Sunteți pe pagina 1din 20

DREPT ADMINISTRATIV II 1.

Precizati care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere

al regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ.


a.

punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, prestarea serviciilor publice b. numai executarea lucrarilor de interes public c. numai prestarea serviciilor publice
CORECTARE: A

2. Care este obiectul contractelor administrative, din punct de vedere al

regimului juridic conform legii 554/2004 legea contenciosului administrativ?


a. b. c.

numai achizitiile publice numai prestarea serviciilor publice punerea in valoare a bunurilor proprietate publica, executarea lucrarilor de interes public, achizitiile publice.
C

CORECTARE:

3. Precizati care sunt caracterele contractelor administrative. a. b. c.

sunt contracte cu titlu gratuit sunt contracte nenumite sunt contracte cu executare succesiva in timp
C

CORECTARE:

4. Care sunt caracterele contractelor administrative? a. b. c.

sunt contracte unilaterale sunt contracte solemne contracte cu titlu gratuit


B

CORECTARE:

5. Intre cine se incheie contractul de concesiune reglementat prin legea

219/1998 privind regimul concesiunilor?


a. b.

un concedent - persoana fizica si un concesionar persoana juridica un concedent autoritate publica si un concesionar persoana fizica sau persoana juridica de drept privat romana sau straina c. orice fel de persoane fizice si juridice, indiferent ce calitate au ei, de concesionar si concedent.
CORECTARE: B

6. In numele cui autoritatea publica poate detine calitatea de concedent in

cadrul unui contract de concesiune?


a. b. c.

in numele unei persoane fizice de drept privat cu sediul n Romnia in numele statului (ministere) autoritatea nu poate detine calitatea de concedent in cadrul unui contract de concesiune
B

CORECTARE:

7. Ce dobandeste cu titlu definitiv sau temporar o persoana juridica denumita

autoritate contractanta in cadrul unui contract de achizitie publica?


a. b. c.

produse, lucrari sau servicii imobile proprietate publica valori mobiliare apartinand unor persoane fizice
A

CORECTARE:

8. Pe baza caror principii se realizeaza atribuirea contractului de achizitie

publica?
a. b. c.

principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul legalitatii principiul legalitatii si principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica
A

CORECTARE:

9. Precizati care sunt primcipiile pe baza carora se realizeaza atribuirea

contractului de achizitie publica.


a.

principiul prioritatii in atribuirea contractului de achizitie publica si principiul legalitatii b. principiul liberei circulatii si principiul eficientei utilizari a fondurilor publice c. principiul transparentei procesului de atribuire a contractului si principiul liberei circulatii
CORECTARE: B

10. Prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie publica? a. b. c.

licitatie - deschisa sau restransa atribuirea directa a contractului de achizitie publica licitatia inchisa
A

CORECTARE:

11. Precizati prin ce procedee se poate face atribuirea contractului de achizitie

publica.
a. b. c.

atribuirea directa a contractului de achizitie publica licitatia inchisa negocierea - competitiva sau cu o singura sursa
C

CORECTARE:

12. Care sunt partile contractului de inchiriere a bunurilor proprietate publica a

statului si a unitatilor administrativ teritoriale?


a.

o persoana de drept public denumita locator si o persoana de drept privat denumita locatar b. numai persoane fizice cu domiciliul in Romania c. numai persoane juridice cu sediul comercial in Romania
CORECTARE: A

13. Care tip de contract administrativ are ca obiect executia uneia sau mai

multor lucrari de constructii in schimbul unui pret?


a. b. c.

contract de lucrari publice contract pentru concesiunea de lucrari contract de asociere in participatiune
A

CORECTARE:

14. Care tip de contract administrativ contract de achizitie publica, acorda

executantului concesionar dreptul de a exploata sau administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp determinata?
a. b. c.

contract de lucrari publice contract pentru concesiunea de lucrari contract de asociere in participatiune
B

CORECTARE:

15. Ce fel de bun se remite spre folosinta temporar, gratuit unei persoane de

drept privat unui comodatar cu obligatia de a-l restitui in natura, in cazul contractului de comodat incheiat de catre organele administratiei publice?
a. b. c.

