1.

NUMERE REALE
1. Formule de calcul prescurtat
pa ` bq2 “ a2 ` 2ab ` b2 pa ´ bq2 “ a2 ´ 2ab ` b2 a2 ´ b2 “ pa ´ bqpa ` bq

pa ` b ` cq2 “ a2 ` b2 ` c2 ` 2ab ` 2bc ` 2ca pa ` bq3 “ a3 ` 3a2 b ` 3ab2 ` b3 a3 ` b3 “ pa ` bqpa2 ´ ab ` b2 q pa ´ bq3 “ a3 ´ 3a2 b ` 3ab2 ´ b3 a3 ´ b3 “ pa ´ bqpa2 ` ab ` b2 q

2. Modulul unui num˘ ar real
Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, modulul lui x este num˘ arul real notat cu |x| ¸ si dat prin: |x| “ x, dac˘ axě0 ¸ si |x| “ ´x, dac˘ a x ă 0. Num˘ arul |x| se mai nume¸ ste valoarea absolut˘ a a lui a. Propriet˘ a¸ ti ale modulului: |x| ě 0, @x P R |x| “ 0 ðñ x “ 0 | x| “ | ´ x| , @ x P R |a ´ b| “ |b ´ a|, @a, b P R ˇ ˇ ˇ x ˇ | x| ˇ ˇ“ |x ¨ y | “ |x| ¨ |y |, @x, y P R |x ` y | ď |x| ` |y |, @x, y P R ˇ y ˇ |y | , @x, y P R, y ‰ 0

3. Partea ˆ ıntreag˘ a. Partea fract ¸ionar˘ a
Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, exist˘ a¸ si este unic un num˘ ar ˆ ıntreg k astfel ˆ ıncˆ at k ď x ă k `1. Num˘ arul k P Z de mai sus se nume¸ ste partea ˆ ıntreag˘ a a num˘ arului real x ¸ si se noteaz˘ a cu rxs. Mai putem spune c˘ a partea ˆ ıntreag˘ a a num˘ arului real x este cel mai mare num˘ ar ˆ ıntreg mai mic sau egal decˆ at x. Propriet˘ a¸ ti ale p˘ art ¸ii ˆ ıntregi: rxs P Z, @x P R rxs ď x ă rxs ` 1, @x P R rx ` k s “ rxs ` k, @x P R, @k P Z.

Definit ¸ie. Pentru orice num˘ ar real x, se define¸ ste partea fract ¸ionar˘ a a lui x, not˘ at˘ a cu txu, ca fiind diferent ¸a dintre x ¸ si partea ˆ ıntreag˘ a a lui x, adic˘ a txu “ x ´ rxs. Propriet˘ a¸ ti ale p˘ art ¸ii fract ¸ionare: txu P r0; 1q, @x P R txu “ 0 ðñ x P Z ´1´ tx ` k u “ txu, @x P R, @k P Z.

Teme de recapitulare pentru BAC M2 Algebr˘ a: 1. Numere reale

Profesor Marius Damian, Br˘ aila

y P R˚ . Br˘ aila . notat˘ a cu xn . y ě 0 ? a¸ si avˆ and c ? x x “ ? . n par. Fie a P R. 8. m. x de n ori x 5. Numere reale ´2´ Profesor Marius Damian. n impar. @x ě 0. r. a ě 0. . num˘ arul real notat cu ? ? 2 propriet˘ a¸ tile: a ě 0 ¸ si p aq “ a. Definim radicalul de ordin impar n al lui a. Definim puterea cu exponent rat ¸ional r a n ? m lui a prin ar “ a n “ n am . Definim puterea lui x de exponent natural n. R˘ ad˘ acina cubic˘ a a unui num˘ ar real Definit ¸ie. Fie a P R. Radicalul de ordin n Definit ¸ie. @y ą 0 y y Formulele radicalilor dubli: c c b ? a`c a´c ` a` b“ 2 2 b ? a´ b“ c a`c ´ 2 c a´c 2 c2 “ a2 ´ b. Puterea cu exponent ˆ ıntreg a unui num˘ ar real Definit ¸ie. ¨ x . . Fie x P R˚ ¸ si n P N˚ . @x. prin 1 xn “ looooomooooon x ¨ x ¨ . a ě 0 ¸ si n P N. num˘ arul real ? ? ? n n n notat cu a ¸ si avˆ and propriet˘ a¸ tile: a ě 0 ¸ si p aq “ a. prin definit ¸ie. Definim radicalul de ordin par n al lui a. @y P R˚ 3 y y 7. y P R ? ? 3 3 a astfel ˆ ıncˆ at p 3 aq “ a. num˘ arul real ? ? n n n notat cu a ¸ si avˆ and proprietatea p aq “ a. n P Z. c ě 0 6. Fie x P R ¸ si n P N˚ . ‚ Fie a P R ¸ si n P N. Definim r˘ ad˘ acina p˘ atrat˘ a a lui a. @x P R x ¨ y “ x ¨ y. x0 “ 1. Propriet˘ a¸ ti ale puterilor cu exponent rat ¸ional: xr pxr qs “ xr¨s xr ¨ xs “ xr `s “ xr ´s s x px ¨ y q “ x ¨ y s s s ˆ ˙s x xs “ s y y px. c 3 ? 3 x x “ ? .4. R˘ ad˘ acina cubic˘ a a num˘ arului a P R este num˘ arul notat cu Propriet˘ a¸ ti ale r˘ ad˘ acinii cubice: ? ? ? ? 3 3 x3 “ x. Puterea cu exponent rat ¸ional a unui num˘ ar real pozitiv m Definit ¸ie. @x P R x ¨ y “ 3 x ¨ 3 y. Definim x´n “ n . n ě 2. ‚ Fie a P R. a ą 0 ¸ si r “ . Dac˘ a x ‰ 0. @x P R. n ě 2. s P Qq Teme de recapitulare pentru BAC M2 Algebr˘ a: 1. n ą 2. Propriet˘ a¸ ti ale r˘ ad˘ acinii p˘ atrate: ? ? ? ? x2 “ |x|. @x. R˘ ad˘ acina p˘ atrat˘ a a unui num˘ ar real nenegativ Definit ¸ie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful