Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL CARIEREI FUNCTIONARILOR PUBLICI INSTITUTIA PUBLICA CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA, STUDIU DE CAZ 4.

1 Scurta prezentare a Consiliului Judetean Constanta


Consiliul Judetean Constanta (CJC) este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Acesta este compus din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Consilul Judetean Constanta isi desfasoara activitatea pe baza Legii 215/2001, republicata in 2007, care a largit autonomia consiliilor judetene. In sedinta de constituire a acestei insittutii au fost alesi doi membri in calitate de vicepresedinti, unul in calitate de presedinte si inca unul care ocupa rolul de secretar general al judetului. Presedintele, vicepresedintele si secretarul general al judetului, impreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean, constituie o structura functionala cu activitate permanenta desfasurata in scopul fundamentarii, derularii si indeplinirii competentelor legale ale Consiliului Judetean Constanta. In exercitarea atributiilor, compartimentele de specialitate colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale care functionaeaza in judetul Constanta, respectiv cu conducerile institutiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judetean. Personalul din aparatul propriu de specialitate este alcatuit din functionari publici, numiti in functii publice prin dispozitia Presedintelui Consilului Judetean, in conditiile legii, si din personal contractual care desfasoara in principal activitati administrative si de secretariat. Functiile publice sunt de executie si conducere si se stabilesc prin hotarare a Consililui Judetean Constanta, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. 4.2 Atributii

Consiliul Judetean, ca autoritate deliberativa a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, indeplineste urmatoarele atributii principale1[1]:

alege din randul consilierilor un presedinte si 2 vicepresedinti;

aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a

consiliului judetean, numarul de personal 525c25f in limitele normelor legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, a institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean; adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;

coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea

realizarii serviciilor publice de interes judetean;

aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de

utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii;

administreaza domeniul public si domeniul privat al judetului;

hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate

publica a judetului sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; hotaraste cu privire la vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, in conditiile legii;

hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in

conditiile legii; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii institutiilor si serviciilor publice pe care le-a infiintat si le aplica, daca este cazul, sanctiuni disciplinare, in conditiile legii;

stabileste, pe baza consultarii autoritatilor administratiei publice locale comunale si

orasenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti implicate;

aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a

intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor comunale si orasenesti; in acest sens consiliul judetean poate infiinta servicii publice specializate;

asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de cultele religioase

precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive;

infiinteaza institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor

copilului si asigura buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare;

analizeaza propunerile facute de autoritatile administratiei publice locale comunale

si orasenesti, in vederea elaborarii de prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator;

hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale

administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune. Pe langa toate aceste atributii, Consilul Judetean Constanta mai indeplineste si alte atributii prevazute de lege. 4.3 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean Constanta Cuprinde urmatoarele dispozitii importante: Constituirea Consiliului judetean Atributiile Consiliului judetean Functionarea Consiliului judetean cu urmatoarele parti: A. Reglementari generale: - Desfasurarea sedintelor; - Procedura initierii proiectelor de hotarare; - Procedura de vot. B. Exercitarea mandatului de consilier: - Norme privind exercitarea mandatului de consilier; - Absente si demisia; - Sanctiuni; - intrebari si Interpelari, Informarea consilierilor, Petitii.

C. Functionarea Directiilor pe domenii de specialitate, dupa cum urmeaza: Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Constanta este organizat, potrivit legii, prin hotarare a Consilului Judetean, in 7 directii si doua compartimente, astfel: A. Directia Integrare Europeana si Coordonare; B. Directia Control; C. Directia pentru Cultura, Invatamant, Sport, Sanatate; D. Directia Comert, Turism, Servicii Publice; E. Directia Buget-Finante; F. Directia Administratie Publica si Juridica; G. Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului; H. Compartiment Audit; I. Compartiment Arhitect sef al Judetului. A. Directia Integrare Europeana si Coordonare. Directia Integrare Europeana si Coordonare indeplineste atributii de coordonare a activitatilor directiilor din Consiliul Judetean precum si in domeniul pregatirii si participarii Consiliului Judetean la programele de dezvolatare economico-sociala a judetului in contextul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, a parteneriatelor cu alte autoritati publice din tara si din strainatate, cu operatori economici si institutii financiare si valorificare optima a resurselor locale, urmarindu-se cresterea gradului de civilizatie in localitatile judetului. Directia este condusa de un director executiv-coordonator si un director executiv adjunct si are in componenta 3 servicii: 1. Serviciul dezvoltare regionala, managementul proiectelor, strategii si parteneriate. 2. Serviciul informatica. 3. Serviciul agricultura, Industrie si dezvoltare rurala B. Directia Control

Directia Control este structura organizatorica a Consiliului Judetean condusa de un director executiv, avand urmatoarele atributii: - monitorizeaza autoritatile publice locale, municipale, orasenesti sau comunale, in ceea ce priveste respectarea legalitatii emiterii actelor administrative in domeniile in care Legea 50/1991, republicata cu modificarile ulterioare, prevede controlul din partea Consiliului Judetean; - organizeaza intalniri cu reprezentantii Primariilor din judetul Constanta in vederea dezbaterii actelor normative ce privesc autonomia locala, descentralizarea serviciilor publice; - urmareste respectarea hotararilor adoptate de Consiliul Judetean. C. Directia pentru Cultura, Invatamant, Sport, Sanatate Aceasta directie este condusa de un director executiv, fiind compusa din doua servicii:
1. Compartimentul coordonarea institutiilor de cultura, invatamant 2. Serviciul promovare, sport, tineret, sanatate

Are urmatoarele atributii: - elaboreaza progrmul anual al actiunilor si evenimentelor culturale organizate de Consiliul Judetean; - participa la proiectele si manifestarile culturale din judet si din tara, initiate de Consiliul Judetean si institutiile sale de cultura, implicandu-se in realizarea lor; - colaboreaza cu Inspectoratul Scolar Judetean in vederea crearii mediului specific necesar desfasurarii procesului de invatamant din judetul Constanta. D. Directia Comert, Turism, Servicii Publice Directia Comert, Turism, Servicii Publice reprezinta parte componenta a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean, fiind condusa de un director executiv. Directia are in componenta:
1. Serviciul turism, Agroturism;

2.

Compartiment Comert, Servicii Publice si Agrement

Indeplineste rumatoarele atributii: - evalueaza resursele turistice naturale si a valorile de inters turistic existente, in vederea evaluarii unui plan de actiune; - realizeaza si promoveaza proiecte privind obiectivele de agrement si servicii publice din domeniul turismului; - se preocupa de perfectionarea pregatirii personalului comparimentului prin participare la seminarii, cursuri de perfectionare. E. Directia Buget-Finante Directia Buget-Finante este compartimentul de specialitate care asigura indeplinirea atributiilor Consiliului Judetean Constanta in elaborarea si fundamentarea bugetului proporiu al judetului, urmarirea acestuia pe criterii de oportunitate, eficienta si legalitate a angajarii cheltuielilor. Directia este condusa de un director executiv, avand in componenta urmatoarele servicii:
1. 2. 3. Serviciul Contabilitate; Serviciul Buget;

Compartimentul Administrativ, Aprovizionare, Resurse Materiale.

Cateva dintre atributiile acestei directii sunt: - organizeaza si conduce evidenta contabila a sumelor primite din bugetul local pentru executarea cheltuielilor proprii si ale unitatilor subordonate; - exercita controlul financiar preventiv pentru platile de valori materiale din bugetul propriu si pentru alte operatiuni specifice, potrivit reglementarilor in vigoare; F. Directia Admnistratie Publica si Juridica Directia Administratie Publica si Juridica indeplineste atributii in domeniul administratiei publice locale privind activitatile juridice, coordonarea activitatilor consiliilor locale, secretariat si relatii cu comisiile Consiliului Judetean. Directia este condusa de un director executiv.

Atributiile Directiei se realizeaza conform organigramei, prin trei servicii si un birou astfel:
1. 2. 3. 4. Serviciul Administratie Publica Locala; Serviciul Resurse Umane, Salarizare, C.I.C; Biroul Secretariat, Arhiva Publica.

Serviciul Juridic, Relatii Publice, Secretariat A.T.O.P;

Serviciul de Resurse Umane, Salarizare, C.I.C are urmatoarele atributii: - asigura aplicarea reglementarilor legale in vigoare privind salarizarea personalului din aparatul propriu de specialitate; - organizeaza si urmareste activitatea de perfectionare a pregatirii profesionale a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Judetean si al consiliilor locale, in colaborare cu Centrul Nationale si Centrul Regionale de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala; - intocmeste si prezinta spre aprobare organigrama, statele de functii si de personal ale aparatului propriu, acorda sprijin si indrumare consiliilor locale la intocmirea propriilor state de functii si de personal; - organizeaza concursuri pentru angajarea salariatilor, promovarea in clase si grade profesionale; - efectueaza lucrarile legate de incadrarea, pensionarea si incetarea contractului de munca, pentru personalul contractual din cadrul Consiliul Judetean Constanta; - in colaborare cu serviciile buget si contabilitate stabileste necesarul fondului de salarii si alte drepturi de personal, in vederea intocmirii proiectului de buget; - constituie sistemul si administreaza baza de date privind evidenta functiilor si functionarilor publici din cadrul aparatului propriu de specialitate si transmite modificarile intervenite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici; - asigura intocmirea contractelor de munca ale personalului din aparatul propriu de specialitate care nu are statut de functionar public; - intocmeste si tine evidenta legitimatiilor de transport pentru persoanele ce au munca de teren;

- asigura intocmirea, completarea si pastrarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din aparatul proriu de specialitate, precum si a cartilor de munca ale acestora; - tine evidenta declaratiilor de avere; - intocmeste si transmite Directiei de Statistica si Directiei Generale a Finantelor Publice, trimestrial si semestrial, situatiile statistice privind structura socio-profesionala a aparatului propriu si cheltuielile de personal realizate. G. Directia Urbanism, Amenajarea Teritoriului Directia Urbanism, Amenajarea teritoriului este structura organizatorica a Consiliului Judetean condusa de un director executiv, avand in componenta urmatoarele servicii si compartimente:
1. Serviciul Tehnic, Investitii, Amenajarea Teritoriului. 2. 3. Serviciul Urbanism Compartiment Patrimoniu

H. Compariment Audit Compartimentul Audit exercita auditarea si controlul financiar intern asupra tuturor activitatilor desfasurate de Consiliul Judetean, precum si a celor desfasurate de institutiile aflate sub autoritate sa cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. Compartimentul este condus de un sef de compartiment. I.Compartiment Arhitect Sef al Judetului Cateva dintre atributiile acestui compartiment sunt: asigurarea promovarii arhitecturii in localitatile urbane si rurale ale judetului in conditii de functionalitate si estetica conforme dezvoltarii urbane; efectuarea unor deplasari in teren in urma carora intocmeste referate privitor la contextul urban constatat si concordanta cu prevederile certificatului de urbanism emis anterior. Directorii executivi ai directiilor si sefii celorlalte compartimente de specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judetean sunt in relatii de subordonare ierarhica functionala cu

presdedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului, avand obligatia de a aduce la indeplinire rezolutii, notele de serviciu, precum si orice alte sarcini stabilite de catre acestia. Compartimentele de specialitate din aparatul propriu de specialitate indeplinesc si alte atributii incredintate de Consiliul Judetean, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al judetului. 4.4 Organigrama Consiliului Judetean Constanta

Fig. 4.1 Organigrama Consiliului Judetean Constanta2[2]

4.5 Studiu de caz: Managementul carierei functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Constanta Adresandu-ma departamentului de Resurse Umane al Consiliului Judetului Constanta, primul lucru care mi s-a sugerat pentru a intelege evolutia unui functionar public a fost studierea Statutului functionarului public (Legea 188/1999, cu modificarile ulterioare). Din aceasta lege reiese ca principalele caracteristici ale carierei in ceea ce priveste functia publica sunt stabilitatea si continuitatea . Stabilitatea functionarului este o consecinta a continuitatii functiei publice. Dreptul la cariera presupune, in primul rand, dreptul la stabilitatea in functie. Functia publica face parte dintr-un sistem ierarhic. Atunci cand un functionar public a ocupat o anume pozitie in sistem, de cele mai multe ori prin concurs, are dreptul sa ramana pe toata durata vietii active in sistemul administrativ. De altfel, dreptul la cariera implica dreptul la avansare. In acest context se poate vorbi de un sistem de cariera, ca un ansamblu de metode de apreciere a activitatii profesionale a functionarului. Cariera in functia publica cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana in momentul incetarii acestui raport, in conditiile legii3[3]. Cariera functionarului public are o structura proprie, fiind organizata pe grade, clase, trepte. Aceasta structura este prezentata in Legea 188/1999, privind Statutul functionarilor publici, in capitolul 2, intitulat Categorii statutare de functionari publici si clasificarea functiilor publice, sectiunea a II-a, Structura carierei functionarilor publici: grade, clase, trepte, art.10-14. Dreptul la cariera al functionarilor publici presupune, in primul rand, dreptul la stabilitatea in functie. Acestui drept i se asociaza principiul continuitatii in exercitarea unei functii publice, avand in vedere faptul ca satisfacerea interesului public general este o necesitate permanenta in orice sistem administrativ, iar resursele umane din institutiile publice sunt direct raspunzatoare de realizarea acestuia.

EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DE CONDUCERE SI DE EXECUTIE Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplica fiecarui functionar public, in raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite in baza atributiilor prevazute in fisa postului. Principalele elemente care trebuie avute in vedere la intocmirea fisei postului sunt cuprinse in modelul anexat. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se realizeaza prin raportarea criteriilor de performanta la gradul de indeplinire a obiectivelor individuale prevazute pentru perioada evaluata. Perioada de evaluare este cuprinsa intre datele de 1 decembrie si 31 decembrie ale anului pentru care se evalueaza performantele profesionale individuale ale functionarilor publici. Procedura de evaluare se realizeaza in urmatoarele 3 etape: a) completarea raportului de evaluare de catre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea raportului de evaluare. In vederea completarii raportului de evaluare, evaluatorul: a) analizeaza indeplinirea obiectivelor individuale fixate; b) noteaza criteriile de performanta in functie de importanta acestora; c) stabileste calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale; d) consemneaza rezultatele deosebite ale functionarului public, dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante.