Sunteți pe pagina 1din 126

.

(v,

'f(o'* ,#'\

P..bb4 dt\ brk ltre, qnlipd!

GH. GHEORGHIU,DEJ
AR TIC O

LE SI CUVINTARI

!rNrRu LrrER^ruRA ioLrrrcn

RAPORTUI POLITIC AL COMIEIULTII CENTRAL I-A CONFEAINTA NATIONALi A PARTJDULUI COMUNTST ROMIN

I
SITUATIA INTIRNATIONAI,A

Tordiri r conreinls nalionali a P.rtidllui commist FoDin se 1i,e r, condiliiLe ienini.ii rhiorio.se a cetfi de-at rloilox rizboi mondiar Imperirlhmtrr gemar hiLkrist si nili. lriinrl Fponez au lost zdrohilc, ii pdGm sp!ne .i acersLa d! o ri.loric nemriinliLniri in isioria luluror .izboaietor Dtrpr ctrm previjzrse nrrclc gcniu !l omenhii progresisie .rn, tr.iiloru1 popo:mlor Unitrnii Sorieli.e si - Cener.Lnimul sl.llo kdonrl esenlial carc r holirlt soarta cel!i de-al doihi riizboi nrndial a losL unircr luluror popoarelor ilbitorre ti libenate idpohiva cclli mai mare dusdxn al civilt'c r..c z:li.i ri p.os.enrhi omenirii, tmDokiva trschmut!i cokopilor. De rici se desprinde rn mrre inrrtimtnt si totodati fssp.clnr i,riprtrnii fnel piici dursbile in ttrne ,i"r d 3v I ni .c, ,0.i. 11.! (ap1at4 prt. ti.e.) /r.n.ta Rori! s a acoldit .le o slorh ncphritoare ln !,2. hoiul de ninicip. ro(etor lritterGtc ti rle imf{iatisD! tri jrpd. rer, nirind sstlel adnnalia inlrcgii Lmi h1i de puhrnictrl

sl.t

sorietic

r1

n!ncitoriLor,

i:r3'itor 5i int!kchalilor.

Al doile inritinrht at acesiri rizboi sratd uode a d6 polili.a dr concesii ralii de agresor. Fie..re cedare licute rgrc

sorulll ln loc de a orelida p3ccr, miie9te pottele impsia_


Ilste $i du.e 13 noi agresiuni. Se narc ci aceste hleFminte .u an Iost lnslsite de .numiic ccmuri, legale de cunoscut, polilicii ninchenezi. care in.earci si imricdice conslruirea lnei Dici dlrabile inte

Frclorii care aclioneazi ln lavofca picii slnt lnsi inult fr.1

IN U!!IA RAZBOIULUI In |)ridul ind, econonla nondiali a ierit adinc zdrun_ cinau si dzorqsnizaii dln acest !i7,boi tj alc dishugdi de ir, . r " io' D fla di li bun ., i' -eb 'i, ,r", ''produc gerea unei mari p:4i dln ftilajul industial zl statelor euro]. ECONOM]A
MONDTALA pene pe ieritoriul cirora s.a desE$urat rtzboiul, torte a.esha au conlribuii la agravarea situllici lconodi.e. In numerose liri $ maniiesti tendinie inflalionisic. Dezorganizarea tfunr porlurilor, atit leroviaE clt ti Iluvirlc, inpiedici circulati. bnu_

Indix, lndijle Olandeze, Esipl, pa1.sUnr, Terile arabe e(c. De subrinirl grcra prcl.sr a nunciiorilor din Dodurile aNlrslienq carc Ehzi si incame malclial de rdzboi timis penhu a li Iolosit impohn. niictrii nrlionrle din Jav.. In ascmerea nnprejuriri, cind miscrrile nruncjtor$ti din ,o".c" .oon., , iri "t.rrd toi mai lroti.ii dreDtul la independenLi nationalt. cercurile ,, ,lo r ni' I n lJ to.are L!c' F ., a e.ed . .r Lrecia, Sp.nia. Argentim $ lDpinelnd sDre neintckseri in sjnul Nalirnjlor unite, cautn s, impicdicc conslruire. picii.
2. ORGANIZAREA Sr CONSOLIDAREA pACIr SINT STRINS LDGATE DE DE,tTOCRATIZT\RDA FIECAREI TARI 63000000 de nenbri

trlile {oronice, complhate cu diricullili polilice, .u conlri bril 1, r.pid! dezvoltare a nilcirilo! Dalional.eliberrtoare ln

tribtrie la s.unPne. P.oduseLor g lr dildenie corsider.bile de prcturi Problcnra c6 mai impor trrt-l, ins:z,, e.le tte.erco indlsttii ltu tliz,oi pe pniot de pa.e Re.onversidne., ds $ nuDerte ca in Statele Unite 5i ln ' r: ts'lo J mi 'oJ ' o' '" Lori. Economistii aDreri.ani dis.ut, d.ci inlr un viilor .I)rcoiat vor li 3.000.cr10 sal 13.000.000 de $qei in s.u.A. Pericotul romsjului ameninl, nu Dai pntin ti $.r@ Brjtanie

di' r.

r-t', 1iii.!ore "4tr,, '"'!".e ea !n rol deosebil dc imporlant rn lecorstruclia lhii il nr coml.lere, pnrlizrnilor politicii ,,echilibrului de lo4a . ln dlzbrterile .ongresului nondi.l sindical s a eridmtial laplul .; organizrrc: ti consoridare. pilcii stni shlns legrte de
llpta pentr! nimi.ir.: rimirtelor rrsckte, de
Pe plan polltic. dacll
democralkarea

Crerea Fedenliei Sindnale ilondiaLe prin cei - care, .l s:ii, nuncirori conghnli orsanizaii ti

aJi

ca o .onsecinlii lirczsdl

\. oi. , n "t tu.

trccde' intrepindcilor induslrirl., c'.sctr(c nllt ln {inpul ', oo'u i d po0r,l.3 oe lJ.d cdL r I m" 'rnt

'6- de dezordinei economice fro{oc,ie

i ri

I'

cuprind nilio3nc dc oamenir 8Itu1, grerclc dinerilor, metalrrgi$i10. ri nuncitorilor din porluri 1n SliA. ti Fievele ninedlor ti dochdildr ln r\nglia De asemenea, sictr'

luio h considerarc alegeril. .arc a! avul le ln rlLinfl linp intr o serie de li'ri elibrate de sub rus I oL, hi a ..". vbl4r.- u J.p niei ptrblicc spF torldc pDlitice lonsecvent dmo(aii.e. Ala, de Djldi, in Franlx, Cehoslovacia, Nonnsis ri alie 1eri. comu nistii inlrunesc mrtoritrli lnsemnate, lirgind zsltcl honiul tiicii ti brza prielenki dinlrc popoare.
altunk. nu de ntrlt lncheiatA, inlre Uniunca SoJelict si China.

('n ".c :Te1r "

ir o Jntr po. ., ondi", rto' irlh

Cele doui popo,re, .u toterlhlul 1$ c.ononic. Polilic li mililsr atroape .clinitai, inleresaie dopohi!:i h slrbiLtea

arnoniei internalion.le ii r brnei lniehg{i int[ popoxre. lor ad0ce o tutemid conlribulie la rsliz,rea ti .siglrarei otc c F,' d tl u ,... .ou, ., sll isnokre tu inccrk?i polilica cc lirnle. la izolsra U.R.S.S.

Acstn 61c silutL poliiicti gener.l, in .are s; tine con. lerinlx nalionili a pf{idului nostru Deii erDtrs, srmar, ne \a ing:dui s, inlelegen nai ulor prcbhmeG care friimln(:i iara noaslri, rolrl si sarcinire partidllui codunht Romrn
T SIIUATUI
DRU}1UL P,\NTIDULUI _ DRU,\IUL LUPTEI PENTRU LIBERTATEA $I DREPTURILE POPORULUI ROiIIN

dlDi rictorir asrpr. cermaniei hitlerirh li e nilita.ismliri

.mpjrn! !

ira s.n( ivit uneh divcrgcrte, acesler pol ti trehui! si Iie re7o1 vrle tot 1n spiritul prieteniei ri cohboriirii t:uitc in anii cret de rizhoi Dirtrgente |ot exista Si lrtre mcmbrii lneir si a.e_ hiasi grupiiri rolitice, cr aili m.i nult intre s{alc rlestrl dc deosebite c. struclLtri i e$n1ial cstc, insr, spiritul de colrbo

. poJ, I. Nno,o"i ",r..-.hiib- 3 iori.r,. hL"g i r' .i .ol ''' ro! qr'...F D,, L o'1. 'l e

'N'ITRN,{

'Fri fle q

:ildd" d r:. re |Td

orJ

Lichidare. tuluror
resctionnre.

riimiilelo' fuscisle Si izolsrea cercu.ilor care in.exi., si tslbui. pa.ea lumii, esle 3 doua

lprir u' /1"'1"1"" n "b'h

I h.i ln:.n deriD nlcesdri o sctrrti rn.liz?i I dflrmhri greu ri plin de inval:,nin1e pe care p.nidul nos1rtr ra trrcurs in ltrptr pentru
libdtrLcr ti drepl!rile poporulri rcmin. Dupii o l1ng, ti sspr, erDerienlii, dobindiii in cci 20 dc .ni de zdinci iLegnlilrle si in limptrl sclrtei pdoadd s.urse de la 23 Angust 19.14 ti tlri' azi, p3rlidul prin.iDala to(i polilici care sprijinii d' hotrrirc rccinul insL,u rzl h 6 lla*k 1915 ri gurcmtrl de concentrare democrrticn lotr.adevir, dxc, ne glndim ce

'u"l! prcgresis{e tle iumii vor continur lulta p.ntrn lorte lo(eLe rsisrrar. unei demos.tii rc.lc ai aciire lnslaum.o in fie
earznlG a pacii. Aceasts lsia

e-o 4' 'orA 'F a lreia conditie

(npra!;a

ln fine, r p.t!a i uliinr.ondilie penlrtr lr!!ne! unci pii.i iur: F . rA ndlao- loi -! li ru p o_ de 't' sinqtrr raeimul siL, s@ial, respeldd indepndcnlei nrlionale si ;eancslccul Jn ar..{ile interne ale alior popoaie. (tplatrze

. reprezcnirl pa.tidul nDSiru s rl"r.b r.p'i "c'e,,i r IJ 0r:iF ru1!. ' pa idtrlli nosh!, in riitoptr1ed priri cu Jncredere ln rittorul rul .lasci nuncilorre li al inLregului popor rcmtn Inaintc dc 3 irl'" in ; ,n J J , iu 1". .on!.!e an '. ne$3rt o sclrtl oiginii partidului nostru.

tndelunq ftpetdte.)

Nescui in condilii hiorice care nu se deosebesc in lond de cele ln c.re au 1L,t nattere toats pariidele comuniste din uliinele decenil, ri .bia ddprins din lrihinti le vehii miscid

. Piflio o d't Fo;nr 'i ""uP'tu d-.,r" o^ " '" u ..'.'.I rr' 'i de a orsaniza li conlici ri de 1c1itrnc 2 clasei muncitorre, '" 0a u d 1r"l L-lor lo 3 mJn i ur' I ' '.or.lo_ Don<5i rur I i"n"uoPo nic liL,.il, Lle ocmlici ti iiefendeuii De aseD.nu, Par(idul ConmisL R. tr, ciliiuzil rn xctiYiiat&L sa d. Leotin in.uGr knirisii, tir lurt asuPra sa sarcinr si indrlmczc dasa mur.iLofc ri int ectrl popor pe crlea lnlipllnii !nei societlli ln ca.c sii dispad exploxtarea oDrului dc .ihe om (/4tldtrze
Pa.tidul noslru cunosqte ctieva pciordc dclinde ln dez' vollarea sa. tnLfunind Irujoitate. Dsmbilor \e.hiulLLi pa'tid n'ul rr' ld ie 'uli p,rlid generaie 1910, Unirul din care d's l1 elecul grevei

ienl, 3 clasci
Asttel,

duncitoare,

jn:!sng:rda sJ

'n

!'drLltlul

l;n.i

ird hl' d "PTi: o'lao li :il'pn ci ' l l' oli r

('e0 i' .dqPe J_ 1!' ' de sitrpatis loresti, orgaft.te in siddhsle hik, Crocun $i , nei inqei;rh Dirii rle elor neoreadzris de la onte ti srle,

?\" !r.le l, .r , " rh$ dtrnc iotrre lrerch d'n 913 lq20 dc.jlrt ,

'g."e

o'il

r'u e-r"o i"


toaro Fi

part rltri nostr!' prnnul va1 de luptii poPU' AcesLe cc(rri, dezm.ii.ile duPi lrr? ..re sc ncsfirtrrg in C{idda nnilor l9l3-1920, 'ind nr' ciLo.imlr d Rominia, ca ti cca din lLLnre. Intr':gi se gisei h Dliiji oiensivii. ciiliuzili de lozinci .x: prc!, PJiie p;inlnt. ooro ltri ronlr
sub steagul
t

"

Jn

Dcr..,, ,,." ^ ciutat s:

prir

rind

ru

loveas.;

ln

. r. .o.. dofi i\". ' ,padea cea nri cot-

akc dire.l lnpotrira libdtililor cct5l!n!-9ii ri mai cu scani impotrila .uceririlor clasei nuncjtoare Partid nostru insi nu dez.rnerzi. lcorsanizindu se 0e baze conspnatilc, silit litnd s:] int.e in adlnci ilegrlitate, el ii afirn, dreptul la existenF, continuind si rie de rrpt rorlrztntul, .ryani.ntanl ti eandk riitottl ralei de .hlEcioarc o r&ncitatilat, fitu i|ar ti inteLec, tuatilot, ( A r)tat4 puter"itu.) Cer de a dotra terioadi este caracternai: prin descregerea llptdlor popuhrc. ca ulnare a slabilizdiii relatile a capitalhntrlui. sunenid dup: primul !5zboi mondial. In s.ersle p(joadi, carc sc intjnde prDi in preajna antrtui 1929, clasa mlnciroam din Ro0tnia isi inbogil.rie expqhnla in lupre de ltijrare inpotriva politicii ,nridenocralice r guvdnelor brilienhlc rverescaie. Daci o parte din cuceririle obti nlte ln.inle dc crtm nasele muncitor-"tii ,n lost pierdute. in primul rind sGbirii organizatorice ti litsei {c miiale politicd ti de rclilnc a ch$i muncitoare Pa idnl !onn' nu renthe si lnchese lnitrtea ds lup(i cf p r..lr' o "ld"mo-,., !-ur: d. . ap, 13 Doaii dlsnrnilor muncilori i. Fire si negiin slibicn'nite ti gregetite portidurui noshu lala de probleDa lrontln'i unici nu puten he.e c! rcd{ea la .Ia i. "o',1u." c" I r. oict.d"mo{.1 c "tJnc 'i s. s:serr ele'nente ca nircscu, Fluerai Grigororici etc., e*llse pln, 1a urmi din partid pentru c, s inhimat la danrl diciat!Iii regrl., tlcind descbis in laqirut re.di!nti. Ace$i3 imprinar parlidltui sociat-Jcmo('r !n spiril de aprig: .d!$niDie .irt impohiva faftidullt comunist, ciL g lnpu triva idcii shbiliii unililii de :cliune a clssei nuc orre. idr a.olo und. parlidul noshu reutea so lnripiuixs.i pcsre captrl
trn

L!'i.d .;tr"g.r., L b.'.t,"d.-rntrn,,,

jn

1994,

parlnlul conunist

*te sos ln atlra

Lr

lcgilor
t.mp

lo.. ceutru s-o sprgii prii Idle mijlorcek, contribtr,nd asiJel in mr.o mlisrr:i . in(rzierts dezrclttii miicirii niunciio.erti
Ntr em dc mirdrc deci pcntru.e o plrte dclul de lnsefl ,aii r drsei n ncilorre. inrpoiati din Ptroci dc ftdek folitic, ri h sp.rinl mrq r,rsd. lir?nilD. notLri,.ondituir in nod obi$nuil clicnicb d6ronlil . dirdsclor l,trtnl! po]nit rrre se schinLrtr l.cirmat:tii ln esemene. .ond1lii, desigur, .lasa n(tr cito.re ti popo ,l romnr erru dai u5.r dcposcdaie de dielL' "rG economi.r 9i |olilice, liberltlile.etiiknetti nri uSor siluiie

,\jrfu dlAn:i.ne n{ litirzirt insi s5 sj l3.i

1oc

rin.

P n,l , .po 1, e, eu trr,,l.. Al. n .. V o" " ciCituixs.ii prrtizanii ri s: rcrpa.eze .vuhrl iirii. 'o Nun.itorilor k . .{ft siiJi siline: .trrertr.. \' .D , l"l"c. ,. o. m i'o lo o'ep t.re, adm4i in congrenn' de La ftnFo r (3 7 arritie t929), se tr.ge in plin din ordinul .;riilor mncirorimii, i{,nir \'.ida.
penlrtr aprrsrea irlteresclor lor, in lo. .1. libe illile cetalenesli fromise in opozili, p.iriE .arc 5i drcplul h sreva, le rtr dat

.P

'lr '. 1

libdli'1i 5i atisrrcr gi!$ililor ccononhe, P,.Lidrl n.tioixl_ iiirilnes. reusce si ctrige tercn polith.

- lo r'o r' u' igmDol| I ira 'ori |,ri I ..

"Ir'lnl

L'"t!'

gn\.

'' '.r,.nln

ml

d :n! rr".,!,'i. 'i J,or'"'.' rm r \,1.r J r,,',1", r noJt- \d ." fr" u'i .,.-r . ,.'
mrrioncu sa ,vdcsc.ni

',.1:r''
i

'

d\"F"D

o'o

nd!^1 i
L

dicrhle unitare. derenile h instrtrment de llpti organizati a mrn.itorimii ti o otrternicii stavili in csl$ phnril.. de a mxselor poflt.ie in.trrilih c'izei e.ono mice, s! rost Si clc dizolratc in ,clhri .r cr iorr: reroaft, derinllLi(, impoiriva liberitiiii srte de orgarizrm, chsa Dnr.iloare r rontinfat lupls nu numai ten.
sindicrklo. srL, conducd ConsiLitrlui q!n{al a,.4plnrzp.) .\u inccpur .,cubete de s,criticiu,,. ronsjul, sciiderile de J . r" c ,n.I i,^ ,"- ,1,l" ri ' ' '' ', o rL '..'L"lo. lor. c( scoptrl de r kri din crizl !c spinn.cr mrsclor popul!re ti de a pliti drtoriilc rllcute ln slriiii:ilate. ADi.iilorii ccLor rp:s3li (e n:in(ill strvsnulL, dcrnialii Bloctrlui nuncilorcscJrrincsc sprijinii de Prrtnlrl CoinLnist Ronin,3tr losl drli alxrii din pa.lancnt penlru a ripi mui.ito. ilor. li'rrnilor ri inieledurliLor posibilii.toa si g aibt rep e. zenianlii lor in canem deprt.lilor cn aftsr prilej, depurrlii ', Lo r' .'L n. ..' ,ir: I t -r ,'"rt rd| j iile, ru ror,r p!ntrtr etininamr depurctitor stoctrtui mn!iloresc.lirijncsc din parlanenl.

lo" ,' ' ro " ' l' J l"'31 n I 'lior" l "u prrlidulf i pfici.. in miinile rn Lreclt
,ol

li

1';.-u schi,nbiri r
;..,

P_-.l e..{n Jl'o ll nrmr luriL i,rrn,n(use

F_ ri
pe

lrrgr
a

od.. J,-

a ii lt 1' \r' in,r LintlJri


Pi,Lej

liQle in liaF

f o

T . ...' '.

'dlr" ir!Jn l" ? imbrri 'n4'J L "|Ji ' II c i|', !'""'L?r'" '"tena

toliiki

tirii

'n).J,,riJ"aord !nc J lorl' poi r13 I'Bi:o poro.l" p p:r.'ul o .:0o(.!i.d-useJq' o nal !i'in6c de slb pre$dintia lli Maniu dczlilnillie teroare
ntr lntimPlitor se prcdr hi nle.i lr.cljonisl tocdal in acste lmprejurrri, cind uniiatei de ltrpti : D,'1iltrlu, lrrLuia sa Lc m1 uuhrnici de!it ori!ind
TreLitrie spus

tici cl

;'. , ." l . ra,'d d 'o'..," ',.' -. ' marxisllenini$e " "" despte" partid. in iNllituq o tionhle Ctsim cfe lilmlreste ci ,,izrorul lBclioncnului l0 Frtid il constituie eGnentcle lli oportonisle"i Plni l. ConCiesll s1 Vlea, ln si.ul partidulli nosiru *Gtatr hci scrioase ri'nitile opor
tunGtc de dreapta ti de stlnga, datoriii pe de o Pzrte contu_ ziei ldeologhe,;ofilice ti organizatoticc dorieniLe de la v{hirl 0J rd 'o J.koo._J' p. " :l.a l.'F P''z. hi '1 o c ' i de .on ,({e I ermcntclo u me i3 i r' 5i ro plA bfghezil, .unos.uk prin insilbililatea lor loiitici 5i spnir"l
Cc

niLalea ideologici, poliiici ti organizzlodci a pa idului Congrcsul ,1 V 1$ are narele mcil rlt nrdri de a li reutjl si puni ordine in rialr inlemii de ladnl, ci rai cu sedni de a Ii luat rcziiie fali de problemele tundanentole de pa id. Congresul a nabilii obiccltuul slmhsic in I.la crruia se gise*e pdtidol plcind dc !a caractertrl sprcilic nl tirii noa$ r" , ;muri. po/ t' pJ. :d. tui r. d,e . a 0 ont"m" 'a :. 'o. a1 ne.esitilii siabilirii !iei neasdi, priviti din pun.trl de red{e alianle hainice lnire clesa nmciloarc ti iirinifrer nuncitorre, @mbdhnd ln sccl:ri limp teoriile take in legihtii c! rolur

dcscopdi

tl inibrsi

din lasn nanifesii.i care

po1 submina

socotit lirrnimea nunciioare ca pincipalul !TA1. .n{g: aliJ. ,t "tr.. -.1 o o cr' .n '1" 'arqFo' n@att, c.re t@te i trebuie sA fie pus in slujbJ luptei Pen lru deno rtie si prosrcs, penlrn ci acesle nase ,,lupti pentru a se elibera de jrg ii de nizer:e". Congresul a subliniat indeo. selri necesit.tea lhhididi rimiirjlelor leudrlo, consideindrle ca p.in.iDale piedici Jn calea progresului (Dnomic, politic, cll
Congresul

ru insemnat frtrnintiilc Iraciionisic in des,iiFrarea acti

viiilii

generale a parlidului ? primul rind, parlidul a lost lbilul de la Prcocnparea 5r In firexs.i de org.nizator ti .ondncitot politic rl lLlptei cl:sei muiciioarc Si poporului intr.un nomenl dd gred ntercare a

ln .l

doika rind, prrtidul rllmine. descoperit in

d" ", n..r

frtr du*

ci. lrrr '^J !p-'. lutr i0" piml.turilor lnhe notk.e i tne. lrmnii irr: paminl ii cr pamht pu1in. El a pus problems sprijinnlui pc care liirlninea nNcitoai! lrebuic sil prideasci in acesli luptil din pa ea ''J -. mur ,iot-, 1'n.irJ i lar id l l* ure ' " .". i ii rzl lm lo, g n rd D" r.e-J.org| lJ'-1,1n? p- p oo " i
Cilnuit de pdncipiul m3rxkl ct ,.un popor nn poak fi liber daci a$prege alte popodre , Congies al Vlea a tixat !io.,.iiJe , J pdnirului l"pG lmto "s - t' i nalionah, pentru egalil.iea cooplel, in a nalionrlitn. 'lrepturi (, o o,ro.L o" d 1 pu + dc rcdn" o.onr, DhL, I " "
gene.alil ii sarcinile inedi.le ale par tidului, revizuind lolodatA nebdele sale de nurci.

'"

mejd!in
dp

In ,l lreilen rlnd. luplclc fr.dionistl dr.ear la d6conpu' p l"i tri ". its.oe,s, pol.L.; ri .'e3 r .,.

e\isrcnlr n de morne 'nsr.i p-nv " -1 oir ':r' ni." - i| 'd

i " 1" " dc "srlo 'ridu a roinld. unitiiii diirin, ra.errrs d. slibiQ a

,\ tixat liria politi.il

$eninentek din ianuariejebruirie t933 (At)b2e put ree.) ln 1932 $i 1, incepltll snului l!33, guve"ul nrlionaL l rd n6c porre$e la m nou asolt inpotriLa masclor popularc. cu scopul de , asigurt flala ralelor inprumuturilor striiine. dolrri_ ,ile lor. chelluielile lna.mirilor, Drinir.o nolii lovilure contra stsndardnl de liatt al c.lor ce nrnccsc. .PUrJe Pr n" Jn {Jl oe Dtr' u_gJn ' parlid(l ' zrte si conduse d! nost'u pe bazn Frontului lnio nun

C'., l:.e )i .n o!e{" '"oJd , F )i d dob " ' i o serie d! nLccse importzntc in nunc. sa. carc xu culninat cu

poirivit aceslo' hoLiirlri, pdiidtrl, cu to.te sliibicilnile

$i

voinlei de luDti imDotrira lascismnl|i (ArLltze phlnqilt.) D:r nici crl:trI \kida, nici tntre'ga rcrliune romtni nu au r" . L J mpi di iJ a a1e pe i i.v'ni /r..1 ..n r.mp un zis.z pilernic in crlcr tascizirii tirii si a preqitirilor

to.nai in imprejuririle instaririi dictrturii hilkrhte ln 1*r nrniaL inseamn: o colii!ri adlncl in d$Idrumrea luptclor clasei nunciiodc si rle poporului .onfn. o naniteshre hoririti a

vilr

F .".'.rc.srio',.,

lmpolrira curbelor de sasiriciu, p.nifu liberl:ii demodrtice. peittu dreplul de orgrnizarc, de *isteiti deschhi I sindka telor di?olvrh (,4/,/drzc.) Aresi. aqiuni stksc glr{nul reaclionar sii recutoasci ln

ln rccasii pdioadi .IlLLrrl sDre org:nizare sindicali crctte prr,ld cu actiunile clrsei Dmcitoare tj ale Dofortrltri romln

hansfo.n:t din acuzali tn .clzatori inpolriva guvs nullri tcrorist de riun.i ri impolrivx regimllui reaqionsr pe care rl reprezeDta, . rvlt un risurel inLdnaiional in cerctrrilc democrrlice de pretutindeni. El . ddt pdrlidrlui nostr! posibi, lilater de z mobiliza, pe b:n simEtiei l..si de ..re s a blcumt lupt. .eleri9tilor ti conducitorii lor, mase din dilerite slrsturi ..h". ? l]ir u. i a". d"p,-." d" \ t4.ol -.
Eveninenlelc din ianuarie lcbruarh 11J:r3 ru dr1 prihj Comi1e{u1LLi C.nt:l :1 p3rtidului si veritice l,rsklca liniei srle polilicc ti sii .oisinte .ii acer*a . (hveDit un btrn .l l0tregii d.se flun.lto.re si.l D.selor lrrgi. Deii regimtrl siigcrcs al parlidulLLi nalion,l.irrrnesc, in lrrn{e $ Vnida, uLioscutul ,.nas" al C:iDii de tier, a lost inLi-

ceier\tii, priDii lorili de rs,llui reac|iunii, datr sennrlLLl lrptei. Lor li se e1;iuri muncilorii pelrolitti, torestieri tcxiiLiSti c \a l'n'. rd.r.q!'ar drDt lr 'a duie, pmtrtr rerendicirile e.onosice iDediah, impotrivr sli.ii

de ?sedi!, pentrtr izgoni.er gtrvdnulL,i lns.iranl n,lional lirr' nesr, .rre r;isptrnde ]'in m:cdirnea a su{e de luPts{ori celerh!, frin inkmnilarer altora, prin desfituraie, lnci le.ori
atr loc .reslii in nrsi, sclrineiuiri inssneazii zcci ic prccese, sint .tuncrli in l, Sierrxnlii, se in.hisni srte de i! ilori .cldisli. ti fenlrtr ci temnilele deveiherij netncip:tmrc, guvernul YriJx, dc com i a..rd cr

.i

1933,

inlrlgul ctr6

ln iorte regirnilc iinii

Ij,
ccfdish

nL 0F oidiJr _orir J o'(ri ri' " ri rr ",td 'nrlio ."+'' p.nid!l dc organizaiii c.ndusi 5i li fetrdlisie, I 'rr .. a, s"r".

p, 1 o.'r-,tr.' n.rrr: ., t.r , . D' ' ,r.'nr lr n'Dd1 i n"ri De pot s{ri drept invili ii c... licbric si \r'bim rci dcsprc ,pftcierea lalsi c,re sBlinea .i Roninia nn ir Ii icsit din crizi ln 193?-1933, ntr gr ti inkrt

ccrcnnh orierlntr categoric sprc ld.hm. ln ..an: pdiold: pr idul noslru 3 avnt ri rnele sL,bi.i,ir )i e'

'ihn:ri6 rl evcnim!nlelor politice din Roninir a.ili icrlionrc, in ktrnG ctr 6"rr{nul de attrnci, se

A.c|c

eo'd'rd

intr.o depresirne de un

a subdes'hiq pftldelor alrecieii pa(iale a rolului Si orgrniz4iilor laschle (Carda da tie', L.A.N.C,) etc. ln nma scesiui 1ldu prr.. ul ru " ladicD .l Inpouiv" ."FloD ocu 01 4 i : ri pdncipal r1 lupiei poporulDi Aceerri aprecids fah:i a stat la baza organizirii de dcnon' stroiii dc stradil, c! care ocazie ,u lost sco.se nuDai crdicle de partid, ceea ce a dus la saditicare. unei pi4i idportante a a.illului de pa id ri la izolare. tadidului de nase. Acene acliuni, rtrpte de nas:', nu au Putul deidnina, desigur. nici un ,tel de imbnnitiiire a siiuslici maselor poplla.e. ) In lata p.i,""jdi"i rssclsnllui, partidul nosiru ad'esst I iutlror fo4.lor dcmodatice, indusiv pa idclor ,,islo'icc un Larg rrnnt populJr Jn itrscist I' pcnlru: inchecJ ln to,6 . eJ, -, n n.asd pcn. rrin. i s J Jr konL le o cratic de lupli in Ronlnia, De baz! propunerilor li.trle dt Pz idul comunht, cu Frontul plugarilor, Madosz u1, Blocll democrat si uele orsanizatii ale Darlidului social demeral, c.re Iunclione,zi ti in alegerile P.{ala din 1937 de l. ilehe dinli !i Hnnedoara. Atit la Hunedorra. n\ehedinli clt 5i La ak_ gerilc Da(i.k dii B!.uretli, l,ri etc., loqele la{hte $i r.aclio' n.re sint lntrinte de coalilia lorlelor democrr(ice (.apraua
sprc slingism si sctarhm, conl'ibuind

fe1 dmscbll Si .i .,Ronlnir se atli Jn privinli sitftlie dcptionrli lali de celshlte intro ac6sii liri". Aceasii aprc.isrc Ialsi asrprr sitMliei econo'nicc ditr Rontnia a dcierni at !ne1e delitri 5i in ceea ce prive$le aore cieFa raporLlrilpr de lo(i, .it si ln netodele de mn.i ti lotr melc de organizare ti dc acliun., licind ca P3rlidll se indiie

h grEeah ircli.i

Srccesullorielor denocrelice in aceslc alesd a dovedit jrs leiea prnctul!i de vedere s1 prrtiildui nonru, ci iEprejtrrrrile obiectire din Rominia pcmit.! lncheerPa untri ldtg Ilont popular anlitascisl bazat pe Flontul unic munciioresc, c.re ar Ii lut surili drumul faschmului. Dolada ct nasele 3u simtit

resiui tront popullr de lupl, o @nstiiuie grevele si a.ii(nile dlncitorinii, iirinimii sl shdcniinii democrate, lalga mobilizare . naselor ln jur!l pro.eselor antila{hte, ansajars naslor ceiilenerti ln jurul lrontllui unic rncheeat jos intre nlncitorii comunltii 9i social-dedocGt pentru dpihrea presei demotralice, hptelc din lnchisori nobllizaiea naselor Jn jurul acestor lupte. Daci lotui pa idul noshu n! leutit st realizeze pe u. plan nai la, in piaclicii {easti sarcinii. se datorsie !n pri6u1 rlnd sislemalicei respingeri a proplnerilor liclie celollalte ptr tidq lnlrecrre $ia$a'zisele p.rtide,,istorice", Si ln al doilea rlnd grettililor ilegalitilii. precun ti subiciunilor noastrc propril. Reprerenlantii acaior pftidc au lNt poziiie deschi3i inpotdla ideii hontuhi popular, jnliiifnd-o cr o ,$rnsri" s omurls ll. p.lj.nin'l ,r a.. d,i l\np organi4'.F poliL..- tu" irl.. In ceea cel prilerte pe ,\1rnn,, er, Icicil ce pmte stringe Setrlul Cirii de lier, lul Codreanu, cu .rre inchelase pac tul elecloEl din linpul alegerilor din 1937. Prin ac6t pact, ;qaniu le.unoaSle Carda de Iier ca o lo4e politic: de strverninlnt, desi Comeliu zelea Codreanu nu s.a sllil si declare deschis ci, in ,13 de ore de la Ennea Girzli de rier lr prtere, loninia aa merge alrtln de Gemania hitleriste. ln sprijinirea Cirzii de lier, Madu nu s'a nilginit nunai 13 incbeidea rceslui Fct, ci prin de.lrrsliile *la de 1! Cluj el d Dreanirit regihul lui Hitler Mussolini pcntru a da autoritate poljlici actirnii organiz.liilor lrscGte dln Roninia, indicln{i t{rii drumul CtDii delhr, dnrmul slrbilnii reginrlui t.scistln Roml ntu. Prciul lui Mrniu cu C:rda de declsrsliile ficule ti rtiiudi.er st politici au conslituit semnahl declantirii olcnsirel
nccesitalea inchegirii

r. nli.

lhi

"rLa Itejoaft pd idul io.ru n- t!.ur 'o deauna ,. desltrl de hoti t deosehip inlre conducitorii pactionari ei p3r ilddlor ,,htorice ri lnlre masele 1tue9i .are !rma! aceste par lide, .eea ce ntr nei irgadllt mobilizalea acstor mase, pesle

''

.apul

Si

lmtokiLa roinlei .ond!.iitoriLor lor, ln.ndrul

troilrl!i

dep..te pedrumul aDrolierji deGennnir hitlerhli Ccca ce n 3 rouli{ gurenul coga Crza ln cele 4,1 d. zile de sNernare, : lual aslprr sr reeintrl dicirltrrii regrk 3 lui Cxrol, c.re a destiiniat partid.le poliiice, sind;c,iqlc ti orernizrlille

Drtpt f'mxrc. lr drmr ir'ii s . DU(ul instrtrx snrc.ntrl Cot....J.,J dr. IL'\.1 J ' o.,'d ..., l: rl .nl -n.l J, m i,.. ngnlP 1 .,'

a ConiielLLlri Centrat a lon a trncii ntr co.esptrizito,re de r o ap:ra.

P.i0D

gi.rti

dizolrr.ii Coniedenlki Oenerrle

., in nonenrut . LUat nisurile


Dorc.u!nrLj.

'

l'1,,

L ,pr r'-' , t. ,, .e\ dF "."..r..1, rordu \ -,:. 'P .dri, ....t'i, "."

frmircr siiruilor si inirodri ln Romlri. !n regim fas.hr dN


chis, irece la infiinlrfu3 breslcLor

Din..ur.r.i

ril)se. lr.za dc masil,

rict.tra

rcg.Lr.

$re

ti

rpoi 3 Fronlulri mnrrtcrii

\ .':. o... to J s clJ, q..o " . s. -.r .o ,,u le I,a .,..tp,.0t.,o,,u., ., .;." J,\q. L !,.p uv.r ao...n 0, .o,n,., t trini\afi lnu ! t9tu. s: iisa Ll,n bre,te .o, .
pfrid
cu lo.t, exprieila unor xcttmi orgr,tz,k si
rrrin
1

."
i.

Dicr:tu, resari x rnsemiat deiliinlxrcr trllinclor Libd:i1i (erodalice sindicale ti toliiice, .sig!rhd aniel introdtrcerea trori regim I$.ist in larr noaslri, slibires rezhlenlei norstre rulioi,la h k1. .neninlirilor lol nd grnv.:1. ifrp.rjrhsmnlri ta$cr cerm,n, ctr rreerirhe. co,diliiror orLtirii f ii io6ir. d.
ln rali agrsonLlrt si 'n hnnslormirii Rominiei inc u! 3vrnpod in veddex rizrioi,rrri.nihoiierh. Prii ractlL ronoric lncheirt cr Germanir io n,xrti! lO3!

ri L J,"."1

i.rx I m,rot.Mrmr .oirPhri in h1r impdklh'nuiri hitLerGi, pe c.ie tr{isnul rcsrl ntr.l
ntrlldne., el fhirind octrprrer Rominili. Deti partidul nonru r crrrclerizal jNt conjinulul dict,turii regale, cl r rlunecrt in dc(kri de dmrptx ri dc sliner, din lipsa unci m3lizc complete ri ,prclundrre ,iir r caaclertrlui FR.N.
cn si

- ..ri.' .C.,t. I t.... ( nh4.q ,ir.o.,..n n ,.,.,. . r

' n.i )i ir .. ," "s " tc.o re ,u a{ h.d " I.d l"ri,,u3 jnr4i ,.,f .i. d .. D ,ot ur.i. 0d c, otn. .6.at c., rrbr, .enr. Joo,lin primol rind, iar m,itnziu, conc.ilrind rot tocutco,trn c i I Ii", ,n oc1' tdi... .,,"r rl I r!J, .; I,. tu -8., d ot " Fr :.. , Lso.,r. F, 1.4 " .' :o'i )rtA t.o,;i.... ' 'i h!'o" r.. I'o.p . A ,," ir, c co, r I. oDt" in:.J Fo.e. 'p.ii"t,,pced. r, .",,ui. r p, ..o r..
p1..
r-o

br6h

(spre DiLd, denonsrrilia dc 1 ru.i 1939), r i.., too .,.J DD., 1.. tior t ,

conduse de

;ct

posibilir4ilor de lolosne a breslelor.

,u ; oioD,>.; p"D i"J." o o\J: l'' i .l'';o, j 'lU

'i- ,e r imp r .r., J, '. , I ,llo. ord.ndr. ,etJM ,i, "t.h 0a. n"rF.
J..trJr

Pl.nul rmclionarilor imDcrial\ii cra si des.hidi drum, s: inping?i Gsdania re risirit, inpoirila Uniunii R.p blicjlor Sovielhe Socialiste, pe sema crreia doresu si rezllre contra_
JUddl ." .d ii1. ."" ". ln rind "',,*,." izblcnil, lolind rizbolul a de la ilijnchcn, Pe Primul aceia c:E loiiu s5 s.oaG sst.nele dir lc ctr nrtr aliora. Dupit ce !n lldir insennat de leri au lost cokopite ln lnropa de hitler\ii, agrAiunea gernani se itdierpiii spre sud-esi vizind direct Ronini! ti liiLe baldnice Prin dictatul de la Viena, Roniniei ii aste snnh nordul Ardcahlui; n! nrll dnpi a.ersta annrleh g.rd.nc in.ep sdJi Irci drum prin lara norslrii spre Baluni ti so hansforme ln bazi de al:c in vederea .gresinii dc dai tnziu .onira U.R.S.S Atit dictatura regali clt ti cenurile r$.1ionare, jn frunh cu l{rn si Brdtilnu, an acceplat dictalut ruinos de b Vrna Ripkea nordrlui Ardeallltri a stirnit in nijlocul poporului ronln un vr1 dc inilignare generali, cnr. a orlninal cu narile l r B,J$i. limr.o m n' *,t' Ji n.,, A " "u. chemftii Prr soldali, dspunzin.l 'z toi,lirani. inlsl6trali, olileri, filului Conuiisi Ronin, atr nanilesirt inpoiriv. hillcrisnn'lri ti a Lrrdiiorilor din g!vernu! diclaldii r.gale. In linp ce dklailg rcgnli tr:id, lara, ie' Mrniu si Bri lian( .au complicii aceslei rinziri, singurtrl parlid care a lual rtilldine hoitili si a nobilizat mrsdc populxre i'npoLrlva dicLatului de la Viena a tost partid(l conunhl flrn4ze aIia
11

r$

nordtrrui Ardeallrui

Inrpohnir lueostavici 5i creciei si ttr' spcrial inpotilr uritrnii solietice, intri in Roniniq la che ixrea trrdiitorului Antonc$n, pcntru a htiri regiDrl sftvil ri complhe .l ..est{ia. Dind mine ribed bandetor lesiona.c si i.tui3sc, 5i st ucidn lrdp ,lir cri.iasce 9i toptrlalia roninedsc, binnile de sentinent..f til.scisle, Iolosind duagogin.aracterhlici lascisnului, unii: ctr teroafta cea mai silbrli.a der;nt!itii lnpotriyr orgd. nizrliiLor demomrice ti antifascisle, rcsimll lui Antonescu a reutit lrenelnic s, proldce un clrent Sovin, :nlkcnit qi anli so\ietic ti si duc, 1. masacrele in.etlte incil in pdioadr
'lmc

i .r brzi d! op4siii

ti la innaf.iea dicirlurii kgionare 'c ten"u blc , .li

ti pe cerurih reacliom,e Polilhc ri nilitarc. . T1 ? 14. r,u ii B'" i n.liilc d.mo ,ti.e $i p.hiotie ri cu Dartidll nostnL, ei crar ln strinsii ii pcnnsnenti: legrhr;L cu Lridftorul nionescu ri
si(ur1ia cftati in urma rgrsnrnii diteleiti tmpDtriea Uni, sovierhe a schimbri conlinutut g nmptoxrea dzboiLrlut, rirri jIsi din tartea u.R.s.s. ti 3 celonalte Nalnrri hiic, pen 1[ x0ijraier libdilii ii a indepcndenlet nxlionate . popoarclor. ln jtr.ul Unnrnii Sovietice s a $e.i asllel lrontrt popoaretor iubirorre de pace ti titrorlare, h t!1la impoi ,a t3schnutuj, tenlru dcmo.mlie si procres. Iarele slalin sprn$ tr 3 iutie r9,1r: ,,Razboiul nostru penlr( libertatea pshiei noastre se ra con. topi.u lu[t. fopoarlor din Elropa si dir, Anerha penrr( jndependcnla lor, penhn 1ib! :rli demoqatice. Acesra va ti frontul

1ui Hiiler, sprijinindu

s.

oN'u. ron.i i pe rrUnir ti Briitian!

!nii

ln &6ie imprcjuriri dc doli! nalionaL, altt$i edsii Fronlul ohfilor si Madosz u1.

de

roi s ru

Lipsind rniiika drsei nrncitoare, Liltrind I'ontul poPuh. antihscist. poporul romin n.a re Sit si inpicdicc inhon.rea regj'nulli lsscisi in lfa noaslri 5i rrun.arcr Roniniei ln bm_ Germaniei hitleriste. lele -Aceasia a dus la pierderea indepcnde.iei nrlionab k ripi

.,'- ..

'id,J

pF ) 1r...,F. i po-:.a

inmbirii

ti smcninlrrii

de inrobne

din partea nrnrtelor rrsisre

rGt nobilizsrcr luluror pat olilor peiiru hpla de elibemr nniion:li dc n,b jrgul hitlerisl, penlru dirim.rea resimului l 'o' !i i' Io'\

In &exsL,

siltr,lie,

Irjrtnnrltri nrsltu

tncadiaea Romlniei in lLLpis pDpor.!or iubiioarc dc libdLrh, inpol va liscismlui. Acene s.r.ini .f de{enit pktrormr Pap

u.h nurcitore$. (,4pk!,e) Toal, desli'$trarer e{eninenlelor de 1, Lbo.nirea rizlroiului .u N.li!rile rnile pln:i , 23 ArC!st 1944 d do{edit ., nr eristii altb crle pent.u poportrl romJn. a doredit j$te1eo lini.i t,.ti L lond rtrlizarea dului, irr t3 ArgnsL .cestei linii c! ajutorll hotidlor al Imalei Ro:iii Primrl slcces nai inpo.tant pe baza acAlei liiii Jl re.li 2eaz, parlidul nost la incepfiul lui 19.13, cind a rcatt si sd Lneas.i tn lLrpta penlru denoda(ie 9l libertale cu organtaiiiLe F.oniultri pl!garilor, Uniunii palriolilor, Madosz ul!i, ta(idu. Itri socialist 1:rin6., cu crrc a ind,ci.t honiul p3lrloiic rnti hitlerht Ceu nri tirziu sa rcalLat o intkgcic ti cu partidll liberal .ond!r d! 6heorglie Titirtsoi.
FrcnLultri

o_ rPo r,t-o "r' n rlu dnb!dro' ro'm io' d TrJr. p r,! " I ' P-n{'tr,.J-:! - o r:,Jn c-nd!JilonrLt re-rui larg tdt patrioii., sprijinit |re clas. nunciloare uniLi in crdr!t ''1.
lorl tr.

parridultri noslru ri a F@ntutri 0nn 1.. 9r, ink dc iesirr Rominiei din ri'zboi, il.nid 5i Brdia'u rcceDli crearca Dlo lui nolional democrai. Dar ri 3ceaslr ntr r tci in d. iiu', o1lj-ro. .!j\.r.i ,. oo ricc .o.r, , ./" pu,.lc d" n i.) ten' , D "" .0o'1 l..ubni' .di , r. rupr, porulL penlru llbenale i pentrr ins.iilnara u'!i regim .u rdevarnt dcnocrtic ln hrn noasid lucrll rclsla il dovedesle faplul ci ci opus de h i.cepui c. Bloc!l nrlionsl deDocrai 'au sii devini o .devrraii concenlrare a lo4elo, derodjticc, re_ .u r on u ot.gi. to. liu.r p,.-iot.. lD. vn'tl. r,lio1"..toaat oe 5ub onJ.. c, .ui ,hao'g " 1:rir:sqr. p.nid so.irlistlirinesc si ,n!dosz trt.

cu iortii stilruirla

0.

L'r"ul ."n , lori.?nr .'. a ."h p.trir d, l" lo, o f" . kio u, .ieur I or, d 'r'. ra.cr ( tonle oreanizaliile derio.ratice ti tatriolce in vede
re. zd.obirii dusmanultri comrn.

\nsdqs cA_. ei\i.r4-'o cir"P"., \'loro d ", o ""." I or u d" " une,t o' I tL , siretllui, la I ri 1944, se lnchersi FronrLrl rnic nrLncil!ftsc,
qo

.u di "1 o gJ . ro.l .i du . aor rcr" r liol.t ), lngrcui.t !nitrts de .clnrie s pa idut!i nostru pontru nobili.
larsi 1: rdnrni de s3bor.j, dc pariiz,ni, aclndi care au Lipsir aproxpc in intregime 13 noi. paitidul nu a reustr si nobitizezc cksx muncitoare si pe roli ratriolii intr o tuDtt holirile. !u fo'm. ,",h r"otrrv:.o onrr4r.tor )i lus jo- to. dn r,,,. DIn cauz. sabotirii luDki de eliberare drn pa ea reaclionaritor g tFli ir j!ru1 lui M.niu Si Bdlisnu, cln si din .auza ac6-

cu to.ti rink s. jLni, comiletuL noshn Clntral n alut nari s1:bi.irni in acc$til Derioddd. Astfcl. e a Jntiziat s, tnrrncTa p3rijdd polilicette. r\.est

.ord ",r rr", ,riDoi'ie.F D. "-.i.. r F 1ud rd. rt,,. . m -enL"i m' d,

'J

cxpresh a uniulii de aciirne d .lasei muncilo.re. Prin .ceastr s.r pornii pe drtrmtrl de r se pune capit dezbin:riide pesio 20

'ro'miri Jfi- oro,J\. b,d loq lo p, oL . r" . ,., d' Romir J.

lor sl:ibiciuni, crearea lronhLlui pahiotic a reutit tnziu ri in .o'plel, $i numai in nrmr tisrb inlluenl. inainlirji vi.loroase

$ sea.h'{l po Drz"'br .uti - 4l :r s n.'ll '-..' r..


Rcsimd lascisL ,nlonAcian

spriiinitorii

1..o

sii,

dinduSl '

r'_.,'

dusm,no.se. .ire .u d.t loliiuri dtrreturse or(xntaiiiLor noas he, dhlrugl0d o serie de cdre r1e parlid lui si hfiedicl'd dezloitorea sin:io:si 3 nuncii. Indep;irtarea acestora de 1, conducnea parlidulL,i a drL m nou elan, !n maF arini muncii paF tdului Si llptei sale ln fionh, popon,lui ronin. Impreunii ctr Gsnsnia hitledsl:i, regimul dictahrii Iui An.

h,o. n i...'"aqPFo.o,ror.

j:

Colul Domlui. Sialingrad Jattrl nemlcsc, disirugerile pro$_ calc d! bombardrm.nh nrrcsc la maxinum slkrintele popord-

oi ". n?' imi irod" oi' m': tca Arnalci Rosii. Sute de nii de romlni .ad victime rle intereselor lui Hiller si dicii lli Anton6cu h Odcsr, Sevastopol, Ir,,n ".J ipon"hl'lor
9i

Rlfuzul scesta, caie caracle z$zi net s.bolajul .clor doi dfrdi politici in re!lizar.a.cliInti de soaleie a Roniniei din iizboiul dus rLitu de DeDii lnpotriva Nsliunilor unjte tn -dFiJ pr.n mrn ! n fi.,nts u I n -n-J treprinsi de anh ti Britirnu in chiar ziua de 23 Aqust, de a se slnrage de la lDrnarea unli gtrLcn polilh. a$ cum con. leniseri in crdrl Blocllui national ddocrat. Elorltrl parlidului nostru de o pune la temetia actutL de la ,3 Atrglst 1944 Ln ..dtu gNehancntlt Iornat tn intregifle din replezentanli poliii.i chenali si nobilizcze toste fortete na. liunii !i si srupere inb un lary t;ont antlhilkiht toate ener gtilc orsanizrle 3le deno$alici. a eesit tn Iala sa Ironrul d. sebolorl Maniu-Brrtianu, caie in mod frau.tutos a! Iormar gu.

al lui i{anitr i Britianu de a pa ide sr! grlprri d.nodalice.

accepta partictparea celorlatte

Jnt.1, i{ l.lo! n d" ruria tupl r " sllgilor antonesckne


r\clitrne. Diliiart in led{er lovituii de stat de lr 23 Au. gust 1s44 tusese pregiliii dr cilre o conrhie ln c..e, pe lingi Ln qrup de qendali si olileri superiori, ti.rtidul nosktr a fosl singurul p.nid crre a 0artkiprt prin dclcgalii s:ii. In vcderca acli!0ii politice, propuneroa pftidrnri nosLr! de a coxliz. to.te oariidele ei aflpiirilc dehod.tice, sa! cIe atunci se pfulirdeatr a li democmlice, m a ptrtlt li i.alizat, nccit in .xdnLl BlocrlLLi r.iional deDoc'al, romrt, in ,hri de prrtidrl no(nL, din tartid0l s.ci8l democEt, pa id natiooal' Jnoli Ibqsl,dJD'rr'/ .i "lego:c I J. !r'

..J ., lui oe l /1A C q 94!, r r " du.ii Roninis :liluri de Amata Rotie in nffete lizboj de eli, bemre . oneni i d. sub jugll hitterist taschr, ilaniu, Br ixnu i clica .erclioiara nii j!'ut Si de sub inftu6nla lor su .eepkt

I' o o..1 .'1

r i .prra t'? d" 1a J .


volr
de

hb m,'\'L o*o"ArJ,.iPo,ir o'op'o'iornc,9 Ei 13! s.ceDl.t pr Iornal, sitili de n!


rrni(um iza:nL ?.. lrl
po

prcpri3 piele 9i de a ntr picrde

i.

zcc$i doi saboiori $i leprezent.nii ai pactillii: r. r,{enbri!l din l3 iutie I94l sehnat de tuliu Mrniu: ,,Rec!. nostinir Frii Denbu seneralii, otileiii si sordalji romini ri pn tru dv., domntrlegenerzl, mn,ndanlul dd.rpcienje, va ti eierni,i.

'. , -ut r.ro tui tu t" Anro , .u toriv Lntr.. soricticc ti .erorlallc N,lilni lnite, Manitr 9i Br;iliar! i! iu in.etal si I slslini, sii tncur'ieze. laii exlrase dlpii nenoriits ad.esate hi Antonesc! de

Ir

o.

trl din 3 noieDb.ie l94l semnsl de lrliu n.niu: ,,p,.tdtrl raliotral.liiftlnesc, itrpi.trni cf intrcasa oDi e f! blic:, :pmlri acliunea nrilitarii lntrepriNii... rl rclami L in$, Ihlire rezrltatelc oblintrte in ,.e,st, privinli".. .,IDrob, ten. dink de romlnizrie kgalS r vielii sftizh ri cconomice' .3 Ic' o J, J0 r.J.., .-4r {.lrpil dlzxstnl de la Slrlingfud):
2. Memo

In rccne imprejuiri diunitoarc poziltei


de Naliunile urile Si

' demosatizapa lirii, nici clibe,rrea itcirc nu rDgiidriau nici de sub j[guL mDgeresc, ni.i orcaniz.iea elo trluj ro, 'ininii , bo , p . |.m tlp,er oa. 3. ar., .,nu. e va,r ..' . I J,'
uro l!.t lo

erlre I' n'

Rominiej .litLtri de Deriurtorse lenttu inieresete

nrr.,..- .

$tele mrndrei no?slre orini, in.ea n,ai m:.e parte disrr!si pe i-pk rA{i.r(.Dol . \'u.. , da. aL at.u.d aiacflli unor ro4e zdrcbito.re in orflcnl ri nijloacc de luple, Ial; de c,re viicjia ei ncasemuit, a tosi znd.rnici". Aceasia a losl linia dimcto.re I Drrtnllb ,,htori.e ln -D lo.ul F!.J p, ,,01 . 0 r 1r d n o- i' '; iertsdor poporulli noslru nn a s dit nici o nodificrrc
gonirez nenlilor din 1.ri, Idhu strrnrarei rcgimulli nntoncs cnn ri n6ljn{4 rrm.tei roastre, fenirtr dr.dea riz[oitrnLi lnpolriu Germaniei hilleisl. ii alrturiirii .ons.cr.ntc si sincep . RoDrniei de Naln'iilc nit. r apis:t cxd!siv .sutra prlidolui nosln,. n P.S.D, cii si a aronh ui plugarilor, Unii,. nii pslrioiilor ti sirdicalelor, accslc din trrm: Dirtide ti gn! piri polilice ti t,rolesloiale ncac.cpiak d ,\lanjr t BriiLirntr h Blocul nriional.dcnocmt, dar cu oarepanidrlnoslru in.h.i:se !n mord seprrar de corabomre. rn acee'si mi'su:l srmina rn.heierii rrnisiiliunri cu Nl iiurih uniie { revenii cleciiv acestor to4e |rLiti.e, prrlicip,ier delegalilor p,rlidelor ,,hlori.c ta semni.ea anhtilirttri pro. ducind!.se dfpi o indelungalil ftzislenli I acesrorej deci pur Iornal lu(tr cbr doredit prin sabot.jll pushtenl in ex!.ula rea annhtiln,ltri, pmctical de mprezenlanlii pdnidclor ,,isiDrice, din gNernele c.re ,u sbt in l ntd Itrji de la 23 Atrgusr 1944

,l'

tr t',' I

dn..

Aclitrnerlnlrepriisi de Drii.itralelc lo4e denonrrice L ascst l .a unn.re schimbrrea srv nulri de njtiiarislieh ni.i!ni, jNiau13t k 23 :\uq6i t9,14, si inlocuirea lui tu u,
sms n av

CUF.' l dpo
pe crlex

iinsirii dotrDsali.e , brzei dc gtrrona.e lost .ont nurti str iror dLf, injsh?b ea Frontutui r,liobl.l-_o .a.,' PJ'iL .o .r.t o. d I o! r' n..,.. r1 .+, p I o,tol ) . pt

l'

l".i'. I,orohr prl'; "

E. .

"t, 'n
od

'n

,.'J "L,d .t, r..o '

o,. o"oa

0cnor t.,t d t- :J

J f.' u ' ',t'ortd.oc.r d r!r d"^ 1. . L, r l"m, , .. p] . rr tri, tti ,.Jn J d ui tr1i,tJr.-' ,for i s...". L "t _n ..! _J lupti ,prigi inpohir. mosk.imii sprijin , de artu si Briliai( co'dliiile ,lirntei dinh! mu'.itorj si liirani. Fronl|t n.llo'al deno&rr ,s1rt rtcil(it zid:rnici rea rui ,Miniu ti B.:ii,nu nc n insrrura un gtrv(n de Ghni .ieni, nsisltn in gtrvcrnut Ridsor, c'r n, atcjluir lr 6 d+ ..mbrie 1944, o p.rlicip:re nnbtrnrlrlird I repftzentanlitor pd
li.lelor rniie rn Froitul

P.

n4ioi,ldeno.nt

1945,

'i

r.r

'l dcveni .ind .F r . nu,

holarlor pe rceasti c'lc


P,

rosr

Iavo.iz.ti de ce(uri paclionrre din strlinitate, iinderLl prin intem.diul g lernrlli Ridesc!, sii ajungi la resiaumrea diclrttrrii bu(hczo noriere+i. Inlr timp rronlulli nalional ddo xt i na al;tural PU lernica srupare mlional tirrnistS fornatl din paltea p.ocrt. rist!rn.rex g!Lsnului Ridcscu, F.ND iti asigrrii col.bomra 1ui Gh Tili.rscu, pregedinielc lnei gruPi.i a P! idului nr.
e d" zind lorte criegoriile s@i.k, artrnci pene bord

shti r parlidtrhi. sub conducerea d lui Anton Ak{ndrcscu, i3r nai tiziu, ri in plini acliu'e de mobilizrre a naselor penhr

o. 'o Ie

rn4

it".o

-e. lri 'Elvsnui Ri'

Relaliilc Rominici .u Llniunea sovietha, rerrlii alri de grav coDrronlse Drid Dolitica de dtrsminic,ati de Lr.R.SS. practi .eUl de Maniu ti Briili.m ln periorda doninrliei lor in gwcrn, cit ri prin s.boinr?a pxe.ul:ii amistiliului, au cipilt.t rnlili. t!re. mor rclalii dc snslinuti prieLenie, nnbr4i$ati de masele rargi foplr.re cf cea n.i narc ce\dtri. Estt pti.te io snt e,n, LiaLd i p?manentd pe .ote pa'tidul nasttt . att a itl.ttleauna tnscitd pe :leaeul sdu. Aceasli politici de p ctenie a inscris p.intre primele realj zi.i ale guvernrlui rcadrcdca nordnlui Arde:lultri, contesi.t Romi' . d" o'i.a pol:ri ., to.,r . , J. : ,i ,'oJ. . du-J de,Unniu impolrili popnlzliei naghia.e.onto.uitoare. coliiura hotiriti din p.rl.r gulernrlui Groz! in execul3Fr rF mistiliului. N?lionalilrfile conlocdtoarc din Roninia sc gbscsc pcnln pimr d,tii h hioria polilic5 z lirii in 1313 und eur{n sre

o / lu,. -rt./d

-FtJJ s J!.,"

l94I incoa.e, Pa.tidul In inheg inte.valul de la 23 ^ugusl ln Primele indtrri ale lupki nosiru , treblit nu nfnsi si slea dar $ sl dtrci rccx.ti re.lizsrea ditcilclor obie.tirc, Ienlr luptil ln condilii d. plinii norg.iizarc x cadrelor s.le, g.av TA'deFori p...o..ci o"i^-dr".' "i'"' i .ln iepede .adre noi ri si sc kanslorne lntr_un l..lid ptrtdnic S.rcirile acesiea. ca si sarcinile polilicc gen{zh a1c parti' du1L . aL loJ rezolrzte, cu loatc lipsnrile ineritabile trccerii de la ikgrlitric la legslilale. 6 ie reDrezinii linh de despirlne dirtre doui perioade
De

r' oa.o"o3 . ':'li o^r: p-' u'r J nptu m 'or .a 'I ", ; 1rL i ir'a i ! d'nr 'r' ' .'o-f derro . l ' , ".ri J,.,'n, or D,i,n 'rfo ti '"' ,p"o J" o i*".,r..r.i l" lJpJ 'rorl'o 'g\qn a ieconstruc(iei trl ui dedo(.1ri id*ii regim thii .ra tice, a consol
lnsirurnrcn

!Aninii frnncirorre penlru !sig!!area Jnsinintiiritor g penlro consolidarea cuctrnii piminrului. Acsle ninri a1e Ctrlernultri a! lngiidril niirird considerrbilt a erortuh,i de r:jzboi, rsisuinJ rrmrtei io.stre d. o!q rr ,l Lpq.o"'^ J d'n . . .i '.0 DoDo,u ,, l.. h'ro h D

p' id. !l- h'.,bour or"p31"; .?prtr.)'.nt,ro.' P"Jo " ,s "'" :...'.- rb ,r'--1" /h J" C.,,'n ' slirrmi ttrterea eononici ti polilict s morie mii, erib{rnd 'ir. li rSnimea Ronini.i. Parlidul nostru, &Lepi rl unei lnliiptuiri hoira:..6d.hz to,r r"s,"-.r,n..r. .,, r,,. -.1 .. nea de mobilD.re r clasel mtrncildre ln vederea .jltorijrli li,

n ""nr". p n"n luPr3 pz(' lu' no't )' z io'ldor demor:tice f.rliciprnte la eurdn, incepftul rnor rti' ,lri al ciror prcc.s de desilirsire este in clN

l.

Marlie

1945

a actlaltrlui s0rern de concen

'h,

lnccpniul de den,oc.tiz.re a rrnrt.i, slinuibr srboial; dc kaclion,ii din gtrverielc de liini la 6 ,{arrie 1945, ! dal m put'irni. imfrls nu nnhri pcni'u nulin(ea loitu.ii Iin.te In

pobila hiilerlsmrlui, df ri penhn kgarca .i tcnlini.a de zlint.le poporului Si ale g!vsntrl!i. D..; ctifalir inccpuiii de glvern in rparatut de siil, dar neLerni',.tij, a tosl jn n;suri si imbtrnitilcasc: in psrte cali. raF ,.P ,,p,r'. trJ-o -b judeorea ri condanna.ea !nei prime parli a diminalilor de ri d r pooo rui ." . ,,., ?t' r.i rt .r.. p .d J. r .
e.onomic an renit

tiilile sorietoiomloe, Ln prelios sDriji! ln dezvoltsr$ cono_ mici a Roniniei. avindr{c ln ved{e intersele mfiLor nase
poprl.re

scu limp dupe inclreielea rizbdiuhl nntihitleist pnn ii.ro'L outnrr k q i4J a ulio dus rn .' c4 u su' in hce r Li n r co!.a.,a i. os tek ' o J' ri .o-. !.. .,.F a.'SU'" I iroi Dp, r." .r 'u bau dJr :'!aJm'4, 0_r so t,
,^slfel, la

ntrmdose intreDrinderi, reterirlii situalia a l!Dii n!nci1o. e, jn crlcr lcndinlclo. dc inllalie susli

ln rri.lnrie

si

compleicze opera

Prin ero uri strpr.omenestl, lransporlnrilc nozsiir Iera(, au tost pNe in silu.lin ntr nr,rli de x .sig(ra voile nonlului, ciri d. r crcr conditiicrre sll ducil li o
1iz,fe
de

guhte cu guvsnele prietens din Polonia. Cehoslovach, Bulga' ria ri Ungaria. Fati de acesle doui lrri din xrmi, vecine in+ nirt ale Rominiei, poliii.r nalionali j$ii a gutenulli noshu a crcat condilii penlr! licbidrree definilivi a onciror dilennde nri h o" F :.. I nl.. ru'a. . , olir rd p ! ..r1$o
3ci de cxiredii nnporlsnli polilici l.a constiluit penhu 1a'a Si gNernll nostru re$Lilirea relatiilor noaslre diplona sorictici. .ct urmat P.ent de dored de tea a.rt..:re L 'nd3 <o hr'.i i -, ' ce ne a sprijinil, acordind!-nc ajrtoare substonlirlc penlr! com baterea speclrului roametei Drovo.at de secetS, nu num.i ci a redus consid{!bi1 srrcinih arfristiliul!i, nu n!m3i ci ne.a rstitL l ntrmdoase mijlorre de lranspo'l ti de ap:rare, dar a s!s' 1,nrt conscclent interescle noast.e, 3ti'mind :litui de noi 9i ln frneie nosku indetendorl. ti sulennilatea noaslri cr

li inUrnea Doziliilor eononiei noostle nrlionale. s.l'imbr".o-4c.." u'ia F onomFi nosrPr to't,i'

readls,

sbDtrjil

ln

a " o? r,,, tk 'r dici, provo.a1! in p:fte da dczore.niza er renLllxl, dif sliirile r J. ,. ,,,
d' u'i.
ol

6,, r' ?,

gitxlin troroa(e dr fnnjdelc ,,inorice , r ton h con ilii dc norm3LiTx.e ]E intreg cut,riEul Frii Fii$le, ?clnLn.s snvernultri si re3lizrr!. Droskmtrlui de

circtrlalGi Ie.orifc. srnrit, adininisLrnlia 1i.ii, co

!r

o, '. 'l, dnri,'..rcomnl".d"Jr'e \pA.rivo u'"i !rnhF r o nir d. olL''i

r" B:r

p d-tr.:

1Lo l'..Llo.rd,

'p,.h l

"eJ -J

.?

'.r.i

:r

inci inrLulni:. rvn'd .o,.ursu1 a o imporlsnti s.rcini a gNermLui o coastiltri. probkma sdiiinburilor u' striniitr{ea, Iircrte ir .onditii care s: siSUre I nl io r'"o tp , r uli I i snrcinr accasla , pin, rsliTi ln f.rle. d.torili, condhtrlui ncLimiLrl din prrier Unitrnii sovklho, cir si irtoloeerli celon.Ll! liiri v{ine ii Drhhne.

., rJ'. " J',

J,t',

l' .J bn " '..ur ...rclF nnduri :" ?.|:.trii ' rcnli lozinci. Conlerinkle regionale de parlid au avut ca scop

ln isroria politict r lirii noas(re nici un guveh nr. tnsrriF,semenex rerlkiri R:izboiul o datii lichidat, guve'nul ri, .oncentrat ro(ele in inlcrio. aslpra probhnei clnlrale a rela.eril lirji

si lnarfteze .ndreLe norstre, i prin ele Dasele, Denlrtr nlrrarca liourrli ti ind.plinn$ arcstei srrcini Ds- I d" ts..r'..d J lo :." cLor"' J no'.',,'

tL,idrcr celorlalle tartide grupatc in gtrvcrn de a realiza obie.li' iele lirak, pe atit de d.spuali c rt, retlnrnea si mobilk.zc to4ele ei peniru z:ldirnicnea rclilnii gu{ernrlui Cu pltin inainte de prina anjvereare a lli 23 Algust, rcac-

gan. d! jos au trec!i ln lxlreme ce.lalti, sl:hind vigihnk de clrsil. .rre treb!ie si crmniczc pftidulli crc$ci.r rindudlot cinslilq deralaie ti ncpitaic in lrecltll lor, Mrnca orgrnizatorici lasi ti ea mull de doriL, ri ace,sla |e scrm tlturo. o'grnclor. Incii n! loli ,divirlii nostri au ln_ tel c, nunca o.grnizrloric, decide soarta lini.i polilice. LiFa !nui co0trol permancnl asupra execuii'ii hotirlrilor r..ncrza 1ncii, in nrlie organe de parlid, o ca.acteristi.i
O aliri c,mctcrislici o torneazi q'ab3, pripeala { care ho iilirile se i:L in rlli'nr dipi, riri o sru1izi seriorsi a t0ttrroi olemenielor .rre dctcmin: . hotatlre. De aici numcusc gre. teli. ivl' ca rczultlt :cliuni dczllnale 5i nesisnrrnti in jrs(e' t, holiri.ilor. P.ipcab $tc o peman.nla suE: de ab.leri de sllnga. Grrb, a.!ast, nre la Dazi o desconsnbrare . d'esliuiLor dc rnrlnunl, .ttt de imporL:in1. pentrtr o justi indrmric LiDs, de .onsidemre tenlru ch.sh'ni mirunl. duce ulor 1. izohrea f..tidufui de pnocupiril. zilnice ak nusei ti de lrr.
dc ea, lllnd-o inainie. Dcsconsiddafu dreslnrnilor mirunte impiedici intocnirea ,rtodhi a untri Dlan jusl de mrn.i. Nu toli xctivistii nostri au in1e1s ci linir polilidi este dai5 tofL,u a Ii lnlidliti $ cA inliptuirs liniei polilie nu este Po_ sihilii tirii munca de n,si, liri frobilizrrea masei, fiiri contrct

jiniti

'., re..lione'e din strriiii_ $ $c1e.erctrri lale, a rn.crcal printr-o mnnefii bntrlii st risioarne gurernul. l{olirirea n..lintit, 5i perf(i unilari a itlregrLri gov{n,
dc

Br .

l"C n lu de rese h tari

tr

.p.

J..o e"r'.'

r,opk.d"Jo-. cn clnsa nrln.ilure. holirirc care I'iili'

Solietice Ia Conlcnnlr de la Londro ru zidtrnicit 0lanuilc

luJ

irt,ai

' i.dnr"Floii"F

i .onsolidat pozitir snr.F rI

d1

JJUf

Lrph nnili a poporuhi. siins lcg.t irgroDa tienlr lotdeams accstc pl.n!ri,

de gursntrl stu, va

,cfir(ez.

pr

D!p;i clm ln inrcNalul dr lr 23^usKi 1944 ri plni .n;zi idul noslrtr r lnregistr.l numdo,sc nLc.ese i . licnt un prs seios inrinle, lol asliel el . rvft ie iniegislrri ri mnlir li1)O lips:i nrre a ta.tidului nonn'.onslli in 3ce.a.ij intlLienls

sr politici jntc.e c! nult cr.rt.rcr sa org.nDitoricr. In..drti n( line linp .rerlded eologh; ri poliin:i n ..ihlo. 'Gstre nost( r r! p:s tretlrt. p:didtrlui ,l4trllii rrem! pr idtrl de t it de pe unr s.ctarismllui crre a doninat politta noaski de alrzgde a noi nenbri de partni Ast,zi nult oF

inleli niciodrli meloda de o.p: i1.i , " l^L ,.. r'i 'sa,,,!, politicii $L'lli.divitli deai norii atr sivntit grave llLrcnla

. ,
,

xeloda de conandi nu po.tc

..,"J

[rleri de sllngn, ]isind! se inDinri h rcljuni proloc.ioare, ca oruDrrca dcintreDrindcri ri scchcskarca palronilor. Abah.i esc. ,, o' i a 'D l :. ul.?, rtormei "e c. p n ,,

',,

'.iF

depi$tea fi'item!ilegala linitelor tirate de lege, diunind rrin acasta eno.n un.i opere de iDPortanl, nalionala. Anarhismul lmrl, c,m sc nanilestA h.i ia unelc pirli, ntr 6k co'nbitulcu e ergi. de tov.ri$ii norti. dnp, cnn disciPlin. dir mch intre_ prind{i nu a lost inct inliriiil I rin ltrptr dc zi ctr zi r comunirtilor.

2. BATALIA ECONOIIICi

Cd an hilldisii,
i

dic,i.lo. in marcr opdii de rerrcere a crononiei noastre n4io nal. i-r lurt locrl ln unele inlrcp'inderi .n.nio sindicrlhmul, p.raliz.tor al produclici. In poli(ha rulionali nu loli lorarStii notii s ru oicntat j!sl. Abateri nrlional rorine dc o pr.te ti de allr au inllrrirt i0 mulie p:rli din nordul r\rddah tri prc..sll de srdlri a to4dor d.noraiice ronlnorn.ghiarc, invorirlnd lrin a.e3st. rrct'u_ fed solidrrii din sDbde pr41 llemlirii rl. p3rtid lriniri h
degmb, retrezenlanli

s id"1 ii0.r"i,.

Ioq{b'ra.: -F

ro.,l

in

rorirr. prin rclur de la 23 August, din atianla nclasri cu din rrzboiul diminal io care lusesc lnpins: de dica lui Antonescu, Ronlni. se.lla intr.o silftlic Ko-

cn prcd4ir indNrrisrii dez,g.nizatii, cu lr.isporltrrilc

.rre

o ind.trneza hotirii impolrirx re.ctimii nraghixre. T.n.lintele xulononrGlc nnrelnuh iD Ardcal de ciiire rcic ULne. mrghiari sru romini an in'hienlat .de$ori muncn lova' d$ilo' no$ri i0 sensul tiririi lor pe prnla F(inhmtrlul Ir rcliuno de s'siintre r suvernului oro,!, ntrlli acli!\Li au uihr rdcscori .:i nr lorle ,dele lor de iniiiativi sinl ln
s

," "- " :-^.!niq,.\

. Jb..'c.FE
ri

ldu.on'q d"m ,

.'.tr ,1"

orsanizriiei de nDsii in parlid, in loc

"pa rn

ra /.

r'

bo'.Jr p.ma' "L 'r:iJ.l;..d,l '.Jluni "?a ". ri,-t .6 ' . J n,LJ r ', Jl: . dczors3niz.re. li e.oionia ronin!.6cii, pciifu a sfbmina xpli( ea convcnliei de amhiili!, pentru a impiedi.x instaurarea Lfli regin .u adeeinl dlnorrtic in Roninia.

grcni:le considcnbil de g.3vele distrugeri suterite de pc urma r:izboiului si i bonrb,rdnncnlclor, cu o rg.icultu.i crre lolosea Ir cex Dai Dare p.rte nijLorce rudjmcniare de mun.r. cu insti, ,rih de r.dlt Li I'n i, ,. om,, rL, dp o. ," l'o 3, , rcdrcsarca .conomici .omiro$i e.a daosebit de grea. '% La ace.sir

q". / o,oil"?.' ,L S-.._,i Sinlrl silic ti rulo(ilic !ste inc: sIb

dezloit!l lx ioane mulli din lovari:ii nosiri, liDsirdf-i dc cea mri L(ni arm:l p.ntru coDro.hrer .tit tr grerelilo. lor profrii, cit tj . g.crclilor altor.. Inliildri!x liDndlor ti slibicnrnilo. pnrlntul!l t.cbtrle sd lie olri, lnlregtrlri p,rtid. c. ti 3 jiecrnri ncnbrd al p, idllui. Inr:lind din greselilc 5i sliibicn'nilt sik, l.nidul rr pntca

Ctrvennrl dc con.entbre denocratici P.1.tr G.oza a not. t.Dit la 6 ,t1..tie r.ersli sihralic. Din p m l nrotunl s 3 lrzut drr ci1 rcacltuner, care riord3se o bit:lie pe kren politic, i9i vr concenhr to.te fo(elc ri r3 lolosi lo.te iesrseLe pentri a nLlrinee suv(nrt te pLrn e.ono,nh. Sp.cula cer mi dotijn1.llj, srbotajul .riminal, dosnea nrF ntrilor, eraziunea lkcrlt, Lo.Le acenc mijloace au Iosi Iolosile rrnt! a siip. tinaft d.nocralic din lara norsid. Bit:llir fc l,nim .cononic inpoGila spcculantilor ri srbo r,trilo. \a Ii c6 ea ti fjri& de rncerzre a ,,ln,nii pa idtrlll nDslru, a F.N D. lldi Si I glrnnulli PcLr! rnaza. Pa idtrl Commist Ronin v. d. tot sprijinrl si! guvcF I Li in ,..aslii lLrdi ,ii va mohiliza toale lo(ele sale in vede-

1'

'l

c ,"t.d c n hdm .o

1r'.,

'Lt.

ntDL'..'.

orJ.'r

\*ilzi

prnctul de .on.cntuG

al

iactiunii

ll

constiluie ale-

D -trniJ, l'

si Rcrctioirrii niidijduiesc cii p'in n.nerre mrdaie prin lri

nru|r' g'r' r''' o s\"id ;nl ., n ',,.i' .' | .:sn! p" ,. e', ir. ' ir"a .o,uu" ,.."r., .i -o, t"'".u' .:utii
,

r'unr"'l l"i

n'

Po

' ." ;, -., "", fo:ric nhi "Dc acee. pfiidll nosi heblie si dca o aslilzi ai;1ie deo*bil, pregiitkij ,.estor riegcri 5i indeoscbi sii rr .-i 'ir" eJr,. u0' '1"m clo' 'i r"c " !L o' -i,ne i .nLp, ,1.De' /-' 0" o !? d'1 IND rr'l osJ. J" r!. d ' (Tiliriisc!) si .u prrtidul libertl

.,"r i * '
adrDlita

Ale'eile caie ro. !rer lo. ro' insenf. o mric biitiilie inlre

I l:n nordri i...".. " .., , R rr ,' \' ' l '"ts'!_ ' '' r(gr .. g . ,. ,,. n.u c.!r. J o.., n nJ.e \..nr Dooo.u -. " h D;d eolirl 13 Prihutir?a miNiunilor Fr(io3:re ti la P .vi
rL'iLor

"".;,- ", ".

spK,Jlc in .Jre

.l-1...

r: r'r. ,- !-' ur "'e ""n. ri: "11aD'dFo '


,r

( sermana, dind imoeialirtilor hillerilli posihilitili 'orie f,ilnto de 3 jetui .ruliile sale ri a.i secilui reznvele. P.gtrbele c hle econoi,iei rontlnesti de pe urma n rju. s.irii l,irii noastre de citre C{nank hithrhtii se !idic, 1a ciha rn.ononrici de r0000 de miliarde d.lci la vrl0arca ror acturlri, rtlr:i bnsctul li i p. mri bin. dc 12 ani. Vina ri riisDfndci., .c6l[i jal ntr le poarre nnnai Inlo r(sq' Si reginul lri, ci :ii BrrLian! Si Mrniu, Impreu:i oa. rtrnii lor. Ei .u aprobal. ej itr s'slinut, ei .!.ll(ieat din a.st j3i Ei sinr conplicii ti pr arii ltri Anron.s.u ti ai nemlilor. Unnl din p ncipai.le insttrLmcnie cu rjulorul cirora s r I,iclt j.ful nentesc r IosL R,nra alionalii, cfe prin o.nenil l,,i Britian! i,\ranir i slat ln intregim la dislozilia ndnlilor.

cunoistere. Culernllui nost

.) sratrtrA DEZAsrRuoASi

li uh1 "'urd"-rF ' Ie1 'irldlD.oJ: . -"abi ''... r oJrt,d!luito !i !r p! Jre,( lljrim nund r"i,, P"p"n l od.' J Dt n l pe rJ tg dJlL r" L ' l,,i Ail.nsctr o situalie economi.a dezrsit!oasi. Ilntumrex Rominiei de pa sa Cemrniei hiilerhle , .vu1 ie r/1ll,l indliat hansldrmarea lrrii noas{r. intr'o adwtratb

TrccD ,nLm la ansliz, sit!aiiei e.ononi.e actuale din iara

EcoxomrE NAIToNIE

p" o..,rtJ l'1. ,d Liq ".", jrnd. '.h luni mxni. licui. dou ti ' m": l'liu n . .1 I tq".n 1l !r'' 'r . | '. istmlie al Brncii rDmineni .,,lceasli conycnlie ntr pDL! li d.cii binevenit' spme I DtuL,r. , ro,r" (s.Bd i roDlncsti) cr insltuliile ban.are din Cdrndnia si Ilalia lual
!1, l4 4 decembric 1940, declaralii

ti in cce c0 lrirerLe condiliil. de plrii, !u alut adeziunea (Dndilion:tii a.ondrcerii re atLLnci a B.N.R, conducere ioF nrt, in nde. ei m,jo.ikte din oa0rni de..si.i conducrto' iior p.rlnclor ,,islori.e . Din n nercrele dov.zi eihtonie, sil citiiD declaraiiile lui
.rL

I'

,,'Lnl.

i' "J.liL .

b...r..

'',' L, .,'

u dlzvoltxre considekDili $tiind ce.a lnsenrnat Denlrtr to. I 'LLr nciru onrnlh Genunir, rtii0d ctrm a fost jclritS 1ri pe lemeidl aceslci ronr.nlii, ,,dczrrllara coisidd!hi1: a bijncii lL'i Dinu Briti.nu brnciLc n!frlcrti a in'rmrlurilor rurn3t o sprijinke corsi'lerabilh a,,ata.erilo/ gdmane, a in-

lrr '

,1 ,r, \. r. ,-,.,4,.

mai rizir,, cind Anloncsctr

l,

ra .cestc
ne

a dus la.a in r:jzboirr ,u l ir Jtu 3,,3 s"

,.!rac{i

ndrlt de lr 20 feb.urie l9l3 . Bincii rominetti solidrrizare. D"ri j n r" i'-"1"' i. Ji" o.p , r. ,.tl r' o. " ? r J.un .o|i" l ."d
no'slri in a.e.stil dirc.ii!

l\""t
'I tl

.pi

ui
I
r.,

i iqi n i p" ., tui .' orl r.'al

D j r:

nislilor puri lr dhprzilir ltri Antoncscr de ciitrc

t, lu,J. r \' .'u nu i " r ,' r'io .r'odl.. i u'-. nlari de spcci,Lis{ii n.nirli ntrn{i
g'1
\1,

1-t.on,. irr, .r., i ,. . '. :.d,!on l be-l u.rr'., \non

o .,r

ri "..c.,( Lr,, on
b,a

.roi

.,jr'

r.

n'

o, n- c.,

, onj,o. i

;,.r,1 , c.,,
si prni.ife pssonrl

d 'i .oto1 I _," . , - , ...

Msnir'
gn

rm

x tct
M"

r"..1 ri t
L

-uL"or

,o.JL

,. ..1

..L

bore ri r.Drezentrnl in Rofri.ia al iniererelor in0eri.l\tiror .toer"

c! nrDlii rlstiel, Gl'i15 'L"," .. '.o, l.L:rre , a ' , L qdf ,w "" o r.' i o. -,nj
la .,colxbo rea'

io"u

,t ,. ",o.t,t,"
,l<+
A.eii

1 -1, ' lon Htrdi1il, nlt sc(ctar gcncrxl r1 la.tidnlui nx1i.n!11,r,' , -J1., ,,..,., ,r'"J.

..'

o..."i

.. !., 1ii.J4i 6l .

i Brn n

Union, .,BijssingN.Ac

.-i..,c,r'o

.l . ,.D.(w." (nolori(lete). trl

i.e' 'n Jl ' 'i r.rf"o ^n1" 1o'

l,-

'dm ...1

B.cnn._

doi colnborrlio'(li l..oD,i de cjllig!d au

'1 . u in-'\'

nri Jon A(.

cermznir .,Dtrn:irca Romini ,,Dtrniir4 Romin' licer p:nc din ,cele numdorse inl'tprinddi .l .iror triic s.oP a Iost de. t rr'lo o'"i n G-t 1oJ. p,"'' I uJq n..:o'o' Si ie r i ghirlui pe nenti,

'i.r p,a1r,r i ' .' .. rnF. ),.i F .,,t .iJcd tli d r-r_n-u 3s o Id Ji ri.d'" i. c. 31\ .J .., qr1s. , n,.i,h. "..

trooo? j l\o | ..r ", Li. nJe r cre prdi,Jr. de n.b . ..,t |ti .,c 0"."aP;m .m" ,".bo,,,u: t-.: .,,^ | ," DJ otl, .\, ,l l.'rtr. r, I r0n.\m t"tn ,n.ro.e.rj, I r In'rr'rr. nL,n" t",Bo,u".r. t,,eiLn r n,, rti, ptoA,! ., n,rt., . . 0i: unr. ' ^ .Jl . r.P, s" | , ni..,"1": o I dis. rr 'o," I !00'0m I D, o.,..t0dJlbud! nle.'l.'1,.1^ '.. r' ,'-J.d -d .n tun.,.,n i .oial,i . tsd{ do1, Joo. ' i .0 ., trd Dr.rr r .omorlc .: 03 " ,rrporl a .rilu iesie ta 23 A0gusr t9i1 se redrss. k 30% J' r,, J p. ot. .... , tr,na
o

S!ri!L.e si ktonnt. N.i' ni nn 6 \ '. o c ptrJ J.."/,u.. r ..i .d. ! 'i,..,"... .,1e in ntre[inF, nor h pturile . 4 Dklrtrs.rite proro.arc de boDba;mlnrek ,rirlier
li,le.

de in'nscrzinare

,! r, :r.' ;" ,,..

b
l

! losl red$i d
,

61%, ca rezullat a1 disl'u

.r-.'cic no'q:,D-

i,"

'

i'i A r". s."I i ^'r' l,.,t",. " ," lre n iel.l d.r o nrltrc h D lrti'nc Di De trrna riizboitrlui. num.iin jtrdelclo lrri, Bai3 ri Ro' ian, ; a?lude E oxima(ivi i partiali arnti c' a rnd aisiUs! D.sie i7000 de loclin1c stilerli, r fost nimicil? o ''are
ducii! prin

aal'j, ii LAlu F I'o '., ' ' 'ti lxploaLiii de lercnuri, atr r:i.ut.a in 1944 Prc.

3p] e i o " ri " O" ". ch ni slulrLur 5i rltor Publke


. qi

nnd"_

'

D_''o'

l' ^ "T '-J '1 'lil i" r'rrg: e r".ra r! JiJ, Jacd J ror " " d""-,r,i u,n ..d"!eb,.." rur n , rc ,esirn Jle trn

r'.rr,,:1.-

iir .o'r!nicatii. iclcsnfi.e ri lcLefoni.. cent'ai' iekgrsto-lele ronice elc. Di au dGltus 14000 dc siilpi de l'Lcgrat i telelon' 12.000 kd de Inc aerienc,9l]Ol] d! np.rale dc teheraf Si tcle_ lon, 315 s1alii de .enlraliTalo'i ei. Lt: o slli oxrle din mostonkea srea pimiiS de pc urma

r'!r 'r'o ru'1

ln s(lorul indlstri.l n! $a lual de citre guverrele cu rDjodlrte reaclionari ni.i o miisurii psnlru dic,rea Drodrr thi Elenenlelc lasclsG ti ierqionare din defartarncntclc .co rD 1e r d I ir.-p nJ , "u to.r ". -,F ". ,mpo.r ' inst,la(e ri Drnlir!te ln posltrri de conducere, rstlel cii .! L{lui si ri e\dcile ncslrnjonli ,cFhca 1or de srbotaj prin nc. DUn.rea in rrn.lihc a instsl,liiio. cxisterte, dosircz mrkriilor prima si a |).odisclor, inchidocr frh.icilor, renrzrl d. r prini comcnzi, sa! inlirzierer executdrii lor. Ltilizrea l)esonrl lul ulilic.t in alaQ proc6trl11i de prodrclic, rcluzul de a invesil cipit.l!l in prodrcli. sporirea vertigino.si a prelLdlor etc. etc, D. .semenea aceste grvune nr au llat ni.i o nisuri pcr lnr mzduc{ea ti D!nerc! in lrncliune a insl.l.tiilor jnd6irjale L isDdsalc, c.ea ce a redls .u hult poribiLikier de ridicare a |rodrliei indr(ri.le. Aceeari potitic, de s.botrj a Iosi Jus; rl in ceea ce prirerle aprcvizionzrea in.l6lriilo!c!naleriiprinc. ln domeniul lratrsporinrilor nu s I luat nhi o miilri pc.. ln rcskbilirca ciitor de contrdic4ie. Nu s x Iiorl nici m pt delo!t1or ii alelierelor de repai.lii sle (rl'.R. Parul rlldt a conlin$t si Iie explort.t inlr un Drod irllalic, uztndu se .nlel rapid ceea .e I n.i rrnDs dln loco

J lu": -l"r'r I '- nr'' di r. o. -oo,hJ_' I l-1,t"..-". I a" r *",.rlL ri!cLlir n st' p"r'Inre ir n"" ,r r"/lA' 'cri-u ''. l rDiri': " ;o ,d" re0o'd t:l G i d lron.'' s!\' -.r '' ci ciic rr nrmnt rini la 6 MarLie l9l5 m numai nD ru tolosit _,'ln'
oo J.j..,

D t, ,, J.- 'o, -,,i ,rir. n_t. .o. ntr'nh.liilor de cike rcrrerentantLil partidului comtrnkt, c,nd i I 0ornjt hotrrit 1, a4nLnla de ref.cek , cijilor hrai., 5!.
r!

lrjul s a m.niteslnl prin r.ttrzut

de

se icorda cftdftele

L f

-n1Jl

IFI-I\-

'

;rr(s,n(

a a,erbl'

'o,r"nLrc

ortere noi

st'ing{ii reNl(ei din lo,mn3 rnut|i t9,t4, tiranii rrliind lrsall si clleasi loadele Dininturilor hokresli nffcitc , ri ri pirisitc dc n,a.ii t.ofriel.ri. t.est srbohj. tr cre r (onlribuil ,1itdin.a conduco'ii recljoinre a itinisier!t!i is iNlrLtrii, s a inlelil 5i mai mult or pritejrt .amprni?i ln, , iDlilriior de toanni, .are au lon anlet grrr prin.jduit. :,,, . z.-tnnt ^. p.!'e..Iirra-n,, of r.p..m,.,",
htrJcdi(nrca

, o- e ,..".,
m"
,
ni.e

n il .l'-"p"
nin!

' dd"r

HLll J.c'-.

, +.',,i,'... '"'
d

'J.r J -L' 'li .'i f i o '' ' 'rl

paqionarilo. d Ion .b a ,nLn.. cbligdiilc rrmctiliuhi ,sup13 piil$ilor siirnce, ti Jn primul rind a pL 1r':iniiiii nrn.il..re. Ttmnii rn.iLori atr losl lo. rili dned, in modrt ccl nri gre(, rrin r{hlzilii de riia i ce (alq iim.s! nlpl:titc s flillte .0 p.oluri deizo.ii, p n s.Uol,iLrl si t.rtrdele ormenilor de arrceri ai plrlidclor ,,islori.e , r.qti, ,ldluind o notr: tateqorie d. imbDeilili: inbosiliiii de )c frma ipliciii .rmhtilirlui. ln accst dorknitr enc nLflciert

ln ..61

seclor,

g'ij.

I
roiii
ul--

, \i '.. lul \c' ,o o.r ,e,l r'', 0 giiie

Pasililrlea

* d L

hrtr{e dc . sloca ii qEcul! td.Ifrih crisienh

mo

a rcxclionrrilor dir gtrYernclc S:in:1lscu o.D u.r . " erJr" )' J ' )"0or ri )' ' .nl' , '\ J "DL' ' l'
ptuYo'hd

!trrii befeli.ii dc mili.rdc din ,,cokctarea" ln coftlillile cunos{rk a riGlor de la lrr.ii. Prn1r0 lflltinirer oL,ligrllilor izroril! din 4nic.r{ .rrisli' ln'lni D! s . proccdri ri.l lr ronlis.rre. rFrilor siminrlilor ,c rizboi ri a benlfi.iilor proiil..ilo (! r:irb.i, ni.i l. i*za tur uor impozite rsrpra p:luriLor tnslirile, asiiel ., loate .a hgoriilc soci:1. si contribuic in mod propD4ionrl .u lcniturile ir Olr{ncle .r trepondseil, rer{ion.rii .r iolosil ntrmzl

i n' ! -.\,1 r. lll.m.

i, ,F

?.1

.' e I

ir-..,.. r':r '' "-, '''io i.',.r",


i. -

urd :4r '|I


i'_
t

i 'r'

d'mI'' ihthi moml:rc 5i .L(i hxosului e.onomic Ei n! xtr hft frii icas{a rimrnind h dhcrclia s,,ii d. ,F-ti,;r" " l'"p,,L,1iei,

,e ,e

1.ro'

'h'

fenhu lifii. Pe de allii p.rle, prin iitrodtrccrca u'or .r.m!nle n.!tt conduc{ex inlrcprn'ddilor I prrlicip:rc de fit,il.l in.nir, sub .onirorul ri rd'ninistr.rea slrlutri. pre.uD \i rin negLij.ren lohl: 3 or4:iiilor de tuerlifkare, inrcit.. , . ti tlstEre , btrnfiLor inrmicc, 3v{i de ze.i de nrilirrde , tr fon traudrte ti l:irii i'sjnlinduia de pe

llrli de Doned;i de c:ltre BNR. piin..e( Dro.sler s-r re6 pe linia intlalhi monelare. e lo,ic cois(int.lc gi.re 'li'dt e.onoaia fc .x.e le comporti ex

''.;grr.,1

'.t

r",'

r.,pc,tr

o.'.r

o:,

a conirihuit de i"i,i r' -* r""r "prt..u ac.asli conveniic ln care ne " .llii""lLiitihr {on'mi'e r"".,"r". r" ns,,tu*:' 'b'-

lem astiiri.

rl,y.riul ti p:nidd roslnr, ca lsdor Itril s:i purclrdi l. ottra de refac*c

I .trr .lrmocralni

frl

IcLlsrr

eronomic rx 6

si.i rr tiDii .ri. Dostlnner s.cr prcluli lldh 19.15 dc ciilrc sfr(ntrl dc
P!tn
Crczr, a.esle.

slil .oidiliile

conFonent aL hrj, a iirii.

Vom irece acun la explnepa smrd a siltr4iei arlu2le, z dificul(illilor lntlnpinate in donenitl economic in aceisii no!, p1 ..l a re.l a io i.', ol G Jr g." rnnl Ci /d .. . 1 .,', plin. de sbnegalie a r$iStilor noitri de parlid.
bl RfALrza[ It DrFr.[rAIl IN PENIOADA DE LA 6 ]liANII! Iq5

sei ,nfn.ilo.re, ti anrFitc .ondilii obi4iire, ca: sisteita in crnlitdlc srlicienii r mrlcriiLor prin!, a Dli .jrloi necsrr, r trnor capiGhtri sulicienle lj a nijlm.elor d! transporl .oier

clea ce prive5l. ,rintLrl p.iriolic al cl.sli nhdtoare !mlfu ridicares producliei,.rint iriliit ti dezyoltrt de.rtre prF

Srtinile
ncmbriior

sii ti

de b3zi

pt cara pa.tidnl nosttu le, Pus in l.la a 0olo rlui intrcs ln doncntul econc ic au

'J ,o .,r"i,Jo:"L ",i^p.rc. "-.tn.it r "t.,"i 1. nrnifcnrr in to,m! imp.csionsnrc. NenuniEre sini cx.mrkle
de

niir;c

a prodr.li.i drloritc cto rlui conrticnt al nun-

r c. I'oJ 1.". i o i'i L ,', in I nr' r1r d ir 'ur ,r' nnJ lit "d ' o' u aolil'i' lcrisl, id dlpi stiriiiul ri?botului, 1a sarcina dc mirne I pro' ductiei s r adtuat sarcina de lrecere a iidrdriilor d. la Pro drlia d. riizhoi la p.oducliz de Pac!

Fid.

2) O.sannare. tmnsPorturilor 0entru a ta.e si$liLor lronl(lli, .it { neroilor intdne 3) Des:rirrirea relormei agrare. inc.pllii

nost.u inc, de le rrenca Riide$!, prccL,n Si asigtrr:rt, producliei agri.oh

inilinlil. plrlidrlr'i

a) Irecutare. in{ocn,i a Dblig.lii!0. llak 5) or$nizarcr aIrovDion:ii poprlaliei


si

6) ,\sigtrrxrer k.lh:rii lcnilurilor ao lo . r lui D F I' dl)l.


a
c.edilrLL

'.re, i sDre a.ijviliLli p.odtrciive


SectotuI

busctarc reces.r. pen' .i

hd(ddal

M:lrir.a prod!dhi indushirlc DresuPUnc de condilii!. nLbie.tive, ca holltre. li loinlr

O prolrLdrii dc o deos.bil, inporlailii, carc ia pus in spe. industiei Del3lurgi.e, , tost lftcrea acestei, L. frodr(ia ,c pac!. o dal: cu termimre. rhtorioasi . riizboiul!i .ntihitle'ti, lntrcprindcri din accst scdor indusl.i:|, ateciale rpro.pe iir tnlrcgime produclici dc rdzboi. s au r;zut mrj mult decil orjcrre rl|i mrilrii indrnrirl, in Iala nertsitrlii dr a.si ,d.tia L hlrjLrl la nsoi ioi ti (o . tncefe taDrhali. de noi Drorluse. In acerslii privinlii lreb!ie s:i Drnlionin c, $a nntrihslat ) om.pli! o,rri *upr. nodtrlut cun rrebuia s, se oper4 '.anii Irecere la prodrclis de pzca in indmtriik de r:zboi ,1c rldtrlui. Prin .oncdierea mtrn.iiDrjlor ti ii.scarer dc r-i re. ixnizr h nllc indusiii nelalu'qice s! pisea de tspi la lichids ,u inrrcprind{iro. :pa4inind srhseroiarialtrrri itu!striei de \1, t, ..ca ce nu ar li coresptrns ctr polilic. de folosi.e a nn!.or r,fldor consiruciive in s.opul mllririi Droduqiei. A..aslli con.eflie sonrlii a fon .onbillrlii de noi ti s a trlil cr irdrnriiLe.pa4inhd aceslri Subsecret.ri.i de stat ., i[e.f]j r proddce n.ierirle ne.esare ciiilor Ieirte Si si aco. r r o pft. din nevoilc consnnnlui intcn unclc din nccsls Llrnrji :u tosl r.ecure la c.F.R. (a^cmlur A,msrei din TnsD \irrr, aEciahrl Aeonaulh drn Meii:t.

rirl

trrr7i impo

rrk

peniru ciile tdaie.

S,

lnceprl d. asemner

.t

d rtu.l. ", m noi 1 '' "Jri oF ide 'oi r'nk '"'"""-"" ""t" un cr'dit .,1 A R. .u primit o conardt de 5000 de tlacio.re ti
lr: .1" -.-

'F

ru ' l'li'F n de " l"tl' ":"lDii'

icrli , Iuturor nintrild lLuie de citre org.nelc cond!.itoare diD Vrle. Jnrlri, nriinri nenii. si ameliorez. nrod!.1ir. b) Sabotarea aDrovDionildi minelor cr rnelle ti nate!i.le
c) Dezors.nizaftr extortiirii pin
mcnL. sabotMre in niea unor mine. d) $i, in fine, Iud! car a dus lr reullatclccclcnaideza$

a) Contranardnrea de

.ilre direli,

gcnerali din Buc!.

AsLtol opdalia de adapLare la produclia da pace a indur t ilor dc riidoi esle in Plin mcE Dar, cu lol svintll prtriotic al mlncitorilor. cn toati abne' galia si spiriiLrl lor de sadficnL h muncr pen(rr ridi..rea pro'

pundea

o' I D,oi t.: r'nrd lirx noJ i ' zr,i,n. r'odul ra ".' i lrodJ c "dF dP p r,o r. J.pll 10^liop !+r ''; l..oor,**,

trrc.so,crlri.rnnorcondilii dcriaie ins(porhbilc p!nlrtr nu' cilorii din !rleaJtului. A t6t sislcnrin snbotrti ,prorizionarea cu alimcntc Si xrticoh dc inibric;ninlc, p.cctrn riamcnrjarca lnor locuinle nai minci.condiliih naleriale

d.,ls000Lr0 d; ton., rriii de 3505.000 d.lone ln 1941 In ind$iria te\iili, trulitrdile im0or{ulul mssiv de bumbrc

uno. D

a n" d t tr

"\LimJ.g.;J f.u , n '.. n.i , so" dnu Ji poaLi d! nn hndadcnt nomnl, i3r pe mnlli dinlE eii ru Iictrl 5;pr.rr.1' e'.?.. r..i' n'rlo " _d: 'J 'p'j
impniLrrm a dat nasl.re b lipsr d!braledemuncr, in ie mri milt D6igr ci cisii ri c'uzc obilctivc c,re d.l!.dini o pro. dr.1h industriali s.;rrli. Ai.i lrebuie si ne relerim la lipsa de crntitili strli.ienLe de materii prine. k liDsa ri6eloi de nl,imb, prcun 9i r3 dirhtrrrrtira de i,inspo.t. Prin f icc incbcirh b llo{ora, gtrverntrl Pltft 6r,zn a rcrsiL si $tulione7t in mae DroLilema nxtdiilor princ ri a 'nislri .: 1 1 I l,-.-" J -'o roJ @ P n! n ',. Uni'nFa Sorielici consLiluic rn :Ljllor considcrabil pmlru Li. ..r'd. eonomidi a iirii, Denirn eviiara somrjuhri industrinl. Indnnria noastri mdrltrrgi.i x ti inccptrt si tie in mod substrnlirl sprovizionalt cu nalerii prime, combustibil, krorliajo direse et. I',d!n.ia noaslrii Leitilii .re rsigrrrtii, prin imDotrl a 40.000 de lonc d! bunbrc, produqia pc !. an de zile, lucnnd cu inkcrgr !i caprcilalc de prcductie

lcerni

-a",.,-.1,1,...0^"* InL. d". ", '- " r'u'u I - e' h'


'lc

'nl'.

lipsi cxm

se Fsimte din ce

..r n".,i r .
u'i
l

ln celeLalle industrii prodr.lia nu a sescrl prea fruli ba cl,i,r in rnel!. cun este jn sllci3l industria ci trn'lui. ea a

.ored!

n\I rri | 1''oll.' Cn,in"-'' bo". l d'n rooIeid""'' ,o1,...JL i" JJrr i \ "i'dlor 'l' rxrlrnirer din lar:, producti3 r scizul .d mai i,nm.trni b.zin 7 600 b a 000-.i.5oo dc tone dc cilrbuni pc zi, iali de 700n ui l:r4 ".r\.,, J.d'u L bo.% or'nr' : o 'r' 'odjJ :,.." d l

pc b:za a.elo'asi
hnliei.

. .!rrhicri

celulozci ti et.. oblin de rsenened t,alerii indispens.bile


ne

tordfi, induslir lemnrLui,

.or" L ..Pror.i.t n o \"r.,li ' z'j0.000 leo' .oi

Tot Uniun.s Soviethi

a inlcsnii itcheierea unui rcord a ori.an30 00d" o1 'rbuni

. : ir.

'.r:

Crnitlaler d. clirbtrni inDorlatii vr a.Dpcri compht ( icitul prod!.li.i oorsi'e inicrne, asigurind lciilil,iea indu*Ijilor $ a

.tdiere, defotrli ti conductc noi. O atenlie deos.bil, scacordi I,irc!luirulant Din 2.520 de nasini.unelteara.iate i disPersiie au tost i.prse in nln.iiune aprcape 2.000. In tine. dolii rerlizi mari in domeniul CF.R. sinl: legea dc !{re.niz!rc a c;ilor leratc ti noul strlul al C.F.R. rlui,crre !tr ,d's imbnn;t,lni rtil inslitutiei cit ri silrnliei peEonrlllui. Notrl sbtut esie in pr.zcnl llat .a model penlru sta{rlele
Un Mre ajltor a lost a.Drdrt Ciiilor Fera(e Rominc d. crtte IJfi!n4 Soriclirt, pc b.za a.o'durilor incbciih la i{oscova, trin rcstitL,ne, lrri' nhi o comPcnsalh 3 115 locomotile, a 15.000 de rrgorne ii r trnui ntrmiir de Lrcnrri sPecitle (ateliere, iiiidc), prrcfn ripin lndrnhrea a 6.400 d! ragoanedemrrlii
Dc rsernerea Si in ilansporttr.i]t pc apii ri .eriene, spijinul |i,.rtu ni I a s.ordal U.R.S S. prin .|Ditul in so.iei:ililc creals m r drt posibiiitrie: sii xclirin ti lcesl! sstoare. CcLc 9000 dc camioan., pre.trm i mrteria bruti penhu fa' hrir.fu. de cauciucfi in 1rr, fo.meaz, un alt ajuior prelios le .rrc Uniune! Soriclic; ni l, dri In cadrul acordrlui de.olabo_ rr ftonofricr. Aces(e m.letiale, dintre crrc o parte .r $ sosil u Lo Pi Ldl t,'i I

Ajtriorll ine's pe carc Untuncr Surjeth; I arordil tistrb 'i ln contiiinta ,.c.st, tormi trcbuie s:i xdin.etsci ri nri muli poporunri ronin se0li'nen13l de re ,iotlinlii pentru ccnerozita' tu cr ure m.relenosirtrvecin.lnleLes sll rilsprndi b rsr6i!(ea Romini.i alitLtrj dc nemli ti la jrlul din teriioriilc colroPitci dar, in ,.clnti tiDD, t.ebuie st dc^olte in fopor sentimcnlL'l de r!5irc fertrtr rrpttrl ci ya lilsnl minat in icest rizboi cririnal tar:l si mrniksie rezistoih ti otfren? rccesarii.
Transood{rlle sl conndcaliile

,t dola nxre preocuparc a surernllri de concntrnre dc'no .mticli x lost organirara mijlorcclor d. lccomolie In rcdcrq ?sigrinii tr.nspo u'ilor nililfe penlr! trontul antihiildht $ a lratictrlui i.lem d. nrrrluri 5i cilitoli, Atcnlia a fon indrefkt;i in timtrl rind .r'pra ciilol ferate In scop(l fttarsii .il dri mpjde n relehi de cii ieuie ri repu nerii in luncliunc a naterialului ruiani, s.! pus ln apli.are un plrn gcndal dc luc.iri li s a alocai nn edil sD{isl dc 97 de
pc sron, b:zi'. in 6 luni ra! 60110 din reniricatrii, podlle ti Li',iii 35 S0% din liniile 'ef:cul trj.jelq lucurrli. Ploie$i ti Brrrov,.arc dru dhlrsei 709i din tclronuni.alii,.l51l,dtn ari si locxl!ri in suD.ataii de 210000fl?! se const'uiesc linli,

seclorul agrrcol

,o,kL r Jon legildrarea $i desrrilner retormli agrare,lrecom ,ii c' o' i u '.j r'd oAulo ;'i I' , , irarea legii dc relDrni dgr.rii s au exproPiat ti dat t,'rf,llr :3.213 inotil, tolalizind peslc !n milion de helrre,
Llln
cc i(,Dierintii a 9 a

lr

.lom.nill agriclttrrii,

preocuParca

c.nlrtli a pa iduhi

n4rtrlp

irls au fost impi(ile la

pr . s supr.lelei
CoPo

495.526 de

'nrorl

'ilo La !:la d'

ambik 3 lirii i!{oliire goslod:jtii, rePre_


di

s!s n.crprinziid num:ruI gospo iiriilor nnDroPricttriie din


Reiorma

17

3gnrii a miirit ehntrl de mun.i rl lrrsnilor, .tre

ln condiii n?lural. neprielnhe ti cu loale greutaliie p.ovocrte de rllzboi, atr reftii DIinh un ctori uirt sii..o|de 91% din pla' trul de ins:dinliri. ln ac$srl mun.i liir.'ii munci{ori ru Ict rjrr.li de ciirc nun.iloii din fab.ici, dohilizali de pr idul nosttr. sui! d. cchipc de mun.ilori atr pk.ri la lari, dudnd (nelte penbl lirani no$i au plccat si repa.e ^letaltrtsirlii smtrLil trneltele tiraniio. Niriodalii solida.iz3mr nuncilorilor cu fl I I J., primiir a rnuLtri l9l5.Dinciire pr4i.h rcrLrlii .5.chipclc de

. -ni' ,, r', ii . i! ,'ru id"i

ene'gicll peniru conDaterea etectclo' s!c.tci, prin execltarea de knnzare, te3re, paiclor, a .o.eniior eic. Pcnhu r sprijini desrvirtire. mlonnei agrais li a ridica prc'

nrn.jiori itr dinit (rfuDilor 10200 dc nr$ni:iundie agri.ole, comhrstibil, srdinlij,Ir fa$mcnlc ti ar ielartrl s.rluit peste . 700 . c -, r" JL... I

niDe, muoci(oare a lost aciiv sprijinitii Si de toale org.nizaliile Do.stre lo.ak de pfftl li de lchnicilni ddnoc'a1i, mobilizali dc:scmcnea de Dartidul noslru. Cnrerntrl Cmzr r sprijinit acea' sli 1trrii {oiri , (dii0iDii muncilDare, .siguriid .onbtrstibirn norl \'n J ruvi+ r,1 , njo : '" ,' 1. , mmcilc rgricole de in tnlLl locuri ti.i , sprijinii rsemlnta chiar stninl; Un punind la dhpozilie nrijloace de tt.'spo.i si rLn.i spccial din {inp,ni. dc insiininlti prlj.lclor dc ohrginoase, stecla de zahiir 5i leguDe Apo ul parlntulli ro+'u a fost dcos.bil de nD'e in.aflpaii, de exiin dere a snprrf.l.lor crltir.te .u leguht. Toatc ,.61e etorttrri 3u tost insa anihilrle in marc parle de 6octa neobisntri{: caro a binLlLi{ .nLn ..csl, ti c.E r frolo.at ce, mri sl.h! mrolli, :tit d! grn' .l ti de porumb, de 4t de ani incorc.. Arerni s..eti a erl o sitnalc fle.ari ti lilelot, djn rnMr ll0r.i m,ri dc nukclri Orc:nle noaslre lo.ale de fartnL, ii colrborsrc cu org.ntrllil. Ftun{LLlui plugarilor, du mobiljzat mrsele tirinesli Fj pe knnici!ni orsrnizind o l!ptd

d,ip, in:it si dcr un rr.d.nenL.ll Dri mrre. O ,11:i inilirlnii De c.re . ivnt o pr idul noslr! esle siimu Itr.ea organtirii dc .oop(aiir. siitlili ctra si sdvcasce 1. desraco.r produsclor agricoh ti 3provizionrrca poDulali.i rttr.1c, cLiminlnd asttel Pe intem iarll spe.ulant. CooPoFti' vcc a.estea pol sducc mari econoNii liilinimii l. cfnPiniea prcdEdor orlirenetli ri ciiiguri crcrnDl!, liisnii din judclul nsri.ole. Anrel f.niru 3 & un 'Bri Figirai ru mtuzai si-ti vlndiirileh indiridurl colec(oilor st. cuL,nlr crrc !. furinder( slatnlui. Ei au vindtrl sl'1r1tri acestc

io" p,'r,lu n r., . 'u " ' ' 'i C"oi.! pftcln Si mj numar dc 6.613, Aslfcl. trado.rcle, ln lract@re nnPreme cu Crmcrlor dc aPicrLlLtrii. inilc hari agri..le .h iost pate in ccntrc illrarttnlc ln ,lr cclc lrpropriare, au si s
e
1

vil. trii
I r;i

600000 000 de Ld

$.pertrtir3,.PlLLsxrtLl", obliihd o ditlrent, dc intre prelul scizut otcit d. cohctorii stecn


ritcLc coop.irLivei.

{iir.nilor..re.u vindui

Apllcarra

.rnblllltld

1n .rjlat modul in crr. rcprrzeDixnlii re.cll.,nr.ilor din (|rcndo rrc.dcnlc :tr sabolrl rplica,!a a'mhtilitrLui, prcdn -\i n.rjlnndk izrorile din sil!.lir crea$, nqjrn tri cr.c ar nffliLfit picdicilc .!1. nai inportdle in sl.Lrllire. de relalii piirl!nqli cn Unninea Sorklh;. D. lr lenke! etrv(dtrlui dc coi.cnL nr. denocretici Pet 1no?., . ic!rea loixli ri compLli r nrmistili!lri, inlituratua rl,Lltrilor ti lrardelor $virrite de srbolorii accsluia ti intro

drden !nei ordini d.pline in 3.cst donlni!


unei

au Iormat obiaiul

ton

I 'a i" " ' 0.'riri J obrig .or: .\LrL lur. a lnto.mil prcie.iul dc lcsc oen(fu iDrunelea lmbog:ji1iloi
op

treetrp:i

d.osrbile din panca sa.

in srrcina inlretJrinderilor p.nhusaiarialii p.obloa sisnii nljloacelor n{e 0a,lhulari . sr.e StatLLl nu po.le lntrehinla jn 3c.st scop Jlclt rostrtsele l,trge{aie, ia. tnireprindcilc n.rLic!1.re ndese. nu ri drtr one reaLi si S:s.esci nijLoacclc nc.6.re Peniru ssig nrta l!o.
narii
se ptrne In Dlin

publici li

Sorielhe a ,'n1chs si riinrnii l.lit de noi dc suslintrc aceeaii lini! i ijrLoor. !rr'iIi'norsi, rir, de 0e .r.c rtz.rcr Fi ridlcarea ecoDomicd a lirii .onslie'ar ti rult

Gderrll Uniunii

Ju,,r rifi'r,,

tiv. s. nai adxlgii ti lifsa de .oncu*, irr rdess si sabotajtrl ,nlri al mull,or patroni, sc porie eifln. de cc, din num:irul toial de 759 de ronomrh lniii0Fie pini lz l5 oci.nhrie 1945. .' 157 ,.,i 1 . l rd d d" 13.5 nr I'i

J'!nts.-

D d,J-r'

nl,L.ui

'

Aprovrdonare. solarrairlor

zfol'

Una din actnnile .are au lost

rr:c" cc"o-e"

urnirile cu nulli slinlintd


ocionbrie 1945 au lolt

cnr I tz oni ,i J t" q d"n," .: t'mr; iiili n, ,; '''' 'noi .' i " 14 trnca dnccli a salarialilorn)ceea..Privcrtc aprcvizionaica,
\..,...

lilor ti

.n.i.4,",-' "".
zioncrzi

Dlpi

de coop.ralirc dc consun.

dxtele existenie,

f,i.r L .-. 'lo\i 1539512 pesoane (srhriali $ mDbri ai frmilil-

pini la l5

lolul urm,'nd a li lilqli de allii (lin 3la.;,ia.ncc6trl deli.zind rx. Nn, de .on.ursul i solicltu(linca statultri ti tilronnlri. Do aeer e.onomrIlla n iditric s:i conslillie sirgure cale nertru rezolrarcr 0.obltmei.lrovlzionirii. Aqiuncr swcmLri

Acesto.. k rL lost rlpartizate Ltrn,lo.relc canti|lli e p'odnse: 5.252 d? Qgo:nc dc cereale, 39,1.000 kg (e uki, 7.13.000 kg dc ,.hir, 237000 kg de s:lpun, 1.612.000 n dc pinzi Si .164.000 m de ponrv, 65.300 dc dtrzini de ciompl, 360.000 de perEbi de bocan.i ii panioli c1.. eic In cihele de D,xi n6 trtr sint cuprinse daiole privitorre la s.kri.lii plblici ti ri ciilor I.rrte, c!rs su econonrie getdale A.esic canlitiili reprezinti. desigtr., un rjuto. bstrnlial d.( salarialilo', dar nu se poate inci spune.isDlulionrea pro. blemci aprcvkionrrii slarirjild a losi li prin jnlinrF

r 5alarirlilor, ti

a.!:na in dirKlia inliinlijrli de .ooPefttiro dc

!' rrd' o- -n i'!.i"

listc, prin moL,ilnarer nrlivisliLor de prrtid pciiru rirnca de rnriinlare . cooperainclor dc rprorizjonrrc h orate 9i la s.tc. .\ccasL, actnLne nu esis lns, srthi.ntr. Ea iFbnie adinciti i rbdrl cel nxi holiiril, loli sak.iaii irebtrind si fi! alnSi in rLirrrea cootaatisii. coopcrativclc tiind singura formii de co xbo m (ononi.:i. c.ie, 1e lhgii rrplul .i est clidiLi pe n1i(r, Si stilit!l de inilislir: ri solidr.il:tc a1 ,renbrilor

Prrl ul iDsti,' . dal tri in0rh pltsnh

'sign

lL'.!lc financirrc coleciire.

J J

L-...'p.

L'nlpcr'j

Oieulilik care se ridiciiir l.(. dez(olti'ji .mnon.telor slnt prlmul ln rind cele de ordin tin'n.iar, Finrnlrrca soiodatelor peniru frnqiodc aprolizionare cizind in sarcina strtulLii

Dr ren 1!Ni de {.de e, .c, nni nnporinntd r,lr niilirliva salrrjrlilor C l 'lizrm' R.. s ciror .cliune de coopera' lir rm . ti lurt tornk.onciete A.east, actitrne hebtrie exlinsi

adtrnale prin 3Dort!l llec:rria

t
si la rlte inslitulii 5i rntrcprinderi, ea constiluind (na din srF ci0ile cclc nri iDPorirnle .are lrcb c ardle ii vedse penhu
Peniru sol14ion3rc, p.obhmei rPrortnnilrii nasclor .on_ srmrlorre ale orxylor s.n lnlrePrins ri o ?(irne s.Iioas:i pd lr d6.opcrnca stoclrilor de nirltrri d.sito dc sPc.(lrnti

' :r..1, " o omi " _.r 1",. si i.rn.;in o p lne rstrpra hugel|l slatului' ,ta cln 'Aoh I lost d lnlocmri b 1 3p'lrie 1c45 ri.u'n a rosL renlizat in pimele
Ciha huscl'nul sl.tr !i lre lntrl s!ma dc 315.7 milir..re de rei

P.nt

a re

da

srrma de

aderijr.lr

sitLDlic a tioanietor

t315

O-nr J

t916 a tost slabititi

u'i :dqc 'ede o r.'al.{ 1.1 rnro poDrl.liei dniribnil! ca'e au tosl mi.Ini asclfse. Drirl M' la lI n'lic pl.d NlDai in 25 dc zile .onnle si cooD(:lnc {& dc tnterne rtr scos din rr 3 aBgNt 1915), organeL.ltinisten,l!i niinilcspeculanlilorflrntrriJnr.loam dc 16661 000000 d. lei.

'o 'ro,r'1li.r.

ri

Itropsir.r 3.6Gi nrne dn pr!!rzulii in

Un ajltor imporisnt pcnlru allorizionr.er populalhi tl const nis marile .rntilili de criu, Dondb ri btrmbac aduse din URSS, in baa acorduild econonice de la i\1os.or.. Frli de iinLfi.ieita recoliei ds snr si rorumb din ac.si an ,nl$muLul pL ldncn de Lloi LronLt LlirdPLFss prin j a 15000 de v.goric dc g'iu ri 15.000 de lrgo.ne de to nb inscrmnii tif $ simpltr salr.ie.0oDo ului romin de la fcam'te

3t0 p htu

(16,r9i)

c!
c,

P1

irr rcntrr
pe

alte chjnte, 511i urma si se ..otek de 161i din inprLmtrrLtri.

dinknilL(i

btrge-

Li

nriil.te r rrmrs ncrcoper

Sedord findn.Iar
Trscm acrD ln rnrliza scctorul!i lin.0.ur al ccoio'niel t,i'ii iors(re b!!eh,l sir{trnl Fi piala tjnlncirri -, sclorll .rl nai impon,sl p.n{fu problema st,bilililii nonedli ti a se dilultri ri in ncol.si IinD se.torul c.l nni slab ti siticlhil al
Cmdincioti plincipiulli nost'D de ! priri in f.l:i ti e.cu14ile, rom ariih sittratia rcestui scddr i0 luniia \irrli.lenlru .., din inalin cc o ron hce, sli iraecn ziik ne.esarc, s, rdLen ce atuior pul.m da gu\dnului solL4ionrrcn prohleDeloreconomi..rlitd!inseDtale tis,i at.nlia nrombriLo! de pBrtid ssupra lor.

' rl' --l:' p" "".n ,o i" primfl riDd, di mricilo.ilor, ' ri tirsnitor. lrtradev:ir, impozit.re direrlc'un4iofarilor plilit-" de fte..rc Ldilean , i, T .. .c. , tD L1'r n omp e ,cri. ' indnecle o l,trglirre ntrmri cr 31,291j, p. cind iDpozitek rr I litra i' p.clul mirrtr.iror ti deri siilptitiledeio.tltrnca,
i,r iicmnt de mitriner

crlernnptunLtLtrilorla Bar.r tsusei!Lpe xitrl r..sir,.x ii busetelc pe rnii trer'li, x L:isrt Draiins shrem!l Ih!.1 carc se hazerzii le arczrrcr ertuhri saF

t,r,rfnl:

IJ.J i

Drjn

r," ^L.-rt,.IoI vcnitri ob\nuile,

o._.

urmind s:i rje nalionati ri pe Dialt.

ycnfttrlui

.\.ornli Inpirlire r vonltLtrilor bugelare nogenne , k?- oi (( lLLi se d3tore5le fnptdlri ci, ori d! .ile . losi nevoie btrgelohLi st.l!t!i,.tu losl mrjoDte \,ril,tri. indkec(e, iar n( a0 tost arinse dectt inh.o nisuri

cu 63.3i/i.

rirsunn,ti

renilurile celor av!1i.

F
!i o ssttel de iflptrl}c a 4 -1i3 .:ro'rl' 'iF!i:rri d r oJi .o 6n d .r4 '3 ,' a! '.trn i. .;L tlt :noo "to d' o " 42.q\ iF0." i " 'mPo 'rn r' sr *.isra ir timp - impozildl conctial $ indtr*rul ",i,ril, o
rstrcl de abiltrire e brsetului

n'

sillalia pielei crpilallrilor po3rli torle


O

semnele

siilaiiei

nn' !.' J . tu .lo' i0oni t"m..,..' .r .. 1 l.l bilel pe de ili:i p.rt. iisil. tn JDnein,l prod(lici ind'slria!e
se rorbette de li0sa crediklor n{esrre pentft investiiji, mprDlii t aclrizilionijri de n.krii pri'ne

i "0iLic

rl ir s' Dri d o"'" ' I J r" _ . -: *"-.." ' 'lo 'n I drin, lll'nJ "'r ""i.i, tl.",ier nel rn. ' d b"a"- ' 'o 'J rJor' 1 'l h ieenli si mai mtrLt i. primolc cinci luni de rplicrre ' lrri Prin niilir.a chelt!ie1i10r statulni, lenitu.ile brgetxrc nu i L' Ld s "od '! ''| ' '' ''ui. rori' al" ln ..r nmi mare l)xrtc 1r Banca nalloixli pdn etrisilnc de pxrt!' ifrtoziield dir{l. r coLorit la lSrL din reniLLtrile bu.airrc, or oa !: inli? tul ln .celari limD, iDDozilLLl le srlarii a ajLrns st

o' n's b 0c -etLr"

:r

derea ptrreii de .ump;mrc r monedei, capitrhtriLe dhponibile sint dun.rl! pc piali in opdnlii sp.crlatiee, ..re adrc ben!

I.e.sti sitralie fxradoxrlii se !\pli.i p.in lcb.. sp.cuk :v, ,4r r !rr" t:.I pin poliiicr de cpdii . mrrilor btn.i. lnlr .dev:r, ratii d. conlinM erl(e r pmlLtrilor ri dc sc:l.

'ii'-li dc mirluri lj prelri negre i se inr.slcsc crpilrluri in noi jnlre. o'1,b.: '_i'ni. .,,' l, '.r lx nrirjrea produclisi ti Iorflenzii doar noi jnterm.dirrii se rie, -" i,r, n lJ..' .: ".
Circul.lia nrrc
de

+ n't'.] :

"r, c

s,i

crfihl!ri

'aprodu.tire .o.J

'coP(c 66,6i,i din Lotrlul imtozi{elor dirccie i.r Darte. impouilulri co' nerci!l ti ind!sttu1 a .ohDrit l3 1s,70/! Ctr o rstiel dc strucluri bugelarr, in crm acoperirea cho]_ t ieLi'tr nu sc Doate ircc d(lt.u niLLtorul B NR. P'in emisitrne de monedii-hitiie cu rn asLhl de sistcm de impDzite. in crre

r.. ii leF q 'd ''J '1: i\" nntrlbule lr insinitorircr pjel!i fin.n.ixn t!

pcditc in ,cel.Si ."b a "..

':i

" ,

.jd. . ' { .r rrn'o,l'n0" , '.,. o ..ir " ' i L1 ' klo. trorsi'e ptrblhe . :juns atil dc grea.

or (ul ,.'l

.^

r'

,l.crsti polilir:i dinrn.lorre .conomiei f ii nn serretle decll intcnsclc prolilorilor ...e linl$c ti teute{ si se imbo' s:lcasci iijrt n!n.i prin snnpLr ri repel.ia.u',P:rrm ri rin' xdr . prod!selor ri uloilor $is{enle. Politi.a de edile r A:ln.ii n.liorule a lost czrrclerizali in rr!:t tin,p.1e o cicesni relin.re in t.ordarer dc credite Dm'
polilicii de $edit spre iNcslilii .! clrachr pro_ ,Ldiv.prre anlel $ peniru:.6i ionennr.. o misuri abs'

Ind nlca

ldn ed" n "d'-,".:.i r,t,r,

i^

n riI'oJcli

mr ru!.a,d....

.il,Lca de prodtrc1i. , rasror rnlrepinderi, ii I nroa .irora se :rIl.u creDEnle inrapabita ti .on,ptc i lrsal neconkolah in hpr marite inlr.prind(i in crrr area tiriralii Drsive t, - ,,trirr \agoane.., ,,So.ictrh. nntioturi.

3. SARCINII,E NOASTRE PENTRU RECONSIRUCTIA TARII

,\

lasrL s: se noseascii zcci d! milknie din bnntr.ite

inrni.e

SICTOTUL INDUSIFIAL

Idlslrl.llzard l6rll

Nu s a ingrijit d.linrnFrea r.estor intrerrinderj d, nijto3c. iftnul;io3re, fenlrtr nslinepi !nei produclii no!nile E\onph, in rcorsii rllimi p inl: pot sln ,,Uzin.le de Ijer

o\,!nLbnL. i" ot( d

r.'."'. il'. "* oe.Jre h J,iLrmp


D," ',."" ., -,,'
uci 5i J !.triidu

.o.nr

! .lix
.

'ra

'

nJ

tatr srf{ntrlri d' trL ii Lru L,e tdnm n. ri

coDcentfui! d'mosx

'o ra

' ''d'',:

ri " ;;.

j,

' -"-'
".j

ri

!r '

r.:,.ii lo
o'

rr'i r' i

miielc d! cirbini djn Vnk. Jitr mate,ii trjnrc si scmils 'r rle tntregii indnnrii nrekh]rgic. 'iuh i un dk]rnibil ri pcntrtr .\|on.d! slal Si panid,lrre, 1i,i(indu c.crlcre. frodurli.i indfn.iei dc sirt si solrenaie sliluri ,rr cr. cehi particukre \n Ii lolositG.e tn lgrti mintr, afil ..lr1trrui .l :ii panicuirrilor. iiind prodtrclia, renituil! strr'nri vor crerk, pretfile rodtrselor vor DuIo li micior.tc, induslri3tij tj comu.iantjj i:i m ,\ 1iu'i,.,ro., , ,.., otumu .,tJ- to ",

,iin

Lj

l,.ii ii.rrc,

imprc!rii

t-J,o

pLlna s:i

s:rci,.i.ftinkte rc

.."'.,.."',''' d
ln Nl'jr ro
2) indusirir Parii.ulrti :"i

dr

Di{!ri.

, 1.,..

Penlrtr.onlir.ier a.crtor s.rnriesic no,oie

" i"t'n

de Drobi

"z

r rn
lncnscr se imlr.tc in doui

'l

{: l

r'

f,'ri g I"ID'L
'

pe:
i

." i . i'1 srn'lirtlii ure i'lel,ag .; inrci.sLt tor

a.!sia. rlirr Dinc, nu ra It !sor. sint urii tn6cprinTit.tri cam nu inlehg r:i propriul lor jnle, .ro(L hri p.n .l. Pe rccsiir !a ir?bli
de

inl.cp nz:lori

esle

i"rror .,r1.

ou

tolosit

'd lini decil inlro min(i

'

oflJl
aonn

iu s I

rerl ?it

no"

t,i, r

ncinsemnatt cap''

1. rr".. .t"rru ,oq

Pdtrn 3.eriia \o,n grsimijlor.ele polrnneder jobliga o. p tJ1 . i h,.(..

",,i,p(nctll
llie

' ' ' 'p i 3,i ..;"-,

I oJ i 'n' p'obFm"l' c
,i

de Dlecfe lenitu dc7\oltara

''"r- a '*o ind$trinli

onr:

Ro'

rin.fta

Problemelc carc sc pm indLElriei no3:1re aslizi, drpi ier celri de-al doiki rrzboi nondtul. sinl .tr lotrl dite te

oro ' odra_ 'l lkru ,'" t ', ,"1.-' P..' I o ri ' t'_ r1 asr! ',t.,, ..: Fo; ' 1r r" po Lli " ,or.r' \i c Dril uma-, ca "r0 " ' ' ' d I ari ro -,. ".-r- i" asrio ' p \l'o'rr' :l'io i ' 6reiarr i,,,.. .," ";- '',' P Tir" n si rimlnem tributsrii acaindlshiale, ndi i,; laU de s{atele Po' nr: 'i i Ph i P-F ' Ji' l"
t-p ImDcd.. m

o \ (-lF )i!'a

nnpinsj b perilcrir activit:1ii inil$iriare, mai ales ir doneniul nrdrnriei grele, astizi ., cs(c d.oslbii de hlo.kzi:l tentru a Itrrcede la pe.reclioDx.ea indrnriei salc rctralc ti frai ahs 1z rcarca trnor noi rrmuri industriale, rbsenk Dlrii adm in eco-

rn ,, !." bu- " a.a. o.oid!'ii I d" \ t,!-i, llLLslrii !n loc de htrnle in planul de rf:ue a i.
1r

Si crm indrsl.ix s.ea tonne.zii

b.za

intregil lconomii a ", "i i'

or" g' re! d inJi'irer." ' trlrd 'rodJ r," .r,!r 'rouird , rilF .' ,, Lr """,,",.; ' m 5 J"nFlrJ d^h_ J" "'1l l"'nIiI'Po! o li iJr.isnnr .c i. ; dn 1a roi n, ir ,rh -. "d' d" td" na ,DEno.rJ.3r.o .r'i

rc

ac'loD ''Jn! oo oa ii ' ni! .

O industrie srea prterni.ii, bazatii !e lolosne, r.liorxl, . r)osr(ii1or mhtr:r 3le lrii ri deu\or1rE pe li,ia nevoiror inieme ,ri r posibililililo. izvo.ilc din lcc:iuri coDercish i.ainice cu \,.,lnii, conslitlic fivon,l in jfuL ri i, inlrcagx cconomic a

lriisd v, dslolir in.ondilii ln


pri'nul ind, riindci

noi

']\cesi lu(tr .stc n(.sa. ri cnc rj posibil.

ri 1o"ire -.^ 'r .." ' progresul industr li este in dimclS 5i nenijlo.ili hgintrii cu
.Lr

Ir'lese poi punc in valoaE loaie boe:tiile piminiul tiifii noa+ ln. liogilii exploaiaG asiiizi doar inlr'o niintrii iedusi. lr 3l doiLe. rlnd. liindcii in jLtrtrl indusiici grele, de pe

nunri prir

dezvoliare, indLLstriei

L. , r",".dr4,nt, r ,. -.

dezvollirii

!i ti in ksih ii c!

q ,i \o

er, ror pulej 1Lu d.z!ol.

p-c.,

l' rr ''lrJ' "i suri nEisi indep.ndn1r n.t|lLri noslrtr ind$trii dezroltah sc le:ea oxistenla .,'t,',. JiJ
!iadrsei nunciloare, care rcpii7inli gn'enlir demo(atizirii

rD al 6cih3 rind, liind.; t:ri ernhnlr unri indunrii giele , s. pale .sig(tu h,nrlioun.cr i d.zvDlGr ,celui sedor , qomi. lir: de c.re nu se Nate .on&pr insisi ri:k co.

ri i
s:l

"

".+''t

rIi"firrr''"

r'rurie

d.r

l.x b:zr aciiunii d. kf.c{. $


deci

rcconstrune

rfa.*er

si dezvollarca

indusiiei grlk

I lirii

ttchnie

Nhi atelkrek .iiiror lerah. podrrile, 'rrLLL ' ritilh, irrnsporrurilc. nalrlc tnnlieielc ri nii mijlGcde d. Iocomoih pe r i"l pe 3p,i $ ln .er nu pol li ni.i .ons{i,Liic ii nici i.tre.,1 ,l., rau ,.acc,coin,p.., !c 16t,:j.

rn ?l Dat.trk. rind. fiindc; i!mxi p.ii dezrcltfea indG'

o'ir"

J 'ou:rdd
rr''ll'd

oo(r
i'l4ir

lr ro.sirk,rc. Z:i nintch D..dre de crrbtrni ][t rsigtr.r pcntrL o rLrrli ielifrihli io,lc nqoile ind$lirh
1!r7li

,.;"."

'P d " .,4". *ri *-r,ar'rlit",

"",,

. n.c

.:L;,r..1 trr 'ert ,, \irF 'Jlr !rrrn'ii rri


De.o
'r"

"rt "l '.nrBL,iriirrer c r.

'

' i int a.crstr

'' J"

este

r. frireic rrr:ihint.t. d. d. tiL,r, rsrrzi n( 'rtncrerDri M e, rlt rii rr z:icrmini rcgiLLng Tlr r.crietr., in Ho'dorr.. .ar! to r rsigum rL: \uI in{]Lsni.k ,k li i ioAlre dtrp: .rl.trlete s|!riali!litor,
rn .eer

14.

,,t,...' P.' !.p. tro


coilril,ui

J.\11 l o .
l '^ ',

L
|' ",.:

rrri,ir1trrii. in.tt ..r rjni'! rr nrlrl

rf

noi

fo:L

ptu:

NL itil

dc n.stijnr;

s:i o.gror!z!

:i

.lo

i'l Ntr]l

.rtdiljl

in

'.

:.1i.ne r: e\prltriiric rcrsr.. .L.smplrt.ii ri l,rrerii in rrtoxr!

.conoDici ii r ncc6x.e schimburil! 'o": '1lor '.hc!rii co hilkrist ti dc .:zbonrlui po0o.r...r. rtr nrrerii de Pe trrna

.!rx ( rrrneie riitrri.trrilc.uprinTind :lle ft.rLe aor,ini m urul diir (ele n[i boglh zi.nniol. d. LrL\ili , ir rtr.or: lf i rr lii Bihon:ld s. srssr iry(rc d! t6te !11!0000 roie,.rie rootin rJr.\irnxtn 361 orm i. rL[
'1.

Dxr cne,..;i l! tr DDsihil? D., n.nkr minS Loate ckdentcle ore s: ne Prmiti sll unci f(temh. ind'strii grele in lxa 'ornr' mii{iiLe |rim d! bazil -:r.fl -. trLcD mjn. da lN! li rzdrele neces3rt

rtnt

nr.

nr. ^

'.ri

., n-

,l

Itiiru x polni lx drtrm rivn: xsfpra 0.sibihtrlilor pe d( olcri re kre no;ir! de asliri Pdtr dezr'lixrla
arnii!um nec6rri si irtLncim o

, nr{rri de tn bdtri, tccr ce rr.e 3rrr.r01l.lof: de rLrlnn nrlitn, in fint.e i.i 3n im0ortrt pcnc .\i i ri rxoliLx{!' Ior.ri dearp .onsunrb if 1rr;. sinrcm Dr (ii Drlinilc 1i.i i foi i,rpoIl:nn DFrur lrlm 2.000.000 d! Iono ro7{ve de ncr{ d. (orr, roDl el lrlsilc. nf.m .rnritili rprerirbih
D,r drci, zirimirhlc n.rstre
de

Dir r\\rm

Lr Britr s e. Ilcrla r, 5 i2:.000 d! t.n! I

r..ir....ni a.,... -"".

.o L'"I

, ni "'o"
se P'c_

J..r ap o ' ,.:r {i!ihrc b:zr rhiinhtrri.i no.nre itrkm4ioialc ri trie. 1,, ri(r dezrolt:rii indr$rhi fuslrc pmprii, n! pol rsigfra : llnkiIi!r ar..cr ca ne ti1)serie.I.es{e, sint: pelrotL'1, hmnrl

rjindefi

(noscL rc iL

rrimoo0o,ic tons dii e$1. rez{r. sjnt c:rbuni caE

T
industrii grele ln 1aE ndstr: sint deschhe de sinrala achaE ln sEtornl industriei netalLtrgice. Care este situ,tia a.tu:I, r induslriei metalurgice din Romlnia: lnduslda metalursict este concenlralii ,'n lrei na'i Jnire prinderi: ,,Uzinele de lier Hu'edoam (U.F.H.), propicirlca stalului, cel msi puternic ccntru delanqic din 1..i, itzeshrt cu 5lurnale, avlnd o capa.itate de ploductie de 175000 de ton. de lonti pe an; .,Uzinele Reqila (Lj.D.R.),.u 2Iunale !i o capacitate de 70.000 de tone da tonti pe an, ri ,,Tilrn-NadragCalan . .u un sinsur lurnal ti o capacitaie de 21.t00 de tonc ps an. La U.F.H m lunclioneazi aslizi dlcit un singur lLrnal si este ltiliza$ circa l0% din ca@ciialcr de producfie. tminte deci de a Ii nevoie st niin o dezvoliare notr: ind6tiei nmslrc grele, ?ren sarcina de a pune in Mloarc potentirlLrl indunrial net.lurgh eristent, si anum. de a pune In ttrnc ttune cele 5 lurnak de la UFH., crre, &ci r lu$. dii plin, J .-'. L. ncvole r '"c ri pi' I . ' h., f.tr1i , P rr' let prod$ele De .are .slizi k inporli, ri d asigula b!" dez_

Drrposili.i.tic elenri3popLhdpd ol',p J ut.i

!or prtea fi g pdl ln aceasti regiune loak indus n?cosrre trnei valoriliciri cit nal prodlctive a ctrblnlui ii nlndeurilor: Irbricile de cocs netalurgic, laninoarele nece, snre fsbri.trii oieluilor, indrslriil. chimice rnlxe pertru p.e.

dori

cenhe,

triil.

lLrnrea ddiralelor cirb!nelui etc l.i ra lrebui si sc lorneze, pe de

llti

parte, cenlrul de cap-

eiergie !, ptrlcr li tolosili atlt pe loc, penlru nevoilc indmiri.l proprii. clt ti penhu inlrer$ rsiune din jur, econonhindr.se astlc1 consuD,!l.irbunilor. Prh dezr.llfea g lolosipa lnt.egii capacititi de produciie r UF.H. ri a ninelor de cirbuni din Vaka Jiulli si din Banal, ra !(tca ti ,si+rata ti Drodrclia naximr s ,,uzinelor Resi1a,. ti .,Titnn.Nadrrs cakn , realizrndu$e asitel, prin a.lsre lrei mz ind6lrii, conditiile necesare dlzvoliirii ind!sirixle ii agrt-

trb(ic si lie prnna eiapi, ti ctrn peolrtr a o rea prir.u .c.J n' ei! T ''dd" ' 5i nlccsil.le. elapi se sitleaz: nec$are, lot ln 3.easle pina r. vlo:..,'i I i ompFt^-/,.. Plo F din Vales Jiulli, cri. lormearil un lot indnslrial organic d'
Acersta

Llrnirilc icalizirii !ceslui plan vor lntlllentd inlreaCa ero. lulje a e.ononiei noaske. Este crlea cea m.i siguri penhu ret,cdea lrrii noas1re ti pentru ,sigurarca ridicirii ei. P.rk! rerliza.cr a.lrtui tlan esle neroie, in priftul rind, d. dmgosle pentrn Frr noastd li muncit.rime. ei, de .inste :i btrn, sedioti Si, nai alcs, dc hotirire, enereie ti Ioarte
Toi ce erle aoliv, 3nersic si .ompehnt in la.a noastrl hec chenat si .onhib(ie la realiz,rca ac.stui plan de rela rrtu ri iidicrre r tirii noaslre. P,rlidllui nostru ii rcvine sarcina de a se alinia ca un :ingur Dm in lederea realiziirii acestui scop g de a conslilui 1 o ,l acestei a.liuni. cireia nlnai .ei care n! dor$c ridi. .irer lirii nu i se ror aliiuE. Aprcape totalitatea Droblenelor e.ononicc c.r. sc ridici in \i o' p hgd o drzuol4.": .ndu r.ai

z:crminhlc dc ninereu de tier din Hunedoara. Si aici, inainle ie e ii nctr.ie si se discutc inliinirrer de noi .onirc dc erDLoa iare, Drina srrcint este l rcductiei arllale' sci/n' 'idi.aiea jumrtaie de .apacilatea nornrli pulin de lali astizi la nrt c.m csic de cnca 9.000 de Ione fe zi O daii cu rcpuneiea in runcliune a U FH, idicarea Dro' o' Doibili oucr.e 0"..'D.'d:.\"l ,lul.')i rooi-l ,i d n a 6$ rea " o lu ndu Gl ro .or.r- ir .oo 'lon

Cele nai n lle din sccslc probleme atr lon entrilrte satr schiiaie ln cadtul planun'i expls Ne rrmine ,ctrm st le lcgin tu ceklalte problcme care nu .u lost discltate pin: scum ln afud de dezvolterea indrstrhi greh. sPar ca srftifi im.'

56000 da vrgolne. A.sla insermni .a penlru .ompleLarcr panh,i pini 1a ncvoile lrrli lui ,r hebri si achizillo lm
29 000 de

rrgonne.

dillc umiitoarek problene ln

lsinrt c!

lnlreprinderih

.onstnri in tari .ncr 2.500 dc vrsune

de

!..r.

F,'.,

i{n,iz o'od .'

tr

l.".fo

l"o

nrt

Si de sub

conholrl stattrluil

TraNport!.lle
ru lant, ri mai aks r parului dc loconotire, P n idicar. Produl lici alii l. atelirelc c.F.R. clt $i l. nzinele particuhF pam' lel cu reFmrea parcuui rulsnt 3raritt, c. $ a celL care ne.e siu repfdlii clrente, imb e realiz,t progfunnrl de consl rlii noi de locoDotilc ri rngoane penlru a crea un parc in strre se srtislrd nccesitrlih spoite ale h.nspo ului ferovi.r in Penlru a pdea !e.du.. prrcu1 de lolonriire 1a ntrnrljnrl d. 3.400 de b!.iiiidinxinic d! ri'zboi. ar lrbni erec!lrG incr 265

iri,j.h, liniilc, 1.lRomtrrnatiil., eii.ile, aleliereLe, (eporrile,.on ,lKt.t. predfr ti lorahtriLe de ninislr.th Se imptrna dc
clto rvariaie ri nzah i inlocrin iimib posibililililor, rllclc noi prolrtr 19,16 sint pie\rr'le si tie lerminde liniiLe Btr.tr re.ni Cr.idva, TedL.l Fiiurei. Blnberli Livlzcni. pcnlr!

mrlli

1 "1! u. .ior e. Jn primfl inn, e neloie dc restaliilire. prrcllui

ir.i

Lor,

tr.strl

o::rcini din cd. mri imjrorr,nic .sie dlzvork.er, rr tn 0r6.i.l al cnbr krai., rL simllh'i d. s8pDddrirc ri re "aAt,,.tri"lrfes al .rnei inslihlii. Ntr 51e admcibiE sillti,, .nre se

r.i

ol,serrli

ln

trtreh cerhe lerovrrie, cln{t a\erer

ifnilrliei.
arcs(ri

tL

rtlrilor,

in

timp cc

in xlh c.nlr. '

sc

sinn. lipsl

Toturi C.F.R po,te si se freniini inca un nrf,iir de 3ni c, cele 3135 de lmomotne c! .rie a rinas ,. prezenl in pai.

i rcpcd! Ia a) si rer,c, utihjul crlstent, cr sa aj,'ng, ' iestatrr.rea prrcnlrt actul i b) si rsigure ,nna1 o roti de .einnoirc a Par.ului rctral de locomotivc de circr 100 de locomolilc pe an, pri. climi.a rea pe rc.asii cale. tiptrilor inredrite, Acsle ll]0 de loconotirc anual Pot ri oblinrte prin comcnrl datc industriilor din lfi, re.lizind astfel ti sl.ndardiTar
Parcll necesar de vago.ne de mz i, chtette ti cilitoli rste de cir.s 35.000 de bucili. CFR disDlne 2zi nun.i de

,drir.ier Lr minimrn x limptrhi de ln.rriri ii ' iescirciri, . n,(ionirii Irir giri elc.. prin inlrodrcdea a dotri nhiDhuri rr rocomolnc, pin spori.ox ronrj,ntri a ,w.nl.' rd poui' " l. ren)rliie esle alsoh,li ncroie s:] rie lo nod rxdisl ri jusl ,r.vrti pmlrlema trodtr(i.i de.:irbrni, ieo,rem xcersli tro l,lnii cnr sbins lcsrli dc ftittrrea troqhnL hij de iortrk.

f"o

nprr l'ir

lrr.

L , e .o i"l'li

n ciiiLor lera{e. In r.esi scop .ste nlc.sar ca ninek dc Pc o. n' - |


CF

R,

principa sl

il

ln setorul trdnspotturilor tluvislc ti naritine tr?buic rcoF dal tot sprijinul noii s@it:li solieto{omrne de narigalie ,,Sovrontransport , cap, p n nunirul de !3se ce posedt, dP vine !nul din principrlli taciori ai reorsanizr'ii hansporltrrilor noasiF pc rpr. (tPrd!:s.) JUs4. rlaia e Pank., '.d-i?, un sprijin larg atii conshlnii de vase noi cii li irebuje lcodat dinlF crre !r!le ridhrrii b snprnl.lii a $selor s
sint in strre Ioa.te 5trni.

'lundate, ,{iirea pa(uluiest! ncc.sari. deoarece ln limpnl rizboiultri o parle din vasc au losl distruse. i3r din clle mariiime 30% au rost rindule, Iiind slrfins. dc r;zboi ii nr:initrh, hr 43,S0% au lost seheslr3lc dc cilke ,\nglir ri S.! A Penlru imbunililirea transpodtr.ilor asiene, .rem $rcina urgenli dc a r*onstrui, amlnajr 5i nod(.iza aeroportfrile noasire dishlse dc ncmii in relr.eere, A.crsfi saicinii gutenul !i-a lual o in cadrul conre(iei pcitru jnriitllrca so.ktiilii sovieioionine de ,i.tie civile 'TARS , In s.oPul nnci trtilii.l"i iioJur"

(,.\plnEa) Ca program d! liilor oai lndlpirlrt, minisierul itl propuDe si detinitire?e o retea de 5.535 kn, iidlsir Aldealul de nord. Penlru re.lizarea sc?sltri pDgrafr ron av.a ne\oie de un nfiiir de naini sleciale, dintle c.re o parte 1e putem contuc. iion, in ],ri, iar resttrl poah ri impo at prin .onpens.tie din

nenle, tmbuDatdtipa punctclor rele de pe drumlrile pietruite pe


1.700 km ctc.

o relea de

plne
pune

ins: ti o llu prcblcni, cde trebnic rnscrh, prinire sarinila ce lrcbuic si fie ridh:rii .conomi.e . lrrii noaslre. anumel

valoare toate boe:tiile de resune

D$,i p:rerq spachlittilor no$tri, cu^trrile

za -' d..: bu,"3mi Uni!n.r sovictici 1a rotra smictci.. Torle .cesia .onstnclii de pe aerodron ri cad in sarcitu st.hltrj romin, dcorrece siit { riinln p.opriebtca lL . (,4,t1,,2s) Penh! reo'ganizarea lr..sDortuilor tuLiere, hebtrie o's.' niat ln cd mai scurt timP un olicit' cenhalizator 3l transronu_ rilor de acrst fel, pe Iingi Midisteilrl Conni.aliilor Si al I n' crrrilor Plblice. Ac.si oticiu va a!$ cr snrcinii raliooalizr_ rea trllsporttrrjlor r(liere h ata hl ca sii tie un compieneot al celor leroviare. na'itine si lluriale, dedrcc! hansNrttr.ile pe sosle jo4, un rcl de prin ordin in econonh ii i .Minhterul Conunicatiilo! ti al Lu irilor Plblice a inioc_

u i thd"-L,L do"l.Lri ". eledrirharea crilor ier!le li lnirebuint3 r,rsili 3 energici el.ct ce in dezvolir.$ iuturor industriilor '0 rii5tc De rsemenra, prin cxlindcrea rct.lci de crent ekc!ir re u prie, in(rodr.e lunina Si lo(a el{hi.i plni $iln.el Lxi d.pirtat ciiu al liirii, ridicnrd!*e astlel .ivelul de visti r L e.trlttrri rl pltrciriDiinoastre.
io v: ptrtea p!rcede

.ii r. .ele de din.olo de grinitele norstre, putind$se lurnlza dtenL elcclric penhu intrug: regiune a Balcanilor.

'._e,iL.f. \,n_iLo r1,d


l.

unor centrc de producdc

r bndgici el*. _"_A k1: i,d.-..r

noaslre de api

D1"",'d

nit

un prcgran de relacere

constr!.iie a drumuilor ]n ordi_

rdn

''.,'d1"

'.,r'.o'di.,Ci puiea lace sonomii considembile


opere

"b-

lb

ln reze\rle

noastre de

Penlru anul
sele. 3.000

rilto.

de

podld dhtrusq

se prevede delinilirarea d 225 kn de lo" 100 km de Dajave seBipsns.

I r I, hnnicienii nottri ar ficli de nult plandri, rL. l)tr0e. drr Dlni la 23 Augrst loate guvernele

Itnl.u indeplinn4 acstei

u ate de

([

rindxt la drmr lirii nu ru slitri si n! ,tr r.trt sll valo.irice nici mLin.r uctrlori. a sl{irlislilor no\lri, nici neer{ele tlode de endgie rle ciirbrnelui d1b, od,pindr+e ntrmai de clipi'{LLixla 1or ti a parlizanilor politicii lor renclior.re

in c.ic asfrl de inLretrinderi a! plijtit iaxa dc amrislie ti3.aLii l)enLrn a 2copcri evsziunile fis.alc siirnri(c in druna slrtrnui,

pr.iid(l nosiru ircbui. si iisdic frinl'e .!lc nrj de scami srtiti sprijini.cr ,ch,nii pc crie a ii.qrLn o gueertll .".\.tonr,., "n,., pot^r .d a e ir'd oe:.i.d i'i
intrcorhd..ile cd eanlcoare de (oDl(.t i.ann si cu .d0ltal de ddt
ir.Lrni drli slclorulLi inlrefri e'i nc r.pital ifunric, puse sub adDinistrrli. *r t! tri i' b.zr .n. 3 rl convenliei de r.mktiliu. Cu ,.$l s{lor se idminisir.izi pe rrsptrndden ,nilgnlii 3 naluhi, cstc necesar:l o aclime im!dirlt, endgi.i ti hoijntli Loli rdministrriorii in(trec1i si i,rxprbili, ntrmili nLb snrdniiLe trecrle, tenlrn r se proc.dr l. r.rili .a.or 3Di.unlit, a gcsiitrnii lor ri r sc piri b nrbilirer t!t! ,o. rrspmduilor ri rc Lpcrarca ltrl$or l.gllbdor t.odtrie, pcn.

Proddctra

i Blrrdl,

pftnipnrc lor ctr "l"r1l"

A--L, ; vr

'lafti, r'.r ,o I,,.' ri ' jnf Lorirca c.onoDiei tun1ne:li. t,4pldnze ) r!orr( peoir jnt.cprinderllc indlsiri31c D,rtiL.ut.re, de.sdndea, .:rinr .e. nDi iBporianli r,nine dcsivi$irr. a.liunii de he. roc a industriilor h Drodu(ia de pe.! ji ridiurca prodtr.lGi,

.rp3citrlilor pr.dtrdn. .k parlictriarilor tr scot!l d.zvotlirii ,rntrrilor indNlriare eiGiente ti creiirii attoD noj. tnilialiva . .l : .i .:r, ,i n' p : ". r ip r nd'.:. po. . 'li '. l,ilil.tq dc crcrtcre 5i de clsiig crhilabit. To.ti ..pntnrha jrd'st.i.lii n l:nii, r st3tlluirip.rii trchui.sitoueze!n

Trcbuio si blrnkm lin c'pul locolui ., o dali ( cete .\trsc rrai sus, pivind setorul irdrslrirl de stat. sk nsc::r si del(nen loalc sfo4irile penttu nrobilizarea tuturor

' oL

l.bo'" r',"

J,.o'

..

1o

' l"

t....

'i ljr rircror priv.lc izotatc No!a Drodrli. . ,.stor inhlp ndci ttubtrie st Jic indtumrlii pc linia n.voilor cserlirh nr tegtjl!rl

"""quEip

!n

O inlrire r controlullLi sinltrlui esLe rbrolu n{orrrii si 1] inirepinderile in crre stanrl 0.ni.ifii cu 0irli i'smnrLc de

' s.oprl lntiririi sedonLlui econoDic iirijrt de strl itcest hstr esle absolut necesrr. deo.rece exist: inircp.indsi, .un sinl, de exemplq .,Socleirlea nationrli de srz nclan , ,,CredilLLl indus t l.l. .,.\stl, vaeo:ne" elc., in .rrc slah'l, dcsi rre nr.jorilat@ capi13lului sru o prrlicip,E mrsiiii, loirli rr !ie .trrinttrl ho. liril.r ln conducere, jntrergr polilici dc produqi.. pL.sa n.nia ri nri rlcs bcnclnii liind in ninn rnor |. icllari, .are

. ..,.. ter"u i

(L mra.eier conL.mi.i.1jrii, pc bazi do ptanrri inldite ,rtrt.tr fi!c..e r.nur, in p3r1a rii linindu se s.:na aiit de cdpa lilrlu dc D'odlclie.ri ti de fetul ti nilrinE ncroitor intrne .ix posibilibtilor de impon i eiport efttenl.. .cglenenlee pretudlc dc desirc(e, sii .onLrohze cnculrtia I r' " sr u ,. .r" ."h! o, .e.,1rc jn '. rri'nul .ind sprc rrmuriLe de produclh c.'e intereseazi refae-

:, '

lrimur plan de preo.urare in cea rompklarea i.stalrtijlor eristenle $i (b!ic s, lie p6e:
Pc

tndEttio netolrtgied ti inidrd, care trebuie d^o1tal5 planulut de ljdhale a produciiei induslriah Ia H!ne. doari, Valea Jiilui, Relila ti Tikn Nadrag-Calrn O atenlic deosebili lrebuie dru in acest setor dezrcllrrii cxploririi ri .xplo.lirii zdcimlntelor de anlinoniu, c!p , mcrctrr, nrngan, aur, precum $i crerii Lnor .cnire dc explo,tare . zij.imirteior

.onloh

b,Lxiii (.lmin n) ii minereu de .rom. Irn6kia pettulilctd. In ,ceast:i mmurii r. tr.pn.':cJ-" etpo"l
dc

esle naloie de a t61l'. g;. .ea Si prndea in cxplmiare a noi suce de tilci, ln scopll ddi' cirli produqi!i aclllle. Inportanta !cestei indunii este !u alit n.i ftrq cu cr_t prlrolll n! este num3i un cotnbustibil csen' lial pentru ind0strie, traDsporturi ti rgricullurS, ci ti Produsrl cel nri inpo anl penltu exportul nost . Dezvolirrca acestei ramuri indusiiale Doate fi urn:riti .u

Dicitiili de produ.lie in ledeiea uritDini enormetor caniil4i de brnbrc imporhta din uRs.s. (Ap|.r.c.) rn,L t a1,1"r a. . ljr Teanl.| ,a.a I,r i 'a i.l ti pn Dto.i-"drp.lriro\.to.tioacln4i '., agricolo alit Drin ridis@ productici lxb brnii a Frcdusdor .ilor erjshnre crl ii pnn cmare de noi industrij to.ate in cql lrele de prodftlie respeli\tj ri in prinul rjnd p!nlru ind(stna: r, 3, " u , to- rn. od,,A ui ,i hc r! o, ' pertru ridicarea prddlcijel tndushiate O conditie eenliali csl. nr nrmai ?xhienla miinit de tucr!, .i ti necesitat.a ca nm.ito.ii sii conlribuie .u lotii h nod esal 1a eton(t lur Ir0 ni.ner DroJlciiri, prinlr.D dis.iDlini severi si un conlrol reiprc. Pmdlqia nu pozte ti .idicrri numai prin ehile de

't.' thi o' 14i '" r' 6' ' dt0o F 1; -,p lJ rr ' U.R.S.S prin lnliinlarcr so.iet:tii ,,Sovronlet.ol jinrL ':, ..ri ri ,' hind"

ar .c$st, p linlii, ,:rtidut nosiru Iftblic si indtunczc Dr$nt4iile locah ln ledcroa rjdidjrii ge.eralc a randam!. l'nui nfncii prin mobiliaea tltum! Duncito tor ,n j!tut ehi.
Drror dc ec.

'9 ,:

"' te._ 'ui

+ i r A., ,.j ro.ib,. it

lndusttio ndttialetar de .onttucln. lndtrst'iila lcmt!'

ridicrrca producliei actlale, hebtrh si tic dllse tn siiuaiia ie a conlribuinr mod a.tiv 5i selisticilor.tlt lr rctaccrc, dGlri' gdilor rizboiund cil 5i la asignraiea nevoilor crrente !i de

i"Imn "oE. 'di ,ro ti ..ni.... -.d tlu J " l.n' i." " , -" . ,..t',"., -, n-J-td .. J,, I dDatrJ 3 pol. i " fl'p tmo Jb'.
iI '! pentru posibililili
esle cxDott,

lr

rcen scot aienlia trebli! iidreptari nai 3l.s in diitcti.

In
soiiirlii

in prsent de a asigura lolosiEa lntregii sale m_

-".{.

rmd'"

he""1 .\,ala ."\o,r 1.rt,,,tJ ", ,.oopqs roto.laa " ormretD i ti-,J Do.loi '.. ro-. \"oD n:r."ru, .".".n. ',"., , J'. I 'rs. o r^,. -.,,"j,pr" ,.s1-iete Lu. ''p le , ,iun u'i";,e b2. " .I,Dbo.. r o uar, toio-r.to, p 1r lb( rea lnr ..edJ o- 06 Lqriad re .d.,3 f.v. ' ^ ;ri f 4t da L po01do, tap!lu,. ha. ntril"o\ir c p- ojat.i, obt.F Fa .. a pu?,ii J-,rdDarard 'I .rh or r:r5 a se"reurae o ta rldl.&re, ,ccttors

,n are_ nNoile esenii:k ah muncilorito. si lje salGt;.uk pri. : eq rrJ "r a ri r i d" .gu:ts J p,ov,.,or!-, o,c r.rre

.:ato,r"n,

it

6)

stcron0

AcRrcoL

b) sr r.Loiirhe
Parlidll

\:

, f.-,^.1

.rmln, o, rlo r N D. (h I rhtrk \r fl.r dnrctr'lrl ll ]nlL:q) '. nrjr Tololr ,i sj rrnstN: s.Ll,iru lmrxnnij rirhriLr : p;,rridrLe frrgrnro. itrLrtrol,riL'r niti ()p u1 Nt'nn ) rtflr(lrr dc s1! 'rsrnizr'i lirl. '\cerstii rniruri ci' r'rLi
rornt r:'liorxh ri prin rl..t dnr slr?irrLlnr i toja s,rini .r,r sr i l i brnln,iirr ijLox(Lrtr rL! lnrlsit I r;..'",r , rr pir', nlitt nLc.rn'l.Id rt ins ii'1 !
SoD00.

r.tu o du.! COI{ leilru siidi.rli2.re. m!icjtorilorugrholi.

ti s; desrad p.oduscle noliru iri nai in cr sarini sprijinnea luphi pr

D. ddnenc. rtbuie drl, o deosebii;i.t.nlie t:durilor,a!inJ r F2.iinmnomix lirii :Llji m arnknl d! rpa ro x d'llriLor ronra seceGi, .i{ ,!i .n ie?{!o. thdntr.t Dr{erie trimii penLft indtrstri. 'le

co:sli san dc pe albiilc rilrilor, :flrind ioloral:L de l. dhlrrgde n]tlarel! irn.nse dr k.cn
da
CJ

.t.' I

I c.'

Lrorl' I ' " .dr r" I 1..

COSEATUL EXTMIOA

h: r.Li

,1.

rn L tartrt

trnh4ir,1r
i.LhL

i i" J r' o u,' itr'. t,'n .' ' slrict conLioL(l lrel,tri s, se rlglcm.nhzc in nDd "1o
inpo.ttrl ri cxforiul Dtteiiior

i.

rrln trr hinc

nrii'trli i
(1. rir,,

ci-\iisL

i ltr{: ! p I'rlr'
iDhtr

-" rir'., .

d" allLi

rrll']t. \r rintri[rL'

trinc ci{ ji :r p.odtrsrlor Jrlrirte. Come4r exkrior lreblie sii Iic o trde conpDnent: in ristennrl srndar dc rcsimmr3re 3 $ononiei lrril.
d) CR'JDIIUL, FINANIELtr PUBLIG, MONtrDA

""'', a. i . iiri.i"a r, rrlntr ritr'r n:nrrrrrlr ft \i11:'j 1"i""


1ldor sii.ili, ur .jtrlorul .iroir lltrgnrll Por t! Prodtrs. rdrn'irL! {linrl
1L! la

Do P1i to.-. r! trm., L (,r/,,x r,t,trLr

s,rtinile rc',.(ii cconomice 3 lirii r66ilii impotu c s r!.htri pmktr tinxnlarcr indusl.ici 9i ngriculnlni. An3Lizrsiimli.i conomlce adtr.lo ie dor{letle cii in lrra noastr, cxistii nnetu,sc crpituhtri disponibire sr! mre nu r o rntrelrrinkre rdlnlirildin lrrnd dc r cE e.onomi.. Trcbnie orcrnizeii.o rrl,rc, r.enor cltitnhri prin iislin,liil. de nedit. pcntrL a Ii rDsc in scniciul rcla.eii lirii, stdtrt ga.anltnd depozihte la

Plasarea

nu nunai in lesiluri cL nevoile lnkeprinz.liotului, cl$ipe baza plantralor ds llnanlare generali,int(nited!0i necesiLlGa de
a se

a6tor capitalui va kebui indrunatidecitrostat

eoltiirii

AFdd, tdar4i, in tala no,nrn, in vedqea relacerii qi iirii, so ridici urmAbaielo sarcini principalel

dez.

Ir d "o d ope'" dc rin.n," c, Be'.o trebdc si ltc piryhir prin.ipali nu .!dai p3nl.tr acordaiea de crediie d produqlie, dar ti pentu conlroiul lntpbtrinlirii acer tora, ca nandalari a stalului. O cu reorganizarsa crgdilului este hse absolul necesar si lie 'lati reorgani?aie $i linrnlelc ptrblicc prin modificarea sisle ntrl1li tiscar in 3ta rer r,dl s.r.inite blgetare, care astizi sinl lnplinite i! cea nai mare parle pe calea impozilclor indirede ti trxelor de coftlnatic, st lie tracute inlr,o ndslri lnsennati a tm venitului, p. calea inpozilelor dndie, - cu rxc.plia inpoziltrlL pe $lzrii, crre asrizi esre exrren de ridicat.Deasem nea, !a trebli srabilit pentrtr ti4are conlribl,bil un doniciri! fiscal, la care si se .entralizeze lonl! renillril! pe baa crrora si se poatt Iace implneiea. Pe ace.sUi.ale sc va rcaliza ntrntrm?ioa$za.e mri drcapti ti nai democ'atict . sa(inilor lhcale, dar sc u da posibililate sixlL'l!i si-i creeze venituile nsesare echilibririi b!g!{ulli. tirii r irebui si apehzc Ia cnisiunea B.N.R., oprindu se asltcl
Pcniru m: re. yenilurilor slatului !a trebui stiirilite e!' zn'nez lhcali enornrii, conlrolindu se tlmoinicatitprod!c1ia.lt o. un or ri . 'l"li, n;. lD J I t'd.."0r..r M:strrile cai treb!ie 1trare in doneni!l ftedit!Lui siittjnanldlor publice, combinate cu cele de reglemenlarc i indrumarc a vietli dononicb sub loate sspctele, prectrm 9i ridicaied prlduc li!i, sint condiliile l;ir, de carc ntr se poate concepe ti nu se poar. 16riza stabirksrea nonedei no^stt.. (Atlauze-)

lnttri

sau dezvolta diterjtele sectoare de produclie.

do3a ri ,

l.

Utilizarea capaci(Alii maxine

n"ro de,drbun'd.n\,?dJ.-tu.pFUmri

,,Urinelor de

,iq I-IbcJ

,,Uzinelor Re$la" ii,,Tiian.Nadiagcalan". 2. Oribner tecii induslrki de ri26oi ta Orcduciia de 0ace, precun Si cre$ter* productlei indust rle in ge.*rl. 3. Refacerea ti dezvoltarea shimllri nosiru de hanspoF luri pe ptmint. pe lpi ti ,n ae!. 4. Ellctritharea liirli Si construipa centralalor hidro si tet

5. D.sirnrirea retormei aslare; organizarea si dezroltarea nriiunilor de in.hirie.e de hacto.retin.iniagicolqcare rcr

- a ,a'. p-rr

cultu i

i indGhialirrft

i'i'{

p'nductiri

prodrselor sgricole 9i

!'r,. ?r...btrli,c..

blnr lor {rlo-

Iiranciarc icsae producllei. 3. Rlrorma rhcali, .are s; asigdre o mai dreapii reparli znrc a srrclnilor ri un echilibrtr brgelar. 9. P3rlidrl noslru sc prcocupa li tr.6uk sii se preocuDe de in!:trmint Prohlemele d! bazt a1c inrilininlLlui nostrtr sirt: .) licbidrms rnrilabalhnului ;
Mze duo.mLice, ca si asiqure un minimd de .uDoilinlo gmcrzlc pentru i0treg!l tinerei, IofiLrpz de tehnichni r^cntrtr nevoile indlslriei, agrnultu i etc, ia. peniru cei cu crli lali inlckctrsle deosebilc posibilil3iea de a urma strdli supe.
L,
pe

rrei ,prDvjzioniiri normale s populalki 7. Reorg.niar$ shtemurui de credit prin hdrlmarea operaliilor brn.sre de uitre sra1, tn veddea asiglrarit mtjtoacetor

6. Dc^o113rea cooperatirclor la orale $i la sate tiasigurarea

dirdsitrtc,

reorq,

n...'

rdre, liirn a nai li

jeCali de lipsa mijtorcelor naleriale

t) Iornhi!r

d! Mdre

,.J'"

f!nt! inrrlrninlrl rrii

0 ,,a +l,JoJ.

Pri'nar. meditr

ti
i

se,Li Rcminir, in o0en

(!

rn

i.oe

iivcnLlui

glnorl

do

rirli

deslivir$ina p.cgrLirea i

eLem.ne.' prorrnislc, rqcliooa.e, car! indrum!.ri formarcr lln{el!lui t,c cal{ fii de rasll, t torinisnulti el. Ltrpriod r.niru rqlia,er i.esld de/id{r1q pui!m rsigLra p.prrultri nosltu .ondilii de d.zroltrm iir!rti, Put!n trrc d n filr re oD rn cet:4exn !'\ti!ol d! ..rrMic \i .tlis4ii. lui inrnnio,Lu I cn ui DiiimtrD, .1. .uroflinlc
pfuJ.siDnilc,

i) tleN itiz3ra

.orDultri didacLic,

itrlitrtrarer Ltri!ror

Drr coordonrr.. dorltrhri sln

xlfki,ir E:iirn

orgxnisnr

.,,1,.,

r0 o

Jnrj ,ij aiil Li.it ri socirlalii .f1lc d$scliiLtr rcLtric (r1r fnr,l{,!i srn:jLrlii

il \!D

j,(

n.rti, .i[.biL sr d!] h iimo -.olulih pol ile djrdselor prol,lone (i! * ptrn ri si libe si lrtorilster rL tortr n...etr:i tdn,L r Le lrrnspr,ne in !irlr. ]\.rE orgrni:m crisli trl i r.n rie.t tlc ornnl, l, prorn. nmr iriiinrnor io$ri .omun\li din 3vorn. EL 6le Consilj!L .lono'iir nLlcrio.. o'grnrl nLprc,r rlc .oordonrm . r.inirjlli dir(sdor deprrlxtr,eni. {.noDi.e,o g .rr.vr 13ren' ftrtirli irnl. nrxrt^ .lL,fute.trl a ltrrtrror sldonrelo. eroionirinorslie
nlclcrsi pc pbn Lrrg d. crlri i ,:.c rr xmofrie I diferiredr ronfrrtinrnle, pc Lr4 ffo. pInu n3biLil! in ]'ninurt, indrum:rc, rccxlh csle nL fLiioli s t.hrj! nir izrlii. Er prt,!,l]|n. iisi ri fn rpn.,t nc conlrol

Dnc nLstr sLiLt.:i jn spccirl ln lxra xshltnh ntdliicsh afntrf! in!{hlrnlr, Ll.t. it tit tcnd iol.i ncdniLo .L! r p.ohra in 0rr1.: s lrL(i. r) rmlrlje s: rh t:r.uk irlesii moJicilor prn{.tr x so rr!zr il olditrl n,.al !i, nr xr.l.ti timp l,l sii s! irilinl.r .ii mune .lispcn-v.c L. r:tc, doLrl.

(oies| il

i I : l. n luDiril. fi .jlionrL medicilor ror DUl.i slbidl,a condiliiLe de iehn: Jox ! relrlire rn3zi lilietl: - in rrr. jfroi,ru ti vo l,( s, srnd, Froreilul lofie rilLirrt aL
P,ln
-1,,1

dir

nlr

'nri D.L !

A.csr. esl! ifiri unr din pr.bkm?Le r.in.iprk, k:e rtrn xsla,i nrrriLL'i ii .r.c U Ir.bni kzolrrtil

noilor'o n.voi

,.,

.J

,1" |

'

SlRCINI POLITICE GE\II]N1I-F

P.nlrn rci:r(er Frii tl crer'ea rnei Romi'rii prLerrne si Lqr1c, parlidrl nonrtL rupr; pcnin strr'geren liorlltii rnLtf.. pcmr! rerllr.i.r lor cnc nnoie de nobiizrtua ii r.livtrr!. ntr!rer orerciilor ltii no^ir! Inlr..gx n'n.lt..i'n.. lnlr.rgr linrninrc, inlr.3g, inlcL1ualiu1c. indslrirrii,omscirnlii. mn!trii rLe rinrnlr, lot cc cnc .inniL rr pnkiDr in ncosl:i kr,

,t rt ,1,.,,J,..,

1irii, ir opm

de

\rloriricrre

r'otc'

ccq

coo'i:J

' 1 tur niiilii 0oli{i.e a drsci hrrtitazte. (Aplat.e p tetni.? ) 2 Intrirer FrDnlL'lfj nrlion.l d.mos.t. a,4rla,:. )
L

'J .. Fo,u r 1i q !.'4 ' rr,iri

5t,tr r"r'i..
tr'u'

bos4i0o. im.nse pe

src

J ,.

la po-

"T'n Inii,!".ri

r-

'

4.

lilrSlirs

dintre Poporul ronin 9i

eliomli$lile

@oloflri_

5. MobilDalea parlidului in cooDsare cu loilele demosatice baiiliei a egu,lor' (,4Pla(?.) r-lur or Pe u C ozd rraa?e, 7. Intirirea triateniei cu marele popor solitic, cu popoarele inconjudtoa.e ri cu torte popo,Ele itrbitoare ds liL,ertate (ApLauz rutedire )

5
si

SIRCINI INTERND DE PARTID

brganhaliei respectire Lrpta pentru irtmducerea unei disciplin. ii a unui sistem ln nunca noastrii. 3. Llpta lnpotrnb pripelii ti erabei in lLurea hotitrilor. Nici o hotirlk firi o chibzunc naturi. Ficcare s.iiune si lie prccrtita sm:nuolit 9i minulios. 9. Reol\rrea .oleclivi a probl@elor de bazi.h parlidului. I0. lnl:rirea disciolinei d. partid. Lrpii lird crlllG lmto lrivz .urenldlui 3n,rho sindicalist sl derierilor seciariste. ll Intiirirea 9i asculiEa ligiicntei noas(re ti a vigilonlei

lndeplinim umi'ioarele sarcini iniehe de pfutid:

Pnk- -u.r" -:h.d"

g'..dc.
UNCN OtrGAMZATO8IE

'

si Iic meloda convins.rii. lntirire3 crilicii ri rulo ithii perhu anatizarea t liclidars slibi.ilnilor noastre. Imprinareo trnui spirit sinitos critic !i ?ulooiii. ir toale organizaliile noasire.
12.

Mehda noastr, de nunci

13.

.) IN DOMENIUL

1,1.

Irllrnea lesituilo! c! nasele


br

partid pgtrlal, ri prin p.elr'rrca lemeinicia

l.

CoDsolidarca oiganizaliilor

snlenle prinho rirli de liiki ri slciniLor


inlluenla po
dL

l{ DorLNru !u\rn

Dr

rDUGr poITr(A

i1\'J 'i: !rr i.ut.odJ zr'. 'Jp.'ridr


si
1

2. Llfla

penlrtr lichidnrer

netotiviii dinlre

'il''

I Reorg.niz.rc, inlresului invri:imini de partid, dlnd o n1.- 16.1" oohF_" na!oJ" p" .. .'udi J' hneir..
,.
pe termen de 6

ribii ln .cesG lmprejLtriiri. 3. lntrrirea muncii orgaiizatori.e in rindurile ntrnci{fiLor, irEnilor muncitori 9i intelectualilor. BiLilic in seclor!l llrrnescDcosebili aienlie penlru atracerea l.ncilo. jn parlid. 4. Control rieuros $i ajuio! conlinu! din parlea orsrnelor de.ond!.ere privilor la lnd.plinircr sarcinilot. s. Ridicara nivelului polilic aL cadrelor ti al in{reguhi
lnla.nea snntului de rispundde colEiivii ti individuali. O.g, , c" r r. pe od,, -nui tlin n"boi., Gr-nc in urna ntrdiedi sitlalhi conc.ete ti pe bazo ansajamentelo!
7.

Reorganizarea unir(sil:tii pa.tiduld .tr !n xndirorh pdnanent. ne parlid,

l!ni.

3 Orgrnizama $olilor decaJrepc linsd cditctele rcgiDnale lol cu !n atrdiioitr pcrmancnl. 4. lmbtrnAt4nea editurii de pa.ti4 inrsiliclnd edilarea ope. ielor dasicilor narrism.leninhnulli rl dtnd o .tentlc spolit, lucririlor p.i!itoare la tara noastra. 5. DituTarea largi a lilemllrli polllice. 6 lmb n ;lirea continulurui plesei. 7. Tratarer rcgulala qi kmcinici de cihe presa de pnid
x problenelor teoretice

F O's n J.s utu'

politice. de o.6Dond"nli Dqmzr" ti. '1-1" OrganDarea de Scoli de crdre gazelire i.

cc rl pcR strprne dh.trliei li .prob:rriiccrj.i.l.i n4ion.lc r.]!d!l stu .supm .dirililii ri $ rcinilo. ift st.u in lrla Dxttjantti (Artarze i.ncti*. DeLcsalii altli.n ,2n p. nNnot Shi!,nte: ,,Ttniasrii tota,dtul Ahcotshtu Dcj I Ttuiostii corriin pniaarc, ittantuzn ,,tnt.ntalia
atur

POZITIA PARTIDULUI COMUNIST ROMIN FATA DE CURfNTELE SOVINE SI RLVIZIONISTE Etp't-. Jnatu ta edtntd I'rstd

tettl CenltaL!1tilids.L Pa,tidrrl Con tll:t Ra"linl DeLqtalii,


.)

L. Transil\'.'i.' din nltuL li r r m:qion.re grcr .urlriktr Lorilrri :n drl rl r 1;,.ii, ronUNind 1olo,lir, j61qca linhi poli(i.e n Comire !rLri cerl,rl ixl:l d! l'tultrm. ndio'xlii Holirirca ,(1trc7!nlarlilor celo|I m. i lut.'i. d!cL.rind ifL

rllirri ik Conldiilei

dc lx Prris

.u

p irt

5i neav.nit dir{dL

1il.tr iB h,t(x ten1.tr zdnnrircr

L dc lr \i.na, : tustrlrilitr(hcxg iiirdinte ll,n,iiir \i llnsrri., ttrnosrTnd rriri .c.rnr: n, lri:ntrl .n!! .oniri|rlir Pporultri romin l, cn rrl rri

ddiniti{i x hillerismoiui, 5i nL 11doilcr rind c.tudml d.n.cral .L rlsi trhri itrslr! ,: L [ 6 ,\lrrlie 1915,.:.! , {c l undilii obidire pentrtr dlgf ,rrrr l,qihtrilor dq,Lift 5i libefti dezYollxri I '4ionrLit4id (rLoNilot,! in drtLl sl, nrlfi rouin' Ain P" I P I 'i (:o r(elrL Ccnlrxl r ricut ctrnosrrt oPini.i blLcc diniunlrnl 5i
1ir ii I dicolL,L(i d! lr !icna ln .Dnfdin{eLe .arc an irrl lo. inlrc rePrez.nianlii ,narilor l,rleri ir l.s;1ra.u irchciercr lr,hteLor dc Pac!, .eFrezenUDlii lrriunli Soriclire rtr strslimt prnclul de !fllere.l guldnllui cu privne la Transilr.Dir, bazindn se leobliga!ii1c ltrto

'oDir

de a rsigura nalionzlitSlilor conlocuitoaie drep^ ale poporllui r.min. qs de 043. (. -. D p" i\rrolirA !J ,r. "a ne4ullunrite de holtrirne de la Parh, a( intensilicat.gft4rilc ai proFganda lor, aliL pe plan inidn cii ti pe plan *tern, impolriva dciziilor luate la Pari3 de reprtzentuntii maritor pute , ln lrlnle cu L:ni3nla Sori.iici. O arndii inkeagi de arocrii ai Frizionisnului danrcni polirici, dipromali si scrijtori s.au

de statul

iui

ionln

egale

c!

citatca reacliorurilor naghiari din Ronlnis, care star azi in lrmts dgitallilor revizidiste din Arderl i l1Lrcazt mini in dini c! reactiunea ronlni.

'or1

I J. la Pri .londrlrwo.h'rao

poaLii

gjsi sprijin penku teza revjztrnii graniielor dini.e Romt-

,"

o,iduF

Algust, incL siv poliiica ctrv(nuluicroza, diept rn.",, t L. dqnalionaL?nre a ekmcntdrui din Tnnsilrania Di, 'r.ghiar afirma ct .,ir erisli nici o drosobire lnlre polili.a de opresilne
dc dup: 23

In s$1incrcr rcz!i lor, rerDioni$ii nrghiari calilicS ,,poli tha ron,neascii, alit cca dint.e cele do!:i riizboaie cit si cea

''derqr

PoPUlare din Ardeal de la rNcndicirile social. lor {onomi.e, $i polilice Este rn aderir isioric cA inPeriul aunro ung.r ti regim$ile reeiionre romlne ti machiarc sinl deoponiri responsahile Dcn'ir .a - J'r'f'1 li J i r 'liFFo 5i h'Jn J tri ,o\itc ' '"11 FR rio' d o ro : it irg i ' Ii'1i'rd Ac.ir1, Dolitici r liisrt In mod incotlesi!bil urne adr'nci in men pal! ir '' 13 a pop lsli nill ' ., , rc n! ' a

,i'om' Fi liu ' nisr" i ,' !c ' si romlnd au dus o poliiici torini ti de rtilare la uri peihn
guri

"rpto"J'"c.ncarc,.i " aF.

-u

a abntc atenlh n.selor

5i dc d.znalioruliTare a gNdneLor rcaclionare din

o garznlia priyilorretadrao!(ite ei deDo$alice Si poptrlare sub regimul aclurl',. Incerrm: rerizion\(itor lrguri de 3 contrnda potitica re i'ntrrjlor reaclionar. din heclt .u polilica guremrlui Groza e .p .. d ., T rr'. p6J.. . e der to . \"clFi..,

ti ni d'Jr't !forrldtdnlghhia0i' T, !.s ,. tn ciuda tlttrror c!virlelor I mozse din zrlicokle de ztar ri diD

''c.

kert

poli-

',,"

.";"". ."", ." -.0 n ,o

'

r!

declfaliih olici31e,.u aie nici

ungu.i qonJund, ln aeit.iiile si Liro0.sanda Lr, 'edzionitlii in rod iendenlios politio iegindlo. retclimrm din tleut dI
Pr-l tu.e,,3 o '.,-,'.P.d 'nP c,6 rr"e i,ro.rcurr'.. '',1lo .lo ri

populalii ditr Transilrania, populali, naghiari ea supusa unei politici sistc natice de asupfie n!lionali, cultlrali i religioasii. Ceed cs ult,, lnsi sii adargerevizionhtiiunCrri ste ci aceaslS potilici a rgacliuniibnlne de dploatarcsi de asuprire, a tosi dlsn cu conpl;
de oprimam,

o rd{,lo ,'!.io1:r to-naghl'i o'.r",o.mI'nd{..0 "lundaoenlali dinhe reginlrik reaciiorure din trecut g regimulr dcmocrrt instalrai in Ronlnia la 6 arlie 1945. In' d " . ..b cc:mu'i'p iior,-o dr r lF.n. p ,rgc
polili.a

siriciEti 'as dspuiere a lntregii

in Gloria poptrlnli.i ti maghirr! dinTransilvania reven_ 'omine conlocujtozm au cil:trt o solulionare dhirilc n.iioDnlitililor dcmo$atici. Reriziotisiii unguri Aene'alizcazi in nod tenden' lios prordrrile iniliate de P.riidelc ,,irtorice inpolriv. poPU l,liri mrshi.re si le ptrn pe sedna snvenrultri Crozr ti a po Lili.ii srk talA de nalion.litiiik conlodri(orre, pcnir!, justifica de emh} rrltmjiilc lor teiio'i2le. Misurile glvernuhi Gro4 3 lo (are t-oDo\"d a _a d" rd5; ii torinisnul ti uncltec lnpolrila denoc'alhl li ptcii slnl calitic.le de rcvizlonistii Lnsuri dreDt sidple ,,cu\inte hu_

I
grutiliLc inlimpinale ln aDlicrrer proe'rntrtri de gtr\{0$e preconini de iorllle ddocr?tice lnairlc de 6 Mariic 19J5, rqLliz;ik gurdntrluj Cron slr! nriftlrie a ron:.nl.ilei deplins dinlr! ro'b!k si Inptcle srk alrL in probhmele g.'amte :1e ti.ii .lt ri in pDliiiQ sa Jrlt dc nalion:lii:litc rontocuiioirc. Dntorili l)olnicii denouxlhe a gdernutui crD/n, poptrlrliej m:ghiarc din Tmnsilr.ni, i s ru rcord.i n.eplri Jcptik {e a iolosi liDb. nri.'ni in $oti, in adninislrstie 5i in Irt. insrrn
dc ! rrea s.oli primrre, sc ndar! ti unir.'sitili n,rc risNlinure de stal i c I rlex ie.ire, bibliotc.i $ instit'rlii ruti(.le; dc r Drrlicit. ii idninislraliite Dubtice;

cr tdle

lrlui

de

impillr

lo .xrc o Iosi supus; popuhli. dln TfrnsiL.

Ncsocolind dreptuih ti tiheni{it. a.ordrr. nrlionalitalitor ronlocrirosre de c r su(ennt dr. Per,u GroA, revtzionhtii uF !uri urnafts. rtr rftlrakr inleresel$ l' Jna lopur'a m 5ir"f' ' !aljsl.rucn prcLc,liiror icriiDrirL!,re re3qiurii,ragtri.ft.

rsln.s

d. 3 s. orgrnizr in rcdci., dezvolttii crLlrrii

ti

tfudiliilo.
grotit
.

,n..1|i-uo

C! p:ntn(ul confhcnl dc ln noriuii rcmirl

. t""'i,'J,

I'

ti dr lr i m',.'

mi'ri iproxjnulir .g.l ctr nrmirtLl rngurilor .e ar rrn,ire jn Rontnia. O rsliel de prnerc tr ch6litrnii stc pe cii dc n.j61ii, lie aliL de puictrlcasi Nejus$j pentrtr .iL depr.tc d. a rczolra 0roblenr n.liofula, o coflplir, ri mri DrLl. A adDite prncluL de rcdcrc at .4jzio,tlLiLd rngm i o problenii ralionrLi in une:ri: Esie noj$ta,peiLrn ri m line $rm: de sd'i'nb.ril! iilur.iii! in rixi. toriticii . nal|Lui ro

trii srristuccrca rrcndicirilor loiloirle ale uns.rieis ar crea I n:rc dc (hililItr. riiftrtngr.b.li in ungr'ia trn nnniir de ro.

ResiDrL inslxuml ln 6 }lxrtic 19.15 r ucnl rsilcl .ondillile obieclire de dczrolur ti proprSire cononicii, polili!4 sdirli ti nrlional, aiit penin poDoruL romin .ll ti penlrn nnlion.Lilii.

ri prin hpilLld l. diepl puci dcphcrrcinmzolva ,r. oroblenci nrt,omlc reviz!i.ide gnniie. si ntr ondiiiile dc o.nlicc d!ri. de regin,ul lnsLaurat la 6 Marlie t945, carc |{nil lib{, dczrcrirm rll . fofonhri mmin cir ri. nalio
rl erlernr i.. ni a ,," at o.n" r, " J ftvizjoniste (in TransiLronis. ,rimcnirrt aLiL d! rq.li"nea ,,Dtn:j cil ti dc rdclirnei naglrift:i. S:tisfrcrea pretenliitor hritoriak nk tulizioniriiror uigtr i ar duce in mod incvit3bi la 'dtri.

L!.

Evident,.egimfl instalmt b 6luar{i. 1945 ru a rourit ri nu IjlLLea in celc 16llLni de eiist.nl; si tie.rgii loatc lrntrile poli ti.ii de lntrelinere n urii rovin. ii da asuprten4ioi.la, fotitict, socirri i Eonomicr, d'sii in mod succcsiv ln ti3nsilvrnix dc r.aii si Diincipii Lnsuri, dc rcgimtrl h3bsbu'cic r horthist rsi de ir.i NLle d! ctrvernele reaclioiarc tuminc Dcsicur cri 'n.isinl Iicul. Ceea ce estc lrsii imlorlanl i c.cr ce ntr inleleg ti ntr rcr sa intel$ei mvizioniitii unsuri 6i reacltonarii ronini csrc .ti polilha inatrgfal, de guvcrnnl Groza o dali c! renirea sn 1a dna 1:rii a pus oriaLri de holar inlrc doua.poci ino'i.e, crernd .ondiliil! obi.clive pentr0 lhhkl.lta delinilivi x fne!o. lrecu

ItrLoasS,peniruciistrbrine.ziunit:iead.a.iiun. npoporutuj ro Din ri , na{ion:litililor conlocuiloare i6potiv! re$liunii siritrailelor iasiste ri tinde si neniini,@ p(nznenl r4tu de ronlLicre 9i neinlelegeri inrc poporul ti poporut m,ghiar. 'omin

uln reacFnea rDminr. .i tn c11cnni1e dcnocratice..tti ' u :_ m'n .t ,' a. 4on"l! d,!n. .oio, ro ,

a1e po.

Rea.liunca romlni il neghiari se 1n$ln6c ln lra lor im_ potriva deDocrali.i, inpotrira cuce.irilor dcdo$aticc ale pG $ r D+ po_ rui omi' ,' mogh'ar : o_.n' , o or' f i. 'da dice proc6ll de denocrslizarc ri dc colabomrc pictcneasdilnlre ."j" o,',poto F. or rd n, d.ric0s c ,'ite 3a Pom .1, pvin\tii romjni ti revizioni$ii trnguri jnliiresc .llt Pozitlil. rcrclirnii ronfne ri mashirre cit i a1e cerclriror rcaclion.le strtine lmpotrils ffonlului deneraliei.c!n lupt: in io.ii lumcd pentrtr inffiftea intrc rcroJe $i penku ,sigrrarea unei Pici

Controilatea de inlerse a tort.lor dmmDte mmine$ti ti t populaliei maghk!e reiso S1 din atltudinca parlidelor ,,islorice' hlil dc gtrrcrnul Gmza h prcblena ndionalil. rlsllel, unul din zirreh 1or pretinde cb ,,in Transilrania s au acordat uDgurilor c.le n,i culezitdre drepturi naliorale st cele nzi nca$cpiate
1e care te asiCtrri regi. rationslitililor.onLocuiio,resJnl ,.cderiiloarc", penl.u ci noilc tdle polilice care .onduc osllzi .lestinclc ta.ii slnt sin.er atrFto ideii de colshorare frileasci cu ralionrliiilile conrocuiloare ; elc sint,,neartcplate,, penlru c;j ;p" a. li.r Do. b I a'"a l- , Iolo.i p'ob.rm. o' - , ' ',t ' ale o divssjlns politici penhu a loli h cuc*nile deno$aticc Do l J. r4ion l J,!o|D o ur$re F si -r sinl ,Fea$eptat! si pmtru rerjzionistij ra{hhi. r.dlcindu le posibilil!lile de ag atie rmpoiiv. regimftui demo aiic din Ro. mtrl imhurat
1945

Inh sdevrr, dreplurne Ir 6 iuanie

ti lib{l:tile

Agenlii revizionismlui so lcagi,ni in il!2ia .r, sprijinin , I p6 Maniu li clica sr inpohiva suv*n(lui 6rom, a. puteo schimba rcgind inslatrret la 6 Marlie, ar pltea aduce la .lma lirii n gulern rea.lionar, si prin rcersta s !r dca starea de

',gJr't"lr lor, tn spdanta cii .slfel prctenliile lo! teritoriale prop.ganda ar Duies e:si un tesei ln lxla ma lor 3lia1i D.$ ntr o atirDi Dublh, reacJionarii romlii. la indul lor. q .o .lo 's t ,.'" !\' "o' po r'i,"g.t., n,ui ' -61\1 rli" ' 1945 i poliLia guvernllui GrDza,penlrtrr slbmina atrlorilaka
tilnc.cdcror
dc care

z? - ef.4-{i.'o ti.ns.

rn-sr'r"ri

ut. i. p,rdu qor' tulr holo- a contrz revizionisnr!lli maghlrr ti tovinisnului romlnsc, .src .cprczinu dou?i aspe.te .1e hptei reactiunii lmpohiva demo

cL.r''

1 ia'. d

gu!6'rl

Groz: se bncurii in trla loPo'ulli

0.r 'or I.i3 0^ .a ta r " poo , g J: ' pa idelc,,istoricc",tiindinilis{orii,org.niratorii li conducirlorii prir

n deordini Pbnlfu a dovedi in' capncitalea sNern(hri 6toza de a pmc in aplhare poinica sa hti d nalionalitiitils conlocuitoarc. r\stJel, conducii{orii p.rtide_ lor,,isLorico spe'a ci 3r ptrlt. si slibessci prcnigiulguvernnlui Cro.i n rd," op npi prl."d!.r.l ) .'r o'o l"'is, jnstaurst ls'Is ri si inpiedice la 6 i4.rlie strbninere regimul inlehgeres li .olaborarea diinre poporul ronin $ poporul na

proro.:ilor prine din T'ansilrania, .onhihuie la lntt4inerca

l. Co.lerinla de la Paris. prDvoci.ile pvine iniliate, oF ganizrle ti cooduse de cilre partidde ,,istorice,, ln dilerite tt4i rle Transiivxniei, canp.nia dcaliiare la uri inhelinrtii de t resa lor Jnpotrila populaliei rEghiars numails citera riled!pi lDt6rirs ndilor alisti cu privire la Tnnsirv ia au dat pitsj rts vizidirtilor lnsr se ti inktuitice aeilati' $ prcpagand' lo., sub p.etdlul ,,stdrii de n$iguranlli in care ldierte populltia mashiari sub reginul suler.ului dr. pelru Grda,
holeri$

ci nu lnlrrp ao' d rr. ",." t"-, tDvine a padidelor ,,islo ce", io.i3i inlr un nonenl clrd chesIiunea granilelor dinlre Ronlnia ti Unga.in a tost dellnilir 'mDldlo,'r" iru.
Conitelul Cenlral al p3rtidului nosttu $colcrtc

r
provoi:irih orclnnrtc de prniddc ,,iv m.ehi.rc lrebui. si lic consnLente ca f:lcind prrte din pl3ntrl lor de suhminrrc . !Ditiilii de lupla a N]ren,Ltri ronin l a nalionnlilililor conlocfitoarc, d. $Lbninare , iinemi demo{4ii din Romi,,ia. Pad eh .,ist.ric. , Gfpindtr \e ri Dilsn lo. de drcplLtrile liberlillil! rlonl.t. inlion.li{iili10. ronLori{oan de cil.c gtr. ri Lcmrr dr. Grozr, in.crrci si ti:,coperc.,iDoh snvirtitc .srD,r ]rf!.1i.i n.ghi.i. dir TrrnsiL!rni, sipolilhr Lor .olonirl, de dtrprire n4ioDili, {onomia si Fhtici I DoDrhlni nrghture {in rifrpnl mcimtrild,mqiom.o stuliid itr cLidlnh (iinlle si{ktie de .egir!l hoilhGt as,pra pcpulali.i romincsti, prr lnlele ,.isldri.e itr strlLi nici un aLrinl dsfrs c.inrh r:irnrite dr lntoierti,d,cof,pLicilrtcn lor,in. rdt,ltr! d. sud, ii.i desprc criDole srvii\ile l. r1iI Sex(:i,,\glLnrt si in rlrc prli de.rlre band.r. in:r,Dh rrc sine dsLorili ciirord gulenrL Uniu.ii sornlicc x losl ievoit si dispnn: crr.rnrca rd inlnfuliei naLaLrl. d. .le in Adealrl e nord :'^ L. ho'' d I P,.i

toricc

liliril.

nnpoLri{a popul.!iei

rovine

ri

itnd

exisla disensiL'ni d.! dovrdii dc o tot.ti ignor.nlliin ceea c3 frireie camcteftLl 9i mctodcle pxrlidultri nostr!, c.k se deo, sebetlc d..ltd pfiide pin InptLLl ci ori d. di. ori nemb.ii noriri

pr idelor ,,kroricc. d..1 . o . a'to. ci.3o a i "pp" parlidulLLi deoarcce condtrciilorii nr rcprezintd interese indi!i iulc sau d. clh, cei .rre \i lnchipuic ci in psrtidtrt nonn'
blniite

kimlntiri ti disensiuni in siirl conduccii p: idtrrui nostru. ,\senuer trrntntrri ntr pot exisla d6tl in .apetere hlier

i|o.J

a1c conduditorjror

rcl

d. prrtid cmil s.cleLi s.trrbrtcridch linh Dartidul!i, scst.a sini suptrse too,l!i diticii $i rtrtodilicii dcshcc,rvindcr urmarc Itnlrirei membriLor de t.rLid - Fi . acelora crre au sErit ri nenlinera indkt clibilei trnitilipolilhe, ideologice Si de .ct1ne a panidrlui nonr!. Icbrnr constituic lirir ri rirbili l:iox rrrtiduld nost.u $ asig$t srl{iodtated lrjlalii ie advd
Conitciul C.nlral

n h

'i

.'iill

' . o!

tost urrniD

(c{z! i

p.csia

denro$rlni

lntu no,nr:i s(ibii px idelor ,,hrori.Ll in.eo., in nod grosol,n sil Nirtif.. foz lix friiripiali , prrlnLl,'i nosiru t! pnvi.c h prd.

ci.lc af ontribtrir fl, lcrr l.

r..sL sLfces rl

.,1

'

t.rLidelor ,,istqrire ajurg In concluzir .: dcdamliiLc I:icnic ld clLLj dc r:li:e Llcr.lir prtrr$aDr ar iisen n o,,scl)iiib..c ta. iidf in 0oLit:ra P.rtlrLri CoDrurisl Rortin inh d! problemr

l','!d.ox.ere D! r itrterrenit ninh norcrnsiljdelcrnjnri ia idnl loitrtr sd ri ,schimbe trii.r" in probkma nalionali - condu. 6 r. ,.' r.ln, .,u

r'1 ,.;D"

..lnturi

nr.',,

intreeii populrlii din Transilunia, ant tu cil si maghi:ri, noi izrc:rc d. !ia1i $ noi cii de prosres, 'nina ItrdreDtind l(ur principal idporrilr rcvizionittilor rnCrri, n! : r.centu0l rAsDunderea folillcii i p.rtidelor ,,islo.ice" h intrei up'i' d ." r " d to r \upu J ',liorzL rr treclL Dop!Lx1i, naghirrd dii Tfunsihania ti in provociirilc rcente iniliste ti organkate de ciitre prrljdelc ,,isloric. . In nici un crz prrlidul nosiru nu posb sa irl3ci su6 iiceE \'r r;Li4 reL,murio' ..i lori .n ot f.. l , .. r ,' . .r.1- .: \ntile inpolrila popul:lioi nashirrc, cici, daci ar face rceasts, rtr ar 0rivi probhma nalional, in dod obiectiv, sub idte asp.clele ei, nr ar Ii credincios liniei saLe polilice$i'&lis, tfuit dc nftntels lovinc. cce ce dlosrblrre tocmal parridut noshu de prrlidele,,istorice in nelodr dc a lrab problcna nalionaE a{e .il partidul noshu nu ascrnde politica de aslrrire a resinurilor

l9l3

s,r Ii deschis

' ' 4"

h apraciera ce Luci!1iu rJ, r"rrr'rm J d d

o raii in adcrimia ei lumin, Ace.stil ab.tere ln dlscursul lui Patratcan! a dai prilej panidolor ,,isioice" si arunce rispln. dcrez prclocirilor tovine did Tnnsilv.nir ercl$iv ,slph ele. nentclor rcvjzionkle maghiare ti st pretindi cii in problena nr-

lal, de populalia drghiari, ci, dinpohiri, o scoate ln evidenli, o dabrac, de toal, lrazologia ei nztionalisl, Si
reaclionaro

lio",; $. ill -n'i,I d \.di'i !,lc p".ir,k 0- 0.'"li!. /

Conducitoii parlidelor ,,ls{oric6 cauii s, asocieze prdldele demod.lic! 1a pDliiica lor $vini, penh! I .rd impresia ln opinja publice dinijrtrur ri din afa.a l:rii ci toate partidele,

ci lnhd romlni ri nrgfiia.i Nu erislj ri nu pmle exisk unitale de Leden lnhs gNernul Groza ri p3 idele ,,htori.e ln p.obhmd de poliii.i genorali, ri cu rlll m.itulin ln l)robL.ma n.1ion'li. DeosebiFa fundamentali conn; in zceca ci panid.le ,.islorice star pe Dozilia astr. prnii nrlionale, pe cind pdtidele d.morr1i.!,inlrunie ( !r,. tidul nonru, corsid*il deplina egaliLak in drcpiuri r nrliomliritilor conlo.trildre drepr lna din .ondiliih dervotu i ri con. solid:irii denodaliei insiti. Partldul nostlu. d.ri silil si luple in condilii de odinci ilegrlitate, daloriii reginurilor ftrclionfe din trcut, a losi IotdaJU' 3 pri .ip | 1j .. -e " .o \j{ui r.? . ?g,nuri r: pol, . .lon d , r" d" d, o', rr,ll" o Lo ui , ro\

I10k_ n'g ,nul.. nl'n,ghlJ,. E to,'dnd" r rA"r. .ir. {.u-i.- r .. zioniste cu nasele popllarc naghiaie, ciullnd si ppzinte lu crurilc ca i ctrn lllla s.ar da ntr inhe demo(,lh si ractiLLnq

lajdd..bP, 1.u.rI'.

tnpotriva asuprnii naiionale, pdku egalitatea conpletiindreD' tud a nalionalitililorco.loclitoare, din Punct de redeie eono nic, politic 5t .ultural r, In stabililea sa.cinii saG cn prlvire l. rezolrarca probleftei lalionak, panidul noslru a luat ca punct de plccare in analiza sa condiliile istorice, economice ti poliiice .oncrete ale liii noaslre, privitc h dezloltarer lor,lnslllnsi legtture cusilualit politici intemalion.lii. Credi'ciosprincipiilor $ linici salo poli tice gdrrlle, pariidrl .cirt ste azi to4a de cep3lenie care nsgc pc linia iezolviiii probhmei .alionale prin scordarea d drepiu ceal. nnlionalitililor conlocuitmre. singrr cale de i -o ..'^ a proDA c: 3liol' " n ioldil,I
' politice $i s.is!e 31e liii nodstre. Condiliilc cFaG ca o rrnare a evenimcnlclor dd la
19.14
93

rlugust

sinaicuse.n: s schimbirildiinkrvenlte o dati cu instru mr r.eintrlui d.dftrat la 6 i\1.rtie l9t5 r! lnsid it t ndea ,'n!plicare 3 principiilor pronirrte de partidul nosliu cu p lne la dreDturilc ti liberlalik nalionalitililor conloctriloare. D6ilvl(irea liheri:tilo! ti asigrrares dr2Pturild depline ale nrlionaliiliilor conlo.uitoaie sint lisi condilionate de dem{ra. Iiz m lrrii, are a rrmA ri pe dai departe sarcina principald

o r.,d.'l no.'r. prir",'. p.u3 m"ehi,'. hnT"n ilvaFis .a o alktt a ro(elor deno :te impotiva reacliunii, care z lost ri 6is dutnrnul p nciprl ,l libertililor ti drepturilor c\tiga{e
de poporul

'

nhtc din Tr:nsinrnia, ti hai cL somi din partea de nord r TnreilEniei, nn au rilnN firi eon in slnul .r$nizallilor o pa e influ.niei .urentelorsovine,iar De de rlli parts neinsusnil teDeini.c a linlel politicetrasatede Comilettrl Central, *au produs o soh de mlnifestiri nesinito.se

ro, i 'ul ..

roaln $i de nalionaritilile conlDcuitoare.

ee o' aJ.d:t.l'Fp.

