Sunteți pe pagina 1din 1

leucoplast, fage de tifo sterii, tdvip reaald; de perfuzie, solulii de perfuzat, ambalare steril in pungi flacoaae PVC, care

trebuie inc5lzite Ia temperatura corpului ; Medicamentelesupiimentare; statiwl de perfuzie, pens6 hemostatic[ ; o seringr cu ser fiziologic steril, set de catetere venoase sau bra sterile, dispozitive de pozilionare a brafului-jgheab sau un suport; Aecesoriile necesare aparatelor de perfuzie sunt : canulE, fluturag, ace de diferite dimensiuni ; sistemul de reglare a dozelor: clem6, prestub ; piese internaediare {cateter cu mai multe cEi); robinete si sisterne de ini

- T*e -

' .

venele de la plica cotului, unde vena medianr bazilicd anastomozsazi cvvena median5 cefalicE gi formeazd M-ui venos ; venele depe zuprafaJa dorsarE a m6inii, la vdrstnici sunt vizibile :

:
.

f:*tT:'tffi:::ru*o.r*

gi

sugari;

epicraniene sau aie scalpului iu oou*u,

vena ii miqi, daci nu sunt vizibile de la plica cotului. Psihicd: - se infrrmeazE. asupra uCft*,

Fizicd:

., Pregitirea beln*rulrri

cazul:

bakavul si nu minince, sI nu fumeze; se dat[regte bolnavul; se mrsaarr func$il-e l'iitale (TA, puls, temperatura, respiraiie, diurez s pregStegte lccul se dezinfecteazd sau se rad pil0zite1ile daca ,
se rcagE

balaavul Tehnica

sE-

i evacueze vezica

evenfual scaunu

perfuzii

Pregdtirea fl*eon*t se ?acnkegte fracosul sau punga cu sorulia de perfuzat ra temperat colpului; 2. se pregEtesc medicameatele recomandate de medic (fiole), se aspiri seringn sterii6, se dezinfecteud dopul flaconului gi se inlectea,,il rind medicame$tele iadicate; se omogeaizeazd.prin migciri de rdsturnare a flaconurui; 4. Se desface p*ryoyi dinambaiaj, se indepdrteaz6,teacaprotectoare ia trocar, se dezinfecteazd dopul gi se inirocuce trocarur prio Jop flacoa, cu o singuri migcare; 5. se *ari balele de aer afar[ prin migclri de balansare, pinr ce jetul cu

i.

c**tialr: