P. 1
Camil Muresan - Imperiul Britanic (Ro)

Camil Muresan - Imperiul Britanic (Ro)

|Views: 39|Likes:
Published by Anca Buzila
.
.

More info:

Published by: Anca Buzila on Aug 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

Cam if Mur eşan

IMP ERI UL BR/ TAN /C
Scurt ă istori e

oo
Bucurejfi, 1957

ProxenUrea

gr

.«ic â. colectă: VAL MUNTEANU

STRUCTURĂ, BAZĂ ŞI SENS

„Nimic, în existenţa timpurie a Britaniei, nu arăta grandoarea pe care era destinată să o atingă". Cu aceste cuvinte, istoricul englez Macaulay 1 îşi exprimă surprinderea reţinută faţă de rapiditatea şi amploarea procesului prin care o mică insulă din vestul continentului european a devenit centrul celui mai mare imperiu pe care 1-a cunoscut istoria. Macaulay scria acestea cu muk înainte oa Imperiul britanic să fi ajuns la apogeul întinderii sale. După sfîrşitul primului război mondial, cînd survine momentul expansiunii maxime, Imperiul britanic avea o suprafaţă de 36 de milioane de km 2 şi o populaţie de peste 450 de milioane. Ocupa aproape un sfert din suprafaţa uscatului ; a cincea parte din locuitorii de atunci ai globului trăiau în cuprinsul său. Era de şapte ori mai mare decît Imperiul roman în culmea puterii şi de trei ori mai vast decît fuseseră vreodată Imperiul chinez, Califatul arab, statul mongol, sau Imperiul colonial spaniol. Spre deosebire de celelalte mari imperii din istorie, el s-a întins în toate continentele, mările fiindu-i suportul şi mijlocul de legătură, iar un ocean — cel Indian — Mediterana sa. Cea mai mică suprafaţă o ocupa tocmai în Europa ; posesiunile de peste mări erau de o sută cincizeci de ori mai întinse decfît Anglia (fără Irlanda). „Cea mai ilogică structură creată de oameni, din cîte a văzut istoria"... Sînt englezii înşişi care emit această caracterizare 2. „Structură ilogică" e un fel de a vorbi, cu vădită intenţie de paradox, uşor maliţios. Un fenomen de proporţiile şi durata Imperiului britanic, acoperind, de la naştere şi pînă la destrămarea lui progresivă, în zilele noastre, aproape patru secole, nu poate fi ilogic, în sens istoric. El îşi are o explicaţie firească,
1 Thomas Babington Macaulay (1800—1859), cunoscut istoric şi poli tician de orientare liberală. 2 The Cambridge History of British Empire, voi. I, Cambridge, 1929, p. 14 [în continuare, CHBE].

ştiinţifică, pentru fiecare moment mai însemnat din cursul apariţiei şi evoluţiei sale. Cunoaşterea legilor dezvoltării sociale şi a condiţiilor istorice în care ele acţionează şi se manifestă în fenomenul dat ;ne conduce ou uşurinţă spre înţelegerea modului cum a apărut Imperiul britanic, cum s-a dezvoltat, s-a menţinut şi cum a ajuns ân cele -din urmă în pragul apusului. Imperiul britanic aparţine epocii moderne, adică orîmduirii capitaliste. Apare o dată cu dezvoltarea puternică a elementelor social-economice ale acesteia, la sfârşitul veacului al XVI-lea şi începutul celui de-al XVII-lea. Înregistrează un veritabil şoc de dezvoltare în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea, când o avalanşă de invenţii tehnice pune bazele capitalismului industrial modern, revoluţionînd producţia. Atinge unul din momentele culminante ale prosperităţii după 1850, în deceniile de aur ale capitalismului bazat ,pe libera concurenţă şi face un nou salt pe calea expansiunii bruşte, în epoca imperialismului. Se clatină şi începe să se destrame din clipa în care capitalismul pierde exclusivitatea dominaţiei mondiale şi sfera sa de influenţă se îngustează tot mai mult, sub presiunea forţelor socialismului şi ia popoarelor trezite la lupta de eliberare. Paralelismul e revelator pentru a sprijini definirea Imperiului britanic drept un produs specific al capitalismului. în opoziţie cu aproape toate imperiile din antichitate sau evul mediu, continentale şi omogene în structura lor teritorială, cel britanic este un imperiu colonial, dispersat, discontinuu. Fenomenul colonial, ca atare, e anterior capitalismului. L-au cunoscut, în formele lor proprii, oraşele greceşti din antichitate, sau cele italiene, în evul mediu. Şi atunci, cu toate diferenţele evidente dintre aceste „colonii" şi cele moderne, expansiunea colonială a apărut aferentă activităţii comercialei ■în pragul epocii moderne, începând cu vremea marilor descoperiri geografice, colonialismul se prezintă, de asemenea, ! ; origine, ca produs al spiritului şi interesului comercial. Al unui comerţ de eu totul alte proporţii, aspiraţii şi perspective, se întemeia pe baza nouă a producţiei de mărfuri olflate, pe baza nouă a capitalismului născând. Se prezintă, în termeni mai precişi, ca produs al epocii acum i i l . i i II primitive a capitalului, al epocii de acumulare în mîin i L burgheziei şi ale unei părţi a nobilimii, prin jaf şi violenţă, însemnate «Mijloace de producţie şi băneşti.
,1 II III)!'

Capitalismul, spune Lenin, apare ca rezultat al unei circuJaţii de mărfuri foarte dezvoltate, care depăşeşte graniţele unui stat. De aceea nu e de conceput, şi nici nu există, o naţiune capitalistă fără comerţ exterior 1. Ea are nevoie de o piaţă externă „pentru că producţiei capitaliste îi este inerentă tendinţa spre o lărgire nelimitată, spre deosebire de toate vechile moduri de producţie, care erau limitate la cadrul unei comunităţi, al unei feude, al unui trib, unui district teritorial sau unui stat. în timp ce în toate vechile regimuri economice producţia era reluată de fiecare dată sub aceeaşi formă şi în ace leaşi proporţii ca înainte, în orînduirea capitalistă această reluare sub aceeaşi formă devine cu neputinţă, iar lărgirea nelimitată, veşnica mişcare înainte devine o lege a producţiei" 2. Dezvoltând această constatare, Lenim mai arată că procesul de formare a pieţii pentru capitalism prezintă două aspecte : dezvoltarea capitalismului în adîncime, adică pe un teritoriu dat, determinat şi limitat, şi în lărgime, adică, extinderea sferei de dominaţie a capitalismului asupra unor noi teritorii, în parte cu totul neocupate şi în curs ide a fi populate cu colonişti din ţara veche, în parte ocupate de triburi aflate în afara pieţii mondiale şi a .capitalismului mondial. în aceste teritorii se formează coloniile, a căror populaţie e atrasă în circuitul capitalismului mondial. Pentru realizarea iacestui ţel, guvernele burgheze au trimis la moarte sigură regimente de soldaţi în ţări tropicale cu climă insalubră, au irosit milioane din banii strînşi de la popor, au împins populaţia la răscoale desperate şi la moarte prin (înfometare3. în cuvintele de imiai sus e cuprinsă, xedusă la esenţă, geneza, raţiunea de existenţă şi istoria creşterii şi descreşterii Imperiului britanic.

1 Vezi V. I. Lenin, Dezvoltarea capitalismului în Rusia, în Opere complete, voi. 3, Editura Politică, Bucureşti, 1961, p. 52. 2 V. I. Lenin, Cu privire la caracterizarea romantismului economic, în Opere complete, voi. 2, Editura Politică, Bucureşti, 1960, p. 153. 3 Vezi V. I. Lenin, Dezvoltarea capitalismului în Rusia, în Opere complete, voi. 3, p. 586 ; încă o dată cu privire la teoria realizării, în Opere complete, voi. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1961, pp. 82—83 ; Războiul din China, în Opere complete, voi. 4, p. 370.

PARTEA I

VECHIUL IMPERIU

1

CAPITOLUL I

.

ÎN SECOLUL AL XVI-LEA Comerţul maritim, premisă a expansiunii Fraza lui Maoaulay, exprimînd certitudinea lipsei iniţiale a unei vocaţii engleze de expansiune, poate fi supusă discuţiei. O cercetare mai atentă isooate la iveală destule premise ale expansiunii, încă în perioada premergătoare marilor descoperiri. Dacă, de pildă, e adevărat că înfăptuirea unor cuceriri în afară, cu şanse de trăinicie, e condiţionată de consolidarea internă a statului respectiv, atunci Anglia era, la sfîrşitul veacului al XV-lea, una din ţările feudale care se apropiase mult de realizarea acestei condiţii. La 1066, anul cuceririi franconormande, se puseseră bazele unei monarhii feudale deosebit de puternice şi autoritare. în ciuda unor .ciocniri de interese între marea nobilime şi regalitate, a unor mari răscoale ţărăneşti şi a unui sîngeros război civil între grupuri rivale ale nobililor, monarhia engleză îşi va consolida pais cu pas caracterul său centralizat, evdluînd vizibili, spre sffirşituil seooliului aii XV-lea, către absolutism. în perioada consolidării monarhiei centralizate, n-au lipsit încercări engleze de expansiune în afară, pe calea armelor. De la sfiîrşitul veacului al Xll-lea a început cucerirea Irlandei, iar secolul al XHI-lea şi îndeosebi cele două următoare sînt străbătute de preocuparea monarhilor englezi pentru posesiunile lor din Franţa. în timpul războiului de o sută de ani (1337—1453), englezii au fost la un moment dat pe punctul de a cuceri şi a supune în întregime această ţară. La baza secularului conflict iau istat şi motive dinastice, feudale, dar şi interese comerciale : dominaţia asupra Flandrei, cu bogata ei aotiviitaite meşteşugărească şi de negoţ, iimipontul de produse agricole din sud-vestul Franţei, controiiul asupra mărilor „strimte", adiacente Angliei şi indispensabile economiei şi securităţii sale. Dată fiind poziţia ei insulară, unică pentru statele europene, comerţul maritim a avut de timpuriu un rol de seamă în istoria engleză. Pireooupănile puterii politice de a-1 încuraja sîmt şi elle, îm consecinţă, prezente. Se pronunţă aşa de devreme,
11

încît anticipează posibilităţile reale ale acestui comerţ. De pildă, la sfîrşitul secolului al XlV-lea, sub regele Richard al II-lea, parlamentul votează un act de navigaţie care obliga pe negustorii englezi să importe şi să exporte numai pe corăbii engleze : măsură prematură, deoarece Anglia, practic, nu poseda încă o marină comercială *, în secolul al XV-lea se reiau, după exemplul oraşelor maritime italiene, al Hansei şi al Spaniei, măsurile pentru a proteja navigaţia şi construcţia de corăbii 2. în 1485, un nou act rezervă navelor engleze, cu echipaje engleze, (dreptul de a importa vămuirile de Bordeaux şi lemnul colorant de Toulouse. Nici aplicarea acestei prevederi nu s-a dovedit posibilă 3. în secolul al XVI-lea însă, sub regina Elisabeta, asemenea măsuri, reluate, vor deveni eficiente, fiindcă între timp marina comercială engleză se dezvoltase apreciabil. Prin două legi, din 1559 şi 1563, regina Elisabeta aplică taxe vamale suplimentare corăbiilor străine ce veneau în porturile Angliei, iar cabotajul îl rezervă exclusiv vaselor engleze 4. Au urmat interdicţia importului vinurilor din Gasiconia |pe corăbii străine şi a peştelui sărat preparat în străinătate, anularea privilegiilor negustorilor hanseatici în Anglia (la 1598), pentru ca la mijlocul veacului al XVII-lea actele de navigaţie ale republicii burgheze să realizeze simbioza deplină între interesele statului şi ale comerţului 5. Din partea negustorilor englezi, primele semne ale acestui spirit (Oomercial potenţat apar la începutul secolului al XV-lea. La fel şi interesul monarhiei în protejarea comercianţilor ia forme mai concrete. La 6 iunie 1404, regele Hemnic al I\Mea de Lancaster acordă o cartă negustorilor care făceau comerţ în Prusia şi oraşele hanseatice, dînd un imbold tendinţei lor spre asociere şi organizare. în 1408, un act asemănător e acordat celor care făceau comerţ pe coastele 'daneze ale Peninsulei Scandinave.
1

'■ coloniale, Paris, 1923, p. 6. 3 J O 5 e f K u l i s c h e r , Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelund dcr Neuzeit, voi. II, Miinchen und Berlin, 1929, p. 219. 1 c ni .i n g e o n, op. cit., p. 6. K u 1 i s c h e r, op. cit., p. 219. D e m a n g e o n , op. cit., pp. 6—7, 11.

Albert

Demangeon,

L'Empire Britannique. Etude de geo-

12

Huli şi Londra pun bazele unei asociaţii. sînt garanţia securităţii Angliei . compania dobîndi primul ei privilegiu din partea regelui. 279 . \ 13 Ibidem. elementul cel mai mobil şi imai activ al comerţului extern englez.se transformă definitiv. spirijiniindu-se reciproc. 'în veacul al XVI-lea. 30.2 M a u r i c e A s h l e y . marea care o «caldă de jur împrejur. iaipare un mic poem politic anonim. J a m e s A. iar Anglia . la 1564 2. spre a controla drumurile de comerţ ale hanseaţilor şi italienilor. din exportatoare de lînă brută în exportatoare ide postavuri. deschizînd postavurilor engleze o nouă poarta de pătrundere ipe continent şi idiraid o iloviitură oraşului Bruges *• Privilegiul regal i-afost reînnoit la 1428 şi 1462. mai puternică. foante modernă apare şi oonaluziia ilogică — recomandarea de a se urmări dominaţia asupra mărilor învecinate. 191. naţionalism economic. negustorii <de postavuri din York.. Poemul cuprindea unele sfaturi şi păreri cu privire la cea mai bună politică de urmat de către regele Angliei. a IlI-a. călătorii — ou intenţia ca. Ipswich. în 1407. primele manufacturi. 22—23. pp. pp. „Negustorii aventurieri" au fost. în Ţările de Jos şi în Spania. să se poată emancipa de sub dominaţia comercială a marelui port . Londra. Surprind într-însul anumite accente de.flamand Bruges. atribuit de unii lui Adam de Moleyns. de la început. apar. în 1444 se stajbili la Anvers. A Short History of British Expansion. Pe la 1430 sau 1436. p.. 1961.. Great Britain to 1688. întîlnim şi un interesant ecou politic-literar al acestui impuls comercial. ipe la 1486. Newcastle. sporadic. A Modern History. 25. Ea fonda comptuare pe ţărmul german.Pe la 1404. ed. şi-atunci şi Anglia va fi 1 ----. compania va primi o cartă ide monopol. Se intitula The Libell of Englishe Policye (Carte despre politica engleză). 10. sub numele de „Compania negustorilor aventurieri" — în sensul de întreprinzători. „Ţine strîns marea. Vînzînd mai ales postavuri. I. devenit mai tîrziu episcop de Chichester. Ann Arbor. activitatea lor se plasează în perioada în care meşteşugurile textile engleze se dezvoltă mult. 1945. . înţelegerea clar exprimată că poziţia insulară. voi. Reorganizată. W i 11 i a m s o n. căci ea e zidul Angliei . în orice caz în vremea regelui Haniric al Vlnlea.

cu o sferă de activitate mult mai largă decît vastul Europei. evident.. l'>28.. Astfel. I l. 11 şi nota 2. deschiseseră o întreagă problemă. a Ii-a. 121—123.. libertatea de mişcare pe întinsul ei şi stăpînirea asupră-i.. |>|>." (Canalul Mînecii)1. Germania şi Spania.pîna prin 1576—1577. Impcrialistische Stromungen in der Engliscben Literatur. şi lărgirii pieţei mondiale însăşi. pe drumul mar CHBE. în forme organizate. ed. cit. a comerţului exterior. p. I. 3—8. Cheltuieli militare şi conflicte cu statele continentale au determinat o carenţă a exporturilor de lînă brută în Ţările de Jos. CambridgiMass. favorizând destrămarea raporturilor feudale în agricultură şi provocsînd declasarea forţată a unor elemente sociale diverse. 6. revine între 1586 şi 1603. Sîntem în veacul al XVI-lea. sentimentul propriu burgheziei engleze de mai târziu : marea. păstrează cu tărie marea cea îngustă.illr-. datorită. Demangeon. ca urmare a descoperirilor geografice. Iar în alte versuri : „Şi mai cu seama. p. 14 . The Enţorcement of English Apfirenticeship. mai puternice. Perioada cuprinsă între anii 1540 şi 1570. care. Erau şi cauze de ordin intern care au stimulat orientarea comerţului englez spre exterior. a elementelor capitalismului în industrie şi agricultură. 1946. 1956. W i 11 i a m s o n. Confiscările de pământuri mănăstireşti. p. în unrna Reformei anglicane. îndeamnă pe negustorii englezi spre explorarea unor noi posibilităţi de cîştig. încă din veacul al XV-lea. după unele indicii chiar . privite ca o problemă de interes naţional. Importul de metale preţioase din Lumea Nouă a început a perturba valoarea monetei şi echilibrul preţurilor. pp. iau naştere altele. ffin 1555 se constituie Compania Moscovei. F r i e d r î c h Bi [e. Londra. în zonele situate în afara occidemiuilui european2. 118. Dezvoltarea eomerţudui generează astfel. a Ii-a. întrerupt pentru cîţiva ani. ed. The Age of Drakc. Acest climat depresiv. Conturarea unei politici economice tot mai precise din partea iscatului englez merge miînă în mînă cu dezvoltarea producţiei manufacturiere. a fost o perioadă de depresiune pentru economia engleză. Margaret Gay Davies. 1 James A. op. Â Study in Applied Mercantilism. 1563—1642.susţinută de mîna Domnului". Alături de vechea Companie a negustorilor aventurieri. pentru comerţul cu Rusia.

1949. exportul produselor manufacturate indigene şi restrîngînd sau prohibind importul celor străine. care pretindea apărarea ei de concurenţa străină. B. Din 1581 Compania Levantului făcea comerţ pe Marea Mediterană l. S f k E n d r e. Din toate aceste resorturi se profilează în Anglia politica economică denumita ulterior mercantilism. Britain and South-East Asia. voi.ritim ce ocolea pe la nord Peninsula Scandinavă. lîncurajînd. 15 . V. The Reign of Elizabeth. The British Empire before the Ame rican Revolution. p. (pentru eom-erţiull ou Marea Baltică. 3 S a u 1 R o s e. în aprilie 1601 pleacă spre Sumatra şi Java primele cinci corăbii ale nou înfiinţatei Companii a Indiilor Orientale. Black. p. VIII]. ca şi fenomenul însuşi pe oare îl designează. Pe de altă parte se dezvoltă industria manufacturieră. 199—200. 1558—1603 [The Oxford La w r e n ce Henry Gipson. de asemenea. 1961. sub regim de ^restricţie ieşirea din ţară a materiilor prime indispensabile 1 History of England. cu un termen de valabilitate general europeană. cit. 15 . în frunte cu cea de postavuri. în 1579 Campania Răsăritului. pradă pauperisrnului. voi. voi. o a doua cartă extinde această zonă ipînă între gurile rîurilor Nionez şi Sienra Leone 2. [1962]. Augmentarea comerţului intern şi imai ales extern ducea la o necesitate sporită de metale preţioase — aur în primul rînd —■ pentru satisfacerea volumului crescînd al circulaţiei monetare. Ea constă în tendinţa de a stoca metal preţios în cantităţi cît mai mari. Baltimore. în acest scap.. punînd bazele dezvoltării sale în sudul Asiei. p. New York. a cărei cartă regală data din 31 decembrie 1600 3. Era pusă. 1942. la transformarea în păşuni a unei părţi idin ogoarele Angliei. I. 2 D e ni a n g e o n. pentru comerţul în zona dintre rîurile Senegal şi Gambia. 129. Budapesta. Oxford. iar an 1592. J. p. pp. Histoire de l'Afrique noire. 26 . pp. Ea avea să devină de departe cea mai puternică dintre campaniile comerciale engleze SQ această epocă a „Vechiului Imperiu". în veacul al XVT-lea. Necesitatea de a spori turmele de oi a dus. Producţia textilă manufacturieră şi dezvoltarea oraşelor au exercitat o influenţă dizolvantă asupra relaţiilor feudale în agricultură. la deposedarea ţăranilor de loturile lor de pămînt şi alungarea acestora de pe moşii. 235. La 1588 se acordă negustorilor din Exoter şi Londra prima cartă de constituire a unei „African Company".

lărginduise posibilitatea de a da de kiioru şi a alimenta elementele sociale proletarizate. asemenea Angliei. să joace şi rolul de a întări statul propriu. cu cel mai redutabil reprezentant al său. preconizată de mercantilişti. printr-una integrată într-un sistem unitar. dar facilitată. de la 1572 *. Statele care. In măsura în care acest „Vechi Imperiu" constituia şi o bază a producţiei de mărfuri. Se naşte colonialismul modern. somiafiura . în Indiile de Vest (Antile) îşi de Est. acumularea aurului în ţară. altele pierd.nr. consta din insule. Imperiul britanic. o relativă compensare ia pauperisimului.politica pe oare o cultivă conştient şi deschis Burghley. E vorba. uneori cu forturi de protecţie şi colonii înşirate de-a lungul ţărmului atlantic al Americii de Nord. indirect. de materii prime şi de alte felurite mărfuri. intrarea celor străine. slăbindu-le pe celelalte 2. Baza lui era comeroiailă . 16 . Ca un corolar (firesc al unei asemenea politici se înscrie tendinţa de a lărgi teritoriile de sub dependenţa statului. supusă unui control din partea statului şi devenind astfel un factor şi mai activ al desăvînşirii centralizării politice. spre a găsi surse de aur. de forma numită de englezi cu preferinţă „The Oid Emipire" (Vechiul Imperiu). l'. Balanţa activă. în schimb. lord trezorier sub regina Elisabeta. camptuaire comencJale. ca/re durează pînă în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea. trebuia. El corespunde unui efort de „construcţie statală". Promovarea iui a fost 'favorizată jşi de supoziţia ică îm comerţul extern. în sensul înlocuirii economiei subordonate intereselor locale. ceea ce un stat câştigă. Se realiza astfel o balanţă comercială activă. (pe coasta de apus a Africii.r producţiei manufacturiere. acum. dispuneau de posibilitatea de a-şi asigura această bază mai solidă ipentru ipolitica lor economică au trecut la acţiune. extrem de discontinuă şi exclusiv riverană. încurajarea industriei şi. La baza mercantilismului stăteau şi considerente de altă natură decît cele strict economice. prin urmare.sa teritoriallă. Este . pentru a evita achiziţionarea lor de la negustorii străini.

CHBE. Era. p. 1959. 1 Prioritatea sa poate fi pusă Ia îndoială atît în favoarea norman zilor. 1930. la întoarcere. corabia sa întîlni un ţărm pustiu şi rece. Cf. genovez de origine. Colomb. De aci pleacă în luna mai 1497. Bucureşti. nr. Istoria descoperirilor geografice. In orice caz. aparţine portului Bristol. din Antile. veneţian şi englez prin adopţiune. pare atingerea Labradorului de către danezul (sau norvegianul) Skolp. 527. Vechiul Imperiu corespunde iprin urmare epocii aşa-numitei acumulări primitive a capitalului. care creează condiţiile trecerii capitalismului — al celui englez în primul rînd — în stadiul său industrial modern. în jurul anului 1000. insula Newfoundland (Terra Nova). de către negustorii din Bristol. după unii. an. pe care navigatorul îl numi „Terra Prima Vista" (Pămîntul cel dintîi văzut). probabil. 19 (1964). VI. P. tutun etc. în „Annales". O dată eu aceasta. M a g h i d o v i c i. cît şi în aceea a pescarilor bretoni.aceasta era covîrşitor .agrară. în 1472 sau 1476. John Cabot. pare să se confirme în ultima vreme tot mai mult. două expediţii nereuşite pentru descoperirea legendarei „insule Brazii". însemnat şi vechi centru comercial şi pescăresc din apusul ţării. probabilă. apoi. lucrate cu sclavi negri. a căror prezenţă în aceste locuri. după alţii. Bristol et l'Atlantique Nord. precursori ai colonizării Iniţiativa angajării Angliei în marea competiţie a descoperirii de noi jpămînturi îndepărtate. p. 191—193. deposedarea ţărănimii de pămînt şi jaful colonial. 17. Marianne M ah n-Lot. La 25 iunie 1497. pp. la sfîrşitul veacului ial XVIII4ea. spre apus. Nesigură. dacă nu chiar peninsula Labrador. în largul Oceanului Atlantic. Pentru John Cabot vezi şi I. începută în secolul al XV-lea. 2-451 17 . ai cărui marinari frecventau de mult ţărmurile Islandei . pe la 1480—1481. Vechimii Imperiu va fi lînllaouk ou o nouă structură şi formă a colonialismului britanic. furnizată mai ales de plantaţiile de trestie de zahăr. Ea reprezintă perioada care pregăteşte. 3. despre care cîteva mărturii din secolul al XVI-lea spun categoric că navigau în apele Terra Novei în ultima parte a secolului precedent. Cambridge. ale cărei surse importante au fost comerţul. John Caibot a descoperit ■marile bancuri de peşti din vecinătatea Terra Novei şi a 'fost primul european despre care se poate afirma cu certitudine că a văzut ţărmul continentului nord-american *. par a fi fost 'întrerpinse. succesiv. Navigatori şi comercianţi.

toate. Prin 1552—1553 e MI asociaţia din care se va forma Compania Moscovei. flotila de Terra Nova cuprindea 10 000 de marinari. Pe (la 1630.amiuil «nmător. dar n-au avut ca rezultat trimiterea imediată şi cu regularitate a unor flotile pescăreşti lîn apele Terra Novei. în cursul ei pare a fi murit. Datele şi rezultatele acestei expediţii sînt însă nesigure.. 20. după care se întoarce în Anglia. pp. WilI i i i" ■• ii. pp. ştirile despre asemena călătorii încetează pînă la 1527. A Short. revenind în Anglia abia în 1548. îndreptîndu-se apoi spre sud şi conducînd primul vas englez pe Marea Caraibilor. După unele informaţii. De la 1501 pînă la 1505 se semnalează călătoriile lui Richard Ward. atribuită tot lui Sebastian Cabot. D e m a n g e o n. op. iprin 1516—1517. Cf. p. Prima menţiune sigură despre pescarii englezi în jurul Terra Novei apare într-un act parlamentar din 1541. cit. finanţaţi de negustorii idin oraş şi beneficiind de patente regale. 86—87 şi Tbt Ige «I Drake. 27. Thomas Ashehurst. iar comanda ar fi fost preluată de fiul său. 25. către new found lands (pămînturile nou descoperite). I. De iaci îinainte pescuitul englez lingă Terra Nova devine permanent şi intens. Ele s-au îndreptat. pp. Tradiţia navigaţiei în aceste ape reci a făcut din englezi călătorii cei mai activi în descoperirea ţărmurilor de nord ale ' ' '///:/ ■'. 18 . Flotila de Terra Nova va deveni o pepinieră de echipaje experimentate pentru mairina comercială şi de război 3.. interesaţi :în comerţul dintre Bristol şi Lisabona. Traversarea anuală a oceanului şi . pp. de-a lungul coastei continentului american.pescuitul în acele ape îndepărtate au constituit o excelentă şcoală naturală ipentru marinarii englezi.. cu o pensie de 10 lire sterline anuali. „pentru bunele sale servicii" *. ■' 1) <• m a n g e o n. I.în . 20. care ar ifi înaintat mult spre sud-vest. asociaţi cu nişte mici nobili portughezi. 27—29 . în aceeaşi direcţie. oînd un anume John Rut ajunge ipe ţăranul Labradorului. a plecat lîntr-o nouă expediţie. Jolin Thomas. 18—19. Un indiciu despre faptul că acest navigator a jucat itotuşi UQ rol l-ar putea constitui împrejurarea că în 1505 el trăia ila Bristol. Dimpotrivă. p. în care insula e numită „Newiliamd" (Ţaira inouă) 2. Călătoria lui John Cabot a atras ipe urmele sale alţi corăbieri din Bristol. op. 14. La 1578 pesicuiau în aceste ape 50 de vase engleze. History of British Expansion.i nici. Hugh Elyot şi Robert Thorne. //!/. 74. ca şi ale alteia. I. deja în 1512 a intrat în iciul Sp. Sebastian. el. cit.

. regiune în care vasele engleze pătrundeau destul de frecvent cu începere din 1553. pp. 1963. la 1518. potrivit tradiţiei. în 1609. descoperă imensul golf din apusul Labradorului. A History of the Atlantic Slave trade. cu speranţa de a găsi pe acolo o trecătoare spre Pacific. Ţara lui Baiffin. fluviul care-i poartă numele (la gura căruia se află astăzi oraşul New York). dar şi el de scurtă durată. al cărui nume e de . cit. Un alt obiectiv urmărit în secolul al XVI-lea de navigatorii englezi. primul transport de 300 de sclavi negri. La 1562. 434—442. el inaugurează şi trecerea englezilor de la comerţul făcut pe ascuns. în largul Lumii Noi. Cargoes. de nişte negustori genovezi. pe ţărmul căruia moare. Aici el a văzut pentru înţîia dată eschimoşi. M a n n i x—M a l c o l m Cowley. 1518—1865. după alt călător de la începutul secolului al XVII-lea. ar fi constituit calea maritimă cea mai scurtă între Europa şi Extremul Orient. primul în ordine cronologică este William Hawkins din Plymouth. Henry Hudson cercetează. în M a g h i d o v i c i.Americii.reţiinut. Of. exclusivismul Spaniei le interzicea accesul. 2 1 Black. op. Iar în 1610— 1611. VII. O dată cu aceasta. New York. D a n i e l P. între 1585 şi 1587. Printre negustorii englezi care practică acest comerţ. la 1576. Dacă aceasta ar fi existat. totuşi. în Antile. sperînd şi el că a descoperit o trecătoare spre vest. John Da. prin contrabandă. în ciuda împotrivirii portughezilor. Hawkins. Primii sclayi africani au fost aduşi. victimă a răzvrătirii echipajului1. John Hawkins. un comerţ destul de rentabil. în primele. continuă explorarea marelui arhipelag din nordul Americii. pe care englezii şi-1 asigurau. a fost comerţul cu coloniile spaniole şi portugheze.vis. al căror tip mongoloid 1-a făcut să creadă că se află în Asia. între 1530 şi 1545. pp. ar fi vîndut în Antilele spaniole. în cursul a trei expediţii. cu Brazilia ise încheagă. ed. la acte de violenţă făţişe. pe căi ilicite. la San Domingo. mai ales pentru faima pe care şi-o va oîştiga fiul său. 19 . aduşi din Guineea de un vas englez 2. Astfel. a IlI-a. în schimb. Acesta din urmă ia debutat ca negustor pe coasta de vest a Africii. Martin Frobisher atinge marea insulă ce va fi numită. 3. urmărind aceeaşi iluzie.

în ultimă instanţă. aducea aur din Peru 2. pp..din Noua Spanie (în America Centrală).. comerţul englfZ în Africa occidentală: S l k.scopuri de jaf. Drake debarcă şi săvîrşi ceremonialul anexării ţinutului la Anglia. Era executantul unui veritabil consorţiu. Cu trei ani înainte. 20 . dar în sahimb capturează o caravană terestră spaniolă care. jefuind corăbiile spaniole întîlnite şi înaintînd spre nord pînă la paralela 48° — pretinde el — afirmaţie rectificată de unii istorici. Hawkins reuşi să scape din dezastru 1 . Padova. cit. op. pp. op. care va depăşi faima tuturor piraţilor englezi : Franeis Drake. cit. p.. La politica africana dell' Inghilterra net XIX secolo. Incursiunile piratereşti ale lui Drake erau finanţate de unii mari negustori şi nobili englezi. pp. 134 . Drake a întreprins cea de-a doua călătorie în jurul lumii. tatăl şi fiul : CHBE. dujpă Magellan. care consideră că n-a trecut dincolo de paralela 43°. 128— 129. M a g h i d o v i c i. Cari o G 1 g 1 i O. ' II a u s e r . în 1572 nu-i reuşeşte o lovitură contra portului Narnbre de Dios. 47—49 . fără urmare practică. monopolul hispano-portughez asupra pămînturilor nou descoperite şi manifestînd pretenţiile Angliei la o parte din bogăţiile oferite de ele. 133. el naviga de-a lungul coastei sale vestice.. din 1 Despre Hawkins. din acest punct de vedere. Cariera aventuroasă a acestuia a cunoscut îşi ea eşecuri. pp. I. iprin istmul Panama. flotila sa fu surprinsă şi zdrobită de spaniolii. cit. op. 1 11 a u s c r. Era în 1579. p. contestînd. ipe cînd debarca o încărcătură în portul San Juan de Ulua. în golful San Francisco. 33. numindu-1 Noul Albion. de a proclama suveranitatea engleză asupra unor teritorii de peste mări. cit. I. între 1577 şi 1580. Frobisher făcuse acelaşi lucru pe tei „ipămînit lîmgheţat" all esohiimoişiiloir :t. şi acceptarea protectoratului englez de către sultanul din Ternate (lîngă insula Halmahera. cu care împărţea beneficiile prăzii. 430-431. . Ocolind pe la sud continentul american. La fel de sterilă a rămas. în 1568. ba chiar şi de regina Elisa'beta. Sânt (primele încercări. 1950. Hawkins poartă adevărate „războaie private" împotriva flotei <şi porturilor din coloniile spaniole. op. de protejare a comerţului ilicit. dar şi extraordinare succese. 1—4. împreună cu el şi un „cola/borator".

modificînd în favoarea Spaniei prevederile precedentei. trasînd o nouă linie demarcaţională între sferele dominaţiei celor două ţări. corabia lui Drake. Acţiunile lui Drake şi ale altor navigatori-piraţi au deplasat conflictul anglo-apaniol din sfera privată în cea statală. la 24 ianuarie 1506. La baza lui stătea rivalitatea comercială şi colonială. 1 Se presupune că e vorba de leghea romană = 5 920 m. p. către sfârşitul amuiluii 1579 x. reaprinzîndunse de mai multe ori. trecînd prin punctul situat la 370 de leghe vest de Gapull Verde3. în 1529. [1958]. a comerţului. ancoră în portul Plymouth. Luîind ca bază actuil papal amintit 2. Solicitat ca arbitru de părţile interesate. 21 H a u s e r. op. de tratatul de la Zaragoza. 2 De fapt. de la nord la sud. la 25 septembrie 1493. dorinţa negustorilor englezi şi a nobilimii legate de interesele acestora de a f rînge monopolul pe care Spania îl pretindea asupra oceanelor. Paris. titlul de cavaler şi reputaţia de erou naţional îl aşteptau lîn ţară pe cel considerat de spanioli drept un primejdios îşi ordinar ipirat. 365. „Golden Hind" (Căprioara de aur). Acest iţratat a fost confirmat de papa Iuliu al II-lea. Această pretenţie de monopol primise cea dintîi întemeiere „legală" prin bula „Inter cetera". iar Portugaliei asupra celor aflate la răsărit de aceeaşi linie. asupra acaparării pămînturilor descoperite recent..şi Portugalia au încheiat la Tordesillas. 134 . Histoire des colo- . în septembrie 1580. Spania . de astă dată în Extremul Orient. un tratat în care delimitarea sferelor lor de dominaţie era fixată sub forma unei linii drepte. papa atribuise Spaniei dreptul asupra tuturor pămînturilor situate la apus de o linie de demarcaţie trasată la 100 de leghe vest şi sud de insulele Azore şi de Capul Verde. după ce străbătuse Oceanul Indian şi dăduse ocol sudului Africii. la 7 iunie 1494. Intre Anglia şi Spania a izibucnit în 1587 un război ce va dura pînă în 1604. cu ocazia trecerii lui Drake pe-acolo. Mari onoruri. şi completat. p. în care caz distanţa respectivă ar fi fost de 2 190 km. în seoolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. emisă de papa Alexandru al Vl-lea la 4 mai 1493. Rene S e d i l l o t . Alexandru al Vl-lca a semnat o a doua bulă.arhipelagul Molucelor). reginei Elisabeta i se ceruse chiar pedepsirea lui şi restituirea prăzilor jefuite. cit. prin bula „Ea quae". la răsărit de arhi1 nisations.

a ata cat chiar coastele Spaniei. gravei probleme sociale ivite în urma exproprierii forţate a ţărănimii. < i>mpaniile comerciale privilegiate au preluat rolul de a . în următoarea jumătate de secol. Portugalia fiind reunită cu Spania. inaugurate prin cel cu Spania.să ia ţări după 'bunul săiu plac" *.miza acţiunile de colonizare engleze din perioada anteri<ur. parţial. viitorul lord Burghley. din acest punct de vedere. înfrîngerile suferite de Spania au marcat începutul (declinului rapid al puterii sale maritime şi al afirmării Angliei ca o mare forţă navală. încă din 1561. scufundînd mai multe vase în portul Câdiz şi capturînd numeroase altele în largul ţărmului portughez. declara iamibasadariuil'ui spanial : „Papa ou are dreptul să împartă lumea. singura ţară care o va mai întrece. Dezvoltarea construcţiilor navale şi victoriile împotriva Spaniei ofereau mijlocul direct pentru realizarea expansiunii dorite şi netezeau drumul către acest ţel. în camp1 W i I 1 i a. va fi Olanda. A participat la zdrobirea „Invincibilei Armada". din partea nobilimii.pelagul Molucelor — faimoasele Insule ale Mirodeniilor — care rămîneau în zona portugheză. cu Franţa. mult după aceea. Seria războaielor comerciale ale Angliei. Din 1580. aceasta din urmă putea invoca monopolul stăpînirii sale asupra tuturor mărilor şi păimînturilor noi. prin conflictele cu Olanda şi.situaţie cu care nu se putea resemna tînăra şi puternica burghezie comercială ce se ridica în Olanda şi în Anglia. 33. Războiul anglo-spaniol 1-a văzut din nou la lucru pe Francis Drake. în 1588. 22 . The Age of Drake. isă dea şi . A prădat cîteva porturi işpaniole din Antile. Primele încercări de a întemeia colonii Dezvoltarea producţiei manufacturiere şi a comerţului exterior constituia pentru burghezia engleză principalul imbold spre expansiunea colonială. William Cecil. Era o . în cursul acestui război. în secolele XVII şi XVIII. imensa flotă trimisă de Spania împotriva Angliei. p. Se adăuga. apoi. dorinţa de îmbogăţire îşi de ramediare a. m s o n.'i revoluţiei burgheze şi. va continua.

prin felul cum a fost cuce rită şi regimul la care a fost supusă. încurajarea ocupării unor teritorii şi a întemeierii unor colonii din partea lor reprezenta pentru statul englez o modalitate comodă de profit indirect. XIX. 2—3. exproprierii silnice şi colonizării. 2 1 23 . oareoari drepturi de autonomie. frate vitreg cu Walter Ralegh. Secolul al XVI-lea a cunoscut mai întîi un val de colonizare engleză în Irlanda. au făcut experienţa unui selfgovernment (autonomie) într-un teritoriu extra-ibritanic K Companiile comerciale acumulau. pp. La fel în 1574. p. la o scară minimă. datorat lui John Hawkinis. cu licenţă regală. Lucrarea de faţă îşi propune însă să se ocupe numai de Imperiul britanic dinafară Europei. a cărei cucerire e reluată cu energie sub domnia lui Henric al VlII-lea (1509—1547) şi a Elisabetei. obţine de la CHBE.. E o altă experienţă a cuceririi.tuarele lor europene şi levantine. Printre aceştia se nuimără şi Humphrey Gilbert. ele dobîndiseră. în 1577 face planuri de a înlătura pe pescarii spaniolii din apele Tema Novei 4. De altfel. 56. prin privilegiile ■acordate de (puterea politică llooailă. există deosebiri sensibile între situaţia Irlandei şi a coloniilor de peste mări. 3 CHBE. mai ales în răsăritul şi nordul insulei. în sfârşit. uneori obţinută post factum. Un număr apreciabil de nobili şi feluriţi speculanţi englezi şi scoţieni au intrat în proprietatea acestor pămînturi. 4 Ibidem. încă la 1564 îl aflăm pe Gilbert ca participant la un plan eşuat de colonizare a Floridei. Nu e de mirare dacă mulţi din oamenii amestecaţi în afacerile cuceririi Irlandei şi ale exproprierilor de acolo vor continua prin a fi promotori ai colonizării transoceanice 3. p. I. Imperiul colonial britanic a debutat ca întreprindere particulară. 57. celebrul favorit al reginei Elisabeta. pe care au fost colonizaţi şi ţărani săraci din Anglia. poate fi considerată ca prima colonie engleză. Funcţionarii acestor comptuare au fost cei dintîi englezi care. 60—61. Se admite aproape unanim că Irlanda. K n o r r. Cf. op. cit. cînd înaintează reginei un memoriu arătând avantajele colonizării în^ emisfera vestică şi posibilitatea descoperirii unei trecători maritime directe spre China. I. 58. 'făcută de clasele dominante engleze în ajunul expansiunii dincolo de mări -. fără împărtăşirea nici unui risc. pp. mijloace materiale importante. prin asooierea de negustori ibogaţi. Clanurile irlandeze au fost deposedate de pămînturi.

şi cea mai efemeră. Lăsaţi fără nici un sprijin. cam în zona graniţei actuale dintre aceasta şi Venezuela 2. în aceleaşi locuri. Ralegh şi alţii au făcut o nouă tentativă nereuişkă în Guyana. Williamson. ea va juca un rol politic important în revoluţia din 1640—1660. persecutate.regina Elisabeta un privilegiu „pentru descoperirea şi guvernarea insulei Newfoundland". care ajeză un număr de 180 de colonişti pe insula Roanoke. obţinu permisiunea de a se aşeza în estuarul fluviului Sfântul Laurenţiu. pp. şi drepturile ce decurgeau din ea. 24 . în partea sudică a intrării în golful Albemarle. ei pieriră pînă la unul. Grupul ajunse acolo. în 1587. după toate aparenţele. Tot în 1597. în acelaşi an. Oxford. pe ţărmul canadian. Gilbert a proclamat insula posesiune a Angliei şi a aşezat în colţul ei sud-estic vreo 250 ide colonişti (1583). acesta trimise o expediţie de recunoaştere pe ţărmul Americii de Nord. dar. The Expansion of Elizabethan EngUnd. Episodul părea că dă o gravă dezminţire speranţelor lui Ralegh. iniţiativa sa fu continuată de Walter Ralegh. coloniştii fură salvaţi în primăvara anului 1586 de apariţia neaşteptată a unei flotile conduse de Drake. Izbucnind războiul anglo-spaniol. lub conducerea lui Cromwell. 1604—1668. p. The Elizabethan Age. La scurtă vreme. alt mare pionier al începuturilor colonialismului britanic. cam la 36° latitudine. Ajunşi curîind în mizerie. prin John Cabot. îmbarcat pe vasele negustorilor londonezi Charles Leigh şi Abraham van Herwick. ' < lunoscută mai tîrziu sub numele de secta sau partida independenţ i l o r . Este cea dintâi colonie britanică de peste mări. din pricina greutăţilor întîmpinate de proaspeţii colonişti. Rowse. 1955. L. «rimată î. metropola avu alte preocupări decît a soantei acestor colonişti. • J a m e s A. Aşezarea primi numele Virginia. 20—21. care declarase : „Voi mai trăi atîta. încît să văd cum creşte pe pămîntul ei [al Virginiei] o naţiune engleză" *. dar împotrivirea pescarilor 1 A. Invodînid prioritatea engleză a descoperirii.n 1585 ide a doua. In drum spre Anglia. English Colonia in Guiana and on the Amazon. un grup de adepţi ai sectei browniene 3. încercarea de colonizare patronată de Ralegh fu repetată. el pieri într-o furtună. la bordul căreia ise rapatriară. 1923. Gilbert a trebuit să-i evacueze. înitre 1594—1597. Londra şi New York. 225. în 1584.

Acest Charles Leigh va încerca. implicit. ai socialismului. icîtă vreme aii doilea popor ar putea să-şi asigure de pe acel pămînt întreţinerea. Idei care îl situează pe Morus printre precursorii. W i l l i a m s o n . descoperirile şi încercările de colonizare din veacul al XVI-lea. Ecouri livreşti Călătoriile. oi lîll ilasă pustiu şi indliuorat. 32 şi urm. sînt susceptibile de a ne trezi îndoieli unele din motivele — justificate după Morus — pe care legile utopiene le admit . de interesele clasei burgheze în ascensiune.. cum erau. social-politice. un considerabil răsunet în Anglia ca şi în toată Europa. Intenţia de căpetenie a autorului a fost . utopici (cuvânt de el pus în valoare. sau cînd un popor refuză altuia folosirea şi posesiunea unui pămînt de care el nu are nevoie. op.de a zugrăvi tabloul unei societăţi ideale. fără inegalităţi sociale şi de avere. Opera cuprinde şi elemente contradictorii. apărută la 1516. Cf.francezi din partea locului le zădărnici întreprinderea *. pentru expansiunea colonială în general. 74. cu acest sens). Ea merită reţinută. c it. Pentru a aminti numai exemple de prestigiu. fără exploatare. cît şi de acelea ale statului absolutist. despre a cărei existenţă relatează un călător fictiv. asemenea ecouri în cunoscuta operă Utopia a umanistului englez Thomas Morus. precum şi ale interesului. De ipildă. I. 1 CHBE. El e consemnat în literatura şi publicistica vremii. firesc. pe atunci de dată foarte recentă. au stîrnit. care s-ar explica prin împletirea în contextul ei a unor reflexe ale politicii lui Henric al VUI-lea în Irlanda. e interesant de arătat că unii autori identifică. p. 25 . adesea cu exagerări <de interpretare. să sta bilea scă o colonie în G uya na. Influenţa climatului marilor descoperiri e vădita în plasarea acestei sooietăţi ideale într-o insulă necunoscută şi îndepărtată. fără proprietate privată. p. între 1604 şi 1606.pentru declararea unui război : eîrad sînt lezate interesele comercianţilor utopieni. ca prim exemplu al exodului pricinuit ulterior de persecuţii religioase şi. legate.

de proslăvire a m'îndriei naţionale. pp.tea politică engleză. de pildă. op. cit. nu ca o justificare a cotropirii şi expansiunii coloniale. După Morus. dar puternice. ci exclusiv în sensul — e drept. p. dar ţinînd seamă de sensul general umanitar al operei. întrebarea : „Ce regat ipe lume poate fi asemuit cu a/cest Imperiu englez al nostru" ? 3 Noţiunea de „imperiu" intră în circulaţie &n literatura. în 1582 publică în limba engleză Diverse călătorii privind descoperirea Americii. ne întîmpină expresii izolate.i B r i e.. cu accente patetic-biblice. adică în scopul realizării unui echilibru echitabil între condiţiile materiale de dezvoltare ale tuturor popoarelor. cronicarul. 1 I >nj). spre a se documenta şi asupra ' I IIBE. opera lui Richard Hakluyt. Părerile pe care le combatem. Thomas Becon (1512—1587). 19. Făcea parte dintr-o familie amestecată în istoria mai tuturor companiilor comerciale. l. 93. I. ca un prim apologet al unei „Anglii mai mari" 2. . op. cam naiv-moral — în care o enunţă. Student la Oxford.. istorică. scrisă de unul din promotorii reformei anglicane.. pentru a designa reaJita. pp. 16—17 si în CHBE. inspiratorul negustorilor şi călătorilor englezi. începînd din 1553. p. în 1583 întreprinde un voiaj de studii în Franţa.. în primul rînd cele făcute de englezii noştri. De aceea sînt cu atît mai mult de respins interpretările care vor să-1 prezinte pe Morus drept unul din primii care ar fi încercat să reorienteze potlitica engleză de ia problemele europene la cele ale expansiunii transoceanice. a sentimentului superiorităţii engleze şi de încredere în viitorul de mărire al Angliei. Ja Brie. el e fn corespondenţă cu geografii Ortelius şi Mercator şi prieten intim cu Gilbert şi Raîegh. aln cartea The Policy of War (Poiitaaa războiului). e în afară de îndoială că ea concepe luarea an posesiune de către un popor a pămîntului de care se poate dispensa un altul. figurează. 93—95. apoi de francezi şi bretoni. pasionat de ceea ce constituia subiectul de senzaţie al secolului — descoperirile geografice —. cit. apologetul şi. în introducerea lucrării.Să fie oare în aceste pasaje „o fuziune fecundă între lumea Iui Platon şi cea a lui Columb şi Cabot" ? s Faptul în sine e probabil. Mai e de menţionat. în parte. în această ordine de idei.

pe mare ţi pe uscat. p. op. ce apare din 1589. ea a putut fi 'denumită „o epopee în proză a naţiunii engleze moderne" 1. cit.expediţiilor spaniole şi portugheze. 135 . pp. încă din veacul al XVI-lea. şi în cultura engleză. inspirate din inaiufragîuil -lui George Somers în insulele Bermude. Trăsăturile ce caracterizează condiţiile dezvoltării Angliei în epoca modernă. B r i e . eu titlul : Principalele călătorii şi descoperiri ale naţiunii engleze. mu este şi ea -un semn aii vremii ? 1 H a u s e r . Furtuna lui Shakespeare. 25—26. cit. socială şi politică.. op. cristalizate în viaţa economică. cu decorul exotic al acţiunii sale.. Lucrare de proporţii. . prind astfel contur. fundamentală pentru istoria marilor descoperiri. Pregăteşte astfel marea operă.

comerţul exterior şi iniţiativele coloniale au. se opun ou hotărâre. prin indiferenţa sau chiar împotrivirea faţă de iniţiativele acestor clase pe tărîm economic. IV aceea. aristocraţia voia să le frîneze ascensiunea. Dezvoltarea burgheziei şi a elementelor capitalismului se împăca. înţeleseseră folosul pe care statuJ feudalo-aibsoJutist îl putea trage de pe urma dezvoltării producţiei interne si a comerţului peste mări. Mai mult decît în vremea Elisabetei. un caracter privat *. persecutând manifestările opoziţioniste. divergenţe esenţiale. Regii Stuarţi. burghezia comercială si problema colonială După încercările din veacul al XVI-lea. între politica economică şi politica externă a monarhiei engleze de o parte şi interesele acestor clase de alta.CAPITOLUL II SUB PRIMII STUARŢI Raporturile dintre stat. Ei duseseră o ipolitkă de încurajare a burgheziei şi a noii nobilimi. 28 . 155—156. cu existenţa statului absolutist. lîn acea perioadă. Procesul începe isub dinastia Stuart. pp. Atitudinea dinastiei Stuart se explică prin adîncirea contradicţiilor de clasă în societatea engleză. ou ihrajtalkate chiiar. în perioada amintită. neglijează interesele economice ale cflaselar noi. în secolul următor Anglia pune bazele propriu-zise ale imperiului ei colonial. Iacob I (1603—1625) şi fiul său Carol I (1625—1649). aspiraţiilor lor politice. în perioada premergătoare revoluţiei burgheze (1603—1640). accentuat din cauza creşterii forţei economice şi politice a nobilimii noi şi a -burgheziei. duc o altă politică. Suveranii din dinastia precedentă. sub primii Stuarţi. Ea reflectă reacţionarismul aristocraţiei. Tudor. pe tărîm social-politic şi religios. care-i periclita poziţiile dominante ocupate de ea în stat. nu existaseră. expansiunea comercială şi colonială engleză. Prin întărirea regimului absolutist. interesate în producţia şi schim/bul de mărfuri. Se sprijină mai mult pe marea nobilime cu tradiţii feudale. începută în secolul precedent cu acordul şi încurajarea monarhiei. 1 CHBE. 1.

A. 37—39. pînă la un punct. dar nu au înţeles să ducă o politică hotărâtă de protejare şi dezvoltare a lui. se dovedeau zadarnice 1. . Moscova. I. nu e greşit să admitem că. Prima direcţie era lUinmănită de comiparaiille oomerciaile mai tinere. tratatul îngăduia acum Angliei comerţul numai în acele regiuni în care acest drept fusese recunoscut de Spania înainte de război. iar dezvoltarea capitalismului ducea spre creşterea forţelor productive. interzis şi toate 'luptele. La 18 august 1604. progresist. voi. pp. Interesele expansioniste ale capitalului comercial englez vizau în acel timp două direcţii principale : spre Indiile de Vest şi spre Indiile Orientale. L e v i ţ k i. obiective. Acestor grupuri se alătura. şi vechea Companie a negustorilor 1 E. profitabile pentru comerţul. 29 . Edinburgh. ed. K o s m i n s k i—I. Stuairţdi aiu văzut iîm comerţ mai «mault o sursă de venituri pentru fiscalitatea regală. După aproape două decenii de lupte. mai dornice de îmbogăţire. toate vic-tomile. în generali. Cea din urmă se ipune adesea de-a curmezişul intereselor burgheziei şi noii nobilimi. mai initrepide. deţinătoare ale unor autorizaţii (carte) regale. pp.continuă acum sub semnul unor fricţiuni între promotorii ei şi politica oficială a statului. inte resele burgheziei şi ale noii nobilimi se confundau în foarte mare măsură cu interesele naţionale engleze. Şi întrucît clasele amintite reprezentau pe atunci elementul nou. oficial.în acel timp. ci priveşte relaţiile cu alte state prin prăfuita prismă feudală. accesul Indiilor de Vest era. 2 C h r i s t o p h e r Hill. A. Era o greşeală pe care negustorii nu o vor ierta lui Iacob I. a II-a. aceste cercuri au inspirat opoziţia contra politicii Stuarţilor şi iîn special împotriva monopolurilor comerciale ale marilor companii. contrabanda şi pirateria engleză în coloniile spaniole. 1954. 130—131. 1962. 1603—1714. reprezentînd păturile negustoreşti ridicate mai recent. Au apărat monopolul marilor companii comerciale. Angliiskaia burjuaznaia revoliuţiia XVII veka. The Century of Revolution. Cu alte cuvinte. frînînd astfel lărgirea participării cercurilor negustoreşti Ia comerţul extern 2. Ea arăta că noul suveran nu-şi întemeiază politica pe realităţi materiale. a intereselor dinastice sau chiar a arbitrarului personal. Avînd reprezentanţi în parlament. Iacob I a încheiat pace cu Spania.

guvernul englez trebuia să se arate concesiv faţă de interesale burgheziei -opoziţioniste. cit. Lui i se alăturau şi negustori mai mărunţi.ibsburgii ocupau tronul Spaniei. ■' K o s ni i n s k i—L e v i ţ k i. M I I I M .a vânturi ari. celebrul filozof : „Oricine vrea să facă negoţ iîn Indiile de Vest. primul fort în < . proolandeză. I I i 1 I. i-i întemeiară un fort pe Coasta de Aur. legaţi de pescuitul în Marea Nordului sau de comerţul de cabotaj pe coastele europene. va privi cu faţa spre vest. „Companiei Indiilor Orientale". cum e de aşteptat. întemeind. la începuturile sale. idedlaramd în parlament. „De facto". p. prin cancelarul Francis Bacon. terenuri de acţiune din care vasele olandeze tindeau a exclude pe cele engleze. o va face pe proprioll risc" s. în 1616. aşa cum fusese stabilită de doctrina papală. în 1618 luă fiini'ţ. O ipoliţică extannă care s-ar fi conformat acestui ţel ar fi fost în chip necesar antispaniolă si antihabsburgică 1 în general şi. Urmărind să-şi asigure controlul comerţului cu sudul Asiei şi să ocupe acolo puncte de sprijin. la sfîrşitul secolului al XV-lea.. I. în acelaşi timp. el nu recunoştea existenţa unei asemenea zone. cit. ucid ' I l. op. scurtă vreme după încheierea păcii cu Spania. acest grup vedea în olandezi pe cei mai mari rivali. care. 131. din anul 1516. I . Sub primii Stuarţi şi pînă spre sfîrşitul . op. 80 . Expansiunea în Africa şi în emisfera de vest Ignorând această doctrină. adică celui mai puternic grup al marilor negustori londonezi.. Imperiul britanic. p. Aşadar. 156. în 1619. statul englez nici nu încurajează. Mai mult indiferentă faţă de Indiile de Vest îşi de sfera dominaţiei spaniole. Cea de-a doua direcţie aparţinea. nu fără conflicte cu portughezii. în acelaşi an. comercianţii englezi au continuat să caute puncte de sprijin pe coasta apuseană a Africii. dar nici nu se opune pătrunderii în zona rezervată dominaţiei spaniole. politica preconizată de Compania Indiilor Orientale era antiolandeză 2. Deja la 1607. veacului al XVIII-lea precumpăneşte prima din aceste linii posibile ale expansiunii coloniale.i la Londra „Coimipania aventurierilor cari fac comerţ cu Guineea şi Benin".

mărginită deocamdată la ţinutul de coastă 2.. Multe broşuri şi pamflete făceau propagandă în favoarea colonizării ei. S I k. pp. 133—134. Cambridge. K o s m i n s k i—L e v i ţ k i. M. 85 . op. prin urmare. începu colonizarea lor 4. CHBE. ceea ce indica interpretarea dată de burghezie îşi noua nobilime pauperizării maselor ţărăneşti. J. care întemeiară oraşul Jamestown. I. Noua Anglie. iar guvernul englez nu-şi recunoaşte nici o responsabilitate. p. p. pp. 'trei 'ani mai itîrziu. S f k. De astă dată. Această clauză era un refugiu anticipat împotriva protestelor Spaniei. James River. I. veniţi <îm regiune V Tjiimiţînd noi expediţii. 3 Henry S t e e l e Commager. pp. fiind cea dintâi colonie engleză stabilă pe continentul american. 130. vase engleze acostară în 1610 în insulele Bermudc. cit. op.şi fără lucru.. Denungeon. pe mal u l unui rîu numit de ei. ed. 1963. 20—23 . regele Iacob I acordă. pp. A History of Sierra Leone. 53—54 . 32. La 1612 luă fiinţă o campanie care. 139 şi 438 .sau popor creştin" 3. cit. 29. New York. Marea tentaţie era însă America. Ca o escală potrivită în drumul spre Virginia. op. invocînd printre altele şi argumentul „suprapopulării" Angliei. I. numite pe atunci insulele Somers. 1962. compania reuşi. Gray. Documents of American History. 2 1 31 . voi. alta constituită la Plyîmouth. op. D e m a n g e o n. 4 CHBE. companiilor amintite dreptul de a încerca isă colonizeze ţărmul american între 34 şi 45° latitudine. cit. I.pe ipnimli agenţi ai companiei. Virgini. 1940. A History of the Gambia.. C h r i s t o p h e r Fyfe. vizînd. la 10 aprilie 1606. Aviînd nevoie de bani (licenţele pentru colonizare se cumpărau) şi cedînd totodată presiunii celor interesaţi. cu condiţia ca aci să nu încalce aşezări „aparţinătoare vreunui stat . patente de colonizare pentru două companii comerciale : una cu sediul la Londra. 8—10. răspunzîndu-li-se că întreprinderea are un caracter privat.v a prosperat. p. care n-au întîrziat să se producă. 79—80. 4. 130—131. în acelaşi scop. I. op. a Vil-a. pp.. Oxford. cit. rămase /fără prqprietate .. ca şi oraşul. I. să pună în Garribia temeliile unei colonii durabile. intenţionînd să creeze un stabiliment în Virginia. între 1620 şi 1630. Patentele acordau. în cinstea regelui Iacob I. adică ţărmul american situat cam între 42 şi 45° latitudine nordică. în 1607. corăbiile companiei londoneze aduseră în Virginia primii 106 colonişti. cit. sprijinită de compania fondatoare. pp. p.

' BenurJ Bailyn. spre a înfăptui visul unui imperiu mondial. doar vase de pescuit'. pp. Ralegh organiză în acea regiune o expediţie mai serioasă. cit. p. 1 l d r i s C o x. îndrăzneala de a păşi pe continentul sud-a/merican înrăutăţi raporturile anglo-spaniole şi duse la răsunătoarea dramă a lui Walter Ralegh. pentru binele patriei sale şi al genera ţiilor următoare. .. . de altfel în drăzneţ şi inteligent. English Colonies in Guiana. după care s-a mărginit la a trimite în continuare. • Kosminsk i—L e v i ţ k i. „ jenteenth Century. s-a soldat o a doua tentativă. cit. Un exemplar tipic al mentalităţii nobilimii noi. 40. 86—87 . Ralegh fu dezavuat de laicob I. 1964. op. pe coastele Americii de Nord.Campania din Plymouth. 53 şi urm.CHBE.. E o imagine falsă. 32 . I. The New-England Merchants in tbe Se' lbidem. pe locul unde Gilfoert făcuse încercarea lui nereuşită.. p. în 1617. In 1610. care fu zădărnicită însă de indigeni. Acest om. încălcînd drepturile ei. în insula Grenada 2. BcrJin 11962|.i lbidem. condamnat la imoarte şi executat în 1618 5. H i 11. 87. a Ii-a. A fost un prilej pentru ca mulţi biografi să-1 descrie pe Ralegh în chipul unui idealist careişi risipea averea. pp. şi deci tratatul din 1604. In 1606—1607 avu loc o încercare de a întemeia o aşezare în Santa Lucia (iîn insulele Windward). cit. 90. febra colonizării engleze cuprinse în aria ei zona Mării Caraibilor. 40 . W i J 1 i a m s o n. 74 şi urm. Coloni zarea era pentru el o speranţă de îmbogăţire 6. După ce comercianţii englezi reveniră in Guyana pe la 1602 şi încercară dhiar să-şi Fixeze puncte de sprijin prin 1606—1609 4. nereuşită. op. op. 131 . între timp. p. capitala de azi a Newfoundland-ului 3. în anul 1609. a întreprins în 1607—1608 o încercare de colonizare. Aufstieg und Niedergang des Britischen Empire. Denunţat de Spania qa. p. 42. nişte imarinari englezi puseră temeliile oraşului Saint John's. mai slabă decît cea din Londra sub raportul capitalului de care dispunea. pp. 1. Tot cu un eşec. Williamson. din aceeaşi cauză. era un asiduu şi rapace afacerist. 2—5. p. p. ceva mai la miazăzi. ed. New York. 19.

4.1111. Fu întemeiat oraşul Boston.. în I d l l . voi.. cit. în anul 1620 se petrecu unul din episoadele cele mai populare din literatura anglo-saxonă cu privire la istoria colonizării britanice. pe insula Santa ( I I . întreprinsă între 1619 şi 1623 1.. 0 acţiune asemănătoare. voi. ca aceea a Massachusetts-ului. New Haven 3. op. cit. H i 11. unde sperau să poată întemeia noi cămine şi afla o patrie în care să fie la adăpost de persecuţii. 620—621 şi nota 50 .. Op. 134.11. 80. . apoi lordul Saye and Sule. care împreună formară coloniile Noii Anglii. pp. se adresară companiei comerciale din Plymouth. II. 4 Vincent T. de asemenea. I (rclx)tezati Providence). 135. Ea roi. Colonia va fi suprimată de spanioli. ki-Ltviţki. Cf. 451. pp. Connecticut. I . I. Ea a încercat să creeze. K o. unde întemeiară aşezarea New Plymouth. . p. ■' Aceasta din urmă contopită ulterior cu Connecticut.. I I I M . în culisele acestei întreprinderi de proporţii au stat tot interesele unor companii comerciale. din motive politice sau re ligioase. Qliver Saimt-Jonn etc. cerîndu-i să-i transporte peste ocean. dînd naştere între 1629 şi 1640 coloniilor Massachusetts. M a g h i d o v i c i . 1964. icel mai de seaJmă port al acestui grup de colonii. Compania le puise la dispoziţie corabia „Mayflower" (Floarea de mai). 33 . dar care n-a avut consecinţele colo Noii Anglii. W i l l i a m s o n . „Pelerinii de pe Mayflower" debarcară la II noiembrie 1620 lângă Cape Cod (Capul Scrumbiei) 2.Tot datorită protestelor şi împotrivirii spaniole a fost lichidată şi tentativa de a stalbili o colonie la gurile Amazonului. . în Noua Anglie. op. The Founding of the Second British Emfin. Printre londatorii acestei companii se întîlnesc. it.. cit. puritani refugiaţi în Olanda. John Hamipden. unul din işelfii opoziţiei nobiliare împotriva Stuarţilor. cit. i In [ 630. Rhode Island. din faţa coastei America ( i i i i i . o scrie de nume ale viitoarelor figuri proeminente din revoluţia burgheză : acelaşi Warwick. i l c . K o s m i n s k i—L e v i ţ k i. 11. I. 138. ■. i n . 1 «p. o colonie puritană şi totodată o bază pentru comeri i i l i II coloniile spaniole. a întreprins Compania insulei ProviI11 ■ 11. Harlow. p. Această colonie deveni un punct de atracţie pentru cei perse cutaţi de regimul absolutist englez.. Un grup de disidenţi confesionali. 2 Descoperit în 1603 de Bartholomew Gosnold. |« «Iun Pym. protejată de lordul Warwick. Londra. p.

îmoheindu-se. la nord. la sud. lordul Baltimore şi. sir Edmund Blowden obţinură de la rege patente pentru colonizarea unor regiuni în jurul golfului Chesapeake. iar mîna de lucru e liberă. Ele se caracterizează prin aşezarea în zona temperată. Amlîndoi beneficiarii voiau să dea posibilitate de aşezare aici catolicilor. p. Ţănmiui răsăritean aii America de Nard vedea astfel răsărind şiragul de colonii care. sau. Primul puse bazele coloniei Maryland. în genere. în 1632. completate pînă la 1732 la numărul de treisprezece. în tot decursul secolului al XVIII-lea şi pînă la înfrîngerea lui Napoleon. prin caracterul complex al economiei lor — jrsiţial agrar. p. cu europeni. în această categorie de colonii predomină (dar excepţiile.. prin faptul că sînt populate cu emigranţi din metropolă. îm 1629. Conflictul din Europa. în 1634. avînd 1 Delaware a trecut în 1638 în stăpînirea suedezilor. cele franceze din Canada. 34 . Port-Royal îşi . cam între 39 şi 40° latitudine. 428 . VI. Quebec.of cit. dar şi a întregii Europe occidentale. vor constitui nucleul Statelor Unite ale Americii. dintre Anglia şi Franţa. iar al doilea coloniei Dalia ware *. dar evoluînd spre comerţ şi industrie. CHBE. şi pămînturile indienilor piei-roşii. duse la un atac al coloniştilor din Noua Anglie asupra Canadei şi la ocuparea onaşullui Quebec. coloniilor de emigraţie le-a fost îngăduit de guvernul englez un regim politic deosebit. 2 Haoser. Coloniile din America de Nord reprezintă prototipul categoriei aşa-numitelor colonii de emigraţie. pacea de da Saiiint^Ganmain^en-'Laye. către apus.Amestecul unor considerente religioase în acţiunea de colonizare — element secundar faţă de interesele comerciale — a dus la iniţiative paralele din partea celorlalţi indezirabili în Anglia — catolicii. fiind organizată în co lonie de sine stătătoare abia în 1702. Aceste colonii erau cuprinse între posesiunile spaniole din Florida. numeroase şi grave. preludiu al îndelungatei rivalităţi în jurul căreia se va axa nu numai poli tica celor două ţări. Din toate motivele de mai sus. Este cel dintîi episod colonial al unui război anglo-francez. nu lipsesc) proprietatea agrară mijlocie şi mică. în 1815 2. în 1655 în a Olandezilor şi în 1664 a revenit din nou Angliei.regiunea înconjurătoare — Acadia — fură restituite Franţei. 29. în 1632.

35 . pescuit şi păşune ale triburilor de piei roşii a stîrnit fireasca reacţie de apărare a acestora. Masa coloniştilor europeni era formată în general din dezrădăcinaţi. a două civilizaţii cu nivel dîfe rit. o problemă prezentă de altfel în cadrul întregului fenomen al expansiunii teritoriale extraeuropene : aceea a raporturilor dintre colonizatori şi populaţiile indigene.) începuturilor unei colonii sînt „pacifice". de asemenea.. LXXXVIII]. 335 [Col. al dreptului coloniştilor de ansi alege organe reprezentative proprii. depăşind zona iniţială. ca un fel de arendaşi îndatoraţi. p. ocupaţia europeană generează fatal un conflict.la bază principiul autoadministrării. Paris. avîmd concepţii de existenţă deosebite1. desperados ruinaţi şi persecutaţi în patrie.s-a adî-ncit pe măsura dezvoltării coloniilor spre interior. isînt iniţial subordonaţi. Conflictul . conflictul e ancorat fim. La ibază. evEOghelixante. Coloniile de emigraţie deschid. 1937. îmboldit de setea profitului. alungarea şi uciderea indigenilor. a creştinilor faţă de „păgînii" rămaşi în întu-• il Acest complex de împrejurări a generat cruzimea şi cinismul în deposedarea. avînd drepturi mai vechi şi tot atît de fireşti la pămînt. pe coloniştii europeni în executanţi nemiloşi ai imperativelor acumulării primitive a capitalului. Aşa s-a în timpi at şi cu primii colonişti englezi în America de Nord. Conştiinţa le era anesteziată de prejudecata comodă a superiorităţii şi a misiunii „civilizatorii". iigooiMiţei.. obiectiv. La politique coloniale et le partage de la Terre aux XlX-e et XX-e siecles. a ţărmului. voi. Ei nu puteau înţelege că emanciparea economică şi libertatea (politică şi de gîndire ipe care o căutau însemnau (înrobirea şi jefuirea altora. J G e o r g e s Hardy. La suprafaţă. Chiar atunci cînd aparenţele (şi numai ele. „L'^volution de l'humanitiP. la libertate. el rezultă din opunerea o două societăţi. în postura ide colonişti. generată de expansiunea modului de producţie capkallist. crâncena lliuiptă pentru existenţă. faţă de care. acolo unde emigraţia masivă din metropolă dispensa pe colonişti de nevoia de braţe de muncă. la existenţă. întemeiat pe exploatare. căzuţi acum în plasa intereselor unor societăţi comerciale. Instalarea lor pe ipămînturile de vînătoare. Situaţia în care se găseau ii transforma.

Luară fiinţă plantaţii de tutun. a acelei epoci de paroxism al violenţei în urmărirea profitului. în cursul căruia superioritatea anmelor de foc şi-a spus. Doi ani mai . Componentă a acumulării primitive a capitalului. op. Harlow. vreo 350 de colonişti. Prosperitatea noii aşezări a fost ieşită din comun.tîrziu.. cînd un 1 ipitan. Istoria s-a repetat. membru al unei companii comerciale anglo-olanideze. poate chiar de pe la 1605. într-un atac general dat prin surprindere. un nou război va avea ca rezultat lărgirea zonei amintite *. istoria sa nu putea fi scrisă decît aşa cum stpune Marx : „cu litere de sînge si de foc" *. Prin pacea din 1634. coloniile din Antile. De pe la 1605. De la începuturile sale. p. 3—6. A Uistory of Baibados. între 1642 si 1644. cuvîntul. Nu e sigură data la care primii emisari ai colonialismului britanic ar fi început a vizita insula : poate pe la 1620. Cele mai importante colonii engleze din emisfera de vest şi din întreg Imperiul britanic au fost. intrarea întro anumită zonă. negustori englezi frecventau insula Barbados. care a organizat o campanie pentru finanţarea acestei acţiuni s. sub pedeapsa cu moartea. V i n c e n t T. A fost una din cele mai mari întreprinderi de la începuturile colonizării britanice. Simen Cordon. an după an. sulb auspiciile lui sir William Courteen. în America şi în alte continente. Editura Politică* Bucuraţi. A urmat un război de 12 ani. iar ceva mai tîrziu de trestie de zahăr.în 1622. 713. cu ocazia întoarcerii unei corăbii engleze din Brazilia. pp. ca totfdeauna în asemenea împrejurări. ed a IV-a. indienii algonquini făcură o încercare de a distruge Virginia. pp. I. Oxford. ucigînd. 1625—1685. pînă la mijlocul veacului al XVIII-lea. (pretindea -că a găsit-o meloouită. membrilor triburilor indiene le era interzisă. 56 . ' Ko s m i n s k i—L e vi ţ k i. fixată de colonişti. aşezaţi acolo pînă pe la 1628. a 'început cdlotnizarea sistematică. voi. 135—136. ba chiar rase întregi. 1926. cit. l%0. I. angajînd investiţii de circa 10 000 de lire sterline şi transportul a vreo 1 500 de colonişti. K a r 1 Marx. Capitalul. Primii colonişti au rămas însă pe pămîntul ei în mod sigur la 1625. colonialismul s-a întemeiat pe jefuirea şi exterminarea unor popoare.

Christopher. şi faptul că numeroase elemente din aristocraţia engleză au avut un rol important. I. funcţia sa principală e supravegherea şi ţinerea în supunere cu brutalitate a producătorilor direcţi. sau de oameni aduşi cu forţa din regiuni cu climat corespunzător şi transformaţi în sclavi. Termen nu toamai propriu. în al cărei climat europenii se acomodau cu greu. în afacerile companiilor comerciale interesate.. nu puteau rezista muncii în asemenea condiţii. elementul european joacă aci numai rolul <de conducere a procesului de producţie. o p. fiind limitate exclusiv la minoritatea exploatatoare şi parazitară. Majoritatea populaţiei fiind formată din sclavi. Barfoados şi celelalte posesiuni din Antile constituie modelul celei de-a doua categorii importante a coloniilor engleze : coloniile de exploatare. Ea imprimă economiei acestor colonii asipectul de monoicultură. Pe la mijlocul secolului. ca mijlocitoare a obţinerii licenţelor regale. D p. Apar şi în aceste colonii regimuri de autoadministrare. ca specific. situată tot în Anti------------1 ma n ge o n. De aceea. In orice caz. ceai. populaţia insulei ajunse în acelaşi timp să numere 25 000 de locuitori albi şi vreo 35 000 de sclavi negri. 30 . pentru a munci pe plantaţii1. între 1623 şi 1625. Prin imigraţie. „democratice". sau şi de aceea. în cadrul acestora ea apare însă cu mult mai făţiş. . K o s m i n s k i —L e v i ţ k i .e134. regimul politic e in. Munca este prestată de elementul indigen.la care se vor adăuga întreprinderi pentru prepararea melasei şi romului. în legătură cu împrejurările întemeierii coloniilor de exploatare din Antilele Mici. 37 . specializată în produse caracteristice zonei calde : trestie de zahăr. Barbados era vizitat anual de peste o sută de nave comerciale..deoarece toate coloniile se bazau pe exploatare. Predomină marea proprietate (plantaţia). Dar aci ele au mai degrabă semnificaţia unei parodii. aduşi din Africa. tutun. prin aşezarea lor în zona tropicală. cu timpul cafea. o p. seminţe oleaginoase etc. în opoziţie cu cele de emigraţie. cit. un grup de negustori londonezi au fi nanţat colonizarea insulei St. reduşi la sclavie. cu pretenţii reprezentative. c it . Ele se caracterizează. mai poate fi subliniat. ii puţin evoluat . p .

Primele ei corăbii s^au îndreptat către arhipelagul indonezian. la nord. care ajunse pînă în insulele Moluce. p. pînă către finele veacului al XVIII-lea. dar mai la nord.n. Antigua. i . Froude le numea. partea . şi Windward. în istoria celebrei Companii a Indiilor Orientale.Aectssion of James I to the Outbreak of the Civil War. londra. în oraşele portuare engleze. I > U | M 1) e m an geon. Franţa şi Anglia s-au luptat ipentru supremaţia mărilor şi Anglia a câştigat-o" 2. i n i u e l R a w s o n G a r ci i n o r. în l. Jumătatea de arc. care a ucis în chinuri pe cei ce au işlafuit-o. în acelaşi arhipelag.i II . la rîndul lor în insulele Leeward. după Londra. Cealaltă jumătate a arcului Antilelor Mici. printre care ale Livenpool-ului . „cel mai soliei plasament colonial al Londrei şi Bristolului" în următorii o sută cincizeci de ani. formează grupul Insulelor Vîntului. care «■ împart. Expediţia aduse profituri de 500%. se scurgea în trezoreria de la Madrid. în secolul al XVIII-lea. op. corăbiile reveniră în Anglia cu o încărcătură preţioasă de piper şi alte mirodenii. Ar mai fi putut adăuga că pe comerţul cu sclavi în Indiile de Vest s-au clădit. pe care istoricul englez J.. 1884. în secolele următoare. „Bijuterie preţioasă"..i spre est. mergînd de la nord spre sud şi despărţind Oceanul Atlantic de Marea Caraibilor. Reuşita dădu imbold organizării unei noi expediţii... II. se cheamă Insulele de sub Vînt.lele Mici. 31. averi imense. voi. în 1604—'1606. în formă de arc cu conve-xitatt-. ■ ' S . la lud. Englezii în Indiile Orientale Colonizarea engleză în emisfera răsăriteană e cuprinsă în întregime. leagănul imperiului maritim al Marii Britanii. Astfel s-au constituit Indiile de Vest engleze. History of England from lin. p. către sfîrşitul veacului trecut : „Bijuterie preţioasă. din Panama. 1 Antilele Mici sînt ghirlanda de insule.. 310. în arhipelagul numit Leeward K între 1628 şi 1633 luară fiinţă colonii în insulele Nevis. în aceste laşpe. în Sumatra) şi Bantam (lîm Java)3. în 1603. cuprinsă între Porto Rico şi ţărmul Americii de Sud. cit. Baribuda şi Montserrat. mcrgind de la est spre vest.. A. un/de ridicară factorii în Acheen (Atjeh. i coastei sud-americane. 38 .. graţie acestor colonii el a ajuns al doilea port al ţării. Acolo Drake şi John Hawkins au captat fluviul de aur care...

. I. Avînd la înfiinţare un capital de 30 000 de lire isterline. Hauser.. Din (lipsă. în ambasadă solemnă. 39 . isir Thornas Roe. 33—34 . L'evolution politique de l'Angleterre moderne. preluară mari caincităţi de ţesături (indiene. stafoilinidu-şi o anume reputaţie.In 1608. priveau cu simpatie pe oricine le dădea o lovitură. IV. care le refuza subsi1 D e m a n g c o n. 8 CHBE. Histoire de Vinde et de la civilisation indienne. care «ubsorisară um totail de 1 500 000 de lire ! 4 Cu toate aceste profituri aipreciabile. cu o scrisoare a regelui Iacob I către Marele Magul. partea a Ii-a. fură atacate ide portughezi. op. 311 .112. cit. în 1615. cit. Paris. Gardiner. anume .. 4 B l a c k .. 131. 80. aceştia sînt înfrânţi. în largul aceluiaşi port. CHBE. 88 . II. 310—311 . Jacques D u p u i s. Paris. cit. Cu rapiditatea specifică plasamentelor speculative. fost membru proeminent al opoziţiei în parlamentul din 1614. Kosmi n s k i—L e viţki. 141. ei se stabiliră şi la Masulipatam 2. obţinînd idreptul ide înfiinţare a unor noi factorii 3. p.. pp. la Surat. reviîinzîindiHle în Malaezia 1. Cum (portughezii dominau de mult mările din jurul Indiei. un anume William Hawkins debarcă în India. sprijinind cererea companiei de a i se permite descinderea unei factorii în acel port. din cauza politicii monarhiei. englezii primiră permisiunea de a-şi stabili la Surat comptuarul dorit. 2 CHBE. 1963. op. şi lasă fără răspuns masacrarea de către ei a membrilor unei factorii a companiei. p. V L e o n C a h e n—M a u r i c e B r a u r e . vasele lor. de bani. (la Amiboina (1623) 5. compania se reconstitui în 1617. op. Ajutaţi de aceste circumstanţe. p. provenită adesea din neînţelegerile cu parlamentul. p. cu profituri fabuloase. I. După o luptă grea. cit. op. în scopul promovării intereselor comerciale ale companiei în India. I (1485—1660). compania păşi într-o perioadă de dificultăţi. 3 Gardiner. în timp relativ scurt. în primul moment. 413. Englezii (perseverară.spre a-şi putea lărgi capitalul de bază. p. 211 . p. se oferiră cam o mie de participanţi. El rămase lîn India pînă în februarie 1619. p. 359. la reşedinţa Marelui Mogul. op. olandezii. voi. de unde. în 1612. p. în intervalul 1611—1616. voi. IV. aV. cit. Afacerile companiei se întemeiară tot mai sigur.. sporit curînd la 72 000.. Aceasta nu o sprijină împotriva noilor concurenţi. p. populaţia şi feudalii locali îi detestau şi. op. se prezentă la Ajmir. 1960. pp. Intrigile portughezilor pricinuiră respingerea cererii. 187.

op. între cele două companii . pp. 88 . 187. op. p. Iacolb I .-ll..u ii . monopolul Companiei Indiilor. avînd atribuţii exclusiv comerciale. abia dacă se pot numi colonii . ni i ii s k i—L e v i ţ k i. Deşi minuscul în comparaţie cu gigantul de mai fiîrziu.diile. 155. m c (jomw. iniţiase colonizarea în Barbados. op. I. cel mult un embrion din care acestea se vor dezvolta.. Indiile Orientale deocamdată nu contau. iar comerţul lor cu sudul Asiei a regresat.acordă lui sir James Cunningham o autorizaţie de înfiinţare a unei companii scoţiene a Indiilor Orientale r. iar în 1639 primi permisiunea de a se stabili la Madras. r . condiţiile erau altele. 136. cit. p. anulîndu-i monopolul şi acor/dînd o autorizaţie de comerţ cu Indiile Companiei aingkHofaindeze a ilui Couirteen. indirect. cit. Abia în 1650. în 1635. p.i va beneficia abia în. cit-. în timpul revoluţiei. din acest punct de vedere. unde iîn cei doi awi următori fu construit fortul Sf. regele Carol I dădu acesteia o grea lovitură. op. aceeaşi cate. In America şi Antile. 382 — 383 . pînă aproape de ruină. I. p. piraterească. Regimul coloniilor şi rezultatele expansiunii coloniale sub primii Stuarţi Se născuse un imperiu colonial. Cele cîteva factorii. Astfel. A urmat o concurenţă cruntă. regii Stuarţi abuzau de drepturile lor ide acordare a licenţelor comerciale.1 j . K 6 I m i n s k i—L c v i ţ k i. D u p u i s. prestigiul negustorilor englezi în India a avut de suferit. el ridica deja probleme de organizare «şi administrare. Administrarea lor aparţinea Companiei Indiilor îşi se concretiza în dispoziţiile sale către cei cîţiva funcţionari plasaţi în fiecare din aceste ipuncte. op. care în 1631—1632 dobândi noi puncte de sprijin în Orissa. în cuprinsul căreia trăia o K o ■. în deceniul anterior. George. 136. în 1617. n i i monopol. Aci coloniile ocupau o suprafaţă bine definită. anuiînd drepturile concurenţilor ei3. prin reînnoirea cartei sale privilegiata de i . IV. făeînid cu acestea o veritabilă speculă. cit. '■' CHIU'. parlamentul va restabili. Ea nu constitui însă un pericol pentru compania engleză. kt\ <• y. 1 1 40 . 2 In schimb. De confirmarv. < f. (:c >i ii |> .i deplin» . p.. H i 11.

3 W i l h e l m Nowack. The Commercial Empire of the Atlantic. Privind-o prin prisma unei largi generalizări a unor elemente din istoria vestului Europei. Portul Bristol e foarte activ în aceste deportări 3. şi din partea coloniştilor. în cadrul acestei mişcări. ■■>*• ■ ■••• 2 1 41 . ei reveneau în metropolă. după un stagiu oarecare în afacerile lor de pe plantaţiile din Antile. I. reflectînd pe marginea acestor metode. pe toţi lîi împingea o necesitate. 179. formată din indigeni. New York. W a ] l a c e Notestein. în „The Economic History Review". de pildă în Virginia. trimişi ca sclavi în Barbados şi chiar în America de Nord. în goană după mai mult. pentru că. Şi într-un caz şi într jaltul. Dar se ridică şi împotriva imoralităţii faptului în sine. nr. A. Vreo 80 000 de supuşi ai regelui Angliei au emigrat în emisfera vestică. Printre primii emigranţi s-au aflat şi deportaţi albi. le condamnă. Aceştia. şi a altora.destul de numeroasă populaţie. ea este considerată. pînă in veacul al XlX-lea 1 . de altfel. în secolul al XVI-lea 2. urmată de o tendinţă de împingere spre vest a frontierelor economice. o primă etapă ar fi fost lărgirea dominaţiei engleze asupra Irlandei. Ele stîrniră proteste. seria a Ii-a. Numai o mică parte o formau negustorii. XV (1962). dintre femei de moravuri uşoare şi puşcăriaşi. persecuţiile politice şi religioase. Farnie. ou numele. oamenii bogaţi. 2. care nu poate schimba în bine deprinderile celor pedepsiţi. 1603—1630.a. p. 1607 —1783. într-o lucrare a sa. 32. drept un efect îndepărtat al „contracţiunii" puterii engleze în Franţa. Emigraţie de oameni „liberi". este cea mai masivă emigraţie. The English People on the Eve of Colonization. de a avea CHBE. ea caracteri zează deceniul 1620—1630. în secolul al XV-lea. de fapt. nu constituiau lotul ide emigranţi definitivi. 205. oonsiderfndu-le o inutilitate morală. în raport cu numărul populaţiei de atunci. D. [1954]. Francis Bacon. 261 . f. în anumite lucrări. p. sclavi negri şi emigranţi englezi. Australia — continentul contrastelor [Craiova].. idin 1618 pînă la izbucnirea războiului civil (1642). agenţii lor. în 1619—1621. această emigraţie e fără îndoială în legătură cu o nouă perioadă de depresiune în economia şi mai ales în comerţul exterior al Angliei . politice şi demografice ale Angliei. o presiune : mizeria. p. De obicei. p.

Oxford. A. guvernatorul Virginiei era reprezentantul numit al regelui s. I.i textul la Commaglr. Organul care avea în atribuţiile sale problemele coloniale era Consiliul privat al regelui. nu avea drept de control asupra executivei. 1930.. • K o s ni i n s k i—L ■ vif k i. cit. Cu aprobarea regelui apar primele carte de organizare a guvernării coloniilor. op. compania Virginiei fu lichidată printr-un act al regelui. asistat de un consiliu executiv. elemente descompuse *• Patentele pentru autorizarea colonizărilor erau un drept personal al regelui. I. 4 D c m a n g c o ii. îşi. 159. doar pentru cîţiva ani. op. op. La aplicarea legilor veghea un guvernator. legislativa. în acest scop. II Vcv. căruia Iacofo I îi. în 1624. pp. 18—19. numindu-şi membrii consiliului său executiv. parlamentului nerecunoscîndu-i-se nici o competinţă. puse în vedere „să nu poarte de grijă" unor asemenea chestiuni. inspirat probabil după modelul Consiliului spaniol al Indiilor 2. iar colonia trecută sub autoritatea directă ia acestuia. (în Virginia acest drept era destul de restrîns.. Practic. emanaţie a minorităţii proprietarilor funciari bogaţi. numit iar nu ales. I. în Virginia s-a întrunit pentru întîia dată o adunare reprezentativă a unei colonii britanice. cit.pretenţia să întemeiezi noi aşezări omeneşti. Ea avea dreptul să voteze impozitele şi legile locale. J i e r r i e d a l e K e i t h. Campania se plînse parlamentului. folosind. pp. p. p. 137. p. în 1619. în timpul lui Iacob I se încercase.. Legalitatea adunării a fost confirmată printr-o ordonanţă regală din 24 iulie 1621 3. aleşi de proprietarii funciari. 3 I 42 . cit. Guvernatorul era un reprezentant al companiei ce patrona colonia. 605. Din acel moment. compusă din 22 de deputaţi. Pentru moment. crearea unui consiliu special pentru colonii. Această formă de organizare a puterii politice e prototipul guvernelor îşi strămoşul constituţiilor de mai tîrziu ale tuturor coloniilor engleze cu drept de autoguvernare 4. Constituţional History of tbe First liutisb Empire. la rîndu-i. 13—14. • CHBl-. De unde pretenţia de a considera puterea sa asupra coloniilor ca exclusivă.

cu sprijinul şi chiar cu participarea noii nobilimi. de stat. care ar fi incomodat companiile comerciale şi tpe coloniştii înşişi.Distingem. mînuit de o bună parte a burgheziei. Parcă anume. într-altele. A Short History of British Expansion. 161. regele Carol I a creat din nou. se iveşte fenomenul creării de colonii fără a avea prealabila autorizaţie regală. sub numirea de „Comisarii generali pentru problemele coloniilor". pentru început. Pentru a le putea controla şi a controla simultan si emi graţia — compoziţia ei —. Acest precedent. sub primii Stuarţi. oare permite. această tendinţă se explică prin faptul că multe colonii. Ţelul urmărit n-a fost realizat. opera iniţiativei private a capitalului comercial. cele regale si cele acordate de rege unor nobili. sub primii Stuarţi. o instituţie specială de guvernare a coloniilor. păturii înstărite a coloniştilor să participe la -guvernare. au fost. guvernarea era lăsată la libera dispoziţie a beneficiarului patentei de colonizare. Monarhia engleză şi organele ei centrale nu dispuneau ide experienţa şi energia necesară pentru a organiza un control efectiv în materie de guvernare colonială. I. în aprilie 1634. destul de însemnate. Toate aveau la bază o autorizaţie regală de colonizare. Prezentă încă sub primii Stuarţi (cazul Virginiei). încă puţine în această perioadă. op. I. acordată Lordului Baltimore). p 140 . Dacă expansiunea colonială şi rezultatele ei. se menţine şi atunci cînd colonia devine regală. p. să se transforme coloniile private în colonii dependente direct de coroană. 43 . sfidând tendinţa monarhiei. voi. Williamson. cit. prin înseşi condiţiile genezei lor. indiferent de categoria din care făceau parte. în general. în frunte cu arhiepiscopul-primat al Angliei. trei categorii de colonii : cele aparţinătoare unor companii comerciale. 1 Kosminsk i—L e v i ţ k î. aşadar. Williaim Laud 1. coloniştii obţin de la rege o reglementare „constituţională" a raporturilor dintre ei şi reprezentantul concesionarilor sau proprietarilor coloniei. într-unele. deveniseră centre de ferventă opoziţie anti regalistă. Erau multe şi mari interesele potrivnice schiţării unui atare sistem. ca un ifel de danie sau favoare painticuilafră (de exemplu colonia Maryland. dacă regele binevoieşte să admită aceasta. în continuarea veacului al XVII-lea tendinţa va fi..

iar în 1636 Providence. Ea prevedea un sistem complet de conducere electivă. Cînd cei din Connecticut săvîrseau atare act de îndrăzneală. Semne noi se iveau astfel în colonii. pe Anglia o despărţea numai un an de izbucnirea revoluţiei burgheze. p. numită apoi Rhode Island. Steele Commager. Bucureşti. care în 1635 migrează spre sud şi întemeiază Connecticut. [1945]. a alegerii făcute de ei1. trecînd prin urmare şi organele locale ale puterii executive în dependenţa opiniei coloniştilor. Şi nu era de mirare. 22. Istoria . 1 A l l a n N e v i n s şi H e n r y Statelor Unite. cei staibiliţi în Connecticut adoptară cea dintâi constituţie elaborată chiar de ei şi aplicată înainte de a fi sancţionată de monarh. inovator. cu îndepărtate şi profunde consecinţe pentru existenţa tuturor coloniştilor englezi din America de Nord.Autorii iar — coloniştii disidenţi confesionali din Massachusetts. în 1639.

Ele se reflectă şi în domeniul politicii coloniale. au dispărut deosebirile anterioare. statul englez s-a transformat în instrumentul realizării fidele a intereselor burgheziei şi nobilimii noi. începe cu . dintre politica statului şi interesele acestor două clase. statul burghez. Motivele acestei schimbări de accent erau mai multe. epoca orînduirii capitaliste şi a dominaţiei burgheziei. a adus. Prin aceasta. avînd un rol în schimbarea mersului istoriei societăţii pe plan mondial. revoluţia burgheză din Anglia e socotită evenimentul cu care începe epoca modernă a istoriei universale. statutul coloniilor şi expansiunea colonială au încetat de a mai fi o problemă cu caracter precumpănitor privat.CAPITOLUL III REVOLUŢIA BURGHEZĂ ŞI CO1. Prin luarea puterii . de asemenea. în vremea revoluţiei. în primul rînd. Un eveniment de asemenea importanţă. O torăsătură pregnantă a politicii coloniale a revoluţiei este tendinţa supunerii coloniilor unui strict control politic şi economic din partea guvernului metropolei. 'burghezia comercială nu mai avea acum interesul 45 . îmburghezită. Ca atare. în dependenţa metropolei. în care. va încorpora problema în preocupările sale directe. Statul însuşi. transformări adînci în viaţa poporului şi statului englez. Ea a adws la putere clasa burgheză şi a deschis drum liber capitalismului într-unui din cele mai puternice state din apusul Europei. cu aceeaşi solicitudine cu care ea stătuse înainte în centrul interesului şi atenţiei atîtor întreprinderi ^comerciale particulare.politice de către burghezie şi nobilimea nouă. ea a exercitat o influenţă însemnată în sensul victoriei capitalismului asupra feudalismului pe plan mondial.adevărat o eră nouă. sensibile în special sub Stuarţi. De aceea.ONII1 I O eră nouă Revoluţia burgheză izbucnită în Anglia la 1640 a fost unul din marile evenimente ale istoriei universale. în forme încă imperfecte. cu atît mai mult. revoluţia a schiţat totuşi cu mult mai hotărît planul integrării coloniilor într-un sistem economic şi politic unitar.

în fine. parlamentul englez s-â ocupat foarte puţin de colonii. proprietarii sau concesionarii lor fiind uşuraţi de o parte din răspunderi şi cheltuieli.coloniile controlului de stat. întruchipat mai întîi ide aşa-numitul „Parlament lung". p.de a sustrage . ed. Guvernul revoluţionar. [1959]. înainte plecau cei ce nu se puteau împăca cu monarhia (sau monarhia cu ei). Revoluţia din Anglia. între 1640 şi 1642. cîteodată. Era o circumstanţă de care cel puţin o parte a coloniilor căuta să profite. După Ii-a.de Stat al republicii engleze. sub revoluţie s-a schimbat compoziţia fluxului de emigranţi. fără ca profiturile să le fie ştirbite. 46 'John C. a slăbit în primul moment controlul îşi autoritatea guvernului englez în colonii. iar apoi de Consiliul . Statul era acum ea însăşi. cum se întâmplase încă pe vremea Stuarţilor. cultivîndu-i. Stanford California. în instaurarea ei din proprie iniţiativă. o speranţă în plus în posibilitatea restaurării celui vechi. Pentru rega-' liştii care luptaseră cu atimele împotriva revoluţiei. demagogic. însemna o dificultate în plus creată noului regim. Acum . care să ie redea averile şi poziţia socială. a . Aceşti regalişti refugiaţi în colonii sînt tot atîţia duşmani înverşunaţi ai noului regim. Era ajpoi la mijloc şi trezirea în colonii a unui spirit de independenţă. tendinţe care marcau o ameninţare pentru interesele burgheziei comerciaile engJeze. pentru a dobîndi o mai mare libertate *. manifestat în revendicarea autoguvernării şi. 30. întreţinerea şi apărarea coloniilor. urmările sale snau resimţit şi asupra lor. cu gravele ei frămîntări interne. aspiraţiile spre mai maire ilibentate. fiind absorbit de chestiunile interne. _ _ _ Astfel. care vor să iscape de socoteala ce se tem că vor trebui s-o dea revoluţiei învingătoare. să o asmute împotriva revoluţiei. era firesc să reacţio neze faţă de aceste tendinţe ce se schiţau în colonii. M i i l e r. în frunte cu Oliver Cromwell. Origins of tbc American Revolution. deşi coloniile n-au fost amestecate direct în viitoarea revoluţiei din Anglia. Prestigiul numelor nobiliare pe care cei mai mulţi le poartă îi ajută să influenţeze opinia locală. Devenea avantajoasă cointeresarea lui în exploatarea. o eventuală separare de Anglia a coloniei în care se refugiaiseră însemna o garanţie majoră a impunităţii lor.pleacă cei care se prăbuşesc de la putere.

în 1643. K o s m i n s k i—L e v i ţ k i. Massaichusetts încheie o înţelegere cu delegatul guvernatorului francez din Acadia (an Canada de est). la 25 noiembrie 1644. pun bazele unei confederaţii..izbucnirea războiului civil însă. cînd ţara s-a divizat în tabere duşmane — una regalistă şi alta parlamentară — interesul conducerii revoluţiei pentru soarta coloniilor începe să crească. La 10 martie 1643. între timp. factorul extern ale cărui interese favorizează această atitudine a coloniilor. Commager. Ele privesc în special lărgirea relaţiilor comerciale ale coloniilor. Acest fapt economic a imprimat definitiv coloniilor din Antile structura socială specifică. legea fu adoptată şi de Camera Lorzilor. Caimera Comunelor adoptă legea scutirii de itaxe pentru toate mărfurile exportate din ţară în Noua Anglie şi pentru toate mărfurile acesteia. op. ce neliniştea profund parlamentul englez. cit. sau. în colonii apar (primele semne ale veleităţilor de independenţă. importate în Anglia. I. cu de la sine putere. cit. pp. dar în orice caz prin intermediul companiei-patron. Virginia decretează dreptul olandezilor de a face comerţ cu ea. op. în condiţiile carenţei controlului din partea puterii centrale. în 1642. 468.. I. După tergiversări şi amendamente. se observă şi în Antile. 479—480. voi. de la data cînd fusese votată de Camera Comunelor *. op. Intrusiunea olandeză. In acelaşi an. coloniile din Noua Anglie. Exact atunci c(md în Anglia izbucnea războiul civil. în căutare de noi terenuri de plantaţie. pp. în octombrie 1644. introdusă de olandezi. în Antile începea să ia avlînt cultura trestiei de zahăr. cit. reglementând relaţiile între cele două colonii s. 26—28. ceea ce denotă că (libertatea de acţiune pe care coloniile încep să şi-o permită trece din sfera comercială fin cea politică B. după ce portughezii le ruinaseră pe cele avute pe ţărmul brazilian. Scopul ei era de a combate influenţa regalistă . Plantaţiile de trestie de za1 2 3 Kosminsk i—L e v i ţ k i. pînă atunci avasim'onopolizate de companiile comerciale engleze şi dirijate mai mult spre Anglia.. paralel cu cea engleză.asupra lor şi a le atrage de partea revoluţiei. dacă şi spre alte state. . colonia Massachusetts ia hotărîrea de a admite în circulaţie moneda olandeză. dar cu efect retroactiv. p.

aveau în medie oîte 20—30 de acri. tiislory of the Great Civil War. 210. în rîndurile conducătorilor revoluţiei se aflau unii cărora biografia anterioară le justifica interesul şi simpatia pentru colonii. p.a. Hampden ş. la 2 (noiembrie. vechi pionier al expansiunii engleze dincolo de mări 4. şi totodată să creeze dificultăţi acelora care manifestau simpatii proregaliste. predominante âaiainte. 339. cit. prin măsuri adecvate. subordonîndu-le unei unice comisii parlamentare3. venit anume ca să pledeze în faţa Camerei Comunelor în favoarea doleanţelor concetăţenilor săi. o bază a marii proprietăţi funciare. 4 S a m u c 1 Rawson G a r d i n e r . voi. 1888.hăr. recent născuta colonie obţinu o cartă prin care situaţia ei era ireouinosouită şi legalizată 5. Berlin. ' A l f r e d S t e r n . I. La 14 martie 1644. Geschichte der Revulution in England. spre a fi cu adevărat rentabile. ceea ce va atnage (după sine avalanşa importului de sdlavi negri 2. prin excelenţă. 92. cu condiţia de a fi făcut pe corăbii engleze. cd. I. I. loc. Misiunea incului organ era să atragă coloniile de partea parlamentului. 48 1 . icomisia parlamentară pentru colonii elabora proiectul de lege care încuviinţa comerţul liber al coloniilor. după încheierea victorioasă a primei faze din războiul civil. op. în 1636. 469. * Ibidem. La 31 octombrie 1643 fu votată noua lor lege de administrare. fusese emigrant la Boston şi. Fiecare din ele se constituie pe oîte cel puţin 500 de acri1. Cel mai tînăr dintre liderii puritani. de pildă. trebuiau să aibă o mare suprafaţă. » CHBE. ajunsese în conducerea Massachusetts-ullui 6. lordul Warwick. p. prevăzînd privilegii şi avantaje pentru comerţul lor cu Anglia. în ianuarie 1647. O menţiune specială 1 acru (acre) = 4 047 m 2. Erau. Atenţia parlamentului pentru colonii fusese stimulată şi de vizita în Anglia a lui Roger Williams. foştii componenţi ai Companiei insulei Providence : Pym. Coloniile din Antile vor deveni. 3 K o s ni i s k i—L e v i ţ k i. în vreme loe [plantaţiile de tutun. aşadar. 1881. Henry Vane. după izbucnirea războiului civil. Multe împrejurări pledau. pentru o intervenţie a parlamentului în organizarea coloniilor. a II-a. p. cit.. Londra. p. în fmuintea acesteia fu numit. întemeietorul coloniei Providence pe calea „de jos în sus".

I judece îşi să decapiteze pe regele Carol I Stuiart. iar au companiile comerciale care le înfiinţaseră şi care. masele populare nefiind încă suficient de organizate şi de mature spre a-i putea imprima un program consecvent democratic. Cu începere din 1647. cu Anglia. Caraicter contradictoriu. cit. se observă în cadrul revoluţiei din Anglia o opinie extrem de ostilă împotriva companiilor privilegiate. parlamentul englez apără. întrucîtva. timp de cîţiva ani. imai păstrau drepturile asupra unora din ele. vor fi campionii decişi ai desfiinţării lor 2. prin garantarea libertăţii comerţului ou sclavi3. măcar for mal. De reţinut e faptul că legea ia în considerare. coloniile ca atare. I. în cea mai mare parte a desfăşurării sale. Cf. considerate ca o piedică în calea (dezvoltării libertăţii comerţului.recunoaşte. Politica colonială a republicii şi protectoratului Anul 1649 a reprezentat momentul culminant al revoluţiei burgheze din Anglia. 154. K o s m i n s k i—L e v i ţ k i. ca per soane juridice atrase ân implicaţiile ei. interesele coloniilor de emigraţie în faţa fostelor companii exploatatoare. I. 2 1 4—451 49 . definind drepturile comerciale ale coloniilor şi relaţiile lor. Hi 11. Levellerii. CHBE. Descifrăm însă şi un revers al medaliei. N. Promovînd. După crearea unui organ unic de administrare. p. obligîmd-o să detroneze. p. în cadrul conducerii căreia au prevalat. şi libertatea comerţului cu salavi1. elementele marii burghezii şi ale noii nobilimi. op. 472. 8 De pildă Compania Guineii începuse deja de pe la 1630 a se „specializa" în acest gen de afacere. în privinţa coloniilor de plantaţii (tropicale). aşadar. cit. curentul radical reprezentînd mica burghezie. al politicii coloniale. revoluţia schiţează prin urmare şi un sistem de otionme unitare. p. op.. interesele marilor plantatori şi ale companiilor legate de aceştia. 210.. inerent unei revoluţii burgheze timpurii. în ţpeţă. Unul din puţinele momente în care presiunea qpiniei maselor >s-a putut face simţită asupra conducerii revoluţiei. în condiţii echivalente. proclamând republica.

1927. parlamentul însărcina o comisie specială să se <H ii. fonduri băneşti — şi. La 13 februarie 1649 fu creat Consiliul de Stat. organul executiv suprem al republicii engleze. La aceasta se adaugă motive mai aidînci : tendinţa burgheziei engleze de a exploata mai eficient coloniile. rivala eomereiallă a Angliei. pe diferite cai. a forţei sale politico-militare. pentru dezvoltarea accelerată a i'ionamiei Angliei — manufacturi.}).dictată. ele au încercat.de problemele dezvoltăr4i<omerţului şi meşteşugu• ilor. ca sarcină. 211—212. Politica republicii engleze faţă de coloniile sale va fi. eliminarea concurenţei străine din comerţul colonial." 2. exprimînd încă o dată. dar încheie o înţelegere cu guvernatorul coloniei olandeze Noua Olandă. trasîndu-i. şi aceea ide a întrebuinţa „toate mijloacele şi căile pentru a asigura progresul şi înflorirea comerţului în Anglia. Eine Geschichte der wirtschaftlkhen Ent- . încadriîndu-le într-un sistem economic închis . La I . de la gura fluviului Hudson. Antigua şi Bermude au izbucnit răscoale regaliste. a creat şi dificultăţi poporului englez. voi. prezidată de londul Warwick. Sub influenţa lor. coloniile Virginia şi Maryland au refuzat să recunoască republica.îngust 1650. printre atribuţiile sale. p. Aceasta lînseirma încetarea atribuţiilor comisiei anterioare pentru colonii. 50 •Lujo CHBE.Acest mare act progresist. [enft. să izoleze îşi să submineze noul regim.. comerţ. elaborarea detaliată a unui 1 Wtchlung Englands. Irlanda şi teritoriile ce le aparţin. iar printre coloniştii din Barba/dos. folosinea la maximum a resurselor existente ale coloniilor. într-uin ouvînt.. cît şi pentru a încuraja bunăstarea tuturor coloniilor şi factoriilor de sub domiimiaţiia (republicii. de considerentul imediat ai combaterii regalismului şi al restabilirii autorităţii durabile a metropolei în posesiunile ei transoceanice. Gonfaderaţia Noii Anglii nu" merge acît de departe. de fapt..pp. Actul de constituire enumera. în special a celei o/landeze. 213. indirect. B r e n t a n o . prin urmare. rezerva faţă de controlul metropolei asupra coloniilor şi intenţia ide a-işi reglementa singură problemele comerciale 1. sprijinite dinafară de reacţiunea feuidalo-absolutistă şi de intrigile republicii Olandei. prin aceasta. A îndîrjit activitatea elementelor contrarevoluţionare din interiorul ţării şi din toate posesiunile ei . I I . I. revoluţionar.

Ii recomandă. într-adevăr. verificînd privilegiile companiilor comerciale şi anulând orice clauză din cuprinsul lor. In acelaşi timp. în baza lui. printre altele. printr-o simplă demonstraţie navală. Erau exceptate de la acest regim mărfurile provenite din Levant şi Indiile Orientale. să studieze posibilitatea reorgaiii/. prin care interzicea comerţul străinilor cu coloniile engleze. De asemenea. cit.iirii comerţului exterior ipe baze noi. Adoptarea actelor de navigaţie a reprezentat în politica externă engleza victoria intereselor acelei grupări a burgheziei care viza expansiunea capitalului comercial englez pe o arie oît mai întinsă.1a 3 octombrie 1650 primul „Act de navigaţie". al doilea Act de navigaţie : „Actul pentru sporirea flotei comerciale şi încurajarea navigaţiei naţiunii engleze".proiect de politică economică mercantilistă. importul de mărfuri în Anglia lumma să se ifaică. vasele străine nu puteau aduce decât mănfuri produse în propria lor ţară.i coloniilor din America şi din alte părţi. plătind o taxă vamală mai ridicată decît corăbiile engleze.?. un embargo parţial. Act cu o dublă semnificaţie : pe de o parte subordonarea integrală a resurselor coloniilor necesităţilor Angliei şi înlăturarea infiltraţiei olanideze în comerţul cu ele. la 9 octombrie 1651. 3 Hi 11. „îneît aiceste colonii singure să poată aproviziona -republica engleză cu .tot ce are nevoie" *. pentru mai bine de un secol şi Ibidem. ca pedeapsă pentru răzvrătirea unora din colonii. 157.de Vest şi a readus la supunere. 216. 2 1 51 . pe de altă parte o sancţiune. Protecţiomismul şi mercantilismul sînt ridicate. urmau să se examineze măsurile necesare spre o mai bună guvernare . pe cele din America de Nord. op. o escadră plecată din Anglia la 5 august 1651 a înăbuşit în scurtă vreme revoltele regaliste din Indiile . lîn iprimull irînd. parlamentul a adoptat. pe corăbii engleze 2 . Totodată. dominaţia mărilor şi acapararea de colonii. ea însemna şi „victoria unui nou sens al responsabilităţii guvernamentoile faţa de comerţ" :>.. „care ar contraveni bunăstării publice". îin mod logic. aplicarea actului trebuia să atragă şi măsuri militare. cu începere de la 1 decembrie 1651. p. pentru ca produsele lor să se înmulţească. parlamentul englez adoptă . în spiritul recomandărilor de mai sus. libere.

de englezull Johm Selden 3. la rangul de politică economică oficială a statului englez. dacît sa renunţe la principiul libertăţii mărilor. totul era pregătit. în timpul tratativelor preliminare acestei păci. K O » m i n s k i—L e v i ţ k i. în consecinţă. ale căror profituri comerciale irezultau în mare parte din rolul lor de intermediari. i m i m . cum suna şi titlul unei lucrări scrise în 1615. în cursul războiului. Era şi o lovitură în plin împotriva olandezilor. Cromwell a propus Olandei o noua împărţire a lumii în sfere de influenţă. era prea târziu : se încheiase [pacea *. dar balanţa înclinând pînă la urmă în favoarea Angliei. de înlăturarea concurenţei mărfurilor străine .jumătate. mai cu seama Massachusetts. Puternică naţiune de comercianţi. în fine. cit. sau despre i t â p f n i r e a mă r i i ) . voi. pp. marcat prin victorii navale de ambele părţi. op. pu b l i c a t ă î n . unul din creatorii ştiinţei dreptului internaţional. trimiţfad pe coastele llor o mouă flota. c^ replică celei a lui ( «rotius.i din partea Olandei a Actelor de navigaţie.influenţă exclusivă. Naţiune industrială în dezvoltare. 49. Cînid. plătind însă o despăgubire Companiei engleze a Imdiilor Orientale. Pacea din 5 aprilie 1654 era bazată pe principiul neamestecului fiecăreia din părţi în comerţul 'ivloiilallite ou coloniile propriii. 8 Ibidcm. republica engleză a mai întîmpinat oarecari dificultăţi cu coloniile din Noua Anglie. substituind pe aceea hispano-fportugheză din secolele precedente : Anglia unma să aibă miînă liberă în emisfera de vest. de „cărăuşi ai mărilor". 49—50. Olanda prefera să accepte această îlnifrîngere. vel de dominio marin (Marca închisă. încă destul de încrezătoare în forţa marinei sale. . p. teoretizat da 1609 &ntr-o llucraire — Mare liberum (Mare liberă) — de către Hugo Grotius. II. Anglia avea nevoie de protecţioniism. pe care numai cu greu le-a putut convinge. . i i în u i r 52 1 activitatea 2. care ar fi trebuit să-fi înceteze Olanda respinse propunerea. A urmat un război între Anglia şi Olanda. iar Olanda în cea de est. Ceea ce revenea Ja Teounoaşteir. i-w iii convenit existenţa unor «fere separate di. conform principiului mării închise.i Marc dausum. să organizeze un atac împotriva Noii Olan de.

cit. republica burgheză va urmări să o lărgească. administrată direct de guvern. parlamentul însărcina Consiliul de Stat să cerceteze „care puncte din ţările de peste mări ar irebui ocupate panttiu siguranţa îşi foflosiuil republic Li" '. Jamaica. cu Portugalia. cucerind. Jamaica a devenit de la început colonie de stat. op. în cursul căruia o flotă engleză. în urma refuzului Spaniei.. Se inaugurează astfel o etapă nouă în metodele coloniale ale Angliei. 158. Pentru îmtîia dată în istoria colonialismului englez. rcprezcntînd cu ţii mai multă tărie interesele marii burghezii. Un alt război. cum era ou/mită am Anglia —. guvernul jproteatoratUilei 2 ceru celui ide fia Madrid să a/ocepte libertatea comerţului englez în coloniile spaniole. era de aşteptat ca burghezia eu revină cu hotărîre la politica ce îi adusese atâtea succese în . cum îl numesc istoricii englezi. idiin grupul Amtilalor Mari (MI mai. aduse englezilor libertatea comerţului cu coloniile portugheze din Brazilia. determinată de noul caracter de clasă al statului. ci şi la asumarea unei noi responsabilităţi a statului faţă de posesiunile coloniale. în cele din urmă. 3 De fapt. prin noi cuceriri. devenit burghez.1 doua jumătate a veacului al XVI-lea : ostilitatea faţă de Spa nia — „doşmaniuJ naturali". op. 2 1 * HUI. Noul regim instaurat în Anglia la sfîrşitul anului 1653 .Această dominaţie exclusivă statornicită asupra coloniilor sale. atacă fără succes insula Espanola (azi Haiti). în termeni mai favorabili dedît aceia de care beneficiau negustorii portughezi (înşişi4. dînd ansamblului de posesiuni ale Angliei veritaibilul caracter de imperiu colonial — noul imperiu. 53 . împotrivirea populaţiei din interior a întîrziat cucerirea completă încă vreo doi ani. Asistăm nu numai la naşterea unui nou sens al responsabilităţii guvernamentale faţă de comerţ.. La 25 februarie 1652. care purta titlul de lord-protector. el concentra puterea în mîinile lui Oliver Cromwell. India şi Africa de vest. se ajunse la un război. avîînd îmbarcate şi forţe terestre. prin funcţionarii săi numiţi. în 1654. 1655) 3. p. p. ■ încercarea ide a o elimina din emisfera vestică. Este elementul de organizare care se va impune definitiv la sfîrşitul secolului al XVIII-Jea şi în secolul al XlX-lea. Ajunsă la putere. cit. I. Kosminsk i—L e v i ţ k i. încheiat de asemenea victorios. prin tratatul din 10 iulie 1654. regim de dictatură militară. 478.

presentimentul acestei dezvoltări. Strîngînd pînzele. . au pus bazele transformării Angliei în marea putere din secolele următoare. uf. Toate acestea. fiece vas al flotei noastre. 46—47. de la Coloanele lui Hercule. versurile : „ The sea's our own .. la un moment dat. each vessel of our fleet. Contemporanii evenimentelor au putut avea. şi-acum toate naţiunile salută. Marca ne aparţine . tn 1648.Prin succesele politicii sale externe. că Anglia ar putea deveni „o altă Romă a Occidentului. 476. în ciuda convingerilor sale democratice. n-a scăpat. ' lbidem. poetul Bdmurtd Waller insera. un pas însemnat către stăpînirea mărilor. în vremea republicii şi protectoratului.. iii. din contemplarea lor. p. op. de tentaţia de a considera. în timpul protectoratului. cit. I... and now all naîions greet. o consolidare a domeniului ei colonial. nota 2. pp. o lărgire a sferei de activitate a comerţului.. With bcnding sails. înfăptuite paralel ou o cons-ideraihilă sporire a forţei navale * $i în contextul unor victorii militare de prestigiu. centru al unui imens imperiu colonial. faţă ia 41. Citat după B r i e . Cf.. p. marele poet al revoluţiei. Anglia a realizat. Kosminski—L e v i ţ k i. pînă la < h eanul Indie" 3." 2 Iar John Mii ton. 1 Circa 200 de vase de război la sfîrşitul protectoratului (1660). într-un panegiric închinat lui Cromwel]. 51.

monarhia. din partea acestora. In această situaţie. Primele două clase. Mercantilism şi colonialism sub Restauraţie Una din noile realităţi implantate de revoluţie în viaţa societăţii şi a statului englez era politica economică sintetizată în actele de navigaţie. de fapt. Revenirea la regimul monarhic a fost rezultatul unui compromis politic între marea burghezie şi noua nobilime. în Anglia a fost restaurată dinastia Stuart.CAPITOLUL IV DE LA RESTAURAŢIE. acceptînd aceste condiţii. Moartea lui Cromwell a lipsit acest regim de o personalitate excepţională. şi vechea nobilime. El trebuia să ţină seaima de transformările economioo-sociale (petrecute sub revoluţie. care se bucura ide o autoritate necontestată. sau izolat de masele populare. de altă parte. politica ce oîştiga teren în mai toate ţările europene : mercantilismul. Regimul Restauraţiei. Regimul de dictatură militară al protectoratului nu s-a dovedit destul de eficient pentru a ţine masele în supunere. Regimul Restauraţiei a fost obligat de împrejurările interne şi externe să respecte şi chiar să dezvolte acest sistem. în persoana lui Carol al II-laa. reprezenta numai o victorie parţială ă reacţiunii feuidalo^absolutiste. prin noi legi. LA PACEA DE LA UTRECHT (1713) La 1660. de singura. căutînd să păstreze numai pentru ele rezultatele revoluţiei. fiul regelui decaipitat de revoluţii" în 1649. 55 . devenite realităţi de neînlăturat în viaţa Angliei. marea burghezie şi nobilimea raliată revoluţiei au recurs la o alianţă. care întăreau şi lărgeau prevederile actelor de navigaţie. punîndu-le condiţia prescrierii culpei tuturor celor care luptaseră împotriva regalităţii şi a respectării transferurilor de proprietate pe care le săvîrşise revoluţia. pe bază de compromis. de o parte. cu clasa pe care o răsturnaseră de la putere şi cu reprezentanta acesteia. Le-au readus la putere. s-au simţit ameninţate de o nouă izîbucnire revoluţionară.

işa-numitul „Plantations Duties Act" (Actul de tarare pentru plantaţii). i i I n i i l e pe care industria engleză avea interes să le vîndă în afara ţării. 224. Zece ani mai tîrziu a fost promulgai . la sfârşitul secolului el reprezenta 1/7 din total *. Restauraţia a fost un compromis.Din punctul de vedere al burgheziei. partea I. Pînă atunci. Operă a parlamentului. indigo. 1 a George Louis 88. dirijat de metropolă. un nou Act de navigaţie. precum şi exportul produselor metropolei la preţuri convenabile. supranumit „Magna Charta a comerţului englez". ea marchează în hişi timp statornicirea definitivă a atribuţiilor sale de a legifera în materie colonială 2. se puteau plasa mai uşor toate i i i . demn coiloiramt. instituie dreptul de depozit al Angliei pentru o serie de pro duse importate din colonii. prin care se stabilea un tarif vamal unitar în . iar a importurilor sporeşte cu aproape 40%. Cel puţin în comerţul exterior şi în expansiunea colonială. în 1663. tarifele erau fixate de colonia importatoare. Aceste mărfuri puteau fi reexportate numai după ce fuseseră aduse în porturile engleze. tutun. Valoarea exporturilor se triplează. Dacă în prima decaidă a Restauraţiei volumul comerţului colonial reprezenta 1/10 din totalul comerţului exterior britanic. fără a se face apel la străini. între 1660 şi 1688 tonajul marinei comerciale engleze a crescut cu peste 60%. pe o piaţă unde. coinicurcnţa fiind ipso facto exclusă. I. New . Din cauza aceasta. în a doua jumătate a veacului al XVIÎ-IITI va continua preocuparea integrării coloniilor într-un si'. tidrul comerţului ~dintte ţ coloniile engleze. dar nu o înifrîngere.him economic închis. p. Crearea unui sistem cuprinzător de reglementare a comerţului colonial este faptul central în istoria Imperiului britanic. Existenţa lor trebuia să favorizeze importul. ca de pildă zahăr. 1} c c r. The Old Colonial System. . în anul 1660. bumbac. voi. Ibidtm. o altă lege supune dreptului de depozit al metropolei şi mărfurile europene destinate coloniilor sale. 13—15. Mercantilismul concepea coloniile ca un factor al realizării balanţei comerciale active. interesele burgheziei s-au putut afirma nestjînjenite. Astfel. în qpoca Restauraţiei.

Schuyler. Efortului de integrare a relaţiilor comerciale dintre metropolă şi colonii. pp. pp. cit. în 1696 se creează Departamentul Comerţului şi Plantaţiilor (Board of Trade and Plantations). de a cerceta şi aplica formele de comerţ cele miai avantajoase pentru stat. Mercantiliştii vedeau în plantaţii categoria de colonii producătoare de articole ce nu se găseau în Anglia. Ceea ce e mai interesant. 243. 18—2 3 . Asemenea colonii realizau deci la maximum posibilitatea unui comerţ care să promoveze balanţa activă a metropolei. 1 Mii I e r . I. p. şi totodată inoaipabile să producă mănfurile specifice industriei şi agriculturii engleze. şi. 232—234. 1965. El a fost reorganizat. atenţia metropolei a continuat a fi absorbită cu precădere de coloniile tropicale. cărora le atribuia cea mai mare valoare. I. Din aceleaşi motive. pentru consecvenţa aplicării sistemului. a Ii-a. 247. ca atare. Anglia a recurs la interzicerea introducerii în colonii a unor culturi sau a înfiinţării unor manufacturi identice cu ale metropolei. Paris. un „Consiliu pentru plantaţiile externe". op. 254—258.. ed.Aceste trei acte au fost caracterizate drept „coloana vertebrală a vechiului sistem colonial britanic" l. pe care se mani festă continuitatea între politica burgheziei engleze din a doua jumătate a secolului al XVII-lea. op. 57 . E un plam paralel cu primul. 568. op. spre a MÎigUPa plantaţiilor de peste mări acest monopol şi a întări astfel caracterul „compensator" a! economiei metropolei cu a coiloniiillor tropicale 4. Intre 1660 şi 1665 a funcţionat. 20. înfiinţarea acestui organ central a însemnat un moment hotărîtor în procesul de încadrare a coloniilor în schema definită a polkiciii economice mercantiliste a statului 3. de mai multe ori. cu aceea din vremea revoluţiei. pe lingă Consiliul p r i v i i al regelui. cu misiunea. 3 CHBE. H e n r i G r i m a l .. i-au corespuns şi încercările repetate ale regimului Restauraţiei de a crea un organ specializat în dirija acestor relaţii. Pentru a-1 consolida. cit. concurente.. 2 B e e r. 570—571. 5—6. generate ide principiile mercantiliste. printre altele. 239—240. pp. cit. p. de plantaţii. Histoire du Commonwealth Britannique. 4 Ibidem. e faptul că în acelaşi timp în Anglia a fost interzisă bunăoară cultivarea tutunului. pp. fără a reuşi însă să devină un organ eficient şi cu autoritate 2.

Vor voi să prelucreze singuri produsele lor şi să le excludă pe ale noastre. cit. şi nu se vor sinchisi de dependenţa lor de bătnîma Anglie. Cam Irn aceiaşi ani. pentru a ruina întreprinderile locale.. nota 1. Board of Trade recomandă Caimerei Comunelor intnr/uorca expartulkid lâmii şi aii (produselor manufaccuirate de l în. nedrepte. avantajoase pentru plantatorii din Indiile de Vest. Tindeau spre o dezvoltare comercială şi manufacturioră. „prejuc l u iu. I. spre sfîrşitul secolului al XVIII-lea. Anglia ar fi rămas suibpopulată. îşi vor însuşi comerţul cu Indiile de Vest şi întreg beneficiul de pe Uirma acestor colonii 2.. Ibidem. nu numai la pierderea acestor colonii.în opoziţie. Iar un mare comerciant mjţlez. Este genmenele conflictului care va duce. în urma războiului civil şi a emigraţiei. să lupte contra noastră pe pieţele străine. 1 H a r d y. el socotea potrivit. iU G r i m a 1. în 1699. 572. în 1671. p. p. p. \ . aceşti colonişti vor fi bogaţi. puternici. printre altele. economistul şi statisticianul William Petty împărtăşea prejudecata care a dominat opinia publică engleză pînă la finele veacu lui al XVIII-'lea : că. declara la sfîrşitul secolului al XVII-lea că „Noua Anglie este colonia cea mai păgubitoare pentru acest regat) s. din aceeaşi logică interna a sistemului. îin peinspcotivă. . produceau aproape aceleaşi mărfuri ca şi metropola. 35. un om de stat englez spunea următoarele. Le păreau şicanatoare. „Operă a agricultorilor şi 'meseriaşilor" i. despre Noua Anglie : „în douăzeci de ani. op. îndeosebi cele din Noua Anglie. persecutate. nu erau convenabile unei părţi a coloniştilor din America de Nord. p. 8 CHBE.Josiah Ghild. M . i dm colonii. în consecinţă. oarecum. coloniile de emigraţie. constatînid faptul. 22. G r i m a 1. Măsunile dictate de el. op. Mercantilismul nu se potrivea cu caracterul dezvoltării economice a acestor colonii. aşezate MI zona temperată. sînt neglijate şi chiar. apăreau mai degnabă canouirente pentru Anglia. cit.isc acestui regat" &. isă se recomande coloniştilor din Noua Anglie întoarcerea în vechea patrie 4. coloniile din America de Nord. dar şi la obligativitatea — dictată şi de alte cauze — a reconsiderării întregii politici coloniale engleze. p. 22.. op. cit.

pentru înţelegerea raporturilor dintre metropolă şi colonii. o formulă prea fericită pentru interesele Noii Anglii j. în care Restauraţia nu învăţase din lecţia revoluţiei şi căuta să revină. 59 . era practicat de aceiaşi comercianţi cu porturile franceze. pe plan politic. faţă de revendicăriile burgheziei. nuimericeşte. şi relaţiile cu Terra Nova. contactul coloniştilor emigranţi cu Anglia a slăbit. la regimul absolutist. I. aducînd pienderi aniuaile însemnate vămilor britanice K Coloniile din emisfera vestică sub Restauraţie Cadrul economic schiţat e unul din factorii care trebuie avuţi îm vedere. accentuat în rândurile unei părţi a coloniştilor. Un al doilea factor explicativ rezidă în circumstanţele politice generate de revoluţie şi apoi de restauraţie. op. Pe la 1677. * CHBE. 129—130. Iar (în măsura. Cu atît mai mult cu cît. Divergenţele de partidă. la fel ca în Anglia. comericianţii din Noua Anglie jucau un rol precumpănitor în sdhimbul ide mărfuri cu Antilele. Emigraţia însăşi a scăzut considerabil. p. lăsaseră urme în sentimentele coloniştilor faţă de Anglia. în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. coloritul ei social iniţial. după cum s-a subliniat. din motive lesne de înţeles. cit. sub Restauraţie. exploatate 2. ivite sub revoluţie. lărgirea domeniului colonial englez în America de Nord a continuat.Temerile guvernanţilor englezi nu erau neîntemeiate. pe plan economic. în măsura în care continuatorii dinastiei Situart se arătau concesivi. între 1640 şi 1660.. politica mercantilistă nu era. în acelaşi timp. această tendinţă irita. 153—157. Un întins negoţ de contrabandă. extinzîndu-şi. în comparaţie cu puternicul exod de sub primii Stuarţi. ca rezultat al intereselor aristocraţiei din Anglia. dat de elementele din clasele inferioare. spiritul libertar şi democratic. 239. în parte. pp. emigraţia şi-a regăsit. 143—149. combinate cu ale plantatorilor din Virginia şi Barbados. Ele au dus la constituirea unei asociaţii 1 B a i l y n . în interiorul acestui imperiu care continuă a privi „cu faţa spre vest". Cu toate acestea. Restauraţia nu era regimul apt să regenereze coeziunea zdruncinată. eludlînd prevederile actelor de navigaţie. destul de gravă.

pe coastele Africii 3. 1935. Inspiratorul întreprinderii era lordul Clarenidon. 1957. reprezentînid opoziţia moderată faţă ide regimul Restauraţiei. Oraşului Noul Amsterdam i se schimbi numele în New York. la sud de Viriginia. cînd guvernatorul olandez din Noul Amsterdam. p. între 1665 şi 1667. Toată coasta Atlanticului. principalull lau'tor al readucerii lui Carol al II-lea pe tron.Peuples ot civilisations". 284. Louis XIV (1661—17 75j. devenit duce de Albemarle. s-a predat în faţa coloniştilor din Noua Anglie şi a unei mici flote engleze. din Canada pîna în Florida.24S. Regele acordă această colonie fratelui său. comandate de colonelul (sau căpitanul) Richard Nicolls 4. condusă de celebrul amiral De Ruyter. în alte cazuri.p. p. nr. . ducele de York. în sfînşit. confirmată de rege în 1664 2. Războiul aduse în schimb prejudicii coloniilor din Antile. cucerirea. Who captu>. voi. Noua Olandă. atacă 1 ' Ibidem. W i l s o n . La. unul din fondatorii. O flotă olandeză.a luat fiinţă New Jepsey. şi lordul Shaftesbury. oolonizarea insulelor Bahamia. H. pe atunci principalul ministru şi consilier al regelui *. devenea astfel engleză. 60 <:HBE. în cinstea lui Carol al II-lea. Aşa . De către aceeaşi asociaţie a fost iniţiată. Printre cei interesaţi în afacere se numărau generalul Monk. 253. cu concursul coloniştilor din Noua Anglie. cum se imtiîimipda'se şi înainte de 1640. în noua colonie vor predomina culturile şi sistemul de plantaţii. El a prilejuit coroanei engleze. a oontinuat „roirea" vechilor colonii. Situată pe coasta Atlanticului. Parii. Amsterdam? în „English Historical Review". prepon-'iice frangaise. tot atunci. . 4 C.rivalitate anglo-olamdeză de duipă promulgarea actelor de navigaţie a dezlănţuit un nou război. X]. partid al marii burghezii şi nobilimii legate economiceşte de ea.care a obţinut o caută regală şi a finanţat în 1663 întemeierea coloniei numite Carolina. capitala coloniei.l. a mult doritei colonii. 471 [ î n continuare »EHR"]. Inevitabila şi (permanenta . de S a i n t-L e g e r — Philippe S a g n a c. dar efectiv început din 1664. peste <oîţiva ani. p. prin ciocniri armate între comercianţii celor două ţari. ' A . Faptul s-a întîmfplat la 30 august 1664. 97 [Col. ai partidului whig.

care se alăturaseră olandezilor la începutul anului 1666. 254—255. înlăturarea pirateriei şi statornicirea păcii în America". avu ca rezultat ridicarea fortului Charles. Compania Golfului Hudson. pentru comerţul cu blănuri din nordul canadian. 330. ocupară St. în 1702. colonia Delaware 4. care condusese flota engleză în expediţia de cucerire a Jamaicii.. Cu mult mai lia nord. Diin extremita-tea ei sudică se va despărţi. pp. aduse Angliei recunoaşterea oficială din partea Spaniei a stăpîmirii asupra insulei Jamaica 3. S t. * Ibidem. 246. pp. în anul 1681. 2 CHBE. 61 . pp. Francezii. se pun în această perioadă bazele timide ale unei alte zone de expansiune engleză.şi capitala acesteia. 231. Un alt tratat. A Sbort History of British Expansion. 242 . bornbardîwd coastele şi aducând pagube navelor din apele insulei. aproape de extremitatea sudică a acestuia. în 1670. William Penn era simpatizant al sectei quakerilor. 266—269. ocupat il<englezii din Barbados în 1651 2. p. Philadelphia (oraşul iubirii frăţeşti). de către prinţul Rupert. compania obţinu un brevet regal pentru comerţul cu blănuri în regiunea 1 CHBE. ca toate sectele religioase disidente (dissenters). l. 105. ocupate de englezi pe la 1654. I.în războiul civil. la 31 iulie 1667. William Pann. pentru achitarea unor obligaţii ale coroanei faţă de familia amiralului Perin. L e g e r—S a g n a c. care. condusă în 1668 de Zachary Gillam. I. fost comandant al cavaleriei regale. vărul regelui. care isc varsă în Golful Hudson. O primă expediţie sub auspiciile ei. la gura rduljuâ botezat Rujperit. cit. o cartă de posesiune asupra unui teritoriu la sud-vest de New York. restitui Angliei ultimele trei insule. Pacea încheiată cu ambii inamici la Breda. „pentru aplanarea diferendelor. cu dreptul de a-1 coloniza. Penn oferi quakerilor posibilitatea de a se strămuta peste ocean. Christopher. Antigua şi Montserrat 1. 252 . Ei întameiară colonia Pennsylvania . nu era de loc privită cu ochi buni de cercurile guvernamentale şi ale bisericii anglicane. 242.Barbadois. 3 CHBE. în anul 1667 s-a întemeiat. în 1665. I. p. op. în schimbul cîtorva puncte din Acadia (Canada de est). pp. regele Carol al II-lea acordă fiului acestuia. încheiat în 1670 la Madrid. retrocedând olandezilor Surinaim (Guyana olandeză). Anglia păstra de asemenea Noua Olandă. W i 11 i a m s o n. devenită New York.

CHBE. cit. Negustorii companiei au făcut puţine 'încercări de a pătrunde spre interior. întrqpninsă ide un anume Henry Kelsey între 1690 îşi 1692. Toronto. însemnătatea pe care [politica mercantilistă o acorda plantaţiilor tropicale a intensificat şi preocuparea Angliei pentru guvernarea lor. emigranţi albi şi sclavi negri. O încercare ide explorare (în adâncime a acestor pămiînturi mecunoscute. Histoim du Canada.. englezii au acţioii. 62 . pp. < IIIU.pîna la coasta Atlanticului. aînid Franţa a recunoscut aceste posesiuni engleze. dezvoltînd coloniile lor ide (plantaţii. p. M a g h i d o v i c i. op.M în Marea Caraibilor ca într-o mare liberum. Din 1664 1 I V i i n u începuturile Companiei Golfului Hudson : J. I. Paris. o comisie mixtă urmînd a stabili o linie de demarcaţie între ele şi Canada franceză. T y r r e l l . p. Vreme ide aiinci ani după ocuparea e:. Laurenţiu şi pe regiunea de la răsărit de aceasta. Au izbucnit şi unele conflicte..situată la vest de o linie care unea aproximativ fortul Charles cu Laicul Superior. M a r c e l G i r a u d. 555—556 . 35. reprezentată de un guvernator şi consiliul său. depăşind Barbados ca importanţă economică ~. p. Albany. comerţul cu ele şi cu coloniile spaniole. op. cu competenţă. 1931 . B. l. cit. în 1663 se acordă plantatorilor albi dreptul de a-şi alege reprezentanţi într-o adunare i J i i i v . agenţii companiei întemeiara pe malul golfului vreo şapte fortWHfactorii. mai precis pe valea fluviului Sf. insula a fost supusă regimului de guvernare imiditară. Din 1661 se instaurează conducerea administrativă civilă. evident. 330. înlăturate abia în 1713. Documtnts relating to the Eeariy History of Hudson Bay. p. 30 . 1 D c m a n g e o n. 545 .. nu avu consecinţe practice K Probleme de guvernare a coloniilor din emisfera de vest După aranjamentul din 1670 cu Spania. stăpîni pe Canada. prin pacea de la Utracht. Jamaica ajunge în 1698 la 50 000 de locuitori. locală -şl limitată. Activitatea lor s-a mărginit la zona apropiată ţărmului. 398 . . printre care Moose (azi Moosonee). 1946. Prinice of Wiales etc Activitatea acestor negustori de blănuri era privită cu suspiciune şi chiar ostilitate de francezii. Rînă la 1688. VI. i . p. păiduroase şi cu climă foarte rigidă. Aceeaşi preocupare era impusă şi de creşterea populaţiei acestora.

Massachusetts îşi văzu abolită constituţia. din punct de vedere administrativ 3. Carolina şi Massachusetts izbucniră adevărate tulburări de protest împotriva pretenţiei parlamentului englez de a legifera în colonii. [Paris]. spre a le putea controla anal uşor. în coloniile aparţinătoare unor proprietari — ca Maryland sau Pennsylvania — prerogativele acestora fură suspendate temporar. într-un „dominion". op. condusă de Nathaniel Bacon» a fost declanşată şi din cauza prăbuşirii preţului tutunului. S t. 3 B e e r. B e e r.. 2 1 63 . în 1680. L'Amerique et Ies Ameriques. fiind dizolCHBE. în 1677. adunarea locaiă era echivalentul parlamentului din Londra. I. II. din 1675—1676. pentru Jamaica. Cf. II. fără a cunoaşte condiţiile din cadrul acestora şi neglijînd drepturile atribuite propriilor lor adunăoni 2. op. Ea a fost prima răscoală ţărănească în coloniile engleze din America. cit. pp. piaraitatoirii vor accentua tot mai mult asupra competenţei şi prerogativelor adunării lor. pp. 1964. de preferinţele exprimate de colonişti în favoarea vreunei persoane. 154—155 . p.. în 1686—1687. 331—337. op. al guvernării prin conlucrarea dintre puterea executivă numită de la centru şi cea legislativă.ii ţin« '. în Virginia. cit. Insulele Bermmle Reveniră colonie a coroanei în 1684. în 1684. ca pînă atunci. P i e r r e Chaunu. guvernul englez încercă să (răpească acestora — nu numai îm Jamaica. dar şi în Virginia — orice drept (de iniţiativă şi deliberare ta problemele financiare ale coloniei. ■ Drept urmare.. 142—144. încurajaţi de acest succes. pp. fapt care a ruinat numeroşi fermieri. pentru Anglia 1. pp. fără a m.se perfectează sistemul mixt. l. suferind cîţiva ani o serioasă ştirbire a autoguvernării sale. Răscoala din Virginia. cit. după alte deosebiri de vederi între ei şi guvernul din Londra în chestiunea 'finanţelor insdlei. 406—407 . aleasă de pătura subţire a bogătaşilor locali. temporar. Coroana numi ea bisaşi pe guvernatorii din coloniile dependente direct de ea. (guvernul englez trebui să cedeze. Plantatorii din Jamaica se opuseră cu hotărâre şi. coloniile Noii Anglii au fost reunite. în 1700. pretinseră pe faţă că.(Mină. 137—139. în vigoare şi în unulte colonii din America de Nord.i g e r—S a g n a c. 394. în urma manifestării din partea adunărilor cttorva colonii a unor prea (întinse veleităţi de autoritate.

p. Pretutindeni se căuta o normalizare. cit. curentă în An-. p. tnfiinţarea Departamentului Comerţului şi Plantaţiilor ur. p. coloniilor Masm IHINOMJS şi New York ile-a-u fost acordate din nou constatuViile. Lucrurile n-au evoluat mai dramatic. marea burghezie şi aristocraţia funciară şi-au împărţit rolurile conducerii politice. S t.vata Compania Insulelor Somers. că în colonii trdbuie să se facă simţită-autoritatea regală 3. ecoul incongruenţei dintre concepţia colonială a mercantilismului şi interesele coloniştilor. L e g e r—S a g n a c. op. Ultimii nu puteau accepta isuibordonarea şi dirijarea lor completă. p. & B e r—S a R M a c. 395. înclinând spre concepţia. disputa nu era încheiată. 247. guvernanţii englezi rămîneau convinşi de necesitatea controlului economic şi politic mai striîns asupra coloniilor. op. [.. a drepturilor de autoguvernare câştigate de colonişti pînă atunci 2. mai cuprinzător şi mult mai durabil deoît cel din 1660. în 1691. St. din motive de oportunitate. op. 405 . filozoful. 64 . semnTal tfaptului că nimic esenţial nu se 1 CHBE. cit. 395. Noul regim de după 1688 a căutat să aplaneze conflictele incipiente ou coloniile nord-americane. teoreticianul principiilor după care s-au condus autorii schimbării de regim din 1688. I. • CHBE. Tendinţele potenţate de absolutism ale lui Carol al II-lea. în cadrul unui nou compromis de idasă.. John Locke. L 6 g e r—S a g n a c. prerogativele parlamentului recunoscute şi întărite. Puterea monarhului a fost definitiv îngrădită. p. glia. şi ale fratelui şi urmaşului său Iacob al II-lea (1685—1688) au coincis în chip nefericit cu interesele egoiste ale marii burghezii comerciale în problemele raporturilor cu coloniile. din partea metropolei.. Cu toate acestea.KM mai acum. I. Cedînd. deoarece în 1688 Iacob al II-lea a fost detronat prin lovitura de stat — numita de englezi „revoluţia glorioasă" — care a adus în fruntea ţarii dinastia de Orania şi a consolidat bazele regimului constituţional din Anglia. prin recunoaşterea. 395. legală sau măcar tacită. care le administrase pînă atunci1. Aceste fricţiuni erau. evita să extindă şi la colonii concluziile oonstituţionaliste ale eseurilor sale asupra iguvernării. :l St. cum s-a mai arătat. spre sfîrşitul domniei. 406. cit. agravlnd opoziţia pe care aceste ten dinţe o stârneau în rândurile coloniştilor. şi economică şi politică.

i l e i sale. I. compania ocupă. cedînd particularismului local. englezii au făcut o tentativă de a se aşeza în Madagascar. Ca probleme de guvernare în emisfera vestica. ou fost separate administrativ de Barbados. p. CHBE. Ne•tic. 265 . derivată dintr-un mercantilism tot mai consecvent. au pierit cu toţii.schimbase în concepţia 'colonialismului britanic. op. p. Creşterea plantaţiilor din Antile isporea mereu Ic a li vi (pentru acestea. S f k. Christophcr. 2 1 5-451 65 . fiindcă în viitor asemenea manevre de grupare şi regrupare administrativă a unor colonii vor întîlni destul de frecvent. şi. La 1682 se I leu o încărcare de a lle federaliza. Reluarea insistentă a afacerilor din partea GotnpfUliei Indiilor Orientale mărea utilitatea coastelor africane.i lor. 3 CHBE. I. insula fusese declarată posesiune a companiei încă în 1651. la 1671. Giglio. I. pp. cit. creWknse. cit. în cîţiva ani. desigur fără ca nimeni să-işi fi putut închipui că tocmai aceaistii Ittîncă pierdută în mijlocul Atlanticului va deveni 'dîndva unul din numele cele mai celebre între toate posesiunile Angliei. coloniştii debarcaţi au rămas fără nici un sprijin din ţară. 189.. instituţie care s-a întrunit cu intermitenţe pînă li 1711.). Africa Caracteristicile dezvoltării şi politicii economice engleze în a doua jumătate a secolului al XVII-lea au atras mai mult docît înainte coastele Africii în sfera de activitate a comercianţilor englezi2. izbucnind războiul civil. încercarea aceasta e de reţinut. insulele Leeward (St. 407—409. pontru cecalele ce le puteau oferi comerţului cu Orientul îndepărtat. insula Sfîinta Elena '. un „Consiliu şi Adunare general inutilelor". în 1659. pe Mngă organele ■ li conducere ale fiecăreia. dar ocupată efectiv numai în 1659. mai e de semnalat că. rezervat faţă i l e federalizare 1. p. în general în intenţia guvernului britanic de a-<şi simplifica şi întări controlul politic asupr. Competiţia anglo-olandeză se ducea fn tanidînţs de penetraţie a Angliei şi îin această zonă de a c ţ i u n e i n v. op. dar. Prin 1640—1641. Cf. 9. cînd ţi-a suspendat activitatea pentru mai bine de 0f>1 zeci de ani.. în acest scop.

i pi i mul ni Rupert şi a membrilor cabinetului. Ei ocupară la un montcni dat lortul englez de la Gape-Goast. sprijinită de contribuţia personală a ducelui de York. 1 000 de ani ! In 1663. cu ocazia unor tratative de pace cu Spania. de la Capul Blanco pînă la Capul Bunei Speranţe. Compania laceasta a avut rolul iprincipal în aspectul african al conflictului anglo-olandez dintre 1664—1667. nr. i. •Si. atrăgînid ca repre-i l i i . şi acordîndu-i monopolul comerţului cu negri'. reorganizîndu-ise.i avansarea temuţilor concurenţi. ci. în 1667. ea s-a destrămat. ni i ontra factoriilor olandeze. în februarie 1664.. ui p 97 | < cit. 11 W i I so n. cu aceleaşi imetode. ■»/' . La sfîrşitul anului 1671. 2H4. / . nici negustorii olandezi nu erau mai pacifici . Membrii ei au fost acei negustori care au lînceput hărţuielile cu olandezii. Spania se qpuse acestei cereri. cu începere din 1668. . îradît. ' / / . ea iprimi o nouă cartă. Privilegiul era valabil. 440. pîna pe Coasta de Aur2. fură întreprinse şi acum raiduri de pradă. I.. practic.Intensificarea comerţului englez în Africa e marcată de apariţia unor companii tot mai numeroase şi mai puternice. p. încă înainte ca între cele 'două ţări sa existe oficial starea de boi. care a oibţinut capta regală de constituire li '' 'picmbrie 4472. ocu<pă ibaza olandeza de la < rorea $i distruse mai imulte factorii. consacrate acestui scop..!■■ York.il. De altfel. pînă în Maroc. printr-o fructuoasă operaţie de subscricir. In 1660 ia fiinţă Compania aventurierilor regali în Africa . 1937. expediţia unei flote conduse de ducele . căutau sa i iiinli. . guvernul englea căută să obţină pentru Compania africană monopolul ooimerţuiliui cu isdlavii (în coloniile spaniole din America3. |.' '. reuşind să şi-o impună abia în 1713. I i g ei Si g n i e. Această Companie 'regailă lafricană a » CHBE. iar membrii ei n-au mai făcut. decît comerţ individual. Războiul cu Olanda a provocat companiei pagube atît de însemnate. asupra căreia englezii vor continua să insiste. actul care confirma constituirea o autoriza să caute şi să im porte aur şi fildeş. op..1 HI. s-au pus bazele n i " i noi Companii. Aproape oa pe vremea incursiunilor 'lui Hawkins şi Drake în dauna Spaniei. Aceasta recuceri fortul. extinzlnidu-i zona de acţiune spre nord.

în raport cu aristocraţia. pp. cit. The Royal African Company. îmţpreună cu alte şase factorii fortificate. 57—63. Operaţiile acestea.au precadat-o 2. pp.i apună.. < II acest nou statut. încetinindu-i canisidenalbM ruiajuil capitalului şi obil-iigînd-o să recurgă l. 3 Ibidem. I. 447. expansiunea colo niala eogktl in India rămlîne pe mai departe opera acestei puternice companii comerciale.i 1657. steaua «. icordat credite însemnate plantatorilor din Indiile de Vest.Angliei avea privilegii similare cu ale predecesoarei sale. |. G. Chiar dacă n-a onorat acest credit. în acelaşi timp. Sfk. Compania Indiilor Orientale Ca şi în perioada anterioară revoluţiei. Restabilită în toate drepturile sale de Cramwrll. 131. 75—79 şi 299.i împrumuturi. pp. op. 90—96. între 1709 şi 1712. Da v i e s . noua companie a fost cea mai puternică şi mai de lunga1 duratX printre organizaţiile comerciale engleze aictivînd în Africa.■i începu s. Perioada sa de maximă prosperitate se plase. 97. E o companie mai burgheză decît cele cm. Acesta fu îngăduit tuturor comercianţilor englezi. I. p. cu condiţia de a plăti companiei o taxă de 10% după valoarea măr1 urilor. pp. guvernul a intervenit în lichidarea datoriilor companiei. 64.. compania a făcut in vestiţii prea imari în mijloace de transport şi. Lovitura de stat din 1688 o privează de înalta protecţie politică 3. i !n primii ani de existenţă (pînă prin 1678—1680) şi s-a întemeiat pe vînzarea ide sclavii negri (circa 100 000 între 1672 şi 1713) în Indiile Apusene. 4 CHBE. cit. cînd fu lichidaţii şi tnlocuitS cu alită companie 4. i ilresează după criza prin 1 K. Ea poseda forturile din Gambia şi de pe Coi de Aur (Cape Coast Gastle). Londra. 1957. 2 lbidetn. După un sfert ide veac de activitate. 67 . 450. La 1698 pierdu monopolul comerţului african. 'drept acoperire a cheltuielilor sale de întreţinere a foriuriiloj şi hun oriilor. pe care le foloseau de-acum şi ceilalţi nesuttori. p. op.t / . Cf. reuşind s-o salveze de la faliment. ea lîncezi pînă la 1750. D a v i e s. în /deceniul 1680—1690. tot pe o mie de anil. rău inspirate. au pus-o în dificultate. 441—442. E de remarcat totodată (faptul că provenienţa capitalului ei indică 0 participaţie mult mai largă a marii negustorimi.

1650—1651 s-au stabilit la Hugli. tar în anii următori şi-au extins punctele de sprijin atft pe I. bazată pe numeroase procedee ilicite în dauna indienilor şi stiîimindu-ie indignarea. a fost reluată cu vigoare. Bombay fu cedat de coi i . Motivul erau rapturile săvîrsite de agenţii în special de cînd fusese numit „căpitan general şi amiral al Cxropaniei Indiilor". I n t r e 1687 şi 1690. Jofon Child. i . cum se exprimă Maoaulay. Activitatea comercială. valoarea importului anual din India crescu vertignos. D e m a n g c o n. Nababul din Bengali. 1957. 398 . între 1660 şi 1683. 1 I le || fJuon Ba) i Golful Hun (la poRUfh(Ci). în Asia ' n i est. i ( (inipaniei Indiilor 4. compania acordă fiecărui acţionar o bonificaţie egală cu valoarea partioipaţiei sade. Din 1662. în acele părţi. Madras. L'expansion cumpecnne (1600—1870). illiamion. ajungînd. trebui să plătească o mare despăgubire indienilor îşi sa revoce pe Child. Englezii îşi făcuseră apariţia pe coasta Bengalului pe la [633. din India în Europa şi invers. . i g e r—S a g n a c. M cit-. op. compania adaugă şi pe cele r c / i i l i i i e din dezvoltarea comerţului de coastă. în delta Gangelui. Oraşul ce s-a dezvoltat aci a deil( nu după multă vreme cel mai de seamă centru al comei (ulmi şi influenţei engleze în India apuseană. „la o prosperitate cum ilumea nu tnai cunoscuse alta". compania se găsi în război cu Marele Moiţu] Aurangzeb. . ' I1r 6 d i r j c " STa u r o. i se recunoscură toate comptuarele deţinute pînă atunci. 135. la care se adaugă continuarea permisiunii de a ise stabili pe un mic teritoriu în delta Gangelui. în 1676. pe care portughezii o făcură cadou Jui Carol al II-lea. iadiignat. op. Paris. la căsătoria sa cu o prinţesă din portugheză. p. cit. Masulipatom îşi Viiishakliapatam. iar asupra capitalkilui astfell dublat. în cpimptuairelle de ia Sunat. I. ' < harlti M o miniumti. un dividand ide 2O°/o jpe timp de cinci ani ! * La profiturile din comerţul interoceanic. A Shorl Hiitory of Brititb ExpaHsion. făcu apel la sprijinul Marelui Magul. în 1668. Compania fu lînfrîntă. în schimb. p. „o insuliţă infectă". de la 8 000 la 300 000 de lire sterline.. >pc ©arabii construite în India2. englezii benefii iară de un nou punct de sprijin pe coasta de vest a Ini l u i : Bombay :l.care trecuse în ultimii ani ai domniei lui Carol I şi în vremea revoluţiei. 305.

:artă pe 21 <Je ani. I ns . VIII. în K a r 1 Mar x—F r i e d r i c h Engels. în Ternate şi la Benkoelen. cît şi în interiorul provinciei. l i . p. ifacilitîndu-i folosirea forţei v i l e ( I r .. pp. istoria //' rezultatele activităţii ei. pe da începutul secolului ai XVIII-lea. Con Dao. < ţripondirance anglaise. după încheierea păcii cu Aurangzeb. oiupiTo a guvernului. Rivalitatea comercială alimenta un veritabil şi apro. iar în 169X ea cumpără în proprietate deplină acest mic teritoriu. 157.i dea voita CaJioutta. compania obţinu. între Compania en gleză şi cea olandeză a Indiilor.' 400. Teritoriul pe care li s-a permis din imn .itions". 2 S t. voi. 109—110 . c oimptuare pe insuliţele Gjouşan.> se aşeze. / . 1954. în schimb. voi. Aci se v. i „în m . 1959.. I o n . Nu-i putură însă împiedica să se aşeze şi să practice comerţ clandestin în insula Timor.i 1696. i i r timpurile şi în toate ţările a unit capitalul liberal şi dinastiile liberale". p. CHBE. cuprindea. 1715 —1763. I Mi unul deceniu al veacului al XVII-lea se deschidea peni i u < Onipania Indiilor sub auspicii promiţătoare. m i / î (China). „Peuples et civilis. 108. îngerul păzitor al lui Wilhelm 1 III i în -i. de pildJ Ia Patna. dreptul de a construi un fort. în Borneo. 17—19. printre altele. M i i li . . cal mai mare oraş al Indiei *. oraş renumit pentru comerţul cu mătase. Compania Indiilor Orientate. Laurence Henry Gipson. satul Kalchata. voi. în apropierea lui. în baza edictului shogunului l y i i i i n i M i . rămase în-. Nereuşite iau fost. 3 P i e r r e M u r e i . 345 [Col. ii . 9. în largul coaistei de sud a Oonchin-i Imul jj la Bandjarmasin. IV. 4 K a r l Marx. De asemenea. Bucureşti. Editura Politică. p.i gul malaez. plătind pentru aceasta ca mită unor 1 tish Empire belim. iîn insula Sumatra 2. <■ I E ii w t t 'II ■■. din 1638 3. forţă despre care Marx spune i . 1937. între 1664 şi 1683. The Battle of Plassey and the nquest of Btngtl. XI]. New York. aproape de vărsarea fluviului l . i .the American Revolution. Lovitura de si. esul englezilor în Japonia. Wilhelm al III-lea de Orania (1688—1702) este regele adus la tronul Angliei de lovitura de stat din 1688.coastă. The Bri- pp. l. compania a obţinut de la noul regim. Opere. tentativele de a înfiinţa. 69 . declarat şi nadeclarat.i|>< continuu război. numit Fort William. Li ge r. fiind „principala forţă motrice a monarhiej eonitituţionale. 1963. Paris. în 1693. olan îi alungară pe englezi din comptuarele ce le aveau în arhipel.. salpetru ş\ opiu.ii din K>HH părea s-o favorizeze.

istoria si rezultatele în Karl Marx — F r ie dr ic h Engels.nimiciri ai liberului-scbimb în Anglia" 2. din care 5 000 de lire ducelui de Leeds. Produsele manufacturilor textile engleze nu se puteau compara sub raportul calităţii cu cele indiene. la sfîrşitul veacului al XVTI-lea.1 r x. era din belşug compensată pentru Anglia. în consecinţă. pentru Compania Indiilor Orientale. Editur. cu privire la trăsăturile specifice ale activităţii companiei în acest secol. îr Engels. în Opere. voi. Opere. pentru a se crea companiei posibilitatea unui comerţ rentabil cu India. era de natură să suscite nemulţumiri. i s-a permis să exporte acolo anual argint.prin toate mijloacele. Bucureşti. precedîod trecerea spre revoluţia industrială. Aşadar. . S-ar putea ridica întrebarea dacă termenul de „capital liberal" nu este prematur folosit de Marx. prin însuşi caracterul său de excepţie în acea vreme. fîn ultimii ani de domnie ai reginei Elisabeta. însuşi regele fiind învinovăţit că ar fi primit 10 000 de lire 1. Friedrich ap |6i irl 161 157 j i ii c ra. La începuturile sale.persoane influente o sumă ide circa 90 000 de lire ster/line. K a r l Marx — Opere* Mai . după cum rezultă din explicaţia deosebit de clară dată tot de Marx. ceea ce constituia o derogare flagrantă de la concepţia economică a ■ i n i . voi. ■oi tarea de metale preţioase în India. Cei interesaţi în afacerile companiei demonstrau însă că majoritatea mărfurilor aduse din India se reexportau la preţuri de r î i c v a ori superioare celor de achiziţie.1 i I M . Folosirea termenului e justă. 12.i Politica. direct proMi mal cu volumul comerţului respectiv. conchide cu Fineţe Marx. 9. Compania Indiilor Orientale. aur şi monede străine în sumă de 30 000 de lire sterline. Anglia păşea în stadiul culminant al dezvoltării «ale mamufaicnuiriere. Faptul. Bill-ul cu privire la India. Nu rezistau nici concurenţei cu preţurile relativ scăzute ale acestor produse textile. „monopolizatorii din India au fost primii propo-\ . obsedată de ideea opririi oricărei hemoragii de metale i acumulării acestora în ţară. datorită neîntrecutei virtuozităţi manuale a torcătorilor şi ţesătorilor indieni. care se datorau atît cruntei exploatări feudale la care erau supuşi meşteşugarii din 1 K . pentru a facilita achiziţiile.

Indiei. prin prosperarea afacerilor celui dintîi. reprezentat de Compania Indiilor. se schiţează în Anglia un conflict de interese între capitalul comercial. i l c . Scottish and Irish Joint-Stock Companies to 1720. care şi-a reluat «poziţia monoţpolMtl în comerţul englez cu Asia de sud. Oxford. I dificultăţi mai serioase a pricinuit însă companiei sciziunea în 1698. prin împăarea oslod douî . Sutherland. Trebuie observat însă itemenea măsuri.i „instituţie naţională". In condiţiile creşterii apreciabile a importurilor indiene. contribuind la geneza procesului revoluţiei industriale *. it ur i din India. pe baza unui capital fi im. p.India. La rivolution industrielle au XVIIIe siecle. ea va deveni unul din cei mai mari creditori ai statului *. W i l l i a m R o b e r t S c o t t . p. The Constitution and Finance of English. voi. Compania Indiilor Orientale. 1952. l'»s | 2 Karf Paul MtntOUX. CHBE. având sancţiunea parlamentului. primele inter-«In i i i ile importării . The . în jurul anului 1700. el a creat greutăţi Companiei Indiilor. 71 p. 161. în deceniile următoare. Proprietarii de manufacturi au putut influenţa parlamentul. 264 . II puternic. De acum încape adevărata activitate a companiei. şi for/marea noii Companii Engleze a Indiilor Oiui i i . voi. 1 Paris. numită oficial Compania londone i i u n . n-au atins esenţial profiturile companiei. încă din titlu. repetate în toată prima jumătate a veacul u i al XVIII-lea. (). I. Reţinem deocamdată faptul că acest conflict s-a num printre stimulatorii introducerii unor perfecţionări tehnice în industria textilă engleză. Pensia şi China. Cam-bridge. şi capitalul manufacturier. 6. o mare parte din aceste mărfuri erau de altfel iiduoc în Anglia raumai pentru a fi ireexjportate pe continent 2. l i n u r i de cea veche.şi vînzării în ţară a anumitor categorii de ii s. cel din urmă considerîndu-se ameninţat cu ruina. Incompatibili tatea dintre industria Angliei şi a. < . I. l 702 îşi 1709.. criza a fost înlăturată. penii n ca acesta să prevadă. 3 Ibidem. . cît şi practicilor ilicite prin care i ompamia îşi făcea achiziţiile. 193 [n • dit in I M a r x. Aşa cum s-a arătat. 1959. 156.rupuri comerciale rivale. East India Company in Eighteentb-Century Politics. în 1697 a apărut o luci ce îşi propunea să demonstreze. pp. 9. 1910. p. constituindu-se Compania Unită a Indiilor Orientale. în Opere. în mod direct. 368—379. L u c y S.

Nobilimea spaniolă alese ca rege pe Filip de Anjou. în oraşul olandez Utrecht.. dar şi una maritimă şi colonială. iUT. sem na tă la tp. ambele tabere erau epuizate.muntelc desfăşurării acestui lung conflict interesează i puţin decît sensul..i.i <. ■ I m Me d. fiecare prezentînd cîte un candidat. dar sub rezerva ca între Franţa şi Spania să fie exclusă pentru totdeauna o uniune politică.Războiul de succesiune la tronul Spaniei şi tratatul de la Utrecht (1713) în 1700 muri ultimul reprezentant al dinastiei de Habsburg pe tronul Spaniei. Anglia obţinu Gibraltarul şi insula Minorca..1 ni iiini. imomentul în care seculara rivalitate franco4iabsburgică pentru hegemonia continentală încetează de a mai Forma axa principală a relaţiilor dintre statele Europei apuln locul ei apare pe primul plan rivalitatea anglo-fran< De la succesiunea spaniolă pînă la căderea lui Napoleon [■mie istoricul englez Seeley — Franţa şi Anglia au purtat un nou război de o sută de ani. pe plan internaţional. boiul de succesiune la tronul Spaniei marchează.istei. .. i u l I '• li Spania. succesiunea fu revendicată de ramura austriacă a Habsburgilor şi de dinastia franceză de Bourbon.. declarînd război Franţei şi Spaniei. regele Franţei. îndeosebi ultimul motiv a determinat Anglia să se alăture coaliţiei europene care. reprezentînd şi o puternică forţă continentală. me i. 16 72 I lup I Dl m i i i o. nepotul lui Ludovic al XlV-lea. La încheierea păcii.înntlI. în temeiul legăturilor de rudenie cu familia defunctă. francezilor permiţîindu-li-se în continuare să i în largul insulei şi să usuce peştele. l' i anta i rebui să cedeze Angliei Acadia şi insula Terra Nova (Newl. refuză -. p. Am. Anglia şi aliaţii ei recunoscură ipe Filip de Anjou ca rege în Spania. . Se contura astfel posibilitatea unei uniuni franco-spaniole. l ' r i m r o ■c on v r n ţ i e aparte. rezultatele imediate şi urmările sale.. în 'frunte cu Habsburgii austrieci. < ti . pentru Lumea Nouă şi stăpînirea mărilor *.i situaţia creată. la 11 apri lie 1713.iiKl). pe o anumită port.

S p c r l i n g . cit. 85 (1961). 441. p. Asiento. Monopolul dobîndit fu concesionat de guvern Companiei Mării Sudului. Asiento-ul a condiţionat.mJ BlWographical Finding List. ' J oh n G. în fapt.coastele Africii. din faza ilicită în cea legală. atît în comparaţie cu al altor ţări — Spania. Aceasta încheie. la capătul unui efort de aproximativ un secol şi jumătate. aşa-numitul drept de asiento. imperiul colonial al Angliei era încă destul de puţin întins. La politique coloniale de L'Angleterrt du XVllfc' siicll iil. p. An Historical Essay .I I I I I ni imoştea ultimei dreptul de monopol al prinderii negriei. Aoglia imai dobîndi un drept urmărit de decenii de negustorii săi : monopolul comerţului cu sclavi în coloniile spaniole. op.i veille de la guerre de 1914. p. 447. Anţ'Ju a renunţat la asiento prin tratatul din 1750. Abia isecolul al XVIII-lea reprezintă perioada în care Anglia a^ază. cel all plantaţiilor. dreptul de asiento fu concesionat Companiei Mării Sudului. • Hanrl l ' r u n s c h w i g .i încheierea tratatului ide la Utrecht. în „Revue Historique". Este şi epoca în care. 334. The South-Sea Company. Operaţiunile sale au intrat.sa ulterioară. prin cuceriri. 1962. Tratatul de la Utrecht reprezintă aşadar victoria completă şi instaurarea dominaţiei capitalului comercial englez ti fera de vest. Compania Mării Sudului îşi re- . pe timp de 30 de ani. contractuală 3.. :l M u r c t. Comerţul cu sclavi I )up. în această zonă. în baza că. contra II i u i compensaţii de 100 000 de lire sterline din partea Spaniei. cîte 4 800 de negri anual. 4 Dar răstimpul asiento-iului a fost ierni pentru ea la mijlocul secolului al XVIII-lea primul li II i i ) Imperiu britanic. mai ales spre sfîrşitul ei. contract. Asiento-uil permitea. 331. care garanta pe imai departe largi drepturi comercianfiloi englezi ân coloniile sale. CAPITOLUL V PUNEREA BAZELOR MARELUI IMPERIU Pînă în pragul secolului al XVTII-lea. . ÎMI contract cu Compania regaJlă africană. §i vânzarea altor mărfuri 2. Anglia se angaja să livreze. toate porturile Americii spaniole fiindu-i accesibile în acest scop. an. Boston. Spania a semnat în continuare un tratat comercial obişnuit. în acest interval de timp. « CHIUI. o întărire a coloniilor de plantaţii din Antile şi dintr-o parte a Americii de Nord. înfiinţată îm 1711 '. temeliile celei mai mari puteri coloniale din istorie. 4 lUdtm.it. I. concesiune (arendare) de impozite. bazate pe munca sclavilor. cu condiţia de a livra la timp cantităţile contractate de marfă umană.13 iulie acelaşi an. se produc adlînci transformări în viaţa Imperiului britanic. p. pp. după cum se va vedea. pe planul structurii sale economice şi politice. pentru despăgubirea companiilor comerciale care îl aveau conon. Olanda — dît mai ales faţă de dezvoltarea . 14—16. la Iu i. să-'şi atingă apogeu! producţiei şi rentabilităţii5. tom « «'.XXVI.

Intre cei doi cinici asociaţi surveniră curând neînţelegeri. încă pe drumul din interior pînă la coastă. m ista Africii *.i diferite .. din cauza brutalităţii de neînchipuit cu care îi tratau escortele. iceea ce atrăgea diupă sine aceeaşi exigenţă din partea Companiei Marii Sudului. faţă de asociata sa. 74 . pentru a-işi . cărora li se permite*i»i ( mu . Mortalitatea negrilor prinşi era extrem de ridicată..îlte companii. iar a treia parte din numă rul total ii negrilor prevăzuţi în contracte avea să se achizi(ioiic/o < l c l. Ii protestele sale.. ambele companii. s.m chiar de la particulari. i. plantatorii spanioli erau foarte exigenţi iîn privinţa calităţii sclavilor livraţi.acoperi îndatoririle contractuale. cu o cotă de i îte o treime..• transportul şi desfacerea. Pe ide altă parte.. Compania afri-casă se plînse i ă trebuie să prindă totdeauna un număr dublu de negri. în anul 1721 convenţia anterioară fu reensul că la prinderea negrilor se obligau.

într-un tea». p. în perioada de maximă intensitate a comerţului cu sclavi negri. 2 3 1 75 . C o x. deveni una din pietrele < l e temelie ale comerţului. Aceasta însemna organizarea. ducînd produse manufacturate. Industria de prelucrare a bumbacului.Comerţul cu sclavi. între 1680 şi 1786. s-a întemeiat pe investiţii de capital provcnii din acest comerţ. colonialismului şi. op. corăbiile sale au transportat spre America 303 737 sclavi. de fabrică. o corabie pleca pe coasta de vest a Africii. d i n care se puteau cumpăra S i k. op.. în valoare de 15 186 850 de lire sterline 3. op. Enormele acumulări de capitaluri lichide în Lanoashire 4 se datorează în mare iparte comerţului cu negri practicat de Liverpool. care luă asttel în tecoJul al XVIIIlea un avînt extraordinar. p.iv în coloniile din America. unde era vîndută cu acele cfytiguri fabuloase. în condiţiile concrete de atunci. cu centrul la Manchester şi avînd ca port principal Liverpool. sclavii fiind înghesuiţi în corăbii în condiţii îngrozitoare. op. I. portul Liverpool participa cu peste jumătate din numărul total al vaselor engleze angajate în această mîrşavă afacere. S î k. De aci. Din Anglia. întrecînd cu mult Londra şi Bristol. coloniile engleze « I m Indiile de Vest şi America de Nord au importat 2 130 000 de sclavi negri1. după Londra. Pe aceste profituri s-a ridicat după 1730 — aşa cum s-a mai arătat — oraşul Liverpool. bazată pe tehnica modernă. Ce a însemnat această ciforă. 114 .. între 1783 şi 1793. ca al doilea port al Angliei. cit. cit. 32. 4 Comitat în vestul Angliei. cit. p. pe i are le plasa în schimbul unui număr de sclavi negri. cit. faţă de preţul cu care era cumpăni în Africa. El devine ipivotul comerţului englez în emisfera de vest şi un element <U coeziune economică a imperiului.. D e m a n g e o n. chifti ale industriei engleze. 15. loc. în această perioadă se încetăţeneşte sistemul britanic al aşa-ziselor drumuri de comerţ triunghiulare sau chiar în formă de pătrat. a unui comerţ maritim cu maximum de eficienţă şi profit. al cărei centru a devenit această regiune la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. cit. I. de ila negustorii miusuilimami sau căipeteinii lood Cheltuielile de transport erau reduse la minimum. ea crampona marfa vie în Antile. tradusă în profil din preţul de 10—15 ori mai mare cu care se vindea un sd.

.. acest sistem atingîndu-işi ipogeul. pentru încă un transport de fiinţe cufundate . Aceleaşi interese ale marilor comercianţi şi plantatori îl făceau pe lordul Nortlh. op. . cit.. de unde corabia re venea în Anglia cu o încărcătură de cherestea sau peşte uscat K Sclavii negri — forţa de muncă în colonii.. pp. în transformarea bazei tehnice a industriei engleze. cit. unul din cunoscuţii oameni politici englezi de pe la 1770—1780.. să constate „cu regret" (?) că „va fi imposibil a se aboli comerţul cu sclavi. deoarece el a devenit într-o anumită măsură necesar aproape fiecărei naţiuni europene. secolului . . vânzarea lor — izvor de fabuloase profituri pentru negustorii englezi şi factor regulator al unei mari părţi din circulaţia comercială a imperiului . într-un ar in ol din 1915. Destinele Africii.1 CoupUnd." 3. op. | r x . profiturile realizate — investite ulterior în maşini. . Uneori în acest traseu se intercala o a patra escala : produsele din Antile erau vîndute în Noua Anglie sau Terra Nova. Era vremea cînd oţii puteau ifi auziţi. 155—157. The British Ant'fSlavcry Move ti.. p. f |J • R f « i n a 1.In. ide unde circuitul se relua. p 1 5 76 . muilţumimd lui Dumnezeu în duminică ide idupă 'sosirea unui 'nou vas cu sclavi. din Barbados pîna în Virginia . d iip .l. „Şi totuşi — scria el — oamenii se întreabS în prezent care pot ifi cauzele ce au dus .. 15.îin beznă a fost adus J I U r-o ţară -unde se pot bucura de aWăţătuira Evangheliei" 2.i constatarea specialiştilor. a fost clădit pe sclavaj. Mauro. Hunton. pentru a demonstra ni. i II i. Ce argumente ar mai fi de adăugat. la stagnarea culturii în această regiune !" 4 1 Di mtngeon. ideţiteptând în schimb voci care merii tţâni ila a proslăvi groaznicul comerţ. că sclavajul a costat civilizaţia africană 100 'de milioane de victime.iJ X V I I I Jc-a ? Prosperii ta tea ■datorita sclavajului aruncase în letargie seniiiidlc de lumatikadbsm. c i t . Bucureşti. AlpEteus W. în parte şi cel nou urmat. Marele si vânt negru William Du Bois aprecia. i \ .isura în care Vechiul Imperiu britanic. ca acel presbiter aii unei biserici din NfW[| >i«nt (in America de Nord). încărcând vasul pînă la refuz.produse coloniale.. 1960. p 1 11 II II i o II . începînd din Uiull 1600. pentru a re veni astfel în Anglia./ ' . pe la mijlocul.

cărora li se dădea această denumire globală. în perioada 1670—1690. dintre feudalitate şi burghezie. Polemica politioo-socială a veacului. anticipează. fermieri — drept consecinţă a înăbuşirii luptei lor de către burghezie şi nobili mea îmburghezită. un «gentleman». şi-au pus însă de pe atunci întrebări cu pi ivire ta soarta negrilor.iu I»« M cele dintîi comunităţi care au repudiat. în numeroase secte. în genere. reprezentantul compromisului burghezo-aristocratic pe care se baza regimul instaurat în Anglia după lovitura de stat din 1688. de condamnare a acestui fenomen social de pe poziţii limitate. Incluzînid fenomenul colonial. Cuvintele sale. în perspectiva generală a acului al XVIII-lea. foarte precaute de altfel. cu ororile sale din perioada umulării primitive a capitalului. tot mai mulţi. imipunîndu-se faţă de corespondentele lor antinomice. 77 . ar fi capabil să pledeze foi favoarea sa" 2. 41. formal. în oare degenerase spiritul de revoltă socială . susţinută de intelectualitatea burgheză.il II i. mai mult decît atît. acest veac ne apare violent contradicriu. cu 1 Puritanismul^ s-a fragmentat în a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi mai tîrziu. îneît „e greu de crezut că un «englez» şi. apărut în 1689. al ideilor prestitoare de profunde prefaceri sociale. mai puţini la început. sectele ■nonconforimiste 1 anglc/r . exprima în primul său Tratat despre guvernare. dînd quakerii formulează primele ini runiări la adresa comerţului cu sclavi. ce transpunea contradicţiile concret istorice dintre vechi fi nou. din principiu.Unii. pe o poziţie rationalist-nui. Locke era. 2 După C o u p 1 a n d. atitudinea filozofiei veacului al XVIII-lea. se plasa însă. rezerve foarte diplomatice faţă de sclavaj. IEI este. încă din veacul al XVII-lea au apărui ţi proteste. op. „veacul luminilor". sclavajul. cit. incontestabil. ei reprezentau foxtnu i nică. p. de ascuţită critică din partea burgheziei înaintate 'împotriva regimurilor feudalo-absolutistc. în planul valorilor morale eterne. Filozoful Locke. apoi. Quakerii şi. în ultimii ani ai revoluţiei engleze şi în perioada Restauraţiei. în problema sclavajului. mistică. oonsiderîndu-1 o stare omenească aşa de total opusă temperamentului generos al naţiunii engleze. pe tărâm (politic. treptat.. „I uini nişt ii" reprezentau burghezia.ii unor elemente populare — mici meseriaşi.

aici ei fntîlnesc un popor paşnic. ilustrul reprezentant al enciclopediştilor francezi 1. " /■ c it. descoperă pămînt . âmpotniva sclavajului în primul rînd. care-i întîmpină cu multa bunăvoinţă . a Binelui asupra răului.. omoarâ i îteva zeci 1 II i r d v. Dar ei vedeau această luptă în perspectiva abstractă şi absolutizantă a triumfului Raţiunii şi Adevărului asupra dogmatismului şi ignoranţei. ei sîint oamenii din rîndul cărora s-au ridicat./■ ' ! > i . Jonathan Swift — „inventatorul ironiei". cum I . în secolul al XVTII-lea. Enciclopedia (însăşi exprimă în unele articole ale sale conringerea că. a Frumosului asupra barbarei lipse de gust. Dreptul la dominaţie asupra popoarelor de altă rasă pe care şi I au arogat albii a fost condamnat de Diderot. a Justiţiei asupra nedreptăţii.■ i. condamnînd colonialismul : „Să ne închipuim următoarele — scrie Swift. un marinar. ai unei întregi literaturi filozofico-politice de o netăgăduită valoare progresistă. în cele din unmă.concepţiile ei idespre societatea viitoare. * ) vehementă stigmatizare a sistemului colonial e cuprinsă i abatelui Raynal. glasuri de protest mai hotărîte şi mai de prestigiu. . Nişte piraţi sînt aruncaţi ide furtună în locuri necunoscute . cocoţat iîn vîrfuil catargului.I . coloniile se vor elibera.. apărută în 1726. împotriva colonialismului şi A metodelor sale.1 numit Taine — lîrasoria ila sfârşitul celebrei sade cărţi Călătoriile lui Gulliver. p. M i u' o. 1 95 . In Anglia. Ea a CUno* ui un mare număr de ediţii şi o largă circulaţie*.1 comerţului şi aşezărilor europene în cele două Indii. . . cu toată greşeala de a reduce evul mediu şi feudalismul la un fel ide „accident milenar" în dezvoltarea firească a societăţii. Din ipuinotull de vedere care ne priveşte aci.i uninteascăiinarele eveniment. piraţii debarcă pe ţărm cu gîndul de a prăda şi jefui . în luptă cu feudalismul în destrămare. intitulată Istoria filozofică şi poli-in . modelate conform intereselor sale. o pagină care ar putea fi semnată şi în zilele noastre de orice om cu vederi înaintate. piraţii dau ţării un nume nou. luminiştii sînt autorii unei ideologii. în numele regelui juni stăpfnire ipe acest pămîntj ridică o seîndură putreda sau o piatră care . Cu toate aceste limite. op i i i i . mai devreme sau mai tîrziu.

ca de pildă a „Campaniei Sudului". Leviţchi. 312—313. nici în mînecă cu poporul britanic. ucişi sau alungaţi de colonişti. şi. sînt trimise acolo corăbii. pe care le face întru răspîndirea religiei şi a învăţăturii. întemeiaţi pentru a converti şi civiliza un popor idolatru şi barbar". 79 1 . unde li se iârtî toate nelegiuirile făptuite. băştinaşii sîni alungaţi sau nimiciţi. pp. pentru strădaniile depuse în alegerea preoţilor evlavioşi şi destoinici care să propovăduiască creştinismul . J o n a t h a n S w i f t . viaţa publică în Anglia a înregistrat răsunătoare scandaluri de fraudă şi corupţie din partea unor mari companii comerciale interesate în afaceri coloniale. stăpânii lor. ridicînd ironia la culmile fineţei : „Mărturisesc însă că această descriere nu are nici în clin. toate crimele şi nelegiuirile sînt îngăduite. pentru /felul nepărtinitor în care împarte dreptatea. Cum însă băştinaşii ţărilor zugrăvite de mine nu par de fel să dorească a fi cuceriţi şi înrobiţi. zahăr sau tutun. căpeteniile lor sînt supuse la cazne efl lS ilrstăinuiască locul unde se găseşte aur. cu desăvârşire străini de orice fel de corupţie. se numeşte o colonie modernă. Cu primul prilej. Virulenţa acestui fals elogiu al colonialismului englez e subliniată prin faptul ca în anii de elaborare a Călătoriilor lui Gulliver (cu începere di' prin 1714). mi-am îngăduit să cred că nu sînt vrednice să ne deştepte interesul sau să ne stîrnească zelul şi vitejia noastră" '. iau cu ei cîţiva. pentru daniile generoase. al căror unic ţel este fericirea poporului pe care-1 cîrmuiesc şi cinstirea regelui. iar această tnîrşară hoardă de măcelari. trimiţînd pe cei mai pricepuţi şi virtuoşi guvernatori. Şi astfel începe o nouă dominaţie de <li<-|>i divin. trad. Bucureşti. argint. pentru grija de a trimite din patria mumă în provinciile noi cît mai mulţi oameni cumpătaţi şi cinstiţi . folosita îmi o prea sfîntă expediţie. numind în administraţia civilă din toate coloniile funcţionarii cei mai destoinici. 1956. Swift continuă. iar apoi se întorc acasă.de băştinaşi. care poate fi dat pildă lumii întregi pentru înţelepciunea. şi fiindcă ţările lor nici nu abundă în aur. Călătoriile lui Gulliver. de Leon D. ca să-i arate în dreapta şi în stînga. spiritul de dreptate şi grija deosebită de care dă dovadă (în întemeierea coloniilor . în vreme ce pămîntul e stropit cu sîngele loi torilor . ca o încoronare a tuturor acestora.

totul indicînd pregătirea pentru un nou salt înainte..." (Stăpîneşte Britanie. în mentalitatea marii burghezii engleze. VI. Războaiele „comerciale". în 1740.chiar „aşezare". 147. creştea producţia manufacturieră. cit.. de origine indiană. cu o relativă acalmie a expansionismului britanic. 1 Organizarea ei dawazi de p< li tncaputul Heolului . cit. Canaâianism. p. Laurenţiu a devenit colonie franceză. Regimul feudal-absoluti Brii >/>. In 1608 in pus bazele oi noului ' jui I" i HBE. comerţul maritim se lărgea. Marea lor imiză au fost Canada >i India. pentru expansiune colonială. Un cîntec anonim de pe la mijlocul secolului numea corăibiile : „The wooden walls of England" (/iiluriile de llemn ale Angliei)1. James Thomson compune versurile : „Rule Britannia. Noua Franţă fusese destul de neglijată de metropola ei.Cucerirea Canadei Perioada ide apogeu a coloniilor de plantaţii şi a comerţului cu sclavi a coincis. oare vor deveni imnul naţional şi simbolul imperialismului englez. un timp. pînă la mijlocul secolului al XVIII-lea. Numele Canada. op. în genere3. între 1534 îşi 1542. valea Sf. 1934. i i XVII-lea. cucerite în timpul războiului de şapte ani (1756-1763). I aiuronţiu 8. stăctfneşte peste valuri.. 500. în ansamblu. în limba triburilor indiene ilocallnice. avfnd ca principal inamic Franţa.. p. p. 323.). S-ar iputea isă fii însemnat. pp. caietul 3. de i re si un mic teritoriu din valea inferioară a fluviului SI. 71—73. 150.. Quebec. sub imunele de Noua Finanţa 4. Zur t g h i d o v i c i. reprezentată de partidul whig. populaţia ei de emigranţi 'francezi se ridica ila 60—65 000 de locuitori5. Pînă la 1663 a aparţinut unei companii comerciale. „Historische Zeitschrift". Acalmie în vremea căreia se acumulau capitaluri. iar de atunci a devenit colonie a coroanei. . în preajma anului 1760. provine. voi. pe afluind cel mai mare oraş al coloniei. avea între 5 000 şi 7 000 de locuitori. succesele comerţului şi exploatării coloniale întăreau convingerea că „viitorul Angliei" rezidă în promovarea intereselor sale economice dincolo de mări. probabil. 80 . 1 n i i ii Genesis der Kanadischen Zienen. fură reluate de burghezia i l. rule on the waves.i o scară şi imai largă. Explorată mai întîi de navigatorul şi corsarul francez JacCartier.

L. Compromis provizoriu. . îsn timpul irăzboiuliui de succesiune lla -tronul Austriei (1740— 1748). I n n i s . CHBE. n-a ştiut pune în suficientă valoare resursc-l. un echilibru o delimitare iîntre zonele de interes ale marilor companii pentru comerţul cu blănuri. O fardare diplomatică anglo-franceză a fost urmarea acestor Lcursiuni . a Ii-a [Toronto]. în ianuarie 1751 se încheie un fel de armistiţiu între colonişti. p.de in Canada. coloniştii din Massachusetts capturară marele fort francez Louisbourg. 375.i siînjeni de zăpadă" pe care Franţa îi poseda acolo 1. Cf. chiar succesele Iniţiala ale Companiei Golfului Hudson s-au datorat atragerii de partea ei a unor iscusiţi agenţi francezi. 3 . De altfel.!■ 81 . pp. p. făcu prima breşă în aceste colonii. 37. A History. 4 M u r e t. p. care activau în interiorul Canadei. remarcabilul ministru de finanţe al regelui Ludovic al XlV-lea. lîngă Noua Scoţie. de cei „cîţiv. de guvernele en-gjlez şi france/. Manitoba. I. la nord şi nord-vest de marile lacuri : Compania engleză a Golfului Hudson şi companiile franceze. întrevăzute un moment de Colbert. punct de plecare al unor noi hărţuieli cu francezii. englezii. francezii au dominat ipe concurenţii lor englezi în acest comerţ şi. ale r colonii erau situate mai (în interiorul continentului. Pacea de la Utrecht a restabilit.. ed.din Franţa. 2 W. 18— 21. '. prin pacea de la Utredht. op. 443. n estej ^iri. ca o contrapondere a ■iăbaurgului. 1 C h r i s t o p h c r L l o y d . Morton. cit. de asemenea. diferendele de hotar ce prilejuiseră ciocnirile urmînd a fi rezolvate pe calea tratativelor. 1956. The Cap ture of Qttebec. în genere. în 1749. ooiloniştii din Noua Scoţie (înfiinţară oraşul alifax. în acţiunile de pătrundere în interiorul continentului 2. Pînă la 1713. care fu însă restituit la încheierea păcii de la Aachen. 1957.. O personalitate de inteligenţa lui Voltaire vorbea în derîdere de Canada. a cărei parte de răsărit a fost botezată Noua Scoţie. Ciocnirile anglo^franceze pentru Canada începuseră mai demult. în 1748 3. Louisbourg se află pe insula Cap Breton. luînd Franţei Terra Nova şi Aca dia. The Fur Tra. [Toronto]. în 1745. 49. în 1713. p. dominat de interesele şi mentalitatea aristocraţiei. Londra [1959]. H a r o l d A. An Introduction to Canadian Economic History. avînd sediul la Montreal şi în alte localităţi.

Acadienii au fost transportaţi în cele 13 colonii de pe coasta Atlanticului . unii au ajuns în Angilda. a fost obligat să capii u l i / c iîn primele zile ale lunii iulie. trimis în sprijinul coloniştilor. Un atac fu declanşat de coloniştii din Noua Scoţie asupra Acadiei de vest. prima încercare de federalizare a lor.i ocazie 2.i nel . în dauna posesiunilor franceze. aproape în aceleaşi locuri.ind-ului. războiul colonial purtat de Anglia Şi Franţa iplînă flin 1763. Penmsylvania îşi Virginia. englezii lUteriră o altă înfrînigere.Coloniştii englezi de ipe coasta Atlanticului. ei fiind dornici să se extindă spre apus. incidentele reîncepură. neoficial. pp ■ p' -II I Oipi o a kidt '0—31. la Congresul de la Albany. avu loc.! Iul Braddock. alimentau aceste incidente. cu mult mai grea deoît precedenta. cu vădite intenţii provocatoare «lin ■pointea Anigliei şi a coloniilor sale. ocupînd-o şi ailuingînd în masă pe coloniştii francezi de aci. franceze. aşi pierdu viaţa cu i. Un detaşament al coloniştilor englezi. in noiembrie 1755 surveni ordinul guvernului englez de captură a tuturor vaselor franceze. urm . se desfăşurau. a întăririi coloniilor pentru lupta cu francezii. dar momentan nereuşită. iar o mică pamte au irauşit să se repatrieze în Franţa. ciocniri între coloniştii englezi şi francezi. ceea ce duse la ruperea relaţiilor diplomatice între r e l e două ţări. 39—41. încurajată şi ide Anglia. comandat de George Washington. Chiar în timpul cînd aveau loc lucrările Congresului de la Albany. în 1755. < . înşişi istorii M englezi şi americani condamnă unanim şi cu severitate inuman 3. aproape de Fortul Duquesne. din Noua Anglie. prin oare a încăput. în valea fluviului Ohio. în vederea pregătirii acestei expansiuni. în iunie 1754. din cauza precumpănirii sentimentelor iparticulariiste şi a intereselor locale în rîndurile a numeroşi delegaţi la congres *. unmat de un ultimatum M u i . i . La uin an după i apitularea lui Washington. în fruntea unui detaşament ide itnupe alle metropolei. 94—96. pp Ikidtm. Flota engleză captură vase franceze ipe coasta Newfoundl. A fost cea mai mare dispersiune forţată de populaţie europeană în istoria Lumii Noi.

op. şi Montcalm. Trebuie s. ultimul concurent redutabil din această perioadă — clasele dominante engleze au făcut un efort financiar excepţional pentru a obţine victoria. 4 M u r e t. op. VI. G i r i u d.. 5 Ibidem. pp. G i p s o n. 416—425.. Dar anul 1759 le aduse cele mai mari succese. o... op. op. pentru Coimpania Golfului Hudson. cineva îl numea „The greatest year England ever saw" (Cel mai măreţ an pe care Anglia 1-a văzut vreodată). efortul construcţiilor rămîne însemnat . L 1 o y d. cit. îşi pierdură viaţa şi Wolfe. 2 3 1 83 . la 10 ianuarie 1756 *. Totuşi. VII. început sub auspicii destul de sumbre — în mai 1756 en glezii pierdură insula Minorca. după cea a lui Ktltey. pp. Z i c h e n . acestuia din urmă schimbîndu-i numele în Pittsburgh 4. p. Cf. p p . la 18 septembrie 1759. cit. cucerirea unui mare imperiu colonial şi înfrângerea Franţei. din Mediterană. Conştiente de cartea pe care o jucau — consolidarea domi naţiei mărilor. El este ilustrat mai cu seamă de construcţiile navale. p. între mijlocul anului 1758 şi începutul celui următor au fost lansate 40 de vase noi. CHBE. de pildă. V)'> . 464-^466. VIII. In istoriografia britanică numele lui este asociat cu victoriile care pun bazele „marelui imperiu". 506—507. 115—117 şi urm. cit. < l i n 1690—1692 2. cit. înoît între 1758 şi 1761 flota de război britanică fi-a sporit efectivele de la 136 la 350 de vase 3.. pp. oraşul Quebec.. într-o scrisoare către Pitt. condamnat şi executat amiralul Byng — i boiul intră lîntr-o fază favorabilă Angliei cu începere din 1758. p. pentru cuc In tras la răspundere. după un asediu memorabil. op. Tot în aceşti ani. G i p s o n. desfăşurate într-un asemenea ritm. 0 parte de contribuţie la succesele Angliei a avut şi energia extraordinară a marelui lider whig. capitala Noii Franţe. op. î" aceste c i l r c . guvornatoruil generali francez 5. cit. în lupta decisivă de pe „Colinele lui Abraham". 35. englezii cuceriră Louisbourg şi Fort-Duquesne. şi de vasele capturate şi reechipate în serviciul marinei engleze. cit. la sfîrşitul căruia. 1754—1755. Anchany I [endl v fScu. şi de declararea oficiali » ştirii de război. Armata şi flota engleză de sub conducerea generalului Wolfe cuceriră. Mu r e t . pp.. 5 1 4 . 519. op.i te | n ! i lesuna. respins. cit. 3 -4. William Pitt-senior.francez. în 1758. a doua încercare <!'■ explorare a interiorului Canadei centrale. primul ministru din acest timp.

în Bengal5. 96—126. 524. stăpînirea în India n-a înregistrat modificări teritoriale. împotriva puternicei uniuni de principate a maraţilor. 638—639. P P .. ' A .in|'. ipriviilegiiull rămase fără valoare (practică. ca timonier. 69. IX. op. G i p s o n. Aproape un an mai tîrziu. p. op . 1911. pp. cit. I ii 1717.Pe o fregată idim filată care asedia Quebac^ul se afla. pradi anarhiei feudali M II ' i < ■ i . după iluipte grele. 1759)—1791. cit-. Această confederaţie de triburi dezlănţui o răscoală Lerală contra ocupanţilor englezi. care sporeau considerabil suprafaţa domeniului colonial britanic în America de Nord s. terminând în scurtă vreme ocuparea posesiunilor continentale franceze din Canada îşi valea Ohio 2. 21. | M .b (1707). care . formată în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în centrul şi vestul poniimsiiiilei indiene. şi James Cook. Doughty.:. Ottawa. le-a con-. ntc . I T I I S h o r t t — Arthur G.. în martie 1763. Un ultim protest împotriva noii situaţii veni din partea marii confederaţii de triburi indiene din valea superioară a fluviului Sf. Tratatul de pace de la Paris. //"■ Ituttlc of Plassey. 1 Dttpl " " >. c it. la 8 septembrie 1760. . I . ■ i d v 11 >l e s. p. p. i a . viitorul renumit explorator al Oceaniei l. Laurenţiu.. p. I.au durat ipîmă în septembrie 1764 *./<. aimeninţînd mai ' CHBE.i lui Ain. [ntperiul Marilor Moguli se : Ima. firmat posesiunea acestor cuceriri. op. Ea a căutat să se alieze cu aceştia. Documents conctrnant l'histoire constitutionnelle du Canada. p . VI. 597. i IIulor interne. semnat la 10 februarie 1763. op. Eu fu Î M I M I I I . pînă cînd campania nu a dus tratative în acest sens şi cu feudalii hinduşi din Bengali7. 144. M a g h i d o v i c i .. 1 I li IU'. englezii cuceriră şi Montreal. I . închegată sub conducerea viteazului şef Pontiac. ' M II r c t. uniiune ostila carrapanaei. H4. Din cauza slabei autorităţi a puterii centrale 6.. începutul cuceririi interiorului Indiei Timp de trei decenii după tratatul de la Utrecht. Compania Indiilor dbţinu din partea Marelui Mode la Delhi un privilegiu comercial care o scutea de plata v . ..

fără a reuişi nici acum să-şi stabilească la Amoy şi Ningpo comptuarele pe care le dorea 3. compania şi le cîştigase datorită sprijinului financiar acordat de ea guvernării lui Robert Walpole (1721—1742). 2 3 1 85 . prima fiind importatoare. ca şi atacurile opoziţiei. 62—63. prin transformai onomiei de circulaţie" care a caracterizat pînă atunci ac tivii ai e. Ibidem. pe aceeaşi cale. dar aspru criticat pentru corupţia prin care se imenţinea la putere. Harlow. 345. fără modificări. p. ea a contribuit cu sprijinul său financiar la lichidarea scandalului izbucnit în unma falimentului fraudulos al Companiei Mării Sudului (1719) şi la redresarea ifinanciară a acesteia. The Foundmg of the Second tish Empire.i. Ibidem. întro economie ipriiu-zis „codani a Iii" 4. iar în 1741—1742 Madi as ji (lalcutta. pp. iar a idoua exportatoare. unul dintre foarte abilii lideri whigi din această perioadă. Maraţii aveau §i o fliotă. stîrnind alanmă în cercurile financiare londoneze şi ata curi la adresa Companiei Indiilor. 344. 4 Ibidem.i Companiei Indiilor. interesaţi membri influenţi ai partidului whig 2. Ibidem. I. Banii folosiţi de Walpole pen tru a-i cumpăra pe deputaţi şi a-şi asigura astifel majoritatea parlamentară necesară au provenit. p. . între 1726 şi 1736. loc. deci Iară a mai fi nevoie să le plătească. Rezul tatul era un flux accentuat de metal preţios din Anglia spre Asia. din fondurile companiei. campania duse tratative cu China. în care erau. mijloace băneşti care să fie folosite pentru achiziţia mărfurilor orientale. Se poate considera că ten dinţele a de a realiza cuceriri în interiorul Indiei au fost generate d« interesul de a-şi procura mărfuri prin contribuţie forţată. ou care făceau piraterii Privilegiul de monopol al companiei a fost reînnoit în 1730. 140—141 . Cucerirea Indiei se integrează într-un efort de echilibrare a balanţei britanice de plăţi. Reînnoirea privilegiului. relaţiile comerciale idintre Anglia şi India au avut un caracter unilate ral. sau de a ob ţine. „ . nu o dată. La fel.ales Bombay-ul. cit. . în ciuda unor atacuri violente dezlănţuite cu această ocazie împotriva ei de opoziţia parlamentar. de asemenea. în toată iprima jumătate a secolului al XVIII-lea. pp.

/' op ai i' 200. Dufpleix nu se (grăbi 'însă cu executarea acestei clauze a 'trasatului. cu întreruperi. pentru a-1 restitui. Ostilităţile din Europa au dat ocazie lui Dupleix să ocupe oraşul Mulras.Aceleaşi tendinţe se profilează în activitatea Companiei franceze a Indiilor Orientale. ca o afacere particulară a Companiei [ndiilor. pe motiv că termenii condicilor de răscumpărare a oraşului fuseseră stabiliţi fără consul( II . Ele erau alimentate şi de situaţia din Europa. Anglia restitui Franţei Louisbourg şi insula Cap Breton. Guvernatorul posesiunilor acesteia din India. El determini v. pentru dominaţia isupra acestei regiuni din sud-estul peninsulei indi. p. I. Dupleix. în 1751—52. aproape două decernii. 1 . M I I i i i . I . a fost. în Canada. Dupleix duse o politică activă ide extindere a influenţei franceze în Deccan şi Carnaţie. prin aceleaşi metode. între cele două companii rivale au început ilupte care au durat. pentru a adăuga astfel la veniturile comerciale pe acelea provenite din impozite l. . cel dintîi care a încercat să realizeze extinderea administraţiei sale în interior. primind în schimb Madrasul. amesteeîndu-se în rivalităţile dintre principii indieni. Francezii cerură guvernatorului englez al companiei achitarea sumei de 420 000 de lire sterline. unde se desfăşura laşa-muimitul război de succesiune la tronul Austriei (1740—1748). în anii următori. ii . Compania engleză căută d i n răsputeri să-i contracareze acţiunile. în 1745. De aci a pornit agravarea bruscă a relaţiilor anglo-franceze în India. în cadrul căruia cele două ţări se aflau în tabere opuse.u est episod au început războaiele din Carnaţie.uvernele Angliei şi Franţei la noi tratative. (lonflictul pentru Carnaţie se ascuţi din nou. / / • ■ / . înI" li Î6 decembrie 1754 prin aşa-zisul „tratat al lui Gode' I' i.i încheierea păcii de la Aachen (1748). |i ISO. de fapt. fondată în 1664. Deşi compania a achitat suma. Dupleix refuză retrocedarea Madrasului. oare s-au prelungit şi în intervalul de pace dintre Anglia >i Franţa (1748—1756). astfel că flota engleză putu reintra în posesiunea oraşului abia la 1 septembrie 1749 3.

Clive o recuceri în februarie 1757. Nababul din Bengal. ia sud de Madras 3. cit. la începutul anului 1761. cu începere din 1771. care s-a aflat între 1755 şi 1761 în India. 2 1 87 . op. nr. . posesiune franceză în delta Gangelui. în timpul acestor ani tulburi. în frunte cu Pitt-senior. Mu r e t . Cf. A. de a colecţiona numeroase manuscrise indiene. The French Thrcu to Indii and British Rtlations with Sind. unde începuse activitatea sa. a ■acestuia în India 2. 3 Edwardes. 168— 171. Guvernatorul francez Lally-Tolendal asedie Madrasul.heu" 1. G i p s o n. el obţinu o mare şi nesperată victorie asupra trupelor franceze şi ale nababului din Bengal. . la Plassey. R. Atitudinea conciliatoare a Franţei venea prea lîr/. Franţa rechemă )pe Duipleix şi renunţă la [politica ai n v . 227—228. pp. ocupă Calcutta în iunie 1756. Izbucnirea războiului de şapte ani a (permis Companiei In diilor să-'şi realizeze ţelul eliminării influenţei franceze ţi al lărgirii teritoriale a posesiunilor sale. Aducîndu-le în Europa şi publicîndu-le. După numele delegatului principal francez.. p. care a âniseminat um succes pentru englezi. Dupuis. în „EHR". iniinte cu mi secol şi jumltate.. ea abandonează ultima sa factoric din Sind. 450—451. 463. pp.iu. Ei trecură la ofensivă şi. cit. Această bătălie a deschis englezilor stăpînirea Bengalului. el şi-a cîştigat un mare merit în dezvăluirea comorilor gîndirii şi literaturii vechi indiene. Huttenback. iar în martie 1757 ocupă Chandernagor. op. E de reţinut că Francezul Anquctil-Duperron (1731—1805). cel mai energic. spre interior. cuceriră Pondichery. VIII. Centrul de -greutate al iluipteilor se deplasă din inou îm Carnaţie. 453—454. La 23 iunie acelaşi an. de expansiune. op.. cil. In ichimb. pp. cel mai important punct de sprijin al francezilor. i . dar şi unul din cei mai necinstiţi funcţionari superiori ai companiei — comandantul forţelor ei militare — şi-a cîştigat renumele de „cuceritor al Indiei". 1961. în 1755. alegerile parlamentare din Anglia diduseră 1 ÎŞtig de cauză grupării agresiv-expansioniste a \partidului whig. op.i gftlit ocazia.. Robert Clive. 460. ceea ce consolida situaţia englezilor şi în această parte. 590.issini. zona vinarii fluviului Indus în Marea Arabiei. Compania lndiilor şi-a concentrat iot mai mult atenţia asupra expansiunii în Bengal şi sudul Indiei. cit. dar fără succes (inoiemibrie 1758—februarie 1759). In iulie 1754. aliat cu francezii. 301. p.

reducerea definitivă a posesiunilor Franţei la oîteva oraşe ide pe coastă şi mină liberă pentru Compania Indiilor Orientale pentru a se extinde în interior.u.a această victorie din India a contribuit şi dezbinarea dintre feudalii indieni. compania a acaparat provinciile Bengal. în timp ce lupta tuturor împotriva tuturor era în toi. . Aceeaşi părere o împărtăşesc şi istoricii mai noi. voi. 1 .Ca şi în Canada. op. 293—294 . pentru lumea anglo-saxonă" 3. „Puterea sul ' i r i n . 9. p. 59—62.. i r I Mirj. 88 . pp. Făcîndu-i incapabili de împotrivire. pe toată coasta apuseană a golfului Bengal. Gipson. La începutul anului 1761. 1941. IX. 39 [Col. Marx. voi. cit. britanicul năvăli în ţară şi avu posibilitatea să-i subjuge pe toţi" 5. (//6J—775. cit. Puterea rnaraţilor a fost înfrîntă de afgani şi.9. Atunci s-au pus bazele actualului Imperiu britanic în Orient 2. de fapt. care în 1758—1759 obţinuse mari victorii în nordul [ndiei. „De acum înainte. ' Dup ui s. pp. Paris. iiii cu cotropitorii. 1961 |. care le-a irosit forţele în lupte fratricide. instituind controlul ei chiar asupra Marelui Mogul. confedera1. Rezultatele viitoar* ale st&ptmrii britanice în India. Puterea viceregilor a fost înfrîntă de rnaraţi. iîn ilupta ide la Fanipat4. i . p. partida era jucată. O eră nouă se deschide.. Ilistory of Freedam Mavcmcnt in India... Speculînd împrejurarea că unii feudali indieni sprijiniseră pe francezi.i Marelui Mogul — scrie tot Marx zugrăvind această litate — a fost înfrîntă de viceregii săi. ' In delta Gangelui şi la vest de aceasta. La fin de l'ancien regime et la revolutior. Compania in i )/■< "-. sau mînîndu-i pe drumul pai n. i 1 i p p e S a g n a c.„„. Imper i u l britanic este constituit şi Londra e capitala sa. XII].1 i iii. Bihar şi Orissa l. „Peuples et' civilis tion ■' «rol. în Opere.. voi ').. 207 . I i i i < li l n d. Ea era acum stăpînă. I i r I Indiilor Orientale. p. încheierea războiului de şapte ani îşi tratatul de la Paris au însemnat sfîrşitul oricăror veleităţi de expansiune franceză în India. I [Delhi. a i /Jilirobită de iafgairai. 230. op. I' 1. „Evenimentele din timpul războiului de şapte ani — scrie Marx — au transformat Compania Indiilor Orientale dintr-c putere comercială într-una militară şi teritorială.ită.

Nu se . recamandînd. Aceasta nemulţumi pe cei dintîi emigranţi englezi.în fruntea dor fură numiţi ofiţeri aleşi cu grijă reputaţi ca persoane ou tact. Atît el. . după cuceirea ei de către englezi. buni cunoscătorii ai limbii franceze. Toronto. cit. La fel şi instrucţiunile către iguvernatorii provinciilor. de pildă. manifestă un spirit e moderaţie faţă de coloniştii francezi. Din această cauză. Guy Canleton.. ce Ie infirma pretenţiile ca legislaţia să se modeleze după vedenie şi interesele lor. şi-a continuat exercitarea atribuţiilor. pp. p.i pentru dministraţia britanică. 3 Ibidem. p. a ridicat o delicată problem. Trois-Riieres şi Montreal. pp. Proclamaţia regală din 7 octombrie 1763. 89 Shortt. prin care s-au bazele regimului britanic în Canada. asigurarea (libertăţii cultului romano-catolic *. au procedat cu precauţii pentru susceptibilitatea canadienilor francezi faţă de introducerea legilor engleze -.. VI.i izeze o colonie în care populaţia era formată în mare parte in emigranţi europeni. vreo 400 de familii de comercianţi venite mai ales din coloniile Noii Anglii şi aşezate ila Quebec şi Montreal. pp. cit. W. din cauza numărului mic al noilor veniţi. Canada rămase sub regimul administraţiei militare. James Mimray. M. după desfiinţarea regimului militar. 151. în sensul acesta s-ia iremarcat îm mod deosebit guvernatorul provinciei Quebec. 95—99 . Pentru întîia dată ea trebui. 40—43.Doughty. Pînă în august 1764. care. împărţită iîm itred regiuni : Quebec.ajunse însă deocamdată la o fricţiune politică propriu-zisă.Organizarea şi dezvoltarea noilor colonii. iar nu după ale zdrobitoarei majorităţi ale „noilor supuşi" — francocanadienii 3. 2 G i r a u d. . Canada Guvernarea Canadei şi dezvoltarea sa interni. 1759 —1915. P. op. Documents of the Canadian Constitution. autorităţile britanice au fost obli gate să recurgă la metode mai suple de introducere a noilor egi şi instituţii. fiind designat ca guvernator civil. cît şi lunmaşul său. 41 . însă de altă naţionalitate decîl gleză. 1918. CHBE. ale „vechilor supuşi". 31—32. op. 1 K e n n e d y.

Labradorul. această alipire fusMe. se garanta libertatea cultului catolic şi. 1 i izbucnirea războiului între Anglia şi cele 13 colonii de oastă. VI. Qhio l. Quebec Act a atenuat molt regretele canadienilor francezi şi i-a adus la mai bune sentimente faţă de Anglia. i provim ia Quebei >M .. i bona M 11i i . canadienii francezi — mai puţini de 100 000 — ar fi fost rqpede dizolvaţi în masa celor 1 500 000 de englezi de pe coasta Atlanticului. î-n orice caz.iţatl deja prin proclâmaţij regali din 7 octombrie 176T. in * Iniinb. supuşi ai Angliei numai de cîţiva . pe cea mai puţin rea : loialitatea fdţă de Anglia. dar şi ale lor.. în fine — prevederea cea mai efemeră — se confirma alipirea la Canada a teritoriului situat între Alleghany şi Mississippi.. (pînă atenei dependent de Newifaundland (Terra Nova). s-au ferit de a-i leza interesele. franco-canadienii au ales. 145.. in vi dine ce coloniştii francezi. fiu de asemenea itrecut sub administraţia Canadei 2. prin care se reintroducea [legislaţia civilă franceză.„Quebec Act" în 1774. 1 Oarecum provizoriu. //•'/. se inumea (pe lingă guvernator un consiliu de 17 pînă la 23 de membri dintre notabilii coloniei. în ni dobândirii independenţei tuturor coloniilor din America de Nord.. Eil emise aşa-mumitul „Quebec Act". rămîriînd sub stăpînirea Angliei — singură. p. Quebec Act . de mai multă vreme nemulţumite de politica metropolei. Dimpotrivă. sau. s-a putut astfel vedea spectacolul ciudat al celor mai hi colonişti englezi luptînd împotriva patriei lor de origine. care de răpea posibilitatea expansiunii spre apus. iar acum indignate şi mai mult de favoarea teritoriala aoordaită Ganadei 3. întrucât lucrul pe care l-ar fi dorit cu adevărat — revenirea li Franţa nu se profila ca posibil... Dar fără entuziasm. la nord de afluentjull acestuia. ki calitate de colonie separată — aveau şansa de a se păstra ca individualitate etnică. din soluţiile ce le rămîneau.a conurjibuit imiuilt tla precipitarea izbucnirii războiului de eliberare al celor 13 colonii engleze de pe coasta Atlanticului.. guvernul englez opta făţiş pentru menajarea noilor suipuişi.un. Ale ei.

neacceptînd să trăiască în noua republică burgheză independentă. CHBE. aşa-numiţii „loialişti".U. în valea superioară a fluviului Sf. care pornea de la realitatea anterioară. pp. 191.. în perioade de linişte. 2 1 91 . ca ocupaţii.mu 1 proprietari. Ea ri dica noi probleme în guvernarea coloniei. după un asediu care a durat din decembrie 1775 pînă în mai 1776. revoluţionarii americani ocupări Montreail. din capul locului. op. cit. în clipe de nenorocire" 1. dar a şi indispus uşor pe englezi. S. Elementele filo-engleze din aceste colonii.A. Laurenţiu şi pe ţărmul nordic al lacului Ontario. 46. 49 .i . VI. Quebec Act. dai Imul cS . se strămutară în masă în Canada.. straG i r a u d. şi nimic de aşteptat. Neutra litatea foarte corectă observată cu acest prilej de popula 1.1 franceză a şi satisfăcut. Vreo 35 000 de asemenea „loialişti" se aşezară în Noua Scoţie. l . dar eşuară în faţa Queibec-oiikiii. în Canada. ei trebuiră să evacueze definitiv întreaga Canada.nn K I . nu mai putea fi aplicat fără a nemulţumi pe noii veniţi.ilături de francezii. a dobîndit teritoriul dintre marile lacuri. aspecte şi mai complexe. Se inaugura astfel chestiunea spinoasă a dua lităţii etnico lingvistice a Canadei. nici revocat fără a indigna pe vechii colonişti francezi. p. Această imigraţie masivă aprqpia dintr-o dată de echilibru raportul numeric dintre francezi şi englezi. Prin pacea cu Anglia..1 < omportat. ( i u vernatorul Carleton declara : „iNu ai nimic de temut din partea lor. p.1. pe care Quebec Act îl confirmase Canadei. Anglia nu mai putea ignora revendicările acestei puternice minorităţi.ilele noastre. fie arendaşi — veniţi prezentau o structură compozită. Ibidem. de o structură so cială şi ocup. iar alţi vreo 20 000. Independenţa dobândită de cele 13 colonii americane avu adînci consecinţe pentru viaţa internă a Canadei. 189. ultimii I u . a zdrobitoarei majorităţi franceze a populaţiei.Războiul american de independenţi şi urmările sale pentru Canada în noiembrie 1775. In i u n i e an. Statele Unite ale Americii. munţi Alleghany şi Iluviile Ohio şi Mississippi. Marea lor majoritate provenea din Noua Anglie şi New York 2 . H I V omogene — în majoritate proprietari funciari şi fermieri. care nu s-a stins nici în /.

anul semnării păcii cu fostele sale colonii de pe i l i n început în această direcţie fusese făcut.ir ora niembru din oficiu în consiliul guverraatoruilui3. Aceasta din urmă a devenit un corp tul de popular. spre a da isatisfaoţie loialiştilor nou veniţi. 47. ■pire. cu un guvernator şi consiliu numiţi. că va fi foarte greu să rezolve problema guvernării Canadei.i. şi o udunare legislativă aleasă. delimitate ipe cît posibil dupS . ţinînd seama şi de tradiţiile istorice diverse. în p l i n i.i AiI.permitea guvernului englez să prevadă. Noua stare de fapt. chiar ostile. cea mai ameninţaţi de vecinătatea acestora. colonia Noua Scoţie. dar forma curtea supremii de apel a coloniei. teoretic pe timp limitat. I. . In L784. deoarece într-un timp scurt era imposibil să se aştepte o amalgamare şi o sudare suficientă a f ranco-canadienilor şi a englezilor. nici de deosebirile confesionale. II m i mul. . oscilaţii de vederi politice. printr-o legislaţie de compromis. La toate acestea se adăuga şi apartenenţa for confesională protestantă 1. Iar aceasta se putea irealiza. p 147 ' Extcutivi in the Brkis. primise un statut de autori nare incipientă. L MDii d. cît şi printr-o soluţie mixtă.' în aceasta a constat esenţa politicii britanice în Canada după 1783. ivită în viaţa societăţii canadiene. dar practic pe viaţă.i/. Consiliul nu avea el însuşi atribuţii executive. La 1787. EHR". ale celor două comunităţi.i.1 luctura locală a (populaţiei. numai prin organizarea Canadei în mai multe 'colonii separate. compus din membri numiţi la recomandarea (Sa. t9i 447. pp. pentru o durată oarecare ide timp. Din 1758.'. întrucît dreptul de a alege nu era îngrădit ilc cens.— * W. Ui. etnice îşi (religioase. Cheia problemei ise afla îin (încercarea ide a satisface în cît mai mare măsură susceptibilităţile şi interesele (tuturor gnupurilor 'sociale.boi cu francezii. cit. s-a lupă un model de organizare asemănător cu al Noii • II d( op. al i . p.. atît prin (f avorizarea netă a uneia din ele. în Noua Scoţie s-a înfiinţai Iprimul episcopat anglican din America de Nord. Influenţa adunării era 'însă (puternic îngrădită de dreptul de veto al guvernatorului şi de caracterul oligarhic al consiliului. Dar aleşii nu puteau fi decît (protestanţi2.tiificare socială.unicului.

52 . iar în cea de Sus s-a introdus legislaţia britanică 7. op. „Canada Act" în fine. situata la apus de prima. colonia Noul Brunswick. în jurul lacului Ontario. pp. p. prin dorinţa iguvernului ide a asigura fiecărei naţiuni „o mare majoritate îm partea sa.. II. sau ereditari. cit. devenit Lord Dorchester. G i r a u d. II. tatăl viitoarei regine Victoria. la oraş. 1797 la York (azi Toronto).. organizarea fu completată prin „Canada Act". rămase cu o administraţie aparte. avînd numai un viceguvemaşi un consiliu.A. Cf.3 cf.. 5 G i r a u d.mi luncţia de comandant militar britanic la Quebec şi Halifax. Pentru orgUUMni Coloniilor < 1111 estul Canadei. lîn 1791. p. CHBE. II. t r t o n .. din 1769. în aceeaşi situaţie era. 19 L. Insula Cap Breton. la extremitatea nord-esticn . ce împărţea teritoriul văii Sf. p. 519. Ambelor provincii li se acordară instituţiile politice de acum coniacrate. Laurenţiu în două provincii : Canada de Sus. mai aproape de estuarul Sf. 1940. op. 6 Membrii săi erau numiţi. CHBE. în cazul în care regeleliei ar fi creat şi din aceştia. cit. 50 . cit. primul ministru al Angliei (din 1783). pp.1 Noii Scoţii. Jean. Newifoundland era deocamdată o simplă pescărie. nu o colonie cu instituţiile corespunzătoare şi permanente *. 53—54. op. 50. 5. 7 Ibidem. I c de Kcnt. p.. p. 445—446 şi G i r a u d. p. deşi nu se poate aştepta trasarea unei linii de separaţie perfecte" 3. guvernator îşi consiliu numiţi6. 520. CHBE. II. 4 Primul a fost acelaşi Guy Carleton. cit. p. Canada de Jos păstra legile franceze. Cf. 20. cit. Reşedinţa guvernatorului general4 era la Quebec . a guver. CHBE. Z i e h e n. Cambridge. împărţirea a fost motivată de Pittjunior. şi intuia în-:inată cu ea la apus. către estuarul filwiulkii. VI. Z i e h c n. adunare legislativă aleasă. 20 .U. op. ş p.« Scoţii. şi Canada de Jos. W.natarullui Canaidei . op.. 20. oraş înfiinţat cu trei ani înainte de imigranţii din S. p. iar din. Laurenţiu. . rebotezată după 1784 Prinţul uard 1. 93 9 2 di f W L . cit. pe baza unui cens electoral de 40 ide şilingi venit anual la ţară îşi 5 isilingi. St. op. cit. care a îndeplinit în accţn . 1 După du.de Sus la Newark. 9. op. 201. p. G i r a u d..

laică şi ateistă. su'lr/. Catalioiismiull influent din Canada a contribuit la cultivarea unor sentimente ostile faţă de revoluţia franceză. i administraţie. hi ' | . . I I i . decît o „liberalizare" a ei.ii coloniilor americane. o efii i c n i . / / . . Totuşi.i 11. . El ţinea seamă şi de atracţia pe care ar fi putut-o exercita asupra franco-canadienilor libertăţile acordate progresiv coloniilor sale de Franţa revaluţiianiară *. Se cunoaşte şi un imemoriu din martie 1805. pp. ai cărui autori revendicau anexarea Canadei de către | inînd seamă de împrejurările generale — revoluţia amerit . rqprezeratate în ipecial de pătura comercială. comerciantul franco-canadian bughenoi l'ierre du Calvet întreţinuse o corespondenţă secretă « i i llcnjatnin Franklin. i'MO. este a le permite să se guverneze singure". La Quebec se vor celebra tedeumuri pentru victoria navală engleză de la Abukir (1798). actul din 1791 nu fondează încă un regim parlamentar în Canada. II ni IIc Libertate internă în viaţa politică a Canadei 3. cu avantaj pentru noi. . în realitate însă. izolat. I I I I I M ilor lui. momentan. de altfel. Guvernanţii englezi au avut în vedere.i şi cea franceză — am putea fi tentaţi a interpreta actul i instituţional din 1791 drept o manifestare de liberalism. . Cu sau fără voia . iar în martie 1806 — pe temeiul unei ştiri false — pentru zdrobirea şi prinderea lui Napoleon la Austerlitz (? ?). . mai degrabă o consolidare a autorităţii. Era. II | . w . încă în vremea războiului revoluţionar de independenţa' . i II II. 20. actul menţionat a marcat totuşi o etapă spre 0 in. pentru asigurarea dominaţiei sale în colonie. i Parii. introdudîndii-1. | .„Canada Act" din 1791 n-a izvorît exclusiv din interesul şi abilitatea guvernului britanic în a găsi formula cea mai convenabilă. în spiritul preconizat încă de pe atunci de liderul whig Fox : „Sînt convins — declara acesta — că singurul mijloc de a păstra. coloniile îndepărtate. P.istaiu între elementele franceze mai itiadicade. 505—506. 'ii ■ I I I I I D I I de l'Empire Bri- . pp. o precauţie oarecum exagerată. simpatii pentru cauza revoluţionară. 41—43.

op. Printre membrii ei se număra şi Alexander în anul 1789. Berkeley şi Los Angeles. 149—151. r. între 1770 şi 1772.1 < lana'dei s-au făcut progrese îm explorarea ţinuturilor sale îincă aaounosoute. detcope ritorul marelui fluviu care îi poartă numele. dintre care mai importante au Fosi cele dintre 1789—1793. Innis a formulat. 3—17 et passim. grînele şi. nic History. loniuniiii. Compania de Nord-Vast. pp.altfel. al Marelui Lac al Urşilor şi primul care a traversat.. cu cari' pi 1 lej e probabil să fi atins şi Marele Lac al Sclavilor '. a descoperit şi urmat cursul rîului Coppermine. Cea mu activă în comerţul cu blănuri a fost. 5—6. The Fur l'rade in Cana/la. Toronto. Explorarea vestului şi nordului canadian is-a desfăşurat în contextul concurenţei dintre companiile 'pentru comerţul cu blănuri. 1934. pe i n s u l . 559—563. norduJ canadian. cit. fiecare determinată de un produs de bază.il XVIII-lea. Documents relating to the Nortb-West Company. stabiliţi în Nootka ound. şi încă în dublu sens. Pînă îm prima jumă tate a secolului al XlX-lea acest produs ar fi fost blănurile. 383—402 . prin influenţă. 62—66. 1 Vancouver. I d e m . nişte negustori englezi. în epoca noastră. de . pp. înfiinţată pe 1779. VI. op. Toronto. 2 CHBE. ale lui Alexander Mackenzie. 431. un agent al Comipaniei Golfului Iiudson. toate aspectele dezvoltării econo■<>ciale şi politico-teritoriale ale Canadei. pp. de la golful Hudson da Pacific 2. M . în fine. W a l l a c e . pp. Istoricul economist canadian Harold A. 1957. urmate apoi de lemnul de construcţie. p. 1956. 70—71 et passim .Noi explorări în nordul şi vcsiul canadian în perioada cristalizării noii organizări . Călătoi iei salle i-au urmat altele. The Hudson'% Bay Company as an Imperial Factor. la sfîrşitul secolului . 95 I n n i s . în prima fază istorică a existenţei sale 3. G a l b r a i t h .. mineralele. p. Vînătoarea şi comerţul cu blănuri . cit. pp.. o teorie a dezvoltării economiei Canadei. 399 . din Creai. Samuel Hearne. până la vărsarea lui în 'Oceanul îngheţat ide Nord. de lîngă coasta canadiană a PaMacI n n i s . ilr 1111 grup de comercianţi de origine scoţiană. Essays in Canadian Ecoii- . Ii i ti o v ic 1. după caire ea ar fi trecut prin patru faze succesive. 1821— 1869. J o h n S. ' S t e w a r t W. nota 1.111 clctcnminat extinderea treptată a colonizării spre interior.

29—30. • D l ni •' n )■. Acţiunile sale au crescut la 263 de lire sterline bucata. II. La sfîrşitul ostilităţilor.. 219—220. pp. îm timpul răzîboiullui anglo-american dintre 1812—1814. ' . „a mari ad mare" *.. II ui i tarea considerabilă a posesiunilor teritoriale ale CornI i. James A. a fost cedată de proprietarii ei Companiei de Nord-Vest. care. care pretindeau suveranitatea asupra ţărmului vestic al America. QritnttU. pp..i r x. <lrvîYi dt uMxi i • i i t u l u i canadian. ■ i> n. în Opere. . fură alungaţi . 96 . care a descoperit cunsul superior al rîului Columbia. Op. VI. La vărsarea acestuia în Pacific se afla factoria de blănuri americană Astoria 2.5% 5. 413. Guvernarea Indiei Evenimentele din India în timpul războiului de şaipte ani. Cit. 9. Canada de sud-vest a fost explorată de David Thompson. cînd Spania a cedat. Wil li am s on. precum şi aşezările izolate împinse către Extremul Nord şi ■Oceanul Pacific n-au avut o valoare politică imediată. Cook and //>< < i/ 1""". ea a fost însă restituită americanilor 3. promiţînd /plata unor reparaţii şi recunoscând drepturile comercianţilor englezi în acea regiune *.i II ici Indiilor. a Ii-a. iar dividendele plătite de ea se stabiliră la 12. un agent-acfoizitor de blănuri al Companiei de Nord-Vest. au adus după isine o consolidare economică a acesteia. pînă la 60° latitudine nord. / / / ( / . în acelaşi an. la fel cum Liverpool s-a ridicat ipe comer ţul cu sclavi negri 6. 34. Mtghiadovic i. Asemenea călătorii în interese comerciale sau de explorare. voi. . 695—697. Dar ele au marcat începutul constituirii marii Canade de mai tîrziu.cificului. p. I ii li mare pînă Ia nun". p. cit. Compania Imlnlo. 1 i HBE. Conflictul diplomatic la care acest incident a dat loc s-a aplanat (in anul următor. Londra. între 1797 şi 1811. pp. flota ei totaliza 61 680 de tone.: of the Pacific. op.de autorităţile spaniole. Pe prosperitatea Companiei Indiilor s-a clădit puterea financiară a City-ului londonez. ti I M . 1948. ed. Cifra sa de aifaceri însuma la 1772 între 2 şi 3 milioane de lire sterline anual. ■ .

i u l i . . i ■: cuceriri" 1.. 184.. în «delicateţea» cu care-1 cîştigăm" *. cit. .uvernul englez. {începură a vorbi de „dificultăţile". independent de coroana. fiul mai mic al lui Robert unul ministru dintre anii 1721—1742... Guvernul englez şi politicienii influenţi. pentru a evita i ui puţi r i i li I l.. 174 . Primele sale ■ a teritoriilor cucerite au fost un . Miniştrii şi poporul din vroi no fţi cereau partea lor din «minunatele comori» pe după ■ • se credea pe atunci. ranitiitHI asupra vreunui teritoriu. p... Compania Indiilor Orientale... Compan at faza incipientă a crizei raporturilor i II. Posesiunile comiiului <-lc şapte ani. de „pe ricolul" nuli u l i i inui imperiu aşa de întins 2 . Mari. au stat ■ in. 9. şi olandezi.ice Walpole s spunea : „Sîntem spanioli.. cit. pusese mina compania. op. . cit. 157—158. întorşi în Anglia şi sfidînd înalta ■ ' cu ostentaţia luxului lor.. voi. op. în seten noastră de .i ■ interesate. angajîndu-se.. 110. scriitor mti alej pentru implacabila sa duşmănie faţă S a |ţ n « c.it iniiliix . în urma ultim.. nici simţămîntul justiţiei. II lui Edmund Burke (1728—1797). i a c. in ■ Iu „miniştrilor concurenţi îşi a naţiunii concurente". 97 i"i i. p. p... „Se arăt. : istă atmosferă contribuia şi comportarea funcţionari îmbogăţiţi ai companiei. Ai rl.1 posesiunile teritoriale ale companie rl cucerite in iiuiorul flotei şi al armatei britanice şi că n'h supus hi nu poate deţine. i poporului indian.* . IV..li avea deci mină liberă. aveau cam 30 de mi1. uzîndu i d pe căi necinstite. în Opere. A fost un aran! Joi ani. dupâ expresia lui Mane. p.p e care parlamentul englez le-a tentai în anii următori unor înalţi funcţionari ai companiei.inr.i r 1 i literat (1717—1797). .. In In. I lor. iar nu compasiunea peni i . pp. 110. CHBE. 400 000 de lire sterline.itive în afacerile sale.. Se auziră şi critici Li adresa metodelor necinstite de exploatare şi îm bogăţire în I I K I M . în 1767. în tendinţa de a «organiza guvernarea Indiei pentru a împărţi cu compania exploatarea ţării. op.. B h e r l a n d. prelungit apoi (pînă în 1772 5 .i s t ă prosperitate stîrnea acum.

Bihar şi Orissa. Era şi necesară. De asemenea.i la 1827. p. La o împărţire a ei între organele feudale indiene i l e companiei. considerînd necesară concentrarea forţelor companiei împotriva unui eventual pericol din ipartea i i\\lor. sub rezerva uperii marilor feudali indieni. Clive In 1765. Sapnac. „respectîndu-i" drepturile şi „apărîndu-i-le". El a înlăturat la început unele nereguli fiscale ale administraţiei. a împărţirii rezultatelor excitării poporului într-o proporţie care să-i satisfacă şi pe aceştia.exemplu teribil ide speculă şi jaf. dat fiind numărul redus de cadre ad-11 istrative de care dispunea compania. din care achitau cheltuielile publice.i Formali a Marelui Mogul de la Delhi asupra Indiei. Principat indian» la nord de cursul mijlociu al Gangelui. Metoda se dovedea comodă. în numele acestuia. Anglia a recunoscut suveranii. inclusiv obligaţiile impuse de companie. Organele administrative ale feudalilor indieni ipăstrau în competenţa lor justiţia criminală şi finanţele. însuşi Clive a recunoscut că scopull central a)l sistemului era mascarea suveranităţii companiei 3. I-a dictat acceptarea unor taxe vaimale minime. 110. l'în. a renunţat la cele mai recente cuceriri (Aud) şi a limitat dominaţia engleză la Bengal. ipercepînid şi administrînd veniturile fiscului. trupele cocrapaindei . în raport eu întindeşi marele număr al populaţiei domeniului său.M atacară şi pe acesta (1764).. Lon . The English Utilitarians and India. op.iu . dar ulterior a comis personal mari abuzuri. şi sumele datorate suveranului forimal — Marele Mogull de ila Delihi 4. p. compania prctinzînd cS ar exercita în terito riile cucerite numai administrarea lor. cit. guvernator şi comandant general în Bengal fu numit Robert Clive. cucerimdu-i domeniul şi o jparte din India nordică 2. 98 1959. Clive a recurs în aceste teritorii la sistemul unei duble adiţii. faţă de feudalii locali. La protestele sale. Deoarece nababul din Aud * îl sprijinea. A obligat pe nababul din Bengal să plătească mari subsidii pentru întreţinerea trupelor companiei. E r i c S c o k e s . fu depus şi înlocuit. 1 2 3 ' E de reţinut acest artificiu abil al colonialismului englez în India. I.

haosul şi foametea din Bengal. op.il primea iniţial 93 lakhs de M. | rl uirea Bengalului şi foametea din 1770 au contribuit — spune | iu.. ' Politici. _ Un an mai tîrziu. Descoperirea Indiei.i'l Nehru — ila revoluţia industrială din Anglia3. compania iplătea nababului din Bengal şi Marelui Mogul o sumă anuală fixă *. op. Plecarea lui Clive a fost semnalul dezlănţuirii jafului şi upţiei celei . în cursul căreia a pierit o treime din populaţie. în frunte cu guvernatorul general.. op. la cursul de la mijii llui ii XIX-lcn . i i l. Bucureşti. p. Anexarea Audului. M I 2 Sagriac. loc. "Jawaharîal Nehru. ral. în Optrt.. Metodele lui Clive au fost socotite de conducerea comp ca moderate şi insuficiente. 1962. ■>>|uiiiia insistă progresiv pentru întărirea controlului ei Din 1772. el a fost atacat violent bogăţiile acumulate. A fost însă reabilitat. a oamenilor de stat eni formidabilele afaceri ale companiei. reproşîndu-i-se îndeosebi faptul n-a căutat să instaureze suveranitatea engleză deplină în D toriile recent ocupate.Agenţii companiei exercitau controlul asupra tezaurului fiecărui stătuleţ indian în iparte —de fapt. cit. în 1769—1770. cit. 4 ' Fi puterii i. S a gn a c. compania. iu. p. 99 . 1956. cit. deprimat şi simlimlu-sc totuşi compromis. Al>ii "I i i ' si iiufaloase. Bucureşti. cit. în 1773. 475 şi nota . Pentru a-şi asigura rulajul acestui mecanism mixi de exploatare şi administrare.i u ividie. al principelui său — şi justiţia civilă.mai deşănţate. du lii. Nababul din Bcni. Clive se retrase din postul său. 112. au redeschis retie . i bruarie 1767.. i l i . agenţi (fisca/li englezi suprave-'pozitelor şi revizuirea quinquenală a veni-în vederea irecailcuilării impozitului4. de fapt. în ciuda evidenţelor. i.ir peste 3 am npăratul" de la Delhi 26 l«khl I Itkti 100000 'iOOOO de lire sterline.1 Marx. pe măsura consolidării i.. a contribuit la izbucnirea foametei îngrozitoare din Bengal. Clive s-a sinucis. n-a făcut nimic ce să poată păta integritatea sa personaJă" (?) 2. semnalată deja. întors în Anglia. p.ipii. i S a g n a c. cînd ancheta împotriva s a şi-a încheiat constatările cu aprecierea că „a adus mari şi meritorii servicii ţării" şi că „deşi a luat bani. Specula cu orez făcută de funcţionarii companiei.

la cerere. „Regulating Act") din 1773. noua cartă acordată de parlament Companiei Indiilor. p . în engleză. II . în schimb. Legea din 1773 urmare a acestei noi campanii. şi că singurul mijloc adecvat pentru a îndrepta lucrurile ar fi să se ia o parte din veniturile teritoriale încasate de Compania Indiilor. s-a ajuns la un comproi „Legea cu privire la o mai bună administrare a airilor Companiei Indiilor Orientale" (pe scurt. mascată adesea.lupta opoziţiei parlamentare împotriva ei. nţînid la unele atribute ale suveranităţii sale. Pitt-senior declara că : „inimile şi bunele sentimente ale poporului din Bengal sînt Angliei de mai mare valoare decît toate profiturile unor monopoluri ruinătoare şi odioase" . ' CHBE. contrar cartei sale. Ea dădea pentru întîia dată parlamentului dreptul de a numi ipe guvernatorul general al posesiunilor companiei în India. putînd fi destituiţi înainte de termen numai de către rege. cum erau numiţi înalţii funcţionari englezi din Bengal. miniştrilor reită corespondenţa sa civilă şi militară. 100 oc. organul executiv suprem al compa nii i Ins la cel mult şase membri. El era ales de consiliul ionarilor. I I . în fond. cit. valabilă pînă la 1 mar tie 1814. la propunerea consiliului directorilor com paniei. precum şi ipe cei patru membri ai consiliului său. compania a acceptat condiţiile actului din 1773. Era obligat să prezinte. Prin această lege a început pro: i controlului de stat în treburile companiei. The B rit i sh Et np t re. 1 compromisului a constituit-o renunţarea vistieriei !a contribuţia anuală vărsată de companie şi acordarea larea acesteia a unui împrumut de 1 400 000 de lire ster-cu dobîndă de 4°/o. . Legea amintită reprezenta.. E denunţată zgomotos „domnia nababilor". Nu mirea era ipe cinci ani. 43 .sub fraze umanitare. ceea ce ar contribui şi la realizarea situaţiei fi nanţelor engleze l. M'U ( nnsiliul directorilor. Harlow.

voi. (prelungirea cartei.n temeiul noii legi. MI Iu nul din Maisuir. 351.. p.11<I■ ■ i Mi.lea. Whigii invocau faptul că originalul cartei companiei nu se feră decît la drepturi comerciale şi de loc ila direţpturi de stă_ înire teritorială : în consecinţă. cu sprijinul unei păirţi a torylor. deci cu autoritate şi asupra celorlalte două prezidenţii. ia care Franţa şi Spania au participat împotriva Angliei. cit. Interesele angajate în elaborarea actului din partea ambelor părţi vizate direct — stat şi companie — erau mult prea puternice pentru a ţine seama de aitare obiecţii formale. numiţi şi ei de coroană *. upania lud iilor a ocupat. Tot atunci s-a confirmat împărţirea administrativ. op.i dras — guvernatorul din Bengal. a fost numit Warren Hastings. 3 Ibidem. „India Bill" (1784) îm timpul 'războiului de independenţă aii coloniilor ameri cane. 527 şi nota 400 . Pondichery şi Chanderîagor (care mai fuseseră cucerite în timpul războiului de şapte ii. 114. Francezii încercară să se alieze cu airaţii4 şi ou 1 1. 4 Un emisar francez e trimis în acest scop la Poona. prin acei puteau participa cu drept de vot deliberaţi\ nu de acţiuni în valoare de ceLpuţin 1 000 de lire sn La Calcutta s-a înfiinţat un tribunal suprem blemele Indiei. dar re icheiarea păicii din 1763). Bill-ul cu privire la India. fie şi cu modificările aduse. p. ou reşedinţa la i fiind ridicat la rangul de guvernator general. era aelegală 2. S a g n a c. în 1777. iar în 1780 llababad şi Gwalior 3 . 12. Ibidem.. î. întrucât în acel moment (regele George al III-. cit. 101 .i si uni lor indiene în trei prezidenţii — Bengal. op. Din considerente politice. 114. instaurase un guvenn personal. Bomb. p. un stat din 1 Karl Marx. în 1778. loc. 2 S a g n a c. întîiul guvernator general. la răsărit de Bombay. în Opere. cit.Consiliul acţionarilor — echivalentul unui parlament al acestui „stat în stat" care devenise format într-un organ oligarhic. p. partidul whig a combătut această lege. format dintr-un judecător principal ţi trei j u decători adjuncţi.

p r i n i n t e r me d i u l a ş a p t e c o m i sari l u m i n i de acesta.-în 1783. pp. neasanate nici după aplicarea (legii din 1773. desfiinţîndu-se consiliul directorilor şi coiiNilm! a* in marilor companiei. O escadră condusă de vestitul amiral Suffren apăru pe coastele Indiei. < H A. 370. Cel. punerea administraţiei Indiei sub controlul com p l e t a l p a r l a m e n t u l u i e n g l e z .M. ea a renunţat cu oarecare uşurinţă Ia exploatarea succeselor obţinute lî<n alianţă cu indienii şi la încercarea de a-şi restabili influenţa anterioară *. al lui Fox. după un nou război cu Olanda. Deşi erau ite exitorcăriile săvfrşite de ea în Imdia şi profiturile ac. 106.pentru a sprijini luptele duse de garnizoanele franceze de sub auftoritatea guvernatorului Bussy. în mai 1784.xrilor săi. F a p t u l a i n d i g n a t p e m u l ţ i p a r l a m e n ta r i fi le-a prilejuit reluarea criticilor la adresa companiei. Anglia o oW. Lirmişiil Iui Maider Aii 2 . în primele decenii după cucerire. pp. . In Franţa nu se aveau ştiri precise despre situaţia din India. voi. Mai multe guverne di n ti mpul a şa -z isului regim personal al lui George al III-lea (pî nă l a 1782) propuseră diverse proiecte ide reformă. proi e c t ul ! fu re spins de Camera Lorzilor. După încetarea ostilităţilor anglo-franceze (1783). 144. ti D upu i l. şi să-i l i be rt a t e a n av ig aţ ie i î n a pe le J nd ii lo r O ri en ta /l e o la nle acestea nu puteau ascunde racilele administrării Indici. . op. 392 . Tht Fotindini <>/ tbe Second British Empire. 209—210.sudul Indiei. în ailianţă ou unii principi indieni. Votat de Camera Comunelor. com pania ire încheie pace cu principii indieni. . 136 —137. cit. liderul aripii mai înaintate a partidullui whig. prin tratatul ae la ^ l e (ân martie 1784). Haider Aii a murit în 1782.. preco niza. p. I. în i suidul Indiei. la îndemnul /direct 1 1 11 i T I o n . astfel ca prin tratatul de pace de la Versailles. negociat iou Tippu Sahib.1 râdeze portul Neigapatam. totuşi compania soilicită din nou parlamentului H O a j u t o r f i n a n c i a r. Anii 1780—1781 au marcat cea mai gravă criza prin care a trecut dominaţia engleza în India. din 1783. -Din nou s-au pus în discuţi e planuri pentru o reformă imai profundă a sistemului de organizare a acestor icolonii. Hastings a reuşit 'însă să încheie un tratat separat cu maraţii răsculaţi.

S a g n a c. p. op. deci oepermiţîncl lesteoul au/verji'Uilui. „regele imbecil" i mm îl numeşte Marx. cu liderul ei. Pitt propuse treacă prin ambele camere. Eira unul din „sloganurile" cabinetului iu : a combaţi iiipţia. 1 K a r 1 Marx.. problema Indiei. Declarând că India formează „obiectul celei mai în consideraţii din partea guvernului" 2. 103 .. Compania Indiilor Orientale. cit. acuzat de grave nereguli în administrarea J. II. p. n u . 158 . cu toată opoziţia whigilor. cancelarul eşichierului şi patru „consilieri privaţi". Ea a istituit sistemul dualităţii. CHBE.privesc administraţia civilă şi militară a teritoriilor şi posesiunilor Companiei Indiilor Orientale. „India BilJ" lăsa neatinsă structura organizării comp») dar consilii-uil directorilor trecea îin subordonarea unui consiliu de control format din şase tnemibri : un secretar de stat. în mod destul de hotărît. Respingerea proiectului a servit i u n răsturnarea cabinetului Fox şi venirea la putere > \ lor tineri". operaţiile şi afacerile care într-o măsură sau alta . Pe fondul pasiunilor suscitate de dezbaterea legii. s-a iniin i. ceea ce a constituit pentru el un rn succes personal.ător proces Iui Warren Ha/stings. op. 4 Spre a cita numai un singur exemplu : în 1775. ca paravan celui dintîi. p. 418. „ I n BilI-ul" din 1784. 5. IV. Hastings a executat rajahul Nand Kumar. loc c i t . William Pkt-junior. ca problemă de stat.în iproblemă. op. 2 CHBE. Anglia acordă mai mare atenţie Indiei.. „India Bill" e un indicativ al cestei tendinţe. cit. cit. numiţi de rege.nI'111 . 417.imperiu colonial. care îndrăznise să se plîngă împotriva abuzur sale... p. S a g n a c. fostu/l guveritor-general. precum şi veniturile adiuse de ele" 3. Consiliud de control avea dreptul să verifice „toate actele. voind să-şi creeze în altă parte ni nun. 3 K a r l Marx. 235. Pierzînd coloniile americane. a restabili şi respecta cu stricteţe rarturilc constituţionale dintre puterile separate ale statului. Legea lui Pitt din 1784 a pus. în Opere.s-a amestecat" . al împărţirii puterii între statul englez şi Compania Indiilor. . de fapt. 9.. Ultima servea.al lui George al III-lea. afectând a o con-iera de natură şi de competenţă judiciară. voi.i'. prin urmare. ca prim i (în decembrie 1783) ».

i t r a (la Padang)1. Rămâne totuşi de notat fajptul că în 1784. S-au repetat. p. ' ( HBE. Absolvit de învinuiri. . princi^pajluil răspunzător de foametea din Bengali. obţinând în cele din urmă. pe care s-a construit edificiul puterii mondiale engleze.. 1953. Cf. obţinută la 1784. II. cit. Londra. H a r. la 1795. Hastings. tentativele de stabilire în Borneo (1760—1765). 1 Brunschwig. p.. 104 -77. fu întemeiat comptuarul de la Penang. British Co-'rvclopments. desigur în primul rînd sub impresia dezbaterii legii Indiei.. 1774—1834. ' V j n c e n t H a r 1 o w — F r e d e r i c k M a d d e n. în 1786. în intervalul dintre tratatul de la Ucrecht îşi izbucnirea războaielor ou Franţa revoluţionară. cit.lea Mi'Itanuilui Jocall 2. se întoarse fără a fi dobândit vreun rezultat3.I o « M . pe ţărmul vestic al peninsulei Malaoca.i d 'I t n. „Cheltuieli de judecată". op. în galeria „marilor oameni" ai Angliei. să fie înmormântat Ia Westminster. achitarea deplină. Unul din ultimii „eroi" ai acumulării primitive a capitalului. nici uin motiv „legal" nu s-a opus faptului ca la moartea sa (în 1818). Hastings a tărăgănat procesul deschis în 1788 în faţa Camerei Lorzilor. I. 48—52. La Londra a luat fiinţă o „Societate asiatică". Cochinchina (1779). 14. Kennedy. Select Documents. l u a I. I I . Ii W i . Misiunea Macartney. ceea ce 1-a costat însă cheltuirea a aproape întregii averi strîmse de el în India. cit.■„ op. Aceste eşecuri au fost compensate însă prin libertatea comerţului în Indiile olandeze. în sud-estul GoJifului Bengali. spaţiul asiatic a reţinut destul de puţin interesul comercianţilor şi colonialiştilor britanici. Celebes un. în „Revue Historique". 1962. 443.. CHBE. La politique coloniale. 85 (1961). 73—80. "A History of Malaya. trădîmd preocuparea orescîndă a anumitor cercuri pentru problemele Orientului 4. Oxford. pp.Avmd sprijinul personal aii regelui. cu permi. p. încercări de lărgire a expansiunii în Asia şi Africa în afara Indiei. constând mai ales în oferte de mită.. an. fără succes. op. Vezi 102. tom CCXXVI. pp. 15 si 19 . tri-i în 1792—1793 la Pekin spre a negocia aprobarea cortului englez în China. în 1792 fură ocupate'insulele Anda-ne. f. 445 . şi H a r 1 o w. p..

H a r d y. formată tot din sclavi eliberaţi 2. 3 Sik. drept colonie separată şi transformata ila 1807 î:n colonie a coroanei. Sierra Leone fu recunoscută. Parlamentul se asocie atunci iniţiativei private. Din 1792. iregistrează vreun progres spectaculos. reşedinţa noii colonii deveni oraşul Freetown (oraşul liber). 4 Ultima. moartea 'sau risipirea atsît a primilor colonişti. I. din 1788. la început portugheză. Mail li lui Pitt-junior. Tot pe coasta de apus a Africii (în Senegal). cit. cit. zguduită în 1796 şi 1800 de revolte. fondaţi de un grup de iliberali-fiîantropi englezi. două tratate de concesiune ou şefii tribul locale.. pp. La încheierea păcii restituiră 1 Om politic (1759—1833). ale coloniştilor împotriva exploatării din partea Companiei. Compania .un Wiilberforce 1. cit. Climatul. p. 2 Fyfe. ou cîţiva ani înainte. Din 1660. 214—215 . cunoscut prin lupta sa consecventă pentru abolim n Itvâiului. Louis şi Gorea — posesiunii Franceze4. la care Compania regali africană renunţă în 1728. pp. 31—32. dqportate pentru diverse delicte. în cuprinsul ei fuseseră colonizaţi încă vreo 1 800 de negri din Jamaica — aişa-zişii marooni — deportaţi ca pedeapsă pentru o răscoală 3. G i g 1 i o.. ca de pikl. Garanţia parlamentului atrase. cit. debarcat în mai I se compunea din 340 de foşti sclavi megri şi vreo 60 ii albe. englezii ocupaseră în 1758 St. op. cît şi a transportului următor. care îngădui a se pune bazele urnei colonii durabile. prin subscripţii. la 1800. insuficienţa mijloacelor de subzistenţă asigurate iniţial de companie şi tilitatea unora din şefii de triburi din împrejurimi au pricinuit. 105 . oficial. 187.. 133. acordând companiei o cartă.i Willi. Aproape distrusă în 1794 de un raid francez. de altfel repede şi brutal suprimate. op. George. îmtîiul transport de colonişti. pînă la 1790. fusese cucerită de francezi la 1677. printre aii sista una şi în Sierra Leone. op.Nici în Africa expansiunea englr. op. întemeiat de iun mou transport de 1 131 de foşti sclavi. Lfl « fu cumpărată de Compania golfului St. în vremea războiului de şapte ani. şi reorganizînd-o. un capital mai însemnat (circa 240 000 de lire steîiline). apoi olandeză (de prin 1626).. sub numele de Compania Sierra Leone. 20—27. pp. după ce. în favoarea unor negustori privaţi. adversari ai sclavajului. în iulie 1791.1 înch în 1787—1788. în 1791 s-a întemeiat prima aşezare ipropriu-zisă.

. El a descoperit izvorul Nilului Albastru (/pe care 1-a considerat drept izvor principail al marelui fluviu). n i . medicul şi lingvistul scoţian James Bruee a făout.Gorea. care la 1807 vor deveni şi ele o colonie a coroanei. în secolul all XVTII-lea a început şi explorarea de către europeni a Africii interioare. cit. Britain. 106 . M a g h i d o v i c i. op. aceste insule pai i fi fost cunoscute de (mult de pescarii francezi (breI k.. I .in. precum şi interese pur ştiinţifice. ■ I . Ea afişa scopuri umanitare. anexată ia Sierra Leone *. pp. 1—2. A d u B o a n e n . <>/>. printre altele abolirea sclavajului. ipe urmele unor înaintaşi francezi de da sfârşitul şacalului al XVII-lea. 131 . Sahara and the Wftttrn 'H61.. a fost prima descriere mai mult mai puţin exactă a interiorului Afii ntene. op. în schimb aceasta renunţă la orice pretenţii asupra posesiunilor engleze din Gambia. cedînidu-1 definitiv Franţei în 1783. Bînă la 1732 ei au terminat explorarea şi cartografierea văii râului Gambia. 7Q(< . I. 454.i. p . pp 1 M » g h i d o v i c f . p. 216 . fiind tradusă la 1790 în limba franceză. pînă pe la 1805. I.. sub titlul Călătorii pentru descoperirea Nilului (în 5 volume). care a avut rolul principal în promovarea călătoriilor de explorare îin vastul continentului negru. ■ I <> v i e i . tot la 1788 a luat fiinţă la Londra „Asociaţia pentru promovarea descoperirii părţilor interioare ale Africii". dar îndărătul acestora sînt de admis şi motive de ordin comercial şi strategic 4. A. Un episod izolat : insulele Falkland Pierdute în sudul Oceanului Atlantic. 549. din însărcinarea guvernului englez. 167 . Louis.. Englezii au fost printre pionerii ei. apoi şi în . 1964.i 11 < ■ ! I Jesigur nu întâmplător. Oxford. cit.. Ea s-a bucurat repede ide notorietate europr. în 1788. p. pătrunzînd 'în interiorul continentului vreo 1 000 de kilometri2. op. la vreo 500 de kilometri spire răsărit de intrarea în strâmtoarea Magellan. daschizînd astfel pasionantele dispute şi călătorii pentru rezolvarea „enigmei" izvoarelor Nilului. op . cit. între 1768 şi 1772. CH BE . p. ci t. iar în 1779 pierdură şi St. pp. o ilungă călătorie în Etiopia. Cartea publicată de el mult timp după întoarcere.

■ 3 CHBE. o cedară spaniolilor. Malo. î l 1. S-a iscat pe această temă o ceantă diplomatică întire Londra şi Madrid... 698—702 . land i a naiului dintre partea de est şi cea de vest a arhipelagului. 2 Autorul acestei întreprinderi a fost navigatorul John Byron. englezii se stabiliră în insulele de apus bot diude West Falkland 2.însă pretenţiile de suveranitate 3. I.. Pe îs jfîraitul veacului al XVI-'lea fuseseră văzute şi de iu. a cărui enigmă a fost 1 Prezenţa pescarilor bretoni în arhipelag este însă sigur dovedită numai din 1701. care aveau în arhipelag. care le-au numit Malouinei '. Choiseul însă a fost demis de rege în decembrie 1770. culminând cu capitularea -şi luairea în prizonierat a micii comunităţi de cetăţeni britanici. Louis.ul.tom) din St. Francezii. Orizonturi noi: Oceania şi Australia . I. de către o expediţie spaniolă trimisă din Buenos Aires (1770). pp.cu Spania şi cu succesoarea ei. de unde rezuiltarâ mai multe incidente. o aşezare de 'franco^canadieni emigraţi. care a dat numele de I . Spania fiind încurajată să reziste de către (ministrul francez..>rlbiei . 107 . va fi abandonată în 1774.. restabilită. 27—32.iră a Oceaimuilui Pacific.I i").. oum îi numea el — obsedat de pregătirea unei revanşe pentru înfrîngerile din războiul de şajpte ani. Harlow.. care îi schimbară numele în Poffi Soledad. Spania a cedat.. Rămasă fără sprijin din partea Franţei. John Strâng. Domi-ia asuipra arhipelagului va fi şi în viitor un prilej de inci. Argentina. a debarcai temporal acolo primul englez. Anglia menţinîndu-şi . Iu ianuarie 1766. la 1690. Colonia engleză. numii.! St. restituindu-i insulele Falklamd de vest şi plătind re paraţii.. The Founding. Nici n-au par ticipat la febra căutării acelui pretupus continent sudic necu noscut („Terra Australi.. ' I n i 1764. pp. la începutul anului 1771. Wl| dar abia după un secol. duş man declarat al englezilor — „tiranii mărilor". Choisaul. în faţa pretenţiilor Angliei. i l XVIII-lea..'înă în secolul . Noii posesori nici nu aflaseră de existenţa unui stabi liment englez prin partea locului. englezii n-au pătruns decît -adie în dumu\i nr. buni cul marelui poet Byron.

descoperind printre altele.■! i readus. atingînd la 8 octombrie 1769 litoralul răsăritean al insulei de nord a Noii /. după ce a cercetat în amănunţime. James Cook. din 1772—1775. ambele insule din care e formată Noua Zeelandă. Cook a atins şi a explorat ţărmul de răsărit al Australiei. cam da 34° latitudine sudică. i ibă loc la 3 iunie 1769. Dampier e s t e navigatorul care în i insula Juan Fernande -. oprindu-se în faţa marii fcâriere de gheaţă a continentului antarctic.insulele Tahiti. în a doua sa călătorie. în cursul unor călătorii din 1688 şi 1700. cit. a cărui existenţS ol a întrevăzut-o pentru întîia dată. Pentru unmarirca acestui interesant şi rar fenomen astronomic.rezolvată de navigatorii olandezi. pentru Robinson 108 . Samuel Wallis şi Phillip Carteret. încă în I d 4 2 —1643. de navigatorul olandez Abel Tasman. între 1776 şi 1779. începută în 1768 din însărcinarea amiralităţii britanice.. Instrucţiunile secrete primite de I . Prima sa călătorie. au fost alese . p. de căpitanul corăbiei laie insulă vreo cinci ani. Cook şi-a continuat călătoria. Ţărmul vestic al acesteia fusese explorat. Oceania a cunoscut în veacul al XVIII-lea pe cel mai mare explorator al ei. fapt de e Cook s-a convins. unul din ultimii celebri piraţi englezi. pînă I n ş i tul lunii martie 1770. un golf minunat pentru ancorare. Peste cîteva săptămâni.i servit ca ins] Daniel Defoe". din cauza florei abundente de pe maikiri). în prima jumătate a vea cului al XVII-lea. Cook a descoperit numeroase noi arhipelaguri din Pacificul de Sud şi de Vest şi a navigat ipînă la 71°10' latitudine sudică.i g h i d o y i c i. După îndeplinirea în bune condiţii a scopului principal al misiunii sale. avea ca scop oficial observarea trecerii planetei Venus în dreptul discului solar. ca pedeapsă. din Pai ii u ni de Sud. Cazul .cel. dar fără a-1 atinge. Prin al şaptelea deceniu al secolului al XVIII-lea au făcut cîteva călătorii în sudul şi vestul Pacificului englezii John Byron. în patrie pe rnarinan i l Alexandci Selkirh | acesta futtie păi liii acolo. a atins ţărmul de nord-vast şi de vest al Australiei'. Bl i omnpletat aceste descoperiri în cursul celei de-a treia călătorii.nule. pe care 1-a numit Botamy Bay (Golful Botanic. William Dampier. 586. op.

faptă în amintirea căreia o insulă destul de mare din faţa coastei canadiene. 3 M a g h i d o v i c i . 596—623 şi Călă toriile căpitanului Cook. cit. în cele din urmă. obligînd guvernul să îneprinidă cercei. Cook . un mare număr de oameni împinşi în mizerie. pînS în Alaska. mobiluil creării ei a fost diferit de al altora. Pe pămînturile explorate de Cook a luat fiinţă una dintre cele mai mari colonii ale Angliei. op. Iniţial. pp. de asemenea. 2 1 109 . cu consimţâmîntul in nilor. de astă dată. a primit numele său 3 . cînd alun garea ţăranilor de pe moşii aruncase pe drumuri primul con tingent masiv de asemenea nenorociţi. întemeiindu-sc coloniile. pp. o parte a „delicvenţilor" de această tegoric erau condamnaţi la deportare. un participant la ultimele două expediţii ale lui Cook.. la 14 februarie 1779. Spre îndeplinirea acestor instrucţiuni. Urmărindu-i cu asprime.1 wribătut din nou Pacificul de Sud fi. op. 1959. completînd astfel rnîna !e lucru deficientă pe plantaţiile tropicale. După 1782 s-au adunat astfel în închisorile gleze vreo 100 000 de condamnaţi. George Vancouver. situată cam la 50° latitudine nordică. în tot timpul marilor prefaceri economice şi sociaile reprezen/tînd trecerea spre capi talism şi consolidarea acestui nou mod de producţie. între 1717 şt 1776 au fost transportaţi spre America 50 000 de condamnaţi. şi cel de Nond. o trecătoare « l i n Pacific spre Atlantic . M a g h i d o v i c i . siliţi să vagabondeze. pfnS l . H a r l o w — Madden. întors î. justiţia de clasă engleză le aplica cele mai grave pedepse. Independenţa coloniilor american a blocat această supapă. să cerşească şi.n arhipelagul Hawai. Anglia a avut. orice teritorii mtîlniite.11 p e n i i 1 altui loc de deportare. cit. passim. cit. < o murit aci. Despre Cook.el cu această ocazie îi recomandau să îneci ăsi.. chiar să fure. 3—4. i strîmtoarea Behring. într-o ciocnire -cu Wştin în 1791 şi 1792. op. Din veacul al XVII-lea. iar apoi a explorat în amS nunţime şi a cartografiat litoralul apusean a'l Canadei. 626. să anexeze. Bucureşti. caire pîmă atunci nu fuieierS luate în posesiune de altă putere europeană 1 . dezrădăcinaţi. 1. a formulat primele engleze asupra Australiei de Vest.. îmcă din secolul aii XVI-tlea. pe la nordul continentului american. p.

1962]. >ropus oa numele acestuia să fie schimbat din Noua Olandă în Australia.Josapfo Banks. îngrozitoare : aşa cum era de aşteptat în cazul unei coloniipenitenciar. mica flotă ancoră în Botany Bay. Condiţiile de viaţă din noua colonie au fost. din 1 1 CHBE. în primii ani. participanţi la o recentă i dată. compusă dintr-o corabie încărcată oflSi<a!liimente şi alte 10 de transport. r k . care a pus temeliile colonizării engleze în Australia. condamnaţi ila deportare. 63—66 . La 18 ianuarie 1788. în onoarea amintitului secretar de stat. colonia număra 3 780 de locuitori. Vlh. prin 1785—1786.urmaţi politici irlandezi. acest teritoriu s-a numit New South-Wales (Noua • falie de Sud). propuse ţăirmul de sud-est al Australiei (pe atunci continentul australian se chema încă Noua Glanidă). destinate noii aşezări. Cu toţii. căruia Philliip. Pe la 1800 fură deportaţi nuI. Sub comanda căpitanului Arthur Phffliip. pp 69 110 Aii Capetown. transportând 717 bărbaţi şi 188 de femei. care aduceau încă 1 695 de bărbaţi şi 68 de femei. acceptă sugestia. ea părăsi Portsmouth ia 13 mai 1787. un fost participant la călătoriile lui Cook -şi viitor fondator al „Societăţii africane". în 1814. pp. pp. care alături de Bus a completat cercetarea părţii sudice a noului continent. Se compunea din 2 vase de război şi 9 de comerţ. I. izolate la atât de mare distanţă. M a r j o r i <■ B l t n a r d . [Sydney. Pe drum. Melbourne. ilar ml decise să nu rămînă acolo. în 1791 sosi „flota a doua". în colonia olandeză de la Capul Bunei Speranţe. în mumele regelui Angliei 2. . iar oficiul colonial englez abia în 1849. Autorităţile din New South-Wales au adoptat propunerea în 1816. voi. secretarul de stat cu problemele interne şi coloniale în guvernul tânărului Pitt. A H i s t o r y o/ Australia. din care 13 aveau cu ele şi copiii. Şi astfel s-a organizat „prima flotă". 37—SI | < M I I i I . exploratorul Fliniders. I 1962]. A History \ustralia. Lordul Sydney. unde îmbarcă Un niumar de animale. 1 a îi ii eput. îi va schimba denumirea în Sydney. în puinctull numit de Cook Port Jackson. Debarcarea avu loc la 26 ianuarie 1788 — ziua fde naştere a Australiei — cînd Philliip a proclamat şi 11 ea în (posesiune a teritoriului. flota poposi la Rio de Janeird şi ila De Kaap 1. ci să debarce puţin mai la nord.

Evident. Nu e de mirare dacă pînă tîirziu. 1 B r i a n F i t z p a t r i c k . în 1906.\ 1804. cîţi n-au pierit. H. în Tasmania pînă la 1853. Indignaţi di ii ce li se aplica. comercianţi. citind pe G. Londra. D. An Economic History of Australia. pe care. 1925. în total. p. l. 47. fermieri — fără a pleca însă din interiorul unor limite teritoriale stabilite. 1 Clark. p. « I m pi multelor delicte din New South Wailes. pionieratul. op. op... industriaşi şi bancheri. identic cu al condamnaţilor pentru de drept comun.' în veacul al XlX-lea. Australia a primit 138 000 de ora Supravieţuitorii ultimilor deportaţi. la contingencull celor deportaţi prin forţa justiţiei se vor dăuga. Deportaţii. British Imperialism and Australia. Unii istorici englezi afirmă că „perioada războaielor naleoniene'fi a crizelor economice care au urmat este cel mai tunecat capitol din toată istoria clasai muncitoare engleze". au graţiaţi de regele Eduard aii Vll-lea. englezii o înfiinţa seră la 1803 în Ţara Van Diernen (azi insula Tasmani sudul Australiei) '. s-au ridicat mari fermieri. iar în Australia < l < pînă la 1868. Ei reprezintă.. 1789—1925.. fără şanse. după una saiu mai multe generaţii. au reuşit să-şi cîştige existenţa desţelenind şi oukivînd pământuri pustii. 2 Hardy. aşadar. un element înisemnat la baza popu laţiei australiene. ea nu făcu decît să jporesucî numim] celor duşi în colonia disciplinară anexă. irlandezii organizară o rebeliune în colonie. 183. după un termen oarecare fixat prin sentinţă — mulţi chiar din clipa debarcării — aveau libertatea de a se mişca şi a practica o ocupiaţie — meseriaşi. 1783 — 1833. p. emigranţii strînşi de nii/rne 4 . [1939]. Unii totuşi au evadat. 304. Deportările au continuat în Australia de Est şi Sud pîn3 prin 1848.care 3 140 erau deportaţi. în prima jumătate a secolului al XlX-lea. sau luate cu forţa de la băştinaşi 3. au păoruns în interior şi. Dintre lunmaşii lor. C o 1 e. în număr de 9. 411 . cit. 3 Este începutul sporadic al aşezării în interior. Londra. „squatterismul" australian. în „înalta societaite" australiană se considera o penibilă -lipsă de tact a întreba pe ciraeva despre antecedentele familiei. cir. itfel. A Short History of the Working Class Moement.

fastul căpitan al vasului „Bounty" l. . a încurajat dezvoltarea creşterii oilor. B a r n a r d .Istoria „antică* a coloniei New Sauth Wales a imai fost marcată. H a r t l e y C. cit. pentru a scăpa de pedeapsa ce-i aştepta. o încurajare pentru colonizarea de fermieri. sa suprime comerţul cu rom. a producţiei de lînă şi prekii rărea ei. [1963]. p. a căutat cu ajutorul acestora să creeze în colonie un allt spirit. Bl încercă să restabilească ordinea. ţinîndu-1 prizonier timp de peste un an (1808—1809) şi determinând înlocuirea lui2. făcută de înşişi funcţionarii şi ofiţerii însărcinaţi icu menţinerea ordinii. Gr a t.. determiinînd o apreciabilă transformare socială 3. fu numit In 1805 ca guvernator un om reputat pentru energia sa : Bligh. . VIh. p.u. p. jafurilor şi crimelor alimentate de contrabanda ou rom. op. dar ofiţerii se răsculată împotriva sa. petrecut la 1789. MC fi notată descoperirea. către roditoarele şi întinsele oîmpii din interior. adică prei hiderea unor noi şi largi perspective de dezvoltare. O parte din marinarii răsculaţi. a înintt o facilitare pentru emigraţia liberă. 1 CHBE. au preferat să debarce pe insula Pitcairn din Pacific. în primul deceniu al secolului al XlX^lea. Spre a pune cumva capăt atmosferei şi moravurilor din colonie. 102. de un incident dramatic. rămînînd acolo definitiv. Ci. ' CHBE. a inaugurat lucrări publice. construit pînă în 1815. 110. Ua^fdrum către aceste regiuni. ca de pildă reconstruirea portului şi oraşului Sydney. El a sprijinit pe deţinuţii eliberaţi. In acelaşi fel. 1 Răscoala marinarilor de pe vasul „Bounty" împotriva asprimii co mandantului lor este un episod celebru. Abia guvernatorul Macquarie (1809—1821) a reuşit să pună bazele ordinii şi chiar ale prosperităţii.ta II.n iţia acestei bogăţii naţionale a Australiei aparţine deja De faze a dezvoltării coloniei. 93—98. „Co lonia " lor n i lost de sc ope r ită dec ît în 1808.iilioni. V I I . 183. Ap. dar prin alte metode. pp. /7-r Southwest Pacific to 1900. în 1813. Ann Arbor. a trecătorii peste Alpii Aii'.

va cuceri în scurtă vreme sudul Africii. în India se dezvolta bogată colonie a Angliei. iar cele din Antile încetează de a mai fi plasamentul colonial rentabil prin excelenţă al capitalului comercial englez. în Australia apăirea germeni nou domeniu. întins aproape cît Europa. zăvorită către răsărit de avampostull de la Singapur. Oceanul Indian devine o Mediterană britanică. aşadar. Australia va completa acest gigantic triunghi de posesiuni. Această modificare a centrului său de greutate nu se datorează numai circumstanţelor politice. zdruncinate de o criză de conjunctură defavorabilă produselor lor. în acelaşi timp. Pierzînd şi cele 13 colonii din America de Nord. El se va întoarce „cu faţa spre est". Dar înainte de a zugrăvi naşterea lui. Pentru a-şi asigura drumul către el. 113 8—451 . în fonid. nici către recent dobîndita Canada. în structura economică a Angliei. care dictează. din toate puncte] într-o nouă fază de dezltare : Noul Imperiu — „The New Empire". să vedem cum se atrofiază şi cade treptat crusta devenită prea strimtă. englezii ocupau Cam în schimb. în interiorul căreia se dezvoltase Vechiull Imperiu. şi direcţiile expansiunii ei coloniale şi caracterul acesteia. La sfîrişitul veacului ii XVIII-dea. bazat pe plantaţii şi sclavaj. a unor schimbări în adînciime. Ea este manifestarea. în emisfera de vest. mai degrabă. Imperiul britanic intră. ei pierdeau coloniile de pe coasta Atlanticului. O profundă transformare se produce în structura de ansamblu a imperiului. către coloniile de pilantaţii din Antile. Viitorul său pilon va fi India.CAPITOLUL VI f INDIILE DE VEST ŞI AMERICA Perspectivele Imperiului britanic se proiectau în XVIII-dea pe o scenă mondială. încă neoferind prea mari speranţe de ordin economic. El nu va mai privi „ou faţa sţpre vest". imperiul nu mai are în Atlantic axa lui economică.

cit. 31. tn Jamaica. Demangeon afirmă că şi după pierderea coloniilor americane Antilele au rămas cel mai solid plasament HBE. factori economici au intrat în acest calcul modificat. în H9 . i .1 li permită să şi cumpere mărfuri din Anglia. în raport cu a coloniilor continentale din emisfera vestică 2. un flemeni defavorabil Antilelor 3 . Froude şi după el A. I. CHBE. Antilele aveau o redusă populaţie albă. a fost. Marca majoritate a populaţiei Antilelor engleze o for11 sclavii negri4. la 1764. Faptul nu prezenta impor tanţă. ' in It. care erau susţinute cu multă largheţe din partea corăbiilor şi porturilor olandeze..INDIILE DE VEST Pînă către mijlocul secolului al XVIIIjlea. atîta vreme cît producţia manufacturieră engleză nu atinsese nivelul care să-i impună largi şi permanente debuşeuri peste hotare. în America. Ci CHBE. Antalele nu puteau constitui nici pe departe o piaţă de desfacere atît de largă ca America de Nord. Dez voii tarea plantaţiilor în coloniile sudice de pe coasta Atlanticului.. După 1750. . coloniile continentale ajunseseră la peste ■00 000 de locuitori. datorită concurenţei plantaţiilor franceze învecinate.. I. Zahărul produs în Antile suferea o scădere a preţurilor. în acelaşi timp. op. p.irbados erau. aceste colonii au cunoscut deceniile lor de aur. i l l > i ţi circa 70 000 <\r negri. deşi nu toţi istoricii au fost de această părere *. 12 528 de albi }\ 41970 de negri. 1. I. 589. un procent relativ scăzut de oameni cu un nivel de trai care . din care mai bine de trei sferturi erau nani liberi. nu numai să \ î i n l . p. A. HBE. p. Dar va deveni decisiv în era „revoluţiei industriale" 5. Este apogeul prosperităţii plantaţiilor. 378—379. Cum e normal. erau 26 000 de tlbi si 140 000 de negri. cu cele 13 colonii ale sale. în 1712. are -loc fenomenul „'reconsiderării valorii" lor. pp. Prin urmare. f 1 I'i pilda |. 1736 }i 1784 exportul de rom şi zahăr din Barbados a scăn. 588. de asemenea. 114 iigeon.. 380. p. Dar nu numai atît. \.

366—368. să-şi plaseze în coloniile spaniole mărfurile pro duse pe plantaţiile lor. sub scutul clauzelor sale. 1935. Insulele Bermude şi Bahama dispuneau de păduri (esenţe tropicale). XIVI. Cf. M u r e t. puinînd taxe suplimentare pe 1 în a doua jumătate a secolului se va introduce şi bumbacul. în 1718 trebuiră organizate împotriva dor două expediţii. ip vorabile creşterii animalelor şi culturi alimentare. în 1733. Erau coiului de mari case de comerţ şi armatori de vase. p. plantatorii din Antile eludau legile mercantiliste ale metrqpolei. corsar. . pp. pentru ca. 115 „Peuples et civilisations". op. inuli zahăr1.i filibustierilor" 3. guvernul englez a ajuns chiar să încurajeze eastă „domnie .. Termenul provine probabil din expresia olandeză „Vry buiter" at. Prima deveni o adevărată „întreprindere naţionailă" pentru comercianţii şi plantatorii englezi. fiind puţin dezvoltate economiceşte.Antilele. olonii şi dezbateri neplăcute în parlament. Napoleon. 2 __tions . Insulele Bahama erau vestite cuiburi de piraţi. Trăiau în metro pală. în cuprinsul lor predomina 0 cu intensivă. parlamentul i căutat s. prin exploatarea momcii sclavilor. G e o r g e s L e f e b v r c . Antilele au constituit cea mai abundenţi sursS de ţie a comerţului englez. voi. corsar. întreţinînd un comerţ activ cu America de Nord şi Antilele franceze. Departe de n interveni. Pentru a-şi spori oît mai mult oîştigurile.i A utilelor monopolul aprovizionării cu zahăr a caloriiule unericane. Proprietarii plantaţiilor se îmbogăţiseră. AIV |. în floreau contrabanda şi pirateria. unde atît majoritatea. Guvernarea de două decenii a lui Walpole (1721—1742) nu întreprinse nimic serios împotriva acestor nereguli. în acest vîrtej de comerţ şi afaceri. 49 [Col. Asociaţi la afacerile companiilor importatoare de sclavi negri. voi. votînd aşa-numitul Act al melasei. practicată pe plantaţiile de tutun. iar plantaţiile le erau conduse de administratori. ei profitau din plin de tratatul de asiento. Pri mul transport de bumbac „sea-island" e adus din Bahama pe la 1787. cit. cît şi opoziţia aveau legături cu cercurile de afaceri care stăteau iîn cullisale fcufiuror imalversaţiilor2. pentru a nu provoca tulbur. pînă la mijlocul veacului al XVIII-Iea _ în deceniile dintre pacea de ila Uita ani. 376. Paris.

381 şi 584. pp. evident. Iran liber. R i c h a r d P a r e s . . din creşterea capacităţii productive a acestora 2. în 1729. între adunare şi guvernul englez. p. dar numai cu condiţia recunoaşterii din partea guvernului englez a tuturor legilor proprii alle insulei 6 . i u i . în aceeaşi lucrare. Oxford. 1822. prin derogare aparentă de la principiul actelor de navigaţie. p. . IX. melasa şi romul importate în aceste colonii din plantaţii meeingleze *. 1953. HBE. în aceste ponturi puteau veni vase străine.ii un. Era. ci. resimţit de plantatori sub forma unui deranjament al balanţei schimburilor cu coloniile nord-americane. avînid cel puţin 40 de şi Ji n^i venit anual. Jamaica. pentru •■ )\ problemi. şi adui 'i-ezentînd populaţia liberă a coloniilor — alese în gem i censul unui f reeholder 4 englez. Ct. I. ide fapt. 249 şi nota 4 6 . 63. Măsura poate fi interpretată ţşi ca luraul din primele indicii ale sfârşitului prosperităţii. ipson. In Jamaica se desfăşoară un lung confliat. 1 2 1763.zahărul. II . să voteze suma 'de 8 000 de lire ster/line anual. în „Revue Historique". dar mai în ii . A Study in Commercial Policy. tom i < XVI. adunarea din Jamaica a refuzat. 485. indicai anul 1728. londra. pentru sfîrşitul conH i . Penii n a afirma prerogativele sale. sub o mască liberala. Supusă unor presiuni energice. 116 . 79—81. în 1766 s-a introdus. cit. 1739 — British West Indies.. cu faze mai . Bermudele. să faciliteze contrabanda cu coloniile spaniole şi franceze. în organizarea lor internă. I. în 1722. o abilă stratagemă mercantilistă. atrăgîmd şi corăbiile ţărilor străine în serviciul comerţului britanic 3. War and Trade in the West Indies. p. designaţi de rege. . 433.. legea de creare a unor „porturi li bere" în Amtilele engleze. mini . i Mu r e t.. aducînd mărfuri care să nu concureze cu produsele coloniilor şi să exporte de acolo articole provenite idin Anglia. 1 Primele faze în 1677—1680 şi 1700. p. pp. Barbados şi coloniile di n insulele Leeward (dispuneau de instituţiile obiş nuite : guvernator şi consiliu executiv. Vezi mai sus. la p. Recenzie la lucrarea : F r a n c e s Armytage. 1936. an. . şi F r a n j o i s Crouiet. ea a acceptat în cele din urmă. provenit. Ele erau destinate. ■ î67. 378 . i ' ute sau mai latente 5 . să voteze o contribuţie permanentă a locuitorilor i t r u întreţinerea funcţionarilor civili şi a trupelor iregale din < i l ă . The Free in the CHBE. op. 85 (1961).

în 1795. Jamaica a fost şi teatrul altor tulburări. semisălbatică. mai profunde. fu urmată de deportarea în masă a maroomlor pe coasta de vest a Africii l. Ultima. dar liberă. englezii trebui ră să le garanteze libertatea. Ei du acolo o viaţă mizeră. în secolul al XVIII-lea. Nerespectarea de către englezi a convenţiei a dus ila izbucnirea şi a altor răscoale. Maroom descendenţii din sclavii spaniolilor. 117 . s-au (refugiat în Munţii Albaştri. pentru a-i reduce la predare prin foame şi epuizare. ceea ce însemna aproape o victo o primă victorie în lupta sclavilor negri din colonii împotriva plantatorilor. Sclavi fu de pe plantaţii veneau an de an să le îngroaşe rîndurile. sălbatici. în 1738. I. Fură aduşi atunci indieni de pe coasta Mosquitos (în America Centrală). Un timp oarecare. să colaboreze contra eventualelor invazii străine şi să nu mai dea adăpost sclavilor fugiţi. CHBE. în schimbul acestora. Un şir întreg < l c Iu] cunoscute sub numele de răscoalele raaroonilo socială a insulei. nefiind antrenate pentru războiul dus într-un climat şi pe un teren foarte dificil. Acestea nu reuşiră să-i înfrîngă. 383. Cudjoe acceptă un tratat cu englezii. din interii insulei. Un remarcabil exemplu de dragoste de libertate şi dîrzenie. iplantatorii englezi au început atacuri împotriva lor. teribilă. destul de organizată. englezii nu i-au urmărit. Sub conducerea negrului Gudjoe. Aşezările lor fură incendiate şi distruse fără milă. să se supună legilor insulei. englezii aduseră împotriva lor trupe din Gihraltar. descendenţi din sclavi — a acelor negri pe care secole întregi colonialiştii i-au prezentat ca primitivi. maroonii s-au dovedit capabili de o rezistenţă neaşteptată. scăpând de pe [plantaţiile proprietarilor spaniol înşişi alungaţi. p. între 1731 şi 1734. punînd capăt pentru un timp acestei lupte desperate şi inegale. din partea unei comunităţi restrînse de negri. El se învoi ca maroomi să locuiască în „rezervaţii".. După cucerii maroonii. Aici a izbucnit cu deosebită putere ura sclavilor i priţi împotriva plantatorilor. Mai ales din acest motiv. formând din aceştia detaşamente cu care să poată răspunde tacticii de hărţuială şi abilităţii extraordinare a maroonilor în a folosi ascunzişurile din munţi şi păduri. incapabili de o viaţă şi civi1 irne.

decât o singură acţiune de 'lărgire a pose siunilor lor în aceste părţi. distruseră de cîteva ori factoriile. Spaniolii acordaseră acestora permisiunea de .I'izaţie proprie. pentru tăierea ii lemnului. foarte resemnaţi şi la locul lor în starea de robie. în 1743. în faţa refuII lor.1 desi lude pe coasta Mosquitos 2 nişte exploatări de copaci din carâgeau coloranţi. ir 03 125—327. i n fel de protectorat. tutun. Pe coasită luară fiinţă plantaţii de cacao. indigo. ca . că englezii tind să-şi creeze aşezări manente. ia 1649 şi 1675. ca şi mai lîr/. revendicînd asupră-le . Ocuparea coastei Mosquitos. de fapt. Harlow. Războiul de şapte ani Savurînd prosperitatea coloniilor din Antile şi beneficiind de posibilităţi largi de comerţ. guvernatorul Trelawney din Jamaica ceru guver nului din Londra să-1 sprijine în organizarea coastei Mosi|nii ''olonie engleză.i v . A History of Barbados. ca atare. Dar ele se refăcură Alţi colonişti veniră. Tu-]. insensibilii la orice fel de valori umane şi. în colo niile spaniole şi franceze. englezii n-au întreprins. trestie de zahăr. Epi sodul imaroomilar. 118 1 .iu. Guvernul nu voi să se compromită ofii ial dai încuraja pe guvernator la acţiune pe cont propriu. Observînd că aşezările acesitea şi. De la 1720 pînă la 1740 coloniştii din Jamaica întameiară aci mai multe factorii. licit şi de contrabandă.com-■mtul ocupanţilor lor depăşesc prevederile permisiunii ordate iniţial. pînă la războiul de şapte ani. Pe la 1740 aceste aşezări făceau comerţ în valoare de 25 000 de lire sterline anuail îşi 12 vase le asigurau legăturile cu Kingston (în Jamaica) şi chiar cu New York. opera colonişti lor d i n Jamaica. se aliară cu indienii mosquitos.şi întreaga istorie a popoarelor negre dezmint aceste calomnii J . ord estul statului Niciiugua de azi. Cf. in idică atunci forturi pe coasta Mosquitos şi notif In iccolul anterior. se semnarăscoale sau'incerciri de <<< Barbadoii plantatorii trăind înti o continui teamă. pătrunseră tot mai mult Sipre inior. Ea a fost. spaniolii îi somară să le evacueze şi.

prin includerea lor la Effljperiul britanic. umai îui !. 10. P a r e s . Războiul de şapte ani a permis Angliei ui ei irea i elei mai mari părţi a posesiunilor'«franceze din Aotilale Mici. I. Economia lor. Marţii Lucia) pentru a nu prejudicia. COLONIILE NORD-AMERICANE în secolul al XVIII-lea.. op. cit. 445. Guadelupa. 4 CHBE. 591. mai •eu de evaluat exaot. CHBE. Restituind Havana (în Cuba) şi Manila (în Fi! ocupate temporar în 1762. ele au fost. p. ou tendinţe de trecere a industriei către stadiul manufacturier. unde se va dezvolta colonia 1 loinlin. depăşeau în orice caz cifra de 300 000. teatrul unuia din evenimentele ri şi bogate în urmări.isul britanic. pierdută la începutul răzoiului. p. p. are un caracter mult mai complex deok a altora. valoarea exportului de produse engleze în aceste colonii a crescut de la 640 000 la 1 832 000 de lire sterline4. II. 100— şi 540—5! I i stare de lucruri a durat pînă în 1786.■ 1744 şi 1758. Dintre acestea însă. pp. interesele plantatorilor din coloniile engleze tnti vechi 2. 3 Iar în Marea Mediterană păstră Minorca. Instituţiile lor politice proprii erau cole mai vechi şi mai bine consolidate. cit. pp. în preajma anului 1770. ea a lăsat Franţei pi importante (San Domingo. meşteşuguri variate. op. ele numărau aproxiativ 2 000 000 de locuitori.. în secolul al XVIII-lea. coloniile de pe coasta răsăriteană a Americii de Nord ajung ia o însemnată dezvoltare economică şi demografică.guvernatorilor spanioli din America Centrala instaurarea protectoratului britanic asupra regiunii l. Şi pe lingă toate acestea. 119 1 . Dintre aceştia. cum s-a mai arătat. din istoria Imperiului britanic şi a Mure t. începuturi de minerit. Ja încheierea păcii. I. întrunind cultura cerealieră şi cea de plantaţii. Anglia obţinu peninsula FI deţinută pînă atunci de spanioli 3. 535. 2 CHBE. Cf. exploatarea lemnului.. sclavii negri. evacuînd coasta Mosquitos şi obîd în schimb confirmarea drepturilor ei de comerţ în golful Hondus. 378—379. construcţii navale şi un comerţ intens. cînd Ana încheiat cu Spania o convenţie.

p. ere itoare a unui nou stat — Statele Unite ale Americii. 63.. avînd cea mai avansată autonomie mai democratice instituţii politice între toate — şi trei colonii aparţinătoare unor proprietari: Pennsydvania. Carolina de Sud şi Georgia.. Din 1732. Acestea erau. în coloniile regale.. < ' i |. inclusiv salariile guvernatorului şi funcţionarilor reposedă o armă politică de care se vor folosi. de lla hotarul cu Noua Scoţie.. MaryI n u l şi Delaware. L M o rton. care a fost tot odată şi o revoluţie burgheză victorioasă.. 308.. pentru a-şi face restc drepturile din ipartea coroanei2. pînă la cel cu Florida spaniolă. Toate dispuneau de instituţiile caracteristice coloniilor d i n emisfera de vqst. M U I 120 . la nord. New Jersey. Dezvoltarea celor 13 colonii. nr. Virginia. n.. dl I X . Rhode Island.. de la nord spre sud : New Hampshire. New York.lumii întregi : războiul ior de independenţă. Pennsylvania. avînd în genere recunoscut şi dreptul de a controla finanţele coloniei. guvernul britanic manifestă tendinţa de uniformizare a instituţiilor lor. Am amintit mai înainte 1 de existenţa unui genmene de conflict între guvernatori şi adunările reprezentative. Maryland.. Ultimele. op . Conneotiicut. " / ' 1 Vezi'p. iar adunările — interesele iilor liberi şi proprietari. „II IK" ' ■ ■ ■ I . «I . în cadrul cărora guvernatorul şi consiliul său reprezentau coroana. 438 . 16—17. Massachusetts. în interior.. la fel ca odinioară Camera Comunelor din Anglia. la sud. 1963.. care le-ar fi putut ştirbi libertăţile cîşitigate. numărul dor s-a completat la 13. se întindeau pînă la Munţii Alleghany. care se izbeşte de particularismul local al coloniştilor. Un spirit conservator îngust în aparenţă. La mijlocul veacului al X V I I I lea mai persistau doar două colonii cu cartă — Conţ i n u t şi Rhode Island.. pînă la războiul de şapte ani Acestea ocupau o fîşie de coastă lungă de vreo 2 000 de kilometri. Carolina de Nord. pp. în irealitate o manifestare a vigilenţei ior faţă de orice modificări politice iniţiate de la centru.. Delaware.

New York şi New Jersey sînt coloniile tipice de zonă şi structură intermediară. In sud (în Georgia şi cele două Caroline) se întîlnea. Din punct de vedere economic (şi . ele erau ceva mai autarhice din punct de vedere economic. în şi din Anglia. cit. sau din coloniile situate mai la nord. cu mare succes. Tutunul era principala lor bogăţie. introdus abia în 1743. cu cele patru colonii. „de mijloc". iar în 1761 aproape 150 000. m ca intermediare. în ordinea importanţei economice: Massachusetts. Cu ele intrăm în ona „coloniilor de mijloc". Mauro.. mai mult în ntile şi America spaniolă decît în Anglia. unzător. pp. orez. valoarea orezului 1. din toate pune tele de vedere. Un început de industrie textila le schiţează premisele independenţei economice faţă de importurile din metropolă fi de activitatea comercială a celorlalte colonii.■ ' ■ . maritimă. 158. 121 . cit. social). şi ca aşezare geografică şi ca ructură cconomico-socială. Orezul fusese adus din Madagascar. o situaţie asemănătoare cu a plantaţiile» tro picale. 75. 131—135 . Rhode 1 G i p s o n. în numai cinci ani el depăşeşte. op. cărora le s e r ve . Virginia ajunge să porte în 1754 o cantitate de aproape 21 000 de tone. Carolina de Sud exporta circa 90 000 de hectolitri. în exportul Carolinei de Sud.. în sfîrşit. Pred monoculturile pe regiuni întinse : tutun. se cultivă. De la 20 000 de livre (aproxiativ 9 000 de kg) exportate în 1617. 86. destinate consumului intern. de asemenea. în 1696. Connecticut. op. Cinci de ani mai tîrziu. cit. cele 13 colonii se puteau împărţi în mai multe Bone. Asemănătoare ca structură socială cu primele. Virginia şi Maryland aveau şi plantaţii cu caracter comercial (şi sclavagist). pp. Noua Anglie. Un regim de mare proprietate lucrată de idavi fn beneficiul unei veritabile aristocraţii funciare. cu proprietatea parcelară.. II. 2 G i p s o n. op. cît şi exportului. II. dar produceau şi cereale pentru consumul local. Dezvoltarea lor e covîrşitor comercialii. Marea proprietate se împletea cu ermieratul. p. iar ipreună cu Marydand peste 32 000 de tone 2. Pennsylvania şi Delaware produceau în special cereale. indiei determină o dependenţă strînsă a acestor colonii de importul şi exportul. Indigoul.

93—9 4 . op. ni construite în Noua Anglie. . 1956. cum nici începuturile metalurgiei fierului — de pe la 1640—1650 — nu sînt prea spectaculoase. Cambridge Mus. începînd cu anii 1726—1730. şi mai ales ritmul ei. alături de condiţiile istorico-sociale ale creării lor. Noua Anglie. coloniile nord-americane au depăşit Indiile de Vest. Preţul unui vas construit în Noua Angiie la jumătate faţă de cel de pe şantierele metropolei.. cit. permiţîndu-le comerţul cu Antilele şi coloniile spaniole. a proprietarilor rurali mici şi mijlocii. Scăzuse în schimb la o cantitate relativ neînsemnată (circa 320 000 de litri).i » Il-a. Construcţia de corăbii luase un avînt deosebit. cit. Se dezvoltă şi aci o industrie textilă. F a r n i e . Massachusetts exporta însă. XV (1962) iK op. cit. e suficient să amintim că în 1769 prin portul Boston s-a importat din Indiile de Vest (fără Jamaica) o cantitate de melasă de trei ori mai mare decît importaseră toate colo niile nord-americane. lemnul şi construcţia de corăbii sînt elementele care le angrenează însă puternic în circuitul comercial al Angliei. în 1771. nu favorizase dezvoltarea marii proprietăţi. iar Massachusetts exporta circa 12 000 ilc tone de peşte uscat. ' l ' l n . alături şi chiar înainte de New Ynrk. în . cantitatea de rom importată la Boston din aceleaşi colonii. pp. datorită abundenţei lemnului. R i c h a r d Pares. cu 40 de ani înainte.1.. Predomină cea parcelară. ba chiar tind să le elibereze din cadrul său. sub raportul valorii mărfurilor im portate din metropolă. Yankees . dar nu de mare însemnătate. ingrediente.Economii Histon R. X. vreo nouă milioane de litri de băuturi spirtoase 2. i ce explică faptul că în 1775 o treime din vasele engleze r i . Pescuitul şi peştele sărat. e sediul celei mai dezvoltate burghezii comerciale ' Mu ret. n. 15—19. Circumstanţă care.. Cît priveşte dezvoltarea industriei spirtoaselor. l'f Trade between North-America and the West Indies before tbt Revoltttion. 355—356. Noua Anglie trimitea în larg o flotă de peste 1 000 de vase de pescuit. pp.Island şi New Hampshire. contra mărfurilor de origine tropicală : melasă (din care prepară -ram). In consecinţă. coloranţi vegetali etc. pp. Solul mediocru permitea cultivarea cerealelor pentru consumul intern.. op. pe la 1750.

comerciale. şase ediţii.t elemente care făceau pe coloniştii americani trem de sensibili la încercările de atingere a libertăţilor lor la fel de receptivi la ideea de a le lărgi şi mai mult. După G i p s o n.lez.. şi a mainiufiacturiJ* care acestea le posedă. de înghesuit. teritoriul destul de restitui. sub raport economic şi numeric. cu bine implantate tradiţii de viaţă socială şi politică. enumerate pînă acum.a coloniilor. op. al celei relativ mai complet susţinute în comerţ de o producţie proprie. cit. Conflictul cu metropola trăsăturile specifice ale dezvoltării acestor colonii. împinşi de nevoie. III. cu amintiri din exodul silit în faţa persecuţiilor absolutismului. în care vibrează un ferment protestatar de extracţie puritană. autoi ii (unul dintre ei pare a fi Edmund Burke) spun ui cuvinte despre Noua Anglie: „Nici una din coloniile ni nu se poate compara cu ea. O populaţie numeroasă. l numărului de oraşe mari. Fermierii ericani au încercat să pătrundă spre vest. Cele mai populate şi mai înfloritoare regiuni din metropolă cu greu ar putea lăsa o mai buna im presie" *. Tot atîte. 123 .nnînturilor cultivabile de calitate. în cadrul căreia fermierii sînt pre-între existenţa marii proprietăţi. în douăzeci de ani. p. în privinţa desimii populaţiei. în faţa a tot ce reprezentase „oficialitatea" statului . O populaţie formată în mare majoritate din emigranţi europeni. 3. Dincolo de Alleghany erau coloniile franceze. ale anglicanismului. Am văzut deja : o burghezie mult mai puternică decît în alte colonii. dintre coastă şi Munţii Alleghany. mai exact spus cu politica ei de atunci. şi reducerei |>... în jumătatea de sud a oniilor. care le va împinge pe calea războiului cu metropola şi a proclamării independenţei.i 1 on dra în 1757 şi cunoscînd. într-o descriere a coloniilor din America l. rezidă motivele profunde şi totodată fireşti ale conflictului cu Anglia.

* N e v i n s—C o m m a g c r. Fenomenul nu . prin Quabec Act.practicând „squatterismuil" x. de înmulţirea numărului imigranţilor. deoarece în majoritatea cazurilor ncuparea unor terenuri locuite. prin proclamaţia regală din 7 octombrie 1763 şi apoi. de lipsa de pămînt şi barată de obstacolul francez. fierul brut. Squatterismul are ca rezultat extindeiltemului nucii proprietăţi agrare... pe primii nu-i puteau învinge «.M pentru America de Nord. din proprie iniţiativă. 68. uneori. Dezvoltarea economică multilaterală a coloniilor nu se pucon< ilia cu politica mercantilistă a Angliei. Noua l-'ranţă. Fenomen progresist — ca operă a micilor fermieri şi. Francezii şi indienii le deveneau astfel duşmanii naturali. în 1733. Mai ales eoloniile din centru şi nord. dezvoltarea capitalismului în agriculturl isa „cale americană". parlamentul interzise în colonii întreprinderile de prelucrare (laminare) a fierului . a fost unul din elementele de fidelitate — din interes — a coloniştilor americani faţă de Anglia. cit. cînd obstacolul s-a prăbuşit 2. cu taxele sale prohibitive pe melasa franceză de import din Antile. cei mai mulţi dintre squatteri au ignorat drept u l vechilor posesori afpămînturilor ocupate — populaţiile indigene — pe !■ iu deposedat. Dar. Dacă pe indieni îi puteau alunga sau extermina. Actul melasei. 11 500 proveneau din Antilale franceze şi spaniole3. Tentaţia colonizării vestului. iar Anglia.iieste cazuri. ni proporţii diferite. a căror dezvoltare industrială incipienţi neliniştea totuşi metropola. După războiul de şapte ani. în toate c o l o n i i l e eu Francezii au pierdui tn aceit conflict coloniile lor din Canada şi de le emigraţie".. coloniile engleze din Antile şi chiar cu coloniile americane din sud.lecît cu ajutorul statului englez. parlamentul din Londra pune piedici comerţului lor cu Spania. Din 14 000 de butoaie de melasă importate anual numai de colonia Rhode [glamd. op. 124 . adus din co1 Luarea în posesiune. a atribuit vestul Alleghanilor Canadei. resimţeau lipsa libertăţii l u i cu toate ţările. determinată de diferenţierea socială. p. Pe la 1750. a unei parcele de pămînt.. acest element de fidelitate s-a transformat într-unui de duşmănie. exterminîndu-le.. a unor elemente !O( iale împinse la aceasta de exploatare şi lipsuri — atunci cînd LU IM Jtăpînire terenuri nelocuite.. în general. Poate fi întîlnit în Australia şi. fenomenul are şi un revers ' . între 1706 şi 1722. definitiv. alungîndu-le şi. Portugalia. şi nu celor 13 colonii. lovi greu în interesele comercianţilor din Boston şi Newport....

fără ca autorităţile li i n tervină prea insistent..Ionii. estimată la o valoare -de vreo 700 000 de lire sterline anual 3. la contrabanda. ca taxe de import. Grenville. cit. p. Vămile coloniilor încasau. denunţase şi suprimase cu severitate : că. Războiul de şapte ani a schimbat totul. era îngăduit să se vîndă în Angli i numai la Londra şi pe o rază de 10 mile în jur '. 587. op. M u r e t. M i 11 e r. Temîndu-se de Frai nu voia. Ele avură numai darul sS transforme în contrabandă o parte a comerţului.. Sistemul de taxe şi prohibiţii comerciale. avantajos metropolei. Datoria publică a Angliei se ridicase la dublu faţă de perioada dinaintea războiului. 356—357. în vreme ce cheltuiala de întreţinere a serviciilor vamale se ridica la 7 000 de lire pe an. I. cit. cancelarul eşichierului. op. o făcuseră fixînd furniturilor preţuri competitive cu cele oferite. aprovizionînd armata engleză. în caz de război. „neglijenţă salutară" era tolerată de guvern din i nătăţii domeniului colonial francez. constată deschis ceea ce ştia de mult toată lumea: imensitatea contrabandei din colonii. Autorul principal al elaborării acestui nou sistem a fost lordul Halifax. toai mai mult pe hîrtie. în proporţie de 9/10 pe această cale. Cucerirea colonii lor franceze din America de Nord înlătura acest motiv menajamente din partea Angliei faţă de colonişti. 2 000 de lire sterline anual. coloniştii nu se sfiiseră > aprovizioneze copios pe francezii din forturile canadiene }i de pe Ohio. Şi astfel. dar nu şi coloniilor. Şi că. vinul. guvernul englez nu putea uşor uita. prezent în mai toate ministerele dintre 1 2 3 4 CHBE. I. 639. Ceaiul. de comandanţii desperaţi ai forturilor franci • i >»late sau încercuite4. zahărul. 83. Pînă la războiul de şapte ani. 644. să aibă în coloniile sale nemulţumiţi 2. CHBE. 125 . începu acum a fi aplicat cu stricteţe. în timpul războiului de şapte ani. De altfel. pp. ceea ce Pitt-senior aflase. pp. tot ei. în această privinţă. nu se ajunse încă li un conflict deschis între interesele metropolei şi ale coloniştiloi. p. In aceste condiţii. fructele şi melasa consumate de ele erau procurate .

634. aceasta şi-a întărit convingerea în posibilitatea realizării unei unităţi totale a imiperiudiui. . pe marginea Stamp Act-ului : „.. cit. prin ordinele de înăsprirea controlului asupra coloniilor. 646 i S a g n a . Cf. în colonii fu menţinută o armată de 10 000 de oameni. pusă în vînzare în acest scop prin o f i c i i sau concesionari guvernamentali. ici numai iprin autoritatea parlaimentuiliui britanic5.pe calea subordonării sale faţă de Anglia 2. dublîndu-se în schimb taxa ila măirfurile aduse din Angllia 4. Deşi războiul se terminase. 639. p. p. Erau reafirmate vehement drepturile acestora în materie financiară şi contestate...i. adunarea reprezentativă a coloniei Rimele [sland declara. prin care taxa de import asupra acestui articol fu scăzută la jumătate. cele ale parlamentului englez. pentru burghezia engleză. < / / / / . 1 N . pp. iar sporul ca nedrept. p. G i p s o n. 126 . . în februarie 1765. conflictul se deplasă în cea politică. Dar Pitt-senior este şi el responsabil. în septembrie 1765. I. I. Indispuşi de aceste măsuri. de asemenea. 69 j CHBE.i c. op. cu responsabilitatea dezvoltării teritoriilor de poşte mări1. Legea prevedea că toate actele şi tranzacţiile încheiate în colonii vor trebui redactate pe l iî nie specială. fără consultarea adună-rilor lor. după încheierea păcii cu Franţa. p. 92. Coloniştii priviră reducerea ca insuficientă. ■ s — 9 . 92—93. ce urma să fie întreţinută pe cheltu iala ilar 3. dar ele marchcaz. încrezătoare în răsunătoarele ei succese militare. se emise o nouă versiune a Actului melasei. Nu mai era incriminat de colonişti numai cuantumul taxelor. ca unele ce nu fuseseră aprobate de adunările coloniilor. p.autoritate". . 85. Camera Comunelor vota. coloniştii protestară. şi apariţia unei „euforii de . în care coloniştii nu aveau reprezentanţi. v i n s—C o m m a g e r. timbrată. CHBE. Măsurile preconizate de Halifax reprezentam şi o necesitate economică.1748—1765. ci ilegalitatea lor. Din sfera ciocnirii de interese economice. iar în martie ■Mină Stamp Act-ul (Legea timbrului). în sine. 111 si nota 1. în 1764.. I. I. în acelaşi timp. Stamp Act a instituit cel «lintîi impozit intern al coloniilor.locui' Ibidem. op. ■ . 644. care intră în vigoare de la 1 noiembrie acelaşi an. p.

iar coloni pundeau citind înseşi legile britanice.1 creat condiţiile dezvoltării libere şi înfloritoare. pp. Polemica se ascuţi pătimaş. I. în care Anglia arunca în cumpănă drepturile sale suverane.. doi ani mai tîrziu. 5 lbidem. p. oîmd ibăfcfîirnul ^Pitt îmbrăţişa cauza americană 3. I. prin mandatarii săi." 2. cit...i crezute uitate. dar în acelaşi timp. S a g n a c." 4.. Op. 60—61. 646. CHBE..torii acestei colonii nu sînt obligaţi sa dea ascultare nici nuci legi sau ordonanţe care le impune o taxi. p. 659.le . 3 Se trece ele obiivi r. pp. X..Tnă. Hrăniţi prin indulgenţa voastră ? S-au hrănit datorită neglijenţei voastre !.. 93 . aleşi.fanma (în siakvi pe toţi !. printr-un „Declaratory Bill" (lege declaratorie). pe această temă.. Guvernanţii de atunci erau oa menii care-1 răsturnaseră de la putere în 1761... I. C om m a g e r..mi iqu-dc pc-sn. cit.. 4 CHBE. un apărător al cauzei americane le strigă în parlament : „Vorbiţi de copii crescuţi prin grija voastră ? Opresiunea voastră i-a aşezat şi crescut în America. îneît ei să se supună de bună voie \stia air deveni uneltele cele mai potrivite pentru a . 2 1 127 . declarând că dreptul la autoimpunere este o condiţie esenţială a libertăţii.. care enunţ...ipiul că atitudinea generoasă a lui Pitt era dictată şi de interese de partid. în ianuarie 1766 : „Mă bucur că America ne-a rezistat! Dacă în trei milioane de oameni sentimentul libertăţii ar muri... 660 . parlamentul londonez reafirmi principiul dreptului său de a legifera în aru'Ceiproil>ksnw privind coloniile8. op. p.. G i p s o n . triumful final al victoriilor dobîndite în vremea cabinetului prezidat de el. împiedicîndu-1 să guste. actualizînd ranchiune vechi .l. I. Documents. în războiul de şapte ani. Dezbaterea s-a încheiat cu o victorie a coloniştilor : în martie 1766 Stamp Act a fost abrogat. Şi el perora. p..i nci piui că nimeni nu poate fi impus fără propriul său consim ţămînt.. Dezbaterile angajate în parlamentul din Londra în jurul rezistenţei coloniştilor la taxare luară o turnură răsunătoare. 299—300.. Miniştrilor englezi care îşi exprimau regretul pentru „nerecunoştinţa" coloniştilor faţă de ţara cart. ttl afara acelora votate de Adunarea Generală propru O înfruntare de interese contradictorii.

. şi adoptată în decursul celor doi ani următori de toate coloniile. La 31 martie 1774 el decretă închiderea portului Boston pentru orice fel de comerţ.. menţinută ca afirmare a principiului de drept din „Declaratory Bill" 2. în martie 1768.K. 77. ( îmi un transport englezesc de ceai sosi în portul Boston.. al ilegalităţii impunerii fără reprezentare. i ut ui militar englez a fost autorizat să le încartiruiască F • v i n s—C o m m a g c r. pînă la achitarea ceaiului distrus şi pînă la prezentarea unor garanţii suficiente că pe viitor taxele va ni.. hîrtie.. 669. în Massachusetts au fost trimise trupe de întărire. tot simbolic. a fost promulgat în 1767 noul tarif va mal Townshend (după numele ministrului care-1 propusese).(■ vor achita în mod regulat4. spre a apăra. 1. travestiţi în inii i urcat pe bordul vaselor ..în temeiul acesta. Războiul de independenţă al coloniilor americane „Partida de ceai" de la Boston. Guvernul din Londra se decise să acţioneze energic.■. op. la [6 decembrie 1773. sticlă şi vopsele pentru zugravi1. p. mişcare iniţiată la Boston. în unele din ele. ura intra în vigoare . O dată cu ea şi soarta raporturilor dintre Anglia şi cele 13 colonii.. ceea ce a silit guvernul englez să cedeze încă o dată.şi le-au golit <îm mare încăr■ a — 343 de lăzi ou ceai3. Coloniile răspunseră prin boicotarea acestor mărfuri. • CHHi:. la rindul lor. cu excepţia celei asupra ceaiului.. principiul dreptului la autoimpunere. 1/74.. era jucată... cit. ■ I. instituind taxe vamale pe ceai. abrogînd între 15 martie şi 12 aprilie 1770 toate taxele Townshend. p.. iar eo ni. un grup de colonişti. i. i ud. cum e numit incidentul. Dar şi coloniştii s-au încăpăţînat. importurile engleze au scăzut în acest timp la jumătate.

i alte eforturi militare.în politică mărinimia este nu rareori cea mai profin înţelepciune şi un mare imperiu nu se împacă cu minţile . defavorabile coloniştilor.. intrînd în război împotriva An gliei i trirniţtnd peste ocean un corp expediţionar. a capitul ii i de I 1 ' octombrie 1781. i . Din 1777. ea deschise tratative de pace. -«1 129 . Statutul coloniei .mărginite" 1. Flota făcută după dezastrele din războiul de şapte ani. re le i uprindea. să pună mîn arme şi să înceapă războiul lor de eliberare şi independenţă. E data care înseamnă sf$r$ituJ reaJ aJ ostilităţilor. întrunit la Philadelphia. iar pe de altă parte se convinsese de inevitabilitatea înfrîngerii. Iniţial. Quebec Act. Din 1775 au început luptele. pînă în epoca de destrămare B Im riului. O armată engleză fu constrînsă itoga (17 octombrie 1777). anulînJu-se o parte din libertăţile politi. Renunţînd !. adoptă „Declaraţia de Independenţă".. înfrunt! > II succes pe cea engleză. încheie o ' I M in. de după al doilea război mondial. I I lînăra republică. 1773—1775. din «mai 1774. pe coastele Africii şi Indiei. British Politics and the American Revolution. 1 După B e r n a r d Donoughue. După mai multa înfrîngeri. In parlamentul britanic. la 22 martie I că „. Măsurile acestea au adus Angliei cea mai g ilere suferită pe plan colonia!. Ele au galvanizat spiritul de rezistenţă şi de unitate ii coloniştilor. The Path to War. 260. indirectă da adresa tuturor coloniilor. Dar la 4 iulie 1776. în Antile.în casele cetăţenilor. încercuită la Yorktowin. balanţa for| chimbă echilibrul. în sfârşit. Burke afirma. p.1 fost modificat. i ite din veacul al XVIII-lea. 1964.t după puţin timp de Spania. Londra. act solemn ce marca apariţia unei noi republici bu ndependente pe harta lumii şi al cărui preI I H I H I I constituie una din paginile strălucite ale gîndirii po lii. i-au determinat să se organizeze. deoarece Anglia nu mai dispunea peste ocean de forţe terestre suficiente. Congresul reprezentanţilor celor li colonii. La 6 februarie i. ultima şi cea mai puternică uniată englezi de pe teritoriul coloniilor.

Anglia recunoscu independenţa celor 13 colonii. imensa colonie Louisiana. iar ca urmare. garantînd. libertatea navigaţiei pe fluviu. Napoleon a silit-o să restituie ţei I « H i r. Santa Lucia. p. iar cea de la vest de fluviu o dădu Spaniei. drept compensaţie pentru că aceasta cedase Angliei Florida. în 1763 ea cedă Angliei partea de la est de Mississippi. iar Franţei îi restituia o parte a cuceririlor făcute în dauna ei în războiul de şapte ani : insulele St. 781. Santa Lucia şi Tobago — în Antile 2. Pierdea în favoarea Spaniei Florida şi Minorea.Prin tratatul de la Versailles. I. i n a de vest. în 1800. Mississippi şi marile lacuri. restituită în 1763. prin tratatul de la San Ildefonso. 1 Franţa stăpînea în America de Nord. din 1783. pe care el o va vinde în 1803 Statelor Unite. . i . împreună cu Spania 1. de la Alleghany pînă la Munţii Stîncoşi. fusese ocupată din nou ni i 778. Le cedă şi teritoriul dintre Alleghany. '/> '/. din a doua jumătate a seco lului al XVII-lea. Pierre şi Miquelon — la sud de Terra Nova. în 1783 Spania a reprimit Florida.

Angleterre et France au XVIII 1 siecle.UŢrONAKA ŞI CU IMPERIUL NAPOLEONTAN Anglia suferise o grea înfrîngere în 1783. . o distanţă şi mai mare între potenţialul ei indult i tflJ ' i al al oricărei alte ţări din (lume. în „Annales". 21 (1966). Aripile lor puternice se vor întinde de la răsărit la apus. în loc . la care din plin agravarea deficitului ei bugetar 'din cauza războiului.zbătea îm dificultăţi financiare. 1783. 131 . Pierd coloniilor americane era compensată ide impetuoasa dezvolt industriei sale. 2.1 pieţelor lumii întregi. . nr. 264 şi 285. nici să-i opreasi raţiile îşi posibilităţile de a continua expansiunea. era mai puternică din pun» i di ■• edere economic deciît înainte de război şi pornea la . ise . i ■ . M I I BJake punea în gura unui personaj al dramei sale luluard al III-lea. i . da sfîrşitul secolului VII] ilea. • abil deci faptul că înfrîngerea din 1783 n-a între finul b) Anglia un climat durabil şi general de pesimism. . comerţul englez a progresat decît cel fraricez. 1 F r a n j o i s Crouzet. Dar nu de na tură să-i zdruncine puterea mondială. pp.CAPITOLUL VIS RĂZBOIUL CU FRANŢA REVOI. iar după pierderea coloniilor csul economic al Angliei s-a accelerat.iivcrnarea lui Pitt-junior este semnalul unui nou reviriment aJ politii ii de dominaţie mondială. aceste cuvinte despre viitorul Angliei : „Fiii noştri vor stăpîni imperiul mărilor. i ' . apărută în chiar anul fatidic. ci dimpotrivă.izboiul de şapte ani. în vreme ce Franţa. Essai d'analyse comparee de dettx croissances economiques. ou noua armă pe care o ţinea ioturile ieftine ale produselor sale industriale. l . < . Poeoul W I I I I . Fiind prima ţară în care s-a petrecut „revo i industrială" — trecerea de ia manufactuiră la producţia i in ionul imaşinilor — Anglia realizase. Dupfi i. uoare la 1783. Anglia învinsă.in.

nota peste cîţiva ani. care se întind de la Polul Nord ipînă în Extremuil Orient ! Suit adânc îngrijorat de asta şi sper că nu ne vom dovedi o cioară care pretinde să se împodobească ou penele vuitorilor imperiali" 2. nu numai o simplă revanşă. vrea să dicteze la Petersburg şi în Bengal şi să acopere Constantinopolul sub aripile sale. ci încheierea definitivă a „celui de-al doilea război de o sută de ani" cu rivala ei.. la 1791. iar ei se vor roti Ca vulturii. but they shall roam cagles for the prey". p. O Franţă burgheză. ele au căutat confirme dreptul la realizarea unor profituri enorme. Thtir mighty wings shall stretch from cast to west. 132 . 1 „Our sons shall rule the empire of the sea. I I . după pradă" *.. numită de obicei Marea Britanie. cit. 79. la rîndul ei. p. neîncătuşate de relaţii feudale. 13 . ele au căutat să instau-dominaţia absolută a Britaniei asupra mărilor. 1 nest is in the sea. în sfîrşit. Zugrăvind motivele angajării Angliei în acest lung con. Mai precaut. Izbucnirea revoluţiei iîn Franţa a însemnat pentru burghezia engleză una din cele mai grave primejdii în calea intereselor sale.putea fi o piedica în calea îmbogăţirii lor. Cu o tenacitate implacabilă şi cu o forţă mult mai mare decît a Franţei de după 1763. Citat ciupi B r i e . op. ca să poată ' 1 oiinerpul oricărei alte naţiuni a cărei concurenţă ar . în care forţele de producţie. Anglia pregătea. avea să devină pentru Anglia un concurent mult mai puternic decît rfanţa feudalo-absolutistă. deoarece amîndouă au găsit în el o sursă inepuizabilă de profituri prin împrumuturile repetate şi prin creşterea datoriei publice.43* * tatea de a pătrunde pe pieţele Americii de Sud pentru a le inunda cu produsele lor industriale şi de a cuceri acele colonii franceze. Engels scria : „.Cuibul lor e pe mare. Horace Walpole. un literat dublat de un politician. dar încrezător totuşi.Războiul a fost început de aristocraţia înspăimîntată şi susţinut de plutocraţie.. se puteau dezvolta liber.flict. prin posibili. 1 I lup i ' H BE . spaniole şi olandeze pe care le considerau cele mai indicate pentru a-şi umple buzunarele . într-una din scrisorile sale : „Această mică Britanie.

3 CHBE.P. voi. Histoire generale du IV<? siecle a nos jours. a Ii-a. Santa Lucia şi Guadelupa. II. Marile sale resurse productive. Superioritatea flotei a permis Angliei să întreprindă. Anglia declară rS boi Franţei revoluţionare la 1 februarie 1793. 35. 2 Această acţiune a fost săvîrsită de Pitt-junior printr-o stranie misivă către trimisul francez la Londra. VIII. obligîndu-i să evacueze insula. p.L. ed. Situaţia din Germania. Paris. în Indiile de Vest e cucerită la 1793 insula Tobago. Scrisoarea a Ii-a. în cele din urmă.S. de fapt. La adăpostul mării şi al „zidurilor de lemn" — i răbiile — Anglia s-a dovedit inexpugnabilă. voi. Purtarea neomenoasă a englezilor în Santa Lucia dezlănţui şi aci o răscoală republicană. f. 133 . Cf. 2. iar forţa ei financiară a fost capabilă să închege noi şi noi coaliţii de state continentale. Bucureşti. p.i fcdmund Bu şi care se anunţă a fi îndelungat" 3. Războiul în Indiile de Vest şi America Un factor esenţial a pledat însă de la început pentru nuarea previziunii sumbre a lui Burke : superioritatea navalS a Angliei. iar în 1794 Martinica. 249. Opere. După ruperea.a. L a v i s s e—R a m b a u d. în K a r 1 Mar x—V r i e d r i c h E n g e l s . în 1795. au scutit-o de primejdia epuizării prin înfometare. 1958. l re] iţiiloi diplomatice în decembrie 17922.P.aprovizionînd pieţele europene în pofida listcmului continental al lui Napoleon" *. cînd o mica escadră franceză apărută în apele insulei reuşi să încurajeze pe negri şi pe mulatri — Franţa revoluţionară decretase libertatea sclavilor din coloniile sale — la o revoltă împotriva englezilor.. Chauvelin : „Sînt obligat a vă ruga să-mi permiteţi să evit onoarea de a vă vedea".. 599—600. Ultima fu pierdută din nou în iulie 1794. „Cel mai primejd în care am fost vreodată angajaţi — spune. 1 F r i e d r i c h E n g e l s . acapararea posesiunilor coloniale ale Franţei şi ale alia■ ţilor acesteia. îngenunchind. dacă nu oficial. Franţa. pp. metodic. E. interne şi coloniale.

Vincent şi Grenada 2. atenţia lor în Indiile de Vest a fost absorbită de noua mare răscoală a maroonilor în Jamaica. O făcu. pţia Trinidadului fi a insulei Malta. Eforturile Angliei însă n-au slăbit. colonie a Spaniei. în preajma încheierii păcii. încît aceştia. pp.ir războiul reîncepu după un an şi Anglia trebui să ia totul de la început. chiar în rîndurile sclavilor. dar fu respinsă. în ciuda acordului de la 134 Ai . o alternativă precaută. englezii în frîinseră rezistenţa populaţiei de culoare şi oferiră proprietarilor de plantaţii spanioli asemenea avantaje comerciale.7 . englezii ocupară cîteva puncte. 64—67.i reprezentat probabil. în 1801. II. Guyana olandeză (Surinam).în San Domingo. i ocupată în 1800 ji păstrată. ceea ce s-a şi întîmplat3. cu toată conştiinciozitatea. St. între 1803 şi 1806. 7. încurajată tot de măsurile liberale ale Franţei în coloniile ei 1. Superiorităţii navale a Angliei i se ridica în faţă voinţa de libertate a celor exploataţi. i i i toate demersurile pentru ca insula să nu fie restituită Spaniei. un fel de compen. în acelaşi an. flota sa recuceri Santa Lucia. dar nu reuşiră a completa cucerirea. Intervenţia britanică în coloniile spaniole din America de Sud . în planurile lui Pitt-junior. profitînd de faptul că Olanda fusese ocupată de francezi în 1795. n ui n i . în 1803 ocupă iarăşi Tobago şi Santa Lucia. Cuceririle ei erau ameninţate de virusul revoluţionar. Foati în insulele Windward. Cu ocazia încheierii păcii de la Amiens (25 martie 1802) fntre Anglia şi Franţa (unde între timp se instaurase consulai u l lui Napoleon Bonaparte). primul ministru de atunci. în 1806.11. în 1796. La 17 februarie 1797 ei debarcară prin surprindere în Trinidad. o escadră comandată de comodorul Popham încercă o debarcare în coloniile spaniole Buenos Aires şj Montevideo. în Trini dad. din iulie 1795 pînă în ianuarie 1796. din Marea Mediterană. englezii puseră stăpînire pe Guyana olandeză. care intrase în război contra Angliei în 1796. De altfel. pp. englezii renunţară la aceste cuI ). 45—51. Ştiri despre ele pătrunseseră şi în coloniile engleze.

şi al Antilelor daneze. O serie de ţări noi se înscriu pe harta lumii. Brazilia. deschise englezilor porţile comerţului ei. nu numai posesiunile franceze. în felul acesta. Anglii se ofereau spre cucerire comodă şi cu suficientă acopei legală coloniile tuturor ţărilor europene. saţie anticipată pentru eventualitatea ii politicii continentale britanice. cînd Europa era tăiată de orice legături cu ţinuturile de peste mări — Anglia rămînînd singură. în scurt timp. Peste un an. împrejurarea că aproape întreaga Europă pînirea lui Napoleon. insulele Măria Galanta şi Desirade. imită acest exemplu. rămasă practic fără legătură cu metropola sa. din grupul Insulelor de sub Vînt. în împrejurările speciale ale „blocadei continentale". datorită flotei sale. Burghezia şi plantatorii spanioli traseră concluziile cuvenite. apoi şi alte colonii portugheze. ocupată de Napoleon. la răsărit de Porto Rico. St. la doborîrea „zidului*chinezesc" al monopolului colonial spaniol în America Centrală şi de Sud. Kaufmann. 135 . Thom i Ea Cruz. în relaţii cu acestea — „preţurile ieftine" ale produselor engleze au contribuit.1 W i 11 i a m W. Aşa a fost ocupată în 1807 insula Madera. tot în Antile. 1804 —1828. pe care Pitt le susţinuse pîmă atunci cu consecvenţii ' în 1807 veni rîndul insulei Curacao. Guyana franceză şi Martinica. puteau li considerate drept teritorii aparţinînd adversarilor Angliei Stăpînă complet pe mări după victoria navală de la Ti l falgar asupra flotei franceze (21 octombrie 1805). în cîţiva ani. 5. ci şi cele ale altor ţări. portugheză. New Haven. Veniturile vamale ale Buenos Aires-ului crescuni dintr-o dată de două ori şi jumătate. a coaliţiilor antinapoleonienc. Deschiderea legăturilor comerciale cu Anglia şi cu alte ţări se dovedi avantajoasă pentru coloniile spaniole. sau fusese obligată să i se iliezi de minune intereselor colonialiste engleze. nu în mică măsură. tot imperiul colonial spaniol din America Latină era în plină mişcare revoluţionară pentru dobîndirea independenţei. p. în 1808 îi căzură în mîini. Tot atunci. British Polky and the Independence of Latin America. 1951. colonia spaniolă Buenos Aires.

proporţional cu proprietăţile Iar4. nu toate cuceririle de după pacea de la Amiens. cit. a fost întocmit şi aplicat „Regulamentul funciar al Bengalului". Tot prin efectele legii şi regulamentului din 1793.Porturile libere din Antilele engleze au atins apogeul activităţii lor între 1808 şi 1814. 243. op. După această dată. II. în 1810. Se instaurează o acalmie. lordul Carnwiallis3.. i . 485. în Asia în teritoriile ocupate de Compania Indiilor mai demult. guvernatorul general. în baza ei.. în „Revue Historique".mumii teritoriu. ţăranii de pe aceste proprietăţi.marc proprietate funciară de tip european.... cu contract oricînd reziliabil. Eustatius şi Saba 2. St.. cit. întrucît Anglia terminase de cucerit tot ce o interesase în aceste regiuni.. Aceşti moşieri. 1 i. obligaţi la rentă după bunul plac al zamin' F r a n c o i s C r o u z e t . 136 . cel puţin în Indiile de Vest. care a capitulat . ei răspundeau de strîngerea lor pe un . facilitînd pătrunderea mărfurilor din Anglia în coloniile spaniole 1. u i I r i u l . p.... e f e b vre. fură consideraţi de acum înainte arendaşi cu titlu precar.. i l ă . Cf.. pînă atunci supuşi fiscului. 85 (1961).II constă deosebirea dintre zamindar şi o altă formă de i i f l . St. .. campaniile navale engleze se potolesc. în schimbul nuci sume de bani. p. tot în grupul Anţilelor Mici. H i ! UN. n n . 1 Roitul romandant al armatei din America de Nord.. Diaghirul era rSspîndit ude rămase sub suvi principilor indieni.. Zamindarii erau un fel de arendaşi generali ai impozitelor . CHBE. prin care englezii au pus în India bazele dezvoltării unui sistem de. Beneficiarii acesteia plăteau ca impozit o ililorent de întinderea domeniului. nou creaţi. pp. i şi regulamentul de mai sus i-au declarat pe zamin< li ii proprietari ai teritoriului de care răspundeau pînă atunci pe plan fiscal.. op. I.. erau obligaţi să plăuvernului un impozit agricol... în 1781. Martin. CCXXVI. Du^ pui . 314—318. a promulgat 'în 1793 legea „Cu privire la zamindaratul permanent". pp.. an. Anglia ocupă Guadelupa. djaghir.

p. Nehru. 1 Activitatea parlamentară. E de observat însă că. 227 . sultanul din Maisur. el servindu-le ca un fel de pretext. II. M o-r a z e. iservind Angliei ca pretext pentru lirgirea cuceririlor. treptat.. posedat dintr-o dată pe ţăranii din prezidenţia de drepturile lor ereditare asupra pămîntului.darului şi putînd fi oricînd înlocuiţi < l r mea parcelei lor de pămînt. la caire să atragă şi Rusia ţarului Pavel I. cu titlu de impozit agricol. toate acestea au stârnit o nelinişte oarecare la Londra. Problema zamindaratului : K a r 1 Marx. ipe cînd rentele încasate de ei se ridicau la 13 000 000 de lire. I d e m [Proclamaţia lui Canning şi problema proprietăţii funciare în India]. dar în cea mai mare măsură reprezintă simpla tendinţă a Angliei de a-şi consolida şi lărgi domeniul colonial dobîndit în 1763. operînd " rai dizolvare a raporturilor de obşte şi a celor feudale. p. p. în Opere. zamindarul era obligat a plăti guvernului. 188. Ocuparea puţinelor puncte de sprijin franceze de pe coastele Indiei a fost o problemă simplă şi secundară. decît în mică parte războiului cu Franţa. mult inferioară sumei totale a venitului.iic de. intenţia Franţei de a se alia ou Tippu Sahdb. Aceste măsuri au avut consecinţe sociale complexe. în Opere. 221. p. The Founding of the Second British Erhpire. voi. voi. direct. Harlow. India. Măsurile luate au determinat structura viitoare a i prietăţii funciare în Bengal. 12. 137 . în timp ce pentru orice mo european impozitul funciar reprezenta numai o cotă-parte. op. Beneficiarii lor au fost atraşi la complicitate cu oi upai englezi. după care au fost inspirate.tip european şi clasa socială corespunzătoare. vechiul ş\ îmdîrjitul duşman al englezilor. p. instituţia zaminda-ratului s-a consolidat. pînă la nouă zecimi din venitul moşiei *. 9. Acest sistem această clasă erau însă numai o caricatură a landlordismului englez. Caracterul de parodic al sistemului reiese din faptul că. cit. planul său de a efectua un marş spre India. 415 şi nota 1 . apropiindu-se de aceea a landlordismului. 487 şi nota 389.. A i . Cf. cit. Campania lui Napoleon în Egipt. tradii nale. op. Unele au o legătură tangenţială cu acesta. zamindarii achitau fiscului 3 750 000 de lire ster line. Cuceririle engleze în India între 1793 şi 1815 nu se datorează. creînd o mare propriei. La începutul secolului al XX-lea. Problema războiului.

pp. 474—475. cu scopul mărturisit de a obţine permisiunea înfiinţării unei factorii.1 i n i . pentru a i ţelului politic şi militar. Fratele lui Arthur Wellesley. învingătorul lui uli " i i l. p. obligîndu-1 să şi cedeze cîteva teritorii.i Waterloo. în urma unui nou război. După anexarea Maisurului. încheiate în 1807 de Napoleon cu ţarul Alexandru I. încât prin interpreitarea diferită a clauzelor lor să se poată oricmd avea un izvor nesfârşit de pretexte pentru noi anexiuni 1. cit. oricît de îndepărtată ca realizare practică. Rezultatele viitoare ale stâ'pînirii britanice în India. 12. folosind posibilităţile oferite de clauzeile întocmite cu abilitate în cadrul tratatelor de subsidiere. în „EHR". maraţii fura siliţi să recunoască protectoratul Companiei Indiilor 5.. Nerespectarea acestor angajamente atrăgea după sine conifiscarea posesiunilor principilor. guvernatorul general Richard Wellesley 2 lărgi şi mai mult sfera protectoratului «englez asupra princi/patelor indiene.trupele Campaniei Indiilor cuceniră şi transformară îm stat vasail principatul Maisur. 591. op. în 1803. In 1801. în Opere. potrivit căruia principii indieni erau obligaţi . dinspre vest şi nord. p. op. 230.. op. Tratatele de subsidiere erau astfel concepute. sau să acorde împrumuturi oneroase companiei. 9.■ l> v r e. în fond.i) şi t rimise un agent al companiei într-o misiune la Karaci. duce de Wellington. ' I < v . Wellesley a anexat o parte din principatul Aud 4. 52 . 'i i i I M a r x.i r 1 M a r x. voi. pp. cit. dar. şi nota 139. de supraveghere a acestei porţi în 1800 a fost instituit protectoratul asupra statelor nizamul'iM de Haiderabaid.în 1799.să întreţină ori să subvenţioneze trupele engleze staţionate pe teritoriul lor. în I ' / ■ < ■ 1 Lndia3. cit. reveniră temerile în faţa even. 138 . Huttenbach. a unui atac francez ţi rus în direcţia Indiei. în Opere.i gura Jndusuiku). în Siml (l. nota 205 . 9. După războiul din 1799 a luat o mare extindere aşa-numkul sistem al subsidiilor (sau al tratatelor de subsidiere).. După pacea $i alianţa de la Tilsit. Compania Indiilor Orientale. Tippu Sahib muri cu acest prilej. 11. voi. |'. 213—214. Anexarea Audului. D u p u i s. . I . Wellesley puse MI li supraveghere frontiera Pendjabului (în nordul peninsulei I mli. Ţinînd seama de posibilitatea. voi.

p. Pentru toate celelalte mărfuri. Idem. 1961. al schimbă rilor economice. 288 . p. op. 139 . în „EHR". ( :<>i111< inici Indiilor i se desfiinţa în acest an monopolul ei comer< i. 77. reluind reJaţiile — întrerupte spre sfîrşitul anului 1800 — ou în 1809 ise încheie un acord cu Rânjit Singfa. 473—474 [Col. Compania Indiilor trebuii să accepte o . la termenul de reînnoire a cartei sale. în Opere. op. în septembrie oi tombrie 1X08. cit. către po tot mai favorabile pentru prevenirea şi respingerea uin> tuale atacuri dinafară. cînd va voi să stabilească „fron rele ştiinţifice" ale Indiei. Compania Indiilor Orientale.il . voi.altă reducere importantă a ve chilor privi/legii. 162 . „Peuples et civilisations". în veacul al XlX-lea : asigura dominaţiei. Bill-ul cu privire la India. trimise \iOTO diat o nouă misiune „comercială" în Sind. L'eveil des nationalites et le mou1 2 s vement liberal (1815—1848). 301. la Erfurt. Lefebvre. voi. deci în afara Indiei. 594—599. p. KarI Marx. cit. Georges Weill. pe care cei doi monarhi au discutat-o mai p larg h întrevederea lor din anul următor. suveranul din Pandjaib 2. p. Guvernatorul general. Se schiţează astfel. ea nu-1 mai păstră decît asupra ceaiului şi comerţului cu China. pp. CHBE. CeyJonud fu ocupat la începutul anului 1796 şi trecut su'b controlul coroanei britanice în 1801 4. Paris. 12. 528 . a linei burghezii ce nu mai tolerează restricţii tradiţio nal' iude libertatea deplină în afaceri. Disraeli. al dezvoltării puternice a industriei şi comer ţului. lordul Minto.. H u t t e n b a c k . în Opere. II. pp. cu unele condiţii. 1930. 4 CHBE. deschis oricui3. voi.. tn 1813. cele mai remarcabile succese ale expansiunii engleze sânt reprezentate de cucerirea coloniilor olandeze. 59—60. XV]. prin lărgirea continuă a frontierelor. comerţul cu India devenea. 9. nr. ca un preludiu îndepărtat. II. Era şi o urmare a faptului că apărarea unui domeniu atît de întins o făcea să fie tot mai avizată la sprijinul statului englez. dar şi un semn al wemii. Jiniaiim politicii engleze în India. In restul Asiei.tualităţii unei acţiuni combinate I u n i Indiei. pp. 315. Este ţelul pe care îl va defini p şaptezeci de ani.

CCXXVI. Toi în 1801. pp.. în 1808. Maloolm obţinu.. un nou trimis. Mailcolm fu trimis din nou (în Persia. 140 . pentru a combate activitatea agenţilor francezi şi pregătirea unui eventual marş al armatei franceze (Spre India 4. Orientul Apropiat a intrat şi el în această perioadă în sfera atenţiei imediate a intereselor engleze. căpitanul John Makolm fu itrimis de guver-. cit. iltF. dar nu reuşi să obţină autorizaţia de a merge la Teheran. p. o escadră engleză a 'încercat în anuil 1808 să ocupe Canton (Guancijou). ■ e. tom. fu bine primit şi încheie în martie 1809 un alt Wl I HBE. într-o misiune la Teheran l'agdad. 299. 73. Deoarece fusese alungată din Macao. subordonat prezidenţiei Bengalului.. dar a fost «respinsă de apărarea violentă a chinezilor a. înlăturând administraţia Companiei olandeze a Imdiiilor Orientale *. englezii puseră stăpânire pe Moluce şi organizară o expediţie în Java. cit. Ei creară aai un guvernămîmt. Haidy. cit. în timpul celei de-a doua alarme stîrnite de planurile lui Napoleon în legătură cu India. op. 106. pe care o cuceriră în septembrie 1811. II. care controlează . El organiză în Java un regim de stat. 1 [arford Jones. Cu această ocazie se semnalează un element nou şi de viitor în campaniile coloniale britanice : prezenţa unor detaşamente de trupe indiene în armata care a colaborar la <» uiparen Egiptului3. Stamford Raffles. 1 I t f i b v t e. un tratat cu Persia. în acelaşi an.în 1810. * Ibidem. încredinţat unui administrator priceput în problemele ţărilor tropicale. Brunschwig. 85 (1961). op.strâmtoarea Bab el Mandeb. de asemenea. să obţină 'monopolul de export al cafelei arabe 5. II. p. 191. p. ca unul ce fusese şi explorator. Egiptul fu recucerit în 1801 de către trupele turceşti şi engleze şi readus sub vasalitatea Imper i u Im otoman. în schimb. la sfîrşkul anuilui 1808. p. Wellesley. p. deschizînd Angliei comerţul pe coastele Golfului Persic. in „Kcvue Historiqu<?". p. 446. Privirile Angliei au fost atrase asupră-i de expediţia lui Napoleon în Egipt şi de prezenţa armatei sale acolo. englezii ocupaseră în 1798 insula Perim. şi vor încerca. op. 52.. 75—76. natorul general din India. an. în Marea Roşie. punct comercial portughez pe coastele Chinei de sud.

stadhouiderul. în iunie^septembrie 1795. 320 . în perioada expansiunii Imperiului napo leonian se mai întâlnesc exemple de asemenea împărţire a opiniei ţărilor ocupate sau atrase în orbita influenţei franceze. op. La 14 septembrie însă. 3 Ibidem. 320. Stăpînîrea drumului spre Indii : Africa Cînd armatele franceze ocupară Olanda. 87. spre a le proteja contra Franţei. L e f e b v r e . pp. Opere. Editura Politică. în sine. pentru a i i u i t J facţiuni rivale în Persia şi Irak şi a împiedici astfel eventuala folosire a acestor ţări de căitre Napoleon ca puncte de ct. nu are ca racter de excepţie. şi de temerea faţă de represaliile guvernului francez. Afganistanul. fidele Companiei olandeze a Indiilor. Bucureşti. Compania olandeză a Irudiilor Orientale ordonă vaselor sale să părăsească porturile engleze şi să intre pretutindeni în relaţii amicale cu francezii. împrejurarea. voi. se poate preciza doar că nu era vorba de o sim patie principială pentru Franţa şi regimul ei. în partide ostile şi favorabile Franţei. 1959. 14. p. în speranţa că-1 va deten şahul F*tn invadeze India2. 2 F r i e d r i c h E n g e l s . 141 . p. refugiat în Anglia. în i Gardane. 1963. care administra colonia.. p. 86—87 . Paris. în acelaşi timp. la începutul a nu lui 1795. care va fi completat ulterior. de altă parte. Englezii răspunseră prin misiunii) diploma tice amintite şi prin încheierea unui tratai di Afganistanul. la rîndml său. 3—5. de o parte. E s m a e l D o u l a t s h a h i .\p3 şi chiar ca aliate în proiectatul marş spre India :l. o escadră engleză încercă să debarce în Colonia Capului.tratat. pp. în 1814 ' Era momentul în care Napoleon trimisese. cît de oistiilitatea faţă de concurenţa engleză. în K a r 1 Mar x-F r i ed r i c h Engels. a acestei grupări comerciale oligarhice. dar fu ţinută în şah de forţele lo cale. Le conflit an-glopersan â propos de Herat (1828—1857). Totodată ei dasfăşurară intrigi. cit. garnizoana olandeză făcu act de supunere. ordonă tuturor coloniilor olandeze să admită debarcarea corăbiilor şi garnizoanelor 'engleze. Capitularea fusese determinată şi de izbucnirea unei insurecţii a coloniştilor împotriva administraţiei compa1 Lefebvre. în privinţa atitudinii Companiei olandeze a Indiilor.

p. în Africa de Sud !. conducerea Companiei Imdiilor afirma. pp. trebuie să considerăm Capul Bunei Speranţe ca Gibraltarul Indici" 4. Asigurarea controlului asupra drumului maritim spre Indiile Orientale i-a determinat pe englezi să ocupe şi alte puncte de sprijin.i 11 o w—M a d d e n.. II. VIII. p. 1963. din reprezentanţi ai burghezilor şi fermierilor locali l. declarând-o decăzuta din drepturi şi instituind consilii şi adunări provinciale şi „naţionale". 57—59 . S i k. VIII. aveau sa constituie preţioase escale pentru vasele II le şi de război. clasa dominantă în colonie. Dar după reluarea războiului cu Napoleon. fapt care a înlesnit fermierilor buri transformarea acestora în sclavi sau şerbi3. în 1804.niei. a fost restituită vechiului posesor. " //•/. preocupat mereu de aventura auceririi Indiilor. inistaurînld administraţia lor şi căutând a se acomoda intereselor coloniştilor olandezi (buri). CHBE. între 1809 şi 1812 englezii au obligat pe membrii triburilor nomade sau seminomade din cuprinsul coloniei (hotentoţii) să alba un domiciliu stabil. Ecouri ale revoluţiei franceze. Interesant e faptul că Napoleon.. încă din timpul conflictului anglo-olandez din 1781. o escadră engleză întreprinsese asupra Coloniei Capului o acţiune milita-ră. cit!. 315 . 6. englezii o ocupară din nou. în acelaşi ae (1781). Cu prilejul păcii de la Amiens. op. ' 1 I . pp. cit. se găseşte şi indicaţia de a se cuc ori umuil din ./. 172—174. 599—602. Berlin.». op. în proiectele şi ordinale sale împărţite flotei. Colonia Capului. împreună cu Capul Bunei Speranţe.. în jurul Africii .aceste puncte de escală : insula Sfinta Eilena. HBE. la fel cu alte achiziţii engleze anterioare. p ■' I I I a r 1 o w—M a d d e n.. II. op. p. p. Vraltes Junges Afrika. ° HBE. pare a fi visat şi posibilitatea realizării unei atare întreprinderi pe calea mării. 168. cit. 184— ' Buri li a r d B r e n t j e s . acestea. p. într-adevar. rămasă fără rezultat 5. într-o scrisoare adresată unui secretar de stat englez : „apare de la sine înţeles şi dincolo de orice îndoială ca puterea care deţine Capul Bunei Speranţe i heia [drumului] către şi dinspre India.. De pildă. în ianuarie 1806 2. pp... 183. I I ■"■ l i v r e . 97. cit.. op. 142 .

retrăgîndu-sc insula Elba. aliaţii au înche cu Franţa (unde revenise la tron dinastia de Bourbon) un tratat de pace. Angliei i se recunoscu stăpînkea asupra Coloniei Capului.politic european creat de el prăbuşit. în 1815 ei au dezlănţuit o revoltă. a unor noi posesiuni coloniale. op. iertarea condamna2 1 143 . cit.. 43. cit. urmat de o convenţie ansglo-olandeză la Londra. ocupară î'le de Franc* ! l i Mum. 315—316. Prin convenţia cu Olanda. cerea. 106. după completa sa infnîngexe şi iuti ■ trupelor aliate în Paris. Congresul de 'la Viena (1814—1815) a confirmat victoria Angliei şi acapararea. a şase conducători : la prima tentativă. invo cată imediat de asistenţă. O veche tradiţie. din partea ei. Faptul că în intervalul martie-iunie 1815 Napoleon a revenit la putere. arhipelagu] Seychclili Erau ultimele colonii franceze care cădeau îm mîinile Anglii Pacea cu Franţa şi aliaţii ei La 6 aprilie 1814. într-un asemenea caz. înăbuşită şi încheiată cu spînzurarea în împreju rări dramatice. L e f e b v r e . Napoleon a abdicat. iar în 1809 Saint Lou LO. spînzurătorile im provizate s-au rupt. contra unei indemnizaţii de două milioane de lire istorline 3. înfirnigerea de la Watefloo (18 iunie 1815) a pus repede capăt acestei a doua domnii a lui Napoleon. op. H a r d y. Gorea.Englezii. cuceriră în i ista de vest a Africii. întreg sistemul . la 13 august acelaşi an. restul (Surinam) rămânând olandez. şi în special pretenţiile colonialiste ale Angliei. Mai anexă cîteva CHBE.. i u ) . după mai bine de două decenii de încleştare reciprocă. Dobândi apoi două itraimi din Guyana. au fost rezolvate problemele coloniale. pp. din partea lor. p. la Paris. p. tu sudul Oceanului Indian. pentru „cele 100 de zile" şi că războiul Angliei şi aliaţilor ei împotriva sa a fost reluat. în ziua de 30 mai 1814. 3 Anexiunea engleză n-a fost pe placul coloniştilor buri. mai la nord de acestea. buula I driguez şi. île de Bourbon (azi RAunion). condamnaţii scăpînd cu viaţă. aducînd cu sine noua sa abdicare şi exilul definitiv pe insula Sfînta Elena. cu portul ei excelent. nu tprezintă însemnătate din punctul de vedere al modului în care.

144 . Olandezii au susţinut. destinată. englezii anexară în Atlanticul de Sud insulele Asşi Tristan da Cunha.. Anglia i-a restituit toate coloniile (de altfel de mică importanţă). „să devină în -răsărit. de unde puteau supraveghea nta Elena2. Rodriguez şi Seychelles în Oceanul Indian. insulelor ^scension şi Tristan da Cunha. 43—44. op. I. 576. coasta de nord-vest a insulei Bonneo (Kalimantan). Danemarcii. S [ k. Ibidem. pp. Hardy. cit. Pentru a avea un tablou final al configuraţiei Imperiului britanic după victoria asupra lui Napoleon. 123—127. după expresia lui Stamford Raffles. 1 Pentru întreaga problemă a tratatelor din 1814—1815 (clauzele lor coloniale) : CHBE. ceea Malta este în apus" 3. I I . din largul estuarului Elbei. ci un frate al său ni II i moscut ad-hoc de Raffles. peninsula Malacca şi Ceylon. ci nu adevăratul sultan. La 30 ianuarie 1819 ei cumpărară de la sultanul din Johore (iîn sudul peninsulei Malacca) insula Simgapur. p. Dintre posesiunile franceze. In 1816.i senin. de asemenea. VIII. o parte din Sumatra. din partea Spaniei. i şi K e n n e d y. Pentru cale cedate. trebuie să mai 11 unele rectificări şi aranjamente ulterioare. p. 20S. IN 1834 insula Sfînta Elena va fi trecută de sub administraţia ComIndiilor Orientale sub aceea a coroanei engleze. Primi. cu excepţia insulei Helgoland. op. . pp. pp. Cf.insuliţe 111 AntLle. 92—94. 600. Ibidem. ţilor. Lucrarea britanică atribuie episodului o cauză minoră. confirmarea stăpânirii asupra Trinidadului. History of Malaya. Olanda primi de la Anglia o indemnizaţie totală de cinci milioane de lire sterline (inclusiv cele două milioane pentru Colonia Capului). p. pp. iar în Marea Mediterană reţinu Malta şi protectoratul asupra Insulelor Ionice. insulele Mauriciu. Toate celelalte colonii olandeze ocupate în timpul războiului au fost restituite vechiului posesor. adică un punct strategic (dar şi comercial) de maximă importanţă pentru Imperiul britanic din Orientul îndepărtat. şi I i fost dovedit ulterier. p. 239 .. cit. pe mar-itatalor idin 1814—1815. II. la apus de Grecia *. 128. Englezii însă au rămas neînduplecaţi şi au repetat pe loc execuţia.n acest tratat. CHBE. Tratatul era nelegal. CHBE. Cf. II. nu una politică. Anglia a reţinut : Tobago şi Santa I ucia în AntLle. HBE. cf. 214—215.

2 CHBE. iai in I număruil lor se ridica la 43 2. ea îşi consolid. op.ibiliini tele care le mai avea în Malacca.. ceea ce era mai important. . de acum necontestată. pp. I i contra instalării englezilor ila Singapur '. printr-un tratat. i v î i u l un sdlid control această zonă a lumii. pp. Dar. 1 Ibidcm. H a r d y. devenită primord pentru interesele colonialismului englez. îşi întărise dominaţia în Indii $i în i Oceanului Indian. 299—300 . . asupra mărilor. I m şi Palembang.în 1824. II. Eliminase d i n corn petiţia pentru stăpânirea mărilor şi coloniilor pe cel mai pu ternic adversar : Franţa. Cifric. p. cit. 98—99.. Sfârşitul războaielor dintre 1793— 1815 a aduis deci Imperiului britanic succese hotăotoare. cit.Ir i• pieţe de desfacere. K e nn e d y. pp.i nirea. în Sumatra. îşi «. 128. rezultatul victoriei Angliei boaiele ou Franţa revoluţionară şi cu Na în faptul că la 1792 Anglia avea 26 de colonii. pînă pe coastele Africii de Sud. cedând în sohimb i. op. 603—604 . du blate de o sensibilă transformare a structurii sale interne şi de o excepţională întărire a bazei lui economice.

... 43.. De pildă. r e d e r i c k M a d d e n. în sensul deplasării hotărîite a axei sale comerciale în spre Oceanul Indian şi Pacific. cu privire Ia prelungirea metodelor mi n u . 146 . I. p. 212.MC în practică abia începând cu anul 1840. nici n-a l. n-a îngropat cu totul elementele sale vechi. < li C v a 11 i e r. în „Revue Historique"..lecenii de după războaiele napoleoniene". op. cit. 85 (1961). Ele tind să demonstreze că această perioadă de trecere a avut limite ceva mai largi. la K e n n e t h Ro1 -1. că în perioada dintre sfârşitul războiului de independenţă al coloniilor americane şi încheierea războaielor cu Napoleon are loc transformarea lui profundă. în general.. Aceeaşi părere. Problema a fost şi rămîne încă în discuţie. 1963. i i l i ir in sistemul colonial britanic. norr. an. 442. că ideile de bază ale noii structuri economico^politice a imperiului erau prezente înainte de apariţia cărţii lui Adam Smith (1776). trecerea de la „Vechiul" la „Noul" Imperiu. în uînma unor noi experienţe periculoase pentru coeziunea imperiului 2. la o accentuare temporară a strinţei controlului exercitat de metropolă 1... 29. op.. p.irgery Perham. p.. pre-'l. pp. pe de altă pairte.. metode care „au dispărut. Oxford. aducîndu-i-se completări şi emiţîndu-se multe puncte de vedere interesante. complet noi. Essay in Imperial Government. faptul că războiul de independenţă al coloniilor americane n-a determinat o schimbare relativ bruscă în structura Imperiului britanic. cit. Concluziile „lecţ. Bl " i i s c h w i g .. cit.ic-i americane" pe acest plan au fost trase de Anglia şi apli( . pe plan politic. dimpotrivă. Şi pe tărîm economic există părerea că modificări decisive în structura imperiului. 23—24. ci. pe de o parte.i iveală altele. op. I.. gradat. XXVI. au survenit abia după 1832 3. Se accentuează. Se recunoaşte. revoluţia americană n-a dus la o subită convertire a guvertţilor englezi în favoarea unor mai largi libertăţi pentru colonişti.CAPITOLUL VUT DE LA „VECHIUL" LA „NOUL" IMPERIU Istoriografia Imperiului britanic admite..

3—5. în aceste noi condiţii. exploatabile în spiritul vechiului „pact colonial" mercantilist. turile dezvoltării industriale.Un foarte serios cercetător al problomi i. independenţa americană a avut tom rol de netăgăduit — recunoaşte acelaşi autor. Ea a modificat circumstanţele „comerţului triungl itul practicat de Anglia în Atlantic. 2 Idem. \ ini i ni 1 Lir.U. au dus la tramsfarmarea imperiului npu! 147 . Oxford. pp.A. pp. angajate în istoriografia Imperiului britanic. I. The Founding of the Second British Empire. într-o altă Iu crare. în care vedeau o sursă permanentă de produse necesare metropolei. cu Indiile de Vest şi coloniile din America de Nord. erau acum un stat liber făcea imposibilă aplicarea pe mai departe a normelor mercantiliste în reglementarea comerţului transatlantic.. în spi itul Asiei. în caz contrar dezechilibrul economiei britanice ar fi fost mult prea greu. ci înseşi condiţiili materiale războiului de şapte ani. Canada. a con-• firmat anacronismul vechiului mercanitilism rigid şi optimismul cu care unii.A. supariorkai< au constituit baza căutării de noi pieţe. Dar faptul că S. Creşterea volumului schimburilor. pp. ca Adam Smith.A.U. nu infirmă limitele anilor 1783—1815. Imperiul axat pe comerţul oriental — qpuiu' el s-ar fi realizat şi fără divorţul anglo-american din 1783. mai ales în India. cercurile de afaceri engleze au pus un accent sporit pe expansiunea în Oceanul Indian. Relaţiile comerciale cu S. The Historian and the British Colonial History. oi iglnili fiind anterioare1.U. consideră că nu numai ideile. ceea ce a reprezentat o breşă în sistemul închis al comerţului ei exterior. 1951. Cuceririle săvJrţite atunci. Ele vădesc doar faptul. indiscutabil. Toate aceste discuţii. pe atunci încă foarte puţin dezvoltată. nu putea constitui unul din cei trei piloni ai acestui comerţ. 1-3.low. trebuiau menţinute. Deşi n-a fost singurul factor care i m i ' ţat această evoluţie. Ezi-tînd destul de multă vreme îîn recunoaşterea acestui adevăr. 17—18. pe care le considerăm ca mai potrivite pentru a fixa perioada de trecere de la Vechiul la Noul Imperiu. I. că orice proces istoric are origini mai îndepărtate şi consecinţe prelungite dincolo de perioada în care el se manifestă cu deplină intensitate. Anglia a trebuit să admită un comerţ fără restricţii cu S. priviseră comerţul liber 2. 1 Harlow.

Vechiul Imperiu a fost cel bazat în primul rînd pe posesiunile tropicale. Economia şi întreaga lui administrare erau dirijate în funcţie de concepţia mercantrlistă. Se relevă astfel corespondenţa dintre geneza şi raţiunea de a fi a Vechiului Imperiu. indiferent de natura acestor produse. la „poli. în celebra sa (lucrare Avuţia naţiunilorl a criticat practicarea faţă de colonii a unei politici pur comerciale. facilitat de monopolurile comerciale ale unor companii. transformarea Angliei în cea mai mare putere industrială a lumii. caracterul lor necorespunzător cu noile realităţi economice ale Angliei. faptul că Anglia n-a văzut cum coloniştii înşişi. II. care preconiza un „despotism comercial" din partea metropolei asupra coloniilor. dar în parte avînd şi ele caracterul de plantaţii. în a doua jumătate a veacului al XVIII-lea. vechilor metode colonialiste britanice vizează şi greşelile politice. a unei politici injuste :i metropolei faţă de colonii. dar şi insuficienţa. Apogeul Vechiului Imperiu a fost atins.i l i l > h . interpretată îndeobşte pe noi în Anglia ca o consecinţă a unor greşeli. Faţă de celelalte. indiferent dacă ele i nevoile de consum ale metropolei. a constituit un puternic nmliil de reconsiderare din partea burgheziei engleze a prinilor şi metodelor sale colonialiste. cu perioada acumulării primitive a capitalului. sau.mi". pe sistemul plantaţiilor lucrate ou sclavi. alături de care s-au ridicat şi coloniile de pe coasta răsăriteană a Americii de Nord. E vorba aci în special de raporturile cu coloniile de emigraţie. sporesc patrimoniul naţional. recenta traducere complet! în limba româna : Editura Academiei. mercanti lismul apărea în forma unui jaf abuziv. voi. 1962 . Aceasta cu condiţia de a se renunţa la in idirile comerciale. I. passim 148 . Adaim Smith. prin punerea în valoare a resurselor locale. E cert că revoluţia americană. întemeiate şi populate de britanici. 1965. cum o numeşte Smith. îi iză producţia. la mercantilismul îngust. am văzut. ducînd la înrobirea şi chiar exterminarea unor populaţii indigene. După cum e tot atât de cert că în explicarea procesului trebuie avuta în vedere o cauză mai profundă : revoluţia industrială. Criticile care se aduc. şi a permite o largă 1 ( I. dimpotrivă. la mijlocul secolului al XVIII-<lea.

din rîndurile lucrătorilor industriali şi aigricoli prost plătiţi sau rămaşi fără lucru vor recruta mase de emigranţi. Vechiul Imperiu căuta în colonii surse de produse di con suin şi de materii prime. Noua economie engleză. Masarea produselor devin problemă vitailă. revoluţia industrială determină relativ brusc o covârşitoare ii a capitalului industrial faţă de cel comercial. . Din faza de dezvoltare. în ambele sensuri. de astă dată de ordinul milio nalor . sub ailt aspect. Această necesitate era determinată. Blamul asupra mercantilismului. se impunea acum stabilirea unui circuit dublu.t ei nismului şi a formidabilei creşteri a producţiei industi caută cu febrilitate debuşeuri. fără rezolvarea căreia importul de mai prime iişi pierde sensul. Pînă şi belşugul duce la crize. era expresia noului raport de forţe economice dintri şi restul lumii.iii circulaţie a mărfurilor. Prin victoria inaşinisimukii şi a macii proprietăţi agrare capitaliste se completa în ritm accelerau procesul ruinării ţărănimii şi a meseriaşilor. Acest proces rămâne propriu capitalismului. Din nudul celor ruinaţi ori ameninţaţi cu ruina. ila perioade de creştere a mizeriei maselor. sufocă economia. şi de consecinţele sociale ale revoluţiei industriale şi agrare. „Am creat un mare imperiu — spunea Smitli f&ră aii soop decît a creşte o naţiune de clienţi". la şomaj. aruncai de \dam Smith. i gleză era Mică subordonată oareoum comerţului 1. proletarizarea unor mase tot mai importante ale populaţiei. duce la crize. în cadrull căruia domnia liberei concurenţe alimentează mereu fluctuaţiile şi diferenţierea socială. In Io unui curent comercial al cărui debit major şi sens principal era dinspre colonii către metropolă. un schi ml) lib ile.

debuşeurile potrivite pentru industria din metropola.şi zecilor de milioa ne. mergînd să îngroaşe rîndurile | pulaţiei din colonii. Coloniile de emigraţie vor prevala în cadrul Noului Imperiu. care în secolul al XlX-lea vor căuta alte condiţii de trai. datorită creşterii demografice şi dezvoltării lor economice. faţă de cele de plantaţii. contribuind şi prin aceasta la crearea condiţiilor 1 Revoluţia industrială începe într-o branşă-fiică a comerţului colonial : prelucrarea bumbacului ! 149 . Ele vor o! în mai largă măsură.

. mai repede. vom observa că. intensificarea complexă a raporturilor comerciale metropolă-colonii va fi însoţită şi de „liberalizarea" lor progresivă. mai ieftin. în condiţiile unei asemenea diferenţe de nivel al dezvoltării indus-bera concurenţă era un joc cu câştigătorul dinainte cu. Anglia veacului al XlX-lea a fost. nici mai multe la uin loc. a aceluia care ştie că o concesie nu-i poate aduce nici o pierdere. Nici o ţară de pe glob. de eliminarea exclusivismului mercantilist. constatăm că el reprezintă acea fază de : Imperiului britanic. pe orice piaţă a lumii. Adică libertatea pătrunderii mărfurilor engleze pe teritoriul lor. cu începere din veacul al XVTI-lea. mai de calitate. ise coloniile de penetraţia comercială străină nu-şi mai istul.i este industria. cu ea sau cu imperiul ei. 150 . Liberalizarea comerţului coloniilor nu prezenta deci riscuri.ulă. până după 1870. iar nu comerţul .necesare stabilirii acelui dublu circuit comercial. dar atrăgea în schimb avantaje.unul [indian.i lumii fni regi. la tarife vamale scăzute (sau chiar complet abrogate). în Noul Imperiu. Chiar şi fără măsurile protecţioniste sau prohiive cunoscute. i telozia cu care Anglia. „atelierul kumii". îin zonele lor de influenţă. vom spune că liberalizarea relaţiilor comerciale ale coloniilor a însemnat. cel care poate vinde mai mult. ni i u l de gravitate îm Oce. generozitatea celui mai puternic. Anglia putea doborî orice concurent. a opreliştilor în cădea schimburilor coloniilor cu ake ţări. i n u n d 'Sensul noţiunii de „Noul Imperiu" sau de „Al doilea imiporiu". Lăsînd altor ţări posibilitatea de a întreţine -relaţii libere. nu se puteau compara cu potenţialul industrial englez. iar nu în Antile . Mergînd mai departe în această analiză. despre care s-a vorbit mai sus. Ea îşi deschidea astfel alte ş\ alte pieţe de desfacere.nos m învinge cel mai tare. în care baza sa iri. Anglia avea dreptul să pretindă acestor ţari un tratament reciproc. Gum se explică acest lucru ? Oare concurenţa comercială a altor ţări pe piaţa colonială engleză nu prejudiciază interesele industriei şi comerţului Angliei ? Pentru a lămuri faptele dît mai concis şi mai intuitiv. lîm care (pritnci|pada sa bază ■ >1111. în coloniile lor. mergîind spre cucerirea economică . mult lărgită. din partea Angliei. e diseminată pe nm spaţiu mondial.

3 CHBE. Anglia continuă să contribuie într-o mă sură la ele şi e gata oricînd să intervină. în care predomină relaţii! ducţie. întreţinerea şi apărarea imperiului va deveni astfel mai puţin costisitoare pentru Anglia. . în 1783. Noul Imperiu îşi găseşte expresia definitivă pe lla mijlocul celui de-ail XlX-dea. cu armata şi flota sa. nu erau exclusiv în sarcina coloniilor. ca valoare şi Imp oloniile <. sistemul auitoguveni. a însemnat sfîrşkul ultimei tentative de guvernare personală a unui rege englez — George al III-lea. relaţiile Marii Britanii cu imperiul de peste mări vor fi determinate de un minister responsabil în faţa parlamentului :). prin care Pitit a trasat calea autorităţii şi responsabilităţii guvernului şi par1 India rămînc însă. cu mai puţine cheltuieli. începuturile conştiente ale acestei noi orientări în politica britanică faţă de colonii se atribuie. atingîndu-şi apogeul în cele două decenii următoare.i bugetare. însăşi venirea la putere a cabinetului său. din zonele temperate. care incumbă acestor răspunderi 2. relaţiile de muncă salariată. 2 Bineînţeles.în care predomină. principala excepţie de la regulă . iar ou cale precapitali de salavie sau serbie 1 .K. din zonele tropicale. îndeobşte. p. Dacă apogeul Vechiului Imperiu se situează pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. deci nu nuni ii extrasă din greşelile comise faţă de coloniile amei drul „Noului Imperiu" se va impune.ini coloniiiloi dotarea lor cu instituţii legislative aviîmd o competenţă de largă şi cu organe executive proprii. aa şi aceea a securităţii lor interne şi externe. Noul Imperiu reprezintă. iar nu i iţii. coloniile vor asuma şi răspunderea pen tru rezolvarea propriilor lor probleme economice. ca principiu şi mi I a organizării sale politice. în tot timpul veacului al XlX-lea. relaţiile capitaliste şi precapitaliste se împletesc aci puternic. multă vreme. şi mai ales cea a apărării militare. 5.emigraţie. Abstracţie făcînd de „India Bill" din 1784. protecţionist şi prohibiţionisi. De la cabinetul lui Pitt. II. Ca un corolar al celor de mai sus. şi o formulă care permite Angliei să tragă mai multe foloase de pe urma coloniilor. în care libera concurenţi ii Lot ui n cantilismului. eu sarcinile financi. aceste răspunderi. la nevoie. responsabile în faţa adunărilor reprezentative ale coloniştilor. fără ca acest caracter să dispară nici în veacul nostru. O dată cu aceasta. în ultimă instanţă. lui William Pittjunior.

L'Empire Bri. K-a. p. Cambridge. op. Departamentul Indiei. Georg'e Bennett. II. Departamentul Coloniilor.lamemtului britanic faţă de colonii. 1959. se va despărţi de „War OfMinistcrul de Război. deşi sînt departe de a corespunde realităţii şi par destinate mai degrabă să o mascheze. 444 . 1079.în L'Europe du XIXe et du XXe siecle (1870—1914). în anul venirii la putere a lui Pitt (1783). Milano. reprezintă „lecţia americană" învăţată de burghezia engleză. cit. • olonial Office". în 1854. Aceste cuvinte. IU. II. La 17 martie 1801 s ja reorganizat „Colonial Office". care va fi un punct de sprijin pentru dezvoltarea unui constituţionalism colonial englez. Anglia va porni la restructurarea imperiului. [1962]. Cf.. După 1858 se va crea şi un „India i > l h ' . de „Canada Act" din 1791. separat de „Colonial Office". fiind pus saib conducerea unui „secretar de stat pentru problemale războiului şi coloniilor" *. voi. în timpul primei sale perioade de guvernare preocuparea directă pentru colonii apare şi în terminologia ministerială 'britanică. • Brunschwig. CHBE. 729.' . pronunţate de un politician englez whig (lordul Shelburne). Ministerul Coloniilor. „We prefer commerce to domination" 2 — preferăm comerţul în iloiciuil dominaţiei. p. care se ocupa I u n i e cu restul imperiului. Me-morizînd-o şi căutând să o aplice.

PARTEA A II .1 NOUL IMPERIU .

Timp de mai multe acenii. marcată prin momentul în care. în spaţii care se întindeau pînă în vecinătatea celor vizate de Anglia. O altă trăsătură specifică a expansiunii coloniale engleze în perioada 1815—1850 este relativa sa „moderaţie". Olanda. II. CHBE. Rînd pe rînd. înainte. K u l m . de-a lungul VC . Dintre celelalte mari rpuiteri învingătoare asupra lui Napoleon. Desăvârşirea revoluţiei in dustriale.CAPITOLUL I ÎN CĂUTAREA FORMEI (1815 [I După victoria asupra lui Napoleon. cînd şi dacă să întreprindă un act de expansiune 2. impune Angliei necesitatea unei cantităţi cresciînde de materii prim. spre Asia centrală şi Extremul Orient.. maţi nile înseşi încap a fi construite cu ajutorul maşinilor. ele au fost scoase din competiţie. colonialismul englez îşi croise drum într-o teribilă rivalitate cu alte puteri : Spania. Se poate remarca însă o deosebire desitul de sensibila între războaiele colonialiste engleze din acest secol şi cele din epocile precedente. comportînd în majoritatea cazurilor agresiunea directă. în secolul al XlX-laa. pe care superioritatea mijloacelor sale militare va îngădui să o înfrângă relativ uşor. Marea Brkanie via fi liberă să aJeagă unde. motivele care împinseseră Anglia la expansiuni lonială subzistă cu toată vigoarea. Franţa. expansiunea colonială engleză se va desfăşura fără a întîmpina altă împotrivire decît a popula"ilor indigene. a unui teritoriu tot mai întins pentru emigranţi '. Expansiunea continuă prin urmare în veacul al XIX cu aceleaşi metode. Prusia şi Austria nu erau capabile de un efort colonialist. p. VIII. . a unei clientele tot mai numeroase. Rusia îşi concentrează eforturile. în perioada dintre sfârşitul „Invincibilei Armada" (1588) şi prăbuşirea Imperiului napoleonian (1815). cit. o oare- f 1 2 Hardy. op. p. i i XlXiea. Pînă spre sfîrşitu! secolului al XIX-tlea.după 1850.. cîind intrarea capitalismului în faza imiperiallismului va arunca marile puteri în febra reîmpărţirii lumii. dar fără să le încalce. războaiele. . 70.

155 .

ileguidu-se de numele lui William Huskisson. Din 1840 începe reducerea 11 »r 'de import pe produsele străine -. Ea interzicea importul de grîne n i ' l i . De aci caracterul Această lege. K n o r r. atunci cînd preţul lor pe piaţa internă scădea SUD 80 de şilingi qUiirtcrul. Huskisson a redus acea»t5 prevedere ta Mima de 66 de şilingi. abţinerea de la războaie şi cuceriri coloniale costisitoare. pe bază de reciprocitate. pentru o reformă a sistemului de reglementare a comerţului exterior englez. Introducerea ilibeimfoi-schimb în economia engleză a început. p. i . op cit. sprijinite de partidul whig. cunoscută fiind mai cu seamă atenuarea restricţiilor importului de igrîme. 156 1 . op. urmărită mai cu seamă după 1830. 317 . p. Atitudinea aceasta deriva din convertirea burgheziei engleze de ila idogma mercantilistă Ja cea a iliberului-schimb. Ezitările guvernanţilor englezi în problema expansiunii coloniale s-au putut datora însă şi situaţiei bugetare.. cînd whigii au preluat puterea politică. accesul corăbiilor străine în porturile coloniilor britanice. 97—99 . Dar aceasta nu însemna că cele două partide — cît şi clasele dominante engleze — nu erau tentate de anexiuni care promiteau a fi rentabile pentru industria şi comerţul Angliei.considerată necesară. înitr-umul preferenţial". pp. ministrul comerţului din acea perioadă. cit. 38. aceştia se opuneau sporirii impozitelor asupra producţiei sau venitului. Războaiele napoleoniene făcuseră să crească datoria publică de la 250 la peste 850 de milioane lire sterline.care rezervă a burgheziei britanice faţă de noi cuceriri şi chiar faţă de păstrarea imperiului colonial. pe ila 1820.. li u y 1 e r. a permis. Reprezentanţi ai burgheziei industriale şi comerciale. pentru a combate consecinţele depresiunii economice oare se instalase curîind după în-i războaielor napoleoniene. (prevăzute de „Legea cerealelor" 1. El a făcut primele reduceri şi unificări de taxe vamale. Măsurile lui Huskisson „au transformat imperiul monopolist. Pentru acoperirea ei se impunea o politică de economii. cit. în consecinţă. rei u n i K scle marilor proprietari funciari. votată curînd după victoria asupra lui Napoleon. De asemenea.. faţă de utilitatea sa. Gr ii i ' I. op. ca efort conştient. considerat acum drept panaceu universal pentru dobindirea prosperităţii. Ele răspundeau unor cereri repetate ale cercurilor comerciale londoneze. preferind economiile bugetare şi preconizând. Asemenea reformă era .

409—410. Dar ea a dus la o lărgire a sistemului autoguvernării cdloniilor." 4. 157 . 1963. II. intensificarea circulaţiei mărfurilor. încărcîndu-ite cu toate cheltuielile militare şi administrative. pp. această concepţie derivată din noile condiţii ale economiei liberale n-a evoluait brusc şi n^a dus la consecinţa radicală a renunţării la imperiul colonial. Ce sens mai avea să cucereşti şi să păstrezi iun 'imperiu colonial. cu abrogarea actelor de navigav 1853. ci. în Opere complete. Editura Politică. bazată. Noul Imperiu este aşadar „în căutarea" fonmuilei proprii a vieţii sale economice. n ilitării li m. Comerţul liber. renţiale şi egalizarea taxelor la care erau . la acordarea dreptului de a-şi alege guverne responsabile în faţa propriilor 1 J o h n S. considerînd eliberarea coloniilor. 64—66. Bucureşti. Imperialismul. 27. voi. libertatea relaţiilor economice între toate ţările se dovedea formula cea mai avantajoasă pentru interesele britanice ? „în epoca celei mai mari înfloriri a liberei concurenţe în Anglia — scrie Lenin —. Britisb Policy on the South-African Frontier. Berkeley şi Los Angeles. Reluctant Empire. stadiul cel mai înalt al capitalismului.supuse importul coloniale şi cele străine 3. I. între anii 1840 şi 1870. p. 3 CHBE. 4 V. 382. valul de prosperitate care i-a urmat au îndemnat burghezia engleză să reflecteze din nou asupra „lecţiei americane" : să cîntărească sacrificiile enorme impuse de ambiţiile coloniale. pp. disproporţia dintre aceste ambiţii şi rezultatele lor practice.i ximum a circulaţiei mărfurilor. Liberalismul economic se impune o d a t a cu abolirea legii cerealelor. L e n i n . o va găsi în liberul schimb' şi va deveni „Imperiul liberal" dintre 1850 şi 1874.. pe creşterea producţiei în urma revoluţiei industriale. atunci cîind nu sistemele economico-ipolitice închise.. tocmai dimpotrivă. G a l b r a i t h . în cele trei patru decenii de după victoria asupra lui Napoleon '. 1964. 2 în anii 1846—1849. Desigur. de fapt. a celui dintîi buget bazat pe principiile l . prin reducerea taxc-lm iar din 1860 chiar prin ştergerea tarifelor diferenţiate. 1834—1854. conducătorii politici burghezi ai acestei ţări erau împotriva politicii colonialiste. despărţirea lor corn-.oscilator al politicii coloniale britanice. pletă ide Angilia ca un lucru (inevitabil şi folositor. 26—27. pînă pe la 1850 .

va reclama în viitor instituţiile europene. în acelaşi timp. va fonda „Societatea pemtru reforma colonială". / . ou •: H 11 de a promova noua concepţie a autoguvernării depline luniilor. Pînă şi conservatorul Disraeli va declara in 1852 : „Coloniile sînt nişte pietre de moară pe grumazul nostru" 2. op. treptat. tot acolo. „Coloniile — spunea Richard Cobden. „să se dea coloniilor autonomie şi. în frunte cu lordul John Russell. această availanşă de declaraţii generoase parc a-şi avea corespondentul în realitate.. Un timp oarecare.. p. I I . spre ceea ce burghezia engleză se va flata să numească „asocierea" coloniilor într-o „comunitate de naţiuni libere". cit.1 v. Anglia respinge unele anexiuni ce i se oferă.i ii g e o n.. din Africa de Sud . aşa-zis «maniohesteriain» — nu trebuie luate în considerare dacît pentru mişcarea comerciala pe care ele o prilejuiesc". în 1852 şi 1854. John Bright. instruită de Europa. trecînd astfel în sarcina coloniştilor înşişi sarcinile financiare ale administraţiei. cit. cit. 170. L e n i n. la cererea unor miocupase Tahiti . p. op. op. Prin urmare. p. e reI I . curentul normal al istoriei coloniale" 5. pregătind trecerea viitoare spre „Commonwealth". p.. 54. spunea tot el. această formulă politică va da.i i (. în acelaşi spirit: „Poate India. Ambiţiile coloniale par stinse. să se pună în sarcina lor cheltuielile de guverinăm'înt" 1. 382. considera că „va li II zi fericită aceea în care Anglia nu va mai posada nici un ■ i ile pămînt pe solul asiatic" 3.lor instituţii legislative. E dezavuat un comandant de navă care. Un alt lider manchesterian. 1. o nouă structură Imperiului britanic.. va fi cea mai glorioasă zi din istoria noastră" 4. p. 5». cit. 55. . în 1834 se -enunţa la anexarea ţării cafrilor. Un grup ide politicieni liberali. dar despre toate coloniile se exprimă în Anglia convingerea că „dobîndirea autoguvernării este tendinţa şi necesitatea lor naturală. Qriicînd se va înitîtnpla laata. unul din liderii dociurmei liberalismului alasic. . I I .i i (1 y. 678 - 158 . I > | in op. Aplicată la început coloniilor de emigraţie. p. III. Iar istoricul Macaulay ia. Nu numai desţpre India. . p.

1 militare. ed. clasă muncitoare. p. pi care tu. cit. Charles H. a II-a. 389 [Col. atît în Britania cît şi în colonii.excepţională în imperialism. p. XVI]. cînid şi în colonii se va li COrutiituit o industrie proprie. în prima Ce a secolului al XlX-ilea. mărunte 1 . în care se puteau ita uimitoarele rînduri privitoare la colonialismul britanic: „Nn exiltl nu i un petic de pămînt.I ( > . iar ţie îţi va ră- inîne sii t. Prezenţa sa va deveni un element de o pon ■ li n. Cei ca>re populează de fapt pămîntul ţi îl lucrează sînt posesorii legitimi ai acestui pămînt şi ei trebuie să aibă libertatea deplină de ansi alege propria I OT 'formă de guvernare 'şi propriile lor instituţii" 2 . Dutt. 55 . în linii m . an în care Canada înceţpc prima I noului sistem. totuşi. Criza Imperiului britanic. 1948. în ziarul „Northern Star".i ■ ele în bătălii şi să primeşti o plată pentru cucerirea .şi păstrarea celor cucerite. 159 . l'j tăi. exploatarea coloniilor a permis burgheziei engleze să jure linei mici părţi a muncitorimii un nivel de viaţă mai ridicaţi Mrlgînd-o politiceşte îin orbita ei.. Democraţiei et capitalisme. I fii alt factor nou în existenţa Imperiului britani* ■ ii perioadă este apariţia şi dezvoltarea proletariatului in dtutriaJ modern. „Peuples et civilisations". p. Acordarea autoguvernării ia proporţii în ritm foarte ra pid după 1840.. singură metropola avea un numeros şi organizat. I | I S . 158. 1951. Paris. i i i. i LMI muncitoare britanică a idenitifiaat în mod just coi n i n u i i .i. mişcarea chartistă — ire politică organizată a munoitorimii din Anglia litreaga lume — publica o declaraţie. Acest fapt va ridica pe o treaptă i i lupta *lc eliberare de sub dependenţa colonială. 2 După Palme R. Deşi. să-1 poţi numi proprietatea i. generînd o burghezie naţională m proletariat numeros. pană aproape de zilele noastre. P o u t h a s. i dintre interesele ei de clasa şi cele ale luptei popoaroloi asuprite din colonii. voi. 1 H a r d y. vor ocupa toate func\v\\i : .. vor lua pămîntul. op. sîmt evacuate chiar unele punci ate în Sumatra (1824). în noile colonii. i i e . Bucureşti.cunoscută independenţa noilor republici bure TransvaaJ şi Orange . 1848—1860. Bender Bushir iîn Gol'fui] Pmu (1857).

pp. op. cît şi ca modalitate de lărgire a pieţei pentru metropolă.iv adus în Angli.. Problema abolirii sclavajului "ni în prima jumătate ia veacului al XlX-lea. ei pun bazele „Societăţii pentru abolirea comerţului cu sclavi''. lucrate masiv prin muncă forţată. frîina dezvoltarea pieţei coloniale pentru desfacerea produselor manufacturaite engleze. atît ca premisă a unei superioare rentabilităţi a muncii în colonii. dusă de gruparea „filantropilor". în 1787. proiect din care se va'naşte i oloni. Mişcarea engleză în favoarea abolirii sclavajului a fost generaită.. Decizia judiciară din aşa^numka .i ".1 facere Somerset 2 — care spunea că orice sclav venit pe teritoriul Angiliei devine liber — şi o propunere în parlament privire la lichidarea comerţului ou sclavi (1776) sînt primele ei semne.. scria în 1851 despre Anglia : „In coloniile sale soarele nu apune niciodată. Propun parlamentului o lege „pentru uşurarea suferinţelor negrilor în timpul transportului". în primul rînd. în toată sfera dominaţiei politice engleze.i • v Movcment. amici ai lui Pitrt-junior.. < II toate că însuşi Pitt. generalizarea raporturiilor de muncă salariată se impunea. lUirke — împărtăşea acest punct de vedere. în frunte cu Wilberforce. un tribunal en:. liberIu. dar nici sângele nu se usucă vreodată" 1. p.Iar poetul Ernest Jones.i Sierra Leone. de conştiinţa faptului că existenţa marilor plantaţii. în 1789. 118. membru activ al aripii de stînga a chartismului. Pe măsură ce industria lua un avînt tot mai mare. Anglia a fiinţat sclavajul în coloniile sale. C o u p 1 a n d. în Anglia o x. 1772. ca şi principalii lideri whigi — l'ox. M l. cit. cu motivarea citată în text. 160 u. începuturile mişcării aboliţioniste engleze coincid cu avîntul revoluţiei industriale. The Britisb .. Tot el susţine şi proiectul înfiinţării unei colonii populate ou sclavi eliberaţi. Acestea au fost urmate curînd de campania susţinută împotriva comerţului cu sclavi. 54—56. wilberforce pronunţă în parlament un elocvent discurs contra comerţului cu sclavi.

La aceasta s^a adăugat însă şi un alt factor important : potrivirea negrilor. atîta timp cît împotriva lor erau coalizate inten ele puternice ale plantatorilor şi cercurilor burghezi ml ou Aiiitifolc şi ooastele Africii 1. în cazul desfiinţării sclavajului. ipe măsura l dezvoltării sistemului plantaţiilor şi a concentrării unui mare număr de sdlavi. 36—37. la 1804. I. cu caracter general.. op.i economico-socială a Imperiului britanic : ml ochiului capital comerciali şi cele ale noului i apitaJ I. I >in olipa în care balanţa a început să încline rapid în avanta-■ clei de-a doua. i ((iuyana britanică).1 a>re.1 britanic adoptase legea de interzicere a comerţului cu n u . debuşeuri pentru industria metropolei..mercantilistă ele rămîneau simple i îţi. între 15 mai 1823 şi 16 îii. C o u p l a n d .fui Ic materii prime şi produse alimentare şi aceea cai le. 8 4 11—451 161 . | u i 1. sclavajul a fost abolit. 1 2 S a g n a c. op. a fost ■ isacrarea a peste 1 000 de negri 3 . 419. cit. în iamjuarie 1832 în 1807.n i u | semnalează o revoltă la care parti. pp..i .. In I I. op..engleze în special. pp.. la Barbados. ci de raportul -de forţe dintre aceste două tendinţe. „Filantropici" Im Wilbcirfurcc i se apunea argumentul zdrobitor al ruinării imad iloniilor taţii. cit. au fost teatrul unor asemedc eliberare. i \ r teritoriile de sub dependenţă engleză în general şi penti u n .. A History of Barbados. Ultima. revoltele lor tot mai ample. Semnalate încă din secolul i lea.. Coupland. 136. cit. Jamaica. în primul rînd. oze. Ai fi foii M-nea. 13 000 d i. Harl ow. 127—128. ol varea problemei sclavajului nu depindea de imbolduri M 11. între concepţia ce rezerva coloniilor rolul < l < .111n■ 11111. 327 şi nota 4. i v c l i . ca expresie a unor interese economice determinate ale burgheziei industriale . p.. în perioada de care ne ocupăm. . revoltele negrilor străbat întreaga istorie a coloplantaţii. p. ivajul devine tema înfruntării între v a l i i şi imn m . interesele unei părţi însemnate i armato i iimcrciale s. Alţi 50 000 se vor răsoula în Jamaica.

dovedindu-şi astfel caracterul din totdeauna întrucâtva artificial. vreme de cîţiva ani. funcţionarea lui fiind asigurată. faptul nu se datorează legii desfiinţării sclavajului. Era mai degrabă un avertisment. Iruterzieîndu-se comerţul cu sclavi. între 1834 şi 1839. 162 . pe de o parte. în aspectul ei derivat). op. între plantatori şi comercianţii cointeresaţi de ei. în fond. Prosperitatea lor a încetat o dată cu perimarea acestui sis tem. care. Abia în 1833. Legea obliga pe sclavii eliberaţi să continue a consacra vechilor stăpîni. care a dispensat Anglia de o parte a importurilor idin Antile. să-fi lichideze fără pierderi vechiul sistem de organizare a .i II Imului nici ea situaţia de fapt a sclavilor. mai avantajoase. 47. deschizîndu-i alte surse. Coloniile din Antile au prosperat în cadrul specific oferit de sistemul economic închis. pe lîngă faptul că legea s-a -aplicat treptat în . relevă că ea a avut mai cunînd rolul de a salva pe proprietarii de sclavi. dat plantatorilor. un preaviz cu scadenţă foarte îndepărtată..plantaţiilor. p. că rezolva chestiunea formal. sau să-şi plaseze capitalurile în alte sectoare productive. după cum se ştie. pentru a avea tot timpul să-şi ia precauţiile necesare. şi industriaşi împreună cu restul burgheziei comerciale.imilarea „libertului" cu ucenicul şi obligaţia de a munci în continuare pentru fostul stăpîn arată clar limitele acestei legi. legea Stamiey a suprimat sclavajul în toate coloniile engleze. muncea în primul rînd contra locuinţă >i I n . in. ci conjuncturii create de liber-schimbism. de protecţionismul mercantilist. care întrecea valoarea totală a sclavilor eliberaţi 2. pe plan juridic (dar şi pe acest plan. A'.i. legea din 1833 ar fi permis plantatorilor să continue producţia pe baze capitaliste propriu-zise. prevederile sale. cea mai mare parte a timpului lor de muncă. însemna că Anglia transforma doar un comerţ legal întrunui ilegal. pe de âiltă parte. în parte. numai la suprafaţă. prin legile 1 Ucenicul. Dar. • i I a r d y. lăsînd-o neatinsă.diverse colonii. Im felul acesta. de a-i ajuta să-şi transforme metodele de exploatare. Proprietarilor li s-a acordat ca despăgubire suma de 20 de milioane lire line. examinate în detaliu. Daca după 1833 coloniile de plantaţii au decăzut.Măsura era incompletă şi semnifica începuturile unui compromis. iîn calitate de „ucenici" 1. dar nefiind abolit sclavajul însuşi. cit. i> . tipic în cad>rul burgheziei engleze. momentan.

în consecinţă. v oi .d i 6-a atribuit în continuare sarcina tic administrări. i p i l .. care prevedea dreptul i al celor două părţi de a percheziţiona vasele ulităţile de tragere la răspundere penală a echipajeloi inovate. îi era interzisă orice ac tivitate de i trebuia să-şi lichideze toate stocurile de mărfuri. după izfa. cea mai importantă instituţie supra-■ Iiiului sistem mercantilist. . Abia la 7 aprilie 1862.iele decenii de decdin. o co uliire a comerţului cu sclavi.. tn 1813.it Llii ii tn teritorii de influenţa engleză. sau chiar de v iun eme oît sclavajul a pansistait în partea de md i fnite ale Americii.I I I iDiiomic. ca un Iul de mandatair aii coroanei britanice.. Marx a apreciat pozitiv această convenţie..jliei şi prin forţa marinei sale..i Indiei. O pe re .. 524—526. comerţul cu sclavi practii... 1 Karl Marx. Comp. Bucureşti... E d it ur a P o li tică. dar " p u n i Lndiiilor.. care %.. monopolul ei comercial fusese foarte mult liminiri I lirarea termenului de reînnoire a cartei lonopol nu numai că a fost complet desfiinţat. a fo»t întărit consiliul de control creat de legea lui Pitt din 1784 şi lărgite prerogativele sale. l. Compania Indiilor. -.i aplicarea ora. 163 .. îşi pierdea pînă şi ml ei de instituţie comercială.. 15 .i l n i civil din Statele Unite. rînd că „a dat o lovitură de moarte comerţului MI INDIA Compania Indiilor ii procesului general de reconsiderare a structurii i l u i . s-a încheiat între Angli Uniunea statelor de nord. 1963. pe calea noului echilibru aştaptait din partea libe. în K a r l Ma r x — F r i e d r i c h E n g e l s . i pe Mică douăzeci de iani.l i< i l. prezidată ide Lincoln. I )c altfel. pp.. .. O convenţie împotriva comerţului cu sclavi.. [prim statutul prevăzut în cairta reînnoită i II -n i .

Puterea vă şi jurisdicţională în India a fost atribuită exclusiv iirnatorului general. „în felul acesta. ei se întăriseră pe plan politic în urma adoptării reformei parlamenl • < ■ din 1832. oare. op. carta companiei a fost reînnoită pentru ultima dată. a liberalilor. s-a creat pe Imgă el un consiliu legislat i v ..Compania nu mai avea dreptul de a initerzice supuşilor britanici işederea în India. dividendele acţionarilor erau plătite din veniturile comerciale. cu ajutorul unei scamatorii parlamentare. schimbîndu-se compoziţia consiliului di rectorilor companiei şi redueîndu-i-se prerogativele. Legea din 1853 a redus aproape cu totul rolul Companiei Indiilor. Opere. acum suprimate. p. Apropiatul împrumut indian. 314. i î n l i i i . Ea putea fi. a purtat timp de două secole o serie de războaie. P o u t h a s. 189 19 Iî de notat că această lege. cit. Funcţionarii administrativi aveau să ocupe de acum îi i . 12.dînd. doar că dividendele încasate proveneau acum direct din exploatarea fiscală a poporului indian. întrudît. iar nu indirect. cum se vor numi ei de acum înainte . Rostul ei încetase. precum şi un act parlamentar adiţional. pînă . 164 . Controlul guvernamental asupra administraţiei Indiei a fost lărgit şi mai mult. spune Marx. p. Pentru a fi ajutat în exercitarea acestor largi prerogative. \u Opere. 381 . Ceea ce însemna că interesele fiecărui acţionar în pante nu erau cu nimic atinse. datoria Companiei Indiilor Orientale s-a transformat. 9. revocată oricând. voi. în cele din urmă. de la 6 la 12 milioane lire sterline. 162. voi. nominal. prin comerţ. „Guvernul britanic. numit. în Karl Marx- tale. era opera whigilor. scria Marx. în Opere. linte posturile pe bază de concurs2. Capitalul social al companiei a fost dublat. eamuflîmdu-se sub numele companiei. care desfiinţase o sumă de mici feude electorale tle al partidului tory ţi lărgise reprezentarea oraşelor în parlament. o dată ou ultimele războaie de cucerire. au dat companiei dreptul de a plăti aceste dividende din impozitele percepute de ea în India. 9. pînă la 1833. în baza atribuţiilor sale administrative. pp. aduseseră întreaga Indie sub controlul Angliei. a atins hotarele naturale ale 1 F r i e d r i c h E n g e l s . prevestind apropiata ei desfiinţare. deci. voi. pe la mijlocul secolului al XlX-lea. noua cartă. în 1853. p. dar fără precizarea duratei. iar dividendul redus de la 10 la 5%. Guvernarea^ Indiei. Compania Indiilor Orien K a r 1 Marx. într-o datorie a poporului indian" 1. ca şi aceea de desfiinţare a sclav.

I n d i e i . înţelegem acum de ce, în i ie a fost încurajată de toate partidi i ' incluIc care hotărîseră să asurzeasi i ipocrită, după ce Imperiul britanii din I rotunjit graniţele. Ele trebuiau mai întîi pentru a o putea transforma tr-un obi filantropiei lor sîcîkoare" 2 . Comerţul între Anglia şi India Studierea raporturilor comerciale dintre Anglii ,,i [adia in i) importanţă multiplă. Ea dezvăluie un aspect deosebii de i n i v al mecanismului exploatării Indiei, devenită nai preţioasă a coroanei britanice". Explică în bună 11saşi istoria Companiei Indiilor în aceste ultime tentă. Ajută la înţelegerea evoluţiei structurii ■ Indiei supuse de englezi şi, în fine, la întrevederea H 1 1 . . 1 i Im i .iu/ele declanşării marii răscoale din 1857, cel mai nnpJu |i I M . 11 dramatic episod al luptei de eliberare a poporu lui HM Ii......... veacul al XlX-dea. Comerţul cu India este noua tobrală a Imperiului britanic, preluând, în veacul ului central pe care în secolele precedente M avu-i îmi cu Antileile. i suferă o profundă transformare, cantitativă şi de icn . 'I Itoricî «evoluţiei industriale engleze. Pînă în primele lot olului al XIX-iea, India era, în raport cu Ainglia, i ţar2 i |......i i u . n e , şi încă, în mare proporţie, exportatoare de produ* mi v jugăarefti, textile sau alte articole 3 . în 1814, ■ o i ml ii [i iftturi de bumbac din India depăşea, cantitativ, cu 50"/o, ! OK aloxaişi produse din Anglia îin India 4.
1 De pildă, • hIIr Ltgsi din 1853 a fost votată de principalele fracţiuni ale partiatloi Liberal |i coniervatOf, împotrivă fiind liberalii man-

chejterieni şi grupării coniervatoart .i lui Diiralilî. Cf. Karl Marx, Guvernarea Indici, în ( )pjrt, voi. '>, p. 187. ' K a r l Marx, Compania Indiilor Orientale, în Opere, voi. 9, p. 160. 8 Aici se au în vedere numai raporturile comerciale normale, nu aflu xul de produse indiene în Anglia, izvorît din jaful direct, din felurite im puneri stoarse prin constrîngere. 4 T a r a Chand, op. cit., p. 378. 165

Din 1822, pe piaţa indiană au pătruns produsele industriei moderne de bumbac engleze. în scurtă vrame, India a devenit o ţară importatoare de produse manufacturate britanice. în contextul desfiinţării monopolului comerciali al companiei şi instaurării regimului libertăţii comerţului cu India, prin legile din 1813 şi 1833, volumul schimburilor anglo-indiene a crescut în proporţii fabuloase. în 1780, valoarea produselor engleze exportate în India reprezenta (inclusiv aurul şi argintul) aproximativ 400 000 de lire sterline. în 1850, valoarea acestui export se ridica la circa 8 000 000 de lire, din oare articolele de bumbac însumau 5 220 000 lire, adică un sfert din exportul de bumbac aii An-, gliei şi o optime din exportul ei total. în 1837, ţesăturile engleze, inexistente înainte cu două decenii ,pe piaţa indiană, o invadau acum ou o cantitate de 64 000 000 de iarzi 1. „Pe măsură ce industria bumbacului, observă Marx, devenea o ramură de importanţă vitală pentru întreg edificiul social al Marii Britanii, Indiile Orientale deveneau o piaţă de importanţă vitală pentru 'industria bumbacului din Marea Britanie" 2. In acelaşi timp, de pildă între 1814 şi 1835, importurile de textile indiene în Anglia au scăzut de patru ori. Efectele sociale ale acestei răsturnări totale a sensului circuitului comercial anglo-indian au fost din cele mai grave. Meşteşugurile indiene au fost ruinate complet, în cîteva decenii. Oraşe întregi cunosc un proces de (decădere. Dacca 3, de exemplu, avînd la sfârşitul secolului al XVIII-<lea 150 000 de locuitori îşi un excepţional irenume pentru măiestria ţesătorilor ei, ajunge pînă pe la 1840 la vreo 20 000 de locuitori, iar meseriile aproape nu se mai practicau. India a fost împiedicată a se dezvolta armonic în economia ei. Perspectivele industriale, întemeiate pe solide tradiţii, i-au fost retezate. Concurenţa indusitiriei engleze a fixat pentru multă vreme caracterul agrar al Indiei, care a mers agraviîndu^se : dacă pe la 1850 în agricultură erau ocupaţi 55% din locuitorii marii pcsninsule, în ajunul celui de-al doilea război mondial proporţia lor crescuse lla 74% 4. Dată (fiind slaba dezvoltare, în
1

p, ti

• K a r 1 Marx, Compania Indiilor Orientale, în Opere, voi. 9, delta Gangelui (Pakistanul de Est). 4 N e li r u, op. cit., p. 328. 166

1 iard = 91,4 cm.

iubiţi, a forţelor de producţie ^i fenomenul suprapopulării ■ iii< > r regiuni, această ruină a i in.vniitiaistrofice, asemănătoare eu a . u n K M de foamete, »Pădul Benirinck, guvernatorul general al Indici. întreg procesul n-a fost o simplă urm prin nţă a unei industrii cu o bază tehnică inf< lui i unuia ajunse la un grad înalt de m i ieftinătate a produselor ei. Dominaţia politii .1 accelerat efectele liberei concurenţe — „liberă" numai Ic, fiindcă ţesăturile de bumbac manufactura ic în Indii ui în Anglia o vamă de 30% „ad valorem", pe loi le era fixată în India o taxă de intrare < l < - nu " ( i '. Industria engleză a (bumbacului, sprijinită pe i .......viul debuşeu care era India, s-a născut şi s-a dezvoltat rificarea industriei indiene. Dacă India ar fi fost inlulntitii, oa şi-ar fi putut salva industria de la pieire, prin i act lioniste. ii cu India a cunoscut însă curînd o serie de difiIV măsură ce industria Angliei devenea tot mai de- ■ i i l c piaţa Indiei, industriaşii englezi şi-au dat seama ■.11>iIiitrttea de a inunda la infinit o ţară cu produsele aceasta să aibă de oferit îin schimb alte produse. I>ui|u ........vrea industriei indiene s-au înregistrat momente de desfacere a piroduseloir textile engleze în India, din . .i Miipr.ipirodiincţiei relative de mărfuri pentru această piaţă m i | > l i i în 1845). Faptul era determinat de slaba putere de i mu, i maselor indiene. în vreme ce, de pildă, în l u d u l ' • >i . klontale şi America Latină, ţări de asemenea cu un i / n t , valoarea anuală a consumului de mărfuri i | > Ac Jocuitor era între 5 şi 14 şilingi, în India valonei IM am consum era de numai 9 penioe 2 . între 1846 şi 1850, comerţd Ajigliei cu India a scăzut, şi la export şi la import, cu 3—7B/«. Industriaşii englezi, vărînd îmceputuJ acestui regres comercial, au pledat pentru remedierea lui prin măsuri de dezvoltare a forţelor de producţie în India, care să ridice capacitatea de
1 CHBE, II, p. 289. * în sistemul monetar englez, actualmente pe punctul de a fi înlo cuit cu cel zecimal, 1 liră sterlină = 20 şilingi ; 1 şiling = 1 2 pence.

uI era înălbit de oasele ţesătorilor

utfl li 1834 !

167

consum şi de plată din partea acesteia. Obiectivul lor direot era creşterea producţiei de bumbac. Dar atît acest plan, cît şi alte investiţii în India s-au lovit de impedimente din partea administraţiei companiei, apărînd interesele rutinare ale vechii oligarhii comerciale. „India, constată Marx, a ajuns o arenă de luptă între capitalul industrial, de o parte, şi plutocratic şi oligarhie, de cealaltă parte. Conştienţi de influenţa lor crescândă în Ainglia, fabricanţii cer acum suprimarea acestor forţe, ostile lor, în India, distrugerea întregului aparat vechi de guvernare a Indiei şi lichidarea definitivă a Companiei Indiilor Orientale" l. Acesta era fondul împrejurărilor în care s-a votat în 1853 ultima prelungire a cartei companiei, stabilindu-se o serie de condiţii în care, îtatr-adevăr, ea „nu mai fiinţează decîit cu numele şi numai în măsura în oare este tolerată" 2. Un autor recent constată că, deşi confuză la suprafaţă, politica britanică în India s-a mişcait constant în direcţia impusă de dezvoltarea economiei engleze. Revoluţia industrială şi răsturnarea provocată de ea în balanţa comercială dintre Anglia şi India au determinat o schimbare a scopului dominaţiei britanice : în loc de a-şi propune doar asigurarea venitului pe urma unei avalanşe de impozite, puterea engleză va urmări, în prima jumătate a secolului al XIX4ea, crearea condiţiilor necesare pentru cucerirea vastei pieţe indiene de către industria britanică. De aci un nou reviriment agresiv şi expanoare s-a soldat cu completa cucerire a Indiei, de aci masiva acţiune de „asimilare", prin introducerea forţată a legilor, instituţiilor şi normelor de viaţă ale societăţii occidentale, întreprinsă sub stindardul „liberalismului" şi al „misiunii civilizatoare" a Angliei, căreia Macaulay i-a dat o abilă şi chiar patetică motivare, într-un faimos discurs rostit în Camera Comunelor, la 10 iulie 1833 3. Comerţul anglo-indiam a suferit fluctuaţii şi privit sub aspectul mijloacelor de plăţi pe care el le reclama. Pînă la 1825, mijlocul legal de plată în India era aurul. în acest an s-a adoptat o lege care fixa argintul drept etalon exclusiv. Totuşi, dat
•i r 1 Marx, Compania Indiilor Orientale, în Opere, voi. 9, a. IM m, Guvernarea Indiei, în Opere, voi. 9, p. 190. t o i e s , o p . c i t . , p . X I I I ; G e o r g e B c n n e t t , T h e C o n c e p t »/ Empin Burke to Attltt, 1774— 1947, Londra, [1953], pp. 71—75. 168

fiind că pe piaţa mondială cursul .un u l m faţă dl al .umilitului, compania a continua! pi chiti a p ie aurul ca mijloc de plată, pinii după i rea zăcămintelor aurifere din California perspectiva devalorizării aurului, iapi oare a < l < ti raninat să revină brusc la etalonul argint. Cursul argintului bl India era mai ridicat decît în alte ţări, el fiind, aici, mijloi li ii de plată. Aceasta i-a făcut pe comercianţii en st metal îm scopuri speculative, realizînd totod ture a posibilităţilor de cumpărare pe piaţa indiană. Nu- in. II din portul Southampton s-a exportat în India, îl argint în valoare de 21000 000 de lire sterline, în .ii i i ure o cantitate foante mare a mai fost exponat.i difl
ftl lr i •■ >i i ni i ' .

Efectele sociale ale comerţului englez. Proprietatea funciară Pînl Ifl începutul veacului al XlX-lea, cu toate schimbările politiei prin care a trecut în milenara ei istorie, relaţiile din I n d i a au rămas relativ stabile. Unitatea de bază indiene o formau comunităţile familiale, unităţi ,.i puteau satisface singure cerinţele, datorită i. i' 11111 lor a industriei casnice — torsul şi ţesutul ni.inn.il ...........odele manuale de cultivare a pămîntului. „Războiul i u . i i i i i . i l de ţesut şi roata de tors — spune Marx —, unei armate uriaşe de torcători şi ţesători, iruicturii societăţii indiene" 2.
comerţului anglo-indian, l a : Karl Marx şi Fried r i c h Engfll, A treia cronică internaţională, în Opere, voi. 7, Editura Politi I'>60, p. 461 ; Karl Marx, Pauperismul ji libertatea comerţului. Crix» comercială în perspectivă, în Opere, voi. 8, Editura Politica, Bui uri |«i ''">0, PP- 395—396 ; Stăpînirea britanică în Inîn Opere, voi. 9, p. 138 ; Compania Iltdiilor Orientale, în Opere, voi. 9, pp, 162—164 ; [Criza financiară din Europa. — Din istoria circulaţiei I;inilor], în Opere, voi. 12, p. 71 ; D e m a n g e o n, op. cit., pp. 13, 230 —231 ; N e h r u, op. cit., pp. 327—328 ; J a c q u e s Arnault, Proctsul colonialismului, Bucureşti, 1960, p. 73 (citînd pe H. H. Wil-«o n, Story of British Industry). • K a r l Marx, Stăpînirea britanică în India, în Opere, voi. 9, B 138. 169

Nimicirea, prin concurenţa industriei engleze, a industriei indiene de tip casnic, manual, a distrus legătura tradiţională dintre agricultură şi producţia meşteşugărească, ducînd la destrămarea şi dispariţia acestor vechi relaţii sociale de tip comunitar, cu .excepţia anumitor regiuni (în sudul peninsulei şi în nord, în Kaşmir), unde agricultura bazată pe irigaţii, în funcţie de periodicitatea musonilor şi de debitul nurilor himalayene, a impus menţinerea comunităţilor săteşti. Destrămarea comunităţii familiale hinduse a însemnat cea maii mare şi singura revoluţie socială prin care a trecut Asia, pînă la mijlocul veacului al XlX-lea. „Provocând o revoluţie socială în Hisndustan, Anglia a fost călăuzită de cele mai jos nice scopuri şi a dat dovadă de obtuzitate în maniera în care şi le-a realizat. Dar nu aceasta importă. Problema este de a şti dacă omenirea îşi poate îndeplini menirea fără o revoluţionare fundamentală a condiţiilor sociale din Asia. Dacă nu, atunci, cu toate crimele pe care le-a săvîrşit, Anglia a fost unealta inconştientă a istoriei, atunci cînd a provocat această re voluţie" '. Destrămarea vechilor relaţii sociale a fost grăbită de asemenea prin \reformele engleze pe tărâmul dreptului de proprietate, cum fusese aceea de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, prin care s-au pus bazele marii proprietăţi funciare a zamindariioE, în Bengal. Către mijlocul secolului aii XlX-lea, aceasta era deja într-un declin accentuat. Negustori speculanţi, favorizaţi de Compania Indiilor, puseseră mâna pe o bună parte a moşiilor din Bengal, exploatîndu-le prin intermediul unui soi dejnari arendaşi ereditari, creaţi de ei, numiţi patnidari şi subpafinidari. Asupra ţăranului indian apăsa deci o nouă ierarhie socială, în ale cărei elemente de legătură se împleteau puternic rămăşiţele feudale cu metodele de exploatare capitalistă. în prezidenţiile Bombay şi Madras, deci în vestul şi sudul peninsulei, administraţia companiei a încurajat dezvoltarea altui-tip de proprietate. Edificată asupra insuficienţelor sistemului marii proprietăţi (zamiinida>rat)ul) din Bengal, atît în pririnţl .r, II MI rării strângerii impozitelor cât şi a dezvoltării producţiei agricole, compania a cedat sugestiilor unor funcţionari indieni mai clarvăzători, care au sfătuit-o să favorizeze soarta mu ului cultivator — rayat-ul — mai apt a deveni proprie1

thiitm, p. 141. 170

I

tar şi mai cointeresat în producţie. Dupii sie două prezidenţii amintite a început a se de .......nitul sistem rayatwari; ©1 consta în declararea t&rwuluii CI proprietar al lotului pe care-1 muncea şi răspunzând personal de umpoziiDul Zamindarii şi rayatwarii, mari proprietari (ori independenţi, au format două clase de i în mijlocul unei societăţi pînă atunci organizate pe I nu uitare sau ierarhic-icondiţionate. Este rezultatul marii Iuţii agrare" petrecuse în India în secolul al XIX-K i Şi sistemul rayatwari, introdus nu în interesul ţăranului ci doar ca formulă mai eficientă în strângerea i n i , degenertat repede. Pe de o parte, rayaţii înşişi au ajum (■Xiplio;iiteze pe cultivatorii fără pământ şi fără nici un dd moscut prin lege. Pe de altă pante, impozitele plătite de i i , toarte ridicate şi recalculate des în funcţie de recolti. mulau în fapt poziţia sa legală de mic proprietar, făcîndu-il un detontor, în stare de semişerbie, faţă de administraţia comI >.1111< -1 Dacă zamindairatul a fost o parodie a laindlordismului « i ■;. I < sistemul rayatwari a fosit — o spune to,t Marx — o parod istamuiui francez de propriecate ţărănească. La rîn- ■ I i i l său, chiar un politician englez era obligat să recunoască, pe l . i mijlocul veacului trecut, că, sub administraţia engleză, i lonne de proprietate funciară existente în India — ■ nul. I I . IMiJ, rayaitwari şi comunităţile săteşti — au devenit t"i atiîve.i lonme de exploatare fiscală în folosul oompaaiei 2 . Administraţia Indiei

funciar după proprietatea sa 1.

Structura sclavagistă sau feudală despotică a statelor asia tice a WXpmtW din cele mai vechi timpuri activităţii admi nistrative II numai trei preocupări: finanţele, adică
1 CHBE, IV, pp. 470, 478. Introducerea sistemului începe de prin 1812 —1819. * Despre proprietatea funciarS şl revoluţia agrară în India : K a r 1 Marx, Reformele lui Charles Wood în Indiile Orientale, în Opere, voi. 9, p. 132 ; Stăpînirea britanică în India, în Opere, voi. 9, pp. 138— 141 ; India, în Opere, voi. 9, pp. 227—228 ; [Proclamaţia lui Canning si problema proprietăţii funciare în India], în Opere, voi. 12, pp. 486— 488 ; M o r a z e, op. cit., pp. 188—189.

171

departamentul specializat în exploatarea propriului popor; războiul, departamentul însărcinat cu jefuirea altor popoare, şi lucrările publice, activitate indispensabilă pentru civilizaţiile asiatice, a căror agricultură din bazinul marilor râuri pretindea amenajări pentru irigaţii pe scară întinsă, realizabile numai prin coordonarea lor de către stat. Englezii, consecvenţi cu metoda substituirii administraţiei lor în formele calei vechi, au preluat preocuparea pentru finanţe şi război, dar au neglijat lucrările publice, fapit care a dus — după ruina meşteşugurilor — şi la o degradare a agriculturii. Din venitul total net pe care administraţia companiei îl realiza în India, ea cheltuia peste 80% pentru întreţinerea armatei şi a funcţionarilor, pentru plata dividendelor acţionarilor şi a dobînzilor datoriei publice. In schimb, din acest venit, cifrat pe la 1850 în jurul sumei de 20 milioane de lire sterline, enau afectate lucrărilor publice în medie cam 1—2%. în unii ani, dividendele acţionarilor erau de patru ori mai mari dci îi suma destinată efectuării unor lucrări publice. ( u o asemenea administraţie, care „a cultivat despotismul european pe terenul celui asiatic", fiind preocupată numai de area stoarcerii bogăţiilor Indiei şi de asigurarea aces-i ' i . i , e explicabil faptul că bugetul guvernului Indiei prezintă un deficit anuail cronic, iar datoria publică, grevînd poporul mdian, a crescut între 1805 şi 1850 de la 25 la 47 milioane ilc lire sterline x. Exploatarea fiscală se baza în primul rînd pe impozitul funciar, reprezentînd 3/5 din totalul venitului net al guvernului Indiei. Opiul şi sarea erau apoi, în ordine, impozitele cele mai productive, aducînd, împreună cu pământul, 85% din încasări. Cu toate că suma nominală a impozitelor revenea, pe cap de locuitor, la mai puţin decît în ţările europene, ea era suficient de mare pentru a constitui o dificultate, în condi ţiile nivelului de viaţă extrem de scăzut al poporului indian. De altIcil, în afara impozitelor propriu-zise, el era exploatat
.i r 1 M a r x, Stăpînirea britanică în India, în Opere, voi. 9, pp I 16 I 18 . Reformele lui Charles Wood în Indiile Orientale, în Opere, vnl i |i, 134 ; Compania Indiilor Orientale, în Opere, voi. 9, p. 164 ; Indit, In < >l>cre, voi. 9, p. 226 ; [Veniturile englezilor din India], în Optrt, rol I. 1 , pp. 283—286; [Impozitele din India], în Opere, voi. 12, PP. 5 172

printr-o sumă de metode indirecte, cura era de pildă mono polul companiei asupra sării şi specula l difi riţi i la vînzarea ei, care făcea ca indianul să plăiti ilocuri a articol de 30—36 de ori mai scump dedft în A Administrarea Indiei păstra ficţiunea recunoajti rii IUI taţii eminente a urmaşului Marilor Moguli, ou reşedinţa la Deliii. Din 1835, în Bengal acest artificiu a încetai mia guvernînd provincia în chip suveran 2 . Pe o treaptă imediat inferioară, englezii au păstrat suveranitatea principâloi indieni asupra statelor lor, căutînd chiar să-i atragă, -să l . u . i din <•> nu element de sprijin al dominaţiei străine în India, în mare parte le-a reuşit. Pe la mijlocul secolului trecut, statale principilor va Angliei prin 'intermediul companiei 'Cuprindeau un teritoriu de I S'OO 000 km 2, cu o populaţie de aproximativ 53 000 000 d locuitori. Pentru a asigura permanenţa dominaţiei princi pi>i - , i totodată colaborarea cu aceştia, care îi scutea de o obligaţii administrative, englezii au îngăduit, de pe l . i începutul secolului aii XlX-lea, desemnarea unui moşteni- i o i prin adopţiune, în statele a căror dinastie locală era pe cale i M - viimge 8 . De asemenea, multor (principi li se plăteau iloi ate din veniturile realizate în India. Ele se ridicau, Li aproape 2,5 milioane lire sterline. în schimb, [ > i trebuiau să plătească un tribut, reprezentat fie <!■ ■ i numerar, fie de întreţinerea trupelor engleze, fie, i >, i rea şi întreţinerea unor detaşamente militare propria, puie la dispoziţia englezilor. Ei nu aveau dreptul la ■ n 11..I , J ».11.111 f statului lor, la relaţii diplomatice de sine stătă toare ţi nu puteau rezolva conflictele cu alte state fără a face ape] l.i mii i i arbitrajul guvernatorului general englez. K . I | X H - I I I I i l e bl HMidice cu Compania Indiilor erau nuanţate
1 Kar1 A ' Hrformele lui Charles Wood în Indiile Orientale, tn Opere, rol. 9. p 134 | India, în Opere, voi. 9, pp. 226—229; {Impozitele în India], n <»/""'. voi. 12, pp. 517—521. • P o u t h a s , op. cit., p. 311. In 1827, compania proclamase încetarea calităţii ei de vicar a Marelui Mogul. G. Mondaini, La colonisation anglaise, II, Paris, 1920, p. 24. 3 De fapt, în acest caz, surveneau trei alternative : unor principate ilifptul de succesiune prin adopţie le era recunoscut integral, altora sub i vă, iar altora le era refuzat, ceea ce putea implica anexarea lor, la Itincerea dinastiei, cum s-a întîmplat de pildă cu statul Nagpur, în 1853. i f, I' o u t h a s, op. cit., p. 312.

173

în legătură cu aceasta. K . cit. I . o geografie făcută din mări de melasă şi de unt" 2. (lărgirea continuă a posesiunilor engleze administrate direct ide Compania Indiilor a pus problema necesităţii ide a antrena şi pe indigeni în administraţia publică. „Susţinem cu banii publici — scria el. p. Din 1818 apare la Calcutta. ie engleze influente continuau să afirme că educarea indienilor va duce la ruina politică a Angliei.prin clauzele diverselor tratate îin temeiul cărora intraseră fie în „alianţă". deocamdată numai în cele inferioare. din perioada guvernării lordului Bentinck (I 828—1835).ii membru al consiliului iguvernatonului general al Indiei. 233. în spirit european. a avut t . referindu-se la vechiul sistem şcolar din India — doctrine medicale pe care le-ar ridiculiza potcovarii noştri . a întocmit un raport în care susţinea cu ardoare înfiinţarea unor colegii de tip european pentru indieni. < ■ ( o r g e s W c i 11. ide ia bun iînceput. sub pretextul respectului pentru tradiţiile şi instituţiile sade religioase. o istorie plină de regi înalţi de trei sute de picioare şi de domnii de câte 3 000 de ani. necesitatea pracI M . Rezultă. încă multă vreme după adoptarea acestei noi linii. mai întîi de / I > I ni i ii g con. op.. i portul său. în limba liv. o astronomie care ar face să izbucnească în rîs o şcoală engleză pentru fetiţe . i . o dată cu alte reforme mai mărunte. Deşi. mai bine informaţi despre starea ţării. moravurile şi obiceiurile locuitorilor" *. H introducerea limbii engleze în şcolile indigene. mai (răbdători. 474. p. Dar. 174 . la 1835. i uz I I . mai muncitori. apelul la funcţionari indieni deschidea o altă problemă : crearea uiruui -sistem de iinvăţănrînt modern.. fie şi în aceste limite. care contraveneau pentru prima oară principiului adoptat tacit de dominaţia engleză în India — menţinerea poporului în înapoiere culturali. la un moment «l. Din jurul anilor 1820—1830. că numai interesele administraţiei engleze au determinat promovarea indienilor în funcţii publice.i. mai buni contabili. fie sub protectoratul britanic. Istoricul Macaulay. Um 'guvernator provincial englez exprima. i r ulterior înfiinţarea de şcoli europene. în general. primul ziar indian. şi el uin adept aii reformelor pentru India.h. părerea că : „Indigenii sînt. aşadar. L'iveil da nationalitts et le mouvement —1848).i a spus cuvîntul.

312. n u m ă r u l c ă r ţ i l o r e i . începînd o u a n u l 1 8 3 4 ..a abolit pedeapsa cu biciuirea.. p.. cit. op. treptat... Tot în perioada deceniilor aii treilea — al şaselea din veacul CKCUt . s-a ordonat tri1 H I H .... Promotorul său a fost Ram Mohan Roy (1772—1833).... D u p u i s.. lege care supunea populaţia Indiei unui statut permanent de stare de asediu... în igeneral . s-a suprimat.. debut* din Byran şi scrie o epopee după (modelul] llittdti ' i n i i < 1855 şi 1857 se va ajunge la fondarea um iloi din ( cutta..în Pouthas...... permanentizat de spiritul religios fcrtgu»t-con vator 2. cit.. S-a ivit în această perioadă... orice sacrificii umane. Ea nu a reprezentat însă calea cea mai justă a dezvol tării unor concepţii noi în societatea indiană.. la rîndu-i. .... I I ... sub pe deapsa ou moartea. I O I „I mu mai recunoască starea de sclav (în 1843)3 şi MI drepturile de proprietate persoana care abjura roii. Bombay şi Madras. p. in 1855 s-a admis remariajul văduvdoi Darii» atunci rămânea în vigoare — şi a rămas pînă aproape de zilele noastre — legea după care un indian putea fi aruncat şi ţinut în închisoare fără judecată. recrutată dintre indieni.. um asemenea curent putea deveni..■ poet de limbă bengali.. lbidem... 259. arderea văduvelor pe rugul soţului deIiiii. cadrele necesare pentru funcţionărimea inferioară... în secolul al 1 2 3 câtire misionari. Sudan Batta.. pp... in condiţiile efortului britanic ide a crea o pătură funcţionărească indiană.. <lc l. 252—256. auxiliară a sistemului de menţinere a dominaţiei engleze.....o?... iar cu timpul chiar d i n .enă (îm 1850) . în intelectualitatea inul um curent care preconiza emanciparea poporului pun uimi larea culturii occidentale. coaniportîinl j i de abandonare a tradiţiilor sănătoase ale culturii proprii. de Fa< tură feudală.i lupta împotriva asupririi străine. Începuturile unei politici de reforme culturale au pus la dispoziţia englezilor..trece de mii de ori pe al celor arabe ii santi i iti '. 175 .. un mijloc de abatere a poporului de ila idealul irecîştigării independenţei... Mişcarea iniţiată de el are meritul dfl fi ridicat împotriva imobilismului social şi intelectual...

348—350. ceea ce nu trebuie să impresioneze. indieni dintre elementele înstărite ale oraşului. precum !c l ni it e r e a indienilor în funcţii publice mai numeroase şi unţarea câte unei universităţi în fiecare rezidenţă. de ameliorare a situaţiei Indiei de sub dominaţia engleză. 473—474. legale. militînd pentru ameliorarea condiţiei indieni lor i reforme administrative. nr. W e i l l . cit. grupate din 1853 în „Societatea pentru reforme în India" (printre membrii săi numărîndu-se liderul liberal mancheste-rian John Bright). Acti-. în 1851. op. P o u t h a s . pp. în lupta indienilor împotriva stăpînirii Angliei. un grup de persoane. Aceleaşi obiective. telegraf etc. «'/' ■" pp. în Opere. 176 . 210—212. 299. Nu era singura formă de luptă. debutase pe plan politic participînd la înfiinţarea asociaţiei anglo-indiene din Bombay şi venise apoi în Anglia anume pentru a lucra în interesul emancipării Indiei. Se mai poate remarca şi faptul că la 1855 s-a înfiinţat prima firmă comerciala indiană în Anglia. ea reprezintă punctele de plecare ale unei linii reformiste. cel puţin momentan. pp.) numărul de 10 000 000 şi chiar mai mult. organizate.XX-4ea ele vor atinge (în administraţie. 1961. Probltma lndiilor Orientale. pp. ţinând scamă de uriaşa populaţie a Indiei.. de emancipare culturală şi economică. poliţie. poştă. erau urmă-de asociaţia similară. 9. op. la Calcutta. stabilindu-şi legături printre oamenii de afaceri din industria bumbacului1. 233—235 . în scopul realizării unei Lri mai raţionale şi eficiente. Pornită de cercuri restrînse ale burgheziei din marile oraşe. au pus bazele „Asociaţiei ie". căi ferate.. N c h r u. pentru administraţia Indiei în această perioadă: K a r l Marx. 313—314. în „EHR". Dadabhai Naoroji. Ea marchează însă un moment ce nu poate fi neglijat : intrarea burgheziei indiene în arena luptei politice. fondată la Bombay în 1852.icestora era sprijinită şi de cercurile reformiste din Anglia. în aceşti ani premergători marii răscoale din 1857. Unul dintre societari. Deman. voi. cit. 1851—1906. ' M a r y Cumpston. Some early Indian Naţionalist* and their ihc British Parliament. pp. Aceste reforme au atras după ele şi începuturile unei mişcări naţionale indiene.

ilc (Maisur. să în poreze teritoriul diferitelor state în domeniul britanic. sau dificultăţile financiare ale unor principi. lordul Moira. şi pretutindeni cînd vorbim de India. în 1848. urmată de tratate cu principii . printr-o campanie . India şi Pakistanul. bastioane de apărare dea Lungul fron tierelor naturale. care au rezultat ulterior. a fost ocupat şi anexat Pendjabul. printr-o ailtă victorie. Ea a d# ui timp sub forma războaielor de cucerire în direcţii fi lor naturale1 — lanţul Himalaya. care au corespuns cu limitele dominaţiei britanice.po: al i l . Aceste frontiere nu sînt identice cu cele politice. Berar şi Aud fură xate în 1853—1856. în nordul Indiei. în 1843 a ifost cotropit Sindul. im ir I «30 şi 1843. 177 . luîndu-se ca pretext dificultăţi oreate de succesiunea principatelor sau de proasta administraţie internă 1 înţelegem aci. exploatând clauzele anumitor tratate. dai după un an au fost înfrânţi şi Pendjabul subjugat d c l i i n i i v . pînî La Irontiera cu Afganistanul. Pînă şi înspre mare. Pe prima făşuirat o vastă acţiune de „încercuire" a statelor indieni noi posesiuni engleze. pur geografic. Principatele Nagpur. mai tîrziu marchiz de Hastings. Pirin ad doilea deceniu al secolului al XlX-lea. însă >respectîndu-le independenţa.Cucerirea completă a Indici. sikhii răsculai. IH -. a în. 01 i le aducă într-o dependenţă mai strânsă faţă de acesta. pînS l. guvernatorul general.i HI i i l e de munteni din Nepal. încheind cu ele un tratat de subordonare. folosim şi numele de India. i dominaţia engleză în Radjputana şi impuse suze-1 . iar în 1845 —1846. frontierele naturale geografice ale „subcontinentului indian". l nl or . statale din [india excepţia a două — Sind şi Gudjarat — erau înconjurate de teritorii aflate sub control britanic direct. prin constituirea statelor independente.înnpotariva războinicului po.i IS50 Pînă la mijlocul secolului al XIX i ii rea completă a Indiei de către englezi. intervenţia în mai multe principate v. fluviul [ndut MU prin felurite eonstrîngeri şi tratative. m u . în acelaşi sens. Calea a doua .1 fost folosită cu precădere pentru ca.i. Gwalior) le aduse pe acestea sub un şi mai strâns. între 1817 51 IS23.is. avîaid ca rezultat alipi noi state indiene la domeniul britanic. I Angliei asupra ultimelor stătuleţe ale principilor ma-raţi.

d in p ar t e a p r e t e n d e n t u lu i la tr o n S h uj a h .denţa acestei ţări 2. op. ultimii asediară oraşul Herat. 573. 15. un acord garantiind indepen. fi Ml . p.. c a r e î ns ă x i . în eventualitatea unui război cu Rusia. Dupuis.alianţă. op.i i. 18. pp. 9.-n ii m i' otativa sa. p.. CHBE. important nod rutier între Asia centrală. pp. Afganistanul a acceptat propunerile de alianţă ale unor emisari truşi. Compania Indiilor Orientale. cit. 43 . „. Sub presiunea evenimentelor. îm anul următor. unde Anglia continua a se teme de o posibilă invazie. Ultimele cuceriri engleze în India. în 1837.i au încheiat. punctul lor nevralgic xămînea nord-vestul.der Bunnes ca ambasador la şahul Dost Mohamed. < / ■ cit. se asigure împotriva transfonmăriii Persiei într-o bază.. totalizau 432 000 km-. II.începînd din 1849. cit.. însă fără ca Anglia să ofere vreuin angajament precis3. expansiunea britanică îm Asia pîmă pe la mijlocul secolului al XlX-lea a fost dictată ide considerentul strategic al protejării graniţelor Indiei. pentru a-i projpune o . de după anexarea Sindului. Englezii îl rechemară atunci pe Burnes de la Kabul.. manevra Iu reluată în Afganistan. pregătiră detronarea lui Dost Mohamed prin pretendentul Shujah i r ] Marx. 209—210. Compromis diplomatic prin care Anglia . Deşi relativ bine consolidate după cucerirea Sindului şi Pendjiabului. pp. în Opere. spune Marx. fiinţează marele imperiu anglo-indian unitar" l. Dem n. Londra şi Petarsburgul s-^au amestecat iîn succesiunea la tronul . Persia şi India. 178 . [60.a acestora. 472—473. Pouţhas.. izbucnind un conflict între afgani şi persani. 311—313. 234—238. 9. cit. Problema Indiilor Orientale. D o u l a t s h a h i . în 1834. voi. de acţiune în direcţia Indiei.i după ce în 1834 sprijinise un atac armat împotriva lui D on M oh am e d . op. 1835. prin trimiterea căpitanului Alexan. \. cu aproape 8 600 000 de locuitori. op. pp.. ALTE CUCERIRI ÎN ASIA Războaiele cu Afganistanul şi Persia în parte. voi. r. pp. cit. p. în Opere. în cadrul intrigilor reciproce anglo-rase pentru influenţă.

3 Prin tratatul ruso-turc de la Unkiar-Skelessî (1833). op. planurile engleze în Afganistan primiră o puternică lovitură.. pp. ei ocupară Kabul şi instalară pe tron pe pretendentul Shujah. în octombrie 1840.. i ou qpt ani înainte 3 . înconjura astfel de baze britanice. In 1855 va fi din nou ocupată insuliţa Perim. împotriva căruia en glezii începuseră în februarie 1839 o campanie militară. cit. La 2 noiembrie 1841 izbucni o răscoală generală a tribun loi afgane. liberă trei ere pentru vasele sale. Anglia dobîmdi de la Imperiul otoman. care se sfîrşi cu un veritabil deDoulatshahi.. cit. sub supravegherea unui agent (britanic. $ahul Dost Mohamed s-a predat englezilor. Drept urmare a ajutorului i< ordat.iut comercial de avan tajos pentru el. în caz de nevoie. cit. la Teheran. obligîindu-1 pe şahul Iranului . 1800—1878. Marea Arabiei. p. Anglia se amestecă în 1840 în conflictul dintre Turcia şi Egipt. Hamdcn Conn. în cadrul aceluiaşi obiectiv strategic . care scaldă coasta de vest a Indiei. In august.. Thomas E. obligaţia de a nu închei. Cea mai importantă operaţie îm cadrul acestui plan trebuia să fie supunerea Afganistanului. ajutînd dii I I I t i . anulîmd astfel favoarea obţinută de K i i . sili Egiptul să capituleze. din smmtoarea Bab el Mandeb. op.< îm Pi i La '. CX upă insullele Bahsrein din Golful Persie şi. din sudul Arabiei. ■|V N Î IH I şi mai departe firele dominaţiei în Orientul Apro piat. obligă pe emirul Sandului li < cedeze Karaoi şi ocupă prin luptă cu sultanul local portul A i i . E unul din episoadele ]>K. Cf. D e m a n g e o n. un tr. care întărea influenţa engl . Britain's Imperial Role in the Red Sea Arect. care l-au internat îm India. ! 1 179 . [1961]. i . Alte lucrări (H a r d y. spre Mediterana.şi trimiseră pe de altă parte un corp u îm Golful Persie. anţia îm kiderii strîmtarilor Bosfor şi Diardanele pentru vasele de răaboi ale tuturor ţărilor.frontierei de nord şi vest a Indiei — Angli. di coasta africană a Golfului Aden.i ini heie un comercial cu imamul de Mascat. p.. în 1841. 232) ■Jau data 1858. 62—73. pp.i ridi ni Herat^ului şi să semneze. de a avea. op. în 1839. în 1840 fu impusă şefilor somali. 37—40.i i iontale în veacul al XlX-lea.i l tate cu alte puteri. 44. M a r s t o n . In scurt timp însă. n. fără a informa în prealabil autorităţile vn gleze 2 .

. a „onoarei naţionale şi a prestigiului armatei britanice". englezii le-au declarat război. W c i l l . 573—575. un medic. pp. cit. în septembrie 1842. cînd persanii au atacat iarăşi Heratul. Neputînd ocupa această ţară. guverna torul general al Indiei. în 1843. 180 ' Prie dri ch E n g e 1 s. II. au debarcat ila Beinder Bushir şi au înfrînt cu uşurinţă rezistenţa larmatei şahului. spre a-i face să respecte obligaţia de a îngădui retragerea nestingherită a englezilor. a fost complet nimicită de frig.zastru britanic. 145—148. personal auxiliar. întreprinse în august 1842 o nouă expediţie împotriva Afganistanului. la 1 ianuarie 1842. în retragere. 472—473. op. cit. ca aco• frontierei de nord a Indiei Anglia anexă. această armată de 4 500 de ostaşi şi vreo 12 000 de oameni. cu această condiţie. d r i c h E ngcls. l Conflictele dintre Persia şi Afganistan au servit şi mai tîrziu Angliei ca pretext de intervenţie în Orientul Mijlociu. semnat la 4 martie 1857 ila Paris. ajungînd în India şi relatând cele întîmplate. a căror ură faţă de invadatori şefii lor nu reuşiră să o potolească. pp. reuşi să scape. 191. Un singur om. op. lordul Ellenborough. de foame şi de tir alierii triburilor afgane. din nordul Golfului Persie. plătind o despăgubire de peste 200 000 de lire steuline şefilor afgani . 1963. evacuarea trupelor britanii e din toate posesiunile Persiei2. în K a r 1 Mar x-F r i e - . recunosoînd astfel indeidenţa Afganistanului. dar englezii dată decişi să nu mai rişte cele întîmplate în anul pi . pp. dent. pentru salvarea. Editura Politicii Bucureşti.şi obligindu-se să se retragă din ţară. Armata engleză de ocupaţie trebui să capituleze. 155—162. au ocupat insula Charak. chipurile. CHBE.. Sub presiunea campaniei de aţîţare a opiniei publice. impunea Porsiei evacuarea zonei Herat în timp de trei luni de la ratificare şi promitea. voi. Tratatul ide pace. Doulktthahi. organizată de cercurile conducătoare engleze. în 1856. pp.. după ce predase aproape toată artileria şi muniţia. 14. întocmai ca în legendele antice despre asemenea dezastre. Kabulul fu cucerit din nou. Afganistanul. . eliberară pe Dost Mo-named şi îi îngăduiră revenirea la tron (Shujah fusese asasinat BJ timpul răscoalei naţionale afgane). Opere. în octombrie ei se retraseră.

Golful Bengal. p. în Opere. Faptul în sine. cit. [1958].nii'oon ». 42. din 1824—1826. 559 . pe soi oi cil. în schimb. p.i căreia a fost el purtat4. Situaţia pe continent si în Anglia. p. pp. războaiele purtate împouiv.i Dacă războaiele de la frontiera de nord-vest i Indi cal puţin scopul logic al consolidării apărării posesiuniloi gleze din această parte. 9. din 24 februarie 1826. Pacea încheiată în iunie 1853 . . 304 şi nota 275 . 214—215. „Din toate expediţiile militare britanice în Orient — scrie Marx referindu-se la al doilea război — mici una n-a fost întreprinsă pe motive mai puţin întemeiate oa aceea din Birmania" -. 67. pe ace cale. CHBE. iar pe mare superioritatea britanică era atîi dl copleşitoare. voi. irnpumîndu-se Birmaniei. în Opere. p. A History of Modern Burma. pp. voi 12. în Opere. 5 Demangeon. voi. ca si ootitribuţiili suplimentare percepute au stîunit nemulţumiri în [ndi* Frontiera de est a Indiei: Birmuni. ' F r i e d r i c h E n g e l s . Birmania. C a d y. Tratatul cu Persia. voi.. p. s-a soldat cu anexarea provinciilor Assam. în Opere. IV. 4 K a r 1 M a r x. 87—89. Persia fi China. 72—73 . Războiul din Birmania. 67—68.i început al doilea irăzboi.i adus Angliei provincia birmană de coastă Pegu şi portul K. încît ar fi fost cu totul ridicolă presupui io Birmaiiia ar fi putut întreprinde ceva contra Indiei. 12. 561 . '181 1 . 214.. sub pretextul lezării drepturilor unor comercianţi englezi. F r i c d r i c h I i n g e l s . pp. pp. devenea um LAC britanic. 2 Karl Marx. războiul a mărit ou 13 milioane 'de lire datoria publică a Indiei. voi.i Birmi niei nu se pretează la aceeaşi justificare. IV. 229—232. op. prim tratatul de la Yandabo. 302 . Arrakan şi Tenasserim. op. CHBE. Bengalul despărţit de Birmania printr-o regiune muntoasă. 214 K a r l M a r x .în amîndouă războaiele eu Persia ui folosit şi trupe indiene. 14. op. şi o contribuţie de război de 1 milion de lire sterline 3. Primul război. p. voi. [ndia nu era ameninţată de pericolul nici unei invazii. C a d y. pp. cit. gr< bilă trupelor. J o h n V. K a r 1 M a r x . la fal cu Marea Arabiei. în Opere. 9. [Războiul anglo-persanj'. cit. în Opere.. 73—74. Dinspre răsărit. Ithaca (New York). 12. p. în 1852. Vezi şi Karl Marx.

El a devenit astfel întemeietorul dinastiei „rajahilor albi" din Sarawak. încercările de -i obţine însă din partea împăratului Chinei autorizaţia de a . conpe portughezi. englezii anexară insula Labuan. Cea dintâi interesată în comerţul cu China era.5 . p.iI reprezentat de China. r. stăpînire com pletată către sfârşitul secoluikji al XIX-4ea 2. Compania Indiilor. cu populaţia sa imensă. cit. p. a autorizaţiei oficiale din partea statului chinez. a acestor Indii insulare dki sud^estu'l Asiei. interesul companiei pentru piaţa chineză creştea. Ceea ce ea n-a reuşit să facă pe calea ilegală. compania a încercat să introducă opiu de oontrabandă în China prin apropierea portului Macao. evident. în 1946 1. H a r d y. au acceptat protectoratul britanic. în a doua jumătate a secolului al XlX-lea.pătrunde ou mărfurile lor în Imperiul Ceresc se izbiseră de . îin persoana lui Charles Vyner Brooke. 300. de lîngă coasta de nord a insulei Bonneo. date fiind convenţiile anterioare cu Olanda. aproape singurii care se ocupau pînă ' U i II n s c h w i g. Un anume James Brooke a abţinut de ia sultanul de Brunei (în nordul insulei Borneo) o concesiune cu drepturi suverane asupra părţii de sud a provinciei Sarawak. 85 (1961). Pe măsură ce dominaţia ei în India se lărgea şi se consolida. tom. După ce. 300.. (182 . în „Revuc Historique".iti Indien. m^a mai vizat aproape de loc zona Insulimdei. CCXXV. a ânceput a practica ilicit. In 1846. Totuşi ea a înregistrat în 1841 un mic succes interesant. op.Expansiunea engleză. pe măsură ce teritoriul tot mai vast stăpînit acolo oferea mai multe resurse. strănepotul întemeietorului dinastiei. în felul acesta s-au pus bazele stăpînirii britanice într-o parte a marii insule. ce s-au arătat destul de refractari pătrunderii influenţei companiilor capitaliste străine. if. vor ceda Angliei principatul lor. an. 1 H a r d y op.un invariabil refuz.. Războaiele opiumului Dezvoltarea vertiginoasă a industriei atrăsese de mai demult atenţia negustorilor englezi asupra debuşeului excepţioii. De pe la 1773. Colonisation britannique. cit. Ocean Paciţique et < i. „rajahii albi".

. de faranâ. . din partea ei. 1 Primele încercări n-au porta aviM ii 1794 însă. 'contrabanda s-a intensificat.i cretcui în 1800 de zece ori 'faţă de 1773.icterului dăunător al acestui stupefiant.irn I U L Spre a nu se compromite. De la 1824—1837. impuse o despă1 Cam 12 000 kg anual. . terminindu-se cu 'înfrângerea chinezilor şi semnarea tratatului de la Nankin. nu < omisar imperial sosit la Canton reuşi să confişte şi sa i i i . CU un jug dl lemn în jurul gîtului. Unul din înalţii dem nitari chinezi. Chinezii se de iiei i . compania a interzis. dobîndi libertatea comerţului prin cinci porturi chineze cu o taxă vamală de cel mult 5% „ad valorem". Prin acest prim tratat inegal impus de o putere europeană Chinei. to.mprotestele faţă de activitatea negustoriilor străini au irămas fără efect. Cantitatea de opiu strecurată în Imperiul Ceresc . Propunerea fu respinsă. de încă trei ori. pricinuind o pierdere unorciainţilor englezi. dar în acelaşi timp înch contracte cu vase particulare. Acest im iden. propuse legalizarea lui. Anglia îşi însuşi insula Hong Kong. I o mare cantitate de lăzi de opiu. cantitate admisă de chinezi la import. 183 . a lărgit producţia opiului în India şi la 1798 şi-a instituit monopolul asupra vîn/.atunci cu vînzarea acestui articol. selor sale contrabanda în China.i i I I . în 1 K3*>. care începuse a dezor ganiza vistieria şi circulaţia monetară.1 sorvi guvernului Angliei ca pretext pentru a dezlănţui împotriva Chinei primul iră2iboi al opiului. la 29 august 1842. i păşească energic la suprimarea contrabandei şi. pe consideî c n i i i i l i . care se obligau să introduci în China stupefiantul produs şi iiumizat ide companie. Cam pania decisiv. de ton.i ie desfâţură în anii 1841—1842. I I . arătînd considerabilele venituri pe care statul i li încasat din taxele vamale după comerţul cu opiu. cantitatea opiului de contra bandă crescu în continuare. în scopuri medicinale. ilar în 1824 de şaizeci de < > t i. încît după doi ani guvernul im rial a introdus pedeapsa bătăii cu nuiele pentru diştii ahinezi de opiu şi expunerea lor In public. în Clintii Iţi dcitul < l e mo j deste. Toate pedepsele guvernului chinez asupra supuşilor săi. Compania. Ea a luat proporţii. Alarma guvernului chinez faţă de acest comerţ era provocată mai ales de scurge rea 'necontrolată a argintului din ţară.

una din capodoperele arhitecturii chineze. englezii au declanşat al doilea război al opiului (1856—1858). al treilea război. Pe de altă parte. Cf.. cu peste 75% în 1845. dintre 1850—1864. în 1 Ceea ce înseamnă că orice avantaj ar fi acordat China în viitor. După semnarea tratatului de la Nankin. obligînd China să le des■ i u . adăpostind comori de artă — a lărgit şi mai mult posibilităţile comerţului pe baze inegale cu China. F r i e . sau chiar regres al exporturilor.dr i c h E n e 1 s. prin concurenţa textilelor engleze şi ale altor ţări 2 au dat loc la . O la nda .. altei ţări. în perioada următoare. perturbaţiiile financiare provocate în China de lipsa tot mai acută a argintului. de el aveau să beneficieze automat şi supnjii l > i I I . i Tieintsin noi acorduri. în timpul acestei răscoale. precum şi ruinarea meşteşugarilor chinezi. icnţa chim > a avut un mai accentuat caracter popular. ajungîndu-se repede la suprasaturarea relativă a pieţei chineze şi la o stagnare. prinţr ■> convenţie. . voi.i iţe le U nite . în i ratate comerciale asemănătoare cu cel de ia Nankin.. Rusia şi Statele Unite au încheiat l . valoric. Volumul comerţului cu China a crescut. Fr anţa şi Rusia au impus şi e le Chine i. penetraţia străină în China şi împărţirea ei în zone de influenţă se vor baza tot mai mult pe conlucrarea cu clasa dominantă şi guvernul imperial chinez.gubire de război şi aşa-zisa „clauză a naţiunii celei mai favorizate" *. faţă de 1836. care a paralizat în mare măsură autoritatea guvernului imperial din Pekin.tulburări sociale care au culminat cu marea răscoală a taipinilor 3. pp. A şa a u nu mi t icefti răsculaţi statul întemeiat de ei. Acestea. la capătul căruia atît Anglia. i i n i pormanente şi sa permită străinilor liberă circulaţie prin fără şi dreptul de navigaţie pe căile fluviale chineze 4. i i n l de vară -imperial.porturi. spre deoiebire de cel din 1839—1842. i P i n T ie n K uo = Re ga tu l C e r e s c a l Ma r ii P ă c i. incapabile a-şi menţine puterea. 216—217. să admită la Pekin reprezentanţe diplo-i n . Persia }i China.. în schimb. în Opere. cu centrul Ia Nankin. folosit pentru plata (mărfurilor străine. 4 In euriul acestui război. In 1859—1860. 12. piaţa chineză a fost asaltată cu mărfuri englezeşti. 184 . englezii au sprijinit guvernul imperial în acţiunea de înăbuşire a răscoalei taipinilor. purtat împreună cu Franţa — în cursul căruia a fost ocupat Pekinul şi jefuit l ' i l . cît şi Eranţa.

547—548.. Selected Documents from the Foreign Office Archives. 9 . î n O p e r e . în Opere. Prima cronică internaţio nală. 1 K a r l Mar x-F r i e d r i c l i E n g e l s . 8 W e i 1 1. Karl Marx. 7. Karl Marx. 77—78 . pp. cit. 73 . cit. voi. constituirea ilistate independente în întreaga Americă Latină. F r i e d r i c h E n g e l s .. voi. A i l i n î i u l li cunoştinţa Camerei Comunelor. Webster. Bucureşti. voi. grupate în aşa-inumita Sfîntă Alianţă. K a r l Marx. vor încerca. K a r 1 M a r x. pentru a restabili echilibrul celei Vechi" 2. 216—217 . Prăbuşi. pp. pp. Acesta a fost şi motivul pentru care Anglia a acordat sprijin diplomatic mişcării de eliberare din America Latină. PriedrichEn. voi. p p . C. ministrul de externe George Canming dei Iară cu emfază : „Am chemat la existenţă Lumea Nouă. Noul război cu China. în Opere. completă a colonialismului hispano-portughez în această parte a lumii a prilejuit Angliei o lărgire a debuşeurilor sale comerciale pe piaţa noilor state independente. pp. voi. voi. Kditura Politică. [Noua expediţie a englezilor în China]. v o i . în Opere. 1 0 2 — 1 0 5 . Istoria comerţului cu opiu. P« liă si China. care se răsfAngeau tului de stat. 3—23. în Opere. pp. Columbiei şi Argentinei. p.condiţiile creşterii nemulţumirilor popul apoiere a Chinei. p. 568— 570 şi 587 . opunîindu^se proiectelor de intervenţie contrarevoluţionară ale Spaniei şi marilor puteri reacţionare. 1812—1830. vezi şi K a u f ni a n n. pp. K. pp. Revoluţia din China si d i n E u r o p a . 12. în ianuarie 1825. prin concesii rea economică şi politică a ţării K EMISFERA DE VEST ţârii de Lbii Lunea apadui li America Latină şi Indiile Apusene Marele eveniment politic ce caracterizează istoria sferei de vest în prima jumătate a veacului al XIX-4ea a Foii eliberarea coloniilor spaniole şi portugheze. [Tratatul anglo-chinezj. în Opere. 1938. Britain and the Independence of Latin America. 13. pentru irijinul puterilor străine. 239 .gffs. ■ n ' u ş teren oficială din partea guvernului ibritanic a Mexic ul ui . op. în Opere. 1962. 553— 560 . 12. 12. 12. 185 . op. < Kford. 175—180 . I. voi.

p. . statutul porturilor „libere" din Antile 1.idus în Anglia din Cuba sau Brazilia şi cel din Indiile • l < .. 58. foştii sclavi au fost trecuţi în statutul aşa-zisului sistem de „ucenicie" (apprenticeship). Aşannumkul „Sugar Duties Act" (Legea taxelor asupra zahărului) a stabilit tarife egale ide import între zal u n i l . în aceeaşi perioada. 483 et passim. au desfiinţat dintr-o dată comerţul de contrabandă ce înflorase iîn Antilele engleze. numai pentru mîncare. ca inutil. în anii ide tranziţie spre statornicirea relaţiilor de muncă salariată. Drept urmare. p. Legea a precipitat declinul plantaţiilor.inc".. 485. M C . an. sclavii ocupaţi în agricultură erau obligaţi să presteze foştilor stăpîiii 45 de ore de muncă pe săptămână. cu perspective infinit mai largi de dezvoltare economică. din cauza acaparării de către Anglia a altor colonii. legea de aboilire a (sclavajului în coloniile engleze. cit. A survenit. în „Revue I [ist. mai ales în anii 1842—1845 2. împrejurările acestea au mai adăugat un motiv la decadenţa accentuată a coloniilor engleze din Antile.Independenţa fostelor coloniii spaniole şi portugheze. < Ulii . atîta vreme cît America Latină era supusă monopolului comercial hispano-portughez. Ele devin posesiuni de importanţă secundară. cacao.. deşi alcătuită cu toate menajamentele posibile pentru marii plantatori. în 1822 fu abolit. 1 F r a n c o i s C r o u z e t . în timpul blocadei continentale napoleoniene. Desfiinţarea sclavajului s-a aplicat în Indiile Occidentale cu data de 1 august 1834 . afectat de creşterea producţiei de zahăr din sfeclă. Scăderea preţului zahărului a fost marcată de o criză extrem de severă. . ce îşi crease o bază în Europa. 85 (1961).. conform prevederilor legii.. tom. op. ' IVntru sclavii din alte munci dccît agricultura termenul era de I nu 186 . libertatea comerţului cu inoile state. i i in a 1. Importurile de zahăr din Indiile de Vest au scăzut considerabil după 1830. p. Timp de 6 ani după eliberare 4. ■'. CCXXVI. în anii 1830—1831. I I . a pricinuit totuşi anumite dificultăţi economice.Vest. Sînt grav 'lovite de scăderea continuă a preţului zahărului pe piaţa mondială. R e c e n z i e l a l u c r a r e a : F r a n c e s A r in ( i ■ . bumbac 3.. obligînd pe proprietari la încercări de ireconversiune a acestora spre noi ii uluiri : cafea. The Free Port System in the British West Indies.

ei munceau tot la stăpînul căruia ti prestau cele 45 de ore. atunci cînd salariul lor. plantatorii au < < < negrilor 1 şiling. nai că primeau salariu pentru orele in plus. wn caz de boală sau infirmitate. prin uzanţ ă. nădăjduim că citi torul nu-şi va face iluzii. pînă la 1 şiling si 8 pence pe zi. aveau să im n diţie. pronunţată însă de ma im <le proprietari. tim p de 4—6 ani . După expi ra termenului. pînă la 4 şiling 6 pence pe zi. i ' In rostui] timpufcii. posesiuiruile noi. U I KK I OS .pe care o ocupau timp de trei luni după eliberarea lor completă. Intr-adevăir. Refu ui | celor 45 de ore de muncă gratuită îi ficea pasibili de pe deapsa cu biciuirea. Poate cel mai important rol al sistemului fost de a ajuta pe plantatori să fixeze salarii cît mai care. îşi puteau perrniti ofere salarii foarte scăzute. II. r\vi Ui dreptuil să-şi scurteze perioada de „ucenicie". în Jamaica. plată mult inferioară celei a oricărui muncitor alb. de timp. nbidem. Din punct de vedere politic. spre deos'ebire ide Jamaica.işi durată.cînd negrii cereau de la 3 şilingi şi 6 pence. au introdus sistemul amenzilor pentru lipsa sau întârzierea de la lucru 4 . » CHBE. erau liberi să se angajeze ca salariaţi 2 . • De regulă. negrul cu fam ili a sa puteau li evacuaţi cu forţa. i l . pp. 187 . 501—502. j > < .. sau cel mult pînă la 1 i u n i e 1839. casă îşi asistenţă mali» . Refuzul lor de a lucra a făcut ca salariili se stabilească între 1 îşiling şi 8 pence — 2 şilingi şi 6 pi pe ai. plantatorii pretinseră negrilor chirie pentru îină la 5 şilingi săptămîmal. dobindite în vremea războaielor 'napoleoniene şi confirmate de tratatele 1 Cu privire la promptitudinea şi eficienţa acestei „asistenţe medi cale" din partea plantatorilor pentru foştii lor sclavi. în B. In caz de neplata a chi ri ei . Un alt mijloc de presiune asupra foştilor sclavi şi totodată de exploatare a lor pînă aproape de limită a 'fost dispoziţia ca ei să mai poată dispune de casa . pp.îmbrăcăminte. cîtă vreme ei aveau asigurat acul minimum de 45 ore muncă gratuită săptămânal. dacă plît iu untioipal o lumă fixată ca răscumpărare a libertăţii eoni plen-. fără a mai vodbi de salariile din metropolă 3 . se iridica în genere la 11 şilingi şi 8 ponce. 498—499. plantatorii n-au pretins această chirie foştilor sclavi. pe acee. în schimb..

ambele părţi se obligau să nu colonizeze > nu încerce a exercita vreo dominaţie de orice fel asupra teritoriu din această zonă3. 188 . I M D I ) era secretarul de stat al S. Ghristopher. Coloniştii spanioli fură eva-' H ! i . în America de Sud. p . Mai întîi.. ' I. Statele Unite au jinit în schimb. 474. a obţinut. Barbuda. Dominica. Cu privire la America Centrală. căreia i se acordase deja în 1768 dreptul la o adu nare reprezentativă aleasă. dar fără a renunţa la pretenţiile de posesiune formală asupra lui. Reşedinţa guvernatorului general se afla în Bairbados '. în 1811.u'hn şi consiliului său. un statut politic intern asemănător cu al vechilor colonii. Deoarece Anglia şi-a ţ i n u t stăpînirea foi Hondurasul britanic. Wa'lken Ambele ţări i acuzat atunci reciproc de încălcarea tratatului ClaytonIVulwcr. englezii evacuaseră complet arhipelagul. La fel s^a procedat un an mai tîrziu cu insulele Windward (Barbados. în sensul că puterea ora concentrată în întregime în mâinile guvemator. Anglia a încheiat la 19 aprilie 1850 cu Statele Unite aşannumitul tratat ClaytonBulwiT2. ministrul I ( / / / . Nevis) şi insulele Virgine au fost integrate într-o federaţie. Pe la 1774.A. I I . insulele Leeward (Antigua.noile state libere. Incidentul s-a aplanat însă în octombrie 1856. iar Anglia a recurs ohiar la o demonstraţie navală pe coastele Americii Centrale. din pricina insulelor Failkland. Vincent. după începuturile promiţătoare ale relaţiilor dintre Marea Britanie şi . 489. a intervenit o perioadă de răcire a . St. printr-o convenţie care declara neutralitatea coastei Mosquitos şi a zonei maritime adiacente. în frunte cu un guvernator general. / .U.din 1814—1815. Numai insula "Iobage. avînd reşedinţa în Antigua. iar Bulwer. în 1832. pp. venirea la putere în Nicaragua ■ ontuirierului de origine americană.i ci. i . ' 'HBE.raporturilor cu Argentina. dar în 1783 fusese cedată Franţei. 5 40 . Argentina căuta să-şi stabi1 englei la Washington. I I . Grenada. la 1855. Montserrat. Tobago). unde singura posesiune engleză era micul Honduras britanic. din ordinul juntei revoluţionare de la Montevideo. între 1820 şi 1828. după 1815. prin care . St. aveau un regim mai puţin evoluat decît cele vechi.

pe această cale. 81. în decembrie 1832 — ianuarie 1833.:ezi) k 1801. industriei forestiere. [ 19 49 ]. Anglia şi Franţa instituiră o blocadă navală comună asupra Buenos Aires-ului. determinînd un considerabil avînt al.lească suveranitatea asupra insulelor. cu începere de pe la 1808. Mary Q u a y l e I n n i s . An Eco nom ic History of Canada. cit. a IlI-a. 544—546. în 1841. C l a u d e F o h l e n . L'Amerique anglo-saxonne de 1815 â nos jours. satisfacerii nevoilor britanice de lemn de construcţie. în 1845. II. ed. s-a ins la o populaţie de 240 000 de locuitori (britanici şi fran. profitînd de um incident argentino-amri li reahemarea guvernatorului argentinian. Toronto. 189 . pe baza căruia colonia a păşit într-o perioadă ide prosperitate economică 2. The Interplay of Canada. pp.. De la cei 60—65 000 de râncezi care trecuseră în 1763 sub dominaţia Angliei. 1965. a IV-a. dar . 71. Fu rîmlul Argentinei înainteze proteste. recuimpăinitoare era emigraţia engleză şi îndeosebi scoţiană •'. 3 D e m a n g e o n. Canada cunoaşte un spor continuu de populaţie.guvernul britanic nu le a&du OUfl. • ! John B a r t l e t B r e b n c r . ed. a transformat considerabil caracterul etnic al Canadei. care se procura din ţările limitrofe Mării Baltice. la 500 000 în 1815 şi la 1 843 000 în 1851. p. făcând din francezi o (minoritate şi r u l k î n d mult însemn ă1 Ibidem. Ne n de limbă spaniolă se aşezară aci. Cererile engleze s^au îndreptat atunci către Canada. Paris. pp. a creat dificultăţi. p. decretată de Napoleon în 1806. p. obligînd astfel Argentina să semneze în 1852 un tratat prin care se reglementa 1 fluviu tuturor corăbiilor. op. [1954]. Noi incidente surveniră în legătură CU refuzul guvernului argentinian de a permite vaselor străine navigaţia pe fluviul Parana. Anglia proti cele din urmă. reocupi arhipelagul. Colonie tipică de emigraţie. un act al -parlamentului autoriză deportarea de W na|i în arhipelag 1. Canada Blocada continentală. 6 5 . 112—113. the United States and Great Britain. North Atlantic Ţriangle. N e w Hav en .

reprezentând restul burgheziei şi denumită părea „malcontenţilor" (nemulţumiţilor). înăuntrul fiecăreia din cele două provincii. care. Opoziţia. p. viaţa politică era dirijată de o grupare «taică. împărtăşind convingeri republicane şi preconizând. de la 80 000 de locuitori în 1815. Alături de pătura dominantă.ii polii ii a dintre conservatori şi liberali. Efectul emigraţiei s^a resimţit. prin legea din 1791. în locul opoziţiei naţionale dintre francezi şi en glezii. mu atît în planul contrastului etnic-maţional anglo-f. aliată cu proprietarii » CHBE. Adversarii o ironizau cu denumirea de „Family Compact" 2 . In Canada de Jos. ajunge (la 455 000 în 1841 K Noua situaţie avea să ridice din nou problema reorgani zării politice a Canadei. era poreclită II i „Scotch party". Mc familie. In Canada de Sus.. cuprindea în mare majoritate emigranţi de dată mai recentă. în baza actului constituţional din 1791. clici. rod al luptelor din secolele XVII—XVIII. în numele aderenţilor săi. Ea va evolua repede spre constituirea unui „partid al (reformelor". Liderul partidului a fost William Lyon Mackenzie.tatea Canadei de Sus.raneez. în prima jumătate a veacului al XlX-lea. Gruparea conatoare. de inspiraţie combinată whig (liberală) engleză şi democratică americană. separată în două provincii diverse din punct de vedere etnic. 251. apare în avanscenă — fără a o acoperi însă pe prima — opoziţia so ci. i de episcopul anglican John Strachan. nuanţele politice se complicau prin împletirea contradicţiilor sociale şi naţionale. VI. introducerea unui guvern responsabil şi a tuturor instituţiilor parlamentare engleze. care acaparase conducerea politică. Această re organizare va fi însă şi rezultatul evoluţiei politice interne a celor două provincii. 190 . s-au format grupări de opoziţie. care. mulţi de origine americană. cît în cel social-politic. deţinea puterea atk la Toronto cît şi ila Quebec. reprezentând păturile burgheze nemulţumite de caracterul prea îngust al instituţiilor repre zentative. reprezentând mai ales înalta funcţionăirime şi ini i . fiindcă era formată din negustorime bo■ în mare parte de origine scoţiană. Ea a con-Mi mit nucleul partidului tory (conservator) din Canada de '«ir.

fac să apară „canadienii". creatoare de noi comunităţi de interese. îmbibată însă ou o puternică und. obţine o adunare aleasă pe o bază mai largă. în Canada de Su Pe nesimţite. lansai prematur. Louis-Joseph Papineau (1786—1871).i alianţei dintre opoziţia liberală a ambelor provincii. Şef aii partidului . cit. muilţumit. prin proteste adresate miniştrilor britanici. pp. cu tradiţiile şi duşmăniile lor. cu alte cuvinte acelftfi prin cipiu al guvernului responsabil în faţa parlamonuili. Opoziţia.astfel apropierea din ele şi semnificând atenuarea exclusivismului naţional engle francez. începînd cam cu ii 1829.intern instituit prin actul din 1791 este tot u i . Maokenzie.1 devenit... Apropierile şi paralelismele fundamentale în evoluţia politică a celor două provincii se profilează mai ales de pe la 1820. Proiectul a fost respins. Din „englezi" şi „francezi". p. Revendicarei I u n damantală a acestei grupări era dreptul de control ii adu nării asupra organelor executive.ii ae Papineau. Eşecul acestui proiect. care siugerase guvernului britanic soluţia administrativă din 1791. cit. realităţile politico-sooiale. pp. Faptul atrase după sine o întărire a opo. mai . de pildă. op. ii frecvent criticat. în acest an.i lă. în ambele provincii. VI. 60. Camera Comu-. G i r a u d. pro gresistă. conturarea unor perechi de partide poli adverse a dus la sprijinirea reciprocă a conservatorilor şi li ralilor din ambele (provincii. dupS 1815. pregătind . anima şi pe liberalii lui W.liţiei în < .i Li prin Oi păţii şi franceze prin origine. însăr1 Formarea partidelor politîce în cele două Canade : CHBE. a adoptat o linie liberali. oom bătut imodi.funciari (mulţi din ei nobili) şi vîrfui imii de origine franceză.i M..i Ar naţionalism francez şi clericalism catolic. din ionul cărora reiese sensibilizarea sentimentului naţianal-particul.vrist al firanco-canadionilor. 56—64. 236 et passim . unul 1 mi un. printr-o emendare constituţio-n.. ul a de Sus şi o încurajare a ei în Canada de Jos. cercurile engleze din Canada de Jos nu înaintat un proiect de uniune a celor două provincii. 207—209. 1 Anglia 2 . L. a determinat probabil şi opinia unui comitet al Camerei Comunelor. 191 . aşa-numitul partid duna i aci interesele majorităţii burgheziei. 2 G i r a u d. devenind ' ' ■ 1 urai reprezentativă decît era. cînd Canada de Sus. op.

1 IUrlaw—Madden. în Canada de Jos. nr. Marburg. în ambele provincii. ' W I'. dar cu o mai pregnantă nuanţă republicana. Hans •. cit. Gir aud.. denumit „Cele 92 de rezoluţii". al cărei raport conchise împotriva oricărei reforme politice esenţiale. Kennedy. De un tratament asemănător avu parte şi opoziţia liberală din cealaltă proviimcie 4. cuprindea „Declaraţia reformatorilor din Toronto". Ele duseră la izbucnirea unor tulburări ia Montreal. guvernul din Londra respinse revendicările formulate de Papineau şi ameninţă eu suspendarea regimului reprezentativ. M. în 1828. pp.cinat să ancheteze situaţia. cit. Documents of the Canadian Constitntion. ale cărui puncte esenţiale erau : recunoaşterea drepturilor adunării de a controla actele de guvernămînt şi finanţele şi crearea unui consiliu «legislativ eligibil s. Mackenzie. în „EHR". i i I l'wbleme der Britiscben Reichpolitik in Kanada : die Rebellion ton 18 ■/. pentru moment. Papineau redacta programul partidului canadian. 87 000 de semnături de adeziune. op. în 1834. 65—66. Modul în care cercurile liberale din Canada ridicau problema unor organe executive responsabile la faţa adunărilor locale conţinea germenele unei formule noi de conciliere a unităţii imperiului cu autoguvernarea coloniilor 2. op. 192 . Rrin întreg conţinutul său. 1963. 245. 227—232. un admirator al oon*tfltuţiei americane şi al celei franceze din 1791. soldate cu morţi şi răniţi. 1960. pp. în direcţia unirii celor două provincii 1. p. redactată de W. 66 >88. 19. 234—236. Drept urmare. într-o campanie populară.. 264—268. pp. 308. Lansate nanifest. Ldei asemănătoare. „Cele 92 de rezoluţii" nu i unirii.. în 1832. intensificarea acţiunilor opoziţiei îndeamnă puterea executivă la felurite acte arbitrare împotriva adunării reprezentative. op. în cazul că opoziţia nu s-ar fi liniştit. " Mor ton. pp. ///(/:. VI. 456—457. tulburările ce avuseseră loc şi lansarea celor „92 de rezoluţii" au determinat guvernul britanic să trimită a comisie de anchetă. internă din Canada. acest program releva în Papineau un discipol moderat al revoluţiei franceze. care a făcut-o să fie calificată drept o nouă „Declaraţie de independenţă". L. cit. Co mitetul a recomandat să nu se insiste.

cît şi Papiineau. 158. se adăugau contradicţiile dintre cultivatorii rurali şi proprietarii funciari francezi. p. a căutat să dirijeze nemulţumirile ţăraniilor pe un făgaş politic îşi naţional1. publicat de Reginald Coupland. ipropuse unificarea celor (două provincii. Categoriile Turale erau atinse de fluctuaţia preţurilor şi de criza producţiei de grîu. separatismul francez din Quebec. 1952. Răscoala din 1837 şi actul de uniune din 1840 în noienibrie-deeembrie 1837. Atît Mackenzie. s-au refugiat în Statele Unite. contradicţiile politico-sociale din Canada. care se datorau siste mului seniorial şi tehnicilor agricole înapoiate pe care el le conserva. cu îngăduinţa regimului britanic.. A r t h u r R. F o h 1 e n. [1946]. cu suspendarea statutului constituţional. conduse de partidele de opoziţie. 171—173. Oxford. unde textul însuşi al raportului relevă limpede intenţiile de a-i deznaţionaliza pe franco-canadieni. Rebeliunile din 1837. în ambele provim ii izbucniră răscoale. 150. Toronto. ed. 82. prin forţa armelor. avînd unele interese comune cu proprietarii funciari. cit. XLVI). In Canada s-a reintrodus regimul militar. Mai gravă a fost cea din Canada de Jos. 17.La tulburările politice. şi-au făcut astfel efectul. în acelaşi timp. senioriile de tipul veacului al XVII-ilea. El ajunse ia concluzia că cea mai bună soluţionare a crizei ar fi introducerea guvernului responsabil. Cf. a II-a. Englezii au reuşit să facă faţă situaţiei. 161. The Durham Report. 71. atinseră punctul culminant. Lower. după îinfrîngerea insurecţiilor. cu apre cieri foarte elogioase la adresa lui: „Magna Charta celui de-al doilea imperiu britanic" (p. deşi înfrînte. în cadrul unui parlament unic. elementul englez ar fi contrabalansat. O nouă misiune specială de anchetare a stărilor de lucruri din colonie a fost încredinţată lordului Durham (mai-noiembrie 1838). Raportul lui Durham. Ele au contribuit la introducerea guverniului iresponsabil în Canada 2. care-şi menţinuseră. în felul acesta. şi avînd fără Jmdoială un rol în agravarea lor. 2 1 13—451 193 . op. Canada. însă şi pp. M. Burghezia franco-canadiană. generate de problema responsabilităţii guvernamentale. Natlon and Neighbour. pp.

345. Liberalii susţineau însă că acesta reprezintă coroana britanică. op. ei au adoptat linia strângerii legăturilor cu liberalii din Canada de Sus. provizor iu. pp. ceilalţi înfrînţi ai răs coalei.Raportul lui Durham a fost violent criticat de unii membri ai parlamentului britanic. M. francezii sperau ca. p. format dintr-o adunare aleasă pe patru ani şi un consiliu legislativ numit de puterea executivă. sub guvernatorul general. : lesiuni parlamcnr. Atît guvernatorul Sydenham. Echipa Textu l la W. cît şi unuil din urmaşii săi. interpretau actul din 1840 în sensul că primul ministru al oricărui guvern avea să fie însuşi guvernatorul general. iar autorul acuzat de complicitate cu „rebelii" canadieni. l i i c r n . După recenta înfrîngere a răscoalei din 1837 nu aveau însă nici o posibilitate de rezistenţă. Pe o astfel de bază.irc . Cf. Trebuie avut în vedere şi faptul că între 1841 şi 1846 la putere se afla partidul conservator. K e n ne dy. nu acelaşi lucru se poate spune despre aplicarea principiului responsabilităţii guvernamentale în faţa parlamentului. P. prin urmare îi revine acelaşi rol : „domneşte. Charles Metcalfe. la a ltă f ormulă de compromr. de i î r c 4 ani. aleasă tocmai pentru a evita optibilităţile care s-ar ifi putut ivi. Actul de uniune a Canadei. el acorda Canadei uo parlament cu toate drepturile obişnuite ale unei astfel de instituţii. metropola a ezitat. Guvernul avea să fie răspunzător în faţa parlamentului. In 1849 se va ajunge însă . la Kingston. CHBE. 536—550. la Toronto şi Quefoei . Unificând cele doua provincii. Timp de vreo cinci ani. noua capitală. De aceea. i la alegerea definitivă a anei capitale potrivite. Dacă guvernul britanic a fost destul de expeditiv în apli ca uniunii. promulgat ila 23 iunie 18401. Aplicarea actului a început din august 1840. lord Sydenham. în cele din urmă. a luat totuşi ca bază recomandările sale. VI. Francezii din Canada de Jos au arătat multă reticenţă faţă ide unificare. să poara preîntâmpina oi it e tendinţă de asimilare a lor din punct de vedere naţional. în cazul opţiunii pentru Toronto sau Quebec 2. constituind împreună un puternic partid liberal. 1 dintîi parlament unic al Canadei s-a întrunit în iunie i I. cit. folosind libertăţile parlamentare acordate de actul din 1840. dar nu guvernează". 8 1 194 . u i v r .. pe cîtă vreme raportul Durham şi Actul de uniune fuseseră opera liberalilor. p î n .

Fizionomia sa va fi completată în deceniile nitoare punnr^o serie de reforme. p. 345. în primăvara anului 1849 2 . P. Hincks şi Monin.. i i i i imctivă ce apare în cadrul Imperiului britanic : < olani iile «.. Tepre/onimJ p i n u l u i majoritar. Robert Baldwin şi Lafontaine. liberalii.nudei un guvern format din oameni care să se bueui parlamentului. Din 1848. dintre care prima. op. I. a coincis aproape cu o victorie electorală a liberalii©! dieni (în 1847). p. 579—583 . Prin cele dintâi măsuri ale noului guvern s-a înscris ■■lege.wc u n i i ni vor devansa metropola în domeniul reformelor politice şi so iiile . în 1846.'are dobândesc guvern responsabil şi deplină autoguvetin. W. Numirea guvernatorului lord Elgin.. Actul din 1840 era aplicat astfel pentru prima oară. M. W e i 11. P o u t h a s. i i i n . op. i Im Ourhwn. s-a instituit în Canada o formă de responsabilitate mini riailă mai completă chiar decît în Marea Britanic 1 .. pp. îşi vor constitui un regim cu nuanţe mai democratice ilcrîi . cit. Elgin a încredinţai li taior lor. farm ilui Din acest moment. op. op. cit. Canada a cunoscut un regim parlamentar-constituţiona'l. op. pp. p. cit. în i3 n i l nsului electoral 3 — semnifică de pe acum r . Kennedy. 316—317 . dacă ne gîndim că în colonii nu exista nici pe departe o clasă socială 1 2 i i i-(1 a 1 e Keith. trebuie să fie o emainaţie a parlamentului. pp. A r t h u r Ber- . întru totul asemănător cu al oricăirui alt stat burghez îlnaintat. reveniţi la putere iu trecut prin Camera Comunelor decizia de a ( . 195 L o w e r. cit. c it. pp...guvernamentală. p. dar prezidat din 1851 de doi şefi mai tineri.. Ea a stârnit unele tulburări şi proti la Montreal. A fost autorizată folosirea limbii franceze în parlament. i i Angliei. op. La 11 martie 1848. Fapt de altfel normal. ân spiritul său adevărat. în frunte cu primul ministru. Z i e h e n. cit. a fost totuşi votată legea care acorda amnistie „rebelilor" din 1837 şi indemnizaţii victimelor răscoalei. 521 . 476 .i acordării de indemnizaţii pentru pierderile de proprietăţi în timpul rebeliunii din 1837. I I i r d y. Sub un guvern aceeaşi nuanţă.. op. 186. 17. 506. Selected Speeches and Documents. cit. 66—73 . a G i r a u d. după cum apreciază un istoric canadian...

în I K32 :. 347. 164. Pouthas.. voi. fie şi îm accepţiunea burgheză a cuvântului. mergînd şi aci pînă la mici revolte. Alte provincii canadiene Actul din 1840 pentru Canada propriu-zisă a atras după sine concesii similare făcute de Anglia şi celorlalte colonii ale sale din America de Nord. I. A Modern History. pricinuite de antaI I I I U ] dintre minoritatea protestantă. op.. aproape de limita teritoriilor concesion. 1963. VI. în anul 1854 a fost desfiinţat prin lege regimul proprietăţii senioriale în Canada de Jos 1. se achiziţionară cam 116 000 de acri pe Red River (Râul Roşu).ue Companiei Golfului Hudson. 89. pp. care a constituit. p. p. ' ( 'HBE. P o u t h a s . se introduse şi ân Newfoundland gu. şi majoi iuţea catolică. pp. M a s t e r s . cu guvernator şi adunare aleasă. 1960. Montreal şi Paris. cit. cit. 357—360. în 1855. punîndu-se bazele unei mici aşezări. p. numite Assiniboia. de la compromisul din 1688 şi până astăzi. Canada. Histoire du Canada par Ies textes. B r e b n e r—M a s t e r s. 244. Cu sprijinul său bănesc. 201—202. 347 . 242 HBE. ceea ce a dat o lovitură decisivă influenţei marilor proprietari funciari. 196 . p. p. rămăşiţe ale feudalismului de import francez. Guy F r e g a u l t—M a r c e i T r u d e i . 4 Ibidem . op. Ann Arbor. cu vederi mai liberale. <*/■ I I / . an după care a urmat o perioadă de frământări inie i n c . p. 179. VI. 429. La începutul anului 1848 se acordă guvern responsabil Noii Scoţii şi Noului Brunswick. Newfoundland (Terra Nova) primise statutul de colonie.. Compania de blanuri a Nord-Vestului voi să distrugă aşezarea. dar Selkirk interveni pe lângă autorităţi 1 F o h 1 e n. ân ciuda opoliţiei conservatorilor. op. cit. iar ân 1851 insulei Prinţul Eduard2. conservatoare.. J. care ■ mai mare influenţă în consiliul guvernatorului. nul responsabil4. un permanent element temporizator al democratizării vieţii politice engleze. lordul Selkirk luă ân anul 1812 iniţiativa înfiinţării unei colonii agricole scoţiene. BartI c t H i r li I I r r—Donai d C. în centrul Canadei.cu tradiţii aristocratice şi cu forţă economică de talia celei din Anglia.

: [jca aşezare a devenit un focar de atracţie în colo a centrului Canadei..it ive. A foţi ■> achiziţie de care compania >nu s-a putut bucur.. 197 . CHBE.aptului că ambele erau.. Im > liliţi. 419 .\ Ii loarea ei.. 100...şi.. La 1821 ea avea. A urmat obiţ. pp.mul 1849. sub numele de Columbia britanică. Coloniştii de pe Vancouver....i i graţie a tot soiul de oameni şi cu intervenţia guvernulu i care a silit compania să cedeze în 1858 drepturile ei asupri zonei. 45—61. ipe insula Vanicouver.. 89. VI. Moiton.. Du lovitura cea mare a venit lîn 1858—1859. agenţii comp. explorî. cit. Compania golfului Hudson r i d în 1843. i mu Ii . pp. co lonii de emigraţie.. în 1851. cu sprijinul acestora. pe un teritoriu vast cît un continent.... cam 24 000 de locuitori.. au descoperit acolo cărbuni. op. L. să înceteze hărţuiala lor împotriv. cînd s-a descoperii tui rîul Erazer şi la locul numit Gariboo. Poate mai mult pe baza eoiiuini. constituită îin colonie a coroanei..[tu vertiginosul „Goldrush" — năvala după aur — ou rapid.i f. avînd la început capitala în orăşelul New Westaninster 2.. parte componentă a federaţiei i sun i'dui n Pe coasta Pacificului. împreună cu Ţara Van Diemen (Tasmania). în acest timp.nd şi (li continental.i . if ortul Viei insula îi fu iîn (întregime concesionată. 0 creştere apreciabilă A populaţiei.. coloniile din cuprinsul ei s-au întins de la un ocean la altul.. Australia a cunoscut şi ea. prin excelenţă. Manitoba. In 1817... G i r a u d. lîin .. p. din care aproape 20 000 erau 1 1 W. Ea a format nucleul statului Manitob -mai tîrziu. iar spre sfârşitul perioadei i a ridicat problema do1 I I I i lor cu instituţii politico roprezeiii. OCEANIA Australia Evoluţii Australiei wn prima jumătate a secolului al XIXlea adme vag aminte de aceea a Canadei.

La 1834. în sfîrşit. se desprinse din Noua Galie. p. p. Clark. Pînă la mijlocul veacului. La 1824. op. se constitui.. op. cit. ' I >>11 1X53 se va numi oficial Tasmania. p. Diemen va avea o administraţie separată de Noua Galie de Sud 4. cit. * K a r 1 Mar x-F r i e d r i c h Engels. La 1835.. colonia Queensland.deportaţi. La 1829. A treia cronică internaţionalâ.ir la nord de Noua Galie. 7. voi. ' I" o u i li a s. unuil din guvernatorii ei. I. p. King. p. op. cit. p. 474.. în Opere. oraşul Adelaida. de la extremitatea sudică a Australiei. numărul imigranţilor de bunăvoie întrecînd pe al ocnaşilor 1. Noua Galie de Sud. op. se puseră bazele coloniei Australia meridională şi reşedinţei sale. coasta de vest. 184 . declarată în acelaşi am colonie aparte. districtul Poart Phillip. î. inclusiv traversarea lui de ila sud La nord. VII. în jurul anului 1860 fură întreprinse şi călătorii de explorare a interiorului. 115. 53 . op. iformînd colonia Victoria. cit. p. pp. în numele Angliei.. în 1859. extinse zona posesiunilor engleze de la 135 la 129° longitudine estică. azi Melbourne. avînd pe la mijlocul veacului trecut vreo 70 000 de locuitori şi cea mai mare densitate a populaţiei. populaţia sa crescuse la peste 330 000. 183. căpitanul Freemantle luă în posesiune.. guvernatorul DairBng. 198 . op. relevîodu-se prezenţa unor imense întinderi de deserturi6. pe coasta de sud a Australiei. cit. • Nowack. la ■ 1. La 1848. De la 1825. p. părea a fi destinată celui mai sigur _ viitor 3. CHBE. Aceasta din urmă. aproape de vări fluviului Murray. 190. 63—65 j D c m a n g e o n . Nowack. pe ţărmul nord-estic al continentului. Ţara Van. 347. Creşterea oilor şi producţia de lînă au devenit în acest timp avuţia naţională a Australiei. resursele coloniilor australiene erau aproape exclusiv agricole. o dată cu impulsurile imigraţiei de oameni liberi. op. unde aşezările datau de pe la 1824 5. a sprijinit înfiinţarea oraşului Port Phillip. sub numele de Australia occidentală..1 i ii a r d. ' B i i n ard.. Din „colonia-mamă". din Noua Galie de Sud. a pornit iniţiativa primei aşezări de colonişti-ocnaşi în Ţara Van Diemen 2. la 1803. 72.. cit. Ele au început a fi puse cu adevărat în valoare de pe la 1820. r ' II . pe ţărmul de răsărit al Marelui golf australian. cit.

între 1831 şi 1840. 179. Regulamentele de luan Io posesiune a pămînturilor sporesc de patru mi preţul de icbîziţie. 169. furie a squatterismului a cuprins coloniile după 1824—1825. în anul 1801. iquatteriamuil a fost reglementat şi recunoscut oficial. în <J>> de ani.. p. 199 . pp. cit.Primele pături de lînă ţesute pe păru ilian au ieşit din mîinile unor femei deportate. valoarea portului coloniilor australiene începe a depăşi pe aceea a portului s. la început. deţinui din Paramatta. il c i spre interior a coloniştilor liberi. Anglia s-a putut dispensa. ca un întrezăririi perspectivelor ce se deschideau vieţii economi' s-a înfiinţat „Societatea australiană de agricultura" ' I valoarea lînii australiene este oficial recunoscută .. cit. să pună i i. 135. Perioada pastorală a istoriei australiene a dat loc tor afaceri extraordinare. VIIj. 203 —205. La 1800. între 1830 şi 1850. iar la 1860 în jur de 20 de mailio La 17 august 1821 avu loc la Londra prima torva duzini de baloturi de âînă australian. lîn Australi puţin de 2 000 de oi... op. în Noua Galie de Sud numărul oilor creşte între 1828— 1850 de la 536 000 la 6 784 000. p.i de OOnjumctura lînii a învins opreliştile. 294 . în anii I 794 i John'Mac Arthur. aduse primele tran i. tnti an port al Camerei Lorzilor asupra comerţului britanii ■ constată că lîna australiană a prilejuit confecţion. Cu toate aceste. B a r n a r d. » CHBE. 1 Datorită producţiei australiene. 8 F i t z p a t r i c k..i I (aorliing. Peste douăzeci de 300 000.i. 4 Ibidem. ud . 184—186. importul de lînă din Australia îu Anglia a crescut de la 900 000 la 17 500 000 kg. nos în Australia. Proprietarii de oi devin regii zilei. de a importa lînă străină. Administraţia a căutat..i i ai bune postavuri produse vreodată în Anglia.' priciiiuiii. Spre sfîrşitul acestei perioade.. op. i v. 1 v atun tul (producţiei a crescut încontinuu1. 156. în 1822. Unul din guvernatorii Noii Galii constata că nici toate ar matele Angliei n-ar fi capabile să mai pună stavilă procesului şi să întoarcă turmele de oi de pe pSaninturile pe care se răspândiseră 4. între 1856 şi 1840. către 1860.. pp. Condiţiile naturale 'de a« nale pentru creşterea lor.i I OM explorat în întregime bazinul roditor al fluviilor . 188—195.

op. marcate prin actele din 1823 şi 1828. parlamentul englez ratifică ■ "încerca guvernelor responsabile. Noua Zeelandă a fost frecventată multă vreme numai de pescuitorii de balene ' l ' r m a n g e o n . II. pp. eveniment cu adinei consecinţe.. squatterismul a creat însă o altă gravă problemă agrară : extrema concentrare a proprietăţii funciare formată din păşuni şi frînarea dezvoltării culturilor cerealiere. Ch ev tu ier.6 milioane ha). din totalul de 36 milioane de acri al terenurilor cultivaibile 640 de squatteri deţineau 29 de milioane (11. 132—133. 200 . I. Noua Zeelandă După recunoaşterea amănunţită a ţărmurilor sale de către Jamos Gook. pp.. Faţă de aceste imense întinderi de păşune. cit. IŞ ' I şi după descoperirea aurului în Australia. care limitau prerogativele guvernatorului şi îl obligau să-şi numească un consiliu legislativ 2. cit. începuturile unei „democratizări" a inscituţiilloir din colonii. alături de care. Dezvoltarea marii proprietăţi ducea în realitate la coneentrairea puterii în mîinile unei oligarhii de ni.. la 1851. op. W i l l i a m s o n . în Noua Galie de Sud. op. au fost compromise în faşă. Nowack. p.. op. p. patru mari squatteri ajunseseră să posede 8 milioane de acri (3. 124—125. op..ni proprietari funciari. La 1845. 347—348. începe a se r i d i i .2 milioane ha) . guvernatorul fiecărei oolonii păstra însă dreptul de veto asupra actelor guvernelor iilunărilor legislative3. în timpul primei călătorii. cit. care se vor reflecta în evoluţia destul de rapidă a sistemului politic australian spre sokaţii democratice mai radicale. Pe la 1850 erau cultivate abia vreo 200 000 de hectare 1. Abia în cursul unei noi transformări adinei în viaţa economică şi în structura socială Australiei. între 1852 şi 1855. Ea venea îndată după sistarea deportărilor de ocJI . pp. agricultura se practica pe o scară relativ redusă. în Victoria. 133 . 84—86. I" •■ II i li a s. A Short Histot i . în oraşe. cit. Această concesie politică era numai nu început. fie şi cu atribuţii reduse. pp. ■Gllttin. Aceste fenomene de ordin economic-social au avut repercusiuni pe plan politic.i o pătură comercială şi bancară.Lăsat liber şi reglementat prin lege. 91. cit.

o mică aşezare de m s-au adăugat. a apărut un curent care susţinea spriji nirea şi organizarea emigraţiei. pp. Propuneri pentru înfiinţarea „ofi cială" a unei colonii militare. i însă din colonişti obişnuiţi. 1. probabil din insulele Pacificului. mai ales prin 1824—1827. pe iinsula de nord. New-Zealand.i ra maj mu li < liordinul unei pretenţii teoretice. pp. 1769—1840.şi de diverşi aventurieri. Cu încuviinţarea guvernului şi înarmată în 1840 cu o cârtii . VII 2 . a II-a. alte cîteva. Unii emiH a r r i s o n M. fără a-şi da bine seama ce fac. La sfîrşitull . ed. La 1837 s^a format „New Zealand Colonization Associatioin". asupra cărora suveranitatea ibi . dar cu metode care provocrtiră revolta triburilor maori. în mai 1841 luarea în posesiune în numele coroanei britanice Iu proclamată oficial. CHBE. n i v r cu '. n fost luate în considerare de către guvernul britanic 2. Iniţiatorul» lor principal a fost Wakefield. A History of New Zealand. 22—36. 446—447 şi 519—521. Wright. Compania transportă emigranţi şi achiziţiona pământuri pentru ei. K e i t h S i n-r. op.. i n u l u i i stabilit.. cit. p. iar ila 1839 „New Zealand Company". d n fel dl administrative permanente nu îl reprezentau [n cel lari insule. 80 . făcute între 1823 şi 1826. Noua Zeelandă a fost printre teritoriile care . cit. în scopul lărgirii debuşeurilor şi schimburilor comerciale atît de necesare producţiei britanice. suveranitatea engleză. Vechile tradiţii păstrate de maori cu privire la originea lor vorI» . Harlow-Madden. Cf. teoreticianul colonizării organizate şi finanţate.au atras atenţia în acest sens. Londra. 69—70. Wright. cît >i l încurajării punerii în valoare a resurselor din colonii. prin care aceştia recunoscură. conduse de şefii Rauparaha şi Hone Heke 4. pp. . La 1839 pe insula de noul ie afl iu vreo 1 100 de europeni 1. a unor triburi care 201 . Abia din 1832 figurează în Noua Zeelandă un irezident englezi în cadrul problemei tot mai vaste a emigraţiei b care a luat proporţii în veacul al XlX-lea în urma ei sociale ale dezvoltării capitalismului (proletarizarea). r lu i ii In irilor maori — cum se numeau indigenii — şi încline li 6 februarie 1841 tratatul de la Waitangi. [1960]. op. iar din noiembrie acelaşi an Noua ZeeJamdă se constitui în colonie aparte 3. 187 . Oficial IM h ifla lub dependenţa guvernatorului Noii Galii de Sud.i parlamentului. de o imigrare. p. Compania Noii Zeelande intră în trat .

pp. în anul 1851. cu o indemnizaţie pentru acţionari. Noua Zeelandă pare a fi fost locuită de alt! populaţie. op. a fost zădărnicită de americani. C H B E . identificată istoriceşte. înainte de maori. Cu toate îndemnurile acestora. O tentativă de ocupare a arhipelagului Hawaii. poetic. în timpurile precolumbicnc. cam de prin ■ I u l al X-lea al erei noastre. în „Revue Historique". ' 1 I it r d y. pp. Insulele Pacificului în raport cu interesul manifestat de Anglia în explorarea Pacificului în anii călătoriilor lui Cook. cit. Fiji. insulele Cook. prevăzînd autonomia administrativă şi instituţii reprezentative. reuşiră să înăbuşe răscoala băştinaşilor. 349—350 . Samoa. ar fi descoperit întîmplător aceste pămînturi. tot de origine polineziană. După lupte care au durat pînă prin 1845—1846. misionari englezi (şi americani) s-au stabilit în Tahiti. Un episod de oarecare ecou s-a petrecut în Tahiti. în favoarea Companiei Noii Zeelande. George Grcy.niiii'iii. CCXXV. op. 13—28. pp.granţi. primul-nii-nistru John Russeld acceptă o acţiune extrem de oneroasă pentru guvern.. în 1843. Aotearoa. Cumpără de la şefii maori insula de sud. Henri Brunschwig. de la anexiuni. probabil după panaşul de fum al vreunuia din numeroşii vulcani aflaţi acolo. cit.companie. compania fu suprimată. pentru irc din cele 6 provincii ale sale l. 306—307 . cit. VIL. Keith S i n c l a i r . Cf. pp. pp. în 1 M una jumătate a veacului al XlX-lea. Maorii reprezintă cea mai ludicJ societate umană agricolă. după tipul obişnuit al coloniilor de stat. concesionînd-o companiei. Anglia s-a abţinut. P o ut h a s. se revoltară şi ei. Ocean Pacifique et Ocian Indien. acest spaţiu geografic a fost oarecum neglijat de expansiunea colonială britanică. numindu-le. între 1797 şi 1840. Statul a cheltuit cu această ocazie 145 000 de lire sterline. I se acordă în 1853 o constituţie. Tonga. în genere. con&iderîndu-se înşelaţi tl<.'. 94—97.. op. 461—462. arhipelagul Marchizelor şi Hawaii. adică «Ţara norului lung şi alb". după el. Colonisation l'iii. din care n-a recuperat decît 52 000. iar Noua Zeelandă deveni colonie a coroanei. ■ ' « ■ 93 (1961). guvernatorul Fitz Roy şi. După revenirea la putere a partidului liberal. tom.. La 1846 s-a schiţat o primă organizare de instituţii reprezentative. 202 .

celebrul explorator David Livingstone. regiune care. S03 . oreîndu-se în jurul său atmosfera unui fel de „mart Un an mai tîrziu. cele 'două ţări schiţară un fel de primă împărţire a Pacificului în zone de influenţă : Franţa recunoscu dominaţia engleză în Noua Zeelandă. progresele colonialismului briic n-^au fost deosebite. în 1844. pînă la mijlocul secolului. op. la 1841. Franţa anexă insulele Mai Pomare o obligă să accepte protectoratul! I Pritchard. cit. întors la Londra. 212—220. în Africa de Sud îşi începe activitatea.. pp. pînă la jumătatea secolului ra trecut. în 1847.li. al căror cvasifaliment părea a se anunţa prin decadenţa Anti-lelor. în 1842.numit consul în Samoa. operă o debarcare. Călătoriile lui Mungo-Park pe fluviul Niger. 309—310 . sprijinit şi pe protestele oficiale britani actului Franţei. nuli ui în 1837.I unde misionarul englez Pritchaml. după eşecul rapid ii citi fu expulzat. ■ « < l1 gaţia sa. făcu tot posibilul ca re protectoratului ce-i fusese impus. pp. dep pe regină şi proclamă anexarea arhipelagului. priintr-o declaraţie comună anglo-franeeză. cele mai însemnate . regina expulza la un moment dai din Tahiti pi tni sionarii francezi.-. fu primii cu dcstuliJ vîlvă. O escadră fraro in dată de amiralul Dupetit-Thouars. la mijloc şi o rezervă faţă de tipul coloniilor tropicale. precum şi protectoratul acesteia asupra irhipelagului Tahiti 1. Nici bogăţiile Africii nu erau încă îndeajuns cunoscute. Explorarea interiorului ci făcuse paşi destul de puţini. dobîndise influenţă pe lîngă regina in. op. Nici pe continentul african. el fu . reprezintă începutul explorării sistematice a Africii occidentale. va fi relativ mai binecunoscută.. Pritchard i să provoace o răscoală indigenă. iar Anglia pe a Franţei insulele Marchize. în 1795—1797 şi 1805—1806. G r a 11 a n. se in nată la Londra. cit.rezultate ale călătoriilor sale în această 1 AFRICA I H a r d y.

ca în Canada. dar nu vor reuşi niciodată să creeze o pătură masivă de fermieri. Colonia era destul de slab populată. 234-235. pentru a subvenţiona emigraţia britanică în Colonia Capului. flu viul Congo. el Je va obţine însă după 1850.. încă din 1814. . Dar europenii. ■ 1 1) <• MI . H a r a y. S-au făcut apeluri şi pentru atragerea de colonişti germani. pp. ce se va menţine şi pentru. ifundînd oraşul Port Elizabeth. 513. pp. în covîrşitoare proporţie. din care vreo 10 000 de europeni — colonişti olandezi ('buri).i n g e o n. Ha rl o w-M a d d e n. cit. documente despre emigraţia între 1817 si 1823.. Tot numai după această dată va face progrese mai mari şi cunoaşterea Africii ecuatoriale.. la Londra se [deschiseră Jiste de subscripţii. 466 i r f . este slaba prezenţa a elementului rural. de a explora bazinul celuilalt mare curs de apă. fermieri *. băncile — cel olandez rămînînd precumpănitor în agricultură. pp. rămase cu acelaşi llab ocou 2. în cadrul încercărilor de a descoperi izvorul Nilului şi. Elementul britanic va ajunge să domine viaţa urbană — comerţul. O caracteristică a compoziţiei acestui grup de emigranţi. în Africa de Sud englezii au „exportat". cit. op. . emigraţia britanică ulterioară. se aflau la 1815 ca-m 90 000 de locuitori. vor constitui totdeauna o minoritate faţă de masa populaţiei indigene3. pp. Africa de Sud După instaurarea definitiva a suveranităţii engleze asupra Coloniei Capului. Aceştia erau.. industria. cit. 204 W <• i 1 I. 208—20V. în număr de vreo 5 000. comercianţi. 1 • C UM-. 68—69 . Pe la 1820 se produce prima emigrare mai importantă de colonişti englezi. englezi şi buri împreună. funcţionari. muncitori. ulterior. p. Vrii. Majoritatea lor s-au aşezat Ja răsărit de Capetowm.zonă. op. Australia sau Noua Zeelandă. Intre limitele teritoriale asupra cărora se extinsese dominaţia Companiei olandeze a Indiilor. op. ca material uman. op. 476. cea dintîi problemă pe care a atacat-o noua administraţie a fost aceea a încurajării imigraţiei. tehnicieni. cit. Iniţiativa n-a avut la început succes.

de Ja care numele a fost extins nejustificat asupra mai multora. confruntarea avea loc în prezenţa urnei populaţii indigene mult mai numeroase. pp.inr 1812.rînduil lor. pentru canadienii francezi. administraţia britanică a procedat faţă de buri cu mult mai puţine menajamente decît faţă de francezii din Canada. La . sprijinul virtual din partea unei mari puteri.ii ilcj" de Jinia impusă cu şapte ani (înainte. Chiar şi pentru singurul trib de „cafri". Raporturile dintre tauri şi aceste triburi erau altele decît cele dintre francezi şi indienii din Canada. care se simţei împinsă pe planul al doilea. în timpul exercitării funcţiei sale. pp. 205 II . Englezii au avut. 206—210.i pr<x lâJHI suveranitatea (britanică asupra ei 2.J m dauna acestei populaţii indigene.au fost afangaţi dincolo de lioi.. în fond.i va a fi ocupată de englezi de la 1825. dată de europeni popu laţiilor indigene din Africa de Sud. Burii înrobiseră şi exploatau ca sdavi la fermele lor numeroşi indigenii. denumirea sa mai corectă pare a fi „cosa" sau „xosa". şi au folosit posibilitatea de a specula contradicţiile dintre buri şi indigeni. 67—69. englezii urmăreau aproprierea aceluiaşi „drept". Deşi. prin mano] frauduloase — a silit triburile cafre să se retragă m. iar la 1829 se v. guvematoruil Somersct — personaj n» tiutit. cum rămăsese Franţa după 1763. O altă problemă dificilă a administraţiei britanice fn ■ lonia Capului -a fost aceea a raporturilor cu burai. Din toate aceste motive. vtto 20 000 de cafriJ. poziţia de clasă şi mentalitatea ob1 Denumire generică. formîndu onl „neutră" între ele şi Colonia Capului. Aici însă. 2 CHBE. Pe de altă parte. Această zon. în interesul expansiunii şi consolidării dominaţiei lor.-< ojoniei • opului Io 1819. Se reodil i experienţa complicată ce avusese Joc în Canada : confrun tarea dintre englezi şi o populaţie europeană. şi ca atare nu exactă. op. Gfglio. (în urma cuceririi britanice. care însemna în acelaşi timp apărarea „dreptului" de a aservi şi exploata fără milă masa indigenă.Consolidarea dominaţiei -britani lului pentru colonizare s-a făcut in primul n.uri. şi burii s-au dovedit ou mult mai intratabili. Rezistenţa lor încăpăţînată împotriva dominaţiei engleze va avea un caracter permanent şi grav contradictoriu : apărarea propriei libertăţi. în ianuarie—febru. după 1815. Olanda nu reprezenta pentru (buri. VIII. prin urmare. cit. îmbogăţit.

cit. VIII. Poate şi sub impresia lor. cit.. Măsura. constrângerea acestei populaţii la muncă şi i s-a permis din nou deplasarea dintr-un loc într-altul. proprietari de sclavi.. op.tuză a fermierilor buri le-a permis în repetate rânduri celor dintîi să se erijeze în „apărători" ai populaţiei indigene. liini. burii au fost la început înlăturaţi din administraţia coloniei. guvernatorul fiind însă instanţa de apel 3. II i i es. Sub stăpânirea britanică. pe dîngă faptul în sine 5. Totodată s-a organizat puterea judiciară. adăugându-i . A venit apoi anul 1834 : abolirea sclavajului în coloniile britanice. VIII. dar şi aceştia nuni ni. op. ceea ce a ruinat pe numeroşi fermieri buri. ceea ce na indignat a fost înşelarea lor de către guvernul englez.. ilustrând felul în care colonialiştii britanici -au ştiut adesea folosi contradicţiile dintre populaţiile supuse.ii reprezentative şi libertăţi politice. ' < / / / ( / • . exploatată de ei pînă atunci 2. VIII. în administraţie. în 1827. p. mai mult decât sub vechiul regim. p.. G i g 1 i o. prin urmare. abuziv şi el. în 1832 se produ-i şi câteva revolte locale. în 1825 s-a înfiinţat pe dîngă guvernator un consiliu consultativ. atingîmdu-şi astfel mai cu uşurinţă ţelurile lor de dominaţie. au fost loviţi direct. 294. pp. jurnalele editate de colonişti au fost suprimate. p. 206 . " Nu extrem de grav. şcoli . pp. op. 81. Ordonanţele din (iulie 1828 şi ianuarie 1829 au abrogat „codul hotentot". Fermierii buri.i încăpură pe da 1830 o largă mişcare pentru a dobândi it!H. l oc. consiliul va fi completat cu 2 membri ce nu făceau parte din organele admiinM i .l nu nomadiza". ele au 1 CHBE. cu alte cuvinte de a ramîne la locul de muncă l. p. format însă numai din 'funcţionari 1. op. 360 . cit. al Companiei olandeze a Indiilor. G i g 1 i o. c it.i cinci membri din afara administraţiei. în Afyrica de Sud ea s-a aplicat cu data de 1 decembrie 4. Tot în 1825 se introduse în circulaţie moneda engleză. p. S-a interzis. < I. 359 . cit. lipsea pe fermierii buri de o parte din mîna ucru ieftină.uivr ///>'/•. 74. 79. Diar.. în acelaşi an s-a introdus engleza ca limbă oficială. 73. în privinţa despăgubirilor promise : de la 3 milioane de lire sterline. 290—291 . Ibi de m. englezii lărgit 'Consiliul consultativ al guvernatorului. deoarece sclavii au fost eliberaţi cu condiţia da . justiţie. separată de cea executivă. Giglio.

Au început marele lor exod (grund trek) d est. încăreînd pe cîniţ* tOfti I mobilă. cit...Ionic... în frunte cu ... la locul numit de ei Winburg (oraşul \ riei). W e i l l .. 245 . în 1834—1835. British Policy on the South African FrUntier.. 1834—1854... în 1843 2 .. burii învinseră pe zuluţ pară teritoriul şi încercară să constituie acolo republica I IM ti...... op. se admite că ar fi migrat în Africa de Sud din regiunea marilor lacuri 1 G a 1 b r a i t h..noul lor şef. 477... pentru majoritatea acestei populaţii.. Şi-au ales condu cător pe Pieter Retief... anume pentru a-i sili pe indigeni. cit. 112—113.. întreg teritoriul de la răsărit de Fish River. Vreo 10 000 de familii.......... în 1836. din cuprinsul „Africii Negre". eliberaţi ou acest prilej. şi primele observaţii ştiinţifice asupra lor au consemnat acest fapt. pp..... ei pierduseră de la 2 000 la 4 000 de oameni şi 30 000 de vite 3...... Reluctant Empire. rămaşi fără mij loace de existenţă. pp. 207 .. Burii învinseră triburile maxabele din şi.. 34.. Hardy. 239—241..nul .l fost reduse da 1. adoptară constituţia noului lor stat. iar după ce acesta a fost ucis în 18 în cursul unor tratative cu zuluşii. cit. E drept că guvernul englez a dezavuat acţiunea lui d'Urban. 209—210 ... Din cauza abolirii codului hotentoi •■' a sclavajului... Triburile din Africa de Sud erau ceva mai evoluate decît altele. ce nu le permiteau alt mod de viaţă. Dacă unele au ajuns si practice nomadismul pur. în acest veritabil masacru.. a cărei stăpînire le-a fost însă imediat contestată de engli care voiau să-i izoleze pe buri de legătura directă cu oceanul. 123—135. în iunie 1837. pp.. op. sau alte triburi indigene.. 3 Sf k. p. După lupte cu Pretorius.. a fost de a>] 00'. 2 Ibidem.... Num.. să se angajeze la lucru în colonie. dar consecinţele ei asupra indigenilor n-au putut fi şterse atît de uşor. în terenuri mizerabile. în general. G a l b r a i t h . confiscindu-le pămînturile pe care le foloseau.. cit. între timp.....iui popor. op. pp... . 194—195 şi nota 60. restituind cafrilor. el era numai urmarea împingerii lor de către buri. au părăsit Colonia Capului... I i-au decis la o acţiune singulară în istoria i lei . englezi. guvernatorul d'Urban atacase triburile cafre de vest. pe Andries PITU>I Lut. trecînd dincolo Orange şi Vaal. op.. p. Colonia Capului a anexat Natalul..25 milioane.

i i d y. dictat de necesităţile creşterii animalelor. II 208 .lii au atacat escorta şi l-au eliberat. O ipoteză mai recen a larg acceptată. Diferenţierea lor după tmodul de viaţă — nomad sau sedentar — era deci minimă. p. Buni stabiliţi în Natal preferară să emise la confraţii lor de dincolo de Vaal şi Orange. ilup. cafri. du N. G i g 1 i o. op. în schimb. provincia fu separată de Colonia Capului şi declarată colonie de sine stătătoare. prin acest regim administrativ ales cu iscusinţă. deşi fuociarcnente pastorale.] în Nigeria şi Camerun1. Harry Smith. în Natal mai erau abia 6 600 de albi. îm Africa de Sud nu s-au prea înregistrat. p. triburile indigene din aceasta zona a continentului negru au putut forma în calea albiilor iun ibloc durabil de rezistenţă *. în 1846 a izbucnit iun nou (război mntre englezi şi cafri *. u s. de pildă.. confederaţii de triburi care se apropiau de organizarea şi forţa onor veritabile state. mai ades la nevoie.'i incidentul circ 1-a declanşat. obişnuite în alte părţi ale Africii şi servind admirabil interesele intervenţiei Angliei sau altor state. p. prin lipsirea lor de mîmă de lucru. l ' i i u t h a s . cunoşteau şi cultivarea pământului.I . i t i britanici. controlaţi de funcţio-n ..ttal. cit. Cea mai mare parte a criblurilor sud-afirieane — zuluşi. cit. Sistemul autorităţii locale cointrolate â şefilor de triburi a rămas pe mai departe în vigoare 3. islăbindu-i implicit pe buri. fără a fi fost gailvanizate de forţa de atracţie a unei religii ca islamul. Aşa se explică faptul că. Numit „războiul securii". Un Cifru tUlHC H uzat că ar fi furat <> ncun l în timp ce era dus la închitot». înviugîndu-i. Cf. în frunte cu un secretar special al guvernator u l u i din Capetown. englezii au atras în Natal un mare număr de indigeni. p. englezii instaurară o administraţie mixtă. fonda în decembrie 1847. în cazul cel mai rău. înclina însă a-i fixa teritoriul origina. 1 4 ' G al b r a i t h. 90. matabeli. 'ele practicau un fel de seminomadism. 207. în vreme ce numărul indigenilor crescuse la vreo 150 000. De aceea şi conflictele ântre triburi cu nivel diferit de dezvoltare economico-socială. op. cit.. Acest mod de viaţă le permitea să-şi păstreze coeziunea şi să creeze. basutos.. 45 şi nota 34. Un an mai tîrziu. guvernatorul din Capetown. exer. cit. I direct de şefii de triburi zuluşi. La 1855. op. cu un guvernator şi un consiliu legislativ ales. 350.est-africane. op. între Colonia Capului şi teritoriul burilor.

Editura Politică. în felul acesta. cu focarele ide viaţă din Canada sau Australia. pricinuind înfrîngeri şi pierderi serioase britanicilor.i 17 ianuarie 1852 a fost semnată convenţia de la Sand River. Anglia. p. şi a hotărît să aplaneze 'conflictul cu burii. care se dovedea atît i l > costisitoare. Pe teritoriul cucerit. 8. p. 210—211.. p. a înregistrat pînă pe la mijlocul secolului o dezvoltare economică foarte moderată. Aceasta atrase însă în 1850—1851 o nouă şi igravă revoltă indigenă. care se organiză în formă de republică. 350—351 . voi. Statele lor. 242. în Ţara Capului." 1. au format la 1858 o federaţie. în februarie 1848. burii.I „Cafreria britanică". 218 . şi-au cucerit burii independenţa. op. cit.. cit. Populaţia. Valoarea ei era apreciată de englezi mai . atacară pe englezi.. pp. „Ultimele fapte eroice ale forţelor armate engleze — scrie Engels — n-au fost prea strălucite. Hardy. 295. şi respinşi dincolo de Vaal. pp. la 23 februarie 1854. la 14 martie 1852 englezii evacuară „Orange River Sovereignty". la 29 august 1848. Guvernul Liberal din Anglia. apreciată la 1 F r i e d r i c h Engels. fiul lui Andries2. ei -recunoscuseră statul liber Orange. 1 . 2 S i k . Galbraith.. Har-ry Smith organiză o colonie : „Orange River Sovereignty". Ei fură aninaţi la Bloomplaats. iar prin convenţia cu burii. I 14—451 209 . I. Pouthas.. pentru a-i sili să renunţe la înaintarea spre nord. cit. op. pînă către 1870. Bucureşti. încheiată la Bloemfontein. a dezavuat acţiunea lui Smith. la extinderea căreia englezii au renunţat pentru ckva timp. în Opere. cit.. cit. Ea n>u se compara. op. Imigraţia s-a menţinut în limite modeste. în faţa acestei situaţii difi cile.mult din punct de vedere strategic şi ca escală în drumul spre India. Spre a lichida şi războiul cu triburile indigene. 1960. al cărei preşedinte a fost ales Martin Vessels Pretorius. de a le larea greutăţi prin atragerea indigenilor şi incitarea lor icontara huriilor şi de a extinde dominaţia britanică spre interior. 251 —253. scopul » niţiattve era de a-i izola pe buri. adică oin mic stat indigen sub control englez. op. sub conducerea lui Pretorius. cafrii au înregistrat continue victorii. op. Transvaal şi Orange. Ca şi în cazul Natalukd. B r en t j e s. prin care Anglia recunoştea independenţa Transvaalului... pp. Colonia Capului. profitmd în parte de lupta dusă de indigeni pentru a-şi apăra libertatea.

organizînd un parla ment compus din două camere. în 1853 K Exceptând mici exploatări de aramă. Creşterea oilor a făcut şi aici progrese. întrunit la 30 iunie 1854. Formal. în fapt. exportul de lînă brută acoperea o treime din comerţul coloniei. începuturile autoguvernării Coloniei Capului au marcat din partea guvernului britanic un pas către concilierea eu elementul olandez.. în exercitarea dreptului de vot nu se prevedea nici o restricţie pentru populaţia de culoare. Pe la 1861—1862. creşterea oilor intră într-o perioadă de avînt. agricultura — culturile de zonă temperată şi creşterea animalelor — era singura resursă a coloniei. 378. Chiar în această formă incompletă. deşi nu atît de mari ca în Aus tralia. Sierxa I eone şi eîteva puncte de sprijin pe Coasta de Aur. Revendicarea n-a fost însă aceptată decît în 18723. 227. 210 1 . o constituţie. Pe la 1845. censul electoral <> punea în netă inferioritate faţă de albi — englezi sau olanei ivernatorul păstra toată puterea executivă. op. pp. Consecventă cu politica sa generală de a aplica o nouă formă de guvernare imperiului colonial. oraşul Bathurst —. în CHBE. Anglia a acordat coloniei. în deceniile al cincilea şi al şaselea. 769—771. creşte pînă la 225 000. alese pe baza votului censitar. VIII. i n t î i u l parlament al coloniei. 351—352.120 000 de locuitori în 1822. începute însă mai mult după 1850. cit. >idtm.. în 1816. prin trecerea puterii executive în atribuţiile unui minister iresponsabil. la 11 martie 1853. a P o u t li a s. pentru a creşte la jumătate în 1850 şi la două treimi în 1855. iar exporturile de lînă se ridicau la 9— 11 000 tone anual 2. pp. Africa occidentală şi ecuatorială 111 Africa occidentală englezii aveau în stăpîmirea lor Gambia — unde a fost întemeiat. numărul oilor depăşea 8 milioane. care era masiv reprezentat în parlament. de teama forţei de atracţie pe care independenţa bură ar fi putut-o exercita asupra olandezilor din Colonia Capului. a ut imediat lărgirea constituţiei şi a sistemului autogunarii. pp. Constituirea statelor bure independente obliga pe englezi la această politică.

spaniolii o abamln nară. iar la 1850. pp. I. în 1827. practic. 378. cit. pp. cit. lio Muni (Guineea spaniolă)... p. guvernul britanic a ho evacuarea forturilor de pe Coasta de Aur. 216 . 649—654. 2 3 1 211 . aceste colonii au fost reunite « l i n p lministrativ. pp. şi aceasu fu oi în colonie aparte 2. cit.„Colonia aglomeraţiilor din Africa occidental. cit. 501—502 .. încheiat la 6 martie 1843. p. sub administraţia unui comitet privat.!' In i Gambia redeveni o colonie de sine mai veche dintre toate) 1 .. Expansiunea engleză pe ţărmurile Golfului Guineii a avut ca obiectiv principal. 667 . Comercianţii b resaţi în această zonă se opuseră şi obţinură permisiunea nun ţinerii forturilor. op. p. op. CHBE. căpitanul Fitz-William Owen ocupă în acest scop insula Femando Poo. cit. F y f e. H a r 1 o w—M adden.. delta fluviului Niger. un tratat prin care I cunoşteau independenţa. în august 1826.. spaniolii revendi cară din nou drepturile asupra ei şi o reocupară. op. 586. Kwaku Dua. 190 . Coloniştii englezi din Sierra ie au fost aceia care au insistat ca Femaindo Poo să fie reGtay. II. aîml toriile daneze de pe Coasta de Aur. pe timp de 15 ani. 152 şi urm.1821. avînd centrul în Sierra Leotv I numele de . în 1843. Pretextul stabilirii de aşezări britanice în această zonă a fost prohibirea negoţului cu sclavi. 302. 4 G i g 1 i o. După ce o cumpăraseră de la portughezi în 1778. la ordinul guvernului englez. ân 1827. 44. pe ila anul 1800. Anglia recunoscu Spaniei isula Fermando Poo şi posesiunea micii colonii de pe coastă. în prima jumătate a secolului al XlX-lea. cu condiţia să renunţe la incursiunii asupra litoralului 3. şi au i n . S i k.. op. pp. englezii au învingă pe aşanti la Dodowa. Printr-un 'ratat. 323. G i g 1 i o. coroana britanică îşi reluă dreptu rile asupra lor 4. în timpul conflictului. cit. op. hei li în 1831 cu regele lor. op. H a r d y. în 1843. pp. Penetraţia engleză spre interior a fosi tnultS vilită şi chiar dominaţia britanică asupra coastei a fosi timp în primejdie de puternicul şi războinicul popoi tşanti După un război greu şi cu mari pierderi. cit. 42—44. op.

„. practică amestecul sistematic în treburile indigene. dar ea se sfîrşi dezastruos1. pp. englezii începură a dezvolta pe „Coasta Sclavilor".in are ale englezilor.. Expediţia lui suferi grele pierderi din cauza febrei tropicale şi rămase fără urmări pen tru colonizarea britanică. p. reuşind să suprime comerţjuil cu sclavi. voind să-I ocupe. pîifiă la 277 de kilometri de la vărsare.trocedată Spaniei şi. numit în 1849 consul pentru zona golfurilor Benin şi Biafra. ' O n w u k a C. 1 li î n l r i c h Engels. stabilind în fapt.. <•/>. 128.. influenţa engleză în delta Nigerului şi pregătind astfel ocuparea regiunii. englezii ajuingînd în conflict cu triburile indigene ioruba. 93. «I (1957). care se dovedea tot mai valoroasă sub raport comercial. iîm urma . Trade and Politics in the Niger Delta? 1830— /SUS. Oxford. Nu s-a ridicat însă din partea Angliei nici o pretenţie de anexiune..iu dat inamicului o lovitură (bine simţită" 3.'Afrit/uc britarmiaHt. navele engleze să continue a frecventa porturile coloniei. 218—219 j Cf I I ■■ ii i i B r u n s c h w i g . 8. în 1840—1842 fură (întreprinse mici expediţii în Camerun. devenise foarte căutat ca lubrifiant. comerţul ou fructe şi seminţe oleaginoase 2. Uleiul de palmier.. care se producea aici din abundenţă. iar ân 1843 s-au stabilit acolo misionari ce părăsiseră insula Fernando Poo. 212 . voi. I. Sik. îo ciuda tunurilor şi a tacticii lor europene. La 1832. Totodată. Dike. cit. l. 57. CCXVlIf. : ' Ibidtm.Pe Coasta Scla-\ ilor — scrie Engels despre acest eveniment — încercările de ■ Irli. astfel.. bombardară oraşul Lagos. Negustorul Beecroft. cum era ea numită de obicei. în Africa ecuatorială de vest. Anglia institui blocada deltei fluviului. dacă nu în drept. Anglia. în Opere. către 1840.retrocedării ei către Spania 4. 63. englezii îtitcreprinseră în delta Nigerului o expediţie împotriva negustorilor de sclavi. Ei m-au putut însă supune pe băştinaşi. tom. . Atunci. '. 233—235. în decembrie 1851. care . 1956. trebuind să se mulţumească cu venirea la putere în partea locului a unui şef II liniat ide sentimente mai favorabile dor. p. căpitanul englez James Kingttan Tuckey înainta în 1816 pe fluviul Congo în amonte.. în „Rcvue HistOriqu*". pp. au fost energic respinse de către negrii neînarmaţi. 97. pp.

la 1805 şi 1809. > l . cînd Zanzibarul se emancipează de sub autoritatea imamului de Mascat. 242. sub N zeranitatea căruia se afla această zonă de coastă a Al i u ii oi i. Oxford. pp. zahărului din Mauriciu i s-au fixat taxe de import în Anglia. La fel renunţă la aplicarea luinui tratat încheiat în 182 t <l<-acelaşi Owen. 229—230 . Anglia dob'îndise la 1815 o importantă colonie de plantaţii : insula Maiuriciu. [1961]. Exporturile de zahăr din insulă îm metropolă au G i g 1 i o.i un<M Cri în Etiopia. op.il.. . p. la paritate cu acelea impuse pe zahărul din Antile.i Pe coasta răsăriteană a Africii. 276. temîndu-se de oomplii aţii cu imamul din Mascat. Prin 1822—1823.. op. 3 CHBE. 2 1 213 .!. cu privire la stăpînirea ţărmului sudic al * ■"! fului Delagoa 2. cit. S i k. from the Earliest Times to the Death of Seyyid Said in 1856. H a r d y. op. pp. una din marile producătoare de trestie de zahăr. căpitanul ( I negociază din proprie iniţiativă instaurarea protectoratului bl i tanic la Mombassa. care avansează treptat în secolul al XlX-Jet. Şi aci is-a resimţit criza zahărului de plantaţie. II. 576. Coupland. în aceeaşi perioadă. Faptul că. îmi . Creşte. 235. de pe ţărmul Golfului Persic. prin intermediul cărora exercită o influenţă politică. . a susţinut considerabil producţia.. în dreptul coastei Madagascarului şi Africii de sud-est. 48. 228—229. pp. 268—271. East Africa and its Invaders. Mauriciu se afla în circuitul principal al comerţului britanic din prima jumătate a secolului al XIX4ea : drumul spre Indii. cit. în Oceanul Indian. . a cărui prezenţă se face treptat simţită după 1844. .. Nu însă în proporţiile din Antile. pentru ca acesta să i niilor comerţul ou sclavi 1.Africa orient. e tanică se află de asemenea. şi influenţa britanică în Egipt 3.\ mie. Anglia insistă mai mult asupra apărării intereselor sale comerciale. pp. Este lipsită de consecinţe prezcni. I. 265. pe care o şi ocupă în 1824.. pînă pe la INSO. dai guvernul din Londra renunţă la acest avantaj. n tale. 586 . din 1825. Din 1841 se stabileşte în Zanzibar un consul general britanic. In 1822 s-a încfoeiai cu sultaniui idiin Zanzibar. necomplicată cu anexiuni teritoriale. cit.

Abia îin anul 1850 s-a creat o adunare reprezentativă. ca şi populaţia aşezărilor urbane.sclavi sau descendenţi ai lor). 1 . Pouthas. Exodul de pe plantaţii. aplicată în insulă cu data de 1 august 1835. op. cit. a permis strămutarea la oraşe a foştilor sclavi.. Ea s-a (desfăşurat în asemenea proporţii. 51—52. 488 . englezii au evitat de a acorda insulei drepturi politice. între 1829 şi 1845. a provocat o lipsă aoută de mînă de lucru. administraţia engleză.crescut. Desfiinţarea sclavajului. Deoarece plantatorii erau în majoritate francezi. p. op. 340—341. • CHBE. pentru a disloca această preponderenţă a elementului francez. imigrarea de lucrători din India. ca şi decimarea indigenilor de epidemii (&n 1856 nu mai trăiau decît 41 000 de foşti . Tot datorită covîrşitoarei majorităţi franceze a clasei dominante locale. pp. a atras -după sine eliberarea a circa 60 000 de sclavi. la o populaţie totală de 229 000 de locuitori. încît în 1856. Guvernul britanic a permis. cit. G i g 1 i o. dar numai pentru oraşul St. pp. pe cînd cele din Antile au scăzut cu aproximativ 30% *. Lauis 2. II. numărul indienilor şi al foştilor sclavi se ridica deja la 134 000. ou peste 25°/o.. după abolirea sclavajului.

. p. Cu bugetul prezentat de iministrul de finanţe William < riad stone în anul 1853." *.. pînă la 1874. Semnificativă pentru spiritul „. voi. Din anul 1859.. sistemul politic adoptat de acestea imită servil formele şi tradiţiile parlamentare britanice. el se extinde în majoritatea coloniilor de emigraţie (cele din Australia şi Colonia Capului).rioadă ide apogeu a capitalismului bazat pe libera co. an.. în „Annales". Commerce et empire. între 1840 şi 1848.ni Supremaţia economică mondială a Marii Britanii este toare. Triumfînd pentru întîia dată în Canada. Bucureşti. Adoptarea liberului^scnimb obligă la reconsiderarea doctrinei şi politicii coloniale . Alături de dreptul englez. Mărfurile metropolei nu mai sînt impuse fa un tratament de favoare pe piaţa coloniilor.CAPITOLUL II IMPERIUL LIBERAL (1850—I Sfertul de secol cuprins între abrogarea actelor <!<• i u < ţie (1849) şi venirea la putere a cabinetului conservator pr< dat de Disraeli (1874) reprezintă fin istoria Angliei scurţi | M .. 215 . 19 (1964). 281. precum şi devansări In direcţie radicală. 2. p. Editura Politică.liberal" este şi îndelungata tolerare a unei mari varietăţi de coduri şi jurisprudenţe în cadrul imperiului. 6. Mişcarea revoluţionară. începe cu adevărat era liberului^schiml) în relaţiile economice ale Angliei cu străinătatea şi cu propriile sale colonii. se îmtîlneşte ila Quebec 1 K a r l Marx. predominant. 163. nr. Nu lipsesc însă — şi Londra nu se opune — influenţe americane (în Canada). fenomen ce se cristalizează în colonii în sistemul autoguvernării prin ministere responsabile faţă de organele lor legislative alese. coloniile dotate cu autoguvernare dispun în politica vamală de o libertate ce le permite chiar instituirea de tarife protecţioniste contra produselor engleze 2. în general. 1959. Ea îşi merită acum pe deplin calificarea de „ţara > transformă naţiuni întregi ân muncitorii ei salariaţi. în raport cu sistemul politic ai metropolei (în Australia). care cuprinde în braţele ei uriaşe lumea întreagă. 2 F r a n c o i s C r o u z e t . în Opere.

lăsînd sa se creadă că mai degrabă veţi susţine un război. ale căror latenţe erau suspectate îin culisele ministerelor responsabile. agresivă. Această atitudine — ale cărei manifestări îndepărtate se pot întrezări în unele acte izolate ale parlamentului. op. Ceylon . p. op. chiar dacă soco tiţi că.. Partidul iliberal (dar şi unii lideri conservaI > v m a n g e o n..jurisprudenţa franceză ibazată pe „La coutume de Paris". dreptul olandez în Guyana. în care se presimt rur* le imperialismului colonial de ila sfârşitul veacului. îm insula Mauriciu. op. Giglio. Experienţa arăta burgheziei engleze că forţa economică şi comerţul ei tentacular ianiulează iperfect tendinţele centrifugale. Exponentul ei a fost liderul liberali Palmerston. faceţi toate dificultăţile posibile înainte ide a-1 abandona. p. iar pe diferiţi doctrinari şi politicieni să considere că zilele irnipariuilui sînt numărate. din clipa acordării dreptului coloniilor de a se guverna singure. marcând o excepţională expansiune industrială şi comercială. coloniale. va trebui să-J pierdeţi. p. în problema expansiunii se discern semnele depăşirii „crizei de conştiinţă" din prima jumătate a secolului. cit. cit. decît să-1 părăsiţi 2. imprimind politicii externe Ir/e o atitudine îndrăzneaţă. dreptul spaniol îm Trinidad şi cel sicilian în Malta 1. adoptate în acest an. care s-a inspirat • l i n tradiţia lui 'GromweM şi Pitt. " Afâ-numitele „Foreign Jurisdiction Acts" (Actele de jurisdicţie . între 1862 şi 1869. Dimpotrivă. 38. Colonia Capului. autorizau pe guvernatorii coloniilor afri. Palmerston recomanda colaboratorilor săi : „Să nu lăsaţi niciodată ■ l i n mină fie şi numai un ac cu gămălie asupra căruia aveţi \ nun drept şi credeţi că-1 puteţi păstra . i-a corespuns şi o reluare a expansiunii politice. anterioară* revoluţiei burgheze . prin ministere responsabile. Cf. sub pretextul urmăririi delicvenţilor refugiaţi acolo.i măsuri judiciare dincolo de hotarele aflate sub suveranitate bri. Perioadei liberalismului clasic. în ultimă instanţă. 72. pornind de la considerentul reducerii cheltuielilor administrative şi militare în colonii. 'revendicate de colonii. 1 216 . cit.. 163. relativa moderaţie care făcuse guvernul britanic să renunţe la unele anexiuni. începînd de ipxin 1843 3 — nu este încă împărtăşită unanim de clasele dominante engleze. codul lui Napoleon . Natal. * După H a r d y.tanicl. si.

E. • Marina comercială engleză şi-a sporit în zece ani capacitatea cu 68%. ceea ce echivala cu întreaga producţie mondială din 1850. Bennett. op. reprezehtîind 38% din totalul mondial. Valoarea exporturilor de bumbac se ridică de la 35 la 52 de milioame lire sterline pe an. Toate acestea. 2. 263 . în acest interval. 217 . Producţia de fontă a crescut în zece ani de 2... In |">I" engleză din secolul al XlX-lea x. în 1847. Scurt timp după aceea a urmat descoperirea terenurilor auri l e u . 1 S c h u y 1 e r. 3 P o u t h a s. 2 F r i e d r i c h E n g e l s .tori. Concept of Empire. 228—229. pp. ca însumi Benjamin Disraeli) pre i icestor cheltuieli în sarcina unora dini în relaţiile dintre acestea şi metropola. Pieţele coloniale şi-au dezvoltat într-o măsură din ce în ce mai mare capacitatea de absorbţie pentru produsele industriale engleze" 2.P. 245.6 ori. din care însă economia britanică s-a recules cu repeziciune. Bucureşti. pp. îm porturile Angliei au intrat sau au ieşit vase cu un itonaj de circa 4 milioane tone. singură Londra depăşeşte 3 milioane s. Comerţul — sistemul circulator al imperiului „înviorarea comercială care a urmat după criza din 1H47 — scrie Engeils — a marcat începutul unei noi epoci Lnctufl triale. cit. cit.din California şî Australia. producţia de huilă a atins 81 de milioane tone anual. ajunigî'nd să însumeze jumătate din întreaga flotă comercială a Europei.. 391—392.S.L. voi. Abrogarea legilor cerealelor şi celelalte reforme financiare care i-au urmat în mod necesar au dat industrie merţului Angliei întreaga libertate de acţiune doriţii. în 1860. 667. pp. 1958. în Opere.P. Expansiunea economică engleză în perioada liber-sohimbismului clasic poate fi ilustrată prin oîteva date asupra industriei şi comerţului în deceniul 1850—1860. 227. Prefaţă la ediţia germană din 1892 a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia". op. 232. p. I ultimi manifest bine conturată de „indiferentism" faţă de colonii. în ciuda faptului că sistemul capitalist ifusese zdruncinat în 1857 de o nouă şi puternică criză economică.

' C r o u z e t. Bui ureiti. CHBE. acest procent însemna o creştere absolută a exportului în colonii de la 33 la 52 de milioane lire.5% 1. de pildă. 482.. Faptul constituie o probă a imensei superiorităţi indusii i i l e a Angliei faţă de colonii.1 r I Marx. prilej binevenit de altfel pentru 1 K a r l Marx. 779. a crescut şi mai mult cererea de produse britanice pe pieţele străine. 1961. H'i de alte ţări. în Opere. Bucureşti. p. Comerţul exterior al Angliei. în Opere. în 1870. este destul de redusă. 218 . Nu numai capacitatea de absorbţie a coloniilor creşte. 1 K . cit. II. voi. pp. nr. paralel. voi. cît şi considerabilul ei avans I . Dacă perioada pîină la 1849 s-a caracterizat. Editura Politică.Exportul britanic totaliza îm 1853 valoarea de aproape 99 . inclusiv pentru coloniile înseşi. dintre 1861—1865. cresdînd în schimb importurile Angliei din această zonă geografică 4. cît faptul că ea. şi începuturile protecţionismului vamal instituit în urnele colonii faţă de importurile de produse industriale engleze 2. op. p. p. capacitatea lor de a aproviziona metropola.de milioane lire sterline. care nu o pot concura pe pieţele ei tradiţionale 3. 2. în acest sens. 284. Ceea ce trebuie să atragă atenţia nu este însă scăderea în sine. după această dată pieţele respective dau semne de saturare. Despre criza de bumbac. Războiul civil din Statele Unite. din care o treime era îndreptată către posesiunile britanice. Scăderea relativă a ponderii imperiului îin ansamblul comerţului englez este de asemenea efectul instituirii libertăţii complete a comerţului cu toate ţările. voi. 19 (1964).H —70. 1 Idem. p. 10. adică cu 57. 1963. Din istoria circulaţiei banilor. după adoptarea integrală a liberului-schimb. 530 . numai 26% mergeau în colonii. neafectînd esenţial structura relaţiilor comerciale dintre metropolă şi iml ' c r i u . în Opere. valoarea exportului a crescut la 200 de milioane lire. în „Annales". Politică. aşadar. China). conchide că într-adevăr capacitatea de absorbţie a pieţelor coloniale a crescut. Un oarecare rol au jucat. 12. Se poate. KditurT. 15. din care însă. dasr cu observaţia că. şi criza de aprovizionare a industriei engleze cu bumbac american — urmare inevitabilă a acestui război — au determinat Anglia la o încurajare a cultivării bumbacului în coloniile sale. E adevărat. prin luarea cu asalt de către industria engleză a pie ţelor asiatice (India. (. dar şi resursele lor productive. iar restul spre alte ţări. an.

.5 ori). după 1820. voi. Noua Zeelandă şi Colonia Capului. product in de bviffltMU I bl a crescut de trei ori. în ansamblul schimburilor dintre Anglia şi imperiu (importexport împreună). Pentru comparaţie a se vedea dinamica exporturilor engleze între 1814 şi 1849. „Peuples et civilisations". 2. cit. La importul din impi riu..o tentativă de frîngere a cvasimonopolului pe uele Unite ajunseseră să-1 deţină în producţia . zahărul din Antile şi insula Mauriciu. 282—283. 1939... Restul îl forma comerţul cu Africa. Canada (13%). urmai diat de zahăr (18%). Canada. an. dădeau un procent insignifiant în comparaţie cu iprimele -. H a l l g a r t e n . Du liberalisme â l'impirialisme (1860—1878). cel mai ridicat procent îl dădea lemnul (19%).. Lemnul se importa în cea mai mare parte dim Canada.. cafeaua din Ceyilon. cit. indigo (5%) fi cafea (4%). iar textilele îin genere formau 64°/o.. 42% consta în ţesături de bumbac. 393.. luate fiecare în parte. urmată de Australi a (22%).idi»l3 materii prime. Australi». în primul rînd cea de sud. 1963. La 1849. Imperialismtts vor 1914. India ocupa locul cel mai însemnat (34%). la G e o r g e W. 59—60.. în care impresio nează în primul rînd curba constant ascendentă a exporturilor spre Asia (o creştere valorică de peste 4. cele din urmă reprezentau între 20 şi 25% faţă de valoarea exporturilor în Asia. în general. ca şi în alte ţări 1 . 384—385 [Col. apoi lînă (13%). 2 Crouzet. p. I. XVII] . îşi cu alte colonii. nr. în „Annalcs". Paris. 19 (1964). a Ii-a. Miinchen. în exportul acestor colonii. cantitatea de lîna crescuse fulgerător.. pp. Se făcură plantaţii şi în Australi* dl . op. Analizînd mai îndeaproape legăturile comerciale ale An gliei cu coloniile în deceniul 1850—1860. 219 . indigoul din India. nevoia de a «pari eapacii. se constată că. care. Dezvoltarea volumului comerţului în perioada „imperiului liberal" a atras după sine şi necesitatea dezvoltării corespun1 Henri Hauie r—J e a n Maurai n—P i e r r e B e n a e r t s .iiil* prodiui coloniilor şi a facilita transporturile a dus la o i L Ifl vestiţiilor engleze de capital în India. iar restul erau alte produse. Pouthas. pp.. Articolele metalice re] tau 16%.I est. dar şi spre Africa (însă numai după 1825). difl exportul spre imperiu. pp. Ea acoperea 82% din ex portul Australiei şi Noii Zeelande (la 1854) şi 72% din cel al Coloniei Capului şi Natalului. op. în numai doi ani. ed. F. Antilele en gleze (12%).. iar lîina din Australia. voi.

op.. pp. 2 . de asemenea interesate în economia imperiului. 374 şi urm. La 1822 se în' Pouth as. London and China". încît la 1861 un muimăr de 48 de bănci posedau un capital egal cu al tuturor băncilor engleze de dinaintea legilor din 1856—1858. completau această gigantică reţea bancară imperiailă 1. „Union Bank of Australia" (1837)2..5 ori. anul descoperirii aurului în colonia Victoria. mai mult sau mai puţin controlate ide capitalul englez şi avînd oficii la Londra. Prin intermediul lor s-a trimis în Anglia aurul descoperit şi extras. Australia and China" şi „Bank of Asia". Orientate spre creditul şi schimburile cu Canada erau „Bank of British North America". anul începuturilor exploatării zăcămintelor aurifere din Columbia britanică. cit. Mauriciu. în 1853 „Bank of India. iar concentrarea lor a făcut asemenea progrese. lîn 1858. op. specializate în operaţii diverse.zătoare a capitalului bancar. 220 . După 1860. Rezultatul acestor măsuri a fost o veritabilă erupţie a capitalului bancar britanic. ifondată în 1836 şi „Biank of British Columbia". din sudul continentului australian. ii erau : „Bank of Australasia" (fondată în 1835). Tot interesate în afacerile cu Australia i n . fondată încă pe vremea guvernatorului Macquarie (la 1817). La 1850 erau în total 7 bănci specializate MI operaţiile de credit şi comerciale cu Australia. Ele au luat un avânt formidabil după 1851. De la 1856 la 1863. dar avînd sucursale şi în Africa de Sud. între băncile britanice erau 27 de societăţi mari. Melbourne şi Sydney) . < II sediul la Syidney. Una dintre cele mai vechi era „Bank of New South Wales". 23 de bănci ou sediul în colonii sau chiar în străinătate. Pentru India a luat fiinţă în 1851 „Oriental Banking Corporation" (cu un sediu important da Bombay. fără oficii la Londra. cu peste 1 000 de sucursale în imperiu.i r d.. legate de colonii. „Bank of South-Australia" (1835). 390—391. datorită rolului acestuia în do meniul creditului şi al mijlocirii iplăţilor. Mai erau 22 de bănci străine. p. iar ceva mai tîirziu „Mercantile Bank of India. cit.i i II II . acordînd maximum de facilităţi pentru constituirea de societăţi bancare anonime. în fine. valoarea capitalurilor jplasate în societăţi anonime a crescut de 2. între 1856 şi 1858 s-a introdus în Anglia o nouă legislaţie bancară.

u n î i i i i i i i disponibile.1 (aror -rodnicie reduce ila minimum cheltuielile de producţie" 2. în rnn t i m p u r i u al evoluţiei raporturilor economice d i n u . de lltft! redus.1 Sutele Unite. < m i . Consolidează dominaţia engleză în multe colonii. astfel că la 1913 ctpitl Iul britanic investit în Europa va reprezenta numai 5°/o faţî dl cel din colonii sau alte ţări extraeuropene i. există i p . sistemul fermelor. pe care coloniştii noi le ocuipă fie cu totul fără plată. Dar -nu exclusiv. fie plătind un preţ derizoriu. cu precădere în colonii.temeiase „Bank of Montreal". . le exploatează mai complet diversele bogăţii. capitalul englez din străinătate... I. Rolul acestor bănci în relaţiile ou imperiul era. prin aceasta. deci la o dată cînd emigraţia atinsese unul din punctele sale culminante. pp. în proporţie de peşti d treimi. Pe la 1850. Lenin nota retrospectiv. De origine covî-rşitor murală. 4. dupS cum am mai subliniat. V. această emigraţie a dezvoltat şi în colonii agricultura. în Opere complete. se afla investit în Europa. depinde imult de dezvoltarea coloniilor capitaliste. p. 144. Bucureşti. şi încă pământuri virgini-. în cadrul K l i n u l u i rilor de mărfuri. Editura Politică. 780—787. Emigraţia Mijlocul veacului al XlX-lea e un moment de cotitură decisivă în cadrul fenomenului emigraţiei britanice. voi. l i . După 1875 cresc în ritm irapid investiţiile de 1 ipital peste -hotare. că măsura în care scăderea relativă a populaţiei agri cole europene se tr-ainsfo-nmă îşi în scădere absolută. devine o problemă naţională. exercitînd totodată şi o profundă -influenţă în sensul accelerării evoluţiei lor social-politi-ce şi. pe la sfîrşitul secolului trecut. „în colonii. le extinde teritoriul. 139. Capitalismul în agricultură. mai rnuilt al acordării de credit* şi comerciale sau aii transferurilor de bani. ea era cu capital american. Ele mu practicau aproape de loc investiţii capital. L e n i n . 2 1 221 . 1961. II. a raporturilor politice în interiorul imperiului. deoarece nu sînt rare cazurile î-n care emigrantul european ruCHBE. El ia proporţii fără precedent.

.

Un procent foarte însemnat al acestui exod l-au absorbit însă Statele Unite. scăderea preţurilor la -grîne. Noua Zeelanda (1861) sau di ani anti fere (Africa de Sud. pricinuite de descoperirea noilor zăcăminte aurifere din California (1848). 443. dirijîirud pe emigranţi în aşa fel ca să asigure tuturor vaselor un număr suficient de pasageri.i II 1. W a 1 k e r. care între 1851 şi 1861 primeşte 508 802 emigranţi englezi. 1944. concurenţa pra^-duselor agricole din ţările dezvoltate (recent — Statele Unite. Rusia. Resorturile acestui interes al statului şi ale preocupărilor „filantropice" private — uneori (patronate de înşişi membrii familiei regale — le descoperim cu 'uşurinţă în nevoia de braţe 1 CHBE. serviciu public destinat să coordoneze operativitatea serviciilor navale. p. Cauzele fundamentale ale emigrării irămîn aceleaşi . specializate fiind în recrutarea lor pentru diverse colonii : Canada. Australia (IS51). De notat că Australia primise pînă la 1840 numai vreo 58 000 de emigranţi „liberi". ilustrând un asemenea moment îm cadrul Imperiului britani ic. dar de pe da 1840 ohiar încurajată şi facilitată. în coloniile engleze. Noua Zeelandă etc. cu circa 4 milioane de imigranţi britanici. Se creează un birou al emigraţiei 2. între 1815 şi 1872. este al Australiei. Creşte numărul societăţilor particulare — unele sub firmă filantropică sau religioasă — care sprijină pe emigranţi. Pe rondul acestei realităţi sociale s-au produs unele momente de „explozie" a emigraţiei. Columbia britanică (1858). Cam 1 milion pînă la 1840. Cazul cel mai semnificativ. iar 6. a salariilor !în agricultură. II. The Britisb Empire.5 milioane oameni. Oxford. cei mai mulţi se îndreaptă între 1840 şi 1872 spre Canada şi Australia (cîte 1 milion)l. Emigraţia este în Anglia nu numai complet liberă. 1870). Argentina. » E r i c A. din Marea Britanie au emigrat în total peste 7.5 milioane după această data. •d . 222 . 52—53. îndeo-sebi după 1870.ral îşi schimbă ocupaţia o dată cu strămutarea şi se angajează în transporturi sau în industrie. o parte a coloniilor britanice — a determinat o îndelungată criză agrară în Europa. pauperizarea păturilor inferioare aile populaţiei. pp. Australia. Its Structure and Spirit. ca urmare a dezvoltării capitalismului.

Se introduc primele i i regulate de pasageri între Anglia şi cele mai îindepărt ţuri ale lumii. pp. Sistemul canadian. El se conturează în două tipuri fundamentale : cel australian şi cel canadian. cit.. pp. Este perioada în care forţa aburului revoluţionează transporturile navale. 260—268.m rtaltl cânte majoritatea locurilor din casele de munci i ►entnu tn 1854 erau ocupate cu transportul de emigranţi 250 d< ■ -ale marinei comerciale engleze 2.. Fondurile obţinute prin vînzarea păimîinturilor erau întrebuinţate pentru încurajarea emigrării.16°/o din populaţie. iar cablurile telegrafice transoceanice (între 1850 şi 1870 spre Canada şi India) transmit instantaneu veştile şi contribuie la crearea unui climat mai familiar emigranţilor. op.5 milioane de oameni. Sistemul australian se baza pe vînzarea pămîntului în loturi mari şi la un preţ (ridicat. op. care trebuie să aştq>t<. în noua lor patrie 3. cit.. pentru mai efn i cît şi în faptul că emigraţia constituia O mct< rezolvării gravei probleme a pauperizării nele cercuri de afaceri reprezenta chiar o iursS di tn d< ceniul 1850—1860. P o u t h a s. cit. preconiza vînzarea pămînturilor la preţuri scăzute 1 Pe cîtă vreme din Anglia propriu-zisă emigrează abia l. a căror construcţie în colonii începe tot acum. 223 . prin emigranţii săraci.43°/o din locuitori. a scăzut ou iprotpa 700 000 numărul celor asistaţi din fondurile publice ţi . cit. care trebuia să furnizeze. în care Anglia şi-a trimil d'vcu olo dl "■ MI aproape 2. Căile ferate.. 85—87.i u anii sosirea unui vas din patrie. pp. Călătoriile devin mai rapide şi mai comodi Coloniştii nu mai sânt mişte izolaţi. din Irlanda asuprită şi bîntuită de mizerie şi foamete pleacă 14. op. pp. Cf. completează această perfecţionare a transporturilor. P o u t h a s. pentru emigraţia din a doua jumătate a veacului al XlX-lea prezintă o importanţă aparte regimul proprietăţii agrare din colonii. lucrătorii agricoli necesari marilor proprietăţi. ceea ce a avut drept consecinţă dezvoltarea marii proprietăţi. op. Emigraţia e facilitată după 1850 şi de dezvoltarea miiloa celor de comunicaţie. 3 Demangeon. 2 D e m a n g e o n.de muncă în colonii. 55—60 . 264—265. Fiind în primul rând opera cultivatorilor rurali. influenţat de metodele guvernului Statelor Unite.

I. op. după al doilea război mondial. pp. cu dezvoltarea fermelor individuale 1. După abolirea sclavajului. op.şi iîn rate. iar în Mauriciu cam 90 000. Nowack. preţul unui acru ajunge la numai 4 şilingi. op.uiriciu. în Mauriciu trăiau 158 000 de indieni. în Canada. II. op. cit. în Australia vreo 70—80 000 de băştinaşi (cei mai mulţi în nord şi vest. op. între cele două războaie mondiale. Rezultatele acestei politici au fost un curent mai susţinut de emigraţie ispre Canada şi o structură mai democratică a proprietăţii agrare. în Indiile de Vest au emigrat. în est şi sud abia dacă rămîn 2—3 000). pp. P o u t h a s.. capitala insulei 2.. Antecedentele marii răscoale indiene din 1857—1858 Răscoala poporului indian din anii 1857—1858 a fost cel mai însemnat episod al luptei de eliberare de sub colonialismul britanic. p. în insulele Fiji 60 000 s. în Noua Zeelandă vreo 40—50 000 de maori. pentru suplinirea mîinii de lucru a negrilor de pe plantaţii a fost încurajată emigrarea în diferite colonii a lucrătorilor indieni. în Canada mai trăiau vreo 100 000 de indieni. către 1860 în Alrica de Sud. 205—206. Scheletul acestei ultime supravieţuitoare a rasei tasmaniene e păstrat din 1876 în muzeul din Habart. 78—79. cit. pînă la intrarea acestei ilupte în faza sa decisivă. * Dcmangeon. cit. adică ide cel puţin cinci ori mai scăzut decît în Australia. In pragul secolului nostru. în Guyana britanică 150 000 (jumătate din populaţie). Dcmangeon. 126—127 . Indigenii din Tasmania au dispărut până la 1863. în Trinidad 130 000. în 1880 în insulele din Pacific. Fenomenuil emigraţiei indiene a fost mult mai puternic decft s-ar crede. pp. 269 . Emigraţia masivă din veacul aii XlX-lea a dat o lovitură nimicitoare populaţiilor indigene. cit. Ea a început în 1847 în insula M.. lîn Guyana britanică 128 000. afară de o singură femeie. 1 224 . p.. numai între 1850 ji 1870. victorioasă. aproximativ 100 000 de indieni . 1 M o n d a i n i. CHBE. 715—721.. pp. în Africa de Sud 150 000. 128 . în 1844—1845 în Indiile Occidentale. cit. După 1872 s-a introdus chiar concesionarea gratuită de loturi din pămiînturile publice.

75. cu orgolioasă superioritate. pe urma cămătăriei şi îndeosebi a fiscalităţii şi a metod < ei. O anchetă întreprinsă de guvernul britanic. începuturile construirii căilor ferate 2 au provocat fi nemulţumiri.■ icea dată.is. a fluctuaţiilor recoltei — în condiţiile culturi înapoiate. p. Veşti din Indiile Orientale. voi. a înregistrat dovezi de netăgăduit ale frecvenţei întrebuinţării torturilor. cit. ignofînd. op. O criză economică acută a afectat piaţa indi ■m în 1855 4.. p. în fond.idr. u l i u . care ruina şi mica proprietate agrară —. Hombay-Agra şi Bombay-M. cu dreptul. 11. de a intra în proprîotttte separată asupra unei părţi din averea familiei. Tendinţele de reforme în spirit modern erau pri vite ca un preludiu al creştinării forţate a întregii ţări. britanicii au emis legea care garanta libertatea convertirii la Itânism. tradiţiile .ni violentă. după izbucnii i răscoalei. '■' 225 . 270—275. spre a-i sili pe ţărani să-şi achite obligaţiile 1. englezii au procedat prea i . în urma confiscărilor şi răscumpărărilor siliţi terenuri 3 . legînd între ele cele trei prezidenţii. 9. Editura 1 Politici. 1961. La cauzale de natură material. Aceasta. în Opere. . era indiviză 5. 264. 5 D u p u i s. Bucureşti. în 1850.Stabilirea şi enumerarea cauzeloi i. 12. voi. 1 La acea d.in>■ tm 11■ < 11. ei societăţi cu o oultură diferită de cea europi deplin conştientă şi ataşată de valorile şi posibilităţile i ii de dezvoltare.it. Aceste motive de ordin material au incitat populaţia la o interpretare duşmănoasă faţă de britanici a tuturor măsurilor luate de ei. i de nemulţumiri. p. A fost unul din m< tu care contradicţiile -dintre cuceritori şi sup exploatare şi asuprire sistematica. s-a adăugat astfel şi un cli1 K a r! I / Ancheta în legătură cu torturile din India]. voi. Prin formele în spirit european. în Opere. pp. u t . 4 I d e m . Construirea de căi ferate în India. 3 K a r l Marx. cu toate metodele sale. în Opere.i sîm în construcţie liniile : Calcutta-Agra-Delhi. 340. pentru cel în cauză. Masele populare sufereau de pe urma ruin rilor săteşti. a • face procesul întregii dominaţii brii. potrivii normelor tradiţionale hinduse.

a indignat pe musulmani. un teritoriu cu o suprafaţă totală de peste 200 000 km 2. op. op. După încheierea aproape completă a cuceririi Indiei pînă la hotarele ei naturale. ide a recunoaşte la Khanipur succesiunea prin adopţiune a prinţului Nana Sahib au înrăutăţit şi mai mult raporturile dintre englezi şi feudalii indieni. în Opere. Gresarea cartuşelor ide armă i me de vacă sau de porc apare deodată ca sacrilegiu în ochii soldaţilor indieni. 1 I' o u th as. Cf. pe a căror colaborare se bazaseră pînă atunci. care a urmat în 1856—1857. pp.. pe care ea a căutat să le remedieze con-fiscînd unele din domeniile principilor. pp. de re ligie hindusă sau musulmană *. voi. Anexarea principatului Aud. p. comisii de revizuire a proprietăţilor scutite de irnpoI funciar (inamdar). voi. 226 . cit. englezii au adoptat o atitudine mai dură faţă de principii indieni. Tot din cauza dificultăţilor financiare ale companiei s-au . spre a nu mai vorbi de nerecunoaşterea lor. Şcolile şi oficiile locale de educaţie erau numite „birouri ale diavolului". în 1856. 12. Intre 1848 şi 1854. Pouthas. voi. în Opere. Anglia a anexat posesiunile a mai bine de 12 principi indieni. pp. Răscoala din armata indiană. 474—479 . sub comanda unor ofiţeri englezi. erifioarea unor asemenea tradiţionale şi importante pri. şi refuzul guvernatorului (general. 247—248 .. 12. a ifost de naturi si contribuie . altă parte instituţiilor religioase. cu o populaţie între 4 şi 5 milioane de oameni. 233—234 . Nemulţumirea generală s-a putut manifesta mai curînd în unităţile de armată indigenă — regimentele de şipai — recrutate şi întreţinuite de companie. în India se spera într-o înfrîngere britanică. Războiul cu Persia. încă în vremea războiului cu sikhii. 263. în Opere. Problema indiană.la impopularitatea engleză în «faldurile i dominante hinduse 2. Audului. lordul Dal-housie. i r 1 Marx. ilr. 314—315. unele regimente au avut o semnificativă atitudine şovăitoare. O parte din aceste proprietăţi aparţipersoanelor particulare. pp. în timpul războiului Grimeii. La aceasta au contribuit şi dificultăţile financiare ale Companiei Indiilor.mat psihologic ostil în rmchn aliene. Du• t. folosirea de trupe hinduse de către englezi n^a fost bine privită..ii. 315 ' irca 20 000 de asemenea proprietăţi au fost confiscate.. 12. cit. p.

Agra. irtie s-au produs tulburări în două regimente lii'iiijţal. Ambala. Pentru na oară okid răscoala nu s-a limitat doar la cîteva localitlţi >i etnd..... Profeţii mise din sat în sat. 35.răscoală — scrie Marx — in un u totali specific şi ameninţător. pp. prevesteau sfîrşitul domi din ele afirma că la împlinirea a <> iut3 d de la Plassey (din 1757).. p.mata de şipai. The Battle of 1 iy. „Actuala .. cit. p. pînă 1 i în garnizoanele din prezidenţiile Bom1 ciitrul principal al răscoalei a rămas însă jelui. A fost pentru I >i MII.răscoala din anmata anglo-indiană a II niniifestaTea nemulţumiriii generale a marilor poisiatice faţă de dominaţia engleză. deoarece răscoala < HBE. pui ulm şi 2. op. în ifiîrţit. 5. ia 1855 l .. ci a devenit o < liberare a poporului indian. cînd. 314—315 . ţipai s-au îndreptat deci speranţei* cerouriloi îse. • l ' u u t h a s ... uitînd de aversiunea lor <>triva stăpînilor ilor comuni.il.uvgelui. la Allahabad. i . u i fost incendiate nişte cantonamente militare. Controlul anglc iloi dislocarea de unităţi întregi şi i l r nu i c.. în luna aprilie ele au continuat. care au organizat mişcarea..i în ' . . . cînd regimentele de şipai au ucis pe ofiţerii lor "I musulmanii şi hinduşii.. şi de alta în Haiderabad.. creată de engUv i în (oloiul loi mizată şi înarmată moderai >\ > n u l i ui li acea dată. extin< ( . Edwardes.. 1 nplâ insurecţie militară.1 Iost precedată nemijlocit de o răsco. Desfăşurarea răscoalei isc au izbucnit la 22 ianuarie 1857. 227 . V..

voi. alcătuită din trei regimente de infanterie şi o companie de artilerie indigene. s-a alăturat răsculaţilor. La Lucknow. 228 . Luînd măsuri de urgenţă pentru a trimite trupe în di-ţia I ) elhi. din Pendjab pînă la Caloutta. „Pe indi' K a rl p. răscoala izbucni la Lucknow. toată valea Gangelui. recucerit de englezi la 16 iulie. în cursul verii.. 234. Fură suspendate îmbarcările unor unităţi din Ceylon pentru China şi se expediară în India trupe din Anglia. 11 şi 20 de indigeni. soldaţi şi civili. răsculaţii proclamară rajah pe Nana Sahib. sînt asediaţi în clădirea rezidenţei. la Aurangabad. Garnizoana din Deliii. precum şi în prezidenţia Bombay. după lupte de stradă. ultimul reprezentant al dinastiei Marilor Moguli. la Peshawar şi Firozpur. şi se extinse ou repeziciune în regimentele 3. Răscoala din armata indiană. La Khampur. ocupîndu-1 la 11 mai şi proclamînd restaurarea puterii împăratului Bahadur.. M a r x. Nana Saihib fu iînfrînt de trupele generalului Havelock. strîns ilegată de războaiele din Persia şi China" *. începutul lunii mai. ca Audului.La pitala • armatei bengaleze era. Pîmă la sfîrşitul lunii imai. în număr de vreo 700. mai izbucniră tulburări izolate în Pendjab. Semne de nesupunere dădură regimentul indigen din Kolhapur (tot în prezidenţia Bombay) şi armata principelui marat Holkar. căzut în mîinile răs-i nlaţilor. 12. „Nu trece o zi în care să nu spîmzurăm 10—15 oameni".. apoi se îndreptară spre Deliii. din garnizoana Meerut. în valea Gangelui se desfăş-urară lupte puternice la Agra şi la Khanpur. în scrisorile trimise din zona răscoalei de funcţionari şi ofiţeri englezi se putea citi : „Avem drept de viaţă şi de moarte anjpra imaigoniloT şi vă asigurăm că sîntem necruţători". ui oraşul a fost luat cu asalt şi complet cucerit la 20 sepicinbrie. Aceştia însă rezistară eroic pînă la 14 septembrie. fără îndoială. în ziua de 4 iunie. Aceste regimente puseră stăpînire ipe oraş. în rîndul cavaleriei nizamiului de Haiderabad.. iar Khanpur. englezii din oraş. în Opere. ' pele engleze asediară oraşul Delhi. Represalii teribile au fost dezlănţuite asupra populaţiei. era în plină revoltă şi aproape în întregime sub controlul răsculaţilor. Englezii declarară starea de asediu în toate regiunile răsculate.

Londra. şi om oacheş care -ne cade în ml n sau îl 1 i" '. 234—236 . Lucknow. pp 266—268.1 >■ ir d • l. Ştiri din India. I l. Detaşamente mai li' răsculaţi au fost împrăştiate la Bareilly.. Peste 2 000 de eeaşi soartă. rţii :l. După lupte grele lîngă EChanpui '■ icmbrie. „Pr. dedîindu Sfi la p i represalii. pp. umil din eroii . i> 194 | Dupi ii. Situaţia 01 mali a răscoalei din India.I executat . Spre toamna anului 1858 oribilită în . Răscoala din armata indiană. 1 M i c li . 12. unde la i Inşi înfrânt decisiv Tantia Topi. -290. 12. dispărînd pentru totdeauna în junglele i i ni t ' U Topi a 'fost prins. condusa de -.ii şi civilii n ncintarie. 470. M puternice întăriri sosite din . 253—255 . ră ii forma luptelor de guerilla. 296—300. Battles of the Indian Mutiny. fără să mi .regiunea Delhi. pp. I I I I . pp. ileours lent. n l Lucknow fu despresu. voi. la n nord-vest de Lucknow. uarie-martie 1858. [Amănunte cu privire la asaltul Luckno. l i . i nminai la 9 iulie 1859 4 . 304—313 . [Situaţia politică din Europa]. în Opere.1a 18 aprilie 1859. o. [Cucerirea oraşului Delhi]. osîndit la moarte de o li .1 I . Nana Sahib s-a ni munţi. op cit. Un martor ocular la execuţii „( ei supuşi supliciului au murit aproape toţi i indiferenţă pe care indienii o ştiu atît de bine .nulecăm sumar. Taintia Topi. Oficial. i pi -l■ i I I ■ . 270. 250—252 .i Luckmowului (19 martie 1858). ului I S S 8 — scria Bngels — va rămtfne o 11 II II ii mata britanică" 2. * K a i I M a r x. 264—265. 241—244. 289—290. englezii au I u n . îa . 276—281.nse trupe ii l u i Naina Sahib. Răscoala din India. ' i i l .r.< nei iJul < olui ( in campania de readuci 'i i ' . F r i e ' d r i c h 229 » K t r I Mll E n g e l s . armata engleză. Campbell îmfirî. armata engleză reouceri defui n u l Aud şi capitala sa. vreme de 12 zile.i liberare a poporului indian.la din India.p. M I M completă a stării de asediu şi pacea în ii i j ' . voi. Mii o. rc. pp. în Opere.. 1963]. n i .n. şi Gwalior.

vicontele Palmerston. 12. Unele trupe indigene din slujba englezilor. guvernul britanic. pp. cit. un nobil britanic cu vorbe mieroase. care vine în urma ei. tunde feudalii indieni se angajaseră de partea răscoalei. colonialismul britanic. au rămas mai mult sau mai puţin fidele acestora şi au colaborat la înfrângerea răscoalei. fieOperc. H6. 580 . 523—525 . ori au ajutat pe englezi. op. în alte părţi. [Armata engleză în India]. Nehru. populaţia a rămas pasivă. 469—472 . Ar-wui. soldăţimea dezlănţuită a putut jefui numai bunurile mobile ale indigenilor. 372—379 . pp. pp. îi despoaie şi de brinurile imobile. pp. din ură de clasă. Se face caz de faptul că prima revoluţie fran ceză a confiscat pămînturile nobilimii şi ale bisericii ! Se face caz de faptul că Ludovic-Napoleon a conifiscat proprietăţile dinastiei de Orleans ! Dar iată că vine lordul Canning.i indiana. din anii 1857— 1858. întreprinsă în numele civilizaţiei şi al umanităţii. Muilţi principi au rămas pasivi. pp. pp. Urmările imediate ale răscoalei „Dacă în timpul expediţiei ei în India. în schimb.indienii au făcut în 1857 un mare pas înainte spre realizarea unităţii în lupta contra jugului străin. 359—360. fiecare petic. ( Amănunte cu privire la asaltul Lucknowului]. voi. 335 . s-a datorat faptului că ea. 496—498 . 442—446 . Pouthas. deşi a cuprins teritorii foa . Despresurarea Lucknowului. ca -gurkhaşii din Nepal. {Răscoala Jiu Jndia]. sau chiar sikhii. n a reuşit totuşi să realizeze o coeziune suficientă a acestora împotriva duşmanului imediat. pp. . Infrîngere» lui Windham. 494. 315—317. p. 230 . Mai mult însă decît aricind înainte. Cucerirea Lucknowului. pp. Colonialismului englez i-<a reuşit deci încă o dată să exploateze contradicţiile sociale şi naţionale din sînul popoarelor Indiei. cu maniere şi sentimente alese. Răscoala din 1857—1858 este unul din glorioase episoade ale istoriei lor. şi confiscă din ordinul şefului său suprem. 385—389 . ipămiînturile unui întreg popor.înfrângerea marii răscoale naţionale de eliberare a po porului indian.i şi a antrenat în luptă naţionalităţi şi clase sociale diverse..

în I 170—471. 1 1 1 niinig a stimat controverse în Anglia.i udaţi de către locuitori. indiană a dat o grea lovitură domina ţiei bri Im pum i de vedere financiar. II i Im ( . 1 După K . i l I I I . nota 390. o • l i m a echivalentă au pus mîna răsculaţii. l . 231 . I | onsiiliului de control al Indiilor. 12. . dintro singură trăsătură de . p.. • Idem. 4 K a r l Marx [Proclamaţia lui Canning si problema proprietăţii iunciare în India]. I ' . . i h .. . p. motivîndu-şi nu aceea că majoritatea proprietăţilor confiscate 111 un dărilor îşi talukdarilor — marii moşieri — M ■ la răscoală .i r I Mas.i l . i l'ost.u întreg teritoriul unui regat aproape cît li urca unui întreg ipqpor" 3 . prin care dreptul de proprietate asupra p în principatul Aud era con In erniului britanic. i > plac. în genere. un cabinet conservailc scurtă durată. 474.i n numi că.vi Indiei. Ultimul punct de ve măsura lui Canning a rămas în vigoare. atitudinea partidului conscri >«*iulii îjusă au sprijinit pe Canning. 473—474. . Anexarea Audului.. u i t de de mai sus ale lui Km IM din ) martie 1858 a lordului < sui rul ii . Măsura era motivată prin sprijinul dai i . i . lordul Ellenbo nu o depeşă din 19 aprilie 1858. al lordului Derby. 488. acesta urmînd . în Opere. • lbidem. proprietăţi ţără neşti 4 . fără 'h de O reformă a proprietăţii (ci dimpotrivă). în 1859. anularea dreptului lor de prolii dca pe rspecti va un ei reforme agra re în Aud. Cheltuielile milita i s-au ridicat la aproximativ 10 rnilk>> < l r I n ..i'. ni H)irough a itrebuit să demisioneze5. voi. în Opere. în felul ■ u i vinovaţi de o crimă gravă şi şi-au ati itată" '-'. ' F r i e d r i c h E n g e l s [Amănunte cu privire la asaltul LucknoUiuluij. l . Anexarea Audului. a făcut loc guvernului liberal al im I' iltncrston. ce ■ un di mile pătrate" 1 . i l n i ă şi fiecare acru de . care. 12. i . a combătut pro . i . voi.

p. Hauser-M a u 1 . plătin-d i i se acţionarilor o despăgubire de 3 milioane de lire. Compania Indiilor se desfiinţa.li. l > l > 180 383. India devenea . în acelaşi timp. vezi şi Răscoala din India. cu titlul ide secretar de stat pentru India. Canning fiind confirmat pe mai departe în demnitatea sa. . acuzat de complicitate cu răsculaţii. cit. p. . Ultimul împărat de la Delhi. numiţi Of COroanL Cf. cit. Din aceeaşi regiune. guvernatorul general primeşte titlul de vicerege. ci. r [mpiratorul şi veritabilul autor al proiectului c r i însi lordul Ellenborou(. cf. la Bombay). Compania Xndiilor a încercat în primele luni^ale anului 1858 să lanseze pe piaţa inidiană un împrumut. Apropiatul împrumut indian. voi. 106. fostul preşedinte al Consiliului de COBtroi al Indiei. s-a creat i de ministru. Reorganizarea administrării Indiei se impunea. 232 . i tuni de ei. op. 12.administraţiei britanice o pagubă de alte 5 milioane de Înv. 11 1 I. / ' .în zona controlată timp de c î t r \ . . a fost adoptat de parlament în iulie şi promulgat la 2 august. I'. să facă accesibilă comerţului britanic avuţia indigenilor" *.. în Opere. „Legea pentru mai buna guvernare a Indiei" (1858) Proiectul de lege pentru reorganizarea administraţiei In. aşadar. 317. în ni Consiliului de control şi al preşedintelui său. sub noua ei titulatură. a fost deportat 1 K a r 1 M a r x. ca o necesitate nu numai politică. Indienii n-au vrut să înţeleagă „toată splendoarea unui plan menit mu numai să _ restaureze _ dominaţia engleză pe seama capitalului indian.1 1. compus din 15 membri : 8 numiţi de coroană..1 1 n i'. de către foştii ilor colegi 3. 1 | ) N I 1869 vor fi cu toţii ( 11 a e r t s. ci şi financiară.. Bahadur al II-lea. pentru a face faţă agravării catastrofale a deficitului ei. ni n s . în India.\ coroanei . pînă la concurenţa sumei de 8—10 milioane de lire. pe o cale indirectă. 244 (tot despre urmările financiare ale răscoalei. iar 7 aleşi dintre vechii directori ai companiei. asistat de un Consiliu al Indiei. neîneasarea impozitelor . împrumutul s-a soldat însă cu un eşec total.itat de Disraeli 2 în martie 1858. p.1 . Toţi membrii trebuiau să fi îndeplinit în India un stagiu de serviciu de cel puţin 10 ani.

în special II bîntuite de marea răscoală : un locote. aşa^numitul „Civil Service".1 o viceregele.uiloi i fiind suspendată. In i" nsă. printre care şi cîţi ' "impotenţa legislativă a consiliilor privea prezidenţia hiiwl . mai ales pentru funcţiile kiferloaf«. ocupate pe bază de examen.]. 21—22. servi li i .un i financiar şi un militar. ■ stat.i pontru imemibrii familiilor înstărite din Anglia.uI rîte un consiliu legislativ. în 1861. cit. drept consecinţă . op. format dimtr un n u n nembri numiţi de guvernator. în septembrie 1857. .\ legii din ' iu i fost reorganizată administrat. . unde va li n u n i limănui să ocupe tronul M.limitară de dreptul de veto al guvernato ii şi al secretarului de stat pentru I n . care i . Oxford [1943]. în teorie. pp. 288—289.. un consiliu legislativ pe întreaga Indie. a IlI-a. ed. i N un înallt comisar în Aud şi unul în Pro■ i paraturi funcţionăreşti-administrath se organizează definitiv. acest serviciu a devenit curînd o platloim. i i . compus din 5 membri. u n au mai oon. i Caloutta avea pe lîngă sine.l i .i celo Pe lîngă guvernatorii din Bombay şi M. 2S3 .vedere administrativ. 859 şi 1862. printre cin. regulamentul ■ Ir organizare I kllui Civil preconiza recrutarea de Iun indigeni. ini. din 1861. ai 1 Duputl. cu pretenţii aristocrati'ce. Instituţie închisă.. număr de 10—12 membri numiţi de vicerege. R e g i n a l d Coupland. lanseze îm cariera politică şi să cîştige experienţă I m u n 11 uivă. De altfrl principi nilia imperială fuseseră masacraţi in o i l u i 1 tel I i i . cu i»'»■•• i■i> buite. iar coroana britanică dreptul i 'K. ! .. i. cu reşedinţa la Agra . Consiliul executiv n aproape ca un veritabil cabinet ministerial.ii ii iKuxl-vestului.. de u i n l i .. în Birimania.i. Ii i le l . tndiâtl Problem.. un I j . în subordinele directe erau cîţiva înalţi funcţionari. i engleze. pp.

au trebuit introduse progresiv noi dispoziţii ilegale. să fie trimişi în Europa sau alte colonii. urmărirea debitorilor etc. Ulterior. Pentru a-i reţine în serviciul militar activ. 234 . op. S-a întreprins şi o reorganizare a forţelor militare. „Civil Service" a ajuns unul din organele cele mai detestate de populaţie. numai 7 erau indieni. s-a promulgat în 1859 un cod de procedură civilă. mulţi se căsătoriseră cu indiene şi dobândiseră o stare materială rmilţumitoare. trecînd în subordinele Ministerului de Război britanic. din 332 de candidaţi la posturi.i trebuit să le acorde garanţii şi avantaje. II. Era nevoie de fostele cadre militare ale companiei. In fiecare localitate. Nu a 'fost vorba de o răz meriţă propriu-zisă. întrucik erau stabiliţi în India cu intenţii definitive . mai ales sikhi şi gurkhas. vor număra 65 000 de britanici şi 140 000 de indigeni. după răscoală. prin lărgirea reţelei de şcoli medii în limbile indigene şi de şcoli cu limba de predare mixtă (maternă — engleză). ci de faptul că vreo 10 000 din cei 15 000 de ofiţeri şi soldaţi europeni.. 91. de teamă ca nu cumva. Ele desfiinţau şi înlocuiau toată vechea legislaţie. angajaţi permanenţi ai companiei. iar din aceştia numai unul a reuşit la examen. deoarece. guvernul brii . Forţele armate din India. datorită dezvoltării comerţului şi pătrunderii relaţiilor capitaliste de sahimb pînă în păturile inferioare ale populaţiei. 1 K-zvoltarea învăţămîntului a făcut progrese mai ales în Bengal. ci şi de aşa-zisa white mutiny — răzmeriţa albă — care a urmat anexării Indiei la domeniile coroanei. iar în 1861 un cod penal. cu excepţia normelor de reglementare a relaţiilor familiale hinduse şi musulmane. însoţit de un cod de procedură în cauze criminale 1.■■■■ i ■■ cărei membri tratau ipe indieni cu aroganţă şi trăiau. în justiţie. tot sub ctnul marii răscoale. privind reglementarea datoriilor. şi-au cerut licenţierea. A rămas însă pe mai departe grav deficitar învăţămîntul elementar.nu numai de experienţa răscoalei din 1857. ceea ce nu le-ar fi convenit. se luase hotărârea sporirii efectivelor militare din India şi păstrarea proporţiei de aproximativ 1 /3 între trupele europene şi cele indigene. p. cit. în 1870. determinată . 1 M i> n i! a i n i. izolaţi în societatea lor restrânsă. i im .

i l l . .. prin şi i cen'ulm Ini 11 irea Im telegrafice 1. pp.. i cheltuielilor excepţionale ale administraţiei Indii i avea nevoie de încă un împrumut de 5 mi.n SCOpul Consolidării iloin II i . op. sGurtând liniile de comun insmitere a informaţiilor şi dispo du . după 1858 I 1 ' " p u i u ţ tic vedere economic. i t iub control britanii Cf.msnmblu. 1962. P o u t h a s. întrucît iul otoman sau rus. p. cifrate la cel puţin* 2 mi">(i şi 1859. 13. 317—318 . în Opere. 86. 1 K. Bucureşti. p. Ambele legături erau neconvenabile. i r 1 M a r x. lichidarea administraţiei i Imliiilor şi instaurarea celei de stat n-a reuşii nu < îiii. 235 . I I f . Bill-ul cu privire la India.. i liritanie a instalat şi pus în funcţiune (în i cablul Londra Lisabona—Gibraltar—Malta—Alexandria—Port A. Bombay. a r 1 Marx.mini şi Eufratului) — Karaci .lătuire dificultăţile economice şi Fina lini I i i ■■ ie 1859. inclusiv îm cei doi ani ai marii răsntanice au crescut de la aproximativ iptăimîni.In . Bender-Bushir. De aceea. pp. în Camera I prezentată legea care autoriza guvernul ■ II împrumut de 7 milioane lire sterline. voi. diip«m!ndu ie de Lisabona. imediat după inaugui. cit. Editura Politică. 105—107. 12. apoi prin cablu ubmarili •■ i. voi. u l VM luderfca Carnalului Suez în i Indiei.. op. Puternica dezorganizare a finanţelor Indiei. 321. H a u s e r-M auraini c r t s.a ijutn l'roblemc economice în India. Dcmangeon. reorganizarea admiiiustiAiii gii din 1858. se caracteriw . cit.. I. la 1869 a doua linie. Caucaz. un an după eşecul edificatoi ' i n indian" încercat de companie. Teheran. în ■ . op. '27—528 .uimiînd şi în aoest caz neaooperite alte diverse ulrniinistraţie. cit. Din 1898 va instala cablul submarin direct Londri Gibraltar. ma. unicul punct de pe traseu .In. pin.vceastă încercare de întărire. lordul Derby declară în parla- i pun în funcţiune cablul: Londra—Istanbul—Bagdad— .

pp. continuîndu-se neglijarea acestui sector esenţial al ■nomiei3. în India n-a existat un departament al agriculturii. pp. care au izolat provincia. la rîmdul său. în Opere. în cuprinsul căreia a pierit un sfert din populaţie. în perioada restabilirii echilibrului economic. voi. după o secetă de toamnă. Pe primele cinci luni ale anului 1860 scăderea globală era aproape de 1 milion de lire. au venit mari inundaţii. 15. de la vest de Calcutta pînă la Madras. op. cit. din 1 k a r 1 M a r x. In legătură cu dezvoltarea căilor ferate. construcţia de căi ferate. în Opere. 327—328 . Rezuiltatuil a fost ivirea unei zone de foamete. Sporul era însă artificial şi înşelător. pp.'. în 1860 s-au desfiinţai taxele vamale pe maşinile importate în India 2. iar transporturi de alimente din alte regiuni nu se puteau face. în Opere. In 1866—1867. * N f l i r u . 367. 367. în Pendjab şi Radjputana .rii de aprovizionare pricinuite temporar de răscoală.niza. Din 1858 pînă xn 1860 regimul ploilor a fost neregulat şi deficitar în regiunile de mord-vest. . mai accentuată fiind la ţesături şi fire de bumbac. Se observă în schimb o creştere a exportului de articole necesare construcţiei ide căi ferate — şine. El s-. voi. 13. Comerţul britanic. voi.i datorai în parte necesităţilor efectivelor militare engleze.6 milioane lire. 79—80 şi 166—170 . Pînă la începutul secol u l u i al XX-lea. dat fiind că războiul civil din Statele Unite obliga industria textilă britanică să recurgă la bumbacul cultivat în India. 15. în 1860 şi 1861 au reapărut însă fenomenele de suprasaturare a pieţei indiene şi scăderea exporturilor britanice. ireclama mijloace de transport adecvate către marile porturi1. în special pătura avută.. la aproape 10 milioane lire.4. în Opere.l. Comerţul britanic cu bumbac. în parte dezorga. 15.i administraţie engleză n-a reuşit să combată efectele unităţilor naturale care ameninţau agricultura Indiei şi se Iau cu ani de foamete şi epidemii. Englezii au intensificat. au murit 1 milion de locuitori. tablă de fier. să cumpere ceva mai mult. Noti. voi. 362—365. iar acesta. maşini cu aburi. în 1868 foametea bîntui în nord-vest. Recolta era compromisă. 518—520 . p. în Orissa. cf. p. de la 1861. » Ibidem. L'. faţă de iperioada corespunzătoare a anului precedent. ca*e a obligat chiar pe indieni. şi Criza din Anglia. Comerţul britanic. pp.

ca Haiderabad.. numărul morţiloi pi li li ridicai la mai multe milioane. n c oraş. Ea a pornit II societatea indiană a unor grupuri liceşte şi legate de dominaţia britai. Existenţa întreprin. lordul Lawrence. De aceea fcdmimUtraţia engleză a dus o politică de aprore faţă de principi ţi moşieri. Deşi timide. politica i cu tocul pe altă linie. cit. Ic l>umbac din Anglia. M o r a z £. cînd s-a înfiinţat la Bombay prima întreprio i I I . în 1874 I i l r foamete pn> l ' i h . . în Bengal. deoarece după 1865. u s e r-M a u r a i n-B e n a e r t s. i i u ş i i englezi nu mai erau atît de avizaţi la i ezitau asupra soartei filaturilor şi ţesătoI Mlll. în vreme ce in porturi i i ncHiiburată încăircarea vaselor cu orez şi grîu peni iu ■i n i s i i de ancheta fură trimise din Londra.coală îi făcuse pe englezi să se gîndească tu rănii acestora. Cadavre ziceau p< niui i n . 107 . r ■ 237 . p.uv iv i I U« tvil hol< Im 1870.i II s c r-M a u r a i n-B e n a e r t s. 108. iertîndu-i pe cei mai mulţi ' i p u participarea la Tăscoală şi reinstalîndu-i în drepturi. op. op. > multor . o nouă foamete >i ill million da OMXMoi ■ îimpia Gangelui. Probleme sociale după marea răscoală i principiilor şi moşierilor indieni pa>ru. sub ptt indignării şi emoţiei populare din întreaga lume. ^^^BN războiul civil. şi pînă la 1870. I M H I I . din care 13 I'O 1 I' . inaugura lucrările unui vast i ţ i i . i' I.lipsurilor sau a bolilor c.. cit. aceste începuturi ale ifl i i l e moderne în India au diminuat întrucîtv. 337. p. a desfiinţării puterii lor |X»li l ' u p . 1 I iptul i i u p u i e I I . i pentru prelucrarea 'bumbacului. în u i ' l u ' . Statele Unite au fost din nou în Angliei cantităţi masive de bumbac. In le. u . I \ '.l '. în 1877.vicisitudini. insuficient totuşi şi avainsînd prea încet 1 . IM I M I I M IM construit 18 fabrki de textile. i înăbuşirea răscoalei însă.

în general. în cadrul marii răscoale : înţelegerea din partea acestor grupuri sociale diverse a interesului lor comun de înlăturare a dominaţiei străine. 61—65. în . regimul britanic >şi-a accentuat politica de dezbinare a «unor grupuri sociale. 65. H a mbl y.în schimbul promisiunii de loialitate.111. Ei creau prin o bază a contradicţiilor dintre moşieri. cit. în 1887. 238 . Cercurile superioare ale administraţiei britanice considerau marea proprietate indiană nu numai o bază mai certă de sprijin pentru dominaţia engleză.„ pp. Englezii au căutat să consolideze în unele părţi ale Indiei i proprietarilor agrari mici :şi mijlocii. de ridicare a agriculturii indiene la un nivel competitiv cu cel din ţările 'mai avansate 2. în acelaşi timp. G. Astfel. micii proprie1. Cf. Metodele de guvernare inaugurate prim actul din 1858 şi reformele care i-au urmat au fost supuse unor critici şi combătute atît din ipartea unor elemente britanice mai lucide şi 1 Timpii und tbe Punjab Yenancy Act of 1868. cit..EHR". fixîndu-i definitiv în categoria celor fără drept de proprietate 3. afectînid intenţia menţinerii echilibrului între ele. în 1859. op. 362—363 . ta favoarea marii proprietăţi 1 . c it. N t l i r u . op. Hambly. R. a marcat începutul unei perioade de reacţiune. G. op. pp. introdus în India în 1858. constituiţi pe loturi deţinute înainte cu titlu precar din lumiîntul moşierilor. 310. şi pentru scurt timp.. Richard K . şi ţăranii fără pământ. El va încuraja mereu tendinţele scizioniste din sîniul acestor grupuri. In 1868. Faptul însă a înrăutăţit pe viitor soarta categoriilor de idetentori neîncadraţi în prevederile actului. G. ' 1 It H ' i a se v. Hambly. nr. 1%4. dar şi o forma mai potrivită de înlesnire a investiţiilor iîn plantaţii de ceai sau indigo şi.i $i lîinţi nevoit in v i i noi reglementări. un act de reglementare a proprietăţii funciare în Pendjab a convertit de asemenea o iserie de drepturi cuuumiaire în drepturi legale de proprietate. un act emis în prezidenţia Bengal a acordat statutul de proprietari cultivatorilor rurali care deţineau o posesiune veche de 12 ani. politice sau 'religioase din India. p. Regimul de stat. pentru a împiedica pe viitor -procesul care se schiţase spontan.

1. 1962. i . in „UHR". revitalizarca guverneloc la ■ p i n i dementelor hinduse. l'iuih MU englezi ai acestei activităţi se nun rînduri liderul liberal manchesterian John I'IMI'JII M it OU severitate indiferenţa opiniei publice iliin A n . 708—710. iii politice anglo-indiene. Naoroji a fondat „Asociaţia indiană din în 1866 sub denumirea de „Asociaţia Indiilor i. cît şi din i] ei burghezii n dezvoltare. Dadabhai Naoroji. în ui .ulmi ' i n i mai adecvată. Ei parecan. Erank Hugh O'DonntU .i Chirl« S.11.iy.religioase şi de altă matură. i ii La Cakutta. o dată cu trecerea Indiei sub admi-■ t. .11.ni 1.ă după 1858. Madras şi alte oraşe. existente în India 1.M n grupului parlamentar irlandez. nr. arătîmd că numai astfel britanică se va putea acomoda diversităţii i ile. 305.au. i l programului mişcării dobindirea de instipontru India.înaintate în concepţii.i indiene pentru Serviciul Civil. i l asociaţiei.1 i iii problema indiană şi a cerut în parlament i rcfori Mm India să fie orientate spre descentra11 rea unui regim de autoguvernare. Sir Charles Trevelyan's Indian Letters. unul din liderii npanie în favoarea recrutării cît mai larţ. Naoroji a enunţat . ■i alt reprezentant al burgheziei indii ic lire. Parnell. pp. ■ulm . i înalţi funcţionari din India iu npotriva inului birocratic al guvernmlni d i/.1 lucra asiiduu pentru ikiformarea parlaI U H I I I I englez asupra problemei indiene. etnice. în 1869.l i i i . 239 . din numctradiţii deosebite. Naoroji pleacă în 1868 în i filiale şi a colecta fonduri de spriji ni. la Bombay. şi-au v itatea. fondate după 1850. Activitatea lui Naoroji a Itarea fin continuare a sentimentului naiaţii politice ale buirgheziei au luat fiinţă. în 1859. au manifestat de asemenea ' M a l c o l m Mac Rae.

Căile ferate şi industria modernă în perspectivă vor crea noi necesităţi de schimb. de dezvoltare a unui tor potrivnic stăpânirii engleze. 240 . considerînd că problema indiană e prea puţin cunoscută în Irlanda. Paginile istoriei stă-p î n i i i i i britanice în India. vor dezvolta forţele de producţie în cadrul comunităţilor săteşti. „ I I IR". activitatea ei construc-este abia vizibilă printre imarmanele ide iruine. 1961. Parnell s-a opus însă planului. magnaţii industriali englezi sînt călăuziţi exclusiv de dorinţa de a ieftini transportarea 'bumbacului şi a altor materii prime de care au nevoie fabricile lor.. n-o mai poţi împiedica pe aceasta din urmă să producă ea însăşi astfel de maşini. cu cîţiva ani înainte de schimbările survenite în perioada 1858— 1862. în 1878. Fiecare act întreprins de britanici în scopul întăririi dominaţiei lor cuprindea în germene un ele-jiiciat potenţial de renaştere a Indiei însăşi. Dar din moment ce introduci maşina ca mijloc de locomoţie într-o ţară care posedă fier şi cărbune. C u m p s t o n. op. Ea ora totuşi începută. cit. Analizînd perspeotivele stăpîmirii britanice în India. stîrpind industria autohtonă şi „mivelînd tot ce era mireţ ji superior fin societatea indiană". abia dacă oglindesc i. Karl Marx făcea unele constatări şi previziuni perfect valabile pentru epoca de după . continuă Marx. 280—283. nr. Căile ferate vor deveni în India adevăratul precursor al industriei moderne". 299. unele personalităţi indiene proeminente au făcut irlandezilor interesanta propunere ca aceştia să aleagă cîţiva indieni ca deputaţi. Cei aleşi şi-ar fi luat angajamentul de a sprijini cauza irlandeză în parlamentul din Londra. având deopotrivă prilejul să şi-o apere şi pe a lor. nimicind comunităţile indigene. El arăta că dominaţia engleză a distrus civilizaţia indiană.i i• y pp. aşa îmdît prezentarea de candidaţi indieni ipentru locuri de deputat în cîteva circumscripţii electorale ar fi putut risca un eşec 1. în afară de această distrugere .. spune Marx.interes pentru problema indiană.răscoală. „în tendinţa lor de a crea în India o reţea de căi ferate. I Li îffid i ■ ■ > iaţk între soarta irlandezilor şi indienilor. vor accentua descompunerea 1 M .. ca şi pentru întreaga evoluţie ulterioară a acestei stăpîniri.

231—235. însăşi armata indigenă.idmi ■•" '. 1 Karl Marx. după expresia prinţului Saltîkov. nici vreo îmbunătăţire i si. i i de jos. Dezvoltări l« administrative şi culturale pi. constituie o . (în interesul lor. i. i u n im viitor mai mult sau mai puţin înde i unei renaşteri a acestei ţări mari si imn n c t l u l i locuitori. Mint. Textul în limba franceză : „mai fini şi mai îndemînatici decît italienii".!naţiei Jor sociale. In OI hidea ( profetic Marx — putem avea t< ■ nm i i n.care bi le promoveze. 9. au fa tparitia unei intelectualităţi indiene.. Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India. iun II Iionii lîinşişi inu vor fi devenit destul de u i scutura o dată pentru totdeauna jugwl englez. nănate în ţara ei de burghezia engleză. atîta c. tot ceea ce burhf/i .-i . 16—451 241 . „acest obstacol p ului I ndiei $1 a creşterii puterii ei". în Opere. fiindcă şi una şi alta dede dezvoltarea forţelor de producţie. odios instrumi iTe Anglia — profitînd de contradicţiile Indii J • ! ( ■ lipsa de orientare politică şi conştiinţă naţionali mente hinduse şi musulmane — căuta să (ini poporul indian ou ajutorul ipropriilor iţio • n u «n element potenţial al viitoarei elib prin forţe proprii.1 li nevoită să înfăptuiască în India nu va "i populare nici libertate.i politică a acestei ţări. iar în mîin . în ultimă instanţă. Marx în tarea că. • .1 liberă va deveni un factor de reconstrucţie hinduse. ci şi de ■ n stăpîmire de către popor. înfăptuirea unităţii politice a Indi mai departe Marx.diviziunii ereditare a muncii pe emcia existenţa indiene. est tablou cu perspective multiple. «plus fins et pius . pp. chiar cînd aparţin claselor celor n i . < ■ -roadele coacerii elementelor noii societăţi.\ Britamie înseşi clasele guvernante de azi nu te de către proletariatul industrial. voi. „Populaţia Indiei nu .

ân limba persană) pentru cânmuitorul său. deoarece trupele egiptene dăduseră un substanţial ajutor Porţii otomane. Fu rîndul Franţei la o energică reacţie diplomatică pe iîin'jţă Poarta otomană. Ministrul egiptean l'ar-ipaşa propuse restrângerea dimensiunilor lucrării şi re. La început. precum şi titlul de kediv (suveran. Epidemia de holeră care în 1865 printre cei 20 000 de lucrători ai canalului i. sub ii umanitar că ele erau executate prin corvezi şi în extrem de nesănătoase. sub dominaţia Franţei. se constata la Londra că un canal la Suez. pentru a face greutăţi lucrărilor canalului. Prin ambasada ei de la Constantinopol. în sprijinul acestui punct de vedere. Anglia a exercitat continue presiuni asupra sultanului. va face imposibilă viitoarea neutralitate a Egiptului şi că o flotă franceză va putea ajunge în apele Indiei în cinci săptămîni. din clipa inaugurării canalului. Isrna. în ipoteza că s-ar fi reuşii garantarea neutralităţii sale.il. Momentul intervenţiei lui Napoleon al III-lea în favoarea Egiptului fusese propice. numărului muncitorilor la 6 000. în 1864 reuşi să obţină de la marele vizir um ordin de oprire a lucrărilor. pentru reprimarea uaiei răscoale greceşti din . suzeranul Egiptului. Din punct de vedere strategic.insula Creta. deoarece comercianţii şi industriaşii englezi începeau să descopere avantajele economice ale canalului.Alte evenimente asiatice Politica britanică în India şi în întreaga Asie de sud s-a axat cîtăva vreme în jurul marilor probleme ridicate de iniţiativa franceză a construirii Canalului Suez. atitudinea Angliei faţă de construirea canalului se schimbă mult. convins că Imperiul britanic este confruntat de un diabolic plan francez de a-1 tăia în două şi că o nouă şi complicată problemă a strîmtorilor se va reedita pe coastele Egiptului. lordul Clarendon. Urmaşul lui Palmerston la conducerea politicii externe. pe cînd flota engleză va avea nevoie de zece. obţinând la 19 martie 1866 firmanul prin care se acorda Egiptului o largă autonomie internă şi externă. Palmerston fiind adversarul său ireductibil. Anglia a privit proiectul cu ostilitate. După acest eveniment şi după moartea lui Palmerston (1865). „Nici o naţiune — de242 . se dovedi curînd foarte tratabil.

alţii pe n 1869. i i n î n i n l i i i Indiei. 117—120.l n.uni ak politician englez. I HBE. p. D e m a n g e o n. avu i mvul emir. francezul Fer-i fi felicitat la sfârşit de Clarendon şi de-• mia cu „Star of India" (Steaua Indiei) *. cercurile condu* au tras concluzia că Sue/. cit.ul Vfl li un ni întăririi centralizării imperiului or deveni un punct centrul d ii Primul vas britanic trecut prin canal i niil>i ic I S69. Anglia scai ile sale de la Singapur.i I . în cadrul ceremoniilor de inau aii cablu submarin ce se instala între Lond u l i u atorul lucrărilor canalului. . la mai puţin de 12 000 de kUomttri..ipi u.. )1 oul nu Vi / i n i nuri mai mari decît a noasn naiul avea să scurteze drumul maritim 1 ondi i -20 000.i M I I .. izolată.. 42..4 Anglia a cedat Greciei protectoratul asupra insulelor Ionice. viceregele Indiei. aproape n la tron.i cu consolidarea apărării frontierelor Indiei. I '.. reuinindu-le»™ aceea a Departamentului Smniiilor.. pp. reuşind să întărească infku-i I in i de sud a continentului asiatic. la nivelul! trwdiu ' ilc atunci. lordul Mayo. op. 588. I . i « l o economie de timp cuc.. II. cit. ■ între 1863 şi 1869 expediţii în micul lihiutan şi continuară politica de amestec în după moartea emirului Dost Mohamed i lupte interne între cei 16 fii ai săi. M . • I < ///(/■. H . op. unii căutînd sprijinul rusesc. in .. I I . în oarecare legîtură cu conjunctura creată în MediterSlăriteană de construirea Canalului Suez. i într-o nouă valoare avanpostul englez dl ' I uni şi Australia. n V i i începutul -urnei acţiuni de con1 H a u s c r-Maur ain-Be n ae r t s.i de la Penaaig de sub administraţia gu. Ca o nu. 108 . ■ ii. recent păşită pe calea pr< iioasei creşteri a emigraţiei angl< l>m considerente. . semnalăm faptul că în I Sf. p. de pe ţărmul ■. I il « . 243 . atingea 50—67 de zile >i o econo insport de 32%. p.

Oxford. lui Max Be loff. au întreprins această acţiune.. tn JUR". fenomenul e relativ slab. Din punct de vedere economic. ajungând la 3 635 000 3. cit. an. pp. H a l i . în 1873. 85 (1961). 467 . p. după unificarea Canadei şi instituirea guvernului responsabil. i . Milano. Ocean Pacifique et Ocean Indien.. F r a n z S c h n a b f l vi F r a n c o V a 1 s e c c h i. In 1871 fu negociat cu olandezii aşa-zisul „tratat al Sumatrei". vechi protejat al englezilor . 1962. începu penetraţia engleză în interiorul peninsulei MaLacca. în „Revue Historique". era vorba de lichidarea puterii sultanului de Atjeh. 305. 1824—1871. încheiat cu sultanul de Perak. Canada în 1851. nr. 1962. 1957. amestecul fără tact al unui rezident englez în treburile interne ale sultanatului Perak provocă o revoltă. i se dublase aproape. pe Coasta de Aur.'. . Faptul se datora şi abolirii ultimelor resturi ale legislaţiei restrictive britanice la comerţul cu grîne şi la relaţiile economice ale coloniilor cu ţările străine. . G. lăsîndu-k mină libera m insulă * şi obţinînd. p. înăbuşită cu trupe din India şi Hong Kong. Canada avea 1843 000 de locuitori. După ce. Pietre Renonvin. 244 sul. în urma tratatului menţionat.le icelaşi Les formes et Ies methodes de la colonisation des Etats . tom. prin compensaţie. A mai intrat în combinaţie şi conjunctura creată 1 în speţă. în 1874. se înregistrează o dezvoltare mai ales a agriculturii şi transporturilor. la cartea lui N i c h o l as T a r l i n g .K c n n e d y . între 1875 şi 1877. i m tht Malay Peninsula and ArehiplUgO. cf. teritoriul actual al Canadei isc încă în faza de maximă intensificare a imigraţiei. 797. .se ajunse în fapt la stabilirea unui protectorat britanic în Malaya 2. E. Noua colonie a coroanei fu reorganizata in interior după modelul clasic. i. olandezii. prin tratatul de la Pamgkor. Cu .i creştere apreciabilă. 157. în L'Europe du XlX-e et du XXe siecle (1870—1914).'h. tip. cedarea de către Olanda a oomptuanilui ei de la Axim. ia lui D. în Afnca. p. 163—186.-•!.solidare şi lărgire a acestor „Straits Settlements" [Aşezări ale strîmtorilor]. H e n r i B r u n s c h w i g . p. . 65. 1046 .HX. CCXXV.. Brititb 1'. 1 De m a n K e c n. A History of Malaya.. I (împotrivă. 'inferior ca medie anuală 1 ului său dinainte de 1850. în 1871. Colonisation britannique. în nordvestul Sumatrei.

n i i'porturiloi ou Statele Unite. Departamentul ooloniajl 'din Londra energic..... atingînd şi mărfurile iK'trojpodă' 1.A. 245 .. 58—83. în cadrul unui tratai li IX octombrie 1854..1a refuzul Anglii i j i .boiul Crimeii. 380 ji m 1 < IIH I . zdruncinlnd atmo h i>ptimiism şi prosperitate în care debut l . raporturile s imal ttii Unite. lui Lincoln şi înclinată spre Sudul sclaluiiiibac în ianuarie 1865.... B Keith. i cu 5O ft /o la garantarea unui împrumut i itnstrucţiii de căi ferate. 392... dată fiind politica britanică. II. i ii l n i civil din Statele Unite duse la o Cea şi Canada. Federalizarea Canadei . i mu. nuda. l>i . guvernul canadian Institui 1 i i n . Se organizează creditul baiu rate. după o perioadă i şi politică a Canadei către in. pp...' măsurile liberale în materie economi' unitid şi incidentul privitor . guvernul amei II 11. v i .349 litri în Anglia şi litri în S u.. p.. Ministrul canadian Hincks răsI dreptul Canadei de a se conduce în conforaje şi tariful protecţionist rămase în TI . p r i n furnituri către Anglia.. ' ii lomică din 1857. il'il ■. ■ In 1 '• mlsurl de capacitate egali cu 36. i l o protecţioniste. pe bază de reciprocitate..uite i . Laurenţiu i i. K amenajează căi de transport fluviale i ■ libernavigaţiei pe fluviul Sf. V I . atingînd mai întîi Si i răsfrîtlt imediat şi în Canada.. de la 2 334 000 twsheli ' 100 busheliîm 1860 -. • I M i.. iar de Statele Unite la Rezultatul a fost creşterea exporturilor d Statele Unite. . P p.11111 comercial cu Canada 4... care a avânt.ilăbire ■' marelui partid liberal Selected Speeches and Documents.

John Macdonald. cit. dar fără a recădea într-o dependenţă mai strînsă faţă de Anglia. ceea ce constituia deja o realitate economică. Cf. Dar în cei douăzeci de ani următori proporţia s-a inversat şi principiu] reprezentării ân proporţie egală s-a întors împoi n v . pentru fosta Canada de Sus şi de Jos. 5 6 . Slăbirea liberalilor şi revenirea la putere a conservatorilor s-a datorat şi unor cauze interne specifice. engleză. fără a dăuna însă realizării urnei largi uniuni politice. Partidul conservator şi-a creat o bază politică solidă în burghezia canadiană. dar conservatorii. op. p.canadian1 şi un prilej de areoi tre a (partidului conservator. militînd pentru o potenţare a naţionalismului economic şi politic al Canadei. în frunte cu un lider remarcabil. p. 246 . i englezilor. Pou th a s. din cauza vecinătăţii absorbante a Statelor Unite şi a faptului că tocmai aoum (în 1862).. op. A fost o reformă destul de importanta. Hardy» <>l>. Federalizarea. 346. Camera Comunelor din Londra hotărâse reducerea cheltuielilor pentru apărarea coloniilor şi a numărului trupelor destinate acestui scop. după model american. suficient de elastice pentru a nu infirma particularismul provinciilor. s-au opus. sprijiniţi masiv de francezi şi de rul catolic. la propunerea guvernatorului. enunţând prin1 Acesta. Conservatorii au dominat scena politică a Canadei până la 1896. acestea din urmă N. Conservatorii ui lansat atunci soluţia federalizării. G i r a u d. concretizindu-se în pro-te de nouă separare a celor doua provincii.. Vechea tensiune dintre cele două nente etnice ameninţa să reînvie. în 1856. El vine la putere. introdusese electivitatea consiliului legislativ. p. ai elrui membri frâu pînă atunci numiţi.ilvgardînd interesele regionale. mai slab populată. OU un guvern central şi guverne provinciale. de coroana. 317 . politice şi militare a Canadei. deci un pas înainte spre unitatea de stat. Prin actul de unificare din 1840 se fixase un număr egal de deputaţi în parlament. era necesară întăririi economice. cit. cit. pe linia liberalizării in inmulor politice ale Canadei. era convenabilă burgheziei şi flata întrueîtva şi pe alegătorul de rîind. conservatorii lui Maodonald au afirmat pe plan politic „personalitatea" aparte a Canadei. Partidul liberal s-a pronunţat pentru abro-i lui.. Acest lucru avantaja iniţial Canada de Sus. în trun euvînt. pentru oprirea procesului de atracţie spre Statele Unite.

aleasă prin vot censitar. i u r i c e Lamontagne... Qu^bec. reprezentanţii cercuiriloi licne s-au întrunit în octombrie 1864 în . imigraţia. pp. . Evolution ■ mes. a lui „British North America Act". K e n n e d y. I inii va fi terminată in 1876. element I I . . j>p. omplexă situaţie. oi n U i . >şi un parlament compus . 1954. I / . centrale. Documems.l că : „acele colonii care se buGU . uirmat de votarea de către parlamentul bri-irtie 1867.de ordin extern. 1959. t rd.. Le federalisme canadien. puterii federale. I i.n.l H! schimb adoptat de Anglia îm comerţul i ( imada de avantaje pe piaţa bri protecţionismuil vamail aii Statelor LJffl iltc ul t . P. p.. . I tendinţelor de realizare a unei unităţi politice CU I ie şi în cadrul unui stat federal -'. cu membri în număr fix pentru fiecare provincie.. iu. viaţa economică. 1 1 M .. indiMI populaţiei respective.s-au încheiat ipriin aderarea coloniilor Noul Brunswick la formula politică a federam l i t i a să iii se constriuiască o linie fenată care ^ă le marilor lacuri 3. l e federaţiei canadiene.i Limitată de aceea a instituţiilor federale. Provinciile Iţi ptotarau o legialaitură şi instituţii politice locale cu campemm..ip-. I I I . i!. i.. Cambridge. intrau în primul mul .. numărul deputa\\\in finul proporţional cu populaţia — şi un senat. 247 < ///(/:. I I . I.l« . sub icntă a guvernatorului general.'i.. ţinută la Londra în decembrie \ X<><>. De aici necesitatea unei accelerări şi l&rgiri I nhurilor pe piaţa internă a Canadei... 20. a unei puteri i şi înainte. dintr-un minister responsabil.cp.. liotărîmd să iprqpună guvernului brii Ici-ilizării ("naiadei. 9—10. coloni!. în general. O conferinţă în acest sens ou r< AmgJiei.mtoamare trebuie să deţină reiponsabilitati ■ principali în jura propria lor ordine $i seourita um ia lor apărare externă" i . ' W. M. . măitftră..iţ i . 665— 683. majorităţii parlamentare. Ii Nori II America Act" 4 iprevedea instituirea.

i i ui i. Format la început din provinciile Qntario (fosta Canada de Sus). măştii din zona centrală. p. care fusese ales în această calitate încă din 1858. i l de terenurile de vînătoare. Deşi înfrânţi (Riel s-a refugiat în S. cedarea de către Compania Golfului Hudson a întregului teritoriu pe i .Pentru a exprima cît mai îndeaproape ideea de „suveranitate subordonată". lîn centrul şi vestul canadian. Noua Scoţie şi Noul Brunswick. 524. Izbucni o răscoală. Capitala sa a fost stabilită în orăşelul Ottawa (numit pe atunci şi Bytown). în raporturile saile cu metropola. proclamă un guvern provizoriu. departe la vest de marile l .. i . Interpretată de unii drept o recrudescenţă a luptei pentru libertate a franco-canadienilor. dincolo de ceri ui polar. la 2 noiembrie 1869. contra unei indemnizaţii.'v<\i concesionat. spre a pune capăt geloziei dintre oraşele Quebec şi Toronto. 248 . care se temeau să nu fie spoliaţi de păminturile lor. dîndu-1 ipe mâna unei jputeri „străine". cu unele lucrări cadastrale.i de paltin). Quebec (fosta Canada de Jos). In 1869 fu negociata.A. în i . răsculaţii obţinură din partea guvernului de la Ottawa dreptul de a se constitui întro nouă provincie 2.U. Etle oemiulţai-. In situaţie de . noul edificiu politic a adoptat denumirea de „Dominionul Canadei" ». de la mare pînă la Mare". la S decembrie. The Maple Lltj ( l i mi . 'mişcarea llui Riel na avut în realitate alt substrat decît cel aimintit.funcţionari ai guvernului federal. tinderea administraţiei canadiene în aceste părţi începu. în 1868 s-a terminat construcţia clădirii parlamentului din Ottawa. Ultimele Cuvinte — în limba latină „a mari ad mare° — formează deviza statului canadian Toi acum s-a adoptat şi imnul naţional al Canadei. ' 11. dominionul Canadei se extinse repede. toate instituţiile politice federale statornicindu-se aci definitiv..teritoriu" a rimai pini astăzi cea mai marc parte a nordului Canadei. nn deottbire di „teritorii". i v î n d autoguvernare locali. op. sub con-oucerea lui Louis-David Riel. care definea poziţia federaţiei canadiene în cadrul Imperiului britanic. care erau administrate direct di. care la 1 După un text din psalmul 72 : „He shall have dominion from sea to sca" „Şi să aibă el stăpînire. altele. cit. aceeaşi frunză de paltin Zi eh en. întrucît — spunea el — Campania Golfului Hudson „a abandonat" poporul din partea (locului.). precum şi binecunoscuta emblemă. Acesta.

.nlw.1 puii dt Terra Nova: preluarea integrală 11. p.. i " . dar şi o cale ferată* de im] conomică şi strategică pentru întreg Imperiul brii 1 ipleta primul şi cel mai scurt sistem de traosporl con IU. op.. F o h 1 e n.iy". în illblidiar. cit. ('/'■ cit. CHBE. op.iulie 1870 fu primită în dominion. pp.. despre răscoal. A i . cu toate tratativele duse între l N f . în calitate de prim1 li un ni ionului 3. 11 iu . Cf. tub numele de Manitoba '.. 123—144.... Măsura s-a pus în aplicare în I.. Canada s către o schimbare în organizarea ■1 'britanice. pp. l MI dominion şi a . fenianii credeau că vor putea constrînge gulirii mic ii acorde independenţă Irlandei.42. iare. venind în întîmpinarea eford y... . cit. 509.. terminată în 1&86. m iritim şi feroviar.i Manitoba... p...il 1 d.(I v. cu singura excepţie a garmi ni Nalifax. MMiil. UD amănunt interesant : unul din principalii ... din Anglia ipm >i India. pp. ale din Canada.. 689—693.li 11. politici ai lui John Macdonald a fost George Etienne Cartier. pînă la marile Jacuri din ast. op. in 1871 a aderat Ja federaţia canadiană < olwnbia bdta i. 249 ..1 format nu numai ira unităţii canadiene"...rămas colonie separai ■ 1870. a încheiat la Washington un nou normalizînd raporturile dintre cele după donunţarea primului acord comercial 1 re şi atentate provocate de asociaţia iilor... 694..itn.. In inul 1873 aderă la federaţie şi insula Prinţul Eduard 1 însă.. acordă parlamentului canadian incii în cadrul confederaţiei şi a le dota < i ■■ 1 ' i i . din Jacques Cartier. JDIID Macdonald însuşi. VI. parlamentul din Londra.1 sale publice. exploratorul francez al Canadei 1 1 .u . todele arătate. de la est spre vest. prinA . 19 iunie IS71. cit.. cu sediul în Statele Unite 4. Z i e h e n.. ml fedi-i. guvernul britanic decise rei tu lui. ite ale istoriei sale ainterioare. ■ f. motivul principal era refuzul • ■11.1 HI I S H 7 ... pumnul condiţia construirii un d* \t Vin K. 1 '. 437 şi 477. imadian Pa ■ li .

trestia care se planta iji mijloacele de transport. op. 80—81. H a u s e r. principalul produs al acestor colonii. în „colo.. cit.M a u r a i n -B e i s. op. op. 20— 21 . 477 .tu'kii Angliei de a adapta pei -<■ organizare la noile realităţi din imperiu. El a fost părăsit lîn favoarea muncii salariate. 317—319.. 250 . pp. va dobîndi o însemnătate fundamentală în structura Imperiului britanic. unde a dat anumite rezultate. cit. III. op. coloniile din Indiile Occidentale ocupă un loc din ce în ce mai redus în preocupările Angliei. în cadrul său. Hardy. Zahărul produs se împărţea apoi în mod egal între lucrător şi proprietar. ultimului irevenindu4 şi reziduurile de la preparare. pp. pp. luat cu asalt de za hărul din sfeclă.. Intre 1859 şi 1861. căci ele ise puteau folosi la prepararea romuilui.. G i r a u d. . Este aşa^numitul „metayage". I ///</:. 164 . izahărul din trestie reprezenta 78°/o din producţia mondială. cit. Metayage-ul n-a permis progrese în metodele de cultivare şi în sporirea productivităţii trestiei de zahăr. In perioada cuprinsă între anii 1848 şi 1870. care au determinat prelungirea sistemului aci. ceea ce însemna mult. Lucrătorul executa munca de cultivare a pămîntului. p. 509. pp. Ziehen. 437. Cuvîntul „dominion".l / . op. de preparare şi de transportare a zahă rului. pp. 75. Indiile Occidentale şi America Centrală Pe măsura scăderii importanţei lor economice. 729. pp. P o ut ha s. 65. 101 — 106. îşi continuă declinul pe piaţa mondială. pp. Intre 1868 şi 1870. cit. iîn veacul al XX-lea l. op. utilizat pentru întâia dată într-o accepţie politică definită în cazul Canadei.. pp. II. c it. numai 66%2. 70—72. VI. 524. taică aii muncii „lîn parte". 723—725. pînă pe la 1886 3. 1 Pentru constituirea dominionului Canada . 3 45 —3 47 . 271. cit. 1 Ibulem. i harului" predomină un sistem de exploatare de tranziţie spre relaţiile capitaliste. D eman g eon. cu excepţia insulei Tobago. 88—91 . pp. sau „pe din două". proprietarul plantaţiei dădea pământul. Zahărul din trestie. CHBE.

.. ceea ce aducea instituţiile de •spective sub o mai directă autoritate iII11IM I I I I I .736—737. petrccui în acest in ii de timp în Indiiile Occidentale i i-.i. scrupule a unei asemenea oligarhii. în interesul ei. denunţat ca atare de înşişi / / / . Peste 1 000 de case ale negriloi listi use *.. pp. să abroge vechile constiI ni unor astfel de colonii autoguvernarea. l i c a fost silit să ia în considerare situaţia din în care o oligarhie de rasă albă exercita domiunei considerabile majorităţi a populaţiei l •! i vată. ' / . Au fost spînzu.. cu atît mai muli edeau că pe plantaţii o parte rămînea necultivat. Preţul alimentelor era I u n i e ridicat. iar reclamaţiile lucrătorilor te judecau unitoj t i c către magistraţii locali..1.nr i în această categorie de colonii uncie. coala propriu-zisă a fost înăbuşită de trupe în cîteva iii în lupte căzînd. dar ni aleasă. izbucnită la 11 octombrie ' au foii multiple. I I I U -i împiedica. Rc.. ei înşişi plantatori. 111 I ><■ i l i l c l . negrii doreau să obţină pămînt...itor şi o cameră reprezentativă. i n i o j ' i n (i n. similare. I .Evenimentul social cel mai do set. Salariile pe pi.. iurtă vreme de altele. abuurili oligarhiei dominante locale faţă de masa populaţiei de • 11 lt >. printre '<' l i p s i ţ i cu biciuirea. Toate aceste posesiuni au rerimil de guvernare de odinioară al coloniilor co. ta i r . în oarecare măsură. < ! c unde in ip i Impozitele erau foarte grele.■ de negri şi un foarte mare număr..rilor ' I m Jamaica... . 735—736.i i t n complicaţiile ce puteau rezulta din egois. 251 . de ambele părţi. i din Jamaica a avut consecinţe pe planul oi i mai multor colonii din Indiile Occident. în BarIk-rmude..muţii se plăteau cu întîrziere. de drepturi şi ţinută în înapoiere cultuuil.i însă a fost mult mai sîngeroasă. în urma boiului civil din Statele Unite. Anglia s-a I I I H .i un formalism revoltător.. I I . în ■ "iistituţie a fost abolită la 11 iunie 1866. I M ' .. vreo 28 de morţi.

voi. Explicaţiile ipocrite ale lui Palmerston. 59 de alegători !. în 1848. S-a i v i t aci. ce-Hiitlu-i explicaţii asupra motivelor care au determinat Anglia „să dea prima lovitură independenţei mexicane". în 1867 -. prin Disraeli. Anglia. pp. al cărei teritoriu să poată servi drept bază de sprijinire a statelor sclavagiste rebele din sudul Statelor Unite Ii 31 octombrie 1861.. pp. instituind un consiliu legislativ din numai 17 membri Aleşi şi 4 numiţi 1. pp. în Jamai I 903 alegători. 252 . Opoziţia conservatoare. „o formă de guvernămînt cu care guvernele altor ţări să poată trata". ca şi divergenţe survenite între cei trei parteneri au determinat Anglia şi Spania să renunţe. 15. lăsînd Franţa să continue singură acţiunea în favoarea instaurării pe tron a arhiducelui Maximilian de Habsburg. caracterul net oligarhic al unei guvernări cu pretenţii „democratice". pe care lupta dîrză a poporului imexican o va face să eşueze complet. la o populaţie de 450 000 de oameni. aleşi de.. Izbucnirea războiului civil din Statele Unite a îndemnat guvernul liberal britanic al lui Palmerston la a se angaja iniţial într-o politică de intervenţie în Mexic. datorită ingerinţelor negustorilor de lemn de mahon din Londra. Intervenţia din Mexic. voi. care pretindea ca în Mexic există un partid favorabil regimului monarhic şi că Anglia vrea doar să se instituie în Mexic. ceea ce însă nu altera cu nimic fondul problemei. i mesajul tronului. Dezbaterile parlamentare cu privire la adresa de ras~ puni l . au interpelat vehement guvernul. Din spirit de opoziţie şi simplă rivalitate de partid. pp. O reformă din 1853 a curmat această absurditate.\ atorii.istoricii englezi. 740—741. Franţa şi Spania au îni l i « ui un tratat în vederea unei intervenţii comune în Mexic. con. alături de Franţa şi Spania. cu scopul de a răsturna guvernul republican şi progresist condus de marele patriot Benito Juarez şi a transforma Mexicul într-o monarhie înfeudată marilor puteri europene. „reprezentative" şi „elective". în Opere. 487— 491 . 1 Ibidem.. 15. 375— 179 pi 180—3 8 7 . . în Hondurasul britanic erau 59 de alegători. 15. în aprilie 1862. în Opere. n-au reuşit să convingă. situaţia ridicolă în care consiliul legislativ al coloniei avea 64 de membri. 492—497.1 r 1 M a r x. la intervenţia în Mexic.. voi. în 1864. Harababura din <)pere.

ului ştiinţific.' O pildă de e la care se adaugă dragostea şi înţelegerea ifricane. Dar Stanley . i Westminster..u al • i n ..n . Albert Nyanza. prin descoperirea şi recim (.. tli li 011 ipre vest. sub auspiciile unei tot mai intrau explo ■ MI i Interiorului său. de către ofiţerul englez Verney '—1875) ţi de explorarea întregului curs al > (1874 —1877). Ma toi nu -i mai putut verifica această ultimă descope Lsit de ziaristul american Stanley pe ţărmul la.. In urile Nyassa (1861). Tanganik. savantul pasionat şi ur care fusese Livingstone...in 1 Livingstone ile-o arătase totdeauna. Sînt anii rezolvării milen rclor Nilului.Africa • loua jumătate a secolului :\\ XI continentul african. in generali asemenea călătorii părăsesc tot mai mult ■. Sînt apoi anii celor mai iliîtorii ale lui David Livingstone în Africa de Sud i i i i . notă care îi fixează un loc m i i e marii călători ai veacului al XlX-lea.i şi B 7 —1868).. în 1857 — 1858. i intereselor marilor puteri de a-şi împărţi interiorul ■i.. a . pentru a coborî în cea politică... i ani mai tîrziu. cile de 1 500 km.refuzat să se întoarcă în Europa (1871— i continuat călătoria pentru a se convinge dacă intă într-adevăr cursul superior al Con. i■ -111111 nemijlocite a expansiunii coloniale. ipul pe t&rgi. Negrii « cai i v . Baker descoperă alt lac înscmii. II ecuatoriale. foii omul blînd şi dezinteresat..i savant.. Călătoriile sale au servit ! > " .. cursul superior al fluviului Congo. Strădaniile sale au făcut cunoscute lumii ba 11 II viului Zambezi şi impresionanta cascadă ■ l..I I I . i n .drum.. I iMiijţstone a murit (1 mai 1873). Speke şi Gram în 1860. pînă la Ocea-* lost transportat în Anglia şi înmor> l i i l . iisplătindu-i cu un mişcător devo-■ pe . şi ca om.. Livingstone a fost un exi t .. M marelui lac Victoria Nyanza. 253 .... i. de către expediţiile lui Burton şi Spcke.. 1 > i " ' ' «* » foit continuată prin traversarea Africii ecuaM i i . '.

cit. III. Demangcon. pe pămîntul unui fermier bur numit De Beer. De la aceştia. 73— 74 . CHBE. pp. 451.. iestul terenului diamantifer îl achiziţiona de la statul Orange pentru suma de 90 000 de lire sterline. Anglia obţinu imediat o cesiune teritorială (Griqualandul de vest).ubitoare pentru buri. unde dezvoltat localitatea numită de englezi Kimberley. 119.. op. s-a deschis mina şi mai productivă de la Colesberg Kopje. î k. Tot pe calea speculării contradicţiilor dintre buri şi in digeni. cit. 243—244 . 211—212 . pp.. în Colonia Capului s-a instituit primul guvern responsabil în faţa adunării legislative locale. I. supranumit „Bismarck-ul african". după numele seII i n u l u i de stat la Departamentul Coloniilor. Englezii incitară imediat triburile indigene împotriva burilor. op. pp. Opunîndu-se încercării burilor de a ocupa Basutoland. între 1850 şi 1864 exporturile Coloniei Capului s-au mărit de 4 ori. Pe la 1867 se descoperiră zăcămintele de diamante de pe teritoriul tribului hai-hoi (griqua). G i g l i o . în cadrul acestui conflict. pp. de la Carpetown spre interior. i ' ' I i i ui. între 1859 şi 1864. 424. 38—39 şi VIII. provocă frămîntări printre aceştia şi i agerea preşedintelui Martin Pretorius. op.. VIII. I. . englezii au construit. p.Africa de Sud Dintre posesiunile engleze pe continentul african se conturează din ce în ce mai mult importanţa acelora din Africa de Sud. englezii se amestecară în conflictul dintre aceştia şi tribul basuto. . conflictul fiind apoi supus arbitrajului guvernatorului din Natal. p. CHBE. op. II . care rezolvă diferendul în favoarea indigenilor. pp. Tranzacţia. între 1870 şi 1874.. cea dintîi cale ferată. 392—393. ™ S i k. op. cit. p. Creşte valoarea lor economică. reputat ca moderat şi filoenglez (1872). în 1872. cit. ia frontiera statului liber Orange. iar ale Natalului de 12 ori. în cadrul Imperiului britanic. Cf. iar la 15 iurie. 254 . <l v. pe o lungime de 72 de km 1. 8 1 254 .. cit. şi aii altora pre cedente. p. englezii proclamară mai întîi protectoratul lor asupra acestui teritoriu (1868). la 31 octombrie 1871 2. s-a făcut 'remarcată capacitatea diplomatică a şefului basuto Moskeu (sau Moshesh). I. Mo nd t i n i . iar în 1871 îl anexară Co loniei Caipului3. La începutul anului 1871 se descoperise o foarte bogată mină de diamante.

au fost alungaţi de englezi în cursul unui al şaselea război cu cafrii -'. o parte din in . 11 ha ». în urma uciderii vitelor. l i " . 106.1. 245 .1 orientală şi occidentală ' . repede înăbuşită. izvorîtă din intenţia de .ilară în teritoriul ce fusese locuit de )0 de colonişti germani. mijloace ide existenţă şi au p In şase ilumi. enj'Jc ui <!<■ întîmpinat 11 continuare rezistenţa îndîrjită a cafrilor. pp. cafrii să se fi temut de o rechiziţie a ani>ir.1I. B r e n t j e s. p. dădu în 1861 o decizie de airbilli inului de /anziibar. cit... spunindiu le "I această jertfă. VIU. spiritele strămoşilor le voi împotriva cotropitorilor... Marea Bri- intenţie ansă -greşit orientată. cit. în anii 1856— 1857.1 fi manifesta 1 convins isănşi ucidă îm masă vitele.. p. in faţa încerIrilor de a agrava exploatarea loi ipi în în ic libertatea. S-ar putea bănui unor zvonuri deformate despre recentul murii. Cei rămaşi.. 1 vernatorul Indiei se amestecă în < imtre imamul de Mascat şi sultanul 1 ■.ua britanică în timpul războiului Cri-l. tribul cafriloi i trSii i ibilă tragedie. resipingînid pretenţiile alei.i 1857.In 1. să împiedice luarea loi IM pi este însă că. expansiunea britanică se menţine în în funcţie de consolidarea dominaţiei mai mult pentru drumul către India.1 porturile cu indigenii. op. 295 .. HBE.flictul Inii ilui de M 1 p. 350 —351. pradă mizeriei ea 1 violenţe. Pouthas. op. 1. în cadrul unei ttoi Ic răscoală. După aceasta. Un „pn p&rui . 255 . cit. a început imigrarea de lucrători inii nor contracte cu autorităţile din insula MauMi ii . în felul acesta. op. 403—404. fermieri. Nu se poate spune l mobilul acestui sacrificiu colectiv. numănul lor 37 0001. pp.111n.

op. Pe aceeaşi cale.tanie determină Franţa. op. pp.a independenţei Zanzibarului J. p. prin oameni „de încredere" strecuraţi în graţiile unor suverani locali. 2 S î k. Alţi doi englezi. Aceasta a prilejuit o inter venţie militară britanică. 230 . op. G i g 1 i o. 230 . pp. Samuel Baker.ini.. inifilutoţa engleză în Zanzibar a crescut mult. 266—267 . poziţii ce se anunţau extrem de im* m i i . fără a fi urmată însă de o declaraţie de anexiune a ţării 5. A History of East Africa. descoperitorul Iacului Albert. condusă de însuşi negusul. după care acest Teodoros u li Iost originar din România. 4 H a r d y. p. H a r d y. CHBE. ' H a r 5 y. 438—440. pp. condusă de Robert Napier. op. consulii britamici devenind în scurt timp consilieri. âmtruck sultanul se angajase a conlucra ila stîrpirea comerţului cu sclavi în teritoriile su puse luia. II. cit. foarte pe larg. intră în bune relaţii cu un aventurier pe nume Teodoros. Coupland.. cit. în Scrisorile sale. a asediat şi ucis pe Teodoros în localitatea Magdala (1868). figurează în postul de guvernator al Suda nului ecuatorial. Marston. în iunma acestui . pp. Bell şi Plowden (ultimul fusese numit consul în Abisinia. să semneze o declaraţie comună ide ireouinoaşten. 80—83. p.. III. 212—213. Op.i ipoteză a lui Ion Gnica. în Etiopia a izbucnit o mişcare contra europenilor din tară. Dini 1873. op. p.. 1 Kcnneth Ingham. englezii şi-au întins influenţa şi în alte regiuni. cit. pp. I. 256 . 1962. Expediţia.pentru drumul maritim sipre India în urma începerii lucrărilor Canalului Suez. The Exphitation of East Africa.. R. H a u s e r-M a u r a i n-B e n a e r t s. op. op.. 1856—1890. Din 1865. pp. Încercarea Angliei de a reactualiza pretenţiile sale asupra ţărmului de sud al Golfului Delagoa — la care ea renunţase.act. pp. pe care-1 ajută să ajungă negus (împărat) al Etiopiei 4. Londra. Cit. ba chiar veritabili prim-miniştri ai sultanului local. 8 S î k. cit. CHBE. acorduri între Anglia şi sultan permiseră concroiuil tot mai riguros al acesteia în Zanzihar. [1939]. New York. 230 . cit. în numele kedivului Egiptului 3. cu titlu de curiozitate şi interes.. ik 10 nun ie 1862.. Teodoros nu s-a dovadit însă LI. 270—356 . 123 .. la 1848). 36 şi 69 . Episodul e desigur în legătură cu acţiunile Angliei din aceşti ani de a-şi întări poziţiile pe ţăr~ tnurile Coifului Aden. 586—587. vezi. 272. cit:.

. cu care britanicii au treboaie în 1853. 671—672 . cit. I I I . 257 II I I /(. an. cit..i înfiinţat în acest scop o companie de navigaţie factorii la confluenţa dintre Niger şi Benue. Anglia impuse şefilor localnici ■ ii . 81 (1957). englezul Mac Gregor Laird obţinu o ic de la guvern. 219... i i U-i i>i portului Lagos. cit. 187— cit. a atribuit riu Portn A l r i c a occidentală.ii. LecMic.. zonS tfl care. Ol W3 . i" li 1X54. 51.. cu care englezii au trei MiHisc'înclu-i autoritatea locală. în legătură şi cu dificull > î u i i i i britanice de împotrivirea populaţiei ui I <SV. Dike.. . 343 j G r a y.. ea intensifică încercările de penetrai în 1857. H. op. Noua Muiir Ui declarată colonie a coroanei. [II.. i i Im ( >wen din 1823 — i deichis în 1861 un conflict cu Portugalia El s-a înii abia în iulie 1875. Rou t h a i .. n ni fost. ... atenţia principală l Angliei e Inl i . pp. in 1874 sub o administraţie aparte de a res-oi i ulmule engleze. Coasta ide Aur şi La u l i numele de Coloniile unificate din Africa ■ ii i Soluţie de scurtă durată însă. p. în 1871. op. B ru ns eh wig. a izbucnit o mişcare de . S i k. II ... tom. 433.i de li ' i i i l u r i votate de Camera Comunelor.. Mae^Mahon.. cînd ari. p. op.iceasta colonie. A d u B o a h e n. p. op. pentru exploatarea comercială a Niului. op.. probabil. pp.. i ' i i ."I pn edintelui reLkii franceze. Neîmblîn• i i i l u i aşanti. n r ultimele puncte deţinute de olandezi pe i l c \ i n ... CCXVIII. cit. Gambia.i uiioaşterea aşa-zisului tratat . li O. împreună cu Lagosul.. 35 şi 43. în ciuda i . După ce... 294 }i 302. i ' i i i i către bazinul inferior al Nigerului. sui>venţion. ir '•86. < N t a le făcea comerţului lor. i l u l i i i de trib Ja Ja. ou împrejuiiiirniiile -. Ha us er-Maur a i n i I)11 IUI ! 1 R . 1862—1863 şi unul IK743. L'Afri<»ţ în „Rcyue Historique". cit. p. au n i .'> —1870. . pp.. In n l > pretextul necesităţii unei intervenţii în vederea li'iiuTţiiikii cu sclavi.

Aur în Australia între 1850 şi 1874. s-au tranşat în 1857 ultimele diferende în legătură cu delimitarea posesiunilor engleze din Gambia. i ic în majoritate din ocnaşi 3. La un moment dat toată poliţia de1 1 K a r 1 Marx. contra Albreda. francez). 243—244.Printr-un schimb de forturi (l'ortendinck. în Noua Galie şi Victoria. Salariile funcţionarilor au trebuit dublate. Numai statul Victoria a trecut de la 76 000. op. la 542 000 de locuitori ! Oraşul Meîbourne a trăit cîţiva ani vîrtejul ameţitor al averilor dobîndite şi cheltuite peste noapte. a fost « l e uemenea rugat de acesta să păstreze secretul. In zece ani. 490. 15. prezenţa zăcămintelor n-a mai fost considerată o ii limitate şi în 1851 s-a răspîndit ştirea despre existenţa lor. Existenţa aurului fusese semnalată mai întîi la 1823.. cit. Pouthas. 258 S i k. " I xploratorul polonez Strzelecki. B a r n a r d. demografică şi socială. în preajma anului 1860. în 1839. p. dar cu deosebire în primul deceniu al intervalului. Descoperirea.. spre a-i reţine să nu plece cu toţii spre cîmpurile aurifere. ajungînd la circa 1 200 000 de locuitori.. I. « l i n 1848. în districtele Bathurst şi Ballarat. faţă de cale franceze din Senegal '. 217. în toate domeniile vieţii coloniilor australiene. primul care. cit. populaţia ei s-a triplat. Vili. p. şi a relatat-o guvernatorului Noii Galii de Sud. Australia a fost luată cu asalt de aventurieri de pretutindeni. op. a făcut o descoperire certă.. mai bine zis divulgarea existenţei unor asemenea zăcăminte şi punerea lor în exploatare au marcat o profundă transformare economică. CHBE. cit. Efectul imediat a fost o explozie fără precedent a imigraţiei. în Opere. dar ţinută în secret de autorităţi. numele Australiei a fost sinonim cu aur. p. După exemplul Californiei. englez. Dezbaterile parlamentare cu privire la adresa de rătpuns la mesajul tronului. 343. cu urmări complexe. 249 . op. . oferind uiltiirn:uikii un ajutor financiar şi dobîcndind în schimb anumite avantaje economice 2. Tot în această perioadă. p. Anglia s-a amestecat discret în diferendele dintre Spania şi Maroc. pp. de teama repercusiunilor pe ar fi avut o asemenea ştire asupra unei [populaţii for-iii . voi.

. e lovită . i î n r i .spectrul mi-i de perspectiva îmbogăţirii fabuloase şi rapide! i Fosi îngrozitor ca acela încercat de colonie în epoca deportări de ocnaşi. i deputaţilor.m-. exti > < ■ o lungime de 320 km. i ..1 i i i . Avalanşa umană a provocat ^HktfA li scumpirea alimentelor. 259 .ii.. două cum le navigaţie instituie curse regulate de vapoare pion şi Sydney. I I . lîngă 'II" bucnit o revoltă a căutătorilor de aur.l m im 1. posibilităţile de cîştig scădeau.iiil. I K M vertiginoasă atrasă de descoperirea aurului.1 mîinii de lucru. Ea a fost înăbuşită cu 'I II u. Toată lumea nu visa decît ' A apărut în mod imperios necesitatea unor luna i ales în transporturi. i posibilităţilor de investiţii. Climatul moral creat. de 14 km. spre a face faţă creş-l'opulaţiei. ircbuind înlocuită cu ocnaşi care tni i -Mîrşiseră pedeapsa.! rcrtase. Ie aur erau nemulţumiţi de taxele ridicate preii ii iritaţi pentru licenţa de exploatare a terenurilor Haşură ce febra aurului atrăgea un număr tot ranţi.ivea cuvînt în fixarea impozitelor şi taxelor. ■ n l i u r .. deşi relativ restrînsă ca suprafaţă.i laxelor. l o l n s i t c dc firmele comerciale de import.. I> mbrie 1854. spre a • I I ici . a volumului circuH i i l u r i şi de sporul populaţiei a fost urmată de ■ unor noi probleme sociale şi politice. ■ 833 i-a construit prima cale ferată.) = bulgăre de aur.isă eterogenă. noii veniţi cerînd nu numai reducerea .. deschizînd porţile speculei. cerînd nml.l o i Iîntregul stat Victoria a fost însă cuprins de i n . aşadar drepturi politice. prin ■ di a zăcămintelor aluvionare. n \ii .. minată deopotrivă ' l < . [ţiva ani. iar emigranţilor li s-au acordat drepturi Votul universal a fost adoptat în Australia me■'Hl*t (engl. a circulaţiei oamenilor şi mărfurilor. presiunea lor. Din 1856. în tabăra de la Eureka.. preţul licenţei de exploatare a fost (iui li I l i r i î pe an. de i i i ti m.n iţelor de exploatare. iar aceste taxe în ce mai grele. dar şi reducerea censului de alegător • ■ n u n < .

Aceştia iSiau stabilit definitiv în Australia. ciclonul aurifer începe a se linişti. 260 . în primul moment. votul a devenit secret 1. Pe «Ic altă parte. apoi în Victoria şi în alte colonii.ridiomală în 1855. Dar în scurt timp a început o veritabilă agitaţie agrară. cit. atingînd cam 1 milion de acri. p. în Australia de Sud 2.i dobîndeşte astfel. ea nu nui are aceeaşi pondere copleşitoare. în aceiaşi ani. Cîmpurile aurifere sînt părăsite treptat de furnicarul uman care le scormonise doar cu unelte manuale. 278. agricultura australiană n-a înregistrat. un caracter mai echilibrat. Unii căutători s-au îmbogăţit. pentru exploatare. El marchează sfîrşitul „perioadei pastorale". precum şi cadre specializate. 256~i259. dar cei mai mulţi au plecat de pe scena efemeră a aventurii lor tot atît de săraci ca şi înainte. pp. treptat. Deşi creşterea oilor rămîne o ocupaţie principală. cercetările geologice continuînd. Masele sărace pretindeau drepG r a 11 . pe planul structurii proprietăţii funciare. iar cel de adîncime reclamă. în Noua Galie în 1858. Aurul aluvionar se epuizează.i n. 259—260 . transformările adînci determinate în alte sectoare ale vieţii de valul uriaş al imigraţiei. HBE. pe la 1860. capitaluri mari de investiţii în mijloace tehnice. pp. au dus în 1861 la descoperirea unor zăcăminte de aramă la Moonta. Suprafaţa terenurilor cultivate se dublează.ii armonică a economiei australiene. Agricultura australiană se reculege astfel din criza de mînă de lucru. foştii aurari erau mulţumiţi să poată găsi de lucru spre a-şi asigura existenţa. Descoperirea aurului a pus în evidenţă resursele potenţiale ale subsolului şi astfel. Cam din preajma anului 1856. op. mineritul completează şi el această fizionomie in. ca lucrători la oraşe şi mai ales la ţară. mai întîi în Noua Galie de Sud. 1 Ibidem. Repusă pe linia de plutire prin refluxul armatei fali mentare a celor cărora aurul nu le adusese decît decepţii. Sporul brusc al populaţiei a obligat pe agricultorii australieni să acorde mai multă atenţie cultivării cerealelor şi creşterii vitelor. Vili. Agriculînr.. în Victoria în 1857. Deceniul 1850—1860 reprezintă o cotitură în viaţa economică a Australiei.

ceea ce a atras. in NOII . din ii căror preţ emigrantul trebuia să achite un sfert la intrai « ' .. politica agrara neloi australiene a put a-şi schimba întrucîtva sensul.. disnn. ci de mai sus a favorizat numai achiziţiile specula I dezvoltarea agriculturii şi a păturii micilor fel oamenii lor de paie.inc în 1880) — n-a fost i îm discuţie. iar restul în rate. il . O i l .ferinţa intercolonială. pp.uimiturilor libere în parcele de la 40 la 320 de acri. inc economică (în comparaţie cu avîntul i a adus la ordinea zilei studierea unor i n. defi.. n . I se punea însă condiţia i păstra posesiunea parcelei cel puţin 3 ani neîntrerupţi.i . care pricinuise. op. prin legile pe le-au adoptat. în 1861. în următorii do> mi numărul micilor fermieri a crescut abia cu ■ II suprafaţa pămîntului cultivat din colonie s-a numai 420 000 de acri. oi consolidată pentru un timp. deşi în acelaşi interval de ' în Noua Galie 39 de milioane acri de I cl'i ci aurului s-a răsfrînt şi asupra afacerilor in 1860. nmp se obliga să aducă pămîntului ameliorări şi ini i ( i i în valoare de minimum 1 liră sterlină pe acru. i i I u ri engleze. .. i I Im ■ . cit.. I.]>li< aţii politice între guvernele statelor II. cît şi în alte mari oraşe. ştirile sosite din Australia în Anglia faţă de relativa suprasaturare a pieţei iu i t i .i a coloniilor.. squatterii au profitat de 'cntru a acapara noi terenuri. ţinută la Melbourne în iunie 'Q ( a cerut «probarea {pentru introducerea unor tarife vai d i ■ n i. I (Jalie de Sud guvernul a introdus legea de vînzare i i'. cu începere • An de criză economică generală — un numii r ilc falimente printre firmele comerciale de MI la Sydney. i în posesiune. 261 . i s-a adoptat în 1862 în statul Victoria.ml de acces liber la pămînturilc publice Sub presiunea tei mişcări. 311—315. marea propriei iquatteruor — inuin-sdc păşuni pentru turmele de oi (20 de milioan* de ta 1860 şi vor fi 64 de miilio.

Guvernare a Coloniilor. realizat în proporţii de masă şi relativ brusc. dispreţuind parcimonia burgheză. în 1865. dintre 1851—1861. în urma unei crize constituţionale în Australia de Sud. în care s-au amalgamat într-o nouă sinteză caracterele economice. a generat. Milano. frondeur faţă de autoritatea publică şi instituţiile sale". în septembrie 1871. Contactul uman dintre tipuri diverse. grobian. 262 . 1079. Atitudine favorizată şi de faptul că.se guverna în conformitate cu interesele proprii. ca fiind contrară Actului de . tipul definitiv al australianului mediu de astăzi. Pierre Renouvin. harnic la nevoie şi beţiv la ocazie. către sfîrşitul vea1 Georgc Bennett. L'Empire Britanniquc. Anglia a respins sugestia. pe plan psihic. cartofor. emis în 1850. parlamentul englez. La o nouă conferinţă. a constituit perioada de dură experienţă. Brunschwig) îl defineşte ca „frust. luiMax Beloff. gata de aventură. ospitalier şi prieten de caracter. în L'Europe du XIXe et du XXe siecle (1870—1914). p. sociale şi politice ale statului şi naţiunii australiene moderne. sub red. Premierul statului Victoria. Franz Schnabel si Franco V a l s e c c h i . dar şi din pricina tendinţelor de autarhie economică pe care ea le schiţa. „Deceniul aurului". limitînd amestecul metropolei. Avansul pe care formele democratice ale parlamentarismului burghez din Australia îl vor lua. reafirmase recunoaşterea competenţei organelor legislative ale tuturor coloniilor în problemele care le priveau1. Charles Găvan Duffy. pe care un bun cunoscător al problemelor coloniale contemporane (H. Australia — „cea mai engleză dintre coloniile britanice de emigraţie" — începe astfel sa-şi reclame tot mai mult dreptul de a . descurcăreţ.male preferenţiale în comerţul dini re coloniile australiene. coloniile repetară cererea şi pretinseră „să înceteze definitiv şi complet interferenţa imperială în legislaţia fiscală intercolonială". votînd „Actul de validitate a legilor coloniale". taciturn. declară că cetăţenii coloniilor „sînt sătui a fi trataţi ca persoane cărora nu li se acordă încrederea de a-şi aranja propriile afaceri după placul lor". [1962].

în 1861. CHBE. populaţie mai densă şi mai dezvoltată decît iiistralieni. Ocean Paciţique et Ocian Indien. Aurul s-a descoperit mai întîi pe insula de • Orago. 1 IHdtm... 11. pe maori 4. /numeric. Recensămîntul din 1858 a arătat că II II depăşiseră. maorii nu vor mai ■ I tbidem. 301—302.. în temeiul acordurilor încheiate cu jefii . pămîntul pentru emigranţi şi relaţiile cu indii. Comerţul britanic. op. i l urmat un fel de ligă împotriva deposedării lor. 104. p. 133—135. n-a fost de proporţiile Australia şi n-a provocat transformări atît dfl i înregistrat. pp. III. n| la 1862. precum şi raporturile cu metropola. ion'. D e m a n g c o n. dată fiind şi bo ■ redusă a zăcămintelor. Afluxul imigranţilor. 130. faţă de întreg Imperiul britanic. faţă de 56 049. Problema agrară implică în mai mi decît în Australia pe aceea a raporturilor cu i n . 115—117. i c k.. pp.i i I Mari.1 separatistă 3.. Ştiri din Australia. pp. în Opere. cit. 32—33 . P o u t h a i. o mişu . pp.. se explică în mare parte prin «crizfl da cn ■ !■ ■ I u i ş i t .H. pp. pp.H. Editura i. 458—459. voi. . în schimb. inclusiv metropola.. VII. Noua Zeelandă şi insulele Pacificului Aimil. 348—349 .• u l m .. 58— <.p. cit. 107 . 132—133.i de goana după aur 1 . Co■i hiiiunnique. op.m pretext pentru a le confisca pămînturile. cit. între i 1874. 263 1 .. 1961. în „Revue Histo1961). S i n c 1 a i r.. r 132. în districtul Otago. p. cit. 125. « //■ hm.... Brunschwig. Acapararea păuestora era reclamată de colonişti cu tot mai ir i de scrupule. constituie cele i i . Erau 61199. ■ i ulrul căreia s-a schiţat pentru întîia dată şi tenire a triburilor 5. p. op. tom CCXXV. cit. în Opere. 1863—1864 şi 1866—1872. pp. op. După răscoalele ' I m IM0—1861. i i XlX-lea. Apoi şi pe insula de nord. 143.. probleme de reţinut în dezvoltarea Noii Zeelande. Nowack.. IWieureşti. op. Revoltele locale ale indigenilor in.. nu de-\uckland 2 . 72—73. 81 ... guvernul englez păstră privilegiul cumpărării pămînI .

arăttînd că neplăcerile coloniei proi«au din nemulţumirea justificată a indigenilor faţă de Ipolierea pământurilor lor şi din neglijenţa guvernului docal în i părea unor suficiente forţe armate proprii. Era curînd după înăbuşi rea. o ţară a marii proprietăţi agrare. op. adică invocînd responsabilitatea exclusivă a guvernului coloniei pentru dificultăţile momentului. Londra refuză şi acordarea unui împrumut. invitîndu-le să ia în pose siune arhipelagul.turilor de la indigeni. p [99 | l ' o u t h a s .. trecură la un moment dat şi raporturile Noii Zeelande cu metropola. 264 .. ap cit. care se temeau că o asemenea conferinţă ar putea avea ca rezultat întărirea amestecului metropolei în afacerile interne ale coloniilor. Pe aceleaşi motive. op. în parte izvorîtă din conflictele cu maorii. a tulburărilor maorilor. 196 . în conformitate cu metodele partidului liberal. regizată de interesele burgheziei şi squatterilor. h i. găsind sprijin chiar la guvernele vizate. de a reduce la minimum cheltuielile metropolei faţă de colonii. dădu curs liber spe culei de terenuri şi spolierii maorilor.A. La Londra poziţia Departamentului Coloniilor fu aspru criticată în diferite cercuri. reuşi să respingă ultima propunere. VII. fără a se lua nici o măsură de curmare a abuzurilor. ceea ce determină guvern/ui neozeelandez să ceară rămînerea ipe loc şi întărirea effectivelor imilitaire britanice. p. 350. p. CHBE. lăsînd povara aceasta în seama guver nelor lor. O revoltă teribilă a acestora fu cu greu înăbuşită în 1866. La 1868 aproape întreg pămîntul era în manile a 5% din populaţia albă — „squatterii".. Gunul din Londra refuză. se indignă de atitudinea metropolei şi începu a vorbi de o cerere către S. cit. Presa neozeelandeză. Anglia reduse în 1867 trupele sale din Noua Zeelandă la efectivul unui batalion. marii crescători de vite 1. Departamentul Coloniilor. acuzînd-o că ea duce la destrămarea imperiului şi lansînd ideea convocării unei conferinţe a reprezentanţilor coloniilor cu autoguvernare. mai ales ale opoziţiei conservatoare. la fel cu Australia. Renunţînd la el. Printr-o pasă dificilă.. Acestea reîncepură în 1868. Noua Zeelandă deveni.U. 1 N (i w a c k. condus de lordul Granville.. nu definitivă. 130. cit. p.

1 . în ciuda vehementei presiuni a conservai " i i l o r şi a lui Disraeli personal. pp. care consacrase problemei.. o pante a unui celebru discurs. „pentru sprijinire!. pp. guvernul englez cctlii în chestiunea împrumutului solicitat de Noua ZeelandS. '2. pp... III... 24—26. act în faţa -căruia Gladstone ie cîţiva ani. cit. •Uni.. 461—476. în Pacific. Istoricul ■ U\rg la G r a t t a n . 311. op. recomandînd acordarea lumei de 1 milion de lire sterline. nici şi a lucrărilor publice" 1. proclamlînd făţiş nece. IBl .. îm 1874..i intanisificării expansiunii coloniale 2.în schimb. Hardy. op... . Momentul critic al raporturilor Angliei cu îndepărtata • colonie de la antipozi a fost astfel depăşit. cit. p.i1 . evenimentul de oarecare răsunet a fost ane xarea . 34 şi 45..iinisuMar Fijii.

PARTEA A IM IMPERIUL IMPERIALIST .

.

i relativ bruscă a politicii colonialiste a marilor puteri într-o fază de intensă virulenţă.line în proporţie de aproximativ lO°/o . numai în speranţa că în viitor s-ar putea ivi acolo ' M . La 1878 teritoriul african era în posesiunea unor pu 11 . p. ceva n i .5 milioane de kilometri pătraţi. i u r i c e Baumont. >82.. Num. 1964. avînd ca obiectiv principal Africa. Pînă la sfîrşitul secolului aproape întreaga lume va fi împărţită între aceste mari puttri. Impei ml britanic are partea sa importantă de contribuţie ila această curii Colonială. la sfîrşitul ei. Polinezia. 1937. fie sub forma dominaţiei politice directe./ ( IH7S—1904). L'essor industriei et l'imperialisme co. iar Asia cam jumătate. Paris.ii între 1884 şi 1900. 269 . 27. ci şi teritorii aparent fără valoare. stadiul cel mai înalt al capitalismu-' >pere complete. Imperialismul. Editura Politică. ti] I L • n i n. La începutul perioadei el avea o întindere <•'• milioane de kilometri pătraţi. fie sub urci a zonelor de influenţă economică şi politică. Polinezia i 56% K Ateste cifre pun în evidenţă şocul expansionist în poliţii i marilor puteri. ii puţin de 50%. direct. „Peuples et civilisations". Nu ■ acaparează puncte care prezintă un interes econoiau strategic vizibil. I o adîncă schimbare de concepţii şi metode în cadrul • ■ i n Cobre colonialiste. atinmilioane de kilometri pătraţi.. Peste un sfert de Africa era ocupată în proporţie de 9O°/o. Nu mai sînt ocupate doar ţinuturi ■ muie. Anglia a acaparat teritorii în luprâfaţS de aproape 9.CAPITOLUL I SPRE ÎNCHEIEREA ÎMPĂRŢIRII LUMII (1874—1895) Ultimele decenii ale veacului al XlX-lea marchează in. 56 [Col. cu 0 populaţie de 57 000 000 de locuitori 2. voi. adică a dominaţiei mascate. ci se pătrunde adînc în interiorul continentelor. Bucureşti.

1 B a u m o n t. op. mai ales dintr-un anumit mediu intelectual. în sînul căreia deşteaptă ecouri ni. secondată de la distanţă de Franţa. Japonia. care condamnă cu putere colonialismul. Anglia nu mai dictează pe scena acestei expansiuni. proclamate cu ipocrizie de clasele dominante şi guvernele marilor puteri. în focar de război ce ameninţă să incendieze lumea. ca odinioară „chestiunea orientală" K Expansiunea colonială de la finele secolului al XlX-lea. Statele Unite. emit pretenţii coloniale : Germania. la oprimarea unor rase pretins inferioare. în numele unor principii fals umanitare. prin propaganda pe care i-o fac. care denunţă imperialismul colonial. a clasei muncitoare şi a altor elemente înaintate îşi găseşte ancore în conturarea din ce în ce mai definită a unei mişcări de rezistenţa" şi de eliberare în rîndul popoarelor subjugate sau ameninţate cu subjugarea. cit. în frunte cu clasa mun-i iioare şi cu partidele ei. în toate statele capitaliste Iczvoltaseră forţe social-politice. p. Fiindcă o altă trăsă tură a expansiunii coloniale de la sfîrşitul secolului al XIXlea este caracterul ei competitiv. e în mult mai largă măsură în atenţia opiniei publice. puternice sau mai slabe. Noi ţări. a unei inexistente misiuni „providenţiale".irgi şi mai contradictorii. 270 .. Italia.bogăţii exploatabile şi numai pentru ca aceste teritorii să nu ajungă în mîna unui stat concurent. li se opune mişcarea socialistă. Această luptă anticolonialistă a socialiştilor. O ascuţită riva litate între acestea şi ţările cu o mai veche tradiţie în ma terie transformă orice punct al globului în obiect de dispută. de aceeaşi acuitate şi insistentă prezenţă. 57. Guvernelor buirgheze şi cercurilor ide afaceri care le împing înainte. prin însăşi amploarea pe care i-o dau cercurile interesate. Problemele coloniale sînt în centrul politicii internaţionale. Se naşte o „chestiune africană". „civilizatorii". ii I. de conflict. urmata şi de \ alte grupări de opinie. interesele înguste ale marelui capital şi demonstrează că acestea împing popoarele la războaie pentru scopuri străine şi nedemne de j ele.

va apare în 1890. îm verstă doar de 25 de un. rod al nedreptăţii şi forţei. ca drept". p. op. Iar superioritatea capacităţii productive a Angliei prezenta o gat. nimic nu o poate opri ca în mul 1970 să ajungă la 300 de milioane de suflete. „Cucerirea.. 78. . în riruitindeni. Bau..i Uritanie. pp. încoronînd lumea moi ouim Imperiul iroman o încoronase pe cea antică. cit. op. care a cuprins deja globul şi e destinată să-1 " i n pic întro zi în întregime. p. ci ca un fapt normal. Citat după Hardy. întărirea ■. o a doua ediţie. prin independenţa coloniilor. Hardy. cit. în planul superficial al filiaţiei ideilor. apărută în 1868 2. dezvoltă ideea unui Imperiu britanic mondial..inţie pe timp nedeterminat a permanenţei acestor legă t uri comerciale. acela are şi drepI ii o facă". clasele dominante <lm M.murilor sale ou imetropdla şi expansiunea sa. cit. afectează i coniidera imperiul colonial englez drept o structură politică tranzitorie. In preajma anului 1870. această concepţie „liniştita*" loc alteia. 78 şi 1 ml | (Mai Marca Britanie) .. într-un termen mai apropiat sau mai îndepărtat. p. 207. considerat ca o [nipirată. 104.. I li r i c . influenţate de doctrina liberală. p. El exaltă sentimente ultranaţionaliste: „grandoarea rasei britanice". Ca formă. 271 ■•[>.. 153—159. sub titlul Problems of Hritain (Probleme ale Mai Marii Britanii). Greater Uri tain. 1 „Cel căruia cerul îi îngăduie să ia în stăpînire. figurînd pînă atunci ca un radical. preconizînd menţinerea imperiului. „alte popoare vor fi atunci (pigmei pe lingă un asemenea popor" 3. cit. Destrămarea legăturilor politice cu coloniile n-avea să prezinte mare însemnătate. Perspectiva nu era judecată drept o catastrofă. cîtă vreme acestea aveau să continue a rămîne parteneri ai schimburilor comerciale. se dovedeşte. cit. mergînd. latre dezintegrare. noua concepţie linv i i i zgomotos prin cartea ilui Cbanles Dilke. Autorul. op. în care integrează întreg imperiul. din open filozofului idealist Thomas Carlyle 1 .Concepţii colonialiste britanice în pragul trecerii spre Imperialism Pînă către 1870. unitar.<<p. ■ i încearcă să acrediteze o potenţare a unui naţionalism I uitanic.m-.

Aceste Anglii trebuie să constituie o uni-' i i < . Demangeon. op. p. O „Coloniali Society". Aceleaşi tonuri apologetice răsună şi în cartea Oceana or England and her Colonies 2. consideră Seeley. alături de cea veche. moderaţia sa în problema colonială. axată pe aceleaşi premise..npărat de toate 'primejdiile 3. consfinţind astfel „vitejia anglo-saxonă". i e . „Trebuie să încetăm a crede că emigranţii care pleacă în colonii părăsesc Anglia. dependenţele . op. In cursurile ţinute la Cambridge în 1881—1882. p. precum şi despre imperiul nostru din India. Trebuie să încetăm a crede că istoria Angliei este istoria parlamentului de la Westminster". şi de a garanta o uniune permanentă între patria-mamă şi diferitele părţi ale imperiului". datorata tot unui cunoscut istoric. u al acestor idei a fost istoricul John Robert Seeley. cit. op. cit. 78. şi apărută în 1885. este (principala raţiune de a fi a poporului englez l.şi posesiiuiniiile noastre.. perspectivele lui „înguste".. op. Har d y. Ea insistă asupra faptului că. op. • Oceana. 166. pe baza cărora el publică.i . Expansiunea indefinită. pp. sau Anglia şi coloniile sale. insulare. Naţionalismul britanic imperiafet îşi va găsi apoi o expresie largă în opera literară a cunoscutului scriitor Rudyard Kipling (1865—1936). creată în ' B r i e . în care rasa engleză prosperă. acea „Little England" (Mica Anglie). i şi calităţile. obsedate de punctul de vedere al An gliei propriu-zise. datînd din 1868 şi reorganizată ulterior sulb mumele de „Royal Colonial Institute". păstrîndu-şi l i i n ( . 272 172. combate liberalismul manchesterian. cit.. O „Imperial Federation League" 4. Seeley afirmă că englezii trebuie să considere imperiul în ansamblu şi să numească acest ansamblu Anglia. p. 78.Un alt reprezentant de . Naţioniailismiuil exacerbat este (propagat de felurite instituţii create ila inspiraţia şi cu sprijinul cercurilor intere sate ale marii burghezii. p.. cartea The Expansion of England. * Liga pentru federaţia imperială. ideal al burghezului mijlociu. sau sînt pier duţi pentru ea. H a r d y. care le-a creat şi ]'■ . în 1883. au apărut în lume alte Anglii. mi „imperiu oceanic" sau o „confederaţie imperială". James Anthony Froude. cit. îşi propune „a spori şi răspîndi cunoştinţele idespre coloniile. 160—163 .. . cit.

înscriu în planurile lor de cercetare aceleaşi obiective ile Itudierii „intereselor comune" tuturor membridoi imperiului 'în arena deschisă a politicii. fondaţi acum. nici un ministru din această ţară nu-şi e datoria. pp. atunci cînd nu ia în considerare orice posibili tate de a reconstrui cît mai mult imperiul nostru colonial. op. — N. 273 The Concept of Empire. . El a sintetizat . Cauzele avîntului expansiunii după 1870 O atare schimbare de optică în atitudinea claselor domin. 1 După H a r d y. dupX părerea mea. cit. III. răspunzînd acestor simpatii îndepărtate. . prin coloritul ei oriental. -. i are eîştigă2 masele prin amploarea ipoetieă a dogmelor sale. pp.mir engleze faţă de problemele coloniale nu putea fi II rezultatul unor schimbări în condiţiile obiective ale 1 4 Demangeon. Momentul din care Disraeli devine campionul imp lismului britanic şi autorul „reorganizării imperiului" iclcr. traducîndu-le cu abilitate într-un fel de „religie naţională. 172—173. şi. „Ele au decis că imperiul nu va fi distrus . Acuzînd pe liberali şi pe Gladstone că au încercat să dezintegreze Imperiul britanic. fără a fi micşorate. a pronunţat cuvântul evocator : Imperiu" 3... p.a lansat strigătul de raliere. • Recte : „înşală". cit. la 24 iunie I 872. are ca scop studierea apln [rii principiului federativ în relaţiile dintre Anglia şi coloniili Pînă şi anumite instituţii ştiinţifice. datorită simpatiilor coloniilor pentru i-mamă. concepţia unităţii imperiului ţi a expansiunii sale indefinite c întruchipată do liderul conservator Benjamin Disraeli (1804—1881).it discursul programatic rostit de el.1884. p. la Crystal Palace din Londra. în numele p u n dului conservator. CHBE. 73.. B e n n e t t .ispiraţiile marii burghezii engleze spre dominaţia mondială. A. care pot deveni sur»a unei incalculabile puteri şi fericiri pentru această [■4. prin cultul energiei. Disraeli a inventat cadrul extraeuropean în care coloniile îşi vor găsi loc.. 41 . op. Disraeli afirma că această • •rcare a eşuat.9.

ci să fie rezervat tot imai mult intereselor capitalului englez. de la cercetarea condiţiilor economice. relaţii comerciale cu orice ţară. Concepţia unităţii imperiale şi a expansiunii sale la dimensiuni cît mai largi a fost soluţia pe care marea burghezie engleză a întrevăzut-o pentru salvgardarea intereselor sale. de ruină a economiei engleze — întemeiată în mare parte pe resursele şi debuşeurile coloniale. ameninţa să devină im un factor de grabnică destrămare a imperiului şi. capitalul britanic îşi propune să se retranşeze pe pieţele 'dominate politiceşte de Anglia.Hi poziţiei şi existenţei Angliei în lume. Ei propuneau. de a între ţ i n . prin permanenţa legăturilor comerciale. Nici vorbă nu mai poate fi de acceptarea senină a destrămării imperiului. Aceste schimbări se desci frează cu uşurinţă. posibilitatea pe care ele o aveau. Libertatea economică a coloniilor. a început să se zdruncine şi încrederea în dogma liberei concurenţe. Nu numai că diferenţa de nivel dintre capacitatea sa industrială şi aceea a altor state a scăzut brusc. în urma dobîndirii autoguvernării. mînuită de adversari mai puternici. ca unic remediu spre a 274 . Anglia şi-a pierdut poziţia ei economică preponderentă în lume. dar Anglia a fost ajunsă din urmă şi întrecută de Statele Unite ale Americii şi de Germania. în raport cu alte puteri şi cu propriile sale posesiuni. pentru a cerceta cauzole recesiunii comerţului 'britanic. armă care se întoarce acum împotriva Angliei. Concurat pe pieţele „neutre" ale lumii. Sub o altă rezervă însă : ca el să nu poată constitui un teren de penetraţie uşoară pentru mărfurile străine. înregistrează plîngerea marilor industriaşi din Birmingham şi Sheffield împotriva protecţionismului Germaniei şi Statelor Unite şi a faptului ca mărfurile acestor ţări caută să concureze pînă şi pe piaţa metropolei engleze. stabilitatea edificiului politic mondial clădit în aproape trei secole de cuceriri^ s-a spulberat dintr-o dată. care să o situeze deasupra oricărei concurenţe şi să-i garanteze. pornind metodic. sub raportul volumului producţiei. în cele trei decenii de la sfîrşitul secolului al XlX-lea. în acelaşi timp. Mitul eternei superiorităţii economice a Angliei. prin ista. O comisie de anchetă formata în 1885. Acesta devine o condiţie vitală de existenţă.

Este concepţia care va încerca să se impună cu di bire în anii de după 1895 şi al cărei exponent va fi Jo: Chamberlain. Au survenit şi factori politici internii. op. John Macdonald. 275 . dotate cu autoguver•. cu atît mai 1 1 C h e v a 11 i e r. I. op. care au ţinut în şah ofensiva protecţionistă. ideea unei mai strînse unităţi politice. cu coloniile. primul ministru anadian. Intre integrare şi separare se va insinua formula conciliatoare a federaţiei imperiale. H a 11 g a r t e n. Iar ministrul australian Henry Parkes încerca să nprindă aspiraţiile contradictorii ale burgheziei engleze din «olonii în formula: „Cu cît mai largi frînghiile. aria de respirai sursa de profituri şi de forţă a capitalului englez. mul va atrage după sine o creştere a preţurilor la multe articole de larg consum pe care Anglia le importa din •ifara imperiului. în special exista temerea. ca şi vehemenţa expansionismului : cu cît mai întins va fi imperiul în noua sa structură integrată. o parte a marii burghezii engleze va preconiza transformarea imperiului într-un sis tem economic închis. la rîndu-i. permiţînd ui i pieţei metropolei şi a coloniilor sale1. la scara întregului imperiu. că proreci i . Realizarea noii formule întîlnea însă în cale inter. pp. De aci derivă. burgheziei din coloniile de emigraţie.. Cf.ile şi autonome.putea înfrînge această conc m o uniuni ială. britanici.. asemănătoare cu „Zolh :rein ui iu ihiar o federaţie politică. Cu alte cuvinte. a unei asociaţii de state con siderate libere. nici înlirea drepturilor şi libertăţilor sale politice. Nu CU totul fără temei. încă înainte de 1867. legate împreună printr-un suveran comun". ca nu accepta fără condiţii revenirea coloniilor res pective la rolul de anexe economice ale metropolei. împărtăşită de cercuri de opinie destul de largi. p. cit. vedea în Imperiul britanic în viitor : „o alianţă ■ ■ ■ ■ • -. '< himbismului. cit. s-au făcut apropieri între această politică i vechiului mercantilism. eliminînd mărfurile străine sau punîndu-le piedici şi lăsînd în schimb liberă circulaţia produ selor britanice 2 . I. 201—202. 67. cu atît mai largă va fi piaţa britanică. va reînvia doctrina proi^ ului.

chiar întărind-o ? Nu se pot trece cu vederea. Milano. pp. 883—884. ca una din cauze. pp. V. Editura Politică. din care 633 000 l ' i r în afară de acest factor. II.. Bucureşti. III. Renouvin. „Imperialismul. tendinţa de a-şi doborî adversarul prin preţuri scăzute. [1962]. 1 1 mul 1900 s. în epoca formării monopolurilor. L ' e x p a n s i o n d e m o g r a p b i q u e . de criza agrară ce afectează Europa. Concurenţa furibundă de pe piaţa mondială.. pentru a rămîne apoi stăpîn pe piaţă. după 1870.. 276 rrinz Schnabel şi . lui Mai B e l o f f . Bilanţul discuţiei asupra autodeterminării. pe tradiţii. americane şi ruseşti. p. Numai Canada a primit în acest interval oape 1 800 000 de imigranţi englezi. şi sentimentele de solidaritate. împrejurările de la sfîrşitul icului al XlX-lea au dus şi la crearea altei baze de legături) de comunitate de interese între burghezia britanică i ropolitană şi colonială. p. dependente şi coloniale. Ele se întăresc.1 milioane de oameni. ale acestor comunităţi engleze create dincolo de mări. în urma concurenţei grînelor de import.strînsă uniunea" 1. printre altele. toate acestea grefate pe fondul creşterii continue a producţiei şi a capitalurilor disponibile. sub red. î n V E u r o p e d u XIX' vt du XX' siecle (1870—1914).. înseamnă. 4. goana după profituri mai mari. 35. 4 <<»"/ F r a n c o V a l ii i. Neozeelandez ml Julius Vagei a redactat în 1885 un memorandum în favoarea federalizării imperiului 2. în aparenţă. întemeiate pe limbă. v i i r L a n n e s . prelungind uni tatea acestuia şi. Producţia capitalistă se -introduce în colonii din ce în ce mai accentuat" 4. P i e r r i CHBE. K c i t h . Lenin. între 1871 şi 1915 au emigrat din An glia 8. 1964. De ce burgheziile coloniale de factură britanică se opresc din mersul către independenţa deplină şi preferă o soluţie de compromis care le menţine în imperiu. în Opere 10. datorită unei noi „unde de şoc" a emigraţiei britanice. A B. au sporit în proporţii uriaşe exportul de capital în ţările ■înapoiate. Selected Speeches and Documents. timp de două decenii.7 milioane emi-niţi definitivi. generate de accentuarea şomajului industrial. export de capital. de caracterul tot mai grav şi mai de durată al crizelor economice ciclice. din care 5.. 1. 197—207.

199. manifestă oarecare veleităţi expansioniste proprii (de exemplu Australia. op. în UEuroţe du XIX' et du XX' l li. Demangeon. într-o măsură mai redusă.3 miliarde lire sterline în 1885. III. cit. favorabilă apărării poziţiilor ei. în 1870 se aflau în posesiunile britanice căi ferate în lungime de 13 600 km. irigaţiile (baraje moderne. realizate prin regimul autoguvernării. mîna de lucru era n iile prime din abundenţă. cu şanse mai mari de victorie asupra concurenţei. p. ' Bennett. p. ca formă de menţinere a unităţii imperiului.în colonii. în sprijinul acestor tendinţe. în zona înconjurătoare a Pacificului). 277 . âIII. lungimea lor să ajungă la aproape 85 000 km 2. pentru ca după un sfert de veac. întărită economiceşte şi satisfăcută pe tărîmul drepturilor sale politice. la 1895. • CHBE. industria pi lucrătoare. dezvoltînd în colonii industria şi transporturile moderne.7 miliarde în 1893 şi la aproape 4 miliarde $sa 1914.în fo losul agriculturii) şi. cresc la 1. le cointeresează mai îndeaproape şi rodează astfel circulaţia ideii de federalizare. conjugate cu profituri sporite.. 1058. au favorizat şi dezvoltarea proletariatului industriali. ea nu are nimic împotriva unui ajutor din CHBE. să considere unitatea imperială o unitate a clasei dominante. deci necesitîiul cheltuieli di (ie mai reduse. Abia după 1904 se înregistrează investiţii şi ta ramuri concurente ale industriei din metropolă3. p. Alte sectoare ale economiei coloniilor care atrag capita luri engleze sînt mineritul. Mai trebuie ţinut seamă şi de faptul că burghezia colonială. L'Empire Britannique. p. adeseori din zlciminte iflati abia la înce putul exploatării. Apropierea uzinelor prelucrâtoari de ma terii prime scădea cheltuielile de transport şi totul ie solda cu preţuri de cost mai reduse. Investiţiile engleze de capital în străinătate ating 1. din care jumătate în colonii K Un sector important al investiţiilor l-au constituit căile ferate. 104. 195 . Dar investiţiile de capital. Însuşi acest fapt de capitală importanţă exercită o influenţă asupra atitudinii burgheziei coloniale faţă de metropolă : o face să dorească sprijinul Angliei. Investiţiile de capital britanic atrag în sfera lor de influenţă cercuri mai largi ale burgheziei din colonii.

pe o arie geografică mai largă decît sudul Asiei. 1052. dar perfect realizabilă — în cea mai mare parte prin intermediul mijloacelor de comunicaţie ale Imperiului britanic. In funcţie de evoluţia evenimentelor în India se orientează numeroase acţiuni ale politicii externe britanice. op. dar înlesneşte acreditarea ideii unităţii imperiale. n-o deranjează cu nimic o intervenţie a flotei engleze. retragerea garnizoanelor britanice şi lăsarea sarcinilor militare exclusiv în seama coloniilor — acţiune întreprinsă de guvernul Gladstone între 1868 şi 1874 — e deplînsă ca prematură şi comentată prin aluzii la retragerea legiunilor romane din Britannia. un debuşeu şi pentru exportul de capital. Cu populaţia sa. ca un ultim element care nu generează. şi un vast teren de investiţii. India reprezenta un imens debuşeu al industriei Angliei. în secolul al XX-lea. un furnizor de bumbac. de linii de navigaţie dotate cu vase cu aburi. Phileas Fogg. India şi „neotorysmul" lui Disraeli Expansionismul agresiv şi reconstrucţia imperiului sub 1111ii 1 unităţii sale — noua linie imprimată colonialismului britanic de Disraeli — şi-au avut un teren de încercare în India. pranergînd prăbuşirii Imperiului roman de apus 1. în sfîrşit. Ea desăvârşeşte acum legarea tuturor părţilor imperiului printr-o reţea continuă de cabluri submarine. Telegrafia fără fir şi transporturile aeriene vor avea. p. ultimul cuvînt. Atenţia acordată Indiei de noul curs al politicii engleze s-a concretizat în „Bill-ul cu privire la titlurile regale". e de menţionat continua perfecţionare a transporturilor şi comunicaţiilor. eroul lui Jules Verne din Ocolul Pămîntului în 80 de zile. evaluată la 230—240 milioane de oameni. deci un indispensabil „partener" comercial . 278 . cit. coordonate cu căi ferate continentale. Este posesiunea căreia guvernanţii englezi de după 1874 îi acordă în continuare o importanţă deosebită. pro• nctt.. e un englez şi efectuează călătoria sa — imaginară. de ceai şi numeroase alte mărfuri. iar după 1870. Dimpotrivă.partea imperiului.

suspendat în urma răscoalei din 1857—1858. pentru ajutoare celor sinistraţi şi pentru îmbunătăţirea mijloacelor de comunicaţii. Viceregele Indiei era locţiitor al împărătesei de la Londra. prevedea alocarea sumei de 1. care devenea împărăteasă a Indiilor. Din anii 1875—1880 face paşi mai hotărîţi înainte industria textilă modernă.M a u r a i n . spre a-i \rrvi ca sursă de aprovizionare cu cereale s .. cit.. A Short History.. de bumbac şi iută. la Delhi 1. 272—273. era restaurat în persoana reginei Victoria.. voi. în anii de secetă şi foamete 1876—1878 s-au alocat pentru populaţia sinistrată vreo 14 milioane de lire sterline. 274. Deschiderea Canalului Suez a favorizat întrucîtva dezvoltarea economică a Indiei. Această schimbare a formei legăturilor de dependenţă politică a Indiei faţă de Marea Britanie a fost proclamată oficial la 1 ianuarie 1877.. La 1881 apare primul act de reglementare a muncii femeilor şi copiilor în fabricile din Imlia4. El căuta să dea o bază juridică integrării mai urnise a Indiei în sistemul colonial britanic. adoptat în 1883. " Dtmangeon. ' I l a u s e r . pp. cit.B e n a e r t s . desfăşurîndu-se în acelaşi timp o campanie pentru colectarea de ajutoare din întreg imperiul 2. p. 279 . p. Continuă marile lucrări de irigaţie.ii di parlament în 1876. sub ficţiunea preluării titlului şi autorităţii vechilor suverani de ila Delhi. p. cit. 234. 231 . Circulaţia comercială s-a intensificat. introducînd un clement de drept şi tradiţie istorică în relaţiile de supuneri' dintre feudalii hinduşi şi coroana engleză. op. sprijinită şi de masivele construcţii de căi ferate.pus de guvernul conservator şi vm. op. I Ibnlnn. în cadrul unor fastuoase ceremonii. Guvernul britanic a insistat în continuare într-o politici de mai largă solicitudine aparentă faţă de India. pe plan economic.5 milioane lire sterline anual. cit. loc. „Codul foametei". dar i-au atenuat efectele 3. p. Titlul imperial al Marilor Moguli. determinate de interesul Angliei în ameliorarea agriculturii indiene. 212. Măsurile luate n-au putut înlătura repetarea acestei calamităţi. II. i 1 I i a m s o n. ' ll'idem. op.. B a u m o n t.

eăutînd a-1 . care n-a fost agreată de Londra. I. prin-tr-un act din 1892 a fost extinsă puterea consiliilor legisla tive de pe lîngă vicerege şi s-a acordat un spaţiu mai larg principiului electiv în ocuparea locurilor din consiliile pro-. p. ca unele ce ignorau anumite date esenţiale ale problemei. p. ira bunăvoinţa guvernanţilor englezi în a atrage mai umil elementele indiene în administraţie 2. p. cit. D u p u i s. 290 şi 300. nici de cercurile britanice din India. cu funcţia şi metodele spoliatoare ale administraţiei ' I» u p u i s. de marea răscoală din 1857. cit.Şi în domeniul politic-administrativ sau cultural se manifestă aceeaşi intenţie a Angliei de a afişa mai mult interes faţă de India. op. ca şi prin alte măsuri mai mărunte. la un moment dat.i u in o n t. în speranţa de a evita nemulţumirile populaţiei şi redeschiderea „problemei indiene". lordul Ripon a ifost printre foarte puţinii. 296 şi urm.. Preocuparea ceva mai accentuată pentru ridicarea economică a Indiei. în cazul în care bogăţiile interne şi valorificarea lor i-ar fi aparţinut ei.. Atragerea elementelor hinduse An administraţie a răspândit un timp un oarecare climat de satisfacţie şi lealitate.. 2 1 2 . Ii . op. Adîncirea contradicţiilor anglo-indiene şi dezvoltarea unei mişcări organizate de eliberare Calculele guvernului britanic erau greşite. C h ev i I I i c i.predispune în favoarea (regimului britanic prin unele concesii politice. dezvoltarea unei industrii autohtone moderne. toate acestea fie întăreau burghezia indiană. Prin atitudinea sa. 280 . cit. investiţiile de capital. pp. Prin acestea. op. Cit. fie o luminau mai deplin asupra perspectivelor sale de dezvoltare. dar totodată a pus burghe zia indiană în mai largă cunoştinţă de cauză cu structura infimii. atît de violent pusă. fiind judecată prea „liberală". în spiritul politicii sale. op. 289. iar nu ocupanţilor englezi.. limitate însă la pătura conducătoare indiană. dacă mu chiar singurul vicerege care s-a bucurat de simpatii în rîndurile poporului indian 1. Guvernarea lordului Ripon (1883—1884) se remarcă prin această ostentativă „bunăvoinţă" faţă de elementul autohton.

la universităţile din India au fost înscrişi peste 48 000 de stu denţi. din toate punctele de vedere. Se înmulţesc asociaţiile politice ale burgheziei indiene. a cărui activitate a fost ci. Continuînd lupta pentru un obiectiv înscris în programul ei de la început.1 oftrii aceleiaşi bur ghezii. Aceste piedici apăreau an de an mai nejustificate.n cu solidă şi variată pregătire profesională. Tot în 1883. Integrarea Indiei în sistemul imperial conceput de Disraeli şi noua linie a politicii engleze faţă de ea au contribuit — acesta fiind cel mai important efect ai lor în perspectiva istorică — la deşteptarea şi întărirea unei mişcări organizate de emancipare naţională a poporului indian. de elementele ei înaintate. după 1870. Lupta Indiei pentru libertate a intrat. an după an.irul „Voice of India".i mo dernă. Existau. de tipul Cana dei sau Australiei. Promovarea învăţămînuilui .britanice. Cea dl i doua. programului. în faza s. militează pentru introducerea în India a unui regim de autoguvernare constituţională. cadre tot mai nuni. la Londra.11 281 . asociaţia a desfăşurat în 1878—1879 agitaţii în toată ţara împotriva piedicilor puse indienilor la accesul în funcţiile publice. Prima îşi propunea să constituie o asociaţie unică. mişcare condusă de burghezia autohtonă.. pttCUZn şi un aşa-zis comitet de informare. diferind întrucîtva numai forma în care erau urmă. sub raportul principiilor. Din 1876. în 1883 se fondează „Asociaţia pentru reforma constituţională" şi „Uniunea naţională indiană". exigenţelor examenului de primire în funcţii.rfte. preconizînd de asemenea propăşirea politică a li« prin dobîndirea unui regim constituţional. înfiinţată în de ceniul precedent. între 1857 şi 1885. >u larg orironl inte lectual şi superioară experienţă de viaţă. avînd prilejul di-aşi crea relaţii şi cîştiga simpatii trainice în mediul intelectual şi politic internaţional. încerca să c un fond naţional pentru sprijinirea acestui ţel.. aşa-numita „Asociaţie indiană". cadre capabile să facă faţă. Scopurile lor erau leaşi. avînd un consiliu general central şi ramificaţii în întreaga ţară. aşadar.. vechiul militant naţionalist Naoroji a în-/i. formelor de organizare şi metodelor de acţiune.

n 1885 s-au pus bazele unui organ consultativ anual al liderilor diverselor asociaţii şi comunităţi indiene. aripa lui radicală îmbrăţişînd lozinca: „India indienilor". că „un colegiu musulman fondat valorează cît patru corpuri de ainmata" 2. 284—291. Vechile prejudecăţi religioase au servit Angliei pentru a frîna. Ei arătau că negoţul britanic a 1 M . Guvernanţii englezi. Congresul a fost iniţial loialist. y Cum ps ton. Acesta a fost „Congresul naţional indian". alimentînd o atmosferă de neîncredere şi dezbinare între aceştia şi hinduşi. 282 . din care s-a dezvoltat cel mai puternic partid politic al burgheziei hinduse. aceşti tineri. răspunseră prin încurajarea constituirii unei mişcări separate a musulmanilor (care formau o treime din populaţie). mulţi reveniţi din universităţi brita nice. pp. Cxt de interesate erau avansurile pe care oficialităţile încep a le face musulmanilor. cit. resimţeau cu şi mai multă umilinţă şi indignare discrimină'riile felurite la care îi supunea „ipiînă şi cel mai asiatic dintre gentlemeni". B i " m o n t. „EHR". ca o primă contramanevră la această dezvoltare rapidă a mişcării naţionale indiene. Format în majoritate din avocaţi cu educaţie engleză. op.L . timp de decenii. Dar destul de curînd el a primit o infuzie de radicalism din partea tineretului proaspăt ieşit din universităţi şi lansat în lupta politică. >î. cit.imediat salutată cu simpatie de Hyndman şi de alţi socialişti englezi ai vremii. op. adică independenţa totală.. conducătorii ci au lansat critici şi împotriva consecinţelor economice ale dominaţiei engleze. Controverse economice Pe măsura dezvoltării mişcării naţionale indiene. Dotaţi cu o pregătire intelectuală egală cu a oricărui englez cultivat. 212—213.. mărginindu-se să revendice autoguvernarea şi statutul de dominion. sudarea mişcării de eliberare naţională a Indiei. rezultă şi din expresia folosită de un funcţionar englez. pp. îin sfârşit. pînă în zilele noastre i. Congresul naţional indian a evoluat spre un naţionalism intransigent.

cit. op. au ridicat şi din partea burgheziei industriale engleze. că tot timpul interesele comerciale engk-/< pri il. Protestele vehemente ale unor delegaţii de industriaşi din I incashire au determinat guvernul englez şi au silit pe cel ilin Delhi să excepteze produsele de bumbac de la noile taxe vamale. arătate mai sus. Măsura lovea în tînăra industrie indiană. 684. nici di ■ creştere a standardului de viaţă al poporului'..-ui faţh de nevoile poporului indian. Compromisul a durat puţin. sub influenţa cercurilor industriale engleze. în anul 1894. I pentru industria indiană şi dezavantajoasă pentru cea 1 . trecînd şi l>rin Camera Comunelor. la 1877 au fost suprimate taxele de import în India la o serie întreagă de produse manufacturate de largă circulaţie 2. să propună guvernului din Londra acceptarea unor taxe de import de 5% la numeroase produse manufacturate engleze. pentru ca acestea să nu fie prea Hidrant avantajate de noul tarif vamal. printre atîtea . I . cît de justificate erau criticile burgheziei indii la adresa comerţului britanic. deficitul financiar al Indiei a silit pe \ regii Lansdowne. The Indian Cotton Duties Controversy. Ea confirmă. 231. ip'icîndu-se însă o taxă compensatorie şi la vînzarea produ-< lor manufacturate indiene. p. printre care şi cele de bumbac. De aceea. Paralel cu asemenea îndreptăţite observaţii. nr. 305. 1894— .însemnat fundamentarea dominaţiei Angliei în India . de pe poziţii şi din interese opuse. Dezbaterile care au continuat cam un an. au ajuns în martie 1895 la soluţia ■ le compromis a acceptării de către Anglia a taxei de 5°/o pentru intrarea produselor sale în India. p. 1 I' o m a n g e o n. obiecţii împotriva modalităţilor acestui comerţ. Industriaşii englezi uideau că (reglementarea din martie 1895 era protecţio-" I . fiindcă guvernul conservator al lui Salisbury. inclusiv bumbacul. 383 I' Htrnettv. care a urmat în 1895 celui liberal prezidat Roseberry. apoi Elgin. . Dezvoltarea industriei textile moderne în India a neliniştit Lancashire-ul. situaţie în care nu p u n i fi vorbfl de o reală dezvoltare a economiei ţării. a reluat întreaga problemă. cumstanţe. 1962. Ea venea tocmai în anii în care industria britanică începea să resimtă necesitatea păstrării şi chiar lărgirii pieţei indiene pentru plasarea produselor sale.EHR".

evidenta predispoziţie filorusă a emirului decise guvernul englez la o acţiune făţişă. nemulţumit însă de arbitrajele engleze. 305. a refuzat consecvent stabilirea unui agent rezidenţial britanic în Afganistan. După misiunea Stoletov. Buhara (1868) şi Hiva (1873) ridicau dintr-o chestiunea controlului asupra Afganistanului. cit. 684—687. op. ocuparea unor puncte care să le consolideze controlul asupra trecătorilor din munţii de la frontieră. precum şi mici expediţii represive contra umor triburi nesupuse din acea regiune. Avansarea Rusiei ţariste în Asia centrală. guvernul s-a oprit asupra fixării unei taxe de 3V20/!) pe toate ţesăturile de bumbac vîndute în India. Anglia atacă Afganistanul. teama de o posibilă invazie asupra teritoriului Indiei dinspre nord îşi găseşte o justificare mai concretă decît înainte. nr. înclinînd progresiv spre Rusia. ea rămînînd semnificativă din două puncte de vedere : faptul că în cadrul ei s-a putut schiţa. el primi cu ono ruri. Controversa s-a încheiat pentru moment.irkand. şi dezvăluirea perseverenţei guvernului britanic în a apăra interesele industriei proprii pe piaţa indiană. Anglia încerca să scă modalitatea de a-şi menţine influenţa în această ţară. în pofida tuturor simulacrelor de încurajare a economiei Indiei. pp. Emirul de la Kabul. după ce cu| 1 I1. 284 . Lai 21 septembrie 1878. în \H'X<. fie că erau importate. intervenind în repetate rînduri cu oferte de mediere în divergenţele afgano-persane. în iunie 1878. Shere Aii.. proclamarea anexiunii sau a protectoratului rus lai N. Problema frontierelor Indiei: Afganistanul în preajma anului 1870. misiunea rusă condusă de Stoletov. M a r n e 11 y. 1962.britanică. în cele din urmă.mi. anglo-indină — deşi de pe platforme şi din interese opuse — împotriva politicii comerciale a metropolei. fără declaraţie de război. fie că erau produse în fabricile indiene 1. o opoziţie comună. la un moment dat. la Kabul. în „EHR". Englezii începuseră încă din anul precedent. ca esenţială pentru siguranţa frontierelor Indiei.

Campania încheiată în 1880 a dus la stabilirea a ceea ce I lisraeli (din 1876 lord Beaconsfield) numea „frontirele ştiinţifice" ale Indiei: împingerea lor în defileuri greu de trecut. iar în cadrul conferinţei de la Zimma (august 1880). în mai 1879 s-a încheiat pacea de la Gandamak. Tratatul de la Gandamak asigurase Angliei posesiunea defileurilor de pe cursul nordic al Indusului. fusese arcsi. Cf. l'>rrificate de englezi. Iakub-han. (A. s-a refugiat în Turkestanul rusesc. Abd-ur-Rahman.u. condusă de generalul Roberts. noul emir a fost convins să accepte un subsidiu anual (pe care-1 va primi pînă în 1901). D a s g u p t a . Ca şi odinioară. Campania. o revoltă populară afgană repuse totul în cumpănă. instalînd la putere pe un nepot al fostului emir. Emirul. înfrînt. Roberts reuşi să degajeze garnizoana care apărn punctul de cel mai mare interes strategic pentru englezi. garnizoanele britanice din diferite puncte ale ţării trebuind să reziste. Anglia ocupă şi anexează posesiunilor sale din India Belucistanul.i de afgani la intrarea pe teritoriul lor. în războiul din 1839—1842. dar insurecţia genei iii îl sili să se retragă. în porte tocmai din cauza dificultăţilor din această campanie. Kandahar. au slăbit expansionismul războinic al conservatorilor. O misiune permanentă engleză e admisă la Kabul. la riscurile pe care le prezenta ocuparea permanentă a unei ţări cu o populaţie atît de ostilă. Roberts reocupă oraşul Kabul. pînă la frontiera persană. Obligaţi însă pentru a doua oară să ia aminte la lecţia afgană. Disraeli însă căzuse de la putere. în încercuire. garantîndu-i-se tronul şi hotarele contra oricărei agresiuni neprovocate. în 1880. englezii au evacuat Afganistanul. în septembrie 1879. misiunea britanică de la Kabul fu masacrată. O lună mai tîrziu. la vest de cursul inferior al Indusului.puţin timp înainte o misiune britanici trimiil d jele Indiei. asediului din partea răsculaţilor. a înregistrat iniţial un succes rapid şi complet. lordul Lytton 1. înfrînse apoi insurecţia afgană. 1 Airsta fusese trimis în India cu instrucţiuni speciale de a veghea înaintării ruse în Asia centrală. de dîrză şi dornică de libertate. cu fiul şi urmaşul său.. cit. 285 . op. I le s-au resimţit asupra finanţelor britanice şi. pe această .

dar nicidecum cordiale. se leagă de a Indiei. formînd. pp. 62. sau în vecinătatea imediată a continentul u i . britanicii şi-au întărit dominaţia. regiune asupra căreia. cit. D a s g u t a.Ma ura in Benfterts. la 1852. 88 şi urm. 235. 4 5 . a ocupat partea de nord a marii insule Borneo (Kalimantan). englezii trebuit să facă faţă unei răscoale generale a poporului l . A History of Modern Burma. • J o h n F. de drumul spre Indii şi de întreg ansamblul Imperiului britanic. op. 111 11 ' 286 . 111 . p. pentru a ocupa în întregime această ţara. După 1880 însă. op. La 'răsărit de India. D c m a n ge on.. p.MI . 12 3. pp. M'). sub regim special de ocupaţie şi administraţie militară *. cu Birmania. la extremitatea de nord a In diei.un Problema Egiptului provine din aceea a Canalului Suez. p. cit. în 1888. englezii au întreţinut. op. în 1881. relaţii corecte. | 2l . a fost proclamat protectoratul britanic 3. Hardy. i-a asigurat controlul asupra importantei trecători Haiber. numită „British North Borneo Company". H au se r. Iar aceasta.. în 1901 se va crea în aceste părţi „The North-West Frontier Province". temîndu-se de creşterea influenţei franceze în această zonă.în completarea „frontierelor ştiinţifice". 104. «/> ni . de-a lungul frontierei cu Tibetul.. Anglia şi-a impus definitiv protectoratul asupra micilor state Bhutan. şi a proclama anexarea ei. ] cu sultanatul de Brunei. sub controlul . . pp. o federaţie a statelor malaeze (1895). i n. 1 l > < . 73. Bau mont. pp. 113—114. B a u mont. o p. C a ci y. op. O rectificare a tratatului de frontieră cu Afganistanul. pe oare n-au putut-o înăbuşi decît după vreo patru In restul Asiei. ci t. 4 2 şi 4 6. Africa : ocuparea Egiptului . a cărui 1 Problema Afganistanului în 1878—1880 : CHBE. op. După cîteva luni. 100—106. o companie comercială. la rîndul ei. 129—130... p.i n g e o n . Şikhim şi Nepal (în 1890). în 1893. IK. 278. cit. Anglia a folosit ca pretext dificultăţile întimpinate de o societate comercială britanică în Birmania. pp. căreia îi răpiseră. în noiembrie 1885. cit. III. partea de sud a teritoriului. la 26 februarie 1886.i nni . cit. pînă la 1878. iar în 1895 a ocupat Chitral.

joacă după 1870 un rol considerabil în afacerile economice egiptene. un număr de 176 602 acţiuni Suez ale lui Ismail.. în februarie guvernul englez. care ambiţiona.itoria publică internaţională"...M Londra—Gibraltar—Malta—Suez—Aden— Bomba) j dney. 86—88. 81. pentru a exercita o supraveghere asupra finanţelor egiptene.i rolul asupra canalului şi devenea principalul interesat în ' i n . dar nu înlăturînd. p e te ri to r iu l c ăr uia s e a fla a ce astă z on enorm. CCXXIV. contractă un împrumut de la banca Rotschild şi cumpăra. prin ambasadorul său la Paris. Curînd după inaugurarea can alului .. an. un funcţionar englez era trimis în Egipt. sesizînd momentul. organ de control în numele I1 editorilor Egiptului. Interesul Angliei pentru zona canalului p pentru Egipt. dădu ceea ce însuşi a considerat una din loviturile de maestru i l < i .axă economică şi strategică devii.i n Bouvicr. reuşind în parte.. „An^lo-Egyptian Bank". în cadrul căruia Anglia şi Franţa aveau rolul principal. să modernizeze ţara sa. spre a se ocupa de reorganizarea Ministerului de linanţe 1 . primejdia unei bancrute ' | ■• . 84 (1960). intrînd în acest scop în tratative cu un i. în raportul ei. p u n i cincim i din iraficul său era reprezentat de vase lub pavilion I n i i . vînzarea unui mare număr de acţiuni ale canalului. sub toate aspectele..iniei ar putea pune ordine în haosul constatat. o misiune engleză cercetă starea financiară a I giptului.. Disraeli. în „Revue Historique". aiu adus finanţele Egiptului într-o stare vecină cu falimentul. Guvernul britanic dobîndea astfel con. între decembrie 1875 şi fehruarie 1876. mic. nu fără intenţii din partea lui Disraeli de i $i elimina partenerul din acest condominium financiar. la sfîrşitul lui noiembrie» 1875. nude şi politica egipteană.. că numai experţii brii. conchizînd. în acelaşi an s-a creat la Cairo „Comisia pentru ■ l. Les intirlts financiers et la question d'Egypte. amînînd. O lună mai tîrziu. fundată în 1864.. constrîns de dificultăţi. 287 . Cheltuielile exagerate şi împrumuturile în străinătate ale kedivului Ismail. tom.rup financiar francez. Aceste măsuri au liniştit pentru moment pe creanţierii kedivului. ' 1876.irierci sale : fără a mai consulta în prealabil parlamentul. pro puse celui francez constituirea unei comisii mixte angloramceze. Kedivul oferi la un moment dat.

