Sunteți pe pagina 1din 80

ROMANIA MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

MANUAL DE PROCEDURI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTELE FINANTATE PRIN PNDR VOLUMUL 2 MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Versiune consolidata 11

PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 -2013


VOLUMUL 2 MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE

Cuprins 1 Definitii si prescurtari 2 Referinte legislative 3 Scopul si domeniul de aplicare 4 Fise post 5 Mecanisme de control si inspectie 6.1 Control intern - Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit 6.2 Control extern 6 Fluxul documentelor intrari/iesiri Fluxul documentelor - intrari/iesiri Documente interne ale CRPDRP pentru achizitiile publice 7 Transmiterea, inregistrarea, verificarea, descrierea, pastrarea si confidentialitatea documentelor 8 Conflictul de interese 9 Analiza de risc pentru stabilirea esantionului verificat de catre Serviciul Achizitii - APDRP 10 Pregatirea profesionala si posturile sensibile 11 Solutionarea contestatiilor si sesizarilor Anexe: Anexa 1 - Diagrama ierarhica a Serviciului Achizitii - APDRP Anexa 2 - Organigrama CRPDRP Anexa 3 - Fise de post Anexa 4 Flow-chart documente - intrari/iesiri Formular Anexa 5b -1.1 Lista de verificare a documentatiei de atribuire Formular Anexa 5b -1.2 Lista de verificare a comisiei de evaluare Formular Anexa 5b -1.3 Lista de verificare a dosarului de evaluare Formular Anexa 5b -1.4 Lista de verificare a modelului de contract si conflictului de interese Formular Anexa 5b -1.6 Lista de verificare a contractului pentru cumpararea directa Formular Anexa 5b - 1.6 Lista de verificare a documentatiei de achizitie in cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea unui anunt de participare Formular Anexa 5b - 2 Pista de audit Formular Anexa 5c - Registrul de intrari/iesiri documente achizitii (obligatoriu de folosit de catre Autoritatea Contractanta) Formular Anexa 5d - Stadiul procedurilor de atribuire Formular Anexa 5e- Raport de verificare Formular Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare Formular Anexa 6 - Registrul de achizitii pentru proiect Formular Anexa 7 - Proces verbal de predare primire a documentelor specifice de achizitii publice Formular Anexa 8 - Proces verbal de predare primire a Proiectului tehnicFormular S1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 1 Cererea.

Formular S2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul Formular S3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de servicii. Formular P1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 1 Cererea Formular P2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul. Formular P3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de furnizare produse. Formular L1 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 1 Cererea. Formular L2 Fisa naveta pentru documentele specifice procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul Formular L3 Raport de activitate pentru procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari.

VOLUMUL II MANUAL OPERATIONAL DE IMPLEMENTARE 1. DEFINITII SI PRESCURTARI

ANRMAP are rolul fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP elaboreaza si propune Guvernului Romaniei proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea in domeniul achizitiilor publice. ANRMAP asigura un cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar in domeniul achizitiilor publice si modifica, completeaza si urmareste modul de punere in aplicare a acestuia. Ca Autoritate de reglementare si monitorizare in domeniul achizitiilor publice, prin Directia Generala de Supraveghere, Monitorizare si Evaluare, supravegheaza modul de functionare a sistemului de achizitii publice, raspunde de realizarea sarcinilor ce ii revin conform OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, impune masuri corective, aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege pentru eludarea sau incalcarea prevederilor legislative in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica . Ministerul Finantelor Publice, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale responsabil pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectele procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Prin Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice si structurile subordonate existente in cadrul Directiilor generale ale finantelor publice teritoriale verifica contractele de atribuire servicii, furnizare de produse si executie de lucrari si emite rapoarte de activitate si le transmite Autoritatilor de management competente (OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Art. 1-7) si ordinul 175/2007. APDRP - Agentie pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD si a PNDR, care prin directiile de specialitate stabileste obligatiile contractuale dintre Agentie si beneficiari, aproba inceperea derularii proiectelor si verifica, autorizeaza si efectueaza plati catre beneficiarii proiectelor finantate. APDRP - CRPDRP verifica fiecare stadiu al procedurilor de atribuire pentru toate contractele de atribuire si emite nota intermediara cu constatari si recomandari si raportul de activitate la finalizarea acestora. Chiar daca UCVAP emite Raportul de avtivitate cu aviz favorabil, APDRP isi rezerva dreptul de a efectua propriile verificari si de a emite fise naveta raspuns - note intermediare de neavizare, in conditiile prevazute de PNDR. Platile catre beneficiari vor fi efectuate numai dupa avizarea procedurilor atat de catre UCVAP, cat si de catre APDRP-CRPDRP prin Rapoarte de activitate. In acest sens nu trebuie uitat nici rolul controlului judecatoresc a carui punere in miscare o poate face orice persoana care considera ca i-a fost lezat un interes legitim pe parcursul aplicarii unei proceduri de atribuire a contractului de achizitie publica. In fapt, justitia este singura putere care detine suprematia in supravegherea respectarii legii

Termenii si expresiile folosite in manual au urmatoarele semnificatii: a) acceptarea ofertei castigatoare - comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere; c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv; d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv; e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii; e1) contract - orice contract de achizitie publica sau acord-cadru; f) contract de achizitie publica - contractul incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul ordonante de urgenta nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achizitie publica; g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica; j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva; k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate; l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare; m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareprivind atribuirea contractelor de achizitie publica; prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8, lit. a), b) sau c) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri: - detin majoritatea capitalului subscris; - detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;

- pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia; n) licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta in termenul de depunere a ofertelor indicat n anuntul/invitatia de participare; q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica; r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari; s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii; t) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire; t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva; u) "scris" sau "in scris" - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice; v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; v1) termene de ateptare - termenele la care se face referire la art. 205 alin. (1) i art. 206 alin. (3), dupa implinirea carora pot fi ncheiate contractele care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; x) Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare; y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente; z) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare. Termenul exprimat in zile ncepe sa curga de la inceputul primei ore a primei zile a termenului si se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul careia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritatii contractante nu este luata in calculul termenului. Daca ultima zi a unui termen exprimat altfel decat in ore este o zi de sarbatoare legala, o duminica sau o sambata, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a urmatoarei zile lucratoare.

2. REFERINTE LEGISLATIVE Programul National de Dezvoltare Rurala; Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 13/27.02.2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si compeltarile ulterioare; Legea nr. 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 26/2007 - regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitii publica; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica; Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Hotarare de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea

Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
3. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE Manualul operational de implementare se aplica pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de servicii, furnizare de produse si executie de lucrari, prin Programul National de Dezvoltare Rurala. Contractele vizeaza achizitii publice: de servicii: contractul de servicii este acel (1) contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B din OUG nr.34/2006 cu

modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica; (2) contract de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr.1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Exemple: studii de fezabilitate; proiecte tehnice si detalii de executie; consultanta stiintifica, tehnica, pentru afaceri si management; verificare proiect; urmarirea executiei prin inspectori de santier; asistenta tehnica; audit financiar; studii de piata, etc; de produse: furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora; si de executie lucrari: a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau executia unei constructii; b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau atat proiectarea, cat si executia unei constructii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).

4 FISELE DE POST Se regasesc in Anexa 3 la prezentul manual operational de implementare si constau din: Fisa post Sef Serviciu Achizitii-APDRP Fisa post Experti Serviciul Achizitii-APDRP Fisa post Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Fisa post Experti Serviciul Achizitii-CRPDRP Matricea de inlocuire in cadrul Serviciului Achizitii -APDRP Director Sef Serviciu Expert 1 Expert 2 INLOCUITOR General Adjunct Plati Inlocuitor 3 Inlocuitor 1 Inlocuitor 2 SSA EA1 EA2 * EA2 * * EA1 * *

5. MECANISME DE CONTROL SI INSPECTIE 5.1 Control intern Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit La nivelul CRPDRP controlul intern se realizeaza de catre Directorul General Adjunct care verifica, controleaza si supervizeaza activitatea tuturor angajatilor Centrului Regional conform Fisei postului, iar la nivelul serviciului se realizeaza de catre seful serviciului/sef Serviciu Achizitii. Cu ocazia verificarii documentelor, Directorulul General Adjunct si seful serviciului controleaza daca semnaturile existente in document sunt ale persoanelor autorizate. In acest sens confrunta semnaturile cu specimenele de semnaturi aflate in tabelul specimenelor de semnaturi autorizate. Fiecare nivel de semnaturi confirma respectarea procedurii de catre cei care au semnat anterior documentele si nu se considera a fi o dublare a verificarii integrale a continutului documentelor.

5.2 Control extern Comisia Europeana: se realizeaza de catre DG AGRI, Curtea de Conturi Europeana, OLAF si/sau alte organisme abilitate. Autoritatile nationale: se realizeaza de catre MADR, prin Autoritatea Competenta si Autoritatea de Mangement, Autoritatea de Audit ca organism de certificare, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ca organism independent cu activitate administrativ-jurisdictionala si ANRMAP ca autoritate de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice. Pe o perioada de 5 ani de la finalizarea proiectelor, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Serviciile de Verificare si celelalte structuri implicate in implementarea programului, precum si beneficiarii si contractantii acestora, vor pastra documentele referitoare la program si le vor pune la dispozitia organismelor si persoanelor abilitate, atat nationale cat si din partea UE, avand atributii in verificarea activitatilor.

6. FLUXUL DOCUMENTELOR Fluxul documentelor - intrari/iesiri (Anexa 4) Fluxul documentelor specifice activitatii de achizitii se prezinta in Anexa 4. Documente intrate la CRPDRP - Serviciul Achizitii : Formularele S1, P1 si L1 la care se ataseaza documentele specifice procedurilor de achizitii servicii, furnizare de produse si executie de lucrari. Aceste formulare vor fi primite de Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit de la fiecare beneficiar de fonduri nerambursabile; Documente iesite: Formularele S2, P2 si L2 emise de CRPDRP insotite de listele de verificare specifice fiecarei etape si proceduri de atribuire care se trimit beneficiarului de fonduri nerambursabile; Formularele S3, P3, L3 care se emit de Centrele Regionale de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pentru fiecare proiect si se transmite direct beneficiarului la finalizarea procedurii de atribuire si la Serviciul Verificare Cereri de Plata. Documente interne ale CRPDRP Pentru fiecare contract de achizitii se intocmesc urmatoarele documente interne: Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, Anexa 5b-2Pista de audit; Toate etapele procedurale sunt inregistrate consecutiv in Pista de audit". Fiecare expert care a intocmit/completat documentele aferente unei etape completeaza rubrica respectiva si semneaza. In mod corespunzator, persoana care a efectuat verificarea semneaza formularele sus mentionate. Completarea fiecarei etape se face de catre expertul si expertul/seful de servici, implicati in verificarea proiectului, dupa incheierea verificarii etapei de catre sef.

Acest formular parcurge toate etapele procedurale de la CRPDRP. Formularul Pista de audit se completeaza pentru achizitiile aferente fiecarui proiect de catre CRPDRP si va insoti cererea de finantare in tot lantul de verificari. Documente interne ale APDRP - Serviciul Achizitii Analiza de risc Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,.