FtrL,io

,,C:l:Lzit 'le Drincipiul narxht ci {'n popor nu poale fi llber daci asrprerle alte popo,rer" - ln opo2ilie cu punctul de vedere ,l pa idelor ,,istorice" cu privhe l. problena nationali
gresul al V ha a

Daloriii pe

de

til.toiLia lortili den.1'o,il;!ic,o' o. iroe'e .Coq lix.l ca o sardnd de brri , parlidului lupta

ri dc,brr! i

de

l. lrinci|iile

pxnidtrhri nosift tn problcnr na-

Ctr iorLe c:i

+ar luat m,istr.i orcanizrlorice inliolriva

Lnor

,orizionisnul naghisr, dLD.i .u'n trDii lof.r4i tunini ntr rtrci io..trna .rD'nr cu ..e ii rieorrc .xre rl..iL re.rlntrr.n

llnii l.rrr;g mnghirri re mirginesc L: .onLr(eft: rcaclnmii ,omin.. l:Iri sr lnnh.la (f ,r.crei iiri! ivinismlt si

'

r.fu1ltr ii D,gliirr0ntrprircs! DrobleDa nx. lloD.lii Id i'oJ obiecln, ntr rid.oDfnir,lox de inlrksr I nrc llmii n.mi',e ri nrglrin.c ii,Dotrnx d.nm 4n ncciti iou. rrsisfjr.; ir. inrrrcrI cL ?rlttor ro\in. r]tr dc .rmisitcte odtr .rli(i $rii. pc um .jP:rxr o in trert Greiesc ,c!i torrliti rdnrifi .,F ntr pm.iz.:zii (i' Transil.

,lcci

Idiriiri

ronrini

rlibiti nnitrk.

n.mliri d nartnL crre ru deiat dc 1a linla pariidllui ln l)roble' rr n.lional:, eh ru svul n,i nlll !n calacter sdminhtmiiv O.g,itrliih norshe de p.r1id 'ni 3tr inlhs si-riindiepte 1oa{t xlmlir lor a tr. intlLFnjolor torine cfe ar pilruns ln rindrrilc prdidul!i, r,b.Drciind p{icolul pc care jl Prezinli peitru {riLnLe. ideologhr, poliiici ri de xcF,ne a p,ftiduhri un $cmph Lipic penl . tniehge mri binc orn fo.te ti

I {" u, .

dc voinlii 5i de rcliune a partidtrlln jL consiituie

"bu' poptrl.liei nLrghir'c hla dc suml io n csre bprur c. !3 hii!5ie ir1, o R.mirre dono{.ti. Oressc ri ncei lovxrari nrg I r:ctur. h.ii,,ilr cdrjeri,rlei (re h prrjs frnill)ah tr Trx'sil unir, d.or.c.c rcc$iloHrisinu lir sun. de s.hir i.ile rro. lrndr c.i! deosebes RdDiinir dc rzi dc Roniri: din lre.ut.
si ,sie(.c in(cdee

sh obligaloric Fnlrr jfilcj flenbri de f.rt .are nu s ru conlormat iNt.rlnniloi ,lind .lltel DosibiLiirte rcrcliunii ronine ti m.ghiri. si FrD_
E!islii memb i de prrlid care D! srnl pilrunri de conringer.. c: ntr po:te ii combjht .u s DUI d:.i nn se.omb:t cn toat, holtri.cr ii nn s. elimini infhrnlele pljnt ti reprezeihnlii lor .e fi'trtri,l ii txrl ln nrri coDitel',1 C.ntrrl otr ri . ..ncoriFt strficicnt rknlir ar! ra ,srhliilo. sorine ri m!izioniste din Lllim.lc luri. pcnlrr d ntl o I ', ', de izlrirc ',i r orgxiiz.liilor de prlid din ,tuftx intrlagr torli -r'i'siLrani. isupr. ro.rr.lor iovine ti rer.tiorrn.

l 'l':oJ. D o.i nuioc ''.{io_ membdi de Drrtid, s-au giisit c! ocest D.!
1.

|..,ri

licnrnc in rdiril,ter oryrniz4iilor de f.rlnl diir Trrnsilrxni. cli DU ru dls o nlnci sislenxticr ri liln'iiorie pentrn inrr:l

ri!\. pen r ' ic.ft, nivlluhi c tai al inlregrh,i poNr,peitr! dez volr:ra lrLtrrr:, poriticr,so.irrisj n3lionrr. xril x poporuLui iomin cil ii I n4iomriL4ir mnrmtrirore cofiiillul Ceitrl rl t.rrnuh,i ionn, .oisnk.i .r o sli
pop l. t,

gde fraiifestrrilc prirc ri nu rtr lrmtrril popnlalia rcmini ri

11A.. .,^ F.',.nlr'. orl.o,.r.rr p'r d ,i6nr.\'lr'"s tJ.4 ,i. o d,..3.anu4u.

!1

.. al' r. - ,ero' die,ri

iii indresriii 1o.k ror po'r d o 'l e on\'.. - 'po '", n.tcsiLiilii de a inliillra ori.e ncinlelegerc dinhs poporul tunin ',i " ie,ie.o"tou:o e, r.?.'..1' o.F.u ipc ,.e i hunei rsinit:li dinire Rominir ti Ung,ria.
lrr .ondiliile de .zi, cind re;.1iurea

nent!lui nalional a1 poprlaiiei ro'nine sau nmghjrre liind con, tr?rb liniei partidului nosttu. Tradillile denmralice ale Dopor!lui DDghiar ti rcnir: ii* coaln de la Bobllna, rt$ozk lui DojagiceaanriUorir,Clo$. 9i Critan, levolulia din 1343 $ Imle celeklte evenirrenle (in islorie care au legat, ln llpta 1or conunt penlrtr libe ate si p.d' lru de$it!$r$ iob:simii. poporul romln $i mrghi.r, ca t 1up l"e dle d" ro i , L.cu,ii di .",.-\ . f,Fnl. I cismtrlui, lrbuie sn lic cullivalc i drtc cr cxcmpll Comildul Ceniml atrage atenlia organiznliilor dc parLid .supra propaglndci ti agitatiei lrovocatoire iniliate de parli dele ,.. .or.c/'. p' dgi', lo. r d populaf"i o . ' dc.le din Transilvani?. Acun, dupi hotiriile lr Prris,eirgitii Lozin.d .AIatu u ,nc i. rr.:.\r eJ. ltue lno.rr" n ni lind popuraliei rominc proprietilih ri av trr poptrrati.i D,aParahl cu nu.ca de linurne a poputalhi lonine ri na. ghkre din Transilvanis astrpra scoput!i urnirii de prrrid!te ,,istorice' in ,gitalia ti propaganda lor tofinij, inherga lorli u o.c,. a,rlo-Tr.FJ-oJ o rlb-ie .etG., ..pL... celor oie ngittrsenenea lozinci provocaloai. In s.elari limp, oryani?aliile de panid snn obligate s; ajlle organele dc st.t la identilicrrea .elor carc rispindls. ideea u.ii n.lionale. Conitclul Centrat atr.ge d. asencnea atcnti, x pa ,.eto. eiemenle din insiituliile ti adnrinistraliils publicc .rrc mrnitesli elitldini pvine s rcvizionhre g spijioi direl sau indired acFnlr de lnvrrjbire a lopubliei romlne ri nishiare. Acolo lnde s! ivsc ca?ui concrek, org,nizaliilc de psriid sint obli. eale sii ia rtitudine ti si Dobili^ze Diasele ronineSii ti na
dul lor si poali irlerveni pc line: orqanelc de sial in vcdder

lingi a.e.st, co.vingee prolundS, la.t in .onbalcrea naniflstirilor rovinej orice jlsnire
Este neloie. pe

de

. slrli-

nrlt

q34ioiirji, pohivit

lgilor in vigoare, a celor care se fac !ino_

Penhtr 3 punc Darlidtrl ln siilr1ia de r puiea indcplini cu su.res sar.inile de Daisus. kebdc descopdltc I' Iinl titrelu' crrle Lemeinic dlvidih Sorine ln llndldle pa iduluj, oiginea ti..nlinutul lor polilic Alln.i .lnd se !a aiunge la .onringerea dcplini c: un ,remblu al partidulli noshu in mod con$lient rLirneile.ri spiitrl iorin in sinrl ora.0izaliilo! de p3riid s.! crld disciplin3 dc tier a partidtrlui, trobtrie lstenisuri conlom slxlulului, ndgind lini la cidtrdcrc. Trcbuic tolositi riecare pent.tr . st3u h bazr p.rlidrlui nostru.

b r' ..Jl.F -.. .n i ". , ri edl.r mcnbrii de parlid in spirilul con.epliiLor ..re

u .o

CFie rpotrrz lo.loroo,'" r" Tbui ,J3du."., ",J/ur L ,u o,'"l orgrn-lo ,.ilu . .s " nr

t
PARTIDUL COMUNISI ROMIN IN LUPTA PENTRU DEMOCNATIZAREA TARTI Raton talomotu fet b .o,sJatuo tq.e.er'trot
ta sJrtsurt t"at

'e't46tu

te17

Orgrntxliire dc p.rlid 3u rost ftorg:nizate. Iu lost inriirtate '' i J' l" un,c, "J' z .' - Jr ..-- dp iAle a ,ti\p-rrd o oliipu.',n" nr:.tuDLra I' "on-n'ut dp drz.Fdi "J l" ua,i. .o orDp .J00.000 b c-Lri. , .p. , :nJ m. o. rilatcr colliiitoare 3 $lariaiilor. La organiraie, sindhatetor 3 fosl rtrrs ii padidtrl smial.denerai, c! care padidul nonru in.heiase un acord de honr unic hci in mai 1944. Org.niztia l:rininji muncitoare lrontul plusaritor, de slb condlcdea tui

tn trrm. adr ii djn rugusl 19.1.1, Romini., crp IL66e ,lirlii cu Gemnia hillerisli, I ie$t din riizboi, a lre(l de pariea .oaliliei sntihiilerisle ti a Jntors a.nek nnlotiva r!m1il.. A.lsla a lon rczultriL,l rLDcrii lronlL uihitlcrhl din,\toL.Lovrde cike hrpele sorlciic., ccu ce a ci.at o nrrc dc d6.Dmpunere prni.ii ln .rn.h lri Intonesc( in rpxirlrl lri den* Deri ti 'I p*. .I i.p' D, ,: 1..tir' c rc ."- .'+ ' 3nrihiilerisli nr ' cjpibs n, I!m noaslra fn hiikrhto, lupi, crrrclq lars, lotL\i rclul iniliztor in er.nimenl.lc din ,rg(st 194.I I ar ju.,i lo.icle pnlriolic.i'InntedLpir(idrlnosLnr,.a.e muncilorctti inarmatc $i achemal na* ornrn citoaie si sc li.. ,_mpolrira r.simnlui hilhrislrntonesri.n

I
LUPTA PENTNU REGIMUL DEIIOCRAT

prrtidul nost.u a t.ebuit si inceapi - "" ..ru' ,-g 1 d"n,o(, 1?P 'r siaa tpr:Io,'r. Det in noDrerlrl iesirii din rizboirl hillerhi p.rli-i(l nosirr era t4in nurr.os. intlueDta ti alloriiatea ltri cmu dari. fl a

iN RON NlA din prim, zi,ln.ondiiii

{,. " rl,...

'I \ug '. er,.l tL l ,".-o ti pFc-1t..-: rioq"-. ndrr. .' t.il.-t" L o,ro-:iIJ,t,u,i x,r., Bra,. )i l',. D rid4i ou! n ohto.To.,: ',. '- \*rJ, 1 r..po o'.. Cr.Jh . I l o /.. - ... '"1 de to. .p' d r." .!,,- apo. u." , *a ie..,'n:r.,ru. r'.'",-. ..,t. t,.n, o poi. 'i . P.nl'l .or .,r'o ,i"Xao,, d ''.- l"larg bol:t'.u.dtdesi-s ".0 oon t ".o,tB. a.r" \irii si indeosebi o psnicipara lfo.tie:i Ia rizbonrl .niitr tarht_ . r ,i1. rni "J soii .J..n., J d1r, i.o.., piT - J IoJ 4 ti. .6ufern_td p'q,.i4io. r15a.e!din ie,, r rf.0i...,1-o, 0..1,.rj p o' .. , ^bp.r, po uro u,Ju. .t. . ,, ri ' oru. ' l. o, 'lidu r'. .'ds'iJ.u t..r t -o..)i, tF. , Ip'.oondeFr' 13."rs,ra, o1rrnur,,,".t tn.-mjoaceDd rlete ,i P.N I De ,o d p'imut . ,i . r, 'i.

AsunindlJi rolul de organizaror at acFrnii u.ile a torielor demo$aiice, parlidul noshu a ck.rit un ineft prestigiu, orgr_ nizhd in tdri t.(, ti indlosetjil. Brcuretti, u y.t d; demons, 1.4ii pop(lai! puhrnhe Denhu a delernin! o grabnici d?mo ,." 7 -ed !gm'ju. cu."' ) .I .u. \"1i. I.purr,d,pa

n:. ! l D. r.-r,Ti tanitl. r'l_ J i' l"t irlinl: ia rr. f o' r,l."li d-mrsr..r' demodaii.e {pc.R.. p.s.D., ririnzind partidele t organizaliile Fro.tul plusarilor i rrtete).

Io{clc demourii{e in ntrnh

sl'np,re olJ,/,cd JA.orIClJIlk e u l/r' am ildFp r lo lI o n'r"tJ l " mun' oiganizatiilor lnhme, care lur nls!ti Pprcsive lmpotrira cemo l' I l ','o. ... ri m', Ji.or 'L silit !i lccsi ai doilea sulern sii pl.cc ln cel de a1 treil gtr o' r_ 'lu. 1.,'or'ImorJ' " ori & Ln .n. rl jo ,J Je u or p'c dtr 'd !Leore,ed!1r" I onsi u p' J rJ o k u r 'e dr'on _ o{| Io;L r.rrr )i p. .1. rr u t. 3r. ':!e. ! ii' r I'c |( 'r' i . ur"l tor, "t",0",t:.1'"J0,.Fdri rJn demo_ rclorflelol de mrlnare a indirjir cerinlele @nbitind cu crsticc In i.mt.r grrernulli I ion 1us ecnemhrl R:ldcsoL

N p.riidll nosl L ar

nas:l
intensiticat

c$tic LN.D. a dezuni3it

lor sl3hilii. in platloflnn erabomt, de Froniul nalionat dero.


actiunca de rislumare a gurcrnului intens suslinul atit dc icacliunea anglo,americani, cil ri de partidere Factionxre din larr. rla'i h\crri de slr.dr, care .tr cllninat cu demonsiElia din laia palalului reqsl. caE a

lr re.lt.re.1e

leren a refornei rerare, pe Li.z. no.dc-

lidrs.r,

pad..,,dmi.io d,.DoE-24d.o -erug.dr n -. P" "d L M. n", nelp d, i.r ndi . lost hanspo :t de anericani in shiinitale, Lnde duce 'i.r'. o acliune Jnpotrira Roniniei dlmocEte. In lrna nanif.staliilor pop(lxre, reeele a lost sin sa accepte fo.narea !fui Cwern de coalilie a DxrliddDr democrsthe, prez .t de d rul croza, Eri pa.ticip!re, 1rr{idclor reacliona!e ln noll Curcrn, lonit la trltere in zilr dc 6 rtie 19t5, pflidul nosl.u, piecum ri cdclalie padide din F.ND. (Froniul thrgnriior, P.sD. p.N.P.5i atiD, I cigriset pozilii serioase. PrrLidrl conlnhl a prinit Internete, J6ith $i Coounicaliite. Nonl glvern Aer o bazi nai largi de.lt a.ND., cfprinzi.d ri !c Tiitidscu c! Darftl!ls:itr. Cu idte dithuttiiile.e dedtrgs!

shlns legat de cerc!rile impsirlhie anglo ,meric:nc. O dati cn iistaumrer xceslri grvdn, lulla nodstrii lmlo t.ira donitalhi cclionre jn grrrn 5i pent r.forfle dcio_

l""l.e ' " -... w. 1 'o' .1' ! . , e b. . ".^r s"" ,.,"'t.".i', R-oe,u ., "eto:, inr?nl;rie si d,irr dc l,nc!'i, conreoirhd! G h Bu.uretti. s'a kxi rn demDnstranlii m!n.iiori. In Transilrrnin s.! o.nD.t
LL
pogrcntrIi iDpohim Populatiei maghiare Frli dc ac{sii sihutie, partidtrl nostru a adopiri noi m!tn e

'' t1 ni o' r.r\d . Ld p.

* *"-i ,

'
n

tu'', . 0,.'. '. -; ltri Rides$ ,u rccurs 1r cr loate ci dganele " ;;dMs", ju&ic, Fati dc ssbotfea leformci rgrare, can uro' otr , 'r'l J',eenou (-ori|0,,Dr.o i i '10 n J P n' lJ ohp,,ior re l, l. ' ': ^P.eP' nl i" ", tu nlr' uJ " "ri l '"r' d!h?iL,l '"P.":'ln, "

"rrq* , n'."

l, '"uu 'L F.de uo o'"moo " nr eo'd _J'

rciorm: rs.rri, sr opurca foliticli Iin.nci.re a lo4slor demo drrice cl..), rn condiliih date, lirgi.er hazei poti{icc a sureF ntrlii coDnilria un tador DoziliL. I prts " " su\", tu: Lro/, r. rLeg{ile pnrlamlnbp de la l9 noiembrie 1946, am avut de trct,i ctr dirkultiili econonice cxl.eD de marj. Econonia irril

pdiord. aceastr

o..". .. J. . ,J.,

'niintri ,l!n'otrrtizrre r RomJni.i A tost tdminatd ti legiteruti letorna agrar:i. I 109.000 ha .r ton date in stipinire la 913.000 de lirani. Masele de iirant n.voirti, nobilizate de parlidul nostru, h conlucrare cr Frontul

carc

atr lost lraduse in vial?i numero.se ielorne !l constiluit un mare Das hainle ln procesut de

l,

1'

electiv la traduccftr in rirlt a reroF mri sub .ond!.{$ coniietelor liirine$ti de ftrorni asrarr' Un roL map in realiz.re3 rclomei .gare I :tr iLtat thipele de muncitori trinh.ln satc dc t..tidtrl nosinr ii de sindi.ate ceoirtr a rjtrl: liirtnimex sa cl.rlre,e reto.mr rgr.ri un.iio rimea a dat dc aslncnea rn nrE .juto. liriiiinrii mtrn.ito,re in crnpania de jnsiinliliiri si lx i.parnka de melle asricoG Muncitorii nultor lntreprindeli ,u lrimis in drr lrra.ilor unelle :ori!ole. lrbn.rte in oreLe librc

pl!grilor, rr pa'lkipal

inperialhl de rrpire

'"1.t"1" apamtului de stal. Au Ion Grvdnul a trecol la delascizarea judecali ii execltalt p ncipalil climinali de dzboi. Atamtul inhtertrlui da Intcne , f*t Lonpl.t reorgrnizat. In o'garele ,linhlcruLtri dc liler.e .r lost lnlo.die cadEle ele'nenia dcmodalice ,ciire. recrut.te din
Ddtu.ile muncitoarc r1e populaliei.

'lla'u'r'd

. Crdribhn'lni dc L Bllgaria in 1913. rc iciu , L'r'- Pon.r.J ,i B.l"J:,

' wr. t ..
li.iinimlr

oJ d

prok'"

3u Iosi nrliildxli nlnerosi Fendrli si oiiteri reai:liondi. S-a creat $i a tosl trectrt prii 1es! rp.rat l de edu-

Din
S.a

,mari

Si

mnncitoare

ti

l3 inl:lrirea roluhri condr.irLor

.l r i

Si se acord, drepttrl de

In !rnr insbudrii regim!lui demoda{, pirticiprres Rotrt' niei la rizboiul anlibitLerist a cipiilrt un camd{ el{liv: Il - . 11," n^ oi', h.r'r J, '..,odni'.. b 'o mJo l " LioI cri! sabola0 atlicrrea dauelo ., Dhlitiulri dr ! R SS Fi P.r tiripirca Rominiei lx rizbotul rntilrithrist, jn politi.. e\i.rnx a Roniniei $a pr.dtrs o cotituri ntorhi in direqix nrbilirii tuj.' liiior dc prieteni! .! Lniror, S.\klhi Romini3 denosaul r .ipi,lrt Posibililrtu de . se bndr. de sprijin!l UnnLnii Sovhticc. In linrPtrl cred;itilor rcrclion,i! Gurernll sovicti., drept risplns L dezordi.ile Pro(ot,Le de bandele tascistc in Tlansihania, x oidonai relme ca 'toriti' A tek zi dup, nrstatr
ijlor rcaclio.are romi.! djn Tmnsi!r:nia
soare a

aclnLner de r.rr.{r e.onomici. lndeosehi s. reuqit s: se reir.i .ijih de comtrnicrlh. cai! ru rrll niai mult de sulerit de pe rD. disi'ugcilor provocate de rlzboi

A inclptrl

Iiiclt reromx elc.iomli, prin crrc se dlniink S.natd rot ftmeilor ri nililrilor.

Pa1 r. o J ru J hi " ,:aro ,i t, ro'tr ' dinamic ,1 aclilnii de ,jLLiorirc a reeiunilor loritc dc s*eli S z relsii sii se evih rt\agiilc fodneiei de nfi lropo4ii ln ..esL scop r l.Et seaLii o orsanizdlie spe.irli, ctr Pa.ti'

.4.,s' j p,n'lu. o ',!r ol ,onr.Jo ' p.,. rlf"oa otrr 'i' FLrrL 'n .",u1 L po n" ' n,
,1. td,

!;. 'r. ld"o


L

suvtrntrh ioDtn, ri: dat consimti )nnrl .. h Trn' si\'!Dia s, Iic restabilitt adnlnirtr3ll. rDmin.rs.. S. pus in spliczF o lolitki n,ronrl: deDrooaiicr, biz.ir

p."ei' - .,, p. , r e o0l' liid3,i,n 'r^ Jo1' ur


ti rnguri
in ,1rderL. Gu!e,nul

on i 'L noslru a oDdrnnrt d.sclrir rctrl

loale tul,liiic ri a .cnLzit se senrneze legile si decietcLc sur{ nultri, pcntru a 1e dr cdrcLerul ..{e ,,necorsliluiionah . 'le a gtrlsnrt Unp deS iunj. In .ceislii silralh, guveilrulGrozr .oDinulr . t.d[! l| rj,ti proqr]mtrl dc prci,.ui deDocra(icc.

,ii to't,"d o.i,) t..6 L.P 1 .; elir suslinrii ri inrpimti dc co urile .emliontre externe. Sub inllLrcnla xc.dora din fmii. crrrnd drp;i veni.ca la , tt"... t.. ., L \-, ui . gurtrnul, otr nri recunoall. a rupt ctr El. d.cL.st.: &en.

l
i

Prrahl cu .csst3, cercurile reactionare ?iglo,aDkricane ,u incerc.l pc cale de presiune ,liplomalicn si inlrttr.e nod gurcr. .a n{eprezent.iiv si si icdea Dartidelor re.ciiona.e locut condtrctior ln guve.n. Dalorit, sp rinulri energic a1 curenului

alacuri impo{rira sctiritiilor de Prrlid pra'"o nl' o' .o .r 'b tle Fo'm" ,3

4\-L'.. "p.4-h -nlij 41gh. I d.rho r" h d. \m- "i ru Iosl silill si zcccptc soluth dall de a.o u1 de ta Moscova din nnurie 1946. olv nu1 cmz a *mas ta p!ler.. Reacli!, ez nu: oblinut declt posibilitdlez de, rrea ctte rn minislru firi Dorlololtu din ti{,re din ceLe dotr, p'iide reactionde: P.NT. ti P.N.l-. Drr ri accrt doi n,ini ri (rm:u si lje,cceD,
Dop: n'a.e. acestei hold*i, iegele 3 rellrt .oflrcttrt
cu

retea intreagii de organizalii fasckle versivc, carc plintriatr orgrn z:re. unci riiscoale atnate Intolliya lcestei ,diritEii I Pr(ideLor r$ctionare !3 licui uz de severe misuri represire.

A fost descdp.rili o

-k d- trc I'

nun i or, o' o' nd o orn

ri sindlcali, hpotrva dr e ' 'o - b'ie


nr

sub_

O noub lncncare de ,mertec dircct in lreburile intene ate a fosl l:lc!t, de etr!dnele Angliel Si Statelor Unite ale.lnericii in Dreajna ahgc.ilor. crnd !! cerut re rfiea legil ehcror.le. A.ersl, c inli r losl c.legorjc respinsa dc gtrruDul

irrij ndstre

crnlal si imD!i:l Roniniei cDndilii lo3.te grh, c.re frnea( in pr n'.jdie jndepe,darta no6rri t)otjlici ri lconomici cmtic sprrjinurtri deregatiei sovielice, inientiiL! 10r nu .u f!l!1 ii realizar. in inl.csi'n! Ei 3! .e!liL loL!ti s:i indndi in teillll de [.ce cu Ronidia rnele clare g.ele, privind comoensnrer pierd{ilor sulorile ne .rtitaluL ,nsLo{ncricrn in Ro, Drinn in limpll rizbonrlui. ln inhriorll liiril, rolul dc Ioc principsl al ltrptei d'se de

L ro air, L .r,.r;.rnii ri dcl.galiih

bt,CJt.F rg^! t

Am rcutii s:i zddiricim inceririle rcaclilnii, atlt 3 celei inle.nc cil !i , celei erlerne, de a ptuloca scizilnea ln 1,grr!l p,'1idul noslru de slialii siii Resc gulern'narhl li de a 'o1a pariidrlui soci?1d.mo.rat, Tit!l pc pre*diirlele ilunea a njzst pe rnpohiva conllcririi in' laF rtiludine Petresctr, .are a luat p.S.D. ire !i PC,R ti : ,ncl)eiat trn rcord secret cu pz.tidele reaciiu'li L. Cons.esul PSD, din m.rlie 19t6, Tjlel Peiresctr a Iost dem:sc?i si exclus din rindtrrile P S D ulri El . nr{c'l sa cEeue !n prftid sDci'ldemoc i.,indcleideri, drr nu. Io5l uirnat decft dr foa c ptrlirl social denoc'rli, dh ari!', de areapta a p:riidulri. Irontul u c 5i .oalilir su\nnnmeft3li 3u fost n.nlinute. Titel Petrcscu si rrupul lui rn tost izol4i, den.scali c. Dnelk dtrrdc al. rcaqiunii .o I J : rp!u' n"3 F n-L,.rr.gtup l.un135i ai aced' par{idtrhd l-n de asupra hi Tit5riscu pronuin' prrt,d partid a ireclt l. \e.hiuL liber.l rerctioirr, d!{e lnpotrira p:rlicipirii P.NL.Tit:riscu in Rlocul prni

de5u

.,1 , o

'e!

u, LAno.;l,.r.toi.rlo

t3_u.

Parlidele reaqionsi! ru Ecus in lupt: lor impoi v, nouluj regim la eLode ertreme. Aldri de o inlensi prop,sand, s.li o i, r .o.i" r'5 ororoc,tor.e eh.. pz idele rcactionare !u trsut la asesinate,

vederea aleger lor parhmcnt.i., s.a Iorn.t BLocul P.rtdelor deDrocrale ri s r lroliidl c. lo,le p,riidela gnr?m,m.ntal3 sn candideze pe liste unlce ln ales(ile pan,menlare. Lr obli0erea :ccsior Ezullak, D .onhibrlie ertrem de pre.

r'od-rrr'_.:n e ,p'.J ir'larror" lupli hounli tupokiv. rezcliunii, ne., .,J., p.'"ci d at.- tt p"-n. "p dc guvern, in ' ciuir silu!1hi ccononnc gieh. In.trile 1916.
activ pollticii no,s{rc dc

Dar incorc;alc de a

{inda qur(ntrl ntr :u lon it.unln.le

in

.il

idus o sprijinul de crre neim bnctrial drn pu rlc: sl3tu Itri soriltic. Ahri de sprijinul diplom.llc, c.re ne.a lerildegraE imirlirni alc impctulknului anslo.sneican h t.eburile ooaslre inleme, Guverml sovjetic z acceptzt o se e de Educeri ra obri galiile de srnhtiti! .le Rominiei. De as.mcnez ajuto,rele ln grine ce .e su lost ,.ordate de U.R.S.S. nc.a! pemk si lacem fai, situatiei crave.e se crsse ln regiunile lovite de se.etil.

lio,si

lr"aFr-

-.

crmpd,li polltice pe care 1e-a dns p3rtidul nostru in 3.egi tlei ,ni, c npsoia pentru .onsolidarea regimulL,i demosatic prin oblinere. vicloriei care s, ne dea o seriorsi majorilnte in
Iense

u
IRANSFORTI,iRII.E DETTOCRA'IICD DIN T?(RA NOASIR,i

pijtlrile av!le nle lrrininii, Ele incematr si (tilizeze lor situalia malc ali exlrcm de grea r toflratici noasiri lleclorrl, a m.se Ioarte lrrgi rle Camp3nia 'prins Dopulatici. Am a l De teren |Este 20000 dc ind'umilori loale lo4ele partklulri nonru, alit!ri de al1! lo'1. d.mocrrli&, rtr tost mobilizatepertru asigumleavicto.hiinahgca Suc.6ul !ep! al in alcscri a irs.mn:t inlirircr poziliei rcsimului dcmocrit ti r gtrrern!1(i. Blo(l parti.lelor .leflocFIe, jn ciudr incedirilor din interior0l j din atr.. lirii de r L deshiD,x, a tost menlinut. Canp.Dia elector.l, r rrilrt din nou ca ro4a principal, ln tara noastri esie chsa ntrnciloaie, aliati cu lrrrnimer muncilorE ri inlelecLualltrtea progresistr, suI con d. ?"P._ ..1 (.in' (. Ir n -l prrlsnF "_ii "!o.: lale dem@.aiicil s(.bll5. $i ln guveflr |]oziliile 'l no:str. s ru inti. rii. Lr mjnisl..cle pe c.re le av.rm pini ,inn.i s a xdeqat .Uinisterul lndGirici ti Conc4nlui, drlii i idrinte de LiLerrlii
sebi prinire

in

.unlajll

\hto.ir ilpuftr1i1 de rarlnkh denoff.li.c in aLcgcih pzr limenlarc din noienbrie 1946 a conlribtrit la inhnsificarer proin ..erle alegeri in .adrur Bloculri prrlide lo. deDoo:te, din car Iii.e3! Darte P.C.R., p.S.D. p.N.L.T5l:trts(, F onrtrr plus:'ilor, P.NP., P N.T.,Alerardrescu. cola6omrcn noastri cu:ccrlc pa.lidein alcgerl a purtst un caructer p.incipial Noi rm ehborat, ir .elclalh p,rtide au accepirl o platlom,i proetum , Blocrlli p.nidelor dcmocr3h, care scl,itl orogr,mul de actime guve ndnent3tatubstedofeDtiresipreco. niz, o seaedertforme imporlanle etrlkrrea B.NR,deinoualiz3re? sisten!Lui Ihca1. Eiorna justilhi, reduc{er st,siului nilitrr etc. ln .anprnia eleclorald an arul dc dus o lrpti indirji(: impDiriv. p,.udelor rea4ionde co.Lizale, suslinute re rai, de dumiti rcppzentanli ai angriei 5i ai statelor unite h Ronlnia.A.cstepartidemai prslmu o oarec:re inUuentiindeoNe am prezeniar

DufA alcgsi, in i,F prrlidulLLi ti a inlreg!Lui popor s , pus ,. r .of, ... J L: r'J r 'p o.obl m" l' ,i" ' 'd se ia niisuri radi.xle n foiri!. .diuii d! strbD,inarc r mofedei, dus:l de cercuile caDiillGie, de a culr inllrlia, de a scoate eco nomia din haosul in care 5e gis.3.

eononice de nare lntemiikie r-\ fosi ltaiiz'i Innilntul deemisiuq B.N.R..cares. anr pini,iNci in miinilc crpitrlLLlui briiicnisl. S-r lolal l.cca dc rcorsanizrrc a IlinishtuLlui ltrdus. iriei Si Con l,'lui, carc extindca stcra d. ncliritale a r.esl',i
de legi

Irt!.peo,.L "ump.ldi'\.r4.,

f..

op.ro

,i q.,L^

IaglJo,. ior.i..

'J.

., iII'i

cipaiclc mnuri de produ.lie, care da! slattrlui posibililaLor de a lnd rm, ti contrcla activii.tea induslriali si comscirli 3 intlcninderllor prirate. In iunie a. c. pa idul nostru tia ptrblicnt pro. punsile penttu tnl]|niLiiirca silnrliei .coiofii.e ri Iin.ncl.re ,\.estc proptrnoi, c.re au Iost insurite dc gurcrn,.trpr nd rn procrrD dc.ctiriirte indrslrilli pe tim0 de 6 tu'i, in redere. rtin-

709i, dir nivelul prodtr4i!i din rnul 1933 Propune rilc rf ptrs .r o s:rcini dc bizi r golcn lui ri a iortelor deno' .rxiicc electMi{r relormcifronelnr. si a st.bilDi.ii. O s*k de leci dedocraii.. noi pivr$ sccloi,'l agicol, !nde r{olL. Lirrii a r&st(i ai creerzi pdspe.Lire imbldtrltoare pen lr! lnlr..ga ooast.ii ecoromie S a ifhodN pred.re. urei cote obligitorii dc g.in! cik. sirt p!nt.tr . 6i$m piin.r poptrlaliei drisdetLi S t rolnt lcgca cnculrlili ttrnuriLor agri.oh, txre fue phdici concertririi de p:irtnhlri liirineSti ln miinile d'iabu rilor ii sirbilette dreprtrl de p.eeDltun. al s1rttrlui. \'inzirilc frcnh d. liranii ncroizti sub imp(iu1 lormctci rtr lost inulaie. A tosl destiinl.tii rn. din rilniiiilele terdrle ln ecoromix DoastrA :crrr:. dijmr ln v.d(er Jnttirii li ralional!i e\plo,tiri r propricl:llilor ng.icolc alc stuiLLlui (h.mc dc sirl cic ), a tost intiinlr1:i o irnitrlic spccial, R.E.LZ.l.nl Cor orie.. n. ." Fg. ,i m; ....J.dcmorrli.i norstre in doNnid ecoiotr,hi n.liorrle, am Dbtrfit si llrduc.n in yi:li noi misuri de dcDo.rrtD,.c ! rparrlulL,i ne sl:l Conpridi.ile dc Imclionari publi.i rn dns h inUntrxrea cin in!iittr!iil! de st.i a lnd eloEne n{innite si remlionre. ln urm: ,hs{ilor s au .onsolidal lcgilLlnle dintre prnid!l nonn, si alirlii sii cei mai apropiali. B;lilia alegdiLor , lost Fnt.tr das. mtrncitonre ti P.rtidll .onrnist o biltiilie pentru rlirli, indcoscbi pcniluliilul p.inciprl, flrinimsr nuncitorft. I0 rrcrnl bbiilie fn rc! frrtu il am Froniul pllLgarilor. Pe .loqri,lnorgancLe deconducere ale Frontrlui phlg.rilor se inliltr:s{:i ele'nenie chiaL,uretii. aniinunciioretii li rnli.omuniste. Dllpi nkgeri, condfcdca Frcnlnlui plugzilor a holtrit iiLitu. mrea dir orgrnele de condu.ere ale Fronlol(i plLgarilor x ele. mcnielor d,ibure$i ti hanstonn.rea F.ootului fltrgarilor ln ors3niz4tu lidnin,ii nun.itorm. I 1.olul'" orl.ra F'"r Lu' I .g,i t .t:dzn n(ct.tex aliartei dtnhe Droletrriat ti lirli0imea n!n.itoare, 'cu'D rlu! ej'oA,! iu or d? .old pi" p'A.u i

goil a.ira

ung!rilor din Tmnsil(ani,, carc ri. 99 de.Leruirli in pallaneni Actiriktea in rindurilc linerel!Lui . tosl mulLi rrenE unul din s.ctoarclc inapoiale ale mun.ii noasire. Anll rcesta a lost organizeu Unjunea TineE{"lui llrn.iLo.esc. u.T,tl r dc!.nit cer mri n!m{oa!, ii inlhrtriii orgaDizalie de

,ec6ii.le, ltrtnsei colabor: inl.c P.C.R. si FroniL,l phigrrilor. Un pDccs rnzlog dc denoritizrre a conporli.i org.nrlor de condrd. a .rut lo. si la U.P.L, srrrrrer donotoli.i a

1.,u p s.i"J ri 04.'i. L!i m,1 'J ol p-po 4"n' i fF -i .t i I i, o' cli i ro F ,t.h h in ' d l' i 'sdn. ln domlniul mtrncii printrc hmei, FedamlL Dedorati a F.mcilor grlpeizii toate orgrnizrliile leminine din kri. .Lt'u.
p!Lr 'icc l| r- i'"!i rr" Jn - _Ll profAo.'*{i 'i. D"' 'o'ol', p'n'. rln "rl.. o:ii d\r u'c'rr l,roA? .lbn . r. roii d'P :surile de t rrire a poziliilof democralili ru lon p6e in nPo'in pra.ri.d ord!. '
P.N.T. si.a intensiricat a.time, conplotcli si de l]'orcc].e a inkNenliei striine. 1ntl un inter\n' cu !n ziarist am.rhrn, Maniu r cefl't neschG jnterlenlia aDati imoolriu srernfL i Groza. Un g.trp dc principali lrrnl.ri ri P.NT. ar in sc.t sil Iugi in nriii.italc pentri a lorna xcolo !n gurern de emigralie. idirilate. P.N.T. constiiuk o picdici in d.zvolirrca (omo salh: a Rominici. Eristenlr rcestci piedi.i m nmilliea fiio1.ntil. Re.ent, grvernul nosh! a dizolut PNl. Mrndr{rlc deCu

ne

f.mcilor anlifas.iste rom,ne (U F.A.R.). rn nndurile intelectualilor, re:cliunca are inci ridicini

rtilo'P.Nl" loi nud".a pd."dnJt .,.,, o


pftidnn,i ar
Josl

Lori ai

aren.ii. Procsul

l!i

i\1.niL'

ti

al :om.

plicilor sii L3 cdnstilui o tovihri nu ntrmai pcnfi reaqilre. interni, dar Sl Denlru ce(urile reaclionare anglo,mdicrne .apit3l
a mosierimii cxprop'iah, al cirei erpon.nr este P.N.T. In interiorul B.PD., pzrtidul comurist si ce!51r1le priidc au treblil s:i luptc if,potriM nrnitesirrilor sntide, 'ienonrli.e . o lice ol J lor .ui r: ei.s l:rd' s .. ju l , r0 o pd 'bA propriile saio m.nitesliri, intenlioneazi sa{i translornc parti. dul intr un cpnhr de raliere . gn'piilo! burgheze dulm:noNe

'llt;irlis.r

se ,biinea de 1, atacuri G sdresa nemlilor

luri poli$ci pi{ii .eki m.i rerclioturc ri .sresive a narc1d

D.(i,.1rPvi
li

.eg...tT.r, d" (a Jd,'oc,.Jto.!

o se.ie de lozinci denagogice. Scftoarea .ceasta

e rlo r.4lilo" , orB i"ne lui 'l r,rnrrl la . , 'o d, lc 3' ria 3'a rrral pun\' J iu h
rcdeft ssupra politicii x{erne a Rominiei, in selsul ci ln ti4p ce noi sinten kqali dc Uniune, Sovietici Dtin siiMlia no,stri geograrici, de puielile occidentrle ne hagi indellngate hadiiii Asilel pare evident ci relaiiile de colaborare c! grupul Ti' lirtscu se apropie de sfirtit. rn lrgirul guvernanent.l s a pei.cd o legrupare a toite_ lor leg,te de o linie politici md ferni, In colahorarea norsl.i d' P.S.D. !m zvut de tnUnpinat anunite ditictrllili drtoriil pozitii rercllonare, a0licomuniste si sntisovictice a eleneftelor de drcrpia Din vina aceston din lmi, Frontul lnic nuncitoresc n! . lunctional nn tlnp oaF_ care. Prrlidul .omunist a deschh tocul impotdu ariDii drePte . partidlrui social.demosat. P.d"rLtarc, n-o>didi "'lc.ndu -,,pm'n lo.': socialdenDcreti .u lual o rtiludine energi.i hpotriva dreptei Conitelul Cenlrrl al P.S.D. a exdus din parftl o serie de conducitoi ri aripii drepie, iar doi dinlre ei au lost detltuiii 5i din posi0rile pe c0re Ie ocupau in guvern. Aceste nisuri au dus ld lnilrnea hontuhi unic ai comu ni ilor ri a1 sftial.den@ralllor. G rs"nr h Ron'r:d l !9" .ind. xl' Jre a ' alegeri cfcc{ule pe baza aulonomiei sindicrle, najoriiaiea mun .itorilor i! lolal pentro comuniSli, .are ss alli prelutindeni

sr

ri tornula
risllndiLi

Ince(erile salc de a henevra ln intedoml blocului gNdnamonlal, pnhu a sprgemiLntea forlelor dem.sategi, izola prr tidrl noslru, n4u tost h.unurale de succ6. La Paris, .u o.3zia Conrerinlci de pace, T:tirrs( . Imt tn nnd nashis $ozilie jdpolrila politicii interne ri exterre e sw?. nuluj, dutrnd si inpmi pundul sau devedde cetona$ nmbli ai delegnliei lrimise de gursn pcnt a aprra inierEelc econo, Fi e ol:11. r n lio Ble ale poooru .' o i. DL!p, Conterinla de !.ca, Titir:scu ri a intensiticxt activitatea iniinntiul ti ln atara alocului sNcrnrmental. concretnhd pozitia p.rlidulri 1ibeh1, pe care-l prezideazi, inb un,,mcmoiu inspnal de .ccleati cerclri cre ,u dbtinut indeptrtarcr conu, nhtilor din gtrvern jn Frania Si ltalia. L6l,,nenoiu lua apirar$ drrmanilor mgimutli demo, crstic ti cer.a re zlirca intresii Dolitici lnterne !i cxtene a
Deti ,,nenoriul ra prezentat iornal ca o baz: de di*trlie in i.le.iorul Blorhi partidclo! demosale, cl cM de lrpt d6ti.

n,t,
cu

irsep tent_a . r 'tl-lo--4q'onore,lnt:':,if drcpt ami inpohiva guvernului rl strtului omrn. I. ausust 1947 Trtirisctr a o.qanDat la Craiova o inkunlre

ir lllntea lupt.i pentr! r h.rea P'oductiet ti a aclirililii .bite$i, .si atr .rerit poPulrritale $i autoritaie tn rlndurils ma'

oczir implinirii a 4 anl de cind !i a lansat s$isoarea ciruulirij ciiird zderenli. Este (zutsi aniniid ci inacersri srisoa'c

Tjrbrie spus c5. ln ciuda tliuror difi.ulltlilor svuie in rela iiile cr P.s.D., snbelo prrtide !! actival de cdun a.ord ln loale .hestiunile hotirltoare.

to d pa I'da p. .p. t! ps D.. "p. to. r ro.r,lrn"lara )i in iine faplrl c5 prtidil noshu Iost inilialorut tullror rcrti. zrrilor principale zla regtmului demosatic, ar dus la Iornarea l, !,n lu,ic p.< 0.-1, , u. : p h", .uren( rn tr.orpa uni " I l rd anps o %pld I o.'J.ocmo{rt
A.tiun

,om-n. J

,.o'

I
PENTRU DEZVOTTAREA DEMOCRATIEI NOT

Utii cu conunigtii. In

,i',r'or

!tu,

ln srechl printre nuncitori.

r'.:. ."

succesltui rclornei noneiare, scen

t a,+to so,.r..ocno(,a,e )i

zi
dc

.'

l)mu'i'"

Dorinla de Lnitatc a maselo! nuncitoare pune pe ordinea de earea pa idtrlui lnic nuncitoresc. Ea, trlJulur un.. i p eedari I
ideotog.cd.

relornei nonetare si a inftii prdti giului !i inlluentei pa{idulli nosiru, in lata n@stri se Oun o sprie de noi sarcini polilice $ econonice I'(li avem joarte ault de fdcrt. Sec1oru1 de stat in induslrie 3 .orc , p ts sl^b F o0J . tJ.es m r'' li niv4u p'oJu ltr:

ln rrna succesului

AD.'r, ladminral,v

na or 'lmo-, !:r

pesrir.FJ

inieme.rr pp doc.r.na ui Ma , adu'eo r m irale Inra ce

u' p,rt..

n.int u, i Fnq.,, . enin r. 'o,F. st, n. ,a rotul ,.D'd..erorJt .J.ei

bun sliril a oPdei de slabilizam, spbrirea Droductiei industddle, ireptala ridi.are, nirelului de ir.i .l nasddr nunciLorre prin stLls rlrlurior
Dncerea

Voi enunera cileva slrcini la o ciror indeplinire pornln:

l.

ii

ricle de.\olrii

Llchidarea inlli'cnlei striine i. mis.area olncnoreasc! r! u rati. Va li creati Rominiei, prin democraliq ana din se

indunrk lniJnrea r hrdrer s*Lotului lc 4Ji 'n prin oliciile ii_ pivat Controhre, 5i indrrmare' sedorului

Rom

". p'il tero..4h poput,,, r,"

Elabo'in !n proiecl de ptaitorni pentiu parlidnl nuncito r6c !nic plrlloma !arc Ir li:d0usa uno discuLir rutrtre

'FJ de cftditc, .onhol de stat, aplicara lcgii sabc liscrle, polilica


concenkarea bancrri, controltrl asuP'r credjtelor

I':'

enflr'ior \"-traL>e'o.u privc p . i ji


ri

parlidrl nosh! a fost determinati de retorna monst:15. Aceastl rerormi, .arc reprezinti un pas impoitanr r:cut In drumul rcati zerii prcpuneilor P.C.R. in vederca letacerii eoronice a iirii, a lovit puterdic h capiialut speculativ, care a acrmutai in pe rioada infloliei clgticuri enorne. Relorna monetli a dus la o sinlitoar oertele a ntlclutui

o .i adi m,e i,.an'- s pcrie.rt , J .",;*

Lr,.J

depune.

Inzestr.rea trrininil, in prinnl rind a celei imProPrhtarite, cu unelte ti masini agricoh. Alcnlie dosebili Iernelor de slat. Folosirea dFplului de p.ernliune statulli pentru cumpnnrea pinlnturilor. Lirgiree coopenlhi de connm 9i a cooPdaliei de

I
1

Lr. {.1," in ..0, ,ii ati:t, prLjde'or .ivete tib^Jitor h. T..dd,.!a-.en !e r.rlo'!F'.i "nelo.am-.e'.,
dile constituie o condiiie neap5rat necsarn penrru

neceser

si

sublinien cii aceasri retomi a lost ticutt


retacerca

Dirijara de.rtre stat !.one4uhi aterior' Crearcd n.ga zinelor de stat pcnk! conertul interior' Erlindnea cmperaliei dc consrn ntrnciloreili.' n.t rnr rddinhkalivi. R.Ioina justiliei - rssori populari, 're 1a judecitoriih de ocol pini la cu(ile dc apsl.

Dcmeratizarea invilintnlLrlui. Eldbo'a'p, nei. oi@1... -fi, cale rd (oie<pl o- 5..:nojO u rim" >rr'ird d Drd., flJ oorey .a ilnr *.r Jp cr. r{m; J Porircri noJ.t . Pr. 'Aa de prieleric cu liilor iiiriie vecine deno ,re Polilica noashi dterni poarti !n caractd nou, r\ceasL! tru m"i e5l" po:| to de ,leD. 04 tr I Ror rhi hr, d" t"-:|",. pe rirll.l- . a lalr Do,iricii noJ , c 5.a pr.d"r'a . +,J.u ovi ric scirlhl. P"r,per.!J r, he:d.i .u U R s ) dte pr.rid d" popor. no. ru -. A,, n r, .n t / deniei ti v*anilrlii .odhe, ca un inporirnt apo la calrj
Noi ducen o permanenti aciiune de anconre in nase a drr gostei ri recunorlintei penhu unlln$ sovielici. Asocialir ronini de stringere a legituitor Unn,ns Sovietice rAlr.t.r < F'F Lra oin.f.. min,nloa,e ri ,,,. " o.11 . ' drn Ior;. alii de mr$ .ped ? p'ner... .J,i,h ,_.eit. li .ecin.. o" .0.a, gJl.:r oa>.-- e .\d 1:m.n rut..r

si ridicate

polilicesG. La noi tunclioneaze o retea $miiicate de

cu

Bel$.0.tDrg1. ui'd.neumircrepbbtim .lrnE,ii Ft-.

ro1, ii crr).ra

tri-r

D: d Dn".1prr'J u.1Jrpu,i1 n_-4or.A n+J r,"'j tor J h d m i maop,lJ po.1r din r.J. pCR n-nr J In p.'" 7t0.000 0e m"rb i. diltre rJ,e .4\ n ..oi. Jqo lran'. I juderl tr ou,- 3 ". p'ocA rt d" ,rur io ". e Le
Aceste.adre tinere atrt de nlneroBse irdfiie

liilor noostre cu acesk Itri. E isti bune persp{tile de intensiti care s relaiiilor @merciate $i .ufturate cu toti veinii nogrj: Bulgariz, Iugoslavl,, UnAarir. Cehostovacia. potonis. S.rcini serioase sta! in Iala noashi in donenill muncii de

si

cenl.alt ln limba n,shiari. $.oala centr.li pertr! actilish. S.oah entrau penlr! activlsiil lineri. 2l de rcoli de caJre judeletu. Av.q zD'upc 32.000 dc indrumilori, .are capdti in soli de nurti dlratr, rlrd {o,lere din productie. PCR. are ln tNli 1a$ o s{ie de zian mi.dide mlnale. Zisrul cenhsl ,,Scinleia- cstc c.l nai rbplndit lars norstrr. Pa'tidul n6tru desfiloari o jrrgi actilit.te editoriali. S,n edilat nllte lcriri .le clasicilor narxis-leninismuld. ln luna pq -up m3o,'aI'I,dutfl',or.n'r.; aug. r rj'l7, "n,-u. AprE in dfe tnai litdrifa solielicii. ,.Caritrlul". nostru Prnidul 6te preocup.t 'le intensithslca lupt.i inp0. lriva irtlrenlelor id@loeice stlain, si lndeo$bi ldpdlrivt inllf .11 i z ifl, Lo 1p..r'.qLr.'go{merLanp i ' 'lioL? litemluri, arti, cindatogml, radio, prdi ln activitatea noast'a de pa id mai disii lipslri serioase. ale.iror ridicini hebuiE si lie ciutate indeosebi in nirelul ido' logic Si politic sctzut al cadrelor ndastre. Slit cazld cJnd canrele noashe nijlmii si de jos utilizear, ln nunca 1or nciode de .omandi, ceea ce diuneazt organizatiilor noashe de pl ld. O parie din acti\hti. chif dinire .el ce au losi ridicali din izolat de nase. inheprirderi, 'au ln lnele regiuni, mai sles in Ardeal, nu ,u lost ln.i lichi dale delinitiv print.e nembrii de parlid dnrtitele soline Aved organD.lii lnde aciivittil nottri au omis gre*li in rplicare. iactlcll de Iiont unic. A! lost cszuri de rupturd a c0'

Scoala cenh'h de.rdre (4 lui). Scoala cenhala de gdetarj (3 l!ni),

$coara superioari de partid (6 luni).

S.ul,

laboririi inhe conuni*l

ii

selal-democraii pe cnesuuni neprin-

In stirsit, treblie constrlat ci Jn actjvilatea orymizaiiilor n.astre de pa id .! s.. lnrtdlcinat inci i. desiuli nisur, ne{oda criticii si autm iicii. O sarcini cenhalS r orysniz,iiilor noaslre de p.rlid 6lc co .ir.? o-gonDalor', : ir' dlr!i LU"" pr"ou.ri ri lotodaG coniinuarea nun.ii incepule pentru elifrlnarsa din iindlrile P.C.R. s elen.ni!lor siriine strecurale ln Da!lld. Aceasl, ne va ajuta sl llptrn dnai nuli succes pdhu liciida.ea 1ip .1 i orgin)rt' lo no, ' r oa p, rlo. Considerin ci in acllala eirpt ti Romlria a inhat in pro csul de construire a dtrer.liei populap. lntirtea pa.tidllli Si a inflftnki sale (eeazi teEpecli{d mci desliguriri dnl
Partidul nostr! a prinil cu adinci satisiaclie iriiiaiiu tora. d$ilor notiri polonezi de x conrfta o constjtln! I partidelor conunistd. Noi saluten prcpunerea de a glsi lornele de pema, D{lizare a schinbuhi d. lxpcienlt li coordonirii a.tirnilor jnhe partideG comsnhie, ti socoiim ce 3.51 contrct vx li de

CUVINTARE ROSTITA CU PRILEIUL TNAPOIERtr DLLIGATftI GUVERNAMENTAI E ROMI\E DE LA MOSCOVA


to

f'6rtd.

B1e

Pin slnnaEa Tratatllui de prieteni., colaborare ti dsisteni, mltlaU cu Udunm Republhilor Sovietice Soclalhle, aduceE
0oporului nostrtr senrinentul consolidirii stabilrlilii politice a regimului dendraliei noastre poDulare, o lnttrire a senilnentllui de lncredere tn loriele srle, in pe$pectivele dsschise popolulni romJn Drin adlncir.a relatiilor dc prielenie ri colaborare dinhe Republica Populari R@be ti uria$ Io4e eondnlci, pollllc, ei nilitrr, .are este Uni(nea So{iethii. Trablul csre a losl sennat 1d Moscola d, o lovituri pu{ernici ilnziilor nuhild de .dcurile reaclionare din inieliorul !i din atara Itrii noastre h posibilitrtcz minioatdii reginurilor din trert, cind Roninir da un inshu'nert pE h slujba lnte ftselor unor plteri imperialisk, striinc de intresele po0orulut

n iF.juro

'.

Joi' no' rd pa _ !. zr,lemo,r'

i,tc'i.

Prin sennrrea Trat.tulli de plietenie, colaborare ti asisLenti mul!ali, Republicii Populare Ronine ii ri.t lrrg dlshiss pss'
pectjvek dezlolt5rii

A"-r ' , h "va sll, ea m' noi agresiuni ces ar putea produce din pr ea Gemaniei sau a celor
re s3! alia cu dlnsa si !r ancninta asilel independenf. si
su-

rielii

conomlce Si politice.

Acest tlaial nu aneninli pe nimeni, dar e1 vin cu incFdere liitorut.

.e

lace

si

Pri-

Parlizanii lmpi{i i lunii in blocuri, politice seu militzE, .{curile idperialisle care lntretin atnosleh de nelinl$le inilra' lionali i locare de razboi, uti s, at1le popodele unll impo' hoen !!'1..n' si previnii, drr

t..J.elu:,"|' -o't"^d ne Jt'".

sprijine popoarele doritoare de p'.e ti libdlate 1n apirxrea in' dependeniei $i slvcrznilrjii lor. In ciuda sfortidlor cei.urilor imferialiste ti lipelelor lor islericc, ln ciuda dcninlSrilor renite din parlea ttusllrilor, crdo lurilor si n:snaiilor capildGntrlul mondial, UIS 5., strb steagu i Le'.n i:d' lu. Sl.Li mls" irrrF p' cJ. pi..' ! 1 lekgerii n,tre popoarc, pe cal.a p eieniei inlre popoare, pe calea asicuirii independenki ri veraniltli j st.telor doriLoare de pace $ \iberlnle. Qlplae ti ouolii prclungita.) \' io fo.1; \d p te".a.mI.edi.- n{ lp hrilo. ti.i' 'L p3 dn'mtr1 liDerliilii ri al piicii. mersul popoarclor

, U.. re, "\i"i." si i rtspingi orice in.e(tre de ancninlarc a 'o a\'nl, poiri.i a,eab'",poli..i .al.niile Uiu n, Rep. . irlor so. c ." co.,,.ts J'oJ n - i" t rrtrd d p'+. .ol"5or"_.,rlh J.ion 1". ho' L :

popoaF "

b!

o pdF0-.-

,r ,, de 4.,,rr!i .pgiruL Drco,,.'r .,; p|tP'dne ) .xre i on(ine mJ, bine (Apkrze Jtrdcl.d dloi Fanifestrlis loash5 ti duPi cele crre au arut h. De rn cd,l ort al oa'sali"r 'o" -c 'pre B uF ' -dc ,.r.-; Limcn ele m. orrsli pooo'Jl RPP b ri I )r'" p-r d;. re.t e o. aliei pop la'" i' ee l lPor'rc r iJ !o' or'b ubLeDu I'i"n''rp;du

;l;t.",,,

r.

!' a ofli.

popo

tii

romk Porb'llal^'

Dh .dnro'Dni,e to5 k"


poporu

i'ore-F r,i: UFSq.


d"'P'in! 13 e,

rr

bslrJ oc'44'i pr'k'ni'' nrr3 *, . "i.i"*_Il..i." .5 r:!'e, p nrN 3rI'L dilih pe r'" Du '.ere. "- de rre.t'" -p" ct" I' p. "d Do0o J nor'u 5i l"rrru vi' ' iPopu'5'' .,* hi l'ia'nsPrrreac"DLli i. ,r","r':
Ronine tADtorze atternn. ) l\" ..n popo n,- h _e

>d d'ago'r_

i J ptrldilor oirrni, nici o lorli n! !a putea si impiedke me6ul'"4 p:lcii, dersul popoarelor pe drumul libdti'tii !i xl ptcii. i

f,. r ro,3."' e e "1lA ' forlele re.cli!nii mondiale si tendinl!le lor de mrprindcF a F.r.., ,. .0o i"
p F

,"2 i5liet in r L' l de .,e;LL,r-d,'i".o"p'Jr.ea'rbd'oe!oor"muF1 " /D' r*; ,r"pd,c.,'m1r.r"i.por! ii're.r n'h ' r''r('rr' Lialo!J"ti ,l" nr!, e.e I de ,Je ara ')i' a Iro'l"F!eD'oor'i liinra Do,i: 5 vi'1.e1." rr"Liq !| ooiD|' :led _! j r!5-ner" r' I'fr'e:,.lo-.i o re r o..': grd..' 1d2,t rtlopo_ rJi "'l" J{e m .nrl .i tulLmil. tn n^nor r(Lcrr .pF i!" .' l"r.'" rqCr 'd " ha ptkrnne 'i' P r'n' 'o ' (Aptorze t .hr.n.on\h$ L; \onresi !i.lotio)i \d! 16 u l re1 " "c ' \oro"J l ni 'TLn ' '
cu semnarca Tratatului de pictenie, col,lrcrare ti asisLentii nff,r, areiind cA a.esta estc un scrt sl lndependenlei noastre

luri

Garaniia acestui ne.s.e$viilo! inainte esle U.R.S.S., care, in linDrejurid cind lara noashi ili pie'duse indepodsia qi dc' venhe o colo.ie a Gctuani.i hitlcrin., n..a drt tol xjutorut

. L.n" 1l -\er,.Li.i .r'ri roFir dn>ur''p'1 5i ur >''Jauq: "io'' *''n o"r '"' 'l \1, ,ddl I i')',n " .5rs:e p i DJ 0'L cd - 't
u'd d a": .ot"oora'", d Lq. tr..devir nn scul e1 pi.ii, al indePendenlei noastre nrliotale'

JL r(r i .rr "da.r ", .". .dr,{J. in ", sstortrr si( d. actilil.ie _ nnii in libri.i !i trzi,c, pe t.ntierele
ftconstnL.lici. arlii in birotr.ile instituliiior de stai s:tr D3rticu,

.". r l1.Io.^.r

AIRAPORTUT POLITIC AL COMIIETUTUI CENTR I A CONGRESUL PART]DUI-UI MUNCITORESC ROMIN

nhzc ruterir ur Lle m!nri. Ret.rind! r,ii in xccrstt emmdare de reodLpiri h scun0a nosstrii armat:, .ftd ci sint ar .sentimcnrul .ohgjlor frei din gulc d.cii rcrminresc ctr .ccst pitej cont.ibtrli d0sii de di. 1,' I 1"... 'o zdrcbircr hillc'ismutri. iht |eih A.mria no.str: rrebrie 5i porl! s,i de\iiti nindri,. rata iiirii

dot..i

,.

..l'.o,"

.illnci in popor, drLLc.li in spirtr!t democmliei Do.stk popul.re, p$i ln slrjbz inlereselor popo lui m(n.ilor de k oase si sars, in slrjM indqrefdertei ri nrerxniiiiti lirii Do.+re, in 'rj.ijrii rornrc ilulh. R.prlrlhii Po0utarc. (tt!atze Drerujljite)

bi

d1 1.'.,.u."

:i

pororr.h UniIn]i So\jcli.. | (?1rla z. 0tthlnc I Trlir{ii n.rer ri ftrtcrni.. norslri 0.iliofi. UBnnca prblnjror sorirrice s..intGic I rrrari )

i -.o

.t D I

ri
Re.

i l

ru.n.
Nlptatze r!!..niu ti dda,ntii)

..".

.,,1 i

nl

T.,J

Io

..P.D,.' n.rr...

I
SITUATIA INIERNAIIONAL,{

lmptsju'. ie ar p in mo-pr.u _riri."..i pot.ri.c, u,dd. n/rulce n co/osi.. r p'oeLr,i Ltu. .,n Ro- n.J coturruie o.onf"m"+,., ED ia J .p.q a:r.- npo..rir tr.qnaliond.a F\i , pre, t ,l ho.cbire _ ..nd,4, p'uf qdr c,'. eri. d .n r. td..F .c tu,rpqLt.l l.Cr' ru' o"no.' ti, n ro .a pr. e,h

nn olrstacol de nehecut in calea exPansimii inperialhte a noi 1or prehndenli ia doninrlia nondiaii Prternica miscare nuncitorersci 9l denocatici din loa(e le le rcprerinli o a l.eh picdici in calea cnc*nii doninaliei nondiale de citre inperialisnul atreri.an De a.eea imPerirlis_

.r:n 'Pal a n:b ,i i r qi ' jor l g lnnecrrii in sioge a nilcbrii denocn(he. indoscbi a celei

nu.

j" In niae$

'n .noi.Ji.d,.

'

id"ro'J

. J ?d,,

,oe,nu,deoJebnd

!m04,-,.-. dmu,J.

jr.tede

l1l_ \. Io lJ !ond,"z o' e a t.g.u , .np" 13 i.. I, ant.d". n0...ri. dne itrp Lr'rnu 3 eri.., ,i 5.v"te .cr .. hF)e uJ_. deh.mi a po, l!, , gar..tu|mp"r ., ..r uri ,, ,-.

impenalgti d{kri ci ac.str ,r li un plan de ajutoraF a F lor elropene. ln fuzliirlc lnsil es.ia planllui Msrsball consli ln organizriea umi bloc ar shlclor legate Prin oblig.' liile lor lali de Statele Unite. prin .cord!rea de ctediie ane

I.esior obiediye urm;rite de exprnsionislii $i atiFtoii de riizboi imDeriali*i le sl!jetle laimosul plan Mashall proprgan'

d\tii

'

;m ob'F

.r"" r'm,-.t,

poti. rh-.lor

td

rc. ..

t"

A.estc cer.lri urnrr6c, ln primtrt dnd, si cuc*easci don. nalia mondislr, rcdNtnd h siltraua dc srrelili ri sr,relor unite hate nrleb m.i slabe, inclustv Ansth si FEnta.

ri.ane, planul acesta urnnreste ca slatele elrcpene si Fnunle ls independenla lo! eonomici, iar apoi ri 1. .ea Dolitica D! .,i.c ld . . obra .c ,td arnpl" ite ,.h" - i o, ,ju tonnui am ican. Ploais de dolrri nu a putut cuma roameiea, $om.j!l 5i inspiimintito'ret nizerie a naselor poptrlrre dib

u- " I r,....or.l "m" r 0,'1lire. '' nJ"rtrg ale indrnrki. Devalorizpa Iranc!lui. intPprinsi din ordinul
ririlo. nolri ntn.ezi, rnh'o sr mali a Wtl Streeaulli ln

Je{hisc

l..orrJ. lregji ,ni.n- r:a brn.i..llo- r. treteoin, tor"d" !'sD'. an...."ne Co.rqo. br- I liaF. I'l "' ,l h'i"tor F |e .1te t, 'edi.f cctrl. o n g \F a to I to- not.ti.F ..ed 1va5c id"ii ,1" i d p" o".rd ,io p'op"s,rL; ir rd ..s r"i. de ', '..:. p."r,r,l.nL__dk,r. .u. nidFn,o J...rJ.,..s. I ls C. hirr' Ec,r 'Btum r; r n,...iit,-.. '. .o'om.e..orctoe!.6.i,.16. nolhe. r..d.i .op. de; d6. li {!dJn J"' Lo .r,".,pn1u4irup{ trdpr.oo4i
tuh !\p,nr!ni rmpera Dnurui .,m i!,n \l;rertJ 'n D qp so.lr a, un T' o\Fri.o, D'F,um

.r oopdrcto o.,t 0n'iu! oo.-J,J 1.rl


t

Lirnch ilor aneri.:ni, transtorm, F anla, dupi apreckre! tora'

liali3 .on.lienlr pmdNelor anerhane sile e o sdie de nan lnheprinderi ale lirii st-ti lndridi poille sar stsi reslrlngt simlitor prodrdir. Cit desDre Anglia, oamenii de daceri ant ricani oblici acersti la.esilcctnpere lutun pentru 123.000o0o de 1ke sterline, pe cind laloarea utikjului ninlcr ce ra DUh: ti imDorlt din Aicica ntr alinge nici 2000000 de lire sterline

ri r lo"mo{J,i!0opJr ,JF.z .tut. m ,u;t" n.p* .r,eri irJ.pr oeili. "pPin," nd#bi r:a nmrlui .. ,'

,."1o%, _p4ial: nu 3 T'r'n ':! . dieptul si di.kze compozilia gNernelor $i i.ginrl inten din Frrnla Si liali.. ia. unul din leprezentantli amerhani oliciali (r.lirr,l F 3-bo. loae, r a oP l,'at dti, c" r'1", J tate'ie Stalele Unlte rot tPbui se le DlnA aesiora la disPo

lr

mD I

or

zilia

polilici r It lor curopene. de Da.alkale a indNtriel lor nallon.le 9i de desliinlar. a suvcrrnitii lor. q,:nd"Fr ir ro ; c{n,r D" 2 " o . ir,^., impl l " lirlii anglo:mericani, este i ea st ns legrtd de plrnll Ma. pl n p'c\ Ja o-. . ., Bi:o..-. 'cn l rr-. ri o' o- i, r ' dorbi d Pur" .lr, t tn ip L bazJ z " a' erprnsiunii imp{i,lhte, 1ntr.o bnzil dc piegrftc a trnui nD! rizboi. In timp ce hilioane de mtr.cilori din zonele englez, Si smcri.,nil protesteazi pin s.e\rc ri dcmonsimlii lmpoiriv, roa neki, monopolurile anerlcaae acdpanazi induslria din Gernarja Si constrlicsc, naziitilor absolviii de pedeapsS, un avanpost impcirlisl in inin! Europei. A dupi dirizare. Cermrniel, organizatorii lagirului 'n, iicerrct si divizarea Europei. Frunlasut lablrist iDpaialht Bevin . 1ut .uvintul in panameniul englez pent.u a p.oclana n(lsitrlea lnliintirii unni bloc occidental, .dici tocmai acel b1tr sl statlor kgatc pin obligaliilc lor lala de statele Unile .. I ,t ii "_,op"li J" A ,'i ,i de.j e ai nariLr capilalisli amerhani vor sii le utlrde acesLora din u.nii sa(inr de : supini i jetui s.micoloniile lo! elropene. Politi.a blocurilor mtlitare ri politice inpnirlisle, ca.e vor si ,'npingii omenirea intr.un notr dzbdi. Dc ace.a accst phn s1 hhului socialht Bevin a tosl salutat e.tuziasm de toli stilpii reaciiunii intemationale Chi.chill, Vaidenberg, Dulles $i aliii. A 11l r'Jrv sa e lu nr l!1ir Itollicd a 1,S". ".,1, !!lui inpc alist i aniidemocratic, in huntecuto{ascordu cetoare- inpedalisnul anei.an. popolrele, Daturizate ln prc esul dsboitrlui anlihitlorlst ti al luplei democraiice, au lnvelat si desciheze adeviratele ielLLri t. celor crre inccarci sd dea

b.e flilit3re ri chier sd subodoneze fo ele lor .rnate Pa'.1 \aFr.ll e i Jn thn d. rb.c ia ".DTmi." ri

popoarelor libere kctii de doosztie, iar in lealitate viseazii robirq nalionaU ti wjali iuturor popoaralorProprganda inperirlGiS incearci sdesoli si conla.e ,,blo-

cul @idmtrl , proietat d r6cliuiea ,nglo !m.i.ani, cu tratatele si rc;rd(rile lnchekte inlre liriLe demmrriice din co' J"6tu. Jit rm' k-l ). ir'ari.. ru oppi

jr

rina rentrtr sind.rea h dou: , Europel Tral,tsle imheiah intte iSrik donocratice se hzeazi le ideea ohboriirii internaiion.h. pectnd blocul oeidenhlse inle neiazi pe ideea spars{ii .olaboririi intenrlionrle Tnt.lele lncheiate lnlre ti'ile den@retice nu sini indreptate lmpolrira nidiiui, ci prcvid ashtenti muluali lntre pi4ile contracknte, ln evenltralllatea lepatrrii lgIeiunii din Pa ea Celmaniei sau lreliei alte tiri cc i s-ar rliitum Gqdanict in *opui agiesire' iar blmul osidental ascunde ln realltate Dolitica de hegdo nie mondialt a loperialisdui anerican + cngkz ti6telDnrcp' tat inpolriva Uniunii Sovielice ti lrrilor denaratiei noi, lo4e plse ,o slujba picii $ a s{lrittlii sddale. TEtrtolc dintre iirile demodalice se blzezzi pe respe} tarea scrlp'loosi a 6uyernniutii ti inte'selor lteirei liri $i pc ajulorul re.iprcc intE Pi4ile conirr.lante, pe cind 0lan, bl@ulxi midenlrl rnriresle ,s vlrea mai multor liri mari 9l ,mpdlJ . hjap,ret no4ial ru' Jm{r can. In sfrr6it, lrrlalclc inlre lrrik deno$alice se bazeazi pe rbp6 "'"a oo.'C4 ior i a "l'on:F in conlormrr.l" \olu 'r" )i p.n".0':." oe, ,l"i N.l 1'o'U''r' oc 1d:I'blftulul o..iftnhl este leg.ti de crlcaiea in picioare a obli' g.llilor li,cordnrilor inte.n4ionale A&stea sint .e!e dout conccplli aslPra reltliilo' inire
popo,

orr-pl. csrrr. J".c ai. i'.tur.e uUliu nra 5ulFri d. i..o1 Dn. l-erul i r'r'Frcr'i , ' t-u l"

"

cu cercurile ihpclialisle am{icane P6niru r lnlimida Pe .ei d neNii slabi. propaganda ispe rirlGli cauti si przinle expansiunea inperi.lis& a St.lelor

Uoite alc Americii 5i div{sk planuri si nanevre lqatc de ea dmpl o m.niiestare a lo4ei ifrperialismului aderican Si la noi ln tar, rrnrriiele lasisle rcaclionare caut, prin toate nijloacele .e le slnt aKsibtle sii laci re.lami acestei Iorie. deveniti sinqura speranli a tltubr celor care jt nchiruF.d ,pa nud o" d.i ,r nd: p "a -3 n / Ja de n 1" Aestora noi sintem nevoili si Ie pii.inlim o ctudi deza' migire. Tonul tipitor rl unor armite dkcu6ri nu poto ascunde nelin\tca de .re slnl cuprinti aulorii 1or ln tata viso._ ici d6cinde a lortelor aniiimpciriGle, in fala r$ultii t!t!' mr contradictiilor lnlerne rle sistoului capilalist. prtuili tabLd lumil capilxliste, i\trlt liudaia dmerrlie blrghezi este 1n stare de iotal talident. Ea nu a reulil, ata
,,p.cea socklS lntre lxPloaialori 9i explol ia1i. Masele I opulale lti datr tot mai lihpcde seana de ad* lim ul conlinut al dmo rlici burghcze ca o lorne a djtrdturi burgheze. Viluilc sint duncale de o pa e. In tiile clasice alc deneraliei parlamentarc burghez., ca frxnl., cele nai elementare p'incipij p3rl1m.n1arc sint ctlcrle in Picioare

.um

ti si slabika*i

vi., .l r ,3pi" --.

indr-f.

"cara

I p"i d' n.j

lconomir lltiloi capitalnh estc .ulLLndati in haos. iar inlLrlir a loril direct i! interesele o,menilor mlncii n! nunai in Inglia. l_rant3, I13lia. dd chisr ii ln Stalele Unite Jn Sl,tele U.ilc cr.sc stonllilc de nirlrri ce pltrezs. nr dcp.zitc, a izbqcnit un crd de bursi, se devaloizeazi dolarul. o re. " "aDe.A.h,,poP: .ste rrtcpiau cn sprinS nu nrnai in slatelc unih, ci si in loaG liirile legaLe aonomice5le de acestea. Nj.iodatii ntr . Iost D rr "" t '- io\ g probhnch de a soltrlionr villl! socialc aonomicc c. sc ptrn in Ixl, poporrdlor, dl cl ilprezintit o Diedici gflrn tn c.le. progresultri onenirii, inlo nra hi pdniro p r.. nlu'c !'lL oi.. l.oLd Drpi .!l de.rl doilea rizboi nondial. pc arena inteDatio ' '. .ru l4re r r"pl."-i o"a ro !"lo d"mn a,a r ' ar.Li padidelor ntrnciLo. soctulhnulri. Mccnl evenimentelor ierli .i daci ele ror sta lein pe poziliile lo!, d4e ala nu se '_. 'im'dtsti )z Jr h. d"d
independerln

la.:,

eJ i dp?onoJr.l i "nl natiomlr, 'o1-o'. at!nci Dlaruile impe rli*iior sinl soF

ll-'qoJsocialitti ti

on'n F rt li demotra1i, lrage ln nucitori cn un

k . po '.r ''.

zc1

! " .'
denn

de

Pseldodm@Biii anerhani destiinlerzi lrr, ienii plni rl liberlalea conrliinlci. Se rdrncEte conlrastul dinlre situalia cldsei ddlnrntc ri , celei rsrDrile. ln timD c! numirll 1t,"-.: ' 3' 5r qio' ol ri r!t d.i 0r ! l^" U'r' nulic nilioane, Trumrn r ni nisit ci beneticiile neh a1c nonopDlurilor amdican. r! .liN in 19,17 cir.r de 17 diliarde de dol.ri, Iali dc l2rl, niLiarde h 1946, r . r-1..1u qononi ni P r' 'n 'l t,lct pe cind lirne dddraliei noi li r{onshliesc Jn dod planili.rt econon,ia n.lionalil si .Dlici cu succ6 mfo@a none-

Noj asLt:n in momentul de fali 1a un a'inl al hplei drse de n4.1rea nruncitoreascii ti denocrrthi de pmlutindeni. ,urile grere .le nuncitorimii francez. ti ilrlienc .n $nstituil o d.mcrslrar: Ioici conbatirc z pro:ettrirLllui din anbele li . rorllle populare din tiirile capitaliste opun o Fzisln1, des .i lli inrobitorilor ameicanj si euvdneld ce 1i s-Ju rindtrt. D.ioriti rcesiei rezist.n1o, ln prina etapi a bilrliei penh! li,tr!1,. impdialiitii rmericani n! au reuSit si ating, obilctirele

. rP ir . dr .so olo, - o' , -pJn i anliconuiisie tt a barbarelor nlsuri antinuncitoretti i rnt L.r_.ir..e .or!.1. le o athi >r'n uli.. c nl;1 ei crpil: 1ot mxi ntrltA coeztune. In Anglir, .a rtsp!ft It c.n'

prnir rnii.omfnist, r conducerii l.buriste, milorii ftiL,g rn Frulr, im( .onrni$i In Jouh.nx d! a spfgc nit.arca sindi.ila ru .irile Lridilortrlui 'rtrnl!.
pe

.o L

d,"3P

imperirlismnlui din Slxtelc Lnile, Anglia i Franla de a !p,rge F{Lefu1ia Sindicrl:i llon,Lirl:i sint (Mascnte ii jntiern[ de n.sele nucito.erti, c..e !a\l in Feddatia sindicalii Mord rl:i trn p!teroic jnstrument de lul tii sl clascimudloarc din intrcnga lum.pcnt inkrcs!lc ci, penhu pxru genemlr, iirpotri!. imp! rkljsDul!i ti insligato,jlor ln 0n Dou rrTboi. ln Gre.ir, nici avioanclc ti trnctr.ilc rnglor, nici dolrrii rncricani nn.u prtlt tringe voini. Npon,lui grd de..tl 1. ceri libertater. ]\rnala dmocraticii .ontroleazij li prezent .pFape jumitah din le lortu1 liiii. Ccr m,i n,arc prltr J poponLlui crec esle stlins rni(, ln tunlL forlelor denonlne risi n,aDifestii nlzdrrn inrtr hoErne de a se !lil, i d. .trr Itrgul inradrtorilor impcrislirli. In Chitu, ar dr de elitdaie i.{n,nali, cond's, de t.ra ritrl I4.o Tze dun, a irccll h or.nsir: aproape pe iot lerilo r l rc.sici imcnso tiri. ,\l,ncntrin ti NotuLtrl chinli !u torr rproruc conpleL eLibd.ie. lloG n.ri se dxtr fr (mr, tn ( bul. dar li in Sudul Chinei. Arn,lcle foptrl:.e se nemijl6itr apropierc a cenlftlor !il'h rle C inci iele sr.cese .le poDofl,lli chinez in lltnn impotriva lri rDlitoful.r rl lui Clan (ai5i dau nr no! ari',( l!ftei Ll. eli herxr! r poDorrclor colonrh din Asia. Ii SD.nir, loxle spinntriilorjle Si o.nee. {oi.!l 1.por ' lLpla iirlioL lva caliltrhri Fmnco Regi'nul !Fnioi \i inlensificiL

inJfnriei li B!lgrria, incheiere. unci $ii de tr3ute de Prie' lmje ri .sktcnli mt!.ri inlre f ile d! dcnodalic foPtrlar,. i,,L.ntrrrm. nion.niiei in Rominir rraili in mod eloclenL c, in limr .c lu'ne. cxpilrlisir ede d,prinsii dc friernics zg!d!iri 3ou:L! 5i economire, liirile dcnocrrliei noi iruinltrzii 1)e drrr

rn

snre socisLisd,

I3la

drora !a

succes probhmeh in d.radii compLet neputin.ios sis(emul crpi(alht

re^lrind cu delli'r

Utr tador horiitor ,n raporltrl (Le ro le Pe f.ia intcrm' IionaL: il constituie.ontinur coisolidam x lodei polilhe i eco' nonicc . Drrelui slrl socialht Uniunu so{kiice.

orcca

ttrc in odonbrie 1917 niElLLl ftlduqici indGtrisle din U R.S.S. r .lins pe ccl dinrinte de rizbDi Rctom. monctrB i, dcsfiinl.rea rslionirii prod selo' r ton o noui dcnonn..le r .dirriloarei nDerioriurli 3 rcginr tri socixlisl rsrfm . ui .rrjlalisl. l-a indemntrl mtrndtoriLo' din Lcningmd, milioan. de ,i 0l lu 1r'i :iiii p,trtr rni. PrevdLerile prim,lor oi liric.hi de{l fatru' 0 plrn cio.inrl rf ri Iosi k.lizat! cu dcplin suc.s Ac1i'rn{ ,fii in CorsiLn,l nliiittlilor d! Exkrne t l. o.NU 'le dek
strlij soyicLici, cilriu?i1i de

o d

J'Atu r

poliliI

de p..e sislinisiii, a rnsom

prcsiign'lri inlernriionrl .l Uniunii Soviciicc ;\ccn bilrnl srmrr al cvlnimcntelor din ultimde L[ni ...1i .lr' .; rnporrul de to'l. l:rorabil lrsirului defro(.Lio !tr 6h

dlrire r

lui amnm 6lc spiji.it d!.sruriL. impuislistc.in Srrtce Lrnilc, Anglia ti Franln, dar d cstc nit ri dhprellil {e tolda
Lrn jnscmnst sport

I P" dntte rtJ!. tlodn tatltift are tac d l/rr! risl constfr in x.eea tti;ei nt b titiil." .antin ei ae4ni d e.n.tub a npiktlisntulri

,'tt :ttibhii lo4ttar tar)itotknuLtui ,i ok ,nntbii la4etar soqt-

iirile

rr inli.ne. rserirr!i deno.ralir iL idfc denar'liei noi. As.mcner cvenimenle c. D.lionrtiTr.ca

nudionsrli 3Dcricani Siar !strmri sfcina de s3lvrrc a !iinjnLLri capiialin, care trosne+e din irdreietu.i Dar imp.

cstc ,&rrrl $rdiu al .xpiklhD!1tri. lrr{ixhJDrl lsic r:pihlhmul ln lul'errclk. ln xconic, ri slirtitfL s:itr, r, lo.le zrk.olnile sr1c, estc incritrbil. sint Inperialhtii de dinr.lo de Ocern 5i .ci dc m.i 'D'orpc 1{lrii spc sefirdrli tn srorlirile lor dc r srlL: crpiLrlismL dc .ialisli in domcniLLl incdciiiLor d. aceisti natlri socisLt(ii F .i.Jt11 . \. L rr B*.n Blu ' Pr , r". .i ' dedt islorice sini nai Rcnner. Drr k{ile dezvollirii rruLemi.e sl@ntele lui Radrdid ri och, de.ii zingiitritul de rmc 11 1ui

ri,lha l

dlzliintLLirea untri no! rrzbDi mondirl. D,r lo4ele munciioi.rti ii d.moralicc 1upl, ctr hoiii.itu pdl.tr sxlLe.rdnrea piicii im]ro lrira ..1itrlisnrL'ii geneErdr de rrzbork

II
RDALIL{RILE IIEGLTTIiIUI DEiIOCRATIC

or d lr" B{ .' \'.1"e -.. reirr-' Blrn r,!ltri tirLie de lriditortrl Lion 'i.

1..

crn

lirinl.

d I t".onp ori" i o.roooo'u p, idclc comnjslc, oricil de grele ar ri cordiliile in .rrc adi. (xrii, se .fLil ln l.unG. luplci poptrlnrc pcnlru libltLrG, i'rPo
trivr erplottirii
crpiLrlisLe,

Elorltrrilcmiic jlcnnpeft Liltilor ti aLc r,ihfilor lor so.irl de r izol! prrlidclc comhiste ti de denod.tii de dreafta

\n.a .,,{u' c Dl'i\iaJ ,DJ nl1.ru nliina yrene '"1'L.i,oer'L"J si adlnci'n ssniiicalia et} pclor principrle a1e itrllei duse de 1a 23 August lncoac. de
Iorlele noastre dEmoc alhe. Jn mrsa poporului noJru lirani n.ro' - intrncito,i, oslati, risiurnaM dic' irii, pr.tcr cea mai h!n:i a inlelehLrlilrtii irllrij lli Aolore!tr a p.odus o riiscolne Droflndii si a stnnil trn prt.rnic alinl de lupii. Datoriiii acestui l!(tr, noi am puiut r*x p. tont dltii 23 Alg'st numooase dirizii. crre tiru !lnonslmt combrliritrtc! pe cimpul rizboiuhi anlihitlerisr ,\rc,sla n a tost, Iirctlc, nediul lli ,{ihai I qi nhi al gAc. ntrh,i Snnitescu sr! Ridesd, ci nre.itul to4llor donmrzticc.le Itrii noastrq ci.c, iD citrda piedhilor cc lc phcau glvdiels rcr.lionarc ri srLoiDfc, an ttil1t st iDprinc el.n $ voinli de

d. . tr.ce lr analizaier j prejririlor inielne in rrc loc re,LLrrca P.rtidulri rlun.iloFsc Romin, d.1i-ni

inpotrir. jrguhLi iDP{irlir1, prr.

Pe de xltl parte, iit'o seie de Fd are loc apropieren dP p3r{idele contrnhlc a r(Lor socixldemourli .are !,d ci rctor nrisnfLdrc dnect ln br.lele in,perirLismului. Lloiirnrr Congre. sLLui P.rlidului So.ialist Il,lirn de ! sc prtzcnb jn rLegeri fs iisic uni.c cn comhilLii, recenla hoiii$! a P.ftiddli So.bl Denocrat Bllgar de a porni la druD,l uniriciii ctr Pxrlidul Mrncii 6. (connnisL) Bulsar, nnilaLcn dc a4n'.e lnire comu

ni$ii ti so.ialislii din polonir ti ungarir et.,


deDonstre.zi o dali maimultjusteter

m ln Ronlnir Parlidl ' l lllncitoresc Romin

r-

"a ,

'.

'mp."j

.l' rl r..on..

- torte x.lsiea drumului nosku.


cr prnid niic

.l

Anxlizr aceslor imprcjLtriri aral:i limpede .:i iiitorll este tarle, ro(elor dflnosaliei ti soci3lhmului. PoDo!i.ic pun 'le la ordin!: zihi transtomarer socialisLii a sociltilli. Lng:irul

'p tl "Jpt

10 :?Je(luc r'il

l,)rrt (in sprtele lrontului. Re..liuner djr tara norshi a simlil cuind vicoarer aces lil roirle de luDti a maselor muncitoarc. S.himbarea de la 6 Mdiic, hotiito.r. pentrtr soxrta dcdo. . xli.i noxske, n a lost obtinuti prin pe ractiri, .t smulsi friir hr :l 0oprlarii reselui $i leacliulii crlpate ln jurul 1LLi. .lrclati caracier ds acliune ds hpii a lo4elor populate 1r .rrl si !m din rcloincle Iundamentale ale reginnlui noslru

L,..

I(

ro, no. L?d"I korl.!l .m ro,

rc3 .i, in !r',r rpcltrhri ciitrc l.rxnj lan$l dc Parii'lul contr_ nist la ll tcbruaric, de a trece cu dc la sine ltrtere la inf:ip' luirca rctonei ac are pe teren ln r.elati timp, in direritc pirli alc lrrii mrsclc poDulard .tr Jnlillrrt pin 111ptii lc rac tiona'ii dln f.mler prerelurilor ti PriniiriiLor, lnl..trindtr i cf

ddro.ralic rclomr ?g[ri S, ne ]minlin ci .etorm. nsrn:il . Incepft s, Jie .plic.ti pe tc'en cr mlll ln:inh de kgifem

beis., It$nea !ceslci adnritabile arme de luPli I clasei nunciroaF, care este Pflidul ,{rMcilor6c Romin Trunstomirile la .am ni rerer se pldseazi in scurts Frio?nii do 7 Luni, nrLie l9I7 ianlarie 1943 Ajunge si .on'

I I oud ! !j" o id .ul ",nn reionnci sa dc rcaliz,E r .grare pc acliviiatea Dni' rlliune.
moridinrii

| .n iu tia po id '''".--a' :til de sc! lrE noaslri a sirirrii h

Tlni

'^P

vo1tr1ir ei ceea c. c criilrliv t\omenlul de ."tL marxhti Ln srlt in leoria iLlnlmil Comtrnisl Ps idnlui Romln pd' 11tr: 1 xu .onstituii lroplnerih !.'.

srlvoc d! li.lridxn. t,,ttrrcr .e1or .c ci0i.( lr .:7lroitrl anlihitlsrlst, 6 artie, pxrliciprrcr 'o reioma lgnrii, .legeriLe prr1ln!nt.r., tr.nslom$ri1e 1 elre_ crLc in k.. noaslri in a dotrd jlr,ihte r anultri ce s.x s.urs

,3

Atrsust,

de deDocrrlie popnl,ri in km noasirb RrTultnlol ,c61,'i pro.es esie R.Pnblicr Popullrii RDmi i I Nonr Cotrstitulie oe crrc o ra ciprla in curind Rcpubh$ noanri Popub':l - Conslitlli, !n!i r$m n:is n \i indregal ln lupl, vr trcl(i sii coEeDnczc ci lrl.re. l.Ptrlxr]i id

p,...'

,.,.-f,..r,'. ",D"JFi. -e0in p3 iut i.'q

l"d

'.'

J.'a G '. : in.leosebi mlorma nonelarr. ln polida ttrtl.or scepticilor, riuroitorilor ti cle{eliloilor, ; "r '!J . 1""nndanu.L" '., rl.d 0d.. lu' i lo 't' 'ui J'n"'dl r',ur mFr'i .'.Jri o "a i,luri. )" ",' ^ nnbm.apit hron'l!i monclar, sii curnin infIlir, si drn ng 1' ,ll i'o i' " li if
.leplin contrrst

.r

.etonelc nonelare ctsilat3 de mgiflr'

.4tr:4o'orr.ri.

I:s.ismuluj. rlrqiunii

.li.li

ctr

iiir:ininrea

'r in,perirlhmtrlui. dc nnnrilorlmor ri


ti a'
inteledtraliirkn

n .,.t-

.. p.| :- " ' n 'id 1..,.luru p,oJ l,'rorIs! d. nirdul anrlui 1933. Brgclul ."ipr!1 l: .. ' rlr Ip-..

Am reuFil

s,

obli'em $hinbilri nr siltr4i3 industrki. Cu

Pdioxd. de Dreeilnc
in

: r.nidllli Dnftito.sc
in crlitaier h,i

fnic

; i.st

l(l]1,tr sononi3 se clfirndii tol Dai nult in m,msm Lithidarea .omDLotL,lui organir.t de conduccft, Iosilltri r,:dnl nriion.l i:rincsc r rerrezslrl, din ptr'dtrl de v.d.ro .l

pnr': nlr" " 't Jr "" rra, c t'oli slatului x josl {hiliblat. Acer' . opor L, ri'

aaor'

ll.ninir,

nn

n.re

succes

rialr noaslri de sl,t. A.e.str n( coinciderli. To.m:i pentru di hnsformiih


cini ooi

este, d.sictrr,
de

o !illl:1
coid!_

i'

l.1n prokkri3iulLLi,

ro(i

llni 1n ce clor.i a i'rirrii de Fre r.! p, ,-. ori.ir4" I n.!,.r'i'r I ": . r.i Jn ' D'!zLni. drepl ,,denocmli ti ,,prhioli'
ri,l.
rtr aratat inLrlgii

,1 regifl lui .let,ocratic. tu ,o .o )"o' 4..

h f

id

E lsne.le inclifilit ce soa i ar lirv(Ltiniira norstr:i d:nro' satie rcptrlar: d,.i ntr an li relest tcntrctrl.le pe srre le inrin der! spic noi scniciilc dc spionaj si dntsiurc daci 3n Ii lisat Dleala t.schil; si bjghebe din nou hrnde teroriste. dr1, Lichinared b.ndci codploiiri. ii pcde.lss trtditorilor lirii ii ri Fto11r1ui nostr! r! Iost o Danir6iar! rigoarei regi'nuh'i de democralie potrhri din Roninia. Dmascarca ti pcdcpsircr criminalilor complot\ii r jnson' n.i l.hnentul partidelor burghezo{oiiereili, frliment!L v{hilo. dase doDinante ,:lin loDinia, al narilor c.tibligti rl

nFil.li

moi lo Dp prJ D' r." '.bo! nus{ii Romlnia, cu Iortii Consiilulia ei ,,belgiani , int. trnd rlin .ele mai inapoirte ieri. Bos:tiile tirii incip6{e in suni lreme in miinilc capitxlislilor cnglsi, americ.ni, trnc*i, geF

ti

elibdarca Roninici de sub jugrl hit. ri trezirca n?selor largi ale nrncitoriDii la o virli poliiici rclir:i. Derrihrired .oDtlotului a discredilat in ochii popo !i te atrtorii lui. crrq roind si m:dnci Rdni' . l tiol L d"./ pna 'o ned.sl!trt; iridBrc n.lioinili. la .ea Di ProcesllLLi comploi(iilor i.a urmat curi0d inliiurerca dc la strv{i a ccleiklle gruti.i polilhe expon.ni! a inlereselor na. gruparea lli Tll. rclui crpital li a noiicrimii sproprialc

G{nuniei hithriste,

dlti

Nn insistiim a3!1fu net.siei acliritili derDse de rcprcnn. lrniii ,ceslli grup:i la dept aflenI.h p! cdc lc.ar condus,

nani, olandsi, belgieni Creditorii shiiini diclau ti'ii polilica ei Rdrcnh:, i.r statele Drjore ale lrilor imperialch polilica ei erluni. Cind diind,eneil anglo.Irancdi r! .dlat Lui Ilitler ,,stera de infllerlii din ace.siii pxrte a Europei, fostcle cl.se domirante s.u reorienlat to:fte ftpede ti ru slujit pc llitler ii n'relc capiial gsmrn cn rcee.ji seirili&te cr cnre slujcnu lnrinle po re.clionarii Si mirii catiklitli rnglo Imiro1n tinptrl cind Foporul cra rnrncat inlr.un r:izboi oinioal, lindctlL (irii cra tr.nsformat in carne de 1un p.nirtr inLer6cle ii,perialisnul!i g{nan, exponenlii clnselo. ddRinxrle rilceatr rh.ei minorse cu lrusln !. ri b,incile hitleftte ti sc in,boeilca din jehirea leriloriilor sovielice cohopile. Dfpi zdrobirea Gernraniei lritleriste, aceti rctnici vinzitori :i i'rde.

,"o,b ,.,." ,i t,'.nl" F.,ttt .'l J'.0". i ' snn rii in nenoria luturor. lDportant este ci, p n lnlilun.
re, liiliir;iscienilor din guvsn. toriele sociale p.incipah din lara no3slri - clasa mnnciioarc ali3id cu 1:ir:ininea nri.itlrare si au riirnal holiriren d. a ntr n.i permite ni.iodat,i clasc Ior uploataloire ti dponenlilor lor dd a lua C. e la condtr

i:'

p1i.l^.r'os

l.'o

, oo,L

p,(.'. nlo. ni, d--nnr'

proliiori aimizdci maici:Lc ri cnltlrale in mre se alla popo.trl, spera! sii poati coniin!. v(hi!l jo.. sub ordinele impsirl\tilor str;ini, licrod nesot d iniei.sde lirii, cn rrtr1ii1e ei, c( ne. alfuiaro ri. Drr sa schimbat ceva in l.ra nodnrij. Ceer ce era

',..po

.d'Cip.b.:-

ItccuD \adeli, inl:itrra.ea iitiriscicnilor n.a lost o rda. de guvern, ci o lundsmeniali schinbare a .a' pe rrclctului .aE 1 rrc guvernll nostr!, o schinhare a care. rlrrltripuierii de stal Ct'c,n l nottnL ir aala luisl etui nte t tuttn .att e\riitnli li.lel inta sete clasei ntulcilaata tnlettr'le $dni ii nuneilaaft ,i ale inleleetualitdlii tnaintale. D.r nai d. necesar si se lichideze adlnca .epolrivire carc !\iiir htre carcterll nou al puterii de stat ti io'mx de stat. li. i(e$r sA ftliiuram o tornri de slat c,E nu nnd.i ct l"po a oio ond,'.o ,i t,,L iiicc din lara no.sti, dr connituir o piedici grarii in dru. trLl d!zroltiirii no.she democati.e. \r ' . p !, .o o id"/i p Aa o"ne. .lor n n, rlilr rrcft cil ln htrnka siattrlui se alla cel mai mare mo9ler'

ridc o.recte

p3rte ins.mnati a ptrtcrii in siat.

,'

I J.' - T,. lo! . rtiJ )'

{, ', r,.F

0J

Lt

Nu sa posibil si pornetli la corslrute. teneliilor unei nrioJr..,,.!n..,rJr',! .i !ormlj o, morte'ltii din li'nDtrrilc inlunecote ah er!ltri mcdn'. pc corNl lii.ii noastre. non! iir . Iost

nii de hedare .i \'m " o.l' "-u i I.unir . "i or:'D'1. ' I ". p. ro.dl l.. .+,, d mDl- " tr io rrr, ,crsh sle bine crnoscrL de liccrre dinlrc Gi P.ezenli. Jn rnii de lrpti penlru .onnruiFa deno{aiiei DDpnltre,
lns,nrind strtc de

vi

pr

lJ'i. \.,

rl L,urslFz ., ,,,!,, ro .oJ -.'u," oilJ.0ol, , ,., ""gt Lenin s ie: ,....Denrsatia bush.z:i r:imlDe iniotdcatrna o ti. 11 , nrrinLi, cluntili, rrlsi. ipo(ilr, nn fui fenlru cci bogati, o..0 pcntru cci exploslxii ti siii.i'r.
lriLa nssrlor erpLoatate. Accst caractd reptrblhior

p'lriL,l devenhc .entrul de rtrxclie . luluror lo4clor rexctio nrre. Dc el iSi kgau spei'nleh durm,nii imp.rialitli xi {'v* 11! ,' ir Ap".d"lr i'o, trF e 'zt \ o d. ! ; i ' denDUiLlc. dc o impo rnti viLali penttu Fre inlimpinntr k palrt o lnd,rjlt, ti indclL'ngati rezhtenla. Adln.a ncpobnke in ri.lx interionrt a slatului no:{tu, r Iosi ll.hidrl: prin lcirl t'i.indt, d. cxisldlr n,on5n,iei, , ro - J nklr4!- ona . Lo(l reg lLlui i . luai in lal. no6lr, o Iohii de st notri,inainlrtil rcpfbllcapoPuhri. De .e i zke'n noi Fptrblhii noaslrc t.rtr61i.a populdtn?

Cu loiul aLl .srncter .re refrbli.a poptrlari ceea .e eslc no! ln rcpublica iorslri c faptLrl .i ex sr xfl; 3o ,, popo lu, i lDr, htr t rl. i r '. ,. ' 'j Ln " yiild pcntru l.ricit Reprblica no.sLrii lopulrrii .sLe trn inslrumenl de .0tmre n poporulri nuncilor ifrpotriva orir:irci

Mrreh Lcnin prcvdLcr incb in 1916 .i ,.lo.le ialilnile lor rjuig! h sochLGn, acensla c inevitabil, d.r toale Fr ajLns.

r. ""c i a. . n" u' , 'l"To dilerilelor lor sfrialin.:h l.ir]ri


r r" ,

r',

ri,.""r:

Retubli.r ti.ptrlnrii

..

J,tl tl: "t'.1.'Jctl Jt'iri , n J. o- o n riri. o 'i A

sLe

torm. de nai

u, -. 'li!lv..r s. lt" r '1r'r " ale ri.lii sociih"1.

'crpil.liste, ..re lomal sinL condlse dc comrn .u reptrblicile un prctedini.3les, dar clre ln rer!itri! sinl siiiptnite d! .ilera r' nl".dri , rd II( "r1' lori de Donopolui crpitallsle. El este o tomi noui de st.i, d ralic o mondhia, ,r ti ln conf.rnlic N orice rcDublici bur shczi, .cpublicr Dopll.ri rcprczinii (n nor })rs inainlc ln ero
ReDublnile brgheze, orhli de denodalhe s at preiindc ek, sinl chcmrlc sii apeE privllegiilc daselor explostaloarc lDPo

loi i

"t

Polilha fulionalil

mgimului

Ifhm nlndri. Forl!1. nun.iioresti sint inilktoarele lini?i denos.tice .on sctv.nie ln poLitic. n4iorrlr. i:gab indreptilire i l:r:nilor f.roirsi de o'ice n4ionalil:tc 1a retorma agrara. suslinsrr de
l'Ii"i,x1d"6h

'ost'u ltr pop.l o

democfl(h .eDrezin15

nos>; d,r'

-i

scolilor nalionak, cre!rea nnilc^ilitii nrehire, drettrl de x lolosi limba naldn: in adninistfllie ti jlstilie, p3niciprq clcctivS, brzatt pc dc|)liia e#litxle ln dreplri a nalionrlitililor conloclitoare Si a org.nizrliilor 1or dcmo(atice, la ri.lr politici - toate acesiea caracGrizerzi politica nalio' 0alii d Republicii Popflzrc Ronine. P nt.a realizi lc rcsinului nostru denos.tic, un loc de .innc i1 o.upi rezlllatele oLilinlte de noi h domeniul polili.ii

crtre sixl

t.l!l

li Unl!nea Republhilo' solirti:e c\rcd'"'urtdlian'',, J'' parle dppt inlcgranl;i a s ,itrr' n jlrn ,,oi(lonrtui Frialiqii Unil.ii So(ielice, rpoi dreti Lazii de oP alil pcnk! :l::rl
direct ,_ripohivr ei.

Re0rblicr poprlari Rontnil

deosebitii rctrezinti pcnhu 1sr0 norn.: Trapriotenic, coL.bDrrrc ti rsGtcntj nltralii lnchcjri jnre de

inlonrnlii

Tre.u

acest.

nf

se

E D,i

intoarc

In lrsrt, cjnd lara noasl'ii ern condNl de euvdne asehite imfsirl\tilor strtini, ecetlia din urma :vean pulinla de . tro' voca .onflicte ri lncord.re idhe Roninl. ti lecinii ei Scopul rceslei politici a putdilor inpdLli3te *a clar I tonhu a putea Ii donlnali, lrebuia sii Iin slabi ti izohti. lnchlicrca dc tralrte de Drietenie ti asishnli muluala inhe Romlnir $i celel.lle Frj da nemocralie popuhri 9i, rdenl, inhe Rominia ti Uniunla So\ictici dchonstreazt ci a.6tor stili de lucruri li sa pls capiL pentr! totde.!na. Noi ni rvem nvoiedcbloc!rl. RespingeB lJac ,n. .f.o' tarr' ,., a3 3 I il i Jcre rv" .'r -oui p slnl d' desirtsne striine asttel 'de idei. Noi r6Dinqcm ideca la surcrinitrtc. Lor in ravmrea puterilor idperirliste. Adiri&iea diplomatic, a guvdnuld ndtr! izvoriste dln dorinla Ineasc5 de a ,vea legiituri de strlnsi p.ietelie .u iorte slalele realnenle dornice de pace $ de a preveni evcntlalil.tex unei noi agresilni din partea Germrniei sau a altot irri care s :l:trr. Gcmrnici ln scopni rgraivc. Aceasti a.tivilate a no:stii nu po,te si dnphci deit a.elom care nutresc intenlia de a ,'nc!raj, s.r proloca o astrel de sgresiune, recditind netasla politicii de lncurajare a rgresorulrj bitLe sL. In sclrimb.

Conlinltll nccriultri haiat, u, in ecnete, coniinutL,l rela .oom,.. llc;, prziiiS m irbitor .onlran .u t13lxk:c Si acoi(lr(ile de

r'ii,tot,...

llor. o . nn'

dl lo n'mri

.frielenie , ,,atutof, sau ori.trm le.r zi.e,,'rcheirle inir! shiele imperislhte si r?s:lii 1or. Relallile dc 0.ietenie roDino so. riclic contrlbfie ia consolidxrei suvcrnnililii nojsLre, n! xjtrui sr ne dezloll,im eonomii, nc rjuti sii intrrim irhPendcnt? r..slrii tolilici 5i sononicii. Sennaie! Lrxl.tllLLi de p.i.tcnic cu U irnen Republhilor S.rieti.e Smialhlc, cil si in.h.icr.a de helale de tri.lrnic ctr .lie liiri denD rti.! ,.i doritoxrr de pa.e dir veen'ibt.x no,s t.i sini acle de irli*c a ti.ii cendaic si a indcpladenlei norstre, a.le de lsisrrl' conJiliilor *ierne t.vorablle Pln ifu n.stingherite .ontinf.rc t opdei de dezrolbm dcno : icii rl de ridigE economici a Romiriei.

REFORMELE CE

A\E\I

DE INF,iPTUIT

d u p iF r' rl 'g'r' J' ori ai cak lor si vadi cimenlali lacea lnke popoa.e $ colaborarca bazalij pe egalilatea tn drettu4 te respeclarea rccipro.i a independenlei ri suvoonilitii,

s:i capcte o conslinlire

Cucdnile rtgimrlui noshu de de o$.tie jnt! o noue Consliiulie,


Ce

trisituri .nraderislice tmbtri! si albi

lnrinle d! iute, rce.slii Corstituiie heL,uie si cxprimc ca' rrcten'l no! al staiurui nosrru stat aL aonetulat lnuneii Dta' e ti sdte, tido lod i Puteftd enLand de ld papot, Iridd ertcitatd ptin otsane okse de p.Nt.

irine, liri deosehne d. se\ n.lion.lit3L., r.sii, roLigie, gmd d3 culturi sar sl..e n,tcriali. Noi vm inscic in Consiitrlie dr.p' lul pe care I atr in lara noastr, cetrletii ararlinind nalionalilili

*hinbrrilc pelFctrle in
ircbrie

Ino J" p op .a. proprielatex'obTkasci bun conun .l hiregrlui I.Por tale ln al trcilea ind. noua ConstilLrlie, lege nrndamenhle a uni sl.t popul.r, ntr se vr 'nirgini si proolame in nod prr Iormal dilerite drepturi ti libe ilicelrlcne$ti. 5e t(ie crr! 3 tosl ln lr.cfi $.rtn acestor !ibcrlili Inrealit.le, rn lirile c,piin!isiq narii frase a Doporului li .ste ripili posibililatea maltirL:r de a{i erer.ita nNtinqh{it drcpturile. In Constitulia noflri, Con' slilulie r rccidrlui dc demamlie populsrr, vor Ii iisuhe itr nmri dreprurile .etr1e'e+i .i qi ea,antarcd lot lnoit ald n+ torilii t.pt!l!i cii 1uterea in Repnblica Populdr, Romini,prrline
oanenilor muncii. Lihetulea c!vjnttrlui si r in{funiriLor 6te ranlrli l)enhu toli ei.. muncesc prin l.ptul ci ei atr 1a dispoLorccle dc

.nl, 'or'l'dlr" \" 'b..i d ogLirJ':.; strtrclure socialecononii.i a lirii. E s, consemn.zc existenlr, In al..i de prcpictatcl pani

I,o'^'

lo'.one-ro..re.eJJ\""tol.d"o' s d nl'l'op,i d. a tolosi linLi. lor mrla.n;i h adminisha(ie si justilie olc Pcn' (.tJtsJ . or
mame,

biirb,t, noirod.onstinli Prin Constit!lie dePlina cg.Litrie Pori lici .cononrici. sociaLi, jtrrnlhii de mre se bLKfii IeDrir in sta_

hfreii gr.ride Si copilllui Din cde splse reiese clar c, nora no.stri Conslilulie se u deosbi cr .oi1,i de Pimjni de constituliiLc iflprse poPD!mior p'ioJ ,n L" L idp' 1li l" .l .1., Una din rclormele cele mei nari pc crrc vom !!ea si lc ln t:lptuim in s trtrrreme sicarev. tebuis: ticincrdra{i innous Connitulie eslo retcrm. adf,inistmti{i Trcbuic se.1e ln trrl noaslr, orsane ah pflelii locale, crre si ir loNl lnve.hiielor

tiphire,

.lu' . h g, rd i . r' Jprrl ; 'i hirLia, didirile nlsarc se ril:i la dhPozilil

oier ,lm' ..xrin oi'.dd0

Ac.stc or$nc alc pfterii lo.ale rlese de populrlie prin rot utileE.l

_mAJ| \Jp 'I lor li consiliilc folll.re,

IF

saic, conune,

pl:li,

ga_

'i

r."u3Fl

d lrlr.niree

narile realiziri .Le regintrlui nostrtr

'u ,n nhi o Constiluli. a tirilorpsetrdodemo$aliei.apitalisierd.eD ttrl lx mmci, dieptLLl la odihni, dreptul k hveFiuri. in 1:lriL: crpilrlistc, sial|l - ama de exploal:F ti asfprip a cclor ce ntrnresc le-.etE, pin: ri sinpla re.uno.ftere i .ceslor dreP iuri. L. noi ln tari, in cinda dilicrltiililor n.ri pe care h avem, st:iLrl cnocrat va deptrne mri dorluri peniru r tradure in yiali diept!1 la muncr,lnvil;luri, odihni, odotirc s@iali. I' sfirtt, Conslilulia noaslri t'ebuie si proclame deplinn ce:litalc in dftplLd lnhe toli ce!itenii Republicii Populare R..

-' o"n!.4 Sr',-poPou d Pru'its"

democmlic.

su' '"

Consiliile pof!l.re ror !!er riribulii lfgi si nrliiLrtenle. Elc vor lnd.trma sclivitatci administraliri l4.lii, vor .slg!F rcs0tzrer lcgilor ri 3 drepiurilor cetilenerii, rcr inlo.',i btrge. rclc ri pl.nurilc loole, lor ingriti de adminishjrea L(nurior

res'slor nrlcirlc 1ocr1e in vdere. .econslruciiei. Ctarea trnor anlel dc organe rle pulerii locrk u inseniJ rtragser l3 .0era de .ondlcere . tnbu lor staiL,lui a n.selor fopll.re Ea rr insemna ciczrca nnei adevbralc scoli, la care se ro' torma oamenii de sl.t dc tip nou, ie$iti din adrn.trrile popo'u1Li. Ir heclt, sLb regidtrile capitdlisio.motiereii, rn ade{irat ,,zid chinczes s! dic, inlrc celikrn 91 apardlul de sial

noL'l J_

Lnerlir Llaselor cxplorl.toare r1cun, slb Fginul de demosalie


poprLara, ziduL acesta este snpal Yom avea organe locaG. le gate nrin mli de fte dc mrse, riisp0nzitoare in tal. 1or penlru actirit.Lea pe care o defun lniinrFrca ooilor or$nc losle ale pui..ii poporuld alea de rerscue conomna de inli. ca eled m notr altnt h nurca si rir. lcmaliilor denocraiiei. Rerorna jL6liliei csie asttzi un latlimplinit. AceasLii retormi d!.e lx o denocralDare protlmdii a justijki noxstre prin Dre' z!n1a ri activit.ie j,Ldc;tortrlui poptrlrr, ales de mrs., in toate lnslanlde {lc jLnLc.rti, pdn apropicfuJ ap3raLLLlli junilici de popor. prir si pliii.zrea regtrlui mecanhn al jlnilei.

ri

c.1i, lmilili, cr prti sii nljea{i nu lnler6ele adeldmte a1c tirii ri alc polorului, ci int.rcscle claselor exPlortaio'ie p" Scut al intlrcsclor poporul|i Si al Rprblicii Polulare nine, gcox!5 a poporlhi aetrel .oncepd noi nisnLne. ima - RoninS. tci in Republic, Potuhd

lv
SARCINILE NOASTNE

iN DO ENIUL ICONOIIIC

D! ,scncn$ 5\rir jn prcgitir! iefonna invililnintolul, cfe licbui. si deschidi clemertelor coior mai valoroase qi lnz6trate

F..

pe r3rc lc rNm Jrli de armali. pcnlrn larr ncastri p.olrnd pa.ilici ri pentru poporul ei, s Jl D sl.' br '1r;r.r Ft' bl : poD : e cJc c03 .. ' poporultri nostnL. ap;irdtoaret toa.ea .rernilor denoculice 31e indcpendcnlei si s'reraniliiiil ddastrc Drr n! nunai allt. peniru m$a de lineri celilleni cd,e hs prin pcrio.d. de stagitr nilitar, ea liebrie s, deviDi o adeliirali insiitulie de culluii, o adevrrali fcoale de educdie celticaeas.i, pat olhi ti drnocratici Educlnd pe onal in spirit l devokncntultri nelirndi peniru palria deneratil Si penh! rltor. :ld tue..1 Fcull.rJor"'l 'ori. 'id rrm:la arc misiunca st coniribule la estdd cotrleantrlui nou al Reprblicii rcast.e Poptrlare. Nn e{islii sacriticiu prea d,F pcnlrtr noi cind esle rorba de rmat, si de nlvoile ei. Dorin so reden bine doLat;, bine inbrilcati, liine ir:niir, pdlect inslruitr. Si riimlni o r$ino*5 aninlire rremrils clnd soldatul Si ofilerll romin, prosi nnbrl_

I drloirilcr

popor.";" t'" ae i eL'"pe,lenr1l Socot .i este necesar si ne oprim in nod d.osebit rsupra
L',

cocx cc pnvette problemcl. ccononhq ele h[nic s gilse.s.5 in .entrul pr.ocrtiirilor no.sirs. Peihu a itlelege naijLFt hisitffiLe 6lecifjt. llc Dr(snrri d! dez!olt.re deno(:tic5 a liiii noastP, cstc ne.es.r sli litdm s.am defupld ci in donenirlpoljiic noia evoluat m:irep.de pc d mll ddocmliei popularc d(ii ln donenill lcondic. A.erstE rrmlnlre ln lrmi se eiplic: prinir'o sori de cruze

li

13 Ausust a ituennat Dtibutim: poliLir, a regidnlui ie dxr structon Eonofric, n-3 lerit modilicilri poziliile dc conandi . e vielii norshe eonomice l eseiii.le. r:ln,s ln diinile acelei.si clase ri a1e acelorati oameni crre dispmea( ds ele ti Jnsinle dc 23 Algust. A.e.stil lmprejrs!e a consiltuit piedha trin.ipali in dn,mul reti.{ii econonicc a lirii,lnhudt peniru marele capihl, Ilentr! frori.rine, pontru cer@rila rcrciionare in gen{al. nrins e.ono_ ricii da o arni de lupti inpotriva lotlelor demontiice Li .ceastr se rdrugi siLlalia tre.a.t r indostriei, a tm6IDrLtrrilor, a nzeN.lor de naterii P.ime. daloriti riizboiului hil-

h.ct.

Cei dol ani de seeti au avui ca rrnare, Pe linei Ioameha ,lir anunitc regiuni ale liirii, ti D dczorgrnizrre codcrlulai !rtcrior, lipsind lara de posibilitilile de irfo.t de utilar' tl na'

Din .xtrza infl.liei, ..re 11us. Irofo4ii considerabil. de pe urma nirclului scrzut .l producliel ,sricoh ti indnnrinlc li a dczoFnizirii scclonrltri .conomic in gmdal. ntr sc prlca depr ne un elort perseverenl d redr6.m eormici. Scoptrl principrl .l luptei noanre lmpotrjva infhtiei Ji pen-

Ace.n. se inrinpli ln linp ce in iirih inleud.te inperi.' lismulli am(icaf, - F an1a. Bdlgia eic - siila1in ulltei de u J-ld Tr d-non l!.. LJ. i . nult ciL de striN csle legaii lconomi, de Polilica Acerst. de'
nDi.lreaza ci o oriettd'e Polilici deno$atici constittris condi' 1 d o'n! o u , oJ trJ d" p.d p.... o to i. 'Ll leies.lor !i(ale rle nuscLor popuhre, cit 5i inlems.lor n.lionale

, 0 ,!., J! , , d,on11 ', L:. i {ononi.e p.nlr(a p h. hfi orinl, nribuni potJ.rultrio. ri. nin penhu imbun:ii1ir.a siluxli.i (onomic!
Plndea in allhare

DroDundilor Pirlidultri Commnt Ro. r lrrii nla ad!s o ssie de succesc serio:se rtil ii domenn'l iidushial, ciL si ln dom",iu t.n.n.Ir. .,.. r p" ^p..rl Cu i.rte fll'ciualiik crre s! xri obsoN: inlr o seria dc ramu'i indushrle 5i cr Loile ci rihnl dc d.rteie . Drodr(iei r ', eJ" li,: ;Lo_ r r. . roJ .f" .r l (r. l" ."F ll

r\n inregh{rrt nn deosebii succes $i in doneniul iin:irixr prii priizriea - lentru pima oari duPi decenii o cchrli
lor R..r, schiDbsrea conducerii ninctdulLri de Finrnic, produsl

la

'r

"l

produclhi nornre. !sigrrind o irssnn.td parte din los!1. ole Itrl, tont., hroali.jcle, bumbrctrl { alie materii prif,e ne.es3.? Asrhl, rn ar doiiea semsin .t xnutui 19.17 s l oblin l !r miiof.le ciIft dc prcduclic f:li de a dotr. iun,;tate, anului

in20f.b,'i td!/ 3h'",. 19,13 Jntre UR.S.S. si Roninia a .on{ribuii n(li h redr$a.ea \.o.lu".,oom'

in buii ptrle misuriLor sevo! de com tGcale din Parter capil.Lului induslri.l li co brl{c a e!aziunii nercirl, m;suri inbinate cu cplrarea allrratului Iiscal
se dalo'e+e

Ac?x

1n ntrgrsl l0{7 am ekdrxl relormr monel.ri. Ete.ttrl ei bineficiilor ll po.te.pre.i. orhine. ANp{ir!a ln mirffi r .ur i noncdd norstre este in prezenl diutre c.1c n:i solide, irr prellrik produselor de piinl no.6itatc flanileni o prtsni.ll ien

ntrpi 23 lugrst, de. rsrge la emisnrnea B NR Plnlrtr.coPe rtr. nevoilor brgel.re. Chcliuiolile slatllui. picclm $obligaliile ..h, se inplinec din rcniifile ordinfe De $cmenea, desi nri sint utele lipsuri tidilicllteli, tre[trie si mcnlion;n ci rprcvniona.ea omtelor c! p@duse agricole .ri a saielor cu mirlrri ird'striale s a inbunrtilit considerabil dobindite Jn s?ctoarle indusirlal i fimn.ia' d flcut s, sFari in eonodia no.sti pukrnice d+ n.nlc de stabililalc, care torme'zi o b.zt sinitorsi penLru ic lilne. noasiri de lichidare a rimineii in urml a rcginuhi nonru de dmoselie poprlar, in donenill @ononic In {c'omia noastril coexisla nica p.odtrctie dc ni uri, serLorul capitrlismlui Privst, ssLorul !ipiklknul!i de slat li ^ " c .0. Jli lc I dr'-' e- (o-P"' rL xh so om": Cu lorie ci seciorul pa hular esh inci Prcdonina.t 1n ecd' nonic. totusi. datorili Doziiiilor politice delinutc de prolelariat

sl de

t.rc

de dilijsre, .onlroi ii liini a beneliciilor, .afit.Lkmtrl este ingridit de linihle lir.ie

ili,tii sii ri drtorilii nlislrilor

Dnr, dcsi nccne niintri l.s:i catilal!lIi f.rli.trlrr posibi!ilalc. iecfDniirii mriprofil l.g.l,l,nrghe?ir r .clion:t in snsrl srh.ilirii si de?.rgrDizlirii produclici, rl Nxznrnii .:pihLLtrilor

Ji ,t,p,do c,u'.11"
jLLcal

hLreprinddilor, ce!r ce irnf!ne

- .,r..or.r .sL:. si.trlii n:ntri de srllaie a

,Ui.ii prodncito'i. n.i1.ruerrii, mescririij joaci Si ar de ti lrc riilor rn ro1 de somii jrL .nsanbhrl !.oromiei noxs he Do rceea ei hobtri. sd gisei{: sprijii La o'srncl. norslr.
In .eer .c prir,eslc itrdlshia noastri de slal, e. se cdnDune dinlr.un n!mir de ;ntreDrinderi construiie sau cunpirie dc ftCinurile hsfLc in sp(ir1 in ledde, producliei de rrzl,ii L. cre.ren lor nu s:. lirut se.ni de prcblmr rcnbbiliiiilii. Jt4ai .ks dtrpii rt,boi ele.u devlnit, prin deticii.le lor, o safuinli
Din a.esie cauze, acesle nrtrep.inderi ntr oatr orgffic 1lgate lntre eh, iar jnteg.area lor in e.onomia dc Dacc crc o rcgtu!rre ei compht:rc r util:iLr1tri, prcum si noi iNeslilii. In cadn'l efo lrilor de red16.re eoromict, conlribulir itrr' :i I rc.amc'!c c l p Ll ln". gi., ' ,- .o u. Jc e ts, q 1 20 .n :,le -. ",i ti intre 30-40% In ind$ldr Det.lurgici fFl!$ito:rc. D3r imfotunF indtrstiei de s{rt consu nu ,ti{ in grertalc' ci spo.itici xclunlil, ci in peEpetivoLe ei de dez!.ltare, cii si d.lomare. .elrelor khni.e si administrativo, si de R;sire a celor mai r!iionrle lorne ds orsrnizric. care s:i p.diii del

nlinhebninlnte plni.cum. Dc egalii inpo anli .sLc roorganizarea producihi de iilei, tentrtr .are m5$trilc sint i! curs. Lrcririlc slsicDxti.e de lro* peclii ri ciplorrri De care vr lrcbui si le iitrePrindein ne 1or !rmi.riaq n "n -,.Fis oE-,li!' ru l J-Li i ' si intensilicim erplortaic. !or Bogate peispeLive de dezvolbrc arc la noi in 1ar: indlsria

si dim o ftre dezvoltrm nnuia din :.'n. ,'" uki i -L 'l'.rc: ' lrodrind malodc rioierne de lLr.tr !i nLilizlnd min{eurile
Arcm posibilii3iea

pe cnre ti'a lual'o rcCimul nosiru nenocralic. lo4cle noastm democrstice: licbidriea inrpoierii norstre econonice, imnsloF m Rom,L-i irFo r.tr" ir- r'i r"p .': n r !r3 ri J.gr. rarea !oui nivel de hai ridtcat naselor nrun iloaic Pentru a la.e ra1, accstei nhilni, slardl nonru deEodath, . n'n eo. \ ri.bu i ri .i 'J' +lo .e ru in dirdsele com_ rclll de corduc.re si-i intireasci liirge.sct li economhe. p,rtimenk ale \ielii

\' T 0...n .ro..ep"n"uI oiPln'e: mri nii sor'e

!oltaie: ind$lriil5 r itrii.

impo anic stau in tala noastrl in s@iortrr in' palizarcr de iNestitii peniru relncerea ti dczloltrre. duslrial: sa. asigrarea rcniabilitntii inlreprinderilor ti orcaniz.rea D'o nuqiei, r.lionaliz!rea mrncii, ni rea prcdtrclilittlii D,un.ii ti sciiddea pret tui de cosl D'..o.JF, .ndu r;1" s tr,. id e l4l" .r":';rt r1 ''o1 0r'idflol0"'1\c'it. \oi.amF p '..1 l" ede?"a invesUliik ne.esare industriei noastre trcbuie 9i oot ti iacute din
ProbLeme

la\o1biLl ,,'z o]"

CondiliiLe naturale penlru dezvollarer indnstriei sint fo.rte

induslrii chimice, bazaH pe s.z!1 neian, 1ilei, crrbuni 9i srre.

"

Snsrlc ,ceslei acumuldri sint l. O polilici de econonrisile,

'l
brrlelor Je nrncii dislonil,ilc. in sDe.i:l pd' t.tr m3rile n'criiri p(blh 3.,1{,ri.er productiLitilii mun.ii. r. ,{irircx vohnnlui ii ertiidere. nuiii.trlui dc pmdEe .xportatc, .rrc sii .siglre tosibiliL:rli noi de impo rc r nlila-

2 Uiilizrer

nilatc in .cen dom.niu. Trebuie sii se d.a o extindere marc $ s, se .sigre o bn., organirlre inlrccsjlor ln Droduclie, crre 3u in.epuLs, prindi teren ln industrir noast.i. Aslfcl dc eienDle ca apel(l muncito'ilor din Llleni ti ecod slnnit de el pinrrc

Dolitici liscrli r$zali pc tcn.lii noi. ..ic a, .sistrrc sulL,Ltri snnc imtJort.rte pent,li iovediiii ti si conLribuie la inkod!rere. urei noi pp, iz:i r renitnlui nalional. Viitorul btrgel u Lpbli si ti. rl.iluit pc brTa tri,lcil,nLlui (onomiilor 1r capiLohn chelnLielilltr st.irltri o reromri ftcrL, de'nosatic,l, 0e c.re interlion:1'n s o rcalizim, hcb(ie si so b. z.zc rc principn,l prDsi.s,ritiilii d!pii renil. jnrc?itelor. O tii probGfri .enlrrli a in LLstriei noastre este frohlcm' reitahilitiilii litrefrinderilor Ea lrelrlie sigumli rlil prin nrilrko rcnLnllLri prodrlici, cil ri p n ralioniLiznre. tro.eslltri .l' J' p,! .r, p.. J rto pod-ri" 'A !1 A lD ' tndeosebi prin ridic.re. prodfdirililii mun.ii bctori.senii.li In scid{er prclriui de cosl. PElul de cost al froduselor no.sire .sie ln.a rode ridi.at.
eiergice tenlrn

5o

c,'ld r.,.rt'1,oJi L" F 1D .litudini lali dc dtrnci' Acst! inLreei slimuleazi prodtrclia, i rcrlden producllei inscamni posibilitater de a intrrniiliti
Siidicakle tFbuie si priveasci sarcinr intronirii unei slric' 1e dis.ifline in prodrciie drefi o sarcinli pernanenLi ce le'. Io iicrcdinlatj de regi nl d.nodatic rl Frii norstre. Tincieh'j, ii indeosehi Un nea Tine eLLlui iutrncitores., n. a ar51al ri n. arail ,ii el, pe txniierele de muncii rolu0lar:1, h exefitl! al unei anfel de atiitrdini noi b1;i de 'ntrncr. Cele rtei m:i lud:iri realizaie pin f,(nci rolunirri, .on Jud, Ignita Botot., Sanato tri nbrila ii condtrcta Cean ,\l.re ClL,j, sini Dilde slriluciic rk sfj itrlui ti.lniinii

de intrcprinderi

.ret.lughe, sru

ca inLre!.r.a

dinkc

)l

de Iila

: mu. 1ro'. <, i ..''1 '{ re.ln? o sciidne a preinui de cost !1 rrodtr-

r..sle dotri njsc,iri intuditc inlre ele iniEcerile pro' duqic ri mtrnca !ol!ntari lFbtrie tmur.jrt! ti $im!laie P.in 1.,r1! Dijloacele. Ar ri inadnisibil sl subrprecied rerntaiclc
,.. i." !P "-.imtn!c r rg.^

Disciplinr mtrncii hsi inc: toarte flull de dorit lnl;zidih dc ln hcn', nacsped.rea iE arl,ki ln int'eprindsi ^hsenlere Si rcrcLeririi op$.1iior dc dhhibuiE rxlioBrli P. de.lii C.le, rnsl, o D,rre r:lsptrndd. Ld reline orsaniz4iilor P3rlidnlui mun.iLorcsc RotrL,_i. ProbLeniele prodfrliei treLuic s:i llea in &nlful treocrtiirilor riecrrci orgaI alli rle iepriDd4e, .le iie.irui orgrn de p Iid. Sindic,tch a!. la rin.ltrl lor, de jl.at un ro1 dc nfe lnsen-

noliln!, momlc Si econo'nic. ale r&sior noi Icnonene rle ritlii noanie Prii mistrrilc dc icdres.re lurtc pini .cuDr ti ctle .e pieniseh penlfu re.lizare3
nirelului

hatir.

i' dirc.lir . rtiiiide luc'!

r'

\o p /,op"

n. preg:iLin de a roce noi l ati insinicin dezvoltsE:r noast.i e.o' nDflidi. hednd de la Droslamllc dc Droduclie, pe.b.za cilror!

r A.'^. i. ..,.n prodNliei din rn 1933 Se crccazt 0renisele penlru 1 nreleoel d l l "I - r'i

in

limpul ap'opiri

a obiecli$r

rni, 13 lorde superioxre de 0lanirhrre, penLfu con centra toalc fo(ele rraierirlc, fin,ncirrc ri oncnesti ln {ederca relacerii r3pi.h, r dc^ollirii ronorice a irrii ri r oe5rii utor .ondiiii dc rinli leri.ili penlru toli cli cc nnnces. ln trn

lucrim

zaren agrhulLurii, Ir slolire. DroducliviUlii solului, la ridicarea btrntrlui tmi maierirl ti .ultural 3l 1rr:nimii nuncitoare. Citevr curinie cu priine h .ir.trlalia m:lrfurilor. de stat a licut Droqress sidtiIn .cesl domeniu

s{lod

]\n rrit.t

mxi sus

ci noi dorim si .siS


! L

" " r .A _.mA r r Jc 'i ...nc. ^ s..t d" .ol m "'i, ' cullurii. Dimpotri!i, accasta insernnij ci. o dati .u dczvollrrc,
inLcnsi a indlstriei, Si agricullum norsiri va lrebut scoast din .r. e t" i.,t " c. nii . r rr!. necesare,cn rtdirie sele.iioo.ie ri!iie de sDi.

b'

rtt

.Lc^!li,re

.-io

,\stlel r IoJ jn D,rr Diistrrii eliminat c.Ditrlul fx.ticrLar din come4ul .u ridicrla, rtit prin Fgidul coleclorultri uric al

J r.n.,l

proprietale ltrllneas.r. nliluri de ca erisli la lxrii e.nente .rpilrlish carc, tolosind dina de lrcr! sakri.ti ri .lkrunind de nijloace de produclk, lri mdrlin o pozilie cconorici pre!ondererli 1n .f'ovizionarea cu pmduse acli.olc a oraselor Estc necsxri lntSrirca sorodicn a micrlli prod$ito.. it lpifupa lui inFolrirx .IPloatirii slb loate tornale 'nultiolc de c.re ea se nanifesti la 1ar5, spo rea pirlii lui in schinbtrl produ+ cu or3ttrl ti dezroltarer cooDeiirii ti rju(otulni i!.ltroc

Ir.,

-ro.,a"i is.d.e.

|.r"ppdo

n".

