Sunteți pe pagina 1din 1

e

"

ste vorba despre o confesiune de cteva pagini pe care Mircea C\rt\rescu a inclus-o n recentul (foarte recentul) Fchiul c\prui al dragostei noastre.
mama [i schimba felul de a vorbi, o d\dea pe or\[ene[te, dar un u[or damf din vechiul grai r\mnea IOchiul c\prui al dragostei noastre, pp. 79 80K. Odat\ cu acest paragraf, Levantul, o epopee piezi[\, se ncarc\ deodat\ de lirism. ndep\rtarea de canonul genului nu st\ numai n atitudinea parodic\, deci. Ci n ns\[i esen]a acestei epopei, scris\, iat\, a[a cum au fost scrise toate poemele lui Mircea C\rt\rescu. IDintre care o parte chiar au fost topite n Levantul. O spune C\rt\rescu cteva pagini mai ncoloK. Ipoteza e provocatoare. Levantul devine pur [i simplu altceva. Sau, oricum, [i altceva. Dintr-un manual de postmodernism, o carte de poezie de toat\ frumuse]ea. Dintr-o istorie literar\ n versuri, o istorie personal\ [i, de fapt, cotidian\. Ct prive[te grefele livre[ti ale c\r]ii, s-au vehiculat, de fiecare dat\, cam acelea[i nume. Eminescu, Bolintineanu, Arghezi, Barbu. Sigur c\ da. Trimiterile la ei sar n ochi. Cu att mai mult cu ct unul dintre cnturi le red\, fiec\ruia dintre ei, vocea, ntr-o pasti[\ de mare tandre]e. Prevalndu-se de dimensiunile limitate ale paginii de revist\, criticii au luat, de obicei, caimacul. Dar sub acesta se afl\ lucruri formidabile. Sunt pomeni]i, explicit, [i al]i poe]i. IDac\ nu m\ n[el, cel mai tn\r dintre ei e Alexandru Mu[ina, colegul de genera]ie al lui C\rt\rescu.K Sunt, pe de alt\ parte, infuza]i cu discre]ie al]ii. Repertoriul e imens. Cine lipse[te, n mod frapant, nu s-a ntrebat nimeni. Lipse[te, de pild\, la o prim\ strigare, Mircea Iv\nescu. Un poet pe care, a[a cum rezult\ [i din Postmodernismul romnesc, autorul Levantului l-a pre]uit enorm. Sc\pareN Mai degrab\ acte manqu. n cntul al [aptelea, cel mai faimos fiindc\ cel mai accesibil, se [tie, protagonistul descinde ntr-o sal\ plin\ de statui. Eminescu, Arghezi, Bacovia, Blaga. To]i intonnd versuri proprii. IE un fel de a spune, desigur, c\ci totul e sub imperiul pasti[ei.K Ultimul colos, al c\rui chip va r\mne nev\zut va declama nici mai mult, nici mai pu]in dect nceputul Levantului: Floare-a lumilor, val verde cu lucori de petre rare, M\ri pe care vase d-aur port piper [i scor]i[oare, P\rnd piep]eni trecu]i molcom printr-un p\r mparfumat, Strop de rou\-n care ceriul e cu nouri mestecat, O, Levant, n cari zefirul umfle-ai sei obraji de zeu, Cu sim]iri aprinse umpli neguros sufletul meu! O, Levant, Levant ferice, cum nu sim]i a mea turbare, Cum nu vede al t\u ochiu cu v\p\i de chihlimbare Noaptea turbure din peptu-mi, zbuciumul ce am n sn, De cnd sunt de[tept pe lume, de cnd [tiu c\ sunt romn! Cum n-am ochii mii, ca Argus, ca cu mii de l\crimioare

