Parlamentul României Lege nr.

128 din 12/07/1997 Versiune actualizata pana la data de: 11/06/2007 privind Statutul personalului didactic Publicat în 16/07/1997 Versiune consolidată în 04/03/2002 Versiune consolidată în 05/06/2002 Versiune consolidată în 01/01/2004 Versiune consolidată în 24/09/2004 Versiune consolidată în 21/03/2005 Versiune consolidată în 22/05/2005 Versiune consolidată în 01/07/2005 Versiune consolidată în 17/07/2005 Versiune consolidată în 23/01/2006 Versiune consolidată în 25/05/2006 Versiune consolidată în 02/06/2006 Versiune consolidată în 25/12/2006 Versiune consolidată în 01/01/2007 Versiune consolidată în 28/04/2007 Versiune consolidată în 11/06/2007 Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa articol Afiseaza relatiile cu alte acte ordonat dupa data Atentie! Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. În caz contrar, Indaco Systems îsi declina raspunderea pentru orice consecinte juridice ar putea genera. Varianta pt. imprimare ___________ Text actualizat la data de 11.06.2007. Actul include modificările din următoarele acte: - Decizia nr. 30/1998 a Curţii Constituţionale - Legea nr. 195/1999 - O.U.G. nr. 8/2000 - Legea nr. 83/2002 - O.U.G. nr. 33/2002 - O.U.G. nr. 66/2002. - O.U.G. nr. 196/2002 - Rectificarea din MOf. nr. 41/24.01.2003 - Legea nr. 315/2003 - O.U.G. nr. 123/2003 - O.U.G. nr. 38/2004 - Legea nr. 349/2004 - O.U.G. nr. 68/2004 - O.U.G. nr. 18/2005 - Legea nr. 138/2005 - Legea nr. 195/2005 - Legea nr. 223/2005 - O.G. nr. 4/2006 - Legea nr. 189/2006 - Legea nr. 215/2006 - Legea nr. 481/2006 - O.G. nr. 11/2007 - Legea nr. 108/2007 - Legea nr. 148/2007

- Legea nr. 149/2007 - Legea nr. 150/2007. NOTĂ INDACO! ___________ Anexele 1, 2 şi 3 au fost introduse prin art. 6 din O.U.G. nr. 8/2000, şi înlocuite de anexele Ia), IIa), IIIa), IVa), Va) şi Ib), IIb), IIIb), IVb), Vb) din O.U.G. nr. 196/2002 cu modificările sale ulterioare. Anexele Ia), IIa), IIIa), Va), Ib), IIb), IIIb), Vb) şi Ic) au fost modificate şi înlocuite prin anexele 1.a, 2.a, 3.a, 1.b, 2.b, 3.b, 4 şi 5 din O.G. nr. 4/2006. Anexele au fost modificate şi înlocuite prin anexele 1.1, 1.2, 3, 4 şi 5 din O.G. nr. 11/2007. Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplică personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învăţământ de stat şi particular, personalului didactic care îndeplineşte funcţii de îndrumare şi de control, precum şi celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate în statut. Art. 2. - Prezenta lege reglementează: a) funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control; b) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar; c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare; d) criteriile de normare şi de salarizare, de acordare a distincţiilor şi a premiilor, de aplicare a sancţiunilor. Art. 3. - (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia şi educaţia. (2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor, o conduită morală conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei. Art. 4. - (1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactică sau didactică auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Învăţământului împreună cu Ministerul Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactică sunt stabilite prin protocol între cele două ministere menţionate. (2) Nu pot ocupa posturile menţionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală. (3) În situaţii de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultăţii, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplică, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului. (4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă; b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale; c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. (5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de îndrumare, de conducere şi de control, care se consideră nedreptăţit, poate solicita o expertiză a capacităţii de muncă. TITLUL II Învăţământul preuniversitar

CAPITOLUL I Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţiile pentru ocuparea acestora Secţiunea 1 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare Art. 5. - (1) Funcţiile didactice sunt: a) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; b) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/institutoare; c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor; d) în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă: educatoare/educator, învăţător, învăţător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesorpsihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învăţător-educator, profesor-educator. e) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist; f) în unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale: cadre didactice-mentori şi cadre didactice-tutori. (2) În unităţile conexe şi în cele cu activităţi extraşcolare ale învăţământului preuniversitar funcţiile didactice sunt: a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, învăţător-educator, profesoreducator, profesor-logoped, psihopedagog; b) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social; c) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social; . d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat; e) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor; ___________ Litera d) de la alineatul 1 precum şi literele a) şi b) de la alineatul 2 au fost modificate prin articolul unic din Legii nr. 195/1999. - Literele e) şi f) de la alin. (1) au fost introduse prin art. I pct. 1 din Legea nr. 349/2004. - Partea introductivă şi literele a) şi c) au fost modificate art. I pct. 2 din Legea nr. 349/2004. - Litera c) de la alin. (1) a fost modificată prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 215/2006. Art. 6. - (1) Funcţiile didactice auxiliare sunt: a) bibliotecar, documentarist, redactor; b) informatician; c) laborant; d) tehnician; e) pedagog şcolar; f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară; g) asistent social; h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor. (2) Ministerul Învăţământului, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. __________ Litera h) de la alin. (1) a fost modificată prin art. unic pct. 2 din Legea nr. 215/2006. Secţiunea a 2-a Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice şi didactice auxiliare Art. 7. - (1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:

a) pentru funcţia de educator/educatoare în învăţământul preşcolar - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, ori absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific; b) pentru funcţia de învăţător - absolvirea cu examen de diplomă a liceului pedagogic, secţia pentru învăţători, sau a secţiei educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente; c) pentru funcţia de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic; d) pentru funcţia de profesor în învăţământul gimnazial şi în învăţământul profesional - absolvirea, cu examen de licenţă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învăţământului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum şi îndeplinirea condiţiei cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată*); __________ *) Legea învăţământului nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996. e) pentru funcţia de profesor în învăţământul liceal şi postliceal - absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia, în profilul postului, sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Învăţământului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului, precum şi îndeplinirea condiţiei cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995; f) pentru funcţia de maistru instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu sau absolvirea cu examen de licenţă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior. Pentru această funcţie trebuie îndeplinită condiţia prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; . g) pentru funcţiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore şi cadru didactic-mentor absolvirea cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori absolvirea, cu diplomă, a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobată în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare în profilul postului, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului. (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învăţământul special trebuie îndeplinite, după caz, condiţiile de studii menţionate la alin. (1), precum şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţia specială. (3) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din unităţile conexe învăţământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile de studii prevăzute la alin. (1). (4) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare, în palatele şi în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu şi a unei şcoli de antrenori ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectivă şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995. (5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizării, dobândeşte prin studii şi alte specializări didactice poate solicita trecerea în noua specializare, cu păstrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate în restrângere de activitate. (6) Antrenorii de la cluburile sportive şcolare pot fi angajaţi cu contract de muncă, de regulă, pe o perioadă de 4 ani, un ciclu olimpic. __________ Litera f) de la alin. (1) a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 349/2004. - Litera g) de la alin. (1) a fost introdusă prin art. I pct. 4 din Legea nr. 349/2004. - Alineatele (5) şi (6) au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 349/2004. Art. 8. - Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii: a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa

absolvirea liceului cu examen de bacalaureat.absolvirea cu examen de diplomă. aprobată prin ordin al ministrului.absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil.absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior. respectând prevederile art. 349/2004. 9. de către personal suplinitor. sau a unei şcoli sanitare postliceale ori a unei şcoli postliceale de conducători puericultori. (3) Calendarul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2). în probe scrise sau orale. prin concurs. Concursul constă în probe scrise. (2) Posturile didactice se ocupă prin concurs.absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar. de lungă sau de scurtă durată. . a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia. de profil. rural sau urban. la angajarea personalului didactic asociat. (3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante este asigurată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. a posturilor rezervate şi a posturilor rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la lit. cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului. iar organizarea şi desfăşurarea acestora de către inspectoratele şcolare şi de directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar. în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul. c) pentru funcţia de laborant şi de tehnician . locală şi prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ respective. la angajarea suplinitorilor. care se aplică în mod corespunzător. dacă postul este solicitat de două sau mai multe persoane. Art. d) ocuparea. f) ocuparea. prin suplinire. asociat sau suplinitor. de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior. cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ. dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu. prin publicare în presa centrală. în limitele aceluiaşi regim de mediu. postliceal sau liceal cu diplomă.(1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învăţământul de stat este: a) pretransferarea personalului didactic. în interviu şi în prezentarea unui curriculum vitae. (5). cu examen de licenţă sau de absolvire. titular sau asociat. prin cumul sau prin plata cu ora. . la angajarea titularilor. de lungă sau de scurtă durată. numită de inspectorul şcolar general. posturile declarate vacante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se aduc la cunoştinţă persoanelor interesate. d) pentru funcţia de pedagog şcolar . urmată de un curs de iniţiere în domeniu. se organizează concurs. pe perioadă determinată. transferul se efectuează în unităţi şcolare echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăţământ. b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare. a)-e). I pct. a unei şcoli postliceale sau a liceului. Concursurile se organizează în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. până la 15 noiembrie. la cererea persoanelor interesate. g) pentru funcţia de asistent social . ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea atestatului de aptitudini pentru această funcţie. 10. Art. în condiţiile stabilite de Ministerul Învăţământului. Personalul didactic titular şi cel asociat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.(1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular. (2) Anual. prin concurs. c) detaşarea în interesul învăţământului. a posturilor declarate vacante. 7 şi ale art. tematica şi condiţiile de concurs se fac publice în fiecare an şcolar. cu diplomă de bacalaureat. 6 din Legea nr. în specialitate. în profilul postului. la cerere. în conformitate cu prevederile alin.funcţia de bibliotecar. f) pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic. prin concurs specific.(1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie. __________ Alineatele (2) şi (3) au fost modificate prin art. . (2).absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil. în unităţi de învăţământ echivalente sau într-o treaptă inferioară de învăţământ. 11. e) detaşarea. b) pentru funcţia de informatician . e) pentru funcţia de instructor-animator . în limitele aceluiaşi regim de mediu. având ca preşedinte un . (4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul particular se organizează de către unitatea şcolară respectivă. ori din mediul urban în mediul rural. 13 alin. prin concurs specific. Secţiunea a 3-a Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice şi didactice auxiliare Art. 7 şi 8. h) pentru funcţia de corepetitor . a unei şcoli postliceale. ori a unui liceu de specialitate.

b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare. autorizate provizoriu sau acreditate. Evaluarea. . prin plata cu ora sau prin suplinire. prin afişare la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate. 349/2004. în afara situaţiei prevăzute la alin. __________ Alineatul (5) a fost modificat prin art. părinţi cu domiciliul în localitate. conform hotărârii consiliului de administraţie. (4) şi (5). numită de inspectorul şcolar general. se procedează la evaluarea obiectivă sau la organizarea unui concurs. soţ/soţie cu domiciliul în localitate. cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor prevăzute la alin. învăţător. (4) În cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ. cumulată cu: nivelul studiilor. constă într-o inspecţie şcolară la clasă. (7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori. pe specialităţi. se aplică. 13. Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alţi membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauză. (4) La concursurile organizate de unităţile de învăţământ. respectiv concursul. instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecţionarea personalului din judeţele arondate. Subiectele pentru concursurile organizate de unităţile de învăţământ particulare. în aceeaşi şcoală sau într-o şcoală apropiată. material didactic omologat. Evaluarea obiectivă. (3) În cazul profesorilor şi al maiştrilor-instructori. se renunţă. Componenţa comisiei şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul învăţământului. În învăţământul particular validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ şi se comunică în scris inspectoratului şcolar. la propunerea directorului adjunct. Concursul se organizează conform prevederilor art. al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din această comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare. programe şi manuale şcolare. gradul didactic sau titlul de doctor. convertită în punctaj unitar stabilit de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (1). Contestaţiile se rezolvă potrivit dispoziţiilor art. fără posibilităţi de completare. 12. Din comisia de evaluare/concurs face parte.(1) Contestaţiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul de stat se adresează inspectoratului şcolar. . Art. articole. în mod obligatoriu. lucrări ştiinţifice. c) activitatea prestată de personalul didactic care solicită plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate. (3) Contestaţiile privind rezultatele concursului în învăţământul particular se adresează unităţii organizatoare. directorul unităţii de învăţământ. Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ. (2) Contestaţiile se soluţionează prin reevaluarea lucrărilor în cauză de către o comisie stabilită de rectorul instituţiei de învăţământ superior unde a fost făcută evaluarea lucrărilor. activitatea didactico-ştiinţifică. alte cauze obiective dovedite cu acte. pe specialităţi. (2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele şcolare se stabilesc de Ministerul Învăţământului. studii. 12. următoarele criterii socioumanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate. (3) La concursurile organizate de inspectoratele şcolare. institutor şi învăţător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari sau de elevi prevăzute de lege. 7 din Legea nr.inspector şcolar general adjunct. la: a) activitatea prestată prin cumul. restrângerea activităţii constă în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de normă. în ordine. (6) Reprezentanţii sindicatelor recunoscute la nivel naţional au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. cu ore de specialitate sau de specialităţi înrudite. care pot fi predate de cadrul didactic în cauză. pentru stagiari. Hotărârea comisiei de contestaţii este definitivă. se stabilesc de către acestea. după finalizarea acestora. (5) În învăţământul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul şcolar. în ordine. Art. în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor. (3). (5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate. media de absolvire. .(1) Prin restrângere de activitate se înţelege situaţia în care postul de educatoare. motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii. lista posturilor supuse restrângerii de activitate. este realizată de o comisie. lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii. lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii. 9. (2) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică. progresul şcolar al elevilor. experimente didactice. I pct. Hotărârea acestei comisii este definitivă. instituite la nivelul unităţii şcolare respective.

(1) poate fi efectuată pe o durată de 1-4 ani. cărora li se asigură continuitatea pe post. . (3) Abrogat. 349/2004. . personalului didactic titular.(1) Posturile rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la art. pot fi încadraţi. (1) lit. (3) Detaşarea în posturile didactice prevăzute la alin. prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de muncă.Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic. Detaşarea se face pe o perioadă de cel mult doi ani şcolari consecutivi. . se face cu acordul persoanelor solicitate. (5) Personalul didactic titular aflat în concediu fără plată nu poate fi încadrat în activităţi de suplinire. pe o durată de cel mult un an şcolar. 14. Au prioritate persoanele în curs de calificare pentru învăţământ. supus revizuirii anuale. şi care sunt testaţi prin interviu şi lucrare scrisă. în ordinea mediilor obţinute. 17. organizate de inspectoratul şcolar. se face prin concurs. I pct. (1). se rezolvă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Personalul didactic necalificat este obligat să participe periodic la cursuri de iniţiere în profilul postului şi în metodica predării disciplinei respective. suplinitori fără studii corespunzătoare. Art. 18. se ocupă printr-un nou concurs organizat de inspectoratul şcolar. . în lipsa personalului didactic calificat. a)-e). La medii egale de concurs are prioritate persoana al cărei soţ este cadru didactic. precum şi în funcţiile de îndrumare şi de control. 16. (4) Orele rămase neocupate se atribuie de către directorul şcolii. 8 din Legea nr. 4 şi 7.Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele restrângerii de activitate. (1). respectiv până la revenirea titularului pe post. se poate efectua conform legii şi cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă. în posturile menţionate la alin. (6). se face de către organul care a dispus angajarea. 8. unităţi-pilot. la grupe. potrivit legii. care au absolvit cel puţin liceul. Art.(1) Detaşarea în interesul învăţământului. (3) Posturile prevăzute la alin. de îndrumare şi de control. cu diplomă de bacalaureat. 9 din Legea nr. cu aprobarea consiliului de administraţie. (2). . în profilul postului solicitat. .Detaşarea. . pe o perioadă de an şcolar. după epuizarea situaţiilor prevăzute la alin.Eliberarea din învăţământ a personalului didactic titular. Art. 101 se pot ocupa prin concurs de către suplinitorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. unităţi de aplicaţie. (6) În mod excepţional. unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ. (1)-(4).(1) Personalul didactic auxiliar din învăţământ se angajează prin concurs. cumul sau plata cu ora. (4) Persoana detaşată îşi păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detaşată. inclusiv de preşcolari. 19. 10 alin. 12. Art. cu păstrarea calităţii de titular pe postul şi la unitatea de unde a fost detaşată. corespunzătoare unui ciclu de învăţământ. Art. dacă acesta nu se ocupă prin concurs. 10 lit. c). (2) Angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unităţii. iar pentru funcţiile de conducere. (2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupă de către candidaţii care au participat la concursul organizat conform art. dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv. la cererea persoanei interesate. până la organizarea concursului. I pct. personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate. 349/2004. 15. __________ Alineatul (5) a fost modificat prin art. sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin art. rămase vacante după operaţiunile menţionate la alin. la care pot participa candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege. precum şi cele rezervate conform art. cu excepţia prevederilor art. (5) Detaşarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post. pe o perioadă de cel mult un an şcolar. (2) Detaşarea personalului titular în învăţământ. Art. şi persoanele care au funcţionat în anul precedent cu statut de suplinitori. (1) lit. 11 alin. pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ: grădiniţe. 10 alin. primind cel puţin calificativul "bine". cu respectarea dispoziţiilor art. şcoli sau clase constituite din elevi capabili de performanţe. c). prin cumul sau prin plata cu ora. Hotărârile acestuia sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ. potrivit prevederilor art. prevăzută la art.

