Sunteți pe pagina 1din 43

LEGE Nr.

215 din 23 aprilie 2001 *** Republicat Legea administraiei publice locale EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 20 februarie 2007 *) Republicat n temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, i rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dndu-se textelor o nou numerotare. Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 i, ulterior adopt rii, a mai fost modificat i completat prin: - Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobat cu modificri i complet ri prin Legea nr. 738/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001; - Legea nr. 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 288 din 29 aprilie 2002; - Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corup iei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003; - Legea nr. 141/2004 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 396 din 4 mai 2004, rectificat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 410 din 7 mai 2004; - Legea nr. 340/2004 privind instituia prefectului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 658 din 21 iulie 2004; - Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. CAP. 1 Dispoziii generale SEC IUNEA 1 Regimul general al autonomiei locale ART. 1 (1) Prezenta lege reglementeaz regimul general al autonomiei locale, precum i organizarea i funcionarea administra iei publice locale. (2) n sensul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii:

a) activit i de administraie social-comunitar - aciunile prin care se concretizeaz relaia autoritilor administra iei publice locale cu asociaiile de proprietari de pe raza unit ii administrativ-teritoriale; b) aglomerri urbane - asociaiile de dezvoltare intercomunitar constituite pe baz de parteneriat ntre municipii, altele dect cele prevzute la lit. j), i ora e, mpreun cu localit ile urbane i rurale aflate n zona de influen; c) asociaii de dezvoltare intercomunitar - structurile de cooperare cu personalitate juridic, de drept privat, nfiin ate, n condiiile legii, de unit ile administrativ-teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice; d) autorit i deliberative - consiliul local, consiliul judeean, Consiliul General al Municipiului Bucureti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; e) autorit i executive - primarii comunelor, ora elor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucureti i preedintele consiliului jude ean; f) consilii locale - consilii comunale, or eneti, municipale i consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; g) organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau jude ean - denumirea generic ce include: 1. institu ii publice i servicii publice nfiin ate i organizate prin hot rri ale autorit ilor deliberative, denumite n continuare instituii i servicii publice de interes local sau judeean; 2. societ i comerciale i regii autonome nfiin ate sau reorganizate prin hotrri ale autorit ilor deliberative, denumite n continuare societ i comerciale i regii autonome de interes local sau jude ean; 3. asociaii de dezvoltare intercomunitar; 4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acord servicii sociale n condiiile prevzute de lege; 5. asociaii, fundaii i federaii recunoscute ca fiind de utilitate public, n condiiile legii; 6. operatori de servicii comunitare de utilit i publice locale sau judeene; h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucureti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale cror delimitare i organizare se fac prin lege; i) unit i administrativ-teritoriale - comune, ora e i jude e; n condiiile legii, unele orae pot fi declarate municipii; j) zon metropolitan - asociaia de dezvoltare intercomunitar constituit pe baz de parteneriat ntre capitala Romniei sau municipiile de rangul I i unit ile administrativteritoriale aflate n zona imediat . ART. 2

(1) Administraia public n unit ile administrativ-teritoriale se organizeaz i funcioneaz n temeiul principiilor descentralizrii, autonomiei locale, deconcentrrii serviciilor publice, eligibilit ii autorit ilor administraiei publice locale, legalitii i al consultrii cetenilor n solu ionarea problemelor locale de interes deosebit. (2) Aplicarea principiilor prevzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naional, unitar i indivizibil al Romniei. ART. 3 (1) Prin autonomie local se n elege dreptul i capacitatea efectiv a autorit ilor administraiei publice locale de a soluiona i de a gestiona, n numele i n interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint , treburile publice, n condiiile legii. (2) Acest drept se exercit de consiliile locale i primari, precum i de consiliile jude ene, autorit i ale administraiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. (3) Dispoziiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alt form de participare direct a cet enilor la treburile publice, n condiiile legii. (4) Prin colectivitate local se n elege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativteritorial . ART. 4 (1) Autonomia local este numai administrativ i financiar, fiind exercitat pe baza i n limitele prevzute de lege. (2) Autonomia local privete organizarea, funcionarea, competen ele i atribu iile, precum i gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, oraului, municipiului sau judeului, dup caz. ART. 5 (1) Autorit ile administraiei publice locale exercit , n condiiile legii, competen e exclusive, competen e partajate i competen e delegate. (2) Autonomia local confer autorit ilor administraiei publice locale dreptul ca, n limitele legii, s aib iniiative n toate domeniile, cu excepia celor care sunt date n mod expres n competena altor autorit i publice. ART. 6 (1) Raporturile dintre autorit ile administraiei publice locale din comune, ora e i municipii i autorit ile administraiei publice de la nivel jude ean se bazeaz pe principiile autonomiei, legalit ii, responsabilitii, cooperrii i solidaritii n rezolvarea problemelor ntregului jude. (2) n relaiile dintre autoritile administraiei publice locale i consiliul jude ean, pe de o parte, precum i ntre consiliul local i primar, pe de alt parte, nu exist raporturi de subordonare. ART. 7 Descentralizarea competenelor ctre autorit ile administraiei publice locale se face cu respectarea principiilor i regulilor prevzute de Legea-cadru a descentralizrii.*) ------------

*) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006. ART. 8 (1) Autorit ile administraiei publice centrale vor consulta, nainte de adoptarea oricrei decizii, structurile asociative ale autoritilor administra iei publice locale, n toate problemele care le privesc n mod direct, potrivit legii. (2) Structurile asociative ale autorit ilor administra iei publice locale sunt: a) Asociaia Comunelor din Romnia; b) Asociaia Oraelor din Romnia; c) Asociaia Municipiilor din Romnia; d) Uniunea Naional a Consiliilor Judeene din Romnia; e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii. ART. 9 (1) n cadrul politicii economice naionale, comunele, ora ele, municipiile i judeele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritile administraiei publice locale le stabilesc, le administreaz i le utilizeaz pentru ndeplinirea competenelor i atribu iilor ce le revin, n condiiile legii. (2) Resursele financiare de care dispun autorit ile administraiei publice locale trebuie s fie corelate cu competen ele i cu atribuiile prevzute de lege. ART. 10 Autorit ile administraiei publice locale administreaz sau, dup caz, dispun de resursele financiare, precum i de bunurile proprietate public sau privat ale comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, n conformitate cu principiul autonomiei locale. ART. 11 (1) Dou sau mai multe unit i administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competen elor autorit ilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze, n condiiile legii, formnd asociaii de dezvoltare intercomunitar, cu personalitate juridic, de drept privat i de utilitate public. Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt de utilitate public, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii, aprobat cu modificri i complet ri prin Legea nr. 246/2005. (2) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se constituie n condiiile legii, n scopul realizrii n comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizrii n comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane i aglomerrile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor i a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorit ile deliberative i executive de la nivelul fiecrei unit i administrativ-teritoriale componente i p streaz autonomia local , n condi iile legii. (3) Unit ile administrativ-teritoriale au dreptul ca, n limitele competenelor autorit ilor lor deliberative i executive, s coopereze i s se asocieze i cu uniti administrativ-

teritoriale din strin tate, n condiiile legii, prin hot rri ale consiliilor locale sau consiliilor jude ene, dup caz. (4) Pentru protecia i promovarea intereselor lor comune, unitile administrativteritoriale au dreptul de a adera la asociaii naionale i internaionale, n condiiile legii. ART. 12 (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar se finan eaz prin contribuii din bugetele locale ale unitilor administrativ-teritoriale membre, precum i din alte surse, n condiiile legii. (2) Guvernul sprijin asocierea unit ilor administrativ-teritoriale prin programe naionale de dezvoltare. Aceste programe sunt finan ate anual prin bugetul de stat i sunt prevzute distinct n cadrul bugetului Ministerului Administra iei i Internelor, n condiiile legii privind finan ele publice locale. (3) Consiliile jude ene pot iniia i derula programe jude ene de dezvoltare, finan ate din bugetul local al jude ului i prevzute distinct n cadrul acestuia. ART. 13 (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar sunt conduse de un consiliu de administraie compus din reprezentan i ai unitilor administrativ-teritoriale componente, desemnai de consiliul local sau de consiliul jude ean, la propunerea primarului, respectiv a preedintelui consiliului judeean, precum i la propunerea consilierilor locali sau jude eni, dup caz. (2) Consiliul de administraie este condus de un pre edinte ales cu votul majorit ii membrilor s i. (3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administraie poate nfiin a un aparat tehnic, finanat din resursele asociaiei de dezvoltare intercomunitar. (4) Organizarea i modul de funcionare a consiliului de administraie i a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de nfiinare i statutul asocia iei de dezvoltare intercomunitar, aprobate prin hot rrile consiliilor locale, respectiv jude ene asociate. ART. 14 Unitile administrativ-teritoriale pot ncheia ntre ele acorduri i pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniierea i la realizarea unor programe de dezvoltare zonal sau regional , n baza hot rrilor adoptate de consiliile locale ori jude ene, dup caz, n condiiile legii. ART. 15 (1) Unit ile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontier pot ncheia ntre ele n elegeri de cooperare transfrontalier cu structuri similare din statele vecine, n condiiile legii. (2) Unit ile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv pre edinii consiliilor jude ene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conform, proiectele de n elegeri de cooperare pe care acestea intenioneaz s le ncheie cu unit ile administrativ-teritoriale din alte ri, nainte de supunerea lor spre adoptare de c tre consiliile locale sau jude ene, dup caz.

(3) Prin nelegerile de cooperare transfrontalier pot fi create i pe teritoriul Romniei organisme care s aib , potrivit dreptului intern, personalitate juridic. Aceste organisme nu au, n sensul prezentei legi, competen e administrativ-teritoriale. (4) Unit ile administrativ-teritoriale care au ncheiat nelegeri de cooperare transfrontalier au dreptul s participe n alte state la organismele create prin respectivele n elegeri, n limita competenelor ce le revin, potrivit legii. ART. 16 (1) Iniiativa unit ilor administrativ-teritoriale de a coopera i de a se asocia cu unit i administrativ-teritoriale din strintate, precum i de a adera la o asociaie internaional a unit ilor administrativ-teritoriale va fi comunicat Ministerului Afacerilor Externe i Ministerului Administraiei i Internelor. (2) Proiectele de n elegeri de cooperare pe care unit ile administrativ-teritoriale inten ioneaz s le ncheie cu uniti administrativ-teritoriale din alte ri vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv pre edinii consiliilor jude ene, nainte de supunerea lor spre adoptare de ctre consiliile locale sau consiliile jude ene, dup caz. (3) Avizele prevzute la alin. (2) trebuie emise n termen de 30 de zile de la primirea solicit rii. n caz contrar se va considera c nu sunt obiecii i proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local sau judeean interesat. (4) Responsabilitatea privind n elegerile de cooperare ncheiate de unit ile administrativ-teritoriale revine n exclusivitate acestora. ART. 17 Consiliile locale i consiliile judeene pot hot r asupra participrii cu capital sau cu bunuri, n numele i n interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint , la nfiinarea, funcionarea i dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local sau judeean, n condiiile legii. ART. 18 Controlul administrativ i controlul financiar al activit ii autorit ilor administraiei publice locale se exercit n limitele i n condiiile prevzute de lege. ART. 19 n unit ile administrativ-teritoriale n care cet enii aparinnd minorit ilor naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, autorit ile administraiei publice locale, instituiile publice aflate n subordinea acestora, precum i serviciile publice deconcentrate asigur folosirea, n raporturile cu acetia, i a limbii materne, n conformitate cu prevederile Constituiei, ale prezentei legi i ale tratatelor internaionale la care Romnia este parte. ART. 20 (1) Comunele, ora ele, municipiile i jude ele sunt unit i administrativ-teritoriale n care se exercit autonomia local i n care se organizeaz i funcioneaz autoriti ale administraiei publice locale. (2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate. (3) Unele orae pot fi declarate municipii, n condiiile legii.

