Sunteți pe pagina 1din 1

01

2. 3. Se dezinfecteazE
medicinai:

1.

Se spal6 mAiniie. se imbracd mdnu;ile; Se aplic5 garaul;i se eviden\iazdvena;

tegumenhri

cu un tampon imbimbat cu

alcc'-*i

4. Se fixeazi teg!.menfirl cu indexul gi pclicele m6inii stingi; 5. Se punclioneazd vena cu o branuld sau cu acul, cu bizoul in sus: cacc
vine
sAnge pe ambou (iuseamnd cd suatem

in vend); se desface ga:*';i-

Incidente gi accidente

aumdrui de pic6turi 60plmin; 6. Se fixeazE acu1, branula (canuia venoasl) szu cateterul cu pia-ii.r* special ftencafix-canuld) sau benzi de leucoplast pentm a ciever: deplasarea sau o eventqal6 contaminare; 7. Se paaseazi steril locui unde s-a fixat canuia sau branula pettn-: proteclie gi siguraali dup6 terminarea perfuziei; Supravegherea petfuzei Si stfirii bolnovuhti: 1. Se verifi.c51ocul puacliei gi regiunea inconjurdtoate pentru a descoperi la ti:rip o eventaalE perfuzare paravenoasd; 2. Se umriregte starea bolnavului, culoarea faciesului; 3. Se urmdiege viteza de perfuzare indicatE de medic, orr se la-rd la preferinia bolnal.i.hri modificarea ritmului de arlministrare; unii bolnavi pot modifica ritmul pentru a se temrina mai repede perfuzia firi s[ gtie asistent(ul, a). 4. In cazul folosirii uaei branule trebuie supravegheatd regiunea pentru a nu apS.rea a trombazd saufebitd (durere, tumefiere, eritem sau rogea!6se vor aplica comprese cu api rece, unguente cu antiiflamatoare gi aaticoagulante), dupd tenninarea perfuziei; 5. La pacienlii la care s-a introdus o canul[ sau o branuli penh-u ctteva zile de tratament, dupi terminarea fiec6rei perfuzii se va injecta pe canull cdfiva mililitri de ser fiziologic cu o picdturd de heparind pentru a preveni coagularea sdngeiui pe canuld; 6. Durata unei perfuzii nu trebuie sE dep5geascl 2 - 3 zile in vederea evitSrii iaflainagiei locaie. Terminarea perfuziei: 1. Inainte de a se temina tot lichidul din flacon se inchide prestubul pentru a se preveni intrarea aerului; 2. Se desfac benziie de leucoplast: 3. Se ertrage acul sub un tampon de vati imbibat in aicool medicinai. A Se comprimf, cdteva minute locul; f- Se panseazi steril sau se iasture. -Perfuzare para\:enossd prin punclionare greqit5; purzclionarea unei at'tere se el'it6 prin punclionarea r,enelcr laterale gi nu centrale de la piica cotului; -Embalie gazoasd prin golirea flaconuiui gi nesupraveghere; -Embolie de cateter sau branvild; se eviti prin verificarea i*ainte a cateterelor {sd nu aibi. defecte ci* fabricalie); - C o rziam i n a r e *i i ry ob i an d ptitt nerespectarea regulilor de as epsie : -Perfu:ares c:: rirr ropid prcvoac6 ?ncircarea volemicd excesivd., iar la cei cu insufi cienp cardiac6 EPA;
se regleazd