349/2004.(1) Funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular. manageriale şi morale. . prin reglementări ale Ministerului Învăţământului. 23. învăţător sau educatoare. (8) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de ministrul educaţiei şi cercetării la unităţile direct subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi de către inspectorul şcolar general.(1) În unităţile distincte de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale. (2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială. 11 din Legea nr.(1) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt: director şi director adjunct. pentru fiecare categorie de personal. . 13 din Legea nr. funcţiile de conducere se ocupă de personal didactic aparţinând acestei minorităţi sau de personal didactic bun cunoscător al limbii respective. la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar. . de către inspectorul şcolar general. 12 din Legea nr. . . după caz. directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. CAPITOLUL II Funcţiile de conducere. (3) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar. I pct. cu avizul consultativ al consiliului de administraţie. prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 20. (5) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin. Art. potrivit legii. ai unităţilor de învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I-X sunt numiţi. în urma câştigării concursului. (3) Abrogat. cu consultarea consiliului profesoral. care se distinge prin calităţi profesionale. 10 din Legea nr. __________ Alineatul (3) a fost abrogat prin art. institutor. 22. I pct. 349/2004. (3) Funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora. 17. la propunerea inspectorului şcolar general. (2) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt: inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct. unul dintre directorii adjuncţi este. 21. Art. __________ Articolul a fost modificat prin art. pe baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia. I pct. dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare a acestui post. având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani. postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi. (4) Directorii unităţilor din învăţământul liceal. . pentru o perioadă de 4 ani.(4) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. pe baza criteriilor de normare. 349/2004. (6) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unităţii de învăţământ.(1) În unităţile de învăţământ în a căror structură sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ preşcolar.Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. Art. Metodologia concursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se aprobă prin ordin al ministrului. desemnat de directorul unităţii de învăţământ. (7) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator. pentru o perioadă de 4 ani. (5) Eliberarea din învăţământ a personalului didactic auxiliar se face conform art. (2) Abrogat. elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. __________ Alineatele (2) şi (3) au fost abrogate prin art. 349/2004. de îndrumare şi de control Secţiunea 1 Funcţiile de conducere Art. în urma câştigării concursului.

care cuprinde strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului din judeţ. în condiţiile stabilite la alin.(1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control prevăzute la art. a).(1) Funcţia de inspector şcolar general se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular. Secţiunea a 2-a Funcţiile de îndrumare şi de control Art. prevăzute la art. se ocupă prin concurs de către personalul didactic titular în învăţământ. evaluate prin: a) curriculum vitae. Art. inspector şcolar. care îndeplineşte criteriile de competenţă profesională şi de moralitate. Art. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. (3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general şi de inspector şcolar general adjunct. 24. (1). (3) În unităţile de învăţământ prevăzute la alin. 3 inspectori şcolari generali din teritoriu şi un director din Ministerul Învăţământului. Reevaluarea condiţiilor contractuale se face o dată la 4 ani. (2) Funcţiile de inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic se ocupă prin concurs. în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. managerială şi de prestigiu moral. trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române. inspector principal de specialitate. cu un singur post de conducere. având cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedră. (2). Art. alte funcţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. cu diplomă de licenţă sau echivalentă. întocmirea procesului-verbal de inspecţie). în specialitate. (6) Numirea inspectorului şcolar general. anterioare. 25 lit. b) la Ministerul Învăţământului: inspector general. (5) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere menţionate la alin. de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învăţământ menţionate. structura inspectoratelor şcolare cuprinde şi un număr corespunzător de inspectori şcolari pentru acest învăţământ. prevăzute la art. (3) În judeţele cu învăţământ în limbile minorităţilor naţionale. . (1) şi (2). 28. care îndeplineşte criteriile de competenţă profesională. (1). este alcătuită din 5 membri. se ocupă prin concurs. . de îndrumare şi de control. (1) şi (2) se desfăşoară la Ministerul Învăţământului. 27. c) inspecţie specială la clasă. . 26 alin. (4) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei se adresează ministrului învăţământului. c) titlul de doctor sau gradul didactic I. (2) Funcţia de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar şi primar se poate ocupa. numiţi conform prevederilor prezentului articol. în conformitate cu prevederile alin. 26. cu respectarea condiţiilor stabilite la art. legislaţia şcolară. de cel puţin 8 ani.Funcţiile de îndrumare şi de control din Ministerul Învăţământului. numită prin ordin al ministrului învăţământului. managementul educaţional şi deontologia profesională. cu competenţe în domeniu. în sistemul de învăţământ. în concordanţă cu obiectivele reformei în plan naţional.funcţiile de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar sunt: a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar de specialitate. se recomandă ca unul dintre directori să fie şi cunoscător al limbii respective. (1) privind condiţiile de studii. . care a desfăşurat activităţi metodice în cadrul liceului pedagogic şi al casei corpului didactic ori a condus activităţi metodice la nivel şcolar sau interşcolar. în calitate de preşedinte. Hotărârea acestuia este definitivă. d) probă practică (asistenţă la ore. prin excepţie de la reglementările prevăzute la alin. b). analiza şi evaluarea acestuia. Art. . . (4) Directorii şi directorii adjuncţi. d) interviu în faţa unei comisii ministeriale. b) aprecierea consiliului de administraţie din unitatea în care lucrează. În comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus şi inspectorul şcolar general al judeţului respectiv. 25 constă în: a) curriculum vitae. analiză de lecţii.(1) funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare. privind inspecţia şcolară. prin excepţie se numeşte şi un director adjunct de la altă secţie decât cea din care provine directorul. Inspectorul şcolar general încheie un contract de management educaţional cu ministrul învăţământului. 25. 25 lit. a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului învăţământului.(2) În unităţile de învăţământ cu secţii de predare în limba unei minorităţi naţionale. dintre care: secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar. b) calităţi dovedite în activitatea didactică şi în funcţii de conducere.

desemnat de rectorul instituţiei de învăţământ superior la care acesta este titular. Art. managementul educaţional şi deontologia profesională. prevăzute la art. pentru perfecţionarea de specialitate. 25 lit. . cicluri de învăţământ şi profiluri. CAPITOLUL III Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar Art.Numirea personalului didactic reuşit la concurs. 30. catedre şi cercuri pedagogice). . un profesor sau un conferenţiar universitar din profilul postului. de îndrumare şi de control. pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a profesorilor. a). prin ordin al ministrului învăţământului. pentru perfecţionarea personalului didactic din palate şi cluburi ale copiilor. 29. în condiţiile legii. f) centre. (2) Candidatul la o funcţie de îndrumare şi de control. . e) cursuri fără frecvenţă. şi din funcţiile de îndrumare şi de control. 25 lit. directorul general din departamentul respectiv. (2) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control. Art. stabilit de ministrul învăţământului. prevăzute la art. 24 alin. b). . e) case ale corpului didactic. (3) Inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic. privind legislaţia şcolară. în funcţiile prevăzute la art. 25 lit. susţine şi o probă scrisă în profilul postului pentru care candidează. pentru perfecţionarea pregătirii metodice şi psihopedagogice a profesorilor. combinate cu consultaţii periodice. se face de către inspectorul şcolar general. pentru maiştri-instructori.(1) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control.(1) Perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează prin forme şi programe. institute şi alte forme instituţionalizate. b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări. precum şi în funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare a diferitelor categorii de cadre didactice. împreună cu instituţiile şi unităţile prevăzute la alin. d) unităţi de învăţământ de profil. 25 lit. g) Palatul Naţional al Copiilor. b) instituţii de învăţământ superior. 31. prin departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic. 25 lit. cu evoluţia diferitelor discipline de studiu. (4). 32. (4) Principalele forme de organizare a perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt: a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice. . simpozioane şi schimburi de experienţă pe probleme de specialitate şi psihopedagogice. inspectorul principal de specialitate din Ministerul Învăţământului sau un delegat al acestui minister. departamente şi catedre.e) interviu în faţa unei comisii de concurs. f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic. b). în raport cu exigenţele învăţământului. 25. un profesor sau conferenţiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic. (3) Contestaţiile la hotărârile comisiilor se adresează ministrului învăţământului şi se soluţionează conform art. Art. b). se face de către cei care au dispus numirea. cu avizul Ministerului Învăţământului. metodice şi psihopedagogice sau pentru obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor didactice. c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere. prin facultăţi. pentru formarea continuă a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar. în conformitate cu prevederile legii.Eliberarea din funcţiile de conducere. realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (comisii metodice. metodică şi psihopedagogică a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar. precum şi tabere şcolare. iar în funcţiile prevăzute la art. 20. d) forme de perfecţionare prin corespondenţă (învăţământ la distanţă). asigură organizarea şi realizarea perfecţionării personalului didactic. c) colegii pedagogice şi licee pedagogice. este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se află postul scos la concurs .în calitate de preşedinte. a). prevăzută la art. (2) Activitatea de perfecţionare a personalului didactic este coordonată de Ministerul Învăţământului şi se realizează în: a) instituţii de învăţământ superior. potrivit opţiunilor participanţilor. prevăzute la art. este formată din: inspectorul şcolar general .în calitate de preşedinte. (2). organizate de instituţii de învăţământ superior. în condiţiile legii. g) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate. prevăzute la art. potrivit metodologiei Ministerului Învăţământului.

la un program de perfecţionare prevăzut în metodologia menţionată la art. pe baza unei inspecţii speciale. pentru fiecare specialitate în parte. la încadrarea în învăţământul preuniversitar li se acordă gradul didactic II. (2) Intervalul prevăzut la alin. contractul individual de muncă al acestuia se desface. c) o probă orală de pedagogie. (3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. 7. de îndrumare şi de control. care au avut funcţia de bază în învăţământul superior şi o vechime la catedră de cel puţin 6 ani. de îndrumare şi de control participă. metodică şi pedagogică. o dată la 5 ani. eşalonate pe parcursul celor 4 ani. în cazul în care se constată lacune în pregătirea ştiinţifică. dacă persoana în cauză a obţinut. . ca urmare.(1) Personalul didactic. (1) se consideră îndeplinită. pe baza unor programe aprobate de Ministerul Învăţământului. (2) Probele pentru obţinerea gradului didactic II constau în: a) o inspecţie şcolară specială. (1) poate fi redus în următoarele situaţii: a) când se produc schimbări esenţiale la nivelul programelor şcolare sau când se introduc noi metode ori tehnologii de instruire şi de evaluare. potrivit legii. e) activităţi practice în domeniul specialităţii. se poate prezenta la examenul de definitivare în învăţământ. Art. Art. Art.(1) Gradul didactic I se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la acordarea gradului didactic II. elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învăţământului. (1). precum şi în susţinerea unor probe scrise şi orale care evaluează pregătirea de specialitate. pe baza unei inspecţii şcolare speciale. care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională. 7 şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedră. Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în învăţământ pierde calitatea de titular şi. . 33. (3) Lectorilor universitari/şefilor de lucrări. li se acordă. 41. . precum şi personalul de conducere. evidenţiate în fişa de evaluare anuală. (4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni. k) doctorat. (3) Condiţia prevăzută la alin.h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere. b) la preluarea funcţiei. b) informare pedagogică. care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. (8) Preparatorilor universitari care trec în învăţământul preuniversitar li se recunoaşte ca stagiu la catedră perioada în care au funcţionat în această calitate. . cu cel puţin 1/2 normă didactică în specialitate. c) la solicitarea consiliului de administraţie al şcolii sau al inspectoratului şcolar. Art. de îndrumare şi de control care nu are pregătire atestată în domeniul managementului educaţional. având în această perioadă funcţia de bază în învăţământ. după un stagiu efectiv de cel puţin 3 ani la catedră. consemnată în fişa de evaluare anuală. în intervalul amintit. (7) Asistenţilor universitari şi preparatorilor universitari cu o vechime la catedră de cel puţin 3 ani. cu rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă şi de inovare pedagogică. 35. (6) Personalului didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ i se recunoaşte definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcţii didactice prevăzute la art. c) informare metodică. 5. b) un test de specialitate şi de metodica specialităţii. d) la propria solicitare. pe baza unei programe aprobate de Ministerul Învăţământului. i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare.(1) Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. cu abordări interdisciplinare şi de creativitate. definitivarea în învăţământ sau un grad didactic. (5) Examenul pentru definitivarea în învăţământ constă într-o inspecţie şcolară specială. cu recomandarea consiliului profesoral. în cazul în care îndeplineşte condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcţii. d) informare în domeniul legislaţiei generale şi şcolare. psihologică şi sociologică. 36. (2) Personalul didactic asociat. (5) Programele de perfecţionare cuprind: a) informare ştiinţifică de specialitate. j) cursuri postuniversitare. .(1) Gradul didactic II se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la definitivarea în învăţământ şi care demonstrează competenţă în activitatea instructiv-educativă. 34. metodică şi psihopedagogică a persoanei respective. potrivit unor programe specifice. care trec în învăţământul preuniversitar. realizate în ţară şi în străinătate. precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente. definitivarea în învăţământ. în cel mult 5 ani. pentru personalul de conducere.

a absolvit. care. cu diplomă de licenţă. pe baza unor teste de aptitudini manageriale. 84/1995 şi care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul specialităţii pe care o predă i se acordă gradul didactic I.Modalităţile de organizare. Art. potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Învăţământului. de către profesori din licee pedagogice. de îndrumare şi de control în învăţământul preuniversitar se organizează stagii de pregătire şi de perfecţionare în domeniul managementului educaţional.(2) Probele pentru obţinerea gradului didactic I constau în: a) un colocviu de admitere. 39. . definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diplome. (3) Personalului didactic de predare. înscris la gradul II sau la gradul I. . toate apreciate cu calificativul maxim. d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice. (8) Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice se acordă prin ordin al ministrului învăţământului. i se recunosc gradele didactice. Art. respectiv gradul I. . de către inspectori şcolari. (6) Educatoarele şi învăţătorii care au obţinut în această calitate grade didactice beneficiază de acestea şi după numirea lor ca institutori. a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată. de evaluare şi de finanţare a activităţilor de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învăţământului. după caz. delegate în acest scop. de desfăşurare. (4) Personalului didactic de predare. Art. 41. examenul pentru obţinerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari. o instituţie de învăţământ superior de lungă durată şi care a trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal.(1) Inspecţiile şcolare speciale în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituţii de învăţământ superior (lectori universitari/şefi de lucrări. iar cel pentru gradul didactic I. pentru fiecare specialitate în parte. I pct. . 68 din Legea învăţământului nr. conform metodologiei Ministerului Învăţământului. 349/2004. i se recunosc gradele didactice obţinute în această calitate şi în cazul absolvirii ulterioare. pe baza unei inspecţii şcolare speciale. La aceste cursuri pot participa şi alţi membri ai personalului didactic interesaţi. eşalonate pe parcursul celor 4 ani. în faţa comisiei instituite. o instituţie de învăţământ superior li se recunosc aceste grade. învăţătorilor. în limita locurilor stabilite de către organizatori. Art. cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată. sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competenţe în domeniu. în anul în care li se efectuează inspecţia şcolară specială. (10) În caz de nepromovare. 14 din Legea nr. cu diplomă de licenţă. precedată de cel puţin două inspecţii şcolare curente. după caz. (9) Personalul didactic care ocupă funcţii cu drept de rezervare a catedrei. (2) Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea corespunzătoare. (7) Gradele didactice obţinute de maiştrii-instructori în această calitate sunt recunoscute pentru orice treaptă de învăţământ preuniversitar în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. __________ Alineatele (2)-(5) au fost modificate prin art. (5) Educatoarelor. cu diplomă de licenţă sau de absolvire. pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Învăţământului. conferenţiari şi profesori). Art. trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal. ulterior obţinerii gradelor didactice în această calitate. (2) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi. în casele corpului didactic sau în alte unităţi stabilite de Ministerul Învăţământului. precum şi de către alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar.Pentru personalul didactic cu funcţii de conducere. 38. b) o inspecţie şcolară specială. cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de lege. institutorilor şi maiştrilor-instructori care au obţinut gradele didactice II şi I şi ulterior au absolvit. la examenele pentru gradul II. cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată. la un interval de cel puţin 3 ani şcolari.(1) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta. 37. (3) Personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 40. . c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice.Perfecţionarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează. .

sunt prevăzute în fişa postului.16 ore pe săptămână. de instruire practică şi de evaluare. (1) lit. mobilitatea şi educaţia senzorială. e) pentru personalul didactic din unităţile şi clasele învăţământului de artă. Pentru orele efectuate în plus faţă de normă. a învăţătorului sau a institutorului. (41) În învăţământul primar. (2) Activităţile concrete. de învăţători ori de institutori de la grupa sau clasa respectivă.Norma didactică de predare-învăţare. . pentru personalul didactic itinerant. specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupă postul didactic respectiv.20 de ore pe săptămână. nu se includ în norma educatoarei. f) pentru personalul didactic din învăţământul special şi din casele de copii. orientarea. b) un post de învăţător (institutor) pentru fiecare clasă din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia. educaţia auditiv-perceptivă compensatorie. conform planurilor de învăţământ. norma didactică este de 16 ore pe săptămână. (1) se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Învăţământului. cultura fizică medicală. orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.terapia tulburărilor de limbaj. (3). prevăzute în planurile de învăţământ. 43. validat de Ministerul Învăţământului. învăţător-educator. orele de limbi străine. (2) Prin excepţie. . (1) lit. unde nu se pot constitui clase separate. precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică. (3) În învăţământul preşcolar şi primar. constituie anexă la contractul individual de muncă. dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectivă. educaţia vizual-perceptivă compensatorie. la grădiniţele cu program prelungit şi la cele cu program săptămânal. se referă la activităţi specifice sistemului naţional de învăţământ. de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. în unităţile în care nu se pot constitui grupe separate. c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul preuniversitar. şi de educatoare. complementare procesului de învăţământ. în condiţiile alin. sau prin plata cu ora ori prin cumul. pentru cel din centrele logopedice interşcolare.(1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde: a) activităţi didactice de predare-învăţare. fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează: a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupă de preşcolari sau pentru grupe combinate. labiolectura. profesor-educator şi maistru-instructor . Fişa individuală a postului. cuprinse în fişa individuală a postului. fiind incluse în norma acestora. revizuită anual. a) şi sunt selectate acele activităţi prevăzute la alin. b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţi de educaţie. în norma didactică prevăzută la alin. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate. În fişa individuală a postului sunt incluse activităţile concrete cuprinse la alin. de educaţie fizică. (4) Orele de limbi străine din învăţământul preşcolar şi din cel primar pot fi predate. 42 alin. educaţia psihomotrică şi altele de acest tip . institutor-educator. Art. (1). a)-d). . psihoterapia şi consilierea. (21) Învăţătorii/institutorii care predau în învăţământul primar din şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale au aceeaşi normă didactică prevăzută în planurile de învăţământ pentru şcolile cu limba de predare română. g) pentru personalul didactic din învăţământul special integrat. 44. norma didactică se stabileşte astfel: profesori şi învăţători la predare şi profesori pentru activităţi specifice . tipizată la nivel naţional. elaborată de Ministerul Învăţământului împreună cu federaţiile sindicale din învăţământ recunoscute la nivel naţional şi inclusă ca anexă la contractul colectiv de muncă. b).(1) Norma didactică cuprinde ore prevăzute în planurile de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă sau de absolvire. d) 24 de ore pe săptămână pentru maiştrii-instructori. cu menţinerea drepturilor salariale. b) care corespund profilului. .CAPITOLUL IV Norma didactică şi condiţiile de salarizare a personalului didactic Secţiunea 1 Norma didactică Art. 42. kinetoterapia. Art. psihodiagnoza. norma didactică se stabileşte potrivit prevederilor de la lit. precum şi pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii. ortofonia. corespunzătoare prevederilor alin. (1) lit. (3) Atribuţiile concrete prevăzute la alin. posturile se normează pe ture. orientarea şcolară şi profesională. aceştia sunt remuneraţi prin plata cu ora.