(4) n municipii se pot crea subdiviziuni administrativ-teritoriale, ale cror delimitare i organizare se fac potrivit legii. (5) Autorit ile administraiei publice locale se pot constitui i n subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Aceste autoriti exercit atribu iile prevzute la art. 81 i, respectiv, la art. 83, care se aplic n mod corespunztor. ART. 21 (1) Unit ile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridic deplin i patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de nregistrare fiscal i ale conturilor deschise la unit ile teritoriale de trezorerie, precum i la unit ile bancare. Unit ile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor i obligaiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparin domeniului public i privat n care acestea sunt parte, precum i din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, n condi iile legii. (2) n justiie, unit ile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dup caz, de primar sau de preedintele consiliului jude ean. (3) Primarul, respectiv preedintele consiliului jude ean, poate mputernici o persoan cu studii superioare juridice de lung durat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului jude ean, sau un avocat care s reprezinte interesele unit ii administrativ-teritoriale, precum i ale autorit ilor administraiei publice locale respective, n justiie. (4) Unitatea administrativ-teritorial are dreptul s beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecat stabilite n baza hot rrii instan ei de judecat , inclusiv n situaia n care reprezentarea n justi ie este asigurat de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului jude ean. (5) Despgubirile primite de unit ile administrativ-teritoriale n urma hot rrilor pronun ate de instan ele de judecat se constituie n venituri la bugetele locale. Desp gubirile pe care trebuie s le pl teasc unitatea administrativ-teritorial n urma hot rrilor pronun ate de instan a de judecat i rmase definitive sunt asigurate de la bugetul local. ART. 22 Delimitarea teritorial a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor se stabile te prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege i numai dup consultarea prealabil a cet enilor din unitile administrativ-teritoriale respective prin referendum, care se organizeaz potrivit legii. SEC IUNEA a 2-a Autorit ile administraiei publice locale ART. 23 (1) Autorit ile administraiei publice prin care se realizeaz autonomia local n comune, orae i municipii sunt consiliile locale, comunale, or eneti i municipale, ca autorit i deliberative, i primarii, ca autorit i executive. Consiliile locale i primarii se

aleg n condiiile prevzute de legea pentru alegerea autorit ilor administraiei publice locale. (2) Consiliile locale i primarii funcioneaz ca autorit i ale administraiei publice locale i rezolv treburile publice din comune, ora e i municipii, n condi iile legii. ART. 24 n fiecare jude se constituie un consiliu jude ean, ca autoritate a administraiei publice locale, pentru coordonarea activit ii consiliilor comunale, or eneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. Consiliul judeean este ales n condiiile legii pentru alegerea autorit ilor administraiei publice locale. ART. 25 Aleii locali sunt primarul, consilierii locali i consilierii jude eni. n asigurarea liberului exerciiu al mandatului lor, ace tia ndeplinesc o funcie de autoritate public, beneficiind de dispoziiile legii penale cu privire la persoanele care ndeplinesc o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat. ART. 26 (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului jude ean este de 4 ani. Mandatul se exercit n condi iile legii. (2) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul ales n cursul unui mandat, ca urmare a dizolvrii consiliului local sau jude ean, respectiv a vacan ei postului de primar, ncheie mandatul precedentei autorit i a administraiei publice locale. (3) Consiliul local sau consiliul judeean, precum i primarul, alei n urma organizrii unor noi unit i administrativ-teritoriale sau n urma dizolvrii unor consilii, respectiv vacant rii unor posturi de primari, i exercit mandatul numai pn la organizarea urmtoarelor alegeri locale generale. ART. 27 n scopul asigurrii autonomiei locale, autorit ile administra iei publice locale au dreptul s instituie i s perceap impozite i taxe locale, s elaboreze i s aprobe bugetele locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i jude elor, n condiiile legii. CAP. 2 Consiliile locale SEC IUNEA 1 Constituirea consiliului local ART. 28 Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali ale i prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea pentru alegerea autorit ilor administraiei publice locale. ART. 29 (1) Numrul membrilor fiecrui consiliu local se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor comunei, oraului sau municipiului, raportat de Institutul

Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cum urmeaz:
_____________________________________________ Numrul locuitorilor comunei, Num rul oraului sau ai municipiului consilierilor _____________________________________________ - pn la 3.000 9 - ntre 3.001 i 5.000 11 - ntre 5.001 i 10.000 13 - ntre 10.001 i 20.000 15 - ntre 20.001 i 50.000 17 - ntre 50.001 i 100.000 19 - ntre 100.001 i 200.000 21 - ntre 200.001 i 300.000 23 - ntre 300.001 i 400.000 25 - peste 400.000 27 _____________________________________________

(2) Consiliul General al Municipiului Bucureti este compus din 31 de consilieri locali. (3) Numrul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se stabilete n funcie de numrul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1). ART. 30 (1) Validarea alegerii consilierilor se face de ctre judectoria n raza creia se afl unitatea administrativ-teritorial , de ctre un judector desemnat de pre edintele instanei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune n termen de 3 zile de la data constatrii rezultatelor alegerilor, n condi iile legii. (2) Cererea introdus potrivit alin. (1) se judec n edin public, fr citarea p rilor. (3) Cererea se judec de urgen i cu precdere, n termen de 10 zile de la data depunerii, prin hot rre executorie. (4) Hot rrea prevzut la alin. (3) este supus cilor de atac prevzute n cadrul procedurii contencioase, instan a pronun ndu-se n termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dup caz. (5) Invalidarea mandatului intervine n cazul n care se constat nclcarea condiiilor de eligibilitate sau dac alegerea consilierului s-a fcut prin fraud electoral , constatat n condiiile legii. (6) Pentru validarea mandatelor candidailor declarai supleani este aplicabil aceeai procedur. Pot fi validai numai candidaii declarai supleani care, la data valid rii, fac dovada faptului c sunt nscrii n partidul politic, aliana politic sau aliana electoral pe a crei list au candidat n alegeri. ART. 31 (1) Constituirea consiliilor locale se face n termen de 25 de zile de la data desf urrii alegerilor. Convocarea consilierilor locali alei i validai n funcie se face de ctre prefect, n maximum 5 zile de la pronun area hotrrii de validare, n condiiile art. 30. La edin a de constituire particip prefectul sau reprezentantul s u, precum i primarul sau, dup caz, candidatul declarat ctigtor la alegerile pentru func ia de primar. (2) edin a se desfoar n condiii legale dac particip cel puin majoritatea consilierilor locali alei i validai. n cazul n care nu se poate asigura aceast majoritate,

edin a se va organiza, n aceleai condiii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dac nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituit , se va proceda la o nou convocare de ctre prefect, peste alte 3 zile, n aceleai condiii. (3) n situaia n care consiliul local nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absen ei nemotivate a consilierilor locali, instan a va declara vacante, prin hotrre, locurile consilierilor locali alei care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocri. Sesizarea instanei se face de ctre prefect n maximum 3 zile de la data edinei, pe baza procesului-verbal al edinei, ntocmit de secretarul unitii administrativ-teritoriale. Hotrrea instanei se pronun n maximum 3 zile de la primirea sesizrii din partea prefectului i poate fi atacat cu recurs la instan a competent . n cazul n care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu suplean ii nscrii pe listele de candidai respective, potrivit legii, se organizeaz alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile. (4) Lucrrile edin ei de constituire sunt conduse de cel mai n vrst consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistena de specialitate a secretarului unit ii administrativ-teritoriale, care ntocmete i procesul-verbal al edinei. (5) Absen a consilierilor locali de la edin a de constituire este considerat motivat dac se face dovada c aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de for major care au fcut imposibil prezena acestora. ART. 32 (1) Consilierii locali ale cror mandate au fost validate depun n fa a consiliului local urmtorul jurmnt n limba romn : "Jur s respect Constituia i legile rii i s fac, cu bun-credin, tot ceea ce st n puterile i priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraului, municipiului, jude ului) ... Aa s -mi ajute Dumnezeu!" (2) Consilierii locali care refuz s depun jurmntul sunt considerai demisionai de drept. (3) Jurmntul poate fi depus i fr formul religioas . ART. 33 n cazul n care consilierul local declarat ales renun la mandat nainte de validare sau refuz s depun jurmntul, se supune valid rii mandatul primului supleant nscris pe lista partidului politic, a alian ei politice sau a alian ei electorale respective, dac pn la validarea mandatului partidele i alian ele politice confirm n scris apartenen a la partid. n cazul n care locurile rmase vacante nu pot fi completate cu suplean i, conform legii, iar numrul de consilieri locali se reduce sub jumtate plus unu, se vor organiza alegeri pariale pentru completare, n termen de 90 de zile. ART. 34 (1) Dup validare, n edina de constituire a consiliului local, consilierii locali depun jurmntul prevzut la art. 32. (2) Consiliul local se declar legal constituit, dac majoritatea consilierilor locali validai au depus jurmntul. Constituirea consiliului local se constat prin hot rre, adoptat cu votul majoritii consilierilor locali validai. ART. 35

(1) Dup declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii s i, prin hot rre adoptat cu votul deschis al majorit ii consilierilor locali n funcie, un preedinte de edin , pe o perioad de cel mult 3 luni, care va conduce edin ele consiliului i va semna hotrrile adoptate de acesta. (2) Consilierul local ales n condiiile alin. (1) poate fi schimbat din funcie, la iniiativa a cel puin unei treimi din numrul consilierilor locali, prin votul majorit ii consilierilor locali n funcie. SEC IUNEA a 2-a Atribu iile consiliului local ART. 36 (1) Consiliul local are ini iativ i hot rte, n condiiile legii, n toate problemele de interes local, cu excepia celor care sunt date prin lege n competen a altor autoriti ale administraiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercit urmtoarele categorii de atribuii: a) atribuii privind organizarea i func ionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes local; b) atribuii privind dezvoltarea economico-social i de mediu a comunei, oraului sau municipiului; c) atribuii privind administrarea domeniului public i privat al comunei, ora ului sau municipiului; d) atribuii privind gestionarea serviciilor furnizate ctre cet eni; e) atribuii privind cooperarea interinstituional pe plan intern i extern. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: a) aprob statutul comunei, oraului sau municipiului, precum i regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local; b) aprob, n condiiile legii, la propunerea primarului, nfiin area, organizarea i statul de funcii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituiilor i serviciilor publice de interes local, precum i reorganizarea i statul de funcii ale regiilor autonome de interes local; c) exercit , n numele unit ii administrativ-teritoriale, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor deinute la societ i comerciale sau regii autonome, n condiiile legii. (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprob, la propunerea primarului, bugetul local, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar; b) aprob, la propunerea primarului, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare, n numele unit ii administrativ-teritoriale, n condiiile legii; c) stabilete i aprob impozitele i taxele locale, n condiiile legii;

d) aprob, la propunerea primarului, documenta iile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local, n condiiile legii; e) aprob strategiile privind dezvoltarea economic, social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale; f) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implement rii i conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor. (5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a) hot rte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, n condiiile legii; b) hot rte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a comunei, oraului sau municipiului, dup caz, n condi iile legii; c) avizeaz sau aprob, n condiiile legii, documentaiile de amenajare a teritoriului i urbanism ale localit ilor; d) atribuie sau schimb , n condiiile legii, denumiri de strzi, de piee i de obiective de interes public local. (6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigur, potrivit competen elor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 1. educa ia; 2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social ; 3. s n tatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea public; 8. situaiile de urgen; 9. protecia i refacerea mediului; 10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale; 11. dezvoltarea urban; 12. evidena persoanelor; 13. podurile i drumurile publice; 14. serviciile comunitare de utilitate public: alimentare cu ap , gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termic, iluminat public i transport public local, dup caz; 15. serviciile de urgen de tip salvamont, salvamar i de prim ajutor; 16. activit ile de administra ie social-comunitar; 17. locuin ele sociale i celelalte uniti locative aflate n proprietatea unit ii administrativ-teritoriale sau n administrarea sa;

18. punerea n valoare, n interesul comunit ii locale, a resurselor naturale de pe raza unit ii administrativ-teritoriale; 19. alte servicii publice stabilite prin lege; b) hot rte acordarea unor sporuri i altor facilit i, potrivit legii, personalului sanitar i didactic; c) sprijin , n condiiile legii, activitatea cultelor religioase; d) poate solicita informri i rapoarte de la primar, viceprimar i de la efii organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local; e) aprob construirea locuin elor sociale, criteriile pentru repartizarea locuin elor sociale i a utilit ilor locative aflate n proprietatea sau n administrarea sa; f) poate solicita informri i rapoarte specifice de la primar i de la efii organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local. (7) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (2) lit. e), consiliul local: a) hot rte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau strine, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local; b) hot rte, n condiiile legii, nfrirea comunei, ora ului sau municipiului cu unit i administrativ-teritoriale din alte ri; c) hot rte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit i administrativteritoriale din ar sau din strin tate, precum i aderarea la asocia ii naionale i internaionale ale autorit ilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune. (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romne sau strine cu merite deosebite titlul de cet ean de onoare al comunei, ora ului sau municipiului, n baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc i condiiile retragerii titlului conferit. (9) Consiliul local ndeplinete orice alte atribuii stabilite prin lege. ART. 37 Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societ i comerciale, regii autonome de interes local, asociaii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hot rre a consiliului local, n condiiile legii, respectndu-se configuraia politic de la ultimele alegeri locale. SEC IUNEA a 3-a Funcionarea consiliului local ART. 38 (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau catastrof . (2) Consiliul local i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

ART. 39 (1) Consiliul local se ntrunete n edine ordinare, lunar, la convocarea primarului. (2) Consiliul local se poate ntruni i n edin e extraordinare, la cererea primarului sau a cel pu in unei treimi din numrul membrilor consiliului. (3) Convocarea consiliului local se face n scris, prin intermediul secretarului unitii administrativ-teritoriale, cu cel puin 5 zile nainte edin elor ordinare sau cu cel pu in 3 zile nainte de edin ele extraordinare. Odat cu notificarea convocrii, sunt puse la dispoziie consilierilor locali materialele nscrise pe ordinea de zi. (4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, oraului sau municipiului sau n alte situaii stabilite de regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de ndat . (5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desf urrii i ordinea de zi a acesteia. (6) Ordinea de zi a edin ei consiliului local se aduce la cunotin locuitorilor comunei sau ai oraului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (7) n comunele sau ora ele n care cet enii aparinnd unei minorit i naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cet enilor aparinnd minorit ii respective. (8) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edin ei. ART. 40 (1) edin ele consiliului local se desf oar legal n prezena majorit ii consilierilor locali n funcie. (2) Prezena consilierilor locali la edin este obligatorie. Cazurile n care absen a este motivat se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. Consilierul local care absenteaz nemotivat de dou ori consecutiv este sancionat, n condiiile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului local. ART. 41 edin ele consiliului local sunt conduse de un pre edinte de edin, ales n condiiile prevzute la art. 35. ART. 42 (1) edin ele consiliului local sunt publice. (2) Lucrrile edin elor se desfoar n limba romn. n consiliile locale n care consilierii locali aparinnd unei minorit i naionale reprezint cel puin o cincime din numrul total, la edinele de consiliu se poate folosi i limba matern. n aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea n limba romn. n toate cazurile, documentele edin elor de consiliu se ntocmesc n limba romn . (3) Dezbaterile din edin ele consiliului local, precum i modul n care i-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaz ntr-un proces-verbal, semnat de preedintele de edin i de secretarul unit ii administrativ-teritoriale. (4) Preedintele de edin, mpreun cu secretarul unit ii administrativ-teritoriale i asum, prin semntur, responsabilitatea veridicit ii celor consemnate.

(5) La nceputul fiecrei edine, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al edin ei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, n cadrul edin ei, s conteste coninutul procesului-verbal i s cear menionarea exact a opiniilor exprimate n edina anterioar. (6) Procesul-verbal i documentele care au fost dezb tute n edin se depun ntr-un dosar special al edin ei respective, care va fi numerotat, semnat i sigilat de preedintele de edin i de secretar, dup aprobarea procesului-verbal. (7) n termen de 3 zile de la terminarea edin ei, secretarul unitii administrativteritoriale afi eaz la sediul primriei i, dup caz, pe pagina de internet a unitii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al edin ei. ART. 43 (1) Ordinea de zi a edin elor se aprob de consiliul local, la propunerea celui care, n condiiile art. 39, a cerut ntrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amnate pn la edina urmtoare, i numai cu votul majorit ii consilierilor locali prezeni. Scoaterea unui proiect de hot rre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul ini iatorului sau dac acesta nu ndeplinete condiiile prevzute la art. 44. (2) n cazul neaprob rii ordinii de zi, n condi iile prevzute la alin. (1), nu se acord indemnizaia cuvenit consilierilor locali pentru edin a respectiv. ART. 44 (1) Proiectele de hotrri nscrise pe ordinea de zi a edin ei consiliului local nu pot fi dezbtute dac nu sunt nsoite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, precum i de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepia cazurilor prevzute la art. 39 alin. (2) i (4). (2) Dac rapoartele prevzute la alin. (1) nu sunt ntocmite n termen de 30 de zile de la nregistrarea proiectului, acestea se consider implicit favorabile. ART. 45 (1) n exercitarea atribuiilor ce i revin consiliul local adopt hot rri, cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate. (2) Se adopt cu votul majorit ii consilierilor locali n funcie urmtoarele hotrri ale consiliului local: a) hot rrile privind bugetul local; b) hot rrile privind contractarea de mprumuturi, n condiiile legii; c) hot rrile prin care se stabilesc impozite i taxe locale; d) hot rrile privind participarea la programe de dezvoltare jude ean , regional, zonal sau de cooperare transfrontalier ; e) hot rrile privind organizarea i dezvoltarea urbanistic a localit ilor i amenajarea teritoriului; f) hot rrile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoriti publice, cu persoane juridice romne sau strine.

(3) Hot rrile privind patrimoniul se adopt cu votul a dou treimi din numrul total al consilierilor locali n funcie. (4) Dac bugetul local nu poate fi adoptat dup dou edine consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfura pe baza bugetului anului precedent pn la adoptarea noului buget, dar nu mai trziu de 45 de zile de la data publicrii legii bugetului de stat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (5) Consiliul local stabilete ca unele hot rri s fie luate prin vot secret. Hot rrile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate ntotdeauna prin vot secret, cu excepiile prevzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local. (6) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cet eni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unit ii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului. ART. 46 (1) Nu poate lua parte la deliberare i la adoptarea hot rrilor consilierul local care, fie personal, fie prin so, so ie, afini sau rude pn la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial n problema supus dezbaterilor consiliului local. (2) Hot rrile adoptate de consiliul local cu nclcarea dispoziiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constat de ctre instana de contencios administrativ. Aciunea poate fi introdus de orice persoan interesat. ART. 47 Hot rrile consiliului local se semneaz de pre edintele de edin, ales n condiiile prevzute la art. 35, i se contrasemneaz, pentru legalitate, de ctre secretar. n cazul n care pre edintele de edin lipsete sau refuz s semneze, hot rrea consiliului local se semneaz de 3 - 5 consilieri locali. ART. 48 (1) Secretarul unit ii administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotrrea n cazul n care consider c aceasta este ilegal . n acest caz, va depune n scris i va expune consiliului local opinia sa motivat , care va fi consemnat n procesul-verbal al edin ei. (2) Secretarul unit ii administrativ-teritoriale va comunica hotrrile consiliului local primarului i prefectului de ndat, dar nu mai trziu de 10 zile lucrtoare de la data adopt rii. (3) Comunicarea, nsoit de eventualele obiecii cu privire la legalitate, se face n scris de ctre secretar i va fi nregistrat ntr-un registru special destinat acestui scop. ART. 49 (1) Hot rrile cu caracter normativ devin obligatorii i produc efecte de la data aducerii lor la cunotin public, iar cele individuale, de la data comunicrii. (2) Aducerea la cunotin public a hotrrilor cu caracter normativ se face n termen de 5 zile de la data comunicrii oficiale ctre prefect. ART. 50

