Sunteți pe pagina 1din 29

DREPT ADMINISTRATIV Multiple choice 1. Sunt principii ale administratiei publice: a.

principiul legalitatii contractelor negociate cu beneficiarii serviciilor publice; b. principiul ierarhiei autoritatilor si actelor administrativ-fiscale; c. principiul transparentei decizionale
ANS: C

2. Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: a. intre sistemul administratiei publice si partidele politice nu exista relatii speciale; b. in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui singur partid politic, sistemul administratiei publice este subordonat structural si functional partidului politic respectiv; c. in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai multe partide, mediul politic are relatii directe cu sistemul administratiei publice.
ANS: B

3. Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: a. dreptul administrativ nu are un obiect de cercetare distinct fata de stiinta administratiei; b. stiinta administratiei se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administratiei publice, folosind rezultatele obtinute de stiintele juridice; c. intre dreptul administrativ si stiinta administratiei exista o relatie similara celei existente intre dreptul public si dreptul privat, intre administratia publica si administratia privata.
ANS: B

4. Dreptul administrativ roman face parte din: a. ramura dreptului privat roman b. ramura dreptului public roman c. este de sine statator ANS: B 5. Dup criteriul functional sistemul organelor administratiei publice se structureaza in: a. organe centrale si organe locale b. organe cu competenta generala si organe de specialitate ale administratiei publice c. organe centrale cu competenta generala, organe locale cu competenta locala si organe de specialitate ale administratiei publice ANS: B

6. Raporturile de drept administrativ sunt: a. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii si se stabilesc numai in activitatea organelor administratiei publice; b. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii; c. acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului, in general, si a dreptului administrativ, in special, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii.
ANS: B

7. Raporturile de drept administrativ se stabilesc: a. numai in activitatea organelor administratiei publice; b. in activitatea organelor administratiei publice si in domeniul de activitate al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti ori in domeniul de activitate al unor institutii publice sau de interes public. c. numai in domeniul de activitate al institutii publice sau de interes public.
ANS: B

8. Sub aspect administrativ teritoriul Romaniei este organizat in: a. regiuni, provincii, municipii b. arondismente, cantoane, municipii c. judete, orase, comune ANS: C 9. Printre atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului se numara si: a. sa efectueze anchete proprii necesare solutionarii unei cereri sis a ceara in scris unui organ al administratiei publice care a incalcat drepturile unei persoane sa revoce actul administrativ si sa repare pagubele produse b. sa urmareasca proiectarea si realizarea investitiilor din sistemul ministerelor c. sa participle la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii si asigurarea ordinii publice ANS: C 10. Competenta organelor administratiei publice este: a. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de autoritate suprema in domeniul specific de activitate; b. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, pe baza si in executarea legii;

c. acel element definitoriu, care le da dreptul de a actiona in regim de drept public, raportat exclusiv la necesitatea satisfacerii depline a interesului public general.
ANS: B

11. Competenta organelor administratiei publice este: a. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii materiale; b. ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand operatii administrative cu caracter normativ sau individual, constand in acte administrative si/sau simple operatii materiale; c. ansamblul atributiilor publice si private conferite acestora de lege pentru a actiona pe baza si in executarea legii.
ANS: A

12. Dintre atributiile legate de sarcina Guvernului de elaborare a cadrului normativ si institutional necesar realizarii obiectivelor strategice face parte si: a. coordonarea si controlarea activitatii organelor din sistemul administratiei ministeriale b. adoptarea ordonantelor n conditiile art. 115 din Constitutia din 1991, republicata c. administrarea proprietatii publice si private a statului ANS: B 13. In conformitate cu art. 4 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, functia de membru al Guvernului este compatibila cu urmatoarele functii: a. aceea de parlamentar b. aceea de judecator c. aceea de cenzor la societatile comerciale ANS: A 14. Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice: a. capacitatea juridica de drept civil; b. personalitatea juridica; c. competenta.
ANS: C

15. Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in: a. Parlament, Guvern, ministere, institutii publice si servicii publice; b. organe centrale si organe locale; 3

c. Parlament, Guvern, ministere si autoritati ale administratie publice.


ANS: B

16. Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu: a. exercitarea functiei de deputat sau senator; b. exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial; c. exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte.
ANS: B

17. n conformitate cu art. 122 alin (2) din Constitutia revizuita serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrative teritoriale sunt conduse de catre: a. Prefect b. Primar c. Consilieri locali ANS: A 18. Actele administrative de autoritate cu caracter normativ emise de catre ministri, pentru organizarea executarii legilor, a ordonantelor sau a hotararilor cu caracter normativ ale guvernului se numesc: a. ordine b. instructiuni c. norme metodologice ANS: B 19. Constituie infractiune si se pedepsete cu inchisoare, fapta savarsita de vreunul din membrii Guvernului in exercitiul functiei constand in: a. prezentarea cu rea-credinta, de date inexate Parlamentului sau Presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului b. nesolutionarea in termenul legal a unei cereri formulata de un cetatean pentru anularea unui act administrativ si repararea pagubei c. formularea unei declaratii de politica generala care poate avea drept efect demiterea Guvernului ANS: A 20. Institutia prefectului este: 4

a. un organ al administratiei publice locale; b. un organ unipersonal al administratiei ministeriale, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea; c. o institutie administrativa autonoma, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ-teritoriala in care isi desfasoara activitatea.
ANS: B

21. Prefectul si subprefectul fac parte din categoria: a. inaltilor functionari publici; b. persoanelor care ocupa functii de demnitate publica; c. personalului autoritatilor administratiei publice locale.
ANS: A

22. Sunt atributii ale prefectului: a. verificarea legalitatii actelor administrative de gestiune si a celorlalte acte adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale si judetene; b. stabilirea, cu avizul autoritatilor administratiei publice locale si judetene, a prioritatilor de dezvoltare teritoriala; c. exercitarea controlului de tutela administrativa.
ANS: C

23. Care din urmtoarele afirmatii cu privire la conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoan pentru a ocupa funcia de prefect, sunt adevarate: a. sa aiba varsta de cel putin 27 de ani b. sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta si o vechime in specialitatea absolvita de 5 ani c. sa aibe studii medii dar sa fi exercitat cel puin doua mandate de parlamentar ANS: B 24. Cum se numesc actele administrative pe care prefectul are competenta legala de a le emite : a. instructiuni b. ordine c. recomandari ANS: B 25. Prin descentralizare in dreptul administrativ intelegem::

a. transferul de competenta administrative si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale b. transferul de competenta financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul sectorului privat c. transferul de competenta legislative, executive, judecatoreasca si financiara de la nivelul administratiei publice centrale la nivelul administratiei publice locale ANS: A 26. Redistribuirea de competente administrative si financiare de la ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu se numeste: a. descentralizare b. deconcentrare c. desistare ANS: B 27. Printre atributiile consiliului local se numara si: a. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului (dupa caz) b. atributii privind numirea prefectului c. atributii privind aplicarea politicilor nationale hotarate de guvern ANS: A 28. In consiliul local proiectele de hotarari pot fi propuse de : a. prefect b. cetateni c. Guvern ANS: B 29. Consiliul local se dizolva de drept in urmatoarele situatii: a. in cazul in care acesta nu se intrunete timp de 3 luni consecutive b. in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare c. in cazul in care nu a adoptat n 2 sedinte ordinare consecutive nici o hotarare ANS: B 30. In exercitarea atributiilor privind gestionarea patrimoniului judetului, consiliul judetean: a. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului b. asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice privind ordinea publica c. aproba, la propunerea presedintelui comnsiliului judetean, bugetul propriu al judetului

ANS: A 31. Printre atributiile primarului privind serviciile publice asigurate cetatenilor, se numara si: a. elaboreaza proiectele de strategii privind starea economico-sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local b. exercita functia de ordonator principal de credite c. ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta ANS: C 32. Functiile de primar si viceprimar sunt incompatibile cu : a. functia de profesor b. calitatea de comerciant persoana fizica c. membru in cadrul unei fundatii cu scop umanitar ANS: B 33. Care din urmatoarele afirmatii privind institutia Avocatului Poporului este corecta: a. in exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari, care nu sunt supuse controlului parlamentar sau judecatoresc b. revocarea din functie a Avocatului Poporului se face la propunerea Primului-ministru in urma recomandarilor Consiliului Superior al Magistraturii c. Avocatul Poporului este numit pe o perioada de 3 ani de catre Senat la propunerea Primului-ministru ANS: A 34. Conditia privind varsta minima, ceruta unei persoane, de art. 54 din Legea nr. 188/1999 republicata, pentru ocuparea unei functii publice, este de: a. 18 ani b. 27 de ani c. 35 de ani ANS: A 35. In conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 161/2003, calitatea de functionar public este compatibila cu: a. calitatea de membru al unui grup de interes economic b. calitatea de persoana fizica autorizata c. calitatea de reprezentant al autoritatii publice in cadrul unor organisme de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare ANS: C