47.Alineatele (41) şi (42) au fost introduse prin art. potrivit legii. programelor şi proiectelor stabilite. (2). inclusă în planurile de învăţământ. cu gradul didactic I. (2). drepturile cu caracter social. de pregătirea şi experienţa profesională. . Art. 44 alin. 48.(1) Personalul didactic de predare şi de instruire practică. beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal.G.Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare. constând în adaosuri. sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare. __________ Alineatul (21) a fost introdus prin art. cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani. (1) şi (2) nu poate desfăşura activităţi didactice în regim de cumul sau plata cu ora. Art. Atenţie! Potrivit art. unde norma didactică nu se poate constitui conform prevederilor art. cu excepţia situaţiei prevăzute la alin.000 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului. se aplică începând cu anul şcolar 2007-2008.(1) Personalul de îndrumare şi control şi directorii unităţilor de învăţământ sunt degrevaţi. total sau parţial. 148/2007. Prevederile art.(42) În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizică nu se poate face de profesor cu studii de specialitate. se negociază.Alineatele 3. (21) din Legea nr. 149/2007. (3) Personalul didactic prevăzut la alin. 4 şi 5 au fost introduse prin art. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. 1 din O. nu se cuprinde în norma didactică de predare. . Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului. I pct.U. __________ Articolul a fost modificat prin art. aceasta poate fi diminuată. de norma didactică de predare. (5) În palatele şi în cluburile copiilor. norma didactică cuprinde activităţile prevăzute în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor. potrivit legii. (2) Drepturile salariale suplimentare. I din Legea nr. fără diminuarea salariului. fără diminuarea salariului. 16 din Legea nr. în limitele legii. după aprobarea legii bugetului de stat. 44 alin. . 148/2007. aprobate prin regulament de Ministerul Învăţământului. I pct. prevăzute la art. . . la 16 ore pe săptămână. II din Legea nr. Secţiunea a 2-a Condiţiile de salarizare a personalului didactic şi didactic auxiliar Art. 42 se aplică în mod corespunzător. nr. . în vederea realizării obiectivelor. alte drepturi şi facilităţi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.000. pentru personalul didactic titular. b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. cu modificările şi completările ulterioare. de rolul şi importanţa activităţii prestate. 8/2000. I pct. (2) Directorii adjuncţi au obligaţia de a preda efectiv între 2 şi 6 ore săptămânal. ţinând seama de responsabilitatea şi complexitatea muncii. 43 şi 44. în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile. 349/2004. . acestea sunt predate de învăţătorul/institutorul clasei. 43. (5) Indemnizaţiile de conducere specifice din activitatea de învăţământ sunt prevăzute în anexa nr. în limitele normelor stabilite la art. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. 349/2004. fiind constituită din ore de la specializarea sau specializările de bază şi din ore de la disciplinele stabilite la art. al căror cuantum este stabilit de lege între limite minime şi maxime. 3 care face parte integrantă din prezenta lege. şi o parte variabilă. 1 din Legea nr. 46. (2) În învăţământul gimnazial din mediul rural. Salariul personalului didactic se compune din salariul de bază. (3) Activitatea de dirigenţie. ___________ Alineatul (2) a fost modificat prin art. Art. 15 din Legea nr. plata orelor efectuate în plus faţă de normă. prin contracte colective de muncă încheiate între angajatori şi organizaţiile sindicale reprezentative din învăţământ. (3) Salariile de bază pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se stabilesc pe baza următoarelor elemente: a) valoarea coeficientului de multiplicare 1. 45. (4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1.(1) Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit căruia învăţământul constituie o prioritate naţională. stabilit conform legii.

acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază al funcţiei sau postului persoanei în cauză. cu performanţe deosebite în inovarea didactică. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar şi se distribuie pe unităţile de învăţământ. pe care o înaintează Ministerului Învăţământului pentru emiterea ordinului ministrului. Art. . inspectorul de specialitate întocmeşte un raport motivat. didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ. poate beneficia de gradaţia de merit. indiferent de numărul cadrelor didactice ale acestora. d) titlul ştiinţific.Alineatul (4) a fost modificat prin art. b) consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. faza naţională şi internaţională. în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor. d) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar primeşte spre analiză raportul de autoevaluare. 43. 50. (4) Personalul didactic prevăzut la art. pe baza dezbaterilor acestui raport. (4) Abrogat. 148/2007. 44 alin. 17 din Legea nr. hotărârea asupra rezultatului concursului. b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcţiei didactice. Diferenţierile pe zone şi localităţi. f) calitatea activităţii instructiv-educative.(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar beneficiază de tranşele de vechime la salarizare stabilite de lege şi de trei tranşe suplimentare. . (2) Pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime se acordă o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime. precum şi ponderea pe diferite specialităţi şi unităţi de învăţământ aparţine inspectorului şcolar general. 49. .Art. (2) Personalul didactic calificat potrivit art. indemnizaţii şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. (1) şi ale art. primeşte o indemnizaţie de 5-80% din salariul de bază al funcţiei didactice îndeplinite. I pct. care desfăşoară activitate didactică în mediul rural sau în localităţi izolate. cuprinde următoarele faze: a) candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate. precum şi propria apreciere. (3) Personalul didactic de predare. (5) Procedura de atribuire a gradaţiei de merit. se stabilesc de consiliile locale. g) locul şi condiţiile specifice în care se desfăşoară activitatea. în raport cu: a) funcţia şi norma didactică îndeplinită. precum şi raportul motivat al inspectorului de specialitate. în urma consultării consiliului consultativ de specialitate. care au o vechime de peste 3 ani în învăţământ. e) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alcătuieşte lista candidaţilor admişi. în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare. potrivit art. Personalul didactic care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa din nou la concurs. care se acordă la 30. (7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit. e) vechimea recunoscută în învăţământ. inclusă în salariul de bază. c) gradul didactic. (8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit. 2 din Legea nr. (6) Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 4 ani. ___________ Alineatele (2) şi (3) au fost modificate prin art. conform prevederilor alin. I pct. aprecierea consiliului profesoral. 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ. conform prevederilor legale. prin concurs. în cadrul limitelor prevăzute de lege. în raport cu zona geografică respectivă. 7. 349/2004. formulează o apreciere sintetică asupra candidatului. în concordanţă cu prevederile înscrise în hotărârile Guvernului cu privire la acordarea acestei indemnizaţii.(1) Salarizarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar se stabileşte diferenţiat. Gradaţia de merit face parte din salariul de bază şi constituie bază de calcul pentru sporuri. (3) Personalul didactic din centrele de primire şi plasament şi din învăţământul special beneficiază de o indemnizaţie de 15% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. (21) şi (4) este salarizat prin plata cu ora. . c) directorul unităţii şcolare transmite inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare. 7. aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii. cu consultarea reprezentanţilor federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură din învăţământ.

(41) Nivelul indemnizaţiilor acordate personalului de conducere. anual. învăţătorii. (10) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar. (3) Stabilirea diferenţiată a indemnizaţiei de conducere se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Învăţământului. respectiv al municipiului Bucureşti. (6) Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare. I pct. al cărui cuantum se stabileşte în condiţiile alin. (2) şi (3). 45 alin. o singură dată. institutori şi profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază al funcţiei. (31) Salarizarea personalului de conducere al unităţilor conexe se face în mod corespunzător salarizării directorilor adjuncţi din unitatea de învăţământ. care face parte din acesta. în funcţie de numărul de elevi. (11) şi (2). la angajarea în învăţământ prin concurs. care se calculează la nivelul maxim al funcţiei didactice corespunzătoare studiilor. . la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la 40%. Acest spor se include în salariul de bază. la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la 50%. profesor gradul I cu vechime de peste 40 ani. îndrumare şi control din inspectoratele şcolare judeţene. institutorii şi educatoarele primesc o indemnizaţie de 10% din salariul de bază. (11) Remunerarea directorului unităţii de învăţământ este asigurată printr-un salariu de bază. unic pct. (12) Personalul didactic beneficiază de premii şi de alte drepturi băneşti prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă. 1 din Legea nr. cu avizul consiliului de administraţie al şcolii.(1) Nivelul salariului de bază al personalului de conducere. Aceste indemnizaţii se includ în salariul de bază. şi din Ministerul Educaţiei şi Cercetării se stabileşte la nivelul maxim al salariului de bază al funcţiei didactice .educator. prevăzute la alin. la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la: a) 10-30% pentru inspectorul şcolar principal de specialitate şi inspectorul şcolar.Alineatul (3) a fost modificat prin art. (4) Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte. . b) 15-35% pentru directorul casei corpului didactic. (2) Salarizarea directorului adjunct al unităţii de învăţământ este asigurată printr-un salariu de bază. c) 25-45% pentru inspectorul şcolar general adjunct. __________ Alineatul (4) a fost abrogat prin art. (11) Personalul didactic cu o vechime neîntreruptă în învăţământul de peste 10 ani beneficiază de un spor de stabilitate de 15% din salariul de bază. e) 35-55% pentru inspectorul şcolar general sau pentru funcţii echivalente în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. este remunerat cu 15% în plus la salariul de bază. de îndrumare şi control de la inspectoratele şcolare judeţene. 349/2004.(9) Ministerul Învăţământului elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit. învăţător. Indemnizaţia se revizuieşte. (5) Personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători. Art. pentru suprasolicitare neuropsihică. Criteriile pe baza cărora se stabileşte mărimea acestor indemnizaţii sunt formulate în metodologia de numire şi salarizare . potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Învăţământului. care are titlul ştiinţific de doctor. (51) Nivelul indemnizaţiilor directorului şi directorului adjunct. consultând federaţiile sindicale din învăţământ recunoscute la nivel naţional. volumul şi gradul de complexitate ale activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ şi de performanţele manageriale ale acestora. de un spor de 3% din salariul de bază. d) 30-50% pentru inspectorul de specialitate sau pentru funcţii echivalente în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (61) Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ se stabileşte de către inspectoratul şcolar. în funcţie de amploarea şi complexitatea sarcinilor cerute de mărimea şi specificul judeţului şi de performanţele manageriale ale acestuia. 51. se înscrie în contractul de management educaţional şi poate fi revizuit anual. 18 din Legea nr. (1). numărul de clase. după caz. 108/2007. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii. în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare obiectivă. (13) Personalul didactic beneficiază. calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi. la fiecare tranşă de vechime în învăţământ. precum şi de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se stabileşte de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Această indemnizaţie se include în salariul de bază. în funcţie de modificările volumului şi gradului de complexitate ale activităţii şi de performanţele individuale manageriale. în primii 5 ani de la absolvirea studiilor.

a celui auxiliar. conferenţiar universitar şi profesor universitar. (5) În fişa de evaluare se punctează şi activităţile realizate în afara fişei individuale a postului în domeniul învăţământului. lector universitar/şef de lucrări. 43. conform reglementărilor legale. I pct. (4) Pentru personalul didactic de predare. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora. 349/2004. . (1). . de către personalul didactic existent. în prezenţa persoanei în cauză. separat de celelalte venituri. . 23 din Legea nr. în condiţiile prezentei legi. profesor universitar şi profesor universitar consultant. Condiţiile pentru ocuparea acestora Secţiunea 1 Funcţiile didactice şi de cercetare Art. care. de comisii şi de colective metodice. fişa de evaluare. I pct. 349/2004. lector universitar/şef de lucrări. 19 din Legea nr. (6) Fişa de evaluare constituie un document de bază pentru stabilirea drepturilor salariale.Alineatul (2) a fost modificat prin art. desfăşurate în interesul învăţământului. pe lunile la care se referă. 25 din Legea nr. 349/2004. I pct. . consemnată în fişa individuală a postului. după caz. Art. TITLUL III Învăţământul superior CAPITOLUL I Funcţiile didactice şi de cercetare. (2) Fişa de evaluare. 22 din Legea nr.Alineatul (51) a fost introdus prin art. I pct. decide asupra punctajului final. conferenţiar universitar. I pct. pentru promovare şi accesul la programele de perfecţionare. vizată. de cercuri pedagogice şi de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri băneşti. . aprobată prin hotărâre a Guvernului. (12) Salarizarea activităţilor didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se cuantifică în ore fizice şi se face prin plata cu ora. 53.Alineatul (61) a fost introdus prin art.Alineatul (31) a fost introdus prin art. şi se impozitează distinct pentru fiecare activitate. 349/2004. 349/2004.(1) funcţiile didactice sunt: preparator universitar. se notează prin punctaj de la 1 la 100. . . de îndrumare şi de control se face anual. (11) Liderii sindicatelor din învăţământ. prin cumul sau prin plata cu ora. 26 din Legea nr. I pct. de către şeful de catedră sau de către responsabilul comisiei metodice şi de către directorul unităţii şcolare. precum şi alte activităţi solicitate de conducerea unităţii sau de organele ierarhic superioare. 349/2004.a directorilor unităţilor de învăţământ. (9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite. conform prevederilor art. (7) Şefii de catedră. 24 din Legea nr.(1) Evaluarea personalului didactic de predare. este analizată în consiliul de administraţie. (10) Abrogat. . . drepturile băneşti cuvenite pentru invenţii şi inovaţii. I pct. încadrat cu normă maximă. cu drept de rezervare a catedrei.Alineatul (11) a fost introdus prin art. 52. se defalcă.Alineatul (10) a fost abrogat prin art. conform fişei de evaluare elaborate de Ministerul Învăţământului. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. I pct. asistent universitar. 49 alin. precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate. 20 din Legea nr. 349/2004. activităţi productive sau de altă natură. (3) Procedura de evaluare se declanşează prin autoevaluare. (1): asistent universitar. de către cadrele didactice pensionate.Alineatul (41) a fost introdus prin art. (2) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii prevăzute la alin. pot fi remuneraţi prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal. __________ Alineatul (1) a fost modificat prin art. 21 din Legea nr. de conducere. corelată cu fişa individuală a postului. . în condiţiile stabilite de Ministerul Învăţământului. (8) Personalul didactic poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul. 349/2004. elaborată de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. în vederea impunerii.

(7) Pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar sau de profesor universitar se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. carnet de muncă. Aceştia sunt atestaţi în această funcţie de senatele universitare. 53 se cere absolvirea cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior sau cu diplomă echivalentă acesteia. (2) şi (8). (2) şi (8). i se consideră îndeplinite condiţiile cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. trebuie să facă dovada aptitudinilor didactice prin prelegere publică sau prin probe similare. Această condiţie rămâne în vigoare şi în cazul în care un cadru didactic este propus. candidaţii trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită. (5) Pentru ocuparea funcţiei de asistent universitar. . (2) Persoanele din învăţământul superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. o vechime minimă de 10 ani sau de 8 ani. personal de cercetare asociat. precum şi alte categorii de personal. pot să se prezinte. Pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări. Art. Secţiunea a 2-a Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice Art. (2) şi (8). Art. potrivit legii. (4) În raport cu necesităţile academice proprii. precum şi o vechime minimă la catedră de 9 ani în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil. ori a unei instituţii academice postuniversitare. după caz. respectiv de 4 ani în învăţământul preuniversitar. activitate de proiectare şi de creaţie artistică. cu o activitate deosebită în domeniul postului pentru care concurează. candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului ori într-o ramură înrudită. 53 desfăşoară şi activitate de cercetare ştiinţifică. în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor. din ţară sau din străinătate.(1) Personalul didactic prevăzut la art. unităţi sau în centre de cercetare şi microproducţie pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare. în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor. după caz. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau a cercetării ştiinţifice. în calitate de profesori asociaţi invitaţi. potrivit specificului. 68 din Legea învăţământului nr. c) pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau a cercetării ştiinţifice. 84/1995. care provine din afara învăţământului superior. . în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor. instituţiile de învăţământ superior pot chema la catedră specialişti cu valoare recunoscută în domeniu. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau a cercetării ştiinţifice. o vechime minimă de 6 ani sau de 4 ani. 55. se cere o vechime de cel puţin 15 ani de activitate în profilul postului pentru care concurează. prelegerea publică în limba în care urmează să facă predarea. cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. precum şi o vechime minimă la catedră de 2 ani în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil. se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. de conferenţiar universitar sau de profesor universitar. pe o durată determinată. potrivit legii. precum şi: a) pentru candidaţii care provin din învăţământul superior sau din cercetarea ştiinţifică de profil. se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (8). cu o vechime efectivă la catedră de cel puţin 5 ani. unele activităţi didactice şi ştiinţifice. Acestora li se întocmeşte. inclusiv doctoranzi şi studenţi. (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor universitar şi de conferenţiar universitar. pot continua. (9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile superioare susţine proba practică sau. 54.(3) Profesorii din învăţământul superior. se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. ca profesori consultanţi. să desfăşoare activităţi didactice în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile. 55 alin. (2) În catedre. 84/1995. . (6) Pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări.(1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice menţionate la art. (3) Personalului didactic existent în învăţământul superior. Prin excepţie. b) pentru candidaţii care provin din învăţământul preuniversitar. după caz. demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională şi internaţională. aceste posturi pot fi ocupate cu contract de muncă pe o perioadă determinată şi de cetăţeni străini. dezvoltare tehnologică. se cere o vechime de minimum 5 ani în profilul postului pentru care concurează. departamente. cu aprobarea .(1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector universitar/şef de lucrări. (4) Pentru ocuparea funcţiei de preparator universitar. conform legii. 56. ulterior titularizării prin concurs. în calitate de personal didactic asociat. (1). (1). (1) şi la art. pensionaţi pentru munca depusă şi limită de vârstă. (1). (1) şi (8). (8) Posturile didactice din învăţământul superior pot fi ocupate numai de cetăţeni români. o vechime minimă de 8 ani sau de 6 ani.

