Sunteți pe pagina 1din 4

ROMNIA UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE DEPARTAMENTUL STUDII EUROPENE I GUVERNAN

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/ Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea disciplinei European Negotiations and Diplomacy Conf.univ.dr. Gabriela Ciot Conf.univ.dr. Gabriela Ciot I 2.6. Tipul de evaluare1 E 2.7. Regimul disciplinei2 OB Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Studii Europene Studii Europene i Guvernan Relaii Internaionale i Studii Europene Master AEMP, MED, GE

2.2. Titularul activitilor de curs 2.3. Titularul activitilor de seminar 2.4. Anul de studiu I

2.5. Semestrul

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1. Nr. de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de 2 28 Din care 3.2. curs Din care 3.5. 2 28 Din care 3.3. seminar/ laborator Din care 3.6. seminar/ laborator Ore 50 50 30 5 5 10

nvmnt curs Distribuia fondului de timp ore convenionale 6 x 25 = 150 Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/ laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti:Comunicare cu studentii 3.7. Total ore studiu individual 130 3.8. Total ore pe semestru 150 3.9. Numrul de credite 6 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1. de curriculum 4.2. de competene Nu e cazul Nu e cazul

5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminarului/ laboratorului
1 2

Mijloace ITC, conexiune la Internet -

Tipul de evaluare: E examen, VP verificare pe parcurs, C colocviu. Regimul disciplinei: OB - obligatorie, OP - opional, F- facultativ.

6. Competenele specifice acumulate Competene profesionale C5.1 Descrierea conceptelor fundamentale din domeniul negocierii i medierii C5.2 Utilizarea metodelor fundamentale pentru explicarea i interpretarea proceselor de negociere i de mediere internaional C5.3 Aplicarea cunotinelor asimilate la situaii de mediere i negociere date C5.4 Pregtirea de analize de specialitate n managementul conflictelor C5.5 Aplicarea metodelor de analiz de specialitate la o situaie de conflict internaional

Competene

CT2 Participarea la realizarea unui proiect n echip cu asumarea de roluri specifice CT3 Identificarea nevoii de formare profesional i realizarea unui plan de dezvoltare n acest sens, prin utilizarea eficient a surselor i resurselor de comunicare i formare profesional (internet, baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc).

Transversale 7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) Aprofundarea teoriilor si tehnicilor negocierii europene 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiective specifice Dezvoltarea abilitilor de comunicare n negocierile europene Familiarizarea cu mediul de negociere n Uniunea European Identificarea corect a tipului de negociere specific fiecrui dosar de negociere Realizarea analogiilor cu situaii de negociere simulare din procesul elaborrii politicilor europene 8. Coninuturi 8.1 Curs Uniunea European un proces de negociere continu Institutiile UE Politicile UE (I) Politicile UE (II) Procesul decizional la nivelul UE Negocierile europene de aderare Negocierile de aderare ale Romniei la UE Metode de predare Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Observaii Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text Lecturi, analiz de text,

Cadrul instituional i actorii procesului de negociere al aderrii Strategiii i tactici n procesul de negociere al aderrii Documentele de poziie Perioadele de tranziie i derogare Stadiul final al negocierilor de aderare Capacitatea de Integrare si Implementarea efectiva a angajamentelor asumate i a regulilor UE Recapitulare Bibliografie

Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul Prelegerea, dialogul

dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri Lecturi, analiz de text, dezbateri

Alfredson, T., Cungu, A. (2008) Negotiation Theory and Practice. A review of the Literature, EasyPol Module, 179, [Internet source, <http://www.readbag.com/fao-docs-up-easypol-5504-5-negotiation-background-paper-179en>], [accessed on 15.12.2012]; Bal, L. J., (1995), Decision-Making and Negotiations in the European Union (Discussion Paper No. 7): University of Lecester, Centre for the Study of Diplomacy; Da Conceicao-Heldt, E. (2002) The EU negotiation process: interests, institutions, decision rules, and iterated bargaining. Theoretical foundation and practical application. paper presented at the BP Transatlantic Programme Workshop for Advanced PhD students on EU politics, European University Institute, 7-8 June 2002; Gori, Ciprian (2008): Negocierile de aderare la Uniunea European, Studiu de Caz: Romnia, Bucureti, Editura Economic Puca, V. (2003), Negotiating with the European Union: preparing the External Environment of Negotiation, vol.3, Bucuresti: Editura Economica; Puca, V. (2006): European Negotiations, A case study: Romanians Accession to the European Union, Gorizia, IUES-ISIG. 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptarile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului Coninutul i metodele reflect obiectivul major al cursului, familiarizeaz studenii cu stilurile i tacticile din negocierile internaionale, diplomaia politic, de afaceri etc. Negocierea este vzut ca un proces social orientat spre comunitatea de afaceri i pregtirea social i politic. 10. Evaluare Tip de activitate 10.4. Curs 10.5. Seminar/ 10.1. Criterii de evaluare 1 lucrare finala la finele cursului 1 document de poziie 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final 30% 70% -

laborator 10.6. Standard minim de performan Nota 5 (cinci)

Data completrii: 6.02.2013.

Semntura titularului de curs: .conf.univ.dr. Gabriela Ciot

Semntura titularului de seminar: .............-.......................................

Data avizrii in catedr .................................

Semntura efului de departament/ catedr ....................................................................