de sus a listei.
C‚nd v„ conecta˛i la un dispozitiv Bluetooth deja Ónregistrat, pute˛i s„ selecta˛i ∫i s„ realiza˛i conectarea f„r„ validarea num„rului PIN.

1 MENU 4 Se va afi∫a mesajul de confirmare


Selecta˛i B L U E T O O T H. OK
pentru conectarea c„∫tilor Bluetooth
selectate.
2 Selecta˛i Da sau Nu.
OK Selecta˛i S e t a r e c a s c a 5
B l u e t o o t h. OK
Conecta˛i c„∫tile Bluetooth.
3
OK
Selecta˛i c„∫tile Bluetooth dorite.

• Dup„ conectarea/utilizarea c„∫tilor stereo Bluetooth, setarea c„∫tilor va fi automat modul deconectat,
c‚nd opri˛i ∫i apoi porni˛i alimentarea televizorului.
• Dup„ conectarea c„∫tilor Bluetooth, sonorul televizorului se va opri ∫i sunetul va fi emis doar prin
c„∫ti.

77
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

Deconectarea c„∫tilor Bluetooth Ón timpul utiliz„rii


1 MENU 3
Selecta˛i B L U E T O O T H. OK Deconecta˛i c„∫tile Bluetooth.

2
OK OK Selecta˛i S e t a r e c a s c a
B l u e t o o t h.

Solicitarea de conectare de la c„∫tile Bluetooth la televizor


C‚nd func˛ia Bluetooth este àOná (Pornit) ∫i se Ónregistreaz„ o Dori˛i s„ v„ conecta˛i la c„∫ti?
solicitare de la c„∫ti, se afi∫eaz„ acest mesaj.
Nu toate seturile de c„∫ti accept„ aceast„ func˛ie. (Consulta˛i
manualul utilizatorului furnizat Ómpreun„ cu c„∫tile Bluetooth.) Da Nu
Chiar dac„ nu se afl„ Ón lista de dispozitive Ónregistrate, Ón func˛ie
de c„∫ti, acesta func˛ioneaz„ ca ∫i conectat, dup„ cum este
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

indicat mai sus, atunci c‚nd c„∫tile sunt pornite/oprite, sau c‚nd
se Ónregistreaz„ o solicitare de conexiune de la c„∫ti.

1 OK
Selecta˛i Da sau Nu.

! OBSERVAfiIE
G LG recomand„ urm„toarele c„∫ti. -Deoarece dispozitivele cum ar fi cuptoarele cu
-Mono/Stereo : Nokia : BH501 / Jabra : BT620s / microunde, re˛eaua LAN f„r„ fir, lumina plasm„,
Sony : DR-BT30Q / Philips : SHB7100 / dispozitivele cu gaz utilizeaz„ aceea∫i frecven˛„,
Plantronics : Pulsar590 / Motorola : HT820 / se poate Ónregistra o eroare de comunicare.
Motorola : S9 / LG : HBS200 G Nu se pot conecta simultan mai multe seturi de
-Doar Stereo : Logitech : Freepulse-wireless c„∫ti Bluetooth.
-Doar Mono : Motorola : H800 / Jabra : BT250v / G Conexiunea oprit„ ca urmare a opririi televizoru-
Jabra : BT2040 / Plantronics : Discovery665 / lui nu va fi restabilit„ automat. Œncerca˛i s„
Nokia : BH-900 / Sony Ericsson : HBH-GV435 / conecta˛i din nou dispozitivul respectiv.
Samsung : WEP500 / LG: Prada HBM-510 G Este posibil ca utilizarea c„∫tilor s„ Óngreuneze
Este posibil s„ existe o Ónt‚rziere a sunetului, Ón utilizarea celorlalte func˛ii.
func˛ie de dimensiunea memoriei intermediare a G Chiar dac„ selecta˛i simplink Home Theater
setului de c„∫ti. dup„ utilizarea c„∫tilor Ón modul Simplink, dis-
G Doar c„∫tile stereo/mono certificate oficial a fi pozitivul nu va comuta automat Ón mod difu-
compatibile Bluetooth pot fi c„utate ∫i conec- zoare Home Theater.
tate. G C‚nd conexiunea este pierdut„ Ón mod repetat,
G Dintre dispozitivele Bluetooth, c„∫tile conecta˛i dispozitivul din nou.
stereo/mono care accept„ func˛ia A2DP sau G Calitatea audio a c„∫tilor mono nu va fi la fel de
HSP pot fi conectate. bun„ precum calitatea audio a c„∫tilor stereo.
G Dac„ Ón mediul ambiental al televizorului se G Seturile de c„∫ti mono pot prezenta zgomot pe
Ónregistreaz„ una sau mai multe dintre situa˛iile m„sur„ ce distan˛a de la TV cre∫te, deoarece
de mai jos, dispozitivele nu pot fi c„utate sau utilizeaz„ o metod„ de transmisie diferit„ de
conectate corespunz„tor. cea a seturilor de c„∫ti stereo.
-Dac„ exist„ unde electromagnetice puternice. G C‚nd este utilizat un set de c„∫ti Bluetooth,
-Dac„ exist„ mai multe dispozitive Bluetooth. tastele Volume (Volum) +/- ∫i Mute (Sonor
-Dac„ a˛i oprit c„∫tile, dac„ nu sunt Ón pozi˛ie oprit) nu func˛ioneaz„, iar meniul Audio revine
sau dac„ exist„ o eroare. la valoarea implicit„ ∫i este dezactivat.
-Dac„ a˛i oprit c„∫tile, dac„ nu sunt Ón pozi˛ie
sau dac„ exist„ o eroare.

78
ADMINISTRAREA DISPOZITIVELOR BLUETOOTH
CONECTATE
Dac„ nu ave˛i dispozitive Ónregistrate, meniul Registered B/T Device (Dispozitive B/T Ónregistrate) va fi
dezactivat ∫i nu poate fi utilizat.
C‚nd sunt Ónregistrate 12 dispozitive, nu mai pute˛i Ónregistra alte dispozitive ∫i dispozitivul extern nu se va
putea conecta la televizor. Œn acest caz, trebuie s„ ∫terge˛i un dispozitiv (deconecta˛i Ónt‚i dac„ este
conectat la televizor) ∫i apoi pute˛i Ónregistra un nou dispozitiv.

BLUETOOTH Mutare OK BLUETOOTH Mutare OK

Bluetooth : Oprit Bluetooth : Oprit


Inregistrare echipament Blutooth
Cod PIN TV : 0000 Cod PIN TV : 0000
00:0d:44:84:14:62
Setare casca Bluetooth : Deconectat Setare casca Bluetooth : Deconectat
Inregistrare echipament Blutooth Inregistrare echipament
Inregistrare echipament Blutooth
Blutooth
FreePulse_Wireless
Info Blutoothlutooh Info Blutoothlutooh
LG L600V

Conecteaza ∫tergere

PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH


1 MENU
Selecta˛i B L U E T O O T H.

2
OK
Selecta˛i I n r e g i s t r a r e e c h i p a m e n t B l u t o o h.
3
OK Verifica˛i dispozitivele Bluetooth Ónregistrate.

A Conectarea c„∫tilor Bluetooth Ónregistrate


1
Selecta˛i c„∫tile Bluetooth Ónregistrate pe care dori˛i s„ le conecta˛i.

2ALBASTRU Se va afi∫a mesajul de confirmare pentru conectarea c„∫tilor Bluetooth selectate.

3
OK
Selecta˛i Da sau Nu.

A ™tergerea dispozitivelor Bluetooth Ónregistrate


Func˛ia "Delete" (™tergere) va fi disponibil„ la selectarea dispozitivului care nu este conectat la TV.
1
Selecta˛i dispozitivul Bluetooth pe care dori˛i s„ Ól elimina˛i.

2 Se va afi∫a mesajul de confirmare pentru ∫tergerea dispozitivului Bluetooth


RO™U
selectat.
3
OK
Selecta˛i Da sau Nu.

A Deconectarea dispozitivelor Bluetooth Ónregistrate


Func˛ia "Disconnect" (Deconectare) va fi disponibil„ la selectarea dispozitivului care este conectat la TV.
1
Selecta˛i dispozitivul Bluetooth care este conectat curent la TV.

2 ALBASTRU Deconecta˛i dispozitivul Bluetooth. 79


PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

INFORMAfiII MY BLUETOOTH
Aceast„ func˛ie prezint„ utilizatorului informa˛iile My Bluetooth.
Func˛ia "Edit" (Editare) va fi disponibil„ atunci c‚nd TV nu este conectat la niciun dispozitiv.

Pute˛i seta numele dispozitivului.


Pute˛i verifica adresa dispozitivului.

BLUETOOTH Mutare OK BLUETOOTH Mutare OK

Bluetooth : Oprit Bluetooth : Oprit


Cod PIN TV : 0000 Cod PIN TV : 0000
Setare casca Bluetooth : Deconectat Setare casca Bluetooth : Deconectat
Inregistrare echipament Blutooth Inregistrare echipament Blutooth
Numele echipamentului meu
Info Blutoothlutooh Info
Info Blutoothlutooh
Blutoothlutooh 5 0 P S 7 0 0 0 - Z A
PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH

Adresa echipamentului meu


0 0 : 0 5 : c 9 : f f : 0 0 f : 0 7

Editare OK

1 MENU
Selecta˛i B L U E T O O T H.

2
OK
Selecta˛i I n f o B l u t o o t h l u t o o h.

3
OK ALBASTRU Introduce˛i numele dispozitivului. Pute˛i utiliza o liter„ de
la A la Z, un num„r de la 0 la 9, +/ - ∫i spa˛iul gol.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

80
RECEPfiIONAREA FOTOGRAFIILOR PRIN INTERMEDIUL
UNUI DISPOZITIV EXTERN
Pentru detalii despre cum s„ trimite˛i fotografii (doar JPEG) de la dispozitivul Bluetooth extern la TV,
consulta˛i manualul utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.

In curs de
receptionare
Fi∫ier (e)

F 1/3 G
E
Œnchidere

• C‚nd selecta˛i Œnchidere cu butonul OSD va disp„rea.


C‚nd ap„sa˛i butonul OK din nou, acesta va reap„rea.

PENTU A UTILIZA FUNCfiIA BLUETOOTH


Selecta˛i fotografiile dorite.

(Rotire) : Rotire fotografii.


■ Rote∫te fotografia la 90∞ Ón sensul acelor de ceasornic la ap„sarea butonului OK (Rotire).
• Se pot recep˛iona fotografii Ón cuantum de p‚n„ la 10MB.
• Nu pute˛i recep˛iona imagini Ón timp ce utiliza˛i c„∫tile Bluetooth.
• Nu pute˛i primi imaginea/imaginile Ón timp ce asculta˛i muzic„ de la dispozitivul Bluetooth.
• C‚nd dispozitivul Bluetooth extern transmite fotografia, ap„sa˛i butonul RETURN (REVENIRE) pentru
a anula recep˛ionarea imaginii. Aceasta ar duce la ∫tergerea tuturor fotografiilor deja primite.
• La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil s„ nu pute˛i transmite un fi∫ier de imagine (JPEG) la TV.

Ascultarea fi∫ierelor muzicale de la dispozitivul


extern Bluetooth
Pentru detalii despre cum s„ asculta˛i muzic„ de la dispozitivul Bluetooth extern la TV, consulta˛i manualul
utilizatorului furnizat cu dispozitivul respectiv.
Trebuie s„ utiliza˛i dispozitivul Bluetooth care accept„ A2DP (ca dispozitiv extern)

• La anumite dispozitive Bluetooth, este posibil s„ nu pute˛i asculta muzic„ prin sistemul de difuzoare TV.

Back to TV

• Ap„sa˛i butoanele + sau - pentru a ajusta volumul.


• Dac„ dori˛i s„ opri˛i sonorul, ap„sa˛i pe butonul MUTE (SONOR OPRIT).
• Ap„sa˛i butonul RETURN (REVENIRE) pentru a reveni la vizualizarea TV normal„.

! OBSERVAfiIE
G Nu pute˛i asculta muzic„ Ón timp ce utiliza˛i c„∫tile Bluetooth.
G Nu pute˛i asculta muzic„ Ón timp ce primi˛i imagini.

81
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB
G Func˛ia USB nu poate fi utilizat„ la modelele 1 9 / 2 2 L U 4 0* * , 1 9 / 2 2 / 2 6 L U 5 0* * , 3 2 / 3 7 / 4 2 L F 2 5* * ,
1 9 / 2 2 / 2 6 / 3 2 / 3 7 / 4 2 L H 2 0* * , 3 2 / 3 7 / 4 2 / 4 7 L H 3 0* * .

La conectarea dispozitivului USB


Atunci c‚nd conecta˛i un dispozitiv USB, acest meniu vertical este afi∫at Ón mod automat.
ÑMeniu popupÑ nu va fi afi∫at dac„ este activat OSD, inclusiv Meniu, EPG sau List„ planific„re.
Dac„ meniu popup nu apare, pute˛i selecta List„ muzic„, List„ cu poze sau List„ filme(Doar
32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) Ón meniul USB.
Œn meniul dispozitivului USB, nu pute˛i ad„uga un folder nou sau ∫terge un folder existent.
1 Conecta˛i dispozitivul USB la mufa de • Sunt acceptate numai fi∫iere de imagine (JPEG),
INTRARE USB de pe TV.
audio (MP3) sau video(DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX,
MP4, MKV, TS, TRP, TP)(Doar 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**,
50/60PS80**).

Stick memorie USB


When removing the USB device
Selecta˛i meniul Dispozitivul USB Ónainte de a
deta∫a dispozitivul USB.
2 Selecta˛i List„ cu poze sau List„ muzic„ sau
List„ filme (Doar 32/37/42/47LH49**, 1Q. MENU
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, Selecta˛i Scoatere.
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

50/60PS70**, 50/60PS80**).

3 2
OK
OK List„ cu poze List„ muzic„ List„ filme

Precau˛ii Ón cazul utiliz„rii dispozitivului USB


G Poate fi recunoscut numai un dispozitiv de stocare USB.
G Dac„ un dispozitiv de stocare USB este conectat prin intermediul unui hub de re˛ea USB, dispozitivul nu poate fi recunoscut.
G Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ un program de recunoa∫tere automat„ ar putea s„ nu fie recunoscut.
G Un dispozitiv de stocare USB care utilizeaz„ propriul driver ar putea s„ nu fie recunoscut.
G Viteza de recunoa∫tere a unui dispozitiv de stocare USB ar putea depinde de fiecare dispozitiv.
G Nu opri˛i func˛ionarea TV sau conectarea dispozitivului USB atunci c‚nd dispozitivul de stocare USB este Ón func˛iune. Atunci
c‚nd un astfel de dispozitiv este deta∫at sau deconectat, fi∫ierele stocate sau dispozitivul de stocare USB ar putea fi deteriorate.
G Nu conecta˛i dispozitivul de stocare USB care a fost manevrat Ón mod artificial prin intermediul unui PC. Dispozitivul ar putea
determina func˛ionarea defectuoas„ a produsului sau e∫uarea red„rii. Nu uita˛i s„ utiliza˛i numai dispozitive de stocare USB
care con˛in fi∫iere normale audio, de imagine sau video.
G Utiliza˛i doar dispozitive de stocare USB care au fost formatate Ón sistemul de fi∫iere FAT32 sau NTFS, furnizate Ómpreun„ cu
sistemul de operare Windows. Œn cazul Ón care un dispozitiv de stocare formatat ca un program utilitar diferit care nu este
suportat de Windows, acesta nu va putea fi recunoscut.
G Alimenta˛i dispozitivul de stocare USB (peste 0,5 A), care necesit„ o surs„ de alimentare extern„. Œn caz contrar, dispozitivul
ar putea fi imposibil de recunoscut.
G Conecta˛i un dispozitiv de stocare USB cu ajutorul cablului oferit de produc„torul dispozitivului.
G Conecta˛i dispozitivul de stocare USB prin intermediul cablului de date oferit de fabricant. Dac„ este conectat prin intermedi-
ul altui cablu dec‚t cel oferit de fabricant sau un cablu de o lungime excesiv„, dispozitivul ar putea fi imposibil de recunoscut.
G Metoda de aliniere a fi∫ierelor utilizat„ de dispozitivul de stocare USM este similar celui utilizat de Windows XP ∫i numele
fi∫ierelor pot fi recunoscut„ p‚n„ la 100 de caractere.
G Asigura˛i-v„ c„ a˛i realizat copii de siguran˛„ ale fi∫ierelor importante, deoarece datele stocate Óntr-un dispozitiv de memorie
USB pot fi deteriorate. Nu vom fi responsabili de eventualele pierderi de date.
G Dac„ HDD USB nu are o surs„ de alimentare extern„, este posibil ca dispozitivul USB s„ nu fie detectat. Prin urmare, asigu-
ra˛i conectarea la sursa de putere extern„.
G Datele dintr-un dispozitiv de stocare USB nu pot fi ∫terse Ón sistemul de fi∫iere NTFS.
G Dac„ dispozitivul de memorie USB are mai multe parti˛ii, sau dac„ utiliza˛i un cititor multi-card, pute˛i utiliza p‚n„ la 4 parti˛ii
sau dispozitive de memorie USB.
G Numai sistemul de fi∫iere FAT32 accept„ func˛ia ∫tergere.
G Dac„ un dispozitiv de memorie USB este conectat la un cititor multi-card, este posibil ca datele despre volum s„ nu fie detectate.
G Dac„ dispozitivul de memorie USB nu func˛ioneaz„ corespunz„tor, deconecta˛i-l, apoi reconecta˛i-l.
G Rapiditatea cu care este detectat un dispozitiv de memorie USB difer„ de la un dispozitiv la altul.
G Dac„ USB este conectat Ón Mod a∫teptare, hard disk-ul specific va fi Ónc„rcat automat la pornirea TV.
G Capacitatea recomandat„ este 1TB sau mai mic„ pentru un hard disk extern USB ∫i 32GB sau mai mic„ pentru o memorie USB.
G Dispozitivele cu o capacitate mai mare dec‚t cea recomandat„ pot func˛iona necorespunz„tor.
G Dac„ un hard disk extern USB cu func˛ia ÑEnergy Saving (Economisire energie) nu func˛ioneaz„, opri˛i hard disk-ul ∫i porni˛i-
82 l din nou, pentru ca acesta s„ func˛ioneze corect.
G Dispozitivele de stocare USB sub versiunea USB 2.0 sunt, de asemenea, acceptate. Este posibil, Óns„, ca acestea s„
nu func˛ioneze corespunz„tor Ón lista de filme.
! OBSERVAfiIE
■Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.
G Pentru a evita pierderea stick-ului de memorie USB, utiliza˛i conec-
torul USB (se vinde separat) pentru a fixa stick-ul de memorie USB
Ón suportul pentru conectorul USB al televizorului.
(Doar Plasma TV)
Suport conector USB

Port
Intrare
USB
Conector USB (se vinde separat)
- Fixa˛i un cap„t al conectorului USB la stick-ul
de memorie USB ∫i cel„lalt cap„t la suportul
pentru conectorul USB.

LIST√ FOTO
Pute˛i vizualiza fi∫iere de imagine pe un dispozitiv de stocare USB.
Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului dumneavoastr„. Imaginile sunt un exemplu

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


menit s„ v„ ghideze Ón operarea TV.

Fi∫ier ce suport format FOTOGRAFIE (*.JPEG)


Fundament : 64 x 64 ~ 15360 x 8640
Progresiv : 64 x 64 ~ 1920 x 1440

• Pute˛i reda doar fi∫iere JPEG.


• Fi∫ierele neacceptate sunt afi∫ate sub forma unei pictograme pre-
definite.

Componente ecran

1 MENU 2
OK OK
Selecta˛i U S B. Selecta˛i List„„ cu poze..

2 3

1 Se va muta la un fi∫ier din nivelul anterior

2 Pagina curent„/Pagini totale


List„„ cu poze Pag. 2/3 Nemarcat
3 Num„r total de fotografii marcate
Comand„1 Dir. SUS KY103 09/10/2008
4 Butoane corelate de pe telecomand„ JMJ001
KY101 09/10/2008 KY104 09/10/2008

KY102 09/10/2008 KY105 09/10/2008

JMJ001 09/10/2008 JMJ005 09/10/2008

JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008


1366x768, 125KB
JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

1 Dir. SUS JMJ004 09/10/2008 JMJ008 09/10/2008

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire

83
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB
Selec˛ie fotografii ∫i Meniu popup

List„„ cu poze Pag. 2/3 Nemarcat


Drive1 Dir. SUS KR103 09/10/2008
JMJ001
KR101 09/10/2008 KR104 09/10/2008

KR102 09/10/2008 KR105 09/10/2008

JMJ001 09/10/2008 JMJ005 09/10/2008

JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008


1366x768, 125KB
JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

Dir. SUS JMJ004 09/10/2008 JMJ008 09/10/2008

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire

G Vizualizare : Afi∫eaz„ obiectul selectat.


PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

List„„ cu poze Pag. 2/3 Nemarcat


Drive1 Dir. SUS KR103 09/10/2008
G Marca˛˛i tot : Marcheaz„ toate fotografiile
JMJ001
KR101 09/10/2008 KR104 09/10/2008
de pe ecran.
KR102
1366x768, 125KB
09/10/2008 KR105 09/10/2008 G D e m a r c a˛i t o t : Deselecteaz„ toate
JMJ001 Vizualizare
09/10/2008
Marca˛i tot
JMJ005 09/10/2008 fotografiile marcate.
JMJ002 09/10/2008
G ™tergere sau ™terg. elem. marcate (Doar
JMJ006 09/10/2008
1366x768, 125KB ™tergere
JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

Dir. SUS JMJ004


Închidere
09/10/2008 JMJ008 09/10/2008
sistemul de fi∫iere FAT32) : ™terge˛i ele-
Navigare Meniu popup Marc.
mentul de fotografie selectat.
Schimbare pagin„ MARK
Ie∫ire
G Închidere : Œnchide˛i Meniul Pop-up.

1 Selecta˛i folderul sau unitatea disc


pentru destina˛ie.
• Utiliza˛i butonul P pentru a naviga Ón
cadrul paginii de fotografii.
2 • Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru
OK Selecta˛i fotografiile dorite.
a marca sau demarca o fotografie. Atunci
c‚nd sunt marcate una sau mai multe
3 OK
fotografii, pute˛i vizualiza fiecare fotografie
Afi∫a˛i meniul vertical. marcat„, sau o expozi˛ie diapozitive com-
pus„ din fotografiile marcate. Dac„ nu este
4 marcat„ nicio fotografie, pute˛i vizualiza
OK Selecta˛i meniul vertical dorit. fiecare fotografie individual„ din folder, sau
o expozi˛ie diapozitive compus„ din toate
fotografiile din folder.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

84
Vizualizarea fotografiilor
Opera˛iunile detaliate sunt disponibile Ón ecranul de vizualizare la dimensiunea maxim„ a fotografiilor.

