P. 1
Note de Curs FONETICA

Note de Curs FONETICA

|Views: 9|Likes:
Published by Adela

More info:

Published by: Adela on Jul 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2014

pdf

text

original

Sections

  • SUBMODULUL I.CLASIFICAREA ARTICULATORICĂ A VOCALELOR
  • SUBMODULUL II.ARTICULAŢIA CONSOANELOR
  • MODULUL III.DIFTONGII ŞI TRIFTONGII ÎN PLAN FONOLOGIC
  • SUBMODULUL I.DIFTONGII. CLASIFICAREA DIFTONGILOR. CĂILE DE FORMARE
  • MODULUL VI.INTONAŢIA
  • BIBLIOGRAFIE:

UNIVERSITATEA DE STAT „BOGDAN PETRICEICU HASDEU” din Cahul

CATEDRA DE FILOLOGIE ROMÂNĂ Svetlana Dermenji – Gurgurov

FONETICA LIMBII ROMÂNE
SUPORT DE CURS

Cuprins

Modulul I. Fonetica şi fonologia. Sunetul şi fonemul..............................3 Modulul II. Consideraţii privind vocalele şi consoanele româneşti.......34 Submodulul I. Clasificarea articulatorică a vocalelor...........................35 Submodulul II. Articulaţia consoanelor.................................................43 Modulul III. Diftongii şi triftongii în plan fonologic..............................64 Sumodulul I. Diftongii. Clasificarea diftongilor. Căile de formare.......65 Submodulul II. Triftongii. Tipuri de triftongi.........................................74 Modulul IV. Silaba fonetică....................................................................77 Modulul V. Accentul în limba română...................................................94 Modulul VI. Intonaţia..........................................................................110 Modulul VII. Alternanţele fonetice.....................................................123 Bibliografie..........................................................................................146

2

MODULUL I. FONETICA ŞI FONOLOGIA. SUNETELE ŞI FONEMELE

La finele acestui modul, studenţii vor fi capabili:

- Să cunoască noţiunile de fonetică şi fonologie; - Să stabilească relaţiile foneticii cu alte disciplini lingvistice şi nelingvistice; - Să descrie prima etapă de studiere a structurii sonore a limbii: activitatea organelor de articulare şi a celor de audiţie; - Să diferenţieze tipurile sunetelor şi particulariţile lor acustice; - Să observe corelaţia dintre sunet şi fonem, sunet şi literă, fonem şi literă.

3

Nota bene: Termenul „fonetică” a apărut ca adjectiv neologic latin.. ca disciplina lingvistică ce studiază sunetele vorbite sau articulate. Din lat. Raţiunea omenească ar fi stearpă dacă n-ar fi nutrită şi incitată necontenit printr-un schimb de vederi. „phonetica” a fost calchiat în germană prin Lautlechere. Sextil Puşcariu APARIŢIA FONETICII Fonetica este definită. înţelese şi uşor de reprodus de toţi membrii aceleiaşi comunităţi sociale.. Fără el. 1797. Multe tratate şi manuale de fonetică comparată sau ale unei anumite limbi conţin în titlul lor termenul 4 . de obicei. şi de a face să răsune în sufletele altora coarde care au vibrat în inimile noastre contribuie la înmulţirea cunoştinţelor. iar în sufletul nostru n-ar putea încolţi sentimente generoase..FONETICA ŞI FONOLOGIA.. phoneticus (după grec.Numai facultatea de a-şi exterioriza gândurile şi preocupările prin sunete perceptibile. toate gândurile ce le răscoleşte mintea şi toate simţurile pe care le cuprinde sufletul nostru ar rămânea îngropate în raclă plumbuită. SUNETELE ŞI FONEMELE Între marile minuni ale acestei lumi trebuie socotit graiul omenesc. pentru a caracteriza ieroglifele în raport cu sunetele pe care le înlocuiesc. phone „voce”) creat de egiptologul danez George Zoega: De origine et usu obeliscorum. stârnind idei şi porniri noi şi deschizând omului calea fericirii pe acest pământ.

a. Berlin). Les Sons du français. ed. pe lângă unităţile segmentale (sunetele ca realizări ale fonemelor) şi trăsăturile prozodice sau suprasegmentale (accentul. Sweet. elementele fonice (sonore).Y. H. ed. NOŢIUNEA DE SUNET UMAN ARTICULAT Sunetul articulat se află în centrul domeniului de cercetare al foneticii. cuvântul şi grupul fonetic. Passy. tempoul şi ritmul vorbirii. 1910. calităţile vocii. (Klaus Kohler. W. The sounds of English and German. Moulton. german. care realizează latura semnificativă. observăm 5 . considerate atât ca structură (formă).„sunete”: P. pauzele şi chiar tăcerea ca întrerupere intenţionată a fluxului sonor ş. 1982. alternanţele fonetice (care aparţin şi domeniului morfologiei. sau domeniului de graniţă – morfo(fo)nologia). cât şi ca substanţă. 1962. Pe parcursul studierii fenomenului dat. Oxford. inclusiv premisele psihologice şi sociologice prezente în situaţia de comunicare dintre vorbitor şi auditor”. adică producerea. 73]: „Fonetica este ştiinţa expresiei lingvistice” (a limbii vorbite). expresia vie a limbii sunt produse de către vorbitor(i) pentru a fi receptate de ascultător(i) în vederea realizării actului de comunicare. transmiterea şi receptarea aspectului sonor al limbii (Sprachschall). K. Chicago. în general. Kohler defineşte fonetica în felul următor: „Obiectul foneticii este evenimentul sonor al comunicării lingvistice sub toate aspectele sale. a 2-a. Sunetele articulate şi.F. O altă definiţie largă a foneticii (incluzând şi fonologia) formulează B. a 3-a. p. Fiind astfel definit. domeniul foneticii devine prea restrictiv. 1977. intonaţia). The sounds of English. Paris. Disciplina dată cercetează. Malmberg [1.

din dificultatea de a fi definit şi unanim acceptat. pentru un vorbitor al limbii române. cuvântul rostit „mapă” este format din patru sunete [m. O altă legătură pe 6 SNC SNC . impresiile auditive pe care i le produc cele mai mici unităţi din care este alcătuită o secvenţă a limbii vorbite. aceste impresii auditive sunt fixate cu ajutorul literelor: de ex. în primul rând.complexitatea deosebită a acestuia care decurge. a. mai ales. 1 Comunicarea în limba vorbită Sistemul nervos central (SNC) participă la producerea. transmiterea şi receptarea sunetului (de la vorbitor la ascultător) în felul următor: Transmitere a excitaţiei în ureche Articulaţie Procese neuronale Procese neuromusculare Procese neuronale Acustică Ureche Fig. Am putea prezenta un simplu model al comunicării în limba vorbită care ne demonstrează faptul că pune în evidenţă numai o parte a „sunetului” – semnalul acustic prin care vorbitorul transmite receptorului un mesaj: vorbitor mediu auditor emiţător receptor Fig. p. ă] care corespund celor patru litere ale aceluiaşi cuvânt scris. 2 Semnalul fonetic de la SNC 1 – SNC 2 Pentru un simplu vorbitor cu scriere alfabetică. sunetele sunt.

însă. Fiecare dintre „inelele” care constituie un „lanţ acustic” şi pe care urechea îl percepe ca pe o „impresie diferită” şi „omogenă”. Vorbitorul obişnuit. una condiţionând-o pe cealaltă” [2. Sunetele concrete ale vorbirii pot fi cercetate şi descrise din trei puncte de vedere diferite. Din punct de vedere articulatoric sau genetic (cercetarea sunetelor articulate. produse). Din punct de vedere auditiv sau energemic (produs cu acţiune) (cercetarea prelucrării semnalului sonor în timpul procesului de percepere şi decodare a mesajului). de obicei. Din punct de vedere acustic sau genemic (produs) (cercetarea sunetului ca semnal fizic).61] În primele decenii ale secolului nostru apar unele îndoieli cu privire la separarea clară a poziţiilor articulatorii.care o poate face vorbitorul este aceea dintre imaginea auditivă a unui sunet şi mişcările pe care trebuie să le execute organele sale fonatoare/ articulatoare pentru realizarea sunetului respectiv. pentru a corecta pronunţarea greşită a unui sunet de către un copil etc. ca cea mai mică „fază acustică”. 3. p. aspectele auditiv şi articulatoriu ale acestuia. Grammont demonstrează sau reia chiar definiţia dată fonemului de către F. M. Grammont utilizează termenul „acustic” cu două sensuri de „acustic” şi „auditiv” şi delimitează „fonemul” la nivelul audiţiei. Definiţiile „clasice” ale sunetului articulat reunesc. Ideea lanţului sonor ca un continuu care nu corespunde reprezentării 7 . de Saussure: „suma unităţii auzite şi a unităţii vorbite. este preocupat de înţelegerea mesajului în totalitatea sa şi nu de segmentarea acestuia în sunete sau de modul cum se produc acestea. subordonate celui lingvistic (fundamental): 1. 2. Pe parcursul studiului său. aspecte la care recurge doar în situaţii speciale: de ex.

1880]: „Cuvântul nu este o alăturare a unui număr anumit de sunete independente. care nu permit o delimitare exactă a sunetelor: „Datele acustice există deja în mod inconştient atunci când abordăm unităţile fonologice. [s] – poate fi articulat alveolar sau 8 . Malmberg [1. A. o impresie auditivă omogenă: „Ne putem da seama dacă un sunet rămâne sau nu asemănător cu el însuşi numai în lanţul vorbirii auzite. B. de Saussure accentuează primatul imaginii auditive asupra mişcărilor articulatorii continue.curente a sunetelor este exprimată cu claritate de H.” Însă F. ar fi cu neputinţă să descoperim diviziunile din acest şir de mişcări articulatorii. Asemenea intuiţii au fost confirmate odată cu dezvoltarea foneticii instrumentale. p. În continuare s-a demonstrat că efectele acustice/ auditive identice sau foarte asemănătoare pot fi obţinute prin articulaţii diferite. nu ştim unde începe un sunet şi unde sfârşeşte altul. fiecare dintre ele putând fi reprezentat printr-un semn al alfabetului. De ex. ci este în fond întotdeauna o serie continuă de infinit de multe sunete. p.” (vezi: H. atât timp cât avem impresia a ceva omogen. de Lacerda a demonstrat că mişcarea organelor articulatorii este continuă şi că ele nu persistă în aceeaşi poziţie o fracţiune de timp măsurabilă decât în mod excepţional. Dacă am putea reproduce cu ajutorul unui aparat de proiecţie toate mişcările gurii şi ale laringelui. un „t” etc. de Saussure. ştim ce este un „b”. prin intermediul urechii. acest sunet este unic” [F. Paul [Tubingen. 101] descrie situaţia: [ş] se realizează (ca variante individuale sau caracteristice unor limbi sau dialecte) prin combinarea în proporţii diferite a articulaţiei dorsale şi labiale. executând un lanţ de sunete. 73. Paul) Putem concluziona că sunetele se pot distinge prin faptul că realizează. 61]. fiecare. 1998. Combatând ideea unor poziţii stabile ale sunetelor.

d. credem însă. ulterior. „t” se poate realiza ca dental. În cea de-a doua ipostază. pe de o parte.predorsal – alveolar (cu apexul la incisivii inferiori). Alţi cercetători situează fenomenul în ultimă instanţă. Autorii sus menţionaţi propun rezolvarea acestei probleme prin sensul disciplinei. prin impunerea teoriei fonemului: sunetele fiind considerate. Faptul acesta ne aminteşte de definiţia psihologistă a fonemului propusă de Baudouin de Courtenay. nici una acustică sau fiziologică. create de ei – FONOMETRIA „sunetele unei limbi nu sunt decât normele de rostire ale unei comunităţi lingvistice”. 9 . ci o mărime lingvistică. în domeniul psihologiei şi caracterizează fonemul ca „o organizare psihică minimală a informaţiei care poate fi transmisă de la emiţător la receptor”. [l] – se poate realiza cu deschidere bilaterală. ca elemente materiale concrete. predorsale. privite. dar şi un sunet împreună cu variaţiile lui (de ex. Obiecţiile aduse asupra distingerii şi clasificării segmentelor lingvistice. sunetul este privit ca unitate de expresie minimală discretă a unei anumite limbi. unilaterală sau chiar medială etc. aceste norme pot fi stabilite cu ajutorul statisticii. respectiv articulatorie. alveolar. adică faptul că o clasă de sunete nu este nici o mărime pur auditivă. Termenul „sunet” desemnează fiecare dintre segmentele în care se poate disocia auditiv lanţul sonor. Nota Bene: Vom explica studenţilor faptul că încercările nereuşite de a identifica sunetul în diferite segmente ale „lanţului semnalului fonetic” (producere→ transmitere→ percepţie) se explică prin ambivalenţa conceptului de sunet şi. n] pot fi dentale sau alveolare. uneori ca segmente „naturale” existente în stare izolată şi pe de altă parte ca forme de organizare a substanţei fonice în vederea constituirii semnificantului semnelor lingvistice. neglijează. oclusivele [t. deosebirea între limbă şi vorbire.

B. unii fonologi utilizează termenul „fon” (grec. deci. Trebuie să mai menţionăm faptul că sensul de „unitate segmentală minimală distinctivă a limbii vorbite”. prin raportarea la un sistem de referinţă (mai ales articulatoriu). care.” [4. cât şi nerelevante. ale căror alegere este condiţionată de o serie de cauze. pe de o parte. 105-108] consideră că sunetul-tip este „sunetul notat de ortografie” – grafemul. Al Rosetti [3. ele se stabilesc auditiv. deci o clasă de sunete echivalente.” Fiecare sunet al limbii conţine. p. în mod necesar şi prin definiţie secundar în raport cu fonemul. Fonele sunt unităţi sonore obţinute prin segmentare. dar neatribuite încă unui fonem. o denumim ca sunet al limbii. asemănătoare care se distinge de alte clase prin „utilizare opozitivă”.aspirat. este. ca şi termenul sunet se poate referi la o anumită limbă. a fost preluat de termenul FONEM. atât relevante fonologic. trăsături relevante fonologic. odată cu dezvoltarea FONOLOGIEI. cu explozie laterală). Cu ultima accepţie se utilizează şi termenul sunettip. şi. dar şi la nivelul „universal” din fonetica generală. phone „voce”. care fac din el realizarea unui anumit fonem. p.2] Pentru alte accepţii ale termenului „sunet”. care apar într-un anume punct al fluxului sonor în care se realizează un fonem. Dezvoltarea teoriei fonemului a dus şi la fundamentarea ştiinţifică a conceptului de sunet pe care Trubetzkoy îl defineşte în raport cu fonemul: „Totalitatea caracteristicilor. fără de care sunetul ca element lingvistic nu există. şi se notează fonetic. „sunet”). ca obiect al analizei foneticienilor. adică un prototip. Caracterul polivalent al termenului „sunet” nu i-a determinat pe cei mai mulţi lingvişti (foneticieni) să renunţe la 10 . Malmberg defineşte astfel: „Sunetul. pe de altă parte. o întreagă mulţime de trăsături irelevante fonologic.

aparţinând ştiinţelor naturii. nu şi semne lingvistice). ea are la bază anumite trăsături reale (perceptive. antrenarea auzului prin compararea „sunetelor” cunoscute din varietăţi ale limbii materne şi din alte limbi şi chiar cu ajutorul logatomilor („cuvinte” fără sens. de ex. latura materială a acestora şi este o cercetare „pur fenomenologică”. credem. FONETICA -FONOLOGIA Fonologia s-a dezvoltat în deceniul al II-lea al sec. Unii foneticieni. acustice) recurente în semnalul fonetic. cu care este obişnuit orice vorbitor alfabetizat. Kohler. în 11 . în condiţii normale. trecut. N. o tehnică deprinsă în şcoală. S. subliniază importanţa conceptului de „sunet” în formarea auzului analitic (neinfluenţat de recunoaşterea cuvântului după sens. secvenţele rostite în limba maternă sau într-o altă limbă cunoscută cu o succesiune de „sunete”. care sunt numai semnale. În timp ce vorbitorul „naiv” rămâne la identificarea globală a sunetelor. în primul rând. Ea a fundamentat în mod ştiinţific conceptul de fonem. foneticianul trebuie să descrie impresiile auditive şi să le noteze cu ajutorul transcrierii fonetice. articulatorii. în context) şi în lărgirea câmpului de percepere a diferenţelor auditive. Nota Bene: Şi pentru studenţii filologi se recomandă. Pornind de la distincţia saussuriană dintre limbă (langue) şi vorbire (parole).acest termen. adică de segmente auzibile discrete: chiar dacă această segmentare este. apelând la categoriile de clasificare ale unei teorii ştiinţifice despre sunetele articulate. Nu se poate contesta faptul că noi putem interpreta. Trubetzkoy consideră că fonetica şi fonologia sunt ştiinţe diferite şi chiar opuse: fonetica cercetează „sunetele vorbirii”.

b) Prin fonetică sau fonetism se mai înţeleg însuşirile. În prezent. diferitele teorii ale silabei. care se ocupă cu studierea structurii sonore a limbii. Fonetica se ocupă nu numai de studierea fiziologică şi acustică a sunetelor articulate izolate. 12 . O teorie fonologică în afară cunoştineţelor de fonetică ar deveni abstractă. duce la o înţelegere justă că relaţiile strânse dintre cele două discipline sunt incomparabile. p. mai ales că începutul oricărei descrieri fonologice constă în descoperirea opoziţiilor fonetice distinctive existente în limba dată. utilizând metode lingvistice. Fonologia trebuie să utilizeze anumite concepte fonetice. ceea ce constituie specificul ei sonor. fonetica de dinaintea deceniului al III-lea al secolului nostru. caracteristicile accentului şi intonaţiei în limba dată. Din perspectiva acestei dihotomii. termenul „fonetică” are două sensuri: un sens restrâns în care fonetica este separată de fonologie şi sensul larg unde fonetica este în strânsă legătură cu fonologia. 15] În fonetică sunt expuse. nu ar aparţine lingvisticii. avându-se în vedere producerea. audiţia şi evoluţia sunetelor vorbite. transmiterea. fonologia este o fonetică funcţională şi structurală. funcţia lingvistică a sunetelor. lipsită de suport. caracteristicile fiziologice şi acustice ale articulării sunetelor unei limbi. ca şi fonetica ulterioară care nu recurge în mod explicit la fonologie. Termenul fonetică este de origine grecească (grec. ci şi cu legităţile de îmbinare a lor în componenţa unităţilor lingvistice [5.timp ce fonologia studiază „sunetele limbii”. Opunerea a două discipline care au acelaşi obiect de studiu: fonemele sonore ale limbajului. de asemenea. phoneticos „referitor la sunet”) şi are două sensuri: a) fonetica este o ramură a lingvisticii. În sens larg.

precum şi relaţiile dintre forma sonoră şi cea scrisă (grafică) a limbii. fonetica include mai multe aspecte de studiere a structurii sonore a limbii. Structura sonoră a limbii este deosebit de complicată. phone „sunet”). magnetofonul. 4. Ortoepia 5. nu a unei limbi concrete. numite uneori „ştiinţe fonetice”: 13 . b) Fonetica descriptivă (istorică) – descrie şi clasifică sunetele limbii în procesul lor de dezvoltare. Fonologia sau fonematica. Ca disciplină lingvistică. intonograful etc. Sunetul poate fi cercetat din mai multe perspective cărora le corespund diferite ramuri ale foneticii. Ortografia (scrierea corectă a lexemelor). 3. Fonetica propriu-zisă sau fiziologia sunetelor. fonograful. c) Fonetica instrumentală (experimentală) – studiază sunetele limbii cu ajutorul unor aparate speciale şi al unor mijloace tehnice. Fonologia cercetează funcţia distinctivă a sunetelor ce îndeplinesc anumite funcţii semantice în sistemul limbii. Studierea aspectului funcţional al sunetelor vorbite s-a detaşat într-o nouă ramură în lingvistică sub termenul de FONOLOGIE (grec. În sensul acesta distingem: a) Fonetică generală – se ocupă de studiul problemelor vizând structura sonoră a limbii în general. oscilograful. şi anume: 2. Compararea se poate referi la situaţia contemporană (planul sincronic) sau evoluţia istorică (planul diacronic). spectrograful. de aceea studierea ei se realizează din mai multe puncte de vedere. În laboratoarele de fonetică experimentală se utilizează aparatele: gramafonul.

fiziologice. ştiinţa expresiei lingvistice [6. majoritatea foneticienilor preferă descrierea articulatorie a sunetelor. Fonologia numită uneori şi fonetică funcţională. încercând să identifice poziţii articulatorice cât mai exacte ale sunetelor din anumite limbi. Grammont. Dar cercetarea aspectelor fizice. H. 2. fonetica rămâne o ştiinţă unitară. care. Turculeţ relatează că. p. Foneticienii de tip „clasic” (E. Sievers. Fonetica articulatorie sau „fiziologia sunetelor” cercetează producerea sunetelor articulate. matematicii. ea recurge şi la metode sau procedee de analiză ale fizicii şi fiziologiei. Fonetica auditivă descrie posibilităţile urechii umane de a reacţiona la stimulii acustici şi mecanismele neurocerebrale ale codificării şi decodificării mesajului sonor la emiţător şi receptor. 3. Foneticianul român A. De Rousselot. utilizează datele celorlalte „ştiinţe fonetice” în scopul descrierii funcţionării sistemului fonetic/ fonologic ca parte integrantă a sistemului lingvistic.Passy. având un domeniu de cercetare vast şi complex. fonetica se află la interferenţa dintre ştiinţele naturii şi ştiinţele umanistice sau ale spiritului. D. Jesperson. psihologiei. Sweet. M. 4. din motive practice. Nota bene: Fonetica articulatorie şi cea acustică sunt cele care dispun de parametri bine fundamentaţi şi verificaţi cu ajutorul instrumentelor. A. perceptuale au în vedere utilizarea lor în comunicarea lingvistică. P. P. Fonetica acustică (acustica – ramură a fizicii) studiază sunetul ca semnal fizic. Philippide) au cercetat mai ales aspectele articulatorii ale sunetelor.1. prin aceasta. în opoziţie cu fonetica particulară sau specială a unei limbi. O. 1819]. dar şi la nivelul foneticii generale. De aceea. cercetează ansamblul posibilităţilor 14 . Jones.

care prefera o separare netă a aspectelor reprezentative (domeniul fonologiei) de mijloacele expresive. fonostilistica actuală se plasează printre ştiinţele comunicaţiei. 3 Funcţiile expresive ale mesajului vorbit după P. articulaţia iritată cu cea amabilă etc. S. Léon (în 1995). R. P. care ar forma obiectul stilisticii sunetelor. Trubetzkoy.fonetice umane (fiziologice. legile generale ale evoluţiei fonetice şi cauzele acesteia. Stilistica fonetică sau fonostilistica cercetează calităţile stilistice. R. Léon Nota bene: Indicii fonostilisticii pot avea caracteristicile fonemului: sunt fonostileme. În conluzie. Acest aspect a fost amplu studiat de N. şi au o valoare opozitivă: intonaţia de îndoială contrastează cu cea afirmativă. R. acustice. 15 Funcţia fatică . expresive ale elementelor fonetice segmentale sau suprasegmentale. Léon sintetizează astfel funcţiile fonostilistice (expresive) ale mesajului vorbit: Funcţii expresive Emiţător Funcţii de identificare Mesaj Receptor Funcţia metalingvistică Funţia impresivă Emotivă şi caracterială Dialectală Fig. auditive). Conform opiniei autorului P. compuse dintr-un ansamblu de trăsături fonostilistice.

a descris.. S-a observat. valurile?” Al. afazia) structurile expresive ale limbii. de ex. Graur. „mare”. 63] R. Jakobson. liquidus „curgător”). 16] Sau sunetele de tipul „l” şi „r” au fost numite „lichide”(lat.[ 7. fr. dimpotrivă. că distincţia dintre „t” şi „k” este ultima care apare la copil şi prima care dispare în stări de afazie. „grand”. 8. „acolo”. „fluşturatic” [Al. „aici”. sp. p. că în diverse limbi. „fluturatic”.Fonetica simbolică se referă la relaţiile care pot fi stabilite între sunetele articulate şi evenimentele acustice sau optice sau caracteristici ale unor obiecte din lumea înconjurătoare. fr. 16 . rom. analizând anumite forme reductive ale limbii (limbajul infantil. care a înţeles importanţa simbolului fonetic chiar în formele superioare ale limbajului. În timp ce. „ici” etc. rom. de exemplu. it. p. vocala „i” ne trimite la obiecte mici sau apropiate: rom. deoarece impresia auditivă produsă de aceste consoane sugerează „curgerea” (unui lichid / a timpului) ca în versurile eminesciene: „Dintre sute de catarge/ care lasă malurile/ Câte oare le vor sparge/ Vânturile. vocalele deschise şi posterioare pot trezi imaginea unui obiect mare sau depărtat: rom. „acá”. Graur oservă valoarea expresivă a unor grupuri consonantice repetate: „flutur”. „mic”. Un studiu aparte îl prezintă şi foniatria (ramură a logopediei) care încearcă să trateze clinic trăsăturile patologice speciale legate de percepţia şi producerea sunetelor. „petit”. El a arătat.

de exemplu. ele) – prezent. Sintaxa este în relaţii strânse cu fonetica. Acentul logic are o deosebită importanţă în reliefarea unor raporturi antonimice. indicativ şi recită (el. ea. ros. La substantive se diferenţiază forma de singular-plural (rob – robi. expresii. noi nu credem în nimic” din „Epigonii” crearea antitezei se datoreşte nu numai opoziţiei dintre cele două pronume personale (noi. ei. foc. deoarece. discrepanţa formelor de persoana I şi II indicativ prezent ale unor verbe se realizează prin alternanţa unei consoane dure cu alta moale (pup – pupi. De exemplu. coc. fiziologic sau psihologic.ceri). voi). ca cele mai mici unităţi ale limbii vorbite. ci şi a accentului logic care scoate în evidenţă relaţiile antonimice din context. Deoarece sunetele vorbirii se prezintă ca nişte atomi absolut necesari la formarea diferitelor unităţi lingvistice (silabe. soc). pentru că sensul oricărui cuvânt depinde de prezenţa sau absenţa unui sau altui sunet vorbit în componenţa sa (loc. propoziţii). luând în consideraţie faptul că accentul şi intonaţia servesc ca mijloace de evidenţiere a unui cuvânt dintr-o propoziţie sau a unei propoziţii simple din cadrul frazei. ea) – perfectul simplu etc. fonetica este în strânsă legătură cu celelalte discipline lingvistice.FONETICA ŞI CELELALTE DISCIPLINE LINGVISTICE ŞI NELINGVISTICE Fonetica studiază sunetele nu numai din punct de vedere acustic. ci le tratează ca elemente lingvistice. cer . papagal – papagali) etc. Accentul are un rol morfologic: recītă (el. Lexicologia este în strânsă legătură cu fonetica. lexeme. în versul eminescian: „Voi credeaţi în scrisul vostru. 17 . evidenţiind anumite unităţi sintactice în scop stilistic. Morfologia stabileşte relaţii de interdependenţă.

De aici reiese că fonetica (fonologia). Zagaevschi accentuează faptul că „studierea aspectului funcţional sau fonologic al elementelor de limbă vorbită precizează sensul. morfologice. Înţelegerea unui fonem din cadrul limbii se impune prin prisma studierii fonetice (fonologice). p. morfologia. 21] 18 .Foneticienii N. lexicul (vocabularul) şi sintaxa sunt nemijlocit legate între ele” [9. lexicale. Corlăteanu şi V. valoarea semantică a cuvintelor şi a îmbinărilor lor în funcţie de modificările fonetice. sintactice.

prin dispunerea organelor fonatoare şi a mişcărilor care însoţesc sau provoacă curentul de aer expirat. CERCETAREA ACTIVITĂŢII ORGANELOR DE ARTICULARE Analiza limbajului uman articulat ne duce mai întâi de toate la sunet. mai întâi de toate. c) Cavităţile supraglotice (faringele. în corespundere cu funcţiile lor în procesul de formare a sunetelor vorbite: a) Aparatul respirator. care pentru semnalele acustice corespunzătoare funcţionează. I. ca iniţiator. organele care participă la producerea lor. modificator. care asigură.STUDIUL STRUCTURII SONORE A LIMBII. în ordine. fonaţia şi articulaţia. Marouzeau Pentru a putea descrie şi clasifica sunetele existente într-o limbă. pe de altă parte. Organele aparatului de vorbire pot fi împărţite în trei grupuri. este şi sursa sunetelor articulate. Aparatul respirator este format din diafragmă. J. definit. Respiraţia. în primul rând. prin impresia auditivă care rezultă. Aparatul respirator Producerea sunetelor articulate se realizează prin conlucrarea unor structuri anatomice şi procese fiziologice pe parcursul a trei etape: respiraţia. trebuie să cunoaştem. iar. oxigenul necesar corpului uman. torace. muşchii 19 . b) Laringele şi coardele vocale. pe de o parte. cavitatea bucală şi cavitatea nazală). generator.