n unit ile administrativ-teritoriale n care cet enii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor hotrrile cu caracter normativ se aduc la cuno tin public i n limba matern a cet enilor aparinnd minorit ii respective, iar cele cu caracter individual se comunic, la cerere, i n limba matern. ART. 51 (1) n exercitarea mandatului, consilierii locali sunt n serviciul colectivit ii locale. (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului i al aparatului de specialitate, s pun la dispoziie consilierilor locali, la cererea acestora, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare, informaiile necesare n vederea ndeplinirii mandatului. (3) Consilierii locali sunt obligai ca, n ndeplinirea mandatului, s organizeze periodic ntlniri cu cet enii i s acorde audien e. (4) Fiecare consilier local, precum i viceprimarul sunt obligai s prezinte un raport anual de activitate, care va fi fcut public prin grija secretarului. (5) Pentru participarea la edin ele consiliului local i ale comisiilor de specialitate, consilierul local primete o indemnizaie stabilit n condiiile legii. (6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaz n ndeplinirea mandatului lor, n condiiile legii. (7) Consiliul local poate hotr diminuarea cuantumului indemnizaiei prevzute la alin. (5) i a cotei n care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), n concordan cu posibilit ile de finan are. ART. 52 La lucrrile consiliului local pot asista i lua cuvntul, fr drept de vot, prefectul, preedintele consiliului jude ean sau reprezentanii acestora, deputaii i senatorii, mini trii i ceilali membri ai Guvernului, secretarii i subsecretarii de stat, efii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe centrale din unit ile administrativteritoriale, n problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum i persoanele interesate, invitate de primar. ART. 53 (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alei n consiliile locale sunt reprezentai la edin ele de consiliu de un delegat s tesc. (2) Delegatul stesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de c tre o adunare steasc, constituit din cte un reprezentant al fiecrei familii, convocat i organizat de primar i desfurat n prezen a primarului sau viceprimarului. (3) La discutarea problemelor privind satele respective delegaii steti vor fi invitai n mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ. (4) Delegatului s tesc i sunt aplicabile, n mod corespunz tor, prevederile art. 51 alin. (5) i (6). ART. 54 (1) Dup constituire consiliul local i organizeaz comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate. (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali. (3) Comisiile de specialitate i aleg cte un pre edinte i un secretar.

(4) Comisiile de specialitate analizeaz i avizeaz proiectele de hot rre din domeniul lor de activitate. (5) Comisiile de specialitate lucreaz n plen i iau hotrri cu votul majoritii membrilor lor. (6) Organizarea, funcionarea i atribuiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului local, respectndu-se configura ia politic rezultat n urma alegerilor locale. (7) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau la iniiativa primarului, dup caz, comisii speciale de analiz i verificare, pe perioad determinat . Componen a comisiei speciale de analiz i verificare, obiectivele i perioada de desfurare a activit ilor acesteia se stabilesc prin hot rre a consiliului local. Membrii comisiei acioneaz n limitele stabilite prin hot rre. SEC IUNEA a 4-a Dizolvarea consiliului local ART. 55 (1) Consiliul local se dizolv de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolv de drept: a) n cazul n care acesta nu se ntrune te timp de dou luni consecutiv; b) n cazul n care nu a adoptat n 3 edin e ordinare consecutive nicio hotrre; c) n situaia n care numrul consilierilor locali se reduce sub jumtate plus unu i nu se poate completa prin supleani. (2) Primarul, viceprimarul, secretarul unit ii administrativ-teritoriale sau orice alt persoan interesat sesizeaz instana de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instan a analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului local. Hot rrea instanei este definitiv i se comunic prefectului. (3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat n condiiile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel puin 25% din numrul cet enilor cu drept de vot nscrii pe listele electorale ale unit ii administrativ-teritoriale. (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul local. (5) Referendumul local este organizat, n condiiile legii, de ctre o comisie numit prin ordin al prefectului, compus dintr-un reprezentant al prefectului, cte un reprezentant al primarului, al consiliului local i al consiliului jude ean i un judector de la judectoria n a crei jurisdicie se afl unitatea administrativ-teritorial n cauz. Secretarul comisiei este asigurat de instituia prefectului. (6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local nceteaz nainte de termen dac s-au pronun at n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv i irevocabil a hot rrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului. (8) Pn la constituirea noului consiliu local, primarul sau, n absen a acestuia, secretarul unit ii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, oraului sau municipiului, potrivit competen elor i atribuiilor ce i revin, potrivit legii. (9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniiativ sau din iniiativa primarului, dup caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcionari publici i ali speciali ti, pe perioad determinat . Componen a comisiilor mixte, obiectivele i perioada de desfurare a activitii acestora se stabilesc prin hotrri ale consiliilor locale. edin ele comisiilor mixte sunt publice. SEC IUNEA a 5-a Suspendarea mandatului de consilier local ART. 56 (1) Mandatul de consilier local se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat preventiv. M sura arest rii preventive se comunic de ndat de ctre instan a de judecat prefectului care, prin ordin, constat suspendarea mandatului. (2) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunic de ndat consilierului local. (3) n cazul n care consilierul local al crui mandat a fost suspendat a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul la despgubiri, n condiiile legii. CAP. 3 Primarul i viceprimarul ART. 57 (1) Comunele, ora ele i municipiile au cte un primar i un viceprimar, iar municipiile re edin de jude au un primar i 2 viceprimari, alei n condiiile legii. (2) Viceprimarul este subordonat primarului i nlocuitorul de drept al acestuia, care i poate delega atribuiile sale. (3) Viceprimarul este ales cu votul majorit ii consilierilor locali n funcie, din rndul membrilor acestuia.*) (4) Schimbarea din funcie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hot rre adoptat cu votul majorit ii consilierilor n funcie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numrul consilierilor locali n funcie. (5) Pe durata mandatului, primarul i viceprimarul primesc o indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activitii corespunztoare funciei de primar, respectiv de viceprimar, i care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care

se determin n raport cu venitul salarial. Primarul i viceprimarul nu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege. (6) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite. (7) Pe durata exercitrii mandatului, viceprimarul i p streaz statutul de consilier local, fr a beneficia de indemnizaia aferent acestui statut. -----------*) Sintagma "membrilor acestuia" se refer la consilierii locali, membri ai consiliului local. ART. 58 Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) - (5), care se aplic n mod corespunztor. ART. 59 (1) Rezultatul valid rii sau invalidrii alegerii primarului se aduce la cunotin prefectului i se prezint n edin a de constituire a consiliului local sau, dup caz, ntr-o edin extraordinar, de ctre un judector desemnat de pre edintele judectoriei. (2) n caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la data invalidrii sau, dup caz, de la data rmnerii definitive i irevocabile a hotrrii judectoreti, n condi iile legii. ART. 60 (1) Primarul depune n fa a consiliului local jurmntul prevzut la art. 32 alin. (1). (2) Primarul care refuz s depun jurmntul este considerat demisionat de drept. ART. 61 (1) Primarul ndeplinete o funcie de autoritate public. (2) Primarul asigur respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, a prevederilor Constituiei, precum i punerea n aplicare a legilor, a decretelor Pre edintelui Romniei, a hot rrilor i ordonan elor Guvernului, a hot rrilor consiliului local; dispune msurile necesare i acord sprijin pentru aplicarea ordinelor i instruciunilor cu caracter normativ ale mini trilor, ale celorlali conductori ai autorit ilor administraiei publice centrale, ale prefectului, precum i a hot rrilor consiliului jude ean, n condiiile legii. (3) Pentru punerea n aplicare a activit ilor date n competen a sa prin actele normative prevzute la alin. (2), primarul beneficiaz de un aparat de specialitate, pe care l conduce. (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcionale, n condiiile legii. Compartimentele funcionale ale acestuia sunt ncadrate cu funcionari publici i personal contractual. (5) Primarul conduce serviciile publice locale. ART. 62 (1) Primarul reprezint unitatea administrativ-teritorial n relaiile cu alte autorit i publice, cu persoanele fizice sau juridice romne ori strine, precum i n justiie. (2) Semnul distinctiv al primarului este o earf n culorile drapelului naional al Romniei.

(3) E arfa va fi purtat , n mod obligatoriu, la solemnit i, recep ii, ceremonii publice i la celebrarea cs toriilor. (4) Modelul earfei se stabilete prin hotrre a Guvernului. ART. 63 (1) Primarul ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii: a) atribuii exercitate n calitate de reprezentant al statului, n condiiile legii; b) atribuii referitoare la relaia cu consiliul local; c) atribuii referitoare la bugetul local; d) atribuii privind serviciile publice asigurate cet enilor; e) alte atribuii stabilite prin lege. (2) n temeiul alin. (1) lit. a), primarul ndeplinete funcia de ofi er de stare civil i de autoritate tutelar i asigur func ionarea serviciilor publice locale de profil, atribuii privind organizarea i desfurarea alegerilor, referendumului i a recens mntului. Primarul ndeplinete i alte atribuii stabilite prin lege. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezint consiliului local, n primul trimestru, un raport anual privind starea economic, social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale; b) prezint , la solicitarea consiliului local, alte rapoarte i informri; c) elaboreaz proiectele de strategii privind starea economic, social i de mediu a unit ii administrativ-teritoriale i le supune aprob rii consiliului local. (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), primarul: a) exercit funcia de ordonator principal de credite; b) ntocmete proiectul bugetului local i contul de ncheiere a exerciiului bugetar i le supune spre aprobare consiliului local; c) iniiaz, n condi iile legii, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emiterea de titluri de valoare n numele unit ii administrativ-teritoriale; d) verific, prin compartimentele de specialitate, corecta nregistrare fiscal a contribuabililor la organul fiscal teritorial, att a sediului social principal, ct i a sediului secundar. (5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes local; b) ia msuri pentru prevenirea i, dup caz, gestionarea situaiilor de urgen; c) ia msuri pentru organizarea execut rii i executarea n concret a activit ilor din domeniile prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d); d) ia msuri pentru asigurarea inventarierii, eviden ei statistice, inspeciei i controlului efectu rii serviciilor publice de interes local prevzute la art. 36 alin. (6) lit. a) - d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al unitii administrativ-teritoriale; e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din

cadrul aparatului de specialitate, precum i pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes local; f) asigur elaborarea planurilor urbanistice prevzute de lege, le supune aprob rii consiliului local i acioneaz pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile i autoriza iile date n competen a sa prin lege i alte acte normative; h) asigur realizarea lucrrilor i ia msurile necesare conformrii cu prevederile angajamentelor asumate n procesul de integrare european n domeniul proteciei mediului i gospod ririi apelor pentru serviciile furnizate cet enilor. (6) Pentru exercitarea corespunztoare a atribu iilor sale, primarul colaboreaz cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, precum i cu consiliul jude ean. (7) Numirea conductorilor instituiilor i serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor i criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, n condiiile legii. Numirea se face prin dispoziia primarului, avnd anexat contractul de management. ART. 64 (1) n exercitarea atribuiilor de autoritate tutelar i de ofi er de stare civil , a sarcinilor ce i revin din actele normative privitoare la recens mnt, la organizarea i desfurarea alegerilor, la luarea msurilor de protecie civil , precum i a altor atribuii stabilite prin lege, primarul acioneaz i ca reprezentant al statului n comuna sau n oraul n care a fost ales. (2) n aceast calitate, primarul poate solicita prefectului, n condiiile legii, sprijinul conductorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, dac sarcinile ce i revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. ART. 65 Atribu iile de ofier de stare civil i de autoritate tutelar pot fi delegate i secretarului unit ii administrativ-teritoriale sau altor funcionari publici din aparatul de specialitate cu competen e n acest domeniu, potrivit legii. ART. 66 (1) Primarii comunelor pot angaja, n limita numrului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii ora elor, municipiilor i ai municipiilor re edin de jude pot nfiin a, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din: a) maximum 3 persoane la ora e i municipii; b) maximum 5 persoane la municipii reedin de jude . (2) Personalul prevzut la alin. (1) este numit i eliberat din funcie de ctre primar. (3) Personalul prevzut la alin. (1) i desf oar activitatea n baza unui contract individual de munc pe durat determinat , ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului primarului.

