Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE CONTURI GENERAL conform OMFP 3055/2009

CLASA 1 CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ŞI REZERVE

1625. Credite bancare externe garantate de b ă nci

1626. Credite de la trezoreria statului

1627. Credite bancare interne garantate de stat

166. Datorii care privesc imobiliză rile financiare

281. Amortizări privind imobilizările corporale

2811. Amortizarea amenaj ărilor de terenuri

2812. Amortizarea construc ţ iilor

2813. Amortizarea instala ţ iilor, mijloacelor de transport, animalelor ş i

388. Diferenţ e de preţ la ambalaje

39. AJUSTĂ RI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUC ŢIEI ÎN CURS DE

EXECUŢ IE

391. Ajustă ri pentru deprecierea materiilor prime

101.

Capital (3)

1661.

Datorii fa ţă de entit ăţ ile afiliate

planta ţ iilor

392. Ajustă ri pentru deprecierea materialelor

1011.

Capital subscris nevă rsat

1663.

Datorii faţă de entit ăţ ile de care compania este legat ă prin interese de

2814.

Amortizarea altor imobiliză ri corporale

3921. Ajust ări pentru deprecierea materialelor consumabile

1012.

Capital subscris vă rsat

participare

29. AJUSTĂ RI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂ RILOR

3922. Ajust ări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de

1015.

Patrimoniul regiei

167. Alte împrumuturi ş i datorii asimilate

inventar

1016.

Patrimoniul public (4)

168. Dobânzi aferente împrumuturilor ş i datoriilor asimilate

290.

Ajust ă ri pentru deprecierea imobiliză rilor necorporale

393. Ajustă ri pentru deprecierea produc ţ iei în curs de execuţ ie

104.

Prime de capital

1681.

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obliga ţ iuni

2903.

Ajustă ri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare

394. Ajustă ri pentru deprecierea produselor

1041. Prime de emisiune

1682.

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

2905.

Ajustă ri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licen ţ elor,

3941.

Ajust ări pentru deprecierea semifabricatelor

1042. Prime de fuziune/divizare

1685.

Dobânzi aferente datoriilor fa ţă de entit ăţ ile afiliate

mă rcilor comerciale, drepturilor ş i activelor similare

3945.

Ajust ări pentru deprecierea produselor finite

1043. Prime de aport

1686.

Dobânzi aferente datoriilor fa ţă de entit ăţ ile de care compania este

2907. Ajustă ri pentru deprecierea fondului comercial (14)

3946.

Ajust ări pentru deprecierea produselor reziduale

1044. Prime de conversie a obliga ţ iunilor în ac ţ iuni

legat ă prin interese de participare

2908. Ajustă ri pentru deprecierea altor imobiliză ri necorporale

395. Ajustă ri pentru deprecierea stocurilor aflate la terţ i

105.

Rezerve din reevaluare

1687.

Dobânzi aferente altor împrumuturi ş i datorii asimilate

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3951.

Ajust ări pentru deprecierea materiilor ş i materialelor aflate la terţ i

106.

Rezerve

169.

Prime privind rambursarea obliga ţ iunilor

14) Acest cont apare, de regul ă, în situa ţ iile financiare anuale consolidate.

3952.

Ajust ări pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţ i

1061.

Rezerve legale

291.

Ajust ă ri pentru deprecierea imobiliză rilor corporale

3953.

Ajust ări pentru deprecierea produselor finite aflate la terţ i

1063.

Rezerve statutare sau contractuale

CLASA 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI

2911. Ajustă ri pentru deprecierea terenurilor ş i amenajă rilor de terenuri

3954.

Ajust ări pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţ i

1064.

Rezerve de valoare just ă (5)

20.

IMOBILIZ Ă RI NECORPORALE

2912. Ajustă ri pentru deprecierea construc ţ iilor

3956.

Ajust ări pentru deprecierea animalelor aflate la terţ i

1065.

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

201.

Cheltuieli de constituire

2913. Ajust ă ri pentru deprecierea instala ţ iilor, mijloacelor de transport,

3957.

Ajust ări pentru deprecierea mă rfurilor aflate la terţ i

1067.