/ Dar.Be n a erţ s . antieuropean şi antiotoman. cu demonstraţii navale. p. acoperind. dinspre nord. 25. în frunte cu colonelul Ahmed Arabi.. / We've got tne monei too". M. 2 8 4 .M au r ain . în acest cuplet. aducînd Angliei insula Cipru. W o o d.f a statului egiptean. fellan de origine . / Avem co. p . n. C. personaj complet inert în faţa spectacolului instaurării de fapt a dominaţiei străine în ţară. Numele ei a fost introdus H pare fără prea multă logică. 1 Bouvier. pentru a împiedica marşul armatei ţariste spre Constantinopol şi Strîmtori. / Şi avem şi bani"]. Guvernul francez Gambetta-Freycinet luă iniţiativa interM nţiei europene contra mişcării de apărare a libertăţii naţion. din 4 iunie. o p . în 1878. din secolul III e. Totodată. în Egipt izbucni însă o revoltă cu caracter naţional. Jingo este numele unei împărătese legendare a Japoniei. Disraeli sugerase încă din 1847.ile din Egipt. Geneve — Paris.i răbii. Arabi convocă o nouă adunare reprezentaîşi proclamă deschis intenţia de a înlătura tutela iinS şi controlul anglo-francez asupra finanţelor ţării. anglo-francez. trimiţînd kedivului. ci t . în 1880. op. îi consolida talasocraţia Mediteranei orientale. nota 4. punând imîna ipe putere. pe Jingo ! dacă o facem. care ar fi întreprins o agresiune contra Coreii. între timp. E u nu l d in momentele de paroxism ale şovinismului britanic. 388 . 1959. Guvernul englez al lui Gladstone s-a arătat mai ezitant. [„Nu dorim să ne batem . în ianuarie 1882. Intervenind imediat la Poartă. care era suzeranul formal al Egiptului.. în aprilie 1879. o notă de protest. p. într-o lucrare literară.. Aproape două treimi reveneau Angliei. / But. h o u s e. Cf. Tewfik. înconjurat de simpatia populaţiei. Britain and the Middk-tast.. eventuala apărare a Canalului Suez l. Anglia şi Franţa provocară abdicarea silită a lui Ismail şi înlocuirea lui cu fiul său. El ar fi preferat ca înăbuşirea mişcării din Egipt să o 1 H au s er. / We've got trie men. / We've got trie ships. prin intrarea în guvern a cîte unui re prezentant din partea celor două state. posibilitatea anexării Ciprului. în care acuza de „anarhie" noul regim al lui Arabi. îin Egipt s-a instituit şi un control politic dual. în mîna angknfrâncezilor 2. cit. kedivul Ismail făcu o încercare de a se debarasa de controlul european asupra finanţelor sale. Trei sferturi din ce merţiuil egiptean era. by Jingo ! if we do. Disraeli intervenise bătăios. iar tratatul cu Turcia. / Avem oameni . 75. ale acelui „jingoism" (nume care provine dintr-un cuplet ce se cînta atunci la Londra) îndemnînd la război cu Rusia : „We don't want to fight .

. în primii cinci ani. în cei don . 1 n uli. administraţia britanică a reuşit să du de datorii peste 40% din bugetul egiptean. creat de Ismail în 1866.de reforme.. avînd şi el un rol pur omultativ. îi rămîneau disponibile pentru cheltuieli curente abia 3 milioane de lire anual. Vechiul ■ onsiliu al notabililor dobîndise în timpul mişcării lui Arabi ■ putere reală. în felul acesta fu evitat falimentul.! gleză a desfiinţat Consiliul notabililor. Pînă la 1893. pentru apărarea intereselor marelui capital străin — în primul rînd al ei propriu — care acordase credite fostului liv. alt rost decît la de a da ocazie la schimbarea compoziţiei sale.. se utiliza în ace Iministraţiei britanice în India. Guvernarea engleză în Egipt. ca formă a puterii legislative.. prin chel tu u l i i i campaniei militare nereuşite din Sudan. devenit lord Cromei Fost controlor al datoriei publice sub kedivul Ismail şi membru în guvernul indian. Pînă la 1888. el a fost numit consul general 1 ni Egipt. Noul Consiliu legislativ întrunea persoane resemnate în faţa dominaţiei străine.. denumirea oficiala a acestui titlu a fost de: „înalt comiinii tn Egipt". devenind unul din centrele revoluţiei naţionaU.. între 188' 1885. Administraţiei leze. adică. pin* în anul 1907. di ini precedenţi. guvernare.numitul Consiliu legislativ egiptean. Schimbarea numelui instituţiei ce trebuia să re. 291 .. pe anul 1883. cărui perspectivă fusese agravată de britanici. Acoperirea scadenţelor şi anuităţilor lor absorbi doul treimi din bugetul Egiptului. Păstrînd aparenţele constituţionalismului.. Prima preocupare a fost restabilirea fin Datoria statului egiptean se cifra la apn> 100 milioane de lire line... îndeplinind funcţiile de fapt ale unui guvernator.. în fond.prezinte puterea legislativă n-a avut. înlocuindu-1 prin aşa. după cucerire. în fond. Anglia a luptat împotriva bancrutei Egiptului. în 1885 se negocie la Londra o modificare a obliga ţiilor financiare ce decurgeau pentru Egipt din vechile con tracte de împrumut.. e legată în mare măsură de numele lui Evelyn Baring.. însărcinat cu problemele finanre (între 1880 şi 1883).

consolidarea efectivă a unei dominaţii de durată. din perioada scurtei ocupaţii franceze. pe motiv că Egiptul nu atinsese încă suficientă maturitate politico-socială.ii rol consultativ în problemele de interes public ale provinciei. dar să şi permită. ea micşorînd numărul şcolilor L| elevilor. caracterul lor reprezentativ foarte limitat au făcut ca ele să nu prea aibă un rol efectiv. prin impunerea unor taxe şcolare ce restrîngeau posibilii iţea instrucţiunii la categoriile avute. ei au încercat o uniformizare a justiţiei. Reformele engleze în Egipt au avut în general un carac ter limitat şi moderat. spre o descentralizare a justiţiei. drept „panaceul favo rabil oricărei dominaţii străine". în mare parte chiar al capitalului englez. în linii mari. Pe plan economic ar mai fi de remarcat că ocupaţia engleză a accentuat.S-au creat în Egipt şi consilii provinciale. între 1883 şi 1889. Ceea ce a constituit bilanţul acestei administraţii. Cromer per11 s-a opus înfiinţării unei universităţi. în prima sa perioadă. pe baza codului lui Napoleon. în temeiul experinţei acumulate în special în India. Englezii au simplificat legislaţia juridică şi procedura judiciară. ea a asumat un control tot mat strîns asupra forţelor poliţieneşti locale. Din punctul de vedere al poporului egiptean. efectuate numai cu scopul de i preveni moitiulţumirile şi a-şi întări stăpînirea. Indiferenţa cu care erau privite de populaţie. Ixntru ca cetăţenii săi să poată profita de libertatea califi cării academice. a Egiptului. de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea. cum era de aşteptat. înainte foarte complicată. alese pe bază de cens ridicat. avînd şi ele num. Ambele considerate de guvernanţii englezi. rămas aci în vigoare. a fost efortul de a redresa finanţele Egiptului — înregistrînd o reuşită parţială — în interesul creditorilor străini. ocupaţia britanică a însemnat la început un regres. Aşadar. între 1890 şi 1895. şi crearea unor instituţii care să mascheze iabil. în învăţământ. în acelaşi timp. a rămas oarecum pozitivă doar iniţiativa de reducere a impozitelor după 1888 şi o tendinţă de încurajare a posesiunii ţărăneşti. administraţia britanică a revenit însă. prin reforme parţiale. aservirea Egiptului 292 .

E unul din motivele amesteCului britanic în Sudan. folosind ca pretext lupta împotriva trafii nnilor de sclavi. pentru întreaga problemă a administraţiei engleze îrr Egipt : i t L. ml. care. statul indigen de pe ţărmul de 1 Vezi. iar aceasta. Samuel Baker. El dispunea însă de forţe insuficiente pentru . ridicînd forturi. a văii Nilului. nr. Ba folosit de interesele expansioniste ale Egiptului în acetitl > i.ilnli Securitatea Suezului se putea realiza prin stăpînin. în perspectiva îndep. 3. în plus. . rămînînd guvernator al regiunii văii superie a Nilului. Anglia pune la dispoziţia kedivului pe Gordon. 293 .in a v u i un rol activ în supunerea populaţiei sudaneze auto[ţii kedivului. în pri- Rezistenţa Sudanului : M.i se putea face ascultat de feudalii locali. 636—661.ntată a creării unui domeniu colonial cît mai omogen <Iu■ punct de vedere teritorial. I . unul din cei mai capabili agenţi II ei. era consolidată prin dominaţia asupra Sudanului oriental. regele Ugandei. în „The American Historical Review".11 . intraţi în slujba guvernului egiptean. a proclamat anexarea întregului Sudan ia Egipt (1869—1871). legaţi prin interese • le negustorii de sclavi. i l r i n . unul din aceşti agenţi.i Egiptului. la care se adaugă şi tendinţa crală de penetraţie adîncă în Africa. De pe la 1873. I I i i i li' vamale şi încu.capitalurilor străine. studiind dispunerea de gariii/o. T i g n o r. din nordul pînă în sudul conţi nintiilui. Au fost i rajate investiţiile de capitaluri mul rînd ale celor britanice '. ' I XVIII. Agenţi britanici. 1963. Penetraţia engleză în Sudan începe îndată după expedi ţ i i l e geografice care au descoperit izvoarele Nilului.ine şi încereînd a stabili raporturi de bună vecinătate i II Mtesa. la rîndu-i. însărcinat să conducă o expediţie pînă la Gondokoro. <>ape de izvorul Nilului. pp. Acesta organizează întărirea controlului militar alEgip mini în Sudan. The „Indianization" of the Egyptian Admi- ■ ■ • i i inulcr Brithh Rule. extindea şi posibilităţile de control şi de apărare a drumului mar i i im de-a lungul Mării Roşii.

condusă de asemenea de un feudal local. suprimarea abuzurilor şi despotismului clasei dominante şi independenţa statului. M. în cadrul căreia se împleteau puternic. M> 70. pp. ei au fost asasinaţi 1. „sultanul" Harun. cunoscut sub numele de Mahdi. tribalice — mişcarea lui Mahdi îmbină vag aspiraţiile sociale şi politice arătate mai sus. în regiunea Darfur. Gordon înfrînse trupele sudaneze care. Revolta sa a avut un caracter mai profund mai complex decît cele precedente. Aceste revolte n-au reuşit. în 1881 izbucni marea mişcare de eliberare condusă de Mohamed ben Ahmed. [1961]. pe un fond feudal incomplet evoluat. n l i " i „profetul". H o 11. egalitar şi reanimat de fanatismul primitiv. După capitularea acestora. în bună măsură datorită contradicţiilor sociale dintre elementele lor conducătoare — feudali şi negustori — de o parte. Kenya. şi masa populaţiei. ea ar fi putut întruni elementele unei mr. Londra. sub conducerea feudalului local Soliman ibn Zubair (1877—1879) şi a generalului său Rabeh. 294 ■ . care prin formula „războiului sfînt" împotriva „necredincioşilor" servea cauzei mobilizării maselor la lupta contra dominaţiei străine.iri sociale şi naţionale. duceau un război defensiv de eliberare. A Modern History of tbe Sudan. Din rordon e numit guvernator general al Sudanului egiptean ţi toi de pe atunci întreprinde el primele tatonări în vederea pătrunderii britanice într-o altă ţară africană. de altă parte.i. Tot în 1879 a fost înfrîntă o altă răscoală la vest de Nil. la risărit de lacul Victoria. în condiţiile unei sotăţi mai evoluate.nord şi vest al lacului Victoria. în regiunea Bahr el Ghazal. elemente diverse ale orînduirilor prefeudale — sclavagiste. urmărind deopotrivă ameliorarea Mţiei maselor. Ele dovedeau totuşi existenţa unui puternic spirit de rezistenţă împotriva dominaţiei străine care apărea întruchipată în acel moment în penetraţia egipteană. Ţinând seama însă de faza de dezvoltare a societăţii sudaneze de atunci. Pe cursul superior al Nilului. formulîndu-le în limbajul religios al reîntoarcerii la un islamism originar. 1 P.

. care se i r/bunară. începu construirea oraşului Omdurman. ale căror garnizoane mai rezistau. Spre a exagera pericolul mahdist şi a justifica astfel nun ţinerea controlului asupra Egiptului. La 26 ianuarie 1885 Khartum căzu. . în decembrie 1881 şi iunie 1882. proclamat sub stindardul reliţiei" '. ca fiu ii unui dulgher din Dongola. sub comanda englezului Hicks. p. în iunie 1885 „profetul" 1 • P. Alte victorii ale răsculaţilor. E mai degrabii vorba de probleme de proprietate şi seamănă mai curind cu un comunism. lîngă K hartum. Mahdi se trăgea dintr-o familie modestă. Din ordinul lui Mahdi. prcx la i ioailif (locţiitor) al lui Mahdi. trimis sub pretext de „anchetă" şi „mediaţie". trupele egiptene pătrunseră HI Sudan. completară eliberarea ţării în cea mai mare parte. condamnîndu-1 la penitenţe umilitoare. reducînd dominaţia egipteană l. iar Gordon fu ucis. p. urmărind subminarea mahdismului. 65. în predicile sale lansă atacuri împotriva clericilor musulmani. a căroi armată fusese organizată de Abdullah ibn Mohamcd. luat cu asalt I'• mahdişti. în toamna anului 1883. noua capii.i a statului sudanez. el deveni predicator. I. trupele egiptene trimise împotrivă le ufcriră o primă înfrîngere din partea mahdiştilor. pe cursul mijlociu al Nilului. fanatic şi (mesianic. dar suferiră o în-I rîmgere completă. op. imprimară doctrinei sale caracterul radical. fu încercuit şi asediat la Khartum. în luna noiembrie2. Popularitatea sa u'cscîndă în rîndul maselor îi dădu posibilitatea dezlănţuirii nurii revolte din 1881. The Mahdist State in the Sudan. 1881—1898. 1958. încercuite. Anglia lăsă asediul să dureze. O pediţie de ajutor fu trimisă abia în decembrie 1884. Ox( .i cîtcva localităţi. în realitate pentru a organiza rezistenţa garnizoanelor şi a pactiza cu feudalii locali. pe malul opus al Nilului. mahdist. popularizîndu-1 şi făcînd din Gordon un erou. Gotrdon.il. iulicîndu-se contra abuzurilor sociale şi imoralităţii. M. 295 Sfk. . Acestea făcură şi mai mult din el un revoltat. cit.Gordon însuşi şi-a notat în jurnalul llu »Nu cwd că e vorba aci de fanatism ordinar. Hoit. în august 1881. l . Ea sosi prea tîrziu. Crescut un sever spirit religios islamic. 362. i .

[II. cit. a revenit în actualitate metoda colonizării prin intermediul unor companii cu cartă (chartered). a principiilor şi practicilor sale originare. în Africa s-a mani festat într-adevăr. sub forma unei carte. cit. 162. în faza de trecere spre imperialism şi în epoca imperialismului propriu-zis. E o situaţie care aminteşte pe aceea din secolele XVII şi XVIII. p. în 1898 1. fiind înmormîntat la Omdurman. Acesta însă a căzut sub influenţa feudalilor şi negustorilor «de sclavi . Utl politician liberal scria lui Roseberry. Nici liberalii nu erau de altă părere.. lordul Salisbury.. Pentru unul sau două decenii. ca operă privată a unor mari companii comer-cialobancare. I. cit. cărora guvernul englez le-a acordat o autorizaţie de comerţ şi colonizare. după dobîndirea independenţei. dar are o altă bază. Hoit. prin abandonarea.B e n a e r t s . Statul mahdist şi-a continuat existenţa. Expansiunea engleză în Africa după 1870 apare.. p. 1 CHBE. 357—363 . de către elementele conducătoare. i i n . In 1892. mişcarea largă căreia Sudanul i-a da torat cucerirea independenţei şi-a pierdut deci repede coloritul social iniţial. în plenitudinea ei. op. în faza ei iniţială. pe de o parte. S i k. spunea: „Africa libiectuil care preocupă Foreign Office-ul mai mult decît Orii tre altul". sub califul Abdullah. pp.Vom încerca oare să creăm o altă Indie în Africa"? 2 După cum a reieşit şi din unele cifre citate la începutul acestei a treia părţi a lucrării de faţă. sub loviturile englezilor. op.M a u r . care. Baumont. Mausoleul' ridicat deasupra mormîntului său este astăzi un lăi a. urmaşul lui Glad. op. Aceasta a contribuit la slăbirea şi prăbuşirea statului mahdist. pp.muri. «Ic veneraţie pentru poporul sudanez. furia expansionistă a marilor puteri. şeful partid u l u i conservator după moartea lui Disraeli. prin formarea în aceşti ani a primelor mari asociaţii mo' Pentru Sudan şi mahdism : H a u s e r . 81—82. Africa orientală intr-o cuvîntare din 1889. Faptul se explică. cinsteşte în Mahdi pe una din cele mai mari personalităţi ale istoriei sale. lucrările citate. 296 . 239.

i r g e r y Perham.B.). G. p. pe la 1876. din largul estuarului Elbei l.i u 1 L c s o u r d. activitatea de colonizare a com■ i i l o r cu cartă a fost . [1962]. 297 .nd. * Coupland. La 1886 şi-a început activitatea „Imperial Bri1 . G i 11 a r d. 49—72. I se garanta în schimb Ţanganika şi . la 26—29 octombrie 1886. Germania recunoscu protectoratul lez asupra Zanzibarului şi interesele britanice în Kem mda şi Nyassaland. 377 şi 388.st. pp. [1958]. p. ■ !■ I 1 11 d.E. nr.E. Un moment hotărîtor în fixarea definitivă a zonei rezerite expansiunii companiei a fost încheierea acordului angloTrman din 1 iulie 1890.ist Africa Company" (I. pp. în L'Europe du XIX' el ■iede.m. iar pe de altă parte prin tactica guvernului '■■ itanii ita.1 IHIHKVO.in. şi-a intensificat activitatea de pătrundere în inicriorul continentului din 1888. prin delimitarea tei sale de influenţă faţă de Compania germană a Africii orientale. ea a obţinut carta sa ofi(i.111 împărţirea continentului negru. cit. în „EHR". voi. I 1 l'. Londra.A.la 3 septembrie. Vest tipic aranjament imperialist de împărţire a unei . ile. Paralel cu aceste eve uliţe.A. a primelor misiuni religioase britanice în Uganda şi Ţanganika 1 . între 1881 şi 1884. In Africa orientală.. op.an.. I MI îm acest . nr. 631—653. I. în afară de unele iniţiative prelnm n. 163.. Acordul a fost pre-1 un „agreement" provizoriu. pp. . L'expansion religieuse.nopoliste. iar Ţanganika în cea germană.■ restituia insula Helgo.i 1884. The Modern Uganda. p.B.Ge rm an A gre em e nt of 1890 and the U ppe r Nile . S a n-Th e A nglo. R. Milano. Salisbury's African Policy and the Heligoland ■ ■I 1890. 41. 1960.. în Somalia britanică. 1 .ISI. angajarea făţişă şi complkaţiîl< politic» frecvente ce puteau decurge din competui.la. N. datorate lui Gordon. 980. Lugard. 297.'pregătită şi de pătrunderea. 306.ilă din partea guvernului britanic s . guvernul englez şi-a întărit muh influenţa în sultanatul Zanzibar 2 . 474—481 şi K e n n e t h I n g h a m. Londra. Acest aranjament lăsa Kenya în sfera de acţiune britanică. 1963. pp. din Africa între două mari puteri a conturat limitele 1 I' . pe cît posibil. 1 publicaţie. îhe Exptoitation of East Africa. interesate în exploata. Ceva mai înainte l. cînd ea a preluat şi serviH Ic de navigaţie pentru cursele ce făceau escală la Zanzibar. 1956. 1 I >. I. Anglia îşi stabilise protectoratul la extremitatea iticS a Africii.i .

către lacul Victoria. sub numele de „Royal| Niger Company" *. numindu-se în 1879 „United African < ompany". 167—170. atunci sau în viitor. cit. devenind în 1886 companie cu cartă. la 5 iunie 1885.B.B. Acest aranjament a recunoscut Nigerul inferiori drept zonă de interese britanice. 209.] în felul acesta s-a întins considerabil sfera dominaţiei britanice pe cursul inferior al marelui fluviu vest-african. a consfinţit împărţirea Africii ecuatoriale şi occidentale în zone de influenţă. Africa occidentală Rolul pe care în Africa orientală 1-a avut I.A. Africa orientală engleză'.. Anglia a pro-fl clamat. încă din 1849 exista o „Asociaţie a Companiei africane". Companiei regale a Nigerului.j clamat protectoratull britanic în Nyaissalanid. în 1898. Ea s-a reor-de cîteva ori. în 1882 „National African Company" şi. 1 D i k e. 298 . p. în fine.E. I pe coasta Oceanului Indian.. încheiată în februarie 1885 printr-un „Gentleman's Agreement" între marile puteri. rezeryaţe acaparării ulterioare complete din partea unui stat sau a altuia. p. a I intrat în dificultăţi financiare care au făcut-o să-şi cedeze drepturile coroanei britanice.m laşi timp dominaţia britanică pe Nilul luperior. 3 2 1 . Ca urmare. * G i g l i o . compania adusese ■ Angliei stăpînirea unor noi şi întinse posesiuni coloniale.A. Din (punct de vedere politic şi din cel al întemeierii „legale" a limitelor expansiunii. care va fi desăvîrşită prin zdrobirea statului nu I u l ist. consolidînd în ace. cit.J extinzîndu-1. I. cu mai vechi antecedente. peste doi ani. The Story' of Nigeria. In cîţiva ani de activitate. companie. [1962J.viitoarei colonii.E. Londra. asupra tuturor teritoriilor aparţinătoare. M i c h a e l Crowder. protectoratul ei asupra acestei zone. începînd construirea unei căi ferate de la Mombassa. în 1891 s-a pro. în scopul exploatării deltei Nigerului. pp. iar în 1894 în ] Uganda. op. a fost ] deţinut în cea occidentală de altă. Ca urmare imediată a acordului amintit. op. servind ca paravan destul de transparent. conferinţa internaţională de la Berlin. pu-inndinse bazele coloniei Nigeria 2.

pp. III.. cit. I. Sik. Eliberat în 1891. 15-16. idar de covîrşitoare înate istorică în perspectiva viitorului. pp. ■ I yfe. p. „Să lăsăm cocoşul ■ a l i c să scurme în nisip". p. D e m a n g e o n.. regele prins şi dus în captivitate în încă un fapt. 524. 293—294. viitorul i < > iiu al Nigeriei era constituit. 1 ii II r dacă oficial nu se chema deocamdată astfel. Francezilor le-a fost barată de englezi i nsiunea spre regiunea mai fertilă din valea inferioară I marelui fluviu. cit-. * Gray. p. p. 38 .. 319—320. p. El însemna cea mai m n i i s a . 299 . iar în 1888 Gambia a fost separată idministrativ de Sierra Leone.. cit. S-a făcut o hotărnicie între Sici ia I conc şi Guineea franceză. op. i t în mare zona de ocupaţie franceză şi engleză în ba nul Nigerului 2. 179—180. op. a avut loc cea dintîi mişcare cunoscută a unor muncitori africani pe teritoriul 1 Pentru a preîntîmpina împotri 'I de trib răsculat în 1869—18/0. S-a intensificat însă mişcarea de rezistenţă a triburilor indigene. 297. un pre op. printr-un atac neaşteptat împotriva aşantilor. iar între 1891 şi 1894 în Gambia 4 . fa-Ja. a fost comentariul lui Saiisbury. H u n t o n. pp. op. op. CHBE. op. deocamdată izolat. completată printr-o convenţie din 1895 3 . 76 .. 102. în 1880 *şi 1890 au loc <re"• în Sierra Leone. I. . la Freecapitala Sierrei Leone. cit. cit. B a u m o n t. mai ibogată şi mai populată colonie britanică d i n Afrii i dentală. pp. 1 Giglio. 1 Crowder. a fu nilor. ci \a muri v<. în 1882. în restul coloniilor engleze din aceste părţi n-au survi • l i i î t puţine schimbări... în 1874. cit. Hotarele extreme ale posesiunilor lor se la marginile de sud ale Saharei. In 1895.mul care I i ' l'rintr-o convenţie cu Franţa. teri toriul lor a fost ocupat. din august 1889. 466—468. tit.text oarecare pe bordul unui vas britanii jud pentru „violarea" unui acord COI în Tndiile de Vest. s i deli n i i i .

.

Tratativele iniţiate n-au dus la nici un rezultat 1 . < i i g l i o . în cadrul unei federaţii sudafricane. că ■ dintele Burgers caută alianţe cu alte puteri etc. Ea era reprezentată de pătura fermierilor şi păstorilor. 128. că burii întreprind acţiuni de exterminare a indi-lîloi care vor duce la o ridicare generală a acestora. a propus o conferinţă a tuturor statelor sud-africane. Nemulţumită de această soluţie. Folosiindu-se mereu de conflictele dintre buri şi indigeni. Acesta a întreprins două călătorii la Londra. opoziţia bură. englezii au crezut. cit. Pro-fitînd de războiul dintre buri şi zuluşi. care l . pp. într-o formă oarecare de confederaţie. că vor putea realiza planurile lor cu uşurinţă. dar tot ce a putut obţine a fost promisiunea de a se acorda Transvaalului autoguvernare. lărgirea domeniului ei colonial. Proclamarea suveranităţii britanice survenea într-un mo-iiunt de confuzie. op. u e a ca o pătură a societăţii bure sa nu fie străină de ideea inexiunii. secretarul de stat pentru colonii. 464—465. pînă la 1881. cu condiţia garantării pentru buri a egalităţii în drepturi cu englezii. în 1875. invocînd o serie de pretexte : că ţara e ameninţată de bancrută şi de irhie. din acel moment. cit. Carnarvon. prin acapararea republicilor bure. pentru a adopta o politică indigenă comună. a controla comerţul cu arme şi a aborda chestiunea unei posibile uniuni a Africii de Sud.. Exista însă şi o puternică opoziţie. Bîntuia războiul cu cafrii şi zuluşii. a constituit la începutul anului 1879 o ligă pentru I recîştigarea independenţei s. 2. 140—141. sub suveranitate britanică. englezii proclamară în 1877 anexarea Transvaalului la Colonia Capului.. • < : i g l i o . In faţa rezistenţei-acestora. VIII. în frunte cu i Kriiger. pp. ale căror opinii le întruchipa vicepreşedintele Kriiger. op. nici un mijloc n-a fost cruţat spre a le supune. însuşi preşedintele Burgers nu se opunea acestei soluţii. CHBE. Anglia va urmări cu consecvenţă. ataşată independenţei. 1 1 300 . pentru a protesta contra anexiunii. 135—136.Africa tic Siul Descoperirea diamantelor în Al Sud a inaugurat o perioadă agitată în istoria acestei părţi a continentului. p.

la 3 august 1881. Ultimele rezerve rămaseră literă moartă. pp. cit.concret al anexiunii a fost asumare. B a uop. aceleaşi interese ale marelui capital. 51—54. pp. I. acelaşi an. cit. l i Pretoria. au contribuit din plin la înfrîngerea electorală a conservatorilor în aprilie 1880. generalul Wolseley reuşi să captureze pe regele zuluşilor.B e n a e r t s . pp. în frunte cu Kriiger. muri într-o ciocnire izolată unicul fiu al lui Napoleon al III-lea. delegaţii britanici semnară rei unoaşterea independenţei Transvaalului.. înrolat ca ofiţer în ar mata engleză.i de către englezi taţii războiului cu zuluşii. 134—136 . Ei deciseră să menţină în vigoare actul anexării l'i. i u s e r . pp.. 1 în af a r ă d e a g it aţi a s tî rn it ă p r int r e bu rii tt f l ' l i r e zu l ta t I ///</■:. 62—63. dar luptele au continuat şi după această dată.M a u r a i n . zuluşii pricinuiră trupelor britanice înfrîngerea de la Isandhlwana.. cit. op. reprezentînd. O nouă conenţie. cu condiţia dreptul u i Angliei de control asupra relaţiilor externe ale republicii ■ <l e intervenţie în eventualele conflicte dintre buri şi indim. nu mai face nici o aluzie la NUn rest de suzeranitate engleză. 301 . La 16 decembrie 1880 izbucni o revoltă a burilor. care întoarseră armele împotriva lor. în ianuarie 1879. 378—379. Cettiwayo. proelamînd din nou independenţa. S î k. Din 1883. 73 ..insvaalului. în luna iunie. op.\ de expansiune sînt îmbinate cu riscuri care costă scump. lansă apelul general la arme. Hardy. pp. cit. Dar liberalii. în septembrie. Gladstone şi liberalii îşi axaseră campania electorală tocmai pe această stare de spirit. 236—238 . Un triumvirat insurecţional. Generalul [oubert înfrînse pe englezi la Majuba-Hill (27 februarie 1881). în care ele pierdură 1 500 de oameni. Opinia publică britanică şi-a dat seam. în Ionii. III. implacabilul i devenise preşedinte al republicii *. împreună cu cele din Afganistan. op. Noi complicaţii nu întîrziară a se ivi.i cS fra zele pompoase ale lui Disraeli despre „imperiu" şi politica s. Dificultăţile războiului din AI nea de Sud. 211— H . promiţînd o renunţare la costisitoarele aventuri coloniale. Transvaalul îşi recucerise pun luptă deplina independenţă. Gladstone fu obligat să cedeze şi să deschidă tratative. din 27 februarie 1884. 58. nu şi-au respectat In-omisiunea.

dar nu li s-a dat atenţia cuvenită 2. p. De altfel. 318. 113—116. Johanncsburg. sociale şi politice decurgînd din-trun astfel de eveniment.Au r î n W it w. • J a m e s a n d K t h e 1 L. 84. 1940. Legile republicilor bure. situate între rîul Vaal şi izvorul <rîukti Limpopo l. 1—4. 302 . Marea finanţa britanică dezlănţui o propagandă violentă împotriva burilor. 98. se uzează acum din plin de pretextul apărării drepturilor „uitlanderilor". Africa de Sud scotea la iveală cele mai bogate zăcăminte de aur din lume. invazia căutătorilor. La fel cu California sau Australia. Africa de Sud cunoscu frigurile aurului. Cf. deveniţi „regi ai ţării aurului şi diamantelor". n ul Witwatersrand. teritoriul ie ifla regiunea auriferă. în scurtă vreme după descoperirea aurului. ale emigranţilor. Pe lingă tactica mai veche. i s t Landou. era un fost căutător de aur în Australia. George Harrison.. Capitalurile engleze se avîni în speculaţii şi investiţii importante. a acestor „ţărani proşti". Imperialismul colonial britanic făcu o problemă de căpetenie pentru el din acapararea republicilor bure. op. A History of the Discovery o} the Witwatersrand Goldfields. ajunse din august 1885 .una din cele mai irîvinke şi mai disputate regiuni. cărora legile bure le refuzau 1 Ca o curiozitate înregistrăm aci faptul că prin anii 1880—1885 economia Coloniei Capului a făcut afaceri excelente din creşterea struţilor (150 000 de bucăţi). Autorul descoperirii. Gr ay. pe. care impuneau capitalurile străine investite la anumite obligaţii financiare faţă de stat. pp. cu tot cortegiul de consecinţe economice. pentru penele lor preţuite ca podoabă. cit. a incitării indigenilor contra burilor. erau denunţate ca „tiranie avidă şi tracasantă a lui Kriiger şi a bandei sale corupte". M o r a z e. Caracterul tre cător al acestui capriciu al modei şi apoi descoperirea aurului au orientat tttlS viaţa economică sud-africană pe alt făgaş. în lungime totală de cîteva mii de kilometri. „Cumpăna apelor albe". Rândul era legat cu coasta prin i linii ferate. semnalări izolate despre existenţa preţioaselor zăcăminte s-au făcut cu începere de la 1834 şi mai ales prin 1852—1853. După diamante. i tc i s i . venind de la Capetown. Port Elizabeth şi l ' .

cit.1 fost însă Cecil Rhodes (1853—1902). el făcu avere din co merţul cu diamante.i . martie 1885. Ii explicabil. cit. Fondată în 1880. Societatea lui reuşi — varietatea metodelor nu e greu d imaginat — să înghită pe toate celelalte. prin anexiuni de teritorii în jurul lor. această societate monopolistă şi-a sporit de peste 10 ori capitalul. Cecil Rhodes. [ara mea. ajungînd şeful unei companii în această branşă. „ I . 776 . dividente de 25% 2. acordarea fărî drepturilor politice pentru aceşti. Aceasta spre a izola republicile bure de colonia germană întemeiată în Africa de Sud-Vest. regiunea denumită Bechuanaland a losi lamată protectorat britanic. cenţa preşedintelui Kriiger în această problemă. Anglia a pus în aplicare un plan vast de izolare a republicilor Transvaal şi Orange. op. continuînd în acelaşi timp toată gama presiunilor ce trebuiau să ducă la slăbirea lui Kriiger.. op.. • Baumont. sfiit legile mele" — răspundea el. în septembrie acelaşi an. 396—397.naturalizarea şi drepturile politice. I. pp.1 dreptul sfîrşitul dominaţiei bure. pp. « CHBE. unificîndu-le în uriaşul trust diamantifer „De Beers Mining Company". VIII. pp. Mondaini. 303 . „Napoleonul Africii de Sud" In faţa rezistenţei burilor contra amestecului economic şi politic în afacerile lor interne. înainte < ! ■ i unui număr de ani de la stabilirea în (arii Dai fiind numitul excepţional de mare al noilor veniţi. cit. tuturor atacurilor. „Cei ce mi vor să asculte de ele.i ai li putui însi-mn. 379—382. Slk.I c . partea ei sudică a devenit colonie a coroanei. în timp de numai opt ani. 214—215 . ajungînd i ofere acţionarilor. Executantul principal al planului de încercuire a burilor . n-au decît să părăsească ţara" l . unul din cei mai tipici reprezentanţi ai imperialismului colonial englez strîns legat de interesele marelui capital monopolist. în intervalul 1 aprilie 1887—31 martie 1888. Emigrat în Africa de Sud la 1871. op. I. p..

ila rîmdu-i. G i g 1 i o. Rhodes deveni primministru al Coloniei Capului. între 1888 şi 1890. p. Londra. pp. 124. Se ajunse pînă la incidente armate între englezi şi portughezi.în 1886 a luat fiinţă un cnut fturifi l isemănător. 782. p.n M i. Trupele companiei zdrobiră. op. * P h i l i p Mason. El puse şi bazele societăţii „British South Africa Company".. The Conquest an Settlement of Rhodesia. urmate de un ultimatum al Angliei adresat Portugaliei. va fi organizatj la sfîrşitul secolului al XlX-lea. Apoi înglobarea celor două state ale burilor şi. 118—120. Compania anunţa ca obiectiv „dezvoltarea BechuanalanduIui".tara s-au văzut înşelaţi şi supuşi 2. cu un capital iniţial de 100 000 de lire sterline. Din 1890. do tată din 1889 cu o cartă oficială. în perspectivă. Timp ani.. Scopul adevărat al lui Rhodes era însă. „de la Cap la Cairo". Acordurile anglo-portugheze din 20 august 1890 şi 11 iunie 1891 fixară frontiera între Mozambic şi zona răsăriteană a teritoriului acaparat de compania luî Rhodes. Prin felurite manopere şi presiuni. dovedit ulterior şi extrem de bogat în resurse ale subsolului. întreg acest uriaş teritoriu. unind posesiunile sale din Angola cu cele din Mozambic. să-şi constituie un vast imperiu colonial în Africa. în lupte grele. în coloniile Rhodesia şi ' Ibidem. pînă la hotarele Congoului belgian şi ale Africii germane de est. 1958. 129 şi urni. agenţii lui Rhodes acal'. „Gold Fields of South Africa Co". în prima etapă. crearea unui imperiu colonial neîntrerupt de-a lungul Africii. teritoriul de la nord de Limpopo ' imlie/i. după modelul asociaţiilor colonialiste asemănătoare din Africa orientală şi occidentală. 164 . înşelînd şi dezbinînd pe şefii triburilor matabele şi barotse. . Aceasta trebui sa se încline în faţa concurentu-) lui mult mai puternic. lozincă pe care presa inspirată de el a lansat-o în 1889. revoltele izbucnite în special printre matabeli. cit. după ce şefii ■. Infiltraţia Companiei l-Africane provocă un conflict cu Portugalia. The Birth of a Dilemmct. 274. Aceasta intenţiona. ocuparea teritoriilor de la nordul republicilor bure. Rhodes a realizat din afacerile acestor douJ H tîţi profituri personade de 300 000—400 000 de lire anual '.

.1 fotl săvîrşită în mare parte şi la îndemnul cercurilor conducătoare coloniale din Australia şi Noua Zeelandă. op.. care în 1887 fu trecut sub administraţia coloniei Queensland 2. în cazul cînd o asemenea anexiune s-ar fi produs.1 305 . pp. a planurilor sale imperialiste : anexarea statelor bure. cea mai dificilă. Rămînea de văzut. pp. mari zăcăminte de argint. CCXVIII. Toate acestea vor fi întrecute însă de descoperirea aurului în Australia de Vest. Baumont. încă din 1883. Queenslandul dobîndise o importanţă eco nomică sporită. la Coolgardic şi Kalgoorlie. coloniile australiene acceptară să-şi asume cea mai mare parte a cheltuielilor de administraţie. Brunschwig.nul britanic Nyassaland *. 213—215 . . în „Revue Historique". op. daci în noile condiţii preşedin tele Kriiger va capitula sau va prefera . H a r d y. cit. 111. cit. încercuirea republicilor bure le reali fel. 1 1 tnizS economică. 385—386 .. cit.. Australia. plumb şi zinc. p.. 215—217. p. prin descoperirea pe teritoriul său.. între 1873 şi 1882. CHBE. III. ale Angliei în primul rînd. p. 311. 2 CHBE..i . Oceania Oceania a fost o altă zonă de manifestare a intensificării tendinţelor expansioniste ale marilor puteri. pp. în 1892—1893. 101—102. la Broken Hill. 391—395. cit. dar şi cea mai tentanţii. la sfîrşitul secolului al XlX-lea.. op. Rhodes trebuia $i abordeze 1.. 81 (1957). 74. 39—40. din iulie 1884. dar Anglia dezaprobă acţiunea.. op. cit. . pp. CHBE. 322. să proclame protectoratul ei numai asupra colţului de sud-est al Noii Guinee (Teritoriul Papua). burghezia din Queensland insista pentru anexarea Noii Guinee şi chiar trimise acolo unităţi de ocupaţie. Ocuparea 1 numeroase arhipelaguri din Pacificul de sud şi vc-. 279. 141 . D cmangeon. 367. I. cit. Grattan. an.1 doua. Date fiind pretenţiile germane asupra insulei. în octombrie 1884. cit. p. op..1 n ni la ultimele consecinţe. III. op. 1 B a u m b n t.. op. 222. S f k. 304. pp. Demangeon. aproape complet. pp.. Noua Zeelandă.n etapa . VII. In 1883 s-au găsit şi în Noua Galie de Sud. 143—144. tom. L'Aţrique briicinnique. în conferinţa lor de la Sydney. a unor mine de aur şi aramă. pp.. Anglia s-a mărginit. Asupra celei din l I I I I 1:1 j ' I ' a fost proclamat în 1891.

376. P. Canada 307 .O" (18 ViI «.

. ceea ce reprezintă sen1 CHBE. a transformat Pacificul de sudvest într-un lac britanic. op. Preţul lînii s-a prăbuşit. pp. VU„ p. agitaţia în favoarea unei reforme a regimului agrar. înainte ca îa Marea Britanie el să fi fost măcar constituit.. i ipii. actuală încă din deceniul „goanei după aur" (1850—1860). a domniei squatterilor. pentru a încuraja dezvoltarea fermelor mici şi mijlocii. 311—312. 411—412 . op.ste *.A urmat anexarea arhipelagului Kermadci (1885). pp. ocuparea arhipelagurilor Cook (1888). S-a promulgat un statut de locaţie a pămîntului pe durată foarte lungă. a luat un nou avînt. cit. supralicitînd chiar pe ale metropolei şi căutînd a forţa mîna acesteia.i in uleloi Salomon 1886) şi vcu Franţa pentru un condominiuin în Noile I [obride (1887) . în viaţa lor internă. 306 . Unele mari proprietăţi au fost răscumpărate de stat.ali. Gilbert şi Ellice (1892). ca şi alte pămînturi ale statului.. au fost parcelate şi vîndute în loturi de întindere potrivită. completat* în 1899 cu anexarea insulelor Tonga. III. 223. CHBE. Din iniţiativa laburiştilor australieni s-au promulgat după 1890 legi care loveau în marea proprietate asupra pămîntului. spre a obliga pe deţinători să le cultive sau să le vîndă. 376. care prezintă unele note paralele. Dacă în politica lor externă Australia şi Noua Zeelandă manifestă tendinţe expansioniste. elementul cel îmi important este începutul democratizării regimului proprietăţii funciare şi întărirea unui partid laburist. Hardy. pentru a izbucni cu toată tăria în 1891. circ. p. 145. cit. op. cit. Tokelau şi Phoenix (1889). S-au pus impozite ridicate pe proprietăţile necultivate. întreaga viaţă economică a fost adînc zdruncinată. Deniageon. cu criza economică ale cărei semne s-au manifestat cu începere din decembrie 1889. echivalînd pentru beneficiar cu posesiunea efectivă a solului. Acest fenomen social-politic a fost în legătură. sub raportul cauzelor imediate. Acestea. * B a r n a r d. convenţia cu Germania pentru împărţi ic. La Meibourne şi Sydney au dat faliment peste 40 de mari societăţi în acest climat. Insulele Cook vor trece din 1901 sub administraţia Noii Zeelande. uşor stînjenit doar de enclava franceză din Noua Caledonie şi Noile Hebride şi de cea ger-manoiamericană din arhipelagul Samoa '. p.

. cu nuanţă rasistă. Un proces similar e sesizabil şi în Noua Zeelandă. prin legi de răscumpărare şi redistribuire a marilor proprietăţi. Laburiştii lulţineau ni tatea unei „colonizări mai dense" (elosei settlement). împărtăşit de aristocraţia muncitorească. mijlocie şi mică. Canada ■ în vălmăşagul furibund al imperialismului colonial de la sfîrşitul veacului al XlX-lea. către un fel de echilibrare a proporţiilor dintre proprietatea funciară mare. 168—181. pp. pp. 2 în afar. 3 Demangeon. unul din statele din cadrul S. pe o suprafaţă de 7 700 000 km 2. concentrate asupra iprdblemeloir ei interne. 433. aşadar. Cf. Aflaţi Ia putere mai bine de două decenii (1890—1912). p. ca o condiţie a dezvoltării agriculturii auKKfclieae'• IM mi se putea realiza decît prin slăbirea marii proprietăţi şi încurajarea fermieratului bazat pe munca proprie. p. 148 fi 299. 180—182.. cit. op: cit. AustraJia tinde. Partidul liberal-Iaburist şi-a avut principalii conducători în persoana lui John Ballance şi mai ales Richard John Seddon şi William Pember Reeves. El a pri cinuit o creştere lentă a populaţiei coloniilor australiene.. împotriva celui conservator. B a u m o n t. Canada oferă. din cauza concurenţei lucrătorilor străini. din ultimul deceniu al secolului trecut. 307 . cit.A. la 1876. înfăptuit cam cu aceleaşi metode de partidul liberal-Iaburist. legat de pătura marilor proprietari. imaginea unei oaze mai liniştite. antichincză. care la 1901 nu mărau abia 3 773 000 de locuitori. op. 172. CHBE.sul acestei întregi politici agrari'. cit. Ele erau motivate prin pericolul scăderii salariilor. pp. iar în Noua Zeelandă la 1881. Acest partid reprezenta o nuanţl sensibil diferită de liberalismul englez : el preconiza necesitate I intervenţiei statului în viaţa economică şi socială.ă de Wyoming. Noua Zeelandă fiind prima ţară din lume 2 care a introdus această măsură 3. liberal-laburiştii au căutat să sprijine mica proprietate. în 1893 ei au acordat dreptul de vot femeilor. Nowack.. care încep a fi introduse mai întîi în Queensland. Evoluată spre un grad superior de sedimentare a instituţiilor sale politice. Canada 1 Această lozincă era contrazisă de legile restrictive asupra imigraţiei. op. în cadrul Imperiului britanic. E un punct de vedere eronat.U. op. VII2. 134. Sinclair.

în primele decenii ale veacului nostru 1. guvernul federal a decis să-i fixeze în rezervaţii.H ulară — dezvoltare economică şi de excepţionali stabilitate guvernamentală. canadiene. Populaţia ei creşte. de la 3 635 000 în 1871. Pe primii. La 1886 s-a încheiat construcţia primei căi ferate trans-continentale canadiene — „Canadian Pacific Railway". în 1874 liberalii au eşuat în încercarea de a reînnoi convenţia comercială cu . politica liberschimbistă a Angliei prejudicia dezvoltarea industriei autohtone.a cunoscut o perioadă de certă — deşi nu t/pti I. întors < l n i exilul său în Statele Unite. Riel prins şi executat. după care. conservatorii au revenit. Din 1901 a început a se construi a doua linie — „Canadian Northern". menţinîndu-se pînă ila 1896. condus la început de John Mac-donald. El se retrase în 1873. pentru o perioadă de cinci ani. sub conducerea lui Louis-David Riel. au constituit armătura unităţii economice şi politice a Canadei şi premisa dezvoltării impetuoase a Far-Westuliui canadian. Pe de altă parte. Revolta a fost înfrîntă. în acelaşi an s-au răsculat şi metişii din Manitoba. împreună cu o ramificaţie a ultimei. Liberalii lui Alexander Mackenzie au urmat la putere. Pe de o parte. numită „Grand Trunk Pacific". Construirea căilor ferate a accelerat deposedarea de pămînturi a indienilor şi a metişilor din Manitoba. Scena politică a Canadei e dominată între 1867 şi 1896 de partidul conservator. ceea ce i-a împins la o răscoală în 1885. sub presiunea unui scandal financiar — în legătură ou construirea căii ferate „Canadian Pacific" — şi a marii crize economice din acel an. Intermezzoul guvernării liberale a pus cu tărie problema oportunităţii protecţionisimiuliui vamal. Acestea. Indienii au fost constrînşi şi ei la capitulare şi la acceptarea teritoriilor limitate ce li se mai l&sau 2. din 1878. la 5 371 000 în 1901.

cit. I. Frlgault-T rudei. op. Morton. Manitoba. 106—107. 308 ' G i r a u d . pp. . 113—115. pp. pp.. 213 şi 226.. cit. 43—48 . pp. W. Histobe du F o h 1 e n. L. op.1 Canada dans Ies textes.

în contrast cu liberalismul economic ce persista în politica metropolei. Contradicţia dintre aceste interese şi cele ale burgheziei britanice semnifică o fisură în unitatea economică. declara în 1876 în parlamentul canadian : „Protecţionismul e o necesitate pentru o naţiune tînără. pe un plan mai general. a relaţiilor interimperiale. Un reprezentant al acestei aripe liberale. Partidul conservator canadian fi I făcui Itunci 0 veri tabilă platformă politică din pn i de mSsuri protecţioniste. depăşind deosebirile de limbă şi tradiţie. 184. conservatorii preluară puterea şi introduseră în anul următor primul tarif vamal complet şi decis protecţionist pentru industria canadiana. sentiment căruia acelaşi Wilfrid Laurier îi dădea formularea următoare: „Iubesc Franţa. Cîştigînd net alegerile din 1878. spre a-şi putea realiza dezvoltarea deplină a propriilor resurse. din interesele dezvoltării burgheziei industriale autohtone. reprezentate în această perioadă de partidul naţional al lui Honore Mercier şi de extremismul catolic al lui Henri Bouorassa. şi cred că avem nevoie de protecţionism" l. canadian. Protecţionismul vamal adoptat de o parte a Imperiului britanic.. p. obligînd la reconsiderări. politică şi spirituală a imperiului. Wilfrid Laurier. m-aş declara liber-schimbist. Dacă aş fi în Marea Britanie. Ele sânt temperate însă de irealitatea procesului de fuziune anglo-franceză. care ne-a dat viaţă. a independenţei tot mai largi de acţiune pe care ultima o afirma. în formule din ce în ce mai suple. Pe fondul acestor aspiraţii către o mai largă libertate de acţiune.Statele Unite (pe baze liber-schimbisti .. II atingea interesele de export ale industriei engleze şi. dar sînt canadian. III. de existenţa unui sentiment naţional. iubesc 1 CHBE. uipunîndiu li K pirotecţionismul american. 309 . Şi o aripă a partidului liberal îşi iliulon scama că pentru Canada o atare politică economică c cea mai Indicaţi. a derivat în mod direct. punea în discuţie însăşi problema raportu rilor dintre Anglia şi Canada. sînt încurajate şi sentimentele naţionaliste şi separatiste care stăruiau în rîndurile unei părţi a minorităţii franceze. după cum e evident.

I. adoptîndu-se de comun acord titlul de „înalt comisar al Canadei la Londra" B . reprezentantul coroanei britanice. între 28 iunie şi 4 iulie 1894 4. p. interimperial. a determinat iniţierea unei noi practici în raporturile dintre metropolă şi guvernele responsabile din colonii : convocarea periodică a conferinţelor imperiale. 70—72. 529. dar ea presupune că cerul nu va fi niciodată atît de neconstituţional. III. Afirmînd tot mai mult poziţia de Bine SI n. interesată în lărgirea relaţiilor sale cu Australia şi Noua Zeelandă. cit. Un istoric a sesizat prezenţa din ce în ce mai formală a acestei instituţii. Rolul guvernatorului general. penii II discutarea şi adoptarea unor hotărîri comune în chestîunile de interes general. op. op. dai primul loc în inima mea este pentru Canada. 2 1 1 310 ~i . p. pentru Canada la sfîrşitul secolului al XIX-lca. a avut loc la Londra între 4 aprilie şi 9 mai 1887. în plină perioadă de potenţare din partea Angliei a politicii unităţii imperiale. îneît să asculte această rugăciune" 3. vezi şi : D e m a n g e o n. Modul în care marile colonii de limbă engleză — Canada. ocazionată de jubileul de cincizeci de ani al domniei reginei Victoria. 512. cit. pp. 214—215.. Australia — ridicau problema drepturilor lor specifice. Z i e fi e n. cit. patria şi pămtntul meu natal"1. pp. Prima dintre aceste conferinţe. 232. « C h c v a 11 i e r. p. pp. în cadrul ultimei conferinţe. op. cit. a obţinut pentru toate coloniile ce dispuneau de autoguvernare dreptul de a încheia între ele acorduri comerciale pe baze diferenţiate. guvernul său ceru în 1879 ca reprezentantul Canadei la Londra să poarte titlul de ministru-rezident.Anglia. Z i e h e n.. A doua s-a ţinut la Ottawa. op.itoare a statului canadian în raport cu metropola. Guvernul englez reuşi să ajungă la un compromis pe această temă cu cel din Ottawa. cu un statut „cvasidiplomatic". CHBE. care ne-a dat libertatea. Canada. III. printr-o imagine spirituală : „Canada se roagă în fiecare duminică în biserici ca guvernatorul să guverneze bine . 1 CHBE. 63.. fără amestecul metropolei5. se estompează aproape complet în faţa guvernului ales. 406—411 ..

din partea co loniilor sale. .uc. suprimînd acest nume şi. icăutînd să suprime impresia unei subordonări faţă de Anglia. fără a merge însă pîn.xi largă autonomie. în cadrul lor se vor elabora doc trinele şi măsurile care. bl perspectivă. în secolul al XX-lea.Aceste conferinţe au constituit.i completă a legăturilor cu Anglia. vor încerca să concilieze tendinţele contradictorii din sînul imperiului. prilejul formulării aspiraţiilor burgheziei coloniale ( itre o m.i la di/olv. o dată cu «1.

spune tot Lenin...i pe deplin monopolul împotriva oricăror surprize în lupta rivalul. I. op. Pentru capitalul financiar. I. e n i n. „După cum trusturile capitalizează averea lor printr-o evaluare de două sau de trei ori mai mare. 387—388. I. oriunde ar fi şi prin orice mijloace. totuşi anii 1895—1918 pot fi consideraţi perioada sa clasică. care poate transforma mîine în surse de profituri pămînturi care astăzi nu sînt bune de nimic. dar în special pentru Anglia. în politica britanică. se află într-o relaţie strînsă.CAPITOLUL IN LUPTĂ PENTRU REÎMPĂRŢIREA LUMII (1895—1918) Deşi. imperialismul se manifestă mai curînd. pp. în general. aşa şi capitalul financiar tinde. voi. cu atât este mai înverşunată lupta pentru dobîndirea de colonii" 1. în economia engleză de la sfârşitul secolului al XlX-lea. în forma lor deplin conturată.unice cînd toate izvoarele de materii prime sînt conCfntrate într^o singură mână.. Imperialismul. al luptei pentru împărţirea şi refonpăi ţirea hunii.. ţinînd seama de profiturile «posibile» în viitor. oricare ar fi ele. stadiul cel mai înalt al capitalismuui. 27. în genere. 1 V. riguros determinată economiceşte. 312 . cit. formarea monopolurilor şi a capitalului financiar — prin fuziunea dintre cel industrial şi bancar — e un fapt împlinit şi totodată un proces în dezvoltare spre forme tot mai cuprinzătoare." 2.. 2 V. cu cel al expansiunii coloniale. în Opere complete. cu i îi lipsa de materii prime se simte tot mai mult.. Monopolurile — spune Lenin — „sînt deosel > n de n. Cu cît dezvoltarea capitalismului e mai mare. întrunind toate caracteristicile acestui ultim şi cel mai înalt stadiu al capitalismului. în speranţa de a găsi surse de materii prime. p. cu cît concurai ţa şi goana după izvoare de materii prime în întreaga lume sînt mai ascuţite. sa acapareze cît mai multe pămînturi.. L e n i n .. Acest fenomen. Numai posedarea coloniei asii . 386.. au însemnătate pînă şi izvoarele posibile de materii prime. ţinînd seamă de dezvoltarea rapidă a tehnicii.

cit. are şi profunde resorturi sociale. 313 . După V. în condiţiile capitalismului monopolist: „Am fost ieri în East End 2 — spunea Rhodes în 1895. este o chestiune de stomac. qpentru a dobîndi noi pieţe în vederea desfacerii mărfurilor produse în ifabrici şi în mine. trebuie să cucerim noi teritorii pentru plasarea prisosului de populaţie. împinge de asemenea la cucerirea da Colonii. oamenii politici colonialişti. Changements politiques et •i/ues dans Ies pays d'Asie et d'Afrique au XX e siecle. voi. F. într-o convorbire cu cunoscutul ziarist William Stead — şi am asistat la o întrunire a şomerilor.E un iapt pe care-1 mărturisesc unii roprc/. Exportul de capital. Imperiul. eraim convins mai mult ca oricînd de însemnătatea imperialismului. A. noi. guvernator ni Nigeriei").. deoarece pe piaţa acestora e mai uşor a înlătura pe concurenţi prin mijloace monopoliste.i M. conceput ca remediu preventiv contra revoluţiei so1 Cf. Este punctul de vedere al unui om pentru care orice tratare . Pentru a evita un i Izboi civil. înc3 din ultimul deceniu al veacului trecut'.o supapă de canalizare a nemulţumirilor sociale generate de agravarea exploatării maselor.\\\\ nialismului britanic (Lugard.. în XI Ie ConInternational des Sciences Historiques. IW5]. G o u b e r — A. Ideea mea cea mai scumpă este rezolvarea problemei sociale. op. Şi cînd. trebuie să deveniţi imperialişti" 3. ea trebuia să fie — concepţie ide altfel veche —. p. asigurând producerea mărfurilor în condiţii mai ieftine şi desfacerea lor cu profituri maxime.. transformată în dogmă de reprezentanţii intereselor uniunilor 'monopoliste. pp. ColoMi ilismul. o altă trăsătura caracteristici B in perialismului. asta am spus-o mereu. în intenţia colonialiştilor. A. veneam spre casă şi mă gîndeam la cele văzute. anume : pentru . 135.x salva de la un război civil ucigător cele 40 de milioane de locuitori ai Regatului Unit. Dar expansiunea colonială. după cuvântările sălbatice auzite acolo şi care nu erau decît un singur strigăt : pîine ! pîine !. I. II. într-un moment de sinceritate. Rapports. 382—383. mărturisite franc de Cecil Rhodes. L e n i n . Viena. păstrarea neatinsă a proprietăţii ei asupra mijloacelor de producţie. M i 11 e r.i problemei sociale trebuia să presupună menţinerea şi chiar întărirea forţei economice şi politice a burgheziei. " (Jartierele sărace din răsăritul Londrei.

p. dăduse o eclatantă expresie practică acestei doctrine. CCXXVI. a creat. în frunte cu Anglia.. apare şi categoria ţărilor dependente — cu una din formele isale : semicoloniile — de sine stătătoare din punct de vedere politic formal. comparabilă în politique coloniale. avea un anume ecou şi în i-îmlul maselor muncitoare „neexjportate" în colonii ca „ipi IM". în „Revue Historique an. tom. generat de intrarea capitalismului în noua sa fază de (dezvoltare. cu deosebire în această perioadă.. de pildă. dar prinse în fapt îmtr-o reţea de dependenţă financiară şi diplomatică 2. economică pentru molipsirea de şovinism colonial a proletariatului dirutr-o ţară sau alta" *. „Politica colonială desfăşurau ipe «oară largă — constată Lenin — a făcut ca proletarul european să ajungă în parte. doctrina unităţii Imperiului britanic şi a expansiunii sale nelimitate. Anglia a cunoscut. Burghezia engleză. Omul zilei : Joseph Chamberlain Disraeli fondase. un şir întreg ide forme intermediare ale ilopandenţei diverselor regiuni ale globului faţă de marile pui'ri..ciale. 85 (1961). dar mai ales om de acţiune. în anumite ţări. o bază materială.iri : metropolele şi coloniile. teoretician şi el. Paroxismul expansiunii coloniale. Ceea ce însemna o di versiune utilă pentru burghezie. 314 . o veritabilă (febră şovină 3. extinzînd considerabil sfera de dominaţie a capitalului monopolist englez. de populaţie". deoît din cea a muncitorilor englezi. timp cam de un deceniu. începînd din 1895. aduşi aproape în sclavie. ci prin munca băştinaşilor din colonii. în situaţia că întreaga societate să nu fie întreţinută prin munca lui. introdusă cu scopul de a slăbi lupta de clasă a proletariatului. Cecil Rhodes. Pe această linie. teoretic şi practic. 452. în aifara celor două grupuri principale ■ le ţ. prin cuceririle coloniale din Africa de Sud. în aceste condiţii se creează. stoarce mai multe venituri din munca zecilor şi sutelor ide milioane de locuitori ai Indiei şi ai celorlalte colonii ale ei.

încereînd să-şi impună punctul de vedere în politica britanică. a fost Joseph Chamberlain. Omul care . Birmingham contra Manchester.de spirit. nici o schimbare n-ar putea-o face să devină bastardă şi care. Pe această bază „omul din Birmingham" se ridică împotriva citadelei liberalismului — Manchester — şi preconizează cu hotărî re convertirea Angliei la protecţionism. L e n i n. devenind şeful grupului „liberalilor unionişti". I -. Joseph Chamberlain s-a opus acordării autonomiei Irlandei. Industria grea şi interesele ei. Aceste interese diferenţiate sînt concentrate şi filtrate In activitatea lui Joseph Chamberlain. Un sector economic sever concurat pe piaţa externă.. în loc de „free-trade" 1.in. voi. I i si. pe care nici un climat.. destinată să apere Anglia în special de concurenţa Germaniei şi Amerieii 3. pe care le-a promovat fără scrupule sub raportul metodelor şi s-a priceput să le exprime într-o ideologie şi un limbaj aproape romantic. propusă de Gladstone. la început . exprimate în fraze grandilocvente. mîndră. i l < atitudinilo] şi teoriilor sale. Imperialismul. la „bătrînul partid stupid". străduindu-se să exalte imaginaţia colectivă. 382. A I nuna în primul rînd a descifra resorturile obiective . rupînd cu liberalii 2 şi trecînd la conservatori. „Comerţ corect"..iceastă rasă — spunea el — cea mai mare dintre rasele guvernante pe care ikimea ie-a cunoscut vreodată . nuanţînd personalitatea lui aparent contradictorie. în imperialismul colonial şi în protecţionism. reprezentant al industriei metalurgice britanice. ameninţate de concurenţa germană şi americană mult mai mult decît industria bumbacului. înţeleaptă $i economicoasă". 2 1 315 . 27. el vedea „o politică reală. Era un mare industriaş din Birmingham. p. lansînd lozinca „fairtrade". încrezătoare în ea însăşi. iar ulterior contopiţi cu conservatorii.i pensoniii'ii . în loc de „comerţ liber". dispunând încă de poziţii suficient de solide pe piaţa mondială. faţă în faţă cu cele ale industriei textile. 3 V. „Cred în .iliaţi.11 n • . mai presus de orice îndoială. hotărîtă.esenţă cu naţionalismul burghez contincn I de un colorit dominant colonialist. I. în Opere complete. cred în această rasă angloHsaxonă. atitudinile sale mult discutate. în raport cu altul. Ohamberlain n-a avut în politică alte principii decît acelea ale intereselor marelui capital britanic. alimentată de interesele monopoluriloi ii ilului li nanciar. să aprindă orgoliul naţional şi şovinismul. tenace.

. După 15 a u m o n t. Sub egida lui Chamberlain au fost întreprinse războaiele imperialiste . pătruns de ideea că : „Nici o ţară din lume nu e în situaţia Angliei de a-şi putea permite să renunţe la prietenia altora. venit la putere în 1895. din situaţii şi scopuri analoge. Forţa sa nu depinde de legăturile sale cu. terminarea aproape integrală a împărţirii Africii. I s-a opus însă bătrînul Salisbury.. şi mai cred în viitorul »< estui imperiu vast cil lumea. împărţirea Chinei în zone de influenţă. op. Chamberlain a văzut la un moment dat în Franţa principalul rival al Angliei. umilirea Franţei la Fachoda. p. prin compromisuri. Anglia a. op. exercitînd o mare influenţă asupra întregului guvern. voind astfel să pună capăt politicii „splendidei izolări". sosit mai tîrziu la împărţirea coloniilor şi aspirând la reîmpărţirea lumii prin mijloace violente. aliindu^se cu ea împotriva imperialismului german (1904). El a prezidat. cit. dar esenţială s-a dovedit contradicţia sa ou imperialismul german. trebuit să renunţe la „splendida izolare". conservator de şcoală veche. p. diferendele sale coloniale cu Franţa. ocazionată de jubileul de 60 de ani de domnie al reginei Victoria.1 ţiei universale .împotriva statului mahdist. ci irezidă an falezele ei de calcar şi în flota sa" 2. Rămîne un fapt că aceste blocuri imperialiste agresive. au fost determinate de interese economico-ipolitice la scară tmon1 2 După Hardy. care gravitau în jurul Angliei pe de o parte şi a Germaniei pe de altă parte. \ Istoria i-a dezminţit.va constitui forţa predominaui . idespre care nici un englez nu poate vorbi fără un fior de entuziasm" 1.1 iltoriei viitoare şi a civili/. a neangajării în problemele europene prin tratate de durată. 316 . Accentele lui Chamberlain sînt asemănătoare cu ale pangermaniştilor şi izvorîte. „Joe" Chamberlain a deţinut Ministerul Coloniilor. Absorbit de însemnătatea expansiunii coloniale pentru interesele monopoliştilor [britanici. pe amîndoi. de fapt. 75. a burilor. în 1897. Anglia şi-a putut mai uşor rezolva. în oîţiva ani. 293. alte puteri. jubileu ale cărui serbări au fost anume regizate ca o apoteoză a imperiului şi orgoliului britanic. In cabinetul conservator prezidat de lordul Salisbury. conferinţa imperială de la Londra. cit. şi s-a lăsat înclinat către o înţelegere cu Germania.i . „bunica Europei monarhice".

Este anul care marchează sfîrşitul „crizei" expansioniste a imperialismului britanic. Dezminţit şi chiar înfrunt a fost Chambei lain şi în lupta ia în favoarea adaptării protecţionismului.. Liberalii revin ila o conduită mai moderată în problemele coloniale. 27. spre a evita secesiunea lor. în Opere complete. . Imperialismul. rivalitatea marilor puteri pentru influenţa în această ■ }i asupra strîmtorilor (Bosfor şi Dardanele)... declara brutal Rhodes. voi. p. La 1876. ii 1870—1880 : slăbirea Imperiului otoman. Acest triumvirat lăsase urme.5 milioane de kilometri pătraţi şi 251. lupta de eliberare a po. iar nu europeană. în trecerea lui prin istoria imperiului.. Oricum. se reducea. Imperiul britanic avea 22. Aceasta în primul rînd pentru că Anglia e absorbită de expectativa confruntării armate cu Imlperialis mul german. la un substrat economic. 317 . în decern. Liberalii au folosit această conjunctură. Opoziţia cercurilor industriale încă neinteresate în abandonarea liberului-schimlv s-a unit cu rezistenţa ipăturilor mk-burgheze şi a maselor imuncitoare care se temeau că protecţionismul va însemna o scumpire a vieţii. Franţa nu se pu ii i împăca.5 milioane locuitori 2. „Balcanii >i turnul catedralei din Strasbourg" 1 nu mai sî-nt probleme de prim plan In polii marilor iputeri.9 milioane locuitori. este de ordin practic. în ultimă instanţă. Disraeli.dială.i-şi bazeze raporturile cu coloniile. el cuprindea 33. fiindcă generaţiile următoare n-aveau 1 Expresie designînd cauzele de încordare politică în Europa. La 1914.. L e n i n.. Relaţii economice înterimperiale E inutil a mai reveni asupra faptului că toată „problema imperială" de la sfîrşitul secolului al XlX-lea şi începutul veacului nostru.. este o chestiune de stomac". Rhodes şi Joseph Chamberlain.. I. 384. Şi tot el considera că singura legătură <pe care Anglia poate spera s. iar pe de altă parte pro vinciile Alsacia şi Lorena. în termenii inauguraţi de politica lui Disraeli.. cu 393. cu pierderea cărora. au răsturnat pe conservatori şi au câştigat alegerile din 1905. „Imperiul. tot mai agresiv.1 V.5 milioane de kilometri rpătraţi. interesele uniunilor monopoliste şi ale capitalului financiar englez se puteau declara satisfăcute.M lor din Balcani. în 1871.

fierului brut şi bum'bacului. în comerţul exterior al acestor colonii ponderea schimburilor cu Anglia este într-o scădere continuă. Faptul că intenţia de a transforma Imperiul britanic într-o unitate economică şi politică strîns. 441.să mai fie născute în Anglia. La 1860. Commerce et empire.6 şi 105. Cf. cererile coloniilor. 204. tendinţa unora de a fi tratate pe picior de egalitate cu metropola. pp. Ea trebuie să ţină seama iîn permanenţă de un element fundamental : pierderea din partea Angliei a primului loc în lume în producţia industrială. cînd cifrele respective erau de 81 îşi 97 milioare lire 3. Ibidem. 19 (1964). nr. Potenţialul industrial englez a continuat să crească şi el era capabil să acopere. p. 83% din al Africii de Sud şi 73% din al Australiei. 85% din al Indiei.1 reuşit. Această proporţie reprezintă însă în cifre absolute o producţie mult mai mare decît în 1860. veleităţile spre libertate de acţiune din partea coloniilor. 8 1 318 .. în „Annales". op. an.i n . O creştere considerabilă cuantumu/lui exportului şi importului se observă mai ales după 1892. 2. în cifre absolute. O dovedesc opoziţia coloniilor faţă tic o politică vamală comună. nota 3.4 milioane lire. lupta de eliberare naţională a altora. 3 CHBE. D e m a n g e o n . C r o u z e t . Dar cu toate -că Anglia întreprinde efortul monopolizării pieţei coloniilor sale şi le inundă cu cantităţi sporite de mărfuri. p. p. cit. media valorii anuale a exportului Marii Britanii în imperiu a crescut între 1850 şi 1913 de la 19 la 161 milioane lire sterline. întrebarea care se pune e numai dacă întreg efortul de unificare imperială avea sau nu o bază economică ? Răspunsul obligă la o dificilă analiză a relaţiilor economice din interiorul imperiului. III. aţa îm îl ai < ■ micuţul sentimental pentru ea va slăbi treptat *. Marea Britanie producea aproximativ jumătate din totalul mondial al cărbunelui. eşecul protecţicnisnuilui. 295 şi 298. în li rgă măsură. La 1913. iar aceea a importului ei din imperiu de la 39 da 173 milioane lire 2. aceleaşi cifre însumau 104. De pildă: între 1870 şi 1880 mărfurile britanice acope reau 54% din importul Canadei. 188.dial&. In 1901. cota care-i revine la nrticole oscilează între 13 şi 23% din producţia mon. apare limpede.

Al doilea este faptul că pînă spre sfîrşitul secolului al XlX-lea cota-parte a.La 1913. din însăşi dezvoltarea economică a coloniilor. Examinînd sub un alt aspect structura raporturilor econonine dintre Anglia şi imperiul ei. p. în ansamblu.. ise poate aprecia că ele relevă. ajungînd să reprezinte 47% din totalul exportului britanic de capital în străinătate 2.. incapacitatea economiei engleze de a-şi asigura o poziţie de monopol pe piaţa imperiullui.A- 319 . Ele sînt îndreptate. Revenind la (dificila chestiune a unei concluzii asupra datelor de mai sus. după greutatea relativă pe care diverse mărfuri o au iîn acest circuit. întîiul este demarajul investiţiilor de capital în inM riorul imperiului. Investiţiile masive de capital britanic în imperiu au avut acest efect contradictoriu : au subordonat economia coloniilor. îşi acoperă 57% din import cu mărfuri din S. în proporţie de peste 5O°/o. dar au creat şi posibilităţi de relaxare a legăturilor lor comerciale cu (metropola. ea croşte în perioadele de criză şi descreşte în cele de prosperitate. în cel al Endiei li 66°/o.i relaţiilor comerciale interimperiale. 302. aceasta. aceste oscilaţii se conformează curbei mondiale. adică scad şi cresc paralel cu anii de depresiune şi de avînt s. reies de asemenea unele Inmbări substanţiale. p. Noua Zeelandă. p. înainte de a trage o concluzie asupi neţuri . cit. 4 Exemplu tipic : concurenţa Statelor Unite în Canada . sînt de reţinui tnd douS elemente. spreI. » Ibidem.U. 1 Ibidem. care duce la stabilirea de mai intense şi mai avantajoase relaţii comerciale directe între unele din ele. j>e de o parte. Australia. Necesităţile coloniilor au crescut în ritm şi în proporţii mai mani deoît capacitatea industriei engleze de a le acoperi la preţuri avantajoase în raport eu concurenţa străină.nioanele albe" : Canada. 288. op. La importul Angliei.nul secolului trecut. 300. din concurenţa străină 4. în perioada următoare însă.. la n. creşte con1 C r o u z e t. ceea ce evidenţiază faptul că imperiul joacă un rol compensator yi stabilizator în economia engleză. Această stare de lucruri a derivat. în al Africii de Sud la 56%. care cresc între 1870 şi 1913 de la 270 Li 1 780 milioane lire sterline. în al doilea rînd. în al Australiei I l 52°/o '.. exporturilor britanice spre imperiu variază contraciclic . proporţia mănfuriloi iadei era de numai 21%.

faptul principal este decanul articolelor de bumbac şi creşterea produselor metalurgice. 7 55. în ansamblul exportului britanic.j Pe cap de locuitor. Dtmangcon. îndreptăţind C r o u z e t..U. cit.7 19. cit.7 27. carnea şi produsele alimentare în general. privind proporţia pe care mărfurile de mai sus provenite din Imperiu.0 18. p. sînt orientate spre imperiu în proporţie de 16% în 1854 şi de 32% în 1913 2 . 1 liră în Elveţia.7 11.9 total l 1913 Cereale Ceai Carne Produse alimentare în ansamblu Cafea Zahăr Lemn Bumbac 16. pentru care Anglia se adresează unor surse din afara imperiului. op.0 Cît priveşte exporturile spre imperiu. ceaiul.2 35. în anii 1854. ■ 2 1 320 .2 3. La exportul sipre imperiu. alături şi de alte date. za'lur. Ceea ce.8 26. 7 lire în Australia şi cîte 3 pînă la 4 lire în Canada şi Africa de Sud. p.4 19. 297. Cf. 2 lire în Suedia.8 0. 290. ipri din imperiu.7 0.1 33.. lemn. din care cele de bumbac de la 42 la 33%. 3 De pildă.siderabil proporţia pe care o ocupi ceri alele. Scade în schimb importul'de cafea.7 15.8 . proporţia produselor textile scade între 1854 şi 1913. bumbac. Iată cîteva date. o deţin lîn importul total al Marii Britanii. 1 76. consumul de mărfuri engleze este mult mai mare în colonii decît în oricare ţară europeană. 1890 şi 1913. 2 lire 9 şilingi în Olanda.4 16. sau în] Statele Unite 3. Articolele metalurgice. 0 64. op. în anul 1913 valoarea mărfurilor engleze importate sel cifra la aproximativ 10 lire sterline pe cap de locuitor în Noua Zeelandă. în schimb.5 71.7 8. 2 8. faţă de 6 şilingi în S. Importuri din imperiu . procente 185 din 1890 4 5..0 15. p. 87.A.3 24. de la 64 la 51°/o. Ibidem. 190.

ni urilor importate sau exportate din igliei oscilează aproximativ între I n i totalul comerţului exterior.i . iip. diferenţiate de Lenin. pînă la nul lui Joseph Chamberlain şi al protecţionist în raport cu lumea ii libera circulaţie a mărfurilor în iii M Iniilor interimperiale. . op.. 4. riului într-un • închis. I o originală diviziune a muncii între dintre are unde produc mai cu seamă iele pentru cele din Europa" l . guverl mărfurile britanice un tarif 1 1 /2% a taxelor. pp..c încadrează mai curînd în prima n i . 195^-197 .. modificat i l. <: li e v a 11 i e r. se poate .I amplorii legăturilor eoonon . i 25 şi 33 1/2% reducere. B a u m o n t. „Piaţa mondială ţi . landă în 1907. din ■ nglia. p... limitată. Se conni Lenin... I...il . cit.i insistenţele Angliei. La acest " se vor ralia.rezultate. apoi şi Austrain ml i intermediară. nu fără ezitări.. . arată că eforturile capitalului monopodui totuşi la anumiţi. I.. 233—234. făcută încă la sfârşitul secolului I . cit. rezervînd coloniile ca i de exploatare de prim ordin. cu toată aparenţii oari ■ i l l ă totuşi în frunţi . 60.1 ii-i inipcrial în avantajul metropoi i u l . i a nereuşitei n... în sporirea şi uluirilor interimpcrialc. op. după 1895 •r dintre Anglia şi imperiu • ! ' ii structurii raporturilor econondinţa creării de instituţii care •it U cartea lui Parvus.. voi.

op. op. 479—480 . 322 . 86 . unificarea coloniilor din Australia într-o federaţie (Commonwealth of Austra1 CHBE. Africa de Sud. 246. fără îndoială. Pînă ipe la 1903—1904. Noua Zeelandă şi. dotate cu guvern res ponsabil. In acest an. p. De fapt. Ea a adoptat termenul de «dominion" pentru principalele colonii. Australia. statul-major imperial. sugerînd astfel 1 M ai Cerul de întrunire inter pares 2. în cadrul guvernului britanic.. I I I . damanioanele absorb deja peste 70% din emigranţii englezi. cit. menită să contribuie. mai ales Canada. In 1913. 588. pp. este prima care poartă i. în proporţie de peste 50%. III. trei or gane de legătură cu imperiul : Departamentul Dominicanelor. la sudarea spirituală a imperiului. p. cu sarcina coordonării forţelor şi organizării militare a întregului im periu 3. singura >care-l dobîndise. S-a luat tot acum hotărîrea convocării acestor confei iu\e la fiecare patru ani. S-a creat de asemenea. cit.. pp. Hardy. al Indiei şi al Coloniilor. Deakin. cit. emigraţia britanică se îndrepta. Canada era. o specială încurajare a ei înspre colo niile britanice. 422—430.te însă de progresul deliberat al „autonomismuilm ' coloniilor de emigraţie şi de creşterea valului luptelor de elibei Cu începere din primii ani ai vesu ului al XX-lea survine 0 dirijare a emigraţiei. Conferinţele imperiale din 1907 şi 1911 adoptă oficial o asemenea hotărîre. ( i i i ni . către Statele Unite. între 15 aprilie şi 9 mai 1907.să favorizeze unitatea imperiului i . în 1909. D e m a n g e o n. Cea mai importantă are loc la Londra. p. 1. 77. al căror număr e considerabil : după 1910 o medie anuală de aproape 400 000 K Conferinţele imperiale devin o instituţie permanentă şi se succed cu regularitate.i 1 denumirea de „conferinţă imperială". s-a constituit un departament separat al daminioanelor.. Regimul de „dominion" îşi face loc larg. de acum înainte. cit. Există. pp. Chevallii r.. aşadar. <<i>. la ce rerea reprezentantului Australiei. separate după natura diferenţiată a relaţiilor de subordonare dintre Anglia şi posesiunile sale. ' CHBE. în -măsură anai mică. op. desprins din vechiul „Colonial Office".i 1. 1 „între egali" (lat. pînă la 1901.). 755. 62—63 p 194.

în aceeaşi perioadă au loc Da de Aur :şi Sierra Leone. nc. 'La aceeaşi scară se întoci i ..ipctown ajunge în 1909 pînă la jian. u ud pretutindeni.. se fac proiecte de unifil i i l -ritclor linii de cale ferată. ' < Noua 'Avlandă. i limita injoncţiunile străine.i observa şi raporta asupra posi i schimburilor comerciale cu metropola. II i n . ■ i .i sistemului „preferinţelor imperiale" în i IS98 se iau imăsura în vederea unificării imperiul. in I [ganda . imperialiste. Războiul anglo-bur Ici. tot imai adînc în interior. iimperială din 1 9 1 1 a acceptai ca Marea BritaDiiducereaîşi controlul general al ipoliticii externe ii cu recomandarea ca dominioanele sS fie connu 11 posibil.. In Australia. ipe baza Mhl. aceea dintre zonele de expanoeuipă iprimul loc în atenţia Marii frica de Sud. rica de Sud (Union . ' • bui i v e a la bază dorinţa capitalului mono-icapara şi dispune după plac de imensele 323 . n i . unde construcţiile pe colonii.i-stora acelaşi statut. I South Africa) în 1909. n c i centralizate şi se înaintează (proiecte ■ lefilor de naturalizare şi de acordare a breunor „împuterniciţi comerciali" în . . în Africa i < .. Aci întreprinde tipice ale epocii i le procesului (împărţirii lumii I II In între Im I.. denotS [oi politice pentru coeziunea economică a idiază şi congresele Camerelor da în 1886 la Londra — care se ţin in pi im ipalele centre economice ale domiiydney..

Agenţii săi puseră la cale o răscoală printre imigranţii din Johannesburg. la Pretoria. Kriiger rămase neclintit. pen„proteja" pe cetăţenii străini „ameninţaţi". Planul a eşuat lamentabil. a drepturilor politice pentru proaspeţii imigranţi. acumulau. îmbinate alternativ cu presiuni şi provocări. Jameson proclamase intervenţia în favoarea unor „oprimaţi" siliţi să. care a însemnat sfârşitul carierei politice a lui Rhodes. dar răscoala nu izbucnise. ceea ce demonstra dincolo de orice evidenţă uneltirile puse la cale de Compania Africii şi de guvernul Coloniei Capului. p.se răscoale. 124—125. Jameson. el se străduise să atragă la colaborare pe burii care trăiau aci. puse sub comanda unui avenier. proaspăt ministru al coloniilor. a tarifelor vamale şi a căilor ferate. sub pretextul indicării de drepturi politice. în momentul izbucnirii ei. semnînd în schimb. Pre. englezii au căutat să-1 atragă în tratative şi să-1 convingă. sub conducerea lui Jan Hendrik Hofmeyx. op. După raidul 1 CHBE. s-a iritat pentru această gaifă. cit. 491—493. Orange însă a acceptat. şedinţele Krtiger n-a acceptat faisS ifice de bunăvoie independenţa economică şi politica a popoi ului său. urmau să intre pe teritoriul Transvaalului. Transvaalul rezistă încercărilor de a fi atras într-o uniune vamală cu Colonia Capului şi Natal . 324 . nefiind la curent. Rhodes îşi pierdu răbdarea.bogăţii minerale descoperite în subsolul republicilor bure. în cursul întrevederii celor doi adversari. în ifruntea unui detaşament de 470 de călăreţi. în repetate rînduri. El a fost înifrînt şi prins de buri la 27 de cembrie 1895. la data fixată. trupele Companiei Africii de Sud. în 1894. Divergenţele se. Complotul de la Johannesburg a fost descoperit şi prevenit. Aceştia se constituiseră. ipe tema impozitelor pentru companiile miniere străine. V I I I . de prin anii 1878—1884. Ca prim^ministru al Coloniei Capului. a intrat t în Transvaal. Eşuară şi insistenţele lui Rhodes pentru o federaţie a acestor state cu Colonia Capului. o alianţă defensivă cu cealaltă republică bură. pp. Chamberlain. în 1889.. mărginindu-se la revendicarea unor drepturi mai largi pentru buri 1. într-o iligă politică al cărei program moderat nu respingea conlucrarea cu englezii. Cecil Rhodes. G i g 1 i o. ca prim-iministru al Coloniei Gapului. Situaţia Angliei era penibilă. Jameson.. a avut un rol de căpetenie în aceste demersuri.

atitudinea burilor a rămas 1 fameson a fost predat tribunalelor enn ). ' • J u l i e n .i de politica de apropiere a lui Cham ■ iii i icuraiate de eşecul britanic. Societăţile britanice de căi ferate I reducerii veniturilor pe care o atrăgea M 1 lui Rhodes. „Colonies et emI lui ( li A ud .complicaţii internai. seria I.jfără a face apel la sprijinul puteri1 înfrfîngă „bandele înarmate care invada111 A iirni. cit.irii în martie 1896. Micii acţionari au fost ■ 196 M a u r i c e Crouzet. care pusese mîna pe Africa de sud-vest.it o tensiune diplomatică anglo-gerI I I pi II de speranţa Germaniei într-un conflict . triburile din teritoriul concesionat Companiei HL l. conform unui tea de pe teritoriul lor din căile ferate iwn.. proprietarii şi lin Africa de Sud au provocat o II M I lui acţiunilor. vedea în in aliat âimpotriva acesteia.. Joseph Chamrpansion imperialiste [Col. pp. ii |. 1949. 267— 325 . M masive de acţiuni.iţiaţi. Paris. nr. 5].aceşti „afrikaanderis" 9 au indignat.imeson a creat Angliei şi . 1 idoptl O atitudine tot mai revendicativă. Kaiserul Wilhelm preşedintelui Kriiger o telegramă în care îl iptul că : „. op. ■ . iar cei implicaţi în complotul nereuşit •r. încetînd colai'olitkă cu regimul şi siliiwlu 1 pe Elhodes să dimisînt însă de loc lipsite de temei supoziţiile că' li fost la curent cu urzelile lui RIKKICS. 196 şi 209. pp. Ele fură înfrînte Răscoala fu urmată de măsuri admi[900) menite a întări controlul asupra Rho! . dezalipa eşecului pentru a se salva pe sine 1. G i g l i o . mulţumirea abia mascată a Angliei. Rhodtsia. cuiiTi începeau deja a fi numite aceste nele 'bure răscumţpărară.

Ulterior. Antecedentele imediate ale războiului : B a u m o n t. expunînd-o tendenţios. Charnberlain. Cronje înfrînse G i g 1 i o. în cazul unui răspuns nefavorabil în termen de 48 de ore. are loc da Bloemf ontein o întrevedere a acestuia cu Kriiger şi cu Stein. cârca i ii d re. Mobiliy. Kriiger comunică acceptarea pro punerii engleze. preşedintele republicii Orange (ales în 1897). 307—308. Englezii debarcară în Africa de Sud 25 000 de soldaţi. deoarece prin aii tratai secret. ea a garantai Portugaliei integritatea posesiunilor sale în ichimbul interdicţiei importului de arme pentru buri prin aceste posesiuni. la cererea (lui Milner.înd pe toţi bărbaţii între 18 şi 50 de ani.i u in o n t. La 11 octombrie. li . 213—216. Kriiger nu voi să admită decît termenul minim de 7 ani. op. Tra tativele se rupseră. I. din 14 octombrie 1899. Anglia se decisese la o acţiune armată. din nefericire. In pregătirea diplomatică a războiului. mai înainte ca englezii şi fi putut concentra toate forţele ide care dispuneau. în aceeaşi seară. cit.. Milner ceru în cursul tratativelor ca burii să acorde drept de vot ce tăţenilor care se stabiliseră pe teritoriul lor de cel puţin 5 ani. Polii ia ira era prezentată de presa britanică drept vinovată de prăbuşirea de la bursă1. se considera Luată starea de război. cit. Generalii buri acţionară cu repeziciune. ei au atins un maximum de aproximativ 50 000 de luptători. i I. Kriiger adresă la 9 octombrie un ultimatum. noul înalt comisar britanic pentru Africa de Sud.. burii începură ostilităţile. redeschide în parlament problema ra porturilor cu burii. 218—221. Anglia respinse ultimatumul. în octombrie 1899 izbucni războiul 2. în 1898. „în cazul în care. 382—386. 26 2 1 326 . op.i integrităţii po milor africane ale Portugaliei" (tratatul secret din 30 august 1898). Inferioritatea lor faţă de resursele colosului care se pregătea să-i fhită îi obliga la tactica ofensivă. op. cit. promiţîndu-i acesteia Angola. Joubert pătrunse în Natal. s-ar considera imposibilă menţinere.pt scop dezorien tarea opiniei publice şi crearea unui i iimai de „indignare" îm potriva lui Kriiger şi a burilor. cit. pp. cit. 180—181. pp. pţ>. dar nici aceasta concesie nu mai fu considerată satisfăcătoare. în mai 1899. la care au -făcut apel în ultima instanţă. Parvenindu-i ştirea. Anglia se asi gurase de neutralitatea Germaniei. S î k. burii abia dacă reuşeau să întrunească 28 000 de soldaţi. Cu voluntarii sub 18 şi peste 50 de ani. op. Hardy... pp. Ani înşelat însă Germania..spoliaţi prin aceasta manevră. pp. repurtând o victorie la Ladysmith. cerând oprirea trimiterii trupe şi retragerea celor existente de pe frontieră. op.

i .i .i unora din com> . I i iot hnpuriul britanic se concentraseră la dis MI i i n . Lordul Methuen. O coloană bur. lecembrie. capitala Transvaalului. ilctorminînd alăturare. Roberts. dbligî. dinspre i de oameni.ile războiului. trecu în colonia portugheză Moi' i rcă pentru Eurqpa. Kitchener şi French. în fruntea a n i . ni ilc M i i » | ) . hristian de Wett se distinseră prin l n hener . p. englezii trecură la contraofensivă. Generalul Roberts i . MU englez. 601. i t i c pentru cauza lor şi de admiraţie in Mu Ici ii ido vadă. englezii despresurară Kimberircuiră la Paderberg ipe generalul lameni. la Mafeking. lupte de guerilă.i -pâtrunise ipre Jud. în martie 200 000. i englezi.11 r locuiau aci1. In martie ei cuceresc Bloemfontein. Generalul Buller. înrenu .itoi iloi bu VIII.nplică atunci tactica pămîntului în lagăre de concentrare a tuturor in lupi.. cu 4 000 de oameni. Gatacre. în Colon l i i i . atacînd. dar rsfontein. încercă să deblocheze oraşul Kimberley. In decembrie el l i i n d numit comandant suprem al armatei i î n ş i t .mdu-l să capituleze după mcene.i la lupt. la slîrşitul lui februarie englezii mit li. cu neaşteptatele succese in o largă 'popularizare în ipresa mondială. 327 . întinderii respinşi.Icze comandate de Baden Powell la Mafeking şi ilterley. II 105 000 soldaţi. e bătut pe imalul rîului Tugela. ipeste 2—3 săptămîni apoi Pretoria. O pante a generalilor buri a succese parţiale. l i ii două republici bure. Cu numerică. ■ 'i-niherg.i mersul războiului ise schimbă.

611. pp. în discuţii. Guvernul britanic (promitea 3 milioane de lire pentru refacerea distrugerilor pricinuite de război. Guvernul b e arătă mai concesiv decît era de aşteptat. In eneralii buri iniţiară tratative de pace. morţi şi răniţi. 1959. Burii şi-au independenţa . publicul britanic n-a mai investit capital emoţional în politica imperială. într-adevăr. Generozitate explicabilă.Lupta se ducea în condiţii prea ini >e putea prelungi peste o anumită limită. p.. Thornton. în timp cît mai scurt." *. Ea a marcat — spune un istoric contemporan — momentul din care „încrederea în dinamica expansiunii imperiale a murit . Lupta lor a avut şi reversul reacţionar al apărării poziţiei de minoritate exploatatoare şi asupritoare. A Study in . Fusese o lecţie dură pentru colonialismul britanic. iar boiul pe care l-au purtat a avut un caracter antiimperialist i dat lovituri grele colonialismului britanic. 328 A. an de resurse umane şi materiale deasupra oricăror prevederi. Se promise şi acordarea. Londra. con ducătorii rezistenţei bure se întruniră la Vereenigung şi deciseră acceptarea condiţiilor engleze 2. prilejuiseră dezlănţuirea unei violente campanii politice a liberalilor împotriva conservatorilor. 109—110. Dar burii erau <> minoritate opresoare. în luna mai 1902. * CHEF. Transvaal şi Orange erau anexate Imperiului britanic. Războiul costase 250 milioane de lire şi peste 40 000 de oameni. The Imperial Idea and its Ennemies. atmosfera de simpatie care a înconjurat lupta burilor pentru apărarea libertăţii statelor lor nu trebuie să altereze aprecierea obiectivă a isensului acestei lupte. eroismul lor a fost incontestabil. maure. ţinînd seama de marile interese economice ale capitalurilor engleze. impopular în Anglia şi în întreaga lume.. dar burilor li se garanta libertatea individuală şi dreptul la instrucţiune în limba maternă. 1 Britisb Power. generalii Botha şi Beyers relevară una din cauzele înfrîngerii : ostilitatea populaţiei indigene faţă de buri. VIII. P. de instituţii reprezentative. care trata masa populaţiei indigene. cu tot atîta cruzime şi lipsă de consideraţie ca şi ori-i • regim ide idominaţie colonială. La 31 mai 1902 s-a semnat ipacea de la Pretoria. Prelun oiului.

Ferii i i u l t .. I I i.lemnarea ypăcii.uvernării... Ii I . în 1903 se i i i între coloniile Africii de Sud. pe linia generală a i n i m i i In ir.!■ . permiţînd reluarea explo i mdiţii normale a bogăţiilor miniere . Mai multe erau considerentele interesele capitalului britanic penonomică.mi. de care Transvaalul 16. 308— i pp. pp. I. cit.. ridicîndu-le la li 'I"... în iii1 . murind în 1904. frica de Sud după războiul anglo-bur ii din 1902.partid spera ca. op..n i restabiliţi în drepturile de prolispune în favoarea regimului britanic şi .in n i . Refugiat în Eu- i zadarnic să obţină un ajutor pentru cauza poI trăi în Elveţia şi Olanda. n i acum interesul a-şi alia elementul ' U a populaţiei de culoare ... în aceste noi conIwiul uiglo-bur vezi şi Baumont. 329 . 11 i partidul unificării sau al pro-i ! ifrkan sau naţionalist. cit.. i t e a contradicţiei dintre oprenă cădea pe raporturile dintre eni ' i i i i n i .. i a r Orange în iunie 1907 2 . în frunte partide înclinau în favoarea intenţiilor ■ mini I.iio'/... dorinţa nie problema Africii de Sud din atenţia ■siunea britanică şi de atro!ii motiv ide atitudine îm/păi n i i i l i i i imilitar se introduse ifoarte curând admi< iste republici fiind tratate după un l l ll î p p (hapului şi Natalului.. pp. op.... Anglia s-a arătat deosebit din toate punctele de vedere. urmele răz■-misiunile făcute. generalii bu primiţi cu onoruri I ' Kjiiger refuză orice ooropromis...1 uni cele patru colonii. 140—142. faptul . 386—389.

dispusă la o colaborare cu englezii. La alegerile din 1910 partidul bur s-a prezentat unit şi a obţinut majoritatea absolută. Botha a format guvernul. deci controlul politic al întregii Al iu i de Sud. angajarea în sprijinul constituirii dominionului marca o capitulare faţă de imperialismul britanic. P. majoritare în partidul naţionalist bur. adică a peste 80 n!i din populaţie. M. să-şi mascheze atitudinea printr-o vehementă demagogie naţionalistă. în vreme ce alt conducător militar bur din vremea războiului. va trece curînd în opoziţie. Oxford. El este expresia politică exclusivă a unei minorităţi dominante. Principalul sprijinitor al lui Botha era generalul Smuts. devenit prim-ministru al Coloniei Capului. Ea a accqptat. Gruparea Botha reprezintă tot mai clar burghezia bură legată de capitalul industrialcomercial. între octombrie 1908 şi martie 1909.diţii. Africanii erau excluşi însă de la drepturile politice — în afară de Colonia Capului. o convenţie naţională. Reprezentînd pe fermieri. ca principali colaboratori. pentru ca în 'mai 1910 noul dominion. pp : 330 . 1952. în comparaţie cu celelalte.poziţie mai intransigentă faţă de englezi şi revendică independenţa. Jameson. . Noul idominion prezintă deci o particularitate. la iniţiativa faimosului dr. ba chiar o îndeamnă. unde în principiu participau la alegerile pentru consiliul regional. Constituţional Laws of th •ealih. Ceea ce nu o împiedică. compusă de . Y ou n g. Dir ' I v o r J c n n i n g s — C. Uniunea Sud-Africană.irilamentud englez a dezbătut şi votat între 4 şi 19 august 1909 acel „South-Africa Bill" pe care guvernul britanic îl conlirmă în septembrie 1. în anul 1908.\ africane. s-a ţinut la Durban o conWnnţă a reprezentanţilor guvernelor celor patru colonii sud. să se constituie efectiv cu un guvern responsabil unic.i prelucrat şi adoptat proiectul de constituţie a viitoarei uniuni. fracţiunea Hertzog adoptă o. să cîştige majoritatea absolută In iduna i reprezentativă. Hertzog. ideea uniunii. Smuts şi Hertzog. pe bază de afaceri comune îşi de cointeresare în ^profiturile marilor uniuni monopoliste străine.isia dată din delegaţii adunărilor legislative ale coloniilor. în principiu. Constituirea sa a fost rezultatul compromisului dintre coloniştii britanici şi buri pe socoteala indigenilor. în cari au intrat. o adunare legislativă bicamerală şi consilii legislative regionale. Din partea lui Botha şi a fracţiunii sale.

de te331 Smuts şi cea a lui 1 ! ' începură insă diferendele vizibile dintre gruparima iprijinea credi- . u . Botha se >l cu ipartkiparea Africii de Sud alături de A.\ oltarea industriali/. doar că el se orienta în favoarea racţiuni se ajunse la o ruptură. a obţinut într-adevăr indepenUniunii Sud-Africane faţă de Imperiul El i rat însă un regim ultrareacţionar. den Hti ilc rodobîndire a independenţei bure. pe ide altă parte -din vechea ni. idin victoria căreia într-un viitor • o prăbuşire a colonialismului englez.mia. Hertzog şi de Wett i dţie. gruparea lor adoptînd numele de i i n di i şi programul pe revendicarea in~ hoiului angloibur. I cu toată circumspecţia. prin metodele cele mai brutale dominaţi i |i i ploatarea marii majorităţi a popu lând. şi grupul i. în funcţie de concrete din Uniunea Sud-Africană. La conferinţa partidului suidnbrie 191 \. ti imperialist.ni ilitatea izbucnirii unui război imperialist.e roadele libertăţii politice numai a.inaţionalismului şi rasismului unei . dupS al doilea război mondial. revendicînd independenţa. Pe de altă parte însă. din 221 de delegaţi 131 se declaate a lui Botha.ilismul. El i leze şi să anexeze Africa germană ii naţionaliştii buri radicali se opuneau di o parte din oroarea ide a colabora pe plan care-1 combătuseră şi care-i tratase fără ■ ani înainte. antibritanic. ' ■ ! ' se întemeia în strategia sa politică toi 11>*-i i.u u. udul naţionalist. pe cîtă vreme par ii Cea în ritm destul de rapid într-un inului englez. aprecierea poziţiei acesM .. pi [oua le comid pe primul plan interesele fermierilor. i I lertzog. Botha i l . sub coni lui i Verwoerd. lupta i i i n independenţă necondiţionată era dusă de n l i i.

619—620. Kemp şi S. 332 . guvernul şi parlamentul Uniunii Sud-Africane au adoptat. H. Comandantul german^ din "Africa de sud-vest (von Heydebreck). la 9—12 septembrie 1914. revolta a fost complet lichidată 1. De Wett a fost făcut prizonier.roare rasială. nu-i arătă suficientă încredere lui Maritz. repercusiuni pozitive. III. pp. în locul unei răscoale bure.. LXXVII I . op. hotărîrea intrării în război şi a invadării Africii germane de sud-vest. m. 35— 39. reprezintă un pas înapoi iţă ide fostul regim •colonialist englez. Davenpoi t. sub comanda lor. 73—94. s-a înecat la trecerea peste un rîu. a unui „Vrij Korps tuf Afrikaianers" (Corp liber de africani — buri). care. F. Pînă în februarie 1915. Elemente extremiste ale partidului naţionalist bur — De la Rey. omul de legătură al conspiratorilor. preite pentru invazia în Africa germană de sud-vest. C. De la Rey fusese ucis la Johannesburg. 1963. II. Tht South African Rebellion. Beyers. pp. cit. revolta întcpu. După izbucnirea primului război mondial. de un poli(ilt. în vreme ce Beyers. Maritz — •au intrat în legătură cu germanii. iar apoi s-a refugiat în Angola portugheză. rlscoill din 1914: CHBE. încă la 15 septembrie. „Un accident". 1914. în perioada constituirii dominionului încadrarea statelor Transvaal şi Orange în posesiunile engleze din sudul Africii a avut din unele puncte de vedere. •urmărit. din punctul di majorităţii indigene. R. limitate şi mai mult formale. 223—225. Germanii ar fi preferat. G.. Ea a fost însă înăbuşită destul de n . pp. la 9 octombrie 1914. De Wett. op. G. voind să-fi procure arme pentru dezlănţuirea unei insurecţii. Maritz a dezertat la germani. pp. cit. J. __ Cu toate dificultăţile colaborării cu germanii.HR". o dezertare masivă şi constituirea. 506. s-a spus în versiunea oficială. izbucnind în unităţi izolate ale armatei sud-africane. în „F. Aspecte economico-sociale ale dezvoltării Africii de Sud. Hardy. „Normaliza1 Organizarea dominionului sud-african : S î k. nelipsind "iiurile că amorul s-ar fi produs din ordinul guvernului. C. T. voi. tare avea unele informaţii despre pregătirea răscoalei.

O Op. ei trebuiau să se angajeze peni astfel lqgea asigura în condiţii aproape . i i .agricultură. 333 . i intensivă şi unilaterală a bogăţiilor Africii de i una din condiţii.. şi creşterea animalelor1. • proprietăţile lor în rezervaţii 2. • . Polarilui în jurul acestor două categorii de produse 'le — denotă subordonarea şi dirijarea eco■ în funcţie de interesele metropolei. Pămînturile de " i i i slabă. a permis maxiloi monopoluri o cxploa■ intensivă a bogăţiilor acestor ţinuturi. El » e probleme sociale. sub orice" titlu. 658. interesele fermierilor buri şi englezi (cei din i număr) au dus la promulgarea în 1913 a ives Land Act" (legea cu privire la pămînKa limita dreptul indigenilor de a cumpăra şi Aceştia. Valoarea i Africii de Sud engleze era în 1913 de trei ori mai dia exporturilor aceloraşi teritorii între anii ' I )in cele peste 66 milioane de lire sterline — vau în 1913 — aproape 8O°/o reprezentau produii primul rînd aurul şi diamantele. Constrânşi de ipămînilitatea lui slabă.. iar 18. II. cit. 20—21. că indin A M A nevoie de cel puţin încă o dată atîta pămînt.Mri politice din Africa de Sud. reprezentau aproximativ 8°/o din I M' ^a sub pedeapsă fermierilor albi să acorde n t. toate centrîndu-se. compromisul politii irte a burgheziei bure.8% ■ Ic. VIU. Indigenii nu puteau fi andecît ca lucrători salariaţi. pe asuprirea i M ni ji l u obiect de exploatare.. pp.i.. prin ră/boi şi sub i britanice.ii ilr lucru ieftină pentru fermele coloniştilor albi. încă din această perioadă. de patru ori mai numeroşi decît albii.u politicii agrară abuzivă constituie una din bazele ■ne din Africa de Sud. p. a cărei expresie l i dominionului Uniunea Sud-African. Chiar comisiile de anI britanice au conchis. icrificarea masei indigene.

în colonia Nyassaland. au provocat. Situaţia de mai sus. Demangeon. 39—41. cit. Ea a fost urmată de procesul şi condamnarea la muncă silnică a altui şef zulus. în 1906. „Problema indigenă" a comportat unele nuanţe datorită întrucîtva şi concurenţei ce se declară. Dinizulu 2. op. 1-a graţiat în 1910. Pe care Botha. în parte sub impresia acestei . ca şi asuprirea fiscală a indigenilor.sfert din populaţie imai Inne de 4/5 din fondul funciar. englezii s-au preocupat ceva <mai mult.la 87"/. II. de pe la 1908. între fermieri şi societăţile proprietare de întrqprinderi 'miniere. 2 1 p. Edinburgh. ifk. de împărţire cu forţa a părriînturilor. educat în Ame rica de misionari baptişti. John Chilembwe and the Origins. a izbucnit în 1915 mişcarea lui Chilembwe. a stabilit . derivate din discriminarea practicată de* patroni şi de stat între muncitorii albi şi de culoare 4. 52—51 . Ea avea un program democratic. din 1916. răscoala din Natal condusă de şefii zuluşi Bambata şi Sigananda şi înăbuşită în sânge de englezi *. ceea ce reprezenta un corectiv cu totul insufi ntru a nu mai vorbi de flagranta nedreptate în sine unei repartiţii care rezerva cam unui .» ţi >'7o raportul dintre proprietăţile agrare ale albîloi iilor. Răsculaţii au fost zdrobiţi. cit. Aspectul acesta nu era însă esenţial. ci pe a celei de clasă. pastor negru. Ibidem. ea a fost prima în cadrul căreia uni. pentru acapararea mîinii de lucru ieftine. 1958.elor răsculaţi nu s-a realizat pe baza apartenenţei de trib..mişcări. pp. Deosebit de importantă şi complexă este în schimb problema muncitorească în Africa de Sud. Independent African. pp. 334 . 218. în afara dominionului. o»recum în ciuda englezilor. cu notele sale specifice. Settin^ and Significance of the Nyassaland Native Rising of 1915. de atragerea unor reprezentanţi ai triburilor în consiliul legislativ din Natal şi de constituirea unor adunări locale indigene. 3 George S h e p p e r s o n — Thomas P r i c e . 627—628. fiind prieten cu el. pp. Mişcarea sa rămîne un moii important în trezirea africanilor la lupta pentru libertatea sociala şi politică . 2<S7~317. i u < Iii] a murit în lupta3. op..nouă lege.

inînd cîştig 'de cauză 1. Diversiunea rasială a fost uium.i în celelalte. ntrodusă sub forma deosebit de perfidă a acori l i ţ i i materiale aparte. Ei reprezentau. i tea muncitorilor. uniunile monopoliste au acordat saili mai mari albilor decît negrilor. ea însăşi un semn al II imenţionate. mai întâi în muncile necalificate. ui de această circumstanţă. p. Raportul general numeric s-a răs-nirea muncitorilor negri. muncipresrnd în acelaşi timp asupra lor prin amenin i din partea muncitorilor negri.. în urma de salarii în minele de diamante. cit. i exploatărilor miniere a dus la angajarea maori africani. a fost urmată de una a negrilor. autorul dă venitul în dolari . în muncile calificate el intajos celor albi. 54.^i dezvoltarea luptei muncitorimii ludafricanc i i ... i t u r i de cei albi. ceea ce a avut ■ inţă. op. dezvoli extensiune şi bază tehnica. bogăţiilor miniere ale A ! m ii de Sud. izbucnită iniţial printre minerii albi. Hunto n. la 4 iulie 1913. 55 . în anul 1911. 335 . i . minerii număr de 25 000. în 1913. în schimb. spre a dezbina pe minerii sud-africani. cit. pe cînd cîştigul imediu anual al fiecăruia din cei 00 de angajaţi negri era aproximativ 20 de lire 2. Trupele H u n t o a. mult superioare. la cursul 1 I n i Mi'rlină era egală cu 4. p. a dus La Formarea în i continentului a unui proletariat numeros şi prin concentrarea sa covârşitoare în ramura ■/una determinată. i . 1 ' mişcare grevistă. încă în anul 1870. . rimii care au fost în măsură a se organiza şi a di rpturile lor au fost minerii albi.roprezenţa din ce în ce mai numeroasă a munci■ l .86 dolari. minerii au pă-• >l>t. tirştigau în medie 198 de lke anual ■ n i . dezlănţuirea celei dinţii greve i ilc în celebrul „Rând" aurifer din Africa de Sud. un factor pe care ni lolosit pentru a întîrzia oît mai mult cristalil|tiinţei intereselor de clasă comune ale acestui ip. op.

Gandhi. toi cu armele. Mahatma Gandhi. după ce se remarcase ca apărător 1 Acum a fost recunoscută de guvern „Federaţia industrială sudafricană". sub regim de deportări1. Partidul laburist care a luat fiinţă în Africa de Sud se sţprijinea exclusiv pe muncitorimea albă. în alianţă cu burghezia bură. ca urmare s-au înregistrat 20 de morţi şi 250 de răniţi în ianuarie 1914 a fost înfrântă. Conducătorii ei au fost închişi fără judecată. ca organizaţie profesionala repre . Prin conţinutul lor. promova o linie vizibil preimperialistă. la „problema indigenă" deschisă de politica discriminatorie a imperialismului britanic.i muncitorilor albi. a devenit cunoscut marele conducător al luptei poporului indian. conştientă de interesele specifice ale majorităţii indigene asuprite. care părea să se schiţeze. p. condusă de Creswell. pe baza avantajelor acordate cu prioritate albilor 1. puternică îndeosebi în Natal. a „Ligii muncitorilor industriali". el a reuşit să smulgă acestuia o garantare a drepturilor indienilor deja stabiliţi în Natal. organizată. unde la 1913 trăiau deja circa 140 0. 802. Ele prevestesc ridicarea mişcări pe o treaptă superioară. în special pentru a contracara energic făurirea unei unităţi de luptă a muncitorilor africani. au constituit răspunsul spontan al celor asupriţi. prima organizaţie profesională unitară a muncitorilor negri. ele căutau să menţină un climat de rivalitate între aceştia. Printr-o înţelegere verbală cu Smuts. în timpul primului război mondial. CHBE.00—150 000 de indieni. pentru pămînt şi împotriva fiscalismului. în 1917. Un semn al evoluţiei spre o nouă etapă îl constituie înfiinţarea la Johannesburg. Luptele muncitorimii pentru condiţii mai bune de muncă şi ale triburilor. 336 . iar o fracţiune a sa. VIII. Cf. fără deosebire de rasa. De teama consecinţelor. o grevă a muncitorilor de la căile ferate. în decursul acţiunilor de combatere a restricţiilor şi persecuţiilor la care şi această minoritate a început a fi supusă de guvernul sud-african. guvernul Botha a votat în prima jumătate a anului 1914 cîteva legi concesive pentru muncitori. Teama elementelor dominante faţă de perspectivele dezvoltării luptei indigenilor pentru libertate s-a evidenţiat şi printr-o politică de limitare a imigraţiei hinduse.trimise contra greviştilor au făcui .

pp.. The Colonial Period. 54— 5 7 .. A History of East Africa. iar în locul său fu instalată o marionetă. 1963. contra 150 000 de lire sterline.in i liniei ferate.'2-451 337 . A History of East Africa. p.. care în 1911 avu aceeaşi soartă.A. Kaba |Ha a fost pacificată numai prin 1899—1900.. în perioada I .. pp. Seid Haled. de la Mornbassa la Port Florence. III. 43—46 . 656—657. ca şi prin termin. în aceste părţi. Hu n ton . Seul ben Aii. c it . Sultanul se refugie la germani.E. fiind obligat ■ agă „din motive de sănătate" în favoarea fiului său. Răscoale icpetate au avut loc împotriva dominaţiei en gleze în Somalia britanică. I I . p. London. 70—71 . »i de posesiuni „ide la Cap la Cairo". în expect i cel german. ^naţionalilor săi emigraţi în Africa de Sud. implantat în Africa germană de I ultimul obstacol în calea realizării planului Angliei. iar din fostele teite de ea s-a constituit „Protectoratul britanic colonie a coroanei (actuala Kenya) 2. răscoala a reîn1 S î k . 2 G e o r g e Benncn. op. .. sub conducerea lui Mohamed ibn Abdullah. The Making of Modern Uganda.. | >|) . a India. numai că în mod mai paşnic. pp. în decursul căreia somalezii sînt înfrînţi de colonialişti.. în IS'M unei com ritorii adiii al Afrii ii a lanţului schimbări . nemulţumiţi de noul sultan. .. i a I. bombaRl . a Political History. Aii ben Hamud. op. După o prima fa/ă.. pp. în lungime de 935 km.. 183—184.. autonomia internă a acestuia cu totul iluzorie.. 3 Ingham. i i . Controlul britanic asupra sultanatului era complet. 4 I d e m. între 1899 şi 1904. în I 896. a fost lichidată. i Zanzibarul *. în anii următori. pe ţărmul lacului Victoria. colonialiştii britanici au trebuit să lupte împotriva revoltelor din Uganda. 481 şi V I I I . Idem. CHBE. Kenya. ci t. Africa orientală Domin mică înregistrat în Africa de răsărit n-a 1895—l ' M .' I I I I I cenţi ni I n .i-nte de importanţă deosebită. 175.. unde timp de aproape 30 de ani va fi în 'intra dominaţiei britanice '.B..l ( olonialismul englez este. conduse de şefii Mwanga şi prinţi un LI ord cu urmaşii-fantomă ai lui Mwanga. englezii.

să evacueze părţile centrale ale coloniei. pp. cit. p.. 56—61 . lăsînd în suspensie pretenţiile franceze în Sudanul oriental. ultimul cuprinzând şi colonia Lagos.. ce îngloba posesiunile anterioare : Coasta Nigeriei şi Lagos.1 ceput în 1906. 196—197. p..im > i r u ani. colonia a fost organizată în două „protectorate" separate : Nigeria de Nord şi de Sud. prin care se instituia. cit. Coloniile din Africa orientală erau mai cu seamă agrare. cit. 2 Crowder. în favoarea unei pături foarte subţiri de colonişti-fetimieri britanici. După încheierea convenţiei. transformând Nigeria în colonie a coroanei. 72. în primul rînd de cele mai bune. B a u m o n t. exploatate de metropolă pentru produsele lor specifice. obligînd pe brii. Revoltele neîntrerupte ale unor triburi din interior între 1900 şi 1907 2 au obligat Anglia la diverse formule administrativ-teritoriale. la 27 iulie 1900 guvernul britanic a răscumpărat carta companiei „Royal Niger".tenţei populaţiei împotriva exploatării britanice. p. Mohamed ibn Abdullah a reuşit să rămână ân stăpînirea acesto |iuni pîna la afîrşitul primului război mondial. In sfârşit. p. op. din anul 1909 a fost aplicat în Kenya un „decret de pedepsire colectivă". munca forţată a negrilor ân profitul coloniştilor 1. 15. Şi aci. II. Africa occidentală Pe plan politic-teritorial. La 14 iunie 1898 s-a încheiat convenţia anglo-franceză de stabilire exactă a hotarului dintre Nigeria şi posesiunile franceze unite din Sudan îşi Congo. cit. a fost practicată faţă de triburile indigene o politică drastică de deposedare a lor de majoritatea pămînturilor.. pp. în 1 Sik. 338 . op. ca şi în Africa de Sud. op. Dem a n g e o n. op. în ifa. 101 . I. istoria coloniilor engleze din de vest înregistrează între 1895 şi 1914 o delimitare mai precisa a frontierelor lor. Pentru a-i constrînge pe indigeni la muncă şi la achitarea impozitelor. op.pt. cit. pentru eficienţa controlului asupra întregului teritoriu. 351 . 350 şi nota 1. în 1906. 39 . o reorganizare repetată a regimului administrativ a unora din ele şi o accentuare a rezis. Hiinton.

' l i riburi din vecinătatea frontiei de Aur a izbucnit în'primăvara anuială generală a neîmblînzitului popor i după 8 luni 8. sub numele de „Co- i . 1960. aplii i i. c it.. a. 9 erau numiţi ■ I M egale. care instituia o adunare I membri : din aceştia.■ .ixclor pentru cheltuielile generale de icelora cuvenite şefilor locali (sistemul promovat în Nigeria de guvernatorul in o pătură. o p. Dc m a ng eo n. i r ţ i sînt reunite definitiv. 186—196. în septemMI '. menţinerea ordinii. 320—327. 00. B au mo nt. cit. In anul 1916. prin l'rema autoritate britanică din colonie. în iStare de revoltă în părţile rin ll>03—1904. 66—69.. 1 1-69 470. spre deosebire ientală.1.. Toi lintii organ consultativ . II. tn Siepra Leone se răscoală. aflat sub :xat Coastei de Aur. cît de ek de importantă.^1 sale. II. n liestiunile interne ale triburilor. Londra. 20 2. pămîntul n-a fost luat tribute numai terenurile necultivate de indii fost investiţi cu autoritate legală.uul Nigeriei" '. Regatul aşanti. The Story of the Asbantl . pp. 13—19. i ham. de The Drums of Ramaşi. Hardy. pe planul ii sociale interne. . O insurecţie de durată se desfă1901)-. 3 8 . pp. p. op. p. î l coloniei. Aci. 155 339 . Lugard. voi. burgheziei africane şi şefilor i l i n Alriea occidentală îşi profilează în aţie întrucîtva aparte. formai din ui incluşi şi reprezentanţi ai populaţiei iii ale Africii occidentale stăruie de aseligene. Co : &uţie". dintre reprezentanţii eomerni.

68 . cit. 340 C. în 1898. minerit.. The Western Slave Coast and its Rulers.colonişti englezi amplasaţi în calitate de fermieri. 211—212. comerţ exterior. în dependenţa acestui capital s-a format ceva mai ourînd o burghezie africană relativ dezvoltată.I pînirii Egiptului şi Suezului — „noul Bosfor al noii chestiuni orientale". p. Legată de preocuparea de ordin strategic a consolidării stă. 1961. 378. W. să k> obţină pun metoda obligaţiilor impuse indigenilor înşişi. 26. în special a celui agrar.. transporturi navale şi fluviale. a rămas în urmă dezvoltarea proletariatului. Newbury. Peste structura precapitalistă. tradiţională. 15. 2 S i k. Ox . op. căi ferate. s-a suprapus concentrarea în mîinile capitalului străin a poziţiilor-cheie din economie : bănci. H a r d y. iar Nigeria produce în acelaşi an 83 000 de tone ulei de palmier şi 170 000 de tone de copra 1. Egiptul şi Sudanul oriental în nord-estul Africii. Circumstanţa'arătată explică motivul pentru care coloniile britanice din Africa occidentală sînt sediul celor mai timpurii manifestări de activitate politică organizată din partea unei burghezii africane. De un proletariat industrial se poate vorbi în oraşele portuare şi în minerit (aur şi din 1915 mangan în Coasta de Aur. a relaţiilor de proprietate agrară şi de exploatare. pp. cit. de care se leagă şi şefii de triburi. pe această bază. un igrup de intelectuali de culoare şi şefi de triburi au constituit „Uniunea pentru apărarea drepturilor Coastei de Aur". formă incipientă de organizare a unei mişcări naţionale africane 2. în schimb. Coasta de Aur începe. pp. op. 1 ford. diamante în Sierra Leone). ţinînd leamă şi de specificul produselor naturale ale zonei. 22. a se înscrie printre marii producători de cacao din lume (50 500 de tone exportate în 1913). — expediţia a fost decisă încă din martie 1896. adică a statului mahdist din valea mijlocie şi superioară a Nilului. Britanicii au preferat. II. evenimentul cel mai important şi mai bogat în consecinţe internaţionale din istoria Imperiului britanic la sfârşitul veacului al XlX-lea a fost expediţia de cucerire a Sudanului oriental.

crea dificultăţi în calea intenţiilor iiune în direcţia Nilului. de drept asupra unui teritoriu cu o situaţie II '. Jo-franceză. îm• uluitelor sale. ea obţinuse o fâşie de teritoriu. compus din 8 ofi10') soldaţi. un detaşament francez. O ultimă izbucnire de eroism fanatic.i însă şi în rivalii. Congoul belgian a renunţat la exer«t nului. cărora li se opunea forţa statului lin.. 341 ..irea împărţirii Africii ţi . Formal. n.i.ni modern. ceea ce a constituit o înfrângere pentru diii . a fost i. pentru a stăvili nceză din Africa ecuatorială spre răsărit.."iilui belgian „în arendă" regiunea Bahr ci ' I c Nilul superior. în cursa nin. instituind..pensie. sub orice loriografia britanică nu poate înregistra astăzi iprobare devastarea mormintului lui Mahdi. . în luna mai 1894. în Sudanul orient. în faţa ameninţării IVoma 1.ni spre sud. La 2—3 septembrie 1898.atori. după conferinţa de el aparţinea regelui Belgiei. care.1 i ' iIIi<v. Franţa moască tratatul.i vărsarea fluviului Congo în Oceanul Atlantic. lor englezi a fost. la Omdurman.ii.. armata engleză întîlni în ziua de 18 sep- ic. în text sa ' iiiiţţo belgian ca de un stat aparte. l. In:. Englezii nu voiră să rei. cu misiunea de a proi . de t.itului belgian numai în 1908. An■..initatea franceză în regiunea Nilului superior. de la lacul Albert pînă la i n schimb. cu această ocazie. El • l u i (]ongo francez în iulie 1896. unele ajunse „obiecte de amintire" I u li oda. doult cu arme albe. A fost mai curînd un masarie.i". Marchand refuză.1 realizării rutei britala Cairo".ă. Vreo 10 000 de ui pe cîmpul de luptă. Irobit pe „dervişi". dar şi un avertisment cu privire la iminenţa mterese între ea îşi Franţa. a sucombat în faţa mitralielolosite aci pentru întîia dată.a cuprindea aproximativ 25 000 de soldaţi. l'. pînă la lacurile Albert şi Eduard. fie şi arbitrar. a în Sudan a fost pusă sub comanda genei li I . sub comanda căpitanului Marchand. Leopold al II-lea . Khartum fu cucerit.

Incidentul Fachoda se tram cancelariile diplomatice. englezii cheltuiseră jumătate din bugetul ţării pentru acoperirea datoriei sale publice. aderenţii sectei mahdiste. La 25 noiembrie 1899 ei au surprins şi ucis pe califul Abdullah. ceea ce însemna satisfacerea debitorilor britanici sau de alta cetăţenie. incidentul Fachoda. 1894—1899. internaţi în colonii de muncă. Ministrul de externe al Franţei. El a avut loc pe calea mai multor convenţii. din 21 martie 1899. u . iar în ianuarie 1900 au înfrînt şi pe cel mai aprig general al acestuia. Administraţia britanică în Egipt şi Sudan a căutat în continuare să organizeze economia ambelor ţări în aşa fel. şi garantîndu-i-se. p. recunoscînd Marocul ca zonă de influenţa franceză. stipula renunţarea Franţei la pretenţii teritoriale în bazinul Nilului. Hritain and the „Tunis Base". Englezii au continuat luptele împotriva ultimelor rezistenţe m.ii. acordul anglo-francez care a pus bazele „Antantei cordiale" între cele două ţări a comple-i . 310. „Dervişii". din'partea Angliei. au fost exterminaţi în cea mai mare parte. De fapt. spre a nu prilejui di nediată a unui conflict. Sudanul este declarat ca reintegrat Egiptului. care în aparenţă a dus Anglia şi Franţa pînă în pragul războiului. motivă i ipitularea diplomatică a ţării sale. la 8 aprilie 1904. tir. lordul Cromer mărturisea ca în cei douăzeci de ani trecuţi de la ocuparea Egiptului.curgă la arme. îneît ele să devină surse de exploatare convenabile intereselor engleze. voi. dintre care prima. rezolvîndu-se la 3 noiembrie 1898 printr-un ordin de retragere dat de guvernul (francez lui Marchand. stăpînirea asupra Tunisului 1 . Osman Dinga. în „EHR". Delcasse. recunoscindu-i-se în schimb libertatea de navigaţie pe Nil şi afluenţii acestuia dinspre vest. 1964. în anul 1902. Frază de diplomat. 93. Numai 8% din totalul cheltuielilor guvernamentale fuseseră destinate lucrărilor publice. LXXIX. în orice caz străini de Egipt. în forma unui „condominium" anglo-egiptean (în 1899).injamentul amintit. Ulterior. a fost utilizat de ultima pentru a j forţa un aranjament general de împărţire a Africii de nord. spunînd : „Noi nu avem acolo decît motive întemeiate. pe cînd ei au soldaţi".ihdiste. 342 . 1 A r t h u r Marsden. menită să-i ascundă gîndurile.

La 1904. Terenul astfel dobtndit • i . la slăbirea po' l i ilnnentare a ţărănimii egiptene. 343 . u ului. cit.. u căutat. Consiliul Lei N'In na rea Generală au fost contopite într-un singur II e. l H unei societăţi private... o (politica forţată de extind I ' .. plecat la Istanbul. ' . p. u l u i t şi aci să extindă cultura bumbacului. a laniţie prin care declara că nu va reintra în Egipt . <'/> cit.ia redusă era totuşi de cin< i ori luperioarî celei i i i ei şi sănătăţii l. de protejare a proprietăţii > Iară inalienabile proprietăţile agrare mai mici iHi . La izibucnirea ostilităţilor între Anircia.iei britanice. i II i i . din cele 2 300 000 de hectare de i l n l din Egipt 600 000 erau cultivate cu buin• ■' onomică dictată de interesele industriei britaI i ilezcchilibru economic intern. în 1913. în ■ ' ui iinpus indigenilor sâ-şî închirieze dreptu i|H! timp de 40 de ani. 377. la scăderea ulministraţia britanică a emis pe de o parte celor 5 feddani". m — 42 de ari. n i . I v. l . în Opere complete.. 27. di n part ea lor. să m enţ ină în li mit e ic competenţa instituţiilor legislative admise de pentru a restrânge cît mai mult posibilitatea de !purilor naţionaliste. ' i op. itic.. I edivul Abbas Hilmi.. ... 'i. care a investit capitalurile msăimînţări şi irigaţii.. Veniturile recoltei de irţite între ţăranii care prestau muncile ca ... api talul privat 4... p.. voi.i de 2 hectare şi 10 ari 3 . ' ' ■ . ii tîrziu. !n „American Historical Review".. n acest timp.. i' 655. după izbucnirea . Pe de altă parte.. după anul 1900 s-a intensificat activitatea ■iialiste ale burgheziei şi feudalilor egipteni.. voi. 388. Imperialismul.primului război monl'urciei în conflict împotriva Angliei a prilejuit • relaţiei teoretice de dependenţă între kedivul Egipuhamul otoman. 1963.i Legislativă. l .

decît în fruntea unei armate tun puns, englezii îl declarară decăzut din drepturi, instituind protectoratul brita nic asupra Egiptului, la 18—19 decembrie 1914. In fruntea ţării a fost proclamat un nou «uveran, Hussein Khamil, cu titlul de sultan *. India în cadrul dezvoltării expansiunii coloniale, se admite că primul deceniu al veacului nostru şi îndeosebi anul 1905 reprezintă momentul crucial de intrare a Europei în faza de recul, determinată de. afirmarea generală a conştiinţei şi a luptei pentru libertate în ţările slab dezvoltate şi dependente 2. Această constatare, de acceptat cu inevitabilul coeficient de convenţional în privinţa fixării unei date precise, e valabilă mai ales pentru Asia, unde atît prima revoluţie rusă, cîţ şi victoria Japoniei (stat asiatic) asupra Rusiei ţariste (stat european) au putut deştepta un ecou mai apropiat. Un suflu nou cuprinde India, în toate domeniile de viaţă. ivitatea popoarelor sale, zguduite de puternice dar scurte izbucniri de revoltă spontană contra dominaţiei străine, face loc unei activităţi organizate, care cîştigă an de an în extenie, profunzime, varietate a domeniilor şi formelor de mani Icstare. Posibilitatea puterii britanice de a modela evoluţia istorică a Indiei după interesele sale încetează. Cercetarea perioadei degajă impresia 'netă că India reîncepe a-şi scrie singură istoria şi că ocupantul englez, în cronica sa, e silit să intercaleze capitole tot mai ample din această istorie, iar concluziile să le tragă în funcţie de conţinutul lor. Luarea cu asalt a resurselor ţării, construcţiile ramificate de căi ferate, investiţiile ide capital, apreciate la sfîrşitul secolului al XlX-lea la aproape 400 de milioane de lire sterline, într-un
1 A se mai vedea, pentru Egipt şi Sudan în această perioadă : B a um o n t, op. cit., pp. 258, 263—264 ; S î k, op. cit., I, pp. 364—365 ; Vsemirnaia istoriia, voi. VIII, Moscova, 1961, p. 464 ; M a r 1 o w e, op. cit., pp. 138—157, 160—193, 215—218; Hoit, A Modern History of the Sudan, pp. 113—123 ; C h e v a 11 i e r, op. cit., II, p. 1000. 2 D e n i s e F a u v e l - R o u i f , La participation des classes populaires (masses et cadres) aux mouvements nationaux d'indcpendance en Orient et en Occident, în Xlfc Congres International des Sciences Historieues, Rapports, voi. III, Viena, [1965], p. 125.

344

ci lusese destinat să menţin,1 India ca >> perpetuă de exploatare, au gener.it o reacţie, .iză un progres al spini u l m industrial în meţionari indieni au participaţii în plantaţiile de de zahăr, de bumbac, iută, în minele de căr-i de cărbuni a Indiei a atins 16 milioane de , .i dezvoltat în special în raport cu necesită-i ale aprovizionării flotei britanice din orient. dji Tata, membru al comunităţii parse 2 din Im fondatorii marii industrii de bumbac din studia problema înfiinţării unei uzine si- ' autohton şi cu colaborare tehnică ameri-i Uzează ideea. în 1910, în satul Sakehi, de-Ipur în Orissa, uzina îşi deschide porţile, |niţt.tl lontă, din 1913 şi oţel, iar în timpul primo li.il şine de cale ferată. întreprindere de mari circa 45 000 de angajaţi, aproape toţi indieni, nclusiv. n.ilurilor indigene în mari întreprinderi e semm.irii tendinţei de emancipare economică. O lă, ca aceea care se dezvoltă acum, are o i mult mai solidă decît burghezia comercială, depinzînd fie de capitalul industrialo-comerproducţia agrară. ii liană devine conştientă de posibilităţile eco-pe care tinde să le canalizeze în profitul pro-< şi în înfiinţarea unor mari bănci pe acţiuni, M.iilivts (1906—1907). Contradicţia cu interesele llc metropolei se instalează pe o bază mai largă, as-cu politica puterii dominante.
ui i ..i .mticipat de aşa-zisa mişcare „swadeshi", termen ce s-ar p r i n „lăureşte-ţi singur"; ea încuraja producţia autohtonă, ■ u i / . i rezistenţa contra manufacturatelor britanice. In (primul război mondial), englezii au avut interes să promo-i i . l de producţie, iar ulterior Mahatma Gandhi o va încorpora llui ilu. Cf. Demangeon, op. cit., pp. 245—246. După ex-ii I > II |> n i s, op. cit., p. 280, a fost o acţiune de „decolonizare dlbutilfd cu mai bine de patru decenii înaintea celei politice. idenţi ai persanilor refugiaţi, în India din faţa invaziei pere din secolul al VIII-lea e.n. Adepţi ai cultului lui Zo-ii i i v i în viaţa comercială. Astăzi, Bombay e centrul lor ' mt. 345

In mod deosebit, oprirea afluxului de mărfuri engleze în timpul primului război mondial a urajat dezvoltarea industriei autohtone, cu corolarele ei • •■ ile. Intre 1911 şi 1921, numărul întreprinderilor industriale a crescut de la 7 100 la 15 700, iar al muncitorilor (inclusn i ei de pe plantaţii), de la 2,1 la 2,7 milioane *. Mişcarea naţională indiană între 1895 şi 1914 Traducerea pe plan politic într-o largă şi viguroasă mişcare de eliberare naţională a acestor realităţi economico-sociale — dezvoltarea industriei autohtone, a burgheziei şi proletariatului — se leagă strîns în India de progresele învăţămîntului şi ale intelectualităţii burgheze, (pătura cea mai activă în conducerea şi organizarea luptei politice a poporului indian. în 1901, numărul celor care ştiau scrie şi citi englezeşte era de aproximativ 700 000. Peste zece ani el crescuse cu încă un milion. Către 1918 aproape un milion de elevi şi studenţi] erau înscrişi în şcoli medii şi superioare. între 1901 şi 1918 numărul celor care, anual, au obţinut o licenţă, a crescut de la 1 200 la 4 500, iar al laureaţilor cu un titlu ştiinţific, de la 150 la 800 2. Tînăra generaţie intelectuală devine sediul elaborării unei ideologii >politico-naţionale radicale, alimentată larg de hin-1 duism şi de tradiţiile filozofiei indiene, prelucrate într-un spirit nou, impregnat de influenţe ale gândirii social-politice euj ropene, din care nu lipsesc cele ale socialismului î>n general, şij chiar ale marxismului. Spre a exemplifica doar două aspecte ale sintezei originale între tradiţia contemplativă şi noile sale interpretări militante, cu valenţe predominante socialHpolitice, se poate aminti, în cadrul acestei ideologii a mişcării naţionale, transplantarea monismului spiritualist al filozofiei indice în ideea necesităţii unităţii poporului, prin identificarea ipăturii sale conducătoare ca
1 N e h r u, op. cit., pp. 330, 393 et passim ; Demangeon, op cit., pp. 229—230, 244—248 ; Vsemirnaia Istoriia, voi. VIII, p. 433. 2 D i e t m a r R o t h c r m u n d , Die Rolle der ivestlichen Bildungsschicht in den politischen Massenbewegungen in Indien im 20. Jahrhundert în XII e Congres International des Sciences Historiques, Rapports, voi. 19 Viena, [1965], p. 163,

346

•lor ; de asemene i l i n Linţurile existenţei li'M'i • . u i i naţionale, a de

Ituşării inn în i din Lunurile do-

',i.i britanică e împinsă pas cu pas în defensivă mişcării naţionale care, împletită cu lupta so-.1 proletariatului, se manifestă în forme tot i, sub viceregele lord Curzon — „proconîl numeau unii — guvernanţii englezi au tăvilirea progreselor mişcării prin iniţierea din ■i a unei politici „active", de reforme so'ror efecte erau prezentate amplificat, ale. 1 un „Punjab Land Alienation Act" proclama eşti în Pendjab, interzicînd ipoi i i ' i i n î n u i r i l o r către alte persoane decît agrii>l
II .11 oare.

l u i nostru s-a creat în guvernul Indiei uluirii, urmat curînd de unul pentru

d i n I *>05, istoria internă a Indiei ,se structuiiItantă a ciocnirii dintre mişcarea de ganizată împotriva ei, din partea regiră administrativă din acest an — deslul.......i două provincii — provoacă izbucnirea ......i. Separaţia avea şi un substrat prooasă şi naţională. Bengalul de est, ■ ■ 11 ii11.i, avea o populaţie în majoritate mahoi " i n p l i e a prin aceea că numeroşi hinn < alcutta, îşi aveau în Bengalul de est vi musulmani. Prin măsura adi i provincie era despărţită de Calcutta şi jurisdicţia tribunalului suprem ilui de est, ceea ce prejudicia inte>i i hinduşi4. it., în L'Europe du XIX' et du XX? siede, p. 1060. '/., p.
i■
IM II

367. Ii

ii d,

op. cit., p. 166.