Documente iesite de la APDRP - Serviciul Achizitii Anexa 5e Raport de verificare, Anexa 5f Solutionarea diferentelor de evaluare 7. TRANSMITEREA, INREGISTRAREA, VERIFICAREA, DESCRIEREA, PASTRAREA SI CONFIDENTIALITATEA DOCUMENTELOR Transferul de documente se realizeaza intre autoritatea contractanta si CRPDRP - Serviciul Achizitii si intre CRPDRP - Serviciul Achizitii si APDRP - SA a) Transmiterea, inregistrarea si verificarea documentelor Autoritatea contractanta transmite fiecare document al procedurii de atribuire (anunturile/invitatiile, documentatia de atribuire inclusiv clarificari daca este cazul, comisia de evaluare, dosarul de evaluare inclusiv clarificari daca este cazul, modelul de contract cu anexele sale propunerea tehnica si financiara si proiectul tehnic daca e cazul contractul semnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie in cazul in care este obligatorie si eventual Raportul de control al ANRMAP) intr-un exemplar (copie) la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Fiecare documentatie depusa pentru verificare va fi numerotata si va contine un opis. Fiecare pagina va fi semnata si stampilata de catre Reprezentantul legal al proiectului si se va face precizarea Conform cu originalul. Documentatia primita va fi scanata de catre un expert SACRPDRP si va fi introdusa in sistemul SPCDR. Fisa naveta si documentele anexate vor fi inregistrate de catre un expert din cadrul CRPDRP - Serviciul Achizitii in Registrul de inregistrare a proiectelor APDRP. In conformitate cu principiul patru ochi un expert efectueaza prima verificare iar Seful Serviciului Achizitii CRPDRP efectueaza a doua verificare. Verificarea documentelor se realizeaza in termen de max. 10 zile lucratoare folosindu-se in acest sens Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6, in functie de stadiul procedurii de atribuire. Dupa verificarea documentelor de catre expertul si seful serviciului de la CRPDRP - Serviciul Achizitii si avizarea acestora de Directorulul General Adjunct CRPDRP, expertul care a facut prima verificare transmite beneficiarului Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul (Formularul S2 pentru achizitii de servicii, Formularul P2 pentru furnizare de produse si Formularul L2 pentru executie de lucrari) prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier. Fisa naveta pentru procedura de achizitii Sectiunea 2 Nota intermediara/Raspunsul se inregistreaza in Registrul de inregistrare a proiectelor APDRP pentru fiecare contract de achizitii si se transmite beneficiarului insotita de listele de verificare pentru procedurile de achizitii servicii/furnizare produse/lucrari. (dupa caz, Formularele Anexa 5b-1.1, Anexa 5b-1.2, Anexa 5b-1.3, Anexa 5b-1.4, Anexa 5b-1.5, Anexa 5b-1.6,) Dupa finalizarea fiecarei proceduri de atribuire, CRPDRP trimite beneficiarului Raportul de activitate (Formular S3, P3, L3), prin posta cu confirmare de primire, fax cu confirmare de primire sau curier. Raportul de activitate este semnat de catre un expert si de seful Serviciului Achizitii care au efectuat verificarea, este avizat de Directorulul General Adjunct CRPDRP si inregistrat in Registrul de inregistrare a proiectelor APDRP.

Dupa transmiterea Raportului de activitate, expertul CRPDRP-SA va completa Formularul Anexa 5d Stadiul Procedurilor de atribuire si in Registrul de achizitii pentru proiect Formular Anexa 6. b) Descrierea documentelor Fiecare expert cu achizitia verifica documentele de achizitii in conformitate cu prevederile cuprinse in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice si cu conditiile specifice de finantare prin PNDR. Fiecare expert are la dispozitia sa liste de verificare detaliate pentru fiecare stadiu. Pentru achizitiile de servicii/furnizare produse/executie de lucrari se vor folosi: lista de verificare a anuntului de intentie anexa 5b-1.1; lista de verificare a anuntului/invitatiei de participare anexa 5b-1.2; lista de verificare a documentatiei de atribuire anexa 5b-1.3; lista de verificare a comisiei de evaluare anexa 5b-1.4; lista de verificare a dosarului de evaluare anexa 5b-1.5; lista de verificare a modelului de contract anexa 5b-1.6. c) Modalitatea de completare a listelor de verificare Expertul Serviciului Achizitii-CRPDRP si Seful Serviciului bifeaza la rubrica Da, Nu sau Nu se aplica in listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie. Listele de verificare pentru fiecare stadiu al procedurii de achiztie vor insoti obligatoriu fisele naveta - Nota intermediara/Raspuns care se transmit beneficiarului. d) Etapele de verificare a documentelor trimise la CRPDRP sunt urmatoarele: Beneficiarul (ca Autoritate contractanta) va transmite la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Fisa naveta pentru procedura de achiziti publice Sectiunea 1 Cererea (Formularul S1 pentru achizitii de servicii, Formularul P1 pentru furnizare de produse si Formularul L1 pentru executie de lucrari), cu documentele specifice atasate acesteia. - prima etapa: CRPDRP verifica documentatia de atribuire intocmita conform OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica. La data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul publicarii anuntului de participare pe site-ul SEAP sau a invitatiei de participare, dupa caz, beneficiarul instiinteaza si UCVAP confom metodologiei prevazute in OUG 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare emisa de Ministerul Finantelor Publice. UCVAP verifica ulterior acestei date documentele aferente procedurii de atribuire. In cazul in care Autoritatea contractanta opteaza pentru atribuirea contractului pentru executia lucrarilor separat de cea pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic termenul de 10 zile lucratoare pentru emiterea avizului favorabil pentru documentatia de atribuire pentru executia lucrarilor se poate prelungi cu termenul necesar pentru verificarea conformitatii tehnice (si analizarea eventualelor modificari ce pot apare) dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate si primirea avizului favorabil pentru aceasta de la Serviciile Verificare Tehnica - CRPDRP. In acest sens reprezentantul Serviciului Achizitii CRPDRP va transmite/va primi pe baza de proces verbal de predare primire (anexa 7 din Manualul operational de implementare) proiectul tehnic la/de la reprezentantul Serviciului Verificare Tehnica - CRPDRP. - etapa a doua: CRPDRP verifica si avizeaza documentatia aferenta comisia de evaluare, dosarul de evaluare si modelul de contract inclusiv modificarile aduse la documentatia de atribuire prin clarificari, recomandari daca este cazul. Autoritatea Contractanta va depune la Serviciul Achizitii - CRPDRP modelul de contract conform formularului din documentatia de atribuire completat cu toate datele necesare, fara semnaturi si numar de inregistrare, insotit de anexele sale. Autoritatea Contractanta are obligatia de a depune dosarul de achizitie in aceasta etapa in timp util pentru a nu se incalca

termenele legale de semnare a contractelor. In caz contrar Autoritatea Contractanta incheie contractele anterior primirii avizului favorabil din partea APDRP pe proprie raspundere. - etapa a treia: Autoritatea Contractanta depune contractul semnat, inregistrat si stampilat, garantia de buna executie (in cazul in care este obligatorie), ), decizia CNSC in cazul in care au existat contestatii si eventual Raportul de control emis ANRMAP. CRPDRP verifica si avizeaza contractul prin Rapoartele de activitate (formulare S3 pentru servicii, P3 pentru furnizare produse si L3 pentru lucrari). Exceptie de la aceste prevederi fac contractele de achizitii de servicii care au fost incheiate inaintea semnarii contractului de finantare. Chiar daca valoarea TVA nu se liciteaza si nu se verifica de catre CRPDRP, aceasta va fi mentionata in Rapoartele de activitate S3, P3 si L3 daca este precizata in contractele incheiate intre beneficiari si ofertantii castigatori. e) Modul de ordonare a documentelor verificate Documentele se vor ordona in dosare administrative (dosare privind achizitiile publice) astfel: Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Cererea prin care beneficiarul solicita verificarea documentelor de licitatie; Listele de verificare specifice fazei si procedurii de atribuire; Fisa naveta specifica fiecarei categorii de licitatie Nota intermediara/Raspunsul prin care beneficiarul este instiintat oficial asupra rezultatului verificarilor pentru documentele de licitatie transmise; Raportul de activitate al procedurii de atribuire prin care beneficiarul este instiintat oficial, dupa finalizarea procedurii de atribuire, daca aceasta a respectat conditiile specifice de finantare prin PNDR; Pista de audit pentru fiecare procedura de atribuire. Intocmirea dosarului administrativ (dosarului privind achizitiile publice) se face de catre expertul care a efectuat verificarea. f) Pastrarea documentelor Pastrarea documentelor se asigura in conformitate cu procedurile din Manualul de Arhivare a documentelor, inclusiv modul de depozitare/arhivare temporara, accesare a documentelor si asigurarea confidentialitatii datelor de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Documentele sunt accesibile si pastrate astfel incat se asigura integralitatea, valabilitatea si lizibilitatea in timp a acestora. Documentele de arhivat intocmite de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-CRPDRP vor fi depuse la arhiva Centrului Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit pe baza fisei de predare-primire a documentelor de arhivat conform procedurii de arhivare. Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se intocmeste pentru fiecare contract de achizitie publica atribuit de un beneficiar; se pastraza cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia; are caracter de document public; daca este solicitat poate fi pus la dispozitia: - oricarei autoritati publice interesate spre consultare, cu conditia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita daca dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar impiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al partilor sau ar afecta libera concurenta; - organelor abilitate de a ridica documente care pot servi la dovedirea neregularitatilor sau fraudelor; toate documentele continute de dosarul de achizitie publica trebuie opisate;

ori de cate ori dosarul de achizitie publica este solicitat, se inmaneaza o copie a acestuia. Dosarul de achizitie publica se pune la dispozitia celor interesati pe baza de procesverbal de predare primire, care trebuie sa contina lista documentelor continute, precum si numarul de file al fiecarui document. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public. Accesul nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii. g) Confidentialitatea documentelor Fiecare salariat al Serviciului Achizitii - APDRP si personalul Serviciului Achizitii-CRPDRP va semna anual o Declaratie de confidentialitate si impartialitate, care se pastreaza la dosarul profesional al acestuia de la Directia Resurse Umane. h) Controale la fata locului Controlul la fata locului se va efectua prin reverificarea intregii documentatii de achizitii (in original) conform listelor de verificare specifice fiecarei proceduri pentru proiectele beneficiarilor publici ai PNDR la sediile acestora pe un esantion determinat de DPP, ulterior emiterii rapoartelor de activitate, de catre doi experti din cadrul SA-CRPDRP/SA-APDRP altii decat cei care au efectuat verificarile initiale ale documentatiei. Expertii Serviciilor Achizitii vor insoti expertii SVT la sediul beneficiarului. Acestia se vor deplasa la sediul beneficiarului dupa ce acesta a fost instiintat in scris ca urmeaza o astfel de verificare. Expertii verificatori vor intocmi listele de verificare specifice fiecarei proceduri (avizate anterior) la fata locului la sediul beneficiarilor. O copie a acestor liste va fi inmanata beneficiarului care va semna de primire (daca beneficiarul nu doreste sa semneze de primire acest fapt va fi consemnat de expertii verificatori). In cazul in care se constata ca exista abateri de la prevederile procedurale, Rapoartele de activitate initiale vor fi anulate iar cheltuiala pentru achizitia respectiva devine neeligibila. De asemenea expertii verificatori vor intocmi Raportul de verificare 5e la intoarcerea in sediul Agentiei. O copie a acestor liste de verificare si a Raportului de verificare vor fi anexate Raportului de control pe teren intocmit de expertii SVT. DPP va notifica bilunar SA-APDRP cu privire la cererile de plata verificate pe esantion pe parcursul fiecarei luni si la calendarul propus estimativ. Notificarea se va efectua conform Formularului de esantionare bilunara. Formularul de esantionare se va trimite la SACRPDRP pentru completarea cu dosarele avizate pentru fiecare proiect esantionat iar acesta va fi completat si retransmis la SA-APDRP in aceeiasi zi in care este primit. Seful SA-APDRP propune participarea la controale a expertilor SA-APDRP sau SA-CRPDRP dupa caz, prin completarea ultimei coloane a Formularului de esantionare. Dupa completarea Formularului si de catre SA-CRPDRP respectiv SA-APDRP acesta va fi retransmis la SVT-DPP si SACRPDRP in forma finala. Seful SA CRPDRP repartizeaza expertii participanti la control pentru verificarile repartizate Centrului Regional respectiv, conform rezolutiei Sefului SA-APDRP. Participarea expertilor SA-CRPDRP/SA-APDRP se va face doar in situatia in care beneficiarul are avizate dosare de achizitii care nu au fost controlate anterior pe teren. Pentru contractele verificate cu ocazia unor controale anterioare (cereri de plata anterioare) expertii SVT vor anexa fisele de verificare intocmite cu ocazia acelor controale.