36. Printre principiile care stau la baza organizarii si dezvoltarii carierei in functia publica, se enumera si: a. principiul egalitatii de sanse b. principiul continuitatii c. principiul revocabilitatii ANS: A 37. Actul de numire a unei persoane intr-o functie publica reprezinta: a. un act de drept administrativ cu caracter unilateral si individual b. un act de dreptul muncii c. un act de drept administrativ normativ ANS: A 38. Inaltii functionari publici au dreptul: a. la asociere sindicala b. la prestarea de activitati in calitate de persoan fizica autorizata c. la protecia legii in exercitarea atributiilor de serviciu ANS: C 39. Delegarea intr-o funcie publica reprezinta: a. masura unilaterala dispusa de conducere pe timp limitat, prin care functionarul public subordonat are obligatia de a indeplini functia publica in interesul unei alte autoritati sau institutii publice, de regula intr-o alta localitate b. masura temporara si unilaterala dispusa de conducerea autoritatii sau institutiei publice si prin care functionarul subordonat are indatorirea de indeplinire a unor activitati in interesul, dar in afara, organului din care face parte c. promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea unei functii de conducere vacante ANS: B 40. Conform art. 94 alin (1) din legea nr. 188/1999, republicat, raportul de serviciu al unui funcionar public, se suspend de drept cnd: a. se afl n concediu de maternitate, n condiiile legii b. se afl n concediu de odihn n strintate c. se afl n concediu de boal pentru o perioad de 15 zile ANS: A 41. Conform art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicata, este considerata abatere disciplinara urmatoarea fapta savarsita de un functionar public: a. darea sau luarea de mita b. nerestituirea in termenul legal al sumelor ce i s-au acordat necuvenit c. intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor 8

ANS: C 42. Ce denumire are organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, infiintat in subordinea Ministerului de Interne, pentru crearea si dezvoltarea unui corp de functionari publici profesionist, stabil si impartial : a. Consiliul Superior al Magistraturii b. Agenia Naional a Funcionarilor Publici c. Consiliul Funcionarilor Publici i al Reformei Administrative ANS: B 43. Care dintre urmtoarele fapte svrite de funcionarul public n timpul sau n legtur cu serviciul este considerat infraciune: a. neglijena n serviciu b. ntrzierile repetate de la serviciu c. refuzul nejustificat de a ndeplini atribuiile de serviciu ANS: A 44. Printre sanciunile disciplinare care se pot aplica funcionarilor publici se enumer i: a. amenda penal b. mustrare scris c. suspendarea din funcia public pentru o perioad de cel mult 5 ani ANS: B 45. Rspunderea disciplinar, ca form a rspunderii juridice a funcionarilor publici, este guvernat de urmtoarele pincipii de drept: a. principiul contradictorialitii procedurii de cercetare prealabil b. principiul transparenei decizionale c. principiul tergiversrii ANS: A 46. Consiliul judetean este: a. autoritate a administratiei publice care asigura conducerea activitatii consiliilor locale comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean; b. autoritate a administratiei publice cu competenta generala in limitele unitatii administrativ-teritoriale; c. autoritate deconcentrata a administratiei publice locale.
ANS: B

47. Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen: a. prin revocare; b. prin pierderea drepturilor electorale; c. pentru lipsa nemotivata la mai mult de 5 sedinte ordinare consecutive ale consiliului.
ANS: B

48. edintele consiliului local: a. sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora la sedinta fiind obligatorie; b. sunt publice; c. sunt conduse de cel mai varstnic dintre consilieri.
ANS: B

49. Consiliul local poate fi dizolvat in situatia in care: a. 3 hotarari, adoptate intr-un interval de cel mult 9 luni, au fost anulate in mod irevocabil de instanta de contencios administrativ; b. nu se intruneste timp de 3 luni in cursul unui an; c. nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive.
ANS: C

50. Delegarea functionarului public se realizeaza: a. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga si al functionarului public delegat; b. in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga; c. in interesul functionarului public delegat.
ANS: B

51. Transferul functionarului public se poate face: a. in interesul serviciului, in mod unilateral de catre autoritatea sau institutia publica din care face parte functionarul si numai in interesul autoritatii sau institutiei publice la care se face transferul; b. in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice de la care se transfera functionarul public; c. in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public.
ANS: C