Rezerve din diferen ţ e de curs valutar în rela ţ ie cu investiţ ia net ă întro

203.

Cheltuieli de dezvoltare

animalelor ş i planta ţ iilor

3958.

Ajust ări pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţ i

entitate străin ă (6)

205.

Concesiuni, brevete, licen ţ e, mă rci comerciale, drepturi ş i active similare

2914.

Ajustă ri pentru deprecierea altor imobiliză ri corporale

396. Ajustă ri pentru deprecierea animalelor

1068.

Alte rezerve

207.

Fond comercial

293.

Ajust ă ri pentru deprecierea imobiliză rilor în curs de execuţ ie

397. Ajustă ri pentru deprecierea mă rfurilor

107. Rezerve din conversie (7)

2071.

Fond comercial pozitiv (10)

2931.

Ajustă ri pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţ ie

398. Ajustă ri pentru deprecierea ambalajelor

108. Interese care nu controlează (8)

2075.

Fond comercial negativ (11)

2933.

Ajust ă ri pentru deprecierea imobiliză rilor necorporale în curs de

1081. Interese care nu controlează ‐ rezultatul exerciţ iului financiar

208.

Alte imobilizări necorporale

execuţ ie

CLASA 4 CONTURI DE TERŢI

1082. Interese care nu controlează ‐ alte capitaluri proprii

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 10) Acest cont apare, de regul ă , în situa ţ iile financiare anuale consolidate.

296.

Ajust ă ri pentru pierderea de valoare a imobiliză rilor financiare

40.

FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE

109.

Ac ţ iuni proprii

2961.

Ajustă ri pentru pierderea de valoare a ac ţ iunilor deţ inute la entit ăţ ile

401.

Furnizori

1091. Ac ţ iuni proprii deţ inute pe termen scurt

11) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate.

afiliate

403.

Efecte de plă tit

1092. Ac ţ iuni proprii deţ inute pe termen lung

21.

IMOBILIZ Ă RI CORPORALE

2962. Ajustă ri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare

404.

Furnizori de imobiliză ri

11.

REZULTATUL REPORTAT

211.

Terenuri ş i amenajă ri de terenuri

2963. Ajustă ri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate

405.

Efecte de plă tit pentru imobiliză ri

117.

Rezultatul reportat

2111. Terenuri

2964. Ajustă ri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entit ăţ ile

408.

Furnizori facturi nesosite

1171.

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea

2112. Amenajă ri de terenuri

afiliate

409.

Furnizori debitori

neacoperit ă

212. Construc ţ ii

2965. Ajust ă ri pentru pierderea de valoare a creanţ elor legate de interesele

4091. Furnizori debitori pentru cump ă ră ri de bunuri de natura stocurilor

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat ă a IAS,

213. Instala ţ ii tehnice, mijloace de transport, animale ş i planta ţ ii

de participare

4092. Furnizori debitori pentru prestă ri de servicii

mai pu ţ in IAS 29 (9)

2131.

Echipamente tehnologice (maş ini, utilaje ş i instala ţ ii de lucru)

2966.

Ajust ări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe

41.

CLIEN ŢI ŞI CONTURI ASIMILATE

1174.

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

2132.

Aparate ş i instalaţ ii de mă surare, control ş i reglare

termen lung

411.

Clien ţ i

1176.

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementă rilor

2133.

Mijloace de transport

2968.

Ajustă ri pentru pierderea de valoare a altor creanţ e imobilizate

4111.

Clien ţ i

contabile conforme cu Directiva a IV a a Comunit ăţ ilor Economice Europene ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 3) În funcţ ie de forma juridică a entit ăţ ii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc. 4) Acest cont mai apare doar la entit ăţ ile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.

2134.

Animale ş i plantaţ ii

4118.

Clien ţ i incer ţ i sau în litigiu

214.

Mobilier, aparatură birotic ă , echipamente de protec ţ ie a valorilor

CLASA 3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

413.

Efecte de primit de la clien ţ i

umane ş i materiale ş i alte active corporale

30.

STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE

418.

Clien ţ i facturi de întocmit

22.

IMOBILIZ Ă RI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE

301. Materii prime

419.

