Sunteți pe pagina 1din 1

"f,XEI,oN

t.

Mini Mental State Examination

Orientare
in ce an sunteml
Ce anotimp este?

in ce dati suntem

azi? azi?

Ce zi a siptdmAnii este

in ce luni suntem? in ce judeq/zoni suntem? in ce pre suntem?


ln ce ora$ suntem? Puteli sd-mi spuneqi numele acestui locl
La ce etaj suntem acuml

r r

T T

T T

Cod: I 0

= corect = incorect

7.

Memorare
lntrebali pacientul daci puteli sd il supuneli unui test de memorie. Apoi numiqi, .t"rli llnt, 3 obiecte fhri legdtura ?ntre ele' aproximativ I secundi pentru fiecare, "limaie, cheie, minge,,. Dupd ce le spuneli Pe toate 3' rugali pacientul sd le repete. Aceasti primd repetare derermini scorul sdu (0-3), puneqi-l si repete toate cele 3 cuvinte, pdnd la 5 incercdri. in eventualitatea cd nu le-a reqinut pe toate 3, memorarea nu a fost in intregime testatd. Score 0-3

3"

Atenfia si calculafia
spuni in ordine inversi din z in 7 incepand cu 100. Oprili-l dupi 5 scideri (93, 86, 79,72, 65). Numdrali toate rdspunsurile corecte. Rugaqi pacientul si spund pe litere in ordine inversd cuvantul ,,avion,,. Scorul este numirul literelor corect spuse in ordine inversd (ex: noiva=5, novai=2). Cel mai mare scor va fi inregistrat.
Score
Rugagi pacientul sd

0_5

4.

Reproducerea elementelor memorate


intrebaqi pacientul dacd isi aminteste cele 3 cuvinte pe care l-agi rugat

si le memoreze.

scoreo-3
5.

tl

Denumirea a. Ardtali pacientului un ceas de mAnd gi rugali_l si


b. Repetali procesul pentru un stilou.

spuna ce este.

Score 6.

Repetifia
Rugagi pacientul

0-2 [-]

si repete

"Firi daci, gi, sau dar I

dupd dumneavoasrrd urmitoarea propoziqie Fdrd, doar gi poate". Se acceptd doar o incercare. Score 0- |