52. Actul administrativ: a. este forma juridic principal de activitate a administratiei publice;

10

b. reprezinta o manifestare de vointa expresa, bilaterala si supusa unui regim de putere publica; c. nu produce efecte juridice, adica nu da nastere, modifica sau stinge raporturi juridice de drept administrativ. ANS: A 53. Sunt caracteristici ale actului administrativ: a. actul administrativ este, in principiu, irevocabil; b. actul administrativ este adoptat/emis de catre o autoritate publica in vederea organizarii executarii legii si executarii in concret a acesteia c. actul administrativ trebuie investit cu formula executorie. ANS: B 54. Principiul legalitatii actului administrativ presupune urmatoarele: a. actul administrativ sa respecte doar conditiile de oportunitate existente in momentul emiterii/adoptarii acestuia; b. actul administrativ sa fie emis/adoptat in limitele competentei legale a autoritatii publice ierarhic superioare; c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii in baza si in executarea careia a fost emis. ANS: C 55. Comunicarea, ca forma procedurala ulterioara emiterii actului: a. vizeaza actele administrative cu caracter individual b. vizeaza actele administrative cu caracter normativ c. vizeaza atat actele cu caracter normative cat si cele cu caracter individual ANS: A 56. Avizele conforme: a. sunt acele avize care se caracterizeaza prin trasatura lor obligatorie atat din punct de vedere al cererii, cat i din punct de vedere al respectarii lor b. sunt acele avize pentru care legea prevede obligativitatea obtinerii lor i facultatea de a le respecta sau nu c. organul emitent nu este obligat nici sa solicite avizul, nici sa-l respecte in cazul in care l-a solicitat i obtinut ANS: A 57. Controlul de tutela administrativa se exercita de Guvern prin: 11

a. Prefect ; b. Autoritatea Tutelara; c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANS: A 58. Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ. a. punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice b. numai executarea lucrarilor de interes public c. numai prestarea serviciilor publice ANS: A 59. Precizati care sunt caracterele juridice ale contractelor administrative: a. sunt contracte cu titlu gratuit b. sunt contracte nenumite c. sunt contracte cu executare succesiva in timp ANS: C 60. Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor : a. un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica b. un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept privat romana sau straina c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si concedent ANS: B 61. n cadrul unui contract de concesiune, autoritatea publica poate detine calitatea de concedent ; a. in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia b. in numele statului (ministere) c. autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune ANS: B 62. Care din urmatoarele legi reglementeaz regulile domeniale privind folosirea terenurilor care formeaz fondul funciar al Romniei i amplasarea construciilor pe aceste terenuri? a. Legea nr. 213/1998 12

b. Legea nr. 18/1991 c. Legea nr. 182/2000 ANS: B 63. n cadrul unui contract de achizitie publica, autoritate contractanta dobandeste, cu titlu definitiv sau temporar ; a. produse, lucrari sau servicii b. imobile proprietate publica c. valori mobiliare apartinand unor persoane fizice ANS: A 64. Precizati care sunt principiile pe baza carora se realizeaza atribuirea contractului de achizitie publica. a. principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii b. principiul liberei circulaii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice c. principiul transparenei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii. ANS: B 65. Contractul de inchiriere, a bunurilor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ teritoriale, se incheie intre ; a. o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania ANS: A 66. Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii in schimbul unui pret? a. contract de lucrari publice b. contract pentru concesiunea de lucrari c. contract de asociere in participatiune ANS: A 67. Contractul de parteneriat public-privat poate avea ca obiect ; a. proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract c. numai finantarea si transferul oricarui bun public ANS: A 68. Cum este definit contractul de concesiune?

13

a. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani c. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute ANS: A 69. Cum este definit contractul de achizitie publica? a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani ANS: B 70. Cum este definit contractul de lucrari publice? a. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevzute b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligaia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret ANS: C 71. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari?

14

a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute ANS: B 72. Cum este definit contractul de grant? a. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani ANS: C \ 73. Precizati care este obiectul contractului de parteneriat public privat? a. proiectarea si finantarea oricarui bun public b. intretinerea si transferul oricarui bun public c. dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public ANS: C 74. Contractul de asociere in participatiune poate avea ca obiect ; a. realizarea unui interes public b. proiectarea si finantarea oricarui bun public c. nerealizarea unui interes public ANS: A 75. Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului aprobat: a. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala b. Statul 15

c. Parlamentul ANS: A 76. Precizati care este natura juridica a contractelor administrative ; a. nu sunt asimilate actelor administrative b. sunt asimilate faptelor administrative c. sunt asimilate actelor administrative ANS: C 77. Prin caracterul sinalagmatic al contractelor administrative se intelege ca: a. numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului b. numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului c. atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractului ANS: C 78. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative: a. ele au caracter oneros b. ele au caracter gratuit c. ele nu au un anumit caracter juridic ANS: A 79. Precizati cum sunt stabilite clauzele contractelor administrative. a. clauzele sunt negociabile de catre ambele parti b. clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa c. clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat ANS: B 80. Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul contractelor administrative: a. acestea pot face obiectul contractelor administrative b. acestea nu pot face obiectul contractelor administrative c. acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale ANS: A 81. Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica: 16

a. principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii b. principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal c. principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii. ANS: B 82. Intre cine se incheie contractul de lucrari publice : a. acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica. ANS: C 83. Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele administratiei publice : a. un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriat pe o perioada determinata b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioada determinata c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada nelimitata de timp. ANS: B 84. Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat : a. o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat b. o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat c. orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine. ANS: A 85. Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunittile rurale sarace : a. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari. ANS: A