Respiraţia se produce prin dilatarea (la inspiraţie). inspiraţia. 28] Organul fonator este ca un parcurs care începe în plămâni şi finisează la buze (aerul din afară pătrunde în plămâni şi invers). toracele coboară. în consecinţă. Expiraţia este un proces pasiv: muşchii intercostali şi cei ai diafragmei se destind. b) Cutia toracică c) Plămânii şi bronhiile (două ramificaţii ale traheii prin care ajunge aerul în plămâni) [10. În felul acesta apar sunetele vorbirii. Aparatul respirator este compus din: a) Diafragmă (sub acţiunea muşchilor abdominali diafragma se lasă în jos în timpul inspiraţiei aerului şi se ridică în timpul expiraţiei). bronhii şi trahee. este un proces activ: plămânii fiind elastici se dilată sub influenţa unei mişcări exterioare. modificarea volumului plămânilor şi a presiunii aerului pulmonar.respiraţiei. În procesul vorbirii. şi anume. coborârea diafragmei sau ridicarea toracelui. p. mărimea volumului plămânilor determină descreşterea presiunii aerului pulmonar şi. când acesta scade sub presiunea atmosferică. plămânii. Pentru a le produce este necesar ca un curent de aer să fie îndreptat din plămâni prin trahee în laringe şi mai departe în cavitatea orală şi nazală 20 . diafragma se ridică şi reducerea volumului pulmonar duce la creşterea presiunii aeriene din alveole şi expulzarea aerului în exterior. respectiv contractarea (la expiraţie) toracelui şi. expiraţia devine activă şi are o durată mai mare. are loc compensarea celor două presiuni prin pătrunderea aerului prin căile respiratorii în plămâni. Prima fază.

iar aerul trece cu o presiune puternică prin glota interaritenoidală (întrun cuvânt ca „han” rostit astfel. când tuşim se formează ocluzii glotale bruşte. Funcţional. unit prin muşchi. Între aritenoizi şi cartilajul tiroid se află coardele vocale. glota este închisă. Acestea se rostesc doar în procesul expiraţiei. 21 . care se pot mişca înainte. aerul se adună sub coardele vocale lipite şi presează asupra lor. se produce în laringe. împiedicăm pătrunderea în laringe a unor corpuri solide sau lichide. „h” se produce cu mult mai mult aer decât la rostirea sa normală). În partea posterioară a cartilajului cricoid se află alte două cartilaje: aritenoizii. Prima modificare a curentului de aer expirat. Baza o formează cartilajul cricoid. laringele este un ventil format din patru cartilaje legate elastic prin muşchi şi ţesuturi. De aceea. asemenea unui capac în formă de frunză. Cealaltă poziţie extremă este deschiderea largă a glotei. atunci când înghiţim. ele au aceeaşi poziţie ca la producerea constrictivei „h”. II. care se află deasupra traheei. La şoptitul intens. pe care se află cel tiroid format din două plăci laterale care se unesc în partea mai îngustă din faţă într-un unghi de cca 90° la bărbaţi („mărul lui Adam”) şi cca 120° la femei. lipită de partea anterioară internă a cartilajului tiroid. Când glota este închisă. şi se pot roti lateral faţă de cartilajul cricoid. închide laringele. putem simţi această presiune când ridicăm ceva greu. Epiglota. aşa cum se întâmplă la respiraţie şi la rostirea consoanelor surde. O poziţie inetrmediară între închiderea şi deschiderea totală a glotei se produce la rostirea constrictivei laringale (glotale) „h” (ca în hol. înapoi. spaţiul dintre acestea şi aritenoizi se numeşte glotă.(organul fonator). numită fonaţie. Laringele cu coardele vocale Fonaţia. han. vom obţine sunete nazale şi orale. hotel). lăsând liberă trecerea aerului. Poziţii speciale prezintă coardele vocale la vorbirea şoptită: în timpul şoptitului slab.

Intensitatea tonului vocal depinde tot de interacţiunea mecanismelor subglotale şi glotale. În vorbire se utilizează numai o mică parte din volumul vocii în registrul frecvenţelor mai joase (vocea din piept). producând impulsuri scurte şi rapide ale aerului. la femei de 120 Hz. dar şi prin forţa aerodinamică a aerului ce trece prin glotă. prezenţa vocii determină caracteristica sunetelor numită sonoritate. cu lipirea coardelor vocale. diferenţa dintre sunetele sonore şi surde. Calitatea vocii (vibraţiile) depinde de forţa presiunii subglotale şi de gradul de încordare a coardelor vocale. impulsurile spectrale cele mai clare ale vocii rezultă printr-o ocluzie mai rapidă. iar la bărbaţi între 17-24 mm. care sunt percepute auditiv ca o vibraţie continuă numită „voce”. vocea poate varia între 70-80 de Hz (bas profund) şi 700 Hz: vocea feminină între cca 140-1110 Hz (soprană de coloratură).Nota bene: Coardele vocale se pot închide şi deschide foarte repede. tonul fundamental mediu fiind de cca 230 Hz (230 de oscilaţii pe secundă). trecerea curentului de aer se produce prin deschiderea balistică (nedirijată) a glotei. vocea aspră prezintă neregularităţi în succesiunea vibraţiilor coardelor 22 . Vocea (tonul vocal) se realizează prin vibrarea coardelor vocale. Pe lângă controlul variaţiei tonului fundamental şi a intensităţii. La bărbaţii cântăreţi formaţi. La sunetele surde (şi aspirate) cu excepţia ocluziei glotale. Din punct de cedere acustic este relevantă mai ales bruscheţea cu care curentul de aer sparge închiderea glotei. Sunetele sonore prezintă poziţia de fonaţie a mecanismelor laringale. Putem concluziona că: vocea aspirată se formează atunci când coardele vocale nu sunt destul de încordate. laringele are şi sarcini care ţin mai curând de articulaţie: în primul rând. Un rol important are mărimea naturală a coardelor vocale: la femei lungimea coardelor vocale variază între 13-17 mm.

vocale; vocea răguşită este o combinaţie a vocii aspirate şi aspre. Aerul ce vine din plămâni în trahee ajunge în laringe, care îndeplineşte funcţia principală legată de actul respiraţiei, apără plămânii de corpurile străine ce ar putea pătrunde în timpul alimentaţiei. De asemenea, laringele produce o multitudine de sunete variate din punctul de vedere al intensităţii, înălţimii şi timbrului lor. În laringe ia naştere vocea sau tonul muzical, de aceea Ovidiu îl numea „vocis via” – calea vocii. Laringele este închis sau deschis în partea sa posterioară de o membrană mobilă, numită epiglotă, care acoperă sau descoperă spaţiul cel mai îngust al laringelui – glota. La femei şi copii, glota este de dimensiune mai mică, de aceea, vocea lor este mai înaltă. Coardele vocale sunt două superioare şi două inferioare, separate prin ventriculele lui Morgagni. La producerea sunetelor (fonaţiune) participă doar coardele vocale inferioare, cele superioare fiind false. Din limba latină „chordae vocales” înseamnă „strune vocale”. Toate sunetele la care iau parte coardele vocale, atunci când sunt închise, poartă numele de sunete sonore, iar cele la care coardele vocale sunt deschise se numesc sunete surde. Sunetele sonore în fonetică mai apar sub denumirea de fonice, iar cele surde – afonice. III. Cavităţile supraglotice Faringele este spaţiul de deasupra laringelui, care continuă nemijlocit cu cavitatea bucală sau orală şi cavitatea nazală. Trecerea din cavitatea orală în cea nazală poate fi deschisă sau închisă de vălul palatului, care e prelungit cu uvula, popular spus „omuşor”. Atunci când uvula sau omuşorul este în poziţie verticală, aerul trece atât în cavitatea orală, cât şi în cea nazală, sunetul având un caracter nazal (consoanele „m” şi „n”). Dar atunci când se află în poziţie orizontală, trecerea în cavitatea nazală este închisă şi sunetele devin orale sau nenazale.
23

Rolul de primă importanţă îl are însă limba, care, datorită celor 18 muşchi, poate căpăta forme diferite şi să execute tot felul de mişcări care condiţionează multiple articulaţii de care depind variaţiile acustice percepute de urechea ascultătorului ca sunete diferite. Un rol la fel de important îl joacă şi buzele, în special cea de jos care este mobilă. Foneticienii N. Corlăteanu şi V. Zagaevschi relatează elocvent, în ceea ce priveşte rolul limbii ca organ al articulării: „Rolul de primă importanţă pe care-l joacă limba în procesul articulării sunetelor a şi făcut ca întregul sistem de comunicare realizat prin vorbirea umană să poarte denumirea de limbă” [11, p. 30]. Cercetarea organelor de audiţie Sunetele vorbite mai trebuie cercetate şi ca elemente acustice, având în vedere faptul că acestea acţionează şi asupra organelor de audiţie. Urechea (organul auditiv) este compusă din trei părţi principale: 1. Urechea externă – care culege vibraţiile sonore din aer (lat. „auris externa”); 2. Urechea medie împreună cu timpanul – care au funcţia de a adapta şi a transmite vibraţiile sonore către urechea internă (lat. auris media); 3. Urechea internă (lat. auris interna) împreună cu melcul (cohlea) realizează transformarea vibraţiilor sonore în excitaţii nervoase, constituind Organul lui Corti, care, la rându-i, face o analiză tonală, spaţială a sunetului. Nota bene: „Pentru fiecare cele 1500 de tonuri, urechea
umană percepe 325 de intensităţi diferite” [12, p. 34].

24

ASPECTUL ACUSTIC AL SUNETELOR Sunetele din natură diferă în dependenţă de mai mulţi factori şi sunt percepute de ureche ca fiind pronunţate: 1. Cu o intensitate mai mare sau mai mică; 2. Cu o durată mai lungă sau mai scurtă; 3. Cu o înălţime a tonului mai joasă (bărbaţii), mai înaltă (femeile şi copiii) etc. După cum s-a relatat în submodulul anterior, unda sonoră ia naştere în urma mişării vibratorii şi ea poate fi înregistrată cu ajutorul unor aparate speciale: oscilograf, intonograf, spectograf, chimograf etc. De exemplu, sunetele sunt percepute dacă frecvenţa lor se încadrează în limitele de la 16 până la 20.000 de hertzi (Hz). De la 20.000 de hertzi mai sus domeniul ultrasunetelor percepute doar de delfini, câini şi lilieci, iar de jos se numesc infrasunete. Sunetele vorbirii sunt de mai multe tipuri: 1. Tonuri muzicale – sunt caracteristice atunci când se pronunţă vocalele, dar şi anumite categorii de consoane sonore, sonante. 2. Undele armonice – sunt tonuri slabe, generate de către vibraţiile anumitor părţi (jumătate, pătrime, optime etc.) ale corpului vibrant. 3. Zgomotele – sunt prezente la rostirea majorităţii consoanelor. Orice sunet din natură se caracterizează prin patru trăsături de bază: a) Înălţimea sunetului care este dependentă de numărul de vibraţii pe secundă. Dacă acesta se măreşte, atunci sunetul este acut şi, invers, dacă se micşorează, sunetul este grav.

25

în general. la o contracţie mai mare a coardelor vocale. dirijat neapărat de creier. pe când cele de la sfârşitul cuvintelor au suferit schimbări radicale. p. n. propoziţia „sunt student”. 28]: „sonantele [m. 360]. Gogin [14. sunetul devine mai acut. Se ştie că sunetele aflate la începutul cuvântului sunt pronunţate cu o intensitate mai puternică decât cele aflate în poziţia de mijloc şi finală. Despre intensitatea pronunţării vocalelor şi consoanelor. iar la una mai slabă sunetul devine mai grav. vorbeşte foneticianul G. Cam aşa se şi explică faptul că în evoluţia lor istorică de la limba latină la limba română. în paguba silabelor mijlocii şi finale” [13. nu-i vine a crede că a reuşit la examenele de admitere la Facultate etc. Sextil Puşcariu spunea: „masarea energiei de rostire la începutul cuvântului. b) Intensitatea sunetului este particularitatea de a fi pronunţat mai puternic sau mai slab. De exemplu. r] se caracterizează printr-o 26 Exemple: . 2) sunt student! – atunci când este admis la Facultate.De asemenea. Înălţimea tonului contribuie la realizarea diferitor tipuri de intonaţii. lupus > lup ursus > urs dormo > dorm cognatus > cumnat barbatus > bărbat etc. Vibraţiile vocii se obţin prin schimbarea gradului de contracţie a coardelor vocale. sunetele de la începutul lexemelor s-au păstrat. fără modificări. p. fiind intonată în mod diferit poate căpăta sensuri şi nuanţe diverse: 1) sunt student – o simplă constatare a faptului. probabil. într-un studiu aparte. l. 3) sunt student? – atunci când.

în limba română. aşa timbrul vocii ne permite să deosebim vocea unei persoane de alta. Îmbinarea de cuvinte „timbrul sunetului”. d) Timbrul sunetului – ne permite să deosebim un sunet de altul: „a” de „u”. Vocalele în silabe închise sunt mai durative decât vocalele în silabe deschise.intensitate maximă. Cu cât acesta este mai accelerat. „m” de „d”. va fi articulată cu o intensitate mai puternică decât vocalele închise [i. De asemenea.. î. „r” de „l”. durata sunetelor este mai lungă. mai întîi de toate. cu atât durata fiecărui sunet în parte este mai mică şi cu cât este mai lent. Durata consoanelor depinde de accent. căci dacă timbrul sunetului ne ajută să distingem un sunet de alt sunet. vocala deschisă [a]. 27 . cele mai durative fiind consoanele care stau nemijlocit înaintea vocalei accentuate. c) Durata sunetului este cauzată. de ritmul vorbirii. u]”. sunt mai durative decât cele neaccentuate. „i” de „î”. având un grad de apertură mai mare. pentru că fiecare în parte ne „impresionează” urechea în mod diferit. vocalele accentuate. poate fi în relaţie de sinonimie cu „timbrul vocii”.

astăzi. de un vorbitor.CORELAŢIA DINTRE SUNET – FONEM. spunea: „în limba vie sunt pronunţate o cantitate mult mai mare de sunete diferite decât credem în mod obişnuit. Chiar şi aparatele de precizie au demonstrat că un sunet rostit nu mai poate fi pronunţat la fel a doua sau a treia oară. Ščerba V. însă. însă acest aspect nu poate să nu ţină cont de latura lor materială. pe lângă noţiunea de sunet apare şi cea de fonem. În sensul acesta. atunci când acesta va rosti lexemul respectiv de două ori sau de mai multe ori. cu alte cuvinte. confirma faptul că în fiecare limbă sunetele sunt atâtea câte litere are alfabetul limbii date. 48]. dintre care 7 vocale şi 22 de consoane. În limba română pot fi pronunţate sunete într-un număr nelimitat. iar numărul fonemelor este limitat [15. Cele mai multiple cercetări din ultima vreme au dezvoltat ideea că sunetele unui anumit cuvânt nu pot fi pronunţate exact. în limba rusă – 39 de sunete (5 vocale şi 34 de consoane) etc. De exemplu. SUNET – LITERĂ. articulatorică şi acustică. trebuie să examinăm relaţia dintre sunet şi fonem. apare întrebarea: sunetele unei limbi sunt finite sau infinite? Iată de ce. capabile să diferenţieze cuvintele şi formele lor. să servească scopurilor de comunicare între oameni. Aceste tipuri de sunete le şi avem în vedere 28 . pentru a înţelege bine valoarea fonologică a sunetului vorbirii. FONEM – LITERĂ SUNET – FONEM Caracterizarea sunetelor vorbirii sub aspect fonologic este obligatorie. la fel. Mai putem. sunete care în fiecare limbă se unesc într-un număr relativ mic de tipuri de sunete. în limba română sunt numai 29 de sunete. De aceea. p. Foneticienii susţin faptul că numărul sunetelor tinde spre infinit.

De aceea. într-o sală arhiplină etc. numită fonem. prin urmare şi sunetele cu o voce tare sau silenţios. când vorbim despre diferite sunete ale vorbirii. Putem concluziona următoarele: Sunetele Sunt numeroase. într-un studio cu microfonul aproape. 132] O altă manifestare a mulţimii sunetelor în vorbire este legată de starea fiziologică. individuale. copil sau un june. sociale. Fonemele Sunt limitate la număr. fonemul „m” trece în „c” apoi în „r” 29 . el va rosti lexemele. Sunt elemente concrete. emoţional sau neemoţional etc. prompt sau domol.atunci. generale. De fiecare dată vom obţine sunete cu trăsături acustice diverse. p. putem uşor observa cine pronunţă lexemul: bătrân. sunetul vorbirii ne dă marea posibilitate să înţelegem corect ce spune un interlocutor. matur. Sunt abstracte.Includ numai acele trăsături care sunt comune pentru o serie întreagă de sunete. să nu confundăm un lexem cu un alt lexem. De asemenea.Servesc la diferenţierea cuvintelor şi a logoformelor masă → casă → rasă. . bine dispus sau trist etc. Prin urmare. Anume această trăsătură generală ne face să alăturăm noţiunii date o noţiune specială. să recunoaştem oamenii după voce. . Pe acestea le vom numi foneme. în pădure. psihologică în care se află vorbitorul: sănătos sau bolnav.” [16. particulare. În asemenea situaţii. va mai depinde şi în ce anturaj a fost rostit cuvântul dat: într-un local obişnuit.

contribuind la diferenţierea lexemelor şi a logoformelor. 113] (vezi: D. Macrea) J. p. înălţime şi timbru. Literele niciodată nu pot fi identificate cu sunetele sau. care nu poate fi divizat în unităţi mai mici şi se opune tuturor celorlalte sunete. cu alofonele formelor. în dependenţă de intensitate. acela cu mult mai greu se va dezobişnui. Cu toate acestea. aveau în vedere sunetele. savanţii lingvişti vorbeau mereu despre literă. Lingvistul comparativist Wilhelm von Humboldt susţinea că Ion Budai-Deleanu şi Ioan Rădulescu confundau sunetul cu litera [17. A. durată. particular. căci „nuanţele tuturor sonurilor unei limbi sunt aşa de numeroase. poate chiar imposibil şi inutil să inventezi literele pentru toate sunetele şi nuanţele sunetelor. susţinând că ar fi anevoios. altfel spus. de fapt. SUNET – LITERĂ şi FONEM – LITERĂ Discrepanţa sunet-literă a fost făcută încă din cele mai vechi timpuri de gramaticii arabi. Titu Maiorescu. chiar şi atunci când. Baudouin de Courtenay spunea: „cel ce confruntă sunetul şi litera. nefiind fonolog. de Courtenay. Fondatorul fonemului este B. încât folosul ce s-ar naşte din completa lor scriere ar dispare în comparare cu greutatea de a citi aceste semne”. până şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. a pătruns corect în esenţa lucrurilor. noţiunea cu alfabetul. individual.Definiţie 1: Fonemul este un sunet-tip. dar poate nici nu se va dezobişnui vreodată să încurce omul cu paşaportul. demnitatea omenească cu rangul sau titlul”. Şi în 30 . scrisul şi limba. Definiţie 2: Sunetul este un element fonetic concret. numărul lui tinde la infinit în dependenţă de capacitatea aparatului de vorbire de a le produce.

printr-o literă pot fi notate mai multe foneme sau chiar îmbinări de foneme în funcţie de poziţia şi de anturajul fonetic. 31 . ed. un semn grafic. 1908-1915. corn. Litera este însă. Sunetele le rostim şi le auzim. Alteori. vol. sunetele ei tip. adică cea mai mică unitate fonică din care este alcătuită vorbirea noastră. poate fi redat şi fonemul [c] – carte. cireş. prin care redăm în scris un sunet oarecare.continuare concretizează ajungând la corelaţia literă-fonem: „literele să se creeze numai pentru atâtea sonuri câte sunt absolut necesare pentru deosebirea înţelesului cuvintelor şi a formelor flexionare” întrucât literele constituie „semne esenţial logice şi nu simplu fonetice” (vezi: Titu Maiorescu. fonemul [č] – ceară. ochi. Corelaţia fonem – literă este cu mult mai largă. culme. toţi cei care au inventat alfabetele (latinesc. D. printr-o literă c. Critici. p. Totalitatea literelor expuse într-o anumită ordine se numeşte alfabet. II. început şi fonemul [ќ] – chemare. slavon) au intuit formele. grecesc. p. Sunetul este mişcarea vibratorie a unui mediu elastic. Astfel. iar literele le scriem şi le vedem. 61-63) [Macrea. sunt-tip. 396] Deci. notând prin litere sunetele relevante ale limbii respective. Nu toate fonemele îşi au literele corespunzătoare în alfabet şi nu toate literele reprezintă câte un singur fonem.

Phonètique gènérale et romane. B. 3. Note bibliografice: 1. 2 5.. de Courtenay. Pornind de la distincţia lui B. – Paris. F. intensitate. 1993. Kohler. Zagaevschi etc.. Puşcariu. Definiţi termenul de fonetică în concepţia mai multor cercetători (K. făcând referire la înălţime. 4.. Depistaţi corelaţia dintre sunet-fonem. Corlăteanu N. Phonètique gènérale et romane. durată şi timbru. Analizaţi aspectul acustic al sunetelor. Rosetti Al. sunet-literă şi fonem-literă. Saussure de F. Malmberg B. p. p.SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. 73. – Iaşi. Vl. Turculeţ. cât şi cu unele nelingvistice. 101 2..de Saussure. p. Malmberg. 1998. 1971. Curs de lingvistică generală. Malmberg B. 1971. 105-108 4. 5. 61 3. Zagaevschi V. p. 6... – Bucureşti. S. 30 32 . 1930. A. Demonstraţi cu argumente concludente că fonetica este în strânsă legătură atât cu disciplinele lingvistice.) 2. – Chişinău: Lumina. Fonetica. Curs de fonetică generală. demonstraţi că există o discrepanţă dintre termenii de „sunet” şi „fonem”. Cercetaţi activităţile organelor de articulare şi precizaţi rolul aparatului fonator şi auditiv în producerea şi propagarea sunetului uman. p. – Paris.

. – Bucureşti. 15 10. II. 1993. 36 13.63 9. Corlăteanu N. Iordan I... – Bucureşti. 113. Limba română actuală. Corlăteanu N. – Bucureşti. 28 11. 1947. S. 2.. 1993. p. Gogin G. Grupuri simbolice în fonetismul românesc. p.. Iaşi.. nr. Introducere în fonetica generală şi românească. p. 82-86 7. p. Turculeţ. Niculescu G. p. Fonetica. 48 16. Ščerba. 1969. 1974. p. Fonetica. – Chişinău: Lumina. Zagaevschi V. 16 8.. Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei româneşti. Compendiu de anatomie. Puşcariu. Niculescu G. – Chişinău. 1998. Fonetica. p. p. Cercetări şi studii... p.. – Bucureşti. p.. Zagaevschi V. p. Zagaevschi V. 1993.. A. Compendiu de anatomie. L.. Macrea D. – Chişinău: Lumina. 132 17.6. 31 12. 33 . în sSCLX. – Bucureşti. 1998. 15. p.. Graur Al. Consoanele limbii literare.. Corlăteanu N.. 1974. Jazîkovaja sistema . Leningrad. 1999. 360 14. 1978. V. 28-71. – Chişinău: Lumina. ed. 1959..

. după prezenţa/ absenţa vibraţiei coardelor vocale. . studenţii vor fi capabili: SUBMODULUL I CLASIFICAREA ARTICULATORICĂ A VOCALELOR .Să sistematizeze caracteristicile acustice şi articulatorii ale vocalelor.Să clasifice consoanele după modul de articulare.Să depisteze corect diferitele combinaţii de timbre vocalice (hiatul) şi să evite hiatul.Să realizeze o concluzie privind diversele interpretări ale vocalei reduse [ĭ]. .Să accentueze neutralizările unor opoziţii consonantice. .Să diferenţieze caracteristicile acustice/ auditive ale consoanelor. SUBMODULUL II ARTICULAŢIA CONSOANELOR . poziţia buzelor şi gradul de apertură. . .Să formeze un tabel în care să caracterizeze separat toate vocalele.Să identifice vocalele contextuale. .Să analizeze consoanele în concepţia celui mai mare fonetician român – Sextil Puşcariu. 34 .MODULUL II.Să clasifice vocalele după cele trei criterii de bază: poziţia limbii. . ocluzie/ constricţie.Să cunoască noţiunea de semivocală (realizările ei fonetice şi variantele poziţionale). UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND VOCALELE ŞI CONSOANELE ROMÂNEŞTI La finele acestui modul. .

K. iar consoanele prin prezenţa unor zgomote semnificative care le afectează întreg spectrul sonor. [ə] şi joasedeschise [a]. Vocalele care aparţin sunetelor „nefricative” sunt divizate în „Alfabetul fonetic internaţional” (API) după trei criterii: 1.vocale anterioare [i]. 3. CLASIFICAREA ARTICULATORICĂ A VOCALELOR Vocalele se caracterizează printr-o sursă fundamentală armonică. Ridicarea limbii cu patru grade: vocale înalte/ închise [i. semideschise [ε].SUBMODULUL I. 2.vocale posterioare [u]. la care aerul iese mai mult sau mai puţin liber prin cavitatea bucală sau nazală. u]. În timp ce la consoane/ contoide. semiînchise [e]. Pentru a evita distincţia funcţională dintre vocale şi consoane (centri.[o]. Corlăteanu Cele două mari clase disjuncte de segmente ale lanţului vorbirii sunt: vocalele şi consoanele. Zagaevschi. Pike propune denumirile articulatorii: vocaide. N. Partea limbii care articulează cu cele trei diviziuni ale sale: . curentul fonator este împiedicat printr-o închidere sau restrângere considerabilă a canalului articulatoriu. [o]. respectiv sateliţi în silabă). L.vocale medii [a] (sau centrale). . pentru sunetele orale centrale şi contoide. Participarea buzelor: 35 . pentru celelalte sunete. Vl. . [α]. vocalele sunt sunete de deschidere.

[ă]. [u]. . b) [a] este unica vocală medială în limba română. De aceea vocalele [i] şi [e] se numesc vocale anterioare sau prepalatale. [î] limba este îndreptată spre partea posterioară a cavităţii bucale. . p. posterioare [o]. iar [o] este mai posterioară decât [u]. [ă]. nerotunjite [i] [e]. putem demonstra faptul că vocalele (în limba română) sunt legate prin opoziţii după trei trăsături diferenţiale. de ordin articulatoric: . Nota bene: a) [i] este mai anterior decât [e]. vârful limbii se sprijină de dinţii de jos. iar partea medială a limbii se ridică uşor spre partea anterioară a palatului dur. [o] sunt mai posterioare decât [î]. Prin poziţia limbii în plan orizontal vocalele se împart în: anterioare [e]. [î]. [e]. e) La rostirea vocalelor [i]. [a]. deşi [u]. vârful limbii se îndepărtează de dinţii de jos. [u]. [ă].vocale labiale. mediale/ centrale [a]. f) La pronunţarea vocalelor [o].vocale nelabiale. I. c) [î]. d) [ă] este mai posterioară decât [î]. [i].poziţia limbii.gradul de apertură.poziţia buzelor.. iar partea posterioară a spinării 36 . limba este îndreptată înainte spre partea anterioară a cavităţii bucale. [o] sunt vocale posterioare. vom clasifica vocalele după trei criterii de bază. [ă]. Luând în consideraţie aceste opoziţii. cunoscute în majoritatea limbilor. rotunjite [u] [o] . [u]. 47] Pornind de la „Alfabetul fonetic internaţional” şi ajungând la „alfabetul român”. [1.

limbii se ridică spre velum. 25] a măsurat gradul de apertură a vocalelor nelabiale din limba română: a = 15 mm. Vom avea vocale: labiale [o]. vom observa că am ajuns să pronunţăm vocala [o]. iar la pronunţarea celorlalte vocale buzele nu se rotunjesc. ă = 11 mm. [î] se numesc posterioare sau postpalatale. că atât [o]. pornind de la partea anterioară a palatului spre partea posterioară (spre velum). [î]. însă. [u] (lat. [o]. Şi invers: rostind vocala [ă] şi sincronizând momentul cu rotunjirea buzelor. [e]. „labium” buză) şi nelabiale: [a]. [u]. După unghiul gurii format. iar diferenţa dintre ele se apreciază prin prezenţa sau absenţa rotunjirii buzelor. i = 10 mm. [u] cât şi. III. unii studenţi lear clasifica la cele mediale sau centrale. nerotunjite. eşalonarea vocalelor de produce astfel: i→ e → a→ î → ă → u → o II. Adică la rostirea vocalelor [o]. semideschise [e]. Poziţia buzelor determină alt criteriu de clasificare a vocalelor. ca rezultat ne vom da seama că rostim vocala [ă]. [ă]. e = 12 mm. de aceea acestea sunt numite nelabiale. 37 . Întrucât articulaţia are loc la velum. De aceea vocalele [o]. concomitent retragem rotunjirea buzelor până la forma ce aminteşte schiţarea unui zâmbet. [u]. închise [i]. Iosif Popovici [2. [ă]. Gradul de apertură sau unghiul gurii contribuie la identificarea vocalelor după timbru şi este condiţionat de participarea celor două maxilare şi de mişcarea limbii în plan vertical. î = 6 mm. [ă]. [u] buzele se apropie una de alta. [i]. În plan linear. vocalele în discuţie se mai numesc velare. g) Pronunţând aceste vocale la orele de curs. [î] sunt posterioare. p. putem face următorul experiment: pronunţând [o]. [î]. La fel procedăm cu [u] şi cu [î]. Pentru a ne convinge. vocalele se împart în: deschise [a]. [ă].

apertura şi participarea buzelor cu ajutorul următoarelor trăsături distinctive: 38 . vocalele din limba română literară (în ordinea închiderii lor) pot fi eşalonate astfel: a → e → o→ ă → u → î → i.Din cele relatate. De asemenea. vizual bine conceput de N. 64]: Poziţia buzelor Poziţia limbii pe orizontală nelabiale labiale anterioare mediale posterioare Gradul de apertură închise semideschise deschise i e a о â u o Foneticianul A. putem aminti tabelul vocalic simplu. p. Turculeţ clasifică vocalele după caracteristicile articulatorii: zona de articulaţie. Corlгteanu şi Vl. Zagaevschi [3.