..

strt lenli11 iishib!irea mirlurilor manrfaqlumle. Conerltrl exlcrior, .xre .onstillls o nrsi do benetnii iflpor tanic pcnln capitrlul particnlrr. pc lingt narile poribiliiili de lvaziune pe crre le orerea, a lost lie prelurl de slal, fie pG sub dircctul ri ncnijlociiul srL, control. In cc prircilc comdl!1 cu .n:i.unlul. scclor'1pnr0c!lar.sle

ttlilor

fo

edA L

.r

de

predoninant. ;i aici statul, prin lnriiniarea mag.zinelor de stat, r apjrtri ca rn iaclDr rcgtrlator in donennrl .idrlalhi ti tl mag3zinclor .le slat nu inseamni i nu he. bric intcrpmtiti ca o li.hidarc ! s.ctDrului !rnicllr in dore' rilrl comrfului c! xminunlul. Diryotrivi, roi socotin cii ln acest domeniu coeiistcnla sc.lDr ui de strl si r sc.toruhi particrhr cstc posiLiili ti nece sari p.nlrtr intrcna.ca Ln.i bhe cncnlitii r niirltrrilor. ilic!l comerianl, cnErit falii de slat 5i client, rre (e tndellinit ur rol de serma in pm.esnl de circubtie a mi urilor ri po3ie conta pc inlchgcrc din parlea iegimtrl!i demos.li.. Precum redli lora it deleg,ti li delpgrte, sminile cIe slnu in l:lr no:s1r; in dom.nnrl .conDnic sint extrem dc raste. Elc vor iecesila.clortfti serioase pcntfu rdrceie, 1or la irdepli oire. Dar noi .rem i'trredere. temi cii ace*e sa{iri vor fi ta dn* cu dlplin sucas in irt5. nlunciloril, 1ir.di, inteletuaLii, cil;iuzilt d. Pxrlid!1 Mtrn .ll.Ec Romin, delin 1ot mai con$i.n1i de i,ptnl ci ei sint Dar

l.fiinlrre.

o deosebiiS .l.nlic Ierfrelor de sl.t. clro'a 1i domeniile coroanei. RolLLl lor este n! n0nixi de se ld.ugi rctrm a conlribui dnec! la flri buna aprolDio0.re a oraFlor, drr ti de Trebde

drti

" trum; or,tni.:ror go.lo . r,,, !tjltarer ralionallr a nijlomelor nodern. dc proirclic rgricoli' ti luqru deosebit da impo ani p n orejnizarer slaliunilor
la

ulia lrcbuic si promorqe interesele Franurui nlncitor. si-L 'D"r l_0 .lLJ "xplo, arii ,i 53'3 ' i. " o lJ moJ{r 'l"bui"

IndeoseLii este nevoie de sprijinirea si lncurajsrea cooperrlici srte. In coidiliile nnd Egin de dcdodaiie polularii, coopa

Jp: p "b

.Fj

bosi{'i

.f.:..

ca bdni gospodari, .! daloria sii lngrijcrsci d si inmtrl1s'e zcesle htrnuri, cu toaie lorlele lor, sDr. folo$11 10' Accsla este izvoiln insedcrii noastre in ntccul oPerci de

dcnocrrlh, sj m.onsirrclic mionicii r Ronhki, prohta ,tul lrebuie s:i lie rondrs de !r sirgur siat'm3jo. csle rstrzi Pnrlidul .\.est sl,t mjor
Rcrltuma unitrlii ptuhhri.l!LL'i csle rez!Lt.l!L unui prcc* tndelun$t Notr: ntr ne s lost dc 1oc indilerent .ftt r !, ,j,rng! l. rerllz.i!. lnir:tii P,intitiolilalca de tlasd - itli ce a slat lx Lrzr ?cltunii de rcnlrare a P.nntrh,i i[],tit..esc Ronin. tJniixh. s.n fiuril rn 1LL$a ncinpicnli inpo{rir. social.demo 3lilor dc d.crph .gcn1i ri du$anului dc cLas:i in fndu riLc nunciLo.imii ri du .ni ,i uDiUllii pokl3F. socirldedo ft,tii de drerlnr, ti.leli inslructimilor ti !'gcstiiLor prinite in s:i izolcz. P.S.D de relL,l lo4elor demo{r li.e, ri h prinul rind de PC.F., ri si llrndorme PS D intr un insLrlDrnl al .laselo. poscdrntc r-:r:l dcmrscrrcr ri izolara lo',fir: plivko bn cnilor dc lclul LuiTitel Petres.u ii .l rco-

NEALIZAREA PARIIDULUI \TUNCTTORESC ROMiN

eeri7..ex Prriid!lri Nunci{oresc Romin - Dartidul !nic al dsscimrncitoaF lrebuie pri'il: ca o notr: ti mare izbinda a p.olokirhLui din Roninia ln ntrica lli de clrdne . demo_
Cuoasled ctr tolii cc nrnijri pisnLilo.re a avnt pentru 1"J o' popo'u 1-' r-'1 " drr:tr ' i Omcnirea ar Ii ajtrns DUlt mri .leparte Pe d Lmul nunciLoam

''or" i 'J 'ri o

'or

d i

.,'
x :.esio! lrffr irni
siL

c. 'i"ro o i dezorsanizeze rinduil.


Unilrlea

l' " Li"i i r'i.ar. fi ,u,r.r.-,Jdi!

,,r..or",iJi4j

DJ ' " t'o" 'rl" P't' r\t. crm rr;ia tovarisrl e.onomic .dinci dc ordin so.ial 5i poatii I'Ninse, ci lreliuie se Ii' Slalin, ,,peniru ca nrncitorii si
lislrletitidc
o

ptulelxrirtLrlui. trncitorimii estr deoslLrit de

nocc,.i

atlnc.l cind

singtrri voinli. heb!ie si fi..anduSi de

trn

singur
n.

nL riiminil frint.e h.3zdeie ci. esia a dou' nLee .e PrincipiLll lnitilii rd.a cilll!zit in !.1iuoea de re:lizn.e a Prrln(h]t ItLrnciioE{ Romin Nu sc pulca merge re linia (eiirii trntri firtid de tip lrbuisl, atiilLrii din , iterite o'$nkme ,uto'onc ri eteroeene. Nr sc fuh. iniit,lui . unit:tc lodalr, carc sii hse cimp libd .rislcnlci a loi Icltrl dc gtuLplri Si gilrf,lele ln interion'l prr

lei hlo'i.c a .lasei mun.iLorre di'r intr!.gr Lume Expei.nla norstri proprie consiiluie ln.ii o conti.ntre a justctci ei Pd ru pullr indepljni cu succes roltrl stu de Io4i1 cond ' ciito,re. d. hegemon 5l lasiruldi domodrti. din t'ra no.stre pcnlrtr a pllex antrcna inhegtrl popor jn of.ra d. dezroltare

Jr'

aAJ d .c' L

I IJ \p"

rrrlidrlL,iioslrtr muncitore{ sleast:zi un l,pi Dx{oria rriDi este de r o consolirLa Fi a o plLzi c. odrii din .iD.

Llru" doo:'. J / '"s ,r r.liunc prrcli.i co'nuDt. Unilater

De .ceea .ongrcsul

..!six x

Jost p.cccdrl dc o jn(eLunerii

orsanic,

r in

ulilor

noastrn

'ircbtrie spus .r. incrp,_id de la .ele doni Comii.lc Crnl Le rL(,dcarre si de Lr CoDisia cen(raLi de o.eadizrrc a Dartidtrlui

unic mnnciLor6c

ti s'niid cr lrrlina

,n .xdrtil Prrtnlultri ntrnciLor6c RoD,t. s. dcsliinLr.t lntr'un spirit dc .onltrcrrrc loiiiriller{i. ptrl!'n sn ne felicilrm c! lotii lentru accst rcz t.L a1 muncii noastre Prin convoorca ,(silri co0gros, caro incheic prcc6!1 de

'..

orgrnizalie de jos.

"i,.,t.

..rr od- lio.c

aclir

"

. r'n ,",'-l

Jn eo'

11ia ' . ."nr:.


,oui.

hi'rl cd,lrxl 3l Pa idrl,i

Comtrnkt Ronin si Comitettrl Cenhal al P!riidului so.ial.demo.rat - in doNnnrl iniiptnnii unitrilii

e '-' ptimul Comitct rorarll$i de!csrli ii delcc,t., sfciia dc a aleee cpnht t pxrtidnltri Auncitorec Rominl t )ar(:d D J ne 1 oi 'l 'n'
'u

.'.

\,

snsi sln_ng:i rindrik, si ehbDreze o pt.rionnir de a.liL,ne utrdon.La, sliri eliborcze ircticr sr inpotrir3 principrlclor

nalionili ti lacex iolrc poporit. pjr0dul ;llrnciloiLs. Ronii .ondrmri ri conbrte .u tirie p. lrid:ilorii so.ixl.dandrrli de dre.11., care, olrilind conrtiinlr nfnciio.hnii, ufmiiresc xsx ! L.l I or. .. .U\l. .1. i 440 ,! o,.i I i j lorre.. Constiillirer intdmrlni a cclor notr: pa'1jd. comtrnistc c.,,l3grr!1 anljiirterirhn, dofo.rati.,

ro,.'
L I

_l

il, .00k .', li"iilor de drerti.,

|eri". ..torn..rrtc "n.l. ^m.. h prinnn rind r cclor din Insli3 ri din

si co'sltuim Padi.ltrl ,Muncitoresc Romln I ,\t. flnn s a vizul Si din platto.na partid hi
toresc,

I ..;

\1

o, , Fo r', u,d .']'ur' ooi lorJ n p

trnic nunci rdDpiali de cele doM Coniielc Cenhale ale noasire, la baz' Pnrtnlultri ,uuncitoresc Rortn Doi am pG ideologia de clasi a proleta atlh1i nhologi3 nf*istleninisu..Noi 3m c ivi, ' P. r.io Ji \1 orG D Fr sc inieneiazi pe Cloioasa inriiliiluri cirei3 prolelariaLul 'le pretulindeni ii daiorc.zi toate victoiile lLLi ti .ire i va sducc si in riiLor noi lhtorii siriluciloare lnvilittrr: 1ui arx,

iRsrisrliilor ra un nou r;zhol ,lcenca sint brzelc idcolosicc ai politice al! Frrri ntri ,\\,'n .lloresc Rorln, de la .fc pornil 1a el.bor.ru prokctuhi d. {.L,rl a1 DrrftLLLiui .! ra fi $Lpus aprcbirji .onsresrlui noslru. Sktutll rx Lrebtri sa li. 1eg!r tundnncnlal; r partidtrlui

,1"

rci

Panidul Mtrncitortsc Romin se lncheagi cr un l)a id sl lupGi nejmpic.is inl ohiva e4loaiiirii, inpolrita tuhtror cxploalatorilor nmcitorinii ti ,i FrAnimii munciioare, pe n' | .ohrn.. ' opp: , 'l.rci... 0 tdr p o loi o considerim ca drln tnspre rslizares nirelului nosttu scol tinal - sodetatea socialkl, ri sociel.ten conunisti, Fa.tidul i{uncilordc Romln se incblagi iotod.tii .a un partid a1 ldptei inpoliiva imperulhntrlli, care pineiduieite if, d$endenla noashi politici qi econonici, suleEnit3tea noadre

ln dddninarea 4kdnuh,i Parlidrlui .\lrn.iioresc Ronin, fion{1u1 de stalut s. inspiu din teDria l6ninisi strlinisrii a p,r,
iitr1LLi",

ctrlr

. pn. n: -, 'h o l- d

de cltevr lriisiittrri .sen1ia1c r1c 1tri.

D'ii.ctc,3 crcde ci aceslc saniri noi pot ti lndeplinitc d. pafti ,rLe \(hi sDrirl-dmosate ar lnseD,Da si te oslndegii la o

d _.,.. tu,"rip.o, In."t.Lr., _.,.r..D.r., sirlin rri ci r' imprejuririle sl.(n'lri iDpdi.lkr aL ,i'oi i .. J r. . | . ..rJ . r ' l: 0 ol l , ui tu

ill-'rrn+!j1 rhi Prriidrl a.estt imblG s,l ri. deln$Nnlul de Angrd. . t'o"r. !i ..,1 I o ,G enl,' tr i ' !,' \ e rJ l"dup,. .r..ir ',po^". . l lftliF i .i , Lt''i din o;rn${ .vanedda &ro, ldr no.stri ii murie nomdte n,frDL'rte rlc ullinilor ani. i.11, o Je r.:ncd o d".":,. ihoa'i . e:sJ " mnncitoxre, ehnsnle dNotaG ctr rlc clasei lurinatc ellmente hobtric si rie Pr irlll Mun' zta lnp ri srtlel cruei 'ooslre PenLin . ssigtrir !n ssemtie. .3raclcr P.rtidnlui, Proirdrl de nrt!t prcr.nc .li Dhn!ntc arr(inind drselor explorintoarc t I " r " 'Lp t.m L |D, ..!ioP li "i ' L

O a1t, prcble ii nnportafti' de care se o.upi siritrtrl .si. rsa a tn.L .rnilor Dembn,lui de prlld. Prin.ipiul org:nizrlorh de b3z:1 al parlidultri ntLnciio.csc Ronin cst ccnlralisml cmo. (rlic. r\csl prinriti!, de rn ddno$.lkD auleniic, Dreved. l.rgi drepturi Donr o.i$re nemb.tr al parftLLlui indilcrenL de

' 'J'0.'.,11g,1o.. r",. ' lol. nanbr,i. ;i d". sd ^, i'd rdc..ru:I" ". 'd D, ,;r t. .P et t,.r.t ,.dnl"i,1nn -1. jt'.,a"

rr"!i" p

oo p,. p,",l.Dr otoL. lt?\'" ".1n.

I.

nk4iiLr

D.rtidLLl

losibililxter

({itilirii

Jns!li'i1or

r'nii

Trebtrh rdifi.rli sirtr.1ir ficdituLh Lr(ulrl hi tdirii'r" si devol,m3ntul lui. Eldnenl! st'iinc d. Crs. ftLndLotrs, sr'e' .u.eie in rindtrriic noaslre, .!inenle.arc i tctirrL in mitcti!a

lrirn lLrtlror celor re .r.meninir'o iu!n itoful .orslieni ntr se ic'n. .le dh.irlini Num.i demenlllor rnrn,ic!, slriire de drsa Nlncitoarq piskarcr n ciS a dhciplinci li sc p3rc o ind,lornc rrea g.er D,r aseDrerea ehflen(e se ptrn ele tnsele ln rl3ra px.tid cci cc at rartidulL,i. Cu atil msi mult n{erca s, ad!ci .er nri nici .tirgcrc mitilii prrtidul!i Nici fn il de hactiLrnl ti gflrf!1.1c nr pot fi .dmis. li fartidul relo lL lionar a1 pmleiariatL,ltri, 3ranerrdi a intreeLh,i popor O rlti lndrlornc r nsmb.rlui de pa.ftL lsk (! . ltrr p.rle .dir: l. riata rcliti.i I D.rtidulri ti a statrlui EL sie drtor !li ri iniin:sc: perm:nent lesittr.r cu fl,sd., si le ,nlrefeze ir r.tivil.tex poliii.ii Si obileascii, sii le iie, crfl sttrne proiElul d. sir1u1, srrtuitor si .ond!.ftor de\otal. !n dcnplu de inlehgc'e a ac.stei indrtoiri n6 dau nrd'u-

D J"" r'od u ,1"d.. pliru dc prrtid ti si apcre cn sLrirnici. unitat$ p, idrlui impo'

. lo.. t 1.l

le,iDnr-

'r'ii

o'

dI

a- pr.,l-! d. . r.' " ',,J . . "d r,. ne n(,n ri.e -J i r., opo' ii 'r 1nrer'_5i '

.1 L.g r r

,lobtndim ca numaril indrumetorilor de parii.l si, ire,d de I0r1.000 ! acsnr in atari de jnd.umriorii din sin(icri. ri alte orgnnizalil {lc nasij. Arem dedinla ci a.er3ii srrcinira tilnde rlnili $, poale,.hiar iet!Sitii de organiz.liile norstrede ps'lid. Dxr accastr nn,jtrnge. Trebuie si lindn ca, plni la dn:i,

tul

Irou'r

lndrtorird ne',brilor do tartid sic de a ti fo'lr uohiqe

sindi.rli Orga_ ,\vem ln irra norstri o ptrlerni.ii 'n\.arc principiilor trniralri de clas, nkB(a sindhaialor trnil. P1 bxz3

oJ n-J,r"J ', in .. Jl, '.i :o. '.r'ol


indefliner
\
se

trt"dl Poi '!1r .00.n00r" mLr'o ei o ' f: o i' lou oi Pn r' 'o _. 'd l 'o r irurcti, dc $oali a so.ialisDrulii.
.A

'. .i

o,

id.

securiilea republicii noasire populare impolrils dutnanilor el din:unhu ti din sh.:, organele cheDate sl descopse pe celce sr6.hzi rer,cerea $r ror si trustreze slb once lornii stat'n, nrtrur crvlnt loate organele nparalrlrl de stat, toaie misurile gospodiirctri $i 3ddinhhslire ale slatului, kebuie si giiseasc, !n sprijin aciiv h oice nenbru sl P.M.R. srJ ,, .o. .u .J lnbui d ob is" p" mo_b,u d" p,. d ." Iie ereDpl! r. p:slrare. dis.itinei in mrnct. Ei irebuic si Ile iniold.nt Ia1, de aclek de indisciprinr, fala de lenevie, lali de

inLitelte. Renln trnificare a orgrnizrtiilor de jcmei $ orgl .i." i.C; o:1-r J "p"'t..o nobilizfc a marii fo'le obsh$i pe car o reP.ezini, tixsele de Iemei l. mtrn$ dc inLiilird. Rcpnblicii PoPUhrc Ronrrne.

jJr.,^.d.

'i n.rht leninist tinseiul in spirit Menbrii PartidllrLi Mrnciioresc Romr( sinl dalori si nunceasc, pentrtr h$ri'a. orgrnizaliilor de nrsi, care. dtrpii 1 ? ,e ^ L. , r. T Fxpc.i" i
redtrcc

i l" o:c /l'i:FlJ dlr r lxrg evlot misciirii dc nunci volunt3ri, si nobilizcze enerai. ti entMi.sflul tindc. pcnLtu letaccrca e$nonici se oi ', nir" 3 'e dee 'l{le\ t

r''"4:oog':lJ3 tnri ae ^ ' rgro mci 'u ra" lu'i I (ncitoresc. stau srdnile c.re i\1fi sJ.t UnnLne. Therlohi

reazi buml obrtcsc impi.dic, ridhzre nivelului de lraj al poporultri. Mcnbrii PIlR. irebuic s: cmee un adcvS.at cuient nl opiniei huncito.e i impotriM mor Nilel dc o.neni. [1 he. [!ic s; lie promolorii noii ,titudirt . m!ncito.ilor li nrncliona. rilor iaiii de nundj li Ial:i de bmrr obti6c. Enum{area de indntorni a1c nenb Llui dc parlid ircepe jn nnht cu indalo rc. do a ti idicn ne.ortenit nivllul politii, iNUrindu ri prin.ipiils de brz: ala inveFturji ltri Marx, Engch, Lcni. ri sklin. Treblle sij Ecrnontien cii nni sinl in.i ndli n\ar*i card necrij!,z, ,.easti indrroire $i cflre nn.ri datr s.rM. sau iri d3u seam, nnmai tonal, ci n.clijarca s.csiei irdrloriri Drinejft,ierle ciclldcr ri dezvoliarcr lor ri porie crimcjdni crrerca prrtidtrhrirnsui, org.. JL | . J'r'd 'b ,c rcersti pDbleni.-li.bric ,rordati nlcnlia crv.nitS invliti.

h ti tn$licilne. Ccl .aic are o aiilldine . J i ! r, .,uL. .t .,re ...it"t

neptsitozre tali

rdrF

',_ _. 'nise . lri:i"p iri,,. riiir' -n"i 15 nc .r5anee0


lerc: rrJn'J!
lalt
Llc

noi ali(ldini

de stat

'A,i xsuprirc r .elor r! munc6c. Trcbtrie thhid,le rimilSil.le tchii rliLudlni lalii de sht si apara(ul lli pe cfe le p:nrc.zi unil lor.risi. Or.rnclc s{at!ldi denD(zt, org.rele chmrlc si rPue

' ni.Nca

o...t,,d.nor'r.0.0.1'r,

ri lalij

de aParallL dc

slai

le Arolo!

SLahLl

noslru

"dq"ir.i , .,oo k.ot.dD-g.i,."d!1 D I dcvdi lJcoo,i NfDri .ta vom eeil, greJelile ti chiar rbatcile pimcjdioas! ii rrivitste dganhriiild noaslre de fariid. Nrnai .td $m inrila .sdrele noaslre sl se orienteze h nod independcni ld p.obkmele praclicc ..rc stnn in f.ta 1or. lilhcnlele slr:ine se rerugi.zl c! deosebil, u$lrinti ln do. irtrnrl ideologiei, in l eEluri. rn arti. in $iinit De aceea con.

,d

1:n.h..\".

tinu.rea activi a Iuptei pe lron(ul ideologic impotriva inlluenle

o,

in prtrel..(ic din

i p rli.h i Do ., d dni,ilm,. rtr. i l"tJ.Lrftilc ,. t".rh ri p. th:


c.tiit.lisle,
tmpoLriva

r.*sta ! i.r dac; nn u li inci in stare si ia aceasii ho(i.ne, rom ciiut. si i dim .il nai mtrli linp si se sindeascii Pe Pete'
pmblenr ali.nlei dinlre muncitorime ti trnnine a lost inlol d.ama una din probhmcle tundamentale ale Politi.ii noastre. Daioritii luptei dize d$. de p.rlidul de avrngxrd5 al Drohh-

iillueilelor relor

exiFm de insemial: s p.rtidului non L 'a.e.ir!o.,r^:n! Vom fuce 1oiu1 pentru ca parlidul nostru si ,ie puhmic din punct de rldcrc orgrnizaioric ii ldl aill de prternic Si din p!r.t de redere ideologic C!'oa$tem inteEstrl P.rl.R. esle urnr u de ntrncitorin$ din sirbinitalc. Parlidele m!ncilorerti din alte liri Lor Prolita aiit de inviil:inintek .lre se desprind din slccesele noastle, cit si de .ele ..resedesprind din srselile noastr. Dir parle, noasira vom .rutr .a smsclile

bl'-nrprti ooJ"d,r',r'"le q.,m i . l' .' ,' r r, -l" n'.lo.u pJn iprrdpt^ rr*Jglsatiorr e"L n\' :rLr?"- iiD,i - dn.J., on ." i ..-ten n J l". Ll, 'ol .., n..l'nr( ,"r"1 L. ": fru' iL r' n Donr..di il.l e "j _ P' idu lu, ; .o.l'

ie 3', m' 'ur'r. , P"lr'J I'ca"\r'l I o^ 'o ,, o1d ' ilo"re x :lirnlci n;n.ito.erii lrriinesti. Orics liran n!nciior nintea l ! rri , :' P" or '1 lc ,e _ fl:r" d' rr;ni e i . .'J i' 10, 0o'i\" b "r'lor - d,ro'"r'rrn lu"J ar"r u i' Itr ' dnd prim l r,zboi nondirl, mun.iLoresli rerohtionare. Drpi c". f r i-p-d 0.'rilu r"r' ni t o. 1 c r l" imar' P'i reIomh cilntit: din 1922, Prrlidrl .omlnht a lost sinexrul '',:r\" ia. un d BdA tuk'"or':c r: lJ lup' _oo d ri' ninxlei legi a cir ,latiei hunurilor agricolea,,Frenhttrlui lli hslrhe. care riper plm rtul liranild neloia9i ln hvoarea morierilor li cfiiaburilor. ln lS33 Drun.iiorimea cctenstii li pc'
isti, ridnindr{e impolrivr rsimosulLLi plsn de la GenN3, inuus de Mnchdi shiini ri rc.epbi ctr slugirnicic dc gulena'
1ro

vl
FRONTUf, DDIIOCRATIEI DOPUIARE

Unr din prcblenelc lLLndrneitale c.re vr kehtri si preoo,t. Pani ,1 r\lmcitoresc Romin este DrobleD. inGririi relaliilor ctr .lialii prolelrrkitLi. ri h 0rir ul rn,d cu l:Iinimcr munritode.
po p .. ..1 k. r. " ctr o cLaniriune geni.l: :tiiuptrlcrnic la sal! Ensrls a detinii

p"1

l!d

.a-? 'o,.\ D qii

.i'.

l-e

:,ui .".Fl

.i

5i pentrtr inleresele masclor t6rinimii, lmfokilr dezn'trrlrLi s{Dtetei i iflpozihlor crre'l sir:ccru pe tiran ol JLU iJ o' d..'IDa,l Dp /3\gr.. ' fuiere, de !r sine tost {ela rc r cltn,rt lii,nii sii Dit.3sci !!

IrJp"

1o "r ".. .'l po-? "r. IF,'1r.. ,1 l _ .-uJ"';rie : uor., : cii el se !a hotrri la

drt de frnncilori ln r.dcrca reslizllrii rIomei zgrtre pe so'd_ Leilr morkrinii Tiiriini'n!. mai linc mintc n D ele ajulor &

F'J" u, "I;o ic I l"r''suru'

i"

o'(

'io,ari, ii, o,ir.pd ra 5 iad u.p,a.\!,., dj bun, nri innijrit !i nii luninos. 7"dr" . x|c.ca L.oliL..cn. ,lion r. nuncilorine'mbri1rtl."1.pent.u .. iim, lirineiti. si desports lirrnimea de ' -;nJ. ru i , p. \i'Lo. ob J -oi" lo. Ll,J h lo rl crmitailor, al industli.rilor i narilor conercirnli. Nn , r. l; I nu po' do d d"nu" 's i' lJ' rc ^ deosebite - unul penlru lir:ininc ai .llL'l p.nhu nunciLorine.
Drumul lor esle acelsri.

i.a fosl acoiiLrt de n!ncitorime l, nlncile .gricole ln perioada grea a seceiei ti rn multe rlte ocazii. tu vede stalornicia cu care munciio mcr $ nrans:rda ei lrptd pcniru z dr satelor plod$e industrjale nai mllte ti mai ieltine, penlru a lnzestra ssricnllure cu nalini qi unclle. IJ', d" m:r m: ": li'in't' mu. llu-'A unoJ 6 a '. nudtorine Si h parlid!l ei pe fralele ei, pe sprijinitotul riedin-

Sirlorniciti pe zstlel de lcdelll, col.bomrex n nsi dintre p.$.R. g Froniul plqailor esle o lonni esenliil, de mBnitcs lare a alianiei dinte muncilorimc si 1:ri'imc. Ac.:sti siiisi conlucmre Ircbric ai ne ajute si'l rp:lin pe lrranrl n(nci(or inpohlva exploatirii din partea elenentelor ..fit.lhte ale salul!i, sd diD c@p{3liei un cDnlinut corGprn.

'n I i..F r J"^or -" .Fei' u i d" Jinolz.a pDp a r, care i a dal DiDrlnL, i., dat dieptrl dc a lua parte prin repre' !aei -.u r.lor r..ui. f.r ..1-'r' , lilu'lJ
Ior'l1 este Si el i'teresat in inliturrma oric:rei lome dc c\ploalare . ontrhi do cilre on in larr no.strii. Parlidtrl ;\lrncilore{ Ro h, fiind fartidul Drohtrriaiultri, esle totodali rpir:ilorul inGreselor 1rr:jnimii mnncitorre,
F on/u o -q lore, prezidalii de SeIul 'io' gNernultri nostrtr d.mod.iic, dodorul
no

ll:mnll

muDcilor este

$ el

interesat

intereselbr st noddniziin ag cul. norstri, si dim o largij risphdne .ulturii h lari Nici !n llort nu hebtrh crulal penttu a ,'ntili rlirnF dinhe dumitorifte si tirtiins nunciloaic - ldelia resinulli de deaodalle populari, lda din princip.lele garanlii .k succ$ului Jn luDk penhu delinitivr lichidsre r poziliilor rerctiunii atit in doncniu! politic, cii ri in doncnirl aononic Proleirnatll liirii no.slre esle de asenenea umat $ de alte r(raluri s@iale. Pariea cea nai budi a inlelet!alitiiii no!stE v.dc in prcl.tariat clasa cea mai alsnsati a sociclilli. Ea \i di sranr cl prolclari.lul, prin lupta sn, deear:i con. ditlile pentr! ldrlorirea c!llurii. adusi la dagrada.e tip!trelaqh
zrtor

tra

nod rctiv
neologici

ron

h op(a de reconstrudie brrghczc r$clionare, h

4.r; eforLuril" I

dLo

- to.on i,' D li:p: i1 lconomici, l! .omb,teftr


dicrrez

nivllfltri culiral

Tocnri dc ac..a exhli o slrrnsii conlrrele nnre Dafidul rru

(:ililziLe de parlidrLsitr in spiritrl nobilei ideologii a lr:'llei inrr. popoa.c, mtrncilo,imoa din Rominia a iac!l mutt Deitru , ,{ridicina sovinisnnl ri neincrcdscr mciprcci pc care a!

pl0g.rilor, ata cun se s!bliniazii in hotiririle .ofdr.dii sale, esle o o.ganizaiie a ti.rninii D,un.iloare, rdici a lerinimii .a.e ntr .xploateazi mucr .1tuia Fronk'l plu gnrilor evidenliazii ln docunentele sale rolul .ondr.llor al munciio.imii ti prodsmr ne.esiirh, unej dt msi nari conso, lidiri 3 aLianlci dintp ntrnci{orime ri i;Iinimea muncitoart.
Se 91ie cii Fronlul

tLLiif.t-o cl.sele exDlo.latoaE in rlndtrrile populatici lSrii noas l.c In Roninia drmo(ati, dsmenii mu0cii, indiferent de natiotriLihte, m!ncer rniir lr umir pmt'u dicaH Psiriei lor : " i l"rl: o o( p"L.i., l. / .r lu o omu" fufutionfii ti e:plosi,torii 'n de orhe ne.m, din interioarl tl din

ln stlrri(, neserialii, penslonarii, mlcii inlrcpinzttori for, ruzi o alte cabgorie nuneroasi care considdd ddodalla

ooDuLrhi

r;,m.

"i

-lregir.Jprol " h/' '.$" Idi 'rL d .na oot ri.. s' re I' \ jb r'FiJi -p ,l rdu r' t

L./c"!r.eJi
loaE. majoritate ',publ : noJsr d

lncitoriner, liriinimea nuncitoare,

adrio,.d'p.'r'd , r Idrre'DoDl' en" loii Fm t-i 0oo|'", ;rehk1.io 0i F o r'" gr o.o' n to' li' io" \o'n!, . , ir", ' In r0t3 sr t<niru ntrnrcJ RePULl. L P!p!lrr Fomrne' In -1.r | ,.r ., '.
Drr FronlL,l demo{,lici popul.re nn vn
Ji o

nunchec roare aceslc .lase ri stEturi lxil o singut, nF.,re viguroasii, largr, pnternhi Prin n'dur. i !iuntti.ir' AcesL orgrnism rn ti FroniL deno rlici poDtrl3re. Ahrtuii ,]in Pa.tidtrl L(rn ito.6c Romin, din Frontul ph'

G1 rre or"_d7; o ri cr poporulli n6tru . - slnt vilal intePsrte ai' nDrrorer n.o'I r r!i:..

meseria$ii,

inteleturlii

trrLoc da "n""n" e naselor cit mai largi l: Iuph lmpotriva ieacliunii Frontll demd'rlki poprlare !3 tio amd de liurire a !ni(diii din lrrr noastri noliticemo'ale , intr.ellui p4or D '.itor (l; peniru a subnint mijloc t"up"i a" t nici un ha,"ti,.* * "" un exomplu caracle ,ce,sli uniixte. Voi di in aceasta Privinli

mij

tl-

a -' -,.

s.F5ri

J'

liile damocralicc in spmpiateie 3legsi pciltu ;\rarca Adtrnrre N,lion:lii, netitt si dea trrii o no(il ConsiilL'lic o connilulie

e r.ia.'JD 'l'n n,.1 10'llr'*' nevoiiisi conslailm.e cerctrrilc .lerul!i .atort nu au o atiildine poiririti dr regimui dcneratic al Romiiiel. cu interesele lrriili rle popor!ltri ln inherga llmeclc'ul catolic as.ilti de ordineleVati..nuh,i, r drli turibtrnd, aciivllate run Fmra ti proimperhlisiS esle bine cunosclii Nu esle adnisibil cr cenurile de'ultri crtolic st abuzeze de posibilitilile pe care Le L de a i inthcnla pe credincioti, penlru ca, u'mjnd direclivele de ProPg,ndii v'iicaaului, sii ulilizeze bGdicr drept 'nijlft menil, st sL;democrrli.e indraptali lmpotivr orindlnii ti rdPP"nd :ol'." r.. r o'nt" p "r' '{z

'' Otspd.

catolice. Siniofr

ni.5 inie;seld inireg!lui tofor, inclL'siv nle credin.iotilor cato

\.,,edn

33a '.b!-i
ioirodo'er :i

.. o"d.f ro,' 1,J.tr ,, rl " o...idc0'rF n' i o D r l'Bo lD rr lr.n,":n r" p- 'n rau \ _{o ,, o dn tr ri polilidic!piialhlii trolierersci - gnl g.trrrrc dc noi, o alii!'i lurn Ftutlll n4ionrl denochl
de dezrollare demmralici. ivind drcp{ ro{a conducito.re ooprl"'" v r '.

simpli lorm!1ic

pc neninciotii apr4inind biscricii ..toiice.

Dar s, iomal in $ptsbrie le1,! Din a.est I'onl r..au parle crm acelri parlide crre rcr tormr actrm Ftunirl J6mo rtiei Dopu lare Dar dc .t!n t larr norst.i a irerL printr'un adin. D'ocesr

PitR,

d. nob' t"F

Froniul dcmar.liei

." o

'lu.l"

succcele replrlale de resimul nostr0 dencrllic sint mari ei irsmnrle. D.r |rebtrie s: indepinin din noi oricc seiilflent dc mullumire d sioe Se inltnpld cfteodati ci lovartli buni de .l noiti. inbrlrli de suc.se, hc uz de o liazeologh u raiici, lhhidaii . ci ,,trliinele ncclrrind cl ,.reacliunea a lost 'rnpltl p'ibrSit" etc. O asemenea atiludin. cilrdelc .le re,cliunii s au fr po.lc duce ddit l. demobilizarc si la pierdere. vigihniei ' td d d ,m' Jerq'"l"i.

:1q ;'i I ' .drJ d no ..t. . e, !un ,so a:. ' renunla la josni.!la 1or ". spionii ri dircEioni*ii !or anne dd n'pG impoirivi fopoi,'lui ri lib*Uil:Lor sale. rD ' I,imo " vointei ncclinlih 'o' a Jntreguhi popor ntrn.itor dc . r ica do. non'ia linii si o daii u r.e6ta blnrl trai al cetor ce n!nc$c. El u li eipresk loinlei poporutui de a aDira cu cea mri nare shi$nicic indepcndenta s. ii cLc*ni1c srte dom{r.ti.c inpoi'ivr imte i.lislilor li clror.! l! sint vinnrli, dc a strivi in gtrnen. orice rncecarc a !.aciitrnii d. o s6rtedid nou crpul asiret vr asigrra .ondiliiLe n{esrtu pcnktr ntrn{ creatoait r_i ..re

Da, rcrcliunea inhrtui ri eitcrni a sutril lnfrlngeri grele la noi in lart. Drr ar Ii ridicol sa.e indiptrim di ex nu ra face

lLLltrror hebuintelor ralionale

nlistr.i nereu cscindi

si Iic asiglrati lieciruia htro

Dtrpi un secol, justelea ldeilor

A lre.ut de asderea !n secol de clnd B:lcescu ri alli con. drcitori ai revolulhi din 1343 .! fo.ntrlat prcgranul lor de p.era.si deDocratice. Ntr era vorbr de 1oc in acest progrsm despre prcfucei ctr caracler soci.list. Relouele ce ie de cl t!rtau un caracler bulghezo'demo.'rlh. D3r ccle nai mulle din mlsle ce n1e, .u iot carackrtLl 1or linit.i, nn ad prtut ri ha. drsc in rial;, deoarece revohilia din 1343 s.a s,vrr$it suh hege. Donia burgheziei. Aripa stinsi a burgb.zii, in lrtrnte cu Bilccscu, a fosl ncvoiti, dupi rsolL'lie, si ia dtuLmrl eril!lui.
Desivn$nea revoLulhi burghezo-denocmthe Jn Rominia s '.r 'i' p".ilii r. J s.b "e" on.J , 'o ciod dasr nun.ito.re a Roninii, punindtr.se in lrunter .elor lxltc ro4e popllare, a c!.(it un rol hourllor In riala de stat, f,rponerlij clasclor .xp10rtaio.r. ru c:utrt ad!s.oi si se pro. cL3ne 0rstritori.i tradiliilor naliorale. Dar istoria nc iiL4t.ci Dilnriltorii !i moiteniloii ldelerarcrDr hadiiii nolionarq ale

anl l nccns 100 de .,,i de La rprr4i: ,\liniiGiuttri Contrnisti prin c,re Iln ri E'gds 3tr t13nsfdnnar so.ixtirmfl din u(opi. in riiinli Cr o tiiilrtrnduc e!nirti, d.sciiLij nostrt .u dNcopeit .onlrrdicli0c d! rle sisir.frtrhri crpilatisl, '{Ehrrrr .enorstriod .: trrib!tn{ lui 6rc inoitabiLii ti cii prohtrrirr t \r ti gropa lui EiDurlM teorir nrrxht:, Fftdrich Engets '1 s h aceste.rrinh .,re suni .llt d! rclral : ,,Fo4de frcduclire petr rn niiniLe bfshcziei n atleaplii dccii l(:rca lor tn sLiipinirc d. .etre protcllria{LLt aso. cLt, spre a int:iplLri o orind!ne c.re si dca posiDilihte tieiruj

Rerlizatur prriidLlui !nic rL prohrrririultri din nomt'i, coincide inplinnu r l00 .le rDl dr l. dooi mai e!.nim?nte istoriccr rpriti. ,,n\.niislulfi F,dklLrtli coDrnist, at nit x.rx rt Engctr ri revol,lix Jii 1343

Si.biloriD

' ornenii nuncii. noi pariidul oanenilor luminos, slnid noi, rurii 5i nu exponenlii zftlDr .lrse care au tritlat revolutia h 1343, ier apoi, tinp dc un !eac, .r inpiedicrt .crlizarea
L rg h. o,.\o s. t .mbosJ,-e d q n stalin, ru d.venit realitale ii unnLnea Reputrlicitor sovielice ii so.irliste prinll siat sochlht dii l!ne. Acate idei insutte. lAc popomeLe dflnonaliei noi in nunca lor de corstruir! d v,cl.Lhmulri. Idee! necesilSlii lnlocri i crpitatisn!tui prinir o orinduire superioari - o nduirea socialistb a pStruns adtnc

u ro Lru.

..1'1..

P" r o J,t ri ,,'" .d inmulteasci lnlr-aiil lo{ele soci.le Drodtrctive ti roadete tor, prin conducerea pl.nilicxti a tnt.esii prodkiii, incrt tndestltarea

m _b,u,

L lmpll

.,.pJl'. . p3-". {n.i r p'odu.^" r5i

n. o rilF

reide tr IozT

de oaman'

d - iipcgdt.m..

nii.\cnDritr fo'r,o . r'or

Triim jntr nn se.ol ore


'

deschide

o eri nouij ln villa om&

EXPUNERE DE MOTIYE LA PROIECTUL DE LEGE PENTRU NATIONAT IZ AREA

"m ':ts c d,! on_ Je - uniu cd r'" . '"P- " 4' !i 'l pu o- soJ:c i 'u /r^ ;,n " in;r, od P'.'!o nnr\ .bo " i ' liunr .? 1' . r' e. r: l i "GLor'lo.nc .o nu..'J r '-oz4 uperc n.h, mun 'oeDeluri'Jn Engels a luinlarx, riLrDin osif Viss arionovici St'lir lsl. "nn ri D,',.^ ". oon'rJ rP ar'-J 'iDohls" ' doDlrd' \ oD I' noaske se d,toresc isptului .i svang'rdi ,nl,ri.c a den;craljei
I

lNTREpt{NDEnILoR tNDusrRrArE, MTNIERE,


BANCARE, DE ASIGURARI 5I DE TRANSPORT

Domnulc Presedinl., onomi P.ezidiu. Do:mnclor si {lonfil.r nii\ki, Doamnelor !i domnilor deplkii,

nrol.lrri

siriidtril i.loiderunr si arlk. in mod crertor teoria in.rxist leninisie b .ondiliilc specilico rlc li.ii nMstF
s3

rn\ ,ru," I \,"

..

crcd

io.il ':. ri

"l

dr

drunul ce duce spre ioi lictorii

s1e demodaliei Populare' spre

lnccpi'd ctr ricloria dr !r 6 i\r,rlie 1915, denoc'rlia . in. ! A dllr'a ld i lJ lJ. .o ' o ai. d6 '.ei 0ort.nte pe t:rin ecoioflic, drr nai rles pe l:tim lolitic. Dupi rtlonna ,gmrii, miisu.ile de .etic{e e.onomhi 6d m, "di ( ..s , to.t-, i .xtu . t,us crpit hrosulLLi profocat d3 inllnlic i a drs ln stabi. 1nrrcn !i .onsolnlire. slttr.1iei norsire {onomne suc.c.le obli Lte ins, pe lirim(llolitic, dLm ar fost: elirin,re. mprcz.n. i'i .r j . i. C.F..a I' g \q '. ". 1 ' Du' dflfu C., ' in niinile cLrsei mrfriloare ii .Lixrlli dr liririmo. !rnoare, r.oNm ii indeDirt,m, noinrtLi.i o drl; cu pro.l.nxrer Rcpu. bli.ii Poptrlarc Ronin!, atr (cschis posibili(iili largi r!ntru g

'ceriii Si1!nlia (ert; h trrnr lr.Eroni.ilor pelrc.!ie i'nPtrne ! 5drinb.re strrdu.,l: ln domeniul e.onomiei n3liorrlo. peniru fo,{ r p,o,l 1tr" zl .,,.i i lu ba ,iJ . , nivcL lfi poliilc, econonic ti crltLn.l al poDofttui noslrlr. ,^.e.siii schimb3r siructu$l: este lr.eer ln nlinile striu h'i, c, btrn comun al popotului, a cclci m3i import.nte p54i dln n)iitolcelc k rtodrcli.. (Apkuze ptelunst1e,)

tacc noj p.Si iDDorirnli pe ti'rmuL consolidirii poziliilor de pozilii noi. {rdite. p.co,m ri rl

rrlca

reprezenianlii btrrgheziei au cnn i pc rer.n poliri.. arit rnrunhnr grrerntrl!i ciL ridin alarz lui, sn luptecr loah nijloacek conht inl:ririi reshnultri de deno{alie $i si sabohze din toate pole le
de La
194,1

ln.i

t3 Aueust

nai nare tarte a poporulli o a$eapli dln partea culdnul


esle

ln cele mai iDNrtarte secloare indushiale ad

,v!i

c! sabolars lrodr.liei,

srr PropIjil. lor

degodarea llllajulri, vinzaiea ti siricirs inkcprindc,ilo, Drin slo'ccma lor penhu peson,le, care luau d.trmll slriinititii. Nici unul dirtE producilorii particdari nu prodlcer c! caFilrl prcpriu. Toli se toLoseau de c.edilele Bincii naiionale. uli, IDind a.eSli b.niteihu, pliti consiliilor de administmlie sme mari drcpt trnticn., iar Dulli .ump,rau .u ei propriile lor case
3c1iuni.

ln nlinile sirtului lntrpiulnd arest .cl Erolulionar, vom pnhr stimula ioate nergiile q$iodre ale Doporulli noslru printr_o ntrnci con$ient, ri in$tlelilr. Prin consolid.m puterii econonlce a Re_ publicil Poplkre Romin! tm putea ssigdra !n ritm ln.5 ned,noscrl in d.zrolta.er ecDnomicl, polilhi li sociali a Reptr_

ne6d

a trcce acesle miiloace

Tre.der celei mai imporlanle pA{i a nijloacelor de prcduclk in mina slatulli sle o necesilale, deoriece ac6te ame e6nonice se smulg din miirile acelora de 1a care an sntrls arnele
Lisind m.i dcparte lidhle de prcductie rn rceste niini, ar Jnsenn, st pcrDilen burgheziei inlllLtraiea popotului de la con' nucerea polilica, st p{nitem hrtrghezki continuarea politicii ei de a d.zorganDr viala noaslri econonici pentfu , conpronjle reginll ii odrii potor! ui; nr lnsenna s, i permiim si folo.d. 5 6 u. ic T m,r'oc.a da m3nnr3.n , !,et,rF lcoptrl de . reslrurr vechiul regin Tred'du 1e in mina slalulli, 1a drma repiezentind inleiesele loPorolui, inseton, e.onomh al Reptrblhii noaslre populare succesele obltnuls pe
poate ti concepuid atiia timp cit cele nai inportanle niiloace de prcduclie stnt in dina capitalului Pa icular. Peniru a puteo irece 13 o economie Planilicali, pe care ca

ciilre doamnelor ti donnilor d.putlli, si prcieciulL dc kge Centrtr nalionalizarea lntrcp'inderilot indus aG, bancare, de ssigurti, niniere $i d {ransporluti (Se dt citire proiedrl(i de lege.) lnchei prezeni.rea legii de n4ioializare a intrepnnde lor rusrninka de a da u'ccnli \'oliirii a.esi.i legi ind$htdle,

?milelini,

&!

.u

Estc Nident

ri nici planificarer econoDiei nationale n!

SARCINITE PARTIDULUI MUNCITORESC ROM1N IN LUPTA PENTRU INT;,RIREA ALIANTEI

len \lrreh atuior al Unirnii sovielicc condilic esenlial:i . . 'i 'ru'. i ' olos Dori ! o' o

CIASEI MUNCITOARE CU TARAMMEA


SOCTALISTA
Rapon te *dtatu

Idih0

rr'."or"tneJ

g.ob

tdr!!d"d r'-ri"nl p ' ri\-Gr

\"

MUNCITOARE

SI

PBNTRU TRANSFORMAREA

A AGRICULTURN dnta a c,c dl P 4 R

)" 'l c'nLiI r l"n' ''Jn !on r ' roob-'.,

'dului

r:.""

.,":, p"..

?len.ra Comitelrlui CenkaL a'e I' ordin., ziLei prohkna n!rcii p,riidtrlui penltu transtomxrer soci,Lhtii a agrhul_

.onJn,im sdetJler .o.ir isrr' Arn.tele gLorio3se ,le Uniunii Sovietice

I,h.,l)A'r

\n

um'"

tmlung't er'

...i,i

ponanlelor s(cese pc' crm c!asa ntrncito:re, in alirnli d i, rinime. mrn.iioam, le a reDtrnat. srh .ond!.(cr parlidrlui

\'

.o'r T. r' pr"ll-.r

oL nliin

-.r''*'.' , ..- rpr

ro'

'o.i". tc,

d n'r .l'.1t,.'

"

D oI -,i Pob ' . PoPiJ'

l. 3,r'o_ o r' - Ji' ' ' ..'' Io'"'"' m' c Yr' olr 'l'"'" - h ondre e" D 'ridu t." .-" n" r"pi ti -, .r,* "urc i nii din cci n'i bnni rii 3i poporului nos{tu sdeialg socirlh{i in crre ntr lxisla e{'
p!oataiea omtrlDi de cttte om

nrl, si dndfllie porulsri

rcp""

ro pe

nl"P'

! J r'lo

P i .". r r'i'i' ra n{ulj din cc in cc mai n!11. '.. o r ....onri! F F .,'


do

Probhn' lirrneasrij 1rs, .sLi:zi in dhcrti' plenarei noas tre etrh trn. din c.l. nri grele ti nri .odplicai. probl@e ale revolL,liei socialisle !i xh construi.ii socirlisnului Reptrblica Pottrlar:i Ronin; s. grsette Jn P{ior(a de ke' .oe d. l, crpi{rlcm la so.ialisn, cind ic ?pr. c ri lalhmtrlui si liujrea so.ialismulri.

Consiliuhd de asistenli cconorrilii mui0ali cric , (trinde LrniLnea sovieiicii 5i lirilc de deJi(ralie popularc, ne di o b.z, c.onomic: sol :i atit in lllir penlru ind'Pendenlx

C.ere

rtr'

rJ

5r

(nsir!ire 3 so.ialismul!i.

0'ri' ou.i'" oo.?i

"o popo.'elor, cl( Si ln mnnca d! connruir! mri grb dc inrobi'e ' in hra noasi.t ni.:l i s..ixlkmnn,i 2 PtrteFa Dolitici s. rrli in Diinilc cl.sei mtrncitc.rt, .ir xre ca :Lixi lir:nnte. muncilorre. Cirsr muD.iloIe Iolo r.rle flIe.cr dc sirl ptnlrtr . tniibtrti li nimiLi toai' iic*' ciriL. dasei bfrcheze do a restabili rche. ei slipinne de cl"s:i si de r iDticdnr cl:dircr sorietiilii smirlhte.

ol nlrlor iD"lar'

m "'

Clasa nunciloare lotoseqte plicre' de srat pentru a liclida cl.sele exploataldre i a.sigura kecerea de 1a econmia capria-

o' . lir.i. t d t. .. '.g',tl '- de posibiriirliror de exrtoatai! a ier:rnimii siira.c ri mijlocare


p"

t" .'du ,,e tr.. 'pplin niere, dc transpo , bancare ti de asigudri tn niinih shlutui piecln 5i prin mo.opolui de siat al com{lllui exieriorj ctrsg ntrncitoare delinc o msre parte din nljloacele de productic din rndnsiiie 9i are Dosibilitaler naierialt de a nobitiz r6u6e t! naaclare sl rezcNe de tol leltrl in vcduea adnnulirii socialisie. parlidul Mlncitoresc RoDin, crl:uzi! de tnviilijrffik 1ui ,{arr, Enpcls, Lenin eiStalin, conduce simobitizo.za ctasa mu!ciloa.e, jn huntea fo4.lor intregrtri popor mun.iior, in lupta pentru dcsliinlarea erplorlirii onllui de dtre on 5i prnku conslruircr socirlisnului. Cee, cc ne propunen .slizi i. nunca noasirij la iarii esle,
prin

" p':rIqe'ed

iprFlo

:n

c:litrzir de lnlititura leninislslalinhli, pa idul noslr! rcde tn problcma l&ineasci o parle a problenci senerole dh, l.1!ril proletarialuld, $i antrne probkna aliahidi principri el

a albntei cbsi dunciiorrc cu tirininea DUn.itDrre in scopul conslrririi so.ialismulli. Stadi!1 in.arc sc ,Ili astizi pmbhma iirincasclr ia noi rn lari ste rezullatll l1tptei de rbrcrte irei. zeci ne ani pe c,re 3 dN o partidtrl nosir! lmpoiriv. burghe Tiei i motierimii Si inpotriva priicipaluhi lor sprijin. nonarhia

Rezollarea orcblenej lrriineiti esle o sarin, x diclalurii t_ol"lo .ot.l o so .ri ,le Ldpli nF nliF pri p f,li , ,s :di, , r.lid3, n 'i, et..-elreor .!pir rr'" d.1 iLr.c. rJio. I nr;r.F

ri

LUPTA PARTIDULUI PENTNTT DES,i\'IASIREA NEVOLUTIDI BURGHEZO"DEMOCRATICE Istoria

ci,itu chirbuimc, ia. pe de altd pa e pregtitirea .onriliiLor d. organkxre socirllst: a 3s.ic!lturii, nsisuind 3nIet l]irininii muncilorre rn nivel de tmi din ce ln ce nai ridicat Micile eosDodirii tiirinctti, neriind in sinre si Ia.: o agi drlLltrii jnainrai, .tr o h.ltii prodktivirria a nruncii. ntr pot ,si. curr jirarilor s:traci !i nijlocati btrtrinarlr mrt!.kri tj crt. lurl:, ntr pot sciipr deliniliv lirinimea siiraci ti tuillocas; de star.: dc dependenlii e.ononid tali de chiab/ri, d! expldta

rho. ,"3bdiri \o' , Drcd 0c ,c r.ii ;' nI a -iio. '.2.,z explo:larca capitalhti la lari. De.ce.. stalll dlmo sliei Ftlt.re ia in lupra de ctas, aare se hcinge lot nri :pigii ta srte inhe tidnimea straca sj .to.,i D"d" o t. L dr, t:., o rlin ine hotarjtd pcnhu 3piraiea inlereselor t5rininit mrnJ.cF'niLor''

rj ris.dlclor 1:dnerti i,rpolrirs jugului claselo, e{fro.rato.re. Ncrikte sinl ln anintnea poloil trl nosti[ riscoala d. l] Bohilni din 1437. cea. lul Ghs.ghc Doja de l. 1514, riinoe lere.ondusc de Horir, clorc: ti c r:n h 1734 ln ader, de Trdor Vl.dlnir6cu la 1321 in Oltenia 9i Mrntcni,, mDdirile lrraneqti din 1333 1392 si narile rll{oale dir 1907. aftri1i, 1a noi in irra 3 mir.irii nuncitomsti. deii slab, .onIM, din pnnd de redcie ideo!dgic ti organizrtoric, p'(um Ji ri ecotrl ni$irilor ievoh4ion.re din R$ia, frri .les al rc!oir liel burghezo dcDocralhe din 1905, carear intlucntrl rtit anLpr. retacsii nr\crrii nmcitoreSii din lars norstri ln 1905 cil ri astrpra izhucnirii rrnoalelor din 1907, nn p ed( s:i nr dekr
polltica b!rghyrhi ti noSierinii fatE de 1i riinine si ln r.laliile dc clasr. Riscdlek lirinedi din 1907, lnibrtit! prin isasin.rea a Il.u00 de 1imni, !u dern.{al ln lela 0oporului l'rl?g legilLrile

tirii

no.stre a Iost shebitutt de

fell

lrrmintiirilor

I
strinsc nle norieriflii b lgh.zia :n ssccnsn'ne Din p.imll ' monert rl exlinderji riscoaleld lirrncrli, parlidul nrolieresc al
a n.selor dc

ludlitori. in induslri.

,orlndro lordp?4"1 DLfl.JJ . liii iF.,l,rbu's ,r'i. in incinta Darlamn irr inrbrrl\,.er reliLor celor doui par{id! _!l'A tomun, : b. L'lr! , o"tr tuFd

si n,otierimii rominc cii ,,aceani ravolli neorgrnt.tii din iq07 F.t. qisi oorsanizrre b dfuse ti decis: iain liilor trn caracter

'i' m l r'!
de

marQ, undc

r..g4 di Lsru'r"ii
spunea

cio.nirilc dintre

'45 ' 3 n4ciirilor 1t!n.rLi. in rcprimare. sins{oasi Dupi Is07 chsele eitlo,tlloar rn adoplrt o poLiti.i ,c oJ. o. ^ J. p.i '. r 1 '1,; "J burgheziei sijt$ti ctr rj(lonr1 C.sei rtr.ale ri rl xlior institt4ii

;u dc Rol|i, .i

bolllie , .:ci -

el

,,jn

riilo'

sub intlucnla spiritului retormkl ti opo fnisi a1 In(e .lio nahi r II.r, slriin de mrDisnfl rtvolrlionrr, coidrcere. txrti dulLd soci.lht ntr ! inl.hs.5 lrrinimea este rn imens rvc'vo. de iorl, rcrohiio.ri 5i ., re.lDrre, rlirnici inlre d.sr hu .itoaE i liirini',., s!b.onducc'cr cltseindnciioire. esie ocon diiie frinciprl, a rictoriei prolelarialuhi psriidrl socirLin m s. tus tn rruni.a tSrinimii p.nhu n o trsanizaii condlce ln.ccani lupla, ro i.. nri d.rit.ka pe6.e. li{elor ri a srrcinjlor, c:ici insiti .ondu.{!a P. idtrLtri socialht sidtrs pc o pozili. oPoriunisii, in .oadr m\rrrii sponhne r l:ISninii ln lie,rx.e reklulioiari, inlesniid .stle1 Dm.iktr p.o prktari de prninl i capitrlittilor c., lmPleiind tcrorrcr sinseroasi cn promisilni den.gogice, sll inrburc DenLr un tinrp des lijn&iea l.rgij e ltrptelor lidnerli penlrtr piinlnt. Ctr toale aceslea. elemeniele rv.nsxte

p"1.t .q ii " ,r"., ''odu. m,. Je niflii, rnliinlind jrndarmdia

lii tdd|rd

rura

!.

r' {n " , "

p"-tc

1;

lesn! de .prins ii de rcvolht . rzlruonrca re$l!liei buryhso denoorti.e dinrRfsi', in Ie' lrrrrie 1917, :i rpoi ricioria $.rii Rolohrtii Sei3lisle din Ocu dFfo.'; r"n ,,e .. 2 r n' ir mod d .1 r p'. I',dei de cl,s; in lara no,strr, atr ii'hient,l n:sele krgi alc .hscimunrilorre si rle lirinimii 5i au deschis o no!ll pdioadi ln lLLFta Denlru rczolrrrcr P.obkmei lrrilnetli. ctr.erk.3 Dtrleiiilolitic. d. citm prolela.isi p! , Sasea Pr . r clobLrltrix (.t.irsei dnncitoare de l. noi nn.rraj !i trn rvint

rtrolLlionu inc: n(lnoscut pin:l al n.i P.im.le scirrs ale oericrii ulLL!ui rerolulion3r,.n frmare dir{1i a Marii Relohlii soci:lislc din REit, inceNser, sli se manirest. ln rindLdie r.s!i mun.itorre si ,1e lirtlimii in condiliiLe .rnd 1:iriinimea,

';

.aF
,

xtLrrr ln Dlini n.mintrr. Erol!tionxrr. D. term: extin erii ilrolulici l. noi

'i e hii'nrntir le ocnt pid,_nt, bfghezia ti nosierimer romln:i, l,lnhtr r ntr pi..dc tolLLl, rr rost silitt!i prdnit, 5is; rcoii! re , ' ci rli.n1. chseimtrn' mis.irii reroluli.nre r lirDl!trririul(i, 'l"i '' i o r.t l"r".'i _

-I

ol,'

-11o'-

in lrri,

strb Dresitrnc.

fi

Lo i u':r ' t.'. nin. r"pu " ' ' mrn.iiorii .tr suslinut in mod dirccl pc linrnii rirsdL[1i..!n at (i', Prrhora. ri.ut D, d! pildi, cclqisliidln Paic.ni ri oeirDl\lii j c Lo o r.h .pi i' 'p.rr " '
nanle In.:i rn 1913, Vinlile Brriianr, ac61 d1tm.n fero.e al e, .e el numea .rrizele de drf ,rI to00 t9n7 r. to I r! o,.," n|

ao. lo.L'

u '| " doninante nr I:.u{ loi!l r rr( Nrlui burshezorn05ic'csc, clns.le , o"tuio I rutF. .., , , ", "0,. a aD l.r-t l, Dopil m cir' ', rr! d' e.:mi'.r 'i4\ r!_d 'oc 'dlr

.1 t,f, t.. .t mun.iioan, si+i " srrveze $ - in .numile prilinle sa ri .onsolidczc poziliile srle de c13si. \r intinplriior ru xp:rut io rotT 1920 tot lelLrt de prrlidc burgheze cu.liL|L fi lilriine9l1i e1e au zvul rn rol bine definit, a.eia dc r rrrsee masere liirinesti n'b influ.n1, tor 5i a Ie lntiedha si.ri ,_ndiepte piriile spre mi$.rer mhcitorc.sri. Prrlidul socjal'demonrt, donin.t de oporiunisD, n( . ers !c linia unirii ralu1!i revolulioiar id creslek. al mhcarilor rr!r citoreili din 1917-1920, .u ruptere 1tinimii Denktr piininr, a lnpj!dimt rlianlx clasei nrtrncitoarc ctr Jirinims, sub condre 3'" J J n,
''i ' ' focul lupteLor ferlrn piifrint. Frptul.i inc: nu exlstn trn partid .onunist in,mat or idco logia mrxist.lciinist: 3 p(r,is c. nranerielc bfrghczici si moricimii ti tr;idxrea nrirciirii mun.itore$i dc riitre .ondu.dea soci.l.dcmocmti dc dre,lna s;l d(cr 1, izobn, luDIelorcresdnde ,1e clss!i nr!rciloarc d. ltrpi.ro si ftijnlntiirile trrrninii. rde se dcJ4rtrrL nr rccl.ti linp, dar prrrlcl Rurghezir ri morie.inea au izbnlit ,siftl sa intrinsi D. rlnd m\crrer rerckrlion
l:'.ijnerti pmtru ptDtnl

in.vitrb,l vr kccc h rerDlulia socialhtii, la iNt.!mi!r dic talurii prolet.ri.tllui, trrfrind ex.nplul prolel.ri,irlui n6 nhnevrind .! proDhirnea cii ra da timini limnitor. btrr
mod

'l

'

p.olelari din l9l7-t920 ri m\cirile i si ti prltrng.rs.ij zilelc cn rn stert

nL :r Ion jnproprklrrili, i.r celor improprietidli li !a! deat pulin isorenea coidilii, in.it inil un timp m.i mult sau 'nai scu s:ipiardi tin'jrilljn lrloarea driabrr l. ti . [osler]lor. Pertr'! a da sDrrenia ci este rn act pornil din inilirtiva b F .l,ezki ii nu ccdal sub prsiunc, btrEhlzia, in interctLl sin de .lasi, a inlocmil o hge n refonei rgare c.re exprini De de o 0arte jntelare. lirtnimii, pe de .lii pdie laptul ci btrrgh.zit s r iil!lescu mothrimo suprr mrnlinerii mrrii propiclilimoriertrri. In acelati timp, ea lntira ti dezvolt, b!rghezi, srtelor .r rorl, prlncipBlt care si zsigure exploalarcr la srlc Dupi inliiumrca de la drepLul dehproprietiirirc r numuoas. .,tegorii de limni simci, .u tost lns$he c! drept de imp.oprie 1:rne ln ls2l u ntrd:r de 2.303.922 de l.nilii. In ianlide i93.1 dKi drpi 13 ini dc aplicfc r reiornei .gmre, de Iapl drfii l6 anidela lriDele legiteriri starhticile Direciiei.grare din \rinkierul Asriculiuii ariiiau c, pini rlmci nu au ton lmr,.oFriclirilr dril 1.473.663 de funriLii, ceea ce trsesnfa ci 34!i, dh .el .iq? clrsele d!nrin,nte nu :u rrtrl imotro si .u lr.huii si lc recunD3sci drephl nc imprcpidir;e m 3! mni lost . op J.,t .nr' . p. p?, I .o,LJ r ll ipo llile d'inb!rilor. Djn s!lmrak erprop'ix1e ntr rosl ppdat: 1rraniLor decil abia 56%, resLul rrminind sub dihril! lom. in niirih rLori!ri10r. Dtrpt cijiele recens:ininirl din 1030, pe caG Dr le pltem lua deltca indicatie ciri l(rarila au losl inlo* rih in mod ncrtiinlific, irr rezullri.le fulsilicak -, se giseau i,, ird rn h nDi in lar:i, tol$i, 700.000 d! lijrani .omplet lipsiti

ifrpo1rir3 b(r ghczi.i ti nosierimii si inrpolrira conduceii oforlunhk so.i.l. denrale. r lLmt nasi{e P.rlidlll corrunist din Romini, Rerom. rgrari din l92r a lost rcordatii tr rpoi apticat: in ainenq condilii, incil marer propriel.te a Iosi oentintrtij, majoril]t!. lSranilor liiri pimi'i 'notkreascii sru .! piDint prlin

^ r, n.o 7 .o-0 ' lu "ro parlidilrimfxisL hninht Astfer. in focrLluprelor


tirn.,

Clis. n,un.ilorrc d. lx noi din trr, a vrizut, lD lrrina des

Tnrnii imprcpricLiirili, ca ri, in gcneral, lrrlintnea sirnc, inrnsr majoritrie . 1inanilor ntitlocasi, {a,r ljtsili (e vite, ri de trnllte etc. i au tosl ncloiti s: se indsloreze pin, I' grl h rl,irbtr.i, cim;ta ri baicheri, alit pcntru prorrmr unli oainlentar agricol cii ri Denlrtr pl.la prnlntul!i, cici ,,in'c.rrc l,tuNetiirirex s a liicut c! riscumpira.s pinlntului n,otlere*

trn pret destul

de

dicat.

ngri.oleti prelurih ridi.ale aleptud6elor ini,trlrinle, inlolilel. rcrkolc grelN ru dus la siit:.iren ti ind{rorxroa lirinimii mici $i nijlocxs:. DobinTiLe crDilrre$ilspoft.tr !n dup: rn cn dobind, l, dobrnd:, p.ceplorii ! ndor (u iobn bun(rile liiranilor.rre ;..\ .l, o lrn. J'l i',n p rcJU pa.. ' 'ntu..L n.on!'ld o'ilD : " r,' ,bn. Rerorm. rgrer, din l92l nu ! lichidal motierinEr, nici .ela liih d. n n.i semileud,le din rLsricrllLtii, de pildi nunc. in sc asctrka idijnr. conLrrdiclir diolr! Frini'n! ri 'roricrimc iormc din cc in ce nui a{ulite cxplo.lnrcn tiirrninrii dc .rhe capit3lul moDopolisi. In kgnrnile dr ra{ionaLilili co'loctrilorrc. nzolvxrci probleDti rcDm sc rg.rM ri s inpleilr .u asupnrer naiion.La Gcindi r n,sclor popon'l!i. Pn'lidtrl Cornrnist (ii qorttrir, lntenroi.t in l92i prin Eiola inensei nij..itili r mtrrcilorilor din Ioslul partid soci.lhi. a
ptrnii caprl relormhn l!i. El a lu.t de la in:eptrt a$Lp !i s.F '.1 i ori oc d -e"rr'. /" ,. J" r." ,.,1' / I im. pcnlrn apii.are: i'iiiiJn i tnfotr\a erplorliii Dotcr.tii ti t3-

Taxele ramale de dport dc cscale drftr, lx prelri de vit zarc ro"ic jorsc r G%lelor li'rinlstij in pri'nli xni dupi re lorma. ditercnlr Ioarle m.re dinke Drelrilcscizutc. c prcdGelo'

ipre .Delc reacliunii toul ral de lupte ce se anunla i o.oniercr cnzei cconomi!e 5i iRrare'

lt.t

P',.' ...'"",." lolJ'c:' *J''oP'\b'ui 1's1{''d. ...".rc ' r' !i i k"re. ' vdntn 'r -. ' rl -i "" 'r": 1so, rJritr !lu liian.irr I' il mol'rir r L-,d'-" .,or'lt.r' " ru n odr 'u c1'l' s" J'di" r"d L! l,rJ..La ' ..p.!r'i"'i! fgx'. i J, d lr "ni i , 'ce tr '.10 ." I r,r." ...- d:n.: b" r' tbJ '.J r' a t ? .""";*"". !riu 4., J. o2ojc,d d J.' 'u,lol' ,;.",t-'"-..r i ri
.J

ru' tordr"oi I'b^rJlel

;mu!-

",. i"z1.,s"l.i

""o," n' no "J D', ':.rn

Anil l93o 1932 sini caracterizali prin ncmmirale mici rc volte tirrncni, ciocniri c! jandarnil slL'ng.rea pcrcepiorilori P d" p re, ah' P,lu'io d" I

IJ',ol;;:;

' "m he_. J ar"L i",,'' " "--"erDJndro ro. n ordir r. cFr^ , D" r1i ,^a .,r t.*," ".* ' p"nllu 'i, -"" \ lreoru.ron.:l .J^,I roztr! onl ' aa 3ri .r
(

pjlrlh(e, fdrtru $ntrlg{er prninhnui din miinilc moricrinli $ lrec{ea lui in niinik .alor c! I nnn.es.. lmrot.ilr dasci ntrncilorm, in Inrnle d' avang,rda sa, grve'nclc rcaclionaie nu tndrepl.t teroare. .ea m:i singdo.s;, n r', Fg ,' iLrt - ,i
cDnlinuc

od .i t lm Ro-

Jp

'l''

ln"u. I rn.on"l , "p er' {r'i" tu "lor re' l '3. ',.i ' .1ri.r:neF ,, L vl. "\l

nrr' or

rdro

L:tLlor Ln r.btuJae l93J

ciipi si dtrcii ntrnc'

llptr

in adinci

' iLegalitaLe El nr .':incetrt


ti
In

inse nici o

sp{isl a paF lidulLLi iaiional.lirines, mase .le lirinimii slitezu $'b influ' enlr l,olilici a burghcziei lia moticnnii.ln lelul acestudcana

ii

nijlocate, nobilizindu le l: lupli. Drto li dcmagoglei pa.lidelor burgheze,

de org.nizare a maselor

tr'ininii tirace

,Fga'u". dc -inrl ,iin nL "ejorulonaF, -d eo'

rJ - L^d!q .l< - )e_rL 'P d){-. iozr'moo"i ' g,r ""i 'tC*--..""Jo'TLg'd p rl: Jr : conu'" .uo cord , ," ; . 'x ".',.*.. .ro :' FirlocA" qub pre
1ir' n'F" mun4loaF

.are se reder tot mai mult !neniniati sii.$i piaii, pjnintuile in lolosul .hiabrilor ti norierilor, ctrvern.le burghezo.notiere$ti au holiirit se mancvreze.u legea conrGirnii drloiilor acricole, t3, 5'e. ,r a "14,i LmD o na otie.','. - ? n ri

'

'A.l

nimii srracc ri mijroca$e Side inlirirer moterimiii chiaburinii , luat !n rs nai ptrrenic rn timput crizei Si dupb crks sono mici mondi:t5 din 1929-1932. C Frriri. c,.,. o' c'A 5c o'i6nr r r..go'i .p , .J . .m ri sp.e prcg:li.ire de rrrboi imporrivs u.R.ss., .eea cc a tijcut sb

\r1ea al Pa*id(lli comnnhr din Romhi., .tjn I93l congrcs czre 3re o imt)ortanti isroric, tn luDtr prrti nului nostru, cici a Iixat linia slrareghi ti tacticii I pr idrtui tlnt la desiirir cr rcvoluiiei brrghezo CemosaLi.e -, reprezinla tu aceiaSi timp o cotiiurll hotintorre in lupL p3rlid!lui nostru pcntru rerlDarea ali.nlci dinh. clrsa muncitoarc ai ii-

congresll

11

'Jor 'J .ju, "",{"1iors.r,. '

Ps idtrl Co'ntrnisl din Roninia o d6 o Drnci intensi drpi Consrcsul :1V ha penhu org.nizrrea luptclor la.;iiimii, Ir con. dilille ln care lege Mihalsche, de liberi cncrlrlis s bnnrilor .gricole, \i prcdtrcea electele in . pivege procesul de lichidare a reIdrnel agrare din 1921. Rilnul deposedidi de ptmJni a lirS-

rr ubhC...i ,.r. to, ' 'Ip"rrnnloro s![ condrcdea DroletariatunLi i P.rliduh]i comuihi, ti .! par, iduL lrebric si lrei.i a organizzres si .onduceie? trlki ma '.u' 'rcne l.rr.L n-oic inpdk' r c r'- i nrr i. 10a.e 5i penbtr ,,rezolvarea revolulio0ari . probknei
l5r:negi,,

oeo:obigiei pc Bre p,.lktu o ndsrenise de ta s(t.l.demdiflc, teorie dfDi crm Rominia stii ln l.ta revolutiei burgheze, ti br! Fliezia nr cksn nuncilorre - esle .hmati st ioace in:.e,sl6 !. !1o l o r r! . r r' o or .o LJ 'F indicst ci RoDiris si: in Iata desi;virjsirii rcrrluli.i btr.ghezo. demo.i:tice, .: revolrli. burcheTo democralici r3 ii dcsiynsiti r rgl. ! Tlrrn . ".r 1!., tro..,.r. r i i ' Partidultri comuoht rCongrcsul n'b.ondcqea alV lei astaLilit .i sarcina ccr Dri inCorlanii I pa.tidultri este cicrr.a alianlci

,ro r.l: o.,"'olepl ,,li oru.' Pqr:rc r" ri Fo, i. o-'- "'ej: .tsorLbi,'a,/oib"d"a

Congrcn'l 11

Vre. a clarillcrt, tn spiritlt narrisi-leniihi,

n o'brl !e dner hiueristq irteiesclc c.onomi.e ale .cesteia tr.nsloman lam noss lr, rn lari prodlciiloare dc produs! agri.ole la dislozilia CeF nnniei hilleiste ri impirgea! qJre orernjzzrcr aeiculttr.ii ronJ, ncrli pe bnza narii proprici:iii. c.liitalillii ri noricrri a! lirrr gospodriilc Irinerii tnlr o .," r" nrD F', , hli " ! t'"+.d..^ m,, h\ . riti.e lorme de degrrdarc: r.ducerea li degrxdaFn trnelGlor

P^ j. ,," Ron

rilitiiiii

'.. I l,o, unu J o;- r.'li , ,, lum" tu d" .'. n r J, m.'n a , siidcrcr .rlit:lii lor. s.iiderea prodnqiei li hectr. ri sciiddc.
produs.lor acri.oh Aceste nrniJcsiiri de d.somrunere i-o n . F. I i D I JA di6 dd" A4 iotoe., t r'scLor brgi rk lrrllnlnii nrncitoxre ti de $jdcr.r.onsrmtrlui

. iu

Infturrea diclahtrii fas.Gte la noi in lar, i srunsre. Roiiiei in braklc Gcrr,sniei hithrhle de ciikc clicr lasista rnt'ncscian, $ partidele,,htori.e , .i ti rizboiul cri'ninrl dus lD.
rni'citorimii ri 1ir:nimii si'r.e li mijroca$, lDtiirind puterea (onomh, qi politici . narii bfghczii, r moricimii ti .hia

ltkirr

Uniunii Sovlcilce, au intensili.at orDloalarea si rprsareg

..re strlea in lala prolcbrialului, con 1i r Pon.,,d e.n: ,.\J.-, Rom: 'i ,Lr doDinalir raschti, rccucerira indpenrLenlei nalionate a lirii r.in intuineeFa ,n lizboi a O nrniei lascisle ti z rrnatclor lli

s,rina

d r,LdJl o

C ncipali

i
'
Anlonescu, iesirea

.lrtrmfu

Uni!iea Sovietici vtioriile Amatei Sorietice aslpro lDarddor laschte !! rn h\nil lortclor demodnti.e iirkme, ln fitrnle cn Paitidul Contr nisi Ronin. si fnteasc: rctu! de ltr 23,\trgnst 1944. de rintrr nare a dictalurii fxs.hlc nntoncsciene. lmpotriva roin(ei ti sabo' Li!Ltri or.l,LleLor ..Aiuri{e
de

lirii norsi[

.tin rrzbDiul c'iminrl hillerist

$i

dalr ParLiilrL Cdnunht Romin, in kunler clasei DunciiosP, a rtrt!it rne $imii decrhirc dentrn.iloi crrc 5u impinzitsatele, fu clrem,t liriiinLca nr!0.iioare l3 lupti Dentru plirrini, au or grnizrt e ,iieLe s:ll.rli ri, irpotrita voinlei rgehi si i Pani' ,l!lor,.isio.ice , in polra glo.nlelor rgelLLii rie glvdnulL R:i' descu, s au pls jn hlfiea i:Ianilor Si .0 intral P. pinint!'il.
moriererli, conlisdDdr le

so\fr./ o\i- l "h_Jr"u!d . Po ;,' ", .,", ,., onl,L' e oiJri" Prro " nln. araiaarda prclelariatLLlui, s;i rerlnc& s,rcinile hlori'ePUse nr: 1o:l, JFl " Iftmu d (tm,e,uJ\1
o

Prf ic"' l '" C_a ! grrsnul Rtd.$tr nici n( .{e.r de gind so ahttuiascii. J tri',' t. nn . . 6t,i'ri , r" ' r"- prin I, lrpla orgrniaia ti condus, de ?. idul Conunht Romln In r" J
lir:lnimer n(ncikrR

tiimpi4indr

le laranilor pe

ska

lup'

oee\rniri I hid",,i

. eral p c, r..l 'i ' demotra'ice r noL rn Lrir h!rehd re\ol, Fi

ti s r .Iirn.t
a

PUl.mic rolrL conducitor al

: f'oP'trralii I ot r" ! pn' o f'im' 'nedr-'" n.d Ipdnidu i o aro iJ"l o i_ c ' r .i o a rold'ed oJ.rid" o' lrrs'" or o,F

rosl o partc a

.-j

Lirgr

"..r. p' , ' sfl oa. " "r.r,_,",.r' -.,*,".".'rt"

i"' ' r'.o


n rfrr

'qD c-od''
'_pd -b'"

6iamir''rg ' I .h poport'lri iuncitor,.a ti denonstrrliile I'iato z.ci ti slie Jc nii de oam.ni ai nuncii din io.te ontclc tririi Ek au d$ ..rlo c: prrlidrl noslru. in k(ntea dasci hrncitoare, a risLttrDat

J 'o r'p lr 1.D'",.


pJ.

l,rflei mvolrlionrm

' d.sci nun.ilorrc,

'P.