un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale un bun imobil aflat in proprietate publica un bun imobil aflat in proprietatea unei persoane fizice
A

CORECTARE:

16. Ce fel de bun poate fi bunul ce face obiectul contractului de comodat incheiat

de catre organele administratiei publice? 3

a. b. c.

un bun aflat in proprietatea statului un bun aflat in proprietatea unitatilor administrativ teritoriale un bun aflat in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale.
C

CORECTARE:

17. Conform art.17 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea public si

regimul juridic al acesteia si prevederile OG nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale pot fi date n comodat - imobile din patrimoniul de stat sau unittilor administrativ teritoriale pentru ce destinatii?
a. b.

persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere persoane juridice fara scop lucrativ care desfasoara activitati numai de binefacere sau de utilitate publica c. cabinete medicale.
CORECTARE: C

18. Ce are ca obiect, dupa caz, contractul de parteneriat public-privat? a.

proiectarea, finantarea, constructia si exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public b. instrainarea bunului public dupa finalizarea lucrarilor impuse prin contract c. numai finantarea si transferul oricarui bun public
CORECTARE: A

19. Ce fel de acte juridice sunt contractele administrative? a. b. c.

actele juridice pe care le incheie organele administratiei publice cu cei administrati actele juridice care se incheie intre persoane fizice actele juridice care se incheie intre persoane juridice
A

CORECTARE:

20. Cum sunt clauzele contractelor administrative? a. b. c.

clauzele nu sunt negociabile clauzele sunt negociabile clauzele nu sunt stabilite prin lege
A

CORECTARE:

21. Cum este definit contractul de concesiune? a.

contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei 4

redevente b. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani c. contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute.
CORECTARE: A

22. Cum este definit contractul de achizitie publica? a.

este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute c. contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani.
CORECTARE: B

23. Cum este definit contractul de lucrari publice? a.

este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevzute b. contractul prin care o autoritate publica, numita concedent, transmite pentru o perioada de cel mult 49 de ani unei alte persoane, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente c. este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret
CORECTARE: C

24. Cum este definit contractul pentru concesiunea de lucrari? a.

este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor 5

pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat in forma scrisa prin care o persoana juridica, denumita autoritate contractanta, dobandeste un titlu definitiv sau temporar produse, lucrari sau servicii prin atribuirea unui contract de achizitie publica unui ofertant in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute
CORECTARE: B

25. Cum este definit contractul de grant? a.

este acel contract administrativ incheiat intre o autoritate publica si o persoana de drept privat, numita executant, si care are ca obiect executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, in schimbul unui pret b. este acel tip de contract de achizitie publica, asemanator contractului de lucrari, cu deosebirea ca autoritatea publica, in contrapartida lucrarilor executate, acorda executantului-concesionar dreptul de a expolata sau de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada de timp c. este contractul incheiat intre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunitatile rurale sarace etc. prin care Fondul, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari, transmite acestora, cu titlu gratuit, sume de bani
CORECTARE: C

26. Precizati ce are ca obiect contractul de parteneriat public privat? a. b. c.

proiectarea si finantarea oricarui bun public intretinerea si transferul oricarui bun public dupa caz, proiectarea, finantarea, constructia, exploatarea, intretinerea si transferul oricarui bun public.
C

CORECTARE:

27. Ce reprezinta obiectul contractului de asociere in participatiune? a. b. c.

realizarea unui interes public proiectarea si finantarea oricarui bun public nerealizarea unui interes public
A

CORECTARE:

28. Cine are competenta sa verifice utilizarea grantului, potrivit proiectului

aprobat?
a. b. c.

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala Statul Parlamentul.