Partea I. 1938. p. 80].Vocalele anterior – nonanterior deschis – nondeschis închis – nonînchis rotunjit . u. Realizând o cercetare a celor expuse. fie vocale centrale (mediale) de către [7. Cluj. p. velare. i (la care vârful şi coroana limbii se sprijină pe alveolele incisivilor inferiori. Termenul „vocale centrale” pentru „ă” şi „î” a fost utilizat pentru prima dată de către S. vol. p. centrală şi 39 . la care rotunjirea buzelor este însoţită de retragerea limbii. ca vocala cea mai deschisă.289]. întrucât se realizează prin retragerea limbii. Cu ajutorul simţului proprioreceptiv şi al văzului se poate preciza clar articularea vocalelor e. mai avansate faţă de o. I. există diverse opinii. Sistemul vocalelor româneşti a fost reprezentat sub forma unui triunghi cu trei serii de localizare: anterioară.nonrotunjit a - e + i + + - ă - î + - o + u + + + - A. 99]. p. Puşcariu în prefaţă la „Atlasul lingvistic român”. [8. nelabiale [4. [6. care sunt considerate fie vocale posterioare (guturale. în opinia autorului. p. Părerile lingviştilor oscilează adesea atunci când este vorba de vocalele „ă” şi „î”. 58].Turculeţ mai numeşte vocala „a” – neutră. În ceea ce priveşte clasificarea vocalelor centrale şi posterioare. iar tensiunea linguală este orientată spre palatul tare anterior) şi a lui a. „ă” şi „î” se pronunţă ca vocale posterioare. [5. 64]. posterioare).

a unor rostiri hipercorecte: [el.posterioară de către fonologii Cercului din Praga (Trubetzkoy. vocalele româneşti au o pronunţare relaxată şi prezintă tendinţe de a forma diftongi ascendenţi. care au inversat vârful triunghiului şi au eliminat din triunghiul vocalic diftongii ea şi oa. Rosetti. Vocala [e] nu apare în cuvintele mai vechi în poziţia iniţială (cu excepţia unor interjecţii în care [e] poate fi precedat de oclusiva laringală: [ehéį. Această reprezentare a fost preluată de Al Graur şi de Al. 40 . VARIANTE CONTEXTUALE 1. În comparaţie cu celelalte limbi romanice. ĭę]. 1939).

semivocalele [i] şi. uúrs] sau [eróu. 5. „preiotare” sau „iodizarea” lui [e]. ierám]. u prezintă alofone 41 . ќ] vocalele a. ģ. 4.). î sunt uşor labializate: [ro åtă. emir. uurs]. úrs]. i] şi de consoanele palatale [ğ. dar în multe cazuri [i] este etimologic: [įépure. o. uurs] şi atunci este considerată rostirea substandard. Înainte de vocalele i.2. o]. vocalele a. dóuă. uóperă. şi de regulă. evanghelie. normele ortoepice recomandă rostirea nediftongată a vocalelor iniţiale. numai atunci când se realizează (în vorbirea lentă) ca diftongi bine percepuţi: [uóm. erá. respectiv. ielév] atrage mai uşor atenţia vorbitorilor cultivaţi. eterie. diftongarea. chiar dacă. u (care se produce mai ales în poziţie accentuată). caracteristică mai ales basarabenilor. u om. éste] şi a unor împrumuturi culte mai vechi în care şi normele actuale prevăd scrierea şi rostirea cu [e-]: egumen. iél. fiind precedată întotdeauna de [i]: [iéftin. érá. cât şi neologisme. [i] este etimologic: [iin. i. mai puţin perceptibile. u este percepută mai greu de către vorbitori. insitând mai ales asupra realizării nediftongate a vocalei [e]: [elemént. óperă. uóm. Diftogarea vocalelor iniţiale: e în neologisme şi o. scu år. įérĭ. uou. de regulă. episcop. lu(u)ỉnd]. evreu etc. ă. După semivocalele labiale [u. o. Rostirea diftongată a vocalei iniţiale e este numită adesea. În neologisme. uóperă. Precedate de semivocalele anterioare [e. [u] sunt facultative. įésle]. chiar uşoară a vocalei e în neologisme [ieróu. în unele cazuri. caracterizează varianta colocvială a limbii literare şi vorbirea populară şi este în variaţie liberă cu ocurenţa aceloraşi vocale nediftongate: [ieróu. În schimb. č. óm. iinimă. Diftongarea uşoară şi facultativă a vocalelor i. 3. atât în cuvinte mai vechi. o şi u. élev].

42 . vocala e poate primi o coloratură centrală (e anterior-central): [įĕl. 8. mnăziua (= buna ziua!). kámă. k]. ĉoåră. cuvintele cu un corp fonetic mai mare şi dintre exemplele cele mai frecvente în vorbirea colocvială. 7. chiar în neologisme: [alįéįe. k]. koåră]. drúmur(i)le. piĉór(u)lui]. 596]. nįeųón]. mata. paişpe. ĉ. doişpe. la vorbitorii cultivaţi din Republica Moldova. Conform opiniei Lidiei Sfârlea. p. Sunt supuse reducerii. ĝĕr. sęàră. ĝám. În triftongii [ę. inimįoåră. Reducerea duratei până la sincopare. Puşcariu accentuează că: precedată de semivocala [i] sau de consoanele palatale [ĝ. diftongarea vocalelor în poziţie postconsonantică este mai pronunţată. ioa] şi în diftongii [oa. reducerea vocalelor neaccentuate are o frecvenţă mai ridicată în varianta basarabeană: [kiş(i)nău]. kĕl. cinşpe. S. este favorizată de lungimea cuvântului şi de ocurenţa repetată a aceloraşi vocale (disimilare totală): [dim(i)nęáţa. mai ales cele închise. citez formele reduse ale numeralelor compuse: unşpe. vocala a prezintă o nuanţă rotunjită şi anterioară (labiopalatalizată): [lęoårcă. ĉur. [9. ĉĕr. treişpe. ĉoráp. sau două su(te) de lei. ģ. mneaţa (= buna dimineaţa!). oa. o buca(tă) de pâine. 6. un-te duci etc. ua] precedaţi de consoanele palatale [ğ. kór.anterioare. ģ. pot să-şi reducă durata şi chiar să cadă în vorbirea colocvială alertă. tre – să fac. č. ĝuvaįér]. ģĕm]. Afonizarea. ģáră. Autorul relatează că vocalele neaccentuate. palatalizate: [iar. adesea. ca urmare a imitării rostirii neomogene a vocalelor ruseşti şi se produce. ĉáră. matįérnă. vręo.

pantof/ pantof ’. 90] demonstrează că vocala „afonică şi ultrascurtă [ĭ] şi-a pierdut caracterul vocalic” şi formează cu consoana precedentă „un grup mixt”.UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND VOCALA REDUSĂ [ĭ] Este o vocală nesilabică. S. p. În rostirea literară colocvială a vorbitorilor din nordul ţării. atât ca sunet. 25]. în timp ce consoanele prezintă formarea în canalul articulatoriu a unei închideri/ ocluzii (uneori. afonizată (şoptită). câtva. asemănătoare auditiv şi acustic cu vocala „i” [10. p. vocalele se caracterizează printr-o sursă fundamentală armonică („vocea”). aşĭ face]. de regulă. Ca perceptibilitate. În această clasificare. Rosetti) se admite existenţa unor consoane „muiate” (mouillees) în poziţia finală. 182] şi. asemănător unui diftong: lupi. iar la vorbitorii din sud poate apărea ca urmare a rostirii palatalizate a şuierătoarei precedate: [(un) moşĭ. [ĭ] poată să dispară după unele consoane rostite dur: [aţ făcut. corbi. îş fac]. În prima schiţă fonologică a limbii române (Al. mergând până la contestarea existenţei acesteia. vocalele se caracterizează prin trecerea liberă a curentului prin cavităţile faringală. „dar cu o durată mai scurtă” [11. SUBMODULUL II. Puşcariu [12. care se opun corespondenţelor nemuiate: alb/ alb’. Cu privire la vocala redusă [ĭ] au fot exprimate păreri diferite. vocalele au o putere superioară (în microwaţi) 43 . p. Graur şi A. numai parţiale) sau a unei constricţii cu zgomot. din punct de vedere acustic. bucală sau/şi nazală. cât şi ca fonem independent. iar consoanele prin prezenţa unor zerouri semnificative care le afectează întreg spectrul sonor. ARTICULAŢIA CONSOANELOR După cum s-a menţionat anterior.

Din punct de vedere funcţional. Vocalele sunt preponderent silabice: unele (vocalele închise. Consoanele sunt legate între ele prin opoziţii după trei trăsături diferenţiale. g-c. ghem-chem. iar la pronunţarea consoanelor surde coardele vocale nu vibrează. După opoziţia sonor-nonsonor în limba română deosebim şaisprezece consoane. drag-trag. marginale. dur-tur. Aceste trăsături pot fi delimitate în urma clasificării consoanelor după trei criterii de bază de ordin acustico-articulatoric: . d-t. sateliţi. Consoanele surde sunt pronunţate cu o încordare mai mare a aparatului articulatoric. grai-crai etc. v-f.Modul de articulaţie. mai uşor cele semideschise) îşi pierd silabicitatea în anumite poziţii.Locul de articulare. iar consoanele sunt elemente dependente. z-s. . care în limba română formează două serii de consoane corelative: sonore şi surde (nonsonore). unghi-unchi. Această opoziţie sonor-nonsonor are valoare fonologică şi contribuie la diferenţierea cuvintelor şi a formelor gramaticale: vin-fin. cu 44 . cu o intensitate mai puternică. participă în mod activ. ģ-ќ. joc-şoc. jale-şale. 1. Fiecare consoană în parte poate fi caracterizată sau deosebită de o altă consoană prin combinarea acestor trei trăsături diferenţiale. jş. zare-sare. ğ-č. opt perechi corelative: b-p. ger-cer. Privite prin prisma opoziţiei sonorităţii sau nesonorităţii consoanele se împart în două categorii (grupuri). vocalele şi consoanele contractează un raport de dependenţă în cadrul silabei: vocalele formează elementul central (nucleul) silabei. . La rostirea consoanelor sonore coardele vocale vibrează.Participarea coardelor vocale.faţă de consoane.

care se numesc orale. cât şi cea nazală. aerul se scurge în valuri ritmice în intervalul când vârful limbii se îndepărtează şi se apropie de dinţii se sus. 45 . La rostirea sonantelor. consoana dată se mai numeşte vibrantă. atunci când este rostită. fricative). La rostirea sonantelor m. căci la rostirea lor aerul se scurge ca lichidul. de aceea ele se mai numesc zgomotoase. Dacă sub aspect acustic sonantele sunt mai apropiate de vocale. predomină zgomotele. r. Sonantele l şi r mai sunt numite şi lichide. Iar la pronunţarea consoanelor nesonante. consoanele sunt de trei tipuri: a) Oclusive (explozive). apoi sub aspect articulatoric ele ţin de consoane. consoana dată se mai numeşte laterală. După modul cum se articulează. m. n. Consoanele sonante sunt: l. Sub aspectul gradului de împletire a tonurilor şi a zgomotelor sau a predominării tonurilor asupra zgomotelor deosebim consoane sonante şi consoane nesonante (numite şi zgomotoase). Sonantele sunt situate între vocale. dimpotrivă. c) Africate (semioclusive). Consoana l. De aceea. coardele vocale vibrează prevalând. totuşi. Deci. n. De aceea acestea se mai numesc nazale în opoziţie cu celelalte consoane. atunci când este pronunţată. Consoana sonantă r. În acest sens.participarea unui curent de aer mai puternic decât consoanele sonore. b) Constrictive (spirante. observăm că vârful limbii se uneşte de alveolele dinţilor de sus. Părţile laterale ale limbii sunt lăsate în jos şi aerul iese liber spre exterior. uvula se lasă în jos şi aerul trece atât prin cavitatea bucală. sonantele formează o punte de trecere de la vocale la consoane nesonante (zgomotoase). tonurile muzicale şi nu zgomotele. 2.

s. s. putem reprezenta schematic cele puse în discuţie în felul următor: 46 . La rostirea lor. Consoanele constrictive sunt: v. se mai numesc şi explozive. ş. limba) formează cu un alt organ activ o piedică. zbârnăitul unui bondar: jjjjjjjjjj . iar aerul expirat se scurge spre exterior. formând o piedică parţială. j. Constrictivus-îngust) fiind rostite. g.. Realizând un feed-back cu studenţii.. etc. Spre deosebire de z. Consoanele africate – sunetele specifice care repetă în faza iniţială o oclusivă şi în cea finală o constrictivă. Consoanele constrictive (lat. organul activ (buzele. organul activ (limba) se apropie de organul pasiv. „spirant”. Constrictivele z. când încetează a curge apa din robinet: ssssssssss . Gramaticii indieni le mai numeau spirante (fr. d. ca siflante obişnuite. din cauză care şuvoiul de aer continuu dezvoltă un zgomot şuierător mai pronunţat. r.. deoarece se pronunţă cu o durată mai lungă. producându-se un sunet vibrant.. continuu. ş se mai numesc siflante sau şuierătoare.. ģ... p..se pronunţă cu un fel de suflu al organelor vorbirii). c. j. În limba română literară contemporană sunt trei africate: ğ. la articularea constrictivelor j şi ş şanţul de pe linia medială a limbii e mai adânc. s. ќ. occludere – a închide) sunt zece la număr: b. În asemenea mod ele se mai numesc şi fricative. Ca să ne dăm mai bine seama ne putem aminti cum bâzâie o albinuţă harnică: zzzzzzz . m şi n. [13..Consoanele oclusive (lat. Consoanele constrictive l şi r sunt lichide.sibilare „a fluiera”. ţ. 56]. producând o explozie. z. de aceea j şi ş se mai numesc sibilante (lat. p. „a şuiera”). producând un zgomot de fricţiune. h... Sub aspect acustic ele se mai numesc continui. č. mârâitul câinelui: rrrrrrrr . l. f. De aceea. La articularea consoanei r zgomotul de fricţiune (explozii repetate) se produce în timpul apropierii şi îndepărtării vârfului limbii de dinţii de sus. t.

t. r siflante: z. alveolare – z. h. Prelingualele sunt: dentale – d. n (limba şi dinţii de sus). j. f. Consoanele labiale. Consoanele labiale se divizează în bilabiale şi labiodentale. formând o piedică parţială. cinci la număr – b. ţ. ş laterale: l vibrante: r siflante obişnuite: z. m. č (atunci 47 . f. j. l. p. r (vârful limbii înscrie un obstacol parţial cu alveolele dinţilor de sus). s. ş fricative propriuzise: v.Consoanele constrictive fricative: v. prepalatale – j. buza de jos se apropie de dinţii de sus. v. După locul de articulaţie consoanele sunt de două tipuri: labiale şi linguale. f. ş. f inclusiv: bilabialele (3) – b. z. La rostirea consoanelor labiodentale. h lichide: l. p. ğ. Consoanele linguale se divizează în prelinguale. formând o piedică totală. mediolinguale şi postlinguale. m şi labiodentale (2) – v. ş. s sibilante: j. s. La rostirea celor bilabiale buzele se unesc. ş 3.

Postlinguale sunt: g. chit – [ќit]. chiar – [ќar]. Nota bene: Toate consoanele pot fi introduse într-un tabel : Locul de articulaţie Labiale Linguale Prelinguale mediolinguale labiodentale oclusive Nazale Orale Laterale Vibrante Siflante / sibilante Fricative m b p n d t l r z s v f ţ alveolare dentale Modul de articulaţie prepalatale postlinguale g c h h bilabiale Particip. La rostirea lor. formând o piedică totală. coardelor vocale ģ ĸ Sonante Sonore Surde Sonante Sonante Sonore Surde Sonore Surde Sonore Surde constrictive africate ğ č 48 . La articularea lor partea posterioară a limbii se uneşte cu vălul palatului. partea medială a limbii se uneşte cu partea medială a palatului dur. Gheară – [ģară]. din care cauză se mai numesc velare. h.când limba formează o piedică parţială la rostirea j şi ş sau combinată la articularea ğ şi č cu partea anterioară a palatului dur). chior – [ќor]. c. Mediolinguale sunt ģ. muşchi – [muşќ]. ќ – ambele oclusive. formând o piedică totală. sau se apropie de peretele posterior al faringelui – rostirea consoanei h. ca la pronunţarea consoanelor g şi c.

„b” şi „m” se articulează la fel. durata. El este continuu. labium „buză”). după care „sparge” obstacolul (realizat de buzele lipite) şi iese sub formă de explozie. Oclusivele. va trebui să cercertăm cauzele ce determină deosebirea între ele. şi „m”. mai exact bilabiale. autorul S. mişcarea buzelor rămâne absolut aceeaşi. dar o distinge urechea”. II „Rostirea”. La „b”.§34) a vol. Puşcariu face apel la rezultatele oferite de cercetările experimetale asupra sunetelor limbii române. ea se produce în laringe. este înainte de toate.CONSOANELE SAU CONSONANTELE ÎN CONCEPŢIA CELUI MAI MARE FONETICIAN ROMÂN – SEXTIL PUŞCARIU În capitolul „Articulaţia” (§1 . căci articularea se face cu ambele buze – şi oclusivitatea lor. „M” însă este şi nazală. Când rostim „p”. pe care n-o observă ochiul. pe de o parte. „b” şi „p”. coardele vocale se apropie mult 49 . Pe „m” îl putem rosti atâta timp cât avem rezervă în plămâni. pe de altă parte. coardele vocale sunt atât de depărtate una de alta. Consoanele „p”. Nota bene: Asemenea explicaţii vor obţine studenţii la orele de curs. Din cauza aceasta „b” şi „p” se mai numesc şi sunete explozive (plozive). Descrierea claselor şi subclaselor de consoane şi vocale este deosebit de amănunţită. Rostind lexemele „papa”. Deosebirea dintre „p” şi „b”. în opoziţie cu „b” şi „p” care sunt momentane (durează un moment). Aerul care iese din plămâni „se îngrămădeşte” în gură. dimpotrivă. încât aerul poate ieşi în cantitate mai mare şi nestingherit prin deschizătura dintre ele. „Dacă notele lor comune sunt articularea cu buzele – din care cauză ele se numesc labiale (de la lat. lângă buzele închise. „baba” şi „mama” în faţa oglinzii.

Nota bene: Dialectal. atunci avem oclusivele palatale. Mai simplu. mai întâi pe „p” şi apoi pe „b”. a) Acelaşi raport ca între „papa”. „b”. Astfel. din chem. [ќatră] în loc de piatră. Aşa se prezintă afonica palatală „ќ” (în ortografia românească ch. bine etc. închid) şi fonica palatală „ģ” (ortografiată gh. „n” care sunt fonice (cu voce). pe care-l numim voce. ca la „p”. îi vom ruga. ai căror muşchi încep să vibreze. nu e reprezentat prin consonantele buzelor. Nota bene: Explicând studenţilor această discrepanţă dintre consoanele sus numite. ci dental (lat. care nu mai e labial. palatalele „ќ” şi „ģ” sunt cu mult mai dese decât în limba literară. afonic. Nu vom auzi nimic rostind consoana „p”. Deosebirea dintre „t”. „dada” şi „nana”. ci prin lipirea vârfului limbii de dinţii superiori. înghit). Ceea ce pentru urechea noastră deosebeşte pe „p” de „b” este tocmai lipsa sau adaosul vocii. „m”. dar distingem zbârnăitul produs de coardele vocale la „b”. „dens” – dinte). el se scurge mai greu şi în cantităţi mai mici şi se atinge de coardele vocale. în timpul predării cursului. producând un zbârnăit. cu gura închisă. „d” pe de o parte şi „n” pe de alta este că cele două dintâi sunt orale. „T” este lipsit de voce în opoziţie cu „”d. „baba” şi „mama” există între „tata”. să acopere cu palmele urechile şi să rostească. „p” este un sunet fără voce. b) Dacă închizătura se produce în regiunea cerului gurii „tare” (palatum durum) de care se lipeşte dosul limbii. vom demonstra acest fapt prinzând mărul lui Adam între degete şi rostind aceste consoane. 50 . iar „n” – nazală. sau fonic. Deosebirea e numai în ceea ce priveşte locul de articulaţie. iar „b” un sunet rostit cu voce. Cu „ќ” şi „ģ” se rostesc cuvintele ca [ģine].una de alta. din ghem.

însă. când este urmat de un „i” – arhitect. vom observa că desemnează altceva. psihic etc. De aici şi numele de fricative ce li s-au dat. atunci avem oclusivele velare. prin care aerul se poate scurge. himeră. arhivă. termen mai potrivit. cu partea dinapoi a limbii faţă de cerul gurii moale (lat. El. Cu apertură verticală se rosteşte afonica „s” şi fonica „z”. arhimandrit. în româneşte. velum). fricativă velară şi fricativă laringală. cea labiodentală. b) Fricativele dentale sau alveolare sunt de două feluri după forma deschizăturii. nu e recomandabil. Astăzi. numite şi siflante sau sibilante. 1) Fricativă palatală afonică o notăm în transcriere fonetică prin [h]. întrucât articulaţia acestor consonante se face cu strâmtorarea sau constricţiunea deschizăturii. gură. căci poate fi confundat cu cel de aspirate. În opoziţie cu oclusivele avem consonantele deschise. Sextil Puşcariu include şi noţiunile de fricativă palatală.c) Când închizătura se face şi mai înapoi în gură. nu însă fără să realizeze un act de fricţiune de marginile acestui vas neînchis bine. Zgomotul produs de vibraţiile mărginilor elastice ale deschizăturii e ceea ce deosebeşte fricativele de vocale. Nota bene: Explicăm studenţilor faptul că în loc de fricative se întrebuinţează mai ales termenul de spirante. care. foneticienii întrebuinţează tot mai des termenul de constrictive. a) Articularea obişnuită a fricativelor labiale e. 51 . Acestea sunt „c” (în trascrierea fonetică mai apare şi k) şi „g” în cuvinte ca: ac. Gura nu formează un vas închis. ulterior. Un „h” se rosteşte ca fricativă afonică. Fricativele. prin deschizătura orizontală străbate aerul ieşind din gură şi se produce afonica orală „f” şi fonica „v” corespunzătoare. buza de jos e trasă înapoi şi se apropie de partea inferioară a dinţilor de sus. ci un vas cu o apertură strâmtă.

Dacă punem placa de gramafon pe care e înscris un „ce” să se învârtească în sens invers. Grammont. 4) Mai există şi o serie de fricative. hlamidă. Se transcrie fonetic (conform ALR) prin χ. Deosebirea rezultă din faptul că la „ţ” sau „g” cele două elemente constitutive nu urmează unul după altul. în afară de cazurile când e precedat sau urmat de un „i”. avem şuierătoarele „ş” şi „j”. Dacă „ş” şi „j” sunt sunete simple. Cuvinte ca: ham. hoţ. cea dintâi – afonică. behăit etc le rostesc cei mai mulţi români: [Cam]. este „h” iniţial. hăţ. africatele sunt consonante combinate. auzim „eşt”. Cu toate acestea există o deosebire dintre rostirea: fac cuţite şi a făcut site sau între „ğ” din ageamiu şi „dj” din adjudec. hârtie. rostită cu o deschizătură srtâmtă la cerul gurii. [Cărtie] etc. ceea ce caracterizează africatele – care din această cauză pot fi numite şi semioclusive – este faptul că cele două elemente 52 . paroh. când nu e urmat de consoane. cu un termen întrebuinţat de Trubetzkoy – monofonematice. caracterizate prin faptul că se articulează cu două strâmtori! Este seria şuierătoarelor. pe care o însemnăm.. herghelie. tot astfel „ć” e combinat din „t” şi „ş”. şi intervocalic. cu câte două puncte de articulaţie. [căţ]. Precum a arătat M. Când apertura din regiunea alveolară este destul de largă şi între cele două ridicături ale limbii – cea mai pronunţată în regiunea dental-alveolară şi cea mai puţin accentuată în regiunea palatală – se produce o adâncitură a dosului limbii. Africatele. în dreptul căreia se formează o cameră de rezonanţă. monah. Nota bene: Explicăm studenţilor că atunci când pronunţăm un „ţ”. 3) Fricativa laringală. după modelul grecesc prin spiritul aspru (C). ca la t-s sau la d-j. hram etc. cea de-a doua fonică. acest sunet e combinat din oclusiva „t” şi fricativa „s”. deci lui „h” final şi în vecinătatea imediată a unei consoane. ci se unesc parcă unul cu altul şi sunt. corespunde lui „h” în cuvinte ca: duh.2) Fricativa velară afonică. pahar.

Consoanele labializate şi palatalizate Contribuţia buzelor la rostirea consoanelor. dar. deşi la articularea ei canalul nazal e închis. închizătura la „l” nu e completă. fă-cu si-te. Atunci când articularea unei consoane se face în altă regiune decât a palatului dur. d’. Consoanele palatalizate formează grupul consoanelor muiate. deşi sunt oclusive. Lateralele Examinând oclusivele nazale. [p].”. Vârful limbii formează o 53 . Nota bene: La orele de curs. adică cel dental. se va demonstra faptul că există mai multe „feluri de -l. Silabisesc cu-ţi-te. se numeşte labializare: [m]. Tot o consoană oclusivă. împiedicând aerul să se scurgă pe la mijloc. atunci vorbim de palatalizare. cetate etc. este „l”. atunci când vom rosti împreună cu studenţii consoana „l” în diverse poziţii. Africatele afonice sunt. sunt totuşi continue. ci limba formează numai un baraj parţial. Palatalizarea o însemnăm cu semnul [’]. după locul de articulare. [b]. ca factor accesoriu al unei articulaţiuni. două: cea scrisă „ţ” şi cea scrisă cu „c” înainte de „e” şi „i”: hoţ. Dar în opoziţie cu celelalte oclusive.componente se găsesc în aceeaşi silabă. cel puţin în vorbirea îngrijită. am observat că aceste consonante. n’. simultan. sus alături de consoană: t’. o mişcare accesorie şi în regiunea palatală. ad-ju-dec. căci o parte din aer iese pe nas. în limba română literară. dar limba mai face. a-geamiu. Cel mai obişnuit este cel din limba literară. dar în acelaşi timp continuă. Trubetzkoy ne convinge de faptul că aceste consoane muiate au un colorit asemănător cu „i” sau „y”. m’ etc. prin intermediul unui brainstorming.

”. Afonic (scris prr) îl întrebuinţăm ca exclamaţie când e foarte cald.. rămânând în dreapta şi în stânga câte o deschizătură prin care se poate scurge aerul. „l” se numeşte şi lichidă. Exploziile uşoare urmându-se foarte repede. Sextil Puşcariu spunea: „Îl rostim fonic (scris brr) când ne cutremurăm de scârbă sau de frig.. Deosebirea de „t”. Acest lucru se repetă atât timp cât durează emisiunea de aer. d. ca şi la oclusivele dentale t. De aceea „l” din limba literară e considerat ca şi o dentală. formând din nou o ocluziune. deşi zumzetul de albine constă dintr-o serie de bătăi. Deoarece aceste aperturi sunt de cele două laturi. Deoarece aerul se scurge ca un lichid prin deschizăturile laterale. O mică porţie din aerul care continuă să se scurgă din plămâni ajunge pentru ca să spargă din nou obstacolul întălnit în cale. păsări dau împresia unui sunet continuu. ci numai vârful ei. dar în acelaşi timp continue sunt şi vibrantele. „n” consistă în aceea că nu toată muchea anterioară a limbii se lipeşte de dosul dinţilor. n. Anumite părţi foarte elastice ale organului nostru „rostitor” pot forma o închizătură pe care o mică poziţie de aer acumulată înapoia ei o poate sparge. după care explozie închizătura se formează din nou. Aceste părţi. fac impresia unui singur sunet – continuu – întocmai după cum vibraţiile unor aripi de albine. Vibrantele Tot consonante oclusive. articulaţia lui „l” se numeşte laterală. 54 .închizătură la dinţi. revin imediat în poziţia de mai înainte. în urma elasticităţii lor. „d”. ciobanii mână oile cu această interjecţie. iar interjecţional se aude în gura vizitiilor când îşi îndeamnă caii .