(4) Atribuiile personalului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a primarului. ART. 67 (1) Primarul general al municipiului Bucureti, asimilat demnitarului, poate nfiina n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmtoarele funcii de execuie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asisten i de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali i 2 curieri personali. (2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucureti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonana Guvernului nr. 3/2006 privind creterile salariale ce se vor acorda n anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz pentru personalul contractual din sectorul bugetar i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II i III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baz n sectorul bugetar i a indemnizaiilor pentru persoane care ocup funcii de demnitate public, aprobat cu modificri prin Legea nr. 323/2006. ART. 68 (1) n exercitarea atribuiilor sale primarul emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz. (2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor. ART. 69 (1) Mandatul primarului este de 4 ani i se exercit pn la depunerea jurmntului de ctre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi, calamitate natural , dezastru sau sinistru deosebit de grav. (2) Mandatul primarului nceteaz de drept n condiiile legii statutului aleilor locali, precum i n urmtoarele situaii: a) dac acesta se afl n imposibilitatea exercitrii funciei datorit unei boli grave, certificate, care nu permite desfurarea activit ii n bune condiii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; b) dac acesta nu i exercit, n mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv. (3) n cazurile prevzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de ncetarea mandatului primarului. (4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instan a de contencios administrativ n termen de 10 zile de la comunicare. (5) Instan a de contencios administrativ este obligat s se pronun e n termen de 30 de zile. n acest caz, procedura prealabil nu se mai efectueaz, iar hot rrea primei instan e este definitiv i irevocabil . (6) Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabile te de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (4) sau de la data pronunrii hot rrii instan ei, n condiiile alin. (5). ART. 70

(1) Mandatul primarului nceteaz ca urmare a rezultatului unui referendum local avnd ca obiect demiterea acestuia, organizat n condiiile legii, conform procedurii prevzute la art. 55 alin. (3) - (7). (2) Referendumul pentru ncetarea mandatului primarului se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de locuitorii comunei, ora ului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de ctre acesta a intereselor generale ale colectivit ii locale sau a neexercit rii atribuiilor ce i revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercit ca reprezentant al statului. (3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele i prenumele, data i locul naterii, seria i numrul buletinului sau ale crii de identitate i semn tura olograf ale cet enilor care au solicitat organizarea referendumului. (4) Organizarea referendumului trebuie s fie solicitat , n scris, de cel puin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie s fie realizat n fiecare dintre localitile componente ale comunei, oraului sau municipiului. ART. 71 (1) Mandatul primarului se suspend de drept numai n cazul n care acesta a fost arestat preventiv. M sura arestrii preventive se comunic de ndat de ctre instan a de judecat prefectului care, prin ordin, constat suspendarea mandatului. (2) Ordinul de suspendare se comunic de ndat primarului. (3) Suspendarea dureaz pn la ncetarea situaiei prevzute la alin. (1). (4) Dac primarul suspendat din funcie a fost gsit nevinovat, acesta are dreptul, n condiiile legii, la plata drepturilor salariale corespunz toare perioadei n care a fost suspendat. (5) Prevederile alin. (1) - (4) se aplic i viceprimarului. ART. 72 (1) n caz de vacan a funciei de primar, precum i n caz de suspendare din funcie a acestuia, atribuiile ce i sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dup caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majorit ii consilierilor locali n funcie. (2) n situaia prevzut la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotrre, din rndul membrilor s i, un consilier local care va ndeplini temporar atribuiile viceprimarului. (3) n situaia n care sunt suspenda i din funcie, n acelai timp, att primarul, ct i viceprimarul, consiliul local deleag un consilier local care va ndeplini att atribuiile primarului, ct i pe cele ale viceprimarului, pn la ncetarea suspend rii. (4) Dac devin vacante, n acelai timp, att funcia de primar, ct i cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) i (2) aplicndu-se pn la alegerea unui nou primar. Data organizrii alegerilor pentru funcia de primar se stabilete de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la vacantarea funciei de primar. CAP. 4 Instituiile, serviciile publice de interes local i aparatul de specialitate al primarului

ART. 73 Consiliile locale pot nfiin a i organiza instituii i servicii publice de interes local n principalele domenii de activitate, potrivit specificului i nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale i n limita mijloacelor financiare de care dispun. ART. 74 (1) Numirea i eliberarea din func ie a personalului din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local se fac de conductorii acestora, n condi iile legii. (2) Numirea i eliberarea din func ie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, n condiiile legii. ART. 75 Funcionarii din cadrul instituiilor i serviciilor publice de interes local i din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucur de stabilitate n funcie, n condi iile legii. ART. 76 (1) n raporturile dintre cet eni i autorit ile administraiei publice locale se folose te limba romn . (2) n unit ile administrativ-teritoriale n care cet enii aparinnd unei minorit i naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor, n raporturile lor cu autorit ile administraiei publice locale, cu aparatul de specialitate i organismele subordonate consiliului local, acetia se pot adresa, oral sau n scris, i n limba lor matern i vor primi rspunsul att n limba romn , ct i n limba matern . (3) n condiiile prevzute la alin. (2), n posturile care au atribuii privind relaii cu publicul vor fi ncadrate i persoane care cunosc limba matern a cet enilor aparinnd minoritii respective. (4) Autorit ile administraiei publice locale vor asigura inscripionarea denumirii localit ilor i a instituiilor publice de sub autoritatea lor, precum i afi area anun urilor de interes public i n limba matern a cet enilor aparinnd minoritii respective, n condiiile prevzute la alin. (2). (5) Actele oficiale se ntocmesc n mod obligatoriu n limba romn. ART. 77 Primarul, viceprimarul, secretarul unit ii administrativ-teritoriale i aparatul de specialitate al primarului constituie o structur funcional cu activitate permanent , denumit primria comunei, oraului sau municipiului, care duce la ndeplinire hot rrile consiliului local i dispoziiile primarului, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. CAP. 5 Administraia public a municipiului Bucureti ART. 78 Municipiul Bucureti este organizat n 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite sectoare.

ART. 79 (1) Sectoarele municipiului Bucureti au cte un primar i un viceprimar, iar municipiul Bucureti are un primar general i 2 viceprimari. (2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucureti se face de preedintele Tribunalului Bucureti, n condiiile prezentei legi. ART. 80 Autorit ile administraiei publice locale din municipiul Bucureti sunt Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale ale sectoarelor, ca autorit i deliberative, precum i primarul general al municipiului Bucureti i primarii sectoarelor, ca autorit i executive, alese n condiiile legii pentru alegerea autorit ilor administraiei publice locale. ART. 81 (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i pot fi dizolvate n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor. (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureti exercit, n principal, urmtoarele atribuii: a) aleg, din rndul consilierilor, consilierul care conduce edinele consiliului, precum i un viceprimar; ace tia i pstreaz calitatea de consilier; b) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului; c) avizeaz studii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social, de organizare i amenajare a teritoriului i urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regional i zonal , n condiiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureti; d) aprob bugetul local, mprumuturile, virrile de credite i modul de utilizare a rezervei bugetare; aprob contul de ncheiere a exerci iului bugetar; stabilesc impozite i taxe locale, precum i taxe speciale, n condiiile legii; e) aprob, la propunerea primarului, n condiiile legii, organigrama, statul de funcii, numrul de personal i regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate i ale serviciilor publice de interes local. f) administreaz, n condi iile legii, bunurile proprietate public sau privat a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hot rrii Consiliului General al Municipiului Bucureti; g) hot rsc cu privire la concesionarea sau nchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, n condiiile legii; h) nfiin eaz instituii, societ i comerciale i servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare i func ionare pentru institu iile i serviciile publice, precum i pentru societ ile comerciale pe care le nfiin eaz sau care se afl sub autoritatea lor; numesc i elibereaz din funcie, n condiiile legii, conductorii instituiilor publice i ai serviciilor publice de interes local; i) aprob, n condiiile legii, planurile urbanistice zonale i de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunic Consiliului General al Municipiului Bucureti; aprob , n limitele

competen elor lor, documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investiii de interes local i asigur condiiile necesare pentru realizarea lor, n concordan cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucureti i ale regulamentului aferent; j) asigur, potrivit competen elor lor, condi iile necesare bunei funcion ri a instituiilor i serviciilor publice de educa ie, s ntate, cultur, tineret i sport, aprarea ordinii publice, de interes local; urmresc i controleaz activitatea acestora; k) contribuie la organizarea activit ilor tiinifice, culturale, artistice, sportive i de agrement; l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaz activitatea Poliiei Comunitare i propune msuri de mbun t ire a acesteia; m) acioneaz pentru protecia i refacerea mediului, n scopul creterii calit ii vieii; contribuie la protecia, conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor i a rezervaiilor naturale; n) contribuie la realizarea msurilor de protecie i asisten social, asigur protecia drepturilor copilului, potrivit legislaiei n vigoare; aprob criteriile pentru repartizarea locuinelor sociale; nfiin eaz i asigur funcionarea unor instituii de binefacere de interes local; o) nfiin eaz i organizeaz trguri, piee, oboare, locuri i parcuri de distracie, baze sportive i asigur buna funcionare a acestora; p) hot rsc, n condiiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu autorit i ale administraiei publice locale din ar sau din strin tate, precum i aderarea la asocia ii naionale i internaionale ale autorit ilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune; q) hot rsc, n condiiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucureti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau str ine, cu organizaii neguvernamentale i cu ali parteneri sociali, n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public local; r) asigur libertatea comerului i ncurajeaz libera ini iativ, n condiiile legii; s) sprijin, n condi iile legii, activitatea cultelor religioase. (3) Atribuiile prevzute la alin. (2) lit. c) - h), p) i q) pot fi exercitate numai pe baza mputernicirii exprese date prin hot rre a Consiliului General al Municipiului Bucure ti. (4) Consiliile locale ale sectoarelor exercit i alte atribuii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucureti. ART. 82 Consiliul General al Municipiului Bucureti se constituie, funcioneaz i ndeplinete atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplic n mod corespunztor. ART. 83 (1) Primarii i viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureti funcioneaz n condiiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i oraelor i ndeplinesc atribuiile stabilite de lege pentru acetia, cu excepia celor