Formular de esantionare bilunara Beneficiar public Perioada in care se efectueaza controlul Dosare de achizitii finalizate* Daca au mai fost controlate anterior* Expertii care vor participa**

* Se va completa de SA-CRPDRP ** Se va completa de SA-CRPDRP/SA-APDRP 8. CONFLICTUL DE INTERESE Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit va solicita Autoritatilor Contractante Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare pentru fiecare procedura in parte datata, semnata si stampilata de Reprezentantull legal de proiect. Autoritatile Contractante au obligatia de a intocmi si completa Listele de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare si de a inlatura cauzele care au dus la aparitia acestuia in cazul in care au fost identificate eventuale conflicte de interese, asa cum sunt definite in OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 9. ANALIZA DE RISC PENTRU STABILIREA ESANTIONULUI VERIFICAT DE CATRE SERVICIUL ACHIZITII - APDRP Prezenta analiza de risc asigura verificari fizice si administrative complete, efectuate pe un esantion de dosare de achizitii identificate, folosind o metoda de esantionare descrisa in detaliu in continuare. Documentele justificative vor fi suficiente pentru a furniza asigurarea ca totate verificarile procedurale necesare respectarii criteriilor de eligibilitate, de conformitate administrativa, tehnica si financiara prevazute in prezentul Manual de proceduri au fost efectuate. In vederea stabilirii esantionului de dosare de achizitii verificate de Serviciul Achizitii-APDRP, se stabilesc in cele ce urmeaza un algoritm si o serie de criterii care permit evaluarea riscurilor de erori in dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici, dupa finalizarea procedurilor de achizitii . Aceste criterii tin seama atat de repartizarea proiectelor pe regiuni si de tipul proiectului (masura, submasura), cat si de riscul specific fiecarui proiect. Avand in vedere specificul Programului National de Dezvoltare Rurala, analiza de risc a Serviciului Achizitii-APDRP se bazeaza pe urmatorul algoritm:

Pasul 1. Stabilirea sumei totale eligibile pe masura si regiune Pentru aceasta se va intocmi tabelul de mai jos. Centralizator privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile Masura ............ Regiunea 1 Suma Regiunea 2 Suma Regiunea 3 Suma Regiunea 4 Suma Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8 Suma TOTAL

% % % % Suma % Suma % Suma % % Suma % TOTAL Centralizatorul privind repartitia pe regiuni a sumelor totale eligibile se intocmeste de catre un expert din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP pe baza Listei proiectelor contractate (Formular C 1.15 din Manualul de Contractare) pentru fiecare masura si sesiune de proiecte primita de la Serviciul Contractare. Esantionul va fi verificat de catre seful serviciului achizitii si aprobat de catre Directorul General Adjunct Plati. Pasul 2. Determinarea sumei totale eligibile de verificat Pentru efectuarea verificarii se va calcula, suma de verificat, adica 1% din suma total eligibila din tabelul de mai sus pe fiecare regiune, astfel incat fiecare regiune sa fie verificata pe un esantion de 1%. Total suma eligibila reprezinta suma valorilor tuturor proiectelor care au fost contractate la nivel regional. Astfel toate proiectele care au fost contractate si pentru care verificarea s-a facut la nivel regional, sunt introduse in baza de calcul a Serviciului Achizitii-APDRP (total suma eligibila).

Centralizator privind repartitia pe regiuni si masuri a total sume eligibile de verificat Masura ............. Regiunea 1 Suma % de verificat Regiunea 2 Suma % de verifica t TOTAL * Suma de verificat = total suma eligibila X 1% Dupa determinarea sumelor ce trebuie verificate pe fiecare regiune se va trece la selectarea proiectelor ce trebuie verificate astfel incat sa fie acoperita intreaga suma de verificat. Regiunea 3 Suma % de verificat Regiunea 4 Suma % de verificat Regiunea 5 Suma % de verificat Regiunea 6 Suma % de verificat Regiunea 7 Suma % de verificat Regiunea 8 Suma % de verificat TOTAL Suma % de verificat

Pasul 3. Se determina daca exista situatii care impun selectarea sau neselectarea unui proiect pentru a fi verificat. Daca exista situatii care impun selectarea unor proiecte care se considera a avea un grad ridicat de risc, acestea vor fi incluse in esantion suplimentar fata de cele rezultate in urma analizei de risc.

Pasul 4. Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate se va determina riscul fiecarui proiect folosind un numar de maxim 5 factori de risc (I1, I2, I3, I4, I5). Masura ce urmeaza fi implementata ... Factori de risc: I1. Valoarea proiectului Punctaj 5 4 3 I2. Complexitatea submasurii/sectorului/investitiei: 5 4 3 I3.Complexitatea achizitiei: Executie de lucrari sau Furnizare produse sau Servicii Servicii de proiectare si executie de lucrari sau Furnizare produse Servicii de proiectare, executie de lucrari si furnizare de produse I4. Experienta beneficiarului in aplicarea de proceduri de licitatie publica Beneficiarul nu a aplicat proceduri de licitatie pentru niciun proiect finantat prin APDRP Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru un proiect finantat prin APDRP Beneficiarul a aplicat proceduri de licitatie pentru doua sau mai multe proiecte finantate prin APDRP I5. Experienta expertilor in verificarea documentatiilor de licitatie publica Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru cel putin 15 proiecte APDRP Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie publica pentru 6 - 14 proiecte APDRP Experienta privind verificarea documentatiilor de licitatie 30% 3 4 5 10% 5 3 1 10% 1 3 5 20% Pondere factor 30%

publica pentru cel mult 5 proiecte APDRP Pentru fiecare proiect se va determina punctajul pentru fiecare factor de risc pe o scara de la 0 la 5.

Pasul 5. Se calculeaza riscul fiecarui proiect: Riscul (R ) = (ponderea factorului I1)*(punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I1) + + (ponderea factorului I5)*(punctajul obtinut de beneficiar pentru factorul de risc I5) Risc (R) Descriere 1-2 Nu exista riscuri majore relativ la finantarea proiectului 2-3 Exista unele riscuri de executie a proiectului, dar acestea au un caracter mai mult de rutina 3-4 Risc semnificativ, monitorizare atenta a activitatilor cu risc crescut, verificare in detaliu 4-5 Riscuri majore, monitorizare foarte atenta a tuturor activitatilor, verificare in detaliu la nivel CRPDRP si nivel SA

Pasul 6. Se ordoneaza proiectele in ordinea descrescatoare a riscului pentru fiecare regiune In cazul in care exista mai multe proiecte cu acelasi grad total de risc acestea se ordoneaza in ordine descrescatoare in functie de valoarea proiectului.

Pasul 7. Se selecteaza proiectele ce vor fi verificate pentru fiecare regiune in limita sumei de verificat. Vor fi selectate proiectele cu cel mai mare risc si in limita sumei de 1 % pentru fiecare regiune. Daca nu exista date suficiente pentru determinarea punctajului fiecarui factor de risc atunci selectia in cadrul fiecarei regiune se va face in mod aleator in limita sumei de verificat.

Pasul 8. Intocmirea listelor proiectelor de verificat Pentru fiecare regiune se va intocmi un tabel cu proiectele de verificat. Esantionul de verificat va fi stabilit pentru fiecare lot de proiecte selectate urmare sesiunilor de proiecte lansate de APDRP, tinand cont de prelucrarea si analizarea datelor din sesiunile precedene. Serviciul Achizitii-APDRP va selecta esantionul de min. 1% din proiectele cuprinse in fiecare Lista de proiecte contractate. CRPDRP va transmite ori de cate ori este cazul catre Serviciul Achizitii-APDRP informatii referitoare la stadiul procedurilor de atribuire (Anexa 5d), respectiv despre finalizarea procedurilor de achizitii de produse sau lucrari ale caror dosare de achizitii au fost verificate si considerate de catre SA-CRPDRP ca fiind conforme fara a emite insa Raportul de activitate. Fisele naveta raspuns - note intermediare, se vor intocmi catre SA-CRPDRP dar nu se vor transmite beneficiarului. Verificarea esantionului de proiecte selectate de catre expertii Serviciului AchizitiiAPDRP se va face in felul urmator: Dosarele de achizitii de produse sau lucrari, inclusiv fisele naveta raspuns - note intermediare, vor fi scanate de catre expertii Serviciilor Achizitii - CRPDRP si transmise electronic in serverul Agentiei corespunzator fiecarui Centru Regional in cazul in care aceste dosare nu sunt foarte voluminoase. Expertii SA-APDRP vor efectua verificarile la sediul Agentiei. SA-APDRP va verifica dosarele de achizitii de produse sau lucrari la sediile CRPDRP in cazul in care aceste dosare sunt voluminoase si scanarea este dificila. Dupa verificarea proiectelor alese pe baza analizei de risc, Serviciul Achizitii-APDRP va intocmi un Raport de Verificare (Anexa 5e) pentru fiecare proiect in parte care va fi transmis la CRPDRP in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data primirii confirmarii finalizarii pentru fiecare procedura de achizitii. Raportul de verificare se va intocmi pentru fiecare procedura de achizitii finalizata de produse si lucrari. Raportul de verificarie emis de SA - APDRP poate avea urmatoarele rezolutii, obligatoriu de indeplinit de catre personalul Serviciilor Achizitii-CRPDRP in termen de maxim 10 zile lucratoare (in caz contrar dosarul va fi respins): 1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a intocmi si transmite beneficiarului public Raportul de activitate. 2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> In acest caz SA-CRPDRP are obligatia de a solicita beneficiarului public clarificari/ informatii suplimentare si de a le transmite la SA-APDRP insotite de formularul Solutionarea diferentelor de evaluare 5f. SA-APDRP poate solicita clarificari/informatii suplimentare si direct de la beneficiarul public. I - SA-APDRP poate accepta aceste clarificari pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... a fost respectata si SA CRPDRP va emite Raportul de activitate 2. idem, etc" caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SA-APDRP) Rapoartele de activitate. II - SA-APDRP poate accepta partial unele din clarificari mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... a fost respectata si SA CRPDRP va emite Raportul de activitate, 2. Procedura de achizitie de produse de ... nu a fost respectata si SA CRPDRP va emite Nota intermediara - Fisa naveta raspuns de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de

SA-APDRP, 3. dupa caz, etc" caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SA-APDRP) Raportul de activitate, Fisa naveta raspuns Nota intermediara de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiei, dupa caz etc. III - SA-APDRP nu accepta nici o clarificare pentru toate procedurile mentionate in formularul 5f si va preciza la concluzii urmatoarele: "1. Procedura de achizitie de lucrari de ... nu a fost respectata si SA CRPDRP va emite Fisa naveta raspuns - Nota intermediara de neavizare cu motivele precizate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP 2. idem, etc" caz in care SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SA-APDRP) Fisele naveta raspuns - Notele intermediare de neavizare cu recomandarea de anulare a licitatiilor. 3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. In acest caz SA-CRPDRP va emite si transmite beneficiarului public (si catre SAAPDRP) fisa naveta raspuns - nota intermediara cu mentiunea neavizat si anularea licitatiei cu motivele prezentate in Raportul de verificare 5e emis de SA-APDRP. Raportul de verificare va fi intocmit de Expertul 1 si verificat de Expertul 2 din cadrul Serviciului Achizitii-APDRP la sediul CRPDRP (in general), avizat de Seful Serviciului Achizitii si aprobat de Directorul General Adjunct Plati la sediul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Anexele 5d, 5e si 5f se vor transmite prin fax sau e-mail dupa ce vor fi inregistrate in registrul de intrari-iesiri corespunzator SA-CRPDRP sau SA-APDRP. Pentru proiectele prevazute in esantion, CRPDRP va emite raportul de activitate a procedurii de achizitie a contractului de executie lucrari/furnizare de produse dupa obtinerea avizului favorabil prin raportul de verificare. Pentru a nu intra sub incidenta nerespectarii prevederilor din manual privind obligativitatea emiterii raportului de activitate in max. 10 zile lucratoare, CRPDRP va notifica beneficiarul ca documentatia de licitatie aferenta proiectului sau constituie obiectul verificarii pe esantion efectuata de APDRP Serviciul Achizitii si ca dupa finalizarea raportului de verificare, va fi notificat cu privire la conformitatea procedurii. 10. PREGATIREA PROFESIONALA SI POSTURILE SENSIBILE Se va respecta politica Agentiei privind posturile sensibile descrisa in Manualul de Resurse Umane. Personalul implicat in implementarea programului, atat cel angajat al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, cat si al Centrelor Regionale, vor urma cursuri de formare profesionala conform Planului de Formare Profesionala pentru Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si CRPDRP cuprins in Manualul de Resurse Umane. Principiul patru ochi, consta in verificarea si certificarea prin semnatura a fiecarui document de doi experti, asigurandu-se ca un expert sa nu aiba responsabilitate pentru mai mult de o verificare si ca orice verificare trebuie facuta de un al doilea expert. Principiul celor 3 E Utilizarea asistentei trebuie sa se faca in concordanta cu principiile unui management financiar sanatos si in special, cu privire la economia si eficienta costurilor. Procedurile de achizitii au fost intocmite astfel incat sa asigure respectarea principiului celor 3 E in managementul cheltuielilor .

