Sunteți pe pagina 1din 12

HOTRRE nr.

621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje


n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat , al art. 54 pct. 1 lit. e) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 , i al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor, cu modific rile i complet rile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hot rre.

Art. 1
(1) Prezenta hot rre reglementeaz gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje n vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului. (2) Dispoziiile prezentei hot rri se aplic cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguran a, protecia s n t ii i igiena produselor ambalate, a cerin elor de transport i a normelor privind gestionarea de eurilor periculoase.

Art. 2
Sunt supuse prevederilor prezentei hotrri toate ambalajele introduse pe pia , indiferent de materialul din care au fost realizate i de modul lor de utilizare n activit ile economice, comerciale, n gospod riile popula iei sau n orice alte activit i, precum i toate de eurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3
n sensul prezentei hot rri, semnifica ia termenilor specifici utiliza i este prev zut n anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Activitatea de gestionare a ambalajelor i a de eurilor de ambalaje are la baz principiile generale prev zute la art. 3 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 . (2) Principiile specifice activit ii de gestionare a deeurilor de ambalaje sunt: a) prevenirea producerii de deeuri de ambalaje; b) reutilizarea ambalajelor; c) reciclarea deeurilor de ambalaje; d) alte forme de valorificare a de eurilor de ambalaje care s conduc la reducerea cantit ilor eliminate prin depozitare final .

Art. 5
(1) Se admite introducerea pe pia numai a ambalajelor care ndeplinesc cerinele esen iale prev zute n anexa nr. 2. (2) Este interzis obstruc ionarea introducerii pe pia a ambalajelor care ndeplinesc cerin ele esen iale prev zute n anexa nr. 2.

Art. 6
(1) Se consider c sunt respectate cerin ele esen iale prev zute n anexa nr. 2, dac ambalajele sunt conforme cu: a) standardele romne sau standardele na ionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopt standarde europene armonizate; b) standardele romne, pentru domeniile n care nu sunt adoptate standarde europene armonizate. (2) Lista cuprinznd standardele romne care adopt standarde europene armonizate prev zute la alin. (1) lit. a) se aprob prin ordin al ministrului economiei i comer ului i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Lista se actualizeaz periodic. (3) Asocia ia de Standardizare din Romnia va comunica Comisiei Europene textul standardelor romne prev zute la alin. (1) lit. b), care rspund cerin elor specificate n prezentul articol.

Art. 7
(1) Ministerul Economiei i Comer ului notific Comisiei Europene proiectele de reglement ri prin care inten ioneaz s adopte instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hot rri, cu excepia celor de natur fiscal , pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examin rii conformit ii lor cu prevederile comunitare. (2) Obliga ia de notificare se aplic i specifica iilor tehnice aferente m surilor de natur fiscal care ncurajeaz conformarea cu specifica iile tehnice respective.

Art. 8
(1) Operatorii economici sunt obliga i s introduc pe pia numai ambalaje la care suma

nivelurilor concentraiilor de plumb, cadmiu, mercur i crom hexavalent prezente n ambalaj sau n componentele acestuia nu dep ete 100 de p ri/milion raportat la greutate, ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticl cristal cu coninut de plumb. (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele fabricate nainte de 23 iulie 2002, care pot fi introduse pe pia pn la data de 31 decembrie 2006. (4) Alte excep ii de la prevederile alin. (1), care transpun derog ri stabilite de Uniunea European , se aprob prin ordin al ministrului economiei i comerului.

Art. 9
(1) Operatorii economici produc tori de ambalaje i/sau de produse ambalate, care utilizeaz un sistem de marcare i identificare pentru ambalaje n vederea mbun t irii activit ilor de recuperare i reciclare a deeurilor de ambalaje, sunt obliga i s aplice sistemul de marcare i identificare prev zut n anexa nr. 3. (2) Marcarea se aplic direct pe ambalaj sau pe etichet i trebuie s fie vizibil, lizibil i durabil, chiar i n cazul n care ambalajul este deschis.

Art. 10
(1) Operatorii economici care produc ambalaje reutilizabile sunt obliga i s ia m surile necesare la fabricarea de ambalaje, astfel nct ele s corespund unor reutiliz ri multiple. (2) Operatorii economici care produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obligai s ia msurile necesare n vederea asigur rii unui num r optim de cicluri de utilizare, fiind posibil aplicarea sistemului depozit. (3) Operatorii economici care produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obliga i s organizeze un sistem pentru colectarea, n vederea reutiliz rii multiple a ambalajelor, prin operatorii economici care comercializeaz aceste produse sau prin centre specializate de colectare a acestor tipuri de ambalaje. (4) Operatorii economici care produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obliga i s asigure o distribuie optim n teritoriu i o capacitate corespunz toare a centrelor specializate de colectare, potrivit prevederilor alin. (3), astfel nct acestea s poat prelua de la consumatori ambalajele reutilizabile. (5) Operatorii economici care comercializeaz produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obligai s informeze consumatorii asupra sistemului depozit i asupra sistemului de colectare a ambalajelor reutilizabile n vederea asigur rii reutiliz rii multiple.

Art. 11
Operatorii economici care produc produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obliga i s marcheze sau s nscrie pe ambalaj ori pe etichet sintagma "Ambalaj reutilizabil".

Art. 12
Operatorii economici care introduc pe pia produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obligai s informeze comercian ii i/sau consumatorii despre ncetarea reutiliz rii unui anumit tip de ambalaj i s asigure preluarea acestora nc 6 luni de la data ncet rii utiliz rii lor.

Art. 13
(1) Operatorii economici care comercializeaz produse ambalate n ambalaje reutilizabile sunt obligai s primeasc ambalajele reutilizabile la schimb sau s ramburseze cump r torului valoarea ambalajului restituit, pl tit de acesta la achiziionarea produsului ambalat. (2) Obliga ia prev zut la alin. (1) se limiteaz la ambalajele reutilizabile ale produselor pe care acetia le comercializeaz .

Art. 14
Obiectivele privind valorificarea sau incinerarea n instala ii de incinerare cu recuperare de energie i, respectiv, reciclarea deeurilor de ambalaje ce trebuie atinse la nivel na ional sunt urmtoarele: a) valorificarea sau incinerarea n instala ii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 50% din greutatea deeurilor de ambalaje, pn la data de 31 decembrie 2011; b) valorificarea sau incinerarea n instala ii de incinerare cu recuperare de energie a minimum 60% din greutatea deeurilor de ambalaje, pn la data de 31 decembrie 2013; c) reciclarea a minimum 25% din greutatea total a materialelor de ambalaj con inute n de eurile de ambalaj, cu minimum 15% pentru sticl, hrtie/carton i pentru metal, din greutatea fiecrui tip de material con inut n de eurile de ambalaj, pn la data de 31 decembrie 2006; d) reciclarea a minimum 60% pentru hrtie/carton i minimum 50% pentru metal, din greutatea fiecrui tip de material con inut n de eurile de ambalaj, pn la data de 31 decembrie 2008;

e) reciclarea a minimum 15% pentru plastic i pentru lemn, din greutatea fiec rui tip de material con inut n de eurile de ambalaj, pn la data de 31 decembrie 2011; f) reciclarea a minimum 55% din greutatea total a materialelor de ambalaj con inute n de eurile de ambalaje, cu minimum 60% pentru sticl i minimum 22,5% pentru plastic, considerndu-se numai materialul reciclat ca material plastic, din greutatea fiec rui tip de material con inut n de eurile de ambalaj, pn la data de 31 decembrie 2013.

Art. 15
n vederea realiz rii obiectivelor prev zute la art. 14, de eurile de ambalaje exportate n ri din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor legale privind transportul de eurilor, pot fi luate n considera ie pentru atingerea obiectivelor de valorificare i, respectiv, de reciclare, numai dac exist dovada c opera iunile de valorificare/reciclare s-au desf urat n condi ii, n linii mari, echivalente celor prescrise prin legisla ia comunitar n domeniu.

Art. 16
(1) Pentru realizarea obiectivelor na ionale, operatorii economici au responsabilitatea atingerii obiectivelor de valorificare sau incinerare n instala ii de incinerare cu recuperare de energie i, respectiv, reciclare anuale, prev zute n anexa nr. 4, dup cum urmeaz : a) operatorii economici care introduc pe pia produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare i teriare folosite la ambalarea produselor lor; b) operatorii economici care ambaleaz produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare i ter iare pe care le introduc pe pia ; c) operatorii economici care introduc pe pia ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe pia . (2) Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a de eurilor de ambalaje se pot realiza: a) individual, de c tre operatorii economici prev zu i la alin. (1) lit. a)-c), prin gestionarea de eurilor de ambalaje generate i a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe pia ; b) prin transferarea responsabilit ii ctre un operator economic autorizat de Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor. (3) Operatorii economici autoriza i de Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor pentru preluarea responsabilit ii realiz rii obiectivelor anuale sunt responsabili pentru ambalajele pentru care au preluat responsabilitatea de la operatorii economici prev zu i la alin. (1). (4) Procedura i criteriile de autorizare n vederea transferului de responsabilitate pentru operatorii economici prev zu i la alin. (2) lit. b) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului i gospod ririi apelor, ministrului economiei i comer ului i ministrului administra iei i internelor. (5) Cantit ile de de euri de ambalaje care sunt valorificate sau ncredinate spre valorificare de c tre operatorii economici care au transferat responsabilitatea se comunic operatorului economic autorizat s preia responsabilitatea, iar cantit ile respective se constituie ca parte din obliga iile acestora pentru atingerea obiectivelor prev zute la alin. (1). (6) Gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje trebuie s fie astfel organizat nct s nu introduc bariere n calea comer ului.

Art. 17
(1) Operatorii economici care introduc pe pia ambalaje, operatorii economici prev zu i la art. 16 alin. (1) i (3), autorit ile i institu iile publice locale, precum i operatorii economici care preiau de eurile de ambalaje n vederea valorificrii, respectiv recicl rii, au obligaia s furnizeze anual Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor informa ii privind gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje. (2) Operatorii economici prev zu i la art. 16 alin. (1), care au transferat responsabilitatea atingerii obiectivelor anuale, transmit informa iile privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje c tre operatorul economic care a preluat responsabilitatea, acesta avnd obliga ia furniz rii anuale a informa iilor centralizate Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor. (3) La solicitarea Ministerului Mediului i Gospod ririi Apelor, operatorii economici, autorit ile i institu iile administra iei publice locale trebuie s dovedeasc prin documente corectitudinea datelor raportate. (4) Operatorii economici prev zu i la art. 16 alin. (1) sunt obliga i s men ioneze n documentele de nsoire a de eurilor de ambalaje dac ncredinarea spre valorificare/reciclare a acestora se face n scopul ndeplinirii obiectivelor anuale prev zute de prezenta hot rre. (5) Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor public inform ri i transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje c tre Comisia European , conform prevederilor anexei nr. 5.

Art. 18
(1) Procedura de raportare, tipul datelor i informa iilor privind gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) i (5) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului i gospodririi apelor. (2) Eviden a operatorilor economici prev zu i la art. 17 alin. (1), precum i informaiile raportate se constituie ntr-o baz de date gestionat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor prin Agen ia Na ional pentru Protec ia Mediului.

Art. 19
(1) Autorit ile i institu iile administra iei publice locale asigur colectarea selectiv a de eurilor de ambalaje de la popula ie, prin: a) servicii publice de salubrizare, conform Ordonan ei Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localit ilor, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 139/2002 , cu modific rile i complet rile ulterioare; b) spa ii amenajate i dotate prin amplasarea de containere adecvate. (2) Autorit ile i institu iile administra iei publice locale asigur organizarea valorific rii cantit ilor de deeuri de ambalaje colectate selectiv, conform alin. (1). (3) Pentru aplicarea unitar la nivel na ional a colect rii selective, modalit ile de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului i gospodririi apelor i ministrului administra iei i internelor.

Art. 20
(1) Institu iile publice, asocia iile, funda iile i persoanele fizice de in toare de de euri de ambalaje au urm toarele obliga ii: a) s depun selectiv deeurile de ambalaje n containere diferite, inscrip ionate corespunztor, amplasate special de autorit ile administra iei publice locale; b) s predea de eurile de ambalaje la operatorii economici specializa i s colecteze i/sau s valorifice de euri. (2) Operatorii economici de in tori de de euri de ambalaje au urm toarele obligaii: a) s asigure valorificarea i, respectiv, reciclarea de eurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare c tre operatorii economici autoriza i; b) s raporteze, la solicitarea autorit ii locale pentru protec ia mediului, cantit ile de de euri de ambalaje gestionate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Art. 21
Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor, prin unit ile subordonate i autorit ile publice locale, are obliga ia s promoveze campanii de informare i educare a publicului i a operatorilor economici n domeniul gestion rii ambalajelor i a de eurilor de ambalaje i n leg tur cu obiectivele prev zute la art. 14 i la art. 16 alin. (1).

Art. 22
(1) Ministerul Economiei i Comerului propune programe de cercetare i strategii de dezvoltare cu privire la fabricarea, compozi ia, caracterul reutilizabil i valorificabil al ambalajelor, precum i cu privire la optimizarea modului de ambalare i a formei ambalajelor n vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj i produs. (2) Programele prev zute la alin. (1) se includ n Planul na ional de cercetare-dezvoltare si inovare, se revizuiesc si se actualizeaz lundu-se n considerare condiiile economice, de protecia mediului i progresul tehnic. (3) Operatorii economici prev zu i la art. 16 alin. (1) au obliga ia de a include n politica de dezvoltare aspectele privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj i produs.

Art. 23
Planurile de gestionare a de eurilor, ntocmite la nivel na ional, regional i jude ean potrivit prevederilor art. 8 i 8 1 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 , vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea de eurilor de ambalaje.

Art. 24
Achizi ionarea din fonduri publice de produse din hrtie, carton i mase plastice se face, dup caz, acordndu-se prioritate produselor obinute din materiale reciclate.

Art. 25
Operatorii economici care desf oar activit i de colectare, transport, recuperare i reciclare a

de eurilor de ambalaje se autorizeaz n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

Art. 26
(1) Constituie contraven ii i se sanc ioneaz , dup cum urmeaz : a) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), cu amend de la 100 lei la 500 lei (RON) pentru persoane fizice, respectiv cu amend de la 2.500 lei la 5.000 lei (RON) pentru institu ii publice, asocia ii i funda ii; b) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 i 12, cu amend de la 500 lei la 1.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) i (3), art. 20 alin. (2), cu amend de la 2.000 lei la 4.000 lei (RON); d) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1), cu amend de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON); e) nerespectarea prevederilor art. 17, cu amend de la 4.000 lei la 8.000 lei (RON); f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1) i ale art. 19 alin. (1), cu amend de la 10.000 lei la 20.000 lei (RON). (2) Operatorii economici care nu ndeplinesc obiectivele anuale prev zute n anexa nr. 4 sunt obligai s pl teasc contribu iile la Fondul pentru mediu, n conformitate cu Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicat, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 27
(1) Constatarea contraven iilor i aplicarea sanciunilor se fac de persoane mputernicite n acest scop din cadrul Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor i al Autorit ii Na ionale pentru Protecia Consumatorilor - pentru art. 5 alin. (1) i (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) i (2), art. 10 alin. (1), (3) i (5), art. 17, art. 19 alin. (1) i art. 20, de c tre personalul mputernicit, la nivel teritorial, al Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor i reprezentan ii mputernicii ai organelor administraiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 i art. 13 alin. (1) i (2). (2) Verificarea realiz rii obiectivelor anuale de valorificare i de reciclare se realizeaz de c tre persoane mputernicite din cadrul birourilor de gestiune a de eurilor i substan e chimice periculoase din cadrul Ageniei Na ionale pentru Protec ia Mediului i din cadrul institu iilor publice din subordinea acesteia.

Art. 28
Dispoziiile referitoare la contraven ii, prev zute la art. 26 i 27, se completeaz cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 180/2002 , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Art. 29
Anexele nr. 1 -5 fac parte integrant din prezenta hot rre.

Art. 30
(1) Prezenta hot rre intr n vigoare la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia art. 6 alin. (3) i a art. 7, care intr n vigoare la data ader rii Romniei la Uniunea European . (2) La data intr rii n vigoare a prezentei hot rri, Hot rrea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor i a de eurilor de ambalaje, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 269 din 23 aprilie 2002, cu modificrile i complet rile ulterioare, se abrog . (3) Licen ele de operare emise de Ministerul Mediului i Gospod ririi Apelor n baza Hot rrii Guvernului nr. 349/2002 , cu modific rile i complet rile ulterioare, i a Ordinului ministrului mediului i gospod ririi apelor i al ministrului de stat, ministrul economiei i comerului, nr. 338 /625/2004 pentru aprobarea Procedurii i criteriilor de autorizare pentru persoanele juridice n vederea prelu rii responsabilit ii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare i reciclare a deeurilor de ambalaje r mn valabile pe perioada pentru care au fost emise, cu posibilitatea revizuirii acestora de ctre Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor.

Art. 31
Obiectivele prev zute n anexa nr. 4 pentru anul 2005 se aplic pentru ntregul an 2005.

Art. 32
Ordinele prev zute la art. 16 alin. (4), art. 18 i art. 19 alin. (3) se emit n termen de 120 de zile de la data publicrii prezentei hot rri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Prezenta hot rre transpune n legisla ia na ional Directiva Parlamentului i Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendat prin Directiva Parlamentului i Consiliului 2004/12/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia

Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare i marcare a materialelor de ambalaj, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 086/2005. -****PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU Contrasemneaz : Ministrul mediului i gospodririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul economiei i comer ului, Codru Ioan ere Ministrul administra iei i internelor, Vasile Blaga Ministrul integrrii europene, Ene Dinga

ANEXA nr. 1: SEMNIFICAIA TERMENILOR SPECIFICI


1. Semnifica ia termenilor: a) acord voluntar - acord oficial ncheiat ntre autorit ile publice competente i reprezentan ii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc s se conformeze condi iilor acordului, n vederea atingerii obiectivelor prev zute n prezenta hot rre; b) agen i economici - referitor la ambalaje, nseamn furnizorii de materiale de ambalare, produc torii de ambalaje i produse ambalate, importatorii, comercian ii i distribuitorii; c) ambalaj - orice obiect, indiferent de materialul din care este confec ionat ori de natura acestuia, destinat re inerii, protej rii, manipul rii, distribu iei i prezent rii produselor, de la materii prime la produse procesate, de la produc tor pn la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelora i scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj. Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt: c 1) un obiect se consider ambalaj dac ndeplinete condi iile din definiie f r prejudiciul altor func ii pe care acesta le poate ndeplini suplimentar, n m sura n care acesta nu face parte integrant din produs, fiind necesar pentru a con ine, a susine sau a p stra produsul pe toat durata de via a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate mpreun cu produsul. Exemple ilustrative: Sunt considerate ambalaje: cutiile pentru dulciuri, folia protectoare extern a carcasei de compact-disc. Nu sunt ambalaje: vasele (ghivece) pentru flori destinate s con in planta pe durata vie ii acesteia, cutiile de scule, plicurile de ceai, stratul de cear de pe brnzeturi, membranele mezelurilor; c 2) obiectele proiectate i destinate a fi umplute la punctele de vnzare, precum i obiectele "de unic folosin ", vndute umplute sau destinate a fi umplute n punctele de desfacere, sunt considerate ambalaje dac ndeplinesc funcia de ambalare. Exemple ilustrative: Sunt considerate ambalaje (dac sunt destinate a fi umplute la punctul de vnzare): pungi de transport din plastic sau hrtie, farfurii i pahare de unic folosin , filme aderente, pungi pentru sandviuri, folie de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacmurile de unic folosin ; c 3) componentele ambalajelor i elementele auxiliare integrate n ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul n care sunt integrate. Elementele auxiliare ag ate direct de produs sau ata ate de acesta, care ndeplinesc func ii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dac nu sunt parte integrant a produsului i dac nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate mpreun cu produsul. Exemple ilustrative: Sunt considerate ambalaje: etichetele ag ate direct de produs sau ataate acestuia. Sunt considerate ca parte a ambalajului: peria de mascara care este parte a dispozitivului de nchidere, etichetele adezive ata ate altui ambalaj, capsele metalice, man oanele din plastic, dispozitivele de m surare-dozare care formeaz dispozitivul de nchidere pentru detergen i; d) ambalaj primar - ambalaj de vnzare - ambalaj conceput i realizat pentru a ndeplini func ia de unitate de vnzare, pentru utilizatorul final sau consumator, n punctul de achiziie; e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la

