Sunteți pe pagina 1din 1

Contract de cesiune

Intre partile:
_____________________, cetatean roman, nascut la data de ________ in localitatea
_____________, Judetul__________________, sector ____, domiciliat in __________,
judetul ____________ Str. ______________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector
___, posesor al CI seria ___ nr. _________, eliberata la data de _______________ de
________________, avand CNP____________________, in calitate de cedent (cel care
cedeaza parti sociale)
si
_____________________, cetatean roman, nascut la data de _____ in localitatea
_____________, Judetul__________________, sector ____, domiciliat in __________,
judetul ____________Str. ______________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___, sector ___,
posesor al CI seria ___ nr. _____, eliberata la data de ________ de _________, avand
CNP____________________, in calitate de cesionar (cel care primeste partile sociale)
a intervenit prezentul contract
Art. 1. _____________________________ in calitate de asociat al S.C.
__________________ S.R.L.
cu sediul in localitatea _________________,
Judetul_______ sector ___, Str. ____________ nr. ___, bl. ____, sc. ___, ap. ___.,
inregistrata la Registrul Comertului din __________________ sub numar J_____/
___________ / ____________ avand C.U.I. _________________ cedez ____ parti
sociale in valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de ________ lei reprezentand
___________% din participarea la beneficii si pierderi pe care le detin din capitalul social
al
S.C.
________________________
S.R.L.
domnului
(doamnei)
___________________________, si declar, totodata, ca am primit de la cesionar
contravaloarea partilor sociale cedate, la valoarea nominala.
Art. 2 ____________________________________, primesc de la domnul (doamna)
_____________________ ____ parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, in valoare
totala de _____ lei, reprezentand _________% din participarea la beneficii si pierderi pe
care le detine din capitalul social al S.C. ___________________________ S.R.L.
platindu-i acestuia contravaloarea partilor sociale cesionate, la valoarea nominala.
Redactat astazi, ___________________ in 3 (trei) exemplare
CEDENT
___________________________

CESIONAR
_________________________________

S-ar putea să vă placă și