J lor ii frf '

l-",-"

,^ei. rc",,,,,',,.rn,p;" dulrir'!or'd

qdm'.-"" rr rnd

shc/o {.4 , aud ir'td lloLoh rJ ,up -i pc1"r ,n;.i",",;,,,,.,.n,, - -- r."" onL-rc d Po_!o l oriFir \P l.nnbiF

,i.mod.th Noul guvsn n rul dedt sli hgit.rcze, din Prim.lc ril., rclorm. .grarii, a cii.ei aplicare lnctpuse de hpt cu citevl srlni'nini innirle, prin lupk rercltrlion3rc ptuLd,rirtu1. sub condtrccrca Partid!lui Comrnist i alirt .u

,'nio. 'n! , n-. \r .,, i rt. ^ ii .j

r."i'

rorr,

uid, c o?

;. rels 1919 ls2o, leqir.rarea rcrornFi rgmra nr a Eri durlt ."*z-I.-r','-+. + j,l. ." ' i.^'." i,* lai Ji\d k r'' co-! 'Lh 5i p-' .: d" 'dn; --r Irri " .t." ; snqneh Drsl'q" dori"'', '

!n. din piedi.ile Princio.le ln.ah, dezvoll:rii r".tlo de p'oJ..th rg'i o? pri J -'i'ts0 'i-gjP r d" ,i ' "; 0_, ',..ndr " 9 3000 LJ' 'n
liL

Do , aon mi' "T" no , unll '.,m.i'"m..p din nilpii rcac' li.lLnhd o cr cltsi. I losi diilirat asllcl
nii rcmin.rti ti

I
li s-a drt
L109.000 ha din cclc 1.163.000 ha exP'oPirLe,

r6hrl

500.000 dc

priet:lii prnate, generatoare dc capi(alisir. Lichidaics nosieririii ca das: ri inpi(irea pimintLLlri ex o.' p.op" t rrir iao J dsiJ.- kr.limr' d D, .l o nirt lulj!.tr in{i.ii inciederea lirininii nun!iloare ln Io(a po I ii., , cl,sci mlncilo..e 5i au contribrit la inchce'e, ali.ntei di;irc dasr nunciioere ri tirrni Rerormr ag.ari r adus schimbrri inlo.t!nie in relaliile de chs, h larii. DB.i in cc Priveth cxproprierea pdmintului noticrsc era inkrosrLi nrtprgr 1;riiine, indusiv chirburiDea. csE niiddjnuia s: ia o parie iin lcest pimini $i sA rrdi inliiumirl narea ei conrrenlii lx erDloatrica l:iriitimii, o tutii cu rPlicaica re fornei .g.are, ri .hiar in cureul rplicirii .i, s au manifesi.i pu_ 1er0i. intercsele dc clasi dcosebiie 5i oDuse rlc chiabu.imii, de o pfi., ti aLe lil.inimii sir.ce $ mijlocaSe, de.1ti prrte Chi.Liurinca, scipatn da .oncnEnla moticrului, a incctat sl I'i(i rolDrscle exrlo[icii notiilor li si inlre ea in stiipl ,i" n,',r,,t . ,- , ".rldJ 5 . or'". for

r.' l" .i roJ L i Tr5' ninca silr.ci si D,iilocasi a .iD;itat Dosibiliialcr de a ti imbtr nitil situalia natdiah. Dat in acclrti linp s a lirgit baza pro'
.r.

Sntr ptrtul inlcdcia pesLe 400.000 de noi sospodirii, i.r 3Lre gospodirii mici si ru sporit 5i lntiirit ProPrietatea, daloriLii srprateiei d. pimint erpropriat ce le a lost td:iugaii P.in desliintrrca motierjmii ca c1ssi, noi an lnlituraio lorli

Num.i dxtoritii riiisurilor h.{e de grrdn, din initlaliva par lidull,i nostru, driabuii .tr rosr sirili si de. Jnafoi 1lmnilor p;i'nlnturilc pc rarc 1c-au sntrh. Dtrp, inl:iurarea din gtrvern n LLltinilor ieprezenianli ai btrr shczici, dtrp:j r:srtr.nder EoDr.hhi ti pretuarea ptrterii potitice de citrc prolcirrirt, rlial cn lirinimcr nfncito3re, noi rm duscu main,ult: tirie politha de npiirare n lirrninii siracc ri mijlDcare inpolriva c\ploaliii de i:ire erenentare capil.tiste de Ir sate, rolitica de.urijlire. organelor politice ii Bdminhtrative de lnel lelc blrqh.zili srieeli. .are s.r strcdrrt si atr lolosit aresle l,ozilii l)enlrtr r s,bot3 consoli.l.rax ii dlrvolt.rea regin!lui de demor.lie poprl.rl.

i sii r.dpareze o o.rsarep.nedin piininh'lerprop'ia1, n; i'r )i r;'l o. iiia PcJe.' p.ir".l o ".oro ,r linancia dinLreanii 19.15 1947 sielectele secotei.onsecutive din .J,a' {b". (", ,,.-:r' n.. l!45 lo,lC 'lo 'Ji r,,orod"epof er" .i rnpo..o.,". i,.-, ,JP'3i pr nlu
relorncl

_oh.airui-."

'.o hrsi ,1..!lor ce nuncsc l. omse si s.te atr' ,. ri,Ani,p.rtrr.., pi.,u,bJl ,.,J :itLaliei .conomi.a ti linrn.i.re. tiirii si a popon'lli flrncitor. \r o,:. h T. ",o3p{
n,rsele .ele mai

nt.p'r'lu

onslitL'il un n'rre r1c.es rclitic a1 parlidtriui nosiru, dovedind .ii .lia in dinlre clasa DUrciio.re li tirijnnne. nnrDci(oare s,a c:p3 '' '' m"' io1 i'.'
df .\igtrriiri, si treccm la.onsi

i,b' lon'r" ',.. r'j^2, l-" l rrol'i ' -' oril ": ''lrlr' ''13 ' v"d' ol'or .lrid ;..d,. rr,t'p " "r'on cruiai si1 a da clrisburimex rdor, orlnnilor ti inulizilor '-t 'jzboi. i-. ,gr.ire .i. p (.1r'd 'i.r .ir"l '"
pe

.o n,,p,1": ,ru

r" ni :rJ.(J

po.br.r,r

PARTTCUI,ARTT,iTILE DEZVOLTiNII GOSPODiRIILOR T,{R,{NEST| IN BEPUBLICA PoPuLAR,i RoITiN,{

I'

utlr

tullurji

te r.' nl

ndo

este necesar

t.rcn a refomei, a izbulit si lalsilice ln unele locori spniltrl

slirii ad(rlc

st ,rem in lata noastr, nn trblon clar

- Jr"er
.1

a agrictrlturii noanre, al locul!i pe c.re

il o.upi

rcricnlhn in anssnbn'l econoiiiei nationale, al rel.tiilor dc cidii h trra i a1 posibiliiililor Pc cric k creeazi indnstri. noeslri soci.lhlii 1i dezvolla.c, penhu tl.nsrormarca sdirliste
l5i ex?'.iii acli!nea s

-" r '.. .
de

dczroll,re

r inlrlsii

lmo n' oool :


ccononii re c:1tr

-,' - ,'r

sicolxhomrc (onoDh, cr Uni!noa SoYialhi, pre.un sicrtirilc L ,r"-*-ll" pop"r-;, 1o* n.$lrii s a eliberal dc starea de po.rl, 313 d nr.lu tronoDol' I ' n. , .

socirlhnulli,deciiia tr.nsiorniriisoci.Lhte.agricultLtrii,sint: ind'stria so.ialGii {in primrl irnd indls{ri' grer).

de cdtl, gospod:riile ag.icolc de stat. slali!4ilc dc 1ra.ioai. ri


irstittrliile

."t",e on lil.h 0"J'u ol3'".. r 'o' 'ndrio' ', ". " ri ' d rri"i o:ii' urer-z' Anl r !o. -'l' r. "r ' 5i pire- o' mi i, l' 'dro pc dezvol_ grerlaG drralizr; rli;luiui. ptrn'nd ccntrul de tare3 in Niriei s.ele ii a brzelor de sprovizionrre N mstmii
'
Drime ,.isiei indls(rii. ^ Procesul tlhnic din indunria norslrii se inbtrnititestc treP , d-'u loo' i ooCJ ei p _"11" 3 Ur" 1! Sor 6: c

'nrini

igri.ole

de sii1,

comdlll

de siat

ti

Pnghn princip.l, penlru in(nrna'.1 so.hlknr tri.de industri: sori.lis(i, indtrnria siea Resimtrrile btrrFhezo.n.ticrctli ru fus 1a disporilia crpilx tului i;iernalionrl bogiliilc iarur.Le .le lirii li iatr drl ronce .,ai,..t61 .o.. dt i pollili rrtr d. nt{e.ee lJnor 1,1 lcl! lnpaitlisl' !l a" i: r,lr 10

', ..n\el ' Lhn.ce.rn d!3rd!'l e '1'Jl nr1; ' ';l da$i muncitoare, q!rt.re.spi lLLlri ei de inilialiri ti rllntul 1i in .., ,,r'-ri.le P'oJ 'ivr h' ! ' n \''1 . ,I Ji 93S, .0" ,i. p'tr 'p"l" o ' ooJ ' r.Le s lost in 3ntrl Lftclt de:
-1.. Dioo

'vrru"oil inonopolist striiin, liind 'i de mlerii pinc penir'!.aPiialrL . sursi i lr' ri . 'l ! "' i'r"i , J pri e .sricol. ti imie'ii l.bricne s:l erforte ",..-d ',, ..! ', .' J P'i. ra . r:4aL,ni

t3t'li lr trod'se
119%

l.

lnnrirrG min.ren de iie.

ri Drod6! ,\sa se eiDlhi iaptlLl ci !D prcLMt, prin ialioarlizrie o ini L|drie .onsiruiti jn no.l rnnrhi., duPi iikrcsele dc pr.lit rlc

n'6 a r" c-' b - .' n' ".l .lo r I 1..,'' l .o '|{oi 'J "' ' p ".' r- ro' ' lir_ .r0 ' 1D .10." " n"r ,"IJ r^. IFt'i d, Llor E-.s.tu
L

lndusiir pdfttite'i, s.idet. prDdrcliei proio'at' in' i ! d. nrlionxliare de saLiohjLLl socicirlilor nriiine xnelo a,t 3 1!l!t Ii ofrili li, drtoriti ,rrne ohndcze, Ilnceze eh

li

,120x] 1009i,

la g.z metrr l1 .:6uni.

li

.e to7 t to3 r.', .lo$ pcnhu crei{q riitorh I prodtrclrei de pcirol '1zi I'ol "- '. ' 1 0" oij ' 'r ruri |

..

..

o4

'. ' ., "J' F.i\..' J.*"'

Esie in curs de organizfe indrslria de datini ekchice

ti

de

plrnul

aestiliile previnlle ln planrl de stal pe 1949, care se ridici

l'.1 ri grl-.ual)i

de

nBt pe

19,19 prevede

D Jl, lok -tdi drl

o sporne a produciiei iidug

.dzE;

danr.! id .l'i i o irn" r 'l1Jpo-rpddumu. jsim.or'l'.k hsir ?.nlur'. r."f 'cc .'of nul ind inddshta grea, conslituie o lo(i capabilS si contlib!]. ln mod ho lor l, tbnslormarea socizlisl, a ssriculltr i.
prezintb

.re j7./\ tenru I loace dc prodtrclJe indushiale, plLr sufre imDortanh careseh. ve Le{ J1so FLilrle o!.40 r m're F ?h-guvrtsiUii r.i Sovietke $i Reptrblhii PoDulare Rontne, se poate atirna cd lam

n. ln

Fdt, de ritmul de dezrrltare a industriei noastF, agdcrllura h tablou cu loiul deosebil. Agrictrliura noaslr; este o aciculir: inapoiat:, .,.e se bazeazt pe psprkiale3 particlhri aslpra piDintrlui, in care doDind nica prod!.iie de mrrJuri, tentru cil folose$e ln nare a ra. tl! : r al.de r! 1nc . Lk - , ne crltri i nn riilizerz, ingriiriinrinir mindalc de.it in1r.o Dup: drteh ultimtrlri recens:mint din 19.13, reztrlili .i din .ei 16.000000 d! lonLilori ai Rcpublicii Popuhrc Roninc cnca 75$ triiiesc l. s.h Si 2t% 1r orase. Din.ei .xre triliesc la sate. cir.3 90% se orupi.u ,srjcult! r. Supralala krennrilu rcmsillice din lrrz noaslri c c de .irc. 22.033.000 hr. repanizali

mai nare PEte :pa4in in proporiie de 63,9% istituliilq - cea Treblie de ase' conuelo!-si3l,l'lo gospodiriilorindlvidrale. inlndablle, sii alitim ci in lara noasiri exhtt lere.uri 'nenea mlarhni, sirrtfti etc., c! olntindere totalt de 2.300.000 ha. Di! rcctea 20% slnt clltNaie cu riscul de s 11 imndate, DuPi ul culeh Ministerului Agricultu i, prin lndiglne ti alte nbsrn de ,nelior.rs d puiea li redal. agricultulii rproape 1.400.000 h!. lrsenniitatea acestor date tn privinlr stirit agricultuii noar I'e apare nai cvidenidaci liseadaugi cele din iabloul ltmitor:

inslilllliilor Glat, conune. codposesdrate etc.), h cea mai nare F'ie ale stsiului, !i !3,41i sospodiriilor indiiduzlq pdmlnlul ,rb' ,pz.l.n" 'n p'opo_ti. 'lp 9r.7 ' go.pod io, nJ'vrduale:i :I:r a.J I in\.it-.:ilor Csfueco,i orooo F m ,. .r r"- n u arabil exkti g la celelalle culluti, cu exceplia p4unilor, carc

sprorpe 2000.000 hr pi10.0{x).000 ha slnt prfr1nl arabil dui. Dar pe cind Dtdulile sint repartizate in proporiie de 76,6%

Vedef, dar cr, din inttega suplatal, agr6ilvicr. aplorpe

ti

cdp. src elin bd Ftio is

0,5

!a

i!g! a

l"*
Ceea cs ne atrage ateniia,ln prinul rind, ate nmird n.re de propietitl cu supralele nicitiloanenici (lnlre0,5ri3ha) .are donirt Jn aqriculiura noa3trr, reDrezenfnd t3,2 96 din iota_ lul gospod:liilor indiridualerln al doilea ind, iaiele nuni! al sospodiliilor {rrnne$i, astlel c, supmlaid tot.l, de piml.t 3ra3.067 000 de g6Podi"ndiri_ b,l ..'dd ren,niTra rl'e dual, circa 94% din ele ap.4in lcalora cu pi.i la l0 ha.

'sltel:

t"l'"

-F

Din toate acester, pre.un ti din laptrt ci nufte djn suplr, h,"1. d" D"-nr .l- co Dod3.1o' .r rjri5.nr p ,.etats i...

Di." F,tr'r Endd d. trt: i,Dt . ?lnnt .ut.r.or.r,"


P"n.ru d r,o.h tuatriapo , , .r , lo")L"m d dap art '
p.

qin

.3

4 r.

Lo_tu, no.r. .. k+u,e

si z trescut nudiin'l eospodfuiilot nijloc4e Pa'lidul ri guvenul ,u ajutat tiriniDea sSraci ti nijlo_ o rtra din tc in . nsi h'ni

'(o$nt" .on c i' tJ J na'ri p'odutliPi :n _u "-h ,i z {dbi .3 ' r onels " - ri riu o .rui d, de c?'l'e slat, nlcile gospodiirii lrrtrerll 9i.u ldbun,tdlil sillalia

Ll'n ora5e. Cea de.a dou pdjoadn se caracterizeua prjn iitensiricalex otensivei clasei nuncitorre. atiati ct irrininea nuncito:rc, tm pokiva dproatirli capitrlisre. Din iniitativ ti sub condldea dnedi a partidllui nosh!, s.a intapluit relorna tuo.etari, punlndu se capil inllalici is a lnfipiuit nalion.tizarea princip,leto. nijloacc de trodrcli. indshiati. minieri, de transporl, a tnirc pinderilor brncare lt a socterSlilor de asislriri, ca !i a no. lnportante nijloa.e de educaiie ri cultui j au tost izeonili !tti. mii reprezertanli al burgheriei din gurcm, a Iosr dobo.itii no, narhi2 ti s a consolidal reginut de demo ,tie poprtari, carc lndeplineSle c! succes lunctiunite diclaruril protr,Iiat!tlj. Td le acs tea s-ar riislrint I i au tnlluenta t cr$ ut d ept asbrild .ie uperilor d" l".a n in rJ'zliri. Dolon; D ,.31'rit

prtcpa polihci.u o parte a burghezi.i, partidut nosrrtr a iuptai r' po.n,a por,..,.. dc h,0,, "*..;n.m,.",rBr,d,e"e il c b_rch-, io )i tsru,i d moli.,mi lr,.tir,d, .abo 3 ut,.D.ru J "t.-t. a tul llpl4 tfrL \tigdr.3 lr'"Fi-., J,.rI mij.o.J,e araruri de prolelrri:l reea ce in b!nz mrs!ra i i rl In acelati linp irebui. si constatiim o crestere iiscmnat' a elendt.lor capitaliste ale salDtrj. nri c! ssni tn rimpul celor doi ani de seceli, pe de o parre, prin erptoatare. iirininii sera.e $i nijlocasej kr pe dc atti oarle p n rhz;rea 1.nd je n , ., o , D odu "lo' "g-. oF . pretu" o. .pa.u.aj j

rltinii ani ti ce lacbn le-au deiernjnatl 'nlB,dnoa,td, lF1alu d. crni. tor, t9loDod"'.ipi i1 rn loud pn:oJ l. : tn trimz pflioadd. ,n i ,d d npd,f"
sinul irrini@ii in

,"r$,d.Frq l. acdsli
nimea

.?o.loli

Fdnsoe,

sirrci

periosdi s-a ssculit lupta de clasi dinhe ltii' ti mijlocasii, pe de o parte $ chi.btrrime pc de

.e caracterizeazt, in condiliih reginului de derocra_ 1ie topuhrii, regruparea dc dasi din slnul i:'ininii din lara r0astri, cste taptul ndiitor:
Cea

a hthImii -.ni,|.eoroPrts Poprl4re l!1i J' .k ." .., --". ".,p,, ui e.; on.mi, . e ro o c'er t.ie a 1;irininii niilocrre, concomilcnt m o m:rnc relalivi 3

'omir

'"onal jr ' " de d^z olire ' Jsri^o. i.h J cf: l" d" Jm ?.. ,3' n'n.. !!lo

i .umin

ui d,iabuild Gidi.ali din irrani nijlocati lnsleriD, lo J (" r o Prrl' \e 'dtri In

''d

In lrmina celor dc Bai sus trebulc s, analizin deci h ce ..nstii slructurr d. clasi t econoniei noastP agrhole. ctrm se rtpa izeaz, pop!lalk aericoli intre diferit.lc gr!puri soci.le l3 lxri ri .nre slnt relaliile de cbs, in satele norslre Lhii lon!r:$ conlundau deseori, ln munco 1or la iari. go$ jrd:ri. mijloca$ cu c@ chiaburii, nijloca l c! chiaburdl, $i invcrs. din cauza lapn ui ci nu tin$u scan, de loale elemen'

irl.

firi

ei se orkntau in nod unilalcral, lulnd h .onslderale nu' supElrla de pinlnt p.nhu a detini .lliiatea de chiabur

r..a, miicd. :1 b,kh.hrJb,.tu, 5:D,n. .ha,.! laflmall

rmD.ns

.\"e

|u.r

lontcgLro.pcn.r

lsranii siraci. Tiritninr nijlo.a$ repMinti circa 3410 din nrnirll gostodtdilor. Cjfta 5,6{ din gospodirii apa4it
'4 lulerii econonice a diterilelor grupuri socirlc dc ln satd, puten lrage unnitoarele concluzji : L Prol,tariatul asricol 6ie pulin nmsos rn rapo c! rslul popnlaljei satelor (cir.a 2,596). In trecul, srb reginrul .apilrlht. ntrncilorii agiioli alci1!ir! cer nai exDloah$ pa e s clas.i mrcitoare. Ei nrunceau la notieri $ chi:buri pcnlru srlarii de batjocuri, ti ntr mrc crau crzuiG cind luuau un xn lntreg la stipln nnmai penlru nincare siri.icio.si, un rlnd de haine zdrentuite sau de .pinci, qi dorneau pe o mini de pnie, in grajduri sau ln bor deie, ln conditii nconcne$i. ln rginul de deno(alie popdlarE, dnd la pulere este clasa mmcitoare, interGele ruDcitoilor agicoli sinl apiiraie. Sindj. ratele de muncitori agricoli au oblntrt o seam;i de succse h

t@rc 5i a t;ranLmir
cu

-sd?. h ..eIrcf tu'ts Dra"r.unu


De.l .

sirac cu Fr.nrncs mirtoc,!:. F;,3 I doi"ld,Inli'FFr m odn nr p. t3m o pusFod o !._ - L un -tim"nt i-Io1"F .,.-frni,",.,

. fosftrtr

c>ul

rernrpo,re

.!e dio>^bi n-n..lo'J dg iot . ta:ru id, .h Jbu', iebr criterii: daci ar. plnint, tn ce regihe se atD pinintut, dacii nai pdsedi 9i alle nijloace de ploductie, cite !i anume ce feL r'lo"rI
d" mii,o.c- F p'oo .rre,

hun.A shUni i dac, este $u n! exploatrl de ati i mjrirnca Iamiliei, !recun ri o senc de imJreturiri loclte ee care te putsn dp'q'i ,crerrnd i ,"'e .,,"" i rr p, -. '-ms tt.d Fa)j Jat {t" ""i ",otad}z-a .zr tu )! ,, F l \r' 1.' "rDtor" d- ah : d !" 6F ."u nu I.loace de prodlctic, clie ti c. tet de nijtoace de p.odlciie. Spic cxcmtlu: rn pnpriet.r asricol are o sfprarati nid dc o; 1l ll , po. r tr (on 0". I -nh. ru'.Dcr" .: ec. + .ondi,lor"dzi .! . 3ria sa d ,.br|u l + In r,, ,cil n.rdr"i .J dc p".r1r, .r r tct.. d. u,\,. d" p'or"l. p {_- ,.d k \ .r-r : c?n- r '.l.o' .r iup'r I te cir, n". ma?, r,," por._l

rf Ioc cu... J: i Foo.. !i .. ad t' d 1 0 onrra 5' p" pLti d,? .Dto F".a o r

Prohkrtutul agriol conslitlic lorta frhrcipatt ln lupta de la 1ari.Inportant deslbliniat.ci $te rolul pe care hebuie \:.1 .ib;i proletariitul agrhol ln splicar% liniei poliiice a parti .u , o : d) l" o c nvr. r. ("n ohJar " alknle. Jr.ei rtrrriLare ri sfuicimii satelor, pe de o pdte, .! lrrnninel ,rijlo.ali, de allt prrte: b) de l.Cr5dirc a cm$.ril el.mentelor

.L6i

ldre -.trr.1r,, "t .ina :u.a. 'u nilia sa neliind ln slare s! taci tali hun.ilor sospodiriei salc stdr..ri.ic rox". at bt t" te b rJ
u,,F .913. dat. or'f,c o- un"te , *.,,. ien,.. .p tnht,5"J/d p,i, irckh f,men.. dup. r.re n- p
iJ'

p.'

.D, c,deo,eJ .3c:l.p'ni.po .r"{plo,L;ri'c\.r,r' r L,d, ' J',r, I r'hrara""!.in.i de b"/, , p,rtidllui, tnnslornarea so.ialisli a rgicullurii. ,.;t-'Ee .d trdi l" r '., J " trtrntros grup social la tare, i.prezentind najoritaka (cnca ' ) I go"pol, LF ,Ar.oF t. F.i d lopulalt. ,tLeri !'.
tr
..elaSi ti'np, zproape jumdtate din populdtia t5rii. ln trecut, iata iiranilor siraci se dsseb.a dcslul de pllin d! .ca a nu.cilorilor ag 6li. Petlcll lor de pnnbt era prea

goiodti,lo. as'i

Aven

.'.a

250.000 o. nJtibr. de,, oi. \4alon.r,", o.e. ir p-oDortr oc ct.a 5?h. o rorreaza

mlc pehltu a Ic putea ,sigua existenia lor ti a Idmiliilor lor. El n0nce.! din zori $i fini'n noapte, nrunceau 9i pe la nolie.i $i cbi,buri, &r nu reuFau si scape de miuerie. O parle di. ci au rvut pinint inci dinrtnie, iar part. l.au cipiial la relormd agrarn din 1945. Frri indoiali, rerorma ograri din nartie 1945 a .onslituit insemnlt prcgFs' pri'r lichidapa rimAriielor Ieudale care linea! in 1c dezvolllrea ,grin'ltuiil Ea a inseflnaL in lcelari linp ii o imbtrn:ititlrc a silmliei nakriale a lir:inimii m!n-

roin.t.

Dri. catr am treut trentr! a acapera pogoanele 1,ra' nilor si;aci in schinbul lnei baniie de Piprsoi Pc vreme. stiplnirii burghe,o moridetti. accasia ert una ''bu"i .ti 1.rr na" pimin r:1" pe 'o *." r"i-.r", -', ,. dPpo.eJdi naoi' ! Jev:F" JLs'

nasal pe o singur: intindp, .i rl au firimillt ln citeva parccle, al ctror nnmrr poate ll uneo loa e ridicat. ,\stlel, de pildr, in judelLll tigtr.t s-au agrare I: milate ln pa(ruze.i de farcelc. ln condilii nornale $i cbi in rnii bnni, ps semenea gospo. dirir agricole N Iotui lirimilale in llsii de clte 1.000 sau 2000 de Nl.i pilrali cinci f\it l. un poson de pimint este inposibll si se fa.i o sg.ictrliura rrlionali, .u o tehnicn avaNalii, sle atroape inposibil si se xjungi 1a o inb(niitijlire simlitoare a trsitrlui lirininii sirace. Cind sindina, i'rlnd.liile sru seela lovesc recoltcle sospo. diriiLor sirace, o.devirriii nenorocire s! abatean,praliranilor

:ci, ,e i klecc, e L. ir5u i.ierL; tenlr. _in. o Io. -, ,16 11 ,oro'ric l' epors c( cf. \i muncc$ 1:ranii sira.i pininiul. st3rea de iufoiere , sglic!lturii ene .gralatii Si de laptul ce cei nai mulli dinhe iiranii muncitori n! Jti au pimlntrl

r'l le

D.r in urna zcestei reIome a rev.nit in nedie doar ceva mrj nult dc I heclrr de piimint dc gospodtrie, Si o lntirdere

rd "p: ded fl"'lor l, dn " ''.ra aca' , intervenit la timo, pstiluind lirdilor salaci pininLlrila . b nF i "o lolmeei A ud l'-o' i'r1 i q" . rrr-lui hrl ri| i! Fcsr' . da L, .,, ." "". ',." " democmlie populari ii zpfui 9i ei au spnjinul puternic al clasel

'p.-'".r ,"..,,I

'.

nuncitoaie si sl prriidllui. Din analiz, ace.sta Ezulu cn: a) micile sosDodirii ltrrne$i rcp@inti in agriculiurr noastd mai nllt de jrniilate din lotalul gospodiriilor indi-

or, acelB \i 'i!l'iri3z,


,

,,

'-'t. p n.. de \"Jd" por'ri. lo,'

I..r.1imed

c'o".3

'

ts

T,i'i

sirri. tii,nii mijldati Iac i,a e din ltrdninea nrn' . oirc si,rs lor nrieriale 6te loalte dileriir'
cr limnii

r' o,{"-..*"4:!

3 Tirinimd niilocald

dn'u' r-lcoPod. ior.I

reorezinla o parte lnsennrti a sa-

rP-uni

mo?rurj.. ".jur:. natusle, da sat.lor, pot rczista calaD,itiiilor aceste lipitori ale loriii rczcNclor .cunulate prin exploatare ti spEnli. Ba mal n 11, !i sc Iolosescdesitualia g'ea in care se zbale str,icinea sritlor Si lirrnii l$ anintesc de cci doi anl de se.ett 5i de

.-r,, r . r...t.il, o, tl ,." frf -

Din ca!za sl!bei pnd!.tiviirti a nnncii ln 3gri.lllure noas de tf: imooi.ld ri a laDlului sinl jeluiti snb dilsriie loP-c ed"o'bs .opd ednrarrn'i d" ,rani: . 54, ab.a j nc nd s3 r I 'dc do

.'G ;D
'l'n

.i

r"oeri

toft

soviialS, lipsa ei de hotirne.

'rcJd' mii r':1o.6*, e h ',rca

ei

In 1940 chiabra l.ina Oiah i . pllgatului Ingustin Brra din conuna i. conhl unei datorii de 75 dc t.i, un

.hiablii .u rjmss de tart c!: nai lnsemnali cl3sil eiploalato:re a satetor noasiie. Desi n 1i- o. "'"t r'r pul" I c.or.omi 3. 5i d., zp'r,d1 9q<./' qn'oi' rflioi.ldJ. i ..,,' 'i' ".. urrt ,,'i"o?rL.tara..,aburgh ".J. -ri J r 'eLu, !, 1:., . r'o,.-nr.i p.p.,ilo|p"u"..,..\3 .l!:1,r.' u prod t" o- )i L."t. 11. nrJ c, aLln.i .lnd h. nectrnorc. cam trc d. h - h Sub gnrsnirite burgh;zo nosierctti, drkbfinii i se diided _J. d"ol. a ' a.p-:..n..J i " -ldrin'mri .iDre !i mito.r5.. Cller: exenpla tn a.e$li pdvinld

LIi -portr" -" burghezia ralelor - chiablrime L Dupii intiturare, motierimii.

e.ononic, a chiaburutui, asuprire, cononiciitac:reeste rupus J. i;la hi"b. Ft lors.e ncb ? \s ':con! n. . u . r" m, r ro, " ,, r . :rner,d,"1o, r,,!r ",i.n,. " .r tmrcrr.i ..3DU,i tr..p,a,", so.poo,rid rmp.r, rz l nr m"le-:d ,' por! . I Treb!ie rnleles dubtur cascrer at ldranului mijtocxr. Ca pro!rietar, el nu exptdte.zr nunca altor rerrezentanii ai poporului ntrncitor. Dl esle tegrt de inreresete sale de p,o, pn-13.. dar ,-o ir ,..l / ri' I ri "" chiablrllui si esle d.ci inle.esat a fi atifun de siricimen srtclor, 3 ri atiiuri de ctasa nuncito.fu ri sub conduccrea ei. t,

ln .e consti acastl priirli? Tiranlt nijlocar roveie inci pcnhu ci se tene de chiabrr. El se im de d,iablr penlru ct a stblir ri simle ln.i puteF,

pluc dc tid, o cl.ie de hiloi ti 31te lucmri, ln v3loarc totaLi dc lprcapc 13.000 de hl. Plugarului IliD Mrndache din .on'uia zrnoaca, jrdelul Ro. Daml| i s a lindli silit c.sa, trei poeo:ne de pinint Si loale bunurile, pdh! o dato e de 1.000 ds lei, contrrdati la !n cimdJ -.dbrr (, r ri p, m'. . . r' to . luale de ." I iau' nar!l din $t, Cincrels chiabrrului cimrtr'. Dc noiai ci asup.3 acAtei datorii de 1.000 de leiplug.rll urmlirll Pidtise, h c!s(l anllor, 50.000 de hi.apete ti doblndii. Acsle t.pte 4 lost posibile din cauz: ci pukier politjc, ti ,!aral!l de stat erau in Dlinjh b!.ghezict $i nosierimii,.!re folosea! legislalia Frii lmpot'Na popotulri muncitor. rn rcgimul de dem@ralie popular:j, putlrer polilhi liind

ln

. ibJ'io' 0^ d .xDloi . jarri ,''"lir irJ r 'L,J.Gt.k si ni lo.r$i sint insrildite. Dc acce! chiabtrrii sht plini de 15 inpohiva regimullLi de denrdci:lie popula.: ti ntr s. dad in iltlri de la nici un lc1 de trnellire, de lr nici trn lel .le a.te d{fli1norsc, sabotaj ri dine, s, d:m un .az lipic - asasinarea dc cuD a lost dc pildii -.a cttre.hiabu a prinar!lui di0 Otopeni Chirburime3 deiine hEemnatc pozilii donomice. De li.o (o Do,rF de I J ,o.l r-1, ' 'r si mijlmasi. Ptrterea elonomic, a gospod2iriilor diirsira.i 6ure9ti ra reieti nai bine daci vom spunc ci. in comptrrlie cu gospodijriile tiranilor s:raci ri dijlocrsi, o gosDodiri. de chiabnr ard ln medie de 4 ori mai nult pimtnt, o strPmfal, de via alloil, de 3 o nai nare, dd liradi de 5 ori, de pidrre nru-r a o,.. 1o ,r mu ", 'mzl"d. po' inu d?2ori r"' l2o nal mulhv''.de3o' m '. plus.-, de l" o'i dr mult s.m,n rori 1. ..3 or. ,

miinile

d6ei slncitoare ali:t5 cu tirrnimea mun.iio'e,

Fiind in .umtl nic, siiphind o supralali de pinint relaiiY , d. n 4{Inli -. J iaj !r Po ' 1'. zbu, - n . nr n. r. o n,ic: psria r prcdNclor 1or, restul steulind!'le Ia pis1i. prin pozijiiLe 1or dotumic ;i prin $iretenir 1or, pin raphl cn triiiesc ln mijlocul tirrnimii, chiabuii rnll6c s:i nen lini sub intlrenta lor o p,ria 3 iiriiinii mijlocdse si chiar r cclci srrace. Dar pozilir lor de cl.si exDloatatoare la sate lace ., inlre diirburi Si renul iiriinimii sii exGte conhrdiclii pro' tuDde, care se ascut meretr, coni'adiciii c,m lac ca interesele 3ds:'rte ale lir:nimii nmdloarc si lic mll nti strins le. gaic dc cr,le r1c clasci hunc oare, crrc luflt penhu d6tiinla-

z forn,irii pielei inlerne, carc ditera frdaDentll dc c'l car. are loc ln seietrtea ctpitalisti, ln sensrl d6liinlirii anf hiei .arc .araclerireazt pirta .apitalkti ti inle!iii acesteia cr
bare

, .-,"4,,dF1 d -".t".hi3b r.

ii

\oro-.r ,o . ti.i p" . . ': !o", 'r a r 'o' i ' po.un', rr rd o .bi sq o ..l o aru l'4'l ' 3 m' r .i J 1. eo.oo n' Js ldre. n odu o r,re !-P ! , mo r'F+. .^ ;p ' " p. pi"f .o nronlsele industriale sint indrumte de ciilre slzt. 'Se dsvolii lmii lomele noi, socirliste. r1a cone4u1tri in r'i?"l )'o ir'04 pn'xl i!z' l'ibJ.Im' r' a' d.Gq" i i,r t',' ".." .tr conerlul de stat Si coopdalia Ac.sier devin. in condiliile

P..,J r molF'ir':i ' elenenic rerctionar., lntretinind lce:itlri .u rul lor .elelalie aslnlii ifrperjalismLli (pre.um s a doredil in pro.6!l sabotorilor si sDioniLor ln rrunte cu Autnii ti PoPP). ri atr ne$ adiv.ldluride brgfieia nrbrni si n(alii tn unellirile lor lnpolriva .egin!lui de ddr@r31ie popul.rii Stalrl a llat de .urind nistrri de lichid.re comtlciA a 16 trrilor proprielriilo. moriercrii.
danenirl silDalia ti ,nersul dezrclt;ihi g.s0odtrlilor tirincsli, lielermini o nouii regrrpare a claselor la lrri si o altS orienlale ln dczrolt.ra fo.mclor gospodiriei l:rincrti ReinlL de de_ mo$alie popllrri, crro indcPlincrte fun.lilnile dict3ltrrii prole_ t.riah,lui, nalioializarea marii indGhii, . mi'e1or, lransportu' popu_ 1or, biincilor $i a s-i.tililor de asietrrare din Reprblica lnrii Romln6, crc.,zi conditiile ailaccrii gosoodliriei 1ir5nc$i mici ri mijldii pe fic:rL consiruirii sEirlhmului ti filreite noi rclalii intre oraF !i sa{e. Tovnritul Stalin nc 1flaF - $i Palitria noaslrii . con_ tnDat pe dcplin justeter invelth i slaliniste - ci ln .ondl iiila dicialnii prolelariatului se prodrce un pr@es de schin_

denaraliei popllare, un prternic mecanism dc tr.nsmisie, crre ajuti industri. s@ialclii si traei dupi siic stlul fri'ii Pro

I 4r' ' i ntrr.iro"'' d-ro , ',1fli' - -,,; 'r..,rr -*". i ,1". "r r- -:" . grupirile de clasi iniiunirll lirijnnnii capttii c! toill rlt
srn.i d

'3'

. d drn i.l"

PDo

r J r' L; rr

;netrr" r-."d.. or. " r', "" mijl(a$ilor.


in nndurilc
rNre

D6tc 1.100000 ha de pimtut a

iflb!nitilit

silualir lor

a.el"

ln .,h r 'n'. I.r 'ir r

h h A kt. ..!'a.-, o" .rre 'r ' d""r'r'.ft toou _" Pq u umf a d"\F rmr il ' scceu, .lulorul d seninle nxi slcs iD regiunile blntuite dc r-,,r...i PoF ruru"" :n

1|riinimii siimce si

nijlo..i. impokila

exploalarii qbia'

.., *n'" r,rri arJ i. loi , re "" p'odu,e.d nJu -: t "l'o\' ionr-"! irel
"or

Ilrodu

"

ind$lrirlc

.uvi

in spc.irl .u unelte agicoh au dcl.rminat o E .retlerc , caprciriilii prodnciilc a gospodi.iei Itrin.tli

li

ln rrrlizr r;rii rctlale a agriculiurii noanie, ui lo. oeoocrf,i dLefrenrLLl notr, Iormat dtrpi .re3rea scdonrlui in ind6f io: sedorrl so.ialht lo 3gri lidi i' roDknl(l de i:jii sectortrl so.ialisl in .gricultLtrii csie iepremiat l: noi prir gospodi.ille ,sricoLc de stat ti siasetijr il so.ialisl

-s (ot" o" "Io" 4 " dl tJ" ,,- t' ir l"igri h r --...i | Fl". " o- r o0 3^.'rer"oD "n a r" p ,oc.\1uldnP.
.,o oodr.:ie In v{Lorea inzestriirii ag'ic(lllrii ctr ulihjd 5i Dxtinile n+ ccsarc, $i in priirrl riid cn tt.ciofe, xtr ion organnrtr in octombrie lglS dupi ce mti i ai'ne fLrnclio'rsere in airrrr REA.Z.lll{,]tri ti I.F.S .trhi -76 dc datitrni de orriini sgricole si lrscloare (sr!.I) ale stairl i In sc! 1ul iillrral dc Iinp de cind Iiinle,zi, sl4itrnil de ,'L'., or' ad2o ii o, m1 1r -.

n. d

r1e

sl:ttrl',i de

o.aiici

poptrlnr!, de.i btrnuri ale .elor .e

,, i..,." ". I.

Lr.n,{i

CoipJdi.iiLr .grjlole r1c srltu tri d.1in Dcslc 500.000 ha, .ee. .e ftprczi , 1,3ii dir s,Pmhl: nribiLi r liirii. La accs ter ir.bni! si rd:itrgim nLprihlclc !\o.QrhG rc..rl i3 cod_ prtu1ic N srirftrx1, n bil:i pxriictrl:ri. gospodi.iih agrhoh ie n.t o.uli o iniind.rc to:lG flicl, drr ele ar rn .ol inl ]ro.t t, ,ntrd! r..1. d! r ridicr iirelL L ,nti.trliu'ii din 1!nct ic \ Ldc Glrnii ti rsrDnotiic, ie I xt,r.rtio'r pirl, or Pro' duse rgrl.ol. ?.olnL Dolirlaln' ri crtii P.i.rc llnktr rn'
lle I s{!i In .\.nrLu d. n,)oi{triirl! I rqri llfii 0e supra' Ieie m.ri dc rin,int ri I rolosi'.r 1!1ni.ii rllai nii Dc'lc! Gospodrriile agricole d. sirl N astizi o serie :ntmagi de nujtrns{ Jn dcrnnrcr Lor. Ir '100 de eospodrrii sint ntr nri pLii' dc r700 dc D.rele de tercn :gri.ol. 1.000 d. far

.nP" i .n l J:'ri'p'.J 1 Ao : ,I tt .r -" " n;,"n.-. a " , i D. llA o uri-o"

r'

lor .erb de lLLni. Eh dtrc liosi de maitri, utr.llc ti sdrla P!n' 1'u ?Lelilrale l.r dc nip riii, dfc ljfsl dc Dijloar3 d. tlit

'I ud..jul

1.1_i

.olc credrl.ia d! S.l1.Tnd Plnlru

ftla

dc

lneziti500

de

gridioi

de

zdz.r.l. Frr; lDdohlj, :.cast:


chcliL

tor' nlrl i'n | 'J. . crllrii ti de inrhfnii'llne . siiualiei t{selor'


siiualia .duti r agriculLurii i.esha sint in linii 'rri no.sire ri fthliile de chsii b iati. Dc ali Dtrkm iftsc concluii ctr priYne h linia no3ski loli tici Si !! cec' c. treb(ie si frccn pdnku r lransto r. agrictrl1u'a .oastr:i, dintr o rgricullur, in.poiale, ln una inrint:ti, so'

liniil _ i r

n'n: i ;' mfnriLni si'i de

nsrj.ult,ii r4ion.1c Fi ridhi

.eer c. 0.ivenc inzcstffrer eosrodi'iihr se colc de sLrl ctr m:tini ri nnelh Un.h dio elc nu ,tr nt_ rini xgri.ole strlicicnl., ps .hd ln slte lo.uri nrtinilc .gri.ole frhosFc ti rr ptrte. li uiilizste q!?enhu I se vdli ln .jutolul larinirii n(n!iloare, pmind!.ise la di.spozilie natini ag cole

slilc de prodtr.lic

Sinr

LUPTA PARIIDUIUI PDNTRU TRANSFORMAAEA SOCUILIST,{ A AGRICIII,TURII

In l.la prrtidtrjui noshu, in h1, ctasei ntrnciloarc sii sar so.ieldlii socialiste, adid Iichid?rca orhiirei jome de exploalare a omuhi do cilre on. Clasa duF cilo!'e dii lam noasiril r ii p:tit fe ac6r drum al cons(ftLnii

.ifu mireali I construiii

\oDoo riJ io i, -'mi': dD" u- Pdn'l" e hr; c:F -on dl.,o" "r'hh'urrrc.tJii. .. I od,.i.poJ ^ J5m!r'u!- D 'cr'rn rbt'D ;' od r I i so.pold' FmJr uA ' a" .-- "!i. n-, i. ri oc r Jp Fr .' re o nJuro " '' J .p, or eni ll"nsic t mi n" 'i bue %. " I 1 'l' Au r- D t Le:r -'or .,"'" . *i-r-'", t r''.

,1!4r

D. o-.

Ln.(.i.d o.,-trn,Jl-, c!frindc ri Lr.nsforma'ca seialGl, a rgrhuttfii. ansriza ricutij anerr sil$liei rgriculurii ri aslpra schim6irilor esen. lirle inlerrenile in lllinii rni in rel.lii1c dc ctasii din tan noend ne s.,ti .i tr.bu e si nrrgem pe..tea intiru.: i coc t.adi(ljei om.parc in imfretLfirite dnd tr ora!c sc dczvolr: sDcirlilr 1, in iimp .c lr 13ri rimtne prcdomina0tii mi.a q!, 0o ^ci\!n-n, - dr,,, o(uae,. e.n : 1,. ., pd. n6nr, n f.-,,a .i,!,
Agrhtrllra inrpoirlij c.re se praclicii h'. noi t..e cl piDrinlLrl :i prodrci pflin Jj prosr, deri .{dr nn sol din c.to mai r.dito:re Dnr pc un Dilnrtnt lirimil,t ln nilioxne de lotltri n! se poale lace o dgiculiurii rationalS Avem in larl n03s1r: psle 3000.000 dc sospodi.ii. si Iiecap din acstea .oardr.J.,,pq L J" "lAt o.,'c. rarii srrrci ri nijlocrri o dlc alil de sreu, iar srlele
i r

tlrr" AI.n L

i n.i.l...

. nu.,t,r...orui.

rt,

-) jrF

- i,'io' \o lrPb c'"_ 'F reJ$ '";;,;;,; N onll nurutor L l1 !. ..d,u ,.,"".. "' lcrio u d Pq ..";i:"'" ; ;. . foa,ra Prm.u"reid rr; o r"$-'J' '. r.r^virete,o ,."J noi .on,rg '"J"om"'i " mu-r' r!I in6 .lu'-'iaf "-"-*;i ' i r' ? i, ." *" i-.. c'd' ,." i' Jl 0" .r4i d " .;d;;;; , *, irri '(r I o' n n"

i.;,,;;';:.;:,

li.c!re

ccxs, sponLan Si in proporlji

d. mrs:"

.emrm-,,de.d{"p"

P@ ' r' i,"i" r.. D; "e" ,r.! hP"'"G "" n' o n;iri ,D'urr "'" * ." rca" ^ ."niL-t", "fo r"r'" ' a..Ft" 1J'r'' " ii i., i" -".* '" "-."."." .". r :"* "'.; _3id ; leuE
rea
prh !.nare. Llez!ulGrc: \o! rhsld a rndtrstrci a.,iai.."u -nti",, J nirelnldL agrkuli!ri" -r,lun inz 13tc. !sPbiLz 5a ss gure sprov'ziunartr cr rLturrc 5iflrntrle pnme n{t5are rdd!sin'r'

P,on(r' op''n

mr"r;

cD0_

13

c*e irhrir4iti if n,i mltte torurj, inprij(ljaie sj dhten Lr ,td" t . . ,r .., . J , d , : r i d 1, di d "t"p"
.

L' pod. I: IL Iprc 'd."po.e? h,, rmid-tr" Drodu ".ndu I'Dh d" t I "-.e drse de consum. clt mai ales nnelte ti malini penttu Iud'iea

mbil

siluli.

noashe d 1 p. nc. dd \. od P .3n.tu ,, I. u 'oo1 nu , 0o tA .mJ n,.,,, n nod r. cu ,gricnllura tnapol.ii de azi.

&". ",

",,

.",

'""

,"-

,lJ c,'r'i... -t..i" d.h.h,dF ,tn_odrjii ri "'id...!1tr4u rqit.<r1,-: aHt:r !"td n.i lrrgi nasc ate liirinimii nuncjtoarc T?'nddeh,c ur. d 4fr. , L.,a i..n.v,, Lto(nd Fp_" :n!1lAl , )i ,5 ,". nr,odu rnd .,oofr, ri',rurr \; i Ir n'u..r d'D,,r ."."t-i, ., \,..ats,., nr rer"."h ' 'i rum )ii1{,.D c.. onp! ro.Jmo.. i "Fd nu ; :n sgr. lrr. " 1ar,-p,oo.rl,3t,heijr5rromp.o r p" 1 - dri n' J.".. t .rJ.J nai F - - t", n.r I,e Fl nls 116l l" ro j -c.1rn.!!d.rraar..,or,pori .: t,..tic mu,,3t. produ.t- .g tote D -, D .-.J-h.to,eopod,ri,.t.pi:, .oJ."rnr,,e" oi'r h , - ,'.r r, .u to' .r.e,i.ip.6 nu , !r too,: rrl.on"r J io -e 5. J.m! "g,noe 1r .tol ..,...ot. -4 ... rdr i01.,. n.. "00.rot!,r-t"nri rpro oae"e.oh. - ooa o t"t 6 i p" m,. golto ri. sg
d ",
de astizj la m ' .".i ul d -0. ("t..n":-d.d."nAntuJ.",ra '",,. '' tr rJti.4r", z I d -.'e u-. ri td '!tsr lt"nif rJ i)i mro.ir I . i,.prop,ie.aa J r, .'. arJ,;.o. ,b,utsrdr t,t 4n)fir:.i.r. { oJr: ,imunl,orr" t.eo..et.,CJri
Cum prteD

plnde lrhrilor dasei mun.iiorc $i lnteteselor lirtnimil sirac. !i mijlorage esie calea socislisti ne ridic?.e : rgicullurii ' rori " o \'rro et socirlismrlul in U.R.S.S. nc invalt cl consirutr* socitlismulur D.bie ti rn{lipluiii nnn.i in lraza hRerii in proPrietalea ob*car cll a tuiumr pincipalelor nijloace de produclie, ailt lr or3* clt si !r s,te. adici ln haz irserii 1or in prog.ietrilz dc stat ti

Prir unr.e, victo a deplin, a ssi:lismulti n! esle posibili Jiita timp clt dci continui si existe 1a oraSe ti sale Proprllatea trivati .supra nijloa.elor de pmduclir, indusie rslpra prnln' ttrlui Dar problena nelionalizl piDJntului li nomentul de

h6e de ls agric,ltura parcetari

noastre, n! csle sctualr' cu crearea bazei maierirle.lehnice n socialisnuhi lr s:lc, F.rlidul ra duce o m!!.i shtenrthe ln sinrl timnilo. .'o . TiloJr..p?d.i^o'vi -"d"n" d"d lei d'' ni Lrcpirt in gospodeii .olcclile, donre.e .ole.lirizarer agricull,trii e fosiL,ila nudai in Liaza lib$ei consinfti 3 lrranilo. Cind t:rllnimea va tr*e In .oleclivizarca asricullulii. atrnci, ln baza .olstivizirii nrsive. t, deveni posibili deplina li.hidare z chi.'

'dii, O daii

ir

.oodiliilc

tirii

'J.rer,,FJ{ . o...t,rp. m

In $na dsvolidrii s!iu1si pc rceaslil .ale, gosPodiriilor co_ l!.iive h !a li asigufuti pe veci folosinla intrcgllli pinJnt carc : rJ'linc ,cestor gospodtrii, Asucl ra Ii terolvati prcblda he_ ' ' ,n r' t ! , p'opiFroF obr c", 3, p'obldz .r,r ro'ma.

r1L oc p:tdd, \._re.e Lnne

. p ?n "(J/:

Frnh.q.,iDijG4 Fin teni'urit.?1.1

" ..,- qdi. . d d.d. T,.c,.JAri,. ,un _tor.. 'nr.- . "te do r !0.

.,,ir-o.pmari..o

.sridlturii

Cc insermn, socialisn ln agricllturi, ne .!ati tnUo.irea colhozricc dln U.R.S.S. Pini 1a cohctivizare mi distau inci in Uniunea sorietici lru', so er: Pr' 0000"rdl"o nr./\r"z.

'aeii

ro,ts.200000 d., mo.ne, Boro'nele si ctet.tte unelte inapotute ,u rost lreclle la nuz.ui hioriei. cc i lrur',ovpr, J.b" 3 " I o go.poL'u "c .ote !no riva est. ccr nsi producliln din lume. Planul slntincr de rranstoL nare a nrlurii Fin inlroduce@ perdel.lor toresliere de prcteclie i a alterndrii .rltldlor de cereate si de planre tuaiele, ca.e va duce la inlitumFa delinitivi a s.cehi ti a recotielor slsbe, 6re !n mirel exemplL, al to4ei .gricllhrii socialhte sorieticc. strtele .apilalhle, crre se lald;l cu iehnica lor avansatn in

qlnu 4rr | u 600000 d" ksute de nii de':r marini

Eslee!idnrcd teerea lirinimii sirace si nijlocaFla alciluirea sosDodiriilor cole.tiv. liind un ptuces de duratii, gospo_ nriik;i;i ii mijlocii ar d. jucrt ,slizi cel nal inpo ani rol in aprdrizionarea cu produse rgricole Nun,i treefta in nasi l, gosoodiria agricol, cokctivS !a i, i t ta odr irl3'oJ i^plo"'" !i .Jp'r"l!.'" )i ia i lo 'c r

Ac., ru," .

se.etei si zle altor crlaskofe na1u.,l6 Esle odre inlcFsati tdrinins nuncitoare 1a intiluraFa de Iinitivs a exploatirii sah dc cilre chirburi? Poate Ii coNinsi Frijnime, siraci si nijlmrg cii nlmai slarea nateriali 9i culiuml:l

aC.ul a. litur{r pn p.n" }.n,, rlohme '.)i o., h.,a lr e.r ,n rrd .d i. . p .on,Firte

o.

nJ' {1" e. F ral". :


?

..Dxhilt si orgrnizee Droduclia de malini n(esarc nuncii co' l.ilivr in .gri liuri. Orice grabii ln aceaslii Pririnlii ntr po'te s, Drictnuia$i prcjIdhii ireparabilo

r do lr. ' t11 \Fd'res nD,eJJt' oioP ran. mrn pacrio P o' pr.l\'" F J ' b 'rd -_" mJrt ruxF ) lr'ni-3 .ohrrii ln t- re- d"

,.."

DLc.ri.. ps ,J

"o

e duce

t:

bunJ

'ltcil r,,

dividuali, vom puha uni naiez nasi a iijr;ininii ntrncilon,e asllcl incit sb devini o fo45 fiast, crpabiti si luDle penlru fiurlrea unei agricuttuh inainlJte sociatiste. T'"b " e, (enrud .. r, "'ri'eJ go.pud,'i"i cer:.o.F, ot6 .e va avea 1oc nu pe baza ruini i qi dislrugeni gospodi.iilor mici si tbarte nici, ntr p. calea luplei cu rtc, ci pe .atea ridiciirii rDr e.onomicc, a ridicirii lor 1z un nivel nai inrlr .t lehnicii, cdturii $ organizbrii 1or. Gospodliria colectirii n! se opune gospodiriilor individuale nijlocate s.r' sira...a o to4, durnani tor, .i li se alatu.ai $i constiluie un ajlior penrru ele. un exenpld de s leriorLl.ic J so.n.drrF' r i, c hd.nr da ie .reptaa a

rr. I do:i .J J ' rj .or-l r nuncitoare, Frintl o surujto.ie ri pcrmsnenti nun.e de lrntrIne li conringere r lirinimii siirace ti nijtocase despre srpc ,lo"t,FJ m"'i,Ao.pooa'r ,otA ,e d, u LJ eo lDd.nr ir.

ois n, "o"ni1'esSoPodir:' '''"1'lP'p"''"0 lu"tucmcLe '..r";r t,t, r.,..:porl'":Cn e,r " J'rJl
,, e{,in
I-...
o

," ,r. ". .i* i.oabili si conduct zsricultura dulS cele nai pertelion'te ne_
d.,n.,

i "mri " rl" u tridP

UnJiaE

'e

1. /r F5n'r 'i Jlr"lr , I.n ,\ t I . ,.'er..rliD ' 1 ,-m 'r'r'3 i ! u (ri'ldmu' 1,5" 'IU tr 'dre D'nn" d"a l"d oF 3 ' "gr'.u ' '' n; !a' n T"Do ok |. hirp,C,..lo'd, dd, nfl -trirli mul Ir ae_i uL r "r'o lupf C' r' ' a lra a- n" \on /r'pi da"i \on . o .pm.!t'e. x c: i lJp . .- t.i " o. . di n"n m r' '"/{\c" ps 'r" le prr'du da : - I - .". ".-a"- ." h n l: c rir'netodele drsmanu_ 1dn c0no,sle Io ele. inienliile, 0llnrile i I .o.c J le Dulcr 6nh:tc !i li.hrria ,n aleJnJ b;l:lie / , l- *r" t"'t, ".ra*,to*

proletsriaiul. ln iihnie cu partidul nostru. Clas, frunci{odre arc nisiunla ktorici de a desliinla dplo,trreb crpitalisli ti a corstrui societalea scialhti. Pentrtr a ptrtea 1n' ttptui s.essle operi ntre4i, .are corespunde .! interesll intre, gllui popor nmcitor, clasa muncitoare \i nobi zeazd rezeNelc

Ea

6le

b'

'

I oLd Do' ' 'nsad '. ! 3bu iie on'oid" sii' lrJin .h'b.;im'i 'raD-'(ci'l"e'a ,n r'-'i, oozi.i'lo ro0r''" ";no..li"i s e aP'lPo udd'r.nr'oe nl.htu,0;.e"'tlhi . lm j,po I Iida P 0 oals_" otr -i o" dts o l- or'f
Trebuie si ne lie noli insine dar ci. iovind ln chi^buri, von inrai aranla no,slri fl 1ilsninea nijloca$, cici aceada crrs, ,, 5ob.e 3 a s, i " .l da' releoa 1 nldPgfle la d 'u 'F lond ." o' 3 lJru i d" d nonrli a h lo.u-a: impo iv, d ,nf roo a J..la 3 .. ',,6i ., ui oa u " IiJCF'i "' oloJ e , " h * a" 5ir ne 1e uma dezrolGrii socialiste a indusidei Si a misrilor.are lr.buic si asigtrro incadrfea lrrinimii in shtentrl econonic so'

partidul arc da;ria si iniensitice tlpta de clasl la tar', no_ Doki\a d_ rnd i" dnme, , eo' li lzdntca-:o.,i!