Clien ţ i creditori

223.

Instala ţ ii tehnice, mijloace de transport, animale ş i plantaţ ii în curs de

302. Materiale consumabile

42.

PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE

aprovizionare

3021.

Materiale auxiliare

421.

Personal salarii datorate

5) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate. 6) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate. 7) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate. 8) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate. 9) Acest cont apare doar la entit ăţ ile care au aplicat Reglementă rile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ş i pân ă la închiderea soldului acestui cont.

224.

Mobilier, aparatură birotic ă , echipamente de protec ţ ie a valorilor

3022.

Combustibili

423.

Personal ajutoare materiale datorate

umane ş i materiale ş i alte active corporale în curs de aprovizionare

3023.

Materiale pentru ambalat

424.

Prime reprezentând participarea personalului la profit (15)

23.

IMOBILIZ Ă RI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂ RI

3024.

Piese de schimb

425.

Avansuri acordate personalului

231. Imobiliză ri corporale în curs de execuţ ie

3025.

Seminţ e ş i materiale de plantat

426.

Drepturi de personal neridicate

232. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

3026.

Furaje

427.

Reţ ineri din salarii datorate ter ţ ilor

233. Imobiliză ri necorporale în curs de execuţ ie

3028.

Alte materiale consumabile

428.

Alte datorii ş i creanţ e în legă tură cu personalul

12.

REZULTATUL EXERCI ŢIULUI FINANCIAR

234. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

303.

Materiale de natura obiectelor de inventar

4281. Alte datorii în legă tur ă cu personalul

121.

Profit sau pierdere

26.

IMOBILIZ Ă RI FINANCIARE

308.

Diferen ţ e de preţ la materii prime ş i materiale

4282. Alte creanţ e în legă tură cu personalul

129.

Repartizarea profitului

261.

Ac ţ iuni deţ inute la entit ăţ ile afiliate

32.

STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 15) Se utilizează atunci când exist ă bază legal ă pentru acordarea acestora.

14.

ŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂ RAREA,

263.

Interese de participare

321.

Materii prime în curs de aprovizionare

VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

264.

Titluri puse în echivalen ţă (12)

322.

Materiale consumabile în curs de aprovizionare

43.

ASIGURĂ RI SOCIALE, PROTEC ŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 12) Acest cont apare numai în situaţ iile financiare anuale consolidate.

323.

Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare

431.

Asigurări sociale

141.

ş tiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri

326.

Animale în curs de aprovizionare

4311. Contribu ţ ia unit ăţ ii la asigură rile sociale

proprii

265.

Alte titluri imobilizate

327.

Mărfuri în curs de aprovizionare

4312. Contribu ţ ia personalului la asigură rile sociale

149.

Pierderi legate de emiterea, ră scump ă rarea, vânzarea, cedarea cu titlu

267.

Creanţ e imobilizate

328.

Ambalaje în curs de aprovizionare

4313. Contribu ţ ia angajatorului pentru asigură rile sociale de s ă nă tate

gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii

2671.

Sume datorate de entit ăţ ile afiliate

33.

PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE

4314. Contribu ţ ia angaja ţ ilor pentru asigură rile sociale de s ăn ă tate

 

15.

PROVIZIOANE

2672.

Dobânda aferentă sumelor datorate de entit ăţ ile afiliate

331. Produse în curs de execuţ ie

437.

Ajutor de ş omaj

151.

Provizioane

2673.

Creanţ e legate de interesele de participare

332. Servicii în curs de execuţ ie

4371. Contribu ţ ia unit ăţ ii la fondul de ş omaj

1511. Provizioane pentru litigii

2674.

Dobânda aferentă creanţ elor legate de interesele de participare

34.

PRODUSE

4372. Contribu ţ ia personalului la fondul de ş omaj

1512. Provizioane pentru garan ţ ii acordate clien ţ ilor

2675.

Împrumuturi acordate pe termen lung

341.

Semifabricate

438.

Alte datorii ş i creanţ e sociale

1513. Provizioane pentru dezafectare imobiliză ri corporale ş i alte ac ţ iuni

2676.

Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung

345.