punctul de achizi ie o grupare a unui num r de unit i de vnzare, indiferent dac acesta este vndut ca atare ctre utilizator sau consumatorul final ori dac el serve te numai ca mijloc de umplere a rafturilor n punctul de vnzare; el poate fi separat de produs f r a afecta caracteristicile produsului; f) ambalaj ter iar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a u ura manipularea i transportul unui num r de unit i de vnzare sau ambalaje grupate, n scopul prevenirii deterior rii n timpul manipul rii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene; g) ambalaj reutilizabil - ambalaj refolosit pentru acela i scop, a c rui returnare de c tre consumator ori comerciant este asigurat de plata unei sume-sistem depozit, prin reachiziionare sau altfel. Ambalajul reutilizabil se consider introdus pe pia atunci cnd este f cut disponibil pentru prima oar, mpreun cu produsul pe care este destinat s l con in , s l protejeze, s l manipuleze, s l distribuie sau s l prezinte. Ambalajul reutilizabil se consider de eu de ambalaj cnd se nltur , la sfritul duratei utile de via . Ambalajul reutilizabil nu se consider de eu de ambalaj atunci cnd este returnat pentru a fi refolosit. Ambalajul reutilizabil nu se consider ambalaj introdus pe pia atunci cnd este refolosit pentru ambalarea unui produs i f cut disponibil din nou. Cantitatea de de euri de ambalaje reutilizabile generate ntr-un an se consider a fi egal cu cantitatea de ambalaje reutilizabile introduse pe pia a naional n anul respectiv; h) ambalaj de desfacere - ambalaj care ndepline te criteriul c2); i) ambalaj compozit - ambalaj confecionat din materiale diferite care nu pot fi separate manual, nici unul dintre aceste materiale neavnd o pondere semnificativ pentru a putea fi ncadrat la acel tip de material. Ambalajul compozit se raporteaz corespunztor la materialul preponderent ca greutate. j) colectare selectiv - colectarea de eurilor de ambalaje pe tipuri de materiale i/sau sortimente de materiale; k) de euri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinele definiiei de de eu, exclusiv de eurile de produc ie, din anexa nr. IA la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modificri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 . l) de euri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin de euri pe teritoriul na ional dup ce acestea au fost utilizate pentru a con ine, a proteja, a livra i a prezenta produse. Deeurile de ambalaje generate nu includ reziduurile de orice fel, rezultate din produc ia de ambalaje i de materiale de ambalare ori din orice alt proces de producie. Cantitatea de de euri de ambalaje generate ntr-un an se consider a fi egal cu cantitatea de ambalaje introdus pe pia a naional n anul respectiv; m) de euri de ambalaje reciclate - cantitatea de de euri de ambalaje generate care este reciclat , indiferent dac reciclarea se face n ar , ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau n afara Comunit ii Europene; n) de euri de ambalaje valorificate - cantitatea de de euri de ambalaje generate pe plan na ional care este valorificat , indiferent dac valorificarea se face n ar , ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau n afara Comunit ii Europene; o) de euri de ambalaje valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de de euri de ambalaje generate pe plan na ional care este valorificat sau incinerat n instala ii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dac valorificarea sau incinerarea n instala ii de incinerare cu recuperare de energie se face n ar , ntr-un stat membru al Uniunii Europene ori n afara Comunit ii Europene; p) gestionarea deeurilor de ambalaj - gestionarea de eurilor, a a cum este definit n anexa nr. I A la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modificri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 . Deeurile de ambalaje generate n alt stat, care sunt importate n vederea valorific rii/recicl rii, nu se consider ca fiind de euri de ambalaje gestionate pentru ndeplinirea obiectivelor na ionale din prezenta hot rre; q) obiectiv de reciclare - cantitatea total de de euri de ambalaje reciclate, raportat la cantitatea total de de euri de ambalaje generate; r) obiectiv de valorificare sau de incinerare n instala ii de incinerare cu recuperare de energie cantitatea total de de euri de ambalaje valorificat sau incinerat n instala ii de incinerare cu recuperare de energie, raportat la cantitatea total de de euri de ambalaje generat ; s) prevenire - reducerea cantit ii i nocivit ii pentru mediu a materialelor i substan elor

utilizate n ambalaje i de euri de ambalaje, precum i a ambalajelor i deeurilor de ambalaje n cadrul procesului de producie, comercializare, distribu ie, utilizare i eliminare, mai ales prin dezvoltarea de produse i tehnologii curate; t) reciclarea de eurilor de ambalaje - opera iunea de reprelucrare ntr-un proces de producie a de eurilor de ambalaje pentru a fi folosite n scopul iniial sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organic , dar exclude recuperarea de energie; u) reciclare organic - tratarea aerob (compostare) sau anaerob (biometanizare), n condiii controlate, utilizndu-se microorganisme, a p rilor biodegradabile ale de eurilor de ambalaje, care produc reziduuri organice stabilizate sau metan. Depozitarea n depozite nu poate fi considerat reciclare organic ; v) reutilizarea ambalajelor - orice opera ie prin care un ambalaj care a fost conceput i creat pentru a putea ndeplini n cursul ciclului s u de via un num r minim de rotaii este reutilizat ntr-un scop identic celui pentru care a fost conceput, recurgndu-se sau nu la produsele auxiliare existente pe pia , care permit reumplerea ambalajului nsu i; un asemenea ambalaj reutilizat va deveni de eu de ambalaj atunci cnd nu va mai putea fi reutilizat; w) sistem-depozit - sistem prin care cump rtorul, la achizi ionarea unui produs ambalat n ambalaj reutilizabil, pl tete vnz torului o sum de bani care i este rambursat atunci cnd ambalajul este returnat; x) valorificare - orice opera ie aplicabil de eurilor de ambalaje, prev zut n anexa nr. II B la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 ; y) valorificarea energetic - utilizarea de eurilor de ambalaje combustibile ca mijloc de producere a energiei prin incinerarea direct , cu sau f r alte de euri, dar cu recuperare de cldur . 2. Termenii defini i la pct. 1 se completeaz cu termenii definii n anexa nr. I A la Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 78/2000 , aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 , i la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor, cu modific rile i complet rile ulterioare.