347

în octombrie 1905 a început agitaţia pentru boicotarea mărfurilor engleze, dublată curîod de formularea unor noi revendicări, ca de pildă înfiinţarea miversităţi naţionale indiene în Bengal. Mişcarea a eşuat, chiar şi în realizarea obiectivelor sale imediate, în special din cauza slabelor legături ale elementelor care iniţiaseră boicotul cu mediul comercial 1. întrucât musulmanii acceptau scindarea administrativă a Bengalului, frământările amintite au contribuit la constituirea în anul 1906 a unei organizaţii politice separate de Congresul naţional : Liga musulmană 2. 0 altă mişcare violentă de protest a fost prilejuită de condamnarea la închisoare a luptătorului şi publicistului de mocrat Bal Gangadhar Tilak, principalul conducător al agita ţiei din Bengal. Scena acestor tulburări a fost mai ales oraşul Bombay (în 1907—1908). în anul 1909, guvernanţii britanici au introdus reformele numite Morley-Minto, prin care se lărgea eligibilitatea şi dreptul de critică al reprezentanţilor hinduşi în adunările legisla tive 3, dar 'neacondîndu4i-ise responsabilitate şi drepturi deliberative în problemele supuse lor spre consultare. Guvernarea Indiei rămîne „un despotism binevoitor în a i ousulta, pînă la o limită, dorinţele supuşilor, fără a fi dispus. s.i cedeze vreo fărîmă din puterea sa" 4. De altfel, încurajarea eligibilităţii era făcută astfel, îneît să favorizeze corpul electoral musulman, fapt în care hinduşii au văzut imediat un act tipic de divide et impera 5. în focul acestor evenimente, Congresul naţional indian s-a scindat, după congresul de la Surat (1907) în două aripi : una moderată, angiieizantă, dispusă a vedea în dominaţia britanică un instrument al ordinii divine şi neîmpingînd revendicările ei decît cel mult pînă la o autonomie internă ; alta, radicală, a tinerilor, militînd hotărît pentru independenţă. Tot de atunci însă, în parte şi sub impresia unei oarecare agresivităţi naţiona- ; liste a curentului nou, Liga musulmană a început a se îndepărta definitiv de Congresul naţional 6.
1 2 3 4 5 6

Rothermund, op. cit., p. 1 6 6 ; Demangeon, op. cit., p. 237.| Dupuis, op. cit., p. 305. Dezvoltînd, pe această linie, o reformă similară, din 1892. CHBE, III, p. 12. B e n n e t t , op. cit., pp. 1082—1085. lbidem, pp. 1075—1076.
348

Icrată a Partidului Congresului era condusă de i Gokhal, iar cea rădic. 1I.1 de l'ilnk. Pe o podc a lui Tilak, dar fără a împărtăşi alunecările tica terorii individuale, nici exclusivismul său ii făcea să refuze integrarea în cultura indiană iu aspecte din cultura occidentală, se situa 0 «.mii (1872—1950). Om de o vastă cultură, bucutul şi autoritatea necesară pentru a putea ii rente politice şi sociale, el părea indicat a de->i 111 mişcării de eliberare a Indiei. S-a retras însă < i i . t i v . i în 1910, consacrîndu-se literaturii1. tensiune politică din India în aceşti ani a pri1•■ i• 11 rînduri revelatoare : „în India — scria ni ii capitaliştilor englezi «civilizaţi» prici ■ n i iimp o îngrijorare nqplăcută «stăpînilor- lor. • lentele şi jaful care ipoartă numele de sistemul leza a Indiei... Dar în India începe să se rii p ă rărea publiciştilor şi conducătorilor ei poliin India proletariatul s-a ridicat pînă la nivelul conştiente de masă, şi din moment ce aşa stau mnă că s-a terminat cu rînduielile engleze-ruseşti
II

înşişi devin conştienţi de faptul că ei sînt în India i unei civilizaţii beligerante... ai păcii impuse

ia în timpul primului război mondial ta s-a întărit, în ambele tabere, în anii priboi mondial. Relativa dezvoltare a industriei autoh-Miită de stagnarea exporturilor britanice şi chiar de • n i Angliei de a-şi lărgi baza furniturilor militare, a fost ilulansată de numeroase şi grave neajunsuri, pricinuite de
II i s, op. cit., pp. 303—304. V I I i n i n, Material inflamabil în politica mondială, în Opere ■I 1/, Editura Politică, Bucureşti, 1963, pp. 184—185. mingeon, op. cit., p. 226.

349

Mari cheltuieli militare, mobilizai i i peste 1 milion de oameni, din care mor 62 000 în lupt li din Dardanele, Irak şi de pe frontul occidental, creşterea , reţurilor >şi a impozi telor, gripa spaniolă (12—13 milioane de victime) şi regiuni atinse de foamete sînt aspecte edil i ale acestor suferinţe. Ele au contribuit la adîncirea orientării Congresului naţional spre o politică de înţelegere a greutăţilor prin care treceau masele, de însuşire a revendicărilor lor, pentru a cîştiga spri jinul şi alianţa acestora. Congresele de la Lucknow (1916), Calcutta (1917) şi Bombay (1918) au avut ca rezultat, în condiţiile agravării situaţiei economico-sociale interne, unificarea Partidului Congresului, cu prevalenta curentului radical al lui Tilak şi stabilirea unei acţiuni comune cu Liga musulmană, în vederea obţinerii pentru India a statutului ide dominion, deci a autonomiei, cu guvern responsabil, în vara anului 1918, numeroase greve în principalele oraşe dovedeau prezenţa activă a proletariatului în lupta ipolitică. Se constituie şi primele sindicate, influenţate iniţial de burghezia naţională. în această atmosferă, Anglia a anunţat încă din august 1917 nţia introducerii în India a unor noi reforme politice. Propunerea lor concretă a format obiectul faimosului raport Montagu-Chelmsford, din iulie 1918, care prevedea dezvoltagraduală a unor instituţii de administraţie autonomă, la ni vei provincial. Chiar şi în provincii însă, anumite atribuţii, ca de pildă menţinerea ordinii (deci controlul aparatului poliţienesc) şi lucrările publice rămîneau de resortul puterii centrale 1. S-a recunoscut despre acest raport că el cuprindea „tot ce se putea face mai puţin, faţă de aspiraţiile politice ale indienilor" 2. La o lună după apariţia sa, o sesiune extraordinară a Congresului naţional, luîndu-1 în dezbatere, 1-a declarat nesatisfăcător. Cu această ocazie, aripa moderată a Congresului, care s-a pronunţat pentru acceptarea reformelor, a părăsit partidul, formînd Federaţia liberală hindusă. Cu toate deficienţele recunoscute şi în ciuda respin gerii sale de către cea mai importantă organizaţie politică a poporului indian, raportul Montagu-Chelmsford a format baza
1 CHBE, III, p. 13 ; Gr im a l , op. cit., p. 93. Edwin Montagu era secretar de stat pentru India, iar Chelmsford — viceregele de atunci. 2 CHBE, III, p. 13.

350

ormă a guvernării Indiei", adoptai de pariata 1919. Această lege a inaugurai sistemul aşa-iici", adică al împărţirii sarcinilor administra-între autorităţile engleze şi vîrfurile societăţii

• si erelor dominaţiei imperialiste în Asia r.i.uic, exceptînd teritoriile ocupate ,mai înai t i n i u după 1895 obiectul expansiunii făţişe, prin i i posesiune, din partea Angliei. Ea a fost însă ,1 în toate momentele împărţirii Asiei în sfere icepînd cu vasta arenă pe care şi-o disputa cu i r n \ ă statele imperialiste — China. irie 1898, Salisbury tplănuia un acord cu Rusia, rţire simultană a sferelor de influenţă între itît în Ghina, eît şi în Turcia. Aranjamentul nu însă în această iformă, deoarece Rusia n-a chestiunile Extremului Orient de ale Oriennparea Port Arthurului de către Rusia, Anglia imîn aprilie 1898, cedarea iportului Wei-hai-Wei, iar im următori, profitând şi de izbucnirea şi înăbuşirea lor 2 , şi-a stabilit ca zonă de influenţă valea î, prin aranjamente succesive cu Rusia şi I ic 1899 şi octombrie 1900)3. ind-est, Anglia a încheiat în 1896 o convenţie ii i limiitîndu-işi reciproc sferele de influenţă în Siam i '/.una mai întinsă şi poziţiile mai importante în ii M I . i a ţării reveneau Angliei. în cadrul convorbirilor Li încheierea Antantei cordiale din 1904, ambele ia problema „armonizării" intereselor lor recii n i l i . i în timpul primului război mondial, vezi şi Demani ■■: pp, 227, 238—239; Vsemirnaia istoriia, VIII, pp. 432—435. i site, de fapt, o denumire improprie, încetăţenită în istorioi n . i din cauza unei înţelegeri greşite a numelui mişcării; în i : Yi-ho-t'uan = miliţiile justiţiei şi concordiei. Cf. G. G. H. ni < i, Le mouvement des Boxeurs, în „Revue Historique", lom. CCXXXI, p. 388, nota. n 0 II t, op. cit., pp. 234, 292, 312. 351
pi.it.

proce îm Siatn l. Printr-un tratat ultei cu Siamul, în 1909, Anglia a impus protectoratul ei asuprn unor stătuleţe din peninsula Malaoca : Kedah, Perlis, Kefantan şi Trengganu 2. Tot Chinei i s-a impus în 1906 aoceptarea unei separaţii de fapt a Tibetului, după ce cu doi ani înainte detaşamente anglo-inidiene pătrunseseră în Lhasa, sub pretextul liniştirii unor tulburări 3. în Afganistan, influenţa britanică a atins unul din punctele sale culminante prin tratatul din 1905, încheiat cu emirul Ha-f bibullah, care supunea controlului englez politica externă a' ţării. în timpul primului război mondial însă, această influenţă a început să scadă. Afganistanul, profitând de conjunctura generală, tinde să-^şi recâştige independenţa deplină 4. Persia, prin descoperirea resurselor petroliere din sudul ei, a început a atrage cu insistenţă plasamentele de capital britanic, urmate ide aceeaşi operaţie diplomatică a delimitării sfe relor de influenţă între marile puteri. în 1907 a fost stabilită o asemenea împărţire a Persiei, între Anglia şi Rusia. O mişcare pentru apărarea independenţei a fost înăbuşită în comut de irupele celor două mari puteri, instituindu-se în fapt, dir 1909, un protectorat ruso-britanic. Spre sfârşitul primului război mondial, pentru a-şi crea o bază de intervenţie împotriva regiunilor transcaucaziene ale tînărului stat sovietic, imperialiştii englezi au ocupat întreaga Persie ; trupele lor s-au re tras abia în 1921 5. Canada : erupţia demografică şi economică a vestului Sfîrşitul veacului al XlX-lea şi primele două decenii dir secolul al XX-lea au însemnat în istoria Canadei o perioadă echivalentă cu ceea ce reprezentase în istoria Statelor Unite
Ibidem, pp. 256 şi 353. S a u l Rose, Britain and the South-East Asia, p. 53 ; K e n n e d y, A History of Malaya, p. 245. 3 A l a s t a i r Lamb, Britain and Chinese Central Asia. The Road to Lhasa, 1767 to 1905, Londra, 1960, pp. 302—303. 4 H a r d y, op. cit., pp. 278—280, 282. 5 Ibidem, pp. 276 şi 281. Cu privire la rolul Angliei în Persia în anii 1907—1908, vezi şi V. I. L e n i n, Material inflamabil în politica mondială, în Opere complete, voi. 17, pp. 180—183.
2 1

352

.. )ffiice.. repre-ii MI străinătate 3. p. încă de pe atunci a în-i dreptului Canadei la. i !■ mu <l<-a fi repede dizolvată în in i ai Kiuri prin unirea Canadei cu S. Iminire 1895 şi 1918 SÎnt acoperite în propor1 i 8 '"/o) de mărfurile americane. Ultimele intensifică penetraţia lor ecouiude lla rfîrşitul primului război mondial in v i l i u re de peste 2 miliarde dolari 2. în contextul UI |-reluarea de către trupele sale a li I itoriul ei. S-au ventil ali- .i şi mdiile di 11.ul. I r i c d. i franceză rezistă energic înclinării nii i l m . pentru că manifestase inii <\c război federal.. Absor. comandantul englez al armatei denii: ioneze. rit pp '08—209. în conduita nadii ic is-a cristalizat şi mai mult aspi' ni i i i d iprin conceptul de „alianţă rămăşiţele raporturilor de suboradrul imperiului..A.. înainte.lirijarea acestor afaceri de parlamen. Citat după Demangeon.politicii ezi robleme principale : relaţiile cu metropola i r . După cum se exprimă Moinei relaţiilor Angliei cu domi-iinperializa» serviciile naţionale. sloi forţe de atracţie contrare. mul canadian s-a creat un deparlăspunzînd unui curent de opinie . care se reflectă şi in raportui i i . în măsură egală.. 238. op. tendinţe de fuziune i. ' liangle. se I i ule-" 4. Î Ş I considerent ca si la sfîrşitul II I.U. al ..luni politice între Can. u r i . pkale.1 nadei în sfera de interese a capitalismui.

într-un coj siliu consultativ. N-au fost. lipsite de urmări în înfrângerea coj servatorismului local. particularist. în 1911. 1 când restul coloniilor erau protecţioniste. o naţiune". denumită de unii şi „cel 100 de zile ale Canadei" 2. Wilfrid Laurier a trabu să demisioneze. probabil. mai întîi ţprintr-o anume uniformizare intrj dusă în legislaţia şi administraţia lor. cit. la începutul veacului nostru. corpul canadian a adus o contribuţ importantă . 127. 755. CHBE. remarcaibilă sub multe aspecte. To odată.. Tendinţele unioniste dintre coloniile ad traliene se afirmaseră progresiv în ultimele decenii ale secolj lui al XlX-lea. VI. dn\ I r. a fost ridicarea lor la raJ gul de dominion. realizînd deviza : „U continent. care au atras ia drepturi politice noi alegători. Tendinţele spre uniune au fost favorizate de asemenea d dezvoltarea comunicaţiilor şi stimulate de apariţia Genmanid Statelor Unite şi Japoniei în calitate de competitoare ale îrj părţirii Oceanului Pacific. p. p. >ma 1 2 G i r a ud. printre altele. ale cărui dezbateri.pe frontul de vest. 356 . Din 1886. tn Australia.Pe de altă parte. pe plan militar.prezece ani de guvel nare. nici progresele lente ale d mooraţiei. canadienii n-au accej tat să vfindă grîu Angliei decît în condiţii convenabile. op. reprezentam guvernelor coloniilor se întruneau aproape anual. Australia şi Noua Zeelandă Evenimentul principal în istoria Australiei şi Noii Ze\ lande. au conta buit şi la concilierea treptată a intereselor diverse care împiţ geau Noua Galie de Sud către o politică liber-schimbistă. în timpul primului război mondial. datorită negocierilor duse de el cu Statele Unit care i-au atras acuzaţia de a anexiunea Canadei acestea 1. faptul a avut loc o dată cu crearea unei £ deraţii a coloniilor de pe teritoriul ei. mai ales în ultima ofensivă g nerală (4 august—11 noiembrie 1918).

. 164 şi ..Dispunfnd de superioritatea iiIoi<i >i g resurselor imperiului. în funcţie de interese. Camerunul. iS—622. de trupele japoneze şi australiene. De i^Idă : care a fost contribuţia impe< aliaţilor ei ? ilustrat complet prin cifre. care fură trecute sub adminisii Noii Zeelande. i s-au menţinut trupele germane din Africa da «le Lettow-Vorbeck. ini i i diminuate.. încu-iM-itamiei. în schimb.. 361 . t i " I'M6...i începutul anului 1916. Revolta arabă. alături de japonezi.inbrie 1914. un detaşament britanic din Wei-haipat.. p. Rezistenţa lor organizată ni noiembrie 1917.". i. Uricii germane de sud-vest de către Uniunea i încheiat la 9 iulie 1915. australienii şi neozeelandezii insulele Samoa de vest.. iar detaşamente izolate au IM iluipă încheierea armistiţiului generali1. la ocuparea portului M ie germană.i din anumite ipuncte de vedere. Colonia igermană Togo. • fîrşitul lunii august 1914. în vreme tratatului amintit. '.im i le metropola lor.şi campania trupelor engleze. 608—622. aşazisuil tratat Sykes^Picot — un „exer-" — a împărţit anticipat zonele de influenţă în Orientul Apropiat..ulcstina. la care merită să I ipuns. . a rămas Franţei 3. . au realizat acest plan în anii lucind suib influenţa sau directa stăpânire a it l nj I'. l i . Insulele aparţinând Germaniei în in sînt cucerite în colaborare. întărite Ltăţi octloniale... pînă în luna " ' I I . e dificil din cauza ni. i cucerit -destul de uşor coloniile germane. în legătură cu Imperiul britanic în pri-i .. i l . iltc probleme mai interesante. urm. . în teritoriile aparţinu i Imperiului otoman 2.. Imperial Idea. Irakul. rezistă l.tei contribuţii şi a diversităţii datelor . viitoarea Iordanie. din Africa de i merită în aceeaşi lună .

Importanţa acestei contribuţii a imperiului la război a obli-j gat Anglia la mai multă condescendenţă în relaţiile sale cu] dominioanele. premierul englez Lloyd George a invitat pe primii (miniştri ai tuturor dominioanelor la Londra. Ele au avut peste 200 000 de morţi *. p. obligate să | participe la război. Primul ministru al Canadei (R. Australia. D e m a n g c o n. legea a fost supusă unor referendumuri succesive. Ca urmare a acestor întrevederi. ceva mai uşor aplicate în Africa de Sud şi Noua Zeelandă. întrucîtva şi cu celelalte colonii. La 20 mamtie 1917. războiului şi constituia un element principal de susţinere al acestuia. în unele din ele. p. pp. Situaţia excepţională creată ide război a constituit un element care a favorizat consolidarea aspiraţiilor dominioanelor spre staibilirea unor raporturi de ega'litate în drepturi cu Anglia. dorninio. reprezentând numai -cheltuielile militare propriu-zise. j pentru a avea o imagine cu totul aproximativă despre datoria pe care Anglia a contractat-o (faţă de coloniile sale. * Ibidem. în Australia. Legile de ireonutare obligatorie. Hughes) au fost invitaţi cu începere din 1915 la! unele şedinţe ale cabinetului britanic şi ale Comitetului dej război. pp. 179. întreaga economie era destinată. op. 2 1 362 . pentru] o conferinţă imperială. 633—634. Ţinîrad seaima de faptul că. care au durat şase săptămâni.inelc (Canada. 641—642. apoi cel al Austra-j liei (W. primele două respingînd-o. Ibidem. cifra de mai sus trebuie de cîteva ori multiplicata. atingînd pe cap de locuitor. 643 . valori mai: rid icate daoît în metropolă 3. în primul rîndl India. M. direct sau indirect. dominioanele au adus o contribuţie de. dar şi pentru „o serie de întruniri ex-J traordinare ale Comitetului de război".la irecrutare şi chiar răscoale locale 2. cit.. 862 milioane de lire sterline. în timpul i ostilităţilor. s-a constituit Corni-' Ibidem. Borden). Pe plan financiar. Noua Zeelandă şi Africa de Sini) împreună cu India au mobilizat în total aproximativ 2 750 000 ele oameni. I )atoria publică a tuturor dominioanelor a crescut de cîteva] ori.In cei ipatru ani de război. în Canada s-au înregistrat acte de rezistenţă pasivă . au întâmpinat rezistenţă în Australia şi Canada.

ci ca de al căror punct de vedere. trebuie să se ţină permeiul acestei optici. întregul edificiu urma moi. cit. aşadar. mai adîne în orice caz dispariţii a unui termen. Iar premierul canadian Robert n. într-un sens. cuprinsă în cuvîntul Empire.uută de ministrul sud-african Smuts. că perioada anilor 1914—1918. I. format din II membri : X <lin partea i partea dominioancloi. pp. pp. mele către o modificare a structurii politice a „Trebuie să se schimbe ceva". declara miI urnei Curtis. 631—632. cu rolul COOraonării .război. pregătirea tratatelor de pace *. i i imperiului şi al consultării în vederea i (I în problemele polii boi. nlcra. icter de excepţie al relaţiilor interimioeriale. Tbl Concept of Empire. organ din vara anului 191S a avut chiar.. I I . 389—394. >i paralel cu aceasta fundase un vast orgaii r. 323 şi 327. ■ M i e I'. exprimat de i lor conducătoare. 363 .Op. în apriroloniile — pe unele le crease ea însăşi. UJI termeo acela de Commonwealth. pp. it în conformitate cu interesele sale ecoI )upă încheierea primului război mondial. i(n IM . ca . aceasta înseamnă IM -nMlui" imperiului. în Marea Bririţi şi si orienteze evoluţia imperiului în sensul mai i-ii'nînd decît al centralizării" 2.iioarea observaţie : „Spiritul de orgoliu naboiul e în curs de a-1 dezvolta poate foarte 'iiil iţii psihologice pe care voi. menit să înlocuiască M i t r e . Sugestia MiMimitate liber consimţită de naţiuni egale în I" i l.

PARTF.A AlV-a DECLINUL .

Suprafaţa . cu peste 400 mi i e însă. I i primejdios rival în lupta pentru reîmpăr. \ictoria dobîndită de Anglia şi de aliaţii ei Iiismului german a însemnat debarasarea mo-nI . atinge milioa/ne de kilometri pătraţi.CAPITOLUL I IN RĂZBOI LA ALTUL (1918—1939) inului război mondial a aşezat Imperiul briu.sa. cînd î! i pol eon.le s-au resimţit în evoluţia Imperiului brii umpănă valoarea victoriei militare dobândite. l i n i a r e a popoarelor subjugate de colonialism .nţă şi împotriva dominaţiei străine. i în dome. războiul lăsase urme adînci în viaţa r.nei epooi contradictorii din dezvoltarea sa. războiul agravase mizeria şi nemulu <atît mai mult în mijlocul acelor colectiîmpinse în conflict pentru interese străine. itate de scăderea nivelului de trai se în. rotunjită prin anexarea părţi a fostelor colonii germane şi a teritorţinuseră Turciei în Orientul Apropiat.1 nul britanic ar fi fost îndreptăţit să respire ■ i a înainte cu o sută şi ceva de ani.

aparatul său de reprel>ite în urma efortului de irăzboi.i politicii tradiţionale a metropolei. Iar contribuţia economică dezvol• I i<I. branşe inIntl. în ansamblu.. 367 .MI mai favorabile de desfăşurare. Burghezia şi ml din tăriile coloniale făcuseră progrese sub raiJ conştiinţei ide clasă. mult înainte.ui totodată pe cele vechi. chiar şi în ilc puteri înving ătoair e.. ibuţia lunană la oare coloniile fuiseseră supuse crease popoarelor acestora efective militare instruite.. IH>Î a imperialismului. Victoria Revoluţiei iKinbrie a constituit un exemplu pentru lupta lahi şi naţională a tuturor popoarelor asuprite.

Anglia oscilează. 1963. bumbac. ci calculele înfrigurate ale unor soluţii de salvare. Dar aparenţele. Criza a dat un mou avînt . Ideea imperială e imai mult decât în defensivă : în retragere. unt. Hubert Deschamps. dar a alimentat şi tendinţele politice cale mai reacţionare. fiecare aspirîmd ila avantaje economice şi teritoriale.Tratatele de pace imperialiste din 'M9 1920 n-au putut crea stabilitatea dorită de autorii fii iarii lor. ceai. suportă tonul imperativ al dominioanelor. ed. precară.şi luptelor revoluţionare. de foarte mare putere. p. zahăr şi 15% din producţia de grîu. caracterizaţi prin recesia econo mică provocată de consecinţele războiului. tinzînd spre formule superioare de integrare şi dominaţie. cacao. Anii care i-au urmat stau sub semnul unei şi mai mari incertitudini. 1 III-a. In 1939 în cuprinsul său trăieşte uin sfert din omenire. întreruptă de criza mondială din 1929. Nu mai sînt căutările suverane ale celui sigur de forţa sa. Pe lingă factorii amintiţi mai sus. înăbuşă într-un loc o răscoală. caută forme de reorganizare. el deţine sau controlează o parte apreciabilă a producţiei mondiale de petrol1. tratează cu coloniile turbulente. a . fier şi oţel. Imperiul britanic face încă o figură de mare. sistemului capitajist ou d-a reuşit decît o stabilizare relativă. dină. came. în Orientul Apropiat şi prin capitalurile plasate îm diferite părţi ale lumii.inilor de avînt revoluţionar de ipînă da 1923. care reizbucneşte în altă parte. oricît ide extraordinare. o treime din de aramă. trei sferturi din cea de aur şi nichel. Paris. a pregătirilor febrile pentru mn nou război imperialist de reîmpărţire a lumii. îanşală. El furnizează jumătate din producţia mondială de orez. La fin des empires coloniaux. în urma . trece de la excese de duritate la menajamente şi concesii. Stabilitatea şi unitatea sa economică şi pdlitică sînt afectate profund. în aceste împrejurări. tnangan. 30. an dauna celorlalte. cauciuc. cărbuni. apar oontradicţii chiar între puterile învingătoare. cositor. iun alt moment de agravare acută a multiplelor contradicţii care îl macină.

A fost. generalul Smuts — s-a încercat • le reîmpărţire a coloniilor. Africa de Sud şi India cu cîte doi reprei r Noua Zealandă ou unuil. separat de Anglia.i dintele Statelor Unite.in fost ^respectate şi că Imiperiul britanic a tins i i i ■ Ic l.I Zcolaindă1. şi de repnii ilc Sud. în teritoriile sub isă instalarea ide baze militare. Potrivit acestei . it. Dominioanele sînt Naţiunilor. |. în această formă. fostele teritorii otocoloniile germane din Africa orientală şi . evident. suprafaţa mai mare luînd-o Franţa.i ... pţia Camerunului. poziţia lor de state suverane. Hului de ila Versailles. I I I . >prin adoptarea aşaţi. mai ales cu Franţa îşi Statele Unite.i fostele colonii germane şi teritoriile opiat care aparţinuseră Imperiului otoman i de anexiune sau de instituire a unui pro' atribuite administrării Societăţii Naţini «vei sa îndeplinească această sarcină prin manire ale unor asemenea mandate urmau a le i rolul Societăţii Naţiunilor.i nord de ecuator le-a administrat Japonia.uiiDa de vest. au avut ca mandatari NOII. şi interesul i un număr sporit de voturi pe care să poată i l t ă parte aceste precedente au fundamentat .i mai adăuga că prevederile regimului ii .. domi11iiIia sînt admise ila tratative.. Dominicanele îşi confirmă şi „tic i n i e " .Tratatele de pan ni fapt semnificativ pentru evoluţia raporturilor i imperiu se profilează cu ocazia Conferinţei de li Paris. I de sud-vest a trecut sub mandatul Uniunii insulele germane din sud-vestul Pacificului.< i n u t i l . Ele au mate direct faţă de Societatea Naţiunilor. Wilson. interne şi cu puteri.I mandatelor — formulă elaborată şi susţinut.iţiile cunoscute ale domkiioanelor la dreptul ■ II 11 «• în politica lor externă. mica parte. I'" . ii ni S. din care a înglobat NiItkti . 369 . După lungi discuţii şi tatonări..

370 . în subsidiar. prin îmbinarea rigidităţii şi supleţei. în imăsura în care cele stabilite iniţial au trebuii puse îm aplicare. iprin tactica reformelor temporizatoare. Reorganizarea imperiului Sfîrşitul primului . Un alt element nou : prezenţa masivă în interiorul imperiului a popoarelor musulmane. caracterizate prin arta compromisurilor. Se simţea. In structura sa politică internă. diferenţiate.spre a. ci luptei 3« eliberare care s-a dezvoltat în ţările şi teritoriile de sub mandat. jenant. a îndemnat clasele dominante engleze la punerea în scenă a unui nou act al politicii lor. necesitatea de a întreprinde un pas şi pe arena imperiului.politică prqpriu-zisă. spre a combate impresia că Anglia susţine . faptful sau s-a datorat autoritiţii iaţii Naţiunilor sau respectului pentru angajamente ilegal contractate. Element cu atît mai redutabil. în cadrul dreptului internaţional. din mai multe puncte de vedere. în jurul căruia „Cele 14 puncte" ale lui Wilson şi climatul în care se desfăşuraseră tratativele de pace făcuseră o colosală publicitate. animase un spirit de protest şi de solidaritate musuliă. întreţinută pentru a abate atenţia de la substratul imperialist al rezolvării marilor probleme internaţionale. cu cît războiul purtat împotriva Imperiuilui otoman lestrămarea acestuia. după autoritatea care ile administra direct : Anglia sau unul din dominioane. pentru libertatea ji unitatea lumii arabe. la care Anglia îşi dăduse largul său ! urs. avîmtul revoluţionar care «e manifesta şi sub forma luptei de eliberare naţională din colonii. Concepţia imperială britanică se contrapunea. în sfârşit.război mondial îşi încheierea tratatelor de pace accentuaseră diversitatea Imperiuilui britanic. răspândite omogen. trata teritoriile respective colonie. principiului autodeterminării popoarelor. atirugînd din plin posesiunile britanice. din Egipt şi Sudan până (în India 'de nord.autodeterminarea numai acolo unde inu-i lezează interesele. a cărei bază religioasă nu va întîrzia să evolueze către i fluenţa ou mişcarea . da rândul lor. alături de dominioane şi colonii se introdusese noţiunea nouă de teritorii sub mandat.

. i i | > r i u l ă din 1921 a avut loc în atmosfera l'ortni dominată de opiniile şi interesele n ui dominioanelor...pornjte zgomotos şi apoi oprite pe in frîi n i i . l'i.l. p.regimul politic privi-. . ce evoluează prin i către noi destine" *. prin . 171 mai aproape de punctul dincolo de care intere- ilor încetau.. care făcea ca între dominioanc de ifapt. Nu un < de state şi naţiuni. . I m atribuţiile guvernelor din domkiioane. Răspunzînd pro .un sistem ân mişcare. i l r a realiza o federalizare a inuperiulu!. op. i .olewiii. arabi şi dominantă se regrupează. caută să-şi larme într-un consorţiu.cralian Hughes spunea : „Multe persoane . coni op. cit. p.... 187. B e n n e t t .ne încontinuu din .... mai metropolei. I ic vorbesc despre o constituţie imperială... Acestea erau dominicanele. ormă politică imperială în condiţiile de după primul lundial era normal să se îndrepte către concilierea i metropolei cu acele componente ale imperiului care iiujoru perspective de a rămîne în cadrul său şi a fi nsolidarea lui. ii o delegare către un organ de conducere I. ci .tradiţiile şi sentimentele de-lond etnic comun.partea dominicanelor. 389...II . Ulii li .. 371 . inoile wve : c«le mai stnîns legate de metropolă \ iilor de capital şi a relaţiilor cornerul ilo dezvoltare şi structura lor de clasă. I .. Operaţie re-i ea răspundea dezideratelor vechi de 11 II in.1 muie ale acestui proces s-au succedat destul i aiul Smuts anticipa asupra caracterului „Sîntem un sistem de naţiuni.ii I i ce se contura la orizont după primul i fel sub semnul polarizării intereselor puri de popoare şi state aflate sub In raţa intensificării tendinţelor spre 'U'lor de milioane de hinduşi. cit. Un sistem de state. .. prin . contradicţii de ineînlătiii..

cit. op. în martie 1917. Nu numai fricţiunile cu Franţa îin jurul problemelor germane. ca a admis că orice guvern din imperiu iare dreptul de a încheia cu alt stat un tratat de orice natură. sub forma creării Comitetului limperial de război. ân locul t* estei structuri empirice. La conferinţa imperială din 1921 s-a adoptat hotărîrea ca . p. 28. Principiul relaţiilor între Marea Britaoie şi dominioanele sale este libertatea de acţiune" *. op.pe viitor politica iganerală a imperiului să fie stabilită în acord cu avizul domiinioamalor. Demangeon. pp. la problemele Pacificului dedît ale Europei. Faptul nu putea isă rămână fără consecinţe adînci. o mouă conferinţă imperială a dat o baza puternică transformării structurii constituţional-juridice a imperiului. 182—183. 188. H a r d y. stăpînirea unui stat -superior asupra vasalului" 4. „Cuvintele imperiu şi imperial — spunea lordul Miilner — sînt în multe privinţe nefericite. Conferinţa imperială din 1923 a marcat un nou punct. 4 După C o x. cit. 372. isub rezerva de a avertiza în prealabil metropola. âneepînd de ila suprimarea termenului însuşi şi înlocuirea sa pr. de obicei citate ca motiv în analele diplomatice. ilogice. Fundamentul unităţii sale este completa autonomie a părţilor eare-1 compun. dictat de împrejurări excepţionale.. existat vreme de secole fără aceste lucruri. Ele uită că imperiul a. p. mai i abile. modelată de timpul şi circumstanţele în care am trăit. Trei ani mai tîrziu.ale imperiului. Cel mai bun mijloc de a distruge acest puternic imperiu este să te ocupi de constituţia lui...struită după un plan logic.in acela de „Commonwealth". de pildă.. Asigurarea unei depline libertăţi pentru fiecare parte «garantează unitatea spirituală care ne leagă pe toţi. în (noiembrie 1926. ■iu înclinat politica engleză către o îndepărtare oarecare de complicaţiile vechiului continent2.. op. Ele evocă dominaţia şi supremaţia. învestit ou puteri asupra diverselor părţi . Se transforma astfel în sistem permanent. cit. p. sau acele dominioane care ar putea fi interesate 3.. Ble visează um Consiliu Central.. ~ Ibidem. ci şi considerente legate de punctele de vedare ale dorninioaaelor. ceea ce se iniţiase. a 3 1 372 ... Domiinioanele erau mai puţin interesate de politica europeană.

di I iniţia lui Balfour.ua pe motiv că ar fi fost în contradicţie cu im Britanii. o lege votată în parlamentul unui dominion in ilul.ivi-au guverne responsabile : Marea Britanie. i Zedlandă.. Nici o ilege britanică nu-şi 1 11111.t regim după primul război mondial (1921). cit.witcrioare. . ca membri ai Cole Naţiuni" 1. n... . egale : un fel subordonate una alteia în vreun aspect interne sau externe.. Irlanida 3 şi Uniunea Sud-i. i i adoptat ca bazî a relaţiiloi dintre A. unite însă prim supunerea coroană şi asociate liber. 354 . în ultimă instanţă. . o în .orc va continua însă a se numi „al dominioanelor" l deveni „Minister pentru relaţiile în interiorul Com373 . defimitivîind reforma imperiului. protectorate şi teritorii sub mandat.i i 11 dificultăţile şi răspunderile Angliei în doIII..iţa unor onome în cadrul Imperiului (britanic. citt CO . Canada. op. I I . . au încetat ia se mai numi domi-. înN. A Short History. p. Imperiul [britanic" se va înţelege de atunci ..11 (■ . el va reprezenta corauJ englez.. ca un fel de repreul Statut de la Westminster a consfinţii .nglia şi ■. p. Termenul de Conumonweakh se aiplica grupu-.Ic ordin internaţional decît ou consimţământul i i '■'.i asupra domimioaneilor decît la cererea in* i un dominion nu putea fi angajat la acceptarea li . . . Forai de legătură între iguvernul ioanelor urma a fi constituit de înalţii co.. i i i i > n î m l o controversă de durată.. de fapt.im'bilul politic format din ţările CommonColonii. II. i . i . Dominioanale erau autorizate a proixiiMtoritorial. s-a hotărît n'ral al fiecărui dominion să fie numit conguvernu'lui respectiv . Gr im al.Ii I numiţi de celle din urmă. rmă astfel impresia că reforma imperială 'de după oi mondiali a reprezentat.

Soarta acestora.' ploatare capitalistă. întrunit la Scarborough în 1925. în ultimă instanţă.minaţia asupra imperiului. mergînd pînă la dreptul separării lor complete 1. deşi aveau o populaţie mult mai numeroasă. ( ptate de la acest regim. fenomen politic. Congresul trade-unionurilor. Economia imperiului e dominată de marele capital monopolist. asupra eforturilor de a-1 reorganiza. Congresul şi-a exprimat opoziţia sa faţă de imperialism şi a decis să ijine pe muncitorii din întreg Imperiul britanic. a cărei concurenţă e folosită pentru reducerea nivelului de trai al muncitorilor din Marea Britanie. această realitate ar fi trebuit să constituie una din forţele sale de coeziune. ce are drept scop obţinerea de surse de materii prime ieftine. nu se poate dispensa de o privire în adîncime. a adoptat cu 'imensă majoritate de voturi (3 082 000 contra 79 000) o rezoluţie care constata că dominaţia guvernului britanic peste popoare nebrkanice este o formă de ex. Imperiul britanic. către substratul intereselor care pretind şi încearcă menţinerea lui. Concentrarea sub un control 1 După R. precum şi de mană de lucru ieftină şi neorganizată. 1951. a oglindit. în lupta lor pentru organizare sindicală şi politică. In sine. Rezoluţia apăra prini t l dreptului tuturor popoaredor din imperiu la autodeterminare. Bucureşti. 159. creînd i orul său iun grup de state privilegiate în raport cu altele. clasa muncitoare britanică s-a ridicat cu hotărâre în sprijinul popoarelor subjugate de imperialismul englez. P a 1 m e D u 11. în perioada de efervescenţă a proiectelor de reformă imperială şi totodată într-unui din momentele de remarcabil avînt revoluţionar. de suprastructură. Criza Imperiului Britanic. In subteranele Imperiului : o incursiune în economie Pe fiecare treaptă a evoluţiei sale. dezvoltarea bazei sale economice. rămîneau pe un plan de inferioritate politică şi lîcă. perspectivele Jor de viitor. p. O judecată de valoare asupra evenimentelor prin care trece imperiul după primul război mondial. 374 . aspiraţiile spre libertate pe care şi ele le nutreau erau trecute sub tăcere.

Capitalul ame. rămânerea unora în urma decurge din interesul monopolurilor de a i unui ile de producţie care oferă uin maximum Umilever" se implantează după primul lonomia Africii de vest . ine de dolari în 1931. itiţiile de capital american depăşesc pe ■ i ii. Cf. I . iar Nigeria o mare ulei de palmier. p. cel i un l i . deosebirile de componente.. 45. în fond. unor capitaluri de milioane de dolari.4 U '1 Achnacarry din Anglia. î i u i c reprezentanţii acestora a survenit un • ■ ' ' l i . I . el acaparează i ii i ore a fructelor şi seminţelor oleai . p. în baza că■ iK -1C .de prospecţiune şi exploatare. în această perii'ortatoare de cacao din lume.ila investiţii şi profituri — între soii ic si franceze 2. e sesizaI ie pildă.l american în coloniile britanice nilioane de dolari în anul 1912.l i a sa de afaceri comerciale ou Africa ii duliei ra/boi mondial. între 1926 şi 1930 media se la peste 50 de milioane de i. a însemnat. prin sucursale ca iiipany". în realitate.i .i fost luat cu asalt de marile trusturi In 1928. 340.lirelor multiple ale vieţii econom . înfiinţată în 1929. metodele de exploatare lonopoliste au conservat şi chiar au accentuat burii economice a imperiului. prin eliminare. Im pire by Treaty. o înfrîngere a i p i i a l englez. în special americane. care n-a reuşit a-şi păstra i vastele terenuri petroliere din fostele proHIui otoman. 375 . 22.e. p. lor potenţial de unii ri'iit însă. Coasta de Aur devine. Penetraţia în Imperiul i iine. la sute de milioane rropiai . precum .< i. între 1910 şi 1914 exportul de Im Uniunea Sud-Africană era în dr dolari anual. în Canada.

59 miliarde. pp. în „dumping". el află aliaţi în exploatarea şi ţinerea în supunere a popoarelor din ţările coloniale 3. Pe itărîm comerciali. cit. flagrantele inegalităţi între sectoarele şi ramurile economice. 3 Gouber-Miller. op. pentru a contracara. 138—139. în ansamblu. capitalul monopolist n-a distrus în colonii relaţiile de producţie şi instituţiile sociale perimate. iar dintr-altul să le frîneze sau să le distrugă. metropola e confruntată de o dilemă insolubilă : interesele ei i-ar pretinde. op. Cf. în perioada crizei. cit. Nortb 376 . II. considerată ca o .umi protecţioniste de 35% în Africa de est şi Uniunea Sud-Africană. dezvoltarea burgheziei naţionale şi a proletariatului. Concluzia ce se poate desprinde este că. economiei coloniilor britanice caracterul unei dezvoltări mai complexe.. din Egipt până în Afj iud. p. is-a înregistrat o sev iţă japoneză. faţă de 2. să dezvolte în continuare aceste forţe econo-. pp.unitate economică „penitru sine". se relevă din ce în ce mai ireconciliabilă ou interesele coloniilor. îndreptate împotriva invaziei de mărfuri japoneze "-'. mai subminată de contradicţii. In elementele sociale suprapuse ininplet aservite — feudali locali sau burghezie „compradoră" — a căror existenţă capitalul monopolist încearcă să o iţină. ca instrument al marelui capital monopolist. Baza sa economică e tot mai şubredă. iîn intervalul dintre cele două . Brebner. dintr-un punct de vedere. a unei anumite dezvoltări economice şi sociale. ceea ce a dus la instituirea. Ajunse acestea pe o anumită treaptă. menţinîndu-le astfel în înapoiere şi puoîndu-le grave probleme. iprin aceasta. 3. Investiţiile de capital. Pentru a putea exploata avuţiile coloniilor. 144—146. ele au adînoit dezvoltarea lor unilaterală.. 2 S î k. 1 Atlantic Triangle. 238. Anglia a avut nevoie de stimularea în imperiu a anumitor forţe de producţie. stimulate în timpul primului război mondial şi de 'necesităţi strategice. între 1931 şi 1933. mico-sociale.războaie mondiale. au dat. El le-a conservat în mare parte. Dar din punctul de vedere al fiecărei colonii în parte. a onor v.cele engleze1. Mai mult: după cum constată recent unii cercetători.16 miliarde dolari. în 1933—1934. persistenţa dominaţiei coloniale britanice.

II uli importante în această direcţie a fost etalonului aur.i . devenea mijlocul i plaţilor. i. de drept. . în posibilităţile sale de desul i . în I I C'l'ol.. devalorizarea lirei ■ i u i valutare a lirei. ni ori s-au ales cu salarii reduse la mini liaotic al umor interese ce se disputau la i New York. u ii . «căderea rapidă a rezervelor de am l i c i nu mai putea fi obligată. adîncind I' din cadrul său. n i i l i i i aur s-a făcut pentru a împiedica.^ l . i l i . ale prăbuşirii preţurilor.Criza economică mondiala difl 1929 1933 şi urmările sale pentru Imperiul britanic crizei economice din toamna anului 1929 a nai mult baza economică a imperiului. i îui aur. Anglia şi-a intensificat brusc ofen-i|" ' " i " "i mim. legate de acesta prin re-• i (de pildă. i la.i breşe ad&nci în economia imperiului. i i ă cu circa 25°/o.i ailte ţări. i .i lor se afla în mîinile diverselor societăţi l'opulaţia şi-a văzut agravată mizeria. i i . 11<■ i rezervele de aur şi de valută. Necesi■I-iitru comerţul în afara zonei. în sensul menţinerii coeziunii sale i I n . le erau • mă la concurenţa unei anumite sume 377 .i capitaliştilor din toata lumea în l< supraproducţie.l. . l i u l .sale ifaţă de interesele britanice.• i u c i l i .de altfel. Au reieşit cu toată vigoarea i l i n Ar exploatare care răpise coiloniilor orice Mii|>imî. în cadrul zonei valutare posesiunile britanice erau obligate să de\ 11 -. Portugalia..U. Criza a atins grav coloniile.. de pildă în industrie. exclusiv i " ţ ' l<spi-r. statele scan.. cuprinzînd în prm. munci.ndu-le introducerea culturilor des-ilczvokînd..

de la care era de aşteptat principala rezistenţă. consfinţită prin legea din 29 'februarie 1932. adoptat tot în 1931. Sernnifi. înlesnind totodată şi dirijarea investiţiilor de capital britanic în interiorul ei. MC a imperiului într-^uin sistem economic închis. Ea a reuşit să păstreze. din pricina crizei. oare instituia o taxă de 10% ad valorern pe toate importurile. totodată. avînd im rol preventiv şi compensator al unei alte măsuri. au acceptat crearea /. în compensaţie. convertirea oficială a Angliei la protecţionism. Histoirc des Crandes Puissances.din valoarea rezervelor de aur depiue. îl şi în funcţie de posibilităţi şi urgenţă a intereselor. generate de criză. puternic afirmată la începutul u l u i . asupra instituirii unui sistem de tarife preferenţiale în interiorul imperiului 1. pp. conferinţa imperială de la Ottawa a confirmat acceptarea din partea ţărilor Commonwealthului a noii politici vamale britanice . a încercărilor de transfor-i n. ceaiul.şi restul imperiului. 1 M a x i m e Mourin. 1958. un fiu al lui Joseph Chamberlain. în cadrul căruia cancelar al eşichierului era Neville Chamberlain. venea să de confirme.caţia vi se înscrie pe linia. a IH-a. de. 1918 —1958. dar abandonată curînd. Paris.a fost o instituţie care a căutat să atenueze forţele centrifuge ce se manifestau In imperiu pe plan economic şi în special comercial.anei lirei sterline şi integrarea lor în acest sistem (în afară de Canada). Zona lirei sterline . facilitate prin tarifele preferenţiale existente. în acelaşi an. proporţia importurilor şi exporturilor britanice în imperiu. ed. exceptînd grîuil. 247—248. 1932. 378 . Pe de altă parte. Ea se impunea acum. cam la nivelul de 33—36% din total. peştele uscat. în condiţiile excepţionale create de criză. din cauza propriilor lor dificultăţi economice. libertăţile tpolitice pe care ele le urmăreau de mult. bumbacul şi lîna brută. a legăturilor tradiţionale cu Anglia . Statutul de la Westmioster. Legea tarifului protecţionist a fost propusa de guvernul de coaliţie laburistă-conservatoare Maodonald-Baldwin. adoptată itc cîteva lumi de Marea Brkanie itot în mod forţat. Ţările Commonwealthului. E vorba de „moartea liberuluijschimb secular". ele au căzut de acord.

i invariabil: Mahatma Gandhi. a revenirii spre o sili ales. Prima e i Liuropei . au de eliberare din India. în cadrul guvernării imperiului. creează i lirei cu intenţia facilitării schimburilor şi Ar si instituie apoi tarife protecţioniste. A .1 însă o inevitabilă sursă de complicaţii a viitorului. Lupta ■ iprintre evenimentele remarcaic înţelegerea şi explicarea ei neceIj . Ceea ce imblu de măsuri logice în conjunctura i . Im urmă erau alcătuite în aşa fel ca să rne-. 379 . •nicrnică şi interesantă.1 : Mahatma Gandhi ■ li .xnume.crizei în politica economică a Angliei şi a impresia dr con. chiar pentru .r . i i | > i . ed. i activităţii şi concepţiei aceluia . o sursă de adîncire a neconcor-: metropolei şi dezvoltarea pe o I ncă a aspiraţiei coloniilor spre li iinfirmă impresia notată de Aaidre inului contrar al metropolei şi imde/.Br. ii La Crise Britannique au XXe siecle.n. inscmnind „marele spirit . •i l i n i i precise. fiu i / S . i n i. hand Gandhi 2 s-a născut în 1869. E greu să mu se considere ca atare uri care depreciază lira şi o fixează în aceinijloc de plată îm locul aurului. . MI ni exporturile ţărilor din imperiu.probleme care s-au ivit Angliei între cele indiale. r . ministru într-un principat indian. de imposibilitate obiectivă a urmonea ilinii. iMitestabiile.ibilitate. cal de al doilea — cu tine- lmli.ca ritm.voltării lor inegale. upr. .

. pp. crezând că. non-violentă şi reîntoarcerea la formele vechi ilc economiei. el a pus bazele unei concepţii politice proprii. cit. India va primi independenţa. prin toată conduita sa. preconizând inaderenţa la ea prin rezistenţă pasivă. de pe poziţiile unei morale idealiste. Slăbiciunea ei ţfbnJ. el scria : „Voi lupta pentru o Indie în care oamenii cei mai săraci să simtă că este într-adevăr ţara lor. pentru o Indie în care toate comunităţile să trăiască într-o înţelegere deplină" *. op. E drept. Era indus astfel către soluţia utopică a reîntoarcerii -la munca manuală. el urmărea prin aceasta şi scopul practic al boicotării produselor engleze şi al restituirii unei relative independenţe economice ţăranului indian. El denunţă această civilizaţie ca sclavă a maşinismului şi a banului. în forme specifice tradiţiiI01 filozofiei hinduse.studiat în Anglia şi a practicat un timp avocatura. Gandhi scăpa de asemenea din vedere contradicţiile de clasă proprii ale societăţii indiene . Gândiri pleacă de la o critică a civilizaţiei moderne. în construirea căreia ei să aibă cuvîntu! hotărîtor. indiferentă faţă de nevoile sufletului. Refuză să accepte o astfel de civilizaţie. cu care a căutat a fi consecvent în primul rînd el însuşi. în 1915 a revenit în India .unontală era ignorarea luptei de clasă. Bogat. conferind totodată acestui precept şi un sens etic.1 de onii cunoscut. s-a declarat în favoarea spri jinirii Angliei în război. De aci proveneau. Gandhi condamna civilizaţia modernă. drept recompensă. în ultimă instanţă. ca apărător al drepturilor emigranţilor indieni în Africa de Sud. La începutul veacului nostru. o modalitate de rezistenţă împotriva Forţelor asupritoare ale poporului indian. în aceeaşi vreme însă. efl renunţă la profesiunea sa. mumele său . consideriînd-o imorală şi îşi impune o existenţă modestă. fără a discerne îndeajuns faptul că aspectele sale negative provin din condiţiile sociale în care ea se dezvoltase. pentru o Indie în care să nu existe o clasă de oa meni de sus şi o olasă de oameni de jos. cu adînci implicaţii filozofice :şi morale. de o formaţie intelectuală occidentală.■ 1 După M e h r u. 405 -406. integrate într-un cuprinzător sistem de gîndire. greşelile şi inconsecvenţele sale. 380 . Doctrina lui Gandhi exprima. cult. schiţîndu-şi ţelurile. Din primele sale lucrări.

Poporul indian . i i i .-.a reuşit să păsItul burgheziei /naţionale asupra maselor popular. u i i .. cu Y ' i î n i l „să-i ciUiprindă personalitatea.u ii lirice. p.1.. compuse « I m care două treimi erau aleşi. viceregele .. m pi rioada avîntului revoluţionar de după 1918 H au pus iîin aplicare reforma guvernării baza recomandărilor raportului Mom [ea instituirea pe lîngă vicerege şi ii I i i u l i r i . 124 000 000 de locuitori.iui britanic. în fruntea cărora Jawaharlal Nehru mi.. El a dat un nou im treaptă superioară mişcarea de eliberare fost în fruntea acesteia pînă la inii i dobîndirii independenţei.. ■ poporului. 400.1 unui Consiliu de stat.personală. 3S1 .. el a II primu/l irîmd gândirea omenească" 1 .. format ain şi a unei Adunări legislative. descriindu-i apariţia: „.. I coloniali»]. el a brăzdat rîs vălul de pe ochi. ca o rază de lumină. idee împărtăşită de Gandhi mtomporanii săi de generaţie din intelectua. Se pol în schimb nota cu sale.puii vieţii. ca şi prin exl . ca o vijelie. dezfoi■ i i .. să militeze pentru emanrnetodele sale de acţiune. Nehru ■i mi. im şi hinduşi. ca şi după moartea sa. pe acela de a fi transformat Congresul i u n o organizaţie democratică şi de masă... Gandhi ..Ca ppoupat care ine-a făcut să ne înidreptăm n adînc . it. Faţa de iu udările origanelor de mai sus..'■ combată sistemul castelor. Dreptul de vot pentru locurile ilativă 11 aveau circa 900 000 de indieni..ţinînd saamS de diferenţele specifice ale soiţă de cea europi ritkă a gandhismului ilifiente precauţii. 111 < | • 1111 de veto..

. Adunările (provinciale cuprindeau membri aleşi. exprimat în termeni care -să fie înţeleşi şi să-1 facă să fie urmat de cît mai mulţi. op. Congresul indian. era un apel ia grevă generală. Mari demonstraţii şi ciocniri cu poliţia continuară în primele zile din aprilie. lîiii urma căruia s-a observat un apreciabil exod al lor spre Afganistan -. la acea dată. considerînd reforma insuficientă. La 13 aprilie 1919. în proporţie de patru cincimi. a respingerii oricărei reforme din partea englezilor. prin încetarea tuturor muncilor. Căzură sute de morţi şi răniţi. în fază încă inciită. Gandhi proalamă pentru 30 martie un har tal. W i 11 i a m s o n. deci. a credinţei). Dispuneau de ci peste 5 milioane de indieni. să adopte linia non^cooperă. De fapt.rii. In Pendjab. în oraşul Amritsar din Pendjab. A fost unul din cele mai sîngeroase episoade ale represiunilor engleze în India. Erau 9 mari provincii în India. sub influenţa lui Gandhi. tru pele deschiseră focul în plin asupra mulţimii care participa la un miting. Englezii răspunseră la aceste tulburări. 308. p. de instrucţiune publică. exprimînd resentimentul stîrnit printre ei de politica Angliei ifaţă de Imperiul otoman. cit. întreaga ţară fu cuprinsă de revoltă. aruncări în aer de căi ferate şi poduri. p. să se angajeze într-ium gigantic boicot politic. prin introducerea legii Rowlatt. In februarie 1919. în fond. II. . 2 1 3S2 . de admini urbană şi rurală. A Short History. Gandhi înfiinţase liga „Satyagraha" {Perseverenţă în adevăr). au proclamat India o „Dar-fUl-Harb" (Ţară a neliniştii) şi au răspîndit consemnul refugierii într-o „Dar-ul-Islam" (Ţară a supunerii.In administraţia provinciilor1. 167 . Starea de asediu se in troduse In multe regiuni.111 fosi stabilite drept adunărilor (consiliilor) provinciali' di le în materie de impozite şi taxe -locale. de lucrări publice ile interes secundar şi de igienă. care lărgea competenţa şi drepturile represive ale aparatului administrativ-poliţienesc. Ca protest. aviaţia britanică inter veni împotriva grupurilor locale de răsculaţi. se trecu la acte de violenţă. Dreptul de vot pentru -aceste adunări era ceva mai larg. a decis. adică o zi de pocăinţă. R o t h e r m u n d . care milita pentru această idee. Musulmanii.

Partidul Congresului renunţă englezii. în frunte cu Gandln. care avea din parii. \i . conducătorii politici indieni căui în decembrie 1919. tatăl lui | . ! i cva mai liniştit.i li i u .ilr niiileudal.ii o cincime la cele pentru Adunarea leului 1922.i de nceput a o slăbi. Puternice răsro. Numai un ni prezentat la alegerile pentru consiliile ■ num. insistînd asupra renunţării la iolenţă. renunţarea hinduşilor la toate ■ ic de guvern. Congresul n . npniHTc nu rămase însă nici acum în li l i n i i l e de iniţiatorii ei. după ce în toamna anului 1920 l întîiul Congres al sindicatelor din în-at şi primele grupuri comuniste. Gandhi. ■ • I n i . Popularitatea Partidului Congresului . pe baza in 1919. i i „non-colaborării mon-violente progrei etape. zguduiră ita Malalbar. El şi-a elaborat în această constructiv" de reînviere a meseriilor cas383 I I . n i i i i i colaborarea cu englezii. boicotarea organelor efuzuil general de a plăti impozitele. El s-a scindat într-o aripa « I r tre 1 Icea parte şi Mothilal Nehru. ci se declarară pentru .împuterniciri spre a conduce campani. i ■ o aripă de stînga. La iniţiativa lui Gandhi.maselor apucase pe un l^gaş violent. ivennării Indiei. dar şi antiibritanic. Gandhi a fost ares1922 şi 1924. printre i 1 ' 'I mu 'fost boicotate de indieni. i ioadă. i r s-a potolit treptat. niHToluil Partidului Congresului şi contraveundhi. Mişcarea spontană a maise vi existau acum condiţii de a o reinh ■'•nirolul burgheziei naţionale. re politică între Congres şi Liga muiccstui am. i i .i idere bnucă. i i .

voi. au pus bazele organizaţiei Liga independenţei. E/l şi un alt membru al Congresului. programul său rămînînd însă unul de caracter general democratic. muncitorimea indiană şi îndeosebi puternicul sindicat al textiliştilor din Bombay organizaseră câteva greve importante. încît ţăranii aveau dificultăţi şi mai mari la plata impozitelor.resului. în anii crizei.i. voi. Principalele Iui revendicări erau independenţa Indiei îşi desfiinţarea proprietăţii moşiereşti. 127—129. pe cei din industria iutei din Calcutta. spre a fi primit membru a<l ( ion .nice — ţesutul. Subhas Ghandra Bose. op. în anul 1928. încă. grevele de protest au cu prins de asemenea pe muncitorii din industria textilă din Bombay. a constituit cadrul în care mişcarea anticolonialistă a intrat antr-o nouă fază de avînt. Gândii pune un accent mai mare pe lupi i contra alcoolismului şi opiomaniei *. reprezentând aripa stingă a burgheziei naţionale hinduse. Noua activizare a mişcării de eliberare. 1962. Criza economică în India în anul 1927. cit-. printre altele. pp. IX. Criza economică din 1929. s-a constituit Partidul Muncitoresc-ţărănes'C panimdian. Moscova. torsul. Bl se situa şi mai la stingă decît Partidul Congresului. Partidul Congresului a înscris pentru întîia 'dată în mod explicit în programul său j revendicarea independenţei complete a Indiei. pp. Criza a avut ca urmări reducerea producţiei şi închiderea unor întreprinderi. Salariile au fost scăzute cu 30—40%. de unde au rezultat vreo 400 000 de şo meri. Acest partid bucurat de sprijinul grupurilor comuniste. la Calcutta. 239—241 . Sub influenţa acestei organizaţii. Preţurile produselor agricole s-au prăbuşit. 433—443 . din 1928. Demangeon. . De asemene. Jawaliarlal Nehru s-a întors în India dintr-o j lungă călătorie în străinătate. pp. prin consecinţele pe care le-a atras şi asupra Indiei. Practicarea loi era printre condiţiile cerute. prin unificarea unor organizaţii formate în anii precedenţi la scara [provincială. şi Uniunea Sovietică. în cursul căreia vizitase. Vsernirnaid istoriia. pe feroviarii 1 VIII.

La Londra.i tot ceea ce susţinea el. Revendicările fiind respinse. în li li i i uni . eliberarea deţinuţilor politici şi desfiinţarea poliţiei secrete. fapt care a lăsat o puternică impresie. Gaindhi a acceptat să încheie cu viceregele [ndiei . boicotul monopolului pe sare şi prepararea sării prin mijloace proprii. El însuşi.işa~numitul „pact de la Delhi".• in Madras l. Pariului < ongresului. împreună cu 78 de adepţi.ui reftizat să tragă în musulmani. Winston Ghurchill. „Nu avem de gînd — spunea i delegaţii a Congresului naţional la o consfătuire cu gul britanic la Londra. Gandhi a lansat. Unele din ace e. . La sfîrşitiil lui ianuarie 1930. Printre acestea erau : reducerea cu 50% a impozitului funciar. în august 1931. în schimbul eliberării deţinuţilor f dli l 385 n I . in martie 1931. introducerea unor tarife protecţioniste pentru industria textilă indiană. atunci cînd se pronunţa. Gandhi >n-a obţinut din partea guvernului englez satisfacerea nici uneia din revendicările esene ale poporului indian. reflecta totuşi adevăratele gînduri ale . Gamdhi a formulat o serie de condiţii.i Luhore. deşi în acel timp nu ocupa o poziţie de natură a-4 autoriza să exprime o opinie ială.i . în delta Gangelui. în oraşul Peshawar. prohibirea vînzării băuturilor alcoolice. Jawaharlal iru a fod Ies preşedintele Congresului.guvernanţilor britanici. El prevedea suspen< li rea temporară a campaniei de nesupunere şi participarea aici şi al recunoaşterii oficiale a Partidului Congresului ca 11 izaţie politică legală. preparînd acolo sare. pe malul mării. în cursul anilor 1930—1931 l-mitru „zdrobirea" lui Gandhi. a reafirmat revendicarea independenţei deie şi i o nouă campanie de nesupunere. au H n i i tulburări ţărăneşti. în Caşmir. timp de trei săptămîni. bine organizate. Ziua de 26 ianuarie 1930 a fost declarată zi de luptă pentru independenţă.iu durai de 11 ise luni pînă la un an.ahore. a organizat un „marş al sării" în provincia Gudjarat. în cadrul campaniei de nesupunere.ale Indiei. imvpînd cu luna aprilie 1930 şi pînă în anul următor. reducerea cheltuielilor militare şi a salariilor funcţionarilor englezi. desfiinţarea impozitului pe sare. în conferinţa sa anuală ţinută în 29 l. a Congresului naţional indian . trupele him■ . pentru a înceta campania de nesupunere şi boicot. ţţ ..

ea ar înceta pentru totdeauna să mai existe ca mare putere" 1. op. a fost obligată să-i pună în libertate. Albert Einstein — . cit. sub învinuirea de a fi pregătit o răscoală armată contra stăpînir:: engleze. pp.< acordării istatucului ide dominion pentru India. o parte â imperiului ei. El se pronunţa pentru . 386 . . care s-a desfăşurat în tot cursul anului. Tot în perioada aceasta s-a desfăşurat cunoscutul proces de la Meerut. G. Personalităţi proeminente din cultura şi ştiinţa mondială — Romain Rolland. „Dacă Anglia ar pierde India şi aceasta n-ar mai I. din cauza vastei acţiuni re presive a autorităţilor britanice. voi. dar mu după mult timp.1 minarea sine die . op. arestaţi încă din martie 1929. a crezut D upă Nehr u. care oonstituie. 7—13. IX. c it. sau. 495—496.. Guvernul britanic. 129—131. din care făcea parte şi Nehru. India în anii premergători celui de-al doilea război mondial Luptele poporului indian în perioada crizei economice n-au fost cu totul în zadar. 272 . pe care ansă englezii l-au scos în afara legii. cit. mai mult decîi toate celelalte dominioane şi posesiuni.in luat poziţie împotriva justiţiei colonialiste britanice. S-a li Minat un comitet de apărare a acuzaţilor. în (noiembrie 1933 s-a constituit Partidul Comunist Indian. Vsemirnaia istoriia. dar fără a mai atinge amploarea fazei imediat anterioare. Procesul a avut un larg ecou intern şi internaţional. sub presiunea opiniei publice. pp. împotriva a 33 de -fruntaşi ai mişcării muncitoreşti şi ţărăneşti din India. op. 2 1 The Indian Problem.. care au slăbit îmtrucîtva.Churchill — să (renunţăm la cea ma lucitoare şi mai ore ţioasă perlă a coroanei regale. p. dacă s-ar face. în ianuarie 1932. forţa şi gloria Impi riu'lui britanic". D u p u i s. 316—329 şi urm. H. C o u p l a n d . dar n-au încetat. tribunalele din India au pronunţat circa 60 000 de condamnări. în iulie 1934 2. în anul 1932.. în urma eşecului tratativelor de la Londra. pp. 255—259. îm nici un caz în sensul drqpturilor de care se bucur Canada. Gandhi a reluat. Aceasta a condamnat pe acuzaţi ia închisoare pe diferite termene. Wells. Hardy. campania de nesupunere civilă. sub presiunea acestor mişcări. pp.

din 1935. un adunările legislative ale provinciilor. au fost eliberaţi deţinuţii politici.i la noi concesii parţiale. Bl a acceptat.ijoritari în adunările legislative. în care timp ti Uirgheziei naţionale hinduse. i i i ca proprietate socială a poporului a pămîn-l'.iilurile engleze deţineau poziţii „de forţă". apelor şi bogăţiilor subsolului. de i| Mi.1.aceasta i le oferea. fiind • împiedice lărgirea (reformelor — a putut fi parii datorită sprijinului larg al maselor. s-au u n i energice de introducere a limbilor naţionale luat măsuri de promovare a industrializării şi i proiecte de desfiinţare a proprietăţii moşiereşti. de limitare a cametei. munfotelectuali nelagaţi de proprietatea capitalistă buri i i moşierească. S-a încu-i de cooperative ţărăneşti de producţie agricolă. sprijiniţi de Uni Horească şi ţărănească. din care 80% erau ţărani. 387 . Alte organizaţii importante erau uniunile ■ ml în 1939 cam 800 000 de membri. stăpîni pe guverin-lr ii. i ţ i a aripei sale de stînga. au reuşit să introducă o serie de Util* intereselor poporului indian. inclusiv de partidul Iu în ilegalitate. reforma ileeis să participe (la alegeri. în principiu. ml acesta — limitat prin . S-^au promulgat 1 montare a arenzilor. avînd aproxiimlioane de membri. de mo-ii datorii. iar pe pian economic. pentru a folosi li de acţiune pe care . or-'. însuşi Partidul u l u i alcătuia o organizaţie ^puternică.ulurilor. Muncitorimea sindicalizată număra . să formeze guvernele inaugurat astfel ceea ce Netaru a nuna iţie parţială" (1937—1939). Ea prevedea o inie pentru organele administrative provimîntregii Indii ca o federaţie de provincii şi rea dreptului de vot (numai în provincii) ă beneficieze de el cam 10—12% din să sului n-a acceptat.faiptull că puterea centrală mîimile britanicilor. conţinute în legea inistrarea Indiei.. membri. au adus la urne aproape 30 de milioane de ii Congresului a cîştigat majoritatea fin 9 din în care se împărţea acum India.

în jurul Indiei: Birmania. axată pe o declaraţie de principii care enunţa atît combaterea nazismului. preşedintele său (din 1938). cit. 408. Budismul. 1936—1942. sub pretextul situaţiei excepţionale. 476. pe linia unui naţionalism extremist. ed. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial. poziţia Partidului . în fapt. Rezistenţa împotriva cotropirii străine a continuat.1 1 In timpul războiului. 452. „Asociaţia tineretului budist" . a alunecat. nu s-a desăvîrşit. voi. Oxford. englezii au mai trebuit să facă faţă acestei lupte. Bose a fugit în Japonia. acestea au demisionat în noiembrie 1939. 2 N e h r u. în cursul cărora ea s-a manifestat sub forma unor adevărate răscoale sau războaie Jocale de partizani.ului a slăbit. oficial încheiată în 1885. 388 . ataşată ideilor democraţiei burgheze. Birmania a căutat să-şi apere individualitatea. s^a accentuat şi m Birmani.i Bose. cât şi a imperialismului britanic. a IlI-a.. s-a ajuns la o ruptură. cunoscînd faze acute.i lupta pentru independenţă. guvernul central aii Indiei. a servit pînă la un punct drept stindard al acestei rezistenţe în favoarea păstrării specificului naţional. din ură faţă de Amglia. care. După aplicarea legii de reforma a administraţiei Indiei. pp. înglobată din punct de vedere administrativ posesiunilor britanice din India. 63. Afganistan Cucerirea Birmaniei. ameninţată să fie amalgamată de colonialişti în marea masă indiană. O grupare. care a împins-o pînă la simpatii pentru fascismul german şi militarismul japonez l. Vsemirnaia istoriia. religia dominantă aci. Partidul Congresului reintrînd într-o opoziţie activă. Ceylon. în frunte cu Subhas Ghamli. ireizbucnite mereu. în semn de protest. devenind o unealta a fascismului. op. 482 484 . [1943]. Indian l'ulitics. din i919. 449. a început o serie de ingerinţe în activiitatea guvernelor provinciale. IX. pînă la obţinerea independenţei Indiei 2. pp. 454—457 . între această grupare şi majoritatea Congresului. la acea dată.In anul 1939. era potrivnică fascismului. Pînă prin 1922. 26—27. pp. cînd într-o regiune cînd într-aita a ţării. 444—445. 426. Coupland.

cu metode ased i u India. în ■ Im liotei de pe rîul Irawaddy şi al funcţio-i urmare. dacă nu ohiar inspirate de campa-.M— 387.i unei constituţii şi a unui guvern responsabil i Anglia a răspuns prin aşa-numitul proiect roiect de constituţie care refuza introducerea iptlnd organele administrative inferioare. o inaţională. la 1 ianuarie 1923 englezii au în Birmamia sistemul „diarhic". recent fondată de ocul diarhiei. din 1919 *. atunci 18 ani. t. 201—230. a durat din decem-nn i| >rilie 1932 2. pp. Burghezia naţională şi intern rol din ce în ce mai activ în conducerea lliste.i!e lui Gamdhi. S-au organizat un boicot nij>cne şi acţiuni de protest împotriva invaziei I e acaparase în special bogăţiile subsolului. ei greve studenţeşti din 1936 s-a făcut rcîotîia dată tînărul studemt Aung San. 193. 389 . mi crize economice. britanicii au acceptat instituirea l'onsabil faţă de o cameră a reprezentanţilor. încă. 189-UO— 317. ţărănimea a fost i i l r tulburări şi răscoale locale. în anii imediat următori primului iiidenţii binmaaii au organizat mişcări de ivorsi taţii din Rangoon. renitent faţă de hinduismul Indiei în«i < l > n baza mişcării era oferită şi (sau mai ales) de dezcit. viitorul conducător al luptei de eliberare firman împotriva imperialismului japonez şi III -n are W. Cea mai Lm-i an dusă de Saya San.. i'invocat o mişcare de protest. e cu destinaţie comercială şi comerţul în ţţreve printre lucrătorii de pe orezarii. între cele două războaie mondiale. după m<> im ţiona în India. responsabil şi-a luat funcţiile în primire în ilupa ce foi anul precedent avuseseră loc alegeri. animată în parte de excluiixs budist.

op. Anglia a reuşit să-şi recîştiige. Atît sub cel . condusă de grupări ale burgheziei naţionale şi ale ofiţerilor iraWilliamson. Urmaşul său. VIII. treptat. pp. D e m a n g e o n . La 21 februarie 1919. a fost asasinat de necunoscuţi. pp. El a notificat viceregelui Indiei voinţa Afganistanulu de a-şi redobîndi libertatea deplină de acţiune şi. II. în schimbul unui împrumut de 2 milioane de lire sterline. reformă constituţională de tip indian a fost efectuată de en glez>i în Ceylon. După zece ani. op. îmbogăţite din co inertul cu ceai... 330—331.. 282—283 . chiar independenţa. a avut aceeaşi soartă. emirul de după 1933.Vsemirnaia istoriia. în fond. A Short History. în anul 1931 \ Relaţiile cu Afganistanul trec prin faze sinuoase. 252—253. Iordania La sfîrşitul primului război mondial. pp. GouberM i l l e r . Amanullah. parţial. oît şi sub domnia lui Mohamimed Zabir. cit-. după ce în mai—iunie 1919 s-a apărat cu succes împotriva unui atac an britanic. la 8 august 191' tratatul de la Rawalpindi. 136. op. care înfeudase ţara englezilor. Hardy. prin care acestea recunoşteau independenţa ţării. a dus o politică progresistă. Din riîndurile ei M înfiripă organizaţii recla mînd autonomia internă şi. armata iraniană şi posturile-cheie din aparatul administrativ erau puse sub controlul unor consilieri englezi. acordînd concesiuni pentru construirea de căi ferate. Nadir Khan. Această înrobire a ţării a stîmit o mişcare de protest. cit. 2 1 390 . Amanullah a fost asasinat. la 15 octombrie 1929. influenţa politică pierdută tn Orientul Apropiat : Iran.. iar la 9 august 1919 Anglia a încheiat cu această ţară un tratat care însemna. voi.voltarea unei pături instruite a bu i. instituirea protectoratului britanic. de emancipare de sub tutela br tainică şi de solidaritate cu lupta pentru libertate a poporul u indian. deschidea şi mai larg porţile capitalului străin. Iranul accepta fixarea unor tarife vamale avantajoase exporturilor engleze. 462—463. urmaşul său.din urmă. cit. emirul Habibullah.. în 1933. p. Irak. pp. a încheiat cu autorităţile engleze. trupele engleze au ocupat întreg Iranul.

i reuşit totuşi. masiv investit în ţară şi stăpîn ■ ii. numită astfel din 1921. in un foarte constant exponent al subordonării tării 391 .mte sectoare economice (de exemplu indusei . de fapt.i Teheran o lovitură de stat.cavalerie Reza-Khan. care era anglofil — a fost .ista un contract mai puţin oneros pentru Persia 1. a fost declarat formal inde-I nil cu Transiordania. să oprească ipletă subordonare a ţării din partea imperia-i 1931 a anulat concesiunea societăţii pe-n Persian Oii Co. foşti conducători în ilâ amiotomană din timpul primului ră/l»>i l ' nr ni t ă cu sprijinul activ al agenţilor englezi. reuşind.i Irakului a rămas precară. iar în 1925 el a înlătur. pe plan politic. K< MM . în octombrie 1923. p.".u proclamat însuşi şah. Cu ambele ţări. Noul guvern a • • t•• imediat un tratat de reglementare a relaţiilor I Jltejaor — însă cu preţul retragerii pe pla-ii Soid-edDin. ■ > r i u sub mandat. a ■ II nave menite să-i consolideze. să it r. După un şir de re-iliste care au frămîntat în cursul anului 1920 d. în Transiordania. la 1 octombrie 1932. nord-vest şi sud ale ţării. i nu internă . cu sprijin englez. Anglia a încheiat iţă. sub numele de R nnpul său Iranul n-a reuşit să se eliberez* iluilui străin. şi administrată din 1923 sub mandat aparte. plecat la Londra în noiembrie 1919. menite în primul imnd să garanteze marile le avea aci societatea petrolieră „Irak Petro-î fruntea Irakului şi a Transioridaniei au losr suverani doi emiri arabi2. la 21 februarie ■ • I ' l. Şi aci. 21. care a adus la heziei naţionale. după I Palestina. de mişcările populare. l< alianţă cu Anglia reprezenta mai mult un p deghizat) iar principalele bogăţii ale ţării erau i imoni. Empire by Treaty. Posturile de prim-ministru •'boi au revenit principalilor conducători ziaristul şi politicianul Seid-ed-Din şi loMMIUI ik.mo-liul ilm 1919 cu Anglia. I risal . în baza ?iat în 1930. după şapte ani.|>rmi-ministru.I Mimed.

crea un oarecare pericol de a transforma Irakul într-o bază de operaţii pentru armata germană.\< meşti. op. a efectuat o lovitură de stat. IX. scena celei mai organizate mişcări de eliberare naţională. reprezentînd burghezia progresistă. Şi în Irak. în alianţă cu partidul reformelor naţionale. Sub acest guvern au fost 'legalizate sindicatele. în cursul unor puternice tulburări \. 466—468 . mînate de ură contra dominaţiei britanice. printre care şi partidul comunist. a fost un exponent al liniei de subordonare a ţării imperialismului britanic. o agentură a fascismului german. organizaţie politică sprijinită de forţele democratice din ţară. Reacţiunea internă. cu tradiţii propriii de 1 Vsemirnaia istoriia. p. cit. crezînd că o victorie nazistă ar putea consolida independenţa ţării. Era una din ţările relativ dezvoltate. cit.ploatate în beneficiul capitalului I iii anii 1935—1936. în aprilie 1941 *. pp. a organizat în august 1937 o contralovitură. unele elemente politice. F i t z s i m o n s. la fel ca în India. trupe en<gleze au ocupat Irakul. Folosind ca pretext această împrejurare. care loveau In supraprofiturile companiilor petroliere.mulat măsurile sociale ale predecesorului său. 123 . 458. în cursul căreia a fost asasinat ministrul de război Bekir Sidhki şi răsturnat guvernul Hikmet Suleiman. Prezenţa unei asemenea grupări. iar sindicatele scoase în afara legii.. prin Lupte. A r-n a u 11. iar în interior -i . s-au lăsat tîrîte de simpatii profasciste. în Irak a luat fiinţă un comitet central al frontului mtiimperialist. Egiptul Paralel cu India. reprezentată de elemente moşiereşti. devenită. naţională. o parte a armatei. cît şi înlăturarea dependenţei economice şi politice faţă de Anglia. 43.461 . în toamna anului 1936. Ea urmărea atît o serie de reforme sociale şi politice interne. Partidul comunist a fost dizolvat. p. VIII. pp. sprijinită de manevrele societăţii „Irak Petroleum". Noul prim-iministru. de fapt. după primul război mondial. Nuri Said.. s-a promulgat o legislaţie de protecţie a muncii în întreprinderi şi s-a iniţiat un program de reforme pentru dezvoltarea economiei naţionale. instaurând un nou guvern^ sub preşedinţia lui Hikmet Suleiman. op. Egiptul a fost. 392 .

fapt care a adus pierii a agravat mizeria ţăranilor.upel de ■încetare a luptei. la preţuri inferioare celor ale pieţei.n a doua jumătate a aceluiaşi secol. Wafdiştii. în cadrul conflic-n i . de care a ' i jţliezia naţională. care au contribuit la • unui climat de nemulţumire profundă.l c a . cit. iar sub ocui a<:est proces continuase. Englezii au transformat. B u re ln ia na ţi on al ă se îa ta - . Conducătorii lor au fost Hi Mişcarea din Egipt. Preşedintele partidului era Saad . 229 şi urm. înăbuşită în sînge. ■ i ■ 1111 11 s concesie de ordin politic nu era însă consi-ă. au arestat în ■ 1919 pe Zaghlul-paşa şi alţi lideri egipteni. u l a Malta. reprezentînd burghezia naţionala trimci liberală. solicitând acordarea indepenp i n l Egiptului de a fi reprezentat la conferinţa de II susţinerea acestei acţiuni (politice s-a constituit legaţiei (Wafd). datorită şovăielilor waifdiştilor. ni primului orăzboi mondial. regimul de ocupaţie în protectorat. •iau să-şi sprijine lupta pe avîntul revoluţionar al lowi. i de Itat.■ împotriva dominaţiei străine. apoi cu guvernul englez. speraseră în obţinerea independenţei. i MI Imperiul otoman. p. op. guvernul englez a cumolta. la UUil i i boiului. un grup de oaici egipteni au alcătuit o delegaţie care a început nai întîi cu înaltul comisar britanic în Egipt. elementele conducăburghezia şi o parte a rnoşierimii. au lansat ila IM nu . recrutările. care erau pentru Itdenţi. 393 (3 în vi aţ a ec onom ic ă . în faţa lii l or de protest organizate de acesta. ctnd i început din nou să urce. în 1917. interesată în or. pentru a intensifica acţiunile sale pi u.. S-au hiziţiile de război. dar nu prin metode revoluţionare. care datau < l c la i -c ol ul ui a l Xl X. deportînn ni . respins acţiunea partidului Wafd şi. Drept urmare. în u i politici leale faţă de Anglia. iar pe de altă parte ea nu putea estompa i m ornice în care intrase Egiptul în timpul razie bumbacului au scăzut. Ouă zile după încheierea armistiţiului. în Egipt a izbucnit o răsi.

Ţinînd seama de presiunea continuă a mişcării de eliberare ji foilosiinidunse de absenţa celor mai intransigenţi wafdişti. p. n-a avut forţa şi autoritau\i necesară pentru a im pune revendicarea independenţei îiii faţa forurilor internaţii» nale. Anglia propunea abolirea formală a protectoratului. în 1921.1 confirmat protectoratul britanic asupra Egiptului. în decembrie 1921 englezii arestară din nou pe Zaghlul. cu 50— 60 000 de membri. nici tr. guvernul englez a reuşit să încheie cu sultanul si cu cercurile conducătoare egiptene din ţară un acord de compromis : Anglia a proclamat la 28 februarie 1922 independenţa Egiptului. dar menţinerea trupelor sale de ocupaţie. liderii wafdişti s-au întors din exilul lor forţat. care revendicau alipirea Sudanului la Egipt.general. prevăzute în tratatele pe baze de inegalitate. Ibidem. a aderat în 1922 da Internaţionala a IlI-a şi s-a transformat iîn partid comunist. în 1923. Ei aiu obţinut. ceea ce a nemulţumit pe naţionaliştii egipteni. ci şi sub .acela al întri ririi luptei şi organizării clasei muncitoare. n-au reuşit să aducă o destindere.poporului. Continua regimui de condominium anglo-egiptean asupra Sudanului. sub pretextul dreptului Angliei de a apăra Egiptul. Nici misiunea spicială a lordului Milner. constituit în 1920. Se menţinea ocupaţia militară. 248. pp. în august 1920. Partidul socialist al Egiptului. reunind circa 300 de organizaţii. Se păstra controlul englez asupra „căilor de comunicaţie imperiale" (Suezul). în caz de agresiune străină. impuse anterior Egiptului. o răsunătoare victorie electorală 1 2 Ibidem. de da sfîrşitul anului 1919. cu anumite condiţii ce răpeau acestui act veritabilul său conţinut2. Conferinţa de pace de la Paris . A crescut numărul sindicatelor şi s-a creat. deportîndu-1 de astă dată în insu lele Seyehelles şi apoi la Gibraltar1. Tulburările interne continuînd. Rămîneau în vigoare drepturile cetăţenilor străini.i tativele duse de Zaghlul-paşa la Londra. aflaţi îm deportare. Sultanul Fuad a adoptat titlul de «rege. Situaţia în ţară se menţinea încordată. 594 . Confederaţia generală muncii din Egipt. Avîntul revoluţionar din Egipt a stat nu numai sub semnul luptei anticolonialiste în . 239—246. în acelaşi an.

Forţe engleze au I concentrate în principalele oraşe. Nahas-ipaşa a pus problema pretenţiilor Egiptului n. Nu numai i -i propunerea a tost dar. 268—269. pp. el a propus primului ministru [aburişi britanic. Anii 1931—1933 au fost marcaţi prin num-*c tulburări şi greve politice de protest. mişcarea socială şi naţio-I i-a înteţit. M. But. ttunci.p. Anglia a eliminat Egiptul de la administrarea în ii I n! Wafd a reluat puterea în ianuarie 1930.popul de criza economică. ameminţîndu-1 cu o intervenţie ar> in felul acesta. profitînd de unele tulburări şi arate teroriste izl . deoarece spera că popularitatea lor va i itarea de spirit revoluţionară a maselor . i alegerilor ţinute de guvern într-o atmosferii de Beri mpotriva cărora partidul Wafd lansase lozinca boicotului. i putere. în mai 1931. naţională egipteană nu mai e atît de intransigentă. 395 MM . englezii au prezentat guvernuifdisi un ultimatum. i Cairo împotriva lor. reprezentând interesele moşierimii conservatoare şi ■heziei legate de capitalul străin. I >u. însă pe o bază ceva mai moderată. regele Fua\d 1-a ni iunie 1930 şi a adus la putere un guvern reacţionar M i ă forte". partid mic.. De o pante — cimaumstanţă explicabilă şi i grevează asupra aprecierii atitudinii sale — partidul Ibidtm.muiimiperialistă în ai cărei conducători se ei ni i continuat. contestând drepturile Angliei acolo.tc-Donaltd.ll i. sub prel u i Nfahas-ipaşa. Hoit. emanaţie a partidului „ipoporuilui". .wiuilui *. ii lui bumhaou'lui şi a exporturilor ţării. Anglia socotea oportună aducerea i h u l. ei au răsturnat pe wafdişci de la putere.i format primul gu ndepenin i ''24. Cu toate metodele bru-■uvernare ale acestui partid. în carele muncitoreşti din Cairo s-au desfăşurat timp de trai fcile ic de baricade între armată şi populaţia ca i t r . internaţionalizări > ( amakikii Suc/. sub Ligii Naţiunilor. de la moartea lui lilni ită în 1927.i Siici. noul său lider. ce pricinuise o fa. A Modern History of the Sudan. în ciuda ■mini că în 1934 ea lansează lozinca de luptă : „Anglia — ni inul nostru !".î traversarea fazei de depresiune a crizei econom i .

dificultăţile internaţionale prin care trecea Anglia şi importanţa pe care Suezul o dobîndise. wafidiştii n-au atacat ou hotărîre rezolvarea problemei agrare. în acelaşi program din 1935. wafdiştii preconizează dezvoltarea industriei naţionale „prin cooperarea capitalului autohton cu cel străin" şi de ce ei acceptă introducerea unor tarife ridicate la importul textilelor japoneze. pentru a nu concura nici pe cele autohtone. Programul adoptat de partidul Wafd în 1935. împărţită între ura faţă de imperialismul străin şi temerea faţă de proletariatul şi masele ţărăneşti din interiorul ţării. cu desfiinţarea proprietăţii moşiereşti. Totodată. Or. La 26 august 1936. programul wafdijst venea cu soluţia de a se vinde pămînt ţăranilor din fondurile statului. potrivit căruia englezii păstrau dreptul de a ţine trupe numai în zona Suezului. Wafdiştii au repurtat o categorică victorie electorală în mai 1936 şi Nahas-paşa a format din nou gu vernul. 596 ! . pînă la un puniot. în faţa acestei situaţii. ceea ce însă era împotriva intereselor directe ale moşierimii liberale din cadrul partidului. După izbucnirea războiului kalo-abisinian în noiem brie 1935. în conjunctura creată de agresiunea fascistă în Africa orientală. în cazul Egiptului. E adevărat că. Da>r pe de altă parte — fapt esenţial — wafdiamul suferea de contra dicţia inerentă oricărei mişcări anticolonialiste conduse de o burghezie naţională bine dezvoltată.Wafd privea cu nelinişte la aspiraţiile grandilocvente ale fascismului itailian către o supremaţie mediteraneană. dar nici pe cele engleze. wafdiţtii au respins pretenţia guvernului englez ca Egiptul să se angajeze la importarea unei anumite cantităţi de produse textile britanice. el a acceptat încheierea unui nou acord anglo-egiptean. dovedea prezenţa acestei tare în desfăşurareia acţiunii sale. Iată de ce. congres ţinut la Cairo sub cerul liber. Un milion şi jumătaite de feliahi posedau un total de 600 000 de feddani 1. partidul Wafd speculînd. campania politică antibritankă s-a intensificat. aviaţia lor însă putea 1 Aproximativ 250 000 ha. deci cam 0. prin manifestarea intenţiei de a ţine sub propriul control dezvoltarea mişcării sindicale şi organizarea politică a muncitorimii egiptene. singura şi urgenta soluţie ar fi fost o radicală re formă agrară. în schimb.17 ha de persoană. în cadrul unui grandios.

teritoriul eg M !. IX. Egiptul se obliga •>! puni la dispoziţia i engleze toate bazele aero-miav.nourilor terestre şi aeriene ale puterilor Axei şi unor i|'i. se . pp. pp. Hun ton. pp. 178—180. Leningrad. p.. Dcmangeon. a se vedea şi A b d a r r a h m a n i ' I I . 267—269. La sfârşitul anului 1937. principalele pîrghii ale vieţii i'oiunnice — în cazul de faţă industria extractivă — M aflau ia cajpitaluiui monopolist interniaţional. M. adueînd Ja putere un partid de Potrivii prevederilor tratatului din 1936.. suspendat de englezi îin 1924 '. op. 1954 . li! n-ral-icanstituţionalist2. 281 . expuImlii I . 255—261 . 444—447.transformase într-un consorţiu amgilo-ame-i i i . partea maii un ii revenindu-i celui englez. S. 1961. Vsemirnaia istoriia. (la în toate posesiunile britanice. 1958 . dacă nu pt. inclusiv acelea care se Murau de statutul de dominion.. Vosstanie 1919 goda v Eghipte. mijloacele de oomui instalaţiile militare. cit. 460—463 . izbucnirea celui 'I doilea război mondial a readus Egiptul. Faruk. cit. în fapt. totodată. Ma r 1 o w e. ■ i ii y. II 464—467 . losi-ova. Moscova. 300—309. A skfÎL Rdtvttii naţionalno-osvoboditelnogo dvijeniia v Eghipte (1882 — 1 1 ii11 I I . GolI ybipetskaia revoliuţiia 1919 goda. op. VIH.i Alexandria se menţinea o i ilS britanici. nid varietatea contradicţiilor care stau la baza structurii ilc sociale. cit. R. -irle care s-au dat pe teritoriul său. de război. a unu demite ipe Nahasnpaşa. sub un regim de ocupaţie militară britanică. op.li-. fundal t ('ivii Rhodes. pp. Im heierea acestui tratat a demonstrat inconsecvenţa Wafdlupta pentru independenţa deplină a ţării şi i-a scăzut IHilaritate. 397 . coratrolat de marele financiar Ernest Oppenheimer. Alrica de Sud: spre independenţa dinainte condamnată vokarea internă a Uniunii Sud-Africane între cele i/jboaie mondiale se caracterizează printr-o continuă şi •mpliicată oiocnire de forţe şi tendinţe sooialipolkice diverse.i. Trustul „De Beans". op. asupra Sudanului se restabilea regimul de coniiII . noul rege.«.. A. cit.

aflat la putere pînă în 1924.. potrivnică solidarităţii de clasă. bure. dreptul muncitorilor africani de a dobândi o calificare. una din constantele sale a fost politica antimunoitorească. I-a reuşit astfel o lovitură cu efect multiplu : în caz de tulburări muncitoreşti. Pornind de la constatarea că negrii. o parte a b u i .. de Jan SmuCS. puteau fi angajaţi de patroni pentru salarii mult mai reduse. cel puţin în vorbe. Ea era reprezentată prin partidul sml african. partidul sud^african abandonase. ignoranţă şi tatallă inferioritate politică. gtieve etc. Considerând posibilă dominaţia politică a burgheziei bure numiai în alianţă cu Anglia. devansînd uneori. pe care a practicat-o îmbinînd represiunea brutală cu folosirea tuturor mijloacelor de diversiune şi dezbinare. fuziona ■ < ~. Una din armele oare i-au stat la dispoziţie în acest sens a fost diversiunea naţională şi rasială. guvernul Smuits slăbea rezistenţa părţii mai organizate a muncitorimii. pe o poziţie seatară şi periculoasă. în aceeaşi calitate. a speculat această situaţie . prin contribuţia sa în aceasită direcţie. De pildă : muncitorimea albă era mai bine organizată şi mai activă în lupta pentru drepturile ei..colonialiste britanice. Smuits a preconizat integrarea leală şi definitivă a Uniunii Sud-Africame în Imperiul britanic şi a devenit unul din ideologii de prestigiu ai unităţii imperiale. Liderii ei sindicali.plot. el servea în acest fel interesele manilor uniuni miniere. tipică pentru mentalitatea „aristocraţiei muncitoreşti".Pe plan politic.J i . legată de inte resele capitalului monopolist. partidul sud-iafiriican a căutat să înfăţişeze această politică sub haina demagogică a „înţelegerii" manifestate de el faţă de anumite revendicări ale populaţiei de culoare. în noua formulă a Comrnonweailthuiui. Partidul sud-afriqan. Totodată. încurajând angajarea muncitorilor de culoare şi întreţinând astfel dezbinarea . după moartea lui Botha (1919). din punct de vedere programatic.. concurând astfel mîna de luaru albă. împrejurarea îi îngăduia să se drapeze în apărător al unor principii mai de398 I . ţinuţi în mizerie. ideea redîşjtigării independenţei depline. precum şi ai partidului laburist din Africa de Sud se postau însă. prezidat. chiar pe oamenii de stat englezi. Ca reprezentant tipic al alianţei dintre o parte a burgheziei coloniale şi marele capital străin. el a sprijinit. ei s-au ridicat vehement împotriva calificării muncitorilor de culoare. aşadar. ou elementck. Cu o deosebită abilitate şi perfidie.

Dair naţionaliştii buri • wwepeau independenţa de pe o bază exclusivistă şi rqacţioii H I . prezidai de Hei I 1 ■ iţ i a n e rt a ş i m a i c o n t rad i ct o r i e.... 0 ali i aripă a burgheziei bun u pătura i m u l i l d i . burghezia naţională. împreună cu labu[■itizentînld o minoritate a miuncitorimii — cea albă — 399 i iore.1 U M ( ..iiderente 'i nM'nalc sau rasiale. în i de Sud burghezia naţională vede în independenţi mij de a zdrobi definitiv asipi raţiile spre emancipare politici I ■ iiJturală ale maselor. Ei se opunaau. II ie o p u n ea . a irii popudaţiei de culoare . în pirţi ale imperiului. îndeosebi faţă de aceea fundamentală. Explicaţia acestui aparent paradox i l l . faţă de prdblemele sociale olitice interne. cu acest paradox: partidul proenglez şi proiimţperial i \ t este mai moderat în atsituidini.l i .turc... coloşi asuprire : burii şi apoi englezii. cu ajutorul căruia a oîştigait alegerile din 1924 şi a ajuns i ţ a politică a Uniunii Sud-Africane ne întâmpină. de egalitate în drepturi. partidul nai i aliat a reuşit să atriagă pe odl laburist într-un cartel elec' I . a două valuri străiine de cucerire. caută să atragă masele în sprijinul ei. i i i c r ■i capitalului monqpoliist smrăiin. pentru a asigura dominaţia unai minorităţi. Pe cîtă vreme. i i . anră1 o anuimkă solicitudine pentru revendicările acestora. pînă la un punat.... la rându-i.utice. şi conflictele dintre COrime şi societăţile miniere exploatatoare. peste i ţ i a autohtonă. i a -negrilor însemna perspectiva reducerii mîinii de (n agricultură. indifcmii l. reclama introducerea unor tarife piatecţioniste şi milita în continuare pantru indqpen■ I aţa completă a Uniunii Sud-Africane.două partide atle burgheziei bure. . partidul care luptă pentru i ivmdienţă este cu mult mai reacţionar.. O voiau. în suprapunerea succesivă.îniid orice drepturi marii majorităţi a populaţiei de cu loare. ultimii aivînd posibi-ln n i ' . calificării muncitorilor africani.. i de a folosi. în lupta sa ponii II iindependenţă. 1 -i.. i ■ 111/. de pildă. Folosind. contradicţiile dintre in• I oua şi primai lor asupritori. pentru care calificarea ini n . prin . • ' n u l astfel rnîna cu anistocraţia muncitorească albă şi servind ■i interesele marilor fermieri.. i ou uşurinţă în remamorarea condiţiilor istorice de deZ' e a Africii de Sud. farana partidul naţionalist.

156—157. op. aşadar. protectorat. II. pentru apărarea drepturilor sale. Se constituie în organizaţii propriii. în 1918. Rhodasia de Nord a devenit colonie a coroanei. p. care aci erau în majoritate englezii. dar de drepturi politice beneficiau exclusiv albii. 2 1 400 . pp. la 31 mamti-e 1924 3. în 1920.nu mai sînt însă. Prin 1922 s^au dus itriataitive pentru o eventuală alipire a Rhodasiei ide Sud 2 la Uniunea Sud-Africană. 316. 667—670. cambăcînd deopotrivă atât burghezia naţionalistă bură. ea a dobândit autonomie internă. VIII. între cele dou.. In anul următor însă. egalitate de reprezentare pentru negri. sub formă ide mandat. în 1921. pe baza scrlctă a intereselor de clasă şi peste orice alte deosebiri. în diversele instituţii constituţionale '. la Bloemfontein. în Africa de Sud a luai fiinţa cel dimtîi partid comunist de pe continentul africani. organizaţia „Congresul naţional indigen din Africa de Sud" face apal la regele Angliei să uzeze de dreptul său de veto împotriva legilor parlamentului Uniunii Sud-Africane. Sfk. Rhodesia de Sud şi Rhodesia de Nord fuseseră definitiv scoase de sub orice pretenţii din partea Companiei britanice a Africii de Sud ţi declarate. a Africii gerni. iar a doua. iar nu buri. Vsemirnaia istoriia. pp. cit. şi populaţia indigenă. singurele forţe politice în ţară. un referendum al coloniştilor albi s-a pronunţat pentru menţinerea Rhodesiei de Sud ica o colonie separată.me de sud-vest. 3 CHBE. Cu data de 1 octombrie 1923. contrare principiilor egalităţii rasiale. de asemenea. Evenimente interne mai importante Conferinţa de pace de la Paris a confirmat Uniunii SudAfricane administrarea. E de reţinut. cît şi dominaţia uniunilor monopoliste şi a imperialismului britanic. Ea cere. prima : colonie a coroanei. ocupată la începutul războiului. VIII. Ii a fost singurul care a căutat să unească muncitorimea. Mondiale. faptul că Anglia nu are iîn Rhodesia uşoarele reticenţe pe care le manifestă în Uniunea Sud-Africană faţă de perspectiva instaurării unui regim bazat pe drepturile exclusive ale minorităţii albe.

„Uniunea imunei torilor industriali şi comerciali". minerii africani se alătură . într-o asemenea dramă fatricidă. iderea nu apasă şi asupra aceluia care a trimis echipajul < I I . Africa de Sud onliinctură favorabilă pe plan economii irea preţurilor ila aur. înăbuşită dujpă două Iutii. albi şi negri. al imperialismului ca I unor variaţii conjuncturale pe care anarhia produc-il Jiste le generează. fie şi inumai r ' i i II . .ini. Naufragiatul căruia i-au mai ră-(. Dar oare. devastată de război. a lucrătorilor africani : MI mai receptivi pentru „şovinismul ailb" al maţionalişti-ntjru a face încă o observaţie necesară.iiiul. până în 1924.în 1919—1920. (rasismul bur rădăcini în însuşi sistemul colonialist. i costat viaţa a peste 200 de mineri.simplul motiv /că. A fost iprejurare care a favorizat întărirea partidului naţionalist.tot mai das miş. Ja care s-au alăturat şi muncitorii africani. La 8 ianuarie 1922 a izbucnit o mare grevă a minerilor din K. Guvernul its . originar din Nyasisaland. In 1918—1920. de o parte pentru că acesta ştia să uzeze de demagogie în i. nuanţat prin in II i.i uzat cu această ocazie atât de forţa armată.ioar puţine provizii pentru a trăi — fermierul bur — e 11 sa se salveze. iar o pante din fermieri. în condiţii particulare. un puMtfimic avînt revoluţionar al maselor muncitoare. ila bumbac. el se men. sacrificând pe cel mai slab decît el — IUTI I. defectuos construit ? Guvernul Smuits a (trebuit să înfrunte. extrem de ieftină.< mi produs.irea fermierilor nemulţumiţi. j>e un vas şubred. cît şi de i diversiunii rasiale.pe împrumuturi. în 1921 însă. ameninţlînd cu angajarea de mijri. pe de altă parte pentru că ■ ermierii deveneau mai aprig interesaţi în a-şi asigura rnîna Luonu semirobită.i ca populaţiei africane în lupta politică organizată. O i de Glemenit Kiaidalie. Ii Iiinţă prima organizaţie sindicală naţională a muncitorilor .estiiţii bazate . Grevia. creţ oduoţiilo :ive ii general a 'exportului de produşi e de rea din Europa. ea inn in itcază de la 30 000 până la 100 000 de membri.■ ' lor greviste. sau se numără chiar printre iniţiatorii lor. ucişi 401 .1 negru. s-au văzut ruinaţi. iîn looul greviştilor albi. întrerupând lucrul munckanii califii oei inaaalificaţi nu puteau continua munca. preţurile vcăzut idin iniou. care se avântaseră : iv.

II. au marcat constituirea unui front unit al africanilor şi al tuturor dementelor 1 Noire. Joos. 402 Louis C. Breve histoire contemporaine de l'Afrique . Au U roii de mini dintre care 1 409 deferiţi justiţiei mii Greva din Rând a permis partidului naţionalist să atrag. acest guvern a interzis prin lege calificarea de muncitori africana. 2 E vorba de Congresul naţional indigen din Africa de Sud. conduse de Kadalie. voi. ai partidului comunist şi ai aripii stingi din partidul laburist şi (din (Sindicatele muncitorilor albi. crkicînd legile rasiste ale lui Hertzog pentru că ele făceau imposibilă concilierea albilor şi a negrilor şi constituiau o recunoaştere implicită a slăbiciunii albilor în concurenţă cu negrii. în 1928.în timpul ciocnirilor cu armata. Paris. la cel de-al III-lea Congres aii său.t lui Smucs n-a fost inspirată. Smuts şi-a luat libertatea unor declaraţii umanitare. 251—252. In opoziţie. cu participarea delegaţiilor tutu re i organizaţiilor africane. Partidul Comunist din Africa de Sud. ca orga nizaţie politică. pp. care se constituise în urma alunecării spre reformism şi spre Internaţionala socialistă de la Amsterdam a „Uniunii muncitorilor industriali şi comerciali". conferinţele comune ţinute la Capetown şi Johannesburg de reprezentanţii organizaţiilor politice şi sindicale africane 2.i liişitilor în mijlocul populaţiei albe. a pus capăt rămăşiţelor de „şovinism alb" ale unor elemente din conducerea sa şi şi-a deschis larg rândurile înscrierii muncitorilor de culoare. venirea /la puitere a naţionaliştilor lui Hertzog a (înăsprit teroarea socială şi naţională. atinse de propaganda 'naţionalistă. Pentru a contracara propaganda naţion. ceea ce a provocat o sciziune în partidul laburist : o aripă a sa a refuzat să mai acorde sprijin guvernului. care au ţinut conferinţe de protest la Pretoria şi Biloemfionteăn. agitaţia llor şovină pe terna „pericolului" african. D. A limitat şi dreptul la grevă.i de partea sa (partidul! laburist îşi conducerea mişcării sindicale a muncitorilor albi. de orice iei. Ea n-a izbutit să menţină lîn jurul partidului sud-african elementele mic-burgheze îşi aâe anistooraţiei muncitoreşti. şi de Federaţia sindicatelor africane. a agitat maselle indigene. guvernul Smuls a votat iim 1923 legea cu privire lla limitarea accesului africanilor în oraşe. în 1923. [1964]. Manevr. In schimb. in 1926—1927. Un an mai tîrziu.

ivu agri[nidustria minieră n-a prea suferit. Ziua de 16 decembrie 1930 — sărbătoarea Dinr numită astfel iîn memoria unui conducător zulus care se c ou buriii în 1838 — a fost proclamată zi naţională ooi populaţiei africane. decît pe I unui aot de lidenititaite şi a unei (adeverinţe ide învoire. permitea închiderea fără judecată a o r i . mici nu putea obţine un nou angajament. schimbare încu. iar o altă lege. din .i de guvernul britanic.I i u I nă de sud-vest. A fost primul pas către contopirea lor. p ■ Natal. interzicea întrunirile. i . I I luetuaţii însemnate. acest fnwn i > în litru drepturile popoarelor african ■ onomică idin 1929—1933 .i .ui partidul uniunii.ulicaîizarea treptată şi creşterea în amploare a mişcării ne organizate au dus la o schimbare fundamentală de i din partea burgheziei bure şi engleze. promulN l i îhid f ă ă jd i . în 1934. tot sub preşedinţia lui Hertzog. . a atenuat politica brutală faţă de imdi In 1936. patronul său *. I 1 In COtll. In 1933 s-a alcătuit. guvernul a emis o lege prin care se angaja Cft. uit conştiinţa lor. împotriva masuriloi uvernul temibnie 1929.l I I . aşa că extracţia a conti. l'. i ' i i i .. s-a întărk unitatea organizaţiilor pe ■ Kaveau. i ta o duraită de 3 luni. deoarece în vremea preţul aurului nu s-a prăbuşit. u n i in. Partidul uniunii. uirmînd a-1 distribui aipoi indigenilor.. g. să cumpere pămînt îm valoare de 10 mi lithine de lire sterline. n u r ..a introdus legea permiselor de lie : un indigen nu putea părăsi locul de muncă în LI Itură.ic 1929. i A.mate. nasuri au provocat noi tulburări printre indigeni . „libertatea de mişcare" a indigenului era condiţionată de feluri de adeverinţe. în care prevalenta o va avea WÎpa lui i. Un „Riotous Assemblies Act".. una din ele trebuind să certifice că res-ul le posedă pe toate celelalte ! 403 . icnnvcn de 5 ani. ţiniînid seama şi de pi la (M circ fascismul german începea să o desfăşoare îm l o s i .11 > i . cel mai . i asigura fermierilor şi plantatorilor mîna ide lucru nul Heritzog . un n de coaliţie între cele două partide : naţionalist fi lud m.

pp. S i k. Creşterea impozitelor asupra indigenilor. de asemenea. H u n t o n..In anul următor. Vsemirnaia istoriia. pp. Gambia. 176— 183. dar în general. partidul uniunii a început a da semne de destrămare. 155—167. datorită caracterului economiei lor. îo preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial. 191 . în aceste colonii. op. cit. p. 216. Smuts a inaugural u mare ceremonial aţu zisuil Consiliu indigen. Nigeria şi Sienra Leone erau producătoare de copra şi ulei de palmier. 62. Sierra Leone — fuseseră transformate.. Ea mai cerea şi alipirea la Uniunea Sud-Africană a protectoratelor britanice învecinate. în regiuni de imonooultură. pp.. Aripa Hertzog susţinea neparticiparea la un eventual război. op. Poziţia lor era aproape aceeaşi cu a partidelor naţionalist şi sud-african de la sfârşitul primului război mondial •• Africa de vest Coloniile (britanice din Africa occidentală — Nigeria. proletariatul era mai puţin dezvoltat. din punct de vedere agricol. a provocat în Nigeria răscoale ţărăneşti în 1918 şi 191V. condus de Malan. op. VIII. în timpul războiului. ' D e m a n g e o n . Coasta ide Aur. mişcări greviste în Sierra Leone şi înfiinţarea de sindicate muncitoreştii în Gambia si Coasta de Aur. cred pentru a încerca isă înşele pe africani u iluzia că air avea şi ci un drept de reprezentare. iar în Sierra Leone erau zăcăminte diamaintifere. Smuts era pentru participarea ila război alături de Anglia . 404 . 40. şi partidul numit „al Dominionului". 315—317. Dezacordul a mers pînă ila crearea din nou a două partide : naţionalist. cit. 471—472. 58—59. Se semnalează. Coasta de Aur — de cacao. ide fapt un organ pur consultativ. cit. In timpul războiului din 1914—1918 s-a (dezvoltat extracţia minereului de mangan în 'Coasta de Aur şi de plumb în Nigeria. Gambia — de anahide. pp. simyu tizînd în ascuns cu Germania şi reluînd tactica dinainte cu un sfert de veac : speranţa că o înfrîngere a Angliei va da ocazie obţinerii independenţei complete a Africii de Sud. IX. eil urmărea totodată încetarea mandatului Ligii Naţiunilor asupra Africii de sud-vest şi anexarea corn pletă a acestei foste colonii germane.

n g e o n. accentuând doar asupra reven• Irii de a fi reprezentaţi mai larg africanii în consiliile leloeale. prin încurajarea tradiţiilor culturali jiora..urat în Nigeria în decembrie 1929.ifricană. Ea se dezvoltaşi ■.i ultimă colonie. ÎS4. în cadrul organizării unor serbări şi schimburi de „oficiale" 2. exprima aceste formiste în tratativele ipe care reprezentanţii săi le i ( i i guvernul britanic. din icane mulţi fuseseră ftin «iliaţi (în Nigeria circa 20 000. Tulburări ■iicnit şi printre minerii africani. prin metode simple. în ţKruvt. I. Congresul naţional vest-african. IX. op. 249. condusă de Hidara Kontofili. Poziţia sa podkii îi i. Un partid democrat. pp. cu cr mai ales antifiscal.. format în Nigeria la 1922. in timpul crizei economice au izbucnit mişcări sociale. Cele mai -importante mişcări antifiscaile . în Sierra Leone bruarie 1931 x şi în Coasta de Aur în 1931—1932. cel puţin în această perioada. pp. Crowder. • e le oferea preţuri de achiziţie foarte reduse. cit. a foit ucis într-o ciocnire cu armata. 253—254 . Vsemirnaia istoriia. relativ putern* I O bazS i l . între 1929 şi 1932)... Mifcarea de boicotare a impozitelor. cit. „consti-n i. ' I' r m a. din cauza poziţiei ilegaliste a ■i. pe o apropiere de şefii triburilor şi p&tUH K>r ună. Ele. cit. VIII. Guvernului bri-i i i i i a venit prea greu să introducă în acelaşi an în Ni-ulterior şi în restul coloniilor vest-africane.oit împotriva companiei engleze exportatoare de cacao. indigenii au declarat în noiembrie 1930 . unii următori crizei. iar tftl. in îi lipsea. care nu compontaii co forme. 405 1 . nu au fost atrase şi încadrate foi mişcarea naţională iă de aceasta. uită în primăvara anului 1920 la Acera. i proprie. Cerea şi unele reforme culturale. S î k. ci mai mult răspîndirea impresiei de ro*] |lln i-uţii lor strict locale. pp. op. p. autorităţile engleze au pus an mitul. p. vehemenţa im-H^indmtiistă a unei veritabile burghezii iiuţionale. 473—474 . împăr-iceleaşi metode şi revendicări moderate.iiica lor.i i. I i i n d deci legată de si n primul i metropola. m |">li.tuilc scăzuseră la jumătate. II. 232.i i»nil eoI. op. 473.satisfăceau cererile de mai sus. 257—260 . i! ganizaţie comună a ei.

dar nici un reprezentant al africanilor. formau 97% din populaţie. Agricultura Kenyei s-a resimţit grav de cniza postbelică din 1920—1921. numii T. Prevalau aşadar. autorităţile engleze au aruncat greutatea crizei pe umerii indigenilor. guvernul colonial punea astfel în aplicare ţelul „nobil". simula cru! de regim reprezentativ.sub mandat. asigurau. Apărînd interesele plantatorilor îşi fermierilor albi. între prinsă în ianii 1921—1922.că aceştia. 5 indienii şi 1 arab. ân fond.i pe plantaţii . britanicii au (practicat exproprierea triburilor în folosul colon i lor şi constrîingerea indigenilor la muncă pe plantaţii. în cadrai muncilor plătite. cu toate . ica teritoriu .inganika. mai făţişe decât în Afr de vest. organizat printr-o lege din 1926. n-a adus nici o ameliorare lipsei de.dacă măsurile de persuasiune nu-şi vor ating* 406 . şi fosta Alru. iar exploata lor se realiza prin obligativitatea predării. unde pămîntul fusese lăsat triburilor.. element bine reprezentat aci. care alcătuiau 99"/» din populaţie. ferm expropriate au fost achiziţionate fie de colonişti britanici. emise în 1924 î. Vândute.. caire venea după creşterea apreciabilă a preţurilor de export la cafea şi bumbac. în număr de 3 milioane. O serie de legi „contra vagabondajului".Africa de i Coloniile britanice din Africa oi icneală — la care s-a a< gat. mina de (lucru forţai. iîn special în comerţ. exprimat lîntro declaraţie de la sfârşitul primului ra/ boi mondial : „. excludea de la drepturi politice pe africani. ca şi în cea de Sud.. de imigranţi indieni. i rindu-le obligaţiile de muncă gratuită şi reducând salariile. la preţuri scăz^ a unei părţi din recoltă.i germană de est — au constituit între cele două războaie num diale sediu] unei mişcări africane de eliberare mai puternici decât în Africa de vest şi cu un caracter mai popular. dacă ţinem seama de făptui că în „Adunarea legislativă" a Kenyei luau loc 11 europeni. înregistrată ân timpul războiului. forme de exploatare mai grele. La fel în Uganda. Aceasta datorită faptului că în Africa de est. pământuri de calitate a triburilor indigene. în beneficiuil unor companii comerc: Exproprierea fermierilor germani din Tamganika. mai cu seamă.i Kenya şi Tangamika. Asemenea hotărîri erau uşor de adus.

mineralelor din Tanganika . o întărire a drepturilor acestora în conducerea unei imn mii unificate. 279— 284. pp. In 1932. ■ ■ ■ i .1922. Mişcări ale culti■n o i l o r indigeni împotriva exploatării exercitate de compaiaile engleze au avut loc în 1933 şi în Tanganika. 1 I l u n t o n .. s-a renunţam li I Era perioada în care fasciştii italieni... pentru moment. 407 . . pregătind 3 • ici împotriva Abisiniei.i 11 de datoria noastră ti I I I I i i I I I I I M C I I H M pe indigeni sa i i ' î i i . atrăgând elemente dintre coloniştii albi i. începuseră a desfăşura în Kenya |i ■.c. l . In HI . op. punpt de vedere politic. c .i looftle. n i i . Asociaţia a reil i' ui un tnomoriu ide protest împotriva măsurilor britanice. cit.. * Numele populaţiei indigene majoritare în Kenya. i pen- Kenya. Viitoarea federaţie urma i dispună de o „autonomie" de genul Rhodesiei. înăsprirea muncii forţi riilor i l u n i i o mişcare de protest a popu l . descoperindu-se aur într-o rezervaţie indigenă din idus o nouă lege de expropriere sforţată a unor triI M I I i.i bumbatouilui din Uganda. 37. h aţm.i prilejuit o furtunoasă manifestaţie şi declanşarea unei l i n partea populaţiei indigene. Harry Thuku şi fratele isău au fost arestaţi. A History of East Africa. In Iunie 1921. Tot în aceşti ani s-a ventilat proiectul unei federalizări a Al i Leii britanice de est în jurul Kenyei. u i i k a o propagandă demagogică antibriitaniică ţi Jlmpoi I talului monopolist.■ftri sa soldat ou vreo 20 de morţi şi răniţi. I I i u . Tinîndu-se seama de dificultatea juridică de a anula regimul . căruia era supusă Tanganika.(datului. i l . cu dizolvarea aso. . ■ > l > i .i deportarea lui Thuku şi a altora într-o regiune din nordul coloniei *... Guvernul britanic i soi ietăţile monopoliste care aveau interese în Africa de est miisiiderau că prin federalizare s-ar putea organiza o exiploatare I I I II raţională a aurului din Kenya. s-a constituit o asociaţie e»i africani » tineretului I s i k u y u a . limitat la coloniştii albi. convenabilă Angliei • I n . nu era.ire s-au opus prin ckeva revolte Iacale. p. al cărei conducător era Harry Thuku. Reprimarea acestor miş. adică de un ni reprezentativ. 1 I 11 t.

la 28 noiembrie 1935. 36—38. 341—342. nu mai are drept conţinut principal acţiunea colonialismului britanic. numai în limitele intereselor Angliei. făurită de . Cele cîteva date din istoria Africii britanice de est între primul şi al doilea război mondial. din partea oricărei puteri imperialiste străine l.. B r e n t j e s . 473 . op. I voiau să ifolosească . p. op. Hun ton . 1 Vsemirnaia istoriia. Pînă la 1918. care din 1922 aviusesi mai mult o existenţă ilegală. 408 . cit. ameninţat de agresiunea fascistă italiană. Si k. Adun? a cerut guvernului britanic să permită înrolarea de voluntari africani în apărarea Abisiniei şi a făcut apel la toţi muncitori i de culoare din lume să boicoteze orice mărfuri livrate Italiei. ale cărei evenimente converg. pentru a combate pro ganda fascistă în Africa de est. E semnull neîndoielnic al maturizării celor mai importante dintre forţele centrifugale care pregătesc destrămarea Imperiului britanic. Istoria acestor colonii nu mai e „făcută" de sus. Ea a făcut şi un apel la toţi africanii să tragă din agresiunea italiană concluzia necesităţii eliberării populaţiilor de culoare de sub toate regimurile de dominaţie. 123. în conducerea căreia activa Jomo Kenyatta. se inversează. p p. După primul război mondial e cu neputinţă de evitat constatarea că aspectul re levat mai sus se transfigurează. 125. Aşa se face că „Organizaţia centrală Rikuyu". Dar organizaţia Kikuyu nu s-a lăsat manevrată. Pretutindeni începe a se impune o alta istorie. 475 . spre anularea dominaţiei engleze. p p. de efortul de a le supune şi a le încadra sub dominaţia Marii Britanii. IX. 136—137. o mare adunare populară...Tot acum. c it. VIII. istoria raporturilor sale cu aceste posesiuni era dominată ide iniţiativa engleză. întăresc impresia unei sensibile schimbări în ceea ce s-ar putea numi cu titlu precar „viaţa internă" a Imperiului britanic. cit. în ulitimă instanţă. op. autorităţile britanici nit mai îngăi toare faţă de organizaţiile indigene-. pp.v timentele de solidaritate africana. a putut organiza la Nairobi. II. alăturate evenimentelor dintr-o serie de ake posesiunii britanice din Asia şi Africa. în atitudinea faţă de conflictul kalo-abisinian. exprimând solidaritatea indigenilor cu poporul abisinian. p.popoarele supuse.

prezidat de Robc-nt Bor ungaja în intervenţia antisovietică. N. i . Ele. conferinţa organizaţiilor mun-lorrţti din Canada de vest. In vreme ce guvernul conservator. Chestiunea franceză din Canada e departe de ' i termenii celei a burilor din Africa de Sud. mai puţine complicaţii interne lîn istoria aa i ioane. Ea a durat pînă mnie. aflate în curs de a-şi tăgădui titlul şi a se I . generează fără i probleme sociale. l i I mai 1919 a izbucnit greva metalurgiştilor din oraşul Inuipcfţ. gre4Q9 ■re.triat.şi de o ciocnire se între două minorităţi dominante. în primul irînd.uu ZeelandS c. . Burghezia şi proletariatul I i i bine conturaţi ai acestor societăţi: între ei se inter-ituira fermierilor. în mantie 1919. faţă de Uniunea Sud-Africană. saluta lupta clasei n k»«rc din Rusia şi ţelurile ei : dictatura proletariatului şi i inului. greva a devenit generală. cerînd ridicarea salariilor şi ziua de muncă de • <> De la 15 maii. însă de natura celor pe care ile pu-■ l u i şi mtr-un stat european.ii ales marea regimului lor politic şi a raporturilor constiii metropola în cadrul imperiului — mai precis 1 < oiumimwealthului. munciitorinu • nA proitesta ■împotriva intervenţiei. în acest spirit s-a desfăşurat. Australia. vreme de două săptămâni. la > l 11 v. Dezvoltarea i. I ie în adevăratul înţeles al cuvântului. în provincia Alberta. Avântul revoluţionar al maselor s-a nwnifeftai u o îarie deosebită. " I n . i l r . de naţioMltuic diversă. au avantajul ilc o gravă problemă indigenă . la nivelul oricărei ţări înaintate. aflată într-un permanent proces de Slîrsitul primului irăzboi mondial a însemnat în istoria Ca-lomontul în care pentru întîia dată în viaţa sa internă M ' M i i t limpede contradicţia fundamentală dintre burghezie l'iolet. în aoest interval. i .(Dominioanele albe" : Canada. alcătuiesc grui legiate pe plan politic. recunoscute ca parteneri . o apropiere intre istoria a Iri nu e ! i numai prim caracterul loi in.

reformiste. Avântul revoluţionar a cuprins şi masa fermierilor. în cursul conferinţei de li Toronito din 22—23 ff bruarie 1922. convine asupra unui sistai de tarife preferenţiale cu Indiile de Vest şi Australia. în rîn durile sale însă. nimentele principale simt deja cunoscute.t minister. care la alegerile federale din decembrie 192 a obţinut 65 de mandate. Deja la 1925 se pune problema drapelului propriu. turile sale strânse cu S. care s-a dezbătut îndelung. 'Exicaptiând intermezzoul conservator dint 1930 —1935. exprimarea nemulţumirilor a alunecat rapoil spre forme de luptă politică legală. liberailii vor domina viaţa (politică a ţării într cele două războaie mondiale.. în relaţiile sale cu imperiul şi în politica ei externă. promulg ■ şi lărgeşte legi de protejare a industriei naţionale. perfa tează tratate comerciale proprii. Mackenzie-King. Din 1931 guvernatorul ei e numit pe baza recomandării guvernului ci nadian. LMorton. aripa ide stingă a organizaţiilor muncitoreşti dia Canada a creat Partidull Muncitoresc Progresist. Partidul Comunist al Canadei. în tei atribuţiilor pe care Anglia i le acordă. j Ulterior. sul conducerea lui W. Alegerile amintite maii sus au fost câştigate de liberali.A. Ea acţionează tot mai vădit ca un stat suveran. conducătorii fermierik: au colaborat ou liberalii şi partidul lor a fost absorbit trepta de aceştia. Se opune chiar seni nării unor tratate internaţionale încheiate de Anglia. rezolvîindu-se abia recent.U. 365—370. materializate în masivele investiţii 1 W. pp. Rămîne semnificativ faptţl că s-a putut constitui acum un partid aii fermieri/lor (Nationa Progresive Party). Atraşi însă de iluzii .viştii au fost stăpîni pe oraş şi din punct de vedere politifl administrativ1. L. din 1924. înitrecând pe conservatori şi ami ninţînd astfel echilibrull celor două partide tradiţionale burgheze. Manitoba. 410 . acesta mi mindu-se. Canada a fost un element activ al reformei imperiale care a dus la creaiv i Commonwealthului şi la adoptarea Statutului de la We-. un descendent al „re Iu Iui" din 1837. Tot în acest an au luat fiinţă primele nuclee comunişti*.

L

i estora în Can.ul i i, la i unui ministru plenipou-iii, IM canadian la Washington. inului valutar introdu! tn lumea capitalistă, .\ 11 li Uitaţii aurului în valut.i servind ca mijloc inmail de plăţi, Canada ;se va sima în zona dolarului, iar ei line 1. In Auttrailia, ca şi în alte dominioane şi posesiuni engleze, 1 economică forţată de necesităţile războiului a fost riza din 1920—1921 ; ea a orientat guvernele întărirea protecţionismului, a întărit activitatea pari ulului agrar, ai fermierilor, şi a radicalizat maş'lum'itorească. La 30 octombrie 1920, la Sydney, a luat Partidul Comunist din Australia. întîrqpinînd iniţial n Lităţi, scindat în două fracţiuni, el s-a unificat defin ilocembrie 1922. Congresul uniunilor sindicale din 1, ţinui în luna iunie 1921 la Melboume, a recomandai ulului laburist înscrierea în programul său a socializării 'lor de producţie şi repartiţie. La Brisbane, în octom1 ' I, congresul partidului laburist a acceptat această suTot din partea unui Congres aii uniunilor sindicale, U Li Sydney în 1923, s-a insistat şi asupra realizării unităţii ui.1- a clasei muncitoare din Australia. Justă în esenţă, T.iM.i recomandare a avut îsnisă urmări foarte discutabile în 1 c, prin aceea că elemente comuniste au intrat în partidul burist, neglijând stabilirea prealabilă a unei platforme de e pe principiile revoluţionare, leniniste. iJicultura australiană, ramură extrem de importanţi a niei, face progrese în sensul introducerii unei mai mtri 1' 11 lĂţi de culturi. Se pun în valoare resursele Queenslaniduilui, "luna sa tropicală. Cultivarea trestiei de zali 1 I»|HTC din 1925 consumul intern ; în 1938, Queeinsihnnlul Im r.ca/a pentru export jumătate din producţia sa de zahăr, telcxşi progrese spectaculoase le face cultura orc/ului, in MIUS.» în 1925 ; peste patru ani satisface deja cererile pieţei
Inel din 1853, Canada avea ca unitate monetară dolarul canadian, oduieie sistemul decimal. Pentru Canada în această perioadă, vezi : HMM istoriia, VIII, pp. 312—315; CHBE, VI, pp. 768—769; l u, op. cit., pp. 532—534; G i r aud, op. cit., pp. 127—131. 411

Se extind suprafeţele culturii'liere, iar creşterea vi» taior, alături de ©ea tradiţională, a oilor, transformă Australia, şi îndeosebi Queenislaradul, într-o mare producătoare de lactate şi carne, dezvoMadu-se şi industria frigorifică. Repartizarea producţiei pe diferitele ramuri agricole se face tot mai armonios, agricultura, în ansamblul ei, devenind în acelaşi timp mai autarhică. în structura (proprietăţii, persistă tendinţa oficială de a încuraja fermele de suprafaţă mică şi mijlocie. Statisticile arată într-adevăr o uşoară tendinţă de scădere a numărului fermelor uriaşe, de (peste 20 000 de acri. Creşte însă numărul celor între 5 000 şi 20 000 de acri şi se dublează proprietăţii între 500 şi 5 000 de acri. Răscumpărarea din partea statului a pămîntului unor mari fermieri a dus, pîraă în 1934, la instalarea a 25 000 de noi ferme, pe o suprafaţă de 8,3 milioane acri *. în Noua Zeelandă, notabile sînit mai ales progresele electorale ale partidului laburist, care în toamna anului 1935 reuşeşte pentru întîia dată să formeze singur guvernul, sub preşedinţia lui Joseph Savage 2. „Dominicanele albe" par a îlnfăţi^a şi ar trebui să reprezinte un factor de coeziune al imperiului, în concepţia sa nouă de „comunitate de state libere, asociate". Desigur, tendinţele centrifugale nu sînt aci aicît de manifeste ca în ake posesiuni şi în nici un caz ele ou apar sub aceleaşi forme. Nu pot fi însă trecute cu vederea, cel puţin ca semne de întrebare, toate acele fenomene economice, sociale şi politice care derivă chiar din conceptul formal de „stat liber". Politica economică proprie, autarhia şi protecţionismui, ponderea specifică diversă a anumitor probleme sociale şi de proprietate, relaţiile externe şi pwiatde de vedere proprii în domeniuJ lor, riscul permanent al neconcordanţelor dintre echipele politinguvernamentale3, toate acestea ce itaseamnă şi amcotro duc ?
Revenindu-le o întindere medie de aproximativ 330 de acri. El se desprinsese de liberali în 1909. CHBE, Vile, p. 191. Pentru Australia şi Noua Zeeland! : Vsemirnaia istoriia, VIII, pp. 317—318 | Nowack, op. cit., pp. 126—127, 139—141, 150—151, 301. * Un singur exemplu, din multe : în 1935 în Anglia sînt la puter» conservatorii, în Canada — liberalii, în Noua Zeelandă — laburiştii.
2 1

412

I

i i i i W . i i . i , conjunctura intei jdia comuni gerTnamo-italiano-j.ii" dai un imbold umi....nioiiwcakhuilui şi partici|pw«i li .ii doilat război U H I I .J .1 stat sub semnul unei mai strfnse tolidtrit&ţi dactt cea lllll tnul război. Dar un atare factor, contingent, nu poate na definitiv semnul de întrebare pe care îl ridică proi duratei acestor legături. Analogiile cu alte exemple istoic n Midomma să opinăim că atunci câmd legăturiile dintre i i i m. II multe organisme statale se îngustează în jurul . . u n i u n i personale", al unui „simbol constituţional", uaiii i i . n mult o ficţiune convenţională.

CAPITOLUL M

DESTRĂMAREA IMIT. RI ULUI Al doilea război mondial Imperiul britanic a fost ou mult mai serios zdruncinat î cursul celui de-al doilea război mondial, decît în 1914—1918 Nu e vorba numai de consecinţele ulterioare, evidente pentru toată lumea, ale conflagraţiei izbucnite în 1939, oi de aspectul militar ca atare. Din iunie 1940, Anglia a fost redusă la apărarea coastelor sale, cu forţe terestre şi cu o dotare tehnică foarte limitate. Noul rol al armei aeriene şi superioriitjatea temporară a Germaniei biuleriiste în acestt domeniu puneau în discuţie eficienţa flotei de război. După ce agresiunea germană asupra Uniunii Sovietice a îndepărtat definitiv pericolul unei invadări a Angliei, Imperiul britanic a continuat totuşi să treacă prin clipe grele. în primul război mondial, posesiuni \c engleze de dincolo de mări n-au fost nici un moment primei duite. De astă dată însă, Egiptul şi Suezutl sînt ameninţate do forţele germano-italiene, pînă kt toamna anului 1942. Bir mania, Singapurul şi Malaya cad în mâinile japonezilor, în primele lumi ale aceluiaşi an. India este pe puinatul de a fi i n vadată.

Posesiunile din Pacificul de sud-vest ocupate, Austni lia trăieşte sub iminenţa debarcării japoneze. Flota de supr.i faţă a suferit pierderi grele, mai ales în Extremul Orient. E adevărat ca războiul submarin, deşi dus de hitlerişti fără cm ţâre, n-a putut provoca în nici o perioadă efecte de gravi tatea ceflor din aprilie 1917. Imperiul britanic a fost angajat deci efectiv în război, nu numai pentru susţinerea luptelor de pe teatrul european de qperaţii, ci pentru apărarea sa pe fronturi largi şi variate. Totuşi, chiar iîn perioada de criză din desfăşurarea boiului (pînă în 1942), Anglia a reuşit să lichideze dominaţi i italiană în Africa orientală (Abisinia, Somalia, Eritreea). Ea i ocupat Irakul şi a instituit asupra Iranului un control militar, în comun cu Uniunea Sovietică. Statele Unite ale Americii au preluat apărarea Australiei, Noii Zeelande şi Pacificului de sud vest, iar înfrângerile flotei japonezie în Marea Coralilor şi lînjţă
414

(mai-iunie 1942) au slăbii forţa militară 1 ofenuim.i anului 1942, o dată I U In i din i I 'Xii.mihoin, 23 oiotomibric), Imperiul! britani* H redreII preţul imenselor sacrificii aduse de coaliţia antibitifioarelor — în primul rfnd, de Uniunea Sovietică, hilase pînă la acea dată potenţialul ofensiv ai hitle- i itorită aportului tehnico-imaterial al Statelor p|l|>tul «te degajat şi întreaga Africă de nord cucerită, in H 1943. Debarcarea în Sicillia şi aipoi în Italia con-■ niIic septembrie 1943) a scos definitiv din cauză ■ ne/ui. Victoriile terestre şi navale americane din le sudvest (insula Guadalcamal) au îndepărtat pe- il japonez de Australia şi au pregătit o ofensivă concen- difl Binmainia apuseană, unde acţionau forţele imperiale I recîmid prin întregul arc uriaş de insule care străbate n ml de rest, pînă îin arhipelagul Aleutinalar. > i u n decisivi, 1944—1945, cînd războiul a fost câştigat M*l'.i, imperiali a reocupat şi teritoriile temporar pierdute l < > de mări. El ieşise încă o dată victorios, din cel mai sîn->i jţrcu război cunoscut în istorie, dar de astă dată victo-i p.trteiner secund, în fapt, dacă nu de drept. îşi datora ii marii coaliţii a popoarelor — care cuprindea şi po- • ■/. — împotriva fascismului. Acesteia s-au alăturat n u i e l e din imperiu, care, deşi asuprite de colonialism, au totuşi cu abnegaţie cauza omenirii şi a c i v i l i , uitate de fascism. Contribuţiile la război, inclusiv C«l« i c, .iu fost acceptate cu mai multă uşurinţă decît: înainte, ilia, guvernul condus de laburistul Curtin a mobiilizat i < \ r la vîrata de 18 amii. Trupele australiene AU luptat în (i i i i n e e , în Africa de nord şi Italia. Noua Zeelandă, de nc.i sub un. guvern laburist, prezidat de Fraser, a orga un corp expediţionar care a acţionat în Pacific, în rare CU forţele americane. Şi în Africa de Sud, cu toată ( i . i l u i Hertzog şi a liderului naţionalist Malan, partidul 'i.imcntal al lui Smuts a reuşit să impună linia probritaiv ut greutace nioi rezerva manifestaită de unii fran415

cezi din Canada împotriva serviciului militar obligatori trimiterii unui oorp expediţion.i i ura grainiţelor Cai Forţe canadiene au participat, printre akele, la debn din Noranandia. Din nou, Anglia contractase mari datorii faţă de p< rele din imperiul ei. Condiţiile istorice de după încheierea ce de-al doilea război mondial au fost de asemenea natură, îr ea n-a mai putut să ignoreze aceste datorii şi să nu se plece faţa (revendicării hotărâte a libertăţii, pe care o reafirmă tinse regiuni din Asia şi Africa. Lupta de eliberare a popoarelor din imperiu după al doilea război mondial, pe teritoriul asiatic In cele două decenii care au urmat războiului al doile mondial, Imperiul britanic a trecut prin cea mai prof transformare din istoria sa. Dacă în 1946 numai 18% populaţia imperiului dispunea de un regim de autoguverna în 1962 proporţia acesteia crescuse la 97% şi, pînă astăzi, ea a sporit şi mai mudt. Cea mai mare parte a posesiunilor britanice au obţinut independenţa, având posibilitatea de a decide dacă rămîn sau nu în cadrul Commonwealthiuluii. Transformarea survenită în structura imperiului după al doilea război mondial constă, aşadar, în pierderea complet oricărei autorităţi politice asupra unor foste colonii (Birmanu, Uniunea Sud-Af ricana, Sudanul etc.) şi în trecerea celorlalte, cu excepţii neînsemnate, la statutul de ţări independente, asociate Commonweakhului. Acest ultim fapt implică, la rîndu-i, o extremă diversificare a structurii Commonwealthului. El nu mai reprezintă doar asociaţia unor „dominioane albe", ou o bază economică avansată, cu instituţii vechi de tip european, ale unor noi na ţiuni de limbă engleză. Commonwea'khul a devenit o asociaţie de state în care majoritatea o constituie popoarele nebritanice. între aceşti parte neri cu drepturi egale, interesele lor diverse ies la iveală cu multă pregnanţă.
416

ii apreciabile ■diferenţe di ni ; ii d altirii ecoFuotură socială, de tradiţii, in i tendinţe ' Toate acestea se afirma lioţpode din monientu] în ie întreagă de ţări au încetai de a li tutuite admi- ■ •lonialiste, avftnd.u-şi guvernele prqpni. In mod şi mai ilegitim se poate acum iridica întrebarea dacă mul politic actual de sub egida Angliei mai poate fi consi-ii .i l ' H i n î n d o unitate reală? în orice caz, Imperiul bri-i , . i i mu şi-1 închipuiseră Disunaeli şi Joseph Chamberi de a mai exista. l i . , im ii \ . i i de disoluţie precipitată au fost, pe de o parte, ■ ■ ii doilea război mondial, creşterea prestigiului şi influIJ;-.inului socialist îm lume, schimbările generale petrecute i! de forţe — economice, politice şi militare — din- lauirul socialist şi capitalist şi îin interiorul celui din urmă II presus de orice, avîntul luptei de eliberare a popoarelor r.upririi coloniale. i-.ist.i luptă generală va obţine, pe parcurs, alături de M roase rezultate concrete, şi un impontant succes principial. t unul din factorii care au determinat Adunarea Ge- lă a Organizaţiei Naţiunilor Unite să adopte, la 14 de- ie 1960, „Declaraţia cu privire la acordarea indepen- i ţarilor şi popoarelor coloniale". st document condamnă asuprirea şi exploatarea unui de către altul, ca reprezentînd „o negare a drepturilor anuale ale omului". Proclamă dreptul tuturor popoa- • la autodeterminare, respinge tergiversarea acordării in-enţei sub pretextul insuficientei pregătiri politice, eco . sociale sau culturale a unor popoare şi cerc ci „în iile de sub tutelă şi cele ce nu se bucură de autoguvernare, in şi în toate aelelalte teritorii care nu şi-au dobîiwlii îm .i ndenţa..." să se ia „...neîntârziat măsuri pentru trani l te rea întregii puteri popoarelor aoesitor teritorii, corospun- tor cu voinţa şi dorinţa liber exprimată de ele, fără condiţii
Pi plan constituţional-juridic, guvernul britanic a introdus la IV48 un element de „uniformizare", promulgînd legea intitulată h Nationality Act", prin care se acordă statutul de cetăţean bri- uturor locuitorilor imperiului. Cf. Jen n i n g s-Yo un g, op. cit., «76—479. 417

sau rezerve şi indiferent de rasă, u l i i . sau culoarea pielii : astfel incit să li se acorde posibilitatea de a se bucura de plină independenţă şi libertate". La rândul său, această declarare .1 O.N.U. a devenit mi factor de accelerare a luptei pentru independenţă, dusă de po poarele supuse jugului coloniali în perioada care a urmat adoptării ei. Pînă la impunerea unui asemenea aot îinsă, lupta pentru libertate a parcurs un deceniu şi jumătate de grele încercări şi eforturi. în India, dujpă începerea războiului, Congresul naţional s-a declarat de acord să sprijine efortul militar englez, cu con diţia ca Anglia să promită acordarea independenţei, după terminarea conflictului. Gandhi n-a acceptat acest punct de vedere — el era pentru abţinerea Indiei de la orice colaborare — şi astfel, în toamna anului 1940, Sna ajuns, temporar, la o ruptură între el şi Partidul Congresului. Tratativele cu guvernul Chunchill în viederea unor noi reforme politice care să ducă la instaurarea unui guvern naţional în India n-au dai rezultate. Congresul s-a orientat atunci spre revendicarea ne condiţionată a independenţei. în martie 1942, tratativele angli> indiene au fost conduse, din partea engleză, de sir Stafford Cri)pps, laburist, membru în cabinetul de coaliţie prezidat de Cburchill. Misiunea lui Cniipps s-a încheiat de asemenea fără rezultat, deoarece Anglia propunea, în cadrul planului viitoarei acordări a autodeterminării Indiei, şi dreptul oricărei pro vincii sau principat de a-şi declara unilateral independent;!. Planul britanic însemna posibilitatea unei complete fărîmiţări politice a Indiei, cu atît mai mult cu cît în prinicipate, conduse de mari feudali, nu se prevedeau drepturi electorale pentru populaţie. Soarta a 90 de milioane de indieni ar fi rămas asi fel la latitudinea anmuiştorilor feudali. După întreruperea tratativelor cu Stafford Cripps au iu mat arestări printre membrii Congresului şi o mişcare de nesupunere civilă. La 7—8 august 1942, comitetul executiv al Con greşului, întrunit la Bombay, a adoptat rezoluţia „Afară ti in India", care cerea recunoaşterea imediată a independenţei, „atît în interesul Indiei, cît şi pentru triumful cauzei Naţiu nilor Unite".
418

11 au reacţionat brut.il. I .1 B 9 august I'M2 a fost i.»t.1 întreaga conducere ;i Congresului |i partidul |HIS în legii. Grevele de protest şi tulburării* care in urmat i 1 au fost înăbuşite cu forţa armată. In ciocnirile > < ■ au căzut vreo 1000 de morţi şi peste 3 000 de l ' iflrşitul războiului, de prin iulie 1945 (conferinţa de b), tratativele anglo-inidiene s-au reluait. Continuate în 1946, noul guvern laburist prezidat de Clement Attlee m i c tot pe Scafford Crijpps cu conducerea lor. Asupra ■ 1 ' i ' l n n v i engleze în cursul acestor tratative a avut, foarte ' I n i , o influenţă şi situaţia financiară gravă declarată în Ea a silit Anglia să facă apel la ajutorul ţărilor Comi h l i - u l u i , pentru a anula sau a reduce datoria de război .......1.1 l . i ţ ă de ele. India, în timpul războiului, prin livrările produiie pretinse de englezi, <nu numai că-şi achitaise toate ! ■ ■ Luă de Anglia, dar devenise la rînidu-i creditoare. IV.itativelle anglo-iindiene au dus în cele din urmă la rezuli n i l constituirii în India a două state: hindus şi musulman ndia şi Pakistanul),'ambele primite în Gommonwealth, cu H.1 de 15 august 1947. Ulterior, la 18 aprilie 1949, India s-a nvat republică, dar a continuat să rămiînă membră a ....Mionwealthului. I liberarea 'de sub jugul imperialist a uriaşului teritoriu ' ■ l i m, a poporului său de 440 000 000, a însemnat un eve•11.111 de importanţă istorică -mondială, a dat un pute npiils procesului inevitabil de destrămare a ruşinosului 11, condamnat de istorie lla pieire. Birmania, duipă tratativele duse la Londra de An nipreuină cu Ne Win fusese în fruntea luptei de elib
lArii de sub japonezi, a primit un statut de au nar<

1, în ianuarie 1947. Un an mai tîrziu ', ci 5 ,1 p i u republică şi s-a pronunţat pentru ieşirea din < iommon 1, devenind coimplet independentă. I 1 ^ februarie 1948 a fost rînidul Ceylonului să dobîinde. • i n t u i de independenţă, irămînînd însă asociat
1

Intre timp, la 19 iulie 1947, Aung San şi alţi colaboratori ;> I victima unui oribil asasinat, pus la cale de agenţii unor grupuri 419

să refuze a se alătura pactelor militare britanice şi să ducă influenţa engleză în ţară. de presiunea opiniei populare. damiţîind pe ofiţerii englezi cancontinuau să deţină posturi militare de conducere 2. declarată în insulă în lunile mai-iunie 1947. unde Anglia a creat în 1959 o federaţie de state arabe. Această nouă concesie din Angliei fusese forţată mai ales de greva generailă politică. Continue tulburări antibritanice au avut loc în perioada postbelică în Arabia de Sud. în martie 1956 8 Pentru problemele Asiei. 541—544. Guvernul acesteia şi re gele ei1 s-au văzut obligaţi ulterior. 8 De exemplu. Hussein actualul rege. 283. dus de forţele populare ce luptaseră înainte contra japonezilor. 1 Lui Abdullah. K. vezi mai ales N e h r u. caro a înlăturat monarhia şi elementele reacţionare moşiereşti pro engleze din fruntea statului. cit. Mişcarea revoluţionară din Irak. Grave dificultăţi s-au ivit între Anglia şi Iran în 1951— 1952. în care a integrat în 1963 şi colonii Aden. asasinat în 1951. pp. Din septembrie 1963 i-au fost alăturate posesiunile britanice din Bor neo de Nord. 285—286. din care Sin gapuruil s-a desprins în 1965. în Malaya se desfăşura între timp o luiptă armată de el 1 berare.i bunurile marelui trust petrolier „Anglo-Iranian Oii Co. 420 . orienitînd-o spre o politică neutrailistă şi de solidaritate arabo-musiulmană. un veritabil război cu crupele engleze. pp. op. izbucnită în 1958. Histoire des Grandes Puissances. 533. 493 498. Maliaya va obţine însă independenţa abia la 31 august 1957. în cadrul urnei Federaţii malaeze. 526—527. a scos ţara din cadrul aşa*-zisului „pact de la Bagdad". demiterea şi expulzarea lui Glubb-paşa. Procesul de destrămare a vechilor forme de dominaţie şi influenţă britanică în Asia a cuprins de asemenea vestul şi sud vestul marelui continent. i~a urmat nepotul său. 552—553. în 1946 a fost recunoscută oficia! independenţa deplina a Iordaniei.. din cauza intenţiei guvernului iranian de a naţionali/. 515 —518.britanice. 574—576 şi Maximi M o u r i n. sediul mişcărilor de eliberare celor mai puternice şi mi des repetate în această zonă geografică 3.

.. Mişcarea avea o puternică nuanţă xeno-ii liuzînd şi ura contra misionarilor creştini... boi i produselor engleze şi restaurarea vechilor obiceiuri ale > i ii. |urao Kenyatta a pus bazele partidului Kenya African I ' I I M H I . deii n focar de raliere al forţelor care luptau pentru indeIIK I şi unitatea popoarelor arabe. ' i li ii simplă onomatopee. 421 . După al boi mondial.. mu le mai violente răscoale populare antibritanice de dupi Ic ti doilea război mondial. Egiptul a recunoscut dreptul la autoguvernare inului. cu bază populară. consecventă. de masă. în 1952—1953. ptul şi-a consolidat independenţa. incert.it şi ţării.) \fricii înregistrează de pe aieurn i totdeauna drept unuil din coli mai ti nimerite LIC eliberarea aproape comrpleitB a oontimeatuAui african ■ dependenţa colonială. Ea a însemnat încununarea lupiraţiillor permanente ale popoarelor Africii.. în .Vi. încheiat în nie 1953.rintr-un acord cu Anglia. numit ulterior Kenya African National Union ( I . A fost uxrîe a forţelor burgheziei naţionale. Sensul. Programul ei cerci.Independent. în 1950. prin înlăturarea moi transformarea sa în republică. le unei asociaţii secrete a populaţiei kikuyu.. care s-a proclamat republică independentă la 1 ia. Kenya a fost centrul celor mai imite mişcări de eliberare. naţionalizarea de către Egipt a Canalului i eşecul agresiunii anglo-firanoo-israeliene împotriva irit prestigiul internaţional al statului egiptean.. la începutul celei de a doua ju- uiluii al XX-lea. prin reluarea păirnînturilor răpite de albi. în Kenya s-a desfăşurat o grevă generali in tot atunci a început faimoasa mişcare Mau-Mau '. 1956. cu program consocinitiimperialist.AND). iulie 1956. cu un program ferm coni'lumente oare se întrevăzuseră deja între cele două răzinondiale. In Atrica răsăriteană. dezvoltarea unei burghezii şi a unei nulităţi africane a oferit acestei lupte baza pentru o organizată. autonomia. P.

La 9 decembrie 1961 a fost proclamată independenţa republicii Tanganika. Aceste state au intrat într-o umuine vamală. Jomo Kenyiatta a fost arest. la 12 decembrie 1963. La 1 iulie 1960. sub numele de Tanzania. Somalia britanicii. Jomo Kenyatta. centrai cel mai activ al mişcării de eli berare a fost Coasta de Aur.revolta luase pro porţii. 422 . în Africa de vest. după un (proces care a durat pînă în aprilie 1953. în cadrul căruia pentru întîia dată un loc era rezervat unui reprezentant al indigenilor. la 7 iulie 1954. Englezii au căutat în acelaşi timp să realizeze o bază de apropiere ou indigenii. O comisie de anchetă a situaţiei din Kenya — aşa-zisa comisie Mitchell — a publicat la 9 iunie 1955 raportul ei. se formează 1 Intre timp.i declare starea de asediu în Kenya. manifestând chiar intenţia de a crea o federaţie. Pînă în 195S. care se mulţumea să revendice un program de reforme constituţionale. Depăşind linia moderată a organizaţiei conservatoare „Convenţia unită a Coastei de Aur". şi. de sub conducerea lui Michael Blundall.La 17 septembrie 1952. asemănător cu cel din Kenya. la 10 decembrie 1963. La 20 aprilie 1954 au promulgat o constituţie. formată pe teritoriul fostei colonii italiene cu aceiaşi nume. Anglia a cedat colonia ei. sub preşedinţia lui Julius Nyerere. Şi î(n Tangianika se înfiinţase. Zanzibar. susţinea necesitatea unei politici de colaborare a albilor cu indigenii. lansat încă în iunie 1963. represiunea mişcării MauMau făcuse printre indigeni 10 000 de viiatime. a fost condamnai la 7 ani muncă silnică. Din acest plan. care instituia un consiliu de conducere politici. „United Cotintjry Party" (Partidul unit al ţării). la 9 octombrie 1962. desfiinţarea rezervaţiilor şi fixarea unui salariu minimal în muncile agricole. egalitatea drepturilor de proprietate pentru toţi locuitorii. întruioi . Acesteia i-a urmat Uganda. Tanganyka African National Union (TANU). autorităţile engleze au trebuit s. noii republici independente a Somaliei. s-a realizat unirea Tanganikăi şi a Zanzibarului. eliberat. de tranziţie spre independenţă. în fine Kenya1. recomandînd dezvoltarea proprietăţii individuale. din 12 membri. Peste 60 000 de suspeicţi fuseseră arestaţi şi internaţi în lagăre de oonoen trare. în cadrul unui regim autonom. devenise prim-ministru al Kenyei. Un partid politic. un partid al libertăţii.n h 'I octombrie şi.

vechi liţptStoi pentru drepturile c■ • ! ■ ■ • nnloi . u i i . Acest nou organ a manifestat de put intenţia de a obţine din străinătate anumite credite...(. a purtat repetate trasative cu gUVW •litanie. devenind. Organizaţia politică lată Consiliull naţional al Nigeriei şi Camerunului JC). nmalat rolul mai mare al proletariatului. din 1949.. Ea a fost proclamată la '• nu I I . tub oon i Inii Kwame Nkrumali.. în i ' 1 " prim-ministru. Arestat după o nerală declanşată luarie 1950. iar Gambia a urmat aceleaşi etape. care M loldat cu 21 de morţi şi 50 de răniţi. i ni Leone a fost proclamată independentă la 27 iiprili i ■ " • ! . prin u cele ci interne. p i în acel moment din ţară.. reprezentî-nid o largă alianţă pentru iradejpendenţă >i curente diferite. pre Ic generalul Ankrah.oane. Guvernarea sa a pregătit.menitul ?i guvernul au fost dizolvate. tabloul acesta al inidqpen/denţei africane e prezintă unele note distincte. discordante. Nigeria.. în 1949. cînd noul stat a devenit republică în cadrul < 'iiiiiHMiwcalthului.ilni. ■ > • ■ îi I uscseră refuzate fostului preşediinite. H I în alegerile din februarie 1951. constituţia suspen-I'artiaiuil popular al Convenţiei interzis. Acest partul reclama icotidarea imediata* .l . I de unităţi ale armatei. . greva generală din transporturi şi servicii pu-iliin 1945 şi cea a minerilor de la Enugu. cerlînjd aiutoguvennarea. I u l naţionalist al lui Ma'lan a înfrânt în ailegeri pe Smints. .' guvernării. dobîiulind auto narea la 4 octombrie 1963 şi independenţa la 1K februa 1965. Mrl. In Africa de Sud.II H s-a instalat un „Consiliu naţional de eliberare". al {muncitorilor i n . La condu. sub numele de Ghania. Preşedintele Nkrumah. -i i în special.(.1949. „Partidul populai al ( onvenţiei". a cunoscut.1957. membră a Common-« ■ 111 li LI Iui. Nigeria a obţinui • I iloininion la 1 ootambrie 1960. iar exact peste tftt tni I I i l i n i a t republică independentă. Nkruimah a fost eliberai în uima victoriei lirlui . independenţa.şi forme variate de luptă îm favoairea independenţei. i i 24 februarie 1966. i ugurat pe toată linia o politică de asuprire şi discri■ 423 . în Ghana a avut loc o lovitură de M J I . la rîrudu-i. statul african cel mai dens populat şi cu o eoorelativ mai evoluată.. a fost declarat destituit. intense tul.

trebuia să ţină seaimi'i de protestul guvernelor acestor state (împotriva tratamentului la care africanii erau supuşi în Africa de Sud. preşedintele şi secre tarul ei. Un nou val de arestări printre conducătorii sindicali a avut loc în septembrie 1956. guvernul britanic a luat. măsuri draconice contra participanţii©] la această campanie. în persoanele lui Hanry Nkumbula şi Kenneth Kaunda 1. Mişcarea de protest a indigenilor s-a extins şi în cele dou. 8 milioane de negri rămîneau fără drepturi politice.* populaţiei indigene de aoi.1a 5 ani închi soare. ân februarie 1953. primul a alunecat pe poziţii de compromis. cu ocazia unei greve a minerilor din Rhodesia de Nord. 500 de lire amendă şi biciuire. organiza^. de care însă urmau să profite doar 300 000 de albi. acordînd acesteia un mai larg statut de autoguvernare. a continuat cu toata rigoarea aceste măsuri. Ea a constituit un pretext pentru guvernanţii albi de a lovi. condus de ultracodonialistul Roy Welenski. reprimată cu ajutorul armatei şi al bombelor lacrimogene. federaţia a primit statutul de dominion. Vei woerd. printre altele.i Rhodesii şi Nyassaland. care au creat o situaţie încordată în ţară. în 1953. Tu 1957. Partidul Comunist din Uniunea Sud-Africană fusese interzis în 1950.i Rhodesii.minare rasială împotriva africanilor. pasibili de pedepse pînă . tulburările populaţiei asuprite au demonstrat cu1 Ulterior. Dixon Komkoia. Urmaşul lui Malan. hotărîrea de a constitui o federaţie între cele dou. au stârnit oprobriul opiniei publice mondiale şi au pus într-o situaţie delicată guvernul bri tainic : pe măisură ce al era obligat să acorde un loc în Corn monwealth fostelor colonii de culoare. Preşedintele sindicatului feroviarilor din Rho dosia de Nord.> luat. Congresul na ţional african din Uniunea Sud-Africană (ANC). între timp. 424 . îneereînd să întărească poziţia minorităţii de colonişti englezi din aceste regiuni. Guvernul sud-aiiriean . a iniţiat în 1952 o campanie paşnicS de nesupunere faţă de legile rasiale. a fost arestat în 1953 şi con damnat la 6 ani muncă silnică. şi în organizaţiile politice şi profesionale ale clasei muncitoare. Cu toate străduinţele guvernului noii federaţii. A fost arestată şi conducerea organizaţiei politice a indigenilor de aci.

i l r . Divergenţele dintre guvernul rasist al Uniunii Sud-Afrii restul Commonweakhiului. I . în ianuarie 1959 saland i iz■ revoltă făţişă. Buc urejti.■ ■ ■ ■ ! ■ iaibilitatea acestei formule di pi rpi tuan deghizaţi a iţici imperialiste. guvernul britanic a devenit muilt mai puţin rtcs.it a susţine minoritatea albă din federaţia Rhodesiai .i de sud-vest). „ M . 87. I . pentru nopdrea din 1899—1902. i l . Indiferent dacă ne place sau nu. socotind şi fosta Africa gerI I I . 1965. el a lăsat. Document* and Speeches on Commonwealth Affairs. la 31 mai ' ■ l Era.irsi. Ir». din cauza politicii faţă de llaţia indigenă. 291—292. 1V63. l a N i c h o l a s Man- 425 . 60. pe trebuie să-1 recunoaştem ca atare şi de care trebuie să ţiN ■iMina" 1. au dat ocazie naţionaliştilor sud-africani i re ieşirea statului lor din Commonwealth. la nul plac a 3 000 000 de albi şi al legilor inumane dictate de Din momentul în care naţionaliştilor sud-africani le-a ren n i-. i l . în februa1 1 i f li. 183. 82—84.istă lovitură. o energică luptă pentru independenţă. Dar independenţa completă a resud-africane era recâştigată în asemenea condiţii isto• ît actu'l de la 31 mai 1961 nu are nici o semnificaţie v. Englezii au înclinat balanţa tactică în direcţia i | i n i r i i aspiraţiilor spre libertate ale indigenilor. Şi aci um partid african. i w i Congxess u i ) conducerea lui Hastings Banda. Cita t după J a c k Woddis.stă.i africanilor. I mistere a conştiinţei naţionale este un fapt politic. Textul a numeroase acte de independenţă. 50—52. p. Calea A fric ii. 99. cel mai puternic m-a frapat forţa conştiinţei > . într-o ţară de 1223 000 1 i n ' (siau peste 2 000 000 km 2. animată de aceleaşi tendinţe rasiste şi putîimcl fi ■i i(Minată a urma exemplul Africii de Sud şi a căuta spniil acesteia. pp. Harold Maicmillan. declara la 3 februarie 1960 : „Dintre i i | > i i : » i i l c pe care le-<am cules din momentul cînd ani II I ondra.. t detfăfurat. U I M I M prian ministru. 106. < II ocazia vizitei sale la Capetown. Dimpotrivă. din ■ mbrie 1959. 1952 —1962. înăbuşită prin întemniţări decată. în felul ei. •' 1. 209—210. o populaţie de 12 000 000 de indigeni. i n d . " i ! . 363. 272—275. revanşa bură împotriva Angiliei.. 173.

Nyassaland a beneficiat de aceeaşi situaţie cu încăpere de la 6 iulie 1964. Rhodesia de Sud a reprezentat şi continuă sa reprezint! chestiunea cea mai spinoasă. Alte colonii pe drumul independenţei Deceniile istorice ale destrămării sistemuilui colonial au adus în anii 1950—1960 o înviorare (politică şi în viaţa Indiilor de Vest britanice — colonii crecute pe un plan secundar. adică reprezenta cam 1/13 din populaţie. sub numele de Zanibia. în eventualitatea unui conflict făţiş între Commonweiakh şi Rhodesia de Sud *. cit. în gpatâk cărora stau şi anumite interese financiare. 281 . minoritatea albă era reiau \ mai numeroasă. sau chiar 1/300 în Nyassaland Această minoritate reclama la rîndul ei independent.. an. 234—239. Guvernul rasist al lui Jan Smith a declarat îmsă în mod unilateral — cu de la sine putere — independenţa. Nu este neglijabil însă nici factorul complicaţiilor posibile ou Uniunea Suid-Afnicană. Partidul popular progresist. 81 (1957). "90—91.1 rie 1963 au arondat autonomie intern : W yiassalaoidului. Toată problema se prelungeşte. O energică lupta de eliberare 'naţională a început mai alei în Guyana britanică . 73—75. care guvernul britanic. 426 . Rho> de Nord. pp. Hun ton. 111—112. ou începere din a doua juimaitaite a veacului al XlX-lea. în „îtevue Historique". iar independentă îşi membră a Commonwealthului li 24 octombrie 1964. faţă de 1/36 în Rhodesia de Nord. cit. mo nopoliste. nuimiai pentru că guvernul britanii procedează cu infinite precauţiuni faţă de interesele minorităţii . op. iar în vara aceluiaşi an s-a hatăirît de • i federaţiei.ulbe. ceea ce imiplică ieşirea ţării din Commonweakh. o con di ţiona de introducere^ unei legislaţii mai talenante faţă de indigeni. 79—81 179^-180. 256. obligat de opinia „dominicanelor negre" şi de experienţa în problema Uniunii Sud-Africane. L'Ajnqut britannique. pp. ţi i u un guvern african pre zidat de Kenneth Kaurxda. B r u n s c h w i g.. CCXVIII. sub numele de republica Malawi. 205. 213—225. op. din toaupuniotele de vedere. a devenit autonomă în ianuarie 1964. pp.. înfiinţat în 1 Cox. tom. Aci. în fond.

în continuare. Grenada. a . să reînjghebeze . Anglia a organizat în ianuarie 1958 o ■ . reforma agrară şi măsuri privitoare la dezvoltarea ului 427 . de pildă Jas . l o s există un curant în favoarea independomei proprii) înd integrarea într-o federaţie cu celelalte insule.iţie a Antilelor Mici. i l i partid important din ţară. alcătuind un procent de 29%. mai moderat în programul ne interne 1. de l i . dar proiectul sna izbk. a obţinut independent ■ în Commonwealth insula Cipru. n l . care s-a destrămat însă la sfîrşkul i ii 1962. pe care din urmă a obţinut-o în august 1962. fi descondenţii filoj negri. dar nerenunţînid nici el la revendicarea i'lentei. care reprezintă 44%> din flotai. în zona Mediteranei. Partidul lui l oază mai mult pe sprijinul elementului indian. fmplat pînă şi ceea ce i se părea odinioară de neconceput de WefUington : „O constituţie peni ni Malta ? E ca şi Partidul popular progresist urmărea un program ele promovare a iţionale. Congresul naţional condus de Forbes Buimham. în chiar ziua cînd urma a i se proclama indeUnele din insulele care o camipuneau. la 16 august 1960. tombrie 1963. iar în l ' i . ca şi mai linii în trecut. ui unele diferende dintre populaţia originară d i n imi- Lndieni. pentru ubţinerea indepen \ 111 onijtăţile britanice au rnane\ rsw ki ti tis temporizator. i n pronunţat pentru independenţa separată.mi . Acoi i iiidopendenţei Antilelor Mici a survenit în lumile le i. Anglia a rupt tratativele cu guvernul ulterior autorităţile britanice au reuşit să aducă la > < i .i l i n i i iilor de Vest. ernul britanic a încercat. I m 195 l problema votului universal. Tot astfel au independenţa insulele Trinidad şi Tobago. In ifîrjit. în 1961. El i dobândească. de «separatismul diferitelor insule. Ii KM Caraibilor.mi ie 1967. formînd un Ml. o deplină autonomie internă. pare a prefera asocierea ou Trinidaid-Tobago.l i lus de Cheddi Jagan. lai du] în deschis tratative cu Londra.

Canada s-a aflat.desfăşurări dramatice. dacă chiar să întreacă Sydney. în perioadă de certă prosperitate economică. clasicelor „dominicane albe". fireşte. de victoria electorală a conservatorilor. molibden. imateriali lemnos şl igrîu . în 1949.cum m-aş gîndi la o constituţii. care s-a menţinut la putere pînă în 1963. dar ^ a devenit independentă la 21 septeml)i ic 1964. sedii aii celor mai mari grupuri financiare. zinc. 76% revenind capitalului american ţi numai 16°/o celui britanic. argint. Patimi grupuri monopoliste controlează viaţa economică a ţării. care elimină culorile şi emblemele britanice. Noua Zeelandă. magneziu şi energie electrică. un eveniment a fost intrarea Terra Ni în federaţia canadiană. printrterţă soluţie1. Inve ţiale ide capital străin în economia sa ating aproximativ cifra de 20 de miliarde de dolari. ca centru de viaţă economică. 1 Actualul drapel canadian arc o frunză roşie de paltin. Ultimii ani au rezolvat după aprinse polemici. nichel. da fără a reveni la cele regalist-franceze de odinioară. al concentrării şi centralii capitalului." 9 totuşi. Pe plan politic. pla 1 şi hîritie de tipar . mai ades în Africa şi Asia. pe un fond alb. duţpă al doilea război mondial.pi îs de 'război'. pe care le-ar fi dorit o parte a franco-canadienilor. o trăsătură precumpănitoare în viaţa internă a Canadei de aproape şaptezeci de ani. aur. a fost oarecum surprinzător în i ruptă in 1957. de asemenea roşii. Ea ocupă primul loc în lumea capitalistă în producţia de azbest. nu numai că insula Malu > . cărora li se adaugă. Canada şi Australia în raport ou marile evenimente care modifică (profund structura Imperiului britanic. e mai săracă în . istoria . locul al treilea în producţia do cadmiu. Supremaţia politică a labililor. locul all doilea în producţia de aluminiu. în Australia devine tot mai evident fenomenul dezvo! capitalului financiar propriu. mărginit de două dungi verticale. nil o constituţie..propriu. 428 . chestiunea adoptării unui dnapel naţional . Melbourne pare a fi ajuns să egaleze.

n majoritatea In parla-.In viaţa politică. de faşă. I. şi-a încheiat exis-n jurul lanului 1960. De asemenea se semnalează penetraţia de capitaluri nur. Retrospective şi perspective i i l . prezentând o largă diferen N de structură politică. tradiţie istorică îşi religie. nea dezvoltării Imperiului britanic la mijlocul şi în a i inmăitate a veacului al XX-lea rămâne o problemă. date împrejurările extrem de .complicate ale ansamblului vieţii 'i naţionale îşi procesul rapid îşi profund de transformare a i >\ lunilor dintre Anglia şi fostele sale posesiuni. Intervine desigur. prin investiţiile de capital n nuc în cadrul său şi printr-o persistenţă a unor legături ni. i 111 I adera! din Canberra. limbi. din 1949 guvernai wţiinuil i 1I11.cn Mmzies. facilitate de tarifele vamale preferenţiale. Imperiul britanic.uiale. pentru judecata istorică. în special americane. dispersaţi geograficeşte. ( imunitatea Botanică de Naţiuni numără astăzi peste 20 Biamibri. Exemplul Canadei e inutil a mai 429 . Chiar presu-I însă. pro-M foarte complexe. iar în ultimii ani şi vestgermane. piaţa Commonweakhului. Aceşti factori i atenuaţi progresiv de dezvoltarea capitalului autohton Bnale ţări asociate. ipoţpulaţic. i fază a dezvoltării sistemului politic care gravitează • uni Manii Britanii comportă.t al doilea război mondial. iii < 'oniinonwealthul britanic în al şaptelea deceniu al secolului al XX-lea. generan*c în itimpull crizei economice din 1929—1933. cu începere din veacul aii XVI-lea. în accepţiunea în care i-ani urmărit ■ ■ H I . înlăturată această dificultate. socială. care îngustează perspectiva şi luie doar o parte limitată a documentării. li U I . de evoluţia altora pe o cale specifică de altare. âtn primul srînd. • alegerile din 1963 i-au consolul.11 liberal-agrariene. cu trecerea timpului. situarea acestei faze în i loraneitatea imediată. după un proces de modificare naturală şi de disoluţie ai cărui germeni trebuie căutaţi în la formării primelor dominioane şi care s-a accelerat i]i. sub preşedinţia Im Uui. Unitatea economică a an e&tui tem politic e relativ întemeiată.

care-i permite să se încadreze sau «iu în pactele internaţian. o tamdinţă de sicădere a procentului ide schimburi cui ţările Commonweakhuluii. IM perioada postbelică. în aceste condiţii. Unele state . Nu există un sistem complet ide alianţe reciproce. cît tocm.g i. beneficiind de taxe preferenţiale. investiţiile de ipital american în atei ţară reprezentau mai puţin de 20% din capitalul străin.ii pe aceea a suveranităţii fiecărui stat în politica sa extern. ide . Tratatele existente nu sînit bazate atît pe premisa apartenenţei la un organism statal comun. frînează dezvolt. în aproximativ un deceniu. inc li IM ■• cel britanic. La 8 (martie 1952. oomportîind anumite obligaţii.inexistente. nefiind de acord cu existenţa pactelor şi sistemelor de blocuri militare. din moment ce o iserie ide ţări alo Comunităţii s-au proclamat republici.fi invocat. industriei proprii. Acelaşi fenomen se observă şi în schimburile de măffui de o pairte. eonsiidarînd că I acestea.ui tratate cu Anglia. iar întrunirea anuală a primilor miniştri din ţările Coni430 . Lui i se poate a<dău. între toţi mambrii. capitalurile britanice interesate în explo.i. în ansamblul comerţului exterior britanic . în 1947—1948. ele au ajuns si stituie peste 40%. în comerţul unor ţări idin cadrul Comunităţii. chiar şi ilc ordin militar. înainte de aii doili război mondial. în însăşi opinia publică britanică şi-a făcut loc impresia i &. în Orientul Mijlociu. pe de altă parte o creştere relativă. Din punct de vedere politic. unitatea' Commonwealthulm i mai mult decît îndoielnică. cel al Austl < liei.vi recent. promovează o politici de neutralitate.relaţii paşnice cu toate statale.ii reprezintă o realitate de fapt sau că ea nu va mai exista mu IM vreme. De altfel. Comunitatea Britanică de Naţiuni nu m. raportul s-a răsturnat complet : capitalurili engleze plasate aci nu mai reprezintă decît 26% din total. a schimburilor cu alte ţări de< îi Anglia. membre ale Commonwealthului. Ficţiunea unităţii în ju/rul coroana britanice şi-a pierdut sensuil. guvernul australian a adus o hota de reducere a importurilor din Marea Britanie. altale nu. cale mai multe dintre ţările din Asi i Africa. fal de 64% care revin monopolurilor din Statele Unite. petrolului erau de două ori mai mari decît cele americane.

i dosfiisair. în „Lumea". na.inului 1965. P.ii degrabă ideii de a se crea un parlament comun. c i t a t d u p ă J o h n G r i t t e n . i i normal ca. 431 . 1964. idee le itradus in practică. de principiu abstract. ţările afro-a»iatice din cadrul CotnmoQ■ ilthuiluii au lansat ideea constituirii unui :socretairiat al acespună capăit influenţei încă precumpănitoare a un IVi ii. fie el maire sau mic.irea istateilor naţionale independente e un proic rificat ila scară mondială care a cuiprimis succesiv Europa.i .m I .11 te popoare reprezintă un 'bun demult diştigai < mza progresului şi civilizaţiei omenirii impune respec 'Irqptului fiecărui popor. în toate problemele discutate la conferinţele n lor Commonwealthului. Guvernul laburist englez e favoI M I ni. Nu e nici un motiv care să îngăduie presupunerea că slăbi şi că se va opri la un anumit punct al drumului. r revine la introducerea unui fel de drept de veto al trui membru. iate şansele de a nu se realiza dack cal mulit în chestiuni imul secundare. cît -şi din motivul că deja de pe acum ţăiri contestă principiul adoptării de hotărîri comune prin ■I i u t e de votud.s-a conturat ca re-ltAt hibnid a>l ciocnirii intre două forţe diametral opuse : lonialisroul şi lupta de eliberare naţională. în condiţiile intereselor din ce în ce li verse ale unor ţări răspândite în toate continentele. Perspectivele Commonweaikhului nu apar (prin urmare nici nici sigure. de a-şi alege l > i n s ă p t ă m î n a l u l e n g l e z „ O b s e r v e r " .jriituiriU goali d i cărei credinţă a devenit(lip&itî <l Procesul de reorganizare pol ii m . dorind a-il înlocui prin cel al unanimităţii. Toată evoluţia sa 'i ultima jumăitate de secol confirmă progresele celei de-a M I I I arte. In n.Hiii în caidraiil său.. pe o anumită treaptă a progresului istori/Cj '■ a Aisiei şi lumea africană să fi ajuns a înfăptui cei .ealihului reprezintă „. atk din cauza discuţii/lor inevitabile jurul modalităţii de reprezentare într-un asemenea organism ompetenţei sale. I hi faţa conferinţei Commonwealthului.1 căror dezvoltare a fost împiedicată de coloni. * ) unitate de vederi. 9.ilr. Actuala sa configuraţie .. eventual.1 lungul ului îngust dintre coeziune fi daaluţie nu i 1 încheiat. iar în faza actuală se afirmă lîn viaţa fbceloi i.w K ale unei < l c . sau. irm.

.nestingherit calea dezvoltării polii i . Profundul adevăr conţinut în acest enunţ — adevăi cucerit de popoare în practica istorică — indică limi> faptul că perspectivele unui sistem politic de tipul Gomumitiiţn Britanice de Naţiuni <sînt limitate. e mai mult di probabil ca isitoria să n-o înregistreze decît ca fenomen tr. de a-yi soluţiona singur treburii.m zkoriu. . . < l < a-şi afirma fiinţa naţională. Cu toate formele şi apa rentele liberale de care ea caută să se înconjure. pe parcursul desăvîrşirii apro^piate a independenţei ji suveranităţii popoarelor care o alcătuiesc.proprii : aceasta constituie în acelaşi timp o cerinţă esenţiala i menţinerii şi consolidării păcii. iale şi economice.

ANI* XI REZUMAU BIBLIOGRAFI K Indici .

In this sense. with special H <> n those published more recently...1 rt a new chapter.•ent work considers that. One of the basic ideas of the work is that the British Empire in the historical sense of the notion. Britain's political nnd economic influence in the world is so different from the older forms oi her domination as to oblige those who want to write her history to 1.. while some of them completely renounced any form of association with her. within this new framework. Considering the subject matter in its evolution towards U end.. sensibly distinct from the one just ended. This has oceurred in the past two decades..■ A Short l / i \ t < > > v Summary The present work is primarily irttended lor the public at large as a rather detailed means of information. according to their general or special character. combined with a synthetic inter-pretation of the history of the British Empire. oi works. when most of the former British colonies became independent as Common-wealth members on an equal footing with Great Britain. the work can ilso be consulted by secondary-school teachers and by students of History I iculties. may be regarded as a phenomenon that come to an end. the author has done his best to provide the necessary explanatlong Th« ni.li n point is that the British Empire is regarded > a phe.• noii . classified by categoric.. In order to help the latter we have included in the work a rather comprehensive bibliographical list. The pre.CAMIL MUREŞ AN THE BRITISI I EMPIRE • .. and allowing lor the fact that an exhaustive and strictly specialized study could hardly bc included within the limits of such a restricted volume.

ir. whose specific features th« .» clim i ■■. . The whole period during which the economic basis ol British expanion i'onsisted in the activity of commercial capital corresponds to the i ige ol development known as "The Old Empire". Its stage of impetuous expansion in thc seconcl l i . i l l oi thl I H i l i .uithor has striven to establish. CoiMtquentl) Kcncsis and its relatively slow early stage of developmeni vere uni lin by the growth of commercial capital during thf I6th and l / i l i enturies.miiry (the conquest of India and Canada) w.icteristic of the capitalist mode of production.• li.is paralleled by . ni ihc development of this form of capital and by the rising economic "iijuncture of the age. 435 .

by "imperialism" we do not mean the phenomenon of large-scale expansion. but the stage in the development of capitalism characterized by the appearance of monopolies and financial capital. the Highest Stage of Capitalism". it deals with the period between 1815 and 1874. was the fact that the colonies were no more regarded as mere sources of raw materials. can also be considered the upmost limit in the development of „The New Empire". Thus. The third part of the work.The first part of the work. but as commodity markets for British products as well. This oceurred in the late ISth and early 19th centuries under the form of the "indus trial revolution". Thus. by 436 . The second part of the work is devoted to these problems . is dev to the genesis and development of "Tiu. and generally characterizing the economy of tirne. By "The New Empire" we mcant the stage in which British expun sion was founded on the activity of industrial capital. social and juridical changes brought about by the triumph of modern industrial capital in the history of the British Empire. from a qualitative point of view. the very problem of the transition from „The Old Empire" to the "New" appears as one of the main aspects of the victory ol industrial over commercial capital in Britain's economy. Free competition affected the history of these relations both in practice and as a doctrine. This is why we have described "The New British Empire" in the first half of the 19th century as being "in quest of its form". also extended its influence to the relations between Britain and her colonies. a phenomenon induced by the suprey of industrial capital. uses this term in the meaning set in Marxist historiography and political economy by Lenin's well-known work "Imperialism. chronologically. "The New Empire" was the expression of the complex economic. Its classical moment — not confined to Britain's history alone — was the period 1850—1875. From 1815 to 1850 industrial capital did not succeed in completely adapting these institutions and practices to its own interests. determined by the development of industrial capital.< >M Empire". The last of ii chapters deals with the transition from "The Old Empire" to "The New Empire".ht chapters. illustrated by the com plete crystallization of the liberal institutions and practices regulating Britain's relations with its overseas possessions during that stage of historical development. entitled "The Imperialist Empire". The outstanding feature of this period. The Outcome was that free competition. comprisiu ir. which.

Ii processes began to appear in i i i .l . and the apparent culmination of its power. . "The Imperialist Empire" is not the same thing as "The New Empir" : it is a hypertrophic form of it. the mlarging of public education and the recruitment of natives in the '. The defeat of Germany in World War I entailed the British Empire's itest territorial expansion. social and u l t i i r a l development.ent the decline and end of the British Empire. Tlicy rtfllltcd Io I -. From an auxiliary of the British JJ dotnination. crtheless.Iniinistration.iconotny oi thi Britilh l'. and in different geographical and spiritual climates. It is the economic growth of the Empire as a whole that kept alive the di for selfgovernment in the British Dominions. eventually raised the eternal problem of any such political aggregations : the difficulty of maintaining its unity. It is no longer based on the Ugth of industrial capital. Especially after 1918 i i " development of the proletariat in the colonies lent a morc radical m. it gradually became a factor conscious of its own lnt*l «nd began to struggie for the liberation of the colonies. as. The inclusion of vast territories inhabited I ' V different peoples. ■. living in different stages of economic. the British Empire had to create a certain technical and financial basis for organizing the omic life of the colonies.r cvents. but on the formidable monopolistic fusion MO industrial and banking capital. particularly in Africa. Having emerged and developed for the purpose of exploiting the nories it successively included in its structure. Though one of the victor Powers in the two World Wars. the signs of weakness were present.m# prcvalencc of the export of capital I" iiitciisification of the tendency > > ! rsdivlding the ■ l. This required a corresponding reconsition of the policy towards the local populations. Dis.li'l iad Joseph Chamberlain's doctrine were the ideological reflex of l"-.l ittent character to the anti-British struggie led by the naţional bourgeoisie. Great Brittifl suffered serious economic damage and a weakening of its political l»c'stige and ability to maintain the unity of the Empire by force of 437 . for instance. The causes were numerous.uilden llification of British colonial expansion. These facts resulted in the development of a nationtl liourgeoisie in the colonies.niin the eighth decade of the 19th ccntuiy. dealt with in the fourth (and final) part of the book.iniong the Great Powers. and the last fifty years it) history.

Based on the experience of the past. in 1926—1932. the historian may state. The Empire. towards the eventual full independence of its component parts. This formula meant a parţial division of power between Britain and its Dominions. Will Britain be able to get through this criticai period and stabilize chil . without committing himself. after World War II. attraction ex< the socialist câmp.issociation of states with different structures. after World War II. it represents the actual end of the Empire i onceived by whole generations from the two Pitts to Winston l Imrchill. the Commonwealth has proved.arms and the administration. has become a highly heterogeneous organism. attempted a reorganization. It consisted. con siderably strengthened and determining a Ktuiblc change in the world balance of power. which is never complete and cannot offer possibilities of exact anticipation. and in the Commonwealth. Being compelled to grant the same status of free association to most of its possessions. The situation <■ nude cven worsc the world economic crisis of 1929—1933. in pin ting the finishing touches to the self-government status of the Dominions. . in the case of such a structure as the British Commonwealth of Nations. One-country rule now tended to turn into a five-member directorate. consisting of more than 20 nations. Conceived as an element of balance in order to safeguard the unity of the Empire. Great Britain was unable to prevent the complete separation of some of them. to be an open gate towards dissolution. At any rate. that the general trend of social development points. confronted with so many centrifug.il factors. ontinents ? It is a question to be answered by history . To nil ilicse facts one muşi add. The past fifty years thus appear u i | > r i i o d of defensive in the British imperial idea. historians merely ask it. And the Commonwealth. whose viability is threatened by multiple-internal contradictions. spreading over five .

. i | > y i < T y p e MH p oB o e n o ...... i u i u ' i n i c noii .... 1 . nptmeM c oroBopKoft.... B u£]inx...... aBTop ciHTaeT H paccMaTpim. IIHHylo 1.. iiuiocTH... ne pHOA ee pa3BHTHH o6yc... OaHa H3 OCHOBHblX HAefl pa60Tbl COCTOHT B TOM. 06 HcropHH BpHraHCKoft HMitppHH. mo iipn co:i .......iaeTCH pa6oraM ony6jiHKOBaHHbiM B noI I II C C lipeMH...IM ..p u n — B CMbICJie. cpaBHHTM . WTO 60JIblliaH MaCTb 6bIBIUHX 6pHraHCKHX KO'JIOHHa... flJin umpoKOfl nyfijiHKH.i..iiiiii ci irn HO Bofl .'IbHHX 1 i c n i i i i npHo6pevia HesaBHCHiviocTb. pa6ora MO>Kex 6birb ncwe3Ha npenoir. TaKHM o6pa30M... OTHOCHmeecH K npoui- i v .ii'i BpHraHCKyro HMnep .... Kcmeu ee.KAMMJI MM'i U I M I BPHTAHCKAH 11A\111 I *III •■•■ KparKuu ucfopuiecKiiă oâsop — PE3IOMI paâora npeAHa3Ha i iena.i Hn aio i ny K JC H 3ACCI....II> sm.. a TaKxe H cryAeHTaM HcrapimecKHx (pareTOB..1 ja sepuieH i ip eAH A y in eit ........ B nepByio OTepe&b.. D paMKax o6mero o63opa...... 1 .IbMHliaUHOHHbIM nyHKTOM 439 ..iflii cpeflHeft uiKOJibi...... no KaTeropHHM TpyflOB....niii. iaB . nc.. B -iToM CMbicjre... UTO fiy/U'T OTKpbITb OT HCTOpHK flOJIWeH oT ... OTHOCHLUHHCH H H AHH KO XVIII-TO • IHIIO KaHaAbl). H MCHHO B paoere Ha cTyfleHTOB..... 1 10 OT npe>KHe ft (popMu ee BASAblitCTBa... ee 3apowAeHnc n nepabifl.................. IUHH 1 1...Commonwealth")) a iieHoropue OTKa3ajiHCb 6Uie OT BCHKHX CpOpM COAPY>KeCTBa C BeJIHKO6pHTailHPl"l....MaTpHBaTbcH KaK SBJieHHe..iiou 11 B p.. aBTop nbiTaeTCH AaTi. nOJIOBHHe MII.... HBJIHeTCS Ky.u o i i i i i i '. HMC 1 ii ..1.ieHHe... ...iaBepuieHHe. MTO cneixHajibHoe H ncnep...... o f i i ...m noAbeMa CTOJleTHH TOpro 9KC ( i i KaiiHTajia XVI-M H H XVII-M BTOpOH CTaaeTHHX.... cBepuiHBUiHHCn 3a noaneAHHe 10—20 jieT. cTaB paBHonpaBHHMH n.(aiomee iiccvit-AOBaHHe Ha TaKyio o6uiHpHyro reMy HeocymecTBHMO IKOM orpaHHMeHHOM o6i>eMe......H(pHMecKoe AJII KanflTajinciii'iccKoro cnoco6a n[n> OACTBa... oaiaaMeHO11. CO t>fipa3HO c HX 6o. pa6ora coaepjKHT AOCTa1110 o6c'TOHTeJibHbiH cnHCOK jiHTepaTypbi. HTO BpHTaHCKaH 111 ..1 ICU TeM.imio 1'iiccMaTpHBaa npeAMeT CBoefl paCora B npoui IUHH.. B liaCTOH' n u l i pa6oTe BbicKa3biBaeTCH Mii enne.itiiiinicM > i ....101 B HCTOpHIO — Î M I iibiHe pacc.nee O6LUHM HJIH 6cwiee cneuHa^bHHM xapaKTopoM.110.... B KOTOpOM 3T0 nOHaTHe BOHI.aeHaMH oapyxeCTBa HauHfl» (......... i i i s n i i i c A n 1 m u nacTOJibKo OTJiH liaeTCH .i H TH 'i ecKo e 1 1 3K OHOMi l<i eC KO e i i . npeflocTaB^ieiiHH eft cpaBHHTejibHO noApofiliwx caesMBHft...i........i p i i ' i c M <Ko6oe BHHMaHHe yAe.... 1 IIIII. cneu...

BeCb Hr|i|K.The Old Empire'). B nocjieAHe. 3 THM nepeMeHaM nocBameHa 2-aa iacTb I>. HBJiaeTCH TOT <paKT.)A B npOA<M}KeHHH KO Toporo AeaTenbHocTb Topro-Boro Kanimuia muiHjiacb sKOHOMHietKoi ocHOBoft 6pHTaHCKoft sKcnaHCHH. cocToaman H3 BOCbMH pa3aanoB. paccMaTpHBaeMoe aBTopow OAHOBpeMeHHO H KaK BHCIHHH npeAejI pa3BHTHH «HOBOH HMnepHH» B Ka<JeCTBeHHO'M OTHOineHHH. «Hooaa HMnepHH» HBJiHerca BbipaJKeHHeM CJIOHCHUX nepeMeH B o6mecTBeHHOH. cooTBercTByeT 3Tany pa3BHTHH HMB nyeMOMy «CTapoft HMnepHeft» (. 3apo5KaeHHK) H 3BOJIK )I. nojiHTHiecKOH. onpeAeJiaeMoro pa3BHTHeM i!| inMbiui^eHHoro KanHTajia. B pe3yjibTaTe iero Ha CHoiueHHHx MeJK^y KOJIOHHHMH H MeTponojineH arpascaioTca nocneACTBHH Apyroro cneuH^HiecRoro xapaKTepHoro nnn SKOHOMHKH TOH SI TOX H H o6ycjiOBjieHHoro npoMMinjieHHoro KairaTa^a. Ha KOTOPOM ■ OCHOBe CpHTaHCKOH SKCnaHCHH JI6XHT AeHTejIbHOCTb npOMblIIUieHHOMKanHTajia.M pacBonpoc nepexo^a or «Crapofi» K «H OBOH HMnepHH». K OAHOMy H3 ocHOBHux acneKn" npoMuuijieHHoro KanHTajia HSLM . ropHAHiecKOH H flpyrax Bbi3BaHHbix TopwecTBOM npOMbiuiJleHHoro Kannrajia B HCTO -pHH BpHTaHCKoft HMnepHH. XpoHOJiornqecKH ona O T H O CH T CH K nepHCwy 1815—1874 rr. I l| ioo6.pa3BHTHH 3 TOH (J)opMH KanHxajia H OTpIJKai (uiaronpHHTHyio MHHeCKyiO KOHT>K)HKTypy TOH SnOXH. ITO KonoHHaJibHbie B^aAeHHfl yxe pacCMarpHBaroTca He TOJibKO KaK HCTOIIHHKH cwpba. KaK B a6jiacTH npaKTHKH. perjiaMeHTHpoBaBiuHe orrHOA HMHH C ee 33 MOPCKHMH BjiaAeHHSMH.ce nocaie 1850. B cymHOCTH. OTJiHiHTeJibHuc KOTaporo aBrop nuraercH BbiHBHTb. Bonpoc nepexoAa O T «Cxapoft» K «HoBofl CBOflHTCH. HO H — B paBHoft Mepe — KaK PHH K H una c6brra npoAyKUHH MeTpono^ HH . a HMeHHO CBO6OAHOH KOHKypeHn.HH 3TOrO flBJieHHH MOHCeT 6bITb OTMeiCHO B HCTOpHH OTHO KOJIOHHHMH H MeTponojmeH. KOrAa nOJIHOCTbK) BbIKpHCTa^JIH3OBaJIHCb JiH6epajibHHe yqpejKAeHHH H npaKTHKa.M TOAOM ABaauaTHnaTHjieTHe. ToproBHM B aHr^HftcKOH SKO HOMHKC 3 TOT nepexojx npoannsi&rcn B «npoMbiuMeHHOft peBo^iiouHH» H OT H O C H T C H K KOHuy XVIII-ro H Ha wajy XlX-ro croJierHH. TaK H B 06jiaCTH AOKTpHHH.HH «CTapoft HMnepHH» nocBnmeHa 1-aa paSoTbi. KJiacCHqeCKHM MOMeHTOM 3KOHOMHKH BTOlI snoxH — H He TOJibKO B HcropHH AHrjiHH — HBJiHexcH cjieAyrotu. «H OBOH HMnepneft» no«pa3yMeBaeTCH 3Tan.iaflaK)meH Hepioft SToro nepnoaa. na yKa3aHHOM arane 440 .i6oTbi. TaKHM o6pa30M.

OHa ocHOBHBaercfl He TCwibKo Ha Moryme. a ee ninepTpo<pHH. MII.O H H no c^e Aii eft n acr o Ha CTonmeft paSoTbi. HaiHHafl c 70-x roAOB npoiujioro Bexa.ner ee H C T O P H H . npow HBaioiUH MH B pa iirniux HKlIc |i. HecMorpa Ha Bce STO . nOAo6Hbie HBJieHHSI BO3HHKaK3T B npOIXeCCe pa3BHTHH BpHTaiK Iv l ll l • I. KoropaH BO3HHK^a H paanHBajiacb no JIH M I I M sKcnflyaxauHH nocTeneHHo aaxBaneHHHX TeppHTopHH. FIo6eAa Haa FepMaHHeft B nepBoft M HPOBOH BOHHe npHHOcHT Bpn-KOfi HMnepHH He6biBajibiii pa3Max H BHAHMOCTb anorea ee Mory-i na.. ca H mi .. H3J i o> KeHHbi e B 4. HaxoAamHMHca Ha pa3Hbix cTyneHax SKOHOtumecxoro. ycHJieHHCM crpeMjieHHH K pa3Aejiy H nepepa3A&ny Bcero MHpa ue^HKHMH AepacaBaMH.tni. BKJIKWeHHe B C(pepy 6 p i l l . xapaKTepH3yeMyio o6pa3OBaHHeM MOHonojiHft. Hbl STOMy MHOrOTHCJieHHM. noA «HMnepHa. TpeTbH qacTb paâoTH. o3aniaBjieHHaa «MMnopnajineTH'iecKaa Hiune. H nowieA-5 0 .I . npeodjiaAaHHeM aKcnopia KanHrajia HaA SKcnopH I M TOBapoB.| i 1815-ro AO 1850-ro roAa np nOJIHOCTbK) O())OpMHTb 9TH yl|>i I iiHTepecaM.iH3M0M» MM HoiiHMaeM ne HB^eHHe SKcnaHCHH B UIHPOKOM Macuiraâe. B ee sKOHOMHKe. AOJI I Guna co3AaTb y ce<5a onpefleseHHyio TexHHHecKyro H (JiHHaHco»V») OCBOBy opraHHSaUHH 3KOHOMH1eCKOH KH3HH B KOJ1OHHHX. 1 'mi mweiOT nocneACTBHeM pe3Koe ycnjieHHe 6pHTaHCKoft NoA 3KcnaHCHH.l(pHiieCKHX H AyXOflHblX KflHMaTaX.i 'i Mior o Ky^b TypHoro pa3BHTHa.. a Ha MOTOHOM MOHOnojiHCTHqecKOM I l i l l l l l HH MejKAy npOMblIlMeHHblM H 6aHKOBCKHM KanHTaJiaMH. i IMH. (Hcno^b3yeT nepBbift TepMHH B CMLICJIB . (pHOBoro KanHTaJia. TaKHM ofipasoM. 3îO 441 . 3HaMeHyiOT co6oft ynaaoK H KOHeu HMnepHB..i mc npoMbimjieHHoro Kannxajia. npH3HaKH cviaâocTH HajiHU. H I I I I . B oco6eHHOCTO B i>3e4>a MeM6epjieHa HBJIHIOTCH HX HAeoJiornqecKHM OTrcwiocKOM. n i ( l i ' " n orpoMHbjx TeppHTopHH. iu A I . naceneHHbix pa3Hoo6pa.0. «HMnepHajmcTHiecKaH HMnepHa» ST O He npoCTO «HoBaa HinnepHn». FIosTOMy pa(><>n i. OKOimaT&nbHO yTBepAHBM H B MapKCHCTCKOfl HCTOpHOrpadpHH H nOJIHTHieCKOft 3K0H0MHH 6jiaipH H3BeCTHOMy npOH3B6AeHHK) JleHHHa : «HMnepHJIH3M — BblCUiafl I U I K. I I eutc • MM B epsofi ucuioBHHe 19-ro cioneTua oxapaKTepHaoBtHi KBK H 11 CTaAHH «nOHCKOB (pOpMbl». nopOAHJIO B KO1ICMIIOM ifi( v>KHyio npofi^eMy Jiro6oro II HMCHHO : TpyflHOCTb coxpaHeHHa ero lipHTaHCKaa HMnepHH.iMii n .iiuiTajiH3Ma».. a dpa3y pa3i i s i KanHTajiH3Ma.

iHKoSpHTaHHH.iocb ne. TaKHM o6pa30M. BupaxaiOUtHfti ».m CUeTO iviy6oKyio nepeweHy B paBHOBecHH CHJI B M«pe. CTOJIKHyBIUHCb c i ' i-KwibKHMH ueHTpo6e>KHbiMH (paKTOpaMH.I B qajiHe npoflBJiHeT TeHAeHUHK) npeBpameHHio AHpeKTopHio H3 nsim H cnaceHHH eAHHCTBa HMIIC pHH. 3HaiHTejibHO yKpenHBiiieroca n BU3B.iaraeT cooTBeTCTByiomHH nepecMOTp K IIOJIHTHK H no B OTHOU KMI IIK » MecTHOMy Hace.Ta «C o AP y a< e c T B a» nocJie BTopoft MHPOBOH BOiinu oi<a3a. . On a O 3 H a q a eT tj a c TH iHb i f t n e p e Aeji B^acTH B HMnepHH iviejKAy AHMHeft K H AOMHHHOHaMH. I . 3aayMaHHaa KaK sJieMeHT paBHoBecHfl TOpblX H3 HHX.io Hpe3BH liaHHO pa3HOpoAHbiM CD 6 H O C T 5. B CO3AaHHII « C o Ap y x e cT B a» ( „ Co mmo n w e a lth ") .iee paAHKa. nOAopea. HaCJHTWBaiOLUee CBbIUJe20 yqacTHHKOIl.HH COCTOHT B OKOHiarejibHOM yTBep>KAeiIHH CTaTyTa aBTOHOMHH AOMHHHOHOB (1926—1932 rr.TO K p83BHTHIO I! KCMOHHHX HaUHOHa^bMDJi 6yp>Kya3HH. Ko H H C BOH cort CTBeHHble HHTepeCbl H CTaHOBHTCH HHHUHaTOpOM 6opb6bl 3a OCBOfiu* MH -poiiofl BceMy sroiviy HoâaBJrHCTCH. I cotwa^HCTHiecKo ro .viy. Pa3BHTHe npo^eTapHaTa B Ko. BosrjiaB. ee npecTHJK H cnoco6HOCTb K noAAep*aHMK) eAHHCTBa Hivinepim apMHH aAMHHHCTpau.iaAeHHH.). SKOHOMHiecKoe pa3BHTMe HMnepHH B II&FIOM SjiaronpHHTCTiiyi-i TaK)Ke aBTO'HOMHCTCKHM TeHAeHIlHHM B AOMHHHOHaX. iianpHMep. opraHH3MOM.i SKOHOMHHecKHti KpM3Hc nepHoAa 1929—1933 rr. (pop. nan npeAoctaBHTb TOT xe craTyr CBO 6 OAHOH accoitHauHH CTBy CBOHX B.HH.npeAno.lar ep a.?ieHHbie npoTHBopeHHH craiiHT BO BCHKOM co.iH ee 3KOH0MHiecKyio inouib. owa nocTenenHo naqHnaer oco3HaBaTb AeHIie KOflOHHH. He MorJia H3fie>KaTb noJiHoro orAciemifl HeKo IJleHOB.nbHbift H âojiee nocjieAooaT&jibHbiH xapaKTcp aHTH6pHTaHci<oft 6opb6e. nooieAHMe HflTbAecHT JIBT HBJISIOTCH o6opomi UMI. IloAoSHyio x. B r ofl (p opMe.tu CTpaH-nofieAHTe-ibHim. BbicTynan BuanajK B Ka>iecTBe noinomHHUbi CpHTaHCKOfl CHCTeMW rocnoACTBa. nocie BTopoft MHPOBOH BoftHbi. HiwnepHH nwTaeTcfl npoBecm peopraHH3auHK).(ieHHK>.ifleMoft HaitHOHajibHoft 6ypxya3Hru O6e MnpoBbie BOHHH . 3Ta peopraHH3au. Be. cîa. pacuiHpt'iimi CHCTeMH HapoAHOro npocBeiueHHH H B npfinjieucHHH Ty3eMueB B aAMH HHCTpaUHIO. Hamniax or O 6 OHX 442 . «COApy>KeCTBO». npHTHraTejibHasî CH . HOA B B HeApax KOTOporo OHO H MHoroqnc. Bce 3TO npHBe.aoHHflx npHAaeT. o co fieHHO nocjis 1918 roAa 6o. HecMOTpn Ha TO TO A HIVIHH HHCJiHJiacb cpe.e pojib curpa..MHeHHe ero WH3HecnoKaKoft npeACTan.iacb OTKPWTOH AsepbK) K pacnaAy.HHM nepHOAOM 6pHTaHCKOft HMnepCKofi HA6H. E AHHOII .TMM noKOjieHHHM.iw Bn^oTi» io H HTT ' OB cJiy iae.

I .. IM H He nOOmpfllOlHHIVI aOcO...iHTHHecKofl cTpyKTypbi Tiina 6pHTaHCKoro «Co/ipyHa npeo6^a AaHHe CTpeMjieHHfl B K V K . iBUBSHCb Ha onHTe npoinjioro.mu npeBosMO'n......iHoft He3aBH- iixoaauiHx ee coctaB y-iacTHHKOB... 1. HO 0TB6T Ha KOTOpi.'HOTHO TOMHOrO ' .1 " I | ' V < M ' C T B O » 3HaM«Hyei co ni Am.• HCTOpHH..ifl KPHTMVCCKHA tCTcn M nepiioa ni uipoBa Tb 9Ty dpe Ae pamiK) r ocy aapc Ti c p» ■ ■ i i n i h i x no nHTH MarepHKJiM ' Boi BOITpOC.. HHKorfla He HBJiaiomHMCji ao. B no. . i u i B KpaflneM cnyqae yTBep>KAaTb.... c Heo6xoAHMoă i'i. HUHt..iii MOOKei [8Tb . I n..I IM .. KOTOpult CTB ropHK..ti mi ( i i i m e e HanpaB^ieHHe pa3BHTHSî o6mecTBa...iiiaeT no....... III ...nii ......

peut etre considere comme etant ph^nomene acheve. L'auteur considere quc. en premier lieu. rangee par categories de travaux. A l'intention de ces Iecteurs. Cest pourquoi. l'ouvrage pourra egalement etri consulte par Ies professeurs de l'enseignement secondaire et par Ies etu diants des facultes d'histoire. au grand public. Consideram Pobjet de son etude en une evolution. Une idee de base de l'ouvrage est que l'Empire britannique. ayant but de lui offrir un moyen d'information relativement detaille englnU dans un apercu de synthese de l'histoire de l'Empire britannique. Au cours des demiers 10—20 ans. Toute cette periode. ii montre qui la genese de cet Empire et son developpement au cours de la prern periode. ou bien certaines d'entre elles abandonnaient corn tement Fassociation avec la Grande Bretagne. la plus grand pârtie des anciennes possessions coloniales britanniques avaient acquii leur independance et etaient devenues des membres egaux en droits du Commonwealth. qui sous-entcinl une fin. n'est pas reali sabie dans Ies limites d'un seul volume. L'essoi l'expansion durant la deuxieme moiti^ du XVIII-e siecle (conquetc l'Inde et du Canada) £tait ddtermin^ par le developpement maximum du capital commercial ainsi que par la conjoncture economique de < periode. dont la base economique de l'expan444 . vu cette nouvelle structure de l'Empire. d'aprii leur caractere general ou de specialite et qui met l'accent sur Ies tra vaux parus recemment. l'ouvrage s'est propose d'expliquer cette eVolution. L'au considere. concernant un sujet aussi vaste. Dani le meme sens et tenant compte qu'une etude de stricte specialite et haustive en meme temps.CAMIL MUREŞAN L'EMPIRE BRITANNtQUE Precis d'histoire Aper^u Cet ouvrage s'adresse. l'influence politique et ecoim mique de l'Angleterre dans le monde se distingue de son ancienne foni ir de domination dans une mesure telle que l'historien desireux d'^crire sur cette periode est oblige d'ouvrir un nouveau chapitre. en essence. etaient dus au develoi ment du capital commercial au XVI-e et XVII-e siecles. prii dans le sens consacre par l'histoire. periode relativement lente d'ailleurs. que l'Empire britannique est un ph^nomene cifique du mode capitaliste de production. fut in< une bibliographie assez vaste. sensiblement different du chapitre acheve recemment.

Cette periode. que d^terminait la du capital industriei dans l'histoire de l'Empire britannique. politique.1..11 I in|.ipports de l'Angleterre avec ses possessions d'omrc M I C I . dans l'economie de l'Angleterre. cet £tat se manifeste aussi i tant que doctrine que dans la pratique. se situe vers la fin du XVIII-e et le comut t i u XlX-e siecle. Les relations entre colonies et metropole subissent par ifnt.n.illisaient les institutions et les pratiques liberales qui UT1 ii les i. l'ouvrage caracterise le „Nouvel Empire" britannique 4t li premiere moiti^ du XlX-e siecle. plriodl . Le trăit specifique de cette periode determinee i li \cloppement du capital industriei.1 In phase de developpcmnn. M i n e " . Nouvel Empire" est l'expression des changements complexes sur i'conomique. I i IlI-eme pârtie de l'ouvrage porte le titre „l'Empire imperialiste". les effets d'un phe'nomene bien specifique de la pe'riode de 'iion du capital industriei. comme debouches pour la production I li metropole. periode que l'auteur considere comme limite mprlnif de i'i-ment qualitatif du „Nouvel Empire". juridique. comprenant huit chapitres. Itbre concurrence dans l'histoire de la Grande Bretagne — commi .. s'occupe de la ■ et de 1'eVolution de r„Ancien Empire". en egale mesure. Dans 1 e des relations colonies-m£tropole. social.m]ue etait constituee pai du Ctpittl CO. eîc. dîti dl I A. comme etant „a la recherche de ..dlgtgtl bl trtitl cartcterili | ptrtie I de l'ouvrage. Le dernier de ces cha-du passage de l'„Ancien" au „Nouvel Empire". â savoir la libre concurrence. Ile d'autres pays egalement — se situe dans Ic quari ott lifdi i 1850. La pârtie de l'ouvrage est consacree â ces aspects et se rapporte a li 1815—1874.." (The pire) dont l'ouvrage s'emploie <l< . I l i t re 1815 et 1850. Au cours de con. selon ses intirâts. ces institutions et ces pratiquM i |niurquoi. mais. entend par „Nouvel Empire" la peViode de l'expansion brii le >nt la base est constituee par l'activite du capital industriei. La periode daaiiqui de I. connue comme l u i ion industrielle". du ndustriel sur le capital commercial. c'est que les possessions colonc sont plus consideVe'es uniquement comme sources de matieres . le capital industriei ne r^ussit pil eneoi ■odflcr entierement.1. i . 1 Itrme „Imperialiste" est employe dans son acception definie dans 445 .i nil . roblcme du passage de l'„Ancien" au „Nouvel Empire" est en essence irineipal de la victoire.

Ils ont pour consequence l'accroissement brusque de l'expansiol coloniale britannique. dans l'ouvrage le terme „Imperialisme' n'est pas pris dans | sens d'expansion sur une vaste echellc. tant graphiques que spirituels. habites par des pcu ples differents. L'extension de la sphc la domination britannique â d'immenses territoires. par la suite et graducll. La victoire sur l'Allemagne. Les causes de cet etat sont nombreuses. 446 . dans son economie. social et culturel. les signes de faiblesse pr&ents et les cinquante dernieres annees de son histoire — qui sont trai dans la IV-e et deraiere pârtie de l'ouvrage — representent le declin el 11 fin de l'Empire. souleva finalement l'eternelle difficulte de toul conglomerat politique semblable : le maintien de sa cohesion. du capital financier.l'historiographie et l'economie politi<|iir marxistes par l'oeuvre biflj connue de Lemne „L'imperialisme R>d 'ine du capitalisme' pourquoi. qui s'exprimait. l'Empire britannique a du creer d. dans la huitieme decennie du sifci I passe. Cette derniere fut tout d'abord un auxiliain du systeme britannique de domination mais. au cours de la premiere guerre mini diale. Les doctrines de DisraW et de Joseph Chamberlain constituent l'expression ideologique de cvinexpansion.ui son hypertrophie.sii naţionale dans les colonies. specialement en Afrique. mais a le sens de phase de deVi loppement du capitalisme qui se caracterise par la formation d< nopoles. „L'Empire imperialiste" n'est deja plus le „Nouvel Empire". II n'est plus uniquement fonde sur la force du capiul industriei mais sur la fusion. Ceci a conduit â r&onsiderer la poli tique envers les populations autochtones. â caractere monopoliste. par l'accentuation des CM dances au partage et au repartage du monde entre Ies grandes puK Ces phenomenes apparaissent dans le developpement de l'Empiri britannique. Toutefois. m. par la preponderance de l'exportation ■ capital sur l'exportation de marchandises. vivant dans des climats divers.m son sein une certaine base technique et de capital pour l'organisation di la vie economique des colonies. porte l'Empire britannique â sa plus grande extension et â uaj apparence d'apogee de puissance. Etant apparu et s'etant developpe dans le dessein d'exploitci territoires englobes successivement. par exempli dans un elargissement du systeme de l'instruction publique ou dan l'accession des elements indigenes a des postes dans l'administration Ces faits ont eu pour consequence le developpement d'une bourgeoi. se trouvant â des degres varies de developpei: economique. entre le capiu! industriei et le capital bancaire.

V el l'administration.. Dans ce sens agissaient egalement la ni. et qui determinaient un changement notable de Pe'qui-«dlal. aux structures si differciiM dans Ies cinq continents ? Cest lâ une question que 447 . L'Empire.. (oeic d'attraction du monde socialiste. La direction unique tendait ainsi â se ier en un direc toire â 5 me mbre s.D ' ti ilc ses possessions.. l i n l'Angleterre fut parmi Ies puissances victorieuses dans niondiales. im i u n sa viabilite. l<-s colonies.. I r certaines d'entre elles. .. loppement du proletariat dans Ies colonies imprima.. apres la deuxieme guerre mondiale.. essaie de se reorganiser ■ i (|ii'cntre 1926 et 1932 Ies statuts de l'autonomie des doII IHI » furent ^labores et que fut cree le Commonwealth.prii conscience de ses proprci ini . i " .. . le Conunonvealth.II e que l'Angleterre reussira â traverser la periode critique actuelle dre durable cette federation d'Etats...sinc extrfimemeni I n ' »(lnr..iutonoinie . la Grande Bretagne n'a pu ivitei li dfta . infime developpement iconomiqui dl l'Empire britannique cmble qui engendra et novrrU I' l pil itioni i l'. I.que de 1929—1933 et. particu<\i 1918 un caractere plus radical et plus consequent â 1» britannique que dirigeait la bourgeoisie naţionale. guerre mondiale. â l'interieur duquel des contradictions multiple..I I . •olitique et sa capacite de maintenir l'unite de l'Empire par I M M . En meme temps. m4 par plus de 20 associes. april la > . considerablement renforce Hi . une porte ouverte vers la disiolutlOB IIMintc d'accorder Ies memes statuts de libre lisoci.. rnieres cinquante annees apparaissent pour ces raisons comme i "ii l'idee imperiale britannique est sur la defensive. celles-ci ebranlerent sa force economique..-s avec tant de facteurs centrifuges. la formule de Commonwealth s'avirttit. . II represente en tout cas la fin di 1 i c i I mpiri ni forge des generations entieres depuis Ies deux Pin jusqu'i .. devint un organi... ne comme un element d'equilibre et de sauvegarde de la de l'Empire. iicrrc. Cette derirmule signifiait deja une division partielle du pouvoir entre nnlrirrrc et ses dominions.

mais ce n'est pas son râie.l'historien se pose. i i . . dans le cas d'une configuration politiqw du type du Commonwealth. d'ailleurs n'est jamaii complete et qui ne peut mener â une preVision rigoureusement i l'historien peut tout au plus affirmer que le sens gene'ral du loppement de la societe va. vers le renforcement des tendancM | l'inde'pendance complete des parties qui le composent. mais celui de l ' h i i i . Se fondant sur l'experience du puii. cjui. d'y re'pondre.

493—495. Intrări generale de istorie britanică figurează studiile de istorie engleza cart ie • it numai în parte la probleme coloniale . 524—526. Bucureşti. 497—502. sau cu precădere. prin i'rc'iale. ol 2. 1960. 321—329. voi.1 i \ .P.S. voi. voi 1. Opere. 1961.P..P.. 19.. 457—504..L. E. voi. în i»gul lor. E. am trecut studiile care se referă la Anglia numai pariul . 229—236. 6. 10... l . 175—180. 3. 1962. Bucureşti. pp. 441—447.F r i e d r i c h E n g e 1 s.P. 466—478. 27.P. Lucrâri gcnrr<i/r > p t f Imperiul şi colonialismul britanic. 487—497. 79—83. pp. pp... E. 309—432. am cuprins lucrările care se îeferă. Bucureşti.P. 666—681.P. 162—164. 516— 530.. 15. 1964. în sfîrşit.. E. pp. 480—482.P. rol. Bucureşti. 327—335. 119—252. E. 102—110. E. 502—509. 204—236. 73—75.. pp. 4. 1961. 180—189. pp. voi 11. voi. . Bucureşti. voi. 14. voi. E. 547— 562.P. 296—314. 166—170. voi. Bucureşti.P. • In alcătuirea accscei bibliografi: am avut în vicieri. Bucureşti. 83—92. 125—141. Bucureşti. 1961. 304—311. E. Bucureşti. pp. 1960. 276—280. E. E. Bucureşti. 296—303. E. E..L. 9. 1961. Opere complete. pp. Bucureşti. 7. E.. 599—605.. voi.P. 315—319. pp.. :■:..îl M . 1959. Bucureşti.. 332—340. I.P. voi.. 449 .P. 16.S. pp. 1963. 517—520. Bucureşti.. 229—243. Bucureşti. 12.P. 568—573. voi. 375—387. 371—389. E. 114—117. 241—256. 325—328. 13. Bucureşti. Bucureşti. 104—108. pp.P. pp. 1963. voi. 1959.P.ij pottl a expansiunii coloniale britanice. 587—592. E.P. am înţeles studiile privitoare numai la o problemă. voi. în rubrica următoare. pp. la Imperiul şi colonialismul britanic . 355— 361. 1964. 184—195. E.P. Bucureşti 1960.P. pp. 262—291. 1958. 578—582. c n i n . 1963. sau numai la o . 1962. 2... 218—234. 391—397. 66— 74. 486—489. voi.P. următorul criteriu : în lob Lucrări generale. 553—560. pp.. E. pp. E. 213—219. Bucureşti. 523—531. 1957. 156—164.

N i c o l a e C e a u ş e s c u . 1963. M.. 1952. Commager. 1961.Doughty. Stevitt. Cambridge Mass. nr. 3. 1963. I v o r . T y r r e l l . Raportul CC al PCR cu privire la activitatea Partidului in pe rioada dintre Congresul al Vlll-lea şi Congresul al IX-ltt al PCR.Madden. Toronto. II (1855-1960). A r t h u r G. Toronto. 1965. 1918. în „Scînteia". XXXIV (1965). Toronto.Y o u n g. M a n s e r g h . I : to 1898. voi. 1774—1834.B r u n e t. Oxford. Documents and Speecbes on Commonwealth Affairs. a IV-a. 1763—1917. Documents concernant l'histoire constitutionnelle du Canada. 1961.T r u d e 1. Documents relating to the North-West C ± pany. W a 11 a c e. A Documentar. A r t h u r B e r r i e d a l e . Londra.. E. Bucureşti. Ottawa. Rezoluţia Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Roman. Documents of American History. The Concept of Empire. G e o r g e. ' on British Colonial Policy. M i c h e 1. 450 . P. W. 17741947. Documents relating to the Early History of Hudson Bay. 6689. China's Response to the West. H e n r y S t e e 1 e. ed a Vil-a.P . Selected Speeches and Document. 1952—1962.. voi. M. 1934. 1911. an. Survey. Londra. 1963. K e n n e d y. E. N i c h o l a s .Declaraţie cu privire la poziţia PUR l» problemele mijeam muniste şi muncitoreşti internaţional \doptată de Plenara larg a CC al PMR din aprilie 1964. Izvoare B e n n e 11. ed. M a r c e 1 . F a i r b a n k . 1953. Adam . New York. B. F r e d e r i c k . voi. I ■ r & g a u 11 G u y .. Oxford. Burke to Attlee. 1964. W. K e i t h . J. 1839—1923. a Ii-a. p. S h o r t t . V i n c e n t . [Londra]. Harlow... J o h n R. [1953]. British Colonial Developments. ed. I (1534-1854).P. Bucureşti. 1931. Montreal şi Paris. I—II. J e n n i n g s . Select Documents. Constituţional Laws of the Commonwealth. Histonr du Canada par Ies textes. J759—19li. C. Documents of the Canadian Constituţia). voi.. 1759—1791.

l ( i o u z e t.. Rapl voi. II.i i . L'Amerique et les Ameriques.C. voi.. 1931 Lucrări generale ■ i i II 1 t. pp. G e o r g e W.M i l l e r . 1964. 2. K. IU 12—1830. . ■ ' i i l i c r . voi. l u i M a x B e l o f f . 1963. I—II. cd. sub red. F. Hubert. pp. an. 1963. Mil a no . 1937 [Col. voi. P i e r r e R e n o u v i n . Paris. Heinrich. Procesul colonialismului. Changements politiquei tt i miques dans les pays d'Asie et d'Afrique au XX-v tiii li.i r t c n. 1963. vo i. nr. [Paris]. P i e r r e .i l j u n g . voi. i lumps. Histoire des Continents. nr. H e n r i . Georges. IV—VII. 17 (1962). . 1953—1959. voi. pp I I I 161. La politique coloniale et It partage de l. A. 873—874. „L'cvolutio I Immanite". 254—291. Paris. Les formes et Ies methodes de la colonisation des etats continentaux. e t. Vicna. an. 1960. Essai d'analyse comparee de deux croissances economiques. A. sub red. a IlI-a. J a c q u e s. Asia in the Balance. Paris. A.. Britain aiul tkt Indepeiuienct of Latin America. . Histoire generale des civilisations. Urahes junges Afrika. în XH-e Congres International des Sciences Historiqtut. 1 0 1 3 — 1 0 4 9 . Oxford. lui M a u r i . [1 96 2 ] . i n t j c t . Berlin. în „Annales". Berlin. 5. Henri. Selected Di». F r a n c o i s. I—II. La fin des empires coloniaux. Das Zeitalter des Imperialismul ' 1914. i r d e s. Histoire. B u r c h a r d. [Londra. în „Annales". ■ u i i s c h w i g . în l'Europe du XlX-e et du XX-e siecle (1870—1914). Bucureşti. H n i o li w i ». Imperialismul vot 1914. Problemes et interpretations bistoriques. p p . •■ . 1962].i aux XlX-e et XX-e siecles. Munchen. Angleterre et France au XVIlI-e siecle. Michael.1 officcs Archives.. I I . ed. t II i. 21 (1966). F r a n z S e i m i b e l şi F r a n c o Valsechi. . F. . passe et frustration en Afrique noire. [1965]. Iţunu. LXXXVIII]. I—II. 1914—1922.

1961. Novaia istoriia stran zarube]noi Azii i Afriki.Hunton. voi. J u 1 i e n. De la colonisation â l'independence. Bristol et l'Atlantique Nord. [1945]. 451 . [1958]. M a g h i d o v i c i . Bucureşti. J o s e f . Paris. 1948. 1964 [Col. Budapesta. cit. Istoria diplomaţiei. Moscova. C h. S t e r n b e r g . Bucureşti. 1931. II. Reni. F r i t z . Noveisaia istoriia Afriki. D. Paris.. S e d i l l o t . La question de l'Extreme-Orient. Moscova. ed. 1964. 1953. A l p h a e u s W. Miinchen-Berlin. Paris. 1929. K u l i s c h e r .. Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Destinele Africii. 1958. voi. I. Henry S t e e l e. nr. Les voyages de decouverte et Ies premiers eu blissements (XV-e—XVI-e siecles). 19 (1964). Histoire generale publiee sous la direction de Louis Halphen et P h i l i p p e S a g n a c . Imperialisticeskaia borba ia Afriku i osvoboditelnoe dvijenie narodov. 3. „Nouvelle Clio". II (în 1. VIII—IX. Peuples et civilisations. Paris. 1959. Bucureşti. Istoria Statelor Unite. pp. Paris. Ren o u v i n .. Marianne. Calea Africii. II. Le panafricanisme â l'epreuve de l'independancc. Bucureşti. 1961—1962. Mo r a z e . N e v i n s . V a l s e c c h i . ed. Paris. F r e d e r i c . A l l a n . L e g u m. 1840—1940. L'expansion demographique. Lannes. voi. Budapesta. Colin. Istoria descoperirilor geografice. P i e r r e . S i k Endre. 1954. P. — Vsemirnaia istoriia. I. Breve histoire contemporaine de l'Afrique Noire. Paris. S c h n a b e l .. Paris. J a c k . Cambridge. maghiară). ed. 1964. Maxime. Les bourgeois conquerants. 1918—1958. Le Conflit du Siecle. L'expansion europeenne (1600—1870). 27].C o m m a g e r . W o d d i s . Colotnb. 1957. [1946]. la B e 1 o f f. Histoire des colonisations. Richard. S i e g f r i e d . M a h n-L ot. nr. Histoire de l'Afrique Noire. Paris. La Crise Britannique au XX-e siecle. Paris. [1965]. C h a r l e s . Mauro. an. a IlI-a. 871—906. Xavier. pp. op. Empire. a IlI-a. [1958]. voi. Leningrad. A n d r e. Paris. R e n o u v i n . IX— XVIII. voi. 522—530. Moscova. M o u r i n. Koebner. a Ii-a. L o u i s C. voi. 1961. în „Annales". Joos. I. Histoire des Grandes Puissances. 1930—1948. 1962. 1960.. Capitalisme et socialisme â l'epreuve de l'histoire. voi. [1964]. Bucureşti. Andre. 1965.

Essays in the Economic and Social History of Tudor and Stuart England. voi. 1563—1642. W i l l i a m R o b e r t . I. voi. An Historical Essay and Bibliographical Fgding List. seria a Ii-a. i n s . ( . Development and Circumstcm. voi. W a l l a c e . A. New York. nntil the War with the Thirteen Colonies. 285 —303. M a u r i c e .. in Honour of R. lui C h r i s t o p h e r Brooke şi D e n i s Mac S m i t h . Tawney. 1961 i n e r . voi. k. 1961. Cambridge. R a 1 p h. nr. S a m u e l Rawson. English Liberal Thought from the Restoratioii of Charh 11. 1603 —1714. J. Ann Arbor. 1603 — 1642. Cambridgi 1961. L. 1962. ed. E. Great Britaii. ■ i n s k i. H. I—II.i. VIII]. The English People on the Eve oj ' zation. J. C h r i s t o p h e r . Moscova.. 1954.Lucrări generale tic A l l l l c y . 1962 [A History of England.. 1558—1603. Angliiskaia burjuaznaia revoliitţiia XVII veka. .. Cambridge. XV (1962). A. The Reign of Elizabeth. 1700—1774. The Eighteenth-Century Common Studies in the Transmission. I. 1884—1886. Boston Mass. Edinburgh. voi. John G. I—X. The Enforcement of English Apprenticeship. I Moiim Ilistory.. 2. 1956. ptrling. . Londra. Cambridge Mass. i on. The South-Sea Company. 1603—1630. B. pp. V]. a Ii-a. A. A Study in Applied Mercantilism. The Century of Revolution. (Sub red. I— 111. s t e i n . The Constitution and Financi Scottish and Irish Joint-Stock Companies to 1720. 453 . 1910—1912. în „The Economic History Review". Oxford. M a r g a r e t G a y . History of England from the Accession of James I to the Outbreak of the Civil War. a lui—). 1949 [The Oxford History of England. F.L e v i t k i . voi.. sub red. English Foreign Trade. Caroline. i i li <• r. i v . A People's History of England. [1954]. ■ I I . fii 11. gen. ■-s. LonJi.

Londra. 1959. în „Annales" an. On the Term „British Empire". A. la B e 1 o f f. Paris. Joseph Chamberlain. voi. 85 (1961). 19 (1964). nr. în „ American Historical Review". C r o u z e t . B r i e . 1901— 1903.■ Lucrări generali despre imperiul şi colonialismul britanic Adams. M a u r i c e . J a m e s T r u s l o w . Burt. New York. 1051—1094. V a l s e c c h i . 1908. R e n o u v i n. G e o r g e L o u i s . publicată sub conducerea lui C h. Aufstieg und Niedergang des Britischen Empire. C r o u z e t . L' evolution de V Empire Britannique. La politique coloniale de l'Angleterre du XVIIl-e siecle â la veille de la guerre de 1914. 1578—1660. B e e r . Nov York. col. 157—206 [„Colonies et em. în „Revue Histo rique" . IV. New York. 1949. The Origins of the British Colonial System. British Policy in Changing Africa. P. — The Cambridge History of the British Empire. Imperialistische Stromungen in der Englischen Li teratur. B i u n t. 1929—1959. a Ii-a. Cambridge. 1930. cit. B e e r . Boston. 5 J . CCX XVI . nr. G e o r g e L o u i s . I d r i s. ed. F r i e d r i c h . L'Empire Britannique.. Berlin. J u l i a n . pp. 1912. 281—310. voi. VII (1965). Commerce et empire: l'experience britannii/uc du libre-echange â la premiere guerre mondiale. I—III. H e n r i . nr. op. 454 . pp. B e n n e t t . 1754—1765. Reflections on British and Roman Imperialism. 1660— 1688. A n d r e w. pp. Paris. I—II. nr. The Life of joseph Chamberlain. J e a n-J a c q u e s. [1962]. pp.-A n d r e J u l i e n . 267—288. XXVII (1922). voi. 1907. Londra. 441—460. 485 Amery. British Colonial Policy. voi. C h e v a l l i e r . în Les politiques d'expan-sion imperialiste.. 2. S c h n a b e l . tom. The Evolution of the British Empire and Commonwealth from the American Revolution. A l f r e d Le R o y. voi. C o x. [1956]. F r a n c o i s . The Old Colonial System. pp. 1951. I—II. pp. 3. At the Height of his Power. G e o r g e L o u i s . Ii i u n s c h w i g . în „Coin parative Studies in Society and History". 1928. an. G e o r g e . Halle. partea I. C o h e n.pires". 3. seria I : „Etudes cdloniales". B e e r .

r.55 . 1 . 1923.Madden. G. A Study in British Free Trade. 4. 1951. Kenneth . l y l e r . The Founding of the Second British Empire. ed. La fin de l'imperialisme.G a 11 a g h e r. 1763 —18 în „The English Historical Review". Ronald . voi.. . VEmpire coloniale. K1 a u s E. n s o n . 11. 1939 [Oxford Pamphlets on World Affairs. [1961].. Bucureţti. M . l ' a l m e R. I—II. I1 4 i I o w. în „The Economic History Review". New York. D.ngland. L. A. 01on. i r e n c e H e n r y . Londra. 2]. 1952—1964. 1959. 7]. IV—X. Londra şi New York. Oxford. Cambridge. Colonies and Raw Materials. 1955. Oxford. Paris. 1570—1850. hey. A. voi. 2.on. 1939 [Oxford Pamphlets on World Affairs. British Colonial Theories. 1945. voi. V i n c e n t T. i e r sori. New York. 1961. voi... nr. W. (1%2). R o b e r t L i v i n g ş t o n e . 1956. 205—218. pp.. prescnted to Margery Perham. H. A. ed. Constituţional History of the First British Empire. A 1 b e r t. The British Empire. The Eliiabcthan Age. <D. The Imperial Idea and its Ennemies. l s o n . nr. 1607 —1783. I v o r.. New York. Africa and the Victorians. Kpt K.. ed. M o i i o n. F r e d e r i c k . John. Toronto. U pp. Paris. A.. 1930.1 i n i. 1951 I e. New York. A Study in British Power. 1 i li. The Local Executive in the British Empire. The Approach to Self-Government. 1939—1961. V i n c e n t T. a Ii-a. 1965. i II i n g s. 195K— 1960. B e r r i e d a 1 e. Henri. Oxford.. La colonisation anglaise.Denny. The British Empire before the American Revolution. The Historian and British Colonial History. The Commercial Empire oj the Atlantic. R o b b i n s o n . 1920. 436—457. Criza Imperiului britanic. voi. Londra. a Ii-a. Alic».. Oxford. seria t Ii-a. I . I—II. . I. H.. Histoire du Commonwealth Britannique. Paris. nr. The Expansion of Elizal l'. L. The Fall 4d Colonial System. Et perial Government. Oxford. XV. 1770—1870. V. P. John . I low. 1944. LXXVIII (1963). Paris. I—III.

J a m e s . W i l l i a m s o n . [1962].. The Making of Modern Uganda. D. East Africa and its Invaders. ed. C o u p l a n d . b) COLONIILE ENGLEZE DIN AFRICA 1. nr.Walker. 1963. C a r 1 o. G e o r g c . K e n n e t h . a III-a. [1961]. 1962. pp. Africa de Est şi Ecuatorială Bennett. M. C o u p l a n d . P o l l e t . W i l l i a m s o n . H e n r i . M a u r i c e . 81 (1957). Londra. G i 11 a r d.. Kenneth. La politica africana dell'Inghilterra nel XlX-me secoln. Londra. din 1938). a Ii-a. Arthur.trttcture and Spirit. ed. The Colonial Period. 1856—1890. Black Cargoes. R. 1945— 1960. Moscova. A Short History of British Expansi ed. A. tom. ed. 297. Daniel P. Britanskii imperializrn v vostocinoi Afrike. Studii generale B r u n s c h w i g . Londra. The British Anti-Slavery Movement. 1945. an. Oxford. voi.. The British Emjmr . L'Afrique britannique. a Politicul History. a III-a. Ingham. [1939]. Lon 1946. [1963]. New York. (Reimpri mare a ed. LXXV (1960). I n g h a m . 1950. CCXVII.. Paris. G i g 1 i o. Thi Slave Trade and the Scramble. . Oxford. Londra. L'Afrique du Commonwealth. a Ii-a. Padova. The Age of Drake. [195S | 456 . Reginald. A History of East Africa. 2. 631—635. în „Revue Historique". I—II. în „The English Historical Review". Kenya. R. Salisbury's African Policy and the Heligoland O//r> of 1890. . New York. 86—115. James A. G1 u h o v. M a n n i x . from the Earliest Timeto the Death of Seyyid Said in 1856.. A. A History of the Atlantic Slave Trade. Londra. pp. R. a Ii-a. [1964]. Eric A. Lucrări speciale a) ISTORIA SCLAVAJULUI Coupland. The Exploitation of East Africa.. [1963]. 1944.C o w l e y .. I.

Ethel. 1940. 1964.. h a m . J. The Royal African Company. J. în „Tl. | i > > . Hamden ( . 1962. Oxford. Oxford. pp. pp. 1914. Lugard. I—II. The Question of Imperial Complicity in lb< / Raid în „The 593. în „The Englisl. The Story of the Ashanti Wars. I XV III (1 n r . I ' ' Ic c. nr. K.i ■ tni oj MW and tbt Upper Nile. 1956 —1960. 1964. Trade and Politics in the Niger Delta. K. I I <> v d. A.. English Historical RevW. 49—72. A History of Sierra Leone. The Western Slave Coast and its Rulers. LXXVIII (1963). O n w u k a. 283. Pretoria.>■. H. 1961. Hiltorlctl ELt^tv". A 1 a n.. Oxford. Sir Frederic Hamilton's Narrative of Events relative to the Jameson Raid. * y f e. i | . 4. pp / I 94. T. i > u r y . c s. tki y.n p o r t . the Sahara and the Western Sudan. The Drums of Ramaşi. nr. The Anglo-Com.r English Historical Review".. Area. . The Story of Nigeria. [1962]. VIII. Africa de vest B o t h e n. A History of thţ Discovery oj tki Witwatersrand Goldfields. Cambridge. M. British |i Policy on I . R. Vincen t. I I i i I ci w. 1957. ..• Rtd Sta i n d t r i o n . 306. Oxford. Londra. LXXVIII (1963).. Rhodesia and the Protectorates. . 1788— 1861. Frontier. Britain. The South-Afrkan Rebellion. C o r d .. p p . Africa de sud — The Cambridge History of British Empire. Reluctant Empire. 5 8 2 — Oftlbraith. G. 3. în „The Englisl) I listorical Re\ < LXXII (1957). Margery. J o h n South-African S. South Africa.ton. SouthAfrican Stmggle.. nr. . C. voi. 1800—1878. 279—305. . Johanncsbur^. Londra. ■' w d e r. Berkeley An 1963. . 306. J. Cambridge. . Londra. 1830 — 1885. 1834 — 1854. />'. M i c h a e 1. Thomas E. 1952. J a m e s and Ethel L.. G.. 1936. . 1940. W. C h r i s t o p h e r .. N. l. 2 6 9 . 457 . //>. Londra. 1956. voi. A History of the Gambia.

Gol do v i n . J e a n . 3. Razvitie naţionalnoosvoboditelnogo dvijeniia v 'Eghipte (1882—1956). Marsden. Les interets financiers et la question d'Egypte. 636—661. 67—96. X (1956). A Modern History of the Sudan. B r e b n e r . The New-England Merchants in the Seventeenth Century.. seria istoriei an. George Price. [1961]. The Birth of a Dilemmj. Independe African. 1961. Edinburg] 1958. pp. North Atlantic Triangle. — P h i l i p . l'he Conquest and Settli ment of Rhodesia. 75—104. A. 458 Bailyn. 1958. A. J o h n B a r t l e t . 1965. Moscova. [Leningrad |. The Mahdist State in the Sudan. Londra. B e r n a r d . R a f i n . CCXX1V. pp. pp. 1914. Hamden Conn. A s-. nr. 1800—1956.. Thomas. în „Analele Româno-Sovietice". a Ii-a. nr. The „Indianization" of the Egyptian Administration under British Rule. tom.Havcn. R o b e r t L. Moscova. John.Mason. 1958.. S h e p p e r s o n . R o t ş t e i n . F. a IV-a. John Chilembwe and the Origins. c) AMERICA DE NORD. 4. pp. G o 1 d o v i n. 75—90. Britain and the „Tunis Base". Egipt şi Sudan B o u v i e r . 310. M. Setting and Sign ficance of the Nyassaland Native Rising of 1915. P.. 1894 — 1896. Africa de nord. . the United States ad Great Britain. LXXIX (1964). 1875— 1876. ed. ed. A. ed. Marlowe. Oxford. CANADA. Eghipetskaia revoliuţiia 1919 goda. [1949]. ■ A. a Ii-a. 5. în „Revue Historique". New York. The Interplay of Canada. 1958. Tignor. LXVIII (1963). Arthur. Londra. Moscova. an. Din istoria instituirii protectoratului englez asu Egiptului. 84 (1960). 1959.. 1954. M. Vosstanie 1919 goda v Eghipte.. 1964. ed. 1881— 1898. Nev. M. în „The English Historical Review". nr. Hoit. A History of Modern Egypt and Anglo-Egyp Relations. S a f i i. în „The American Historical R: 1 view". a Ii-a. A b d a r r a h m a n Ar-. Xahvat i zakabalenie Eghipta. I d e m . S.

. ed. [1960]. ed.. E d u a r d. 1957. and New Foundland. [1959]. Marburg. The Path to War. ' . Probleme der Britischen Reichspolitik in Kanada : die Rebellion von 1837. I o y d. 1960.i. Cambrai itipland. | I ■ The Cambridge History oj il>. Montrea l.19 3. 1954. Londra.c b n e r . CMUtdiet) Evolution tt C h r i s t o p h e r . Quebec. in II n t a g n e. . noughue. a II l C. „Nouvelle Clio". Toronto [1954]. 1773—1775. C 1 a u d e. Manitoba. Paris. L'Amerique anglo-saxonne de ÎS 15 â nos jottrs. Maurice. [1959]. L i o n e 1. DI ton W. [Toronto]. An Economic History of Canada. 43]. Paris. The Fur Trade in Canada. An Introduction to Canadian Economic History. caiet pp. M a r y Quayle. Londra. Origini of the American Standford California. 0 UI x. Who captured New Amsterdam :'. Ann Arbor. 1 i n . 284. pp.. Paris. LXXII (1957). a IV-a. L. ed. 1821—1869. Oxford tighton. nr. în „The Englisli Historical Review". The Story of Canada. 1946. Donai d. 1957. H a n s. 1956. 4. [Toronto]. o i s a H a r o l d A. n i s. The problemes. The Durktm [1946].' R e g i n a l d . nr. 469—474. Zur Ginesil der Kanadischen A/ii Hon. A History. ed. ed. H. a III-. B a r t l e t — Mtitfll A Modern History. ihlcn. Berkeley şi Los Angeles. i I l) r a i t h. Histoire du Canada francais depuis la decouverte. R. voi. M. 150. VI. Arthur [1952]. Londri [1959] 0 w e r. Essays in Canadian Economic History. a Ii-a. 1934. Capture of Quebec. Histoire du Canada. Canadianism. 1964. i I. Canada. l l l O n. I—II. J o h n C. ■ 11-a.. J o h n S. Toi Revolution. B e r n a r d.. M a r c e l .1. 497—558. 1956. Le fcderalisme 1 i I I v r. voi. [Toronto]. ■ i LI ti. British Politia and the American Revolution. i e h c n. în „Historische Zeitschrift". J. Nation and Neigkbour. 1965 [Col. The Hudson's Bay Company as an Imperial Factor. Canada Report.

A History of Malaya. voi. Ithaca (New York). T. Indian Politics. 590—599. ed. ed. seria a Ii-a. 1961]. [1946]. voi. pp. Battles of the Indian Mutiny. M a r s h a 11. [1963]. H a r n e 11 y. Moscova. I. voi. A. A. Holderness. în „The English Historical Review". 1859 — 1865. LXXVII (1962). 1833—1935. Richard Temple and the Puhjab Tenancy Act of 1868. 1799—1809. Londra. 305. 1894 —1896. The Personal Fortune of Warren Hastings. Coupland. 1929—1932. ■ Kennedy. 279—297. 1936—1942. G. Malcolm. 1963. Paris. E d w a r d e s . 1858Cambridge. 1600 — 1945. 310. Michael. The Indian Empire. History of the Freedom Movement in India. British India. voi. H u 11 e n b a c k. K. nr. Mary. 301. Mac Rae. în „The English Historical Review".. Oxford. IV. voi. [1923]. [1943] . nr. John F. Britain and India. 460 . 1958.. IlI-a. Angliiskoe zavOi Indii v XVIII vele. a II a Londra. Cady. H a m b 1 y. [1958]. [19441. în „The English Historical Review". voi. Dupuis.d) INDIA ŞI ASIA DI SUD-MT inova. pp. LXXVII (1962). R.. XVII (1964). The Battle of Plassey and the Conquest < > / Bengal. Oxford. ed. 2. G. pp. The Future of India. Idem. D. J. Cumpston. în „The English Historical Review". [Delhi. Jacques. Londra. în „The English Historical Review". Peoples ans Problems of India. R e g i n a l d . Ii-a. 305. Histoire de Vinde et de la civilisation indienne. Sir Charles Trevelyan's Indian Letters. a IlI-a. P. R. nr. 706—712. în „The Economic History Review". P. 1851 —1906. LXXVI (1961). The Indian Cotton Duties Controversy. W. 1400—1959. Londra. voi. 284—300. Idem. A History of Modern Burma. 1497—1858. 1963. III. 684—702. The French Threat to India and British Relations with Sind. A. 299. I. Londra. ed. — The Cambridge History of the British Empire. nr. Chand. nr. V. pp. Tara. nr. LXXIX (1964)... Oxford. 1962.. }. Some early Indian Nationalists and their Alliff in the British Parliament. 47—66... The Indian Problem. II. pp. [1943] . pp. LXXVI (1961).

1940. Dietmar. pp. '■ n i li t r 1 a n d. l ' . Moscova. 1951. New Haven. H o t h e r m u n d . în XII-e Congres International des Sciences Historiques. nr. Histoire des Continents. E s m a e l . The English Utilitarians and India. V i n c e n t T. Oxford. ' i i l a t s h a h i . War and Trade in the West Indies.u. Mi am son. Paris. Oxford. Die Rolle der westlichen Bildungsschicht in den politischen Massenbewegungen in Indien im 20. 1804—1828. în „The Economic HlltOTJ I rll I II ■ > . în „Voprosî istorii". Jahrhundert. Istoriia Indii. 1926. e. Pa r i m a i . Moscova. 163—176. Britain and South-East Asia. Viena. Imperialism and „in Polii > m India. pp. 1604—1668. u i c ş i i. Noveisaia istoriia Indii. Moscova. E r i c. S a u l . voi. N « h r u . 1959. P i r e s . l'. 1853 — 1854. 1959. 1962. A. M. The East India Company in Eighteenth-Century Politics. Rapports. pp. [1965]. voi. 6. B a n e r j e e. 134—145. 1951 (Teză dactilografiată). l'» i p o v. Cambrid 1956. 1961. Yankees and Creoles. II. Merchants and Planters.. S i n k e s. ASIA CENTRALA ' Dtlgupta. 1959 (Teză dactilografiată). British Policy and the Independence of Latin America. i f m a n n . Le conflit anglo-persan â propos de Herat (1828—1857). J a w a h a r l a l . J. W i l l i a m W.R. Cambridge. 1739—1763.. L u c y S. 4G1 . e) INDIILE DE VEST $1 AMERICA DE SUD II nlow. English Colonies in Guian* and on Amazon. f) ORIENTUL APROPIAT ŞI MIJLOCIU. 1957. Baltimore. i m.. 1625—1685. 71—83. J a m e s A. 1. K voprosu o rol' radjputskogo krestianstva v indiiskom naţionalnom vosstanii 1857 —1859 godov.. Oxford. La politique angluisc en Asie Centrale intri 1878 et 1885. Descoperirea Indul. The Trade between Norlh \m tk( West Indies before the American Revolution.. 1956 Novaia istoriia Indii. 1923. Oxford. XVII (1964).. n>. A History of Barbados. 1954. R i c h a r d . [1962]. '• i n li a. nr. Paris. Oxford.

From the Earliest Times to the Age of Macquarie. pp. partea I. Williamson. 1948. [1963]. [1960]. Monroe. H.. Geneve-P g) PACIFICUL. LXIX (1954). Londra.. The Southwest Pacific to 1900. CCXXV. 1963. An Economic History of Australasia. 1767 to 190%. Cambridge. i in the Twentieth Century. partea a Ii-a. 1962]. S i n c l a i r . Nowack. 1959. Londra. British Imperialism and Australia. Early Years of Western Contact. — The Cambridge History of the British Empire.. Cambridge Mass. 191-1 1956. C. voi. ( I . Empire by TtetH u and the Middle l'. Barnard. a. în „The in Woodhouse. A History of New Zealand. VII. an. M. Cambridge. 1933. 457—470. Wright. C. M.i [f. ed. 273. H a r 11 e y. [1962].. British Policy in Persia. A. Britain's Moment in the Middle East. A History of Australia. Keith. I1i t z p a t r i c k. nr. G r a 11 a n. A History of Australia.. [1939]. E l i z a b e t h . VII. Britain and the Middle East. Australia. Cook and the Opening of the Pacific. tom. M. voi. I. M. Londra. voi. the Quiet Continent. Australia — continentul contrastelor. Australia. Cambridge. Thornton. 1858—1890. Craiov. AUSTRALIA ŞI NOUA ZEELANDĂ. 1959. 1962. New Zealand. Londra. [Sydney. Britain and Chintst Central Asia. în „Revue Historique". glish Historical Review". ed. B r i a n. Brunschwig. Londra. Colonisation britannique. H a r r i s o n Zealand. Melbourne. C.]. Pike.. Ocean Pacifiqut Ocean Indien.i r k.F i t z s i m o n s . Ann Arbor. 1933 . a Ii-a. a II-a. 554—579. Londra. pp.. 1769—1840. 85 (1961). Wilhelm. James A. A. Douglas. New . [1960]. Henri. P. 196 ■ Lamb. A l a s t a i r . The Roatl Lhasa. 1783—1833. Marjorie.

327 Bahadur Şah II. 420 nota 1 /Muiullah ibn Mohammed. 337 Miullah. 14. 1883).INDICE I>K PKRSOAiNl-: ll>i)js Hilmi. 373 Ballance. explorator al Africii Ecuatoriale. 30. Cecil < alvert. (1885—1898). (a 1902). lord (1605—1675). (1881—1882). 343 Abdullah ibn Hussein. lord —. politic englez. ţar al Rusiei (1801 — 1825). 293 Baldwin Robert. episcop de i hichester (1445—1450). Hastings Kttnuzu. 389. (1857—1941). (1915—1947). Întemeiem al co loniei Maryland. George. om politii afrii i i şedinţele republi -i. 391 nota 2. (1872—1950). şef zulus. 419 n. 232 Baker. Arthur James. ţxplorator al Aui traliei (■'< I I I ) . (1839—1911). la începutul secolului al XVl-lea. în Sudan. general englez. Ahmed. (1804—1858). 253. John. turalisi şi e: ploi itor engli . 43 Bambata. 342 ' ur-Rahman. 228. călător pe Atlantic. 41 Bacon. 349 Bacon. 87 nota 3 bi. Robert Stephenson Smyth. 290 nota 2. conducător al mişcării na-ile egiptene. general II de stat birman. 423 nctil-Duperron. Nathaniel. colonel. (n. 291 Ailirhurst. lider conservator britanic. 138 andru VI Borgia. om politic canadian. Samuel White. 425 Banks. Iii Bannerjee. 334 Banda. 18 fc. Clement Richard. duce de —. 21 şi nota 2 AM bcn Hamud. om politic şi literat indian. om politic englez. locuitor al lui Mahdi. W. Abraham Hyli mtlie. 13 Alimed. 110 Beaconsfield. şah al Iranului (1909— 1925). 195 Baldwin. ultimul Mare Mo gul (1837—1857). orientalilt francez. 1). (1867—1947). 68—69. Mare Mogul (1658— i 17). (1743—1820). conducător al răscoalei din Virginia (1675— 1676). irului (1896—1911). general ghanez. George Monk. (1848— 1930). (1561—1626). 256. (1821 — 1893). kediy al Egiptului (1892—1914). emir şi rege al Iordaniei (1921—1951). (1731—1805). vezi Dil raeli . 419 ■ia 2 . 391 Albcmarle. 285 in de Moleyns. 378 Balfour. vezi Monk mdru I. int al burgheziei indiene. om politic australian. 84 nota 6 463 Amobindo Gosh. Stanley. (1839—1893). 63 nota 2 Baden-Powell. 295—296. emir al Afganistanului (1919—1929). Francis. 239 Bass. 307 Baltimore. papă (1492 1503). lord Bewley. emir al Afganis>. 390 Ankrah. filozof englez. sultan al Zanzi-I. Thomas. Joseph.inului (1880—1901).

trimis engk-/ în Afganistan (1835). preşedinte al Transvaalului. om politic în Kenya. Charles Patis sier. explorator al Abi siniei (1768—1772). guvernator francez în India.. 188 şi nota 2 Burgers. T. Thomas. 108 Cabot. 26 Beecroft. Henri. 384. John. Redvers Henry.ki . fiul lui Napoleon III. poet englez. ultimul i . general şi om de stat bur. (1834 —1881). 301 Borden. promotor al Reformei anglicane. 174 Beyers. 123. (1788— —1824). 328. J. 289— 290 Blake. guvernator al Indiei (1828— — 1835) 167. 327 Bulwer-Lytton. 256 Bentinck. John. 97 nota 2. om politic englez. 106 Brunschwig. 143 Boxeri. bunicul preceden tului. (1946). marchiz de —. Louis. Thomas Francois. dinastia de —. (1757—1827). 129. navi gator englez. agent englez în Abisinia. William Cecil. diplonuu englez. Eugene Louis Jean Joseph.Becon. primul „rajah alb" din Sarawak (1841). guvernator în New-South-Wales. 160 Burnes. 17—18. lord Dall ing. 102 Byng. 158. ministru la Washington (1850). poet englez. (1856—1879). 133. 332 Bismarck.. 82 Bright. (1754—1817). (1512—1587). (1774—1839). cancelar german. Michael. 362—363. (1704— 1757). răscoala — lor. William. (1869 —1914). (c. Henry. 262 Buller. (1862—1919). 409 Bose. (1815— — 1898). (1897— —1945). 327—331. 175 Byron. om politic şi scriitor francocanadian. 26 l. 398 Bourassa.. 131 Bligh William. 182 Brooki James. 422 Bonaparte. James. 388 şi nota 1 Botha. 1695— — 1755). 176. William. 1923). 392 Bell.. (1854— —1937). 334 nota 2. Robert Laird. Richard Francis. (183'* —1908). 239 464 ' harles Vyner. John. agent comercial englez în delta Nigerului (1849) 212 Bekir Sidhki. navigator genovei în slujba Angliei (sfîrşitul sa al XV-lea).» Bruce. (1720— —1785). 107 nota 2. Forbes. IX. Henri. (1868—1952). 83 Byron. Alexander. om politic irakian.. George Gordon. (1729—1797). om politic în Guyana britanică. explorator al Africii ecuatoriale. (1723—1786). John. (n. general englez. 112 Blundell. 309 Bourbon. ministru al reginei Elisabeta I. 427 Burton. publicist şi politician liberal. 178 Burnham. amir. Subhas Chandra.nl englez. 72. John. prim ministru canadian. 22 Burke. general bur. 253 BussyCastelnau. 24. Edmund. Christian Frederick.il-. om politic indian. general englez. 336. Edward.. 16. vezi Yi-hot'uan Braddock.iw. lord (1520—1598). istoric fran cez contemporan. (1811—1889).ilb" din Sar. 300 Burghley. (1821— —1893). (1804—1872). Otto von —.

Scbastian, fiul precedentului, t, l'ierre du —, comerciant i n . II canadian, simpatizant al iluţiei americane, 94 i o n , Verney Lovett, (1844— I X')4), explorator al Africii ■ uatoriale, 253 ipbcll, Colin, baron Clyde, (1792—1863), general englez,
■|9

pii ,

I I

,
■ ;i nota i

( hild, |ohn, • omandam al ti m i n i I omp inii i Indiiloi («fîrţitul

( nnning, Charles John, (1821— 1862), guvernator al Indiei, Fiul l ui George Canning, 230— 231,255 ......iing, George, (1770—1827), ninistru de externe englez, 185 ' uleton, Guy, lord Dorchester, 1/24—1808), guvernator eni / al Canadei, 89, 91, 93 no< «rlyle, Thomas, (1792—1881), Io/of englez, 271 • unarvon, Henry Howard Molyneux Herbert, lord —, (1831 1890), secretar de stat pen11 II colonii, 300 ( jrol I, rege al Angliei (1625— 1649), 28, 40, 43, 49, 68 1 II ol II, rege al Angliei (1660— U.X5), 55, 60—61, 64, 68 Carteret, Phillip, navigator en1./. în Pacific, 108 KT, Jacques, (1491—1557) pi imul explorator francez al I .madei (1534— 1542), 80, 249 nota 3 < ic-orges-Etienne, (1814—1873), politician canadian, 249 nota 3 1 niwayo, rege al zuluşilor, 301 1 li.imberlain, Joseph (1836— 1914), om politic englez, 275, H4, 315 şi nota 2, 316—317, 124— 326, 378, 417 ■ hamberlain, Neville, (1869— IM40), om politic conservator, hui precedentului, 378 ' i n velin, Bernard Francois, (1766— 1832), trimis francez la I ondra, 133 nota 2 465
I I

< lnlombwe, John, (1871—1915), conducător al răscoalei indigene din Nyassaland (1915), 334 Choiseul, Etienne Francois, duce de —, (1719—1785), om politic francez, 107 Churchill, Winston Leonard Spencer, (1874—1965), om de stat englez, 385—386, 418 Clarendon, Edward Hyde, conte de —, (1609—1674), om politic şi memorialist englez, 60 Clarendon, George William l i . derick Villiers, lord —, (1800— 1870), ministru de externe englez, 242—243 Clayton, John Middleton, (1796— 1856), secretar de stat al S.U.A., 188 nota 2 Clayton-Bulwer, tratatul —, între Anglia şi S.U.A. (19 aprilie 1850), 188 Clive, Robert, (1725—1774), comandant militar al Companiei Indiilor şi guvernator ii Bengalului, 87, 98, ')'> |i nota 2 Cobden, Richard, (1804—1865), om politic englei I ii Colbcrt, Jr.iii Bâpi Columb, Cmtofor, (1451 mare navigatoi
Cook, James, ( 1 7 2 8 - 1 . explorator engl« 200, 202 Cornwall.-- I Ilarii i, (1 general engli
1682), m i n i ' . i i ii 11 i n . . i l

i« - \ i i ) , M i l i i l . l , [oiian, n i . I I . - . omerciant (ifîrţitul lec. XVII), 58

I

II II itoi 'I

Indici, 136 Courteen, Sir William, protnotoi al eoni.-i (ului . olonial îr XVII, 36, 40 Craddock, proiectul —, de c o n stituţii' pentru Birmania, 389

Creswell, fruntaş laburist sud-african, 336 Cripps, Sir Richard Stafford —, (1889—1952), om politic englez, 418—419 Cromer, Evelyn Baring, lord —, (1841—1917), guvernator al Egiptului, 291—292, 342 Cromwell, Oliver, (1599—1658), conducător al revoluţiei engleze din 1640—1660, 24 nota 3, 40 nota 3, 46, 52, 53 nota 2, 54 —55, 67, 216 Cronje, Pieter Arnoldus, (1838— 1911), general bur, 326—327 Cudjoe, conducător al maroonilor din Jamaica, 117 Cunningham, James, promotor al comerţului cu Indiile Orientale, 40 Curtin, John, (1885—1945), om politic australian, 415 Curtis, Lionel, om politic australian, 363 Curzon, George Nathaniel, lord —, (1859—1925), om politic englez, vice-rege al Indiei, 347 /'.ilhousie, James Andrew Broun Ramsay, lord —, (1812—1860), guvernator al Indiei, 226 Dampier, William, (1652—1715), navigator şi pirat englez, 108 şi nota 1 ■ Darling, Ralph, (1775—1858), guvernator în New South-Wales (1825—1831), 198 Davis, John, navigator în nordul canadian (1585—1587), 19 Deakin Alfred, (1856—1919), om politic australian, 322 De Beer, fermier bur, pe pămîntul căruia s-a descoperit o mină de diamante, 254 nota 2 Defoe, Daniel, (c. 1660—1731), scriitor englez, autorul lui „Robinson Crusoe", 108 nota 1 De la Rey, Jacobus Hercules, (1847—1914), general bur, 327, 332
466

Deli i ■ Tlu'ophile, (1852—192t! II II de externe al Franţtl Demangcon, Albert, (1872- TM i . i l francez, 114 nota 1 Dcrby, Edward Geoffrey Smith Stanley, lord —, (1799—1869) politician conservator englez, 231 nota 5, 235 De Ruyter, Michael Adrianzoon (1607—1676), amiral olandez, (> De Wett, Christian, (1854—lv general bur, 327, 331—332 Diderot, Denis, (1713—1784), filo zof materialist francez, 78 Dilke, Charles Wentworth, (1843 —1911), publicist şi om politic englez, 271 Dingaan, şef zulus, 403 Dinizulu, şef zulus, 334 Disraeli, Benjamin, lord Beacons field, (1804—1881), om polii i. englez, 139, 158, 165 nota 1, 215, 217, 232, 252, 265, 273, 278, 281, 285, 287—288 şi not.i 1, 296, 301, 314, 317, 417 Dorchester, lord —, vezi Carie ton, Guy Dost Mohamed, emir al AI nistanului (1826—1863), 178 şi nota 3, 179—180, 243 Drake, Francis, (c. 1541 — 1596), navigator şi corsar englez yj sec. al XVI-lea, 20—22, 24, 38, 66 Du Bois, William Edward Burhardt, (1868—1963), om de şt i inţă şi militant social americiu. 76 Duffy, Charles Găvan, (1816— —1903), om politic australian. emigrant irlandez, 262 DupetitThouars, Abel Aubcri. (1793—1864), amiral france* 203 Dupleix, Joseph Francois, (16<( 1763), guvernator al posesiuni lor franceze din India, 86—87

rban, Benjamin, (1777—1849), i nator al Coloniei Capului, 207 I'ni li.un, John George Lambton, lord —, (1792—1840), om polinglez, 193 şi nota 2, 194 ' I n . ud VII, rege al Angliei i I VOI —1910), 111 l instein, Albert, (1879—1955), n, James Bruce, lord —, (1811 —1863), guvernator al ' inadei 195 . Victor Alexander Bruce, lord , (1849—1917), vice-rege al Indiei, 283 I lr..ibeta I, regina Angliei (1558— 1603), 12, 16, 20—21, 23—24, 70 I llcnborough, Edward Law, lord , (1790—1871), preşedinte al < onsiliului de control şi guvern. i t o r general al Indiilor, 180, !31, 232, nota 2 I hot, Hugh, călător pe Atlantic l.i începutul sec. al XVI-lea, 18 i ngcls, Friedrich, (1820—1895), 132, 209, 212, 217, 229, 231 ik, rege al Egiptului (1936— 1952), 397 l ith Aii, şah al Persiei (1798— 1834), 141 ii ibn Hussein, (1885—1933), emir şi rege al Irakului (1921 — 1933), 391 nota 2 i i i n. mi, membri ai unei asociaţii rete irlandeze, 249 şi nota 4 i ilip de Anjou, rege al Spaniei, sub numele de Filip V (1700— 1746), 72 Roy, Robert, (1805—1865), guvernator al Noii Zeelande, 202 ; i llnders, Matthew, (1774—1814), l>lorator al Australiei, 110 ■-., Phileas, eroul romanului 'Iul Pămîntului în 80 de ile", 278 467

(9 1806), om 94, 102, 160 i ranl ' n u n . (1706
■ 'M
MII

1790),

polittt

.1 i n i ' i h .i n.

li

I

.

I

,

I V , , ,,

( I S X 4 — 1950),

om

iază Australia occidentală (1829), 198 French, John Denton Pinkstone, lord de Ypres, (1852—1925), general englez, 327 Freycinet, Charles Louis de Saulces de —, (1828—1923), om politic francez, 288 Frobisher, Martin, navigator în nordul canadian (1576), 19—20 Froude, James Anthony, (1818— 1894), istoric englez, 38, 114 nota 1, 272 Fuad I, sultan (1917), apoi rege al Egiptului (1922—1936), 394 Gambetta, Leon, (1838—1882), om politic francez, .288—289 Gandhi, Mohandas Karamchand, supranumit Mahatma —, (1869 —1948), mare om politic indian, 336, 345 nota 1, 379—386, 389, 418 Gardane, Claude Matineu, (1766-—
1817), general, ti imis al l u i Napoleon I în IVru.i, I I I Gatacre, WUlum I gentral en

politii neo zeelandej, 415 Preemantle, ofiţer englez, înteme-

Geor ge III, i ege ii \nglii i (1760 —1820), 101 l !, 151 Ghica, Ion, (1816- I iitOI şi om politic r o n i i n Gilbert, I [umphrev, i.........i . i i co I o n i / , II n bi itanu ' peşti tic ( mort în 158 3), 23- I Gillam, Zai l i n y, i ondui pi Im i expediţie a (Companiei < rolfului Hudson în < anada (1668), 61 Gladstonr, William Ewart, (1809—18VS), om politic libei ii englez, 215, 265, 273, 278, 288, 290, 296, 301

glez, 327

Glubb-paşa, ofiţer britanic, în fruntea armatei Iordaniei, 420 nota 2 Godeheu, tratatul lui — (1754), 86—87 Gokhal, Gopal Krishna, (1866— 1915), om politic indian, 349 Gordon, Charles George, (1833— 1885), guvernator în Sudan, 293—295, 297 Gordon, Simon, căpitan englez, debarcă în Barbados (1620), 36 Gosh Aurobindo, vezi Aurobindo Gosnold, Bartholomew, navigator pe coastele Americii de Nord (1603), 33 nota 2 Grant, James Augustus, (1827— 1892), explorator al Africii ecuatoriale, 253 Granville, George Levensgower, lord —, (1815—1891), ministru al coloniilor, 264 Grenville, George, (1712—1770), ministru englez, 125 Grey, George, (1812—1898), guvernator al Noii Zeelande, 202 Grotius (de Groot), Hugo, (1583 —1643), unul din fondatorii dreptului internaţional, 52 Habibullah, emir al Afganistanului (1901—1919), 352, 390 Habsburg, dinastia de —, 30 nota 1, 72 — Maximilian de —, (1832— 1867), suveran al Mexicului, 252 Haider Aii, sultan de Maisur (mort în 1782), 101 — 102 Hakluyt, Richard, (c. 1552—1616), istoric al descoperirilor geografice, 26 Halifax, George Montagu Dunk, lord —, (1716—1771), ministru englez, 125—126 Hampden, John, (c. 1595—1643), conducător al revoluţiei burgheze din Anglia, 33, 48 Harlow, Vincent Todd, (1894— 1961), istoric englez, 147
468

I Iu ir.un George, descoperă aui în Africa de Sud, 302 I In mi, feudal sudanez, 294 I l.istings, Francis Rawdon, lord Moira, (1754—1826), guvernau» al Indiei, 177 Hastings, Warren, (1732—181K) guvernator general al Indici. 101—103 şi nota 4, 104 Havelock, Henry, (1795—ÎS general englez, 228 Hawkins, John, negustor şi a< englez din sec. XVI, 19—20, 23, 38, 66 Hawkins, William, negustor en glez în sec. XVI, tatăl prect dentului, 19 Hawkins, William, negustor, de barcă în India la 1608, 39 Hearne, Samuel, explorator .ii nordului canadian (1770—1772), 95 Hendry, Anthony, explorator interiorului Canadei (1754— 1755), 83 Henric IV, rege al Angliei (1 —1413), 12 Henric VI, rege al Anglii i (1422—1461), 13 Henric VIII, rege al Angliei (1509—1547), 23, 25 Hertzog, James Barry Munnik (1866—1942), general şi om de stat bur, 330—331, 399, 402— 403, 415 Herwick, Abraham van —, gustor din Londra (sfîrşitul sec. XVI), 24 Heydebreck, Joachim von (1861—1914), comandant ger man în Africa de Sud Vr.i (1914), 332 Hicks, William, (1830—1883), general englez, 295 Hincks, Francis, (1807— 1SSS). om politic canadian, 195, 245 Hofmeyr, Jan Hendrik, (184P 1909), om politic bur în Colo nia Capului, 324 Holkar, principe marat, 228

ic Heke, şef de trib al maorilor, 201 l ludson, Henry, explorator la îninitul sec. al XVII-lea, 19 kes, William Morris, (1864— I' | C >2), prim ministru australian, 162, 371 i luskisson, William, (1770—1830), ministru de comerţ englez, 156 i nota 1 cin, regele Iordaniei (din 951), 420 nota 1 I lusscin Khamil, sultan al Egipiiil ui (1914—1917), 344 1 Imilman, Henry Mayers, (1842— 1921), socialist englez, 282 /.noi» I, rege al Angliei (1603— 1625), 28—29, 31—32, 39— 40, 42 i lacob II, rege al Angliei (1685— -1688), 60, 64, 66 il>-Han, emir al Afganistanului (febr.— oct. 1879), 285 lunis, Harold A., istoric canadian, limail, kediv al Egiptului ( I H 6 3 — 1879), 242, 287—288, [91 luliu II, papă (1503—1513), 21 ntsu, shogun japonez (sec. XVII), 69 n i , Cheddi Berret, (n. 1918), om politic în Guyana britanică 427 I.i I.i, şef de trib în sudul Nigeriei, 257, 299 l.imcson, Leander Starr, (1853 — l"17), agent colonialist bri-i . u i i c , 324—325, 330 o, împărăteasă legendară a Japoniei (sec. III e.n.), 288 no|ones, Ernest Charles, (1819— I S'69), poet şi militant chari 160 I iarford, trimis britanic la l . l i o r a n (1808), 140 469

luni., ,i

I 1 .......... lacobu», ( I K 3 4 — 252

i, .un politii

A.ii-1
.l.i,

indigen din Ugan-

Kadalie, Clement, fruntaş sindical sud-african, 401, 402 nota 2 Kaunda, Kenneth David, (n. 1924), om politic african, preşedintele Zambiei, 424, 426 Kelsey, Henry, explorator al centrului Canadei (1690—1692), 62, 83 Kemp, J. C. G., conducător al răscoalei bure din 1914, 332 Kent, Edward Augustus, duce de —, (1767—1820), tatăl reginei Victoria, 93 nota 1 Kenyatta, Kamau wa Ngcngi, Johnstone, supranumit Jomo —, (n. 1893), om politic african, preşedinte al Kenyei, 408, 421, 422 şi nota 1 Kimberley, John Woodhouse, lord —, (1826—1902), secretar de stat al coloniilor, 254 nota 2 King, William Lyon Mackenzie —, (1874—1950), om politic canadian, 410 King, guvernator în Tasmania, întemeiază Mclbourne (1835), 198 Kipling, Rudyard, (1865—1936), scriitor englez, 272 Kitchener, Hor.uio Herbert, lord de Chartum, (1850- 1914 neral englez, 327, MI
K on kd hi , Di xo n, I
M U N I si ndic ii din Rhoclcsi.i de Nord, 424 Kontofili, Hidara, condui I..........ii unei mişcSri antifiscale în Sicrra Leone (1931 a I Krugor, Paul,

şedinţe . i i Transvaalului, 300 —

—303, 305, 324—327, 329
Kwaku Du.i, ir;v , i l . i ş . t i n i l o i

Z-afontainc, Louis Hippolyu . (1807—1867), om politic cana dian, 195

Laird, Mac Gregor, (1808—1 _ comerciant englez pe Niger, 257 Lally-Tolendal, Thomas Arthur de —, (1702—1766), guvernator al posesiunilor franceze din India, 87 Lansdowne, Henry Charles Keith Petty-Fitzmaurice, marchiz de —, (1845—1927), vicerege al Indiei, 283 Laud, William, (1573—1645), arhiepiscop al Angliei, 43 Laurier, Wilfrid, (1841—1919), om politic canadian, 309, 354, 356 Lawrence, John Laird Mair, lord —, (1811 — 1879), vicerege al Indiei, 237 Leeds, Thomas Osborne, duce de —, (1632—1712), om politic englez, 70 Leigh, Charles, negustor din Londra (sfîrşitul sec. XVI), 24 I c n i n , Vladimir Ilici, (1870— — 1924), 7, 157, 221, 312, 314, 321, 349 I i opold II, rege al Belgiei (1865 —1909), 341 nota 1 rps, Ferdinand de —, (1805 —1894), constructorul Canalului Suez, diplomat francez, 243 Lettow-Vorbeck, Paul von —, (1870—1964), general german, 361 Levelleri, membri ai unui curent radical în revoluţia engleză, 49 Lincoln, Abraham, (1809—1865), 163, 245 Livingstone, David, (1813—1873), explorator al Africii, 203, 253 Lloyd-George, David, (1863— —1945), om politic englez, liberal, 362 Locke, John, (1632—1704), filozof materialist englez, 64, 77 Ludovic XIV, rege al Franţei (1643 —1715), 72, 81 Ludovic-Napoleon, vezi Napoleon III 470

I rederick John Deall (18 ■ 1945), guvernator >l Nigeriei, 313, 339 Lytton, l'.dward Robert Bulv lord —, (1831— 1891), vi. al Indiei, 285 A/ac Arthur, John, aduce oi im rinos în Australia (1794—1 ■ • » , ] 199 Macartney, George, (1737— —1806), trimis englez în China (1792—1793), 104 Macaulay, Thomas Babington (1800—1859), istoric engkv, I şi nota 1, 11, 68, 158, 168, I l Macdonald, James Ramsaj (1866—1937), lider laburist l.n tanic, 378, 395 Macdonald, John Alexandci (1815—1891), lider conservata canadian, 246, 249 şi nota 3. 275, 308 Mackenzie, Alexander, (175' 1820), explorator al nordului canadian, 95 Mackenzie, Alexander, (1822— —1892), om politic canadian, 308 Mackenzie, William Lyon (1795—1861), om politic cant dian, 190—193 Mac-Mahon, Mărie Edme Patrii. Maurice de —, (1808—1893), mareşal, preşedinte al Republi cu franceze, 257 Macmillan, Maurice Harold, (n 1894), om politic englez, 425 Macquarie, Lachlan, guvernator în New South-Wales (1809—1821), 112, 220 Magellan (Magalhaes), Fernando, mare navigator, 20 Mahdi, Mohammed ben Ahninl. supranumit —, (1844—1885), conducătorul luptei de eliberare a poporului sudanez (1881 — 1885), 293—296, 341

Daniel — Francois, (1874 I''S9), om politic sud-african, ' i l n . i naţionalist şi rasist, 331, 404, 415, 423—424 olm, John, trimis britanic la I eheran (1801), 140 ' l i i . l u n d , Jean-Baptiste, (1863— I ''34), ofiţer francez implicat in incidentul Fachoda, 341—342 In uz, S. G., conducător al răscoalei bure din 1914, 332 M.irx, Karl, (1818—1883), 36, 70, 88, 97, 103, 163—164, 166, 168—169, 178, .181, 227, -241 M.ui-Mau, mişcarea —, în Kenya, 421—422 M.mmilian de Habsburg, vezi I labsburg, Maximilian de —, M un, Richard Southwell Bourke, lord —, (1822—1872), vicerege . 1 Indiei, 243 s, Robert Gordon, (n. 1894), " i n politic australian, 429 Mrrcator (Kremer), Gerard, (1512 1594), geograf flamand, 26 I. i. ier, Honore, (1840—1894), politic franco—canadian, .109 ilfe, Charles Theophilus, (1785—1846), guvernator al Canadei, 194 Mrthuen, Paul Sanford, lord —, (1845—1932), general englez, 327 Milner, Alfred, lord —, (1854— 1925), înalt comisar britanic în Africa de Sud, 326, 372, 394 Milton, John (1608—1674), poet nglez, 54 Minto, Gilbert Elliot, lord —, (1751—1814), guvernator al Indiei, 139 Minto, Gilbert John Murray Kynynmond Elliot, lord —, (1845 -1914), vicerege al Indiei, 348 Mitchell, comisia —, pentru anhetS în Kenya (1955), 422 un med ibn Adbullah, conducStor al răscoalei din Somalia

II.

I.........i i i \HH1
Moh M I ,iu

1904

1906
: mul

A l , .,,„,..1 . I I . u l m (din 1933), 390 Moii ■ ' . l < ' T i ' i vtz i i Eas i
I'I.
I I I

. r. K . i w .i

Moleyns, A c l . i m de —, vezi Adam de Moleyns Monk, George, duce de Albemarle, (1608—1670), general şi om politic englez, 60 Montagu, Edwin Samuel, (1879— 1924), secretar de stat pentru India, 350 şi nota 1 Montagu-Chelmsford, raportul —, (1918), 350, 381 Montcalm, Louis Joseph de —, (1712—1759), guvernator fru cez în Canada, 83 Morin, om politic canadian, 195 Morley, John, viconte —, (1838,— 1923), om politic englez, 348 Morley — Minto, reformele —, (1909), în India, 348 Morus, Thomas, (1478—1535), celebru umanist şi om politic englez, 25—26 Moshesh, vezi Moskeu Moskeii, şef al tribului basuto, 254 Mtesa, rege al Ugandei, 293 Murray, James, (1719—1794), primul guvernator engle; [« Quebec, 89 Mwanga, şef indigen din Uganda, 337 Nadir Klian, Mohammed , cmii a' Afganistanului (1929 1933), 390 Nahas-Paja, Mustafa , (n i om politic egiptean, WS 397 Nana Sahib, prinţ indian, 228, 229 Nand K U I I I . , 1 , rajah indian, nota 4 Naoroji, Dadabhai, (1825—1917), comerciant şi politician indian 176, 239, 281

471

Napier, Robert Cornelis, baron de Magdala, (1810—1890), general englez, 256 Napoleon I, (1769—1821), consul şi împărat al Franţei (1799— 1815), 34, 72, 94, 130 nota 1, 133 —135, 137, 138 şi nota 2, 140— 146, 155, 156 nota 1, 189, 216, 367 Napoleon III, (1808—1873), împărat al Franţei (1852—1870), 230, 242, 301 —, fiul lui —, vezi Bonaparte Ne Win, Shu Maung, supranumit —, (n. 1911), general şi om politic birman, 419 Nehru, Jawaharlal, (1889—1964), mare om politic indian, 99, 381, 383—387 Nehru Mothilal, om politic indian, tatăl precedentului, 383 Nicolls, Richard, cucereşte Noul Amsterdam (1664), 60 Nkrumah, Kwame, (n. 1909), om politic african, 423 Nkumbula, Harry, om politic nord-rhodesian, 424 North, Frederick, lord Guilford, (1732—1792), om politic englez, 76 Nubar-paşa, (1825—1899), ministru egiptean, 242 Nuri-Said, (1888—1958), om politic irakian, 392 Nyerere, Julius Kambarage, (n. 1921), om politic african, preşedintele Tanzaniei, 422 O'Donnell, Frank Hugh, lider irlandez, 239 Oppenheimer, Ernest, financiar american, 397 Orania, dinastia de —, 64 Orleans, dinastia de —, 230 Ortelius (Wortels), Abraham, (1527—1598), geograf flamand, 26 Osman Dinga, general sudanez, mahdist, 342 472

Ou cu, litz-William, ofiţer de nu mu, 211, 213, 257 /'.ilmerston, Henry John Templi viconte —, (1784—1865), om politic liberal englez, 216, 2MI 231 nota 5, 242, 252 Papineau