Produse finite

4381. Alte datorii sociale

similare legate de acestea

2678.

Alte creanţ e imobilizate

346.

Produse reziduale

4382. Alte creanţ e sociale

1514.

Provizioane pentru restructurare

2679.

Dobânzi aferente altor creanţ e imobilizate

348.

Diferen ţ e de preţ la produse

44.

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE

 

1515.

Provizioane pentru pensii ş i obliga ţ ii similare

269.

V ă rsă minte de efectuat pentru imobiliză ri financiare

35.

STOCURI AFLATE LA TERŢ I

441.

Impozitul pe profit/venit

 

1516.

Provizioane pentru impozite

2691. V ărsăminte de efectuat privind acţ iunile deţ inute la entit ăţ ile afiliate

351.

Materii ş i materiale aflate la terţ i

4411.

Impozitul pe profit

1518.

Alte provizioane

2692. V ărsăminte de efectuat privind interesele de participare

354.

Produse aflate la terţ i

4418.

Impozitul pe venit (16)

16.

ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE

2693. V ărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare

356.

Animale aflate la terţ i

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 

161.

Împrumuturi din emisiuni de obliga ţ iuni

28.

AMORTIZ Ă RI PRIVIND IMOBILIZĂ RILE

357.

Mărfuri aflate la ter ţ i

16)

Se

utilizează pentru evidenţ ierea impozitului pe

venitul

1614.

Împrumuturi externe din emisiuni de obliga ţ iuni garantate de stat

280.

Amortiză ri privind imobiliză rile necorporale

358.

Ambalaje aflate la terţ i

microîntreprinderilor, definite conform legii.

1615.

Împrumuturi externe din emisiuni de obliga ţ iuni garantate de b ă nci

2801.

Amortizarea cheltuielilor de constituire

36.

ANIMALE

442.

Taxa pe valoarea ad ăugat ă

1617.

Împrumuturi interne din emisiuni de obliga ţ iuni garantate de stat

2803.

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

361.

Animale ş i pă s ă ri

4423.

TVA de plat ă

1618.

Alte împrumuturi din emisiuni de obliga ţ iuni

2805.

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţ elor, mă rcilor comerciale,

368.

Diferen ţ e de preţ la animale ş i p ă s ări

4424.

TVA de recuperat

162.

Credite bancare pe termen lung

drepturilor ş i activelor similare

37.

MĂ RFURI

4426.

TVA deductibil ă

1621. Credite bancare pe termen lung

2807. Amortizarea fondului comercial (13)

371.

Mărfuri

4427.

TVA colectată

1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden ţă

2808. Amortizarea altor imobiliz ări necorporale

378.

Diferen ţ e de preţ la mă rfuri

4428.

TVA neexigibilă

1623. Credite externe guvernamentale

1624. Credite bancare externe garantate de stat

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 13) Acest cont apare, de regul ă , în situa ţ iile financiare anuale consolidate.

38. AMBALAJE

381.

Ambalaje

444. Impozitul pe venituri de natura salariilor

445.

Subven ţ ii

4451.

Subvenţ ii guvernamentale

532.

Alte valori

6641. Cheltuieli privind imobiliz ările financiare cedate

765. Venituri din diferen ţ e de curs valutar

4452.

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subven ţ ii

5321.

Timbre fiscale ş i poş tale

6642. Pierderi din investiţ iile pe termen scurt cedate

766. Venituri din dobânzi

4458.

Alte sume primite cu caracter de subvenţ ii

5322.

Bilete de tratament ş i odihn ă

665. Cheltuieli din diferenţ e de curs valutar

767. Venituri din sconturi ob ţ inute

446. Alte impozite, taxe ş i vă rsă minte asimilate

5323.

Tichete ş i bilete de c ă lă torie

666. Cheltuieli privind dobânzile

768. Alte venituri financiare

447. Fonduri speciale taxe ş i vă rsă minte asimilate

5328.

Alte valori

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

77.

VENITURI EXTRAORDINARE

448. Alte datorii ş i creanţ e cu bugetul statului

54.

ACREDITIVE

668. Alte cheltuieli financiare

771.

Venituri din subven ţ ii pentru evenimente extraordinare ş i altele similare

4481. Alte datorii fa ţă de bugetul statului

541.

Acreditive

67.

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

78.

VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU

4482. Alte creanţ e privind bugetul statului

5411. Acreditive în lei

671.

Cheltuieli privind calamit ăţ ile ş i alte evenimente extraordinare

PIERDERE DE VALOARE

45.

GRUP ŞI AC ŢIONARI/ASOCIAŢI

5412. Acreditive în valut ă

68.

CHELTUIELI CU AMORTIZ Ă RILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂ RILE PENTRU

781.

Venituri din provizioane ş i ajust ă ri pentru depreciere privind activitatea

451.

Decont ări între entit ăţ ile afiliate

542.

Avansuri de trezorerie (17)

DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

de exploatare

4511.

Decont ă ri între entit ăţ ile afiliate

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 17) În acest cont vor fi evidenţ iate ş i sumele acordate prin sistemul de carduri.

681.

Cheltuieli de exploatare privind amortiză rile, provizioanele ş i ajust ă rile

7812. Venituri din provizioane

4518.

Dobânzi aferente decont ă rilor între entit ăţ ile afiliate

pentru depreciere

7813. Venituri din ajust ă ri pentru deprecierea imobilizărilor

453. Decont ări privind interesele de participare

58. VIRAMENTE INTERNE

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliză rilor

7814. Venituri din ajust ă ri pentru deprecierea activelor circulante

4531.

Decont ă ri privind interesele de participare

581.

Viramente interne

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

7815. Venituri din fondul comercial negativ (20)

4538.

Dobânzi aferente decont ă rilor privind interesele de participare

59. AJUSTĂ RI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajust ă rile pentru deprecierea

786.

Venituri financiare din ajust ări pentru pierdere de valoare

455.

Sume datorate ac ţ ionarilor/asocia ţ ilor

 

imobiliză rilor

7863. Venituri financiare din ajust ări pentru pierderea de valoare a imobiliză rilor financiare

4551.

Ac ţ ionari/asocia ţ i conturi curente

591.

Ajustă ri pentru pierderea de valoare a ac ţ iunilor deţ inute la entit ăţ ile

6814.

Cheltuieli de exploatare privind ajust ă rile pentru deprecierea activelor

4558.

Ac ţ ionari/asocia ţ i dobânzi la conturi curente

afiliate

circulante

7864.

Venituri financiare din ajust ă ri pentru pierderea de valoare a activelor

456. Decont ări cu ac ţ ionarii/asocia ţ ii privind capitalul

595. Ajustă ri pentru pierderea de valoare a obliga ţ iunilor emise ş i

686.

Cheltuieli financiare privind amortizările ş i ajust ă rile pentru pierdere de

circulante ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 20) Acest cont apare numai în situa ţ iile financiare anuale consolidate.

457. Dividende de plat ă

r

ăscump ărate

valoare

458. Decont ări din opera ţ ii în participa ţ ie

596.

Ajustă ri pentru pierderea de valoare a obliga ţ iunilor

6863.

Cheltuieli financiare privind ajust ă rile pentru pierderea de valoare a

4581. Decont ă ri din operaţ ii în participaţ ie pasiv

598.

Ajustă ri pentru pierderea de valoare a altor investi ţ ii pe termen scurt ş i

imobiliză rilor financiare

 

4582. Decont ă ri din operaţ ii în participaţ ie activ

creanţ e asimilate

6864.

Cheltuieli financiare privind ajust ă rile pentru pierderea de valoare a

CLASA 8 CONTURI SPECIALE

46.

DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI

activelor circulante

80.

CONTURI ÎN AFARA BILAMŢULUI

461. Debitori diverş i

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI

6868.

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a

801.

Angajamente acordate

462. Creditori diverş i

60.

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

obliga ţ iunilor

8011.

Giruri ş i garanţ ii acordate

47.

CONTURI DE SUBVEN ŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE

601. Cheltuieli cu materiile prime

69.

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE

8018.

Alte angajamente acordate

471.

Cheltuieli înregistrate în avans

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

691.

Cheltuieli cu impozitul pe profit

802.