A

CORECTARE:

29. Aratati daca din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, contractele

administrative sunt asimiliate actelor administrative.


a. b. c.

nu sunt asimilate actelor administrative sunt asimilate faptelor administrative sunt asimilate actelor administrative.
C

CORECTARE:

30. In ce sens se explica caracterul sinalagmatic al contractelor administrative? a. b. c.

in sensul ca numai autoritatea administrativa are obligatii in executarea contractului in sensul ca numai persoana de drept privat are obligatii in executarea contractului in sensul ca atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat au obligatii in executarea contractului
C

CORECTARE:

31. Precizati ce fel de caracter au contractele administrative. a. b. c.

ele au caracter oneros ele au caracter gratuit ele nu au un anumit character juridic.
A

CORECTARE:

32. Ce fel de contracte sunt contractele administrative? a. b. c.

ele sunt contracte nenumite ele sunt contracte numite ele sunt contracte commune, ca si contractele civile.
B

CORECTARE:

33. Ce fel de reglementare juridica au contractele administrative? a. b. c.

aceste contracte au o reglementare specifica aceste contracte nu au o reglementare specifica aceste contracte au o reglementare specifica contractelor civile.
A

CORECTARE:

34. Cine isi cunoaste intinderea obligatiilor in cazul contractelor administrative? a. b. c.

numai autoritatea administrativa isi cunoaste intinderea obligatiilor numai persoana de drept privat cunoaste intinderea obligatiilor ambele parti, atat autoritatea administrativa, cat si persoana de drept privat cunosc intinderea obligatiilor inca din momentul incheierii contractului. 7

CORECTARE:

35. Precizati cum sunt clauzele contractelor administrative. a. b. c.

clauzele sunt negociabile de catre ambele parti clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa clauzele sunt stabilite in mod bilateral de catre autoritatea administrativa si persoana de drept privat
B

CORECTARE:

36. Precizati ce fel de sanctiune se aplica in cazul contractelor administrative in

cazul in care nu au fost indeplinite formele si procedurile prevazute de lege, avand in vedere faptul ca acestea sunt contracte solemne.
a. b. c.

se aplica sanctiunea nulitatii relative se aplica sanctiunea nulitatatii absolute se aplica atat sanctiunea nulitatii absolute, cat si a nulitatii relative
B

CORECTARE:

37. In ce poate consta obiectul contractelor administrative? a. b. c.

punerea in valoare a bunurilor proprietate publica activitatile de neexecutare a lucrarilor de interes public activitati de neprestare a serviciilor publice
A

CORECTARE:

38. Precizati daca activitatile de prestare a serviciilor publice pot face obiectul

contractelor administrative.
a. b. c.

acestea pot face obiectul contractelor administrative acestea nu pot face obiectul contractelor administrative acestea pot face numai obiectul contractelor civile si comerciale
A

CORECTARE:

39. Pentru ce pot fi utilizate contractele administrative de catre autoritatile

publice?
a.

vinderea bunurilor proprietate publica a statului catre persoane juridice de drept privat straine b. darea in folosinta gratuita, pe termen nelimitat, a bunurilor proprietate publica a statului, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitati de binefacere c. concesionarea serviciilor publice de interes national
CORECTARE: C

40. Care sunt principiile ce stau la baza atribuirii contractului de achizitie

publica?
a. b. c.

principiul liberei circulatii si principiul neconfidentialitatii principiul eficientei utilizari a fondurilor publice si principiul tratamentului egal principiul transparentei decizionale a procedurii de atribuire a contractului si principiul confidentialitatii
B

CORECTARE:

41. Cum se poate atribui contractul de achizitie publica? a. b. c.

prin concurs de oferte prin negociere cu o singura sursa prin cerere competitiva de solutii in cadrul licitatiei electronice
B

CORECTARE:

42. Intre cine se incheie contractul de lucrari publice? a.

acest contract se incheie intre doua autoritati publice si se acorda, de regula, prin negociere directa b. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin concurs de oferte c. acest contract se incheie intre o autoritate publica si o persoana de drept privat si se acorda, de regula, prin licitatie organizata de autoritatea publica.
CORECTARE: C

43. Precizati ce fel de drept acorda autoritatea publica, concesionarului, in cazul

contractului pentru concesiunea de lucrari.


a. b. c.

dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinata dreptul de a administra rezultatul lucrarilor pentru o perioada nedeterminata dreptul de a folosi gratuit rezultatul lucrarilor pentru o perioada determinata
A

CORECTARE:

44. Ce poate constitui obiect al contractului de comodat incheiat de organele

administratiei publice?
a.