17

86. Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune : a. deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile. ANS: A 87. Marea teritoriala a Romaniei cuprinde fasia de mare adiacenta tarmului ori, dapa caz, apelor maritime interioare, avand latimea masurata de la liniile de baza de: a. 12 mile marine b. 20 de mile marine c. 24 mile marine ANS: A 88. Instrainarea monumentelor istorice aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat: a. este total interzisa de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national b. este permisa cu conditia respectarii conditiilor de fond si de forma din dreptul civil c. se poate face numai in conditiile exercitarii dreptului de preemtiune al statului roman prin Ministerul Culturii si Cultelor ANS: C 89. Contraventia reprezinta: a. specie a infractiunii, reglementata de legi speciale fara caracter penal b. fapta ilicita de natura civila c. forma a ilicitului administrativ ANS: C 90. Executarea sanctiunilor contraventionale se poate face: a. exclusiv prin executare silita b. exclusiv n mod voluntar de catre contravenient c. att n mod voluntar ct si prin executare silita daca contravenientul refuza ANS: C 91. In cazul savarsirii unei contraventii, confiscarea bunurilor se poate face: a. de agentul constatator sau de organul competent sa aplice sanctiunea b. intotdeauna de ctre agentul constatator 18

c. de organul desemnat ANS: A 92. Confiscarea bunurilor reprezinta o sanctiune: a. principala b. complementara c. accesorie ANS: B 93. Raspunderea in dreptul administrativ: a. intervine si in absenta comiterii unei fapte ilicite b. intervine in prezenta ilicitului administrativ c. intervine ca urmare a comiterii unor infractiuni ANS: B 94. Actul administrativ jurisdictional reprezinta: a. actul administrativ emis de ctre o autoritate administrativa cu atributii jurisdictionale; b. actul administrativ emis dup o procedura bazata pe respectarea dreptului la aparare si pe contradictorialitate; c. actul administrativ care este emis de o autoritate administrative investitat, prin lege organica, cu atributii de jurisdictie administrativa speciala; ANS: C 95. Controlul ierarhic este exercitat de catre organe supraordonate autoritatii controlate si poate avea un caracter: a. general, cuprinzand toate aspectele activitatii autoritatii controlate; b. personal, vizand persoanele vinovate de emiterea unui act administrativ nelegal c. specializat, fiind exercitat de organe speciale ANS: A 96. Controlul exercitat prin jurisdictiile administrative este o forma de control care vizeaza legalitatea unor categorii de acte administrative, fiind exercitat de: a. organele jurisdictionale din cadrul sistemului Curtii de Conturi; b. autoritatile investite cu atributii de jurisdictie administrativa speciala aflate in cadrul sistemului administratiei publice; c. instantele jurisdictionale din sistemul autoritatii judecatoresti ANS: B 97. Controlul exercitat de Avocatul Poporului vizeaza: a. activitatea Camerei Deputatilor si Senatului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Curtii de Conturi si Consiliului Legislativ; 19

b. activitatea deputatilor, senatorilor, judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii Constitutionale care, prin actele lor au vatamat drepturile si interesele cetatenilor; c. activitatea organelor administratiei publice, institutiilor si serviciilor publice, a institutiilor de interes public care, prin actele lor au adus atingere drepturilor si libertatilor cetatenilor ANS: C 98. Avocatul Poporului n exercitarea atribuiilor legale emite: a. decizii b. instruciuni c. recomandri ANS: C 99. Sunt caracteristici generale ale controlului judecatoresc: a. controlul judecatoresc se exercita asupra tuturor autoritatilor administrative, in ceea ce priveste legalitatea actelor administrative adoptate sau emise; b. controlul judecatoresc vizeaza legalitatea, oportunitatea, precum si eficienta si eficacitatea actelor administrative; c. controlul judecatoresc este exercitat din oficiu de catre instantele de contencios administrativ ANS: A 100. Sunt subiecte de sesizare a instantei de contencios administrativ, in cadrul litigiului de contencios administrativ: a. Avocatul Poporului, cand apreciaza ca poate interveni in favoarea persoanei vatamate; b. Prefectul care, in urma controlului de autoritate tutelara, poate ataca in fata instantei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritatilor administratiei publice locale; c. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale prin care se incalca legislatia privind functia publica si functionarii publici ANS: C 101. Contenciosul obiectiv se refera la: a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ; b. posiblitatea judecatorului investit cu cererea de a stabili daca reclamantul a suferit sau nu o vatamare a drepturilor sale subiective; c. posibilitatea judecatorului de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ. ANS: A 102. Contenciosul subiectiv se refera la: 20

a. posibilitatea judecatorului investit sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea ; b. posibilitatea judecatorului investit si competent sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul; c. posibilitatea judecatorului investit si competent sa solutioneze cauza de a dispune anularea sau modificarea actului administrativ; ANS: B 103. Contenciosul administrativ de anulare este: a. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul investit va trebui sa cerceteze conformitatea actului administrativ cu dreptul obiectiv, cu legea; b. este contenciosul in cadrul caruia judecatorului investit si competent va trebui sa constate existenta si intinderea unor drepturi subiective al caror titular este reclamantul; c. este contenciosul in cadrul caruia judecatorul este competent sa pronunte anularea sau modificarea actului administrativ constatat a fi nelegal. ANS: C 104. Contenciosul n cadrul cruia judectorul este investit i competent s constate existena i ntinderea unor drepturi subiective, al cror titular este reclamantul, vtmate de ctre administraie, se numete:: a. Contencios obiectiv; b. Contencios subiectiv; c. Contencios administrative de anulare ANS: B 105. a. b. c. Competenta teritoriala in materia contenciosului administrativ este: exclusiva; alternativa; obligatorie

ANS: B 106. Criteriile de stabilire a competentei materiale a instantei de contencios administrativ sunt: a. criteriul naturii juridice a actului administrativ atacat, b. criteriul valoric in cazul actelor administrative care au ca obiect taxe si impozite, contributii, datorii vamale si accesorii ale acestora, c. criteriul modului de adoptare/emitere a actului administrativ; ANS: B

21

107. a. b. c.

Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa: obligatoriu la domiciliul paratului; obligatoriu la domiciliul reclamantului; la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului

ANS: C 108. Natura juridica a termenului de 6 luni de la emiterea actului, prevazut de art. 7 alin. 7 din Legea contenciosului administrativ este: a. de decadere; b. de prescriptie; c. de recomandare; ANS: B 109. a. b. c. Refuzul nejustificat de a solutiona o cerere reprezinta: exprimarea explicita, cu exces de putere a vointei de a nu rezolva cererea; refuzul exprimat verbal de un functionar in privinta rezolvarii unei cereri ; ori refuzul nejustificat de a primi cererea in vederea solutionarii

ANS: A 110. Persoana vatamata poate solicita instantei de contencios administrativ: a. anularea in tot sau in parte a actului administrativ; b. revocarea actului administrativ; c. reducerea pagubei cauzate prin actul administrativ vatamator;

ANS: A 111. Plangerea prealabila are caracter: a. facultativ; b. obligatoriu; c. de sesizare a instantei de contencios administrativ

ANS: B 112. Termenul de formulare a plangerii prealabile este, potrivit dispozitiilor legii contenciosului administrativ: a. 30 de zile de la emiterea actului administrativ individual; b. oricand pentru actul administrativ unilateral; c. 30 de zile de la comunicarea actului administrativ individual ANS: C

22

113. Plangerea prealabila va fi formulata, potrivit art. 7 din Legea contenciosului administrativ, de: a. persoana vatamata intr-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ unilateral; b. persoana vatamata care a optat pentru procedura administrativ-jurisdictionala prevazuta prin lege speciala; c. persoana care se considera vatamata printr-un act administrativ normativ adresat altui subiect de drept ANS: A 114. Cand persoana vatamata a cerut anularea actului administrativ, fara a cere in acelasi timp si despagubiri, termenul de prescriptie pentru cererea de despagubire curge: a. de la data emiterii actului administrativ ; b. de la data cand aceasta a cunoscut sau trebuia sa cunoasca intinderea pagubei; c. de la data cand hotararea judecatoreasca de anulare a actului administrativ a devenit irevocabila. ANS: B 115. Nu pot fi atacate in contenciosul administrativ: a. actele administrative care privesc raporturile dintre instantele judecatoresti si Parlament; b. ordinul prefectului de numire in functii publice; c. actele de comandament cu caracter militar

ANS: C 116. Sunt exceptate de la controlul judecatoresc al instantei de contencios: a. actele administrative care fac obiectul unei jurisdictii administrative speciale; b. actele administrative pentru modificarea sau desfiintarea carora se prevede, prin lege organica, o alta procedura judiciara; c. actele administrative emise, cu exces de putere, pentru aplicarea starii de asediu

ANS: B 117. a. b. c. Instanta de contencios administrativ poate pronunta urmatoarele solutii: sa anuleze in tot sau in parte actul administrativ individual sau normativ; sa oblige autoritatea publica sa isi revoce actul administrativ vatamator; sa amendeze persoana fizica sau juridica, destinatara a actului administrativ

ANS: A 118. n cazul contractelor administrative, plangerea prealabila semnifica: a. incetarea efectelor contractului; b. incercarea unei concilieri, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila referitoare la litigiile comerciale; 23

c. ori desfiintarea de drept a contractului administrativ ANS: B 119. Principiul dupa care se solutioneaz litigiile avand ca obiect contractul administrativ este: a. principiul securitatii raporturilor juridice; b. regula subordonarii principiului libertatii contractuale fata de principiul prioritatii interesului public. c. principiul libertatii contractuale; ANS: B 120. In cazul litigiilor avand ca obiect contracte administrative, instanta poate pronunta urmatoarele solutii: a. obliga autoritatea publica sa desfiinteze contractul; b. suplineste consimtamantul unei parti cand interesul public o cere; c. stabileste un termen de incetare a contractului ANS: B 121. In urma judecarii cauzei, instanta de contencios administrativ poate da una dintre urmatoarele solutii: a. sa anuleze, in tot sau in parte, actul administrativ; b. sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act administrativ; c. sa oblige autoritatea parata la rectificarea actului contestat. ANS: A 122. Caracteristicile procedurii de solutionare a exceptiei de nelegalitate sunt: a. competenta de solutionare apartine instantei investita cu judecarea fondului litigiului; b. exceptia de nelegalitate se judeca de urgenta, cu citarea partilor si a emitentului actului administrativ; c. recursul impotriva solutiei primei instante se declara in termenul de 15 zile prevazut de Codul de procedura civila ANS: B 123. a. b. c. Exceptia de nelegalitate se poate invoca: in fata oricarei instante; numai in fata instantei de drept comun ; numai in caile extraordinare de atac.

ANS: A

24

124. a. b. c.

Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat: cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; este definitiv si irevocabila; cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

ANS: A 125. Conditiile de exercitare a actiunii in contencios administrativ de catre persoana vatamata prin ordonante sau dispozitii din ordonante sunt: a. invocarea pe cale principala a exceptiei de neconstitutionalitate; b. introducerea unei actiuni principale, insotita de exceptia de neconstitutionalitate; c. obiectul principal al actiunii sa fie constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta; ANS: B 126. a. b. c. Suspendarea de drept a executarii actului administrativ intervine: cand se emite un nou act administrativ in conformitate cu dispozitiile legale; cand s-a admis de instanta de fond actiunea in anularea actului administrativ; cand se ataca de catre Prefect un act emis de autoritatile administratiei publice locale;

ANS: C 127. Actele administrative ale autoritatilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul pot fi atacate: a. la instanta de contencios administrativ, dar numai pentru exces de putere; b. nu pot fi atacate la o instanta de contencios administrativ; c. la instanta de drept comun, pe calea exceptiei de nelegalitate ANS: B

128. Obligatia publicarii in Monitorul oficial al Romaniei exista pentru urmatoarele hotarari judecatoresti pronuntate in materia contenciosului administrativ: a. hotararile prin care se anuleaza un act administrativ unilateral; b. hotararile de lamurire a dispozitivului unei sentinte judecatoresti; c. hotararile judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter normativ ANS: C 129. Hotararea judecatoreasca irevocabila privind admiterea unei actiuni in contenciosul administrativ trebuie executata: a. la cerere; 25

b. in termenul de 6 luni prevazut la art. 11 din Legea contenciosului administrativ; c. in 30 de zile de la data ramanerii irevocabile a hotararii. ANS: C 130. Neexecutarea hotararii judecatoresti irevocabile de catre autoritatea publica poate atrage: a. sanctionarea conducatorului autoritatii publice sau a persoanei obligate cu amenda; b. obligarea autoritatii publice la plata dobanzii de referinta B.N.R.; c. raspunderea contraventionala a celui obligat prin hotarare judecatoreasca. ANS: A 131. In cazul in care autoritatea emitenta a actului constata ca acesta este nelegal are urmatoarele posibilitati: a. sa solicite organului ierarhic superior revocarea actului; b. sa revoce el insusi actul administrativ, dupa ce acesta a intrat in circuitul civil; c. sa solicite instantei de contencios administrativ anularea propriului act, daca acesta a produs efecte juridice ANS: C 132. Prin sintagma paguba iminenta se intelege, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din Legea contenciosului administrativ: a. prejudiciul material viitor si previzibil; b. perturbarea grava, existenta la momentul emiterii actului administrativ, a funcionarii unei autoritati publice; c. prejudiciul nascut, cert si actual ANS: A 133. a. b. c. Recursul in contencios administrativ se introduce in termen de: 15 zile de la comunicare ; 30 de zile de la pronuntare sau comunicare ; 10 zile de la pronuntare sau comunicare ;

ANS: A 134. a. b. c. Recursul ierarhic se exercita la: aceeasi autoritate care a emis actul administrativ supus recursului ; organul superior organului care a emis actul ce a produs vatamarea ; organul de control administrativ de specialitate.