Angajamente primite

472.

Venituri înregistrate în avans

6021.

Cheltuieli cu materialele auxiliare

698.

Cheltuieli cu impozitul pe venit ş i cu alte impozite care nu apar în

8021.

Giruri ş i garanţ ii primite

473.

Decont ări din opera ţ ii în curs de clarificare

6022.

Cheltuieli privind combustibilii

elementele de mai sus (18) ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18) Se utilizează conform reglementă rilor legale.

8028.

Alte angajamente primite

475.

SUBVEN ŢII PENTRU INVESTI ŢII

6023.

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

803.

Alte conturi în afara bilan ţ ului

4751.

Subvenţ ii guvernamentale pentru investiţ ii

6024.

Cheltuieli privind piesele de schimb

8031. Imobiliză ri corporale luate cu chirie

4752.

Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subven ţ ii pentru investiţ ii

6025.

Cheltuieli privind semin ţ ele ş i materialele de plantat

8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

4753.

Donaţ ii pentru investi ţ ii

6026.

Cheltuieli privind furajele

CLASA 7 CONTURI DE VENITURI

8033. Valori materiale primite în p ă strare sau custodie

4754.

Plusuri de inventar de natura imobiliz ărilor

6028.

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

70.

CIFRA DE AFACERI NET Ă

8034. Debitori scoţ i din activ, urmă ri ţ i în continuare

4758.

Alte sume primite cu caracter de subvenţ ii pentru investi ţ ii

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

701. Venituri din vânzarea produselor finite

8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosin ţă

48. DECONTĂ RI ÎN CADRUL UNITĂŢII

481. Decont ări între unitate ş i subunit ăţ i

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia ş i apa

702. Venituri din vânzarea semifabricatelor

703. Venituri din vânzarea produselor reziduale

8036. Redevenţ e, locaţ ii de gestiune, chirii ş i alte datorii asimilate

8037. Efecte scontate neajunse la scaden ţă

482. Decont ări între subunit ăţ i

606. Cheltuieli privind animalele ş i pă s ă rile

704. Venituri din servicii prestate

8038. Bunuri publice primite în administrare, concesiune ş i cu chirie

49. AJUSTĂ RI PENTRU DEPRECIEREA CREAN ŢELOR

607. Cheltuieli privind mă rfurile

705. Venituri din studii ş i cercetă ri

8039. Alte valori în afara bilanţ ului

491.

Ajustă ri pentru deprecierea creanţ elor clien ţ i

608. Cheltuieli privind ambalajele

706. Venituri din redevenţ e, loca ţ ii de gestiune ş i chirii

804.

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

495.

Ajust ări pentru deprecierea creanţ elor decont ă ri în cadrul grupului ş i

609. Reduceri comerciale primite

707. Venituri din vânzarea mă rfurilor

8045.

Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe

cu ac ţ ionarii/asocia ţ ii

61.

CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

708. Venituri din activit ăţ i diverse

805.

Dobânzi aferente contractelor de leasing ş i altor contracte asimilate,

496. Ajustă ri pentru deprecierea creanţ elor debitori diverş i

611. Cheltuieli cu întreţ inerea ş i reparaţ iile

709. Reduceri comerciale acordate

neajunse la scadenţă

 

612. Cheltuieli cu redevenţ ele, locaţ iile de gestiune ş i chiriile

71.

VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECU ŢIE

8051. Dobânzi de pl ă tit

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

8052. Dobânzi de încasat (21)

50.

INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

614. Cheltuieli cu studiile ş i cercet ările

712. Venituri aferente costurilor serviciilor în curs de execuţ ie

806. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră

501.

Ac ţ iuni deţ inute la entit ăţ ile afiliate

62.

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TER ŢI

72.

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZ Ă RI

807. Active contingente

505.

Obligaţ iuni emise ş i r ăscump ărate

621. Cheltuieli cu colaboratorii

721. Venituri din produc ţ ia de imobiliz ări necorporale

808. Datorii contingente

506.

Obligaţ

iuni

622. Cheltuieli privind comisioanele ş i onorariile

722. Venituri din produc ţ ia de imobiliz ări corporale

89.