List„„ cu poze Pag. 2/3 Nemarcat


Comand„1 Dir. SUS KR103 09/10/2008
JMJ001
KR101 09/10/2008 KR104 09/10/2008

KR102 09/10/2008 KR105 09/10/2008

JMJ001 09/10/2008 JMJ005 09/10/2008

JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008


1366x768, 125KB
JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008

Dir. SUS JMJ004 09/10/2008 JMJ008 09/10/2008

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


List„„ cu poze Pag. 2/3 Nemarcat
Drive1 Dir. SUS KR103 09/10/2008
JMJ001
KR101 09/10/2008 KR104 09/10/2008
1366x768, 125KB
KR102 09/10/2008 KR105 09/10/2008

JMJ001 Vizualizare
09/10/2008 JMJ005 09/10/2008
Marca˛i tot
JMJ002 09/10/2008 JMJ006 09/10/2008
1366x768, 125KB ™tergere 1/17
JMJ003 09/10/2008 JMJ007 09/10/2008
Închidere
JMJ004 09/10/2008
Diaporam„ BGM ™tergere Op˛iuni Ascundere
Dir. SUS JMJ008 09/10/2008

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire Raportul de imagine al unei fotografii ar putea determina
dimensiunea fotografiei afi∫ate pe ecran la dimensiune maxim„
Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la
vizualizarea normal„ a televizorului.

1 Selecta˛i folderul sau unitatea


• Utiliza˛i butonul P pentru a naviga Ón
disc pentru destina˛ie.
cadrul paginii de fotografii.

2 OK Selecta˛i fotografiile dorite.

3 OK
Afi∫a˛i meniul vertical.

4 Selecta˛i Vizualizare .

5 OK Fotografia selectat„ este afi∫at„


la dimensiune maxim„.

85
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

6 Selecta˛i Diaporam„ , B G M, (Rotire),


OK
™tergere , Op˛iuni sau Ascundere.

• Utiliza˛i butonul pentru a selecta


fotografia anterioar„ sau cea urm„toare.
1/17
• Utiliza˛i butonul pentru a selecta ∫i
Diaporam„ BGM ™tergere Op˛iuni Ascundere
controla meniul Ón ecranul de dimensiune
maxim„.

G S l i d e s h o w : Atunci c‚nd nu este selectat„ nicio imagine, toate


fotografiile din folderul respectiv sunt afi∫ate Ón cadrului unei
expozi˛ii diapozitive. Dac„ sunt selectate c‚teva fotografii, aces-
tea vor fi afi∫ate Óntr-o expozi˛ie diapozitive.
■ Configurare interval de timp al op˛iunii de expozi˛ie diapozitive

Ón Op˛iuni.
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

G B G M (Muzic„ de fundal) : Asculta˛i muzic„ Ón timpul vizualiz„rii


fotografiilor la dimensiune maxim„.
■ Seta˛i folderul (Muzic„ pentru BGM Ón Op˛iuni Ónainte de a uti-

liza aceast„ func˛ie.

G ( R o t i r e ) : Rotire fotografii.
■ Rote∫te fotografia la 90°, 180°, 270°, 360° Ón sensul acelor
de ceasornic.
■ Nu este posibil„ rotirea dac„ l„˛imea unei imagini este mai

mare dec‚t Ón„l˛imea acceptat„.

G ™tergere (Doar sistemul de fi∫iere FAT32) : ™terge˛i fotografii.

G Op˛˛iuni : Seta˛i valori pentru Vitez. plan∫e ∫i folderul Muzic„


pentru BGM. Ap„sa˛i F G pentru a seta intervalul dintre
■ Utiliza˛i butonul slide-uri.
∫i butonul OK pentru a seta valo-
rile. Apoi, merge˛i la OK ∫i ap„sa˛i OK pentru a salva Vitez.plan∫e Rapid
set„rile. Dir. muzic„ Muzic„„
■ Nu pute˛i modifica folderul Muzic„ Ón timp ce BGM este Ón

curs de redare. OK Anulare

G Ascundere : Ascunde meniul Ón timpul ecranului de dimensiune


maxim„.
■ Pentru a vizualiza din nou meniul pe ecranul de dimensiune

maxim„, ap„sa˛i OK pentru a afi∫a.

86
LISTA MUZIC√
Pute˛i reda fi∫iere audio pe un dispozitiv de stocare USB.
Fi∫ierele de muzic„ cump„rate (*.MP3) ar putea include restric˛ii referitoare la drepturile de autor.
Redarea acestor fi∫iere ar putea s„ nu fie suportat„ de acest model.
Fi∫ierele de muzic„ de pe dispozitivul USB pot fi redate de aceast„ unitate.
Reprezentarea afi∫ajului pe ecran poate fi diferit„ fa˛„ aparatului dumneavoastr„. Imaginile sunt un
exemplu menit s„ v„ ghideze Ón operarea TV.

Fi∫ier ce permite format MUZIC√ (*.MP3)


Raport bit 32 ~ 320
• E∫antion bit MPEG1 Layer3 : 32kHz, 44,1kHz, 48kHz
• E∫antion bit MPEG2 Layer3 : 16kHz, 22,05kHz, 24kHz
• E∫antion bit MPEG2.5 Layer3 : 8kHz, 11,025kHz, 12kHz

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


Componente ecran
1 MENU 2
OK OK
Selecta˛i U S B. Selecta˛i List„ muzic„.

3 4
1 Previzualizare: Dac„ exist„ o
copert„ de album pentru fi∫ier
(Imagine de album), coperta va fi
afi∫at„. List„„ muzic„„ Pag. 2/3 Nemarcat

2 Se va muta la un fi∫ier din nivelul 1 muzic„ Titlu Durat„„

anterior Dir. SUS

3 Pagina curent„/Pagini totale


4 Num„r total de melodii mar-
01:34
cate 00:00/01:34
03:23
5 Butoane corelate de pe
2 Dir. SUS 04:28
telecomand„
Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire

87
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu popup


A∫a cum este indicat, pe pagin„ sunt listate p‚n„ la 6 titluri muzicale.

G R e d a r e (Œn timpul opririi) : Redare melodii


selectate.
List„„ muzic„„ Pag. 2/3 Nemarcat La terminarea red„rii unei piese muzicale,
muzic„„ Titlu Durat„„ va fi redat„ urm„toarea pies„ selectat„.
Dir. SUS
Atunci c‚nd nu este selectat„ nicio melodie
pentru redare, va fi redat„ urm„toarea din
00:00/01:34
01:34 folderul actual. Dac„ accesa˛i un folder diferit
03:23
Dir. SUS 04:28
diferit apoi ap„sa˛i butonul OK, va fi inactiv„
Navigare Meniu popup Schimbare pagin„„ MARK Marc. Ie∫∫ire
redarea Ón curs a melodiei actuale.
G Reda˛i marcate : Red„ melodiile selectate.
Odat„ ce se finalizeaz„ redarea unei melodii,
urm„toarea va fi redat„ Ón mod automat.
G Oprire redare (Œn timpul red„rii): Opre∫te
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

redarea melodiilor.
List„„ muzic„„ Pag. 2/3 Nemarcat
G Redare cu poz„ „ : Œncepe redarea melodiilor
muzic„„ Titlu 4395KB
Dir. SUS
1Kbps selectate ∫i trece apoi la Lista fotografiilor.
Redare
Redare cu poz„ G Marca˛i tot : Marcare toate melodiile din
Marca˛i tot
™tergere
folder.
00:00/01:34 Închidere
G D e m a r c a˛ii t o t : Deselecteaz„ toate melodiile
Dir. SUS 04:28
marcate.
Navigare Meniu popup Schimbare pagin„„ Marc. Ie∫∫ire
G ™tergere sau ™terg. elem. marcate (Doar
sistemul de fi∫iere FAT32) : ™terge˛i
melodiile selectate.
G Închidere : Œnchide˛i Meniul Pop-up.

1 Selecta˛i folderul sau unitatea disc


pentru destina˛ie. • Utiliza˛i butonul P pentru a naviga Ón
sus/jos pe pagina de muzic„.
• Utiliza˛i butonul MARK (MARCARE) pentru
2 a marca sau deselecta un program Ónregis-
OK Selecta˛i melodiile dorite.
trat. Atunci c‚nd sunt marcate unul sau mai
multe fi∫iere, melodiile marcate vor fi redate
3 OK
succesiv. De exemplu, dac„ dori˛i s„ ascul-
Afi∫a˛i meniul verical. ta˛i Ón mod repetitiv doar o melodie, marca˛i
pur ∫i simplu melodia ∫i opta˛i pentru redare.
Dac„ nu este marcat„ nicio melodie, va fi
4 OK Selecta˛i meniul vertical dorit. redat„ succesiv toat„ muzica din folder.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

88
■ Dac„ nu ap„sa˛i niciun buton pentru o perioad„ Ón tim-
pul red„rii, caseta de informa˛ie redare (a∫a cum este
indicat mai jos) va pluti precum un protector ecran.

■ ‘Economizor de ecran’?
Economizorul de ecran este menit s„ Ómpiedice deteri-
orarea pixelilor ecranului din cauza unei imagini fixe
afi∫ate pe ecran pentru o perioad„ Óndelungat„ de
timp.

! OBSERVAfiIE

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


G C‚nd este redat un fi∫ier audio, Ón spatele titlului se afi∫eaz„ .
G O melodie deteriorat„ sau corupt„ nu va fi redat„, ci va afi∫a 00:00 ca durat„.
G O melodie desc„rcat„ de pe un serviciu cu plat„ prev„zut cu protec˛ia drepturilor de autor nu va
putea fi redat„ ci va afi∫a informa˛ii despre durat„ neadecvate.
G Dac„ ap„sa˛i butoanele OK, A , protec˛ia ecranului va fi inactiv„.
G utoanele PLAY (REDARE)( G) , Pause (PAUZ√)( I I ) , A, GG, FF de pe telecomand„ sunt de
asemenea disponibile Ón acest mod.
G Pute˛i utiliza butonul GG pentru a selecta piesa urm„toare sau butonul FF pentru a selecta piesa
anterioar„.

89
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

List„„ filme (Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,


50/60PS70**, 50/60PS80**)
Pute˛i reda fi∫iere video pe un dispozitiv de stocare USB.
Lista de filme este activat„ odat„ ce este detectat USB. Este utilizat„ la redarea filmelor pe TV.
Afi∫eaz„ filmele din folderul USB ∫i accept„ Play (Redare).
Permite redarea tuturor filmelor din folder ∫i a fi∫ierelor dorite de utilizator.
Este o list„ de filme ce afi∫eaz„ informa˛iile despre folder ∫i despre fi∫ierul video.
On Screen Display (Afi∫ajul pe ecran) poate fi diferit fa˛„ de cel al televizorului dumneavoastr„. Imaginile
sunt un exemplu menit s„ v„ ghideze Ón operarea TV.

Fi∫ier ce accept„ formatul FILM(*.dat/*.mpg/*.mpeg/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mkv/*.avi/*.divx)


Format Video : DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x, DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid 1.10-
beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264, AVC
Format Audio : AC3(Dolby Digital), EAC3, AAC, Mpeg, MP3, PCM, HEAAC, CDDA
Raport bit: Óntre 32 ~ 320kbps(MP3)
Format subtitrare : *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, SubViewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivx)
• Este posibil ca anumite subtitr„ri create de utilizator s„ nu func˛ioneze corespunz„tor.
• Anumite caractere speciale nu sunt acceptate Ón subtitr„ri.
• Etichetele HTML nu sunt acceptate Ón subtitr„ri.
• Nu sunt disponibile subtitr„ri Ón alte limbi Ón afar„ de limbile acceptate.
• Este posibil ca ecranul s„ sufere Óntreruperi temporare (oprirea imaginii, redare mai rapid„ etc.) Ón tim-
pul schimb„rii limbii audio.
• Este posibil ca un fi∫ier video deteriorat s„ nu fie redat corect, sau s„ fac„ inutilizabile anumite func˛ii
ale player-ului.
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

• Este posibil ca fi∫ierele video realizate cu anumite dispozitive de codificare s„ nu fie redate corect.
• Dac„ structurile video ∫i audio ale fi∫ierului Ónregistrat nu se suprapun, se va emite doar video sau doar audio.
• Materialele video HD de maxim 1920x1080@25/30P sau 1280x720@50/60P sunt acceptate, Ón
func˛ie de cadru.
• Este posibil ca materialele video cu rezolu˛ii mai mari de 1920X1080@25/30P sau 1280x720@50/60P
s„ nu func˛ioneze corect, Ón func˛ie de cadru.
• Este posibil ca fi∫ierele video care nu se Óncadreaz„ Ón tipurile ∫i formatele specificate s„ nu
func˛ioneze corect.
• Raportul de bit maxim al fi∫ierului video care poate fi redat este 20 Mbps.
• Nu garant„m redarea lin„ a profilurilor codate de nivel 4.1 sau mai mare Ón H.264.
• Codecul audio DTS nu este acceptat.
• Un fi∫ier video cu dimensiunea mai mare de 30 GB nu este acceptat pentru redare.
• Un fi∫ier video DivX ∫i fi∫ierul subtitrare corespunz„tor trebuie s„ se afle Ón acela∫i folder.
• Numele unui fi∫ier video ∫i numele fi∫ierului subtitrare care Ói corespunde trebuie s„ fie identice pentru
ca acesta s„ poat„ fi afi∫at.
• Redarea unui fi∫ier video prin intermediul unei conexiuni USB care nu suport„ vitez„ mare poate
func˛iona necorespunz„tor.

Fi∫ier
Decodor video Codec audio Rezolu˛ie maxim„
Nume extensie
mpg, mpeg, vob MPEG1, MPEG2 AC3,MPEG,MP3,PCM
dat MPEG1 AC3,MPEG,MP3,PCM
ts,trp,tp MPEG2, H.264 AC3,AAC,MPEG
mp4 MPEG4 SP,MPEG4 ASP,Divx 3.11,Dvix 4.12,Dvix 5.x AC3,EAC3,HEAAC,
Dvix 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03 AAC,MPEG,MP3,PCM
Xvid 1.10 –beta , Xvid 1.10-beta 2, H.264
avi MPEG 2, MPEG 4 SP,MPEG4 ASP,Divx 3.11,Divx 4,Divx 5,Divx 6 1920x1080@30p
AC3,EAC3,HEAAC,AAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01,Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10 – beta 1
MP3,PCM
Xvid 1.10 – beta 2,H.264
mkv H.264, MPEG 1,MPEG 2,MPEG 4 SP ,MPEG4 ASP, AVC AC3,EAC3,HEAAC,AAC,MPEG,MP3,PCM
divx MPEG 2, MPEG 4 SP,MPEG4 ASP,Divx 3.11,Divx 4,Divx 5,Divx 6
AC3,EAC3,HEAAC,AAC,MPEG,
Xvid 1.00, Xvid 1.01,Xvid 1.02, Xvid 1.03,Xvid 1.10 – beta 1
MP3,PCM
90 Xvid 1.10 – beta 2,H.264
Componente ecran
1 MENU 2
OK OK
Selecta˛i U S B. Selecta˛i List„ filme.

2 3
1 Se va muta la un fi∫ier din nivelul
anterior
2 Pagina curent„/Pagini totale List„ filme Pag. 2/3 Nemarcat

filme Titlu Durat„„


3 Num„rul total de titluri de filme
Dir. SUS
marcate
4 Butoane corelate de pe telecomand„

640x480, 720KB

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


1 Dir. SUS

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„ MARK Marc. Ie∫ire

91
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Selec˛ie muzic„ ∫i Meniu vertical

List„„ filme Pag. 2/3 Nemarcat


filme Title Duration
Dir. SUS

1:340, 120KB

Dir. SUS

Navigare Meniu popup Schimbare pagin„„ MARK Marc. Ie∫ire

G R e d a r e : Red„ filmele ale c„ror titluri sunt


selectate. Redarea Divx este executat„ Ón
List„„ filme Pag. 2/3 Nemarcat timp ce se modific„ ecranul.
filme
G Marca˛˛i tot : Marcheaz„ toate titlurile
Titlu Durat„
Dir. SUS
1366x768, 125KB filmelor din folder.
Redare
G D e m a r c a˛i t o t : Deselecteaz„ toate titlurile
Marca˛i tot
1:340, 120KB ™tergere
de filme marcate.
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Închidere
G ™tergere sau ™terg. elem. marcate(Doar sis -
Dir. SUS
temul de fi∫iere FAT32) : ™terge elementul
Navigare Meniu popup MARK Marc. Ie∫ire
Schimbare pagin„„
de film selectat.
G Închidere : Œnchide˛i Meniul Pop-up.

1 Selecta˛i folderul sau unitatea disc


pentru destina˛ie. • Utiliza˛i butonul P pentru a naviga Ón
cadrul paginii de film.
2 • Utiliza˛i butonul M A R K pentru a marca sau
OK Selecta˛i titlurile filmelor dup„ deselecta un film. Atunci c‚nd sunt marcate
preferin˛„. unul sau mai multe fi∫iere de film, filmele
marcate vor fi redate succesiv.
3 OK
Afi∫a˛i meniul vertical.

4 OK Selecta˛i meniul vertical dorit.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

! OBSERVAfiIE
G Œn cazul fi∫ierelor care nu sunt acceptate, este afi∫at un mesaj referitor la fi∫ierele care nu sunt
acceptate.
92
Utilizarea func˛iei List„ filme, redare
Format imagine F Ecran întreg G

Limb„ audio 1

Limba subtitr„rii Latin 1


. Sincronizare 0
. Pozi˛ie 0

Închidere

G Format imagine : Selecteaz„ formatul de


imagine preferat Ón timpul red„rii filmelor.
Op˛˛iuni G Limb„ „ audio ∫i Limba subtitr„„rii :
Schimb„ Familia lingvistic„ a fi∫ierului
audio/subtitr„rii Ón timpul red„rii unui film.
Limba subtitr„rii Limb„ suport G Sincronizare : Regleaz„ sincronizarea unei

Latin„1 Englez„, spaniol„, francez„, german„, subtitr„ri de la -10 secunde ~ +10 secunde
italian„, suedez„, finlandez„, olandez„, Ón pa∫i de c‚te 0,5 secunde Ón timpul red„rii
portughez„, danez„, rom‚n„, norvegian„, unui film.
albanez„, Galic„, vel∫„, irlandez„, catalan„,
valencian„ G Pozi˛˛ie : Schimb„ pozi˛ia unei subtitr„ri
Latin„2 bosniac„, polonez„, croat„, Ceh„, Óntre partea de sus sau partea de jos Ón tim-
slovac„, sloven„, s‚rb„, maghiar„ pul red„rii unui film.

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


Latin„4 Eston„, leton„, lituanian„
Chirilic„ Bulgar„, macedonean„, rus„, ucrainean„, kazah„
Greac„ Greac„
Turc„ Turc„

Utilizarea telecomenzii
Œn timpul red„rii,

FF
ap„sa˛i repetat butonul R E W( FF) pentru a m„ri viteza FF(x2) -> FFF(x4) ->
/ GG
FFFF(x8) -> FFFFF(x16) ->FFFFFF(x32) .

ap„sa˛i repetat butonul F F( GG) pentru a m„ri viteza GG(x2)-> GGG(x4) ->
GGGG(x8) -> GGGGG(x16) -> GGGGGG(x32).
■ Prin ap„sarea repetat„ a acestor butoane, se m„re∫te viteza de derulare rapid„ Ónainte/Ónapoi.

II Œn timpul red„rii, ap„sa˛i pe butonul Pauz„ ( I I) .


■ Se afi∫eaz„ o imagine static„.

■ Dac„ nu ap„sa˛i nici un buton de pe telecomand„ timp de 10 minute dup„ ce

a˛i pus pauz„, TV revine Ón starea de redare.


■ Ap„sa˛i butonul Pauz„ ( I I ) ∫i apoi utiliza˛i butonul F F ( GG ) pentru mi∫care lent„.

■ C‚nd utiliza˛i butonul sau Ón timpul red„rii, un cursor care indic„ pozi˛ia
poate fi vizualizat pe ecran.
P L A Y ( G) Ap„sa˛i butonul P L A Y ( G) pentru a reveni la redarea normal„.

Ap„sa˛i butonul E c o n o m i s i r e e n e r g i e repetat pentru a m„ri luminozitatea ecran-


ului (Consulta˛i pag. 102)
AV MODE
Ap„sa˛i butonul MOD AV Ón mod repetat pentru a selecta sursa dorit„. (Consulta˛i pag. 72)

93
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

Cod Ónregistrare DivX


(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Confirma˛i codul de Ónregistrare DivX al TV. Utiliz‚nd num„rul de Ónregistrare, filmele vor putea fi Ónchiriate
sau achizi˛ionate de pe www.divx.com/vod.
Nu este permis„ redarea unui fi∫ier DivX Ónchiriat sau achizi˛ionat utiliz‚nd un cod DivX al unui alt TV. (Pot
fi redate doar fi∫ierele DivX ce corespund cu codul de Ónregistrare al TV achizi˛ionat.)

USB Mutare OK
USB Mutare OK

List„„ cu poze List„„ cu poze

List„„ muzic„„ List„„ muzic„„


i DivX(R) Video On Demand
List„„ filme List„„ filme Codul dvs. de înreg. este : 2MA 2SNJDDU
Cod Cod
Cod înregistrare
înregistrare DivX
DivX Pentru a afla mai multe, accesa˛i
Codînregistrare
înregistrareDivX
DivX
Dezactivare Dezactivare www.divx.com/vod

Închidere
PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB

1 MENU
Selecta˛i USB.

2 Selecta˛i C o d î n r e g i s t r a r e
OK
D i v X.

3
OK Afi∫a˛i C o d î n r e g i s t r a r e D i v X. • Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la
vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meni-


ul anterior.

• Produs acreditat oficial DivXÆ


• Red„ toate versiunile formatului video DivXÆ (inclusiv DivXÆ 6) cu formatul stan-
dard de redare a fi∫ierelor media DivXÆ
• Produse certificate DivX: ÑDivX, acreditarea Divx ∫i logourile asociate sunt m„rci
Ónregistrate ale DivX, Inc. ∫i sunt utilizate sub licen˛„.Ñ

! OBSERVAfiIE
G Fi∫ierele de film sunt acceptate dup„ cum urmeaz„
Rezolu˛ie : sub 1920x1080 lxÓ pixeli
Raport cadre: sub 30 cadre/sec (1920x1080), sub 60 cadre/sec (sub 1280x720)
G Codec video : MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, H.264, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX 6,
Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1, Xvid 1.01-beta2,
94 AVC
Dezactivarea
(Doar 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**)
Scopul dezactiv„rii este permiterea dezactiv„rii dispozitivelor pentru utilizatori care au activat toate
dispozitivele disponibile prin web_server ∫i nu mai pot activa alte dispozitive. DivX VOD a permis clientului
s„ activeze p‚n„ la 6 dispozitive pentru un cont, dar pentru a Ónlocui sau dezactiva oricare dintre acele
dispozitive, clientul trebuia s„ contacteze Asisten˛a DivX ∫i s„ solicite ∫tergerea. Cu ajutorul acestei func˛ii
suplimentare, clien˛ii vor putea dezactiva singuri dispozitivele, astfel put‚ndu-∫i controla mai bine
dispozitivele DivX VOD.

