Cerere de demisie Domnule Director, Subsemnatul, ……………………., domiciliat in……………………., Str……………………… posesor al C.I. seria…………………. nr………., eliberat de ………………………..

la data de ………………….., CNP ………………………, avand functia de …………………, la societatea/compania condusa/administrata de ……………….. de dumneavoastra, S.C. ………………, va rog sa imi aprobati prezenta cerere de demisie incepand cu data de …………………….respectand prevederile Codului Muncii si respectand preavizul de …….zile calendaristice. Va multumesc.

Semnatura

Data