ANEXA nr. 2: CERINE ESEN IALE privind compoziia si caracterul reutilizabil si recuperabil al ambalajelor
1. Cerin e eseniale specifice privind fabricarea i compoziia ambalajului: a) ambalajul va fi fabricat astfel nct volumul i greutatea acestuia s fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguran , igien i acceptabilitate att pentru produsul ambalat, ct i pentru consumator; b) ambalajul va fi conceput, fabricat i comercializat ntr-un mod care s permit reutilizarea sau recuperarea sa, inclusiv reciclarea, i s reduc la minimum impactul negativ asupra mediului; c) ambalajul va fi fabricat urm rindu-se reducerea la minimum a coninutului de substan e i materiale toxice i de alte substan e periculoase n materialul de ambalare i n elementele sale, substan e care se pot regsi n emisiile, cenu a sau levigatul care rezult din procesele de eliminare a de eurilor de ambalaje. 2. Cerin e eseniale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj: a) propriet ile fizice i caracteristicile ambalajului trebuie s permit mai multe rota ii n condiii normale de utilizare preconizate; b) ambalajul reutilizat trebuie preg tit, dup caz, pentru a satisface exigen ele n materie de sn tate i de securitate; c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie s devin de eu de ambalaj recuperabil. 3. Cerin e eseniale specifice privind caracterul recuperabil al unui ambalaj: a) ambalajul trebuie s fie astfel fabricat nct s permit , atunci cnd devine de eu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite s fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi n funcie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului; b) ambalajul trebuie s fie astfel fabricat nct s permit , atunci cnd devine de eu de ambalaj, ca de eurile de ambalaj tratate n vederea valorific rii energetice s aib o valoare caloric minim ce s permit optimizarea recuper rii de energie; c) ambalajul trebuie s fie astfel fabricat nct s permit , atunci cnd devine de eu de ambalaj, ca de eurile de ambalaje tratate n vederea compostrii s fie suficient de biodegradabile; d) ambalajul biodegradabil trebuie s fie astfel fabricat nct s permit , atunci cnd devine de eu de ambalaj, o descompunere fizic , chimic , termic sau biologic , astfel nct cea mai mare parte a materialului s se transforme n bioxid de carbon, biomas i ap .

ANEXA nr. 3:

SISTEM DE MARCARE I IDENTIFICARE PENTRU

AMBALAJE
A. Sistem de numerotare i abrevieri pentru mase plastice
Materialul Polietilen tereftalat Polietilena de mare densitate Policlorura de vinii Polietilena de mic densitate Polipropilena Polistiren Abrevierile PET HDPE PVC LDPE PP PS Numerotarea 1 2 3 4 5 6 7 ... 19

B. Sistem de numerotare i abrevieri pentru hrtie i plci fibrolemnoase


Materialul Carton ondulat Carton neondulat Hrtie Abrevierile PAP PAP PAP Numerotarea 20 21 22 23 ... 39

C. Sistem de numerotare i abrevieri pentru metale


Materialul Oel Aluminiu Abrevierile FE ALU Numerotarea 40 41 42 ... 49

D. Sistem de numerotare i abrevieri pentru materiale din lemn


Materialul Lemn Plut Abrevierile FOR FOR Numerotarea 50 51 52 ... 59

E. Sistem de numerotare i abrevieri pentru materiale textile


Materialul Bumbac Iut Abrevierile TEX TEX Numerotarea 60 61 62 ... 69

F. Sistem de numerotare i abrevieri pentru sticl


Materialul Sticl incolor Sticl verde Sticl brun Abrevierile GL GL GL Numerotarea 70 71 72 73 ... 79

G. Sistem de numerotare i abrevieri pentru compozite

Materialul Hrtie si carton/diverse metale Hrtie si carton/plastic Hrtie si carton/aluminiu Hrtie si carton/tabl qalvanizat Hrtie si carton/plastic/aluminiu Hrtie i carton/plastic/aluminiu/tabl galvanizat

Abrevierile*)

Numerotarea 80 81 82 83 84 85 86 ... 89

Plastic/aluminiu Plastic/tabl galvanizat Plastic/diverse metale

90 91 92 93 94

Sticl /plastic Sticl /aluminiu Sticl /tabl qalvanizat Sticl /diverse metale

95 96 97 98 99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunz toare materialului predominant (C/).

ANEXA nr. 4: ETAPIZAREA obiectivelor de valorificare sau incinerare n instala ii de incinerare cu recuperare de energie i, respectiv, reciclare pentru operatorii economici prevzui la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2005-2013
Anul 2005 2006 1) 2007 2008 2) 2009 2010 2011 3) 2012 2013 4) Valorificarea*) (%) 22 32 34 40 45 48 53 57 60 Reciclarea**) % 18 25 28 33 38 42 46 50 55