ANS: B 26

135. a. b. c.

Instanta de executare in materia contenciosului administrativ este: judecatoria, ca instanta de drept comun; instanta care a solutionat fondul litigiului de contencios administrativ; sectia de contencios administrativ a tribunalului

ANS: B 136. Executarea hotararii la care se refera art. 22 din Legea contenciosului administrativ, se face n termenul; a. prevazut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. in cel mult 30de zile de la data ramanerii definitive a hotararii daca nu se prevede alt termen. ANS: B 137. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul : a. de 6 luni, prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an, prevazut de lege ANS: B 138. Neexecutarea, in termen, a unei hotarari irevocabile a instantei de contencios administrativ atrage: a. aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea; b. aplicarea unei amenzi de 10% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea; c. aplicarea unei amenzi de 15% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de intarziere conducatorului autoritatii careia i se opune hotararea ANS: A 139. Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ: a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara ;

27

ANS: A 140. Hotararile adoptate de instanta de contencios administrativ se redacteaza si se motiveaza in termen de cel mult: a. 10 zile b. 15 zile c. 30 de zile ANS: A
141. Instana de executare n materia contenciosului administrativ este: a. judectoria, ca instan de drept comun; b. instana care a soluionat fondul litigiului de contencios administrativ; c. secia de contencios administrativ a tribunalului.

ANS: B 142. Executarea hotrrii la care se refera art.22 din Legea contenciosului administrativ, se face n termenul; a. prevzut de lege; b. dupa investirea cu formula executorie, potrivit dreptului comun; c. n cel mult 30de zile de la data rmnerii definitive a hotrrii dac nu se prevede alt termen. ANS: B 143. Ordonantele de urgenta ale guvernului, precum si cele adoptate in baza unei legi de abilitare pot fi atacate: a. la instanta de contencios administrativ, printr-o actiune insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta; b. nu pot fi atacate la instanta de contencios administrativ; c. pot fi atacate numai la Curtea Constitutionala. ANS: A 144. Actele administrative cu caracter normativ pot fi atacate la instanta de contencios administrativ n termenul : a. de 6 luni prevazut de lege ; b. oricand; c. de un an prevazut de lege. ANS: B 145. Actiunea in contencios administrativ va fi introdusa la: a. obligatoriu la domiciliul paratului; b. obligatoriu la domiciliul reclamantului;

28

c. la domiciliul paratului sau la domiciliul reclamantului. ANS: C 146. Potrivit Legii contenciosului administrativ, fapta de a nu executa o hotarare definitiva si irevocabila a unei instante de contencios administrativ: a. poate constitui infractiune ; b. constituie contraventie; c. constituie abatere disciplinara ; ANS: A 147. Solutia instantei competente sa judece exceptia de nelegalitate poate fi atacat: a. cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare; b. este definitiv si irevocabila; c. cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare.

ANS: A 148. Notiunea de plangere prealabila desemneaza: a. cererea formulata in fata instantei de contencios administrativ; b. cererea prin care persoana vatamata intr-un drept al sau solicita acordarea de despagubiri; c. cererea prin care se solicita autoritatii publice emitente sau celei ierarhic superioare, dupa caz, reexaminarea unui act administrativ cu caracter individual sau normativ, in sensul revocarii sau modificarii acestuia ANS: C 149. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la domiciliul paratului se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale: a. numai pana la primul termen de judecata; b. nu se poate invoca exceptia necompetentei teritoriale; c. pana la terminarea dezbaterilor. ANS: B 150. Sunt subiecte de sesizare a instanei de contencios administrativ, n cadrul litigiului de contencios administrativ: a. Avocatul Poporului, cnd apreciaz c poate interveni n favoarea persoanei vtmate; b. Prefectul care, n urma controlului de autoritate tutelar, poate ataca n faa instanei de contencios administrativ actele nelegale ale autoritilor administraiei publice locale; c. Agenia Naional a Funcionarilor Publici poate ataca actele administrative ale autoritilor administraiei publice centrale i locale prin care se ncalc legislaia privind funcia public i funcionarii publici. ANS: C

29