actualitatea
S\ jelesc tic\lo[ita a poporului meu stare, Preste care lupi [i pardo[i s-au f\cut st\pni deplin Zgriind cu gheare lunge al Valahiei evantu ul, p. 5K. drag sn! ILe Am ]inut s\-l reproduc a[a, vers sub vers, [i nu n varianta economic\ pentru a pune mai clar n eviden]\ un detaliu numeric. Sunt exact paisprezece versuri. Structur\ de sonet. Minus, desigur, cteva detalii formale. Simpatia pentru genul acesta, C\rt\rescu [i-a ar\tat-o nc\ de timpuriu. IStau m\rturie cele dou\zeci din Poeme de amor.K Simpatie, cred, mediat\ [i de afinitatea pentru poezia lui Mircea Iv\nescu. C\ruia, poate f\r\ s\-[i dea seama, i se face, aici, o splendid\ reveren]\. A[ mai ad\uga numai cteva lucruri. C\ printre sursele niciodat\ numite ale Levantului ar trebui ad\ugat poemul de debut al lui Duiliu Zamfirescu, Levante [i Calavrytad c\ frumoasa Zenaida ar putea descinde din Povestirile moldovene[ti I1920K ale lui Radu Rosettid c\ verosul c\uza[ Iancu Aricescu e rezultatul unei stranii mpletiri ntre Ioan Catina Iun tn\r poet pa[optist nzestrat, dar ocolit de [ans\K [i C.D. Aricescu Iun grafoman, tot pa[optist, f\r\ talent dar destul de bine orientat socialK. C\, pe scurt, multe nout\]i despre Levantul se ad\postesc n tot soiul de c\r]i vechi. !

! cronica literar\ de cosmin ciotlo0

1oeme vec3i4 nou\


evantul lui Mircea C\rt\rescu a cunoscut n timp destul de multe reedit\ri [i destul de pu]ine interpret\ri. Din zecile de analize care i-au fost dedicate, numai cteva au, de fapt, portan]\ intelectual\. (Cea a lui Nicolae Manolescu [i cea a lui Ion Bogdan Lefter fiind capete de afi[.)

Celelalte sunt, n ma-oritate, simple reporta-e de lectur\ nso]ite de verdict. Ideatic, ns\, aproape cu totul inutile. Att doar. Nu nocive. Nu ridicole. Cu o excep]ie, pe care m\ simt dator s-o evoc. Relativ recent, la rubrica pe care o ]inea n Romnia l iterar\ , Daniel Cristea-Enache [i-a ncercat [i el norocul cu cartea aceasta, scriind tenace un fel de cronic\ [i confirmnd, cu o ntrziere de aproape dou\ decenii ceea ce toat\ lumea convenise nc\ de la nceput. Anume c\ Levantul e un volum de poezie absolut extraordinar. O banalitate. Nu singura din articolul respectiv, desigur. IF\cut, de la un cap\t la altul din banalit\]i.K Ce mi s-a p\rut, n schimb, ngri-or\tor era altceva. Siguran]a cu care Cristea-Enache se instala n postura iluzorie de prim comentator. Ca [i cum nimeni naintea lui nu mai scrisese despre epopeea lui Mircea C\rt\rescu. Dincolo de impolite]e [i de neprofesionalism, faptul denot\ o problem\, a[ zice, mai grav\. Inadecvarea la cod. Cum s\ discu]i tocmai despre Levantul, care e n]esat de referin]e, f\cnd abstrac]ie de referin]eN Nu [tiu [i nu-mi bat capul cu asta acum. Cea mai recent\ edi]ie din Levantul o reia, anastatic, pe cea ini]ial\, de la Cartea Romneasc\. INu [tiu dac\ neap\rat cea mai frumoas\, dar n mod clar cea mai ata[ant\.K Mi se pare un prile- numai bun pentru a face, n spa]iul acesta, cteva observa]ii personale. S-au admis, n cazul Levantului, trei posibile trasee de n]elegere, dintre care numai dou\ au [i fost explorate. Primul e cel a[a-zicnd tehnic, n lumina c\ruia cartea e un imens inventar de aluzii culturale [i de intertexte, o imens\ comedie a literaturii INicolae ManolescuK. Urm\torul, cel politic, la care se opre[te pe larg Ion Bogdan Lefter decripteaz\ zecile de esopisme disimulate n versuri I[i mai ales n bonusul dramatizat care e varianta cntului al unsprezeceleaK. Despre acest traseu pomene[te [i Ovid S. Crohm\lniceanu n Amintirile