*) Procentajul minim din greutatea deeurilor de ambalaje introduse pe pia . **) Procentajul minim din greutatea total a materialelor de ambalaj con inute n de eurile de ambalaje introduse pe pia . ncepnd cu anul 2006, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea sticlei, a hrtiei - cartonului i metalului, coninute n de eurile de ambalaje introduse pe pia . ncepnd cu anul 2008, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea hrtiei cartonului i 50% din greutatea metalului, con inute n deeurile de ambalaje introduse pe pia . ncepnd cu anul 2011, cu un procentaj minim de reciclare de 15% din greutatea plasticului i 15% din greutatea lemnului, con inute n de eurile de ambalaje introduse pe pia . ncepnd cu anul 2013, cu un procentaj minim de reciclare de 60% din greutatea sticlei i 22,5% din greutatea plasticului, considerndu-se numai materialul reciclat ca material plastic, coninute n de eurile de ambalaje introduse pe pia . NOT : - ambalajele compozite se ncadreaz n func ie de materialul preponderent; - conform defini iilor din anexa nr. II B la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 426/2001 , reciclarea este una dintre operaiile de valorificare, deci cantit ile valorificate includ cantit ile reciclate; - conform defini iei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformit ii produselor,
4) 3) 2) 1)

ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utiliz rii/consumului propriu, se consider introduse pe pia n momentul importului.

ANEXA nr. 5:
I. Tabelul nr. 1: Cantit ile de de euri de ambalaje generate n Romnia i valorificate sau incinerate n instala ii de incinerare cu recuperare de energie n Romnia sau n ter e ri - tone Valorificate sau incinerate n instalaii de incinerare cu recuperare de energie De euri de ambalaje Reciclare Alte forme de generate material reciclare Total Incinerate n valorificate sau Alte forme instala ii de incinerate n Total Valorificare de incinerare cu instala ii de reciclare energetic valorificare recuperare de incinerare cu energie recuperare de energie (d) (e) (f) * * * ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * ** ** ** ** (g) (h)

Material

(a) Sticl Plastic Hrtie - carton Aluminiu Metal O el Total Lemn Altele Total * ** **

(b)

(c) * * *

** **

** ** * *

* *

Not : 1. Cmpurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estim ri, dar acestea trebuie s se bazeze pe date empirice i trebuie explicate n descrierea metodologiei. 2. Cmpurile * Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estim ri brute. Aceste estim ri trebuie explicate n descrierea metodologiei. 3. Cmpurile ** Furnizarea datelor este voluntar . 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. 5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluznd reciclarea material . 6. Coloana (d) reprezint suma coloanelor (b) si (c). 7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluznd reciclarea i valorificarea energetic . 8. Coloana (h) reprezint suma coloanelor (d) (e) (f) si (g). 9. Procentajul de valorificare sau incinerare n instala ii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a). 10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a). 11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011. II. Tabelul nr. 2: Cantit ile de deeuri de ambalaje trimise n state membre ale Uniunii Europene sau exportate n afara Comunit ii Europene n vederea valorific rii sau inciner rii n instala ii de incinerare cu recuperare de energie - tone De euri de ambalaje trimise n State Membre UE sau exportate c tre ri din afara Comunit ii pentru: Material Reciclare material * * * ** ** Aluminiu Metal Oel Alte forme de reciclare ** ** ** ** ** Valorificare energetic ** ** ** ** ** Alte forme de valorificare ** ** ** ** ** incinerate n instala ii de incinerare cu recuperare de energie ** ** ** ** **

Sticl Plastic Hrtie Carton

Total Lemn Altele Total

* * * *

** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

Not : 1. Datele din tabel se refer numai la cantit ile aferente obliga iilor rezultate din prezenta hot rre. Acestea sunt subscrise datelor furnizate n tabelul 1. Tabelul are doar scop informativ. 2. Cmpurile * : Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estim ri grosiere. Aceste estim ri trebuie explicate n descrierea metodologiei. 3. Cmpurile ** : Furnizarea datelor este voluntar 4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. III. Tabelul nr. 3: Cantit ile de de euri de ambalaje generate n alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunit ii Europene n vederea valorific rii sau inciner rii n instala ii de incinerare cu recuperare de energie
De euri de ambalaje generate n State membre UE sau importate din afara Comunit ii pentru: Material Reciclare material * * * * * * * * * Aluminiu Metal Lemn Altele Total O el Total Alte forme de reciclare * * * * * * * * * Valorificare energetic * * * * * * * * * Alte forme de valorificare * * * * * * * * * Incinerate n instala ii de incinerare cu recuperare de energie * * * * * * * * *

Sticl Plastic Hrtie Carton

Not : 1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt con inute nici n tabelul 1 i nici n tabelul 2 i nu pot fi utilizate pentru ndeplinirea obiectivelor na ionale. 2. Cmpurile * : Furnizarea datelor este voluntar . 3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice. Publicat n Monitorul Oficial cu num rul 639 din data de 20 iulie 2005