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. d) curriculum vitae. orale şi practice. (3) Comisia de concurs se propune de către şeful catedrei şi se aprobă de consiliul facultăţii. 55 alin. cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea postului.senatului universitar. candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări. 58. Concursul este valabil numai pentru instituţia de învăţământ superior respectivă. în Monitorul Oficial al României şi cel puţin într-un ziar de circulaţie naţională. având funcţia didactică de cel puţin lector universitar/şef de lucrări ori funcţii superioare din profilul postului. (4) Anunţarea publică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face. metodologia şi programul desfăşurării acestuia se pun la dispoziţia candidaţilor o dată cu înscrierea la concurs. . de conferenţiar universitar sau de profesor universitar trebuie să aibă şi titlul de medic primar. (1) se ocupă prin concurs organizat de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu. de către decan.(1) Posturile didactice prevăzute la art. fără îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite la art. La concurs se poate prezenta orice persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul statut şi de Legea învăţământului nr. stabilite conform art. în calitate de preşedinte. Tematica probelor de concurs. Comisia întocmeşte. Art. Nota probei reprezintă media artimetică a acestora. specifice postului. (5) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în Monitorul Oficial al României. şi din 2 membri. (4) Rezultatul probelor de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. . (9) Durata concursului şi finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se încadrează în 30 de zile de la data încheierii înscrierii. în cel mult 45 de zile de la data începerii semestrului universitar. (2) Comisia de concurs este formată din şeful catedrei sau din reprezentantul acestuia. 57. precum şi alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice. după caz. (6). după caz. Secţiunea a 3-a Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice Art. un raport asupra desfăşurării concursului.(1) În învăţământul superior medical. (6) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Raportul se supune consiliului facultăţii. de pe diploma de licenţă sau echivalentă. (6) sau (7).(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de preparator universitar sau de asistent universitar constă în probe scrise. e) lista lucrărilor publicate. (3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituţia respectivă sau din afara acesteia. (7) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu următoarele: a) cerere-tip de înscriere. (10) Finalizarea concursului la nivelul instituţiei de învăţământ superior este obligatorie în termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs. Art. (2) În învăţământul superior medical. 55 şi 56. b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă. 84/1995. candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puţin titlul de medic rezident. 59. . 53 alin. de către instituţia de învăţământ superior. în termen de 5 zile de la susţinerea ultimei probe. însoţită de câte un exemplar din titlurile reprezentative. 58 alin. c) diploma de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului. (8) Probele de concurs se programează şi se susţin o singură dată. precum şi o adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă. g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementările Ministerului Învăţământului. însoţite de foaia matricolă. f) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. . cu concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut cea mai mare medie. Fac excepţie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii. la disciplinele cu corespondenţă în reţeaua Ministerului Sănătăţii. după caz. Pot fi recomandaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8 şi nici o notă sub 7. precum şi aprobarea senatului universitar. precum şi prin afişare la sediu. la concursul pentru ocuparea unui post didactic în învăţământul superior. care aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

activitatea extradidactică în interesul învăţământului. Art.(5) Hotărârea consiliului facultăţii se supune validării senatului universitar. (6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului. (3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj. Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere. nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. senatului universitar sau Ministerului Învăţământului. în baza unei grile. activitatea extradidactică în interesul învăţământului. (2) Comisia de concurs este formată din decanul facultăţii sau un reprezentant al acestuia. începând cu prima zi a semestrului următor. se face prin decizia rectorului. care. Consiliul facultăţii aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis. numirea pe postul de conferenţiar universitar. şi din 3 membri specialişti în profilul postului. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activităţii didactice şi a celei ştiinţifice a candidatului. respectiv din profesori universitari. se pronunţă prin vot nominal deschis. dacă în această perioadă lectorul universitar obţine titlul ştiinţific de doctor în specialitatea respectivă. care se pronunţă prin vot nominal deschis. . În cazul în care un conferenţiar universitar sau profesor universitar susţine concurs pentru un post didactic în aceeaşi specialitate şi pentru acelaşi titlu didactic. dintre care cel puţin 2 din afara instituţiei de învăţământ superior respective. Consiliul facultăţii aprobă rezultatul concursului prin vot nominal deschis. precum şi aprecierea asupra prelegerii publice. (6) Numirea pe postul de lector universitar/şef de lucrări se face prin decizia rectorului. la propunerea consiliului facultăţii. în calitate de preşedinte. Comisia de concurs este alcătuită din conferenţiari universitari şi din profesori universitari. (7) În urma ordinului emis de către ministrul învăţământului. pentru postul de conferenţiar universitar. din 4 membri. se înaintează Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor. . Art. în calitate de preşedinte. iar pentru cei care nu provin din învăţământul superior. . Comisia de concurs se aprobă de către senatul universitar. dobândit printr-un concurs anterior. nu mai este necesară confirmarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor. se face pentru o perioadă de 4 ani. (5) Hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan sau de un reprezentant al acestuia şi se supune de către rector confirmării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi procedurii de concurs.(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare. în prezenţa comisiei de concurs. (4) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultăţii. membru în senatul universitar. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. pentru postul de profesor universitar. începând cu prima zi a semestrului următor. în baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului. Diplomelor şi Certificatelor Universitare. în termen de cel mult 90 de zile. care se pronunţă prin vot nominal deschis. începând cu prima zi a semestrului următor celui în care a avut loc validarea concursului în senatul universitar. Comisia de concurs se propune de către şeful catedrei. În raportul comisiei se evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a candidatului. (5) Hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan sau de către un reprezentant al acestuia şi se supune de către rector validării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs. Numirea devine definitivă. în prezenţa comisiei de concurs. prin analiza dosarului de înscriere. 62. împreună cu raportul comisiei şi cu documentele însoţitoare. . respectiv de profesor universitar. precum şi din susţinerea unei prelegeri publice. Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţă candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere. se aprobă de către consiliul facultăţii şi trebuie să includă cel puţin un conferenţiar sau un profesor. 60. conferenţiar sau profesor universitar. (6) Dosarul de concurs.(1) Contestaţiile se adresează. Art. în termen de cel mult 10 zile. cu funcţie didactică de lector universitar/şef de lucrări. aprobată de senatul universitar. prin analiza dosarului de înscriere la concurs. referitor la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs.(1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar sau de profesor universitar constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. adaptată specificului catedrei sau departamentului şi aprobată de senatul universitar. care este doctorand. 61. (4) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultăţii. nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. şi se soluţionează în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de contestaţie. în faţa studenţilor. pe baza analizei acestora. Numirea lectorului universitar/şefului de lucrări. după caz. şi din susţinerea unei prelegeri publice. (3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de lector universitar/şef de lucrări se face prin punctaj. precum şi aprecierea asupra prelegerii publice. (2) Comisia de concurs este formată din şeful catedrei sau al departamentului ori din reprezentantul acestuia.

68. Art.Catedra. conform Cartei universitare şi în condiţiile legii. director general administrativ şi dintr-un reprezentant al studenţilor sau al organizaţiilor studenţeşti legal constituite la nivel de institut.Angajarea specialiştilor cu valoare recunoscută în domeniu. reprezentanţi ai sindicatelor din instituţia respectivă. Art. 91 alin. Art. proiectare. Rectorul poate invita la şedinţa biroului decani. . microproducţie. potrivit legii şi Cartei universitare. Conducerea operativă revine şefului de catedră. din afara instituţiei de învăţământ superior. . Art. Art. alcătuit din rector. cercetători şi studenţi. s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional. 63. a).Departamentul este condus de consiliu. a consiliului facultăţii. cu reconfirmare anuală. . senatul universitar poate include în biroul său decani sau directori de departamente ori de colegii. . 71. Art. 70. Conducerea catedrei este asigurată de biroul catedrei. cuprinse în statele de funcţii. cadre didactice. 72. directorii de departamente şi de colegii. 69. în calitate de preşedinte. ca invitaţi ai biroului acestuia. în calitate de profesori universitari consultanţi. fac parte de drept din senatul universitar. ca unitate structurală de bază a facultăţii sau a departamentului. în calitate de profesori asociaţi invitaţi. sunt aleşi pe funcţii de senatul universitar. . 67. constând cel puţin în curriculum vitae şi interviu. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare. Decanii facultăţilor. din ţară sau din străinătate. 64. studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de 1/4 din numărul membrilor acestuia.(2) În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat.(1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar. Art. după caz. Fiecare facultate din structura instituţiei desemnează reprezentanţi în senatul universitar. cu excepţia directorului general administrativ. se face prin concurs. la recomandarea catedrei. de personal didactic titular din instituţia de învăţământ superior respectivă sau de personal didactic asociat.(1) Profesorii universitari pensionaţi pot funcţiona în continuare în învăţământul superior. . Prin Carta universitară. alcătuit din şeful de catedră şi din cel puţin 2 membri aleşi dintre cadrele didactice din catedra respectivă. Prin Carta universitară se pot înfiinţa şi alte organisme colective specializate. arondate facultăţii. (2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat. prezidat de decan. obţinute prin vot nominal deschis. . consiliul departamentului şi biroul catedrei. şi a cercetătorilor ştiinţifici cu titlu de doctor din catedrele şi din departamentele subordonate facultăţii. (4) Angajarea temporară a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului. Şeful unei catedre cu mai puţin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. Aceleaşi prevederi se aplică şi unităţilor de cercetare. reprezentanţi ai sindicatelor şi ai asociaţiilor studenţeşti sau orice altă persoană din instituţie sau din afara acesteia. cu avizul consiliului facultăţii şi cu aprobarea senatului universitar. organizat la nivelul catedrei sau al departamentului. (2) Pot fi recomandaţi pentru ocuparea acestei funcţii profesorii universitari care. . cu respectarea procedurii complete. II Conducerea instituţiilor de învăţământ superior Art. Art. (2) În consiliul facultăţii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular şi de cercetare. În consiliul facultăţii.funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior se obţin potrivit reglementărilor legale în vigoare. Membrii biroului senatului universitar. . prin cumul sau prin plata cu ora. direct subordonate instituţiei de învăţământ superior. La şedinţele senatului universitar pot participa. Modul de constituire a consiliului departamentului se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar sau. consiliul colegiului.(1) Structurile şi funcţiile de conducere din instituţia de învăţământ superior sunt alese prin vot secret pe o perioadă de 4 ani. funcţionează cu cel puţin 15 posturi didactice. concursul poate fi reluat. 66. 65. (1) lit. membru al senatului. precum şi orice altă persoană din instituţie sau din afara acesteia. secretar ştiinţific. (3) Atribuţiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedră prin fişa individuală a postului. prorector/prorectori. prezidat de director.Structurile de conducere în instituţia de învăţământ superior sunt: senatul universitar. (2) Conducerea operativă a instituţiei de învăţământ superior este asigurată de biroul senatului universitar. prin activitatea ştiinţifică şi pedagogică. prezidat de rector. Art.(1) Facultatea este condusă de consiliul facultăţii. se avizează de consiliul departamentului sau al facultăţii şi se aprobă de senatul universitar. . Cadrele didactice din aceste structuri şi funcţii trebuie să fie titulare în instituţia de învăţământ superior respectivă. consiliul facultăţii. (3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aprobă de senatul universitar. .(1) Instituţia de învăţământ superior este condusă de senatul universitar.

Art. c) învăţământ postuniversitar. (3) Ministrul învăţământului îl poate suspenda din funcţie pe rectorul unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare. . Art. se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. iar numirea pe post. În cazul eliberării unui loc în funcţiile de conducere. conform normelor unitare de structură. Formele de perfecţionare. Art. proiectare. 84/1995: a) programe de documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi internaţional. de prorector. e) inovare educaţională. În caz de neconfirmare. pe baza unei metodologii specifice. b) programe de specializare şi de cooperare interuniversitară. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal. Validarea concursului se face de senatul universitar.În senatele universitare şi în consiliile facultăţilor. ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor. precum şi prin sponsorizări interne sau internaţionale. Fondurile repartizate pot fi suplimentate prin contribuţii ale agenţilor economici interesaţi. se aplică în mod corespunzător prevederile alin. Art. 75. şi pentru perfecţionarea personalului didactic auxiliar. pot fi utilizate. Hotărârile senatelor universitare. d) programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică. din fondurile unor organisme ştiinţifice. organizat potrivit legii. CAPITOLUL III Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar Art. . cu excepţia prevederilor de la art. (4) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs. Aceste funcţii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferenţiari universitari titulari. se confirmă prin ordin al ministrului învăţământului. dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. care are obligaţia de a valida sau de a invalida această decizie în termen de 30 de zile. 73. un reprezentant al Ministerului Învăţământului. în ţară şi în străinătate. creaţie ştiinţifică. Din comisie face parte. în principal. 78. Art. de către rector. Aceeaşi prevedere se aplică şi pentru funcţia de decan.Orice discriminare privind alegerea în structurile şi în funcţiile de conducere este interzisă. de prodecan. în mod obligatoriu.Perfecţionarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul unui sistem de grade profesionale. 74. după caz. se aduce la cunoştinţă senatului universitar. . având drept consecinţă menţinerea persoanei respective în funcţia de rector. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituţiei. potrivit legii. Rectorul. . se declanşează procedura de alegere a noului rector. potrivit Cartei universitare. 75. temeinic justificată în scris. Suspendarea. departament sau de alte structuri instituţionale. (3). cu excepţia rectorului. potrivit legii. . de director de colegiu sau de unitate de cercetare. realizate în ţară sau prin cooperare internaţională. la votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participă numai cadrele didactice. 76.(1) funcţiile de conducere din instituţia de învăţământ superior. microproducţie şi de şef de catedră nu se cumulează. (3) din prezentul articol. 77. Aceeaşi prevedere se aplică şi în situaţia descompletării cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere. de director de departament.Evaluarea activităţii de perfecţionare se face de către catedră. (2) Funcţiile de conducere de rector. 74 alin. organizat de instituţia de învăţământ superior. Procedura de suspendare nu se poate declanşa în perioada vacanţelor universitare. se confirmă de senatul universitar. prin formele prevăzute la art. la iniţiativa unei treimi din numărul total al electorilor. Se consideră invalidare. (5) Atribuţiile şi competenţele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei. (4) Numărul de prorectori şi de prodecani din instituţiile de învăţământ superior de stat se stabileşte în funcţie de numărul de studenţi şi de domeniul de învăţământ. prevăzute la art. tehnică şi artistică. de decan. aprobată de ministrul învăţământului. se procedează la alegeri parţiale.Perfecţionarea pregătirii personalului didactic din învăţământul superior se realizează. ales de senatul universitar. Audierea persoanei respective este obligatorie. . În caz contrar. (2) Persoana aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin procedura folosită pentru alegere. .Finanţarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul superior de stat este asigurată de Ministerul Învăţământului prin bugetele repartizate instituţiilor de învăţământ. (3) O persoană nu poate ocupa funcţia de rector mai mult de două mandate succesive. acreditate sau autorizate provizoriu. potrivit criteriilor stabilite în Carta universitară. aprobate de ministrul învăţământului. dacă votează împotriva suspendării cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor senatului universitar. 164 din Legea învăţământului nr.

pe baza propunerilor senatelor universitare. cu acordul cadrului didactic. potrivit art. 84/1995. Art. e) conducere de dizertaţii. Această normă este de cel mult 16 ore săptămânal. . Fişa individuală. Pentru conducătorii de doctorat. de seminarizare şi lucrări practice. iar ora de seminar sau de activităţi similare acesteia reprezintă 1. dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de curs. activităţi de proiectare şi creaţie artistică. d) asistent universitar: 10-11 ore. de practică pedagogică. tipizată la nivel naţional. proiecte de an.(1) Norma didactică. inclusiv în cel de perfecţionare a personalului didactic. conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice. c) lector universitar/şef de lucrări: 9-11 ore. b) conferenţiar universitar: 7-9 ore. pentru care se aplică prevederile alin. indiferent de perioada anului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ. stabilite. (2) Norma didactică săptămânală în învăţământul superior se cuantifică în ore convenţionale. c) activităţi de cercetare ştiinţifică.5 ore convenţionale săptămânal. (5) În învăţământul universitar. a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile. lucrări practice şi de laborator. revizuită în fiecare an universitar. a). . în învăţământul universitar. forma rezidenţiat. 79. . poate cuprinde: a) activităţi de predare. 79 alin. de laborator. calculată în ore convenţionale. h) consultaţii. precum şi în învăţământul universitar cu predare integrală în limbi de circulaţie internaţională. (8) În învăţământul postuniversitar medical. (1) lit. în funcţie de profil şi de specializare. ora de curs reprezintă 2. ora de curs reprezintă 2 ore convenţionale. cuprinzând activităţi menţionate la art. printr-o metodologie aprobată de senatul universitar. reprezentând activităţi prevăzute la alin. constituie anexă la contractul colectiv de muncă. Fac excepţie de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulaţie internaţională. norma didactică se calculează potrivit alin. (3) Fişa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa tipizată. de catedră sau de către departament. constituie anexă la contractul individual de muncă. 79 din Legea învăţământului nr. îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti.5 ore convenţionale. de dezvoltare tehnologică. b) activităţi de seminar. pentru activităţile prevăzute la art. (1) lit. b) activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului. din învăţământul universitar. . g) activităţi de evaluare. (1) lit. (3) Norma didactică se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca normă medie săptămânală. (1) sunt prevăzute în fişa postului. (6).CAPITOLUL IV Norma didactică şi condiţiile de salarizare a personalului didactic Secţiunea 1 Norma didactică şi de cercetare Art. 80 alin. g). de lucrări practice sau de activităţi similare acestora. Fişa. dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de curs. c) îndrumare de proiecte. (1) lit. a)-f) se stabileşte după cum urmează: a) profesor universitar: 5-7 ore. dintre care cel puţin 2 ore convenţionale de curs. elaborată de Ministerul Învăţământului împreună cu federaţiile sindicale din învăţământul superior. 81. (1). f) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive. (2) Activităţile corespunzătoare menţionate la alin. se normează 0. cuprinse în norma didactică. d) îndrumarea doctoranzilor în stagiu. (4) Ora convenţională este ora didactică de seminar. de instruire practică şi de evaluare. normarea personalului didactic se face în baza prevederilor art. (7) Pentru cadrele didactice care desfăşoară activităţi în departamente sau în secţii cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională. de lucrări de licenţă şi de absolvire. b) şi c).(1) În atribuţiile personalului didactic din învăţământul superior intră: a) activităţi didactice de predare. pentru activitatea didactică de predare şi de seminarizare din întregul an universitar. 80.(1) Norma didactică săptămânală medie. 80 alin. potrivit specificului. participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului. (6) În învăţământul postuniversitar. pentru fiecare doctorand în stagiu. se cuantifică în ore convenţionale. (4) şi (5). (9) Activităţile de evaluare prevăzute la alin. Art. productivă şi de cercetare ştiinţifică.5 ore convenţionale.