USB Mutare OK USB Mutare OK

List„„ cu poze List„„ cu poze


List„„ muzic„„ List„„ muzic„„
List„„ filme List„„ filme
i DivX(R) Video On Demand
Cod înregistrare DivX Cod înregistrare DivX DivX(R) Video On Demand Acest dispozitiv este dezactivat.
i
Dezactivare Dezactivare Codul dvs pentru dezactivare este: xxxxxxxxxx
Dori˛i dezactivarea dispozitivului? Pentru a afla mai multe, accesa˛i www.divx.com/vod

Da Nu Închidere

PENTU A UTILIZA DISPOZITIVUL USB


1 MENU
Selecta˛i U S B.

2
OK Selecta˛i Dezactivare..

3
OK Selecta˛i Da.

4
OK Afi∫a˛i D e z a c t i v a r e.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

95
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

Acest sistem dispune de un Ghid Electronic pentru Posturi (EPG) pentru a v„ ajuta s„ naviga˛i prin toate
op˛iunile de vizualizare posibile.
EPG furnizeaz„ informa˛ii precum listarea de programe, ora de Óncepere ∫i Óncetare pentru toate serviciile
disponibile. Œn plus, adesea sunt disponibile informa˛ii detaliate prin intermediul EPG (disponibilitatea ∫i
cuantumul acestor detalii despre posturi pot varia, Ón func˛ie de operatorul de servicii de difuzare respectiv).
Aceast„ func˛ie poate fi folosit„ doar atunci c‚nd informa˛ia EPG este difuzat„ prin intermediul
companiilor de difuzare.
EPG afi∫eaz„ descrierea postului pentru urm„toarele 8 zile.

Afi∫eaz„ informa˛iile despre ecranul


curent. Afi∫at Ón cazul Programului Teletext.

DTV Afi∫at Ón cazul Programului DTV. Afi∫at Ón cazul Programului Subtitrare.

Afi∫at Ón cazul Programului Radio. Afi∫at Ón cazul Programului Codat.

Afi∫at Ón cazul Programului MHEG. Afi∫at Ón cazul Programului Dolby.


Se afi∫eaz„ cu un program AAC. Se afi∫eaz„ cu un program Dolby
Digital PLUS.
Raportul de imagine pentru programul
difuzat 576i/p, 720p, 1080i/p : Rezolu˛ia pentru pro-
Raportul de imagine pentru programul
difuzat gramul difuzat

Pornire/oprire EPG
1GUIDE
Porni˛i sau opri˛i EPG.
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)(ŒN MOD DIGITAL)

Selectarea unui post


1 2
sau P Selecta˛i programul dorit. OK
EPG va disp„rea dup„ trecerea la un
program selectat.

√TORUL
Func˛iile butoanelor Ón modul de ghidare ACUM/URM√
Pute˛i vizualiza un program Ón curs de difuzare ∫i unul programat Ón continuare.

RO™U Schimbare mod EPG. Ghid programe


DTV 1 YLE TV1 E
6 Apr. 2007 15:09

DTV
TOTAL ACUM URM√
√TORUL

GALBEN Introducere Œnregistrare DTV 1 YLE TV1 That ’70s show Keno
Temporizator/Mod setare memento. DTV
DTV
2 YLE TV2 Your World Today World Business
DTV
DTV
DTV
4 TV.. Legenen om Den.... Fantomen
DTV
5 YLE FST Naturtimmen Kritiskt
ALBASTRU
Introducere Œnregistrare DTV

DTV
DTV
DTV 6 CNN Lyssna ABC
Temporizator/Mod list„ memento. DTV
DTV
DTV

DTV
8 YLE24 Glamour Tänään otsikoissa
DTV E

DTV
FAV Favorite INFO i Informa˛ii Schimbare pr. TV/RAD RADIO
OK Mod Program List„ planificare
EPG va disp„rea dup„ trecerea la un
program selectat.
Selecteaz„ postul ACUM sau GUIDE
URM√TORUL. sau Oprire EPG.

Selecteaz„ Postul de Difuzare. TV/RAD Selecteaz„ postul TV sau RADIO.

P Œn Susul Paginii / Œn Josul Paginii. Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.


96
Func˛ie Butoane Ón Modul Ghid pentru 8 Zile
Ghid programe
RO™U Schimbare mod EPG. DTV 1 YLE TV1 E
6 Apr. 2007 15:09
6 Apr. (Fri.)
DTV
TOTAL 14:00 15:00

DTV 1 YLE TV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente


DTV

VERDE Mod setare Introducere Dat„. DTV


2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen The Drum
DTV
DTV
DTV
4 TV.. The Drum
DTV
DTV

DTV
5 YLE FST You Call The Hits
DTV
DTV 6 CNN Fashion Essentials
DTV

GALBEN Introducere Œnregistrare DTV


DTV

DTV
8 YLE24 ... ... ... ... Tänään otsikoissa
Temporizator/Mod setare memento. DTV

FAVDTV Favorite INFO i Informa˛ii


E

Schimbare pr. TV/RAD RADIO

Mod Data Program List„„ planificare

ALBASTRU Introducere Œnregistrare


Temporizator/Mod list„ memento.
P Œn Susul Paginii / Œn Josul Paginii.
OK
EPG va disp„rea dup„ trecerea la un
program selectat. GUIDE
sau Oprire EPG.
Selecta˛i Program.
TV/RAD Selecteaz„ postul TV sau RADIO.
Selecteaz„ Postul de Difuzare.
Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)(ŒN MOD DIGITAL)


Func˛ie Butoane Ón Modul Schimbare Dat„
VERDE Oprire mod setare Dat„. Ghid programe
DTV 1 YLE TV1 E
6 Apr. 2007 15:09
E
E

6 Apr. (Fri.)
DTV
TOTAL 14:00 15:00
E

OK DTV 1 YLE TV1 Antigues Roadshow Kungskonsumente


Schimbare la data selectat„. DTV
DTV
2 YLE TV2 Mint Extra TV2: Farmen The Drum
DTV
DTV
DTV
4 TV.. The Drum
DTV
DTV

DTV
5 YLE FST You Call The Hits
DTV
DTV 6 CNN Fashion Essentials
Selecta˛i o dat„. DTV
DTV
DTV 8 YLE24 ... ... ... ... Tänään otsikoissa
DTV
DTV E

DTV
Schimbare dat„„

Data ie∫∫ire
Oprire mod setare Dat„.

GUIDE
sau Oprire EPG.

97
EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI) (ŒN MOD DIGITAL)

Func˛ie Butoane Ón Caseta de Descriere Detaliat„


DTV
Informa˛ii
Œn Susul Textului / Œn Josul Textului. DTV

DTV 6 Apr. 2007 15:09

6 Apr. 2007
GALBEN Introducere Œnregistrare Temporizator/Mod
setare memento.

sau Pornire sau oprire informa˛ii detaliate.

GUIDE
Oprire EPG. INFO i Info. Exit
Program

Func˛ie Butoane Ón Mod Œnregistrare/Amintire Setare


Seteaz„ o or„ de Ónceput sau de final pentru Ónregistrare ∫i seteaz„ un memento numai pentru o or„ de
Ónceput, ora de final fiind dezactivat„ (gri).
Aceast™ func˛ie este disponibil„ doar atunci c‚nd a fost conectat echipamentul de Ónregistrare ce
folose∫te semnal de Ónregistrare pin8 la terminalul DTV-OUT(AV2), folosind un cablu SCART.

Comuta˛i la modul Ghid sau Planificare. Select. data pentru înregistrare.

Date Dat„„ oprire Dat„„ inalizare La Program


EPG (GHIDUL ELECTRONIC PENTRU POSTURI)(ŒN MOD DIGITAL)

Selecta˛i Œnregistrare sau P„strare.


E

6 Mar. 15:09 17 : 30 That ’70s sh


Setare func˛ie. E

OK Prec.

Selecta˛i Dat„, Or„ de Ónceput/final sau Program.

OK Salvare Œnregistrare Temporizator/Memento.

Func˛ia butoanelor Ón modul Lista program.


Dac„ a˛i creat o list„ de planific„ri, un program planificat va fi afi∫at la ora planificat„, chiar dac„ Ón
momentul respective urm„ri˛i un alt program.
Numai tastele Sus/Jos/OK/Revenire vor func˛iona atunci c‚nd o fereastr„ popup este deschis„.
List„ planificare Pag.1/1 Fri. 6 Apr. 2007 15:09
Ad„uga˛i un nou mod de configurare
RO™U Dat„ pornire Dat„ oprire Titlu
Œnregistrare manual„. 6 Mai 16:00 Friend1 Friend2
16:00

6 Mai 18:00 Friend2 Modif.

VERDE Ad„uga˛i un nou mod de configurare Urm„rire ™tergere

temporizator. Reamintire
™terg. tot

Închidere
DTV 19 Dave
(Fri.)06/05/2007
GUIDE 16:00
ALBASTRU sau Comutare Ón mod Ghid. D
E
Mutare Modif./™tergere P Schimbare pagin„ Editare
Înregistrare nou„. Reminder nou. Ghid programe

Oprire EPG. Selecta˛i List„ planificare.

OK
Selecta˛i op˛iunea dorit„
(Modificare/™tergere/™tergere toate). P Œn Susul Paginii / Œn Josul Paginii.

98
CONTROLUL IMAGINILOR

CONTROLUL DIMENSIUNII IMAGINII


(FORMATULUI IMAGINII)
Vizionarea se poate face Ón diferite formate de imagine: 16:9, Numai
Scan, Original, L a t c o m p l e t, 4:3, 14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema.

Dac„ o imagine fix„ este afi∫at„ pe ecran pentru o perioad„ lung„ de


timp, respectiva imagine fix„ poate r„m‚ne imprimat„ pe ecran ∫i
r„m‚ne vizibil„.

Pute˛i regla propor˛ia de m„rire cu ajutorul butonulu .

1Q. MENU
Selecta˛i F o r m a t i m a g i n e. • Pute˛i regla de asemenea Format imagine din
meniul IMAGINE.
• Pentru configurarea func˛iei zoom, selecta˛i
2 14:9, Zoom ∫i Zoom Cinema Ón meniul Ratio
Selecta˛i formatul de imagine dorit.
(Raport). Dup„ finalizarea configur„rii Zoom,
afi∫ajul revine la Q.meniu.

• 16:9 • Original

CONTROLUL IMAGINILOR
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ regla˛i Atunci c‚nd televizorul dumneavoastr„
orizontal imaginea, Óntr-un raport liniar, pen- recep˛ioneaz„ semnal pentru ecran lat, se
tru a umple Óntreg ecranul (util„ pentru va regla automat conform formatului de
vizualizarea DVD-urilor Ón format 4:3). imagine care trebuie afi∫at.

Original

• Numai Scan
Ulterior, cu ajutorul func˛iei Selec˛ie ve˛i
putea vedea imaginea la cea mai bun„ cali- • Lat complet
tate, f„r„ pierderea imaginii originale la
C‚nd TV recep˛ioneaz„ un semnal lat, acesta
rezolu˛ie Ónalt„.
va permite ajustarea imaginii pe orizontal„
Not„: Dac„ imaginea ini˛ial„ prezint„ zgo- sau pe vertical„, Ón propor˛ie linear„, pentru a
mot, ve˛i putea vedea zgomotul spre mar- umple Óntregul ecran.
gine.

Lat complet
Numai Scan

99
CONTROLUL IMAGINILOR

• 4:3
Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i • Zoom
o imagine cu un format original de 4:3, cu
linii gri afi∫ate pe laturile din st‚nga ∫i din Selec˛ia urm„toare v„ va ajuta s„ vizualiza˛i
dreapta. o imagine f„r„ nici o modificare, care umple
Óntreg ecranul. Totu∫i, partea superioar„ ∫i
cea inferioar„ a imaginii vor fi decupate.

• 14:9
• Zoom Cinema
Pute˛i viziona imagini Ón formatul de imagine
14:9 sau programe TV obi∫nuite Ón modul 14:9. Selecta˛i Zoom Cinema atunci c‚nd dori˛i
Ecranul 14:9 se vede ca atare, dar ecranul s„ m„ri˛i imaginea Ón propor˛ie corect„.
4:3 este m„rit ∫i pe orizontal„ ∫i pe vertical„. Not„: Dac„ m„ri˛i sau mic∫ora˛i imaginea,
aceasta poate fi distorsionat„.
CONTROLUL IMAGINILOR

butonul F sau G Ajusta˛i propor˛ia de m„rire


pentru Cinema Zoom (Zoom Cinema).
Intervalul de ajustare este 1~16.
butonul E sau D : Muta˛i ecranul.

! OBSERVAfiIE
G Pute˛i selecta numai 4 : 3, 1 6 : 9 (lat), 1 4 : 9, Z o o m s a u Z o o m C i n e m a Ón Component„ mod.
G Nu pute˛i selecta dec‚t 4 : 3, Original, 1 6 : 9 (lat), 1 4 : 9, Z o o m s a u Z o o m C i n e m a Ón mod HDMI.
G Pute˛i selecta doar 4:3, 16:9 (lat) Ón modul RGB-PC, HDMI-PC.
G Œn modul DTV/HDMI/C Component„ (peste 720p), este disponibil N u m a i S c a n.
G Œn modul analogic/AV, este disponibil„ func˛ia Full Wide (Pe tot ecranul).

100
EXPERT IMAGINE
Aceast„ func˛ie v„ permite s„ ajusta˛i calitatea imaginii originale.
Utiliza˛i pentru a calibra calitatea ecranului prin ajustarea nivelului de alb ∫i negru etc. Utilizatorii pot calibra
calitatea ecranului urm‚nd cu u∫urin˛„ fiecare etap„.
C‚nd ajusta˛i imaginea la Sc„zut, Recomandat sau Ridicat, pute˛i vedea rezultatul modific„rii ca exemplu.

Œn intrarea RGB, valorile Color (Culoare), Tint (Tent„ de culoare) ∫i H/V Sharpness (Claritate H/V)
modificate nu sunt aplicate.

Expert Imagine
IMAGINE Mutare OK
Cu ajutorul Expert Imagine, pute˛i ajusta calitatea imaginii la
Format imagine : 16:9
imaginea original„.
Expert Imagine
Economisire energie : Oprit
Mod imagine : Standard
• Surs„„ de lumin„„ 70
• Contrast 90
• Luminozitate 50
• Claritate 70
E
Precedent Urm„torul

CONTROLUL IMAGINILOR
1 MENU • Dac„ opri˛i configurarea Ónainte de etapa
Selecta˛i I M A G I N E.
final„, modific„rile nu vor fi aplicate
• Valoarea de ajustare este salvat„ Ón Expert1.
2 • Dup„ ce Expert Imagine eteaz„ calitatea imag-
OK OK Selecta˛i E x p e r t I m a g i n e. inii, Economisire energie se schimb„ Ón Oprit.
(Doar LCD TV)
3
OK Ajusta˛i N i v e l n e g r u , N i v e l d e a l b , C u l o a r e , Nuan˛„,, C l a r i t a t e
o r i z , C l a r i t a t e v e r t , Surs„„ de lumin„„ (Doar LCD TV).
4 MARK
OK
FAV
Selecta˛i sursa de intrare pentru aplicarea set„rilor.

5
OK

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

101
CONTROLUL IMAGINILOR

ECONOMISIRE ENERGIE
Reduce consumul de energie al televizorului.
Setarea implicit„ din fabric„ este Ón conformitate cu cerin˛ele Energy Star ∫i este ajustat„ la un nivel
confortabil pentru vizualizarea la domiciliu.
Pute˛i m„ri luminozitatea ecranului ajust‚nd Nivel economisire energie sau set‚nd Mod imagine.
C‚nd ajusta˛i Energy Saving (Economisire energie) Ón modul MHEG, setarea Energy Saving (Economisire
energie) este aplicat„ dup„ terminarea MHEG.
Video f„r„ sonor" (Ecran oprit) Ón timpul conect„rii la un canal radio va reduce
Selectarea op˛iunii "V
consumul de energie.(Doar LCD TV)

Doar LCD TV Doar Plasma TV

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK

Format imagine : 16:9 Format imagine : 16:9


Expert Imagine Expert Imagine
Economisireenergie
Economisire energie Auto
: :Oprit
Oprit Economisireenergie:
Economisire energie:Senzor
Senzorinteligent
inteligent
Senzor inteligent F Sc„zut G

Mod imagine Oprit


: Standard Oprit Mod imagine : Intens Oprit
Minim
• Surs„„ de lumin„
„ 70 • Contrast 100
Minim
• Contrast Mediu 90 • Luminozitate 50
Mediu
• LuminozitateMaxim50 • Claritate 70
Maxim
• Claritate Video f„
„r„„ sonor
70 • Culoare 70
E E

1 MENU 1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E. Selecta˛i I M A G I N E.
CONTROLUL IMAGINILOR

2 Selecta˛i
2 Selecta˛i
OK OK
E c o n o m i s i r e e n e r g i e. E c o n o m i s i r e e n e r g i e.

3 3
OK Selecta˛i Auto(Cu excep˛ia OK Selecta˛i Senzor inteligent,
19/22LU40**, 19/22/26LU50**, Oprit, Minim, Mediu sau
32/37/42LF25**, Maxim.
19/22/26/32/37/42LH20**,
32/37/42/47LH30**), Oprit, Minim , • Senzor inteligent
Mediu, Maxim sau Video f„r„ Selecta˛i Sc„zut, M i j l o c sau Ridicat.
sonor.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

• Dac„ selecta˛i Ecran oprit, TV se opre∫te dup„ 3 secunde.


Economisire energie-Auto(Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
• Dac„ ajusta˛i ÑE
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**), Minim, Mediu, MaximÑ, Surs„„ de lumin„„ nu va func˛iona. (Doar LCD TV).
• Pute˛i, de asemenea, ajusta aceast„ func˛ie select‚nd butonul Economisire energie de pe telecomand„.
• Dac„ selecta˛i Auto, Surs„
„ de lumin„„ se ajusteaz„ automat prin intermediul senzorului inteligent, Ón
func˛ie de condi˛iile ambientale atunci c‚nd senzorul inteligent este Ón TV.
102
PRECONFIGURAREA SET√RILOR DE IMAGINE

Preconfigurarea modului imagine


Intens Amplifica˛i contrastul, luminozitatea, culoarea ∫i claritatea pentru o imagine mai intens„.
Standard Starea cel mai des utilizat„ pentru afi∫aj.
Natural Starea cea mai natural„ pentru afi∫aj.
Cinema Optimizeaz„ semnalul video pentru vizualizarea filmelor.
Sport Optimizeaz„ semnalul video pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc Optimizeaz„ semnalul video pentru accesarea jocurilor.

Doar LCD TV Doar Plasma TV

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK

Format imagine : 16:9 Format imagine : 16:9


Expert Imagine Senzor inteligent Expert Imagine Intens
Intens Intens
Intens
Economisire energie :Intens
Oprit Economisire energie: SenzorStandard
inteligent Standard
Mod
Modimagine
imagine : :Standard
StandardStandard
Standard Mod
Modimagine
imagine : :Intens
Intens Cinema Cinema
• Surs„„ deNatural
lumin„„ 80 • Contrast 100
Sport Sport
• ContrastCinema 90 • Luminozitate 50
Joc Joc
• Luminozitate
Sport 50 • Claritate 70
Expert1 Expert1
• ClaritateMijloc 60 • Culoare 70
E
Expert2 Expert2
E
Expert1
Expert2 ( Doar 50/60PS80**) ( Doar 50/60PS70**)

1 MENU
1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E. Selecta˛i I M A G I N E.

CONTROLUL IMAGINILOR
2 2
OK Selecta˛i M o d i m a g i n e. OK Selecta˛i M o d i m a g i n e.

Selecta˛i Senzor inteligent(Cu excep˛ia 3


3 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
OK
32/37/42LF25**,
OK Selecta˛i I n t e n s, S t a n d a r d,
19/22/26/32/37/42LH20**, C i n e m a ( s a u C i n e m a ),
32/37/42/47LH30**), Intens, Standard, S p o r t sau J o c .
Natural, Cinema, Sport sau Joc.
• Mod imagine permite reglarea televizorului pentru prezentarea celei mai bune imagini. Selecta˛i val-
oarea presetat„ din meniul Mod imagine Ón func˛ie de categoria de program.
• Atunci c‚nd func˛ia de Intelligent sensor (Senzor inteligent) este pornit, este reglat„ automat cea mai
potrivit„ imagine conform condi˛iilor ambientale. (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)
• Pute˛i regla de asemenea M o d i m a g i n e din meniul rapid Q. Menu.
• Senzor inteligent : Regleaz„ imaginea Ón func˛ie de condi˛iile ambiante. (Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)

• C i n e m a (Doar 50/60PS80**) :Acesta este modul calitate cinema, care v„ ofer„ experien˛a de a
viziona un film acas„. Utilizatorul va putea beneficia de cel mai Ónalt nivel de satisfac˛ie Ón ceea ce
prive∫te calitatea ecranului pentru orice film, f„r„ a face ajust„ri individuale. Modul cinema exprim„ cal-
itatea optim„ a ecranului atunci c‚nd acesta este mai Óntunecat.
Dac„ selecta˛i C i n e m a, Format imagine devine Numai scan.

• C i n e m a(Thomlinson Holman ’s Experiment) este standardul de certificare audio ∫i video al THX


stabilit de George Lucas, care a regizat filmul R„zboiul Stelelor ∫i de Thomlinson.
Ecranul acestui produs este certificat THX, garant‚ndu-se o calitate a ecranului care dep„∫e∫te
specifica˛ia standard pentru afi∫aj, at‚t pentru hardware c‚t ∫i pentru software.
103
CONTROLUL IMAGINILOR

REGLAREA MANUAL√ A IMAGINII


Mod imagine - op˛iune utilizator
Surs„ de lumin„ (Lumin„ de fundal) (doar LCD TV)
Pentru a controla luminozitatea ecranului, regla˛i luminozitatea panoului LCD.
Se recomand„ ajustarea luminii de fundal la setarea luminozit„˛ii TV.
Contrast
Ajusteaz„ nivelul semnalului Óntre negru ∫i alb Ón imagine. Pute˛i utiliza func˛ia Contrast atunci c‚nd
por˛iunea luminoas„ a imaginii este saturat„.
Luminozitate
Ajusteaz„ nivelul de baz„ al semnalului Ón imagine.
Claritate
Regleaz„ nivelul de claritate al contururilor dintre zonele de lumin„ ∫i de Óntuneric din imagine.
Cu c‚t nivelul este mai sc„zut, cu at‚t imaginea este mai neclar„.
Culoare
Regleaz„ intensitatea tuturor culorilor.
Nuan ˛„
Regleaz„ echilibrul dintre nivelurile de ro∫u ∫i verde.