un bun aflat in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, inchiriat pe o perioada determinata b. un bun aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale, dat in folosinta gratuita pe o perioada determinata c. un bun aflat in proprietatea publica sau privata a statului, dat in folosinta gratuita pe o perioada nelimitata de timp
CORECTARE: B

45. Care sunt partile contractului de parteneriat public-privat? a. b. c.

o autoritate publica centrala sau locala si una sau mai multe persoane de drept privat o autoritate publica centrala sau locala si, ca beneficiar, o persoana de drept privat orice personae fizice si juridice de drept public si privat, romane si straine.
A

CORECTARE:

46. Precizati ce are ca obiect contractul de grant, incheiat intre Fondul Roman

de Dezvoltare Sociala si reprezentanti ai grupurilor din comunittile rurale sarace.


a.

transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de beneficiari b. transmiterea de sume de bani, cu titlu gratuit, pe baza unui proiect intocmit de Fond c. transmiterea de sume de bani, cu titlu oneros, pe baza unui proiect intocmit de Fond si de beneficiari
CORECTARE: A

47. Ce contract administrativ are ca obiect realizarea unui interes public? a. b. c.

contractul de asociere in participatiune contractul de grant contractul de parteneriat public


A

CORECTARE:

48. Precizati care contract administrativ are ca obiect executia unuia sau multor

lucrari de constructii , in schimbul unui pret.


a. b. c.

contractul de grant contractul de lucrari publice contractul de asociere in participatiune


B

CORECTARE:

49. Ce se intelege prin caracterul oneros al contractelor administrative? a.

autoritatea administrativa urmareste realizarea unui interes public, in timp ce persoana de drept privat urmareste obtinerea unui castig material b. ambele parti ale contractului au obligatii in executarea acestuia c. nu se pune problema caracterului oneros al contractelor administrative, deoarece acestea sunt contracte care se incheie cu titlu gratuit.
CORECTARE: A

50. Explicati de ce contractele administrative sunt contracte de adeziune.

10

a.

deoarece clauzele sunt stabilite in mod unilateral de catre autoritatea administrativa prin caietul de sarcini, in baza prevederilor legale b. deoarece clauzele sunt stabilite in mod bilateral, atat de catre autoritatea administrativa, cat si de catre cealalta parte a contractului c. contractele administrative nu sunt considerate ca fiind contracte de adeziune, ci doar simple contracte civile.
CORECTARE: A

51. Bunurile care apartin statului si unittilor administrativ-teritoriale

constituie:
a. b. c.

un element component al regiilor autonome de interes public local una din principalele directii de actiune ale administratiei publice una din principalele prghii utilizate n scopul realizrii sarcinilor generale ale sistemului organelor administratiei publice.
C

CORECTARE:

52. Domeniul public este alctuit din urmtoarele categorii de bunuri: a. b. c.

bunurile prevzute n anexa la Legea administratiei publice locale bunurile prevzute n anexa la Legea nr.213/1998; orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobndite de stat sau de unittile administrativ-teritoriale prin uzucapiune.
B

CORECTARE:

53. Ca institutie juridic, n raport cu proprietatea public sau n functie de

sfera de cuprinde, domeniul public:


a. b. c.

este o institutie public complex; se suprapune cu notiunea de proprietate public poate cuprinde att bunuri mobile ct si bunuri imobile
C

CORECTARE:

54. Bunurile care apartin domeniului public: a. b. c.

sunt inalienabile, imprescriptibile si sesizabile sunt imprescriptibile extinctiv si achizitiv nu mai fac obiectul dreptului de proprietate public n cazul n care sunt dobndite de ctre un tert prin uzucapiune, n conditiile legii
B

CORECTARE:

55. Proprietatea public se dobndeste:

11

a. b. c.

numai pe ci juridice specifice dreptului comun numai pe ci juridice specifice dreptului public att pe ci specifice dreptului comun ct si pe ci specifice dreptului public
C

CORECTARE:

56. Dreptul de proprietate public poate fi dobndit: a. b.

pe cale natural prin acte de donatie sau legate acceptate de statul romn, prin Ministerul Finantelor Publice c. n orice mod prevzut de Legea privind organizarea Guvernului.
CORECTARE: A

