Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET CONSTANTA

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


SPECIALIZARE: CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
ANUL V FR

REFERAT

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Intocmit,
Stanciu Elena – Andreea

CONSTANTA 2009
MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL FIRMEI

Definirea managementului financiar contabil

Managementul financiar contabil este o functie care consta in asigurarea


permanenta a intreprinderii cu fondurile necesare, inregistrarea si evidenta cantitativ –
valorica a resurselor materiale si financiare si controlul cu privire la rentabilitatea
operatiunilor angajate cu aceste fonduri.
Pentru realizarea unui management financiar contabil pe piata intr-o economie este
necesar:
- asigurarea unei autonomii financiare a intreprinderii care presupune realizarea pe
criterii economice reale a procesului de procurare a fondurilor;
- asezarea pe noi baze a relatiilor intreprinderii cu piata financiara interna si
internationala.

In perioada de tranzitie in economia de piata se impun schimbari importante in


conceperea si executarea managementului financiar – contabil la nivel de firma constand in:
- imprimarea unui caracter previzionar abordarilor financiare;
- reconsiderarea metodelor si tehnicilor financiare utilizate tinand cont de
liberalizarea parghiilor economice;
- aprofundarea analizelor economico – financiare;
- cresterea gradului de rigurozitate a reflectarii tuturor activitatilor economice in
contabilitate;
- generalizarea utilizarii calculatoarelor in tinerea evidentei contabile;
- amplificarea ponderii laturii preventive a controlului financiar si concentrarea
controlului financiar asupra aspectelor financiare si fiscale esentiale.

In cadrul oricarei organizatii/firma se desfasoara ample procese de munca,


diferentiate in functie de caracterul actiunilor ce le compun si rezultatele direct obtinute .
Esenta managementului – ca proces – este data de exercitarea unor atribute ale conducerii,
respectiv functii.
Managementul este procesul de planificare, organizare, antrenare, coordonare si
control al eforturilor membrilor unei organizatii/ firme si folosirea altor resurse
organizationale pentru atingerea scopurilor organizatiei.
Procesul de management consta in ansamblul fazelor si proceselor prin care:
- se determina obiectivele organizatiei, firmei si ale subsistemelor sale, resursele si
procesele de munca necesare realizarii lor si executantii acestora;
- se integreaza si controleaza munca personalului, folosind un complex de metode si
tehnici in vederea indeplinirii cat mai eficiente a obiectivelor propuse;
- o parte a resursei umane (managerii – “resursele calde”) actioneaza asupra celeilalte
parti a resursei umane (personalul condus) cu scopul de a atrage organizatia / firma
la realizarea obiectivelor dorite.

Denumire , sediu
Regia Autonoma “ Exploatarea Domeniului Public si Privat” Constanta a fost
infiintata prin “Hotararea Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 332/02.08.1996”.
Sediu: b-dul. 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter.
2
Capitalul regiei, format din patrimoniul regiei si patrimoniul public, este in valoare
de : 30.202.882 Lei.

Obiectul de activitate
Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat Constanta
(R.A.E.D.P.P. Constanta) administreaza, gestioneaza si intretine fondul locativ de stat,
spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, terenurile, pietele agroalimentare, targuri,
oboare, bazare, platouri si grupuri sanitare, apartinand domeniului public si privat al
municipiului Constanta si le exploateaza eficient prin inchirieri, servicii prestari si alte
activitati prevazute de legile in vigoare.
R.A.E.D.P.P. Constanta este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune
economica si autonomie financiara.

Structura
R.A.E.D.P.P. Constanta are in structura urmatoarele categorii de subunitati:
- Directia Piete, Targuri si Oboare;
- Directia Administrare Imobile;
- Directia Invatamant;
- Directia Economica;
- Directia Juridica;
- Directia Tehnica.

Directia Piete. Targuri si Oboare are sediul in Constanta str. Rascoalei 1907 nr. 4
si are in structura: piete agroalimentare, targuri, oborul, bazare, grupuri sanitare, spatii cu
alta destinatie decat aceea de locuinta, laboratoarele si alte obiective necesare realizarii
sarcinilor in domeniul sau de activitate.

Directia Administrare Imobile are sediul in Constanta str. Dezrobirii nr. 118, bl.
IS5 , parter administreaza fondul locativ si spatiile cu alta destinatie decat aceea de
locuinta, are relatii cu publicul si organizeaza licitatii. Directia Administrare Imobile are in
structura urmatoarele:
- Biroul Urmarire – Contracte de Inchiriere;
- Biroul Urmarire – Contracte Vanzare – Rate;
- Biroul Tehnic;
- Biroul Juridic;
- Biroul Contabilitate;
- Serviciul Imobile.