Senzor inteligent (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**,


Aceast„ func˛ie nu poate fi utilizat„ Ón modul “S
32/37/42LF25**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**) ”.

IMAGINE Mutare OK IMAGINE Mutare OK


Format imagine : 16:9 Senzor inteligent
Format imagine : 16:9
Expert Imagine Intens
Expert Imagine
Economisire energie : Oprit Standard
Standard
Economisire energie : Oprit
Modimagine
Mod imagine : :Standard
Standard Natural
Mod
Modimagine
imagine : :Standard
Standard
• Surs„„ de lumin„„ 70 Cinema
CONTROLUL IMAGINILOR

• Surs„„ de lumin„„ 80
• Contrast 90 Sport
• Contrast 90
• Luminozitate 50 Joc
• Luminozitate 50
• Claritate 70 Expert1
• Claritate 60
E
E Expert2

1 MENU • Avantajele utiliz„rii func˛iei Surs„„ de lumin„„


Selecta˛i I M A G I N E. (Doar LCD TV)
- Consumul de energie electric„ este redus cu
2 p‚n„ la 60%.
- Luminozitatea negrului este redus„. (Œn
OK
Selecta˛i M o d i m a g i n e. m„sura Ón care negrul este mai profund, v„
pute˛i bucura de o defini˛ie de o calitate mai
bun„.)
3 Selecta˛i I n t e n s, S t a n d a r d, - Pute˛i ajusta luminozitatea, men˛in‚nd
OK N a t u r a l, C i n e m a(sau rezolu˛ia original„ a semnalului.
C i n e m a), S p o r t sau J o c .
4
OK
Selecta˛i Surs„ de lumin„(doar LCD TV), C o n t r a s t,
L u m i n o z i t a t e, C l a r i t a t e, C u l o a r e sau Nuan˛˛„.
5 Efectua˛i reglajele • Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea nor-
OK
corespunz„toare. mal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Nu pute˛i regla culoarea, defini˛ia ∫i nuan˛a din modul RGB-PC/HDMI-PC la nivelurile preferate de dumneavoastr„.
G C‚nd selecta˛i Expert 1/2, pute˛i selecta Surs„ de lumin„(doar LCD TV), C o n t r a s t, L u m i n o z i t a t e,
C l a r i t a t e o r i z, C l a r i t a t e v e r t, C u l o a r e sau Nuan˛˛„.
104
TEHNOLOGIA DE ŒMBUN√T√fiIRE A IMAGINII
Pute˛i calibra ecranul pentru fiecare Mod imagine sau seta valoarea video Ón func˛ie de ecranul video
special.
Pute˛i seta valoarea video diferit pentru fiecare intrare.
Pentru a reseta ecranul la set„rile din fabric„ dup„ ajustarea fiec„rui mod video, executa˛i func˛ia ÑReset
(Resetare) pentru fiecare Mod imagine.

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.

IMAGINE IMAGINE Temp. culoare F MediuOK G


Mutare OK Mutare
E
Contrast dinamic Mediu
• Contrast 90 • Contrast 90
Temp. culoare F Mediu G
Culoare dinamic„„ 50
• Luminozitate Sc„zut
• Luminozitate 50
Reducere zgomot G 60 Contrast dinamic Mediu
• Claritate 70 • Claritate
R Mediu
R G
Gama
• Culoare 60 Culoare dinamic„„ Sc„zut
• Culoare 60 Mediu
• Nuan˛„
Nivel negru 0 R G Reducere zgomot Mediu
• Nuan˛„ 0 R G Auto
••Control
Controlavansat
avansat ••Control
Mod Controlvizual„
protec˛ie avansat
avansat
„ Gama Mediu
Oprit
• Resetare imagine • Resetare imagine Nivel negru Auto
Cinema Real Pornit
Ecran Ecran
TruMotion Mod Film Pornit
E 100Hz Sc„zut
E E

Închidere Închidere

Doar LCD TV Doar Plasma TV

CONTROLUL IMAGINILOR
1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i C o n t r o l a v a n s a t.

3 Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.:


OK
T e m p . c u l o a r e , C o n t r a s t d i n a m i c, Culoare dinamic„, R e d u c e r e z g o m o t, G a m a, N i v e l
n e g r u , Mod protec˛ie vizual„(Doar LCD TV), C i n e m a R e a l(Doar LCD TV), M o d F i l m(Doar
Plasma TV), T r uM o t i o n 1 0 0 H z sau T r uM o t i o n 2 0 0 H z(Doar LCD TV), Gam„ culori ,
Îmbun„t„˛ire margine, x v Y C C sau O P C(Doar LCD TV)). (Consulta˛i pagina. 1 0 7~108 8)
4
Make appropriate adjustments.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

105
CONTROLUL IMAGINILOR

Control avansat al imaginii


Segment‚nd categoriile, Expert1 ∫i Expert2 ofer„ mai multe categorii pe care utilizatorii le pot configura
a∫a cum consider„ necesar, oferind calitatea optim„ a imaginii pentru utilizatori.
Aceast„ procedur„ poate fi utilizat„, de asemenea, pentru a ajuta un profesionist s„ optimizeze
performan˛a TV, utiliz‚nd materiale video specifice.

Imaginea ilustrat„ ar putea fi diferit„ fa˛„ de televizorul dumneavoastr„.


IMAGINE Mutare OK Contrast dinamic F Oprit G Contrast dinamic F Oprit G
IMAGINE Mutare OK
Senzor inteligent Reducere zgomot Oprit Reducere zgomot Oprit
Format imagine : 16:9
Intens • Contrast 90
Expert Imagine Gama Mediu Gama Mediu
Standard • Luminozitate
R
R
G
G 50 R
R
G
G
Economisire energie : Oprit Nivel negru Auto Nivel negru Auto
Natural • Claritate 60
Mod imagine
Mod imagine : Expert1
: Standard
Cinema Real
• Culoare 60 Pornit Mod Film Pornit
Cinema
• Surs„„ de lumin„„ 80
Sport • Nuan˛„100Hz
TruMotion 0 Sc„zut
R G Standard culoare SD
• Contrast 90
Joc ••Expert
Expertculoare
Standard Control SD Îmbun„
„t„
„˛ire margine Standard
• Luminozitate 50
Expert1
Expert1 • Resetare imagine
• Claritate 60 Gam„ culori Standard Îmbun„
„t„
„˛ire margine Ridicat
Ecran
E Expert2
Îmbun„
„t„
„˛ire
E margine Ridicat xvYCC Auto
E E

Închidere Închidere

Doar LCD TV Doar Plasma TV


CONTROLUL IMAGINILOR

1 MENU
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i M o d i m a g i n e.

3
OK
Selecta˛i E x p e r t 1 sau E x p e r t 2.

4
OK
Selecta˛i C o n t r o l e x p e r t.

5
OK
Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i.

6
Efectua˛i reglajele corespunz„toare.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.


106
* Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
Temp. culoare ■ Selecta˛i una dintre cele trei op˛iuni de ajustare automat„ a culorii. Selecta˛i
cald pentru a accentua culorile calde, cum este ro∫u, sau rece pentru a vedea
(C
C a l d/M
M e d i u/R
R e c e) imaginile cu mai mult albastru.
■ Ajusteaz„ contrastul pentru a-l men˛ine la nivelul optim Ón func˛ie de luminozi-
Contrast dinamic
tatea ecranului. Imaginea este Ómbun„t„˛it„ prin sporirea luminozit„˛ii p„r˛ilor
(O
O p r i t/S
Sc„zut/Mediu
luminoase ∫i Óntunecarea ∫i mai mult a p„r˛ilor Óntunecate.
(Doar LCD TV)/R R i d i c a t)

■ Ajusteaz„ culorile ecranului, astfel Ónc‚t s„ arate mai vii, mai bogate ∫i mai
Culoare dinamic„
clare. Aceast„ func˛ie Ómbun„t„˛e∫te nuan˛a, satura˛ia ∫i intensitatea lumi-
(Oprit/Sc„zut/Ridicat ) noas„ astfel Ónc‚t culorile ro∫u, albastru, verde ∫i alb s„ apar„ mai vii.

Reducere zgomot ■ Reduce zgomotul ecranului f„r„ a compromite calitatea video.


(Oprit/Sc„zut/Mediu/Ridicat)
Gama ■ Pute˛i ajusta luminozitatea zonei Óntunecate ∫i a zonei nivelului de gri mediu
ale imaginii.
(Sc„zut/Mediu/Ridicat) • Sc„zut : Face mai luminoas„ zona Óntunecat„, precum ∫i zona nivelului de gri mediu ale imaginii.
• M e d i u : Exprim„ nivelurile imaginii originale.
• Ridicat : Face mai Óntunecat„ zona Óntunecat„, precum ∫i zona nivelului de gri mediu ale imaginii.

Nivel negru • Sc„zut :Imaginea ecranului devine mai Óntunecat„.


• Ridicat: Imaginea ecranului devine mai luminoas„.
( Sc„zut/ R i d i c a t ) • Auto : Realiz‚nd nivelul de negru al ecranului ∫i set‚ndu-l Ón mod automat la
valoare Œnalt„ sau Sc„zut„.
■ Seta˛i nivelul de negru al ecranului la nivelul corespunz„tor.
■ Aceast„ func˛ie permite s„ selecta˛i ÑSc„zutÑ sau ÑRidicatÑ Ón modul urm„tor: AV (NTSC-M),
HDMI sau Component„. Œn caz contrar, ÑNivel negruÑ este setat pe ÑAutomatÑ.

CONTROLUL IMAGINILOR
*Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
■ Ajusteaz„ luminozitatea ecranului, pentru ca acesta s„ nu devin„ prea lumi-
Mod protec˛ie vizual„„
nos. Diminueaz„ luminozitatea imaginilor deosebit de luminoase.
(Pornit/Oprit) M o d i m a g i n e-II n t e n s, C i n e m a , Senzor
■ Aceast„ func˛ie este dezactivat„ Ón ÑM
inteligent (Cu excep˛ia 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**,
19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH30**)Ñ.
■ Pute˛i viziona un material video Ón stil cinema prin eliminarea efectului de trep-
Cinema Real/M o d F i l m
ida˛ie.
(Pornit/Oprit) ■ Utiliza˛i aceast„ func˛ie la vizionarea filmelor.
■ Aceast„ func˛ie poate fi activ„ chiar dac„ se dezactiveaz„ TruMotion.

*Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.


T r uM o t i o n 1 0 0 H z sau
• R i d i c a t : Asigur„ mi∫care lin„ a imaginii.
T r uM o t i o n 2 0 0 H z
• Sc„zut : Asigur„ mi∫care lin„ a imaginii. Utiliza˛i aceast„ setare pentru uti-
( O p r i t /Sc„zut/ R i d i c a t ) lizare standard.
• Oprit : Utiliza˛i aceast„ setare c‚nd "Ridicat" sau "Sc„zut " genereaz„ zgomot.
■ TruMotion 100Hz poate reduce percep˛ia Ónce˛o∫„rii Ón scenele cu mi∫care
rapid„, prin afi∫area a o sut„ de imagini pe secund„.
■ TruMotion 200Hz afi∫eaz„ 200 cadre pe secund„, combin‚nd tehnologia
avansat„ 100Hz cu tehnologia Scanning Backlight (Scanare luminoas„).
Aceasta este o tehnologie verificat„ de la Intertek & T¸V Rheinland.
■ Se folose∫te pentru ob˛inerea celei mai bune imagini f„r„ nici un contur
mi∫cat c‚nd introduce˛i o imagine rapid„ sau o surs„ de film.
■ Aceast„ func˛ie este dezactivat„ Ón modul RGB-PC, HDMI-PC.
■ Dac„ activa˛i "TruMotion 100Hz sau TruMotion 200Hz", este posibil s„ apar„
zgomot pe ecran.
Œn aceast„ situa˛ie, seta˛i "TruMotion 100Hz sau TruMotion 200Hz" Ón mod "Off" (Oprit). 107
CONTROLUL IMAGINILOR

Gam„ culori • S t a n d a r d : Mod pentru reproducerea culorii originale Ón func˛ie de standar-


dul semnalului de intrare, independent de caracteristicile afi∫ajului.
(Lat/Standard)
• L a t : Mod pentru utilizarea ∫i configurarea zonei de culoare bogat„ a afi∫ajului.
■ Maximizeaz„ utilizarea zonei de culoare care poate fi exprimat„.

Îmbun„t„˛ire margine ■ Afi∫eaz„ unele p„r˛i ale filmului mai clare ∫i mai distincte ∫i totu∫i naturale.
(LCD TV:Oprit/Sc„zut/Ridicat
Plasma TV:Pornit/Oprit)
xvYCC *Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.
(Auto/Oprit/Pornit) ■ Aceasta este o func˛ie pentru exprimarea unei culori mai bogate.
■ Aceast„ func˛ie este activat„ Ón ÑMod imagine - Cinema, ExpertÑ atunci c‚nd un
semnal xvYCC este introdus prin HDMI.

OPC *Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.


■ Datorit„ tehnologiei care reduce consumul de energie, Ón timp ce men˛ine
(Pornit/Oprit)
aceea∫i luminozitate, aceast„ func˛ie are efectul de reducere a consumului
de energie, Ómbun„t„˛ind contrastul.

Standard culoare ■ Converte∫te culoarea unui material video diferit Ón culoare HD. Aceast„ func˛ie este
(SD/HD) setat„ pentru formatul de culoare SD video (BT-601) ∫i HD video (BT-709).

Model Expert A Acesta este modelul necesar pentru ajustarea avansat„.


(Oprit/Expert1/Expert2) A Aceast„ func˛ie este activat„ Ón ÑMod imagine - ExpertÑ atunci c‚nd urm„ri˛i DTV.

Filtru culoare Aceasta este func˛ia pentru filtrarea culorilor specifice ale materialului video.
CONTROLUL IMAGINILOR

(Oprit/Ro∫u/Verde/Albastru) Pute˛i utiliza filtrul RGB pentru a seta corect satura˛ia ∫i nuan˛a culorii.
■ Aceasta este func˛ia pentru ajustarea culorii Ón ansamblu a ecranului la sensibilitatea dorit„.
Balans de alb a. • Metod„: 2 Puncte
• Model: Intern, Extern
(Mediu/Cald/Rece) • Contrast ro∫u/verde/albastru, Luminozitate ro∫u/verde/albastru:
Intervalul de ajustare este -50 ~ +50.
b. • Metod„: 10 puncte IRE (LCD TV), 20 puncte IRE (Plasma TV)
• Model: Intern/Extern
• IRE (Institute of Radio Engineers) este unitatea de afi∫are a dimensiunii unui sem-
nal video ∫i se poate seta la 10, 20, 30 - 100(LCD TV), 5, 10, 15 - 100(Plasma
TV). Pute˛i ajusta Ro∫u, Verde sau Albastru Ón func˛ie de fiecare setare.
• Luminance: Aceast„ func˛ie afi∫eaz„ valoarea intensit„˛ii luminoase calculat„
pentru 2.2 gamma. Pute˛i introduce valoarea dorit„ a intensit„˛ii luminoase la
100 IRE, apoi valoarea ˛int„ a intensit„˛ii luminoase pentru 2.2 gamma este
afi∫at„ la fiecare 10 pa∫i, de la 10 IRE p‚n„ la 90 IRE. (doar LCD TV).
• Ro∫u/Verde/Albastru: Intervalul de ajustare este -50 ~ +50.

Sistem de gestionare a ■ Fiind instrumentul utilizat de exper˛i pentru a face ajust„ri cu ajutorul mirelor de
control, acesta nu afecteaz„ alte culori, dar poate fi utilizat pentru ajustarea
lucr„rii selectiv„ a 6 zone de culoare (ro∫u/verde/albastru/cyan/magenta/galben).
Este posibil ca diferen˛a de culoare s„ nu fie distinctiv„, chiar dac„ face˛i
ajust„ri pentru materialul video Ón general.
■ Ajusteaz„ ro∫u/verde/albastru/galben/cyan/magenta.

• Culoare ro∫u/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de ajustare este


-30 ~ +30.
• Tent„ culoare ro∫u/verde/albastru/galben/cyan/magenta: Intervalul de
ajustare este -30 ~ +30.
■ Aceast„ func˛ie este dezactivat„ Ón modul RGB-PC ∫i HDMI (PC).

108
RESETARE IMAGINE
Set„rile modului de imagine selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

IMAGINE E
Mutare OK IMAGINE Mutare OK
E

• Contrast 90 • Contrast 90
• Luminozitate 50 • Luminozitate 50
• Claritate 70 • Claritate 60
• Culoare 60 ? Toate setarile imaginilor vor fi resetate.
• Culoare 60
Continua˛i?
• Nuan˛„ 0 R G
• Nuan˛„ 0 R G

• Control avansat • Control avansat


Da Nu
••Resetare
Resetareimagine
imagine
••Resetare
Resetareimagine
imagine
Ecran Ecran

1 MENU

CONTROLUL IMAGINILOR
Selecta˛i I M A G I N E.

2
OK
Selecta˛i R e s e t a r e i m a g i n e.

3
OK
Selecta˛i D a sau N u.

4
OK
Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

109
CONTROLUL IMAGINILOR

INDICATOR ALIMENTARE (DOAR LCD TV)

V„ ajut„ s„ regla˛i luminozitatea diodelor LED Ón mi∫care ∫i sunet atunci c‚nd televizorul este pornit.

S u n e t d e p o r n i r e(Doar 32/37/42/47LH70**)
Seta˛i Sunet de pornire pe O p r i t/Sc„zut/M M e d i u/R
R i d i c a t c‚nd alimentarea este pornit„.
L u m i n a p e n t r u m o d u l a∫t e p t a r e
Determin„ dac„ trebuie s„ seta˛i becul indicator de pe partea frontal„ a TV pe O p r i t, Sc„zut sau
R i d i c a t Ón modul de a∫teptare. (Doar 32/37/42/47LH70**)
Determin„ dac„ trebuie s„ seta˛i becul indicator de pe partea frontal„ a TV pe P o r n i t sau O p r i t Ón modul
de a∫teptare. (Cu excep˛ia 32/37/42/47LH70**)
L u m i n„ p e n t r u p u t e r e
Determin„ dac„ trebuie s„ seta˛i becul indicator de pe partea frontal„ a TV pe P o r n i t sau O p r i t atunci
c‚nd alimentarea este pornit„.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


E E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit


Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran
Set ID :1 Set ID :1
Indicator de nivel putere Sunet de pornire
Indicator de nivel putere F Mediu G

Mod demo : Pornit Mod demo : Pornit


Lumina pentru modul
Pornit
a∫teptare
Setare mod : Demo magazin Setare mod : Demo magazin
Lumin„„ pentru putere Pornit
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie

Închidere

1 MENU
CONTROLUL IMAGINILOR

Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i I n d i c a t o r d e n i v e l p u t e r e.

3 Selecta˛i S u n e t d e p o r n i r e(Doar
OK
32/37/42/47LH70**), Lumina pentru modul
a∫teptare sau Lumin„ pentru putere.
4
Selecta˛i Sursa pe care o dori˛i..

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

110
MINIMIZAREA REMANENfiEI IMAGINILOR(ISM)METODA
A frozen or still picture displayed on the screen for prolonged periods will result in a ghost image remaining
even when you change the image. Avoid allowing a fixed image to remain on the screen for prolonged peri-
ods.

Î n„ll b i r e
White wash Óndep„rteaz„ imaginile remanente de pe ecran.
Not„: O imagine remanent„ excesiv„ poate fi imposibil de ∫ters Ón Óntregime cu White Wash.
Orbiter
Orbiter-ul poate preveni imaginile prea lente. Totu∫i, este optim s„ nu permite˛i imaginilor fixe s„ r„m‚n„
pe ecran. Pentru a evita o imagine remanent„ pe ecran, ecranul se va muta la fiecare 2 minute.
D e g r a d a r e c u l o a r e (Tranzi˛ie de la o culoare la alta)
Se afi∫eaz„ alternativ blocul de culori cu ecranul pu˛in deplasat ∫i modelul de alb. Este dificil de per
ceput imaginea persistent„ care apare Ón timp ce imaginea persistent„ temporar„ este eliminat„ ∫i mod
elul de culoare ac˛ioneaz„.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


E E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit


Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran
Set ID :1 Set ID :1
Metoda
Metoda ISM
ISM : Normal Metoda ISM ::Normal
Normal
Normal

CONTROLUL IMAGINILOR
Mod demo : Pornit Mod demo : Pornit
Orbiter
Setare mod : Demo magazin Setare mod : Demo magazin
Degradare culoare
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie Î n „l b i r e

1 MENU
Selecta˛i O P fi I U N I .
• Dac„ nu este necesar„ setarea acestei func˛ii,
seta˛i Normal.
2
OK
Selecta˛i M e t o d a I S M.

3
OK
Selecta˛i N o r m a l , O r b i t e r , D e g r a d a r e c u l o a r e sau Î n „l b i r e .

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

111
CONTROLUL IMAGINILOR

Mod demonstrativ
Afi∫eaz„ expozi˛ia de diapozitive pentru a explica diferitele logouri ale acestui TV.
Nu se poate utiliza M o d d e m o Ón modul U t i l i z a r e a c a s„.
Demo magazin, M o d d e m o este setat automat pe P o r n i t.
Dup„ ce M o d d e m o este setat pe O p r i t Ón D e m o m a g a z i n, M o d d e m o nu ruleaz„ ∫i numai ecranul este resetat.
Ecranul este resetat automat dup„ 5 minute Ón Demo mode (Mod demonstrativ).

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


E E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit


Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran
Set ID :1 Set ID :1
Indicator de nivel putere Indicator de nivel putere
Mod
Moddemo
demo : Pornit
Pornit Mod
Moddemo
demo : Pornit
Pornit
Oprit Oprit
Setare mod : Demo magazin Setare mod : Demo magazin
Pornit
Pornit Pornit
Pornit (Led
(Led Pornit)
Pornit)
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie Pornit (Led oprit)

Doar LCD TV Doar Plasma TV


CONTROLUL IMAGINILOR

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i M o d d e m o.