fără a depăşi 15 ore convenţionale. (3) Norma asistentului universitar cu titlul ştiinţific de doctor poate cuprinde. senatul universitar stabileşte. avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior. conform prezentei legi. (3) În statul de funcţii sunt înscrise. în ordine ierarhică. b) şi c). sportiv. norma personalului didactic prevăzut la alin. nu are în structura postului ore de curs. (5) Cadrele didactice titulare. iar ora de cercetare este echivalentă cu 0. aceasta se completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică. Aceste excepţii se aprobă de consiliul facultăţii. Art. Norma personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalentă acesteia se majorează cu până la 4 ore convenţionale. (4) În situaţia în care norma didactică nu poate fi alcătuită conform alin. la disciplinele din planul de învăţământ. menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. (1) lit. ca urmare a precizării sarcinilor didactice de către consiliul facultăţii. (6) Statul de funcţii al personalului didactic se avizează de consiliul facultăţii şi se aprobă de senatul universitar. 83. Prevederea de mai sus se poate aplica şi la alte domenii. . . (1)-(4). în funcţie de profil. a căror normă didactică nu poate fi constituită conform prevederilor alin. cel mult. a). (2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de: a) planurile de învăţământ. formaţiunile de studiu cuprind cel puţin 5 studenţi. (5) Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare. potrivit legii. c) normele didactice şi de cercetare. învăţământul medical clinic. se majorează cu 2 ore convenţionale. laboratoare. (4) Statele de funcţii se întocmesc la catedre sau la departamente. (2) Prin excepţie. Secţiunea a 2-a Condiţiile de salarizare a personalului didactic . 2 ore convenţionale de curs. practica de specialitate şi activităţi echivalente acestora. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectivă. pot fi trecute temporar. la propunerea consiliilor facultăţilor. seminarii. lucrări practice sau proiecte. . cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior. la propunerea senatelor universitare şi cu acordul Ministerului Învăţământului. 82. cu acordul persoanei în cauză. Art. cu normă integrală de cercetare ştiinţifică finanţată de la bugetul de stat. vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul titular ori de personal didactic asociat. 80 alin. . subgrupa de studii pentru aplicaţii şi lucrări practice cuprinde în medie 10 studenţi. Timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare.Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice stabilite în fişa individuală a postului. b) formaţiunile de studiu. prin cumul sau prin plata cu ora. precum şi pentru învăţământul postuniversitar pot fi mai mici. norma didactică efectivă. prin consultarea membrilor acestora. cu acordul consiliului facultăţii. preparatorul universitar va efectua săptămânal 6 ore de asistenţă. care. diferenţiat. (6) În limitele prevăzute de prezentul articol.e) preparator universitar: 4-6 ore. în următoarele condiţii: a) în învăţământul universitar: grupa de studii cuprinde în medie 20 de studenţi. la propunerea şefului de catedră. c) la disciplinele opţionale şi facultative. dar nu mai puţin de 7 şi nu mai mult de 13. dar nu mai puţin de 13 şi nu mai mult de 25. în funcţie de specific şi de situaţie. Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactică obţinută prin concurs. stabilite în fişa individuală a postului de către conducerea catedrei sau a departamentului. (1)-(3). specificându-se funcţiile didactice corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale repartizate pe ore de curs. de artă. 84. În această perioadă. Art. la cererea acestora. 85. b) prin excepţie de la prevederile stabilite la lit. datorită specificului disciplinelor. posturile didactice ocupate sau vacante. formaţiunile de studiu pentru practica pedagogică.Posturile didactice rezervate. specializare.Personalul de cercetare şi de proiectare din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice. în cadrul catedrei sau al departamentului. La catedrele sau la departamentele cu discipline la mai multe facultăţi sau colegii. Art.(1) Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc anual. a)-c). ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu.5 ore convenţionale. statele de funcţii se completează pe baza notelor de comandă. cuprinzând activităţi menţionate la art. (1) lit.

f) şi la art. fără a depăşi 30% din salariul de bază şi care face parte din acesta. 87. f) aportul financiar şi material rezultat din activitatea proprie. (4) şi (5). în inovare didactică şi în cercetare ştiinţifică. g) se atribuie personalului didactic şi de cercetare care desfăşoară activităţi în condiţii de risc. 81 alin. autorizate sau acreditate. Art. b) titlul ştiinţific. beneficiază de prevederile art. c) conducerea catedrei sau a departamentului înaintează consiliului facultăţii raportul de autoevaluare şi aprecierea sintetică. şi se impozitează distinct pentru fiecare activitate. (6) se eşalonează în cote anuale de 5% în primii trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (3) Pentru fiecare dintre tranşele suplimentare de vechime se acordă o creştere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzător tranşei anterioare de vechime. e) vechimea recunoscută în învăţământ. care are titlul ştiinţific de doctor. 81 alin. Art. 88. în vederea impunerii. 50 alin. raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate. şi reprezintă 20% din salariul de bază al persoanei îndreptăţite. care formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului.(1) Personalul didactic din învăţământul superior. (6) Personalul didactic din învăţământul superior. Gradaţia de merit se include în salariul de bază. (5) Personalul didactic şi de cercetare din învăţământul superior. consultanţă. c) norma didactică. acesta analizează şi transmite senatului universitar lista candidaţilor recomandaţi. 81 alin. 88 lit. d) calitatea activităţii didactico-ştiinţifice stabilite pe baza procedurii de evaluare anuală. Art. proiectare. (4) Personalul didactic din învăţământul superior beneficiază şi de prevederile art. . precum şi din cumul sau plata cu ora. care cuprinde următoarele faze: a) candidatul întocmeşte şi depune. Această gradaţie se acordă la 15% din numărul posturilor didactice existente la nivelul instituţiei de învăţământ superior. f) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea. se stabilesc în cadrul contractelor colective de muncă dintre instituţiile de învăţământ superior şi sindicate sau reprezentanţii salariaţilor din instituţie. pe lunile la care se referă. (8) Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs. se defalcă. 50 alin. potrivit legii şi contractului colectiv de muncă. g) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.Salarizarea personalului de cercetare din instituţiile de învăţământ superior se stabileşte în raport cu: a) funcţia de cercetare. (2) Drepturile şi obligaţiile referitoare la protecţia muncii. e) rectorul emite decizie de acordare a gradaţiei de merit. d) senatul universitar analizează recomandările consiliilor facultăţilor şi hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit. 89. (3) Drepturile salariale provenite din cercetare ştiinţifică. acordată prin concurs. (4) şi (5) este salarizat corespunzător postului deţinut ca titular. . la conducerea catedrei sau a departamentului. şi de două tranşe suplimentare care se acordă la 35 şi la peste 40 de ani de activitate în învăţământ. 90. precum şi cu o vechime de peste 15 ani în învăţământ. 87 alin. stabilite de lege. (13). care revin personalului didactic. Art. . (10).(1) Sporul de salariu prevăzut la art. d) vechimea recunoscută în cercetare. b) titlul ştiinţific. b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului. expertiză. didactic auxiliar şi de cercetare. (4) şi (5). inclusiv cel prevăzut la art. stabilită pe baza procedurii de evaluare anuală. (1) lit. (7) Proporţia de 15% prevăzută la alin. c) calitatea activităţii de cercetare. (2) Cadrul didactic aflat în situaţiile prevăzute la art. . separat de celelalte venituri. (2) Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de bază pentru vechimea în învăţământ de până la 30 de ani sunt cei prevăzuţi de legislaţia în vigoare. e) contribuţia adusă în procesul de învăţământ. cu performanţe deosebite în pregătirea studenţilor. . potrivit numărului de gradaţii de merit atribuite de către senat facultăţii respective. inclusiv cel prevăzut la art. potrivit legii. invenţii şi inovaţii.Salarizarea personalului didactic şi de cercetare din învăţământului superior se face în conformitate cu prevederile art.(1) Salarizarea personalului didactic se stabileşte în raport cu: a) funcţia didactică. (9) Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă de 3 ani.Art. 86. 48 din prezenta lege. beneficiază de tranşele de vechime la salarizare. poate beneficia de gradaţia de merit. Personalul didactic care a beneficiat de gradaţia de merit poate participa din nou la concurs. .

după cum urmează: a) 10-15% pentru şef de catedră.(10) Personalul didactic. calculată în procente din salariul de bază al funcţiei de profesor universitar. (1)-(5) la nivelul postului. de numărul posturilor didactice şi de numărul studenţilor. pe o durată de 10 luni din anul universitar. b) 15-20% pentru director de departament. 93 alin. precum şi nivelul studiilor cerute pentru aceste funcţii se elaborează de Ministerul Învăţământului. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii. 93. (4) din Legea nr. (2) Stabilirea cuantumului indemnizaţiilor între limitele prevăzute la alin. (3) Cadrul didactic care efectuează ore din normele vacante trebuie să îndeplinească condiţiile minimale cerute de prezentul statut pentru activitatea respectivă. în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Art. 92. de decan. h) 35-45% pentru rector. . al departamentului şi al catedrei. 81 alin. Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. ___________ Prin Decizia nr.(1) Persoanele alese în funcţiile de conducere din învăţământul superior de stat beneficiază de indemnizaţie lunară de conducere. (8). . 50 alin. (11) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradaţie de merit şi de salariu de merit. Art. e) 20-30% pentru decan. cu respectarea contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie. conform legii. 128/1997 privind Statutul personalului didactic sunt neconstituţionale. Art.(1) Personalul didactic poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul. (2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face. Criteriile de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior. d) 15-20% pentru prodecan. potrivit alin. precum şi cel al instituţiilor de învăţământ privat autorizate sau acreditate. (1). (4) Personalul didactic din învăţământul de stat. cu respectarea drepturilor de vechime a persoanei în cauză. (5) Condiţiile pentru suplinire colegială se stabilesc în Carta universitară. 51 alin. de directorul departamentului sau de şeful catedrei. al facultăţii. la care se adaugă şi sporurile cuvenite. g) 25-30% pentru prorector. (4) Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul Învăţământului. şi este anexă la contractul individual de muncă. 94. în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei. cu vechime maximă. potrivit legislaţiei în vigoare. cu o creştere de până la 30% din salariul de bază prevăzut pentru funcţia respectivă. (12) Art. precum şi în interiorul acestora se stabilesc de Ministerul Învăţământului. Senatele universitare pot stabili salarii diferenţiate. (1) se face în funcţie de specificul instituţiei de învăţământ superior. . (2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de catedră. c) 10-15%pentru secretarul ştiinţific al consiliului facultăţii. 30/1998. f) 20-25%pentru secretarul ştiinţific al senatului universitar. aprobată. (3) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite în fişa individuală a postului. Art. . (1). Nomenclatorul general de funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior. de cercetare şi de proiectare din învăţământul superior poate beneficia de salariu de merit. în funcţie de specificul activităţii desfăşurate şi de calitatea acesteia. la angajarea în învăţământ prin concurs. .(1) Numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabileşte de senatul universitar.Preparatorii şi asistenţii universitari beneficiază de primă de instalare o singură dată. (3) Prin echivalare. Personalul didactic din învăţământul superior beneficiază de prevederile art. (11) se aplică în mod corespunzător şi personalului din învăţământul superior. împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 91. după caz. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută la art. poate îndeplini cel mult două norme didactice. de facultate sau de departament. potrivit legii. al specializării. pentru funcţiile din Ministerul Învăţământului se aplică în mod corespunzător prevederile alin. didactic auxiliar. cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan naţional. cu acordul conducerii unităţii de învăţământ unde este titular cu carnet de muncă. Numărul salariilor de merit se calculează la totalul posturilor existente în instituţia de învăţământ superior.

în principal. 98. d) organizarea. sub orice formă. primar.Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă. de conducere. preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean. precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă. numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului. al Preşedinţiei. g) evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor sau ale studenţilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii. . precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. (1) se aplică şi cadrelor didactice titulare care îndeplinesc funcţia de prefect. studenţi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv. Art. a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi.În spaţiile şcolare sau universitare. (2) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce. care garantează realizarea procesului instructiv-educativ. Art. . Protecţia este solicitată de persoana autorizată prin regulamentul şcolar. conform legii. c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.(1) Personalul didactic de la toate nivelurile învăţământului are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare.Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale. cu elevii sau cu studenţii. contractului colectiv de muncă. profesionale şi culturale. cadrul didactic este protejat de către autorităţile responsabile cu ordinea publică. materială şi morală. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic. (2) Prevederile alin. ateliere. prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice. conform legii şi Cartei universitare. în conformitate cu prevederile legii. după caz. precum şi din organizaţii politice legal constituite. a Parlamentului sau a Guvernului. e) colaborarea cu părinţii. conform Cartei universitare. 99. . b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale. .(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică. Protecţia se asigură împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedică exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale.(1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică. h) participarea la viaţa şcolară şi universitară. cabinete. de îndrumare şi de control CAPITOLUL I Drepturile şi obligaţiile personalului didactic Art. Art. cenacluri. (2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale. (3) Multiplicarea. . de tineret şi sport. dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator. de cultură. 95. în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti. . din Carta universitară. publicaţii. (3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar sau universitar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu. formaţii artistice şi sportive. precum şi cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedinţiei. cluburi. 96. prin Carta universitară. a unor activităţii extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică. f) înfiinţarea în unităţile şi în instituţiile de învăţământ a unor laboratoare. de şi de control în sistemul de învăţământ. deontologiei profesionale şi. viceprimar. în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ. . precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere. respectiv. cercuri. Art. Art. . în beneficiul propriu. al Guvernului şi în Ministerul Învăţământului. şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic. 97. 101. prin lectorate. subprefect. la: a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ. (2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională.TITLUL IV Drepturile şi obligaţiile personalului didactic. ori în vecinătatea acestora. Art.(1) Cadrele didactice titulare. alese în Parlament. 100. naţionale şi internaţionale. din prezentul statut.

după caz. g) personalul didactic aflat în situaţiile prevăzute la lit. . Decontarea sau plata echivalentă . Aprobările în aceste situaţii sunt de competenţa conducerii instituţiei de învăţământ superior sau. exclusiv duminicile şi sărbătorile legale. în condiţiile prezentului articol. a inspectoratului şcolar. (6). (4) De prevederile alin. (3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat. d) 6 luni de concediu plătit. de 0. i se rezervă postul didactic sau catedra. cercetare. în cazuri bine justificate. conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal. e) neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar sau universitar următor. c) şi d) nu poate fi încadrat în activităţi de cumul sau plata cu ora. acesta se efectuează în afara perioadelor de activitate didactică. pentru perioada respectivă. 104.1-1 ha pământ în folosinţă. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. convenţii guvernamentale. (1). (3) Personalul didactic. . cel care lucrează în organisme internaţionale. după caz. respectiv universitare. la cerere. În cazul în care există mijloc de transport în comun. în construirea locuinţei proprietate personală. Acestora li se asigură locuinţă de către administraţia locală pentru perioada de timp cât lucrează în acea localitate. (2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar sau universitar. dacă sunt cadre didactice titulare.(1) Personalul didactic titular. eşalonarea efectuării acestui concediu este aprobată de senatul universitar. urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. (6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei. normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Învăţământului împreună cu sindicatele recunoscute pe plan naţional. 101 alin. se consideră vechime la catedră. 102. dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. pentru cadrele didactice aflate la catedră. cu aprobarea senatului universitar. după caz. Art. cu o durată de cel puţin 62 de zile. în vârstă de până la 35 de ani. care din proprie iniţiativă solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate.5 l benzină Premium la 100 km parcurşi. Art. cu excepţia celui care a desfăşurat activităţi de învăţământ sau în interesul învăţământului. dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală. beneficiază de prevederile art. care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul. plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare sau de editare. cu acordarea de credite pe termen lung.(1) Cadrele didactice titulare care funcţionează în mediul rural şi îşi stabilesc domiciliul în localitatea respectivă pot beneficia. în condiţiile legii. solicitat în străinătate pentru predare. ca urmare a unor acorduri. o singură dată. (2) nu beneficiază de prevederile art. activitate artistică sau sportivă. (2) Personalul didactic titular. Art.(3) Liderii sindicatelor din învăţământ au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului. (5) Personalului didactic titular. în funcţie de calitatea activităţii desfăşurate. tratate. 103. . cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior sau. la care se adaugă un supliment de până la 10 zile lucrătoare. urmează a i se deconta contravaloarea a 7. conform legii cu privire la sindicate şi contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. cu dobândă minimă. o dată la 10 ani.Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plată. c) 12 luni de concediu plătit. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism. respectiv a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. 101 alin. va fi sprijinit. interuniversitare sau între instituţii. care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat. b) perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către consiliul de administraţie sau senatul universităţii şi de sindicatele de la nivelul unităţilor şcolare sau universitare. precum şi însoţitorii acestora. în perioada vacanţelor şcolare. a inspectoratului şcolar. i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun. are dreptul la concedii fără plată. ori trimis pentru specializare. f) personalul de cercetare şi personalul didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de concediu de odihnă stabilit prin lege. la fiecare 7 ani de predare efectivă la catedră. pe bază de contract. în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză. Personalul didactic aflat în condiţiile alin. (6). dacă se face dovada activităţii respective. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ. studii cuprinse în programele de cercetare ale instituţiilor de învăţământ superior. persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă. cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. pentru personalul didactic auxiliar. în localitatea rurală unde este titular. pentru conferenţiarii şi profesorii universitari care finalizează cercetări.

(31) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune.(1) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice. (5) Personalul didactic care se deplasează în condiţiile prevăzute la alin. pentru 6 călătorii pe an dus-întors. a mesei şi a tratamentului în bazele de odihnă şi de tratament ale învăţământului şi ale sindicatelor. pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală. cu rezervarea postului sau a catedrei. . 108/2007. ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ. a cazării. . (1) şi (2) beneficiază de reducere cu 50% pe mijloacele de transport interne. 106. alineatele (30) şi (31) sunt prezentate cu titlu informativ. respectiv al biroului senatului universitar. în limita fondurilor bugetare alocate acestor activităţi şi din alte surse. totodată în acel moment alin. integral sau parţial.5 l benzină Premium la 100 km parcurşi. cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. de acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate. pe mijloacele de transport feroviar. Art. __________ Alineatul (31) a fost introdus prin art. didactic auxiliar şi personalul de cercetare integrat în catedre. spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. (4) Instituţiile de învăţământ superior pot asigura. iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7. din surse proprii.(1) Personalul didactic. ele intrând în vigoare la 1 ianuarie 2005. care nu are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. (4) Personalul didactic beneficiază de reducere cu 50%. 349/2004. propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare. Contractele colective de muncă pot cuprinde compensări din alte surse referitoare la cheltuielile menţionate anterior. (2) Personalul didactic şi personalul de cercetare integrat în catedre beneficiază. pe liniile interne. . Art. în urma solicitărilor adresate administraţiei locale. la sfârşitul fiecărei luni de activitate. (3) Personalul prevăzut la alin. astfel: a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea. lunar. unic pct. a biletelor de călătorie sau a abonamentului.5 l benzină Premium la 100 km parcurşi. care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală. precum şi de plata taxei de participare. II lit. trimis de unitatea sau de instituţia de învăţământ la activităţi de perfecţionare sau la manifestări ştiinţifice. transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi. . (3). ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ. beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul aflat în deplasare. în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale. b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali.Atenţie! potrivit art.(1) Personalul din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice şcolare sau în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Învăţământului şi Ministerul Sănătăţii. (2) În caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar.Alineatul (3) a fost modificat prin art. Art. în termenul prevăzut de regulament sau de Carta universitară. cuantumul ajutorului acordat celor îndreptăţiţi este de cinci salarii ale persoanei decedate. beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă. în limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare. pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 3 ani. inclusiv prin contractele de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări. I pct. b) solicitarea contravalorii călătoriei cu mijloacele de transport în comun. prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ. respectiv unităţii. astfel: a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului. 2 din Legea nr. 107. (30) înlocuieşte alin. 105. din bugetul asigurărilor sociale. (1) şi (2) va înainta instituţiei de învăţământ. (2) Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea transportului. 28 din Legea nr. . . 349/2004. c) din Legea nr. (30) Personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat din mediul rural. inclusiv din contracte de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări.costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic.