57. Serviciul public reprezint, potrivit opiniilor exprimate n literatura de

specialitate:
a. b. c.

chintesenta administratiei publice vietii sociale fundamentul dreptului privat


A

CORECTARE:

58. Serviciul public reprezint, potrivit opiniilor exprimate n literatura de

specialitate:
a. b. c.

chintensenta principiului securittii sociale fundamentul dreptului public modern activitatea prestat n serviciul comunittii de ctre agentii economici privati
B

CORECTARE:

59. Serviciile publice au aprut ca urmare a constatrii: a. b.

aparitiei nevoilor statului de a asigura controlul asupra diferitelor comunitti constatrii necesittii de multiplicare a formelor de interventie a statului n activitatea agentilor economici c. aparitiei nevoilor sociale ale comunittii a cror satisfacere face necesar interventia statului
CORECTARE: C

60. n raport cu aparitia dreptul public si dreptul privat, serviciul public: a. b. c.

prevaleaz dreptului public prevaleaz dreptului privat este ulterior aparitiei dreptului international privat 12

CORECTARE:

61. Sarcinile de prestatie ale administratiei publice se clasific n: a. b. c.

sarcini de interes particular sarcini de interes local sarcini de important redus pentru a cror satisfacere nu este necesar interventia statului
B

CORECTARE:

62. Activitatea de reprezentare diplomatic a Statului Romn: a. b. c.

este un serviciu public este de interes particular este o sarcin de prestatie ce revine si Ministerului Finantelor Publice
A

CORECTARE:

63. Sunt sarcini de prestatie de interes local ce revin administratiei publice: a. b. c.

serviciul de paz si protectie serviciile de asistent social serviciile de reeducare


B

CORECTARE:

64. Sunt sarcini de prestatie de interes local ce revin administratiei publice: a. b. c.

reprezentarea international alimentarea cu energie eolian canalizarea


C

CORECTARE:

65. Activittile juridice si materiale ale administratiei publice se mpart n: a. b. c.

activitti cu caracter de recomandare activitti cu caracter comercial activitti cu caracter de dispozitie


C

CORECTARE:

66. Prin serviciu public se ntelege: a. b. c.

activitate cu caracter de recomandare restructurarea economico-administrativ organizatia de stat sau a colectivittii locale, nfiintat de autorittile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinte ale membrilor 13

societtii, n regim de drept administrativ sau civil, n procesul de executare a legii


CORECTARE: C

67. Este un serviciu public: a. b. c.

serviciul de igienizare a spatiilor comerciale activitatea de legiferare realizat de Parlament serviciul de asistent sportiv
B

CORECTARE:

68. Potrivit Constitutiei, sunt principii de baz ale administratiei publice

locale:
a. b. c.

principiul independentei serviciilor publice principiul eficientei si eficacittii n administrarea finantelor publice locale principiul deconcentrrii serviciilor publice
C

CORECTARE:

69. Este serviciu public: a. b.

serviciul public de reprezentare n justitie serviciul public de solutionare de ctre instantele judectoresti a litigiilor de drept public si de drept privat c. serviciul public de reconstituire
CORECTARE: B

70. Pentru a ne afla n prezenta unor servicii publice sunt necesare cel putin

urmtoarele conditii:
a. b. c.

existenta unei solicitri exprese adresate statului nfiintarea serviciului s se fac prin ordin al ministrului activitatea serviciului s se desfsoare n realizarea autorittii de stat
C

CORECTARE:

71. Pentru a ne afla n prezenta unor servicii publice sunt necesare cel putin

urmtoarele conditii:
a. b.

existenta unei legi care s reglementeze nfiintarea serviciului adoptarea sau emiterea de ctre autoritatea competent a actului de nfiintare a serviciului public c. activitatea serviciului s se desfsoare printr-un agent economic
CORECTARE: B

14

72. Regimul juridic aplicabil serviciilor publice este format: a.

numai din regulile instituite prin actul de nfiintare, organizare si functionare a serviciului b. din totalitatea normelor de drept aplicabile nfiintrii, organizrii si prestrii serviciului public c. numai din norme de drept public
CORECTARE: B