Chiar semivocalele închise [i. piátră] şi. [téi] – [té(i)i] (pluralul nearticulat tei vs. faţă de acestea. [dáu] – [dái] şi din contrastele pe care diftongii le realizează cu secvenţele vocalelor corespunzătoare: [reá] – [reál]. în poziţie iniţială [iár. miére. î care apar în rostirea colocvială. care este mai mică la [i. nefiind. iátă]. cel mai adesea. u]. un zgomot de fricţiune perceptibil (cf. o. ja. Normele ortoepice 55 . prin aceste posibilităţi combinatorii sporite se compensează numărul mai redus al fonemelor vocalice în raport cu alte limbi. Nota bene: Semivocalele româneşti sunt timbre vocalice care se unesc cu vocalele învecinate formând numeroşi diftongi şi triftongi. de regulă. u]. ia şi germ. având. [léu] – [lé(u)u] (singularul nearticulat vs. Mai pronunţat este zgomotul de fricţiune al semivocalei [i] după o consoană labială: [fiér. e] şi posterioare (şi labiale): [o. rom. Semivocalele se împart în anterioare: [i.SEMIVOCALELE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Conform opiniei foneticianului A. u] . cel articulat teii). putem afirma că pronunţarea românească standard cunoaşte patru semivocale [i. e. mai ales la munteni. dacă facem abstracţie de accent. Individualitatea acestora rezultă din opoziţiile dintre ele: [biátă] – [beátă]. [teácă] – [toácă]. vocalele şi semivocalele corespunzătoare pot apărea în aceeaşi poziţie în secvenţe ca mie mi-e foame [mi(i)e mie foame].cel articulat enclitic cu căderea obişnuită în vorbirea colocvială a lui -l). u] nu au. Specifice sunt semivocalele [e] şi [o] care corespund vocalelor semideschise e şi o. în cadrul aceleiaşi serii de localizare prin apertură. în germană j fiind considerat un fonem consonantic). diferenţiindu-se. amiáză. percepute de vorbitori. Turculeţ. o durată mai mică şi aflându-se în poziţie nesilabică. lăsând de o parte semivocalele slab perceptibile de timbru ă. [piátră] [pián].

formând ceea ce se numeşte hiat (lat. [i] şi [u] se unesc cu vocala următoare. condiţionată de slăbirea intensităţii curentului de aer. Între cele două silabe se formează o pauză. pui acolo [pủ-ia-có-lo]. „bo-ul”. Această distincţie se referă la rostirea normală a formei izolate a cuvintelor. iar.hiatus „fisură”). rooa]. împins din plămâni în afară. [i. constituind o singură 56 . voea. nou [nóu] – nouă [nóuă]. pi/h’átră]. u” pot fi rostite în silabe aparte în cuvinte ca „o-ul”. la joncţiunea unor flective şi în rostirea legată. bi/yátă. u) se rostesc împreună. 3) diferenţiază şi prin notaţie două variante poziţionale ale semivocalelor închise: [i. în poziţie postvocalică şi [j. Ca termen fonetic „hiat” apare la Cicero. Vasiliu (14. Em. În alte situaţii fonetice. devenind „intense”: tei [téi] – teiul [té-iul]. ieşirea din plămâni. aflate între vocale (semi)deschise. De exemplu. piu [pủi] – puiul [pủ-iul]. În felul acesta ambele vocale se includ într-o singură silabă. „bou”. În alte împrejurări pauza nu are loc. HIATUL Rostind două sunete vocalice. aceleaşi vocale (o. mae-ales. mai adâncă [ma-ia-dîŋ-că]. în poziţie prevocalică. mi/yére. w]. când urechea noastră percepe foarte bine articularea distinctă a acestor două vocale încadrate în silabe deosebite. datorită faptului că valul de aer. cu zgomot de frecare. într-o singură unitate articulatoare. pe de o parte. p. semivocale „relaxate”. vocalele „o. adică fără a întrerupe curentul de aer: „ou”. u] se pot deschide [baea. u]. În această situaţie cele două vocale se separă în silabe aparte. se poate forma între ele o pauză.recomandă rostirea semivocalei în aceste poziţii cu un zgomot consonantic mai pronunţat: [fi/hiér. ca urmare a intensităţii mai reduse a curentului de are care iese din plămâni. pe de altă parte. COMBINAŢII DE TIMBRE VOCALICE. se scurge în mod continuu. deoarece.

familíie. precedate de o semivocală. inclus în aceeaşi silabă. luuá. având accentul pe vocala mai deschisă. având acelaşi timbru cu vocala următoare sau cu vocala precedentă. e. Numeroşi cercetători au subliniat tendinţa de evitare a hiatului (separarea a două vocale succesive prin tăietură silabică) ca o caracteristică a limbii române în toate varietăţile sale. şi anume [i. o] înainte de a. în cazul unor verbe neologice se recomandă chiar scrierea cu <ie> înaintea morfemelor –e. Epenteza unei semivocale condiţionate de timbrul vocalelor următoare sau precedente este procedeul cel mai obişnuit de evitare a hiatului. constituie. atât de cuvânt. cât şi de silabă. u şi [i. familíia. i) sau posterior (o. se formează diftongul „ou”. studíiez. o. care este bifonematic. sfiuós]. dispunând de o durată şi intensitate mai mare. áuur. La nivelul vorbitorilor cultivaţi atrag atenţia şi sunt considerate ca aparţinând 57 . se produce adesea şi în neologisme în rostirea literară colocvială. după cum vocala precedentă are timbru anterior (e. de regulă. mai mult sau mai puţin perceptibilă. academíia. rostiri obişnuite şi în pronunţarea standard. ia] apar frecvent şi în neologisme sub presiunea sistemului morfologic. o] înainte de i. bivocalic. iar vocala „u” este lipsită de caracter silabic. î. e. diftongarea vocalelor în poziţie iniţială. luuă.silabă în care vocala „o”. deoarece dispune de o sonoritate mai redusă. semivocala este slab perceptibilă. u. respectiv articol hotărât sau fac parte din morfeme gramaticale: [academíie. contribuie.Turculeţ accentuează faptul că vocalele iniţiale de silabă sunt. [feméia. sániie. u): [viiitór. tutuiésc]. Mai ales secvenţele [ie. ă. În acest mod. În ciuda interdicţiei normelor ortoepice. mai sonoră – „o”. de obicei. -esc: atribuie. mai rar chiar în vorbirea formală. e] sau [u. se prezintă ca o vocală silabică. sániia. -ez. când e şi a sunt desinenţe. dar. A. luuînd]. revizuiesc.

e. d) Pronunţarea generalizată şi variabilă [a.substandardului rostiri cu diftongi propriu-zişi în poziţie iniţială în exemple ca [actuualităţĭ. b) Pronunţarea alternativă generalizată [ăa. c) Pronunţarea generalizată [ăa. 97) distinge patru „uzuri lingvistice” bazate pe opoziţia literar – non-literar. aieropórt. Asemenea rostiri sunt frecvente în varianta basarabeană a limbii literare. ie. şi [a. pe de altă parte. poezia]. Em. femeie. uo. uo. ii. u] după [#] în vorbirea îngrijită şi oficială. chiar în situaţii de vorbire formală. i. uo.e. ie. adică pentru vorbirea îngrijită. care prescriu rostirea cu diftong în cuvintele vechi: [ieu. uunivérs]. e. ni euón. uu] în cuvintele din vechiul fond. alee. i. în afară de opoziţia pronunţie literară – pronunţie non-literară. p. la baza acestui uz se află. Vasiliu (15. i eróu. se poate observa că numai uzul c) corespunde parţial. uo. uu] după [#]. neoficială. i idéi e. cu privire la rostirea cu 58 . îngrijită. u]. uu] după [#]. M. ie. prin care vorbitorii obişnuiţi interpretează distincţia savantă dintre „cuvintele vechiului fond – cuvinte neologice”: a) Pronunţarea generalizată şi invariabilă [ăa. şi pronunţarea [a. ii.o. ie. Tiugan (1977) subliniază. în toate împrejurările. viie] şi cu vocala nediftongată în neologisme: [eră. al celor care nu vor să pronunţe decât „literar”. pentru cei care nu fac distincţia literar – nonliterar. această pronunţie caracterizează uzajul „hiperliterar”. În afara faptului că aceste „uzuri” se amestecă în vorbirea aceluiaşi individ.u] în neologisme şi [ăa. o. iemisiuủne. ii. şi opoziţia cuvânt literar – cuvânt non-literar. în vorbirea oficială. pe de o parte. normelor ortoepice. ii. naţiuonál. o. într-o cercetare sociolingvistică efectuată în Bucureşti.i. în vorbirea neoficială şi neîngrijită. uu] în vorbirea neîngrijită.

viu]. este şi 83. scrie. în alte exemple. ouţ. óul]. copíi. ieftin. brio. care s-au generalizat sau sunt frecvente [deasupra. uî [luând] au fost înregistrate în majoritatea celor câte 80 de ocurenţe înregistrate ale acestor cuvinte. Sinereza s-a produs din cele mai vechi timpuri: lat. obiéct. 59 . vreo. Rostirea nediftongată a vocalelor în poziţie inială de cuvânt cu excepţia vocalei e) s-a impus în vorbirea îngrijită şi la cuvintele vechi: [in. în exemple mai vechi sau mai noi. ea [realitáte]. vulpe + a > [vulpea] şi continuă până astăzi.mea > [mea]. Maria. iepure la persoane cu educaţie şi poziţie socială „joasă”. rókia. rostirile cu hiat apar în circa o treime din ocurenţe: [aluát. guiţă. au [áur. rezultând un diftong. vriun]. priéten. sinereza unei succesiuni vocalice se produce curent cu excepţia unor situaţii în care ea este dificilă sau imposibilă: (1) Când vocala mai închisă poartă accentul: [aúd.[e-] sau [ie-] la iniţială de cuvânt. Frecvenţa ocurenţei hiatului este mai ridicată la subiecţii originari din sud. ui [locuít]. oĉán. vocala mai închisă devine semivocală. (a se ) mak(i)a]. urs]. era. om. láudă]. tăun. Autoarea explică acest comportament verbal „hipercorect” prin lipsa sentimentului de „siguranţă lingvistică” caracteristică categoriilor cu mobilitate socială şi care adoptă standarte de corectitudine insuficient interanalizate. nordul ţării şi. leit. mai ales. iu [píui e. importanţa statutului social al vorbitorului şi al stilului (îngrijit sau curent) al vorbirii. ştiút]. haină. rádio. Este surprinzătoare frecvenţa foarte ridicată a lui [e-]: 86.5 % în cuvinte de tipul ied. bucurie. (a) roi. bóa. suím. Prin sinereză. prizoniér. femée. vie. (mai ales în rostirea literară substandard şi populară). În vorbirea alertă. Basarabia dovedinsu-se în această privinţă mai conservatoare. plutoniér.5% în cuvinte de tipul el. ĝografi(i)e. Secvenţele vocalei în hiat ae [áer]. ii [scriitór].

ţi-a dat sau facultativă: de-aceea. néaducând. pro-. căprioară.(2) Când rezultatul sinerezei ar fi un diftong neobişnuit sau inexistent: [aoléu. néutru]. ántiatómic. care poate fi însoţită de trecerea accentului pe vocala mai închisă: [áur. după „l”: ali-enat. uo. încărcată): cabri-oletă. femeile. arhiaglomerát. vale-adîncă. co-. Sinereza nu se produce sau se produce mai greu când un sufix se adaugă unei teme „scurte”: albi-or. intre-. lili-ac. se produce. de-. hipoacúzic. m-am dus. stilóuri]. eufemism. noutáte. mi-oară. eróu(l). ău. curi-er. próamerican. sânzi-ene. préaviz. în preajma a doi de r: aventuri-er. crául. coaliţie. néeconomic. ]). áut. unde poate fi obligatoriu: de-a binelea. (5) Când s-a produs (se produce) diereza diftongilor au. exploatá]. cari-eră. Sinereza se produce şi la limita dintre cuvinte (în fonetica sintactică). mia dat. care pot avea accent secundar: [ánteristotélic. léu(l). Claudiu. cóautór. evitată: când în consoana care precedă pe „i” face parte dintr-un grup consonantic (silaba este deja „grea”. eu. ali-anţată. ouşór. îă. carle-onţ. neobişnuit sau un pseudodiftong ([uu. de obicei. de-ajuns. anti-. îngreuná. réaşéază]. prea-. arhi-. Când rezultatul sinerezei ar fi un diftong imposibil. de regulă. (4) Când se produce diereza prin adăugarea unui flectiv (derivativ): [dândui-l. uşi-er. re-. poétic. ne-. căutá. incendia. duél]. ne-a dat. néadevăr. hermeneutică. eleziunea sau afereza: m-ajută. căpi-at. (3) Când un cuvânt este format cu prefixe terminate în vocală ante-. diftongul [oa] este evitat în poziţie neaccentuată: [coafór. hipo-. s-a dus (< să 60 . le-a dat. te-am văzut. Nota bene: Graur (1935) atrage atenţia asupra unor situaţii în care sinereza vocalei „i” este. cáut.

4. fin(d)că. [î]. întâlnirea a două vocale identice la limita cuvintelor poate duce la contragerea lor într-o vocală lungă: vine elevul X [vinēlévu]. Multe dintre exemplele citate (în afară de cele obligatorii sau devenite normate) caracterizează tempoul rapid al vorbirii. în cazul unor sintagme frecvente lungirea vocalei rezultate din contragere tinde să dipară: [clása dóua. Numiţi consoanele sonore (sonante) şi surde (nonsonore). SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. Rostiţi consoanele oclusive (explozive). altele sunt frecvente: alcol.]. Pronunţaţi vocalele în limba română. Divizaţi consoanele linguale în prelinguale. 3. [ă]. Observaţi de ce vocalele (după poziţia buzelor) sunt labiale: [o]. constrictive (spirante. [i]. vara asta [várásta]. pártea tréia . 5. într-o (< întru o).. Identificaţi vocalele conform gradului de apertură. Puşcariu ). [pártea dóua. modul de articulaţie.. clása tréia . locul de articulaţie ( în concepţia lui S. 6. 7. [e]. 2. mediolinguale şi 61 . printr-un (< printru un).a dus). Două vocale identice în hiat se pot reduce la una singură prin contragere. observând unde se formează piedica. pomi-nalţi [pom’ inalţi]. unele forme contrase au devenit normale. v-o dă (< vă o dă). fică. find. ]. Caracterizaţi consoanele după trei criterii de bază de ordin acustico-articulatoric:participarea coardelor vocale. clasa-ntreagă. c-un tren. coperativă. zologie. fricative) şi africate ( semioclusive).. [u] şi nelabiale [a]..

Note bibliografice: 1. 5. 1999. ed. I. Asupra vocalelor româneşti ă şi î // RRL. Pronunţaţi şi observaţi unde se formează piedica. Fonologia şi Morfologia (coord. Cluj. postlinguale. 1927. Chişinău. sinereză. 62 . contragere. A II-a. Lumina. Introducere în fonetica generală şi românească.. 7. 64. A. 1993. vol. editate de G. Ion Coteanu). A. 1989. Bucureşti. Fonetica. Fonologia // LRC. 1959. Vl. 4. p. 289. Teoria limbii. Limba română. 58. Puşcariu. Bucureşti. Turculeţ. Zagaevschi. 10. Rosetti. Al. „p”. Fiziologia vocalelor româneşti ă şi î. nr. Corlăteanu. 9.. 80.8. Vasiliu... Numiţi consoanele labiale şi precizaţi de ce „b”. „m” sunt bilabiale şi „v”.. p. Fonetica. Bucureşti. Iaşi. 47 2. S. Philippide.labiodentale. p. 99. N. Definiţi semivocalele româneşti şi exemplificaţi transcriind fonetic. Ivănescu. Em. 2. 25 3. II. Fiziologia sunetelor (curs) în Opere alese. Precizaţi cum poate fi evitat sau redus hiatul prin următoarele procedee: eliziune.. Popovici. 6. p. p. Rostirea. p.p. „f”.

97. a. Vasiliu. 6. 14. Bucureşti. 11. 1963. Fonetica. II. Fonetica. Puşcariu.. 2IIII5. p. Bucureşti. 1970. Em. A II-a. Fonologia // LRC. p. vol. Iaşi.. vol II.. 1999. p.. Lumina. Chişinău. 9. 56. Puşcariu. 3. p. 19 . 16. Fonologia // LRC.. p. V. 4974 63 . II. G. 90. 10. Fonetica. Vl. 64. vol. p. Bucureşti. Turculeţ. Fonologia şi Morfologia (coord. Introducere în fonetica generală şi românească. o. Corlăteanu. 15. N. 13. Limba română. 1959. nr. Rostirea. Chişinău. A. Şuten. Bucureşti. Zagaevschi. p. Fonologia şi Morfologia (coord. Em. p. e. Rostirea. Sfârlea. Cercetări bazate pe sinteză asupra vocalelor româneşti i. Varinate stilistice ale pronunţării româneşti actuale // LR XII. Ion Coteanu). p. S. Fonetica. 1993.. Limba română. L. 182 12. 596. Gogin.8. Vasiliu. Ion Coteanu). u. ed. S. 1971.

CĂILE DE FORMARE .Să clasifice triftongii în ascendenţi şi descendenţi. 64 . studenţii vor fi capabili: SUBMODULUL I DIFTONGII.Să descrie formarea diftongilor în limba română.Să recunoască triftongii combinaţi.Să însuşească noţiunile de sinereză şi metafonie.Să clasifice diftongii în ascendenţi şi descendenţi. . SUBMODULUL II TRIFTONGII . .Să cunoască noţiunea de diftong. .Să cunoască noţiunea de triftong. DIFTONGII ŞI TRIFTONGII ÎN PLAN FONOLOGIC La finele acestui modul.MODULUL III. CLASIFICAREA DIFTONGILOR. . .

prin aceste posibilităţi combinatorii sporite se compensează numărul mai redus al fonemelor vocalice în raport cu alte limbi. pl... Corlăteanu şi Vl. Într-un diftong se cuprind. sg. care. De exemplu: ştiu (eu. Ea capătă o nouă funcţie – cea de semivocală (alofon al vocalei respective).” Adrian Turculeţ Termenul „diftong” este de origine greacă (diphtongos – di „doi”. acelaşi cuvânt la forme morfologice diferite exprimă sensuri diferite. şi III. Zagaevschi [1. Avem. sg. né/adormit – neám. Nota bene: Nu trebuie să se creadă că vocala devenită nesilabică îşi pierde caracterul său vocalic. p.şti/ú – perfectul simplu. În cursul articulării una din vocale îşi pierde caracterul silabic. CLASIFICAREA DIFTONGILOR. . Foneticienii N. I. luate în parte ar putea prezenta caracter silabic. când prin aceeaşi formă scrisă.. fiind înglobată într-o singură silabă. două elemente vocalice.SUBMODULUL I. situaţii când aceeaşi îmbinare de litere într-un caz este reprezentată prin două vocale de sine stătătoare (vocale în hiat). có/agula – coájă etc. ind. III. 65 . phtongos „vocală”). 107] accentuează faptul că distincţia diftongilor de vocalele în hiat trebuie făcută mai ales la omografe. rostită cu o singură tensiune musculară împreună cu o altă vocală. ei) – prezent. De exemplu: bó/a – boá/bă. CĂILE DE FORMARE „Semivocalele româneşti sunt timbre vocalice care se unesc cu vocalele învecinate formând numeroşi diftongi şi triftongi. DIFTONGII. iar în altul e prezent diftongul. însă. deci.

Am putea reprezenta schematic ascendenţa diftongilor: į a: įárbă. În limba română sunt foarte mulţi diftongi. bįét. De exemplu: įárăşi. 1. voįnic etc. įáscă. e. p. fuįór. partea finală a căruia îşi schimbă timbrul. u: įúte. ziųá. bojdéųcă etc. įúbi. įúlie. Diftongi descendenţi sau coborâtori. oálă. Nota bene: Diftongii se pot afla în orice poziţie: iniţială. diftondul este: bifonematic. bivocalic. pįépt. voįós. táįnă. o în fuziune cu vocalele semideschise (o. pįátră. în plan fonetic semivocalele i. De regulă. finală. u. abįá. care pot fi clasificaţi în două grupe: 1. adică nuanţa fonetică. 108]. Corlăteanu [2. aįúrea. Diftongul este monosilabic. įéftin. Cel mai rar sunt atestaţi în silabe posttonice (númaį. o: įód. ştiúcă. Miháį. ştįúcă. voįá. e) şi cu cea deschisă (a) servesc la formarea unei serii întregi de diftongi şi triftongi. įápă. broáscă etc. e. įubi. o]. tăįcuţ.). 2.). Diftongul ascendent apare atunci când I element vocalic este reprezentat prin semivocalele [ i. TIPURI DE DIFTONGI Conform opiniei lui N. mįére. Mai rar apar în silabe protonice (haįmaná. u. în interiorul lexemelor.Corelaţia dintre vocalele în hiat şi diftongi poate duce la distincţii de ordin semantic: ha/ỉ/nă – hái/nă. béį. įórgan. e: įéle. 66 . ă. Nota bene: Prin urmare. tócmaį). fereástră. Diftongi ascendenţi sau crescânzi. diftongii se află în silabe accentuate (máįcă. puįcúţă.

steá. o. dái. dóųă. floáre. o___a: poártă. mắi : ă į 67 . ă) sau vocalele închise (u. cóif. méi. víi : i óină. u.a: zíųa. óųă. vocalele semideschise (e. nóųă. ă: róųă. míi. dóină. erói : o ắi. soáre. putem reprezenta astfel: ái. (ų)órz. ploųá. o: vreó. e. teméinic : e fíică. téi. moáre. î: ploųînd. e a: beátă. máică. Vom observa că după un element vocalic mai deschis urmează altul mai închis. Nota bene: Considerăm diftongi ascendenţi şi cei formaţi din semivocale e. promoroácă. Descendenţa diftongilor va fi reprezentată atunci când primul element va fi vocala deschisă (a). ų o: (ų)óm. i. dulắi. boáre. táică : a éi. o şi vocala deschisă a. pleósc! 2. soártă. cắi. o). Schematic. píųa. care se prezintă cu o apertură mai mare decât semivocalele respective (i. fíi. (ų)ovăz. î). tréi. cái. flăcăųán.

sacóu: o sắu. hier. b) divergenţa sau metafonia (diftongarea propriu-zisă. condiţionată). uomo. instantenéu. mâncắu : ă frấu. grijulíu. cântáu. desfrấu: â ų Note bene: Limbile romanice. suares etc. cadóu. se caracterizează prin diftongi ascendenţi: . . dulắu. stáu.spaniolă: tiempo. fiore etc. contopirea întrun diftong (de regulă ascendent) a două vocale de sine stătătoare. eróu. méu. láu: a léu. Convergenţa sau sinereza Un diftong prin sinereză se formează în felul următor: într-o anumită perioadă de dezvoltare a limbii. flắcău. víu. brấu. paillasse etc. adică „desfacerea” unei vocale în două elemente vocalice incluse în aceeaşi silabă. FORMAREA DIFTONGILOR Se cunosc două căi de formare a diftongilor: a) convergenţa sau sinereza – adică fuziunea. corbíu : u óu. bóu.franceză: pied. ieri.áugust. într-un cuvânt se aflau două vocale în hiat.italiană: pierde. rấu. în general. stilóu. séu : e fíu. reléu. sáu. tắu. fuego. . incluse în silabe diferite şi pe parcursul anilor una din ele (cea cu o sonoritate mai redusă) îşi pierde 68 . grấu.

ei) poartă. Spiridon – Spiridoane. miercuri – miercurea. coiffure etc. „e”. .în limba latină. devenind oá.sinereza îşi manifestă activitatea şi în cadrul foneticii sintactice: te vede – te-á văzut. joi – joia.alţi diftongi au intrat în limba română odată cu lexemele împrumutate din alte limbi: léįcă > rus leika. luntre + a > luntrea. . .substantivele feminine cu „e” final la care se adaugă articolul definit „a”. béį > terc. vineri – vinerea. la comp.unii diftongi s-au păstrat din limba latină: ianuarius > ianuarie.) > maior (subst). . contopindu-se cu vocala sonoră „a” – mea. Vocala „e” fiind mai puţin sonoră şi-a pierdut în cursul istoriei caracterul silabic. . formându-se diftongul „ea”: carte + a > cartea.(eu) port – (el.caracterul silabic.numele proprii se supun metafoniei: Ion – Ioane. fiind unită într-o singură silabă cu vocala învecinată care-şi păstrează acest caracter. hjta. De exemplu: . Bey. În limba română orice vocală „o” accentuată. aláį > terc. 69 . „a” se diftonghează.adverbele temporale formate din numirea zilelor săptămânii: luni – lunea. alay. . marţi – marţea. te va elege – te-á alege. coafură > fr. succedată de „ă”. háįtă > magh. De exemplu: . maior (adj. Divergenţa sau metafonia Un diftong prin metafonie se formează prin „desfacerea” unei vocale în două elemente vocalice. pronumele posesiv singular „mea” era alcătuit din două silabe (me-a).

.. . ziua. 2. [eo]: pleósc. p.formaţiile neologice se supun divergenţei: (masc. vorbeşte 70 . [ie]: fiér. leórbăi.cu semivocala [u]: 1. Turculeţ [3. 197] diftongii ascendenţi pot fi împărţiţi în diftongi necondiţionaţi sau nedependenţi (în care elementele vocalice componente au timbre diferite. [iu]: iúte. vóia.cu semivocala [e]: 1.) hidos – (fem) hidoasă. 4. Conform opiniei foneticianului A. [uă]: ziuă. De exemplu: diftongi ascendenţi necondiţionaţi din pronunţarea standard: . care poate fi mai mult sau mai puţin perceptibilă sau poate să nu se realizeze. ştiúcă. (masc. [ia]: páįtra. 2. 2. miére: 3. [ea]: cártea. Diftongii ascendenţi dependenţi sau condiţionaţi se caracterizează prin faptul că semivocala. (masc.) impetuos – (fem) impetuoasă.cu semivocala [i]: 1. [ua]: uálă. voiós.cu semivocala [o]: [oa]: roátă. seára. semivocalele nu depind de context şi calitatea lor fonematică este evidentă) şi diftongi condiţionaţi sau dependenţi (în care semivocala depinde de timbrul celui de-al doilea element al diftongului sau de timbrul vocalei (consoanei) precedente). . [io]: iotă.) tendenţios – (fem) tendenţioasă.

róųă.]. după localizarea elementelor componente. uį. ocurenţa [ie .diftongi velari: [îî. îa]. îă. ea]. Conform opiniei lui Ion Calotă [4. ale căror elemente componente au întotdeauna individualitate fonematică. ųi. ųe]. Avram [5. A. „u”. ųă.diftongi micşti:    labio-palatali: [įu. Disocierea diftongilor descendenţi finali. įe. p. u. o]. (u)u. înşe(ų)înd. ăį. cei 32 de diftongi (18 ascendenţi şi 14 descendenţi) se pot clasifica în: . duce frecvent la apariţia unor diftongi dependenţi: [roi] – [a ro(i)i. îų. eo. Diftongii descendenţi. uų. aį. ųa. 531-545] observă că acestea „nu au toate şi în toate poziţiile o distribuţie identică în ce priveşte dependenţa lor de context”. iį. „î”. se formează numai cu semivocalele [į] şi [ų]. . [į] şi [ų] se pot opune în acelaşi context: [vi(į)a] şi [zíųa]. la adăugarea unui flectiv sau sufix. aų. ių. ųo.diftongi labio-velari: [ųu. Se pot deosebi mai multe situaţii: În poziţie iniţială diftongii [ie. facultativă: (i)el. . „a”. eų. zíųă. p.de „despicarea vocalelor”. în poziţie iniţială sau după consoană. Înainte de vocalele „ă”. ăų. e. ro(i)ire] etc. zíųa. 33]. (u)om etc. „e”: róųa. eį]. lu(ų)înd. cât şi după „i”. palato-velari: [îį. lu(ų)ă. įa. aa] Cercetând contribuţia semivocalelor iniţiale de silabă. labio-velari: [ųî. įo. a căror prezenţă nu este determinată de context: 71 . (u)o ] nu se opun niciodată vocalelor corespunzătoare [i. sani(i)e. [u] poate urma atât vocalele „o”. oį. (i)i. oų] şi .diftongi palatali: [įi.

2. care pot să apară în diverse situaţii: 1. eo) 72 . Unirea unui lexem accentuat cu un cuvânt aton: acesta-i (el). Unirea se produce mai ales în vorbirea alertă: de-aud. mi-e/ mi-i. [oų]: oų. 7. [iį]: viį. li-i (frig). 3. 3. oįnă. de-obicei. 6. [aų]: daų. ne-om duce. de-o seamă. 5. [ăų]: răų. 2. 4. [ăį]: răį.a) cu semivocala [į]: 1. ţi-e/ ţi-i. [eį]: meį. doįnă. oa. [eų]: meų. uįte. 6. nu-i uşor. [îį]: mâįne. [ių]: fių. puįcă. neįcă. Diftongi specifici (ea. noų. [îų]: râų. b) cu semivocala [ų]: 1. spune-i (mamei). dă-i (pace). Diftongi sintactici. dându-i (cartea). i-ajung etc. 3. 4. ne-ar da. să-i cer. 5. tăįnuit. ni-i. [oį]: doį. [aį]: haįnă. ne-ajută. haina-i (albă). vi-i. [uį]: puį. maį. Unirea a două cuvinte atone în frază: că-i greu. 2.

la început de cuvânt sau la început de silabă după o vocală (alternând sau nu cu „ie”): iarbă – ierbi.Graur şi A. Excepţie: pronumele personal „ea”. Ion Calotă mai adaugă diftongul popular [iă]. iar. roagă – ragă. seară 73 . p. punctuaţie” propune câteva reguli în ceea ce priveşte ortografierea corectă a diftongilor [ea] şi [ia]. nuia – nuiele. Ei au fost numiţi „diftongi plutitori”. p. p. 78]: din considerente teoretice (între elementele vocalice din seriile mijlocie şi deschisă „trebuie să existe o diferenţă de apertură de cel puţin trei grade” pentru ca ele să poată forma un diftong) şi mai ales. neagră – negru. Aceşti diftongi „nu diferă prin cantitate de vocalele simple” şi se opun între ei şi lui „a”: teacă – toacă – tacă. încadrează diftongii „ea”. f. băiat – băieţi. piatră – pietre. noian. oa. în special. v când diftongul alternează cu „ia”: biată – biet. eo]. O concepţie interesantă prezintă autorul Calotă (1986) [7. Se scrie [ia]: . Se scrie în general [ea] după consoane (alternând de cele mai multe ori cu „e”): deal – deluşor. viaţă – vieţi.Dintre diftongi au trezit discuţii şi interpretări fonetice şi fonologice diferite. Autorul contestă existenţa diftongilor [oa] (diftongul < oa > reprezintă diftongul [ua]). . să fiarbă – fierbe. la unii intelectuali „influenţaţi de grafie”). Rosetti [6. 53]. buruiană – buruieni. amiază – amiezi. Autorul Ion Bărbuţă în lucrarea „Gramatică. o leagă – oloagă.după consoanele b. A. „diftongi indecişi”. diftongii specifici [ea. îndoială – îndoieli. ortografie. practice (diftongul oa nu există în „rostirea românească autentică”. „diftongi flotanţi (uşor ascendenţi)”. piaţă – pieţe. iarnă – ierni. ci cel mult. „oa” într-o categorie aparte faţă de sistemul vocalelor. pleiadă.