Mircea C\rt\rescu, Levantul, Bucure[ti, Editura Humanitas, 256 pag.

sale deghizate atunci cnd rememoreaz\ [edin]ele cenaclului Junimea n care epopeea a fost citit\ pentru prima oar\. Cel de-al treilea, biografic, sugerat tot de Lefter, dar l\sat cumva n suspensie n finalul cronicii din Contrapunct Iintitulat\, foarte potrivit, n Levant, citind LevantulK s-a reactivat n chip norocos de curnd. Datorit\ autorului nsu[i. Este vorba despre o confesiune de cteva pagini pe care Mircea C\rt\rescu a inclus-o n recentul Ifoarte recentulK Ochiul c\prui al dragostei noastre. Confesiune care ncepe astfel: Levantul exista n mintea mea cu mult nainte s\-mi vin\ ideea s\-l scriu. ntr-un anume sens, m-am n\scut [i am crescut n aceast\ carte, care ar putea fi numit\, de aceea, o carte de memorii. Fiindc\ Levantul este o reprezentare [i un elogiu n acela[i timp ale graiului muntenesc. El reprezint\, n geneza min]ii mele, filia]ia mamei. Mama, Maria Badislav, s-a n\scut n satul Tntava de lng\ Bucure[ti. Tat\l ei, Dumitru Badislav, poreclit Babuc, e un persona- care mi-a dominat copil\ria Ise spunea de altfel c\ sem\n cu elK. La Tntava to]i vorbeau n graiul muntenesc pur, care pare agramat [i brut pentru c\ nu seam\n\ cu limba literar\. Dezacordul dintre subiect [i predicat, cuvintele deformate regional IXM\ doare picerele, maic\Y, zicea cte o b\trn\K, primitivismul vocabulelor Xd\Y [i Xp\Y, dar mai ales diferen]ele de accent, repezeala discursului, naivitatea Xmexican\Y a inflexiunilor m\ uimeau [i m\ ncntau cnd eram copil. Unde unii ar fi v\zut caricatur\, eu vedeam expresivitate [i for]\. Nimic nu-mi pl\cea mai mult dect s\ casc gura la cei mari, la mama [i surorile ei, cnd se adunau n casa b\trneasc\, sp\rgeau nuci pe m\su]a rotund\ ncon-urat\ de sc\unele cu trei picioare [i sporov\iau sub privirile sm\l]uite ale sfin]ilor din icoane. Acas\, la Bucure[ti,

MIERCURI, 13 iunie,
va ap\rea cel de-al 8-lea volum din noua colec]ie Nobel,, editat\ de Jurnalul Na]ional, Sub ghe]ar de Rudyard Kipling (Nobel 1907) Traducere [i prefa]\: Crengu]a N\pristoc Cernat Cronologie: Bianca Bur]a-C
Con]ine motiva]ia Juriului Nobel, discursul rostit cu ocazia decern\rii Premiului Nobel [i fragmente din interviurile ap\rute `n presa cultural\, prilejuite de vizita scriitorului `n Romnia, `n anul 1961.

Ce poate da faima [i succesul unui autor? O parte a bun\st\rii materiale, m\surabil\ n bani? Desigur. Dar, dac\ un autor islandez va uita originile sale ca om al poporului s\u, dac\ va pierde chiar n]elesul de a fi al\turi de cei umili de pe p\mnt, pe care bunica mea m-a nv\]at s\-i onorez, [i se va ndep\rta de ei, la ce bun faima lui sau bog\]ia? Halldr Laxness, discurs rostit cu ocazia decern\rii Premiului Nobel, 1955

!"m$nia li*+rar\ num\rul 23 / 8 iunie 2012...............................................................................................................................................................................................................................................