de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar Art. . periodic. (2) Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate. (7) Directorul proiectează şi coordonează activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea şcolară respectivă şi. din unităţile subordonate. unic din Legea nr. 150/2007. CAPITOLUL II Drepturile şi obligaţiile personalului de conducere. pe obiective. b) evaluarea procesului de învăţământ. cu mai multe unităţi şcolare. e) evaluarea îndeplinirii contractului de management al directorului unităţii şcolare. a consiliului de administraţie şi a autorităţilor şcolare supraordonate. (2) Constatările şi aprecierile inspecţiei şcolare în unităţile de învăţământ se consemnează în documente de inspecţie. elevi sau studenţi în tabere şi excursii. cu studii de diagnoză şi de prognoză asupra stării învăţământului. de activitatea unităţii subordonate. c) efectuarea analizei de diagnoză şi stabilirea prognozei resurselor umane şi materiale specifice.(1) Directorul este conducătorul unităţii şcolare şi o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice. beneficiază de gratuitate privind transportul. care însoţesc preşcolari. d) evaluarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate. potrivit regulamentelor de funcţionare a acestor consilii şi Legii învăţământului nr. potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecţiei şcolare. conform fişei postului. (6) Directorul coordonează şi răspunde de întreaga activitate de învăţământ şi. faţă de care este subordonat. (4) Inspecţia şcolară se finalizează. (3) Procesele-verbale consemnate de inspectorii şcolari în registrele unice de inspecţie sunt considerate documente oficiale. 110. 109. asigură dezvoltarea şi modernizarea acesteia.(1) Cadrele didactice şi copiii acestora în vârstă de până la 14 ani. 111. în faţa consiliului profesoral. Art. şi a inspecţiei de specialitate. (3) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie. metodice şi psihopedagogice. directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectoratului şcolar atribuţii de coordonare a unor activităţi din cadrul celorlalte şcoli. precum şi organizaţiile profesionale şi sindicale ale cadrelor didactice beneficiază de gratuitate pentru corespondenţa oficială şi expedierea de materiale ştiinţifice şi metodice. precum şi rapoartele trimestriale şi anuale sunt publice. după caz. 108. cu toate consecinţele prevăzute de lege. Art. (5) Inspectorii şcolari îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de inspecţie şcolară şi a normelor metodologice. . deciziile directorului. (9) În comunele şi oraşele mici. . a consiliului de administraţie şi a organelor de control.(1) funcţia de inspecţie şcolară este asigurată de corpul inspectorilor şcolari ai inspectoratului şcolar şi de cel al Ministerului Învăţământului şi vizează: a) realizarea inspecţiei şcolare generale. în condiţiile legii. __________ Alineatul (2) a fost modificat prin art.(1) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin regulamentul de organizare şi de funcţionare a unităţii respective. . după caz. (8) Directorul coordonează utilizarea raţională şi eficientă a bazei materiale şi financiare a unităţii. în faţa cărora prezintă rapoarte trimestriale şi anuale. inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală. precum şi a consiliului profesoral. .Art. precum şi a activităţilor auxiliare şi extraşcolare. (2) Directorul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar. 84/1995. (5) Contractul managerial. (3) Unităţile şi instituţiile de învăţământ. pentru activitatea proprie. (4) Deciziile directorului se iau în concordanţă cu hotărârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie. cazarea şi masa. cu concluzii şi propuneri pentru executiv şi legislativ. elaborat de Ministerul Învăţământului. Aceste documente se aduc la cunoştinţă personalului didactic din unitatea respectivă. (2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspunde în faţa acestuia. potrivit conştiinţei profesionale proprii.

115. care se pot aplica personalului prevăzut la art. . a II-a şi a III-a. respectiv 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni. cu până la 15%. cu activitate deosebită în învăţământ. . de îndrumare şi de control din învăţământ. a personalului de conducere. clasele Comandor. pe o perioadă de până la 3 ani. ordinul se acordă personalului didactic din învăţământul preuniversitar. cumulat. medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile. diploma se acordă personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior. . ordinul se acordă personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior. precum şi premii. educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii. titluri. c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Art. clasele I. . b) Ordinul Alma Mater. 113. respectiv 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni. Art. de îndrumare şi de control Art. f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 115. cu acordarea unui premiu de 25%. respectiv 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni.Distincţiile şi premiile prevăzute la art. Cavaler şi Ofiţer. d) suspendarea. Art. potrivit legii. cu indemnizaţia de conducere. clasele I. conform legii. a II-a şi a III-a. de îndrumare şi de control. în raport cu gravitatea abaterilor. de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă. c) Diploma Titu Maiorescu. Cavaler şi Ofiţer. Art. cu activitate deosebită în învăţământ. clasele Comandor. b) Diploma Gheorghe Lazăr. a II-a şi a III-a. 20%.(6) Drepturile inspectorilor de la inspectoratele şcolare şi din Ministerul Învăţământului sunt cele stabilite în titlul IV cap. b) avertisment. medalii. ordine.Sancţiunile disciplinare. precum şi cele care decurg din regulamentele proprii de organizare şi funcţionare. (2) Pentru personalul de conducere.În afara distincţiilor prevăzute la art. 112. e) destituirea din funcţia de conducere. precum şi cel de conducere. sunt: a) observaţie scrisă. (2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt: a) Ordinul Spiru Haret. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare. d) Diploma Alexandru Rosetti. cu acordarea unui premiu de 20%. pe o perioadă de 1-6 luni. didactic auxiliar. ministrul învăţământului este autorizat să acorde personalului didactic şi de cercetare din învăţământ următoarele distincţii şi premii: a) Adresă de mulţumire publică. .(1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactică. precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. când este cazul. cu acordarea unui premiu de 25%. TITLUL V Distincţii şi premii Art. e) Diploma de excelenţă se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile. c) diminuarea salariului de bază. diploma este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni. 20%. propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral. 114. 112. personalul didactic auxiliar. I din prezenta lege. . clasele I. 113 din prezenta lege se acordă în baza unui regulament aprobat de ministrul învăţământului. TITLUL VI Răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic.Personalul didactic de predare.(1) În unităţile învăţământului preuniversitar. diploma se acordă bibliotecarilor din învăţământul superior. de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din unităţile din subordine. 15%. a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere. de îndrumare şi de control. 117. 116. propunerea de sancţionare se face de inspectorul şcolar general sau de cel puţin . diploma se acordă personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

a)-c). iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea. împrejurările în care au fost săvârşite. pentru sancţiunile prevăzute la lit. 116 lit. care a numit această comisie. decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. d) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. şi la colegiul central de disciplină al Ministerului Învăţământului. 25 lit. şi la colegiul central de onoare al Ministerului Învăţământului. (4) Hotărârea acestor colegii se comunică persoanei în cauză în termen de 20 de zile de la sesizare. . dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor. a)-c). . (5) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 116 lit. precum şi orice alte date concludente. pentru sancţiunile prevăzute la art. Art. a)-f). aplicate personalului de conducere. la colegiul de onoare al instituţiei. a)-d). personalului de cercetare şi personalului didactic auxiliar din subordine. 115 se constituie comisii formate din 3-5 membri. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. 121. d)-f). precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. de către inspectorul şcolar general. a) şi b). 122.(1) Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii. ale colegiului central de disciplină al Ministerului Învăţământului. c) rector. pentru sancţiunile prevăzute la art. propunerea de sancţionare se face de către şeful de catedră.În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora. 120. după caz. directorul de departament sau de unitatea de cercetare. printr-o decizie scrisă. consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii şcolare ori a instituţiei de învăţământ superior. . b) decan sau director. (3) În învăţământul superior. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare. propunerea de sancţionare se face. după caz. persoanele sancţionate au dreptul de a contesta. 116 lit. (3) Comisiile de cercetare sunt numite de: a) consiliul profesoral al unităţii respective. secretarul de stat sau şeful ierarhic al persoanei în cauză. pentru sancţiunile prevăzute la art. e) ministrul învăţământului. 116 lit. b) şi pentru conducerile unităţilor direct subordonate. Art. sancţiunile prevăzute la art. decizia respectivă. 116.Normele privind componenţa. a)-c) se comunică celui în cauză. 116 lit. (2) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic prevăzut la art. Art. 119 alin. în termen de 15 zile de la comunicare. d)-f). de către directorul unităţii de învăţământ. 119. deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte. de către: a) şeful de catedră. pentru aparatul propriu şi pentru conducerile unităţilor direct subordonate. Art. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare. pentru funcţiile prevăzute la art. c)-f). de îndrumare şi de control. (2) În învăţământul preuniversitar. (3). . de către autoritatea prevăzută la art. (2) În învăţământul preuniversitar. (4) În învăţământul superior. în scris. (3) Pentru personalul din Ministerul Învăţământului prevăzut la art. e)-f). persoanele sancţionate au dreptul de a contesta. de către ministrul învăţământului. 123. 116 lit. .(1) Sancţiunea se stabileşte. . ai departamentului ori ai structurilor de conducere. audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. 116 se comunică. precum şi pentru cel din unităţile direct subordonate. (3) Sancţiunile prevăzute la art. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere.În instituţiile de învăţământ superior. 118. de proiectare. pentru sancţiunile de la lit. 116 lit. în apărare. microproducţie. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari. iar cele de la art. sancţiunile prevăzute la art. organizarea şi funcţionarea. personalului didactic. Art. b) consiliul facultăţii sau consiliul departamentului. precum şi atribuţiile colegiului de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. se comunică acestuia de autoritatea care a făcut numirea în funcţie. pentru sancţiunile prevăzute la art. Art. pentru sancţiunile prevăzute la art. existenţa sau inexistenţa vinovăţiei. pentru sancţiunile prevăzute la art. pentru sancţiunea de la lit.(1) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris. pe baza raportului comisiei de cercetare. b). în termen de 15 zile de la comunicare. . de către decan sau rector. 116 lit. c) senatul universitar. 25 lit. ori de către cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor catedrei. a). pentru învăţământul preuniversitar. ale colegiului de onoare al instituţiei de învăţământ superior şi ale colegiului central de onoare al Ministerului Învăţământului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului învăţământului.1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.

Decizia de imputare. Art. pot rămâne în activitate ca titulari. până la împlinirea vârstei de 70 de ani. prin prelungiri anuale. în afară de cazurile când. Art. (2) Pentru motive temeinice. prin vot nominal deschis. 128 şi 129 beneficiază de o recalculare suplimentară a pensiei. a)-c) poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii. poate fi menţinut ca titular în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare la cerere. Peste această vârstă pot fi menţinuţi în activitate numai cu acordul instituţiei în care lucrează. salarizate prin cumul sau prin plata cu ora. 128. făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauză. TITLUL VII Pensionarea personalului didactic Art. cu 3 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia în vigoare. potrivit legii. . la cursurile de zi. dacă are o vechime în învăţământ de cel puţin 25 de ani femeile. (2) La împlinirea vârstei de pensionare. 74 alin. 131.(5) Pentru funcţiile de conducere eligibile din instituţiile de învăţământ superior se aplică. cu excepţiile prevăzute în titlul VIII . cu acordul consiliului facultăţii şi cu aprobarea anuală a senatului universitar. (2) Membrii de familie pot beneficia. .Dispoziţii tranzitorii şi finale. respectiv 30 de ani bărbaţii. se dispune altfel. . unic din Legea nr.Maiştrii-instructori titulari în învăţământ. cu avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ. care dovedeşte competenţă profesională deosebită.Personalul didactic care a desfăşurat activităţi didactice în condiţiile stabilite la art. __________ Alineatul (3) a fost introdus prin art. înfiinţate prin lege. Art. la cerere. fără drept de contestaţie. de pensie suplimentară şi de alte drepturi de asigurări sociale. de pensie pentru pierderea capacităţii de muncă. care dovedesc competenţă profesională deosebită.Personalului didactic titular în învăţământ i se rezervă postul în perioada în care frecventează. cu aprobarea inspectoratului şcolar. .Răspunderea materială a personalului didactic prevăzut la art. care au dobândit definitivarea în învăţământ. . (3) Profesorii universitari. 126. 130. Art. .(1) Profesorii universitari şi conferenţiarii universitari cu titlul ştiinţific de doctor pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani.În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancţiunii. 115 se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. (3) Personalul didactic poate fi pensionat. . la cerere. (4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice. 125. 132. ceea ce înseamnă cu normă întreagă în învăţământ. profesorii universitari şi conferenţiarii universitari cu titlul ştiinţific de doctor. 124. (2) şi (3). respectiv a senatului universitar. Art. TITLUL VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Art. exprimat în urma votului nominal deschis şi cu aprobarea anuală a inspectoratului şcolar. cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor. 481/2006. până la vârsta de 70 de ani. 116 lit. Art. . prevederile art. . 127. dar nu îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. pensionarea personalului didactic se poate face şi în timpul anului şcolar sau universitar. 7. de pensie de urmaş.(1) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data încheierii anului şcolar sau universitar. autoritatea care a aplicat sancţiunea prevăzută la art.Personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat. în condiţiile legii. după împlinirea vârstei de pensionare. îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul.(1) Personalul didactic beneficiază de pensie pentru munca depusă şi limită de vârstă. în condiţiile legii. o formă de învăţământ postuniversitar. precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea unităţii sau a instituţiei cu personalitate juridică al cărei salariat este cel în cauză. prin lege. 129. pot să-şi păstreze postul numai dacă în timp de 8 ani . pot fi menţinuţi ca titulari în funcţia didactică. membri ai Academiei Române sau ai academiilor de ştiinţe organizate pe domenii ştiinţifice. Art.

Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului şi conducătorului instituţiei sau al unităţii de învăţământ. pierd calitatea de titular. Statul personal de serviciu se actualizează. este salarizat la nivelul studiilor de profesor. comandantul instituţiei de învăţământ superior militar/de ordine şi securitate publică poate îndeplini şi atribuţiile de rector al acestora. 136. evoluţia profesională şi evaluările periodice. în condiţiile stabilite de prezenta lege. cu o vechime de cel puţin 5 ani în profesie. respectiv de funcţionar public cu statut special. d) funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică. competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin instrucţiuni proprii. în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Învăţământului şi cultele religioase recunoscute oficial de stat. (4) din Legea învăţământului nr.de la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi completează studiile şi pregătirea prevăzută la art. pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din aceste unităţi. . 84/1995. Art. condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora. 84/1995. 128/1997. prin excepţie de la prevederile art. 68 din Legea învăţământului nr. respectiv de învăţător. poate fi menţinut în funcţie fără a îndeplini condiţiile de studii prevăzute la art. e) conducerea instituţiilor de învăţământ se realizează de către comandanţi/directori.Pentru instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de ordine şi securitate publică prevăzute în cap. care predă în învăţământul preuniversitar disciplina "Religie". titular în învăţământul preuniversitar. c) la unităţile de învăţământ sau la unităţile de învăţământ conexe. 133. Acesta este obligat să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. .Absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar de lungă durată. titulari în învăţământul preuniversitar. curriculum vitae. cu modificările şi completările ulterioare. se prevăd următoarele: a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de ordine şi securitate publică se face prin ordine. __________ Articolul a fost modificat prin art. . cu obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi să promoveze examenul de definitivare în învăţământ şi să parcurgă pregătirea prevăzută la art. precum şi pentru personalul didactic de îndrumare şi de control din minister. 135. 349/2004. g) personalul didactic. regulamente şi instrucţiuni proprii.(1) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat.(1) Datele privind situaţia profesională a personalului didactic se consemnează într-un stat personal de serviciu. În învăţământul preuniversitar. termenul prevăzut la art. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolvenţilor de colegiu. 84/1995. republicată. (2) Personalul de cult. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civilă. se pot prezenta la examenul de licenţă în cel mult două sesiuni. . 29 din Legea nr. 134. care a dobândit definitivarea în învăţământ. pentru inspectorii şcolari. . poate obţine definitivarea în învăţământ şi gradele didactice. 67 alin. . se prorogă până la data de 1 septembrie 2007. la Ministerul Învăţământului. Art. b) la inspectoratele şcolare. categoria personalului didactic definitiv. c) personalul didactic militar/de ordine şi securitate publică are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate. 84/1995. 7 din prezenta lege. X al titlului II din Legea învăţământului nr. __________ A se vedea Legea nr. b) personalul didactic militar/de ordine şi securitate publică şi civil se constituie din personalul didactic prevăzut în prezentul statut şi din corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică. Aceştia. (2) Statul personal de serviciu se păstrează după cum urmează: a) la inspectoratele şcolare. I pct. 137. Art. care nu au promovat examenul de licenţă sau echivalentul acestuia. pentru directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor subordonate. Art. normele didactice. inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică. 195/2005 potrivit căreia.Personalul didactic de la disciplina "coregrafie". Art. în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 132 din Legea nr. 84/1995. care se numesc în funcţii conform reglementărilor interne. f) perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează conform prevederilor prezentului statut şi reglementărilor specifice militare/de ordine şi securitate publică. statul personal de serviciu poate fi consultat şi de personalul de îndrumare şi de control al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Învăţământului. 68 din Legea învăţământului nr. pentru inspectorul şcolar general adjunct. la solicitarea titularului sau a conducerii instituţiei ori a unităţii respective. dacă nu obţin diploma de licenţă. absolvent al învăţământului superior ori al seminarului teologic. pentru inspectorul şcolar general.

Art. (2) Lectorii universitari/şefii de lucrări fără titlul ştiinţific de doctor îşi păstrează postul pe care îl ocupă timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 146. p. art. pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste instituţii. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România. Ministerul Învăţământului va elabora normele metodologice. 141. provenite din alte sectoare de activitate. Art. cu modificările ulterioare. 33 din 15 martie 1969. în următorii 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Personalul didactic angajat pe durată determinată beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul didactic titular.Dispoziţii tranzitorii şi finale. (2) Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în învăţământ sau în cercetare li se echivalează integral vechimea în învăţământ.d) la instituţiile de învăţământ superior. beneficiază de vechimea în muncă. . care fac dovada că au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii şi care ocupă un post didactic în această specialitate. Art.Prin excepţie de la prevederile prezentei legi. (2). 141 specializările nominalizate prin ordin al ministrului învăţământului. Art. .În măsura în care prezentul statut nu dispune altfel.Se recunosc ca vechime în învăţământ şi perioadele determinate de legislaţia pensiilor. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR ANDREI IOAN CHILIMAN Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 iunie 1997. reconstituirea vechimii în învăţământ se face pe baza evidenţelor instituţiilor de învăţământ unde a lucrat efectiv. în vederea stabilirii drepturilor salariale. care. . . să participe la un asemenea curs şi să promoveze examenele de finalizare după o metodologie stabilită de Ministerul Învăţământului.(1) Profesorii universitari şi conferenţiarii universitari fără titlul ştiinţific de doctor pot să-şi continue activitatea pe posturile pe care le ocupă cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 1997. 12 iulie 1997. corespunzător perioadei lucrate. cu respectarea prevederilor art. (1) din Constituţia României.(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 1997. 129 şi ale art. 143. (3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de activitate. pentru menţinerea în funcţie sunt obligaţi ca. . (3) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României. având titlul ştiinţific de doctor. (1) din Constituţia României. . (2) Pe aceeaşi dată. Art. de asemenea. temporar. . Art. 74 alin. 144. pierd calitatea de titular. funcţiile de şef de catedră şi de prodecan pot fi ocupate. Legea nr. precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.(1) Persoanele angajate în învăţământ. şi de cadre didactice titulare. 139. 140. (6). 142.Bibliotecarii cu un stagiu mai mic de 3 ani în funcţie. condamnări casate ulterior sau alte situaţii. . regulamentele şi instrucţiunile ce decurg din aplicarea legii. . în care personalul didactic. Dacă în acest interval nu obţin titlul de doctor. personalului didactic i se aplică celelalte dispoziţii din legislaţia muncii. Art. publicată în Buletinul Oficial nr. 147. 60 alin. datorită unor cauze pe care nu le putea înlătura. a fost împiedicat să desfăşoare acele activităţi care se consideră vechime în învăţământ. 74 alin. pentru facultăţile autorizate provizoriu. ca vechime recunoscută în învăţământ. . Includerea perioadelor lucrate în străinătate ca vechime în muncă se va face conform legislaţiei muncii în vigoare. PREŞEDINTELE SENATULUI MIRCEA IONESCU-QUINTUS Bucureşti. cu excepţiile prevăzute la titlul VIII . se vor publica în Monitorul Oficial al României. art. p. care nu au absolvit un curs în domeniul biblioteconomiei. Art. Art. Art. cu respectarea prevederilor art. 55 alin. la care nu se organizează doctorat.Sunt exceptate de la prevederile art.Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces în casele de odihnă şi în bazele de tratament ale cadrelor didactice. . 138. precum boala. cu funcţia didactică de lector universitar/şef de lucrări. 145.