Economie: inseamna asigurarea resurselor necesare (financiare, de personal, materiale, echipament, etc) pentru realizarea unui proiect la cel mai mic cost. Minimalizarea costului resurselor folosite pentru proiect se va face in paralel cu realizarea unei calitati adecvate. Aceasta se evalueaza in mod obisnuit prin masurarea inputurilor si compararea lor cu norme si standarde in domeniu. Respectarea acestui criteriu de catre beneficiari este garantat prin regulile prevazute in legislatia romana in vigoare din domeniul achizitiilor publice. Principiul de baza care guverneaza adjudecarea contractelor este ofertarea competitiva. Scopul este: Sa asigure transparenta si impartialitatea procedurilor de adjudecare a contractelor; Sa asigure calitatea dorita a serviciilor, furnizarilor de produse si lucrarilor la pretul cel mai bun posibil (oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic); Sa asigure eficienta utilizarii, fondurilor, si Competitia corecta. Reglementarile in vigoare obliga Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si Autoritatea contractanta sa garanteze cea mai larga participare, in termeni egali, la procedurile de ofertare si la procedurile de adjudecare a cofinantarii publice. Eficienta: inseamna obtinerea unui maxim de rezultate pornind de la un nivel dat de resurse folosite la realizarea proiectului, relatia dintre rezultate, exprimate in servicii, furnizari de produse sau lucrari si resursele folosite la producerea lor. Eficienta este masurata de obicei prin costul pe unitatea de rezultat si este evaluata prin referinta la limite recunoscute, de exemplu pretul unitar al unui proiect similar intr-o perioada anterioara sau intr-o locatie asemanatoare. Criteriile de selectie ale contractelor au ca scop sa maximalizeze rezultatele (out-put-urile) la acelasi nivel al resurselor folosite (input-uri) pentru furnizarea de servicii, produse sau lucrari. Cand intocmeste Specificatiile tehnice, Autoritatea contractanta trebuie sa acorde o atentie deosebita caracteristicilor Programului National de Dezvoltare Rurala cu privire la mediul inconjurator, conditiile sanitare si sanitar veterinare si alte caracteristici tehnice statuate in regulile si reglementarile Comisiei Europene, legislatia romaneasca, caracteristicile sectorului de infrastructura rurala existent, perspective in dezvoltarea sectorului, etc. Eficacitatea: inseamna gradul in care indicatorii de rezultat previzionati au fost realizati, gradul in care obiectivele au fost atinse si relatia dintre impactul previzionat si impactul realizat al proiectului. Valoarea banilor este reflectata cel mai concludent in sectorul public prin eficacitate. Eficacitatea este asigurata prin o dubla verificare a indeplinirii stadiilor proiectului, inaintea efectuarii platilor. Prima verificare trebuie efectuata de catre CRPDRP prin verificarea fiecarei etape a procedurii de achizitie publica, iar a doua verificare, pe teren, efectuata de Serviciul de Verificare Tehnica. Linii generale pentru realizarea unui plan de urgenta pentru inlocuirea personalului in situatii speciale In functie de structura de organizare specifica fiecarui compartiment, inlocuirea personalului va fi efectuata tinand cont de urmatoarele principii: - respectarea separarii atributiilor; - respectarea principiului patru ochi; - inlocuirile vor fi initiate de conducatorul compartimentului si se opereaza pentru absente ale personalului care duc la nerespectarea procedurilor; - pentru experti si sefi serviciu inlocuirile vor fi facute astfel: o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mic de 50% din intreaga capacitate, se va asigura buna functionare a serviciului prin

imputernicirea altor experti din cadrul altor directii sau Centre Regionale, care vor prelua activitatile persoanelor absente. o daca intr-un serviciu numarul de experti prezenti este mai mare sau egal cu 50% din intreaga capacitate, dar o parte din personal lipseste, se va asigura buna functionare a serviciului prin redistribuirea atributiilor aferente activitatii personalului absent altor experti din cadrul serviciului, care vor prelua activitatile persoanelor absente. o daca intr-un serviciu absenteaza seful de serviciu, se va asigura buna functionare a serviciului prin imputernicirea unuia dintre expertii din serviciu, care va prelua activitatile aferente functiei mai sus mentionate. In situatia in care expertul care preia atributiile sefului de serviciu va trebui sa verifice/semneze (ca atributie a sefului de serviciu) documente pe care el insusi le-a intocmit in perioada anterioara, un alt expert din cadrul serviciului va efectua verificarea/semnarea documentelor respective. o pentru directorii generali adjuncti substituirile vor fi facute astfel: o daca absenteaza directorul general adjunct, se va asigura buna functionare a directiilor din subordine prin inlocuirea acestuia de catre unul dintre directorii acestora, care va prelua suplimentar activitatile aferente. o pentru intreaga perioada cand o persoana inlocuieste o alta, atributiile primei vor fi preluate de cealalta persoana conform procedurii, astfel incat sa nu existe mai mult de o semnatura a aceleiasi persoane pe un document. propunerile de inlocuire vor fi facute printr-o nota Directiei Resurse Umane, aceasta asigurand respectarea formalitatilor conform legislatiei in vigoare. fiecare compartiment va prezenta un plan de inlocuire bazat pe principiile mentionate anterior, fiind clar precizate grupele de posibili inlocuitori pentru fiecare persoana si ierarhizarea acestora.

CRPDRP Director General Adjunct organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoara in cadrul Centrului inclusiv cele specifice de achizitii; verifica fisele intocmite de expertii si Seful Serviciului Achizitii - CRPDRP, constata daca exista neconcordante intre acestia, pune da acord (revizuieste) punctele de vedere ale acestora, pe baza documentelor legale verificate si apoi avizeaza fisele naveta Nota intermediara si rapoartele de activitate ce se transmit beneficiarului; aproba prin semnatura toate documentele emise de catre CRPDRP; verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine. Sef Serviciu Achizitii verifica si raspunde de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile de servicii, furnizare produse si executie de lucrari; verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii;

in scopul respectarii principiului 4 ochi efectueaza a doua verificare pentru fiecare etapa a procedurii de achizitii publice, completeaza listele de verificare si semneaza fisele naveta Nota intermediara/Raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire in lipsa unuia din experti.

Experti Serviciului Achizitii verifica si raspund de respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile de achizitii servicii, furnizare produse si executie de lucrari; intocmesc listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii. verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar. Intocmesc si arhiveaza dosarul de achizitie publica. APDRP - SERVICIUL ACHIZITII Director General Adjunct Plati organizeaza, coordoneaza, aproba si controleaza activitatile care se desfasoara in cadrul Serviciului Achizitii; aproba prin semnatura toate documentele emise de catre serviciul Achizitii; verifica activitatea depusa de catre personalul din subordine. Sef serviciu raspunde de intreaga activitatea a serviciului de achizitii; organizeaza si verifica activitatea de elaborare a Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational de implementare; colaboreaza cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala; verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile de furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc. Expertii participa la elaborarea Instructiunilor privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational de implementare; verifica respectarea regulior specifice de aplicare a procedurilor privind achizitiile de furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectele selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc; intocmesc listele de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Intocmesc raportul de verificare pentru proiectele verificate pe esantion; Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare si, daca este cazul, anexa privind solutionarea diferentelor de evaluare pentru proiectele verificate pe esantion.

11. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR SI SESIZARILOR Solutionarea contestatiilor se efectueaza de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor - organism independent cu activitate administrativjurisdictionala. Consiliul solutioneaza contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire inainte de incheierea contractului, se pronunta asupra legalitatii procedurilor si operatiunilor desfasurate de autoritatea contractanta in atribuirea unui contract de achizitie publica si emite opinii asupra litigiului dedus judecatii daca instanta de judecata solicita acest lucru. In aceasta situatie Autoritatea Contractanta va instiinta CRPDRP, iar verificarea si avizarea se supenda pana la solutionarea contestatiei. In cazul neavizarii oricarei etape din cadrul verificarii respectarii procedurilor de achizitii publice, beneficiarul public are dreptul de a sesiza APDRP daca este nemultumit de decizia emisa prin Fisa naveta raspuns - Nota intermediara. Beneficiarul public poate sesiza in scris, in termen de maxim 10 zile APDRP, precizand motivele pentru care nu este de acord cu decizia de neavizare a etapei respective. Analiza si rezolvarea sesizarilor se va face de catre APDRP-SA. Pe esantionul de verificat analizarea sesizarii si formularea raspunsului vor fi efectuate de catre un alt expert decat cei care au verificat initial dosarul de achizitie. In vederea efectuarii unei analize impartiale a sesizarii, APDRP poate solicita beneficiarului informatii si documente suplimentare (daca este cazul). Raspunsul acestuia cu informatiile suplimentare si documentele solicitate se va face in termen de maxim 10 zile de la data primirii solicitarii. Termenul pentru a analiza si raspunde la sesizari, este de 30 de zile de la primirea sesizarii. Termenul de analiza si raspuns se va prelungi cu perioada necesara realizarii corespondentei cu beneficiarul in cazul necesitatii obtinerii de informatii si documente suplimentare.

Anexa 1 DIAGRAMA IERARHICA A SERVICIULUI ACHIZITII - APDRP

DIRECTOR GENERAL APDRP

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT PLATI

SEF SERVICIU ACHIZITII EXPERTI

Anexa 2 ORGANIGRAMA CENTRULUI REGIONAL DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT CRPDRP.

Serviciul EVALURE CONTRACTARE ef Serviciu Experi:

SERVICIUL ACHIZITII ef Serviciu Experi:

SERVICIUL AUTORIZARE PLATI ef Serviciu Experi:

SERVICIUL VERIFICARE TEHNIC ef Serviciu Experi:

Anexa 3 M.A.D.R AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL FISA POSTULUI NR............ Denumirea postului: Sef Serviciu Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA Nivelul postului: de conducere Pozitia operationala (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA) Scopul principal al postului : implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari si furnizari de produse de catre organismele publice si private. I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri si competente: Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfectionari (specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvita daca este cazul) Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in retea, accesare Internet si posta electronica. Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Avansat Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale (specificate pentru functiile de conducere), Experienta organizatorica si de conducere; Capacitate de analiza si sinteza b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: - asertivitate; - comunicare; - constructia si managementul echipei; - rezistenta la stres; - coordonare si evaluare; c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele Metodologice HG 1425/2006; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P si M.A.D.R; Echipamente de birotica si mobilier; Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Republicare; Standardul internaional de securitate a informaiei ISO/IEC 27002:2005; Decizia nr. 140/30.01.2012 privind asigurarea managementului i securit ii informaiei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: a) Atributii si responsabilitati: Generale: - Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; - Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita; - Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate: - Isi insuseste si aplica corect legislatia generala si specifica de sanatate si securitate in munca, prevenire si stingere a incendiilor si actiune in caz de urgenta;

- Respecta si aplica procedurile de urgenta si de evacuare stabilite prin instructiunile proprii si planul de evacuare in caz de urgenta; - Respecta prevederile Politicii Generale de Securitate a Informatiei si a politicilor si procedurilor specifice privind managementul securitatii informatiei stabilite la nivelul APDRP; - Pastreaza confidentialitatea, integritatea si disponibilitatea informatiei in conformitate cu politica generala de securitate a informatiei aplicabila APDRP; - Indeplineste intocmai si la termenele stabilite deciziile Forumului de Securitate aprobate de Directorul General, la nivelul de responsabilitate specific; - Duce la indeplinire prevederile Ordinului MFP nr. 946/2005 si a cerintelor specifice stabilite in acest sens la nivelul APDRP. Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate; Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul din subordine; Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea procedurilor pentru contractele de achizitii de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea instructiunilor pentru contractele de achizitii de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa, raspunde si supervizeaza corelarea si adaptarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atat la cerintele legislatiei romanesti cat si la procedurile specifice fondurilor UE; Acceseaza documentele legate de activitatea Serviciului Achizitii. Avizeaza formularele specifice din manualele de achizitii publice si private care cuprind documentele specifice achizitiilor - "Raportul de verificare" si Solutionarea diferentelor de evaluare. Participa, raspunde si supervizeaza elaborarea altor materiale si lucrari legate de activitatea specifica Agentiei, repartizate de conducere Raspunde de colaborarea cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala; Informeaza permanent pe Directorul General Adjunct Plati asupra modului de lucru si a rezultatelor obtinute in urma verificarilor specifice efectuate; Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operationale ( flow-charts ). Intocmeste, semneaza si raspunde de fisele de post pentru toti angajatii serviciului si intocmeste Fisa cu necesarul de pregatire profesionala. In calitate de proprietar de proces/resurse, stabilit conform Deciziei nr. 140/30.01.2012 raspunde de clasificarea resurselor informationale in conformitate cu cerintele specifice la nivel de APDRP in acest sens; Identifica si evalueaza riscurile de securitatea informatiei specifice , proceselor si resurselor pentru care este responsabil in conformitate cu cerintele aplicabile la nivel APDRP;