3
OK Selecta˛i P o r n i t pentru a afi∫a diferitele logouri ale TV.

4
OK
Reveni˛i la vizionarea TV.
Dac„ dori˛i s„ opri˛i demonstra˛ia, ap„sa˛i orice buton.(cu
excep˛ia butonului MUTE(SONOR OPRIT), + ,- )

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

112
Setare mod
Recomand„m setarea TV pe modul ÑUtilizare acas„Ñ pentru cea mai bun„ calitate a imaginii Ón mediul
locuin˛ei dvs.
Modul ÑDemo magazinÑ este setarea optim„ pentru mediile comerciale.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit

Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit

Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran

Set ID :1 Set ID :1
Selectarea mediului.
Alege˛i modul setare dorit.
Indicator de nivel putere
Indicator de nivel putere
Mod demo : Pornit Mod demo : Pornit

Setaremod
mod Setare
Setaremod
mod ::Demo
Demo magazin
magazin
Demo magazin Utilizare acas„
Setare Demo
::Demo magazin
magazin
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie Selecta˛˛i [U
U t i l i z a r e a c a s „] pentru a
E utiliza televizorul acas„. Pentru a
utiliza televizorul în magazin,
selecta˛˛i [Demo magazin].

CONTROLUL IMAGINILOR
1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i S e t a r e m o d.

3
OK
Selecta˛i D e m o m a g a z i n sau Utilizare acas„.

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

113
CONTROL SUNET ™I LIMB√

NIVEL VOLUM AUTOMAT


Volumul automat p„streaz„ un nivel de volum egal chiar dac„ schimba˛i programele.

Deoarece fiecare sta˛ie de emisie are propriile condi˛ii de emisie a semnalului, poate fi necesar„ ajustarea
volumului de fiecare dat„ c‚nd se schimb„ canalul. Aceast„ func˛ie permite utilizatorilor s„ beneficieze de
nivele de volum stabile prin realizarea unor set„ri automate pentru fiecare program.
Œn cazul Ón care calitatea sunetului sau volumul nu este la nivelul dorit, se recomand„ utilizarea unui sistem
home theater sau amp separat, pentru adaptarea la mediile diferite ale utilizatorilor.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto ::Oprit


Oprit Volum auto : :Oprit
Oprit Oprit
Oprit
Voce clar„„ II : Oprit Voce clar„„ II : Oprit Pornit

• Nivel 3 - + • Nivel 3 - +

Balans 0 L R Balans 0 L R

Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard


• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit
• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
E E

1 MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK Selecta˛i V o l u m a u t o.
CONTROL SUNET ™I LIMB√

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

114
VOCE CLAR√ II
F„c‚nd diferen˛ierea intervalului de sunete ale persoanelor de alte tipuri, permite utilizatorilor s„ asculte
vocile oamenilor mai bine.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Voce clar„
„ II : Oprit Oprit
Oprit
Voce clar„„ II : Oprit
• Nivel Pornit
3 - +
• Nivel 3 - +

L R Balans 0 L R
Balans 0
Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard
• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit
• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
E E

1 MENU
Selecta˛i A U D I O. P o r n i t” pentru Voce clar„„
• Dac„ selecta˛i “P
I I, func˛ia S R S T r u S u r r o u n d X T nu va
2 func˛iona.

CONTROL SUNET ™I LIMB√


OK • Selecta˛i un nivel Óntre - 6 ∫i + 6 .
Selecta˛i Voce clar„ II.

3
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

Ajustarea pentru Nivel Voce clar„„ cu selectarea Pornit


4
OK
Selecta˛i N i v e l.

5
OK Efectua˛i reglajele dorite.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la


vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.

115
CONTROL SUNET ™I LIMB√

CONFIGUR√RILE SUNETULUI PRESETAT - MOD SUNET


Pute˛i selecta setarea de sunet preferat„; Standard, Music (Muzic„), Cinema, Sport sau Game (Joc) ∫i
pute˛i ajusta de asemenea Treble (Sunete Ónalte), Bass (Sunete joase).
Modul sunet v„ permite s„ v„ bucura˛i de cea mai bun„ calitate a sunetului f„r„ a fi nevoie de regl„ri
speciale, Óntruc‚t televizorul configureaz„ op˛iunile corespunz„toare ale sunetului Ón func˛ie de con˛inutul
programului.
Standard, Music (Muzic„), Cinema, Sport ∫i Game (Joc) sunt presetate din fabric„ pentru calitate optim„ a
sunetului.
S t a n d a r d Ofer„ sunet de calitate standard.
Muzic„ Optimizeaz„ sunetul pentru a asculta muzic„.
Cinema Optimizeaz„ sunetul pentru vizualizarea filmelor.
Sport Optimizeaz„ sunetul pentru vizualizarea evenimentelor sportive.
Joc Optimizeaz„ sunetul pentru accesarea jocurilor.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Voce clar„„ II : Oprit Voce clar„„ II : Oprit
• Nivel 3 - + • Nivel 3 - +

Balans 0 L R Balans 0 L R
Standard
Standard
Mod sunet
Mod sunet : Standard Mod sunet ::Standard
Standard
muzic„„
• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT - : Oprit +
Cinema
• Înalte 50 • Înalte 50 - +

-
Sport +
• Joase 50 • Joase 50
E E Joc

1 MENU
Selecta˛i A U D I O. • Pute˛i regla de asemenea M o d s u n e t din
CONTROL SUNET ™I LIMB√

meniul rapid Q. Menu.


2
OK Selecta˛i M o d s u n e t.

3
OK
Selecta˛i S t a n d a r d , Muzic„, C i n e m a , S p o r t sau J o c.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.• Press the M E N U

116
REGLAREA SET√RILOR SUNETULUI - MOD UTILIZATOR

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Voce clar„„ II : Oprit Voce clar„„ II : Oprit
• Nivel 3 - + • Nivel 3 - +

L R Balans 0 L R
Balans 0 Standard
Standard (Utilizator)
(Utilizator)
Mod
Mod sunet
sunet : :Standard
Standard (Utilizator) Mod sunet ::Standard
Standard (User) muzic„„
• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT :Cinema
Oprit
• Înalte 50 • Înalte 50 Sport
• Joase 50 • Joase 50 Joc
E E

1 MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i M o d s u n e t.

3
OK
Selecta˛i S t a n d a r d , Muzic„, C i n e m a , S p o r t sau J o c.

4
OK
Selecta˛i Î n a l t e , J o a s e.
• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni

CONTROL SUNET ™I LIMB√


5 la vizualizarea normal„ a televizorului.
OK
Configura˛i nivelul sonor dorit.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a
acceas meniul anterior.

SRS TRUSURROUND XT
Selecta˛i aceast„ op˛iune pentru sunet realist.

1 MENU • SRS TruSurround XT : TruSurround XT este


Selecta˛i A U D I O. o tehnologie SRS brevetat„ care rezolv„
problema red„rii con˛inutului multi-canal 5.1
la dou„ difuzoare.
2
OK Selecta˛i S R S T r u S u r r o u n d X T.

3 • Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la


OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit. vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.

G este o marc„ Ónregistrat„ a SRS Labs, Inc.


G Tehnologia TruSurround XT este Óncorporat„ sub licen˛„ SRS Labs, Inc.

117
CONTROL SUNET ™I LIMB√
BALANS
Pute˛i regla balansul sunetului difuzorului la nivelele pe care le dori˛i.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK

Volum auto : Oprit Volum auto : Oprit


Voce clar„„ II : Oprit Voce clar„„ II : Oprit
• Nivel 3 - + • Nivel 3 L- R+

Balans
Balans 0 LL RR Balans Balans
00L L 0R F
R L R G

Mod sunet : Standard Mod sunet : Standard


Închidere
• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit
• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
E E

1 MENU 3
Selecta˛i A U D I O. OK
Efectua˛i reglajele dorite.

2
OK
Selecta˛i B a l a n s.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

ACTIVAREA/DEZACTIVAREA DIFUZOARELOR TV
Pute˛i regla starea difuzoarelor interne.
La A V 1, A V 2, A V 3, C O M P O N E N T, R G B ∫i H D M I 1 cu cablu de la HDMI la DVI, sonorul televizorului
poate fi redat chiar dac„ nu exist„ semnal video.
Dac„ dori˛i s„ utiliza˛i sistemul stereo HiFi extern, dezactiva˛i difuzoarele interne ale televizorului.

AUDIO AUDIO
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Mutare OK Mutare OK
E E

• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit


• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
• Resetare • Resetare
Ie∫∫ire audio digit : PCM Ie∫∫ire audio digit : PCM Oprit
Oprit
Difuzor TV
Difuzor TV Oprit
: Pornit Difuzor TV
TV Speaker :: Pornit
Oprit Pornit
Descriere audio :Pornit Descriere audio :Pornit
•Nivel sonor 0 - + •Nivel sonor 0 - +

1 MENU 3
Selecta˛i A U D I O. OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit.

2
OK Selecta˛i D i f u z o r T V.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Dac„ difuzorul TV este oprit Ón timp ce sistemul Home Theater Simplink este activat, ie∫irea sunetu-
lui este comutat„ automat pe difuzorul Home Theater, dar dac„ difuzorul TV este pornit, sunetul este
emis prin acesta.
118 G Anumite meniuri din AUDIO sunt dezactivate atunci c‚nd TV Speaker (Difuzor TV) este setat pe Off (Oprit).
DTV Audio setting (Setare audio DTV) (DOAR ÓN MOD DIGITAL)
(Acest meniu este activ numai Ón Suedia. )
Atunci c‚nd mai multe tipuri de formate audio exist„ Óntr-un semnal de intrare, aceast„ func˛ie v„ permite
s„ selecta˛i tipul dorit.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


E E

• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit


• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
• Resetare • Resetare
Ie∫∫ire audio digit : PCM Ie∫∫ire audio digit : PCM Auto
Auto
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit HE-AAC
DTVAudio
DTV AudioSetting
Setting: :Auto
Auto
DTVAudio
DTV AudioSetting
Setting: :Auto
Auto Dolby Digital
Descriere audio :Pornit Descriere audio :Pornit MPEG
E E

1 MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK Selecta˛i D T V A u d i o S e t t i n g.

CONTROL SUNET ™I LIMB√


3
OK
Selecta˛i A u t o , H E - A A C ,
D o l b y D i g i t a l sau M P E G.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la


vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas


meniul anterior.

• A u t o: Emite automat Ón ordinea H E - A A C > D o l b y D i g i t a l > M P E G.


• H E - A A C , D o l b y D i g i t a l , M P E G: Permite utilizatorilor s„ selecteze tipul de format audio dorit.
Dac„ se selecteaz„ M P E G, se va emite Óntotdeauna Ón format M P E G.
Dac„ formatul M P E G nu este acceptat, se selecteaz„ H E - A A C ∫i D o l b y D i g i t a l, Ón aceast„ ordine.
• Consulta˛i pag. 126 (Selectare limb„ audio)

119
CONTROL SUNET ™I LIMB√

SELECTARE IE™IRE AUDIO DIGITAL


Aceast„ func˛ie v„ permite s„ selecta˛i Digital Audio Output (Ie∫irea Audio Digital„) preferat„.
Televizorul poate oferi o ie∫ire Dolby Digital doar pe un canal ce difuzeaz„ sunet Dolby Digital Audio.
Atunci c‚nd este disponibil Dolby digital, select‚nd Auto Ón meniul Ie∫ire audio digit se va seta ie∫irea
SPDIF(Sony Philips Digital InterFace) la Dolby Digital.
Dac„ Auto este selectat Ón meniul de ie∫ire audio digital„ atunci c‚nd Dolby Digital nu este disponibil,
ie∫irea SPDIF va fi PCM(Pulse-code modulation).
Chiar dac„ at‚t Dolby Digital c‚t ∫i limbajul Audio au fost setate Óntr-un post care poate difuza Dolby Digital
Audio, va fi redat doar Dolby Digital.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


E
E

• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit


• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
• Resetare • Resetare Auto
∫∫ire
Ie∫
Ie∫ ireaudio
audiodigit
digit : :PCM
PCM Ie∫
∫∫ire
Ie∫ ire audio
audio digit
digit :: PCM
PCM PCM
PCM
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit
Descriere audio :Pornit Descriere audio :Pornit
•Nivel sonor 0 - +
•Nivel sonor 0 - +

Fabricat sub licen˛a Dolby


1 MENU
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Laboratories. ÑDolby’ ∫i simbolul D


Selecta˛i A U D I O. dublat sunt m„rci Ónregistrate ale
Dolby Laboratories.

2 • Exist„ posibilitatea ca Ón modul HDMI unele dispozi-


OK Selecta˛i Ie∫
∫ire audio digit. tive de redare DVD s„ nu difuzeze sunetul SPDIF.
Œn acel stadiu, seta˛i ie∫irea audio digital„ a dispozi-
tivului de redare DVD la PCM. (Œn HDMI, nu se
3 accept„ Dolby Digital Plus).
OK Selecta˛i A u t o sau P C M.
Element Intrare audio Ie∫ire audio digital„
Auto MPEG PCM
(Difuzor pornit) DD DD
DD+ DD
HE-AAC PCM
Auto MPEG PCM
(Difuzor oprit) DD DD
DD+ DD
HE-AAC DD
PCM PCM PCM

• Press the M E N U button to return to normal TV viewing.

• Press the R E T U R N button to move to the previous menu screen.

120
REINIfiIALIZARE AUDIO
Set„rile modului de sunet selectat revin la set„rile implicite stabilite Ón fabric„.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


E E

• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit


• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
•• Resetare
Resetare i • •Resetare
Resetare
Resetare configurare mod sunet...
Ie∫∫ire audio digit : PCM Ie∫∫ire audio digit : PCM
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit
Descriere audio :Pornit Descriere audio :Pornit
•Nivel sonor 0 - + •Nivel sonor 0 - +

1 MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK Selecta˛i R e s e t a r e.

CONTROL SUNET ™I LIMB√


3
OK Ini˛ializa˛i valoarea reglat„.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

121
CONTROL SUNET ™I LIMB√

DESCRIERE AUDIO (DOAR ÓN MOD DIGITAL)


Aceast„ func˛ie este pentru nev„z„tori ∫i ofer„ un material audio explicativ, care descrie situa˛ia curent„ Ón
cadrul unui program TV, Ón plus fa˛„ de semnalul audio de baz„.
Dac„ se selecteaz„ Descriere audio activat„, se asigur„ semnalul audio de baz„ ∫i descrierea audio numai
pentru acele programe care au inclus„ op˛iunea Descriere audio.

AUDIO Mutare OK AUDIO Mutare OK


E E

• SRS TruSurround XT : Oprit • SRS TruSurround XT : Oprit


• Înalte 50 • Înalte 50
• Joase 50 • Joase 50
• Resetare • Resetare
Ie∫∫ire audio digit : PCM Ie∫∫ire audio digit : PCM
Difuzor TV : Pornit Difuzor TV : Pornit
Oprit
Descriere audio : Pornit
:Pornit Descriere audio
Descriere audio :Pornit
: Pornit Pornit
Pornit
•Nivel sonor 0 - +
•Nivel sonor 0 - +

1 MENU
Selecta˛i A U D I O.

2
OK
Selecta˛i D e s c r i e r e a u d i o.

3
CONTROL SUNET ™I LIMB√

OK Selecta˛i Pornit sau Oprit.

Ajustarea pentru Volum Descriere audio cu selectarea Pornit


4
OK
Selecta˛i Volum.

5
OK Efectua˛i reglajele dorite.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

122
I/II

Recepfiia stereo / dual√ (Doar Ón mod analog)

Atunci c‚nd este selectat un program, informa˛ia de sunet pentru post apare Ómpreun„ cu num„rul de
program ∫i numele postului.

1Q. MENU
Selecta˛i A u d i o.

2
OK Selecta˛i ie∫irea de sunet.

Difuzare Afi∫are pe ecran


Mono MONO
Stereo STEREO
Dual (In dou„ limbi) DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

CONTROL SUNET ™I LIMB√


A Selectarea sunetului mono
Dac„ semnalul stereo este slab Ón cadrul recep˛iei stereo, pute˛i comuta la mono. Œn recep˛ia mono, clari-
tatea sunetului este Ómbun„t„˛it„.

A Selec˛ia limbii pentru difuzarea de emisiuni Ón dou„ limbi


Dac„ un program poate fi recep˛ionat Ón dou„ limbi, pute˛i comuta la DUAL I, DUAL II sau DUAL I+II.

DUAL I trimite la difuzoare limba primar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.


DUAL II trimite la difuzoare limba secundar„ Ón care este difuzat„ emisiunea.
DUAL I+II trimite la fiecare difuzor una din cele dou„ limbi Ón care este difuzat„ emisiunea.

123
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Recepfiia de tip NICAM (Doar Ón mod analog)


Dac„ monitorul dumneavoastr„ este prev„zut cu receptor pentru recep˛ia de tip NICAM, pute˛i recep˛iona
sunetul digital de Ónalt„ calitate de tip NICAM.

Ie∫irea sunetului poate fi selectat„ conform tipului de emisie recep˛ionat„.

1 In cazul recep˛iei de tip NICAM mono, pute˛i selecta NICAM MONO sau FM MONO.

In cazul recep˛iei de tip NICAM stereo, pute˛i selecta NICAM STEREO sau FM MONO.
2
Dac„ semnalul stereo este slab, comuta˛i la FM MONO.

In cazul recep˛iei de tip NICAM dual, pute˛i selecta NICAM DUAL I, NICAM DUAL II
3 sau NICAM DUAL I+II sau FM MONO.

Selectarea ie™irii de sunet


CONTROL SUNET ™I LIMB√

In modul AV, Component, RGB ∫i HDMI pute˛i selecta ie∫irea de sunet pentru difuzorul st‚ng
∫i difuzorul drept.

Selecta˛i ie∫irea de sunet.

L+R : Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzorul st‚ng, iar semnalul audio de
la intrarea audio R este trimis la difuzorul drept.
L+L : Semnalul audio de la intrarea audio L este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.
R+R : Semnalul audio de la intrarea audio R este trimis la difuzoarele st‚ng ∫i drept.

124
Selectare ˛ar„ / Limb„ pentru meniul afi∫at pe ecran

Meniul ghidului de instalare este afi∫at pe ecranul televizorului c‚nd este pornit pentru prima dat„.

1
OK Selecta˛i limba dumneavoastr„ dorit„.

2
OK Selecta˛i ˛ara dumneavostr„.

* Dac„ dori˛i s„ modifica˛i Selectarea ˛„rii / limbii

1
MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i Limb„„ meniu (Language) sau fiara.

3
OK
Selecta˛i limba dorit„ sau ˛ara dumneavoastr„.

4
OK
Salva˛i.

CONTROL SUNET ™I LIMB√


• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

! OBSERVAfiIE
G Dacæ nu finalizafli instalarea Installation guide (Ghidului de instalare) prin apæsarea butonu-
lui RETURN sau întrerupefli afiøarea OSD (afiøaj pe ecran), acesta va apærea repetat, când
este aprins televizorul.
G Dacæ selectafli greøit flara, este posibil ca teletextul sæ nu aparæ corect pe ecran øi sæ avefli
unele probleme când utilizafli teletextul.
G Este posibil ca func˛ia CI (Interfa˛„ Comun„) s„ nu fie aplicat„ pe baza circumstan˛elor de tele-
vizare din ˛ar„.
G Este posibil ca butoanele de control ale modului DTV s„ nu func˛ioneze, în func˛ie de
circumstan˛ele de emisie din fiecare ˛ar„.
G Œn ˛„rile Ón care standardele emisiei digitale nu sunt stabilite, unele func˛ii DTV ar putea s„ nu
func˛ioneze, Ón func˛ie de condi˛iile emisiei.
G Setarea de ˛ar„ ‘UK’ trebuie activat„ doar Ón UK.
G Dac„ setarea ˛„rii este fixat„ pe "--", sunt disponibile programele standard difuzate Ón sistem digital
terestru Ón Europa, dar este posibil ca anumite func˛ii DTV s„ nu func˛ioneze corespunz„tor.

125
CONTROL SUNET ™I LIMB√

SELECTARE LIMB√ (DOAR ŒN MOD DIGITAL)

Func˛ia AUDIO v„ permite s„ selecta˛i limba dumneavoastr„ preferat„ pentru audio. Dac„ datele audio Ón
limba selectat„ nu sunt emise, sonorul va fi redat Ón limba implicit„.

Utiliza˛i func˛ia Subtitrare atunci c‚nd sunt difuzate subtitr„ri Ón dou„ sau mai multe limbi. Dac„ datele de
subtitrare Ón limba selectat„ nu sunt emise, subtitrarea va fi afi∫at„ Ón limba implicit„.

Atunci c‚nd limbile pe care le-a˛i selectat ca primare pentru Limb„ audio ∫i Limba subtitr„„rii nu sunt
acceptate, pute˛i selecta limba din categoria secundar„.

1 MENU 1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. Selecta˛i OPfiIUNI.

2 Selecta˛i Limb„„ audio sau


2
OK OK
Selecta˛i Auz dificil ( ).
Limba subtitr„„rii.

3 Selecta˛i limba dumneavoastr„ 3


OK OK
dorit„. Selecta˛i Pornit sau Oprit.

4
OK
Salva˛i.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.
CONTROL SUNET ™I LIMB√

Informa˛ii OSD limb„ audio


< Selectare limb„ audio >
G C‚nd sunt emise dou„ sau mai multe limbi, pute˛i
Afi∫aj Stare
selecta limba audio dorit„. N.A Serviciul nu este disponibil
Audio MPEG
Audio Dolby Digital
Audio pentru "Persoane cu probleme de vedere"
1Q. MENU Audio pentru "Persoane cu probleme de auz
Selecta˛i A u d i o
Dolby Digital Plus Audio
AAC Audio
2 3 Selecta˛i L+R (D+S), L+L (S+S), sau
Selecta˛i o limb„ audio.
R+R (D+D).

< Selectare limb„ subtitrare > Informa˛ii OSD limb„ subtitrare


G Dac„ sunt emise dou„ sau mai multe limbi pentru subti-
trare, pute˛i selecta limba de subtitrare cu ajutorul Afi∫aj Stare
butonului SUBTITLE de pe telecomand„. N.A Serviciul nu este disponibil
G Ap„sa˛i butonul pentru a selecta o limb„ de subti- Subtitrare teletext
Subtitrare pentru "Persoane cu deficien˛e
trare. de auz"

- Sonorul/subtitrarea pot fi afi∫ate Óntr-o form„ mai simpl„ cu 1-3 caractere emise de c„tre furnizorul de servicii.
- Dac„ selecta˛i sonor suplimentar (Audio pentru „Persoane cu probleme de vedere/auz”), se poate auzi o parte din coloana sonor„
principal„.

126
CONFIGURAREA OREI

SETAREA CEASULUI
Ceasul este setat automat c‚nd se recep˛ioneaz„ semnalul digital. (Este posibil s„ seta˛i ceasul dac„
televizorul nu are semnal DTV.)
Inainte de a utiliza func˛ia de pornire / trecere Ón modul standby la momentul stabilit, trebuie s„ seta˛i timpul
corect.