BILAN Ţ

508.

Alte investi ţ ii pe termen scurt ş i creanţ e asimilate

623. Cheltuieli de protocol, reclamă ş i publicitate

74.

VENITURI DIN SUBVEN ŢII DE EXPLOATARE

891. Bilan ţ de deschidere

5081.

Alte titluri de plasament

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri ş i personal

741.

Venituri din subven ţ ii de exploatare

892. Bilan ţ de închidere

5088.

Dobânzi la obligaţ iuni ş i titluri de plasament

625. Cheltuieli cu deplas ă ri, deta şă ri ş i transferă ri

7411. Venituri din subvenţ ii de exploatare aferente cifrei de afaceri (19)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 21) Acest cont se foloseşte de că tre entit ăţ ile radiate din Registrul general ş i care mai au în derulare contracte de leasing.

509.

V ărsăminte de efectuat pentru investiţ iile pe termen scurt

626. Cheltuieli poş tale ş i taxe de telecomunica ţ ii

7412. Venituri din subven ţ ii de exploatare pentru materii prime ş i materiale

5091. Vă rsă minte de efectuat pentru ac ţ iunile deţ inute la entit ăţ ile afiliate

627. Cheltuieli cu serviciile bancare ş i asimilate

consumabile

5092. Vă rsă minte de efectuat pentru alte investi ţ ii pe termen scurt

51. CONTURI LA BĂNCI

511. Valori de încasat

5112. Cecuri de încasat

5113. Efecte de încasat

5114. Efecte remise spre scontare

512. Conturi curente la b ănci

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţ i

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI V Ă RSĂMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ş i vă rsă minte asimilate

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu tichetele de mas ă acordate salaria ţ ilor

643. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

7413. Venituri din subvenţ ii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

7414. Venituri din subvenţ ii de exploatare pentru plata personalului

7415. Venituri din subvenţ ii de exploatare pentru asigur ări ş i protecţ ie socială

7416. Venituri din subven ţ ii de exploatare pentru alte cheltuieli de

exploatare

7417. Venituri din subvenţ ii de exploatare aferente altor venituri

7418. Venituri din subvenţ ii de exploatare pentru dobânda datorat ă

CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE (22)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 22) Pentru organizarea contabilit ăţ ii de gestiune, folosirea conturilor din această clas ă este opţ ională .

90. DECONTĂ RI INTERNE

901. Decont ări interne privind cheltuielile

5121.

Conturi la b ă nci în lei

644. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 19) Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.

902. Decont ări interne privind produc ţ ia ob ţ inut ă

5124.

Conturi la b ă nci în valut ă

645. Cheltuieli privind asigură rile ş i protec ţ ia socială

903. Decont ări interne privind diferenţ ele de preţ

5125.

Sume în curs de decontare

6451.

Contribuţ ia unit ăţ ii la asigur ările sociale

75.

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

92.

CONTURI DE CALCULA ŢIE

518.

Dobânzi

6452.

Contribuţ ia unit ăţ ii pentru ajutorul de ş omaj

754.

Venituri din creanţ e reactivate ş i debitori diverş i

921. Cheltuielile activit ăţ ii de bază

5186. Dobânzi de pl ă tit

6453.

Contribuţ ia angajatorului pentru asigură rile sociale de s ă n ă tate

758.

Alte venituri din exploatare

922. Cheltuielile activit ăţ ilor auxiliare

5187. Dobânzi de încasat

6456.

Contribuţ ia unit ăţ ii la schemele de pensii facultative

7581.

Venituri din desp ă gubiri, amenzi ş i penalit ăţ i

923. Cheltuieli indirecte de produc ţ ie

519.

Credite bancare pe termen scurt

6457.

Contribuţ ia unit ăţ ii la primele de asigurare voluntară de s ă n ă tate

7582.

Venituri din dona ţ ii primite

924. Cheltuieli generale de administra ţ ie

5191. Credite bancare pe termen scurt

6458.

Alte cheltuieli privind asigur ările ş i protec ţ ia social ă

7583.

Venituri din vânzarea activelor ş i alte opera ţ ii de capital

925. Cheltuieli de desfacere