Implementeaza controalele de securitatea informatiei in conformitate cu cerintele stabilite in APDRP si cu solicitarile CMSI; In calitate de membri permanenti in cadrul Forumului de securitate al APDRP: Participa in cadrul sedintelor Forumului de securitate in vederea sustinerii sau dezbaterii informatiilor solicitate sau a masurilor intreprinse de catre entitatile vizate, conform notei de convocare a Forumului de securitate; Comunica informatiile solicitate de catre coordonatorii nominalizati in Anexa 1 la la Decizia nr. 140/30.01.2012; Urmaresc aplicarea standardelor de control intern pentru activitatile ce le revin in conformitate cu aria de competent si instrumentele de lucru stabilite prin aceasta.

b) Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic . c) Delegarea de atributii: poate inlocui Directorul General Adjunct Plati in lipsa acestuia si poate fi inlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III. SFERA RELATIONALA: Intern: relatii ierarhice: se subordoneaza direct Directorului General Adjunct Palti si Directorului General; relatii functionale : cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: asupra personalului din subordine; relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel central si regional. Extern: cu autoritati si institutii : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale. cu organizatii internationale: ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale, FAO, etc; Intocmit de: Numele si prenumele: Director General Adjunct Plati Semnatura: Data: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: Semnatura: Data:

M.A.D.R. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT SERVICIUL ACHIZITII-APDRP APROBAT DIRECTOR GENERAL FISA POSTULUI NR............ Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV Nivelul postului: de executie Pozitia operationala in cadrul Serviciului: Expert (EA ) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari si furnizari de produse de catre organismele publice si private. I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri si competente: Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfectionari ( specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvita daca este cazul) Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint, operare in retea, accesare Internet si posta electronica. Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Mediu b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: - abilitati de comunicare; - capacitate de integrare in colectiv; - lucru in echipa; - solutionarea situatiilor conflictuale; - initiativa; - seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate; - analiza si sinteza; c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele Metodologice HG 1425/2006; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P si M.A.D.R; Echipamente de birotica si mobilier; Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Republicare; Standardul internaional de securitate a informaiei ISO/IEC 27002:2005; Decizia nr. 140/30.01.2012 privind asigurarea managementului i securitii informaiei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: a) Atributii si responsabilitati: Generale: Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita; Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate; Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate; Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta unor potentiale conflicte de interese, etc.

Participa si raspunde de elaborarea si actualizarea Instructiunilor privind achizitiile publice si private pentru beneficiarii PNDR si a Manualului operational de implementare pentru contractele de achizitii de servicii, furnizare de produse si lucrari in conformitate cu legislatia in domeniu si cu procedurile specifice ale APDRP; Participa si raspunde de elaborarea instructiunilor pentru contractele de achizitii publice si private de servicii, furnizari de produse si lucrari; Participa si raspunde de corelarea si adaptarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala, atat la cerintele legislatiei romanesti cat si la procedurile specifice fondurilor UE; Intocmeste/verifica si raspunde de formularele "Raportul de verificare" si Solutionarea diferentelor de evaluare; Completeaza listele de verificare din esantionul stabilit pentru contractele de servicii, furnizare produse si lucrari; Acceseaza si raspunde de documentele legate de activitatea Serviciului de achizitii. Intocmeste si raspunde de centralizatoarele Anexe din manualul operational de implementare care cuprind documentele specifice achizitiilor ; Participa si raspunde de elaborarea altor materiale si lucrari legate de activitatea specifica Agentiei, repartizate de conducere; Colaboreaza cu personalul grupurilor de lucru din cadrul Directiilor implicate in elaborarea procedurilor de implementare tehnica a Programului National de Dezvoltare Rurala; Informeaza permanent pe seful serviciului asupra modului de lucru si a rezultatelor obtinute in urma verificarilor specifice efectuate; Participa si raspunde de elaborarea fluxurilor operationale ( flow-charts ); Daca pe parcursul derularii activitatii, expertul considera necesara imbunatatirea procedurii, va formula in scris catre seful serviciului din care face parte o nota care contine recomandarile respective; Raspunde de arhivarea documentelor elaborate. b)Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atributii: poate inlocui seful de serviciu in lipsa acestuia si poate fi inlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III SFERA RELATIONALA Intern: relatii ierarhice: se subordoneaza direct sefului Serviciului Achizitii, Directorului General Adjunct Plati si Directorului General; relatii functionale : cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: nu este cazul; relatii de reprezentare: reprezinta Serviciul Achizitii in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit la nivel central si regional. Extern: cu autoritati si institutii : - Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,; - Cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finantelor Publice , Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale. cu organizatii internationale: ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale, FAO, etc;

Intocmit de: Numele si prenumele Sef Serviciu Achizitii Semnatura: Data: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: Semnatura: Data: Avizat de Numele si prenumele Director General Adjunct Plati Semnatura: Data:

M.A.D.R Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit CENTRUL REGIONAL SERVICIUL ACHIZITII APROBAT DIRECTOR GENERAL

FISA POSTULUI NR............ Denumirea postului: Sef Serviciu Gradul profesional al ocupantului postului: Consilier gr. IA Nivelul postului: de conducere Pozitia operationala (pozitia din matricea de inlocuiri): (SSA) Scopul principal al postului : implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari si furnizari de produse de catre organismele publice si private. I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri si competente: Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfectionari (specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domeniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvita daca este cazul) Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office, operare in retea, accesare Internet si posta electronica. Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Avansat Competente manageriale: Cunostinte de management, aptitudini manageriale (specificate pentru functiile de conducere), Experienta organizatorica si de conducere; Capacitate de analiza si sinteza b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: - asertivitate; - comunicare; - constructia si managementul echipei; - rezistenta la stres; - coordonare si evaluare; c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele Metodologice HG 1425/2006; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P si M.A.D.R; Echipamente de birotica si mobilier; Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Republicare; Standardul internaional de securitate a informaiei ISO/IEC 27002:2005; Decizia nr. 140/30.01.2012 privind asigurarea managementului i securit ii informaiei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor. II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: b) Atributii si responsabilitati: Generale: Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita; Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice:

Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in procedurile/instructiunile aprobate; Evalueaza periodic personalul din subordine si ofera feed-back in urma evaluarii; Are intalniri periodice cu personalul si asigura comunicarea, pe verticala, a informatiilor si deciziilor transmise de catre conducere; Raspunde de modul de respectare a termenelor si a procedurilor de catre personalul din subordine; Raspunde de modul de organizare si coordonare a activitatii Serviciului Achizitii; Verifica si raspunde daca personalul din subordine respecta regulile stabilite in regulamentele interne ale Agentiei si in Codul de Conduita; Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectelele beneficiarilor privati. Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de produse pentru proiectele cu achizitii selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati. Verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii publici. Verifica pistele de audit pentru beneficiarii publici Acceseaza documentele legate de functionarea Centrului Regional conform manualelor de proceduri si instructiunilor conducerii Agentiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. In calitate de proprietar de proces/resurse, stabilit conform Deciziei nr. 140/30.01.2012 raspunde de clasificarea resurselor informationale in conformitate cu cerintele specifice la nivel de APDRP in acest sens; Identifica si evalueaza riscurile de securitatea informatiei specifice , proceselor si resurselor pentru care este responsabil in conformitate cu cerintele aplicabile la nivel APDRP; Implementeaza controalele de securitatea informatiei in conformitate cu cerintele stabilite in APDRP si cu solicitarile CMSI; In calitate de membri permanenti in cadrul Forumului de securitate al APDRP: Participa in cadrul sedintelor Forumului de securitate in vederea sustinerii sau dezbaterii informatiilor solicitate sau a masurilor intreprinse de catre entitatile vizate, conform notei de convocare a Forumului de securitate; Comunica informatiile solicitate de catre coordonatorii nominalizati in Anexa 1 la la Decizia nr. 140/30.01.2012; Urmaresc aplicarea standardelor de control intern pentru activitatile ce le revin in conformitate cu aria de competent si instrumentele de lucru stabilite prin aceasta. b) Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atributii: poate inlocui Directorul General Adjunct CRPDRP in lipsa acestuia si poate fi inlocuit de ocupantul unuia din celelalte posturi de executie din cadrul serviciului (conform matricii de inlocuire). III. SFERA RELATIONALA: Intern: relatii ierarhice: se subordoneaza Directorului General Adunct CRPDRP;

relatii functionale : cu toate directiile si serviciile din cadrul Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, nivel central si nivel regional; relatii de control: asupra personalului din subordine; relatii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile cu celelalte servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional. Extern: cu autoritati si institutii : Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala: Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei, ANRMAP si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale. cu organizatii internationale: ale Uniunii Europene, Bancii Mondiale, FAO, etc;

Intocmit de: Numele si prenumele: Director General Adjunct CRPDRP Semnatura: Data: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: Semnatura: Data:

M.A.D.R Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit CENTRUL REGIONAL SERVICIUL ACHIZITII APROB DIRECTOR GENERAL FISA POSTULUI NR........ Denumirea postului: Consilier/Inspector de specialitate Gradul profesional al ocupantului postului : IA/IV Nivelul postului: de executie Pozitia operationala in cadrul Serviciului: Expert (EA ) Scopul principal al postului: implementarea tehnica si financiara a Programului National de Dezvoltare Rurala, respectiv a regulilor de achizitionare servicii, lucrari si furnizari de produse de catre autoritatile contractante. I. CERINTE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI a) Niveluri si competente: Pregatirea de specialitate: Studii superioare tehnice/economice Perfectionari ( specializari): master/cursuri post universitare, cursuri de instruire in domrniul politicilor agricole comunitare sau fondurilor structurale UE (ultima absolvita daca este cazul) Cunostinte de operare pe calculator - nivel: operare Windows/Office/ PowerPoint, operare in retea, accesare Internet si posta electronica. Limbi straine - grad de cunoastere: engleza/franceza - Mediu b) Abilitati, calitati si aptitudini necesare: - abilitati de comunicare; - capacitate de integrare in colectiv; - lucru in echipa; - solutionarea situatiilor conflictuale; - initiativa; - seriozitate, constiinciozitate si flexibilitate; - analiza si sinteza;. c) Instrumente de lucru: Programul National de Dezvoltare Rurala; Regulamentul CE nr.1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune; Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala prin Fondul European Agricol pentru asDezvoltare Rurala; Reglementarea Comisiei (EC) nr. 885/2006 intocmirea regulilor detaliate pentru aplicarea Reglementarii Consiliului (EC) nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme; Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele Metodologice HG 1425/2006; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incediilor; OMAI 163/2003 pentru apobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Hotararea de Guvern nr.942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta Nr. 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Hotarare de Guvern nr. 895 din 4 august 2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; Ordinul nr. 11 din 13 august 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Prevederile cadru ale legislatiei comunitare privind managementul si implementarea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; Procedurile specifice de lucru; Alte documente si surse oficiale UE; Proiecte depuse de beneficiari; Baza de date a A.P.D.R.P si M.A.D.R; Echipamente de birotica si mobilier; Ordinul MFP nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial Republicare; Standardul internaional de securitate a informaiei ISO/IEC 27002:2005; Decizia nr. 140/30.01.2012 privind asigurarea managementului i securitii informaiei ct i elaborarea i dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la nivelul APDRP; Manualul de Management al Riscurilor.