Atunci c‚nd selecta˛i un ora∫ care corespunde unui Fus orar, ora televizorului este setat„ conform
informa˛iilor bazate pe datele despre fusul orar ∫i GMT (Ora Meridianului Greenwich) primite la semnalul
de difuzare atunci c‚nd ora este setat„ automat de un semnal digital.

Dac„ Clock (Ceas) este setat Ón mod DTV, nu pute˛i schimba ora, Óns„ dac„ numele ora∫ului Ón Time Zone
(Fus orar) este schimbat Ón decalare, pute˛i modifica cu 1 or„.

TIMP Mutare OK TIMP Mutare OK


Data 01
Ceas Ceas
Ceas
Luna Mar.
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Anul 2008
Temporizator pornire : Oprit Temporizator pornire : Oprit
Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Oprit
Ora 16
Minutul 09

Fus orar Londra


GMT

Închidere

1 MENU
Selecta˛i T I M P.

CONFIGURAREA OREI
OK Selecta˛i C e a s.

3
OK
Selecta˛i op˛iunea pentru an, lun„, dat„, or„ sau Time
Zone (Fus orar).

4
Seta˛i op˛iunea pentru an, lun„, dat„, or„ sau Time Zone (Fus orar).

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

127
CONFIGURAREA OREI

DEZACTIVAREA/ACTIVAREA TEMPORIZATORULUI
AUTOMAT
Func˛iile Pornit, respectiv Oprit, realizeaz„ pornirea automat„ a monitorului, respectiv trecerea sa automat„
Ón modul standby, la momentul stabilit.
La dou„ ore dup„ pornirea monitorului prin func˛ia Pornit. acesta va fi trecut automat Ón modul standby dac„
p‚n„ atunci nu a fost ap„sat nici un buton.
Dup„ programarea func˛iilor, acestea opereaz„ zilnic la momentul stabilit.
Dac„ ambele func˛ii au fost programate pentru acela∫i moment, se execut„ func˛ia Oprit.
Pentru ca func˛ia Pornit s„ aib„ efect, monitorul trebuie s„ se afle Ón starea standby.

TIMP Mutare OK TIMP Mutare OK

Ceas Ceas 1 Mar. 2007 16:09


Temporizator oprire : Oprit Temporizator oprire : Pornit
Repetare
Temporizator pornire : Oprit
: Oprit Temporizator pornire:
Temporizator pornire Pornit: Oprit F Oprit G

Temporizator oprire : Oprit Ora 00


Temporizator oprire : Pornit
Minutul 00

Intrare Anten„„
La Program TV1

Nivel sonor 30

Închidere

1 MENU • Pentru a anula func˛iile Temporizator


Selecta˛i T I M P. pornire/Temporizator oprire, selecta Oprit.
• Numai pentru func˛ia Pornit
1
2 Selecta˛i T e m p o r i z a t o r o p r i r e Selecta˛i I n t r a r e.
OK
sau T e m p o r i z a t o r p o r n i r e.
Selecta˛i Anten„„ sau Cablu, AV 1~ 3, Component,
CONFIGURAREA OREI

2 R G B sau HDMI1, HDMI2(Cu excep˛ia


3 19/22LH20**),, HDMI3(Cu excep˛ia 19/22LU40**,
19/22LU50**, 19/22/26/32/37/42LH20**,
OK Selecta˛i R e p e t a r e.
32/37/42LF25**),, HDMI4(Doar 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**, 32/37/42/47LH70**,
4 50/60PS70**, 50/60PS80**).
Selecta˛i Oprit, O dat„, Zilnic, Lun ~
Vin, S‚m ~ Dum sau Dum. 3
Configura˛i programul.
5
Configura˛i ora. 4 Regla˛i nivelul volumului la
pornire.
6
Configura˛i minutele.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la


vizualizarea normal„ a televizorului.
• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas
meniul anterior.

128
CONFIGURAREA TEMPORIZATORULUI SOMN
Nu este nevoie s„ v„ aduce˛i aminte s„ Ónchide˛i televizorul Ónainte de a v„ culca.
Regulatorul de timp pentru starea de inactivitate comut„ televizorul Ón modul standby la timpul prestabilit.

1Q. MENU
Selecta˛i T e m p o r i z a t o r o p r i r e.

2
Selecta˛i O p r i t, 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 9 0, 1 2 0, 1 8 0 sau2
2 4 0 M i n.

• Atunci c‚nd stinge˛i monitorul, func˛ia este resetat„.

• Pute˛i regla de asemenea T e m p o r i z a t o r o p r i r e din meniul T I M P.

CONFIGURAREA OREI

129
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

SETARE PAROL√ ™I SISTEMUL DE BLOCARE


Dac„ introduce˛i Ónt‚i parola, ap„sa˛i ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ pe telecomand„.
Dac„ un canal este blocat, introduce˛i parola pentru a-l debloca temporar.

BLOCARE Mutare OK BLOCARE Mutare


Mutare OK
OK

Blocare
Blocaresistem
sistem :: Oprit
Oprit Blocare sistem ::Oprit
Oprit
Oprit
Oprit
Seta˛˛i parola Seta˛˛i parola Pornit
Blocare program Blocare program
Indrum. parental : Blocare oprit„„ Indrum. parental : Blocare oprit„„
Bloc introducere Bloc introducere

1 MENU • Dac„ a˛i uitat parola, ap„sa˛i ‘7’, ‘7’, ‘7’, ‘7’,
Selecta˛i B L O C A R E.
pe telecomand„.

2
OK
Selecta˛i B l o c a r e s i s t e m.
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

3
OK
Selecta˛i Pornit.

4
OK OK
Configura˛i parola.

5 1 2 3

4 5 6 Introduce˛i o parol„ de 4 cifre.


7 8

0
9
Asigura˛i-v„ c„ v„ ve˛i aminti acest num„r!
Introduce˛i din nou parola pentru a confirma.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

130
BLOCARE PROGRAM
Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copii
dumneavoastr„.

Aceast„ func˛ie este disponibil„ Ón Blocare sistem ”Pornit”.

Introduce˛i o parol„ pentru a viziona un program blocat.

1 YLE TV1 DTV RADIO TV


1 YLE TV1 2 YLE TV2
BLOCARE Mutare OK
4 TV4 Stockholm 5 YLE FST
Blocare sistem : Oprit 6 CNN 8 YLE24
Seta˛˛i parola 9 YLE Teema 14 TV4 Film
Blocare program 24 TV4 Fakta 50 TV400
Indrum. parental : Blocare oprit„„
Bloc introducere

Schimbare pr. Navigare P Schimbare pagin„„ Precedent

Blocare/Deblocare

1 MENU
Selecta˛i B L O C A R E.

2
OK
Selecta˛i B l o c a r e p r o g r a m.

3
OK
Accesa˛i B l o c a r e p r o g r a m.

4 CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√
VERDE Selecta˛i un program pentru blocare.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

131
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

CONTROL DE C√TRE P√RINfiI (DOAR ŒN MOD DIGITAL)


Aceast„ func˛ie se desf„∫oar„ conform informa˛iilor de la punctul de difuzare. Œn consecin˛„, dac„
semnalul con˛ine informa˛ie eronat„, aceast„ func˛ie nu poate fi utilizat„.

Pentru a avea acces la acest meniu este necesar„ o parol„.

Acest aparat este programat s„ re˛in„ ultima op˛iune selectat„ chiar dac„ Ónchide˛i televizorul.

Blocheaz„ orice programe pe care nu dori˛i s„ le viziona˛i sau la care nu dori˛i s„ aib„ acces copii
dumneavoastr„.

Introduce˛i o parol„ pentru a viziona un program clasificat.

BLOCARE Mutare OK BLOCARE Blocare OK „ : permite


Mutare oprit„
toate programele
E
Blocare sistem : Oprit Blocare sistem : Oprit
Seta˛˛i parola Seta˛˛i parola 10 and above
11 and above
Blocare program Blocare program
12 and above
Indrum. parental
Indrum. parental :: Blocare
Blocare oprit„
oprit„
„ Indrum. parental :: Blocare
Blocare oprit„
oprit„
„„
13 and above
Bloc introducere Bloc introducere 14 and above
15 and above
16 and above
17 and above
18 and above
Blocare oprit„„

1 MENU
Selecta˛i B L O C A R E.

2
OK
Selecta˛i Indrumare parental„„.

3
OK
Selecta˛i un program pentru blocare.
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

4
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

132
BLOCARE INTRARE EXTERN√
V„ permite s„ bloca˛i o intrare.

AV1 F Oprit G

AV2 Oprit
BLOCARE Mutare OK BLOCARE Mutare OK
AV3 Oprit
Blocare sistem : Oprit Blocare sistem : Oprit
Component Oprit
Seta˛˛i parola Seta˛˛i parola
RGB Oprit
Blocare program Blocare program
Indrum. parental : Blocare oprit„„ Indrum. parental HDMI1
: Blocare oprit„„ Oprit
Bloc
Bloc introducere
introducere Bloc introducere HDMI2 Oprit (Doar 19/22LH20**)
HDMI3 Oprit (Doar 19/22LU40**,
HDMI4 Oprit 19/22LU50**,
19/22/26/32/37/42
Închidere LH20**,
32/37/42LF25**)
(Doar 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47LH50**,
32/37/42/47LH70**,
50/60PS70**, 50/60PS80**)

1 MENU
Selecta˛i B L O C A R E.

2
OK
Selecta˛i Blocare intrare.

3
Selecta˛i sursa.
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√
OK

4
OK Selecta˛i Oprit sau Pornit.

5
OK
Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

133
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

BLOCARE TASTA
Monitorul poate fi astfel setat Ónc‚t s„ nu poat„ fi controlat dec‚t prin intermediul telecomenzii. Aceast„ car-
acteristic„ poate fi utilizat„ pentru a Ómpiedica vizionarea neautorizat„.

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK

Limb„„ meniu (Language): Român„„ Limb„„ meniu (Language): Român„„


Limba audio : Român„„ Limba audio : Român„„
Limba subtitr„rii : Român„„ Limba subtitr„rii : Român„„
Auz dificil( ) : Oprit Auz dificil( ) : Oprit
fiara : UK fiara : UK
Eticheta intrare Eticheta intrare
SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit
Oprit
Blocare
Blocare taste
taste :: Oprit
Oprit Blocare
Blocare taste
taste ::Oprit
Oprit
E E Pornit
Pornit

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI. • Œn Blocare tasta “Pornit (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), dac„
televizorul este oprit, ap„sa˛i butonul r / I, INPUT, P
D sau E(sau P ) de pe televizor sau butoanele
2 POWER, INPUT, P sau NUMBER (NUM√R) de
OK
Selecta˛i B l o c a r e t a s t e. pe telecomand„.
• Cu Blocare tasta “Pornit” (Tast„ blocat„ ÑActivat„”), pe
3 ecran se afi∫eaz„ “ B l o c a r e t a s t e O n” (Tast„ blo-
OK
Selecta˛i Pornit sau Oprit. cat„ activat„) dac„ Ón timpul vizion„rii unui program la
televizor este ap„sat„ oricare tast„ de pe panoul
4 frontal. (Cu excep˛ia butonului r / I : Doar Plasma TV)
CONTROL/RESTRICfiIE PARENTAL√

OK Salva˛i.

• Ap„sa˛i butonul MENU (MENIU) pentru a reveni la vizualizarea normal„ a televizorului.

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

134
TELETEXTUL
POWER

Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ Ón toate ˛„rile.. AV MODE ENERGY SAVING

Teletextul este un serviciu gratuit difuzat de majoritatea sta˛iilor TV, ser-


viciu care ofer„ informa˛ii de ultim„ or„ despre evenimente (∫tiri),
vreme, programele TV, pre˛ul ac˛iunilor ∫i multe altele.

Decodorul teletext al acestui monitor accept„ sistemele SIMPLE, TOP LIST Q.VIEW

∫i FASTEXT. Sistemul SIMPLE (teletextul standard) const„ dintr-un


num„r de pagini care se selecteaz„ prin introducerea direct„ a MUTE

num„rului de pagin„. Sistemele TOP (teletext cu func˛ii de selec˛ie


complexe) ∫i FASTEXT (teletext cu func˛ii de selec˛ie complexe ∫i cu
indexarea paginilor pentru optimizarea c„ut„rii) reprezint„ metode mai
moderne care permit selectarea rapid„ ∫i u∫oar„ a informa˛iilor de tip
teletext.

ACTIVAREA / DEZACTIVAREA
TELETEXTULUI MENU RETURN / EXIT

Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a comuta la modul teletext. Pe ecran Q.MENU INFO i GUIDE FAV
apare pagina ini˛ial„ sau ultima pagin„. MARK
In antet sunt afi∫ate dou„ numere de pagin„, numele sta˛iei TV,
data ∫i ora. Primul num„r de pagin„ reprezint„ selec˛ia efectuat„
de dumneavoastr„, iar al doilea reprezint„ pagina afi∫at„ Ón
momentul respectiv.
Ap„sa˛i butonul TEXT pentru a dezactiva modul teletext. Monitorul
revine Ón modul anterior de lucru.

SISTEMUL SIMPLE
A Selectarea paginii

1 Introduce˛i num„rul de pagin„ dorit, ca num„r de trei cifre, cu ajutorul butoanelor numerice. Dac„ Ón timpul
tast„rii introduce˛i un num„r eronat, completa˛i-l la trei cifre ∫i apoi introduce˛i num„rul de pagin„ corect.

2 Butonul P poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

SISTEMUL TOP
Ghidul utilizatorului afi∫eaz„ Ón partea de jos a ecranului patru c‚mpuri colorate Ón culorile ro∫u, verde, gal-
ben ∫i albastru. C‚mpul galben indic„ grupul urm„tor, iar c‚mpul albastru indic„ blocul urm„tor. TELETEXTUL

A Selectarea blocurilor / grupurilor / paginilor

1 Cu ajutorul butonului albastru pute˛i trece de la un bloc la altul.


2 Utiliza˛i butonul galben pentru a trece la grupul urm„tor cu defilare automat„ la blocul urm„tor.
3 Utiliza˛i butonul verde pentru a trece la pagina urm„toare cu defilare automat„ la grupul urm„tor.
Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P .
4 Butonul ro∫u permite revenirea la selec˛ia anterioar„. Ca alternativ„, pute˛i utiliza butonul P .

A Selectarea direct„ a paginii

Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul TOP prin introducerea unui num„r de
trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
135
TELETEXTUL

SISTEMUL FASTEXT
Paginile teletext sunt codificate cu culori Ón partea de jos a ecranului ∫i se selecteaz„ prin ap„sarea butonu-
lui colorat corespunz„tor.

A Selectarea paginii

1 Ap„sa˛i butonul T.OPT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta i meniul. Afi∫a˛i pagina de index.
2 Pute˛i selecta, cu ajutorul butoanelor colorate, paginile care sunt codificate cu culori Ón partea de jos a
ecranului.
3
Similar modului teletext SIMPLE, pute˛i selecta o pagin„ Ón modul FASTEXT prin introducerea unui
num„r de trei cifre utiliz‚nd butoanele numerice.
4 Butonul P poate fi utilizat pentru a selecta pagina precedent„ sau pagina urm„toare.

FUNC˛II TELETEXT SPECIALE


■ Ap„sa˛i butonul T. OPT apoi utiliza˛i butonul pentru a selecta meniul Op˛iuni text.

i Op˛iuni text
A INDEX
Index
Selecteaz„ fiecare pagin„ de index.
Timp

Pauza
A Ti m p
Atunci c‚nd vizualiza˛i un program TV, selecta˛i acest meniu pentru a afi∫a ora Ón Relevare
col˛ul din dreapta sus al ecranului.
Actualizare
In modul teletext, ap„sa˛i acest buton pentru a selecta un num„r de sub-pagin„.
Num„rul de sub-pagin„ este afi∫at Ón partea de jos a ecranului. Pentru a p„stra sau
a modifica sub-pagina, ap„sa˛i butonul ro∫u, butonul verde, butonul sau Închidere
butoanele numerice.

A HOLD (dezactivarea schimb„rii automate a paginii)


Opre∫te schimbarea automat„ a paginii care s-ar produce dac„ pagina teletext const„ din dou„ sau mau
multe sub-pagini. Pe ecran, sub ceasul afi∫at, sunt afi∫ate de obicei num„rul de sub-pagini ∫i num„rul sub-
paginii afi∫ate. Atunci c‚nd acest meniu este selectat, simbolul de oprire este afi∫at Ón col˛ul din st‚nga sus
TELETEXTUL

al ecranului, iar schimbarea automat„ a paginii este inactiv„.

?
A REVEAL (afi∫area informa˛iilor ascunse)
Selecta˛i acest meniu pentru a afi∫a informa˛iile ascunse, precum solu˛iile la ghicitori ∫i jocuri puzzle.

A UPDATE (actualizare)
Afi∫eaz„pe ecran o imagine TV Ón timp ce a∫teapt„ selec˛ia unei noi pagini teletext. In col˛ul din st‚nga sus
al ecranului se afi∫eaz„. Atunci c‚nd este disponibil„ pagina actualizat„, afi∫ajul dispare ∫i se afi∫eaz„
Ón loc num„rul paginii. Selecta˛i din nou acest meniu pentru a viziona pagina actualizat„ de teletext.

136
TELETEXT DIGITAL
*Aceast„ func˛ie este disponibil„ doar Ón Marea Britanie ∫i Irlanda.
Aparatul v„ ofer„ posibilitatea de a accesa teletextul digital care este Ómbun„t„˛it semnificativ Ón multe
privin˛e, cum ar fi textul, grafica ∫i a∫a mai departe.
Acest teletext digital poate fi accesat prin intermediul serviciilor de teletext digitale ∫i servicii specifice care
difuzeaz„ teletext digital.
Trebuie s„ selecta˛i oprit (oprire) din limba de subtitrare pentru a afi∫a teletextul prin ap„sarea butonului
SUBTITLE.

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL


1 Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P pen-
tru a selecta un serviciu digital care emite teletext digi-
tal.

2 Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫i


avansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd TEXT, OK,
, RO™U, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE ∫i a∫a mai departe

3 Pentru a schimba serviciul de teletext digital, trebuie


doar selecta˛i un serviciu diferit folosind butonul
numeric sau P .

TELETEXT ŒN CADRUL SERVICIULUI DIGITAL


1 Ap„sa˛i butoanele numerice sau butonul P pentru
a selecta un serviciu digital care emite teletext digital.

2 Ap„sa˛i butonul TEXT sau unul colorat pentru a porni


TELETEXT DIGITAL

teletextul.

3 Urma˛i indica˛iile referitoare la teletextul digital ∫i


avansa˛i la pasul urm„tor ap„s‚nd OK, ,
RO™U, VERDE, GALBEN, ALBASTRU sau
butoanele NUMERE ∫i a∫a mai departe.

4 Ap„sa˛i butonul TEXT sau unul colorat pentru a opri


teletextul ∫i pentru a v„ Óntoarce la vizionarea TV.

Unele servicii v„ pot permite s„ accesa˛i serviciile text


prin ap„sarea butonului RO™U.

137
ANEX√

DEPANAREA
Sistemul nu funcflioneazæ normal.
A Verificafli dacæ nu se gæseøte vreun obiect între produs øi teleco-
mandæ, care ar putea bloca semnalul.
Telecomanda nu A Verificafli dacæ bateriile sunt corect instalate (+ la +, - la -)?
funcflioneazæ
A Instalafli baterii noi.

Nu avefli imagine øi A verificafli dacæ nu este setat programul TIMER


nu auzifli A CVerificafli setærile de tensiune. Sursa de curent este întreruptæ.

sunetul A Dac„ TV este pornit ∫i nu exist„ semnal de intrare, acesta se va opri automat dup„ 15 minute.

Funcflia video nu funcflioneazæ.

■ Verificafli dacæ produsul este pornit.


■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
Nu avefli imagine øi ■ Cablul de alimentare este introdus în priza de curent electric din perete?
nu auzifli ■ Verificafli direcflia øi / sau localizarea antenei.
sunetul ■ Verificafli priza de curent electric din perete, introducefli cablul de ali-
mentare al altui produs în priza unde produsul a fost conectat.

■ Aceasta este normal, imaginea poate apærea încet în timpul proce-


Imaginea apare încet
durii de pornire. Rugæm contactafli echipa de service dacæ imaginea
dupæ pornire
nu apare dupæ cinci minute.

■ Corectafli opfliunea Culoare în meniu-ul opfliunilor.


Nu se vede culoarea,
■ Pæstrafli distanfla necesaræ între produs øi video – recorder.
sau
imaginea este slabæ, ■ Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.

sau nu se vede imag- ■ Cablurile video sunt instalate adecvat?


inea ■ Activafli oricare dintre funcflii pentru a revenii la luminozitatea imag-
inii.
Apar bare orizontale ■ Verificafli dacæ nu sunt interferinfle locale, ca de pildæ alt aparat
/verticale, sau
imaginea tremuræ electric sau o unealtæ de putere mare.

Staflia de emisie sau operatorul de cablu are probleme, încerc a fl i s æ
Anumite canale sunt ■ prindefli alt program.
Semnalul stafliei de emisie este slab, reorientafli antena pentru a
recepflionate mai slab recepfliona programele mai slabe.
ANEX√

■ Verificafli prezenfla surselor care pot crea interferinfle.

Linii sau pætræflele în ■ Verificafli antena (Schimbafli direcflia antenei).


imagine

■ Verifica˛i dac„ ave˛i un cablu HDMI versiune 1.3 sau superioar„.


Nu exist„ imagine la Œn cazul Ón care cablurile HDMI nu sunt compatibile cu versiunea 1.3,
conectarea HDMI aceasta poate cauza clipiri ale ecranului sau lipsa afi∫ajului. Utiliza˛i cele mai
recente tipuri de cabluri, care accept„ cel pu˛in HDMI versiunea 1.3.
138
Funcflia audio nu funcflioneazæ.

A Apæsafli butonul + sau - .


Imaginea este OK dar A Sunetul este pe MUTE? - Apæsafli butonul MUTE.
nu se aude sunetul A Încercafli alt canal. Problema ar putea fi a canalului de emisie.
A Cablurile audio sunt instalate adecvat?
Nu se aude nici un
sunet din difuzoare. A Corectafli opfliunea B a l a n s în meniu-ul opfliunilor.

Sunete neobiønuite A o schimbare a umiditæflii mediului ambiant poate duce la zgo-


se aud din interiorul mote neobiønuite când produsul este pornit sau oprit; aceasta nu
produsului indicæ vreo avarie a produsului.

Nu exist„ sunet A Verifica˛i cablul HDMI conform versiunii 1.3.


la conectarea A Verifica˛i cablul USD conform versiunii 2.0.
HDMI sau USB *Aceast„ func˛ie nu este disponibil„ pentru toate modelele.

