P. 1
Raportul juridic civil

Raportul juridic civil

|Views: 17|Likes:
Published by Alina Sandu
Drept civil
Drept civil

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Alina Sandu on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2014

pdf

text

original

INTRODUCERE

Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii vieţii sociale, fie ei indivizi sau grupuri de indivizi. Rolul dreptului de organizator al vieţii sociale, în principalul rol relativ, de disciplinator al conduitei oamenilor, în interacţiunea lor cotidiană, este, mai întâi, în plan abstract şi teoretic, evidenţiat de trăsăturile mecanismului reglementării juridice, mecanism conturat prin existenţa normelor juridice, parte componentă (subsistem) a sistemului normativ social. Analizând nexusul raporturilor umane, aspectele sociologice ale mecanismului de reglementare juridică nu pot scăpa analizei. Studiul raporturilor juridice subliniază tocmai aceste aspecte sociologice, raporturile de drept fiind, înainte de toate raporturi sociale, în care oamenii intră în vederea îndestulării trebuinţelor lor variate, raporturi de cooperare şi coexistenţă. Pentru ca un raport juridic să poată apărea şi să se desfăşoare este nevoie de existenţa unor premise. Îndeobşte se consideră că aceste premise sunt: norma juridică, subiectele de drept şi faptele juridice. Primele două premise sunt premise generale sau abstracte, în timp ce faptul juridic este premisa specială sau concretă. Normele de drept definesc domeniul comportării pasibile sau datorate, în cadrul unor raporturi sociale asupra cărora statul are interesul să acţioneze într-un anumit fel. Ele reprezintă premisa fundamentală a naşterii unui raport juridic. Întradevăr, fără norma de drept nu putem vorbi de raport juridic, norma de drept definind capacitatea subiectelor de drept şi stabilind, de asemenea, categoriile de fapte juridice ca şi efectele lor. Norma juridică îşi găseşte în raportul de drept principalul său mijloc de realizare. Pentru acest motiv, de multe ori, raportul juridic este caracterizat ca o normă juridică în acţiune, principalul, dar nu şi unicul mijloc de realizare a dreptului. Influenţa dreptului asupra relaţiilor sociale nu poate fi redusă la
3

o singură modalitate - crearea şi desfăşurarea raporturilor de drept. Ea este mult mai complexă, în prezent existând păreri în sensul existenţei unor norme juridice ce se realizează şi în afara producerii unor raporturi juridice (se au în vedere, în special, normele cu caracter şi conţinut prohibitiv). În aceste ipostaze s-ar prezenta mecanismul complex al influenţei dreptului asupra comportamentului uman, trebuie să se recunoască faptul că forma esenţială a acestei influenţe o constituie crearea şi desfăşurarea unor raporturi juridice. Raporturile juridice constituie modalitatea cea mai frecventă prin care energia normelor de drept se întrupează în viaţa socială. Realizarea dreptului prin intermediul raporturilor juridice implică o manifestare explicită a voinţei unor subiecte determinate în scopul valorificării prerogativelor legale. Pentru acest motiv se consideră că realizarea normelor de drept prin intermediul raporturilor juridice, reprezintă latura dinamică a reglementărilor juridice. Caracterul tipic, general, impersonal, irefragabil şi injonctiv al normei de drept se particularizează, se individualizează, capătă formă concretă în cadrul raporturilor juridice. Relaţia juridică presupune o serie de idei raţionale cum ar fi: persoană (subiecte) ; obligaţie ; act juridic ; fapt juridic ; etc. Raportul juridic presupune contactul între subiecte a căror acţiune (reglată de norma juridică) are o limită : dreptul şi obligaţia corelativă. Pentru acest motiv, în analiza conceptului raportului juridic va trebui să distingem, accepţiunea sa de fond raportul juridic, privit ca o formă de realizare a dreptului - de accepţiunea sa în înţelesul dat de tehnica juridică - raportul juridic apare ca o construcţie a gândirii teoretice. În urma tuturor acestor consideraţii vom defini raportul juridic ca acea legătură socială, reglementată de norma juridică, conţinând un sistem de interacţiune reciprocă între participanţi determinaţi, legătură ce este susceptibilă a fi apărată pe calea coerciţiunii statale.
4

Numai oamenii pot fi subiecte ale raportului juridic fie în mod individual, ca persoane fizice, fie organizaţi în diverse grupuri, ca subiecte colective de drept. Pentru a fi subiect de drept, persoana fizică trebuie să aibă capacitate juridică, aceasta desemnând aptitudinea generală şi abstractă a persoanei de a avea drepturi şi obligaţii în cadrul raportului juridic. Capacitatea juridică este reglementată de normele juridice în cadrul fiecărei ramuri de drept, distingând astfel o capacitate civilă - ceea ce interesează tema lucrării noastre, o capacitate penală, administrativă, etc. Capacitatea juridică este generală, când nu vizează un anumit domeniu, şi specială când se referă la un anumit domeniu, ramură, instituţie. De regulă, capacitatea juridică specială o au organizaţiile, deoarece ele sunt create pentru un anumit scop, ea fiind tocmai competenţa instituţiei. În general, capacitatea juridică este unică, însă, aşa cum vom vedea, în mod particular, dreptul civil cunoaşte două aspecte : capacitate de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. Privitor la subiectele colective de drept, acestea sunt organizaţii (societăţi comerciale, ministere, parlament, asociaţii, fundaţii, sindicate, etc.), inclusiv statul . În materia dreptului civil - din nou aspect de interes pentru lucrarea noastră subiectul colectiv de drept este mai precis definit sub forma persoanei juridice care presupune o serie de condiţii speciale referitoare la organizare, conducere, patrimoniu, răspundere, firmă, ş.a . Trebuie menţionat însă, că noţiunea de persoană juridică, nu acoperă toată participarea colectivă la construirea raporturilor juridice, existând numeroase subiecte colective de drept care nu sunt persoane juridice (instanţele judecătoreşti, diverse asociaţii, etc.) Drepturile şi obligaţiile subiectelor între care se desfăşoară o relaţie socială formează conţinutul raportului juridic. Aceste drepturi şi obligaţii sunt prevăzute în norma juridică. Trebuie făcută distincţia între dreptul obiectiv ca ansamblu de norme
5

de a da. dreptul subiectiv apare ca o posibilitate conferită de norma juridică titularului dreptului (persoană fizică sau subiect colectiv de drept) de a pretinde subiectului pasiv să facă sau să nu facă ceva. ca element corelativ al raportului juridic. conduită care poate fi impusă în caz de necesitate. pe acelea care interesează tema noastră. reprezintă o caracteristică definitorie a conţinutului raportului juridic faptul că drepturile şi obligaţiile nu sunt rupte unele de altele. ele se presupun şi se coordonează reciproc. drepturile şi obligaţiile în cadrul raportului juridic sunt corelative. pretinsă de subiectul activ. Deci.şi dreptul subiectiv ca îndrituire legată de o persoană. activ . poate fi definită ca fiind o îndatorire a subiectului pasiv al unui raport juridic. ea constă într-o îndatorire în antiteză cu caracteristica dreptului subiectiv al subiectului activ . Aşadar. mai mult. prin forţa coercitivă a statului. Caracterizând succint obligaţia juridică se poate reţine că : a. în cuprinsul lucrării noastre. În cadrul raportului juridic. facere ) sau o abstenţiune ( non facere ) . Obligaţia juridică. ceea ce poate pretinde subiectul activ este exact ceea ce constituie îndatorirea subiectului pasiv. 6 . Există numeroase clasificări ale drepturilor în literatura juridică. c. conduita subiectului pasiv se concretizează printr-o prestaţie pozitivă îndatorirea subiectului pasiv rezidă într-o conduită pretinsă de subiectul ( dare. realizarea acestei posibilităţi fiind garantată de forţa de constrângere statală la care poate recurge titularul dreptului în caz de nevoie. care se poate apăra apelând la justiţie. din care noi vom reţine la momentul cuvenit. ca posibilitate de a acţiona în temeiul dreptului obiectiv. a face sau a nu face ceva. b.

cu accentuarea celui din urmă. având în vedere criteriul voliţional clasifică faptele juridice în evenimente şi acţiuni . ea găsindu-se formulată chiar în dreptul roman. iar acţiunile umane sunt manifestări de voinţă ale oamenilor care nasc. încă de pe poziţiile clasice ale acestei distincţii nu s-au putut ignora interdependenţele existente între cele două domenii. apreciindu-se că dreptul public domină tot mai mult dreptul privat. dar atârnă juridiceşte unele de altele. Între regulile de drept şi faptele sociale există relaţii complexe. Acestea din urmă pot fi licite. totodată. la tema lucrării noastre.privat. cel puţin în parte. deosebirea între dreptul public şi cel privat este foarte veche. Astfel. 7 . după cum scopul urmărit de o dispoziţie legală este acela de a satisface o nevoie a statului sau una a particularilor. cînd se conformează normelor juridice sau ilicite când le încalcă. Dreptul se naşte. din fapte şi. ne vom afla în faţa unei norme de drept privat sau în faţa unei norme de drept public. regăsindu-se la baza distincţiei criteriul utilităţii. ba chiar să nu fie recunoscută. modificarea sau stingerea de raporturi juridice şi provoacă prin acestea anumite consecinţe juridice. acesta se concretizează în conduita umană ce se realizează de către subiecţii raportului juridic civil ca urmare a exercitării drepturilor şi îndeplinirea oblgaţiilor. Ramurile dreptului nu se influenţează numai reciproc. Vom defini faptele juridice ca fiind acele împrejurări care potrivit normelor juridice atrag după sine apariţia. modifică sau sting raporturi juridice. vom face o scurtă expunere a diviziunii dreptului în drept public şi drept privat. se aplică acestora. Literatura juridică.În ceea ce priveşte obiectul raportului juridic. Pentru a circumstanţia noţiunile abordate mai sus. După cum interesul normei priveşte un particular sau statul. Dar. ajungîndu-se ca în teoriile recente să se atenueze diviziunea clasică public . Evenimentele sunt fapte juridice ce se petrec independent de voinţa oamenilor.

Considerăm că am conturat un cadru general şi abstract în care vom analiza tema lucrării noastre. De asemenea. etc.Fără să intrăm în amănunte ce ne depărtează de scopul şi obiectul lucrării noastre. unde cel puţin una din părţi se manifestă ca titular al puterii. cum ar fi numele. cadru necesar pentru o bună înţelegere a noţiunilor ce vor fi definite pe linia logică gen-specie. Rămîne ca să identificăm pentru noţiunile abordate mai sus diferenţele specifice relative la raportul juridic civil. în raporturile juridice de drept civil părţile apar ca subiecte egale. NOŢIUNE Într-o formulare simplă raportul juridic civil poate fi definit ca o relaţie socială reglementată prin norme de drept civil1.Curs pentru uzul studenţilor. dreptul civil este considerat acea ramură de drept ce cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile patrimoniale în care părţile se află pe poziţii de egalitate. Editura Eminescu. 1987. dreptul civil este considerat dreptul comun faţă de dreptul comercial sau faţă de orice ramură de drept privat.Drept civil . Pe de altă parte. starea civilă. CAPITOLUI I RAPORTUL JURIDIC CIVIL 1. conţinutul şi obiectul acestuia. p. Relaţia socială este o relaţie dintre oameni. dreptul civil include şi norme juridice care reglementează relaţiile sociale nepatrimoniale în care se manifestă individualitatea persoanei. dreptul de autor.62 8 .partea generală . domiciliul. în întreg contextul prezentat mai sus. 1 Ernest Lupan . Spre deosebire de relaţiile de drept constituţional şi administrativ.

.L. şi anume că este vorba de acele relaţii sociale care sunt reglementate de normele dreptului civil. prin ea însăşi. prin raport juridic civil se înţelege relaţia socială.Bucureşti 2001. Editura Şansa S.Drept Civil Român. reglementată de norma de drept civil 2. este raport juridic civil.condiţia sine qua non a raportului juridic civil o reprezintă reglementarea unei relaţii sociale prin norme ce intră în conţinutul dreptului civil. nu este necesară. se poate reţine esenţa. Aşadar. relaţia socială nu îşi pierde calitatea sa primordială . nu orice relaţie socială. Două aspecte trebuie relevate în definiţia de mai sus: .63 2 9 . raporturile juridice civile apar ca o realizare a normelor juridice.R. Într-o definiţie mai elaborată. 2. Reţinem deci că raportul juridic civil este o specie de raport juridic.aceea de a fi un raport social . ca izvoare ale acesteia.adică o legătură între oameni. CARACTERELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 2 Gheorghe Beleiu . . Prin prisma normelor dreptului civil.fiind reglementată prin norma de drept civil. Subiectele dreptului civil. Deşi definiţia este formulată într-un mod foarte simplu. p.Introducere în dreptul civil. O definiţie mai complexă decât cele redate mai sus. patrimonială sau nepatrimonială. dacă orice raport juridic civil este o relaţie socială.iar norma de drept civil este exprimată în acte normative cuprinse în ramura dreptului civil.

Planiol şi Ripert ) au respins această teză. Legea nu poate reglementa norme de conduită pentru bunuri. p. Persoanele. de fapt se are în vedere. cu privire la lucruri ori bunuri. Editura Nova Bucureşti. priviţi fiind individual. Acest lucru trebuie înţeles astfel: o relaţie socială devine raport de drept civil pentru că s-a voit acest lucru de Gheorghe Beleiu .R. în calitatea lor de fiinţe sociale dotate cu raţiune 3.Bucureşti –1995. adică în calitatea lor de persoane fizice . ei între ei. însă. dar şi între oameni organizaţi în colectivităţi. Este necesar să facem această precizare deoarece. relaţia dintre oameni nu îşi pierde trăsătura sa de a fi o relaţie socială şi. având calitatea de persoane juridice. dintre persoane. prin reglementarea sa de către norma de drept civil. Editura Şansa S. Caracterul social al raportului juridic civil rezultă din faptul că el este o relaţie socială (reglementată prin normele de drept civil).Drept civil român -Introducere în dreptul civil. p. Subiectele dreptului civil. 63 3 4 Emil Poenaru .. pe de altă parte norma de drept civil (ca orice normă juridică de altfel) nu se poate adresa decât conduitei oamenilor. Pe lângă acestea. Rau .Introducere în dreptul civil . în calitatea de subiecte pasive 4. stabilit între titularul dreptului ca subiect activ şi toate celelalte persoane care sunt obligate să îl respecte. demonstrând că şi dreptul de proprietate este un raport juridic social. autori aparţinând doctrinei franceze au susţinut până în secolul nostru că în asemenea cazuri ar fi vorba de o relaţie între titularul dreptului (proprietar) şi obiectul dreptului respectiv (lucrul).L.Raportul juridic civil prezintă trăsăturile caracteristice oricărui raport juridic. 38 4 10 . Conţinutul acestui caracter rezidă în două aspecte: pe de o parte. adică este o relaţie dintre oameni. autori de prestigiu ( Aubry . Trebuie precizat că raportul juridic civil se poate stabili atât între oameni. conduita oamenilor. în număr de trei.Teoria generală. Raportul juridic civil are un caracter voliţional .. 1998. Ulterior. atunci când este vorba despre drepturile reale îndeosebi dreptul de proprietate. Chiar în situaţiile când se vorbeşte de “ regimul juridic al bunurilor “. el are şi unele caracteristici proprii.

Astfel. două aspecte. Prin urmare. în cadrul acestui raport juridic. De obicei. Autorului faptei ilicite îi revine obligaţia de a repara prejudiciul. Norma juridică are o trăsătură fundamentală . la executarea obligaţiei. dintr-un delict civil (fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu) se naşte raportul de răspundere civilă delictuală doar pe baza voinţei exprimate în lege (art. Bineînţeles. 11 . a voinţei legiuitorului. În acest caz caracterul dublu voliţional este prezent nu la naşterea ci la stingerea raportului juridic. În ceea ce priveşte voinţa colectivă exprimată prin norma de drept civil este de înţeles că trebuie să fie cunoscută. tot prin voinţa legii. autorul faptei ilicite va putea fi obligat. Există şi un aspect specific raportului juridic civil izvorât dintr-un act juridic civil constând în manifestarea de voinţă în scopul de a produce efecte juridice. fiind vorba de un simplu caracter. dar să apară în momentul stingerii acestuia. poate să nu existe în momentul naşterii raportului juridic. caracterul dublu voliţional este raportat la momentul formării raportului juridic civil. s-a născut în temeiul legii. însă. Acest caracter voliţional este comun tuturor raporturilor juridice. Autorul nu a dorit naşterea acestei obligaţii. Cea de-a doua voinţă . pe lângă voinţa exprimată în norme de drept civil care reglementează actul juridic civil. constând în repararea prejudiciului cauzat. însă în cazul arătat. Pentru această categorie se vorbeşte în doctrină de “ caracterul dublu voliţional ” ori “ dublu caracter voliţional “ fiind de preferat cea dintâi denumire. la această categorie de raporturi juridice civile. Chiar dacă nu voieşte să stingă acest raport juridic. care însă. când obligaţia născută în cadrul unui raport juridic civil doar în temeiul legii este executată în mod voluntar (nu silit). poate avea loc şi o reparare voluntară a prejudiciului.către legiuitor atunci când s-a adoptat norma juridică civilă. Un astfel de exemplu priveşte raportul de răspundere delictuală. ce va duce la stingerea raportului juridic respectiv . 998 Cod Civil). există şi voinţa autorilor sau autorului actului respectiv (contract sau act unilateral). care are. să existe în momentul în care între părţi se leagă raportul juridic civil.este voinţă de stat. Aceasta se transmite şi relaţiei sociale care este reglementată prin norma juridică.

5 5 Ernest Lupan . Indiferent că o parte din raportul juridic civil are numai drepturi. Conţinutul acestui caracter se exprimă prin nesubordonarea unei părţi faţă de cealaltă. poziţia lor juridică va fi întotdeauna egală. Nu trebuie confundat acest caracter cu principiul fundamental al dreptului civil care este “ principiul egalităţii în faţa legii civile ”. obiectul .Drept Civil . 1987. iar cealaltă parte numai obligaţii.Raportul juridic civil se caracterizează prin poziţia de egalitate juridică a părţilor. ci şi un caracter propriu raportului juridic civil. b) Conţinutul raportului juridic civil este dat de totalitatea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor civile pe care le au părţile. celeilalte părţi voinţa sa.Curs pentru uzul studenţilor. iar nu de poziţia subiectelor de drept faţă de legea civilă. STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Raportul juridic cuprinde structural trei elemente constitutive: părţile. conţinutul . a) Părţile sau subiectele raportului juridic civil sunt persoanele fizice şi juridice care sunt titularele drepturilor şi obligaţiilor civile. nu va avea la dispoziţie mijloace proprii de constrângere faţă de cealaltă parte 5. De asemenea. pe cale unilaterală. întrucât în cazul “caracterului ” este vorba de poziţia unei părţi faţă de cealaltă. 3. nici una dintre ele nu va putea impune. ori că drepturile şi obligaţiile lor în cadrul raportului juridic civil nu sunt egale. această egalitate juridică a părţilor nu trebuie înţeleasă în sensul egalităţii de patrimonii între părţi sau că părţile ar avea un număr egal de drepturi subiective civile şi de obligaţii. 66 . 12 p. Editura Eminescu. Egalitatea juridică a părţilor reprezintă nu numai metoda de reglementare a dreptului civil.partea generală .

adică omul. privit ca titular de drepturi şi obligaţii civile. Există două mari categorii de subiecte de drept civil: .1 PĂRŢILE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL În acest subcapitol ne vom referi numai la câteva noţiuni elementare privind părţile raportului juridic civil. inclusiv subiectele raportului juridic civil.31din 1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice. Obiectul raportului juridic civil constă în conduita părţilor. 3. folosită de Decretul nr. Această noţiune este. Această noţiune este folosită de legea de bază în materia subiectelor de drept civil. respectiv conţinutul şi obiectul raportului juridic civil. 31/1954.persoanele juridice (numite şi persoane morale) . cele trei elemente enumerate (enunţate) mai sus trebuie să fie întrunite cumulativ. care este Decretul nr.persoanele fizice. urmând să detaliem în cuprinsul capitolelor următoare cele două elemente ce constituie tema lucrării noastre.c) respecte. adică în acţiunile sau inacţiunile la care sunt îndrituite părţile sau de care sunt ţinute să le Pentru a fi în prezenţa unui raport juridic civil. care sunt subiecte colective de drept civil. întrunind condiţiile prevăzute de lege. În cele ce urmează vom analiza pe scurt aceste trei elemente. 13 . de asemenea. . care sunt subiecte individuale de drept civil. este titular de drepturi subiective şi obligaţii civile. adică un colectiv de oameni care. absolut necesare înţelegerii depline a celorlalte două elemente ce constituie tema lucrării noastre.

subiecte individuale de drept civil . entitatea trebuie să întrunească următoarele condiţii cumulativ: . persoanele fizice se împart în : . Aşadar.minorii sub 14 ani care sunt persoane lipsite de capacitate de exerciţiu . 14 “subiect de drept civil ” reprezintă diferenţa specifică în raport cu noţiunea “subiect de drept . astfel.minorii între 14 şi 18 ani. .Pentru a avea calitatea de persoană juridică. După criteriul cetăţeniei. definiţia generală a subiectului de drept civil ca fiind acea specie de subiecte de drept care cuprinde persoana fizică şi persoana juridică.majorii. . . care este genul proxim. există două categorii de subiecte de drept civil : . Aşa cum dreptul civil este o parte a dreptului român.să aibă un patrimoniu distinct . în calitate de titulari de drepturi subiective şi obligaţii civile. având capacitate de exerciţiu restrânsă .cetăţeni români . noţiunea de “. persoanele fizice : . .să aibă o organizare proprie .să aibă un scop determinat. . Fiecare dintre aceste două categorii se subîmparte în : A.persoane fizice .persoane juridice . Putem formula. în acord cu interesele obşteşti .subiecte colective de drept civil . care sunt persoane fizice peste 18 ani cu capacitate de exerciţiu deplină .

trebuie făcută o distincţie: .în ceea ce priveşte raporturile civile care au în conţinut un drept relativ (un drept de creanţă). apatrizi şi persoană cu dublă cetăţenie (din care nici una nu este română) .persoane juridice de altă naţionalitate ( străină ) . care este însuşi titularul dreptului respectiv. Prin determinarea subiectelor raportului juridic civil putem cunoaşte părţile acestui raport. Deşi această clasificare este importantă mai ales din punctul de vedere al dreptului public. .persoanele juridice mixte . După criteriul naţionalităţii. 15 în . .cetăţeni străini. .persoanele juridice cooperatiste şi obşteşti .persoane juridice de naţionalitate română ( în principiu.persoanele juridice de stat . deci este vorba de un subiect pasiv nedeterminat. este cunoscut sau determinat numai subiectul activ al raportului juridic. se pot deosebi : . Pentru a determina subiectele raportului juridic civil.în ceea ce priveşte raporturile civile care au în conţinutul lor un drept absolut (un drept real sau un drept nepatrimonial).persoanele juridice particulare ori private . este determinat atât subiectul activ (creditorul) cât şi subiectul pasiv (debitorul ). ea are incidenţă şi asupra dreptului privat cum este dreptul civil. cele cu sediul România ) . Subiectul pasiv este format din totalitatea celorlalte subiecte de drept civil. persoanele juridice : . .. B.

adică ceea ce în doctrină poartă denumirea de “pluralitatea subiectelor raportului juridic civil “. exclusiv titularul dreptului de proprietate.mai multe persoane deţin împreună un bun sau mai multe bunuri determinate.este acea formă a proprietăţii comune caracteristică stăpânirii bunurilor dobândite în timpul căsătoriei de către soţi. este constituit. etc ). întotdeauna din toate celelalte subiecte de drept civil. dar nu are o parte determinată din bunul respectiv. Editura Şansa S. Bucureşti.Drept civil român . prin folosirea criteriului gradului de contribuţie la dobândirea bunurilor comune.în cazul proprietăţii comune.L.mai multe persoane deţin o masă de bunuri. subiectul activ poate fi o persoană .68 16 6 .Analizăm în continuare situaţiile în care raportul juridic civil este stabilit între mai multe persoane. Partea fiecăruia este determinată prin lege. Aşadar. fie ca subiecte pasive. nedeterminat. dar nu are un anumit bun ori anumite bunuri determinate pe care să le deţină în exclusivitate (ex: moştenitorii defunctului dobândesc masa succesorală). Subiectele Dreptului Civil. având în conţinut dreptul de proprietate. 2001. astfel că dreptul său se întâlneşte cu al celorlalţi în orice părticică a bunului 6. fie ca subiecte active. În cazul raporturilor civile patrimoniale reale. Cele trei forme ale proprietăţii comune încetează prin împărţire ori partaj judiciar sau voluntar. În schimb.indiviziunea .coproprietatea .Introducere în dreptul civil. 6 Gheorghe Beleiu .devălmăşia . privit în materialitatea lui. generic. mai multe persoane determinate . fiecare coindivizar cunoscându-şi cota parte de drept. fiecare cunoscându-şi cota ideală de drept (1/2. subiectul pasiv. . 1/4. pluralitatea activă există dacă sunt mai mulţi titulari ai dreptului de proprietate asupra unui bun ori asupra unei mase de bunuri. p. Proprietatea comună se întâlneşte sub următoarele trei forme : .în cazul proprietăţii exclusive. .R.

nu trebuie prevăzută expres. oricare dintre debitori este ţinut pentru întreaga datorie. Dacă unul din debitori plăteşte creanţa se stinge faţă de creditor. pluralitatea activă cunoaşte forma de coautorat.activă . În domeniul raporturilor obligaţionale (de creanţă) pluralitatea poate fi: . fiecare din creditori este îndreptăţit să pretindă întreaga datorie de la debitor. când opera comună este creată de mai multe persoane. Sunt exceptate de la regula divizibilităţii şi situaţiile în care obiectul este prin natura lui indivizibil sau este privit ca indivizibil prin convenţia părţilor.În situaţia raporturilor juridice nepatrimoniale: izvorâte din creaţia intelectuală. Excepţiile constau în solidaritate şi indivizibilitate.mixtă .există mai mulţi debitori . ceea ce înseamnă : . Când contribuţia fiecăruia este determinată.există mai mulţi cretori şi mai mulţi debitori . .pasivă . În caz de solidaritate pasivă. precizându-se că.când sunt mai mulţi creditori . 17 debitor . . În caz de solidaritate activă. Astfel : .în caz de pluralitate activă.solidaritatea pasivă . Fiind o regulă. obligaţiile civile sunt conjuncte.există mai mulţi creditori . . opera este divizibilă. iar când nu este determinată opera este indivizibilă. divizibilitatea se prezumă. debitorul plătitor având drept de regres contra celorlalţi codebitori. încetând şi solidaritatea. debitorul plătitor liberându-se faţă de toţi creditorii solidari. În această situaţie regula este divizibilitatea. în principiu.când sunt mai mulţi debitori . fiecare din creditori nu poate cere de la decât partea sa din creanţa comună .în caz de pluralitate pasivă. fiecare din debitori este ţinut doar de partea sa din datoria comună.solidaritatea activă . .

ex : art.În caz de indivizibilitate. poprire.izvorul lor . Deşi. pe când indivizibilitatea se transmite şi către succesori. Schimbarea subiectului pasiv se face prin: stipulaţia pentru altul. Situaţia raporturilor juridice civile patrimoniale obligaţionale este diferită. în realitate există deosebiri importante privitoare la : . aceste persoane sunt ţinute solidar pentru despăgubire”). novaţia prin schimbare de debitor. în cazul raporturilor juridice civile patrimoniale schimbarea subiectului activ se realizează prin transmiterea bunului care se află în circuitul civil în condiţiile legii (de exemplu prin vânzarea bunului aflat în proprietatea cuiva către o altă persoană care devine proprietar). a omului de a avea drepturi şi obligaţii civile. generală şi abstractă. Capacitatea de folosinţă este aptitudinea. În continuare vom analiza problema schimbării subiectelor raportului juridic civil. între solidaritatea pasivă şi indivizibilitate nu ar exista nici o diferenţă.solidaritatea funcţionează numai faţă de cei între care s-a născut (faţă de moştenitori obligaţia se transmite divizată). novaţia prin schimbare de creditor. 18 .convenţia .întinderea lor .există şi un izvor propriu : solidaritatea poate rezulta (şi) din lege (solidaritatea legală . pe când indivizibilitatea poate izvorî (şi) din natura bunului care formează obiectul obligaţiei. Schimbarea subiectului activ se face prin: cesiune de creanţă. Capacitatea civilă cuprinde capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu.“ Când delictul sau cvasidelictul este imputabil mai multor persoane. subrogaţia personală. delegaţia (perfectă şi imperfectă). oricare dintre codebitori este ţinut de întreaga datorie.dacă există un izvor comun . cât şi o schimbare a subiectului pasiv ( debitorul). . Pentru ca o persoană fizică sau juridică să poată participa la un raport juridic civil trebuie să aibă capacitate civilă. astfel : poate interveni atât o schimbare a subiectului activ (creditorul). 1003 Cod Civil . aparent. Astfel.

persoana fizică nu poate renunţa nici total. naţionalitatea. Există şi îngrădiri ale capacităţii de folosinţă : . rasa. ea este generală şi egală pentru toţi. 31/1954 19 . Toate persoanele fizice pot dobândi drepturile şi obligaţiile recunoscute de actele normative în vigoare. acestea trebuie prevăzute în mod expres de lege. . prin încheierea de acte juridice civile.îngrădiri care au drept scop ocrotirea unor persoane . eventualele restrângeri şi limitări în acest sens existând numai în cazurile şi condiţiile prevăzute expres de lege. religia. De aceea. Legea consacră şi o capacitate de folosinţă anticipată. nici parţial la capacitatea sa de folosinţă. capacitatea de folosinţă este recunoscută tuturor persoanelor fizice. fără ca sexul. gradul de cultură sau originea să aibă vreo înrâurire asupra capacităţii7 .îngrădiri cu caracter de sancţiune . ci este specială fiecăreia dintre acestea. În ceea ce priveşte capacitatea de folosinţă a persoanei juridice. conform căreia: drepturile copilului sunt recunoscute încă de la data concepţiei cu condiţia ca acesta să se nască viu.Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea omului de a-şi exercita drepturile civile şi de a-şi executa obligaţiile civile.4 din Decretul nr. În ţara noastră. Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează la moartea acesteia. În orice caz. În dreptul comparat se întâlnesc şi situaţii când copilul trebuie să fie şi viabil. Tot astfel. deoarece capacitatea de folosinţă este o însuşire esenţială şi inerentă a persoanei fizice. aceasta se deosebeşte de cea a persoanei fizice prin faptul că ea nu este generală şi egală pentru toate persoanele juridice. 7 Conform art.

persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi (şi obligaţii) ce se încadrează în specificul domeniului său de activitate. unul din elementele constitutive ale persoanei juridice este scopul acesteia. De aceea. trebuie să fie capabil să înţeleagă şi să aprecieze consecinţele actelor sale. săvârşind personal acte juridice. deoarece el îi stabileşte limitele şi îi precizează conţinutul. de la momentul înfiinţării acesteia şi durează până când aceasta încetează a mai exista. stabilit prin lege. exercitarea personală a drepturilor şi obligaţiilor în raporturile juridice este condiţionată şi de ponderea capacităţii de exerciţiu aşa cum am definit-o mai sus. Acest scop este determinat pentru precizarea capacităţii sale de folosinţă. în principiu.minorul sub 14 ani nu are capacitate de exetciţiu . restrânsă. Se recunoaşte persoanei juridice şi o capacitate de folosinţă anticipată. îndeplinirea acestor formalităţi legale necesare înfiinţării. persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei.După cum se ştie. înainte de momentul înfiinţării acesteia. lucru precizat expres de Decretul nr. Pentru ca cineva să-şi poate realiza drepturile sau să-şi asume obligaţiile prin actele sale proprii. Sancţiunea pentru încălcarea acestui pricipiu este nulitatea absolută. Recunoaşterea capacităţii de folosinţă nu include întotdeauna. actul de înfiinţare sau statut 8 . Cu alte cuvinte. 34 din Decretul nr. tocmai spre a permite persoanei juridice să dobândească drepturile şi să-şi exercite obligaţiile pentru a lua fiinţă în mod valabil. etc . În cazul persoanelor fizice putem deosebi : . 31/1954 20 . 31/1954. formării patrimoniului. Această capacitate anticipată este mărginită la efectuarea operaţiunilor necesare înfiinţării.principiul specialităţii capacităţii de folosinţă. Astfel. 8 Conform art. Se conturează astfel ceea ce se denumeşte . şi posibilitatea persoanelor respective de a-şi exercita drepturile şi obligaţiile prin acte proprii. Capacitatea de folosinţă deplină a persoanei juridice începe.

Eventualele prejudicii cauzate de membrii Gheorghe Beleiu.Drep Civil român-Introducere în dreptul civil . Noi am achiesat la cea deja expusă anterior. însă. prin asemănare. p. Subiectele dreptului civil. cum ar fi contractul de muncă. cu condiţia să fi împlinit 16 ani. Editura Şansa S. Cel care are capacitate de exerciţiu restrânsă încheie acte juridice personal dar cu încuviinţarea părinţilor. a autorităţii tutelare. cu precizarea că numai femeia se poate căsători la 16 sau 15 ani cu dispensă medicală în condiţiile art. Persoanele juridice dispun şi ele de capacitate de exerciţiu. dacă nu se prevede altfel prin lege. act de înfiinţare sau statut. dispunând singur de sumele pe care le-a dobândit prin munca sa proprie. Ea se dobândeşte odată cu desemnarea organelor de conducere ale persoanei juridice. 2001.minorul între 14 şi 18 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă . uneori. .. a tutorelui şi. 394 21 9 . sunt actele persoanei juridice însăşi.. raporturile dintre persoana juridică şi cei ce alcătuiesc organele sale sunt supuse. o altă opinie fiind în sensul dobândirii9 capacităţii de exerciţiu de la data dobândirii capacităţii de folosinţă . .L. Bucureşti. În literatura de specialitate există o controversă în ceea ce priveşte începutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice.3 din Decretul nr. regulilor mandatului.minorul care se căsătoreşte dobândeşte capacitate de exerciţiu deplină.R. Cel lipsit de capacitate de exerciţiu încheie acte juridice prin reprezentanţii săi legali. Actele juridice încheiate de aceste organe. cu precizarea că actele juridice se încheie de către organele de conducere ale acestora. 31/1954 şi art.4 din Codul Familiei . Pe de altă parte. în limitele puterilor ce le-au fost conferite. În mod excepţional cel cu capacitate restrânsă de exerciţiu poate încheia personal şi singur anumite acte juridice.8 alin.cel care a împlinit 18 ani are capacitate de exerciţiu deplină .

să pretindă o conduită 22 . exercitare. în limitele dreptului şi moralei. ambele elemente . prin conţinutul acestui raport se înţelege totalitatea drepturilor şi obligaţiilor civile pe care le au părţile lui. importanţă.în virtutea căreia aceasta poate. dreptul subiectiv civil este posibilitatea recunoscută de legea civilă subiectului activ . Vom avea în vedere.2.organelor de conducere nasc obligaţia reparării pentru însăşi persoana juridică. elementele conţinutului raportului juridic civil.mai întâi dreptul subiectiv civil şi apoi obligaţia civilă . Dreptul subiectiv civil şi obligaţia civilă corelativă constituie. prin urmare.în aspectele lor generale. Pentru început ne vom mărgini să reţinem definiţiile dreptului subiectiv civil şi obligaţiei civile. Cunoaşterea acestor elemente implică o analiză atentă şi distinctă a fiecăruia. să aibă o anumită conduită.persoană fizică sau juridică . ocrotire. Astfel. cu rezerva regresului ulterior al acesteia împotriva celui vinovat. Bineînţeles că principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. în capitolul următor. dar şi particulare: definiţie. imprimă o limitare capacităţii de exerciţiu. exemple practice .CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL După cum am arătat la “Structura raportului juridic civil”. clasificare. recunoaştere. în sensul că aceasta poate încheia acele acte ce vizează drepturi şi obligaţii ce corespund capacităţii de folosinţă specifice acesteia. 3.reprezentative pentru aspectele teoretice ce se vor analiza.

p. Aşa cum vom vedea şi în acest caz. Bucureşti. având în vedere importanţa covârşitoare a acestora în viaţa socială şi implicit în problematica juridică. Subiectele dreptului civil. a statului în caz de nevoie.corespunzătoare . aşa cum o vom detalia a format obiect de controversă. poate fi impusă prin forţa coercitivă a statului.să dea. OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL Aşa cum am precizat.R. Problema obiectului raportului juridic civil. 74 10 23 . nediferite însă ca substanţă.atât cea activă cât şi cea pasivă. Mai mult.. pentru o exactă definire a noţiunii se vor impune delimitări faţă de noţiunea de “conţinut” al raportului juridic civil. la nevoie. există o serie de definiţii. adică acţiunile sau inacţiunile la care sunt îndrituite părţile sau de care sunt ţinute să le respecte.L. 2001. Vom detalia aspectele privind bunurile. Editura Şansa S. să facă ori să nu facă ceva . 3. şi să ceară concursul forţei coercitive. a face ori a nu face ceva şi care. conduită care poate consta în a da.10 Aşa cum vom arăta există o serie de formulări regăsite în doctrină. corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ.Drep Civil român-Introducere în dreptul civil .de la subiectul pasiv. însă diferite ca optică de abordare : definirea prin accentuarea laturii pasive a raportului juridic de obligaţie . prin obiectul raportului juridic înţelegem conduita părţilor.3. Obligaţia civilă este definită ca fiind îndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumită conduită. ca obiecte derivate ale raportului juridic civil.cum este situaţia definiţiei prezentate mai sus . nediferind însă ca substanţă.sau prin luarea în considerare a ambelor laturi . Gheorghe Beleiu. faţă de noţiunea de “bunuri”.

24 .DREPTUL SUBIECTIV CIVIL 1.1 NOŢIUNE Aşa cum am precizat.CAPITOLUL II CONŢINUTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. prin conţinutul raportului juridic civil se înţelege totalitatea drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile pe care le au părţile.

definiţiile formulate în doctrină diferă mai mult ca formulare nu ca esenţă. Oricum.Drepturile subiective constituie latura activă a conţinutului raportului juridic civil. Editura Dacia. mai exact în limita în care ele nu sunt îngrădite prin lege. prerogativă Matei B.p. să fie nu numai respectate. iar pe de altă parte există unele definiţii pentru anumite drepturi subiective civile. În formularea acestora s-a plecat de la împrejurarea că nu există o definiţie legală a acestuia. 1998. aparatul de constrângere al statului ” 12. folosind la nevoie. Academicianul Paul Mircea Cosmovici defineşte dreptul subiectiv civil ca fiind “prerogativa pe care o acordă unei persoane dreptul obiectiv. sau. Bucureşti. Într-o altă formulare dreptul subiectiv este “puterea sau prerogativa recunoscută de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau persoanelor juridice (denumite titulare ale dreptului). iar oblgaţiile constituie latura pasivă a acestuia. Bucureşti.30 Eleonora Roman -Tratat de Drept Civil. Cantacuzino .1988. p. sprijinite de societate prin organele sale spre a fi aduse la îndeplinire efectele raporturilor create “11.Elementele Dreptului Civil . Oricărui drept subiectiv civil îi corespunde o obligaţie civilă corelativă. de-a lungul timpului o serie de definiţii ale dreptului subiectiv civil. ci să fie. vol. aptitudinile şi puterile sale care nu sunt îngrădite. atunci când ele s-au tradus în acte de voinţă creatoare de raporturi cu alţii. în calitatea lor de subiecte active ale raportului juridic. Matei Cantacuzino definea dreptul subiectiv ca fiind “ puterea ce o are fiecare individ de a pretinde ca facultăţile. de a pretinde subiectelor pasive să dea ori să facă sau să nu facă ceva (să săvârşească sau să se abţină de la săvârşirea unei acţiuni).1967 25 11 12 .182 . Editura ALL. adică nesupărate de alţii sau de societate prin organele sale. În literatura de specialitate s-au formulat.I-partea generală.

statului. 1989. Ştefan Răuschi defineşte dreptul subiectiv civil ca fiind “puterea (posibilitatea) sau prerogativa recunoscută de dreptul obiectiv persoanelor fizice sau juridice de a săvârşi anumite acţiuni.Persoana juridica. în limitele dreptului şi moralei. Editura “Şansa”. Astfel.persoană fizică ori persoană juridică . În literatura juridică sunt şi autori care au negat existenţa drepturilor subiective. să aibă o anumită conduită. sub sancţiunea recunoscută de lege. apelând.Persoana fizică. definiţie pe care o reţinem. p. născut şi actual. precum şi puterea de a pretinde subiectelor pasive să săvârşească sau să se abţină de la săvârşirea unei acţiuni.de anumite persoane pentru folosinţa lor. să pretindă o conduită corespunzătoare .să dea.. 1993.Introducere în Dreptul Civil. cum sunt cele care rezultă. direct.Introducere in dreptul civil – Editura ALL. p. Leon Duguit susţinea că noţiunea de drept subiectiv trebuie eliminată. în caz de nevoie “ 16.74 26 13 14 . p 49 16 Gheorghe Beleiu -Dreptul Civil Român . Bucureşti. dreptul subiectiv civil este “posibilitatea recunoscută de lege civilă subiectului activ . fie din situaţii subiective modelate . legitim şi juridic protejat. Bucureşti.garantată prin mijloace juridice.49 15 Ştefan Răuschi – Dreptu civil – Partea generala. 1994. de a avea un anumit comportament sau de a pretinde o anumită conduită subiectului pasiv”. Subiectele Dreptului Civil. la nevoie.în virtutea căreia aceasta poate. întrucât nu poate fi vorba decât. în acord cu interesul obştesc şi cu normele de convieţuire socială” 14. să facă ori să nu facă ceva . Într-o altă formulare. fie de situaţii juridice obiective care decurg din aplicarea normelor de drept într-un caz sau altul.de la subiectul pasiv şi să ceară concursul forţei coercitive. Editura Fundaţiei “Chemarea” Iaşi. la forţa de constrângere a statului” 15 Într-o definiţie exhaustivă şi lapidară în acelaşi timp. p. Editura Dacia. de pildă dintr-un contract şi care sunt garantate de dreptul obiectiv.63 Ion Deleanu – Drepturile subiective şi abuzul de drept.13 Ion Deleanu formulează: “dreptul subiectiv ar putea fi definit ca prerogativă conferită de lege în temeiul căreia titularul dreptului poate sau trebuie să desfăşoare o anumită conduită ori să ceară altora desfăşurarea unei conduite adecvate dreptului său. 2001. în mod temporar. în scopul valorificării unui interes personal. În Paul Mircea Cosmovici.

în temeiul acestei posibilităţi (putere.în funcţie de intensitatea lor sau de gradul de certitudine acordat titularilor drepturi pure şi simple / drepturi afectate de modalităţi .drepturi patrimoniale / drepturi nepatrimoniale . c) poate apela la concursul forţei de constrângere a statului. . Bucureşti.în funcţie de opozabilitatea lor .ceea ce ne priveşte admitem existenţa drepturilor subiective civile ca expresie a personalităţii umane şi a dreptului nostru la viaţă în societatea în care trăim17 .în funcţie de corelaţia dintre ele .drepturi absolute / drepturi relative . nesocotirii sau încălcării dreptului subiectiv civil).63 27 17 . subiectul activ: a) poate avea. b) poate pretinde o conduită corespunzătoare subiectului pasiv (să dea. Astfel vom deosebi . CLASIFICARE Multitudinea de drepturi subiective civile ar prilejui o sumedenie de clasificări folosind diferite criterii.2. Paul Mirce Cosmovici.ca drept relativ). 1. să facă.în funcţie de natura conţinutului lor .dreptul subiectiv civil este o posibilitate (putere. Editura ALL. el însuşi.cum este cazul dreptului de creanţă . prerogativă sau facultate) recunoscută de legea civilă subiectului activ. În cuprinsul definiţiei reţinute de noi identificăm elementele definitorii ale dreptului subiectiv civil : . prerogativă sau facultate). p. să nu facă ceva .Introducere în dreptul civil. însă. . . . doar câteva criterii mai importante cu consecinţe teoretice şi practice evidente. 1994.drepturi principale / drepturi accesorii. persoană fizică ori persoană juridică. o anumită conduită (cum este cazul dreptului absolut real ori nepatrimonial). în caz de nevoie (în situaţia nerespectării. Vom reţine.

Vom analiza în continuare clasificarea propusă mai sus : Dreptul absolut este acel drept subiectiv civil care produce efecte faţă de toate persoanele fizice şi juridice (erga omnes).are cunoscut titularul său. în momentul naşterii raportului juridic. ca subiect activ. care va fi obligat să facă tot ceea ce este necesar pentru repunerea dreptului în starea anterioară încălcării. se consideră mai corect analizată opozabilitatea lor când distingem drepturile reale de cele de creanţă. Sunt drepturi absolute toate drepturile personale nepatrimoniale . dreptul la viaţa intimă şi privată . Dreptul subiectiv civil relativ este acela în virtutea căruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduită determinată. şi toţi ceilalţi participanţi la relaţiile sociale reglementate de lege. la onoare. la integritate corporală. subiectul pasiv se individualizează în persoana autorului atingerii aduse. la sănătate. fiind cunoscut şi subiectul pasiv. 28 . presupunând un raport juridic civil stabilit între una sau mai multe persoane determinate. cărora le revine obligaţia negativă şi universală de a se abţine de la săvârşirea oricăror acte sau fapte de natură să aducă vreo atingere prerogativelor pe care dreptul respectiv le conferă titularului său. . Spre exemplu în situaţia primei clasificări precizate mai sus.şi unele drepturi patrimoniale .dreptul la viaţă. dreptul la nume. În momentul încălcării dreptului absolut. Caracteristicile dreptului relativ sunt: .dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale. Totuşi. fără de care dreptul nu se poate realiza. cu această din urmă precizare se impune reţinerea unui număr minim de criterii ce nasc câteva clasificări reluate pe larg în cadrul unor instituţii de drept civil. ca subiecţi pasivi neindividualizaţi.Sunt autori ce consideră inutilă clasificarea drepturilor subiective civile unor criterii care sunt analizate mai bine în cadrul unor anumite instituţii sau în contextul altor criterii. dreptul de autor. la reputaţie.

transmisibile în individualitatea lor de la un subiect la altul şi se pot pierde prin scurgerea timpului (sunt prescriptibile). În ceea ce priveşte clasificarea drepturilor patrimoniale în drepturi reale şi drepturi de creanţă.este opozabil tuturor .jus in re . .îi corespunde obligaţia generală şi negativă de a nu i se aduce atingere. evaluabil în bani. reluăm în aceeaşi structură caracteristicile dreptului subiectiv civil absolut: .este acel drept patrimonial în temeiul 29 . Dreptul patrimonial este dreptul subiectiv civil care are un conţinut economic. evaluabil în bani. reţinem: Dreptul real . . Aceste drepturi sunt de regulă. fiind format din totalitatea tuturor celorlalte subiecte de drept civil..este acel drept patrimonial în virtutea căruia titularul său îşi poate exercita prerogativele asupra unui bun fără concursul altcuiva.în sensul că tuturor subiectelor de drept civil le revine obligaţia de a nu-l încălca.îi corespunde o obligaţie ce are ca obiect: a da. cu excepţia a însuşi titularului dreptului subiectiv civil.are cunoscut numai titularul său. Dreptul de creanţă . Dreptul personal nepatrimonial este dreptul subiectiv care nu are un conţinut economic. Pentru comparaţie. dacă titularul dreptului nu şi-l exercită într-o anumită perioadă de timp expres prevăzută de lege.erga omnes .jus ad personam . fiind intim legat de personalitatea umană. În raport cu clasificarea anterioară dreptul patrimonial poate fi absolut (dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale) sau relativ (dreptul de creanţă).este opozabil numai subiectului pasiv determinat. a face ori a nu face (ceva ce s-ar fi putut face în lipsa obligaţiei) pe care o are un subiect pasiv determinat . titularul obligaţiei corelative este nedeterminat.

opozabil erga-omnes.numai dreptul real este însoţit de prerogativa urmăririi şi de cea a preferinţei. să dea. . . 30 . .drepturile reale sunt limitate. iar prerogativa preferinţei constă în posibilitatea titularului dreptului real de a-şi realiza dreptul său cu întâietate sau preferinţă .ambele au cunoscute titularii lor ca subiecte active. fiind nedeterminat. Revenind la dreptul personal nepatrimonial. numit debitor.sub aspectele obligaţiei civile corelative. iar nu şi dreptul de creanţă. netransmiţându-se prin moştenire. dar a nu face ceva înseamnă în acest caz obligaţia debitorului de a nu face ceva ce ar fi putut face dacă nu s-ar fi obligat la abstenţiune. de non-facere. nefiind cesibil către alte persoane prin acte juridice. dreptul la acţiune privind valorificarea sa în justiţie fiind imprescriptibil (cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege). în cazul dreptului de creanţă sunt determinaţi ambii subiecţi cel activ (creditorul) şi cel pasiv (debitorul) . pe când drepturile de creanţă sunt nelimitate . . numit creditor. exercitându-se numai personal (nu şi prin reprezentare).căruia subiectul activ. pe când dreptului de creanţă îi corespunde o obligaţie al cărui obiect poate fi: a face (aut facere). Se impune o scurtă comparaţie între cele două categorii de drepturi: Asemănări : . dreptului real îi corespunde o obligaţie generală şi negativă. remarcăm că acesta este un drept absolut. nefăcând parte din patrimoniul persoanei. Prerogativa urmăririi constă în posibilitatea titularului dreptului real de a urmări bunul în mâinile oricui s-ar găsi. poate pretinde subiectului pasiv.ambele sunt patrimoniale . Deosebiri : . să facă sau să nu facă ceva. pe când.în cazul dreptului real nu este cunoscut subiectul pasiv. a nu face (aut non facere) sau a da (aut dare).

etc. Este principal acel drept subiectiv civil care are o existenţă de sine stătătoare. nu dă naştere. astfel : a) persoana fizică: dreptul la nume. dreptul la onoare. pentru care se acordă reparaţii social-morale (prin aplicarea unor sancţiuni disciplinare. dreptul la domiciliu şi reşedinţă. administrative.drepturi care privesc integritatea fizică şi morală şi existenţa persoanei: dreptul la viaţă. dreptul la demnitatea umană . la rândul lor se clasifică în drepturi reale principale şi drepturi reale accesorii. cel mai adesea numai un prejudiciu moral. unei obligaţii de reparaţie patrimonială. dreptul la pseudonim. deoarece ea nu atrage întodeauna o pagubă materială. din dreptul de inventator decurge dreptul de recompensă. titularul putând renunţa la ele. drepturile nepatrimoniale sunt drepturi principale.Din categoria drepturilor personale nepatrimoniale fac parte : .drepturi care privesc atributele de identificare ale persoanei. De exemplu . b) persoana juridică: dreptul la denumire.dreptul de autor dă naştere unui drept de remuneraţie. În aceste cazuri prerogativele patrimoniale urmează regimul drepturilor patrimoniale. dreptul la sănătate. Drepturile reale. Fiind legate de individualitatea persoanei. Este accesoriu acel drept subiectiv civil a 31 .drepturi care privesc latura personal-nepatrimonială a drepturilor de creaţie intelectuală ce izvorăsc din opera literară. Uneori drepturile personale nepatrimoniale pot fi legate şi de drepturi patrimoniale. penale). Un asemenea drept este cel de a fi recunoscut ca autor al operei ori invenţiei (numit “ dreptul la paternitatea operei sau invenţiei “). cinste ori reputaţie. fără ca dreptul nepatrimonial care le-a generat să dispară. în principiu. artistică ori ştiinţifică şi din invenţie. dreptul la sediu. . dreptul la o stare civilă. . soarta sa nedepinzând de vreun alt drept. Principial. ci. încălcarea drepturilor personale nepatrimoniale. fiind astfel transmisibile.

Persoana fizică. dreptul de servitute . existenţa lui valabilă. 77 32 . dreptul de superficie .dreptul de proprietate privată . 18 Ştefan Răuschi . titularul poate pretinde altui sau altor persoane o anumită conduită sau să desfăşoare el însuşi o anumită conduită.dreptul de uz .cărui soartă juridică depinde de existenţa unui alt drept subiectiv civil. . Dreptul real accesoriu este dreptul subiectiv care nu are o existenţă de sine stătătoare. care dă naştere în mod direct unui drept la acţiune şi în puterea căruia. valabilitatea şi stingerea unui drept principal nu sunt condiţionate de existenţa valabilă a unui alt drept. p.Drept Civil -partea generală. Fundaţiei “Chemarea “ Iaşi. precum şi stingerea depind de existenţa valabilă a dreptului principal19. 1993. Această clasificare îşi are rezonanţa în adagiul accesorium sequitur principale. Persoana juridică Editura Fundatiei ". Persoana juridică Editura. Persoana fizică. Dreptul real principal este un drept subiectiv de sine stătător.dreptul de uzufruct . cu rol de drept principal.53 19 Ştefan Răuschi . dreptul de Referitor la materia drepturilor reale principale. în sensul că el există pe lângă un alt drept principal. Deci naşterea. 1993. în faţa instanţelor s-au ridicat probleme interesante. . p. sub protecţia legii18. în sensul că soarta dreptului accesoriu este determinată de cea a dreptului principal.dreptul de abitaţie . . Iaşi. astfel încât naşterea. . Drepturile reale principale sunt limitate ca număr şi anume: proprietate publică .Drept Civil -partea generală.

a chemat în judecată pe pârâţii M. pentru a reintra în spaţiul locativ a cărui folosinţă şi-a rezervato. a mai precizat că pârâţii au interzis accesul persoanelor care o îngrijau sau o vizitau. În motivarea acţiunii. la alegere. vânzătoarea are la dispoziţie. . reclamanta a arătat că prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâţii şi-a rezervat dreptul de a locui în camera de la mijloc a casei. de asemenea.Astfel: 1) Nerespectarea de către cumpărători a clauzei prin care s-a constituit în favoarea vânzătoarei un drept real imobiliar de abitaţie chiar în cazul în care culpa acestora ar fi dovedită.S. prin care vânzătoarea şi-a rezervat dreptul de a locui pe tot restul vieţii într-una din camere cât şi de a folosi bucătăria imobilului 33 . solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea contactului de vânzare. pârâţii s-au extins în tot imobilul interzicându-i folosirea spaţiului de proprietate.C. Judecătoria Târgovişte.000 lei plătit la data cumpărării imobilului. încorporat în contractul încheiat în formă autentică. cât şi să se restituie cotravaloarea folosinţei imobilului şi a bunurilor personale însuşite de pârâţi. fără consimţământul reclamantei. În motivarea soluţiei s-a reţinut că. În vederea valorificării dreptului său derivând din actul juridic cu caracter constitutiv. ( Decizia Secţiei civile nr. şi M. cât şi a fructelor rezultate de pe teren pe ultimii trei ani. încheiat în formă autentică la 10 martie 1984. între reclamantă şi pârâţi s-a încheiat un contract de vânzare-cumpărare.Gh. cu acces la bucătărie şi cămară însă. nu justifică soluţia de rezoluţiune a contractului de vânzarecumpărare. a admis. în parte acţiunea reclamantei şi a anulat contractul de vânzarecumpărare intervenit între părţi. care îndeplineşte pentru titularul unui drept de abitaţie acelaşi rol pe care îl are acţiunea în revendicare pentru proprietar. fiind nevoită să se mute la fiul său din Târgovişte.cumpărare.I. reclamanta urmând să restituie pârâţilor preţul de 100. prin sentinţa civilă nr. fie o acţiune reală (confesorie). fie o acţiune personală fundată pe actul juridic care constituie titlul abitaţiei. 1552 din 17 septembrie 1991. 1767 din 29 septembrie 1992) S.

împotriva sentinţei au fost respinse. 77 din 29 ianuarie 1992. de Tribunalul judeţean Dîmboviţa. tribunalul judeţean a menţinut soluţia dar a substituit motivarea. problema prescripţiei nu se pune deoarece dreptul la acţiune s-a născut abia în iulie 1990. nu a fost respectată de cumpărători. astfel că. care au alungat-o din casă pe vânzătoare. 329 din Codul de procedură civilă. sub influenţa unor rude. prin decizia nr.D. aşa după cum rezultă din probele administrate. şi pârâţii M. Recursurile declarate de reclamanta S.Gh. soluţia primei instanţe este justă întrucât din probele administrate rezultă că pârâţii cumpărători nu au respectat clauza potrivit căreia vânzătoarea are dreptul de a locui pe toată durata vieţii într-una din camerele casei cu acces la bucătărie şi cămară. Recursul extraordinar este întemeiat. clauză care. împotriva hotărârilor pronunţate în cauză s-a declarat recurs extraordinar de procurorul general pe motiv că sunt vădit netemeinice şi esenţial nelegale. În motivarea recursului extraordinar s-a susţinut că instanţele au făcut o incompletă analiză a probelor dosarului omiţând să analizeze declaraţiile unor martori din care rezultă că timp de mai mulţi ani pârâţii au fost în bune relaţii cu reclamanta căreia i-au asigurat normala folosinţă a spaţiului locativ pe care şi l-a rezervat. în momentul în care pârâţii au interzis accesul reclamantei la încăperea a cărei folosinţă şi-a rezervat-o.înstrăinat. vânzătoarea şi-a părăsit fără justificare locuinţa şi s-a mutat la fiul său. S-a mai menţionat că. aceasta din urmă este îndreptăţită să solicite rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică la 10 martie 1984.19 din Legea nr. S-a arătat că. În conformitate cu prevederile art. dar că din iulie 1990.I. pentru motivele ce se vor arăta în continuare. şi M. Constatând că prima instanţă a dispus anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru cauze ulterioare şi nu concomitente momentului încheierii convenţiei. 60/1968 şi ale art. Prin acţiune reclamanta a solicitat rezoluţiunea contractului de vânzare- 34 .C.

pe de o parte. încorporate în acelaşi înscris şi anume. În vederea valorificării dreptului său derivând din actul juridic cu caracter constitutiv.cumpărare pe motiv că pârâţii cumpărători nu şi-au îndeplinit obligaţiile pe care şi leau asumat. act translativ. la alegere pentru a reintra în spaţiul locativ a cărui folosinţă şi-a rezervat-o. pe de altă parte. iar. încorporat în contractul încheiat în formă autentică. Reclamanta nu a negat că pârâţii au plătit preţul convenit şi că au luat bunul cumpărat în primire şi că deci şi-au satisfăcut obligaţiile asumate în calitate de cumpărători. având ca obiect proprietatea asupra casei şi celorlalte construcţii şi preţul. Rezultă. chiar în cazul în care culpa cumpărătorilor ar fi dovedită. Nerespectarea de către pârâţi a celui de-al doilea act juridic cuprins în contractul încheiat prin care s-a constituit în favoarea reclamantei un drept real imobiliar de abitaţie. Cum instanţele nu au clarificat obiectul cererii reclamantei şi au soluţionat pricina în afara cadrului legal arătat. care îndeplineşte pentru titularul unui drept de abitaţie acelaşi rol pe care îl are acţiunea în revendicare pentru proprietar. reclamanta are la dispoziţie. convenţia prin care părţile au constituit un drept de abitaţie viageră asupra unei camere care este “titlul abitaţiei” prin “voinţa omului” ca act constitutiv. dar a pretins că aceştia o împiedică să locuiască în încăperea a cărei folosinţă şi-a rezervat-o. nu justifică soluţia instanţelor care au dispus rezoluţionarea contractului de vânzarecumpărare. fie o acţiune reală (confesorie). Din examinarea contractului de vânzare-cumpărare. 35 . să caseze hotărârile atacate şi să trimită pricina pentru rejudecare la Judecătoria Găeşti. că reclamanta nu avea posibilitatea să solicite rezoluţiunea actului translativ de proprietate deoarece pârâţii cumpărători şi-au executat obligaţiile asumate prin contractul de vânzare-cumpărare. curtea urmează să admită recursul extraordinar. se constată că acesta cuprinde în fond. fie o acţiune personală fundată pe actul juridic care constituie titlul abitaţiei. două acte juridice distincte. contractul de vânzare-cumpărare. deci.

2275 din 23 octombrie 1991) C. şi C. 43 din 14 ianuarie 1991. au împrejmuit-o cu gard. Recursul declarat de reclamanţi împotriva acestei hotărâri a fost admis. să desfiinţeze gardul şi să defrişeze pomii fructiferi plantaţi pe acest traseu.prin aceasta avându-se în vedere nu numai imposibilitatea absolută de a ieşi la calea publică . au chemat în judecată pe A. În motivarea acţiunii reclamanţii au arătat că au folosit drept cale de acces de la proprietatea lor la o uliţă paralelă cu şoseaua. cu reţinerea cauzei spre rejudecare. ori de câte ori are ieşire la calea publică pe un drum care în anumite împrejurări este impracticabil dar care poate deveni practicabil cu oarecare cheltuieli. a fost respinsă acţiunea ca nefondată. în primăvara anului 1990. Gh. 36 . Dimpotrivă. prin decizia civilă nr. Judecătoria Râmnicu Vâlcea.2) Prin loc înfundat.F.ci şi cazurile în care ieşirea ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculoasă. şi Statul Român prin Primăria Judeţului Vâlcea pentru ca pârâţii persoane fizice să fie obligaţi să le permită trecerea pe terenul ce constituie cale publică. prin decizia civilă nr.. pe care pârâţii au ocupat-o abuziv. al cărui proprietar poate reclama o trecere pe locul vecinului.M. A. acelaşi tribunal. Prin sentinţa civilă nr. prin care a fost casată sentinţa. în porţiunea de la curtea reclamanţilor la drumul naţional.4576 din 8 octombrie 1990.. a admis acţiunea şi a stabilit servitutea de trecere în favoarea reclamanţilor în varianta a II a raportului de expertiză tehnică. Rejudecând cauza.. care trebuie să se întemeieze pe o cunoaştere temeinică a situaţiei de fapt. se înţelege acel loc care nu are nici o ieşire la calea publică . 437 din 25 martie 1991.V. A. ( Decizia Secţiei civile nr. Incovenientele sau greutăţile pe care le-ar prezenta trecerea la calea publică rămân la aprecierea instanţei. textul menţionat nu-şi găseşte aplicarea. a Tribunalului Judeţean Vâlcea.D.

precum şi cazurile în care ieşirea la calea publică ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculoasă.V. fără a întocmi schiţa acesteia şi a indica eventuale posibilităţi de reducere a înclinaţiei şi costul unor atari amenajări. care trebuie să se întemeieze pe o cunoaştere temeinică a situaţiei de fapt. Recursul extraordinar fiind întemeiat. deci peste normativul tehnic normal ce prevede o pantă de 80. ce este specifică şi celorlalte curţi limitrofe. va fi admis în sensul celor ce urmează: Potrivit art.Considerând vădit netemeinice şi esenţial nelegale toate hotărârile pronunţate în cauză. Cum şi alţi proprietari de terenuri folosesc această cale de acces este de examinat temeinicia acţiunii şi în raport de această situaţie se va aprecia comparativ dezavantajele ce ar fi create celeilalte părţi prin recunoaşterea servituţii de trecere. Expertul a indicat această înclinaţie a pantei de acces de 15 0. Inconvenientele sau greutăţile pe care le-ar prezenta trecerea la calea publică rămân la aprecierea instanţei. că reclamanţii au ieşire la calea publică. cu diferenţă de nivel de 150. Se are în vedere imposibilitatea absolută de a ieşi la calea publică. dar care poate deveni practicabil cu oarecare cheltuieli. I. pentru a se administra probe noi spre a se stabili fără dubiu dacă proprietatea reclamanţilor are sau nu ieşire la calea publică. şi schiţa anexă că reclamanţii au acces de la terenul lor spre calea publică. prin recursul extraordinar de faţă. Dimpotrivă. 37 . numai că se remarcă lipsa de vizibilitate la drumul public. procurorul general a solicitat casarea lor şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond. textul menţionat nu-şi găseşte aplicarea. S-a constatat. ori de câte ori locul are ieşire la calea publică pe drum un care în anumite împrejurări este impracticabil. În speţă. printr-o poartă secundară. deci. 616 şi următoarele din Codul Civil prin loc înfundat se înţelege acel loc care nu are nici o ieşire la calea publică. dar că acest acces este greoi. rezultă din raportul de expertiză făcut de ing.

11/1996 privind executarea creanţelor bugetare. în cazul în care debitorul nu şi-a executat de bună voie obligaţia. Drepturile reale accesorii constituite prin lege sau contract sunt următoarele: . dată fiind calitatea creanţei. Aceasta impune a se constata şi evalua eventuala pagubă produsă proprietarilor terenului aservit prin defrişarea terenului în cazul confirmării punctului de vedere al reclamanţilor. Ipoteca poate fi legală sau convenţională. în virtutea căruia creditorul poate. fie să reţină lucrul cu aprobarea justiţiei. până ce debitorul nu îi plăteşte tot ceea ce îi datorează în legătură cu acel bun (ex: are drept de retenţie depozitorul asupra lucrului depozitat. cu preferinţă. recursul extraordinar de faţă urmează a fi admis. . creditorii pot obţine plata datoriei. cu preferinţă faţă de alţi creditori. . a se casa hotărârile atacate şi a se trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond. Ordonanţa Guvernului nr. chiar înaintea creditorilor ipotecari. Faţă de cele arătate. până când deponentul îşi va plăti cheltuielile făcute cu păstrarea.dreptul de ipotecă : care constă în garanţia oferită creditorului(ipoteca) ce se va despăgubi din valoarea unui imobil.privind constituirea de garanţii de către gestionari.dreptul de gaj : care constă în dreptul recunoscut de debitor creditorului asupra unui lucru mobil. Cazuri de ipotecă legală găsim în: Legea 22/1969 . 38 .Din modificarea acţiunii şi răspunsul pârâţilor la interogatoriu rezultă că pe terenul pârâţilor sunt plantaţi pomi fructiferi.privilegiile : sunt cauze legale de preferinţă în virtutea cărora.dreptul de retenţie : este dreptul creditorului de a refuza să restituie un bun al debitorului aflat în detenţia sa. . fie să se despăgubească din preţul obţinut pe el. cu preferinţă şi indiferent în mâna cui s-ar afla acest bun în momentul executării. conservarea acestuia).

130. pentru ca deţinătorul să fie pus în situaţia de a-şi face toate apărările inclusiv de a cere acordarea dreptului de retenţie.Spre deosebire de celelalte garanţii reale. să refuze restituirea până ce i se plăteşte datoria legată de bunul respectiv. constituind un mijloc de apărare al celui chemat în judecată pentru restituirea unui bun. ca un drept real de garanţie atunci când există o datorie în legătură cu bunul a cărui restituire se cere. Astfel. deoarece nu conferă şi dreptul de a urmări bunul. dreptul de retenţie este o garanţie reală pur pasivă. toate aspectele legate de restituirea bunului. fiind recunoscut oricărui deţinător al unui bun. în temeiul art.20 Conform ultimului criteriu de clasificare.1444 din Codul Civil precizează: “locatarii nu pot fi daţi afară mai înainte de a fi dezdăunaţiţi de către locator…”. 20 Drăghici Pompil . o aplicaţie a excepţiei de neexecutare a contractului. Editura Ştiinţifică. art. deci. care deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva poate să reţină acel bun şi. reglementat expres de dispoziţiile Codului Civil pentru unele raporturi juridice.84 39 . alin. orice persoană. 2 din Codul de procedură civilă. în mod expres.Drept civil. ci poate fi exercitat atâta timp cât bunul nu a fost predat. folosit de noi deosebim drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi subiective civile afectate de modalităţi. 1999. Dreptul de retenţie poate fi invocat pe cale de excepţie de către deţinătorul bunului. În ceea ce priveşte drepturile reale accesorii dorim să expunem o speţă interesantă ridicată în faţa instanţei la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. are o aplicare mai largă. Mai mult. să pună în discuţia părţilor. Bucureşti. Referitor la raporturile locative. p. instanţa are datoria. Dreptul de retenţie.

şi pe S. procurorul general a declarat recurs extraordinar şi a cerut modificarea acestora în sensul respingerii acţiunii de evacuare.C. obligându-i la plata cheltuielilor de judecată. prin decizia nr. a chemat în judecată pe S. cauza fiind trimisă pentru 40 . Sectorul 1. prin sentinţa civilă nr.2907 din 13 noiembrie 1989).spre rejudecare. apartamentul a fost adjudecat de soţii S. Urmare a procedurii executorii silite.Secţia civilă . S. Recursul declarat de pârîţi a fost respins de Tribunalul Municipiului Bucureşti .D.116 în str. bl.127. susţinând că pârâţii în prezent nu au nici un titlu legal pentru deţinerea acestui apartament.N. şi S.cu ocazia împărţirii bunurilor comune dobândite împreună cu Gh. Considerând că hotărârile enunţate sunt vădit netemeinice şi esenţial nelegale.C. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a admis acţiunea şi a dispus evacuarea pârâţilor pentru lipsa titlului locativ.Secţia a III civilă. şi a fost trimisă de către Curtea Supremă de Justiţie. la preţul de 134.1595 din 22 octombrie 1991.C. Pentru realizarea creanţelor stabilite în favoarea sa prin hotărârea de partaj. 2018 din 2 noiembrie 1992) M. În baza acestor hotărâri. pentru a se dispune evacuarea lor din apartamentul nr.prin decizia nr. Bucureşti. Gh. nr.şi S. au ocupat apartamentul adjudecat.Turda.C.a solicitat vânzarea la licitaţie publică a apartamentului.(Decizia Secţiei civile nr. de către Tribunalul Municipiului Bucureşti-Secţia a-IV-a civilă (decizia nr.5.M. 4196 din 28 august 1989 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti confirmată prin respingerea recursului debitoarei.D.2.N. Hotărârile menţionate au fost însă casate de Curtea Supremă de Justiţie .M.lei.897 din 12 martie 1991. 2135 din 7 noiembrie 1990.000.N. Examinând cauza în raport de actele dosarului ce constată următoarele: Apartamentul din litigiu a fost atribuit reclamantei M. et. întrucât cauza în care s-a dat ordonanţa de adjudecare în favoarea pârâţilor nu este definitiv soluţionată. sc. întrucât ordonanţa de adjudecare în baza căreia au ocupat locuinţa a fost desfiinţată de Curtea Supremă de Justiţie Prin sentinţa civilă nr.

instanţa are datoria. deci. ca un drept real de garanţie.rejudecare cu îndrumarea de a fi respectate cerinţele legale referitoare la vânzarea prin licitaţie publică. Cornel Turianu . art. să refuze restituirea. În speţă pârâţii au plătit la adjudecarea imobilului preţul apartamentului fiind. să pună în discuţia părţilor. până ce i se plăteşte datoria legată de bunul respectiv.127 41 21 . fiind recunoscut oricărui deţinător al unui bun. are o aplicare mai largă.1444 din Codul Civil precizează: “ locatarii nu pot fi daţi afară mai înainte de a fi dezdăunaţi de către locator…”. propunerea din recursul extraordinar în sensul de a fi modificate hotărârile şi respinsă acţiunea în evacuare nu poate fi primită. 130 alin. 2 din Codul de procedură civilă. reglementat expres de dispoziţiile Codului Civil pentru unele raporturi juridice. de necontestat existenţa unei datorii în legătură cu apartamentul din care li s-a cerut evacuarea. iar dobândirea proprietăţii printr-o nouă ordonanţă de adjudecare este incertă. hotărârile sunt greşite cu privire la un alt aspect. Dreptul de retenţie. în mod expres. Orice persoană care deţine un bun mobil sau imobil al altcuiva poate să reţină acel bun şi. Referitor la raporturile locative.Probleme Speciale de drept civil. p. 2000. inclusiv de a cere acordarea dreptului de retenţie. prin ea însăşi. atunci când există o datorie în legătură cu bunul a cărui restituire se cere21. în temeiul art.M. Mai mult. Împrejurarea că dosarul având ca obiect executarea silită prin vânzare la licitaţie publică a apartamentului în litigiu se află în rejudecare nu justifică. proprietar al apartamentului deoarece titlul legal al pârâţilor pentru deţinerea acestui apartament a fost desfiinţat. Editura Fundaţiei “România de mâine”. Dreptul de retenţie poate fi invocat pe cale de excepţie de către deţinătorul bunului. constituind un mijloc de apărare al celui chemat în judecată pentru restituirea unui bun. pentru ca deţinătorul să fie pus în situaţia de a-şi face toate apărările. Dar. În aceste condiţii. toate aspectele legate de restituirea bunului. respingerea cererii de evacuare formulată de M.

În condiţii.este acela care conferă titularului o completă putere şi siguranţă.312. Dreptul pur şi simplu . Este un asemenea drept. spre exemplu.b din Codul de procedură civilă. Un asemenea drept poate fi exercitat de îndată după naşterea lui. dreptul de proprietate dobândit de donator. deoarece nu este afectat de vreo modalitate. necondiţionat. Este afectat de modalităţi acel drept subiectiv civil a cărui existenţă ori exercitare depinde de o împrejurare viitoare. a sumelor plătite de ei pentru şi în legătură cu apartamentul în discuţie. Modalităţile actului juridic civil sunt: termenul.Totodată au precizat că au adus îmbunătăţiri apartamentului. certă ori incertă. apărare pe care instanţa de recurs a înlăturat-o menţionând posibilitatea unui litigiu distinct pentru recuperarea. pârâţii s-au referit expres la acordarea dreptului de retenţie. în consecinţă este afectat de modalitate acel drept subiectiv civil care este însoţit de o împrejurare viitoare care se subsumează acestor modalităţi. 42 . dar instanţa. în temeiul art. Aceste drepturi constituie regula. în mod definitiv şi irevocabil. Vom analiza pe scurt cele trei modalităţi. O asemenea concluzie aceste este eronată. până la care este amânată începerea ori stingerea exerciţiului drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative.130 din Codul de procedură civilă. impunându-se casarea lor şi rejudecarea cauzei pentru examinarea tuturor apărărilor pârâţilor.2. pct. printr-un “dar manual”. nu i-a îndrumat asupra drepturilor pe care le pot invoca. sens în care urmează să fie admis recursul extraordinar. Termenul este acel eveniment viitor şi sigur ca realizare. el producându-şi efectele din momentul naşterii. hotărârile instanţelor sunt greşite. condiţia şi sarcina şi. ignorând obligaţia stabilită de art. fiind necesar ca apărările pârâţilor referitoare la deţinerea apartamentului să fie analizate în litigiul având ca obiect evacuarea lor. lit. de către pârâţi. Declarând recurs împotriva sentinţei.

atunci când de realizarea ei depinde desfiinţarea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative. Condiţia poate fi cauzală . atunci când amână începutul exerciţiului dreptului subiectiv civil şi executării obligaţiei corelative. Termenul poate fi şi cert .atunci când realizarea ei depinde în exclusivitate de hazard.când este stabilit prin act civil unilateral sau bilateral. 43 . În ceea ce priveşte efectele condiţiei. deşi împlinirea lui este sigură.când este stabilit prin lege şi judiciar . Prin condiţie se înţelege acel eveniment viitor şi nesigur ca realizare de care depinde existenţa dreptului subiectiv civil şi a obligaţiei corelative. atunci când amână stingerea exerciţiului dreptului subiectiv civil şi executării obligaţiei civile corelative. Termenul poate fi stabilit în favoarea debitorului. legal .Termenul poate fi suspensiv.atunci când realizarea condiţiei depinde exclusiv de voinţa uneia din părţi (condiţie pur potestativă) sau când realizarea ei depinde de voinţa uneia din părţi şi de un fapt exterior ori de voinţa unei persoane nedeterminate (condiţie potestativă simplă). Termenul poate fi extinctiv. este de remarcat că acesta afectează doar executarea actului.când este acordat de instanţă.atunci când de ea depinde naşterea drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor corelative şi rezolutorie . iar nu şi existenţa sa.atunci când realizarea ei depinde de voinţa uneia din părţi şi de aceea a unei alte persoane determinate. Termenul poate fi voluntar . În ceea ce priveşte efectele termenului.când împlinirea sa este cunoscută (ca dată) şi incert . fiind retroactivă. reţinem că aceasta afectează însăşi existenţa drepturilor subiective civile şi a obligaţiilor civile corelative. în favoarea creditorului sau în favoarea amândurora. potestativă .când împlinirea sa nu este cunoscută ca dată calendaristică. mixtă . Condiţia poate fi suspensivă .

Sarcina nu afectează valabilitatea actului juridic civil în caz de neexecutare. ABUZUL DE DREPT Privitor la recunoaşterea drepturilor subiective civile reţinem că există o recunoaştere globală. orice organizaţii obşteşti. Decretul nr. ca modalitate este acea obligaţie de a da. întreprinderile şi organizaţiile economice de stat sau cooperatiste. pag. 1. mai exact ineficacitatea lui. Bucureşti-2001. organizaţiile….Sarcina. ci doar eficacitatea acestuia.79. pentru persoanele fizice în art. ca şi Gheorghe Beleiu .Dreptul Civil Român -Introducere în Dreptul Civil. generală a acestora şi o recunoaştere specială.L.2 al aceluiaşi act normativ.31/1954 realizează recunoaşterea drepturilor subiective civile în general. respectiv revocarea actului ca sancţiune tipică în această materie22. precum şi organele de stat şi celelalte instituţii de stat. 22 44 . Art. Art.1.3. potrivit legii şi regulilor de convieţuire…”.R. OCROTIREA ŞI EXERCITAREA DREPTURILOR SUBIECTIVE CIVILE. a face sau a nu face ceva impusă de dispunător gratificatului în actele cu titlu patrit-liberalităţi.2 prevede: “Drepturile civile pe care le au ca persoane juridice. iar pentru persoanele juridice în art. Editura Şansa S.1. nu drepturi subiective civile concrete. ci simple elemente ale capacităţii de folosinţă. conform unor alte opinii la care achiesăm. în acord cu interesul obştesc. o parte a literaturii juridice desemnează cu sintagmele “drept eventual” ori “drept viitor” reprezintă. prevede: “Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a satisface interesele personale. RECUNOAŞTEREA. Subiectele Dreptului Civil. Ceea ce. materiale şi culturale.

starea civilă. iar în Cartea a-III-a “Despre diferitele moduri prin care se dobândeşte proprietatea” .nume şi domiciliu.Codul Civil recunoaşte majoritatea drepturilor patrimoniale (reale şi de creanţă). sunt reglementate drepturile de creanţă (inclusiv garantarea acestora) prin stabilirea regulilor în materia succesiunilor (legală şi testamentară) şi cea a contractelor civile (vinderea. mandatul. pentru persoana juridică. în acest ultim caz. împrumutul. Astfel. uz. Dincolo de formularea tehnico-juridică inadecvată.Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului şi Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului. . societatea. în Cartea a-II-a “Despre bunuri şi despre deosebitele modificări ale proprietăţii” sunt reglementate drepturi reale principale (proprietate. multe drepturi subiective civile pentru persoana fizică. astfel: . reputaţie. prin prisma unor categorii sau specii de asemenea drepturi. jocul şi prinsoarea.31/1954 reglementează: atributele de identificare . drepturile personale nepatrimoniale: la onoare.Decretul nr. În ceea ce priveşte recunoaşterea specială a drepturilor subiective civile. comodatul. superficie. vom identifica o serie de izvoare de drept civil. Menţionăm. locaţiunea. renta viageră). depozitul. de autor al unei opere ştiinţifice. 45 . uzufruct. pentru persoana fizică. denumire şi sediu. . servitute abitaţie). de ocrotire şi recunoaştere a drepturilor civile unei persoane juridice. de inventator. se păstrează ideea. artistice ori literare. prin chiar reglementarea lor (naştere conţinut încetare). recunosc de asemenea.societăţile de colaborare economică sunt recunoscute în scopul de a asigura creşterea neîncetată a bunăstării materiale şi a nivelului cultural al oamenilor muncii. schimbul. prin dezvoltarea puterii economice a ţării”.

potrivit art. sex.1 din Decretul nr. Cadrul legal special stabilit de Decretul nr. în mod obişnuit. de asemenea. după ce va rămâne definitivă. va putea fi pusă în executare silită ajungându-se astfel. avere. 31/1954 conţine un întreg capitol . 54: “ Persoana care a suferit o atingere în dreptul său la nume ori la pseudonim. opinie politică sau orice altă opinie. de inventator sau în orice alt drept personal nepatrimonial va putea cere instanţei judecătoreşti încetare săvârşirii faptei care aduce atingere drepturilor mai sus arătate. Totodată. la onoare. în special de rasă. Menţionăm că Decretul nr. artistice ori literare. culoare. 26 din acelaşi act normativ: “Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au. Astfel. Deci. cel care a suferit o atingere a unor asemenea drepturi va putea cere instanţei să oblige pe 46 . Instanţa competentă. religie. în dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere ştiinţifice. având putere de lucru judecat. alin. de către Codul de procedură civilă. potrivit art. titularul său poate chema în judecată civilă persoana răspunzătoare de ştirbirea dreptului. În această privinţă. la reputaţie. însă.Capitolul -III “Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale”.. mijlocul juridic de ocrotire a drepturilor subiective civile îl constituie procesul civil.3. naştere sau întemeiată pe orice altă împrejurare”. în special. sunt drepturi subiective civile. fără discriminare. Iar. reglementat. la denumire. Trebuie să punctăm două aspecte: 1. Astfel. dreptul la ocrotire egală din partea legii. origine naţională sau socială.Constituţia consacră. în general şi a dreptului subiectiv civil încălcat. legal investită cu soluţionarea pricinii civile va da o hotărâre judecătorească care. la restabilirea ordinii de drept. anumite drepturi fundamentale ale cetăţeanului român care. legea trebuie să interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi eficace contra oricărei discriminări. 31/1954: “Drepturile sunt ocrotite de lege”. potrivit art. în principal. 31/1954 în Capitolul III -“Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale”. În cazul încălcării unui drept subiectiv civil. limbă.

a unei amenzi pe fiecare zi de întârziere. 55: “Dacă autorul faptei săvârşite fără drept nu îndeplineşte. recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”. ali. Această amendă poate fi pronunţată şi prin hotărâre dată asupra cererii făcută potrivit art.23 În dreptul civil. printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege. care este o posibilitate juridică. În dreptul procesual civil. socotită de la data expirării termenului de mai sus. 728-729 47 . Cadrul legal special instituit prin Legea nr. recunoscute de lege. p.56 dispune: “Drepturile personale nepatrimoniale sunt ocrotite şi după moarte. În fine. faptele destinate să restabilească dreptul atins. fiind lăsată la latitudinea titularului. De asemenea. precum am văzut. art. În acest sens. evitând ceea ce se numeşte abuz de drept. instanţa judecătorească va putea să-l oblige la plata în folosul statului. principiul este acela că exercitarea dreptului subiectiv civil nu este obligatorie. în termenul stabilit prin hotărâre. 1970. Astfel. 29/1990 privind contenciosul administrativ.Drept civil. Desigur. care ar consacra un anumit drept subiectiv civil şi ar prevedea şi particularităţile protecţiei sale juridice. dreptul subiectiv civil. spre a ajunge la restabilirea dreptului atins”. 54”. pentru anularea actului.1. În ceea ce priveşte exercitarea drepturilor subiective civile este firesc ca aceasta să se facă conform unor principii care să asigure o ordine de drept reală.autorul faptei săvârşite fără drept să îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanţă. care este posibilitatea materializată. 2.1 din lege: “ Orice persoană fizică sau juridică. acest 23 Constantin Sătescu . Editura Didactică şi pedagogică. nu trebuie confundat cu exercitarea lui. potrivit art. se poate adresa instanţei competente. în ceea ce priveşte ocrotirea drepturilor subiective civile trebuie să avem în vedere şi alte acte normative. Bucureşti. în măsura stabilită de lege sau de regulile de convieţuire… “. dacă se consideră vătămată în drepturile sale. potrivit art.

1 din Codul Civil prevede: “Convenţiile trebuie executate cu bună credinţă . substanţial se cheamă “principiul disponibilităţii”. putem afirma că. 3. Tocmai această “măsură” cere să precizăm principiile care trebuie observate de către titularul unui drept subiectiv cu ocazia exercitării dreptului său. Concluzionând.principiu instituit expres de art. Dreptul subiectiv civil înseamnă. proprietarul unui teren trebuie să respecte hotarul. 31/1954. din dreptul material. ABUZUL DE DREPT 48 .dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bună-crediţă. alin. spre exemplu.dreptul subiectiv civil trebuie exercitat în limitele sale materiale sau juridice. .5 Cod Civil: “ Nu se poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare. nu numai posibilitatea unei conduite ci şi măsura acelei conduite. Deşi art.54). . este principiul ce rezultă din mai multe norme de drept civil. linia vecinătăţii. alin. trebuie admis că suntem în prezenţa unei dispoziţii legale cu valoare de principiu. acest principiu a fost ridicat la rangul de principiu constituţional (art.2 din Decretul nr. . în general. după cum am arătat.principiu. Aceste principii sunt: .dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu respectarea legii şi moralei. nu vatămă pe altcineva”. astfel că se aplică şi exercitării drepturilor subiective civile. iar împrumutătorul nu poate cere de la împrumutat decât ceea ce datorează. dacă un drept subiectiv civil este exercitat cu respectarea acestor patru principii. buna-credinţă fiind dintotdeauna o piatră de temelie a sistemului nostru de drept. cum este cea a art. 970. cu ocazia definirii lui. îşi va dovedi exactitatea adagiul “cine îşi exercită dreptul său. la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri”.dreptul subiectiv civil trebuie exercitat numai potrivit cu scopul lui economic şi social . deci cu referire expresă la executarea convenţiilor”.

cu depăşirea limitelor sale. teleologică. 723 din Codul de procedură civilă conform căruia “drepturile procedurale trebuie exercitate cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege. nu sunt absolute.cu rea credinţă. Aplicaţia ideii de abuz de drept o găsim şi în art.Drepturile subiective civile. O concepţie mai largă. externe şi interne. . în principiu. ci relative. cu privire la abuzul de drept este consacrată de art. exerciţiul este abuziv (de exemplu.31/1954. dacă proprietarul ridică pe terenul său o construcţie. 1-3 din Decretul nr. Ele sunt susceptibile de abuz şi în acest caz.cu încălcarea legii şi a moralei. dar ea este ridicată cu scopul de a pricinui un prejudiciu vecinului). dreptul părţilor de a consimţi la adoptarea copilului. respectând limitele externe. dar cu încălcarea celor interne. Partea care foloseşte aceste drepturi în chip abuziv răspunde pentru pagubele pricinuite”. Intentarea unei acţiuni neîntemeiate (numai pentru a-l şicana pe pârât) ori nerecunoaşterea unui drept a cărui existenţă este vădită (pentru a prelungi procesul) constituie fapte ilicite pentru că exerciţiul drepturilor respective este abuziv. . titularul este chemat să răspundă. dreptul de a dispune pentru cauză de moarte de cota . deoarece exercitarea lor implică o apreciere personală. Există unele drepturi care nu sunt susceptibile de abuz.parte disponibilă. Exercitarea unui drept subiectiv civil este abuzivă dacă se face: . De exemplu: dreptul de a revoca o dispoziţie testamentară. Cu privire la abuzul de drept s-au conturat două concepţii: Concepţia subiectivă. 49 .cu încălcarea scopului economic şi social pentru care a fost cerut. Dacă dreptul este exercitat cu respectarea limitelor externe. . mai restrictivă (consacrată de Codul civil german) consideră că este abuziv exerciţiul unui drept dacă este realizat cu intenţia de a păgubi pe altul sau actul de exerciţiu contrar moralei.

Drept Civil Român .82 24 50 . obligaţia civilă este definită ca fiind îndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumită conduită. obligaţia poate fi definită ca acel raport juridic în virtutea căruia o persoană. p. corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ. Nu există o definiţie cu caracter general a obligaţiei civile. poate fi impusă prin forţa coercitivă a statului26 .Teoria Generală a obligaţiilor.1.L.3 25 Corneliu Bârsan.R.6 26 Gheorghe Beleiu . latura activă a obligaţiei fiind implicită. fie la o prestaţie pozitivă (a da. fie la o abstenţiune (a nu face)25. Constantin Stătescu .2000.Introducere în Dreptul Civil. a face sau a nu face ceva.2. Doctrina a acoperit acest vid legislativ privitor la definirea conceptului de “obligaţie civilă”. a face ori a nu face ceva şi care. la nevoie. iar cea pasivă din obligaţii. punând accentul pe latura pasivă. în sens larg. Reţinem. Constantin Stătescu . astfel. Sau. denumită debitor. a face). în esenţă cuprind aceleaşi elemente. Bucureşti.şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare . sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexercitare de bunăvoie24. OBLIGAŢIA CIVILĂ 2. conduită care poate consta în a da.Teoria Generală a obligaţiilor. Editura ALL. Bucureşti. care. Într-o altă formulare. 2000. prin obligaţia civilă înţelegem acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ denumit creditor. p.2000.NOŢIUNE Aşa cum am arătat latura activă a conţinutului raportului juridic civil este formată din drepturi. că. în numeroase cazuri “ obligaţiile debitorului”. formulând mai multe definiţii. de a cere subiectului pasiv denumit debitor . dar se stabileşte. p. denumită creditor. Editura “Şansa “ S.a da. este ţinută faţă de o altă persoană. Editura ALL. Bucureşti. Corneliu Bârsan.

raportul de obligaţie apare ca un drept de creanţă. Spre exemplu într-un contract de vânzare-cumpărare vânzătorul este şi debitor şi creditor: este creditor al preţului. orice prestaţie pozitivă. de a nu face 51 . nedeterminate. care incumbă debitorului. din punctul de vedere al debitorului. a da înseamnă a constitui sau a transmite un drept real oarecare. Complexitatea unor obligaţii poate determina ca acelaşi subiect să întrunească deodată calitatea de creditor şi debitor. b) Conţinutul raportului juridic de obligaţie este format din dreptul de creanţă aparţinând creditorului şi obligaţia corespunzătoare acestui drept. Elementele definitorii ale raportului juridic de obligaţie sunt: a) subiectele raportului juridic de obligaţie pot fi atât persoanele juridice cât şi persoanele fizice. după cum am menţionat şi mai înainte. c) Obiectul raportului juridic de obligaţie. Subiectul activ poartă denumirea de creditor iar subiectul pasiv poartă denumirea de debitor. fie într-o abstenţiune .a nu face ceva la care. într-o abţinere la care este îndatorat subiectul pasiv. Obligaţia de a face este îndatorirea ce revine subiectului pasiv de a efectua o lucrare şi. a face ceva -. în general. acest raport apare ca o datorie (obligaţie în sens restrâns).a da. în cazuri excepţionale. dar şi debitor al obligaţiei de a transfera dreptul de proprietate.Din punctul de vedere al creditorului. Nu avem în vedere obligaţia negativă generală. cum este aceea a subiectelor pasive de drept civil. iar a preda este o obligaţie de a face. ca subiect într-un raport de obligaţie. în afara acelora care se încadrează în noţiunea de a da. Obligaţia de a da nu se confundă cu obligaţia de a preda. Şi statul poate apărea. Obligaţia de a nu face constă. de la ceva ce ar fi putut să facă în lipsa obligaţiei asumate. ale unui drept real. conceput ca acţiune sau abstenţiune concretă la care este îndatorat subiectul pasiv şi îndreptăţit subiectul activ poate consta fie într-o prestaţie pozitivă . subiectul pasiv ar fi fost îndreptăţit. în lipsa obligaţiei asumate.

nimic de natură a stânjeni existenţa şi exerciţiul acestui drept. Este vorba aici, de o obligaţie concretă, individualizată, de a nu face ceva, o abstenţiune bine definită. Din punct de vedere terminologic expresia “obligaţia civilă” ori termenul “obligaţie” se foloseşte cu trei sensuri27: 1. Obligaţie civilă - îndatorirea subiectului pasiv de a da, a face sau a nu face ceva; 2. Obligaţie civilă - raport obligaţional, adică raport civil, în care subiectul activ (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorul) să dea, să facă ori să nu facă ceva; 3. Obligaţie - înscris constatator al unei creanţe (cum este obligaţiunea C.E.C.) În definiţiile de mai sus am folosit sensurile arătate la punctele 1 şi 2, iar elementele raportului juridic obligaţional le-am analizat evident prin prisma sensului de la punctul 2. De aceea, revenim şi analizăm elementele obligaţiei, în sensul de la punctul 1. Aceste elemente definitorii ale obligaţiei sunt: - obligaţia civilă înseamnă, întotdeauna, o îndatorire a subiectului pasiv (iar nu o posibilitate) de a avea o conduită corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ; - îndatorirea poate consta, aşa cum am arătat,în a da,a face sau nu face ceva; - în caz de neconformare de bună-voie, îndatorirea poate fi impusă subiectului pasiv prin forţa de constrângere a statului;

2.2. CLASIFICARE

27

Mircea N. Costin, Mircea C. Costin - Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p.382 52

Obligaţiile pot fi clasificate în baza unor criterii diferite. Vom reţine următoarele criterii, ca fiind mai importante: criteriul izvorului care a generat obligaţia; criteriul obiectului obligaţiei; criteriul opozabilităţii obligaţiei. Fiecare dintre criteriile precizate sunt aplicabile întregii sfere a obligaţiilor, ele nu se exclud reciproc, ci reprezintă abordări diferite, prin prisma cărora poate fi examinată una şi aceeaşi obligaţie. Clasificarea obligaţiilor nu este o operaţie gratuită, ci se reflectă în regulile speciale aplicabile obligaţiilor de diferite categorii. Clasificarea obligaţiilor după izvoare. Precizăm că din punct de vedere al faptului juridic generator de obligaţii, acestea pot fi născute din: contracte, acte juridice unilaterale, fapte ilicite cauzatoare de prejudiciu (delicte şi quasidelicte),îmbogăţirea fără just temei, gestiunea intereselor altuia, plata nedatoratului. Primele două categorii menţionate sunt obligaţii născute de acte juridice, celelalte sunt obligaţii născute din fapte juridice stricto sensu. Natura izvoarelor generatoare de obligaţii prezintă interes din punctul de vedere al regimului aplicabil. În ceea ce priveşte clasificarea obligaţiilor după izvoare (delicte şi quasidelicte) dorim să expunem o speţă interesantă ridicată în faţa instanţei la Judecătoria Petroşani. Astfel, chiar dacă persoana care a suferit o diminuare a capacităţii de muncă ar putea să realizeze, după săvârşirea faptei prejudiciabile, venituri la acelaşi nivel cu cel obţinut anterior, ea este îndreptăţită să primească echivalentul efortului suplimentar depus în acest scop la care a fost obligat prin fapta culpabilă a pârâtului (art.998 din Codul Civil).

(Decizia Secţiei civile nr.2545 din 22 noiembrie 1991)

53

A.V. a chemat în judecată Întreprinderea Minieră Livezeni, solicitând obligarea pârâtei la plata diferenţei dintre salariul realizat ulterior datei de 9 aprilie 1985 şi cel avut anterior producerii accidentului de muncă, la 21 noiembrie 1984, şi în continuare la o prestaţie periodică, care să acopere prejudiciul efectiv ce i s-a cauzat prin reducerea capacităţii de muncă datorită traumatismului suferit, la cheltuielile de transport la diferite unităţi spitaliceşti suportate pentru el şi însoţitorul său precum şi la contravaloarea hranei suplimentare în perioada de spitalizare şi de convalescenţă. În motivarea acţiunii s-a arătat că la 21 noiembrie 1984, reclamantul a fost victima unui accident de muncă, produs din culpa prepusului pârâtei, C.T. în urma căruia a suferit un traumatism cranio cerebral care a determinat numeroase internări în spital şi diminuarea capacităţii sale de muncă cu consecinţa realizării unor venituri reduse. În şedinţa de judecată din 19 decembrie 1988 instanţa a dispus introducerea în cauză, în calitate de pârât, a numitului C.T. care prin sentinţa penală nr. 1039 din 25 decembrie 1985, pronunţată de Judecătoria Petroşani rămasă definitivă, a fost condamnat pentru vătămarea corporală a reclamantului, stabilindu-se culpa lui exclusivă în producerea accidentului. Judecătoria Petroşani, prin sentinţă civilă nr.2408 din 1 septembrie 1988 a admis în parte acţiunea formulată de A.V. împotriva pârâtei Întreprinderea Minieră Livezeni şi cererea de chemare în garanţie a lui C.T. şi a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 66.830 lei cu titlul de despăgubiri civile, reprezentând 85.930 lei echivalentul efortului suplimentar depus de reclamant în perioada aprilie 1985 octombrie 1988 şi 900 lei cheltuieli de transport. Chematul în garanţie C.T.a fost obligat să plătească pârâtei suma de 66.830 lei, despăgubiri civile. Celelalte capete de cerere au fost respinse, fiind apreciate ca nedovedite. Tribunalul Judeţean Hunedoara, prin decizia civilă nr. 1328 din 6 decembrie
54

. Considerând vădit netemeinică şi esenţial nelegală această decizie. cheltuieli de judecată în ambele instanţe. începând cu data de 1 iulie 1990. 55 . pentru considerente ce face necesară casarea tuturor hotărârilor pronunţate în cauză şi reluarea judecăţii în faţa primei instanţe. Chematul în garanţie C.greşit s-a reţinut că diminuarea veniturilor reclamantului. precum şi suma de 10. procurorul general prin recursul extraordinar de faţă.548 lei despăgubiri civile. 534 din 10 iulie 1990 a admis în parte acţiunea formulată de A.456 lei cheltuieli de judecată.455 lei. a admis recursurile declarate de părţi şi a casat sentinţa reţinând cauza spre rejudecare.T. prestaţie periodică de 421 lei lunar. solicită casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare întrucât: .2408 din 1 septembrie 1988 a Judecătoriei Petroşani.548 lei despăgubiri civile.V. şi cererea de chemare în garanţie şi a obligat Întreprinderea Minieră Livezeni să plătească reclamantului suma de 10.iulie 1988.1328 din 6 decembrie 1988 a Tribunalului Judeţean Hunedoara. restabilindu-se astfel . a fost obligat să plătească pârâtei suma de 10. atât timp cât reclamantul este încadrat în gradul III de invaliditate. nu are nici o legătură cu accidentul de muncă suferit şi în consecinţă nejustificat nu i s-au acordat despăgubiri civile nici pentru perioada în care s-a aflat în concediu medical şi nici pentru perioada aprilie 1985 . Potrivit art. efectele acestuia urmând a fi extinse şi asupra sentinţei civile nr.eronat a fost calculată prestaţia lunară cuvenită reclamantului pentru perioada anterioară punerii în aplicare a deciziei de pensionare pentru gradul III de invaliditate. acelaşi tribunal prin decizia civilă nr. precum şi asupra deciziei nr. o prestaţie periodică de 421 lei lunar.1988. Rejudecând cauza în fond. Recursul extraordinar este întemeiat. precum şi suma de 10. 998-999 din Codul Civil repararea prejudiciului trebuie să-i asigure celui vătămat acoperirea integrală a daunelor suferite.

situaţia anterioară faptei prejudiciabile, urmează ca, în cazul în care cel vătămat trebuie să depună un efort suplimentar de muncă, este necesar să primească un echivalent al acestui efort suplimentar. Numai astfel se restabileşte situaţia existentă înainte de săvârşirea faptei, fără a i se impune celui vătămat să suporte indiferent sub ce formă, consecinţele unei activităţi ilicite a cărei victimă a fost. Partea vătămată are dreptul la despăgubiri corespunzătoare chiar şi la situaţia în care ulterior producerii accidentului realizează la locul de muncă aceeaşi retribuţie sau chiar una mai mare, dacă se dovedeşte că, datorită invalidităţii a fost nevoită să facă un efort în plus care, în final, a dus la cheltuieli suplimentare, pentru o alimentaţie mai bogată şi medicamentaţie adecvată invalidităţii dobândite etc. În speţă, se constată că în urma accidentului de muncă, produs la 21 iunie 1984, din culpa lui C.T., angajat al Întreprinderii Miniere Livezeni, victima acestuia A.V. angajat al aceleiaşi unităţi şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, fiind încadrat în gradul III de invaliditate, astfel cum rezultă din expertizele medico-legale. Ulterior accidentului, reclamantul care a fost nevoit, datorită stării sănătăţii sale, să se interneze în repetate rânduri în diferite unităţi spitaliceşti a continuat să presteze, în aceeaşi unitate, o normă întreagă de muncă, în perioada 1 aprilie 1985- 31 iulie 1988, realizând venituri inferioare celor obţinute anterior accidentului. De menţionat este că pe tot parcursul procesului, reclamantul, constant a pretins că până la 21 noiembrie 1984, a lucrat la Întreprinderea Minieră Livezeni fiind încadrat şef de brigadă în subteran, iar ulterior producerii accidentului, conform recomandărilor medicale a solicitat schimbarea locului de muncă în sectorul întreţinere, în suprateran , fiind salariat în regie Pârâta şi chematul în garanţie au contestat această susţinere. Într-o astfel de situaţie era necesar ca instanţele să adâncească cercetarea judecătorească, să verifice prin administrarea de probe afirmaţiile reclamantului şi să stabilească fără echivoc dacă în perioada aprilie 1985-iulie 1988, acesta în adevăr a prestat munca în sectorul întreţinere realizând venituri diminuate, precum şi dacă schimbarea locului de muncă, în cadrul aceleiaşi întreprinderi, din subteran la suprateran a fost urmarea traumatismului suferit prin accident.
56

În măsura în care susţinerile reclamantului erau confirmate de probele administrate se impunea ca instanţele să stabilească diferenţa de venit şi să acorde despăgubirile solicitate, prin raportarea la veniturile realizate de membrii echipei din subteran din care a făcut parte şi reclamantul, până la producerea accidentului, deoarece numai astfel se poate constata cu certitudine existenţa sau nu a unei diferenţe de venit. De altfel, este neîndoielnic că efortul suplimentar depus de reclamant pentru a presta munca cu o normă întreagă, chiar dacă nu ar fi condus la agravarea afecţiunilor suferite ca urmare a accidentului, a necesitat aplicarea unor tratamente medicale prin spitalizare şi în final, în iulie 1988, punerea în aplicare a deciziei de pensionare pentru gradul III de invaliditate. Întemeiată este şi critica privind neacordarea diferenţei de venituri pentru perioada în care A.V. s-a aflat în concediu medical şi a primit numai îndemnizaţia de asigurări sociale, aceste perioade rezultând din adeverinţele medicale şi aceea de venituri. Faţă de cele arătate rezultă că nejustificat instanţele nu au acordat reclamantului despăgubirile civile reprezentând veniturile sale de care acesta a fost lipsit urmare accidentului.În consecinţă recursul extraordinar urmează a se admite, a se casa toate hotărârile pronunţate în cauza aceleiaşi judecătorii spre rejudecare, portivit art.312, pct.2, lit.b din Codul de procedură civilă. Cu ocazia rejudecării procesului urmează să fie examinate şi pretenţiile reclamantului privind cheltuielile determinate de hrana suplimentară, pentru refacerea capacităţii de muncă şi cele referitoare la cheltuielile de transport la unităţile spitaliceşti, suportate pentru el şi însoţitor, dacă a fost cazul. Clasificarea obligaţiilor după obiectul lor Pornind de la natura prestaţiei datorate de subiectul pasiv se pot reţine mai multe clasificări:

57

A) O primă categorie reţine trei feluri de obligaţii, avându-se în vedere obiectul fiecăruia: - obligaţiile de a da; - obligaţiile de a face; - obligaţiile de a nu face; Clasificarea prezintă interes, deoarece fiecare fel de obligaţie are reguli specifice. B) O altă clasificare, ce reprezintă de fapt o variantă a celei anterioare este: - obligaţii pozitive - obligaţiile de a da şi a face; - obligaţii negative - obligaţiile de a nu face; C) O altă clasificare, contestată uneori în literatura juridică, este următoarea: - obligaţii determinate sau de rezultat; - obligaţii de prudenţă şi diligenţă sau de mijloace; Ceea ce este caracteristic pentru obligaţia de rezultat este faptul că obligaţia este strict precizată sub aspectul obiectului şi scopului urmărit, debitorul obligânduse ca, desfăşurând această activitate, să atingă un rezultat bine stabilit. Astfel, de exemplu, într-un contract de transport, cărăuşul se obligă să transporte încărcătura într-un anumit loc; vânzătorul să transfere dreptul de proprietate asupra unui anumit lucru, etc. Neatingerea rezultatului vizat face să se presupună că debitorul nu a fost suficient de diligent, că s-a aflat în culpă, şi că, deci, este răspunzător de urmările neîndeplinirii obligaţiei28. Caracteristic pentru obligaţia de mijloace este faptul că obligaţia debitorului nu constă în îndatorirea precizată de la început de a atinge, un anumit rezultat

Liviu Pop - Drept civil român.Teoria genarală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p.216 58
28

se va putea observa că între obligaţiile de rezultat şi obligaţiile de mijloace nu există deosebiri atât de tranşante cum se afirmă chiar dacă luăm în considerare numai aspectul probatoriu. Revine pacientului să facă dovada culpei de care ar fi dat dovadă medicul în executarea obligaţiei sale. de exemplu ipoteza obligaţiei de a furniza un anumit produs.determinat. Presupunând. deci neîndeplinirea obligaţiei însuşite. culpă care. spre deosebire de neîndeplinirea obligaţiei de rezultat. la prima vedere rezultatul fiind 59 . însă. raportul juridic dintre pacient şi medic.o prezumţie de culpă a acestuia. lipsa de diligenţă din partea sa. Din cele arătate. Astfel. prin ea însăşi. distincţia între obligaţia de rezultat şi cea de mijloace apare ca fiind indiferentă. Dacă produsul este livrat şi este corespunzător celor convenite. numai este prezumată. prudenţa şi diligenţa care erau obligatorii. sub acest aspect. face să se presupună. însă. rezultă că unul din principalele aspecte ale distincţiei dintre obligaţiile de rezultat şi cele de mijloace se situează pe terenul probatoriu: în primul caz. ci în îndatorirea sa de a depune toată diligenţa necesară pentru ca rezultatul dorit să se realizeze. Să luăm ipoteza unei obligaţii de rezultat. Neatingerea acesteia. ci revine creditorului sarcina de a dovedi în mod direct împrejurarea că debitorul nu a depus pentru atingerea rezultatului preconizat. neatingerea rezultatului în cel de-al doilea caz nu mai este. neatingerea rezultatului dorit constituie o dovadă a culpei debitorului . o dovadă a culpei. obiectul obligaţiei ce îi revine medicului constă în îndatorirea de a acţiona cu toată prudenţa şi diligenţa cerute de ştiinţa şi etica medicală. Această distincţie este. utilă mai ales dacă avem în vedere caracterul său simplificator în examinarea unor raporturi de obligaţii. Analizând mai atent. în vederea atingerii rezultatului dorit însănătoşirea pacientului. de exemplu. că produsul a fost livrat cu lipsuri calitative. nici o problemă de culpă nu se poate pune. fără îndoială.

tot astfel a trebuit să facă şi beneficiarul obligaţiei de rezultat dovada caracterului necorespunzător al executării obligaţiei de rezultat . Ar fi o situaţie asemănătoare obligaţiei de rezultat mai sus menţionate. chiar sub aspect probatoriu.nu va exista nici o prezumţie de culpă cât priveşte executarea. dovada concretă a acestor lipsuri. în altele desfăşurarea unei activităţi cu prudenţă şi diligenţa şi necesare nu poate duce la concluzia. Dacă obiectul obligaţiei sale îl constituie aşa cum am arătat. prezumţia de culpă a fost subsecventă acestei dovezi.pornind de la premisa clasificării. Rezultă din cele arătate. că o analiză foarte strictă . de exemplu obligaţia ce şi-o asumă un medic de a presta tratament unui pacient. În realitate. aici au fost lipsurile calitative. deocamdată. 60 . după care unele obligaţii au ca obiect final atingerea rezultatului prevăzut.în exemplul luat. dusă până la faza în care obiectul obligaţiei a fost livrat. că între cele două categorii de obligaţii nu există. numai astfel putând să fie întrunite elementele pentru o prezumţie de culpă a debitorului.livrarea produsului . Creditorul care pretinde că produsul prezintă lipsuri de ordin calitativ va trebui să facă.atins . deci face să se declanşeze o prezumţie de culpă pe seama debitorului. ceea ce s-a dovedit în mod direct. în esenţă deosebiri. el. potrivit cerinţelor ştiinţei şi eticii medicale. al obligaţiei de livrare a unui obiect. Dovada făcută de pacient că tratamentul a fost necorespunzător face să se presupună lipsa de prudenţă şi diligenţă din partea debitorului. el trebuie să facă dovada necorespunderii. până la proba contrarie se presupune că acest tratament a fost acordat în conformitate cu cerinţele prudenţei şi diligenţei. mecanismul executării acestei obligaţii se va desfăşura astfel: prestând tratamentul medical. Dacă pacientul pretinde că tratamentul a fost necorespunzător. Să examinăm acum o obligaţie de mijloace. prestarea tratamentului cu prudenţă şi diligenţă necesare.

însoţită de influenţa pe care o exercită opinia publică . se poate afirma că unele obligaţii sunt obligaţii de rezultat şi altele sunt obligaţii de mijloace.Programa analitică pentru disciplina dreptului civil.la unele rezultatul. nu mai beneficiază în întregime de ea. neînsoţită însă de . şi raportul juridic de obligaţie are ca element însoţitor inerent o anumită sancţiune: neexecutarea de bunăvoie a obligaţiei de către debitorul ei. acestea din urmă fiind cerinţe care nu se impun prin forţa de constrângere a statului. Editura Dacia. ele însele. pe calea constrângerii de stat. a subiectelor.148 61 29 acesteia. Tocmai prin aceasta ele se deosebesc de obligaţiile morale. p. din motive diferite. Drăghici Pompil . sunt obligaţii juridice numai în măsura în care există această posibilitate de apelare la constrângerea de stat.eventuala dezaprobare din partea intervenţia forţei coercitive a statului.putem ajunge la concluzia că între cele două categorii nu există deosebiri29. ea are meritul de a simplifica analiza. ci în virtutea convingerii intime. Va trebui să abreviem că sancţiunea de ordin statal ce însoţeşte obligaţiile juridice. Clasificarea obligaţiilor după sancţiunea juridică care le este proprie Ca orice raport juridic. la altele prudenţa şi diligenţa . În concluzie deci. întrucât se bucură integral de sancţiunea juridică. 1989. nu se prezintă în toate situaţiile la fel: unele obligaţii se bucură integral de această sancţiune. considerând-o utilă. în caz de neexecutare de bunăvoie. o facem pentru faptul că aşa cum arătam. Bucureşti. iar altele. în mod convenţional considerându-se că nu este necesar să pătrundem în toate amănuntele mecanismului de desfăşurare a obligaţiilor pentru că. dacă pătrundem în aceste amănunte şi suntem consecvenţi cu premisele pe care le adoptăm în definirea obiectului obligaţiei . Din acest punct de vedere distingem între: a) obligaţiile civile perfecte.Dacă menţionăm totuşi această clasificare. numai privind lucrurile în aspectele lor generale. Obligaţiile. îndreptăţeşte pe titularul dreptului de creanţă să obţină executarea silită. proprii.

după ce dreptul de acţiune al creditorului s-a prescris.este faptul că în privinţa lor nu se mai poate cere executarea silită. obligaţiile se pot clasifica în: . dar. ele apar ca nişte obligaţii civile degradate.obligaţii reale. toate regulile care cârmuiesc drepturile relative. nu are dreptul să ceară înapoierea prestaţiei. executarea.care nu se confundă cu obligaţiile morale. Ele sunt obligaţii juridice. nu simple comandamente morale. care au fost achitate de bună-voie”. dacă vom alătura textului precizat şi textul art. sub aspectul opozabilităţii. nu se mai bucură de integralitatea sancţiunii juridice. imperfecte.obligaţii opozabile terţilor. 20. 1092. alin 2 din Codul Civil potrivit căruia “repetiţiunea nu este admisă în privinţa obligaţiilor naturale. prin care de regulă. . b) obligaţiile civile imperfecte (naturale). spre deosebire de primele. dar. Un exemplu de astfel de obligaţie îl regăsim în art. . 62 .167/1958 privitor la prescripţia extinctivă în conformitate cu care “debitorul care a executat obligaţia.în sensul că creditorul poate apela la forţa coercitivă a statului pentru a obţine. alin. Vom completa definiţia obligaţiei naturale. Cvasitotalitatea obligaţiilor intră în această categorie. debitorul nu mai are dreptul să pretindă restituirea prestaţiei. Ceea ce este caracteristic pentru aceste obligaţii . aşa cum am spus.obligaţii obişnuite care alcătuiesc regula şi cărora le sunt proprii. deşi unii autori le denumesc astfel . Clasificarea obligaţiilor după opozabilitatea lor După sfera persoanelor cărora le sunt opozabile.1 din Decretul nr. dacă aceasta nu se realizează de bună-voie. şi-au pierdut ceva din forţa juridică. sunt caracterizate raporturile de obligaţii. chiar dacă la data executării nu ştia că termenul de prescripţie este împlinit”. prin constrângere. de îndată ce au fost executate.

În ipoteza în care. 53 din Legea nr. etc. Este cazul. Ele se află la temelia oricărui raport de drept. Obligaţiile se întâlnesc de 63 . deoarece ele constituie mijlocul juridic prin care se realizează toate acestea. aşadar. ROLUL ŞI IMPORTANŢA OBLIGAŢIILOR Obligaţiile joacă în viaţa juridică un rol covârşitor. nu sunt decât obligaţii: obligaţii între rude. filiaţie. Obligaţiile opozabile terţilor (scriptae in rem) se caracterizează prin aceea că sunt atât de strâns legate de posesia lucrului. deşi sunt raporturi de obligaţii se caracterizează printr-o opozabilitate mai largă. între soţi. al obligaţiei ce revine unui locator de a asigura locatarului folosirea lucrului închiriat. 18/1991).3. Obligaţia născută din acest contract este. în sensul că. încât creditorul nu poate obţine satisfacerea dreptului său decât dacă posesorul actual al lucrului va fi obligat să respecte acest drept. În condiţiile economiei de piaţă. noul proprietar. etc. până şi în raporturile juridice extrapatrimoniale. deşi nu a participat direct şi personal la formarea raportului de obligaţie. aşa cum am mai arătat. a schimbului de servicii sociale. opozabilă faţă de un terţ străin de contract. a amplificării diviziunii sociale a muncii. deşi nu a fost parte în contract. înainte de expirarea contractului de închiriere locatorul înstrăinează lucrul. 1441 Cod Civil. cum foarte bine s-a spus în doctrină . 2. importanţa obligaţiilor creşte.alcătuiesc temeiul vieţii juridice. Obligaţiile reale (propter in rem) apar ca un accesoriu al unui drept real. va fi obligat totuşi să respecte dreptul locatarului conform prevederilor art. care le situează la limita dintre drepturile de creanţă şi drepturile reale.Aceste două categorii din urmă constituie o excepţie de la regulă. derivând din căsătorie. ca adevărate sarcini reale ce incumbă titularului cele prevăzute pentru deţinătorii terenurilor agricole de a asigura cultivarea acestora şi protecţia solului (art. Le întâlnim în toate materiile dreptului.

Într-o formulare. De aici şi diferite definiţii ce au fost formulate în acest sens. drept comercial şi chiar în alte ramuri de drept. întotdeauna obiectul C.asemenea în materia drepturilor reale.Rosetti Bălănescu. aplicabilă în toate sectoarele lui.Al. obligaţiile dau expresie într-o formă abstractă şi generală principiilor ce alcătuiesc teoria reglementării formelor în care se manifestă voinţa omului şi efectele pe care le poate produce această voinţă. Deci. aşa încât dobândirea drepturilor reale are la bază obligaţia de a da30.1 NOŢIUNE Problema obiectului juridic civil a format obiect de controversă în doctrină. Vom reţine următoarea definiţie: Prin obiect al raportului juridic civil înţelegem acţiunea la care este îndrituit subiectul activ şi cea de care este ţinut subiectul pasiv.Băicoianu-Tratat de drept civil român. din 1967 “obiectul raportului juridic nu poate consta decât în acţiunea sau abţinerea pe care subiectul activ (titularul dreptului) o poate pretinde subiectului pasiv (celui ţinut la obligaţie). Într-o altă definiţie se arată: “Prin obiect al raportului juridic civil se înţelege acţiunea sau abstenţiunea la care este îndrituit subiectul activ şi de care este ţinut subiectul pasiv. Modul cel mai important al creării drepturilor reale este contractul.ALL.Hamangiu. reprezentând un fel de parte generală şi fundamentală a dreptului.1998.I. Pe de altă parte. CAPITOLUL III OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 1. adică un act creator de obligaţii. Ed.98 64 30 .p. în dreptul civil. iar aceasta fără a deosebi după cum în conţinutul raportului juridic civil intră un drept real sau un drept de creanţă”. în alţi termeni conduita subiectelor acestui raport”. Bucureşti.

L. 2001.R.1. pag.89 31 65 .raportului juridic civil este format din conduita părţilor31. “Bunul” este luat în considerare ca obiect derivat al raportului juridic civil. 3. Corelaţia dintre obiectul raportului juridic civil şi noţiunea de “bunuri” În raporturile patrimoniale conduita părţilor se referă. 2. Corelaţia dintre obiectul şi conţinutul raportului juridic civil Deşi în strânsă legătură cele două noţiuni nu trebuie confundate. Noţiune Gheorghe Beleiu . la bunuri. Bucureşti.2.Drept Civil Român . BUNURILE 3.Editura Şansa S. Suntem în prezenţa a două elemente ale raportului juridic civil. Totuşi. Legătura şi interdependenţa dintre aceste două elemente poate fi evidenţiată astfel: când conţinutul unui raport juridic civil este complex (format dintr-o pluralitate de drepturi subiective civile şi obligaţii ale părţilor). 2. Acestea nu pot fi incluse în structura raportului juridic civil dată fiind natura socială a acestui raport. tot complex va fi şi obiectul său (fiind format din mai multe acţiuni sau abstenţiuni la care părţile sunt îndrituite ori de care sunt ţinute). pentru uşurinţa exprimării se foloseşte şi următoarea formulare: “obiectul raportului juridic civil îl formează un bun ori nişte bunuri”.1. adesea.Introducere în Dreptul Civil. Subiectele Dreptului Civil . CORELAŢII 2.

sensul larg al termenului rezultă din clasificarea bunurilor în corporale şi incorporale făcută în art. În această situaţie noţiunea de “bun” a fost circumstanţiată de literatura juridică şi practica juridică. prin bun înţelegem orice lucru care este util. În sens economic. noţiunea de “bun” are două accepţiuni. 963 dispune că “Numai lucrurile ce sunt în comerţ pot fi obiectul unui contract”.adică poate satisface o trebuinţă de ordin material sau spiritual a omului. cât şi drepturile patrimoniale şi acţiunile privitoare la bunuri în accepţiunea restrânsă.471 şi 474 Cod Civil. în măsura în care pot fi obiecte de drepturi şi obligaţii patrimoniale. operele de creaţie şi energia de orice fel. Astfel. De asemenea. obiecte ale drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale. În sens larg (lato-sensu). art. art .480 din Codul Civil prevede că : “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut. În sens juridic. De asemenea. 462 din Codul Civil se referă la “bunuri”. precum şi operele de creaţie intelectuală şi energia de orice fel. Sensul larg al termenului de “bun” rezultă din art. prin bunuri se înţeleg atât lucrurile. iar titlul I din această carte este formulat “Despre distincţiunea bunurilor”. 461 şi art. Lucrul este bun dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) este util . 461-474 Cod Civil.Deşi legea foloseşte noţiunea de “bun” ori cea de “lucru” nu dă definiţia acestuia. 66 . chiar denumirea Cărţii a doua din acest cod este formulată “Despre bunuri şi despre deosebitele modificări ale proprietăţii”. Sunt bunuri în sens restrâns (stricto sensu) lucrurile care pot fi obiecte de drepturi şi obligaţiile patrimoniale. în art. însă în limitele determinate de lege”. care se referă la clasificarea bunurilor în mobile şi imobile.

b) este susceptibil de apropiere ori însuşire sub forma drepturilor patrimoniale. autorii consideră că sunt bunuri. în sens larg.p532 67 32 . dar celelalte drepturi reale nu se confundă cu lucrul. C. bunul nu se confundă cu dreptul patrimonial. De aceea dreptul real este un bun în măsura în care avem în vedere lucrul care constituie obiectul său sau lucrul prezintă importanţă prin drepturile reale care există asupra lui. cu precizările făcute se înţelege orice element ce face parte din activul patrimonial32. împreună cu aceste valori economice. 471 şi art. Cu toate acestea art. Rezultă că prin bun. Rezultă că drepturile patrimoniale . obiect de drept patrimonial. Fiind obiect al dreptului patrimonial.Rosetti Bălănescu. lucrurile dar şi drepturile patrimoniale. Prin urmare. spre exemplu. adică dacă le raportăm la valoarea economică pe care o reprezintă. Într-adevăr. bunul reprezintă o valoare economică sau un lucru util şi care poate deveni obiect al dreptului patrimonial. Drepturile de creanţă nu se confundă cu obiectele a căror folosinţă tind să o procure creditorului. ca drept real. ALL Bucureşti. nu poate deveni Prin urmare. Dreptul real are ca obiect un lucru. Drepturile de creanţă prezintă importanţă şi sunt asimilate bunurilor prin valoarea lor economică. Aerul. se confundă cu lucrul. 474 Cod Civil prevăd că drepturile patrimoniale şi acţiunile privind valorile economice pe care aceste drepturi le prezintă sunt.drepturi reale şi drepturi de creanţă . drepturile reale sunt asimilate bunurilor.1998. nefiind un bun în sens juridic. dar nu poate fi apropiat. Dreptul de proprietate. bunuri. deşi ele se deosebesc. este necesar existenţei omului. În mod obişnuit. prezentând importanţă prin prerogativele pe care le conferă asupra lucrului şi care sunt altele decât cele ale dreptului de proprietate.Al.pot fi asimilate bunurilor dar nu sunt propriu-zis bunuri. deoarece drepturile patrimoniale sunt bunuri numai în măsura arătată.Băicoianu-Tratat de drept civil român.Ed.Hamangiu. cum s-a arătat.I. dreptul patrimonial poate fi drept real sau drept de creanţă.

3. În consecinţă trebuie avută în vedere relaţia patrimoniu-fiecare drept şi obligaţie cu conţinut economic şi aceea de patrimoniu-bun.L. dar cu precizările făcute. p90 68 . Corelaţia dintre noţiunile de “bunuri” şi “patrimoniu” Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au o valoare economică şi aparţin unei persoane fizice sau juridice.Drept Civil Român .să fie susceptibilă de apropiere (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale. După cum se poate observa. Rezultă că termenii “bun” şi “patrimoniu” au în dreptul civil un sens tehnico-juridic specific. fiecare drept şi fiecare obligaţie rămânând distincte de patrimoniu.R.Într-o abordare exactă33 bunul este definit ca fiind o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului şi este susceptibilă de apropiere sub forma dreptului patrimonial. dar care au un conţinut economic. astfel încât modificările aduse în privinţa lor nu alterează identitatea acestuia care apare ca o universalitate juridică. Subiectele Dreptului Civil.valoarea economică trebuie să fie aptă de a satisface o trebuinţă de ordin material ori spiritual a omului.2. Editura Şansa S. două condiţii precizate mai sus : . distinctă sub un anumit aspect de prima. Pe de altă parte. pasivul acestuia fiind format din obligaţiile titularului.Introduce în Dreptul Civil. Ca noţiune juridică patrimoniul nu se confundă cu drepturile şi obligaţiile ce fac parte din acesta. . bunul este un element ce face parte din activul patrimoniului. 2001. între bun şi patrimoniu există corelaţia de tip parte-întreg. iar nu cel din vorbirea obişnuită (când se desemnează şi Desprindem din această definiţie cele 33 Gheorghe Beleiu . Bucureşti.

Criterii de clasificare Bunurile pot fi clasificate din mai multe puncte vedere.1. 5) După cum folosirea lor implică ori nu consumarea ori înstrăinarea lor. distingem bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile 6) După cum sunt sau nu producătoare de fructe. Clasificările mai importante în dreptul civil român sunt urătoarele: 1) În funcţie de natura lor şi de calificarea dată de lege bunurile se împart în mobile şi imobile (mişcătoare şi nemişcătoare conform Codului Civil). distingem între bunuri fungibile şi bunuri nefungibile. Pentru dreptul civil. expresia “bun patrimonial” constituie pleonasm. 69 .valori spirituale prin aceşti termeni). se deosebesc bunuri principale şi bunuri accesorii. 2) În funcţie de regimul circulaţiei lor juridice se deosebesc bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil. 8) În funcţie de corelaţia dintre ele . 7) În funcţie de posibilitatea împărţirii lor fără să-şi schimbe destinaţia. distingem între bunuri individual determinate şi bunuri determinate generic (res certa şi res genera). 4) În funcţie de posibilitatea de a fi înlocuite sau nu în executarea unei obligaţii civile. deosebim bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere. deosebim bunuri divizibile şi bunuri indivizibile. 3) În funcţie de modul în care sunt dererminate.3. Clasificarea bunurilor 3.3. 3.

70 .9) În funcţie de modul lor de percepere. În ceea ce priveşte ultima categorie precizată. deci şi bunurile incorporale pot fi imobile sau mobile. Bunuri mobile şi bunuri imobile Noţiune: Bunurile imobile sunt acelea care au o aşezare fixă şi nu se pot muta dintr-un loc în altul. b) imobile prin destinaţie: bunurile destinate ca accesoriu pentru serviciul sau exploatarea unui imobil.Categorii de bunuri imobile: a) imobile prin natura lor : fondurile de pământ şi clădirile (art.468 Cod Civil). Toate acestea sunt imobile prin incorporaţiune sau prin natura lor.464 Cod Civil). deşi prin natura lor sunt mobile (art.3. arborii sunt considerate mobile prin anticipaţie. de exemplu când se vând. fructele.465 Cod Civil). toate bunurile imobile sau mobile (art. Ambele bunuri trebuie să aparţină aceluiaşi proprietar. bunurile se împart în corporale şi incorporale. distingem între bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile.461 Cod Civil). Pentru ca un bun mobil să devină imobil prin destinaţie trebuie îndeplinite condiţiile: 1.2.463 Cod Civil). deşi sunt prinse de pământ. Se întâlnesc şi situaţii când. Când sunt desprinse ori culese devin bunuri mobile. Clasificarea bunurilor în imobile şi mobile ar trebui să se aplice numai bunurilor corporale. 10) În funcţie de posibilitatea de a fi supuse urmăririi şi executării silite pentru plata datoriilor. morile de vânt sau de apă aşezate pe stâlpi (art. Dreptul civil român cunoaşte trei categorii de bunuri imobile şi mobile astfel: . aceasta cuprinde şi arborii netăiaţi şi vegetaţia care se prinde de pământ. recoltele. 3. recoltele care ţin de rădăcini şi fructele neculese încă (art. Bunurile mobile sunt acelea care nu au o aşezare fixă şi se pot muta dintr-un loc în altul. cu toate acestea.

adică să existe un raport de accesorietate fizică ori voliţională. servituţiile. bun mobil. etc). căzile şi vasele. .animalele afectate la cultură. sunt imobile prin .peştele din iaz. (ex: statuile. 71 Astfel.paiele şi gunoaiele.instrumentele arătătoare.lapinii ţinuţi pe lângă casă. . fixat cu ciment.instrumente necesare pentru exploatarea fierăriilor. orice alt obiect . . .stupii cu roi. c) imobile prin obiectul la care se referă: uzufructul lucrurilor imobile. astfel: . .seminţele date arendaşilor sau colonilor parţiari. . căldările. fabricilor de hârtie şi altor uzine. alambicurile. .drepturile reale care au ca obiect un imobil.2. Mobilul să fie destinat la serviciul şi exploatarea imobilului. .teascurile. acţiunile care tind a revendica un imobil.porumbii din porumbărie. gips. Mai sunt imobile prin destinaţie “toate efectele mobiliare ce proprietarul a aşezat către fond în perpetuu”.drepturile de creanţă cărora le corespunde obligaţia de a da privind un imobil. . sunt imobile toate drepturile al căror obiect este un imobil. destinaţie conform Codului Civil: . Este firesc că textul trebuie analizat prin privirea realităţilor prezente. . Aşadar.

Unele bunuri considerate imobile prin incorporaţiune (prin natura lor). . se păstrează doar între părţile care au creat anticipaţia (vânzător şi cumpărător). . p. . arborii.acţiunea în reducţiunea unei donaţii de imobil. Ca excepţie. următoarele: Sunt mobile prin determinarea legii 34 Drăghici Pompil . pentru acest caz particular.acelea care se pot transporta de la un loc la altul.acţiunile privind valorificarea drepturilor imobiliare.Drept Civil. Deci trebuie să existe un acord de voinţă în acest sens. Bucureşti. Editura Ştiinţifică.Categorii de bunuri mobile: a) mobile prin natura lor . b) mobile prin anticipaţie. piatră). .473 Cod Civil). Caracterul de bunuri mobile. c) mobile prin determinarea legii. Faţă de terţi bunurile respective îşi păstrează caracterul de imobile prin incorporaţiune34. care se mişcă de la sine (ex: animalele) şi cele care se pot muta dintr-un loc în altul cu ajutorul unei forţe externe (ex: lucrurile neînsufleţite). Această categorie cuprinde acele drepturi considerate mobile prin obiectul la care se aplică (atr. . (art.474 Codul Civil). deosebim: recolta şi fructele. devin mobile când sunt separate de fond.acţiune în rezoluţiunea vânzării unui imobil.acţiunea în revocarea donaţiei unui imobil. Astfel.. acestea sunt considerate mobile prin anticipaţie adică înainte de a fi separate de fond. materialele provenite din dărâmarea unei construcţii şi produsul încă neextras al unei cariere (nisip. 275 72 .acţiunea în nulitatea înstrăinării unui imobil. 1999.

drepturile de creanţă care au ca obiect a da un lucru mobil. chiar când capitalul social constă dintr-un imobil.urmărirea şi executarea silită diferă după cum bunurile sunt mobile sau imobile. pentru mobile simpla posesie de bună credinţă valorează proprietate (art.obligaţiunile faţă de societate. obligaţia de a face şi obligaţia de a nu face. Interesul acestei clasificări Clasificarea bunurilor în mobile şi imobile prezintă interes din mai multe puncte de vedere astfel : . . astfel: pentru imobile posesia poate conduce la uzucapiune.acţiunile în justiţie privind un drept mobiliar sau pentru readucerea în patrimoniu a unui drept mobiliar.. .acţiunile şi interesele în societăţi (părţile sociale). . iar mobilele pot fi gajate.efectele posesiei diferă. .drepturile reale care au ca obiect un bun mobil (exclusiv dreptul de proprietate). . de asemenea. .înstrăinarea imobilelor este supusă unor cerinţe mai riguroase decât cea a mobilelor (ex: terenurile se pot înstrăina doar prin act autentic). 73 . . .publicitatea imobiliară diferă de cea mobiliară.drepturile intelectuale.imobilele pot fi ipotecate. .1909 Cod Civil).

iar mobilului i se aplică legea personală (lex personalis). deci pot fi dobândite.privitor la competenţa jurisdicţională teritorială . bunurile imobile nu pot fi furate. care poate fi legea naţională (lex patriae) ori legea domiciliului (lex domicilii) conform Legii nr. materialele explosive.imobilului i se aplică legea locului situării lui (lex rei sitae). ca regulă. Regula o formează aceste bunuri. 963 Codul Civil). deşeurile toxice. . Acestea sunt alienabile. în condiţii restrictive.bunurile care pot circula liber. obiectele de cult etc. în ceea ce priveşte dreptul internaţional privat . 105/1992. Majoritatea bunurilor private se află în circuitul civil. 74 . iar la mobile instanţa competentă este cea a domiciliului pârâtului.la imobile se determină după locul unde se află bunul. metalele şi pietrele preţioase şi semipreţioase. putând fi dobândite de oricine. cum sunt: armele.. în consecinţă legea trebuie să prevadă expres excepţiile. neîngrădit. muniţiile. . sesizabile şi se pot dobândi sau pierde prin prescripţie. deţinute ori înstrăinate condiţional. În ceea ce priveşte regimul juridic al circulaţiei bunurilor deosebim: .în ceea ce priveşte drepturile reale accesorii.bunurile care nu pot circula decât în anumite condiţii. produsele şi substanţele toxice. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil Sunt în circuitul civil acele bunuri care pot face obiectul actelor juridice civile (art. Pentru toate aceste categorii există reglementări specifice care prevăd condiţiile în care pot circula bunurile respective.

Astfel potrivit actualei legi. destinate cercetării şi producerii de seminţe şi de material săditor din categoriile biologice si de animale de rasă. împreună cu platoul continental. Bunurile scoase din circuitul civil şi care fac parte din domeniul public sunt enumerate cu caracter exemplificativ în anexa legii nr.1 din Constituţie. de producţie ori de administraţie silvică. terenurile instituţiilor şi staţiunilor de cercetări stiinţifice şi ale unitătilor de invătământ agricol si silvic. 6) parcurile naţionale. iazurile. care fac parte din fondul forestier naţional si nu sunt proprietate publică. de desecări şi de combatere a eroziunii solului. 8) patrimoniul natural al Rezervaţiei Biosferei “ Delta Dunării ” .Sunt scoase din circuitul civil acele bunuri care nu pot forma obiectul actului juridic civil.3 alin. 4) pădurile şi terenurile destinate împădurii. 7) rezervaţiile naturale si monumentele naturii. 3) apele de suprafaţă. conform art. terenurile obţinute prin lucrări de îndiguiri. Un astfel de bun este teritoriul României. cele care servesc nevoilor de cultură. 75 . domeniul public al statului este alcătuit din urmatoarele bunuri: 1) bogăţiile de orice natură ale subsolului. 5) terenurile care au aparţinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945. în stare de zăcământ. albiile pârâielor. 9) resursele naturale ale zonei economice şi ale palatului continental. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. fiind denumite bunuri inalienabile. precum terenurile reproductive incluse în amenajamentele silvice. 2) spaţiul aerian.

tunelele şi casetele de metrou. 16) aferente. cheiuri. apărările şi consolidările de maluri şi de taluzuri. drumuri naţionale europene. statiile hidrologice. civile si militare – terenurile pe care sunt situate acestea. în cazul în care activitatea de conductele de transport al ţiţeiului. 17) naturale. 19) 20) 21) digurile de apărare împotriva inundaţiilor. al produselor petroliere şi al gazelor canalele magistrale şi reţelele de distribuţie pentru irigaţii cu prizele producere a energiei electrice este racordată la sistemul energetic naţional. pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru 76 . inclusiv tunelele şi lucrările de artă. diguri. 18) lacurile de acumulare şi barajele acestora.10) 11) 12) infrastructura căilor ferate. zonele de siguranţă de pe malurile canalului. lucrările de regularizare a cursurilor de ape. sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitură. 13) canalele navigabile. cantoanele hidrotehnice. meteorologice si de calitate a apelor. spectre de frecvenţă şi reţelele de transport şi de distributie de telecomunicaţii. precum şi instalaţiile aferente acestuia. cuvetele canalului. secundare. drumuri expres. drumurile naţionale – autostrăzi. 22) porturile maritime şi fluviale. principale. 14) 15) reţelele de transport a energiei electrice. construcţiile hidrotehnice aferente canalului. drumurile de acces si teritoriale pe care sunt realizate acestea. ecluzele.

monumente istorice aflate în porturi. Preşedenţia. 26) 27) 28) 29) statuile si monumentele declarate de interes public naţional. ale serviciilor publice de informaţii.I. 23) 24) 25) terenurile destinate exclusiv instrucţiei militare. instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea. pichetele de grăniceri si fortificaţiile de apărare a ţării.drumurile judeţene 77 . muzeele. terenurile şi clădirile în care işi desfăsoară activitatea: Parlamentul.Ap. Guvernul.N. precum şi cele ale Direcţiei generale a Penitenciarelor. în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie. unităţi ale M. cu excepţia celor dobândite din venituri proprii extrabugetare. serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.. şi ale M. cheiuri si pireuri situate pe malul căilor de navigabile. pistele de decolare. căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare – debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate. ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora. bazine. aterizare. care constituie proprietatea privată a acestora. Domeniul public judeţean este alcătuit din următoarele bunuri: 1. acvatorii şi senale de acces. ansamblurile şi siturile istorice si arheologice. colecţiile de artă declarate de interes public naţional. drumuri tehnologice în porturi.acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigatia civilă. precum şi prefecturile.

târgurile.bogăţiile de orice natură ale subsolului. 2. oraşelor si municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri: 1. precum şi staţiile de tratare cu instalaţiile. oboarele şi parcurile publice. bibliotecile. cum sunt: biblioteci.reţelele de alimentare cu apă. 5. 78 .locuinţele sociale. canalizare.terenurile şi clădirile în care îşi desfăsoară activitatea consiliul local si primăria.statuile şi monumentele. comerciale. construcţiile şi terenurile aferente acestora. 7. Domeniul public local al comunelor.2. gaze.terenurile şi clădirile în care îşi desfăsoară activitatea consiliu judeţean şi aparatul propriu al acestuia. staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate. precum şi instituţiile publice de interes local. spitalele. cum sunt: teatrele.lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean.pieţele publice. muzeele. muzee.reţelele de alimentare cu apă realizate în sistem zonal sau microzonal. dacă nu au fost declarate de interes public naţional. termoficare. vicinale şi străzile. în stare de zăcământ. precum şi zonele de agrement. 3. 3. construcţiile şi terenurile aferente. 6. 8. spitale judeţene şi alte asemenea bunuri. 4. policlinicile şi altele asemenea.drumuri comunale. dacă nu au fost declarate de interes public naţional. cu instalaţiile. dacă nu au fost declaratede uz sau interes public naţional sau local. precum şi instituţiile publice de interes judeţean.

fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice “. Importanţa acestei clasificări rezidă în valabilitatea ori nevalabilitatea actelor juridice civile sub aspectul obiectului lor. cum sunt unicatele (tablouri.aceasta doar în situaţia pieirii fortuite a bunului înainte de momentul predării când debitorul va fi liberat de 79 .momentul transmiterii dreptului real în actele translative de drepturi reale: în principiu. dreptul de proprietate se transmite în momentul realizării acordului de voinţă. dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat.3.pentru bunurile individual determinate riscurile se transmit odată cu dreptul de proprietate . etc). un anumit autoturism. potrivit naturii lor sau clauzelor unui act juridic se individualizează prin însuşiri proprii. spaţiul aerian. 135 alin. căile de comunicaţie. speciale. 10. Sunt generic determinate (res genera) acele bunuri care se individualizează prin număr. acestea aflându-se sau nu în circuitul civil. plajele.terenurile cu destinaţie forestieră.cimitirele cetăţeneşti şi comunale De asemenea Constituţia prevede la art. apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public.4 se specifică: “Bogăţiile de orice natură ale subsolului. marea teritorială. iar la art. 3. precum şi alte bunuri stabilite de lege. . cântărire.9. etc). 5: ”Bunurile proprietate publică sunt inalienabile”.suportarea riscului contractului . Bunuri individual determinate şi bunuri determinate generic Sunt individual determinate (res certa) acele bunuri care. o anumită casă. iar în situaţia unui bun generic determinat dreptul de proprietate se transmite în momentul individualizării ori predării (individualizarea în acest caz. sculpturi. sau altă măsură. adică prin caracterele comune categoriei din care fac parte (prin însuşirile speciei ori categoriei din care fac parte). când bunul este individual determinat. Importanţa juridică a acestei clasificări constă în următoarele: . resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental. se face prin numărare. 135 alin. greutate.4.

Este deci o asemănare de regim juridic între vânzarea de genus limitatum şi vânzarea în bloc. Editura Nemira . cherabilă. ci va trebui să procure alte bunuri de gen. genul limitat piere .1104 Cod Civil).II.locul predării bunului. S-a statuat că dacă genul nu piere. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile Sunt fungibile acele bunuri care se pot înlocui unele cu altele pentru executarea unei obligaţii. Sunt nefungibile acele bunuri care nu se pot înlocui cu altele în executarea 35 deoarece plata este în general. Prin bunuri de gen limitate înţelegem acele bunuri de gen limitate la acele aflate într-un loc determinant.obligaţia predării. În mod corespunzător. Spre exemplu: se vând 100 de oi dintr-o turmă de 1000.Tratat de Drept administrativ . deoarece genera non pereunt. Bucureşti. acesta se face în momentul individualizării bunului. . 77 80 . 3. bunul generic derterminat se predă la domiciliul debitorului. că lucrurile (bunurile) sunt echivalente au aceeaşi valoare pentru creditori . pieirea unui bun generic determinat înainte de momentul predării. mai exact.genus limitatum35.aceasta în ceea ce priveşte suportarea riscului pieirii fortuite. iar nu portabilă (art. Antonie Iorgovan . în cazul bunului individual determinat este acela unde se găseşte în momentul contractării în lipsă de altă stipulaţie a părţilor.vol. situaţie de neacceptat în lipsa unei clauze exprese. sau jumătate din sacii de grâu aflaţi în hambarul vânzătorului. S-a susţinut ideea naşterii unei proprietăţi indivize între cumpărător şi vânzător din momentul acordului de voinţă până în momentul individualizării.valabilitatea plăţii nefiind afectată. ceea ce este desigur o soluţie diferită de principiul genera non pereunt. când se transmite proprietatea de la vânzător la cumpărător.2001. În ceea ce priveşte transferul dreptului de proprietate. pag. nu va libera pe debitor de obligaţia predării.5.3. O problemă larg dezbătută în doctrină este aceea a regimului juridic al vânzării bunurilor de gen limitate . ceea ce presupune.

relaţia bun de gen şi bun cert corespunde clasificării bun fungibil şi bun nefungibil. În principiu sunt fungibile bunurile de gen. Importanţa clasificării bunurilor în fungibile şi nefungibile constă în aprecierea valabilităţii plăţii.6. deci cele determinate generic. Deci. Spre exemplu. iar consumtibilitatea mai mult de natura lucrurilor (cu excepţii în ambele sensuri). în sensul că bunul consumptibil poate fi considerat neconsumptibil şi invers. spre exemplu ultima sticlă de vin dintr-o recoltă cunoscută prin calitatea ei este consumabilă. Nu întotdeauna este aşa: voinţa părţilor poate da lucrurilor un caracter de neconsumptibilitate. iar în cadrul unui bun nefungibil numai prin predarea acestuia. deoarece sunt fungibile în general bunurile de gen. predând creditorului un bun de acelaşi fel. Tot aşa. însă nu fungibilă. banii). se poate concluziona că fungibilitatea depinde mai mult de voinţa părţilor. casele). Acesta se poate elibera în cazul bunului fungibil.unei obligaţii. iar cele certe . Prin urmare. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile Sunt bunuri consumptibile acelea care nu pot fi folosite fără ca la prima lor întrebuinţare să nu se consume sau să nu se însrăineze (astfel sunt hrana. uneori voinţa părţilor nu imprimă întotdeauna bunurilor un caracter de fungibilitate. individual determinate sunt nefungibile. fără a li se distruge substanţa fizică sau să fie înstrăinate (hainele. De asemenea. Sunt neconsumptibile acele bunuri care pot fi folosite de mai multe ori. dar poate fi dat şi de voinţa părţilor. Se spune că fungibilitatea bunurilor depinde de voinţa părţilor. posibilitatea eliberării debitorului de obligaţia sa. fructele pentru decorul unui magazin sunt 81 . bunurile fungibile sunt şi consumptibile. moneda la un anticariat care trebuie restituită este un bun neconsumptibil.3. dar nu întotdeauna. Caracterul fungibil sau nefungibil al unui bun este dat atât de de natura bunului. 3. astfel că aceasta nici nu se poate executa decât prin predarea bunului datorat. băuturile. În mod excepţional clasificarea în bunuri consumptibile şi neconsumptibile depinde de voinţa omului. iar consumptibilitatea de natura bunurilor.

dobânzile.552). Bunurile frugifere şi bunuri nefrugifere Sunt considerate frugifere acele bunuri care produc fructe. deoarece uzufructuarul este obligat să conserve substanţa bunului. Importanţa acestei clasificări rezidă în următoarele: . 523). Fructele se produc periodic.neconsumptibile. Prin excepţie. fără a consuma substanţa bunului.fructele naturale şi industriale se dobândesc prin culegere. -fructele industriale . spre exemplu iarba pe o păşune (art.acele produse ca urmare a activităţii omului.obiectul împrumutului de folosinţă (comodat) poate fi numai un bun neconsumptibil. 82 . Fructele nu se confundă cu productele. .recoltele şi plantaţiile (art. Sunt nefrugifere acele bunuri care nu produc fructe. prin percepere. arendele (art. de exemplu terenul care produce recolte.7.3. uzufructul poate viza un bun consumptibil (quasiuzufruct).522). 3. pe când productele sunt foloase trase dintr-un bun cu consumarea substanţei sale (piatra dintr-o carieră. Importanţa juridică a acestei clasificări a fructelor rezidă în modul diferit de dobândire (de intrare în patrimoniu) a acestora. -fructele civile .de regulă.acelea obţinute ca urmare a folosirii bunului. obiect al uzufructului pot fi bunurile neconsumptibile. mobila din magazinul de mobilă este un bun consumptibil.acelea produse fără intervenţia omului. deoarece comerciantul o înstrăinează. astfel: . pe când obiectul împrumutului de consumaţie îl formează bunurile consumptibile. nisipul dintr-o albie). de exemplu chiriile. spre exemplu . Codul Civil distinge între : -fructe naturale .

fără a-şi schimba astfel destinaţia economică. atunci interesează modul de dobândire a fructelor. 3. Nr. bunul divizibil poate fi împărţit în materialitatea lui.8. În concluzie fructele se cuvin proprietarului. Dacă bunul se găseşte în stăpânirea sau puterea altei persoane decât proprietarul. 10/2000 83 .3. servituţile reale. Dintre bunurile necorporale indivizibile menţionăm: obligaţiile indivizibile. însă prin act juridic aceasta poate fi ignorată. Divizibilitatea poate viza şi bunurile necorporale. Divizibilitatea rezultă din natura bunurilor. considerându-se că un bun divizibil prin natura lui este indivizibil.fructele civile se dobândesc zi de zi. dar mai rar. spre exemplu un animal. nu şi a productelor. dreptul de retenţie. Supliment..în materie de uzufruct. de exemplu. de exemplu o cantitate de 10 litri de vin poate fi împărţită în 10 sticle de câte un lutru. în cazul uzufructului şi posesiei de bună credinţă36. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile Este divizibil acel bun care poate fi împărţit fără a-şi schimba destinaţia economică. Distincţia între fructe şi producte are o importanţă deoarece: . Productele se dobândesc prin separarea lor. pe când bunul indivizibil nu poate fi 36 Revista Juidică.în materie de partaj a proprietăţii pe cote părţi ori în devălmăşie. în mod normal. prin simpla scurgere a timpului. un costum de haine. fructele se cuvin uzufructuarului pe când productele se cuvin nudului proprietar. Este indivizibil acel bun care nu poate fi împărţit. Importanţa juridică a acestei clasificări constă în următoarele: . ipoteca.posesia de bună-credinţă conduce la dobândirea proprietăţii fructelor. .

debitorul trebuie să predea atât bunul principal cât şi pe cel accesoriu (în lipsă de stipulaţie contrară). obligaţia indivizibilă nu poate fi fracţionată. Această obligaţie nu poate fi executată decât în întregime. dar şi din voinţa părţilor. Pentru a exista raportul de accesorietate între un bun principal şi un bun accesoriu trebuie întrunite următoarele condiţii: ambele bunuri să aibă acelaşi titular. Obligaţia care nu este indivizibilă este divizibilă. Sub acest aspect. antena pentru televizor. În acest sens. Astfel. cheia pentru lacăt. deci.3. sunt bunuri accesorii: pompa pentru bicicletă. se aseamănă cu solidaritatea.9. când se datorează un bun. acesta atribuindu-se unuia din copărtaşi cu obligaţia de a plăti celorlalţi o sultă sau se va vinde şi se va împărţii suma obţinută proporţional cu cota .3. . Obligaţia indivizibilă poate rezulta fie din natura prestaţiei. Interesul pentru aceste feluri de obligaţii există. . Bunuri principale şi bunuri accesorii Bunurile principale sunt acelea care se folosesc în mod independent.obligaţia având drept obiect un bun indivizibil este o obligaţie indivizibilă. iar nu fracţionat. Bunurile accesorii sunt acelea destinate să servească la întrebuinţarea altui bun.împărţit în materialitatea lui.titularul să stabilească un raport de destinaţie comună a bunurilor. când sunt mai mulţi debitori. Caracterul bunului de a fi principal derivă atât din natura bunului. - 3.10. mai ales. fără a fi destinate să folosească la întrebuinţarea altui bun. şi. 3.parte deţinută. executată în parte. fie din voinţa părţilor. Astfel. principal. Bunuri corporale şi bunuri incorporale 84 .

.Sunt corporale acele bunuri care au o existenţă materială. care pot fi: la purtător. deoarece modurile de transmitere ale celor două categorii de bunuri erau diferite. şi se transmit prin cesiune. care se aplică numai bunurilor corporale.1 Cod Civil care se referă numai la . Sunt incorporale acele bunuri care nu au o existenţă materială.471 imobilelor incorporale şi art. Clasificarea în bunuri corporale şi incorporale se reduce la clasificarea între dreptul de proprietate. care formează bunul corporal. a drepturilor reale şi a obligaţiilor are la bază. Codul Civil se referă implicit la această clasificare consacrând art. după distincţiile cuprinse în Legea nr. ali. percepută cu “ochii minţii”. proprietatea conferind cele mai întinse prerogative asupra D.52-62).în materia dobândirii bunurilor mobile prin tradiţiune (ca mod de dobândire). pe de o parte în şi toate celelalte drepturi reale şi de creanţă.în materia titlurilor de valoare. La origine s-au considerat bunuri numai bunurile materiale. fiind perceptibile simţurilor omului.p. convenţia părţilor37. şi se transmit prin simpla tradiţiune. În dreptul contemporan această distincţie nu mai are aceeaşi importanţă deoarece transmiterea bunurilor corporale.1909.Editura Naţională Bucureşti.474 mobilelor corporale. .Drept civil român în comparaţie cu legile vechi. ca drept se confundă cu însuşi bunul asupra căruia poartă. având o valoare economică ce are o existenţă ideală. corporale. în general. Ulterior sfera de cuprindere a noţiunii de “bun” s-a extins. În dreptul român clasificarea bunurilor în corporale şi necorporale prezenta importanţă. Aceasta deoarece proprietatea.359 85 37 - în materia dobândirii proprietăţii art. adică bunuri necorporale. nu pot fi percepute cu ajutorul simţurilor.Alexandresco. . cuprinzând şi drepturile. care formează bunurile incorporale. abstractă. Importanţa juridică a acestei clasificări priveşte: bunurile mobile corporale ca fiind susceptibile de “prescripţie instantanee”. 105/1992 (art. pe de altă parte. nominale. şi la ordin şi se transmit prin gir sau andosament.regimul de drept internaţional privat. Drepturile patrimoniale sunt astfel de drepturi.1988.

unui bun. nu conduce la identificarea lui cu însuşi bunul asupra căruia poartă. cu observarea. astfel că proprietatea “absoarbe” bunul.potrivit Legii fondului funciar nr.potrivit Constituţiei. în art. atât protecţia creditorilor urmăritori. terenurile cu destinaţie.3. căi de comunicaţii. Până şi modul firesc de exprimare denotă acest lucru: astfel.3. alin.135. căile de comunicaţie. marea teritorială. fundul apelor maritime interioare şi al mării 38 Revista Juridică. dar şi protecţia debitorului.11. Este insesizabil bunul ce nu poate fi urmărit silit pentru plata unei datorii. porturi şi aeroporturi.482. 488-491din Codul de procedură civilă. 472. De aceea se va spune “casa asupra căreia am un drept de uzufruct”.12. Domeniul public şi domeniul privat Această clasificare se aplică doar statului şi unităţilor administrativ teritoriale. doar real. Nici un alt drept. 463.4 se enumeră ca bunuri exclusive ale proprietăţii publice: “bogăţiile de orice natură ale subsolului. Se impune o delimitare a sferei proprietăţii publice potrivit legislaţiei în vigoare: .18/1991: terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public. . Nr. a art. albiile râurilor şi fluviilor. acestea pot fi determinate în funcţie de prevederile legale în vigoare. în special. în sensul asigurării acestuia unui nivel minim de subzistenţă în caz de executare silită38. apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public. deoarece prerogativele sunt limitate comparativ cu cele conferite de dreptul de proprietate. reţele stradale şi parcuri publice. În ceea ce priveşte bunurile sesizabile. pieţe. 3. 406-410. iar nu “casa asupra căruia am un drept de proprietate”. 3. plajele. se spune “casa mea” . spaţiul aerian. Supliment. Se urmăreşte prin această reglementare. iar nu “casa mea”. 474 . resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental”. 10/2000 86 . Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile Este sesizabil bunul care poate forma obiectul executării silite a debitorului. cuvetele lacurilor de interes public.

monumentele.sediu al poliţiei. ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice. imprescriptibile şi nu pot fi grevate de sarcini spre deosebire de bunurile aparţinând domeniului privat al statului care se supun dreptului comun dacă nu există dispoziţii legale contrarii. bunurile aparţinând domeniului public sunt inalienabile. sunt de uz sau interes public (art.55 39 87 . Art. chiar dacă formulările sunt mai nuanţate. În ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil. fiind neîndoielnic că. terenurile pentru nevoile apărării. inclusiv plajele. insesizabile. terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale.Codul Civil Român: unele din bunurile enumerate de art. curtea a reţinut că imobilul în litigiu a fost preluat abuziv de către fostul Comitet provizoriu al oraşului Moreni. care făcând parte din domeniul public este insesizabil. prin natura lor. Astfel: 1) Curtea de apel. în spiritul Constituţiei actuale. alin. sau pentru alte folosinţe care.476 Cod Civil se regăsesc şi în enumerarea Constituţiei sau Legii fondului funciar. respingând recursul a confirmat soluţia de admitere a acţiunii în revendicare a imobilului devenit sediul al poliţiei locale. monumentele naturii.478 se referă la domeniul public militar. sunt de domeniul public ori care. Pentru a pronunţa această soluţie.Ovidiu Podam. p. potrivit legii. Referitor la materia Domeniului Public în faţa instanţelor s-au ridicat probleme interesante. . aceasta deoarece în domeniul public se includ numai imobilele care aparţin legal statului sau unităţilor administrativ-teritoriale şi numai în privinţa acestora operează regimul juridic special Revista “Dreptul” nr. Art. În această categorie. în condiţiile în care fostul proprietar împreună cu familia sa fusese deportat şi i se stabilise domiciliu forţat în oraşul Târgu Ocna. ţărmurile Mării Negre.5. precum şi ale persoanelor care mor fără moştenitori sau ale căror moşteniri sunt lepădate”. Instanţele au respins excepţia de inadmisibilitate a acţiunii în revendicare invocată de Ministerul de Interne în privinţa imobilului .1). nu poate fi vorba decât despre proprietatea publică ce are ca titular statul39.“Regimul juridic al vânzării bunurilor de gen limitate” . a Codului Civil intră şi alte dispoziţii care vorbesc despre proprietatea de stat.477 face referire la “averile vacante şi fără stăpâni.1/2000 .teritoriale.

de la data intrării în vigoare a acesteia. nu poate primi caracterizarea unei posesiuni utile. Adoptarea punctului de vedere al recurentului. de natură a produce efectele prescripţiei achizitive prevăzută de Decretul 218/1960. Imobilul în litigiu. nu intră sub incidenţa Legii 112/1995. nimeni nu poate fi privat în mod arbitrar de proprietatea sa . orice acte normative care contrazic această idee fiind considerate ca abrogate conform art. ar genera totodată şi perpetuarea situaţiei juridice creată prin abuz şi violenţă. din domeniul public . deoarece posesiunea statului fiind bazată pe violenţă.22 decembrie 1989. 150 din Constituţie. că acţiunea în revendicare imobiliară este imprescriptibilă.insesizabilitatea. prin prescripţia achizitivă ale cărei condiţii nu sunt îndeplinite în speţă. În condiţiile în care proprietarul şi familia sa au fost izgoniţi din casă şi li s-a stabilit domiciliu forţat. săvârşită cu ocazia preluării samavolnice a imobilului. ( Decizia 336/10 februarie 1998 a Curţii de Apel Ploieşti) 88 . Curtea de apel a respins şi motivul de recurs prin care Ministerul de Interne a invocat prescripţia acţiunii în revendicare. se înţeleg numai acele imobile care erau folosite ca locuinţe şi care au fost preluate în proprietatea statului cu respectarea legilor şi decretelor în vigoare la data respectivă. prin imobile cu destinaţia de locuinţe. Ministerul de Interne.11/1997.20/1996 şi a Hotărârii Guvernului nr.112/1995. prescripţia specială prevăzută de Decretul 218/1960 invocată de stat nu poate opera. trecute cu titlu în proprietatea statului. S-a considerat. a Hotărârii Guvernului nr. În sensul Legii nr. care trebuia formulată în termen de doi ani începând cu data adoptării Decretului 218/1960 sau cu data încetării imposibilităţii morale de a acţiona în justiţie .112/1995.deoarece preluarea lui de către stat nu s-a făcut în baza unui titlu valabil constituit. aceasta putând fi frânată doar prin excepţia dobândirii dreptului de proprietate. acestea fiind prevăzute în textul normelor metodologice de aplicare a Legii nr.prevăzut pentru bunurile făcând parte imprescriptibilitatea şi inalienabilitatea. contrazicând textele constituţionale potrivit cărora .

a fost naţionalizat cu încălcarea prevederilor art. mari comercianţi. alin.1. Întrucât domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ .1. în proprietatea statului. inalienabilitate şi insesizabilitate şi cum în speţă imobilul a trecut nelegal în proprietatea statului. numai acestora aplicându-li-se regimul special de imprescriptibilitate.2) Curtea de apel respingând recursul Ministerului de Interne a menţinut hotărârea pronunţată în cauză. care prevăd imperativ respectarea identităţii între persoana menţionată ca proprietar în lista anexă la Decretul 92/1950 şi adevăratul proprietar al imobilului. Instanţele au reţinut nelegalitatea trecerii imobilului în proprietatea statului şi în raport de dispoziţiunile art. care statua că se naţionalizează acele imobile aparţinând foştilor industriaşi.3. cu titlu. modificat prin Hotărârea de Guvern 11/1997. că imobilul revendicat.1.avocat . curtea de apel a respins şi excepţia de inadmisibilitate a revendicării invocată de Ministerul de Interne. care a 89 . prin care s-a admis acţiunea în revendicare formulată de moştenitorii fostului proprietar în contradictoriu cu statul şi Ministerul de Interne. autorul reclamanţilor .1 Decret 92/1950.11 din decret. moşieri. precum şi cu respectarea identităţii între persoana menţionată ca proprietar în lista anexă la decret şi adevăratul proprietar al imobilului la data naţionalizării. care avea în administrare imobilul. bancheri. S-a reţinut. naţionalizarea nefiind incidenţa autorului reclamaţilor. aceasta deoarece în speţă. Potrivit dispoziţiunilor art. alin.1-5. condiţie care în speţă nu este îndeplinită.teritoriale include numai bunurile care au intrat legal. prin imobile trecute în proprietatea statului potrivit Decretului 92/1950 se înţeleg imobilele naţionalizate cu respectarea prevederilor art. pct.3 din Hotărârea de Guvern 20/1996 modificat prin Hotărârea de Guvern 11/1997. deoarece în lista anexă la decret figurează numele unei alte persoane decât acela al autorului reclamanţilor. din Hotărârea de Guvern 20/1996. ale art.nu intră în categoria acelora menţionaţi în Decretul de naţionalizare .

mase de bunuri. Această clasificare prezintă importanţă pentru regimul juridic al bunurilor din patrimoniul agenţilor economici.mai reduse. 3.14. 345/ 11 februarie 1998 a Curţii de Apel Ploieşti) 3. uneltele). patrimoniul este o universalitate juridică dar în cadrul său se pot individualiza alte universalităţi juridice . (Decizia nr. combustibilul). cele juridice au un activ şi un pasiv.susţinut că imobilul făcând parte din domeniul public este scos din circuitul civil şi este exceptat de la revendicare. 90 . Mijloacele fixe sunt mijloacele de producţie care nu se consumă într-un singur proces de producţie. Mijloacele circulante sunt acele mijloace de producţie care se consumă în întregime într-un singur proces de producţie. Spre deosebire de universalităţile de fapt. Astfel. transmiţându-şi dintr-o dată valoarea asupra produsului realizat (ex: materiile prime. în care bunurile. cu destinaţii speciale. Ca rezultat al procesului de producţie sunt mijloacele de circulaţie sau produsele. ca elemente ale masei sunt supuse la reguli identice. adică produsele. bunurile comune şi bunurile proprii ale soţilor etc.Clasificarea bunurilor după destinaţia lor economică După acest criteriu bunurile se clasifică în mijloace de producţie şi bunuri de consum individual. O universalitate este o masă de bunuri. transmiţându-şi treptat valoarea asupra produsului realizat (ex: mijloacele de transport. Mijloacele de circulaţie reprezintă valorile materiale rezultate din producţie. Mijoacele de producţie se împart în mijloace fixe şi mijloace circulante. În patrimoniul unei întreprinderi mai găsim fondurile băneşti.3. spre exemplu fondul de comerţ. Universalităţile de bunuri pot fi juridice şi de fapt. instalaţiile.13. maşinile. Bunuri izolate şi universalităţi de bunuri Bunuri izolate sunt cele considerate în individualitatea lor.3.

în acelaşi timp. am continuat cu abordarea conceptelor concrete. utilizate în materia dreptului civil. folosind noţiunile fundamentale în domeniu (raport juridic. subiecte ale raportului juridic. 91 . etc) caracterizate de un grad ridicat de abstractizare. Subiectul raportului juridic civil. specifice. în ultimă instanţă elementul fundamental al vieţii juridice (din perspectiva dreptului civil. obiect al raportului juridic. expunere în lipsa căreia nu am fi realizat decât o abordare trunchiată a respectivei teme.CONCLUZII Urmărind firul reglementărilor şi al literaturii de specialitate relative la tema lucării noastre. concisă a noţiunilor şi conceptelor ce alcătuiesc substanţa acesteia. Pornind de la o expunere generală. am încercat să conturăm o expunere cât mai cuprinzătoare şi. în acest caz particular). conţinut al raportului juridic. Relaţia logică gen-specie. am considerat necesară o expunere şi a ceea ce reprezintă subiectele raportului juridic civil. Deşi excede tema lucrării. ca titular al drepturilor subiective civile şi al obligaţiilor civile ce constitue conţinutul raportului juridic civil este. cu determinarea diferenţelor specifice ne-a ajutat să ne formăm o imagine corectă asupra noţiunii de raport juridic civil.

ca iniţiator al relaţiilor sociale. fără a exista o diferenţă de substanţă. culturale). stabilitatea şi continuitatea de-a lungul timpului a concepţiilor în ceea ce priveşte elementele acestei structuri. Prin prisma ştiinţei dreptului. subiect al raportului juridic civil. geografice. Evitând o analiză a istoricului acestui proces. Am remarcat. respectiv de drept civil. că în dreptul civil se defineşte foarte exact subiectul colectiv de drept. ca factor de dezvoltare a acestora. nexusul relaţional se traduce într-o infinitate de raporturi juridice între indivizi. este de remarcat.raport juridic concret. în primul rând .31/1954). Am remarcat o relativă diferenţă între definiţiile formulate cu privire la noţiunea de obligaţie. Literatura de specialitate a consolidat de-a lungul timpului o definire exactă a noţiunilor de raport juridic civil. însă. de esenţă. acela al Codului Civil (în primul rând). procesul de instituţionalizare şi reglementare a acestor relaţii sociale are o vechime considerabilă. precizăm doar că evoluţia şi dezvoltarea în domeniu a urmat evoluţia şi dezvoltarea societăţii umane. cu drepturi şi obligaţii diferite şi uşor identificabile. politice. Elemente de noutate există doar la nivelul practicii judiciare . conţinut al raportului juridic civil. dar şi în acest caz se observă o accentuare a laturii pasive sau luarea în considerare a ambelor laturi . Cronologic.pasivă şi activă . de asemenea.ale raportului juridic obligaţional. ceea ce nu se întâmplă şi pentru celelalte ramuri de drept. Revenind la structura pe care am înţeles să o conferim lucrării de faţă. obiect al raportului juridic civil. între persoane fizice sau juridice determinate. în această perspectivă. economice. calitatea de subiecte de drept. cu toate particularităţile conjuncturale aferente (istorice. care capătă. 92 .O abordare din punct de vedere sociologic situează individul în centrul nexusului relaţional. şi al altor reglementări în vigoare (spre exemplu Decretul nr. În diversitatea de drepturi şi obligaţii civile există un sistem coerent. o identitate de substanţă. Diversităţii de forme în ceea ce priveşte aceste definiţii îi corespunde.

operă a generaţii de jurişti eminenţi. coerent şi bine argumentat. există un sistem de gândire specific acestei teme. executării şi garantării executării obligaţiilor civile. ceea ce explică şi longevitatea acestuia. dar. sperăm noi convingătoare în acest sens. definite şi reglementate. mai mult sau mai puţin. există un sistem normativ destul de bine închegat. Rezonanţele în vastul domeniu al practicii judiciare sunt facilitate tocmai de claritatea noţiunilor specifice în cadrul acestui sistem care s-a dovedit funcţional. în ceea ce priveşte conţinutul temei lucrării noastre. Am dedicat un subcapitol importanţei covârşitoare a obligaţiilor civile în viaţa juridică. În încheiere. în amănunt. în textele de lege amintite şi există un sistem întreg de reglementare a naşterii. dincolo de acesta. concluzia ce considerăm că se impune a fi exprimată este aceea că.Există drepturi subiective civile precizate. 93 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->