Sunteți pe pagina 1din 8

Reguli de comunicare si transmitere a datelor

Obligativitatea comunicarilor in scris

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie sa se transmita in scris


Orice document scris trebuie inregistrat

in momentul transmiterii in momentul primirii

Comunicarea, transmiterea si stocarea informatiilor se realizeaza astfel incat sa se asigure integritatea si confidentialitatea datelor respective

Modalitati de transmitere a comunicarilor

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmatoarele modalitati:

prin posta prin fax prin mijloace electronice

Nota in acest caz se aplica prevederile legale referitoare la semnatura electronica

prin orice combinatie a celor prevazute mai sus

Modalitati de transmitere a comunicarilor

AC are dreptul de a impune, in documentatia de atribuire, modalitatile de comunicare pe care intentioneaza sa le utilizeze pe parcursul aplicarii procedurii Atentie!

Modalitatile de comunicare impuse de catre AC nu trebuie sa restrictioneze accesul operatorilor economici la procedura Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronica, precum si caracteristicile lor tehnice, trebuie sa fie nediscriminatorii sa fie disponibile in mod facil oricarui operator economic sa asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare si comunicare

Solicitarile de participare la procedura

Operatorul economic are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitatile: posta fax mijloace electronice orice combinatie a celor prevazute mai sus telefon cu obligatia confirmarii in scris AC are dreptul de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmisa prin fax, sa fie confirmata, intr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmisa prin posta sau prin mijloace electronice.
Nota: In acest caz, AC are obligatia de a preciza, in anuntul de participare, cerinta respectiva precum si termenul in care aceasta trebuie indeplinita.

Transmiterea ofertei

Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai:


prin posta daca AC prevede aceasta posibilitate, prin mijloace electronice.

Nota: In cazul in care AC stabileste ca ofertele urmeaza sa fie transmise prin posta, ofertantul are, in mod implicit, si dreptul de a depune oferta direct la sediul autoritatii contractante sau la o alta adresa indicata de aceasta.

Utilizarea mijloacelor electronice

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca solicitarile de participare si/sau ofertele, sa fie transmise prin mijloace electronice, numai daca se asigura respectarea urmatoarelor cerinte:

informatiile referitoare la posibilitatile specifice de transmitere electronica, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; dispozitivele electronice de receptionare garanteaza in mod corespunzator integritatea si confidentialitatea datelor receptionate; operatorii economici trebuie sa transmita inainte de data limita de transmitere documentele, certificatele, declaratiile si altele asemenea solicitate conform prevederilor Cap. V, Sectiunea a 2-a, in cazul in care acestea nu sunt disponibile in format electronic.

Utilizarea mijloacelor electronice

Garantarea integritatii si confidentialitatii datelor receptionate presupune faptul ca dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le detin si/sau prin procedurile specifice utilizate, permit indeplinirea in mod cumulativ a cel putin urmatoarelor conditii: momentul exact al primirii ofertelor sau solicitarilor de participare poate fi determinat cu precizie; inainte de data limita de transmitere a datelor, nici o persoana nu are acces la datele transmise; in cazul in care interdictia de acces prevazuta mai sus a fost incalcata, acest acces neautorizat este clar detectabil; numai persoane autorizate in acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor receptionate; accesul la datele receptionate este posibil, in toate etapele procesului, numai printr-o actiune simultana a cel putin doua persoane/sisteme autorizate si numai dupa data de vizualizare stabilita dupa data de vizualizare a datelor receptionate, accesul la datele respective ramane posibil numai pentru persoanele autorizate sa vizualizeze datele respective.