Sunteți pe pagina 1din 3

Emitent: Guvernul Hotarire nr.

127 din 03/30/1994 privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului inconjurator Monitorul Oficial nr. 94 din 04/12/1994 In temeiul Legii 9/1973 privind protectia mediului inconjurator si al dispozitiilor legale care decurg din ratificarea conventiilor internationale din domeniul protectiei mediului, Guvernul Romaniei hotaraste: ART. 1 Constituie contraventii la normele privind protectia mediului inconjurator urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni, si se sanctioneaza astfel: (1) Cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei pentru persoane fizice si de la 100.000 la 250.000 lei pentru persoane juridice: a) aruncarea sau depozitarea de deseuri menajere si stradale in afara amplasamentelor autorizate; b) neluarea, de catre detinatorii de terenuri, astfel cum sint definiti in art. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, precum si de catre administratorii legali, a masurilor de salubrizare si amenajare a terenurilor neocupate productiv sau functional din intravilan, inclusiv din curtile si perimetrele obiectivelor economice si sociale; c) neluarea, de catre serviciile publice si agentii economici responsabili, a masurilor de salubrizare stradala, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si parcurilor publice; d) neluarea, de catre administratorii legali, a masurilor de interzicere a accesului vehiculelor cu tractiune mecanica sau animala in perimetrul parcurilor publice, de odihna si agrement, precum si in perimetrul zonelor cu regim de protectie, cu exceptia celor care deservesc gospodarirea acestora; e) organizarea de antrenamente sportive, demonstratii sau competitii automoto in perimetrul zonelor de odihna si agrement, al zonelor protejate, pe plajele amenajate si in alte zone vulnerabile ecologic; f) neluarea, de catre administratorii pietelor agroalimentare, a masurilor de salubrizare si igienizare necesare in perimetrul acestora; g) recoltarea, de catre persoane neautorizate, a florilor sau a altor parti de plante din parcuri publice, din amenajamente peisagistice, spatii verzi, aliniamente stradale si de-a lungul cailor de comunicatie; h) recoltarea sau capturarea in scopul comercializarii si comercializarea, inclusiv la export, de catre persoane neautorizate, a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica: puieti si muguri de rasinoase, flori de nufar, fructe si ciuperci de padure, ramuri de visc, peste, raci, broaste, melci, scoici, lipitori, pasari si oua de pasari de apa, pasari mici cintatoare si alte asemenea specii de plante si animale salbatice sau parti ale acestora, cu exceptia speciilor de interes vinatoresc care se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale. Sanctiunile se aplica si administratorilor de piete care permit comercializarea acestor produse de catre persoane care nu poseda autorizatia de recoltare si comercializare emisa de autoritatile competente; i) dislocarea, deteriorarea sau distrugerea marcajelor si a panourilor de avertizare destinate protectiei mediului; j) arderea miristilor, a vegetatiei lemnoase si ierboase, indiferent de destinatia terenului si de detinator, inclusiv de pe terenurile limitrofe cailor de comunicatie, cu exceptia cazurilor permise de autoritatile pentru mediu. (2) Cu amenda de la 100.000 la 250.000 lei pentru persoane fizice si de la 250.000 la 500.000 lei pentru persoane juridice: a) nerealizarea, de catre agentii ecocomici si serviciile publice de specialitate, a atributiilor specifice privind asigurarea protectiei mediului in sectoarele de care raspund;

b) schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi, fara acordul autoritatilor pentru mediu competente, precum si realizarea de constructii sau orice alte amenajari in perimetrul acestora. Sanctiunea se aplica atit celor care aproba realizarea de constructii si alte amenajari, cit si celor care, cu nerespectarea dispozitiilor legale, realizeaza constructii si orice amenajari in perimetrul spatiilor verzi; c) culegerea, detinerea si/sau comercializarea plantelor declarate monumente ale naturii, capturarea prin orice mijloace, detinerea si/sau comercializarea animalelor declarate monumente ale naturii, precum si dislocarea, detinerea si/sau comercializarea, inclusiv la export, a unor piese mineralogice, speologice si paleontologice provenite din locuri declarate monumente ale naturii sau din colectii de asemenea piese, cu exceptia cazurilor autorizate de autoritatile pentru mediu si/sau alte autoritati competente; d) refuzul accesului persoanelor imputernicite de autoritatile pentru mediu la instalatiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele si instalatiile de epurare, precum si in spatiile sau in zonele in care sau din care poate fi periclitat mediul inconjurator; e) refuzul de a prezenta autoritatilor pentru mediu sau imputernicitilor acestora datele rezultate din sistemul propriu de masurare si control al emisiilor de poluanti in mediu, precum si alte date necesare verificarilor cu privire la incadrarea in normele legale de protectie a mediului; f) neprezentarea, in termenul stabilit de catre autoritatilor pentru mediu, a documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de mediu; g) neluarea, de catre proprietarii sau administratorii legali, a masurilor de salubrizare si igienizare a terenurilor aferente campingurilor, satelor si taberelor de vacanta, cabanelor, plajelor, statiilor de benzina si service auto, obiectivelor comerciale si turistice de orice fel, precum si a perimetrelor din vecinatatea acestora; h) capturarea, detinerea, transportul, comercializarea, schimbul de animale salbatice terestre sau acvatice, care fac obiectul conventiilor internationale privind controlul international al comertului cu specii de flora si fauna salbatica amenintate cu disparitia, de catre persoane fizice sau juridice care nu poseda autorizatie din partea autoritatilor competente, potrivit dispozitiilor legale; i) organizarea de menajerii, gradini zoologice sau parcuri zoologice de orice fel fara acord si/sau autorizatie de mediu; j) neasigurarea si nerespectarea conditiilor de tinere in captivitate a animalelor, inclusiv a celor domestice, potrivit cerintelor biologice de spatiu, hrana si igiena sau supunerea acestora la proasta intretinere sau la tratament incompatibil cu normele de protectie a animalelor; k) neluarea, de catre proprietarii sau administratorii legali ai parcurilor, ai rezervatiilor naturale si ai gradinilor zoologice, a masurilor necesare pentru mentinerea animalelor salbatice in limitele habitatelor lor naturale sau amenajate, in vederea asigurarii securitatii oamenilor si prevenirii prejudicierii bunurilor acestora; l) nerespectarea, de catre persoanele fizice si juridice, a dispozitiilor legale privind conditiile de detinere, ingrijire, supraveghere si circulatie a animalelor domestice, a ciinilor de paza, de vinatoare, a animalelor de apartament, a animalelor de sport si a animalelor de experienta. Sanctiunea se aplica si serviciilor publice de specialitate care au competenta aplicarii si controlului respectarii dispozitiilor legale privind detinerea, ingrijirea si supravegherea animalelor. (3) Cu amenda de la 250.000 la 500.000 lei pentru persoane fizice si de la 500.000 la 1.000.000 lei pentru persoane juridice: a) inceperea de lucrari si realizarea oricaror obiective de constructiimontaj fara acordul de mediu emis de autoritatea pentru mediu competenta; b) punerea in functiune de noi capacitati de productie sau schimbarea profilului celor existente, precum si organizarea si desfasurarea de activitati cu impact asupra mediului, fara autorizatia de mediu emisa de autoritatea pentru mediu competenta; c) nerespectarea prevederilor acordului sau autorizatiei de mediu emise de autoritatile de mediu competente, in baza documentatiilor prezentate;

d) evacuarea de noxe in atmosfera, in ape si pe soluri, precum si producerea de zgomote si vibratii peste limitele admise de standardele si normele legale; e) neaducerea, de indata, la cunostinta autoritatilor pentru mediu si celorlalte autoritati competente, de catre agentii economici responsabili, a producerii sau iminentei producerii oricaror accidente care prezinta pericol pentru calitatea mediului, pentru sanatatea populatiei, a animalelor si a plantelor, precum si neluarea masurilor necesare pentru limitarea si evitarea efectelor negative ale acestora; f) neluarea, de catre agentii economici care desfasoara activitati periculoase pentru mediu, a masurilor speciale prevazute de dispozitiile legale privind siguranta functionarii si exploatarii instalatiilor si echipamentelor, pentru reducerea riscului de accident cu efecte asupra mediului; g) nerespectarea dispozitiilor legale cu privire la fabricarea, comercializarea, distributia, transportul, depozitarea si utilizarea produselor toxice si periculoase, inclusiv a produselor de uz fitosanitar si a ambalajelor acestora; h) nerespectarea, de catre serviciile publice de specialitate si agentii economici responsabili, a dispozitiilor legale cu privire la colectarea, sortarea, recuperarea si reciclarea produselor, a ambalajelor si deseurilor reciclabile provenite din activitati industriale, agricole, urbane si de constructii, precum si a celor privind depozitarea, distrugerea si neutralizarea celor nevalorificabile; i) neorganizarea de catre serviciile publice de specialitate si neasigurarea de catre agentii economici responsabili a masurilor si mijloacelor de colectare , transport, depozitare, sortare, recuperare si valorificare a ambalajelor si deseurilor reciclabile provenite de la populatie sau pentru depozitarea si distrugerea celor nereciclabile; j) neluarea, de catre detinatorii sau administratorii legali, a masurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau functional de-a lungul cailor de comunicatie rutiere, feroviare si de navigatie, inclusiv in autogari, gari si porturi; k) nerespectarea dispozitiilor legale privind organizarea de santier la lucrarile de constructii-montaj; l) distrugerea, prin orice mijloace, a vegetatiei ierboase si lemnoase din perdelele de protectie existente; m) desfasurarea, in perimetrul rezervatiilor naturale, al parcurilor naturale si nationale, in perimetrele rezervatiilor biosferei, precum si in alte zone cu regim special de protectie, a oricaror activitati fara acord sau autorizatie de mediu, emise de autoritatea pentru mediu competenta, sau cu incalcarea prevederilor acestora; n) nerespectarea, de catre proprietarii sau administratorii legali, indiferent de destinatia terenurilor si de detinator, a dispozitiilor in vigoare si a masurilor speciale stabilite de autoritatea pentru mediu, pentru protectia si conservarea unor zone de habitat natural si a diversitatii biologice, in special pentru protectia speciilor de plante si animale ce constituie monumente ale naturii sau sint amenintate cu disparitia; o) neluarea, de catre contravenient, a masurilor dispuse de autoritatea pentru mediu, in scopul repararii prejudiciului adus mediului prin savirsirea faptei contraventionale. ART. 2 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 1 si aplicarea amenzilor se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si, dupa caz, de personalul imputernicit al Ministerului Sanatatii, de persoanele imputernicite de primari si prefecti, precum si de catre ofiterii si subofiterii Ministerului de Interne si de personalul Politiei sanitare-veterinare. (2) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plingere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia. (3) Plingerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, care o inainteaza, spre solutionare, judecatoriei in a carei raza teritoriala s-a savirsit contraventia. (4) Contraventiile prevazute la art. 1 le sint aplicabile dispozitiile Legii 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.