Sunteți pe pagina 1din 1

Saxofonistu ninga barlu Un saxofonistu shuir Nfoar, ninga strad Dininti di un alb stizm Dunjeaua treatsi Dnseashti, ascult,

Shi cti vr pr Tu cciula ampadi lji aruc. Un saxofonistu shuir, Shuir cu tonuri svrci S-pari c ari ayunjii Fric di apocalipsa. Doi membri di pi imnpripadi Lji deadir noti Di tu czani furati Cu ctrani upurit unti. Privileghia c easti lay, negru Lji da njil a muzicljei Lji da contrastu dupu el Cu stizma cu alb zvestri dat. Sufl cu nostalghii Ti laea Afric Shuir cu inim Ti laea ban alui, ca negru Anamisa di alghisits bnat. Sufl cu forts ta s-vibreadz Notili cu tonuri di her Duguriti di soari Hirisiti tu blues Lji ancljidi oclji Haristisit shoulu s-lu dipiseasc

S-ar putea să vă placă și