4/2006./max. nr. IIb)./max. 1.│ 10.│ min. IIIb).000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1./max.284 │ 28.G.000 ianuarie .(1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. │min. . 50 alin.1.122 │ 11. 3. . 2. pentru acordarea sporului de stabilitate până la împlinirea vechimii neîntrerupte în învăţământ de peste 10 ani. (2). 6 din O. Vb) din O./max. │ ├────┼───────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼─── ──────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────── ────┤ │ 1 │ Profesor │ S │ │ .15 a celor prevăzuţi la tranşele respective în anexele nr. 2a şi 2b.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1. 3./max.Nr.A se vedea O.septembrie 2007 = 225. 2 prevede: "Art. Va) şi Ib)." . (2) Pentru personalul didactic de predare cu vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ.267 │ 30. (3) Cadrele didactice care nu beneficiază de spor de stabilitate şi sunt trecute la o tranşă de vechime recunoscută în învăţământ de peste 10 ani şi pentru care prin împărţirea la 1. 11/2007.725 │ 12. 1b. ANEXA Nr.│min.│ │studiilor│până la 3 ani│ 3-6 ani │6-10 ani │10-15 ani│15-20 ani│20-25 ani│25-30 ani│3035 ani│35-40 ani│peste 40 ani│ │ │ │ │ min. Va). 2a şi 2b. 4 şi 5 din O. este cuprins în coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învăţământ din aceste anexe. 2 şi 3 au fost introduse prin art. pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcţiile prevăzute în anexele nr. nr. │ Funcţia*) │ Nivelul ├─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬ ─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤ │crt. de anexele Ia). 1. 1a.b.G.b. (11) din Legea nr. IVa).397 │ 14. IIIa). 1a.U. nr.483 │ │ │universitar│ │ │ .│min.01. IIa).451 │ 13. 4 şi 5 din O. Vb) şi Ic) au fost modificate şi înlocuite prin anexele 1.│min.G. 128/1997.b. 50 alin.366 │ 23. 196/2002 cu modificările sale ulterioare. IIIb).a.Anexele au fost modificate şi înlocuite prin anexele 1. 128/1997.U. 1b.379 │ └────┴───────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴─── ──────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────── ────┘ *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.436 │ 24. nr.decembrie 2007 = 230.│ . 2. nr.│min.2. 4/2006 care prin art. Valoarea coeficientului de multiplicare 1.733 lei octombrie . 3.407 │ 15.247 lei Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar ┌────┬───────────┬─────────┬───────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ────┐ │ │ │ │ Vechime în învăţământ │ │Nr.Anexele Ia). ./max./max.│min./max.│min. cu modificările şi completările ulterioare.15 nu se poate asigura salariul de bază avut vor fi menţinute cu acelaşi salariu de bază în noua tranşă până când li se va putea asigura o creştere a salariului de bază în conformitate cu prevederile alin.1 __________ Anexa I a fost modificată şi înlocuită prin art. NOTĂ INDACO! __________ Anexele 1. IVb). 1. IIb).G. cu modificările şi completările ulterioare.G.2003.a./max. salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienţilor de multiplicare micşoraţi prin împărţire la 1. IIa). care nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 2. şi înlocuite începând cu 01.a.│min./max. (11) din Legea nr.427 │ 26. IIIa).G.443 │ 11.martie 2007 = 221. . Ib). 11/2007. 1 din O.307 lei aprilie .607 │ 22. 8/2000. nr.│ . 128.│ 21.

│min. ANEXA Nr.247 │ 5.525 │ 4.831**) │3. nr.814 │ 4.611 │ 11.862 │ │ │ │universitar │ │ 6.2 __________ Anexa I a fost modificată şi înlocuită prin art.199 │ 5.047 │ 7.555 │ 13.G.960 │ │ │ │ (lector │ │ │ 7. 1.597 │ 5.547 │ 6.│ 9.593 lei Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar ┌────┬────────────┬─────────┬──────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── ──────┐ │ │ │ │ Vechime în învăţământ │ │Nr. **) Pentru preparatorii din domeniul medical.│ .164 │ 4.179 │ 7./max. .501 │ 11.│ │ │ │universitar │ │ 6.471 │ 11.992 │ 8.086 │ 9.236 │ 4.717 │ 11.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.017 │ 9.307 lei aprilie . │min./max.190**) │6.│ ./max. │ ├────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼── ────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────── ──────┤ │ 1 │Conferenţiar│ S │ │ . 11/2007./max.│ 4./max.231 │ 6.742 │ 4./max.004 │ ├────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼── ────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────── ──────┤ │ 2 │Şef lucrări │ S │ │ 4.838 │ 4.789 │ 4. │ │ Nivelul ├─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────── ┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┤ │crt.733 lei octombrie .899**) │ .000 ianuarie .764 │3.│ .088 │ 7.septembrie 2007 = 225.│ min.909 │ 7.│ .92 │ 9.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.24 │ 6.873 │ 6.101 │ 4.966 │ │ │ │universitar)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼── ────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────── ──────┤ │ 3 │ Asistent │ S │ 4.125 │ 7.243**) │ . 11/2007.│ .766 │ 4. 2 __________ Anexa II a fost modificată şi înlocuită prin art.862 │ 5. 1 din O. Valoarea coeficientului de multiplicare 1.│min.792 │ │ ├────┼────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼── ────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────── ──────┤ │ 4 │ Preparator │ S │ 3. nr.│ .047 │ 9./max.│min.ANEXA Nr.702 │ │ │universitar │ │ │ .477 │ 7.718 │ 12.│min.719 │ 5.│ Funcţia*) │studiilor│până la 3 ani│3-6 ani │6-10 ani │10-15 ani │15-20 ani│20-25 ani│25-30 ani│30-35 ani│35-40 ani│peste 40 ani│ │ │ │ │ min.│ │ └────┴────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴── ────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────── ──────┘ *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.307 │ 6./max.558 │ 7.decembrie 2007 = 259.848 │ 7./max.358 │ 5.│ .085 │6.martie 2007 = 221.│min. 1 din O.103 │ 5.│ .494 │ 9.│min.954 │ 7.│min.│ .G.│ .185 │ 6./max.125 │ 12.

085│5.965│4.│ .│ .676│4.447│4.542 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.263 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.272│5.martie 2007 = 221.│ .908│4.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.593 lei Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar ┌────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────────────── ────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ Vechimea în învăţământ │ │Nr.034│4.532│4.│ .332│6.817│5.cu grad didactic II │ │ │3.276│4.700 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.051│4.320│3.cu grad didactic II │ │ - .│ .300│4.257│4.│ .794│3.definitiv │ │ │3.│ .│ │3.306│3.343│5.650 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.septembrie 2007 = 225.│ │4.191│4.148│4.cu grad didactic II │ │ │3.│ .326│4.794│3.371│4.762│4.557 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.307 lei aprilie .│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.│ .016│5.532│4.│ FUNCŢIA*) │studiilor│până la│2-6 │6-10 │10-14│14-18│18-22│22-25│25-30│3035│35-40│peste │ │ │ │ │2 ani │ani │ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.372│3.603│4.598│4.505│3.087│5.│ .cu grad didactic I │ │ .885│5.180 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.│ .000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.605│4.019│6.decembrie 2007 = 259.100│4.cu grad didactic I │ │ .092│5.000 ianuarie .628 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.│ .709│3.462│3.236│4.293│4.debutant │ │ 3.Valoarea coeficientului de multiplicare 1.definitiv │ │ │3.│ .652│3.735│6.debutant │ │ 3.733 lei octombrie .888│5.cu grad didactic I │ │ .│ .439 │ .466│4.186│4.199│5.916│5.676│4.990│5.049│5.029│4.320│5.│ │3.831│5.│ .│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 3 │Institutor I │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.977│4.│ .273 │ .605│3. │ │ Nivelul ├───────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬── ────┤ │crt.416│4.296│3.060│4.│ .│ .483│5.679│4.

│ │3.563│4.524│3.989│4.206│3.│ .923│3.875│4.941 │ .561│2.debutant │ │ 2.657│3.cu grad didactic II │ │ │3.481│3.cu grad didactic I │ │ .093│4.117│4.567│3.│ . │ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │educator.734│4.│ .312 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.│ .│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 4 │Institutor II │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.│ .definitiv │ │ │3.638│3.187│3.│ .141│4.│ .638│3.373│4.638│3.051│4.987│4.│ . cu studii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nivel liceal.│ .837│3.377│3.767 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.015│4.│ .504│4.609│2.581│3.302│4.674│4.definitiv │ │ │3.695│3.439│3.983│3.349│4.│ .│ .│3.110│2.debutant │ │ 2.752│3.923│4. învăţător.596 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.430 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.798│2.656│2.045 │ │ │instructor.│ .581│3.│ .418│4. maistru-instructor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.092│3.277│3.│ .162│4.187 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.073│3. educatoare.538│3.│ .262│4.│ .150│4.│ .901│4.│ │3.050│3.491│3.│ .581│3.│ .158│2.936 │ .cu grad didactic I │ │ .│ .│ .931│5.752│3.901│3. .145│3.923│4.880│4.695│3.130│3.debutant │ │ 3.723│3.│ .987│5.130│5.│ . maistru│ M │ 2.581│3.007│3.244│3.│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 6 │Profesor.131│4.│ ├────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼─────┼─────┼ ─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │ 5 │Învăţător.definitiv │ │ │2.751│2.893│3.039 │2.730│3. fără pregătire│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de specialitate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴────────────────────────────┴─────────┴───────┴─────┴─────┴ ─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.302│4.506│4.035 │ .938 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.747│3.752│3.414 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.088│3.231│4.│ .760│4.│ .│ .703│2.984│4.601 │ │ ├────────────────────────────┤ ├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼── ────┤ │ │.cu grad didactic II │ │ │3.

153│ │ │ 39 │Corepetitor gradul I │ SSD │2.120│ │ │ 10 │Informatician gradul IA │ S │3.437│ │ 21 │Instructor-animator gradul II │ S │2. │ Funcţia │ Nivelul │minim│maxim│ │crt.437│ │ 36 │Corepetitor gradul II │ S │2.723│ │ 23 │Instructor-animator debutant │ S │2.153│ │ │ 32 │Asistent social gradul I │ SSD │2.777│4.000 ianuarie .G.125│2.decembrie 2007 = 259.212│ │ 19 │Informatician debutant │ SSD │2. redactor gradul II │ S │2.196│3.516│ │ 4 │Bibliotecar.234│ │ 15 │Informatician debutant │ S │2.978│ │ 22 │Instructor-animator gradul III │ S │2.212│ │ 9 │Bibliotecar.476│4.970│ │ 11 │Informatician gradul I │ S │3.733 lei octombrie .448│3. documentarist. redactor debutant │ SSD │2.261│2.307 lei aprilie .663│ │ 8 │Bibliotecar.843│ │ 2 │Bibliotecar.292│3.162│ │ 40 │Corepetitor gradul II │ SSD │2. nr.106│ │ 33 │Asistent social gradul II │ SSD │2.162│2.663│ │ 18 │Informatician gradul III │ SSD │2.187│3.335│3.120│ │ │ 28 │Asistent social gradul I │ S │2.954│4. redactor gradul II │ SSD │2.365│3.978│ │ 37 │Corepetitor gradul III │ S │2.261│2.│ │studiilor**)│ │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────┼────────────┼─────┼─────┤ │ │Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale │ │ │ │ │ 1 │Bibliotecar. Valoarea coeficientului de multiplicare 1.639│4.120│ │ │ 20 │Instructor-animator gradul I │ S │2. redactor gradul I │ S │2.153│ │ │ 24 │Instructor-animator gradul I │ SSD │2.365│3.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1. redactor debutant │ S │2.828│ │ 12 │Informatician gradul II │ S │2.386│3.210│2.520│3.116│ │ 30 │Asistent social gradul III │ S │2. redactor gradul IA***) │ S │3.702│ │ 3 │Bibliotecar. documentarist.687│ │ 34 │Asistent social debutant │ SSD │2. documentarist. redactor gradul I │ SSD │2. documentarist.ANEXA Nr.080│ │ 7 │Bibliotecar.511│ │ 42 │Corepetitor debutant │ SSD │2.473│ │ 5 │Bibliotecar.080│ │ 17 │Informatician gradul II │ SSD │2.196│2. 3 __________ Anexele III şi IV au fost modificate şi înlocuite prin art.593 lei Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*) ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────┬────────────┬─────┬─────┐ │Nr.767│ │ 31 │Asistent social debutant │ S │2. 1 din O.750│ │ 41 │Corepetitor gradul III │ SSD │2. documentarist.379│4.731│4.750│ │ 26 │Instructor-animator gradul III │ SSD │2.196│2. 11/2007.120│ │ │ 43 │Secretar IA****) │ S │3.599│ │ 13 │Informatician gradul III │ S │2.septembrie 2007 = 225.970│ . redactor gradul III │ SSD │2.450│4.711│ │ 29 │Asistent social gradul II │ S │2. redactor gradul III │ S │2.000 Valoarea coeficientului de multiplicare 1.749│3.162│ │ 25 │Instructor-animator gradul II │ SSD │2.153│ │ │ 16 │Informatician gradul I │ SSD │2.111│ │ │ 35 │Corepetitor gradul I │ S │2.301│3.292│4.571│ │ 14 │Informatician gradul IV │ S │2.196│2. documentarist.153│ │ │ 6 │Bibliotecar.162│2. documentarist.294│3. documentarist.723│ │ 38 │Corepetitor debutant │ S │2.520│3.404│ │ 27 │Instructor-animator debutant │ SSD │2.128│4.martie 2007 = 221.210│2. documentarist.338│3.

276│ │ M │2.188│ │ PL/M │2. redactor I │ 61 │Bibliotecar.798│ │ M │2. redactor II │ 62 │Bibliotecar.016│ │ │ PL/M │2.016│ │ │ M │2.822│3.301│3.277│ │ S │2.661│ │ M │2.171│3.357│3.276│ │ PL/M │2.595│ │ PL/M │2.822│3.153│ │ │ SSD │2.114│2.828│ S │2.171│2.902│ │ PL/M │2.610│ │ PL/M │1.600│ │ PL/M │2.277│ │ S │2.405│ │ M │2.076│2. redactor debutant │ 63 │Informatician IA │ 64 │Informatician I │ 65 │Informatician II │ 66 │Informatician III │ 67 │Informatician debutant │ 68 │Instructor-animator IA │ 69 │Instructor-animator I │ 70 │Instructor-animator II │ 71 │Instructor-animator debutant │ 72 │Instructor de educaţie extraşcolară IA │ 73 │Instructor de educaţie extraşcolară I │ 74 │Instructor de educaţie extraşcolară II │ 75 │Instructor de educaţie extraşcolară III │ 76 │Instructor de educaţie extraşcolară debutant │ 77 │Asistent social I │ 78 │Asistent social II │ 79 │Asistent social III │ 80 │Asistent social debutant │ 81 │Corepetitor I │ 82 │Corepetitor II │ 83 │Corepetitor III │ 84 │Corepetitor debutant │ 85 │Tehnician IA*****) │ 86 │Tehnician I*****) │ 87 │Tehnician II*****) │ 88 │Tehnician III*****) │ 89 │Tehnician debutant*****) │ 90 │Laborant IA │ 91 │Laborant I │ 92 │Laborant II │ 93 │Laborant I │ 94 │Laborant II │ 95 │Laborant III │ 96 │Laborant I │ 97 │Laborant II │ 98 │Laborant debutant │ 99 │Pedagog şcolar IA │100 │Pedagog şcolar I │101 │Pedagog şcolar II │102 │Pedagog şcolar I │103 │Pedagog şcolar II │104 │Pedagog şcolar III S │3.788│ │ SSD │2.724│ │ M │2.269│3.671│ │ SSD │2.132│ │ PL/M │2.357│3.941│ │ PL/M │2. documentarist.398│4.019│2.590│4.134│2.134│3.571│ S │2.184│ │ M │2.196│3.│ 44 │Secretar I******) │ 45 │Secretar II******) │ 46 │Secretar III******) │ 47 │Secretar IV******) │ 48 │Secretar debutant******) │ 49 │Secretar I******) │ 50 │Secretar II******) │ 51 │Secretar II******) │ 52 │Secretar III******) │ 53 │Secretar debutant******) │ 54 │Secretar IA******) │ 55 │Secretar I******) │ 56 │Secretar II******) │ 57 │Secretar III******) │ 58 │Secretar debutant******) │ 59 │Bibliotecar.149│ │ M │2.676│ │ PL/M │2.595│ │ M │2.016│ │ │ PL/M │2.859│ │ M │2.314│3.038│2.114│3.016│ │ │ M │2.016│ │ │ PL/M │2. redactor IA │ 60 │Bibliotecar.153│2.096│2.277│ │ PL/M │2.111│ │ │ M │2.114│2.136│3.566│ │ M │2. documentarist.138│ │ M │2. documentarist.096│2.144│ │ M │2.274│ │ SSD │2.250│ │ M │2.850│ │ S │2.747│ │ SSD │2.171│3.125│3.202│ │ SSD │2.111│3.038│2.486│ │ SSD │2.171│3.788│ │ SSD │2.599│ S │2.111│3.363│ │ M │2.096│2.202│ │ SSD │2.016│ │ │ S │3.150│4.076│2.076│2.134│3.134│3.096│2.087│ │ │ │ │ .823│ │ PL/M │2.016│ │ │ M │2.038│2. documentarist.118│ │ M │2.034│4.016│ │ │ M │2.902│ │ M │2.057│2.299│ │ M │2.136│3.600│ │ M │2.150│4.190│ │ SSD │2.057│2.057│2.195│3.087│ │ PL/M │2.850│ │ S │2.998│ │ │ S │3.038│2.057│2.076│3.125│3.234│ │ S │2.057│2.486│ │ SSD │2.501│ │ PL/M │2.