referitoare la consultarea populaiei prin referendum, organizat pentru soluionarea problemelor locale de interes deosebit, i la msurile prevzute de lege pentru desfurarea adunrilor publice, care se exercit numai de primarul general al municipiului Bucureti. (2) Primarilor i viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucureti li se aplic n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere. (3) Primarul general i viceprimarii municipiului Bucureti funcioneaz i ndeplinesc atribuiile prevzute de dispoziiile prezentei legi pentru primarii i viceprimarii comunelor i ora elor, care se aplic n mod corespunztor. (4) Primarului general i viceprimarilor municipiului Bucureti li se aplic n mod corespunztor dispoziiile prezentei legi cu privire la suspendare i demitere. ART. 84 Secretarilor sectoarelor municipiului Bucureti i secretarului general al municipiului Bucureti le sunt aplicabile n mod corespunztor prevederile cap. X. ART. 85 Hot rrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispozi iile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii i pentru autorit ile administraiei publice locale organizate n sectoarele municipiului Bucureti. ART. 86 (1) Primarul general al municipiului Bucureti mpreun cu primarii sectoarelor municipiului Bucureti se ntrunesc cel puin o dat pe lun , la convocarea primarului general sau la propunerea a cel puin 3 primari de sectoare. La edin e se analizeaz modul n care sunt duse la ndeplinire hot rrile Consiliului General al Municipiului Bucureti i dispoziiile cu caracter normativ ale primarului general i se prezint informri reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avndu-se n vedere corelarea unor activit i necesare n vederea bunei funcion ri a administraiei municipiului Bucureti. La edin e particip de drept i prefectul municipiului Bucureti. (2) Primarii sectoarelor particip de drept la edin ele Consiliului General al Municipiului Bucureti i pot avea intervenii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi. (3) La edin ele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucureti pot participa preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector. (4) Preedinii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul s intervin la discuii, fr a avea drept de vot. CAP. 6 Consiliul judeean SEC IUNEA 1 Constituirea i componen a consiliului judeean ART. 87

(1) Consiliul jude ean este autoritatea administraiei publice locale, constituit la nivel jude ean pentru coordonarea activit ii consiliilor comunale, oreneti i municipale, n vederea realizrii serviciilor publice de interes judeean. (2) Consiliul jude ean este compus din consilieri jude eni, alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile legii. ART. 88 Numrul membrilor fiecrui consiliu jude ean se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de numrul locuitorilor judeului, raportat de Institutul Naional de Statistic la data de 1 ianuarie a anului n curs sau, dup caz, la data de 1 iulie a anului care preced alegerile, dup cum urmeaz:
_____________________________________________ Numrul locuitorilor jude ului Num rul consilierilor _____________________________________________ - pn la 350.000 31 - ntre 350.001 - 500.000 33 - ntre 500.001 - 650.000 35 - peste 650.000 37 _____________________________________________

ART. 89 Pentru validarea mandatelor consilierilor judeeni se aplic n mod corespunztor procedura prevzut la art. 30, instan a competent fiind tribunalul. ART. 90 La constituirea consiliului jude ean se aplic n mod corespunztor dispoziiile art. 31 35. SEC IUNEA a 2-a Atribu iile consiliului judeean ART. 91 (1) Consiliul jude ean ndeplinete urmtoarele categorii principale de atribuii: a) atribuii privind organizarea i func ionarea aparatului de specialitate al consiliului jude ean, ale instituiilor i serviciilor publice de interes jude ean i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean; b) atribuii privind dezvoltarea economico-social a jude ului; c) atribuii privind gestionarea patrimoniului jude ului; d) atribuii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; e) atribuii privind cooperarea interinstituional; f) alte atribu ii prevzute de lege. (2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), consiliul jude ean: a) alege, din rndul consilierilor jude eni, un pre edinte i doi vicepre edini; b) hot rte nfiin area sau reorganizarea de instituii, servicii publice i societ i comerciale de interes judeean, precum i reorganizarea regiilor autonome de interes jude ean, n condiiile legii;

c) aprob regulamentul de organizare i funcionare a consiliului jude ean, organigrama, statul de funcii, regulamentul de organizare i funcionare ale aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes judeean i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean; d) exercit , n numele judeului, toate drepturile i obligaiile corespunztoare participaiilor deinute la societ i comerciale sau regii autonome, n condiiile legii; e) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes jude ean. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), consiliul jude ean: a) aprob, la propunerea pre edintelui consiliului jude ean, bugetul propriu al judeului, virrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare i contul de ncheiere a exerciiului bugetar; b) aprob, la propunerea pre edintelui consiliului jude ean, contractarea i/sau garantarea mprumuturilor, precum i contractarea de datorie public local prin emisiuni de titluri de valoare n numele jude ului, n condiiile legii; c) stabilete impozite i taxe judeene, n condiiile legii; d) adopt strategii, prognoze i programe de dezvoltare economico-social i de mediu a jude ului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprob i urmrete, n cooperare cu autorit ile administraiei publice locale comunale i or eneti interesate, msurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; e) stabilete, pe baza avizului consiliilor locale ale unit ilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare i amenajare a teritoriului jude ului, precum i de dezvoltare urbanistic general a acestuia i a unit ilor administrativ-teritoriale componente; urmrete modul de realizare a acestora, n cooperare cu autorit ile administraiei publice locale comunale, or eneti sau municipale implicate; f) aprob documentaiile tehnico-economice pentru lucrrile de investi ii de interes jude ean, n limitele i n condi iile legii. (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), consiliul jude ean: a) hot rte darea n administrare, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public a judeului, dup caz, precum i a serviciilor publice de interes jude ean, n condiiile legii; b) hot rte vnzarea, concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate privat a jude ului, dup caz, n condiiile legii; c) atribuie, n condiiile legii, denumiri de obiective de interes jude ean. (5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), consiliul jude ean: a) asigur, potrivit competen elor sale i n condiiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeean privind: 1. educa ia; 2. serviciile sociale pentru protecia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vrstnice, a familiei i a altor persoane sau grupuri aflate n nevoie social ; 3. s n tatea;

4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea public; 8. situaiile de urgen; 9. protecia i refacerea mediului; 10. conservarea, restaurarea i punerea n valoare a monumentelor istorice i de arhitectur, a parcurilor, grdinilor publice i rezervaiilor naturale; 11. evidena persoanelor; 12. podurile i drumurile publice; 13. serviciile comunitare de utilitate public de interes jude ean, precum i alimentarea cu gaz metan; 14. alte servicii publice stabilite prin lege; b) sprijin , n condiiile legii, activitatea cultelor religioase; c) emite avizele, acordurile i autorizaiile date n competen a sa prin lege; d) acord consultan n domenii specifice, n condiiile legii, unit ilor administrativteritoriale din jude, la cererea acestora. (6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), consiliul jude ean: a) hot rte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne ori strine, inclusiv cu parteneri din societatea civil , n vederea finanrii i realizrii n comun a unor aciuni, lucrri, servicii sau proiecte de interes public jude ean; b) hot rte, n condiiile legii, nfrirea jude ului cu unit i administrativ-teritoriale din alte ri; c) hot rte, n condiiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unit i administrativteritoriale din ar ori din strin tate, precum i aderarea la asociaii naionale i internaionale ale autorit ilor administraiei publice locale, n vederea promovrii unor interese comune. ART. 92 Persoanele mputernicite s reprezinte interesele unitii administrativ-teritoriale n societ i comerciale, regii autonome de interes judeean, asocia ii de dezvoltare intercomunitar i alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hot rre a consiliului judeean, n condiiile legii, respectnd configuraia politic rezultat dup alegerile locale. SEC IUNEA a 3-a Funcionarea consiliului jude ean ART. 93 (1) Consiliul jude ean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organic, n caz de rzboi sau de catastrof. (2) Consiliul jude ean i exercit mandatul de la data constituirii pn la data declarrii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

ART. 94 (1) Consiliul jude ean se ntrune te n edin ordinar n fiecare lun , la convocarea preedintelui consiliului judeean. (2) Consiliul jude ean se poate ntruni i n edin e extraordinare ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui sau a cel puin unei treimi din numrul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresat pre edintelui consiliului jude ean, n cazuri excepionale care necesit adoptarea de msuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau nl turarea urmrilor calamitilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum i pentru ap rarea ordinii i linitii publice. (3) Convocarea consiliului jude ean se face n scris, prin intermediul secretarului general al judeului, cu cel puin 5 zile naintea edinelor ordinare sau cu cel mult 3 zile naintea celor extraordinare. (4) n caz de for major i de maxim urgen pentru rezolvarea intereselor locuitorilor jude ului convocarea consiliului jude ean se face de ndat . (5) n invitaia la edin se vor preciza data, ora, locul desf urrii i ordinea de zi a acesteia. (6) n situaia n care pre edintele consiliului jude ean se afl n imposibilitatea de a convoca consiliul n edin ordinar, aceasta se va face de ctre vicepre edintele desemnat n condiiile art. 107. (7) Ordinea de zi a edin ei consiliului jude ean se aduce la cunotin locuitorilor jude ului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. (8) n judeele n care cet enii aparinnd unei minoriti naionale au o pondere de peste 20% din numrul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunotin public i n limba matern a cet enilor aparinnd minorit ii respective. (9) n toate cazurile convocarea se consemneaz n procesul-verbal al edin ei. ART. 95 (1) edin ele consiliului jude ean se desf oar legal n prezen a majoritii consilierilor jude eni n funcie. (2) Prezena consilierilor judeeni la edin este obligatorie. Cazurile n care se consider c absen a este determinat de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare i funcionare a consiliului jude ean. n situaia n care un consilier jude ean absenteaz de dou ori consecutiv fr motive temeinice, el poate fi sancionat n condi iile regulamentului de organizare i funcionare a consiliului judeean. ART. 96 (1) edin ele consiliului jude ean sunt conduse de pre edinte sau, n lipsa acestuia, de vicepre edintele desemnat n condiiile art. 107. (2) n cazul n care, din motive ntemeiate, lipsete i vicepre edintele desemnat n condiiile art. 107, edin a va fi condus de cel lalt vicepreedinte sau de un consilier jude ean, ales cu votul majorit ii consilierilor jude eni prezeni. ART. 97