Este o problemæ în modul PC. (Se aplicæ doar pentru clasa PC)

A Corectafli rezoluflia, frecvenfla orizontalæ sau frecvenfla verticalæ


Semnalul este în afara
limitelor.
A Verificafli sursa semnalului

Benzi sau bare verti- A Lucrafli cu auto – configuraflia pentru a modifica ceasul, faza sau
cale pe fundal,
poziflia H/V.
distorsie orizontalæ
øi poziflie gre ø i t æ
Culoarea ecranului nu A Verificafli cablul de intrare a semnalului.
este stabilæ sau este
A Reinstalafli cardul PC video.
unitaræ

Exist„ o problem„ cu set„rile PICTURE (IMAGINE).

C‚nd utilizatorul A Aceasta Ónseamn„ c„ TV este setat Ón prezent pe modul Demo magazin.
modific„ set„rile de Pentru a comuta pe modul Utilizare acas„, proceda˛i astfel:
imagine, televizorul Din meniul TV, alege˛i OPfiIUNE -> Alege˛i Setare mod ->
revine automat la set„rile Alege˛i Utilizare acas„.
ANEX√

ini˛iale dup„ o anumit„ A˛i Óncheiat opera˛ia de comutare pe modul Utilizare acas„.
perioad„ de timp.

139
ANEX√

ŒNTREfiINERE
Defec˛iunile timpurii pot fi prevenite. O cur„˛are atent„ ∫i periodic„ poate prelungi durata de timp Ón care
dispune˛i de noul dumneavoastr„ televizor.
Ave˛i grij„ s„ opri˛i alimentarea ∫i s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare Ónainte de a Óncepe orice
ac˛iune de cur„˛are.

Cur„˛area ecranului
1 Iat„ un mod extraordinar Ón care pute˛i feri ecranul de praf pentru un timp. Umezi˛i o c‚rp„ moale Óntr-
un amestec de ap„ c„ldu˛„ ∫i pu˛in balsam de rufe sau detergent de sp„lat vase. Stoarce˛i c‚rpa
p‚n„ c‚nd aproape s-a uscat ∫i apoi ∫terge˛i cu ea ecranul.

2 Ave˛i grij„ s„ nu r„m‚n„ ap„ Ón exces pe ecran ∫i apoi l„sa˛i s„ se usuce la aer Ónainte de a porni
televizorul.

Cur„˛area carcasei
A Pentru a Óndep„rta praful sau murd„ria, ∫terge˛i carcasa cu o c‚rp„ moale, uscat„ ∫i f„r„ scame.
A V„ rug„m ave˛i grij„ s„ nu utiliza˛i o c‚rp„ ud„.

Absen˛„ prelungit„

ATENfiIE
G Dac„ trebuie s„ v„ l„sa˛i televizorul Ón stare de inactivitate pentru o perioad„ lung„ de timp (de
exemplu, Ón vacan˛„), ar fi o idee bun„ s„ scoate˛i din priz„ cablul de alimentare pentru a v„ prote-
ja Ómpotriva unor eventuale avarieri cauzate de tr„snete sau supratensiuni.
ANEX√

140
SPECIFICAfiII DE PRODUS
32LH40** 37LH40**
MODELE 32LH4010-ZD 37LH4010-ZD
32LH4000-ZA 32LH4020-ZC 37LH4000-ZA 37LH4020-ZC
804,4 x 586,3 x 223,8 mm 804,4 x 589,1 x 210,9 mm 924,7 x 666,7x 296,2 mm 924,7 x 667,7x 270,6 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 31,7 x 23,1 x 8,8 inci 31,7 x 23,2 x 8,3 inci 36,4x 26,3 x 11,7 inci 36,4x 26,3 x 10,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 804,4 x 529,2 x 81,0 mm 804,4 x 529,2 x 81,0 mm 924,7 x 599,9x 89,6 mm 924,7 x 599,9x 89,6 mm
f„r„ suport
31,7 x 20,9 x 3,2 inci 31,7 x 20,9 x 3,2 inci 36,4x 23,6 x 3,5 inci 36,4x 23,6 x 3,5 inci

Greutate inclusiv suportul 12,7 kg / 28,0 lbs 12,7 kg / 28,0 lbs 15,8 kg / 34,9 lbs 15,8 kg / 34,9 lbs
f„r„ suport 11,5 kg / 25,4 lbs 11,5 kg / 25,4 lbs 14,0 kg / 30,9 lbs 14,0 kg / 30,9 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 150W 150W 180W 180W

42LH40** 47LH40**
MODELS
MODELE 42LH4010-ZD
42LH4000-ZA 47LH4000-ZA 47LH4010-ZD
42LH4020-ZC 47LH4020-ZC
1036,0 x 721,3 x 296,2 mm 1036,0 x 722,3 x 270,6 mm 1153,2 x 791,5x 337,4 mm 1153,2 x 793,3x 319,0 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 40,8 x 28,4 x 11,7 inci 40,8 x 28,5 x 10,7 inci 45,4x 31,2 x 13,3 inci 45,4x 31,3 x 12,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 1036,0 x 655,4 x 89,8 mm 1036,0 x 655,4 x 89,8 mm 1153,2x 719,0x 99,8 mm 1153,2x 719,0x 99,8 mm
f„r„ suport
40,8x 25,8 x 3,6 inci 40,8x 25,8 x 3,6 inci 45,4x 28,3 x 3,9 inci 45,4x 28,3 x 3,9 inci

inclusiv suportul 18,9 kg / 41,7 lbs 18,9 kg / 41,7 lbs 22,2 kg / 49,0 lbs 22,2 kg / 49,0 lbs
Greutate
f„r„ suport 17,1 kg / 37,7 lbs 17,1 kg / 37,7 lbs 19,6 kg / 43,2 lbs 19,6 kg / 43,2 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 210W 210W 280W 280W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci

Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare
Mai pu˛in de 85%
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

141
ANEX√

32LH50** 37LH50**
MODELE 32LH5010-ZD 37LH5010-ZD
32LH5000-ZB 32LH5020-ZE 37LH5000-ZB 37LH5020-ZE
815,0 x 583,8x 223,8 mm 815,0 x 585,6x 210,9 mm 940,8 x 665,2x 296,2 mm 940,8 x 666,2x 270,6 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 32,1 x 23,0 x 8,8 inci 32,1 x 23,1 x 8,3 inci 37,1x 26,2 x 11,7 inci 37,1x 26,2 x 10,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 815,0 x 529,6 x 82,0 mm 815,0 x 529,6 x 82,0 mm 940,8 x 603,5x 90,6 mm 940,8 x 603,5x 90,6 mm
f„r„ suport
32,1 x 20,9 x 3,2 inci 32,1 x 20,9 x 3,2 inci 37,1x 23,8 x 3,6 inci 37,1x 23,8 x 3,6 inci

inclusiv suportul 12,6 kg / 27,8 lbs 12,6 kg / 27,8 lbs 16,3 kg / 35,9 lbs 16,3 kg / 35,9 lbs
Greutate
f„r„ suport 11,4 kg / 25,2 lbs 11,4 kg / 25,2 lbs 14,5 kg / 32,0 lbs 14,5 kg / 32,0lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 150W 150W 180W 180W

42LH50** 47LH50**
MODELS
MODELE 42LH5010-ZD
42LH5000-ZB 47LH5000-ZB 47LH5010-ZD
42LH5020-ZE 47LH5020-ZE
1052,2 x 719,1 x 296,2 mm 1052,2 x 720,1 x 270,6 mm 1173,4 x 789,7x 337,4 mm 1173,4 x 791,4x 319,0 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 41,5x 28,3 x 11,7 inci 41,5x 28,4 x 10,7 inci 46,2x 31,1 x 13,3 inci 46,2x 31,2 x 12,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 1052,2 x 657,3 x 90,8 mm 1052,2 x 657,3 x 90,8 mm 1173,4x 723,4x 100,8 mm 1173,4x 723,4x 100,8 mm
f„r„ suport
41,5 x 25,9 x 3,6 inci 41,5 x 25,9 x 3,6 inci 46,2x 28,5 x 4,0 inci 46,2x 28,5 x 4,0 inci

inclusiv suportul 19,0 kg / 41,9 lbs 19,0 kg / 41,9 lbs 23,4 kg / 51,6 lbs 23,6 kg / 52,0 lbs
Greutate
f„r„ suport 17,2 kg / 37,9 lbs 17,2 kg / 37,9 lbs 20,8 kg / 45,9 lbs 20,8 kg / 45,9 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 210W 210W 260W 260W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
Fi∫iere video acceptate A se vedea pagina.90

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

142
19LU50** 22LU50** 26LU50**
MODELE 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA
19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB
19LU5020-ZC 22LU5020-ZC 26LU5020-ZC
inclusiv suportul 462,0 x 373,0 x 182,0 mm 529,1 x 416,6 x 196,0 mm 668,0 x 538,3 x 236 mm
Dimensiuni
18,2 x 14,7 x 7,2 inci 20,9 x 16,4 x 7,7 inci 26,3 x 21,2 x 9,3 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 462,0 x 305,0 x 65,0 mm 529,1 x 342,3 x 65,0 mm 668,0 x 456,0 x 81,0 mm
18,2 x 12,0 x 2,6 inci 20,9 x 13,5 x 2,6 inci 26,3 x 18,0 x 3,2 inci
inclusiv suportul
Greutate 4,4 kg / 9,7 lbs 5,4 kg / 11,9 lbs 8,9 kg / 19,6 lbs
f„r„ suport
3,7 kg / 8,2 lbs 4,6 kg / 10,2 lbs 7,7 kg / 17,0 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 40W 55W 110W

19LU40** 22LU40**
MODELS
MODELE
19LU4000-ZB 19LU4010-ZC 22LU4000-ZB 22LU4010-ZC

inclusiv suportul 474,0 x 390,0 x 182,0 mm 474,0 x 390,0 x 182,0 mm 542,9 x 429,3 x 196,0 mm 542,9 x 429,3 x 196,0 mm
Dimensiuni
18,7 x 15,4x 7,2 inci 18,7 x 15,4x 7,2 inci 21,4 x 16,9 x 7,7 inci 21,4 x 16,9 x 7,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 474,0 x 357,9 x 65,0 mm 474,0 x 357,9 x 65,0 mm 542,9 x 397,8 x 65,0 mm 542,9 x 397,8 x 65,0 mm
18,7 x 14,1 x 2,6 inci 18,7 x 14,1 x 2,6 inci 21,4 x 15,7 x 2,6 inci 21,4 x 15,7 x 2,6 inci
inclusiv suportul
Greutate 4,4 kg / 9,7 lbs 4,4 kg / 9,7 lbs 5,5 kg / 12,1 lbs 5,5 kg / 12,1 lbs
f„r„ suport
3,9 kg / 8,6 lbs 3,9 kg / 8,6 lbs 5,0 kg /11,0 lbs 5,0 kg /11,0 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 40W 40W 55W 55W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

143
ANEX√
19LH20** 22LH20**
MODELE 19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB
19LH2020-ZC 22LH2020-ZC
inclusiv suportul 462,4 x 353,0 x 171,0 mm 533,4 x 397,0 x 171,0 mm
Dimensiuni
18,2 x 13,9 x 6,8 inci 21,0 x 15,7 x 6,8 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 462,4 x 308,0 x 65,0 mm 533,4 x 351,7 x 65,0 mm
18,2 x 12,2 x 2,6 inci 21,0 x 13,9 x 2,6 inci

Greutate inclusiv suportul 3,8 kg / 8,4 lbs 4,8 kg / 10,6 lbs


f„r„ suport 3,6 kg / 8,0 lbs 4,6 kg / 10,2 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 40W 55W

26LH20** 32LH20**
MODELS
MODELE 26LH2000-ZA
26LH2010-ZB 32LH2000-ZA 32LH2010-ZB
26LH2020-ZC 32LH2020-ZC
inclusiv suportul 667,0 x 504,0 x 224,0 mm 667,0 x 507,0 x 211,0 mm 805,0 x 583,0 x 224,0 mm 805,0 x 585,8 x 210,9 mm
Dimensiuni 31,7 x 23,0 x 8,8 inci 31,7 x 23,1 x 8,3 inci
26,3 x 19,9 x 8,8 inci 26,3 x 20,0 x 8,3 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 667,0 x 446,2 x 80,0 mm 667,0 x 446,2 x 80,0 mm 805,0 x 528,0 x 79,9mm 805,0 x 528,0 x 79,9mm
26,3 x 17,6 x 3,2 inci 26,3 x 17,6 x 3,2 inci 31,7 x 20,8 x 3,2 inci 31,7 x 20,8 x 3,2 inci

Greutate inclusiv suportul 8,9 kg / 19,7 lbs 8,9 kg / 19,7 lbs 11,5 kg / 25,4 lbs 11,5 kg / 25,4 lbs
f„r„ suport 7,8 kg / 17,2 lbs 7,8 kg / 17,2 lbs 10,3 kg / 22,7 lbs 10,3 kg / 22,7 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 110W 110W 150W 150W

37LH20** 42LH20**
MODELE 37LH2000-ZA 42LH2000-ZA
37LH2020-ZC 37LH2010-ZB 42LH2020-ZC 42LH2010-ZB

inclusiv suportul 922,0 x 659,0x 297,0mm 922,0 x 660,0x 270,6mm 1028,0 x 715,4 x 297,0mm 1028,0 x 716,4 x 270,6mm
Dimensiuni
36,3x 26,0 x 11,7 inci 36,3x 26,0 x 10,7 inci 40,5x 28,2 x 11,7 inci 40,5x 28,2 x 10,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 922,0 x 595,0x 88,0mm 922,0 x 595,0x 88,0mm 1028,0 x 655,0x 88,7mm 1028,0 x 655,0x 88,7mm
36,3x 23,4 x 3,5inci 36,3x 23,4 x 3,5 inci 40,5 x 25,8 x 3,5 inci 40,5 x 25,8 x 3,5 inci

Greutate inclusiv suportul 14,8 kg / 32,6 lbs 14,8 kg / 32,6 lbs 18,0 kg / 39,7 lbs 18,0 kg / 39,7 lbs
f„r„ suport 13,0 kg / 28,7 lbs 13,0 kg / 28,7 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 180W 180W 210W 210W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
ANEX√

0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

144
32LH30** 37LH30**
MODELE 32LH3000-ZA 37LH3000-ZA
32LH3010-ZB/ 37LH3010-ZB/
32LH3020-ZD/ 32LH3030-ZE 37LH3020-ZD/ 37LH3030-ZE
inclusiv suportul 805,0 x 583,0 x 224,0 mm 805,0 x 586,0 x 211,0 mm 922,0 x 659,0x 297,0mm 922,0 x 660,0x 270,6mm
Dimensiuni
31,7 x 23,0 x 8,8 inci 31,7 x 23,1 x 8,3 inci 36,3x 26,0 x 11,7 inci 36,3x 26,0 x 10,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 805,0x 531,0x 79,9mm 805,0x 531,0x 79,9mm 922,0 x 595,0x 88,0mm 922,0 x 595,0x 88,0mm
31,7 x 20,9 x 3,2 inci 31,7 x 20,9 x 3,2 inci 36,3x 23,4 x 3,5 inci 36,3x 23,4 x 3,5 inci

Greutate inclusiv suportul 12,1 kg / 26,7 lbs 12,1 kg / 26,7 lbs 14,9 kg / 32,9 lbs 14,9 kg / 32,9 lbs
f„r„ suport 11,0 kg / 24,3 lbs 11,0 kg / 24,3 lbs 13,1 kg / 28,9 lbs 13,1 kg / 28,9 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 150W 150W 180W 180W

42LH30** 47LH30**
MODELS
MODELE 47LH3000-ZA
42LH3000-ZA 42LH3010-ZB/ 47LH3010-ZB/
42LH3020-ZD/ 42LH3030-ZE 47LH3020-ZD/ 47LH3030-ZE
1028,0 x 715,4 x 297,0mm 1028,0 x 716,4 x 270,6mm 1140,6 x 784,8 x 337,4 mm 1140,6 x 788,3 x 318,9 mm
Dimensiuni inclusiv suportul
40,5x 28,2 x 11,7 inci 40,5x 28,2 x 10,7 inci 44,9 x 30,9 x 13,3 inci 44,9 x 31,0 x 12,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 1028,0x 658,6x 88,7mm 1028,0x 658,6x 88,7mm 1140,6 x 722,9 x 99,0 mm 1140,6 x 722,9 x 99,0 mm
f„r„ suport
40,5 x 25,9 x 3,5 inci 40,5 x 25,9 x 3,5 inci 44,9 x 28,5 x 3,9 inci 44,9 x 28,5 x 3,9 inci

Greutate inclusiv suportul 18,0 kg / 39,7 lbs 18,0 kg / 39,7 lbs 22,5 kg / 49,6 lbs 22,5 kg / 49,6 lbs
f„r„ suport 16,2 kg / 35,7 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs 19,9 kg / 43,9 lbs 19,9 kg / 43,9 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 210W 210W 280W 280W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%
■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

145
ANEX√

32LH70** 37LH70**
MODELE 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD
32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE
803 x 632,9 x 284,8 mm 903x 689,1x 299,5 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 31,6 x 24,9 x 11,2 inci 35,5x 27,1 x 11,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 803 x 584,2 x 75 mm 903 x 639,4x 51,8 mm
f„r„ suport
31,6 x 23 x 2,9 inci 35,5 x 25,1 x 2,0 inci

inclusiv suportul 13,5 kg / 29,7 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs


Greutate
f„r„ suport 11,6 kg /25,5 lbs 14,1 kg / 31,0lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 150W 180W

42LH70** 47LH70**
MODELS
MODELE 42LH7000-ZA/42LH7010-ZD 47LH7000-ZA/47LH7010-ZD
42LH7020-ZC/42LH7030-ZE 47LH7020-ZC/47LH7030-ZE
1009,7 x 753,6 x 334,4 mm 1123,5 x 823,4x 372,8 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 39,7 x 29,6x 13,1 inci 44,2 x 32,4 x 14,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 1009,7 x 695,4 x 39,7 mm 1123,5 x 765,4x 40,9 mm
f„r„ suport
39,7 x 27,3 x 1,5 inci 44,2 x 30,1 x 1,6 inci

inclusiv suportul 19,8 kg / 43,7 lbs 26,4 kg / 58,2 lbs


Greutate
f„r„ suport 17,2 kg / 37,9lbs 22,8 kg / 50,2 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 230W 300W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

Fi∫iere video acceptate A se vedea pagina.90

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

146
32LH49** 37LH49**
MODELE
32LH4900-ZD 37LH4900-ZD
804,4 x 589,1 x 210,9 mm 924,7 x 667,7x 270,6 mm
Dimensiuni inclusiv suportul 31,7 x 23,2 x 8,3 inci 36,4x 26,3 x 10,7 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) 804,4 x 529,2 x 81,0 mm 924,7 x 599,9x 89,6 mm
f„r„ suport
31,7 x 20,9 x 3,2 inci 36,4x 23,6 x 3,5 inci

inclusiv suportul 12,7 kg / 28,0 lbs 15,8 kg / 34,9 lbs


Greutate
f„r„ suport 11,5 kg / 25,4 lbs 14,0 kg / 30,9 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 150W 180W

42LH49** 47LH49**
MODELS
MODELE
42LH4900-ZD 47LH4900-ZD

1036,0 x 722,3 x 270,6 mm 1153,2 x 793,3x 319,0 mm


Dimensiuni inclusiv suportul 40,8 x 28,5 x 10,7 inci 45,4x 31,3 x 12,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime)
f„r„ suport 1036,0 x 655,4 x 89,8 mm 1153,2x 719,0x 99,8 mm
40,8x 25,8 x 3,6 inci 45,4x 28,3 x 3,9 inci

Greutate inclusiv suportul 18,9 kg / 41,7 lbs 22,2 kg / 49,0 lbs


f„r„ suport 17,1 kg / 37,7 lbs 19,6 kg / 43,2 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 210W 260W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci

Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare
Mai pu˛in de 85%

Fi∫iere video acceptate A se vedea pagina.90

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

147
ANEX√

32LF25** 37LF25**
MODELE
32LF2500-ZA 32LF2510-ZB 37LF2500-ZA 37LF2510-ZB

inclusiv suportul 801,8 x 604,2 x 227,8 mm 801,8 x 604,2 x 227,3 mm 919,6 x 682,3 x 289,0 mm 919,6 x 682,3 x 293,8 mm
Dimensiuni 36,2 x 26,9 x 11,4 inci 36,2 x 26,9 x 11,6 inci
31,6 x 23,8 x 9,0 inci 31,6 x 23,8 x 9,0 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 801,8 x 544,1 x 79,0 mm 801,8 x 544,1 x 79,0 mm 919,6 x 610,3 x 89,0 mm 919,6 x 610,3 x 89,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inci 31,6 x 21,5 x 3,2 inci 36,2 x 24,0 x 3,5 inci 36,2 x 24,0 x 3,5 inci

inclusiv suportul 13,4 kg / 29,6 lbs 13,4 kg / 29,6 lbs 18,8 kg / 41,5 lbs 18,8 kg / 41,5 lbs
Greutate
f„r„ suport 11,9 kg / 26,3 lbs 11,9 kg / 26,3 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs 16,2 kg / 35,7 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz
Consum 150W 150W 180W 180W

42LF25**
MODELS
MODELE
42LF2500-ZA 42LF2510-ZB

inclusiv suportul 1032,8 x 742,3 x 289,0 mm 1032,8 x 742,3 x 293,8 mm


Dimensiuni
40,7 x 29,3 x 11,4 inci 40,7 x 29,3 x 11,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 inci 40,7 x 26,4 x 3,7 inci

Greutate inclusiv suportul 23,6 kg / 52,1 lbs 23,6 kg / 52,1 lbs


f„r„ suport 21,0 kg / 46,3 lbs 21,0 kg / 46,3 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 210W 210W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Temperatur„ de depozitare
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 85%

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.
ANEX√

148
50PS70** 60PS70**
MODELE
50PS7000-ZA 60PS7000-ZA

inclusiv suportul 1228,0 x 835,8 x 309 mm 1465,4x 986,4 x 371 mm


Dimensiuni
48,4 x 32,9x 12,2 inci 57,7 x 38,9 x 14,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1228,0x 784,5 x 78,9 mm 1465,4 x 932,2 x 82,1 mm
48,4 x 30,9 x 3,1 inci 57,7 x 36,7 x 3,2 inci
inclusiv suportul
Greutate 38,1 kg / 84,0 lbs 53,3kg / 117,5 lbs
f„r„ suport
34,1 kg / 75,2 lbs 46,3kg / 102,1 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 490W 580W

50PS80** 60PS80**
MODELS
MODELE
50PS8000-ZA 60PS8000-ZA

inclusiv suportul 1228,0 x 835,8 x 309 mm 1465,4x 986,4 x 371 mm


Dimensiuni
48,4 x 32,9x 12,2 inci 57,7 x 38,9 x 14,6 inci
(L„˛ime x Œn„l˛ime x
Grosime) f„r„ suport 1228,0x 795,1 x 78,9 mm 1465,4 x 926,7 x 82,1 mm
48,4 x 31,3 x 3,1 inci 57,7 x 36,5 x 3,2 inci
inclusiv suportul
Greutate f„r„ suport
38,3 kg / 84,4 lbs 53,6kg / 118,2 lbs
34,3 kg / 75,6 lbs 46,6kg / 102,8 lbs

Cerin˛„ de alimentare AC100-240V~ 50/60Hz AC100-240V~ 50/60Hz


Consum 490W 580W

Dimensiune Modul CI 100,0 x 55,0 x 5,0 mm


(L„˛ime x Œn„l˛ime x Grosime) 3,94 x 2,17 x 0,20 inci

Temperatur„ de depozitare 0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F


Umiditate de depozitare Mai pu˛in de 80%
Condi˛ii de mediu
Temperatur„ de depozitare -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Umiditate de depozitare
Mai pu˛in de 85%
Fi∫iere video acceptate A se vedea pagina.90

■ Specifica˛iile de mai sus pot fi schimbate f„r„ Ón∫tiin˛are prealabil„, pentru Ómbun„t„˛irea calit„˛ii.