II. DESCRIEREA ACTIVITATII CORESPUNZATOARE POSTULUI: b) Atributii si responsabilitati: Generale: Indeplinirea altor sarcini si atributii repartizate de conducere; Aplicarea si respectarea procedurilor specifice de lucru si a prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare, al Regulamentului de Ordine Interna si a Codului de Conduita; Respectarea termenelor stabilite in proceduri/instructiuni aprobate Specifice: Personalul din posturi sensibile: va respecta si indeplini sarcinile si responsabilitatile specificate in Politica privind posturile sensibile din Manualul de proceduri Resurse Umane. Respecta si raspunde de termenele stabilite in proceduri/instructiuni aprobate;

Raspunde de modul de respectare a procedurilor/instructiunilor aprobate; Respecta prevederile regulamentelor interne ale Agentiei si ale Codului de Conduita; Semnaleaza conducerii. din timp, eventuale inadvertente procedurale, existenta unor potentiale conflicte de interese, etc. Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de produse si executie de lucrari pentru proiectelele beneficiarilor privati. Verifica respectarea instructiunilor/manualului de achizitii servicii, furnizare de produse pentru proiectele cu achizitii selectate pe esantion determinat pe baza analizei de risc realizate de beneficiarii privati. Intocmeste/verifica listele de verificare, fisele naveta Nota intermediara/raspuns si rapoartele de activitate pentru fiecare procedura de atribuire pe baza documentelor depuse de beneficiarii publici. Intocmeste pistele de audit pentru beneficiarii publici Verifica conformitatea dintre cele doua exemplare ale dosarului de contractare primite pentru fiecare tip de procedura, semneaza si dateaza prima pagina a fiecarui dosar. Prezinta sefului de serviciu raportul de verificare, listele de verificare, pista de audit si Raportul de activitate, transmise in copie beneficiarilor publici si privati. Intocmeste si arhiveaza dosarul de achizitii. Acceseaza documentele legate de functionarea Centrului Regional conform manualelor de proceduri si instructiunilor conducerii Agentiei pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. Indeplineste rolul de membru in Grupul de lucru, conform art. 2 lit a) si b) din Decizia nr. 140/30.01.2012 in cazul in care este nominalizat de Seful Grupului de lucru si are urmatoarele responsabilitati: intocmirea registrului riscurilor, implementarea sarcinilor stabilite in cadrul sedintelor Grupului de lucru, privind implementarea controalelor de securitate a informatiei si a politicilor si procedurilor de management al riscurilor.

b) Limite de competenta: indeplineste sarcini si atributii dispuse de seful ierarhic c) Delegarea de atributii: a) pe cine inlocuieste: poate inlocui seful de serviciu sau alt expert cu atributii PNDR. b)cine il poate inlocui: ocupantul unuia din celelalte posturi de executie cu atributii PNDR din cadrul Centrului. III. SFERA RELATIONALA: Intern: a) relatii ierarhice: se subordoneaza sefului de serviciu b)relatii functionale: cu toate birourile, directiile si serviciile Agentiei c)relatii de control: nu este cazul d)relatii de reprezentare: reprezinta SA-CRPDRP in relatiile servicii/directii ale Agentiei la nivel central si regional.

cu

celelalte

Extern: a) cu autoritati si institutii publice: cu institutii guvernamentale si neguvernamentale implicate in implementarea tehnica a PNDR: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finantelor

Publice, Autoritatea de Audit - Curtea de Conturi a Romaniei, si alte organisme guvernamentale si neguvernamentale. b) cu organizatii internationale: In limita competentelor stabilite de seful ierarhic. c) cu persoane juridice private: firme private de audit si consultanta, care acorda asistenta tehnica si/sau auditeaza Agentia; consultantii si contractantii beneficiarilor PNDR. Intocmit de Sef Serviciu SA-CRPDRP: Numele si prenumele: Semnatura Data intocmirii: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: Semnatura: Data: Avizat de Director General Adjunct Centru Regional: Numele si prenumele: Semnatura: Data:

Anexa 4 Nr. Crt. 1. SECTI UNE Publicare anunt de intentie DENUMI RE DOC. Modele de anunturi din HG nr. 925/2006, cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 Modele de anunturi din HG nr. 925/2006, cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 Formulare: A, B, C1, C2, C3, D, E, F, nr. 1, nr.3, nr.4, nr.5, nr.9, 10A, 10B, 10C, nr.11, 15A-G, nr.18, 1A, 1B, 1C, 1E FLUXUL DOCUMENTELOR INTRARI/IESIRI CONTINUT EMITENT DOCUMEN TE DE INTOCMIT VERIFICAT INTRARE Anunt previzionar de licitatie publica Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile Reprezentant legal de proiect Formulare: S1 P1 L1, atasate la Anuntul de intentie Formulare: S1 P1 L1, atasate la anuntul de participare la licitatia publica Formulare S1 P1 si L1, atasate la documentatia de atribuire DOCUMEN TE IESITE Formulare: S2 P2 L2 DESTINA TAR Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile FUNC TIE DE VERIFI CARE CRPDRP -SA

2.

Publicare anunt de participare

Anunt de participare la licitatia publica

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

Reprezentant legal de proiect

Formulare: S2 P2 L2

CRPDRP -SA

3.

Documenta tia de atribuire

Continutul documentatiei de atribuire conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie.

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

Reprezentant legal de proiect

Formulare: S2 P2 L2

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

CRPDRP -SA

4.

Evaluarea ofertelor

5.

Contractul si Anexele

7.

8.

Continutul dosarului de contractare conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie. Constatari Formulare: Raportul de privind S, P, L3 activitate respectarea privind legislatiei in procedura de domeniu achizitie publica Dosarul de Toate Documentele achizitie document procedurii de ele licitatie aferente verificate de procedurii CRPDRP de licitatie Stadiul Anexa 5d Informatii procedurilor asupra

Formulare: Nr.12, nr.13, nr.15A-G, nr.16, nr.17, Decizia de aprobare a raportului de atribuire Formulare: Nr.3, nr.4, nr.5

Procesul de evaluare a ofertelor conform tipului de achizitie publica si procedura de licitatie.

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

Comisia de evaluare

Formulare S1 P1 L1, atasate la dosarul de evaluare

Formulare: S2 P2 L2

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

CRPDRP -SA

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

Reprezentant legal de proiect

Formulare: S1 P1 L1, atasate la dosarul de contractare -

Formulare: S2 P2 L2

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile

CRPDRP -SA

Expert cu achizitia din cadrul CRPDRP-SA Expert cu achizitia din cadrul CRPDRP-SA Expert cu achizitia din

Sef Serviciu

Formulare: S3, P3, L3

Beneficiar de fonduri publice nerambursa bile CRPDRP-SA

CRPDRP -SA

Sef Serviciu

Dosar de contractare, inclusiv proiectul tehnic -

Sef Serviciu

APDRP-S.A.

CRPDRP -SA

de atribuire 9. Raport de verificare Anexa 5e

10.

Solutionare Anexa 5f a diferentelor de evaluare

stadiului procedurii de achizitii Documentele procedurii de licitatie verificate de CRPDRP Documentele procedurii de licitatie verificate de S.A.

cadrul CRPDRP-SA Expert din cadrul APDRP-S.A. Expert cu achizitia din cadrul CRPDRPSA/APDRPSA Expert din cadrul APDRP-S.A. Expert/Sef Serviciu Toata documentatia de achizitii Documentele procedurii de licitatie verificate de APDRP-S.A. Toata documentati a de achizitii CRPDRP-SA APDRPS.A.

Documentele CRPDRP-SA CRPDRP procedurii de -SA licitatie APDRPverificate de S.A. APDRP_S.A.

Anexa 5b-1.1 LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA NATURA CONTRACTULUI Liniile bugetare implicate Valoarea estimata a contractului TIPUL PROCEDURII Masura......... .........................................., Cod proiect..............................., pentru obiectivul de investitii: .................................................................... Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz (a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)

VERSIUNEA Documentatia de atribuire Puncte de verificat 1. Documentati a de atribuire -formulare specifice pentru fiecare procedura de atribuire

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Cererea de oferte etc. dupa caz Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Da Raspuns Nu Nu se aplica Referinta Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR

A fost prezentat Programul de achizitii pentru proiect conform Formularului din Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR? Obiectele achizitiilor mentionate in Programul de achizitii pentru proiect corespund cu cele din Studiul de Fezabilitate? Valoarea estimata a contractului se incadreaza in valoarea maxima admisibila din bugetul indicativ? Au fost mentionate formularele necesare conform categoriei de achizitii? Au fost prezentate notele justificative cu respectarea prevederilor legale legate de continutul acestora? Ponderile stabilite pentru fiecare factor de evaluare reflecta un avantaj real si evident pentru autoritatea contractant?

Studiul de Fezabilitate Programul de achizitii pentru proiect

Bugetul indicativ

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Note justificative conform HG. Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare HG Nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Documentati a de atribuire - Documente privind cerintele formale, tehnice si financiare pentru descrierea obiectului contractului si pe baza carora operatorul economic isi va elabora oferta. 3 Documentati a de atribuire /selectare/pre selectare reguli de participare,

Documentatia de atribuire cuprinde: a) caietul de sarcini cu specificatiile tehnice (pentru licitatia deschisa, restransa, cerere de oferta) sau documentatia descriptiva (pentru negociere si dialog competitiv) b) informatii privind garantia de participare si de buna executie

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

c) fisa de date a achizitiei

Documentatia de atribuire prevade criteriile de respingere a ofertelor: incompatibilitati, documente obligatorii, neindeplinirea obligatiilor contractuale in ultimii 2 ani, etc? Exista concordanta intre specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire si solutia propusa la faza de studiu de fezabilitate ? A fost emis avizul favorabil pentru conformitatea tehnica dintre proiectul tehnic si studiul de fezabilitate de catre SVT?*

OUG. Nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Specificatiile tehnice ale documentatiei de atribuire si studiul de fezabilitate Fisa de avizare de la SVT

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W *Se aplica numai in cazul licitatiilor separate pentru executia lucrarilor fata de licitatiile de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic. ** Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert 1 SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA**: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-1.2 LISTA DE VERIFICARE A COMISIEI DE EVALUARE AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA NATURA CONTRACTULUI Liniile bugetare implicate Valoarea contractului TIPUL PROCEDURII VERSIUNEA

Masura......... .........................................., Cod proiect..............................., pentru obiectivul de investitii: ...................................................................." Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz (a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ /Cererea de oferte, etc. dupa caz Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Raspuns Da Nu Nu se aplica Referinta

Puncte de verificat

Existenta Actul administrativ de Hotarare/Decizia de numire documente numire si aprobare a a comisiei de evaluare (HG lor Comisiei de evaluare 925/2006 cu modificarile si Comisiei completarile ulterioare art. de evaluare 71) CV-ul semnat si datat pentru CV - uri fiecare membru al Comisiei de evaluare si, daca este cazul, pentru fiecare membru cooptat. Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W * Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA*: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:
Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-1.3 LISTA DE VERIFICARE A DOSARULUI DE EVALUARE AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA NATURA CONTRACTULUI Liniile bugetare implicate Valoarea contractului TIPUL PROCEDURII VERSIUNEA

Masura.......................... ..........................................., Cod oriect..... , pentru obiectivul de investitii: ........................................................................................... Executie de lucrari/Furnizare de produse/Servicii dupa caz (a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ /Cererea de oferte, etc. dupa caz Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Da Raspuns Nu Nu se aplica Referinte OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Puncte de verificat 1. Documente evaluare oferte

Exista Procesul verbal de deschidere a ofertelor semnat de membrii Comisiei de evaluare ? PV de deschidere este corect intocmit?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Ofertele martor OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertelor? 2. Raportul procedurii Exista documentele aferente de atribuire procesului de evaluare: precese verbale de sedinta, solicitari de clarificari, clarificarile de la ofertanti (daca este cazul)?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, clarificari.

Modificarile aduse Clarificari, recomandari, documentatiei de atribuire OUG nr. 34/2006 cu prin clarificari, recomandari modificarile si nu incalca principiile completarile ulterioare prevazute la art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare? A fost atasat raportul de OUG. nr. 34/2006 cu specialitate intocmit si modificarile si semnat de membrii cooptati completarile ulterioare (daca este cazul)? Raportul procedurii de OUG. nr. 34/2006 cu atribuire intocmit si semnat modificarile si de membrii Comisiei de completarile ulterioare evaluare este aprobat de Autoritatea Contractanta? In cazul in care procedura se OUG nr. 30/2006 cu afla pe esantionul UCVAP, in modificarile si Raportul procedurii de completarile ulterioare atribuire este mentionat "Fara observatii"? Conditiile de calificare au fost Ofertele martor corect evaluate? Factorii de evaluare au fost Ofertele martor corect aplicati (in cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic? In cazul criteriului de atribuire Oferta castigatoare oferta cea mai avantajoasa economic, propunerea ofertantului castigator privind factorii de evaluare este realista si cuantificabila in special in ce priveste durata de executie si garantia acordata? Procedura s-a derulat in mod Ofertele martor corespunzator conform legislatiei in vigoare? Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W * Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA* Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-1.4 LISTA DE VERIFICARE A MODELULUI DE CONTRACT SI CONFLICTULUI DE INTERESE AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA NATURA CONTRACTULUI Liniile bugetare implicate Valoarea contractului TIPUL PROCEDURII VERSIUNEA

Masura................... ....................................., Cod proiect..................................... , pentru obiectivul de investitii: .......................................................................................................... Executie de lucrari/Furnizare produse/Servicii dupa caz (a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor)

Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ /Cererea de oferte, etc. dupa caz Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Raspuns Da Nu Nu se aplica Instructiunile privind achizitiile publice pentru beneficiarii PNDR Propunerile tehnice si financiare conform HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Cap.VIII OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Referinte

Puncte de verificat

1. Documentele A fost prezentata Declaratia de modelului de conformitate semnata de contract Reprezentantul legal de proiect? Existenta propunerii (oferta) tehnice Existenta propunerii (oferta) financiare Existenta graficului indeplinire a contractului de

Existenta contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta (anexate la contractul de baza) In cazul asocierilor exista contractul de asociere si se prevede obligativitatea mentinerii consortiului pe toata durata realizarii proiectului Modelul de contract ce se va incheia cu ofertantul castigator respecta formularul din Documentatia de atribuire si rezultatul procesului de evaluare?