Cine sint alialii clasei nrn.itoare si carc sie disDozilia forjelor de clxsii h 1a.i in lupla p!ntru h!nslo@erea soci.lisll a

3s" uluai

orarlrlShhn

lui Lenin: sprijint h 'iJpl.il". pe liranimea sir,.r, tnliptuiesie o atianln trainici cu liir.nul nijlo.ar, n! tn.eta nici o clipa lupia tmpo, I o ldburi ii. 'd1 J! prin rp.,d-' 4c.a to:nci poale Ii inliptuild at.ageru nasclor plincipate ale tiirininii pe lipasul connrlirii soci3lismului"'.

FCsui

,,All.nla dinhe proletatui si i:.injnc in condiliib dictriu rji proletariatrldi nu hebuie privit?i ca o atianli cu inhaqa ttrinlme ]\lianla dinire pmloi3rkt ri Franine esie ali:nli dinlre prolelari,i i nzsclentrncilo.e aleliirilninii. o esitet deatianli ps rmto.r.\, -lm-'t.or sp 0.b I' 4ul..l; l; d 'u i.lisie ale F'ini'rii, liril a llpia impoidva chiaburinii. o asfel d" l.'1, - pu, L li di ,r sr org..n?i'"a ta r - ,e ' al cl.sei ntrnciloare la sate De aceea slianla ' mcc ca rerzln dinlro ntricitoi ri 1:mni ln cordiliilc rctule ate dickturii pro.

'c

rLdli

liiflittunea siltacd, st nqen olioald u lntddu.an a luptd neinhetuplii ,npai i! d chiabt


membru dc p,rlld, ti@artri nuncilor lrebuic st_i lle cirr ce intelegem prin: nc sDritini pe iirinimea s;r&ii 9i ce hLdrgem pri0 alirnla cu Itrnul nijlocaq, $ cln pot Ii hfapL,,ik ir pra.tici acesh sarci']i.

fali

de

tirinime irebde deci si lie clart:

"

-, .trb .'no., a o.i!a

Fi*irui

ieEa dem@rallci populare

..onr'adi,I i d" d,.r. rr',60rlii d:Ftre "lDtoatdb I ploatali, care se rsclt pe zi ce hee, adici pe n:suri ce tendintele explortatoare ale chiaburimii stnt tol nai ingridite de pu-

'

Lr.,

sbui'"

L'.rimi nt.-o

ar '. jor-ddr.c r" lo' "g.ol .oh,-') ni,ipmklai - Lrebuie si lie pe nanent mobilizale { znlrenatj ,r L',p(a lnpotrira exploalirii chiaburEti Organizati ln sindi - d- al.'i tisg.ol mu' i'o :C"ul ._nte-ri"r'.i lr arirburi sa-ti indeplineascA pini Ia c.pit obliCrliile de sala' itu
:r

'rire, trrciminte.
ntrLdcii

de cotizatie

ti

pdtru asiguririlc sociale de acordare dd lm' hran:i, 1@uinte clc. slabilite Prin angajanentele de prin deciziile glvernului, lsitel lncll cliaburji sa stea

pre iurea of"n nelor. c,re lsleberte inrluenla norali, politici ri plterea econoBici. Siiriciner salclor estc ccr mzi inkrsrti in insridncr It lichidarea explo,tirii capilalhte, tn constfldrea lnei ag.iqultud sot r ii.. J l" , Ds ". " p'iii.Jt o. -u t'i' .ip"t ld ." ". ' Trebde si consolid:im zi de zi alianF chsei nuncitoare cu jr FIpinLj p. h 4.000000 F o.nq i lnir!-ca rij..rt: din poptrlalia lirii. Torararul sislin rrbtat, in momcnirL cind ln Uniunea So eticb sc ducca bdlelia p.nlru transtordfca so.
rermlnenl

..

.(i

;.. .'

lesnicx tean: ds siiricie, cu }etnica

leani ct din calza inprun'no!o' hL l,u " ' mijo 'h rim,le \" rJlea 1ni."..e. ll:, lr u L:' si nJ Cu cil lom chiaburimii. de lupia inDolriva esLe st.ins lcgru h r n i lo.il. luplz moouivo :L r: -, c zl I na' !icu'
rnu'

rn P ol

re ninuc- duoeeIJnnri l"cl r

i!,i.:"sqr:cu .r.i,. ..bJ/"r,.; olozn'-o.oF" p.. ' r,..q F-, . oa"5i ",,"1imi. ai,nlai3. i ij.
locat, lndletlaL:i in'pohira capitalisnurui rn generar, imporrira

Din ca za lips!i de clarilrte polith;, unii {ovariisi nu ru irleks lnsennitalea considdaLiili r rliznlei .u Itrininea Dijlocati, au l:cur nulte g.eFli de mturd a primejdui ..easi, alianlii i a arlnca irmnul nijlocsi ri chiar pe cd srmc, io b' r' .l-iob r:.0' .o "u p,. n .o ri oa1, p. lirrnii nijlocati ti pe driabrri. Acerstt conttrzie esie

n(ncilorre in conslluirea sdci.lhnului. 1. 1r i, pa td.d ro!, lr Fi r" r....4" \: pJl d $ Lhmtrlui nun.i atrnci cind la li ro.vins:i ci sccdstt cale este in intddll ei. Lenin ne lnleti ci tlrrnimq nijlo.ari nu csle in ni.i un caz duln,an al proletariatului sa! .l scialisnului D3r, pentr! a se hotari si neargi ps drunul soci.lhnului, ra l.ebui $o conlingem 1n practici de Lptul cd aceastt treere ste neEari !i ste ln lolosul ei Deci nuoai pe c!1ea scasia, . otella rl laoP, om o. c. d r' ge. |c L rn-l I :i'
locat pe drumnl ecialismului Socirlismul se conslruie$e cu nunca entuziisti a milioane Ior de oameni, Noi privio Fdninea sarad t dijlo.a$ ca De ! rds,i d.Jtrd in lupta condusi de dasa duncitoare peniru con_

,.sini czzu spune to\ar:isu! strlin cin.r se duce tifl& lnpolrira .hiabu nii, dar aceastii lupri 3 dtrsi cu atita 'erndenlnale ti ln mod atil dc sttrpid, lncit loliturilc l. ridcgq tiranul mijlo.zs si l:rar!1 s;ir.c. Umais este ct d,irbmrl r{locag, iar o prrle din liiriininer sirr.i incape tenirtr rn tiflp or.eare pe mina chiabrulL .. :. inritind din experienF !.C. (b) al UIlS.S, ficare rr. i bru de Cartid lrebtric si tlie s, laci deosebir.a dintre mijtoca$ ri chiabur. s; I ajlte pe liirrn l nijlo.,r si r.d;i cn nufrai der glnd pe cale. socialhnului va termitu cu nerok de a renrge

mnc.nt.L. r" r'o ..- o -dp"lr r xl.,nld. t.,'

, T,.prrnJr..J r"c!j or'ino n, o.i r,,,,r.med

ved.d .snd.r care sini loriele dc lupti: prcleiariattrl in mz lF'd m'i \4


mrr'o"J)l

.asil,lp'o

IjNIA POLITICA A PARTIDULUI MUNCITORESC ROIIIN IN DTAPA ACTUALi ST gASURILE PRACTICD


iN MUNCA LA TARA

rmprumutul de ja chirbur pent.r trnetie si vire.

!a tennina

cu,

lur'. ooui\r ePoaG'i TortJi ' k r ' Doii a J ." he -.n" hi o-r'n ii, oa inrdts . p {crh , c d; om'- ,i ir'J"1l"i , a ro ri " t'buie ou'd L 5i

r\.e.sti sa(iri

se indcpline$te pc

b:zr polithij de drsti

1a

COOPERATIA

1 l'.r 3 . rn'joJ i,, '


prinh.o tii,"1,t . 'i
,

' ..i q..o J-l', D,..hi . p,o q"t. '


or. si
trtuftzc silurlir

GOSPODIRIILE ACRICOLE COLI]CTIVE Dtro, cNr am .riii.t. o drti ctr cftrrea bazci ndhrirl. ith_ nice a so.irlismutui l, srh, pnrlidul E dncc o mmci sirien' lid: printre l,'&iis'rci $i Drijlocrli sprc . i .onrinsc de ne cesitat* d. r 6e relni bcPirt, pe brzr lihc lui .onJimlimnn. h

Dolirici tis..Lti dc clssiij

Acoh6l:i pohlic: de ingridkc , .lLirbu lui nu i,sc nrri Jerliinlar.n ctrLburimti cr das:, d.r !3 fr imfiedi.r intirkea sa e.onomici. rr Limita .vlo.Larc. nrselo. liri,irnii ,nocitu4e !i ne vr psmile sr' lr(en alun.i .ind .onrilijle vor Ii pis

.,.."

,.,

....n.1

.:Jtor

plnlrtr inceptrt ir.bfic sii ne mirsinin l. org:nizricr n! mri n fntrintrmi' rcsbnrs de sospodi irgric.ie.olsii!e, acolo rnde li.rnii srrnri ii miio.xsi vor fi holi.ili a tree lr o 3se r m' eli a' d n iru'l goslodi,ii .oic .oLecLirc rg tchni.c. r\.esta brne .ondilii 0rimc

P,

I'.

'Tor
djn

tq,

t,
de

lo'

1...-',

|xrlla dli:rrfiLor ri x .j0ni,triLo;


'

I .^. r tod," ol.rn I o nii srrari si Dijlocasi .rorsrtlzrli s; inrqc ce e,te sosPodii' ric ag.ir.l; .olfttivil ti sii s. conrnLgl ohii lor dc xratix' ialc :ccsl.i tdtnr srDeriorn d! hr.ture a PimjniLLLni. r!.csl.r po{ li orgrniTale ltnri ctr rprourilr tiomiictultLi C.nlrxl .l Prriidtrlui ltunin'lsr Ro'ri( si I Gtrv.inllLLi Relu o. ." ot.
L

'..

In rc.st sco!, p3rtidrl vr .itr(.: tjnitlzc d,i,b!.nu { si, r,m.il!3ru condjtjil. d6 - s;lr!ptrl! tiinliirii a crplo,rt.ti ontrLl!i de rir.c .n tr srl.:

Dazvoli:m: gdpodiiriiLor rgricole .ok iivc, crhnd{{ 'n midtri lor nn r. f1la3 ii n li!1,!1. si.ibi 1oc decii: pc minura .rcrtdii irnlltrltki sorirlistc, crliabilii si ii

z6Lrez..g.ictrl1(r

.ond!., aericrllL(.
1 Eo ooJ.", !

'l

,1.
| i.,

.
,

so.irlisu frrr!ifi.gricolcpede4ionakJ" r: on 'ron ..h.iir., si un.i :sdnen!. sospodiii t.rAL, '' oDo/"i
lr
inceplt si
cA:

.; A.. ' ,: io,1.n_Lll! ilrlnr r rllhr i r mr mrm,tDre ^{i4.n,

,.cDoJril!
trLodel

V. li na.s.r
va

o\"

ca d.

ebl,orii

trn

" r'iL"

sinirt

model

h.bri si Prelsdi

amNrE puR P$rru

rdrerc;w

nmai lriani siraci ri nijl@ari: 2) n@brii g6podiiriuor @letire vin in aceast, gcpodi e cu p:f,lntul pe care ll p6edi ti .u inventarul de nuncr, c! dreplul de a pisth pe ling: casS o mica bucalS de penlnl pent.u zasav.turi $l pml lfuciiIqi, un n!n& de vile, aninalc ri piriii de cfie penlru tolGinia fanlllei prdprii, prern tl rndF de muri nc Gz ". l'iv" ii r, nn"linerii gr,d:ni' t. dn" nakl6 de pe llngt casi; 3) gNpodrriil agricole colectile se organizeazn ps pd.cipi!l diskilririi 9roduselor dupa nrnca depusn: 4) sGpodaliilc asricole coletive loi Duia si orssnizs.
De 1ing, e1e gospodrrii auxiliare

l) h

g6podSriile coletive nu pot

fl prlniii

chlaburi, cl

cttorji

de

prsiri, Iabrici

pe.lru cre eiea viielor,

s6-

del @le nai simplc de c@pdalie h celc nai avansate, gos' podiriile lgriolc coletile In iidut, cind larr n astr, se ,llr strb stiplnirea capik' .i)r'lor t: mqiflior, oopa .r'vne a--u k tr ir'1" rh Jburio' un - lo 0e'.u i' "rir"r 'dP'rJ' - lui lx l,ind Ji)r"., >a ". ta hn miiloc 0c inbo["r'd z pA kr'!'o rl'iah lor 5i capilali$tild pe seana liBnilor silaci li nijlocrti $ de stt_ plnire eonomLll si politici a sa elor. puie oare adf,il chscle 6lipltito:.c din iimpul regi un Io PU'{"- po'_ tui bure ",o md!rr*, a " I'n. 'n.le '. Lca 5i ;o.oni., con lrJ r' no- o c'ntrli.mp'turi l" ?h tiranllor 6im.i si mijlaa$i. care iar li lmPiedicrt pe caPilalltti s, 6e imboqiiersci pe c@tuI ac6tora ?

de pplucrare a

prodbelo! agricote, stu-

. SI PRODUCTIE CASNICA.MESTESUGAREASCA

COOPDRATIA DE APROVIZIONARE, DESFACERE

Rerolvac" srru ni dc b,zi ."'" 5 s la,r ti a 'n a l"rlidul-' .a mn bffir- -o, Jiia sC iu u'ii de lnire a gcpodiriiror silace Si nijto.aF Si de ,lciiuire I gNpodiriilor aetcole colEtile , 6le coadilionaii de: l) o irtensd munc5 de l;inurne a ftininii s:Ece ti nijlod..D " i po o,,ei ti ro.ul.. g6po.. "r'" dicarea stirii natdiale ri curturale i asigurarea independcntel

r'!.ai -u ci.od!.,

In resimul capiialGt coopemiivele nu s,u li nu pulcr! ti d/.r hl;p'i d.ii d. rip rzD'lli.l ri!10 r'ap,-"' o^ -pi'a' liri . Jbnn r. .Peu J ., ". coriruLu 1 - ' lo I "\p o,' ls e n <-,-e " tz -n - , rnur. ror. i: a. dd p,vno\3'p a :n. L r6;to; e Mrmi"e .oopc -' LJe FU . bd. .iu d rl,ede rs nrselor sl dei nu prte.u avea m cartter de masi I! sp ".p"do.r. c".oop1it.,.u," .a/volr. z oiin loir .o o mit'r' J ' o' !rg' muF ro"F pen'u e dup;

elibdarcr lirii no,6lrc dc diire Arnria Ro$ie noi 3d preluat o rsperatie xlr@ de slabe ri $re piistrs carlctetul de clasi p3 .are i.l inprinde stiplnirle blrghero'notideasi In condiiiile demftrrilei populare. cind pltena se allii h

2) o prcetne minuiioasi a llruor nijloacelor tefinie pen, tru inzestrarea agiculltrrii cu natini $i unelte agricole; 3) devoltarea unei inti.se iel.le de cooperllive, g in prlnul rind de cooperalive de aprovlzlonars g d6Iacele la sale, ca aerisi princiDal, h realizarea sarcinii de heere de la foF

jii:i ln

lupta impohna capiialllui privat Iai5 de ce c@peratia ioashi hebtie 9i poate st devini un niild pulrnic de creiterc a htnisurii materiale a irtftgil F_

mr'ri.e.l$"i m!n,.'oz'e . T s,rul ..F dpi o. . " moi mre p: c z -.:.o..!e..' oc p"d .lie indu r': p" olr l h" m'iodeor d..reoir p'"Dro"oe i 'rg "mclLul d" "r'Cro hsnsldnxrea cooperalici 5i d sp slatul di tot ajubnn penlru "

rinini mln.lt

arc si

drmul

de baz, al

SL.lin ne inrali: Coopcraiivele slnt i,o organizalie de nasi a cclor ce drn. cesc, nr o organizalie de pa id, ...o organizalie care u.Ele ma, sele celor ce nrnc$c inrinie de loale ca consumato . ds' cu Iinptrl ri cr !rcdu.ilori (cmperrlir 3grholr) Ele caDit, o ln. sennijhG dcoscbili dupi consoiid.rc. diclaturii proletariatului, ln p{idda de vasti nundi cdnshucriri. Erc rnlcnsc lqitura avan$jrii proleiarialului cu m.sele liirilninii ii crerzi posibiliited (e.lragdd ? ac6ro', drn rrni pe t gstul .on*r!cliei

g;l ,dp .dL sd u re?e l;ri'iifrii


TorattLl

Cooperalirela trebtrie si devioi o organizalie care sn c!prindi cele nai larsi nase alc popotului nuncitor, o orqanizstie care 3A Lneasci ma6ele largi ale celor ce nlncdc liainte dc loatc in crljt3te dc consualori ti cu ttnpll ca pioducrton. Coopsratilele 1rehlie 6l .sjgrre pernancnta ti strlnsa l&

mnncitrorc drumul spr socialisn.

u m,...c l,.dnin

'r

industlialt de.aie au nevole gospodiriilir loi 9i ror Putea valo' rilica nai bine produse.le lor p n c@perative Cooperalilele de 6nsun, de eProvizionxrc Si desfac$e au rolul si org.nDeze s.himlrul de prcdtrse intrc Frinime. nun' citoare $ industria so.ialisli, uturind lndlsiliei smi3lGtc atra' gdea pe liga l sftialhntrlui a nicilor gospodi i tirlnelti. Tdvaresut Stalin ne .rati cii a.sstr este caha conskuirli socialnmlui la s.le ct n! sint !i nu pot li alte cii de salvale
vinc zceastii cale ln condj(iile diciaturii proletari3tului. deoarece oo.larea pa J3proltron i ooo r !! i3 oa.' bLnistiril mate ridicare . liile asi.ole) este si.gura cale de daselor hrgi t5_ rialc a satului, singrul flijl@ peniru salvarea r' r:jnesti de nizerie s,i ruini Lenin si Stalin ne lrrall .i gsrantia .IesG i niscldi coo_ oertisie ii asricnlir:i $ a mnstr!.tiei coopcratiei aeticole in ;at tretrie s: Iie ,nainh dc toate alrugera 1n organizaiiile coo Deral,stc r na5ei de brrJ , ln.nilor' ..A l-aDrrii n.rl oopi lrl al i r 4

,!r.u,I

ue"d -"i d"parh,

u "r:'

flr. rna Jbiz d4

In acst scop E trebli si dlzrollir coopurtivele de aDro vizi.rard ti d6lacde cr fo.me de coops.lie n.i simple, dar
A mcrge pe lcerstii crle inseadni s duce tirinimea mun, .iloare 6prc gospodtrir .ol@tivA, De drunut caie poate li inl"le . r/1 t dr ..r '., ,, : m-:nd ir.r.s-l- e .n. dividuale cL cele generale ale donoftici nalionah. Coo&rrli\,ele de zprovizion:re ri deslacere slnt acccphbile pcnlru tir:nimm nrnciloarc in risuE in .are acssla poale vedea loloasrle m.teriale de pe nmz coopprrliej. Ete vor trebui s; prineasi nirlurile de la intreprindcrilc de siat, ,dici de la hhetrinderi srirlislq ln conditiile cele nri convcubile. Prin umrr,", Franii Ducjlori ror cmpira nli ioltin nirluild

1"tu'-*

d"

cooDc.Jr.d

nlci. Prin acst., inhe sltele, se ext)iici laptll ci colhozrile . oi .i .4 .e d4.ol." rord i' .rma dPl \orr'' ri o':oillri ooP -f.i de de'3n" e e rDo'_
SITUATIA COOPERATIEI SATESTI

l, -t JriJ dA d' 3r' { d" 3l o' !rd" d dA p-oo rlFi J oop" 4i,, .d $ /! n " d, o o '

La lnceputul inului 1949 nnmirul coopdaiivelor din Repu blio P prli'3 Romi 3 -s dr rroapA 7000 uDdl"4o0000 de nedbri 5i !u un Jtial oc p oi.mdriv 2 60000000u l"il'

Din aceste cooperative 6.000 ruu coopeFiive de aprovizlomr $ desfacerc, restrl liind cooperalilc ds credil, de ploduc. la relorEa monetari s-atr dhlilbuit prin cooperativole siGtii niduri h laloare de peste 5 niliord. de 1ei, Jn mjorilate mellc acricolc ri bunui de consuD. A.erna arali inseDnitatea cooperativeloi de rprovlzionare ri desfacere la noi ln lari Si rc1rl pe cara il pot juca ,n lndr!r"s JC it llu'irnoa lre oc rig'rrlso, J lui. h por'{r bazi penhu lrmstornrrea cooperatiel'.T noaslre intr.o sde rilatii nilcarede nasl, cn o rct.r dc nii de unitili,cunilioane de nmlri timni 65raci $i nijleagl, csre si dezvolte sstfll spirltrl d-" colabomre sub loatc Iomele Si de cooperare in m lnc i. le trebuie si d ini un instrunent de lup& penlru lngriidlrea posibilildiii chiaburimii de r exploala 9i spcul, r:nine, nun citGre, pi.cnn ri p.nhu ingridirea $i elininarea conc4ului
De

lul, a untului, z cadofilot, a ralzavallrlor, a tncielor, a plan' lelor industriale. a maleliilor pnde de origine aninali. sttrPi_

o rq.,e eo-bi'"
nice-rcetesqire$i,

ri

'reou:e dnan de leslturi, .ovode, roeojinj,

Jrh prodrrli"i i'J'nrei t3_

a'

in shtenul econoniei caPitaljste pioduclia indu$ liiei casnice.neqhruc!reTLi se dcsadeazt hcptal condanmind l, mir.,le d r '-. d" m'id'r'\' p olu aro- de m,rli-i tn sisteoul econoniei socialhte ea ar. loate posibilitttile de a se de4oltl c! succes alitri de narea indushie prifl coopda' In tinD
ce

.oop-J..,j, nertprrs-'ptri ri d" ! rluiri c,.nnd \o' d* .a!vi nild i nF nd de . o'65e )i !te, vor aiurz'n l-q'id ona t . e I'h'h'nd \i Drtl cnnd seri .mDo'ranl oA lor ri ul m'jlr d" u'l'7 -e 3 pn o' lu' i'' \enr''r pen! ltrni br;re d" mur3 are $ u -., rn t\o'
ner sirac, 9i mijlocati. Cooo{r(', aFrco d
'1.

'

Jn acest scop este necesar s, ieorg^nizrn in prinul r;.d c1 ior r ,d ft.. oop. arn"b., 5, d-,rot 5m a. i 'a '1.,u: ,ne lehni o I " 4 tr' nimi ,n^ 'lnd loare tn .ctivitaler acestora, si asanim siiurlia 1or linanciari

.:me r' -itoox. pr'rire , valo!.: r"3 prcdu "lo gu' Jtlt ln sensul Drelucriril clt ti rl dedrcerli lor' Dodarnbr. ' Opdrc.".e Je rle un'un:lor.mPdaLi\e ro' rrebui i, o' prn:zk I dss" - aca,n- & -" fs"{e ale p od ldor \oo0a '
tivalor.

dmilarilor satllri, caie sint

aceiasi

iffalr. Cooperzth lrebuie s, orya.izeze rs ltuon nu nun,i 1n caliLih d..onsumzlor. dr- rica p-.duc,.o- fJ l?brF.z d-rT o preoluDare . noashi $i si crpdndi o lanud drpn ,lta a
de activitatd

penlru r atrage ln cooperalire nasc lot mri largi de F, rani srricl $l ftijlocrri, coopectivele hebrle sl imbrijiitue torte

ftnrile

asrictrllurii. dupe spe.ifi.ul lie.nrei regi

ni:

prelucrarea tatte,

lntirhd astlel sctorul com$lului socialht Prin aceasla (hlnb .e rrr-r: nJ' r.L ri d4 o mr: ln 'e\.;"j.au' o' (u 'u orodu c zlimenE'c t " D_oda" o ridc, ' lr.ndu a -d-? onom'i ijtr' go ' ;oLlirii l,ranc:{: tL ind!striJ s(kll,lz O tmpoil,nli deosebiii o a! divc6ele iohe de 'sotttls 'n arn.,t ale tdnimii ndndtoorq tn ndnumrlale slte iSranti srraci $ mijl@4i s au 'onstlI iLh r.eiarii D"nr- ..vl mrn^. plminru tn (om r' !u ' ."10, ieh q utui: l;mbl noD d- hlato'al ra/mFle Lh! uillPr o-e , e.Dr'r.u n rile lo- rer;nuri, ru lr'al do,t idru>' p'nlrr l"lL

nilare

tl

au trecul cu lracloarele inchirjate de la

sMT-

peste

Masele ltrininii nuncitoare incep si se ohvingi ct des' liiniarea haturilor hlitlri baruidile $t belSriile vilrnftosr. asriculLurii, icftlne$td aralul,lnlesneite elciua.ea Duncilor agricole ti contribuie dei la inbunitilirea cantltalivi ti calit'-

La qccastr a contribuit l,Dt'n ci in caEpania rsrimli dd toadli s au conslituit nuncturse asdiatit de latani siracl $ ,i'-rl ir1".. la ta:elat ri 13 il- mun^i agri.ole. oblinlnd asfel lnl6nki din partea S M.T., c1t qi i!' Iesnii prcvenito din ajutor.rea reciptoci , celor din asociatiiAceid as@ialii, ca 9i suiele de asdialii de itrani nuncilorl pentrtr lolosipa hacto*elo. tl matinilor agrkole ale statulll, .rau ci o daF parte a l5rrnlnii mL'ncitoaE a lncepui si se intdeseze inci di. toamna heuti de foloasol. pe care le aduc asoddea ii executarea nuncilor agricole cu ajrlordl nasinilor, Pe de olti pane, Conltehl Central a1 parttdului 9i organul ."nua si pz .1i ,.c(lnt.id , prime\ d n dire'ii" '"g 'd.lui. muncilori pin s.rison d. la trranil carc Ktti3 inherbi cul s, s. adrenze ll, e ." 'rc8 p"nLu s ke" la Cospodiria .ole(livi '. .zoldk. dar +nniricarne c"re ar,l, T iidnimea ntrncitoare lncepe si se convingn ci gospodititl cohctlve s,nt o tomi superioari de gcpodArle agdcoli, de pe arna ctleia va ,vea numai atantaje. lnportanla principal! a cooperaliei rn ondiliila rclnlk 3tn ta tzpllt cn e^ iebi\d inleesele padiculote ole ilrnnelot de #ftni sdraci ,i nijlocati cu tnldeselr Enetole dla t16e1 nunci' loce de a conslrui sEialisnnl, cielnd prohele Fnttu ca Eri_ dn nmcitoare si facn dai l6ne patii pe drumul telalisn!lui. Lenin a arltat lnsemn5lliea exceplionrli a oopelaliei rdin luf,clul de vedele al lte.sii spre noua orlnduire Pa o cale clt

nai ltoar,t 9i mai ...esi6i1d p.nttt ldtor. Ot, taFel, a.'5i,t lenin ocesta c*c cslnllalul"'. Bursbczir a linantal in kecul nitcarea cooperatist, penltu , " . 'z .J. .1\,,., trI.,- eF s k de d i,.p"n"u!.p1 jiri 9i lntiri poriliik e.ononhe ah chiaburinii, Asilizi, dlpi cucerirea lulerii tolilice de cat.e clasr n!n. ciioare in alianli cr {irtni ea munciloare, cind coopdrtia 1sl po.te schimba .onlinulul sdi!1. sirtul dcdmraiiei popllare lre' blie si dla sp jinul ccononic ri lin.nciar penttu a lace dln co' opcmlie o miscare 1ars, de nasi, o torni a eononiei somai

!tpl4

,,Orice ornduire sociali - sDune Lenin is rutlere n! mai ctr sptrijinul lin.nciar al unei anunite c13sc. E de prGos a nai .ninti cite sute ti sute de miliosnc dc ruble t .ostat na$' h%c^,p!J ui .ibd c.un .tr fTc r.. 'b"dn t.ebuie in nonentrl d. trli, oriidrirea soialA care s o sus' De BG onnduirea .6p4a' n.i n!l( decll 1n mod obiFuit iind ?r 'a tulo' ni- 1 - l:...e 1 , . .., ri o l 'r o .dtriree coopdriisti trebuie sprijinitt ln adevirattrl lntclcs
splijinirea orh:rui s.hrmb coop.rriisi de dirl(ri, ac6t - Drincoop* spiji. lrebuie s, se inleleaci sprijiiira unll sdrimb la care si r)aticipe int aderdt odeDdrdtzle hnse ah

.i .nnni.i.4li. I'i "",rs. lnnu di 'rrkt

ir,nihxgi

ln rt,ri da marele sitr ro1 de , ifrbrn:ltiili schinlrul ninhe or3! ri sai, coopoalir n.i .i. sarcinr de a exiinde nnduiala pl.nnlui dc stai as!prx gdspodiriilor silerti ti d a spijini dezroltarea indushiei smislish, turnizindu.i nalerille pdne ne.

tl

Psnlru aceast. se vor Dulea lncheh cont'.rte lnt'e tab cl .ooperative, penhu oirirea suDmlelelor cullirate cu in, cl-

n.pi, sleli de zzhir, btrnbac et ., pr$rn Si peDtr! lnraica de nrdllsa rnimrle nccdare industici aliment.re ln lclul ardla, @Pu3lia rr cont.ibui la translomaraa l._ s:lri a crracterul!i nicii gospdliilii lardncil
Coooeralir va irebri si acordc o ateo(ie deoscbi{a industrici leale de prclucr.re a produselor agricole G,rnc, lactate, zar z,vrhtri, fi!.te), prsun i tndustriei casnicc. Coopsati. nont vr trelui se fie un la.tor regtrlatd penttu pistra.ea st3bilitilii lretLtrilor l3 prod$ele agrhole, condilie ln' semirti pe itu fnbunitiln$ siirii materiale a nrselor cc1o. ce muces., consolidind lotodati unkca dinLre sai ri oms. Principalele saicini organiTrto ce in domenirl .ooperaliei

lrebuie sii sprijiie cDoperalir prin toate nijlorcele: 1l prinh.o polilici de ctadik kriine 1e tern'n ltrngi 2) D'ii bunr rProYizionarc cu ni uri inrltrstrhlc Ponhu nF

SL.

d^ iA c'' tele .roit.1ktc..are maitersisti lie in condncdea trnd coopc de Iie Jn uiele cmpe'arire i,* a.l -^"- *' --;.*,c. lo -" r, 11o n,oJ .ri" :otu,,,'.i", ^ 1s
Cooperalircle lr.buie r6rganiTrt. in F fel lncit sA d.seni nasclc de tirtni simci 5i mijldali. li .ondtr.{!! coope'rtivelor kebDie sri ia Prrie rctni

! islJld !or$p!nz;lo e 'l JrL" J,i ,.. tup r,,. .


3)
pr

nlrv

lD

mosn nb so 'J "l'!en, porrt

'I

0"

" 'J,gi

,' o' oro3 . ..r..'.ool{, 'o' d il o\i -s..! r,,i Jr i o.,i,Linitr, ol rDi id " Jni !Pl"'aoi

ti'

2) d! a intcnsilica at.3gcrea leneilorln cooper3lie, riin spe_ cial r rdom care munc6c in rsnrrile agricolc nndc nuca le

zriorid bx_ o st clurd 'rga zrlii u;51csd ue,nerd dc jos tu s6 Pc subordonarea orga ndtr iiI.ri;5re rtLor snDcrioare. pe controlul de nasi rsnpm
a.ooeralireLe hcbuie

s! aibi

mio'o.q

3) de a da o .tarlie dcoscbiti problemci orgrnizilii

coo-

nno i t "!i '_ ! .1 ^oD' " "". "-s "....." Llc .ond J r!Lnitdli orsdnclor p-rrJI $ " pur', !nirqi ',." em mrc4-- rlr'' '" io d't!r

4) de . tucuraja ,'ntiittale, dilcritslar iilntri sP!.ia1c dc coo peralive ca flijl- pentrtr trecerd lrepiat, de Ia coopcr.tia de .provizionare Si deslac{c 1d coopet.iia de prcdnclie 3gri.oli. l.

gGtodiria,gricob coledi!:i:

' o",osJr'r oliu' tr dl! r.hii"xnlo, r Jn I g.. o." i' o o1r n .l'j r''d iir ' :nd el diu ionl rdpr h aericullLtrii. r
msdor coFunrto.re

i.Jo'i'i.rto1DoJ .o 'A'i"" i".....,


s{aluielor pe ba;r

'"d- a' de ooD c s '(':jdc'd , mi:..ri; .r.

d. 1'xni ln spni$l coop{3li.i sejrliste

se^n.

Intrc .dne4u1 de siat :ii cFPdalic hcb(id si exhterelalii de col.lroram ri drlaiie sdirlkti, cr s.opu1 combalerii terdinl! lor sp(rlative ale comcrlului prrticular $ pentfu o mai buni dc_

, , mdLd"D'ooFro r"p.'d"og:n/3Fd ool- !'5i ,

Parlidul Munciiores Ronin coEiderii o nccesitaie alc;hr

.irom iri tor deslilura activilatea dildsale

GOSPOD,{Br|L|] AGRICOIE DE STAT St S.t!,r. PIRGII|I IIIIPORIANIT TN LUPTA PENTNU

socutus\t

lisie de ls iari, ca 5i ln Politica noestril de a convinsc Si de


u

lnse tid;ims i,i,mil;de

h nlna

de

dNtrlire a srrs-

Gospodilriile agricole de slat a,r de indeplini(

tortante ln redsea org.oizi.ii sdialkte trebuie sa rerlkeze urmilorrelel :) gospodiriilc ac colc dc siat rn Iost fieah dinlr.o przile. ric dclontrirhipile. Eslen(6rr cr acone loturi sitiecom3s.tp.

Ioarle rsriculturii. Ele

s.niri

r.Nl
,

nr ?

'.

6.u ,!p4'iAa,,iod .11oa ..t.ir -r A -"

.ultrii

no.s1re. .are

'Lr

:l

d.

si t!nii l. dislorilia liriniDii mu'cilorre

"d.r"r".c

.) oh rrhr e s, *tr.lhze ti s:i eipcrin.ni!2. noi -<oiri de plrnh ti noi mdodc dD dnn.i in reri.fltLtrt, s, crrs.ii lite de rasli penhr ]jrlililii elc j d) sil (erinii nrlfu(erilr rnhL de g.sp.dilii n,o.lel din cfe ttnnii sii livlte o, t ehtrie rii.utii .glnlirm dupi drlrh rti inl.i rgrcnofli.c rhj m:i iminirh Cospodi.k ngicoli de slat are r' rol edrcaLiv deos$il dc inn nfut. riid teb!ic si dovedel 4; . r '" n L rI' . . 1"' ' . r, .'" t":io ' 'i.
rit,ier neiodelor tliinliJice rgrolelinire rn,prn me(odeLor ..nrle de n(ncii rle l!riitriDii. srfsiorit.k. agri.rll$iiso.irliste asu pra agri.uliurii t..ticrla.e p,rc!l.re: e) gDspodiriile rslicoh de stut hcbuie si ri in seascii jn viiiLltrtle rgronofriei sovielire, .rre esie dgroionl. .ea mai Jn? inhii din lure, Si sii inrele dir prelio.sr erfeihnli r sDrho
dezrolh sl.liunile .1e mriini ri traclorre ale slltllri, cii.i ele ru de lodlplinil un ro1 de o inport.nlt inensii ln consolinrm, alitrnl.i clasei nlncit are cu Frenimea muncitoare, lmpotrira chirbfilor ti t!t!ror elementelor .apild-

mir. h .., 1. ;,.,, " ,r'. str oorl: uL,line o reolts I'oga1i d. 1 oF\' L P' lica Pc l31rul ' o rF'n' Ti i' 5r , miio.J 'n"r o'rie J ob , n, -"*l nt i:n\d" :'i l' '" " -to o0 land ...rI"b-F i 1: " o,J-. boA d ;, """. ."."; o'..-'"d pr'r'.. -'dd 'n1t lri . r.,i." '11' i"sMl -l ,u,.,o.t, D- -u,d Gr, i .".J .irrci si mijtocari s, sc hottra*t ei singri x irice k rcle f,,i ii {e fo ne dc tovirisii de Dunci .' .i .'o ldc. .' )ti..n .1 or: rdc., :a i d"Do,.tkJg t,,",-.q,,, lo,: .i p :. .' id "'1 .om n nlul ln nrrn.eJ,cJ trm JtP . .g., \ h " m"L.5rl . 'a'.or 'r | ',lo r , ." "
o

!! dcr _h 'lrodd"'hniz ' rrb u'e a P !'ne ' t r'po;r J^ d .'1.r: I r/e roB) ., I:tu! i,nJr'

solil d! st:iuri $ lndrtrniri I'aciice penin ridicri'a nir!lrrlri ri I i"rr" rrni'o! D-1' r"Iri 5,1 :n .rtr rori.s.1\IbJ; " ' penhu o vi.li spiratii de sii"cie 9i erPloa'

Avm saftina

de a

l,otli\'! chi.btrrimii,

\.Ir.' o,r' p.'ni ap"nl lor -,r',^. mu i' -1.,. .o..idc ub.nfr nL h!D (.-r ,,' Ino ll"ni.F."5r"s oarel s\'l 1' a'i're

nNoiti sii recurgi la d,irblri pen1.! pro.tr.,rea de lneltc sru

lnlirh.r ti lolosncr S.M.T. rlc slatdri dez\ollii 5i .onsoli' d! /i b:/J L!h.r i n(6 1.; 1+ d a rgri.ull!rii, c..e ioseamn, rgri.nllur, m(anizal:, ctr o inal1:i
Tinind seama d. nlniin,l irnLfiricni .l lrxcto.ftlor ti Da inibr, o dalii .u l!ph renku rolosi'!i rnei lehnhi inrinixlc tebuie mobiLizrle ri .dncale milioxnde dc l:irani pcnhu ob-

s.lelor. Nrnirul de traciorE de care dlsDunem in prezent esle f,bsolll insrlhicnt, dar chhr Si trzcloarcle exhtente srnl ulil' z.ielnh o nirri inci redusr' Da., socotin.A un tlrdo' poate

J q. p.r^::

'CO

u' l i ml i ,Crilo onoler. J d u

.6;.e :pro\iDatir

clt

i i ralioialll 3 Ln.lllld simplc ri prin incijncr ritclor $i aniDrlclor dc h,qiurc. | .op.JdL, J:.; n"'.: i .ror,i;:
dhc renhbiliixGa gosFodiiriilor loi prin tolosirea ralionali ti ln .ondi(ii rvxnt.joasb . l.,.lo,rclo' si m.sinilor .gricolc are S.M.T, f.rtnLLrlnostru irlbuie si dLL:i o mtrn.i de limrrne. F r'rro.r' p i. . ,\, F.D .' Lo -:lo ri " sipite .le .ccsto. sospodiii. A.oLo rndo liii.iii s:raci ti DijLo

Jgric ruri! noJ c ai a" ' '.J'l! '' l"|o'' "\.' 4ulo ' d.c1 acordr Sorietice, .are nes livrnt Si nc va Eri lirra, ln 'rdrul Jro dPrii o m.l1r'
?n

30000 dc lr.doare ei P Jn r"ri

trri , n!tinilor

'JL1 ' agicold Sl echipamentrlui peniru clntrahlc

DLSPRE INIARIRTA ORGANETOR AGRICOTI SI i]ITBUNATATIREA ACTIVITAIII LOR

iirrl

l.'ojho

l,'a''L

in lLLptalnDotrivi ckploalalorilor ic l. sr1! Es l.cbuie si coidi tuie deciu. Dijlft de lngridne a chirbrridrji $i de tnt:ri.e r poziiiilor eonomic. rle iiriDiDiisinzcc 5i mijlocare.

(d t,.Fm

striulL,i Denlrtr nnhtrril:lirq sospodiriiLor lor CDnasare. ireLitrie si.onsliiuic un nijloc de i,n:irire'

i "nilo.:,

rlirn'

cc'i o; !'a or l nc' er;" .,r, ol. A "r , lomi ' F qd"Di 1'o in'o pop,lr^-u I Lrn. n..'-"s:r'r'l 1%u rd o ui i " .r' '..i'. Pr.e: : "i0o ru. D"r-Je "rtrd. d.,'"3:flr pentruintiriren hbrnaulirer mtrncii organ'
O

:dic

de

m5ffi

ti

e1e

lrcbni!

sl de ni jndfunitoii tl

orgrnizatorii ridi_

IIECANIZAREA ACRICIILTURII SI ELECTRIIICAREA SATELOR Industrh norslrii socixlislii torm.rzi o hrri tch'ici .s De ptrnite si lrdem in durs de tiiirs rni dc zile la mecanizarea lieptali a jnlregii norslrc agri.trltu'i ti sii incoP!m clelrifi.aree

,ili, .;..

l
ajLrLc

13

'o

'l to P"J''i'

ln dod efeti! ti pcmanent liirinimli mrn.i1.,'e Dcntru inbuitiiir.r condiliild tchnice ti penlru inilcbuinlrru neiodcld gtiinlilice in gospoditiile loi ln r* d{.r miftii produciivililii nucii agriole'
ei trebtrie s!

SINDICATEII DE SAIARIATI ACRICOU


Partidul vi trebui sii ind.mreze mrn.d sindi.nlelor dc srla ri"li.q oli, pa . io> 1tap. ioLi,'cJLi ol.r r ' .gricoli pdnsncnti i sezonieri ei a inlensifi.a ltrpta a.esiDra "o penrn icvendicirile 10r, impotivr chirbtrrinii sindicaiele desa lariali agri.oLi .u o mare riisDtrndere i in edn.area nundiiori lor .gricoli de la gosliodilriile .grhole de stal Si de la staiiunile de m?lini li trz.lorre r1e sirlunri. peniru a mm.i in r$ fel, incit rccstca si derini modelc dc orgrniza.c socialisti r mnncii agricole, carc s; convingi Si s:i ,trngii tirrninea n!n iloare pe drumul const.uirii socialismultri la srie. Sindic,lelc de srlrri,tirericoli ,tr o mrre rispundue in delolirrca vigilenkilali de frrnevrek ti in.erciirile .hirbrrilor de

Exercitind pnterea de strt Jn codune, slat! :e populae vor lrebui si dtrci o poliiici de clasi, o politicd de oPir3re 3 tirini. simce i nijlocarc $i de lolire pernanenti 3 pozilirlor.hia. 'nii builor! e1e lrebuie s:i devini o pirghie peniru ridicaret Divel!luj cultrrl sl liriniDii nuncitoare, penku oearea 9i dezvoliarer coopsslici s'b loate rormele ei, pcnku inn.jar!. asdirliiior

A. geriF!.r ,' sr, rh pop i? o' rluF , d' n.' nilc inporlante rle paftidului noslru. Oreariz,liils dc pa id tre' buie sii se ocupe lndeaprozpc depregitirea akcerilor penLru Sta' lulih poDulam. Accst* lor lntldni ri.n indoirLi lo.le.ondiliilc spre a putea indeplini cu suc.es saftinile mrri .are le revin AIUTORAREA COSPODiR|rLOR SiRACE
SI MULOCASD

lbut

"

li inpoLri. -g " lu. J.

.o .Li p.t I '"

TN RIDICANEA GOSPODARITLOR TiRANESTI

Slalurile poDulare ro. Ii org.niz;liile ceh nEi directe ale poto ur mJn.'o.. r l"mi,limo.,. .. "i p ,,! ror lomr lftelia fnici a ln(regij prlei de sirL a demoraliei ri poprl.re din 1am norstri. lnsennrirlea inens, . staiurilor populrre consla in trptul ca e1e slni cele m,i h'ei organizalii de ftsi,.rretrictrri pd. ticiparcr m.seLor la .oidterea sbhrLL,i. Org.nizrliilc d. lrtlnl {rebuh s, atrugiitr.s. l.rgij r liiranilor stmri rimillocrri ll

u' : p. gt(iLo, ,r veJa", F/oh" i . i " ' de bazi de consirlirer agriculturiisocklGlc d' frtrncr per
Imb"
severen|i si zilnici d. aiulorarc lehnict si economi.i

rFi

in.

'iro a proht3riri,rltri ctr liirrninr! ntrncilorrc. S: ta.em din r.est. orgrne lcale rl. Otrlerii de nrt o ade rirali $oxlii de o.meri dr staL, Irpliitori hoti.ili impoi'i!a cxtloatArii m0iklhk ti huri gosfodrri ri s3iului pentru re.onsktrdir socGlhl, a agriculhtrii

tot. c. i

'

l i.', d" LJ

inl.nsiri!e nislrjle de ajulorare a sospodliriilor s:mce ri nijlo. crte, trenlrtr a le rldha nivaltrLtehnis. productiliilioa muocii,rT lunul ri calllalea recoLiei Trebuh si dir gosDodllrijLor irdiri' du:h ak liDnilor srfuci rinijLo.,si rjrlotuLl mtrlLilateful in ce pivertc acordarea semintelor sele.lionaLe, procuraie. \iGlor de r3s:, crcdiie ietline, urrnrea inpozitelor, lnchirkrea dc Lractoare ri dasini agricoh din partca S.l1.T. in condilii
Toalc accstea lor iniiri incEdeiea lirininii ntrncitonrc ifl cL.sr nunciloaie, in lrunie cu partld si( in regimul denocra.

3" 3,d" ,m. o D. pr"lu ,o

sospodd.

,l.F.:

PROAIEMA CADREI,OR O dcoscbit:i insemrtlate Irehuie si drm in aceasLii perioadn or ir: op c J. lo m"r.' d6 ^Jdic "n formia " ' ".'

co1r, cie unn din p'inciprleie norstk satcini Trebtrie si .cordam 1orl, zi.'1ia ti sDrijinul nccesar instltu_ telor igro.omlcc ri si mirim reieaua de sinlirni dPNimcnlrle

pinul rinl, de den oni Fdta Llnr; 'sr.' o^ r' no ' to- " \ 'r" '!ir ' lhti Fomarca .adrelot de agronohL crrc s, inkoduci ln gos .oa.'rfa npodd n.trl' J. I'ndu.l",c .
al iren
neroic, in

probkmr ltrpi.i neir.elate pe'iru ridicarer rlvel!lui c!lttrr'l al nas.i de nilioane de lrrrni nmcitori. La indeplinirer xcestei sarcini vor t'ebui s: adnci.ontrib!ti. lor irsiituiille de.ulirri, o:mcnii de $iitli,ssiito.ii, artFtii elc. Lenin didea o importrnti hotrnto.re acesiei prcb[nre, ln hsiltrri cu miScare. coopeolisle, ,...Icersli condilie a coopurlirizirii conpleG lresrlune un itit d. rnLicat nivel culttrral al lir:ininii (io.mai al li.:nidii, riindcll e3 constiiL,ic o ndii enormi), lnclt ,.east: coopdaliriznrc completi r! esle 0osibilii lt'i o inkcagi rerclltie .ul

-pnrr d" ol .FJr '.i .f i.5i studieret lroblenelor de orgrnizrre li mlioraliz.re a agdcul.r\ -adt r-nlr',1d..{,5i
administ.,rer coopcmtirelor
de

Ocd...'
rahetismultri

ti

, JJC r': "Tk lu iculllrii, dar Si lichidirei s slirii culhtrale inapoiaG a liirrnimii o..

3!

3nr1mun

!Arl" oi

.! "

''i_i p.obl m.lo_ sii ri r!1nd insutit: flteala expcrientll soviciicii, n! rom Pu_ lea Iac! dln cooperalie o mitcrrc largii de masi o pilghie Pcnt!! {onslrrirea socia!ismului In laia norsirii s|i dcci s.(ina dc n h.G h inilidea unor lcoli spechle peDi'u tornra.$ crdrelor coopc'rtiste. qo. a o. r..o r, r i na ! T r.,oF J-.Jo d'r,{or':' ' io..ol' 'tr oF "l ''g ' d) A!.m neroie de.,dre numercas. la nntabiLi ai lesth

lcnl FItt.ddrc nape4t^b 1o. .'u topu


tat

In ..est
au un

rcr tFbtri nobiliz4i it{ilitDrii srhlor, cxre rol insennai tn nunca de limurire $ indrumare. celot
scop

De rsemrns, in rinduilc os{arilor .^rnrlei Rel!Lili.ii Pop!larc Rominc lrebri! dusi o m!n., de l:murire asup.a drumtrlui ," ."d , co loL .r .! d" p'pp" {. dr'r " o '3,ii

ocl'.n, J"lrn Jlrb


rea sorpodijriei colative

' ..agJrJ?"p"r potunia,' 'i

IIUNCA DE PARTID LA TARI

r.Prct:-J..'ii

Cheziia indetLini.ii o, s!..es a sar.inii d!

na.i, educati in spiri{ul .insGi ti al Jeroirnenitrlui lrlii dc po' polul mmcitor ti tali dc Republicr Poltrl2ri Roninli d odsli cu necesitriea impenoasii rlomirii de cxdrc.gro

lismultri, sub conduccres clasci ntrnci(oarc. slii in nunc .rqintuliilor noastft de paftid. Parlidul non.! a inreehlrst o serie de srcccse ln ncltri[area s3 in rindurilc lrrininii ntrncitoarc oryaniz.liih d! padid de

. atragc miliorh o.,'ui" u1 .

rr"

i .

o"p+o'i

r'

la srle sn cies.ut ,ii s-au lnl:it. in prczenl alcm oreaniz.lii de brzi in n'joril,tea covn$toare a salelor, conpozitia sociali i d ori{a lnlE(._t'i: d a ors:ni-tiio- dr p 'lid '-brn.t.ilI pitru6 elcncnic chiabure$i care au in partid. nu&roase Ca rezullat al nuncii polithe de n.si dtrse de orgrnizaliile de partjd de la lar, lenlru rDlicarca linici prtidrk'i, a cr6cut con:liinla de chs, a prolctarirt!h,i ngri.ol, a Frenimii semce, ia! iolLueni: polilici r chirb0ri,,rii l. sato s. mi.Prat Organizaliile dc pariid de la sate,lecate denaselc Frinimli nuncitoare, le au robilnat in rcln'nile Polilhe 5i ccononice ale pan rlui. ln ..mf!'ia de ahccri pcnhr iq.rea AdunaE Na' iioral,i din 19,I3, orsanizaiiilc dc rartid si{etli au defi$ural \ro'ei o ".nr n pol . Jg.. !n.i ui o , 'eD..ir? Orgrniz4iilc de p.rlid, prin nunca de nas:i, atr asiguEt succe' sulcxmpaniei.ole.t:rilDr, organizali pe $ilerii de chsniclc au inilirt 3cliuni dc nunci rolrnLarij de intcrs locd, rr muncil c! n, in canpanid de lnsiminli.i din loamnt anului l9I3 . ,' o.g nt.'A, a ro,d tl' 1, ' ' activi la rplicarca recentului dc De rscmlnlz ru luat parie ciel priritor Ir conliscarea restrrilor dc piinlri rimase lnci in

cerctr.isiictti, a ded; poPnlarD..er Untunii Soielice nf.t o nrncii deos!biti penlru si lndeoselri . .crlizrrilor asictrlturii colhoznicc
Lciti.
R.L.U.S., Drin cclc pene 3.000 dc

@nlril,!ic 1a ciucalir ideologi.ii li folitici , m.s!lor. Ele vor kebui n.d I'nhtrniiiliLe 0rin corcspondeile srierti sdise de timni sijflci s:tr mijlocaSi. Org.flz.re. $i inti.i.cr sindi.xtelor dc salariaii sg.icoli h dnnnarea ..iivil;tii lor constituie o pi.oorp.re r o'glnelor de .ond!c{o 3lc orgriiz.liilor de Pr id de La kr:. Elc a( j!@t un rol hol:.itor in iilijt!m.$ din lnlnka cooPNrtiElor a elemcn(cLor chialrrm+i ti necinnik De .semlns cle au juc,t m rol a.tn' in orgsnizdea strlninii.r d. mrtini si trsclorre

'.ri. t .J ' ''' r'' d I 0 :rliu 'rbl' " " ", " Drr r.ar hiele 0.zitivc
PrinciDrh

'

oJ

jJ

r'+-:'

io'or i 'ln u 1 h oJ

LrdJ_n-

nu 0ol acoDri li!)surile suionse din

lnsiiDinlirilor

Drenbi de parti.l. La rePrmlul $ei' telo. egricole ah liirnriLo! sira.i ti dijlocxti r! plrlicipat 43.733 de mcmbd de frrtid, orcanizali in 6931 ds c.bipe Lr ielirile duminic.le l. lar, ale :gilalorilor ou 1ui larlc lieste 200.000
115.5,13 de

...!

'.n0'

o i'-"1ir 3m.! u n't 'C crlndi ln trrm, rfo'mli rgta.e, penlfu. i'.s. o linic poliiici ..\'" ,.rii td .{lil i' "J s: s3 ciee^ contuTii munca no$lrii la la.,
locaFi,

izii

litstrrilor no.stre

sli in jx0tL'l cli .oi nr

ld s

o?<

i" .

'-?r'l d. nrhtrii si dirneze rlianlei no.str! .u '

.r'oI l.tr 'i

ro,

,.!.ni

prrle

hiPe

OrgrnLaliih de parlid si organialiile de mas, atr depus o actiritrie bogrl, pcnhu rnlharea nivch $ ctllural al nsselor iidniDii mnnciloare. ln cuntrl anulli irert, .iminele cultlraie

' ".r to.rrog' ir. no Jr: cd o d hr".r nllie dinlre ele au Iost inzestrale cu sparaie de rrdio, bibliotcci er A, n,.^ 1r tio.A3." pa trb.000,le 4nine.u s^.;-

O .l(ii lifsll r .onslat h t.pitrl .i nr ad arui o .liLrdine cLarii tj rermi jn legiitrt cu poPrlarizrrer idcii de asoriei. d tiranimii nuncito.re ln eospodiirii cole.tirc' Vreme lndelungiti rd 1" " pr',o . no ." d o ol . J+d P'obra

,. ri d"tr'id
nnd nirc.1a

' rq i' ordCtr,r, d oPoo'e ' idee a r{onst rcliei socialisic a xgriculttrrii in

gospod'ii cokctire

nLee

realD.ti !ictorios in Lrniunca Soiincisic atr pornit la ;reare:

lir:ninii flrnciioare. S-a ticrt loade PUlin in doneDiul rispin' di i ctrno5tin1elo' rtiinlilicc la sate, ln rederea combatcrii pre'
Jnlr o seie dc organizrlii d. parlid, poiitics de ri.li.are t .adrelor din iindfiLe proletariatul!i agdcol ti ale lirinimii sr' rrce 1a postrfi de conduccre ntr a fost dtrsi ctr lermitatc Acesle lipsuri a! puiut rrer loc deoa.ee noi nr an dus o dunci t'er shlenl, si sGlenatici de lnd dare Si ajutoErc a organDaliilor

rir"

d"

"

de f.tlll ci nu s . drsiriurrt in prabhiL o acli(n! de limu rire. Aceste ,qnrni rrarhicc ntr lavorizat froprg.fda dtrtmrnu l!1 de cLasii nrpohir. t.rtidtrlri ti gtrverntrhri De ,semener, noi fr im renii piii .cunr o xnrlizi rsr. p.a mop!mlhi i 0mblem!L! oopemli.i nf ,tr conslilnit pini ln p.ezenl o prcocrparc pchrncntt a nornrii. cr tor(d nlnca de tu ;' 11 . .u "ri'ai cu lorie suc.lsele oblintrte, loLuti 1, condrccrcr mtrllor roopemllre se n:i menlin .lemenh ie3clionare ii coi,Lde. Elementele G.. !00q, t.\.1! . 'inn' - ,l r " nu rtr strricicnti Dmsilirc, iar nuca r losl ncslilali. chisr h cordfc(ex lNCOOPa,lri vigilcila dc dasi r Iost sLabii, ceea ce . uruEt elerrnlelor dusnrie si lore.sc;i ln priera e.onomic, a coope. ialirelor, redf.iidn se rrrntrj.lc mrLcrirlc pe cxre lii iinnnea nlncitoarc lreL!ir sil G aibii de pe trrnrr lor. ln xcel.si linp, trnii lo\rriri din coid!.crcx .om{lul!i dc stat au DaDifest.i p di gretie .! privi,e lr mhrL coopcnliei

orgrDizrtiilor dc D.rtid a lost ncindestuliio.. Llchidlnd rcesle lipsuli, nobillzind ioate orglntaliile de muncii pr id, noi lon rlter iNinge greutitile care stru in Aunca dc parlid la s.te trcbuie rdgrnDt:i in lc$luril N noilc sarcnri care decurq din ,cest taDort. rvcFt'i! da pd , i' dd d r'Er s liornelor d! lrrani sira.i 9i nijlocali keblic eduoli in spkinrl
'a1a

.DJ. J-.'.,,a n.".re-rnoad4i idiividli! o Con p'tr n lFd"pl! ."r'ni" m mL .lor ti '-z

ln trunte co lul luplei de clasi,e../Froulo pr.tidul !i ! lr.buic .dlcxii h spi impokiu .hiab!.ilo., ace*i !xploatatori odioti ti vichni ai li' ne. mun.itorm.
sub conducerea dasei muncitdrre,

oJc",:

^.t.,"..u

iio:"

l:i,

F,,,,Jm
srl.r{i si

cu toalc suc.ccle olrlintrle in munc dc partid Lr


.cLe mri potrivitc Dcnttu . t..c duc:r o (ia1, mai inionsi d! r:.tid.

!.,..

g,isin Diltod!le

n5r - i ., o'griiz,liile

l.ri, !iall

Mun.x orssniz,torici ia sale lrebuia lndtunraiii cu hotimb 1z' ' p ',' -. g.n.ilii,ori,",1 0.oar... I'ep:rlid de de liilirea conrpoTiliei sociale a orsrnizaliilor nost'e

.,o, p "t,., PJ', r.'., i dc t'4t,g-rJ. r:e.,1+ o'd;.r oblinut o scria d. rcznLlrLc b!ne, drr organuas$hi la larA, . iiilor de @rtid de lr srtc nu le.tn .siA0r.t J0 nisrri indcstulil ft materi.l de par(id scris lntr o Iorm; zccesibili naselor

b-n", al!,, li ..,I,tri" r. loilor rg coli si liunilor sirr.i - splijioul nosiru p'incipal

l, satc

s:i Jie rtnse in Dartid

l0 .onducdcr orgaiizatiilor

Pfiidrl trehri. st de, o 3lenlic deosebilii nuncii de nobilizfc r m.seLor de tem.i ln opera de coostrtrire J socialismul!i lLe.efrezinti D lort urlasii care poate ti indrun.U ln activi
lr{e: qospod'eascii a satului, in StatLdle
populare,

ln

sospo'

diriile rgricoG de sirl ri Sjq.T., ln cooPsatire, in nunca dc popularjzare a sarcinilor parlidului $ nr special a organiziril CospDdiriilor coletile. Indrcptind alenlir ln direcli, ridicfuli contin!e a nivelultri cull$a1 $ politic al mrselor dc lcnei, par

snh rohr de tolirisii pentru lucrarea in comun a pinln' s'rrci tului. sera nnbunitili nult snuxlia natlri'lii a tSranilor

'ndu"r'J in tr!ncii, cinstile ri mai crp.bile teDei, evid.nliatc


ln

ridd ?bri" zii

a...b.o i

(J eem:'

' 'm\ ;,, !"i. o. '"-'; r'p,:n,-, r,


;;,;^. ",,.,"

realizarea sar.inilor pa idulli, tinereiul munciior de la orase ti sate, c,p a dovedit ln nenrmimte lmPrejuriri, pe San' liere, ln uzine, pe ogoaic, cnpr.ilatea sa da constrtLcior rl lietii noi, sociaiisic, rprczinli !n inens rezeNor de lorle creatoare pentru partid, stal $i orgariz,tii!e de masi. In indrstria de stst, acituner de hanslormare so.ialht: s asrictrllrii, ln coope' raiie, ln comerill de sial, tinemtul muncilor, care hi riuie9te

l.

'ndpprl ah Ddlul Ttr' oe;rru,redorrro ei,moniei mi'ons c : P PP '.Pa D rr 'x D,ot,spnd\ri , , g lJ o." o" pr' )i :n opo'sr: o ,i oe 'ra'i' " "n o 'l' , ,r: t" ' ".,. ."^..'- rl ,"""'" ddurom-r"aobo s Dflu ldrr' .,rer tuturor mcnbrilor de pa id Si a intreeii clase dunciroare a5up' d i lorPU"J lrl'J - Doo - /r/e -'P r"r'
L. n .! d.5, d.uni bln l n,selor

b'ruc " ''und' ns rn-ler"i

si ludcze cu sliirlinli li alint Dentrtr ,ndeplinirea cr strc.es a hotitrilor parlidtrlli Si gNeF


org.riz.tia sa unici, iFbtrie
Trcbric sii descoperim

r'io.-t" ..'p
Lcnin

i St.lin, .iiliiuzile de ex!mplul mirel .l tiD{eirlui sorieth. Tineretrl 1'ebde si d.a o rl.nlic deosebili insutirii cu' noslin1elor hhnice ri dicirii pernxnenh a caliticrrii srlc llode organizatori, de rgitaioi $ proprgrnditii, de lractor\ti. de agmnomi, de lebnicicni, necesfi indrnriei $ as.iculturil. In nunca dc rcorgankare a ni*arii .ooperalhtc, in go*

'idicSm p5,'idu..', l-' t",,r unl" d",on o so.ialismulL'i in 1.r. no.s1rii. sescltc Jn spnitul ideilor

ri

sa

din rasa tin{etulL'i


re
1ui

c a d'F n 1lr a oir.'J i 'r "^ "o,s"-,.'.g,r'., tr o:.i P -' ". r.", 'l --' ,-. n..e ", -hi-o , or, ,d , .lne u , jc ' - 'nDotivr "tre" Lalo' jo:td;.e. lak" J d:rk r;',i si -ilt.crs, .l sinsura l i c!1e pentru n se salra "'r
":.a. mizsie de ex.lorlare.
m Gicr reotrir

tc$onal D.n rinJ.r-k 1"eu ir"uii

i'li h?lr

'.i

i'?ri o n l oJ'smlliurir d o oo.,rd JJ .'"q1,li 'r Inr PJ tL ; ul- co'pod. i.i o." rir !ht'.e Lle ors,nvare 5i Llr ntn.i
I'en: i mrJ"

ti. ,o

si stare culluDlA ltupoiati este trecereo sulir st. J

Pr"'ss) a dd 'o
'

"g'h.c cole cokclive o.Fnizaliile de pfiid ror trebri s; ti conce._ tpze celc nai bune lo4e penku a lc ridi.a la ud gred inalt de orginizare .grokhnici. de organizrre . muncii, dc ridicare a nivelului Ce rirli ti de culhfi r salului Crlcr cooperaliel estc calea de bazii a preface'ii qi dezvol-

pod"riie

a r rSr'..i

t"n-l.C"puddni .g'i.

r:t Je 'oDn mzrir':r"r'ra,' i" s r'*" -'..;."t I oed'.e' ".:4i.li! ' ru ".feI a o nge Jel" l ,i d dJiroo'F.cfcrcr.,k

'i.

in P 'J,R Ut
de

L ob!r""

lrsnsiorna14 sDcialisG a agrictrliurii ,idglnd lirinind n!n o ie ra acl I druF d. D oq,5 :r D Dr.F p"rlidu eJ'

F miro 4e lrrrnr roilF! i ri. .o,n '*" re tr s t. u.. 1," i," i's. Jre" solpod ' o_ ol. _arPdJ opa-a r; . -., , .r mulL l-lrd' i a er oJ; |

Inirod!.(ea .ons{r!nti . a.esioi toliiici ri Lr!.cm, 1a orgarizrrc, sorklhli , xgri.ul(tr.ii rs duce lr o .\lrcni 3scuIirr . hllit!i dc . ,s:i l. 1ar, chial,nrii, Fidlru ,{i m.nlinc po. ''r16 o, I j,r.4,p0..,. ,: - ,1. ., p1, 1...n , .,

Po ,nn ctr indldcte Jn io(ele Dliie .1. cncrgic pa nk,itri ii rle clasei mucito.r., d. a .irage naseh cch nrii lxrgi ale lrmrimii mtriciloare in i'liplrir.. so.irlilii so.ialhtc 11 noi ln lr'i
s1c

J....'

srbotajului trimitu1. D.3cc.a sc cere din prrl.r luluror nrmbrilor ti a orgrnizrliilor de partni, din parlla lu(uror orm.nild muDcij srsi de?Lolte l. m.rimum
,Le

"r ''jroJ. " : . etele d!jnriinorse

t"mF,o, a)i r,

a:a,cFi

ti3

\ic'".fu
lenlci
Lor

lhri . .g.i.trliurii sii 'fie ' inliitnalc


A.estea

| ..noi- L!.p

,J d! clasi, 3sltel ca piedhile de orice Iel

"

J.

oLl

..c.

lr"

pe carc dasele

de mrsch 1:rrnimii Dun-

sjnt probkfrel. rnrc slxu rn r3tx p:didtr!ui tn

a socirlismultri rn
trsliiTi

d.si nuirii r.

k.a

norslri, oFrii
sub

cordf.rcr

IJe

rrre o inlrcprirds

0rnnlulL,i ei

Parlidul nDslru r doredit .,p..iirh. sr de D.Liltnre d poliorllri nrncitor p.ni'u .uceir6 de Drri srccese Jn lupta

I'npotriv. duSman!lui

de chs:i.

lnlilurnrcr s{ipinirii moiierilor :ii cafii.liStil.r, lichidare rtnitilelor teui.Lc, cucci.cr pu1!rii po1ili.. de.:to.l3s. mun

citorre $i sli3nla nn,n.ilorjmii .u liiriininea dtriciloarc torte ,.encr sinl reztrlislul unui pro.es indel0ng.t. r! llatul l!ltei de proape treizeci de ani p. care r dus o p: LLl nosiru impo

al

.iprl, noiarhir rcaciionari.

'ri

'r.rpo"tr

r: tln-

rlo'p1. ' ,1,,"p 0., i