Sunteți pe pagina 1din 1

Indicafii

cardiopatiei isctremiCe, atunci cind lipsesc semnele EKG caracteristice in stare de repausl - testarea capacitifii de efort a bolnavilor care au avut infarct miocardic;

- Di"gt*ti.-t*
-

evaluarea unui tratament medicamentos sau

chirulglcal-

sfEtuieqte sl nu mdnince, testul ore dupd masd.

t. fu."

cesitatea, se ia consimllmintul; se dimineala pe nemdncate Sau ce1 pulin 3

Fizici: - se mdsoard gi se inregistreazl funcliile vitale Puls, TA,Temp',

Pregltirea
pacientului

Respiralie; se m6soara inallimea 9i greutatea; nu trebuie si fumeze 2 ote furainte de prob[; - se intrerupe tratamentul medicamentos care influenfeazd EKG-u1'(barbifurice, tonice cardiace, nitrili, medicamente antiaritmice c6nd este posibil medical va
decide; - se inregis treaz|.un EKG de rePaus;

re medic ajutat de asistenta medicali' - Efortul trebuie standardizat dup6 sex , vfirstE, inilfime; - eforlul se efecfaeaz[la bicictreta ergometric[ sau covor rulant; - la bicicleta ergometrici se recomandd inceperea eforfului cu 25w 9i m6rirea lui treptatd la fiecare 2 - 3 minute, pinl se obline frecvenla cardiacd la valori submaximale este indicat; - valoarea maximl a frecvenlei cardiace la care se poate ajunge este de 220 minus vdrsta in ani a bolnavului; - valorile submaximale sunt 75 -90% din valoarea maximd. - in timpul probei de efort se monitorizeazl"EKG-ul9i TA apacientul. Proba de Jfort trebuie opritd imedtat atunci cdnd apar simptomele:
i

valoarea maximd sau hipotensiune; conducere atrio-ventriculare


gi intraventriculare;

Tehnica

Personalul rnedical specializat care efectueazi proba de efort trebuie sI aib[ pregitite sursa de oxigeno aparaturl gi medicafie de urgen{5 pentru corectarea rapid[ a eventualelor complicafii ce pot aplrea. inscrierea EKG se practicd:
- la inceputul probei de efort in repaus; - la fiecare minut in timpul eforrului; - laurmdtoarele intervale dupd efort: - imediat, La7-21- 4 9i la 6 minute. in timpul efortuiui sr .xplot.azl activitatea electricl cu un singur electrod precordial V4 sau V5 care aratd activitatea ventriculului stdng, iar dup[ efort se inregistreazd EKG in 12 derivagii. Intelpretarea EKG dupd efort: - Se consideri aspect normal o subdenivelare oblic6; rapidd gi ascendentd a segrnentului ST;

Subdenivelarile oblic dcseendente sau orizontale ale undei ST sunt


;

consi derate patolo-eice