(1) n exercitarea atribuiilor ce i revin, consiliul jude ean adopt hotrri cu votul majoritii membrilor prezeni, n afar de cazurile n care legea sau regulamentul de organizare i funcionare a consiliului cere o alt majoritate. (2) Proiectele de hotrri pot fi propuse de consilieri jude eni, de preedintele consiliului jude ean, de vicepre edinii consiliului jude ean sau de cet eni. Redactarea proiectelor se face de ctre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitii administrativ-teritoriale i al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude ean. (3) Hot rrile se semneaz de pre edinte sau, n lipsa acestuia, de vicepre edintele consiliului jude ean care a condus edin a i se contrasemneaz de secretarul jude ului. ART. 98 Dispoziiile art. 42 - 46, 48 - 52 i ale art. 54 se aplic n mod corespunztor. ART. 99 (1) Consiliul jude ean se dizolv de drept n condiiile art. 55 alin. (1) sau prin referendum judeean. (2) Secretarul jude ului sau orice alt persoan interesat sesizeaz instan a de contencios administrativ cu privire la cazurile prevzute la alin. (1). Instan a analizeaz situaia de fapt i se pronun cu privire la dizolvarea consiliului jude ean. Hotrrea instan ei este definitiv i se comunic prefectului. (3) Consiliul jude ean poate fi dizolvat prin referendum jude ean, organizat n condi iile legii. Referendumul se organizeaz ca urmare a cererii adresate n acest sens prefectului de cel pu in 20% din numrul cetenilor cu drept de vot, nscri i pe listele electorale ale unit ii administrativ-teritoriale. (4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevzut la alin. (3) se suport din bugetul jude ean. (5) Referendumul jude ean este organizat, n condi iile legii, de o comisie compus din prefect, un reprezentant al consiliului judeean desemnat prin hotrre a consiliului jude ean i un judector de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de instituia prefectului. (6) Referendumul este valabil dac s-au prezentat la urne cel puin jumtate plus unu din numrul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului jude ean nceteaz nainte de termen dac s-au pronun at n acest sens cel puin jumtate plus unu din numrul total al voturilor valabil exprimate. (7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu jude ean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaz n termen de maximum 90 de zile de la rmnerea definitiv i irevocabil a hot rrii judectoreti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului jude ean sau, dup caz, de la validarea rezultatului referendumului. (8) Pn la constituirea noului consiliu jude ean, problemele curente ale administra iei jude ului vor fi rezolvate de secretarul jude ului, pe baza unei mputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administraiei i Internelor. ART. 100 Mandatul de consilier judeean se suspend n condiiile art. 56.

SEC IUNEA a 4-a Pre edintele i vicepre edinii consiliului judeean ART. 101 (1) Consiliul jude ean alege dintre membrii s i un pre edinte i doi vicepreedin i. (2) Preedintele i vicepreedinii se aleg cu votul secret al majorit ii consilierilor jude eni n funcie. (3) Eliberarea din funcie a pre edintelui sau a vicepre edinilor consiliului jude ean se face cu votul secret al majoritii consilierilor n funcie, la propunerea a cel puin unei treimi din numrul acestora. Eliberarea din funcie a pre edintelui sau a vicepre edin ilor consiliului jude ean nu se poate face n ultimele ase luni ale mandatului consiliului jude ean. (4) Pe durata mandatului, preedintele i vicepre edinii consiliului judeean primesc o indemnizaie lunar, ca unic form de remunerare a activit ii corespunztoare funciilor de preedinte, respectiv de vicepre edinte al consiliului jude ean, care reprezint baza de calcul pentru stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin n raport cu venitul salarial. Pre edintele i vicepre edinii consiliului jude ean nu beneficiaz de sporul de vechime n munc i nici de alte sporuri prevzute de lege. (5) Durata mandatului constituie vechime n munc i n specialitatea studiilor absolvite. ART. 102 (1) Preedintele consiliului jude ean reprezint jude ul n relaiile cu celelalte autorit i publice, cu persoanele fizice i juridice romne i strine, precum i n justiie. (2) Preedintele rspunde n fa a consiliului jude ean de buna funcionare a administraiei publice jude ene. (3) Aparatul de specialitate al consiliului judeean este subordonat pre edintelui acestuia. Func ionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude ean se bucur de stabilitate n funcie, n condiiile legii. ART. 103 (1) Preedintele consiliului jude ean rspunde de buna funcionare a aparatului de specialitate al consiliului jude ean, pe care l conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegat, prin dispoziie a pre edintelui consiliului jude ean, vicepre edinilor sau altor persoane, n condiiile legii. (2) Preedintele consiliului jude ean asigur respectarea prevederilor Constituiei, punerea n aplicare a legilor, a decretelor Preedintelui Romniei, a hotrrilor i ordonan elor Guvernului, a hot rrilor consiliului jude ean, precum i a altor acte normative. ART. 104 (1) Preedintele consiliului jude ean ndeplinete, n condi iile legii, urmtoarele categorii principale de atribuii: a) atribuii privind funcionarea aparatului de specialitate al consiliului jude ean, a instituiilor i serviciilor publice de interes jude ean i a societilor comerciale i regiilor autonome de interes jude ean;

b) atribuii privind relaia cu consiliul judeean; c) atribuii privind bugetul propriu al jude ului; d) atribuii privind relaia cu alte autorit i ale administraiei publice locale i serviciile publice; e) atribuii privind serviciile publice de interes jude ean; f) alte atribu ii prevzute de lege sau sarcini date de consiliul jude ean. (2) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. a), pre edintele consiliului jude ean: a) ntocmete i supune spre aprobare consiliului jude ean regulamentul de organizare i funcionare a acestuia, organigrama, statul de funcii i regulamentul de organizare i funcionare a aparatului de specialitate, precum i ale instituiilor i serviciilor publice de interes jude ean i ale societ ilor comerciale i regiilor autonome de interes judeean; b) numete, sancioneaz i dispune suspendarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jude ean. (3) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. b), pre edintele consiliului jude ean: a) conduce edinele consiliului judeean i dispune msurile necesare pentru pregtirea i desfurarea n bune condiii a acestora; b) prezint consiliului judeean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de ndeplinire a atribuiilor sale i a hotrrilor consiliului jude ean; c) propune consiliului judeean numirea, sancionarea, modificarea i ncetarea raporturilor de serviciu sau, dup caz, a raporturilor de munc, n condiiile legii, pentru conductorii instituiilor i serviciilor publice de interes jude ean. (4) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. c), pre edintele consiliului jude ean: a) exercit funcia de ordonator principal de credite; b) ntocmete proiectul bugetului jude ului i contul de ncheiere a exerci iului bugetar i le supune spre aprobare consiliului jude ean, n condiiile i la termenele prevzute de lege; c) urmrete modul de realizare a veniturilor bugetare i propune consiliului judeean adoptarea msurilor necesare pentru ncasarea acestora la termen; d) iniiaz, cu aprobarea consiliului jude ean, negocieri pentru contractarea de mprumuturi i emisiuni de titluri de valoare n numele judeului. (5) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. d), pre edintele consiliului jude ean: a) ndrum metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, activit ile de stare civil i autoritate tutelar desf urate n comune i ora e; b) poate acorda, fr plat , prin aparatul de specialitate al consiliului judeean, sprijin, asisten tehnic, juridic i de orice alt natur consiliilor locale sau primarilor, la cererea expres a acestora. (6) n exercitarea atribuiilor prevzute la alin. (1) lit. e), pre edintele consiliului jude ean:

a) coordoneaz realizarea serviciilor publice i de utilitate public de interes judeean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes jude ean; b) ia msuri pentru organizarea execut rii i executarea n concret a activit ilor din domeniile prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a) - d); c) ia msuri pentru eviden a, statistica, inspecia i controlul efecturii serviciilor publice i de utilitate public de interes jude ean prevzute la art. 91 alin. (5) lit. a) - d), precum i a bunurilor din patrimoniul public i privat al judeului; d) emite avizele, acordurile i autoriza iile date n competen a sa prin lege sau prin hot rre a consiliului judeean; e) coordoneaz i controleaz organismele prestatoare de servicii publice i de utilitate public de interes judeean, nfiin ate de consiliul jude ean i subordonate acestuia; f) coordoneaz i controleaz realizarea activitilor de investiii i reabilitare a infrastructurii jude ene. (7) Preedintele consiliului jude ean poate delega vicepre edinilor, prin dispoziie, atribuiile prevzute la alin. (6). ART. 105 (1) Preedintele consiliului jude ean poate nfiin a, n limita numrului maxim de posturi aprobate, cabinetul preedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane. (2) Personalul din cadrul cabinetului pre edintelui este numit i eliberat din funcie de preedintele consiliului jude ean. (3) Personalul din cadrul cabinetului pre edintelui consiliului jude ean i desf oar activitatea n baza unui contract individual de munc pe durat determinat , ncheiat n condiiile legii, pe durata mandatului pre edintelui consiliului jude ean. (4) Atribuiile personalului compartimentului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin dispoziie a pre edintelui consiliului jude ean. ART. 106 (1) n exercitarea atribuiilor sale pre edintele consiliului judeean emite dispoziii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dup ce sunt aduse la cunotin public sau dup ce au fost comunicate persoanelor interesate, dup caz. (2) Prevederile art. 48 i ale art. 49 alin. (2) se aplic n mod corespunztor. ART. 107 (1) n cazul suspend rii pre edintelui, atribuiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepre edin i, desemnat de consiliul judeean prin votul secret al majorit ii consilierilor jude eni n funcie. (2) n celelalte cazuri de absen a pre edintelui atribuiile sale vor fi exercitate, n numele acestuia, de unul dintre vicepre edin i, desemnat de pre edinte prin dispozi ie. ART. 108 (1) Preedintele i vicepreedinii consiliului jude ean i p streaz calitatea de consilier jude ean.

(2) Prevederile art. 69 i 71 se aplic n mod corespunztor i preedintelui consiliului jude ean. CAP. 7 Iniiativa cet eneasc ART. 109 (1) Cet enii pot propune consiliilor locale i consiliilor jude ene pe a cror raz domiciliaz, spre dezbatere i adoptare, proiecte de hot rri. (2) Promovarea unui proiect de hot rre poate fi iniiat de unul sau de mai muli cet eni cu drept de vot, dac acesta este susinut prin semnturi de cel puin 5% din populaia cu drept de vot a unit ii administrativ-teritoriale respective. ART. 110 (1) Iniiatorii depun la secretarul unitii administrativ-teritoriale forma propus pentru proiectul de hot rre. Proiectul va fi afi at spre informare public prin grija secretarului unit ii administrativ-teritoriale. (2) Iniiatorii asigur ntocmirea listelor de susin tori pe formulare puse la dispoziie de secretarul unit ii administrativ-teritoriale. (3) Listele de susin tori vor cuprinde numele, prenumele i domiciliul, seria i numrul actului de identitate i semn turile susin torilor. (4) Listele de susin tori pot fi semnate numai de cet enii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unit ii administrativ-teritoriale respective, al crei consiliu local sau jude ean urmeaz s dezbat proiectul de hot rre n cauz. ART. 111 Dup depunerea documentaiei i verificarea acesteia de ctre secretarul unit ii administrativ-teritoriale, proiectul de hot rre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local sau jude ean, dup caz. CAP. 8 Administratorul public ART. 112 (1) La nivelul comunelor i ora elor, primarul poate propune consiliului local nfiin area funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate. (2) Numirea i eliberarea din func ie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri i atribuii specifice, aprobate de consiliul local. Numirea n funcie se face pe baz de concurs. (3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cu primarul, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local. (4) Primarul poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

ART. 113 (1) La nivelul jude elor, pre edintele consiliului judeean poate propune consiliului jude ean nfiin area funciei de administrator public, n limita numrului maxim de posturi aprobate. (2) Numirea i eliberarea din func ie a administratorului public se fac de pre edintele consiliului jude ean, pe baza unor criterii, proceduri i atribu ii specifice, aprobate de consiliul jude ean. Numirea n funcie se face pe baz de concurs. (3) Administratorul public poate ndeplini, n baza unui contract de management, ncheiat n acest sens cu pre edintele consiliului jude ean, atribuii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeean. (4) Preedintele consiliului jude ean poate delega ctre administratorul public, n condiiile legii, calitatea de ordonator principal de credite. ART. 114 (1) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii. (2) Recrutarea, numirea i eliberarea din funcie a administratorului public al asociaiilor de dezvoltare intercomunitar se fac pe baza unei proceduri specifice de ctre consiliile de administraie ale acestora i sunt aprobate prin hot rri ale consiliilor locale i consiliilor jude ene respective. CAP. 9 Actele autorit ilor administraiei publice locale i comunicarea acestora ART. 115 (1) Pentru ndeplinirea atribuiilor ce le revin: a) primarul emite dispoziii; b) consiliul local adopt hot rri; c) consiliul jude ean adopt hot rri. (2) Dispoziiile primarului se comunic n mod obligatoriu prefectului judeului, n cel mult 5 zile lucrtoare de la semnarea lor. (3) Hot rrile consiliului local se comunic n mod obligatoriu: a) primarului unitii administrativ-teritoriale; b) prefectului judeului. (4) Hot rrile consiliului judeean se comunic n mod obligatoriu prefectului jude ului. (5) Comunicarea actelor ntre autoritile administraiei publice locale i cu prefectul jude ului se efectueaz prin intermediul secretarului unit ii administrativ-teritoriale. (6) Actele autorit ilor administraiei publice locale se vor aduce la cunotin public prin grija secretarului unit ii administrativ-teritoriale. (7) Dispoziiile primarului, hotrrile consiliului local i hot rrile consiliului jude ean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului n condiiile legii care i reglementeaz activitatea.

CAP. 10 Secretarii unit ilor administrativ-teritoriale ART. 116 (1) Fiecare unitate administrativ-teritorial i subdiviziune administrativ-teritorial a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, ora ului, municipiului, jude ului i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucur de stabilitate n funcie. (2) Secretarul unit ii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanciunea destituirii din funcie. (3) Secretarul unit ii administrativ-teritoriale nu poate fi so , soie sau rud de gradul nti cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu pre edintele sau vicepre edintele consiliului jude ean, sub sanciunea eliberrii din funcie. (4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, ncetarea raporturilor de serviciu i regimul disciplinar ale secretarului unitii administrativ-teritoriale se fac n conformitate cu prevederile legislaiei privind funcia public i funcionarii publici. ART. 117 Secretarul unitii administrativ-teritoriale ndeplinete, n condi iile legii, urmtoarele atribuii: a) avizeaz, pentru legalitate, dispoziiile primarului i ale preedintelui consiliului jude ean, hot rrile consiliului local, respectiv ale consiliului jude ean; b) particip la edin ele consiliului local, respectiv ale consiliului jude ean; c) asigur gestionarea procedurilor administrative privind relaia dintre consiliul local i primar, respectiv consiliul jude ean i preedintele acestuia, precum i ntre acetia i prefect; d) organizeaz arhiva i eviden a statistic a hot rrilor consiliului local i a dispoziiilor primarului, respectiv a hotrrilor consiliului jude ean i a dispoziiilor preedintelui consiliului jude ean; e) asigur transparen a i comunicarea ctre autorit ile, instituiile publice i persoanele interesate a actelor prevzute la lit. a), n condiiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, cu modificrile i completrile ulterioare; f) asigur procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului jude ean, i efectuarea lucrrilor de secretariat, comunic ordinea de zi, ntocmete procesul-verbal al edin elor consiliului local, respectiv ale consiliului jude ean, i redacteaz hot rrile consiliului local, respectiv ale consiliului jude ean; g) pregtete lucrrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului jude ean, i comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuii prevzute de lege sau nsrcin ri date de consiliul local, de primar, de consiliul jude ean sau de preedintele consiliului jude ean, dup caz. CAP. 11

Contraven ii i sanciuni ART. 118 (1) Constituie contravenii i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 5.000 lei urmtoarele fapte: a) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului local de ctre primar; b) nepunerea n aplicare, cu rea-credin, a hotrrilor consiliului jude ean de ctre preedintele consiliului jude ean; c) neprezentarea n termenul prevzut de Legea finanelor publice locale a proiectului bugetului unitii administrativ-teritoriale de ctre primar, respectiv pre edintele consiliului jude ean, din culpa lor; d) neprezentarea de ctre primar sau pre edintele consiliului judeean a rapoartelor prevzute de lege, din culpa lor; e) neluarea msurilor necesare, stabilite de lege, de ctre primar sau preedintele consiliului jude ean, n calitatea acestora de reprezentani ai statului n unitile administrativ-teritoriale. (2) Constatarea contraven iilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre prefect, n calitatea sa de autoritate public, reprezentant al Guvernului pe plan local. (3) Dispoziiile prezentului articol se completeaz n mod corespunztor cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu modificrile i complet rile ulterioare. CAP. 12 Bunuri i lucrri publice SEC IUNEA 1 Administrarea bunurilor ART. 119 Constituie patrimoniu al unit ii administrativ-teritoriale bunurile mobile i imobile care aparin domeniului public al unitii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum i drepturile i obligaiile cu caracter patrimonial. ART. 120 (1) Aparin domeniului public de interes local sau jude ean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public naional. (2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile. ART. 121 (1) Domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile, altele dect cele prevzute la art. 120 alin. (1), intrate n proprietatea acestora prin modalit ile prevzute de lege.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel. (3) Donaiile i legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, dup caz, a consiliului jude ean, cu votul majorit ii consilierilor locali sau jude eni, dup caz, n funcie. (4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unit ilor administrativ-teritoriale se face n condiiile legii, pe baza unui raport de evaluare, nsu it de consiliul local. ART. 122 Toate bunurile aparinnd unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale i judeene li se prezint anual de ctre primar, respectiv de preedintele consiliului jude ean, un raport asupra situaiei gestion rii bunurilor. ART. 123 (1) Consiliile locale i consiliile judeene hot rsc ca bunurile ce aparin domeniului public sau privat, de interes local sau judeean, dup caz, s fie date n administrarea regiilor autonome i instituiilor publice, s fie concesionate ori s fie nchiriate. Acestea hot rsc cu privire la cumprarea unor bunuri ori la vnzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau jude ean, n condi iile legii. (2) Vnzarea, concesionarea i nchirierea se fac prin licitaie public, organizat n condiiile legii. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), n cazul n care consiliile locale sau jude ene hot rsc vnzarea unui teren aflat n proprietatea privat a unit ii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcii, constructorii de bun-credin ai acestora beneficiaz de un drept de preempiune la cumprarea terenului aferent construciilor. Preul de vnzare se stabilete pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau jude ean, dup caz. (4) Proprietarii construciilor prevzute la alin. (3) sunt notificai n termen de 15 zile asupra hotrrii consiliului local sau jude ean i i pot exprima opiunea de cumprare n termen de 15 zile de la primirea notificrii. ART. 124 Consiliile locale i consiliile judeene pot da n folosin gratuit , pe termen limitat, bunuri mobile i imobile proprietate public sau privat local ori judeean, dup caz, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care desf oar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor publice. SEC IUNEA a 2-a Lucrrile publice ART. 125 Consiliile locale sau consiliile jude ene pot contracta prin licitaie efectuarea de lucr ri i servicii de utilitate public, n limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv jude ean. ART. 126

Lucrrile de construcii i reparaii de interes public, finan ate din bugetele comunelor, oraelor, municipiilor sau jude elor, se execut numai pe baza unor documentaii tehnicoeconomice avizate sau aprobate, dup caz, de consiliul local ori de consiliul judeean i numai pe baza unei licitaii publice, n limitele i n condiiile prevzute de lege. ART. 127 Documentaiile de urbanism i amenajare a teritoriului privind comuna, ora ul, municipiul i judeul se elaboreaz, se aprob i se finan eaz n conformitate cu prevederile legii. CAP. 13 Dispoziii tranzitorii i finale ART. 128 Consilierii locali sau jude eni, dup caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucureti, primarii i viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinii i vicepre edinii consiliilor jude ene, secretarii unit ilor administrativteritoriale i personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului jude ean, rspund, dup caz, contraven ional, administrativ, civil sau penal pentru faptele s vrite n exercitarea atribuiilor ce le revin, n condiiile legii. ART. 129 Judeul Ilfov are re edin a n municipiul Bucureti. ART. 130 Prevederile art. 57 alin. (4) i ale art. 101 alin. (3) privind eliberarea din funcie a viceprimarilor, a pre edinilor i vicepre edinilor consiliilor judeene se aplic dup alegerile autorit ilor administraiei publice locale din anul 2008. ART. 131 Prevederile art. 19, art. 39 alin. (7) i ale art. 76 alin. (2) - (4) sunt aplicabile i n cazul n care, din diferite motive, dup intrarea n vigoare a prezentei legi, ponderea cet enilor aparinnd unei minoriti naionale scade sub procentul prevzut la art. 19. ART. 132*) Denumirea aparat propriu de specialitate se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se nlocuiete, n cuprinsul tuturor actelor normative n vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale. -----------*) Fost art. 156^2, introdus prin Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. ART. 133

(1) Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) Pe aceeai dat se abrog Legea administra iei publice locale nr. 69/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 79 din 18 aprilie 1996, cu modificrile ulterioare, art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004**) privind Statutul aleilor locali, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificrile ulterioare, precum i orice alte dispoziii contrare. -----------**) Abrogarea art. 15 alin. (2) lit. d) i art. 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleilor locali a fost dispus prin pct. 111 al art. I din Legea nr. 286/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006. NOT: Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea i completarea Legii administraiei publice locale nr. 215/2001, care nu este ncorporat n textul republicat al Legii nr. 215/2001 i care se aplic, n continuare, ca dispoziii proprii ale Legii nr. 286/2006: "ART. 2 (1) Secretarii comunelor care, la data intrrii n vigoare a prezentei legi, nu au studii superioare i pot p stra funcia public cu obligaia ca, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, s absolve o form de nvmnt superior de lung durat n specialitatea tiin e juridice sau administraie public, sub sanciunea eliberrii din funcie. (2) Pn la data de 31 decembrie 2006, sub sanciunea ncetrii raportului de serviciu, acetia vor prezenta documente care dovedesc situaia lor colar, care s le permit ndeplinirea n termen a obligaiei prevzute mai sus." ---------------