în al treilea – triftong (trei vocale alăturate). voiai]. Triftongi echilibraţi (combinaţi/ ascendenţi . al patrulea – diftong (şi nu triftong!!!). SUBMODULUL II. 3. 114]: 1. tocmeală – tocmeli. În rostirea standard sunt doi triftongi ascendenţi: 1. TRIFTONGII Din îmbinarea a trei timbre vocalice în aceeaşi silabă rezultă triftongii. [bou]. . miei]. [co-a-gu-lant]. voiau]. În primul lexem vom avea un diftong (două vocale alăturate). voioasă] şi 11 triftongi echilibraţi. 5. 8. [bo-ul]. 32]. [a-iu-rea]. triftongii şi vocalele în hiat. N. [iou]: [maiou]. 7.iei (iei (tu). dintre care unii sunt numai sintactici: 1. moldovean – moldoveni. diftongului sau a triftongului. bou. p. [ioa]: [duioasă. [oai]: lupoaică. [eoi]: [le-oi]. 11. [ioi]: [mi-oi face. Zagaevschi clasifică triftongii în mai multe categorii: [9.– seri. în al doilea – vocale în hiat (apare fisura). 9. mai întâi de toate. Nota bene: Vom explica studenţilor felul în care depistăm corect diftongii. ţi-oi da]. [iei]: [iei. 6. pleoapă] şi 2. în care vocala este încadrată între două semivocale (S-V-S). în cuvântul „bou” – diftongul [ou] şi în [bo-ul] va apărea hiatul. . Ca să demonstrăm coerent existenţa hiatului. de la „rouă”). [iau]: [tăiau. nemţoaică]. i-oi duce). boul etc. gheaţă – gheţuri [8. beai]. [eau]: [aveau].ioi (i-oi spune. De exemplu avem următoarele lexeme: soare. zmeuaică].uăi (rouăi – gen. vom despărţi în silabe cuvintele sus menţionate: [soa-re]. p. piei).dat. leoaică. Corlăteanu şi Vl.descendenţi). [eoa]: [leoarcă. [le-oai-că]. 2. măsea – măsele. 4. formaţi dintr-o vocală şi două semivocale. 74 . [uai]: [leuaică. [ieu]: [ieu]. coagulant. aiurea. . [eai]: [aveai. [iai]: tăiai. 10.

Precizaţi căile de formare ale diftongilor: convergenţa (sinereza) şi divergenţa (metafonia).eau (beau. nici labializarea nu este indicată. 2.. . 2. .uoa (uoameni. tăiai). dau rostim uou. În transcriere fonetică obţinem un triftong. În scrierea ortografică nici preiotarea. credeai. . triftongii şi vocalele în hiat. creioane. miuoară – scris: oameni. . oală. . . dar pronunţăm iei. pleoapă).iau (iau. fuioare). scriem ou. .ioa (aripioară.eoa (leoarcă. Exemplificaţi diftongii sintactici şi specifici. SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. Definiţi diftongii. leoarbă. 4. Clasificaţi diftongii în ascendenţi şi descendenţi.eai (beai. Nota bene: Vom explica studenţilor faptul că triftongii se formează şi ca urmare a preiotării unei vocale prepalatale sau a labializării unei vocale labiale la început de silabă. Triftongii ascendenţi (S-S-V): . aveau).iai (suiai. 3.uai (ziua-i mare).iou (maiou).uoi ([uoi] citi – scris-oi). vedeai). uoală. 75 .eoi (le-oi arăta). voioasă. tăiau). Scriem ei. . . mioară).

Introducere în fonetica generală şi românească. 33. Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române. 114. A. 1977. p. A. 2004. Determinaţi corelaţia dintre vocalele în hiat şi diftongi. 3. Corlăteanu. 53. descendenţi şi combinaţi. A. Corlăteanu. 6. 1999. 107. Chişinău. Recunoaşteţi triftongii ascendenţi. Vl. 76 . Calotă. N. 4. Vl. 2.. în LR. A. Avram.. 1930. p. Fonetica. Zagaevschi.. punctuaţie. Zagaevschi. Calotă. Diftongii româneşti. 8. p. N. 5. p. 1966. Gramatică. I. N. nr. Chişinău. p. 1986. Fonetica. Fonetica. Chişinău. 9. Iaşi. Limba Română. 531-545. 197. 6. nr.. Corlăteanu. p. Chişinău. Lumina.5. Curs de fonetică generală. Lumina. 78. p. Craiova. p. 5. Lumina. Graur. Interpretarea fonologică a semivocalelor iniţiale de silabă în limba română. Note bibliografice: 1. Zagaevschi. Bucureşti. Turculeţ. Bărbuţă Ion. în SCL. Rosetti. 32. 108. Vl. I. 7. p. ortografie. XXVI.

Graur. .Să cunoască teoriile silabei.Să analizeze diferite puncte de vedere cu privire la silabă. Turculeţ. . Rosetti. Coteanu ş.a. Vasiliu.MODULUL IV.Să despartă corect lexemele în silabe. SILABA FONETICĂ La finele acestui modul. Zagaevschi/Corlăteanu.) 77 . .Să descrie structura silabelor româneşti (după diverşi autori: Puşcariu. studenţii vor fi capabili: .

Bogorodicki. Puşcariu Definiţia „clasică” a silabei: „ un sunet sau un grup de sunete care se pronunţă cu o singură emisie a aerului expirat” [1. dar nu în ha-os. 89]. iar frontiera silabică se află la trecerea de la un sunet mai închis la altul mai deschis [2. admisă de lingviştii B. de Courtenay.A. de Saussure explică silaba prin apertura sunetelor: consoanele se grupează în jurul vocalei după gradul de apertură. H. p. cap etc. W. fie silaba: cum se împarte silaba fonetică în sunete? Întorcându-ne la definiţia „clasică” a silabei (de mai sus) vom observa că baza acestei definiţii este teoria expiratorică (a efortului expirator). ma-să etc. ba. silaba a fost descrisă după parametrii articulatorii şi acustici/ auditivi.” S. ta-ta. limita dintre silabe ar coincide cu intensitatea cea mai slabă a expiraţiei. adesea repetate (ma-ma. Punctul de plecare îl constituie fie sunetul: cum se organizează sunetele în silaba fonetică?. p.PUNCTE DE VEDERE CU PRIVIRE LA SILABĂ „Silaba este o culme sonoră împreună cu sateliţii ei mai puţin sonori. a-pa). Storm. tendinţa de a grupa sunetele în silabe stă la baza versificaţiei şi se poate observa în vorbirea răspicată. pa-pa. Din punct de vedere fonetic. ma-ma. 166] corespunde cuvintelor monosilabice: am. F. Silaba este unitate minimală de sunete. Existenţa ei ca unitate naturală în segmentarea lanţului sonor (spre deosebire de sunet) este dovedită de o serie de fapte: copiii încep prin a emite silabe. Sweet ş. aceasta se verifică la silabele de tipul: ta-ta. După această teorie. iar cei care învaţă scrisul/ cititul recunosc mai uşor silabele decât sunetele. 78 .a. V. scrierea silabică a apărut înaintea celei alfabetice.

140]. ca şi în română: ca-pi-tal. vezi A. Silaba este privită tot mai mult ca unitate prozodică a unei segmentări ritmice a vorbirii. deoarece în procesul vorbirii. care formează culmea sau vârful silabei. Zagaevschi [8. germană. de exemplu. urmat de o tensiune descrescândă. disimilări. mai întâi de toate. p. cuvântul „capital” se împarte în silabe în franceză. Nu se pot stabili reguli unice de silabisire. silaba se poate defini şi prin raportare la accent. Jespersen şi reluat de Th. Rosetti: „Silaba e constituită dintr-un element sonor plasat între două depresiuni de sonoritate” [6. intermediară între segmentarea lanţului sonor în sunete şi elemente suprasegmentale: accent. După O. ca „cea mai mică tranşă fonică susceptibilă de a fi caracterizată printr-un accent şi numai unul” [7. Vennemann: sunetele se grupează în silabă după sonoritatea (plenitudinea) lor relativă [4. O definiţie propune Al. p. acomodări etc. deoarece multe schimbări în limbă (asimilări. 240]. rusă. p. Corlăteanu [3. Sextil Puşcariu [5. dar în engleză cap-it-al [’kæpit°l]. intonaţie. 141] se referă la tensiunea crescândă sau descrescândă a articulaţiei: silaba se formează cu o tensiune crescândă până la maximum. Corlăteanu şi Vl. 40]. ci îmbinări de sunete – silabe. silaba are o importanţă deosebită.) se realizează. în cadrul silabei. p. Turculeţ.Alţi autori ca Zagaevschi. Din punct de vedere funcţional. p. În acelaşi timp silabele servesc la formarea altor unităţi lingvistice mai mari: 79 . în planul studierii lingvistice. deoarece structura silabică diferă de la o limbă la alta. Conform opiniei foneticienilor N. nu se rostesc sunete vorbite izolate. 173] definea silaba ca fiind formată dintr-o „culme sonoră împreună cu sateliţii ei mai puţin sonori”. Silaba este o unitate de bază a limbii. de fapt. p. caracterizare dată de către Vasiliu Em. 234-294].

De exemplu: cehă – vlk „lup”. De exemplu: silaba „ma” – un efort expirator. Câte vocale are un cuvânt. Stetson. a. Trnka (Trn-ka) – nume propriu. propoziţii. R. W. deoarece există limbi în care şi unele consoane pot forma silabe. TEORIILE SILABEI Cercetătorii foneticieni au remarcat existenţa sau au distins mai multe teorii referitoare la natura silabelor. două silaba „ma-ma” – două eforturi expiratorice etc.cuvinte. Cercetătorii numiţi consideră şi demonstrează faptul că silaba se rosteşte cu un singur efort expirator. c. V. deoarece s-a demonstrat că printr-un singur efort expirator putem pronunţa şi două silabe. Teoria expiratorică (adepţi: Baudouin de Courteney. expresii. îl segmentăm pe silabe: „Rubanca s-a gândit câteva clipe şi a strigat a doua oară mai tare: Toa-de-re!”. Foneticianul francez M. 80 . acceptate sau respinse de diverşi cercetători. Grammont). Ulterior s-a demonstrat că teoria vocalică nu poate avea un caracter universal. posedă un anumit simţ comun al silabei. Storm. de atâtea silabe dispune acesta. H. Teoria tensiunii musculare (adepţi: M. care aparţin aceleiaşi comunităţi de limbă. Se bazează pe un criteriu fiziologic. b. Vorbitorii.A. acestea fiind alcătuitoare de silabă. Sweet. De exemplu: „haos”. De multe ori ca să accentuăm un cuvânt. Această teorie constă în faptul că nucleul silabei îl constituie vocalele. Teoria vocalică (adepţi: gramaticienii greci şi latini). Această teorie nu a fost acceptată unanim. Se disting mai multe teorii ale silabificării.Bogorodiţki).

vocala deschisă:a. j. Deci. t. î. de aceea nu a fost unanim acceptată. Cele mai sonore sunt sunetele vocalice. 8. 9. Vocalele cu gradul superior de ridicare a limbii: i. z. Teoria sonorităţii (adepţi: Otto Jespersen). n. Fiecare impuls are trei faze: (A) creşterea tensiunii. căci verificarea ei experimentală este foarte dificilă. 7. Fiecare creştere a tensiunii musculare împreună cu o descreştere formează o silabă. 4. Orice silabă se pronunţă cu un singur impuls al tensiunii musculare. Lingvistul danez Otto Jespersen (1860-1943) a demonstrat faptul că silaba este o îmbinare de elemente fonetice mai sonore şi mai puţin sonore. o. Constrictivele şi africatele surde: v. 5. 81 . u. Concluzionând. Vocalele medii: e. 3. Oclusivele surde: p. însă. Constrictivele şi africatele surde: f. Nota bene: Teoriile date nu sunt confirmate prin indici experimentali. foneticienii au decis. č. 6. s. lingvistul danez a clasificat în 10 trepte sonoritatea sunetelor: 1. Cea mai sonoră este vocala deschisă – „a”. Vibranta: r. că această teorie nu poate determina cu precizie limita dintre silabe. d. (B) culmea tensiunii şi (C) descreşterea tensiunii. Oclusivele sonore: b. g. c. S-au făcut diferite încercări de a le îmbina. 2. Totuşi această teorie nu a fost acceptată de toţi lingviştii foneticieni. Nazalele: m. ţ. ă.Grammont considera că silabele se datoresc faptului că în vorbire sunetele se articulează cu tensiuni sau eforturi musculare diferite. ğ. 10. ş. o creştere urmată de culme şi apoi de o descreştere a tensiunii formează o silabă. Laterala: l. h.

func-ţi-o-nar.DESPĂRŢIREA ÎN SILABE Repartizarea silabelor se realizează în baza unor norme bazate pe pronunţare şi analiză morfologică. ca-pră. re-la-xa. Dacă în grupul de consoane I consoană este b. ta-xă etc. Trei sau mai multe consoane aflate între vocale se despart astfel: prima rămâne la silaba dinainte. fi-xa. Consoana aflată între două vocale trece la silaba următoare: a-pă. tă-ios. În succesiunea: vocală (sau diftong) + semivocală + consoană. f. În cazul grupurilor lpt. rtf şi stm. con-ti-nu-u. 5. mâi-ne. 3. ar-tă. d. u-ti-li-za-re etc. co-or-do-na-re. Grupul de două consoane situate între vocale se desparte astfel: prima consoană rămâne la silaba dinainte. g. mpt. de-lincven-ţă. Vocalele în hiat se despart: i-de-e. Semivocala aflată între două vocale trece la silaba următoare: tre-bu-ie. despărţirea în silabe se face înaintea întregului grup consonantic: a-cru. p. iar a doua trece la silaba următoare: mun-te. 7. fi-in-ţă. Grupul de consoane cs redat grafic prin „x” nu se poate separa: a-xă. c. 2. despărţirea se face între a doua şi a treia consoană: sculptu-ră. iar celelalte trec la silaba următoare: as-pru. nos-tru. as-tru. t. Reguli bazate pe pronunţare: 1. ma-mă. despărţirea se face înaintea consoanei: tai-că. car-te. ncş. Reguli bazate pe analiza morfologică 82 . no-uă. h. somp-tu-os. ncţ. a-tlet. nct. um-ple. ast-ma-tic. 6. mpţ. v şi a doua este l sau r. co-o-pe-ra-ţi-e. punc-tu-a-ţi-e. 4. lu-poai-că. ca-blu. lin-gvist.

b) cuvintele derivate cu sufixe: sa-vant-lâc. port-a-vi-on. p. 1.1. vârst-nic. În succesiunea a două vocale propriu-zise. Reguli bazate pe pronunţare: 1. în derivatele cu prefixe şi în unele derivate cu sufixe (derivate de la teme finisate în grupuri consonantice cu sufixe. deosebit de accesibilă. O repartizare în silabe. 111]: Regula generală şi obligatorie de despărţire în silabe a cuvintelor în limba română constă în interzicerea terminării sau începerii de rând cu o secvenţă lipsită de o vocală propriuzisă.În cuvintele compuse. 83 . realizează Mircea Bertea [9. despărţirea se face între cele două vocale: a-e-ri-an a-or-tă a-u-zi le-ul de-ic-tic cro-at fi-in-ţă al-co-ol o-ul po-lu-a-re con-ti-nu-u etc. 1.2. care încep cu o consoană) se preferă despărţirea în silabe care ţine seama de elementele componente atunci când cuvântul este analizabil: a) cuvintele compuse: ast-fel. În succesiunea: vocală (diftong) urmată (urmat) de diftong sau de triftong. despărţirea se face înaintea diftongului sau a triftongului (postvocalic): a-ce-ea ploa-ie ro-ua le-oai-că dum-nea-ei du-ios tă-iau etc. in-e-gal. c) cuvintele derivate cu prefixe: dez-ar-ti-cu-la-ţi-e.

a-chi-tat etc.4. fie gz (examen). gh (urmate de e sau i) se comportă ca şi consoane. În cazul grupurilor de două consoane situate între vocale. iar cuvintele în care apare se despart tot conform regulii nr. 4: a-xă. despărţirea se face înaintea consoanei: mai-că boj-deu-că pîi-ne doi-nă lu-poai-că etc. * Cuvintele care conţin consoane duble se despart tot după această regulă (în cazul ultimelor două exemple 84 . despărţirea se face înaintea consoanei: a-bil re-ce ve-cin po-diş a-lea-că soa-re etc. Dacă există o singură consoană între vocale. e-xa-men etc. 1. plus consoană. 4: ure-che. În succesiunea vocală (diftong) plus semivocală.3. despărţirea se face după cum urmează: . din punctul de vedere al despărţirii în silabe este însă tratată ca o singură unitate.1. 1. b) Litera „x” notează întotdeauna două consoane: fie cs (excursie).în majoritatea cazurilor despărţirea se face între cele două consoane: ic-ni tic-sit ac-tiv mul-te cap-să as-cet as-tăzi etc.5. de aceea cuvintele care le conţin se despart în silabe conform regulii nr. Observaţii: a) Grupurile de litere ch.

înaintea întregului grup consonantic: a) dacă prima consoană este b. stm: sculp-tor re-demp-ţi-u-ne punc-taj somp-tu-os linc-şii punc-ţi-e 85 . ndv. în cazul grupurilor lpt. între prima şi a doua consoană a grupului: ob-şte fil-tru lin-gvist cin-ste con-tra vâr-stă as-pru etc. În cazul grupurilor de trei consoane situate între vocale.despărţirea se justifică şi prin reguli bazate pe analiza morfologică): for-tis-si-mo wat-tul în-nop-ta in-ter-regn etc. jiu-ji-tsu. th. b) între a doua şi a treia consoană. rct. c. g. despărţirea se face: a) în majoritatea situaţiilor. v. ts. d. p. . mpţ. b) în cazul succesiunilor de litere sh. fla-shul etc. h. f. ncş. tz din cuvintele adaptate limbii române: ca-thar-sis. rcf. ncţ. mpt. iar a doua consoană este l sau r: o-blon o-braz a-cla-ma a-cru Co-dlea co-dru a-fla A-fri-ca a-gro-nom su-plu cu-pru a-tlet pa-tru e-vla-vi-e co-vrig etc. t.

Reguli bazate pe analiza morfologică 2. pentru că grupurile de consoane ngs. b)derivate cu prefixe: an-or-ga-nic dez-e-chi-li-bru in-e-gal intr-a-ju-to-ra-re ne-spri-ji-nit ne-sta-bil ne-stră-mu-tat sub-li-ni-a etc. ang-strom. În grupurile compuse din cuvinte întregi sau din fragmente de cuvinte.sand-vici arc-tic jert-fă ast-ma-tic etc. în derivatele cu prefixe şi cu sufixe care încep cu o consoană. 2. între prima şi a doua consoană a grupului: con-struc-tor. *Un caz de despărţire între a treia şi a patra consoană este vârst-nic. mon-stru etc. horn-blen-dă. se preferă despărţirea în silabe. despărţirea se face: a) de obicei. *Conform regulii generale nu se separă prefixele monoconsonantice ca r. între a doua şi a treia consoană a grupului: tung-sten.din ralia sau s. În cazul grupurilor de patru sau cinci consoane situate între vocale. 86 . atunci când cuvântul este analizabil sau semianalizabil: a) compuse: ar-te-ri-o-scle-ro-ză alt-un-de-va ast-fel de-spre feld-ma-re-şal port-a-vi-on watt-me-tru etc. nbl sunt neobişnuite şi greu de pronunţat în limba română.1.din spulbera. b) foarte rar. ţinându-se cont de elementele constitutive.

2.2. De asemenea, atunci când nu se poate evita despărţirea, se preferă după elementele constitutive: dintr-un (faţă de din-tr-un); fir-ar (nu fi-r-ar) etc. *Conform regulii generale nu se separă cuvintele reduse la o consoană (ca s- din s-a, -l din dându-l), la o semivocală ( ca idin i-a) sau la o consoană plus i semivocalic (ca mi- din mi-a). 3. Situaţii în care nu se face despărţirea la capăt de rând. Nu se despart la capăt de rând: - cuvintele compuse din abrevierile: IRTA, UNESCO etc. - abrevierile unor formule curente: a.c., î.e.n., ş.a.m.d.; - numeralele ordinale notate prin cifre romane sau arabe: al XXI-lea, a 5-a. (Aici locul despărţirii ar coincide cu linia de unire!). Se recomandă evitarea despărţirii şi în cazul: - silabelor iniţiale şi finale constituite dintr-o singură vocală: a-er, li-ce-e, su-í, las-o, zis-a etc. - abrevierilor literale care reprezintă primii termeni ai unor nume proprii compuse (I. Creangă, M. Eminescu); pentru abrevierile în care substantivele comune sunt urmate de nume proprii (F.C. Argeş, I. H. R. Mangalia); - în cuvintele compuse în care locul despărţirii ar coincide cu locul cratimei: bun-gust, du-te; - în notaţiile abreviate de genul 10 km, art.3 etc.

87

STRUCTURA SILABELOR ROMÂNEŞTI Structura silabelor a fost descrisă de mai mulţi cercetători: Graur/ Rosetti, Vasiliu, Coteanu, Iordan/ Robu, Zagaevschi/ Corlăteanu, Turculeţ etc. În prezentarea ulterioară a silabelor fonetice vom utiliza elemente din aceste descrieri: 1. Silaba poate fi constituită dintr-un centru silabic, care poate fi format dintr-o v (vocală): a (venit), o (vede), dintr-un diftong: ai, ia sau triftong: iau, iei; centrul vocalic poate fi precedat sau/şi urmat de o c (consoană): ca, ac, lac. 2. Extensiunea maximă a unei silabe este de şapte segmente – strâmţi [9, p. 103]; 3. Segmentul prevocalic poate fi urmat din una, două sau trei consoane: sa, sta, stra-dă [10, p. 243]; 4. În funcţie de segment prevocalic – poate apărea orice consoană. - În funcţie de segment iniţial cc pot apărea: în mod frecvent grupurile: bl (blană, blid, bleg), br (brad, breaz), cl (claie, clădi, clei), cr (crai, cruce), dr (drag, drum), fl (floare, fluture), fr (frate, frig), gl (glas, glumă), gr (grai, gros), pl (plac, plin), pr (prag, prind), tr (trai, trist), sc (scai, scop), sf (sfat, sfert), sl (slab, slut), sm (smalţ, smoc), sp (sport, spic), st (stă, stol), şl (şlagăr, şliţ), şt (şterg, şti), vr (vraf, vrea), zb (zbate, zbor), zg (zgardă, zgomot), zv (zvelt, zvon); rar grupurile: cs (xerox, xilină), cv (cvintet), hr (hram, hrean), ps (psalm, psihic), sn (snoavă, snop), [şk] (şchiop şi derivatele); foarte rar: cn (cneaz), ct (ctitor), gn (gnoseologie), jd (numai în cuvântul „jder”), ml (mlaştină), mr (mreajă), pn (pneumonie), pt (ptiu), şc (şcoală şi derivatele), [sč] (scenă), şm (şmecher), şn (şniţel), vl (vlagă), zl (zlot), zm (zmeu). Grupurile iniţiale CCC – sunt precedate de spirantele ş, s, z şi apar frecvent: scl (sclav, sclipi), scr (scrie), spl (splendid,

88

splină), spr (spre, sprijin), str (străin, strica), ştr (ştreang, ştrengar), zdr (zdravăn); rar: sfr (sfredel), şpl (şplint), zgr (zgribulit). 5. Segmentul postvocalic poate fi urmat din una, două sau trei C: am, ard, istm [11, p. 148]. 6. Dintre grupurile finale – CC sunt frecvente: cs (ax, sex), ct (act, doct, punct), lb (alb, bulb), lc (melc, tâlc), ld (bold, cald), lm (calm, film), lt (alt, cult), lţ (colţ, jilţ), mb (iamb, plimb), mn (demn, imn), mp (scump), nc (arunc), ng (plâng), ns (ajuns, plâns), nt (alint), nţ (anunţ), ps (ghips), pt (fapt, drept), rb (corb), rc (arc, porc), rd (ard, cârd), rg (larg), rm (ţărm), rn (cern, corn), rs (divers), rt (cort), rţ (comerţ), sc (brusc, rusesc), sm (basm), st (acest, cast), şc (mişc, muşc); rare: bd (rabd), ft (lift), ht (iaht), jd (grajd), lf (golf), lg (mulg), lp (stâlp), lv (trivalv), lz (solz), mf (triumf), mt (simt), nj (deranj, oranj), nz (bronz, mânz), rh (ierarh), rf (vârf), rl (zvârl), rp (corp), rş (borş), rv (nerv), rz (orz), tm (algoritm), vn (clovn). 7. Confrom opiniei lui I. Coteanu [12, p. 148] şapte grupuri de două consoane apar numai înainte de vocala redusă [- ĭ]: bzi (rabzi), cşi (ficşi), cţi (corecţi), nşi (ascunşi), pşi (bicepşi), pţi (apţi, lupţi), şti (măşti, munceşti). 8. Cele opt grupuri finale – CCC sunt foarte rare sau sporadice: cst (mixt, text), mpt (prompt), ncs (linx, sfinx), nct (distinct), ngv (bilingv), rst (carst), rşt (hârşt!), stm (astm, istm). 9. I. Coteanu demonstrează că trei grupuri CCC apar numai înainte de vocala redusă [- ĭ]: mpţi (prompţi), ncşi (sfincşi), ncţi (distincţi) [12, p. 146]. 10. Segmentele consonantice intervocalice pot avea formele: C -, - CC-, - CCC -, - CCCC -, - CCCCC. Extensiunea maximă a unui segment intervocalic este de cinci C: optsprezece.
89

a-zvârli. a-de-văr) sau un diftond (au-gust. hol-tei etc. : a-fla. cea-slov. sl. fr.a (interjecţie. interjecţie. numeral). i-e etc. b) finala silabei. În mod obligatoriu. a-cru. covrig. prepoziţie). sf. silaba românească include o vocală plină (nu. do-vleac. ele pot lipsi în cuvânt sau silabă.o (articol.fş. a-sfinţit etc. N. Toate celelalte grupuri intervocalice de două consoane sunt disociabile. p.e (verb). ģ. vz.: co-sciug. În aceeaşi lucrare. care trec la silaba a doua. zv etc. se impune a ţine cont de următorii indici: a) sunetul care formează culmea (vârful silabei). . Zagaevschi susţin ideea că există.Nota bene: Consoanele k. p. .i (pronume). vl. zl etc. br. Coteanu [12. gr. a-pă. vr. . ele au structurile: .fl.: ca-blu. č. variante de structuri silabice [13. 90 . .bl. ţ nu apar ca prim element într-un grup consonantic. gl. dr. De exemplu: e. ze-vzec. cl. În prezentarea structurii silabice. pr etc. 145] împarte grupurile consonantice intervocalice – CC – în nedisociabile. ce constituie silabele-tip ale limbii. Corlăteanu şi Vl. Silabele româneşti pot fi alcătuite din: a) o singură vocală (V): . c) îmbinările de consoane şi vocale. 150]. . pl. cr. ğ. . în limba română literară actuală. d) repartizarea cuvintelor după numărul de silabe.) prezenţa consoanelor are doar un caracter eventual.u (interjecţie).

CV. plug. rac. CCDC): brad. g) vocală precedată de o consoană şi urmată de două consoane (CVCC): bumb. sac. val. scrum. dar. toi. an. strâng. Apare doar în grupul str (ştr) în cuvinte mai vechi sau în neologisme: strict. fag. stea etc. astm. var. tub. cuc. rabd. la. strâns. CCD): bre. m) vocală precedată de două şi urmată de trei consoane (CCVCCC). h) vocală precedată de o consoană şi urmată de trei consoane (CVCCC). drum. ulm. crap. CCCDCC). greu. plai. pat. crai. cap. CDC): bec. e) vocală (sau diftong precedat de o consoană. unt etc. dor. orz. trist etc. apt. f) vocală (sau diftong) între două consoane (CVC. lemn. i) vocală (sau diftong) precedată de două consoane (CCV. snop. c) vocală urmată de două consoane (VCC): act. d) vocală urmată de trei consoane (VCCC). 91 . scump. corn. trag. clar. în. măr. drept. prun. da. must. glas. fi. k) vocală (sau diftong) precedată de două consoane şi urmată de o consoană (CCVC. (foarte rar): prompt. gard. (rar întâlnită): istm. alb. hăţ etc. un etc. om. cald. raft. el. fapt. (rar întâlnită): punct. am. struţ etc. şti. ştreang etc. mai. şold etc. tei etc. cost. strat. l) vocală între grupuri a câte două consoane (CCVCC): blând. stâlp. timp. mult. car. strâmb. smulg. strop. duh. strâmt. strig. trei. ar. arc. fulg. spăl. şi. clei. strung. ta. imn. tai. spic. pe. dres. hrean etc. dop. sol. prost. colb. CD): ba.b) vocală urmată de o consoană (VC): ac. grajd. sur. in. ard. o) vocală (sau diftong) precedată de trei şi urmată de două consoane (CCCVCC. pod. melc. breaz. n) vocală precedată de trei consoane şi urmată de o consoană (CCCVC): scrob. mulg. jder. ce.