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

2. Propunerea (oferta) tehnica si propunerea (oferta) financiara

Ofertantul nu se afla in nici una din situatiile de excludere prevazute in OUG nr. 34, art. 180 si181? Oferta tehnica contine documentelesi respecta caracteristicile tehnice prevazute de Autoritatea contractanta in caietul de sarcini (specificatiile tehnice) inclus in documentatia de atribuire inclusiv cerintele aduse prin clarificari, recomandari? Au fost prezentate documentele obligatoriii mentionate in documentatia de atribuire? Garantia de buna executie este anexata ofertei (daca este cazul)? Garantia de participare este anexata ofertei?

Declaratii art 180 si 181 OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Liste de cantitati/memorii tehnice

OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de buna execuite. OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Constituirea garantiei de participare HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Buget indicativ

Oferta financiara este prezentata in Ron sau Euro, cu precizarea paritatii RON/ EURO? Valoarea ofertei se incadreaza in plafonul prevazut in bugetul aprobat de APDRP? In cazul cazul proiectelor integrate pe Masura 322 au fost respectate conditiile rezultate in urma procedurii de selectie: pastrarea componentei majoritare valoric, asa cum a rezultat in urma procedurii de selectie si respectarea ponderii de minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului la componentele secundare?

Buget indicativ

3. Conflictul de interese

A fost prezentata lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare semnata de Reprezentantul legal de proiect si s-a constat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese?*

Lista de verificare a conflictului de interese si incompatibilitati de participare

Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W * In cazul in care persoanele care instrumenteaza considera ca este necesara o verificare suplimentara a certificatelor ORC, acestea pot accesa site-ul Oficiului National al Registrului Comertului. ** Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA**: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:
Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-1.5 LISTA DE VERIFICARE A CONTRACTULUI PENTRU CUMPARAREA DIRECTA AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA Masura................... ....................................., Cod proiect..................................... , pentru obiectivul de investitii: .......................................................................................................... NATURA Executie de lucrari/Furnizare produse/Servicii dupa caz CONTRACTULUI (a se detalia tipul lucrarilor/produselor/serviciilor) Liniile bugetare implicate Valoarea contractului TIPUL Cumparare directa PROCEDURII VERSIUNEA Versiunea: Initiala Versiunea 1 Versiunea 2 Puncte de verificat Raspuns Referinta Da Nu Nu se aplica Contractul Obiectul contractului Cererea de finantare corespunde cu cerintele din Cererea de finantare? Valoarea contractului se Bugetul indicativ incadreaza in limitele aprobate din bugetul indicativ? Contractul nu a fost divizat Bugetul indicativ si alte in scopul evitarii unei contracte similare (daca proceduri de atribuire? este cazul) A fost prezentata lista de Lista de verificare a verificare a conflictului de conflictului de interese si interese si incompatibilitati incompatibilitati de de participare semnata de participare Reprezentantul legal de proiect si s-a constat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese? Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W * Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA*: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-1.6 LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTATIEI DE ACHIZITIE IN CAZUL APLICARII PROCEDURII DE NEGOCIERE FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PARTICIPARE AUTORITATEA CONTRACTANTA TITLUL PROIECTULUI REFERINTA

NATURA CONTRACTULUI TIPUL PROCEDURII Liniile bugetare implicate Valoarea contractului VERSIUNEA Versiunea: Initiala Puncte de verificat Nota justificativa de alegere a procedurii (memoriul justificativ)

Masura................... ....................................., Cod proiect..................................... , pentru obiectivul de investitii: .......................................................................................................... Executie de lucrari suplimentare/aditionale neprevazute sau lucrari noi similare Negociere fara publicarea unui anunt de participare

Versiunea 1 Raspuns Da Nu Nu se aplica

Versiunea 2 Referinta Bugetul indicativ (max. 10% pentru lucrari suplimentare neprevazute sau max. 20% pentru lucrari noi similare, art. 122 lit. i, sau lit. j, OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare). Fisa de avizare de la SVT

Valoarea contractului se incadreaza in valoarea prevazuta in bugetul indicativ?

Lucrarile suplimentare propuse au primit avizul favorabil de la SVT?

Sunt respectate conditiile pentru aplicarea procedurii de negociere fara publicare (cf. Art. 122 OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)?

Documentati a de atribuire

Exista invitatia participare?

de

Existenta documentatiei de atribuire? Comisia de evaluare Actul administrativ de numire si aprobare a Comisiei de evaluare Exista Declaratiile de confidentialitate si impartialitate pentru fiecare membru al Comisiei de evaluare, observatori si daca este cazul, pentru membrii cooptati semnate la data deschiderii ofertei? Exista procesul verbal de negociere?

Se verifica indeplinirea cumultativa a conditiilor mentionate de fiecare aliniat (dupa caz) al art. 122 OUG 34/2006: - inexistenta unor vicii de proiectare care determina modificarea solutiei tehnice - cauzele imprevizibile si independente vointei AC, manifestate ulterior atribuirii contratului, care justifica caracterul de neprevazut - conditiile tehnice care fac inseparabile noile categorii de lucrari de contractul initial - precizarea dreptului de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri/servicii similare in anuntul/invitatia de participare pentru aplicarea lit. j) - Etc. Se verifica daca invitatia de participare a fost transmisa contractantului initial. Se verifica daca aceasta corespunde cu cerintele din nota justificativa. Hotarare/Decizia de numire a comisiei de evaluare (HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare art. 71) OUG. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Dosarul de evaluare

Se verifica existenta procesului verbal de negociere, semnat de membrii comisiei de evaluare, inregistrat, datat si stampilat.

Exista raportul procedurii de atribuire?

In Raportul procedurii de atribuire este mentionat "Fara observatii" de catre observatorii UCVAP? Contractul Valoarea contractului se Nota justificativa incadreaza in limitele aprobate din nota justificativa? A fost prezentata lista de Lista de verificare a verificare a conflictului de conflictului de interese si interese si incompatibilitati incompatibilitati de de participare semnata de participare Reprezentantul legal de proiect si s-a constat din aceasta ca nu exista nici un conflict de interese? Daca se constata abateri Expert SA-CRPDRP DA NU Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP DA NU Pentru prima verificare se va folosi bifa v, iar pentru verificarea a doua bifa - W * Expertul 2 SA va semna numai in cazul controalelor la fata locului. Intocmit Verificat: Expert SA-CRPDRP: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP/Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data: Data:

Se verifica existenta raportului procedurii de atribuire, semnat de membrii comisiei de evaluare, inregistrat, datat si stampilat. OUG nr. 30/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

Se va completa de Serviciul Achizitii din cadrul APDRP numai pentru proiectele din esantionul de verificat Intocmit : Verificat : Expert 1 SA: Expert 2 SA: Nume/Prenume: Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : Data :

Anexa 5b-2 PISTA DE AUDIT Tipul contractului :Servicii/Furnizare produse/Lucrari dupa caz Tipul procedurilor de achizitii aplicate: Deschisa/Restransa/Dialogul competitiv/Negociere cu publicare de anunt/ Negociere fara publicare de anunt /Cererea de oferte dupa caz Numele beneficiarului Numarul contractului Numele persoanei responsabile de proiect Publicarea anuntului de intentie (Daca este cazul) Data depunerii de catre Autoritatea <inserati data> contractanta a anuntului de intentie pentru verificarea acestuia la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea anuntului de <inserati data>< max.10 zile lucratoare dupa intentie de catre Centrul Regional de Plati prezentarea anuntului de intentie prevazut> pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a Daca se constata abateri legislatiei in domeniu privind anuntul de Nu Da intentie de catre Centrul Regional de Plati Data Data pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Raspunsul nr............/.............. Publicarea anuntului/invitatiei de participare (Daca este cazul) Data depunerii de catre Autoritatea <inserati data> contractanta a anuntului/invitatiei de participare pentru verificarea acestuia la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea <insereaza data > < max.10 zile lucratoare anuntului/invitatiei de participare de catre dupa prezentarea anuntului de participare> Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a Daca se constata abateri legislatiei in domeniu privind anuntul/invitatiei Nu Da de participare de catre Centrul Regional de Data Data Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Documentatia de atribuire Data depunerii de catre Autoritatea contractanta a documentatiei de atribuire pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea documentatiei de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a legislatiei in domeniu privind documentatia de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Raspunsul nr............/.............. <inserati data>

<insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa prezentarea documentatiei de atribuire> Daca se constata abateri Nu Da

atribuire de catre Centrul Regional de Plati Data Data pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Raspunsul nr............/.............. Comisia de evaluare Data depunerii de catre Autoritatea <inserati data> contractanta a documentatiei aferente comisiei de evaluare pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea documentatiei <insereaza data>< max.10 zile lucratoare dupa aferente comisiei de evaluare de catre prezentarea dosarului comisiei de evaluare> Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a Daca se constata abateri legislatiei in domeniu privind comisia de Nu Da evaluare de catre Centrul Regional de Plati Data Data pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta - Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Raspunsul nr............/.............. Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si raportul procedurii de atribuire Data depunerii de catre Autoritatea <inserati data> contractanta a procesului verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si a raportului de atribuire pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea procesului <inserati data>< max.10 zile lucratoare dupa verbal al sedintei de deschidere a ofertelor si prezentarea dosarului de evaluare> a raportului de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a Daca se constata abateri legislatiei in domeniu privind procesul verbal Nu Da al sedintei de deschidere a ofertelor si a Data Data raportului de atribuire de catre Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Raspunsul nr............/.............. Modelul de contract Data depunerii de catre Autoritatea <inserati data> contractanta a contractului pentru verificare la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data limita pentru verificarea contractului de <inserati data><max.10 zile lucratoare dupa catre Centrul Regional de Plati pentru prezentarea dosarului de contractare > Dezvoltare Rurala si Pescuit Data emiterii constatarilor de aplicare a Daca se constata abateri legislatiei in domeniu privind contractul de Nu Da catre Centrul Regional de Plati pentru Data Data

Dezvoltare Rurala si Pescuit (Fisa naveta Nota intermediara/Raspunsul) Abateri constatate de Centrul Regional de Conform Fisei naveta Nota intermediara/ Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Raspunsul nr............/.............. Intocmit : Expert SA-CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data: Verificat: Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data:

Formular S1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII Sectiunea 1 Cererea Numarul de inregistrare al expeditorului/data.. Numarul de inregistrare al destinatarului/data.. De la: Catre: Beneficiarul de fonduri publice Centrul Regional de Plati pentru nerambursabile Dezvoltare Rurala si Pescuit Reprezentantul legal de proiect: Director General Adjunct CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ posta curier Termenul limita pentru raspuns maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - ( a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____ Versiunea: Cererea initiala Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare Achizitii de: Servicii Tipul procedurii : Cumparare directa Concurs de solutii Cerere de oferte Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de Participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisa Tipul documentului prezentat: Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari Modelul de contract pentru verificare si constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si constatari Data : __/__/____ Nume/Prenume: Functia : Semnatura : Stampila:

Formular S2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII * Sectiunea 2 Nota intermediara (Raspunsul) Numarul de inregistrare al expeditorului/data. De la: Catre: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Beneficiarul de fonduri publice Rurala si Pescuit nerambursabile Director General Adunct CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: Cererea initiala Versiunea Nr. __ Liste de verificare: (a se mentiona nr listelor de verificare atasate ) __

Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare TIP SERVICII: (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri Da (rugam prezentati din nou) Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Expert SA Nume/Prenume Semnatura: Data : __/__/____ Verificat : Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila posta cu confirmare de primire fax Nu