Digital TV Analogic TV

Sistem TV DVB-T PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II,


ANEX√

DVB-C (Doar Suedia, Finlanda) SECAM L/L’


Acoperire programe VHF, UHF VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69,
CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
Impedan˛„ anten„ extern„ 75 Ω 75 Ω

149
ANEX√

CODURI IR
1. Cum se conecteaz„
A Conecta˛i telecomanda cu fir la portul pentru telecomand„ de pe televizor

2. Coduri IR pentru telecomand„


A Modula˛ia de ie∫ire
Puls unic, modulat cu semnal de 37,917KHz la 455KHz.
Tc Frecven˛a purt„toare

FCAR = 1/Tc = fosc/12


T1 Raport util = T1/Tc = 1/3

A Configurarea cadrului
Primul cadru
Cod de CLow
od pcustom
ersonalicode
zat jos CoHigh
d percustom
sonalizacode
t Ónalt
Lead
electcode
rod Cod dcode
Data ate CData
od dacode
te

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Cadru de repetare

Repeat code
Tf

A Cod de electrod

9 ms
4.5 ms

A Cod de repetare

0.55 ms

9 ms 2.25 ms

A Descrierea bi˛ilor
Bit ”0” Bit ”1”
0.56 ms 0.56 ms
ANEX√

1.12 ms 2.24 ms

A Interval de cadru: Tf
Modula˛ia este transmis„ at‚ta timp c‚t butonul este ap„sat.
Tf Tf

Tf=108ms @455KHz

150
Cod (Hex) Func˛ie Observa˛ie
95 Economisire energie Buton de telecomand„
08 POWER Buton de telecomand„ (Alimentare Pornit„/ Oprit„)
0B INPUT Buton de telecomand„
79 RATIO (RAPORT) Buton de telecomand„
F0 TV/RAD Buton de telecomand„
45 Q.MENU Buton de telecomand„
43 MENU Buton de telecomand„
AB GUIDE Buton de telecomand„
40 Up ( ) Buton de telecomand„
41 Down ( ) Buton de telecomand„
07 Left ( ) Buton de telecomand„
06 Right ( ) Buton de telecomand„
44 OK( ) Buton de telecomand„
28 RETURN/EXIT Buton de telecomand„
AA INFO i Buton de telecomand„
30 AV MODE Buton de telecomand„
02 Buton de telecomand„
03 Buton de telecomand„
1E FAV ( MARK ) Buton de telecomand„
09 MUTE Buton de telecomand„
00 P Buton de telecomand„
01 P Buton de telecomand„
10~19 Butoane numerice 0~9 Buton de telecomand„
53 LIST Buton de telecomand„
1A Q.VIEW Buton de telecomand„
72 RO™U Buton de telecomand„
71 VERDE Buton de telecomand„
63 GALBEN Buton de telecomand„
61 ALBASTRU Buton de telecomand„
20 TEXT Buton de telecomand„
21 T.OPT(T.Option) Buton de telecomand„
39 SUBTITLE Buton de telecomand„
7E SIMPLINK Buton de telecomand„
65 FREEZE(Doar Plasma TV) Buton de telecomand„

ANEX√

151
ANEX√

SETAREA DISPOZITIVULUI DE COMAND√ EXTERN√; RS-232C


Setare RS-232C
Conecta˛i mufa jack de intrare RS-232C la un dis-
pozitiv de comand„ extern„ (cum ar fi calculatorul
sau un sistem de control A/V) ∫i controla˛i extern
func˛iile televizorului.
Conecta˛i portul serial al dispozitivului de comand„ la
mufa jack RS-232C de pe panoul din spate al televi-
zorului.
Cablul de conectare RS-232C nu este livrat odat„ cu
televizorul.

Tip de conector; Muf„ tat„ D-Sub cu 9 pini


Cod. Nume pin
1 F„r„ conexiune
2 RXD (Recep˛ie date)
3 TXD (Transmisie date) 1 5
4 DTR (latura DTE este preg„tit„ -
DTE = Echipament de Date
Terminal)
5 GND (Œmp„m‚ntare)
6 DSR (latura DCE este preg„tit„ -
DCE = Echipament pentru
Transmitere Date) 6 9
7 RTS (Preg„tit pentru trimitere date)
8 CTS (Liber pentru trimitere date)
9 F„r„ conexiune

Configura˛ii RS-232C
Configura˛ii cu 7 fire(Cablu standard RS-232C) Configura˛ii cu 3 fire (Nu este standard)
PC TV PC TV
RXD 2 3 TXD RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD TXD 3 2 RXD
ANEX√

GND 5 5 GND GND 5 5 GND


DTR 4 6 DSR DTR 4 6 DTR
DSR 6 4 DTR DSR 6 4 DSR
RTS 7 8 CTS RTS 7 7 RTS
CTS 8 7 RTS CTS 8 8 CTS
D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9 D-Sub 9

152
Cod identificare

Folosi˛i aceast„ func˛ie pentru a specifica codul de identificare a monitorului.


Consulta˛i ÑAsocierea datelor Ón timp real 1’ A se vedea pagina 157

OPfiIUNI Mutare OK OPfiIUNI Mutare OK


E E

SIMPLINK : Pornit SIMPLINK : Pornit


Blocare taste : Oprit Blocare taste : Oprit
Redare manual pe ecran Redare manual pe ecran
Set ID
Set ID ::11 Set ID
Set ID ::11
Indicator de nivel putere Indicator de nivel putere
F 1 G
Mod demo : Pornit Mod demo : Pornit
Setare mod : Demo magazin Setare mod : Demo magazin
Închidere
Set„ri din fabrica˛ie Set„ri din fabrica˛ie

1 MENU
Selecta˛i OPfiIUNI.

2
OK
Selecta˛i S e t I D.

3
OK Regla˛i Set ID pentru a alege num„rul ID TV dorit.
Intervalul de reglare a Setare ID este 1~99.

ANEX√

• Ap„sa˛i butonul RETURN (Revenire) pentru a acceas meniul anterior.

153
ANEX√
Communication Parameters
A Vitez„ de transmisie : 9600 bps A Bit de stop: 1 bit
(UART) A Cod de comunicare: Cod ASCII
A Lungimea ∫irului de date : 8 bits A Folosi˛i un cablu inversat.
A Paritate: Nici una

Protocol de Transmisie/Recep˛ie
Transmisie
[Comand„1][Comand„2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Comand„ 1]: Prima comand„. (j, k, m sau x)


Lista de referin˛„ comenzi
* [Comand„ 2]: A doua comand„.
COMAND√ COMAND√ DATA * [Set ID]: Pute˛i regla num„rul de identificare al aparatului
1 2 (Hex) pentru a alege num„rul de identificare al moni-
torului dorit Ón meniul Special. Intervalul de
01. Pornire k a 00 ~ 01 reglare este 1 - 99. Dac„ selecta˛i Set ID "0",
02. Format imagine k c Consulta˛i pagina154 fiecare aparat TV conectat este controlat.
03. Ascundere imagine k d 00 ~ 01 Num„rul de identificare al aparatului este indicat
04. Mod silen˛ios k e 00 ~ 01 Ón format zecimal (1 - 99) Ón meniu ∫i ca hexa-
zecimal (0x0 - 0x63) pe protocolul de trans-
05. Controlul volum k f 00 ~ 64
misie/recep˛ie.
06. Contrast k g 00 ~ 64 [DATA]: Pentru a transmite datele de comand„.
*
07. Luminozitate k h 00 ~ 64 Transmite datele "FF" pentru a citi starea comenzii.
08. Culoare k i 00 ~ 64 * [Cr]: Tasta de retur de car
09. Nuan˛„ k j 00 ~ 64 cod ASCII "0x0D"
10. Claritate k k 00 ~ 64 * [ ]: Cod ASCII "spa˛iu (0x20)’
11. Selec˛ie OSD k l 00 ~ 01
12. Mod de blocare k m 00 ~ 01
a telecomenzii
13. Înalte k r 00 ~ 64 Confirmare OK
14. Joase k s 00 ~ 64 [Comand„2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
15. Balans k t 00 ~ 64
16. Temperatura culorii k u 00 ~ 02 * Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
format c‚nd prime∫te date corespunz„toare. Œn acest
17. Metod„ ISM j p Consulta˛i pagina 157
moment, dac„ datele sunt Ón modul de citire a datelor,
18. Economisire energie j q 00 ~ 04
indic„ datele st„rii actuale. Dac„ datele sunt Ón modul
19. Configurare automat„ j u 01 de scriere a datelor, datele sunt readuse pe computer.
20. Comand„ reglaj m a Consulta˛i pagina157
21. Ad„ugare/Ignorare canal m b 00 ~ 01 Confirmare Eroare
22. Cheie m c Cod cheie [Comand„ 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
23. Control lumin„ fundal m g 00 ~ 64
* Monitorul transmite ACK (confirmare) bazat pe acest
ANEX√

24. Selec˛ie intrare (principal„) x b Consulta˛i pagina158


format c‚nd prime∫te date necorespunz„toare de la
func˛ii neviabile sau erori de comunicare.

* La setarea 17 ~ 24, niciun meniu nu se afi∫eaz„ pe ecran. Data 00: Cod ilegal
* Not„: Œn timpul opera˛iilor, cum ar fi USB Dvix sau EMF, nicio
comand„, Ón afar„ de Alimentare(ka) ∫i Tast„(mc) nu va fi exe-
cutat„, acestea fiind tratate ca NG.

154
0 1 . Pornire (Comand„ : k a ) 0 4 . Mod silen˛ios (Comand„ 2 : k e )
G Comand„ pornirea ∫i oprirea televizorului. G Pentru activarea/dezactivarea sonorului.
Transmisie Pute˛i accesa modul silen˛ios ∫i cu ajutorul butonului
MUTE de pe telecomand„.
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Transmisie
Data 00 : Oprire 01 : Pornire [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Confirmare
Data 00 : Mod silen˛ios dezactivat (Volum activat)
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 01 : Mod silen˛ios activat (f„r„ sonor)
G Pentru afi∫area pornirii ∫i opririi. Confirmare
Transmisie [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
0 5 . Control volum (Comand„ : k f )
Confirmare
G Pentru reglarea volumului.
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Pute˛i de asemenea, regla volumul cu ajutorul butoanelor
de volum de pe telecomand„.
* Œn acest mod, dac„ alte func˛ii transmit date ‘0xFF’ bazate
pe acest format, feed-back-ul datelor de confirmare Transmisie
prezint„ statusul pentru fiecare func˛ie. [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* OK Ack., Error Ack. ∫i alte mesaje pot ap„rea pe ecran Data Min : 00 ~ Max : 64
c‚nd televizorul este pornit. * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
0 2 . Format imagine (Comand„ : k c ) Confirmare
(Dimensiune imagine principal„) [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
G Pentru reglarea formatului ecranului. 0 6 . Contrast (Comand„ : k g )
Pute˛i regla de asemenea formatul ecranului utiliz‚nd
F o r m a t i m a g i n e din meniul rapid Q.meniu. sau din G Pentru reglarea contrastului ecranului.
meniul IMAGINE.
Transmisie Contrastul poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
Transmisie
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Ecran normal (4:3) 07 : 14:9
02 : Ecran lat (16:9) 09 : Numai Scan Data Min : 00 ~ Max : 64
04 : Zoom 0B : Pe tot ecranul * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
06 : Original 10~1F : Cinema Zoom 1~16Confirmare
Confirmare [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 7 . Luminozitate (Comand„ : k h )
* Cu ajutorul intr„rii RGB-PC sau Component, selecta˛i
formatul imaginii de pe ecran de 16:9 sau 4:3. G Pentru reglarea luminozit„˛ii ecranului. Luminozitatea
* Œn modul DTV/HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p poate fi reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Transmisie
Component(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz), este [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
disponibil Numai Scan.
Data Min : 00 ~ Max : 64
* Func˛ia Pe tot ecranul este acceptat„ numai de ATV, AV1,2,3.
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
0 3 . Ascundere imagine (Comand„ : k d ) Confirmare
G Pentru selectarea ascunderii/afi∫„rii imaginii. [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Transmisie 0 8 . Culoare (Comand„ : k i )
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr] G Pentru reglarea culorii ecranului. Culoarea poate fi
Data 00 : Ecran Mute dezactivat„ (Imagine activat„) reglat„ ∫i din meniul IMAGINE.
ANEX√

Oprire video Oprit Transmisie


01 : Ecran Mute activat„ (Imagine dezactivat„) [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
10 : Oprire video Pornit
Data Min : 00 ~ Max : 64
Confirmare * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Confirmare
* Numai Ón caz de activare oprire video, TV va afi∫a On [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Screen Display (OSD) (Afi∫aj pe ecran). Œns„, Ón caz de acti-
vare oprire ecran, TV nu va afi∫a OSD.
155
ANEX√
0 9 . Nuan˛„ (Comand„ : k j ) 1 3 . Î n a l t e ( Comand„: k r )
G Pentru reglarea nuan˛ei ecranului.Nuan˛a poate fi
G Pentru ajustarea sunetelor Ónalte.
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE. Pute˛i ajusta de asemenea sunetele Ónalte Ón meniul AUDIO.
Transmisie Transmisie
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr] [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data ro∫u : 00 ~ verde : 64 Data ro∫u : 00 ~ verde : 64
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 153. * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
Confirmare
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Confirmare
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 4 . J o a s e ( Comand„: k s )
1 0 . Claritate (Comand„ : k k ) G Pentru a ajusta sunetele joase.
G Pentru reglarea clarit„˛ii ecranului. Claritatea poate fi Pute˛i ajusta de asemenea sunetele joase Ón meniul AUDIO.
reglat„ ∫i din meniul IMAGINE. Transmisie
Transmisie
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data ro∫u : 00 ~ verde : 64
Data Min : 00 ~ Max : 64 * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
* Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
Confirmare Confirmare
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

1 5 . Balans (Comand„ : k t )
G Pentru reglarea balansului. De asemenea, balan-
1 1 . Selec˛ie OSD (Comand„ : k l ) sul poate fi reglat ∫i din meniul AUDIO.
G Pentru a selecta din telecomand„ activarea/dezacti- Transmisie
varea OSD (afi∫are pe ecran). [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie Data Min : 00 ~ Max : 64
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr] * Consultati ‘Asocierea datelor Ón timp real 1’. A se vedea pagina 157.
Confirmare
Data 00: OSD afi∫at 01: OSD ascuns
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Confirmare
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
1 6 . Temperatura culorii (Comand„ : k u )
G Pentru reglarea temperaturii culorii.
1 2 . Mod de blocare a telecomenzii (Comand„ : k m ) Temp. culoare poate fi reglat ∫i din meniul IMAGINE.
G Pentru a bloca telecomanda ∫i butoanele de pe panoul Transmisie
frontal al televizorului.
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Transmisie
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: Mediu 01:Rece 02: Cald
Confirmare
Data 00: Blocare inac- tiv„ 01: Blocare activ„
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ANEX√

Confirmare
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Dac„ nu folosi˛i telecomanda, folosi˛i acest mod. C‚nd
alimentarea de la re˛ea este pornit„/oprit„, se dezac-
tiveaz„ blocarea comenzii externe.
* Tasta de alimentare local„ va func˛iona corespunz„tor

156
1 7 . Metod„ ISM ( D o a r P l a s m a T V ) 2 0 .Comand„ reglaj ( Comand„ : m a )
( Comand„ : j p )
G Selecta˛i canalul conform urm„torului num„r fizic.
G Pentru comanda metodei ISM. De asemenea pute˛i regla Transmisie
Metoda ISM din meniul OPfiIUNI.
[m][a][ ][Set ID][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Transmisie
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Date00 : Date canal Ónalt
Date01 : Date canal redus
ex. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)
Data 02: Orbiter Nr. 394 -> 01 8A (18AH),
04: În„lbire DTV Nr. 0 -> Nu are importan˛„
08: Normal Date02 0x00 : ATV principal,
0x10 : DTV principal
20 : Degradare culoare 0x20 : Radio
Confirmare Gam„ date canal
Analog - Min: 00 ~ Max: 63 (0~99)
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Digital - Min: 00 ~ Max: 3E7 (0~999)
(Except‚nd Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)
Digital - Min: 00 ~ Max: 270F (0~9999)
(Doar Suedia, Finlanda, Norvegia Danemarca, Irlanda)
1 8 . E c o n o m i s i r e e n e r g i e (Comand„: j q )
Confirmare
G Pentru a reduce consumul de electricitate al televizorului. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Pute˛i ajusta de asemenea Energy Saving (Economisire
energie) Ón meniul OPTION (OPfiIUNE).
Transmisie Data Min: 00 ~ Max: 7DH
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Func˛ie economisire
energie Nivel 2 1 . Ad„ugare/Ignorare canal(Comand„: m b)
Descriere
7 6 5 4 3 2 1 0 G Pentru a ignora starea programului curent.
Oprit
Transmisie
0 0 0 0 Energie sc„zut„ 0 0 0 0
[m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0 0 0 0 Energie sc„zut„ 0 0 0 1 Minim
Data00 : Omitere 01 : Ad„ugare
0 0 0 0 Energie sc„zut„ 0 0 1 0 Mediu
Confirmare
0 0 0 0 Energie sc„zut„ 0 0 1 1 Maxim
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
0 0 0 0 Energie sc„zut„ 0 1 0 0 Auto

Energie sc„zut„ 0 1 0 1 Video f„r„ sonor


0 0 0 0 (Doar LCD TV)
0 0 0 1 Senzor inteligent 0 0 0 0 Sc„zut (Doar Plasma TV)

0 0 0 1 Senzor inteligent 0 0 0 1 Mijloc (Doar Plasma TV) * Asocierea datelor Ón * Asocierea datelor Ón
timp real 1 timp real 2
0 0 0 1 Senzor inteligent 0 0 1 0 Ridicat (Doar Plasma TV)
00 : Pasul 0 00 : -40
Confirmare 01 : -39
A: Pasul 10 (Cod identi-
ficare aparat 10) 02 : -38
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
(Cu excep˛ia F: Pasul 15 (Cod iden- 28 : 0
19/22LU40**, tificare aparat 15)
19/22/26LU50**,
32/37/42LF25**, 10 : Pasul 16 (Cod iden- 4E : +38
19/22/26/32/37/42LH20**, tificare aparat 16) 4F : +39
32/37/42/47LH30**)
50 : +40
64 : Pasul 100
1 9 . Configurare automat„ ( Comand„ : j u )
6E : Pasul 110
ANEX√

G Pentru reglarea automat„ a pozi˛iei imaginii ∫i minimizarea


tremorului imaginii. Func˛ioneaz„ doar Ón modul RGB (PC). 73 : Pasul 115
Transmisie 74 : Pasul 116
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] C7: Pasul 199
Data 01: Pentru a seta FE : Pasul 254
Confirmare FF : Pasul 255
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
157
ANEX√
2 2 . Cheie ( Comand„ : m c ) 2 4 . Selec˛ie intrare (Comand„ : x b )
(Intrare imagine principal„)
G Pentru a transmite codul cheie IR de la distan˛„.
Transmisie G Pentru a selecta sursa de intrare pentru imaginea prin-
cipal„.
Transmisie
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data Codul cheie - Consulta˛i pagina 151.
Data: Structur„
Confirmare
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] MSB LSB
0 0 0 0 0 0 0 0

Intrare extern„ Num„r intrare

Intrare extern„ Data


2 3 . Control lumin„ fundal ( Comand„ : m g )
(Doar LCD TV) 0 0 0 0 DTV
G Pentru a controla lumina de fundal. 0 0 0 1 Analogic
Transmisie 0 0 1 0 AV
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
0 1 0 0 Component
Date : date Min : 00 ~ Max: 64
0 1 1 0 RGB

Confirmare 1 0 0 1 HDMI

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]


Num„r intrare Data
0 0 0 0 Intrare1
0 0 0 1 Intrare2
0 0 1 0 Intrare3
0 0 1 1 Intrare4

Confirmare
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
ANEX√

158
Notificare software open source

Urm„toarele fi∫iere executabile GPL ∫i libr„rii LGPL/MPL utilizate Ón acest produs fac obiectul acordurilor
de licen˛„ GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:
FI™IERE EXECUTABILE GPL:
• Linux kernel 2.6
• busybox
• lzo
LIBR√RII LGPL:
• uClibc
LIBR√RII MPL:
• Nanox
LG Electronics v„ pune la dispozi˛ie codul surs„ pe suport CD-ROM pentru o tax„ care acoper„ costul
distribu˛iei, cum ar fi costul suportului, costul de livrare ∫i administrare, Ón urma unul e-mail trimis la:
opensource@lge.com
Aceast„ ofert„ este valabil„ pentru o perioad„ de trei (3) ani de la data distribuirii acestui produs de c„tre
LG Electronics.
Pute˛i ob˛ine o copie a licen˛elor GPL, LGPL, MPL de pe CD-ROM-ul furnizat Ómpreun„ cu acest produs.
De asemenea, pute˛i ob˛ine traducerea licen˛elor GPL, LGPL de la http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/gpl-2.0-translations.html, http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html.

Acest software este bazat Ón parte pe activitatea Grupului Independent JPEG copyright © 1991 - 1998,
Thomas G. Lane.
Acest produs include
• biblioteca libpng: copyright © 2004 Glenn Randers-Pehrson
• biblioteca de compresie Zlib: Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly ∫i Mark Adler.
• biblioteca Tinyxml: copyright (c) 2000-2006 Lee Thomason

ANEX√

159