1998. sculptură. 173. Rostirea. Limba Română. 89. zoologic. dinapoi. A. 3.SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. somptuos. Zagaevschi. capră. 2. Iaşi. Puşcariu. continuu. p. 1994. Vl. creier. Introducere în fonetica generală şi românească. Saussure de F. 141. p. p. Asupra teoriei silabei. Iaşi. vol. Limba română contemporană. p. Al. punctuaţie. a II-a. tăios. p. sublinia. astmatic. prindeam. Note bibliografice: 1. Puşcariu. II. Vl. Rosetti. lingvist. 238. luând. 1956. leoaică. ed. a IV-a. 1999. subofiţer. savantlâc. Graur. A. Turculeţ.. Corlăteanu. 92 . revăzută şi argumentată. dreptunghi. Analizaţi teoriile silabei. Al. stilistică. trebuie. ortoepie. Dezvăluiţi care este legătura dintre silaba fonetică şi trăsăturile prozodice (suprasegmentale). I. Despărţiţi corect următoarele lexeme în silabe: utilizare. 4. postuniversitar. Bucureşti. Chişinău. p. ed. Turculeţ. 2. 3. Fonetica. apă. cablu. 5. 238-194. Descrieţi structura silabelor româneşti (după autorii: S. S. inegal. Zagaevschi). altcumva. 4. Iordan. 166. Curs de lingvistică generală. 6. Bucureşti. Lumina. lupoaică. 1983. N.

Vl. p. Limba română contemporană. I. 9. Chişinău. N. Fonologia limbii române. 1974. Corlăteanu. Vl. Zagaevschi. Chişinău. 137-148. XXV. 11. Lumina. 2. Gramatica explicativă a limbii române. Fonetica. Turculeţ. 13. Bertea.7. 93 . Em.. Introducere în fonetica generală şi românească. nr. I. 150. p. Vl. Zagaevschi. N. p. Structura fonologică a cuvântului românesc literar actual. 1993. 243.. 140. Corlăteanu. Bucureşti. M. 103. Fonetica. 1999. 14. Robu. 40. N. Coteanu. 148. 12. Iordan. p. p. 8. p. în SCL. A.. Vasiliu. p. 111. Corlăteanu. Chişinău. Vl. Lumina. 10. Fonetica. Lumina. Bucureşti.. partea I. p. 1965.. Chişinău. Zagaevschi. Iaşi. 1978.

.Să definească noţiunea de accent.Să descrie. studenţii vor fi capabili: .Să însuşească tipurile accentului sub aspect fonologic şi morfologic. proclitic şi enclitic. . .Să identifice lexemele proparoxitone şi anteproparoxitone.MODULUL V. paroxitone.Să depisteze corect silabele accentuate şi cele neaccentuate. 94 . ACCENTUL ÎN LIMBA ROMÂNĂ La finele acestui modul. funcţiile accentului în limba română. oxitone. .Să cunoască noţiunea de cuvânt fonetic. cu lux de argumente (exemple). .

mistér. Aceste cuvinte care se scriu la fel dar ale căror sensuri se deosebesc prin accent se numesc omografe: (în) lắturi – lătúri. a III-a sg. e) pe silaba antepenultimă: fágure. véselă – vesélă.NOŢIUNEA DE ACCENT „Accentul este sufletul cuvântului” Diomede Rostirea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt. uneori. luptă (pers. pájură etc. colég. evidént. lápoviţă. măcar. identice ca aspect: barem(e). constituie ceea ce numim accent. p. ínimă. ori a unui cuvânt dintr-o propoziţie sau frază. perfect simplu). hexagón etc. prezent) şi lupta (pers. a II-a sg. În limba română. accentul este situat pe penultima silabă şi. dói-spre-ze-ce-lea etc. páloş etc. hiát. pánică. 8] 95 . lavándă. cópii – copíi. accentul cade liber şi nu este marcat prin semne diacritice în scrisul comun. pálmă. şi pl. comédie – comedíe etc. [1. adverb. indicativ. şlíboviţă. d) pe silaba penultimă: fereástră. popór. În latină. férfeliţă etc.. chélneriţă. normă şi barem. maghiara pe prima silabă a cuvântului etc. Accentul diferenţiază două cuvinte sau două forme gramaticale ale aceluiaşi cuvânt. f) pe a patra silabă (de la sfârşitul cuvântului): véveriţă. El poate să ocupe diverse poziţii: c) pe ultima silabă a cuvântului: colét. introdúce. látură. g) pe a cincea silabă: şáptesprezece. se deplasează pe ultima. franceza îl are pe ultima silabă. compánie – companíe.

dinamic sau expirator [2. cuvântul. cuvântul fonetic. adică silaba accentuată şi celelalte silabe ce se pronunţă cu o intensitate mai slabă la rostire – neaccentuate.n. un cuvânt dintr-o frază prin pronunţarea cu o intensitate mai puternică. p. numindu-l „sufletul cuvântului”. Se admite. În limba română. Sau „accentul are rolul de a da o marcă formală unei unităţi gramaticale. Profesorul francez Andre Martinet subliniază că funcţia fonologică a accentului se obţine anume prin faptul că silaba accentuată se identifică prin contrast cu silabele neaccentuate vecine. toate cuvintele noţionale (independente. [4. 96] SILABE ACCENTUATE ŞI NEACCENTUATE Sub aspect fonologic. 96 . fraza fonetică) pe care le caracterizează. p.latină „accentus”. chiar dacă fonemele din care-i compus. Are „marele dar” de a evidenţia o silabă dintrun cuvânt. Gramaticianul roman Diomede (sec.) a definit accentul concis şi plastic. în general.Accentul (ca şi intonaţia) este unitate fonetică suprasegmentală (neliniară) deoarece nu poate exista separat. silabele contrastează între ele: cea care înregistrează un grad înalt de pronunţare. silaba. Cuvântul „accent” vine din l. de sine stătătoare). decât alături de unităţile fonetice segmentale (fonemul. ceea ce înseamnă „ton”. dar şi în alte limbi. care au accent. că accentul românesc este de intensitate. IV e. sunt rostite cu o claritate perfectă. Un cuvânt accentuat incorect nu va fi înţeles. 23]. p. 98]. introducând în vorbire o articulaţie suplimentară. cea în cuvinte” [3.

Accentul secundar al prefixului negativ poate deveni accent principal: nevinovàt.. spectácol. este posibilă. Accentul secundar poate sta şi în imediata vecinătate a accentului principal: nearsă. voluntar” [6. pot apărea unul sau mai multe accente secundare. iar în context şi cele monosilabice. 97 . tele ... care se găsesc înaintea silabei accentuate. Zagaevschi menţionează faptul că. accent secundar: arhiplín. o silabă este accentuată sau tonică. Foneticienii N. se numesc silabe protonice ( din gr. post „după” şi tonos „accent”). nongráv. uneori. hiper . involuntár.. teleenciclopedíe. non: neadevărát. autoservíre. naţionál. adică în cuvânt.. Ca rezultat. fotomodél. neom.. de obicei. În limba română. hipotensív. şi o schimbare de loc între accentul principal şi cel secundar: únsprezece. pe lângă accentul principal. se caracterizează printr-o intensitate mai slabă de pronunţare faţă de silaba accentuată. iar celelalte sunt neaccentuate sau atone [5. hipertensív... iar cele care stau după silaba tonică se numesc silabe posttonice (lat. De regulă. adesea şi alte prefixe cu sens general negativ. lápoviţă. mai poate apărea şi un accent secundar. 160]. pro „înainte” şi tonos „accent”). apolitíc. de regulă. când „vorbitorul le simte în opoziţie cu vinovat. p. neavând.. ca a. un accent secundar clar perceptibil.. antiatómic. super . Mai ales în cuvintele compuse. În cuvintele compuse. in. fiecare cuvânt noţional posedă un singur accent. Exemple: dumbrávă. făcut. inacceptábil. şi prefixoidele de tipul arhi . hipo . superdotát. anti . sunt accentuate. dőuăsprezece. Corlăteanu şi Vl. accentul secundar este mai perceptibil decât în alte limbi. bűnăvoínţă. au. polisilabice. în cuvintele polisilabice. Prefixul de negaţie ne– poartă.bisilabice. foto . Nota bene: Silabele neaccentuate. 104]. silabele neaccentuate sau atone. neştiínţă. între ele neavând acelaşi grad de intensitate. auto . nefăcút. reuşítă. porthartă. p.

I şi a II-a pl. íntim – intím.a II-a: spúnem – spuném: mérgeţi – mergéţi. circumspect. carácter – caractér. 53]. de la verbele de conj. în multe limbi. studentului. óricare – oricáre. gingáş – gíngaş. profésor – profesór. ántic – antíc. respectiv din franceză: académie – academíe. célălalt – celălált. altele combătute de norma prescriptivă: ápoi – apói. ántic – antíc. În cuvintele mai lungi (unele compuse.În sintagme (relativ) fixe. acólo – acoló. Moráriu – Moraríu. neanalizabile sau semianalizabile pentru vorbitorul obişnuit) pot apărea accente asemănătoare celor secundare. În unele cazuri. la revedere. care sunt însă mai slab perceptibile şi facultative (nu apar în vorbirea alertă): autobuz. a III-a îşi mută accentul sub influenţa aceloraşi persoane de la conj. câţiva – câţivá. spléndid – splendíd. cu termenul propus de P. la numele proprii de tipul: Ciubotáriu – Ciubotaríu. se răspândesc tot mai mult accentuările analogice. Ştefán – Ştéfan etc. ádică – adícă. ás(t)fel – astfél. Accentul secundar poate apărea şi în cuvinte la care vorbitorul ezită între două accentuări posibile: apói – ápoi. accentuarea diversă se explică prin provenienţa diferită a unor cuvinte. Ştéfan – Ştefán. mai ales pe silaba a doua anterioară sau posterioară accentului şi care are funcţie ritmică şi nu lexical-morfematică ar putea fi denumit. care se poate percepe. dóctoriţă – doctoríţă. Unele cuvinte prezintă în limba literară oscilaţii de accentuare. unele recunoscute. câteva – câtevá. epigramă. bolnáv – bólnav. áltcumva – altcumvá. mai ales din greacă sau latină. un cuvânt îşi poate pierde accentul principal. Acest accent. Garde: ecou al accentului [7. pers. p. separare. care devine accent secundar. contemporan. Schimbările ocazionale de accent se pot datora stării afective a vorbitorului: álo – aló! párdon! 98 .

accentul cuvântului mai puţin important semantic devenind secundar (S. ci nu află etc. pápă-lápte. în care schimbarea accentului este menită să atragă atenţia. Al. Puşcariu că deplasarea acentului în „n-áud” (faţă de aud) a fost provocată de transferul accentual. în nu aud eliziunea (şi transferul accentual) nu s-a produs decât după deplasarea accentului pe „u” [8. 102): búnă seára. nerealizarea accentului lexical (sau transformarea accentului principal în secundar) are loc atunci când două sau mai multe cuvinte accentuate alcătuiesc o unitate strânsă semantică şi ritmică (la limita dintre cuvintele compuse. spúrcat – considerate neliterare. u ar conserva un acccent secundar. dar nu se zice n-află. ce-aveţi. aveţi > n-avem. 27]. 99 . mi-adúc amínte etc. În limba română. În n-áduce . Deci. ce pe vocala iniţială a verbului următor nu are loc când vocala iniţială a verbului este accentuată: se zice n-aude. n-arde. ce-află. Puşcariu. ce-arată. din noápte-n-noápte. múma pădúrii. ce-arde. după modelul „n-ascult – ascult”. cérul gúrii. 1959. locuţiuni şi îmbinări libere): se poate realiza o ierarhizare a accentelor. p. pe când deplasarea accentului în n-áflă pe negaţie. ce-are. Este interesant faptul: combătând explicaţia lui S. p. p. ar duce la dezaccentuarea acestuia şi aceasta împiedică eliziunea şi deplasarea accentului. Singurul verb care permite eliziunea sau sinereza este a avea: n-am. Graur observă că transferul accentului de la nu. fapt ce explică prin formele cu accent pe desinenţă: avem. 105) nota strigătele-reclamă (cu ritm strigat): cóvrigi! strugúri!.Sextil Puşcariu (1959. Unele accentuări afective s-au impus în rostirea standard: ádu.

lúbeniţă (harbuz). Proparoxitone sunt cuvintele la care accentul cade pe antepenultima silabă. Paroxitone – de ex. lápoviţă. piciór etc. sécetă (din greacă „pro” – înaintea + paroxiton). fráte. adică pe silaba a II-a de la sfârşit. cuvintele se numesc oxitone: oráş. límpede. iáloviţă (vacă mare şi grasă). precum şi denumirile de râuri din România: Dâmboviţa. múnte. fereástră etc. numărul silabelor. PROPAROXITONĂ ŞI ANTEPROPAROXITONĂ În limba română. PAROXITONĂ. vrábie. cúlme. (al) nóuăsprezecelea. corábie. mai ales în cuvinte compuse. putere. studént. Din greacă „oxis” – intensitate. accentul poate sta chiar pe a cincea sau a şasea silabă de la sfârşitul cuvântului: véveriţele. geántă. Lexemele date se 100 . pe ultimele trei silabe ale cuvântului: după locul accentului începând cu ultima silabă.ACCENTUAREA OXITONĂ. frúnză. accentul pe a doua de la sfârşitul cuvântului). dínte. cedând mult în această privinţă: pásăre. accentul stă. flóare. caiét. strúgure. calendár. În cazuri rare. Verificăm practic: fa(IV)-cul(III)-ta(II)-te(I) (accentul se află pe a doua silabă de la sfârşitul cuvântului. accent. de obicei. acesta este paroxiton). şi cuvintele vechi: bívoliţă. a II-a silabă de la sfârşit.: facultáte. De asemenea. a III-a etc.. foárfece. după care vor numerota sus. revístă. Nota bene: Accentuarea se realizează de la finele cuvântului după cum urmează: I silabă de la sfârşitul cuvântului. sálcie. maşínă. Ialomiţa. putere şi „tonos” – ton. înainte şi „oxiton” – intensitate. Studenţii vor despărţi în silabe lexemele. De exemplu: u(VI)-ni(V)-ver(IV)-si(III)-ta(II)-te(I) (şase silabe. cu cifre romane. smoálă. întrécere. Din greacă „paros” – lângă. prépeliţă etc. În limba română cuvintele proparoxitone sunt mai puţin numeroase decât cele oxitone şi paroxitone.

numesc anteproparoxitone.. Tot cuvinte anteproparoxitone sunt şi numeralele cardinale de la 11 la 18 (unsprezece. De exemplu: Gândesc la fapte/ de atunci/ la arătări/ din era prea fierbinte/ ce se sparse/ . p. înafară de şaptesprezece) [9. din gr.. „ante” – înainte + proparoxiton. Cuvintele auxiliare neaccentuate pot fi proclitice şi enclitice. De exemplu: Alexandru/ simţi/ prelungindu-i-se/ cald/ pe obraz/ . Putem concluziona că marea majoritate a cuvintelor au accentuare oxitonă şi paroxitonă. PROCLITICE ŞI ENCLITICE Cuvântul fonetic este alcătuit dintr-o totalitate de silabe... dotat cu sens. optsprezece. El poate coincide cu un cuvânt lexical. în general. cu un singur accent. Acasă 101 . Lucian Blaga Atunci când lexemul neaccentuat se află după cuvântul noţional accentuat la care aderă (legându-se. el se numeşte lexem proclitic (din greacă „proklitikos – înclinat înainte).. Atunci când cuvântul neaccentuat se află înaintea cuvâtului noţional accentuat la care aderă. de acesta prin cratimă) se numeşte enclitic (din gr. iar în vorbire numărul cuvintelor fonetice trebuie să coincidă cu numărul cuvintelor accentuate. Vladimir Beşleagă.. CUVINTELE FONETICE. „enclitikos” înclinat în urmă). doisprezece . 154]. Mai puţin numeroase fiind proparoxitonele şi foarte rare – anteproparoxitonele.

În latina populară. h) Accentul muzical. de forţă. Accentul muzical este înlocuit. începând cu sec. vechea slavă). variaţii care îndeplinesc funcţie distinctivă. În scris. are loc trecerea definitivă de la accentul muzical la cel dinamic – acesta fiind moştenit de limbile romanice inclusiv româna. 169] I. Zagaevschi şi N. Diferitele tipuri opozante ale accentului silabic se numesc tonuri sau voci: ton 102 . accentul muzical al cuvântului se îmbină cu prezenţa accentului politonic al silabei (din gr. forme conjuncte ale pronumelui personal şi reflexiv. Deseori. al II-lea şi terminând cu sec. de regulă. turcă etc. spaniolă. proclitice şi enclitice: prepoziţii.rusă.Nota bene: În conluzie: în unele cazuri. Caracteristic pentru foarte multe limbi: română. „polys” – mult şi „tonos”. engleză. Sub aspect fonologic a) Accentul dinamic – de intensitate. Corlăteanu clasifică accentul după cum urmează: [10.voce). azerbaigeană. Din greacă „dynamikos” (de intensitate) este evidenţierea unor silabe dintr-un cuvânt fonetic prin rostirea lor cu o intensitate mai puternică. conjuncţii. franceză. Este caracteristic pentru limbile vechi clasice (sanscrita. TIPURILE ACCENTULUI Foneticienii Vl. latina clasică. Prin accent politonic se subînţelege variaţiile înălţimii vocii în limita silabei. deseori. sunt separate de cuvântul accentuat la care aderă prin blanc sau prin cratimă. greaca veche (elina). cazacă. germană. armeană. unitatea accentuală este formată dintr-un cuvânt accentuat însoţit de cuvinte clitice. cuvintele proclitice şi enclitice. gruzină. verbe auxiliare. cu cel dinamic. cehă. articole. al II-lea. melodic sau tonic este evidenţierea unei silabe din cuvânt prin rostirea ei pe un ton mai ridicat (mai acut) decât celelalte silabe. p.

it. el se numeşte fix. sufixelor. 103 .. indiferent de numărul silabelor. tri – şi polisilabice. spre ex. transferându-se pe altă silabă. ton ascendent-descendent (٧). Asemenea limbi se numesc limbi cu accent dinamico-muzical. letona. quantum „cât”) este reliefarea unei silabe din cuvânt prin pronunţarea ei cu o durată mai lungă decât celelalte silabe. Tipurile accentului sub aspect morfologic a) Accentul fix sau previzibil. Ex. De ex. ori combinat (ex. ton descendent-ascendent (٨). rusă. declinare. Lingvistul Tomson. ton ascendent (/). suedeza. iar silaba lovită de accent – prima. în greaca veche accentul cade.. sp. lituaniana. i) Accentul cantitativ sau durativ (lat. ultima. patriót – cómpatriot. sârbo-croata.). Accentul rămâne fix. II. mantá. Există limbi cu acccent liber (ca: rom. j) Accentul mixt . examinează numai două tipuri de accent – dinamic şi muzical.uniform ( __ ). muzical-dinamic sau mixt. b) Accentul liber sau imprevizibil şi accentul limitat. la derivare. Lingviştii consideră că limbi cu accent pur cantitativ nu există sau se întâlnesc foarte rar. Dacă accentul vizează aceeaşi silabă în toate cuvintele unei limbi. bulg. În alte limbi accentul este dimpotrivă limitat sau condiţionat. desinenţei. bontá. ucrain. pe penultima silabă şi pe ultima (virtú. accentul părăseşte silaba pe care se află. conjugare în sensul că la adăugarea prefixelor. báştină etc.. de obicei. de asemenea. bi-. încât e greu de deosebit ce predomină: intensitatea sau tonul. Accentul (în limba română) cade diferit (popór. fratéllo. Cuvintele pot fi mono-. ton descendent (\). novitá) şi foarte rar pe celelalte silabe. echilíbru – dézechilibru.. penultima şi antepenultima. norvegiana.). chiar şi germana).În unele limbi accentul dinamic se împleteşte cu accentul muzical în aşa măsură..

lúcrul. . se mai întâlneşte şi la conjugarea unor verbe (conj. Să ne imaginăm cum cele mai înalte culmi ale munţilor şi ale dealurilor. ori la formarea cuvintelor noi prin sufixare accentul rămâne pe silaba pe care a fost în cuvântul nederivat. În limba română. lúcrurile. c) Accentul permanent şi accentul mobil – în orice limbă pot fi întâlnite cuvinte cu un asemenea accent. păduríce etc. FUNCŢIILE ACCENTULUI FONETIC 1. colinele. lúcru. se reliefează foarte clar în contrast cu povârnişurile. în cuvinte diferite. Dacă însă. Însă la derivare accentul mobil trece de pe radical pe sufix: másă – măsúţă.antepenultima (rámură).În limba română. 104 . pădúre – pădurár. vârfurile-reper. Exemple: copác. accentul permanent este caracteristic pentru declinare. copácului. dâmburile.foarte rar pe silaba a patra de la sfârşit (véveriţă).penultima silabă (frúnză). în timpul flexionării sau al derivării accentul trece de pe radical pe afixe sau invers – mobil. Dacă în timpul declinării sau al conjugării cuvântului. –ez.pe ultima silabă (copác). culminativă. . conj. lucréază. lucráţi etc. –esc (-ăsc)). accentul poate cădea diferit: . atunci accentul se numeşte permanent. . lúcrurilor. conj. lúcrului. copácilor. a IV-a cu suf. lucrézi. a I-a: lucréz. lucrăm. Funcţia culminativă – funcţia de bază a accentului se mai numeşte contrastivă. copáci. a I-a cu suf.

adică două cuvinte sau 105 . „filologie”: a) ub) ni. adică el îndeplineşte şi o funcţie demarcativă sau delimitativă. conţine în sine şi o „încărcătură” suplimentară. În limbile cu accent fix. variantele cu accent paroxiton ale cuvintelor de tipul: troléibus.notează nu numai diftongul ascendent oa (floáre). prezentându-se în calitate de mijloc de semnalizare. 3.ver.e (într-un cuvânt) 2. de regulă. alcătuite din înlănţuiri de cuvinte fonetice. Funcţia distinctivă.a. .: a) Digraful oa-. documént.în caz marcant – diftongul (oámeni.sitáte fi- lo- lo. cuvintele terminate în consoană sunt. Accentul ca şi fonemele. ( de aici şi denumirea culminativă). şcoálă) şi – în poziţie nemarcantă – hiatul (exploatatoare).gí. b) După cum s-a spus. Accentul oxiton semnalează varianta literară corectă: autobús.: în cuvintele „universitate”. De aceea.Aşa şi în torentele vorbirii. soáre. silaba accentuată se prezintă ca o culme. televizór. ci şi hiatul binar oa (coagulare). oxitone. Funcţia demarcativă. De ex. troleibús. televízor ş. accentul nu are valore fonologică distinctivă. accentul fiecărui cuvânt. Prezenţa sau lipsa accentului semnalează. de regulă. în limba română. transpórt. -oa. De ex. cunoscute şi în limba rusă sunt considerate incorecte.

Accentul diferenţiază sensurile cuvintelor. mobilă. móbilă – mobílă. tot – numeral. Funcţia distinctivă morfologică.Substantiv + adverb: lătúri (resturi de mâncare) – lături (la o parte). 5. para. 6. acele. parálele – paraléle. matură. víţele – viţéle. mai – substantiv. Funcţia distinctivă semantică se manifestă atunci când cuvintele opozabile aparţin aceluiaşi punct de vedere şi se caracterizează prin aceleaşi categorii gramaticale. 2. míjloc – mijlóc. luate izolat. iar – conjuncţie. nu ne spun încă numic despre ce cuvânt sau despre ce sens al cuvântului este vorba. care sunt omoforme: 1. éra – erá etc. El serveşte pentru a delimita cuvintele.Substantiv + verb: dúduie – dudúie. cântecele – cântecéle etc.Substantiv + pronume: ácele – acéle. tot – cuvânt auxiliar la gradele de comparaţie. Ex.Adjectiv + verb: dúră – dură. 7. 3. Funcţia fonologică a accentului în limbile cu accent liber poate fi identificată ca funcţie distinctivă.Adjectiv + numeral: óptime (cele mai bune) – optíme. în afara contextului. În limba română funcţia fonologică distinctivă a accentului e folosită deseori în scopuri lexico-gramaticale. iar – adverb. comédie (întâmplare ciudată) – comedíe (operă dramatică). 4. În limba română succesiunile de foneme: mijloc.Verb + adverb: (se) repéde – répede. Augúst – áugust. 106 . Ex. búnei – bunéi. bucură (el) – bucură (ei). tórturi – tortúri. mai – adverb (cuvânt auxiliar folosit la formele gradului compus).forme gramaticale nu pot fi niciodată diferenţiate datorită accentului. Funcţia distinctivă lexico-gramaticală. cântă.Substantiv + adjectiv: álbie – albíe.

.” (M. Ex. La Mihai Eminescu „Împărat şi proletar”: „Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă. (noi mergem neapărat). Flori albastre tremur ude în văzduhul tămâiet. Acoló. lângă izvoară. Mi-e prieten numai mie.” (M. ramul.. Eminescu. Eminescu. nu la cinema sau cafenea). Călin) „Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile. áripă. Ce lumea o împarte în mizeri şi bogaţi. Scrisoarea III) 107 . folosite de autori pentru a demonstra sau caracteriza coloritul local. de cuvintele marcate stilistic: „áripi zburătoare” (în versuri). Mâine mergem la teatru. Duşmănit vei fi de toate. Este vorba de variantele dialectale de ex. Pronunţând o frază de mai multe ori şi punând accentul logic de fiecare dată pe alt cuvânt. Şi de aceea tot ce mişcă-n ţara asta. noi transmitem frazei nuanţe de sens diferite.Funcţia distinctivă sintactică. (la teatru. nu poimâine).. iară ţie dúşman este.. şi neamul . iarba pare de omăt. (nu azi. Mâine mergem la teatru. arhaic etc. făr-a prinde chiar de veste .: bólnav. Mâine mergem la teatru. râul. de departe vezi albind Ş-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. dúşman.. „De treci codri de aramă. acoló etc.” Funcţia distinctivă stilistică.

II. ed. Pronunţaţi corect silabele accentuate şi apoi pe cele neaccentuate. A II-a. 5. Elemente de lingvistică generală. paroxitonă şi anteproparoxitonă. Martinet. 4. 1993 p. Bucureşti. Rostirea. 1994. 1968. distinctivă). Parapiru. p. Chişinău: Lumina. Paul garde. 1970. Precizaţi care sunt cuvintele fonetice. demarcativă. 1968. Vl. 23 4. Th. S. vol. 98 3. 6. Zagaevschi. Corlăteanu. 1993. Puşcariu. 1994. 2. p. N. p. Caracterizaţi funcţiile accentului fonetic (culminativă. Puşcariu. L’accent. 53 108 . p. p. p. Paris. Definiţi accentul în limba română. Însuşiţi şi apoi caracterizaţi tipurile accentului sub aspect fonologic şi morfologic. S. Bucureşti. Bună ziua! Limba română! Galaţi. Rostirea. Exemplificaţi accentuarea oxitonă. Note bibliografice: 1. observând diferenţa acustică. 96 5. Limba română. Bucureşti. A. Limba română. 8 2. Paul garde. 160 6. L’accent. A II-a. Paris. 104 7. proclitice şi enclitice. Fonetica.SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. II. vol. ed. 3.

1993 p. 15-53 9. I. vol. Iordan. Bucureşti. p. Vl. p. Chişinău: Lumina. I. Notes sur les diphtongues en roumain. Fonetica. 1935.8. Gramatica limbii române. 169 109 . 1954. 154 10. Graur. fonetica şi morfologia. N. Corlăteanu. în BL. Zagaevschi. Al. III. Vocabularul.

. INTONAŢIA La finele acestui modul.Să definească noţiunea de intonaţie. studenţii vor fi capabili: . . ritmul. Să asimileze cunoştinţe privind succesiunile ritmice. . 110 .Să delimiteze tipurile intonaţiei. junctura şi pauza.Să cunoască toate componentele intonaţiei. tactul.MODULUL VI.Să precizeze opoziţiile intonaţionale.

legate de timbrul sunetelor şi de „culoarea” vocii: „mirată”. prin intonaţie se înţelege melodia frazei. variaţiile tonului fundamental al vocii în interiorul frazei fonetice. fiind compusă din foarte multe trăsături. diferă infinit de la om la om. Psihologia. În sens larg. sunt legate profund de „farmecul intonaţiei. „nedecisă” etc. intonând – diferă de la un individ la individ şi urechile o disting. intonaţia se realizează prin îmbinarea variaţiilor de înălţime cu intesitatea şi durata sunetelor. insuficient cercetate. dar posibilităţile punctuaţiei de a reprezenta diversitatea intonaţiilor sunt restrânse. intonaţia se cercetează din 111 . în marcarea unor raporturi sau situaţii sintactice şi în exprimarea stărilor sufleteşti este deosebit de important.” M. Nota bene: În sens restrâns. Quintilian Intonaţia este un element fonetic legat prin funcţii gramaticale şi valori afective de pauze. nu în ultimul rând. cu pauzele. p. ce nu se poate concepe în afara acesteia.INTONAŢIA CA UNITATE FONETICĂ SUPRASEGMENTALĂ „Precum fizionomia noastră. Intonaţia are un rol inconfundabil şi incomparabil în procesul comunicării. fonetica. F. arta oratorică. „emoţionată”. aşa şi vocea – deşi cuprinde puţine varietăţi cărora li se poate da o denumire. În fonologie. Rolul ei în vorbire. tempoul şi ritmul vorbirii şi cu alte elemente fonice. pe care le însoţeşte şi le precedă [1. stilistica. Intonaţia se prezintă ca un indice absolut necesar pentru vorbirea orală. întocmai cum ochii recunosc fizionomia. dicţia şi. 59].