Directia Economica are sediul in Constanta , b-dul. 1 Mai nr. 21, bl.H18, parter .
Promoveaza aplicatiile informaticii prin tinerea evidentelor contabile, evidenta spatiilor de
locuit cat si a celor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a ratelor, chiriilor pe
calculatoare performante.
Realizeaza programe de executare a activitatii economico – financiare.
Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli; analizeaza executia acestora .
Stabileste destinatia veniturilor, potrivit legii.
Verifica si avizeaza corectitudinea datelor cuprinse in calculatiile din documentele de
vanzari.
Verifica si avizeaza corectitudinea documentelor de vanzare – calcul si urmarirea ratelor si
chiriilor.
3
Verifica documentele supuse licitatiilor si a tuturor contractelor in care este parte regia.
Urmareste evolutia preturilor, tarifelor si taxelor aferente serviciilor si chiriilor.
Intocmeste documentatiile de modificare a acestora si aprobare conform legii.
Regia intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul
de profit si pierderi dupa modelul stabilit de Ministerul de finante.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Consiliul de
Administratie si se depune la Directia Generala a Finantelor publice, Controlul financiar de
stat.
Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat trebuie sa acopere cu
veniturile din activitatea sa toate cheltuielile inclusive dobanzi, amortizari, investitii si
rambursarea creditelor si sa obtina profit.
Veniturile si cheltuielile regiei se stabilesc prin buget si cuprind la venituri : sumele
provenite din chirii, comisioane din vanzari, tarife - prestatii si servicii;iar la cheltuieli
cuprind: veniturile consumate pentru intretinerea spatiilor, reparatii , cheltuieli cu
personalul , cheltuieli cu intretinerea si exploatarea utilajelor, cheltuieli cu dobanzi, credite,
etc.
Din veniturile realizate, regia acopera toate cheltuielile evidentiate in costuri
precum si cheltuielile si platile prevazute a fi suportate direct din venituri potrivit Legii nr.
571/2003, privind impozitul pe profit cu modificari ulterioare.
Partea de venituri ramasa dupa acoperirea cheltuielilor si platilor (inclusiv pe
profit) reprezinta profitul net al regiei, care se repartizeaza conform legislatiei in vigoare.
Bugetul de venituri si cheltuieli al regiei se aproba de catre Consiliul Local
Municipal Constanta.
In situatia in care in cursul unui an, mijloacele Regiei Autonome de Exploatare a
Domeniului Public si Privat Constanta nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor
curente, aceasta poate contracta credite cu societati comerciale bancare in valoare de cel
mult 20 % din veniturile brute realizate in anul precedent sau poate emite titluri negociabile
pe piata in aceeasi limita.
Pentru a acoperi eventualele deficite, Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului
Public si Privat Constanta poate beneficia in conditiile legii de subventii de la bugetul local
de stat sau poate contracta credite bancare cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice
si a Consiliului Local municipal Constanta.
Persoanele juridice ( Regia Autonoma de Exploatare a Domeniului Public si Privat)
organizeaza si conduc contabilitatea in compartimente distincte conduse de catre directorul
economic, contabilul sef.
Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii asigura potrivit
legii:
- conditiile necesare pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiile
economice;
- organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii;
- organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
- valorificarea rezultatelor acesteia;
- respectarea regurilor de intocmire a situatilor financiare anuale simplificate;
- depunerea la termen a acestora la organele in drept si publicarea lor;
- pastrarea documentelor justificative , registrelor si situatiilor financiare anuale
simplificate;
- organizeaza contabilitatea de gestiune .

4
Potrivit Legii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata, precum si a
prevederilor legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim
special utilizate in activitatea financiara si contabila, orice operatiune economica efectuata
se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarii in contabiliate, dobandind
astfel calitatea de document justificativ.
Documentul justificativ cuprinde:
- denumirea documentului;
- denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul;
- numarul si data intocmirii acestuia;
- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunilor economice;
- continutul operatiilor economice;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii efectuate;
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au intocmit, vizat,
aprobat;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a patrimoniului si


cuprinde toate elementele patrimoniale. Se efectueaza odata pe an. Stabileste situatiile reale
contitativ si valoric existente la data la care se efectueaza inventarierea. Inventarierea
cuprinde:
- stabilirea perioadei;
- organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea;
- pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii;
- inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiilor aferente exercitiului;
- efectuarea faptica;
- determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.
Ele se efectueaza prin masurare si numarare.
Listele de inventar cuprind toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni, categorii
de bunuri. Listele sunt semnate de catre persoanele imputernicite sa efectueze inventarierea.
Se intrunesc liste de inventar separate pentru: bunuri depreciate, neutilizabile,
deteriorate, in litigiu.
Bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor si celelalte bunuri se evalueaza la
valoare actuala, denumita de inventar.
Diferente intre soldurile scriptive corespunzatoare bunurilor respective si stocurilor
constatate cu ocazia inventarierii se inregistreaza in contabilitate ca plusuri sau minusuri de
inventar.
Bunurile depreciate se evalueaza la valoare de utilitate a fiecarui element in functie
de utilitate in unitate si de pretul pietei.