Transmis la data de __/__/___ de catre: .... curier * CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular S3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE SERVICII1 Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numarul cererii de finantare: SERVICII ACHIZITIONATE: (a se detalia) Tipul procedurii de achizitie publica aplicata: Linii bugetare: Valoare totala achizitie: Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii) Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificarea aferente ) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii servicii (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute), din care TVA ....... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) * expertul va bifa in casuta corespunzatoare Intocmit : Verificat : Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curier Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei. - contract finantat prin FEADR* - contract finantat prin PERE*

Formular P1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE Sectiunea 1 Cererea Numarul de inregistrare al expeditorului/data.. Numarul de inregistrare al destinatarului/data.. De la: Catre: Beneficiarul de fonduri publice Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare nerambursabile Rurala si Pescuit Reprezentant legal de proiect: Director General Adjunct CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ posta curier Termenul limita pentru raspuns maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ): __/__/_____ Versiunea: Cererea initiala Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare Achizitii de: Furnizare produse Tipul procedurii : Cumparare directa Concurs de solutii Cerere de oferte Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisa Tipul documentului prezentat: Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari Modelul de contract pentru verificare si constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si constatari Data : __/__/____ Nume/Prenume: Functia : Semnatura : Stampila:

Formular P2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE * Sectiunea 2 Nota intermediara (Raspunsul) Numarul de inregistrare al expeditorului/data. De la: Catre: Centrul Regional de Plati pentru Beneficiarul de fonduri publice Dezvoltare Rurala si Pescuit nerambursabile Director General Adjunct CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: Cererea initiala Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare TIP PRODUSE (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri Da (rugam prezentati din nou) Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**: Intocmit : Expert SA Nume/Prenume Semnatura: Data : __/__/____ Verificat : Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila posta cu confirmare de primire fax Nu

Transmis la data de __/__/___ de catre: .... curier

* CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Formular P3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE FURNIZARE PRODUSE1 Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numarul cererii de finantare: PRODUSE ACHIZITIONATE (a se detalia) Tipul procedurii de achizitie publica aplicata: Linii bugetare: Valoare totala achizitie: Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii) Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii produse (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute) din care TVA ......... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) * expertul va bifa in casuta corespunzatoare Intocmit : Verificat : Expert SA Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume Nume/Prenume: Semnatura: Semnatura: Data : __/__/____ Data : __/__/____ Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curier Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei. - contract finantat prin FEADR* - contract finantat prin PERE*

Formular L1 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI Sectiunea 1 Cererea Numarul de inregistrare al expeditorului/data.. Numarul de inregistrare al destinatarului/data.. De la: Catre: Beneficiarul de fonduri publice Centrul Regional de Plati pentru nerambursabile Dezvoltare Rurala si Pescuit Reprezentant legal de proiect: Director General Adjunct CRPDRP: Data trimiterii: __/__/_____ posta curier Termenul limita pentru raspuns maximum 10 zile lucratoare de la data primirii - (a se completa de catre persoana insarcinata cu achizitiile publice la Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit): __/__/_____ Versiunea: Cererea initiala Versiunea nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele beneficiarului Numarul cererii de finantare Achizitii de: Lucrari Tipul procedurii : Cumparare directa Concurs de solutii Cerere de oferte Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Dialogul competitiv Licitatia restransa Licitatia deschisa Tipul documentului prezentat: Anuntul de intentie (daca este cazul) pentru verificare si constatari Anuntul de participare (daca este cazul) pentru verificare si constatari Documentatia de atribuire pentru verificare si constatari Lista membrilor propusi pentru comisia de evaluare pentru verificare si constatari Proces verbal intermediar de evaluare pentru verificare si constatari Raport privind selectarea candidatilor pentru verificare si constatari Procesul verbal al sedintei de deschidere a ofertelor pentru verificare si constatari Raportul procedurii de atribuire pentru verificare si constatari Modelul de contract pentru verificare si constatari Adendum la contract (daca este cazul) pentru verificare si constatari Altele (specificati): pentru informare verificare si constatari Data : __/__/____ Nume/Prenume: Functia : Semnatura : Stampila:

Formular L2 FISA NAVETA PENTRU DOCUMENTELE SPECIFICE PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI * Sectiunea 2 Nota intermediara (Raspunsul) Numarul de inregistrare al expeditorului/data. De la: Catre: Centrul Regional de Plati pentru Beneficiarul de fonduri publice Dezvoltare Rurala si Pescuit nerambursabile Director General Adjunct CRPDRP: Reprezentant legal de proiect: Versiunea: Cererea initiala Versiunea Nr. __ Referire la Cererea de fonduri publice nerambursabile catre APDRP Numele Beneficiarului Numarul cererii de finantare TIP LUCRARI (a se detalia) Linii bugetare: Valoare: Tipul procedurii : Tipul documentului : Daca se constata abateri Da (rugam prezentati din nou) Abateri constatate: Recomandari pentru corectarea abaterilor**:
Nota: "Avand in vedere folosirea duratei de executie ca si factor de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale." (aceasta nota va fi inserata in Fisa numai in cazul in care Autoritatea Contractanta opteaza pentru criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic si utilizeaza ca factor de evaluare durata de executie a contractului)

Nu

Intocmit : Expert SA Nume/Prenume Semnatura: Data : __/__/____

Verificat : Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____

Transmis la data de __/__/___ de catre: .... curier * CRPDRP va verifica fiecare etapa a procedurii de atribuire. **Daca recomandarile nu vor fi respectate, iar abaterile nu vor fi corectate, cererea de plata a beneficiarului catre APDRP va fi respinsa. Prezenta nota intermediara priveste exclusiv punctele de verificare din listele de verificare anexate. Prezenta nota intermediara emisa de APDRP nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante.

Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila posta cu confirmare de primire fax

Formular L3 RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITII PUBLICE DE LUCRARI1 Emitent: Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit Data si numarul de inregistrare la emitent Destinatar: (Beneficiarul de fonduri publice nermbursabile) Titlul contractului: Numarul cererii de finantare: LUCRARI ACHIZITIONATE (a se detalia) Tipul procedurii de achizitie publica aplicata: Linii bugetare: Valoare totala achizitie: Constatari: (avizat, sau avizat cu observatii) Documente anexate: (se vor mentiona si anexa toate notele intermediare pentru fiecare etapa a procedurii de atribuire si listele de verificare aferente) Autoritatea Contractanta a semnat contractul de achizitii lucrari (nr./data) cu Contractantul (denumirea conform specificatiilor din contract), in valoare de (se va mentiona suma totala in cifre si litere in Ron fara actualizare si cheltuieli diverse si neprevazute) din care TVA.......... Valoarea licitata:.........(Ron/Euro la cursul din bugetul indicativ) * expertul va bifa in casuta corespunzatoare
Nota: "Avand in vedere folosirea duratei de executie ca si factor de atribuire, perioada de executie a contractului nu va putea fi prelungita decat cu perceperea penalitatilor corespunzatoare de catre autoritatea contractanta, conform clauzelor contractuale." (aceasta nota va fi inserata in Raport numai in cazul in care Autoritatea Contractanta opteaza pentru criteriul de atribuire oferta cea mai avantajoasa economic si utilizeaza ca factor de evaluare durata de executie a contractului)

- contract finantat prin FEADR* - contract finantat prin PERE*

Intocmit : Expert SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____

Avizat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____ Stampila Transmis la data de __/__/___ de catre: ........ posta cu confirmare de primire fax curier Acest raport de activitate nu exonereaza Autoritatea contractanta de obligatia respectarii in integralitate a legislatiei romane in vigoare privind achizitiile publice. Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legii privind atribuirea contractelor de achizitie publica revine Autoritatii contractante. Se va emite in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii documentatiei.

Verificat : Sef Serviciu Achizitii: Nume/Prenume: Semnatura: Data : __/__/____

Formular Anexa 5c Registrul de intrari/iesiri documente aferente procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (obligatoriu de folosit de catre Autoritatea Contractanta) No. Crt. DOCUMENTE INTRATE DOCUMENTE IESITE Continutu l pe scurt Destinatar

Data si nr. Denumirea Nume si nr. Compartimentul caruia Termenul Data si nr. Denumirea de documentului inregistrare i s-a repartizat documentul de de documentului inregistrare emitent Denumire Data Semnatura realizare inregistrare /Continutul pe scurt

Formular Anexa 5d STADIUL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE la data de ...................................... Centrul Regional de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ............................................................ Nr. crt. Beneficiar Denumire proiect/masura... Procedura de achizitii (furnizare produse sau lucrari)*

* Se va mentiona procedura care a fost finalizata si verificata fara a se emite insa raportul de activitate. Expert SA-CRPDRP Nume/prenume Semnatura Data Sef Serviciu Achizitii-CRPDRP Nume/prenume Semnatura Data

Formular Anexa 5e RAPORT DE VERIFICARE Nr./data: Beneficiarul public: Aprobat Denumire Proiect: Director General Cod proiect: Adjunct Plati Masura: Natura contractului/contractelor: Linii bugetare: Valoare: Procedura 1: ...................1. < Procedura de achizitii s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. sau 2. <S-au constatat urmatoarele diferente de evaluare:> Motive: sau 3. <Procedura de achizitii nu s-a desfasurat cu respectarea prevederilor Manualului de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica pentru proiectele finantate prin PNDR>. Motive: Documente justificative (copii): 1. Denumire/cod document 2. Denumire/cod document 3. Denumire/cod document Etc. Procedura 2: ................... Etc. Intocmit : Expert 1 SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data: Verificat : Expert 2 SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data: Avizat: Sef Serviciu SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data:

Formular Anexa 5f SOLUTIONAREA DIFERENTELOR DE EVALUARE Nr./data: Centrul Regional ............................................................ Beneficiarul public: Denumire Proiect: Cod proiect: Masura: Natura contractului/contractelor: Linii bugetare: Valoare: 1. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> 2. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> 3. Procedura: <Au fost remediate urmatoarele diferente de evaluare:> sau <Nu s-au remediat urmatoarele diferente de evaluare:> <Motivul:> Etc. Documente justificative (copii): 1. Denumire/cod document 2. Denumire/cod document 3. Denumire/cod document Etc.
Intocmit : Expert SA-CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data: RASPUNS: Verificat : Sef Serviciu SA-CRPDRP Nume/Prenume: Semnatura: Data: Aprobat: Director General Adjunct CRPDRP: Nume/Prenume: Semnatura: Data:

Aprobat Director General Adjunct Plati.

Se va completa numai de catre Serviciul Achizitii din cadrul APDRP ACCEPTAT ACCEPTAT PARTIAL NEACCEPTAT CONCLUZII si REZOLUTII: Intocmit : Expert 1 SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data : Verificat : Expert 2 SA: Nume/Prenume Semnatura: Data : Avizat: Sef Serviciu SA: Nume/Prenume: Semnatura: Data :

Formular Anexa 6 Registrul de achizitii pentru proiect Titlu proiect: Cod proiect/data contractului de finantare Nr. Natura Valoarea Tipul crt. contractului contractului procedurii de achizitie Liniile bugetare Data depunerii dosarului de achizitie Data avizarii/ neavizarii Nr. fisei de verificare/ avizare Contractant Observatii Esantion (motivele SA neavizarii APDRP daca e (DA/NU) cazul. etc.)

Expert 1 SA-CRPDRP Nume si prenume. Semnatura... Data.../../

Expert 2 SA- CRPDRP/Sef Serviciu SA-CRPDRP Nume si prenume. Semnatura... Data.../../

Formular Anexa 7 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A DOCUMENTELOR SPECIFICE PROCEDURILOR DE ACHIZITII PUBLICE INCHEIAT INTRE: REPREZENTANT SERVICIUL ACHIZITII - CRPDRP (nume, prenume si semnatura) REPREZENTANT SERVICIUL AUTORIZARE PLATI - CRPDRP ( nume, prenume si semnatura) DENUMIRE BENEFICIAR DOCUMENTE PREDATE / PRIMITE: RAPORT DE ACTIVITATE (un exemplar original si Raportul de Activitate de la UCVAP daca este cazul) DOSAR DE CONTRACTARE (contractul si ofertele financiara si tehnica)

PTH + CS + LC + DDE (daca este cazul) DATA,

Formular Anexa 8 PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE A PROIECTULUI TEHNIC INCHEIAT INTRE: REPREZENTANT SERVICIUL ACHIZITII - CRPDRP (nume, prenume si semnatura) REPREZENTANT SERVICIUL VERIFICARE TEHNICA - CRPDRP ( nume, prenume si semnatura) DENUMIRE BENEFICIAR Proiectul tehnic este predat de Serviciul Achizitii/Serviciul Verificare Tehnica la Serviciul Verificare Tehnica /Serviciul Achizitii. DATA,