73. Regimul juridic aplicabil serviciilor publice: a. b. c.

este format din norme de drept public si de drept privat este reprezentat de normele de drept public aplicabile const n reglementrile de drept public adoptate sau emise de autorittile competente
B

CORECTARE:

74. Sub aspectul denumirii si n raport cu utilitatea public, serviciul public: a. b. c.

mai este cunoscut si sub denumirea de serviciu de utilitate public se diferentiaz de serviciul de utilitate public este o specie a serviciului de utilitate public
B

CORECTARE:

75. Serviciul public se diferentiaz de serviciul de utilitate public prin una

din urmtoarele caracteristici care i sunt specifice:


a.

este realizat de o structur organizatoric de drept privat, cum este cazul societtilor comerciale care asigur serviciul public de salubrizare b. nu este supus tutelei administrative c. este supus reglementrilor si controlul statului cu privire la formarea si utilizarea resurselor financiare
CORECTARE: C

76. n raport de forma de organizare, serviciile publice se mpart n: a.

organe ale administratiei publice; institutii publice; regii autonome, societti si companii nationale de interes public b. organe ale administratiei publice si societti comerciale c. institutii publice si agenti economici
CORECTARE: A

77. Sub aspectul nfiintrii si finantrii, serviciile publice care functioneaz

15

sub form de organe ale administratiei publice:


a. b.

pot fi nfiintate prin hotrre a consiliului de stat sunt finantate exclusiv din resurse bugetare, constituite din taxele si tarifele percepute pentru serviciile prestate c. pot fi nfiintate de Parlament
CORECTARE: C

78. Sub aspectul nfiintrii, serviciile publice care functioneaz sub form de

organe ale administratiei publice:


a. b. c.

pot fi nfiintate de consiliul de stat pot fi nfiintate prin decret-lege pot fi nfiintate prin ordin al ministrului
C

CORECTARE:

79. Sub aspectul activittii desfsurate, a sumelor percepute pentru

activitatea desfsurat si al periodicittii si ritmicittii activittii, serviciile publice care functioneaz sub form de organe ale administratiei publice:
a. b. c.

si desfsoar activitatea numai n mod gratuit si din oficiu pot percepe taxe, tarife si contraprestatii pentru serviciile prestate si desfsoar activitatea n mod continuu si ritmic, dup programe aduse la cunostinta publicului
C

CORECTARE:

80. Sunt principii de organizare si functionare a serviciilor publice: a. b. c.

principiul independentei principiul proportionalittii principiul continuittii


C

CORECTARE:

81. Sunt principii de organizare si functionare a serviciilor publice: a. b. c.

principiul inamovibilittii principiul independentei principiul eficientei si eficacittii


C

CORECTARE:

82. Sunt servicii publice: a. b.

serviciul de alimentare cu energie eolian serviciul de transport n regim de taxi 16

c.

serviciul de administrare a domeniului privat al unittilor administrativteritoriale


C

CORECTARE:

83. Sunt servicii publice: a. b. c.

producerea energiei eoliene n sistem centralizat furnizarea energiei termice n sistem centralizat reducerea zgomotului
B

CORECTARE:

84. Sunt servicii publice: a. b. c.

serviciile comunitare de utilizri publice canalizarea si epurarea apelor riverane distributia de energie termic n sistem centralizat
C

CORECTARE:

85. Sunt servicii publice: a. b. c.

salubrizarea incintelor administrarea domeniului public si privat al unittilor administrativ-teritoriale transportul local n regim de taxi
B

CORECTARE:

86. Sunt servicii publice: a. b. c.

serviciul public de lectur eliberarea biletelor de tratament medical nmatricularea bicicletelor


A

CORECTARE:

87. Trsturile actului administrativ sunt: a. b.

este forma juridic principal de activitate a administratiei publice; reprezint o manifestare de voint expres, bilateral si supus unui regim de putere public; c. nu produce efecte juridice, adic nu d nastere, modific sau stinge raporturi juridice de drept administrativ
CORECTARE: A

88. Sunt caracteristici ale actului administrativ: a.

actul administrativ este, n principiu, irevocabil 17

b.