TIPURILE DE INTONAŢII 1.punctul de vedere al opoziţiilor stilistico-semantice dintre diferite sintagme. Intonaţia uniformă numită şi normală este caracteristică pentru vorbirea obişnuită. Intonaţia descendentă ↓ se realizează în cadrul sintagmelor terminale şi constă în coborârea tonului pe sintagma accentuată a ultimului cuvânt. Intonaţia apare şi ca indice al pronunţării corecte” [2. Intonaţia ascendentă ↑ caracterizează sintagmele neterminale şi constă. prin care vorbitorul solicită un răspuns de tipul „da” sau „nu”. Exemplu: Tu ai citit romanul Ion? Ion? romanul citit ai Tu 4. Este specifică mai ales enunţurilor interogative totale. 200]. iar în gramatică se are în vedere aspectul sintactic şi rolul factorului intonaţional la determinarea aspectului sintactic şi a tipului comunicativ corespunzător. De exemplu: „Romanul Ion este scris de Liviu Rebreanu.” 2. p. ce se creează prin varierile intonaţionale. în esenţă. Este frecventă în propoziţiile imperative. în ridicarea tonului pe ultima silabă a cuvântului final. Citiţi romanul Ion! 112 . redată prin propoziţii enunţiative.

ce. care reia spusele interlocutorului când acestea nu au fost percepute corect sau provoacă o reacţie afectivă a vorbitorului: „ – Spunea că eşti un ticălos. acesta se evidenţiază printr-o proeminenţă negativă în silaba accentuată. a efectuat cercetări experimentale asupra intonaţiei (în special interogative) [3.” 2.Cum? . vreme vine. unde.Da. în comparaţie cu fraza enunţiativă disjunctivă.4. urmat de o cădere abruptă şi apoi o coborâre gradată până la finele enunţului: „Cine vine?” 3. ↓↑ După o ridicare a tonului urmează o scădere treptată a lui. când. o frecvenţă fundamentală mai mare 113 . în lucrarea „Întrebările „ecou” şi intonaţia lor în limba română”. . cine. Intonaţia combinată. Modelul interogativ ascendent . 306]: 1. Asta e părarea lui despre tine. Modelul ascendent-interogativ: poate conţine un cuvânt cu accent sintactic. adv.descendent al interogativelor alternative prezintă. cât) au vârful tonal pe silaba accentuată a cuvântului interogativ. Toate-s vechi şi nouă toate… Autoarea Laurenţia Dascălu. Modelul descendent-interogativ – caracterizează întrebările parţiale (conţinând un cuvânt interogativ: pronumele – care. Vreme trece. cum. p. Exemplu: Mama vine? Interogativele pot fi formulate dintr-un singur cuvânt (rostit pe un ton ridicat ascendent). cât.

a primului termen al alternativei cu o înălţime mai mare la sfârşitul acestuia: Exemplu: „Iei pere ori mere?” 4. Modelul descendent declarativ. Intonaţia uniformă sau orizontală (numită şi normală) este caracteristică pentru vorbirea obişnuită. Un apel la distanţă (strigăt) are un model descendent cu două faze. 2. nu?” 5. Corlăteanu şi Vl. plasarea vocii pe un registru mai înalt şi printr-o durată mai mare: Vocativ: Vlad! Strigăt: Vlaad! Foneticienii N. 1. numite şi total interogative. 114 . Nivelul doi se consideră nivelul normal de pornire a vocii. este Ion inginer. Intonaţia ascendentă caracterizează propoziţiile interogative. redată prin propoziţii enunţiative. Modelul interogativ descendent-ascendent este specific unor structuri interogative compuse: Exemplu: „Iar n-am scris bine. nemarcate lexical. Nivelul cinci – cel mai ridicat. care diferă de intonaţia vocativului printr-un interval descendent mai redus. intonaţie ascendentă. Pentru a diferenţia intuitiv variaţiile intonaţionale. Zagaevschi [4. 201] disting patru tipuri sau contururi terminale principale de intonaţie: intonaţie uniformă sau orizontală. autorii au construit un portativ. intonaţie descendentă. p. nivelul unu – cel mai scăzut. Cuvântul care priveşte nemijlocit întrebarea se rosteşte pe un ton mult mai ridicat decât celelalte. intonaţie combinată ascendentă – descendentă. în care cifrele corespund celor cinci niveluri de înălţime a tonului.

teatru? fost la ai Tu 3. Intonaţie ascendentă – descendentă poate apărea într-o propoziţie enunţiativă. tonul este apoi mereu în scădere. 115 . Intonaţia descendentă e frecventă în propoziţii imperative. Zdrobiţi orânduiala cea crudă şi nedreaptă… 4. De la cuvântul ce exprimă ordinul sau dorinţa şi care dispune de intonaţia cea mai ridicată.

în comunicarea poetică.COMPONENTELE INTONAŢIEI. la un interval egal de timp. „melos”.”.cântec.. Ex. „În parcul orăşenesc/ se juca/ un băieţel drăgălaş/ îmbrăcat într-o hăinuţă frumoasă/” – accent sintagmatic se obţine la ultimul cuvânt.. Accentul frazic se mai numeşte şi accent logic. În procesul vorbirii aceste componente apar ca un tot unitar. în mod special. Eminescu.. 1. „Lângă lác pe cáre nórii Au urzít o úmbră fínă . pauzele se prezintă ca nişte întreruperi necesare la alternarea expiraţiei şi inspiraţiei aerului.. accentul sintagmatic sau frazic. 4. ele au efecte stilistice „să plec . Cuvintele. Melodia – gr. „Taci. TACT. Din punct de vedere fiziologic. Prin melodie trebuie să înţelegem modificările relative ale înălţimii tonului de bază al sunetelor vorbirii.. Ritmul. împreună cu tempoul. El este respectat. nu-mi mai aminti de el”. îndeplinind funcţii fiziologice şi lingvistice. pauzele. tempoul şi timbrul vorbirii. 3. sau să rămân . Accentul sintagmatic sau frazic se prezintă ca o rostire mai intensivă a unui cuvânt din componenţa sintagmei. SUCCESIUNILE RITMICE: RITM. În plan lingvistic.” (M. Ex. Pauzele constituie întreruperi ale cuvântului sonor. se consideră drept component temporal al intonaţiei.. ritmul. elementele componente ale intonaţiei sunt: melodia. sintagmele. „Vorba lungă – sărăcia omului”. JUNCTURĂ. te rog. Crăiasă din poveşti) 116 . 2. El se prezintă ca o alternare de silabe accentuate şi neaccentuate. PAUZĂ În general. propoziţiile îşi au fiecare melodia lor specifică în funcţie de scopul comunicării.

mânie. liniştit. aliteraţii (praf şi pulbere). accelerat sau grăbit (propoziţiile interogative şi exclamative). Foneticianul A. după silaba accentuată. motivat. c. Se disting mai multe categorii de tempou: a. germ. asonanţe (sapă şi lopată). Ritmul imitativ. mai ales de intensitate şi de durată” [5. Turculeţ consideră că „ritmul înseamnă revenirea periodică în lanţul vorbirii a unor impresii auditive analoge produse de elementele prozodice. al onomatopeelor este acelaşi în limbi diferite. El redă o anumită stare afectivă a vorbitorului (bucurie. Astfel admirăm cu toţii. în poezia eminesciană. 117 . 187] observă că. Unele sintagme din vorbirea populară şi familiară dovedesc o tendinţă spre simetrie şi chiar spre vorbire ritmică: expresiv. d. Sextil Puşcariu [6. bogăţia rimelor dactile în care. Ritmul stă la baza versificaţiei şi formează obiectul de studiu al metricii. Anumite cadenţe ritmice sunt mai preţuite decât altele. răutate. urmează două sau chiar trei silabe neaccentuate (codrúţule . normal. compuse ritmate şi rimate (calea-valea. cântecul cocoşului: rom. încetinit. p. cu-cu-ri-gu. Timbrul se prezintă ca un colorit specific vocii. măsurat. Acesta are un rol important şi în vorbirea obişnuită. 262]. adică viteza de succesiune a silabelor cuvintelor. 6. de exemplu. lent. p. sacadat. Cuvintele polisilabice şi sintagmele se imprimă în memorie cu ritmul lor propriu. leit-poleit). Tempoul reprezintă iuţeala cu care se pronunţă unităţile lexicale. folosit la pronunţarea diverselor propoziţii. b.5. atunci când nu ne amintim un cuvânt „ne joacă pe limbă” tocmai ritmul său. ki-ki-ri-ki. ironie. care ajută la fixarea acestora. tristeţe).drăgúţule).

în general. silabe. Cazuri româneşti de junctură internă deschisă au fost cercetate prin măsurarea pe spectograme a duratei pauzelor de la locul juncturii şi a duratei segmentelor fonice pre. 29-38]. Din această cauză accentul tradiţional poate fi modificat. morfeme. mascată prin blancul care separă cuvintele scrise. aşa cum din motive stilistice se poate muta accentul de la locul său normal. înţelegându-se prin aceasta. anumite succesiuni ritmice sunt mai plăcute urechii decât altele. Junctura este o „pauză virtuală”. l-am irosit – l-a mirosit. p. nu dai apă – nu da iapă. unsoare – un soare etc. de exemplu: petrecerea asta – pe trecerea asta. cuplată – cu plată. pauză însoţită şi de modificări ale elementelor suprasegmentale.şi postjoncturale. Mărdărescu-Teodorescu [7. completată printr-un test de audiţie de M. propoziţii sau o tăcere scurtă la încheierea unor enunţuri care exprimă un conţinut de 118 . cuvinte. la care vorbitorul recurge pentru evitarea unor neînţelegeri sau pentru „remedierea” lor. totalitatea trăsăturilor fonetice care caracterizează fonemele segmentale şi suprasegmentale de la începutul şi sfârşitul unui enunţ izolat. PAUZA Pauza se prezintă ca o scurtă întrerupere a fluxului vorbirii între două unităţi lingvistice succesive: sunete. JUNCTURA S-a discutat mult mai ales despre aşa-zisa junctură internă deschisă. Se opun enunţuri alcătuite din aceleaşi foneme şi care se diferenţiază numai prin locul în care se află o „pauză virtuală”. Păstrarea unei anumite cadenţe ritmice obişnuite în limba noastră a produs accentuarea „spúneţi” – „spunéţi-mi”. grupuri de cuvinte. cuvântul – cu vântul.Nota bene: După cum am văzut în modulul despre „accent” şi în vorbirea curentă.

gândire închegat. Pauzele servesc la structurarea şi segmentarea vorbirii, putând fi semnale demarcative ale unor unităţi lingvistice. Durata pauzelor poate avea cauze logice şi afective: când conţinutul enunţului este mai complex, pauzele sunt, de obicei, mai lungi; stările afective pot duce atât la lungirea, cât şi la scurtarea pauzelor (prin accelerarea vorbirii). Pauzele reglează tempoul vorbirii. Ele servesc şi ca mijloc de dirijare a atenţiei interlocutorului. În pauze, vorbitorul realizează selecţia lexical-semantică şi planificarea verbală a textului; în pauzele de ezitare (umplute, adesea, de vocala neutră) se caută expresia potrivită. Segmentarea textului scris la citire, cu ajutorul pauzelor, este o condiţie necesară pentru înţelegerea acestuia. Semnele de punctuaţie sunt importante pentru distribuirea pauzelor la lectură. „Durata pauzelor în texte cu semne de punctuaţie este între 0,18 sec. şi 3,63 sec., iar în textele fără semne de punctuaţie între 0,18 sec. şi 2,72 sec.” [8, p. 361-375]. Sextil Puşcariu scria: „Când terminăm să scriem o frază, punem punct; când terminăm să o vorbim, facem o pauză. Din punct de vedere fonetic, pauza este identificată cu încetarea mişcărilor necesare pentru articulaţia sunetelor şi trecerea la starea de odihnă, cu coardele vocale deschise. Dacă terminarea frazei înseamnă, în acelaşi timp, şi încheierea unei idei, pauza urmează după o coborâre a tonului, semnul prin care marcăm pentru ascultător această încheiere ... Acest rol delimitativ al pauzei este covârşitor în sintaxă” [9, p. 191]. TEMPOUL Tempoul reprezintă, în general, durata absolută a sunetelor. Pentru variaţia acestuia se utilizează, de regulă, termeni preluaţi din muzică: lento, allegro, presto. Viteza

119

vorbirii poate fi măsurată în numărul de silabe pe unitatea de timp. Viteza „normală” este de 5-8 silabe, de cca 10-15 sunete pe secundă, dar la vorbirea presto se ajunge până la 400 de cuvinte pe minut. Tempoul vorbirii variază atât de la o colectivitate lingvistică la alta (de ex. popoarele meridionale vorbesc mai repede; aromânii, oltenii, muntenii au un tempou mult mai rapid decât ardelenii sau modovenii), cât şi individual, în legătură cu temperamentul şi starea afectivă a vorbitorului. Pe de altă parte, tempoul ţine de situaţia de vorbire sau de importanţa conţinutului celor spuse: lucrurile importante şi în ocazii solemne se spun mai rar şi apăsat, lucrurile mai puţin importante, parantezele se spun mai repede. În literatura de specialitate, se mai utilizează şi noţiunea de „embleme fonetice” [10, p. 87], care reprezintă trăsăturile prozodice ori suprasegmentale, mai ales intonaţia, dar nu în ultimul rând şi: accentul, tempoul şi ritmul vorbirii; cuvântul şi grupul fonetic (fonetica sintactică), alternanţele fonetice (morfo(fonologia), articularea segmentală şi suprasegmentală, registrul vocii şi al respiraţiei, pauzele ca întrerupere intenţionată a fluxului sonor, auzul fonetic. În concluzie, putem aminti studenţilor că intonaţia sau „accentul frazei” are un caracter relativ. Ceea ce contează nu e tăria accentului în sine, ci tăria raportată la cea întrebuinţată în silabele accentuate ale celorlalte cuvinte din propoziţie. Sextil Puşcariu demonstrează faptul că despre rolul acentului în frază îşi dă seama oricine. „Dumnezeu ştie ce se va întâmpla” înseamnă că nimeni, în afară de Dumnezeu, nu poate şti ce va fi. Sau „Dumnezeu ştie ce se va întâmpla”, adică tot ce se întâmplă se face cu ştirea Domnului. Semnificativă şi demonstrativă în acest sens este şi istorioara relatată de foneticianul Puşcariu: „La masă soţia mea m-a întrebat: „vrei vin?”. Dar s-a corectat imediat: „vrei vin?”
120

Când a pus întrebarea nu şi-a dat seama că se termină vinul ...” [11, p. 105]. După cum există o schimbare a accentului pe silaba dintâi a cuvântului, tot aşa accentul frazei poate trece, când urmărim anumite scopuri stilistice, pe un cuvânt anterior, care, în mod normal, nu are accent. Asemenea cazuri se întâmplă mai ales: a) În cazul negativului nu sau la exclamativele da, ba şi ia(n): Nu vine! Ba să mai zici! Ia(n) vezi! Când aceste cuvinte îşi pierd elementul vocalic prin contopire cu cuvântul următor, accentul se mută pe vocala iniţială a acestui cuvânt: ascúltă, dar n-ásculta; avéţi – ce-áveţi?; apói, dar d-ápoi?; aúzi, dar i-áuzi, măi leneşule ... (I. Creangă). b) Întrebările au mai des un accent de intensitate puternic: Cé vrea?/ Când vine?/ Cúm fac? c) Nesiguranţa, neîncrederea sau alte sentimente pot fi subliniate printr-o schimbare a accentului: Párcă l-am văzut! d) Prepoziţiile pot fi intonate când primesc un sens opozitiv sau antitetic: „a venit după mine” (nu înaintea mea). Astfel intonaţia are acelaşi rol ca şi schimbarea accentului. e) În sfârşit, prin intonarea unui cuvânt lipsit de asfel de accent putem face şi distincţii semantice. Astfel, alături de copulativul „şi” neacentuat (mama şi tata; am venit şi am văzut) există un „şi” accentuat, care se traduce în latină prin „etiam” şi „iam”: A venit şi el? A şi venit? Melodia frazei ţine tot atât de mult de fonetică, cât şi de sintaxă. De aceea, se vorbeşte şi de un accent sintactic. „Fiecare limbă are melodia, intonaţia ei mai uşor de imitat decât de definit, fiecare neam, vorbind, „cântă” în felul lui.” Sextil Puşcariu

121

G. Zagaevschi V. – Chişinău: Lumina. 2. Precizaţi opoziţiile intonaţionale. Definiţi intonaţia ca unitate fonetică suprasegmentală. 122 . ed. Fonetica.. Beldescu. Fonetica. Bucureşti: GRAMAR. p. Comentaţi afirmaţia: „Intonaţia apare ca indice al pronunţării corecte”. 299-306. a III-a. Introducere în fonetica generală şi românească. Corlăteanu N. pauza. Punctuaţia în limba română. 4. revăzută. 1993.SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. descendentă şi combinată. p. Iaşi. L.. 262. ritmul. ( A. nr. junctură.. Corlăteanu N. Dascălu. tempoul şi timbrul). Caracterizaţi intonaţia uniformă. Întrebările „ecou” şi intonaţia lor în limba română // în SCL. – Chişinău: Lumina. p.. 5. 1993. ascendentă. 2004. Turculeţ. 6. Ce sunt „emblemele fonetice”? Note bibliografice: 1. Zagaevschi V. 4. 201 5.4. Explicaţi noţiunile: ritm. A. 1985. Numiţi şi caracterizaţi elementele componente ale intonaţiei (melodia. p. Turculeţ) 3. 2. 7. 1999. 200 3. tact.

A. 11. Limba română. nr.. Puşcariu. Academiei Române. 8. 7. 1994. Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării interpersonale. 1994. Puşcariu. Limba română. Bucureşti: ed. 1994. p. vol. 191. 10. Chişinău. Rostirea. II. N. 29. 123 . Roceric-Alexandrescu. S. vol. p. Limba română. 2007. 1992. p.3. Rostirea. 9. Mărdărescu-Teodorescu. Vicol. 105. Bucureşti: ed. II. Rostirea. 187. XIV. 87. II. p. Bucureşti: ed.. p. S. Observaţii asupra juncturii interne deschise în limba română. S. vol.6. Puşcariu. 361375. M. Academiei Române.. Observaţii asupra pauzei – în citire – în limba română // în SCL. Academiei Române. p.

. studenţii vor fi capabili: .Să recunoască alternanţele combinate şi corelative.Să caracterizeze alternanţele semivocalelor.Să realizeze descrierea morfonologică descoperind însemnătatea disciplinei lingvistice – morfonologia. 124 .MODULUL VII.Să definească noţiunea de alternanţă fonetică. ALTERNANŢELE FONETICE La finele acestui modul. . .Să determine categoriile de alternanţe vocalice şi consonantice. .

repetarea aceloraşi sunete la începutul sau la sfârşitul cuvintelor ne deşteaptă simţul pentru aliteraţie şi pentru rimă. Sextil Puşcariu clasifică alternanţele în vocalice. anumite categorii morfologice. căci 125 . E de remarcat marea frecvenţă a acestui fenomen. persoană etc. stabilindu-se. Vl. astfel. de exemplu. Puşcariu. Serviciul pe care-l face această opoziţie variază.. Morfemul Repetarea periodică a aceloraşi contraste cantitative sau de accent pune în mişcare simţul nostru ritmic. Zagaevschi accentuează că “alternanţa fonetică este schimbarea regulată a unui sunet din radicalul cuvântului prin alt sunet în procesul flexionării (nominale şi verbale). p. existând o regularitate în constituirea alomorfelor. p. 259-262]. număr. cât de o reală conlucrare a celor două nivele lingvistice în vederea realizării mai depline a conţinutului semanticogramatical. Autorul accentuează că. precum şi al derivaţiei” [1. În felul acesta. porc – purcel. cos – cusut etc.” S.NOŢIUNEA DE ALTERNANŢĂ FONETICĂ “În limba română alternanţele fonetice au un caracter sistemic. Nu este vorba atât de o influenţă a fonetismului asupra morfologiei. repetarea aceloraşi opoziţii în aceleaşi condiţii ne face să recunoaştem alternanţele. consonantice şi combinate [2. 116]. limba română tinde a reda prin mijloace cât mai pregnante diferenţa morfemelor de caz. opoziţia “o-u” pe care o întâlnim în mor – murim se repetă în port-purtaţi.

găsim o alternanţă. Acelaşi joc îl avem între “e” şi “ea”. Condiţionată de accent e alternanţa între “a” în silabă accentuată şi “ă” în silabă neaccentuată. negre. veac – veci etc. socri-soacră. când în silaba ce urmează avem altă vocală sau zero: mor – moare. spre deosebire de “ea”. Astfel lui “ea” acentuat îi corespunde “e” neaccentuat: deasă – îndesa. groază – grozav. doamne etc. deşi. seri-seară. când grupul mixt următor are caracter nemuiat: munteni – muntean. dar “ea” apare numai când urmează un “ă” (nu şi “e”): des. în cos – cusut spre a deosebi prezentul de participiul trecut. în opoziţie cu “o”. socru. 126 . moarte – morţi. condiţionată la fel de accent. domn. dese – deasă. morişcă. De un “ă” sau “e” în silaba următoare depinde “oa” din silaba accentuată precedent. domni – doamnă. negri – neagră. să moară. care se repetă şi la diftongul “au” în opoziţie cu “ău”: las – lasă. iar “u” în silabă neaccentuată. De asemenea. negru. soacre.în mor – murim şi port – purtaţi avem a face cu un morfonem auxiliar pentru hipercaracterizarea deosebirilor de persoană. în porc – purcel spre a marca diminutivul etc. lui “oa” îi corespunde “o”: moară – morar. între diftongi şi una din vocalele diftongului. veac – vecie. Aceeaşi alternanţă o avem la “e” când urmează un grup mixt cu caracter muiat. laud – laudăm. Nota bene: Comun tuturor acestor exemple este faptul că “o” apare în silabă accentuată.

e): ceată. e) e(+ accent) : ă (. are loc alternanţa oa/o.accent): deal – deluşor – deluros. ceata – cete. a) alternează cu diftongul ea în cadrul diftongării condiţionate: des – deasă.accent): rece – răci – răcit – răcire. g) ea (+ accent+ ă. realizând schema diverselor categorii de apofonii. c) o(+ accent): u(.accent) ă(. acesta – aceste. sarma – sărmăluţă. 127 . b) a(.accent): pahar – păhărel – păhăruţ – păhăruş. Accentul se deplasează în cursul flexionării sau al derivării şi unele vocale alternează fonetic: casă – căsoaie – căsuţă – căscioară – căsişoară – căsnicie (a : ă). Nota bene: În predarea alternanţelor fonetive vom utiliza metodele brainstorming şi problematizarea.accent): moare – mura – murătură. după cum urmează: a) a(+ accent): ă (. frecventă în limba contemporană: boală – boli. moldovenesc – moldovenească.accent) a (+ accent): ă(. Vocala “e” accentuată urmată în silaba următoare de elementul inductor (ă. morfonologia implicată motivaţional etc. Există mai multe cauze care înlesnesc realizarea alternanţelor vocalice: locul accentului. foaie – foi. Când în procesul flexionării dispare elementul inductor din silaba următoare. floare – flori.accent): bostan – bostănel – bostănar – bostănărie.APOFONIA SAU ALTERNANŢA VOCALELOR Din greacă “apo” – contra şi “phone” – sunet. întreg – întreagă. ploaie – ploi.accent): soră – surori – surioară – surată – surăţică. d) oa(+ accent) : u (.a): e (+ accent + a. ciocan – ciocănaş – ciocănel – ciocani – ciocănire – ciocănit – ciocănitură – ciocănitoare. analogia. f) ea (+ accent): e(.

vrabie – vrăbii etc. Nota bene: Există însă şi alternanţe vocalice în trei termeni.accent): joc – joacă – (să) joace – jucăm – jucând. tot – toate – tuturor. S. şi ca adjectiv. Em. Astfel. Iată de ce unii lingvişti definesc alternanţele ca schimbări suferite de un fonem sau un grup de foneme într-un sistem morfologic dat. i): ă (. 31].Diftongul “ia” accentuat alternează cu “ie” accentuat: amiază – amiezi. Nota bene: Unele cazuri de alternanţă pot fi explicate numai prin stabilirea realităţii morfonologice. 128 . Pentru a distinge un cuvânt de altul servesc formele de plural. La adjectiv nu are loc alternanţa. e. zbor – zboară – (să) zbor – zburaţi. Corlăteanu. De exemplu. iarnă – ieni. iar la substantive e prezentă alternanţa a/ă: mare – mări. iarnă – ierni. O altă diferenţiere a formei de plural de cea de singular se cere mai ales în cazuri de omonimie. Vl. Golopenţia-Eretescu clasifică aceste tupuri de alternanţe după cum urmează: a) a(+ accent): e (+ accent + e. 162]. tânăr – tineri. Vasiliu [4. Alternanţa â/i are loc pe baza influenţei fonemului prepalatal din silaba următoare: cuvânt –cuvinte. Zagaevschi. scară – scări. alternanţa a/ă poate fi explicată uneori numai prin tendinţa de a distinge cât mai clar forma substantivală sau adjectivală feminină de singular de cea de plural: baltă – bălţi. cadă – căzi. jurământ – jurăminte. 1. viaţă – vieţi. Necesitatea diferenţierii morfologice impune şi alternanţa ia/ie: iarbă – ierbi – ierbii. Autorii N. [3. p. b) ă (+ accent): e (+ accent + e. p. 3. c) o(± accent): oa (+ accent + ă. Deci: mare – mari.accent): masă – mese – măsuţă. a): u (. 2. i):a (+accent +ă): învăţ – înveţi – învaţă. omoforma “mare” poate fi utilizată în limba actuală şi ca substantiv.

şi – în special – a lui i semison (i final redus) asupra consoanelor precedente.I. sg.d) oa (+ accent + ă.art. sg. e.) Nota bene: În limba română.I. indicativ şi conjunctiv a verbelor [4. redus). cu Nota bene: Înmuierea consoanelor nu trebuie confundată palatalizarea acestora. Alternanţa consoanelor dure cu cele moi contribuie la diferenţierea diverselor categorii morfologice: zic (pers. a): o(+ accent – ă. e) : u (accent): vigoare – vigorii (gen. Vocalele anterioare e. există o serie întreagă de alternanţe consonantice care se grupează în mai multe tipuri: 1) în funcţie de articulaţiile suplimentare.) – viguros. în limba română. Cele mai frecvente.) ulm (sg. în special i semison (final.) – pomi (pl.) – zici (pers. fapt ce cauzează reducerea rezonatorului bucal şi ridicarea tonului. e. 3) alternanţe consonantice care depind de sonoritate. 2) în dependenţă de locul şi modul de articulare a fonemelor. II. au o deosebită influenţă asupra consoanelor precedente.-dat. ALTERNANŢA CONSONANTICĂ Sunt condiţionate de vocalele anterioare i. pom (sg. p. 160]. constituid articulaţia suplimentară a înmuierii consoanelor. numită înmuierea consoanelor. singular. În acest sens. a. Aceasta contribuie la schimbarea articulaţiei consoanei precedente spre centrul palatului.). sunt alternanţele consonantice în funcţie de o anumită articulaţie suplimentară. consoanele dure sunt pertinente pentru formele de singular ale numelor şi pentru pers. i şi. Palatalizare înseamnă 129 .) – ulmi (pl.

. cocoş – cocoşi etc. . Consoana b – b’ p – p’ Tipul consoanei bilabiale Alternanţa consonantică .text – texte. urmate de iot (al diftongului ie sau provenit din vocala i) [5. Schematic putem reprezenta acest fapt după cum urmează: Nr. firav – firavi. . d/o 1. . p. vrajă – vrăji etc. monah – monahi etc.bolnav – bolnavi. p. scad – scade etc. v. bob – bobi. . făcut – făcute etc. pantof – pantofi etc. filosof – filosofi. h – h’ postlingulae 130 . solz – solzi etc. plimb – plimbi. . .cad – cade.cartof – cartofi.lucrez – lucrezi. v – v’ f – f’ labiodentale 3.rad – rade. m.lup – lupi. plop – plopi. 2. z – z’ s – s’ alveolare 5. . f. slab – slabi etc. stâlp – stâlpi. d – d’ t – t’ dentale 4.casă – case. .moş – moşi.ceh – cehi. j – j’ ş – ş’ prepalatale 6.trasformarea consoanelor labiale b. snop .snopi etc. . morcov – morcovi etc. 160].coajă – coji. trasă – trase etc.alb – albi.

g : ğ + i semison. ţ.soţ – soţi. În multe cuvinte de origine latină are loc acelaşi proces: cal – cai.algă – alge. miel – miei. 131 . . e Exemple . Mai putem clasifica alternanţele consonantice şi pe baza termenilor: în doi termeni. r şi n prezintă o înmuiere deosebită. nor – nori. la M.hoţi etc. Eminescu şi Gr. cale – căi. i. în trei termeni şi în patru termeni [6.cântec – cântece.leah –leşi –leşesc – puţin frecventă) leşeşte. dialectal: sătul’. 2. fug – fugi – fuge etc. burduh – burduşi.ban – bani. Alternanţele consonantice în doi termeni: Nr. 133]. . fulg – fulgi. Vieru). Nota bene: Sonantele l. h : ş + i semison. De exemplu: sătul – plural. mac – maci etc. sec – seci. . 8.real – reali. Alternanţa consonantică c : č + i semison. coleg – colege. sătui (literar). . e (mai . fag – fagi.7. i. i.pom – pomi. hoţ .par – pari. p. ac – ace. e 3. ulm – ulmi etc. sun – suni etc. fragil – fragili etc. scutur – scuturi etc.ţ’ m –m’ n – n’ r – r’ l – l’ africate sonante . vale – văi. d/o 1. I. Vibranta „r” a suferit transformări similare: cer – ceri (cei la M. . răsar – răsari (răsai – în dialect. pier – pieri (piei – în dialect). Eminescu).

urât – urâţi. i şc : şt + i semison . e d : z + i semison. bărbat – bărbaţi. fix – ficşi. 7. . rabd – rabzi. . (la diminutive) . cos – coşi.ladă – lăzi.mixt – micşti. i. repede – repejor. poveste – poveşti. aud – auzi.gust – guşti. e z : j + i semison. e t : ţ + i semison. firesc – fireşte. . artist – artişti. complex – complecşi. mânz – mânji. băiat – băieţi. xt : cşt + i semison str : ştr + i semison.4. i. . . muşcă – muşti. pieliţă – pielicică. gâscă – gâşti.harbuz – harbuji. . sc : şt + i semison. .oglindă – oglinjoară. s : ş + i semison. . i. oaste – oşti. e d : j + i semison 9.puşcă – puşti. [7. rod – rozi. 8. x : cş + i semison 12.răutate – răutăcios (rare cazuri). vostru – voştri.credinţă – credincios. i. . .nostru – noştri. i 11. 15. ceaşcă – ceşti. 6.pas – paşi – păşesc. 1-2] 132 . 10.iubesc – iubeşti – iubeşte.sfinx – sfincşi. nr. e 13. i. t : č + i semison ţ : č + i semison. uliţă – ulicioară. 16. st : şt + i semison 14. ies – ieşi. 5.

