Sunteți pe pagina 1din 4

Geneza

Care este acel pământ “netocmit şi gol”? 1;2


Dacă Dumnezeu a văzut că lumina era bună în ce a trăit până atunci? 1;4
Cine a creat întunericul? 1;5
De ce apare în ziua a treia vegetaŃia şi abia în ziua a patra soarele? 1;11-12
De ce a creat Dumnezeu mai întâi animalele şi apoi omul? 1;24
Cum s-a odihnit Dumnezeu? 2;2-3
De ce nu a binecuvântat Dumnezeu şi celelalte 6 zile? 2;3
Ce reprezintă “aburul”care “uda” pământul? 2;6
De cine trebuia omul să păzească grădina? 2;15
De ce Adam, în stare desăvârşită, mai avea nevoie de ajutor? 2;20
Cum au putut Adam şi Eva să vadă pomul dacă aveau ochii închişi? 3;5
Care au fost “hainele de piele” pe care Dumnezeu le-a făcut lui Adam şi Eva? 3;21
De ce jertfa lui Abel a fost plăcută lui Dumnezeu şi cea a lui Cain, nu? 4;4-5
Ce se înŃelege prin “adâncul cel mare”? 7;11
Cum putea un porumbel să-l anunŃe pe Noe dacă potopul încetase sau nu? 8;9
Cum îi apucă groaza pe peşti “de acum înainte” faŃă de trecut? 9;2
Cum s-ar fi putut zidi turnul Babel din cărămizi şi smoală? 11;3
De ce Dumnezeu “recunoaşte” că s-ar fi putut ajunge cu turnul până la El? 11;6
De ce a ales Dumnezeu ca popor al Său pe poporul evreu şi n-a ales un altul? capitol 17
Care este originea răului?

Exodul
Cum se explică sărbătoarea 14 Nisan? 12;6
Care este semnificaŃia circumciziei la evrei? 12;44

Leviticul
Pe ce bază a numit Dumnezeu animalele ca fiind curate şi necurate? capitol 11

Iov
De ce Dumnezeu îl scoate pe om de 6 ori din necaz? 5;19
Cum este posibil ca un copac să aibă “nădejde”? 14;7
De ce “să îşi umfle pieptul cu suflarea vântului de răsărit“? 15;2
Pe ce bază poate fi considerat cineva nevinovat în parte umană? 22;30
Ce se înŃelege prin “pietrele întunericului”? 28;3
Unde se duc “ei” după ce mor? 34;20
Cum poŃi privi cerurile şi apoi să îndrepŃi ochii? 35;5
Cum se explică “aici” şi “dincolo”? 37;13
Isaia
De ce se ridică Dumnezeu împotriva cedrilor şi stejarilor? 2;13
Pe ce bază s-a făcut înscrisul celor care să trăiască în Ierusalim? 4;3
Ce legătură există între viŃel şi crengi? 27;11
De ce are nevoie Dumnezeu să i se amintească despre judecată? 43;26
Cum pot exista şerpi zburători? 30;6
Cum poate Dumnezeu să-i facă nebuni pe ghicitori şi să nu-i salveze? 44;14
Care este planul lui Dumnezeu? 46;10
Ce reprezintă argintul în acest context? 48;10
De ce se pune accent pe frumuseŃea picioarelor celui ce vesteşte pacea? 52;7
Cum pot copacii “să bată din palme”? 55;12
Cum poate muri cineva dacă mănâncă ouă de şarpe? 59;5
Cum se poate împiedica adevărul pe stradă? 59;14

Ezechiel
Ezechiel
În ce constă diferenŃa dintre “a grăi” şi “a înştiinŃa”? 3;18
Ce reprezintă “perniŃele pentru subsuori”? 13;18
Cum se explică “legile care nu erau bune”? 20;25
De ce la evrei ziua începea seara? 24;18
De ce sunt stricate pietrele şi arborii? 26;12
Ce se înŃelege prin “inima mărilor” ? 28;2
Care este semnificaŃia celor zece pietre? 28;13