actul administrativ este adoptat/emis de ctre o autoritate public n vederea organizrii executrii legii si executrii n concret a acesteia c. actul administrativ trebuie nvestit cu formul executorie
CORECTARE: B

89. Principiul legalittii actului administrativ presupune urmtoarele: a.

actul administrativ s respecte doar conditiile de oportunitate existente n momentul emiterii/adoptrii acestuia; b. actul administrativ s fie emis/adoptat n limitele competentei legale a autorittii publice ierarhic superioare; c. calitatea actului administrativ de a corespunde Constitutiei si legii n baza si n executarea creia a fost emis.
CORECTARE: C

90. Principiile care stau la baza procedurii administrativ-jurisdictionale sunt: a. b. c.

principiul contradictorialittii si principiul asigurrii dreptului la aprare principiul subordonrii activittii administrativ-jurisdictionale celei judiciare principiul disponibilittii.
A

CORECTARE:

91. Reclamantul poate introduce actiunea n contencios administrativ la: a. b.

instanta de la sediul autorittii publice prte la alegere ntre instanta de la domiciliul/sediul reclamantului si cea de la sediul autorittii publice c. mai nti la instanta de la sediul autorittii publice prte si ulterior la domiciliul reclamantului
CORECTARE: B

92. Sistemul dualist de jurisdictie n materia contenciosului administrativ este

reglementat n:
a. b. c.

Franta, Belgia, Italia, Germania; Romnia si Spania Finlanda si Anglia.


A

CORECTARE:

93. Temeiul constitutional al contenciosului administrativ este: a. b. c.

numai art. 52 din Constitutie, republicata; numai art. 126 alin.(6) din Constitutie, republicata art. 52 si art. 126 alin. (6) din Constitutie, republicata. 18

CORECTARE:

94. Contenciosul administrativ se refer la: a.

totalitatea litigiilor dintre autorittile publice si particulari, solutionate de instante judectoresti specializate b. activitatea de control exercitata asupra autorittilor executive; c. ori procedura prealabila solutionata pe calea recursului gratios sau ierarhic
CORECTARE: A

95. Ministerul Public particip n litigiile de contencios administrativ n

urmtoarele situatii:
a.

sesizeaz instanta de contencios administrativ competent, cnd apreciaz c prin emiterea unui act administrativ normativ se vatm un interes legitim public b. n orice faz a procesului la solutionarea cererilor n contencios administrativ, avnd ca obiect anularea unui act administrativ individual; c. cnd instanta de contencios administrativ dispune, din oficiu, introducerea n cauz a Ministerului Public, pentru aprarea unor drepturi si interese legitime private.
CORECTARE: A

96. In cazul actiunilor promovate de Agentia Nationala a Functionarilor

Publici procedura prealabil este:


a. b. c.

facultativa obligatorie; poate fi urmat concomitent cu actiunea n contencios administrativ


A

CORECTARE:

97. Pot fi persoane vtmate, n sensul legii contenciosului administrativ si: a.

un grup de persoane fizice, cu personalitate juridic, titular al unor drepturi si interese publice b. organisme sociale care invoc o vtmare, printr-un act administrativ, a unui interes legitim public c. un grup de persoane fizice, fr personalitate juridic, titular al unor drepturi si interese legitime publice
CORECTARE: B

98. Notiunea de autoritate public, reprezint potrivit dispozitiilor legii

contenciosului administrativ:
a.

orice organ de stat sau al unittilor-administrativ teritoriale care actioneaz, n regim de putere public, pentru satisfacerea interesului public general 19

b. c.

orice formatiune politic reprezentat n Parlamentul Romniei persoane fizice, care au statut de utilitate public sau presteaz un serviciu public, n regim de putere public.
A

CORECTARE:

99. Forma scris a actului administrativ este necesar pentru: a. b. c.

publicarea n Monitorul Oficial al Romniei executarea si respectarea ntocmai de ctre cei crora li se adreseaz posibilitatea revocrii de ctre organul emitent sau cel ierarhic superior.
B

CORECTARE:

100. Dreptul de tutela administrativ se exercit prin: a. b. c.

Prefect Guvern Agentia National de Administrare Fiscal


A

CORECTARE:

20