Alternanţa consonantică d:z:j Exemple .torc – torci . uneori.rotund – rotunzi – rotunjel. . – 2. 6. 5. t:ţ:č 3. oglindă – oglinzi – oglinjoară. Alternanţele consonantice în patru termeni: Nr. d:z:s t:ţ:s c:č:s g:ğ:s . greşeli de 133 . Alternanţa consonantică d:z:g:s Exemple .decid – decizi – decis.Alternanţele consonantice în trei termeni: Nr. . d/o 1. 4.torsei. .sparg – spargi – sparsei. . În „Lexiconul greşelilor de limbă”. d/o 1. mulg – mulgi – mulsei.ucid – ucizi – ucigând ucisei. autorul Cristian Niţulescu demonstrează că se generează. grăunte – grăunţi – grăuncior.trimit – trimiţi trimisei.cuminte – cuminţi – cumincior.

(Trecem în plan secundar alte alternanţe. în general. În exemple de tipul: corect 1. Alternanţele consonantice sunt cele mai frecvente şi apar la consoana finală a rădăcinii. 19] Conform opiniei profesorului român. d-z (brad-brazi. este o alternanţă mai rar întâlnită. adormadormi etc. Le vom numi diferit: alternanţe parţiale şi alternanţe totale. mai recentă şi mai puţin 134 . Ion Coja. cu alternanţă e/i chel – chei sătul – sătui fidel – fideli credul – creduli viteaz – viteji treaz – treji confuz – confuzi obez – obezi greşit chel – cheli sătul – sătuli fidel – fidei credul – credui 2. care mai apar în flexiunea cuvintelor sau în derivarea unor cuvinte noi). cu alternanţă z/j viteaz – vitezi treaz – trezi confuz – confuji obez – obeji [8. s-ş (pas-paşi. las-laşi etc. t-ţ (frate-fraţi. Ultima. pentru a marca pluralul la substantive – la nume. 2. aceste alternanţe sunt de două feluri: 1. În principiu. las-laşi). Alternanţele totale sunt următoarele: c-č(ci) (mac-maci. cad-cazi). g-ğ (gi)(fragă-fragi. alternanţe care pun în opoziţie consoana finală cu varianta ei palatalizată (sau palatală): pom-pomi. şi persoana a II-a singular la verbe.corectitudine atunci când nu are loc fenomenul alternanţei fonetice. plecpleci). aşa cum observă şi Gramatica Academiei. p. fug-fugi). bat-baţi) şi z-j (miez-mieji). alternanţe care pun în opoziţie consoana finală a rădăcinii cu o consoană net diferită: pas-paşi.

să încercăm să ne imaginăm cum a evoluat flexiunea a două cuvinte latineşti. au început să fie rostite într-o singură silabă. raportat la singularul lup(us). Deci. rostite în două silabe. lupus şi ursus. prin ş şi prin -i. reprezintă foneme noi în raport cu inventarul latinesc. sunt consoane care nu au existat în latină. Cine se află în această situaţie. ş sau i final? Dată fiind succesiunea liniară a fonemelor. rostit înaintea lui -i.m. iar -i îşi pierde 135 .productivă.d. Cele mai productive par a fi alternanţele c-č(ci). vom spune că mutarea (1) poate explica mutarea (2). ş. Să ne explicăm: ce se întâmpla prin trecerea lui ursi la urşi? Este vreo deosebire între pluralul lupi. dacă există o legătură de cauzalitate între cele două evenimente! După vechea regulă a filologiei numită lectio difficile. dar deosebite prin tipul de alternanţă consonantică. În urşi pluralul este marcat de două ori. Şi ne întrebăm care a fost prima «mutare». (1) trecerea lui s la ş sau (2) rostirea într-o singură silabă a pluralului ursi? Ne întrebăm. în contextul amintit. Observaţia interesantă pe care o putem face şi de la care pornim ar fi aceea că termenul al doilea al acestor alternanţe totale. Simplificând lucrurile. consecinţele acestui eveniment. ţ şi j. adică consoanele č(ci). a lui t la ţ ş. z. ele au apărut în perioada de tranziţie de la latină la română. în primul rând. devine el semnul principal al pluralului. În astfel de situaţii deseori unul dintre cele două sunete cu valoare de morfem începe să fie simţit ca redundant. s-ş şi t-ţ. Aşadar. fonemul ş.a. dar invers nu. mai întâi s-a produs trecerea. amândouă păstrate în limba română. a lui s la ş. ğ(gi). drept care rostirea sa nu mai este atent urmărită de vorbitori. şi pluralul urşi raportat la singularul urs(us)? În care dintre cele două forme de plural se vede şi se va fi marcat mai bine valoarea gramaticală de plural? Evident. la un moment dat pluralele lupi şi urşi. parţială la lup-lupi şi totală la urs-urşi. între urs(us) şi urşi (rostit bisilabic) este o diferenţă mai mare decât între lup(us) şi lupi (rostit bisilabic).

iar acesta nu putea fi decât modelul cuvintelor de tipul urşi. Este rostit mai «pe jumătate». 136 . Noi nu cunoaştem motivul pentru care vorbitorii stră-românei l-au schimbat pe s din ursi în ş. -i final are o poziţie mai puternică decât în urşi. mai întâi urşi a devenit monosilabic. Am putea spune că aceste consoane sunt prin natura lor palatalizate. adică pronunţia. Nu pot fi pronunţate decât palatalizate. este «tentat» să fie şi el rostit monosilabic. avea motive să ajungă redundant şi să-şi slăbească astfel poziţia. ğ. p va adopta varianta sa palatalizată şi. p final. a cărei rostire este de regulă uşor palatalizată. Cel mai probabil este de acceptat analogia cu un model. În schimb în lupi. la fel ca şi la č. tendinţă căreia i se supune în final. rostit bisilabic. dar este de presupus că acesta a fost primum movens.m. şi nu este absolut necesar să-l putem explica. rostit bisilabic în latină.din importanţă. şi j. căci este singurul semn pentru a marca pluralul. pe c în č ş.d. amuţirea lui i final. Nu este exclusă nici influenţa substratului. În felul acesta limba română «descoperă » că diferenţa dintre o consoană dură şi varianta ei palatalizată este suficientă ca să sprijine o opoziţie morfologică. în care i final putea. era obligat să se diferenţieze de p final din forma de singular. nu poate avea o explicaţie fonetică.. ci numai una fonologică. E de presupus că aceasta ar fi principala cauză pentru care -i final încetează de a mai fi silabic şi dispare aproape complet fără ca această schimbare să afecteze funcţia sa morfologică. cu jumătate de gură. adică nu mai rămâne din el decât …amintirea. Prin analogie. dar fiind nevoie să se păstreze în opoziţie cu singularul lup. dintre cele două plurale. urmat de i. Neputând să se modifice total.a. implicit. ajunge totuşi monosilabic în română. aşa cum a făcut-o s devenind alt fonem. Aşadar. rostit încă bisilabic. Faptul că lupi. evenimentul iniţial. Important este ce a urmat. dintre singular şi plural… «Ideea» palatalizării a venit de la consoana ş. Procesul a fost iniţial de natură fonetică. lupi.

silabic. consoanele palatalizate. las-laşi. g. Au oare cele de mai sus vreo legătură cu răspunsul căutat? Deocamdată. s : fac-faci. ale acestor alternanţe consonantice totale. Rezultatul – apariţia unor alternanţe consonantice totale şi în flexiunea verbelor. (3) prin analogie. când s-a ajuns să se generalizeze desinenţa -i pentru persoana a II-a. «Punctul de plecare» identic la verbe şi substantive s-a păstrat bine în cuvintele (substantive sau verbe) a căror rădăcină se termina în muta cum liquida : codru-codri. adaus suficient pentru a prelua sarcina de morfem gramatical. pupi. drept care nu se mai rosteşte plenison. ca apendice palatal al consoanelor de care este precedat. La fel ca la substantive. încetează şi el să mai fie silabic şi rămâne doar ca adaus. deşi nu este redundant. speli etc. merg-mergi. şi pierderea silabei finale. i final. (2) dat fiind că noile consoane sunt aproape toate palatalizate (cu excepţia lui ţ şi z). pe care nu le afecta fonetic. dormi. Au dreptate ? Sunt ele foneme deosebite de celelalte? Au un statut propriu în inventarul de foneme ale limbii române? Iată o suită de întrebări cărora lingviştii români le caută răspuns de câteva decenii bune. să semnalăm faptul destul de bizar că lucrurile sau petrecut cam la fel şi în cadrul opoziţiei persoana I – persoana a II-a. prin palatalizarea celorlalte consoane finale: cari. zic unii. la verbele a căror rădăcină se termină în c. t. ideea de plural (la nume) şi de persoana a II-a (la verbe) este simţită ca fiind legată de aspectul palatalizat al consoanei finale a rădăcinii. Apare astfel o serie nouă de consoane în limba română.care au fost consecinţele apariţiei acestor sunete noi. În ordine cronologică consecinţele acestea ar fi deocamdată următoarele: (1) i final devine redundant. cant(o)-canti(s). alternanţele totale se răspândesc la celelalte verbe ca alternanţe parţiale. precedat de celelalte consoane. cânt-cânţi. 137 . d. rîd-rîzi. ceea ce a făcut ca punctul de plecare să fie aceeaşi opoziţie u(o)-i : merg(o)-mergi(s).

caracterul de silabă al acelei grupări de foneme. să se adauge la silaba precedentă. în română. împreună cu consoanele respective. j. terminate în consoană. casă-case. ş. prin a cărui afonizare şi cădere s-a egalizat (sau s-a păstrat egal) numărul de silabe : cânt-cânţi. cuscru-cuscri. Substantivele care ajung să producă opoziţia u-i au fost numai cele masculine terminate în -us. muntemunţi. g. d. Se pierde. Extinderea mai apoi a lui -i ca semn al pluralului la unele substantive feminine şi la substantivele masculine terminate în -e. t. merg-mergi. propriu-zis. ğ. morfem de plural la (unele) substantive 138 . poziţie în care căderea vocalei finale sau palatalizarea consoanei precedente nu era posibilă din motive de fonetică articulatorie. unui model flexionar nou. z. umplu-umpli.umblu-umbli. Avem următoarele tipuri de transformări: (a) transformarea consoanelor c. fie cauza fenomenului paralel: reducerea silabei finale a acestor substantive ca urmare a palatalizării. văd-vezi. iar ulterior. a dat naştere unor noi alternanţe consonantice totale: coadă-coade-cozi. Nota Bene: Sintagma „pierderea silabei finale” trebuie înţeleasă ca proces fonetic prin care vocala din ultima silabă nu se mai pronunţă plenison. transformare petrecută mai ales sub influenţa lui -i. ceea ce face ca această pseudovocală. în final. ceea ce dă naştere. ţ. vin-vii. s urmate de i în consoane cu totul noi în raport cu inventarul de foneme moştenite din latină : č. Deosebirea dintre substantive şi verbe a fost aceea că practic aproape toate verbele au avut la persoana I singular un -u final. Această extindere a lui -i ca semn al pluralului poate fi considerată a fi fie efectul.

h) apariţia unor similitudini în flexiunea verbelor şi a unor substantive. când 139 . atât de importante în economia verbului. palatalizare care nu produce însă nici o modificare a celorlalte trăsături articulatorii. erau în situaţia de a bloca sau măcar de a încetini acest proces şi (2) în poziţie finală. (f) reducerea cu o unitatea a numărului silabelor la verbe. dat fiind că verbele de conjugarea I. (c) afonizarea (parţială) a lui -i. în final. (b) palatalizarea prin analogie a tuturor celorlalte consoane finale când sunt urmate de -i. Dintre aceste consoane noi. ca semn al pluralului. la persoana I şi a II-a. alternanţele consonantice (provocate de -i final) să capete un rol la fel de important în toată flexiunea românească. (g) extinderea desinenţei -i la alte substantive şi adjective. (e) dispariţia astfel a ultimei silabe la forma de plural a unui mare număr de substantive şi adjective(de fapt nu dispare silaba.şi pentru persoana a II-a la (unele) verbe. verbală şi nominală deopotrivă. ceea ce face ca. precum şi la toate verbele ca semn al persoanei a II-a. Ne putem pune întrebarea unde a început procesul fonetic de alterare a consoanelor afectate de alternanţele totale : (1) la nume sau la verb ? (2) în interiorul rădăcinii (vezi cireaşă sau ţine ori şarpe) sau în poziţia finală ? Credem că începutul s-a produs (1)la nume (clasă în care includem şi participiile verbelor). forme solidare cu cea de plural: porţi-unei porţi ). (d) afonizarea (totală) a lui -u. ci numărul silabelor se reduce prin afonizarea lui -u sau -i) (nu mai complicăm lucrurile menţionând şi formele de genitiv-dativ ale substantivelor feminine. primele patru se pronunţă palatalizate în mod natural şi inevitabil.

în cazul palatalizării consoanelor finale urmate de -i. deseori. Astfel că adevărata opoziţie a fost între lupu şi lupi (bisilabic). care. respectiv ursu şi urşi. Nota bene: La toate cele de mai sus trebuie adăugat şi subliniat faptul că intră la număr şi -u final din pronunţarea unor substantive ca urs şi lup. Un rol important l-a jucat şi articolul hotărât. a lui u final. redundantă prezenţa lui -l. şi în numărul de silabe. în toate limbile romanice. tot bisilabic. El se salvează făcând. diferenţa devine şi mai mare. dat fiind că majoritatea cuvintelor româneşti se accentuează la început. ceea ce este sinonim cu renunţarea la ultima silabă. Printr-o coincidenţă stranie. Un rol excepţional îi revine 140 . dacă putem spune aşa. Paralel cu impunerea acestui model are loc şi căderea în desuetudine. mai mare la singular cu una.Caracostea. pentru a distinge primele două persoane. lupului).vorbitorul (român) (se ştie că) este mai neglijent cu articularea sunetelor(vezi Sextil Puşcariu. Limba română. Expresivitatea limbii române. a cărui ataşare la sfârşitul cuvântului l-a salvat pe -u final să dispară cu totul. deoarece este păstrat de substantivele masculine terminate în -e (fratele. urmaşul direct al lui ille! Acest -l nu dispare – aşa cum s-a întâmplat cu -s final latinesc. au devenit lupu şi ursu. pe prima silabă mai ales. va funcţiona şi la foarte multe verbe. însă. I. p 172). care funcţionase în opoziţie cu i final şi plenison. astfel că soarta acestor morfeme (desinenţe) va fi aceeaşi. ele se afonizează până la dispariţie(cazul lui -u) sau quasi dispariţie. p 81). drept care vocala -i devine redundantă şi se poate renunţa la ea. între un u final şi un i final. Punctul de plecare a fost lupus şi ursus. dând limbii române un caracter «trohaic». Apare astfel modelul flexionar în care deosebirea dintre singular şi plural constă. vol.(Apud D. aceeaşi opoziţie. muntele) şi în formele de genitiv-dativ (pomului. Când urşi începe să fie pronunţat monosilabic.

şi în pomilor. plenison. fii. la capătul unei evoluţii în care a contat şi nevoia de a se distinge de pluralul ei. ajunge -i. adică la un i plenison cu care intră în opoziţie şi se află în aceeaşi paradigmă. în funcţie de prezenţa sau absenţa articolului definit. căci în mintea sa acest pomi se raportează la pomilor. la pomilor. Deci. fiii. Se ajunge. Dacă spunem că pluralul este exprimat prin palatalizarea lui m. căci în pomilor m nu mai este palatal. desigur. Un i rostit diferit. dar atunci când din jocul întâmplării acesta s-a ivit. cât şi valoarea de determinat definit. la pomii.însă coincidenţei că. i. credem că a avut un rol decisiv în salvarea şi permanentizarea în limba română a acestui ciudat sunet care este pseudo i final. nu a premeditat inventarea acestui ciudat «pseudo i final». ci şi la pomii. pomilor. dar nu trebuie trecută cu vederea nici ingeniozitatea (sic!) nomothetului român care. şi pluralul articulat hotărît – pomii. A acţionat simultan şi într-o neaşteptată coordonare cu aceştia. nu mai putem da acelaşi răspuns pentru forma articulată a aceluiaşi substantiv. latinescul illi. provenit tot din illi. la plural. Acţiunea acestei coincidenţe se cuvine a fi adăugată la factorii inventariaţi mai sus sub numerotarea (a) – (i). Nevoia de a marca diferenţa dintre pluralul nearticulat – pomi. Soluţia ingenioasă la care se recurge nu este (x) exprimarea diferenţei singular – plural prin opoziţia 141 . capacitatea de a răspunde exigenţelor semioticii gramaticale. articolul hotărît. ca soluţie atât de neobişnuită. ne îndeamnă să credem că românul aude totuşi un i şi la finalul lui pomi. cu care are în comun sensul de plural. ataşat formei (rădăcinii) nominale nedeterminate. Raportarea lui pomi nu numai la pom. fiilor. ca prin -i plenison să fie marcat atât pluralul unor substantive. în final. Acest sens nu se leagă de caracterul palatal al lui m din pomi. şi în pomi. vorbitorul român are sentimentul că sensul gramatical de plural se exprimă prin acelaşi sunet. vorbitorii limbii române de odinioară n-au pregetat să-i recunoască funcţionalitatea.

prin diferenţe mari între formele flexionare. în fapt. în raport cu eu mă legăn. mai sigură. aşa cum spuneam mai sus. atunci ne putem permite luxul unor forme atât de redundante. ğ. au contribuit la impunerea acestui adaus palatal ca semn gramatical. bancă-bănci.. toate consoanele noi intrate/apărute în străromână. Ca şi la formele supletive. nu finală(!). provine din 142 . mai ales.nepalatalizat – palatalizat. de memorare. în interiorul rădăcinii în poziţie mediană. datorită noilor consoane č. pom-pomi. Cred că alternanţa g-ğ(gi). frecvenţa decide: dacă frecvenţa este destul de mare. bascăbăşti etc. prin forme redundante. forme care. (Variantele de tipul ţeapăn-ţapăn sau zeamă-zamă ar dovedi că şi consoanele ţ şi z sunt auzite/pronunţate în mod natural cu un uşor adaus palatal. j. (y) exprimarea diferenţei nedeterminat – determinat. Aproape că sunt forme supletive. ele se regăsesc şi printre neologismele ceva mai …vechi şi mai frecvente: gardă-gărzi. ci. poate şi ţ. pomi-pomii. ci primul fonem din cuvînt. barăbări etc. este mai mare. transmiterea mai netă. ceea ce ar însemna că. prin diferenţa dintre i din pomi şi i din pomii. mai au comună nu rădăcina. Interpretăm din perspectiva celor de mai sus câteva forme flexionare mai bizare: de exemplu forma tu te legeni. Avantajul principal este că asigură. Flexiunea imparisilabică are avantaje şi dezavantaje. Dezavantajul este că efortul mnemic. mai sus enumerate. morfologic. Cum l-au descoperit sau inventat românii pe acest pseudo i final? Probabil. care se rostesc în mod natural cu un apendice final asemănător celui din rostirea lui pomi… Efectele produse de apariţia acestor consoane par a fi copleşitoare pentru configurarea finală a sistemului fonologic românesc. şpagă-şpăgi. ş. a semnificaţiei gramaticale: coadă-cozi.) Cât priveşte substantivele care realizează modelul flexionar ideal. propriu-zis.

Faptul că forma de singular pieptene nu se pronunţă niciodată piepţene denotă că ne mişcăm numai pe terenul fonologiei. întreg. frate etc. totală. plural de la grăunte. 143 . este simţită ca insuficientă. şi neliterar. ţine-ţii. veste-veşti. gust-guşti etc. (După ţ nu mai putea să rămână r. al morfo-fonologiei. iar prezenţa în apropiere a lui g este «speculată».) Dar cel mai convingător este cazul alternanţelor nostru-noştri. cuvântul pieptene are două forme de plural : piepteni şi. Nu prezenţei lui -e i se datorează pronunţia grăunţe. în munte. prezenţa lui r ar fi împiedicat trecerea lui t la ţ. Vezi şi fost-foşti. plimba-plimbi. succesiunea ţr fiind imposibilă în română.obişnuinţa şi preferinţa vorbitorului de a avea o alternanţă totală pentru a marca valoarea morfologică de plural sau persoana a II-a. piepţeni. ci obişnuinţei de a marca pluralul printr-o alternanţă totală. cuvinte atât de des folosite. ăst-ăşti. veni-vii etc. De unde această alternanţă consonantică în interiorul rădăcinii ? Credem că este aceeaşi situaţie ca şi la te legeni: prin alternanţa t-ţ din mijlocul rădăcinii obţinem un plural mai clar. Oarecum asemănător. Palatalizarea lui -n. Aşa explicăm şi forma inţi pentru intri. La fel în grăunţe. Vocala e nu are «puterea» să-l transforme pe t final în ţ. şi deloc pe al foneticii. În plus – şi poate mai adevărat. tu te legeni. merge-mergi. vostru-voştri. înregistrată de Puşcariu în Dicţionarul său… Forma inţi respectă probabil şi regula(?) ca verbul să aibă la pers. putând astfel obţine marca morfologică convingătoare: alternanţa consonantică g-ğ. mai rar. mânca-mânci. a II-a indicativ prezent o silabă mai puţin decât infinitivul: cânta-cânţi. Aici alternanţa consonantică afectează un sunet aflat mai aproape de iniţiala cuvântului decât de finală: astruaştri! Atât e de puternic sentimentul că valoarea morfologică de plural este legată de o alternanţă consonantică totală! Chiar şi atunci când morfemul propriu zis -i se pronunţă plin.

. 159-162. A. Iaşi. 1982. – Chişinău: Lumina. Stabiliţi legătura dintre fonologie şi morfologie. 6. Rosetti. 162. 160 144 . Definiţi alternanţele fonetice. 3. Lăzăroiu. Zagaevschi V. D. 5. 1993. IX. Rostirea.. Turculeţ.. 116 2. p. al alternanţelor consonantice a fost realizat de profesorul Ion Coja. Exemplificaţi alternanţele consonantice în doi. p. Bucureşti.Acest studiu. Corlăteanu N. 1999. Macrea. 4. p. Care este obiectul de studiu al morfonologiei? 4. Introducere în fonetică. S. Palatalizarea labialelor în limba română // în D Rom. Note bibliografice: 1. Bucureşti: ed. Al. trei şi patru termeni. Puşcariu). Analizaţi alternanţele vocalice sau apofonia (după S. p. 3. Puşcariu. Fonetica. Caracterizaţi alternanţele consonantice după locul. modul de articulare şi apoi după sonoritate. 1994. Introducere în fonetica generală şi românească. 2. vol. p. amănunţit. II. Limba română.. Academiei Române. A. SUBIECTE PENTRU REFLECŢIE: 1. Majoritatea exemplelor ne demonstrează faptul că alternanţele consonantice sunt deosebit de frecvente în limba română literară. 31 5.

1993. 1956. Lexicon al greşelilor de limba română. Galaţi: Junior. 1996. Fonetica. Corlăteanu N. nr. C.6. Em. – Chişinău: Lumina. Vasiliu. 133 7. 1-2 8. Din nou asupra alternanţei fonologice în limba română // în SCL. Niţulescu. p. VII. 19 145 .. p.. Zagaevschi V.

. Dumeniuk. Coteanu. Notes sur les diphtongues en roumain. G. 1985 12. Bărbuţă Ion..BIBLIOGRAFIE: 1. Gramatică. Corlăteanu N. XXV. în SCL. Gogin G. Chişinău.. nr. Contribuţii la fonetica şi dialectologia limbii române. 2. Beldescu. 2004 4. Fonetica. Calotă. Diftongii româneşti. 1986 16. 5. I. Introducere în lingvistică. Interpretarea fonologică a semivocalelor iniţiale de silabă în limba română. 1980 13. 1993 9. Corlăteanu. ed. Ortografia pentru toţi. nr. Chişinău. A. 1966 2. M. I. G. nr. vol II. M. a III-a. – Chişinău: Lumina. nr. în BL. Chişinău. Dascălu..4. punctuaţie. Chişinău. Craiova. Structura fonologică a cuvântului românesc literar actual. Limba Română. N. 2004 5. Chişinău. Gogin. ortografie. G. L’accent. 1977 7. Întrebările „ecou” şi intonaţia lor în limba română // în SCL. în studii de lingvistică şi istorie literară. Bucureşti: GRAMAR. Gramatica explicativă a limbii române. Paul. L. Matcaş. Graur. Zagaevschi V. Bucureşti. în LR. 1968 14.. – Chişinău. Bertea. I. în SCL. partea I. Fonetica. 1990 3. 1993 6. I. Avram. Paris. Calotă. 1969 17. Consoanele limbii literare. Valoarea morfologică a alternanţelor fonetice. revăzută. Vocalele în hiat binar în limba moldovenească. Chişinău. 1935 146 . XXVI. N. 1970 15. Punctuaţia în limba română. Al. 1986 8. III. 1978 10. Garde. Avram. 1974 11. Gogin.

– Bucureşti. A. Iordan. S. S. vol. – Bucureşti. Bună ziua! Limba română! Galaţi. 1978 24.. Graur Al. Limba română actuală. Martinet. Observaţii asupra pauzei – în citire – în limba română // în SCL. Niţulescu. 1927 32. Cercetări şi studii. 1971 25. Teoria limbii. Popovici. Macrea D. 1998 28. Mărdărescu-Teodorescu. C. vol. Lexicon al greşelilor de limba română. Roceric-Alexandrescu. 1993 30. Limba română contemporană. Niculescu G. Vl. Ivănescu. 1978 22. 1974 34. Th. nr. 1954 21. Fiziologia sunetelor (curs) în Opere alese. 1992 27. I. Vocabularul. 1959.. D.3 35. I. Bucureşti 31. 1947 20. 2 19. Bucureşti.Gramatica limbii române. Puşcariu. Puşcariu. Rosetti Al.. Fiziologia vocalelor româneşti ă şi î. M. Palatalizarea labialelor în limba română // în D Rom. Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei româneşti. – Bucureşti. A II-a.. – Bucureşti. Philippide. Phonētique gēnérale et romane. Rostirea. XIV.. Bucureşti. – Paris. Curs de fonetică generală. 1959 33. Limba română. ed.. I. Bucureşti. Elemente de lingvistică generală. IX 23... Robu. ed. I. Cluj. – Bucureşti. nr. A. 1996 29. Grupuri simbolice în fonetismul românesc. Macrea. A. II. Observaţii asupra juncturii interne deschise în limba română.. Iordan.. II. Malmberg B. fonetica şi morfologia. Iordan I. 1970 26. Bucureşti. Galaţi: Junior..18. editate de G. Compendiu de anatomie. Parapiru. 1930 147 . în sSCLX.

Asupra teoriei silabei.. Iaşi. nr. a. Vasiliu. 2 37. Zagaevschi. Al. 1998 39. Al. Vl. – Iaşi.. Sfârlea. Sintagmatica vocalelor şi consoanelor la început de cuvânt în limba moldovenească. Jazîkovaja sistema . 1-2 44. 6. Valori psihopedagogice şi psiholingvistice ale comunicării interpersonale. V. Saussure de F. Varinate stilistice ale pronunţării româneşti actuale // LR XII. 1999 43. u.36. Chişinău. 1989. 1974 40... N. ed. 1963 41. Rosetti. L. Chişinău. A. o. L. a IV-a. Ščerba. 1971 42. revăzută şi argumentată. Curs de lingvistică generală. nr. Cercetări bazate pe sinteză asupra vocalelor româneşti i. Em. Din nou asupra alternanţei fonologice în limba română // în SCL. e.. 1956. 1983 38. Vicol. 1983 148 . Asupra vocalelor româneşti ă şi î // RRL.. V.. Introducere în fonetica generală şi românească. 2007 45. Bucureşti. Rosetti. Turculeţ. nr. Leningrad. VII. Şuten.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->