).). ofiţer mecanic. fizician │ S │2.751│5.800│5.743│ │134 │Şef echipaj │ M │1.998│ │ │159 │Biolog.603│ │146 │Medic specialist │ S │2.320│4.160│ │129 │Ofiţer punte.568│ │143 │Subinginer gradul III │ SSD │2. programator. debutant │ M │2.153│ │ │114 │Analist (programator) ajutor.955│ │121 │Operator.813│ │133 │Ofiţer mecanic.998│ │ │108 │Analist. inginer sistem.406│ │157 │Tehnician dentar │ M │2.185│3. cor.171│3. inginer sistem.418│4.106│3. chimist.057│2. I │ M │2.196│4.096│2.171│3. inginer sistem.436│ │113 │Analist. sociolog │ S │2. fizician. controlor date.486│ │137 │Inginer gradul I │ S │2.153│ │ .269│4. ajutor ofiţer mecanic │ M │1.153│ │ │141 │Subinginer gradul I │ SSD │2.491│ │111 │Analist.698│5.000│ │149 │Farmacist primar │ S │2.106│4.208│4.153│ │ │163 │Psiholog.881│ │135 │Conducător şalupă.073│ │152 │Farmacist stagiar │ S │2.│105 │Pedagog şcolar IA │ M │2.858│ │139 │Inginer gradul III │ S │2.886│ │161 │Biolog.788│ │154 │Dentist │ SSD │2. sociolog principal │ S │2.269│ │165 │Psiholog.442│4.258│3.600│ │118 │Analist (programator) ajutor.005│ │136 │Inginer gradul IA │ S │2.218│5.902│ │117 │Analist (programator) ajutor. controlor date.293│4. corepetit. III │ M │2. biochimist. chimist.125│3.798│ │164 │Psiholog. II │ S │2.057│3.086│ │131 │Şef mecanic │ M │1. fizician principal │ S │2. IA │ M │2.019│ │132 │Ofiţer punte │ M │1. biochimist. corepetit.096│2. şef timonier.398│4. debutant │ S │2.861│ │112 │Analist.442│4. biochimist. II │ M │2. cor.971│2.971│2.111│ │ │156 │Tehnician dentar principal │ M │2.134│2. biochimist. I │ S │2.196│3. IV │ M │2.019│3.595│ │115 │Analist (programator) ajutor.131│ │110 │Analist.057│2. sociolog debutant │ S │2. II │ M │2. cor. │ S │2.800│5.564│5. ofiţer electrician │ S │2.153│3.147│ │128 │Şef mecanic │ S │2.208│ │138 │Inginer gradul II │ S │2. II │ S │2. deb.153│0.323│4.499│ │140 │Inginer gradul debutant │ S │2.153│3.134│3.100│ │158 │Tehnician dentar debutant │ M │1. inginer sistem.603│ │160 │Biolog.465│ │107 │Pedagog şcolar II │ M │1. programator.895│ │127 │Comandant │ S │2.196│4.800│5. IV │ S │2.238│3.856│ │142 │Subinginer gradul II │ SSD │2.753│ │106 │Pedagog şcolar I │ M │2.019│2.149│ │144 │Subinginer debutant │ SSD │2.886│ │151 │Farmacist │ S │2. controlor date.153│ │ │153 │Dentist principal │ SSD │2.313│ │130 │Căpitan │ M │1.971│3. controlor date.057│2.971│2.837│ │148 │Medic stagiar │ S │2.354│ │123 │Operator. III │ S │2.196│3. fizician specialist │ S │2.276│ │116 │Analist (programator) ajutor. dirij.649│ │122 │Operator.971│2.585│ │126 │Maestru (balet-dans. ofiţer electrician │ M │1. controlor date.136│3.143│ │147 │Medic │ S │2. corepetit. III │ S │2.486│ │155 │Dentist debutant │ SSD │2.842│5.603│ │150 │Farmacist specialist │ S │2.333│ │120 │Operator. IA │ S │2. I │ S │2.016│ │ │119 │Operator. chimist.418│ │109 │Analist. chimist. programator. programator. dirij. inginer sistem. programator. inginer sistem. programator.).503│ │125 │Maestru (balet-dans. I │ M │2.971│3.111│ │ │145 │Medic primar │ S │2. dirij.073│ │162 │Biolog. III │ M │2. debutant │ M │2.016│ │ │124 │Maestru (balet-dans.175│3.

611│ │189 │Maestru (balet-dans.974│ │ │desenator artistic III │ │ │ │ │202 │Secretar tehnic de redacţie. monteur imagine. pictor. coregraf.114│3.410│ │ │imagine sunet III │ │ │ │ │185 │Maestru de studii (balet. machior.698│5. editor imagine │ S │2.076│3. bibliograf I │ SSD │2.076│3. monteur imagine. coregraf. traducător. maestru de studii balet. consultant artistic IV │ S │2. canto.823│ │210 │Secretar de redacţie.903│ │177 │Regizor artistic. traducător.346│4.114│ │ │desenator artistic II │ │ │ │ │201 │Secretar tehnic de redacţie. bibliograf debutant │ SSD │2. scenograf. machior.449│ │180 │Regizor artistic. III │ │1. monteur imagine. machior. editor imagine III │ S │2. monteur imagine.188│ │197 │Artist plastic.157│4. tehnoredactor. operator │ S │2. corector. peruchier.076│3. pictor.498│4.153│ │ │ │debutant │ │ │ │ │182 │Maestru de studii (balet.018│ │188 │Maestru (balet-dans.823│ │198 │Artist plastic.402│ │178 │Regizor artistic. scenograf.020│ │179 │Regizor artistic.196│3. monteur imagine. II │ │1. secretar literar muzical). picior. secretar literar muzical). machior.281│4. corepetitor). │ S │2.175│3. │ S │2. consultant artistic │ S │2.196│3. traducător.143│ │168 │Cercetător ştiinţific principal III │ S │2. traducător.013│ │193 │Artist plastic.501│ │196 │Artist plastic. canto.509│5.111│ │ │207 │Secretar de redacţie. tehnoredactor IA │ M │2. operator │ S │2.868│ │ │191 │Artist plastic. bibliograf III │ SSD │2.001│ │171 │Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar │ S │2. monteur imagine.988│2.322│ │190 │Maestru (balet-dans.950│5.301│4.754│ │194 │Artist plastic.834│5.218│4.114│3. scenograf. tehnoredactor.693│ │ │desenator artistic I │ │ │ │ │200 │Secretar tehnic de redacţie.038│2. scenograf. secretar literar muzical).501│ │208 │Secretar de redacţie.568│ │205 │Muzeograf.153│3.823│ │175 │Asistent stagiar │ M │2. coregraf. coregraf. operator │ S │2. secretar literar muzical). debutant │ │1.218│4. editor imagine III │ │2.038│2.194│4. canto.185│3. monteur imagine. coregraf. machior. peruchier.280│ │ │imagine sunet I │ │ │ │ │183 │Maestru de studii (balet. tehnoredactor.800│5.770│5.501│ │212 │Regizor scenă (culise) II │ M │2.007│3. editor imagine II │ S │2. corector. editor imagine II │ │2.196│3. corector. canto.114│3. picior. canto.188│ │174 │Asistent III │ M │2.153│ │ │ │debutant │ │ │ │ │195 │Artist plastic.153│ │ │ │desenator artistic debutant │ │ │ │ │203 │Muzeograf. secretar literar muzical).115│ │ │172 │Asistent I │ M │2. peruchier.856│ │204 │Muzeograf.114│3. peruchier. scenograf. peruchier. maestru de studii balet.149│ │206 │Muzeograf.754│ │ │imagine sunet IV │ │ │ │ │186 │Maestru de studii (balet. editor imagine I │ S │2. machior.501│ │173 │Asistent II │ M │2.196│3. machior.823│ │214 │Regizor scenă (culise) debutant │ M │2.693│ │192 │Artist plastic. corepetitor). peruchier.076│3.346│4.188│ │213 │Regizor scenă (culise) III │ M │2. corector. peruchier.603│ │167 │Cercetător ştiinţific principal II │ S │2. editor imagine I │ │2. pictor. scenograf. I │ │2.153│ │ │ │imagine sunet debutant │ │ │ │ │187 │Maestru (balet-dans. machior. consultant artistic V │ S │2.188│ │209 │Secretar de redacţie.016│ │ . coregraf. │ S │2. consultant artistic I │ S │2. maestru de studii balet.241│ │170 │Asistent de cercetare ştiinţifică │ S │2. operator │ S │2. maestru de studii balet. tehnoredactor II │ M │2.016│ │ │211 │Regizor scenă (culise) I │ M │2. peruchier. editor imagine │ │2. consultant artistic II │ S │2. consultant artistic III │ S │2. bibliograf II │ SSD │2.969│2. monteur imagine.038│2. operator │ S │2. corepetitor).038│2. tehnoredactor I │ M │2.837│ │169 │Cercetător ştiinţific │ S │2.418│4. corepetitor). tehnoredactor. pictor.016│ │ │ │debutant │ │ │ │ │199 │Secretar tehnic de redacţie.│166 │Cercetător ştiinţific principal I │ S │2. tehnoredactor debutant │ M │2. │ S │2.997│ │ │imagine sunet II │ │ │ │ │184 │Maestru de studii (balet.016│ │ │176 │Regizor artistic.754│ │181 │Regizor artistic.

restaurator.294│3.075│3. restaurator debutant │ SSD │2.218│3. restaurator. restaurator.111│ │ │237 │Conservator.568│ │248 │Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) │ SSD │2. custode sală II │ M │2.418│4. pedolog I │ S │2.700│ .243│ │268 │Medic primar învăţământ special │ S │3. custode sală III │ M │2.919│ │244 │Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) │ S │2.231│2. custode sală I │ M │2.153│3.856│ │234 │Conservator.849│ │219 │Ofiţer RTG II │ M │2.035│0.261│4. ofiţer mecanic.143│ │270 │Medic învăţământ special │ S │2.188│ │239 │Conservator.899│ │255 │Antrenor categoria II │ │2.482│4.903│ │216 │Ofiţer aspirant │ S │2. zootehnist.202│ │242 │Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) │ S │2.114│3. zootehnist.319│ │267 │Supraveghetor noapte │ G │2.252│2.273│6. restaurator III │ SSD │2.348│ │263 │Instructor I │ M │2.444│ │264 │Instructor II │ M │2.600│ │220 │Ofiţer punte.│215 │Căpitan secund.898│ │243 │Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) │ S │2. restaurator I │ SSD │2. zootehnist. bibliograf debutant │ S │2.231│2.000│ │260 │Şef atelier-şcoală I │ M │2.153│0.153│3.837│ │271 │Medic stagiar învăţământ special │ S │2.199│3.251│2. ofiţer.697│5. restaurator.856│ │247 │Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) │ SSD │2.602│ │253 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) │ M │2.220│2.016│ │ │254 │Antrenor categoria I │ │2.971│3.153│ │ │233 │Conservator.536│ │258 │Antrenor categoria V │ │2.383│ │231 │Conservator. muzeograf.191│4.120│ │256 │Antrenor categoria III │ │2.823│ │227 │Inginer agronom. bibliograf I │ S │2. muzeograf.369│ │226 │Inginer agronom. bibliograf IA │ S │2.149│ │249 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) │ SSD │2.076│3.892│ │257 │Antrenor categoria IV │ │2.371│ │223 │Medic veterinar III │ S │2.196│3.016│ │ │241 │Mânuitor carte │ M/G │1. zootehnist.196│3.111│ │ │250 │Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) │ M │2. bibliograf II │ S │2. restaurator. muzeograf.175│3. aspirant │ M │1.153│ │ │229 │Conservator.450│4.439│3. şef electrician.754│ │224 │Medic veterinar debutant │ S │2.451│ │269 │Medic specialist învăţământ special │ S │2.261│4.752│ │273 │Asistent medical învăţământ special │ SSD │2.287│3.205│2. restaurator.196│3.157│3.115│3.093│ │259 │Antrenor debutant │ │2.153│ │ │246 │Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******) │ SSD │2.000│ │272 │Asistent medical principal învăţământ special │ SSD │2.153│3.299│ │251 │Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) │ M │2. pedolog III │ S │2. şef mecanic secund │ S │2.115│ │ │217 │Şef staţie RTG │ M │1.370│3.754│ │228 │Inginer agronom. restaurator.603│ │230 │Conservator.359│ │274 │Asistent medical debutant învăţământ special │ SSD │2.319│ │265 │Model I │ M │2. restaurator.149│ │236 │Conservator.974│ │232 │Conservator.698│5.142│ │222 │Medic veterinar II │ S │2.211│2.823│ │240 │Conservator.057│2. dragor.159│2.372│3.251│2.038│2. restaurator II │ SSD │2. pedolog debutant │ S │2.971│ │ │221 │Medic veterinar I │ S │2.125│3. muzeograf.314│3. custode sală debutant │ M │2. pedolog II │ S │2.606│ │245 │Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) │ S │2.260│4.610│ │261 │Şef atelier-şcoală II │ M │2.568│ │235 │Conservator.800│5.348│ │266 │Model II │ M │2.516│ │262 │Şef atelier-şcoală III │ M │2.149│ │252 │Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) │ M │2.264│ │218 │Ofiţer RTG I │ M │2.082│2.111│ │ │275 │Asistent medical I învăţământ special │ PL/M │2.175│3.153│ │ │225 │Inginer agronom.501│ │238 │Conservator.199│3.971│2.

016│ │ │278 │Infirmieră învăţământ special │ G │1. referent.│ Funcţia │ -%│ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ │ │ │ minim │ maxim │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────── ───┼──────────────┤ │ 1. 4 __________ Anexa V a fost modificată şi înlocuită prin art. **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art.│276 │Asistent medical II învăţământ special │ PL/M │2. .G.971│ │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────┴────────────┴─────┴─────┘ *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării.. │Prorector │ 25 │ 30 │ │ 3. 1.016│2.138│ │281 │Mediator şcolar debutant │ M/G │1. │Decan │ 20 │ 30 │ │ 5. nr. ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate.971│2. 11/2007. │Prodecan │ 15 │ 20 │ │ 7.202│ │280 │Mediator şcolar II │ M/G │2.038│2. 91 alin. *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală. ANEXA Nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic. nr.G. │Secretar ştiinţific al senatului universitar │ 20 │ 25 │ │ 6. în colaborare cu Ministerul Muncii.G.306│ │277 │Asistent medical debutant învăţământ special │ PL/M │2.. nr. ing. merceolog. Indemnizaţii de conducere specifice 1.251/2005. │Rector │ 35 │ 45 │ │ 2. │ │procente din salariul de bază│ │crt.076│3. cu modificările şi completările ulterioare. ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare. │Administrator Şef al facultăţii │ 15 │ 20 │ │ 8. 8 din Legea nr.251/2005. Solidarităţii Sociale şi Familiei. 1. (1) din Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 128/1997. acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă. ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în H. │Şef de catedră │ 10 │ 15 │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────── ───┴──────────────┘ *) Indemnizaţia se calculează conform art. │Director de departament │ 15 │ 20 │ │10. contabil. tehnician.202│ │279 │Mediator şcolar I │ M/G │2. este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare. Funcţiile didactice din învăţământul superior*) ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────── ──────────────────┐ │ │ │Indemnizaţia de conducere în │ │Nr. │Director general administrativ al universităţii│ 25 │ 30 │ │ 4. NOTĂ: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare. *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: ec. administrator şi funcţionar prevăzute în H. │Secretar ştiinţific al consiliului facultăţii │ 10 │ 15 │ │ 9. 1 din O.

│Directorul Casei Corpului Didactic**) │ 25 │ 35 │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────── ───┴──────────────┘ *) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice. 51 alin. │Secretar-şef facultate │ 25 │ │ 3. 128/1997. │Director adjunct al unităţii de învăţământ │ până la 40 │ └────┴────────────────────────────────────────────┴────────────── ──────────────────┘ *) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art.│ Funcţia │ -%│ │ │ ├─────────────────────────────┤ │ │ │ limita maximă │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────── ──────────────────┤ │ 1. │Secretar-şef instituţie înv. liceal. │Secretar-şef*) │ 20 │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────── . învăţător sau institutor)│ 15 │ 25 │ │ 4.2. 4. superior │ 30 │ │ 2. cu modificările şi completările ulterioare. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────── ──────────────────┐ │ │ │Indemnizaţia de conducere în │ │Nr. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial. │Director (educatoare. 51 alin. 3. cu modificările şi completările ulterioare.│ Funcţia │ -%│ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ │ │ │ minim │ maxim │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────── ───┼──────────────┤ │ 1. │Director adjunct de şcoală sau de liceu │ 20 │ 25 │ │ 3. │Director de şcoală sau de liceu │ 25 │ 35 │ │ 2. 128/1997. profesional. **) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplică inclusiv la judeţele pilot. │ │procente din salariul de bază**)│ │crt. **) Salariul de bază stabilit conform art. │ │procente din salariul de bază│ │crt. (11) şi (2) din Legea nr. │Director al unităţii de învăţământ │ până la 50 │ │ 2. (1) din Legea nr. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor pilot*) ┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────── ──────────────────┐ │ │ │ Indemnizaţia de conducere în │ │Nr. │ │procente din salariul de bază│ │crt.│ Funcţia │ -%│ │ │ ├────────────────────────────────┤ │ │ │ maxim │ ├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────── ──────────────────┤ │ 1. de maiştri şi alte unităţi*) ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────── ──────────────────┐ │ │ │Indemnizaţia de conducere în │ │Nr.

grupuri şcolare sau la unităţile şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. ───────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────── . (4) din Legea nr. 128/1997. 128/1997. 51 alin. profesional. nr. calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenţilor practicanţi.──────────────────┘ *) Se utilizează la centre bugetare. liceal şi de maiştri ┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────── ──────────────────┐ │ │ │ Indemnizaţia în procente │ │Nr. inspector şcolar. Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deţine titlul ştiinţific de doctor. 5 __________ Anexa V a fost modificată şi înlocuită prin art. stabilite potrivit art.│ Funcţia │ -%│ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ limita maximă │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────── ──────────────────┤ │ 1. ANEXA Nr. ───────────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────── 1.G. 2. cu gradul didactic I 2. │ │ din salariul de bază │ │crt. │Diriginte. activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei didactice de predare de bază. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini. 45 alin. care fac parte din salariul de bază. Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului 1. (2) şi (3) din Legea nr. institutor şi educatoare*) │10% din salariul de bază al│ │ │ │funcţiei didactice deţinute│ └────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────── ──────────────────┘ *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 11/2007. Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului fără a depăşi salariul de bază al funcţiei didactice (grilă). Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază. Învăţământul gimnazial. cu modificările şi completările ulterioare. Personalul didactic desemnat să conducă un spor de 10-25% din salariul de bază şi să realizeze practica pedagogică lunar al funcţiei didactice în care este încadrat. 1 din O. cu modificările şi completările ulterioare. director de liceu. învăţător.