Daniel
Cum te poŃi îngrăşa din zarzavaturi? 1;15

Iona
De ce au fost oprite animalele să mănânce şi să bea apă; ce vină aveau ele? 3;7
Cum se explică: “Dumnezeu s-a căit”? 3;10

Evanghelia lui Matei


De ce Ioan Botezătorul îi trimite pe cei doi ucenici să-L întrebe pe Iisus dacă 11;2-3
El este Mântuitorul?
De ce spune Iisus că cel mai mic din ÎmpărăŃie este mai mare decât Ioan 11;11
Botezătorul?
De ce a blestemat Iisus smochinul? 21;19
De ce a spus Iisus că a venit doar pentru “oile pierdute ale casei lui Israel? 15;24
De ce Isus spune pe cruce: “Dumnezeul Meu pentru ce m-ai părăsit"? 27;46
De ce Ioan Botezătorul nu a fost botezat cu apă?
La ce oră a fost răstignit Iisus?

Evanghelia lui Marcu


De ce i-a cerut Iisus leprosului să nu spună nimănui despre vindecare? 1;44, 3;12

Evanghelia lui Luca


Cum se explică expresia “lemnul verde”? 23;31

Evanghelia lui Ioan


De ce a cerut Iisus să se strângă firimiturile ca să nu se piardă nimic? 6;12
Cum poate fi curat trupul dacă sunt spălate picioarele? 13;10
Despre ce lucrări este vorba în acest verset? 14;12
De ce apostolul Ioan nu spune nimic despre întunericul şi cutremurul de la
răstignirea lui Iisus?

Fapte le Apostolilor
Apostolilor
Cum a dispărut Filip din faŃa famenului? 8;39
Cum se întelege “marginea pământului”? 13;47

Epistola lui Pavel către Romani


Cine a păcătuit: Adam sau Eva? 5;14
Care este “trupul păcatului”? 6;6
În ce fel suferă toată creaŃia durerile naşterii? 8;22
La cine se referă Pavel prin “noi toŃi”? 8;32
Care sunt “armele luminii”? 13;12

Întâia Epistolă a lui Pavel către Corinteni


Ce se înŃelege prin “lucrurile care nu sunt”? 1;28
Ce reprezintă “lumea” şi “oamenii” din acest verset? 4;9
De ce apostolul Pavel spune că Iisus s-a arătat la cei 12 iar 15;5 (Marcu 16;14)
apostolul Marcu spune că erau doar 11?
Cum se explică cele două botezuri: cel sub Moise şi cel al lui Noe? 10;2 (1Petru 3;20-21)
Ce reprezintă mâncarea şi băutura duhovnicească? 10;3,4
Cum se explică “cinci cuvinte” din acest verset? 14;19
Cum “moare” Pavel în fiecare zi? 15;31

A doua Epistolă a lui Pavel


Pavel către Corinteni
Cum se înŃeleg versetele? 6;8-10
Cum se explică versetul următor? 4;3
Epistola lui Pavel către Efeseni
Ce înseamnă “a nădăjdui mai dinainte”? 1;12
Cum se explică: “Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta" - este cea dintâi 6;2
poruncă însoŃită de o făgăduinŃă…”?
Care este “ziua cea mare”? 6;13

Epistola lui Pavel către Evrei


Care este “ziua răzvrătirii”? 3;15
De ce “lână stacojie”? 9;19
Cum se explică “curăŃirea imaginilor” din cer? 9;23

Epistola lui Iacov


Cum se poate explica faptul că aurul şi argintul “au ruginit”? 5;3
Când a avut loc “ziua înjunghierii”? 5;5

Apocalipsa
De ce sunt doar 7 Adunări? 1;4
De ce Iisus este numit Fiul Omului? 1;13
Cum îşi pierde noaptea lumina? 8;12
Cum se explică că Domnul Iisus Cristos a fost răstignit pe uliŃele Sodoma 11;8
şi Egipt?
De ce au fost alese 12 seminŃii? 21;12